Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
55.88 MB
2010-12-15 14:01:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
675
4852
Rövid leírás | Teljes leírás (648.05 KB)

Huszonhetedik évfolyam 26 szám.

X
Siarkantóság Vároahis-ftptllot Fischet Fttlüp kDay*-karaakadiaébaa.
-A Mikmttnl irtakaiaUakataapa*\' UR 1. »■ 4=6 in,kan. ■ 1
Ida iiiUxendö í lap «z«I)emi Vésxéi\'a -imilkiml minta Bilgmítfy
__* Kiadóhivatal
" VfawhtatpiiM i rután mtp mhtt-
kataakadiaa.
Z AEáS
- KLŐFIZKTÉatiBIS IHa *m ...... M km
Wttm ......I karaaa
Kqpdim......I koron*
KythMr pafltaora SO BUit
Poitlikai lap,"
Megjelenik NflGYrKflHlZSiN\'~lieieiikint kéhzw-r vasárnap * ciitartiköi.
BStaaWaak, tataidat a| hM voaatkoxók Fiadul UajAee ___kfciaaab.
Btrmaautln tataiak aaak i«awt kaa bt) íoradtataak ti.
tei tt flttfa
Nagy-Kanizsa, 1900.
Falelél uerkeizti: Itala; Mánd*r Szirktutttírs: Rriru
Vasárnap, április 1.
Utóbbi időben a magyar politikai közéletbe egyre erösebben nyomul be a a fele- j kezetiesség szelleme. Aggasztó jelenségnek: tartjuk ezt nagyon. Mert amily mértékben el kellene Ítélnünk minden olyan törekvést, mely bármelyik vallásnak, felekezetnek jo-gaival szemben megsértené a kegyelet, kölcsönösségén alapuló köteles immunitást, éppen oly mértékben kárhoztatnunk kelll minden oly irányzatot, melv a vallási, felekezeti parcmlis érdekeket *karja belevinni a politikai élet közösségébe azzal a nyíltan váltott vagy rejtegetett céttatr-hogy ezek aj
oly igep erőben tagozott magyar nemzetet j Közben-közben a szabadelvűség tiszta egységessé tenni csak olyan elvekkel lehet, egére vetettek ugyan egy-egy telh&kraboí melyek a részleges érdekeket és jogokat az elválasztó falak omladékain síró hollók, tisztélvé és soha ineg nem sértve, min-l mikor bántó károgással, srárnysuhogtosal denki előtt egyformán szent, közös érdeke-1 megmegjelentek • tiszta cél, a. nemzeti esket állítanak a nemzetpolitikai törekvések mény felé törekvő karaván fölött ;deett piedésztáljára. "\'"•\'"\'"* "~ " {holló-károgés,—eé * megrénrítcni akartVÍ* —Ez a meggyőzedé*—bála a nemzetörzg MirnycaatlogtAHa\' lagfötebb csak bánthatta.
- fajiul^ o(r BÍffiip^pwÉHfe^.^1
Egyik törekvés éppen olyan veszedel-__mes, mint.a másik. ______
lódi szabadelvűség bontogatni kezdte h csakhamar teljesen kibontotta, majd diadalról diadalra vitte tiszta, szeplőtelen lobogóját: az a szent és erős megyőződés gyökerezett meg áz igaz szabadelvűek, a kibontott lobogót az őszinte hittel_követők lelkében, hogy a vallásilag és fajilag egyaránt
megzavarni azonban nem birta a kitartóan, tűrhetetlenül haladó karaván harmóniáját
Már közel voltunk a magyar nemzet ha-
jó Istennek!— csakhamar nagy erőre vergődött és hódító hatalommal nyomult be a magyar nemzet politikai közéletébe.
A tiszta, szeplőtelen szabadelvű- gyományos ézabadelvüaége delelő pontjá-ségnek ama fényesen hasadott hujna- hoz, s minden jelből aat köwtkeatatlwUük, Ián nem kérdeztük egymártól, hogy milyen!hogy teljes diadallal fogunk bevonulni a szertartás szerint imádjuk a jóságos Istent1 nemzetbiztoeítő egygjg igéraUSldjŐbe De
s ennél fogv.i tömörülhetünk c: hamm ka-;éppen »kknr, jpikor Jete-TOltttal hittel, re zet fogtunk, vállvetve sorakoztunk a köré: ménnyyel, felhők nyomultak, aOtét aggasztó a_ lobogó köré, melyen a magyar nemzeti felhők, a szabadelvűség egére; a vallási, leleke-egység eszménye ragyogott; mert az voitjgeti ellentétek felhői. Eteknek az aggasztó ko-az igaz hitünk, hogy a közös szent célokra |m0r lelhőknek árnyékában most áldatlan Kte-való egyesülésben, a közös Édes-Anyának | zel, lázasan dolgoznak az elválasztó falak a hazának érdekei mellett való tömörülés-1 omládékainak újraépítésén ink, akik a bon a közős Édes-Atya, az ür, lelke van. hazaboldogitó közös érdekék helyett a így indultunk"meg, így haladtunk a l részleges érdekeket akarták mindig 4a
hasaszeretetnek mindent legyőző lelkesedésével a nemzeti egység igéretfóldje felé.
akarják most U ...