Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
45.64 MB
2010-06-10 09:18:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
387
1906
Rövid leírás | Teljes leírás (548.23 KB)

Zala 1898 december

Politikai lap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Huszonötödik évfolyam. 88. szám.
iMrkMltaéi t Vtrailiii-iplUt F(«ck«l ril&p kui;»-
kirwktdMWi
A «if k—tflTil érlakiaal Ukit n»p«s-klnt d, i. 4-t in k»al
lI • ii*eee46 i Up aaatlial ruitn jkn.ű amUa kft«U««a,
ViV CiaáéklTaui: ■y<|pt|<l: mA</ Hit, ittyf-
ZALA
Politikai lap. -
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszervasárnap s csütörtökön.
iLOmitan tui Iféts ém II Ima (( frt — r. rtUm t kanta* (• trt — * . JtaÓratfém I koreai (1 M 6C kr,
KjriltUr ptütasrt 10 knt{3r
(ISIiitéiak, Tiiaaiat a blrditink a .nn.tkoaók Pbekal Http kAn. ktn*. krftatka laitwadSk
ItmMlN Imitt eaak íaaart kaaa* Ml NfiHii aL
UT-
kn M krajsár

Nagy-Kanizsa. 1M8.
Felelős szerkesztő: SZALAY SÁNDOR.
Csütörtök, november 3.
Komidia vagy torrádalom ?
Irta: egy kli|aida. Mit jelent az a zenebona, amit az or-
Deák Fe< enc igy vagy ugy értette e azt a törvényt, a mit 67 ben csinált; nekünk az a fontost, hogy abból a törvényből Magyarországnak haszna legyen. Már most, ha a
szág házában egy pár elkeseredett hazafi I korm% ennek « \'örvénynek a segítségével támasztani akar? Az újságok azt Írják, hogy ,,ekUnk a hil"not\' ha a kormány,
obstrukció lesz Hát értsük meg jól atyám- nak "W Párlla< tchál aZ országgyűlés fiai, hogy mi a veleje ennek a szónak.
Az a veleje, hogy harminc egynéhány ember nekidurálja magát és mivelhogy az
többsége, egy nézeten van vele, s az ország népe is ezt akarja, akkor csakugyan megáll az ember esze, ha azt látja, hogy egy pár
ország sorát nem ugy intézik, a hogyan I mokánY há">\' valamennyinek
ők akarják, hát mindenfélé furfanggal azt|és ^fordulást akar csinálni az országban, erőltetik, hogy az ország sora sehogy se | Komédiát csinálnak vájjon ezek az urak, intéződjék. Azt akarják, hogy a törvényes vagy pedig igazándi forradalmat? rend felbomoljon és azt remélik, hogy Mert. csak a bolond ember megy fejjel a kormány megbukik s más, nekik tetszői a falnak. A törvényhozó, még ha szélbali emberek kerülnek a bársonyszékekbe. is, valami célt csak a sz-me előtt tart, ha Hát ebbe a dologba tán volna egy kisolyan fába vágja a fejszéjét, hogy
beleszólása az országnak is. Azoknak a I szembe száll a törvényes renddel ? Hát már polgároknak, a kik nem szavalhatnak az m<»t mit higyjen az ember? Azt-é, hogy országgyűlésen, akik csak vesződnek és csak rí akarnak ijeszteni a kormányra, vagy keresik a kenyerétNt maguk és családjuk; pedig, hogy fel akarják lázítani az orszá-számára és a kiknek országos békesség és RÖt?
törvényes rend kell, hogy nyugodalmasan Ugyan vegyék elő egy kicsikét a jobbik végezhessék a dolgukat. Nekünk, kis em- eszüket Nézzenek csak szerte az országban, bereknek, hiába prédikálnak arról, hogy | hogy mit csináltak már eddig is csökönyös-
ségükkel. — A gazdasági életre a bizonytalanság lidérce [nehezedett, Teng-leng az üzlet, mindenki, akinek az üzlete, vagy keresetmódja a kiegyezés kérdésével valahogy összefügg, aggodalmasan lest, mi less, hogy lesz ? Ez a bizonytalanság mint a köd ugy ereszkedik a kilátásaira és mint a | filloxera a szőlőtőkét, ugy rágja meg láthatatlanul számításainak gyökerét. A pénz, minden látható ok nélküli egyszerre megdrágul. A külföldi nagy pénzpiacokat a i nálunk mutatkozó zavaros helyzet bizalmat-j lanná teszi; kihallatszik hozzájuk, hogy valami felfordulás készül; hát először is becsukják la pénzes ládát Aztán a budapesti nagy bankok is megszeppennek. — Bedugják » („pénzforrást a vidéki intézetek elől; az apró j kis erek, a melyek a nagy pénzintézetek* bői viszik a táplálékot az ország legtávolabb eső kis zugába, el-elapadoznak; a kisember hiába fordul pénzért a vidéki intézethez ; ha ég is a tető a teje f...