Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
44.54 MB
2010-12-15 13:55:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
699
4895
Rövid leírás | Teljes leírás (515.79 KB)


F«t»t*» llwlnuU: Miilir Sáatfar SztrktuMUrt: Hrirai
Csütörtök, január 4
ít4ÍR
I A folyó év nyárin, a lehető legbiz- mindezt elkerülhettük,volna, ha keres-! lnl ilili ii liinli kilátások közepette a dő és termelő az érdekközösség éa aa iri ii •í«-4aeáíi- /let^ksw. 4isztharmat idáig nem észlelt veh\'emen-; egymásra utaltság érzetétől át vannak Arvai Adolf •—ci\'ával-^ésaránybatr lepett fel, Szőlős- "hatfa — \' — torvényhatóiágaink eaiga : - Jj - Vr-- -7 •■■■•;- ^"yfjjjpfcáftift: wnietTjTiitnHgri inMritnflfrtil*1! ha rnác \'VI u
.... J ték-arPeronospora eniez ádázfajrokonát; tesszük róla\'a kezdeményezést. sikert
Gazdasági életünk egyik legforita- |m«myivel_ kevésbé a célra ve?elá_. vó-ljó lflflkkel pem várhattak, aminthogy Hfp> médpfes ... . végarediöényábwi kUfufc — hiába
UBÓIatuuúU- á~bűlfoiwledfelm jtatén-L P^emeik .előtt pusztult el termésük;* »*rtákn»toa- iőlute-dők óta ezek Uuljátc meg bennünk a|Ve és ők összetett kezzel s fájó szfv» Rekriminációkkal a gardaiági vi-
vel nézték a pusztulást. Iszonyainkon ejtett sebeket eltüntetni,
[Városunkban, amint hogy az termé {az elpusztult termést visszaszerelni költ e bajnak és J per íze nem áll módunkban ; nem ís ezt
lelket
Amíg t, t hazánk bortermelésének
—pmra w egyébbkryptögamikús beteg-ségek rohamos terjedése .folytán mint —egy csapásra elpnsztult, addig a mi vidékünk á sors különös jóvoltából ; fenntartotta majdnem -teljes termelőképességét és ezzel biztosította városunk
horkereakedeJ rögnek__további létét és
fejlődését. \' > \' ■
Ma végig tekintünk i hazai bőrter-melés és borkereskedelem legujabbkori —históriáján, ugy felismerjük, hogy e fejlődés ugyan lehetett volna erőtelje sebb -és -nemzetgazdasági szempontból hasznosabb -ír; mert-ba áruinkkal az ország határain (wlül maradunk, egy szóval a szőlőgazdasági válság tartama, alatt belföldön keressük az összeköttetéseket és itt helyezzük el áruinkat, hasonlíthatatlanul magasabb árakat értünk volna el, a mi csak javára szolgálhatott volmutermelőinknek és keres--■\' kedelmünknek; de azért a tolyó évad kivételével nagyjában panaszunk nem lehet, mert ha történtek is mulasztások, ngy viszont, észlelhettünk előnyöket is, mint például azt, Rogy boraink számára az ausztriai piacot többé-\'kevésbé megőriztük.
Borkereskedelmünk, ország - világ tudja ezt, szolid és reális alapokon nyugszik ; e mellett magas színvonalú értelmesség jellemzi emez üzletág helyi képviselőit. Csak egyet kifogásolunk bennük, még pedig azt, hogy kőztük és termelőink közt" rendkívül laza a
hogy ,itt sém keltett örömet, azt koncé-, Célozzuk a körülmények tüzetes ismer* dáljuk — de vtyjon tett-e a helyi: tetősé vei. Hanem célozzuk igenis azt, borkereskedelem, a mely ismerte a j hogy városunk közönsége és .Zalamegye hathatós, a célra vezető védekezés;egész értelmisége, vepető férflianik és módját & báj lokalizálására valamit, a magas kormány tadomást aaeraaaa-és igen, —» mit ? nek a bajról; hogy feinden közvetlen
-Járt e mesénk főispánjánál, váró-f08 közvetett utón érdekelt éa tus intéző sunk polgármesterénél, hog^ őket a;k(5rök ilyen csapások jővőbeni tílháriU-HkségermtézgeaéSék aurgőa magtété- [ minJon tőlük telhetőt
lére, nevezetesen a nép utbaigazitá-isenek\'
sára, a minisztérium mozgósítására] A lisztharmat akár csak a Peronos-
(néhány stőlőezeti biztosnak az exponált vidékre való kiküldetésére) felkérje; vagy tett-e a saját hatáskörében valamit?
2 Bizony nem tett semmit és ffie mi az eredmény? Megyénkben hozzávetőleges számítás szerint 100000 hek-. toliterrel kisebb és silányabb bor termett!
Vidékünkre az idén, a különben évről-évre jelentkező vevők 10J*-a sem jött el, a mi nagyon természetes,mert a
— tehát éppenséggel nem telik 100000 hektolitert 10 írtjával számítva kerek 1 millió "forintot eresztett • szélnek csak a termelő,, mely 1 milliónak nagy része városunkba...