Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.57 MB
2010-07-19 15:12:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
689
2780
Rövid leírás | Teljes leírás (314.02 KB)

Zala 1877 június

Közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

lift* WNitó;
*««t ntíf H)«Mii fttl \'JSMM
IHti—ÉÉi Srafcs
***** * frt nu*™ s ftn **rs 1 m ko ^
§ tmilTri M*"1 11—* T In Miliilull • Itt
SO h | ttytttttr: rmi li»r» KI kt
Zala
ittrkuxw mi: : 1 Hoii * !»p mIUmi rémi llktft kWMli|«l| .CIJ+--4**
D) TlrMkll BtCSS ftllL « l-mnncpbütUft itft\'n csak watirrl letekig) fof»4ui»At #1
Kéfir«t»i riMM VNi klM*lMk
K ÓZM U V ELÖDÉSI, TÁ
4 /Xilamegyei OaxdasdgiJSgyesiUet, a n-kc nizsai tiszti önsegélyző szövetkezet és- több m/ts egylet hivatalos közlönye
23. szam.
Nagy-Kanizsa, Szerdán 1877. junius 16.
II.ts/.on talmi elmélkedések ! Noace teipsum.
(: -y:) Szomorú igazság,. tagadhatatlan valóság az. miszerint ujabbi törvényeink nemcsak gyakorlatiatla-uok, hanem legnagyobb részben éppen ellenkezőjét eredményezik annak. mi a törvény 3 ozéljául kitilzve volt
Nem állítjuk , \'hogy kitűzött czálja. de mégis be kell vallani aztf hogy ujabbi törvényeink szomorú eredményé, a birtokos közép osztálynak végső elszegényedése, tönkre jutása, pedig ha egyik országban a kereskedés, másikban az ipar, basánkban bizonyosan a középosztály kezeitieu lévő me«ei gazdászat az, mely az államot első sorban fenntartja, maga a közép osztály a nemzetet és a magyar nemzetiséget képezi. - Mindazon csapás és veszteség tehát, mely a közép birtokos osztályt sújtja közv< tve a nemzetet, lés nemzetiséget gyengíti, pusztítja, és ha eleje nem vétetik, fel is emészti Yai>e még idő arra, hogy a káros, veszélyes ösvényről visszaforduljunk? Talán. Minden tekintetben több késértet történt velünk, és rajtunk, jnint a mennyi * biztos fennállásunk kootkátUUwft nélkül megenged he tő volt/
Egy ujabbi törvényjavaslatról akarok szólni, mely czélra nem vezet, a középosztályt roppantul káró sitahi, a nemzetnek aláásott hitelét taláu végképpeu tönkre tenni fogja.
A királyi kisebb haszonvételeknek országos közvetítés mellett le éndő megváltása iránt készített törvényjavaslatot értem.
Ne csináljunk magunknak i Huni ót, valljuk be, hogy az urbéren és úrbéri szerződéseken alapult jobbágyi tartozások megváltását elrendelő l#48-ki törvénynek foganatosítása
megrendítette a köz csak az által, hogy kapott földtehermeni e ket a\' robotnak rm tetésej miatt azükséc nali felszereléssel íji dott adósságai tör névleges érték egy feláldozásával eladái hanem legfőképpen a kármentesítési üss részben éppen [ ő, fedez tje, és fedezi czélra fizetett pótlé nyira. hogy a kárpó csupa illusio.
Ks eléretett-e 1. czél, mire a.tőr vény irányozva volt, t i. a birtok felszabadítása által -ösztöánek és érdek a volt jobbágyságunk jobb léte, iparban, vagyonosodáal >an előmenetele ? Koránt sem. Aj Lrx idő, mi előbb ioiég értékesíttetett «j4 ; haszon nélkül vesz
majdnem egészen tt el, legalább a következés azt ikiutlatja, hogy a he-
nyeság, dologtalant vekedése melletti a
vagyoni állásában ; íapról napra ha
nyatlik, az általán
megyei érdekű,
j HWNétcM Mn |ér 4 aiki I- W.
L
tk W>i« Mér BadbÚMUt. Strrit*-Ö* W W Ii ét tára* IW*p«(M pppt&t A. B*c« kwkufcawii 1 a.
RSÁDALM I ^ GAZDÁaZATI HETILAP
IV. évfolyam.
Sposz ályt, nemkárpótlásul sitési kötvénye-tönöá m égsz ihlesse vált azon-dnlhatlanul tárna-lisztén e végett a negyed rés/.ének kény telemtteteti; az által iá, hogy eget legnagyobb nint vesztes fél napig az e kokkal ugy any-tlás a valóságban
szükségessé. — Ks Kaptak állam köty
lommal,
Jöveq
J 86#-ki kamatnak niajd nem tiljes
elvesztésével, mert!
a jogosítottak ? » ínyt, To*# forga Imi adóval | az
az önfenntartási ek kiterjesztése?
bottól felmentett félig meddig
lg szembeötlő nö-...