Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
50.63 MB
2010-06-10 09:13:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
661
3810
Rövid leírás | Teljes leírás (677.12 KB)

Zala 1898 szeptember

Politikai lap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Huszonötödik évfolyam. 70. szám.
-\'.----B
iMtkMlUMf I
Vir*«há«-iplUl rucWl FMp braMWWt.
A mmkmmUnl értaknal lakai aapaa-kitt d. a. 4—4 6r» kíit
Ma taMaeatt > Up tm.Ji.ai Wméh TH»tknt aii<N k*■!»■«»>
IU4*klnitl: TkmktotfUW: KhM JtM, il*r*-HmMW
:ala
cLOrncrau 1UI
Igtn Mn II kora* (C M — kft
rw«n « Mnik ll IH a*,
IwWltn I kna (I trt M kft
Nyiltttr pMitnn 10 BlIwWk, .■!■■>■<» klriilli le
nuM rkM m*r »*••
y
7.v\\,í Politikai lap.
^fflmZSAl hetenkint kétszer: vasárnap és csitirtökio.
U\'mkiIn ItnM <aak Maan hal Mi hH«n aL
aaJ* M
Nagy-Kanizsa, 1oh8.
Felelős szerkeszti: SZALAY SÁNDOR.
Csütörtök, szeptember 1.
A világbéke riadója\'
A nemes, emelkedett lelkeknek százai, ezrei gondolatoktól, tervektől izró agygyal, az emberiség haladásáért, boldogságáért melegen verő szívvel töprengtek évtizedeken át azon, hogy miként lehetne a föld színéről elűzni az emberirtó, vérrel táplálkozó szellemet, a háború szellemét, és miként lehetne biztosítani a népek, nemzetek szellemi, erkölcsi fejlődésének egyik legfontosabb föltételét: a béke állandóságát HiábaI
Ez időtt még tetőtől talpig fejryverke-zetten állanak az európai nagyhatalmak. A fegyveres béke, at emberirtó találmányok, a hatalmas szuronyerdő milliárdokat sajtol ki a munkában verejtékező milliók véréből, hogy kellő tekintélyes erővel nézhessenek egymással farkasszegiet a nagyhatalmak.
Innen is, onnan is halljuk a feljajdulás!, hogy az állig fölfegyverzett hatalom erő-növelésének súlya alatt már-már roskadozik a nép, panganak a nemzeti lét és haladás egyéb tényezői. A nemzetközi békeliga apostolai az emberi szellem és sziv teljes erejével Küzdöttek és küzdenek, hogy az ember magasabb rendeltetésének érvénye sQlését meggátló és minden irányban végzetesen romboló hatású háborúk megszűn-
jenek és az egész emberiség fölé az örök-Jbéke gloria-fénye boraljon.
Ezt a nemes, szent törekvést azonban csak merész, szép álomnak kellett tartanunk, melyről azt hittak, hogy megvalósulása még a measze-jövő méhében rejtőzik. Az volt a véleménye mindenkinek, hogy ez a szép álom nagy politikai átalakulások nélkül lehetetten; mert arra gondolni sem mert senki, hogy a lefegyverkezés, az örök-béke utáni törekvés szelleme hódító erővel hatolhasson be a trónok világába.
És ime: most megtörtént, amiről álmodni sem mertünk, hogy a leghatalmasabb trón világából tör elő az eptberiség legtön-ségesebb riadója, a béke riadója. Annak a trónnak világából, ahol az európai nemzetek hite szerint az Európát folytonosan rettegésben tartó hódítási politika legmerészebb álmai rejtőznek a mostani béke fehér leple alatt.
Annak a lassan, szinte észrevétlenül, de ellenállhatatlan\' erővel hódító szellemnek fokozatos érvényesülését látják ebben, mely milliók lelkében ébresztette fői már az ember rendeltetésének fölemelő tudatát; mely a sokáig tétovázva keresett igaz világosságnak sugarával átragyog a koronák hatalmat jelképező gyémántjain is, és a korona fölkent viselőjének lelkében is kigyúl az uralkodói
legszentebb kötelesség fénye, a fejedelmi rendeltetés: a népek békés boldogítása.
Ennek a helyesén felfogott fejedelmi rendeltetésnek fénye gyoladt ki az orossok cárjának lelkében és e fény sugárzott szét egész Európára abban a szózatban, mely Szent-Pétervárról a világbéke biztosításra hívja fol a nagyhatalmakat.
Hatalmas, csodás hódítása ez a humanizmus szellemének ott fenn, a legmagasabb helyeit Ez as epochalís cári szózat már nem csupán szelíd, csendes, zajtalan töpren» gés, hanem valóságot riadója a világ békének, győzelmi kürtjelzése a mindeneket egyesítő humanizmus szellemének.
Ha Miklós cár emelkedett szellemre valló, ne...