Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.27 MB
2010-07-19 15:17:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
799
2380
Rövid leírás | Teljes leírás (323.25 KB)

Zala 1877 augusztus

Közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

fttt* Wvtisi
lülif D|»(íwtMi «Wi» fttl itám
hmmm ÉMu
(SgsM Írr4 I frt félém I IH ftri 10 kr v
Wlr<ifé«ytfc | I M^IMI «f)«Mt I kr UUiM Wri#t4e*4l I kt
MljSfdij 9U kr NyMttÉr: P«tUi«r» 10 kr
Wmm
közművelődési, tíáj
A Ztiiuoieffi/el GaxiUíttágl EgyesüUil, a tikanizwU tUxli iimpélyző axfiitótkezél éL
31. szám.
MEGYEI feÉIDEKÜ
UrnUttm Mftj H*fá 1 ikp maimul rbiA JflstS IfiWW^ ítliisfft pj rár»«bi« si*M&ll m ilfta f*i*i*í ifMHft LmáM #1
|éti/«m (ÍMl aM kli4HMl
R
sadalmi ■ém glzdábzati hetilap
liWláÉll Ulr—mtk 1 fdwg |í/. és láfM gefafiMtM i ^yWtji\'i M t- *í

Mw |X. TUnynr»i || ^ I •> A. Mm
//*/í# egylet hivatalon közlönye
Nagy-Kar izsa, Szerdán
A nölcröl*
Régen megtörtént vKár ia felidézni, mert jól tu^orn, hogy sok ém-berm*k ad mé) tány talan sági vádra alkalmat.
Nagy és tij eiioie áramlat volt •r amiak idejében. Felkarolta boldog boldogtalan. Hogyne, mikor egészén újnak tQnt fel ? í
14aga az emne tagad liaÜanul Miép • aa egyenjogúság Őrök törvé-uyén alapul. Hajlandók volnánk!meg-pjénditését kizárólagosan korunkuak tulajdonítani, ha a táraiulalom leg-Íelsöbb rétegében erre az előidökből 11 példát nem ^alálnáok. .
Kitekintve az egyéb európai uiüve.t népek történetétől, eltekintve s közép Spanyol laabella, az újkori sugol Krzsébet éa a akót tttuart Mária szereplésétől: hazánk történelme itt nyújt erre példát, itt látjuk a tró-iiou Máriát, Nagy Lajoa leányát, ké-sőbb Mária Tereziát; ki már 111. Károly idejében aienteaitéat nyert pragmatiea sancfcio értelmében hazánk törvényes uralkodója volt.
Íme tehát hazáukbau a társada-dalom legfelaubü rétegére, a korona-hercegnőkre vonatkozólag a noeiuan-cipáüó eszméje réazletileg törvényesen valósittatott. — Hogy a nő-, uralom az állami élet primitív álláa-pontján mennyiben volt káros vagy 1 üdáaoa, az nem tartozik czikkUnk körébe, mivel ea püaatán példakép hozatott fel arra, hogy az eszme régebbi. Ktttiek megtyráláaa a törtéuelem feladata. — Ha tekintetet vetünk egy Medicis Katalin, Erzsébet, tífcuart Mária, magyar Mária, Mária-Tere* zia részben egyenes, részben mellék-uralkodónők azerepJéséro ; látni fogjuk, hogy mily nagy mérvben győzött a azivindulat az uralkodói Bzttkaéges józanság felett, ágy jó mini ross irányban. — A jelenlegi alkotmány oaaággal szemben igen termé-Hetes : a nőuralom egéazen máa eredményeket szülhetne. A no uraló ni már krisztus elölt található a velünk ro-kon\'sziitya-nepekuél. Így Bónűn a Ito0 éa £>ujia közötti több apró szittya népekről emlékezve, egy Zarina uevÜ uralkodó nórűl tesz emlitéat.
Vájjon ez adta-p meg az alapot
anőemancipatió eszméjére nem tudható. Ha ek adá
agy máa ? meg úgy-született,
1877. augusztus I
mf
IV. évfolyam.
tulajdonképen nem huoat hanem csak1 általáuositáat nyert.i — Mint minden ujnaki .úgy ennek ia előharcosa az iQo, langvérü Amerika volt Ott állítottak fel legelőször nőiskolákat. Itt kaptak labra ezzel mojd-ueiu egyidejűleg éa eubőlfolyólaga vegyes lakolák, mélynél fogvju. a különnemű gyermekek már a zsenge korban együvé lőttnek szoktatva. tízeríutök az együvé azokáa levetkezteti amaz ál-morált, mely a serdülő 1 lánykáknál a/, ifjúkkal szemlén tapasztalható a a növendékláiiy iaeni eahetik auia szédületbe, melybe i ritkaéa szokatlan találkozások alkalmával eréuye és boldogsága áráu fut. —j- Mennyiben yau igázok: iskoláik azelleiue mutatja.
Amerika állitou legelőször felsőbb ntfegy elemekei, lőnek jogászok ( mind caupa szoknyás alakokból.
Mikor egy öre hogy Amerikában a kedhetnek.
.Nincs esze Aulerikának
— hogy perelni taníttatja pket; ter-méazetükiiél fogva s túltesznek e tekinte...