Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
40.62 MB
2010-06-10 09:12:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
601
5317
Rövid leírás | Teljes leírás (545.01 KB)

Zala 1898 augusztus

Politikai lap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Huszonötödik évfolyam. 62. szám.
tl.rlHIMHI , . Tár«.h4» »p«l.l ftaakcl FUlAp k«a;.-kmakriiMbM.
A MtTktMUftl irtakMl l*kd ntpw-klM i. 1. 4—I én ktat
Iá. iMMidl 1 Up aa.ll.ai r«.s.M
•M.IHM. BJiitH tftth»«Ol
tlUiklnwi Várnakutplkit: Kimltul Mlfty ktVftyv*
ZALA
uMun mi MM tm II kmmmr it ** — m. rtlém t tm« il » _ u, <«0«*éir» I karait (1 M wu.
Hjfhttr
te
■IliaUaiV -■-,-<-., "-\'in, •H.IÉnlÉ rtaaM MJ*f »••. Mn»
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap ét csütörtökön.
Mi »aa»Hia InaMaklnx I Mi k|i«lal at

i én M
Nagy-Kanizsa.
Felelős tzerketztil: 8ZALAY SÁNDOR.
Vasárnap, augusztus 4.
A központi hitelszövetkezet
(M. U.) Magyarország hitelügyének fejlődésében nevezetet dátumot képez aug. j-ika, midőn az uj alapra fektetett hitek" szövetkezeti ügy rendezése tényleg kezdetét vette a gyakorlati megvalósuláshoz jutott A hivatalos lap ezen napon közli Lukács László pénzügyi miniszter aláírási felhívását a Budapesten felállítandó országos központi hitelszövetkezet létesítésére nézve, felszólitván az ország tehető* közönségét, hogy ennek a nagyfontosságú -intézetnek -felállítása érdekében minél többen, lépjenek be alapító tagoknak az országos központi .hitelszövetkezetbe, mert ez az intézet csak akkor teljesítheti derekasan az 0 misszióját, ha mindjárt kezdetben tetemes és az intézet országos jellegéhez mért alaptőke felett rendelkezik. A pénzügyminiszter a magyar királyi államkincstár nevében azonnal meg is kezdi az~ alapítványi üzletrész-jegyzést és pedig a törvényadu felhatalmazással egész terjedelmében élv*, egy millió- korosával.
Vivant sequentes! Azoknak, kik Ha-gyarország- gazdasági, forgalmi, httelflgyi életében jelent 19 helyet foglalnak el, nem szabad elzárkózni a magyar törvényhozás nemes szándékának megvalósítása előtt,
mert ez a szándék a gazdasági, de egyszersmind humanitárius célok megvalósítására irányul. A gazdag embereknek mintegy erkölcsi kötelességök, hogy mint alapítók lépjenek he ebbe a központi hitelszövetkezetbe, a mely közös pénztára lesz az összes vidéki hitelszövetkezeteknek. Hogy pedig mindenkinek könnyen hozzáférhető legyen, a budapesti és zágrábi állampénztáron kivül az összes királyi adóhivatalok fel vannak hatalmazva arra, hogy alapítványi üzletrész-jegyzéseket* elfogadhassanak az országos központi hitelszövetkezet részére.
Ezt az intézetet az államhatalom, karöltve a társadalmi, gazdasági tényezőkkel szándékozik megvalósítani. A hitelszövetkezeti ügy tulajdonképen társadalmi (eladat lenne, de nálunk még erre elegendő társadalmi erő és eszköz rendelkezésünkre nem áll, miként- a hitelszövetkezetek eddigi- tör» ténete is meggyőzően bizonyítja. Épen azért odaállott a hitekzövatkesti ügy élére maga az államhatalom,- részint igen tetemes és állami kedvezményekkel segítvén elő a hitelszövetkezetek alakulását. A többi már most társadalmi feladat marad és megadatván a kellő alap és tőkebiztositék,
a társadalmi akció tetemesen Meg is hat könnyítve. Az állami támogatás különben tisztán a társadalmi tevékenység megindítására és a hitelszövetkezeti ügy fellep ditésére irányul.
Mikor már a hitelszövetkezetek saját tevékenységük és iparkodásuk folytán akkora tőkeerő birtokába jutottak, hogy ezután s sajátercjOkbOf megél&etnek, a saját lábu-kon megállhatnak, az állami támogatás ét azzal együtt a sokszor, de mindannyiszor igazságtalanul felpanaszolt állami gyámkodás fokozatosan megszűnik. A kormányha-talmi túlkapásokról tehát szó sem lehat, még pedig abból az egyetlen okból, mert ezekre még alkalom sem kínálkozik. Ezt a vádat különben is csak pártpolitikai gyanúsító taktika talál ti ki. Hisz a kormányhatalmi befolyás legfeljebb csak az egész üg...