Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
44.54 MB
2010-12-15 13:55:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
794
5053

F«t»t*» llwlnuU: Miilir Sáatfar SztrktuMUrt: Hrirai
Csütörtök, január 4
ít4ÍR
I A folyó év nyárin, a lehető legbiz- mindezt elkerülhettük,volna, ha keres-! lnl ilili ii liinli kilátások közepette a dő és termelő az érdekközösség éa aa iri ii •í«-4aeáíi- /let^ksw. 4isztharmat idáig nem észlelt veh\'emen-; egymásra utaltság érzetétől át vannak Arvai Adolf •—ci\'ával-^ésaránybatr lepett fel, Szőlős- "hatfa — \' — torvényhatóiágaink eaiga : - Jj - Vr-- -7 •■■■•;- ^"yfjjjpfcáftift: wnietTjTiitnHgri inMritnflfrtil*1! ha rnác \'VI u
.... J ték-arPeronospora eniez ádázfajrokonát; tesszük róla\'a kezdeményezést. sikert
Gazdasági életünk egyik legforita- |m«myivel_ kevésbé a célra ve?elá_. vó-ljó lflflkkel pem várhattak, aminthogy Hfp> médpfes ... . végarediöényábwi kUfufc — hiába
UBÓIatuuúU- á~bűlfoiwledfelm jtatén-L P^emeik .előtt pusztult el termésük;* »*rtákn»toa- iőlute-dők óta ezek Uuljátc meg bennünk a|Ve és ők összetett kezzel s fájó szfv» Rekriminációkkal a gardaiági vi-
vel nézték a pusztulást. Iszonyainkon ejtett sebeket eltüntetni,
[Városunkban, amint hogy az termé {az elpusztult termést visszaszerelni költ e bajnak és J per íze nem áll módunkban ; nem ís ezt
lelket
Amíg t, t hazánk bortermelésének
—pmra w egyébbkryptögamikús beteg-ségek rohamos terjedése .folytán mint —egy csapásra elpnsztult, addig a mi vidékünk á sors különös jóvoltából ; fenntartotta majdnem -teljes termelőképességét és ezzel biztosította városunk
horkereakedeJ rögnek__további létét és
fejlődését. \' > \' ■
Ma végig tekintünk i hazai bőrter-melés és borkereskedelem legujabbkori —históriáján, ugy felismerjük, hogy e fejlődés ugyan lehetett volna erőtelje sebb -és -nemzetgazdasági szempontból hasznosabb -ír; mert-ba áruinkkal az ország határain (wlül maradunk, egy szóval a szőlőgazdasági válság tartama, alatt belföldön keressük az összeköttetéseket és itt helyezzük el áruinkat, hasonlíthatatlanul magasabb árakat értünk volna el, a mi csak javára szolgálhatott volmutermelőinknek és keres--■\' kedelmünknek; de azért a tolyó évad kivételével nagyjában panaszunk nem lehet, mert ha történtek is mulasztások, ngy viszont, észlelhettünk előnyöket is, mint például azt, Rogy boraink számára az ausztriai piacot többé-\'kevésbé megőriztük.
Borkereskedelmünk, ország - világ tudja ezt, szolid és reális alapokon nyugszik ; e mellett magas színvonalú értelmesség jellemzi emez üzletág helyi képviselőit. Csak egyet kifogásolunk bennük, még pedig azt, hogy kőztük és termelőink közt" rendkívül laza a
hogy ,itt sém keltett örömet, azt koncé-, Célozzuk a körülmények tüzetes ismer* dáljuk — de vtyjon tett-e a helyi: tetősé vei. Hanem célozzuk igenis azt, borkereskedelem, a mely ismerte a j hogy városunk közönsége és .Zalamegye hathatós, a célra vezető védekezés;egész értelmisége, vepető férflianik és módját & báj lokalizálására valamit, a magas kormány tadomást aaeraaaa-és igen, —» mit ? nek a bajról; hogy feinden közvetlen
-Járt e mesénk főispánjánál, váró-f08 közvetett utón érdekelt éa tus intéző sunk polgármesterénél, hog^ őket a;k(5rök ilyen csapások jővőbeni tílháriU-HkségermtézgeaéSék aurgőa magtété- [ minJon tőlük telhetőt
lére, nevezetesen a nép utbaigazitá-isenek\'
sára, a minisztérium mozgósítására] A lisztharmat akár csak a Peronos-
(néhány stőlőezeti biztosnak az exponált vidékre való kiküldetésére) felkérje; vagy tett-e a saját hatáskörében valamit?
2 Bizony nem tett semmit és ffie mi az eredmény? Megyénkben hozzávetőleges számítás szerint 100000 hek-. toliterrel kisebb és silányabb bor termett!
Vidékünkre az idén, a különben évről-évre jelentkező vevők 10J*-a sem jött el, a mi nagyon természetes,mert a
— tehát éppenséggel nem telik 100000 hektolitert 10 írtjával számítva kerek 1 millió "forintot eresztett • szélnek csak a termelő,, mely 1 milliónak nagy része városunkba vándorolt volna kapocs; hogy közöttük az összetartó-!itt jött volna forgalomba; fel sem zandóság érzete, egymásra utaltságuk | említve a helyi, borkereskedelem, a bor dacára kifejlődve éppenséggel nincs. El bevásárlók, a szállítók éa a többié — szeri tünk— visszás állapot\' meghoz- helyt fel nem sorolható számos érdek za aztán a maga keserű gyümölcseit társak közvetlen kárát, a várost ez Ecclatáns példával szolgálunk: uton is ért közvetett kárt. Pedig háti
.pora elhárítása preventív vódaksséet igényel; mert anol egyszer fellépatt, ott még. a legerélyesebb védekezés sem tudja meggátolni, hogy a termés fO-iO százaléka el ne pusztuljon. Tudvalevőleg évről-évre v~eheino£**bb alakban lép fel éa azért minél erélyesebb küzdelem; érdekében már most kttll snr* vezkednttnk.
Mert tudja meg mindanki, a kit érdekel: eme gombabetegségek káros hatása nemcsak a termésnek, hanem ma-termelőnek relatíve nincs mit eladnia, I gáfiak a megtámadott szőlőnek (a a borkereskedőnek mit megvennie és tőkének) elpusztulásában nyilvánul A így nincs mivel kereskednie; és a bor-Jbotegség megfosztja a tőkét lélakző áfak silány minőségére való tekintettel | szervétől, a levéltől is, a mi ha S 8 hanyatlottak. A szőlősgazda íyég az i szór megismétlődik, föltétlenül a tóke adóját sem képes megfizetni, bevásár- kiszáradását vonja maga után.A virág-lásokra szükségleti cikkek beszerzésére zó baranyai és tolnai szőlőknek u. i.
csak 10 százalékát tette tönkre a 1** san, de biztosan haladó Phylloxara — további 70 százalék rövid í osztendő alatt pusztult el az eosetalthaa hasonló módon a Peronospora hatása alatt.
Ugy szeretnők, ha intő szózatunk mindon szava orkánszrrü üvöltésként hangzanék uerte a megyébe; hallaná meg minden termelő, hogv szőlője eminens veuaélyben forog, ós hogy minden erejét kell kifejtenie, mind aa öt
.......
j \'} -:■\' HutZOQhfttftdík frtffjy^fn T vráIli,/ ff* ;•
.Isarkaastiüt • ^^^^ v ^^ \'. ^^ -. ■ - ■ ^ ZLórantB ÁBAK:
T<r**k»-<|ill*i Fitcktl ynop ktajr. \' \' [ _ ~ jKT Ttf lm ... . It liiiu
>«fM»il«wb«t - t1----=—r~7=-" r J I Wlím ..... S hnM
m m m ■ m m . i tmu
k ««rt»wM»»! •nctuDritiui---------■T^p----- \'—. • • — — ". "T-n .. -.—ti.
, ■. , \',_____:—\' ■---" J www,- •amrt\'iUriUN
10* ttM»»»OT thjr <i>ilraijAMr> \'."JÉíMM* JL ^ K _ / M M. \' nuUoW* r«M fUf U<7Tt«»
®.doaTvaui: % ^ # ^Sr Politikai tapr —r— / U [/fmnUi^l^j ÍT"^
v»--...ii»w(,ílti\' Fiti-htt rnUf tr ■ i üiri/ViUí-r\'ríif^r---"-—:--........... - - 1/ „
kthri«:«» MegjeieniK HAüi-MNl^bAh hefenmni Keiszet:. vssarnap-s csütörtökön. E*y»« na« ára •» Imn
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
Elvállal ZIjlH A FÜZtelÓL A LEGFINOMABB DISZKÓTÉSIG:
ttUaUl
éskés«it IHIIInonIIUlllII AUUJVRUIU III UllnHI puMpartout emlék-ilbuinokat diszfelirat»kn«k, táncrendsktt i tsgfasubb kmtsif Elvállalok továbbá képe^. fotográfiák, tervek, rajzok is térképek cachirozieát, ugy minden • szakba vágd munkát.
J f-h
J
Nagv-Kxmti* e«wortö*r-
ftr
-Ztti* 1. iiráfH. .frM. lap.)

^gkiffiát iró 4-én.
érzékét ftssze ke]] ázednie, bogy logvi-tálisabb érdekét megv&tje^ javait a pusztulástól megvédje — ;Á védekezés egyszerű óh olcsó óa \' seakoacrö, kezelés,. mellett—határozott
anélkül, hogy
lembe _vehető íajjal, íolctogultak volna.
Nálunk természetesen lnár felszántották és kukoricát vetettek, volna bele
trenr ig v aiLL . G«flkj>uyqgfln ragaazkml ;nágrg: bogy a mi szőlőterület volt!
a hol a módosabb pénzért, a szegényebb sorsú. Ingyen kapna vesszőt és a hol iktatást "nyerne a szőlősgazda a telepítés éa a modern kezelés mikéntjére
Mindehhez—poraae a magaa folümt»
harmat jelentkezését teljesen meggáj marad jotus-annak: szőlőszeti biztosaik Ivelósügyí minisztériumnál egy szőlő-
tolja. ---\'-^tt-—-" ég" felügyelőik____közbenjöttóvel áddigjázeti ós borászati lelügyelösógnekr és
Az filj&\'4ái: annyiból áll, hogy járnak" a szőlősgazda nyakára, addig jiiajehet egy vincellériskolának váro-^ 92010 levelei "SB8- iriiflB—^^[tyaíd^lrng-\'bizta^^ arnigcwk rácunkban való szervezését kellene ke-májasban, \'egyidejűleg a Perofföspoía nem veszik, h<?gy. az. eddigi balsiker jTesztlilvinnj.. ^■flffííhí ^érojltM^^el Tftgy I1*\'!1151\' "\'"tgiillpn fl i Kl^ jfifrnrtkenv borvidék ehhez
utánna kénporral egyeCólra készült\'Tehlfcipedig ezt a aiker reményében; Nagy-Kanizsa vidéke; s haTa Mduiive-ral behintetnek, mely eljárás ajniár azért 1s, pert munkálatait a kor-j lésiigyí ministerium , budget je ezen
rMnfcyévalH____________- . __... ___ ___
vegetáció tartama^latt többször megTOgüiy ügyes szakközegeién gye nes enmjatJb ;meg jét vesszük ezzel a^vezafuk és "szőlőjét á telepítés rnegkaz-| bírná*" vári
iamétlendö. — s elejét liszthánnat jelentkezésének,
terhelést egyelőre cl \'Bem
__o____ot tanácsunknak átmeneti
jjhiaétől legalább az első termésévekig, [pénzáldoz foktól- seui aauba«Uw viswta* \'\' tüTjiTeBw figyelemmel|riaülniac | gv
: az anyatelepek és az oltVánvíakola
ij^gnjjővedahaft más harmadik - te*
fordítandó fajltatosk -
gy&l. foglalkozva,
______ áfe^:
ha csak futólag is^ ,-
Asopban yég eZ^el nem • mentettük [j^flife-f*^ ki e té^en való teendőink sorozatát. A! í .. ■ . .__. SíiiSi
alkalmatlanj ■Míélöt^^jtArgvra. igtnénk. át* |||PIHHpiHHnB9pusék he. teieiulitjük, hogy a maga» pihzügvmi-ismét,- a ■• Tylloxep ellen pedig gyéri- njsztérinu» «MGtí. sz. a kiadott körren. l^ái -feltárásával pwttgten .. v^kt-zzenek. \' ; kiislanteÜkJuJ^V^U^lWí wut
orttO\'slast .tggyuk letietővé; • Ti ■ g88^*1^ n^iit el azót.< és e szőlőbetogsog által hozott kár olvan
t szőlőK álTanak virulnak, dúsan elemi e-sapásnak tekintendő, melynek
adóelengedésnek van helye.\'
--f-ir-^-E:c . ^^Ili^m umtataák. a.iui világos jele annak, Főcímébe ajanijuk elovaUd rendeletet
a" rendszei^ bévállt: míg a gyéri-^ízőlőiTizdáink tvSüy mrk^rog>veIle^e II Véd éke E^ j n , ,,
gazdaságunkat
<i mi előbbre viheti: nváva az erélyes j
yoraó jpzének. g ipar\'i V tejlődöáüuk
JwlndflRt
Szorosán vett vi jelentkezett a Pbyllóxera, ha csak szőr; vfeyosafl is
zés^ gadéktalanuUelvfek. , _ ^
- Aiy taj^ u . ii.ie.ik^trdgOTop.a kCT^Jaeg^m a incnnvi),<>n az . vök"^.
_ ---------; - ...........l-h.,,,.....,......mmmüó
múnyekot whotuntt cl a nzonhúitftt j í^y ji M nálunk bevaU;iparVaüalatfatl tmtfupodott v.uúsnnk. zes altal. Lehet, hO^még ezzel ^ly iuein tudjuk; kísérleteznünk kellene szamottovő ipari fejlodosrol m-m lehet ^^.i^^^f^jL^Jl^^ épp iigy, niint kötelességünk odft.^ jl<K«ak oly értelemben nem kivan a Pt^ö^-lnrecMerső .srá^nimaBanthfttoi, hogy. aiát^meg^effi-nwrthetójjnk ienn;, bogy údv-.s, kivauutoe
-vannak mar. lilletvepilloxerazárlat alattálló szőlőink,és nagy-Wd^rejü w.lnA v*ru»u«k «va-
Példa, erre az osztrák kormiiny e|amorikaiaktail, illetőleg oltványokkal;rapodására nézve, lm a péuzes zsákok \'terén elért üikere. Az amerikai.oÍtvá-l^_ beültetése mielőbb és minél eré-[^|^ ilyenek vannak nálunk, számra ny^^a1 fflkjf^^^rrtljr figynii .r^^lTTr^Tihnfi TTif^^ \' \'\'i li, 1111 mng mvfjon m ipni-i vallalatnk
kék szőlőinek talaja\'^el^esen alkalmat-1 Nagy Kanizsa város7 kötelessége, létesítése érdekében inozgó*it<ntnáuak ; lannak bizonyult amerikai vesszők táp* hogy amerikai anyatelepet ós azzal iha .tehetős-patgárn in k cswnrmket nom HttsártF Végr^)rrtbáítók minden figye- kapcsolatosan oltványiskolát létesítsen, j lateinernek nevelnék, meri 0 i\'ajtában
TARCA,
Mindig mondtad
Mindig luddtW/^qlliftai hittan) S«h>«B hittni koHL tlvUtak,... An noadolUi^ftiFAUs^hww Vtft*l«« * luidiixiftVnk.
jWlWés, »peiuláci\'6or)\'*á(rtb»n i». Comi», Spen- ] bonyolult. tieliÉwé^a. » JOmcgek <w liamuuiyák cer. Míll, Wundt. egészen más téren mozogunk ura ma miaií. Mi modtrn «urop<Mk ponlos Hdé-| mint a múlt suzadme iiphuikus.il: de — ús ill; lir,i>tok n engedélmoirkiKldk leiiüuk. Alifakűnffl "Ti terinMzeMudomsnyi múdsxn meddflKégai kuU. la\'jog\\ keüdjük* tldi éistünkai, lotfluUM
hatóxiyi redJri ügyelet ollanúrsü^ alatt ttlQnk,
ku nunk — a ffl kérdéseket: Ut«tir0>, világról \'léink-s emberről nemcsak, hojry megnem\'otdnttik, hanem olyannyira kompikalltk, hogy a ÍÍO-ik
adóiunk píi ilc\' már inind végiK
TOÍrSH idővel n>ti(ikuuil I há litÉitQk aa ndúkut. ilk Ittak,
Padig Igu, itt u in T*U fájrltliiniowl kíannJ , Át igiu ttidtr-viláfpB . Kialudt CSÜIkfOMlEll
IIí\'Bur, ridef «jl«Uéf lilt Uii)il«nBtt a B*ff^TÍli(on SlnltlaUik kibortUu O^lúánŰQlt fjoldoftáfün.
ív;,
Polotny Antal
szAtndoak egy mftsik Kantra van tuQkséga, kii hogy a tar««d»lim ntiitiiiati*aník r> jjtjk l» larh*. ál ekinlMt hoz/ón nz adatok oa tények hahnozao inunkat: iuic»<>da MamUnk, ha unk. Iogi«>koaa> láb* <sh ujbol ttiegvizHgálju az emb-n elmet, mjl.\'nuiik, b teg»i\'gU»ik \'vob, rnmldtg miort .muuk, mennyit es mikep tudhat e 10 kérdésekről? !eddig H>b. atb - d« bál a Mabad«»| id »0a.
A boldogságot pedig egvik Nem hosta meg az\'mely a 18-ik század vegén és a. Itt ik század eret >• epedő emberiségnek. A múlt.száladnak\'elején iángba ho(|iolt» az turopsl nems« »k>tt a aránykönyvé Faust es Ember tragődiája-htába I csodahOsőkei nevelt áa akarás •« cselekvés szín-ősztdkétték n terméueltudósokit, bólcaelOket éi ter«%-ez azokat megkívánt, -tlln|ioU saab«d*á| politikusokat: luressek a boldogság nyitját, eaakUajnoa pbantomimk bizonyult, a lőldi boldogulásnak egyik másik módjára utal- Nam vagyiuikftnert uem lehalunk aUoinia t \'l, ezek a módok aionban Csupán egytsevnák. «Mbadok. Egymásra vagyunk utaiv*, tabat tür-
Az uj század elején.
(Dr. Gz. (>.) A -okai gúnyolt századvége a lio d" siécle befejeződött. A XIX. századnak tagad-batattanni sok a« erdeme és igán nagyok eredményei akár a ludotqány, akár a politika terén, de vannak fulzssai, félrei»merhetellen vissxaeaássi ugy az ismeret, mint a cseleim, mezején, a melyek• a század végén valóságos lint\'orokká csu-nfdltak. 1
A terméazet<udoiftiínyok e században eddig á^m ismert magaslatra jutottak s oly leifedezésekkei gazdagították ai emberiséget, hogy azok hálása nemcsak a népek külső materiális haladásán uyilvéoraló, hanem 1 aljasén átalakfcó a böi
1 oizfályoknsk s foglalkozási köröknek válnak liasi l nára,—az ösaaaaégre nem alkalmazhatók, tehát j haszonig la nok. [\'
Az erkölcs megfogyaikiMÓIt ugy gyesek, min
ntlnk kell «gymáh\', minden emlieruak népnek 8*ámolóiá"íét1 a helyzoltol, amelyben «kara>an kívül van a tudnia kell, bogy az agyeaoek éiata belliim oonlrft omusa • mindennapi kenyár ötdflkílban
hépek éleiében. A siker, kűlsőcsatta tűs eredmény Ug » nemzetek nlulo pedig viaskodás más balal-mértéke\'rtiinden s rajnngáa számába megy a botzá I masabb nemzetekkel a terert iKmiipf um den (érhfllelleu karakter, hec»Ulet; -belaö tisztesség j Haum) a földrészünkön való t«rlu«Ulaa órdekalun, I kutiflka. A költés remekel nem kellenek, a müvá-1 Hogy mi lesz a W-ik században ? — ki tudni sz»t. délceg kttlönkődekben csúcsosodik. Mindkét . megmondani. Annyi bunnyoa, hogy a fudomány
tőt, tájdalom, elr.igadia, koruk léha pénsvágya. A I talentum uem msfadót,nuqem divatost ükért |e<
remteni. Az íróból asurnaliaata, a művészből il-llusz\'rator vagy hangversenyezd pénzebea nomád [lett. A társadalmi élet vagyon szarint tait >2ódott, j bensöségu megszflnt, csak Jprüderiája nagyra. f
Phantaaiánk satnyult a sok szémlélfeiff fani-) tás miatt; akaraterőnk elpuhult a létlenntartia
politika, >zoctokigia eMH sikerett tőt nem áldozza az Uj kornak, >de bogy • tefmeatetiudwménf annyira materiális legyen, mini áJIMk azaisdbaa, •a alig hihető. Aa emberek miként s jelek mutálják méglnt kddvat kaptok azt kulktni- mi aa nfltf ember; kJ a lelké, , nií a halai, mi a többi ragyogó égitest aa égboltosaioo ? "
Jtary*iÍMttjMft oütflrlök
krr
Zala 1 jgxMtr (H. Ixp
/
1900 január A 4-én
amúgy tincs hiány, hanem küldenék I — IVé v magy «r e* (tán. Htrsehtl\\voltak: dr. títau Sfmnmx, BtUMa a^rt**,
elméleti tanulmányait" Solojezfcável ki Ede kir. keresk, tanácsos Naty-Kanizsán,Aranka, Wreuer Mórné {BudaMtiJ
kiülő dre; helyek M Jketipa^^ JJJ
\'\'^V^^-ra^ magyarostiottju- ,\' ijgmt^J^pBjgasg: ^^^ LSwj
latoknál, gyárakban, llUgV o. magliknak faTHeEaza iparunk í érdekében és saját jaVukra érvényesít betnék az alihoz saükségolt szaktudást óh körűiteküluíst
_ ** . ■ 7w """Pl .........r.miinc, jjii n\'rin>Af||L —Bgt—,—UJWf
• ** Iskotai ttnnapétyrtíagynUnim viiros ■ Ad«Hin«, Lowy Arootdné, Lofcae** (PaH«) közönségének december hü 30-án tarlóit Letíolazjíy Armioné, F.edölszky Mid, dr Nfumia* közgyűlése hal*rossaiából az\' \'lenat iskolák Mw, Pofiak füMpoe. dr. BoüuektU
^SLS^SLé,iSZXS,
HoKtubírjt Izraaloé, 9tara Ujuiine, ücharx útim Síréin Ti vad rné, Saáaló Fenacui, Bommm dísztermében. Egy lert«k dr. Sefcwa AdoHné Vaiaa Tindu*
Iné Wollktmcr /.sigmoodaé (Varaad), WaiMf Jóar-tat jés. Xáaet Limca. —
/i " lö. MunktJsiclfzQ EjynüUt aj haljri a6ge, a polgári «gyieti katakombák, auloiaaif imp, Jctjy i&M&iüM MMV0 rtítgtf r^-jmes^ Nelft uem veti bms a- műsoron, aM I máshoz, közeledjenek ée-siittujjnnak ét fal <u fait \'ke.ielyéa Ogr/ejóMtel, egyp*rjatkaa mBtogjjsjfi
Foglalkoztunk körülbelül mindazzal j tele több rendbeli ünnepségekkel log járni ; Uuíeub-rger PaJiit a mi gaaílaaígi lwnyatíéwwk kérdésé 7n ünnepségek tzmtaloii, folyó kó 6-dn | fSaudufuí. Hiegfl fíez tartozik é» megmutattuk tőitokjIáznék- Délt 1 órakor dUzlakotna lesz a - \'r—J —\' . telhetőleg a kibontakozás, a haladás 1 Szarvas «zilló
ára
.7 kor.
S»IUm»IM,I m«J«U*K*l(. Varosunk\'
(elé vezető utat.
7 Csalhatatlanok uem vagyunk óm így, ___________
nem tartunk arra igdínyt, hogy fel tóga- í b™" \'ít«n vtjr íter At|
gtink feltétlenül osztassák, hogy ^m-lJZ^^t \'MÉ\'ŰL&J^MM^^á lataink szó mii knl ntfagadtagsaTiftk
^., ... , - „ . .. , __—■ kőttledjnfkhrimutjnnaJc eUütel en Oeat , ... - _ ,_, _ __
QŰt Úgy, onajtjnk, hogy CikKüpj£fi>artár émte tgybikapeielja\' rtsTöSmar STa-I«¥T rövid-.e .ilüdífuboc »d«tt aiO m^l«pd ké-,\'oniáu a kritika és az oppozicziá-jjxmu <i»üiört8káLmond"il mert \\nz i^rtád ■Jmunk ).- Mfig
neTK t\'eí azavat. l\'iaztuhanafc az* esz-; cfoba agy cél l»e tór«M»tt, n esté írntp)*\' K™***"
iaazéthuioc. De ez árt g e«leléreleU i\'lámdaliiiíink ,ul
vijjan Téli meg «z*-é«y\'\'i:d_őlj5l ég vj^mj k -í/.ö\'Uí ax u) éHZtéiidOt. A sztlvélten mulataáto ről a iBBOmii tainnoluni<-I)e^— Az Irodalmi it Müiéuelí Kűr az Arany Szür-
nL emelj
tnék és hámozzuk ki aVjiragvnfc a héjár tói. Mint városunk közvéleményének
akkor, a ínidőií é vitális kérdések sző-1
iakabb. meglepte $ kdataaápt fxrtn mindenay aa#való tehát* 11» ahag It ieann \'iaiaaa-lét\'jaria a legjobb kedrbeo a jceggelt úrikig,—
|. tiémmi— t»ty. A — fy-fcaaww M«»-j ktiképxo-eyyartim i. to é ai,"a Potgiii Ügyi* ■>Mi«a em«létt leruriben egyeaAiati kOfiyviar
nyegre hozatalaval anrn kéréssel fordu- j vmk bziíIod« diazjerrácbéíi mrt\'otllning»i-r8«nyeL|ftpja >.ara japáni g«-»-e»i«i|t r«odaa, metyan ^huikjcácoetink értelioMégébe?, haftsiuak! ^.ífíf,^ \' = : _ " " * "
oda, hogy e/en oszuiék érvényesithetők; legyenek.
Létantsttnk -Aiflrrkön tVgybnzgó és T$roronk fagtadáfiáén tetkesttlő polgár-. mpsterünkkel egy a ktirfíHlwtlfíleni,—az. ipar és a közlekedésügy telvirágoztatá
_ „ t„ _________l-J ííiidjJii
j"** I kúiiemllkOd\'íl^—kiknek *ia»ia iniúlugy GO volt; -gyaüoriainag BZ,n|fn\'kö*iWi«é)5iié rtliozuk ál, n terein nuiolá-«lg megteli, üzen este muUita lic maját „a irvpj£ lljöiloli es me\'nerfaödati\'d itonkar* thazOiv-Saj vénen láttöltr fiogy iUÜÍRKT iiöhm h mil kar-nagyjigybazgój önzetl-a yezúléiía alnli
Va»-U»i letliiaiti.aQ tallűku^ut adoak a iegaMbb fjunjiui #c-ak,a/.yii megjelt-ntí lumdeu nemzetbeli (ieuk»(éauk, matTó/.ok, pölgaroa *• katonáknak< í Beie^dij u»M lagókoaa 1 4 korom, tagoknak
1 kuruua. Qgáiadifljl^ 3 HVtVUU kJmt^lMMMÜ
UiöU^iy 1 tor., kurta i attóuat) 80 filUr. p^boly BJBUPHI Itéitytíxj iQ imn t\'ailUlUt >黫a k*«»MtM fofiéiatan.
ifién elönyöwíH megválóit m ha luvabbra w Kéretek * Bolgyea »* niak. u «weiy ,*tla«a-
V ... , - .„ ——Jmeatqsz m eddigi »zep. &nzeiara» tr tfEToak -rí |«ttetuleK uienMetö ie<:ueit>«i ■MMja.aoot. A
sat HHttia. Eem Kűtt vagy allaniló \\imjttf.tnílj„ köz\' agy ezen m ezmcnyrmkitz et-trüflí n. j:„|gyttnd.g<-a rt ödi lapáai ímtékttigyit kaa
mX 4 rt»n 1. II- A. . A- AAA frn rtt« I ■ Lá^ai lH-TtL^UlA li II —ii m á A i I m .A 1 i ■ __..uiu__I . • ím . \' r ■ \'t J . 1.1


ságot, mely a fHHwtotit \'kördesok tanul-Ikwűl jól mkeriilt1 bemutató nlapjáof ig-n «zcp joai inAnvoZiiaa\' uUi.il azokat -a uarivíflli^si-d iovut i-\'.wlh* Ilink. l^k.JI\'i.\'bt) lt-Ht/,ftH álló egzközök arányában erélylyel követke/.etességgtd niegvalósitaná.
aougora jt[utc j ki.süiuitíei á y^gyea luu énekali, tovubba a zűfő-J— aLpffie: Kalohn ihdulí, (jounod Paant c inQ "da •
MégBivó" "WF*
kiv»ü>égVa - •tÓBiitataadOk. .
............. inaij—I t^j^
taltbatúk áűAn L Lajoa ar laietébao.
Jclam nulj. A aacj-kaaiuu \'v<
MagaazboH u oél, molyol)- inagn^^y^^-kítgi^ 13
ük, reméljük, sőt! bravúrral. Mindk-1 számot- még ke fett Újrázni. * Vr^?1, "
elé tüztünk. ügy hissrük aíyarjiikjj liogy varos
fejlődés és haladás büszkeség énrotttvd nemsokára
ÍÜhrfdlQnk
utjárar^iogy mondhassuk
tteuBaUa viaaiapthaaUaaeá a X1JL »ztud jeilemzctn diraijanr fti «« aiéele "l«/a\'nd>«Ki jeluief «> éijft rvnilez. Ba(á|*d-d\'jak I fiiid«intea HO körooá, iúuuii aiubety 3 koruua^ Ma*oat I
FrimnaetéíeV t..«iT.a«ttítI»gadaw
ni[j6z«e| laiváTy^/Táimá^JüLT^^I^thaték; jawur bi 11., 11
m Zsigmond zöngora Wetó mellett Sr.lmt.ert f Í8^LUÍ^S™4!Sfc ^JböloJSdMt igazán remekül adták elő beS termíiCeTé. t8-An (Pií X pfMtanW. AlrtMrt*. 1 fejfélte, r újból sorakozott a lért.kar fs a ti-uzój6" 11 \'•WaulegeasegHüek bemnuia**.^
— It(|aiatMMit laalllá. A aiQir jiöldliituHjüsíSL aUat a iyut6ia.i»iwy maaaai í fu^iak\'izó • iu oktato tanttúk é» kertMUg
ifym. tanar Igjolvásfoirt, metjebeu i
sége"beáll a\'küzdők sorába; hogv Wffiip Síant-P>t«r^-dl--SM)kliJmiff•• -• I 1, 1» • ; ■ _ AA ^líí Inagtjaíg/iíreéíi tanúsító inadon írja «, a kő- " •"ne\'«i\',u I58L
kereskedő, mint iparos, ügyvéd mtnt K , Irl.J_____,, , JUii*■■ "* \'— ° -........*
------r-r,—_- . ......L °Z ^. ,■ röniHíg ügyeemmfl\' mnaatigata ea stégül rnknn-:
gajídasz, penztntegefétnk, hatóságaink lgIe,,ve»e mextapsölta. Sok t»p« jáloit /WAo/w ** 131
fejei, mind-mind -egyesülni, tömörülni " MH ....... - - - »-
lógnak, hogy áldozatot, utánjárást nem
kiméivé, vállvetett munkával bár,
hessük ideánkati Nagy-Kanizsa kira-i - „ j.
, OJ ,7.. , TT ^iievet ezy bnc udalai ttaér\'e, az ujat padfu
ganésát a gazdasági hanyatlásból Kell KioWyhyrariuHsal köazöntöiie. Ez alkommal _ hogy rávezéSGK a gyors és céltudatos daMakar Ufjaj szivelyes ovaciokb»n léaz-siteiték
afkedyHt karrta;vok»t BShm KmH. Az elml n^ygjirrréiigr-i >i 1899.- í^re adnaiáiíyiaoU JOU) iitojrl
ejJ..78 pár táii\'collác
A • X<irm» /v\'urird ianccal és tombolával
(jniHlomdijbói a* aaU«ar»cay«i ptijrjuűk kOadi ] 100— lou Irt jijinlmiíbad reszesűíick i Juttf
Hnladui»k
jrakoB\'a? n^kíó- tagjai. A kHiflítudsarag, v.ilamint|Jo<í«<*i, mteseegyertl*i taaito «• Ummi* S»i.dut a ho\'uv^d\'éK tiszliksr* i^en ertekéit .tombola \'Ar- atridói Mlmti iga\'gaiútauiió.
fitvaka\' ujáíidékoztak, de a Itür exvfcb latij ti • oÍy>jild()%iiik(\'Zsé^e^ tanúsító ink ezt^lí a *tWi\'ii,! I hofiv a tombola iiirgjHH\'.ej^\'tkis\' \'liAMiiast | kapuztuk. Az éfttély^.iieteinroliak; tt-rck [Oitiksrut\'f, Birc\'i Mimi (fiim -Síi. Mikli^j, llüinyi 1 — Riefépirt^ark t- Albeijeséack AI Mariska, dr. Pröblich Vi\'mosue, Parugo hnjo»né ca, é- k r 4" *v»l *ezr>dli>-n mr aiék«b>t\'> ki- M" növt-re Cwch k. a., Korinios Kslminne j nevezi el1 el. hudnagyokká : Zelko Elek, Oomljóczi/ Hor.váiii Jánua, llorváih /<em. Heiuiem A Ir Oiun,
hírek.
Jai <•(, Adami- Fim Ilivur Z«i«iuond, Bernát MaWsó Tiborom, MergenthálUr
Sftj\'.u, \'-it* (IM4, Tatfifli L^j i, tiiittuyui lAni>r Kolbe ()-i.Knr, perraric* K* mán, KövdU L<S\'I0, Jakuborhs K rnel l\'rikSel D -/\'ü. Bárány Perenc, Bognár Uful >, Fnedeimteiii Mór, Nimict Lajos, Kengyel T bor r- Ruténbe,nj Henrik tart. tiszi-betye esek,; imlhélyelimlelié: Kova Igi/á\'e, HojttucJi Kar ly, Unt/tr Kátmiu és Sehumrt Jttó b«d ipródok, valamiU\' Uhtig Tini a és Turner Pttfeno .Jlisz »E. ,
A e-, t\' kir kmos hadsereg lartalékából a m. kir. iii|gyttani/a\'ii 20. hoo«éd gyalogezred lartHléirHtHomiiöyab.t t tíü/ctkezök hélyeatellék at 1900, ja< aar b-> l ével ; \'
Turezer HenriH, . H\'inklér Nándor, Mayer ttébert, O/ttó. fte/sfí, Strndrti Károly, Boroekáty Ttbeméf, \'llampel .S nnjor, Sípot Antal, 8**rda-helví Ká oy Lampel Bela, Sluár Perena, Látdr Alb«ri, b\'ertnciek Bels. Kunfy Aladár, Hutát J>isaef\' es Löicingtr JoiseT iatt hsdnsgyok;
uuoané,
üfiiuiilil\'j- Oyoi-itytté, ní u j Mm
SegerSie PniTii, ^gero Kat i" «s Retta, ir. Tufioir irtuláne, Takács Joiosiié, ünger Utimann Kh\'kni;,. Varga (íizi, W\'elier KáiO\'yar, Weíst Jozselnv, ElűcDer E\'za, \'Wildo P*reneuu. ^
A Catino hangversenyen eatelyt lar\'otl: A hangversenyt Blau Jánjua iiyiíotta meg; zsenlili» zongora jijtéka igazi Ispavihar\' kelteit. A t<psvi-ihar lecaillapulta után Ltdofnky Mici k. a. lépett az emelvényre... Harbi Alica re emlekezieteit bennünket a ktsasHony éneke- Annyi bajjal, <ly szépen, ánnji értl^elmég n«n ballonunk énekelni műkedvelőt, mint akogy-Ledolsaky M. kiaaaaaony ez eate énekelt. Ez már nem dilettantizmus, hanem Igazi művészet, mely lelkesít és magával ragad PrenetUin tapa kiaére a kisasszony énekot, melybeo gyönyörködni, yalúdi, ritkán kínálkozó mllslvmet. A jdias-zony még Wofííooiit Zaigm arrat épakelt agy nagytetsaéastl log|jp(t duettet
Islváa tart. h»d pr»d .k.
színeszet.
Az iHuuapax é« a naptratidűa luA nulatsigok iltéritók u közönség erdeklődiset a a^ínliáitOI. Aa elöadúsofi! I\'gtöbh.tia csak iryéf kűzötifég jelent meg • Áúay KoriieJ, a »zintáwu ai taaa cuko isaenvn H«ul fugj i juiuiumjátukéu is\'oaak ttti-epes síiimi aji vili kOHnaag, pedig bamrafé eiOaaát tntt,1 amannjibau Hercwf Paraev sjgiji jmékiU riáart" adtak itt elöaaér. Eean aif> ada-nak i gyedüli poaíti* rredménya at yolt, b«gj Köiy K"V\'\'elis k« «aep c-okMt és egy ertstsa kerper»t\'*t1 kapóit,Ms eaálitrtökőa \',A kurttet* furfang" népoaiamlvr/a tv «sinkts ezen aagy vonzerejű aidottatigtii, pénlt t*« padig baeaaétt* adatolja öádiák Jiárö «a benkár" drámát
Az anya és ik
Korzieska rec e Kemény Jáaoa és laipaiic+LÜlLop Imr<j ur bumotiastikus dalaival nyerte
meg a közönség telaziavi. -i- flt e^elytp. jelen
As snyiask l»gfl)tib gondja gramMáak t>m»éf i kl M nlaes rnnJlnn, sí »ny« ijjtl wppsl QWMUl \'ájps)Jat D*\' bogjr ui ukssss tlufitwa u —f-1 l] igisssé|«iw kall Uaíűa, kafj arajkt «aak aa n/" ftladaláaak tslfaai* Uatksa cawbiiB aa kanja Ckaataiaal uaaa/ial Bouüli.
\' | Ml (CutU-dn-Uoril) bitévu kis fia tfof \'»ff<<t <1 fartay volt, hogy ful^tonuniu, .gaadosu karfán Épatat. A w^ay aa/a hs is sokallta volna a Átaátaigot, ka I
Zala T. sstai {4«*lap>
ü|i luflri ki mi Mrttlf rolii, horr lakatatlin vili Kladoat Jváamii. A kOiatkaaó ItvéL mol/at Bouífii pályám iatira alázott, alaoadji liilal uMixt il »efö«laJaÚt If romáiyiáfat, maly»t Cluatoiaol UM4IÜy éntU fli Mag-•égi alatt midöe minilwi gj-óa y rarrt ma* próbált ■ »áfra i Ptak-plialáaak fcflntekitli agyaiJJt, mint ff» t|iaaiáti§ak
Ki akar 400 márkát
bivoikiat kiaayoa, il<j|lf«MrMMo k* rioiko oélkttl ki* raaaé? Ti4m>i ejaíéé amaal laiélbályiggit M—•! raly V. 21 u alatt 14. V, W«Jt«n, kirdaUai jm^Aá**1 jfiatparig*T<tB(tiniu «—í5-
Mtcbter-féle
Horgony - Paí n - Expeller
Ltatoeiit Capslcl comp.
Eton biroeTM bázirar elioatálk íx ídó magpróbáláoának, mart már tfcbb mint 30 . ir őUl xzugbiihitó. fájdalurneslllapiíű bt-dömöléikiit fikalattztat\\>dimayaél. «iáinál, tumiiUml ^■jjhiiléiekfitl ós ax otf(W)V U
. mindig gyakrabban reodritetik. A Víióíli Horgpdy\'Paio\'Expelia^gyokoi^a Horgony fiiníment eiuriurrthitt nem lí<lMfzwr~ Uaoam igazi aápuerfl Márlu$r, malynat. egy bástartáibao wa kilTeno Uínnyotai. 40 kr,, 70 Jr. é* 1 fit. tinrgffittnti irhán, majdüom nmirtiri gyógy mactárba* kazlat* beó vanrffnuttiriTtrök MnerjytfiF" Mfl/wrii^l Biiitrpritrff \'^j^r^ofWflií* vaT5i> aratOÁ.itlegyTwjs, moctiebbíteefc^h bprtflfl nfánmt rw forgalomban, KT rféw ■kar megkaroiodal, nitinJwíjjTi u^t yKorywy" vWjogy im Hirhtir tmvgpgfté* iiólkiil- mint nem valódit uf:witf»a vissza.
OICM7CS F,-A0.áa tárai, &UB0UT19T rc.M klr. kurírt uálllUk.
hozásra érvényes jóíékonycéla — tort játék a budapesti poli-klinikai *g;y*«&ltt kórháza Ja
Igen sok külföldi
vára sorsjeyy ára otak
1 korona
FIATAL EMBEREK -részére
MibMtalmak ém Mjm—lá elle*
Mindazon esetekben, ahol Santai-olaj használata orroaílag
javasoiva^an, a
a legcélszerűbb és legjobb a
■flral—>—, ■«!f i l«||iM mUalaéyS kilit laáial
1 flveg ára Ifrt 50 kr; pot\'an bérmentrr, spéox előleges bekflldése mellett 1 fct 70 kr.,2 Qve#3 írt 20 kr., 3 . üreg 4 Irt M ki.
gyógyszertár a Nádorhoz
BUDAPEST, A
VI. VácMlniI It. , \'r^
KItímíti S0% lovaaáwil káaapisaWi kllütutfk
—rlamvyiriitr
—■ lUfkdaaöuOji ttja «ríTtefc\'ptWt^ »ily wri MM I ftaftat meggyógyított. Már rtgóté >£«nvedt\'iu főfájásb«« kát át fábsaár fijd»liű»kb»D. Ht tgy briNt atbdttm, ltdárosTo* auu —kUtoty máikor á maiian-•á« g/Mórt. Fttiiug&n. «má»atéaí aarar állott\' bi. ■ PÍak-jpUaiit küátam baaaaálai » — aiü •kitalya iHn—ilin után May Birköniyebbftiáxt vMiiam. Ót doboa ^tgoaöA volt ko y t«lj». Mi kifjrácyltaM. Hogy boldcp. láfom ul ia legyei* afyaaax alatt kitévw ki* ftimxt U ki* lyúxyiiofcUBj. Nafyon gyoafi. »áp»dt ái ijwatfl Koviay rolt. lappantal agódtam miatta. S>-báay Piak-piíüla viwiatdu neki f^áiáa nép Miytlnét, moa kittalt a ai» raa jó átváfya at M tadok őnaak máit mondán aiatbofy aacjoa báiat ng/ok.
Aj aaya k fia biaonyára véraaagény volt n Ftak*pílaja
\' A )aÍMtl —ayUáíbaa ogy /öjaottaknéi é^tti «yiT#tkiÉaé(
a lafjabb WlywAlMtéji; tárnok Viwa^adta errfQki?. a
müjfflwa_a.jAtt m)fiilki>ti, Uayaa— ^ji urmímáiif érkttú ■T liillliyiiaál. aápadfagoai. aaaralfikai fájdtlmakaál a gyafilaél aagolkórail áa a a» gyoagwaéfénél. fSry dobot if» I Irt 75 kr. éa-*atdoboa9 frt Hacyarorraári főraktár: TÖEÚK JÚZSEF K>üf/u«rUraUaa. fladlpüt, Itiüy.a. Ifr-
1900. janoár hó
Utolsó nap.
OOOOOOOC OOQQOO 0 0
Halom-birtok oladás.
0 0
o - —zr^\'
0 A legjobb vidéken álló, Somogy-Szent-Miklós hatá-q rában fekvő szaplinyoti vízi-malom a legjobb karban levő berendezéaael és felszereléssel 16 hold réc és szántóföldből
tíü birtokkal családi körülmények folytán
kedvező feltótelek mellett / _ ______;__... .............. _ „. *
iMMial eladó
i \' ^ Venni szándékozók forduljanak
Szabó Gáspár tulajdonoshoz
, MHOti Y^THIH LÓftOBI.
CT-oaaádo t£öz
Elfő hasái
visszavonhatatlanul
már Jmaár hé 4«éw
lumáiléülit ititimi UljMáli
a jótékonyczélu soisjáték
IT ker Komik Lajos oUta 1
Nyomalott Físehel Fatöp laptulaidoooroal Ssfy-Eaawéa 19Q0
í Santal-Egger I
Huszonhetedik évfolyam 2. szám.
IlifkUItilil 1. V»rn.k4» »u«l«l V>«*MI MISp >■!)>
larkualftMl trUknol iab41 iiiipitu*
Mit f\'V, CUig ÍM. Km\'1.
—Wrimtuniifl i i»p miinal iiiitnr v.MÍtSiíiiÍMiílntllMf luMnmímy.
Kíndóhivfttnl VártwkáiipU*! : Wir*W ÍWp kfttiyr-; kttri\'.ihi:iln*t«. ;
ILA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN heteríkint kéiuer: vásárnap s csüíaríökdn.
.fi KLÓFIStHBf
. H kww
tufa* 1 ■• * t«M
. •:•>> ■■ r f tmu
NjtiJIU/ pMikm N Wttr
nuitaa tana
Uftflt inlciímlők.
MrMimiy \'mlik rik fc-ntlr-
<«fá>»>—> et * ■
E|/h nw árm M (Ulér
Xuír\\> Kanizsa.
FdIbIöb iwkesttá; teuU»y *»ndoi SiirkMztílári: Hnrat
Vasárnap ja&öár-
Wlassícs Gyula N.-Ksnízsán. Gyula Nagy-IVttnizsáH van-; mert ar. a moz-[arányban fejleszteni (egyéb érdekeinek ve-
t!8l®«B,^Hjely a Vf»ros eiemi iskoláinak álfa-; széfyeztetése nélkül) immár sehogysem bírt
mositását eredményezte! minden mozzana-, volna. - ---- vf?
itAsaLíiJLnág^y alkotó lelkéűuyomuit M; . AbWÍ tehi, Hogf -H-\'l***its Gyoh az f-ott t\'fTtrr^. ott «i»i"\'it izmosodott ""g\'ő tmemlC üzellemővet az állam óo a ftioi. az életképes kibontakozás sJadiumá^U^0Ugyj érdekei között ezt a közvetetten ma-íogv», tntkor Nagy-fwmz*a-4í^ga8)inij_ lKRQg> | kapcsolatüt léteMtstt*. ~ tteMniggénttk, EHejczfitl óhaját az 0 aagy- csak áfótr fakadhat a mát-mlr megbiriis-: szabású közoktnlástlgyi politikájának hatal- Tmt terheltet
A naiykanizsHÍ fN\'mi népiskolákat jan. 6-ikíia acfja át a városi hatóság ins állam kezéba. -—
»Forma dat esse rei.u Városunk kép-sisídÖLeslülfilfi ugy határozta el, hogy bi-zó\'-yös lélekemelő ünnepség keretében töri<tajéfc az:- átadás te atW^t ; é3 igy ja» frtiár fí-ikát (viákerwnzlnápjftl) kétszeres néppé avalja az iínnepíes Törmaság,
-Meghívták erre IWimús Gyidét,- a ma
gyar közoktatásügynek lánglelkü vezérapos-tolát te\'
Még o pilanatban, -mikor e sorokat Írjuk semmi: biztfnyosat nem tudunk arra
g|g " TTái
így háromszoros ünneppé avatja-é ránk nézve a már kétszeressé ivatott ünnepnapot. ttöt értesülésünk szerinPv\'alami eT^T sem biztató- reményünk nem is lehet, hogy ót ez alkalommal színről színre láthassuk ég fcözvetetlenttl gyönyörködhessünk eszményekért lángoló nagy szive és magasan szárnyaló szelleme megnyilatkozásában Es azért- mégis tudatosan és jogosan is irtuk—cikkünk homlokára, hogy Wlauicr
köz vetet lenség erejével (űzte e város közoktatásügyi Ordekeinekjövöjéhez, sorsához: tehát jogosan mondhatjuk, hogy Wlatncs
mro-tudatosBággat nregszCTkwztstt haladást í8Óg(fre; ^ , robaroos fejlesztésére váró 1 keretébe foglalta és valóm váltotta; nhUlásiigyrc: áldás »* oktaláaügy térte
I Í^&Ö.\'^"fl^L-!"^"?\'?!.81 ™\'8"T\'latkozé —vezetést ét- működési szel-
lemre is; mert lehetetlen hogy ax a magasabb lendület, az a magával ragadó lelkesedd, mely U\'/assus Gyula vezérapo*-
, toli egyéniségéből ezentul teljes, közvetetten-cgyjugtrdvaláUandóan Nagy Kámzsán van. fog id, sug4raái hódi|ö eröve, ne nyo.
Ennek a benső nagy fontossága kapc8Q-jMulj0l) ^ a hiviitott munkások lelkébe is. falnsk létesíféaSre* aOKLiffigTnn mpgtfrpü) a lauügji ^\'uúiiUjíUH Trudr^
volt Nagyon it^volt az ideje annak, hogy i d(J lelkeaedés. a tanüg? munkásait pedJg~ a vallás-é- közoktatásügyi Miniszter ur! hivalAsért ltog0,6 bj2gal001 (ogjt ^ ^segitö szelleme közénk reáttjoir és állandó t magasabb fonalra emelni, megtelepedésevet megmentse a hany»tlástól
városunk tanügyét, melyet eddig a közön-1 Ennek ínyében üdvözöljük a meg. ség áldozatkészsége tisztelete* színvonalra j á,l>n" népiskolában : fejlesztett ugyan, de a melyet a» eddigi-j--1+) d», IViastics trjmta mttrm/t.
TARCA. J&JŰfc-
Irta: Korányi Berta.
Hír viMiBáogMÍt a piicsirlu dala, még bebe-tengett a lí ukiaios haijgpk rchoja > Ifllbe, mint n mikor rtboruii a; zöld rúnaiiyn a caíjüghímM homály! ax aláizakadó nyíri est a maga sajátságos értelmetlen biiii«zavnrával, mely teiexboavta a csendéit térekei, de ezt ék nem látszottak e»ire venni. A tarka lepke is megpihent mar, JiOrOs esti szellő támadt, ke\'lemes üditőie a nÚTényeknek, oyao csendes bornály látszott leereszkedni, szürkég-Jtékt s gomoly alak-jeban, aend volt, nagy csend, csak talán lepkék) bogarkák^tüszáf k súhajioiUk.
Egymás inellétl haladtak a keskeny erdei nton, — olyan titokzatos csend uralkodott körü-iöitük, oelletiök. = -i^-
Olyan kiegészítője vöít ez a hangulatnak, mely elfogta leikflket és a mely oly retieneies reyorő volt.
A leány, néha-ncha félre tekintett kitérőiének izemébe, nem szóllak egymáshoz, de tekintetük olyan világos beszed volt elOttttk.
Epen ma egjirt, talán ugyan ebben az érában io lak ék a világ legboldogabb emberei.
Épen ma egy éve Irróf ■ kellemes kirándulás
íól hazaérve ai utón vallotta be Béla aonak a szép kis széke Irmának, hogy i_mennyire szereli és c<ak egy kis bíztatásért esedezett- — hogy | fáradhatatlanul IQzkŐdve, kivívja
: A féiti ezt nem tátja, aem áni. Az idylekre már ráunt, szabadulni akart,

perese tisztességes, sima módon, mint az agy
kifogástalan gentlemenhez illik.___ *
Sajnálta is tatán egy kissa ast ü édes gyer-
mekei, — a ki hát vaPjuk be — tétasatt néki, — no de "hát elég volt ennyi is, ebből a szerelni históriából!
Egymás mellett haladnak, mo-t mindjárt kiérnek a« erdőből, a férfi meg mindig beszél a le-
__magának az
üuáliöságot hogy azu án a puha meleü lészekbe vezethesse azt a Eájöít leányt a kii már öly résen imád, és a kittek érzelmei, stivecskéje színién érte dobog. *
És most i-tenem ! a leány semmiképea sem búja mogérieni, — válniuk kall I
Jíaga Bela hizlalja erre,.— perase gyöngéden, | ányhoz jóakaratulag bátorilva, bíatatva öt, így* szeretetteljesen; ,Lá*sa lrmuska édes, szegények i ugy tekintse ismerayégaket, egy kelleaieé iater-vagyunk. láradozásoa eddig hústalan, — jövöm I messonak, melyre viartaemlékezoi kellemes, de biaonyalan. Maga nép, dde, jó, édes megérdemli, nem tajdalmae alb.
hogy gondtalanul, kellemesen tő tse ifjú napjait, a leány most régre bír a gondolatok chao-ne olyan ridenségben az én oldalam mellét\'." sxábél tsabadulnl, világosan tudtára jut: Béla A leány vére hrveaen laklet,.— erő«en «*o- már nem azereti, nem akarja aserelM, — oaen. ritja azt a kis lehér kezet homlokához, agya tul idegenek lesznek egymásnak. majd saitpattan, hál Béla, aa ő szerelő Bélája, Kelsikolt, kőnyOrőg; ne kimétje őt, — sjlHw beszél most olyan logikusan, olyan rattenetA I ^ né külőt, megosztoznak száraz keayéreo, de
higgadtan? __________~__
Lehetséges ez V
Mechanlcusan bólogat fejével, de valami ki mondhatatlan zsibbasztó, tájit arzén lepi meg, I szét lelkét , egy szerelő leánynak, szerelne áii\'ni, — feljajdulni — és nem jőn kény . Elválnak, nemeibe, ném jöö hang ajkaira, — csak tojtogal — a lány halolthalrányaD támolyog fojtogat az a belső tájdalom! ir egy néhány sort, mely köriNbtlfil
Szemeinek kitejezése azonban megérteti, risaaa- sík : 1
lükrözleti belső indulatát, ugy aéa, ügy vergődik\' Undorodom az élettől — a mely egy mint egy sebzett galamb. I lenetea nagy csapástól nem kiméit meg.
ne hagyja\' el,»
Si>mmi, — ez nem látja meg azt a férfit, — a ki csupa Önzésből teszi azereoésétlenné, dúlja
szobájába, igy haag-
D„fnp w EIS S J AQÜES Nagy-Kanizsán DVL(l/l Teljes sálon, ebédlő, és hálószoba berendezések
r É \' < _ SágyM sseUé klaulinlu. aénéheM árek.
tm MVVll A Vidéki megrendelések pontosan eszközölttenek.
wJmMh^MmJUUMtmM----------^ Képea árjegyzék, rajz és költaégvetéa kívánatra lüryen Itt
Nigv-Koniua vMámap.
Zala 2. szám (». lap.)
1900.január Jtá 1-éa*
2.) « sulltm* őreiül kinevezett gond-naksip tagokat ; és
3.) at 0 sttllmibtH munkálni- hivatott dU*m iskolát lantestül etet.
A miniszterelnpk ujévr beszéde.
—A {korszakos—bmétly—melylylel—Saéjl-Kálmán miniszterelnök a szabadeivllpárt utvében Csáky Albert gróf Aluri tvoziá in-tézett üdvözlő beszédre válaszolt, annál ín-, kább tvö jelen tőség ben, minél kritikusabb szemmel v?zsg4|juk s minél nágydbb mértékkel mérjülr, annál nagyobblesz fontossága.
Ez a beszéd nem a szokásos újévi beszédek közül való, melyekből mi sem marad, ha az érzelmi mozzanatokat és a ba-ráti vonatkozásokat levonjuk; hanem nagy állami fontosságú beszéd volt. az, mely kifelé megvilágosította, befelé Icdtétlenül biatoaította víütonyaínkat.
A mit Magyarország nagy szellemekben és érett politikusokban produkálni képes
tixilábtii^vaii célunkkal. A kél aarkaiatoa elv : eottegliiR anyagi segélyezései* a tarsaAlet m«g-
volt, egyesült, hogy Széli Kálmán kormány. jlfirrmtfoalálrrltmarhrtlinOl ron alvégig w egészen; zásj programmjlnak a legfényesebb sikert A társagétet megieremlése, mint cél, <sak az biztosítsa. A régi szabadelvüpárt kipróbálti® burok, melybe a másik célt foglalju akarjuk, harcosaival, a vdíjgn^ihptejjjg^. talfn.i c«ak ut, mely y Jfic*lhn» v»«»t _— . ■\' ■ ■frowamsic e TthéTsígeinek teljességévé a j ^gf tehát lufctjdonlwpen egy célunk van i as
disszidensét "nagy pólillkát sulyokkal; mind táinogaláw, oollogáink gógélyesése,--
nyájan készek l\'elvétlunül és habozás nálknl { Akitndja^jni^izomoru azainak * helyzete előmozdítani azt a politikát," melyet ttJ9g1]kik~»egéiy nélkül, magukra hagyva tenylelei.ek
E beszédből nemcsak 9 szabadelvflpárt, de az egész ország közvéleméuye is kive^ B«5 a választ s a fel világosi ást arra a —kérdésre, hogy miként alakulnak a jövőben MagyacórszSg politikai viszonyai ~ Ausztriához való viszonyunkról oly mó-
.__ rinn_nyilatkozott—a miniszterelnök, hogy
nyilatkozata alkalmai 41t*l&hös tnegnyug^ vást előidézni. Határozottan kijelentette,! >ogy a feltétlen viszonosság állapota §z uj ry»?l ._ iényíeg SekÖMeJ^ezett fehogy Jelek — ® utatják s biztosítékok vannak, hogy eü —az- Mtapot nemsokára elnyeri a parlamenti megerősítést az osztrák birodalmi .gyűlés rfczéről.
--JEzreL-eyvid"j"\'fg indokolta Széli Kál
törvény igazság magasztos jeligéje lángbe> j tauulmaoyaíkst folytatni, az táthrjá be inkább: tOkkél ití fel zászlójácau. _______________ 4mi|y hiányt van íivatya pó\'.olni ez • kör.
Ujabb időten kormányellenes sajtókőze-J & épm 0 a \'adat tfÁttéffé kargnTni^ gek gyakran kétségbe vonták a miniszter-; alakulását ;-a kezdet nehézségem immár átestünk elnök sznbadelvüségét, |öt akadnak olyanok megalakultunk. Tett vagyunk, de hiányzik as is, akik ,teljes tagadásba vették\' Srflt Jlberá- j\' ItHfi elérni a nervus retuou J tu> (ától beo> Iizmusát. £.____________ _______.__ [nőnket célunk elérésében; a melyet legyőzni ke-
Az ellentábor e szemrehányásaira a mi- [ ve"pn va?f«nk-rtiszterelnök a szabadelvüség fényes dicsői-1 Támogatásra van esükségünk, hogy tjmogau tésével válaszolt és kij.-lenign*, h^gy\'s tt>wuot! ^\'fre. boa? scicifftshfwsank és pánira,
mán azt az előterjesztést, melyet á kvótára vonatkozólag a koronának tett. s mely Magyarország hozzájárulását csak egy félévre állapította meg. Ezzel—Implicite ki van mondva az a bizalom is^ hogy Ausztriában rövidesen rendezett viszonyok lesznek\'és hogy az utolsó éyek gazdasági zavarainak valahára véget vetnek.
szabadelvüpártnak gróf Csáky Albin üdvözlő beszédében hangsúlyozott egységes voltára Itpidáris, de találó észrevétellel ref lektált a miniszterelnök. Egész Magyarország s amit Magyarország nagy— emberekben s politikai jellemekben felmutatni ké-egyesük a miniszterelnök körük al ő politikájának támogatása végett.
szabad.Ivüpártnak nem a múltba - vissza,! müködheasüok. Ijjnem a jövőbe előre kel) tekintenie, ha! D,n-I*B hinl""e. hnü a bábomhoz három azokat a szabadelvű reformokat megvalósi-jkel,ék ««ökiéges: pénz, pénz, p«nz.~-=" tani akarja,.melyeketa kormány ^programm- — K * Káhorat viaelank: IfaixKrfuBk w iiaég jáha felveti. Ami ^ kilátásha hflyfiMtl ft-;*\' "iomor c^efl || ®bbez a barcboi MOksegflnk formok jellegét illeti, az nem lehet más,!Tan ®«T érfls azOvsUéiasre, — yarorank kOaAo-mint szabadelvű, valamint az egész kabi-1 ségére. _
net irápymutat6ja-^azfbade|nflaé^ § va-j A»i hiwm Mmertnyurftwtéy tétmta néfkot
\' námiihatnnk erre a uOvets^gre, mely ne csak a_ kflzüDség e*y rcszöbfil álljon, hanem sorakozzék 112 egész várói a ipi zászlónk alá, melyre c«ak egy szó van írva: jótékonyság.
-——: ~ J BHTT \'
lóban egész Magyaroszágon nincs ember, vagy politikus, aki nagyobb joggal emelhetne igényt a szabadelvű politikus névre, mint Széli Kálmán miniszterelnök.
—Magy^twaág jflvő fojlódéaenek alaptef-tétele —. ezt különösen hangsu\'yozra a mi íszterelnök^ —: a szabadelvüség s e -szabadelvüséggel ifjú korától fogva assze
v-n torrva szélt, össze van forrva elválaszt-hatatlanul, Ezzel nőt fel s lett belőle az a nagy államférfiú, .aki hivatva, van Magyarországon . egy_mindeq kétely lelett ál|Ó
szabadelvű reformprogrammot m»^[Valósi-j («Me-égét érijöC » melyeknek lentorga«« tanú A szabadelvüség alapelvének- elejtésé liltetfl egyént Fejogosítja arr». ^ogjr 0 *t éákűd-rftfllí vagy meghátrálásról ázó sem l»*het, "" * HT " \' \'
$ Esküdtképesség.
"irta: Dr, Wtf«i Lajos ttgyvtd.
(Mutató a s/.er/(inek .Utmu\'at" as uj eakftdU ■•aéki eljáráahoa ur esküíP- {Mlg i ok saámara* című inüvótiől.)
E«kSdtaép*-aég—alatt mM tnlajdlíitaáfofc
mert ez Magyarország valamennyi állami
rttacryáh.in vifivartfai jVlrntmr^-
Amit Széli miniszterelnök kormányzati programm|ába. felvett s amihez pártjának támogatását etnyerte, azt minden_ bizony nyal fe lelküsmerttesen teljesíteni is fogja; csak sorrendről nem lehet ma még beszélni és ha a jövő félévben a kiegyezés minden tekintetben, tető ala t lesz, csak akkor érkezik el az ideje annak, hogy megfontolás* sal hozzá fogjanak a Magyarország meg-
lek JajstromibiT" Mvéteaaék éa eakfidtpolgtr gyanánt működhessék. —• At vakadtaiAek-. rfl a<élá 1h97.~4»i 33 t«, ugy.tnis. n«m tniodétt 7 pu gtri rahíxiiU M~axtal a i^ggal, boxy esküdt léíiessen> haaem as esküd\'kepes.<óget biionyoi"
A nagykanizsaiak köre.
— -ledöntötte baívényoma*, — éa a mint lehullt,, -
— — aat láttam, hogy én csak pia^ko\', urat | erősödéséhez szükséges reformokhoz, imádjam istenítettem, nem élhetek tovább.,
És másnap egy atenxálióa öngyilkosságnak hírét hoztak a lapok, a kik \' olvas Ak metyeo megsajnáltak azi a szerencséilen- terem-\'ést, a ki leszál ott a sellők birodalmába, hogy örökre eltemetve legyen a vízi tündérek bQrfc körében.
Egy kávéháznak ablakában olvasta est a hírt, — egy cainot, kifogástalanul öltösöft ilju, egy peréke kiesett a lop a kezebö1, — a mint szemei erre a hírre tévedtek éa halkan monologiialt i Szegény Irmácska mindig otyan romsnttktta a^ lurjei voltak, — pedig még szép napokat éjheteti vulna. ba uem luyja fel oly trigikuiiO\' est ai~ oly megszokott válásunkat. — w
Most koszorút rendelek neki--—-természetesen ibolyái. — Igaz OittiDak.atanacsoáék Gittájának\' u "csokrot, — mert nem tudom kifutja e az ídő« bűi, ba a tematésen részt veszek — hogy pontos időben jeleljek\' meg Giltáéknái, — pedig okvetlenül részt veszek a kiránduláson.
Gittának 50.000 Irt hozománya van, az apjának fénye* összeköttetései — bátha — hátha I ~ As urQ dúdolgatva mégy a> _ utcára hirtelen harangszó üu meg a filét; halotinak ovii a harang, — pillanatra elkomorodik az arca — de később elegánsan, hetykén indul tovább.
A .Zala" egyik novemberi azámáb-n említet lem már, bogy alakutó fetbeo van a nagykani-tai egyetemi polgáruk kör* Bud-<peat«n. Már akkor kőrvbnalőztam a kor megalakításának szükségességét és foo\'ossagat, már akkor kifej-tettem aaon okokat es köi ülményeki\'t, melyek ezen kfirlétrehozását erkö esi éa társadalmi okok-\' boi paraaciolják Már akkor hangsúlyoztam, hogy egy kevés kitartással, a kétkedés télndobáaá-1 vaTjoEhak Tehetünk előzőinknél. Es a mint az etedmény mutatja, jobbak is voltunk.
1899. év december havában átokuló közgyűlést tartottunk,, a melyen circa 40 ilju jeienl meg azon célból, bogy egyesületünk alapjait lelegyek. Ex poífig. is törtéül üitfif a áikuidóti hármas bi» soUaág aa a lapszabály terv eztftel a közgyűlés elé terjmiette, "az hosszú vita után elfogadtatott 4a méltóaágoa P. Thewrevk Emil rektor elé terpesztetett.
A ki ezen alapszabályokat elolvassa, egyszerre
meghatározott feltetelekbe* köti. Erén á talinoa feltételek a kővetkezők;
1.) férfi nem, , -ifc) matyar hómmá?,
8.). betöltött 26 é»t,
4.) az állam hivatalos nyelvének vaityi* a magyar nyelvnek, Fifmébnt ás\'olasz nyéltnék értése év azon irni és «trn«m todái.
Et k az nlnpkellékek, a mel|eku»k fannlortá-ta bar magukban véve még nem elegendők, d* miiidüuoseitf^ saükségesek ahbua, hogy valaki enküdt polglr J«iie^ca.
Lisxuk e feltételeket külőu küíönl _ A mi - az első kelléket illeti, erre nésva bővebb magyarázat nem atükséges. A\' nO-eiuatt-cipatió még nem terjedt et annyira, hogy a mi törvényhozásunk a, nőt is felruházhatta volna esküdtképeáséggel ás rtbtihaila voloa as igaz-ságstolgáhaiás nagy munkájában való aegédke-séat. Nö tehát nálunk eakQJ\'polgár nem 1 hei *~ A magyar honosság, mim alapkellék, aat jé-lenti, hogy a többi feltételek fennforgás* e*aiéo ja caak as .lehet esküdj polgár, a ki Magyar őrstlgon bír illetőséggel. Nem mondja a (Örvény, bogy magyar állampolgárnak keli az eaküdiáelc fenni,\' -r- mert k magyar áll<mpol|árSá( a mi speciális közjogi elméletünk xeriui sokkü kiiérjedtebb, szélesebb fogalonj, mint a magyar honosság. Állampolgárság a magyar birodalom \'területén csak egy van, és magyar állampolgár\' mindenki, a ki a magyar sxerrt korosa országai valamelyikének tehát pl. Horvátországnak is bonoaa; aiig ia>gyar hoooa az, aki csupán a ■stfkebb Magyaronságen, lenamitva tehát as L n. társönligokat, Horvát,- Stavon- éa Dalmát omágotbir, illetőséggel. Á horvát honos, helyesebben moadva a \'horvát országi illetőségtt egyén, bár magyar állampolgár, még tea lehet az esküdtszék tagja.
Nagy-Kanizsa vasárnap,
A «i » -korkoljéket illett arra néive a tőr YÓny, saakltva ax addigi törvényes rendelkeaésvelv • betöiHItt \'ítíjk évet ftlfujíitoíu líieií, én púdig ••írt, inert ezen korban a polgár már teljesén érett, instílog t« szellemileg kifejlődőit és átér. tóaj lépeti a reA _nihá»otj halálon) |«lant()n)gtt, Ni piibIT mnujimit és »» ld««»áfili»lgiMUIá» és tanácskozás nyelvének egységo javnaoltfi it negyedik al\'alitan* kellék tatiittiiMt, I itíöl yíiíífi" . értrlmében e»küdt_ osak aa lehet, alti ax állam) hivulaloa nyolyAt érti, asou ir*i é« olvasni tud, Nem axükségea tubit, hogy » |iolgár-»; hivata 01 ihIos nv«lvet-vaiiyla a m»gyar nyelvet bea/sij.:, caak f\'ppen az kövolnltotik meg, hogy magyarul ^értsen—magysrnl Írni. én olvasni tndjon, hogy ilyktp mwiéüJiílM. ju_aakűdlbiróiág elnökének-1 jogi fejtegetéseit, ntmntalásait és tolmácsra ne (soroljon.
A nemzetiségek nagy lelhiborodáasal fonad* ták ezt ax íhiéxkedM, abbsn nem?eiiaéíi nyelvük és jogaik megsértését litván, pedig a törvény akkor, a midén a* esküdt polgártól o-u pán a magyar nyelv értéséi, és nem egynttal v magyar nyelvben taM jSríasiSgőí követelt, ivén
Zala 2 szám (8. lap.)
Továbbá nem vehetők fél a névjegyzékbe axok> a kik állásoknál fogva amúgy i* a törvenykezé* munkáját végzik vagy p-dia e markánál akár köxvetlenUI »egédsx«repel játszmák. Ilyenek : a tánylaget • saolgalnfbatr levő bíró, vágj tifüií
AlláMttaknffl 1ogva u*ffl vehetők fel ás esküdtek névjefjtsékéltfr még ajjfM,haflamgni1\'l ti bm-védiégttjek haáU\'ngeréaxetntk ténj\'eges szol-gáláiban levöílagjai, a szabadsagot badidtjasés az ideiglenesen szabadságolt legénység; a pénzügy ftrseg tagjai, és végUl a naps/Amoaol^és szolgák. E« utébbiakát a gazdái ha\'alotn, ax\'elöbb fel aoi\'oUujcflt p-diK a: Wiuánytól vuly kisebb ífagyölili TQgtir>s, továbbá a katonai fegyelem meg atiitjr tH/gaiientég is pártatlan -sigtól, a meTyTyel áss esküdtnek mindenekelőtt bjrqiáK kell. /
-Előéleténél. vairt m*s állapoténál fogva nem vebető lel a* eaktkhei névjegyzékéhe, bárba a többi kellékkel bírna is : 1. aki jtyere-ség. vágyból elkövetett bűntett vagy vet*ég miatt, jogcrő-■sei) s\'-abadaá^yeaitéa büni\'toias Ol. vo|i sBj\'va. Ex a kif"j»ze» »nyero*é|{vÁryból•-Ikíiveteti bün\'elő irtr-is nagy figyelemmel és kelő kímélettel volt aJvényU\'ikbensahiilsemfordnMff.deMáitörTéayekea
toabbá. Jt^madőri -holttér n-ff*1* ■*tH» "IfJ1 • * "*gg i nt«...«k ff. flii
-A
1900. jannif SS T én
reodjelatt és elveszti végűi a fant elöiwolt hiva-talötty ssolgáiatok, álláKik ée kiiQa\'etésra rali képességéi, (lasd b\'kr. 52. f J
A poliiikai Jogok gyalioiiatánaklel|QjcgeaVá*a abban tTT, hogy ai érre ítélt egyén l^nem lehet
nemzeiiaátiek jogos kOveielaényei irátitrBj>_a modern törrénytteséá egyik Iwioatosshb biito^ attikát íl kOzvetlaukéitét — tatte volna lehelel-lenné akkor, ha azon polgárokat is, j— akik a ^atgrárTryHlvel-,faé|r~i«slf nnnriTTOílt" — I»I. rubázta volna eskUdlkepeuéftgel.
Jiumére né/va az fi siAlMéflh kikil anionn. osalnktnények", Ilymiak . Iiip<a. fahl^r^>«a|,oliis.
-ssisjanak inegfalclülmi és i»klutwwt- arrfr, l^gy o.\' lininéi m. kir, bíróságoknak és hatóságoknak hivalalds nyelve az olair, — kivételt etálüáTt — á lörvény ax esklldtképssságre vonatkoxólau a mennyiben Fiainében csak ax lehat esklld\', a ki a többi kellékek leiidlorgása esetén ax o a<z nyelvei áru, azon trni éa olvanní tud-
A ftíiint elősorolt négy kellék abboz, hoity valaki rsküdt lehessen, IsTtéilenUI síükséges. de niág HEm éleg^nd^. A^ttfrvény ugysniH as intet
liaeuiiiliuk,a fllgpUCBIégnek éa páriatlansáanak fokmérője gyanánt egy bizonyos kisebb vagyoni jómódóű tekintvén, at eekndtképeaeégek vagyoni álláikoz. kötóu?, kímondyán, hoity esküdt "iTTenfi kellékék fenlorgána esetén ia csak ax lebírt, akh iverikint legalábh 2Qltorona egyenea 4 lami adói tizet, r»gy pedut ha ideiglenea»a
% jOjíködálom ia gyakran einlilik
Exnu elnevezés ala\'t oly bUnestl ukmény«kel ^rtű ik, a we\'yetroel a "tettiw -/.á\'idékn jog alán
vagyoni, ha^oti- aíüEZidfiifl iránynl,_■ melyek
ép öltért a kőx^le í (g lugát ixériut tuknal b*cs« telenitöbbek é< meggyalázóbbak mint. más bQu>
logtalau eltajiliiáH^orgaxdisag, a btlnputnlás nak a on laia, melyni: a lettet a caalekményt vagyoni h\'taxon végett kiveti el (ásd bit 37d. §.) cMlá«i. ozaofn vétsége, a\' közokiritfc hami sitftsnaa a btkv. 892 g ában ra-vhutározoti neme,
iimgannltiriit_humi ilan,—ba\'nís. bmaa. s\'b. Az
itéleinek jogerődnek kelt t^mir, azúr oly mégis, b mély m^r végérvényes, mert hi.pLlxannak fa l-arf tuiúaág, csalua miatt azabadeágv esetés
MlLfi)íwsi_Wijtett,—a—felsőbb liiniság eleubéir
fejmentette, a< az eaklldtek névjegyzékébe m >gis le vehető. Jogerői iiáleinnk kell tahit az ille\'ő polgár ellen húzva lenni a így természetei, hogy a feljélentésn-ivAd alá—be)yetés, ivagy lelebben x tt, telíát még nem j igerőa, Itünoasögi itele\'ek még nem képeznek—uxoi ÚTá, liög^ ax illető
a \' kOaaegi kepvisalőtestIlletnek; 2. nem lebat e»kBdta«efct ; nem bír válauuul Ijpggal aa orsíágoa képviselőt, tör»ényható»agi vagy községi -válft^ztóaokiiál-, (lásd bikv. 66. f.)
Á-ki- tabát htyHtnlvesztésre ngj politikát jogainak felfüggeatiéaérevan ítélve, az aa eakadti névjegyzékbe fél .nem vehető mindaddig, mág eien jaellekbflnLetftae tart tt* a melléktilnntaaa lefogyott, úgy iámét eaküdtkepeaaé válik. Taraié-azetes az aM ,po->t axerínt, hogy ha vaaki nyereség.á>yból elkövetett btlnieil vagy vétség miatt azab id^ágveaztéa főbűntetétén kívül aa ettn pontban -elősorolt meHéáböntetesekra ta flitéliéíefi éa ezeu melíékbüntetéHét kiáltotta txért az esküdlek névjegyitékébe lőbbé tel nem vehető.
3, Nem btr w\'sfidtképesaággát aa a polgár, i ki szabadságvesztés bűn etéaét tölti, »agv feltételes áxabadaágon van. £z terméaietea í«v mart » ki (ri\'igyb\'ií, Alíamíoghaz, büriön vagy togftia blla« íétéeét tőlij, az anadáiyom vaa abbaq. jmgyL _ mint asTffdt müiftdfies<ét. Hasonlókép & faltéta-i*aen -azabadoa —boesátottr-aki- btr:- tönény.llok értelmében külön rendőrt «aa bályok alatt 4U, melynek megsértess esetében faltelélea acabadsá-
gát az_íga«aágjlgyBiini<»tar mw+iKMhirtj^- *
mikor ia aa illetőnek abba hagyott büntetett \'tovább kell Myta\'aia.
4. Nem bír eakudtképesaággel az, aki alias bítmett inlattj vagy fogbazail nűatetendő vé\'aág miatt vizigilat, ki\'xvatlen idézés vagy tő argyalás >an atrandalva, vagy a ki vad alá vaa helya<T>, \' ti*rméa«etesen ismét caak a<ou idő aa t illetőleg azon évben, á melyben ezen állapota tart. - ftr-Aaón -pi»u«f, a ki csőd alatt all vagy
afá rau twlywfa, f<gy a tlaSt
gondunktág
mty^f*, Tigy
megboax < bm 11 a to 11,
ntr
kiskorustga ~ törvényesen mindaddig, a míg eaen ál apota tart, nem bir eakQd\'tkip®séggél; minthogy exajn allapoiban írenr rendelksíhetitt szabad in vagyona fstatt és mint ilvei, kelő lűggetianiéggel nen bir,.
t>. VáVÓI Tuikat okok loly»i nem lehet aat küdt a«. aki te Hí vagy szellem togya kuxás mta a* esküdt kötelességeit teljesíteni nem képes, A
___r_ __ polgár |k| na vetessék az eskü Itek jjáíjegízékébe
adómentes, oly vagyonnal bir, a maly évi 20 vagyis, hoity eaküilt ne I hetaeii. ITjo/erői" íté-korona egyenea állami adónak felel meg. Ezen j lelnek azonban xzabads igvesxtés büntetésre kell\' milyen pl. süked: Wljeten béna aa őrült stb.
adóazámiiainil tehát csupán az egyenes á\'- i szólnia, azaz ("gy\'iaa, b írlőn vagy fogház frttip. - / - ; __., , ,
lamr_adó—etmén íiietatl ikiiigy rjfln tfklntatbápatáare (áUamloghátat azért nem e-elitünk, mert
éa nem egyúttal a községi vagy törvényhatósági pótado vagy útadó.
Ezen vagyoni "képealifet azonban elengedi a tör-veöv azon polgároknak, a kiknek állása vagy fng|alkqzá«a máringgában véve nagyobb fektl kepzei\'seget" is" iatelllgentiát tételez fel. Ilyenek: .
köztiwtvigeta, lelkésx, a »agyar tudományos akadémia tagja, tn<loY, ökleveiea lanár, Qgyved, mérnök, építész, hajóa kapitány, gazdász, gyógy-ar.eréaz, venyés/, erdéiz, pányáM, tanító, sebe-ix, állatorvos, lovábbájtz aki atei»öbb művészeti, vaay mint a felsőbb szakiskolát elvégezte, végül n ki a ^középiskolai záróvizsgát letette. Ezek tehát tsküdtképesek akkor U, ha nem is fiaetnek évi 20 korona tgyene* állami adót, Melöleg, ha nem ia bírnak oly vagyonnal, mely ezen adóösszegnek megfelel. \\
Vannak atonban. olyan polgárok, a kik akár álláauknál, vagy foglalkozásuknál akár előéletük
a\' nyereségvágy hót elköveteti büntet vagy vétség áliamfogház bűmetesaal nem suj ható). Vagyis, hogy iíiusxlráljam a kérdést egy\'példával, ha valakit JogiálanerhajiíiWs véisé^eért. vagy vélkes ^ 19295/ bukásén aoupán pen<ijüiit»leaie ítélnek, ugy Íz iltatő, még ha a< ítélni ja/erőn i«, a>. esküdtszék néviegv\'é^éb^Jelteii^tö, ax az e-kültképe*.
Nam vehető tel az eaküit«k ué<jegyxáké-
A város házából
Hirdetmény.
A IfljJ és háibirtok után járó általlnoa jflve-
be a»,-ki hivatalveaziisre v.gy politikai jogai delmi ^^ónál számításba veendő kamatterhek gyakorlatának felfügga<z áséra van ílélve-; de I beéall laa tárgyában.
természetes en-caan^-iu itoletbeu m-gailapitott idő A kölcsönnel tgrhelt ház ás főldiulajdonaaok. tartama alat\'. - nak aa 18-iS: 41 I. c. 13 fa állal az a ked-
A hivatalvesztés éa poliiikai jogok g§korla-1»«amany adatot, hogy a föld á« báabirtoknak iának felifi<geszteHe mellekbün\'etéiek, a\'merye-\'41,8 4ntM jöv-delmi póladójából levonandó az ket a bíró, ott ahol ezt. a büntető törvénf lal-1illetö tulajdoooal bekábelezés á\'tal terhelő kölcsOa említi, a tőbűnietét ~mell«U kisaabhat. A\' ki,ul4tt u adöévet megeUsi é» végéig lényleg la hivatalvesz\'étre van i\'élve ax ax iiéleibsn meg11"11 w01\' tőkamiradék egy avi kamatainak állaptot időtartamg elvesx<i kö«hivatalát, vagyl \'0*/« »; ha a lökével kamatok m vannak be-Bzb\'galaW} ugysniniéri hatósági megarökfris folyM kabeaava.
\\an viselt híva-alát, axolgalatát vagy álfasái ésj Pelhlytttík ennélfogva Nagy-Karnisa
város * oélbó I
ncl vagy teati vagybzellemi állapotuknál eaetleg az ezek után járó nyug lijige-iyé\' »«gy k-fcydiját ;i érdetélt adózó közönsége, miaaerint aa a oélbó nkás (íörüh&ényjikűÉÍJÍbgva az esküdtek névjegy- elveszti ügyvédi koxj\'gyxői, nyilvanoi Nnarileadott és a \'városi adóbira\'alhot beadandó
...... j»ingy (ta|i(,| a||(t<áT7~*iíem VTieTiargy4mság0t)!BT0m,atTiriT00 0 ktmtttrhtk b«»alld*U (olyi fai
vagy gondnokság dL és hit ilyet viselt volna, aat l/""!^.^ i*kMb »t*U*űlj*,
alveiistt. tlvasx i lovanin a«o
aékébe fel nem vehetők vagyis askűdtek nem le hetqek, bár a fenii kellékekkel bírnak ia.
Alíáank vagy I iglalkoxásuknál fogva nem vehetők fel az esküdtek névjegyzékében azok, kik a kormány, áita\', vagy annak előterjesztésére neveztetvén ki, vagy a kormánytól jobban függő bizalmi álláaokat töltenek be, a milyenek ; * miniszter, a fiumei kormányzó, a főispán és Budapéslen a főpolgármester.\'
msrt
t-nyilvános címeit a melyek aa\' örökösökre át néni szállnak, pl. királyi tanácsosiig (ax inban a ncmeaí. báröi, grófi vagythei-o\'ügi ring, min a mey ax órökn> sökre áiHzáll, a mi törvényeink iierint el nam vesztbelő \\ bivatalvesxtés folytán.) Á hintál-vrs/tésre l|íli egyét) (tlveiaii a kükét \'belföldi
a kitSbb btfrhiMlt vállomitok már figyelembe i vétetnek.
Nagy-Kaniztán, 1900. január 1 én
Ntu Lengytl Lajos
alltaSr. k. poteimwW.
^_\' - a w ~»
ezen kitQiiő dohánjkeverék naindciiUU kapható.
Gyári raktár : Weber és Trsa Bpwt VIII. Erzsébet-körűt 19
W A Cl * • Iá A M 1 ■ ■ Á Sí i
MARKBREITER L. ^
A „Hlr»lh*a« riptékaa Mgké«tttt alsáM étkáiyaéfc Bárt a éakáayiaat Igaa ««éané-gasaé teszt, a ataatia ka tátit shresztl is Mfuskás iMtaáeB ailklWi katet itaa« válik. «
Íjiiiíy • K(im»ti» ?«anvi4|t
H\'IRE K.
Xítrt[ Hxam (4n*p)»
ÍHD| janulr M 7-é\'i
lIMIi ed veiéit h*UK»«i"»4tlty«». A I\'üiöti.; vavy ej^zbea,*. kec^ke^eti ref. t>Kjf^/U iae« ! hAi jiivÁi\'HÍ, Ím 0. luriini\'iö piflölyni\'k » műsora a ii3ii.it (aNpri égt, \\t ide irányú ■» kéiwiynk *
- Mlutif^ifk A vállán- él kfhökiafAs ügyi imoiiitér Vwjowl H«**#, 8»«b
kővel Itojifi I 1, Pm.ilí *ml<kk«zat«. Fe^rvasií, l, IJqgakádiVmis fg izgaU\'a<g*bw |gj nai1 M M i< -r-fÍMoiUíl i;í8i5ÜÍUisi(ifl u ImrtiinllÖJi K dadják zongo I tcküldíii tüx MiijjftftjWí\'iíttrtl u^y l»ku, ront -pu^-rJM(m rín i Büiíhiy (íu\'lüt, \'l-Ynh Marink Neumann j teiM-i\'allá\'M i«en kttfrénő Mtétaleb mellet\' Alm>»i <*«"*}\'») ■UaM.-Báas^vioWJJyakaa ^ ftlorWnjiiiil MiTCTÍannáni An kisérlT MO íojaratémi.. humH—
\' """,\'".\'"" r\'ftlfflrt^iü^,) \'Mjrul^u" urllülgf ElDláfeUliÜk i ! litoiau i
vff a"flk \'"\'^l*\'\'" T\'tbnlr] A iwlii Itnt-\'k ír iwt m t.rér-
Yftitw, (HiiíjfH ^WFKmmyrWt»jSWjnríín);] Violw. \'aziivaljn Tuboly Cdn url^iiy. 4 Zaiii Sjetol f*Í<b«i 110 volt. A>jq. e< wíá.n vizsga tár-gygff&^W I""\' M,kWST WffiSati\'Hltnwak; Co»i»rt» duo Fülemile. viliniÁ vtapri tet.uikweit^ k-ittl-\'
Paiaki Vilma L «uur &M»»iw btagü Hi«rifoor2.l.lmnn,l i»r. /,üUiurairkÍHÖrr:MuhiilÜínr:| M|.,HÍlii^li clóüt 80 Izaásfc lOt j^tM ■MU^y^BM, MátU Jrt«w, Wl5, A< spo»iol. I\'alőll Sándortól. S^a- 1803. d osmber bó 31-én. A *tcn*mé:t ev. ref fwMnné n»k>nivi Irm^HUncia* Anl»), Wetn»r i Vtt,Jft p^klcí Sándor. (I Moor. Cigapvzwé. Előadja jognkudemm ffii&ititm MkrU, 8.»Uyní «wUy Mn$ 8s»la;jM „;n()kHr, 7, )%,l\\avjUhh^iAb ..lüíf, Víg monoli
S ÖJÍ. M<!7 «öőIkkar-^ A]vUi^U^SH
latÖSll^ai mm <m mm rn^uttlÉ^mm
Sábdur, Varyná 8srtiTjiyi Jrtaair, V*tf Jdziet, [ Vlwili JÓüHlif, M Ci ttlU,
Piakoviti Luii* oliítóvöU\'M imlildkiit, i «ive Imi tisnii&Adket u n&i;ykiini»(iiii Állami1 elemi nípixkO\' Hifaox rendet tatulvkitA,\' illctva (aníMutfliktt ne-mt» M
• —- L\'wiiu
Stoinb\'ailieíyrtÖ-ma^aiiyio l«any>i Emma-KiaiuáQk
y«lt)»lil laale». A n«gfkaarz«NÍ kir. tjy jal gffiijjaa ai rrl.\'iiiiftb\' n 1- ívi január hó
pűth- aovw 1 n I r ,méyj-----
Lukács ArtáiáL W, 8c|iubcrl. KatüHa iodntu, |-. Elnök; Tóth Mi»*l6 kir. lörvt\'iiy^Jtéki «>ia«k, Előadia a* enakkar. - \' ■ - My^mm Mikou iim irn irgírr ralila-tnió ;
IV —>1. Jfi»|H»le»« l«ii<on/>) B/l.-UrftlhoH ^ f^ndlT hirJi \'n\'üiai fwtrabuw >redw»>yt!k>iMi) j. I iriirniilttdfi! AlibólaodMŐl,qfliikorNtippliwil-kalouai Magyar- Knorr Kálmán kir. yl^aéki \'bi»ú, dr. Nuttdr í\'Vurlmtiiilt ld«w»í]-°EBZ\'WITkuxül 13w; (xh- brráT, E7K g/jMtea* w i r*TÍ5irHk"íTt
U»«M|uii)i Njy; SÖS
Anfel kii1. t»»éki
IttQU\'mányftjbiui: jbiták; ia^y/.(>jtíliL-a • tucéki elu.ik aitil Susut ~
kYi.nXu i mitii 1TO(}>(nr-lrja-a jvancíakkarvaló junlu^ JÍ-iDeMO kir. inAiki alj9mitü_itó«áiift!«ii ki,—
TlW^V"!: ^^f^ÉS^Ol™ napjav íl adja. itW> é». ]mtíf bh-tk hapiiu Ün»N.>lyt \',\'5\'T"!?1 (,M WfT! i>1*,,,/a\'("n -"l,ödlek
-ryVrr ri-^-TfUTrl--r-wtri _\'\' MUü^iZiSŰ ftWllHMhri itt Jta rQW« ¥ I9B7 \'á»í ttllll >. », 18 |i ért*
IUgfio\'ií)Sr. ÜBMpíly..\'H>onl mlia a/óm. "ir1* JVmirT ft)lörJ,U\'-úd6 \'-^egnel m«- ,llél)C), 1900 ««i j.nuár l.o 11. o.pi»ü d. a. fog kallv ttmfrtiira Umnoinibao radl. U\'kíjabon, ha való* mondanak az akkori-j kirri^ék (miáű.terwéjjen BeínlaknialBi.
F>> - ■ ■ alkirály nr-.: _ A |\'mK>rl-tol»r« rfrrrmhgr hffni.An rtf.
tVÖsr í hadB.iírtdóI Iw^iulm fi) elw* »íumo» W« ^ (.\'erínc- el.oa e uöoice >Utt <ártott é* liOröudm nakiBinyott. l\'íliií fiam lívír,, «röt j rentlK.(.öu kOxuvUtó^ m.Hbi«a a Amado fádú-Jjapitinjt a ralAmwei állandó |b, p0lKan EgyUi t^ie* ing.Hawrt iirnaa ■kft düiie. .iaglylól i2.t)QÜ Irtot kÉrt; b .fri.ü^r
1 lniliiláii iá v(iri)<ihA-áról
EMWUIBI I nfwumi mini
Rogx«l 10 <r«kor(a KátiuMy-n*oui íikoa fírj/-tormQljcnJ. Vteey ZíjtiiiumU, N»i.ny-K:iihv.h > r l. ttrm pulifíti\'iiitRteW), üilvmli « veudtf^ekei éh i^
á(ad|M a- kOíHÍgi iakuJalíai
Hu n 11 MisnuKi mnuiuívm. ___/ ,. .__• ..M . M - mix\'fl
Aa Állami bllouil íakoln, „odnoW« éa tant^üM ^I^PT^^i»-JU-| u0j de fűké,, a kert, ..iyan klekbe j.igs-m, bogy .
MVMllflA U\'ktljul iond* dr. Rrtlflí tcirlrm^W tr!!\'^^ i^yilO^^éJKH^l p? A ful-1
iTr7 unicaua tn k\'vrUMlelO.y.r T^,^ ™ ^^^\'^"^^ \' gári-E^y e. mdy Jv.i«dek^ av a a«ut. a
Aa állami i\'k\'rui nój,iak#k megnyi á<a. . ]lerin|.llak a raiiciak;- M^^^S^^iiaifKlíúBaíg\' nagy aldaxalok árán f^n
1 inaunkiic
Síürvat\' ffA&nöd <\' írt dolga emhariifk, lónak; ep»tnróhirir
i-ukii bőtt, ltua«iftk. .01 \'ikrill
egeleltek J00:
t**tre
tervbs
■ De ben T~Öritr<jF*kfljl4T>éil
Dagyu-rinéi.eii. . .. .. - v,. - r.íkobot itrefl. wböt.Hajtas\'ö módnn^ÍMlked^at^,;;; . J\',n Jr
kE^—TyI £■ !"\' ^."J Nl^yletUrX4degakJtevák akkori eaolgabiró s Vásárnap folyó hó 7-étt nem tort aturt. -1,^. ^taa a l^rt távol rMt. cstfe a lae^e - "
VjJ;sjg».\'.KrtBciiADjot)a a *Inrruff a~ByTrf*oo»«ág bis Miiáa. Há n Pa\'gAri-lü^i latnak á Mi eUdü^tc/üikriüin\'-k, o.y » Uaii ö le«C de. a UiUi qr.-iuggát ihrg-g»ndok is.
MÍveK >
—tii<*»IU-A-4ólén)ve>|wtt^trtinnV kiTre^ lrarnnnc üaziet éa 40 , f\'P*1**^ t . . „,
láiagji mifllailíf Qliulay Karoly cffiíEfnfnyif I5r g«nyt kelleU mhgvandége IllCr Vili vesxedeíntf &Ltá(Ítt figyaímet kall íordfuni »rn," »t/ t gjaraiitck kosi, in, kir. g \'ída»R((t fánaorlanár, Znlavár-. a UroniliaknaK. A li"anuiak 17 akó bori álak Ijjrössfe, oűHitak igg^nuk iha jön > kanak fUnt
mexye csflkiurúyai járáaánt néive « g^KduHgl T meg: Itorjüű, ma\'acail, bú<aját, roxaát, szénáját Haij«n»k áUui. Utjobbu «rk«tt ««i. a* » ludáailói liMtlal biala meg. - \'. v- ■-—[Ti^d ^tpí^rőflatrtMor ako^^W ^r."^.!""
_ . .. .1. , , ; haderővel KanizsArá érkezeit; nyomban utra&T- k<ii»«ti»
axagai Hftni rossx iaé díücsm£ Ong [a I írt. W* Nagy-R»uia»a viro» k*p?i««16iMtaiete halároatíj^ E)vjnék ijiügiákkal Balilkyáttynakjgojc^vai^.Ua Béia ndvari uáUró pópuiáU. Bnd.iwaiea. .tttOt ltrt|OI«g u volt kOMági- elumi—irtpUkoláj kocaijái Ttfrt^n. Ijttmegan, Kenflakan á? KU-Ceíl tanteatiilalóbei a kövelkező átiraiotot küldték\'felé húzódtak ezután. Novákjól i» elakarlAk Tinni]
A nadykantMM Jttowgi »Umi népialolálítfi^y * hAajaWOBy WrtnltMártrá
mégis 01 (hagytak. Két lovai hb kocsiját Batlbyány-nak is viaaakŰIdfli\'te az egyik tábornok a követ\'
s: — SépetfdM a mínJ: ItiSil, évhwn
■Mgall »»i"lln«H
VárosnnkbaDi 81H yynrmelt éa.
p«dig : törvénye* há»»«a-<gfe»l 05U. l-iW-éa 387 ttíáay ; báxoaxxg\'in kivttt: 08 lm éa 64 ba«y ; halalotáaok czima 661 volta* pedig 341 Uue.i ű
li«»<i latéi TiaéreiiVhen : .Heddi \'ilii pqiina rnm 311 iHluétirfr; Imlra uuleurft IK hneatieiay
gyérmek\',
Tekintetes TanteatQletánek Na^ykauizsáu.
- A nagykimttaai - kdzségt elemi—népiskolák
..mBködéae 1D00. éri január hó etsejétól a .magas 1 a úrra y vellerem na eonligt»x>tt aed nmeiu ubique gyermek\', «\' háiáliiaasok ssámát a viszniiyitva a ■agyarkirályi kincatárrál- kOtütt--Baeraődé^álapjánj videre.tiuid miijtea teetóiit-eotura intontiotiei^í^po- ttoteténgk ssönmtlroz a t-rmési-te^ xaporodái megaiüntk ->- \' . Miff\'/VtiiiilifaHftálflTiitrtiJtnciiHrihigtanám hogy (Aa w Üli. 1Umm|
Ezen vállozáaaal megaiüniluazoó kedve, ka- W S^S®!®^ f)*"1 ^ (*«««« ?
. -ir ■ - M-----akamnák Napolíno xaaszár azindéka allen-cse- 3591 ■ ha»«a<acol • kötői ti 1-97 pár tolözö évbeu
poca. mely a Takmletea Tanteaiület es Nagy-, lek^eoek.) E garázda vepdég-k közölt csak ke-] |88)\'; ^Kye8b há»a«aág 18 caetl.ei. jött leire Kanizsa város közönségé között hösszu időkön! véi (randa volt, többnyire bajorok éa hesszíniek | (B|öíö év bon 9,) éa pedig: ág. ev. ferli éa rá. keresztár fennállott. .voltak. . nével b; rk. tarli ur. oórel 3 ; ér. ref. feríl
Nagy-Kanizsa vároa képvi«ei(í testülete \'18994^VI^íffJH!?J,*ll!,.fí?-M\'^\'T-iI,ö?*1 rk ,ér\'1 í.rk*,h- ~ évi december 30-án tartott közgyQlésibeo ezen
. Yáltozá^ jL^aimából jnegemltiközéit kultur« testületének nagy érdemeiről éa elhatácostk
+ Trtiwwrwi j mfwíái iiljttn a kxadolaw
ros kulturális éleiében kílejiett amftlláfl, bUggófe w.
fébrttár lp-tül .mttcjzlrja--^ lo u,
m£li ev. reL iogakademián a nyári.lélévre a"( Wr(j ,)0ve| és ék. iv.\'férh, ev.rW. növel l-l beiratáaok 1900. labruár l-löl 8-ig tar\'anak 1 iá esetben
?l«adáwk-febri.ai- hó 9-en veszik ke7detüket ; a - _ Slol^inéki J. K. előnyö-
joahailgaiok felvétele eien idmi ml csak (olya-1 - -
B , \' 1 »en /smert akadémiai leaiOmgTász. kinek kepei •
iw-ketlff-Hidahohiaa >lap-1 tária(okon Küt krltettek. nehány he\'l
p ""•MnrtrtzkodáM virosunkba érFeietf: Aiokn.k, I
M^^-raadktvUii méli
éa hazalias ajlködésáert a vá>o». iéiflMéi^ | ^WtT^lg^faVb?kik Ul4° ^ ,rcképeke\' a"rD,k
vébeB-btSáuzóul méltó elismerést és halául.kö-aS^ffitólb fm-edllyt kfiÍ,let\'li\\mosit ""/r/\'^fö,n& ... ... : ... ,-v Á 1« "wsíii. Ji 11 1 • , l« \'1.1 • a\'- w lik.. Az árak mérsékellek. Ateatömiiveas a Nádor azónelet moad éa «t jegyzőkönyvi i"^1.1"" .^ k.ÜVe,k«u , í\'^ „.^ban a K-sde-lovod. átellenében laku.
-yjtulf-----------------~ - ^ Itufetendíik j. Deudataai di| c/.imen jogakaneniwi
Nagy örömmel bózzuk »aa .megérdemelt Ka-(rt\' " f^föoff orvosság. *^a»k lúk g^
m • rn_ i 1 L- javara b írt, ezt azonban/osak az ujonaau felvettek morbaj, ehseghiány, russi amé«ta«, májl*jaaiin»«
tározatot a lekinlelesifanleslület becses tudo- J ÜJ,elik) felevj ,andij mjDdénkitftl 15 Irt.! ki\'dika, véraaagéjjség, ídegea lejtájasban azenved-
mSsára mert megvagyunk gyöz(kjve árról, hogy fftníij-mentesaépr-m előadások szorgalmiisjnek, használják» világhtrü Pserbolar vérusiüld ha a váltóséit viszonyos a szerves usrtetttggést; látogatása a lutvi ciil/óquiu\'nokban való sikered \'laBdacsoka^ melyek teljesen ártalmatlanok, gyor-meg is lazitják, de » mélyen tisztelt \'t\'a.UcktiUalí-^/\'\'*le\' ^ "enénj\'sfe^dwiiiivány alapjáu, a.aan es biztosan ha\'nak «s * lege sőrendó arvoauk „»ij, „..„ | tanari kar javs«latará,a kecJkemíti ev. ref. -wy- által aiáoitamak. Hassnos szolgálatotvalánk tenni
áldásos működését a város közönsége |ővőben | |)A!|lam^ ;u<edé,VR.^t A lr>dj,.lnenteeeCh» f-. olvasóinknak, ha a kitűnő ^ógyszert b. ligyel-
még fokozottabb mértékben fogja élvezni. 1 késedelem nélkül vissgáxnak. vizsgalati dyat sem■( miikbe aiánljuk. ^tekercs, mely 6 doboz (11 N -Kanizsa r. t. varos képviselőtestületének tizének .Vusiiálali dijak alapvizsga di| 12 Irr, labdasa) ára 1.05 frt. A pénz előzetes bakftid
J89». éri december bó 30-án Urlott Üléséből.
péctq Zsigmond s. k.
p6l|áraMter.
L\'piújúel Lajos s, k
- ) ÍOJ«fT»ü
: állani vizsga 30 Írtí Tanliilyammentesek, vagy rmártanm czetbol jnv«l viz«gáziik ?Rfrt^vtisgadi|ar j üiainek. Táplnléieti díj 7 Ír\'. Saegénysorsn, jó jelöinenóteltt jogballgatókntk éaen dij aló! résabfn I straaae 16.
után íjtpkerefet 1,55 írtért, 2 t»k«rcaer 2.30 trlSft, 31ekercaef Trlerf kElTd "bermén\'vn Haerhofer J. gyógyszertárt, Bécs, I. 8ingar-
A
t.
f
\'N»yY".K»niT.sa vaKflrn.ap^
W
,-y...-----------— . _ I 1\' ■ •--
J ZöTa^liwtn (Ö. lap).., /.
"Színészet.
llji~5ökor Jettel legújabb színpadi terméke: ,A kurue/urfttny\' iiKdlflrlőköii kernlt n*|i)ni;
— Vlu| Aicunk m ltll4rrkr«j A fillér, a knroBántv szátgdrésu, napokig igen titKita, neiény életei éli, »eifki sein Inllp, jolml mim foi;duil m«gj de m \'ftlinyát sara i/m emlék.
Amd; » fcflh-Wfl k<ironn«flinli»j|»«l ^ ,t,, — ^
MB.Tfihti H"1 övndra; Hnjmuj: ezt uvytin nem érte él, de i b. I« ; i , V a <l«r»b s/Jnroliozu\'IrtlSérl\' ke l bogy rflsmeriW «Éd levelezől^mljr olyan *lwvá L^l u(íki , «
eddig ,2 kr,K l«Me*öl»pot .rlmlol, ,, búi>«k HWfMI, l)okül,k, duci?.. hagy sz előadás éjlelu
\'TI t\'ftol-. "A cl^áb m\'I U^,JJlSZmSí
nem igen ..Jvéle* t«-xffck. \' \' j JJf^\' kö\'ön"é* tijtázóll.
élv » _,_
-|i»\'ii«ij»n (te\'iát Bécsről Ansx\'rlkra Jvüicáttul iH-lilliirro emelté
iiiflLbt reg^WM»n meg* • Ítt>Siil«\'ji a riínxettclr-blhuelesi

19ÖO. jftnu&r hó 7-én
vmayiu i«ni«ket; igen jó volt JÜrdafk* nem-- Nillirikf/rll prop»|iauda.. Azon el- különben Kori/. Juliska; Thztay min mind.g, ker, »elyel Ma«tó Pál ur, na- Os-ugos ■ Iliiéi-lezcn eslfl Is inngimi\'ifliii, hn|ty kiváló színész, szó pikpi\'-l nyitMikepviselíWégetieek Ua/gat6ja\' Ha a társulat n dffrnboí előhb színre. hozhatta a yXiiiwm fvW (íazdiywgi. fi/vestlet Uüűuu a ■ vo\'na, lift, aa\' laU- vulna ü »zinj;jíeiea_eBi»a da-asüvéikeastg* «\'?>rseswi Jrti\'iit- Nyura«sgy^jni [rabja. — Pinteken a „U.iró éa .bankár* dramá-elerfj árrt indította a M-igyn? ttred-nntóiviiíégrl, j val volt tőlünk bücsui-n tar-ulat, nielynek illeni j -hagy^M4a -nagy-beoKŰ-símvczfl -még--yiitfetttérinilé
meskúta őt ta\'iáj, az ország más vidéhein if,\' hh«L arxa kcdvi;/a lutai kiüiÍLo*i)(, a li»tíy4**l*HtI e* g •lHin»érl*ki\'siK\'» c<&relka)Miek erdokabea!. TOorjptrí"*1 í»dt<«oti n a*(ik»i a ^Hkpy a" kötelí- j Inilina luegalapngH\' 0<ülnre. kjviinnnk\'
a Hai»yjtkitf:i hi!V eaeu régi kitimhAli h^jnnkitnalt ■vj mi>a\'W>jeh"» n lelkéi\'iuk - niiuila>oka>, k^kirrj n^p titfY-\'t- •<jyQkftt) vftelik, bO|/y öi biqafinn tnj rukvi\'to liba Jtajfu Aa tátnuna^ni wnve>)kt(^|^nek| -A >ik \'ehti- -kflwyfitbi\'ii ÚÉ
IRODALOM.
■* Termékcnjuíif. —- Zala l«gu)abb\' rsyinyi *) — Zo A inltr\'rú/Ó!!
k«iv* a dia«<retw méli^ c»*l»d. A* etytk rnt a Biaoobénti Ktárat öroili, a másik najy >i|yn> lioa }ut, a barmnd\'k földat tanáré Chumebledoen, ib í a éaalád féaakel, a negyedik me^bódítja Sdidánl éa <n»galaki\'|a l*»»l Afrikában a« íjj Franciaoraúiio\', amely ar&i, ejgésiségea 4a ha? ti ma«, SjfflárösB kntftuO n namr.
~ £c a »oraa a/ntnak, akik aa ayangélÍB%. Raavaí oztrinl éto«k. Á bUűSsök pádig, akik ái-nauiér«niib0l, kényelem-izereian^ aa lébteágbéf iiiegfuazijjk mHgnknt qz anyaiig győuyöreiidl, hony Híenyedíaélt elkerüljél, azok nymoraltao pus;:tu)a!<lt el, MérénylMtikér\', melfet h Urtné< szet é« aa e^mieffigg e len elköt\'0 t?k, an Toaaa bllníiödnék. A Vagyonin melyet egy gyermek-n»*k gyüjlűttek, halaluk után Ksélreik^rzétiUUk^ áa nléűnk HeTi zeíféEröl nrm<e3eire korc^anhajr, mig v-gre a család egészen kihal.
M- nnyi büM kÚTeínfk el, a IőrtelmeMégekoek milyt-n Iuhszu, akáltját csinálják végig ezek • iyycraieli nzonybaik .layS-íuvyftItLZoIft- Afiréj^ le» - (írja mind. A klinikákat, ahol aijf ^peeaelveair^!
OiOkia elmuik az nntaság *ee«edtlne; á pía-"j co1, abol a szopta ós du|kak más ember j metéllek adjnk el a- fjftt*t; - az angyalnuiátó iá-monyokat, akikn-I a gondozéba tát)W íjrw-Imekek *»«\'uél a bhítIrIf kteitptk: mlodeat >«B<Uirűl é énken miiiw.ve, ént—t—n M
nem láriDZlK a liius..\' üuIií, iíHiiri/.()k i-li il, jnág -ina i*
kezp.H o.lmú lapból.)
A rrndénég kttr^bffl. A
azok aa em-nem gyára-ntlnfta^,
- A négy etiogelm it: er to rinre annsk atT*nn tépetődíkv hpgjr voltikeppro ev,.i J\',nu*r négy k/i.ti\'ire iervea<itt ciklnenat, amelyufk eLaftfberék csalékafencksé okosan, akik 1-t\'n .i\'leihe lepett Li) l>U"^di t^ g^^ ^kVitifyt £ -I WIHlfflir* pinák e«Iaa.ak.l? h„„
ai"»p»»(MeiiH vaiwunl. ri\'iiaijrWBBiití! lB.ll rapnrlp Lfi,}ttnM kónyv és mindéi lélkw éa lelek-hogy x/.abad utal enged a termákenyaégnek ?..; rZMpon.taat. A pulgármcstcr J«tm .4atván -^ílLelkfili-éMlek. entKtripa, allitnak e< névényaek ...Nyári éj«zaka "van. A szoba nyitott ablt\'. tk ato oazio ta be a kapita|iysag;hn» »«olgáiat.LMporlu<4k tiic-ői i. Mag«*aa «awy.ló himuit- k&a üde, illatos leregő iramlik be. Az emberek rendőrtapUHoy-ari nfvalalba kttlgjrl ^ tt ^rűtiitnak a a teraióizai gazdagndiaanak alazanak már, c»üod »an a háab^n, a. kertben, *iay.«er»ettctik Jiay aíkapitány vt-j ea4brló és elragadó magyarázása az ó-t«»tamen-! az egész körayekea. A hazatérő Matliient ébren Minden voDatliV./ó panaszok | tum biztutásáiiák: „Szaporodjatok éa~aokasodjatok ! vána a felesege: A létj elmoedja, micsoda
oailalyiiaL taeimŐJL, mi^( lengerJottnye1.\'/ E -t-.-tj= guadulatekkal fogta keaitt; ai mgimy eaafe bili*
tet V*. A 141 nii yi oar. >ft\'S».a|iltt
A. Irl » brtnngyi-
- A T»liod)ak 0 en valának Tubodg t-imriiv.k, ezek kóaQl uégy a azabadíág-h i c kltdreaélcqr\'fegyyort ragadott; az ömdik ezt már- utm trhftte,. mert, mjdön eldürtlllli vftro roffSlwiF\' a Mifyir luali^iMoi ÍTrŐeHt- TÖ® al«a mával az első mbzsárlővek» a mozsár szet-damúit ^.az ölndik Tabody szétroncsolt kopó nyir4t"étwtntenflt terült el a felnő térjjplom rIö rti \'eren. A harcba vonult négy Tabody k.fa3l az egyik a kápolnai cgaiaban gseti el:\' az uiolsó
Tab dy, Tibody ferenc, \\r sszaiérve a szabadságharcból ív ^ovácme-lerséget űzte; űzte addig Tfns e\'rpfc " bTrlC "Elé ét pédfy bef^jezté ffflyg\' tfó 4—n 66 «ve+ kocában mint -—ssamozoit városi sziígeny ;ö volt Kagy-Kanizsának uiol»ó Tabodyjg. _—■ A« «*ibor>át<>il elni?beten«*U rendari IrKliijrlflr A belügyminiszter n kOvvt-ke/.ó re .delet \'t intézte valamennyi tftrvÉnyüatn-naeno/:
„Az e<mo)ieie.\'ek által nkorhatA cxermc<ét« lei segrk mégelfizéxe s/émponljab6l iölbivom a törvényba ésAyot, miszerint intézkedjék áz iráni, h \'gy tbryénjrlia\'ósága területén leiezfi kórházak iga-ga ói h k rhas elmebeteg osxiáiyából elbu-es ,ta> dó le\'gyosyott^ragy már Idbbé nem köz vepa^\'fBe éimsbeteaek elboc<átá sakor, há Szó- i g/ani ht\'ó vagy eiireláibató vissmesés folytán #a ki\'sbi/imi-ávra veszélyesekké válhsinak, asoul^ réndóri hatóságot, melynek itletókeMKégiilio* az illáid elmebítpg, tartozik, figyej.iáeztbssék, hogy saját hátáakőrébéh és szabályai szerint go •
féluek tt^yerinekektől és élieuük születésük előtt iü^utiii tiiiudnn—esrckttzt—fólhiainaln
rJL aaoltara ex a. fejezel, ju legszebb azok kAittt, Uaiikéi Z\'ila egyáltalában irt A nyári éjsaaka
e lapokról |
minden aron meg~aknrimk rflfttk Hinbjűntni.-"
A gyermekek eltén folytatott harc fegyvereid . . . , - , -r j « t csataierei és eredményei: Lek a regény fóbb bu,««áganak levegőjét lehel, felénk
alkotó része; n B\'rnmeiitSfr derűs Hí$Se mel-^/^ f Z* \' U) M
lett. A Termékenység tehát, a mellett, hogy .rügyboniasnak ««l«l« S a rideg
syarapSfc, himifuLa, vészkiihás is, á melyei !g"\'n°l kin T, ."\'\'kÍ\'
^níStfán-lnra^rfeerepponfétWlri- aa \'ró " *
lelkébdl, mikor nemzetének ijesztő d.geaerééió.s M, .tko
s/.emolie öt olt.; I ki.Uní.i. éa Umulgó tuMiak (•!• vannak a borok 4iMt>
Godálstos, hovy éppen akvortöri ki I. IkéhM *
, , \' L1r, . , .. . la virolt haaonlo ,«ü»d»lm«
a népe sorsán -való kéiségbeesés, mikor a hazaárulás vádja Anniiéba üldőzie. Eat a nevezetes dainmát megórOki ette a ícöiet végén.. „Anglia, 1898. auguoziusiól 1899. májasis." 8 uiig Pártiban gyűlölték éi áikosták, addig 0 inegirta
iekflt. kn ílUgblrú tagol nya]tja kt-viaknét «nr ktoaiajr tsabad nOMtr*, boijr OMMSláu „lllatka aá óriás meg akar Mai t» míh»t, mlntba a vtbar karcaaoa^Jaaaa törtét, aaki HJ kis llptask. Uifyn kóláig lakat asUa aa öriáa, aa taa|SUa a mékat, mQyoa Másg lakat a ribar, ka agy awadaa kia ligatat lotaaUi >maggá-toUl. Rigaa aa ó-korbaa la vívlak Ily harcokat. A kaljM
duskudjék arrelj miszerint aa ily esetleg isméi kü\'veszelyessé válható, külnnüsen a mar Sttn te\'endó cselekményt elkövetett egyén, az illető fiJrTias i7a/gátö,<Sgáfol nyeri IájéEőáfató adatok figy?Igiíihevfeieié.yeI, a p.zQkségliezkcp6.it leguieg lélélöJjb.módntt, le ügyelet alatt fartassék és más bató-ág\'területére való távozása esetén nj tar tóziFrídasi helyén is azonos" felügyelet alatt maradjon. A mráiszter helyett: Jakabf\'y s. k. ál-amtitbár -r"" \' ■ »••«-•\';••\'
. - lUgykgalafégtik Igyeliiéke. ialri aan\'fbMáaa cárijából Jelenlegi kalap, arcarálfol, aaalag. calpkr-áraMlkkektl Igen jután;•« árán áruba karnál Hoth
úiara.
iizt a könyvel,\' a melyben több a hasakaeretei, I agyana«,°A vtiágbN Séma ott éli aaeakoa kanatiaab ik wint ellenségei naay seregében éa Wbb ax oraiág\' tigfttüTW\'arejHai, í dílau íj aoauot vtrai, aoly.
íöíláu. y ilÉnBKatfítönr, ftlm azokban, a Mk » "« S^fj^ fM ÍTlCL^fclífií
• . i, , „ V \' farfapcoaaa b-karitait agy okorooritt; Hona aa Wilolgv
„nemzet védelem" nevében Bldőüék. karca aa. Rdaa oht|a légióit. fWvanh. A rarUagtfakaS
» • ■ , ntnci Da ka túlik nakad l)nk, a wip kartkagni alk l»yáf>
Jj|k bkaaka araay h4|\'oaalukal, laaaanaaaaijtk aaap í|)m i Ívűi i. , ~ , ,M ■,, , Laelram ákaaaésát a miamijuk huniak aa IJra.
A cél lehal, a melyet Zola a Termékenység H,.aa*t ruiy:> wag-magulaléAeval, ri,m.viaás»* megírásával maga elé tUsAtt. bebiaonyitanj, hogy I térő kiaaraitaaai. a i4go » «zép Ckrtbagö panuiéaa. Kéaa a gyaporodás áldása, a degeneráció pedij átka kivívta; hogy a sxél wabédoa »Uv<mh«a«an va(t( Cankuo mlntTon^nemzetiiek. A előbbi-,. bizonyítékára a ,k*1m rM,ti 3%<i?* Hí « » boíiua «|.
c____, Vij — .- . .. /. I oaéacg eoit, aobaaau moadia a tortoatt, nojy io Tan a
Fromenl\'oaaUd van hivatva, az utóbbit a meg... ^Zi, !0haa«m fogj? kia.i .aaki tévedi emberek hosszú sora dokumentálja. Pro- i s Á pnn kébtrakkal. kivált a nuotlikkaH^slIuatk a meni Mslhieuaék, aki lőrajxoló ogy rokont,! Nagy Kápaa Vilégtórléaat aoat aagjaiaai 18.n fia,,, g Beaochéne gépgyári\'blrn, reeéry eleién négv í\'5^ H\',nk l,r: Jllw
négy gyermeken. \'LdkKolT-S SS^
életet_élr felaségíért és gyermekeiért el-bal. A | aiadig nyonou kavatik a <xé|> iJinaatn«iok, n«iy«k«t a gyermekek, as idő folyamán tizenkettőre *<apo- j l»E«agy»hb r ioJdat «* a~\'rliai aannaal «aiu(atlalí teaaa. rodnak éa ujabTgyermekekot nemgenek • igy téried f * ,*•>»■» 14 kjavaik »ag. íg> kftat ara s (n e. áporodik kisebb-nagyobb bajoktól meglátó- gSigíg^ffi ^ C
- J«Uwt. 18M. .U-N Bób.rrtWídl..„ p. éa Fi,} ^ VHf . PH« a, IS «.)
kMlta^Két ItUt éra 3 frt 60 kr.
óan ée-ia«át»l\'«nt hul-kéia*gkeej>ve,hetk^tsé|os r gényiiéklesve. Ax iró, szónok éa festő minden légyverát is kőr.ejük ; feirj i Zola, nem -baiá«ra lesve, bioe-i, Aniudtl-v/yraw«t&iiír rtthtinint I aoroijiCk. Járatird «lum, polltikna leti, orázaiios,\' sót I lan; nem szftin\'ijó ésazel, hanem finom érzésft uabuieéitekeMtő azövétkeaelekát!alarnak leieaitiii.ejub;\'riaégelt erdeke .W.tiyak mozg<tják [leltekéi.. ". ■ . . .. , . „
furdaljanak mieMkb ii Magyar Galdasjövel-ég elméjét,- * az egyenek dolgai b ittérbe szorulnak. A kíméletlen igazsággal megírt fqexetak k«-Uryz »• -«ntgbi<ob>-yif:f-Nyittára. ki a hsjf\'.»in4-|S«>oi«lóglai regény k Termékenység- is és ebben jaepetie van egy rendkívül poétikus is, ams yet re\'is\'mindsiikbr kttaiaéggelkteíáM *»PP»«* »agy\'a(koiá< mennek\'sté-jZ^án Wvó; aenki sem irt volna még olyan
krtlg*iűr*-.ie|Áuáaat-!»»\'-terhelik. (A S*dve|. Ic» pswpektivái, migagviga éi mélysége s«iuie ! nyíltan és mégis sok küllői bájjal. Art s fejes
1 k\'il\'itúk,- —---——--1 m tei értjük, mikor Mntlntu siirrtT IT"
culádia I S"\')4\' nám erif. Az ő füleinek idegen dolgok -\'\'-itiok, amikén Matbieu tépelődik, ö -oiak
2 (üalitjcak,: fritment—Muthieu cs v^..-,., P .. ,, ,.. , ...... _ . - ,
szinte ragyognak a természet bujssá áaak lepelődik. ö e,a|,
netbeir. G\'ttpír életöröm és eletkt teremiő vágy, ^ "/*"
visupi In vA .sái <rj-éki.éz .„juj a Fitt.wtuis :Mn T1" " >de" ""uden ^yaiapcdaatak, fák ket azonban" altiképpen sfitéT batter teazi\'?,« f1\'rek ".oat bontják rugyeiis., minden «lát olyan rsgyosóvá. Mert a francia tareadalom nem: ,l/enk.or 8«kfdM\' " u\'
vágyik gyarsp-dásra, a francia „nvak es apák í "é«"ek," i £
——■ 8 v \' \' ü,-izgQit eíött Plll»nalt!ftn e^allln.k a gyötrő gnodotalST
-Karnisa Tdírn&|)
"ZSK 2. mám. (II lap.)
1300. január W 1-éa
Mm luin il ét.t Mm kMMMp* h«Ma fente különbségei, bogy nng » tábornok ur Itelo kérááaaé Mai UrtMlk m a kárdéaj a»t;lk lap* jelszavának ; „j\'y atla, j\'y resté" ui\'a nadatjlk Maafclak v.»y loáajalak alnaé ...ul*\'«> A()diu az igazgató Drámát minden percbfn ű)7» tei.i kérdés •», alai k kás karatalaak aaarrélaaa- -• -
Um Mart klaaaa a JA laa caakhamar hanti, ing karátaakká válik la ooak irr okoaéja Ion Artotikatk, alat ttjtf kW na kartll lálaeftáa. VI aat aa Igaaáa érdeas. lapot a Dtapt gnloakaa tadaaták fal «0k«f éa kaaaa lá\'l«k ■»! aaptg, aat tartjak\' aaaak aa arjai Wo nfll lapaak, maljr fáratlaaal daa éa tartalmáaél frfva k*|ua a háe.
■agáee kadno aaowa/iipét, a >arrmamá\'il aa snokálr — oadnkoafcul. foflalko«Utril i< oktatni. A W««l 8»alo» tijuli *j da éa Hf . tlUiaiial ér alatt >dtm olnaála k ■Maii amit mát lapok olaprésn osaklak aw\'oratal Mi jjtojW kaUaykMtoWa k aaa na u »»J«llta divatlap, wti Itéa nalM éa alaráoi kflir/ak (lutatédkotaak éa r»-kAlkat ottkoa kéaltutik Itt uléloak lokérn.ioa éa kéil-maka ajaérot, valaalat gvaraakdintiapM T«naéia«tMMa »lad«n alképf-lhaté Ingna k«dv«a mén/íjai K. nrrin.bbaa a dioaoo koritékbaa Tan a Dlrat Utalna taatvér tap|a, ary
telj* ét Iradalml nlavnaloi á»á aaJpIrodaM lap. Nem ., .
ragét vaMl léklat a pár tprMr, kanta t,y JtlMJál IU)b(>l k2\' QllPifíHI kl, DQgy vilitaU Markatatall taártadatat hp. firrájaéinlt, a|t»taélé«lt, allkall Irák írják, flaauikoa érdak-a arokápak lolaawk mai, apni matatni; lalaia dkkíltaí padlf — mint njltáaaal — far koaátáralal aa érhát akkoa. kof r mér"kaMoaoSb. élén-kaik a álvaxttaaabk 1«bt»ii. H ■Itdtmai olllavSktt oaak Ity na oJákél Maonlva la lálkatjakj. hnp a Pint Satiat al.tt lap, áaljnrt iaalata éo lalkat ajiafluévil -alv.i »at>litl«in| Ilik olnaálaknak. Nam c-tWIji érdaa» a ptntlia oltattál. maly aaaak a rttdklvál dlatta éa tartalmai onládi lapaak aa árát § Mntkaatkbta asahjt Kitt Ecéu trra II karaaa, iái ávn S kotaua, a*pj«d ém I kanaa. Ma. latváajaaámot kiaánatra lanao Mid a Dlaat Sáaloa k adé-kWatala: Badap.it, V., Oia.lla tér 1.
dá o«0 laláj^ « g re bet, oaak
rá \'\'éri — Kneani ímco — kerei, lúníii 1 mondjt. A ti<ar«ralM ur. jak- Monifflor Nimród nem itói latja a fulytoimsim ide-oda. kúixáló teuger/iyi | reám moiai. „íicdíi)hifiiir,w (— uni.it üregapám elkereastaile 1 Ez ad Jelenít „benéljatek atxel, ét láila.*\'
flkft. - Erw mir caak mntsáj raiaoit axilnt.___
Monalear Reiüb ott gonrawt a ktfyha mellm |——_No tát, bi«yj<k ingg\' nráíla, ol/as lat/át, h — HüiirencHc,, hogy « ,Zrinyi-«aállr>* bérlője a melyik, .^baciiáaali ,fknr~ia wdaii. i "It TOTB paiftflo embtr — ínfFTmirETcserMtt volna ugjr aporliroxxon, mint Miaa — még sobam » bőre —• iuelegUti> \'láttam.
aaf »ii»bt>
BM*-
oyn.\'ra__vudaaxtank, Miaa
fttTeicbe, onnan
fcaí?
H CSARNOK. ZZÜ lígrádí Lloyd-klubból.
A mint a templom e\'öll levő fanoron végigtl-pegtcm, it alkopyati nllrkület vio auiuU ködéből , fettóneíen myitioa tnegrilttgltAHhun mered\' ki h falttalmáfl, onrrarai gr»nil-obeiial(, olt, a S/.ent-Hároaaággai >ia—a —»t« ét—Zrinyl MiklAí; jT faUf éa reittoxlM pOnta éa lféroa mareona to« kinteiial í/,ege».te reám hypnoll>.álui\' tudó uh-
mell, Quaku, a ínagaa f ""r\'l—--
BU>/ke ünér/ei-el, íe em«*lt frivél baUdlam el mellette in ekkor valiimi ólyitH juio\'t ai eszembe, a mitől I Angi a borult arcom, n ni-Vfm hevesna kezdett zakulo ui éa mintha Svengali-féle HUggerálng butáaa alatt ulldiék....!.\' elhagyott erfim .....a azemermet l*wOtStt«m.. Szé-l^eakeztem
Ugyaiita k>re«te » azt a bizonyos máiik azoh raLia, a melyre akkur teltem — partion I — , magamat ^rdemeaaé, a mikor mén a/l TitatUm awi at -étt- Q«k>b»| Inpaiztakllna enn-mmrl Ta tárgya £alo-i krltiku»-tadományommal — (ál. Tuh BSR li— bogy, v«l<míntLégrad bem Tilagrároa, azonképpen a Gjfimégi radvirag uem faloti aaiapadra Való.
-A mi.yen ■wat mla at n—raífóíft*, épp o
olyan nun teua éa — b \'Bznoa ia.
Ha est en n m mondom, — nem vá\'ok hírhedné, nem rendülnek fel ellenem n- fljhlglóbna bhkfiaai, éa ha ii\'indeí nem türi«BÍk meg: — um.íoroak akarni riántomra .aztibrot emelni. £a bét: azó-fia beszéd volt mind. (Pedig ha }<il todo\'<,, « a«obor—drtvil\' h»in»kbol ■ kéizQlt
volna I) (?). __^
Megbukott a Gyim\'esi is, tueg az éo — halbatai anaágom ia. \' .. ■
Uja I így lehet eiveizieni az1, a mit még az emb*r al aem l» ért,
Qoi aaoecdit aine laboré, desoéndíi aine hu-oore I
Benyílók a Uoyd-kln»lta. A rérl kép fugád. Hiab*, .uálnuk a korszellem aem igén styli/fe Hiaden a régi módiban vaa me« ~ ~~ t |
Dr. VfO-i oif al a r\'i\'íe* íelyén, a kerek-ai\'tafciá éa piqaétlz aa\' öreg Faltérrel
A gazdája elévedenen Meetet éa erőé gyOaddénel mondja : arie da gewe«*na.
— Ezt példával ia bizonyíthatom I folytalom tovább. , \' -, A malikor, bogy Ájul: mindeuüit eltíljárfc
— Mint a boerok I Uiköaik tüpi jobbról.—i—--—-—-•
reng, valamint fennakadt.\' \' — Igen, és a m<nt megyünk, egjutrn csak.
— Nr/./e! — adja a kezembe , a Solanilh [nyifogni kezd a kutya, egy m-lódiáját. "T MwWJJOl t kérdeai uhmi tHmród ír.
Riiágitom u-beciea pupilláimat ér — mereven; — Caak ugy, lia lesz tait ? mondám. láüw>-
bamnlok. dőteg. • . ------------ —- - j ---
—Mi pattogom, nal gyanítva) bogy aa-Knaé kndfl. veit ax idő.—ft—Inttjl fSIfton
erktflooSs öreg, mint |ó Hóosy bátyánk, valami nyíf-g, vonít, majd meg szűköl. Ej a mindenaé-
Igy meg eaak OrDkOnen didereg.
KNU\'e liever valamiféle kóla, —
tá galja. ,
Ifatcpélyeren niegiiiterwievo\'om. •rr |lir«l üli aa idíi, lloich. bácsi 2 kérdenem iodiacreiül.
Uunyorit egyei a bamiakáa szemével, ffllrtit
bük
pikáaa incisumra bukkanL
— I<aai\'i, igf nem kuiiUZt darabol irnjl rá » pablrri. " .
— ifiéri ? — mondok.
- -Belek háe.ii meglHHhtHt az én-rrOrmü uaivl* támniOH és Dgyr lenségemen él. diádxllal pui-mbgfa:
rab vgig mind, egyhangú; nincsen benne semmi változatosaáa
Éí\'ro nvAí Oaszenézllnk a doktorral és talán mindkét fink agyán a/ az egy gr udólal vilauik ái, h\'igy ezt a s<>k apájo és méris árva gyereket valamelyik kidpan-papa megbaoiláltain."
Hegné/xUk jobban, da aem tapaa/taljbk a4 n mit az Orejf gárrcBóh
— Ejhl hát \'szén érlQk én ia a kó\'lálio EH ez a hao& nom egyforma vé\'Keste-
gttlj ba f\'irkps ^Mi —-—
— Oaak jftjjto, hit mondom, et mis leiiT bizfaloK a ktaW.m . Hatrair-aqtiy^lf . ^ W. tyától aégy lépésre lelkapj... fegyverét, de-mlelffiI rá «íllné, riiegkórdezi, hogy (udom-e és (már én), hogy mi aá . Jfoodok, va\'Aasio&leg bort, ■ ..
— Hi nem éunuwj/uH i tawtdnBrtl T Si-t«m niOgbtl valakTT _ ,
Nem, (ha caak eJlOl a szójátéktól nem !)A. puska ..eldördül,...odaraegyUuk éa — arain Hat — megaiöroaOdOtt trágya-c«omó volt...
— JEz nem igaa! ei nem iiaa...Ea bonra | BnlisRm yatlásztum Ezt meglht-tt maga szttréböl [ tátia kl H
jríneTetlUnk, sót egy erek a. n evezel t ,h6-
méci fLSP.iigjijra- lukadtuk;-Nimród nr ~patflf"
dtthOnvütt ek arról mdtnk meg, hogy \'péa doha a paroxtsmusba capoti ál, hogy a Mlaanek nea kapnnk | azt mondta, (a mii miodigj hoyy >herein<, hanem mararh hioaoa ÍL > - _________ t -
▼Hímül!,. Ien«vév\'g.
— De hiszen a»— violiií kulcs _ _________
birti\'l\'cn a fejünkhöz, mire Raich bácsi, — 4teb|rzt, bogy
;Meiiakein Oieea áldásait szórva reánk, - dllhrt- Azzal uiTv becsapta maga nUn aa ajtót, hogy Shii vágja felr- axi a bolond, kalafácaosa], fiíiv én — iölébredtem..." kóslioltái tele á»ór> kotlát.
E kOxhen ballalrzik, bogy valaki, odakünn
Mirner bácsival, a kí cink a pomt<ek leljegy\'ömö Után jut szóhoz, már iermes/.eieseu olyan értelemben, b"KJ a bOHrokról in szól eju-ii.
Mart. saó, a mi a«i, jó Udejü ax üreg.
Becsűle\'ére legyen mondva.
A dok\'ur mogorva képpel ol\'asai Cssze a point-elut éa ngy elkomorodik, miiii egy íb dim téUe-ft\'mulikoribftn, mikor egy(Uaztarvég ne •aaék, mondván |) ■" dOglOil fácánra rádnplázott.
Háta müg^L tflle keleirk, az é-zaki aicleiaég olyan bQazke éa nem t\'oni hányadik lukit alatt 111 a takarék azó- órájára, a mit
eröxau bruteikol. ,
N> e a segédjeryzft, a kinek az a fxnideá-i», hngy az a maudulája fáj, a melyiket — kivel tek.—
— Majd megvett az iatea hidegjel azzal kU-xzllnt be.
Bizony, 13° volt ma, — bizonyítva a pa i-
lt_árui or^j _
N- Az aemml, mondja Nimród Edward nr, a ki most aludta éjjeli alrrtf^Tdí Ulftű ; — "á moTl-kc, bogy vailáaetam Gare, olyan hideg volt, hogy, mikor baxa taen\'em, határozottan meg voltam fagyva ; hu le ném Out a feleaéaem forró vix\'.al: azeui \'nceae uem engedtem volna flil.
A segéd mosolyog, erre, de azá ztélMtl nem is hagyja. _
— Tegnap — bénél, — mikor a lámpám félóráig égeti már, vettem észre, hogy a petróleum m\' gfagvott
No ilyen fttileBtéaeket éo ae hag/batok elrepülni a fülem me le|t.
— ,Tegnap délben, mikor a vasotra* szánkáztam nem mdtam eiképzalni, mi osörög a ló Ifttia eíitt. Axi bitiem á hó...Prdógüt l„.Mit gon \' douali, mi toll-?
— MicíuiU V . H->t, a mint a párái kifújta —-uikii\'/be.ni — [íz orrától a Iliidig). — jégtOrme-
jóTlekben potyogott te a kemény hóra. -7 Meg
fagyot
Ilyen byperbolákuál vagy hallgat aa ember éa nagyokat, nyel; vagy uevet az emb r é* — boseankodik.
Nimród uram a*ame az asztal alatt horkoló Miasre tévéd., (Ez a Mik. egyébéit .der"-nevü).
S/.HfcltíSm\' azt mondaai, bogy boréin I de (adom. hogy vadáuembeir a^fcutyadresziroaásra kényea, mint az émber az kiváltott a zálogházból...
Még eobaaem éialeltem. hogy a valóság ennytrt Összeolvadjon az álommal. ?
De, ha mindjárt Lloyd-klabbunk nincsen ím — ms N. Pester Lloydaok.
Ez is valami I.
Ka van még valamink.
— Hideg kaszinónk..., a melyben az Unalom I birkózik a Fagygyal, a nélkül - aioobau, hogy egyik, a masikat ÍOldhÖz teremtenér
Ea minthogy még senki a«s_ fagyott meg ebnek dacára, — vigan járhatunk, duJorásxvaa
,Mtyfogyva Mr, De fogyta nem". ,
Á ooktort caak az viguztalja, bogy — miat u fáma bea\'éi — háznagyi tiutétOl le|(kó-zelebb megválik, mert Kia-Ceilben baaddírakier leiZ...|?!J.
. N V —(lile-
Szerkesztői üzenetek.
■éM. Aa oká|tott tarot fanUrtjok. A kérdwlt aaj péeal aatyaaét vaaaUlja Igaa takatatfaa fiatal aoakor, Mi naaiaoHra aálaak fbg aiiftaltpodal, a lgf hl—Ik aag/oa larékaaj mnakán 1«< >• Ittaat Maélataak. — Uaa agy lap a aaáaad aMártl.
Péaa Már raadboa na aladaa. B. maakált ■ladw-kor nlraoaa látják éa klialaitiol fogadjak.
talan .igazgatója. tSxváuytelenaég-néiktll mondhatom; — éh il l)
Baudületlen pblegma, a kit hogv ha bem ] —. Milyen édesdeden szunnyad I., jegyzi meg kergetne \'rOkósea a fejelPeti mntoaxkaló istente- msliiioznaan Reieh bácsi. , l\'B eok óva tolás, luíudcn merészség \'nétktt — De még hogyan\' .keres", azt\' látoája— •araik dwzehaaóBlitaai Mac Maboonal\' azzal t, mondja p gazdája kanizsai jargonbao.
" NYÍLT TÉR.
Selyem-blousok 2 Irt 45 M
jaljabb — 4 Métarl péatabár éa váuaataaaa taáUilva, Hinták pdalafardaltával kálMaak; aoa^állak<a Mim Mér éa aaiaaa „llaaaobarg aalyaa \' « krtáL lé (rt M krtg méUrankbt. fi)
HENNEBERCt A. wlysmfy ároa
(ea éa Ktr. advarl máUHá) iarlaMa*)

Elaárendü
A LEGJOBB SZÁJVÍZ
Mijtt csak legjobb <1 mindenütt Icapi
Legkellemesebb, legkitűnőbb ésnélkUtózhetlen
Fjgtisztitó szer tubusokban.
* TÖRVÉNYESEN VÉDVE. — egy tubus 60 fillér (80 kr) -
Mindenütt kaptuk 8ÍÍ -T
6 darab dlaaaa doboiban 9 korona bérmenlTa.
JPff&jdüll kéuttá H (ő.sétkoldé.l raktár :
S OH WABTZ illatszergyára
h/tlen. ko«m«t. Itbeniorloa
BUDAPEST, Damjanlohntoza 28.
A LEGJOBB SZAJVtZ
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán,
Eiváiiai ^ínjiiilftiHifliiiH knnuuknfn munkái A füzést^l a legfinomabb diszkótésig: éskészh nlllllfUllII0I11U 111 llj HUiU\'IIIUjlMl panBpart011t emlék-albumokat diszfeliraloTnak, tánc(Mdeket a legfinomabb kinMg.
Elvállalok továbbá kdpek, fotográfiák, tervek, rajzok és tárképek cachírozáeát, ugy minden e szakba vágó munkái
rUgj-HaiilKHa vasárnap
Zala 2 szám (7 lap.)
I9Q&- január M 7-én
Csokoládé
9m0mtmer tdrtrt taaauM. BehüttBlav, Hafaikaarr tatárak a* >ikI 4 tál SO ér éta ajéalve, alvlUahatlaaal aa
ANaTHERIN
ár Popp J. tí. a ti kir. adr. foforroatöl i
BÉCSBEN.
L Owpktna 4 í. 14*. Lt— U —M*— -j JÍacfep4 hatás minden azáj- éa ta|kaj, tofo fáj ka kaUamatle. lehellel lua ia|ai ottan, aröatuti • fogatút a fogakat irfTf.auka -kortg ápaaft»an: tartja. a fafo SéialSIat1 ^HWm\' I rothadta allan jtb. - <,
—t\'Hfin «8 >1 éaiikaili fóflwHU Imaail lancxibtm So kr, caomagtian aa kr., tfP1—k 1 írt — Illaton nj)»íny«»apjau béi\'katiiiUaaiJ allan SO kr."
Főraktár Nagy Kanizsán: Beik Üj ulu gyógyszertárában
* **«TkltókOa *
Caak akkor valódi, ka Ingbaa adat a «aaHaUtj .kák rlwkáaal iwawa ajatiaa » MUySJaaéj \'icígímmtil. gM i
MladeaUU k»ph»tá
1368- 80
elíkoarrt legjobb f«|(tJiiilltéuer.
0 0 0
000000c 000000000Ó
Malom-birtok eladás.
A legjobb vidéken álló, Somogy-Szent-Miklós hatá- 0 q rában fekvő szaplányosi vízi-malom a legjobb karban levő Q berendezéssel és felszereléssel 16 hold rét és szántóföldből q
o 0 0 0
0 0
01
álló birtokkal családi körülmények folytán
kedvező feltételek mellett
. # HKonim! eladó. Venni szándékozók forduljanak
Szabó Gáspár tulajdonoshoz
MOJIOUY-MZT-niUlaÓNOüV.
11896. Hillenninnit kiillilison arany órdem£eréat fit mllíentiioml naérámmal
11897. Kitbéri nenuútkíixi velfigiprarsoiiytin tlsü di|: alliamt arnofírániairl
I Utai nomzatkiizi valúgépraratnyan iia*y tuatara, alti élj : intlélfil 11898; H6dtntt4»4aé»helyl MHSfip<eraauy»a alat dtj : irtaiéi fii ™
Mároavásirholyl kláltitiaaa alád üij: aranyéremnél!
11899. Srogtdi mráőgudungt kléllitéa legnagyobb kitfuMéa.
Weiser C.
gazdasági gépgyára
Nagy-Kaalnii
Ajtajai HáOTáBOIUláa
lagajabb éa l\'KÜJOBB VDTÖUÉPÉT,
•aabaJ, kitiltható ktpeamk-<0 Ijékkal tl látott
alk éa k«||H Utajkai afjaráat alhati
!aiw
M*

OOOOOOÓO )OüO .« O O O O 01
Ka la *l>rili
laorval9|ÍpÍt, Purfapin ll öleti ii Igon Jé, könnyít aatéfépát; lagjobb aatr-| torábbé aaab. itlOl lOUlO kaaatl, tlbb kldUlUUon iM díjjal Utáltatott SnoKrendszerli aoiélekélt, boronált, arganyait, éiénagyUJtSIt, rostált, trtaaralt
éaréléi, aiaeaka éi répaTé|élt, kakarlaaa aHfaaaléll
ét Btadaalét* Jtídaaágl (épatk
KlviMluI maion- éi rlimtuk kanaéiaáaaktl
„Plánét jr." rsz ifi repatapa üs íoltöpli,, a 10 frt.
irjruték tnzyeu éa Mraaaatv*.
1387—ÍM)

Iárt vannak még emborok, a kiír a Kathreiner-féle c;\' C Kneipp-inahita kávét nem hMZlláliák, holott ez oly Mlemes & egészsége* kávéital V
líttft még nem tudja mindenkit hogy a Kathreíiíer-kA vé mi í v nagy előnyükkel bir. A kávénovény egy kivonata általa bahkávé tót és \'/.amar.jút nyeri, anélkül, hogy annak ü& cfösjtiégrA uív hátrányon alkatrészeit aia^aba venné. •Hasznosarr f-^y.y* iri a uoul -iMalflw-tó\'^tttiéuy érté kés tiít újdonságait a tmbkávd kedvelt iziiigerével.
—hfi^y a Kathreiner-féloTvnoipj)*
fiíftliTsi Kiiypl ili11 ímk~a Cpaliidnk kzáf nxretirnrrotVta i^mjchk; Ivi vall nto?1 volná (i;\'.iM<l)ttnf 4rc\'gy nmuiviíjinik érdekében. ms ígAzi fa ryU«f-i-k/ívú, kitliiid tnUjrtoifíA^ainAi foíTvu, mindenütt JJL s !.4!w;íhi>fu minden txa.ádUáít hővezetést találjon. -J, A TC\'nrhroincr iímrípp^iralfrra kivé tíVbnnvire
—ar.olfrnl a bir>iTf^Ve tK^i U ihaiynek U»\'*t~ ^"ylíiíbbé*. fa ax ínynek kullelrccseM)" re^.i.7" Mej*;-jri áitja a ká\\viúlim!c a fc-J^e b b7"ítv^yg«M,j
hZl,lf* és majdnem ítilj**^ i^hriritjn\'u b;il-i.i\\vénak mjgtWy a7. vgvszspgre Uros hutását* Ajánlatos a Kathreiútr jg.jp maláta Lá • ó c^y huruudHVal u bábkávé kuihsimad*.
Ml -tószéhez kezdeni,\' s hova*tovább t\'ule-tíTo részre tfa - tónyHSt/""^\'" ; t \' :— Jajt A Kflthruiner maláta \' kávé ősszeháiionlíthatlati
JP®| -^lőii) e abban áll, hogy rövid megszokás után,-telj é-6en íhkitilnöen telik. JÍHotokben, a
midtín á-babkáve éívezet© -el ti h átik, a legajánlatosabb \' pótlást* nyújtja, gyönge ér* beteg, egyéneknek, uiint l. könnyen omészhetŐ, vérképző és erositÖ szer, ajánl-
ható. Orvqoi nyilatkozat szerint a fejlődő ifjúságiak, klilö-uo^en leányoknak más kávé-ital ne is adalék,
A Koihiviacr-íoli\' Knoípp-mnláta kávé.bevezetése által, a í^fiki^\'Ub linMarraibl\'i jelentékeny megt akaritás elrr-h*t<». K:*vsz«n 1;.sáriét, gondos elké.-zítós mellet, mindenütt álldndo. htfmálatotjttn maga utón. * A Ksthroinei-féle Kneipp-maláta. kávé soha som f. . lesz nyitva ••limisitvu\'í Csak okfcór valódi az ismert fe/7 fehér 6rodcti csomagokban, ha Kneipp páter arcz* kéjie mint védjegy és a »Ka hreinor* név rajta álU
NHgT-KWtfll t*-lfttrtnft,
7M V. WMn lü. Wl
JfOQ^4ami4r bú héti
ElőfizetésLfellúvás ■
KÉPES CSANÁDI LAPOK
szépírodfflmT é^ ísmereHerjeszRTTcépéy hetilapra.
A KÉPES CSALÁDI LAPOK" olyan lullanbfii én Irányban vau naarkaastva, hogy iiju őr«jf Ifilttn ét asyilttv&va élvaaattal olvashatja.
1 KÉPES OSALÁDI LAPOK" mindas \'ifban néfj kttldn faaktttbatti rninyt ml Ingyauaa ^ maiukuui »Ma«ioitt4ik ,.^ _ r":;-".
A „KÉPCS OSALÁDI LAPOK" borlCika n«tr<u«x éi aiórakuiitalé caavagtok, íJM-vö kér-ditík é« falalatak árbiia éa igy aa olHIUot^ dljtalaiml ^SaOlhat^k gonilolatáíkat as „Eltyliatók jiomU* jA^baa. " \' . ; Jl..- • :. -e^:-.;- - "it \' \'
A KÍPE3 OBALÁDI LAPOK" téflaal^si ára. a „Hölgyek Lapja" c^ntüJiratlappaLia. a külön bakóihitö „Reg-énymelléklet^-tul agyUU: _ ys
KcéM évre . . . ... ff üt — kr
........üfUiyt i^J\'";. ; \'-f Irt ^.trr" — \'................r~r_~
r Nagyadivra...... 1 frt 50 kr.
A.JÍÉPE8 OSALÁDI LAPOK4 ann>k, atlaa olflflaetéil tt«yi»»gat é» aKonkjyftl még 80 kr eaomagoliii és po*taaaAll(tá«i dijat agyaaarra btkflldl; aliinaréitll nóg kttIBn 4 lagujabb rígAnyt küld iagyvu\'^éa Muioiiiva. • ~ ■ \\
A „KÉPES OSALÁDI LAPOK*4 mntatfáiyisánokat iogyaa* úa bérnaiitva kttl^ mindazoknak, a kik aairánt — lagoélaaarübban UfalasAlapon — Üoaaáfordaluak. » _ __________^
A KÉPES CSALÁDI LAPOK kiadóhivatala
175 , Budapest, V.. Vadáss-ntoa 14- (Saját kásában.)
r:
YtíJm

m
pedezési|
A Zsigárdi ménesben kőj vetkező angol telivér mének állíttattak fel az 19Ö0. fedez-tetési idényre:*
Lowes-\'írial
ell.:: ÍSflo. fekete \'jegytelen 170 cm,
Apja ^ Triumph az oszt. Höerby éa más számos nagy dij nyertest1.
Anyja: Lovely-Tais. Fedezési dijja 40 korona.
eiK 1885. aranysárga 173 cm. s. ámos nagy dijj nyertese
Apja t Prince-Paris. Anyja: Zebetta.
JFedezési dijja 15 korona.
Közelebbi fclvilágositással s/ol^\'U
DAÜSCHA OTTO, jDtöfi.
Nttgy-Kanissán.
Ugyanitt eladó J
2Q drb süldő tenyész kan
Grí Wenkheim és Balázshásy keresztezés és
40 darab fiiatal tisztán tenyésztett
Rambouillet
ugyszmte
Merinó electoral hágó kos.
Nyomatott Fischel Fülöp lsptul«idono«uál Na^y-Kaniuán 1900
4Ű ■ 1 *
Htirannhatariik ftrfhlyüm y
(Hrkmtmi i Viroíhil ipül\'t Kiackal Fllöp k»ijr?. k«mk«iH»>b»»,
A nlarksisMtatl irtokwnt loliot sipus-kfii J. «. «—í % kttt.
-:—T—
ld« iuUsudO i I«|i »«.líml rittlrt
Twrtkwt Mlidw MalíMsr.
KiadófelvaUl: Vinakáléptht; fítchtl tWp kBnyv-koroakjdífw.
g-... n I. W \'.III . I.. ■....—
ItfllUIll^ilg; UMJtn . r. \'.^T tt Uw FMjjl ...... ( kmm
Itif^ttm ...... I Imh
Ü M/ttMr p»UUar» H OtUr
BÜBUSkk, nbaiai I rnm»lko«ók m*M MKpt klíjlt—
• -1 ■■HFHHHPTliTBi
Politikai lap.
Megjelenik NAQY-KANIZSÁK hetenkint kétszer: vasárnap s csütártfikou.
Blr»«ntttíía. Imltk cnk fon I0M Ma ilt m füttr
Nagy-Kanizsa, 1900.
FlIllSl Mtrkstzti: Snlftj Mándar
Snrkeutetárt: Rririi
Csütörtök, január 11.
Ébredjünk!—mire ? Haladjunk! merre?

T
. j fejtegetéseinek ama részével, melyek a. vft-1 egry emberöltővel emelőit (égy viroa éleiében iros betegségének történetével-s diagnózisa- egy órai idő) uralkodott ÍIi vlltozott is foglalkoznak,—uierl bizony mtgftllápil- némikép a kulso miz. az anyag megmaradt,
tjwiiiu&mu-t i i í i aa ír jbalóa »morbus sehilis," a végeigyöngülésj azaz hogy posbádásnak indult, mint minden
."-!08 Dctn tSfté Veié abban, a mit az újra. I pusztuló ofgaftizffius. Mg; ¥ csak az a n$Dt sEbMünk.--íWadjuuk« (V ejkfeét o 1«P élesclés foganatosítására ajánT s a követ- zedék áll a porondőn, mint 3U esztendeje, egyik legutóbbi számában. Egyrészt asért, ktsaflkben kife|leni 8zándékozom azl, amit! Hiányzik a liatal felújított szettem, nyomát -mert akádt-egy hang, amely nem palástol, & írányl)Bn r4Ku# fogy* helyesek tar-\'Vle^c annak az előretörésnek, mely az hanem dlmteőltu^M^-raásréizt pedig, | tok gzá^yén a^-j^ velem együtt éreJ-iljwág-,- jellemző krilemmi.\' merT látom,-hogy nem voltak eddigi szavaim, | caI, ;- .nt^i. irrW-iht- f -gütlün|
.. . , , ■_ . = —- ,, . . i . ■ -------—...------„„— NKtncaak s képletes tqnaagfc K»niiür» va-
mtm m és M tárgyin mon- he|yzelök van ahhoz, hogt kifejezést ad,a- „j* fiatalságé. Kérdem,-hal van-
dottam és írlam olyan.különálló vélemény |n>k véi>rnénTŐkn8lc, , /- Inak a vátubbat) a ti«t*h*!») Hul tetiet
~íétólf *------------------- -• ■ ■■■:■» I-,\' f jL " * J * " . V* ■ \'^x _-
Midőn ezúttal szívesen " csatlakozom | ^odalatoskep e lapnak azon száma, hallani egy hangosan követelődző, uj ios-
mely A. A- ur cikkének éltjét közli, repró- tiluci ókért rajongó- ifjú nemzedéket / dukálja Beksics Gusztáv elismerő, sőt csak- Mintha ősi átok nehezednék az uj nem-nem magasztal > szavait a határszéli váro- zedékre,. olyan rezignált, és erőtlen.—Far-
szívesen
Arvai ur cikkének irányzatához, nem tagadhatom él, hogy határozottan helyes inten-ció\'i mellett ts némely lölfogásbeli hihn esett
benne, és ezeket igyekezem jehmTorokkalt5™^ níieY I>"hlrisl" ^intiwfl f1^
a helyzeten, jobb véleménynyel van leíőlünk;
mint mi magunk, Ezérl i* meg kell szív-j
a tárgy érdekébeiHtelyeabit. ni.
Vajha ne csak A. A. ur és szerény
mngum, hwnpm—a tágabb—közvélemény
tigyelme ia ezen lárgyialéiorduba nyíltan éa önzBÜenül, n vitatkozást közreműködést íölkelto módon, mért ha van „tbéma", a mely az-ujságolvasót, mint közéletbeli tényezőt érdekelheti, ugy ez bizőnyára ilyen.
Teljesen egyeiértek, mondom Arvai ur
-lag—és tarló ennek melyből ha hajt is magva,-életereje.
; városnak a labjér kalász, nincs annak
lelnünk Széchenyi látván amdasál; t.nfim.j arról kell aggódnunk, hogy mit larlan\'ak | felőlünk, hanem hogy mik vagyunk.a
Es — miktfvagyufik ? Egy város"j,an höür belifnd the tíme,\' egy órávif a kor mögött, mint az angol példaszá tartja.
. Megfeneklettünk ama stádiumban, mely I
-Múi1 púdig <éfl hiábavalónak itéWi uriu.
den állami é^ törvényhat^ági I ecézgetéaU ha nincs a gyerkekben vér, fiatalság. Többet ér a szabadon leltörő vadhajtás, mint a leggondosabban ápolt raelegágyi növény — mert míg amazt -nemesíteni, vadóc nod-
•) Hémolyolc nt nmrtjtt tj kMUiha.
TARCA^
Tudnék én csak....

Tudnék ctak én uyy dalolni, Síül a kictini/ fültmUé; MinJeft tste, minden reggel • Kthiyeí csulnélc gzemeibe. Odajtiállntk uSukáhoi, hfdabhiitm TlílUtinemel; \' Dalolnék, mig fájdalomtól Értő tzieem meg nem reped.
Volnék én ctak inlfuellti, Esti uellB langy fuvolát; . Olyan, minő jjatuk partjáH Zokog a fii lomb ja-alatt: -Oda uállnilí iiduAudíot, .Mikor álma Irgédeiebb..-... H baciuaókul ajakára Lehelném az én leLkmitL_
KORÁNYI BKÉTA
több neth fúlj i nz idúbö, nlive hogy a séta után mar aa ajliíbaB jwir a (eUuiM4t azoinöj^űkü Jraíicia ki.Misszűiiy, kílöl isméi eby óra múlva niesfim én vesztm ai a fiút, bogy n /onitor i mellett hntyan percig gkalizAsanl gyfltagrm. Hokszor nry-\' mt-p
Az én gyermekségem. !«&y
Hogy ilyen tavas/utánzó ősz. van, tanitvá nyommal, a kis tíyitay I).ela báróval naponkint kikocsikázoin a szabiidba. Persze csak egy oráru,
sajuaiom . ezt n cstnües v. iu, s.ip dl. jó letkU fiúcskát, meri miudig azt gondolom, hogy énnek-
t^lékel.
Mikor pfidig a megfe^lő számú pokrócok kOzé j temetve, o-bWííb; iiyarfití won w ordíl feKi I csikázunk,■ liliom is,-. bogy u.v vau, aliligy en sokszor goiidolom. Kz a szegény fiu nerfi \'talál \' gyönyörűséget a ternié«etben ; nz erdff U\'on Inem kérdezi, bogy hol kliet tálélui a njul-\'ojást ja ha <r ad irat mutatok jiekt a bok»rágonf bém | mondja,. hö;y Tofjük ím^ g vigyük Riua jjuj-[ lásnak a . cifra papigulyboc. £b e-zembp jut, i hogy mennyivel szebb, niennyivol boldogabb volt az-én gyerniSkkorom^
Xonuiu por»zu nem volt sem nevelü bácsiul, -sem lelhu\'Vtl szt höMukd friinuiu k&asazo y. nem volt a házban. Az én szegény szüleim liihe- i {tííeg nem is.tudtuk, h\'ogy ilyen i< van a világon. KgíSst ga/ihisVijunk három holdnyi (ó\'deeske, nadred^les v"skó s a hozzá tnrtozó nagy darab JceFt volt. .Édes apámat sokszor napokig sem láttam, napszámba járt u s/egény és a uiíkor napszámos-munkáját elvégezte, akkor ment ki a magunk fűidére. KM este volt, mikor haza j<Ut,\'
s akkor már én aludt*m ; kíső éjjel ma| már ! elment, amikor en meg aludtam. ]" Pedig éu fiu létemre jobban húztam aa édes apámhoz, mert ft rendszerint csak va»4r- éa | Üttn^pitep vo:t oUlwtv —teluU nem-lreiNt1 engem inagvernie, mert ity napion migitm la tjobb voltam, a mi meg a héten, történt veteoi, i eiles1 auyiia\' 5—■ tOrtént e eg, _ banent-\' aaoki\'rt mindjárt 0 maga hajtotta\' véf-re aa iletelel.
j . A gyermekeknél szokásos i uhi\'M\'ggi\'e* tjttnr~ nálam nem igan fordult, etú Hz madárlogó *»yv-nek fagyöngyöt szedtem, ■vajjy madárlés<keket keres em a 8 10 méter magas lakon, alöbb j levelet em uz- Ö4»ze* Tuhiuau\'t, bogy abban vala-\' bogy kár ne cssé1".\' Csak egy esetre emktkaaen, \'antliör a\'a Mtt \'a veres oka, hiogy ruhámat po\'yára i>aag atom.
Pédig akkor "\'sem aa voit\'aa iga/i ok, meri n .fentebb emi att óvatosságot akkor utui mulau-lottám el; banrm uey történt a dolog, hogy egy nsm ll magas ta oltulában harkaly-te*zkt: vettem éatre. \'l^rmászeieaenf aaonnat felninsztam aa egyenes t\'írzsie s óvatosan benyúltam a kik pi* csÁII, pici lyukba. \' , ,
Aa ujj.Mtnut égészeu , ki kedett nyiíjtanom tenyeremet csu-alákra Őasiobuitam, —: hogy beférjen a\'ki* (ésaskba éa szerencsésen megfogtam áz egyik harkályául. Am ezáltal a krzem ökölbe szprult a mo^t nem tudtam visuahazni.
I
Fischef- -Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
A FŰTÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZKÖTÉSIG:
fltksilt .
-Passepartoul emlék-albumokat diszfelirateknak, táncrendeket a legfinomabb kivitelig. Elvállalok továbbá képek, fotográfiák,, teryek\', rajzok és térképek cachirozását, ugy minden é szakba vágó munkát.
El villái és készít
mindennel kőnyvkötö-munkát

Zala 8 Btbm lap.)
tűnik csak ez a helyzet szembe, midőaj azl látjuk, hogy kedvezőtlenebb forgalmi viszonyok dacára mis vidékek központjai sokkal
_—i— íoowr
1 ~l*r 1 ----
fíil jó rügyekbe kényszeríteni lehet, addig
emez lehull, elpuazlufc mihelyt erflaebben fuj a szél.—A konkurrencia szele —hajh! dfi. megtépázta ezt a várost. v
A heiven«H_riVfik nagy \'krízisét-óta-a
míg mo*l sem távolitolfált ■ el j a gaztftfBffgl meJflCaeg egyik —mert hát mi tagadás benne: evárosnajcj abban vélem, hogy a város elmuUttlolta is volt abban része. Mái akkor kapta az jgflft időpontban ho^Jhasonul ni a forgalom etsí véglétes csapást a többrendbeli m^x-lvdlioidsákot. Az a nagy propre-kereskede> lációvá elfajult helybeli propre-kere8kede-]em( me|y avasul\'jlölti időkben itt virágzott, lem. Mint a nehéz Iftba e3ett orgamzmils \'meggyöngült míótaa páfyü TéíézÉTTke-a betegség után elveszti ruganyosságát, ugy; leakedelem Leelmikácja hozta magával, hogy
h»töU itt is ob a korszak.—:-a közvetlen összeköttetés nélkülözhetővé
1 kv idő óta gazdasági tóren (a ^
dalmiról nem is szólván) és a politika Kanizsa egykor szerepelt - - És
ISOO Jaiiuái tiH.1l én p áthidalása kovetkeztéby, és
Dunako^[
gyékén.Tesi vicinális létesítésével ia|ütóJt segitve lenne — szerintem hetjteíeir: (* —
csinál a D. V.nak--
ídrgMtniil,\' a gyéMBJéSi „lóggós" vonat " peatg egyszerűen feleslegeapénzkidobás, meiylyél mi legföljebb (ha ugyan f}-Gyétó-_2~r nyes forgalmát emelhetnök, nem pedig Kamráét.
Nem szabad egyébiránt egyre csak Barcscíal argumentd|nuuk. Hisz olt« Dráva forgalma központosul, éa ha Barcs nem
mezején egymásután vallottunk tefadarcot.
JBttfluh" a inai _ílltrpotraramflror"1cereslce-
Es nem tsapán ama kor emberednem mm\\)íin Átváltod közvetítő
utődaikis még émk a Wz "\'öbalását.W- ^^^^^ ^ a vár03 diszlclen jó|éle példája ennek a .msJt&ym ^^^^Afe^ tertflfldW^--
^fte frtPhiHgyarr kyJlett valha kéílfikéjien hasonulni f Röviden ugy,
Olyan eklatáns bizonyítéka e? a degenerációnak, min^jrkárnrT*^^_^^
iulás, melyről Darwin könyvében oly la- . , rrTT" ... ! . ,
nulságos dolgok vannak. \\ \' ^Wm utcasorok helye.t rend
Imniii iradhnjtftsnit , fíttm ^rtHrtnim»\' r.-nrikivnl- ^fitos^nMimoM^ tárliá
-gzigzeft, hógyan tulnfltlék a kédyeztetett|zakat kellett volna ™r vW30éwtl tzeM
üvegházi palántát, Dunáidul"*—izé— gyön-;éPitetlönk; r -7\'-" ----- --gyét: Nagykanizsát. V • Ez a mi fagy mulasztásunk. Ha kelifi
_:Tér,üuk ujbólÁ.- A jamlatatrar^A-vab jidőben gondoltunk volna erre, most w-m
Btlfc eVösebb szervezésétB) várjunk nrvns. I kellene siránkoznunk és lést? Attól r medicinái*)!, mely nálunk oly- j utat meg újra a vasutat okolnunk. Most annyira, „pejus morbot -r-Tjajsegitő—lett ?j aztán al g van remény, \'hogy az a későn-En mm- liis/.ek bmn abban n : íiiesé | szötött tárhtra segit tájiunk, vagy pltós az
léteznék, hát teremteni kellene, mert föl*
W
Meddig ?v Hogy aztán a
\'8Y Murát?
nov2t?
nem-—liis/.ek fcHllt abban—sr Ben, hogy a város helyzete kedvező, sem!a szerencsétlen abban a mondában, - hogy a vasút minekünk egyedüli üdvösségünk. Nagy-Kanizsa-helyzeUkédvezű Itktíttt whta,- ha mi azzá tellíik volna, és a\' vauul nékünk szolgálhatna — ha nem mi szolgálnánk neki. Éz a csekély cáfolat és gyönge ellentét.
* Engedjék meg, hogy gy előbbi cikkemből idaigtassam -ez -iránii érveimet, melyeket most meg Inkább löiintarföST^ <"" .
,11a a vérre eredete forgalmi éh nm
hadászati szempontokra volna visszayezet-
_hetfi, akkor azt állíthatnák) hogy az alapi1 miniszter, mjttr\'ff ktllkeresitedeleín.
tók rosszul választolták meg,a helyét. Most
koncepciójú regede-gyéké-nyen h. é. vasút, mert a kereskedelmi miniszter épen a jelen év kezdetével léptette életbe ama tarifát, mely a déli vasutat kicsatolja a Ungtttel vaU forgaLombM, Haléit volna nagyszabású, Tégibfi idlf óta működő tárházunk,—a. la. BarcstelepTagy Sziszek, akkoj1 elkerült volba bennünket a miniszteri parancsszó, mert a.fiumei tárházak közismeretü elégtelensége mellett mi ki-a—kflaolbon fontos
nyákunkba szakaion\' még egy konkurrens-állomásMurakereszluf!
No meg aztán a péjz — jaz hát l~)mnc* 24 nincs és 3,} épenséggel nincs. — fennytben végeztünk vasúti forgalom-jaaL — JMég-caak-j. «jobb mód ajánlása"-, la kritika ezen második! föladata hiányzik. Erre caak- «af m > <jt tad^k r a-t^ V, nak nagylelkűen fölajánlani egy miliárd koronái Talán A. A ur sziveakednék ? -
Mert kérem, különben móg [óhaitásoak »roppant merész minden i>ftnui» kérés cikkének
részéfe legközelebb _ fogok vissz j térni, a egyszersmind saját szerény érveimet a dolog érdekében előadni. ~
képeztünk" volna. Volna I Erre nem ád a..
Ha addig be nem itítk a fejemet
9
Maros Bódog.
Iskolaátadási ünnepség.
Nagy-Kanizsa város községi elemi népiskoláinak állami kezelésbe adása január 6-Sn történt meg lélekemelő ünnepséggel. Erre az ünnepségre ^megjelentek dr. 7<»»»-kovick László gróf, vármegyénk főispánja, Cserián Károly alispán és dr. A\'utsicsk§ Kálmán kir. tanáeaos, ■ tanfelOgyelfl, ttgy is, mint miniszteri megbízott
TXT
tíaét noai
Á. A. érvelése, mely szerint a gombosi j ssobim;
öSójiy l«djak—» jtjJííöywil roatl ■j&utolta, hunom aa OwMkótluUlt ihomofj-
•msc
Uegjjedtem. S az ijedség rossz tanácsadó. Nem jutott eszembe, hogy ha a madarat~elereszteneni, kiférne a kezem, Jmnem egy darabig prób&lgat\' tam ugy kihúzni s mikor láttam, hogy nem lehet, \'ketségbéesetlén, hangosan siroi kezdteti). i6 darabig lórgtam így a fán, mír .fáradni kezd* tem, mikor hirtelen raefaörreftt- a-szctnszéd galagonyabokor a elöltem állott a maga félelmes nagyságában...,, az erdőkerülő.
A gyermc-kösztön hirtelen eleresiUctle -velem a madarat, kirántottam kezemet1 aJrukbál, egy ngrar...«-éa én kihcamodotl bokával terültem el a fa alatt. Ar erdőkerülő előbb meghuzogatla a fülemet, aztán le öltözteted és haza vitl.Ds ekkor történt azlán az a nevezetes eset, hogy édes anyám ,azerl vert meg, ...mivel a ruhámat potyára szaggatom.
A fioamodás csak annyiban került szóba, hogy éjfeir^anyám jwzai tenyegetett, hogy büntetésből nem engedi bel} re. igazítani addig, míg meg nem jön-az éde* -rpám. De-mitnap azért mégis csak, álhrvajla az öreg ..Balázs Wí\'ri nénit.
A legtöbb bajnák kútforrása leumtiivobh; j^te* »0ip,jl Káplán^ Df Iroit. flUir könAnoeiem, .fiogy az vagyok, imi vagyok, de aakoriban neki ikű-azÖohetiem- K legtöbb -wé*t is,- Ezt- persze meg ke 1- egy tútsé magyarázni.
. Hát ugy \' volt "a dplug, hogy aa án uüleim engem vi^zonyetinoa és körülményekbe? képest igei), gondosan neveltek. Amilyen\' iuildságot .estik
I tudtak, arra eng»m mind megtanítottak a azt í nekem miiiden_esie es minden tegget hangosan i elkeltett mondanom. Ilikor egyszer édea anyám valami káromkodást hallo\'t tőlem, amit aa utcán ! tanultam, nem blLlelettJiolmi azidáisal, hanem | megmagyarázta, hogy ,az milyen büp, .atlAo Szépen becsuiolt a serlésólb\'a s oárom nap.-be voltam oda zárva, csak akkor .jöttem ki,\'és akkor 1 kaptam enni, mikor a kondás hata hajtott. S midőn este néném s húgom imádkozott, nekem iDtn .VOU. azahad a jó Isteoujl beszélgetni, mivel-[liogy öt megbántottam.
Vasár- "és ünnepnap pedig — azt-r voltam i akkor magam ia jobb — édesapám kézen fogott elvezetett a templomin s o\'thon el kelleti mon< | dánom, mit prediká t a tisztelendő ur. Utána még édesapám . kezébe volto vagy a régi. kapcsos imakönyvet vagy a kalendáriumot a olvasni í rátiilptl. Szivecen tanultam, \'mert ha jól ment az olvasáe, .jutalniúl mindig mesélt valamit a külor-, szági emberekről, Városokról s á tulajdon katona j | életéitől." ~ . xí..
i—Ea-faa akármelyikük-t»e-rerrí a véitmtnr, rohlF! sem jött ugy haza, hogy hozott volna nekem! ! vaRy .^y irkát, jlgy yty. _ör]ifát tititüi, • tollat,: |W egyszer egy. Wrtő cuuiit kaptam, ami másnap \\ I kézről\'bézre járt az lakodban, a tisztelő bámu-\'lift is irigylés tárgyává- avatván engem,, a boldogi
hiíjftiápjiQitL —
. Étinek\'a gondos nevelésnek aalán az lelt a **T—•
köveikézménye, hogy aa iskoában en voltam a legjobb tanuló, a tkitlanórákou pedig akarhány-uor küvetendu példa gyanánt állított tói a káplán ur. Sőt annyira megnyertem aa 0 tetszését, hogy egy alkalommal nekem njáitdékoita aa £gyik kopoU.aOldbe játszói, lekeio, kemény lalap-ját.
i Az öröm, maly a kalap átvételekor elfogott, egyszerűen leirhatallaa. Régi kalapomat a kezem\'-j bon, na ajándékot a mégillelö K*lyen,\'a lejemen ; vittem haza. Ugy, amint a káplán ur reá tette, , mert hozzá nyalni \'dehogy mertem volna. A lel-! kóf.cdóa otílion ia tejes volt, edesanyám majdnem lairt őrőiiiáben, hogy aa ö fiát ilyen kitUolete/i [érte. S meg is dicsért a buzdított a további jó | vinehtre. •
l S megii ez a kalap lett sok bonutágora és | szenvedésem szQ 16 oka. Eleinte azért kaptám ki hogy. hétköznap és itthon is akartam viselui, utóbb meg az volt .a baj, hogy egyáltalában uem akartam a lejemre te ni. Ax utóbbi lerineszetea és könnyen érthető, de a későbbi vonakodás tna-gyarwairtrsitjriír. .
Mert nem azért igyclípzlem azabAdaloi tóie^ minlíta meguntam volna. Aa aeua báutoU engem, hogy kissé nagy volt, a egész bouiioko* mat eltakarta, hanem az tette előttem gyülöle tRssé, hogy a pajtásaim elnevezlek llőg •» Murának.
Ez a Bőgős Tlaka pedig egy bolond >s torma
%
7tk ) prta. O lap )
1900. január bő 11 éa.
ii>fT-KMfat cwar
WllMl.l
T HSSSCl
Ip^iíiilhii) N—lakaié* mmámr. labnfál hiitiliflI B^MÉ ilfcaiili jrilT iriT|llTll Hiifimíiiji^ ilbi,lilTi II l ecnélSS Smtn Gábor, SztAmayer
Ilc tdségét. ■-■- \',,, ; • fvik iddt lat, bogy sorsának. jfafténck Jdtá [frrkV, dr Gydhi

Az ftHBP^g kfefrivarg vS6 \'fásank ez: - * Z~


L AtlilMlWihl
mwnw na MUaMsg^- -iriiitr woígiioiiif néi wibúl %
tiktéftHéL iftu >uuiU wilette kg te«IÍV, hogy a tanjtiiügy\'
iraau érdeklődé*i
^MMBpWM^PPMPPig*^ nagy bálival lett adósa a vártba kü\'őnben ámegmaradó községi akolacaék _
hatősé^és af itab megfemt | közönsége dr. 02uróGy& és körén kívül még szélesebb alapokra knáott
-gapgjy * WjP- "gg«;kezotaaiásflgyÍ rocb/teti^ki méltányolva fektetni a minuenin azzal, bwgy a Űf^M
9 órakor a vár* háza nagytermében gyKa rfra^ak eddigi, trifeszitea erővel )róio«-sadal.mTnioáen rétegét s a . küiőobűeő kfazfcktOMM TO-oIuk a MW-fercsadt j átdozau*, kézséggel nyajtötta segitő kezét.\'felekezetek* képviseltetni kivárna az a«|)iiwnis A»e«et étta!haladt drjA tóa nevének említésekor MkesSSoB- gondnokság kendében. H
^ fejezte ki a közönség tiszteletét azonban hogy a polgárusknláknak is k*.
Kalma° ffii-nffwrknrií.^ adj.....gy knluu^JiiL sSbSs lefö álkmositasa-alhdmayal, l\'iui"
H^uo, >amy lagaoad potgfet3*a ; ilusanlL hatalmas egyénisége iránt érez.— a már most érvény-átett helyes intenció azmán következtek a T.hmfeáEar graafrai uf ftjgmnmt pnfcfoátstm^ W^ragaTkalmaráVira szűk** nem lese. - a --ja élTfB,AT»í: ^""szfití^fihaitó s^nagy érdeklődSsá hallgatolt be- lenlegt községi tffco&zékncfc M ia^
-"P**!" Tégénrwgkm?^ flSapánuninalc. kik a 11nTiiníilnli nnl^ MeklAlésaket-
BT?lri>: - .., Jegy az ünnepség méltóságát mejpenésé - déggédckcnientátták.Míntén befogják
- A» ttsitaate TOj Norbert szenl-4W| emehú kegyeskedetH-négköszönte a a gondnokságba. _
jg^f^jg^ br.nUnfaafyrlrt htiTgilmát, a*-isknlaaiék A grffifTnnk^gi tagok eskajn- mán a- ■ ~
tad éa Trméenes T*mt Imoktartk • eddjgf^tms. müíEóéséu tSnoazou^ taaáagydO\'k káttwkerfl üusiiJsi imé^aT^J
szép^v^gOfKÍnokságliozT \' * -
ttimt6ta?üku&, vaéymk érdemért
Pbpék kun véd ezrede^ térpmncs»e)rT6-" zetése alatt.
Az Wfkfmeió hatiaát
\'Utána dr. Jatkeviek László gróC (öts-pán oenes héwel\'Szók a tanítói hivatás
___ "wagiBifHHBágiról f¥mün«H a tanitótes
K^rgfrattor gyö-,tfJrt eddigi működ <c cxedméayeiri, azt a
- iMWntkr ------: megyöjOáívít ^kne ki, hogy itt nem a
Ig»«á« gnntWaf vok ránwi kaió ;hrftng-anaria ^bás&St ns só. hanem ságnk részérő-, hogy az iskolaátadásjcafc arfl. kopy az wkojl folytatni fagja
pzt s mg^ftifet, mayiyei eddig ely
mgiékba emeU nmpioit nyitotta ceg
H. iz ilaiit fc KrMeL
jh11éI(.<>■>ig• aázgíút^töO be. jfeszédjét a ha»W |Wksics miniszter éltetésével zárta. " f1- Vécsey Zstgroood po^ármester most; Wisiaa
-------nttüMm BmB Vr>
JfM tuzUU Gondnokiéig:
Ei\'^a legemlíkíxefísebb prea tiná ■oroxnü a jden\'egii, mdjbrp a oaptaalMi •ftni Heai takdüi táimia\'ai is anAsai •"*"—" igfajtáal itlastrff göotfrokaá^nig idizuü eskgjét eifegadaí i tKccaém »k.
felöl vasú
Liyola min^ztemek
* \\mr—trf "\'^ilará "\'^"—"t ~ifa 1« főihitalaiT wra, hogy as tmtrft goedfiobág t2gji;uai ke lő tijékozázt njujtaak m iéHatiáriL __-
Hát tm cut aaon anatWkáiW Öbölhöz, méSyen tőreit Uraim, bogy (a>aák a tani|y i atjilalÉfcf nagy ó retea —Irtai kott ikxtk et&őkskd. it Mxifci dÉtt nr az áitzJa tecáő jwtlnekmgal tKjÚi Mutiiii<n mSSi^kvattw jmtif
A teásomból a íésittevflk (a honvéd- köszöni leiratát, mdyet hozzá és ütaia a tartikar kivéelétel) agy?noiyan sorban-város köcteségéhez intézeti. Azotán finne-vonkak fel a polgán iskola rajztermébe, hol piesen átadta az ^Jerai isl^riát dr. Razsicskn egy uqftilóiii várakozás nián V/oej Kümán kir. tutá sos, tanfetfigfdónek. mim Zsigmond, városnak potgázmeslere. nagjrobb. mi-iivlen m^bizotuak-traMai beszéd fasérttíbn aduát az J&--*—A tantelflgyeffr felszóíitotu az aíLuai" káaégi kezelés alatt áBott népokutás gondnokság kráetvezitt fagjatt, hogy lépye^ ■BeüTat Shm kezdésébe. BíszédöXríJ ndc iá és tegyék te a hívata^s eskflc Ai. réedeteatn ksujuAnklt aacoba b okokra,^goodookaág kinm\'ezett tagjai ezek : ~ ■elyek nnnnk adejín a Táros ügyeit "intéző Kftrjtty Sándor elnök; rendem tagok : dr.\' kttúsigot az ága mosná* megtételére sar- Bemttik ftxtnc, Elek Lipót, ifj. FtsuUufer kakák. Főkáru az iskola Iqlöriés mahjáf, a József, Fét* Lvoí, g^kyi Gatmaa* Vá fejfe—*éa-k<lfil aetartnié aagy atfayafcar íüw, Fiígya, dr. -ffdwtt Jlfiöi,
és beazéd^évd saeggyOzótt mútdeakit arról, Hüikr Lajw, Krinilí József, Lengyel\' hogy á wnw kfiróntéga mír nem ixrta Lajos, dr. Jft^r Ferenc, JHikéLt József, vohn a keiő mányokban tovább lejfarteni JJJíímji Sáador, Sayj Dezső, dr. Neumann A beszéd útin felzúgott lelkes éljenzés (91 az évtizedeken ál szeretetted *«s áídoza E>ie, 0*iUrhabéi lászSÖ, dr. Afr; Kai mán.\'2 után az újonnan kinevezett állami unítótes-
zflvrfaá^s ráró* sefleai botóegiíáaftn irínjnl
Efytta bazj \'U.asknit • rííírtíeű o9n>
Unkáikatg mmi waat náaüm^ hap ez az i«kola. Deaetak íz állam aUt«. éa fDbédal éa •termettel ápob közügye Ina Mafy-ILutoa ráma táfadi\'mtntk ál Unit vám a a|yv katartank. büan áaz a je\'énoáaáaat!
Ufí*t*í «nt» a ki lék* a eeáaitadááu a z^kartnyank. aínt én, aaayÍTal is inlátA, aert dráp tteyrMi, a auktl m-jó taoali i aé aapra H*\'l> letei\'e. Hon **y«(Mi aéáa-e rtt M <cy pár tafoty. bet agy a|«i rende t*\' n nekem azt iaá».a keUt». á *tAm4í ia a* a ama. *my hafy itnytaf re« nttm kfoalé o-xukáo> tecL Aaaée ez alatt az M »ía t binj >i d c laáJ\'aa a a a .Ma* %e aná alakja is m »"\'■ « X \'ÍJ té «! _ aámet kerrrtri\'n Ma e ax én Oruie» • bizoil; aarit vak aiét ca. B/«a as«y eifeyhmllfén
\' \'Nlf T<"* keaa^r kaapéa — nt.Mak as alapi — a—t- waralen, jt■ itdflbai táraM totMl, a8| »af
ée arra raklnw, hm^y bél ama tim ttteVn a Rné<, m#jn víframoa laCctv taa a •*-|> e«J>er ea6 naptáL rnftaa rcrtfceétf wraé-n* xrercfc, az vérig rsáaa?: t* k>zai«*4 ka*y«w kelktt lallaasa u tat etftti un aioaíaw aéc» eaak aífozott Innmnn ha M*saü|ii ,Hég*« Miaka\'-t a a*ré«ykc>í"Mk arignl: .Vég* Hoka.. if féa mmi aanMa, bangn a, vailahgtca*
Wtfai atam » a emteUéte nea hagytaa Unta* aaíHSt. kuy eeit hennaái ha-taar«4e*. matam, bacy slaiaa >ifnik>i o-pjjntdl raaet ■■■■■ ■ ■afnaikiMliihim aai ■ liaininéi m osÉS nem lefcaat e^an- mafc faocsat.-fHtwwa aénmian nanhdyn.
a e vaefceéemtot H hamaser bfafKaat, a% aónem?* la. ae ia ifuaat ilrtnkn voUák -tf e r íáíé
K>it lábfje aa^fcfjg^liné. tie* p^ w «weó>iy«i. a * ra-J-o-ziaLiior. érziael goedofám a körctkező napra. t>aat>n
***_a taayq A ^ f«a eu o» « must úaii örím- az arMfee euuoama a wsiaám «« takíd, aa
*"** ■■"\'■■»»■»«»■» ^ « kgaittaaal ígfeteztem itíp&n >M a«óaatoél; isten bozziiiot aw^tea a
™ jarw. Ö nf|*«á mrpfnr * boff m*% rőSgjl eagáe katan^, astytai emáaea aa>ftai(
Be a iípie ar jé itfm aaég «ty atta lag t am-i a &<A a k~aípt a aioeaanéai raa i iá • aAetyhna (temwkaa tfjurr
aa-kwa á aifafüale an. aai am kaa ininy "fc -1 mánáW i f|jaik aaa 6 veMaa a agjr fWaAi-U, hngy egyik a vÁitlto Mt a at» ■fR aa* mmM «ah nan mtgee. iaa;n trt ka. begy aa *ma«y t>n<i«|gal Az gon- aÚ*1* aanecana. s mtiM —|i m iLjabanaré nkmm^y ianmmti a kapilu értaaa, a jé aiH »arf ftwb-a a e—b ae< enykeítak m—jsaka. I<mm a paákhw vll nqa «i^»a«n raénacaa, é< U^-W \'aéaaa iám iü, aa« ua a ki tnéji, tan aag ». feoí a»aiyiaur fo\'yi a v«t*a gjnm rab-t Uk dfi utawtmain nafa b*. raáauii n taa thai* p<? «4«n ptp, aat eaéá aáan, • n«iste*w a Un*tgi tdétal,
ma Inat ta «M aa « ima nér. iiarF * tr i Ai^vít^^ft^pktna az act aán r tayja all i* kor
bmmt a mjit »a«n»tA»y<n«t aéml, mjmut ar<femae> h~ a « Una bteá> **t tém. ean pwu*, mhr (éa aayaa tUu^a a ennaé
bfeáapaa «ai en aa m «4af raéana a ..avat- Siaii /apj-. a- azzal r^-ai m «*• j^W ki aa \'aé^k aanm At aaaé aap ja náaa lanénmiw így >aaáaUaal aln* aán. áüifragt eamM a vtugatm aan** a —1J\'M*. nBÉsnaa ufc dTg?lalrmaa km ab a aiailu>sin iitMtkáirM taaníkta mén heve ezum nqbxétw etacma* lai toéa a jMtf.Cekkafr «■» ■abmarsl e aphe* nja>r -k*i • a vaéaa-1aahéyaaa* H Mafctvlil 8\'|ga*»aáia<.aár*a ♦P" ssar mm MsteK.
éd bnaahan a gj»* i\'abna Wrtá Maa«>, i aaaa éf^rti — éa pnut nak aáf mi Máaoap tpyta vasár vad K—hea a ééaf leffr*em ufih a legHa • í-l « fc ata t>a<i»i — a kjylm m a aja mlijHa tfaa k ia 4mg* <«M alt Cacra karan raapÉ Maa^ hagy a bJyfca m jiMa Mb mten *{ tcztat^i, iiaagy r*urr wifí 4af*fcx »hbél * ftyihl tcc ab, a Mjó* lati ka af qri Itfónhe
Nitgy-Kanicsa cnütörtok
Zala 9: «sám (4 lap).
IfOO. január hé 11-án
tület tette le a hivatalos esküt. A tanfelü-l népség keretében elhangzott kitüntető elis gjg&g a fetealkndntt taaitáknalv átadta a | mérésért, a végül dg Wlaaitt Gynla^mi miniszteri kinevezést: végül jelentette, hogyjnlsztert és az uj - állami iskolát éltette, igatgatókul a miniszter a központi iskolá-1 Most ismételten felállott dr. Ruzsnska hoz AímtMt! Rsaadl. a kfttoö tfakolákhn; • gáimáü & fajfolflgypl/v- M-f leflvefic«rrt
Sáridért és a VI. - VII. kéröleti I ma^asszáfnyalásv beszédet mondta : (ktskanizsai) iskolákhoz Szabó IstvépJ n«r~\'--; MiMtdootOrit veztó ki.
kéaatw<P államot, rármegyét ét Uralmat, -Nagy>Kanisa» váréit n—m m ■n\'* küzdelmében támogassa éa laikeailae.
Ennek a különb tnunkáaak fenrőbb ereje kőniili, heg) lánuujiiik
FBiípán Ur \'
AzűtSTa, tanitótestültth«i_a_ kővetkezői- Mídön 8 nagykanizsai községi elemi uko-lelkesítő beszédet intézle: 4-)4k helyébe ftllitnirrlaw eleuOu és leány-
iskolákat,\' a nagyméltósága vallás és közokta-TiuttU migyek-és Urálii / í Ugj> MÍDÍgl(,er ur a|(wj jóvrthagyoU szerződés
A aagykanizsSí községi elemi iskolák tan alapján, állami kezelésbe- tényleg átveszem, I testületének pály uszereleiúrol szerzett tapasz L Isleu oltalminak és áldásának kiesdése ötén j —talsiai\'m—lóltoentenek ewgomel attól, hegy éle* |\' megindult—lélekkel fautalok rá első suibau tak e tontos percében külön intelmeket in I Miniszter Ur elismerő és hálás leiratára^ mely I tészek önDkb fiz, a rájuk véró nagy lefnd*\' f őrök emléke marad Nagy-Kanizsa város haza -
fara álduzttikriüMégéoek!—de-"" órók "élnléke | "marad annak is — hogy .Nagy-Kanizsán az ujj század hajnalának derengéss — az iskolákra, velelte első ragyogását. lutve és buzdilva _minden időket árra, hogy a nemzeti léi erejét | "és- atefffiff első sor buli -ciek szívében kéli f megizmositanunk, akik egykor P>Iylati-a! Tesz Jiok a- mi-énünknek, életünknek <és tőrekvé\' seinknek.
toktól . - — i | " Tt Zászló, níely álp r magyar IfÍHiriSifmé T diadaláért ezentúl" küzdeni fognak — régi, j légi a magyar lanilók apoitolkodásának nemesi herfilele ia. Uj c^ak a keret, mely benbiraket/j ; a közvetlenebb felügyelet ezoroi-ágaba fog j lazoi, _ p^r-?" .\'i\'i\',\'\' ,—^r jr
És itt van egy rzavam az Önök szivéhez !
Twenátjyi kispályára alslfam agyasoi |
éreztettek vetem, hogy rászolgáltam ráüaszkoda-spkra, bizal^kfit,a?yyiSíifrrjÓ ápáliszolgát | " gyermekeinek boldogító, jó érzésűre.
Tehát nemcsakjmini totifelügje ő, de mint apa,! ugy á magam, mini kétezer növendék szülőt | nevében kérem Önöket, zárják hü gondjaikba j
\'I gfimkefrikeU_■ " . * ,.\'■ s"f/ ^-f
--AzHÜlain, s város áldoahal ésrekéirJnegJ
százezreket pénzben jrgaVanban; de n legoa . . gyobb kincs,\' a szülőt szív őrömeués büszkesége, j a» OuóiiTeíkligméfeíéfé vás bízva. \' ! .
Kérem -Js\'ent, adja bő- áldáiál rehéz, de magasztos hivatásukhoz! \' m f
S atnint rám nézve egy életcél jelentőségével bír, hogy anyagi jólélükel minden-erőmből . előmozdítsam, szivem melyéből meg vágtok gyű-zffdxa!arröl isehogy az önök • tudása, buzgalma, szeplőtlen erkölcsi és társadalmi élete a nagy. kanizsai áilami elemi iskolásat a vielltmi leiő-_ déanek éf hírnévnek arra a magasLlára fogja == emelni, a melyre ezen iskeMun- =n kő oktatási kormány, Nagy-Kanizsa város és a "közönség együttes és jogos, jreméoye m él tárj p ruedesti-- -irtljr. —
Elj\'nek bold\' gul/ ■.. .
Erre a tanítótestület nevében Venczel Rezső igazgató mondott köszönetet az ün-
. Ilyen virradat után-gyúlhatott H a dicsőséges napja annak a századnak is, mélyben a Balatontól— NajtyKniizsáig—Nagy-Kanizaálól--kégtidig-éa Csáktornyáig terjedő útvonal hatalmas védelme volt a hazának — az egész magyarságnak._
_Csakhogy ahngy agy
: épp —\' e napokban irla — ma már nem e ég-aéger a természetes határok füfdfíjzl- alőnye, a polgárok bai.mei eleiének—és munkájlbák *
kuliarában ktll uagy és büszke nemzeti híva? - fisl teljesítenie, Általa kell leiépülnie a magyarság erődeinek — a magyurs^g politikai Jölényénec.
Nagy Kanizsa vároa — s ezt a történeti hűség nevében — a/legha ározollahban kell e helyről kijelentenem, évljzedek óla ott van rendkívüli kiítturális áldozataival az ország első \'városai közt — hogy mélló részi vegyen magának a magasztos nem\'el i hivatásból. Meri szivében lüktet a kőiiö szózata:
Az uj százével jól használd ki majd!_ —■ ■■ Tedd itt magyarrá valauiBniiyl lujl,
N- m durvaaag\'iai hebehurgya hévvel \' T Különb munkadnak leiisőlb erejével.
I.enis melyen tísxte\'l tőzömig! ennek a Lü liinb mu"káQak lensö^b fr je az, ami egyaránt
halandóság kedvező numerusaival foglaljon első helyet a statisztikában, da kui túránk te tx elaffk kőit álljon, szellemi fejlődéafiak. t6rt*ea«á*en. Hogy épségben maradt gyermekeink Isteniélök, erkölcsösek mBvelldr éa boldogok « le> gyenek. Hogy előkésztlsenek ismét agy dicső korszakol, melyben amin egyik jeleaflnk irja— Zfinyí és Deák idejéből — a hasa sorsának súlypontja — ujból /alavármegyébe essék.
MégtiIIotl szívvel mondok téhát itt fa hálás köszönetet Dr. Jankovich László gróf (Stopén ur ő méltóságának, hogy\' ma ia kiiflatetta • " a tanügy iránti lejbeniőbb érdeklődését a e napot as tiéu vármeave neveléaatráaek ünnepévé avatta. Ep ugy Csertán Károly, alispán untak, ki szintén mindenkor és aüo-denütualaőrangu fosloaságot lulsjdonit a néve-íésD^|ba~töiiga>gatáa "nagy szervezitébetL En pedig jól tudom, hogyjamlt ezen államodtáa ügyében szerény *háliiTffrAmh" kózrrfHátltm, az csak kötelesség volt, dé a szeretet <s • készség, melylyel azt te\'j»e»llettem, egész élé\'émré élfogja-töRsni Telkemet szzal a megnyugvással, — bogy ez egy saant kötelesség volt -\' • " ,
A nagykanizsai állami elemi fia Is latnyu,
kólákat ezfennel_megnyitom, kBswfll bátyi
ilügyBletha a gondnokságnak áudüm, szivem mélyéből kívánom, hogy mindig fényesebb lapokat írhassanak abba a könyvbe, melynek —etBŐ inri Mp^léliel egyébb egy éi kő tásnál :
♦Éjen dr. Wlassica Gyula mininler.< Erp*rjesy Sándor gondnoksági elnök intézett ezután beszédet az ünneplő közönséghez s kijelentette, hogy addig, mig aa intézmény vezetése az ő kezében laaa, mindig teljes odaadással és -kötekaeégtudáa-ügyekezik annak megfelelni amennyiben azonban erre talán koránál fogva teljes mértékben nem volna képes, elnézdat kár.
Meghatottan elmondott szavait lelkes élj .nzéssel fogadták.
Ezzel az átadás és átvétel befejeződött"
III. Jk álwWi A város közönsége részérdi ez Ünnep-alkalmára rendezett köfebéd az „Arany Szarvas" szállóban volt déli t órakor.
került, estemen egy Feverendából készült > at át s nadrág bővehedait; a cipót, meiyet szín\'én a káplán ur ajándékozott, a vá os vpgeig a kezemben keléit.vinni. Edea anyain sirt, csakúgy patakzottak a könyei, air>. a két kia nő > érem is s mindannyian elkísérték a falu végéig. Szegény édes anyaomák az vot »t utolsó szava, hogy el ne mulauzam az imádságokat.
jutol\' a mquka oroszlán iáiW. De ezért atra megia jutó t időm, liogy lótórMI keszitelt tOrrrl agy egy délutánt a kány\'a>ogáanak steotelje-. Egy i yen délután ismerkedtem meg az örer Homuald tisztelrndő úrral, ki hasooó ceibó csoszogott kl a hóval ledé t réire.
Azelőtt nxtn i> ludtam. hogy\' ő ia a házban lakik. Ige öreg ember volt már, a mikor valami
Szó alánul, szomorúan lépked em egész ulon j "InszofLlietig-égbdl agylágyulásba esett, lelmen-édes apám melleit. A v»ro-végén telhuztam * •»«>k Ifántori állásától az öreg Intert s az->le cipőmet, da az első érzés, ami a vároabán ellő lalig >»! ki a szobácskájába. Vot|My régi, ko gott, csak csalódna volt. Na jon roaszui esett: P"" lll iharmoniumja, avval szórtkozott már nem ttot H s nkinek, hogy cipőm is van. évdt ÚIa* ** valamivel,, amit nekem is el nóndotl Caakhamar elérkeztü.k a Ferencien koloaiorához, mmdjarl lalálkozáaunk_. elaő pere iben, amikor meiyuek lőnöké a kapláu ur köshenjarasa loly-1 k*tdezl«m, hogy mit csinál a kányákra!, Ián nekem élelmet szállást ígérj. Mikor beléptünk i — Hát ugye öcsém, a szép lérfíhang szebb, az irodába, én latinul mondtam a ^Tfíö&rtéssék"- mini a női. hang. A cselló is szebb mint a he-ér. Ahogy a nevünket meghallotta a< öreg kvgr- Lgedü, Meg a rigó füttye is szebb, mint a kanárié dián, mindjárt tudia, hogy mi járatban vagyu\'ik. Pedig a rigó csak ugy tud fütyölni, hl felvágják Kivezetett egy szobába s olt magunkra hagyott, a nyelvét,...A kánya sem lud fütyölni még, de Édes ipámnak lieiös volt a dolga, csak annyit majd rajövök én, hogy hogyan kell felvágni a mondott tehát: »Aztán vigyázz msgadra, és légy ínye vél, sakkor aztáe oz\' lesz a. világ legdrágább jó.» Es éa magamra maradiam. imadara.
Meglebélös ronsz dolgom lelt volna itt, .ha; » Akkoriban semmi okom nem volt kételkedni nem segített volna a vetetlen azirencaé. A azoha, . az. okoskodás -helyességében r őszinte cs idálko-meljben én lakiam, hármunké voU: a fűtőé, a zással adtain neki igazat, amiért az\'án az öreg haraagozóé (kr orgonanyomó.is volt) s as enyim ur nagyon megszeretett engem. Ugy látszik, is-De a ÜSTazolgának en voltam a szolgája. Estén-.merősei közül* magam voltam csak a hivő lélek, IubI, a bldeg, szeles toronyban és^ora reggel I azért becqülte meg ezt a tulajdonságomat annyira, nekem kelleti bmngoznom, s^ a lülésböl\' is nekemi&lújfigns protoktorom lelt kél lakótársam lu ka-
p i«ai ellen, sőt eiy , slkalommal kije enietia, hogy. ba akarom,\' m«gta»il a barmotitanon jutatani, E ■ persze kaptam aa tgéreteu a még aznap elkezdtük a tutiul »SI. Azwj\'ó\' beéaukta, bógy ki ne azökbéasem, nziún egy boaazu mettbarnuM vonalzót ven a keiébe a maga mellé ttlWétt. á vonalzó nem oaak ütemverns\'e, hanem ujjOtáars ii iiolgalt. ba válatfit ethibaitam, • hi»onj nem - egy-ier faképnél hagytam vóltin \'a múzsái, ha az ajtó ba, nem lett vohia zárva. De igy mégis caak az lett az őfeg ur türelmei ti igazán ügyes tanításának a vége, hugy agy év múlva már tudtam. Akkor aziáp meg ja halt szegény.
Ahogy nagyobb diáa lettem, a tanllgatáiból mir népen megéllem. Könnyebb volt a aorsom, el li repült úgyszólván ntomaaonl. Emlékeim, kedves szép emlékeim abból aa idóbői vonttak, mikor mindenki ülőit rajtam, aki nálamnál erőaébb volt, de én la iliöltem mindenki*, akinél in voltam erőiebb. Nyíltan azerettnnk, nyíltan fiaragndtnnk. Si jöl esik, deeak a gyermskkorhao liabet.. S mikor erre goodolob, ugy tudom sajnálni azokat a gyerekeket, akik agy nőnek fel, mint az én kii tanítványom.
Surdnyi Károly.
Ni gy-Kanizsa oiUMiik.,
Zala 3. s/iai <*P)-
H ÍREK:
. ^ Míítor dr. Jun&ovtih László güí pán, aSzarvasdiszternjjébe lépett, ^dtkőiy
Jancsi bandája rftzenditeti a Rákócy-indulóra j ^ E,kttv«. Díszes e.kflvő színhelye vot és a-már egvhcgyfllt. ftfltftntéljtj: | ■ - - -
X
1900. január hó 1-én
közönség zajosan éljenzelt.
! SftjM- Altréd —s kőbányai polgári aerlöző rész * ., . .„.„ „ . , yt»*aaág:_ lő titzlviselője e«kqtltttt j)cDt hfl-é-"
_ Azután niegkezaaaoit a*j3MSg a-kővet^ őMreCct* T&m \\ yn»k. o^fr. Ttézö éllkp sSzcrlni í .\'" ~ ! T i r?loh«r Bernit. Tnzominyo-\'Teányánftk. Koszorús
j ^ 1 leéiijíok voltak : fíotenlhat Rozika (Veszprémből)
.. Síá!uy,« leves ^ rO»t«m\'ietf» fibsá vflémk: Szibdv Viktor
Dunai pisatr«ng^»ynnnaraí«i és tariara\'irtáMWfs|-(Vw»z{ir mbftl) és dr. Olkip Mór ügyvéd
- kiiiikáia, iiiiul Jgaa~A Uf eaafc TiegedíEiüvesz, kinek esodaval határos mQré*áttérői b\'tzél az egész zenevilág. - — " ---Ali M..M.trJ
temptans, a hol Egfittild loly ^ brt u-áo gésa-eaté.y elnevezés alatt rénifeze\'tt vígafifta \'"fj "*llfr Jajkezafii
öz geriuoz pástétom mnl Pulyka és kacsa atill •-r-^ aíiiAta,- -
GompOt -Almás és túrós rétes Csokoládé és vanília eremé
— Haiigisrtray aFeldfi házjavára.
Folyó\'11 1 6>an tartotuk ai első mu atságof va-frq-\'Uiikbaii a Paifiiiliát javára. \' A mu.ataág l MSller Vilmos f»isők\'re*kedtnii iskolai tanár ^ke\'demenyezésénefc volt köszönhető és fánitvá ■ [ nyal ezt azzal -hálálták meg.- hogy megtették Uan Arukat a mulatság védtffilföislr A mulatság
ZewQti \'hHárvziak Qfyto el mugutat ■ les\'fli géca ruhát nugukraőlleoi, d> a aozonség rrfiudeti rétégében élénk érdek ödés nyilvánult aa estély iránt, jnelyen loleg a rendkívül UJAM éa ízléses dekoráció kötötte le a ligye met. A nyolc gésá: Ktzenrmami Mariska, Halasi\' Erzsike, Müller Mariska, Horedth Magda* Krauu Muriska, KtUocics Mariska, biteké? Juliska es^ tíxprtdlt Juüska-a fe-s liajoíkspnniiyok és matrózok nagy
paftpw\'i^"1 "l\'> iTxmha, mVrt a l-nn l«|
jiiinak nagy része.,,ézen jelmezben jelent njpg. Japán-legyezőv napernyők sih. kiosztása, szer-penlin éa confelti dobálás-, világposta téliek
Eáré
i kél részbm éll\'_; franKférMiiybél éa táneból. Aa j yai)oz<4fl*sa » hmlatnagnt. melyen azeisö négyest kelBO^rész alkalmat tnD.TqD - Syrarcfr ,Z<|gmonri i e,n p*r mnr-nitg~A-r-T*rgiy TUhnagy JfOö koronát [ffirfonkánflívgi\'raek es ZBpclnmirnnk, hogy saját ifivedelmezell -mfrrtR!Wtret-\'ÍÜT-\'HU.....
a)lerry "----------MgyejfáUsa mciie\'r, tannuagoi! — Baleaet ax önIIUoa«Aab»« A"«-
, ,..„. í . , , Mch^eu ari^HsH\'ógy iapitvánjjki\'dio-éretére| Márton a. külsff Gsengeryittoáhan. a< Allo-
f- Borok r asztalt, |iugán^>4i i. bargűitdiXírgsr vAlaak jaasieittttnok, A mit a tmtM saeogr! máüi IBtöbáz azdSu*<íds»gábau bírt egy kis aiaióa-
~~~ir „Rgypriitr faginnül M4linit dr - ^MLja\'iázeJt pcadjikáUnk, ..dickáf^érB v<úik a i n^.-tgL a »»gyou w -eip^in iie!j«ea l«b
^negyeálK inegnata a mlg^ytéF
Mmeh Lu3ZjO gror, torsj: a.i és lelKO ztJirtöt /,,|gm0i d egy Faját szerzeményű darabol is pro-: a brtiwpbin egy dg*ft# lépesre batánala mondott a királyra : utána pedig \\ásey dudált. i/orandmTSietáuk zongora- jwfirfttevp-l e| mngát. iingiiftBít. A ffiBbyeuskii ugy Iklntt " Zsigmond polgAi mester : dr. Vlassics Gyula P\'.ecé luonbim nemcgHk Srernnek ZsK» ond. |iem valami jól éreate magát az 61 evet (érj miniszterré. Most leláUoÚ dr Jiussk-sU flftk a /fie^&r-\'ir.ek és ^euiálu Hurdouka Bia-.nMyfhi m>rt 8BF wén uaptniatt ki«tta>.lifié^ KÁImÁn tanfpliigvpTfl"*-inriirvánvári az V-itlU:k "o21a mR8 " *|iUlUelO-tapsokat, ^n8™ d9_.f?jdal00ldij Ctijállan ,s Utóiig insgikál »»tl> ■ r^Z ^ „ g7 , x « Ji i V i - mríno.vehék, Mbrandini St»lá«iának is, ki nagy ^rjéi.ek^sszés mc. taka.iiolt peB.ei Biniefy ünneplő közönség köréb<5l.,á következő pr.eUjtá^al e-i re - -fl««y fecsegd elhagyta, e Mtott
táviratot intézték a lelkeSéi\\__&nnepelt mi- <ueg falaátklái, »«< p lebéteéfénefc lélreismerhetten csakhamar u.efViuasztalódutt Kukeca, tfe hogy nlszterhez : , ~ • ; , ;.j»lei adva. A kÖ/ftnsSg az Üssaes liángverseDy\'r>tt<iacrve8en Oawfcuporitott pénzét is etveaatatie,
őzöket rotnynszenvra t ip-safi QWrelte ktíé majd min- e/ kétségbe ejtiftie d . Kétsegbeeaé-ébéo f^att;
Nágy méllAs\'ijjji 0r w Gyula v.aliás egynií rzánipt -moRujrAzQtl.~ Aa ulftudá ok pi\'ta-, * -hogy—még válik a* \'élettöli logötT egy
isorái Figlár (Tá«a~telsfl. liftrcsk, isknlai II, [k.imli-i, ny.fc tene « teto»ort« magát a \'ítanuló:.nyílóra mag, Riyiden. d« velősen tnel-jpúca gert-ndijira. A pii,cebol\'u«ai aiseanntiágá-Budapest. ftatti-Petfifi emléVeíetét,. kiériíeMitUéii a közön-1 ujj fögva azokban a tőidet á-ezvéti laba alat^
\' .»A Ugygámzsai a,;ami elemi iskolák qi;i! megnyitása alkalmából\' Nsgy-Kanizss város és az űnnepiö közönség nevebeit, mély b>ldoU-tunkat fejezzük\'ki Excg\'lénciádnak\'. Boldog és gondUtían gyermekéveinek falai köztiI ezer és ezer ajkról száll hő, ima az egek Urához, bogy N.igymréltóságodat dicstetjes pályáján a nemzeli művelődés és érzés l)rök;megszilárditására, me> gyénk és városunk büszkeségére, hőn szereteti j családjának leguáuyohl) boldogságára a jó Isten \' sok,á-r ig^n soká éltesse.
\' dr. Schwnrz Adolf felköszöntőt mondott a főispánra : df. Bentzik Ferenc: Csertánf Károly alispánra; Remete "Géza: dr. Ru-\' zsícíska Kálmánra; dr. Fried Ödön: Eper-jesy Sáhdor iskolaszéki elnökre és az j iskolaszék tagjaira ; dr. Jankovics László! gr. főiápán [válaszolva] a szülőkre ; Lengyel —Lajos főjegyző.1 a tanitótestOletro; Cser tán Károly alispán : a város közönségére,\' dr.l Ruzsúska Kálmán (válaszolvár Vécsey Zsig-1 mond polgármesterre/ Simon Gábor a vallás-\' oktatókra; SzalaySándor íirra, hogya tanítóság (ózsuéja (Wlaesics Gyula) bevezethesse a j tanítóságot az igéreiföldre, ama szilárd | \'haladottsági színvonalra, ahol a tanítók I -hazafias munkája teszi nagygyá, hatalmassá! -egységessé a nemzetet; Ventztl Rezső : Szhlay Sándorra, dr. Ruzsúska Kálmán : 1 Eperjesy Sándorra, tgint kinevezett gond-\' nokságí elnökre és a gondnokság tagjaira;! Eptfjesy Sándor: a tanítótestületre; >HiiUer\\ Lajos (a vallásoktatók nevében válászblva) a hitoktatók segítőtársaira: a tanítókra; szőlőkre ~s. az e^ész társadalomra; dr I Rttzsicska Kálmán: Vidor Samunérá, mint a kulturális és jótéköpy egyesületéíc lelfc fóradhatatlan munkására; Kaudca Miklós nőkre. " .
A kedélyes •köz^bédrő! c°ak a; ^Iko nyi"órákbari OSZölt szét a^ieözönség\'/
ifistésniilvánitluaii \'iSsa/ny ^aihr, Tfth!i^vétté nyakáról a burkot, pisz\'olyt töltött ás
piszii
Mari-ka,: ifrMmáNN El»ar-J/ora^/r»i Stefánia igen jj^y felfegyverkezvo a burkol ujbol nyakába 8?ép«\'n•jftíszoitáls zongorán Mozartnak .Szöktetés tette és azutítr e.\'dórdüli u lövé«, mely jól ta-a MremhSt" íiiiü mü»ét Mmtuono Mariska iáit Kukecz-. összorogyott, a hurok megtaaiült,
k. ■•). , pedig nagy őket barmóniumoD, —
precizitással ■ ki<érte Tubolg I<la ki-asszony
igenTkedvoaon esavsltn el luMy Viktor emlék\' _ A rttltd uttliuujavára Szakácanőiuk
sorsit a Petőfi ház alapkövének le\'ételéhez. Paski Sándor feíaő ker. isk. taauló „Az apostol"-! Lukact AXnáit felaő-kar. isk. tanuló nA második assKonyi" Győri Vilmoslol szavalták el itén hatá«08sn.\' A monstre énekkar, mely több mint -80- tunnhilól és Kertéu József jól- isk. tifliíTő vezetése alátt ál|, ..nepdnlegyvel-gekc: én«kel igen szép sikerrel.. Utóljara\'hagytuk, pedig az első hely Illeti meg Barlos Szid<ini» \'ki«ass/onyl
válaeztás elSlt cimW vig monológját mutálta be* niicerűlt
a gerenda p dig korhadt lévén, álaazakadt éa agyonütötte a lelakaáilptl cs agyoulö\'t Ua^yilkM).
A lítofiOlpg rondkívül bgyes e zsáherben számot- gyarapitolta. levő \'irodalmi nrniika. Hartw S/.iiliinia k. ii. l?r-\'\' - Klveaactt. Itet aiaiiy hnltatrt ityartl^gyrt: •méazetea kedvességével, kiváló élöádó képemé-; egy-nagyobtr^Tnástk négy kliebb követ, rvfszsa gével a gazdag mű«or ezen számát az estély . A kl meglnlíxljn, v\'svy meg\'Rlshsára u\'ba.
fényp\'inljáva fejte. A lözön^ég a* elősdáfl igaziiiw»l aiola«l. flQ korotia latalowlm r*—«AI gyakian\'télbesáakiipl\'ii lUnlulfl ta|i-nii.tln!s-ar NArvAnr kM, r.e.. 4.
«Iadó Hótrbbri m klt^klHIalku ... Klkriéal éaJabáat kiiphel laMII|ru
éa szobaleányaink dicséretes bótgalommal törekszenek, hogy megvalósítsák céljukat, mely nem egyéb mint egy caeiédrulhon letesitéae. Meg uagy Idő kell ugyan ahhoz, hogy céljukat elerjek da az alap folyvást gyarapodik, mert a kötönséf szivei n Wkaro ja -Hmkácánőiak é» s»otialeá» \' nyaiok ügyét és tő o telhetőleg ipaikod>k, kogy azt elörasogitaa. A azukácsnfiink éa sxobaieáuya-ink álial vasánap na Affliy Saama szálloda disaterinében rendetaett tánűmulalság ismét uépan |ésv a cseléd otthon alapját 104 korooá-
clőidás végével tslairen^étő tapsvihurzugott fel. A ki^ssszouy, e/.eu rendkívüli sikert kiváló tulaj-1 donoi i»cllelt, nwn kis részben Marót Bódngnnk\' a mono\'og nsgyiehetm gű szerzőjének köszönheti vi°Zont a S\'.erzö hálával tartozik B irios Szidónia kisasszonynak azon kiváló . előadásért melylyel muukáját bemutaiia.. A/ el atlá-t reggelig 1.111\'0 tánc követte. — A rendezőség á hólgyoinek igen dis/es Iái crcnddel kedves fellelt. A hazsfias célra niinle;) 100 korona maradt,
— AranyliikodnlOM. 1BC0. janu\'r 8-án1 vezel\'e oltárbos Nagy (ícni\'Sán, Hiyfchl Henrik | íudrási, éa borbély litrgtr Katalin hsjadont. A házaspárnak biyn k>gyeiméből megadató!\', hogy 1 folyó hó 8-án teljes testi.fs lelki erhben meg-1 ftnnepethettók /iftzaPBíguk 60. évfordulóját, ás I aranylakodalmat, mely alkalommaI igeq számosilin tieröcs-ÍK Udvü*lct:ikkel, hanem sjándéi-ukkn!, ih! felk-resték a jubiláns pár»r-Hirsehr Henrik üst*,\' tességben mesőszillt polgártársunk ké( év ,iwiya I isiiét jutiilú Imi t még ped glén egy igeniítten [ \'a alkalomhif; n^yiMibrkci cy nrilva betelik. in"iy idő ét^ffiegíhl--Jjéniik -ikle-él-i mj én ugyanazon hulyifiégb •» íjljts ji.
fekatieflk lfágrJUattlMktoJ^-iMZC*! hirdetik, liojy ,-Kiibelféra1 Uu^nien?flis hegedű | műves* jön." A zene U\'Í\'M or.leklödö kiSzSiisígJ lázas kiváDcisággnl kérdi: vtíktír.? mert rK\\tMik • Jcah hangversenyé ritka zenei "Tseincny,. hisz tt\'ilf I®Bjnég zepemiivcaz ^oiy egyonlelű lelkes\'
fiatal rmbrr lliilriM|n Iiratllta faal4A> nál. Möirhh Mlllácaaltámal l\'rhrrl|aá« klayitli atalgák
Anyakönyvi hirek*)\'
Mult héten bejegyzett születések
Ttkkoa Jiamt, n\'ulom ainnkái; Anna > Varia Ciircuei núriyirl Munkti i István Uoktackvla ItcKiű, tioliánl raktáros: IUr|lt Kálóvtcs András,- tslilmim : Aaaa
Kati\' trrisTW, ács; friayM ______________1
bfka PslTkpnte3íu»««l»r: Jli»k __ ___
Vútécby Vfflin, tanitnnfl tHárstyvteoa) f Ktftjjrf" MiháiVcs János, itlldaifvos Anna Nfraitli Aiitái\', ikivioiutu ; Aaila Var|a Mlhálj\', éi\'l vasat! kanos i Itasiltu Kngillntliir Ot\'ó, ávrmkrdá i bruabst .Baajll Várla, Miktcsaé: Ojrata Onspá\'r Játot, u»|»«»an»: l\'*tván . H.ihu Mlkia, aiotu fostá.; Kárely Dávid Inra, aauu
.Válták Jáu ■fsskiwaea
•ü§Jaati
Mu1 hőt, haiottjli:
Étit tM Vetik t*
tk(r
-JlatyiH János, 96 ím. Ie» Jii Mlhal\'C Anna, 1 na|tnV*sM \'l Horiátk litván,\'Zá «.
*)\' Úalt saiaM* kltóíaál
NigY-Kanixst csUittrlök
Zala 3, reám; {ü
1900. január MrU-én
Pliadar liaaló. 66 iv«, fftldmlee*. tldAIob Tvn JkoÜHl, 8 ória, ldftalottt sallottaéy HlW UyŐrjfy Ufa, 81 aapoa, ránggArca KovaUokita Aadria, 71 évet, vaeati mankát, tldObornt Taródy Hereae, H7 évae, napsaámoa, tüdulob Fráader Mária. 2 hónapba, hörghurut Hal
ÍM Ferenc, 8r hánapaa, körgkurut tífil 4 Ifi, Ift Q*pQ»t UdQhorat
Nyilatkozat.
gfftt keltett Ailtaam te mag vagyok gjMMdvt, kogj máá. laviabbf etfa\'fptsr tnirwéii vofn. fflwlnnk HF tudtam megfelelt^ Három doboa Pinkpilala haaánálata otin jeleatékeuy jaVUláat éreatem Aa egy idáig Urtó haaanálat
/
íntán, teljesen meggyógyultam. Ks >dő óta több hónap- altéit a kitlaA egéssaégnek örvende* j lelkiismeretben éa íiWr\'tv Kristóf, 54 évek; poéta éettv. a.elíenör ígylígyuili, ^»Utíaaul tsljwitam békebirói tinftnet
. Ab erkölcsi gyangaaég * vérazagéayeég fclulaawwafi ▼ott a Igy könnyen legyöaU* a Fink pilóták által éirmin-li> ugyauee jjjiél iwft SSBwBs jH I sárgaaág. a iállá
Feciezesi
la«, a reuma satotén legyőzetik kagaaiJatuk által. A tul-art»li»iait nnakalnti algy<mgUtt férfiak vimanyerték ré# erőjüket. Mindéit oly ecetben a aiidAa a fér arajét t«1; i tatta, a Pinkpiln\'ák aTkilmaaáfa biatoaan vifaaaadja- Mar -.--— . gyaroraaági főraktár: TÖRŐK JÓZSEF gyógy saertárábia
Forintos Gyuláért, a ki az Unger Uümann Badapait, Kiráiy-utc* 11 Elek-(éle vaskereskedésben aikalmazoíV Semmiféle felelősséget nem vállalunk é& laftozásaít sem egyrnlitjük kt: Étért kodjék bárki is néki kilelt nyujlani. ,
Forintos K&roly váisztói topán.
— Unger Ullmann Elek
Szerkesztői üzenetek.
l. *»-1tikl6» A költeményt aaonaalaam »dkaUak •1. Bocsánat !
Pé«a * baköldvitt hirt nagyon kAszünjuk; de nem kAttlheijtik.. mirat F^rwft lapiáraalnV keltgatáiából ia m féUtt/logy a eaaládot íHIemeílinlI SnöTWp
Hirdetések!
..a • • \'. j
_ _____ í \' \' ..____•>•—.■__-a— .,\'Vf.i ( 1 :
IKÍ akái 4Ő0
hirdetés:
A Zsigárdi ménesben kó-vétkezíT angol teliver- mének állíttattak fel az I900. fedez tetési idényre:
havonkint k&ünyen, tiaatesaégeaen éa riaiko nélkül ka\'j resni? Tad«a«a -óimét aarmaal levélbélyeggai telise". fúxt SÍ aa. alatt M. F. Wo|Una hirdetés*! irodával, L*ipaig-Liii<!enau. ^
m^l Lowes-Trial
A transzváli háború
ell. 1895. fekete jegytelen
TfÓ ~rm. ---—--
.„ OJy aaeren esések vagyaik*- hogy olvasóinknak ecr ( LadjamitUbAJ j4vA Wrrei azolgál hatnak. A várna, mely még j néhány héttj a^alAtt mafdnam iamaratUu volt, most egy-asarre noha el mm moaodó hírnévre Uttaaart aaabadaágáéit kŰidő kii népének kAaieaaéga révén. Mindán üzem Délartrika
Lélckenifilö ugyan a-kitartó báfcemkodáa, év -szomorú íratást is gyakorol a enüft~*oka aa a kétségbeesés éa aa a _ _ tok rom, a mit magi. alá femet. Égy máaik aábora amely! í 1 ■egfléttdéat éa orónet aagl. a malf »« *»mWri«»g ió
i*
p
pá. i*
Rrctiíer-fttr

ferfAje, aa a Imtagaegek allén tiiéH háború. A bet-gaég az, | j a mi ellen gondolkodás nélkül harcba kt)l vonulni. E veszedelem ellen van agy hatásos fegyver, A a Karopa iagéraakibb rtozétAl, la egész Dtlafrikáig mindenütt ismi rt Pini:pilnla, a vér nagy helyreállítója, melynek hirnevo migtöltötte _a világot.
Egy polgármester, kit a nép nagyon tisztelt, W. A . C. líeater úr, fonrioakraaii békabiró a lady amit bh törvény baté-áigban erejét beleg^ég kivét|eaiét>ea Togyal éreat« ; n^fi tudott olyan vilngA Ítéletet mondani, mint ax elmnlt napok--kan, agéasfég* elgytag&jéae kAfelkéaté^sn mrg volt támadva "f élméjé" vesztett erejébr»I éa viligósaágaW. Szüknég^ volt, K ^ hogv erejét a batagaég és munka kAvetkeatéban elgyringfllt _ vérét kalyreálUtaa. A tulerűtel^ yirazegűnva^öt oköu éa a iiraieifényaág a íagnagyubb aaenvedéaakal okozhatja Levele elmondja nakttak- hogy tadu urkuicai erejét viaazanjöm fizikai erejét helyiéállitani,
- Ma — irja — vakon bizom a Fink- pilu!4k ban. a mílyek viaazadták régé-a kiáayoa egéaaaégemet. Kem tudtam járni, fi ham ^ér* vűii, szurnyii iúfájáa éá olyaw- gát v d -
gáa kiűzött, hogy tAbbsaAr elestem* Bgü napon vadászaton Voltam • ott alájaltam a a kaffer k vitiuk lakásomra Eméaa* "Ibem mind rendetlenebbé leit. Olyan betig lettem hogy pu
6 49
TJ
lí A
fír
Hórgony - Paio - Expeller
Liüiment. Capsici eomp.
Ezen - Itinirvc* h^ziazop elloiitállt az idő mttfpróUüáauuak, mert inár lotib mint 3tJ öv óta nifjj^izhatQ, fáidalymcs 1! 1 api í6 be-tfflrMOiéftltat alkálmaztatik köszvenynél. csúznál, tagszagoatasnal és meghülésekncl
Éj m um—ik ailá\' lHiüüix^lúaüjgü ftr

Triumph az oszt. JBödby és más számos nagy dij nyertese.
Anyja: Lovely-Tais.
Fedezési dijja 40 korona
«__
mindig gyakrabban rendeltetik.- A valódi Uorguny\'Pain-Expoller<gyal;orta Horgony* liriiment elneveséa alatt,, nöm -ti\'kos szt?r, hanem igazi népszerű házlszer* melynek egy háztartásban scin kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. óa 1 fit. üvo^jnkénU árban oSajdnem minden, gyéírvhíertmbap kfsxl«*t-
s^&znól Budapesten. Iífvá.iHrlHSaíkalin\'á-vrtliVt\'ti óvatosak- h^ünk,. meiflobb kisob-i> itóaeíBXai Y;\'iu tiji-iih.niUn. l(í- HOm j-kar megkárosodni, az nuutltne^yix „Horgonyt vÓ4ij«yv és Wi\'-fít^f >eyzós» wvmií inmt arm vatoatt u\'xsitha visoa. UiGiíTER F. AO. és tarsa, HUDOLSTADT r""" w. b kir. inir..ri ^imUiL11 •"
a MENELAUS
»
1

igen sok külföld /v Im\'ncía, Miigol ^m Hóm* 1 k/vr van
- • hirdetve és ajánlva "256—40
FIATAL EMBEREK részére:
rsabáutalniak ri folynnula ellen
Vitidason eaeiekben\', hhol »Srtula -olaj hft-zn^\'alu orvakig javasolva vun, a
a legcIszöriR b és legjobb a
r.\'
f^r
Santal-Eg?er
alkalmaiáia, mely- á legfőbb miaéaésfl krlel-laiiial Naaial*ola|bdl kémOlt éá ai orteiorak .állal rendeltei!k.
1 Qyeg. ára Hrt 50 pörs*^i} hérmenty^ p péiiin&iüleíiea beküldése melieti 1 Irt 70 kr.,2 Ove^frt ííö íiw) üveg 4 (r( 50 kr.
n
j» 5Á
o
H
m

f
39
Gyógyszertár a Nádorhoz
" BUDAPEST,
1885. aranysárga 17!) f j cni. s Imos n:^:y dijj nyertese |1
Apja: Prince-Paris, Anyia.; Zebett£T~
m
Fedezési dijja 15 korona |j
K.o2fílebbi l\'elv"iJnuqsítá^al saoluul
DAUSCI1A ÜTTO, Inti.
M
Nugy-Ivuni/Hatu
Ugyanitt eladó:
20 drb süldő tenyész kan I
örí Wenkheim éa Baltohássy \\ koresztezés és
40 darab fíiatal tisztán! tenyésztett
Rambouillet
ugyszinte
Merinó ©lectora! hágó kos.
Nyomaf>tt Fiacher Fülöp laptuUidoAio
r
.JL
N.HI^V-IvaTiii^an lif00
Huszonhetedik évfolyam 4. szám;
linkMtiMf Vtraakti Iplltt rtMtol Vllftp ktaj*> kanskaéáeábaa.
Ml%wmH«fal aapaa-kint d! uíA—6"ír»~k5»lr
ld» luUteadí t lap uslkmi ránt/i naatkoai mlnd«a kialaaáftf,
KiadAhlTtUl
VárákMptM: Fúefid PUif Ui;t-kataakMáta.
» AW \'.-B. - . \' \' ^Stt^Kk, _ ~ ■ - —
m á ^^^^^^-------■--—-a—1 "~fB*WWHir^T5IBBF~
KLo/iirrtei l&Ai: Cráa lm ffiim ^
fyitttár prtitton SO fiWr
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
insaassr
wnltiitt Hsakat MMp kOjikaa* kaááalkt twtfásk
Sármtatlaa taraiak mtk kMrt >■■> Ml fogadtataik el.
|0M HAM In M fillér
Nagy-Kanizsa, 1 yOO.
Felelit tltritlrtl: hllir kíadw Srtrknttftártr Bérén L^Jas.
Vasárnap, január 14.
Etajrt-m»! Ilpöö
\' Árvát Adolf cikkaM0

,k ré^ze:
ÍOleg két Iényagőt tárgyaiig Kaninavidéki
bortermelést, és az álami segítség utáni fohászkodást. — Az első tárgyban szérző) kellő s\'iStértélémmel boncolja vtdtKüriK]
dákhoz intéz; Mindezt azonban caak a > Ding an sich" és nem az ál\'aláno* érdek szempontjából. És ez alkalommal ki kell korrigálnomjt helybeli borkereskedők ellen intézett vádait, mintha ők szakmájuk ér?
guokba — polgártársak — és kérdezzük 0<zintén lelkiismeretünket: kérhetünk-e mi az államtól mindent, ha Önmagunk nem teszünk semmit? (Ha egyes üzletág
gy testület l£SZ ia valami! pt még npm
kői\'
tanácsokkal is szolgál — de bátorkodom azt-áhitanr, hogy kissé nagyobb fontossá goí tolijdonit az ügynek Kanizsa és "vP déke gazdásági életében, mint amilyent tényleg megérdemel. Nem vitatom, hogy e város nagyon élttre való és tán jobb
nem ellenzem-, azt Sem, hogy a környék kiíigaztfáinfik meglehető.\', jövedelmi forrása
a bortermelés—mégis ha arról van szó,hogy regerenáljuk nálunk az eltespedt gazdasági életet, fönti kóidés csak epizódikus jelentőségű, Szívesen aláírom mmdaízt, amit a szőlők jobb ápolása,"a járvá^yoa venyigt bajok elhárítása felöl ir és melegen csatiam kozom azon korholó szavaihoz, a melyekét az indolens és javakat be nem látó pz-
dekében (tehát a termelők javára is) nem tették volna meg a közbejáró lépése-kel. Ép csekélységem volt az, ki egy helybéli borcégfejéval tudósitói -mmóségben ezelőtt" két évvel hosszasabban beszélt - egy borkisérlet állomás felállításáról,sennek»Z.K.« hasábjain hosszabb —cikket^-ia- szenteltem, mely tudtojpmal a hivatalos közegek figyelmét Is* magára vonta — anélküt azonban, hogy mindmáig az állam vagy a város
megvalósításhoz. Mert az állam
■mondjuk igy —
ragban van velünk", legalább gazdasági téren. *) És az államnak biz\'Isten igaza van. Mi idő szerint még kézzelfoghatdérderaet nem mulatunk föl az állami\'protekció igénybe Vrbctéséie. Ezért néni vagyok Á. A. ur államsegilaégi eszméin ek hive. Térjünk ma-
*) Ép * torok Írása kiében járt htra a népiskolák átla-■oaitáiáaak „per .tet dUcrlJaiu retuia." Ezért tjosai teaiem hogy; guidas&gi Urna.
közérdek!) Segíts magadón az — állási is megsegít f A mely város magának vermet ás, abba bizony nem fog fcrfeemi az — iüaffl. Azok a kezdemény 11 iack, melye-ket mi egyre csak a rosszabb végüknél fogtunk meg és azok a holtanszIlletett ipari alapítványok nem- érdemesek az állam anyagi és erkölcsi szubvenciójára.
ÚTa ipari Ez a varázsszó, melyet iparpártolás, fejlesztés, alapitás|fogalnukkal
---mennyire fáj érte a lelkünk
és zsebünk.
Pedig volna mód nagyon könnyen elérhe\'ö csak (csak (J) az akarat meg az egyétértő munkálkodás hiányzik. — De erről lejjebb,
Előbbi és a jelen sorok eddigi folyamin csak aa Á. A. uráltal megsodort fonalat fontam tovább, szükségesnek látom azonban, hogy a címben felvetett kérdésre ezután á saját emberségemtől telhetőleg válaszolják;
TARCA,
Margit kelengyéje-
~ egészen ráment volna Ü a birtok, ő, még a El a mái által nem érthető torta beaélge-felesége valamelyiknél csak meghúzódtak volna tés ««t jelentette, hogy hej bjaony most már jó
■i-öregségükrer--—\'—-——4 volna férjbe* adni ezt az- egészséges aiép leányt,
-I ^-l .De hál már az ötödik leány lett. Szépen akit ai Isten is anyának teremtett,
megnőtt; kedves,aranyo-|myányi leánynyá tejlö-l E?y darabig aztán hallgattakj nézték tovább Galambos Ádám ur künn ölt ax udvaron, ha- dOtt. a virágai közöli szorgoskodó gyönyörű lányt
taJmaa \'adgeaztenycfa árnyékában, melynek sttral Ézzel a Milán megakadtak; mert a tizeakilen- Később Galambos Adámegy kicsit leaakelö* lombjai közt n-m bírt áttörni áz Oszi m-p-ugár. cedik század na y feltalálói még nem találták dOtt a székén.
De.ék, tajtekpipájaból ömlőit a fináncnem- 151 a háza.stg iskoláiét olytormán, hogy a ae-j — Hanem ludod édes anyjukom. az az ta láita •-azűzdol.ánf tUtoeftWlje. Uelenaerengetl^ tyttr tárry- azt -kijárja, kiadnák neki a menyaBz.-Lntelon--teWtkflnytr Olyan- aa, »<nl a MMa, szeszélyesen kavargó m<igomolyokb«. wonyi diplomát ; * Itele van eltagadbatallán igaaUggal; aoán épptn
Még néhány éwe előbb a saját fihut kuriá. p \\ birtok qiár erősen meg volt terhelve. Aztán\'ugy nyitva is van minden szamárnak, minden ján eregette vígan a bodor Ittalót az űai diot i e2ek a modern házasulandó fiatal emberek olyan I huQolulnak.
árnyékában. ,,..\'■■„ í arcátlanok, hogy nem ia a lányt neiik meg Őalambosné gyöngéd moaolygéasal nézett sz
Boondosan nagyot! fordult a világ. \'előbbb, hanem a telekkönyvei. urára. V
R ssz termesek voltak. A gyerekeket tanit- Az a telekkönyv pedig kutyaliter állott. _ ,niuknm h4l , (i»lambo.
Ütni kellett. Azok már nem élhettek -rolna meg D. h4l , GaambTlamilia miDdií arrólvolt \'famm. b re. es""s^ vZa mia ma.áb.r-kevés . tudással, sok bölceaéggel. A. uj idök\',,^. hoay luiárt a közönséges emberek eszén. \'""Jlrbos n^yo sodort a bajÜíír^ szellem, sok tudást, kevés bölcaeségot kiván., Galambos Ádám, meg a felesége egyszer kQan í el^\'7öh/C.,í. \' b,JUU4n W °°4r
Hál azután bizony az a aok tudás rengeteg aldöváJtek a falttal kúria ősi diófája alatt. Ali..\',\' n . . ..... penzbe kertit. Az igaz, hogy ember lett vala- «tödikV.az aranyszőke fürltt Margika, - , ,7 P^ ml,8, méokfll "
mennyből, a tudományuk után élnek. Az egyik közelben a virágok kőzött babrá t. Ieh« 0,!nálni *ml M*^?"^!
pöröktt veaiil; a másik beteg halandókat kúrál j Nam, gyönyörűséggel néztek mindakelten ^odota\'okba merOltek mind a ketten, ál a másvilagra ; harmadik a teremtés munkáját! aít a viruló rózsái ott a virágok között. Csak- K\'t80DD " »!\'M0DT kerueaie: korrigálja r vizeket választ el a Iliidtől;. a ne- U|J. ragyogott le róla a fiatalság, a szépség bü- ~ Mondja csak apjukoa, a pénzről ia v»s»-gfé8f> "\'grr az oromé uereiett tgaziagot. HzóvaT^^ft.. \' - . . nak ígl telekkönyvet ?
mindegyik \'iszlesiégeaen megél más emberek! Gaambosné e közben nagyot sóhajtott: J Dehogy vesznek I Hogy veonJüek. oetobaságaból. , \' - U«j édes apjukon I T — No lássa, £l kaüane\'adai a birtokot;
Bizony nagy kár, hogy Dunák nem azUletétl Galambos a* fejével bólimgalott kifizetni as adósságot. Aztán senki sem tudná,
az ötödik is. Abból iá.csak tett volna valaim^hal — Blsooy édea anyjukotn. |hogy mennyi pénzünk maradt.

n..lg, WpISS JAQUES Nagy-Kanizsán DUlUl Teljes salöD, ebédlő és hálószoba berendezések
l\' JV F v. üaifta túlid kltul|álát, B>«r*(k(U árak.
jlfl fl MA t9 Vidéki megrendelések pontosan eszközölttenek.
wQA ■ WmMMmm\'éO Képji árjegyzék, rajzáa költségvetés kívánatra InfTM W
=é=
N«íy-Xnniwn vasárnap
Zala 4 stáro (2. lap.)
1960 január hő 14 én
Amidőn Nagy-Kanizsa ,,keret-kedőváro>-

jellegéről beszélünk, magyarországi^ jogainuk szerint ezalatt nem szabad mist érié-
kereskedő-érdekéitek volnának.
Ezen
Tetilfl kereskedési es a kisipari űzi,
dolog ugyhiszem cseppet sem utópisztikus. — Milyen élet és forgalom fejlődhetnék ebből — mennyire diktálhatnánk mi a
^\'vaiulnak mily m^rlAkhpn—élmhstnflk
cálts foladatai-ik is vannak Ezt mi ^dff* mintha nem i« tudtuk volna ! Midőn közreműködés egyfetéket alakítunk, első sorban tt Tígádásr^ gondolunk, 5s ez érdenP" ben az eredmény meglepően k\'drezg tv
De Aég n-im értünk rá arra is gondolni, hogy tr vidék érteftui-erejét—körűnkbe vonjuk,
ugy is mint résztvevő és m\'nt megbódt--

fandó „kulturális nyersanyagot". Az egyleted, klubozás, ha « raienfchee hasonló jeHe^tt, a kHkkrendszerek1 Virágzásánál egyéb fejlődést nem Ind felmutatni, (de
\' ilyenformán függésben van a környék i ekkor már jogosífrfirz* áflam ptotekciájiEI fogyaaztóképességétóLr— Már maga eE-#fcí -A megvalésitáshog korántsem szükséges függés (aypy politikailag még sokkal inkább -9ők anyagi eszköz, mert ép az éritekközös-■érezhetöi megköveteli, hogy nálunk a iséjji vállalatok ezen formájához kell a gazdasági centralizációt teljes erővel lej-I legkevesebb sservezési és beruházási 1őke ; lesszük, — mert m-g pl az Alföld nagyjai adminisztratív vfezélésen klvfll alig keR paraszt — és mezőgazdasági központjai\' hozzá pénz. De még ha betéti alapon iéte-
kifelé bocr&tj"k a gazdasági élet sugarait, j ülik is, — ez a betét egyike a iPggyü-jezt aztán antul bellerjesebb mértékben 0 addig minálunk kívülről gyűlnek góc-j mölcsözőbb inveslicióknák,. Csakhogy más|Ezen tárgyban már annyi nyomdafesték pontba ezen sugarak. Amazokba paraszti- dolúg szükséges: as^igytfti ÍttsJm(ny**üIhasroáltatotLel,- hogy h* cs.k tizedré** kus józan érzékel kormányzott é3 szétesés erélyes vezeléalEotenalálkozik-e aHwl-feredmény rofna, mari? órlásilag előbbre Ijatárral bíró Tárosok megadják eav-eav m^ iöt^p RijinnL-, rs-ii-ig^ mi saját [volnánk, "Sfffláíszik azonban, r5y.-ipb«is nagy vidék egész jellegét (lásd a hegedi: akaratunkon ál,> J|PgY találkozzék. [múHkáia filigrán vala « mi- társadalmi
5ttnyagazdaság, debreceni ^ ga^^t figatráMci^ .t$s&l- üdvfa kg^yriiik rii>jp^mm H.»n|Éjahoi! ha-
\' liHtj «ig iiáhröT -h kftrn^k gazdanngr\' frrftft?OigY hiszem übbín jelentkeznék, högy[^dIíIvf.
Viszonyai Vannak hatással\' a városra. Ügy-\'a hpíybe\'i pé\'nzii^ézetek váltótárcáiból el-■ hisa mezen veleményeinet osztfat H;mdenkí tiinprle?nénetr jgölt^i véres- verejtékkel
akinek alkalma volt a gazdasági szerveze-aláirt paraszt- és kisiparos váltók,\' (me- j _______* _______________________^
1it Iíige1ehbr0rmegvi*sgátni Nem szabad lynknoir ffp^aiis f rg-lmi ugy is\' ^Dixi et satvavi ftnimam meam"! Adná
tehát nekünk, ügy mirit eddig, arra Jör&- csak az intéz t gireja -adja- meg-!} Mért az Ejt, h«éy ff\'Tárgy több hasznot látna —kednflnk, hogy e ^ánhyii^^ pén^zsákok »nagyok és belőly mint amennyi — vád éri •.fejemet
távolabbi környék terhére emeljük, (-eme- súlyosak« itt — A. Á. ur! , — hanem ezután, ■_-
lés ni"" Mvtn *9 ttf-hanris H!o8 H^^\' igimiT TrTfttrmái-fjtlr A peuzune/atéE l""-\' ~ M«T liátSIiflteii m»4gri*ii|f a májuknak;;\' «él) hanem ig -ms el\'ször a k .rnyéket gyó-kast talpának megfelelő kárpótlást ezért aj való világítás, ftr még. oly sz-rény is a —gyhauk :ki~gazdaságibetegségeiből és aztánnriirnyM. \' \'"r fénv. - ------ --------------
Itt már Íj l»\'ll lowwiTiih a tollát.
az így elért eredményekkel majd fisztázód-nak a mi saját viszonyaink is.
Amint fentebb mondám, a gazdasági centralizáció eaen kettős irányú fejlesztés nek leghathatósabb^ eszköze. — Es miben éfT Gazdaaági szövetkezetek, iidélikiP zösségi\' intézmények létesítésében. Már . vnlt .a várna hefolAhon egv ilyen iranyu helyes ítélettel fölvetett mozgalom, a tej-azttwtkazeiek -lélesilése iránt. -Ugy alnint azt komtemplálták — agy kellene nagyobb mérvű és horderejű termény értékesítő (sőt -termelői) szövi kezeteket alakítani,melyek nek aktív tagjai a környék közép — s -kisgazdái, közvétilő orgánumai pedig a helyi
_ Ami az ipar meghnnnqilásál-illeti, sok-kai üdvősebb:iek „vélem a«f, ha minden lehelő kedvezménnyel (ingyen telek, -adómentesség, kövezetvám-mentesség »tb.) ide csal^g-tnók az idegen v&ltalkoz&sl amely friss tökét Ifr hozna ide. A város természelt fekvése és a távolabbi környék (Muraköz) fölöttébb olcsó munkaereje raejf az esetleg kivivhatö v»suti kedvezmények igen nagy előnyökkel kecsegtetnek. . Hangsúlyozom azt, hogy idegen vállalkozást, — mert e város a maga erejéből bebizor.yithatólag nem képes- iparváHalatot;étetben tartani.
Nagyon sok szó esik arról is, hogy minekünk mint határszéli városnak kullu-
Ilrxres (3(ktoff
i lú ÉifiÉii? iMiflítf
lijsMtliiásidlÉifc
Mint a jelenlegi aeagrar balneoloeutok seniörja, nem hagyha\'om »t6 Iliikül a Magyar gfúet- Aa - fflrdlhetyek ellen ujibh&n is nét^lten (iell<HL*!ett p^áneaolff SSrfeménfefcet; trOltinft«m «rfy ttxonyf* j anonymn>nak egy tóvárosi nemet lapban pubH-j káli lulmtt kilnkadásajt, mecsek tulajdonVépen (nem egyebek,mint etüwikntt bumoe-é* patbue-al tiss/eszerkeszteit ira!y-(tyaKorlalok és a meiyek-1rel"áiTmg>Tinryégy- es tiintöbetyekket art atr<ur-» thnw akarni Timit. "Ezekkel azCWBeS "ItSsiPlvg érzenr magamat, men »nonynm< túlzott átlilásait a kellő határok kíizé vi»s*nszoritnni.
Minden elfogulattán és objektív s?emlélö belátja, hogy; Magysrorazágua többek küziiu a
nagy
aaerQ talentum egy bosssubaju asszonyban.
— Hravo! Iga/ud van anyjuk, l\'ompás gondolat. Ez tesz a leg;obb.
Galambösné inost már még jobbao nekibátorodott.
— Aztán tudod, szó, ami »zrt: ilyen eldqgo\'t, Isten báta mögé vetett la\'nban nebea is volna Margitot férjhez adni. Ki látja? ki ve«xi. észre? Olyan ftt azegenyke, mint a lö dbe rejtett gyémánt. Hanem hát városlian- ide ii; oda is megy vele az ember; megjelenik egyikét bálon; ha
i meglátják, bolondulnak\' utánna.
GaUmbos Ádámnak végteienfil tetszett a terv, £s csakugyan el is adta birtokát.
Így került ő az ősi diófa árnyékából a vad-gesa\'enyefa árnyékába, amely azonban nem volt á sajáljá t Itt már csak áreodábán lakott.
m most, hogy derék lajtékpipájából hatalmas ftlatöt eregetett, mégis csak visszagondolt arra ff ösi diófára.
Margitka ai udvar másik részében, hol nagyobb volt a csendesség, ahQjrá nem hatolt be bántó zajjal a város utcájáról a kocáik dübörgése, > valami regényt olvasott.
Bizony holondos\'ao nagyot fordult a. világ l>
Ott künn a íaljban legalábbjnegelégedett yojt ét a szegény TeinyrNeni \'látta, nem ismerte a sok pompái, fényt, a temérdek sok szemtényvgsztést, amivel egyik ember a máaikr.ak a széniét akarja kiszúrni. Nem ismerte az Alakoskodást, a világ-bolonditást l.elke abban a szűk körben megtalálta • boldogságot, Inert-fiem .tárult fel előtte ez. a
követelne; ha ^.voJna :
megmaradt, ax csak igen okoa beositátsal\'
tágabb világ, mely fölnyltjá a szemet, kitajjs előtte a vágyás birodalmát, de bezárja a m<\'ge* légedé*, a boldogság kapuját. Most már álirán-d\'izik, légvárakat ípit, festett világot teremt maga ete.; kelengyét miböli
Ami a bir ok árából l ennyi, hogy kamaijából meg lehet élni.
No. de bat ezi nem tudja a világ I
A~leánynak vannak udvarlói. Fiskális, törvényszéki biró, doktor. Hárman is udvarolnak neki. Észrevették: az bizonyos. De bál ez még nem elég aa üdvösségre. Már egyszer j<j volna tudni, bogy széna e vagy szalma ? Azután I majd csak lehetne teremteni a kelengyet is; de blindre nem nyúlhat ahboaji kis tökéhez.
Galambosné lassan, csendesen odalopódaott ura háta mögé a megérintette vállát:
— Ejnye, de mélyen elgondolkoztál apjukom t -—Persze, persze / Kis lány: kia 300d; nagy
lány: nagy goad.
— Talán csak MsTgitkáról gondolkoztál ?
— Igen, igen. Tudod : s kelengye.
Galamboáné csendesen nevetett s leüli- fürje
mellé.
= Hizöny,~ÍTzöny, édea apjukom. Megmoné-tam én.agy e élőre, hogy csak egyszer láosák | meg eit az aranyos teremtést, bolondulnak utánra. Látod: most három udvarlója van. pn="Jó, jó ! "De hát komoly szándékai udvarolnak-e neki?
Galágibosné\'szinte ssrtödöllen, szemrehányó tekintetei nézett férjére.
— Hogyan Tehet ilyent még c<ak kérdezni fa apjukom ? »
— Jó, jó, iszen én a legjobbat lestem föl felölQky Os) hát tudod : mét egyik sem nyilatkozott komolyan. Es végre is Mirgiiitn csak egyiM lehet ; mind a báromboa nem mehet (eleségül. As volna hát jlTVnegtudol, hogy melyiknek van a legkomolyabb" szándéka.
— Hogyan? Arra gondolat, hogy megkérdas-zük őket? At borzoszló volnti.
— Dehogy, dehogy 1 Meglahema ait máskép is tudni. -
— Például ?
— Például olyképpen, bogy Margitka valami kelengye darabon dolgozgatna, tpikor látogatására jönnek. Termessetesea megkérdeznék, hogy mién szorgoskodik annyira: 0 aztán pirulva, tartózkodással megmondaná, bogy a kelengyéjén, Éa a többi,és a többi. Tudod: ez egy kis azembekötösdi, egy kit fogás, de ártatlan. E nélkül nem boldogul bat at ember ebben a komédiáaokksl telerakott világban.
t- Aztán {nlt várar te ettől apjukom ?
— Atl, hogy amelyik igazán komolyan akarja Margitka kesét, az nyilatkozni tog okvetlenül. így kell kiugratni a nyulat a bokorból.
Galambosnénak tetszett ex a ter». Most 4 hajolt meg térje lalentum* előtt Pompáa gondolat. Ex nagynerüen log sikerülni.
, Nagy-Kauitaa vasárnap
►gyógy- éa lürdóhelyi intézmények is még többé-ie»é»b« fejlődési sUndiumban vannak és o»»k fckosutoaao érhetik el a tökéletesedést?\' Éppen olyan tagadhatatlan-as i«, hogy—torskép, melyet soooymus a magyar gT.ógyIBrdflh«)yek-rői bsaa\'ai se a hasasa nüulajstruui, melyet. íuluk BsiirAllit, a iéoy»knek nehogy sem lelet meg,
Zala 4. szára. (S lap.)
csak lukasnak lekimhető éa a Isa forgó köiülmn-nyék faffiletea megbiraftsárav*|i; a Jóakaraté* háiafisag cégére nem fsdeshet uiy -< eljirá«i, p>e y e«ak kriiitál, helylelenttl kr<tisá>, debóuMtil, gáncsol *s mint mondani aaokiák: a fürdővízzel a gyermekei ia kiönti,\' f ". "
Nem telel meg a valóságnak, hogy a manyar ayareló-é|)oaáaokon lakáshiány érezhetőé* hogy a talajdonosok » rögtönzött szállássá átalakított füdőhelyiaégek magi t arain aksraának meggaz-dhgodni. A* utoso években a \\árasokb»n- lábra kspott felette nagy épi\'kesnf Áramlat, kórtig, a yyépy ta Ifirdőhelyeken ia elitrjrdt éa valamint olt, úgy ilt i> rmctiót idézett elö, oly»noyir», hogy hu a Ír. quentia nem fog egyhamar nagy mértékűén eu.ejkednl, úgy k tűTsJaonoiQk elszegényedéséhez, senmmt mrgazdagodasábox
foeJnkább vezetni. Ha in protixált___állasokra
a»iksét vsa, miogyan~mftré>eh fra nagy ritkkfr twdul etn, úgy egyjflrdőkaDlifrelHeeeb 80 kr. — vtlávi ás^al fgyöt napontaegy fönntfca námittaiik.
anonyn.ua adatainak hitelessége, midőn lAttxólag ■ egészen komolyan il\'iija, hogy[egy ilyen fördőka-bin liiAjáért EimhdinbMi (talaa a boldban-?)egéeá aspi ellátás, Uleic lijásul kapható. Kisum
lenealis amiét I _ , _
íli a bétkocai árakat illeti; a fürdőközönség jobban van védve túFkspisok ellen, mint a váró* lakája, nert a Inával ellátott bérkocsik -korlátóll. náiVa a auktiak -Hvimycbbeír

1900. január hó 14-én
Anonymmmak ama derültséget ke lő megjegy-aáw, hogy magyar lüidobeljfétéo vagy egyáltalában ntiu kapai fürdői, vagy <>ak olya\', mely mé* elét i eapeu relé ejkessilvs, lufábbá s«, amit a »|irócrts\'em-ágyakról uiya*lr o\'jr r*"*1* s«|N, llüjiy mindezMT komolyan foglalkozni ™*rMm
Ason . saemrebányáo, ^ogy átírásaim szemé* lyes érdekből erednének és ás ismeretes stiucz p< litlkat kévetik, ueai ttteibet engemet Ki számoa publikáiiómat, melyeket 40 év*s bal neoloftiai mQködeaem alatt a nak éa nspi«Hjtó-Ima közrebocsáloitsm, ismeri;, tapasztalhatta, hogy a magyar gyógy-é* ittrdóhelyék ténylenes hiányait nemcsak1 hogy nem szépítgettem, hanem résignatióval mindenkor nyíltan megróttam.
A kilogásialansAg és tökély sninvosslán a magyar gyógy- éstördöbelyek csak akkor fojnak állbatái, ha mim kttlfőldón, ttgy jAtunk is, jog érvényes, kötelező lürdőlörvény fog sancttonál-latni, meiy, valamint a fíirdőlulejdono\'oknak, ugy a lürdőlflsönségnek jogRii és kót« ea-égeit, különösen adminl-traiiv tekintetben, pontosan ssabályotni fogja.
Annyi azonban, niiadxn jeremiádok é« pan-nstzki\'dfiiok ducári, máttelt la kéUéjtel-n, hogy a magyar gy.\'gy-és Tfiirdöállowások jobbak hirftknél és hogy nem ritkán a kaladíla\' némely

| azokat fiirészpor, konok vagy hamuval dosan behintették.
Kütegem. ezen inttíb(ittstm pontot víg-rehaftMnak ellenit vitt alkalmikul vi\'Uttn — MnnÉ^i hogy SfM Átírok elStí^ tntigtAtnél u járda a fenni említett határidő akut a gyalogktidtJcedis kioánta jé karban nem | lenne ^helyezve, ezt felfogadott munkátokkal a háztulajdonos minden további (rtetiUte ét \\megkérdez(te nélktÜr ennek a sjúkséghsz \'képezi -végrehajtás utján beeeedendé Itükeigére -azonnal ieljentték.\' - _
Ezúttal .figyelmeztetem a város kö\'tb\'nsé\' gétf hogy az udvarokban felgyülemlett havat {az utc4ra~kűapátol»i at utrtndSri törvény értelmében aigoruan tilos.
Nagykanizsán, 1900. január bén.
Deék PéSfr
^ *." - rtndirfikefitétf.
inkább a lDrdékö<önségnet>:lehetue tnligdonltani. •Peccatur intra el ex\'tt muro««.
Dr. Mangold Henrik, Úr, itaáaos, ArdSorvoi.
Hirdetmény.
A város házából.
IriretöVé teszi, b(-gy a>ok fölőtr pontos lelű-gytletel gya k oi olhasMi na kés közelebbi érim keV
jáarkról érte>Ólhe,seiftk. KeJyek rfei.dtscn szigo-inan meg i» Unteitrtnek. •—
A taL\'e d \' I óié, mely htm ritkán olo/ója éiretdi hibáknak, gyógykerrsök számára úgy »em igen alka;naf>, tp i ly ke.éfté uV almes tolna a bt-rzurágoi és JtliangoJiságt t keltő teparatiS\' mus. De valóban legalább ia naiveáa-volna ftitel-- hinni, reméuyleéi ta elvárai,\' >(>t követelni, hogy éppen gyógy éa\'fürdőhelyeken, melyeknekconiin-gense töbuyire idegenszerű, rang és hivatásban kü-löobA<ő elemékből reeratálódik, ezen >ajnoa| mindenütt cnltiváll, begyökerezett és bmjái.zó kúszó uővénye n lárxadalomnak, kiirtható legyen.: Egyébkeat, a társadalmi viszonyok nálunk most már sokkal kedvezőbbek és babár a fürdőközönség ntm is képez rgy családot-, mint annak lennie kellene, ngy mnpneintra oszolván, tllbbj családot "képez, mélyek egymig méTIell, zavarta-1 lan békében, >ajét facőnjuk szerin\', löllik a lürdöidén)t.
1.1900. sz.
USLMVM
z . ■ - -y
--A iwsft—hrf^Ti előforilidt nagyabb
zások alkalmával azon tapasztalatra jöttem, dik egy
--A (tild és hizbirtek vtdn jdní általános
jövedelmi "pótodénál számításba veendő kamatterhek bevallása tárgyában, j A kölcsönnel terhelt ház és tötdtulajdo-nosoknak az 1883 44. te. 13. §-a által m a. kedvezmény ~ adót (itt, hogy a., föld M ház-birtoknak altalános jövedelmi pótadáfáüál levonandó az illető • tulajdonost bekebelezés áUal terhelő kölcsön után az adéévst megc rlétéée yégtSjténylég le nem rovott tíke-mara• vi kamatainak
mar
hogy a háztulajdonosok jó nagy része meg- í^ kamatuk
iw:-a; ha is vannak kebelezve
várja a rendőrség külön felszólítását, hogy Felkivatik ennél fogva Nagy-Kanizsa v. háza tagy leOce előtt elvonuló gyalog járóról ^dektlt adózó közönsége, miszerint az « a havat eltakarítsa vagy a síkos jéybufkola-lcétoél kiadott és a városi adóhivatalhos be-tot fürészporral, hamuval, vagy homokkal \\ adandó nyomtatványon a kamatterhek beral-behintse. llásál folyó évi január hó 31-ig annál is in-
A gyalog közlekedés jenni említett aka-l^ébb- eszközölje; .meri a később-beérkezett dályainak gyökeres - megszüntetése céljából felhívom a háztulajdonosokat, illetve azok
képmelóit, hngy havazások esetén házaik és telkeik előtt elvonuló gyalogjáróról a havat veggtli—<2 Aráig illtiníeg a nappali havazás megszűntétől számított egy ára leforgásaalatt eltakarítsák; síkos jégképződés alkalmával
vallomások már figyelembe nem vétetnek. Nagy-Kanizsán^ 1900. január lén
Neu
Lengyel Lajos
-k plfliaaM.
Néhány .nap múlva ti-riamboa megint olt pipalgatott a lombos v*d|(esztenyela Árnyékában.
NrjülOl tudta mar, hogy Margitka nagyszerűen eljáthzolia rOvid, dér fonto-i szerepéi.
Mindegyik udvarlóját kelengyedarabon dolgozva logadta; -•■■indegyik megkérdezte, hogy rnien dolgozik ; mindeniknek megmoudia suttogó han> gon, kelő pirula-eal, hogy kelengyéjét kés.ili. Ax advariók arcán kivete. nélkül észrevehető \\ olt a megdöbbents, lndiszkrét ké\'rdesöskődéstől óvakodtak s tellQnő levertséggel távoztak.
— Milyen komédia lehet még ebből 1 — gondolta magában Galambos, — Az lesz még csak a cilra dolog, ha most egyszerre mind a hárman\' megkérik Margit kezét I Pedig ngy les/. Előbb, majd i*ki te-znek egyenkint vallomást, azután
eszéből ? Mutasd c-ak a leveleket! Nagyszerű I Galambomé átadta a leve ekei, aztán\' szinte suttogó hangon Ihondta:
— Megsülheted a ,Oatambos"-familia eszét. Mind a báiom udvarló elbúcsúzott Margittól es sok sxerencsét kívántak neki az ismeretién boldog vőlegényhez.
A véletlen.
Irta:
Vajdai Szabó látván. ...Az élet olyan volt előttem, míbi egy nagy
előttünk fognak ezintén komolyan nyilatkozni. No! ®re« l*rm< clf.aB^gal, ami mind,hidegen iszen végre is ez nem lesz Valami megőszi 0 baj; I ba«ot\'> 8 ,io ntm ** annnk 8 U" mert rgy-zerüen Margit valasxtásatóMUgg. hogy remDek»^T " enyémnek látszott, kié legyen. Hanem akkor csakugyan hot
<i kell
ám látni a kelengye kétziiéaéhez. Akkor már lehet is, mert neor megy blindre. ; itarsszkás mosoly-yál kisérfé Oalamboa Ádám ezeket a gondolatokat éa tele jődövel fújta szét a szájából ömlő lüst gomolyokát.
Valami. zőrrene>re bátratekínteti. Oalamboané jött sie1 ve a lakásból-, egy kis levél-csomót hozva magával.
Galambos diadallal ment eléje és suttogva
aaendta:--^t^-
•—Irtsa? Nyilslkoztak ugy-e? Bizonyosan mind a bárom komoly vallomáat teit.*Noa ? Ugy a
aégjs csak jó pallanik ki a Galambos-lamiliaifeHelt meg. Ezerféle dalt hallottam egyszerre a
A tukírböl hidegen verődött vissza komor alakom s >z aranyos .cifraságok filoxőlikus nyu> ga ma keaeriteiu A nagy IQg^önyők hasadékai komor gondolatokkal vo\'tak telve... Minden ridegen utasította vissza szivem ide-uda rpp-. peoö érzelmeit sVn búbánatosan jártam tel s alá. . \' 1
Egyszerié azlán megcsendült valami a levegőben, mint egy távoli hárlanak a szellőről elkapod hangja. K egiezzentém,...megálltam... Hliten otfsn Idea,\' síivázággiióan édei voli aa a hang.
Nem ludtam kivenni még semmi melódiát a a stivem már is eztrféle ismeretlen gyönjörüaég-
, valamennyi közölt ot> séjlellem egy exeregyedi ket, a legszebbet, legédesebbet... I A iene hHSd m bdlg éKUbMn hinglölt l\' | mire odaéVt a terem ajtajáig, akkorra itt benő ia minden megvállózoll...
A nagy od.tarok kigyuladták a a tükrök szemkápráxta ú módon verték vUsia a hullámzó \' fényeaséget, Ax aranyos cifraságokon babxoU, ss porkáxolt a fehérlő sugarak áradata, a függönyök rrj elmesen >u*og:ak.t.
. Eddig magam voltam a teremben a most egy-szerré tele lett as baliasan ölöiött nők c-oporl-jAval: a gyémántok stikráftak, a seyennubák {zizegtek, sa fönséges zene egyre *zói, ugy,bogy , azt hittem, a szivem megreped. KOrQIű\'tem férfiak hullámzottak a a csevegés reszketve karolta át a aenenek szivettéy>ő melódiáját.
Egyszerre ciak elhallgatott minden.
A terem közepén olt állt egy ur, közönséget .otromba arccal a legelegánsabb ruhában. Nyo-í morék toll majd minden ixebeu a a szeméibea |olt csillogott a pajkoe dévajaág melleit aa lalenl [jóság épugy mint a sátáni káröröm. De nem ébresztett bennem utálatot, sőt inkább azt súgta a szivem, hogy ez\' az én jóakaróm. De mit akarhat ilt egy nyomorék ebben a fényes társaságban ?...
A mellettem álló lérliak körül némelyiknek ; Idegesen rá dalt ösaie a szemé, amikor a nyo-|morék ember pi ;cntásavaf találkozott. A hölgyek közül néhányon azintén titkos didergést vettan | észre, a mint elhaladtak mel|etle. A mikor ennek [ilyesmit sikérült éazrevennie, a sátáni káiöröm
.9.
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 4. szám (4. lap).
1900. január bő 14 én
Esküdtek szolgálati lajstroma a februári ülésszakra.
A nkaaiisai törvényszéknél (.■ hó II-én sor-■eltáh kv m u| bfliirátji pmeiidlirtaa iwtüdlMé-kének atnn tagjait, kik mar februárban -megkezdik híréi luokeiójokat. - \'■■ Í--
A kisorsolást Tóth László tnwénjsséki elnök véSeiése alatt a* uj (örvény 13. g-s értelmében égy klllOn liilfTtlaáy pfl»lrflzflUfl. ságnak tagjai voltak T th László elnökön kívül! dr. Kiss István és dr. Eftrl lízabó Jeni királyi | trvsaéki birákL.dí^ Qf5»4y Lajos-^kk. Úgyéaa, Hrrtrtvndy Béla ügyvéd, a salaegersiegi flgyvédfj\' kamara.képviseletében és Szenes Dezső (széki -9, aljegyző, mist jagyaókönyvexető. 10.
Tóth elnöki mindenek elieT felolvasta az. esküdlek kisorso\'áaára vonatkozó törvényszakaszt -s eonstataija, hogy a bízoltaág inegfélelöleg. alakult meg, amennyiben a kér iszéki bírón kívül képviselve van a kir. ügyeaaség s az ügyvédi kassára is., " -\'.■
Előadja lovábba, hogy az es köd tsz élt í isgok kiválottaiasáaak wfapmunkála\'ai be -vannak feiet-w > aa al«p6jtrra» a blsMtság elKt Tekszík"".^
mm ^tjüeítk föl
aiaplajEtromCi az 1 J*tna
urnába. Dr. Eóri Ssabo Jenő bíró ellenőrizte.
l&nSteTr
36. Mantuano Ede kéményseprő Sf7, £tord*a£-ig®end Ügyvéd ^ •28í KtrUtz József polg. isk. tan. M. Káctsdí Kilmán krre-k. , 30. Lö\'duér Ferenc pékroeaier
- Jíelyetles tríüdttk ■
1. ]8te,Alberl v. eiU allenftr" "" k-Jj-Mnev- Vilmos pékmetoeí^
Nagy-Kanizsa
i rarjwaa ■■ W icitire
>lajttrómha az 1900. évre.\'
M^lta JBrtptiÉfttt Kiga
ran bfröTIyenkint dobta be a cédaiákat az
ugyszintérf^t Társaskör és Polgárt Mfíiüi. i Az elhunyt hült tetemeit hazaszállítják és jüuzsnakon fogják őröl? nyugalomra he-
lyezni. , . - ------—------ ---
-MlmevcaO*. A kii ál Skéim Elek ewiifl
íártabiróslgi aj jegyzői a perlaki járishiréesffcna atbiróv* iwvezt* ki.
-r Alktlfaiia,\' Az—igaraágflfy&taater NoviÍKkyimsef, caaktornyai kir. iaraauiro<aii-_ kii. jnáuiróttgloz "
h\'iyeate át.
— Kijegyafa. AugenftldJ?tilőp nagy-kani-isai körorvoe leányáf(iizelfa~kt*aaaronj£ alj*. tjWr- Kde Jenő, az alsódorthorui Djiaáy, H rschler és fia cég tisztviselőié Noyáa.
— ieg^távllaiilá* Csáktornyán e hó II-én jegyzővlia-\'z\'As volt KoUtntckioi Béla jifáai főszolgab/ró-vezetéf$ álair. Ket pályát* közül Délies Bála bakónaki körjegyznt válaszolták meg egyhangúlag, ki az esküt lego\'t le ia tette,
LA válását áa • mosgalmss keidet után várstlatin* figen eima befejezési nyert, mert a harmadik j komoly jélöíjj fiarokko Miklós, a moh ér utolsó napján agyonlőne -magát. I— - SHMMH*iaaiiail»lá. Yéael Haaó ieteayaí illetőrigfl. ugytrnCLtsiÜJtkóa VíZ9tílti8TeCI
Nem v^tlan érkezett aTiTr^ hogy dr. ^ra.rreit UTa^cy iHeiygü ugya*«-, , .. r , ,. t,.-j, -. t i lani lakós, vh amint kukoru \'dr vyzRt«knavi>net I taleHdvay József duesnak. faldbirtokos i^nV.mr^ittw^
hunyté mert már fevek öta magában hordta JugTanilleci lakói vuzsiéanv^nek HaLUr-ra kért
5 farkat. J^zsel-kovácsmester 6. Németh Imre.t^rvsz. írnok \' ír lMhmann István- fSldmives 8. .AbHoZ/w-Gyula. v. TiTváUlnot Ctolost JtnS ibtr. a\'jágy/ő tfj. Higedüs: György föídjaives
ft
R E K.-
I ÍHIMIl.Mliiyiíll
Dr. Vizlendvay József, f
I
jgggl .\'-ra.még csak 38 éves f-atal ember a halál ffttvállozlaiása l>e ugymini<«i^i
t. Dóm* János bérkocsis N >gy - Kanima 2. Dr. Sekwart Zsigmond ügyvéd Keszthely -8. W\'ajntr Károly" kó/gyáiti Nagf-KanizSa 4. Hild Ferenc kőfaragó „ , 6, Beiehen/eld Sándor keresk. „ n * 0. Ilulit István v- lanácsor
l..-Baudit Ernő nyög. gazdaliszt Keauhely 8. ínitder Lajos" ügyvéd , —9. Ebttupunyti Len -földbirtokos Nagy-Kanlzra 10. Séfwtyéit Lajos ttryvéd \\ I\'nritiri Jánwa aiagáwaó -1-\'u. ■ ■
.csiráját Mintegy j-hét előtt nagybetegen I gedtetetl.
GOrbersdorfba ^áiriint(Ak és szerdán -ott - Cr»d»lml tUkáte. MMk SlaJort
érte a halál. Dr, YizUndvau 1 jogi; .Í^T ^^
-1 / . -. —% —* : uradalmi titkáriának nevezte kt Bírjuk a km-t-
tanulpnán^inak befejezése uian egyedül a vezH, ijtéreiet, hogy lapuokai a- jövőben tn.-g
gazdaságnak élt; noha müvelts ge\\és va- j gyakrabban leikereai dolitoaalaival.
gyonn egyaránt vezérszuropreprcdcsztinSlták;-— BailMBIVNII káígyüléi. A nkantzaa
Öt. Mint Telvhü függetlenséginek több izben | Tárnakor folyó hó íl én vaaarnap d. u 4 óra -
fel is ajánlatták a képviselö-jelöltséget ^"■."J41 r??iil\'ú
—.—= J ,, . T7/ nAlynrk egyedüli tárgyát „a nkaniitai PMJn
ét noha azon általános^ tisztelet és szeretet, réiJttmi^k mtgUtrtxi átirata * /Vf.
aaélyben öt-az e^ész megye közönsége ré- %/f/.ll(t- - | ^....i..., .1 -it ,;J......(
12. Sihmiedt Károly polg. isk. tan. „ „
13. BeíélhyIstván ügyvéd Csáktornya
14. id. Kallotirt 1 Pelyva) Jói>ef fü\'drNagyKanizsa
16. Ambnut Nándor nyng. őrnagy E „ 14. \'lörSk Ambrus magánzó....... \' ,
17. Baídekóvici látván gazd. hivatala. Keszthely Ili. Símen Gábor ügyvéd Kagy-Kanúaa
19.Ilonáik Karoly gazd. hivatalnok Keszthely
20. lótk Iirvín . , \' Csáktornya
21. Kálloines János főldmives Nagy-Kanizsa
22. KugUr -Antal ékszerész . „
23. Lendtatf József nyng. p. ü. bi/tos Keszthely
24. dr. Hajit Fereae-tigyvéd.Csáktornya
25. dr. Fried v/dón ,, Nagykanizsa -
f?rüfl&aum József az alts^ lánosan ismert ,tírünbaum éden\' aa (gyknri a hírneves ,uidó oanda, vcMlt;*." folyó bo 11-aa 74 éves korában elliMyl. dsmosak Nagy-K mi-zsén, hanem aa egész Dunán\'alun elöayó<eu
csakúgy lobogott a szemében, s.én láttam, bogy a férfiak és nők arcai hogyan váltak halálaik-padira ettől a lohogáslól.-
A kis ember kezével intett. . ^ ____j veazitem JlUkükie.
Néma, nyoma*zlb csend lett agy pillanatra.1 Mikor már odáig voltam, hogy nem megaáólali valami aoh< sem hallutl, 0rn-,i ölni, c^ak ntzm, egyre hezrtl az ö
szesitette,a mandatumot okvetlen biztosították tárgyéban\' képezi, volna részére, mindenkor szerényen kitérti — H«i*iozAa ■ a megtiszteltetések élői. Halála az egész megyében mély és-Őszinte részvétet keltett rEgy tetőtől-talpig derék magyar ember
és önzetlen hazafi wállt dr - l\'itUndvayUm^^ ax «iKunyUl,"kí; miután aa »gyk..rt Józseffel sirba, ki a vidék lakósságának nagy nagyhirfi «idóbanda I-foszlott, miuttubb cigány-iótevőle, a mágya\'r vend&szeretetnek pedig zenekar tanítója éa elrf muzaikuaa szarepelt,
igaz mintaképe volt. h Zalamegyei G*td*-\\l ^fM^T^\'\'1 kalí<i dan Í,/lnT . m t* ~a .i^r \\r \' tr ■ . 1 kevés dtesöBéitet azeraeti a magyar zenének. sdgi Takarékpénztár NagyKanusdH, mely- Még C8.,k pir 1)6imp e,öu teit. 1. hegedttjit,
nek az elhunyt egyik, alapítója és igazga- j melylyel úgyis mint zenetanár,\' magának **
tósági tagja volt, kitűzte a gyászlobogót nagy osaladjának a tisztes mageibalaat bt«lo«i-
y^jg^^^^^^^i^^^^tola. TemítSSé ma vasárnap dsla aa 3 órakor
kellelt ö« fognom s . tnindiM _ Klrályaérlé*. Az alsólaodvai képvla«l0«
válaaztas alkalmára! fiain Ferenc néppárti kor-
• - ■ 1 \' Aztán karon tehezebbep ludtam karját elereszteni. Mindig azt sugia valami, bogy ba elbocaátom magamtól, el-j|M Dobríban tölkervite a kormutjpártií
.ITairfO klíiTkndísoíkal Illette hem e«ak Okai, tudtam ida még a király ismélyét 11, iih ATidW Fer^no
letesen szép zene, élénk menüett tempóban.
A kis ember elrendezett bennünket. A nőket\' lelallilotta egy hosszú sorban, a férfiakat sziotugy j velünk szemben. Mindenki szemközt állt a páijavsl.\'
Szemközt állt .velem egy leány. Valami meg- i rezzeni a szivemben, a mint a pillautasa hoicam éri. Volt valami elbürclö az arcában, de nem tudtam, mi az ? A klafeKÍkus formák szépségének a gyermekded körvonalakkal való csodás össze-1 olvadása é| vagy az arcán ítlhelelkéijt szétáradó-, | a az élei pújával -fenséges bármontába ipi vadó gyenge hatványéig?
Termete a legarányorabban karcsú; lábai a kis selyem -cipőben olyanok, mint a pehely ruhája csillogó fehér selyem, baja csillogó fekete 1 benne dísznek egy sziporkázó briliánsokból összerakott virtg, a melynek közepéről egy ru-binkő szórla izet ízzé sugarait. Mintha csak ezüstből lett volna az egész ruhája, a mint a csillárok lényessége végig szikrázóit rajta. Az arca olyan voli eötiem. miat az iateni bocsánat aymboluma, a mely a tévelygő szivébe túlvilági lényayel rigyog la. ,
MrgVwdffdim « láan. ■■ =
- Eleiéte alig értünk egymáshoz, a midöir egyszer kezem kezái érintette, ugy éreziem,! mintha ott nyugodnék a béke, az áldás, a azeretet fehér* galambja.
i azep tzemribe a varai, mikor röppen onnan rám |egy pillantás: akkorra véget éri a tánc 1 a lár-a&ság szétszóródott a egész teremben.
Leültünk egymás melle a én meglógtam a í kezét. A lejünk felelt egő lámpa, a melynek oldalai rózsaszínű drága kövekkel voltak kirakva, \'[ szrhd lényt hintrll az ő csodálatosan szép iarcára.
\' Sokáig néztünk igy egymásra. Aztán én térdre ereszkedtem előtte, megcsókoltam a kezét 1 könyek közölt ausogtam : " M\'" " Az ö arcároT pédig^jtzivembe sugárzott mennyei Irgalom és a löraTwrelem; sziveiébe sugárzott a jövő boldogzágánar-Meölénjv
Azon vetlük magunkat énre, ho^yfji társaság szétoszlik. Kifelé indultunk m<-is. Az ajtó közelében ott állt a nyomorék kis ember 1 jósür gos mosolyjyal várt bennünket.
Oda léptünk hozzá. Eb megragadtam a kezét. ^
— Engedje meg uram — siöllara — hogy ezerszeresen megköszönjem jóságál, a miért a legdrágább kidcset nekem adta. De badd .tudom lépltbb nevét, hogy örökös legyen bálám — Én
szerelmes kormánypárti rála«zfó li«yelme-zteteaere még keményebb saavakbto tórt kl a király ellent Andor Ferenc erre becsületsértésért éa király* sértésért fiVljeleiitelte Fala fareseet, 4\'a kit a zala-egerszegi tórvaay-zák három heti togbA«ra, tíz lorint fő éa öt lórint roai|ákb0at«(é«re, egy évi hivátalvras\'ésre é> politikai jogainak egy érre való lólfüggraztaaéra Ítéli. A királyi ilé.öiahla helyben hagyta a törvényszék Ítéleté\',\' ellenben a kir. kúria L büntetötauáusa, S ibeatyón Mihály bíró előadása alapján a fogbásbQatetéat bat bélre emelte fbl.
Zrmvkarl vMalkaf. A nagy-kaaU zsai Katonai HadaMyán Egylet zenekarát azon tiaatélét érts, hogy öar. űhty Kálmánná űröd rlgyáei földbirtokosod elfogadta a aaaak a r véd* nők égét. Tvboly Vidor ügyvéd a Hadastyán Egylet elnöke vezetése alatt • napokban káldőtt-
I atg kerene lel fiigyáeoa a minden atáp é>t jóért ) lelkesedni tudó aróőt, telajántvi neki a védaok* I séget \'és ez alkalommal bemutatta magát a 20 tagitól álló zenekar ia. A vendégszerelő úrnő a tiszteletére megjelent küldöttséget a zenekarral együtt megvendégelte és as egylet jótékony loajjáTra 100 kormát rdomáuyoautt.
— A a uj *lkor«aáa»k A becsi pénzverő
a — véjetlen vagyok I — feleltei hivatalban eFkészüliek aa első 6 koroou ezüst
kis ember s azzal eltűnt... pézdarabok. As ötkoronáa pénzdarabok nem aók%
— . kai nagyobbak, mint ^jelenlegi ezüst lorintos; míg
1 \'annak átméiője 29 mi limeler, az 5 koronáaa
f
Zala 4 . BEim. (.5 Itp.)
vm gyár á)U) készített csokoládé napról napra jobban terjed i»z egész
é$ 010*6 országban
\'^Nagy Kmtiiutvasárnap *
36 mm. Áf átmérők- tehát uuy aránylanak egy--máshoz, mml a* 5 hoz Ai érem egyii -oldaton a* uralkodónak a képe van, ezzel a kör- é< kttün/j" i/ónól, lelté\'len tisztaságánál jogya fttlUl ! \'BW \'ft 0. Atwatr. toi\'jfetolinulja n flsKier más gfirimánjulnr. lilfg ■Hab flal nr Ap jüar á tmgpjk xol-j ertbetfl.-Iiogy hazánkban tnég annyian akadjuk
«ialo**~*ai Árták san píiuiuaaa .inegjétábifi . ölyfrép* ÍJb^ ~í kiválj fflilg^ftS termák t^y^ jp&fe, fejit? ppn. hogy a birodalmi *aal frtrflakliríl! 5 aprölöá-fjőidi gyanroa.iyt haa/nálnak.
~mr\\ korona ^easi toöl—awlyak ejiymáaiaíl---^ fffvftro* <ttal»lsioal<A«n Bndapest
feabérkotforuval vannak összekötve A sas tőlőtt mékea t/1 város mait bó 21-én tartott rendkívüli
^900. január bd ií-éö.
ez a lö in*s va: QuirqSe coronae. A eat-^ÉFF egy kis mez£n a veretes esztendeje g? 1800 van
triVzjrVttiésen a mintegy millió korona értékél kepví«eiő épülete\' éa ingó«a/u tOsbiziositá-
KoazedfT.ldalvee — J labor Aaaával & Daai JátmflHdmflvw ~ gá>vári KataMuaal Bedenek Jáaóa töldmíivwP- Vadán Katdftsnal. Kálwiea Jóaial A Krusoan AylMfllAval
Vas Jóaaaf földmtvee — Tómaaica Bonillával Marton Unió — Horváth Rozáliával jluMf Fai ama, tflilfw
lilu.if Jalttáafda,
I R « D A L O E
M—tok éltto cin alatt egy aagy vAUalalst iadt#U mag aa ellaySaan lamgtt PaUaa iiedalmi él véavttraaaág, melynek aia$ flaeUt mi valttk, a Btüt Dadák Creaeaaa Lajos, a ktviló egyháal trA tata. landktvtl kedvae lairáiban lépnek eléflk a kaik agyiá* afjaa aaaatai Aa iró rend<?seo egy bájos epta<4ot miit ki élaiakMI a eh ken tttat aa alak kidonbornásat. trafya gyéayarl. »tyi* ros. könnyed, mtadia ftföi art virágoktól mait éraégia dálataean bektaalgd ia meggyőző en$i« A. ÍHel klípft kiálM* táea pedig igyiawii v«giepó Biaráat elsMadkaijak, tégy aa egeaa világirodalomban nem jelent meg laebbeo kialltom secntek élete. Á főset élén Tary Cryala !«^nftvi«aaakaak
leltQntetve Ugyané meaAnak két oldalán pedigJ g^val csaknem égybangaUg az Osztrák, Elemi -Ct ajafigft»j#ctt megj^Hl^sfl^- 5 G«»r..Az aj Biytyi^- léfzveMyiártasag badap<yti fiék [ggggfri pé^i^araboa wérewa atajao ^fltek^öP^n^ar T^sspt bízta myg: Étén ir\'ei^t tÉltra r~irivttf A- majrvar. ötVoroi As/kiöl még semmi hír- . Alirari, a szó,vei kezeit: biztozifó i n»t*oieJc ajánlata — Ö. Kogy Sándor dr. a eUeaéb&n tetemesen olcsobb dijat ajAnlottfol
flk/yar O^w^cimü pé\'oaQgyi évkönyv j;g2éke»\' löváro^ezen határozata annál figyelemre -Mer-wzlöje nhátgazdasdg" emmu ui Tapoi índi- L^aííS; mert axi aa emilUU ifitáaet megblzha* | mtif* a iiari
tolt. a meif-^ iBezftgasdaaággal kapcsolatos ipar.1 ié*ágauak és vagyoryi biztonságánák megviisgálAwi I ^ a kar^atoti tempóm tm«i volt «Nfa
kere kedjem éa iöieg a pénzügy érdekeit lógja alitaTlreiim:il megemlirjük, hogy Soproa j iL\'T^lL\'llZÍ\'1
Az eddigi kél azam~ramü.iyiiL,gitd«K >zhr kir., vaxm ápiUeieitáa-iog^ait ta
tartatommal jelent meg. A lap szerkesztése ídoCartNiura es 2 miirió kurooit -érték erejéig! JKraaábatat A hátWbai Huayady Jáa«t Mmac 1aj« víllaa kiáll^á^a egyafánt igén gondos. Káinon at Oaztrák Elérni Bízíoertó "TSsíVöny- f ^ * U »ttár Mii r^Ut katyrt la aaaai lattá.
Nekörztihetet^rt házigyógyszer a Pser- táraaaű^.mJ biztositoUa tűzkár eíjeo^
—i i r |.I Ml if >iin iu II ji\' °.„1. ..L _______ 01-n-ijux.irj " a IflfakaBVdtó Hatta Mánaamk ajáal Ifa aatp a Jaaaar ka
Ui, mejjtii m***w*r a -raervadó ároJ^TgKS aia^artaó k^, Wt (£« i^Sy \'widt i
tw bajnál a tcvgyoreab&án-^ég li^wo>4bb»n Q^gTTgk-Magywr orszagban -1 Mviló, btolirtewi | íaM■ Jtna íjai }•«aiii mm
^Mifn^flP^^^ryyhTre^^Tb tíe-;vgrók leiéit. caüuáh ei/vt^iiing^ó e.ismerés |eiötiank/ A aáövegkotti Upek Dirtaf Atwrt, 8ada^rlr
: ^j-w^y^ ^BlöwiiiarF lkfta»Yti* áa fJáaal^WHa Itta HntUat ipm
i II aaoHi koiiilwlay aa^f^\'^Wtt-
aolyt kaiyaa a ioagyár aaaatakra í* aaofera,\' Itt aAItat ta>;
héz emésztés, gy»mnrbait ko its, iíleifen fejTíjas,
halható.* Wiut a gBomagncákák. kap&arólr Nt KaouaAn Stram éa ILiein eaégneK --
rf
^aápkof Ab. c
Jelezik miudei.lii, ha á landónn ktozlejhen taraja MálrvAny kád, mélyítettI^poaőkkel, eféaa aj I időktől fo^va kiváló tiaatalataak örv«adaaak, vaiaalaiaa a UhdacMikat me yek>zamialan eselbin C-odáa 9Ímáő Bővebbet » kiadóhivatalban ®raaá|©k, (aatvérűlatak. agyaafttatek, a ktttftabM fcf*
ba>á8tiakn^ bi/onyujtak 1 lekeres, mely 6 d.-boz -----flífíí^J^í^w^ f^^^TSÍ^i.VÍJL?
á 1 >bdacs L 05 írt. A pénz eH?y*t»8 bekül-1 dése u ári f terkerc-et 1. 2b friér«, 2 Tekénél. jj. ,30 trtgrt, -3
iriiontve - Pdérhofter j^gyógy.izertára; Héea I.
— Kram-Kfau»»- Hehéiikcrgar. Eien három uév m^ly-luiiü ;bén euyet jelent, de- két J í esi vér viseli, most a rendörsegünket élénkén lóglá koztatjá. A nagvkanizsai—lír-r -ögyó»»zéKbftzT nííyanis teljeleu és érkezelly bogy Tincze Adoill
Anyakönyvi hírek.
Mult héten bejegyzett szűletéaek.
Horváth Gydrprv aapaaáaoa: Kámly. Jankovic* Gyur^y, kádár aegád : Nándor. Fülöp ián ót, roiámo vas: Ró\'aáltá. I\'int JAaoM, qapaaámoa : lláűa. Kúj»a A iwi», KaikftuiBé : 1^0la, Jlrtthtlmu^r KaroW, kaiaua :• Lajoa. f.\'iODdor Ja^oar aapaaámoa: Láaalú. Horvátm lka.alla,
éi társa gráci céanél alkalmazasbaji volt \' Krass
a mólt év. november-december hónA^^lbgH tt w.. itoaaiia ta.i6d. Jáaui.
....... i • ,r .,.. r . Kuváca I/ajog, láxmaaiar Lajoa.
reá bnott raktárból több ezer korona érieku arut» KriiJlic? 0^órgy fazeku. jnüanna.
elid genilett, mely aruk, mint bebizonyosodott, | Mcbarar Karolina, asoiiaJáiiy : Oyala
N^gy tCani^H^ról kflldetnek szét az illető megren- Í Hiitingar Tar«alar háaraaaiö : Margit . ^Vöknek. Áz~élréndeir nyomozás ayomdtai avgéd A rendőrség ugyanis kipohatolla, hogy\' Kráss Antal a| gráci. cég rak tárnoka, bftryjá^ Pétért
egyes előforduló bajokban, aaaavadaaakkaa, ayavaijlkkaa, I aaoval.jaiaAaaiiaaia álattisaaayok kötött ktvát^aa aagé*jtl hívni aaokáa.
L A mit bt ílaatn van iaman ás «tJ Mmí iia U kr. A müvet, moly aa. esstargoait tk^tianyil kaláaaf jávi-hagyaaával jalaaik m«g, 6 aalaaa, fiü fakata aKÜaf aa aAftW baltkl |au aaOvaf ktaá avoaoU kép tagja éiaaltanL
alvgen aj IHljUt • ptnnan tftaaara wtfmm^ aéaét minden karasatáay cáűádaaa. Bijoa, tfaa cs&kaam irdakfaastlő i a aaltatt (artalaágóa, aaivat*lalkat aamaaitd olvaamányra fognak aaart taaaf.
Mígroridelhcto minden liaaal ki>avv- Aa |MjdrkaraaktdlaAI ■adapaatl üaylá, at aj»A|lréfc lap)a Aa a tiaaaayolo magyar nj^firá. aki mafaiapiiatia a a«|i aw* jébfii, miaiHii VmiUi BBttgtSaavif « ttwkwwnfl»% tula^áaaa gyanánt a HÜDAMCStl NAPLÓ % maaéa aákart ért al A lalkaa kis os*pat moat, négy ad tat év laf«irgAfla atáa a aaa*
a- graf;i. c
etcsalta állomásáról és rábírta, hogy Szombathelyen- telepedjek le és ^nnét &hombirqér Jakab név alatt az ö cégüktől rendéljen arukat. Ezen! meg.endelé^ek meg is érkeztek Grácba, d^ a raktárnok nem annyit küldőit, a mennyit ren-j de tek, hanem amennyit éppen - akart-. Scboni- j berger Jakab illetve Krass Pé\'er Szombathelyeu megkapva az árakat, ezeket Kanizsara küldte | Jírmuz AdiJÜ né/re. mely név alatt a régi sör* I házban raktárt bérelt; innét intézettek, azután el a megrendelések. A rendőcaég személyesen meg- j győződött,,hQtfy\' Szombathelyen Schomberge r ceg ] nem Utazik. Folyó li\'o Xl-en leláílHiaMa Krt*s Petert Szemere. u. cai lakosán^ A Krau ■AVfluaa— I Schombtrgtr (irma, dacára, hogy már néhány ezér korona értekfi árut esküdött meg; mindig BOOO-IO.OOO korona értékű raktárral bir. j Krust Péter, ki öcacse -áldozatinak mondja magát, törede mea. vallomást tett a c«*g mükódé-1 séröl. A fulajdonképenj\' cegfönók Kra»t Antal — mint halljak —» megtudva a raktár lefoglalását, önként je entkezett a uráci rendőrségnél.
— OiigylIltoMégl kliérlet féHékeny-1 aégbOl 9. bó 6-án es»e 7 órakor a varos ha* udvarában nyftszörgést billatsxo\'U A rendőrök: ^da menve, Molnár Mari, Horváth Vincéoé napszámosáét találták ot| Osizeeavé, ki bevallotta, hogy megunta éleiét, mért férje hűtlen hozzá. Hogy megszabaduljon az élettől* gyufa oldatot ivott, A kórházba szét rtották, honnét teljesen
t kigyógyulva beteglégéből, nemsokára vissza térhet férjéhez. 1
— A «eass és kfaavéay. fyógyítáaára aaar éa a«ar fála aaart gyógya^dat ajánlanak, da a saagéay aaaaVa* dök hajaktól ritkán, nabadalaak mag ttkélotaaaa* ÁlUláaaa faltflséit kait ési aaaál nagy08b figyelmet érdemel aaoa aredméay. melyet már világkirfl Zaltáa-féle köaavéay ke-aóaacaal érnek el Ugyaaia a kpnftcanek egypársaori kaaaaá-lata után még oly aaaavadéaak Ta tökéleteaen magatflfatak, melyekre II—10 évig karaatak gyógyfttrdök éa kllAafüa efciiiiMinkktl .gyégyaláat, .Véaaaaak éa kftrajiéklafc lakli
Milán.
JtfágiM Pereqw, hivatalnok: Mária. jt**tleh«m JoaMif, uapaaámoe; Mária. Aay Jüz.sof, lüldraivea,." FeraucaT j^aabados Kriaatina, hásvaaetö: Rozália. N-jmea Terézia caaléd: A a na.
Mu t hét haSottjal
badalvtt magvar ktadaaégnak legkedveltebb aj légeaelgaltatéba lett. Magával hoaváa fényaa 4a jóktrt Írói aavakat, bama-latM aaorgalbmaial éa. kltartáaaat gytijtrén mtaéaaaap Saaaa arindaat ami a eserkaaat£aéf, a fta^ eaabaéalvá éa (eUéiia* nfll, miad«n irányban független pőliUkáJAaak. aamaeü éf» afllatéaak la mafaa ialéaéaal muuUa kaaaoaaágv éféfeaa ismétlődd blaouyoaaágát adja: ** *> aDDAPEatt NáPiO ma már aaaoaak kalatkatáiéaak történetéhaa al I* eradaU da a kOattaaég nhnpatiáinak ryora ftlkbftéaébea la idSif nem látott példát matat. Éa miad»a aiám ana falt, hogy a BÜDAPS8TI NAPLÓ ulapi.ói a^gérdamUk aal a táma«aiaai A
Buciik Roaálía, tt-hoeapoe, Wglianti; ------------- EUDAPICtCCUlAPU^aak Criaa Aa mrgtiiakaU jrw auiaasi,
lliloch Auguasta lérjT Frkijgsa Audráané, bonvéd aaáaadoa íotkaa, tamparamaaiamoa% kómoty, tartalmaz, kaiáaaakaa neje, 88 éves, ideggyeageaégi ^timerttléa. valóaággal aaanaáeióa cikket, a melyak nyÓ»atékoaaá taaaáa
Sznkocs Jaiioa, 4a«tóoa, 51 evea, öugyilkoaaág lövés áltat a politikai aolyra dónlö jalaatdaégl a|aág vilaméayét, Ur* Jaakó Károly. I hónapoá, ksrgaarat. | earovatáuak magaa irodalmi aaiavouala, gaadag JAfamattv
Kungyei Terézia féri. Toih loaaefae, caiamadia neje, I aayaga, kitünft ártaaaléaai. kimerítő. aUataa, váltoaataa,
— 37 éyea, IfldógÜaOkór,- - |lUv«a lavaiaT a mladaafaadó koaiamiáyáléák fáhaaataeaSga
.Schubert \'Klek, takaca (Oalaa) 61 évea, idült vaaalob. tolytoa gyarapodó bteért: aaprAl aaprm ékaaaaéléan lá>
lilavioa Jai»«»n, nap«oámoa (Ovuriane 29 evei, ilAlt vaaalob.jáaa^aéaak arról hogy a Ht\'UAPKMl NAPLÓ Aayeaea
kezűt tegnróbb ftfag PÉtaérlfayar Józief la többen fejezték ki bálájakat a kaaftca kitfilfi katáaáért Zoltán Béla gyógy-Suriáráaak Bndapeiteii, hol a kenöci üvegenként 2 koro-aáért\' kapható.
— A Finnel €«ebelAdégyA| nagybsn hozzájárult a hazai ipar í\'jleiztéüéhez. E hirne-
Orttubauni joaaaí aenéaa, 74 évee tUd^iágalát, KajHMi Joriö, veadégíéa 27 évev, tfldólob Kalmur oáiiüor. uűiali aiunktT H évea tftdlkarai
Házasságot kötöttek a mu t héten:
8zabó Alfréd, hivatalnok (Bpaat) Ueatrelekar Leonyval ^ Koika Dávid, «aatergalyo* (Nagy*BaJom) — HiráB, Zadaivel.
Siainer Móri-a, órá« — Btalnir íréaaal.-Pákai Jóaaaf, aaabó (Bpeaty — Döme Máriával. Malaaica látván, napaz. Bay £raaébettal. Geróca Janón, köanvaa Mzgyar Máriával. Imrei Joaaeí, liildaüvas — Nagy Katallanal. Horvátit Kálmán. a&abó aegéd — Dánia Máriával. Goadás Sobestyúo, foldmlvaa — Kojcaár Katalinnal. Buda Jóaaaf, caípéia Piát Roaáliával. Döme Kereaoa, b|rkocaia — Magyar Annéval. tízüko Sándor. c<lkóa — Méaaaroa Roaáliával
Házasu\'ók hirdetése t
Kakasa Istvfii, placalr Franki GlaallávaL Kiai Vörös litván — Hrnnuer Aaaával. Saabó Jóaaaf tóldmivaa — Pírbus Máriával. Málak József 4 — Parkaa Katalinnal. Rolf László „ — Perkó Juliannával. Kuhn Wiiiion rút. kereskedő — Márkaa Gizellával. Sttta Imre, tégláaVirág Eraaébettal. Petrákovics Paranca, bognár — Kis Jaraa Jallaiaával. Németh GyÓrgy földműves ^ Plat Katalinnal. . Molnár György kömSvaa^. KaIoyícs jfiraalbattal. Tomaaica Jáaoa fúl dm öves — Horváth RaaáUAval. Mikálvaa József — Imrei Jaliáaaa. gtróbl Jáaoa\' áca ** Hórváth Nikó Katallaaal. TRHK György iQiáüiiraa
BurEa Martival, Baáató Imre — Saalóky Máriával ^ala-Erdöd).\' JKftlSojiz Latsió lüidmivea — tízmodica Katalinnal. Jaraacai Gyula posta- éa táv. tiaat Oasláajri KfamaaUaaal. iTajda Jáaoa kflmttvaa — Kirlovica Katallaaal. Bodnár Adolf géplakatos ~ JCováca Mártával. f/ÍÉTÍ J/i»sdeffÖ mivaa TörÖ Ja liánná vai. 1
■megfelelt a legvórmosehb várak»t^snak la, A aOPáljMTI I NAP^Ö tierkaeaVdeéga ée atvaa»-áta<aaéfa kéat pataimaaj
aa a Baarkaaatól üaene\'tek rovatában,
A BUDAPKSTI NAPLÓ aaerkeaatocégs, amaly eaakia addigi mnnkáaaágára, hírlapiról alkaréira aWatiaava la a . j kós&na g aaimpatitira appellátvn fogott koaaá bátof vállai II koaásáhoa, uam taalódott Oabisalmábaa ia aaa oaalódott a koaonnégbeu, a moly, aagy aaaraiattel karolta fal Igyat aa első peralftl fogaa, Ivs hogy a kftaóaelg aa csalódjék bsaai arra vállvetve, szakadatlan kuagóeaggal ét lalkeMéan! tere k aal k. A aaarknastöaég a melynek balaö tagjai Véaal Jóaaaf, fRaaarkanlA, Braau ^ándoi*, UleíGaaaarkaaátö. ábráayt, | Kmil, Clair Vilmoa, Uarrt Gyata, Króa Gyala, fáy Iwéa, Gergely Jutván, Goda Géaa, Holló Mártsa, Marváik ^Klamés, Jaaovira Páí, Kabaa Kde, dr. Kováaa Janó, Lacakó Aaéar, Lyka Karoly, Márkus Jóaaaf, Marki Adolf, Molnár Pereaa, Pékár Gyula, dr. .Holtéaa Adolf, 8váb Ttvadai, Tuary Isi* Ián napról-napra egész erejét, egima ialkaaedéaét, laaaa birlaplról kvaliUbalt vizát a karcba. Haalgaa aoévetaégasa abban Ü kttlsó maakatAraak diaaaa serege, amalyWl ml Ágai Adolf, Balogh Bál, a«aseayai Peiaaa, Békeft Aoial, Paaal Géaa. Gécáy ÜrtvtB, dr. Rigára Viktor, dr. tliias Ignác, Ispa ÁrpAd, Léagyei Laari, Maakácay aálmAa, Mbóué-NogáU Janka, Baalay Praaséss, Baaaa TamAa, Maáató Kálaia, Haáas Zsombor Is Tatoak Aüaa aavaH an> íltjük mást
Ka a íugója a BUDAPBTI NAPLÓ addigi p*tdáiisa sagy fikerének Aa biatoattlH jlveadl aailárd etiaaieatié^i\' sak. Ki még agy. Aaaak aa a|aágaak, a «a)y aaakil\'aUMi^ aaak a saerdeaatAeégé éa a kóaóaaégé, amaly aammifii* iáa-gas töke szolgálatában nasé áll Aa aaak a maga maakátkadl emberéinek, meg a uiagyar haaáaak, a magyar aesMmii Ügynek éa magyar saa\'>adalvttaégBak aa érdakait aaaJfitya;
abban a flggatleatégébaa eemalW lem haaaa-IUIIU—tUttfeaa Mfnmtii var Otiartiak ÜgylmAI Ttjból ia felhívjuk a BITDAPESTI NAPLÓ^a la iaméielva a leymatojabkan ajáaljakaa ajségnt oívasasra aa a^éaasApk iránt érdaUódAkaak éa valóaágoa lelki IpAMzAkra aatkaak, akikáak-k Magyar hírlapirodalom magaa ásta vonala ima a| magyar írók la ujzigirók baagyaasotgakaAWa kWvtf ulia.
>
Negy-Kanizsa vasárnap
"Zala l tuiAm (A. lap).
1900. január h<S 14-én
CSARNOK. A virágkosár.
—-tar KIIMMtertaCrr—■
arlatlan a dologban h hogy a leány <*upán bo»»U\' | eldícsekij^heseék, akar állni ríj a, Egyébként \' pedig kijelentette, lip|)y fftrlónjék l>ármí^fí u ml azűkeégei m»g-Hu mindjárt — h\'tóaági kUslniirjaráare is, R< n Ifiiyei/fléH leimen fölölltge*. volt, meri Mmi a leitiágynbti aarrtr lírímiéf k k8M urio-zQti, ki a méltatlan azenve\'déat elviselj aj.
fogta
* aa
Yrdei qkQinját mln<UwiK|>t — imáiba lottai}*- A v*uloi«kiir reméli a M i a u., Itogv l\'ali ha már lel\' jeaen kífonilioltii nww, majíl esnk visszatér no*ia_| beváltja a tfok szép igéreiat, má|yekkel egykor, o-illa.o» nyíri t>j<vakáknn xnnyi\'áliatia öt.
Palinak azonban más járt a* eszében, mint-bnay iz ö ineggnndolutlira ígéreteit beváltsa. No iaaen akkor -tfirük l)»»,>aak kellene, beá lauia.
hogy eleget legten hazassági-ígérteinek, mikkel égy A? eV lefolyása aldlt legalább tiz leányt
boírioeiiotl, .
G felAl Lénárd\' F fiinak nynvodt volt a lelki-jin.erele, Legalább -ő ui*y. hitte azt, de mi azt áliijnk, hogy ö kelme talán nem Ja volt birio-kát un annak az éi (f-snek, a mit a becsületes
pölgárirkar álarcos báljára.
Hogyne jelent volna mag azon, mikor a *áro»nak minden Kép leánya inigigéHe, lm y kitánoolja magat az alkalommal mindjárt egy eg(a< eaalendóra. _ >.
Mert társaiig utója volt.
Lénárd Pali nagyon sok aáéj> reményt Ittrő\'l a mulstasgboi, F»osk*farku -lekeií k»bei|at «ar betekkel relőbb a paciéuiMtitóbos vilié nyakkendőt éa valami illussert meg appen egyenesen Badapesiről buraion magának, inert minden áron ki akart tttnűi a balassagyarmati aranyifjúság kótébfil. -7 I ■!!!\'
Vblt\'is rá oka, bogy miért? Mert ok éa cél____
uélkUl manapság okos ember W lépést se j b7r |»lkii»mereT tiéveit jeiez. Lénárd ur pedig innöiirsén teásnak, vagy h"gy Nagturi nyugalommal készült az álarcos ■ aaját Marsival éljünk! l|l)ktUHHJÍ fánolltr bilFa, A nap aélufánján löpróbál tartott lakás-mavato EttOl fe báli mulatozástól lette lllvgóyé: ndónője ni In i tik re előtt, l%y. szerepéi inely jőveudő élete sorfát,-»»«b * báoa saáiidéirolln dőn\'tí lnva áaanl bírt, annál aik\'ere-ebbeii eljíHöí,-kipreeelni fgy tiaial lánykából a blttaláatt^^f ^^„rkíItelVtermeit.en: „Beazéljcn a mamával I" \\ | A főpróba \' b-Üitilt. E\'r.i láivotl koveikez.
Polgár Moike alán nem esak Lénárd ar i leiniLen-rd l\'ali Inlliolrlog mosolyt w,-Hrta magái, hsMis a liutaiulandó |tj»k lavarrsm 1 „.g^ „likőr mellől eltávozott is azon vi.lt, bi.gy kegyét kinyitja. Micikét a Kata klsnc órKkor teljes dl-tl.en és teljes-gyarmati taip láncuk kö é -orozlak u>yari, d« |1Mj| Ma-erelés»e| vonult be a mmulataág ezm-a j^omába tóduló vÚlruéiiT-jelQlte.kn titegta mm .^-t,*,. „ugy iAra*»Ag fSTegpI??
annyira szépsége, n,i, l talán busás hO\'i.máuya!A Jjarok ezernyi fény v\'is-zatűkiíM* a viasz-Vi>n»olta, melyet_ la ft nvárapolgár al(ja u O.i-)Ko- padlón a tarka iuhnz..tu vendégeket,, kik alfélen hirdetett. Ha az Oreg a kárel.á U.n ing \'. ^„f^v^r^,, „étalgat\'ak ideatova.
HMH^|Lénaid Pali áiind\' tmüelőC* Polgár Micike |ki\'rc-n nini ja után___Lile na/eit a sokaság kfl/nit,
___.^^^JV irág-t oaxrai
ét később ment vele. A
Ott elsőbben » uegkin álla Polgár Micikét, egy taép róasárat a advarnit a téCofSaf, IdSkSt-bea i viráglftaárra-^aiti pillantása j aiaébe jn-tölt, hogy jó- volna aa ismeretien .keitész-leánvkát "
bol, mert admtw«- tndta fölfedezni, kosarat Micike oltalmiba ajánlotta a járni a termetet. s
____Mini a kivágj—leányok—asakaea aaeittil
nyomban válogatni keadait a-nagy halom virág
A virág-indult be-
vjra gyürküive billiardoauit, \'minden Indokvlá nélkül előhozakodóit Miéi - ieanyávxlj bogy az -férihaamenéee » e\'en majd-magi vaj. Perase ez a c-al<>gatásnak is beváló kijelentés. meglehető* o*iklandó» bala«aal volt a nőtlen urak uivu Ujára, iöt a >zei«lni &ázassaaot kötött uj férjek ia litkoa sóhaj ozáara teLemedtek a bir bal-áa«Uor.
tikárat
közöli a midőn fehér k*«*o-kejea kosár mélyébe ért, ijedten fól^ikollott. Édesanyia most ott tar-.metfca koaárnál\' feltárta ^anqak tarlalvát a ag saBkebh körű vacxiralársaság általáaoe meglepetésére egy pélyáM babát emelt ki belől a, A lebérnemaböl egy levél hallott ki : ,Ez a ta virágod; ápold. Mari."
Anélkül hogy réatletrzoém a tört net további lefolyá-ái, egyszerűen jeliem, hogy a Polgttic lamilia e váratlan jelenetutan azonnal távozott a ezáltal Lénárd Pali ö-szea reményei -balomra dűltek.
Lénárd Pali pedig visszatér\'éban aa ápolására
bizoit virágot lilá ta- «- amrtwton......és hatstra
sápadt, a vint koiőlalió ismerősei elmeaélték i.eki a dntgot,
irtózatos boázni esküdött-legeny Mari lejére, -d»-e*t mt.bé feha álai nem tirit.i. Tatan eltmáa»-líett" magái. , .
Polaár Mici három hólnap tnulva esküdölt örúk büiéget egy |ial»t kerekedettek, ki«ek"P»l» halálos ellensége vtdt. Pali az esküvő aapjáa fi/.etébi halasztást kért hiielezőilől.
HXlLJTÍHr
írttól
-Mimlmilii slö\'t ntljitő tol\' teliái ai H t7Sa»v
kéfizliltidáa Lénárd Pali ié*zérőlr-melyet nz álarcon balon vaió imponáló megjelenése érdeké* b-u kffiijtell,
J)h 1 — ő egy cseppet né teli a napról-napra szaporodó versenytáisak aeregeiől. önliizxliiia
a, noiey ba^asr gyopár iéimezt,en
log mit jelen i a balon, a pajkó- mící éppen j Sel vem-damaszt-ruha 9
leckét . udoti a cig \'uyprimáanHk^ . hogy hogyan j J
jat-aa a—keringő b->vez«tfi rea\'-ét éa csókra jföljebb — ll béter I póataUr ét TÍi>ulN« nillitval
I termeti p>ei szájat tias-.eeillcöiítve, .halkan dü-|itutik pósUfordaiilw! ; ■•mkoitaba hkiuL
p»ra a i^ltiftn°vttf **Bl"v~ff\'i—---
,tUBMtwr|-i«l7<B* ?5 krtil 14 (II W kri(
. Lénáiul Pali udv»ei-a bókolással állott meg előlié és uúMlj irt keziTetlun az a »* renc«e érte lioiiy az eláó tordulót neki ígérte Mci Ez már ia bi»\'o« jel volt a győzelemre.
Éjiéiig iíztán ra ójában te jeardésbe látszpti
oly Ka?y mértékb«:(i u uiaiiuuati, bogy azt tnáaok menni Pali aeilelme, ltogyt.i. ha százan jelfBi-tnar étbijakodoilaágnak, benoegéaiek mii.ö*lte\'-! Il«,l*k \'"\'Övé ea/ a győzelem. Miéi őt tünielte
HUI ti uJim mitorenklat.
HENNEBERG G. selyemgyárai
(ot. ia klr. ni»ari vxiltiW) Züriohboq (é)
ki leumkább az udvarló*- kiiziil\',
Lénárd Pali ennélfogva úgy jári-Helt a n\'Q aii zi\'k z.igyva se.egeben, mint válami- Nnpó-lion. . - \' _\' _- —
\'ék. yéltozaios jljflyígtóflii kalandos urultra-tékínthetett viasza a i;y zzal u biztos tndattai volt eltelve, hogy a M<e1. keze és vagyona, —
ha arázan is jelentkeznek, eaak aa tive lebrt. _
Biírnsy LíBárd Pali kalandoa mnlttal dicse- « vaeaiwszttniT^ idején, aéta küzben -no rgíillitá k ed ha leit, Egy tsomó könnjé mii gondolkoxá-.n öt W bársony AlarczoaJterteaz leány, leányt a hálójába kenten a azokat rihid idk] Sz\'P araif, jó.uiaie, nem veaz virágot ?| múlva eiődálalóH hid-ig\'érllaéggel bagita |Pr~ k*rüe i&le s odatmelie neli tiaial.>.itit virAf Takeuhél. —"— \' kosarát, mély laté volt » legszebb virágokkal.
\' Legutolsó kalandji — mertbisző egyszerűen\' ~ Hogyne vem.ék, ismeretién azépem ? j = -kalandnak:nevezte r itányolr elcsübi ásat ..a mi IíhI>1\' Pali a mélyén a l-ányezemeibé iparkodott .zinvonalou ál egy *7.r.l\' nézni, üw 1» ettoidl 0"a fe.ecaté e\'
penlg a gazaaggat egy
-jitag^
egy sze\'j Ifan volt
enteee
Sj
e •
£
a neve.
Ugy-mondjk,ámbár Lénárd ur váltig tagadta hogy a\' leány a csábi jának engedett es oallé-«si követett el, ineiy áldatlan Sftvetkezmeayek* jári. Csuk idő kerdese vo t, hogy egy újszülött az«n é yéb\'é\'n azapurudjék ason siei enoétlein k azáma. kik nélkülözik r^Hládi hevük liaztaaágái a a kik aéai\'bbi éveikben keserűen meglakolunk a azű ők bBneirt<
Lénárd ur ezt az iiröm- vagy mondjuk gyász-1 rakta jb\'fri k\'izönyit-en In.ndta, eiösitvén. h \'jiy fi | Vart eay
Lénérd Pali ogy 1.ót \'píréig untéba hizeh\'é^j-setkel iI)■ t\'e a torinn» kitaaazui yt, u kl szívesen kacerkodtrlt vele.
A kertész leány mni.| - hirteleu odanyujiá na,y vireg kósarui Palinak én s/ó-i:
— Tarba kérem, n>ig viasza jövök. Kögiön itt lesaek.
A leány e/zel gyorsan eltűnt kf.zelből. Lénárd Pali Ujabb kalnpilra való kilH\'lasaal Oiömes1 vette al a aztp ituvU, nehéz koaurut a lábai elé
ideig, azután, hogy e diadalával
Ricltlir-filt
Forgöny - P ain-Exp eller
-■ Liuiment Capsici comp.
Ezen liirnovos hixlszor etlontdUt aa idfi megpribáMaának, mórt már tübb enmt 90 év óta meghízható, faidatomosillapiló ka-i8rz»8ré«ksat alkalamtatk kÜMvaatasL 1 oilllRái, taguaggataüaai éa aegkffíeseknel é» az\' orvosuk altat btHturz-^lostünv ia mindig gvakrabban randetiatik. X valóJi -IlorRiiny-t\'aiii-KxpglIbr, gyakórta Horgonj. " Linimoüi ölneveiés alatt, nvm ti*Vom m-t, Itment tint aéliwi kájiliiw, metfnek c^y hiltait.isKan\'n\'m .JuiLlcsoű hunyotai. -40 lr„ 70 kr éa 1 fi i. ár«|ronténti ilrl^a majdnem min.tan gyaff.VKzj^rtá.baa kráiM-ben van; fSraktir: Jilrok hitet azorésznét Budageitsa. BevitMrltealkalntá-vat ÍL\'nn óvatusak togyitiik, mait tobb tiaab-b^rtvkil iininunt v:ig fornalftinbaa. Kl asm akar megklroaoéat, az minden egyes üveget „Huroony" védjegy és 1!jvktiX.< (éiuagyiá nélkül qilnt nem valódit ntasiba viaszai RICHTEB r. áO. ás tarsa, RODOLSTADT
r ra klr. rirarl aüllltltlu

■ .....— in wi
oauo*»o
nitllallt fcapkaú
363-3(1
tllimrrl li^jakb fogttnlttéorr
ISin KKKK*XXXXXKXKXKXXX*XXX>X
I* HIRDETMÉNY. *
I X Somogy-Sztni\'MiklóiOH két korcsma épület, 2 vete. X X menyes, t gyümölcsös és mu|ató, továbbá 2 holdnyi külső X X kerttel, agy kis egy nagy pincével,-néhány száz hectoK- y-P teres üres hordókkal, megfeleld mellék épületekkel. S
J * Szabad kézből esetleg bérbe adó. {
X -Al egvik-éoület wlenlw oanirfrtr lak tan va . W
■ a ■ ■ I--1-1 --1—fi
fsiiékaiaii
ilfÖG tGS6k,ap k|adóhivata,ában
Nagy-Kanizsán.
Szabad közből esetleg bérbe adó.
Az egyik épület jelenleg csendőr laktanya: Bővehh felvilAg/>filtyt atf ---—1
Hirschler Dávid
Somogy-SzentMik óaoo.
.14
n x
X . 10—1 Somogy-Szent Mik óaoo.
x S
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXitS
5
X X
Ntgy-Kanisfla vasárnap\'
h Ppárátlan a THYMOL fog-créme! ÍÍCH Ws^^Sk
CAJahÁ^Í I » HkHHmbWHI
PBu BZR^I S- JKL ___lt-A LEGJOBB SZÁJVÍZ- —~
f v»lw*\'VVi |i THYHOL mm THUL 1 T ......................
, , „ fty I i Itgkillentiebb |HJS\\1. /.MriH, aaAHU Ualmtkmurr utáni .úok i ul 60 ér
- I htUfitttiiur. KÉU 2
UH UülCD. (5 mmtWíktv, 1 \\ ron».t z | ti .. tii r niii *
. — 11 m _ I^ ANaTHERIN|
A Zsigárdi ménesben kö-1 THYMOL TIfi MOL ! w \' áp * * * ldT f0fBrTÖ,tó, *
vetkező angol tolivér ménekJfll ffjS "t0Bci4L x 1 „ bí cs ben.
^ * (8 ellávo--- MURr aiurfir. ff^lb^ á t. 14®. f.I - f ^
állíttattak ífil Í1Z TOOO fpdf*7- taÜ iitja a fogfájást NéUcttlőiimutfeu N baiáaiitíiaáiil iiáj- és fogbajv fo§~
auituuuuv ici uíj xyuu. icuc^ ^ \' ÉlíSS^i fájái killemetlen lehellii Uia fdpiaJr r
fofóci írlónirrn- M ■ hJPcMIl lO \' aröabití a toghnrt. a fogakat legmagaaábbi >
LCLCOl lUCliyi C* . . I II In! - ! ■ - " fortf Ipaélftw tartja, a rigó ké-aOlékat mcgórja.
W\'\' r ■ U I \' i j|| - —\' rothadáa ell«n ai& Q
- # Mg ■ ■hII (! I I Fofj\'or M kr; Ajutharia fngpaasU Bragaa**
OWPS- 11 nl " í: nm illil THYMOL * S
rV vJ 1 1 KAJr g* lírváRywtn Vi- fiflj ff AÍ«l»il ninhm . j— . ___„ . . fT>
C^IZZZ;^", ^ ff, daii haiai f| ÍM «*» **ttowti pi Fórtktár Ntfly KtnfrfÉn: J
- félt—1895, lekete jegytoleil ^MiM______||p^Jj|_____>»irt, Ml Hl-IL tíjulu>$yágy$26TtÁribaxL —
17G cm. ; \' , i Ilim\'\' z ..........- g_
■ ■ __\' ■ pSSCíili f ! j3 4 | Caak akkor ?ai^»i, ka ly>tb«a mint a — Hatti! m
Ania- Triumoh ^ S® faba ;eo wi»r. K.phaw mindenütt. "
Apja,, i riurupu OSííí. A dwtb Oiim dnbó«b>i> 8 kurMt Wnufetn. ; . J
. Derby és más számos| J^^Tj\':á "" a legjobb szájvíz *
- # - f;| ül i II ü A II I / Ulatszergyira
_______ nngy dy nyertese. ^ 4 by^n. k..»m*Mab<Mator>um. I^^JiiíSiY^J
Aiiyjal Lovely-Tais. MH itHárUfléklilet : temcivroK (SzInház^pOlat) Ij^^gj í JS-^r
Fedezési diija 40 korona XXXXXXXZXXXXXXXXX
ü ^pf HL¥T!im a l>0r ápolására
11 menelaus m^M^^mm^m^t I
ell. arenjsírga 179** flnomíLára^W SpS J
cm. s/ámos nagy^3Í0 nyertese,^* - ^^^MV 1 ffuffsrki, bái ^ aármmi^ p«4er. x
i JJ • \\ » i\'ibér, rózaaaala éa hárga. TW ^
a. •\' -T) • -p • o vegrílaf analyaáU éa ajáaha Dc. Pohl J. J. oa. kir. taaár 4Uai Béemb^n. #1
- APJa : _rrince_-ran_S» ^ re 1II ^q^^MpSiP Elismerő levelek a IfjJüWi korükböt minden dobozhoi welfckiWi taaaak H
~ Zebetta. f* TAUSSIft GGTTLIEB 5
~ ..........-.....\' .y........-:-\' tr 1 fórint 20 krajeá^. . , • - *
: -Z.1L—___p-^-——-—-——--1. — IU* adfiltllim Maiaaa éa IMalim^Éi niii— ^
hcdczési dijja 15 korona, ^ „ -- rír^Vifcc^íTw.X
■ Utánvétt«Kv»vv ii5! " - . * »
- 3 ^ \'■. Hapbatá a legtöbb lllataieo, gyágjaaerkfvtakfdrabf■ •• __ j\' -j ^ l c gyógy«»rUrbmaa. . AH Ju Mhm X
~ Kflzolobhr fü]ÍTÍlágqoÍt4^^T FiröT^ál- í^rj . MWII H. Mit 1% krríncr iyulaffgfki^l. ||
~ iatéző W * * K ^ ^ ^ ^ sí « « « ^^xxxxmkküx
Nagy-Kanizsán. ||| f^ x —X ■ fX ■ ■—- X X X^r^^N
_ > . 1 Éi III Élőfizetési .felhívás a
Ugyanitt eladó Iképes családi lapok
20 drb süldő tc ész kan 1 szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra.
* »| A „KÉPE8 08ALÁDZ LAPOK11 oija^aaailamban éa iránybaa van Bsorkaaatva, hogy ifja a
. Grf Wenkheim ésBalázsházy 1 I gmSg^^^ keresztezés és It" r> pauikiaiii aijaiatdiiat ^
Ml. \' A „KÉPES OSALÁDI LAPOK" boritéka axellames éa aa&nkoaUtó oaaTegéaok; illatvt kér-
40 darab fiiflfef tiszfáfl |l diiek lt «nn«a éa igy aa aMa^ték dijtaiaaal köaolk.iik gondolaiaikat ak „Kiftflaáiik pMia
T \' * ■ já"*bal.
tenvásztetf- P a ..KÉPEI OSALÁDI LAPOK" alöflaatéa* ára 1 „Ktflfjik Lipjiu oaimfl divatlappal éa
jrca^LCLL ^ küiün bekoihdö „Biffénymilliklit^tal agyttU: \\ \'
1 . íj P Egésx évra *.....•ül-h
Ramboülllet i - stsa.^:::::
^ . Hl--------A „KÉPEI OSALÁDI LAPOK4 aaaak, aki aa alAtaattai Óaasagtt éa uaakhtl még 80 kr
— llgyszinie Hj eaomagolávi éa po»taaaállitáai dijat agyawrra baklldi# •Imoarétll még kaién 4 legújabb ragályt kaid
__a ■\'/ 1 4 a m S togyaa éa bérmaotva. V
MBf IIIÚ GlBUtOral rBfc Á KÉPEI CSALÁDI LAPOK mitalfáayuámökal Iagyaa éa WrmwtTí kSld miadaaokaak,
H a kik aairánt — ItHroéUaarttbbai Uyalaa^lapoi—T hoaaáfordalaak. _
hágó hQS. Íj I- < A „KÉPES CSALÁDI LAPOK kiadóhívaUűa
,, \'- ^ \' ^ ; Badipiat. V. Vidaii-atoa 14. (8a]át káaábaa.) .jj
Nagy-Kain*** Vdfáciiap.
Zola 4
- KITÜNTETVE
MM. WIWmIihI Málnáson árny Mwkirml te wllléunlnml aagy traak*). IM7. IWIH MBMtkltei M(S»ípr»f»(!7«« uliA dl) i állami wraa/tramaal.
Ural o«wiolVíl«l valtgipvaraonyoa ii««y lM«rt; alat díj: aranyárammal. 18967 UdaMfvfairktlyi To<o|4j>yán»iiyon alatt 41): truyii tanai. --1— iteMklM klMlhtew1——V-ahi ili). uutuuuu;-r
1899. áUjpd] Mill|uilüi(l kiilUlte lagaagyobk kflűuUUa.
Weiser í. C
gazdasági gépgyára
íhÖO. január Ló 14 é\'
iVagy-Kaiiiuán umur
81 AGYAKOR ftZACi lsgajabb te
LEGJOBB VETÖtiÉPÉT,
niktd, Mváttbatt kaparnak-i - . \' \\ \' lyukai illátott
glk kfpM uia|hei acraikal alkal««»
Zala-Drill
rvstlfsett Pnrfűnfa « olal) te 1*811 Jó, Wsnjt voWgápit; líjjobb aaai-toribhí lub. ••1011 Blild kiMtfi, tUbb kitllltteon alatt il«1|il kltaiUUll SaokrendizorU nozélnkólt, toroséit, árjinyslt, arinagyUJtiflt, rostált, trleurslt.
----KW Bwas «■ rtywléu, asksrtwssumiiláu
te ■ItdtsIkU gatdaaigl lápolt
HrtlUI malom éa lIlTtHUk tenainé^ikcL
ilM jr," ni Kíti

N7-I0
árjrg/iék lauil éa MnaaatV*.
Nxálláalrelák éa mp/őunxdák siámA-a I
A szőílotelepek befecskendezéséhez
______________ : _ . valamint-\'
a gyümölcsfákat károsító rovarok,
to&bbá a szegecs és tormáncs teljes kiirtására.
Mayfarth és társa-féle
"-^"Szabadalmazott
J5£ önműködő 5JJ
ugy hordozható mint kocsira szerelt
fsealcendSI. aiagiobhakaak blroajriluk, a meljr k szivattyúzás nélkül \' toljra-dákot iaaikidllag a nJ»aay«kra panavteaik. Etti f«c4kandöki ek már sok nwsrra siosl példánya vnn alkataaatebaa te számos ells -erö bizonyítvány igazolja azoknak alvitázbatlán kifálteágál al daa aa nadaaarrol áfámban.
A legjobb vetőgépek
Mayfarth Ph i» Urtá tájibb mhnKt
,AGRICOLA\'
(toiArrtfik\'rák-raad /ti r) raltglpoi.
JttaásaacBS_™t- te katánhata naaagg
■yiaég náaiéra, vállikarakak nélkül, dombon araty alkon a IfBkoaay bb |irá», ianiagyobb tartteaág éa ailad amaliatl a hgolraib\'b te által mának, ki.
á iohata l>ga*«futib aufaaa-. idő; te |4aaai<i(taka(iiá<l taaxlk labatSvi. Klltsl*i«ssé|skst széna- is szalmiprések- kézi háizaálatra. kukorica morzsolok. oseplői)\' pak járganyo , gabonarosták, trlenrók, ekek, toa|tm ét koronákkal a tagajabb raauaarr te „Iwonrl Ugjnnb alkotte atkalrnasiaa mállott gyártanak te aiállllasak
Mayfarth Ph. és társa
OS. és kir klz. ixabadalmasott maiögaidaaagl gépgyárak —*—- .. — .\'."■ BECSrltrTABORSTRASSE 71 ■ tíbb mim 430 árany-.ésQit bropzeremmej kttOntétvé. _
I árjaiytékok éa sttséiil okiratok kliaaalia fagyta kttlitstnsk — 1 868—10 Képviselik és hmétéladók alkalmaztatnak.
í
X
X
í

JNEGHIV
A „Mezőgazdasági takarék és hitelbank részvénytársaság\'- Szombathelyen,
1900. Jamilr hó 28-án d. u 3 órakor saját helyiségében tartja
1L tttr e n d e s közgyűlését,
mtlyra a t riaaTiajrasak aagbtvataak.
Niplt\'áhf:
"" I. Aa iKázgatősSg jelentése az 1899. üzleii évrfll.
S. At\' 1899. évi mérlegnek, valamint a fel8gy«l0biioilaág jelenléaédek »tóterjestlése éa a mérleg megáH-pitása.
8. A tistla nyereség hovaforditása iránti határozat.:
4 At igazgatóság éta fe OgyelO-biaottaág részére adandó lelmeatvény iránú bauroz>t.
U. 6. Esetleges indítványok (árnyalata.
Jegyzet; At alapszabályok 18 §-a: »A közgyűlésen minden egys<r Téazvétiyea részt vcbet de azava ali joggal csak váziyat blrT kutak r£»xvényei a kfl\'gyttlé* napját magelCzáleg legalább bárom hónappal a réMVéaykOnyvken nevére átírattak éa M nappal a közgyilléa elOti a hirdetményben megjelölt helyen letétet\'ek. •
A letett részvényekről elismervény állíttatik ki, mely igazoló jegyül szolgál t mely ellenében a réaavények a közgyűlés után vissza vehetők.
19. §. »A közgyűlésen mindegyik jelenlévő részvényest minden általa -a 18. §. követelményéhez képest letett három részvény után egy-egy szavalat-illeti meg; de liz szavazatnál ttibbet senki sem gyakorolhat sem uiint részvény birtokos, sem mint meghatalmazó t.
A szavazati jogot meghatalmazott által ia lehet gyakorolni, Meghat* tnazottak.a tdr>\'4>if«< képvittálJk kivoUiiW-ii, e< ik a zaavazatké- [X pes részvényesek torából váhiszinalók.
a>on r aa-
A szavazatra feljogosító részvények Ugküübben /. janüdr kJ 23-ig intéztünk pénztáránál liUtendSk. Kell Szombathelyen, 190Ó, jaouár U-Au. i
Aa Igazaaléiég.
I^yxxxxxxyxxxxxxxxxxxxxxxxxxx < x xxxxxxxxxxxrx cxxx y l <Scx5cv
IX x
X
Möratiion ^
ezen kitilud iloháuykererék inindruiiit kaplwlá.
Gyári raktar: Weber és Trsa Bpnst VIII. Erzsébet-körűt 19
MAdf.kA*IS»Á«i
MARKBREITER L». urnái.
;,lH8rathow" röptében aiajhwtltott kllndoa dohásyzát, awtt Mwyiul Igta sgásuá issst teszt, a ileatia hatásat elveszti és npgtzokát ssstékea atlUllzkstttltaat válik * l
19ü0 Nyomatott FiaehelJ Fülöp laptulajdooosu&l Kaffy-Laaiswn
— . » .. t . / - - -------*-7--L-f -
Huszonhetedik évfolyam 5. szám.
,é£éf
IWlkNltMf: --Vámekke-epáUl Flwhel PÖlUp kínyf kereokedioiben.
A uvkustSra! értakeani lehet aapon-
-—iut 1 i. t-t tn ~—f—
"ld» inléiondí) a lap >a»lltnl réaaére —teeaikoaA miodei kSaleBény.
Kiadóhivatal Viroakiiápllat: Fitck4 fütty kíuy».y kerookedfee.
ti A j ut*
mm
i^Jr "~r \' twmm
fWira BbV, Itegj^mTv. .... I
—RylIUH faBlaa^a Ml DUr
In
Politikai lap.
Megjelenik NA8Y-KANIZSXN hetemdnt kétszer: vasárnap s caütSrtükőn.
ElMaoUaek,, valamint a Úrfi ,,,., Toaatkoaík HnU flttf Ua/fla* kadéeebe laitaaailk. \'
Béraeatetlea taraiak c*ak laaart Ml Ifcgadtataak al.
I0M auaa Ara M fUlar
Nagy-Kanizsa, 1900.
hilelös eiorkoiztl: lialaf Hándar Szarkaiztftára: R\'irai
Csütörtök, január 18.
Törvény a gazdatisztek! öl.
A ki ismeri az ország társadalmi viszonyait, tudja, hogy nálunk a vidéken a gazda tisztikar az értelmiség, — a magyar középosztály egyik legerősebb eleme. A pusztuló dsentrjnek bizonyos részben ez veazi át őrökét. Á községi. a vármegyei életiben, mindéi) társadalmi,hazufias mozgalomban tevékeny, jrészt vesz, ellát ja a liszte-
találjuk életben azt a gazdatiszt! osztályt, a0rba helyezzük a mi okleveles orvosunk-a mélyet — mint már társadalmi s gazda-i |cal. Minden egyébtől eltekintve, & kvalifi-sági tényezőt — al g lehet eléggé méltá- kációt a kar színvonalának fen tartása szem-av oh unk. Tektntelt-I arra, hogy » hírlapok pontjából is elengedhetetlennek tartjt^_ közlése fzerint aföldmivelesügyi n.iniszlé- mert a hívatlan elemek, a kik c*ak kény-ciamban a giizdalíszlek jogviszonyainak telenségbő1, jobb kereset hiányában vállal-szalialyozására vonal kozó tflrtényjavwilal naky\' talán csak átmeneti időre, gazdasági előadói tervezete már késeen tbht mwt jusztgéget • nagyon megrontják a gazdasági már reméljük, hogy rövid tdőnbe[ül tár-[osztálynak nemcsak erkölcsi hitelét, de
letbeli hiva&lote, áldozatot hoz, á^kf^1^1^ ^ ^
a közügyekben. Indokolt tehát, hogy akkor, a\'mikor ily feladatok is rá hárulnak^ helyzetük s jogviszonyaik törvényes szabályozásáról végre gondoskodjunk, annyival is inkább, mert az okszerű gazdá!<
anyagi hetyzelél is. Hun fejtegetve bőveb-ezért időszerűnek tarunk, hogy erre né^ve ben azt, hogy az uj gazdatiasti
1-2 megjegyzést tegyünk. - ;—--[nemzedék kvalifikációjában az okszerű
A gazdatiszt! kérdésnél mi elsőrangú ^^mivelé? fejlesztésének is biztositékát fontosságúnak istmtijűlf kvahfflfeáctó kér- j kereeaOk, jelezzük, miszerint kívánatosnak dését. Ezzel nem azt akarjak mondanijjM11* k\'0°0\' dA\'*\'\' ^ * közcél
kodás á általábán a modern gazdasági is-1 hogy a birtokosok szabadságát olyképpen [szolgálatáta hivatott birtokok *«ílS-érí meretek terjesztése és .gyakorlati-megva-(kívánjuk körlálozn\', Hogy bizonyos kvali-,PedI8 csakis képesített gazdatisztek alkal-lósitása is jó részben rajtuk fordul meg.jfikácó nelküit egyének alkalmazása eltil Nem ■»«■■\'íj ii hnpy * paiaf;«aiaL.\'|ir«»ái . telpek Ül f ojp.ri
| muztassahak. 1 A második fontos
jogviszonyai szabályozásánál ninoseri*sUr- j egyént alkalmazni, a milyent -akar,
kérdés, i mire a de a gazdatisztekre vonatkozó törvény megalko-
gősebb feladatunk, de konstatáljuk, hogy olyan régen halogatjuk már ezt a kérdési, hogy immár elérkezett a megvnlósitásnak
kvalifikáció nélkül alkalmazott ne tekintes- tása idejében komoly figyelmet kell fordi-sék gazdi lisztnek: s n®^ étessék azokkal tanunk, a nyugdíj kérdése. Nem ismetjük egyenlő elbírálás alá. Hogy drasztikus pél- a törvényjavaslat előadói tervezetének as
a legfőbb ideje, mert ha még késünk a dáyál éljünk i mi nem bánjuk, ha valaki álláspontját, de egyéni felfogásunk szerint
törvényalkotással, megérhetjük, bogy mire hozzáfogunk a kérdés rendezéséhez, nem
a borbélylyal vágat magán eret, de ne nem tartauók szerencsés gondolatnak, ha a kívánja tőlünk, hogy a borbélyját egy gazdatisztet nyt)gd ja szempontjából valami
TARCA.
Hanjii latnk
Irta : Vajdai Szabó látván. I.
Ta unj napkeletiek, éa aaajil aapayagotaak, Utaink aég sfjiur Ulilkoxat fognak Á eaetl5 all oaaa kalltil eibajlieit, Ee alruil holtad dalom a*áni jalaiát.
Patak elcaaotogja bánatát telkednek, Ceakbogy a esavira aalveB uaa rapad Bog ; . Blába aóhaJUaa, keoG taaa a ktaat; Klkült, hid»| ealvbea aaereloa üea lámád....
Vlkar eldalolja aaktd kttikOdieoB, Xibaa oly eokat volt, i oly aokat taaa réaiem. Meptralaa tadoa majd, ka prla albaf|a: Uojty aa éa pál/áa a aóbajokoak alja....
Magánoa piámon ralaháayaaor lépek,. Jól tadoa, bogy axuró tDvliak magtipaak; 8 majd ha kittradlaa a öolgotliát jiral, Akkor áras Ta koaaia — a aaaaaa laairal I..,
il - ;
■ Na ayajlad kleatay kaaad, Nam érdamlam mag éa, Fáji hogy aaglrareoltalak A kínnak taagaria...
No aéia reám, ne náss, Ha aiépaiaBad oavat: Aa tavid aarja, lépi Lolkattaa leikomat....
Oli vess meg, léjry kogyeltau. .. Láad: aiivern bogy zokog. Padig vígnak aaar.tBám £ pár r&vld napot !„
IIL
Caand tan aagint, laaiállt ut aat, Caak bánatom vtrrwat •• \' . \' 9 klába kérdem iii.majam.-Hi általai al aat?...
liradt a.taat, a a tétek la A eir leli hajol aat ingja minden eaivvertt: Jobb volna ott alal...
A hant alatt a fájdaom A laatlal elpihen... Aa atBBlieaak eigya roag At — bágyadt l||kem«n . t
Bűnök bline.
— Legenda. —
Irta: K- Y.
Mintha a Mindenható minden átkát, minden haragját arra az egy bolyra xudilolU volnál...
Mintha a „mezdpe síi jtijm gttulú-", az ítélet napja immár oda elerkezelf\'volna 1
Oda, arra az elátkozol be yre, melyet .kataiiz halóiménak, ü. bQuOk bűnének neveztenek.
Bilnös volt a föld, bűnös a levoiíő, mely
környékezé, hQnŐa as ég maga is, mely falette tető vala.
Aa a tiQrke ég. Mert Mha azoo meg -osuk egy tenyérnyi kakrolt nem látazék,kopár göröngy
— itt is — ott is.-
Soha fitszAl ott ki nem zöldQlt, oslesergö madár még arra nem járt, csak a szol száguldott Izajta karoaztttl alyhor, aaürke porfelleget hajtva (ugy mintha Bonjaim íulett ÍQstOlne a máglya...)
— azután sietett aa ii tova, a méreggel teljes ; levegőből, ott lakosolt felette a halál angyala I
A végtől végig aivAr, színtelen homok, c«ak néhol feketéllett i fekete tisztik volt aa, holt sJtén.
Odább Pészelnok, Joáy leányának a hamvul {fekete hámu/^e, yeb ,semmi... ~
I-
...Hogy pedig aaetld csendjével felvirradt a . Szent Szombat, az örökkévaló napja, hogy ugarait a nap átit^idelé Abaér ablakln , puha lak-he yén annak, egy vérző holttestet taláia .. Mollette feküdt vala a gyilkoló azeraaám, mély
* Áron oljan volt mint máakor, rajta aaent áhlta> OH, aionképen, amint a < aaeni Szombat éjaaakáján az 0 Urával Istenével loglalkoaék.
A testéből szivárgott lassan-lassan a megaludt vér.
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
pállal léskészit
mindennemű könyvkötő-munkát ...
A FÜZÉSTÓL X LEGFIMOMAB6 DISZKÖTÉSIG:"
. \' . valamint
Passepartout emlék-albumokat diufelirattknak, táncrendeket a legfinomabb kivijeiig.
Elvállalok továbbá képek, fótögrafjiá^-lprvek, rajzok ós térképek cachirozását, ugy minden e szakba vágó munkát
f
H«ff-ltMini csütörtök
Zala 5. stóm (8 lap).
kötelező befizetésekkel járó állami intéz-mtay létesíttetnek, sem annak törvényben való kimondását, hogy minden gazdatiszt TMalaa magát valama}y jBlézefnél biztoei-
tani.
—-- Az állami intézmény létesítése nem ~ volna indokolt akkor, a mikor a munká-sokról, gazdasági cselédekről, az ipari alkalmazottakról, akik önmagukra hagyatva —A nyngdiy-hérdést nem Indják megoldani — nem gondoskodtunk. A gazdatisztekre pedig .a biztosítási kényszert alkalmazni: egy kissé talán mégis tulságosTatyáskodás lenne.
g, részben, teljesen megfelelnénk az. állami hivatásnak, ha. a gazdatisztek Ü társadalfnTuton alkotott, elismeri," országos jeilegfl nyugdjjegyegftletétar állam anya-gíiag rendszeresen támogatni JÁzt hisz-szüki ez "a\' mód íéfejfle meg Tégw-
:V A vármegye házából.
— EMf Hz. alfa. —
A megyei közigazgatási biieVság január havi flláaét de .Tanjinviti Uazlrtgróf .lőispia elnöklete
kább a gaadalisstr kar nek is. \'— \' ■ - : -
A, bittokos és a gazdatiszt közötti jog7 viszonyok szabályozása tekintetében mind a két fél érdekében -kívánatos, — hogy a felmondási idő legalább egy esz--Usdű_legyen—és tétp.lpgen állapíttassanak
meg azon eíete\'í, a mikor felmpndás nélkül, azonnal megszüntethető a szerződé?. E tételes aogállápilát. bíaöhyára nogy
körűitekintést igényel, de ha valahol,JU van szükség a táxativ való fejaorolásra. mert az általánosság egyfelől a birtokosnak, másfelöl a gazdatisztnek okozhatna esetleg pótolbatlan jogsérelmet.
Természetes, hogy ezen a helyen részletesen nem tárgyalhatók a szerződés felbontásának megengedhető eseteit reméljük azonban, hogy. a földmivelésőgyi miniszter törvényjavaslata minden érdekré egyenlő tekrateLtel lesz s a gyakoriali élet bői szerzett tapasztalatokon fog felépülni.
alatt tarUfia.
Elnöklő fíwpán meínyiivin az ütést, az újév elíőfiilÓH\'e alkalmából ftdrftsjp a bizottság tagjait,"s kérl\'őkei, hogy eddig tanúsított buzgósággal éa odaadással intézzek el az nj évben is az ügyeket.
Az alispáni ba*i jelentés a ktM/azgatás egye* ágaiban múlt évi december hóban előfordult eseményekről felolvastatván, a bizottság azt tudomásai vette. > - L
Hasonlóan tudomásul vette a bizottság a vár* megye törvényhatósági bizottságának Ielolvasott hatarozatát, amely azeriut dr, Czindeí István, Kperjesy tíítidur, Hurtelendy Ferenc, Roller István, és-Ziegler Kámán válaaz\'attak* m-g as T900. es 1901-lk évekré lőlíjtázgstási blsottaági tagokká.
Felolvasták ezután dr. CzinderIstván, Epar-jasv íhudor, Hsrtatendy Fer«nr, Kollár István,
tagoknak Jesaleitr amelyekben közigazgatási tsg»agi áHáwkról külöa-kulon lemondanak. A bizottsága lemondást s«ynálattal vette tudomásul, égyuf\'ál a buirtaag volt tagjainak löbB évi buzg.S müködé-ükert elismerését fejezte ki.
Ezután kiolvasták dr. ttyömöref Vince volt közigazgatási buot\'sági tagnak bucsu levelét. A hisottság elismerését lejeste ki dr. (iyömörey Vipce volt bizottsági tag irajt t<\\bb évt odaadó munkásságáértegyúttal *hbeji\' reményének adóit kifejezési, hogy nem mo\'td végleg bucsuf, hanem még tagjai sorában üdvőzőlheii.
Mivel a közigazgatási biz ttság évi jelentése március hóban felerjenzleadS, á bizottság s szakelőadókat a--szükséges adatok neadáaAra felszólitja.

1900- január hó i8-án
—HPM jóvá ba>ybetó-e, vagy aaon Adag mily itányu módosítás volna eaikéstendé t - -
Olrssták a kereskedelemügyi minisster leira* tát, amelyben ludslji, bogy—Harts hirif i téi»«ii<«é.i .« tagi) ik —munka ttri^
ietb» le vette ée ha a törvényhozás a távírda-összekötetés lélesitéaébei a fedezetei rendelkezésére bocsátja az erdekeitséf pedig az el fi berendezéshez 800 koronával-^ bozzáj&i^); • Wvirdai hivatal leiállitaail elrendeli, Pacaán azonban — ssjaáUtára — ez idO szenet aess helyezheti kilátásba a távirdahivatal lelál itásit: mert csak egy huzal áll readelkezéeér«,
M>*S7 megerhelletés miatt — nj sodrony bevonására igénybe nem vehető. A közigazgatási bizottság a miniszter leiratát tud urnáiul vette.
A keaztbalyi utib\'aottságbaa megüresedett tagsági helyekre a közigazgatási bizottság dr. Oeaaenyi Árpád, Beserédy Lajos, Anyoe Kálmán i törvény hatósági bizoltaági tagokat, «ála«alolia.
Á kir. tanfelügyelő jelentése eteinia minias-ler ez idiben eldön\'ötta, bogy Pobres*\', Or ho-vies, Nagyfitar köaiégekben szeptemberbe* nyüik meg «* ej-atla\'iii likuls. -- fiuii attsu ir vóit Megy Katriiaáa az át\'aau tltata epü elének, [elszerelésetek es~Woro<á<anat á\' vétele, a Hflt? " aégve\'é* öiHzehasonlitáaa, a táaamk kiBíTfzé-aének eléké«si\'é«e ügyében. — A csatári eMt» jároság ál al biteriessiett jegyzőkönyv érlelmi-tan * jsaatári E katL Isknla epukiuást ügyében as árlejtést már lóga laloaitotiak. — Gtab-rendek elltjárosági felhívatott, hogy as állami iskola é|iiikezése ellen beadott taliolyamodaa eliiiléztetvén, a képviaelöte«IQIet bsUr^saláhoa képest a miniszter által kikötött teltételek ériel-máhen a tfivit.oli imliUa mag,———Jésahsgyáat— nyertek a zala - mibályiai községi iskola államosítására von\'\'koió járulaányok is; még csak as iagatlan egy réstére vonatkozó leldt^ könyvi btlytiiMéatgfny*1 intézkedést —
Felterjesztette s nagy-récsei köuégí iskola államosítására vonatkozó jegyzökönyvét — A nágy-kanizsai állami eL-mi iskolát f. hó 6-án adta át nagy érdeklédé* malihit rendeltei ősének, A kír.lanfe ügyelő jelentéséi a zala-ef*rasegi gBtdaságrtsmétld iskola ügyében a kOsigaigaiá** bizottság tudomásul vette.
A tüske-ssentpéteri r. k. ískolf épi kesé«énHt. ügyében felveti jegyzökönyvet véleményeaée A kir. épitászáti hivatal főnöke, bemutatta a | régett a lii^otaág kiadja a járási töaaolgabtrónak. törvéoybstósági közutak teninariására vonatkozó,\'
az 1900 ik évi tedaaysg fe osziására ozerkesstett A vallás- és közoktatásügyi mimsaUr aa kimutatót. A tervezetet a közigazgatási bízott- olt Arci r. kath. leienee-istvandi r. katb. éa aa> ság általában elfogadta a kiadja a jftráni üli-ínyei r. kaih, iskolát részére 100-100 koroaa biaottsAgoknak, hogy a lérüleiükrer vonatkozó és I ötödéves korlot\'ékot, továbbá a nytradi f. kath jüúc épjtéssali hivatal kikUld<Htje áltnl bemata-; iskola részére a tanító ffeai Csínek SO) kordáira taodó kavicskímnlatásl gyülé»iíeg tárgyalják s a] való kiégés iféan végett 200 korona évi állaaa-közigajgatási bizottság februári gyü éséig nyilat-; segélyt utslványoaott, miről a bisoiaág a érdekelt koz/ianak az iránt, h \'gy a helyi ismeretek alap- közöu»éílel a minisztert rendeletnek msaoiatban jáo a szóban forgó kavicaszüksegleli kimutatás való megküldésével értesíteni.
? Dr. Háry István m. t. fŐTrvnsBafc jelentését, a birottsag helyeslőleg tudomásul vette.
■ A nagy-kanizsai kötkórbáz módesi ott alap. szabályait aa igazgató fiirvös véleményes jeTen-tése alapján a bizottság jóváhagyta.
Zalavármegyé\' ipartanácsAbá ti 1900-ik évre a bizottság Derrartcs L >j is és Ján Ferenc kereskedőket, továbbá öold&ngür János és Nagy Károly ipirosokat választotta
É< megtudván a történtekel, őrjöngve rohant szerelmes hitvese Péssei és zokogva borult urának hideg tetemeire mondván: »Kelj fel, én aaere mesem, vérea párnáidból, hisz nem mérhetett reám ily nagy csspást az Örökkévaló, a mi Istenünk I És megtépte ruháját, ébenhaját földig lebocsátá, ugy könyörgött, ugy zokogott...hiába— A halott csendesen feküdi véres párnáin és sebét el borii A a piros megaludt vér.
£e ahogy a rémséges hír alterjedt vala, eljőve Joáv, a >rén« s enyhe szavakkal vigasztalá egyetlen leányái, Féazelf. ,De iterelmbá szivére ^tnnsk bslzsamot nem talála.
Mert \'mikor meglálá a véres (estet, szent lelke néki is megborzada.
Ahogy pedig terjede a hír, mind tovább-tovább, mind többen a t bben jővépék s lelkük mindannyinak megborzada. > \'
fis a gyilkos kiléte felöl senki sem tudá lemssit }>■
IL •
Összeülvén pedig a vén Joávval a bölcs azanbedrinP szent borzalommal fognak vala a gyilkos kiiürkéaiéaéhez.
Mondá pedig Joáv: „Nagyof vétkeztünk miqk az Örökkévaló.ellen, n.em engedte volna ő máa< kép népünket ily bűnbe eani.< És mondák a többiek ia : .Nagy a mi "vétkünk I" \'
Eljőve pedig Joávhez titkon egy ember, —
kinek neve Czádtk vala, éa így ezóla^iioszá.....
Tudom én/kí őfte meg Abnért, tudom én, ki edőfí kését szivébe I Benjáhu volt az, az fju
pap, ki mindenkor, szerelmes ssivvel csüggött Pészelen,
És jött egy harmadik ember, as ia igy beszéle.
111.
Haragot táplált m4g az ég is, a Mindenható is, vihart, förgeleget bocsátván bűnös népire.
fis az emberek megtépték rubájokat éa löldie borulva imádkozának a haragvó, a hatalmas Jehovához:
•Nagyot vétkeztünk ml, nagy a mi bününk, ijen nagy /<
fii a förgeteg dúlt tovább.
. Benjahn, az ifjú pap, pedig ott állt a bölcs azanhedrin elöli.
Szigorú arccal üllek körüle a birák. fis szóla a .nasii" a fő: •Elhoruftz^e élméd Benjáhu nagy bűnre vetemedlél, az ég legyen irgalmas bűnös lelkednek. Bűnös gondolattal közeledtél Aboér felé I
Tudod-e magsd tisztázni az Ur előtt?! fíyilkoe kést mártottál Abnér szivébe I Mérsz-e megjelenni as Ür azine elől11 ? Felele p*dig Benjáhu nyugodtan, hangja meg nem rezdült, feje alá nem cauklott, hangja mint egy érc ugy csengett: >Az Ur elölt ti-ata va< syoki* . ; \'
Lángot fogott jzivem, igaz/s szerelemre gyul-iada. Bün-e, az ? ^-ifJÜIn — bünl \' — Szerelemmel válők Pészelhez; szerelemmel, de
soha elmémben nem forgott az Orékkévtló parancsa ellen vétkesnem.
Magábos lAncolA szivem, mert igy akará est a sors.
Bün-e ez?
— Bün-bün!
— „Ott Voltam amas este nála Igat, de sem 0 iránt, sem hitvese iráni bttnös szándékkal nem valék Abnért én meg nsm öltem, taeum rá,J«bova a hatalmas,i.
.. Joáv a legidősebb— vala, ki uloljára mondá kl u ítélő szói: .HalálI*
IV.
Olt flltenek a magaslaton a bölcs bírák... körültOk pedig végaa végig kallásuott vkla nép ,,,
fia hozták vala Benjáhot, aa Ujat: arcán szent ahíiat 01 a lelke u 0 urával, laténével foglalkozik.
Nyugodtan bátran lép fal a máglya tetejére .. alatla pedig meggyújtják as emésstd tüzel...
fis maggara csapkodnak lm a piros lángnyelvek, sürü fojtó füst terjed — szerte miodenQtl...
fis a kék lángokból egyszerre tüzes pernyei szák az égnek... száll... tova... * leszáll lassan Készei óbenhAjAra...
fi« a bogy elosaia a füst, ahogy újra világos*\' ság löní.\'. ok feküdt aa iljQ a máglyán... ott te* • küdt mo<dulatlau... sértetlenül; ajkai kéat(halkan mormogva a szent imat... amott meg erjed a láng, aa Örökkévaló tiizf mind lejebb,„|ej(jbb...
Nagy-Kan ízja csütörtök
Zala 5. szám. (tt, lap.)
/
1900. január b4ftlg.ii,
Bodorlt r kath. iskolának ötödéves korpó\'ték tárgyiban, a gyult-kes\'iil r. kath. iskolának évi államaegály elnyerése tárgyában beadoUbérv&nyé.t a bizottság) pártolóing terjeszti fel a miniszterhez, A1 árvsiáki amik j«r.nlá.\'. ...n.t » fajait karnál mult év november bávában bátralék-volt 7.934, december hóban beérkeaett 4.612, s igy elintézés alá ktrOl 18.546 Ügydararab, amelyből decemberben elintéztek 5. 880 dbota igy 1899. december régén hátralékban maradt öp ügydarab. Az irodánál november végén "bátralékbán . Volt 1.27^, decemberben leírás végett kiadtak -6. 230-at a igy elinteméi aiá kerti lt 6.504 ilgydsratf-ebből decemberben leír rak éa upediáltak 6011 dbot s igy 1899. december végén hátralékban maradt 1.493 ttgydarab.^
A kir. pénaügylgatgató jelentése szerint decemberben a vármegye térületén állami adóban befolyt 249.986 írt 30} kr. Az 1899. évi iaonár 1-től december végéig 8 017 137 |rt99 { kr adA folyt he, mely az 1898- ban befolyt be 070189 M 47} kr. adóvar szemben 08,011 frt 48 kr. csökkenéet tüntet lel. Aa 1899. december végén hátratekbah maradt: 786257 ífi_ 86 kr. epy»M* adótan, 834«Mrt I4( kr. hadmen-taaaégi dijbau, 989.847 In 06\\ Irr. sFŐtfldézsii a-; TtttrtifaaB.^468463 tttt^kr. bélyeg éa joiille-\' tékben^J4.010 \'rt 76j kr. íiIm^^
16467 Irt 2tSJ.kr. logyatzláti és ilaladóban, 1 458 frt 34 kr. italméreai illetékben vagyis őszesen 2.838.954 Irt 36 kr. "Leírlak aa IHtftf ikT
TvFéh *)tfj< nes adóbatr 110888 Irt B7f krt, hadmeníesaégi dijbvn 7.041 68} kri. Fiz-té-b alulért dfeemltr hóban kft teetb*n sdfak 8 frt 8.7 kt rdótariozöBia, ideiglenis hazadénen
w Iktatót íren állásának megtartása mellett sxantaiéki jegyaövé, Oeadituiky György csabren-deki káplánt szabályszerű bemutató tevéialapján a aalabéri plébánia lelkészévé kinevette, Danat •tf Gjflruy göglnlaf lígedieikészt peíig hasonló minőségben Cssbrendikre tftiponálta.
- Dr. Vlileiidvay Jftnef temetése. Vasárnap helyezték őrök nyugalomra a duzsnaki temetőben dr. VisUnd-vay József Göi bersdorfból haza szállított hűlt tetemét A koporsót, mélyre számos szebb-jiéUszebb Koszorút Mtefc le, $z éHiüuyt földes ur cselédsége vitte a sírhoz. Dacára a rossz időjárásnak temetésére eljöttek dr. "gróf Jankovuh László Zalavármegye főispánja,- Cstrlán Károly alispán, az el-hunytnak nayybátyja és számos megyei notabilitás, városunkból is nagyot) sokan köztük VÍScsty Zs\'gmond polgárn.fcater.
Németh Janoaf-jN<}m<\'th
Ján o s
nevezték ki, egyúttal Veszpíém városi is lett.-mely állásában i» ujaEIT levelekkel gya-rapitá babérkoszorúja1. ő Felsége 1896 ban Sat-neveseit olm>ataa_ lotasán apáttá saraaít Az ősz főpap hosszabb szenvedés után kr TSJén hajnalban hunyt aL - Teáié Mt A .Nagj.Kaaúaai kar. ját NőegyesOlet\' a kővetkező meghívót küldte síét: Köszöntjük az Olvasót I Tudumásul rzolgáljon mindazoknak a kiket illet. Iu.gy h N\'»*yi<st;tzaai Keresztény JiUékoay Nőegylet aa Ur egyeserkiltoemasadik eastea-detében, bőjtelő havának alsö napján e Polgári Egylet tervében egyesületük vagyona gyarapítása és a helyi éa környékbeli Jiatalság Mulató *áaára Loteriával agybekötttt Teázó Eátélyt rendes.
Az estvélyen Sárköz} János kitűnő bandája fogja a talp alá valót hatni á belépés d|ja pengő 2 korona, ráadásai adatik egy Lottarie kártya; a népesebb famíliák pedig pengő 5 ke* rónáért jöhetnek ha éa kéV darab Lottaria kár-
tyát kapnék láa\'tastd. t atefi rakéta ára mgf nyugalmazott királyt táblai tanácselnököt\' 10 korona. A kakasBléaen való agy helyért a Lipót;IeütTfÓ-ragtát és SbliVfnBrgye vcíhpéfllg pengő 1 korooa Ifiaiendö". A ktrótt Cwtaa--elsfl japánját, aki 81 érpa knráhna-n^.|^\'«16\' Mt jónbttaágeért Uai&Mttel a*w
etgyehgülé-ben meghalt, január }&én te-melték el nagy réstvét mellett Bpcatcn
pesi temető halottas házából, f ián, Néraelh Lászlón kívül leányai: Mária Sí Erz-ébet, ez utóbbinak Jérje : dr. Kámmerer Ernő orsz. képviselő és az Országos Képtár kor-
/unTr\'éa az njsáfóibao nyilvánosén nvug\'atjnk. Kezdődik pedig a Vigasság eatéli 19 Órakor ,é| /art a meddig jól esik. Keli Nagv»Kániaaáe, aa Ur egyaserkiI<nomátadik eátiaodejébaa Buldog-asszony havában
- Dtab-liaii(V*rway. H naokaniaaai
róm. kát. lőgl nnázium itioaáia 1900 janoár
1.826, Ősszeren2.420 at. amehbes. az el^a hA. I n . , ^ , , , , I . követkexik. a kJy.k árai: páWlfU ker.
-g.^tVen elóloiduü.M^ "^\' hox,^^"-t^S^ " fcJgfggM | K lötöfaely « I-1V. sorban, 3 koro»»^j^^
.jLp^MgwestijotduitJió.m
amelyekközül a birlokiveken keresztülvezetlek. „ .. . , _
18.069eaetet: maradt lenn keresztül vere e lenül ^ « W WJ tekintélyű
HÍREK.
— Eljegy *éa. Schwotct Gust\'áv s Sohwarcz éa Taaber nagykereskedő cég főnöke, a Zalamegyei gazd u ági takarék pénztár ivaaeaió«agának tagja Magy-Kanizsan, eljegyezte Steimtz Sarolta kisasszonyt, Stelníts Adolt földbirtokos leányát Sapoavátfól
magyar knihoiiclzmus s általabau a magyar | stg gyászt ül agy nagy tekintélyű magyar katholikus pap halaián. Szabó György veszprémi ipátkanonok, megyénk szülöttje, a nagy idők vitéz tevékenységű tényezője, a szegények jótevője meghalt. Szahö György Szent-Bekálán született !82?>j december 19-én. A szabadságharc, \'mint növendékpapot találta, de öt ia, mint a katholikus theológiák hallgatóit, lelkesedésé a a bonvéd\'áhorba vezette. A szabadságharc leve-retése utáj,folytatta a theologiát a 1364, aug.
— 5évoiagyaroaltAaok. Városunk biut- 17\'ín P^P1 Me"leltélt- Nebány hi kflPl4nkodaí
talnoki karánsk ismét két tolsl\' t*g)á~l>il lel jó
hingzám magyar neveket. íiidur János (Füred\' Wnfotíci Ferenc „fla/Víi" lett.
— Etijksimrgjel dt>pi»lelé. A ve-z-prém\'i evyhaxa egyeben u megyés püspök dr
Simon György pü-pöki titkárt és szents/éki pomogym.egye közügyeiben, Jégyzőt e> nlóhi álásátö\' le\'m>nlvén, szi-ntsaéki i kerület erptre-é^é lS83-ben szen\'tazéki asaaeas-ülnökké, RMngtr Rezső egyházmegyei le éltarost! szorrá, ugyanez évben még-v^zpremi kanonoklá
titán a veszprémi pípneygjí.\'licerektüráíá_nev
yezték ki, 186l-hen a veszprémi káptalan • kiliti-i (Somogymegye) plébániába igtatta be. lít töltötte Szabó György élete javát, résztvevén 18?,8-t aq a karádi
! 8 koroni, á knrza\'on 1 ea <41 korona, a<lók*ly I korona. Szi vés le ül fizetéseket a jótékony e*tr> | való tekintetből hálásán fogadnak éWhirtapHag nyugtáznak. Jegyeket lehal váltani Kise Krnő dr,-tanár urnái és este a panxtámki. Műsor:
1. Intermes\'ó Maseagni Parantbecsületéből. Előadja a< iljuaáf cnekara.
8. A gytva, Rudttyan.iaky.t0t. Szavalja Vajda Béla 8. 0 t.
8. Viharban, DörnertOl. Énekli aa irjaaág énekkara.
_ Lé^épdalokr Előadja a« iljnság nnakara.
6. Seitx Göncért: op. 80. fUgedln- etfla^ja Bartha József 6. u. u, zongorán kitéri Vary Jóa»ei 0,\'u. t:--\' " ,
6. Párnány lovag Annyiét. Szavalja CciéUt József 8. o. t.
7. a) Ha e megyek.
b) Jó annak, ki.... Belesnay Antaltól, Énekli az-.iljusag énskkara.
-ft Vsndoritat AtJtt\'öl, A tenikar kiaér«liv»t énekli az Ifjus-\'g én kkma.
Az an összeesik Pé<ze,l:.
A lekete h\'mu.
E yébb semmi
És félelém »zállá meg erre a népet, leemelik Benjahut a oágyáról, shitaitalközelednek feléje, mrrt megtudják, ime, bogy az Örökkévaló— kinek neve legyen á\'dott— ak,.ra i.y a ó mu ata meg népének az igazságot.
Ropogó rigmusok diáik divatjáról.
— Aa Ur jói. NSagyl.t yt|atm> alkilpíl.ól —
P" gari; XI XI. -
Ei3lj„rv nlri/ík.
Mi a divat ?„ Uóborí ? Hivsag ? Tudós unk minek hívjak; S minek mondja »toni le mo< d ?< Tan a: >szazad bi-iegsege. Vagy .nők vá lozatos ékt;. Mind ket\'Ö igazat mond: Mert a n* igaz
Ez és am»s, \'V*--
De nem >ndom hogy melyik (nkibb. Betegség? Disz?\'vagy hóbort a hívság?
, Száz esztendő nődimlja A mai est foglalatja -A méUtaág val»j*,~— Elmúlt már a „fin ,de liéole" S beköszöni uj dival:ekkel A •huszadik< eleje,
Rimbe rakjuk, Me y divat jut A mu i á\'ázad történetére Mit mulatott s mennyit ére:
1800-1820.
»Empire* — korszak asszonyi)•\'pe Görögök nyomába lopó N viseli lenge tu iknt, \' Be ió feslett ka-c-u termeli fia ily Q I(ízeket felvoit Síinn p-ityoluiruli <1, Ksy egy s/obor A nő ekkor A „tnerveiileu-ők" iilnmáhuu Gyö\' yör Videnek hiijd náhan.
1630
Jött az án egy csői dea korszak, Deitanyámk lánykák voltak ; Egiat fordult ii divat, ^ , . VállfOiöval. lokolyávnl, HelvémlopAnos kis lábbal Aldozfi\' a thf\'dinak." Ekkor szüleiek A ,darsiaderek " A h j pedig csiga i igába Borult a tölgyek homlokára.
MÓ- 80. ;;
w^fikor .negyvennyolc* lezajlott, „Módi Páris felé hajlott. .
01 volt e »balls Eugonie. H •teher a válla, ^arjt, • Ki Öntetni azt akarj i ö, it nagy divatgenle: Legfőbb varázs A >deeolle\'áge«-S a nők járaaa inga hinga A • rlno-rmOi- nnollliba.
1867.
Midöa magyar trónra lépett A Maeges sz> p Ertael at (.(Áldjuk einlekeze a.1) ■. F«b r ingvaII prusstik, párta Mugytiros d vetja |árta E hasabnn start e-seU Urt daifla S a ncp Ián te Mind ílyvnformátt öl ötAtl, Kar, bogy a kor elköliftsóitl
1870 - 80.
De a mpdj á léit oem tár. Jött á >olitsn- ii« jtieg a „lournuro" „Hatulölio* bölgyoiv .t, Toroaymagas vendégbajak, Kugp-ralt női Ujak, (Szépnek tartja aki — vek) Hál\' aa égnek Mar a nőknek Jol\'bi[manapság az izlftfé, . S megváltozni nem ia kése
Nagy-Kanizsa csütörtök
3
Zala 6. szám (4. lap).
1100. január M l« áo
- » i« I*r. jéléltMjr Mí*|flet hálja.f J-toiéfné,Liebtmté\'nJtttöné, L^dofÍNfcy Ármin 4 Tésyleg bál, aSt igen fénye* hál volt az Ur. Lfl»y Adolfné, Lieb\'tcheln 4*álné, Lukácsáé, jótékony Nőegylet jtnuár hó 18-áii ttrlott «(• (Palial, Marto Antiidé, Mirkó NAndarné, Masraá, lélyoi Fényes bél, altSsadvégi vagy mondjuk, Btlm Mlli, Marikár Vincéné, dr. Neumann Eléaé,
logyitztáii sző v«i kezet, m*ty viriftésfk Mkuil, 1*0 keHeméeyetétére alakult — állatd.jatáa t raadetett, a közel moh oipokbtn tartott gTSlé ítén.padíif elhstároza, bogy «(y nagyobbaltrtt
iwrdtíói—luruiiban, aknl a nrtk át ar flsgy—Vtlárné,—fi nflir. finn fijnin\'. i»flt(1t_n\'i|ii)t I4timftt tipr a jiráaÉkl latf aslHI
m K
araimat éa aa arany Ifjoaig.mely máskor lein igep sjokolt aktrvháabm lenni; e> alkalommal a rendesé* dolgában teljes pajwiyitíirá volt kárhoztatva. A négyeteket fiatal hölgyek rendezték, dk komm«adirottak éa s firíigárds, — mely ezen eétélyrt atoka\'ian nagy
engedelmeskedett. De ki ne eng9d\'lm«t iedoék olyan randm&knak mini
OlWw E<ailqé, Pilllts öraMné, Pokol Károly né, PrSíer Hálán A, Portdat Anlalaé, Poliá* Armiané, dr. Bothaohiíd Samuaé, dr, italkaehtM Jtkabné, Rptao\'eldAdo lné,Rxenté!dJ."né Reiaiti/óítefaé Ro<enbárg Plluá, Rjiaoberg íirsi né,—S^gptcné »záinban rakkott be —\' Paü a, SoVrz OJÓnné, Saannér\'Igőáoüé, Somm-* 8 indorné, 8omner NÍtb*nné, dr. Swartx Adolf\' dL Fngtl SinriirniU né, , Stern Sitídoraé, • Strem Tódorné, Strem «" • - vyi—^il Rettflné, Sznfty Sándorné, Sereg ly Deztőné, dr.
Tuboly OntlA\'ié, Takács Jánotné, Unger Ullmann E ektié, Vidor S tmuné, dr. Viola Igaáéne (Gelte) Veisz\'üHyw Llpétné, Wélsz Jó/sefné, Weiu Ti vadamé, We\'ti A-Mfné, Wsitz Farencné, Wittenberg; Ignácné, Wamberger Síndnrofr nb.
Erager Ilona, Lrdá/ttky Miczi, éa Wiiu Ni na kik a négyeseiket readezték. Tollúnk ak íratlanul is mindjárt tábora pördült; pedig a kezdet kezdetén, mikor beléptünk a tok iáradttángil és nagy iWaéayeaaéiigM igazi Jiuieremmé álv*r4<iolt Polgári ■Egyleti nagyterembe, még \'nem táncoltak,
mart a kótónaég csak ké<őn gyülekezeti, ló>-én . . u
nagy toilaít«haz nagy idí «<tlkséges. MlelötíJ • L*Íntfk :/n?irk (So^SU. Miklót),
tékát á tzépaemben gyüayörködhettüak volna,"^ f ftf"? Efc,fl,CGfeci? k\' *
el-alnéttük a\' terem s/ecoeiió< dek .rációit, a tfKph" Teréz, Horváth Z<eni, Kráü«s Jöíjáv virágból nyilóWyaiakokat, melyek á gtzdaton Hofmann Ssra,Ke«ter.Laura, Knortter Arsnks
- fetolt áll.,.1 látattak" O^UsrfostfcrMiai,JLknsa Wslyni ét Hedvig_l&n-
lO órá ksa aOrtta volt tuOlható a hámulatnak j £»"<> Janka, «»ey Elli, mgar líoní, Ségerc rövid, de félremtg^rázbatatltn tffijsféie, *» p«\'\'a. 8trtar\' I|enar HtaUy ^ifa>.
oly sbkatmoadó; ab! A íéoyet jelmeze vautiyflkí ^ WetjerClára, Weias Ntna éa
tüíájdiiuképeii w vollnk- aaek, btaem töbh [M.TambargarTíélini atb-vaay ke»es»bb évtized elótti divkiot ruhák, még — As Iar. Jót, Nttegylet körébttl akkor ít bámulái\'ra ragadlak viíaa Itmaünket, A folyó hó „13-áu iar ott vigalom a talmából ha nemit akad oly kedvei viielAjdk^niiit-ez alka-; t-i ü.líze\'nl szíveskedtek: Elek csalid 40 koronát; lommal. A leljea \'jelmetsk mellett, a i"<okatlanJVidot Sámuné, Ulau Páloá, Sotnmer \'Sándorné,
birtoko-ok a iidtldk ojjáül\'etétébei tiQkséges anyag it könnyebben ét otesóbhaa bsttefethaasék, Továbbra ii koronátza siker á kOr míködésétf,
— Batiaté Mindfon jóbarátaimnak Is (••merlKÍmiiak, a kiktől Sopronba htrtelee tSrtéat távoíásom i\'\\6 vetkezte ben személyesen kacsai nana vehettem, ez aton mondok , Isten hozzád «-ot, azon kérétemmsl kapcsolatban hogy tartatnak Mg szivea emlékezetűkben fia sohasem fogom őket elfeledni. Fehér Ignác.
Érdeket eijegyiét üngár Géu dr. vár-megyai közkórházi alorvos Kapotrárott, el;egy»tt» Gíbtovics Aida kisistaónyt, Gabtoviet Károly vármegyei lőjegyző leányit. Bt eljegytés aanyr-val érdekesebb, mivelhogy a vBtég*ny lartáliti vtlfásu s a menyasszony kathelikot ét hir szerint egyik fél sem tar ki vallásából, hanea
\'--^---£ -
Ebenspanger Leo, Blau L *josné, gelsei Gutman lA^slóné, alsód tmborui tLrtchler M\'ksáoé, gfllael tJurTnsnn Vírmoihé 5s Waiser íizseloé 20 -5R) koronát; Stern Sándorne lö koronát;. Linzer Béla 14 kor. 00 HU; Rmenbarg Rtabafdné, dr.
frizurák vagy kalapok einlékeziettek bűnünket aif*, hog^valarntkoMnAskóp! ytrlVPa »■-mftÜtSist -való emlékatéa melfStj BC alkalmank volta lemitolto divatot it láthitni, mert a. h-itgyek egy
rcsTe étegana, l^uioM divat uurinu t>»H >oi ___
tetteban jeUnt m«g. A ma t ét i-ileat látuk | Szűkíts Ntndorué, Lőwin^er-Lajosn^ Lfiwinger eiyetitv* ♦ Vidor S>muné elnök úrnőbe i, a k> Ignác, dr Like Emii, Djbrin Benőni, Tauber -*-lr,ir\' n»m««ha i.MM.1 ....a!... g^-ilj^lALiioane, Blao Rtla, R*poch, Gyuláoé, /Somner dittruhában j\'Ieni msg.5? elnök nrnft hitalimtllínacné, Koienteld iaoitne, ö UuhUt Hwtritué, imponáló alakjá\' méghatalma<abbá impoaatóoba ilj. Deutsch Lsjosné, Grünhut Aftredné, Ti.ugl
- A király népűnk dalaiban Az éjszaka Ht szomorút álmodttot: — F«itac Jóskát litata fehérbe láttam f — Arany kard vat kfttvt at oldalára — Aki lígény, SísVflljín a csatár*"!
Ferenc Jóska azt irta a levébe: — Linykk-fonát ne vigye nealábéf — Mart tr tlnyn ál ^izerihirom ttoknya kall, — A -hajába kiftnr röf pán\'lika kall
p~;£de» aoyVm, édat anyám rózsafája. — Ét voltam az, én voltam a Ingszthb ága. P Ttrtn* József jeszakitott, — Ihaj, csuhaj 1 — Fegy var "alatt e hervasztott
te\'te t gygnyórü díszruha, mely -bizunyára ép úgy érvény-sült a múltban, mint\'* jelenben, ha olyan üraö ütötte azt ma<á t, mint ez alkalom maLSzivesen adnók leirá<<át a aisbhoél azebh, gatdigabbnál gazdagabb toiletteknek, .nett lévén atnnban az a toll, a meiyiút h&en teirni tndná; árrá kellstoritkoznatk,-hogy a megielaat hölgyek
fLajosné, dr. Dick Jójsetné es Zerkovitz-- Lajos LÜ —10 koronát; Scherz Rchardné 7 korona 50 fillér; Unger Ullmma Elekué ét Blumentcbein Vilmosáé 7—7 korónál; Scherz Albertné, dr. Fried Ödönné, Kaa\'er Miksáné,: Kanschmaroft Leone, Szegő Gyuláne, Lőwy Adolfné, dr. Szabó 2sWmondne és R. R. 6 -6 koronái; F rí visz
névsorát mutatjuk be ea ugy hittz8k,-ha ez j-Károlyné, dr. RolhschildSamu ié,-Stram yUmosné, SgSíIegTB^ps ít — mégTt ~ vissiatükróztetni | Ro enieTiTfóz^étné és Wetszmayer Lipótné 5—6 Képt-s at izr. jótjék my efólyénik szép voltát j koronát: Kürschner 1/n.icné, R öenberg Izraalné, Asszonyok: fiirk Oi\'kártik, Bogenriuder I Wu-sti Laj|>ané, Kobn Emiin-1, özv. Schware Jözwlaé.\' dr. Blau Simonné, 6-irger Adolfné,|Simuné, b\'isinger Samuné, N. G, Relüi -Lajos Ctérna Istvánné, . Ciiyaliázy Antalné. Dobrin\\ i|j, Fesselbotler József és Zidubtnszky Lajosné Ríebárdué.iljiDej\'scbUiiooaó/dr. A\'nyetijzn\'tonifl^U -i~köronai i Tilp^mifter Gyni«( n-tztarhlíSai-Faragó liaiontér1 Furfnfcua gfttii áimé; FubIibi1 Ltt^itU\'"Wí Mátk a KTÍuTy 3 kor. SOJut.—3 Tor Sándorné, ilj. Fiscber Ferencné, Fr\'visz Károlyne j 50 lill; Fi-ch r Sándorné Klein lliésné, Berter Goldhammer Kar»lyné, Gráf Slmcm.é, Honij Ado fiié, R. L. dr. Biau Simonná és Grünfeld Dávidné (Kapn vár). Homudó \\V\'i«i Róz»(Ka-)J,jíbef |Sormaa| 3—ít kor; Prager B-íla és dr.
,futait). Jlurváih Jano-né, H\'tlvnx Gy>iláne, di Hamnrr Jittsgtirt (K\'^Kö íi rrotai, Jieg r "Fe rrneoe, Jos>p»vict Mi ivojt é, Kobn Emíiué,
llnhcli Airfed 2 k r. 5>i fi 1.-2 kor. 50 titl; N. ÍJ., Strem Tudor, Viiteiiberg Ignacu \', dr.. Viiriiiyi Henrikne, Rmch«nt-ld Sindur és Ledo ->tty Ernő
Kantmanu Múrne, Ki^lyi Adolfné, Kür-ebuerU 2 korona ; Scbulbot Ado-1, N. N., Hirscd-r
Ignácoé, *
Ku.\'i er Miksáné(\'K:eiu Hlésné, Klem
1890 - 99. %
Egy ugrás a »>zázadvéghet< Divat ilyet.könnyen végez;.\' 8 lett az izlet >ang<dos< Dreas —hlipí—spéncér - lennís—c >\'pa Ity«t visel hölgyek »zépe Minden srma es szoros. Lón ideál — oh! A fogpiszkáló; Mert karcsú, nyurga, vézna : „chic* A légiességet keresik-,
1900-7
így érünk vén\' a végéra, Jelen század elejére -Leaz-e benne némi jó? Hegyeu vlgyön,. uron-hölgyőn Kit ítiszátoji a őfl tölgyön Uralg X, t eo\'e a < i 0. Mi fertú- lany
Az aj irány, -
Az uj mttjréuet lelki rabja
Míg ném tűt — egy i^j divat napjai
Odón^dr Goda Lipit, Kerteaz Arnold, N. N dr. Pdiiz Soma ea dr. Poilak Ernő 1 kor. 60 fiih— 1 kor. 60 lill; dr. Hnuaner József, Pil itz| Gyola, R., Weisz Ferenc, Donnn Rezsó, • Tuboly, Vtcor és N. N. 1—1 koro»at; Mesu<i Fereneoe,| Bor. ni.ay Aladár, N. N, R. E, Z., X. Y., G. é< N. N. 50-50 Iliiért. A fM/izttirtk isutgt 6M ♦ or 50 fül. Bevételeztetett továbbá btlipti dijak• hil: aOa kör. 50 tilt ó á nöe.yleti váiadztmány önkéntes adakozásából felállított cukrázddban: 322 korona, dr. Neumann Edéné urad által felajánld\'t ea elárusított képet levelező lapokbál: 86Jioröna; öatze->\'bevetei: 1840 korona; kiadatott : 410 kbroná,maradt fútta jiotdt-lem: 1430 koront. — Mindazon jótevőknek, a kik ehhez hozzájárulni kegyeskedtek, hálát köszönetét nyilvánítja as-ítr. jótékony NSegyltt elnökségi, *
Fetotvaaáa. Erdeket felohrttó ettelye lef t Kereskedő ifjak Bnképtő Egyletének február hó 10-4n a Cannó disziernrében. Hitltnberf Ignác déli vaauti leljtgyelti, a nagy kanizsai állomás fütöhszának\' főnöke lett a felolvasó, ki., „Vaeut ét Kultúrai cita alatt tartja elörelátba-iflag ntgyérdekfi felolvasását. _
— Buzgó K*\'<lakőr A pactai gazdakör mennyire viseli szivén a járásban levő kisebb gazdák érdekeit, mutatják aton haatnoa dolgok másikai rövid idö alatt véghez vitt. A pacáai
Ferenc Jóuef, Ferenc József rasládája, — Abb& van az én obaitom belesárva ; — Elvettélt a lidt kulcsa, — Ihaj, cmhaj 1 — El. asm tsa-badulok soha. .
Erdekeik a kflv;tkezg ktrálrt>*táM»-i—-
Feteob Jótka ha 7 letol a lavára — Sírva gondol á rekrnta korára, — Könye< nemét selyemkendőbe törli — Be aokat kall á huszárnak kiállni!
fidtt anyám kiáltott a kapuba, — Sírva nézi, hogy a lia ka oqi. — £ 1 ea anyám, nem leazek a magáé migáé, magié, — Oatóberbe leattk Ferencz Jóakáél --
Bogy ha én azt tudtam volna előre, — Hogy Icasek még Ferencz Joztkt legénye — Elbojdo*-Um volna — Tisz esztendőt koromba* - A behívó cédula.
Nincs Ferenc Jótkáafk olyan kato^ja, — Mint az a szép, honvédbuszár, — Ha*elül a lovára._________________„_: ■ _:____
— 4 HsN<keii( ifjak Mtél/e A ffígV-\'-án z-ai Ktruktdi ifjak fnk. Eggltlt to y* bo.20 án buugvaiseiiyiiiel rg)b»kö Jt aártk itt iti c^-té yt c nde/, • A h 110 ,»-rs ny«ú Szilágyi Ar mél a -a m k»f-op*rt • á\'éttadjétte ki li > vo na f-lléiMi. et . imnbtu k .Ui o v.i lév-\'n, ln-tyeite llilgermánit L»a a ngy uio-ai- 1 ui. kir. 1 per* elstuv\'idu ■ üv.azni>je j n, Uilgermaao L ura nem ismer-tle 1 kniliitéztt\'ik előtt. Egyéni kedve>té»ével, müiés/i-ievel agyarául er* ndiit kepei a *k8«ön«égrt. At estély miin ián még egy niá-ik vonzerővel in tog bimi j fürtéit Gyula a 1 igHzjt hát uiQvéttt szintén közremüköilik éa igy ai ea élyotk gzép tikért j<«olkataak.
— A koronákban való számítás áldozata. Egy földnivtlA a heti vamrun t\'u| át akart vraal ki is valaati agyét a mik köafll a <nagfcérdi a síBcalöl, hogy mi az ára. At 120 koronára i/abla, ezi azonban a Vf>0 Hóknak találta a 70 torintot igeri érte t tiéml kis alka atán meg it villa 71 iorintért
— Különös név jagy MuatUgo* tt»t történt a magyar mtgiiátvirag egyik tagjával aki aj-rn\'éndö első napján körútra iadult, hogy stersa-csét kívánjon a méh.úságos aistonyokntk. Rag» gel ligyelniecli tje as aj hnuárjlt, agy nagy* bajoolu* jóképű magyar latsayk.
— Jánot, taedd öwtt a kártyáimat, látoga-lóba megyünk,
A grót koenba Qlt. a boasár pedig « bakra. A- mágnásaeiiyedben gyakran megállt a koeii s olyankor kiszólt a grólt —
.—t János, Ugorj be a kapushoz, kérdezd meg, itthon van-e a méltóságos asszony. Ha uao^ ákkor adj le egy kártyát.
János annak rendje éa módja szedőt tlvé
nftgy\'kuüu* ouértok
Zala 6 seám (5 láp.)

IWi mtgbUiait, 1HU viasza ült a bakra. [14 felé végtl Art a körot. A fogul megállott a Ulti-116 olrttt • a grél kimilli balok Egyesen* 68x4.be jutott valami.
— Epp; Miki "rtCk^t kiWejleUUt I János Y8D-e még a kártyáitól ?
— I\'arsnesolaijára, « tOktlaó é* a makkbetea még megvan.
\'— Tyfl, M ildájit, micsoda kárjyiról bétáéin ?
; — Hit, amit szétosztottunk.
—. 0 toi>s, nem mootam, bogy a névjegyeimet azadd ösaze I \'
— Kartyit tatasait mindant.
A gróf nem tehetett miit, sebes vig tatva serra jiria a már megli\'ogatolt hátakat s vitaiakéreUe a portsa\'ól a ksrtyikaf.-
— Hiéaklia; (géu Earéplbaa. Nem etapén Ním«tori<Rgbau, hso«tn i-géxt Euripi-
_btn ére.htlő imnoir a aiénhiiny.Tadtalevöau a aa4ab<ány kftvettettébeuax utóbbi időben tokkal, kevesebb poron köszan jika be hónaink,"Stábén a magyar szén togyami^a nővekaatk. Közép-Ejrop&ati sok helylU igen kedvezltlan a ha|y • aét, a például PArisban nagy a »x*o<írigulái. Köiap,Kranc!aurez4(fb»a Ifibb heleukiirt esak 3—4 napon dolgoxhatik, mivel széahiáoybtn szenved gfflt gytrhan aiánhiiny miatt munka beaiün\'etéHtöl tartanak,
_— Leretejí ■ todrAasttzletben. Gyönyörű 16 éves leányává] egy törődött anyóka állított be egyik fodriazűzteibe. Odasúgott a tulajdonos fülébe:
— Kérem szépen...nagy nyomorban vagyunk, nincsen kenyerünk...nem tetszene megventH-n-linyom — hajit?
a fedaiaa. aalin asakártő—tsam-
mer néxTaTéJny tártjait. Gyönyörű azöke Lőre lej. haj m a napsugár as ajtő üvegen besgprödve, off pajzánkodik az arany glória körül. Fejedelmi aaép haj . S oda fordal a linyhoz:
Hit astin nem sajnálja a aáép hajit ?
190Q. január hAU-io
Tffff elvettetv*n, jiiliue IB ia a nagy viradi íermény-klálli\'fikon mevérve mo\'artaiCHt be a a napon újra elveteltvén, e mia-idik ve\'éaoól okiétor 6 aa a b.- oaafaat kii\'titaeott már wtini éwutt
poéta ugy sem ér ré, huiy t lovasat. Ka megírtad a levelet, Írd rea a elmet és giitvanyoz* a olmtetlnek 6 Aljért. Ebből 4 ftlli r illeti a kSzb"é<* lll\'éaért a postát, f "fillért Wlr tnM4H«fl_a U/IIB6M6, fttl\'y .tjáaloll l.evetedef átadja. Et Müvek mutatta tak be. Tebit a -legkorábbi székely Uttilvtnyl\' 10 filléréé bélyeggel felazereUe feladod • teiHm1 egy e* ogjan aion evtoea kétsier ért | kapsz ró a vevényt akárcsak fefií flttéreai meg.
ajánlott levélről, ped|g ez sx egéss munipuláoínl Bítermő voltirs nézve legyen etehad ietarii* neked nem kerül csupán 16 filléredbe éti így ten«wn a „Mn/yar F>ld* esimO gizdasigi aaak# megtakantn 18 fillért. Ha „schmutzig* akarni iap 18*3. avi 236 ik aaámttan Nagy István bt lenni; akkor csak küldj! fillért, a poala «t alial hé«»t aáoir adatot, mely Baerhit r l» köteles utalványozni, ez esetben 12 lilléredbe kony alatt esaköíMt Ofsx\'liasooli\'ó kisérlelnél kerüli at aiinlott- tevéi s a megtakarítás 23-j-ftV. at*»ttéaom siwirf^mr»r|t székely tengert 700 fillér. Az utalványon való levelezésnek aa a|Q öl ter&Mrót 10 hekctöhler kifogáralan
baszna is megvan, hogy batran leszidhatod vagy párbajra hívhatod ás utalvány szelvényén a címzettet, A poétát szabályzatnak aa. a része, mely az éffele időtöltéseké-a levelező ápon elkö< vetni,nem engedi\' meg, az u\'alványnk szelvé* nyére ki necp terjja. ___; 1 ~"\'T~
IRODALOM
miaöségfl stemetadott, míg.aa ugyanakkora terű-Mén aiiveit kftanDségie magyar tengen hozama alig fi hectó jter ki zép minflaé»fi szem volt. Hivatkozóul lováblii a magy irdvári kir. gazdasági tsnin ésel jelentésére (Laa4~. aMe<ögajdaai|i Stenle "-4WÍ7. évt IH. ezamát), mety untBT" it öl tan i kiüérleluél km etke»ö errdmeny mntat-koantt, I kai. holdra azámitva:
Székely- tengeri 3464 k\'k) » 30.80 hectóhtar aaaay. . . —^ 1 ,\' \'\' t ".\',ÍiÉ«i.\'ii"i"?if!
Aa aj Itnlméréat tonéaj tgévalevdeg mit Ezzel azanben a
Jeteif ká l-áa ilethe Mp, V«lelt*ayea«r aa iiilmtféet latét, —-*--------„ -
vegjrieKa1kereekeé<e Uklatetében eiltoeieek tÜrUliUk. eaetc Chiq\'IHntlO O^ak 1713 Ittló =» 2140 hl,
ti eNekelteág ktyébea Blnittg blzatiyoa keadetbell aefcáaei- Pignolktto , 1184 , == 14.8Q _ .__
g.ketjiii.i.k hl. ie eaanat Ai.tb.Upő- »aa>4lya,> w iall emliat^m méjt agy iííím\'kördl-
ceet ttr kead\'tlegei aekiuigaket beaen komptluotdket le . , . . . . ■ . . .,
tog ei inliikoitek kVróUen Ueetnleei, mert u >j Urváey ^pyt, melr nz u-nlso évek feétletemél a.arill Uiet KiimUfaii üetitsnbir trdikil értateuek, kllí-jM^ urefy htT=rrt T)rtnr izétítyr" T«Bg«I»r F|y
nileen—pedig mivel—a—eaeea—te M abbü- _kfaa*HÍ uj^bb iriayb*» ÍB kneagstlé ttaair-------
pillákénak a keriiWt ki-érie latetMtibíi .. MegálUpittatoK ugyanis, hogy a .legkorábbi
7.éfcely lengnri" caatamadé termeiéire ia minde-Mk frtlott etaö frhgti tengeri faj fti exac iTönye be.vérÁelésénél. besiva-
kOitaeigee pillakioak a korlátolt kiaáráe ÍaletM(ábAr törtint klairieivaL a, kereakedlk ie koreeaároeok klHit erée irdekkelloatit keletkotik Már ea okbol. de a ktilőnöeea asért, alul l ltr»lrd«k ie ea^ti«a«k eaiaira müi
a {htTi araáiei i< ntcán it vali kimirbetiél tejdalikkal elli- küiünüstín a\' csal amidé
tolt, valamiat . caka.uk, kivtoek ie aú kaeont* tálatok „y j tojnál faUfl.glmert vékony Szára jobt.aa . saa»-
inte ilnnn«iil i. . rr^a——W-*L eddig ■■*■" hl* »4í * _ . i \'_ -■f———f\'"\'.-
-■t-^--^- nyomulva, a bevermeléa eredménye u blztoüstbb, U £z-n tekintetben is hi">táo>oa n m,-óvári kir, tanintézet jelenlésére (Laad .Mezőgazdasági \'■Saemle* Í886. évi XL számi, mely >t»nat a Itg kísériet aia vet* tengeri
likbeni" eagedélyek j|nnár l-vet hatályokat venttk ie angadilyak tola|doao«olaak aa ah törvinynek jogoei^viayok elnyeriae oiljiból 190Q jpnnir 30-ig iriebeli-ntoa feieatkeaaiök kell — nonr ajánihatjnk eléggé hogy u irdekeltekaa.nl tirviay leedetkexieaivel ldelekoria meg I \'"T, "" "
i.m.rkediaaek -_________j szekely kngen a* ed.
fajöE közölt caatamadé .termeteare w aiao Eelyel érdemel.
Végűi hivatkoiom a hohenboieai kMrletí telep jelentésére (Lásd „ Vttrttemljergisch ta Wocbenhlatt* IÍ87. evrü. szamJtj,1 ely savHof á székely tengtri még aa ottani hideg; égalj
ToSir János a toBeoviri k-raekedeimi ie Iparkanara t. fogalmazója^ ki olOaO mnnkálatai révin a etakkftaSneig .\'Uiibea mirie jó klraevet indott magának kivívni, eaattat fii meghlelnl íhajtviá aa ird^kelt tiletvltig aaQkaágeinak, az aj ítaimirial Urvinyt ktegéesltve a vonatkozó vigrebaj-táal rendeletek határaináayaival a bozzátartoió eaagyariai jagyaetekkel ellátva ktttBaí \'magyar ia német JuiJub&e bo-oaitotta ktare,
Köny csillog szemeibeD, aztin lassú hangod susogja:
— Nemi Nem \'sajnálom.....hiszen az édp
anyám két nap óta nem evett.
Éi a fodrász nem vei te meg a hajat. Hanem igenis pár vendége hamarosan összeadott két irtot, Az anya é§ a leány boldogan távozták el a fodrászüzlefböl.
A napaugarak-pedig tovihh köveitik ökel gs _ ____ _ _ _____ ____
utcán. Olyat jólesett a fényes küllőknek szerel- j — "t.ij« tájékóziet.kipea íyn)tani míir eaeísaadeek fityet-mes csókot szúrni a bü<zke, diadalmas Lorelef- Otojvúiea kalit Otmeutáei nynjt bárkinek arra a ara
(Drlökre \' ~ --------- - [ hogy as ej vliúarok íeiUtával mini módon veaetketi ta-
luriuar . ___ Uábbr fiáloUt, t I. bogy egyik él maik caopottba Uttoao
— Kilógott rablóbanda. A ttlMZántóll^^^^J^a-alt é. bogyn ire.lth.t a iS.tbea al, vi«il csendőröm letariozlatolt négy karmacsi legényt,, hogy a jelenlegi jogtalejdonoMP k«ill kiknek kell jogbeit kik Lipics Zsigmond Jj.-szkgyörgyi: lakóat az|váayakeak aegviiloateláaa végett 180Ü. ál jannár ki; 30-ig
megtámadtak, OMigmurkillák és óráját
_E müvoceko kiválóan nyer becsbon aa ittál, hogy ákerad alatt ii^— hol néha tugusilui biban ia lűteatk,
egy rtvldroi fogott elóeaib&n \' megérteti ai a| törvény nyomán iletbe lépd léayeg^e váltözádt ngy, liogy a f^jeaet már
magiban véve — a fltet tovibbt tannlmányoaáaa nélkül la
, a prakUkns m«et a kiadó, Tokár Jánoi, kenek, ée
pénzét elrabol tik. A vallatáa sorin a vidloltak|)piA>^ tl»ttri»eisiöi (Taáeevir) 1 frt-ayi irbaa meg-beismerték tettüket, de.aöi még egyéb szenzációs aunaheui.
leleplezéseket is tettek. KivgUo ták, hogy Jól - Anydaok könyve. Strhaka Andor, kinek ne<it azerverett banda tagjai, állandó lanyrtjuk „ | ,4. hetaUrtt" eaóió aépkSnyve á. a „Magyar
- .— ■ . ■ ,.,... . . ,. . ;kanf ja" c. nagy rnnski a ntan mar inkán lamerlk togkO-
gyöngyösi csárdi és innen intéstek a t0tVSjt»-0-|^b^ (J i, ^DonhUotú kladáeban adja kl aa lta8.baa kat .és Ulonallisokat. Eddig csak azt ismertek j 0isA ktadiabu megjelent e rtvtd pár hónap alatt elkapkodott be, hogy 1899.\' julius 9-én Bsböa Mihály reti-i e azóta lolyton kereeett: „Anyósok KDnyve" o. hnmoroa éa lakós zaébeböl 40 Irtot, julius 30 án Márkus "4"\'\'*" "diil!?\' (LM~IS?4 oMll).í?l!ííi*""
aj. ■ >._ , i , . , >i , j. ■■ , bon, igaa dlaeea ktiltltiebaa, kerek B eaer példányban,
mari sümegi latos kocsiiaroi egy noran sort, Ttklít- , nk boldogul.* vS lielvaetéi, veióaaiad, kogy Végűi a gyöngyösi csirdiban egy ismeretlen n,k aayó«aik nagtrilitiaára ia boaeaanliaára aag fogják kocsiról egy bordó muszkit loptak el. A lopott readetal est a maakil aelyre tia év óta folyton irfcezaek tárgyakat megoaztotlak. A csendőrség a disses!» t melyben ezimoa beaait^ia b nraoa
.. "* , ., . , , ., . , ...__. | kivtl eok-ook ló éa roeaa anyóa^rlM leea Mpakkal illnaai-
társaságot itadta a keaz\'betyi járisbiróságnsk. ,rtl„ BHMtitr,. itgy nizim i^diny ára kit tanaié koroaa, Keg) rlleu MII) a Handtlmann Hermán I bakótóu dieapéldáiy pedig négy koroaa. mely caekély 6aea«g kiskaniisai szatócs folyó hó 12-éa dr. Mez szerzS-kladó aevére Bogdáea (Baranyawa) kftaaigbe (poéta Kilmin v. orvost magábos íériéTtögT néinö Mykoa) Hl^affitk rinJeahalodlkpéldiayt tapea
____ _,r_ \' . _ , „ - kapják. A könyv 1900. iprilis slején Péesétt fog megelennl
meg a nála szolgálatban levő 19-éveS Korona , im,j[u,m «86íkuid.inl K ...kib.. h.rdotée.k
Linat, kl Ugy látszik influenzában megbetegedeti I, lennek mellikelve, melyre vonatkozólag Illatén Sirlaaka Az orvo* azonban egészen mis betegségnek ad bóvebb felvilágoeitáii. Hatrzó e könyvét aalveeeo ^jáaljek
— -bámhlalos eredményt mutatott tel.
Az áltálam nemesített „ssékely tengeri* fénylő airga, szeme bectolitéreiikénl 79—91 kilót nyom éa kfllnnöaen kát irányban megbecsülhetetlen. Eiösadr ott, hol bám«ly *k0rüimány miatt esak későn lehel vetni, őazaael pedig korán jöa a dér b igy más fnju tengeri nem érnék aw, Másodteor ott, hol tarlójába őszi betát akarnak vetni. Sül mSIeg es Jiover laBjtuán, bfUngitt korán vei lelett, meg repce ia vethető, ntana.
tüneteit érlelte és véleménye az volt, hogy -laáay a kötelmuitban (tüll. Az e«el a rendőr- iaiot\' Btfiiu-"égnek bejelentetvén, a leány kis vártatva teljéá-sen igatolta az or»osi véleményt, a menyibeu a a hidashót elővette a folyó hó 10 én illi ólag halva szült csecsemő hulláját. A megejtett orvos-rendőri bonexviztgilal a leány vallomásé- Hei nak ellenében oda konkludál, hogy a csecsemő, mikor mi gpillanjofta a világot, még élt. A ke« gyétlen .inyil, a ki ez idfríierini tényleg súlyos beteg, jelenleg a kórházban ipoljik és felgyí-gyuldsa otán átadják a kir. ügyészségnek. J^ A tesolenAbb •jánlott levél. Végy egy filléres pénzut\'alvinyt, Ennek szelvényére ird
aa irodálom a nemét pártolók figyelmébe. Czim: Slriaaka
KÖZGAZDASÁG.
ealtott legkaribbl ttélitlj teugert.
\' v^ # i
— Eredeti vetőmag. —
Af utojsó kél éviúed \'egkeresettebb, monhat-tii; legdivatosabb mezőgazdasági- ternti\'.nye a .lagkoráblii saékely teiigeri-1. E teníeri minden mismezőiiazdasági iengeri üijntil sokkil korábban
rá röviden apró betűkkel, a mit ajánlott levélben megerik s fejlődése nnnyira gyors. hogv. példáu Jmt óhajtanál. A széttény kérntmlára sok betű la biliazmtgyii gaidssági egyletnek I8?9. evhan tér, még bizalmás titkokat is Írhatsz, hÍ9»-ahak0zl(ttt termelési kirtrlete alkalmival tpri\'is 14.
A székely tengerinek fönehbiekfceu vizűit előnyeiből következett annak eaaknem egé-z Európát meghóditotl roba^oi elterjedése JkSvetkeaett a a, kogy n bécsi kiállításon annak a tengerinek neinesiteaeért éa megiamerietáseétl (első díjjal, állami arany éremmel lettem kitűnti-tvt, mely kitüntetésnek értéke azon körülményből mérle* légeibelő, hogy a mezögazdasftgl eaoportbaa ntudösaae csak három ilyen érem lett k\'osatvá. Ea következett az, hogy a budapesti müeunárii kiállitison sok axáx versenyéxő kóaStt megint alaö díjjal, a tnillennáris nagy érem vei lettem kitüntetv.a.j és pedig nem csupán azért, mart tengerim ax Ismert iajok koztiit legérdekesebb^ banéni. löképea aaért, mert tengeri fajomnak „eWálliláaa aa forgalomba hozáaa* által & magyar gazdák özönsegnek megbecsülhetetlen hasznot szerettein. De hogy a löntebbi előnyüket a székely tengeri mivoléae elérhesse, tilietlenli szükséges, hogy valóban eredeti vetőmag Tettessek, mart a már oly nagymérvben elterjedt u(áfe> termelesek erytelöl a kötélben mivelt más Iajok tltal kiseb nagyobb mérvben korcsosulva vnn« nak; másfejői \'pedig, mert az ui.ántermeiök nem kjSyelik a vetőmag kivalaaa\'áskMi gyakorolt módszeremet. Ami pedig a magkere>ktdöiet illeti, esek közül csak a parim Vilmorin & And-fíeux es a tied Skiinská FrÖkootorét árulják aa én tengeri fajomat; alóhhi — ea alatt a név alatt - - at enyém.
A nemesített székely tengeriek eredeti-termelésű, fajtiszta\' vetőmagva kizarólag csak aziere-deH t^rmelőtársasftg alattirt rezetöjétől szerezhető Le~Áralnk kővetkezők:
..... _________^ - j^.- • •• -V;. ■!, ;..■„;,;■■ .1.......\'V ■ ; \' —
Wgy-Kantgaa OTttwnwr \' ; Zala 5; szim (g, **** ^aPtlár hó 1
1000 kiló 140 (rt. t IQQJBMBjftL - \' ^ | I • t / | I ^ ^
::SlI• II1|1Hírdeesek
A \\H»ati« viiln fuvMrdi fejelicn mind-\'u 10() IjIJ fj I
kiló uMn 40 krtniimitiitik. A n-nk kl l a Mttmft- f«ltfíSf atn plr w ^^^^^^ 9 tátik. Mivq>ér minden jfrnrielméuvh**_ IWVCtetfipik _[ r - f B" *
~"«*|i<ík4e»tk; Egy kHta«,MiA tinid- Mdbe | ^ ^ tH\\ -t A n ± J ^ \' ü
— (MOOQ80»kfó tftflm^ inrttr J g Q ijj EL f ULOr ptoc a
iifk he^rk^tétéi Hionnal >ud4\'<»tn. A h\'tukiild «, n , I JLAJLJL A
Bwrendelét^k Borrendje sprint, inaiul el-Jéo könyvker^MM^n 1
ketdodik, ■ xs^ ; . • • ■ • " • \'
Srfk.lf K«Mr, (Udvarhely • J»A«¥ KAUIZtlÁW.
Szentkirályi/ Árpád ,/ . ^ . \' .:\' . .t - ^ / 3
m „tHétü wiitty iwfgt" tor—íd ^^^^^^^^^^^ tmhmhw^ A Zsigárdi ménesben kő-||
~~ tina-Ag —H-BVNHHIHHÍIH^HBIHH IMÍwflW Ju \'"^s i Bj *
— IKi akar 400 márkáig- Jfezö.f^lteiiyér mttaek|
Eqy szabó szomorú pillanatai" jlhmMát -wu*, m^űiiiiíwmnű^r állíttattak íel az 1900. fedez-1
I r*aal? Tudassa*- elmét asoaoal U vél bélyeggel Ídssa-Z f^fÁűt í/lÁnTrro • *
Bisonyoa, hogy vannak oly foflalkoaáaok malyek biao- 1 ItWí V. 21 «m alatt M f. WojUii, hirdotáaH LCLCSI lQcljyTc • t^
jayw baiaisétaksi iíko4niit.öyttkraii luiiutiBnV Bár mtrtk> B UudáTilrl^ilp Dfatonnc"; f\'
Ul lik havaa c«ipftfájd*lmaktrtl 4a olda Ninrá-tól sokai naeo- IhHHHHHHIHHBHIIHIHIHHHBHHHHHP T rr^ * 1
▼adtok • a bajokat a folytonos ^léif, a lévaiffl 4« noa|áa ™ I I I - I bj
hiánya által létrojutt v4rsi»g4oy«4c okoala. H«to* föfájáa, ......................... ............I I T 1 VJ I
eaipMáídalo«t oMatosará*, aa^aaiAai aavarok, as ét vágy U 4 - - T X 1 1 Cl I
itoíi ttiáoya nokoifa Ttrnagéaynlg kÖTwtit»méayn litthl.\' ai^/g^.^fjgsY7^\\/tfSftŰ&iíWrilffSSVT^ *____vj
Hytli aaatbaiHndadÉk nátköl al&alaaaBl k«U «ly ffyt, nflMWMWjBW^/CTW\'^ ^ r „
mattra* fclfnfi »rad«Aaya yan, aat fc.ll kaanatot ^ j | tU* AfKtJlö JtD> Ltrif II ^
iőMtni kell a Loiiiar Anguito ovlunnaxi (Valaii) laahó ©^SSaíiSöíSSfS)/aSkÍKS) \\ 9
|ékiáytt • ......... . , ■■ ■ ■ -----1 --------------------------------------------7-----T L Tü CDI.
...... n .m^pj^ Triumph az oazt.1
r: I: Horgony-PánFExpéHer ptírby és más számos |
_____^__X^X.......I* Liülmcnt Capsicl comp. ni^v r!ii nvArf^
ÍJ Fzon bini.ívps ha.iLcilontuüt áZW ^ ^ KJ*™**-
TOÍWV^ " V - f* I mpppróháUUáimk, inert már több mint 30 » • T i t • »S
T-\'-V • . : • v \\_:_J± "v \'\'lf" \'\'"^\'ÍTÍn.tn, fájílatomQi.llapIto bt ^g^rf- AllVJa l JLOVCiy" I 3IS. "
* 1 • ! \'k i\'i-^Af X / \\ \\ dörziölésként alkalmaititik köazvaaynél, /f.
■^rsrr^^^-.;; NW \\ / J^ osúznál, taQizaggátásnál ús meghiiióaeknél ® 8r B\'
-(Ly \' J . ^ ML_.«Ür«»k altal bedörtoolöaeÉre is. ^IIH^ -A B
^írLC^V/■ Ím \'ni\'uittf-gvakmbi^nTcndqitotik.; a vaiódí reűezesi uijja 40 korona. B
rr\'--\\yr x, A^\'Py Hoi^ony-Pain-Ex^Iíer, gyakorta Horgony-
S;, ,.. . Irrff J^La r\\ i\'Á lf Dniment elnerozés alat^ nom ti\'kos szer, 18
| / y 7" [r K T\' -M1 t""1 rtgiTirfi hiilrr\' M,"lr\'tW ijyBwMt —
(£< jE ii \\ í ViTj 1* egy háztartásban som kolleuo hiányozni ® g/^^G - 1 - • _______.%>— - m
<432 H\'* M I I! 40"kr., 70 kr.ós 1 fit.üvegonkénti árban H/T1?\\TI?T A TTCJ
II II oúgdnem.minden gy^gyHzertúrbankészlet-\' f L^i IV| Pi f\\ Hí I i A I ! N B
\' . ta van: föráktáírTörök\'József gyógy-_ lU UxlUJJnUU S
— Régóta rettenetes csipöfájdalImák tói sasiivedtem — M szoróssnélBodapeiteii^rásárlásalkalmá- •r^\'-?
!»}» kvalébM—>M áltál\'aanail moakát se végnsbett»m. ÍQ vnl í^\'on óvatos;iklou;vünk, moittobbkisob- oSít^M A|} 1COX <1 mnVcárcril 1 Ti B
E/eaaitst^m Sírnom s étvágyam, erőm aHiar^tt. heve. bcrtikü.utúnzat Víiu\'forgaloinbon. KI nem ÜU# UlttUJoai^a 1 í •> B
ftfájáa és gyakori sr»s ssivdobogás i\'yötöffBrremény S4 akar megkárosodni, az minden egyes üveget !■■ . - ^ " amao nrű,iAüA B
íélkil kaadton a n«ke» ajánlott P<okpiln ákit haasnifni a I® ttHorBony" védjegy és Ricbtcr ezógjcpzús D^y^Dj Cül. S\' IÍII10S Hágj UlJJ U) mWSQ H
oly ssereuesés voltán, hogy artn-t vlaoatá Hz«ovedé ! I ® " iirjkul mint nem valódit utasítsa vissza. W JL vl |
Mimet m^stUnni éraatan. Újra nankáhos láthattam s most RIÜHTEfl F, AD. és társa, RUD 0 LSTADT. 1 | ij . . » ^
(áradaág nélkttl dolffoaoai E ® . fc.r. .drarl uAUlttt. W I } \\ A Dia l PrinCe^PaXlS,
A Fink pilnla tagadhataüaa erénye^liogy a vér ~ 1 ; "-1 * * a w
•rődtva belyraállitja, aa időket eröaiii s hatá«a van nin«| í O • 9 6 O 0 t 1 • f>t>l ft^V^ . — ,
dea i—v••.<■>••! nüad a fkfiaél 1......1 a tidrtél mej a vér • " • na«ímms« ——J _ Vlíl ! Z6D6ttE«
fy«nfeaéfféta* ar*d, mint i^ldáol : a aárgaaégnál, a ranná- J0 \'
■ál idvffbaUfségaknél. Í0?áiáan4l. csipfifiijásnál, llagyaror-1 NvrjtI\\JVB\'
- ^^^^^^ Fedezési dijja 15 korona. |
tim Közolübbi fölviIág<fsitteal ^.olgúl 9
WlSé ,fl9n sok - IP DAUSCHA-OTTO, \\M I
Algfl \' fl , FW I<an(\'iu, angol tu 114*(tiI saer van mj J .
fflffl \' hirdetve és .jinlv. • NagyKamztón. ^
M f FIATAL EMBEREK részére | jr «u p| J/ I
WM J^ ~^ MobÁntalsssnk ém MjmmoU ellen ^ LJ Vcll^ 1LL G. .HC 0 ! I
Y Sy Miiidazou eleiekben, nhol Sanlai-olaj hu«znuluta orvosilag ^ ! • • • «„ . ,
fegj * javasolva uo.« * |gM.| 2o drb süidó tenyész kan |
j^j1 Ip— a tegcólszerllíib ós legjobb a ^ Grí Wenkheim ésBalázsházy ■
Xi LJt- I A. A \' A " B
ff keresztezés ós
® I aSfl f\\T% 1 - HiíTCrPT1 iÜ! darab fiiatal tisztánI
.jm Wíwii Wíül nid^^WX £ |||] tenyésztett |
^^ fi »lk-lm«.á.«, • I.f|«bb mluó.ÍKŰ helet l.41.1 J ^íf ! P Q TTl KaI 1 1 1 1 űf ]
rot^K h«»ztt!té* « «r,»...,»u 61t»! rcudHlrtlU. tf/^jÁ lvdlli UU U. 1110i !
-- Mi T, 1 üvegkára ltrt 50 kr; -pos áu lieniienh\'!",-:iíjíénz fii«lefj(.s •• \' ntr.\'a\'/inti*
. | \' - bekflldéi,. mellet. 1 irt 70 Uj M» frt 30 kr., 3 | ^g] UgJ SZmte
Kt\' él -; j>veg 4 hr. ao kr. ___________J| ípá! Merinó electoral 1
IRi Gyógyszertára Nádorhor .M \' pi ti^i t
api budapest, iij. nago nos. „ ,
• SSsjtó fjCT^9^ * TáeUliBrul U.- ■ ^^ff^Sff^j \' •
ri m f^iiim .mn < ni
^ . _ Ny0iijato\'U FiHcbel.\'Fülöp U^tulH|ílüi>uHi))it Nagv-KanisMo
Huszonhetedik évfolyam 6. szám.
/
liirkmtMi i
Tiniakii-ipalm Rlauhol Hlop kíay»-
kaiaakadk^baa. —\'f .
A IMrkMKtxl ♦rUi.aal léhal ■>!>•■\'
ktot d, g tm \'
Ida liittaandO a lap uillaatl Hűért rouatkoaó niladaa kitakarta/,
IladOhtratal Váraakáaépllat: AMW HUtp kíuyv-karaakadéw.
zmm
előfizetési iiuf;
ifW . . . . U-4- H -tetpM Félévre . 6 karaaa
fifj*Um 7 *T . *. \'. . I karaaa
Politikai lap. .
Mogjolonik NAGY-KANIZSÁN hetonkint kétezer; vasárnap t csütörtökön.
SMaaUtak, valaauat a " liHiikn voaatkoaók Fiacbal FSISp Ma,ik»» kadMba Utluailk.
Béraaatatlaa lévaiak 6>ak Jwrtkauk
-r Ml íogadtataak
Efyaa nu krt M fUlér
Nagy-Kanizsa, 1900.
Falaiéi tiarkaiiti: iaalaf liatU Surkiiitttára: Mttea La|«a.
Vasárnap, január 21.
Titulusos világ.
•/ , , Iárnyalati különbségére ia van megfelelő magyar nemzet már A isiéből .hózótt tciféjeKés; az arisztokratikus szellemhez magával hizonyoa ariaztokralikue hajlam* ^ k0Qzervativ ragmkodÍ9 ho98za szá.
kat. az kétségtelen. A nemzetségekre való . . ... ,,.., . .
,, ,, - ........ zadai alatt módjában volt a nemzetnek
felosztá*, a nemzetséglök intézménye s a ,.. . ... . . .... ... ,
\' ... , „. „. \' v hűségesen termelni a kQlőnLöző titu-
nemzetségeknek az a rendkivti nagyfon- fcgj ~ , clmator , fcW.
togaágu jogai hogy magtik közöl vezért. j , . tí
fejedelmet választhattak, már eléggé meg- ~
-vetette alapját azoknak a válaaxtófalalínak, Mikor >w,An haUlmw 4rt?,tt«J 8U" melyek később az első koronázott fejede- hftnl kereM,ül baí4nlton is \' Nyugal lemnek az alkuiményalgpoffts terén kifejlett I vug°i<ibea mcié\'ett J"+mk\'tttlh"8 "\' \' intézkedéseivel meg "Bzéleaebb kereteket nyertek..
Az ily alapokon kifejlődött s folyton nagyobb mértékben izmosodó -r»nrfi alknt. mány .keretéiben nagyon természetesen a társadalmi élet szellttne sem bontakozhatott ki más irányban, mirit határozottan
ban a rang és méltóság legjelentéktelenebb]"^- agy vplt megírva, hogy az elégett tito^.
losokat a forradalom hamvaiból visszahoz?
fiSm; mikor azíiafakitó forradalom szele valami csodás delojező hatással ébresztette öntudatra az. emberi agyakat nálunk is: akkora mi nemzetünk millióit is megszállotta a csopfromholáa vágya Magyaro szágon is hadat Qzentek a százados tradíciónak; a szaGíulság, egyenlőség, testvériség igéi
tak Bach éa Schmerling urak. A ^polgártárs"* fenséges, megszólítást csakhamar fölváloltik megint a nagyméltóságú, méltóságos, nagyságos stb. OTíizések.
Na de ne bolygassuk a multat I Ne is beszéljünk arról a szomorú másfél évtizedről.! Akkor nem voltunk a magunk urai, magunk gazdái;nem fejlődhettünk
kgjL ----—— - . ■--;-
olyan szellemben, amint azt a magasabb
arisztokratikus iránvBan. A varázsoló erővel hóditotiák meg a sziveket
köznemesség és jobbágyság között, óriási!és a magyar lelkesedés leghatalmasabb, válaszlófálak emelkedtek, melyeknek védel- legfenaégesebb (de azért mégis csak szalma) mezése és bontógalása, időnkint véres í^ben elégett minden titulus abban a nem nyomokat, testvér-íiarcok nyomait hagyta ajíeti Í,"!í«101 ragyogó kétévien, történelemben. Tálad, ha az istenek könyvében más-
Azon éppenséggel nem .lehet csodálkozni,\'ként lett volna megírva,akkor örökre meg hogy a magyarnyelvben a titulosok dolgá-jis semmisültek volna; de — fájdalom!
haladás méretei megkívántak volna. Hanem kezdjük az aj vimdatlal, a kiegyezés évétől t
Ezernyoíc<zázhalvanhétben újra közénk szállott az a szellem, melyet.másfél évti zed előtt erőszakkal téptek ki karjainkból Ennek a szellemnek, az alkotmányos aa~
badságnak védelme alatt folytathattuk a társadalmi fejlődést is olt, ahol elhagytuk. Ném kellett hozzá valami nagy erőfeszítés, mert a haza polgárainak egyenlőséget biz-biztosító törvények ekkor is érvényre jutottak. Mi tehát hatalmas dimenziókban haladhattunk a demokratikus társadalm
TÁRCA.
Iá/álmok.
,>É|III[UU téti tájkép, Vakitó hó; qjnej baun árnyék;
Vt|au siklik rajta a aaia —_
ügy. >17 volt Jó anyánk!*;
így "vtttik aa nk Ivart, Ilimen a lány olyan dírat Ugy htaa a uáa iaép aaaváaak, Mint a léiyw napaagáraak I"
„.(\'fitt, mnit caáádtMk idea lá»)(S Pihenj caak a paka ágyon ; La.a még olyan darttt idd Eljön m«( a Iit ntreta I"
.Ftnyai pompa, aiaakBx{nai(;, iündaoltt, oly vidám btaséd; , Cuk aa aa agy mar^t árván — Ufy-a így volt jó aaykcakáa ?
Ea moit ntndaa olyan aAUt Olyan hlhia borai aa ig —
Tán a világ la-oly árvát /---
Mlat a Unok niacain párja l" \'
„„(bak csöndesen idoa lányom, Én tdm wáp mattytriaégom Hoz a tavaaa a| virágot; SaivalQkbatMtdogiágat L*"_
„Oh jijj oaak liát kla Ibolya, Sadd kSsaonak konorebt, Hogy viraaatkaaa űrök álmán I Ug/.a tgf Iáu jó inyáoaUm?
Elváláskor.
KlvUiator, mtkor a né Ajkainkra aim j"Va, Caak aaf«(«lt, aiak aokogutl, Mladk\'attdbknak a aalvs, Kóayá raadltt uáp aaaaiadbaa, S végig fntva anaodoa, Lakallott aa anyimidra 8 aa alayalé nagy mohón. Mivolt a köay? KénylO callUf Maly biztat at ilitaa? Vagy matatta ut a kelyat, Hol votaa jó éu uokam ti..
Qabtinyi Lduli
Automata.
Írta: Vajdal Szabó látván.
A kézzelfogható csodák korsaakát éljtltr. \' A mlJezelőtt lehetetlenségnek tűnt fe1,. álmok országába tartozott, azt ma, a korszakában inegtestesíti a tudomány. ____Egyik csodás találmány a másik után
HoU
nap már arra ébredünk fel, hogy valami órfll mathematikoa föltálalja Archimedea óriási em e tyüjét \'8 kibillenti^ löldgolóbiat helyéből.
A villamosság korszaka is,— mint-a- tlbbi alperióduHokra osztható tel.
Ma például aa automata láz dühöng aónyira, hogy rövid idö alatt fölöslegessó válnak u emberek.
Hiszen mindért elvégez az automata t...
Mennyivel egyszerűbb póldául ai eljárás égy automata azolgával, mint egy igazival.
Megnyom aa ember egy gomíol, a at autó-fala fö\'pzolgál, só pór, tisztogat, tQzeirak, szalad s ki tudja mi mindent c-inál míg.
\' Az igazi szolgának van ugyan több gombja is, a legnagyobb a - fej, — de azokat ugyan hiába nyomja az ember, egyik olykn érzéketlen mint a másik.
A sör, bor, életadó automatákról nem uólok, valamint a legújabban kl&értö automatákról sem, mely a telefonos kisasszonyoknak csinál; vo\'na veszedelmes concurrantial. Erre aa automatákra kisütötték, hogy nem válnak be.
Hiába I Nőkkel azamben még az automaták j is megbuknak;..
Mindéi azonban há>térbe szorul a leges-Llfifcujabb automa mellett, mely uj korszakol van hivatva teremteni az emberiség érzelmi pá-lyájáa.
Butop áruház
WEIS S J QDES Nagy-Kanizsán Teljes sálon, ebédlő és hálószoba berendezések

Xaifsa aialtd kliialgalaa, mérséksit árak.
Vidéki megrendelések pontosan eszközölttenek.
.Képes árjegyzék, rajz 4a költségvetés kívánatra Ingyen \' Itt
■ i I*"\' M <1; %
. N*gy-Kaniasa vasárnap ,
közazülletii kiívJlíibzTŐse "ás teljés diadalra juttatása felé.
--Fajdalom t CSilk fmládliattunV volna,
pert tényleg nemcsak,. hogy egy lópM sem teltünk eJörfe, hauem határozottan hany itlottunk, fokról-fokra; mígnem éto1 ifink a mostani süryedési vonalra. Söfip, a legarisztokratikusabb szellemű korszakban Mm volt Magysromágon ilyen őrületes cimkórság, mint manapság. A születési kft* lönbüzőséggel" való tüntetésnek, a cím-kórságnak valóságos lórzképer rajzanak á józaneszü,\' higgadt, emelkedlebb lelkű szemléld előtt. Két három prédikálumos, családi címeres vizitkártyák a régi és az aj »neme»ek« részérói akkor, mikor más-
Zala 6 szíun (2 lap.]"\'
fotytatása következett a férfiak jirányában. Ma már egy középosztálybeli nflt tekinte-
felül az egyenlőség szellemével verejtékezve fáradnak a nemzet kimagaslik alakjai H társadalmi egység megterem\'ésén.
És ex a kórság megmételyezi, áldozatul ejti most már a társadalomnak azt az,, eddig józannak ismert rétegéi is, mely (igen helyesen) cak a munka tőkéjére, munkás kezér& volt büszke ; találkozunk most már az iparosok cégérein is irgal-
A" titulusokról még szólni sem igen mer az ember, l—,:\' _ \' Akkor, mikor még Magyarországon
tea asszonynak vagy rövíditver „ten^-asz monynak szólítani majdnem faragatlanság *záml>a .megy. A divatos megszólítás (ami\' különösen a modern tárcaírók honosítottak meg) a „nagyságos asszonyom*. A „tens" tílúlus ez idű szerint azoknak ]ár ki, akik az egyszerűbb, de tartalmasabb és boldogabb világban „ifiasszonyok" Voltak.
A férfiak között még talán szertelenebb a. ÍUuTusliajliászat. Nálunk, \'ha egy uri embernek, akinek állásánál, rangjánál fogva megdukál 5 „nagyságos" vagy .méltóságos* titulus, valaki egyszerűen csuk a fogialko-\' zását vagy nevét említené a ugy fűzné hozzá tz pTili- tltBTuBnvalóaAgos sértést követne el. Hol vagyunk mi még e tekintetben a franciáktól, akiknél az .egyszerű
/
- \'i UOft lannár 21
öszággyülés ----- - J*wdkr T«r
Tflbbrmírit bárom héti szünet után ma a kípvi.etőtiátbsn a viszonWáiáii nagyon csendes volt. Kevesen .jéítek-el a k pv/setők *aiváll—V -Mélsőbál padjainak gyér- népaeséje^ etóre n^ cáfolta azokat a híré kat, amelyek ax ujonefaVas-latoknAl harcifte,\' terjedelmes katonai vOát jó-
aoltak..\', ~ ■ » \' \' \' \'__\'-1________
Nagy figyelem fogadta a napirend előtt bemutatott miniszterelnöki átiratot, mely todo* másulvétel végett közfille-a frirélyi kvóladénterit ;— itt volt vita, de sok vizet a dolog nem kavart. A Kossut b-párlból Komjáthy Béim indítványozta V a királyi döntésnek napirendre tOxéset, hogy a ) flá» megbirálhassa t~4egóa, alkotmányos módon történt-e a döntés, Komjaihy mindjárt behatolt S Wrslst énféSüBrli," rnoift oloi ho<oU Jel, ainTérf szenííter nem aitotinftnyo* a dOotes. De kifogásaira nyomban nyomna érvekkel válaszolt Stül miniszterelnök a Imiátostm bi/onyitoita
csakugyan meg voltak a törvényben is szentesitett választófalak i szokottabb Ttitu
fr •
lusok voltak: méltóságo*, nagyságos, nemzetes. A jobbágyak az 0 földesuraikat rendesen nagyuramnak, ;á földesasszonyokai nagyasszonyomnak szólították.
Most hamarjában papírra sem lehetne vetni azt a temérdek cikornyás titulust, miWtel mi a demokratizmus sokszor hangoztatott szelleméből valóságos torzképet csinálunk._A—»nagyságos* tituluson alul
napszámos ember -sem címezi má«kép, \' H\'m 11 Júrvcny.Meg^ém M ■,kot" ■ i- i - ,, ____,„ ... -—r-tmánjonáfi azemponliabpl nem vitatható a ki-
tt-nemzet legelső emberét, a közlírsasíg; .. * ,t , , ,
<- , ■"—:—-—\' — ! rály döntene, tárgyalni ezt nem, -csak a mtmsa-
Igp mint -elnök ur\'l Ml ebben az j terelud)(i á,i,:ulol |ehe. a j(,¥Öbeli le<Ddök meg.
eltorzított tíemokratiknB világunkban csak- állapítására; ha ezt jtjyánják, ehhw hyzzájárfií
Ugy dobálózunk a ,.kegyelmes", „méltósá- [a kormányetnök. PMiiyi ebben megnyugodott
gOs"j ,;fómIltÓ3ágti", „nagys&gOR\'7 H a T. » miután Komjáthy is viMMvnnla a maga i».
titulusukkal és Írjuk a rettenetes. hosszú- egyh^aguUg «t határozták, hogy
annak idején napirendre tűzik majd ax At-
ságu prédikátumokat levél borítékokra, fo tyamodványókra és újságcikkekbe. .
iratot.
KOyetktztek a kalniaal lavtilláfftll A\'
MlndftlUellétt Hangzatos frázisokkal | létszSiy\' provizoriumboz a szélsőbalról ketten hirdetjük urbí et orbi, hogy az arisztok-[szól,9jt: mh JánOS Bátkaj tásztéi Tóth ratikus kapaszkodásnak lejárt az órája 9 rtm«uío\'t, hogy mivel a muiikori prorUór um
|c>i«k újévig tartott, a véd*rff tekintetében asöta
ma mar tulajdonképpen alig van cimzés A titulusosztásnak ez á hóbortos tulhaj-tása a nőkkel szemben kezdődött el, éa
minden vonalon a demokratizmus szelleme hódítja meg az -emberi sziveket.
Valóban szép és diadalmas hódilá«l A haladás szirlfoftSn a demokratizmus lobogója a titulusok bohózatosan tarka bokré-rsjaval dinzílve í Nagyméltóságú, kegyelmes lobogó, igazán hfi szimbóluma vagy te jr^y^Aifi szellemének ! -
az exl«gcnek egy neme állott be, azaiao aa oszl-rák nehézségekre utalt s az ujonclétszám emeléséről bzallong.i hírekről taü .„kérdésL Baró fijirvórf röviden, dé hataroiot an megnyugtatta a szélsőbalt ennek ar úgynevezett txlexnek trtalmallanságáról s arról is, hogy e törvények Ausztriában is létre fognak jönni. As ujonclétszám fölemelése kérdésében ptdig kijelentette, hogy a kósza kirekre nem. kell adni, hanem varjuk ba a konkrét javaslatot. Tlzoián elfogadtak a javaslatot; aa ujoncmegajan\'áa javaslatára áttérve, Münnich előadó szákszerfl braiéde után Komitok} Béla tette saóva a katonai viszasaigo-
Ez a —* szerelem automatája. Meglorditom a chnei, hogy sokáig kétségben ne maradjon a« olvasó. • \'. ■
Nem az automaták szerelmiről van szó. Az automata soha sem\' szerelmes. Csak hogyha reá parancsolnak.
Élihez t\'gy automata Ádáin és Évát kellene teremteni, uo meg eny au\'omata kigyöt, meg..,
No de nem lolytatom tovább, meri az ab-rardumi\'k világábi tévedek, vagy magam ia automatává jegecedénr...
Tébát olyan automatáról van szó, a mely ákerelmet árú1, olcsó, drága és szabott árakban.
Egy nagy csarnokban vannak ax automaták elhelyezve, melynek homlokzatán a_ szerelem istennőjének elragadóan szép szobra áfl, e lel. . irattal :
. „Ü\'t szerelem kapható I"
Belepve a csarnokba, ^orra nézzük aa automatákat, melyek kíJlónbő/.ő felirattal ékea-
lil-
Az egyikre ez van irva: .Pillanatnyi szerelem, a résen egy huax léres dobandó be "! - - -y.. ,
A másikon: .> --• .
~ ■ aCgyliap^a sZerelem — ára kel torona t*\' "7. ~vEgy bónalpos szerelem — Aa automata. — azáj-üregébe busz koronái arany dol»«ndó!" - ■—Astán ott találjuk sorbaa\' a ké^ bánwi, négy, hal, Jiéi éa nyolc hónapi s szerelmet. Ezu\'án következik az egy éves\' szerelem, ára 100 korona. .
Legutolsó\' a boltig tartó szerelem. Ara annyi mint az automatáé, t. i. a ki erre aspirál, . e viheti aa automatát is.
Aztán van nemcsak idő, baoem minőség szerinti automata szerelem. Olt talájuk ax ab-rándoá-azerelmet, ára négy fillér, ag ideáiii szerelmet, ára egy fillér, a szenvedélyest, melynek ára mar. koronákra szökik fal; a hü szerelem, ez a legdrágább.
Hogy hogyan veszi meg éa veszi he a vevő ezt a — s/erelmet, annak kitalálását a nyájas olvasóra bízom.
Annyiról biztosítom azonban, hogy mindez való és nem — lehetetlen.
Egybeu Itnéi!arra kivonom fl^yelmőket felhívni, hogy a néha tu|mag«-< árak helyeitt a nemsokára bekövetkezendő végeladáson, vagy csőd esetén, melyn az ős zes raktáron léíö és urasátoktól levetett szerelmek mélyen leszállított órakon fosnak e\'adaini, avagy a legtöbbet ígérőnek odaadatni,—sokkal olcsóbban juthHtnak majd szerelemhez.
Végül, aség egyet az elmésebbek Márnára: Ebben a csarnokban csak eladnak, tehát nem vesznek--— szerelmet, -r .*; ■
A hol két harmadiknak.
asszony van együtt ott j>j egy,
Gondolatok az asszonyokról.
:-----Ixla: Zelel Oyőzö.
-^feíérlhiiem képerannyi bnszuságót okozni, amennyit \'egy asszony: meg ne tudna édesíteni.
Minden asaxonynak e hiheted hogy egyedül, téged szeret, csak a feleségednek nenj,
A leány olyan maoaka, amelyik csak a«azony-| korában mutatja meg a körmeit.
J. ■ T— \' * \'
Az asszonyoknak- as elsft gyerek nem okoa annyi örömöt, mint az elaö Ősz hajszál bo-szuságot.
*
A fejemet teazem rá, hpgy a kivágott /ubál nem egy sovány aaszopy taialta ki.
Az asttzonyok ugyanazon célból mennek a bálba, mint a katonák á" bábomba, gyöani át hódítani akarnak.
Ha az asnonyokbaa anayi szélem volna, mint hiúság, már rég hala mukUa kerítették volna a világot. \'
A legtisztességesebb asszony is szereti, próbára teszik aa erényét.
ha
Nagy-Karnisa v&Sárnap\' kai, arra konkludalva, hogy pártja csak az
Zala 8. szám (S lap).
/
lSOOr jannár hó

~ Ootllű netjutfll hadseregnek szavazna meg újoncokat. A vita (olytatása holnapra maradt.
Aa u áa vagon Molnár János, a néppárt elnöke interpellált amiatt, hogy a szentesi választás ismétel Un vasárnapra- Mitek ki. Stül, mint belügyminiszter ust (éle te, hogy a választást nspjának meghatározóan a kösponli •Tála.zltnány joga, amibe nem leltet beleszólni / nem Imlye-ll ö sem a vasárnapon való választás1, de nyilván Jokálla szokás és érdek vezMle a szentesi m<-lasztwányt.
)sa, 19,
A mai ülés elö\'t mini<?.leryállozáMokról szóló hitekkel foglalkozott a folyosó. Nincs jjap mos-\' tanaág anélkül, hogy egy egy |minisztert papiron le n*m mondatnának. Mára Fejérváry báró honvédelmi miniszter volt sor >0., A honvédelmi miniaz(er, legkorábban érkezett-e képvise* lőházba, maga megeétoüiarrr ff (elmerült aágbirt. -••••\' . V7"
A képviselők ma a«m voljar nagyobb szám* ban jelen mint tegnap. A napirenden ezek ~a tárgyak voltak: Irományok előterjesztése, a véderő javaslat harmadszori olvaittsa és as ujőnc-megajánláeról- szóló javaslat tárgyalásának, folytatása.
As ülés megnyltá-á Qtán az ejőletj/szléstk köírérdefcWdést kelteit Lukács László pénzügy-]^ miniszler jelentése asokrol a vá tozásokróU. me-lyeket a költségvetésen a delegáció és k>óla! mtail kell tenni.
V
KÜMffifiMl ; ffjfrsay Gytírgytöl I>f>rre»de|e!et ktildmr ai összea \'anfelügyelőknek,
Énnek a bucsuzásnak keretében nyilatkozott| fűd-okul adva, h«gy a maxyar nyelv okiatáaa
i. ..„,..„ __ . \'. . .. , ■ körüliuJemeket szerzett, elomi i»k»lai tanítókat
ta,n0gyi \' JU\'tHőmbklr ÖH\'J* tumiw.- m^a acaü-Ságok é« a tanítótestületfésűéről fa a SZépöspá « lánfeügyelőkel, h»gy ioíz.nak javai\' elismerés, mely a negyvenkét évig működött; latlia kerUleiOkbíü haro n-Mgy ilyen érdemes érdemes veterán-tanitó szerény, csendes I lánftát; " •\' hivalkodás nélküli szereplésének eredményeit kiaérte, Caak néhány hónapja énnek s ime, j megérkezett az elismerj kitüntetés legma-
Fslttllieléisk kla»latá« A mu l kedvelik Ctolyó hó ű-an tarlóit hangversenyén felfllíizetlek i Bogenrieder Jó/séf, Kövemb Janó. ^lH-l p-js. . . „t j iFletschmann Mór 4—é kor.. Kotort Tsk»réap, 3
gasabb Jjelyről ts A Hivatalos Közlöny; kor.\' Hun Samu, de. Olop Mor, dr. tíiau Simon,
iq-.iki száma közli.
Mór, Etek lJpóly dr. Pljsssrr Jakab, Dömötör Lajnr, Kobn L Miksa, Scbers Lujza utód*.
j,__i,_____„_t i? i? . I i _ 7 iFischel Lajos,- Uui:e* Ullmano Elek, Pátffv
demkereszttel tüntette ki. hzt a. egmaga-16yö„ yidir Samuné, S.rem "
Január
Récsey Ghjűrgy* nyűg; igazgató-tanítót tanügy terén szerzett érdemeiért arany ér
hofcy 0 Felsége! dr. Rosenberg ísivin, Készít Lájós, Kaj<zter
,, -^—st-——^, - —Wréa Klein, dr. Vil-
sabb Kitüntetési hírt egy. fényes, meleg sugár |4f)yi Henrik, Fíglar Mtbáiy. Klein Jóswsí, Blu. is kis rte, egy példásan hSIás\' tanítványnak,1 m^nchein Vilmos, Eischel Fülöp, KopsNa Lipót, Wlumcs Gyula miniszternek szivéből, Ré-jWeinberger Náthán, íichulbot Adolt, Hsrkaayi—\' csey György magas polcra emeTCedetf íjjj^M* LWe- « tTrOnhiif Karo y Si-i kor,
Gross Adolf/ Fleischmann Frigye*, Oischer lg-nác, Kohn Fülöp, Weiszmaier Márk, Mitényi | Sínido^ Szagfl fiyálw, Kh»éa-y»>ii»*hal«, Hr«-és K ei[, Marjon Ignác,. Kohn S. B. és fia, Le-dolszfy Ernő, Fiálovícs L»jo*; Engtander Mór, Singer Sándor, dr. SchwarU Ernő, iácbwabenltz Samu, ZamiditsFereuu, ifi. Btern Mór, Rosen berg Salamon, Fekete József, Lukács S mdor, (Pécs), Palnki Somar l-l kor. lÍM<>ca Jóas^ éU fillér. A fiszfa jövedem (10Ü korona) a .Petőfi Társaságnak, küldetett be.
Az A tatá nos i]IunkaiképsS\'Bjyuükt Géaa-eauUyán lélüfizoitek: H«iek Gyula iO kor, Trit pammer Gydle, dr. Hauser "János," Franz Lajos
-í-rv^TT^^rvi > .2—2 kor. 60 fillér, Remete Uéza,- Betűs Lajos.
ujai hm Jí hálát tanítványa: | Ku„, |2er (;y0rgy Kovsu M.liÁIy (msgyar^caír"
hkor^ Balázsi György, S-ern Mor, N. N., N.
kori tanítványa küldte a legelső üdvözlő levelet, mely, iay hangzik: .______
- . " Budapett, 1000. ion.-17.
. Igen tisztelt lgasgatá ur!
Fogadja őszints szerenese-ki\'vánataimat álM as alkalombál, hogy 0 Felsége Unt a tanügy..tstín szerzett erdemeiért az i\'ararty érdemkeresztnek legkegyelmesebb adományozásával kitüntette. .
Kiváló tisztelettel
Wlassúís s. kr
hírek.
A tanítás Ügy kiérdemesült bajnokának legmagasabb kitüntetését íVtzOnyára őröm-
— Efjeg;ya*s. Ledo/sky r.éhsiLedofsky Ármin leányát, szombaton lolyó hó 20-án eljegyezte Domtr Andor, a Dorner S éa fia cég beltagja Barcsró|v * . ...
— Nlfvaisgj\'aroalláa. Kohn 7ilmos nagykanizsai illetőségű, bécsi bank-hivatalnok veze-lékeevét ,Kartzag-TA" magyarositotta.
— HalAIoaaaok. D^rás Zsign ond ügyvéd folyó hd 19-én este eletének 68 évében elhunyt Nagy-Kanizsán.l£sen elhalálozás várotunk több előkelő családját borítja gyássha. ^ \'
Berényí Emma, Beréáyi Elek nyngalmazntt uradalmi gazdatiszt, leánya, 19 évea kora-bwi élhiuiyt Nagy-lfátimáp7-—-
• mel- fogadják mind azók, kik közvetve vagy közvetetlenül részesei voltak az ő negyvenkét Mici kissssronyf m0kfldése Mé eredményeinek.
■fnmLlInn mlvn I r . , ^ , , .
. — Késgjulée^ai leukgivxtat polgárt olrasó kir január hó 21*én\' dáfiif \'ii ü órakor az olr*»ó-kör aj epühstében—IröhjrtrNt tart, melynek Járgysorczaiát : a ti>ttuji:án lupe/i.
— Aa far. Jót. Nffegjlel Lőréből. A nagykanizsai Izr. jótékony Nőegylet t. bó I8-án tartolt válssxtmányi ülé-éaek ba< árosafából f. bó 19-én pénteken a legutóbb tartott vigalom jövedelméből 400 korona osztatott ki .szemérmes házi-szegények közt. Továbbá 600 kor. a húsvéti ünnfpekre kerül\' kiosztásr\'Ugyaiiezéü ülésben k önző ne tet szavaztak: ülau jdice, Lőpy Aniotd-j | \'larnóety Ida,
— Rérsfy György kitHnteiéae. A most folyó iskolai év elején búcsúzott el a nagykanizsai (akkor még községi) elemi {
né, Naue Emmy Siern SánctornX iPeiser Clára úrhölgyeknek a vigalom céljaira fesfelt képes levelezőlapokért, . melyek áltatftnQs M üntkt keltve, nagy . kelendőségnek örvendtek. A magyar aajelv .lerjeáatéae
,népiskola tanitótastülele nyngalnmba vonuló | Wliaaicsllyula vsllas éskö/rk\'a\'á\'üg)i m\'ii\'sUw
Érhetetlen előttem, asazony találta tel.
bogy a tükröt nem egy
Mirden asszonynak volt, van, vagy leaz de Íz* rendszerlpt nem a térj.
egy
Mondhatod egy asszon ynak a legnagyobb ud varlatlanaágot, meg log bocsájláni, mond bogy. a barátnőjének izébb arca van, halálos.ellenségeddé lesz.
Ha az asszonyi hiúságot szérummal lehetne gyógyítani, nem tudnának annyit készíteni ameny-nyi egy asszonynak elég volna.
Az*n férj, kii a felesége megcsa\', hasonlii a kilülyölt színészhez: mindegyik olyan szerepre vállalkozott, melynek nem .k*pea megfelelni
As asszonyoknak nem okVellén szükség-s a rossz ul/.bogy félrelépjenek.
As ó-kori asszouyok legszebb ékszereiknek íl gyermekeiket iekintellék, a mostaniak a»t mond\' ják : több ékszer és kevesebb gyermek.
Mulass az asszonynak egy fillért, ő mi \'djárt az egész lárcédat akarja.
Ha a paradicsomi lűrléntl iamitlődmk, mo gint csak *z asszony harapna először az al mába.
Sok asszony élettörténetéi . mindenkinek bad itmerni, csak a férjnek nem.
Az özvegy asszony ha férjhez megy, o yan mint a kialudt szivar, "melyet más szi, mint\' aki először meggyújtotta.
Ha divat és házi. bávát nem volná,a világon, sakkal kevesebb lenne a váló és váltó per.
Szép asszonynalf n\'szemébe nézni veszedW-m*sebb, jnlnll -egész vagyonunkat* a kártyára lenni, mert itt csak a-pénzünket veszíthetjük — talán, de amott a lejünket — bizonyosan.
Száz fírli henv képes annyi örömöl \'okozni, amennyit ejiy asszony meg Jie tudna kesérdeni.
2—2BIP
N, N. HÍJ N. N. 50-50 mUr/Xidit Samu 20 Ml. a felüllizetések ósazege ÜO kör, 20 tilljr.
Adesiáaiah a MéPkanihff A népkoaylia javára üjabban a követkeaé ado» ináaynk- főlytaá be-: Twag- L>jo-né zsír, dara Amárga b\'>raó, Taubet Alajoiné 10 kiló rí**, Wu-zll Laj\'Sffé 6 kor ma es- Z-rkovitz Lvioa 10 koroua; mely emberbaráti adományokért kö\'zöa»tét rnyijvánilja s^ Népknnyba elnökség--.
— Tflzolló-egy la-tl * zémadáa. A c-ak-tornyai önkéntes T&iM Egy Itt számadásának összesített-kimutatását beküldte bozzá»k. A számadások az -égylel fenhálláaának 26 évéről siólanak; megtudjak ezekbél, hogy as rgylet ezen negyed ssássd alatt 9968 EL 34 vagyonra tett azért, mely 8255 K. 50 értékű ls!s<eielvé-nyekböl és 1712 K. 84 készpénzből áll. A segélyalap összege 7768 K. 22. A» 18W évi fctAW. 1QTO K. 40 y tlT, * iMáíát pkig 930\' 1L Í*
fillérre rúgtak.
— A silnésiek pártfogója. Badtnban a napokban malmit Fütler Mária 84 évea k sasa-azony, a kit szmes/.tőrükben áldozatkéazséga révén nflgycn |ó Ismsrjet. A «»lnésstk páitíojója nagy, ini..legy oÖÍHJOÖ korona vagvoqt hagyott hátra\', mélyei unokaőcote Xagy Valér c-i. és kir. hu-Záre<tredes, nagy-kanizsai lak a örökölt; sziiiészekncek mii sem bagyomznyo\'oti. .\' - felölvaaAal ralétf Zala-Kfferaae-,geu. A sala>egerszegl Kereskedő l\'jak önképző ügyeaülete jsuuár 27-éa^<zomba>ou) es .A»a«y-b.irány< s<nltodádiaztermében^dr, gróf Jaakovich László főispán ur 0 ^néltó\'ága védnöksége alatt .lánccil egybekö Ott jótukoaycélu felo, vasáat estélyi re-tiles, melynek jt\'Ved\'lme fel-réa<bea at ersiá^us liir apinyu<dijtaiéi-*ie jatáfá fog fordittafni. Az eéiéfy; inüvorát a íBuTapesii Napló* teles munkatársai,nevezetasea : Ábrányi -Eifílj (iergely. 1-ivan, Markos József és Molnár Ferenc urak f\'gjá* érdekfeszítő előadásukkal betölteni. Belépé»dij: páholy 12 kor. L, II. ép UI sor 4 kor. IV. éa V. sor 3 k\'ir.-a^Sbbi sor és áílóhclv 2 kor. Kezdeté 8 Órakur. Jagyek előre vá ihatók dr. Kas/iee"OdtVn gyógyszerész, urnát Z \'Egerszeg\' n. Fe|U lizolesek • |O ékoay célra való tekintettel Ji ktiszt^neltsl fcgad*otnak éa bjrlapilBg nyuglsMaldak.
p" — Aljeg/<<-vála«alá^A bánok sa^nt-györgvi köi\'jflg.yzöségnél ujómht\'i reiidsserssi\'ett aljegyzői ál-áara Morkív Antal tőea*vlgabíréar pályázatot nyiioil. Választás február 6 éo d. e 10 órakor Baook Ssent«Gt Srgyón a körjegyzői irodában igaz. Oklevéllel taJ»z-r«Ue kérvények Jebr, 2-ig adanéék be.
—^ElveaaeU aasedalllaai, F lyó h»17-áa a.várba bilterületen —a Sugár-atml a Fekete aas vendéglőig — égy arcképet magéban foglald arány medamon egy darab^asélss lapos arany-
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala fl.
sz/im
(4. lap).
1900. január bó 2 Un
lánccal elvescott. frVhivjik a megtalót, hogy hivMali^li adta áttrjifli a tulajdonom által juulo\'mbuu rénxu.ótutiíw, .
— A Mbér*l| lluliitoii Még u ruult é%ben lőfiáiit, lia<v ii buliinni foilásiN\'ft kihfrj relle égy reH*\\ei>$TJi*a*áv\\ A béHfl^ hiifitím^w-évre ásni. Mindönki* a halasat fttlfenrtülé^t várja a Mialsfr ~
A részvénytár a*ág u ohí január elsején
kezdedütt^. A emzAdca mogtil\'ja, (iogy fjfyPB résmtuliérett\'r adj^krtuvá\'iil iiiől la Oj*ge»Uk«zik, hf\'gy\'itiily atá-ó-ybati Ml t^6negit* ni a mesterség** h •li^ojxjrilíM. Kllhlnütíon a nu«l)< és süllőik rából I e l nagy iMümjisep\'i l-cl o idi-I^n elhelyezni, de i.em neve-be a fogatából*- a wslp tői a magyar t ii|ier amúgy i« liir»*v. H»i a iftea térségé* Hr.sporlJaM élwuíaa/laná ii far*a»áj/, az óvadékból kiszakítják ai \\eti\'M n egáinrpftcHt összeget, A berle\'ft*ípg fi & 10
8/átrdikkal em^kfdvk. As éWF-^M árt bér 44, 000 korona, aani Iat)éti4 000 karóba. A tt-sban fhtó haidssás ís vVVel ér a négy.vi\'eri, írtért a társáig (Mázakat alli\'tat 101 J^virttsköíöl a 3ál«iöá paii jan.
711—1 Afc 18&L:azfrstrtf Bagy»kani*»ai i hUi&.tt i*litoJ^Ji? biV\'-tyak _ "fiTígy 15CJ0 év icbraar tio 8 an r^^tr 8 óriíor" n varothá* nagyi\' "•Htjrr--
Varga Andráe, földmivei — Suef Annii.
flál iitfán, ImflnÍH Urlftg Í^Mx. ■, - -— ■
TM PjUnfi föMmlVM (Sonnáa) — 8nef Btsáiia. ^ -JJeálfeK Ui>|iohV\'ál)»inAj fcív.- (ftiagíért) w K tMl§r ír fa Kje F«rene (DldinívM — Mátéi Rosáli.a (Bom.-H lllktö) Varga Fareoc, ni)vu-í Pláudor-Juliánná. Beír JfliAar, ypiffiiiivt\'H líunáni npiáiiii - -—
609/99
__^ÉJW-l
^rvérésí Wd etmény*
Mu t hét ha 0tt[fl1
Korona Amin fin gyormeki (nfó nevet oem nyert.) Gáspár füiviíö, ÍO napos, -tfiinggttfet - -
l«Jn í5oi]oii A»i >lt, l1 évcj., tauu ú, cankorb >tfgiég Gási>ár Anna, rs"íéd, Sf> itfdöTolí
ipo«, syencMg. JMftfyttp Lítozfór ?< M**- |»<Mr lu>r#l»urut. . \' "
Domm MHiAly, nyaie. B oidosy vese ö, 74 ér§§, gégtrík. Oj0ri Mán* rNémifti isoimot, pttjnr ftrhrtgt|xá H-M évei ^ ouiorbóllinrut.
rm^lteir >« r htuHMa ci\'j\'M ek
\'.-Kitr f»er
gttknéi is Wílp®] nem bn«KQálhilo<t.
fniboinfk a»lf><k viV^^a ii ^v\'iirotrx
mekckm I oaé hxer mar
-AitiliPM\'l kibuTdáH vctrehajté aa 1ML; éfé
LX. L c. 102. S-a értclmeben exennt-l fcflábiff lös/,iT IiokvfiUo enf «i kir járásbíróság324(1—1899. számú végzése által Birtchítiki Hndónia n k»ni*.«at |líit(7» vr\'ffrehííjtató- jaTéra Hozjskn fíyörgy 161-^z^jíi^rTjooi i»kó* ellea 238 Lorooa (llflL(rl| , J, t __, , ^ ,, , ^ ilíüí. cinlek 1899. évi űktób^r hó 1 nanjátm
(rjíOiHiu lit-Váft.. sörgyári mnjüwi 41 étet, mthárty^iBbb. i , ^ - r . * ,„
Námeih Káro^ 88 n»po«, gyeufáAg. v szdmilündo 6 { kam-iiait c* eddig OMzeMn o»
- kor. oO fiíl. perkölt^g kőveleléa erejéig elrendeli kielégit^Mi végrejj alkalmávat hirrtif^ felül ioglal(-és 760\' koronára bécsűTI songpra és szö* iiabatorboj áíó iagó^ágoí; nyilvános ánrerés afjáo eladatnak. . .
Mely árverésnek a" V 424/2 1899 mi* .kikil-dt\'est rendülő ve^zcs foíyiun u beiyss^nén vagyis T i /.eijiJjLui!?onb.i»i aiperfrs l,ikrt«inál ftaaitg -eszközies^r\'e.
CSARNOK.
Modern dalok
BahUté Imx/nA\'al -nrtl\' ii.\'iiiilíg ajánlató* <yy pji va|(>hZiHüi tu mtüyy.,k RH eiáirnt fluiMit. hüx\'ü s^m .drágább és aaéa<a ^oXkni.j»*hl» i/ji. Ax - rkli Ulizot, ugy iv<-lvt!iíl> » h -ftOod»fti>D hn^
M iiTdhox.
KlO l nJüjLim M, iiM>*m
moutluV es h ii?m "p.t**Iá ihniriixtvtíin,* tírpir-ldüsr. ~
Mlod«nr<i tndw te felelni ? N«Sn-ií ♦<» inár ltlvUtTint^Pír" . 7 GSttk Kar"\'\'hogy iiüm cü0c megad I^í —TttÜíu !ií ligjr kTVágud t
„Alu.nni topi. t nAm leni tübb ra.geled."
lYCfMoiaKj).


-t
.0-ysn vi^y te.\' é\'fes, pint i K-i t-i hív alt í^\'tm kn : A ki uls/ik, juj! n» m fcai
lOOO 4*1 J iuuur hb Da^á.
mik il, f 10 drája
fT\'lárld^Ql ki?flzolík és ahhoz a vénnj szándékcH \' ztta tAy m. vj^g > zte I (ii yíi t tia k mt*g, hogy ii énnljtfi l in^HiKokat »zgn árverésen ai 188 L évi LX zrc.~J-4Wr §ilu értalgi#h<n i^^rőotk
btíCíűröft m üí is d .dúlni fognak. \'i. - t——--
Az ciarv r^zepdő ingóságok véleiára a< 188L évi LX Ve. 10S. g b»n m^állapi ott leiltteiek RZtfioc leéz kifizc^ud?.
Kelt Lttcuyéu^ 1900 ik évi jannir hA 1r iropjan.
" : SCHMtDT JAffOS
arj^-\'^\'jjw- , -. , : kir. Vrieid Tégreksiti ""
bsbk&vét tetHiA>«hs»» k\'-.tl.rohi^ üirimmíiviíhii kéveriiík. E/. az állaímn^ krdvclt kávékt vtir k tanátjÁban és tt/6g* sz»fgre ia kivált án ^lOuyos. Katberein.tí-JLi.C\'pp malútii«kávt}a a l\' rió öv alatt a kávé gyünanlcabüi keiziittt kivonat Utal a babkávé iifatat nyeri s esaltal t\')líllmulha;iUliu< módon rgye^iti annak in^se^kott cs kedvelt ísin^crét a belföldi malu\'a ké^ii\'ttény ripTTyítvc); Eatbeiéiner roaU>a ká«éjat soha-e n >z.»natl nyit» va Acnaitani. Inne n rsitiu Kathereiner vitu&ti-gokban nruvüott a vaiOdl s azM mínde; ult csak ezt kérjük és foldjuk cl. "
Anyakönyvi hírek
Mult héten bejegyzett- születések-
HTrdetésekl
, .- „, ............| | l .
~ B8/I90Q .17 1
^ Árverési hirdetqiény.
n muk J.
Dr.. F4bIIn filíginehd, ügyvéd ; Lajof, György
Wolráb Sándor, bádogon: J\'izsif
Perg«r Já*«o«, kefekOtŐ: GiselU
Korona Anna. e^el/d: fiogyerniok (Utó n vet ntun nyert.)
Hecs Jóaeef, fóldmívéi: litván.
Vodenák letVán, gépiül j Anna
Dattler litván, kalauz: Lajoa
(bróoe feldqiyftit ftiaalta--^—
F«Wr Pál, iaabó : Lejol. _ V f ■ -Nagy Lajos, vaintí fékeaft: Ernő 1 Tancxics Igná^, antaloi iTgnác Mógtr lstráo, öru«a\'«r; L.jos, István Armutb Onaatáv, kareik. utazó: litván Baithofer Béla, kovács: Rozália
Jbackefttaeber -Adám^- vendéglő*: Remfl.---1-
Varga Ferencz, földmívez : Károly Dani József, \'toldmi vas : Era\'iábet Ángyán Terézia; éieléd
Házasságot kötöttek:
Szélig Lajue azljgyárió — Dumák Máriával-
Furat LisTilü, foldiaivu Kocau Jmannával. . Polai Jóiaef, fóldmlvea ~-Krutuf Katalinná. Anek józmí, földmivos ~ Kii Simliit Jnjiánnáfal. G iidiin György, Iliid míves — MíháUc Annával. Mttlei László, íüldmivt^ (niuix Katiimnál. Krisztián Lajos, könyves — t>«abó Terízaaj Bakii Jáüoa, cii segéd — Kiss Mariával, v ■ 7——--—-------
Hiizisiiók hlrdetáta.r,—_
Oodinak rLáezl4 enolia faHS Gödinek Armnr. ing István, ttytaivis — Braoilbtiea Mária (Harafftred) lakács Gábur^ a#f iinnn ftrlHii Máris Flombort Károly töldmives —- Gndlin JaHáuia. Hoknan Lássló, lOlduiuves — tíam i K tst-brt.
még élsz, ám ah) tenéked
Niuosen töi?lié reggeledj_ . ,
Sert ha fölkít \'ír. rendszeri ni már , Harangoznák-* delut. —---=—■—.
, Boldizsár..
65/1900 végrh. sz.
20 -I
^Aluüroit iűcáaá^i véuFCihajló az ,1881. övi LX. ■i-cz.. 103. 8-ü un^Tm^bon o^étniH Közmrrö lusíi, tiogy n nngyknfiizH.ii kir. jir&Rbiró.ságn«iV 1899. évi V. 1079—2 tatamii végzé^1 kővetkezőében dr. Rothschild Jákab nkanizsaj ü.yvfíl által kt-pviaejt Rothscíiid Albert jav.tr* Hos-nb-r^ Lipót \' Ky kaiijzs:i>^t|ki\'8 <\'U(?n 703 kor. 68 iil. s jir« ere jéig-1899> ivLdfitiem I »r hó 28 nojyrn f o a na to-sitotMtl"lé0Íté»i v(igreh;tj,A\'? ülján lefoglalt t^s 8H8 kór. 40 íilb\'rre bee-ült t-arton, parquet vászon, szobáim qfijib, ^lló ingóságok nyilvános arveivs^ii\'elad.ilBuk, .v •
Mely arv;er^oVk a tikauiz^ai kir. járá«birm<ity 4B09 évi V. IOTP/4 Hz ium voa^WyIiTtr\'703 ko.r. 6H\' hl.\'lOke ö.eiel^, etuiek\' 18ÍW .^vi drc. hó 7 íi pjátóS j ir» 0°/0 kumntui, ®/0 vjvuó dij
Vs eddij{ öaczeaen 75 kor. 30 Iil. bir -ilsjf"\' roar nrep!lapított költ8^ek»ernj«iK N«gy-Kanizsan k b\'ily^zinen leendő e>zkti -i^éro
1900* óví január hó 26. napjának d u 2 órája
határidőül kitüzelik Os ahhoz a venni szándékozó oly feegjegy eá§|l íiíVullWk meg, hogy .az . rnnM ingó$ti<íbk az 1K.S1. ovi LX t. c. 10L és | Í0H. § a élteimében kesypén/fuetes melleit, a leg« | túbbot i^iönek l\'.wMaron alt<t ttf ftl fognak kua\'nt j Kell Na/ykanizsatt, 1900. ovi jar.uár bó 17. j
WAXIMOVITS ÍiY RüY |
kir. birdttá^ végrehajtó.
■ \'^l\'I.U* y y
Árverési hirdetmény.
" A:u!irolt kiküldött bírósági végrehajtó az 1881 ívi LX. r. c. értelfiaében ezennel kta-
birré ^pszí, \' hojíy a nsgykaotzsai kir. j&rásbiróság* nak>«1899. évi Sp. "I. (0938 számú végzést kövtt-kvzféhén d.^ Bród Tivadar n kanizsai lak ós ja-vara ^Vdoiján Mihály vízvári pusztán laké ellen 500 frt s jár, erejéig 1899. évi november hó S. íHpj\'itri lriganaujnauir iW^HOM utján
líjlog aU (is 320 írtra becsült 60 azékér s«a ma 9 .s^e^r lóher* 1 rosta és 1 tinóból álió tngós t-gok nyilvános árveribon eladatnak.
i- .öly árverésnek a nagykanizsai kiTi járátbl-1899. évi V. 92113 száma végzése folytán 600 Irt tőkekövetelés, ennek 1899. évi augusztu* hó VO napjától járó ö4/i kamatai, j Vt váhó dij és edd\'g Összesen 37 trt 15 krhan bíróilag már magátIspi\'iott\'\'k«»Uség*k erejéig Viavarpusirao á helyszínén leendő eszkózléaére
IOOO. JunuAr hó 20 napjának d u 8 érája
ltalá|id<1ül kiesetik ei ahhoz a vonni szándéko* éók oíy mevj\'egyz^ srl hivatnak mfg hogy az ériutett ingóságok ax 1881 éVi LX. t.«c. 107. óé Í08. jí-a értelmében készpénzfizetés mellett, a Ic JÖjpibel ígérőnek btc.4ar *Q alul is elfognak adni ni, ..
Kell "Nagy Kanizsán, 1900. éti jaanár. bó fST napján. T\' "Z^ \\ ■ wüi *" -
MAXIMOV1TS GYÖRGY kir. bliMfl vigitksíU.
LflprstgjiföifOi fi ktudó r FISCHSL FtTLÖ 2P
/
, »
mgy-Knwúrt- \\Ntrtf t»p — Zala G. azám (S. Tap.)

i
iraeies
f«letetnek o lap ki«4&hiv*tai&fe*a
IHÜ
Kííh^HSM WiÉ 1111 wlilIÉMiw HIIBn mflíml
1 X X X
is 641 HZ. 1900. \' *
$ HIRDETMÉNY.
JÍL
Nagy K,-Hlm Vjjro-t ren\'lezctt tanácsa Zalavárinegye ij frőfomiii yiUasetm(1 nyá»?>It- -hatnroyatáfaái ezennel kik hírré M leszi,. Tiogy az orszátigyQlési képviselő1 választasi jog M
S-alapját képező töldudó minimuma megállapittatott, az erre
vonatkozó határozat és .megállapítás tol,>\'6 évi jimuár m ffl laé W t<U l^naár hÖ terjedő 8 napon At a X
w város t.inácslerintíbén kö/.wwnlére kitéve van mely is ott M ^J* a hivatalos órjk alatt bárki által betekinthető. ,
ffl A lutároaatellenjUMáO évi jllltlift !• lirt 23 161 S X A nap fftlUI JA UT. \'CSilt\'l^hasanféiett s Zalamegye alispánt íj\\
hivatalához benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. "\'\'\' • " \' . ■*••••" M «arwNÍ lunAcs. •
Nayy Kanizsán,\' 1900. január hó 15?-
\' YÉCSEY.
jiolgárhio.iter,
A Xí
& X
X £ M X

—\' .■ ----
V-
H —i—." \'\'-r^íIwwSja 1
1 ■ 1-9 I
l . M
z Hl . _l I-Ui I N-
o
o
_l Ül
A LEGJOBB SZÁJVÍZ
Opp«I itr advarl taaáoaoa, Sehnltmler, Hatiubaurr tanárok ia aiáaok á tál 80 érj óta ajánlva, alvltáabatlaoal aa
ANATHER N
[ ér. Popp J, 6, ci. ia ktr. odv. fogorroatól
BÉCSBEN.
í OragakVa i l 1.40, /.(.- I. ■ I Meglepd katáa mlndan aiáj ia fogbaj, fog-faj ka kellemetloa lahellat. laza fűgak 1 ellea, arfiiblti a JoghanK a fogakat logmagaaabb korig ipaigbau tartja, a rágó MiaadMkat negóvja rothadáa altaa slb.
Fogpor SS kr; iaatharia fogpaaata Uvágata toaöxíbaa TO kr., oaonagban SS kr.,\' fogplomtil] I frt — Illatot adviayeaappaa bSrtlutiljanatn | altaa 8® kr.
Főraktár Nagy Kanizsán : Helk Gyulu gyógyszertárában
• „Magráltólíor"
Caak akkor valódi, ha üvegben mint a meltattt, kik dakiral tranota nyelven ia aranyayoraiii 1 cigimmel. ■............jgg ;
A LEQJQBB SZÁJVÍZ
z
Q
m z
o
W >
r >
a co N n>
73
m
73
n>
január fa& fyén
Fedezési
hirdetés.
A Zsigárdí ménesben, következő. angol telivér mének állíttattak lel az 1900. fedez tetést idényre:
Lowesírial
ell. 1895. fekete 1?0 cm.
Apja : Triumph az oszt. |i — Dorby és mte számos nagy dij nyertese.
Anyja: Lovely-Tais,
Fedezési dijja 40 korona |
■ g
; MENELAU& |
ell. 1885, aranysárga 173 ci% számos nagy dijj nyertese.
ApjaPrince\'Paris.
Anyja : Zebetta. Fedezési dijja 15 korona, j
Közelebbi fol világosi fással szolgál
• DAUSCHA OTTO,
Nagy-Kanizsán. ^ v* • -
Ugyanitt eladó:
0/
20 drb süldő tenyész kan
Orí Wenklieim és Bal&zsházy keresztezés és
40 darab fiiatal tisztán tenyésztett
Rambouillet _
ugyszinte
Merinó electoral hágó kos.
Mörathon
Nélkülözhetetlen házi gyöyytxer minden családnál!
yiiwiii ti
VÉRTISZTITÓ LABDACSAI
évtizedek dta el vannak terjedve m wém világon e kévét azon cea ISd, iMhi yérallM háalgydgyittv hiáoyrik.
K labdaoeokat t> ervoaok küHtolxa m oly bajok-aál ajánlják, amelyek nMi iííiiHwI • li|»l*nifc következményei, aalat pM. taver m witirta|ii>ia, irájrájeaiMk. atáftáatalMl, IWl, •rttyir
VértiMlitö hfUltnkit4? fogvakiválóaniób*u«t gyakorolnak véraii|éayaé| eáeWlben • aa abb© M*rmaaó bájököfti; mint MMM hjfÉJÉI, sáétef elb. B vértta** labderaok nagy előnye, hogy eeeUdea hatnak, fájdalmat "nem okoznak a Így a leggyöngébb aaerveietul biró egyének, aflt gyermekek la bálna haexnálhatjAk-
i 6 1 doboz, mely 15 Isbdsosból áll 21 kr £ s Ít 1 tekercs, mely € dobot I frt 06 kr £5 1 £ A péaz el6ietei beküldése atán 9 a bérmentve: 1 tekercs 1 frt 26 kr.
IP í/íMI
31 lekeres lílUt 8 tekercs • írt 16 kr.
8 « 10 tekeros I írt 20 kr.
Egyedüli kéeztt*»se szétkiUéel Unktári -
Pserljofer 5. gyógyszerész
Bécs, L Sinaeratraaaé I*.
Elterjedte^gUknél fOfva • ItMiiMleiiillllilliéM iliUkm ét eeveá alélt atáeextataak, tekét wieéaeM -etek PSCRHOFCn fala vértlaitltá leéeaoteáat kérjea, e 01 jk aitk vatéélak. amelyek iebexalaak fedetáe plroé axiaééa .PSISNOFU- kéiuéee letfcaté.
Nélkülözhetetlen házi }y4gyuer minden családnál 1
«wii kitiitiő doliáiiykeverék luiiidttiiUu kiiphiitó.
Gyári raktár: Weberés Trsa Bpnst VIII.Erzsébet-körut 19
V \\ A til - k 1 \\ | I, N I \\ 4
MARKBREITER La. urnái.
A „Wiirutlion- röptében Meghódított minden dohányzót mert a dohányzást Igen <sg elégesse tenl, a nlootin hatását elveszti m megsiokás esettben nélkÜlözhetetienne válik. 8
Nagy-Kanitaa vaaárnap
Ikltir-Itb
Horgony - Pain-Expcllcr
v Ltnimeit Cipslcl ctmp. t
leen hírneve* háaieser ellentállt aa Mü mefpróbáláaánék, mert már több mint 80 év óta rnegbiihétó, fájdslomosillapllö be-t dörzsölésként aJkalmaztatlk klezvéaysél.
# osetsai, tagszaggatásnál ée meghűléseknél m orroeot által bodörMóscfrra ie
• mindig gyek rabban resdaltetik. A valódi
# Horgosy-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-§ Linimest elneveiee alatt, nom ti*kos tief,
hanem tgaii népszerű háziszer, melynek egy hástértéében eem kellene .hiányozni. ÍÜ kL, Ttj kr.es 1 frt ttvngenkenü teban mjyünom minden gyógyaiortárban kéeilet«
• bee van; főraktár: Török József gyógy-
• asormnal Budapest en. Bevásárlás alléimé-
# val ir*n óvatosuk legyünk, mert több kiaob-O bórtékü utániét van forgalombén. KI eem 0 ekar megkárosodni, és minden egyea üveget m ..Herossy* védieay éw Riohtsr ciégjop\'ióa _ uolkul imnt Rfm vslódit uta&iUé vimia.
. R1CHTER F. 40. és táras, RUD 0 L8TA0T
J • aa;ia klr. advarl aaállKék.
aeeoeeeieeeeeeee
Zala 6. Fzám («• lap). .\' - 1^00 íanoír.b& Zl*én
S
m
m
&
HlYTHIfl •"■a^tteé
Iszépitésere
mm
K
Egy doboz ára ; £ Fforint 90 krajcár.
X
és. | finomitisáia ^
LegelikeliMÍ Sliliékl, kál ás úraelgé Púder, tiar Febér, róBaeasie ée aárg* ▼egyileg snalysált é§ ajánlva Dr. Foki J. J. ee. kir. issér ^tal Kfrsbrs. Elismerő levelek a legjobb korekbll minden dobozhoz melJekeív^ vsssak.
TAÜSSIG 60TTLIEB
es. és klr. edv. lellelle-eseppe* áe ItletMiergysr Báes. I\'örektsri BÉC\'M, I. WsIlieUe S.
* Utánvétté1 vhítv aal . ___________ -
i . ij Hepheto s legltfbb llleteser-, gyogtairrkrrfakrdrabfii
X ^^^ ^^T 4 éi M*éM*u*wtkrt>Mí. lABl-llliH^Xj AH Ige jUhma
dóae ulán küldeük;
Helell n. Mér ém ürelser firvlaeffeksel.
X X
o
X
se x
X X X X X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXX4XXXXXX
KITÜNTETVE 77
1896. Mlllmliai kUÜKiaoii arany Mwüuront it mllloniiluml u|jr értmmol.
1897. lUMri aaUMtkOsl "fatAxipnrmnyto «US dl]: állami arMyéraaiMCl. Ural uauUiii T6iiigópMr«oiiy«li utn llismraj 4U\' «r»iij6r«mm»|
1898. HUaMiTiaárktlfl jeiS([6p»eriíiijr»ii < tlaB Oy! uuj^t BironvAnirhílyi kiilllttwi «l«li díj: uu/taMl.
I8W. BwpJl «iikuiluifl miHtta_l«fn»fTohb kllflnUti.._
MfclSfiRiffio ••
gazdasági gépgyára
p-
Ja|(;Haflli«á u
ajmví^ v*
HAGYAKOKNZ 4 G| legnjabb ée
LECR^BB VKTŐGÉPÉI,
g»ahad, kiváltható kapncinki lyókkal ellátott
slk és kegyes UU|kés e0Stáat alkelsuu sorvetSeepet Parfaoto 4< oletó é* 5*en Jó» kÖBn)fl ▼^gápát; legjobb eser-
tovéhhá axah. •lOl ICUld kesett, több klállitiaon elaö díjjal kil&ntaietl Saokrosdszerfl eczelekelt, boronált, árgnayalt, szénagyüjtölt, rostált, tfieurolt darálót, sseeskm és repiavégűit, kukorlcia moriaolólt
----------.... áa mlndnsfáts gsldseáfl gépeit.____________-__.....
ElválUI malem- éa visvesetek-»|»reideséeekei.~
JM jr.!\' ni deii-ioü ps itflf, á 10 frt.
187- 20 irjrgyiék lasyem és bérmentve.
%... . ,.„-- —r-/ _;\' \'. - . -
Nyomatott I Külöp taptuUjdoDoauál Nagy-Kaniisán 1900
Huszonhetedik évfolyam 7, szám. *
. I ■ "\' ! \' I I 1 ^
IxrkMlMf
t4n»k4i «|iiui ri», k»»y»-
linMMt«.
4 »Mfk—ttflttl irUkml Itkal »»[>f • ( Uil 4. t. 4—6 In kht
14* InttMndS * «».l|íail riutr* voDRlkoió mM.a m«l.«i»j
Kiadóhivatal: TtniMiljMrt j )ImW nUf H(ft<
karMktdéw.
ájJ\\ lji
tLÖf 1UT|H ^LUZ ágit* »n . .\' , : -r-rirmm\' IHm ..-. , SJÍ: t akawa* iHyJll" • -t—r-r-i—y t ka—(
KyiIttér p*Mtaen M BJMr
fllllltilik, Ttlialat T UnUMn rniHnlt rtnU rtMf k—jrt—«
Politikai lap.^
Megjelenik NAQY-KAH12SÁN hetenkínt kétszer: vasárnap i csIWrtlkéa.
AMMI« Imhk Mt Iwri UH*-
■nwi
ím h fltUr
T
Nagy-Kanizsa, 1U00.
Falaié* uarknztl: •»•!mj Mb4m MMNlNttn: Lrnjm*.
Csütörtök, január 25.
A jövö feladatai.
Magyarország i tizenkilencedik uá-iádban, vagy jobban mondva, annak második felében, kétszáz esztendő munkáját végezte el. Rflvid 60 év aUtt a magyar nemzet fölemelkedett ^ modern knltttfnépek soriba, a megalkotta a modern állami é§ társadalmi intézményeket. Ez a gyore és ériáai munka tanúságot tett mellettünk, hógyjmegyolt bennünk mindig a nagy népek alkotó art^je, nemes gondol-, kozása, nagyratara fölfogása { csakhogy esek a tulajdonságok Nyugat-Európa népeinél hosszas békés időszakok alatt érvényesülhettek, nálunk, a folytonos kül* és belbiboruk mial\', le voltak kötve. A ayiguHnkig UkfliftH nemaeli usrfl—azután mihelyt fölszabadult, csodákat müveit. _
A mezőgazdaság, anyagi egzisztenciánknak eme — még most is — egyedüli Oaalapja, természeteden velünk együ\'t haladt. Sorsunk minden előrelépése mezőgazdaságunkat ia elObbra -vitte.
• A mint fölszabadítottuk a föltlmivelő nép személyét éa vagyonát, megvetettük
alapját a nagy alkotásoknak, a melyeket csak egy szabadságban és ép testi erOban elő, szaporodó nemzet képes létrehozni.
Hogy nagyjában sorra szadjflk a már meglevó alkotásokat és munkákat, a Tisza éa mellékfolyói mentén 3,541.000, a Duna éa mellékfolyói mentén 1,079 000 katasztrális hold vizjárta, mocsaras földet szereztünk meg as ekének és a saénavágó kaszának f a faekét rövid IdO alatt fölcseréltflk a legjobb latymivelO tazközőkkel; a hol 30 év előtt még a kapa, kasza, gereblye és csép adta ki a mezőgazdasági üzem szerszámait, ma modern gépeket látunk;a hol ujabb alkotmányos élwtüok elején épiletlen utak feneketlen aarát dagasztotta a jószág, ma közutak vezetnek éa vasutak szállítják a gazdásági termények tómegéit közeli és Tivoli piacokra; és ínigj a század elején a pzda, az orazág három egymástól távol-eső pontját kivéve, cjak a saját kárán okulhatott, alkotmányos kormányának gondoskodása folytán ma * gazdasági tanintézetek, földmives-ískotéb, vincellér-iskolák, idflszaki tanfolyamok, népkönyvtárak éa harminckétféle állami mezőgazdasági inté-
seiben tanítják és segítik a gazdát az éwt küzdelmeiben.
Igyekeztünk eltanulni a nyugoti müveit népektől a földhasznosítás ujabb meg ujabb módszereit, hozzáfogtunk a belvízrendezésekhez, alagcaűrezésekbez, rétöntflrisekhsi, a kereskedelmi éa takarmánynövények termeié éhez. Megnöveltük megnemeaHettflk állatállományunkat, áldozunk és kthddnk az azt pusztító betegségek legyőzésére; hatalmassá nőitek mezőgazdasági iparágaink. Legújabban igyekezünk újra norosra fűzni a föld munkásnépe és a jobbmódu osztályok között meglazult erkölcsi é* anyagi kötelékeket; országsáért* dolgoznak a szegények, a gyengébbek Javán. Megindítottuk a munkát aa i ánt, hogy a modem gazdaság éltetője, a hitel, eijusuon haranos és megfelelő formában a legutolsó kjny-hóig ia, a melyben a magyar föld- egy-egy ttegény, da -becsületes éa munkás családja lakik.
Egyszóval létesíteni igyekeztünk mindazt, a mi a nyugateurópai mflvelt népek föfdmivelOioek áz qj életkivánta jövedelmet megadja.
TARCA.
Csókolni és meghalni.
Irta: Fehér Ignác
-Sakk matt! hangzuti Ilonka o.eagfl hangja kia kaiek >»< al uielítd, Aztán MazOkBU\' he
éa aa.ik megigézni tudok a nemeimmel, nem pe díg magterei valakit.-
— fisa ám csakhogy nekem a veretég if igézet, valóságos bel dobtár, tia ilyen bájoa te-reoiiéatéi származik.
— Mondj* c ak Feleli ur, mikor szándékozik viiw/»li*eiDÍ a mai vereségei ?
---Kedves Ilonka ki»«x«ony, igazin kétszeresen sajnáló •<,—hogy » «"«ll> \'i bugy
tyéiö. ea aii\'"ngVH gyermekies örömmel ugrálta korút a szobát.
Partnere egy esfnoa fiatalember ot; Ott hull gatag a kin asxtal mellett én gondolkodva néaie a sakk figurákat, miközben mosolyogva pödörgeti* aiflke kit bajuiaál.
~ = Noa mater uram buba lOri a tejét, matt,_ . . . .
aaak adja be aaépau a derekai - incselkedett ttKy •lp»tMWl"t_ni«ít-prtSér
a vig keilélytt szép leány:
— Meghajtok a túléri elölt — azóii Fe edy Pali.
—Habaha tulerö a gyengebb aembeo; én ez\' * egy férti isimri el I — kacagott Ilonki.
— ftégi köjinondá\'t a< kedvei llonkn, iu>gy: „többét é-ttxe\' it>inl erűvel.
— Tebit én ai eizamme! vertem <ueg Ont, a mennyivel nekem tőhb van mint -Onaek.
—- Igen a« erfíévnl ia,-da tileg a axemeiveh
— Ugyan Fel edy urt&n eppeu nem ud varia* ^ Őszintén %»6lván mondlrjtlom önnek, hogy »Tí-✓ aial emberek eddigi bókjai ugy hangtoltak, hogy
reségei egyhimar viu.ta nem űzethetem, agyéiért N4 8a ked e.4 tár«a<ágái i< néikülü/.oom kell Huloap utazom.
Mit mend ön?..ilyen hireen...o»«k nem ...komolyan mondja ? — Komolyan
Ilonka-az ablak felé t >rdutt mintha kinézne
ét ugat ittiágát. Majd küzttnyOiséget erőltetve, kérdette:
— Hova alatik ?
— M:\'S3<e délre, jCMa-zoraaágb.i,
— Ei meddig fog elmaradni ? \' \' — Ai bizonytalan. Néhány évig.
— "Persze • nem- igazi mttvec* az, aki nem élt néháuy éviit bohém ál elet. Az\'án mii fog mtlvelni Ojns\'orazágban, ha atabad kérdenem ?
- — Sókat- log"k dulgoaai,-leateaii--
• — Arcképeket a melyek hea olacz í-zéps -gek fognak tuodelli ülni, ugyebár
—Kedvei Ilonka kisasszony mivel érdemeltem
én meg ezt a nagy ügyeimet, a melyet elu\'aaá
|»om eléti iiányomhau taauwi f--—
___— No aik. ar gojjlolja hogy aa Sj aaa*#«\'
íyéi -sajik&jo n, ouk mint lakkpariaerem fog klányosai! ;__.
; Hi z jjl uloa k.olvai Jtonka, hogy «a la aaivectkéj->bén< niacim aa éa tzámomra hely, Sukkparuur miatt asoahaa ne aggódjék, bátyám
\'vojon Srfikftmbé láp.--—
. ~iat« 2 kz ritkán jéa el — iegyoxts meg Ilonka kOtönynyel. Aztán minllla goudolt volaa valamire,, élénken folytatta,
— Igen, igen, s<óljon a fivérének, mondja meg neki: kéretem jöjj Un el minél gyakrabban; megmondja neki ? ugye megmondja?
— Sifveaen \' éi Imre eiak iter*ne<ájének togja ta.láfll, "Ws SljlíliéK "Mpt pedig kedvéi Ilonka kisasszony Isten Önnel, kérem gondoljon néha- élia én ItQ partneréra ia.
Feledy Pa I olbuo-mott *->g Ilonka azQléitél ie, é* máit nap mar robogott vele a vonat dél felé v aa iir^kSa nyár i-ép hazájaha.
IL ■- ^
Ilonka roe-akeévéen csapkodta be egrmá| után ai aj\'ékat; nem volt maradása a szobák, bau, a fejében ngy zúgott valami. Kisietett _ kiskertbe. Pedig hát nem volt valami kelleme idő odakünn. Hideg éaii szél fujt, a atp bá* gyadtán stttBtl, nBrQen partigtek nl.i it^glsárgul" *
FiscfieL Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
Elválfar
és készít
mindennemű könyvköta-munkát % \'
A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZKÓTÉSIG:
valaalat
Passepartout emlék-albümokát diszfeliratoknak, táncrendeket a legfinomabb kmtalíf.
Elvállalok továbbá kópék, fotográfiák, ta«ek, rajzok 6a térképek cachirozását, ugy minden e azakba vágó inunkat
Nagy-Kanizsa esöMrtők -f
Zala 7. szám (S. lap).
1900. január bó W-én
Ugy látszik tehát, hogy bátran fölvethet jök a kérdést: megvan-eimmármindenötik arra/bogy a müveit népek gazdasági ver\' tényében megélhessünk?
JLkétdés_
fölvetésének J*®n hogy
értelme
Mert as kétségtelen, itogy uj gazdasági életünk alapjait leraktuk.De ez csak fél eredmény. Élveznünk és birnünk kell azok összes gazdasági eredményeit is, hogy g fölvetett kérdésre egészen és határozottan igenoel felelhessünk. Nevezetesen a
hogyan
gazdálkodik. Megtanulja a pénz gyüraöl-csözlelésének neki való, okos módjait, a számítást, számvitelt. * -
Ex a sokfillAr jmitin nagy rówtétké
gazdának meg kell tanulnia azt: kell a
a nagy pénzintézetekre, a nagy ipari, meg
a melyről
£BB|
a révezolt országok híresek. _ Nálunk ez ideig még, ha ax egyszerűbb magyar gazda kivette a megtakarított pénzt a ládafiábdl, legföljebb földvásárlási fordíthatta okosan, másként j sokszor megjárta. Mert nem voltak meg a szüksége* pénz-
eMbbep^t tdoeay Jmre átállt aiembe V\'aaekaá. elva párt réazeről. Kiváló jngáeti ttJtu, a»ónokt aeeja » kriatalytmzta érvelése bamaroaaa >«ium at elten téllel, Rámr atoty, hogy aa kM mtrm igwa Miegyat Uéi véay kívánta .gfkutMéyo—ág
gazdasági intézmények a nép számára.
ár év óta ezeket ar. intézménye-ket elkezdtük létesíteni; .Alakulnak a hitelkereskedelmi vállalatok fényei csarnokaira Szövetkezetek itt-ott a fogyasztási szövet-gondolunk, banemolyág Hrtégményekre, a 1 keblek, beszélünk azjértékes\'iési azövetke-melyek a gazdára nézve az okos pénzgaz- f zetekrOl is. Szóbalf. van a muokás-nyugdjj
lehetővé teszik, a melyek által mQ■
fttfc az intézmények a k\'&lrtnféfe bitet^ értékesítési, anyagbeszerzési, terményeket földolgozó szövetkezetek "és egyéb fajta helyi vállalatok. Ezek azok, a-melyek segélyével az okos pénzgazdaság a mezőgazdasági nfc pesség minden vonalán meghonosít Itató. • Például-ax •* francia vagy német-kia^ gazda, a ki búzáját,\'tejét, vaját, gyümölcsét az értékesítő szövetkezetek ulján jó áron adja el, a meglevő pénzével addig is, míg ■ azt ki kell adnia, okosan és jól gazdálkodó hátik a helyi hitelszövetkezetek takarékpénz-• tárában, A megszerzett pénzből semmi sem vész kárba az anyagbeszerzésnél, mert a beszerző szövetkezetnél jó szerszámokat, gépeket, kenőcsöt, olajat kap, — nem esik ^Idozaíul ügynököknek és kiskereskedők aprólékos furfangjának. A megtakarítóit pénzt
AnMiriában a a \'örvény be\'üjevel habizoayiaite, hogy mtndstt a többit, aminek hiinrti aerelesa* iéppen aaalitaita Pölónyi; ■ törvény nem ia kö*et*lf meg.
Érre Komjáthy ÍWa sietett Poló tyi Mfogásé* nak védelmére.
Hoat a vita hetéráit és Stéti Kilwén mintái-teremik ál ott szólásra. Sorra vette at eil«n/é*i szónokok— ÖKSsea gravámeaeit ea egytAfmgyig foglalkozva behaióan mindegyikkel — a gyohbal u«y mint a legkisebbe) — le jetséggei augdöutAHe valamennyit. Imponáló \'adása, kft«-jogi skrupulozi tást, a kftvetett rljárá- minden momen nmának helyességé és lArvear^*-é(*, hataimaii) m\'ggióaö erével domh«rod<>tt ti Szélt
ingatlant nem\'.vásárol, értékpapírokat vesz. A munkás megtakarított filléreit a segély-vagy nyngdij-egyletben -gyümölcsözteti a ni aga Javára. Vagyis ilyeaküríilmények között a gazdá terményeivel és pénzével is
intéménj^egfecRmtéaf. Ezek_ygli>ának I Kálmán, mai besaéd;ixck h^m. fcjtegfe tetrttta legközelebbi föVó tontoa fgfadatai,\'te»éfaűl. Ho«ntn tetu.yu k^-fig rgyt táwyft * ajnelyek megoldásaTeljesen versenyképessé ] "\'f* tet««ée, l«e t»je>é-ét pedig a i»*g-»a«»jteié
fogja tenni a magyar mezőgazdaságot M"*« P \'Wnjiia, mikor „félw-
íft _ A ti ír i ^ i__i érteit* szavai magyarézésüra fels ólaIl alsóbban nybgatt á amokéval: Mert emelni fogja a ; ,,, _ ■\\ , . , on,w*,w
J..-.. ,..,. fL ■ „ . . * t gratulált Szélt Kélmánaak u .elaó fc.fai«<
fttórövödeta^tr BTrtn^tverfelem okos és j lelkewdéth„ nie])el limédévci k.luu A
gyümölcsöző félhastenálását; bal kivételével aa egét* Ház tndpmiaui vett* a
^ —,—;—r- \' - - királyi döntést
; Oszágjrytftés r:\' f A h**»zaliilyok rmidotiiitit JhU*f< Oytla,
j előadó beható referálása alapján vi a nélklt ., . - t- Ja««»r 9* ^Ifog^lt, A kvótavita .jitoljsó feh\'ónásAnnk is vége\': at képviselőház, tudomásul vette a királyi dón- . , •
ben B nem párjjn megbizasáljól beszél. N«gy apparatussal, S tagadhatatlanul Qgyes dialeellctval kifogásolta a király döntéséi: USérveaz volt, hogy Ausztriában ninoe H\'kotmányoaaág,. hogy aa osztrákJü5rvéDjrho?ai nem tártiyalta e a kvóta-javaslatot, a hogy a „döntés nem történhetett a tőrvényssabla, a korméoyok által elöterjeaz-nem vonja el a forgalomtól, fianepshff Tésdó adatnk alapján. Közben még egvJíer líl-
téaröl zóló m i niazte rel nük i áliráh>|. ■
_£>/(>«yLGéza_kiifltnlfliie, hngy a tns«a neré- .^ ^mj jp&Tél tttflláléS pirtOÜlH.
vétette a kérdést, hogy csakugyan S5 százalékos kvótát\' Ígért e Bánffy at osztrákoknak ? Végöl
Mintegy kétssáz ember töltStte meg móron* giaig Zala>Egri»tegen a központi kávéház emeleti tersét, melyet a kerrakedn tljak Oattpié agylate engedett át szívességből aa éneknlet n agtartá-aéra. melynek oeja lenne egy magyar Iparvédd egyesületnek a megalakítása.
A megjelentekkel c*aka«\'i> minden hivatali állás éa higlalkozáa képviselve toll ; legtöbben voltak karaskédök és ipjrt*ok.
Dr. Kelé Antal ügyvéd állott lel saóla>ra a S*iit)1yesléaekkel kitérve, majdnem másfél órai
határozati javaalatot nyújtott be, amely szerint .a«.rt«tt^0W^»Atunktjt - rtmu-
77. "j- / .—:—frr—*: .. . Itatwt köz ét magán a*a*g*nyt>d>M.üaknek aa
a külföldi a különösen aa ou\'iák iptu mik
föliratban tudatná a Ház döntés eltogadbatet |sns*g*t.
aa uralkodóval a
okára: betolakodástra
g emiatt hazai larmniéettnk ée
A kifogások et ügyeten iölépitelt halmarával iparunk elnyomására.
falevelek: a faágak airó bangón zúgták a ízéiben, a virágok pedig bután hajto\'Mk ie elhervadt fe.üket.____ ■ "". \'\' "\'■\';" ■\' ; " ■ ,
Leült az öreg diófa tövéi e, hogy ugy véde* kezz-k a krl emetlen síéi ellen.
Vg) latezo\'t, hngy minden busul, sir, gyátzol körfllötu, n intba otak együtt érezne vele az egész terméssel.
Azért jött ide a magányt keresve, hogy stémot velbessen magával, hogy megkérdene itt a zakatoló kit jószágot, a uiver, íögy vtjjon mi lelte, mi fáj neki oly végtelenül. Hogy megkérdezze magától, vájjon mi volt neki az a Feledi Pali ? Nem is oly régóta ilmerték egy mást, mÍDdönte néhányszor együtt sakkozták vagy elbeszélgettek közöhyős dolgokról ét moel hogy elutazóit, elegendő volna ez árrá, bogy megváltoztassa ai tt tselid, gyermekei lelkét ? Kérdezgette .magától, vtjjon az ő jelenlegi lelkiállapota az-e, a mit ugy bivnik hogy: »«ze-re\'em" még pedig .bőldogltlaa szerelőm f" Kérdezge le töprenkedve, de a felelettel adót ■aradi magának.\'
Alig várta a okát a napokat, mikor Feledi Pali bátyja el szokott jönpi egy-egy sakkjátszmára. I yenkor élénken kérdezősködött Pali felől, kérdezgette tgégziégrs-e, ).\'>) vau-e áolga, hogyan inalat, szóval apróra olkérdezHit felöle ■lődent. • ■
Imrének mirde* sem\' kerütte kt ft^y tmét. azt ts észrevette, bogy a leány mindinkább azótlaiiobb, k. molydüti le-z, u< ar«i pedig halványabb. Nem vo\'t nfhéz. eltalálnia, hogy
titkolna\', Imr-t kérdőleg tekintett a leányra Tagadólag ráeta fejet.
- — Nem érti I -ugy-e? hi\'ytalta Ilonka - füSSií\' •oa meg\'nekem ezért és ne kérta*a« ta u«a*,
nlaut tátg
log érteni éa uk\'>or iguat ltig nekem adui. ^gytlőre tnug im igyeketsm etviteiai atl, a mit a sora flrtm méri. Ne btrigudjés lmra, mi nem likunk aakkozul, beiríagyok azoht uba, hadd sírjam ki magamat kedvem aaertai,
És már gyültik a kilnyok széniéiben.
— De Ilonka mire lOg at teeaUtfl
— Azt magam ta aaareaén tudm ... Isten önnel. - » ,
— Szegény sa*raletta loány-g >tidolla magé* bau Imre — azt IiimsI, h agyat o lam altltkulbs-tud | türelmedet ? ffilfl\'Wln, kj ligyelemmei kitérem, ki ttemaidhől olvaann kf uttadan goö* d >tatodat f Hohó kit teva nt-iá! hit «an-a valaki, a kl jobban megtudni $rtt>nl aaenvadéaaidat miijt
l én, ki aáladaát t\'izauir a jubban ei»avadak.
mindennek Pali iránt ébredt aaerelme volt at.
sí Hónka kiHtanony — a tóit lmra mag Ingva a leány mindkét kezét é* mélyen a aae ttteibe né/ett — boetisson meg őtzint**égemért,
de zavart * hangj , - gész vitelkeieae ehrulja, j laliu eljöa majd at idő a mikor ho^y nem mondott nekem mott igazat. Nem a fejő fáj önnek, hanem agiazen más valami történhetett, a mi aa ön. lelkületére befoyiat gyakorolt. Miért váltotta volna fel különben az ÖB vlg kedélyét, róxaá\'i kedvét hallgatagéig, ki-nil. esómoru ég, Ön ugy litsáik mindenei elhtt titkolni akarit ennek okit De nem eraatat*é szükségét valakinek, a kihet bizalommal lordul-halna, a kivel közölhetőé bánatát, a ki segitnne ast elviselni? Engedje meg, hogy őa\'lnte jó baritjinik nevethetsem magamat, mini ilyenheg, kérem forduljon hozzám bittlommal ét én mindent el fogok követni hogy tova ütni ne ittam öntől a bántl lelkűit. Talftn egy-két jó tanáctctal segítségére lehetek. Ha bizalmával megtisztel) nem fog bennem csalódni,
Kőttöaün Imre, ön oly jo bottim,, vali-1 Nsltd csak bi>oa|taiau, hogy ban nict önnél jhbb barátom. uazn van, bogy Uieretnak-e, míg én lajetiu tokktl könnyebbet! lehet elvitatni bármilyen nugy szeretek, bánatai, lm van valaki, a kivel bizalmaién k\'H \\ . Ul<
ItÖhitíOk, a ki elvitetni tegiti, a kitSl.uiba- Atoia m«r harintd««or nyílnak a virágok, a Igazítás tanácsot- kerhtlütik. Milyen t(ívesen j (őrléatek ulin Ilonka kis kertjü mér h*rmsd*snr |tennénrezt én is, tinóban magAtt klvtlf niaesen I »ira\' taVaszí pompában. Ilonka ott forgolódik lenktra, t 4ihe/. biziip rmal Jbrdulhatuék. -ait-1 vtragjgt kO\'ött gyönyirUau énekelve ;í l««sz«itb leFmhék, nem akarok goi\\do okozni. ónni% nótákat, ugyj, hogy a keri<é*nel johbró. tt, pedig Imre ... olilénnbben is oly •zerenctétl^nlbalról is élva<e>telhallgatja a a omuj Ua . í^ak y-tgyok, iiogy ütmeí rajnt Jegjobb bari\'om |u edts remónytof a*«rele n li*as<tha\' tiy »vó-bizonyos.ok miatt*éppenséggel nem kdsulhetem\'nyörtt da|oki\'.>.
v«|)on ftstni rarftany tlantl
Nngy-KantEsa csütörtök
Zala 7 szám (8 lap.)
ka* beaséddel fejtegeti, hogy miért kell segítségére menni elbán tagolt iparunknak a kogyan kell et igássá** ügyért igazságot estköxoz ke küzdeni. Eöadja a szervezkedés tervaaaléi, hogy
aieriata megalakítandó egy életerőé boni iparvédő egyesület vármegyénkre kTIerjedőltg. Beauta\'ja . l készitaado tlápuabtly jir a\'a"
egyesület cé jat fejtegetve. Xi egyesület erkölcsi buláKt gyakorolna a kötönsétira, hogy bőgi áru» cikkét vásároljon, a kereskedő hon g/áro-októl éa iparotoktól vásároljon, amennyire a lebetőaég megengedi r Iparos* rnot építését s kiállítás ren-d»xé»é(, gyárok aegelyzeaet, eytleg feláiliiását sürgeti; a báxi ipart mag akarja bonoaitani.
A községekben lennének- ipurleiügytlJk a b L*aoéi>ek. 100 koronátalapító, 4 korosat rendet tagok éa pártolok.
Kischer Mikaa lelszóltlásában köszönetet mond as elnöknek s magaasto* \'asime íelkaroláafért a a bátor fcexdéméayeziaerl, bogy ertekesletet
Be*»éde elő t Bdvüxölle a köxönsér t > kftstAwa a kereskedő i\'jtkoák, bogy átengedték
• célra a termet
Abbéi á jeligéiéből indult Ht hogy\' ébredjünk
• vállvetve elöra! , . ;.* ..
Tá»ol minden pártpolitikai elvtől, távol minden Mtkazeti; nenze\'i«eiii, nemi éa. táji ►xinrzet-töl, csnpan hasiak iránti szeretetből tartják as éfiékettoietr
Történelmi via zapiliantáat tts< iparunk fejlődésére vagyis hátramaradására. P>dig a aagy Siechfi yi ia ssi mondá, bogy hiába adnak a ntpnek sxaladsago!, ba axegenyek lágyunk, ba tincs kenyerünk és n üvellségüuk. Es n nincs mert ninea iparunk éa kereskedelmünk. Hogy is legyes nép tparnek. mikor nagyjaink külföldön éltek *. nemcsak as iparcikkekéi, de még btsiídjpfcj. is idegenektől teltek.
k\'elemliti a telvidekiek nyomorát, feik éveokínt 6—6 exrével vándort loat Amerikába.
Vsrmeiryfnkbeo méf - nem kitért wyan a "hirorttfeHe > körvoaslotta á teendőket. Felstö-t i»índorIá", de ijesiiS mí.dnn téried a wéuényeég lálííára a* éfrdkéalít t gjhangulag líniöndja, mint a ragály; itt a\' hitellel, váltóval, liciiáciéval hogy legelőazör is elvben helyesli a honi Ipar kü-d as agyonayomórgatott nép, melyben nagy pártolást, elfogadja továbbá a kOrvónalaaott btlaattf H»IW éa t>ay<M>aé, etjét ke»ével ieátyelvakei iaa Űváatágáaak ad kilejéaétt.hogy áwa a sírt a sxmüiik előtt bakfeneexik beléje; létesi\'sünk\'etr iparvédtt egyesületet. t a mi népünk nem olyan, mint íz angol a hol a »■" A tefvezet kidolgozására, az alapszabály tagna-fyo b-b ar, a lord w, fölköti megkészitésére.H már í. e. februárban ö-stehi-a kék kötényt • gyárai alapit-, nftlunk csak" urak | vaudö közgyűlés előkészítésére bizottaágot küld vannak vég a koldusok kfzöti it. Ext a gyenge- ki az értekezlet, melynek tayjaial ax elnökön éa ségönket I* hsaináljs az naxirák gyáros a ránk két jwyxőu kivöl me* a köve\'kexőkel j?Jö!ik tuditjn \'.portékáját. Exért ■ ntnea nekünk elég jó ipáinak, a kia iparunk pedig épen haláliusaí viv.
Ha nii.ee közönünk olyan, mint az angol |otd, sklor dekánk sxegét y embereknek kell \'borxá lá\'i unk a baj orvosásáboa még keckáz-latdssal is, mert a hszáert mindenünket kockát-uttm.fc kell, de a
kockára tennünk. Most n ár, eiég későn a kormány i« észrtveaxl a bajt a gondol menieare, nniit mikor a lislüuklóbox urunt hituak, bogy
/ 1900. jaonár bó 26 éo -i-
H í R E K.
Téli rege.
A faluban azt beatélik: öxrsgy a-saony falu ngii\'u végét játya, aagyui|-1wr>g aKfhal Mg aa éjjel. Kiéri Hát eltemette. Kicai láaykt slac< asat-lette. — Ki viteti gondját?
paciéi a ai urvts Eeze lözoít háljon m<-g.
-a-táraadalom, m>ly méglöbbet-tehet a még n«m vagynak;. éppen a reniény\'eleneégben. Zalavár-megyének van pl. 400 ezer lakóra, ha ebből e»ak 100 ex«r Ukóa áll a mi Byyfink mellé, aránylagos tehetségével a hasai ipáittnk lendítésére, esodákat müveibelünk, méri lalen is ergil, ba i ia >eiíiiüak magunkon.
fcbred jBnk bál ésbtaitivk, mert vannak nagyjaink ! A tebeteég sem btAnyxik; eaak akarat éa lelkeaedéa legyen ál andó. •
felraólitjt a gy&Ifst, hozy ax értekézlét vezetésére válasszanak e íiököi a biutnak meg valakit a jegyzői\' teendőkkel.
E löknék tgy érielemarel—ér lelkesedéssel dr Kele. An al ügyvédet kiáltják ki-jua jtayzöi-teendókk\'el megbizzák Boibély Györgyöt éa dr.. Cták Károlyt.
As elnök mosf megköszönve a bizalmat, lel-
je síét a bixoúság nen- tagságra nexve.
ms\'gi T)r, f^zii.der latv >n, Udvarriy Ignáe, Knváaa László, Klof-ovasky Ernő, SeliQtz Frigyes, Bréi-sacb Sainn, Vörös Gyula, Fenvvesi Mi.aa, Press-let GyiUr- Novak Mihály, Ga. Pétetffy Jözsel, Hurváib Jáno«, Záborsxkv Kálmán, Gombás I-lván, Papp Alajot, Beocze György, Balaton a\'kas Ignao, Üouiokoa Ignáe.
Az elnök indítvány ára elhatoroxták, hogy a
t.l|.. i.inp.lnWiili.iQ miff » kBId
iMgyesieria a felhívást
Voiöj Gyula felaaólaláaá a menbizaa ax ér< tekfzlet ax elnököt, bopy ax előleges kiadások fedezésére kéri -n segélyezést addig is a különböző egyletfktői.
Dr. Cxiader István éa Sáhfitz Frigyes azonnal \'eietznek négy-négy karouat. A gyöléa ideiglenes pénztárnoknak megválasztotta Duzzír Istvánt t ellenőrnek Balassa Benőt.
Ax említetteken kivül rés t v-ttek n én fél-sxólaláaaikkal Siern Miksa, dr. G\'iudeí István, Farkas Ittnác, Oeu soh Miksa, dr. Csak Károly, "Nóvák Mihály, Bőrbe y György Mb. vénül aa Ugy propágálssára néxve felkérik eli-öaorban a két Irefyt njság aterkea«iőí\', bogy lapjaikban adjanak tért a mo\'zgalow saámárifc——:-
JtfytS.
Egy kialaásy lát^stdageteU ax efdőbea. Kár egésxet beaőtétedett, a n»gy hóban alig látatott -urat A kts leány megéhétatl. Ml igy la övébe; a röxtét letet\'e maga mellé. Vásott kaatkenője sarkából kivett egy darabka szárat kenyeret; enni kezdte; méf-e tudóit anal: viaazakőtőtte a kenytrkét a keszkenőbe. A táti nagyokat süvített, t Iák köti. Hideg volt. A gyermek didergett. Kopott köntöskéjéi őaaxébb húzta. Köny pergett vt\'glg »rcán.
Egraerre cmí egy negény assxony állt ÍTStle, karjáo télig mw^ttta tttcaaotö.
— Míér* sirat, édes leányom?
— Hogyne tiráék, mikor. anyuka fciragaaik fám. Es\'itt félek egyedül. Volt nekem ktr ssjl>»1 aom ia. Kit tastvóram. EgyflU jitstolln ik mi bújócskát; e.ydtt szedtünk stép virágot tavast* kor, kint a pázsitou; agyftti fontuk koszorúba j te1ecskéuket együtt ittuk, kenyérkénket együtt ettük; együtt há iánk a kuctkban ; együtt Imádkoztunk jé anyánkért at istenkehes; együtt alűd-tunk al katlan, míg ax^h dudált a kéményben. De ~ elvitték kia taafvéram. Stép ruhába ölttaM«tk Neki szépet énekeltek. A harangot is meghalták. Földbe tették, eltemették. Anyókával együtt sírtunk. De most 6 haragszik rám. Költögettem, csókolgattam. De haragatik. nem ftial. ügy teaa, mintha nem ébredne. Mintha mélyen alucK vön; pedig szeme léiig nyitva. De nem néz rám, nem szól hozz im, nem mosolyog ha ránézek. Hiába is kárdaxgalem — tflggsí Ölfl Q£D3 felél, Pedig fázik skegeoy nagyon, keze lába j^hidag. Azért jöttem íz erdőbe; rttzut szedni; rtM iintak, lüiot rakO\'t; anyuka majd megmelegsxtk,
A sxegény asttony kéne a kia leányt:
— Adj belő\'.e nekem la;" ládd éa Iázom < nem szedhetek; kicsi fiamTtelébredue. — A szegény kis leány odsadta a\'rőzsét: „Jó, akkor en anyukának másat atedtk.*
A szegény asttony újra megszólalt:
— Nincs egy dsiabaa kenyered ? Ládd, éa íSSFfiaraímlnapja nem ettem.
— De van még egy kis kenyerem. Tegnap adta az anyuka. Aa volt aa utolsó darabkánk, fin most úgyse .udok enni, mart anyuka haragatik.
—Kioldozta keatkenfijét, od »dtá a kenyérkóiíU • — Nem adhatnál - valami meleget kicsi; látó gyermekemre"? Ládd, ninct mibe pólyálnom.
A kisleány levette köntöskéjét; odaadta a kia metitelen gyermekre, ő maga egy ingben maradt.
Ilöuta ismét a régi lelt,sőt mégaokksl visabbT mint az e!rco-odo szivárvány sz égről, ugy tQut élénkelib ét jnhb kedvű volt, mlai axe-öit. A| él s» ő arcáról is a -jó kedv és az őröm. mint nyikorog nyílott a kis kert ajtaja, pajkóaan i Komolyan, azibie me.düldienve nézett Imrére,
s*aladl ax érkaxTi Fel di Imre elébe, ketében egy krp-s levelezőlapot lobogtatva.
— Palitól kapum Nápolybó.
— Ugy ? és mi van rá irva,
— .Számtalan üdvözletet ét—----—
axtan námtslan gondolatjel következik — küld ax öii. Paija.\'
— En is kaptam tőle levelet, hanem abban ■ár nem gondolatjeleket, hanem azámialan valóságos csókot kUld ax ö egyede , drága Ilonkájának, a kit... a kit ., nos találja el, mit fogok most mondani. ?
Ilonka szemérmesen sütötte le atemeii éa fölig; elpirulva egészítette ki.:
— ...A kit igy sseret, meg ugy szeret...
—í- Nem ttl bitén — folytattaI«re — hanem a kit, ba Isten is ugy akarja — éa itt hangsúlyozta a szavakat — két bét múlva visxontlátni lóg
Leírhatatlan a boldogság, aiely a szerelmes leáayt e hír hallatára elfogta; ugrált, táneolt, kaoagoti örömében, majd egy Irísa bokrétát köl-töil és ujjongva IBste Jure gomblyukába.
A bogy nétt Ilonka öröme, Feledi Imre ép oly méPékben lett mindiakább lehangolt éa *xo-m.ru. Hisx minél közelebb van* a leány boldogsága, annál kőielebb ax ö végxste is I
Szótlanul mosoly nélkül tűrte, a mint Ilonka gomblyukába tuxta a frissen kölöil bokrétát.
Midöt Ilonka éatravetfe Imre lehangoltiágtl,
majd kissé uebi-zte ő bankon mondá
r- Bocsásson meg itore, de nagy örőmőmbeu méífeledkexiem róla, hogy a maga lársa-ágaban komolynak éa sxomorunak kell lennem.
\' — Elenkexőleg Ilonka, csak SiömQmre szolgál, ba 6nt boldognak látom — mondá Imre és moso yogni igyekexett.
— Ugy, naveaaen ön is, ámbár látom, hogy erőltetve teaxi. Kedves b.rátám, sokszor oly taányszerQ, é thetellsn szomorú-ág ttl az öu kedélyén; Mintha valami nagy katasztrófa, érte volna. Hiába leple/i elfítlem, valami oka van az ön léhangoitságának. Hlgyjé el nekem, hr. akár-milyeo botdoit lehetnék ia, hiíldngságom nem lenne teljes, ba önt, az én egyetlen bizalmas, jó barátomat szenvedni lámáin!
—- Édes jó Ilonkám, biztosíthatom, hogy semmi bajom tincs. Csak vannak pillanatok aa ambar életében, a mikor egyik értés felülkerekedik a másikon éa miután éta felülkerekedett érzés bein jogos, bánatot okot; de idejében legyőtatvén ismét elenyészik és vele együtt á~bftnat is. Azonban hagyjuk ez\', besxéjttak inkább mástól, ■ ■ Ilonka tokkal inkább el volt loxlalva a saját gondolataival ét érzelmeivel, amelyeket szivében a Palival való közeli viszontlátás reménye keltett, Semlíögy Imre imént elhangzott azavai éri elmének kutatáaára goadoli volna. A maga szívével , foglalkozva, egyszerre sejtelmes kitöréssel n ondta: "— Ha Pali baxa jőve, bennem nem találná
meg azt a nőt, a kit magának elképa-lt, ba sxerelmo nem volna igas, értem, kogy azt nem tudnám találni. Igazán szeretni csak egyszer lehéi éa ba ex az egyszeri kaeralem nem tiaao-uoalalik, akko1*, akkor legjobb meghalod...
• Ilévval, sxenvedélylyel mmidta etekét a leány és Imre lelkében ugy osangiak szaval, mint egy Ítélet.
Végigsimította izzó homlokát aztán öntudatlanul mintegy gépiesen ismételte Ilonka utolsó áznvaii:
-- Akkor, akkor . legjobb meghalni I IV.
Feledi Imre ott fll a vén diófa alatt, ugyáaott a. hol bárom, évvel exélutt Ilonkát találta magába vonu tan, szomorúan. Ugyanazt aa Ilonkát, a ki moat odabent, boldogan szerelmesen enyeleg If,u vőlegényével Palival, aa tf -tivérével. A bálból kihallatszanak a lakodalmaa xeno fllemeí, as ab* lakokon, u csipkelüggönyökón keresztül látszanak a táncolva tovasurranó párok árnyékai,
Imre kábaltan hallgatja a szivét marcangoló lakodalmi zajt. Foly vást Ilonkát látja lelki szemel előtt, ^menyasszonyi fátyollal lejét, a mint boldogan mosolyogva almai Pali dl dalához, latenam I mily éaaboatéaa sxép volt ma I szebb mint valaha I fis ő mennyit szén védett t napon, életének logbol-doglalánabb napjánl Mily erővel kelleti kitörni akaró indulatait éa szenvedélyeit míegféke ale.
Ide m-DekUt a kit kertbe, lázba* égő Mt tenyerébe rejti, oly nthét a feje, és aialha ezer apró kalapács ■Qk&Uék agyiban. A saMVtdétak
A
N«|T<Kftoi»Ji csütörtök
Zala 7. szám. (4, I»p.)
érezte, melegség járta ál A (áaraatáff támadt kórfllflt\'a. A eltűnt Helyén a Boldogságos
\' A szél hordta a u»vat. A bó bel»pt« a kia leáavt
E^ysaarre ugy ■int felnél, nagy aaegény asszony mm marta
karján a kta Jézus.
Kört\'öttí II IDITlIlit röpködtek. Egyikük a rötaét fogta, a má-ikuk a var«i kenyerket; harmadikak a kontö-ket. Mia négy . angyal öt megfogja, viiti, vjiii uáp mezörr, zengő ligetbe, csergő patak mailt, le« tesai.
\' — 8aép angyalkák, engedjelek ; engem ti |)Ma vigyelek; aialOa a dolgom nagyon, jó anyárebox, Iria konyhánkba\', Höxaét nerfni as erdőben, baaa vinni, tüzet rakni; anyuka majd megmelegítik, megszólal ; nem haragszik f men ia ölel, meg ii caóko\'. JA angyalkák vigyetek I
A «xép angyalkák megfoglak, szép gyengéden odébb vitték, Saüx Mária trónusához. Kit talált ott? ídaa anyját\', kis tratvérei. Megörüllek olt
egymásnak, SlelkexUk,csóköTóxÍak, angyalkákkal játazadoxtak. Könnyű aiárnyuk nőtt nekik la Angyalkák lettek »z égben.
A falóban rebesgetik, ml tódéul a* éjjel ? özvegy asszonyt faluvégén kunyh\' jában halva lelték. — Kicsi lánya aa erdőben magfagyott ax éjjel. Z
K-n.
— TwMlémk, A molt héttn tQgéleTltnt három ismert egyénét éa egy tiatil kedves leánykát ragadott ki kösőiUnk a halai. Mindegyi ket nagy részvéttel kisérték el utolsó utjokori. Dtráj Zsigmond ügyvéd én Btrinyi Einma ha\'alát már mult számunkban jelentettük. Krippel Józsel áütwilil lelflgyalö ea bw<IIi Karoly, polgári iakolai rajztauar, atombaion aa ea>i órákban haltak meg, amikor már. a szomorú eaeitft jeleznünk sem lehetett. Mont miadevyik halál-esetről rtwtéTwebben emlgkwthtk m^g.
virívpvrpwi

1900. január hó tb éa
A végtisrtesaégadis méltó kifejeiöje volt ama kOabecaaióeoek, melyet az elhányt fiatal koriban éa Úrfi kora de én vívott kfmaglnak a kB/ügyek terén bemutatott mBködéaével. Kint fiatal W éret gyermek-ilju beállt a aaabadaágharcoMk sorába éa végigkOadőtte égért »za bajáig harcunkat KénObfa mint flllll Bffféd — jeieoiakeriy ••erepel játszott és lel kea tevékenységei folyatott a megye és Nagy-Kaniaaa vároe közéletében [tavatalál a régi érdemeket nem feledök részéről »xép koszorúk díszítették.
Serényi Emma haláláról a kővetkező gyászje-lentéat adták kl i í Herényi Elek éa neje axül. Piu öanovaoi Kunliő Emma éa gyermeikW, Frida, Vanda, Elek, £lt ~ László, Ernő, Géza a maguk ugy ax öaaaea rokonáig nevében megtört szívvel jeleu\'ik a legjobb gyermekttk, forrón mereteit testvérük éa rokonnak Emmának folyó évi janaár hó-19-én ere 8 órakor hos*ra<i axenvedéa éa a haldoklók szentségei nek ájialoi felvétele után, életének 10 ik évében történt gyászos elhunytat alb.Nagy-Kanizaa, 1900. ővl január bó 20. napján. Áldás éa béke a korán elhunyt driga hamvain I
Teroetéae január 22 ikén d. u. A érakor vdlf, fifntén nagy éa megható\' részvéttel.
Krippel József délivasuti felfigyelő halálát a következő gyáazjelentéa tudatta:
Fiirichahuini Kflrich Mária férj. Krippel Jőzsefné, ugy a maga mint\'gyermekei Joáaa Hugóné axül. Krippel Camtfta, Krlpjiel Paula; agy a vöje J«áaz Hugó, a unokája Joáaa Gtxella, valamint az ősx-Ués ro onság nevébea fájdalomteli szívvel jeleati, hőn aaereteti férjének, a legjobb apa, ipa, nagyatya éa rokonnak Krippel Józsel árnak délivasuti lelflvyelönek folyó évi január hó 20-án délalán 5J órakor rövid axenvedéa után életének 56-ik, boldog kaaaaaágának 26 ik évébon történt gyáksei -elhunytál *lb. Nagy-Kanizaa, 1900. január hé 20-án. Aidái éa béke1 hamvain 1
A munkás élete javakorában elhunyt férfin ravatalán a következő kosztmik voltak:
Paria galywead hawet—at következő gyáaxjelentesben
gyászoló esitlád- a tudati a.- -
Otí. Darás Zsigmondné axül. Hollóay Ilona nomurodott szívvel jelenti felejthetetlen térje
Daráapnrpici Daraa Ztigmond iöx- es váltó
flgpédnak folyó bó 19-én eai.e 6 órakor élete 67-ik, boldog házasságának 38 ik éviben történt
gIáuoa elhunytál aib Nagy-Kanizaan, 1600.
jannitr tfcn; Áldás ea beké hamvain I Joséfin7 aA nagykanizsai vasúti iaziikartól ntoleé ud-Zaigmond, Margi\', László gyermekei. Dr. fripammer RecaO, tíózonjf Sándor Vejéi; Trinammer Jenő, Jolán; Bella, Margit, Gózony Ferenc, Aladár unokái.
Teme\'éae jan. 21-én (vasárnap) délután léi
Wéfaté aévóxlet a dofty vezető testületétől.*
.,A nagykanizsai, vonatkísérő személyzet: felügyelnének."
„Felejihet ellen főnőknek aC-iala-család." »A szerelelt jó atyának: Camilla éa Paula.* »A lölebbvaló iránti tiszteletből: a zákányi állomá-i 8xemélyr.et.«
„Részvét je: ül: a Bogenrieder enalád.*
tikár ramek loaorqja, ónaai namxetiii^B txa-lagjával. melylyel mintegy jelkáptaték, bogy 4 boldogult — bár o^trák aaflletéal volt — mindig ragaa«kodott a magyar haaáiiOB éa aemaeihet.
Teoeléae január 22 éti d. u 3 órakor vott ónáai rtaivétleL Ott volui a tiudapll állat- . -
igaxptóaáat lT:
Fran-chitx Adolf forg. ia száll, felügyelj Karebé Péter telügyelő, Buraica Antal » alkxnáa főnők, Prinz József főellenőr, Neumann Nándor főellenőr,
Koller János forg% , ------
Haaa Zxigmond . .j...., ■
itnt ^iroititw főmíriiők, ~ Erdős lgnacx ellenőr, Richler A"ial .
továbbá: 1 ■ Kováia Alajos forg. felügyelő Sx.-Fehérvár, Ran«cher Béla a
Sxurovy Géza forg. felügyelő Szombathely,
Goldatein Béla felfigyefő all. főnök ,____
Eefánti Alfréd forg. főellenőr Barca, Bak Bálint felQgyeTŐ áll. főnök . Garattalfar Albert lőelle-i. ál iOnük Csáktornya Fo yir JlVtai^ glfanTtr -—g Seiboíd: Jtaaef főellenőr ált. jöttök 7. -Sit-Fvin, Gr.iwalach A^xion Í3i Jenör > Z tkány, Kelemfy Vilmos . B.8zt.György,
Uvegea Kere»es áll. I<m. Martonvásár, Greim-r Antal , Keszthely,
Krauaz Fölöp , Aglalva,
Keller Dávid . M. Király,
KareecWJánoi „ Molnári,
Jankovita Pai « Promontor,
Thalharr Károly , Boglár,
Oaakó Péter , Szántód,
Kniiig József-\'---, . ütólak,—-----
Rosnagel látván oszt. mérnök » Holtan Mór ttt, főnők Lővő Jánosa Ferenci all. főnök Bükk, Korachill Kálmán áll. vezető Komarvároa. -áHf gyaloganad áe a 80, hanv. aarari ia -
a fArvén\'yszéki birói és hivatalnoki kar, az ügyvédi kar éa a város intélligeneiája nagy wimban.
vözlet.
>A nagykanizaai pályafentartáai altisiiek: tiszteiéi jelefll.i
„Meinem unvergéeslichen Gajten; Marié.* > A siere\'elt rokonnak: Schuater F. és
oaaládjfc*. uL\'.-^.....»\'■.................................... . .»■.■ \'■■
Viilt még sok felirat nélküli koszorú ia. - KQiönöseirfellflnr a nagykanizsai vasúti li-z-
lelkét. Öntudatlanul
minden skálája á\'járta mondogatta m-igában.\'
— Igazán üzeretni c$ak egyszer lehet él ha ea aa egy sxerelein netn vissuaoatatik.akknr akkor... legjobb meghalni\' O mundta ezekei. Nélkül? ugy ieu> ér aeiuait aaélat, da meghalni a nélkül, hogy caak egyszer is érrnieltem volna aaoktt a bűvös ajkakat, meghalni egyetlen csókja n éltST T né m, aem ex-ieheletltji.
Z lbbadl tekiiel, fáradt lélekkel bámult maga elé, mintha exak a nagy tájdalom «szét vette volna el.
Egyaterre csak euh\'gó selyemrnbájábani teljes menyasszonyi díszben közeledett feléje ai • imádott leány. > 1
— Nob, htil van ai éa •Igorom? — kérdé édesen csengő hangon.
Imte felszökött helyéről, rz nvedélyesea megragadta a leány kezeit éa maga mellé vonta a padra.
— Mindent, mindeat meg fogsz ludui — mondá izga<ott8/igtól remegő hangon.
Ilonka ijedten bökkent vissza, a mint - meg-látta Imre dalt, kápad\'t arcát, a mely a hold lényénél még ktaértetieaebbnek tállzott. I"
— Az Isten aztrelmére Imre mi leli,
fc. t.nl\'V l_!____—f\' " i. ■ ■
najoa r : ~ ■ »
— JjfgJogfz tudni mindem, oak kérlek fejelj b kérdéseimre, mondd meg nekem Ilonkám igazin szereled le Palit?
, — Ilogy nzere\'emef? mih6-kérdés! mint az Bdrösaégeiaet, jobban miat ai élelemei I De kérlek beszél} Ulágoiabban I.
— Ea. ha Pali téged nem ueretna ?
Ilonka minden t»gjában megremegett e kérdésre.
— Inre mit movdaaz! hisz az lehelet\'eA, az nem igsz, azi nem tndnám inlélni egy pillanatig sem I De hisa le jól ind d, bogy Pa i azeret engem.*
— Igen tudom hogy azeret, azeret épen ugy
mint én.------t------------—
Ilonka elsápadt, alig tudott a>óboa jutni a
bámulattól és fé|« érttől.
— Szerencétlen ember, hát ezért volt...hát ez vojt az oka.;\'.
— Igen "ez volt, 1- vágott szavába líd re —
I Szerencsétlen, nagyon szerencsétlen vágyok,
regényei hajlamú boldgotalan, büoöa vagyok, aa a vétkem, hogy kimondhatatlanul, őrülten szeretlek Ilonkám; kBxklldtem az érzelmekkel, de nem tudtam őket leiryőxni. El kell buknom, meri nem élbetek nélküled. Te boldog vagy, de én, én nem tudok meghalni a néikitl, bogy ajkaim a te büVöa ajkaid it egyszer ne érintsék. Csak egy csókodra vágyom, aztán nyugodtan halok meg I
Szoro-at. magához ölelte és ajkai a meglepe-lZiigmond polgarmester vexeléae alatt télid is szorítástól^magával«. tehetetlen leány [f1 " \' * "*
mi ajkait kereaték. : ?. ^ . \\ 1 mujtag, — 9 pvigan uu va igaujw»wn* ^
ra»i>»tlélvweU\'-.1 Iméf;. Mlfciw. (tlakérá tanári karral ax izr. fw»ő kereskedelmi,
képviselve voit.
% mozgó postától., Friviaz Karoly posia tanácsos és többen jelenlek m«g. A városi képviselőtestület Vécaey Zsigmond -p«|qarm. vezetése aatt- veit reszt. A nagykanizsai kir. törvényszék U kepviselva volt
Ax ixr. hitközséget dr. Neumanu Ede főrabbi éa KártschnarofF Leo képviselték. Ax aggbarcoaok is kivonultak.
Sohuitz Károly poig. iak. tanár csaladja a köveikező gyászjelentést adta ki:
Uzv. Schultz Károyoé s/ül. Kováciica Irma a saját, ugy gyermekei, Jóska, Margit,- Károly, Jerka^.- valamint aJuliroltak át atámoa rokunat\' nevében, mely tajda omm«t tSdaija l ratéjttietw len jó félj, illetve atya, test ver, vő éa rokonnak Schultz Karoly polg. iakolai rajztanárnak 1900. jan. 2ö"án este 10 órakor eletének 53 ik, boldog házasságának\' 20-ik evében, a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után történt gyasaoa elhunytai a a l. Nag\\k»nn»a, 1900. januar üt. Aidái ea béke lengjen a sxereieit hamvai\' teleit t Schultz Ferencx,Erzsebet, István teetverei. Kova-ceica Jóiset ipa. Kovncsics Jox»elna szQl. Vagner Teréz napa.
Ezen kívül r1 polgári fiuiakola tanteitüJeta Ji - adotm kölffh gy-tazjeltmtésl a a e-eleit kartira elhunytáról. Ravatalárb nemcsak polg. iakolai tanártársai beyaztak koszorút, hanem a nkgy-kanizaai állami elemi iakola isnleatflleta is. \' Temelése január 22-én d. u. 5J órakor volt. A nagyszámban megjelent résztvevődet, kivétel nékBi kellemetlenül érintette, sőt mondhatnók í inegbolrauykoztatta as a kegyelellenaeg, hogy a plébáni"-hiyatal ily kéaőre bataaaiotta a temetést. Mikor a menet megindult, már majdnem teljes sötétség volt; mire pedig a temetpbo ért, a tőmlöc-sótélaégben a nagy sarat g\'iQlva, a kiaérők csak esvekelve juthattak at a sírig. A temetésen megjelent a városi tanaca Vécaey,
a fögym-
náziuim tanári teaifllet vezetése alatt a főgymu. itjus\'ág, — a polgárt Jiu éa leányiskolák növen-
ht uiókulta
Majd fllbncsátoftn karjaiból a.leánytr revolvaitjföit. ** e\'«oii ji»ola
vett elő. . ^cíí . úl-----
-r I\'onka ketiégbéesett likoliAiával egyidejűleg dördült el a lövéi, mely brökro elhallgattatta a szenvedélyesén szerető ifjú l/ivét.
továbbá aa aliami elemi iakolai \'tantestületek tagjai teljes számban; a meg igen sokan- xi\'elhnnyt tisztelői éa barátai kötői. A
A simái ffo//mann Mór polg. iak. c, igazgató mondott meghaló szép bucsu beszedet, melybea

Na<y-Kanmsa csütörtök
kMiylakaesió kée»etetlenaéggel méltatta n elhunyi lealérfiu Iréwd, imBéeeku sseretó nemes hí vét éa munkát eletét
— Halileiáo. Sí ép tyrt éli mat-
hondtk tilné, szüJeteli 7-aús torén* As elhunyt, Horváth Páliak a nagy-kanizsai felső és alsó népiskolák agykori igazgató jának, volt özvegye. As ujabban felserdüli héfisredék nem igen emlékezhetik reá, -»—-* -
mert ttrie halála illán nemsokára veié. «*®*ykrgalom ééfmrü lebonyolítása a fődolog mert lérje Halála uian nemsoaara vq* i i^a-fclel^b es a legolcsóbb 1%
Int, Udvtrtfy Ipsét, sala-egerezegi lelaö---
keresk. ek. igazgatóhoz költözött, . hol
Zala 7. s«am (f lap).
/
1900. január hó\'
ieer I kor, eiaiádjaty |li Fslllrtae tétek kfcaftaettel r.
aaemalyre) A
fogadóra ik. ~ tss»l HrwHIJ. VtaipráaUg. A Balatonparti «asui Vauprfm Ualatou-Füredt von*
»Ht<itOluji éa llgkBaslebk a kireihiéelmi—■iui.*»trfcea jAk be leUlsisagálal végeu. A vasat arra *afo tekintettel, kogy a yittiffiög; ksaai readkívfli •■pkba kérdi, a gőz-vieinália forgalma pedig igen nehéskee, automobil kocsikra van tervéivé, Ez egészen n) rend*ter, d« frkiaívf) hogy a oyári
koron*, kocáit é* lovakat, mikért 140 >arou folyt be. A caetapéeztií biaoay roszstnl ItAtt ki. Biefoer ia R >the*k ansyt pénzók sem marad\', hogT ha-aanuzhstiak vwina. Könyörületes smrak adómé* ny« nyújtott mddjt nfekik, ko>y rUsaMrtjeÜeF\' Mpitmtai ■ í i 1 \' « "i r
példás gyermeki gondosásban részesülve, magaskort ért el. A család gyászjelentése;
Alalimttak mély lájdslommal jelentik ;föpf5fi szeraett anyjuknak, dédanyjuknak, napoknak, unoka<napának fizu Horvátit Fúlni szüléiéit Faio* Teremnek t 1900 évi jaauiár hó 82-én este 8 Örskor a haldoklók szentségének aj\'aioa feltétele után, életének 6ő«ik é»eben végelgyengülésben bekövetkezett csendes elhunytat *at.
Aldáa éa béke drága poraira! l\'d»ardy Ignáezné eaúl. Horváth Fáni, Horváth QyoSgy gyermekei. Ud»aniy Ignác vrifc. IQ. «á». Horváth Pátné, [ Horváth GyCrgyaé menyei. Kfaonyi Mihályné szüL L\'dvardy Fáni, Udvardy Ignác) Udvaréy lionka, Horváth Pál, Horváth Miklós, Horváth Etelka, Horváth Margit, Horváth Zoltán unokái
Kásiuiiyi Miiálji uueTa\'.ő, Káazouji M.tgil", "thlnT \' T0\'" v,ro«unkb»".
- ** . _ ... * knm « H.diaaanlaá V a Iad^I aaa b Mnvt tflliml«B
•Káaionyi irma dédunokái. 2
—A csendesen jobblétre szenderült agg matronát — ki a dédanyai örömöket ís megérte — január 84-iki d. u." 3 órakor
(emetlék el nagy részvéttel.
— HáaaaaAg. Kis S. Zsigmond fiatal ke* reskedő tolyó bó 21«én tarjo la esküvőjét Márkus Gisella kisasszonynyai, — Markns Frigyes
k ereskedfl leányával NtgyKjnii-án.__■
, t . Jepfl wtMi A karesr ,.„
— A hasal Ipa* lásiag\'1.*** hedelmi miniazter 6074% ea a. átiralpt intéae\'t valamennyi miniszteríuamoz, amelyben lehívja figyelmünket a hazai gynjtóipar kedvezőtlen helyzetére éa e nem osekelytendó iparagnak saját bálás körükben leendő lámogafárára. A minisz: lepumök erre most felhívják összes \' alantas hivatalaikat, hogy magyar gyújtót használtának azzal a megjegysra*el ,bogy ez iparág láaoga-táaa csak akkor lehet eredmenyeseim as illető kereskedőktől — akiktől a gyújtókat ^Vásárolják — mindenki erélyesén éa. következetesen még« követeli, hoi/y hasai gyújtót adjanak, mer\' igy a kereskedő a köve\'élés elöl nem térhet ki a lassankint ugy a kereskedik, mint a vásárlók annyira hozza lógnak atokni a magyar gyújtó hor, bogy annak .kelendősége természetes íiton 7iliztOsitra lesz. \'
— \'A Keroafc. Ifjak ealélye. A nkani-zsai kárriá. ifjat egyesülete január hó 20-án tartotta es élyet es az alkalommal a művészvilág két. kiváló alakjs ragyoglaitn művészeiét a nagyszámú közönségnek llügtrwtanit Laura esidőszerint még a m. kir. operaház kiváló* t<gja, volt as egyik, HtgtdAs Gyula a vigazinház művésze a máaik vendég. Htigermann Laura nem tanozik a nagy kaliberű enekesndz közé, hanem azou ka-
tehetsege bájt kölcsönöznek a dalnak. Hilgermsnn Laurának n-m volt szüksége a.mennydörgésre, hogy meghallják öt hazánk határán lat is, elé* "gendő volt egyéni kedvessége, tisztán csengő, művészileg -iskolázott hangja, bogy a bécsi udv. opera tagjává lehessen. A magyar színművészet legközelebb elv-ssii ezen kiváló művésznőta
— Aa aj axAiAk aéáaiealeaaége. KtVs tudomáes dolog, hogy a< uj jzölök bísönyoe ideig as állami adó fizetése alól fel vannak mentve. Es pedig a filokjzeta által kípuaali ott a újra KeüUéte\'t -sotó 10 erig adómentes, ha idököaben más mivelési ág alá vonatott ia j ba parlagon marad, 6 évig adúmeatasv_A ssénkene-geséssel löniartolt szőlő adójabák két harmad rés/ét engedik el, de ezt évenkiiit kell kárai; — a direkijermő amerikai vesezdvel beülteteit azőjő 6 évig adómén tett; at inniunw homokra attstett aaőlö 8 ákjpétvaaí aa adómaataTaéjaL Eddig eit~á4" ad.\'men\'e-seget csuk az egyeaa* állami kérhették, moár azonbta a kOi-igazgatási liroság kimondotta, -Hogy az ilyen azöOk tulajdont aaítél az ál\'aláitos jövédeliní pót adó sem szedbefi be.,
Aa aalaaia(la\'pMluaekréa)ek. Még
bogy a piatauolgák a levélszekrényt kinyitva, abba ^jgmarlioliak és "gy vélték ki a-levelekei; mi bizony nem volt valami nagyon correkt dolog ; de minden esetre correktebb, mint a<, ha a levelek a posta»zekren\\ekben beteken át ben» maradnak. E napokban megtörtént, bogy. egy városi rendőr egyik levélgyüjiő szekrénybe több levelet dobott be. Azon biszenben, hogy a leve> lekkel "véletlenségből egy 1> Toríut st is beledo* bolt, felzáratta a szekrényt; mely a városház

— farhas kalaaé. Cwiáf Fsreac gaaé-aram éa eao-fája ameaésk a Fésaélél vagy 20 Maeevire saé pajtabi. á aaiat eéeku J, kát kiugrik a k«zalboi egy sötétbarna saörá, móré tekiBieté állat a egjraaeei aeki a S» tgáaak fi *em rest, a nála levő villával olyat döfött rajta, bogy »»uten őaBzeeaetl. No aa hiaenyo«aa farka* I Viaaik hasa tiasy díadallaL A kalaadaak gyorsaa kire szaladt. Gyoraabbaa, atiai a bank győaeÉ ■ének. 8 megindult a nép, bogy láaaa e larkaal. Folyton tele az advar. Folyik hevesen a diai>u<s, de a tarkas-pártiak tn|ytoni»an aagv tóbbaéakaa vaaaak. Végre aaegérkaselt neháay an amber is, akik a<n\'áa eldónlűiték, kogy a davad csakugyan farkas, mert farka van; kfl önben pedig kutya
— Saer a MlUkea|)ég tilsa KOtönés módon, gyógyította 4i a léltéksayeégblH egy ketaaked a faléaégái.—Miután—aragvarsorázan, lelkés/ülődött a iáv««á*Tü. NéK kl nagyon lélr tékeoy volt ethá\'ározia, bogy férjél követni fogiá, a alig hagy ia el es a Jakáaat ő ie utána indult. A férfi már a kapuban meghallotta, hogy Béj« ia eibagyta a lakást a most 181 lelte maga-bán, hogya féltékeny asszonyt alaposan bolonddá teszi. Látszólag czéltalanul, egészén lafcaa folytat la Útját, ugy hogy íifje he lévsaalb«M« et a n\\omát D« aWSii távgyaloglást kézdeit egész sor utcán -keresaiél, acy hogy neje lihegte követte. Végre hasa tért lakására. Ott aegéllt lakása ajtajá előtt-* várUj mig—atji—risralátU A furfangos férj most dühösen rátámadt ne,ért, aszal fenyegetve, hogy nesi él vele tovább, mert későn este egyedül járt az alesiktm. Aa aggodalmas asszony csak lassankint .bírla őt lt«
mredfliüesan bavatiiittta
nem találták meg a szekrényben, hanem talállak ■okkal értékesebbet t. í - olyan etelekel, melyek már november hó végén kerültek á szekrénybe. Ugy hisszük, hogy felesleges ezen levélszekré» nyékről többet ís mondani.
— NtrMé a JégfcfkSk elleti. F. hó 18>án Stridón a szölirib\'iílókosok nagy érdek* lődese meliett értekezletet tartó t«k a melyeu elhatározták, bogy a már meglevő 5 le\'epen .télül még nyolc telepet rendeznek be k, viharfelhők elleni-iöröldözcs oeijából. E< a 13 \\telep Felső-Muraköz I., II., III. és IV. hegyk»rüle\'eihen fog stőkódni; uz V. hegy kerületben V innlt év« ben saíntén lelál ilottak ff telepel, 7 hangtölcsér-ret — A legújabban] -fa-MIitirmlp 8~ lelfcp költsé-l
^ llitift n-flnviilnin l/wiaif klifftnt ^
tv hhq\'i viBUjiiuill " \'UKjlia irrTtrvtrtj up;y
bogy -a köaöns«g meg shm ér/i. — A fo yó év nyarára mar 19 télen van biztosítva. Biztos
Inrintoi FéltékwyWgélW égyelőra tt Hé rW
Aa egyTorlialoaok alkeája A kötelező korOnaerlékazamitia eetbolepé-érel aa egylortotosounnk n bealkonyodik. Már mu\'*i« kőzik e t-nlioa ezüstpénzek pu-z nláaának előjele
gyrva.
— Elé«ott leány. Fiatal swrelmea síire vonzotta 101 abba a swp**ges fővárosbs, hogy közeleb legyen shbos, atihrz azivéaak minden éneimével vonzódott. A sora azonban ritka ka* gyétlen volt iránta s borzasztó végzetet mért raa. Hegyi Mári cselédleány volt, Hegyi Jáooe sümegi samarasnsk leánya. Vagy három bele mául föl Budapestre éa szolg&lalha állót Scheiber Mér kereskedőhöz. Nem tudott itthon maradni, mert szíve választottja o l fenn volt mar Budapesten, itt érte utót szörnyű végzete. Folyó hé 13-áa este gasdája és neje távolléte alkalmával a azakrénynan valamit kerflSfttt, a gattlájánák JktaT nevfl fiával-tarttatta a lámpát, asoobaa a keresett tárgyat nem találva htrieleö 5íá|i ée e ftu keseben levő lámpát |a|iötie. A Un fűre ^Tnngroti s az égö petróleum a leány ruhájára
~ aladt ki a lolyo" láng a légvouamV még nagyobb erére
■aladt
kadi uti
g a leghon^sióbb kínok k0«8i. A «••-[rennaétlen leányt lanusr 17-én (emellék el
érlesOsétütik szerint Ziegler Kaimán kir. . ,
jegyző vészi kezét.e az ügyet az ő tettereje Km,ö"r Iledl J»J»«"ökelfcsel azá i j. . , . V i j. _ \'aóra. A lanca légvonaléi mág
és népaaerü-ega e iranliál -kép-znek arra tiésve, . .. ° * . TV . r-_
hogy Mnrakőt begvvi-létr megnyugváa**! , ésbel k"P?>,,« • •"•rfneaétlrB miat égó fak.ya
a l/íküzeiebbi nvár el« I vé,ll< * ■\'« . r"*k
■ . .___, ,, _ .__ . balt mer a laahort*«aióbb kínok közíf.
Budipeaten.
háaasaélk a bnr T A bar
kacs László pénzügyminiszter ugyanis reudeletet intézelt az állampéuztarakhoz, ^ hogy ezentúl, a fölösleges, vagyí-t nelkülözlétő e<Űai egyforinto-sókat ne a -kósponti álla pénztárhoz küldjék I b^, hanem girn saámlara as Oizlrák-msgyar bank budaprsii intézetéhez küldjek. A miniszter egyúttal utanítja a pcnztarakai a giro-ssámlak kanis-ai közönség elismeréssel lartpzik a Keres- kitöliése dolgában éi ludaij t, hogy * loanla-
reaifeist formájában.-tir-i*<t«»r "eg».yw*w» wvaéá-iHtgktla^sfclH tanyára
kedö ifjak egyesületének, hogf~Hf!germana dalaiban gyönyörködhetett. Hegedűs Gyula két magánjelenetben mulatta meg, hogyan \' lehet-természetességgel nsgy Jiaiást elérni. Az ő előadásában nit cs semmi komédia, semmi erőlteted, a mit produkálás igaz: igaz aa ő komikuma éa azért ia ért el vele szokatlan nagy haiásl. A közönség nsgy le-kes ovációban részesítette. Hang*
verseny után az iljuság táncra p.erdült éa jftria hüui volna a csempészett dohány egész reggelt 6 őriig. A négyeseket 96-100 far|reudeken osoi.bao rSjfsvSűístlek. táncolta.
— TAurnaiilaUétf Paeaáia. A parsai ifjúság 1«00. evi lebruarbó 3-án a pacai nagy. vendégé ternreiben as >izi>, czéntegvleU javára tombolával egybekötött zári körű tánczmalaiságoi
űrlapokat a nevezeit integetnél sznré\'iék be. .
- DohAnyeaeasipeaaet. Steiner Jenő gy««ya p.vid, avval ériéire ad|ák és Roth Izidor kaposvári lakósuk megraktak egy kocsit jófajta somogyi tilos dobánynyal a szeui-beázallva a tél sordonssgával, iteziindultak at orazagnak-világaiik, bogy tilos portékájukon tnl* adjanak. El is érkeztek szerencsésen C-*abrendak | községbe anélkül,\' hogy csendoroek, tiuáocnak fel*
szaga. Csáb-
_________-„___„._.__—.„. FöljetenfteiMK
őket a kümegi pénzügyőri aaakas<nak. Kis István szakaazvvezető matTa tnellóvette Németh Bernath vigyázót éa folyó hó 16-én kiment Csábrendekre, hol a csempészet dohányból u>egma)radt 60 kg-
rendez. Kezdete 81 árakof. Belépti díj; személy-
llovugol Ott lenyergvl^éa miut vendégel fogadjak; egé-l napon fti ott marad éa este kijele* ti a ha«i gazdának, h"gy leányával, kire a<einO\' ve-terl, szeretne egy kicsit eic<evegnit Es a kérés mindig azt jelenti, hogy a legény kérőként jrl<n« kezia s kérését teljesitik ia A rokonok vatameny-nyien kimennek a szobából, csup m ■ leány anyja marad benn, a leány pedig egy gyenyával tér viseM, melyéi ss nsstaira bolyai cl, Ha a
kérőnek,
boTy a leány nem törődik a lagennyel, ha aaoa-ban a gyertya hosszú, aa világosan mulatta, hogy as eaetlegvs megkérésre kedvesé «a|a-ar nyerne. Ha a gyertya laégeti, akkor mind a három tárgyaló személy nyugatomra tér. Msa* nap a« itju megnyergeli lovat ea ellovagol esr inait tanyara, hogy aa ottani \'ééayt tekintse meg. Így két- hámi\' béitg tton marad; azután nyiiai* koaik nziránl, ineiyik leány ielázik neki, mikor iá nyolc napra az eljegyzés után iosg<Crt«o>k aa rgyhekera, V.
• — Fel Ilit Izet ének, A kereskedő S<Uk
nyit lefoglalta, a - csempészeket pedig ietartóstata január 20 áti megtartott, eatélyéa a követkeaé K~-8ümegM ki-térte<. Másnap elárvereztél a felúífizetések voltak: Zsrkovlta Lajos 20 kor
Ntgy-Kanizat <xfltfict4k
Zala f, szám; (6. lap).^
/ Elek Irtó 80 Bftbm Emil 10 Dr. front Rudolf 8 N, N 4 Káttér Miket S ftreér VUmm 2 ihftiftM K. f Heéfeld i dön I. *Orooa ottzeien (ff Toí rou Isehr adományokért etalon mond kfitaöoe-et t readexó bitót t*ágT #
- A ai 5J ftaatra vaa tomtvo éa 10 flaat ára 15 kr 4 t»tV0l aaJy aa aaatorfoai f6ofjrl iwgytl Htt jávA* btgyáaáoél Htaifcaar Ami—^lo^ktü rt}tp is kértl-Mtl NO taftvo* Ha* ayoaott kép fogja éttaiioat.
Migr.adilknl JttaJift haaal kőuy rktfaaka d/iaél, nlaafai a Pallaa Írod. érayoadal réotviaytárttiág Madapttk. Y IHH w g- - --
IRODALOM
A Tmtt. BlrU|» máj lWO-baa mát tt-ikévíoi/aaát IN Mf, i^yut példáját Matatja attak, aiat Utol agy top, éfaittfc taáaávmJ aUoatékbta naa oragabb, bt aaa foly taaiQakfc, mrimfikk, üáakofcb, attika fiiak jíüwt Igytkai tik aa oivooékioiaotg kagyaifca jatai.\' Da kfaaoa «t ttraé-iw<h ; mart agy kirlaptak jééül mbiil aatflratxlal, tea taaltti -Aimí élénk vanaay Mlkt( jóformát aaa ia lábak — oliaaykBiaáa. A Pvrti ffirlap retatóí jól tudják aat; M iaaarik ia ijii|diilii aiadaa caiaiál bit ját a eöoak lltaiaktlfk, hagy aaiata veraaayaa JOtÉt állnak, atayí tjafcbaa kaiotkaaatt napilappal mabai Miaoa ma agyoüat ajaág, Msljr alvtoékéaéaoigéaok aaayit a jaj tana aaprói-aapra^i raaaaa ybaa, a tiaa», aaiy aaayi kadvaaaáavbaa fétdattaUé aléfiaatttt. Űyoaak: karoukiat agy eaiaoa kiüli-táaa jagyiékaipti, éraaíint agy diaaaa U0 kápaa naptár tdiftaíaual fa birataliwa augkfidvaj • kadvaaa&yaa ám ko»Ulé iiaíi divatlap, a. Pirid Divat (a Paati girlap láia-. kyk} A SS BSaap aapaakéat M-K Tiiimpiatiil t na fit alkataival tt—ta tldtiat jéaatl Mag Miatt a Hpy TiirlaptroéUaa éa aaépiradaioa ttaóraa^a rtqotlat ptktdaCiT~ia ifi^nlíHllr ■ triiyf vaaéreikkau dr. bufi Géaa, if) Abráayi Koráét, dr. | Titi|i rÜMa C4Wr Ta^f att. iffák. ^Mit: Mik-mtok KtJttáa, Téik Béla, Girdaajfí Oéta, Mtrai KAroi/J Mar Urnáé, Témhtí-y latráa. Qaíataa íKaaadi Gása), M M, Soawk, Kates Aa4ar^ Vértaai Araol4,
Bwl lá^ntaiAj^Táaa UwK.~SaHá» Lágiá, Saa Bde, Ayp&á, Aiwafi Áifii. br< Jéáka KáladV lát. alt. Mm bajai diifwáámí caapa kipitkáU kifUfáMk. At % tval a" PőttT Hifbp Öirdoají Oéaa r^ilfftF kdakaa tfMJ rtféa/árai k«*dta, •aljnak aiai«: At afh caíliafuk Ssati «orátt kdsli a Úaa kanejü^ cíaki oroa* rafiajrt, 8nM Ura kitiaA forditáaábas. Uj alSÍUatds mi ad kát
MheUk 4m ktpltlák WUékU rftiip ht>ttki<áaáfcf Xa0tCaaináa.
kta/v
NTILTTÉR
Sfilyem-bili-mb, 6 írt 30 trtfli
MJebb — 14 Bfétsr! poatakér «a tiamtnn ariUtitva MiitAk peaUMiU^vd kái4ataak , oaaktilatfla fakata, Uhér Ma ,H«n«barf-aairaB- 46 kítól 14 frt 16 krif ■át araakiit
IIKNXERERG ti. -efje^gjároa (ct, éa kir. advrt-artilitéK Ilf\'ktit.

1900. január bd * éa
Ma^kapj > ttfifcfcá miudaa aj aWtaclé a Faalí HúUp np-lártt ia. ki Ufaiálb wgjadtffa ftxat »tó. A Pe*tt H -lap
iilltoatiai *ra jaaaár---■iraiif káaap ikra év) I
ftpi 10 kf. A FáHai Divaüd agytU 4 (t+í&kr. &H Mmp** acjadtl a P«<ti HírUp t frt 40 kr.. »or tára I írt 20 kr. A ktadák»ratal, haaaaa imtTÉy4»ptaA ia iat^ ktai^ níllipt t Wá^kÁrmt 71 M t|j*» —O- "^T"
Hirdetések:
hűgr-ft nifjkftími kir. iárttbtrótég évi V. 1006/ft ttáma réméét ^
KreítTef Jóxseí ritgyktoÍ2ta! Qgfvéd fiíÜ -jímIi Hocfa Jeafl oktjiss|i bk^* .iifáfa Bio4ih-Wűrut iikantttat lakót eflee 118 ki^r. m cívpíg 1899. éfi d-cttntfr hó ftt-éo <o|a»e(oti-loH Kegé^itéel véitre>i»jag~ffi4i> íefog?t» ft IOW koronára bec»4lJ I fcgtartjjtty, 1 |tiHi tömőkkel, 1 fólió, 2 hortfó stár, 1W kiló eeeléaiL fe tehtfoof 2 ágyff,, < iopóréM eHó mg^tffíT ojiUAüot Arrerée<*a -eiadeinek* x
M«Jf árreretn^k a ntfykeniztti kir járÉtbi-róaá;: 1999. éri V. 1096^ tzámu f«gxtte tojién 418 tor. rótekOrateiét, jiaat 1899 Ht Mtéé^et bó Í2 napjától járó 6*/, keoaui, } »/t \'áMó d^j éa eddig óat^eseu 63 kor. 30 íiHérttn btroileg már in«ji(*iíaptto\'t költségek erejéig Ntfj>líaai» stao t h ilymioén íeeodő etzkótietére
1900. éri január hó 31 oapjának
d e 11 órája
tütárídőQI kiiOsetik ét thhot a rtooi tsáodéko* só o1f megjegj\'éaee! Inrslotk mea. bogy tt éootetí wftóááfio* tt tm. é* LX 107. ót 11W. | a értelmében kéespénxlsetéa mellett, a ieg^ \'lobbet ígérőnek beccaroo alot it el fogotk tdtiiü.
Kell Nagykanixsáó, napján.
190a *ti január bó 20,
MAXiMOvrrs györut \'
kir. IMtffl réfrakajlá.
6308 tk ,99
26—1
éarta Iimiík. A mM n r#CSeí 7X tZ. tjkfbeo + {1172— U32) hm. a. | «jr*«"-aa padaaaa kdiaci áfatoi. A
u. . ka. ta____.»■• xl" __u u_f aara aaa ia aukaiu roiaa a ráraiaáfat. ka I au«« aajirt
M nmrpíé R^éüjr. Akik mafaajktik, l^i kiváló friae i rafiayíré : lUreaá Právoai racéajaíbaa a boudoírj ttrlé—tat áriakaa, gyakraa m/atikoa apiaddjaíva! Uialkoa-■aaak. azok Mfiapalva. da aotál Ba^jrobb oiragaduiá*«l Mák o:tí»oí » anlMgjÉMit kétf^aart taaak «iiliaa-ja ica a fnwcia tUkaléaifak tán dalai áiaia, jjaaem,* kjjati\'É ridac fitla, tol aaaji a ti-^kaéerteég éa a hol a lovtgé fa Mittt, aiot ktsa a aaácid ráféo a komor "" a Tétek, fflint a ftajaa páiiai taraiakbao, kai au&dai stf, > p , .. ■íWm kátaráarak á^-afj waraiai bOaadrvi bácaéit. K uJor*J°V_ aftaak ia BÚdaa fajata, aa maiayak míxdas réaaiato a ÍOVftbhA O. arilett taaaakaiik, baff a jnaaiia-read aavaiéai racdvaara | ft ldkáfc*t élt bmc. L«k kési kactit allávadt lélek as jattiárioa ia. kft eímaak aaaaáavi aaeraiaátíí, da aitfl í . ,
^TT«alődáa bsláa« alatt - a jax^iiákuál faa uá f ín&jdooár képetó kadaUi. atc atft^aiétK - í akaa artiiáa. éa Mvaitatéaa ar 1881 évi LX. (C. 156 § t a.) pno jt értelmében
it WaaaáÁáral, aigirtl — Ko*daaaak aoa kali. Marod j egészben |*fé»aat éri áUki» kogjr «Un a koraiba baUillaaaua a faa
°r*ff Az anva
fe fia.
Árverési hirdetméöjr.
nktnix-iti kr. trvaiék lelekkvi oaz\'álft rétzérói közhírré lételik,* hogy Tóth Antal b^kó-sakí. íaká< v^grAhojtotAnok Hggedfl^ tégrehaj m Hi»n>edó niteéi lákflá elJéd 100 m
töke, ennek 1897 évi asept. járó 8 } ksmt- Aa utáuk íagfl^b t«dia taL 16 írf. 60 kr per. | |rt. 80 kr. végrehajlát,« aiooa raadtoo,
kérelmi, 10*. 95 fci i^olegí és . uíj,^*-
rölendö költségek iráeti végrehajtási ö^yéD-n a ia>Wa c<4irb<m otaaiácsoi imm/iU
fent nevezát kir. tpvtzéá rerfileféhftz líríosó a [(admJM Soci) k*u*~ íru tu atjoáara. «*f«dt éa aovtar
mkiaak aféawéfa aka MJi ájj«l-a*ppai gyafakél ápolja aioitno ia ■i|iiit o\'jr «fta»ifi«it
épti^kb- ta,, lelvrt baconaki tzöl^azánió és rétnek Htg^Qtf^^ ^ ^ ^^ „ik ^^
illető t tton
írtrá becsült jkvbio (101
TV rétiben Ijj^ A k&raikaaő ievál, w^lfi B^d\'ia p*%á aalar aiAuvM* 1015) hrvz! alaoadja aektak aiadasr »a axjfodalaat ü roaáa/aogvt
nat afi
. felvett A restben Hegedöt Gtörgy, A ré*zb«Ti óe«tóia#i oaoooay Ao wta^éc* aitatt,
laiik Abm. ^ A ^^o^r -P^1\' \'^LUTr1^
90 frfr* béctfiU bacónáki rét
—1900. éri január b6 »T napján
— Hogkéoatota taták -I lr}a— a PUk PUalát, mIjp í mai a í iamat ■Itjétjl\'otiilÉér ■ÉiiaBüiai lilaa fnr Ji bti kát
•aarolaM ideálját, ki Ptriabao eefiwrva aa áiotac kap aaao, áafj íjért—w a —tr—trlk Ultkwtrt kttúr lyákaa. A BMiariiéa érdakaaaéifát. aa apMok tartaaágát, aa ifd^fÉoiittTéatiataéat falia)apti k tartjak kuíSa latoa-tttnf.\' kin, Mami fiáiaat lakkai ia«artibb oivsaékttéasé* gaak «ikt aaaknj ajáaiaoaak k^lioaaa. Oa ki koll aaaol aftak káré PodmoMky Boráo augjaro* tardiiáaát, ki fcftttaarikadik a avokéao< aiv^pao éa bivoa adja viaw aa arodati aaápaé^ttt. a kiváié frakeio raféajtré aijktaágoa aaail—oa étioteii K mé. aal/a«a ámUtf* as laiitiii (oaaitAval éa a akoipié iwrl aM áijd aiatafj btkiatia aa«ada ragéa/viiéfba, Aacko éa Paliák ktojv-ka^kadiaibaa (Badapáat Aadráa^j-at 37) jaiaat aaf éa
kii 17 ino lariad én taok 1 frt-,-
-1 BctMi Wmmmt*U tigy vtmmtét
Mgjaéaak iaaaár a atasdik HatS K. aaij a jaaaar t-lél |aaaár lí if aWydtlé «watota irji ia. A íá*-t éiéa Mda Sasi vittgüirt littaéajo Krúacaa Oraak kmot\'Ua iéCkalé aa^aága raadkivtl jo! ak«rtJt téaao-
ty—atkia
A Up bal aaiiíiln áO aa Cdviaíti átitattál átLatatt {Q|tbhtn eí^mreztetnek ■agaiba a\'akja. Lábait a iordáa viiéaak babjai oaékai.ai-|ák, ■ifltli aa Úr aaffaia, kft ÍMt>, a aagaa ogatbaa a iaaaiiéltt gJaab képééaa a.ártálié alakja talaaik. A )«tb mmékm, *%y kíááié aiililioMi kar iat Jáaoa lérdai Motyábaa agjr kiniitki véfaédt-botal tort, aif aafaara •i jakijával a kraplviaat Uati aa Úr lotajlolá A «aKtaafgal paráaoii aé^jr tiaaiaiat aa4/ aaatt Jáaap mtárét, affea láajéírél iaatfáralkf aifft legridegebb lalkat la ailápitgiU jodaéiidiaaU átnaital télti al A |áttárboa aa fkl^id ÜvÜt atbotatr a np látaatk
A ttaal MtM képaitaaiat aodara Craada fcatik, réaaiat légi ktrams pifU bM *>bT*é-aivt* aítariUt aéaala-lábét áll liváMtáppai ki kai! lartalnk: a Ttstaraat toaaapa, aaaaá téétai ykpH, aaoat Tdaa baarfai ératk aat Tkaadáa apai ké)OÜ, vai«aaiat av a j laaatat. aolyat aaaat La iáiéi MoMbii Caaraa fMjlífc^9 t*í*
trtáilaft aag a ady a^gaagyarfaaa aaa aaOká«Í, IÍ0 aa oMároa wadág rakad; aaaat tvaki/éik koA oli^aai
A naak aáiatt ftaot a>ak Hrai|áita aai t riraka-•áát, aaaiyat a eagyptáéee at aíaiikíhw aéi<áa kdtalt. kaiNta lattíijti a 8mM tlaifi atvaoéiot b. tgjai-aét éa igaa aUagaa ^énijak att atadaa kaaaaxlóaj aaa léd pértfigéiiii
d e. 10 órakor
áa láboaár-íájdalaakbaa Ha agy kavaaot aludtam, lidéroayaaaa aaklátott, aá^kor álaaUaaatg i - " j győtart Fö.*-t|á«, aaéaatéai aa*
fUgy-Réete községházánál Dr. Eausev Jauos var küoü ba. • Pluk piiaiát k a-
(eiporeai ögvt«d vagy belyetiete kóbetóttévetf^ J?™*™9 "Vf* ^ __7*\' \' ^ \' mí^^.H t - tatra olkvaááiáaa oláa »a#y
megttraodo nyilvános árverésén eladatni f^»LagtAaa;oKbé»éai át^m. <H üteg p dig tekintve, hogy ózv (ieronctér Józaefné Jéaboa aWt«adi volt, bogj to)r ii. Harinadia Borbálajavtra C. 1. alatt b<»ltiglpnt bm kigyétyitaaa. lűfj toidy hat onelv«seli jog vto bekebelezve, az érinteth ^V^.VTLT
. V , xx l . .. ._ alaki bétévoa Aaaol it kigy^
togaiaook a azolgab^cti jog épében lanátava- l í|>tlm^ itfJ#a *
aak akkor idtittk el^ba ei\' mfilciOló.JöveiA^|aadá oovtey mttr
íedezéaere azQk-egean^k mutatkoz z HKX) frt. a«ppaatái agédua miatt* W t két ingailannat egvQil avtgy ctk az egyikért ^ ^ ^fM?1 >Mn Jgertetik, Jlenke.0 tatlbeo a. Érvérét Mli ^ » h *»*
halttyUlaQf á válik t as itgtllanok a szolgalmi oiaét, aat kittata^vaa. voa jé étvágya • aaa taéok ogra faló tekintet oelkfil a festi htUridöbrn. I wk -><>>l\' ™ kagy aagyaa ktiéa vagyok*
Kikiáltási ár a íesm*bb kitett bscsár.
Árverezni kivánók tartoznak a bectár Wu-t\\ kés/penzben vagy óvad\'kképet papírban a ktkftl-dőli kezéhez letenni.
Kelt Nagy*Kanizsán, a kir. Irvtz^k mint tkví hatótágoál, 1900. évi jaó.hó 16. napj«n.
GÓZONY kir. törv. tlbiró.
Aa aaya éa fta láaaayára vératagéay vatt A ftak\'ptít* la a oaayiaágti it agy MotHatoél aíat gy*natk>k-
aál a lagfabb kJyioállH% a fáraók Vli tud la áriatok, t aMayibaa a vért ajnuikadu. Ogyaaaa aa ■rtéaéo ár-bolt ol véraoagéayégoél, rt||j^gj|. aaartig>kaa U4al« aakaél, t gftrawkaél, aagaikoroií éa a ai gyat0MáiMÍL Magyarorooégi •fatitr: Vtrtk Jéatof gyégyaatnértMk, Itdtpaal, Ktfály-afaa 11
96/1900
24-1
Árverési hirdetménya
Lsp^olajdooos is kítdó : PISCHEL WtTXéö T*
Alahrott birótágí végrehajtó az 1881. évi LX. t^. 10SL \'fra értelmében ezennel közhírré leszi,
Ki5«2öaetíTfüvánitáA
kta ga$% fMhiÉiÉ rajpfftouir utómpm é*
MljkMt* tf M iíjiitz Ili jÁtÍk»fc
Wij)Tlli|llfBllllilHWIiItfli rfrín jj^ltfffP fel*, h f? váffystí* ftflfttff
rH|BHpi $ TMNÍ MÉÍK tiWD\'fWWk It- ^ttvfWNÉMHS t fcfapf
t*. étit nftl—I MlfcóiO^
no Maé juhné,* ftMiffrrt atanw W5& jijWMr ttéf.
KI akar 400 márkát
weewwif Mnv^HK faMMipi it?mvf Tdktetai <dilil «non«tiu M^V f 24 M 11- V.
HtWwiiHt1
JM _ ^ W a Upütl a Itfjobb U*éij>apir diaei dcbozhn
H I mliMiriil^f
JUéw^ggpg k*ph*t4
FISCHEL FÜLÖP könyv- és papfrkereskedósében Nagy-Kanizsán.
■—T----HTTHTII i uii—rmr-i-fmjiiilm—-——T————— ...............................................
wr- KHRSanQRI ZSBB
lllirdetésekl
i&^Af ** \'4B* ..flHIEífc-. AdWf
|| t Uy U14*41* 11U4U* g
iim hm ijjj^gi 1 # 1*00 már hé M ét
/ J JBftárendM ^^
j |f 1 1 [ ! i <f mindönkii kap j iL |E8j
fljT Í
/Fiumei/ |
/ I É
Cwfcoládé \'Mi Ü í /f
] i—| Ji
I / \' O
Cacaó I / ^
l\'_I / JI D
mmmmmű
(fi* tok UMM \'
IKR^ •#!•! Mkni Mff VM ífj 1|
IrtréotTO ét fJMtvs ^ ^
r FIATAL EMBEREK rósíére f
| ftMaitliMé MfUtli
j HiWíbjBWi wwfektwm, b»tá*t*tM on*mif ^J]
| » f ff I
| a legcétezerUtib ét legjobb a ^ ^
I Saatal-Egger I i
Dw S J
IAMIMAM, MMtf • (#f|«M lfc*í*i >aéHI n
í k ém M flti erek ÉNd fdiNiitt, fr
L t ámjifrt M kf; pv»cái» MfWnlf^ tp* s f á
MÜééw tfrf I tff TH i^i4 • fii 30 , I ^ Js I 4 »• lr. i |
fe Oyöijutriír a Nádorhn . Jjf »; yji 8ÜDAP£ST. HjjUl
ff, t*«é»kftnH II JJPM/
:| Höf^sj-PilB-Eipelte • g T
i* LÉdaest Cayrid ewfu
I ^ : V MUMV fAMHÉm Midi a
^ \' itr "|,p"i\'/i mintnirtai. MMPT flrtr Mt i^lflt 9 ^ST J\' i^mm^fiia^ lg. j *
* fc^Htint AjÉMrtüá ywwnK • hjftj
1 #: m iMPuait MkrtülMMtiir • # r
j :#j flrtMftg gJÉto&ton 0HHMkŰk á nfttt o rf^
| gfébvfl*flm^mf* #
0 (JMÍMMIÍ ejmoKiM a ^ , tű*** iipMl Mfaanrf láribnv, miáfmé « ŰCLW
j1 *rr tünsminkii IMH MTMOTÍ. Í
.ii i i wd | w ík a I jWHNapwiw^er^aa-1 ,Wi -
1 I awjiiaiiiw twiyint Ijp^y t. i
I — iiwn ^aa.. íí r»i»f bf Ti^tk Üüff ítMPj ^
♦ ffnniimáf tiáiféilw. fcjTl\'iwKi maámk k
S^P Hr-^fe-;\' jw jjiiiMwnaa- v* # - 1
Íli í itgritr.\'^tf1tfffe"^*^ i ■r"tir
_Bcvmr.a ki«w,i9»iiiri9r li
Wr. aivarv mMMA. \' I 1
IlUfltlIIIII OhXáU
Nagy-Kanizsa csütörtök
Zala 7. szám. (§ lap.)
1900. január hő 26-én.
MEGHIYO.
A Nagy-Kanizsai tálcarókpónztár részvénytársaság f.1900. évi február hó 8-án d. e. 10 órakor tartandja saját helyiségében
ÉVI
RENDES
KÖZGYŰLÉSÉT
melyhez a t. c. részvényeseket tisztelettel meghívja
\'.--. \' JL \' \' j _-\'-.-—:- Ax fgwExalénálf
Tanácskozási tárgyak sorrendje:
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, íj osztalék megállapítása, *z igazgatóság és felügyelő bizottság felmentése feletti határozathozatal-. 5 -—^sgs., = , ..[
3 a hivatalos közlöny kijelölése, ,
4. Az alapszabályok 27. §-a értelmében sorrend szerint kilépő 8 ..igazgatósági tag, u m," Aczét Pál Danneberg Jakab, ifi. Fesselhofer József, Práger Béla, Sáriory Oszkár, Sommer Sándor; Stem I. Mór és Wágner Károly, továbbá Groldhammer Károly, Hiimler József és dr. Schwar* Adolf ielflgyeló-bizöftaagi tagok helyett ujak, esetleg ezeknek isméti megválasztása ; s pedig a 8 igazgatósági tagjévi,Jt felílgyelff-Bízottságí lagók i évi idő-
tartamra. \'• —:—w—-- T--r........\'
j. Netáni indítványok.
ár • __-___:___— - 1
_;__Jagyaet: A t. ez. réméuysssk tlgy*lMé«\'eiteinek, mi«erint szavazólapjaikat 1900. évi február bó 7-ik napján deleiéit
9—12, délután 8-6 óráig az intézet helyiségében személyesen vagy meghatalmazás alapján átvehetik.
Megj-*g? estelik, hogy ax alapszabályok ll-ik § a szerint szavazati jogot csak az gyakorolhat, kinek részvénye a közgyűlést megelözOleit négy héttel nevére átíratott. - _ ----------* -■
A nagykanizsai kereskedelmi és iparbank-részvénytársulat
XXXII. RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
-——f évi febr. íT-én, d. e. 10 órakor saját helyiségében tai tandja, melyre a t. cz. részvényesek tiszteletfel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyai:
i. Az 1899. üzletévi zármérleg előterjesztése s az erre vonatkozó igazgatósági és felügyelő bizottság jelentések, ugy az igazgatóság és felügyelő bizottság felmentése.
\' 2. A \'társaság hivatalos közlönyének kijelölése.
3 A sorrend szerint kilépő Gelsei Gutmanh Vilmos elnök ur, továbbá Vidor Samu, Rapoch Gyula éa GrQnhut Alfréd igazgatósági tag urak, Összesen három igazgatósági tag három évre, — ugy szintén Dr. Bentsik Ferencz, Halphen Mór. éa Goldhammer Károly felügyelő bizottsági tag. urak helyett a háromtagú felügyelő bizottságnak egy. évre leendő választása, illetve a régiek újbóli megválasztása.\'
Nagy Kanizsán, 1900. január 16-án
Ax Igazgatéiág.
XX
* Figyelmeztetés.
1. A közgyűlésen részt veiyii szándékozó részvénynek feJkéretn-tk, miszerint részvényeikét a még le nem járt szelvényekkel égyö\'l a bank pénztáránál innen nyerendő léritvény inellelKuz alapszabályok 43. § a érts inában I. é\' február 4 éig letenni szíveskedjenek, mely térit vény egyúttal igazolványul szolgálad.
2. Az alapszabályok.41. §-a erUlmaben os«k azon nagykorú ferliu-részvéoyes bír személyes szavazati joggal, kinek részvénye legalább is 14 nappal iőzü/6íéa előtt aV. ő nevére tan bel va i- -- -
3. A szavn/é lapok 11 közgyűlést megelőző napon, dé\'utan $-5 óráig » baitk helyiségében átvehetők ; ugyanezen Időben
- roiítatandók be a Mhaialraaxványok is, melyek alapján az illetők (alapsztatok 49. §-a értelmében) mások megMaásabéi szavazni -kiválniuk, mivé későbben benyújtod (elhatalmazván/ok tekintetbe nem vétetnek.
NyoinjpölT Fiacbel Fülöp laptulajdonoailál Nágy-Kanixaán Í9U0
Huszonhetedik évfolyam 8. szám.
EAíJ
iMrtl
TitMki» «p»i«i ri«k»i niip ktayt-
BillllllH ÍJUIi
Mgtm im ,\'.....If k
NHm ~ . V . . . ék
A awkiMtinl értet Mai lulmt Nfcp*a>
kint i l 4—4 4n ké»L
M* liiUttnJii 4 !•]> <a*fltal rfwlra tmlW aiailaa kftalaata;
KladíklvaUl Hmilil^W: fUehii ttUf tb;iv kwatktdiM. sí
Rjűttár |i«<ma M fillér
BMwtéwk, T4l»»imt [ miért TWJ aisp kéaj ik—""
Politikai lap.
jMegjetenik IASY-KANIZ3ÁN hétenkint kétszer: vasárnap
csütörtökön.
lécaaaánaJw Imbk csak famrt kaa M fof adtatnak é
En» >»■ an aa miér
Nagy-Kanizsa. 1 y.00„
Falslír uwtwilll Im1i7 ttandor lartiullUn:- ■ lé(éM Ei«Jőa.
Vasárnap, január 28.
Diplomás szocializmus. J \'pártól és kereskedelemtől, a másik meg- nem bir lépést tartani a diplomás sereg
unta a névtelen munkát, vonzzák a di- rohamos szaporodásával. Nemes Célzattal inuk le-e két szót, • . ,, .. •, , .< , ...
- . T j i „„„: u , \' címek s a - hivatali élet imponáld a kereslet nagy, a kínálat lassan emél-
mint társadalmi viszonyaink egészen saiá-l • -_s ■ . ,.. . _ziL: , ...
• i Ai ti 4 i * ... \' csendje. — . t-----kedik Bár & Rereskefíelem hiányában
tos jelenségét. A rendi alkotmány világában < I. , \'.
a kardforgatás ...ellett u közügyekben való Az "D«o1 Chamberlain nem resteli apái Ugy a kínálat ura, a kerealet szolgája ar részlvétel volt a nemzetalkotó • elemek, , Mgyírát folytatni, a magyar ,tju inkább j Iraknak, Ezenfelül a balga előítélet busá-magyar nemzet Ligjninak egyedüli foglal- Klz nyugtákat a kormány számára, mints«»jaan üzetleti ja intelligencia minden
saját boltjában mérné • posztót ™ {betevő falatját; Nagy lábon kelt élnie, dö-
-EgOi osztály alakult. Nagy feladatok- ^ezkedni, mert még mindig kisért
tatása. A középomftály minden fu jogot tanalt. Számos htres írónk, sőt fizikusunk
jogásznak indult iu életbe. E .lekfriteíben jkai, de kevés erővel. .Nehéz társadalmi kö- j
»nyagi körűimé-1
j tfégi módi \' az urnák ingyen illik dolgozni és esztelenül költeni I
Innen az a ujnátalo* Jelenség, hógy ha pályázatot írnak ki akár végrehajtói
Diplomáját hordja Gebében, ez útlevele I jjj^ százával tolong a magas kvalifiká-|aa élet rögös pályáján. Társadalmi viszo- c5őju egyéQ. Még az egykor annyira ke-jnyaiak azonbaii nem érétték meg még i Ci(,stats jogi pai^ ^rf irtö * elegendő
—hr hasonlók voltak régi állapotaink Anglíá- telezettségekkel, sovány. fiSz,á líol aíenVtV\'m ni?g ma sem szak-Ínyek közölt. ~ iskola, hanem h müveit élet általános | előkészitö-iskolája.
A gxzdasági és társadalmi viszonyok
iíjfonlnkiiffi\'ióval azonban « dípíejaaft aHte^í---— .____ .. .___. ___, ; ,. > - - - - -
nvérkewsd halványává lelL A hLwmá- rnny\' \' hü^adlPlcma ^eret ia adjon.keDyeret. Mennyi hivatalnok szorul mellék-
n^h^s har 5 fTJ?^*0*"\'hánT ,*"4r
Nemesember fia. ia Mi 0 £ ö? IZ^^l^l^S^l j*"\'
vecOléba meoél ültek a közéoZ okos osz-1 ^ J magisaenodnt.hogy ^ ka^ermes-^iarmellett megveazteget-
vegoieoe menekUiieK a tozepwrtoicos osz k , munkíSsaika, mint bármely Kí»iUn m.r,di
tály hajótörölt ci. Másfelől diploma és hi- 7* . . 1 helltQ aarad!
vatal után törte magát a társadalom íbMS^É* ^ Aggasztó mérveket ölt az értelmi prole-
gasabb rétegeibe vágyó nemrég fetezabadi- Oaadaöági viszonyaink nem teszik le- táriitos szaporodása. Sajnálatos eleme ei a tolt nép. - Cl . jhetővé a józan és olcsó életet. Vidékünk |magyar társadalomnak s egyedül áll a
Egyik csoportot meg ma Is az Ö>1 gőg | vetekedik a fővárosul szertelen drágaságá-tarljá v sszi a ííaszonhajló vállalkozástól.\'ban. A kereskedelem, a piac fejlődése
nyugateurópai államokkan.
A lehető legszomorúbb látvány a tudó-
TARCA. Ugyszeretnél
ügy nanlDélók látni Blediz. Cm! Ufl li Ml Mklt, 8 ks4) k4{ed tur dráxa kínén Oly riikáa n0Of nwiibit
Pidij tiiim, ha liikataáhk. Loenkaia mindkét <»aplllÍBtt, 8*Uif oésni mart mm l< Int Vakító, csudál nipaéfMlst.1
tJ|j iseralném, hi egyszar sxépia
ImidüigOB, ÍXSUt CaundoulfUiB,
Titksa ■él/4« >iti rufil>(itk ÉszmétlBn meglephetnUsk I
8 s amint uámoar már m«(álmodtam i Valii mást ta»l Dákad ottan Ók miit -nantaák I Pidl( tadoa:\' Zlkaláa a aaé ajkamon
. Ufj taaralmfltk átkarolni, K|)«t.m ttviKr ■•(caikolnl, Olyan boldi)(ao tudnák aaláo Moihalni éltem nép tarsasaaáu I
ái todja Iiltn, ka aaabadaa Oaékot lakalmi ajakadra, ■ , ■tat a taplómban aalatoaal " "tt nsm urallak ■uniltaliTT
Gtrgyt Sándor.
Diadal.
r- Irta s— y. —
tüzébe. A roslélyzatoo át egy-egy sziporka rfip-petifki fényes ivhen, azn\'án lehullta hatan kOzé ea kialudt vz- p csendesen.
Béndek Piata egy pillanatra sem fordította el Itekintetei^ csak nézte, nézte: miként onlaaak [össze izzó parézszsa ar ellangoll labaaábocakák; hngy sizzegnek as egytaésba otnl > parázs-szemek.
Mintha a maga lelkét látta volua abban az izzo parázsban. Színié érez e: miként 8g kínosan, fájdalmaian. Mert ilyen psrázatllz izzóit aa ö belső, világaban is.
Egyszerre, mint valami delejes érintésre, egész\' teste megrezdU.lt; kikapta zsebórájá\', meg-: nézte,
ót óra volt.
Szobája már kezdet\' besötétedni; de azért! nem nyitóra .meg a villamos áramot. Csak bámult tovább « kályha parázstilzébe és kOzkődött a lelkét égető parázs«sal._ j
Szemeiből kl-lleupöll S lábg e küzdelem | közben.
.— Eh, ostoba löpreogéal — mondta tÖrel metlen&l.
Elővette szivarkadobozát, rágyuj oll.
Megint megnézte: hány óra.
— Még teljes egy órám van — a rmogla és telelBdővel szívta be á cigarét\'á Illatos lüsljét. Mujd gúnyos mosolygásnál kísérve, fázta tovább gondolatait____
_I— Rtony ostoba töprengés ez. kedves
j barátom. Most előlied al! a kényszer, a „ms majqr", az a legyőzhetetlen erő, mely helyzetedet megteremtene. Jóravaló, tisztességes hű hitvese | voltál feleségednek, odaadással szerelő apja gyermekidnek ők voltak a te egéaa világod, mindanseg- d. Aztán lalálkoziéi azzal a leányayal, akivel mikor elsőben kezet lógtál — szinte meg- " lendQltél a beléd ömlő delejw áramtól. Abban a pillanatban agy érezted, mintha pert\'ahalom omolt volna szivedbe, melynek égető Iorrúéig* egyszerre szétfolyt ereidben. Meggyuladt, izzott, lángol! a véred, mely mint \'ivalolyam tolóit agyadba, hogy fölégesse tisztán máködö agyvelő-dal, elvegye eszedet, Ugy e bogy attól a pilla nattöl togva azu áh hiába volt ninden kQzdelém ; hiába akart beuned úrrá lenni a hitvesi hSstg; hiába állitofad magad elé a házasság saentaégtaek dogmáit, esküd szentségét, mag a társadami erkölcs sa<nkcionált lételeit. » természeti erő, a
a legyőzhetetlen kényszer lett ti\'rá hanáed; egygyé (orroltál azzal á leánynyal, aki a tételes emberi törvények szerint nem volt, nem lehetett a tied, mert térj és családapa vagy Még nsm ia a tied egészen, mert csak ajkaitok érintkeztek. Még nem késő, visszaléphetsz, A tőrvény, *
Bútor áruház
WEISS JAQUES Nagy-Kanizaán. I Teljes saloo, ebédlő és hálószoba berendezések
MMr7» ssallé khaaltálii] mliaéhiM éaO.
Vidéki megrendelések pontosan eszköz&lttenek.
Képet árjegysék, rajz éa UHaégvttét kívánatra Ingyta U1
X
N agy-Kan izaa vasárnap
Zala 8. szám (». lap). 1
JL
1900 jatratr bó t84o
rnány. ax államhatalom, aa tgai*ágszolgál-tatás Sépviséíöit szűkölködni, avagy ke* nyérkcreaet után íulkósm , látni.! —
Az értelmiség anyagi prole áriátusát szroT lélni, melynek gyászos vége a szellemi prplet&riátusba vak) sülyedés leend.
A rendi alkotmány. sáncai közöl a gőz és villáin százada hsainkat a nemzeti állam felé röpíti. .
~ A nejnz\'ii ittam immár megalakult »
Éjenfőld, Ztlavár U 66 K., Bókaháza, ZalAeáay 13 H6 K.. Balaton-Magyarod 19 80 K., Balaton Kdaricf, NemerViia 1686 K., C aer«z eg-Tomaj. Keu\'hefy, Keszlhelj-polgárváros 958 K, Égregy in 8á K, l&M Bábük K^iw. Szent-András
kiegyezés utáni évtizedekben megertyödött. | Benne a nemesi demokrácia helyére az in-Es állapotokon segíteni egyaránt feladata j telligancia demokráciája lép. k társadalomnak és aa államnak. As ujj század hazánkai íb, a nyugateu-
___ A társadalom feladata a viszonyoklioz rópai államokhoz hasonlóan,, a szociális illó életmódnak lehetővé tétele. Valaha a állam felé viszi. De nem a társadalom alsó, nemes ember virtusa volt; selyemben, bro hanetn középrétegei létkérdésének megöl kátban járni, cigánynyal napbosazat hozatni dását tűzi ki céljául. Az intelligencia de-a as uriszék után két bétig lákmározni. Ma mokráciájának megalkotása, a diplomás a diplomás értelmiség kezében van a nemj értelmiség biztosítása egyesült társadalmi aet jövendő sorsa. Hozzá a jó életmód s a és állami erővel: a jövö magyar Bzoc\'ália komoly előrelátás az illőbb; virlusa legyen [állam alapfeladata! a takarékosság, éke az egyszerűség. Lehe- E A d\'Pfolnás szocializmus -- a magyar HfrA kuli tenni, hogyjohhai^ rendezhesse Sliam szociális kérdése, be ugy a maga, mint a gyermekei megélhetését ; kevesebből ■ jobban láthassa el családját; annyit űzessen lakása béréén, a mennyit az tényleg megér.

A megyei központi választmány, as tij Vá>-aw\'H " "«■»• jlasztási törvény értelmében a községi jMgj
A nyugateurópai államok : Anglta, 8<éd-j testületek irányú Faiáiosatat alapjáé mindegyik
ország, Svájcz, számos (ormáját mutálja
követendő például az élet szövetkezés uljá« való olcsóbb és jobb berendezésének.
A megélhetési viszonyok könnyebbé tétele még áldásosabbá fogja tenni a kormány részéről kitátásba hetyegett nagyobb java-!
it*tm*^nl t_
uIBDuR&ti ------
községre nézve megállapt\'otta a választói jogosultsághoz megkivAntatóHjöldádó minimumot.
Az olv»»6 közönség tájékoztatása végett választókerflletenkiat közőjflk egyes községekre nézve—ezeket a megallapi\'ott—földadó manókat. .
I. A tapolczai tdlasMtókerüUtben ;
17-91X,-Alsó-Mi? Kustany 15r«rX, Garabont
18-72 IC, Gyülevéw 14 34 kor. Galambok 19 14 áer., Oyenee-Diáa 696 kor., Haaatnfihi. Zala-Apait 1422 sor, K«ros 19*1* kor, K«rmaca, Köveikül, Nemes Bükk, Rwj, Vidornyafok 13\'20 korona Kia-Komárom 17-04 kor.. Komárváro* 11 88 kor* I^wnce\'Németfa u 1110 kor., Leatnca lalTiad 1060 kor., L-sence-Toinsj 10 7ő kor., Meszes, Cyörók. VonyaPe-V»«hegy 6 98 kőf,, &éM*yörff-vár Sl\'M tor., Sármellék 16 -88 kor., ZaU-Síánt4-Vindoroyalsk 6 28 kor., Vallás 1268 kor
111. A zala-sztni gröthí választó kerületben :
Aranyod, TSske 8<ent-Péier, Za\'abér 16^3 1 kor., Bodorfa Hanyt Káptalanfa 808 korona, Batyk Törje 12.9 i kor., Barátsziget, Kehida 10-98 kor., Bazai, Prága 8-80 kor., CaafoH 1874 kor., Csahrendek, Sflmet; 750 kor., Csehi 13 64 kor, Dóhrflcae, 7.-Mihályfa. OtoLüft\'apa 6»8 kor., Dötí 1248 kor.Djbronk lSWkur^Oyapö; Galaa, KejásfW. 8á,*-d 7-16 kör, UfOmOrú, i Megyes, Rigács; ÍT«k 720 kor , Sógánfa ff 54 kor., H-nyetö 17 60 kor, Hosziót 10-56 korona. Kallós 16-30 kor.. Z. Koppány 1184 kor„ 7..-Németfalu 9 50 kor, N -GWhö 718 kor.. Pak«d tl Tí kor., Kénye 1H)2 kor., Szegvár 13-54 kor., T«kenye 188Ö k«r,rG4»sri.ok~12 68 kor., Vrged 1206 kor., Vioduniya-Szőllde 13-08 kör., Za1»-Saent-Láazló 1310 kor., Zala Erdőd 10*86 korona.
jT. A nagykanizsai réUurti ktriirtbt*:
A. Rajk 17 74 kor., Baka^házV, Oroaztony 6-20 kor., N.sBakónak 1882 kor., Bórzface 12-54 kot r^Bataka \'7Mkor.^Csap> 2J-98 tor.í_Dia»
PalkuBva 10-Sö
j Aka\'t. Aricp, Aszöfő,
1>, Dörjjitae, Szeiit-Anmlta 61M K, A .fin Ml, kna, Buzanak U-fW kor, Ktifrgál 17-94 kor. Az állam részéről üdvös hatással leend I Balaton-Fflred 9-68 K., Balatőn-Henye, Köveskála, Fűzvölgy 12-79 kor., Felsö-R.jk 11*94 kor., Gese,
a közigazgatási reform. Az aj középosztály Jf\'0^0\' •■«\'ÍmAn kor- ®
° \' r \' K. Balaton Kis Saöllös 1060 K., Csopak, PaloznakJNemesszer, Rád, Rakolán, Szent-Péternr, Vörrö
árja nem lel a mai viszonyok közt kellő|j2 k^Csícsó 12 80 K., Diszel 9-64^ ic, Felaö-^23 64 kor., Horváti 9 46 kor, Hoeao^Komarom
166S kor. Igricze 24*34 KoK, Karecaany 6 »
kor., Korpavár, Pölöakefö 12-76 kor., Kis Becse
26-34 kor., Kis Rada 21-64 kor. Kacor ak,
Magyar Szerdahely 18*18 kor, Laagvi< 14.46 kor,
Mereuva 1866 kor.. Nagy-Rácsa, Sárszeg 2218
kor., Nagy-Radi 20-24 kor.. Német Szt-MiklAa
15 34 kor.. Óbornak 1101 kor, PaMn, Paesa
2162 kor., Pötréta 11-72 kor.. Z.«Szen( Balázs
elhelyezkedésre, arányos eloszlásra ar ál- DörgtcM 9 38 K., Feleö-Öra 4 48X, Gyulakeszt i .(__., l ír, • 996 K., Guláci, Káptalantóti 1090 K.. Hegyead
lamszervezet elavult vezetékeiben. Költgaz- is€4 K < Hegymagas 116á K., Baláp 9.58
galásunk reformja több módját fogja nyújtani a diplomával való kenyérkereset-* n^t, hivatva lesz a diplomás középosztályt szorgalmas munkabíró elemekkel egészíteni ki. A kinevezési rendszer módot nyújt az Itlamnak a diplomás ^ereg torlód iaát egész-séges irányban vezetni: a nemzet életal-kotó ereibe.. Ezérjt az uj magyar középosztály létesítésére s fentarlására feltétlenül szükséges a kinevezési rendszer inauguru-lásau
K., Kis-Dörgicat 9*38 K, Kapolca, Petend, Vigáni 14 K , Kóvigé-örs, Miadsaantkála, Kékkút, Sallöid 10-80 K., Balaton Kövesd, VászoTy 6 K., Lovas 7 98 K„ Monostor.Aptti 11*98 K., Nemes-Pécsei 10 24 K , Nsgy Péosely 806 K., Nyirad 13 98
Kv örvényes 16 K., 0-Budavár 6*30 K., Pala 11628 kor., Sienl.Márton 11-96kor,Ssabar 16*12 1310 K-, Raposka, Tapolcza 8*66 K., Rendes! kor., Szent András 11-10 kor., Szent\'Jakab 2802
5^13 "FIT," Szigliget, Tördamic 9 62 K., Szent- kor., Z-Szent-Mihály 15-54 kor„ Z.-üjlak 9 614 Jakabfa 9\'50 K., Szent-fiekalla 13-80 K.,-Szöcz;kor., üj-üdvar 19 42 kor.
MOS K-, Stska 920 K.; T.lián Dörögd 8-8o ,, . . _. ,,*
K., Tagyon 1348 K. _ " A McwnWt wfo**t\\MU b*n :
I 11 A kuithelfi rdlatziólceriletben : U \'
—---- \' lifgldogfa 13*60 kor,, Alsó-Ragod 19 46 kor., Almse
AlaóZsid, Falaó-Zsid 13-94 K^ Alsó Páhok,\'16 38 kor., üiktflitös 19 40 k -r., Hu.-su Sze.it
Nemes-Boldogas-zony 28*64 K., Baáton-Hidvég, László, Bsiila, Ssent-Tamás, H«téa It tO kor.

morál, as erkölcsi akaraterő itt állanak mellel- -r- Ba od van apuskám I — kérdezte léted, hogy megmentsenek. C-ak ki kell tárni I lénken, karjaidat, hogy vegyék hatalmukba, ótaimukba szivedet. Még ártatlan vagy. Akard há>, bogy ne köveed él a házasságtörést 1 Még van egy órád. Még megmentbeinek az erkölcsi törvények. Dobd hát mentő kaij «ikba egész lényedet, hogv" bele ne tzédBlj abba az örvénybe, mely felé izzó, lángoló véred vonszol. Menekülj I
Béadek Pista indulatosan vágta az izzó parázs felé a kisludt sxlvsrka vegét.
--— Nem lehet! — mondta rekedtes hangon,
mintha—a maga lényéből
kiszikkadt loroeVal kibeszélő deterministának válaszolt volna a vér hatalma alatt vergődő ember.
— Nem lehet. Bizony nem lehet I —. fűzte tovább a gondolatokat belső világában az a felül—
\' kerekedett második lény; mert a determinista előtt halomba omlanak, semmit sem érnek a világ őesses tételes éa erkölcsi törvényei, mert azokat mind kikacagja a kényszer, a természeli erő hatalma. ,
A szobában egyezerre kigyúllak a vi jamoa lámpák. Aa aj iában magjelent egy kedves, mosolygó, babaképfl asszonyka, meg egy aranyoa, szőkeföriii angyal, -apró, hétéves llnyka.
— Jó eaiit, aposkám 1 — ^mondta a kis
i rolja; de — amikor rá tekintett — megdöbbenten BJton meg, a edar agiódáwal néz»e
Réndek. Pista mosolyogni prőbált ii kis leányka leié nyújtotta kezét.
Akkor már ott állott meliettök aa édea-anya ia.
— Gyere, gyere, aranyom! Ne zavarjuk apus* k£t ;• gondolkozik, — mondta a gyöngéd szere Jettel caóko ta még .Űrje homlokát.
— Bocsáss meg angyalom I azt hittem nem zavarunk. [Kis leánykáját kézen fogta) Gyere, gyere Kik em, majd vacsorakor beinélges-önk ápuVtavsl
A férj most félemelte izzó fajéi és izgatottan aimitotta hátra a homlokára omlott gazdag hajfürtöket ; tompa rekedtes hangon mondta:
— Ma aligha . logok veletek vac-oráltti; a körbe Ígérkeztem.
— Ugy ? Mulatni fogtok 1 Hát caak iól mulass édes angya\'om I ^De vigyázz egészségedre j — I mondta az ártatlan asszonyka és eltávozott leánykájával..... - «
— Na bárá\'ocsk\'ám 1 — ló\'ytat\'a belső -vilá\'J gában a determinista lény — még ez a nagy I erkölcsi hatás, a Véletlen* pompás invenciójával lejátszódott jelenet eem állit meg ? Ennél hatal
masabb jelenelet pedig a legötletesebb drámaíró, ártatlan lélek éa oda lótott apjához, hogy álkaft-sem igen nőhetett volna a té küzdelmedbe. Nos!
győzd le hát a vér hibáimát I Maradj ártatlan tl Lásd ez a ksdvet, szerető: asszonyka a hitvesi
bitalom aaent zománcával vonta be lényede*. Azt hiúi, hogy barátaid körében akarsz néháay órát tteolelni a léleküditő szórakozásnak- Te pfr-dig més<s mo-t szerelöd ksrjaiba, hogy elkövesd a házasságtörést. Ez a szándékod. Mar nem birse a véreddel: via?,ragad aa örvény (elé. Alti me<_ hát. ha birax 1 Kapaszkodjál a moralisták hatalmas oszlopaiba, amiket ugy hívnak, hogy erkfllosi törvény, erkölc i akaraterő. Hisz ezekbe burkolták mindazokat a merényleteket és (bűnöket, amiket a terméase i erő szabad folyása éa érva-nyesfllése ellen erőszakkal elkövették. Hiába mondod, hogy te legyőzhetetlen, ellenállhatatlan, erővel, a véredben, izomrostjaidban rejtő delej ea hatalommal nem birkóahaltál mag, mikor azt a leányt magszerelted;. hiába mondod, hogy a terméazeti erő joga érvényesül most is. mikor itt hagyod as úgynevezett családi szeotélyt, hogy a természei törvényének szentélyében sutba dobd U ő erkölcsi és tételes tórv«V>aUtel: azért le—. ba a magával ragadó természeti erő, kényaser hatslma a maga eredményével titokban nem marad — hitvány ember, gazember, erkölcstelen htsaaságtöré leaseaf, mert nem szorítottad lényedet as\'erkölcsi törvények kortálai közé vagy helyesebben nem bírtad oda szorítani; meri oem érvényesült nálad a szabadakarat, — mely sze* rintök csak akkor jó szabadakarat, ha aat akarja, amit Ak tartanak szabadnak. Nos, akaij háti Akard azt, amit ők megengednek a t»
N»gy-KaniEsa vasárnap
Zala 8. szám (S ,lap.)
BékohAia, Gébár\\ Ságod tO-62 kor., Bézeréd 11*78 kor., Booozódlöld, IWrönd, Egyházas, OzivámBük, Csatár, Hsgyáros Surhlda 8»70 kor., Bak 1860 kor., Böde, Holló, Szt-láihályta 8:60 kor., BeeenyŐ 9 88. tor„ Botla 1128 kor.,
Mindszent, Döbrete Gj^pa-fUm-Arko-háza 7-98 kor., Ebergény, Sient-Etisflbeheiiy, Teskínd, VorbWa 18*84 kor., IMeö-Bigód HHJ4 lOMU, Geljétiháza, Puzta-Ederics-Vá Iczka 4 76 kor., Györüs iádkor, Alsfl-Felső«Hahól, Nagy-Páli 40 lOkor.,Iborfia Úo.\'ió,Nagy-Lengye,Om>ái dlufc, Psiri-Ksresztur, Vadanni 844 kor., Kává* 1212 kor., Kefaeod, Pókata. .Szspetk Ulá kur, Kis-Pá i, Kli\'Kulaa, Nagy-Kmaa 12 88 kor., Kuszalmza 16*48 kor., Mieeia, * kapornak, Orháoyosfa, Padár 6-20 kor., Neoielui 13*96 kor.. Nemea-Aptlí 8\'So kor., Nagy-Pali 1010 kor., Ordögbenye 10 96 kor., Olltr 17-68 kor., Pozvá 762 kor., Petö-ITen e 7*72 kor., Pölödte-Kelénk 17-18 kor., Puszta. Szent-László 16&1 kor, Söjfr^, kor, Szent-Koamadomhja 8 04 kor., Szent IAine 8-28 ko-., Nagyfalud, Szent-Iván 1080 kqfy Tilaj 9 60 kor., Tárnok Oroklán, Vakola 9 40 \\or,, Tófej, Heocse, Ki-falud, Szorapácfj LrtrAntház lr20 kor\'., Vileoyéd*Saenlpál 13 0» kur, Vi ckúnd 9 22 kor., Za\'a-Szentgyőrgy lö "íöT, Zslá-lslVind 16-90 kor.
VI. A* ahá lendpai tdlauli kerületben i
A.L\'otidvfl, A.Szemenye, Hosszúfalu 11\'14 kor. Alsó-Felnő Lendvstak-os—1248 kor., A\'Bixalrice 1604 kor, Bördóce 14-82 kor., BáautivHldvóg 19 96 kor., Belioa VII. Vili, ílegykerüleij Mura-szerdahely, őrsén 10-76 kor., Bretovica 12 26 kor., Botlornya 10 kor., Bányavár, Felső-Királyiéivá, Krislíffalva, Haraszenlkereszt, Muraszer-dahelj-, Zaédény 18-96 kor, fttörnyefőld, V 30-24 kor., Cserencsóc 11*78 kor., Csebi, Bdlka Szentmargitn 11.80 kor., Csonló-Firlilalu 18 62 kor., Ddklezsin 12 62 kOf., Dobri 23.02 korona, Domázsfnéc 14*92 kór., Döthétflld 17.76 lörórts, Dedaa 560 kor., DehAtiovec. Melinc 1610 kor Erdöbát, Lispe 930 kor., FelsŐ-Szemenye 18.80 kor., Gosstola 7*76 kor., Gyertyános 14 korona, Göntérbáza 17.-76 kor., Hélház, Tllodérlak, Györgyike, N.Bakkösd 10-16 kor., Hotica 1410 kor., VII. HegykerQlet 12.80 kor., ffW\'j* Saéoai-Sziijet 9*68 kor., Itsakóe 18-68 kor, Kerka-Szénl Király 19 76 kor., KerkaTótfa\'u, Lenli 1V90 koron*, Kerka-Te»kénd, Kuttej 1642 kor.,<Kóth 16-60 kor., KiePsllna 1470 kor.. Kis-Cseroecz 1108 Kerka-Szent-Miklós 18-24 kor., Közíp-Biszt\' 19 74 kor, Kapca 15-80 kor., Kányavár kor., Kislakáé >10*48 kor., Lapátiy 1108 Lendva-l/jlalu 17-12 kor., Lenii-Szombal-10-18 kor,, Lasilonya 674 kor, Mur»-Szil-
... VII. A bahai tálamii kerületben-;
[ Adriancz 14*00 K, AIsfrSzenliErzsáheL Belsfi-ISárd, Caes\'lreg, Jakabla, Kerka-Ujfale, Karka Némstlalu, Kerka-Kuta», Kerka-Peuiekfoüi, Hess-

1900. január hó 28-án
Gáborvölgy 12*80 hor., I. Hegvkerifc, Hnárórs 11-80 kor., lf. és IIL Hegykerfllcl 11-84 kór., -IVr Heisykerfllet-ll M kor., Hátraér ttttf kor., Jaresovecz, Slrelees 87) kor., Károlysaai 16M kor.. Ligetfalva 12*86 kor., Magyarod 12 06 k,
K; UaaLád, Bakaa-L,g fl,ü ttT»-kor., Orrtorter. Podbrwrt-íW
ruha ft\'lífl K RAitttk.... A\'IQ - _ « . ....
Győrfa, Leáll-Kápjlna 6:60 K., flődebáztt 6-72 K„ \'Bakónak 908 K, C\'tómód^r, /íi-S/igM 8 K, Bralooos 12 88 K., Barbely ln-84 K., 16-94 K., Uudais, Ztla-Lövö,. Zala Falaka Feroekág, Zala.Minds\'en\', 8 98 K., CsőmödiSr, Ki-Sziget K., Czupp, Porszombat 4-2ÜIK,,. CserUiakosr-Mikőla 18-16 K„ . Barabásszeg, Cao kahegybái, Gőmbóssség, Gyorosztg, Kls>Lengyei, Kualán^ szeg, Mile-Eg)háuxeg, NemellKlu,. PáS->xeg, Paisaseg, Róssáatxrg, Stiivágy, Vargaszeg 844 K., CaSde, Paczod, PmziH-Szeni-Peier Poazla S<ent Márton 8-22 K, Ca<>b I084 K , Dobruföld, FelsjJ Sseni-£rzsébeihegy, MároKfdle,
kereszt, Slefánars 17*38 kor.r Paterees 18*18 Nin nn OR04 11U kor., StrWó 1176 bor, Hzobolicaa 17 42 lor., Tdtfaha 8 80 kor.. Tan cetacse-Droriacae 18*96 kor., Vágtáivá 1408 k. Valiária 18-16 kor., ZriO) itala 16 ker.
r Jírál
Jaaaár K
A fCreodihiz ma elfogadta az njonq\'avaslato* kai, amelyek tárgyalása során eléggé érdekes utábafigja támadt ü aktuális katooai kérdésekről | folyt vitáknak.
kor., nee 7-46 kor.,
hely_
vágy 9*84 kör., Ferentlalv((-Mikólá 9*18 korona, Maróc 7*26 kor., Mábomla 12-84 kor., Mámor
7-84 kor , Maiorlak, Bókásd, Ormos 12 96 kor, N.Palisa 14*84 kor., Novakovec 15.2(1 korona, Páka 9 kor, Pelesháza 16 12^kor., PöidefWd
8-40 kor., Pincze 2120 kor.. Bedio 10:20 kor, Rélhál 8\'62 kor., Sxentadorj^n 7"20 kor na, Tormalöld, Vetyem 1372 kor^ Völgyitala 14 60 kori, Zsizseksser II\'60 kor.
Nemesnép, Szecsi-Sxeal-Látz ó, KzentgyörgyVölgy 6 K., Dohrónuk, Zsi kóc 7 96 K, FIIAe, Gábor
jabása 7 62 K., Gumiliea, Turoii-e\'** 8 80 K,, . n « « n
Ganicsa 12-22 K,Háshágv,/C WényfaSaonTiH Bárt JVdwy Dej^a Í8rendikáz egyefen Va»pör, 9 64 K., Hernytk 5 60 K.\' ^la-lváncaj lOggflflenségi tagja ojjams o*ff Sgye\'e»Ba«l 7*88.K.. Jóseo 6-26 K, Kebele 0-02* K#\' Kirí- fogadoli, erőteljes bosiédben azóvátette az stten-isóntt 10 08 X, Kerka-Kílócla PuSáa»Kozma-1 „emléken leienikesés dolgát, a fcóaös dombta- 4-24 K., KOI-ö-Sird 1020 K ,"tlppal l.jmp.„ .„.4(,h „i. ...
1186 K , Lipabóc/ 16-90 K., Naprádta ÍM \'ff , \' " , njü0C\'éU^m
Nova 960 ifr BMköcz 6 44 K.. Radamos 664 |>r»b«vetl iaemelé.él. Magvas, belyenaint öles K., Bfre\'ecz 6-90 K., Kerka-.Szent.Mi^ály\'a 5 80 ■ kritsk*»«I szólt közjogi (tempómból a két előbbi K., TQskester 11*82 K., Zebecake 4*40 K, rfll; ai utóbbira nézve pedig azt kiránts, hogy
Zorkóbáxa 981 K. -—— * -—^ "á létszámemelés a honvédség 4avára történjék,
VIII. A lelenyei tálastti kerületben : igy vessük meg alapját aa önálló magyar h*dae-
Alfló-Mihnloveozj Mura-Vid, Alsó Domború, Kotor, regnek, amelynek aa 0 rendíthetetlen h te Légrád, Molnárt, Szent Mária 1450 K., Borsfn,! nerint előbb-utóbb léire kell jönnie. Mucauta, Bása,. B*nok-Stenlgyörgy, OltárezJ A sZemmelláthatóan mély hatású beszédre br. TütmscvVsI*UBT*• VárlOld 7 24 K., Bajon 7^40 ^^ bonVédelmi minisster rtíjdST feleit, K.. Becsehely 1224 K., Bécz 1362 K., Czuko* \' * . . .... . 1
MLgöm\' * _..... - 1 védve a hadsereg német nyélvét, s kijelentve, hogy
bér emftlqi lógják aa ajonciétazámot, a honvéd.
vecz 2653 K., Egyedula 20 80 Erdósfa <3-06. K , Essieregiiye 1-7*02 K., Filyefaazt 1048 K, Gutor-löld 0Í6 K./Keretye (>74 K. Mara-Kereszlar KollAtszeg 21 26 K.. Letenye 16*86 g., Ortahéza 8*40 K., Paszlamagyacód Szent Liazló 9 10 K Pelri-Vente 11*84 K„ Pola 1104 K.. Rigyács 19*08 K., Szent péterlöld 10*78 K, Sormás 22*26 K., Safpetnek 18 39 K., Töt Szenimárton 16 83 K., Tót-Szerdaheiy 23*18 K„ Zajk 7\'98 K.
IX, A etdklornyoi t>ilaetti kerületben:
Mura király, Drá vFCgybfiz 24 94 kór^ &lső-Hrástyáii, UodűsSn 13 02 kor.,,Alsó Puutakovec 83*74 kor., Benkovecz, Derzsimorecz 17 40 kor., Csebovecs, Draakovecz, Mura«t\'n»nv. Opparovec,\' Per ak\'Ottók, TUakeszentgyörgy 26 66 kúr„ C<ák-lornya, Drávn-Szen\'-Iván, F -Pusztáin, F. Vidor, falva, Szás/kö 3488 kor., Cseresnyoa 16 44 k ; Deíéíe*,\' FJÍiháljtaivt 12*48 kor, Dráva Csáoy 12*20 kor., Drá*si\'zenlmiháty,Nvir\\ölgy-Jáno8faln, Szent-Iona 406 kör., Dráva-Vásárhely, Dráva-Óhid 17 46 kor., Dráva-Ma«yaród 16 82 kor., £deakut-~ 11*82 \' kor., Erzsébetlak, Ráczkaniiaa-12 4) kor., XI. Hegykerőlel, Felső-Domboru, Királyiak, Mártbaloiq, Turzóvölgy, Zala Bárdos li\'10 kor., GyOmö\'caöshegy, V. HegykerQlet Mihályfalva, Gyümölcsfáivá. Nfiresfalva 14 02 kor,
arányán
ségnjek a iiadaereghez való eddigi váltóitalni nem fognak. Egy sdjnov wiIt^^*
akaratodnak. Menj be szépen (elesésed mellé, hazudjál, alakoskodjál elundoriló módon; öle d meg és mon d neki,l ogy mindened esak ő, egyedfii csak ö. Vedd karjaidba g)ermekedet éa hazudd néki, bogy érette lemondása mindenről a világon, megtagadod a kivfied álló és benned rejlő erők hatalmát. Ezt követeli a magasabb morál, aa erkölcsi akarareről De te ezt nem birod megtenni ugy-é, mert érzed, hogy az a tett, melynek elkövetésére u o-l a természeti erö hatalma ragad, caak az emberek gyarló morál* paragrafusai szerint bOn, — magasabb, sőt legmagasabb szempontból nem más a , mint a termésMlben rejlő teremtő uikra ellenállhatatlan fa mivel az emberi morál korlátait is elsodorja) fönséges megnyilatkozása. Menj hát caak bátran és ka majdan eléd állanak a világ nagy erkölcs-birái, kacagd ki őket alaposan; mert végOl, elhiheted, mégis eaak neked van igaaad...
Nagyut robbanva omlott össze a paráaatfla a kályhában.
" Béndek Pista megrázkódott.
A gondolatok egy pillanatra megálltak agyában. Mimha as a másik I é 0 y, mely benne igy fslQikerekedett, leste volna a vergődő hitves elhatározását. - < %
Ugaotlan aéile meg ír^jaf.
Negyedórája volt már csak a kitűzött találka idejéig.
A\' szomszéd stobából áthallatszott kis lány-, kájának angyali csevegése. Olyan volt a>. mini a lelkiismeret ssóia ának bllvöa, ti kos csendalés*.
Támolyogva ment a mellékszoba felé, Agya zugolt. Minden idegszála reszketett.
Fölnyitotta az ajtót; kábullau állott meg a küszöbűn.
Kis lánya észrevette, oda falolt hozzá, átkarolta (érdét.
— Mé<iz már apuskám 7 Eljőllél megcsókolni anyuskát, meg ennem 7
A szálas atléta leomlott a kis osöppság mellé, msgához ölelte reszkelő karjaival a fuldokolva sotlogta:
— Nem kicatkém, nem megy el apuska. Itt marad veletek.
Mintha ragyogó diadali* képződött vo\'aa lölötmk -. a megtagadóit a mágia gyöatea er-kőloai akaraterő diadallánye.
ia eaett meg a honvédalmi miniszteren, a meny* nyiben olyanformát mondott, f hogy Magyaré r» aság „a kitté hadsereg szárnyai alatt\' biztos-Ságban van. A miniszter kétaégkivfil azt akarta mondani, hogy egy közős bsdsereg jobban szolgálhatja Magyarország- biztosaágát; mint Ut külön hndset\'jg. Erről a felfogásról is lehet ugyan vitatkozni, de ez mégis csak máa, mint amit a honvédelmi minisx er káiségkivfil csak tévedésből mondott.
Amikor baró Prónay újra felszólalt, a hoa-védelmi miniszter kijelentette, bogy majd"amikor kőzblébb aa állandó természetű uj javaslal\'al a par\'amenl slé lép, akkor lesaz bő alkalom közjogi Xitákra. V *
Érdekes momen ura volt. bogy bárt Próoay második beszéde után gróf \'Zichy Nándor kijeleo* telte, hogy a Piónay kiváaságaiban sok van smi méltánylandó volna ; de mikor uulán báró Fetjérváry a Prónay nagyratörŐ nemzeti politikáját ugy jellemezte, hogy: fejjel a falnak — akkor grót Zichy Nándor azonnal precisirozla, hogy mit értett előbbi oyilatkozalával.
laaaár M.
A képviselőház ma igen röviden végzett a napirendjével. Egy egess csomó bizottsági és kormányjelenléa beterjeatéee utin eaak a nem katholikua lelkének jövedelmének kiegáaaitésáttaa udkaégsa póthitel tárgyaláiánál volt egy fölnő-laláa: Moirnir Jánosé, ki a póthitelt aem ma-vaa<a meg, mert a gyakorlat arról győate meg hogy a törvény korteaesskösnek biaoaynlt.
Urhatnámság.
(Zfj tíatfMS Imit,)
A magyar kö<époesUly puMlulásáról s a magyar tisstvisslői kar, a honorAeiVoa oaatályának ayosiasató t&rbetetleaoé vált bdyaetéről sok a<ó eaett már a négy folyam 4a kármaa bére honában. Sok toll kopott, táata togyett aaoa bajMasaMntt 4a életrevaló, sgáanaégaa 4a agéasaágtalen ideák, mentő tervek (őlaainn baaáatbaa, • mniyakhnl
NsfT-KtniMft n*trrap
Zala % szám (4. lap).

1900. január hó JMa
aat a zagy, éetbévágó, d«Ms táraidalmí kérdéti ■D^Maai akarták. _ »
k agjal amlltsk, a mii a bajok tutloraá-aáotk ker* tétében minduntalan amierelai hall t« ember, mrat etyan körülményt, a mi Msépntt-
Aa urak kárlyázntk, a" mág.iás, a gmdag j JEdéné, Mtarn-, Beint Milly, . dr. fttf af dientri, a bankár, a képviselő, a -tellem«« po> j Edéne, di. N»sy Fereaasé, őt\'. Otataxif AtUina,
Remimé, l\'üiiipn^, Palskjrné Práfti
a kártyázás, lóveraettyekea »«M j-ték ét ttek-1 Béliné, fi Ili is Gynftné, Pfr*nc*er Gáborné, ír. h«a hasonlata stenvedély ménkVje beléütött, »t j Hfhechild Samum", fi»re«t Lajoteé, dr. R >cb-j-lvjeszeU ember, ttl még fudáa ét híres Fazekát! tehtid Jakátxié, Sí tervtan Mihály né, Somom karéja sem fogja többé megeleveníteni. ftgátetté; 8«\'ler Ltjwi*, ér. Hóién fiMápna,
ttlvnnk paataláaénak egyik lötéayttőjtkéot löiho taiik. Aa ifáayek t megváUotott viszonyok kéret elie igények, a mi ,ba» alkaWaszktUnuni -ha 4lai akarunk —• kntele»ség, atok kergetik atyafi vswadaltuhba, adé-aágba, rom áaba nrm-aatfÖntartó lárssdilmi oatttlyaik ezreit,
Drt»t aa élet, a lakáé, a mh», as éi«lem, a gyermeknevtléa, a atéraknsát e*\\a jftvedelem
kavéa, as igényeknek alig egytized restéreborjrIT»tciftr«« a »* urhatnamaagot elégendő. És a nevetségesen csekély jövedelemből I szomorú példáiból ismeri, at élet elemi szükségletein lőlíL még társadalmi i. Nem oly iebé< a< éet művészete, csak egy kötelezettségeink is vannak. . j dolog kell .-hozzá, h mit az; ember a< elemi
A íjaztviselö térj (ett vészem példsal, mert j Iskolában megtauul; a kétszerkeltő I
Szóval, mannél drágább at élet, ménnél több követelménynyel lép túl velünk etemben a iára «• dalom (et külömben eaak Irásis,Urüwy t lelkiweret c-olitá-ára), annál keve«ebb igényt táasasztztak mi magunk, t-a kiben egétztéfé* gondolkodás vagyon, az ugy é\', á bogy tud, fütyöl, a >koa> a n| urhatnámsáiot esak mátok
a magyar tiastviselói k»r = a msgyar közép otaiálf) tagja, a várót kél kaszinójának (dzaentril ét polgárinak) tagja a huaanitáriiH, irodalmi,; aftí tfyaaálttek ek. torna-, vivo-tporiklubokntk | (etek mind külön létező egylattkv *Mgi.:fltR ember uámárt kell elníki titkán éa válattt-stáayi tagsági petíció), mindetekre stép sbmmá fmtt at évi illetményéből. Eatn egyesületek azután veratayésnek egymással különféle Ünnepélyek, koncertek, báltik, jonmk-{tagok és családjaik flámára) tartásiban, amelyekről it ti*zt« viseli iétpi t légnjnSR divat szerint lelrnbázoll • nagytágot aastooy< nem hiányozhatik. (Egy hónapig krumplileves párolog oiihoe at ebédlő asztalán, hogy as estélyekre fussa a költség.) At elité bálokon, a jégpályán miiden délután á a jé ég tudná megmondani u>ég: hol mindenütt ■eg ne» JetéeBi, égy a kiuftésttj, at élve el-lemetteieeael. No meg at asszony rissáakodáaának mely modert (érj tudna ellenállani?
I T"\'"*\' \'" " —h&n wégények
vtgyutk ugy>e, de jót élünk. Szidjak a kormányt hogy nem emeli a fizetett. hogy nem nevez ki benbAnkrt egyszerre a Vi-ik- rangosttály első fokozatába, hogy nem államosít atb., stb., de a melléit ugy élünk (adóvágra »auífChreiben« Válté, apróbb baráii kölcsönök, fizetési előlegek, bázbértutosátok, stb., stb.,) mintha a VI ik rangoeatály első fizetéti fokizaiábat eledaewénk
Barbeetky Snet\'ena Fer-neté. á-\'bealyén Ltjot-né, S irling Sándorné T >rok Ambrttaé, Tattali QjC\'tja*, dr. Taboly íi.o.ané, Tóth Uyargyne, dr. Viola lgr.áon«r (tíelse), Vsat Károlyté, Wild i Ferencié, W«<aer Jösefnéj W«* Fert«e-né, Wen Ltjotné, Weisberger Zogmocdaé.
—. Egy kaéaajf baieiete Bjiovári Bargftardi An\'tl buaasrh\'dnsfy » minap Atd»át-bida községbőlZsla«BgerszegrekocsÍ«ott DUőzbta leejtette ke<tyüjét, t meivért t kocn* latgrott. fölvette ét felhagttt temet a t«c«irm. Sbbtá a pillanatban elaOit a hi^pagynak a kocsin levő legyvere 6* a tisztnek^nljb féltő karját átfiirca. Szerencsére nsm éü nemetebb reszekét é« aa
orvotok att remélik, 5-6 hét mntva telytteo _ _ - ■.....
KMisral-péllé aéattáay, hnritt — A* arrfiéktial If\'Jíéé"*, Károlyne úrnő, Fnvisa Károly post- ét távirdt Kanizsa vidékén égy idő óit nagyban ütik tt tanácsos neje, Kripptl József deli va-mi lelügyrtő orwadátzttot A Batthyány herceg Uradalmi er-km,yta ^káb^f kntzofflpőllo -^o^ ^,^ ^ ^yan . vtdál o-
Jánosit/ Gábor
H t R E K.
mánj megvédetere tz erelyes ínté\'kedeteket; de a vadorzók grasstáiását teljesen megakadályozni nem binc. L-^utóbh tzonbaa egy vadortá«i eset alkalmával addig nyomiztak, míg a vadőr-
nek; mely adományt -köszönettel nyugtázza az elnökség, "" r ^: | _\' I
— A vérasegjr háaAMi. A folyó évi február hó 12-éö tartandó \'örvényhatésági bízott*
aági íendes közgyűlésen lélvMndő törvénytoló^gi ^ B«m telaHák. ErtesTlették ugyani* a .. ügyek közcytli.N tárgyalásának előkészítése ,, .
végeft az állandó választasány toiyé hi ftbruác klr. ctendőrszakasz parancsnokságát, hogy aa hó 3 án déMtot 9 rfreJtor Zala Egerssegen a vár. uradalmi erdőség bee (a bsjeul haiarban) aoott megyeház gyötéstérmében ülést fog tartani. i— tehát tilalmi időben — egy orvv*dáta 8 őaat
— Dlák-baapersear. A nagykanizsai Jött A ctendőrtég czounal dicsére ea buzgalosf Irérfctt tögtuuiáziam iljnttgt « mai éa eré.\'ylyet indította ~weg a nyomozátt és IllSSS SsSSyS^T^ a gyanusrott vsdo.ó lakásáig;^ a
versenyé fényesen sikerült. Nohi a diák-hang- \'ovábbi ayomozstból kiderült tz is, hon a versenyeken a zene-, ének és egyébb előadások lelőtt két őzet egyik nagykanizsai vendéglős vatta csak éppen lituluaoak kellenek, «* alkatomból tz m«g. Ez a vadonáei eset ennéüogvt majd tt ügyes n ftwteáltttott fflí-er keHemet s*érakozás\' itjetékei |>i,óí4j, előtt nyer vggíegés elintézést A nyújtóit. Ugy az i\'iuság zene-, mint énekkaUH" 3 .. , , " .
1 \' te bán Jk^nti S1S55S v>do«ik ebzaporodása azonban möakmar sze-
Hat gg^ hogy drága aa éU. a laká, tl)^ körű mtézkedé-re ioditj. MM va-
ruba, a levegő, aiindea, a mit as élai nyújt n mire mindea kétlábú loliatlan állattak eatomoru Jó»sel6. o. t, swgorán kiérve FdryJóz-e(6o. t,
altat Selta-tél
iőld kerekén stökaége vagyon, de hát kérem l»«al Setu-iól egy eoneert darabot pwdnsálr szeretettel, mi jogon követel lölem at éle", a hegedün.-nagy tetszést aratva, a két stavaléi
társadalom\'olyan (legtöbbnyire luxus-) kisdáao- ^ájda Btíé és EuMtt József 8. ö. tanalók siíb>( „fl & _ m-„k.r«ik ■ muvtl kön
- v - ■ - • 4tén kitellek magukért Hogy at első ntgyohb hatás |xx- tcz\' » megkerestS a megyei
dátsierü eleinek tulajdonosait és bérlőit. Amint
értesülünk ugyani* legközelebb értekezletet fog-nak.tartani, amelyből — hivatkozáaaal as 1883,
kat, a mélyekre burfget-ember- nincsen tödözet, ttaimiféls—jogoa aem—kóvétélbet éa—otn u köv<telr felelem * kérdésre ismét szeretettel.
Mért ekképpen ukuskudum. Euuyi tmg etmyi a de mindketlon eayarant ismrrik * «xaJ*láa Itel [yadetadásn*! és v*d«*llitáinál tgtzolai kelljen a
a_.a______-í ___i.i___ .Lm___-J.__Ulnlt A h<m»r«mt iinc kJInllt kM vlrirM\' . . .. ........,
ftze\'ésem vagy ti jövedetjnem, ebből aierény^ háztartásra kikerül ennyi (jóformán tz egétlr >u msstj, másra nem kerül aémmi. Ho, h nem ktrftl, hát tzépeu megbazom magamat, poaioitn - tetjeellem \' a kölelasaegemet a valamikor csak - derül rám iá.; elübi re megyek (ha nem érem is el a VI-ik fiteiái<i tokoati 1-aő rangos/tál ját; éa akkor több kény*-)met adhatok magamnak és az tayéimtiek.
Jómtgytrán szólván: addig nyújtózkodom; a ^\' meddig a takaróm ér. Sőt azon «ágyok, bogy t takaróm még kiasé hosszabb legyén, mint jómagam vagyok, vagyis ítkább csipegetek egykét garast a szükséges kitdátaimból is, hogy tessmi btj ne taláron váratlanul. (Teszem föl, tt tnyóeommeglálogti — váratlanul, hátakkor több kall, mert ilyen esetekben c-ak hálni járok
1 ^ , \' Lemondani, lemondani minden olyan kiadáaról
a mi nem jak vétlenül avttkaégtt dolngrt fordító.
ért el mint az utóbbi, csak tnntk ludhstó be, gazgaiá>i bizoltságot oly értelmű btlügymimta-hogy V-jda jobban bírja bauggal, mint Eozstea ] teri rendelet kieszközlésere, mely szerint mindfo
jjö»
dik s nem utzni az árral, mely előbb-uióbb el. nyt I, miként a biblia tanítása szerint, elnyelő Jónást t cethal
Az urhatnámság itt t megölöje t magyar középosztály aak. Azt hiszi, hogy n ott is ugy van, mint volt régen. As édes anyaföld mindent magád. A mire \'nem kertit, hát trra is kerül. Ott t régi jó házi zsidókat pótoló takarékpénztár. Egy kia név firkantás: néhány fillér árán kapható- papirateietre s föl váltódik asép kekhaau bankóra a hitvány.papiroa.
A minek a vege aztán igen sok esetben egy pisstoly dörrenéspvagy namiudom: hány etatan-dti fsgybás.
Nsm szóltem még etet szerétf kis elméiké\' détembaa egyéb, a ssi jóravaló köa«po»z áiyuntiUu Jrtztefné," Kra\'usz Úarknsté, Keíler Mátyásé,
arköloMÍt ét igy exisztenciáját pusstité betegtég ről, a milyen tettem ÍÖJ — a kártya.
lékeit. A Bnngyewenyt Uae követte. ÉIS virágos! 0< r ld4ZSrlál,.EuxiBt„kéJét,v.ltamt Ictendőr-tértté alakult át a litngverieny-térem, a hol a * „ , .
fetlő bimbók dnmtnaltak. Diákjaink pedig etea-j"^ "roert al,«°rB éberaége-vtlóttinéleg hamar vrdétylyel boianiaaltak és h>gy elég szép ered- gátit vetnek a vadorzók graastálát*aafc. ménynyel, mulatja a jelen voltak következő név | _ J^JJ Nzázad." E« a citne annak *0f*" a demokrata politikai hetilapnak, melynek
„ A!r-BTí," M\'rt,it\'föazerkeszlöie dr. Vdis<myi Vüwus, felelős
Zsófi, B-rger Teréz, Bsrtha Hóz-iks, Battlhaiui; .. , o... ... , • .
Aránké, Bergetein írmt, Cz-ttal Margit, IH-rer "*rkf,lőle P^\'8 f4"**™, UJ0S\' Laiza, Fabituiu Ul.nka, Fíeisohskker MeUni, Megjelen minden vasárnapon. Eddig meg-Fischer Margit, Fisober Irma, Fialovies Margii,\'je!ent számaiból a leghamisilatlanabb asa-Fialovies Antntit, Groas Aranka, Hofrichter badelvuség és demokratizmus sugárzik ki.
F-ÜT* ..U,!ÍS.ler., fr uKrtu,"1 TM,r5U\'KA\'di|Nemc«ik címében, de minden izében de-Irén, Keíler Gizella, KolinMariska Laokenbanher\'
Margit, Maotuáno Mari, Nyimi Olga, Nyitni Margit,\' Neumaun Józst, Nagy Annii, Nóvák Józea, Oszeuiy Ezs, Oeaterraicher Elza, Parké Vlada, Philip Kamiit, Prager Ilona, Práger Margit, Práger Erzsi, Pataki Irén, Stirling Ma-
tiaká, SehMiyán_Kata, Sauurmann. irén, Sallér
Ilonka, S\'.alay Pipi, Szálay Giziké, Suták Erzaike. Török Ferike, Tóth Mariskt, Ttlabér Jolán, Thasay Iloua, Unger Irma (FelaO-Ra)k), Wildi Anna.
Atuoniiok: özv. Asatalp<né, B aa Lajösné, Berényi Józselné, Barta Lajoané, dr. Blau Simouné, ifj. Blau Kárnlyné. Bettlheim Győxöné, Bogenrieder - Jóksefné, Bergtteiu \' Lipótné, dr. Bentzik Ferencné, Berger Károlyné, (Szépeinek) Btandlliofer Antalne, Dezaö Béléné, Edertr QyUláté, Fiaehel Fülöpné, Ftbianioa Igaáoné, Fischer Ferencné, flélschakker J^aefné, Fiacher Sándorné, Fiálovíta Lnjosné, Genoty Aibtriné, Gross Albertné. Goldmtnn Samuné, Güntbergtr Jtkabqé, Gógl Lajosué, Hoffasou Gyaláaé, Heim
Kaitauer Edéné, Kohn Fülöpné, Krátky Jóstefaé, Kanfasáttn Mérné, Lukáesné, [Palin| Laktabaober
mokrata. Akik már jóllaktak a tömjénfüst-tel (a vájjon ki nem lakott volna már jól ?) fizessenek elő erre a derék hetilapra, melyből igazán léleküdilő szellem árad az olvasó lelkébe Előfizetési ára egéai évre: 10 K. félévre : 6 K. Egyes 8*ám Ara tO fillér. A lap kiadó hivatala Budapesten (VI. Izabella utca 63. I. em) van.
— Ootaijr vtaagálal A köaokutáaácyi ni iatter f. a. január hó 19-én 8328. tt. a. kelt rendelete vtltnkentyi (37) ttUS ktmlctddmi úkoldian kötelezővé telié, hogv a folyó tanév végétől kezdve a felső oazlátyban is, miként az áiaó ét kőaépaő "-ztályban, vksgáiat tartassák s esak azok a tatuiék boctát\'aaasnak érsttsagl vizsgálatra kik felső osztálybéli tanulmányi kötelezettségüknek\' legalább elégtéges eredmény-nyel megtelelnek. Et a kötéététueg t magántanulókra la kitárj ed. . »:■
— Ilégyaa rmm aiá<att. A Széket-Fthér-vár és Yidékd-ben olvassuk: Hegyi fAratka, a Népszínház caillagtmt raggal városunkba érkezett Szentmiklésy Béla jatalomjátékira. A perronoa a
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 8. szám. (8 lap.)
/
1900. január hó SS&ájf
&*entmi klósi*pároa kivül Bulksy Lajo* szMgar gató éaseje, ug y a tm. kir. varee Sdmhisot\'sága
Kokae fstvia, piaeér — Fruk! Gfaallával B«daask fwiM, fftidmivee — ftrtg*viei át távol
aül tiirrmk Jdrtif htfr i^ééi^ po^l JgfJáMtf í>l<ft>ftM - rir*M ^üü
mester, Tóth Artbiir ét ÍUcUi Lajos blsotf s>itjf: üdvfaölték a bái

tsgok üdvfliöiték a bijos roilvCszoö\', a ki flrfl-M»ét fejezte k«, hogy a nála kedvei smléke*eltt városban isinél megjelenésien. A mai Liti eladás* r m már tegnap minden jegy el Kelt. 8tinháa után a Magyar kirely vendéglőben a stinibisotaág én a müvésznA tisatelói\' b\'tnketfe jftnnek e*y tl>é.
— Hírlapok késbe«lté*«% A nagy-kanizsai posta-és táv. hivatal. főntttá-101 a következő értesítést vettük; Folyó évi február Mól kezdve a budapesti hírlapokat * déli órákban, azonnal megérke zésök ntán külön e célra fel fogadott kihor-dók fogjak kézbesíteni. Hogy a kezdetben előforduló netáni tévedések azonnal jóvá-tehetők legyenek, szíveskedjék a L közönség a tapasztalandó hibákat vagy rendetlenséget hozzám azonnal, fesetleg t^Ietqn ui|an UF" jelenteni.
Szommer k.
kir. pofU ée táv kivatall fős&k
i kerenkedelemügyi miniszter tae»eng*dtft, hogy a Zala-vármegye területébe* TartOió Mgréi kézségben a műit évi december bó 18-ára e*sli, de e maradt orssápot vasár helve*t február hó 12-én. pótvásár tartansék
Valéaá|M kiaea aa tabtritég réaaére a Zoltán-félt kőaavény kaaőot, melyrfil ttémttan még a táraadelom legelőkelőbb köreiből i« legnagyobb alitatréottl, kőtaőaettel ét hüival nyilatkoznak. Igy legntobb: Hippoliti bárónő, Daio KapyKaroliaa grófnő,Uyörtiy zróf, MarkfttMfc Mrd Bém, Keglerich gráf, WailtakttUtr Jóaatf, Nváry Kálmán gróf, Lakács A din, Dabrtvicky honvédőm gy, sok maian f gl klWf^*** és orvoti kltlaáséf kik alad aat fajai, kaay a páratlan aaar 15-10\' érát *MB?iaj<lf M o«a aoa bajakra pár napi baaaaliat ntán gyógyalátt botolt S ca oda kenőcs 8 koronáért k.pható Zoltáa Béla odvar átállító gyóatirtírábaii BndepeeUn.
— Legjobb orvosság. Mindazok kik gyomorbaj, éhsegbiány, roaa/ einészté-, inéjfajdalmak k6lika, vérszegénység ideges- fejfájásban isenvednek, hasxnáják a viiaghirö P.serliofer vérUsztitó
• labdacsokat, melyek leljosen ártalmatlanok, gyor-aan éa bixtosan ba\'nak és a lege sŐrendü orvosok által ajántia\'nakv Hasznos szolgálatot vélünk tefinr i. olvasóinknak, ha e kitűnő gyógyszert b. figyelmükbe aiánljuk. 1 lekeres, mely 6 dobos (16 labdacs) ára 1.05 írt. A pénz eloietcs beküldése után f tekércret 1.56 fnért, 2 tekercset 2.30 írtért, 3 tekercset 8.35 írtért küld bérmentve
-Paerhofer J—gyógyszertára,—Bées, I. —Singer-
ntrasae 16. -
— Ilaaánk feJIMtse függ a magyar ipar támogatásától. Mindenki használja tehát igáinak u-alitasára, szájának friaitésére a thy mol l<>gcrémei,mely vrláshirü magyar gyártmány -a legkellemesebb fogtiaatitós\'er, (BÜériti et konaerválja a fogakat. Felülmaija at ö*fses ily készitn enveket, igen nle^ó, Ü-i»t éa Miadig. friss 1 lubas 60 fillér. Kapható miwienütt. 6 dárth díszen d<»t»ozban 3 korona bérmentve Egyedüli kést\'iö éa fÓ»aetküldétj raktár : ScbwarU illiit stergyára, hygien, koá-ne«( laboratóríam. Hu lapén t, Damjanicsh utca 28.
Usalé. tokmlm - f»rkó Jiiiattárai ______
WétaaU Oyftrgy, Íöídmlrtt « Pint Kataitanal Wtitttlk Oyffrfat Wtilttiylff - msbor Antávtl TotiMiot Játa«, (bidaivaa « Hirrátk Siaáliávtl Pttrtkoviűf Ftrtae, boglár — lit Ftrut /niitnaával K«int«y«r Láttlé. Wldmiv^ Ham tdfea KtlfiUtatl Mikátatt Jéattf, (Sldaivtt — Imf-i Jaliaaoávt).
Házasu\'ók hirdetéae
MffalalboUtt Btga aU ttaátt Mtdaééitk. aaagMa-
Jííir*!
VtUá^ Lajta, /ttidtiivtt M Fuiai aana.
KáioTiet Jéattf, „ — Káioflct Jtliána.
Hakia Ftraat, (SSjtftr) flUdmlfat —Hftátik Anna.
SrSdtr JttA, taabó — Babiaa Stldéata.
Kflittp Jánot, tö\'dmif t — Hatot Éataiia
Oábor Jáuot, ftttdmiTM — Mátok Johanna
Ban tkot Itt György, bttlftdi —. 8ár«oa flóta
Vekoto Jóaiaf. földmlrea — tfialér Tarét.
Matkat Karol/, fény épén — Nagy Márta
Mohi Feran", ktltea - Rou Tarétit
Bogtár Oyftrgjr iSidatvtt — 9tokol Jtlliiiaa
Fitchar Antal, kartakadü — Doatkorio Jnlia
Aadria OaSor, füldttiva* (Z.-8at-Mtliálf) — Kitt Aaaa
ötv. Xátavict Ftrtataé \'"Sapllka. liflriirc, — Awdrottc Iloaa (Mtraktrálf) .
Mu t hét halottjai:
Daráa^Zaigaond, ügyvéd, 68 évit, tttdfilob. Barényi Hmmtr 10 értt, iU\'lflgöinftkór, Kaiaar lgtÍeri»rK9tlirSr\'IVMi Htlftvéat dekáid Károly, rajt tatár, 68 évta, ajkrák Kripp\'il Jóaatf, vtatti ttlftgyaid, 58 évtt. tgytzélli&dét KUruclmor Stmo, ktrtakfctó, 71 é?at, tödfllob Hflrrátb, Amaa öllfigy rforvátk Jánow^é. ntpti, 70 évtt, hntdag.
Oold Tarétia férj. Wtitt Sooáné, karttk ntja, 31 évta
ttddgttBdkór. Lőrinc Mária 2 évta, pipn. laáa/a, dipbtaritia • Takáca Bála, 11 bó«apot, tMbaroi BttM György, S tápot, ráaggdret.
Kit J-iljátaa kaidat, S5 éa»" riikár_;_
Ntubaaar Karolina Atv. L»»koTÍca Jóttefté nattrgilyot Aavtgyt 75 értt, tggkór.
aiaáaa tkitáüt kMétkat ét toiayi » taUtéay«ok.
Mkt MokStUOtti ta ómm politikai pártokkal Uho-tővé tataik, bogy a .Magyar Naastt" ta nrwtgw pirtpti tika tfáaa tatíravéayét éktr flgyaiaati kiaérhtaat.t Mwl< aaoaéaytkat aa őamtt lapokaál jéval otSbö jtiatbwtt, a a politika knlivaaa-titkairól ida).koraa Ujékoaátt i/l)lkl—.
Aa otstrák tttaétytkrSI kétnar kap aapftt a .Magjw Mtaatf aitgbiakató éa kitftaéoa értaatlt tadátrt^átát Mfr foBértmUOit, klifSldi kraoigálatál paálg a világ Ima Mtárottibaa litgbiaott oiaAraaga kirtefirák végik tár* irati nton. . ♦
A alténak éa alfétMUk ▼ilágábaa, a •várta kára* ibaa, a MOaAgaadatág, kareakadaiaa éa Ipar taaaaa taatS-lataibaa alaöraagu t> Skkal vas képriaalTt a .Magrar Mtttaar4 t aaért ntti karáikati al figy»-»ét naari, ami as tjtátfoirtaét báratty iránybaa ít trd.kalkataé.
^Magyar Nóta**4 aat a kiaaaaiitkttttlat tiáajt ajt^l ja oivatéfaaS, hogy 12 órával előzi twg as Qttma pokat, t agyán akkor, átddőn itt a- flvároabaa -a-lapokat oivitai ktadik. a „Magyar NtattT már aa lagtávolabb vidéktia ia tlnoadja a tagnap Ama A H A Magyar Vaaaar-tt már aa ttti jonatak rtpttS né mortt érttlaékta a Kárpitoktól áa Adriáig t tanak, btar aár ttét < órákkor jajarfk tMg. iMM ét ■taitat kSaH, a alt a fbbt lapok tttk ^■átaaj twpj kosnak Ét aégit a r^ítgytr Vamaoi" a lagoleoéU aafSap I Mm atak aáfnk, kaaoa aa agáat ktetieoaeea.^Haai ktáat* négy oldalon jéltalk a«g rtadaaaa át alöflttiéal ára agf kárt a ifit ctak S korona. Fabraár tltfojévtl btlépl t| télik-aetöknek iagyaa ét bérmtntvo kllái mag a Magyar H«m-att" gyftt/ftrl aaptánh, aal aagákf Mér tgy havi aH> jííattéti dijjaí : „Magyar Mattat!,, kiadó kivataia, Badapaal, Kartpáii-tt 64. ta.
Irodai i/aktrttk felvétaUk ftaáéit Pttü Biiltallt Itléttl ktl/ktil fllgyalktigéaél
IRODALOM
Szerkesztői üzenetek.
- K Ivátal Kamoaak ÓnntK. líüia SttSIk U MW, kogy aa illető kyman kir lapaakbaa naa volt fal amiitta. Búnak magyarázat* as, kogy at <tvMI tatládi tgyakat cttkit a flmpMtes agjcánaktífl ojrazt
Anyakönyvi hirek.
Mult héten bejegyzett születések.
J^rválk Ltjot. vatnti raktárnok r Vilma
Taatí Jóaaaf, áot: Mária
üiU faftaos, téglát: 8áador
Ctányi latváu, etismadia : Károly
Fálfl Ttréaia, ttakáctoé » Oéaa
Kakáry Károly, tlrgyári mnakát: Mária
eyéri Frigyot, taiaatdia: Jalláaaa
Kraaaa Jówtf. t. adó hh. all.aör ; Faraac
Pétertí Pál, váltó őr: Ilona
Bagó Auna, -tatléd: Lajoa
Jankavict Miksa, fogbás Araaatar: Aaaa *
Káaca Kálmáa, p..ét tár. tUtolr: Mária, Iloaa
Bakomky Jáaot, tóiiivtUll tllatór : Ádám, litván
Légrády /ásat, aaptt: Fái
Wtiti Jnlia,. ctaléd : JótttT
Btukl Jáyt. ftt6Uvtt : Gyflrgy . ■_
Forvatk Roaália.lilsVatttfi : RozáTIt Sattf György, löldaríven; Józttl Magyar Jóaaaf, ttÜaivat • Ttréaia Battftr Lajoa, Mit. fóflgynök: Andor Atak Látaló, Aldaivtt i Sándor
Házasságot kötöttek:
ttstalos —
\\
Ktkte
FortUariticb fliaoo, gőtmalmi riával.
Kaka (Kia) glaot, karaakadő — Markaa Giatilávai
- „HáslarláS." Kftrtky Emilné aaarkaaatáaébtt ét ta | Athanaana kiadáaában havonkint háromszor mtgjtlenő | „HétUrtái" ltgtjabb aaáma, taokott caiaoa kiáll itátban ét bö ttrUÍomaal taáaot iílnitiráolóral jelent atg. A tarta* ioaliól kiemeljük a kövotkealket: Atok a kuleaok (egy férj Itvolt,) Háaiipar ét alTétaet (képekkai), lakát, divat, káatartii, kttybt, kartéaaet, t taépaéig ápoláta, gyarmok-txoba fflrdfi^toba, taabát, varrás aotás.\' vaaslát, bevásárlás, i éléskamra, étlapok,, ttttoméaytk, \'vidéki kttlöulegestégek, | beíötés, ditaiióölét, baromfiudvar, pince, hitlaláa, ttalédtiak,! | konyhakert, tsubakarté*set, vegyet, irodalom, tsisétttt, tttt | képzömövóstet, - ostládi rovat, rojtvéay, tttrkttslli posta, ttépirodaloa itb. A HHáatartáa>olófitttési dija agy tagytd évrt 8 korona. Mag\'tndtlö cia : ^Háztartás" ldadóhintalá,! Badapatt> Ktttpttl-tá éi. Mntatvéayaaáa iagyaa.
— jttla Lap; Knatk t lagpebb ét legfybb magyar i képes g/iraaknjsáftik aiadaa tgjrat ttáaa kétvM*kééra ctak ngy ontja a gyAayörkódtttd v/rataátjokat aa aprótág 1 réaaéra. Lagéjabb számának aa alaó oldala ni naa kép, kan- j gála\'tot köittaéty, aTéÜ taobrá»aatM eiaatl. A Karcsi I gyárak atkigyflrkflava hóembert domborít, a Tlakt atg a Nlaa terényen- l.ordják aa aayagét, hagy a kia eaobráss mi- í nél albbb bolajttktttt nagy mii vét. KII vetkezik: a „Roeaat csoat Farka\' elmf tlbttaélét, Ida aéaitAl, „Éitaéoytia \' Poca fal rán", nagyon aajátságoa tórtéaat, kat képpal; ,.Táae,,«] van, képpal; „A jó gnadolai", bttaélykt; Forgó báoti pos-1 tája, Itralttét atgfejiéttk ét atglejták ab. A Kit Lap [ tlSAtttéai ára atgyed évrt két kóroaa. Magjtltalk kateskáat > atoabttoa raggol, kogy t vidéki\' apró elóflsstftk sár vttár* nap raggal ktaktt ktphatsák a forgó báctl laftjét. klag nodaló dm: Kit Mtp kiadókivatala, Bodaptat, Kaótpttl-at | 64, Matatván/fakadt ftgyan.
A Haffar Batár lagajabb taáaa, blves a tÓbbUkhea | randklvtii gazdag és érdekaa tavtalommal jaltai atg. Miad>| járt as tlsó lapon látják De Goraadó Aalóaia átvét, ki Noi tl B*igtaé rAl Ír Igen tsép iaaarUtéa. Est k6vbtinMi at, a at lebilincsel i?" Á nttk egy aktrójától. Továbbá as .Újkori Pygaatlon" foSytatáta AmarylllatSh Hoata a lap „A porcai* lián toatatttk*\' ralal trtdaű regény folytatását M. Bhra-bovtaky Jolfától. Érdekesen ir „A itkátbtrtodaaét alvé-szeléről" ét ts tsép képekkel it illusatrátja Talál baasa olvasó ismertetést a hajriseletról. a a 1900-dik év divatot hajviseletről. „ A nők aaakakőn,, tsial rovat it tok érdtkta felvilágoaitással saolgál as olnaóaak. Sikerült arca-képét hozza a,^fagyar Bazár*\' továbbá Mólba attaoayaak. Foglalkozik, aiat rendesen, t alvómat- ét irodalaaaal s a szalonnal „Patikai torsa " tsiaoa agy érdakts kérdést vett ftl a kői gyeknek, mely találd válaaaf kér. Vaa a lapban azonkívül tok haaaaos falvijáfotitát, Találtak érteke-aéatjaa tgétatéglgyről, a kaataaiaágrói dr. Albarttől. Ojvas-ifatunk sok érdeket\' dolgot a \'uVtgyettk" rovatiban, a NyiU pos<4"-ban, a , Batrkttaiői t laauetak<(-ban a a Jó ttaáttok" rovatában. Végfll ptdig klaaritő«B Írja la a.béctl ad vari báli őHőséktktt étigtnnép divatlépekkel ktáve ktdik aa olvabókuak. A , Magyar üaiir", melyet Wokl Janka tatrkatst, atgjelta ktvoskit négytstr ét tHHaaétl ára n tgy ad évm 4 korona. -Matatván raaám (atyán. Mtgfan-dtlő caim: „Magyar Baaár" kUddf hivatala, Budapest, Ktrt-póttal 61. ts.
Stgjar Resuet, aaaly nagy ét aagaaatot tsa-badtlrt trsdisiók sáttlajt alá toborsattt as ajtágirát Itgtd-setttbb munkásait, Jókai Mór ét Btkties Gtntáv fttttr-kaaaték AáaiM» Sémiin- ftlalűt ázarkatztő maaiáa alatt kétlan találta^lz „Albenaenta\'1 rétavvtytártatágnil mind auklt aa ttakőzlktt, amelyekkel a legtttkéltttatbb aódos
kftsláak.
Ml. m. helyben. A klHtaétytk kóail egyet aialAS j közölni fogónk,
Btdipeat A bekhídőtt vertet t kolyta egésa tsrjtátl aéb.s kozoijnk.
Ste haragudj.
No kangadi édtt lelkem Lágy továbbit jó volta, Mért karaggat ka tajtaa aagaa Etl éa ki aoa kari
Nagy a bttnöm, érzem éa sst Remegek is, aia^ a h ara aat j Adj taaáőtai — vsztkájjtk ? Máakép tsóltfl sem asnk.
Nem aengUm éa kit ftMltt Néhány fetdvtt basta saót ; Naa véstoa és a ttivedbe Semmi romaat, ttmai jót
Nem aaóltaa és éraéotaril Senkinek a világon ; Nem tsd senki tztralmtaről Kat HHőnbta aoá báaoa.
Do most megsúghatom aéktd Szivem folyton dobog érted, Mt haragadj kát a végett Ftltjlad tl t catkélytéftt
Legyet neked elégtétel. Niaoa k ptrotk kAat kivétel, Malybta nem rád goadolok, Mtlybta aoa rolod vagyok.
— f.
- V NYILTTÉR
Selyem menyasszonyi-ruha
10 irt 60 krtól feljebb — 14 aétor I ptotekár ét Uota ttállitva! Minták poatafordaltával klWetaek, ttakS* Iftabta fekete, fehér ét aaiats .Heaeborg talyta" 46 kfttM 14 Irt 16 krig aétenakéaL
ENKBEHQ G. eelyesa (es. ét kir. sávari- táBfH) MríakSss

Lapiulajdotfos és kiadd: FZÍCHEL vnriaós*
• LlnlaaH Ctpdel mbe—
Emu hiiJBiw\'háziazerellentállt« Hé rn\'ep (jró bálásána fc, mert mér tftMi mint 30 \' tr ái meafciahalé, fajdalamoe flapiié 4»-ddrzsölésként alkalmaztat k küsivenynét; ciúindl, t»jfiago»Manál a meghi) leteknél M at orvosok alul bcdSrzsölérokFB ■ mindig gjakr*bban ráodetMik. á aalédi Ileiguay-Pain-tj psllor, gy^rtjfHótgony. líniment alnevozés alatt,- ném titkos «wr, hanem ifui eéfueri házttztr. melynek egy Úttartásban aem kollone hiányozni. 40 ir„ 70 ir. m X frt fivegenkénti árban majdnem minden gyógyszertárban készletbed van; főraktár Török József győgr-■zeráznél Budapesten. Beviaárláa alkalmával igen iratosak legyünk, mert tobb kisab-bórtokn utánzat van forgalomban. KI im •kar Mfgkirorodnij az minden cgfésüvcgíi „Horgony*1 védjegyéi Richtor ezógjfSgyzós uólkíil mint nem valódit wasitaa voaaa. RICHTEH F. AD éa l«r», BtJDOLSTlDT
. n. fa kir. adtad uálllwt
Ci ét kir. azab. déli vaspá/a táraaaág
* Ál \'verési hirdetmény. 6
*^ " \' ■\' A V
fi A ké\'beailhetlen éa (5IC-t aiillilmápyok a vaanii Ozlelaza- H
M bilyra\' 70. §-a éíte.mAbeii íoi y 4 évi lebrnár hé 5<ln ^
fj d. t. 9 traktr Naiiy-Kaniata ál|ouiáa teherárarakttréban w
r* kerülnek eladáata, iiielyheí -a l, a. kű<trtmég ezennel meghivatik. w
* ~ "Budapest, 1900. jtnuirEÓ 28-lú. 90-1 X
X Az üzletigazgatóság. *
Nagy-Kamut vasárnap
Zala 8. szám. (0. lap.)
íaOO.-jwtoir fad 28 in
Köszönetnyilvanitá
M.uihzon 0fywtttFf«k, (gyetek, kik lelejth\'tetlen jő iéij-m elhft-liloiáca alkalmából, mrit\'liüfcollen- íájda|-munkai, koaioru ajándékokkal — rfiwivét uyilsttoziitaikk«l — vauy iijtniueriarti. aoa való ■•gjelenéaOkko, enyhíteni ipar-k<dtak, fogadják — aauloo - legraéyebb kÖMÖnelÜnkct.
Nugy Kiuiizs\'iu, 1000. évi jan. hó 24.
jav. Krippel J&*Mfni U családja,
El AK AR
egyéves önkéntes
LE NN Itt
M Indái pn IQ.li, kik alMrt fakolikat mm rignMk «1bkinfll|.i|(0lir« f i\'«I.U«»..ukra vaM lok\'lnlel\'nélkül m<f...mlwtA .< ogyévea Snkéntes Jogot. Aki nár
Kr .lalt Ulutr, .IkiMt\', artl.tad ár kíhtaodí.
Preipektuat Ingyen él kiraiatva killd:
lilCHTKLAU ILHEKT
a kateaa alékéaaltf Unf lgugatéja DEBKEOZESBE*. T.nhiaoiuáf: add.i Oraugentz Jáaa* kir. ko.réd-earedaa ay. éa MAYER ADOLF -o., éa kir faagy ay. rBLŰQTILO: a am. ».1I4« é. kJSiokt. úgjl ni. kir. m( nlainrlam nagbiaéaábél . Uuk. kir. Slgvcmtd.
•••••••
Iitkter-tó«
I/IOIOIOKÍICJK
Ideál
- a legszebb és legjobb levélpapír díszes dobosban
__I mindenféle óinkban
a lagazabb ét lagjobb carta da Corraapondanoa dlwaa doöoibaw. kapható i
FISCHEL, FÜLÖP könyv- ós papirkereskedésóben Nagy-Kanizsán.
| aiaéwlllk tfkiij
.63—36 ell.Mrrt n j«l k> foglla«IM<V»»rr.
felvéteta«k e la? kladéktvataiikaa
t
kQSB C; 02B KÜ 9S K C OÁ KíJwKns^OMiKl/ítKOliiWöW^ua
Slfiillsgl;
KITÜNTETVE
1M6, MiiUnnlnml kiállításon anay érdemkaretat éa mlHeanlemi Mry énaaal. 1897. Kiabérl aamutklal ^elSgéptoraenyea .M dij: Ulul araayéremmrl.
UTai D.mz.tkjxl r.i5»íp»«rwny»i sacy luwi - <lt$ dij : mnyéntoa^.
1818 Hiidmetfrésérb.ljrl TaiAgépi»n»nyaa_ »\'■* dij-: irarr1-—utal_
Ilaroevá-árb.ryl kléllitéwa riad dij: ■ruitn.a.L
1899. 8a.(>di maaégtaduági kiállitá* legaagyebb kitlnUÚa.
gazdasági gépgyára
lyékkal MIAMI atk éa k«gy«a lala|kai auaiáal alkilaai
lala-DrlII
•orvetéaeptt Datfat*ia « *« \'f*n J4«"kíin)\' "íMH41 \'•rial\'b
lo.áhlá atab. -I öl IBUla kesMl, több kiAIMlAaoa abS díjjal kittaMaU
Saokrendszerü aozélekélt, boronált, árganyalt, iiéaagyljtilt, roaiáít, trtaarail daráiét, uteaka 4a répaitgéll, kakarliaa aanatlélV éa aiaéaaféle gatdaaégi (Apait. KlraiUI uiaai éa daianlék banadaaéHkal
„Plaoet jr.\'1 rsz Mii repatapa és tóltöpll, i 1H frt.
167-10 árjrcaék lacjraa éa Mraaaatva.
RS, : M JWJEGHIYO. J ^^
||La M^gyJ^flni7sai takarékpénztár részvénytársaság f.1900. évi február j^j
.JS- hó 8-án d. e. 10 órakor tartandja saját helyiségében 15
gf 55. ÉVI RENDES K0Z6YÖLÉSET,|
so? melyhez a t. c. részvényeseket tisztelettel meghívja
^ ^ " \' "" Ax ijcaxgiitóaág ^
§ Tanácskozási, tárgyak sorrendje: Sé
í Igazgatósági és felügyelő-bizpttsági jelentések. * fytr
2. A mérleg előterjesztése, íz >.8ZtaIék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése feletti ff^M WfjjB határozathozatal. — * Sj^jg 3. a hivatalos közlöny kijelölése.
9ÍűjB 4. Az alapszabályok 27. § a értelmében sorrend szerint kilépd 8 igazgatósági tág, u m; Aczél Pál,
jjgffie Danneberg Jakab, ifj. Fessclhofer József, Práger Béla, Sártory Oszkár, Sommer Sándor, Stern I. Mór és Wágner "Jr^i Ijlttji Károly* továbbá Goldhammer Károly, Hrimler József és dr. Schwarz Adolf felügyelő-bizottsági tagok helyett ujak,
esetleg ezeknek isméti megválasztása ; s pedig a 8 igazgatósági tag 3 évi, a felügyelő-bizottsági tagok t évi idd- gft®
ggfjg 5. Netáni indítványok. g^jfi
\' ,;•„:"% • U
Jegyzet: A I. cz. részvényesek\' figyelmtftetietnek, raiuermt szavazólapjaikat 1800 évi február hó 7-ik napján délelőtt jgjgg 9-12, délután 3 -6 óráig as ialéxe\' helyiségében szem gyesen va.^y meghatalmasás alapján Átvehetik.
Alegjegyeztetik, bogy az aíapszab ilyok 11-ik §-a szerint szavazati jogot cuk az gyakoro hat, kinek rOazvényp a közgyűlést
Qgg megelőzőleg négy héttel nevére itiratotl. Xy
fctilOD ~ "
■A-f4agy-^ni7Rflj takarékpénztár részvénytársaság f.19QO.évi február hó 8-án d. e. 10 órakor tartandja saját helyiségében
melyhez avt. c. részvényeseket tisztelettel meghívja
As igRigatiiág
„ - Tanácskozási tárgyak sorrendje:
T Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések. *
2. A mérleg előterjesztése, íz osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése feletti határozathozatal. — * •
3. a hivatalos közlöny kijelölése.
4. Az alapszabályok 27. § a értelmében sorrend szerint kilépő 8 igazgatósági tág, u m; Aczél Pál, Dannebeig Jakab, if). Fessclhofer József, Práger Béla, Sártory Oszkár, Sommer .Sándor, Stern I. Mór és Wágner Károly* továbbá Goldhammer Károly, Hrimler József és dr. Schwarz Adolf felügyeid-bizottsági tagok helyett ujak, esetleg ezeknek isméti megválasztása ; s pedig a 8 igazgatósági tag 3 évi, a felügyelő-bizottsági tagok t évi időtartamra. ■ r
5. Netáni indítványok.
Jegyzet: A t. cz. részvényesek figyelamteilelneV, miszerint szavazólapjaikat 1800 évi fehruír hó 7-ik napján délelőtt 9—12, délután 3 -6 óráig as ialéxe\' helyiségében szem gyesen va^y megbalalmaaáa alapján átvehetik.
Megjegyezietik, bogy az afapezab ilyok 1 t-ik §-a szerint szavazati jogot csak u gyakoro hat, kinek részvény? a közgyűlést megelőzőleg négy héttel nevére itiratotl.
elten kitűnő dohánykeverék mindenütt kaplmió
: Weber ós Trsa Bpest VIII. Erzsébet-körut 19
M ACI T-K AMIIRÁI i
MARKBREITER L. urnái.
A ,Jilra»ha>" röptében meghódított minden dohányzót, mart a dohányzást Ijan ifiuK flaaaé taail, a nlootin hatását alyaaztl éa aaegazékáa esetébeit itltUiMitiHM vilik. I
Egy doboz ára
a bör ápolására
»
n
r*.
w 1 forint 20 krajcár*
>C - —
y Utánvétté\' vagy at
kltthia
szépítésére finomítáéára
l«t*llk«l<kk IMiíkl, hál éa tkraalcá Padár. ■BT Fakty, rótnaaia h tárfa. \'IVTÜH »n«ljri*lt h ajáalra Dr. Pokl J. J. oa klr. laair által Hfrabrn. EUtaerl levelek a legjobb karűkbBI mlndm doboiho; mellékelve «uilk.
TADSSIG GOTTLIEB
n. éa klr. mér. tollelta-asappaa é« lllilHernir Bta. faraktár t BÉCS, 1. » allarllr I.
n I ■ , a IrfftSbb lllalaxrr-, ffífíMírherMke
H déna után küldetik. s Maiad SS. Mér ém krelaer fijrnla rfrrknél.
X X X
n x x
X X X X
o
X X X X X X X
xxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
•ppalaar i4>vi taaliaia, e«kall»lii, iaialkaaer taaárok éa aial k ul B0 M ——<ta ilaHtakallaaat aa ül
ANÁTHERIN
! ér rmpp J. 43. oa tt klr. Ui fct»inaMI
BÉCSBE N. "
Onpkbn á l I M, tS — t —•
{Mackpi katta —ssáj éa rafbaj. fO|-ráju kallamatlaa lakaUat Un tognk alien, erüsbiti > fDfkaat a fofakal lfa|iaabk kari* épségben tartja, a rágd kiaalUka* anlrja rothadta allaa «b.
Fogpor ee kr; Aaatkaria fajpaoU tlnaaat I lehezében lO kr, cmaigbiin Xa kr., hpliaa a frt — iUaiaa növényaMpput bírttaalai Uaaác allea SO kr.
Főraktár NigyVaniraán: Itetfr dynla gyógyszertárában\' .k .Wax*áiaáb— •
Caak akkor taWV, ka tnfka alat a MtWW kék címkével. Irancia nyelven la BratyiyeeÉ* dgejaoel. ------830
A LEGJOBB SZÁJVÍZ
Ntiry-K»ni«« Ttsárnap
Zala Sr áaáin (8. hrp?)
ifliKigy-Hanizsöi
1960 január bó 28 án A
bűnHeaüesület reszüényíársasűg
1800. február hó 8-án d. u. 3 órakor
saját helyiségében .... b haszonhatodik evi
rendes
Közgyűlését
tartja, melyre a t. cz. részvényesek tisztelettel meghivaűiak.
A közgyűlés tárgyai:
a) Igazgatósági és ielügyelő- bizottsági jelentősek.
b) Az IBOd-lki mérleg feletti határozat és az osztalék megállapítása.
c) Az igazgató-tanácsból az alapszabályok 18 §-a értelmében jelenleg sorrendszerint kilépd Löwinger Ignáczés Weiser József urak helyébe 2 uj igazgató tanácsos vagya nevezett urak uj* bóli megválasztása.
d) A felügyelő-bizottság megválasztása - és
e) Egyéb - alapszabályszerüleg bejelentett indítványok tárgyalása.
ÜT Azon tisztelt részvényesek, kik a közgyűlésen szavazati jogukat érvényesiteni óhajtják, felhívatnak, miszerint az alapszabályok 33 §-ához képest még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket a közgyűlést megelőzőleg legalább 8 nappal előbb az egyesületi pénztárnál letétemé-nyezzék.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1900. január \'hó 26-án.
f^" flz igazgató-tanács.
Nyomato^ Eiaobel Kűlöp laptuliij<iom>>má) Nary-Kiniwún 1900