Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.1 MB
2010-07-19 15:16:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
589
3245
Rövid leírás | Teljes leírás (268.11 KB)

Zala 1877 július

Közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

RUéé w vatel ; pHÉ» r ; ^^
mM Wty fcA*r*k»f*sksééss Ojfárvskás lUu 611 »»4"> y JK W^ jE
OMMM M i ^ ! ■
«m ft frl fsU*r» I frt Ntgyeé én* I frl 60 kr M ^ ■ I M j M
> wáV-.. 1 kr feMn fcárá»tl*sM I k. ^^^^ ^
Séijcfdi) 10 kr Í^^^M V -JBfc.; -^■■■Pf
ItySttér: 1 I, jL II ~
PttUsors 10 kr MEpYEI JÉRDEK Ü | W
KÖZMŰVELŐDÉSI, t ARSADA!LMI isk GAZDA
i Zala megyelGazdasági-EgyesiUet, a n -kanizsai tiszti fyistegélyzo szövetkezet és
tartanul Mi;
Ho? é s t*f sssflsu rémi UJstf kUnMt^k mUmIH
0} viwsfaí* itat 6JÍ n lk«»Mlia íötpJei CMk ksssrt kti+któl fogzáistoa* *} Efíír»iöSr risszs mm klUemsk
SZATI HETILAP
több más egylet hivatalos fefhUönye
27. szám
Kanizsa, Szerdán 1877. julius
IV. évfolyam
Előfizetési felhívás
„ZALA"
1H77. évi IV évfolyamának III negyedére*
Az uj évnegyed küszObén tisztelettel kérjük t. előfizetőinket szíveskedjenek előfizetéseiket mielőbb megujitaní, hogy a lap küldésében fennakadás ne történjék
Azon tisztelt ! előfizetőink ped g, kik előfizetési dijaikkal még hátralékban vannak, ezen hátralékokat beküldeni tte terheltessenek.
Azon leszünk, hogy lapunkat mindig tartalmasabbá tegyük.
Tiszte lettel
AuiltMtur ei alléra par**)
A ,,Zala*\' fáisndaluii, közművelődési -és gazdán/.a.ti hetilap jutiius 20 án kelt 25 száma hotnlokáti egy közlemény jelent me|gt. mely jóllehe t kouioiy színben tárgyalja a mérték kitelesitési ügyet —■ mégis meglát szik a^>n X Y. Z. e/íkkezo tájékozat-> lansága vagy pedig a stayer atyafiak jajveszékelése által egyoldalúlag in* formált felfogás. I
Való és igaz az, liogy az Ausz-. riábdl üresen bejüvŐ és itt hazánkban borral megtOiteudo hordók mielőtt forgalomba hozatnak, kell, hogy előbb egy magyarországi hitelesítő hivatal által hitelesítve legyének, mint ez az 1874. VIII t. ez. 13 §-aa rendeli. Az átvonulás alatt mégis ér-vénvesekuek ismertetnek el 7és nem áll ezikkező azon állitása, hogy azok lefoglalhatók volnának.
Ezen intézkedés azonban korántsem azért történik, hogy ilymódon a hazai hitelesítő hivatalok egy kis be-
A czibk tröjAo&k blvtnságár* átvettük s ^Z • Kawk.\'
iunak uíélázó tekintetébe », el-elboruló hom-fokábsn felismerte a szu mysdó lángelmét.
Ez azután félre hí la a tlut és megkérdezte, hogy mire voli s hajlama. ^Hegedülni.1* -4 sz< it a fia. — „Hát tanultál tnár?\' 1 Magamtól igen, dc mástól •oha.4( A jó tanár, ki szintéi jól hegedűit, elővette hangszerét; atiüwak adta, hogy játssék.
Kristóf arcza <jgy pillanatra kigyúlt, midőn\' szenvedélye tárg rát kezébe vette, aztán elhalványult és ren egett.
Felvette a nyfrmtyi t, egy pár futammal megpróbálta a nége lűt, azután ráhúzott, shogy az Isten ti dnia adta. A jó professor csak bámult, l mikor bevégezte kicsorbultak könnyei,; át ilelte a íiut.
„Kedves fiam !f cs ik ennyit tudott szólni!]— Magán kiviií fult szegény; ürült Is barágudhatnáuija is vol . Ezt a fiút akarták katonának ? Nem kai d, hanem hegedű való entfek a kezébe !
Komoly arczoasu áll oda aa atyja elé: „Tudja mit V ! I Fog idjon a/ót, vigye Kristófot conservator unal a I"
As atya szót is fogidott: elvitte fiát Bécsbd.
A lángésznek i« szt luége van iráuy-sásra f mert legelőbU elbukliatik. —C
Bíristófnak éieta a h gedá volt. [Azzal; ébredt; annak saentilé a napot; haagjai-val altéit el* — Aainkii Ml tanult szünet oéikdl t tanalt és irt Lel ke\' átölelé a köl-tésaetet és es Öleiéi ug r eiszédité, hogy nem todott megválni tAt , *
Magssztalta is miu< enkú Kévét is-merte I legelsó hege lUntű visstdl le a leg-
utolsó caigáuyig, uiindenkiL .Csak Kristófnak szoikták neve...