Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.27 MB
2010-07-19 15:23:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
528
1631
Rövid leírás | Teljes leírás (296.46 KB)

Zala 1877 december

Közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1
En^il kts^vtaueSséhi öjttosekás siess Itt niai
IIIMH énft; ffm tn* i frt fiItm t fci *fT*i 4m 1 M N b
I >i^>n * fcr. ilkwln HUMI 11*
Wljegdlj n tat. HyStttr: Fstit itti 10 kr
ZMJA
Buti » J»í asUsBi Hmm au| "i\' ■ íijil kUteaéék
■ Imi* sstk innert twtM knteW tí lUnM vtaaa oim tusasaek
ttf U tx. — * ». (Mi]
> iigw tW. matt Ím íl a. -
■«■■«■ II m, kuli 11111 Umk jittml
L * -I
l 4 Vágtat Bfcs
1/ MEGYEI ÉRDE&tJ. KÖZMŰVELŐDÉSI, TÁRSADAIIMI Es QAZDÁSZATI HEljlLAP
A ZMamegyei- Gazdasági-Egyesület, a nkanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet és több más egylet hivcetaloé közlönye
49. szám.
Nagy-Kanizsa, Szerdán 1877. qeczémber 5.
IV. évfolyam.
Faliul levelek.
Nátafalu, deczonber lióban.
T. szerkesztő úr! — Ne csodálkozzék, ha az ilyen rendkívüli időjárás u egyszerű falusi ember kezébe is nyomja a tollat, hogy leírj* azokat, amik \'egyszer másszor eszébe jutnak, mikor tűnődve magában jobb és boldogabb idők után sóhajt. Valóban rendkívüli idd, már közel járunk a karácsonhoz, s még mindig nincs tél, vagy olyasvalami, amit annak lehetne nevezni, az egerek vetéseink egy részét elpusztították, s ha ez az utolsó jóravaló esd be nem következik, elpusztítják a javát s a learatásra nem maradt volna semmi. Bizony-bizony a természet is kizökkent rendes kerékvágásából. Rendes időben ilyenkor már meleg hótakarója van a földnek, s a csikorgó hideg elől szívesen meghúzza magát a falusi ember a kályha padkán s ha más - dolga nincs, ott olvasgatja\' a kopott] kalendáriumot , mely megszokott barátja lett 11 hónapod át, legközelebb bemegy a városba, ott ujat vesz, az megint álló esztendeig szolgái. Ad vocem kalendárium ! S miért egész éven csak est, mért nem mást is ? J oggal kérdezhetné uram! Mikor lesz már a magyar falusi embernek más szellemi ssükaéglete is a kalendáriumon ki-\' vili; mikor fog már olvasni valamit a mivel miveletlan elméjét egy kicsit pallérozhatná, csekély ismereteit, amelyek azonkívül telve vannak babonás tévfelfogássai, egy^kissé gya-rapithataá ? Hiszen népiskoláról gondoskodva van, a fiúnak kell iskolába járnia, a népkönyvtárakról itt is beszéltek már valamit ? Igen uram; papiroson,_ csak úgy szóval mondva nagyon szép és advOs az ; de a szótól, á föltételtől, a szándéktól a kivitelig, töretlen út vezet, s mig az
ember eléri: rajta a czélt, addig fel- I bukik háromszor, négyszer is. Sokszor aztán, neín is megy tovább, ha* nem visszatér és abbahagyja. — Né-pUnk egy része akar művelődni, dacsára annak] hogy a másikában nagy a közöny, az ellenszenv minden iránt, ami égy kis fáradságot, egy kis áldozatot feltételez, megkövetel. De ha már a nép egy réssében meg van a közöny, ez meg némiképen menthető, mert nem látta máskép, nem tanults jobban, de mit mondjunk azokróL akiknek hivatása volna minden ilyeíx tekintetben a népet felvilágosítani és mégsem teszik, \'akik a népnek szellemi vezetői, őrei, s ha kötelességeiket meg is teszik nem tesznek valamivel többet az Isten nevében is, a nép felvilágosítása érdekében. Hiába hangoztatják felülről, népkönyvtárakat kell állítani, művelni kéli a népet, hiába állítják össze a népnek való hasznos könyvek lajstromát, hiába nyújtanak módot a könyvek könnyű beszerzésére, — ha nincs faluhelyen senki, aki azt kezdeményezze ; ha nincs a ki egy pár frtot áldozna a könyvek beszerzésére, ha
ninfffj aki « xsépuok uUnuWitáat udna azok használásában ; ha nincs,\' aki a népet éretlen politizálás helyett a józan foglalkozás és időtöltés ösvényére veaetnél A legttdvössebb rendszabály is kárba vesz, ha nincs aki ann^k végrehajtásához elszánná magát. Milyen Üdvös és hazafias szolgalatot tehetnek lelkészek és néptanítók, ha rendes kötelmeiken kivü...