Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.43 MB
2010-07-19 15:18:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
659
2661
Rövid leírás | Teljes leírás (265.66 KB)

Zala 1877 szeptember

Közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

p«c*.*f HMVp nám
(WlMtwl ér.,k I. \' f i\'y
IgM* ttt* i fH KÍUrrt 9 (t%. N«fyt4 étn 1 frl 50 k r MMstaéoysk-
| friüw tjm/m 1 kr MtbwAn l.lH«tMw«M • k»
JM^iMM l&H*
Ny itttér: I* • 11 u » pd |0 k r
ZlAíllAl
Smkftiwj ffWt: \'
! T+tH flfctf ÚÖméBf^
\' íj \'I W • ^ Mfhxi ÜlTM fji.1 gj
J Béré****, c-i rt éLlUt f^Uto-k -1
köriratok utiu ti+in l»Iliden**
MEGYEI |EltD|í:kO.
KÖZMŰ V ELÖDÉSIr TÁRSADALMI ül\'G A Z Ö a| j| Z A T I HETILAP
I Aiüamegyel Gazdasági-Egyesület, a .hLjotmMmí jfitarfíi (^Scrctfceget é* >
Hlr-Mc.
ar.-i( Bwi II. TáVvrtr
^"f .tf B*l*f»MUs Artf-Mcik |.fü, ÓppeWSr , Bmi
Stiil lilimi t n.
jpft pgylct Ulvntaío* Icözlönye
36. szám.
Nagy-Kanizsa, Szerdáit 1877. Beptember 4.
V. évfolyam.
Haszontalan elmélkedések
(—ry) A megyei tisztikar szolgálatának hat éves cy clusa ez év végével lejár. • JanuárN elején lesz az uj tisztikarnak Összeállitása, nem árt tehát egy kissé előre körül tekinteni," 8 megfontolni, .aii hiányos a testület szervezésében, mély hiányok, Uiái maradások ró v hatók fel a szemé* lyiségekuek. hol s miképen kell se-giteuüuk, hogy jövőre a hiányok megszűnjenek, vagy lehetőleg!apasz-tassanak.
Előre bocsátva azt, hogy semmi személyiségre nem vonatkozva, legelsőben csupán a megyei instítutió ferdeségeiről fogunk bzólni, megkezdem a főispáni állomás szervezésének bírálatával.
Hajdanábau a főispán — névleg — a megyei omnipotentia ellenében a kormánynak közege volt vagy legalább lennie kellett volna, valóságban^ azonban nem. volt más, mint semmi, mely lyel a megye csak parádét llzött, vele általa, vagy felette is csak hatalmát fitogtatta; ment elől, de-azon utón, melyet megyéje kijelelt, különben magára maradt. — Az 4846-ik évben megkísértett Ad-ministrátori rendszer ezen ferde álládon változtatni kivánt, és a főispánok Bajátlag azok helyettesei által a megyei öukormányzatba mélyebben bele nyúlni szándékozott, de a szándok a megyék egyhangú resistentiája folytán meghiusult. — Végre a legújabban bekövetkezett megyei rendezés alkalmával azt hittük, hogy a főispán a megye legelső tis7tviselője leend, kinek hivatalalos köréhek fog tartózni legfőképpen, a hivatalos közegek ellenőrzése ;< fel ügyelet arra, hogy hivatalos kötelességének mindenki megfeleljen. —
„ Ismét csalatkoztunk,, a főispáni állomásnak! nimb isa • elvétetett, hatalma, hatásköre megmaradt e!őbl>i korlátoltságában-, nem lett ő azon központ, honnét az egyönteiü működés kisugárzik, s hol a feleletre vonás oss/ pontosul
Megyénk a.-on szerencsés helyzetben van hogy főispánja a legkitűnőbbek egyike és mégis mit tapasztalunk V azt, hogjy a íáradhatlan buzgósága eredménytelen marad, leg_ jobb szándéka a tisztikar egy részé, nek indoleiitiáján, öss/han^zatl.tn működésén megtörik. \'Hogy tehát a megy ei rendszer alé.tságából kiemelkedjék, rendeltetésének megfelelhessen, mindenek előtt szükséges, hogy a hivatalában lanyha, vagy éppen hanyag tisztviselő felett azonnal hivatalból intézkedgessék, mindenek felett pedig a semmi tekintetben ki nem elégítő fegyelmi eljárás kellőleg módosíttassák
Második főhibi, hogy a megyei tisztviselŐség nem látszik éresni azon lekotelezettséget, melylyel a megyé* nek tartozik. — Tesz annyit, meny nyit mellék foglalkozás képpen gaz daséga megenged, de arrél, hogy ktttetatfége volna éjjel nappal hiva-
talának élni, kigy láts sem bírnak, f—
Mondja Ki tehát megye jdvŐ választás előtt, hogy mind az, kit a többség bizalmával n egtisztel,*a hat év alatt a rjiegyéne t felelősséggel terhelt szolgája hivat ila székhelyén lakni tartóziln, onnét csak hivatalos foglalkozásban, járási ból pedig csak engedelem ...