Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
48.62 MB
2010-12-15 14:07:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1065
5242

Nag^-Kanií9a"c9\\\\t«rtök
■ ■., ,, ii 3 -á>---*•
Zala 73. »zára (S. lap.)
1900. nz\'ptembtr hó li án.
hógy áttolnbao már egy év ól* méglonlolá* alá kéfieH Y^tjm a r*rwhwralh la-e^zlntasat, moly eppeu netn jött váratlanul. Legkevésbbé \'Véllek megfontolás alá, lekvár ailtinabbul hatott íöli-g _ -az osztrák képviselők körében-Egyébként ..liu-j védaaszonyának tábán Voltak azzal, hogy mintán minden, nem-j Kanizsán is volt
gyáazia-
halálának. Az egédfe hazában _ tenitiazteletek tartásával szentelték meg a magyar nemzet feledhetetlen hagy emlékezetét Nagy-gyászmi&e a szent-
aeiiségi;téBmh»jlá-ban c*ak a legtávolabbról | ferenoiek templomában, melyet Gőrttjr ia >iyimns kormány eltávolítása uláp még f j Ince, adminisztrátor mondott az uj hitteljesen párton Kívülinek elismert kormánynakJ -sam sikerül* a parlament - szám rá «]ra n»eg-Síur-eznr\'a munkaképe«»éaet; rt.iulán a pártuk lankaásul megtagadtak, hogy egymáa közt megegyezzenek, mert mindenik olyan rendazabélyo-k«i kivftnt engedékenysége előleges jutalma gyanánt, melyek a má»ik pártnak kedvéi »zegtét. tehát kz obutru.ció lelvetelét mimé y reákény-••^ritette ; Miután a képviselők aem a lakos-aag sürgőssé lett azttkségleteivel éa a Körber-kai.inet által )avaalatba hozott segélyt zéai •iikciőtal. sem ai *H«m izülraéglejeivel, hata mT\'álaaáváir.leiféváalibá peclig ez
kedvcafl volt. — a aftr-«y«kdriafokmr, aiaiyaá Frigy a* I »h re g a* V-tk hadtaat parae*-tirtkn réaxvételévai >aruú.«k, a \'20 dik bonvéé gyalogezred a ca. ós kir. 48 dik «|» o*ear*4del míTjit elleufel SI t szenten. A letaváa alfitt P rí á y e a főherceg na «„"et badiaawt mtfr >zeml*l é és ugy a legénység kiképzés*. mint annak kinézés* felad legmagasabb\' melegedését
szónokok segédletével A misén jelen- I^
volta városi -hatóság, egy néhány Has a 20-d-k libnvéd gyftogsarad la urtoaik.—
hivatal ós egyesület képviselete ; katonai | Katonáink a»ap<einb\'-r 8»á« vonattál erkaat\'k
részről pedig a honvédség ésk£zöshad- é» u .y a honvédség, mint a közös hada*.
sereg tisztikara teljes számban. Hogy \'r** valam-ui az,.k, a k*k katonai
, „,, » x„t , . " _„« , ■ , ("M szolgalatuknak eleget leitek, műé as nap azabad-több testület ós egyesület képviselve! olta ttk r
nem volt, — annak lehet betudni, hogy! _ Megyénk tftl»p*nla m matt. e hivatalos gyászistentiszteletre votiat- kAskél|m6 Kgye«Uleth«« a., nkani-| kozó értesítések szétküldését nem kellő j Z3£it J/L M*nk<íshéf>té EgyesúUt, a kot- íT0!!tOKflággal intézték: el. Sajnálattal közhaszon tevékenységével a " roányoe állapotok értékével uem törődtek, töb o tuegoiuliUnünk íueg azt is, hogyrzön9ég osztatlan elismerését vívta ki — nem I. heiott «ó £ iormány megújításáról, hanem | a középületeken egyetlen gyászlobogót J mjnt köztudoinásu — zászlótelavatáai n,o.t már oaak a parlament megujiláaáróL sem láttunk. • w r" . , "I ünnepélyre készül. Az egyesület elnök
Tehát a parlament mesnjitáaauoi togbak,__Btem^bl hír. Téth László, a navy*\' . *. *i,M , , P- , ,
hogy megazerwaék S lehetörtgel arra, bofy a kftpÍMniStoé,^k eoöke, ..abid^g*^ ^6^01;16? Í^TTi f°rdult
kulüubeu sem nagyon hősen aaabou- időt a a baraérterún, ujbAl liveite HiPr—^gTv^BSgai^-"^ g"" iíftaaio Z.ii a varmegye
liXH. év «(multáig kiba«*nalbawok a kirgyezrs vezetését. Ilivafafi heiyrttese Mii o»» Q*yA\'kö/a«orot^^a)^ rtrrnnd^ nagytJn
uatUgwUUla allpUalaáf, a yfai- áa kerfac kjr. táblabíró padig Sat Tt»U wwbndn»gra ment. [népszerű főispánjához, hogy a zászló krdelmi »K0ve>séa megvuaaalarára a a kttlIOIdi — Kllcaj méa. 1. a d i s 1 a u Jenő magún-j v|n.\'.rrót nlfoiiailm. l-n(Trnnh«.liAb hatalmakkal kötött ta lciáré w »i un ■ ■ ■ T^IV 1"Pm „®gy u-^*
afidéagk Ifliatli tamyaíáaok beveVetéaére Ue "t,rki«a8s«o?yi Nagy-Kan.ig \' Őméltósága a védnökséget elfogadta,
• t« H\'tH. mtnrta^fc - fflii-Miftf r\'ytiTa ö\'r • anial volt m.\' 011 nemcsak az ünnepélyre készülő
a* .idutt alkutmáuy kinlcUn az a}, oHpánjü-en ktr honvéd főhadnagy pénaiigygri liizhi*" StrS egj\'éaülHC kOrtUmi, hanem ai egész mü"Kü3ö óastrik reichar tfi. . Vö e^dea, f. hó 10-án vezete ^oltarbo* Nagy fvárosban nagy örömöt k* ltetl, mert
Az osztrák valasztűktól, peraae az évek óta Kanix.-áp a Szen\'-Ferencretidi^ templomában ! őméltósága ezen elhatározásával fénye a legvadabb nemaetiaegij.éa JeiekezeU -néhai ttnronkay Káró y tanító leányai. Fr»ir • w •. ,• . .
clöly^ 4n>i .. ^i.t.g . 1 J ;scn igazolta jeftfcwtrttt éideUfidé^t
lögc most, már amennyire lehet, hogy aa ebre- É|}h*imeg)el blrelt.Megvés püspd- j városunk ós annak egyik törekvő egye^
Jez8i politikái be|átá«aal, mindenek elgtt imnlun kitek wirHr-r - r""-1\'1 rl fi i......ín rrr-t- -j „.■tUtrv IritnT ■— LevéíébŐ^ mSlyét az
a".atiái zaabaiutat tanácsot üljenek a igy az saii.aii visgáló bizottságot: Kráuíta Kálmán saé- Altalános Munkásképző Egyesiiíet órde-
mely nagykö-
intézett, közöljük a
allamot és ftnmagükat ta produktív parlamentiéi ke«egyhá<i ka onoVot a "orálisból es pastorá-1 mGg elnökségéhez ajAidékoizák meg. * í lisból. llananer István dr. aemináriami WIH- iii i £ —
kmhrtnri innal ainl -j 1 itevézlfe ki vi/*.áló bi-TKq ^ , ~\'c!; \' ..
vilpn valóban ma^nk akarják Önmagukat poh\' m^i i*gnak. Ley Jo»fl- tapoera plrbánost|~7-^^0l^i b^ 5eejétrií44HZ. a fcaíl-tx áiláwdóaa hfk<tewa<>aak ntiirtaitart, M m u«*i» aí rCgánv frt Italfádi I aglVftft lelszollC&tMU\'a ttBlltilfli
val.ta^uk Ití Jog vllaKuaiiaul a leint, va joo meg kiplánt Kapoavarra küldölték hasonló miaO-eyben
keltezett
WEF
az
most iá tiion Utet1 ék el a reményt, váljon Auaz \'fia újból holt parlament alatt szenvedni, ame<y, hacsak győri-un létre nem jön valami reformált ház-eaahklv. kell hogy .•ihiriih*t»ii».
nal maga után vonja "az alkotmány b$lálat. vaiava nem várathat soká magára.
A monarchia érdekeben nagyon .kivánato ho^y az valóban józan legyen.
Véber J. Yiméi pedig Cdokony-tra ki-egit<< elkáaan- te ■ .■
— IuH»»Au«Kyi
L » j pe a i g Aulai
kinevezés. A királ) a pécsi\' itélúiablaliuz liuieit
nökségét, miszerint megemlékezésük
áltnl mpgtiay-f.pl v |,<r-rn7nnv.—magamat s tekintve\' ass^Éf^yésüiet nemes célját,
A 1 dalt btaáaági aljagsBői. a nkaoifaai ktr: járssbi-r -sághoa albiróvá n vezte ki.
---Hatvntliik hasaérfceiéae. Augasz-
tOH 17 én indult el N^gy-Kanizsáról a 20-ik
honvéd gyaioseared a Km-Ber vidéken \'ártott I - rfr ■ ■■ ■ • • " 1
EIB E E.
_ — Nicplt mher IO. E napon volt
évfordulója juzsébet kii\'álytiénkirrngrkna j zé-tol éa a i engetrg oltgy prrrtól, a< Icfir eteg. • f---------- -.....—■--------- - —---
aáwelójuk védnökségét ettogadom. Kiváuum ültíve is mar, hogyzászlójok az Egyesületet mennél szebb sikerekhez vezesse atb.u — Am m bl<»n;o« babér. A nagykanizsai Ipartestület,. luUvakyóleg Szírt hmaitolta
hadtestgyatoriatokra. H,mj^n^az_utaL^ a-1^ „ Ahalános Munkásképző Egyesület állal Soraogy-,To!na-,Fejér» es Ves\'jrémmegyéken ^f 1 kezdoményezett helyi iparkialli.áSt, mert az -gyalog menetben tettek meg, uikOzben gyakor-f m(^kat<)ók a^arták|.^Kr rouakft. ~ Ut.-kHt Lftva. El\'rkmtre az egjparnap. esó- ^^ ^h^j.^
ezen feirffnyktdés mennyire nem volt cél-és ^HHMHBi I észazerfl, fenyaMa igazolja azon hOriilmény; hogy vCTdYi életünk gyakorlati \'oldalait óh jtom ma- szokásom van,"hogy a gyulát a lö dre hajigálom |T b é k Endre az Qíbtágo*__Ipnrrg^ftaflíat ~
|ac.«zavai uazuzniT
Mert búeBy a régi ro«di v51e^ii«yéí7 mikor térjekké lelték, kél faét n nlva csók ea .örök. holdogeág helyeit arro kezdtek snttogm a kis le esegndt, hogy már « huat is kontóra kell hozatni, e- hogy nem gyózik a aok kiadást...
En azonban, mint huszadik századba i jdne* vtlésü völeiény, meg akarom kímélni kis menyasszonyomat a prfcai elai oaalédá.-ai okotia meglepetésektől s azért közöltem a»t a kis péi z frlvé:el históriát a közlöm meg a következőket: Mint leendő jó éa odaadó térj, megkívánom a kis I elesége m t öl, hogy ö is legyen.
_Ne czeressen nagyon citrákodni, mert az igRrí házias nő agy szép, ha niegjelent-ee is háriaeságol iDBiBl. Kűlöiiöíen Jtireín; hogy a kelengyéből teijesén hiányozzék egy Itrgy, a mit gyűlölök : a pirosít 6.
Meg frj^engedni^ bogy Py őszintén és kale- i ártatlan szenvedelyen
Lezl_l»i»i<T>y*in n agáéi
maid légyen szi»ft ezt nfikfim elnézni,——-1 nóke, mint s parist viligkiáUitaa jnryjének |avjá
Tagja vsgyok lovAbbá tizeni>ilenc jótékony es azi íudiivaiiyozttt^ hogy t mi nkáso k- ia baráti tarraskörnek, ezeknek minden hónapban k a pj n n a k szemé lyfikre szótő, van egy v»l. aztmi>nyi üitaa, melyei: en \'peniosanj kiilinletéaeket. Az indítványt va ameny-u eg* szoktam jelenni a\'\'azokon » napokon a nyi csoport ellógadta és ugy történt, hogy vala-
tacsorsról pontosan el .togok késül, majd legyen sz ves ezt nekem elnerni.
Aztán nagyon s/eretek lalabriászo/ni.
Mondhatom kedves Kalroziua, minden dicsekvés nélkül mondhatom : kitűnő játékos vagyok es ez a\' szerencsét éi aégem. Minden nap ősszé-•z doni valamelyik partneremet; mindennap össze I
mennyi nem/et csoportjában számos munkás kopott kitüntetést. Csak éppen a magyar kiálltlók közül vették kevesen igénybe ezt az alkal-u.ai a kiátlitánukban közreműködött munkásaik illő meg|ni«lmazására. íme ez az a bizonyos ba-bér. \' . * . *
Automaobllou ataié fflur. Dru-
b<zz*m haj-ónlö szoktam véi-Zni valamelyik békességes kaszinói I k o v~ics Dénes gról antomob-Ion utazott ia • tagtársammal a ilyenkor dühös vagyok, mint egy műit hét végén Becsből Keszthelybe P tata-fia jaguár, a vacsora nem i/lik, az é tiek leltet ti cs Tassiló gróf lálogaiarára. Draakovios leijül ehetetbnek s egész este nem s/ólGk évy! Denes grói vasárnap- az autom< bllon Nagy* arva szót s<m... Majd legyeu kegyes éz< a kis\' Kanizsára\' jött s minthogy Uyen nagyvárosi gyengeségi met i» elnézni. I modern jármtl Nagy-Kai.ia>a téglaburkolatán még
Végül niegjegyzem, hogy van egyetlenegy, de j nem haladt végig; természetes, hogy a ló oélkW
mádoui az italt_ Na. de
ka fa hamar meg fogja
női bal őrről, de ismétlem: gyűlölőn: á meatersé- j sz^ki-i, a igy ebiben a teu ntetben elölegt-a tloé\'ea ges szépséget s hízelgés nelkü, szólva, magace- iiáut n.cm is esedezem.
iának édesem^—\'Dinea is\'arra szüksége.. J A-báziárua btlsó vezetésére v< nalketó elve-Hozzon magával a házhoz a bútorokon ke« imit bátor leazek hgközelebbi alkylonimal, e len gyeken kivfil egy kia szerelmet, nem egy kicait, porlómtnio- ulon közo ni. íokat... hogy minél to«ább tartson, axtán egy kia | Addig is válaszát őazlnlAiá posla\'ördultával \'őreimet— azaz bog) abból is hozzon <ő adagot, j kérve vagyok 0\'Z\'Pl*\'vőlegéay e Habakuk, mert én bérmWyen jó ftu vígyok ls. st k tűrni j; \' a máaolát hiteléül : valója lesz velem szemben. I u«m-i c-.ua a Mert nekeá szokásaim vannak. Va^.1 8«.bó látván, szenvedélyei pipál vag/ok • az aszerencaétlen | -
w stlxfen haJado tényea tm-hiiiióuak aok bá~ málója akadt. ,A Inlajdonoa Nngy-Kanitsáról vasut<-n tett egy kisebb kirándulást, de jármüvét ni hatTyta. A gioilal leyő gépész a közönség kiváucMságat aietégitenaA,, bé-lön - délelőtt égy kia aetáki«ai\'a«t tett a v,árosban,- bejárván aa au\'i n obillai «m ek (§i»b utfcájftl. Héttőn délban vis>zaei kezeit Drabkoflc» grót városunkba, éa aa áthrnAfunl reá várakozó automobilra ülve, elrobogott Honatorsxagba.
-*• IJp»»»inimi Bamsa Krtmir MOr • noklete n^llelt uj pénainteaat leteaOI, B Mtn n \'Mhgyar Szlavón la ka rak
ti teftitkiliRMaMí
Alkat llAtil)!*.
tubus 80 fillér. - Kapható mindenütt
é■ UHl itiim 9 kiirtH O\'J fiit, MtmiU
n t (I H T Z liíatszergyéF^
T«ÍM • Érott

jfi nagyérdemű közönség figyelmébe á I q/ón/Juk dúsan filstertli raktárunkat } norhriwyt, dittmfi, j|4tékt nri fanoi | A ft. bJV*TCZIKKtK&EM ... 1 nJÉL —»rAviri ét n4vótt^rttkban^ f
btéiMadi r
vasárnap
Zal* 76 mm (5 Upj4
ÍÍIÖO «frpi#mi*r hé 28 én
Dr, LKSKillEL nyírfa-
baltiam
lir mbfi IvUbcín Váf JaagibaA v4?<§ A Aon í^fillf4 Mdfr awaly » a ylrfitál kifolyik, )»« iliili tórgsét niflgfaíjrtfc, ra-w«Ail**a»at 6tft ihíqí a Isuklfü-toll i#o»«r«tot ba otor»l>AD M«U ftMV * íeltalOT
Ifiléfti tóoriol I<i!mébA Alakittatik ál. CAák ifikor
lf ti&ttátehn f^lAíato* báláit. Ha aaía BAgkAftjak A aa Attól T-gf A»ia b$rréwi«kettm4ií roAan»p eaAkAAn írafüloitif pikM/ak tilaak 1* a Mrr91 s«t»»íy aaAIIa
fpMtth #a gffhtgéééé vilik «n tiilMim mditliá ifl imqi t rá«cokai Aa klBlftka-M, U)n A Iramok e-t. if&ngéds****
MaaAjrirt kfttm*** ; • U4 A1A«* #HA**H»}»
■x«pl««, MAjfattot N anyaj*ij\'k-t, arr*r»fft«aAgat }»,,rHt-( « i W»r mimUn mAa W*® IfiafAtlaAáéfM Ara ag.r M/iflftfc kAMAifAll ntA*tté«H(lft kOl*ÖOA. K Áphktá ffii n«?*n
dy^gfit^Utbii hftf hMunm Atlál pukitá f«ií húr koirsarTiUsára aján
IaJaa a ér. Laaatot-féü
■F* Opo-kxémet
kAMkAfitl Fff Mftly ! koro«ft fillér.
AAAftJlAAj \'
»ff AiffilH A* l«**i t« HvAifA fAlí a l»U«*in
y ulliií teiff. fej/ árh in t Mr ff» ftITI
6fA ktáf Ka#fénéfi TAröbJAtaff gyéfy iMfián, Büdapfísípn, Rlréfjf^ldi tíf.
MNNEPI ==== = IHAKÖNTVEK
♦ AZ IZRAELfTA ÜNNEPEKRE <+> l MAQVAR É| HÉMjT FORDÍTÁSSAL mlnd#nféta MM* k tmmtt
| kl«4hlámiiAkMi.
m/1 KÖPENYEK ~
*6z0n%áo%% i t t i (TMALESEK)
ö^A^öt- rrrr.
seLYíMHÖL KAPHATÓK LKOMAOYOBB VALAt^TUKBAN É9 LKQOLOtÖBBAN
Ék tt&igjKon tUsifit kttzffiiA^K |
flf?Al»ét MkltjAk, éA#«fi falaA«rAlt fHauier, fest élt ifarwai NfftimiiW lAkVI M\' Alul Mlnjok, j TAlédl jAMAlkAl rnot, or«a« lk«A< lik^r^k ! tajtbH mttVj gyerí/m* aiippAu, r |
•|IUÍ. baaiIaIa, mtfiaatA aalllü, al«aa, . llffkHi IimII«I rlta, nuiléA prlrnlmm é\' ttlMko • sÁAksakhA tégó Atlkokro.
AtTiAplaak, druMnrftlI mni léflílcrea fitMikaktÁi M«gDllMl4 MiriUpH lAAA^f AAdAaigl flUAiéay AlafVAk
Trlfülll-kAM^n CIAIIAA imjgy-
bűn én U Icfüin y
Ai B>A>iii b«4fl|MAil glflUAlnAk lla«l|éMlt •Mtf jAto«t«kAAy rAklAr. r#«ui Ai»|rAA4l«lé« MMk p»AA»**an> AitkHOIMiAk. ofoa^ TAf• AMf fcrmk AMllott
A rkffl jé ftürséf AAk ftfvcnlA4 a b«í IfésvakAAk IÜj««Á« mogftliiMI Aá újjá átAlakilótt rRasatSAlallAk í 4a ttok éti liiüili\'ilfllik inihllfMilwft a aa%f tAf-AA»jr kéoAtAl btoAlAktl f#«M árAk 4)áAlitára, m?!v-. Aok áltÜ AAáaoAAMi friri^flaitikAi aíá««llAÍ kéri
HmIviIoii 1Vfttvlri*l<
fltA#r. káAAi Iitmkny A* IMiif»kadéaa lÍAjJ\'4 K Afl I AAAA no M ÍPH?AA iér A „báréi |»Alr .«,"
áratlan a THYMOL fog or^mt
THYMÜI
• lAfkAlliflIfAAkk fg|tlAilHéiiAr, Nli ff isii
THYMOL
IrtilialliN suli sppiiköA. illavo
THYMOL
fakArltl aaA]»íM AA koMartálfA A
ÍOgAkAi.
Mt)a a ft|f á)áA
THYMOL
t9fv^ayt»#n védett ttftXftl
tyAftwAiiy
THKMOl
ltOB i|M evAI«
MAAfU
KélkalHbAt aUai
TflY MOl
milml iMM
WÁA <n(ilAtUt4
IW^K
Gyümolcs-eladij.
A k\'ir«lltt«6 fftja lmom téli fytaUUcMk dinb h ipia^a ti^rint tbdvA tosMlr,
almákból: * *
1. Téli oéruiii),
2, Kfiálctai oévaU| ntlfroró fflma,
4. Oiociifti bordái,
5. Kia
s 6. TOHÖi Hiliot,
Körtékből;
H kobnkja éa DM vaj »nra a kört a dirib síim.
Megt^ki&lhclö náiant a bét mtod+n Ripjái kivéve ci^t5rtOk5t, hol ii ár t^aasaég astrtot történik,
Peftfy IjlJtA titAallé £AlA*MAt7"RAcAAA.
fakadó, állán dó ögictéfe ijen li5il»fukídiD-t|i»a}-n^ium hjfJtocarboDalo^ •
á^átmiintk minő jit endo
Szerencséssé
tt oi»r téhéf «4a iraitla Aa Afv ara, ittnf i
11\'tlifUt alaaAifak «Afkil, - a «aAm HaaaoA ))Ak
! B#fgmann ltlÍomUj»7>appanát
Art áAtAkAAklal Ml ÍIIIAt.
<*/ir / ftargaAaa (k. Oraadan Aa TatacbAA a/K. (V(h
éajAgr : kAi IIÍA/AAA > KApkAM Pa*/ KaAlt«Afi Kfalaar Ojf«Ia Aa ^aokar fATAAe MtAkiiili
Gyümölcs és szőllő bor kés zitói gépek
Gyümölcsös szőlő sápok,
(oly Onoa m ható kettős tmeltyO axerkezetttl, éa nyomerö axabél y-ssóvaí. A muokak^pnaaég 2O0/a nagyobb, mint bármely ntdn aa)tónél«
Szőlő és gyümölcs züzök
és bogyó morzsolók Teljesen fdlszaralt szilratelö készülékek
S/ő ő és yttm5loi ttrlök A«^al6 készülékek gyümölcs éa főzelék asza. Iftfira, yr úmöloa vágó éi h&mozó % ipak legújabb szerkezetű szabadalm. örimö^ tíő , Syphoiita c gytSífÖlSi és b^őIövohh /ö permtttzŐk, gy&rtnttiak. fa a^Allltatrtnk j^íSllti mollon A legj obb Kivitelben
Mayfarth Ph. s Társa
c*. kir, kizár, MAbad. giizclíinági vaNOntdde fin gdzhfimor.
ll^tiM, II. TaborstratM 71. XltiSLX^tmt-vm 4QO mmiX mtöm loxoxx m *érmmm»l
íi»)»M,v pWl I^Cy^n li^rm^iiiv^. ém vL«geoxit #léiz\\xailtó}c tml^rétmtxim^:
■ IBII ....... Ml II | , i i ......A......Ili -
tautailMi VkriiitltU 4|i«l»l flaafctl t&ll>|i kaar»-uraaSMiiaétaa
»a«flMaiA*«l 4rl«tuaai lallflt nfeptii kim a. i 4—4 gri I
liltt iiiIímhM a lt|> >|»II(H)I (MM!*
vuaaikiwi aitilM fcAaltBéay
Eudoai v»ut VlrwkkatpIlM : AWJM ÍW)i ibiift
Huszonhetedik évfolyam 70. szám
T
ZALA
Politikai lap.
Uegjalenik MAÖK-KAMIZSÁK netenmnt kétszer: vasarnap s" csütörtökén.
KÚAimtwi iui
Kctm tm . VtUrra Stfftdifrt ,
II tMM 3 kanos
NflItUr pttitaan SO filitr
BtOa\'utámk, nlwtii > i rd< »o««l*oi4k riaeUI F(Uíp -«»)rrkMl >i«ial>i iiiíaia<>\'~
Mraaitetla* l»»«I»t cs*k 1« t b«
b8IJópultaJaAk_«]_ _
Nagy-Kanizsa.
Filllli IllfklUli: »««l«r Mándvr lurkMilllin: •«■»«■■»
Vasárnap szeptember 2.
Az iparosi pálya.
Tutstoleg magának minden toll ab*
nek hatáskörükben, hogy gyermekéveit tartozik. így—vagyunk sok egyébbel \'ólő magyar iparunk erősbödjék, na- aajna — és szégyenszemre mondva
Hazánk iparának egyik legnagyobb
gátja azonban, mely a fent felsoroltakon
, , ... ..., , . , , t gyobbodjék,\' gyarapodjék.
ban. hogy lángold betűkkel -váljék tol-iMeg ,áuB/ik |Í| tevékenységük- „ __
uiáosolójAvá neinzetr iparunk £glküJfl. nftk a Dyoma de nwn abban ámérfrfs a magyar ember vétkes indolenciáján, lésének, megerősödésének. Seép, nemes, boQ. a melyben joggut elvárhatnék s! nemtörődömségénkivül.távolabb fekszik cselekedet, talán hasznos is egybtn,}^ okft nem a fentemiitettek tévé- a nagy tőke, az ariutokrátia, a rw-mely kötelessége mindért magyar ^fl^^tiyBégében kovüBtfaclürlmnöm tmkknl nwsBÓg, ft v*gyon visszavonásion bernek. garotiMlinti nntjrtk tt mélyebben ieküzik^" {keresendő.
bótüt— betű melléi eaernyi bombasztikus j Lajtántitli szomszédaink, hogy látták I Nem mondom, hogy a katonáskodás, nngyhangzá«.u. frázis durrog elf — de jaégindütö (íveggyárnink működését, az ügyvédi, orvosi, mérnöki, papi. vagy
minden csak irott szó marad, jő ha\'azzal feleltek, hogy leszállitnUiik iivftg- hivnUlmki ...........in irrttp. Miti hutfr-
cgyáltelán olrassAk. • I gyártmányaik Arát olyan olcsóra, hogy nos, nem szükséges, de utóvégre nem
Szegény magy.ir iparunk ezalatt el- egy fillérnyi hasznuk sem maradt meí- lehet mindenki katona, ügyvéd, orvos, csenevész a hatalmas, évszázados, oszt- \'lette. Céljukat — a magyar üveggyá- mérnök, pap vagy hivatalnok, rák szomszéd erős. ipara mellett. Azok ^kat tökre tenni — el Is érték, mert\' Az ariftstokracla ós g HqmqaaÁg:
még ankétuznek, gyűléseznek, felirata ntiiri viiUiili li \\[.......... i tazdfft\'Hóíi\'özsóge anintsztérmmokba tódul, ha minden pro-
nak, ha egy-egy magyar miniszter meg- mellett még az anyagiakkal is küzdeni, tegének kellő\'állást, poziticót akarnának engedi magának azt a hallatlan merész._[ beadták derekukat, Alig pusztult el a teremteni, ugy nem elég- w a néhány -Siíget,—hogy—magyar iparvállallalátok j sok becsületes tőke. melyet vállalkozó minisztérium, mely rogyásig van tale, ItftifíaitflBéntil njánljh, hogy haaai fofrás* iparosaink fivpggyárákba Riktettek, az\' de"miuden megyében elkelneegynélniny T>óT szerezze, be a gyár szükségeltető "öfcztrákok tetemes áremeléssel feleltek, belőle. így van az a többi pályákkal i*. anyagait. . „ Papírgyárunk nincsen. Az újságok, me-i Intelligenciánk, a vagyonosabb o»» -
**\' De hkzfctt nem öZ kell a m agyarag k,.lyok tenueu hiideliK TniLffy<lit Ipir ti\'y 11 s 1 \' ^l\'f, tfeg^s un fefeofckel-Keiesk«d«luii miniszterünk es az ipari igy, m-g amúgy" osztrák papiroson lá- hazánk zsenge iparának, kereskedelmé-ügyek legfőbb letéteményese, Szteréoyi lalják elénk iparpártoló cikkeiket Volt nek karjai alá nyúlna, az anyagiak József min. tanácsos, miudeot elkövet-lóragyárunk íb, ez iramúit históriájába mellett, kaszinó és lóversenyek he-
TABCA.
A virágok költészete.
Irta : Kováts Miklós.
- ^
Á virág- a lé* kúltéi-zete.
Hi a »zép itrmé-ze\' a szabadba . csalt, sza-kitnank egy vlrigót, lekinisük mev azt, é« bu-iiuilw (o(i)uk hi aikabí—f-atrywjfé\'y kr it\'baD jly roenrauadii vz^pséijei éa bübá jt egyeiitetl
Mily kiceiny egy világ, loign meim\\i etzme van vele őnazekötve 1.. Ob büigy, ki oly énö, oly gyöngéd szívvel Vagy megáldva, nem latod, nem érzed e, midőn a kis Urágszál keble den illatozik, mindenhatóságát, de egyszeri-mind jóságát, szeretetét, \'unnák ki midfin ha zDunkéit oly kiilöuíéltíségel oltott a tei meszeibe, arról *eo feledkezett meg; mi as emberi szívnek gyó-nyürt szerei /-? ._
Ven e limUbh, ártatlai.ibh élv annál, milyet i s/abitcí viruló iermé>zellien, vagy egy gon-dosan ápolt szép kerlbéu érzünk A virágok látása fokozza a kedély derdltsegéi, elO"Z alja a a sziv bóráját; ai ill/toa lég dagaaztja, llaitább nemesebb vágyakra indítja még azt a keblet is, melyre t»lán a köznapi élét közönyt-, hideg érzéketlenséget, vagy keserű fájdalmat nehezített.
.Nein ng.y. g»iv- ajult-m »r m \'g—a—virágsk—»
weiy midőn Ialeuóei I a nemtelent, a ru\'ai. Tapasztalis bizonyítja eme\', egy>zeismiud ereani, azcretni tanít, — és bogy az ábrándnaao, tisztán mérető a/iv fogé elosiktja a lélrk zsibbadtságáf. kouyabb a jóra, mini as elUrt pr^ai kedelyt.-
Az ábránd és i-zerelem oly ki\'isel rokonok a » hogy az erzö keb á ilju le^kavssbb1 kepe* n virággal-, testvérei ) zrk, mért az ábránd és a roazra, Ped\'g az ifjú korban beoltott hajlamok szerelem a lelek vir«gal. S mi van a* egész maradi ak irányadók egéaa Mnttokben. természetben jobban hivatva arra,- hogy életűn- Lelkünk nemeaebb éraelaeintk t rokonaága kel inegede itec, <« iljuságnak legfőbb életeleme^ sóvirágokkal már maga is készt : attreaallk a elHerttílieUjlHii kiegészítő reaze legyen, lölcg virágokat, mert ki azokat nem szereti, » \'o a hölgy lelkttleténék, mint az ábránd, mint a! gyöngéd, nemes, ]A érzelmet o« várjunk, aaatk izeieleiii \'/ (Uttk akkor «lenezbeti azokat a ji\'»> j eziv. nem sok becsesei bír. -bor bUios, hü álttrlok emberi vtgy társadalmit Mily kedves a nő, midőn virágait ápolja, • kotelesaégű\'ikt t mellőzzük,\' mért. ábrándozni es kedves1 apróságokat, mik szépségükké\', illatukkal s/.eretni terméaze i tOrvenye az értő ilju meleg ezmz»re««o hálálják meg a reájuk fordított szívnek, m>nt * tavasznak a virágzá-. Ki. erre gondot. Régi mondátok ezek, de örök igazságot nem képea, az a társad ilmnnak én önmagának tartalmaznak.
veszve van, ki, attól jót, nagyszerűt vár, osa- Sokszor hsllhaijuk. é. aok.zor olvaahat,uk a» " log\' ismeretes bókot, hogy a nő a legszebb vu-ag.
A virágnak, a teremtő kő tészete e kifolyi-180k»zor üres udvariasság mondatja el az ilyet, aának, rokonságát nemesebb éraslmeinkkel, * j s -nem is jó sokat hajtani reá; de a mosdat különösen a szerelemmel, é.sé a világnak min- alapeszméje caat olyantól eredhetett, ki a nöi den költője, éa érzé azt minden romlutlan H-U|ép^et leifogai, a női lonyben nyilatkozó lek, mert a kólöiség^— ha nem isv egyenlő böbiit.elúmernl tudta,
mérvben, de mindnyájukkal közös. | Virág a nő, így tekinti őt s»md«n kőltö
Ki olvnstá el valamely költő munkáit an-] ,gy lelkünknek azon érzéke, me y « szép letlo nélkül, hogy a virág éa a szív nyila tkozatai közti giaára van alkotva. Sehol szebben, világosabban kölosönösaégek festésére ne akadt volna. nem nyilatkoahalik az alkofó szellem, msybö\'
A szerelem és az ábránd a lélek virágai; minden, mit a tereintés szépet felmutat, mint láthatatlan .szellemi virágok, melyek gyönyört, a napból a sugár, kieredt. Mert «as>pség utol** adnak \'éa neae-ítik a mert kizárják atib H [tleniaé»*b\'u tisz\'án szellemi valami, mely «
Fischel Fülöp^kőnyvkötószete Nagy-Kanizsán.
A. FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZKerrÉSIG:
vafamint
Passepartout emlék-albumokat diufetirataknaMfccrendeket a legftnwahb kivitelig. Elvállalok tovább* képek, fQtografiák, tervek, rajzok és térképek cachirozását, ugy minden © szakba vágó munká
Elvállal m| éskészit HU
Énnemii könyvkötő-munkát
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 70 «xám fS lap)
1900. szeptember hó 2-
lyctt — minden tudánukat latba vetnék, Ma még jobban imponál, ha névje- Jíert hisznekünk e.eken a pályákon országon iparunk és kereskedelmünk gyére a legkisebb napidíjas oda írhatja sincs szükségünk szolgaihoz szokta erősbödését előmozdítani. — • városi hivatalnok*, mintha akármilyen tott egyénekre, hanem önérzetesekké
Mindaddig mig országunk, hazánk nagykereskedőről van szó, de hiszem nevelt tényezőkre. Ilyenek fognak lenlétele az 1 időtől, n)«\'ly az aratást befő- és remélem: nincs mesizn az az idő, a diteni iparunkon és kereskedelmünkön, lyáaolja, van fttggövé téve : egységes] mikor, miként az angol meg a német Adja az ég mindentudó ura.no meg öntudatos, hatalmas lépésekről még kereskedő büszke kereskedői, iparos magyar honfitársaink és szép hazánk oaak álmodozni ia merészség, de amely voltára,! nem lesz szégyen szép magyar társadalmi tényezői, hogy igy legyen ... pillanatban önállók leszünk, ipar ós ^azánkbán kereskedőnek, iparosnak Hazápk, iparunk és kereskedelmünk kereskedelem tekintetében, nemzeti íenni, b a mikor szégyenkedve fogunk erősbŐdégéire, cyftrffpn,fei\'iSraj fellendülé-erönk egy csapásra óriássá nő. hatalmassá, aktióképessé lesz, mert elmúlt
a múltba visszatekinteni, milyen .kicsi- sére... .,[„ nyes gondolkozású volt ez intelligens,
ma már az az idő, a mikor az agrárius a oiviltáátió legmagasabb foka felé törő viszonyok voltak az ország lét-tényezője, nemzet a múl tban.
ma az a nemzet, az az ország a hatalom birtokosa, mely önálló, életképes
Igaz az is, hogy ha azt akarjuk. * hogy az, iparos és kereskedői pf^^ff^^^^^ 7 c,
C. I nn Ainniin Viíín fotóal ml k ai*ii1Íaiia1£ 3 7. OR ia 9<i i»t« maKa^ • siólölflldlk
A város, házából.
Hirdeloaény. Nagy-Kanizsa város tanácsa részéről ezann\'el
iparral, hatalmas nagykereskedéssel bír. ne csupán büntetésből kerüljenek az 25 és 26 §-ai érte mében azok
\' Nézzük a németeket, lépésről-lépésre I ifjak, ós ne csupán azok, kik már más ét bérlők, kik WsmmÍBIov kimérésével, vagy ■ , • i . r _ jyi l. , .11 ,L . tismérté.ben való elárúsításával nem foglalkoz-
szorítják ki az angolokat, a, franciákat| pályán cgyátalán nem boldogulhatna*- uak és a kedve ményes bo»fogya»üiá«t -i^rybe
a világkereskedelem piacáról. Igen ám,[akkor gyökeres reformon kell keresz*,venoi szándékoznak. rai-aerint »bb*lí i({énvüket,
csakhogy a feudálilfíindusok birtokosai Wezetnünk- minden vonalon a tanonc-1\'\'11?\'öle* »^"hető bortermőből OJ , ,, • .. ja házi síBkgegfle\'re szsnt mennyiségei 3 városi ötl nem a karabojtban a nivatalnoki, |----■ ——— —- •-*♦\'
vagy kártyaasztal mögől lesik üdSös-
ségüket, de a praktikus brittek mintá-
jára iparvállalatok létesítésébe fektetik minden anyagi, morális ós personális-tehetségüket és abba fognak,, a mi legalkalmasabbnak kínálkozik, tűnik előttük.----*—
rendszert. Qyökereren TSHdezni kell az adóhivitaloállnl)ó évi szeptember hó 15-iv be-
iparosmesterek. az iparossegédek é8 Íelfn,«ni «*■ muias»siák. mert ezen »*ro» , . „.,: .. . , baláridőn hi, 3 li*ielenie«e< levelembe n«m <«. iparos tífinonPiCjk toíttl TlUttflyt j "gy fajlíT-\' ■ "—:—-
1-én.
. Na de^nem szavakat akartam papírra vetni, melyeknek egyedüli célja hasábo
szintén szabályozni kell a kereskedők I Kelt Nagy-Kaaiz*áo, 1900. -tep ember, hó és kereskedő-tanoncok-közötti viszonyt j is. Mezt a kereskedői pályán ugyan csak szórványosan, ele az iparos pályán
Ntu $. k iiim>~
Lengyel Lajos k • —fe. petgtrewW.
már "általánosán tapasztalható dolog I az, hogy a tanoncokkal való bánásmód b a tanoncoknak különböző, lealacso-í
Láng Lajos beszámolója.
Nagybsnván, ebben a bsra asgn . igazi ma-
—_ .. ,. __________________gy\'ar városkában; mely a tiizni w(vrm( tőrií-
kat tölteni Vessen minden apa mag\'íra ! foglalkozásokra való kényszerítése j beimében maradandó einléket bíitosítoU mavának,
lem^Tjöhíaír. szeretné, ha el mondhatná: I a^a|ra®8\' ^ögy-íu\'á*\'viiM«fó*
a fiam a belügyi vagy nem tudom mi- Mektö1 a pályákból elrettentse, haf lelkesedetten figyelő e-rege elölt beszámolóját
Ivat> mini«*tármmlVnn 07\' vaov amo» ..mindjárt kedvet és hivatást éreznek is Láng Lajn. v.lt *lt«mitkár. lyen minisztériumban ez vagy amaü, a^J _______[ Ez , beszámoló oikAns elLenUist itepex
maglllin*"- — [Nagybánya genias lo\'i-jsv.lsiemben; m»rt
hulyuti, lm^r mint ynjiwi
kedve vallja be: kereskedő, vagy iparos. Ez az uraim, ebben vagyunk még: Ázsia. Ma egy ország kereskedelme, ipara fontosabb akármi másnál és éppen a tehetősebb, az intelligensebb elemeknek kellene belevegyülni, hogy az felvirul jon, quási megnemesedjék, mint Qjtják a fába a nemesebb virágzóbb ágakat.
Meg kell tehát igenis változnia első. M»gyari>r«z»g politikai helyze-emk, plein airt
, .._ j. 1____1. • . ii- tanulmánya az igazaiéhoz még oly híven ran ia
sorban a mi társadalmunk int lhgens Lvjve. Jing leg®(indos,lbbttn\' kerülni ,k.r
eleme gondolkodásának; de meg kel mindent, ami válást; secessiót nko/batai. ö rg;
változnia másodsorban (aiág nedig tür, óntodatos. sgviéw mbadelvfl víuol
-r—1 " 1- 1 jj óhajt, melybea az egymás ellen töró teekezei »
vénynozási, gyökeres |intézkedé8sel>!vagy ípp,„ „e nzetiieiji tendenniknak meg a
annak a viszonynak is, mely ez idő volabb fekvó ehetMge ia, »ai»mi«\'minden
S7«rint móff a niesterflk kereskndők 1 Ry«*j\'öaojr»g, m-ly a nMuok nem term«»seie * szerint meg a mestere*, KeresKeaoK., amufy ^ osKk mesi^e-entípialt konliiktai ba
segédek ós tanoncok között fennáll, toldmüvelei es kereskedelem s ipar kö" hz i le
anyagból, a tárgyb"i c<nk kötve >\'an; a ktllnö szépség hasonlít a szép költeményhez, melynek népségeit a benne rejlő rumé, » nem a isi-
• vak teszik; ~ : T
A nőnek Tirágképébeo valo erzooényitése a költészetben régóta othonos, *és Moklélekepen jöo elö. Népköl\'ét\'etQnk is megiarlo\'ta e tekintetben azon fre\'eties jelképes nyélvet, mely minden érzemény), é* különösen a< \' ííádott nőt | valamely virág által személyesíti.
h vagy <u a drága Szerelem virága, Melynek ifjú uivemre Terjed ki az iga. így mondja egy népdal. Innen vlfh még a közéléibe\'n is, hogy a magyar ba kedvesébe*,j vagy róla beszél, azt „róts á\' m," „violám," .tulipánom," „gyöngyvirá gom," •rozmaringom,* névvel szokja nevezői,\' kifejezést óhajtván adni azon baaonlatoiságnak
Nem hétvad 8 asért, Hogy a tümlöc rabja, Hanem atiri hervad: Meghalt a galambja ..
így nrdgbimbit liteök, édes Emmim 1 Gyenge melledbe*, talamint te, oly itJp ; S mint mí, malandá ?
A természet törvényei mindenütt ugyanaxok
A kőiők ma" eszméket is szoktak asonosi-1 s midőn a hervadó virág sajat matandóeágnnkr* tani a virággal, de csak a szépet, 1 kedvest, a emléketlet, egyszersmind kötelességünket u kellemest.JIg; mondja kotznrusun: eszünkbe juttatja, a midőn u nő szépségét péj*
„Minden órádnak 1 északaa/d virágéi," mint désaa, óvja öt a bivalgáatól, céltalao éleitől. A egy az idő virágának nevezvén a kínálkozó. női élet célja röviden, mint a virágé,\' gyönyör-élvé^ kö fetve jótékonyad1, enyki\'áea hatni a táreada-
S mennyi szép és mennyi tanulságos eszmét \'om°an-
lehet még a virágho. kötni I L.N". *
^ célja tehát, hanem körének boldogítása legyen
Éppen mert a virág a természet legegysze- az, s ezt csak nr.mrs luUjdoosusi, gyöngéddé. rUbb és mégis legremexebb h leggyónyőrződte-:gének szívjóságának, szereletének kítejezéae több lermike, azért ha>uitHtunk a lélek virágában által érheti él teljes tisz a«*gtban. a éifttkörünkben mindetr gyöngédet, szépet a | Én ia azt mondom hölgyeim, mit Papp Endre virághoz. mondott : „Nem mondom hogy oe el-
Hiúságunk hasonló a tavaszhoz, 3 egész élet-; mo<jj" \' , /
\' " 1 Koránk az anyagiasság korszaka, de a szel-
mely egy széjj, jó és kedves nő és a kert illatos virágai közt valóban létezik, ha azon ro- jég a virággal. Ha íl\'uságunk tavasza konhatást tekintjük, melyet mindkettő a sdvre beáll a nyár, mely gy\'iimöl söket ad;
folyamunk pirvonalba bothaló nemcsak az év szakokkal, de minitennel a természetben, és fö-
elmúlt, tavasz
virágaiból származik a nyár és öst gyiimülce,
gyakorol.
\'Mily természeteden és méus mily van a kedvese halálán bánkódfc\'stereínjes és a zama.tpval enyhili. A mely fán tavaszstal
sir lelett hervadó ctiprusia azoooeilva a nép- Tüji yajíy ellagyolt a virág, az nyáron.
lem lényünk nemesebb része, a a szellem táplálékai nemcsak a nagy, az emelkedett eszmék, de es érzelmek ia. A ezerelem, mint előbb kifejtéin, a nőiség lényegében gyökerezik ; ez a ssiv virága, s mint ilyen boldogság szállja, s ha
románcban.
mé^is mily szépen mely a léi kellemetlen hidegségéi megtartott "" "J»" ■ -i-r - -
\' * ■ Si!j n(Jm if|u korunkban ndeg élvek követőivé válunk,
egées életünkben megkenerOljük. Mert jrtl mondja Uensenyi: .
nem »gv
lltreád a ciprtttfa , A simák tetején, Hervad: a szép legény A tömlöc fenekén.
őszszel vagy semmi, vagy osak_ igeo fanyar gyümö ctökét fog teremni, s a tél pastta és kietlen lesz I
I De ne feledjük azt sem, amit Berzsenyi oly | szépen\' fejez ki:
iM a itárnyai idó hirtelen elrepül. Minden mdw tünő szárnya körül lebeg! Minden eidk jelenét, minden az ^Mistt Mint a kis ne/elejct, enyész.
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 70\' szám (S lap)
1900. szeptember hó 24*
BIBIK.
1*1 tartogathatná, tlháritva na. Ilyen pártol í,aé| már aem boioályM machinációkból fog tlO-már mini a jövő, tö<«li váltattátok elökéezitő j kerülni, nem tzabad iff eUke Qloie; akkor «a-orgaaiaáeióját. óhajt, mert caak így Itat iamél1 lóban blrnf fog • legyöabetlen erő»el, hogy a *tr ilyw. \'lyaégea ea«»ékkel eltelt párt a [ tsabadelvOaég vidmányait aáriatleáll íaootartu válaatliaok eredménye. U kulturális előbaladást gtortlita, gazdiaági 4a
E« leraéatslasao sem nemieti öncél; *alá» adminiazlrativ ralormok által a nemzeti államot mist párturalom sem leb»i teha; áe Láo> meg ugy kitpítia, hogy a lakosaiig minden rétegében, ia Indokolja töáilateaeo, tudományomslapoMággal, bármily nyelvi) legyen, csak rageukodá* éa aie miért van Magyaroraságnak oly tBrgöa atOktége retet lednek támaasti. tfy ily pártra
Már a múlt biionyltjá e azükaég létezéaét, valamint aa (875. én lufiéban, ogy annál ia, melyet Sséll Kálmán idéaeil elő, caak uj, Iá mogatO erők utas oyujtoiukiMiíl a part; caaFÍTVeaalö férfiak változtak. De aobs aena s ve/e 6 eszmék ; et cs>lb*tBllao jele ásnák, hogy etek at eszmék a nemzet öntudatába mint s nemzeti léi erOa garanotái, a nemzeti haladáa bialoeitékai bt leéltek magukat a ott aértalimttl fenni art vak. A jelen aaUkaége mellen pedig stok a leiadatok beatéinek, melyek kQlQgyi, va1 amint kulturális éa gazdátági politikánkkal uemben rannak emelve, — feladatat, melyeket ciak mindén nétetében egyel\'érlő párt oldhat meg a»t> rencaé>eo, Caak amiért aikerfllt Síeli Kálmán beavatkozása állal Magysrortxág parlamentáris* mától minden komoly veíkedelomlöl megmente* nOnk, sfff annak fokoiott garanciákat szereznünk, o«ak tártért tgy ineg tudiul miguokaf övní Auezlria aaomoru lavaiaiuak és és tslje>an ko-miknt fejetlenaétéaek houáok való átharapód-saaltAI, azoknak politikai életünkbe a alkotmányunkba való befetakelésétöl: csak étért maradi
íga^atója Tóth Sándor^eltstnarő oklevelei nyert. A kiállításra Tóth Hándorné, szül Mílley Erzsébet tanítványai által készített női kézimunkák küldettek, s igy az érdem fit illeti.
* — A keretkedelal kaaNrák n-feraaja. Az ipar éa keraakedtlmi ksmsrab assrvesstének éa m&kMési körének ienyegas módosítását tervesi a kereskedelmi ataissier. A legradikálisabb qjitá* az, hogy a miniszter jártaiéit ttrrint sitüsl srronsal ai rtsálH if\' rosok éa kereskedők, banem kellő sráaybss ss alkalmazottak is képviselve lessnek s kamarában. A miniesler ex áltat a kamsrak mSkOdésébeo uralkodóvá:- akarja tenni a szaktudást A miniszter ezen javaatelávsl a kar—hedaltai alkalmazót\' lak Ü-ik országos gongreesznaának egyik kére!-met teljesíti, s melyről a pozsonyi kongresszuson is azé esett Z e r k o vi t s Emil kosyresainii elnök. ebbeli fejtejeései oda cooclodáitak, hogy azon visszás helyzetnek, mely szerint tÖrvényeket hoznak r 61 a n k (ss svajmazatiskról), de n é 1 k fl I 0 n k még kell azflnoi. A miniszter. siedler Antal v. képviselőknek az iskolaszéki\', —mint látrzik— moai aegazdnteti ezen vuszai tagságról tMént lemondásuk bejelentése. — | éllapotor _ ^
\\Z*LÁ .a^A^\'piun^dsigszXi
ém ptltue M 31-én tartott ktizgymétébCÍ^a mjndötMe 16 ko«U éa Uvirda gyskoreokje-31- 1900 jkv. sz. alatti határozata alap- í lölt ré»sére volt állás betöltendő. Ezen gyakorin, a nkanizsai 653 sz. tfkben + 720 és nokukból, akik érettségi bizonyiiTáat* Urtosnak, ,„,/,,{[ tnaaüanolc]mTnT \'WWpMtntffgíi teimu\'aoi es skikbgi 1 én
— Városi kfitguülé*. Nagy-Ka-nizsa r. t. város képviselő tésfüfáe szeptember hd 3-án délután 3 ómkor közgyűlést tart. Tárgysorozat: 2) Az 1900 évi választás alá nem eső képviselők névjegyzékének kii azitására egy kUldfíttség megválasztása, 92.) Ssalay Lajos, iff. Hegedűs László, Faics Lajos, Mánder OyHrgy% Idb. Hegedűs Lásslő, idb. Steszlin Ferenc, dr. Nett-
uuiuaiUiia uurnz, ikőzi tckinté.yé éMMétlen M, W; ^i^gg^ á.i k^ua n-ahaH-
l.rlotluk meg neki a \'aknWIy.a egy lánionlha. xránh elterjesztés.- ^.aas ulán, hs a viugát aiksrese. kiállják,
tallan azabadelvO párt kell, hogy lovábbat -isj" Ii»l*letss«k. ReisHt Ignác, ki több év.)^,,. eg távirdati»ziek lesmsk. Mist gyakorno-
erőe, lántorílbsUilan gárdája legyen neki. £gy-UfS» párt aa elölelíétele smak. h%gy
tÍMd*° « mini„k\'iI°rT0,J [°nlt^.lt Líokr-raaid-a tanfe^ Wlgatéi 1 irt n.p* stv
meRyenRben iözszeretetnek- örvendett, sognsz\'o*1
pa« ss st«etiéwe ama*. Ifflgy * me^enBan Msasswwtwa w\'enwt, ai»Mss n«: dinal0, k(puaL áa ligzltó m4r goo Irt tize-gy»r«»sti ambícióktól érintetten monarchia ma-1 hó\'ÍM-én eleiének 93. évében elhányt Budin, j ^éB!<ej aere«\'einek ki, Mjjr ÉTSMliTf1 illáá gán a i»lywt kedméaéttapiHlalhaaes,melynek|A boldogsltban Beisitz József, a ^\'-"\'\'t tninl a^vö megállspitaas, *agywinkabb,^mennyi a kolooiália politikában egymás közt rivalizáló Takarék pénztár fötiazi viselője, édea atyját K?é-|az egiiimo >a milyen kevé* stóka kitűnik ab-nagyhatalmuk kimaradiiaiaiian féltekenykedésé- szoljá. ■■ . , . ir | bői, hogy több, mint 80 kérvény erkeseti ezen
Mi t\'árma<ma kell. De caak ilyen párt, egysé-, Sp itser Jakabne -azű\'. Ráosoy Ro«ilis m\'koI£okiem. a Isaoirs U % tolynmodik -soré--«ea iszári, képes magbi. k.xni azokkal a már j angu«zma h\'. 31-én életénrk 66>ik évében el^, ny4ri sz\'anidöről, most hazaérkezett posta balaszlhatallanokkík lett [feladatokkal is, melyeket I hunyt Nagt-ianifaáa, Temetéae m»_ vssarnsp-^ táTirdsisasiatő s következőket vette főt és a hrpnlttttra. hoirégariassklSvg b«twnti« rtldffti\'án 3 órakor le^z. i hl vTtte"kÍ°pwts\'é» Uvirda bivaulnkhoz: Erdőt
ránk : eredményes,. hasznos keresztülvitele az — Kinevezés. A z.égerszegi pénzllvyiga1- Emil Bzegzfodra, Frilye Gyu a Paktra, Grésx Ií!Lf!,"fc ■ fforoMfc. Igatéság K^.vá c a József z.egérszegi lakos, f-jviklor Csáktornyára, Héregi tiéza Barcstelepre,
*\' \' \' \' - - Horváth
Dombovirrs,
előtt, ujbolI valíI keletkezését a vala-zláeok nllaíjdeli jrtópáíyaTáráalág Nagy-"ígmánd"on, Moórott, j ^^^Ne^v^^w\'^thelvíí Rélh* oJ mar Szeli Kálmán bőlc< és szerencsés vezetése-1 Kiabéren, N ag y - K\'a n i z sa n, Gólán, Zág-1 mér Dunalőldvárra, Ring József Kaposvárra, ifja töl h reményű Láng Lajos. Teljes joggal is, rabban, Bidajkon, Vizvaro t és Babócsán altiszti Végh Laios Szigetvarra, Vétek Lajos Pecars amennyiben Széli Kálmán kormányzási programra lakiházakat epittei, melyek építé-i terveit a ker. Zgjdeg László Z -Egtrasegre.
jában egy valódi mbad-lvflség éa benső hasa* mini...*..- h.ith»nK.(!v.. -- Magyw wagg a i>Srl.l klálll
szeretet start egyttiMI párt álda soa relormmun*I itet lakóház epQl j egyik a Kauncy-ntcábsn s ta«ou A párisi aiállitas utlnje már kihirdette kajának minden mo<san»U dua mértékben adva j béi*i vonal eorompójánál, a mísik a Csengery- , bírálók >redménrét A magyar psz<gft slőkelé van. C-sk mindegyik ré»z teljesen aioi oíitea mciban a budai vmil sorompójánál. Az épitke. helvet foglalnak el s jutalmak rsngaorossutna,
magát eziel s pr..gram.na , akkor m,igáktól el-j^agk már lolyamalban vannak.__________« mi «mial i, leliünobb. mnithogy s nmyöihőao
lunuek a ktriőnberrnr ctak kl<!rtny é« kicsinyei | _ KllHutetett iskola A párisi tranciákból S^eWlitoii zaQri ápper. ne. volt tU^jTSUS1 kíUdöW kalotaszegi var, «os, bog, pea^sk.t vagy enyh.
f i. ,0»«a»aas*r reiormnat, gazd»a«giigatóság to vá cs József z.egérszegi lakos, I. Viktor Csáktornyára, Héregi Géza Barcsid
állapotaink gyors emelesének, nemzeti vívmá-1 kereskedelmi iakolá> végzett laoalót s z.enmtegi Hirschler Ödön Nagy-Kanizsa 1 kerS ei Hoi
nyai° f°81í i i \' F ..................IrrtTitn nirakfi* ntká íeí Károly BonyBeora, »J Jok«i E--K
. A ® ^ . Kaszspovits látván Mohádra, Miklós Ja.os
be , vagy jobban mondva: mert s lövendőifthb-jperlaki állami iskötWiletve annak d°?MV7 ^ BeUtim Braun Artúr /lesosi (FV
jérm.l pezsgőgyára* kapta .Oomino sec" pertgő<
Laiiankittt sostorum bimbaja elvirit, Itt kági/ ttfp lapaszom, mig alig Ultié Sektárat ajakam, még alig iUtlém Egy-kél tungt drágáit.
Ennyi tokféle éa szép jelentőtégét tekintve a virágnak, nem telel meg nóiaégének, ki a virágot nem ezeretí; ki a virágot nem ápoja. Hiazen fia meg nagy fáradsággal jarua üe mi kell a kia palántán-ik ? Jó porhanyó (öld, óntö-zea éa nsptéay, a többit Isten adja.
A rinkgtanyésztést Hollandiában éa Belgiambaa űzik legnagyobb mérvben és legnagyobb rzen-vedélylyel. A tirágok királynője a rózsa keletről ered, a mig a leher rózsa az ártailsnságask a piros a szerelemnek jelképéül tekintetik őt időktől togva.; f
A menyasszonyt megkonznruzz; k, a vőlegény léibokrétázva lép as oltár elé; az ábrándozó szerelmes rózaái lOz kedvexe keblére; a legeny viráiiot viasl kalapjánál vagy öltözetén; a hölgy virággal disziti magát hs vigalombs megy, — ezek o\'y ő»i — asokáaok, melyeket s költészet fcjles\'leit ki, melyek sz élet örömeit, a esiv érzel meíf jelképezik.
A virágok legszebb kifejezője minden érzelemnek, A könyező árva, vagy özvegy ko-szorut lesz a kedvelt sírja főié, jelééi, hogy mist a virágok, oly viruló a poriadónak emléke-gete, a oly kedvet as a hátramaradlak szivé-
lme. mily nagy a«reps v»n a virágnak kftl- jééri, mely as aranyéremmel lett juialmssvs. ét bel- életünkben. Éti azeretem s kert virágait, " sz eredmény égy részt a - tajat iparabsn • s virágok minden leirt Nját. de csak ugy, ha érdekelt — franci, •aűriosk tárgyilagnságs és illat helyeit mérgei nem lehri, ha «*6p»égével aztgors feurebá|latl«naága mellett bizonyít, más-ö»aabanrsátban van egé.z mivolta, és érintése réaat épp oly fényesen igazolja hasai iparunk nem veazélyee. Mert vannak virágok, melyek , 1\'jlMéseben aki, hogy s pezsgőgyártá* .terén csalóka külszín alatt mérget rejttaek I I ®egálj a próbát s ninva aziikaégönk srra,
, [hogy a kQ föld előtt is kitűnőnek elismert pezsgő-
boraink helyett drága Iraneia peaagőt fogyass-Isannk. *
nék.
X.
Ny Ujatok kedves virágok! , Qyiinyörküdve nézek rátok. Midén járok köttetek — Szálljon 1* a fényei harmat, Virtúirtok legyen gazdag.,. Szilben ékeskedjetek t
Rózsajáim minden ága .. Ltgytn szépséggel megáldva —
Fak. bokrok, virítsatok__
Zúgd tzMvész megkíméljen, Vihar keze te ne tépjen, Eg# bujbot te rálátok.
Haptngár, ha lesz égeti, Boriit árnyat barna ftíhS! £ rírágímra permetezz... > ■»— S hogy kúyhöMl illat szálljon: Jó fuvalom — könnyű uárnyon, Röpködj köztük — lengedezz l
,, — IhárMberésjl ksaisrkáaj. Üseot-\' Nnártom Darnsy Kálmán, a kiiüoő arkeolúgw Sümeghröl a következő érdekes boszorkány-históriát ismerteii a a melynek anyafát a tizenhetedik században Somogy vármegyében lefolyt boszorkány-pflr aktáiból vette : ,
Anno 1739-ben nevezetes pöre vot Somogy-: vármegyének. UQbájov boa<orkásyt égettek si \' nagy gandíuaiára a népnek, a msly sok vesss-idelmét kereste s máglyára harcolt vén sss-szonyszemélyen. Es as at\' ozott ho»sorka Mol-\' nár Jatka volt, Salamon Mihálynak, Hogymátiy I Kristóf kuruckapitásy vitéz tisedeaések as te-; vegye, a ki még helyre menyecske korban rá-. adts a fejét ax Ördöggel vslé mmhoráltséra ö | maga legalább igy bitté Éa hiréstta, s e hitét, vallotta atoláé leheletéig, A faluban egy kis [házikóban lakott, a eaely as uráról martük rá. Ott űzte a kurazaláa*, elhajtotta a bidegieléat és kidOgönytats as emberből a darák-M*-
NatyatUniiM Taiirnap
Zala 70. Mm (4. lap)
1900. szeptember hí 2
Még ahhoz is ért olt, hogyan kall >ud«i tíu«I érdet a a lehal, falhi Tatnak a vármegyét mőIős helyrehozni ■ pólyás gyerekei, ha valaki a ha- gazdák, hu y abban réin vervni és résztvevő
bona aBarinl megverte uimail ai áriallan JA->aágot. Haerelmi variia ilalatrt legény, leány megkennie te kedvelték volna l», be nsm hirdettei volna lolyton ördOtkr őaaégéi a nem akart volna ilyen révén,pnrnhesólni a falu napénak. Ea a nagy .uralkodtam aiegte aionbaa egyaaer a nya-1 kit u ősszel üpflrttdim boasorkának.
Kónyi Miháy, a falu leydarsisbb legénye,
szándékukat * k0«0a kocsik, terítékek alb. meg. randaléso céljából a gasdasági egyesület titkár" hivatálának íagkéaobb a f. 4. szeptember 7-i| bojelentenl mivmtlcodjon k.
— A dekrMial kaUaai ei«ké»l<« tsiarotyamaiiak mini a hivataoa kimutatás-búi kitOnik — at elmúlt Iskolai évben 46 hallgatója jelentkezett viaagára. Ezek közül aikereaen
-A K»b*n«Bil«tr6> —
A buta árában semmi váltotta nem-^rlént, mig a roia éa árpa ára k ssé szilárdabb Ml. Bab nagyon kereselt cikk. Araink helyben a következők : Baxa K 7-20 Bo<s . 6. 45—50 Árpa . 6. 80—6. 30 Urasági . 6 10-7.—
kékfogót tartott Varra Erzsi hajadonnal. Másnap i levlzagizoit 41 jalOlt, megbukott 4. a mátkapár a kertben munkalkődott, a mikor: — Betraláa m ••!■■. tkaáiaUbi megáll a keritéa elölt a boszorka : ■ Aa országos n , kir szinmüvéareli akadémián a
- . ~ No Kónyi Miska, gyere «1 holnap,, fI hsiralásnk ai előkészítő osztályba szeptember hó vágd 101 a lüzelólámat I 16—1-én. az akadémia 1. éa II. oaatályába padig
A vőlegénynek nem volt Ínyére a reodelge- szeptember 8-án tartatnak rreg d. n. 8 órától tés s kiparancsolta Jutka aoyól a kertiéből. A:kezdve.
bcaaorka szitkozódva távozott ■ mankójával fa- i Az orazágoa ir-. kir. színművészeti akadémiába hyegetis meg a legényt. Harmadnap azután mag* i való feltétedhez megkivantaltk : a) Színpadias, I mrtént a miráku\'üm: Kónyi Mihályt meglógta a! csinos alak. b) Tizata kiejtésű, csengő bang. c) -bostorki átka. Fogyni kezdett, sftpudt lett éa i Kifejlett teati alkotás mellett (melyről az intézeti
Bab Zab
7. 20 6 80-
"35T
ágyba eaett a nagy gyöngeségtől.
a helység birájának ia Miébe. jutott a dolog: éa hivatta Molnár Jutkát. A boszorkány gyógyítgatta Is azután a legényt, de hiába vo\'t | mindén, csakhamar elpusztult a szálas legény, még miélOtt beköthette volna a fajét a szegény Varga Erzsébetnek.
orvos ad véleményt) legalább 18 évea kor ,a tér Illáknál, legalább 16 évea kor a leányoknál, mi hiteles okirattal bizonyítandó, d) Annyi műveltség éa iskolai képzeilségró) vaM biionyitvány, a mennyit » korban minden mOvelt ifjútól megvárhatni, különösen a mogyur nyelvtan alapos
_ -r-\' ;------- - " Izmérelé. e)- Szülői Vagy gyámi megegyezés. A
Momar Jutkát vason vittek <\'apaonyba, a-aety jelentkezővel ww ntm személyesen jslen-hol börtünbe veietiék, ajutín a kaposvári tör- nak mag, meggyöződésüket hiteles iratban tar-venyazék elé vitték, s hol máglyára Ítéltetett, j tozik az illető (elmulatni. 7PA jelentkező nőven-1789 augusztus 23-án olvasta, löl Martony István dék cstfpiu a valóságos éa törvényes családi I a vár . egye uceblrája az Ítéletet, mely szerint nevén iratha\'ja be magát.\' g) Jó magaviseletről dfctojfai\'ks msgliiak bOHB áwlwll. IJOHS- i taóio erkölcsi Bizonyítvány, mely , vagy iskolai! téséiil, másoknak pedig retientó példájára a j bizönyitványnyal, vagy hatóságiiig vagy ismert) hóhér által megcsigaztassék és slevenen eléget- egyének aláírásával mulhatlanul igazolandó, bt teaaék. /V Minden újonnan jélentkezO az előkészítő osz-
e az ítéletet. A meg. ulyba caak .próbaidőre vétetik leH;—ennek lete -
Nyilttér. Selyem-blousok TTrt 40 trtöl
aljakb — 4 mi tar! póitabifis vioaéntuaa taillUv ilintik pósUfordnltivat tlldmit niaktUabm faké Mér la Klili ,.HMi<btf( Mlf >> \' 41 krtAI 14 trt II kr ■IWraakiit.
HENNEBERQ O. Belyemfyároa
(ca. is kir. ndvari aülliti) Zttrlehbea.
Másnap bajtotlAk végre «z áialkodoit boszorkány lélrelaazitolta lalkivigaaz-talójál a kihívó hangon aaólt a sokasághoz:
— Szívesen balok meg, hogy egyesit jék cimborámmal, az ÓrdOggel 1
A nép. dühében majd széttépte aa elitéltet, de a bakó—megkfildzleile, —megcsigás\'atla, azután máglyára dobta Molnár Jutkát. A .gonosz, a míg élet yoU benne, vadul átkozódott,
A nagy bűnesetről tanu-kodó pörcomót rooat a sUmeghi múzeum hun őrzi Darnay Kálmán. A lölirása; Isquifitio oontra Judithám Molnár Magiam. A Jratok világot vetnek a tizennyolcadik auud Xatwuáa luadalmaira stí" törvénykezésre, a me y paragrafusaival elismerte az Ördöggel cimboráló boszorkányok létazesét.
— Ualérda Az 1 r oda l m i és Művész t i k 0 r énekkara a oyári szünidő el-muháVal f. évi szeptember hó 3 - á t ól
töv\'cl ujabb vizsgálatnak vettetik alá. A (elvétel n»m véftlagert, a_letelt-próhaitló-uiia
T«llti KKtrul
Vonatok érkezése.
elbocsát-beiratási i Ovendék
■éli|ié»i
Ben (Wtea)
(.•■iwaut Práferkor
a tehetségtelen, vagy hanyag növendék tátik, i) a belépő u| növendék 2 kor, s 10 kor. (elveteli dijai, valamennyi pedig 2 korona belrtttai dljáT; tandíja tartozik 2 részletben; u. m. szeptember hő* elején é* lebruár 1-én elOréfizeini. j) Minden fölveti .növendék tar ozik uülöivel vagy gyámjával együtt az eléjök terjesztendő kötelezvényt\' aláirni.
Bővebb éiteáitést az iut. igazgatósága. (Kerepesi üt 1 az. III. em.) készséggel ad.
— N#|>eiedéil BBsagaloos. A I. évi augusztus hóban városunkban u szülelések száma 66 volt mely közül törvényéé: 29 liu és 27 leány; házasságon kivttli 6 tiu és 3 leány.| >
Halálesetek száma : 62, mely közül 25 tinemü ____
« 36 nonemu, mégis 1 Ru gyermek halva síü-letelt. Bázaaságkötések száma 17 ; vegyes I BnStpeti házaaság 3 eaetben költetett még, pedig róm. * kath. férfi és izr. nő kőzött 2 esetben ée-fcg. ev. * férfi és róm katb. nő között 1 esetben. Házas-1 ságkötés céljából 13 pár jelentkezeti
r íi i 8 f
íst
CaftbUra ju
Baret ) Gjékéaj tm
I
1 ,
* , 10 , 8 , 5 , 1» , rrár-,
" i 8 ,
11
1
U
ÍT
57
40 06
"07-
41 Ék 08 06 06 SÍ
09
B8 \' 11
10
14 i| 41
páréikor i*fl*l d.
ultjr vonít fjora i d a. nemity „ ;;1l —áll —
d, • sünit; , 4. a. gjora . Mti amit; „ rtgial v*0M , r»ii«l gjara , 4. m ntailjt . . a. a 0M ,
éjjíl Bimély . f*fZ*l "(7« . á. a. gftn ,
4. n. gyors . ájjsl aumity ,
Von a tok indnláia.
Brra (»!•■>
Kisgazdaság.
— Allaltargalaal kerlétezái A "löld-mivelésttgyi miniszter tudomásul vétel és mihei- i lartás végett értesiti a közlekedési vállalókat,! hogy a hsaitoit körmű állatokat Üorvái-Szlavon-országok területéről Magyarországba való behozatala tekintetében a következő intézkedéseket léptette éleibe; A sertézvéaanek megtörtént elhurcolása miatt jelenleg a sertéseknek Magyarországba való bevitele a következő horvál-szla-vnnországi területekről tilos: Belovár»Kőröa vármegye bejovári csssmai, gzresnioai, gyurgye-váci, grupisaopotjéi, ksproncai, és krizaeváci járásaiból, Pozsega vármegye pakraci, pozaegai
Eala Mit-lváB iPr«cerh»f
t\'sákUra;a Harffl .) S/ékéa/M v
6 irt 47 pacakor ngZ*! ST>>n »ct at
» ■ »J ■ nggal vsfjrat .,
1 • — n. d js. saamUjr,
6 • OS d. a. gyors
11 „ 16 i|«l aasnilj \'
) S „ 06 Nggoj sannŰy *
12 10 • d, a. gyors * d. i. iMailf »
1 „ 06 *
11 46 * ij|ol saamiljr ••
i t 10 a d. u. vaf raa »
4 p 41 nggol aaemil y •
11 „ 1U dilbw gyors •
1 .» 85 . d. a. ssamil\'y •
11 • 17 * osta gyors *
S —. d. u. .vagyai »
4 ,» 67 H reggól aaaalty,
1 11 d. u. aaomilt \' d. b szimily
4 M
xx
lárda veaetősége ezt az érdeklődök tudomására hozza, egyúttal felkéri mindazokal, kik a dalárda tagjai sorába belépni szándékoznak, hogy ebbeli óhajukat . vagy levélileg, vagy egy mö* aödö tag állal a szakosztá\'yi elnöknél, Szalay Lajos ügyvéd urnái jelentsék be. - — NitlélelepeL tauulaaAnyomáaa A balatorimenti szOlötelepek tanulmányozására Zala-megyei gázd. egyesület a f. é . szept. bó 8. 9-én egy tár<a<f kirándu\'ást rendez, a melyre vonatkozó tervezet a kővetkező:.
ftepl. 8-án. Kirándulási pont : Keszthely Találkozás szeptemb. 8. reggel 8 órakor az „Ama zon" vendéglőben
Indulás negyed 9 órakor Keszthelyről aocsU val Lesencze-Tomajra, gróf Deym éa H elendy Ferenc urak szőlőszetének megtekintét . i. — Közös ebéd Tapolczán a nagy vendéglők- n déli 1 órakor. — Délután az állami szőlőtelep és a vincellériskola megtekintése éa egy szakelőadás meghallgatása. — Estefelé hálásra Badacsonyba, a >Hableányt-boz címzett szállodában. * Szeptember 9-én reggel (vasárnap) a Badacsonyban tartandó vihsrágyu-veraeny rendezése.
Dijoaz\'ás. Délelőtt a közeli telepek megtekintése, lés ujgradtskai járásaiból, Siterém vármegye ilokij &aum Oszkár metorológiai m. kir. intézet első mitrovicai, romai, sldi és vukovári járásaiból, segédjének előadása a viharágyukkal való véde- Varazsd vármegye klanleei, krapinai, ladbregi, kezesről. Közös ebéd. novimrirofi, pregradai és vapzádi járásaiból- i
Miután Bidaosonybán a 7Íharágyu-veraeny-1Verőce vármegye eszéki, nasicei, slatinai éa ve-ben a kiroevesebb viharágyuk lestaea bemutatva, i röcei járásaiból, Zágráb vármegye goaellói, jas-\'-n T D TT n T tiVtt A n. köztük a legújabb szerkezetű forgó viharágyu, kai, kariováci, kostainrcai. patrinjai, atnhieai, £ 1 ö V II Hj L X ULiv/lT _J®fllL vecsaoy igen—érdekesnek^mutatkozik. ailsieki, svati-ivag-zeliaai.és zágrábi járásaiból, | Délután kirándulás Révfülöpre, az ottani végül Belovár, Eszék, lvanics, ifapronca, Kar-azőlőlelepek megtekintése; eatelelé gőzhajón \'ál lovác, Kostajoioa, Mitrovica, Petrinja, Sziszekési BoglArra. Boglárról indul a gyorsvonat Kanizsa Varazsd önálló városokból, felé 10-65 este, érkeijk Kanizsára 1207 éjjal
Miulán özen szakemberek veutésével -jáii kirándulás sok szőlőbirtokosra hasznos és
Hirdetések
{elvétetnek
könyvkereskedésében NAttY K4SIZN.4.X

\'Mm\'Kniiw vasárnap 0
f t * 1 l »
Apró hirdetések, i i
Nitaiiy, HofTmttnn ém Tárna
párisi fa lyost salyaagyári rakU>* Badapaat IV. Baoal a te* 4. Saktámakoa UUIlialú > lagaaaub i> Isgaagyabb rálsaalák divatos saiysmkalmák, osipkák ia ntll (•k, valaadal aytojyttlMlaask filiWM-nktk ái cólnllsci ■ktlmikkoi. flk.la, fákir W Mlnos salyaakslaák bft krtil lt trtlg, Poilard-Poagis ti 8atlaMbsrty-aalja.k fli kilói kaailva. ingói nuíaWyem Hűca. nll.M>gb«a 1-li kitti ksadtf. Mlatátkal kltáaatra kásasiggal saolgilnak.
i—ié.
Két tauulé
te\'jes ellátásban rÓMoaülhet Nagykanizaán, egy ílöktslő üraelita osalúduul. — Cim megtudható a kiadóhivatalban. 289-*
Mioba padló be«rriitéa éi í\'fnyeséséi
jutányos áron elválla ja Tfi.ld Gábor Nagy kani-ut Sopron utca, Rathman téle bál. ÜK4 —8
Ki akar uyernl? Aa oaatályiorajegyek VI. oaatályához. kedvező feltőielek melle t részi vevők kerestetnek. Esetleg eredeti sorsjegyek mérsékelt áron •■eladatni*. C>m * kiadóhivatalban. 266—3
Zala 70 szám (S. lap.)
4092—tk. 900 37|
Arv«ré«l hlrdftaéay.
A nágykflutasaí kir. törrényi/ék telekkönyvi] h«tóiág kOibirré teszi, hogy 1 reatben Varga intvén, | r**<baii Variftl Irnu t Ctegk* Vllmounó| f réazben Ct\'gka Vilnyx tulajdonát képezd a a akanliaiti 8621 a\', ti/vben -p>ít76 a. 13. hra*. aUU felvett « 3ífü0" korona a becsüli ház és udv.
~IMO. évi aaepé. hó 17. napJAu d. e. IO órakor
jezfla—tkvi- hatiHégnél megtartandó nyilvSnös önkénten Árverésen, a nevezett tkvi tulajdonosoknak hitelesített meghatalmazással bíró képv. dr. Rothacblld Jikab Ugyyéd kéretnie, lolylftn a az 0. kö<benjöttével végrehajtási Árverés joghatályával eladatni log.
Kikiáltási ár a lenntebb kitért becnér.
Árverezni kívánók tartoznak a becaár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N,-Kaiii«s» a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatódnál* 1Q0D. évi juliut hó 28. nopjftn,
GÖZ0NY kir. titéki. albiró.
1900. szeptember hő 2-án
Gs. kir. uab. dAi mpáljt támaé|
Mffir mshjjlk lalatlgaagaláaéga
HU|P.
!7»-t
Fiiyisat
M
á a. kir. aik 4Mi vaapálya tárnáit wirr uk tialetlgMgatdaág* sa 18U2. irtán satkséfsa *) l***® drb 1. rangn 1-40 TSgy 230 k«u, IS cü)
tslsB ii SS ca. Kélek ataó lappal i« II ea. ntfaa, *) 10000 drfe II. nagatfO métar honit, || Sffl mllm BŐS ia K afa. aaUaa \'aU lapfal ia lá sa. aaaas vasalási* aisyi ttlgytalpls ssáiliUsrs aasaasl pályasktot kM* •* mogjegyai, hogy kadrsaS árak maUatt ugyanily aaaaytaáf* aa ltot. 1904. árakra ii elfogad ajánlatokat. A •sülit**\'* Tonatkoaó ráaatalaa módosatokat. aagáhaaMaM .mil)^**1 is ktltalagaa folti tolok" talaa.aayl kiaaPkaraskaáWai * iparkaaaráaál, aa orsaágoa iparagyssllatail; a úrnkiWai maisam Igaagatfaáfáiál, valamint a déli vasúti Igaagatá-sáf pllyafeotartisl osatályáaát iá annak magyar tk torrit vonalain lav{ áama akraökoatályáaái áiJaaMsasa kap-Lattk.
á ■abálysurSsa klálliUU, ina kist 1 korona sl kir. okaáaybily«(|*l aUCtatt ajáalatok lapacaátaíra ia a borit*, koa wa (sliraMal „Ajánlat a talpfaaaállitásra 881 I|P. saáakoa\' logki.öht í, á. aaapt: 80-ánik-MI lt OrQttg a og. ia kir. saati. diti aasgálya-táraaság magyar —stlllaak lalatigaa^aMságákoa Budapastsn I. Mssaáros-atca 17 saáa (iktató kíva\'all kltGtanJdlr. \'
Bndapaatr Í900> ivt a«g.- W KMi.
Az QzletigazgatóaAg,
nnxuunuinnxnuunnuw
X II11 I » 11—(tr-1—n jt\' aIÍIDIKIJIOM ii
Mehoszgazdak figyolmebe. *
1. Ingatlanokra törlesztéses jel.
K
n
\'\'■\'Sí >alédl IC Az oszt niéz»«edea , brkösriinlött évadja )C
dan-dogg (aj kutya jdtányos aron eladó. Bóveb-ilf al<«luiibol érTeai jQk az i. t. méh en/ai. |t, lt- ... . - -
MlI Kiás Arpádutnti Káauezy utoa 146—aa.j|t dukát, hogy n \'Kl\'lllDU I 277-* 5 2. V áltÓ kOlCSÖÜ hitel kőpOS 8Z6
|5 r ^K
zálog\': ölcsön 4\'la \\ kamattal
270—3 í
BérberdttudO

Síimegeu a íöulcabao, a pite legélenk. bb bel yen X a nágyvendégldvel s<emb>n. egy régi gyakorlat*! IC bármily nigy mennyiségben legjobban ér-ban levó bwithatyisérf a hozzátartozó emeleti la- tékesitbetik kassal es mellékhelységekkel, vagy az egéa< w ROTWQrwil n <?AMII haz szabadkézből 4l.d.D^. KerdezOakOdni lehat 15__
iir. Jaadi VareoUnéiiái:Telafl.Uajk (Zalaiuegye.) »--míuüAgfJiir^ii^ór
275—2 ^ ICsgy -KHiilsoáu — (Magyar u ca).
x. *
* xl
X
XXXXXKXXXXXXXXXXXX
Hirdetéseké

Jt nagyérdemű közönség figyelmébe qjőnljuk dúsan felszerelt raktárunkat \'•» norinbtrgl, diszmö, játék,- nrl és nőt ... blV/ITUIKKEKBCN ... —«rövid- ét szövött-árokban
imm\\\\ Testvérek
Nagy-Kanizsa (Tmti-iltzi).
256
v III? ráiaszték il|it(i-i2liUiikbii
Vid VI megrendeli tk pottafordiiltáral Intéztetnek el.
4
mtm
= in/IKÖNTYEK^
AZ IZRAELITA ÜNNEPEKRE MAOYAR ÉS NÉMET FORDÍTASSÁL
mlndanlála MiM|M él iatakM
kiadásban. klálllláaban.
in/1 KÖPENYEK ~
KÖZÖNSÉQE3 . . . , (THALEÍEK) GYAPOT- ÉS.....
SELYEMBŐL KAPHATÓK LKQNAQYOBB VÁLASZTÉKBAN tS LEGOLCSÓBBAN
Fisctil Fülöp könyvker«skedósóben ;
| NÜQT-K4NIZ54N. *
Egy teljesen felszerelt lakatos műhely azonnal eladó, a hozzá tartozó műhely és lakás pedig bérbe vehető. —
Bővebbet Frank .Ignác vaskereskedésében Keszthelyen. 289 -8
mélyek iészéra__—
X Jolzálogkölosön biztoaitága— halál esetén ingatlan tehermen. tes lesz.
4. Földbirtok bérletbe adása és vétele.
5. Nagy földbirtok parcellázása és telepitése.
6. Ingatlanok eladását és vételét közvetiti.
Jelzáloghitel és Ingatlan — Forgalmi ügynökség N.-Kanizsán, Fő-utca 16 sz (Gróf Huggon-nay-fóle házban)É rdeklödöknek bővebb felvilágosítás.
OÜOOOOOOO\'OOOOOOOO 2v o
O V Kin-Kauitoáii a főtéren g
O rnnierDsl«teM«t és |»ék*é> 9 0 g 0 Kemet akár együttesen, akár g
0 elkülönítve, Nagy-Kanizsára való ?
Q O
O átkóltőzkódésem végett bérbe, O
O 9
0 esutleg házzal együtt eladom. O
n ;; \' •
g Beck Miksa, g
0 O
OOOOOCM ooooooooo
Nagy-K*misa viaérnap]
tCa

lárt Tannak még emberek, a kik a Kathreínar-fála Kneipn-moláta kávát nem hasanálják, holott aa oly kellemet Ufl éa egészséges kávíital?
Mert még nem tndia mindenki, hogy a Kathreíner-kávé mily nagy olőnyükkol bir. A kávánövény egy kiTonata által a babkirí izét és zamatját nyeri, anélkül, hogy annak az egéauégre oly hátrányos alkatrészeit magiba venné. Hiunoun egyesíti a honi maláta-kásaitmány értékes tulajdonságait a babkivé kadvalt iaíngerével. *■
Igaz, hogy az egészség ildásira a Kuthreíner-félo KneíptK maláta kávét milliók, a családok százezrei naponta isszák. Kívánatos volna azonban, hogy minnyájank éraekében, ez az igazi osalidi-kivé, kitttnő tulajdonságainál fogva, mindenütt I különösön minden oialádbaa bevezetést találjon. = A KilliraiiW Kneipu-malita kává^tebbnyira — mint pótkávé szolgál a bonkávéhoc, a metynélT Tzét. enyhébbé, és az Ínynek kullemesébbé tonzi. Magadja a kávéitalnak a legszebb, étvájfygerjtisatóbb szint, és majdnem tejesen elháritja a babkávénak ai egeszíégre Káros hatisit. Ajánlatos a Kathreiner m«Ut» kávé >i^;y hafmadával a babkáté kétfiainiad-részéhez kezdeni, ■ hova-tovább fele-fele részre átmenni.
—A—Katkiüiuai\' maláta\'kává Osszabaaonlit.hatlaa elSnye abban áll, hogy rövid megszokás után, telje-aen tisztán élvézve is kitűnően ízlik. Esetokben. a midőn a babkávé élvezete eltiltatik, a legajánlatosabb pótlást nyújtja; gyönge és beteg egyéneknek, mint Könnyen emészhetö, vérképző és arősitS szer, aiánl-Imá ■ f>™»l iijllitliflmi sitePMt-a-jfljlgao iljnaagnnl^-fcftlii-rösen leányoknak más kávé-ital ne is adassék.
A Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé bevezetése által, legkisebb háztartásban is jelentékeny megtakarítás elér-hptö. Egyszeri kísérlet, gondos elkészítés mellet, mindenütt állandó használatot von maga a tán. ; —-—TL—A Katlíreinei-félu KnBj^i-lUfttáU-kává »OH> ~ lesz nyitva elárusítva! Csak akkor valódi az ismert fehér eredeti csomagokban, ha Kneipp páter arcz-képe mint védjegy és a >Kathrelner< név rajta áll.
Ij| nanyen ri»Kel( kSiinség
figyelmét MUvjak, diasu MaaaraJi (bw faaUfc gawil, legfinomeMt ukkia éa miit alajit. nMtjaaalkal rwm, araaa ikra. likarak. UrábbA ■lll|-|fw<;a, aaappaa. ríuk»a ■jllj, mmmémtm, ■ifila aatfll*. elaaa |auáa, latlal rlaa, Mai*a falratatH éa ainMa • mékmá^M Hfi caikkekr»
Aaváa/vlaafc, <«aat«r*ll aaaaa yUUunt palaaOokbaa KagbJshaié oainképm mnóg ásd aaági vaSeaaéay BH\'ak.
Trifallt-kfiuén eladás nagyban é« klnln/beu.
•kJ
Ab (aaaaa
[|l alaáig j«l»»lék»»j imklki. raaiai aaagrea4«lé-aak yaalawa eaakaa*ll*taek, oicao társány ármk mellett
A régi jó hírnévnek Srmdl, a aii Igényeknek teljesen megfelelő és ajtyá átalakított fóazerüzl«iöak-~ és sok évi tapasztalataink atmkSlöoben a aagyvar-aaay kéaatel maiakat fenti árak ajánlatta, melynek minél ssáadaabb pártfogárakat alázattal kéri
Balaton Tntrérek
ffleaer, hazái termény és llsztkéraakniésé Nagy-Kan laain MO-tl Eütvilj tér a. ,barát pák^a,"
Kwizda-fele Restitntíonsfluid !
JTf

«r , J

sl
,___, _r I udv*fi uiaU6Mmir, e nagyobb
lonai és polgári istállókban használatban, ka-gyobb fáradozás előtti és máni fröabilé»n«-rángatíidzásnál az idegek merevségénél stb re, lovakat az idomiláanftl kiváló tévékenya- g A képesíti. Va ódi csak a lenti védjegygy*!, kap. jMtt_A uszlria- MagyArxttM*jr^»s*«irgyíSg ysir r. táraiban é» drogériáiban.
cs. és kir. os/tr.-m«gyat •román kir. udvari »aifiú t kerületi gyó|ysi<ris»«l Kerasaharg. Baoa ■«! I—,
9
Izivattyuk Mérlegek
■indán nem«. kési mes&fttdaiáff t épitketéti, ipari ét t|yéb célokra }obt» gammi- ét keodtr-tösidk.
Mindenféle csövek.
I Lecujalili javított ituducrti 1* |te<lr« ét fotó ail/OMérttfek
1 fáliól ét Tatból, keratktdulmi ■ gyári mw\'<fttdatá(i. ipari ét háti célokrt
Szivattyú h gépgyárié*!- betéti térmtág.
/^XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX X Nincs többé buza übzög a x
ÜNUHA DUPüY&Co.í
Jlngt\'iHvu liiananAlalAval. X
k n r *»»,________________ x

12 év óta nagy eredménynyel használják bfi*- y U«<üg ellen, továbbá korom én por lisz5g ellen V
UpkiUk lép-, iií- seiijrli kuiK ImsWMto, Irtiiliiés rimzctái Izltttte, kitfirí! ií Halaidtól ú - Íérjeiiíl- bUrmttu Oarieii-uiraijiiit, iiletrtGvini-i^t.
kukorica, árpa, xab í* burgonynuikl stb. Egy csomagomét rmázaa vetőmaghoz 9BS ki
8 X
elliaarrt lt||abb r*||llsilitéM«^
(1 1 métermázsához IS kr. o. é.
x Qvakodjunk utánzatoktól. R Numa Dupuy ós Vársa.
X >v- Béos VI, 1 Wlndmühlfau* 33. Q Főraktár NagyKanizsán • Fesselhofer József és O Rosenfeld Adolf ós fia- uraknál.
Qxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv
-i—
• * ...../
MsgféUnitss, »»«árnap
Zala 70; szám (7 llpj
1000,
J^ezeptmber hó 2 án
Gyümölcs és szőllő bor készítési gépek
Gyümölcs és szőlő sajtok,
tolyionoaan haló költön emeltyű fúefke«eltol, nyomerrt szabály" iwaí. A rniinkukt-|>< ijg^g 20*/, n»«yobbf mint bármaly mai aajióná
-Szaft és gyümölcs züzék
és bogyó morzsolok TeljRsen felszerelt szüretelő készülékek
Szgig éa gytimőlos drlök Aszaló készülékek gyümölcs és főzelék ásra, fyümölosváfó és hámozó gépek, legújabb szerkezetű szabadalam önműködő ,.gyphonia" gyömölcs és szőlővsssző permetezők, gyártatnak és szállitatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben
IMIayfarth Ph. "ós Társa
" a kir. kizár. mbij, yirdas^i gépjfftóft, vasönlőde t* gőzhámor. «É€H, II. Taborstrasse 71. Kitüntetve -400 arany, ez-ű atős "bronz -éremmel
asza-
[bejyiferráj oa# mlftéjböl
fak^iHttdáöjjietódtí,]
ijen
WiiambjfJfocarboRalo^ —• lájváofii]i)tkinioőjiteDdö.
A\'HW*^ »»fyen én bérmentve.
BZepviselőit és viszont elarojalólc felvétetnelr
KITÜNTETVE
1831. iUrasUai kiilliiiíou tmj érdenkarent éi millenuít-mi nagy irammal. 1887. iablri aemnlkoal ralSgipreraaijjraa «M díj: Állami aranyéremnél. Ural ncnazetkfci T8iögépvar»nyen nagy tusra, etrö dlj: aranyéren 98. HédmtaWafaftal/i wiUgéptatmiyn «h5 dlj: aranyéi emm«L
lEBóiwáfEilyí IIUIIUHI 899 Saagadl rníiSgúdaiagi kiálliUi
tfW 4IJ í TffESgremmsI lígnagyoVb kiiíiiUUa.
Weissp J. C.
gazdasági gépgyára
ISaKyKHiilwáa
Ajánlj • :
HAUY 4KOKHZ40
IfjfjiHf ál" ■
LEGJOBB VETÓUÉPÉT
•aabad, klTáltbeti kapacs ok
lyókkal alUtett
dk éa hauaa Uli|fcH ipaital
Zala-Drill
Sorvetíjépei Papfapfa " olcai 4a iga Jé, kSnnjí retílgipit; legjobb aae-tariUi atak. ■•\'Dl I Olilfl kazatf. tíbb kUlllOwa alat dijfal klttatatett Saekriatazarí gezélektH, karealH, irgányait, izlMiyBJWH, rortált, trtearalt
tetlM, aiaaafca éa répaTlgált, kakartaaa aaaiaaaléll
te ■faéaaléla
Bréllal maion
pllaá|l gépatfe 4a flareieUb-bereodeaéaeket
-,Piaict jr." ra. fezi-iilí repalapa tMólióieló, a 10 %
tp. i>|rg;iik lag/aa éa kénaulfa.
Keillakk
(O-lSLSVIX.)
legüld öbb mázoló «z*r puha padló az* r ára. 1 nagy pal ck ara fri. 1.36 kr.—1 kis pa ack ára 68 kr.
Vias2-kenec8 Aruj-fénjnii
wgiubb éa I ygeijygzetűbb beereazlfl--—~W— V
teiiieuy padló >zamítra. I kö- képkere\'ek aib. hearanyoaáaára. csöz ara 60 kr. I kis palack ára 30 kr.
Fehér Masur\'-fényaái
Lfj üi.l. firr mnxdó-aisia\'ok, ajlók. ibUUndiS i\'b, újonnan b (etiéw re 1 kis dobos ára .46 kr.—I nagy dobos ára 75 kr. Mindenkor kaphatók:
X«\'ii éa Klein Nsgy-KsiiliaáB.
cé»nel. ------—— Í60—„

Kávéház berendezés igen jó állapotban olcsó áron eladó.
1 Seifert-fóie fordítható tekeaszta), 2 nagy fali tükör, vii.arnos karos-lámpa [luster], székek, márványasztalok, egy ülőkassza márvány-appal.
Bővebb megtudható a ,,Zala" kiadóhivatalában. ] 69—5
Ideál

a legszebb és egjobb levélpapír díszei dobozban
• v mt(i<lenféle alakban S legszebb ét agjobb Carte de Correapondenca díszes dobozban.
kapható
FI SC H EL FÜ LÖ P könyv- és papirkereskedésében Nagy-Kanizsán
| Nigy-Kanim vasárnap . Zala 70. seán («. lap)___\'_______________szeptemberié J-án
ni tr^^^^MÍ
/ \'Mrütfvi* ovtri 0 I llb*t -^^ iróÉT—rUt***. JlUgfl ^J®
\\\\ üffiüfBJ
#5 i 1í £ -ip«i»« <1. --PáraMaa mijyM/ll a^kré-. I ^ I
I ■ *lítwiÉMidii I m * mrt im«n r xI
1 f K í * M Ujutáf í>áaUliaAlaál, niárt aa orvowk lt randaUk. ÍOÍlÜltlió BRT 1 I I I I III V f I I MadtaM nu\'TTf H«t
ft * a,A . ___• U,rv./Ídftl. rT**" "Ómul luguww W i J^ J^ JJ^I \\/ Jj| f
y N 4 | « Hwao - értéttt N|Mttd. Yir^jNtSrk^dT0" btb®dé«o otán\' ________S-M- l í
\' M Ti * ■HHMaiWHHMMMHIHBMlHHHHMHHBMHHMHHMBtfMBMBHMMi^Hi________________________■■«. W^ Jf
ifRyi\'H s^-; ti ci.n nin-E u r;
f i II Lkj egyedüli butoi gyógyiiere « blroo "W Feli ÖT-féle CLOA JT LÜIU-Sl g £
l 3 11 3 ^^ C8ÜZ- éo KÜSZ VÉNY-ÉTHBM. Ml * ^ flg 2 P
1{ »1 1 KéhAnjaaorl hilOrMMé* uUn kigyéfyjt minden otUa, Műtőn/, roamabén< Hr n Roofol I koronáért bérmeaívt IrRM aa egyttMM kOtcttR ^U I ~ fj 3
ilal íiUmtiI. rcifft/Aw! .ámrétl, -MifírMAi.1. fofffáíá^ atb. Km U»ff/kor |K»aUn MK" CRIkliPÍD M JBIŰ A rtt/A/iWarsn^af 1& S»
f € . i lw. 10 (UW ttötéttt btkUldétt-uUn ttfrmörilvo küldi m tfyodOII kéniltö ^Wj rUUUBtf V. ÜCJ1Ü gyOgySZwrwSZ |g ^ g*
I g 111[ STEINEB MIHÁLY városi fjóguirtin TKW&SVÁR, SíUffrfrtir !1 STtriiiCA, fftitcio (vfc Ctáfctomyi.) ^gl JT * 5
■ - X * w ■■■■■■■■■1HBBHBHMB /"TSTÍ^ap^T^L0*4 *kk\'>r r,űódI- ^ "T? 9
HtHFmSSB^^SSS^SS S ff
/ 5 Is J "VmvSPf^* >UY íTko l. v g^Ul I
ml . í 3 iiofnjJ L níjSSltyJü^ LM V^V #
laMSfporniinrrn i ESZ,IV^ ^fei/l a)TA9 ísiH^^W^ J>{
rocnnurcn u> | ^tí^^Pil i^fiim fKír^AiSit,^g7n ^v
-W 1 --------------^ ■ktall1 VlMtL bé mindon ® § ^ ^fUléllító Lfj*- — /
I s labdacsai. dobo! • i- # w # Ifi É 9 IZZSTmí**. ^Tiir i •
f ■ l^^^^^^^^^^^^^^iUyUyaiyillAÉ^^H ^ • _ 9 K MH § U kir. kM«9 nj.hlAijiió a aa. I I ^ • ^ I
Q V ^EJllll df ku- éa MMkt. m. kir. mlalfti Mft^ VPVV Q, pP^ »
r f i J u \' ltgui^ - 1--2oI*4tA— Ik LI V É W T I f E R E N C 2 $ ÍW
TKTJ mvánosa KávéHázi f/p eusmwt uqjobb js j:^ i L —*—■ ^ r-«21
/ I ! m • IV.. Kigy6-tép 2. ^STT4 MAIVAK DES2ERZFS1 I |T|| ||i T *múmP~t. vi. Andrá.., -, g = ^ I
Igf » ^ Wfthl Uliliwi kljt ^ lé* STKiK B^iHtt FORRÁSA ^^-ffjU IJ"*^^ L ..PKkorrt»tt«« ipüi / O » W I
1—jh i i^i^nTfiipni\'TT ~ íj v S i
|ípAms\'széirodöial CaÉ^EifflSwílSl
i k \'Üz;1^\'. g1. n.l ^ Kípm Aweoyiír ImoydTj i^iML^^ssssm^l« í Q|
Qn )ef*totMabb (•« IcfüivaioMbb ékaiereket
IkO^Ll Ár MA[ÁT A S öXJ;r 2)
|_1 U__SlÉSSLtSTFXSSSTÉeRB 5 Bk iwrwrw ptnw&ikri te ttdik /AdgoT
F Ö /A aaitronwn izabott Arakon azáillkja MttjoromiáK • uomben ^B) JűUuAX: Or. laréMt <• KAtMi efyet©ml tanár urak
K# / y) »la6 < » to^nafrokl U»i«to W IUlfciÉl, ■|iMHÍa>ll|ié(, iBÉIlHil M>»llaÉi, >w|iK»tMI i*. I
V BRAUSWEHER JAN08 Vi™t?SÍS* ^ vl /
I I Ár)é|yiM >000 ktfT—
áa ^^ w , kObáwyai KWÁLY-SORFflZŐ, KObAWYA —fl I
(ffli lllf FRATELLI DEIS1NGBR J A BEMZIMToKgwgBiLO^L g Ú
i\'IIk I W ni.T1.flt T.H^B -OiMtíTOMH ♦firt BIHwJ^nieíWri ) || Pl
rml I f *** ^ "^"iíkof.nm. J ffiBra osers ^ bauer gyáriból " g; |I
1 ^ 3 Q| I f • • CeylM gyöngykavít . . . . 17 . II . fl (| > <• ..........i kimí^mw Wtom n gr 11
Jl 1/ dváaotva é« bémwtve. JUU VcmérkéBrltelAMég ém raktár R 3 ~ - 1
lai^tH/ • AT IUBOVXÉK INOTKN. Jn 1 Mik | VliMnl k ^ ff 3
)§-1ÍS ^ IWOT^Jgl-JBIIBIU éneen. I S 8- | I
K /Ilii- ^^ ^^r^^^CíŰ fc ^ ua,.^ 1 ^
\\;|2|l .^^^^aaüraíífflai kÉvMtotiMtr^ / M^^r}1; ^sJl ^^ ? I |l
litu fmf=S=TSgmrmmTmmm . Z Oh jaj 1 r*rfUá« Iiw. 001, é. kitilt Éiien f IV | II
1I-28- /!í» üOffl!>!Hff>fVA iUBwgiké«Miié»iiiiilyrtfjir tfjdmfaayqf háiknálhalók - ■ & 51
JI|il CSAWKfUKUU ^f^rrjr Jl ESGERBI. ÍELLPA8ZT1LLÁK ll
átt ; - . pé« 4«»ányrU Maoéákkal, ki- jfl^ Dobott I ttOTOM ét 1 Urtn. rflif % I
\\f f h teli ét nyári gyógyhely *» küfMkktt, - aoo kMj^. Mbadoboi 60 Mér. # MH| 1 I
puniprc rirv ukéMouraL-Nmwiy ntmM• : lKJBWE W I
r J \\ HtUArM t khMtri tepw é« "gSSfSM^r VL» VA.l^nrt IT. ^gtffi 1
\\ Uh SWHliilM fj^^ T ^^arlEa W (
I 1 B S Ita 6nftl • haja, E ---- I OSZTÁIiVSOÖ^láTPVC I ----- |WoB 1
I A^H haaMUja a kitónö ftotiAja-féle HAlft-RCOCIIlWkTOirr, m«ty »om rMi, ba- K 50.000 | _* avnavfl 1 prv\' lT«1M8Í í
VVK Él fSrfMífe^i ^WtírS^1" B I Megrtndtlések intékandflk I k kftUH. f VJ I ^^EjX Bnh^Kii. f.. M«fykoroa*\'uU» 18 «*í SsM*d»á»-t*f ^^ _W Mt
VVYV ^iijiffii^ 07/
Nyotn;»i\'«n 4 rür^p\'í^, i . mü/ án^ j;4xi
leqfinomabb eqeszseqi eaypfomi
SZIVARK AHUVELY 100 drl xm Í000 éti 1 kor 5000 drt I) kor £r> nsrin bormofvtve kuld 5í ENGEL LAJOS SZEGED.
GAEDICKE A.BUDAPEST
1900. szeptember hó 2-án
Nigy«K*nim vaeárnap
-Mümmm bUÍÜSi-
HT« mála ayréoéra. H>ÍHi|íliii iv M ak« i UfftttteObb é* kiMM « IM»Ak
M4RGI T-K KÉKE
ttoiHl Mv*¥ » ^ » BMr, pMr U» IV.
Kéadld: FÖLDCS UUIU
ARADON. HT rmphmió mlmtitn éróérm—rtártmm.
Altptt tátott LteáAbb ét l»fja
Páratlan É litiiandOti fognak mr i
^MM^111 flB«CtAk«0 4*r(41aA ami 11 \'
mlatléifto Mittakbaa, Ifi aa orvuiu>k MaataMajM ntr Ouyitf áJériuTTT" MfTM. KAIIi m ina drá|M éaUMUkéiatimlimi luWou)torUJmáml«Uifmb* m tQuaáf (\'áaUlaalaál, miAK aa orvotok U niitoltk CMk t iOrv. védeti „ttfrtéfH" vMi^TffTtl raJödl. Ari I korona — éraéétl IM|WlM — Vidékrt I korona 40 Wlér alfllogot lntlllilln
Hfliki küldi a
mNADOR nyógyaiertér", lludapeat, TI.. VácUénRlf
Sitrtwr kípnébélt, a It^tülib brtcfi^rt»rl 9} < fy\'té liAit
fSTm elsa-flüid
[0 kitérte* éo ihMitkl iWoaéi— fb||o Mamáiul ti űvoftt 9 koronáért bérmootvo kftM aa t(ytdRH kétötft
FBLtüER V. JENŐ gyógyszerész
ITVSICA, n-RtciR (viR CtáktoroyR.)
I egyedüli blitoi gyögyirere r klrot "WÍ
Cf»( z. éR kAszvénv*étrer.
Kéhénjaaon htlérnaMé* uUn kiffjréf)-Jt mlndoo otUa, Maavéor. routaabáo-UlmaíTfcJfk|A«i ámráti, »MnalAtl, fofffáJJ«4 atb. Kgf Urotf \'/bor.. tiOtiAn I kor. 10 fillér tléaoUu btkUldétt-ulén bérnaonlvt kUtiii ta tf/odOli béMlté
8TEINER MIHÁLY Tárod MpierUn TEM&SVAR, Sil-Gy%-tér ti
AA érté kiéin> flMlláMO^k
Oank akkor raMI, ka aa "vürif Oflx rOrRa éa oldalt látkaié Urr. baj. rédíafytyol éa ■TSJöi^v aéotltlrétoal T^XjhXaöáloUaRn.
JAARIACS?
IN ét éta tMtMH^ katátttá, fianliMi
IMIL n^ti mmitsiít mf
Urroailaf aíánloit (őnréffibb béaUaer a rooti taiétrtét Baooao kdroAkooményol tUoo.
rr Rw ...........mull
00 léifrtéoéoo mm. tm -6aak*akfcor~ntdttt ba minden dobot fedőién a „P8ERH0FER i."
▲ kl oo aléln lakaiéba! aaa ttfooio. Ofl to lobot ofjéroo Ónkén lat •AB Mér tor alatt AUott, alkétow. MMW
órüénUő
TmHmmdi: óddal Öraafoatl L m. kir bonvéd nln n. Rt •fm K oo Ro kir1. Irtagr njr. PtU^ym a aaa. tral-Ua> Ro kfiaokt. b. kir. mlalai aioyRl-aétábói a tank. kir. (élfatfaié.
labdacsai
r^ 26ÉVÚTA—^
Az Elismert Legjobb tf ln|| Masvak Beszerzési f|ff[Jn
iJíiüT^ Budapest
tuP josi ^ Amdrássy-UT n \'^S^ ÉsRoTTENBILL£R-UTC2A33 05 KépisAiijecyzék IMOYEH
L ÉS BéKMENTVE •
fldéktok kodvonfi taléikoaO helye
Ruétpttt lootilnbb Iá
•todéfléa ttiéraagn éUannai
IV., Kiayó-tér 2. (KloUM "•bort«ag»6
9* palotAJo.V
J^Akt UláUui b»li» —iéofa m tlDOi,
Hodapett. vi Antfrátéy.vt MBnR wayyar koayW.— Vü»d» kun liiHT vklafclrl ,.PocborrkrRn*« onpodRR Maaéréoo.
. Mmou FAI jó biracrR v
I PMRÍS szállodája
Budapest, Yácxi-ltÖrut & tflfr wabt t mwTWJffü kitwnéttain Bgyutl. fRr-j Hk, aiéféat kávékéi, étlorom, téittantok a kázkaa. VU-] l^uuoa voauU mog állóhely u Oaaxta pályaudvarok íoléi
(joliát MALÁTASÖ1^
--MM mI m *R p*u»I*MÍrR k ti<pi
JüAruAi . Rr. RoréMl ét tr. léthK 0«70Mmi tanár unt Mao- 1 Étjikoél, iiiMniayií|iil. inlliHií MtitbaH, ^o^ooépkMI 0*.
QrAr 4* OMtfroaJoidoJ kely:
_ kOBÁIIYAI KHULY-SŐRFOzO. KfllÁWYA -
A legjobb órákat lefttotioabo é* lefdivaiotabb ékazrrokot
JpftiNl^JlIN LOKOWOBILOK —ÉR aÁiMQTonea tpai ti |tifliOgrMe6krR
OSERS át BAUER gyárából
a mfrtia ét logbirootMRfetR a loteeéttorietoleá két Ki Vc**rkéB*l0elAHég éa raktár R
■■éljUt. %t Vánl kftrat Rt
y k impt-w.
FRATELLI DEISIMGER küld
FlRjnéW! vagy TrliíHi-:—
5 kp Cobt kávét, vOIonOott . ^ . IS kor. lt BU • , Ceylon oYüngykávét .... 17 . II . RiváaotvR ét hérp—tvi. Wf lajBOVSttl INQVBN.
ÉRT6KESITÖ
Hartala, CkakUa, Itajaa* ét Raitl fcorob. Kaftaték Mloéta |oM fiam- te totaitgo^treektéétokbeo, uéRél. kávékáxafc ét éOoroitkkit
teli át nyári gyógyhely BUDAPESTEN
atffbjlti « éi koaott kübliét.
(fftr oilbiMHIi
\\u rioo m
^ sorsjegy.
SOjOOO nyereaény.
E lábTaéiiA
A jelenkor tefRRfyobb nyerési etétyb RRrt|átékR r itt. kir. ntb.
osztAuysorsüAték
r Hav.Ra*^ a^y bulit.
|T«iM8i ingyea és bémeatis.
| OgyviUk Ikereitetnekj
Ha An&l a haja, baMQálJa a kltohfi £oltéii«félo RAlR-RCHItRATORT, moly nom ftot, ba> mi i haj erédbíl aainéi adja vlíwa. C!végje 1 korooa, bérmoatvt t kor. 00 fillér, XOtMR OÍU udvart afilitó fyftfy»atrtáfábap Bailtpattia. V., kíagykoráaa-utoa 18 ttabadaáf-tér tarkét.
Mtyrtidtlétek intéttródflk
IV., Koiiotb Ujoi-utcR 17.
Huszonhetedik évfolyam 71. szám
/
Unokái Iplln FlaaM IHf Mayv
aMt«tfiil éhakmai lakM njmi-Uat 1 «. (-4 tn Un
II* lhUmudl * Up •wOnl ttmirt
StaSéhivatal: v>l irt >11 Ép < I 11 MmM Mtf hte/v
ZALA,
Politikai lap.
Hi|)al«nk HA0T-KA1IZSÁM hstsskwt Mtwrs tHéntf * ctitírtítll.
(Lóriiartm Inir-
■ctaa im ; . . . .-. is km.
num ....... ím/ :
......t
NjilMIr {Wtünn M fiüfe
BMartéaak, nludat » ilrMat TiM1>i««t VMM Http rá IJ itwi
UtmmIm Imiik aaak u i i ti «i> » M hpOal—á dj.______________
MM in M u lér
Nagy-Kaniasa. 1900.
íMli uartMxtt: »»»l«r InrttuUUn: MIÍM
Csütörtök szeptember 6.
Szüret a mindenki földjén, | oiókra kész társadalom. Ebben a kér- megőrizni a fákat, gondozni, pótolni éa
* dósben egyébiránt öromkoltő és pedig.hozzá még arra gondolni, hogy e köz-A mindenki földje: az országút, az j Q feja(j^t széles terjedelmére való t*-; tulajdonokon gyQmőlcskultnrát kezd-árokpart Eddig ott nőtt a papsajt; j^jjjlettel, hogy az irányítás szerepét az jünk, a minő a külföldön van, hol a* olykor a szerbtövia. Yadzabot himbált | áUam válklu magára. Gondoljuk meg, utak gyümölcsfáinak jövedelme a köz-
a szellő éa itt-ott a som szívós tüske* | bokrait Ölelte át a tartóról lefutó sze-
hogy nálunk szinte százados felfogást! költség apasztáaára szolgál éa a községek kell ezen a téren megváltoztatnia, roreliminált bevételeit képezi.
dermdt Kóbor agányok gyepe, vásáros, ÁMia {£ú%a puMtiin ^^ öiehlki A rendszeres akció után, mely-«á.
kofák jószágainak szabad levegője volt az országút, az árokpart mesgyéje. Az már knltnr fejlődésünk második áHo-1 mása, hogy itt ott az akácfa lombsátora enyhíti meg a tikkadt atast és már csak elvétve látható, mert a gaz dasági hozza,
nem ismerték a nap heve ellen az I molt a nép előítéleteivel és szinte meg-
árnyék enyhflletét. Levegőjüket a lég-1 riavp.U^ ii nj generációt oóljfLll\'Sy11 "13B2C*
áramlatok tisztították, nem pedig a fák már az utak mentén nálunk sem boSót
lélekzóse. , keserülapu vegetál. E soroknak meg-
A faápolás hajlamát őshazánkból; irására az ad aktualitást, hogy egyik
ftjlődés y«onyos foka kellIéPeD8é8g®1 Dem koatuk. De a fS ellen!állami utunkon, Tordától Maroevásár-
,_. _ _ való előítéletet a síksági nómádnép an I liflyUr "ezevbeii jélentékeny almaszüret
búgja iiiagáubirtokos útjait _ TV; .„ Z7— „
kanadai, meg ezüstlevelü rezgő nyár-j
nál inkább. Azért csak helyi körülmény, lesz, nemkülönben az, hogy ez
évbéa nagy
sít , ..... , T 77 ... ... 7 ha itt-ott fa-kultura van. Ellenben -aJ Budapesttől Székesfehérvárig fákkal ülteti be. Innét néldaadólagten. .. . . . . ,, „ . . , —vv ,
—-1-1—ex „x • \'l ■! . hatóság emberei tudnának arról, hogy; gyümölcsíaftl tetteik történtek és az,
jedt valamely fásítási akoió a törvény- ., ,, , . -. , . .",4. .,. . ,, . .. -
\'mily nehézségek merülnek fel mindenjhogy általában a földművelésügyi mi-
kőzfásitás alkalmával kizárólag azért, 1 niszterium arra gondol, hogy az Állami
mert a fa gazdasági; egészségügyi t\'anevelő-telepekről lassan lassan az
népünk felfogni nfhezsn akarja "—1állami hol r tahtj al*
a dolog, állami, kormányzati fctézk*]^ ntakra fa 8Zaba<1 Mákmá" kaW í^mölcafákkal szegélyezte*. _
dés, mert a haladásnak minálunk a. nya^lt jobbára mindenkinek, és mielőtt A községek (egyik másik Vészben
talában kormányintézkedések * ágnak i gyökeret vert volna, ostornyél lett azon ősi virtusból, melyet föntebb vá-
caapáflt. nem pedig a cselekvő és belőle. Tessék ilyen viszonyok közt zoltunk, meglpihatőswn húzódozva) fsis
hatósági és községi utakra is. Hanem most már eljutunk kulturfejlődésünk harmadik állomására is; szüretelünk a min
TABCA.
Csak egyet nem látnak .
pompa
A mlUránt HmUr/fnyU ionja, A UguM fhgt mégis cmk I* hintid, BAd Í4 tagad mit moM tekintet
Pnka keUtd kmlUmmm jnktg,
7di ajkad /éíif nyüt* Uktg,
8 kúti UÚ wtif • táncot r+pya, JUo* Ujad atéi pnféa utm lopja.
l*zi < Uf. K&rülítUd tódul Sztnudilytk lAmfUfama dal, llja ittUd éda, t2Éti toka 8oi$ urattnak IMa táffél tátja.
Ptírttufymel Mtf fuayayal árainak, Satfrok a nym/it, ugy (ámulnak, MüU tfrete ka la ttdid galambra, M* rád a mi rilinfuirt bamba.
Mint érwrU, rólad uff ftutgtuk,. E* óh a ml rejlte na • ttmmik, Baaa mér ttok a képzelet érint, BoMjtk mtf oda M Mrtd
Él az irigy, a fAl&tnj leptl Szút kinemid\' hídba ftdi d. Bajaidnak minit* *ffm fiúit— 7üztUttn külön fildietérik.
-Sattdtif WiJt/ uul qyB<HW látnak.
Mit enak iga*, miig mrtUm Iáikat: tiogy feketébb nemekben nem éfttt Mig toka td uM>, ttUrM Uuk!
8*4* kineteid\' amig adják — tentk, Lelked ii MM, azt it*re H* tutik, A tiglelen, tdm utlidtéged\', Miig agg ingkit h tnigi* agg Igtt.
Gterffye. Sándor
Két életért
Irts! Somlyó Zoftán.
A fiatal a«Mony ifirelneüeo&l ölt a terilett aiiuloá!. Sxéjp, sson ont nemeit fágjóan H|-geszisUe a falt Arára, mely már elverte a sjoicat Férjét *Snt a vacsorAbos, aki már oskáor nap óta rendetlenfil jött bats. A fiatal aMseny jói \'adu, hogy most teát hiába *Sr, hogy smsi már biMoyára s klnbbsn ül Mris, valamelyik kártyssazialnAi, nwnveáélfesen forgatva as firdög bibliájit...
Iszonyú érzések fogták el \'\'s<i*ét. Eaasbs jutott az fi jb vőlegényének a fogadása, hogy mindig; őrökre csak ff Iéi-z as 0 mindené, ás hogy semmi se lesz kép* öt s boldog családi
HzMytfll ilnilliliiil___r
Mikor már a kilencet is elkongatta s kakukkot Ars, rémAletea, megmsg^rarAzhatlso félefemfálit ébrssatve as aszoeybM, megbonongoH ifáaz tealében, lelkében...
E ő-zör életében kezdett kitslkedni a férjében. Hátba nem a klnbb, hátha nem • kártyaneo-vedéíy tartja Iával Iffle ss srAL Hálbs asszony játszik s dologba... Dsdor.éva kergette ki fe-jebíl eil a gondölaloi. Szemre hánytál lett öaiaá-gáaak, bo*f ilyet tudott, mert gondotoí — rAU, New, ez leheietlen, ez képtelenség\' Őrülete* tépelődés szállta meg agyAt, sirsi essrsteU volna, de nem ludott. A*tán. ííyeteíte magAiAl a hsl* sejtelmeket és várt... várt......... .
A vucaor* mÉr vaay J Arája ál* kásása, és azért hagyta, nem tmgaiu feltálalni; tatás haragodnak éne s férje, ha basajff, mert bussa hass kell neki jönni, akár éjfélig i» megvárja...
Buiongö feje fáradtan lankadt le aa aaztalrá, As kimerfilve a sok keserttsAstffl, sIsModargstt ..*
Késő éjfél volt már, amikor a lérj benyitott a üzobába. Mikor látta, hogy as assassy alszik, láb-njihegyen mest oda hozzá, megsimogatta, szenvedélyesen homlokon csókolta.
Tágra nyílt aremekkel bámott rá az aaaasay.
Elvállal g.. éskészit |
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
Á FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB D1SZKÖTÉSIG:
ndennemú könyvkötő-munkát
Pansparlsst ernlék-albamokat énzfsfiratskaak, táncrendeket a legfinomabb kmteiig. Elvállalok továbbá képek, fotográfiák, torvek, rajzok és térképek cachirozáaát, ugy minden e szakba vágó munká
Nagy-Kan ima csütöitök kólákat íétcsitettőkT Szaporitolt^k
Zala 71. szám (S lap)
1900. szeptember M 6-án
az ügyi-
Hl alapon szerveztek taniló-i"\'»\' «gf$*b írseedésbe jövö áUáaoktM* *áte«-
állarni csemetekerteket A asép hangú- képzők tananyagit Tekintettel \'iff^JÍ^., » »»i
lat megváltozódáaában nagy része volt,nagy erkölcsi és pedagógiai befolyásra, I *vt Mitségvstes tervezetét be»wat|a —*
a mutatkozó anyagi sikerek példabuz- I melylyel a lelkének a népre bírnak, L
ditásán kívül annak a nagyszabású ujabban a lelkének számára ia tartót-ints* »\'fof»dá-a íjémlp
knltorakciónak, mely a faápoláa lábra-, tik igen szép sikerrel gyümölceéezeti í A Méltóságos Guiner Gyula é* Széli lg-«. ^ «.it ^ j i L ti befögrminissisn államtitkár urak >»!»•«, a
kapáaa érdekében megindult A mim«- tanfolyamot. | ana»«y«iözöBsége rte<M boszsjak ínöatoti
termáiban külöa osztály szervez tetett Miután hazánk figyelembeveendő «d»ózifl iratra.
ezen ügyeknek, vándortanítók szerez győmölcstermelő állammá csak ugyj T. A varmegyei tiszti, ssgéf*ezs»« és
tettek és bízatlak
nol-
fflftf, tanfolyamok lehet, ha jelenlegi laailomanya szerveztetlek papok, tanítók részére a millió) legalább ia megtízszereződik: az \'ai kustdou bízorfaág javaslata
gaarwályTH firlfrának raaé—éae \'ÉwiUl
(a 60 11664-m. Í90Q. jk. 141- az a. hozott ba\'árani-
belüfymiaiazter maga- rendelete
gazdasági iskolák szaporittattak és e faiskolák számát igyekszikszaporí ttani.;a gyampéonArak ptnaké—taginak a gazdasági
előadások tartattak a népnek. 4 kert- állami kormányzat az állami és községi I nr ItóetVvS^a^IwÖ <ss*mn
helyeken a fiatalabb foldmivespolgárok- Es noha alig van vidék. ,898" 29
, jJsfpjSnl
nak, serdOlt legénységnek rövid szak* janevelőtelepe ne volná, még hoeeza mozdítására és hiteligényei
tanfolyamok nyittattak ; az ellenőrzés ideig és serényen kell az okványfákat ,Or«á»oa Séapeett Hrtetesvetkcstt^nrf- t—4t : ... . i • ,, i !\'helyezése iSrryábm n az Országos KSzpost*
mlenzivitaaaban nagy része van a mi szaporítani, hogy hazunkban nagy és Hitals.övstkesetm* ugyanezen tarzybaa f. evi
niazteri megbízottak, felügyelők ée állandó gyümólcaindiuztria keletkez- juniua i-röi a varmegye közönségéhez intézett
vándortanítók ellenőrző működésinek. jhesáék. \' 1*7*7%..............W*gy»,.«t«r
Izenkívfll a fokozódó igénvek- kifilégi-1 Mlvel ez g serény iparkodáa nem-, „ afiafl~lL UU-lfco. «s. Magsa nséáttr.
téae végett egyes tanfolyalnok, elöadá-\'<*«k a minisztérium ügykörébe eaő\' »e\'ylyel a megyei árveazékhez egy tar-
sok, szemlék megtartására a helyi!leiepeken látásik, de a magántevé- J\'^TT\'^\'T^8
szolgálatban levő 90 állami kertész is kenység is biztató módon fél van ( zat>ói a jóváhagyás fee*tagadta<ott
költve és iit ott mára legszebb sikerüli l0- A árvaasák iJ7»—s 1W0. a.
, , • , ,_.. bsjeleoti, hogy S^aroecz Károly
örülünk a hírnek, mely arról szól, I »ök ,11,00yt> folytán firesedéfbe
ügyének ktelégiiésére alkotott
A kertészeti szakoktatás teljesen rendeztetett Van felső, középfoka- oktatás és egész serege a Ikertmunkas .. , . -
tanfolyamoknak. Évek hoeszu soraótamlkor °lyan képet nyer szép hazánkról [íéttéséi, Jm*m*i±
imtitki ál jötfe a gyam-
bogy immár mindenki földjén gyümöl-jlári tartalékalap tökére rntduzmaiietl állással
csőt szüretelnek éa haladunk a feUl*\'bek<W 1 Wbérillelméay kissoUi-
csőt szüretelne* es üajaauxut a íeie,^ t jamoa M f-idí k^dr* «z aflu be-
■ is az ntas, mint Eszak-(
\'»i\'rii»-üut-KUkMTám*|yé jiru asotgabirainak kérvénye a hivatalos érintkezések
nyáron át a tanítókat, a kiknek köz . _
ranüködése nélkül gyümölcstermelést087 nunf®a ^ gyüm°lc8ö» kertben;«»y-zeri«.é^ iránt 6, s vármegyéjükhöz inté-
jarna. zeu java<lau a megyei és kö»egt kAztgaagatas indítani nem lebet, tanfolyamokra hi*-j-------—-.....- —--r—----j javítása lárryatae
-ják Esdgs mennek azoa tanítók.
12. A mgyméi óoágo aa, kir. h«ltgy»i>»sWr
,.. .. «,.«». 1 urnák 64510—IL nia alatt kelt karata, •
kik e tanfolyamokon szerzett ismerete- A Varmegye hazaDOl. as»»élyzet sx-pontása és
ket otthonokban gyümölcsöztetik. Jelen-; \' , ___, . . . , j tíse tárgyában, a f. á<i _
... . ,, . .. l_ . ... . ZrisTÉwsegvs WrHefSaktaUt hizöttetgtnak kftegyfltfabffl 11663^=140 jk
tékeny intézkedés az, hogy az gaami|Zata.EgerM^t\' igpo. évi az»pie«nbw kő 10- "rtü-jonitge.___
iauitőképtaaeUfeii á gmiaagmn es «" » fn\'yla\'va tamndo ku*gyflle»en tetveenoot » a ugyMáJlésscst kére_*kedetetnllgyi tn.
gyakorlati kertészkedést rátermett szak- !l 4 j >li2iJ°JJIdl.tl álla. ktr" ■ÍBÍM!fr »r"*k Wr*u\' * f\'
U , u .__,- J , - ^ l«"«ea a iftrvéoybaiúsag am. 10b.Uti s&bajózá»i részvénytársaság aegélye-
emberrk intéztek és pedig gazdasági, potaréi, — ezzel kape-oiatban a stamonkérö- urgjában.
szaktanárok. Cgyet vetve arra, 0töedéibe jstt érva-i 14 KAp.^1. ktae,
az Ujabb generáció sem megy—ki »nkí ilafi>i áilssnsk niantái u\'i^—a«ló ba- * töiséa tsis)dtaat Uya wgais kánafaiutaw az életbe olyan ismeretekkel ée ügy- kstvény et-dsa. targyaWn h<»«t haiáwaata.
, . ,. , , , , . I S. Várhsáy L-ijna árvasséki -jegyző é« Csa-j 15, Keaztbcy kf>z»«g képviseietaai ll*Ma« szeretettel, a mi kivanatee lenne, aket Ury £>k „rmegyei V-ik aljegyiA lemondása- a knzaégi ingatlan sladáaa tárgyában hasoü ha1" tárca—kPriOktatífofigyi é* fóldmivelés. nak ettogada-a ea mnek totytaa ezen, vita- (Sroxatz. ..... -
helyiségek kittvi-májas 14« tartott aaása alatt tatl
fnrtiami eaOMÓba H.
^£1 határozta, knyai ns titánt les a tatyE."
az etó-r a klabfcaa, vag, nkanMiál vo*. I ^ IElmegy a kta\'.ba, elmegy meg a «o.a»«iek
a»ko, «sk kn»s t szinéuUde^ ^\'tf 11 ^ T? "^ f ? \' U.y. Ük? ia. aktrtl a^isit mó
kota, ityaa f jengeütn báa.i vei*. Ha pedig betajsakedetL AltapotAaak \'«»«3«ró a.en-, tallo,t _lrMt ^^ifli
azivbü teszi, akkor... nesz, nem leket, hogy e*he\' 11 ö\'ösöa bankettel-\' n^^j ny k» tórt.\'igea aa>. aaút as« a
kndzetoewk beasa ftiétkigzággsl Séu U u t0Ml—"°uik *ssepazaíUtrf M«cotqrt. rogyott^ férjétől kapott agys<«. atega jo idók*>«a. Kuudó srat ea egy piOaaat alatt ellats.teU aindeaL togyoti, akárcsak a mtcavilág, ea s gondok, dazoaaxku«i aoél, aiéf lesz ksttejUask. SlMejtette a kasnkkea óra kísérteties kongását, lyekbw asoet már néha anyagiak ta járatták.
a várást.... mudeat. sséty barázdákat voa\'ak bomlottra. Mag, • bua- Tia ára tele Múl tóttá kóf—ytt, akavtjaba
8isive hozta be a vacsorát, azwte oda vok komorság honolt egész lényen, eg«s< aaüójin e» bebnrkolta a tört és ment
az éróatál. hogy félje olyan jótznen eszik es egész Gotgotka volt már neki as eleCEa ha azt siyaa bokáag vak. Még csak aeg se kérdezte nem nézte volna, bogy élsts ssost már nemcsak j ■éle, hogy bet volt eddig. Bízott már beane, akár-. az «»ér . mér uátnor, szerazsr kiolioltá volna i t»»k tfj t\'tu íto..— ----—« - -
K5dö«, ssös nove-nbari nap volt, A férj délben leverten jött ham ebédelni a ery szót aa
biva-1
Mikor ■ »»> és■ p. karssadwp ia iáznia- kst let> az arán, ssegiM esak rét veu rajta a kétkedés, aea voli besae s-Sg Mkwrfi azt hinaí, begy a< ara hitles hess De hát ná lehet az oka, as <. ssindemapi fmsrsdé«ának ?! Mégis esak meg kdt \'oáwa. M>g tóga tOte kérdsssi *8sep osvrtkal tocja m-g* odm, bogy mit hazadík ■Sjd f ki a tírie_ Ds aaatiar aataden e»la
atyaa csótazo*jsass,^ágyva,epedve>M1 haza.agy . ,_ «.,..-. . „ ...
déltájt as emlii, mjbtoH wfcbátomga házzá. dalw. SsóM akatt lüéste* «t« a«Saz tartat-
* — w . naÁt Aa »na ■iwAhfkn 111É11H ssslaa a« —
K flasBr a klabb 1*4 tartott ds a>kor Is ta, hogy he >is zárva, a aenamseden tele tartott.
Utja a térjp hivatala wAsU vaaststt aá, ahonnan halovány fésjf Sásptt kiss&ródnt, Prt-Mfu az aj^ét, de ez be volt jtárv*. Mas hitte íugyro, hogy bssw találja as vál, éa mégis mepndnli as advartM kersaattl a hivatal hámé ajtaja taté. ^
haza aa
aa na tehet dolga ili.... f- Az ssmyos aliiidiilisi srtt
sseit C ak mikor menni kéasóit vissza a Mva-l HmW nedves botoskor »skáks« jrfcsóít ka •slbs, akkor sseadta, bogy ma aatéra as várja ^ ,UnMk egy martyr, ••ktüaM vaa-— asMosy, ms.t ma _ ne» jós basa... tI0i„ tteteges testével a nehéz de édaa ter*
^t). Ásást odaért, baikaa felnyitotta a kfilsó .T","1* r ^ MÉLds bmts szóhoz into\'t volna. aTember mAr\'sítót, éa - báiratiaiarodott A a Mas, aa s»vs-
^^ fcrttabTsSr- Mire tóébredt sja asábol, «ár aérta.thm^a. méíom mjtírUmíL
J. wt^irX óte vett. KsssoKa nézett sitga sU és gyonas 3 Az Svegajtén ksrswti ttöa, ka«y, (érys ai ^.. lÜ^T « a«y Mrvea. ggy pekeb tervs^yv. a j tréssatsiaál flt, sMtts egész csms* trslkaíiaaa,
■ " müteot e«t]kiltk| feüSkaay, uersW snv s»,Ssísti könyvek, kezében ttflj s Sevss n«r«ir gaBkal aa tasaak..... gal éoigasdt.
■iadissytaztr
asp Bjra kibék&it a hetyzettsl s csókok ás aza--retet Usepett és amdea este
magit azep tejeb? n a goadoUt, Wy
hatba mégis.---x —
%
Nafti-Kuiiza cafltArlök Zala 71. szám (JK. lap)
1?. Altó-L\'udva tozíég * képviselőt estoiatéaek j határosaiét tőrvlayiielósági jóváhsgyis végett viherágyuk beszerzést és lenterUsi Lölisé-! beterjeszti
htkaa >*IA IuimaUéhIÍ. tlu«Xk.. I Ofl 7.1
1900. sttptember hó 6 án
géíhez való hozzájárulás tárgyában hozott haiárzai*.
17. ttarabons község kepvíselőteslületéiiek a fogyasztási és italadó utáni jutalék mikénti lel-hzsznalasa tárgyába*\' hozo\'t bítiáro/átic
-18. Karo^ köz-ég képviselő tea lileiéftaV s. fogyasztási es italádn utáni jútalék mikénti fel-1 Használása tárgyábah hoioii .határozata.
19. A s\'rídói körjegyzőséghez .t«rloző k0/->
üö, Zalavármegye bü/ponti házának tsrlozá -ára síükségéa és a költsegvetéaben előirányzó költségeknek a házi pénztári larialekal «pkót le éndö fedezése tárgyában határoz >1. 4
31. A nagymélióaagu in. kii*. belügyminiszM urn-ik 207&3|ll. számú leirata, á nyomdai kélt aégekhek mikénti fedez áe tárgyában.
82; A nigyméltósAg\'a ftiidmlveíisCigyj m kir. tninísz er nr az atMorvo-i kiízzolgai-it
ségek yyíláWta\'Wrtáaak T eíBarágj Blf bee»e:államo»itai<áróÍB*<:lói9ÖO.éví XVII. t "é. rég
rezeai kfifiatg.An mió bozzájfcrulks tárgyában re hajtása tárgyában_fiSH3gjeln, Hí—h—azAmr
hozott határozata. r rendeletét leküldi.
20. Kerka Kutas köcég állal kérrlme endfl j 33. A iivslriselőí nyu/dijintézeti >á asitmany > áaár-bel y pénzezabál yzatnnak jrtvábagyáea. : farksa László vármegyei 1- ő oeil. írn k meg
81. Baksa község községi iskolájángk álhmo- dijs/taiáaára. vooatkozó iratokat a 1 ij-ugdíjszaba-siiása ügyében létrrjö\'t czerzödéseket és bstá-ílyok 19. §-a értelmében teendő intézkedés vége t rozstól törvényhatósági jóváhagyás végett be- bemnta\'ja..
ierjesztett. , 34. Ugyanis Kercczi Flórán oynga\'mazotl
23. Mura-Ceáuy i ősség, képviselőtestületének já[ási hivaalssolga -nftudijastáfaára vonatkozó a község szerve*éti szabályruideleUrek meg-. iratukat a nyn*dijssabály 19. § » érelmében válozlatasa tárgyában fózott határozaté őr-f leendő e.járás »égeti átteszi. vényhatArtgi jóváhagyás végeit beterjesztetik. 35. Zalavármegye árvaszékinek -\'29J56|809.
23. Oporovec község kfp iselCtreittl* tétek a]számú előlerjesz\'ése. az árviszéki pénzkezelési község által felveit kölcsönre vonatkozó hstá- szabályrendelet módosilá\'-a tárgyában folyama\'-rozata tOr\'éa/halósági lóvábagyás véye\'i l.e- ban levő intézkedések lelfttígeszté* irtot* f -lerjesztetifc. , _ ____________■ r - r ..... 36 & szombatin lyi megyés püspök ur 0
24. Bala1\' n Für»d 11. gyiiöz-égXSepv ae.ől s» Méltóságának köszönd lyilvaniiüs i, li-zttl-ndö tülelénrk 262 koroia 41 líllér- községi\' pótlék-\'Ku 1 Vilmna zala-e.er^z-gi főgymnasiumí I1V1 a nak behajt hatlaniág címén leendő tőrjeie iiáj I nír urnák a Ttlttón László feli; k- rbá\' Mkéezt hozoti ha ározata jóvébátyá" végeu be erj\'sitetik. alUiri [firiént khuveiÉ eért.
26. Talián-Dorögd, Pala, Hegye-dt Mono—. 37. A közigazgatási bizottság a folyó év
pártolás é« Mzon-zellemü felnattal Iresdő látnu-ya\'á« végett meskttldi. M
60. OyAr n. kir. város lOrvéoyhatpsági bizottsága — á tÍKivisalók s a k<-«»tO és »e»éd-szeméiySetnsk -vasár? és ünnepnapokon manka-«/őnet engedélyezése iránt boroti baiáro/atát hason baiározst kozatála céljából megküldi
51. iNagj-Várad törvény hatósági város közönsége Bécs víroe tanácsának ama határosaiéra voa*ikoaólag, mely kimondotta, boty hivatalos irataiban cimié-eii ea a megyaroresáfi belvek 533gt névéi lo<ja használni, a helyaég oevakrA szó 11 1896, év IV. Vk miflőbb elet be léptetés* iránt a m, kir.. uiinia<t»rrln4k úrhoz iniá««tt feliratát kasonszelleinü feJiraltal iepndő limoga-láaa vésett megküldi.
52. "Dr. Jeney B-slá letenjer kóros .\'OS ok eve-lének kihirdetése. _ ; j. .. ■
63. Sztár,koriéi Jáooa «Mlatorvoe oklevelének kiblrdetéSe,
tor-Apá\'i é« Kapolcs kö/fégek képviselőtestü-Ieleinek 21 K. 59 I. 14 K. 961., 198 korona K. 04 fi lér 116 K. 70 liiler községi pótléknak be-hsjibatlansag címén leehdő törlése iránt hotot határozata torvénybátósági jóvábagya- végeit belrrje-zielik.
O81 Kin Palins kézeég ingailan saerzé e iránt
hozott határozat ál jóváhagy á« végei belerj-i<zti, 27 Meszes-Uyörök, Vonyarc-Vashegy, Rezi, Uyeoes-D\'á*, Szabar, Zala-S*ei»t?Mibály. Egef-—eraeas, Wágy»Hei r>ti, StetTf/Mji-t n, Png-Jjkabfa, Palkonyj, Dióskai, Bncsu-Szea\'-László\', B. S eol-Tamás, Hetéa, Pólóoke n Perlak községek kép-viselőle tÜletén. k 118 K. 63 I., 12 K. i-8 I., 147 K. 92 I, 22 K. /8 j., 18 K. 31 f„ 67 K. 72 L 88 K. 06 f, 16 K. 01 f, 60 K., OC f., 71 K. 01-L, 387 K. ^7 . B K. Ott t, 50 K. 56 r., 66 K. 90 f., 16 K. 48 f, 25- K, 66 2/10 L, 86 K. 74 I. községi p \'dáknak b»baj hatlanság cimen leendó lórlése iránt hO\'Oil iia\'arora a
törvényhatósági júváti-gysa végett l,e\'*-rj<svtett-tetik.
..... 28. Muratid, Sze t-Ad rján, Krdőbát, Lasz-
tonya, Mar cz, Felső-8/.rmenye,, Kis-Cserneta, CS-bí, Csörnyefőld, Alsó-S<emenye es Szent-Margi\'a községek képviselőtestületének 80 K. 26 f, d K, 32 I., 64 K., 163 K. 42 I., 10 K 717, Felső-S emenye 102 K. 76 f , 110 K. 123 K. 62 t.. 327 K 66 f., 35 K. 08 f., 121) K 26 f., községi póttá-n k behajtlánság címén le- kosok k"zségi adózási endö törlése irtai hoz.ht haurozaiat b\'t- rjwz-\' iton éieié lárgytib in az orHsggyatfs~képvlseNl-telnek jóvabagyáa vetél\'. | háxaboz intneti\' Milatát pártolnx es haton^ zel-
29. Lip hoc. köz ég ingatlan a/. rze»# iiánn leinó lellralial leendő támogatás céjaből me •
, küldi.
I\'SŐ felé.0 . szó ó jelentését b uiu\'alja.
38. A v. rmegyei szárny, vőséit által megvizsgált kőza gi költségtervek és bírói számadá-ok törvéoyhalósági jóváhagyás 1 égett bemut <<tat-
nak. —-
39. Kolocvár az, kir. város tanácsának áli-lata Mu kacs/ Mihály a magyar kép író művészet elhunyt mer lejének emlékére « . Magyar Képzőművészeti Társu\'.atnál elhe\'yezendő — a -cegeny kepzö müvé.«zek segélyezésére aUpi-tandn aispltviray Irátn
40. A vaioscaí - váodrá-sy-Eml\'k ába* bt zott\'ágnak anyagi támoga\'á* irán i m vkere*és-Ándrá sy tiyu?« gröf Magyarorxzág el ő miuisz Urelnökénak emlékére — rlbelyezeudö emlék-
táblának -- f-lálitisa ea elkesxi\'ése vé ett.
. 41. tüjaim^fvarin\'egye aiíraláú\' -- a"i ilíjtur vósi intézmény alla iioailá«<ira voniikoi i uir-venyjav<alaira nézve a kormányhoz félirnt küldése \'iránt, hogy az il\'al\'ivosokkal ase oberi a varmegy l alispánok és főbirák is baislmaiia*-
A seizgíi^Milií áfixztríabaft ét Masiairaáf.
(,P. C.\') .Hagyjak abban a ri<masbkoa p« ÍSPát s 1 Ikslmazkodjunkazegois/tikusboc, törőd jflnk csók migánkkal s sem a: áttamaaalf* — igy. be-zélt a. minap M-roU aaek kápvisalá * J litmeyrtek, összbangban s politikai ag már rok-{kááitá lett ííregí képyhfelővef, aki ugyanakkor • jcseb csAkmiyóteegli>-z es lMf-láZS. évekből emlékezetes oMahntágboa «aló viaa\'Jttérá-\', tehát a parUmemt aba<inenciát hirdette.
Szinté hihetetlen, hogy terflat, kiket legalább l éveik alán nagykőt uakna>, lapasiialatak ttláo, I msly <4y sulyoaao sebeaetletl reájuk, meglonloi-lutinak kellene t .rtaai, annyira Űzzék as eaate*
e nsiige I, Iwgy a ^tsfct-sg^nf-k-— j világosságot »ö é ségaak, és a oeb\'z ba\'aika afe •állni kipróbált osrob •sagot okossá ktppeo ma-jgsi<raljik, mely plán erd-oea törekedni. Pedig I mágia igy van : a romantikus potltka, melyet m o\'y a >k nemzeti égbAt n»<ráUiiett osztrák alfámban vatumely nem/ettseg követbe\', abban vsa, I hogy ja* állam leiszOkse le >ivel \' • • tbrüdik, holott az állam ereje éli vruláta a leko*eaglsk |a ueiázettségeknék er ját és víruláait kisi«aMj«i
an.ik fel «fa nézve, hogy el enökben a tegyetmi
eljárási msgindiibassak. "——-\'—»-——
4?. $zil"gy . vármegye közönségének átira<a liazáokitak a külfölddel köt\'tlt es 19 3-ban lejáró váms\'ir őd-aek módi>si á<s Iránt külömVs lekiaieitel szőlős gasdáínkri és >tő ómiveé-atilkre.
M íjdnem felsikoltott örömében, de lehetőleg tűr ő<tetie magát, — Vari, amíg őt veuí észre a ferje. — Lk la, bo„y an ember előveszi zseb* kendőjét, s letörli izzadságos homlok ál, meg néhány kőoycseppet. melyek ép mos, ily alkalmatlan időben tolakodtak szemeibe...
Nem I... Tovább ms. nem birls, fdlráoloita az üvegajtót, e- a negc all, boldogtalan liatal >aizony boldog.* borult oda a hüteleo terj nyakaba... 1
• As ember szégyenlöMa fogta át kanjai >al a didernő, aif«/o\'t asszonyi. Az meg ie emeltei »enyhaióaá*»b -z Intézett kérelmit B\'\'lüzvéa* áltat á aztllemtílt aieai arra a r-az emberre, ltJlj »en elpuáztilolt Fehergyarm«| nagyközség m«grmi.dta a kezei, es - megcsókolta a*t. j tü karomlijainak lels-gelyeiese inat.
Aiutáil édenen éayelgeit az arava\'. 47. As Kö viis-alap or-z.goa tanitói egyesű-
— Et mindezt esik enértem tettedj te drág* | J-i--neW^ .la»ármeKveiiei inlé«ea kö-»őoö ir jó ember ..
— Nemcsak érted de . ér)e is...
Szerelemmel karoltak egy na«ba és megitta
MilVíi a boldogságtól, mentek haza vaca»rálin.
valóban jósán ••^oissiikiM p\'lm*« m^g sbhaa viín, hogy mindegyik nemzetiség n^elenuuíl vao u többiekre, a kö\'ös boldogulás I orra tál ios mind több tápl ilékot ip.urkodik a<ere<ai, b >gy abból a Saját faj 1 azá náru is, a sej it fejlődés* előmoa-ditásárs ia mind arősebti mértekben meríthessen.
Mg h 1 kivel kőzi el lük i* wz állam fQg-liiial-az állítólag csupán röm,inilku< cleomaböl, hoiiit ennek a< erlőcsi momeMooi<,kból öeeieálliioil cicománsk. n >gy *y«k<>r ati értéke vtm: még *■ a szárai maradvány, a mezte\'en ényeg Iá aat bizonyttn,l»ity ig Trtííiir líá\'tiiéTyéá egyesölé-e, .„ ^—tj^P ... ... tt-7—• kik a leihez való jogakai hasanos önerv«»y»«».
43 C a ádvármegye kőzön.ég^ a paaztal birlo-[,Mb„n tk„rjál| ,Tktur0|, t. K.zel csak az neai
zségi adózasi kedvezőiépyenek ^jj\'gondol, a ki a, leth\'s mfaoti jogának kőuStgera
eíSjőgot akar biioroini, veieszBíateti ptívTT siutnol politikai és ga daaági kía-akmányolaar*. Pedig Auozlriabau lül jtonkép mindéin aemZ\' tia>g ezen sz áltáspon\'on ni, ba méa Oly kevéssé hajtandók ja nyíltan beval áni, jó lehat államuk belpolitikájának töri éne lébOl sleg.e meg kellett laaulníok, hogy a phvileg umok láradsxg néi\'ll való ét ve*
44 Csanád\'árin\'gye közönségé az |h83 evi XXV tc-ben szabályozott és engedélye/el^ ] korcst.ai hitelnek megszüntetése, illette teli elit
korlá oú a iránt a m, kir. igi zságügymini zlerjaeire tarthatatlanok, hogy a tar i éa<r csak *<y úrhoz intézett ielirntát pártolás é« basonszel 0 nü I aan ben ataiuál pri> Itrgiumot: a munkássággal teliraiisl laeidn lámogstiis eélj>ból meg< puosull m*"ll>gen<ia esetébei>, liy tagadja meg küld\'. i odaát m ndrn nemzetiség az atlamot a abba* a
45. .Sopronvármegye köxőnaégéiiek kérelme hitben, liogy ok aan aaáiaii>> egoistnk, csak tejet-«z ár>i* által >n|t<>l< károsultjainak Hege yo cse len romnn iku«ok Márt odaát nyelvileg egyesült IrAnr. ges portok í>aa/eálln»k, melyei u|y vélork magák-
46 Sz itmarvaim-vy alispán ánnk a tör-1ró i|gelnnyősalibéti goodoskodot, ba a nyelvileg
is
elt-üiönített kiset beéget a magok körébea >zoigá-laiköieiea«t\' teá ik Ös t\'liátkó*i»»k snnak beáíáaa «h|, hogy hs minden He (tiport eérné pé ját, aa ,redmeny nemleke\'D- más, minthogy Aus<UU a nemaeiköaí versenyre vonatkezolag csapa var-hogy 400 korona al pitvánnjal oz alapító tag- k I senyképtelen l\'npe,a\'d iságokra eaoék szét, me-közé lepell. lyek közül e^yík a m tarthatná fenn m«g*t, ■
48. Nagytgrad törraybat-sági az oluizlio) pru»perála«nI nem is *aolv<, de a melyeknek rokra klvetelell vámdijfé elein- k 12 arany f>rinlra már a szervezete is efkeiülketlen >Ulyedé>e rÖ« leeodő felemelése iráuUa m. kir. m n á/terelnök vid idő alatt kell hogy elötdeaze as osi\'r. állam urkos Intézett feliratai panoáa Végeit megküldi, deíorgánizAciójái a ga<diiságl és poHiikai bqtá-I 49. Kra-só-Szórényvarmegya lörvv\'nyIj^lósftgn I sut. valamely instramentnmnál. ugy aa
az 1886. évi XXI. I. fi. iiovéllácis nlon leendő láiUiiiitál is a rész -ki) k egymáshoz vá]> v >aal-megvaltoztatásaval két ene leg háfoiíi fiíjvgyröi kozáaától lö/x az egés/oek Imtá a: b« meglazii-átlaa reudaz readése iránt a lörvényhosáshoz és íjuk aa inairumeatum resz> ii, megtagadja aa a m. kir, kormányehiökébez intézett felira\'át | baiáat, és ba megl>ontjuk valamely állam résewos^
«
Negy-Kamtan csütörtök
orgasikn< OM\'VKftaét, ikka» elvéixtra lyását kifelé 4a hatalmit be\'elé.
Zala 71. ssi\'m (4 lap.)
1900 szeptember 6.4
b»fö-|JitiBllie«<lk\'Ol el egyúttal az illélő
van rendel*« ; be jeleni ve á\'liputaasanak unanoyira, hogy s népszimlá< eae\'ndőr-kerfileli \' (cendőr)\' lások hattooaaá^a e« ázfikseteaaége miad
Ez fontos ok arra, mért nem akarjak egy parancsnokság állományában fennálló fogyatékot, államban a< egész uépességnek már saiote
főderaluzlikn* Au*ztriáv,il lenolartani is eddtggi j baleasámitva «blie » 4árgy<lá« alatt

s\'örttségaL.
[míg keresztül nem vftt fogyatékot
levő;—de ia. Ez >n I
Ea a», a* Au«stnábaa érek óla tomboló pri-. kimutatások alapján fog elrendelletni, hogy mely vilegiumiébnly,. melyből a némutfiségejf még uzj-parancsnokság hány jelentkezői és invjy eir«-
első luddum intervallumhoz sem Indiák msyukai dektöl hívjon be a
k ereszt űlkizdent, msly folyton Ma. hergelt ókei.\'. avr».--—-
höiiy a kölcsönös gyflliijeiet táplálják, egymá-l anyagilag károsítsák, as állam segélylorrá\'aii; kiapa-gatak; mely mindegyikőjük elölt halálo* { bűnnek >fioteii M.bo.y a többiét nyelvis tor- ) >en, vagy őnkénjt beletörődjék valamely kötő* nyelvén valói egymás megériesebé. Ezért mindé-j gyikAk ké|eleghet a büszke tndatbin, hogy dns; ős-zegcél hozzájárult ahhoz, hogy politikai ön rendelkezési jógák közöí. szerveps ntm nűködbelik.
Igen, Auixr a minden neiuseiségs adja aa illámról megfeledkezettel, mindegyiküknél He ruldok és tiregrek viszik a nagy mói, még a üemélétnéi is, kik as államiság lényegéből fo fó posztulálntnokdi német-nemzeti Ijirvival latjak el » ezért ssiote kihívják ellenük 11 Obbi nem-
prőbaszolgélat megkezdi\'
EIB1H.
állameszmének
zeliségek ellenállási1. £r mind sajnálattal foh\'ó- gilyre vállotlalls lón kell remi&nk. mert az Aui\'lua ue■zeliaígé 1OÍ1 1 síd tag*, mtlr arertekben 1867. XII 1. c.-b« valj
Mlrielw lialál megerd\'ődésetofj azantztsi íseven TnvSrus hélfön délután bemen1 érvenyctilheljat líii iu.-tjOllsbgrgeF-Jafctilí l\'etoti-nlüai-fűszeres mfoirilia\'"fogva, űgv a j ra<Mjikoda«anttal; I éa ott Weilelenfll ősizSroiivpti. "Aa aggastyánt jtr; ainihb haló i aggkora dacara meg mindig sforgalmasan
I Ésir ailllf "íiepsiííese.
Fontos ajiUst léptetett most élé be a m. kir. honvédemi a>iniszier. A< erre vonatkozó rendelet főbb pontjai a köve«ke/.ók" ;
A n. kir. honvéd gy»iog«ág részéről a inr kir. borvál-tz\'avon esendőrségi állom anyának kirierziiesere ezentúl éren kint augusztus J3T léével 112 ifinyl honvéd legényséi; lesz rendelte/és re bocsátandó,. mely ősszegből egy-egy boaved gyaiogearedre 4 fő esik,
A p«t n (Tőr-ég kiege.zílésének ezen uj módo-sataw -való átmenetnél erendet\'e*. niífnut ezentúl a e rendőrséghez lee-noö önkenie*-. jelentkezésre és pedi , az 1900 évben csak oly egyesek sxól th lók lel. illetve előjegyez be-ők, kik legkevesebb bal h»vi, az 1901. érben pedig
-J ® 1 1 f u u mj ,viij \'i^t.
ezolgálalol teij-sieliek, n>i« az 1902. éviöl kezdve már csak a második ténjlige.i szolgélali] e« utolsó lelebeii illó s önkéntesen jelentkező | allúx\'ek, Arveztlő. és »1 al na* honvédeknek j engedhrlő meg * lent mrgál api\'.o\'.t számban i a asefadörséglu s—(ifób\' szolgálatra—ttW—béu»z" ■
teriidől uun, 1 kinltá ♦■letet.
tudatába meol át.
Hasánkban, hol >nn)i iok I nlos kosfasdsaági ea nemzeti felads\' var megoldásAra, kélasareaaa szQkséges, hogy mrgazereaiQk mindaxokat a j tanú ságokat, ine yekei népt-sségfink caládi, tár--adalmi, pmáikai. callurália «• gaidaaagi a tapo -i táoak alapos ismerete Of oj\'. Ebbea rejlik a hagy áitaláno* népsa lálít rend.ivnii lontoe* sága s e fontos -ág tudata vexel e a (órvényho-zisl, a midőn as 1900. évi népszámlálásról siőíö 1899. évi XLill. t. (ü. meghozatala által a magyar korona országaiban, as 1900. é»i december hó 31-én létező állapot »<erinl ^ általános népszámlálárs tartását rendelte el, gondi-skodváu az eszközökről a jrégrehajiáa sikerének bit-
lonitásár.i. \'-
Nem kétlem, hogy tekintve & fontos közérdekei, mely a népszámlálás sikeréhez (ötödik, a nagy országos munkálat loganatosiláss körű
legnagyobb buz-ealmnt ea a legnemesebb versenyt fogjak kifejteni, anntt\'al ia inkább, mer a uepaaamlaláai I mnnkálatnak sikeres végrehajtása, a munkálat Weiss Hermann!M^ lerjedelménel, sokold huáganal is apzd> inin íMinfitn ^•"••"Tiekp^ágsaal s eg)Éltalaban ege«s suvoHaaál
lörvériyhi\'óaág <kn >k, vala-aint as ág-lnnk. * IníriKoknair—éa r. t. »>» -|ro»oknak, a kSzsagi_ eluijaróaagoknak, kiiiönó-
— KaktivS B e r g er Emil báró I erliui nagybirtokos, sugusz\'us 30-án vezette\' nllárliot
pariimrnt, a gódomlu mi Zalán :Lipót János én neje s<Ql.
IHhft+gajfceif: Hermioi leányát, Márgi ol Üilatonr Földváron. As eikeleat Kirner Károly belvárosi apátplébános végezte lényét egyházi segédlettel előkelő násieközőnség jelenlétében .
- Mrvmi»fy«r»»ll»a. (í sl el t n er Sa-lal úgiítf, iörvényható<iM>k a iámon nkani/sai borkereskedő kiskora fia, \'Géza, vezetéknevét belügyminiszteri engedélyijei ,tier
____J*rt ____
szivszélhQdéa ert^ rnefy rög\'ün! a k»<aézi t* köijegysők<^k, magának
— Halalaiáa Lénárd Ernő kir. löi-jegj o ea neje »z(tl. Saliilltnszkt Jotefia a maguk
köiremflfcö\'lését feltételezi./ _
A népszámÍáláMb.m re-stvevö^ összes tínztvi-
t* gyermekeik János, Détső, Miklós. Mnrgit esUe|ok ö-sziian<za\'oa küziemü«ödése erdekében M;írista nevében megtört szivvtl jelentik s ere fölhívja a minisilera törvényhatóságok első Usrvi. tetl leanyuk, iMőleg tativérjflk Lénárd Martának|aeldii. hogy négy heten beiüj a népszámlálásnál JU nap< aulyoa szeníeaes Is a halotti szeuV-égek [igénybe teendő 5«szro közigazgaláai liaaiviaelö-
ájtatos felvétele Után L ési szeptember há
éjiéi után 5 perekor, 18 évrs kordban bekövet-] uia^i\'ftsifírk megtel- 0
«Ikst >li ts binja mag
lilét
mt-M-
kezell gyászo< elhunylál, slb, Keszthelyen, 1901): 1 iinpílSa meg a
eljáriai módozatot szá ulilókerOletrket, melyek
községekben aaeg-ihök;—raaárok, vármegyei, ván<w isstvi-e\'Ok, erMmeaei.b gardák, magán ;Ak, tpvábbá lelsőiskolat slkalmszabdók. A számláló bi/to-ok oködeeM
lasa.
Ezen lelszóli\'ások, melyek a loyo évre nézve, aibuinyiben már a szükséglét led.ezte e l, mellőzendők, évenkint május hob<>n eszközleudók esj tealü e\'e «zeplember bó 3-á\'n azoknál al alában szem elölt ta>tandó, hogy a megjelöl sz-mo egénysrgnek a eiei dőriegl.. z grQii,t tartott.
való idöe öüi át épére által égyuKal a lábori , ., . . ..... rr . .
eaeadör»gi iotezmé.,y érdeke is elömesdiltstik, "fm e 0 «P<\'sélökné.|«gyz4kének kiisaai áOrá
évi szeptember hó 2<sn. Béke poraira: - , — 1 várm<K,ve kásából.
ségeaNagyasszonyunkboldogaltJtrzsébe llelkészek, nyng lijáiott állam királyné O Felsége gyászos elliunytánakj ^ÍT "zrtp TisztvfeBtflkr-1
évfordulója folyó én szeptember 10.re j^JJ"^___________
esvén, ezen okból á folyó évi szeptember |n„pj djj4 j.W| e koronáig terj-d »s hó 10. rg. liirdetett törvényhatósági | kSzhivaialnokoknJfc tevintefdők; bizottsági közgyűlés folyó évi szeptember J — hó 10 ón. délelőtt fél 9. órakor fogjaok. megnyittatni, hogy a vármegye legmé- hogy az általános választást minden lyebb. gyászának ezúttal is kifejezést1 valószínűség szerint 1901 április vtigén adandó, a délelőtt 9 órakor tartandó rendelik el és 1901. június gyászisteni tiszteleten a törvényhatóság! jain tartják meg. testületileg résztvehessen.
— Várokl kttiyjAléa. Városunk \'képviselő La ng y a 1 Lajos lőj\'eyyzö. b. po gármester elnök\'ése alatt köi-Az 1901. évi viláezlda alá
As Alt. képvhM-1* vAImnbU aok. Jól értesült forrásból jelentik,
1 10
nap-
\' aUkt lölyilb Ifitekádtal teli Tffti, boay lelssAttlásoknak kivin! eredménye tényleg
«m« n>eg-
— Tinta I Az alaó-\'.endvai jbiro»ig nátaat nyelvű átiratot\' kap itt a lip\'s i térparancsnokságtól. Ezi az írási a biróság elinlézetle 01 visszakttldle egy vég<4a kapcán. amelyben sz< fejtege: (c, hogy az 1568: XUV. l.c. 13. §. érlel; meben as á\'lamkorinány ál al kinevezett bíróságok hivatalos nyelve a m igyar nyelv láván, as ft e r t e I p n d y Beia, E le k Lip il, ds. T u b I y 1 ihbot lU^fll m". d«n beadiáay e. megkrr
Heg edüsl®ll8J"r "Jel\'eo <f *adó. A túrvéay ezen ietéske» déseibez pedig ugy a polgári, mint a katonai ha-
GjL u 1 a: Y1111 Laios. és Ili_
^ & elváiják Vz erredparárctookságiól. A ILáulA, v. képviselőkből álló bizottság köldette,™ Feháf
kérde.as felbiváaoki ál semmi nemű mellékindo-, lL _ A ^ iikoU.xékl névle? -
81 a 1 a y Lijos, ilj. 11 e g e d fi s Ltaz fi, F a i c a La j os, Pl á n d er György, idb. H e g e d ú sj Esztergomban László, tdb. S l es sl in Ferenc, dr. N e u h i td-1 e r Antal, a polgárin ster állal felkérendők
kokl>ó> a hOBvedlegénysrgnek a cariidöraéglirz való önkéntes je entkez- sét korlátozni nem szabad.
A felszólításoknál a eiendőrségi szolgálatban a csendőr legénységre háramló előnyök kfilö ö-sem kíemelendők.
Nöa, írni és olvasni nem lodó, valamim ke vétibé előnyösen minű-iiell legénység a felvételből ki van >ir<a.
A (elvételre jelentkezők .Kótelezőv\' tartoznak *kiálli aní, melyben magnlal{elvételfik esetén a c.-endörsé)Uél bárom évi rzoígálabakóteletik ; a kí-kóru jelentkezők részére asilöi vagy gyámi „
beleegyezéi a csendőr paranc aokságok álul fog ;ssámbw jelen. E«n Ogy 30 nspon be üt beszereztetni.
A esendörséghez prófiaszolg&lutra önként jelentkezette nek száma az elU jnpi homtd ke- delemiigyi miniszter most adia kf- rendeletéi az
ka|>patkodi>i \'srtosik.
— A MegaeiUl péaitárak ervtsal.
szeptembér elsején aa orvoa-Iszövetség kon^res«su-a előti a magyarországi kerületi bet gsegttő pénstartk vezető orvosai
i-j—-j—;-7— .. . -^-^r- .tartottak országos értekezletet. A.isoacakiiasaoa.
lesznek Usztséfók megtarli<ára ás a mennyiben j n me)y , Magy,ir K„41y (og.doban folyt l», cl.
e felkérés eredménynyel n«m járná, a tisztségek betöltésére szö-siges iniéaktdéaek lógnak. — A Tkomka\'féle ingatlan megvétele tárgyában >eU tiőrrjMZ\'és tárgyalható nem vnli, mert a képviselők nem valtak a kellő
qjból
tárgyalás alá kerfil.
— A Mép.aáBaUláa elStt. A kiregke-
nOkké egyb mgulsg Fii i e d r i c h
rft éti paranc-nolsagnak évenként jut ius bó 1-én bejeleniendí.
A esendCikerfile\'i (csendőr) parane<ii<-k>águk — miután a hozzájuk beérkezeti összes adatuk alapján a j- lenikezök lelvehétősége iölölt bals-roztak^ — alkalmas jelem későkről « honvédelmi
1900. évi népszámlálásról szóló 1898. évi XU1I L ez. végrehsjtist tárgyában. As összes törvényhatóságokhoz intézett rendedet bekezdésében a a következőkben n\'al a mintsz.ler. a ^népszámlálás nagy fontosságára:
>A legfontosabb állami és társadalmi érdc-
Vi mos ir
megfetetnl Iegyetemi magántanárt, a badap sti ktrületi be* tegaegillV pénztár löorvoaát választották meg. A< értekezlet TOiiUrabb határozatai\'. A pénalárl orvosokat véglegesíteni kell országszerte olyanformán, hogy allisukt»1 csak fwyehni ulon legyenek elmozdilbatök. A pénziári orvotokat be kell venni a nyugdíjintézetbe. As orvosi . dijaz&sr # nézve elhatároziilc, hogy a rőtUn péatiári tagoktól évi 2 koronái, a nős tsgok ói pedig 4 ko-rónát\'szednék. A fuvart u betegáp"lá<i aoyagból ledesi\'. A bol nincs p4»at*ri orvos, áj^mi or-
— ii . i___l L i\' k .jnU.i
minisziéihez minden n jobns hó lóig ugyaao-jkek tűsödnek thboz, hogy a or\'tágok \' répease*^meyál(apiiáaát lyan ki\'iulatáat lerjeaaztnek Ü4, mint asa kö ösigOknek lőbb vitzonyai bizonyos időközben ált a hadsereg ^részéről évenként •atengcdati önként Iános ntpszámíi lis állal kiderítessenek és meg-
vqs vtgye át a-iagok kezelését. A kW*\\%tf> bal-esejbíz ositaa érdekében kfildó Uéget m neszlenek a mi< i zterbes. Végül kimondták, hogy -uAk-4-gesnek tanjá\'i a pénztári orvoaot osövetaégenek
Xeai kikerült itmpeml lapis Horváth Lijoii a leiár-teaaplom «zulgájá
Nagy-Kame* oülörtök
\'• i .11 . J... .:.<■ , \' § i -■* \' r i \' | | | - ■
folyó bó t-án ■* oum utáü figyelmeztették arra, hogj , toronyóra B perccel met; felment tehát a toronyba, hogy » érát nífiiny pmS meg-állit\'s. Lennagyolib msilepetésére a tórouy padláaán egy, férU a\'akoi pillantod íreg, kire rifciállolt. liöíy mit tere* mi. Peleiéiül ast kun i megsiólitotlól, hogy ott aludt Mivel pediglen a templom padláaa nem eaokot alvó helyül sio\'fálal, a templouiasolga luaaladt a toronyból, bezarm maya útin aa ajtót \'éa rendőrért sietett. A\' rendőrök le is íovták atnlán a templom szokatlan hálóvwídégjét, ki a rendőr-eeg előtt igen jól imert egySn, —
Zala 7i SEáffl lap.)

I9Ö0.
László kiskar.izsai iUetrtíéjiü: 32
mert. éve<
Fiiak bádogon
tárgyaltak. Ezen * harmadik ülésszakon ie 3 bünütyet lógnak tárgyalni. Egyik tárgyalásnak Mer-tictT Károly sálföldi lakóé a főh^le, aki siáodékoa emberolé* bűntettének kiaérlítével van vádolva, a másik vádlott Nsgy Sándor betéti lakóé halált okozott súlyos teeti aérléaérlr-a harmadik Horváth Karoly s«t.-bék*llat lakos szintén emberölésért
van vádolva. Az e»kttdi-biróság elnöke a zala< —«.-.-___... ..._____
egerezegi kfr tőrvéuyszéílől Stransz Lajos bíró s! Jamoat\'áeáva.\' hét szavazó bírák Skoday Aurél éa Szirmay Béla ( osztják aa országot, bjurák lesznek, jegyző Horváth János, Az esküdt- helyéi i szék megalakítására akővstkexő esküdtek vaunak kisorolva: Dr. Felejti Alajoe ügyvéd (Sümeg), Mage\'by Géza uradalmi fejügyelő (Altó-Lmdvs),
szeptember hó 64a
7L
áivétetni, vételáruk pedig aa tladó nevetett, kir.adóhtvatalDál eaeileg raak 1901. évi január hó folyamában iog fplyóvá tétetai.
— As ála<fgt*aa4g«gy Uleaiiillin, Az állalegéstaégügy álla»o»ilá»a 190h január elsejével lép éietta. Ez ár régéig ki lógják o— vésni ts állami ál a\'orvoaokat ia, •tám\'ienot hatjrázaf. Az Allategáazaágtlgyi\' közszolgálat ii-á la t egészségügy i kerületre nek aséfc*
kővetkezők : Budapest, Pc irsonv, Veee-prém; Kassa. Nagyvárad, Tainearar éa Kolosvár, E kerületek élen állategészségügyi le-ügyelők fognak állani, a kinek az al\'ant állatorvosok
... „.„___„_____PH HJjj R(R ■___._I____|_■___|__|B_■ |..... kisek aa ál\'aari
•egéd"már négy Ízben voít lopás miatt büntetve I Skublice Jioő földbirtokos (Z.Egerazec), Pulttá ni | kőzvstlenll áíá lesznek rendelve.
fog-óa I
éa"esak az év elején -hagyta H a sopror.1 házai abol 6 évet töltött. Ki-zabadulás* fegtötbnyirs munka nélkül cs»»srg6<t, aem volt, baceak a kői házban nem Filakot bizonyára ium. áj aio»*éi viiie a lemp lomb-, noíft atl állitja, hogy a mise meghallgatására mPDt oda és togaima sincs arról: pen került a padlásra.
Géza báró földbirtokos (Szigliget), Fatér János I löldmives (Nagy-Pali), Zatbureciky Marton fldb. lakása I (Tíirje-ZsigmondMza), Semetke József földbirtokos leküdt I (Gói\'áafa), Lamtn Léo urad. pénztára. (Bellatino), j Soáa Károly iöldmives (Dedes), Rizner Ferenc] urad. pénztárnok (Sümeg), Bárdió (íyőrgy dr.1 miké-1 közjegyző (Sümeg), Bekéjiy István földbirtokom | (Díszei), Szvaiy Uela erdész (Tapolca), Talabérj
75T
— ÉI1o|m><i halait. A maga nemében rend-; László földbirtokos [Gyürü-J, Hajttató Józsaí \'öld
kívül érd kta d Igét irnak estlfiiöről. — gjOtőrtflkfca
lapunknak Somogy «jjget -O-ta-Aa Dá-
mives (Ságod), Németh Sándor tanító (Csabren dek), Sitiger Bernát dr. zabbi (Tapotes), Steker
ntel tharo-t Uko« máafé csztettdlb -beteg fiátTvíoce töldbirlokűs (Salomvár), Iaoó Ferenc ügyv Cau^óra vitte az orvo-liot UtkőzbetT aionban a | (A Lendva), Kis Déneapolg. tsk. lg. lA.-Lendvti), kisgjírek meghalt. Orsós Diniéi » piei Deme Gyula gazdatiait fPeteshá/a:, VirkuaL\'ijos holnea rf, mi* odajwr tnpwraót éa keresztet: toldbiriokos (K -Kálóg(a), Eitner Sáinlot főldblrt.} vásároliu a boltba, beletette egy zsákba »» ott | (Salomvar;. Beatrédr Lá«alé lőldbirt. bagyta kocáiján * festett pici koporaót födő\'. Nagy
Ttiltl a«i«tr«ii Vonatok erkeaeae
korcsma ndvaras. Kékre i G szer uyu s tanító [Z.-8at »Gróih], Nagy Sándor j Ixtiimi I l-t
-1___>. ____L ...... \'aMIÍW..I---- II/:. O m__1 D l. . ____l- it____.J 11 __
vásárolt át ea csipkét «sem-*
korcsma udvarába, de nagy
íftldt.irtokoa (Kit-Kőral, Bo«-hán Gyula\' üsvvéd j | [Z Etet szeg), Botffy Pétír gyógyszerész (Zalá-
ssoiuorkod\'i | S/t.-Gróth| Kelemen
apa mexlet«ié*«. mikor a, t-öcsin liiaba keres ea ISüroegi, Berta Laios zsákba, rejtet ki* halottat. Valaki az<»»bi«tumbea, 1 Helyein® x-koátek
Károly reáliskolai igazgató , gasd<tiazt [űeodva\'lljfalo].. (Wtoa) Nemeth Ignác fütdbirioko- •
hogy * Mákban valami értekes holpi van. a j (Z.-Égerszeg), Roeen\'hsl Jenő dr. orvoa (Z.-Eger-kocsii\'ól lllliili a kii balottat A—esesdftraág »aegt, Neme* -Oyuía a. teleiikőnyvTéfU (Zala-azonnal a balúttrábló keresésére indult, a ki a | Egerszeg) SzücsDrzaő bér Ő (Kisfalttd-Zslaasant-Í szokatlan zsákmánynak aligha örvendett valami i Iván), Baumgartner József n\\. tsséki biró (Ztla-1 tpUago-an. A kia lioHtehlei c-ak másnap reggel i Eg-rszeg), F ngler ^tltálv kerosk. (7. =E) Matusek [
i.ill.. L. ___ . m.1 an ,nn Lintil Q mZTti VSIIllí I L ufuu Lr t ■!> Imiiii IV 17 1 (TAhi.Iv I
talállak meg a városon kívül, a mély árokban.
— Kareak. tnuone lakota. A helybeli kereskedői tanonc-iakoiában a beiratáeok az \' 19U0-1901. tanévre f. bó 9 én delu án 3 órakor B községi p lg. iskolában eszközöltetnek.
Hur%6» feesM Evek ila sBf~ getjük már utcáink- és tereink jelző táblával való ellátását és a házak azá-
vaauti | ktebard keresk. isk. tanár |Z.-E.] Skublics Károly földbirtokos (Betsenyő], Ftscher László kerask. (ZaiS\'Egerneg.i
— Hettnyl gaidatágl állat vas Za-lavárairgyrlirii. A megyei számvevőség által ótaartliitou atatwatifca amrint Zalábaií v*" !&96ö ló, 7247 csikó, Í9fl szamár «* őszvér. Szarvasmarba: magyír fajn felnőtt 17285 drb ; növendék 7367; bonderes felnőtt 2098; növen-
[HkWraya
■arra | U)tkéi;M )
ü r a a i 1 4
10-• ;
6 , m
4 ~TT~ 8
1 U
Sí -W-40 06 07 4á IS <8 na
04 •»
m t»
10
14
H i «t
yawakav (mai aaaaálj tMI
—»— 7 i !■■ _
0 1 a. aaaaély (
1 - * art* taamál j 9 , *lj«l BráW a
i a 4. a.
*
ir »
0N1
rwt »
%m ttMMKMy 0 á. S. 0MS-áÜ** . »(t*t vatjxa.
í.r
4. a,
irm cr*>*
Vonatok indnlása.
■u4tpetl
( ára 9 .
47 parsakor r»ty»l gjm nn|
mazását. Ismételten figyelmébe ajánljuk 872; \'árka 61325: növénd k 32099. Bivaly
a városi tanácsnak, hogy ezen munká- ; "8^" .lJ32„56593 • btrá,nT
latokkal maiit már kenni nom lohat ??Bft.<UM-"lt ^ A
latoKKal most mar kóBDi nom ion«, l4k fi4nu 3öT«527 h uttrandekeke 10060".
mert a népszámlálás ezen kellékek Wá- Tenyé^mén 76; magyar fajta tenyéstMka 269,
arában csak bajjal lesz keresztülvihető. I idegen Isjta 797; bivalySika 20, tenyészkan 9*6
IIia.. még sok háztnlaidopos sincs tiaz- jtenyészkos 966 drb.
tában azzal, hogy mi is tulajdonképpen
azon utcának valódi neve,
háza van. A közrendészet, a
— FáMretJem rnztályaorsjegyet L n k á c a melyben Vi mos baokkazanan Budapest V. Füsdó-atca 10.. közforga- egy egé-z 12 kor., egy tél 6 kor., egy negyd 3
sinyli a ren- kor\' nyolcad 1 kor 60 fill.
179-6
KSsg&idaiág.
-- A gaknnaldelrA!. —
A gabonbttaletben nagy lanyhaság uralkodik |s vétel csak a S\'ükaéglet kiegészítésére ssoritkoaik. i l Bab Írást igen nagy aa erdtkl dér.
Araiak helyben a következők: per 60 kor. Busa kor. 7 10
lom általában nagyon dezeti állapotot.
— Ltpáa. ösv. Kimy. Antalné V^rőa-martymcai hástniajdonoenak szombatról vasárnapi a menő éjjel nemvárt vendége volt A vendég nem .mindennapi nton jutott a lakost* lályba. A kaposunbt nyiló szűk ablakon át, mely nyitva volt, bejutott az éléskamrába, innét a konyhába, <>nnet a szobába, a hol a háziasszony felnőtt tia aludt. Észrevétlenül ju\'ott be mind-ezen helyekre, mart aa ajtók ia nyitva voltak; |i eltávozása ia éazr*<e\'Jea volt; de bogy látogatásinak syoma tegyen, magával vlu egy tuts ?zöst órái, egy íéas alsó raokoyái, aaelyaek ta-lajdónosa azonban a csatádhoz tartozik, egy ori felöltőt 4a egy lakaté kabátot Aa ilyen lopások nálunk napirssden vasnak, óvaaer&l egy Igen agyasért, de mindeddig igén cétszerftsek bizonyult kéazüléket ajánlunk : a kulcsot, atelrlyei agy a lakosztályt, mint a kaput be kelt zárniI
1 Általában felette szükségeknek tartantlik, ha ^ , *
közbiztonsági arcai pont bél szabály rendeletileg kő-
tciezUtoének a káztaiajdonosok, bogy a kapnk — Oraaágoa láteayáatlét. A (oldai-*sti tíz órán tol nyitva ne awradhasaanak.Ezen relásügyt miniszter értesiti mind<sokat a nán-isteakedéa még a közerkölcsre ia jó bafással < tolsjdoao okai, kik eladó oiéoloeaikat megvétel láima I végett aa állami lotenyáaaiatázatek rásaáce
— E.kűdiaaéhl IStSrgyeia««k Zate- felajánlották, hogy a b-jelmtail telje* kora Kferaaegata. Ebben az évfen, az uj itelkeién mének biaóttlági msgstemláláaa ás esetleg <Mg« áletbaléptetéaéáöl fogva Zala-Egerazegea a l*ík vásárolása Zala-Egerszaiaa (ilyé évi ülésszaka lest az eaküdtbir^eágnak szeptember a se pia m-bar hó 1 7 én I ig eazkltilttlai.
17—19»éB. Mindeniken több rendbeli bűnügyeiig, negtásáritit stéalovak s k*ly<aioéa figui
%
» »
. • 11 Srca (WIm) 4-
U
-a-
tf
lela ItHváa I
Pi l|>rk»f 4 »
»
« * 11
CaákUrafá 4 Sara ) 4 «;«k*a|«i I 4
au
03 U
06 »
-m-ii *o
41 10 at 17
17
ta
M
no*i vatya* tL a. aaialtjf 4. a. ff— á|»t ataét;

4 Tl 4||tl aaaaMf , 4 a v*tjr*s i raggal Miall , áátk** ir*n 1 i é. a sassML , **t« |/w» \'7 | 4. a n0a
a tstiaá^ i
Jöt
Apró hirdetések.
■•nlalort,
Rom
Árpa
Drsaági
Zab
Bab
620—40 680—030 8 40-690 6* 10 7-60
aiságpapir 100 kilónként Kapható Fl-chel Fülöp Nagykanizsán,
M -"korona belybaae k tvey vkeraekedáeéNe
Kgy valádl
dan-dogg faj kutya jstáayoeároa eladó. Btívab-bet Kiaa Arpádeáaál Rákóczy utse ÍM. sa
TOMI
Laplulajdooos ás kiadó
ISCHSL ar\'O\'ZaOs*
Nagy Kanlasa, wfltarttHt
Zffta 71. riz&Ha (g HPT
(900. szepIemBeF M ifi
Hirdetések:
A boldog- lángkor.
— Szentesi levelezőnktől. —
At élet rendes kiíriilményai kOtfiH örömöt • boldogs*tol inkább éret t gyermek, kitek Játéknál egyéb gondja oinos, mind akér as itya, ki uomjuhoirt kereti korának Gr#aoít vsgy akár a férfi, ki muokáját asereti t annak gvü-toölc»»it élvezi, Leginkább sajnilatra méltó bizonyára ax, ki elérve at aggkort, neretteisek ragaszkodásában <a csak akkor gyínyörkőthetik, ba egétsaégea. Valóban különösen ebben a korban olyan kincs u egészség, melyre ugyan jól kall vigyázni. Ha valamely eaet folytán elv^esz-jBk egésxségttnketr mily- boldogság, ha ujrs föltalálhatjuk a mily megnyugvás az élet Bég hátralevő napjaira. Vigyáznánk kell, bogy egéasnégünk nagy ráikodtatáanak ne legyen kitéve ; a legfontosabb elOvigyátstl rendnabály as, hagy vérünk tisztaságát, erejét megőriszők. -fisak akkor tudónk brtegaégpek Mlwttállni, melyek -bek nagy hatalmuk vau az elgyengBIt s«er-vezelre. Caak a vér ereje bisztoailhst egész* tégss aggkort gysageség selkttl.-A bánat, szomo-nwag, mély mindenkinek sorsa, nem gyós le oly\' ■yeiaaa t kgaajebeu el? laelMWé. nial áifctkT ét taati azenvedéaeket. A vérnek egy batalaaa helyraálliMa hámulatoa eredményt^ ért «1 érméknél, itjunál é* öregeknél.\' Kimondjuk Herényi Istvánná úrhölgy (Szentén) esetét, ki oly nagy korban k vissza tudta nyerni virágzó egészségét.
— Jóllehet előrehaladott korú vstvok — iria— a Psi píls\'ákat olyaneretlményayeíaTkareaziam,
ifigy teljesen teiszerelt lakatos műhely azon-
a
nal eladó, a hozzá tartozó műhely és laká pedig bérbe vehető.-
Bővebbet Frank Ignác vaskereskedésé-ben Kes/t.hplyfiii.—--
la minőt hatvan éves korom melléit már igssás nem reméltem. Ma igeo jól értem magam és boldog vagyok, hagy önt fölhatalmazhatom toraim közlésére.
A Plnk\'pllalak, mini a vér legjobb helyre |állitói minden a vér gyengesége ál\'al létrejött betegségei s legnagyobb sikerrel gyógyítanak. Ilyen «i vérszegénység, a sárgtaág, idegbetegségek, gyomor- ét bélbajok, reuma és izomgyeogeaég.
A Piek\'pilnlák kaphatók Magyarországon a legtöbb gyógyszertárbsn. Egy dobot 1 iri 76 kr* éa hat dobos 9 irt. Magyarországi főraktár Tó RÖK JÓZSEF gyógyszertárában,. Budapest, Király\' utcza 12.
Hirdetések
felvétetnek
fisiulel fülöp!
JJnncpi ...r k
= ih/iköntvek
AZ IZRAELITA ÜNNEPEKRE MAOYAR ÉS NÉMET FORDÍTASSÁL
aihMM tttafce a ha^t
klaááikaa. tlátlll^a«B ,
l/wöpenyck —
Közömton.... (THALESEK) oraiw- ta .....
SELYEMBŐL KAPHATÓ* LKONAOTOM választékban ts leoolosömam
Fisdul Pilip kiiyrhmkésÉH
NdQT-í 4NIIi<ÍH. #
könyvkereskedésében — NAGY-KANIZSÁN.
jt nagyérdemű k&tinsig figyelmébe ajánljuk dúsan felszerelt raktárunkat —. norinbergi, dtemfi, játék.- nri és aCi M aj, . NV4TUIKKUBCN ... —-rövid- és szAvttt-árakbaa**
4 laszti Testvérek
Nagy-Kanizsa (1mÍ-*oÍ m lill riinrii iImici iililifiMit
VWiiii megi eudeté ek |weUh)iilalU»al Isfcizteftrtrtfr
^ayton&Shuttleworth ^
\' ■«5gazéatágigéW*reaok <£ BudapöSt • lnJHayieták árak meOttt sJéaSatuk!
^ W WW VWW W W W W W W W w r\\AAA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAA^
1
Bükk-makkoltatás
A vocini uradalom erdőigazgaláshnál 1900. évi szept.
W hó 15 én, az ez évi mintegy 80.000 katasztrális hold y v^ (erjedő bükk makkoltat ás bérbe adatik. Az erdőrészek, w H illet v« az ez évben pl. sikerült bükk-makk megtekintése O v szeptember hó 16-ig mindenkor megtörténhetik mire Q Q nézve a jelentkezőknek alulírott erdőigazgttóság részéről 0 S megtelelő segédkezés nyujtatik. ?
Q Ajánlatok az egészre, vagy egyes részekre 1900. Q w szeptember 15-fg alulírott erdőigazgatóságnál nyújtandók Q C be ahol a közelebbi (eltételek is betekinthetek. ö
X -A. voölaai uiadalcm X
X •rdóicaztatóaára. X
Q 280-2. "Voöia. (SlavonJ.ét"barL). Q
XXXXXXXXXXXXX] xxxxxxxxxxxxx
Looomobtl és gőzoséplőfrép-készletek l\'.n\'ftv**-
tertkM lántmr w«nsté»»a. MtMr»«*«ollk. lll llT nná>. kMkürnlk. Iinlá I
„Columbia-Drill"
Llncotnl törzsgyánmk s világ tsgnagyobb locomobü- és cséplőgép-gyár*.
Ideál
•-0
a legszebb és legjobb levélpapír díszes dobozban
■laáealile alakban a legszebb éa legjobb Carte de Correapondanoe dtszss dobosban, ■sas kapható ■■
FISCHEL FÜLÖP könyv- ós papirköreskedósóben Nagy-Kanizsán
Nyomatott Fiscbel Fülöp laptulajdonosnál Nagy-Kanizsán, 1900.
-f—
TUwÉh «|>ttat flMkat fli\'<c «*«M-lll>ÉriWtil
wrtHMlflI Srtseaaat l«t»«t Iftftt-1W i (, Ml MM
lé* IdtMilM • ftp »a»tu»i riNlA aaealkaaé
Kialé hivatal
yá..rti.Éni»; nap ktn/r
Huszonhetedik évfolyam 72. szám
ZALA
Politikai lap. Megjelenik K A0Y-KAKIZ8\\N heténklflí kétezer: vasár nap t csillár tűkön.
-Eomsfrarnar
tm || Imh
fWm . < J^H
Hitfillw | tmaa
MftHMr vMlim pl flllw
f£)SÍ«M«»>, -|Im1H 1 H t*Mlk«»tt FiaW rutf •< >i<l»lh Maa4i
BératwMls* i**«M atk u Ul (afaéui*** «
IOM Ma tn lér
■i itw
Najjy-Kunizwi. 1900.
FaltfS* iiiftNill Suti*? *ừf*r liMtM/Utén: li^w
Vasárnap szeptember 9.
()SZÍ nyaralás. ebben. Hisz az ftazánk klímájában ráz caak olyan meleg, mint a káníku-
\'j egyike a legkellemesebb ávizakoknak,\' Iában, a hós meg ásványos víztől egy-
Közepes állású hivatalnok vagyok, a külö|JölM)n mÖH atlgiuztu-1 napok „tán. fonna keserve, arcot vá^Sz ivó télen-kinek ogyíölŐl javadalmazása, d« más- H4nytlor tapasztaltuk,. - ha az idén nyáron, de ha a fürdővendégek éppoly felől tönökeu^akamtai elhatározása. |(bm ,J()gy roilyen Dehéz megválni a j haaznoi az ivókúra az olctóbb szezon-_ . \' 8551 wöra, s . Balaton partjától avagy a Hegyal- ban iá, kevesebb hasznot hajt a tulaj-
7 ? "nyír* hogy évente tember olgfí rmp)aiI)fln, Sok. dowmoknak. néhány bitet a 10város gőzöa levegőié" . ___■ ____ ., ,.
M távol . azabad UnnLat öléntőlwT ítífe £ , S^^N ** • ™®L ^ gyógyfür-
hessek. A. idén . 4-ft m (km ma-!\'5" ^ ™ -Jf. Karlsbadban télen is, kemény
radt, mert, üü jnondám, szegény ba.l_ A na87obb baJ M ho«y M igen.hidegben, hány éa bóay beteg keres aintcr szándékát a boldog fónök bírja..11016 J®*"0\'?! üdűléat A szezón meg eltart október
Bizonyára ismeri mindenki a sza-: Hlraliuas kép, apiít níilm.b /u«t7Pl végéig. nnvemherig H bánj ái liáf badaágbeosztás intézményét. Ez egy\'egy-egy fllrdő képe nyújt. Elhallgatott olyan hely van Tirolnak s Karinthiá ■l^gjA hAnnyii, annál keUnnoaobb-a sene, el az esti séták vidám kacza- nák, a hoia utókurára megy a közBn teendője az u. n, elnöki osztályok al-1 gáea, a\'forráaviz a földre pazarolja gyógy
kalmazotljainak. Alig sütött ki már a] örejét.- A parkokban alig lézeng egy-két Nálnnk minderről alig lehet szó. A nap sugára, számtalan beamter töri ezen vendég, az sa igen szívesen látott vén- közönségei ivó. és fürdőzurák rendsze-
-• fejét. Iparkodik intodenkl Jokor a nyár dége a fürdőtolajdonosnak, aki miattunk rint 4 5 hétig tartanak. Kinek na Unna
közepére jutni a listán. Aki tehát nem kénytelen konyhát, szolgálatot tartani, előnyös* ha ennek végeztével má* helyre érti a farkcsóválás magasabb m^véa^fy- v*l4g\'t^\'n\' a már fűteni ia fqg* umha^na utókurát tartam, ahol esetiig
tét ál nem ia igen szokott a tolakodás jobb szeretné é Js boltját bezárni 1 szá- olcsóbban is élhet ? Másrészt pedig hoz, mint szerény magam, az többnyire madását rendbeazedve, hazamenni Mert hányan éa hányan vannak, akik csak a a legelején vagy a legvégén kapja meg-nem igazi ur, ki nem a «haute saison*- kánikula után mehetnek el a szabadba a maga nyári szabadságát . ban fürdőzik; amolyan garasos vitéz, a fáradalmaikat kipihenni, amelyeket a
Twéfc most már giezel nyaralni ki felhasználja as évad utáni ál\'leazálli- Jullusi és augusztusi forróságok csak menni! Az őszi idő maga nem zavarna táit. Igaz ugyan, hogy a meleg gyógyfor-1 fokoztak. Ezek előtt azonbn zárva van
UriM. Aztán meg ba megtörténik I*. tarthatja jól, hogy mennyire oda vagyok nőve a «öiéhlB«_
— Épen eíeri D»m auh d megtörténnie 1 Két élei boldogságát fogják eltemetni akkor, mikor as e*kü elhangzik., . Különben ia azt hi-\'S«m, hngy maga is #r>i azt, hogy milyen súlyos* caapa* lesz ez arindkettőakri.
A lórii netn tudott sso ni ra maait, Végre ia olyan tény eliítt állottak már, hogy a dolgán «eu>míexelre sem leheteti változtatni. As a rövid bet, mely meg a< eaklvá* megelőste, igen kevés idfr »ot« mkr ahhoz; hogy sr ktfinsroiönit "m«g-dőotae, vagy hogy a végfó lápéul megakadályozza ■ Tudta j(|l a lerfi • bér ka őasinte akart magához lenni, a "zereljn a«aaasony izavában aok iga zaágot kellelt, hogy tataljoa, vátostaiaia dolgon már nem tarloita tehetőnek. Inkább ballgáiott, s\'embogy alsptalaa ervekkel szálljon aikra a saját dolga ellen *
Az aaaaosy észre is «sUa as* Míg léikében | a fájda\'nm viharzott, a azivében agv kis augár »zaza<uii) Iazír6zaák nyíltak a leitó mellen, boldognágutmat , igazán szerelnék magát, akkor s remény lányával derengett Nem tartotta lehet-M a ftonakkázlál égisz a aagy platánig, melynek nem kivannak a halálomat. Ó kegystlenek amaga (égőnek, hogy aki o y nagyun •serette, mim az tövében a régi kőpad állóit A fiatalember ide szereltéi nagyon!... Meri nem tudom elképzelni,, az "inber, as el tudja hagyni e«k azért, hogjr vesetle a kis saazonyt, ki, amikor odaértek, mé- bogy emberi szivük legyen azoknak, kik a maga családjával nzeaibsn ér/fi\'l kőteleaségének elegat lyan aéksj<oit Régi emlékek árnya kelt éleire aászái megcsinálták. tegyen, barfaa a boldosaása árán ta. De a mikor
lelkébes, agy bodof édea atoll emléka, mely A férfi megpribá ta vivasztalni az asszonyt. | felkérésére a férfi némán ült mellei te a oam, (•MHaeaeiva tanotla acent igerettala kia aarnnft. — Na vagya olyáh tragikusan « dolgot, édes- volt semmi szava rá, az a kia augár ia kezdet Némán, mmibs\'sz ismert kadvee\'bety láliára kém. Végre is más nem bslejesatt dolog. Legalább s»san-lsaa«o elbomálvo*odoi xzivében s tyanu felébredi emlékek tlszteleu-re iBrtént volna, — nem labai as addig, mí^ aa esküvő mag nem | aehéz árnya »zállt le helyébe
ir inas némán, banglsUaol Bitek egymáa mellaU, azoro-
1 Alit A. >*mv,v*. egyai>aboz.
g*« htillótl
lábuk ele agy aárga lavé . Sárgul Sl levél. a»«zony rátekintett a férfira.
— Sárgái a lev«l, a lehull — mondia balkán, Irta Fülöp Zllflmond. Vége laaz mmdaanak, viragnak, latéinak, ezer. I
A Stelánia-Otrót; rgyik mellékút-ágra lordult ba a kocát. A \'érfi e-őnaeieo mondta otána:
TerabAyea p\'atánok szegélye áozódolt el két
Mái as v(eayaW aaelaa lombjaik k-ízé í»ak As aa>zoay moa< hirtelen megragadta a férfi
ítt-otl téved* egy-egy augár abbéi •\'rtrbeayaa karját.
féaybál, mely s bal dokié nap korongszélet vakító — Nem logom elengedni magát | — moadla 1
•ázben ragyogtatta. szenredélyeaen Nem hoabalok ekkora áldozatot.i
A platánok alait msgálU a kocsi. A fiatalem m*" utaoa kellene halnom. Kissen tudja a/l
ber lesegítette a kia filigraa-termeUk asasonyl az maga..,
Wéaből a k^zét karjába fűzfa, caeadeaen megindult A láríi »lmélyed«a nésen maga elé As»kra,
vele a 16 fát. Üres, járatlan sok a tő lejlője, gondolt, akik ét\'Ől a szerelmes azi töi sl akarják
magán a vízen semaii zaj vagy ns*s, a azslíd szaki\'ani.
kaiiya csoport is nesztelenül siklott tova a csen- " Az asszony meg folytatta.
des partok selleii. — Hiszen ba azok, akik szét akarják lépni
A modern ibers* f ajánlják A Fe- ^bwworvo^ foronc JOZ80I reajL_/ó"rf ■ ok mindinkább » WMW k*l«rüviz®«r a tafisáazatea ■ . mini busz gyógyvizek ban- év óla vsa hass- ■aiatát, ern kő- lfflCOY*ftl7l7 oálalban s *>gy tóti káiénő-eo a IkUovl UVlIl euládban sem páratlan \' biányosuní. Kapható Boaeníeld A. d fla Marton^ Hnber <^gekn« Emlékkönyvek, Fényképalbumok Képes levelezőlapok, Diszlevélpapirok
íruanAiai^arniiuraK * a legnagyobb választékban a legjHiányosabban kapkatok Fischel Fülöp ^HUa. N.-Kanizsátí
N.(RY"ICiinÍKHti viiaiirnit p
B\'rtlrdflk os nynmlrtlmlyak njtiijur iivngy lm nyitva ím van, oly kónyeloui nélküli a annyi vossödséggol jár ne ott Iddzris hogy a is mobor viaszakivánkuiíik ti kó< ivyultium nagyvárosba,
Mi igen korún koKdjdka nydrl (Ulü-Utat és igen jókor injtm ük azt bt). Au-gusztus 16-ike után utilr majdnem min don ismerősünket au tilosán, iiitguk, pedig akárhány esetben tér vissza klímánk alatt a szeptemberi hetekben a kánikula!
A hivatali éa iskolai élőiben van o szokásnak legnagyobb részt az oka. Ju-nius vége felé oszladozik a közönség, mert az iskolákat iparkodnak már 2(Mka felé bezárni s a hivatalokban is csappan a munka nyár leié. OszsseJ púdig már augQtztns utolsó >
rencziáznuk a professzorok ós szoptam , ber elején ki-ki flzorgalmavanvláí híva-ólához. NómetorHzilgban tapasztaltam, hogy az iskolák ötólt októberben veszik kezdetükét, ami iránt már nálunk ís történt propozioió. Ez különösen jó lemre nálunk, Tthol számosán üffírtr flszszel mehetnek szabadságra, de ily berendezés mellett családjukat nem vihetik el vidékre, hanem itt kénytelenek a városban toltuni néhány heti azabud-
Zsls 73\' szám (f lap)
t
1900. szeptember hó 9-én
uiagamtXttii dsit nyárutó—hr szórakozását találhatná a mai nap <1-hagyatott fürdőn, löt; ha egészségi állapota mogkiváuja, kúrát is használhatna !
Ilyon állapotok közt azonban, mint nálunk dívik, uy.uk, a kik csak
knlli)mes i »ss»<lye««s—étsdsi,—JU—
óimmal ellütviuiPú\'gárí Egriéi aWyltA*, KanisHii (Z»l«meg
Nagy-
gye). Terlidij nem fiz»ite ik. a R/A klAlWAs ííi"öpylta?S ssspl. Ilö 2tMo d.t. 10 arakor.
Ilelépll dlj 1 kor., tűbbi napokon 40 IIIMr, itkolás gyermsk eknek 10 fillér.
A dijak egyes csiponokrs megnevetve nincsenek. Kj miként álul ki, s tssrinrltas s bírálat , PI eliiiiétve. - -Kieinelve s király-csoport kiá litójáé
ossszel menetnek üdülni, avagy utó- u„ „m legnagyobb érem- —• Kiosztva leásnak :
kúrára mennekvalahová külföldre Nagykeniass •varos dija I. Három c». i» kir.
_______i__. ■ " . , _ , , . nranv, II Két ot. és kir. srsny, III. Ugy és
uionnoK remieson s így meg ezetc is
kii. srsny, továbbá egyesületi arany, na*y e üsi, szupotitják azoknak a számát, a kik j kis etUti, bronz es oklevelekben, na még u\'ótag
hazánkon kivül keresik- a jót. adományod, dijakkal, • a Mvef Tgy-
zökőnyv izsrinl le«z kialiUaa után ai ültöknek ezét küld ve.
A n, i. közönséget a kiállitá-\'ban való r>a-vétel re, vs amint becses párlfog**ukkt—kérve ina-radnnk hazafias üdvö<lettel az Egyesit <*( nevében:
ságot.
a Jót.
Ilyenformán kell tennem nekem is, s ezért nyugtatom mog lolkismerete-mot legalább azzal, hogy panaszommal.kifejezést adtam fürdőéletünk e hiányának
Dr. L, Dániel.
Kertészeti kiállítás. azonpolora emelni, hogy a versenyképességet nem-
A Magyar Műkert*.,ek *s Ksügazdák Oro. ",k "u^hs«f d^aJiüllüfddal ssembaa*. kitilt
KApzfr. és áíprtynr Egyet,, ele aegélyalspjs javára \'\'•"«• V T fí ?efJ8ú°lm " " Nagy-Kanizaa váro. kAsön.ége tádiogatá-iva 10OO. in \'^melMre alksImaahaaww-r^vén,rajokat ..l U hó Sö-lAl októlmr lió 2-ig tartja msg M* " ftnbözö vidékein a talaj és
VI Tá n d o r kertészeti k i á11i l A -, lé«kf?rl I,M°Bpkh<* . .
s á t a Polgári Egy lat helyiségében, m.lvr. „ .. Gy H m 5.1 cs. aa egyéb termelvén,e.nk le-
nagyérdemü - erdeífIStlö- -köfönségét meghívja.
A kiállítás beosztása :
Mayer Miklós.
■iUdd-aliiSk.
A kiállítás cAlJs A bssii gyUmdlcs-,* hssaon- éa díszkerté-z»iet
A fürdőéletnek az) őszi hetekre vftló kij [immáruk
lÖfllVr8 H vr»— —-r
liszlelettel jkintelében pedig a¥ e-téren tOrehvékiH) o<y irányt \' adni, hogy ne csak a hazai leunagyoh\'b lüyiiS\'tó píkeókát elláthasHuk a legkeresettebb terményekkel, hanem a káliordiekfigyelmét, ami a legtöbb, I. "aopori. Hy ü m .ő t«rsö k , me>y alntt\'a bizalmst mindinkább magunk (elé írányilsak, érts\'.nsk aiAIO, asilva, alma, kt.rte, baraok, bohi, j A HZŐlfinzet terén, a s/Atftmire O kOz >na<>gat a illó, miigyiirn, laapnuya mii -, auddA éa drága kmarUleamegé>ni tig<elli. oaöpíp. Oisznlükertégzet. Mm- műket oda irányítani, hogy területeiket olyan dennemli «l niWenyek hideg-, melegházi szabad- la jókkal telepítsék be, melyek a tárád á^oi leg-
terjesztéaével nyerne a filrdőtulajdonos és a Uőaönjég egyaránt. Azjogyaevozettávod ntánra ma ráfizet a iürdőa mort, néhány vendégjét tartja el nagy költségen. Az őszi .podig saivoson nom igen látják seholsem- Holott, ha őszszel is lenne
-dísztárgyak, dl*aitéaek, sgysb kOtenHiből—áttó~
utókurai élet,a fürdőtulajdonos hosszabb időre terjeszhetné ki kockázatát, olcsób-bá tehetné ugy a szezónt. mint külö-
csokrok, jobban . megjutalmazták- es as abba bef-kiei«U muukák, iOk«t liéptil kamatoztatják, ihirl nem á f ü) í temen yek biztosiiják a b sssno\' hanem a vidék Min« | viasonysinak megtelel\'S, jó bort adó és kilftnO,
nősen az évad utáni időt. Ez mérsé kelné azt a drága gazdálkodást, a\' mely ellen ajlapok hasábjain is annyi qkus szól olvashatunk; másfelől az ilyen
kerti-tervek, H/akirndalom
III. oopori. K o n y íi a k e r t i s z e I denöBinil\' AlkéaébQI iélhanználhaió sAldséglélék c-ieiriégefajok nagybani termi-lese. feldolgriiott éa dolgozatlan lermAustes állapotban.! a konyhakertésáetben eler»i ki-
IV. c oport. Ö t e az c k, b or n k. Miadan-nái\'juk—aal, bogy—jtíMM népeivel■«■ awiiyha-téls hazai terményekből tél literes Övetekben a j kerteszeim mesteri valtaimük, Bj keü i kAstolasboz slkslmaa dugókkal ellátva. i mindazon idegeneket, kik bossank termeié- céU
V. csoport. Befőnek, kon ser vek .!jából beösőnlenek es kik asután a«ölöi»l»junk Házi a«rznny6k, cukrászok; <-zakácaok es asa-1 kiaknázása után milliókat viszuek vis-sa haza-kácauOk által kéuitett dolgok, arra alkalmas |jakba.
Avegekban. . Azért minden esakAst tel kell haosnáini arra,
VI. caoport. Kert i éa ipar eszk A- hogy a a;.ofgalmal és a« Agy iraj\'i buz.ő<<got (Trágya anyagok >ac ik<ikoan vagy üve- hazánkfiaiba oecsep^gtsssAk.
HaaonlAan a virág- és dissksrteazet
sTI
gekben kiáljiívsA
VII. caoport. Faiakol a-termékek. Páca-kák möbába pakolva és pu«zta gyAkérsenel.
A kiállitandt tárgyakat azept. 25 ig akiallitáa helyilégébe kell küldeni poatán, * vasúton
teren ha«ánk népének minden réte»et a nemes ialésre akarjuk asoktatni, minden kigo doibató módon a nép közöli terjeexieni es a kuilőutnek megmulatni, hogy mi magyarok nemcsak n
ldegeaen kezdett beszelni újra. sziveinket egvbe. Ne akarjon most még menni, aemmivé Jeltek. Mint as élettelen aar^i levél,
— Mondja, maga -nem érzUa csapáat, melyet A kllzBa emlékeink nemflwgeriheiik síi, kall, hogy moly lehrrll a porhn a nn"s» üa riiaraff niin iilána. iánk iudilauak*.., FeUljés! HU|éo cg k tnnnem legalább az üiöjsA tal ilkozáauuk boldog legyen, keli, hogy szerel?..,\' Vagy vakon követ mindent, Hiszen a lelkünk, a szivünk Ahsjtja ezi.S vájjon
a mii elébe aaabnak, bogy annál nehezebb legyen itt lennék-e én, h» netii tzivemre hallgatok ? Vájjon a lájdalom, áiit nekem azer*/ ve e?!„. Mert tul lehettem vólqa-e magamat annak aseaheiö-ég-hallgat? SzóljonI nek véletlenjén,hogy e találkozásunk aulyoa bot*
— Eh ed!?g, ne kívánjon moai tölein gémmit, ránynyal végződhetik VI... Mert én térfiIvagyok, d® — tört ki a férfiből, ki igen kényelmetlenül érezte msgs nfl. \'A botrány engem nem éribtsne, d9 magát. — Igazán nem erthetem nsgy aggodalmát! magára -udulna egémeben. S mégis igasialsnn\' A szivem mggáé s ha másénak kell is lennem, vádul. Ó pedig higyje el, ha képes volnék rája, aemmiaem zárja ki az\', hogy ne .találkozhattunk széttörnék mindent, ine y ami holdogtágunk ele álj többe a hogy ne sterea-iik egymást! I\'t elhallgatott a térfi s felállt A is. Fslálll,
— Igen? azt hitzi ? — fölt kipirul\'an az hogy annak t> szerelmet kit st-aonynak, skinek nuiony. — Ah. hát maga it csak iérfl! Sohasem a tzive erősen dobogón, a mig hallgatta a tértit, hittem volna, hogy ilyen ig Ind lenni. Nem bartloml letörülje azt a fényes cseppe , mely a szempilláin Meg ennyire nem vagyok. Ha meg akarja csami égeti.
majd a feletégét, csak legye meg mással, én nera Odavonta magihoz. A lelké remegett belé a lennék jó erre. De sohse leiedje el, hogy most mit a azive sajgóit, ntiert ugy érezte, bogy erre már
mondott.
Gsfelállt, hogy menjen. A férfi keze után nyúlt,
— Látna, —. szó-t hozzá — maga neui értett meg engemet. Tudom, hegy a nagy szerelme mondja ezekét a szavukul, de nem érdemlem meg ezt. Gondoljon csak vissz* arra az elmúlt édea éleire, melynek sok tásiaát épen e szent heiy őrzi meg, hoyy \' boldogan emlékezzünk\' vissza mindeme, haerre járunk. Nem tagadhatja egyi-klink sem azokat az emlékeket, melyek lelkünkben
neki nem volna szabid jogot formálni. Aa ujján az s (enyes karika örökre .\'összekötötte egy másik növél, s ki miatt két élet boldogaága (oazlott azét. De a köny, mi at atszony széniében rezgett, a lelket égette: ,0da vonta szivéhes és ugy kullogta a fttlebe r v. i
— Sohaserii fogom elíeledni I . .
As a«szony engedte. Bár a lelkében valami h»\'sW«éoek meg egyenkint,
nagy hrettáget érteti, putsla, sivár ürességet- «j-------r
azok a virágok, melyeket a remény édea "5rii 1
hasonlatosan a csendes
mint halk zizegés, airathot...
Aztán végigtekintett még eaytser a vidéken. Még egyszer és utoljára. Utoljára, mert erexté, hogy többé nem fogja felkeresni régi t«nuii édes emlékeinek. A nagy platán most is ugy terjes®-, lelte tsél felellök Htsrnyail, mint régen, virágta kaastA tavaszéial, lombja ugyan meglarkuji wt-n|t a sárga levéltől, fakó szürke lett. mim a aierslem, mely keltöjök édea boldogsága volt, de a régi jó barát bizalmával intsgfleU minilegytk. As elmúlás nehéz godoiata egy perur* rt iehe-/edelf 91 atszony lelkére, ds erőt veve >>agáa, laaaan eloezlotl.
Kibontotta magái aa ölető karokból s megin dulL
— Menjünk I szólt oda csendesen a férfihez. A karjába füsté a kesét és s*A nélkül, némán indnllsk a kocsijuk leié. Mint a siket csak a kötetes udviriasaig (Ok egybe.
Ctak akkor rezzent össze egy pillanatra az asszony, mikor a kavies között lábok íti halkan azetroppant egy-egy >árga levél. — ilyenkor ugy éresta, mintha a< 0 lelke emieket a«m-
álQek s melyek közössége Iái hatatlan kézzel (Uzi éltetlek, lasttn-latsan elszürkültek, .elhervadtak, |
a _
13826467
Nagy-Ktpiaas vasirnaj)
szintá>-vetéshez ertünk, de s a/ép ét nemes érirkx lejítszlő ét abban gyönyörködni tudó, magasabb széliemmel biró munkásai vagyunk
£ terén főtörekvétánk, hogy hetink jövő lijuMga a kertészethez Oeaióol es k»tl>si sy»«jsn.
Mindeteknek eierenéi-e evsak ini mit városbsn . s\'lfi\'sfjíbeiL/cgjuk vátidorklállitáaa mkat rendezni, hogy • b»«« kertészet iránt a kőzöriségbeu tm-gyobb p«ÍTsat kalttünk ea hogy agy mínffeég, Uniol mennyiség tekintetében kiállják a versenyt, Vr baiai ksrtésseiei acon tatonybél, melyben ösbib^j»s kívül oly boaasu időn at megfeneklett, kizökkentsük es a haladat éa lellendüléa nrjara | tereljük.
A Méliitárra szint gyümölcsökből fsjunkiqt 9 darabnál, aasnlványokból t liternél, befőttekből vagy mezből 1 fi végnél, szőlőből talonként 3 fürt-1 se, torból, gyfimőlcs-norból, ecet bő, szeszből, siirupból léi liternél kevesebb el sem togsdtstik.
Ki ét*lt csakis újdonságok kepeinek, melyek* Ml 1-2 példány i« kiállítható.
Minden kiállitö Kiállitaidú tárgyi*. saját költ*; •égen kSldi be és ssálli\'ja haza. A beérkező tárgyaiért «z egyesület választmánya fe\'elÖK.
A gyümölcsfélék bélbecsíhéS mégé lapltáoa f végett » rendező váls»stmásysak a beküldőit nébii-y darab gyümölcsre szükségé van. Ansál-fotva azokat vissza nem adj*. Ellenben s belőtt és eryéb gyümölcs-kivonatok a tél kivins\'ira riss aadttn«k. Azonban, ha ssokst tJá r de k képen átadják sz egyeefllet alaptőke e jsvára, s kialtitáa otséié—nspyás—tyihátti éwweseg el hprt tds\'si. A bejött összegen sz illetőknek lap a\'ján kfi-zösetet log otondssi s kiállítást rendező egyesölet." -:-:-—
Minden küüitá a beküldött terményéhez egy Mi liternyi fét- \' és altalajt mellékeljen, mely «
Zala 71. szám, (». lap.)
1900. szeptember bó 9-én
fognak á klálll ott tárgyak tolajdono-aiaak ki-osztatni.
A jéiékonyetélu adakozásokért a legmal\'gebb köszönt fűnket fogjuk oyi\'vsnltani
A kiállítási vetsenydijak s .Magyar Mfiker LléüZek «sK*r\'gaadák Oréaagut Képző és Segélyső fcgyeaiiieié\'.be/ Szegedre küldendők.
Egyúttal Is kért!tik minden hazái termelői és a t aj tót, bogy KálIírásuitSai a baiai kefteszer éa kertgazdaság felvirágzása érdrkébea lámngá\'íT méltóztassanak.
Bejelentő ív at elöljáróságtól- kívánatra kapható. ■ J
HIE E K.
gyámSto
aőldség—islel ménéi lámpásul teg
— A k«>sklslá>8«yl mlsluaier inban Wlswica Gyul" vállát,- ét fcnioktatás*. ügyi u ini-zter nyári szabadságjáról DéfcTirol-j bői jó egészségben b»z« rráezett. A miniszter átvette s minisztérium vezeteséi.
— Aa lar. Jéléksay Xlegylet kiré-k(|. A nagykanizsai i«r, ióttknn> Nőssylet folyó , hó 5*n tartott vál;i»zli»eiyi ülésében elhatározta. j bogy az .Er\'sébet király ne alap\' lóökorona ki-mataii es évben iskolai célakfa kmktt*- líj ala- { pitó tagot nyert sz lzr. jó-é>ony Nőegylet özv. M s y e r Józ-ef ne astiL Horschetzky Jozrla I nrnőbsn, kinek üa M a y e r Odtm ur e/en cél-; bói 100 korons alapítást ós-reget juttatót\' a Nöegyleinek. A nőegylet lenti ülésében mintegy -wS-iefeaa-segetyOss é-get exsvs<ott meg iskolai éa egyéb jotekony célokra.
— Mrsai-ág Mérő Arnold, s Nemzeti bale-et biztosító tir*«sig nkinizssi löügy nftkté-;
| gének titkára L bó 9-én reggel vezeti oltárhoz f [8zr . Goldtc hmleá Davidné urno ieanyatt
sioUitnL
Minden kiállító a beküldött tárgyak elsdási irat — ngy egrség, mint nagyobb mérték sze> nnt— níellíktíjí, bugy a megrei deloknek vzgr ts-vökneb hatarozuit árakkal saetgáibssHwh. A lovaibi elarnsitásckai s szegedi kerti termények köqxmti árscssraoks lógja elfogadni vagy közvetítési.
A dijak kiosztásánál sz egyesölet alapszabályai mérvadók. És pedig oklevelekből: L arany. II.
ierez Bsasszööyl az iz^ lemploiabsn Nagy-Kani/san.
— Megjeletea tlapitiáay. Özv. dr. j S z akjjL* Nsndorna nrnn-200 knrnaa alapítási | össsegel adoatányo<oli a Szegények Tápiatezeté- ] seb {Népkonyha) botdegslt térte: néhst-dr. f^z tt-: k i-t t Nándor nevének megörökítése céljából.
— Kéxdi Juliskáról A pár év, előtt N.-Kanizsán ia kod veit szinéeanöről, KézeU Jnliakáról, kfljfln cikkben emlé-
ja vígjátékokban mint soubrettct e^jra-ránt hzí vesen látta i közönség a ha inem ia tartozott a úpnepelt primadon-\' nák közé, elmondhs^ta magáról, ! bogy kedvelték, szerették mindenütt [.s ha faervadhatlan babérokat nem ia aratott, viharos tapsokban el-égszer volt réaae s á mnTészet egén ott ragyogót a sok tündöklő csillag köaött szerényen kicsiny, liaiavány, de kellemes fénnyel Éa most? Most ott szenved a lipótmezei tébolydában az élőhalottak között.
Ki hitte volna, hogy ^jaép Juliska valamikor az drűltékj^ázába kerül? A legszebb remények fűződtek ifjú életéhes a a sora eleinte annyira kedvezett a kedves leánykának. Szegény szülők gyermeke volt ; elmondhatni róla, hogy a porból emelkedett föl s a magaerejéből küzdöUe ki azt a álládt a- melyet az élet s a művészet terén elfoglalt. Maskovurt István, a pécsi ktr. tábla elnöke* még abból az időből ismeri, a mikor, mint azobacica, a cipőit tisztogatta- -A csinos, kedve*—-és áttak~ temparameottimu,—dalua ajka;—csengd hangú cziczában fölébredt a vágy a azini pálya iránt a meglévén benne a tehetség, mi se gátolta abban, hogy a festett világ prondjára lépjen. Ez 03alc ówloBé volt Kttfc Juliskának; Nem egy nagy művésznőnek képezi büszkeségét, hogy a társadalom alsó regtdüiúl emelkedett föl a magasba, a
ezúsi, III. dicsérő oklevelek fognak Hadarni 5 az oklevelek mellé ha»önértéiQ érmek, de a esopor-1 tokba lel nem vett tárgyakért btrálaa szerint több nagyobb kisebb értékű ezüst és bronz-énnek is tognsk kio-\'UUii.
Egyben leifcérelnek mindazon kertkedvelők, hátisattoayok, városok, kaztégik, hazai \'estQle-| tek, szóval mindazok, kik s bazai kertészet és) kertgazdaság tejlesztését szivükön viselik, bogy s kiállítás emetére céljából, tetszés aseríst meg-: bstároiandé veraesydijsist kitűzni ssiveakedje-aek, mely dijak az illető adakozók nevében)
kezik meg a „Pécsi Napló", Többek között ezeket iija:
Ki nem emlékeznék a mi egykor kedvelt primadonnánkra. Kézdi Juliskára erre a kis tücsökre, eleven ördögre, a ki iczi piczi, de a mellett igen kellemes hangjával, jó izü caacaogáaával, fürgeségével ; megnyerő, ízléses, csinos külsejével oly sok élvezetes szinházi estét szerzett; operetben népszínműben
teny_és csillogás világába, az embere ünnepelt alakjai közé. Tüntetőleg emlegették, hogy az igénytelen leány-kából primadonna lett, s most sajnál-kodással, szánalommal halljak, hogy a szebb és jobb sorsra érdemes nőt mily szerencsétlen végzet érte.
a színpadtól a tűzhelyet alapi-
Pécsett vált meg Pécsről ment családi
tani, a mely _ __ _
dött. Férjhez ment a kedves énekesnő, de ez a házaaaág caak olyan volt, mint a milyeneket a színpadon szoktak megkötni. Alig egy évi együtlét után a „Valljunk el" került repartoire-r* s est
Bspbm aaiaUaéaa MrtfniMlltia ne* \'ehel 1 kprvelm»i nr««. hesv és ■■»
llul U03 TTTlItltf*tul puT IlUl^UTlJD. biró t)
Irta : Körmendy Pál.
1 Orbán Balazars szsvaxtsm.
— Mégis apjnk,... mégis !!
— Semmi mégis ! Elmegyek éa pnnktnm !
" At Istea aídjs meg s györ-sjvároai népet: I Ennél az újvárosi pasktamuál nekem ia meg vanibease aok eredetieég. | kellene állana, d« nem teszem. Kals Pil srasa
Boldogolt Bsroaa minisierönk se gondolta ia elsysrgali Budapestig; sz én emlékező volss, hogy kenyeret merjen kérni tőle az, aki tebeuégem sem állhat meg ott, s hol a punktum valamikor az érdeme báró Orbán Beláss fog- ki lett mondva: mérvünk Bsroaa mioieterhes. getlenaégi képviselőre adta uSztúvta szavazatát A mínisteri palotán 1 jtalálkozotf Kala Pál
fi el lenében.
Mondom, aam a kegyeünes ur, seas én seea hinnem el Kals Pil oraat esetét, ka meg nem törtSTtolna-e- De hogy oégi* mégefetkezeU, hát asm bánó* : száradjon s jó kegyelmes ur édes emlékén ez a történet ia.
Ou kell kezdenem a dolgot, ahol Isis Pál aram vegests. Elűzött a malma a lovadi ma* iwrévbúl. De as as Niesadta mslo* ss adta meg s kenyeret Kala Pál nramsak, Kala Páiné t asinysak, meg s károm gyermeknek, — pedig vuszsvontatÜL
— Ts stasosy felmegyek Brdapestre.
— Mi a manóért?
— A képviselőnk Bsroaa aainittor : kiai>ten. Ma,d bekössön tök boszi. jm bába küzdő\'tem
_ n I less? — Azt akaró*, hasi ót 0 .vegye tadostaasl. — Azután kenyarat kérek tőle. - — Hej, édes apjakom, bajos as! ?
uram agy hatalmas termejü emberrel.
— Tekintetet uram én Qyőrből jövök.
— Amint látom jó eféataéggel érkezett ide.
— Igen; de est nem köesőnöm senkinek se aram. Különben mosttnár fogyatékán s pogácsa, azt kérdem meg a képviselőnktől, bogy i(Ue kenyeret ?
— Ki s klpviaelőjök f
— Az a hirsa Barossjnioisztsr őkegyelmessége.
— Ön tahit igazi- kormánypárti ?
— Én ? — Még sz apájp ss volt az I
— No, akkor aem tndom mire megy vele f
— Ez az, sasit meg sfcarok mondani Bs-rossnak. Szerelt az óaziatnaéket ; nem olyan ember ö, hogy csak a saját elvű választóit mogasM.
— bs ön ilyen embernek ismeri Barosst ? - — Hogyne I De mag inkább s kormány kanyarét esse •, óehogy ő ellene keMjes szavaznom a legközelebbi választáson.^ Megkérem
— Nem mindennapi ember ö. Hiszen tudod adjon állást, hogy sz én politikám becsülete édes aayjnkom, ennek a jó Barossnak egyéb is meg legyen mentve, meg az övé is .. Azután hibája aisea, minthogy koraaáaypirti.Vrrél meg as á\'laaérdeke Kitöretek.
--— Hogy — hogy ? 1
— Annak a gröri sa. ktr. adóhivatal a megmondhatója. Vas vagy huszonkilenc lorint harminc krajc«rnyi arfóhitratékom, a azóta nvilvántart as adóhivatal: biíooyságaim ss adóistő cédnlik. Est as Összeget fizetném le legelőször s havi dijs^hól Mttétn 1 e* litste-letb\'lt kormánypárti akarok lenni; aki pedig ezzé vedíii, annak nem illik tartósain ad6vs:.
A hatalmas ur atagveregette Kata Pat aram ?á l lat.
— A ssándéks igen szép. Bt* tutimat ont, bogy Bsrosansir esak az akarata ét kötelnaatt-tüdísa v a*, de s axivesfaay. Szereti a hftxéges j« munkást, akármilyen párti is. Hea-
|jen asépen haza; negyvsonyolc éra alatt Gyg-jrfltt less a kinevezése. Egy derék taunkafelü-I gyelőre van szükség st Al-Danánil.
— Hál ténsáram volna a kegyelmes
— Én vagyok Bsroes... Szeretem ss finaintn embert 1...
Kait Pál aram s homlokához kapott At ma-\' rsvsn nézett a hatalmai emberre... - —-Si — a>, azáatt...Ej, bogyósai ismertem j tel ? !„. Pedig hányszor lungabcugottam kegyel-\' mw uramat a győri vasú •állomáson í? Meg azt a három rajkómat is a htatbja átáa lattaiUm ..
—\'\' As mar rág elhangzott Most becsülete* m unkaval érdemelje ki jónkaiatontat... *!etea áldja ... Tisztelem a jó győrieket!..
— Oynn ember volt Baross Qábor; ildja isten öt a hal6 poriban Ufi... *
Nagy-Kanizsa vasárnap
anyira—szivére vatta—K~ boldogtálan1 biti kap, fi szynbsn Dty kuloinboititst teremtét. hogy mély bánatában. vagy költaégveta-b n, a mire alap nem igen képzelhető - * 1 el ea idő szerint. Aaerl a miniatűr rendeletére
emelt
mlrtlsiteregyuttsl fölkérte « kflrte hadügyminisztert, bogy a kösé* had«ereket behívandó hadköteles j.egyző-jel\'Vltek rtaiére baaonló kivételén kedvezményi engedélyeaaen. A halasztási kérvéoy tekintetében a tanfolyamok
elkeseredettségében fegyvert mSB(k lerm4l„ „ kidol|(MUk. E. i. abból
maga ellen. Eldördült á pisztoly, aj,, ^vhOt indul ki, bogy Msgyamrssáí tiizvíae-melynek golyója, ennek a háborgó lőmek alapfiseteaa elérje n« ausztriai tísztviue-1 igazgatói részlete* 181 világoeitáassl szolgainak. Ez bzivnek volt szánva, hogy elnémuljon \'lök »laplizetését. A különbözetet sznnbsn ugy irányban Széli Kálmán belügyminiszter már uta-flrökre; de a golyó elkerülte a oöl- "karja usökkontmii a régi ea ás uj tetei kösöitlsl\'oiia as ígazgatókst.
__I .. . ..ás ÉHiniatlae hnr>s asuás /iialéaí Astéilenlrrtn ftiXIt. 1
Tlsstelt tiillk flgj elesébe!
Hosszas ápolás Után ftjgyógyult 8 m"és V"+gkfatÍ\'bM ázoSbag még
megkísértette az uj életet Varrt és csak terv marad. Két év múlva, ezerkilenoazáz-azorgalommal dolgozott : gondolván, j keltőben *zoob»n már » legnagyobb^ valósain®-, hogy a munka majd megédesíti- ai-étt wermt -rztórs—rátíírW^éíT^eazben, , ,< ., ■ , . j i , ílegslább részben a sautan maid fokozatosan
keserű é etet s felejteti.a but ós bá-\'JJ te|jMebb m4rt4kben kere«t(Uviazik, mlg
natot, telejtet mindent. csak az egész nagy munk< befelezve nincs.
Csalódott szegény. L6lke nem ta- — Kincs krdveaaéur. A kereskedelem-
iált a munkában se vigasztalást. Meg i Ugy" minisztériumhoz nemrég mintegy hetven
zavarodott elméje, sötétség borult reá, re»d1e"" •"n4o,u város hivstalnojiai fnlyamod-, . », .* ,. i . P.i _, • uk *«dvesinenyea vssuti légyért. A ininisztor s most érzcketlenül, öntudaltanul várja „ U|tyben Hkké\'nt döntött, hogy a rendezett
a megváltás óráját. tsuácsu varosok hivatalnokai kedvezményes
.— A tlwtek párbaja rttra Krakkóból, jegyet nem kapnak, jelentik a P. Ll.-nak. hogy Ledoholazky gróf _ Hauerulpétlé-ad«aáa|ak. F. évi kapitány l»foko<á«a alkalmából a Csas újság „Ug. ai-én elhunyt 8 p Ft * e r Jskabné s«ül. wen eréh-es hangú cikkben állást foglal áiRícsey Rozália iránti kegyelet juléül adakoztak; tisztek párbaj kényssere ellen. A lap azonkívül Ltjpjtzfir Jakab .50 K, Sattler Lajos éa n»je 4 K. egy nagy parlamenti mozgalom kezdkniényeseaét | niv. N\'Utéld Fáni 2 K. Neuléld Lipót és neje indítványozza, hogy a kormány, nyilatkozzék:!g g, Weisz Sándor éa neje 4 K. Blumenaehetn váljon a keresztény elvekhes vá\'ó raga»sk»dáa Gyula és neje 4 K. Wéiáz Mstild 2 K. Récaai megakadáiyoz«a-e azt, hogy valaki liazt lehtaacu,! Mariaka 2 K. N\'eumark Jómel éa neje 2 K, illetölef Tinrjtt megtarthassa. \' Weiszensiern\' Zsigmond es neje 2 K. Reesev
- Kedrnméay nirRte yaa rau taun-!i,a„,ué, neje "6 K. Bergaten L«tti 2 K. Frankéi laknak. A magyar tanulók e havi pária! i Vilmos 2 k. Eéeaey Miksa és neje 4 K. özv tanulmányi ut zása alkalmából az utazás rende- Stern Mari 2 K. Goldberger József én neje 4 K. női mindazon iskolákban, melyekből le.slábh 20: Alds\'&dler Ignác éa neje 2 K. Récaey Simon é tanuló ve#a réart az-utesésbsn, egy-egy teljesen röeje 4 K. Öaaíesan 104 korona. A nksnizssi ingyenes jegyet bocaát rendelkezésere az illeté- i Chevra Kadisa.
, kés igsrgatrtság állsl kijelelendő s<»g4ny»or>u-— Balieay ébrefl Ugy Ifttsilk, Mák a
ds jó magaviseletű és Szorgalmas tanulónak. j roman\'ika veszett ki a Bakonyból, de » rablók — Breaell betlltetlák, Pécsett a negy- megmarad\'a^. Somogyhólirjatndóaitrtűk. hogy -lába borjú ■ellet\' a panoptikumban az ola»z olt rövid idő óta~tttbtrrbety^ garázdálkodtak a király gyilkosát 4a-ba-aluMták mutatni a kötón- fn^ tgy NíEISn Berzsenyi Sándor [SitfEifTF ségnea, persze visazbsn. Uleajilaliátok hirdftlék . küJ k»4iélyába ia hehalolUií e hó 3-ín ejj t. a szenzáoiöt m5r két hét óta s a |ú pécsiek\'^, ftn,g (elfegyverkezett bekormözott arcú em-lázas izgatottsággal Tealék, mikor lehet már ^ kifenzitetie a konyha vaaráo»á< ea behatolt részük az aktuális látványbsn. A psnoptiknmoa i , konyhába. Borzáénvi és neie szobájába azon-slőre ujongoii s nsgy sikernek, azonban kár j öan „em tü3tait behatolni, csupán a zárt ajtón volt előre örülniük. A pécsi rendörkspitány: kar»a«tni
Társadaimuak mQvel\'ebb rétegét jtindískább áthaija aann meggyőződés, bogy bányáink ne-veléáB 14—ti éves komkhan befejezettnek nem tskin\'hető, és hogy uekik ia. mint msjdan a
tondo>t mereazet ea nrgyöt és megtiliotu « velrtk^ végre neje könyörgeaérej ki nagyobb Br.sci viaaztigurajs mutogatását Nyilván nzt gon- veszi delemtől tartott, 80 Irtot kidobott az abla-dníta, hogy az anarkista még akkor ts veszedelmes, |,0Di mjre a rablók eltávozik. Következő napon ba viaszból, vagy papirmaséból van. Szakáll Mihály biti kastélyában járlak, de itt a
— As aj bankjegyek Ar osztrák ma-- fetebredt cselédség lármájira kereket oldottak, a psr bsok tötan^s, mint Bécsből jelentik I. hó in^iíjfli hnPT jialamihéc kárt teltek volna * é-tkt uiésén elhatározta, hogy a hu>íkorona»\' cgendórség erfl«en nyomozza őket. bankjegyek kiadásai ugy Bécsben, mint Buda-) _ A rrl(o trmplon javára. A Szent-peaien e hó 20-án megkezdi. Elhalározta továbbá, ^tvánnapi ünnepélybőlkitolyolag ujabban ada-a tötanác« a tízforintosok kontingensének fele-, kll2tak : Scbwa zenberg Ignác 2 S. és Frey melé»ét, a minek engedélyezésé: a két kormány- Tivadar 1 koronát. — A templom-épifö biaon-tói kérni fogja. — j>jg a következő köszönetnyilvánítás közzé-
— A 48-a» ta«u védek Igazolása. | k*rt fsl bennünks\': _
Néhány evvel eseőtl nagyon megkönnyítették a____—=——-—~—^77 ^ ví
4Bras h"tftil \'i igss h v riti V ■iFT\'rrF^ Köszönetnyilvánítás.
alatt igazolta, bogy valaki 1848 - 49-ben vala< i A f..évi Szenl-Istvánnspi népünnepély tiszta melyik bonvédcsapáibao szolgált, nyomban jövedelme 597 K. 36 lillér. Amidőn est a n. é. fölvették az öreg honvedek közé, a nyugdija közönségnek szives tudomásul bejelentenék, jogosul t«k sorsba. Miután a< igazolá«nak ez aj kedves kötelességünknek tartjuk, hogy az öag-médja sok visszaélésre adott alkalmat, az öreg|»^s, ° rendeséeben réstlvelt tárnas egyesületek-bonvédek körében tpoigalopt indult meg, bogy\' nek, illetve az azok résséröl kiküldött rendező sz igazítanak ez a rendszere törül:e*sék. A bizottságoknak Önzetlen éa fáradhatatlan kötre-iontos kérdéssel sz október 3<án Budapesten működésükért, — Frana Lajo* és Rudolf urnák összeülő országon . honvédgyülés is foglalkozni | a világítás ingyen szolgáltatásáért, Keichenteld fo
társadalmi elet fontos tényezőinek szükségük van ataporabb, jellemökre mélyen 1 kiható ok« atásra. «
Vánau kbaa semmitéle oly intését nincs mely aerdüllebb leányainknak magasabb képzési nysjlana. E körülményektől indittva, alulírottak — két évlolyamba terjedő — magán jellegű Női Továbbképtőt nyitunk oly leányok számára, kik a polgári iskola negy osztályát elvégezték, de tanulmányaikat még két evig folytatni kívánják, s b«feje<ettebb műveltséget szerezni óhajtanak.
A fel vetél alapja tshát a polgár\'. Í<ko!i tV; osztálya, vagy az ennek megfelelő imerelek.
A továbbképző tanterve. L Magyarnyelv irodalom, h-Mi 2 órában, I. év. a) Olvasmány : Arany Jánoa baladát, Széniéi vények a nemzeti lyra koréból, Tinódi Ugy históriáé ánele; össZelűggö rsazIeUSk a Zrinyiászbol.
b.) Ebetoriks. A prózai mfllajok elmélete alkalmas olvaaétönyv és bázt plvaamsny alapján Leírások, elbeazéléaek, értek»z«a>k, asónoklatok. különös figyelemmel a kővetkezőkre: Pázmány, -Kölesey- Eötvös; Ksssa\'h,-Be»» egy-egy be»zWe,~ A tárgyalt irék életrajzi én a targyah műfajok poétikai iamertetéae.
Nénietnyelv és irodalom, heti két órábaa. I. év. úoethe és Sohiller bal adái, Teli Wallenatein, Goethe Hermann und Djrothea iphigenie aul Tanria, Schiller ea Goethe leveleiből. Grustav Ereitág: Bilder aus dtr deutschen Vergangenhei i. A tárgyal t iruk rl«tr<jai és a Műfajok piiétikai iamertetéae.
I. év a.) Magyarország történei e. A mohácsi vesziöl a szatmári bekéig.
b.) Egyetemes történet. Amerika telfedesteté-sétöl a Irancia forradalomig.
ókori irodalom heti 1 érában.
— Négyszáz uj laknia. Wlassics miniaz
ter egy tervel dolgozott ki, mely szerint aa I mondjank
Gyula urnák pedig a tombola ál váuy deszkáinak díjtalan kikölcsönzéséért esuton is bálás kössö
országban 400 uj iiknlát éi tsnitólakáat: fog. építtetni. Az á baj tudniillik, hogy sz ország | "»kánsk 400 állsmi elemi iakolájs bérházakban van. Wlassics Lukáci pénzügyminiszterrel, ugy
A nk. rom. kath. lelsö templom épitö bízott-
elnöksége
— Kalessal kedveaaséay s Jegjrat-
Összefüggő szemelvények Homaroj é< Vsr-giliusból. Sopboklss Antigoné és Elektra. Mutatványok a görög és római lyréból.
Számtan heti 1 órában. (Algebra) Né. y alapművelet altaláno* számokkal, hatványozás, elsőf iku egyenletek, arany éa aránypár, gyökmennyiaágv saáwtani és mértani sor, kaina-los«kamat.
Mértan beú 1 órában. Sikménan gyakorlati alapon és siereometri.
Földrajz heti 1 órában. Európa országainak, leírása közműveltségi és közgazdaaági szempontból.
Természettan heti 1 órában. Egysssrű és összetett gépsk. Folyékony és légnsmű testek mechanikája. Hőtan. £ ektromna-ság. A physica kísérleti alapon taníttatik.
Vsgytan—ásványtan heti 1 órában. -Sók, kövek (különösen as ékkövek), fémek, ércek, éghető ásoáuyok. Az iparban elötorduló fonlosabb szervellen vegyületek készítés módja. Az égés tüneményei. E tárgy ia szsml leti alapon sdatik elö.
A tanítás idsje: naponkint 11—LíMg és szerdán, vasárnap délután 2—4 lg. |
Beiratásra és fstvsislr* jelemkeihetni f. hé lö-ig alulírottak bármelyikénél lebet, k»k a szükséges tájékoztatást is ssivesso megadják. A tanítás dija: egy évfolyamra 150 korona
egyesem meg, bogy ss ehhez szükséges^ öt ,e|»Ueb.sek .A honvédelmi m.niasler s köz-■sillió koronát n pénzügyminiszter őt éVen!;é j köligM(ia,ígl ,anfolyam azon hallgatóinak, keresztül egy milliós részletekben s budgetbe aI ujouckivelé-, illetőleg a, végleges számbs-vesz. A terv mindenesetre asép és üdvös éa egy réu, eredménTéheJ! képest "a magyar királyi
régi btányon frg aegilen\'. :honvédséghez jutottak, Illetőleg (ogqak jutfii éa __ _
- ás áll. tlazlviselik llseléseaaeléae.! beoazUtni és a honvédségi lényleges szolgálatot j me|y havi 15 koronás\' részietekben fizetendő. A péozűgymiui\'<ziérium s/ámvevövésiígi osztályé-11. évi október havában tart óznának megkezdeni, ban már elkészültek azzal a tervezettel, amely égy évi szolgálaUha\'aaziaát engedélyezett. Ugyanaz állatni lisztviselők fizetésének és nyugdijánsk csak a honvédalmi miniszter ezt a kedvezményt
rendezésére vonstkozik. Kétfelé tervezetet dol- a középiskolai 6 osztályt végzett jövendőbeli H Doprtány Ármin. -- Somos! Vilmos goztsk ki.. Az" egyik szerint az állami lisztvise* J hallgatói részére, kik az 1901. és 1902. évben I Ftité kirk. lak uaár. F«lat kark, uk. luu*
lök mindenike akkora lizetést kapna, amekkorái fognak besorozlatni és a honvédséghez tényleges I Krimér Lsjoa Markoviét Divld.
ugyanabban sz állásban levő tisztviselő Ausitriá-1 szolgálatra behívatni, szintén kilátásba helyezi. A p„ig ilk Ultr kuk isk, ,„,.
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 72 szám (5. lap.)
1900, szeptember hd 9-éo.
Aajakőnjri hirek.
Aug. 26-töl aiep\'. 6-lg. Bejegyzett születések :
Borooles József, (öldmiees: Anna
" Marion János, földmives: József Hőrílfh János, Mmflyés: GyUlá Huaa fsrenCf ctpéaz: Márm *
Bulla Mária, isakáciDá: .Rozália_
Karloveu Lajos, városi hivatalnok : Juliska Schveitzer Jóuel, fodrász: Lá»zlő Tollár Verona, szakácsné: Gyula / Rathmann Me ybért, ksmsnys prfl;: Jó\'-sef/ Raspotnik Resaő, mozdony vezető: Máris Plander György, lüldmivea ; László Zsoldos János, kádár: Mlría Kalovics László, földmives t László Horváth József, földmives: Ju\'iánn* Németh Mária, cseled : Rezao Czibol Mihály, nspsziii os Juliska Szokol I*lván, munkás: .Rozá ia Takáca Jánoa, kómttves : Rozália v Horváth László, fö dmátes : Aona \' Dr. Fried Ödön, ügy«ed : Erzsebet öveges Lajos, asztalos: Mária Benkő József, oapesámos. Mária Nagy Jánoa, gépész: Mária Krausi Ignác, tflrdö bérlő : Clára Mohi Farese, kalaaa; Giai\'lla ■
gütl Jtkah, Balatrmaő; Maria----
Psuer Ferenc, honvéd őrmester: Lf«TtÓ Both Jóssel, gépfütö: Ilona Kuruc* Katalin; naperámos: Jóuel Anek József, földmives : A nnu,
-Ilalálmtak ;-—
Horváth Juliánná, 1 órás, gyengeség | Anderka .Sza ina, cseléd, 17 éves, ffldővéat Spltzer J\'kabná az. Uécaei ltozália, 96 éve*, I ag\\»sélbüites
IKálovIta György, 2 hónapos, bélharn\' 0s». Takáoi Keranené ss. Zernek Szidónia, liyúg-|d jsá, 86 éves, végelgyengülés I Ozv, Pollik\' Jakabné i*. Wintera|eio Mária, ma-gsnsó, 59 éves. azivbaj Jálics József, kalauz. 68 éves, todágümőkór iNtul János, űi\'pász, 60 éve», majz«ugorodás I Weisz \'Hermán, luvaro* 78 éves, szívszélhűdés Menyhárt Károly, házi szolgs, 44 éves, t&dövész Hobner Alajos lljtt, 1 hónapos, bélbura\'.
HAzasulók kihirdetése:
I Wmbotler Gyula, vasúti raktárnok —-Varga Ele> ondra (S I.András)

SzerkewtíTi bi&iitk4
— Kati tas kŐ/öljttk :
Bekatdött verset
ÍM
Csendes alkony borult lattan a tájra, Megkondul as etikarang is imára. Letérdel az agg, fiatal s a gyermek, /bf-letenktM ajkuk kaik imái rebeg.
Kong a harang, imádkozik mindenki, Embereket mind <t jóra serkenti. Ércet hangja mint izént szózat ugy hangzik, Érchangjában Itten szava hallattuk.
Zalay Károly.
„. ,, , • , . ,. n , a <l. — M«rtoab«MU lovél. A beköesflntóit
S l\'rn j \\ asztalos segéil (Budapest) Szőke hfl,ö, nipokb<, mtr M efelé fírdői levcl nem Evá (Bud«pest) Leleg ti föl a közönséget
Braun Jakab, vasúti mechanikus —- Magasbázy ■
Vilma
Zsms Kornél, pénzügyőri, s/.émlész (fltridó) Pickel Leontin
Spitzkopf Béla, rőfös, kereslt. s. y Budipest) Sieiuer S irolta
Hetin Jái ow, kerékgyártó (Surd) — Takáca pólón ia
Kovács Józael, fogházór — Kárgl Erzaébet.
Házasságot köttötek
. KI akar nyerni T Ap- As osxtályeorqegyet Vi. osztályához
kedvező feltételek mellett résztvevők keresletnek. E-etleg eredeti sorsjegyek mérsékelt áron eladatnak. Cím s kiadóhivatalban. 263—9
J-
Bogma Anna Karolina, magánzó, 73 éves, szélhűdés
Kásaper Gyula, tél évaa, Ulhnrnt
agy-
Róth Frigyes, vasnti kocsi tisztító, 64 éves, lég reáedáe
BekR Jánoa, földmives, 76 évw<, vizkór— Sneff Ferencné ss. Gudlin Katalin, 64. éves, végelgyengülés ~rr———--
Zvfilit/. Jánoené sz. Krefli Katalin, 32 éves, tü-dögttmőkér
Werr.er Adolf, mészáros — Lei\'ner Saroltával Horváth István, napszámos — Kálovics Kats*! linnal
I PollálL Sámuel, asagtn, biv. (Bsrct) — Wolheim] Saroltával ~
iL\'ncz .Boldizsár, kőmttves — KlncaariM Annával | Mesterházy Gyula, \'földbirtokosfCseiwmiad-zeoi) j — Nagy Angellával
Gő lesz Ferenc, géplakatos — Bindinger Autó-H«a»»l-------r-
Bocskai József, linnal.
szabó legéd — Kluger Kata-1
Taschncr Jenő, 8 hónapos, bélhurat
Hegedda László, földmives, 76 éves, végeigyen
gfliés
Gábor Ferenc ifjú, 23 hónapos, bélhurut Bébecs Pópa, 2 hónapos, bélhurat Fekete Yendelné sz Luif Auua, no őnő, szívbaj
Gócián Jaliánna, 2 éves, önmérgezés Ozv. Stép Ferencné síül. Lovrencsics Verons, koldus, 48 éves, gyomor baj Berdó Jánoa, cserepei, 80 éves bélhurut Z-oldoa Mtria, "TlgTéd \'keáa, rá.tgyfi.^^ VargaMára, l4n*pos,htírg1iU\'ür Hanneaa Margit, 1 hónapos belhurut
Közgazdaság.
-• Tettmag. Az or-zág -ok res/ében, a hol a termés nem vó\'t klelegitö, különösen a kisgazdák megtelelő jó vetőmaggal nem rendel\' keznek. Ezen a hájon óhajt segíteni a földmive-
a gazdasági intéaetek tartoznak a termesüket a jelentkező kisgazdáknak piaci áron átengedni. Basa éa rozs vetőmag, amíg a képlet tart, a keszthelyi gazdaa^ai tanintézetnél is kapható [ Eladáa keszpénzfizetéa melleit történik. A vető-I magáit a ga-áraasi—tanintézet ig*agatö»égáboa 1 -(kall fordulnl. Egy-égy~kisgszda busából 10,|
Ozv. Klein Pétaroé sz. Bedők Máris, 16 éves, vegeigyesaftlés
[rozsból pedig 6 mm-nál többet nem kaphat.
magánzó,
PT* *"» ® r.
00 O;
n o* _CEL
x> -r* S
So-
0
pr
Oi
<n £ a
m o
CD
9 =
E3 < n
H i 4S
"PP P
rt-
o-

p a a
, T
P se
i 5
E S
o
<rr 8T
®
n O aa
O
S
P-
5
BT T3
V & %
n
N SB
s
D
S
CD
S-
as
N
cS.
o" •j
JQl.
w
V
s
S-
gr SS
1
N ff*-
C-
tc 0
M
cr »
.O-
5*
s
■o a
B* sx o
H <
cr &
R
tf 0
0 V pá o n
Cb
w
HIRDETMÉNY.
Néhai Talabér Kálmán hagyatékából ,
> SOO m m basa, ÍOO m m. árpa, lOS drb muMtra birka, 170 kiló gyapjú és mintegy SO hectoliter b»r
iW u«ft«ik«r ki ll-ia i. « 10 inkw
a sárszegi köijegyzői irodában tartandó árverés utján a legtöbbet igéröoek készpénz fizetés mellett el fognak adatni.
írásbeli ajánlatok í évi szeptember 13 napjának d. e. 10 órájáig alulírott zárgondnoknál nyújtandók be.
A megvett ingóságok a vétel napjától számítandó 5 nap alatt veendők át.
Sárszeg, 1900. szeptember 7.
Kálók Elek zárgondnok.
* AA.aA ^ AA AA A A AAAAA^ A
x Bükk-maHkoltatás g
y A vocini uradalom erdőigázgaláaánál 1900. évi szept- -
^ hó 15 én) az ez évi mintegy 30.000 katasztrális hold
Q terjedő bükk, makkoltat ás bérbe adatik. Az «rdOrész«k,
Q illetve az ea évben {>1, sikerült bükk-makk megtekintése
Q szeptember bó 15-ig mindenkor megtörténhetik
mire
X X X
megfelelő segédkezés nyujlattk.
Ajánlatok az egészre, vagy egyes részekre 1900. szeptember 15-lg alulírott erdóigazgatóságnál nyújtandók ahol a közelebbi feltételek is betekinlhetők.
x be
X X
x v
X 280-2
R ~
XXXXXXXXXXXXXiXXXXXXXXXXX
-A. TTOÍlUl MXabdLalOXJQ. erdőig-az&atóBó,g-a.
"VoÖiai (SlavortiáiTbaja).
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 72. szám. (O, lap )
1900. szeptember h6
Szerencséssé
Uea agv fiaon, fekér u«l» aroaila érf agy ura, tiaplft M bArtlsitatalaaeégok nAlktíl, - « aaért h«a«iiél|*a
Bergm&nu lUiomt^jízappanát
Ara OrabuNklai no ílllér.
Uyár H»rvaaaa «\'"< Co. I»r»-«il«n é« TetatiJiaa a/JC. (Vó-
dfíjógy : két bányáaa.i \' Kaphat(V Nau>Kinliaáa .* Kralaar Oyula Aa Flaohor FfehtaO araknál.
I>r LKKtilRL
nyírfa- # # £ b a
Isiid
kir anabnd. Svédbonrn. ifár mugábun vivu aaou növény nedv, Hiiutly a nyírfából klfolylkm ba annak lőraaéi aagfnrjak, a ü Iwremiékeaat óta uiint a legki ta nöbb asépitftenar volt iamerete\' in azonban azou nedv a faltaiéul ataaltáaai anarint balnaammi aiaklttniik át, caak akko nyer ágyánál vén csodálaton bntáat. Ha aata megkenj tik vele aa arcot vagy máa liórrérinekot,már másnap ceaknea ésnrvvétJvnal pikkolyok válónk la n bftrrftl amoly análta
fehérré éa gyöngéddé válik. Kaen balnaam k laim Ifja aa arcon a ráncokat- éa hlmlöhe lyeket, ilfii arcnál ot, n bornak íahéraéget. gyftngédaége éa tldaaéjrat kftkaftnnn ; »)-gré»ldabb léé alatt eltávolítja-jil.ii, iiiájloltot aa anyajegyejtat, orrvörGeeéget bőrnt-kát a a bAr inlodan máa egyéb lleaűtlaeeágát Ara agy ^orsónak\' baiaanlati ntaaitáaaal 9 kuro\'an. Kapható minden
jobb gyégyaaartárbaa. A líyiríabala^an által pnkává latt bör konnerváliaárn a J ■ la»oa «iwl egyidejűleg a dr. langlel fele
Wt* Opo-krémet
baaanuln\'. Kgy tégaly 1 korona 20 fillár.
k Ui?tfRltB«m apSSf
íírt «ny!iévé éa falíiftfTéáár él" hivatva van a bilnn. jó Imtanat fokoanl. Bgy drb. ára 1 kor. <0 Ml.
Fftraktar llagyar«w*»ág réanéra: Tttrftk Jtaarf g^og
1 Kjmda-féle Restitutionsfluft

40 év oi.a udv*rT istállókban, é" aatvobb k a lonai és polgári istállókba.) baatnálatban, na gynbb fáradozás e\'fitti és utáni erösbit-psre, rángat6dzáMná< nz idegek merevségénél stb. A lovakat aa idomttasnal kiváló tevékenységei képesíti. Va\'ódi csak a tanti védjegygyei, kap. ható Ausztria-Magyarorazág ő-*sxes gyógysze táraiban én drogueriáiban. I«
ím Já Má román ktr. udvari szátho éa ksrUstt gyogyszerrnaat Karaaakn |, Ittt «jt
9
.tykmméMb. legkitűnőbb és néltüíözhetTen
Fjgtisztitö szer tubusokban.
TflRVftMYSSKM Vf.r
— egy tubus 60 fillér. —
- -___ Kapható mindenütt aBft-7
6 tabna dianan dobónban 3 kor. 60. flll. bérmentve Bfjraaall kéaiité 4a fó«a«tkoid*.i raktár :
8 0 H W A B T Z Illatszergyár*
lyglw. kosinál, laboratórium
BfjpAFKST, VXi Damjaniohutoia 28. Raktár « ílókflzlotemefet: Taaietvár
jt nagyérdemű közönség ftgyetmtbe ajánljuk dúsan felszerelt raktárunkat noriflbergi, díszmű, játék,- uri és női .. . DIV4TCZIKREKBEN . — rövid- és szAvött-árukban
\' jffiyf Nagy-Kanizsa (fuiti-ittn). » i Miit ilwtt i IptttMZiilirikkiL
Vid -ki megrendeli ek pottafordultival intéztetnek el
JJ N-N E Pl__,
= in/JKŐNYVEK
. AZ IZRAELITA ÜNNEPEKRE MAGYAR ÉS NÉMET FORDÍTÁSSAL
mindenféle id^ UrWfM k kmM Uadaahan. hlilllliabaa.
IH/l KÖPENYEK —
k ÖZŰNSÉGE8 . r.. fTHALESEIQ orAPOT- ÉS ... [_____
SELYEMBŐL KAPHATÓK LEQNAQYOBB VÁLASZTÉKBAN ÉS LEGOLCSÓBBAN
Ml Fülöp keflyvkaraskeriásáben
N4QT-K /t NIZS/ÍN. f
íért Tannak még emberek, a kik a Kathreiner-féle
_Knflip p-maláta kiL^ót. nem haamálják, holott ea
oly köllöméfl ízű és egéaaaéges kávéiul?
Mert még nem tudja mindenki, hogy a Kathreiner-kávó mily nagy előnyökkel bir. A k&vénövény egy kivonata által a babkávé izét és zamatját nyeri, anélkül, hogy annak az ogóasw^gm oly hátrányos alkatrészeit magába~vetinér • Hasznosan egyesíti a honi maláta-készitmény értékes tülaj-duiiságaii a báb^ávé kedvelt izingerével.
Igaz, hogy az egészség áldására a Kathreiner-féle Kneipp* malAta káwt milliók, a családok százezrei naponta isszák. Kívánatos volna azunban, hogy minir}*ájunk érdekében, ea as igaai csal ti < tv- kávé, kitűnő tulajdonságainál fogva, mindenütt a különösön minden családbau bevezetést találjon.
_ A Kathreiner Kneipp-maláta kávé ttibbnyir*
mint pótkávé szolgál a liiibkávélioz, a melynek Uét enyhébbé, és az ínynek kellemeaebbé teszi. Meg*
Sr
a
adja a kávéitalnak a legszebb, étvágygorjeazt^bc színt, és majdnem teljesen elhárítja a babkávénak \\ az egészségre káros hatását. Ajánlatos a Kathreiner maláta kávé egy harmadával a bab kávé kétharmad-részéhez kezdeni^ a hova-torább fel^feU részre átmenni.
A Kathreiner maláta kávé ösazehasonlithatlan előnye abban áll, hogy rövid mecsiokás után,\' teljesen tisztán élvezve is kitűnően ízlik. Esetekben, a midőn a babkávé élvezete eltiltatik, a legajánlatosabb
Eótlást nyújtja, gyönge ás beteg egyéneknek, mint önnyen einészhetö, vérképző és erflsUA szer, ajánlg ható. Orvosi nyilatkozat szerint a fejlődő ifjúságnak, különösen leányodnak más kávé-ital ne is adassék. ^ A Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé bevezetése álul* a legkisebb háztartásban ia jelentékeny megtakarítás elérhető. Egyszeri kísérlet, gondos elkészítés mellet, mindenütt állandó használatot von maga után. | 4 A Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé soha sem lesz nyitva elárusítva! Csak akkor valódi as ismert fehér eredeti osomagokban, ha Kneipp páter arcz-képe mint védjegy és a »Kathreiner« né? rajta áll.
Vw
í
ü fnrj
1

A
11 X
Í\'X
X X X X
Bővebbet Frank Ignác vaskereskedésó- I I I I I* "T™™
- ^jjjHirdetesek eit;t:rban
H Neumann\')! TF M M VI
Kg Szabó Sándor JSLa ■ ■ V ■ ■ ■ ■ ■ „,rí*T *ulm*»
ftfff Wetas Sándor ^^ ^^ * A 1111 »**>» Salamon fia
KOK nem pnpiraeskóbai. ! Wlraburgar J,k,b
|Í IMT Egyedül csupán flvegben valódi!
I SBl fygj MllB mAzix < *H,H 4 rn i,t v cvók nii*. MI.itkií. Misor*! I JfEMÜ FÉREtí.Pl NZTIT.4NHOZ.
flziva
Bauer 1. Küufniann 1. S.
Kapható:
Pessé&ofer József Armulh Nálhán
Babaion TValvérek Dentich -Lajos
U] FUch^r Ferenci Marton és Habét Neu és Klein Roaenfetd Adolf és Aa Schles»nger Izidor Scbwarz ós Tauber 8írem és Klein Weias és Schmidt
es Samu
/iiDoruy Karoly Zabuaek Karoly fUMjer Bernát
Dedioszkf i,
Pm«M i ScMeiffer M. 0.
Ptrlak Kramarit* Vidor
Dorner S. .. Fischor A. Fried Lajos Herczeg József
■artflleley
Ssetter Fereacz Kecher A. Fáin Joaset Mauiner M. Béla Neumann M. Szabó Sándor Weiss Sándor
ntm paplracikóbaii! "«r«>urger J.k.
MT* Egyedül csupán flvegben valódi J
P/FX HZEE IGAZ ÍM CN1LH4T4TL4I, CÍTAÜKKIM HVAJITHÉG ti|\\|||
SEJIÜ IKREU-PI MZTITÍMHOZ.
N vasárnap
Zala 72. 8*4w. (7 lup)
1H00 saeplemter bó 9-én
ttyuk Mérleg
aUaéan s«w«, káat, m«flfaada«4* épttkwéai. ipari ia «#yób célúkra Laf Jobb gumwi- éa hadar-tftaldk.
Mindenféle csövek.
Utajabb Javított ro»d*Mrfl t* aod#® Aa /ató ial/a«érf«fafc fából 4i vaaból, kfr«k*d«ÍBl 17Ari BaaSfaailaaáfi, ipari ia káaí célokra\'
Síivüityu ét gépyydriáii bet éli /drtatdp.
,lrrW. Garvens,Bécs,ir:t
Ksphaiiik lép-, ro sejná beülő ieffMáko, Iriiiiiiéi mvetói MMpii, IíbIM f-illilitikiii ú — Úrje&á iilíruítlu Sirm-writtjolil, i!IMw$iMérlt
Árjegyzék lafyaa és kiraaavat.
Egy teljesen (elszerelt lakatos műhely azon-
a
nal eladó, a hozz* tartozó\' műhely és laká
\' _______4Í.
pedi^ -bérbe vehető,
^xxx xxxxxxxxjpocv
Nincs többé buza übzög a
NÜMA DüPüYACo.
X jlagésava háizDálatával.
pS 12 év óta nagy eredménynyel használják bű*-1Íh*4í# ellen, továbbá korom- le per-ii*/ö|£ ellen kukurieá, árpa, zab én bar *• yÁuhi stb.
vy • ^ ------V
Q Egy csomag 2 mát rmázsa vetőmaghoz 2$ kr.t A
Q 1 méfcermázsához 13 br. o. é. 1%
X Óvakodjunk utánzatoktól. X | Numa Dupuy és rársa. x
* Bécs VI. 1 Windmfthlya—e 33. V
Főraktár Nagy Kanizsán : Fesselhofer József és X Rosenfeld Adolf ós fia uraknál. Q
N&ftY»Kant«ftn vasárnap
■ — ..... ■ f\'
. %
72 fHJfifol (8. lap)
IHÍ)0 w.ppl*rnb*r hó S«én
hktfütum
I A lijeJáalkaiAAk Aa lnfrimAnynaabb b wn<«l I MNil, Md» Él irtiMWül i<> , Ü9+*
r kin*
Q MM
iMüiHjih, Mi M0M 4a Mii<||éii
f ywmja&iJ&DL
M itffPt
INO^áMi,
*o«r*«MNv
•irt a UfihieSbb lafbiMoaort a
* M ABGI T- K R fi
Ara > Itar^üi tif* I ■i||i 9 Mér. p
Kiosltf: FÖLDES UlEKI
ARADOM.
■fTl ílj
i 11 a *
? 1
| fi ilí 3ft ! } mi
j /|i in

•MtlflkM érUkl u«r loí u orvoeok tUalal-olaial Oomí
•la] lliiuu mlilt i|n Hff-r*
IrAfft Ae UaiU kelattodiai IfJuiAf bAatalOMüAA)
bwUmb mMbfi, b AAfTAi. IMIN M tfra 4
____mIArt M orvoiok ta rendelik.
C»ak * ttrv I kMM - mMI Hmn>M f Itritva kUldi a
I hRADOR gyöffyaaerfAr", Uadapral
tét ajidlaní
♦AdAU „tJarlifkJ" vMj«f7f7«l ralddi Vidékre I korona 40 flUár
al«H- beMMAoe otáo ▼I.. Václ-kAnit lf.
I rPÍIVMAI
la ittUttiUki I H f |V| I 11 I t.kM r — 1
j| togUgfflé a* » i. XI X Ul \\J |J
* egyedüli birtoi gyógynere • klrtt ^H
C9(lZ* éa K6AZVÉNY*£TIIBII. NéhAojravori imlrirMtilé* wtin kijrrArjit mlndou mm, kAaavAny. ffuiibti Ulmei, ft\\)fn.i&*i. aiurAal. aMnraifcil. fogfAJAal #lb Kfj flvay í kor . |*ö*iAn I kor. 80 fillér vlóietM bakilldAM-utAit Mtrmoaira küldi m eg/adHlt kAaatt*
STEtNER MIHÁLY rirtsl gydgysxertAn TEKKEVÜR, Sit-Gy5rftj-tér, 11
Exarwer klprékáll, a legtöbb brufágn-t gyt gyn& m*i
SnSáii ELSA-FLÜID
I^^F 10 kiaértet éc afctfeaki Magáim fbflJa kaa*«Atat
J0F* Vt krecet 6 komat Irt bérmentr* kWd aa eyyedflU k*tci
WT FBüliBR V. UENŐ gyógyszerész > 0TUBXCA, fö-iitMB (via Csáktomy*.)
a üli legfinomabb egeszseqi eqypfomi
flflllL SZIVARK AHÜVELY
f| "?s ,0Í) dfl 2000 dfb 7 kor 5000 drb V k0f paiNn bermerrtve kuld
(W2WJÍ) ENGELLAJOS SZEGED.
A^S^hk TP^TTa wi A r^^ Uk,n
L AJMKVIW ÉintariatMiÉMtt MMi MÉHÉH ak kkaNnDX^ Mwfflrl/jfalwili NflflMiM Mér. - Upkati M^JjT WHEJK rréewwwkw. — Siwee «*m»*t ATAX
H0BB9|I^* KA D Y KAR OLT jmw«uT TUO JMf Mrkíjr uttfrltfa lÖfűS
■ i jlfllBM |K|Ma I \' * * I - - I kk — l aA te. M Mki
«Míl Mf| Ivaf ft.M kar., Mfki MIMk.
PSERHOFER J,
ay ajiölöü IffrréííbD
wtmfck kflveikewnónyel alias.
vértiszti tó
labdacsai.
Oaak akkor valódi, ka aladaa dobot fedelén a „PMkHOTtk La ilf
dntítUü
ienniT
A W aa aUivi lakalákl MM M fa kakM agyér* ftakkaloa iklr aor alatt illőit, attAaa*. kr IlMMé. ~- ^raaoaktaai k^H Mi ucafiLM gww
___/I » j
I í j í lf.cj 1 í í ^" /li
tlj\'I .. -
4 , t • | k_: a JL
I l I _ ■ I - UH \' _jl\'ÜÍ_
l-l" jff Bltuoo Pál hlraarA >
—m li
r ^—=
l í -m
I81SÍ j_m. r
PF
WiMr—
Is silJ üli i
■ fe F
/ff.i I
SodapMl logujAbb iitvdnyoaaég* *
SSCí)áR0S3
IV.. Kigy^-tép 2. Wftitk Ulittáti Wjt. tMi . miis tinót
PflRIS szállódé ja
Bndkpeit, VAcil*kórui Jk 100 MOba I frttél feljebb kiaaolvAIAaaal cwyQU. Ftr-iU, alafAM UvéAAi, Attaraa, lAraaaniak a Mikaa. VU Umm vuuű naffAliraoly aa Qaaaea pAl/aadrarok falé
r
rnl<ii»U: oddol MMtt Lm.Hr. 1 Ti — v ^^
koorAd MMáM 0. Aa A m, ) f v #
#a kir. ITM0 öjr. hl*gy*M na-rW- li/- * ^^
láo- Aa kAaokk aa. kJr, ooialat ■■jtl ISf Q- 1
aiaékál a Mk. Mr. Illfaf lé, q £
san f
^ULIVÉNYI FEREBCZlfi
1 R oandAflda «MfU|i kliMá J\' M
ílíllln lf|S
fQRRjteAj^jíjgp sarj g | O
26ÉVTO Eusmert Legjobb SS Masvsu Beszerzési
A legjobb órákat lofatolltfabb A* lrfrüKatoaabb ékatctckct
na«BX«aTFZBaTaemá
aaliromao axakoM ArakM ír kii iga Mair/aroracAc a noMbas •taé ll^l|»0AA flalrto
BBAUSWETTER 1AN0S dbT
MHftM M0Q kéfM* »"»yM * AAnaMtv*.
FRATELL1 DEISLNGKR kflld
FhaéfcÉ TrtMHÜ _ 8 kg?. MM kávét, ráiontotl. . . 19 kor. IÉ 0Q • • C^M fyiügykávet .... 17 . II 9 itráMilM M bér«Mtvk.
V lKJBOVXÉK INQTKN. Mt
TL CjOU At MALATA
9 HL mm MM Ital ét pépwüilw li uotfk
n I^R) MáM l4l: Or. iMé^fl M M. KAMv iprtMl Mk arait Ma» 1 IillikM. iIwwé iilaiM, i iiHHif aurHik, MaMwaA—Awü A
^ooeqáúw
űr ír ém ■HinliMil k«ir i
KteAjlYAI KIRÁLY-SORfÓZfl. kPAÁUYA.
BENZIN
éa sAzMOTOROK H |az*uifl uttri
osers to bauer iririan
DÉNES B.
KApA* ArtaryaAk lnc>ra
Pwtkar, Ikarry, Baltfa, ■vuu, Cl akik kaia*- Aa lllll Mrrt. UfklÜk bMm |aM fiatar- Aa MAW||I >WMÉHÉlUAMt úAMk, ktaMAiki Ai HHfMlM
I
CSASZÁRFORDO
leli nyári gyógy hely BUDAPESTEN.
PaflaaBgn kAoM bA» rtat fydfy flirdS, $trtAm ffaflNéwl tor nodoraotob tmAfCNftikal, pa»> pAo AroAojrts m^ÜMS, ki-M MKMAMi - W Mn* bm UkAoaobAraL •*» fraapaktea U\'kJUtri Imqjm ÉA Mlllkl.
Ha Aizftl a haja,
TUMnilJa a IdttaA toUAo>(AU HAIft-ftíQ£íS.ftAíORT, mtiy oem faac ba aav * ba| eredeti axinAl adja ruta*. U*o0a t korooa« btmeotra 1 kor. M ftlIAr, ZOLTAM BiU odrart asfiUtö vyémaartArAbaa &udape*tea, V^ Alagykoruoa-uto* 13 aa. -iaahadaAg-tAr nikU
aj | UMiés, nlMÉIMe ollen gyors 6o kiltttiő
MtdmAnaytl hMinilliai^fc m ■
EBfiER-Mi HELLPASZTILLAK
Dobon I úrin M Próbodoboc M
A Jelenkor lefwgyMb nyerési eaeíyú Nnjitéki • aaa. IaTt. mnb.
osztAUVSORSJATÉK.
Mtgrendslétek intéiyndflk:
GAEDICKE A.BUDAPEST
!¥., Kossuth Uíoa-utca 17.
OdmMÍ
karoMetatii.
,Vö|> iipl»»laj«j(j l(J
—\'--X-r- ■ 7
Huszonhetedik évfolyam 73. szám
llirtllllll)|:---
Vkrukti 4ptl*i riMk.1 rmnp k»»»». ksnaksétsikn
■MrkMitíiiJ Ifkhiui liktl upii-Úit d. a. *-* tn kAil
Mt tsMawit 1 tip Htlltftl tétairs
•••Ukaet ■(•(!•• kötítmtny
ZlaAáklvatat Vánakáaifákl: líöíiyr
2ALA
Politikai lep.
Megjelenik NAGY-KAHIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.

aAnmrtm ia
Kfées Ixm . . ,
ráUm . , •
...... • kan
Njrilttlr p*UUara *0 fillér
■Máaetéesk. ntemáat • i jg^^^^^L veaitkosék ftokel Fítíp rti;iton ksdfeéba litíusdj
Mraautla ImM auk is - t Juuk-böl ftfsStataak d.
Mffm —— én tér
Nagy-Kanizsa. 1900.
FeleISí nirkiuli: k<»l»r Sándor Szerkesztőtárs: Bérei a I,«Jo*.
Csütörtök szeptember 13.
Hegedűs a munkánál.
Abból « nagy akcióból, melyet He-gedüttSáaidorkeresk. miniszter a magya( ipar éa Ajnagyar kereskedelem érdekében megindított, a nagy közönség alig ismeri á körvonalakat és csak a különösen érdekelt közgazdasági tényezők tudták e Bagy ákcíó ffiétét éa ered-mónyeit helyesen méltányolni Uj gyártelepek felállitása a kereskedelemügyi miniszter politikAja mellett karöltve jár a már meglevő industriák védelmével, -melyeknek mindegyike, még a legkisebb is örvend a miniszter figyelmének és gondoskodásának.
E mellett magától értendő dolog,
hogy míg a miniszter a részletes mun-kába merül is, az egészről sem feledkezik meg. £ sokoldalúság teljes bizonyítéka gyanánt kell tekintenünk azokat az intézkedéseket, melyek a tisztességtelen verseny ellen való védelem céljából vannak tervbe véve s már a
életbe is fognak lépni Es itt természetesen nem egyedül* a külföld! versenyéről van szó, hanem az egész !
bel- és külföldi versenyről, a mely tisz- A kereskedelemügyi miniszternek, tességtelen eljárást követ és hazug usz- j ki e pillanatban megelégedéssel tapasz-közöket használ, hogy a fogyasztási talhatja azokat a valóban nagyszerű piacokon és aj nagy közönségnél áru-. eredményeket, melyeket a magyar ipar .cikkeinek bizonyos keletet biztosítson, a nagy nemzetközi versenyküzdelemben Mindazt, ami az ez irányban tervbe vett i a párisi világkiállításon elért és Magyar-l rendelkezésekből eddig nyilvánosságra ország nevében az egész művelt világ jutott, teljesen célszerűnek s üdvösnek köszönetét és elismerését fogadja, nagyon -kolloUsmeriiilük) ÓBatmdazok a ténye- hamar alkalma lehet tárcájának fény-j zők, melyek hivatva voltak s illetékesek pontjai számára a világ egyik leghatal-ügygyei foglalkozni^ nem győzik masabb uralkodójának bámuló elísmeró* telóggé dicsérni a tervezet nagyszerű\'8^ fogadhatni A perzsa sah eurOpai | yoltát^eélszerüaégüL °gyts itj*". ™int a magyar király v«n<l«ge,
{rendelkezésének, molyek valóban a ke- néhány napot Budapesten is tölt és e reskedelem-ób ipar erősítésére szolgál- több naPra teijedő itt tartózkodása alatt jnik, felvirágzásukat ehetővé\' teszik, a Hegedűs Sándor keresk- miniszter meg Unlolrnfc alnynmjdlr a haZllg és SZÓOol fog\'a őt iHmftrtatni l«Wftlrtk«tffhh ÓS lflga ! gésen alapuló vállalatokat a nagy modernebb berendezéseinkkel Az állami közönség szemében is leszállítják valódi.és több magán nagy üzemen kivül meg értékükre. Mintha boszorkány nyoitiáaUftfogia Hegedűs miniszter a sahnak mu-szabadult volna megkfrnnyebbűltebben tatni Peráával való üzleti forgalmunk lélekzik fel a magyar ipar és kereske-1 érdekében a magyar kerésk. muzeumot, delem Hegedüli miniszter e nagyszabású\' az áll. telefonhálózat valóban mintaszerű megváltó ténye folytán, aki mai adandó \' berendezését és nagy Ktrcajának MáHT"
emléket állit magának~ez~ akciója által egyéb korszerű vívmányát" s elévülhetetlen érdemeket szerzett a j A tiszteletet és becsül és t,. melyet kereskedelem és ipar körül. \' Hegedűs Sándor keresk. miniszter idegen
TABCA.
Csintalan rimek
• » j * r 1 <1» ■ >» Hiá
Tudj\' ss ég, ráért »zálingó\'nak ■ Tudj\' a palrar, mért zavarnak Kóua gondolataim I Valami bánt, unszol, zaklat, Fejembe* bogarak laknak £< csuk. — öaezeüt a rím. Már ka versre jár a tollam, Akkor bizonyán olyan Szökellő hangulatom, Mint mikor a ctgényoóia Vagy a német-táncos kóta Ctemeit kallgatom.
Ejnye mi lelt hát ma engem, Vajjoo merre jártam-mentam, Hogy rám jöft a versírás ? Tán hogy a szemembe nézett Holmi kis hölgy, — s megigézett, Behálózott, vagy mi más? Ugy van bíz\', de nem egy volt a% Ki lejem elvarázsolta; Nem egy volt ám, hanem szia, Vagy tán több, — ki tartja számon, Odalent a promenádon
Hány mosolyog és cicáz ? ! Hány as Eva ivadéka. Szerelmetes asép p tiéka Szellős mező, szellemes. Hány a „liliomszál.lermel* íMint poetak énekelnek) Szivfiditö, kellemes. —
Nyáriasan mint a lepke Könaytt röptű szárnyleple, Asszonyruba ugy libeg Sima selyem suttogását. Kandi szemek villanását Vajh\' melyikünk érti meg ? Ránevetettél, legyezővel Patyolat kis keszkenővel Jelbeazádet tudnak ek, Ítéletnapig- tanolnád, Mint madarak nyelvéi-szavát, Hogy csábítanak a nők. Tanulnád ám, de hiába Semm.léle iskolába Nincs „tanrenden" az a„Uiyy* Majd megérted magad kárán Szived meg as eszed árán Megtanulod, — vár) csak, várj I
Jó görög nép aaobrotemslt V é n u s asszony szépen iveit Mettső-hátxó bájiaal
Est imádja, ennek áldoz A hellén majd mindennap. Óh szobrászok, ób pik\'orak Rátok de gyakran gondolok, Ha nésem a divatot. Karek állat, teli vállat Márványkőből itt csinálhat, Aki művész, s .hivatott.. Lépten-nyomon, uton-lélen, (Nyáron inkább még mist félen) Kása >modellek* ma a nők. Ogyes szabók, hála nektek Hogy a ruhák tormát nyertek, Nem kell •töltelék., — óh sőt!
Szép mese a »Hólebérke« Sok gyermekszív rsjopg érte, Róla szépet álmodik /• A máséból ma v a lé lOa." Mert sok némber nyári időn Sánfehérhe öltözik. . Fején tehér szaJmaaátar VÚi a nap aogarától Arca taj-vár színeit Hószín ernyő doa csipkéje Aroyékosatöa dől tőíéje S héjat emelni ságit ,
A ruhája könnyű kelme, (Pókhálónak nebéz lenne)
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
ElriU Minrlunitnmii IfAnuulrAtn munlml A FŰZÉSTÓL A LEGFINOMABB DISZKÖTÉS1G:
*** ninaennemu KonyvKoio-munRat ^^^ , ^
Elvállalok továbbá kópek,^fotografíák, tervek, rajzok 6a térképek cachirozását, ugy minden e szakba vágó monkáá
Nagy-Kanizsa oaütörtők
Zala 73. szám ■(». lap.)
1900. steplember hó 13 án.
[éa olvi fejtegetések. ha aaJj^nkBÓg íokalnem a korral él^ennek szellemi mozr szűri nt külo\'nböaők ia, egyetlen-egy|galmah al eltelflc. Ebben az értelemben irányban mozogtak volna. 1 teljeaaéggal nem lehet kortársaknak
Itt azonban ülésről ülésre oly szemé-■ tartani a zágrábi katholikus gyűlés lyea fejtegetések voltak, molyek igen; nemzetiségi és reákoionarios tüntetőit, visszataszító durvaságokig fajultak, ■ akik harminc, aőt száz év előtti, rég minden indítványnál kiengosztelhetlen! meghaladott* törekvéseket akarnának ellentétok és ellenségeskedések törtek\' ismét propagálni, akik Horvátországnak előre. Persze mért kizárólag politikai j Magyarországhoz való rendezett viszo-gyülés volt az, melyet a vallás cégére |nya és a kulturális haladás vivmányai alatt nagy kerülővel rendeztek ellen fellázadnak.
Nemzeti-politikai demonstráció gya-i Na de ennék a katholikus gyűlésnek nánt kell megítélni a Iaihachi püspök j a sikere minden irányban meglehetősen Meglehetős érdekes lenne megtudni, I f8 a ^orajóvói órsek jelenlétót; politf-; hasonlít is ám ahhoz, mely a tenger, váljon a zágrábi úgynevezett „katholi-! ,kai L^ÍSTJ^Jl SÖfe^? ját8,Zí naiV ^ermekeket JU"
földön saerzett számunkra itt ismét egy szép babérlevéllel fogja gazdagabbá tenni a be fogja bizonyítani, hogy Ma-gyarors ságon nemosak földmivoléat, mezőgazdasági üzemekot lehet megia-merni, hanem korazorü vívmányok gyakorlati berendezéseit ia lehot tanulmányozni.
A zágrábi katholikus gyűlés.
kus" ünnepi gyűlés temperamentumos baneui nemzetközi természetű, Bosznia talmazza, akik^pocsolyákat kósáftének résztvevőinek meg kellett-e elégedniük ™"^ a monarchiához; ós politikai a fövénybe abban a reményben, hogy bucsn^m n húr knnnta*. J n.lnf.d tendenci» sugaltaS tad le r érseknek_azt ,gy megváltoztatják a vilog térképet s
búcsúzóra a bár kenetes, de az adotti , .. .. . , , t — . _ — - , ,
viszonyok közt mégis csak szurrogátu- ft jaMatát hogy az egyház megkönnyítik maguknak mot képező püspöki áldással, avagy ®^en,n^v4no" b ogban az állam tanulási
legalább utólag megkttldötték-o nekik öltitt á n,fUobfc, azo"ban . ö< -
Rómából az oly epedva várt. do kenet Pt ft^T^ i^T
teljes működésűk befejezéséig meg j mi ködése dacdraL. aligha hajtaná a -nem érkezett pápai- áldást McrtV ha\'a konzekvenciát az ósszos- őrházak végkep kimarad a pápai hjjjd^m ^..legyenjogusitúsáig, mórt különben az kor azt
gedm
eszközegyanánthasználjíík ki, há meg\' .
olymagas állású egyházi potentátot illet ,08abb is ez az öndicsőitjés; hogy ellenkezőlegj felháborodást okoz s nem
a geográfia
A reichsrath feloszlatása
S/.akaszto\'tan n nemet psrasz\'regulá szerint: Maria-Gélmrl, flfegen die Sebwalb.n tart,* —
szunptománnk tekinthetjük arra,1 álla",aa V1. kellene magát rendelniia, p4rn|ogl»,u e, , hivatalos Wiener Zeitungban I. a Vatikdnban ifó.írt^andfömM un£Lnok-^ö &.,n me^eni cézári páien* g
f—rr „~.TT.v i. ,.„ i;„u*ff/ < nak és a rabbiknak, es ekkor aztán nem retchsraihi^. regUéyjal ugjm csak annyiban
azt, nogy az önaiosoités,^^__,nÍTél hogy az urak a leg-i^st Asssehsaoulltani ss immár megboldogult
" " Dűli-
kérdésekben nem értenek «"<»»«"\'»<* »>ogy (
. , , •, , _ „.,., , ., .. ukai rovar-vadászaiból /zrtog\'tiak létüket. Is ne,n t,ulll;l\' közülük melyiknek reudkivQ, DHgfnzama UnbfeJkmkkel a .házat, tűrik, hogy D® «Sgfi«MfflMfdÍ» legolőször. a vallást a lcgeslegönzőbb pártpolitikai Nóm, mindezek olyan dolgok,_
MfBkyódélt szolgájává tegyek ; szóval : nem tartoztak a katholikus gyü-. ^ ^ ^ „^.Aieg al)ban-
katholikus lósro; és mégis ezok. képeztek annak L, in(lok(,„ „élményben vagyunk, hogy ha legjellemzőbb tartalmát. Persze mit is vánilnrmadiu-ög<n}iHk- kedvező sorsban részesül kívánhatnának még a horvátországi s az általuk epp most elhagydit pubonbs ismét iUüi egyházukat illati, ( elérkeznek, jüvsieliik csak Oombálfr zivatarodat - 1 hirdet éa az absioluüzn.ua iéii dermedtséget.
gyszaqig_
j inkább bepiszkították, minisem dekonl áz; a mo. I tavasz hirnőkejnek azonban soha senki sein. tar-i .jtoua dket. sain e^yeoklut, sem az egész eszfe-
hogy leiismerték a zágrábi gyűlés lényegét.
E gyűlés valóban csak úgynevezett »kathohkna c volt; mert nem ml«a«nj katholikugok
OssimjOvulele ü kalhollkusoknák : ka-\'kivév^mlSiregyét: valamivel kövesebb, TQzvés<l6l gea> 0vtAk amt , kegvMjlWÜ tholikus gyűlés ós legkevósbbó az az politizáló és parttanátikus papot. De olyan üsszejövetal, hol világi-hatalom-; óppon eaefe a páitfáuátikusuk dubulták szükség lapul meg, s még hozzá olég össze a katholikus gyűlést. Es hacsak - gyámoltalanul, égyktizi ürügyek mögött ugyus, mouern politikusoknak bizonyul--Es igy volt ez Zágrábban is. Ha ahit,|tak vojna!
a vallás, érdekei szolgáltatják vala a A csupán nevetséges hiúságnál több tanácskozásoktnlajdonképeni motívumát, rejlik abban a cimzésbon, melyet akkor örvendetes egvotói\'tég nralltn/lnf.f,! r.\'in\'g ós. móltóság nólliüli Hf acloltv
babona a faoskékrol biazi, a hagjel, láaly oly pazar kényelmet nyújló\'t nekik : sisteVgö szik-rák sziporkáznak as nlkófinftny épületn [üiiUt s mert el akarták haritani, lángtenger cinész-aze meg az egész gérendázatot, a népjólét elö-mozditóii a há: kiiiritesáre keleti kény-seriteoi. Mert ha talapjában vesszük a dolgot, köiüiük egy la legtöbben politikai pyromaulában leledz^t ek. mj. Aa slboesité biiun}lnáuy, aulysi s bifalslus
Ö
volna a jámbor léikek közt, főleg mi- dőn .kortúrs-\'-nak nevezte magát. MertSSÍT a^vM\'Twéku, vei püspökök ós ersekek vezetése alatt: csak az az igazi kortárs, a ki -nem „yj|jtt Mt. eztel csak mar rég iámért, eppen-álltak; akkor a vélomény-nyilvánitások! csupán egy bizonyos korszakban,
1 nyitja ha- séggel nem
nieiílepü dolgot mondunk, auiinl
Tiszla fehér, mint a hab, Szabó legyen, ki belőle Hasbs, kertbe, kimenőre Derekat meg ruhái azab. —liássek ls, usui III, a »lorma« Min ha elő fZubor volná, Igy kívánja • divat, Karok, vál\'ak, mas egyebek. (No, talán már meive megyekj Áldoznák a mAdinak.
Ilyen iiilöiékliez kellő. A tormás fehér cipellő \' Bokáig vagy azon (ul; Tudja jól a viselője, A sétányok szép delnője, Hogy ilyesmi szemet ^zurL. Mitjféh bájos, előkelő Ez a hófehér o pe 18, Mintha szárny von\' a bokán — Alig-alig érve földel Libegnek a ringó hölgyek Könnyen, mint it hahieAnyi
Mennyi művészetet, — hajh I Kivás ma a női baj, .. Divsttartő hOlgy-lejen. Fekele túrt, szőke, barna, Mind más —1 más formát akarna S siást kíván; nőké selyem Petrencébs rakj\' az egyik .Más a II ■malája — hegyig FeHornyotva viseli
Vagy dus hullámokba szedve, Lazán .homlok koré kötve Uoy „i la lioticelli". El-el gondotkodnnr nth9, —
Vájjon édesauyank Eva Barna volt e vagy szőke ? A hajának minden szála . Mennyből kerüli bizonyara Vulami angyal szőtte!.,.
Es igy tudnék, — bajh! de mennyi Kimet sorba — rendbe szedői, Hálás a tárgy, de nagyon,.... Csitt... hallgassuak, mert talán meg Csintalanabb rímet szednék. De ezt jöv őre hagyom: Ki tndja, — ha ekként halad
Esztendeig majd a divat--
Vájjon 01 t.öz n ek-e még ?
Mára ebből már elég!
•\'XI-Xi.
Levél a jegyesemhez.
Kedvet Eufrozinám I A modem luriuiinVk talá it»k\'lel azt n fölötte praktikus leveleaési .módot, hogy ideáljaikkal a világ minden részébe „lárca" alakjában közlik érzelmeikéi és gondolataikat. A aiint éiire is
vehette, kttlőnósen a .nagyságos* asstonyokkal való levelezés kezd nagyon divatba jonm, lásozotlan a járvány jellegét ölt, én magara sa a jó szokás;
liizalmasan s>ólva kedves Eufrozina, ez u m [egyéb egy kis — nagyzásnal. A laruairö kollegák sgt liisxik, hogy a világnak nagyon imponálnak |azzal, hí ők etereq, valódi uagyságös atsaoayo<« kai leveleanek, a mi a mai rangkóraágos világban szinten egy ok lehel a — táreairásr.i.
Én uzonban inagácskál — ha megengedi — í csak édes kis keresztnevén szólítom, mert őszintén ipegvallva, magácska bizony nem évelt gyer* mek korában „ezüsl kanállal", a ho^y a/.oiiban mégis az én menyaaszonyómma létt, a papája virágzó hentes Üzlotótől eltekintve, lulajdomisa bajos gzémeinak és eper ajkainak.
Liiesa „mi írók" ilyen elbizakodott isgénjfek vagyunk. Mind a melleit tgy hAnap vége leié nem átalljuk a postabélyeg megiakaritáaa ssem-pontjából bizalmsa matkapán levdezéaQiiket a világ elé bocsAtani.
De térjünk a dologra I
A papa most Uiir egész bátran incglogalniíU-batja asl a bisonyos közjegyzői szerződési, mely örök boldogságunk pecseijeül -- kózltiuk megbeszélés tárgyát kepcste, aűt óvatosságból lel is moUdhatja azt a kis tőket, me yet hűséges szerelmem zálogául a pocsajfálvt lakarékpénx Ar kezeimhez kiutalm ígért.
"Lássa kedves Eufrozina, a régi divata vőlegények ilyen helyzetben napsugárról, puhatéssek-ről, galambtutbékolásról Itrsegtex, én p:dig jö*
Nagy-Kaims* osülörlflk
p-én* I ár r . -I.«, clnuvdztaul, Ítész vénylűkflJ 100.000 borona, inalj* in\'jeson jngyfívó rifn. Az igaaget&ágot képezik Br«n«r Ferenc, 0 o r •! o é r Andráa, JP e li 6 r Dessn, 3 o li midi FtlMp, V « I k ó Gyula Barcsról, I) « u I »o b
Zala 78. aaám. (4. lap.)
1900. szeptember bó IL4&
Közgazdaság.
4 Kaboaaililetrfl. —
4
A gazdára nézve mindeneseire égelő saflksé-geT kéjua azon kérdés mepl3Ss», nogy hogyan lehet irrocda ellen védekezni; ÉgelíUszOkBéget unnál ia inktbb, mert bebizonyult immár. hogy ■ rezgállcoal való permetezés nem veaet célhoz, a
««.ip, j «i « v.yuu usrc-rm u « H i.a f A malmok semmi vételkedvet sem mutatnak \' ^„.íh .f.kVXZ2/
Hamu SlaUaixól, Lö w y. Zaigmouil paruvarréU[Dsb irAnt f DBgy J <rdtklfld4,. Araink £!m,0"^n * , ,T " ^
igen nagy nz helyben a kilvoi közök :\' Boss 7 f.
15-90 Rou 6 J. 80-40 Árpa 6\'70—6*70 Zab 6 20 Bab 7-60
Felhlván
Weiamayer Osear Eszékről. At intézet siepteaber 16 én kesdi jneg ,működését.
— UasdaaAgl J.(l>Br •Gerlócsy Gézaj a kassai gazdasági («aiuit;ei közgazdasági ók jogi tanszékének innán;, a .Gyakorlati Meaőgasda* telelős aserke-stöje a napok-1 ban adta ki .Jogin nve a g azdas ágii academia ó\'s tanintézetek ball-: gátéi s gyakorlati gazdák r-é-• aere" című könyvét; Ezen munka régétirr érze\'1 biányl pótot á mezőgazdaság*"! loglslko- iiiat európai ts amerikai azSTsvesszö-(ék köreben, mert a mellett, hogy a< ös termelésre vonatkozó SÍbzah, törvényen vagy rendele ien alapuló jogi -v.nbniyoV at rendszeréé és köny-nyen megérthető irányban ismerteti, ezen felül részletesen méltatja ui összes magánjogi és közjogi szabályok ni, a melyek a gazdát ugy íz álial&nos miveltség, mint a gyakorlati élet szempontjából kiválóan érdeklik, szóval felöleli rz egész jogélaicl. A mii a sterző kiadásában jelent meg : ára 6 korona. Meg\'r ndelhetö a szerzőnél: Kassán a gazdasági tanintézetben._,
— Haa«ár«k ilTi\'oiii(léia. A 9-ik cárét kir. bonvé|dhuxzáre\'r*d kei sáasada, mely eddig Soproniban állomásozott és a Hadtest gyakorláto* kon résztveit, nem tért löbbé vinazu eddigi állomáséra, mert Boszniába Szarajevóim helyeztettek át. A buszárok, a kik az utat Győrből Ssaraje*
Tóig lóháton teszik még, ezen ut o-ban vaatrimf
szaporodik s így folytonos permetezés válnék I Hzttkségessé, a mert ■áaráait a permetezés vég. hajtása nagybani termelénél uf yszótván keresztül vihetetlen,
Az eddigi védekezési .módok közül csupán egy van, a melyre n imikép támaszkodhatnak a «t aa, i hogy iparkodjunk a búzát a legkedvezőbb tálsji viszonyok közé juttatni Jó és gondoa talajmtv*. I jéa és trágyázás rendszerinek helyes ■egállápiti tul szőlöblrtoköaöknál rendelkezésre áltő és eladásra •• is»állótrágya és műtrágya helyes alkal-amerlkai azöltlvesszti- és szSMeltvásy- mazása, ezek azon tényezők, r melyek segélyével ktezletsk bejelentésére. talajviszonyainkat javíthatjuk s a mennyiben
Hogy a szőlővesszők és szőlőoltványok ela- ™gtettOk, ugy a W. kedvező élet-éstenyéj,. diisa a -emelőinek megköunyittessék s hógy j »«0DT°k közé kerülhet s^gy annyi táplálékot azok. a kik akár európai, akár amerikai szftlő-lTehe! az nem-csak magának.hanem
vesszőket, akár szórványokat vásárolni óhaj- • "Jta élősködő gombinak u teljesen elegendő l\'imik, n létező ké</letekről idejekorán tájékozást 8 >«! n,lodke,,° megélhet agymás,mellett. nyerhessenek ugy mint a/, előző években, a lolyó ev őszén is mind az európai, mind sz amerikai lajtáju \'szőlővessző., mint a saőlOoltvány készle-ekrö\', hirdetés fog kibocsáttatni. Felbivstnsk en-nelfogra mtnriazou n/OtöbirtokúSOk- a kik az 1R%. évi s/ept. hó 26-én 60,000 ssám alatt kibocsátott szőlővessző-és szőlöoUvány-QzIeli szokásoknak minden tekintetben teljeion megfelelő európai vagy amerikai szőlő vesszőkkel vagy szőlöolvá\'l n\\okkal rendelkeznek és azok eladása tekintetében a> emiitett üzleti Szokásoknak magukat als-j I vetni hajlautlHk, IlUM léézletéiket,\' tajta, mind-
Bfrbeadaudé Sümegen a főutcában, a piac legélénkebb haltén a nagyvén\'déglö\'vel szemben; egy régi gyakorlat* hsa levő btilthelyiség r huzzátattuié emeleti lakással és mellékhelységekkel, vagy aa égés* ház szabadkézből eladandó. Kérdezősködni lehet öav. Jandó Fereocnénál. FetotvRajk (ZaUmegye.)
STt-t
uü" pmT (8im* vagy győí\'eres vesszők; oltványoknál ntán tovább lovagollak A legközelebbi nyngíl- HI a)any éH n reí oholt hon, f„jta) é§ \'meny.
loaiásuk Barcs .olt. nyiség szerint a termelési hely (vármegye,
— Ipnrki&lllláN — P4\'ca<*tt A j kö*s«g, vasul éa postaállomás) és az ez-pécsi ipartestölet f. Jiő 5-én tartott] renkénti eladáii árak megjelölésével, azon Htomttinn kimnnfH-h; niiszoiint -folyé --i j kurtllal saólémuli >■ fetnyratfli^in a
cfeczcmber kő második felében a karácso- mely 1kerQ\'e!ben vszazők ílleioleg az oltványok
. • ,„ ,-vrr ,.l_____i. . , , , . ■ termelési helye tartozik, ehetőleg mielőbb, de
nyi és ujóvt ünnepek alkalmaval helyt i^késObb a lo.yó évi sie,nember hó 20-sig je-íparkiaUitást rendez. A pécsiek ezen lei tsek be.
vállalkozásnál első\'sorban szükséges-1 A bejelentéseit teljesít énének könnyítése cél-nek tartják: "^olyan-irányadó, előkelő {v^ ivek sdatn k ki és pedig koma
egyének pártfogását megnyerni, kik | ,* ^ölöveszszők, óm
. . K . , ® , , . .n0, ,3 „ ismét kfilön sa oltványok bejelentése céljából, hivatalos és társadalmi AllAwiknftl fOfTV-i ikuu Ujuliitmisl irrt bHly«pél»lesek i a ro-éz TTgyFn legtöbbet tehetnek." Vajha! vatok megfelelő kitöltése melleit a bejelent/!
1
Jt nagyérdemű kötönsig ngytlméi* ajánljuk dúsan fefsztrett raktárunkat mm norlnbcrgl, disímű, játék,- ari éa aői . blVATCZIKUCKftCN ... —»rtvld és növötr inrtrtani ^
asztl Testvérek
N«Q-Kaaizsa (Inl-riDi m lill riinitft iliiitiiiHliiUkii
Vlit I miiméT11 *k | t \' I *" iMaUzMask tl
sajatzezu aláírásával ellátva kizárólag azon ke-1 annak idején ngyanigy gondolkodott,rület azölŐBzeti és borászati lei ügyelőjéhez\' vojna , J nyújtandók be, a mely kerületben a v szszők j
\' - . .. , , .. . . termelési helye tartozik.
- «\'«hréTh,re f"« 8 t z"\' m Ily bejeentési űrlapok a azőlö«eli és borá-reggel váro-unka m.ly zerint B e r g I Arnold , , vArm ;
B-rgl, cseledjéuek kedvesét ki akarta boto<ni n -
műhelyéből, ahová a jámbor asztalns-iegeny A gabonafélék rozsdkbatersére. kedverét kövi-tle az\'úl a biztatással, ho y ne[
■taredjon Berginrl tovnfah i/őlgalatlan. A gyénl f em ismeretlen vendég hazai uazdasAgsinkban munkások gazdájuk mellett foglallak áliá«t uny\'a rozsda.Évröl-évre halljukls pan»s»l az orszávnak hogy, t* HIBB —|»w»-^brtsízeretmerf^mujtf^^^lylkr maJH\'másik részéből,hogy ro«szl»sz
miyancsak saor<>ngauUL becseibe jntott. Hogy a termés, mert sz Időjárás gyakorLvaltozása al-ebből kiszabadulhasson, elővette zsebkéaéi és;kaimat adott a rozsda elterjedésének, midőn art Bergl erőszakkal ki akarta venni ke> Tévrdes azonban azt binni, hogy a rozsdát ttbőt, njat mark t véresre meiszette. A hirtelen iidőjárás sseszélye idézi elő, a mennyiben a keletkezett zDrzavarhan a legény megugrott, a j tulsjdooképeni ok egy növény parazitja, az munkások a<ána iramodlak, ós a Fő-utcán végig úgynevezett rozsdagomba. £ gombák a gabona-azaladra, lolyvást azt kiabálták: .fogják me-[ a nemit növény táplálásira rende I anyagokból gyilkosf." Meg ia fogiák. De miuán a lény álla-s táplálkoznak s igy egész természete, hogy azok dék kiderítve 1-ftt, csakhamar szibadon is bo- elterjedése a gabonanemQek fejlődésének rová-
eaáiottáa.
— Vérasérgcaéa. (í r a f Béla némelujvári őmoloár eyy rozsdás szeggel megi-érte te ke/ét. Betegen érkeaett Nsgy-Kanizsára és Itt a kik-kórhazban gyógykezeles alá vettek. De tn&r későn jő l a segélyemért a rozsdás szeg által okozott rérmértfüzég olj \'rohamosan terjedt, hogy bétlón reggel meghfTi, családjai a legnagyobb nyomorban bapyvaii bátra.
— Táaraklalk*. K. Tany Jó/sel okj. tánctanár Bodape.irfil, ki most elóas&r van vírusunkban, hat hélre lerj dö lánc lanfolyHinot nyit, melfM.^hó .10-én kezdődik. Bővebb tájékozást nyújt lapunk hirdetne; iovat«,

sára történik
Gabonaféléink közül legtöbbet szenvednek a rozsdagombától a buzalélek, a ezeken Salakban -találhatók, úgymint lukele, barna és ssrga ro\'sda alakjában. Legveszedelmesebb ezek kőzUI a sárga rozsda, melynek kártetelél megértendő, tudnunk kell aat, hogy kéf fejlődési stádiuma van i. 1. nyári vag> másként uredo és téli vagy másként teleoto.
Uredostádiuma a búza összes földfeletti részein előlordul, így a levélen, levélhllvelyen, szalmán HÖt a \'magon is. A legtöbb uredololt mégis a levél felső lapján van, a It\'d apró világos barancs-sárga (ollókat kúpez oly mértékben, hogy néha a level egész ItlsQ lapját elborítja. Ua a ^»\'sda nagymérvO, akkor belepi a tokláizokat és poltvá* kai \'is; s piros pos. \'nlakjában beporozza a buza szemeket is.
Teleu ostádium a legalsó levél alsó latiján, ma jd a ieyélbftvflyőű s később a lelaöjeve eken "illetve azok lemezen/ s végül a kalászon mutatkozik.
MNNEPI ■■■ : = ín/ÍKÖNTYEK
AZ IZRAELITA ÜNNEPEKRE MAOYAR ÉS NÉMET FORDÍTASSÁL
minden tél* Matpi fe tmtt
klaéáskaa. ^ klálHtéslaa
m/l KÖPENYEK H
közönséqeí .... (THALESCK)
QVA^OT- t»
SELYEMBŐL KAPHATÓK LEQNAQYOBB VALÁB TÉKBaN ta LEQ0L09ÓBBAN
Fischq 1 Fülöp kőnyvkarsskedésÉhu
N4<)T-K4NIZ54N. r
n x*xhxx:xx*hm*mxk
M
X *
X *
X *
X
i *
X
IC *
X X
Mslisíjiíiílsííjjílisk
K g
8
At őszi m« ís/fdt s brkCwöntCtt éa asX alktlutából érttst |0k as i. I. méhevpaz- || dakst, bogy a \'nmeit 9—7 5
infiol!
bármily nagy menny bégben legjobban értékesíthetik
ROTHSCHILD SAMU
máz-nagy kereskedőnél Nagy Uauix.au — (Magyar qtca).
X X X X X X
*X**XlXXXftXXXftftXXX
%
^aOO- ateptemfagr hő 1Mb
lll\' I, í / I f.lTétatart
■ nsruStöSGK e,aPkiadóhivata,ában
N agy- Kanizsán.
Clayton & Shuttleworth q
marfgudasáci gépoiraok <*) BudápeSt^S^f41 által a legjntinyoaabb árak meUatt AjánlUtnjűc:
1 "f" lakásomon, iiülL „ (\'/rL^áu 2, (a
épület\'átellenében) * tísatelötíel k^rem a beiratkozása tk lehetö.e>< az Locotóobil és gŐZCSéplígép-bÓSZletek
oktatás megkezdése e őtt való *szközléaét, hogy a késedelmes bei- I toTAbhA fr^*-*****?*.. Whwoéfah. uuau>rp»taa. k»»ktfra**t. xmui-
*? « . sratöuípíx, <2tntgyuji9K; Mftntk.
\'ratkozás miatt az oktatás ^^őatelüsdge csorbát no szenvedjen. J I _ - ~ \'n.... illiMIM^ia
Ü^ynttuL felkerem azon m u sztliöket, kik arra igényt tarta* \'\'\' *, \'^W\'U.\'J, (TolDinhÍA-HPÍllíi_ ..
nak, hogy ni luk s*enntyeíen tiszteielemet legyein, sziveskedjenek ■ f . i JJillCSlruW" h1*™^^**
---ebbeli\'6kijuk*Mei«ui MU Hiii. • i UK)obb
Azon körűimé »y, h>gy 21 évi tttmlkódásem %\'att a m. tisztelt | ^ra^ffjagM^^M^^wf\'^SlT\'^tk mc«it*rairtfc,rtfini<>,
közönség bizalmai kiérdemelni H/erencsés vofiain, remélné n engedi, ^vte^TOfe^j \' ^^vj^^^V *r — llllhüllLI, \'
ho^y Naiy-Kanizsa varos müveit k izöaséje a most megnyitandó j fl Z\'^m,srta-«aim«a.
tnnfctlyaintjan is nagyrábee^ültpártio^ásaban rédsesiUni sziveíkedend, ^ rVy«twn«* *«*«t-afcaiú
ÍNaity-Kaníz^ tí)ÖÖ. szeptember hó t- s-tuú «aak a« mind«n w-tb gnd.^1
kiodló tisztelettel ~ w ^ _8 ii~■iffl ^
-:--- Bechnitv József " | ^S^ffL^
-H— ------ökl tánctanár i ■KSé^ fó P^tT^WÍ
(óbb nuilv. tanintézetnek áll. tánctanára . , , . _ . ... ______.. |l L^uJH
I Lincolnt törzsgyárnak a világ legnagyobb kACSD^H s
Bóxre-b-bet a tanítási programmban. íocömobü- és csépiflgép-gyára. HMBMBBÍ|
otar Gyümölcs és szőilő bor készítési gépek ^tm ______
| }%iiiölGséssi§lüsaitÓK, ét~ f% \' , \' fii
W. . . * jKfl 0 MMíTOIV\'Y 11 fr- L- f
folytonosan ható Kettős Birieilyii S\'.erkazaítel, é« nyoraeríí szabály- jflfcWSTIMgl\' || fp nJuUJIlIll J^l.LU^IÜÍtBi 8
tH^H I I ff kiforrás Dajyfflél^hal I
I |J|| lijftuikfe^inajs 1 I 11 ijejium by«Iro<avboDato\\ ^f
—i i I -sIBB
11|| ájv^wpktíiinöjiíendö. I
-11-J^;.
^lnmhii-Driir -
JeííJoö\'ö i«nriHa>nfct is*««kavécélu Njjftjifc, hahartoaa^MrtMléli,
éarttfk.4rtMMtaak. ia> ifüiai aaH^akSft.
tiJsateies érj*&y4h*k kivd MJM imry*n «•» tmittt --ÍUU*im*Í
Ltocolni törzsgyárnak a világ legnagyobb
locömobil- és cséplőgép-gyára.o<ar Gyümölcs és szőilő bor készítési gépek
jS r r j r r ^
és szőlő sa Hók,
9
íolyfonosan ható kettős emeltyű szerkezettel, és nyomért szabály j^lfP^fEfi^
zóvai. A munkaképesség 20° 0 nagyobb, mint bárfflély mSs sajtóná\'- ffr^ -M
Szőlő és gyümölcs zúzok
\' és bogyó morzsolok # Teljesen felszerelt szürefelö készülékek _
Szgíő éi gyümölcs őrlők. Aszald készülékek gyümölcs és főzelék ásza-lösra, yyttmöios vágd és hámozó ffipak, legújabb szerk^tQ szabadalm. önműködő „Syphonia^ gyömölcs és szőlővessző permetezők, gyártatnak és sz^littatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben
Mayfarfh Fh. s Társa
cí: kir. kizár, szabid, gazdasági gépgyárak, vasöntöde és ^őzhámor. BKCII, II, Taborstrasse 71. ^ IClt*ű.xxtefv© -400 amny, ©ss-üatős Tdxo nz -éremmel
Árjc^zék 1 iigyen bérmentve. Képvisel őls: ós viszont eláx-aslólsf felvátétnél
Nagy-Kanishh csütörtök
Zala 73. ssám (5. lap.:
RECHNITZ JÓZSEF
oki. tánctanár
Tánczintézete Nagy-Kanizsán a Szarvas szálló dísztermében
ENGEDÉLYEZETT
akadémiai képzöintézet, áesthetikai testgyakorlat, tánc-és illemtan tanítására.
900- szeptember b6 13-án
falvétataak
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.
(Elsőraagru. intézet.).
Vaa szerencsém a mélyen tisztelt p* érdekelt közönségnek b tudomására ho/ni, hogy a fÖgymnázium ttk. igazgatóságának engedélyét is a lanulóifjuiág táncztanitására megnyerni vo>tam szerencsés oíy fflteiel alat1, ha annak oktatása egészen elktt őnitve történik.
E\'en feUétei teljesítésére tehái ezeptember hó 15 én kizárólag a n\\indkét nembeli tanulóifjúság részére
Zártkörű tanfolyamot
Clayton & Shuttleworth q
™*íg»xd»«á|i gépgyáiwok <*) BudápeSt^S^l
által a lagjotlnyoaabb árak maüatt ajánlatnak :
nyitok a ásarww Szdttdwifc üRitra nylU^f^d^nll iermében, mely a vendéglő helyiségeitől (4134*0 elwüUuiive áll.
Tanilási órák esii 6 óí »t»>l tél h orá-g tartatnak, a hol ezan osztálybeli tanulókon ki vili c*uk azoknak felügyeletére hivatott hozz&t irtozói, a tanin\'é\'.eték igtzga\'ói és tanárii tehetnek jelen.
A felnőttek oktatása ugyanott esti 8—10 óráig történik.
Beiratkozni naponként d, e- 9.—12, délután 3—6 óráig lehat Mto1?"11*, númaxláii 20 njtÁ^Am (a posta-
épület\'átellenében) * tisztelettel k^rem a b-tiratkozisnik lehető.az oktaiás megkezdése e őtt való eszközléaét, hogy a késedelmes bei-1 ratkozás miatt as oktatás egyöatelús^ge csorbát ne szenvedjen.
Együtt .1 felkerem azon in sztlióket, kik arra igényt tarta* nak, hogy náluk személyesen tiszteletemet tegyem, szíveskedjenek ebbeii óhajukat velem köz üni;—* • \' - -..*•■
Azon körűimé iy, h>gy 21 évi tttmikódásem a att a m. tisztelt közönség bizalmá! kiérdomelui .i/erencsés • volYam, re méláé n engedi, hoity Na^y-Kanizsa varos müveit k izönsé^e a m ist megnyitaudó | tHníoIyamtjan is nagyrnbec-íQlt pártio^ásiban réazesiUni sziveskedend, a melj reményben miradok-
Naiíy-Kaniz^i tííöó. szetitember hó
kiodló líizteíettel
Bóxro"b"b©t a taxxitáai programmtoan..
t- •» S-vasű ikék a* ailntftn ctuda»á«l irépek.
oki tánctanár több nyilo. tánintézetnek áll. tánctanára
Bechnit* József
Nagy-Kanizsa csütörtök
Zala J3. szám. (O. lap.)
Kávéháfc berendezés
igen jó állapotban olcsó áron eladó.
1 Seifert-féle fordítható tekeasztal, 2 nagy fali tükör, villamos karos-lámpa [luster], székek, márványasztalok, egy ülőkassza márványlappal.
B* vebb megtudható a „Zala14 kiáüó-hivatalában
««
t
KITÜNTETVE
1991. illaniinmi kiállításon arany érdemkereszt ím millenniumi nagy éremmel. 1667. iabéri nemaetköai vétőgépverminyon olső dij: Állami arauyéremiuAl.
Lévai uemzetkóai vetögépvaraanyen . nagy üzumre; olaö dij : aranyérearaal 18. Hódmeaőviaérhelyi vöttfgópveriieuyen eled díj: aranyéremmel. Maroaváíirholyi kiillifiMi olsö dij: aranyéremmel\'
999. 8>agadi ma*Öga*das4gÍ kiállítás legnagyobb, ki mii tette.
Wemr J. €.
/gazdasági gépgyára
Jíagy*Kwiictiáp
Ajánlja íH
PffcflYARQBHgltii
legvjahb te
LEGJOBB VETfttíÉpÉT
aaabad, kiváltható kap aeank lyukkal ellátott •
ilk éa kefJM tala|koa egyaráat alkalau
Xala-llrilE
Sorvetfiflépet Porforto (( \'8611 M könnyű votögépét; legjobb ni-
továbbá arab. **■ Cl ICUld kea»tü, tóbb kiállttáaonalaö díjjal kitttntetitt SaéTrentfazeriT áczélekélf. boronált, árgányiH, izínaQyüjtBIÍ, roaiált. trleureit
daráiét, UMtka éa ré^aváiilt, kakorieza-naoraaolóll
te mindenféle gaidaaági gépeit.
Elvállal utalom ét viívfUifk berradtiéaekel.
—a
„Piaiét jr.l< ra töi-tilé rtAa és tol
Ájr|f0iék lai|éi éa bérmentve.
fit
1900.szeptember bó 13 án
Mfadeatilt kapkal*.


3 a~Bö
e II* mert legjobb ragliattHémr
Eeillakk
(Q-lasur.)r .________w___
legkitfl őbb mázoló *zer puha padló ftsá ára. l\'nagjr palack ára fri. .1,36 kr.—t kis paack ára 68 kr.
Viasg-kencícs Arany-féaymáz
legjobb és t egegytserübb beeresztő- * *
íieinéDy padló szamára. 1 kö- képkere\'ek »tb. hearanyosátara csői? ára 60 kr. * ki* palack ára 20 kr
p| Fehér Glasur\'-féaymiz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdraikák s?b, újonnan
b>festésére 1 kis dobos ára 45 kr.— I nagy dobos ára 75 kr. _:_._Mindt-nkor kaphatók : ——~—» .....-a... ,.
Nea én Kiéin ftilgj -ü«»la»An.
cégekwj.
Tánc-oktatas.
K. Tany József oki. Illem- és tánctanár Budapestről.
A t. szülők, éa u tánckedvelö itju*ag «zifea tudomására bu\' som, bogy a
„Ptlfárl Kuict" élMtwwébaa
(. bó 15- mi szomb ton, ügy aaalhatikui ég limlgáat ból, mint kör éa társas sz »lon táticuklitM 6 bélre WjfdÖ
JTLA.N P Öli Y AMOT
nyitok, ktilőnoa ügy§1—fl a helyes tartja ái ■oagáara,\' malybSl a k\'anMig fcj-lodlk. Idegen táncok tanítása a berllai Boohachvle redaser aaarlat toriáaik.
A n. é. kösönségot folkérom, hogy el no itt létem alkalmával aalvw biaal Mával inagajáadékoui kagyaaktdjék, mely biaal mat aonak idején Igyak Mai foguk l.hetőWg kiemérdelal.
BeíratlUok lakásomon naponta d. ti. 5—6-ig hk-oln utcn Srastit*-/éle háj, yhol bővebb [elvilágotiiás küsfagtl adatik.
Felhívom aa érdeklfidók eaívas ffgyelmfct,hogy ;eteaU»aí«eÍket aUlíbb teiral aalveakedjeaek, annyival la lakább, mival a taaiiáa BMgkaadéae atáa, taaalók már fal nia vétvtaek.
Felkérem aaoo t aattlöket, kik igényt tartanak arra. kogy aálok UaataieUa tegyem, eaiveakedjeaak aa«n óhajokat valem tndatai.
ttaámoa pártíogáal kárva vagyok
Nagy-Kaaiaea, 190u. iMpt kó
Kiváló tiaatelettat-
K TANY JÓZSEF
oki. Illem- te táantanár Bodapeetrfil, wbb taaialéavtek táaetaaira.
fec

S2
Nagy-Kanizsa, 1900. szeptember havában.
ÉRTESÍTÉS.
** ^ j II**
Az öszi ós tóll idényre
raktáromat a legdivatosabb finom
bel- éfc külföldi kelmékkel
dúsan fqkpreltem.
Áruim megérkeztével afeon meggyőződésre jötthogy raktáram tul nagy, igy elhatároztam
magam
a legkisebb haszonra megrendeléseket elfogadni. ^Nl
Jó, szép éa ízléses munkáról biztosítom a nagyérdemű közönséget. — Minél tömegesebb becses megrendelést kérve maradtam a n. é. közönség iránt
teljes tisztelettel ;
KAÜFMANrt MÓR férfiszabó
284-3 • » . (ELEK féle hás.)
[ gja
7Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonoanál Nagy-Kanizsán, 1900.
Huszonhetedik évfolyam 74. szám
JL
lurkmtMf! Tlm>>» Iflln ——k-\' "Itf khjv kwttkrfMM.
mrkaaaUlvil trukml tkkrt atpta-kial d. ». «—t éra kö»t
Ma hiliiiMz lajr«*vH«at rtnin TMIUNÚ mlndea
Zladéblvatal: Yiioikizipilet: FíkM Fütty, kOiiyv ktrMkadiw.
ZALA
Politikai lap,
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasar
UjjjjUl
csütörtökön.
KLöranfeai iui Rcfae im ...... u korom
rutm ......1 korou
Natyidéyre ..... t korona
Nyflttír petition 10 Btftr
RlOSzattok, valamint t nii voutkoiók FiaobeJ Fliap iji)it«« ktdMbt lalliiail
NnwMla\'lmkk cnk ii • t bak. bOI fOfadUtnak 4.
Bcyaa ata ára M tl Ife
Nagy-Kanizsa. 1900.
Felelt! aiarkaéité: SierkaaiMtára:
Maala? ftaudor Bírni l.ajoa.
Vasárnap szeptember 16.
éöí * hanem mondjuk
A nemzeti, kulturai és fcdasdgi 0Zt.,a földráazfc aok ba\' között őtfjjiy^.
Az erők kezelés
képezi magát az
csat azt, hogy
m
velfs mondhatni: általános többéül
erők nyilvánulása__^__ a _
államélétét. lakja a magyar faj ós nyelvcsalád. Már
Ezeknek az erőknek az ir^yitása, ki- általánosstlgi szempontból is természe-fejtéue és fejlesztése az államhatalom toa\' hn a tekintot ennok » az
föladata. A társadalmira vivő részéé j^"?0\' módosul. A többi fajtól
az alkílmazkocfö-példaadás. V [taeg a rezón az alkalmazkodást kö-
Azt lehetne hinni, hogy az államr
A mennyiben még erre a sarktó-
hogy az állam I rmas
ögymástól idegen, egymás hatását sem-
funkcionálásnak e hármas tényezője I. n __
la.ai___„ | telre nem mentünk át a Wrinányzásban,
itt annak az id\' je,_____-_
Munkatársul a társadalom szívesen
Semmi lanyhaságot nem ide semmi erősaakotseav
akarunk,
legesitő,
Az erők hibás kezelésénél tényleg | ^uaKaiarsui a ez az eset áll. elő., toppén. ezért oÍyaiuf\'ölajánlÍa magáUiozzá nehéz ez a fontos művészet, a mely abban áll, hogy aa állam—kwbluiu be-T ... M talált erők olyként funkcionálta»sa-1kivitelben-
nak, hogy ábból az államalkotó nem- Mondha juk, hogy kötél ősségeinket^ zetre mennél több kuliurai és gaz-ezér éven át megtettük, most jogainkat daaági haszon béramolj ék és enneknyo-akarjuk élvezni, de csak ugy, mint, mán mennél több polgár részesüljön I általánosságot és a mások jogainak sé-és mennél nagyobb mértékben• nemuti;rolmo nőikül A kinek magyar jogok] knltnrAbnnj nnyngj jóléthp" éa \'■II ia a lélmantn. mint ilyen;—nem—keiít—ám
fzt az ös.tályt, mely 100\',-ban
Ihfagyar, sürgős szükség jobb helyzetbe uttatni, hogy nagyobb hatást fejthessen ki; s a legmesszebb menő szolgálati védelemben részesíteni, hogy független legyen, mert még más idők is következhetnek be.
A legmélyebb rétegek fölkeresendők a kultura fáklyájával s ellátandók a kultura fegyvereivel, hogy azokkal a létért való küzdelemben helyüket meg-állhatták.
Rá kell végre adni magunkat egész erővel arra, hogy a magyar fáj. kultu-railag ós gazdastigilag kifejtenék.
-Mi erőszakkal nem luguuk wagyait.
Hanem ugy kell berendezkednünk kul-turailag, közigazgatásilag, hogy a magyar nyelv tudása és az állami szerkezethez való alkalmazkodás nélkülözhetetlen legyen.
A társadalom pedig minden körül. Hiányok .között ragaszkodjék nyelvéhez s
gos megelégedettségben. | vonja meg magától őket.
Megfelelően nevelt társadalom köz Érvényt kell szerezni a magyar i remüködésével ez a nehéznek látszó1 nyelvnek itt az országban föltétlenül,; feladat megoldása nem képez lehetet- j hatalmi uton. A kivitelnél ott a müveit lenséget, sőt oa—ollónkezfl—etedulOuuk j társadalom. Ott van a szegény tiaztvi-J látszó erők ugy közremüködtethetők,|éélői kar, melynek a városok magya-hogy azok hatásukban egymást j támo-1 rosodása majdnem kizárólag köszönhető,; gatják és kiegészítik. mert az asszimilációhoz az abszolút
Szent-István koronája országainak,] többség, bármily erős kulturai apparatus ne mondjuk: uralkodó nemzete a ma- mellett is, nélkülözhetetlen-
követelje meg ott mindig a magyar nyelv tudását, a hol befolyását érvé nyesitheti. Itt ártalmas az ndvariaa-kodás
A helyett tehát, hogy Hivatalos apparátussal való magyarosítással ellenségeket szerezzünk magunknak, ad-juk rá magunkat a^ államalkotó magyar faj kulturai és gazdasági erőinek kifejtésére.
Egy nászra.
L
Valira vált tehát a* álom, A boldogság motolyy h rád, Aranytugátban, /ínyben tutik Körülted at égéit világ.
a boldogság rétibe jutni Hamar tegite végieted, Mily édes lest majd „vűeP járni A terhet, fájó Hetet I
A galamlféetek hu lakója Hm lett többé már egyedül, Reá a boldogeignak utján Ragyogó fényét nap dertl...,,
II.
At Ünnepélyei néma csendben Ha jS a fontos pillanat, ,
8 a holtomiglan — t holtáiglant Elcteiigi lágyan halk etavad:
A boldog pertnek mámorában Judom, refatifiH fog szived, 8 Örülni, mert kivet megáldnak, lud, örökre ttok tied\'.
Ée azt hitted büitkin magadról, Meglelted üdvösségedet, 8 felejted már a másik percben A titkon ejtltt könnyeket.
Pedig csalódsz. A boldogságnak, 8 at idvöu égnek ára nagy, A titkol könnyek azt jelentik, Igazán boldog.még ae* vagy.
III.
Sirassalak ? — Ak, nem siratlak, He hulljon könny e szép napon, Bár lelkimet égi sebével Sajogtatja a fájdalom.
Vádoljalak ?—Nem, nem vádollak, Elhal a sió ma ajkamon\', Emlékeim kőtt fáradt stárnyon Mereng el lelkem multakon.
Betárom képedet szivembe, Elfojtom itti könnyemet, 8 mint lelkem kedves bus halottját, ■ Megáldlai titkon tégedet.
Fülöp Zsigmond.
□búcsúzom Tőled...
Elbuctutom tlléd, álmaim világa, Jclbutsueöm,tőled, bár a szirént beteg,•
Emiékim csokrának bájos, stép virága Isten legyen t\'eled..........
Sohase mondottuk, hogy steriljük egymást. 8 uerelmünkön mégis a szeretet lenig... Utóra hagytam a siirilmi vallomást i * Itten legyen veled.........
tlem kísértett soka f/átiiok világa, Keresett szavakat tok\' a* mondtam nikid,.. Csakhogy láthassalak, at volt szivem vágya .. És ttiuMr..\' latén vilid...,...,. „
Elbucsutom Mid álmaim világa, Remélve, hogy ttivtm nem hu soká beteg..." Örökké ti lésst ctak életem virága.., latra legyen veled I...,/....
Somlyó Zoltán,
Válasz jegyesemnek.
Kedve* Eufrozinám! Bájos kis rézSaazind levelét magkaptam. Eltekintve attól, hogy tiz krajcár portét űzettem érte, s kedves kis levél nagyoo megörvendeztetett.
Megtudtam belőle, hogy minket u ég is egymásnak teremtett, s hogy szerelmiünk örör> házasságunk felhőtlenül boldog lessea.
Fogadja köizöneiemet, hogy a mait levelem ben érintett szenvedélyeimén elől eges daH4**r9) értesít.
\\
Nagy-Kanizsa vasárnap
fiz rendkívüli áldozatok nélkül is elérhető, mert a ráfordított munka azonnal kamatozik erőben. A magyar faj Bzéles és mély rétege a képzelhető legtermékenyebb talaja minden egészséges magnak, mely százszorosam ádja vissza azt,
Az államhatalom a társadalommal karöltve, a kultura és a gazdiyiági jólét eszközeivel fejlessze tehát ki a létért való küzdelem porondjára készülő dalia már is duzzadó izomzatát, hogy ottan helyét, a hagyományokhoz képest, szí lárdan megállhassa. A. 01.
Az uj tanév elején.
Irta: Lázár Bála.
Fokoaott lelkesedéssel kezdődhetik as uj tanév — a páriái aiker hatása slst\'. Szülők megnyugvással, tanitök nyuiodi öntudattal, tanulók friss érővel nézheti tk elébe. Mert ugy történt, a hogy reméltük: a párisi világkiállításon nemcsak hazánk öpallőságát dokumentáltok fényesen, hanem általános lelkesedést keltett az egész kulturvilágban első sorban nevelésügyi kiállításunk, mely bámulatos haladásról, kitűnő lelkesedésről, modern széllemben való fejlődésről tanúskodott ékesen.
Volt alkalmunk a legkülönbözőbb pedagógiai szak iránt érdeklődő külföldi szakemberekkel beszélni, s tanügyi ssjtő párisi nemzetközi
kongresszusán ; kulturális haladásuakat meggyőzően bemutató tanügyi kiállításunk iránt mindé- ______ __
gyík szakember liatatt klfejesni. elismerések telen vagy kis tahauflgn, Vagy máa hajlandóságú
ast s beteges törekvést a gimnázium — s nem a művelődsz Isié. Mert hs s gimnáziumot ost romló ssBlél had knltarszomjal áralná el, ha Sem ia csupán de legfökéal, ki panaszkodnék, kinek jutna eszébe ez ellen felszólalni ? Sót ellen-kesőleg. — lelkesedéssel állanánk ások soriba, kik fennangoo követelik az államtól az ni glm-názíumok megnyitását, aj kullurféesksk alapítását. Oa nem sz, az Igazság. As igssaág az, hogy a gimnáziumi végbizonyítvány as óhajtott cél S nem a kultura ; a végbizonyítvány, mely képesít, mely jogokbos juttat s nem a tudás, mely lelket nemesit és jellemet képez. Valóban beteges iű< nete az polgárságunknak, hogy nem nési a gyermek hajlandóságát, siellemét, tehetségét és\' erejét, hanem csak az ére\'Uégi bizonyítványra gondol, a hivatalnoki, u. n. biztos állást\' epedi s éppen essel a gimnáziumba omlással lehetetlenné teszi a tehetséges ifjak neveiénél, a asufol1 osztályok megteremtése áltál.
Azok a statisztikai táblák, melyek, a párisi kiállítás tanügyi oastályábsn szt hirdették, hogy as európai középiskoláiban 40 tanuló a maximum, élénken igazolták, hogy a mi visaonyaink e képtelenségét (a 70 tanulóé osstályokat) min« denekelött lehetetlenné kell tenni.
De nem uj gimnáziumok állításával, fis nem eegit a bajon. Látjuk, hogy az n\'óbbi tiz év alatt a fővárosban egy egesz csomó (7) uj kő-zépiskola nyílt meg ea a bajon nem válioStatótl semmit. Csináljunk még akár 12 gimnáziumot, az rögtön mind megtelik, gombamódra teremnek a kis jelöltek. S mi ennek as eredménye ? A színvonal pusztulása, a tanítsa intenzivitásának alábbasállása, a művelődét erőteljesebb terjesztenének megakadályozása, - mert—immáron—ott tanunk, hogy nemcsak hogy nem nevelhetünk jellemet (ormálva (pedig ei volna az igasi eéi), hanem már nejn ia taniihatuok; az imaratkflz-íés egyöntetűségét Tizf lehetetlenné a tantermek zsúfoltsága, a sok oda nem való, tehetség\'
igasséssit figyelembe matematikai után nssa
asm íiiikát kelleoe helyeaoM órarend kéasfir kell as iame-
megnyugiatbatja a magyar kövéleményt; valóban helyes irányban és bámulatos eredménnyel gondoskodik a lejlödé* helyes mederbe tereiéaén a tanügyi kormány, másrészt azonban — éppen a I elvégzőé a aiker. S as élet a jövő fejlődésének irányító
párisi kiállítás
sára nevezel ea tanácsokkal ia szolgált.
Hogy egyrészt elismerték kulturai baladáann-sat, nemzed szeltem tien Kialakult európai sztn-vooalankat, az elsősorban páriái kiálliláa két rendezőjének^ Erődi Bála főlgavgatónakéa Haláss Ferenc osztálytanácsosnak, valamint üjváry Béla kir. tanácsosnak^ mint zsűritagnak az érdeme. Mindhárman nemcsak szakszerűen, hanem Ízléssel és elmésen is rendezték sz anya? got, de meg is tudták azt az élő szó erejével
növendékekkel, önállóságra ki tud ily körülmények közt nevelni ? Csak a pontos gépeket lehet méltányolni. Csak a pénzűmét gépiesen mire tanít ? Hogy
helyisünket látják Ina tisztábban a világban, hanem az irántunk érzett rokonszenv is megerősödött, látva, hogy a kuliura, az ország népéaek szellemi tsjleeztése, egyiáóvai sz irodalom, művészet és tudomáuy ápolása aa, a mire törekszünk. És legyen is ss! .
Fokozott mértékben kell tehát erre töreked\' nünk, mert, mint említettük, s párisi kiallitá* hats mas serkentő a minden irányban való továbbfejlődésre is. íme, sz uj tanév első hete qjra feltárta a magyar középosztály főhibáját,
sérteti pedagógia positiv kellene venni ée^tSIdád latint és lau\'nt irfn általában, vakon, a hogy a mai
Másrésst azonban javítanunk retközlés módszerén ia.
As a) középiskolai tanterv, mely keHő nyugalommal minden hevesebb rézlódtaiáa nélkül lép életfa, sajnos, mindmáig nélkülözi a módszeres utaaitésokat, melyeket pedig erre a laoévre Írért a tanács. Cssk ígért, de ■egelé-gednenk már assal is, ha karácsonyra kiadóé. A minthogy a tanáo* csak ígérni Szent a a nála levő egyéb ügyek is (osztatlan népiskolai tanterv, iskolai könyvtár, •semléltelő-kepék) bevernek. Pedig e buza-vona, e késlekedes — bs még sokáig tart — egyenesen vesfelyesteti, több esetben, a tanítás komoly-ágát. Az utasításokra például most, az átmeneti időszak kényes pillanataiban velős a legegetőbh—ssflkeég. Csak egy példára, az ötödik osztálynak magyar szaktárgyára utalunk, mely a stilisztikái már nem tárgyalja teljes részletességgel, hanem a retorikát, mint ugyanotsk — as igas, hogy osak ez évben — a hatodik osztály.
Es nehézségekkel jár a bár a tanárok pedagógiai tudáséban nincs okunk kételkedni, aa utasítások Ihindeo esetre csak használnának t
Éppen ssért reméljük, hogy as idei tanév meghozza a módszeres niasitaeokat a középiskolának, a minthogy többrendbeli reformokra vsn kil.i(ásunk az egész vonalon.\'Nem konstruktív vá tozásokra ugyan, ciik dekoratív kisziasi aéteáre. A kiadedovó-intézetek számának fejlesztésitől kezdve át a gyógyped gógiai intéseteken, tel az egyetemekig, azéltTikSrü haladás várható. Legalább is as eddigi tempóban folytatni kell aa ezer népiskola (elállítását I Első sorban asooban folytatni k II a művészi nevelés lassú, de következetes továbbépítésé is. A tanulságom ezemléltetó-kép-kialliiaat nvomoa logj\'i követni a kép-pályásat kihirdetése, est pedig a népiskolai könyv tárjegyzék és — mint a tranoia éa oaitrék kultuszminiszter tevé — a
kötelező helyesírás megáilspíuta. A tanitókép-zés terén ia nagyobbmérvti, bár főkép színező, oda ötleteeség, a feltaláló erő érvényesülése, a alapozó munkálatokra van reményűnk, viszonyok gyors felismerése és hozzá való ala-i A polgári isknls gondnokság viiás kérdésé-kulés szükséges. A legjobb tanterv, a legszebb Dek helyes, olyatén msgoldásét — mint ast a Berendezés, a leglelkesebb tanér, a legkitűnőbb lapok többaaőr fejtegettek — korotm u t), előképzettség, a legnagyobb szeretet, a leglel- {magának a polgári iskola ügyének dűlőre békésebb előadó-tshetség sem tnd a^ zsúfoltsággal j tása, mely -bizonyára uagy sterepet f >g jatannt megküldeni. De, ba a gimoá«am csak as odavalói a gimnázium zsúfoltságának migszOutetésé-növendékeket blmá s a kisebb, vsgy mondjuk1 ben is.
másirányu tehetség a neki megfelelő iskolákat l a legközelebbi jelentős reform, melyet meg keresné tel, akkor lehetne reményűnk, hogy as\'pem szűnünk hangsúlyozni, a rajz-tanítás re-pv., .. —— — — — — —-j— - iskoláztatás megfelelne igaz feladatának; Az f&mja; — íme a több szempontok, első torban
közvetlenségével mag/arázni, Nem lehet, nem állam ereiének, a magyarság szellemi lejlödáaé- g venalén a kelelesft ■"b-\'t-
tnhad^ett a\'síkoH kicsinyelni, uemtaak kUtjógl nes ért az a szülő, még pedig tudstosan, a kézi rajaoktatáa, melyet nyomon kövesaen as
ki nem veszi figyelembe gyermeke tehetségét a elemi iskolai kötelező rajzoktatás, mert ea .a
nem mérlegel ast, mielőtt iskolát választana számára I
Ugyancsak a zsnfqltság az oka, hogy, bár ugy az idei pszichológiai kongresszus mint áU talán az egész tudományos világ alismerte a tanórák köze ékelt lornajáték káros hatását, gyakorlati kivihetöeégét meg aem lehet kezdeni. Hogyan lehelne olyan órarendet készíteni, a mely e követelménynyel számoljon ? Fedig es osak as első lépés volna. Ha a tudományos ki-
művészi nevelés alléja, az amerikai, angol és japán müvéaal sikerek egyetlen magyarázata s a leghatásosabb lélekképaő, a mint est a párisi világkiállítás dokumentálta.
Feltöbb oktatásügyünk ia jelentöa reformokra, aiélea kiépítésre szorult; es meg ia történlk-ugy a műegyetemmel, mint a tudományegyetemekkel és jogakademiákkal, de mindenekelőtt az egyetemi könyvtár ügyének a rendezése a legégetőbb kérdés.
Egy dologban azonban mégis érzékeny vol< as én kis menyasszonyom... A-tól fél, hogyha én a kalabríáas közben mindennap összetűzök valamelyik barátommal, hát abból párba) lesz a hogy engem a mentők félholtan fognak a pocsajfalvi ligetből hazaszállítani.
Ne ijedjen meg édes, ne alkosson magának rémképeket.- -
Mi, — a pocsajfalvi kaszinó tagjai — nem asolüunk párbajozni mindenféle csekélység mislt. Pompás elintézési módja van minálunk as ilyen I fiók-lovagiaa ügyeknek: — a jegyzőkönyv. Tudja édesem, jegyzőkönyvi uton\'ezépen el lebet intézni as ilyen dolgokat, ksrd, bandázs és vér né kűl.
Magácskáuak a szokásos ijedségen, a hitvesi társi titoktartáson kívül nem less\'egyéb baja az én kaiáber-űgyemmel, minthogy a négy segédet és as ellenfelet sz „affér-e* télyen" megtraktálja és hogy az ilyen trakta után nélkülözni fogja aéháay napig a hát lejének józan intézkedéseit...
Ez azonbsn — remélem — nem fogj^ magácskát megiagatpi azon szent meggyőződésben, hogy házas eletünk a lehelő legboldogabb leas.
Megvallom azonban, hogy roppant kellemetlenül érintett at a. közlése, hogy az én imádott kis iffenvasszonyom — zongoráz...
Monabaom,\' erőt, szilárd lórii vagyok, t k\'
mindig elvagyok késsülve a legrosszabb™ is. de ez a hír egészen meglörl.
Nem állhstom a senét és ninos is hozzá érzékem.
Valamikor, fiatal koromban azerettem ugyan a cigaayt, a ha jól emlékszem s aagy bőgősééi akárhányszor huaatiam a lúlembe, sőt magamnak nagyobb mu\'ataégára a pincérekkel porcellán tányérokat vertünk össze, a hű barátaimmal ugy táncollak a csárdást as akkor divatban volt t „Grotsvardein" nótának örökre feledhetetlen emlékű ütemeire...*
Do ssúta nagyot változott a világ. A zene iránt teljesen eliisultsm, s tis év óta egy nagybátyámtól örökölt mussikáló órán kivűl egyéb senét nem hallottam, a nem is óhajtón hallani.
Ugyanasért esdve kérem kedvea Eufrozinám, hagyja otthon a .zongoráját! mert avval csak rég behegedt aeheket ülne lel a szivemben.
Nem bánom inkább rendelkezésére bocsátom az ösaaea villsmcsengelyüket a házban, aszal egész nap ugráltathatja ai összes cselédléget; vagy még ast ia megteszem, hogy látszom állat-karti sorsjegyekkel és összenyerek egy néhány kanári madarat. Aiok majd kielégítik senei hajlamait.
| C.ssk a zongorát hagyja althon édesem..".
Ast azonban örömmel olvasom, hogy versírással ia ioglalkoaik.
Lássa édea Eufrozinám, ezzel engem lökélet*• sen boldoggá tett.
Nekem magamnak is vannak szép vártáim, mivel, a mint tudja, magam ia író-sasber vagyok. Dicsekvés nélkül asólva, elég jól ktselem a nmeket, a moat egy évé osak hajszálon függött, hogy egy vertemet as igen előkelő — >Pooaajfalva éa Vidéke* című lapunk nem közölt*.
Milyen kedves is leu így együtt aa élet I Majd ösaaOldnk egyűu verset írni, bírálgatjuk egymás műveit... a csók, ezer csók l«*a a babér... ,
Ne vegye szerény telenségnek, de én ugy számítottam, hogy igen aok jutalomcsókot logok kapni.
És ba majd irodalmi munkásaágunk sikereket |is mulat (el, rendesünk felolvaaó **tély*kat, I tánccal éa vacsorával egybekötve, a hogy a I vacsorát majd a Jánoa koctiaom lel ügyelet* alatt a Jőzaka hetes ízlésesen el togja készitani, arról ijól állok,-
; A levélbeli viszontlátásig epedő vőlegénye : Habakuk. A másolat hiteléül :
Vajdai Szabó István.
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 74. szám (» lap)
A párisi pszichológiai kongresszus, de ax orvosi kongresszus ia lényeaeu igazolta, hogy a kellő esxkörök hiányban aa idtális tudományok iejiWé.\'-ében kénytelenek vsgynnk elmaradói aa európai knltumomzalek taögött.
Pedig * siH^nfiJái egyet jelentene a vias. szne«és*ei s éppen attól kell övakothrank. Bizr tünk kultúránk vezírébtié; Wiéssios ttyula knl-luasminw<terben, hogy, mint eddig, derék. ye~j zerksrával, a kultuszminisztérium vezolö férfla-Iral, exen\'ui ia a haladia ügyéi fogja azblgálni a diadalra vezetni, mint moal, Parisban I
BIBIK.
— A honvédség kérébél. Ha kara Irán kir. törvényszéki biró, szolgálati köteleseit\' aég<\'nek Ijsljesiiése után liszti rangfokozatának megtartása nélml a honvédség kötelékéből saját kérelmére elbocsáttatott.
— A véraaeije kiaiMI, Zalavármegye tőrre njható-ági bizottsága dr. Jankovioh László gróf főispán eluSklésével e bó 10. é« II napjain tartotta rendes közgyűlését. A főispán mevnyitó beszédiben megemlékezvén, bogy a kclz<
és minthogy teljesen informálva van a nagy-kanizsai viszonyokról és közönségünk követelményeikről, bizonyára ezeknek megfelelőleg fogja társulatát összeállítani. Deák Péter színtársulatát, — egy két tag kivételével könnyű lesz Bagbynak velünk feledtetni.
— A névtelen uleák, iiáateiatlan hásak. Aa 1899. XL. törvénycikk rendelkezése szerint december 8 l-dikl állapotnak megfelelő népnaárnláláat január.1-tól 10-ig bezárólag kell
_ 1900. szeptember hó 16-án
ellenében bécsi áa budapesti fóialétetainél kivá-natra azonnal fizet
Hoak Koronát törvényes ércpénaben. Béce, 1900. márc. 31-én. Onzl rák-Magyar Bank.\' BILINSZKI kormányáé. GOLD MECENSfJTY
főtanácsos. vezértitkár
___— Férni |trt ervradáai. Dani György
esztaregnyei föld ■ irea gyakran járt a ssomszé-dos uradalmi erdőbe, hogy egy egy vadat ispuf-
végrebajtani-A lOvárosi-elfijárótágok rnmnkri l^""- Fol?ft bó 19"?n VMÍTW ismét kedvet közben azt tapasz alták, hogy sok utca Tanl "pott a vadászatra, fogta puakAját ^ elment a« amelynek nincsen neve éa számos ház, a mely* I fl™öbe\' h°D?él tért iSbbe vissza. Kualái
, ,. . I I tálr .. BM1UUA linltfaálAI Ám n>.
joek nincsen száma. Eonéltogya. óbbon a tárgy
ban legközelebb elöjárósági értekezletet hhnak össze, amelyed megkeresik a tanácsot, hogy a ásóban forgó hiányukat a népszámlálás akadálytalan végrehajtása érdekében még az őa< folyamán pótolja. (Jgyrfnezen szempontból sürgettük mi ia még csak mult napokbin, bogy az utcákat jelző táblákkal, ii házakat pedig számokkal ellássák. Most isméieltén sjanluk e/.l a város; tanács figyelmébe.
ták az erdőben holttestét és mint .a vizsgálat kiderítette az orvvadász fegyvere véletlenül elsült és oly szerencsétlenül tálába gazdájatTSögy azonnal meghalt.
— Hét daááa (gy eaárdábaa. Néhány éven át, mikor a fecskék elmentek, megérkezett hozzánk N e u I e I d Béla táncmester. Aa idén miért, miért nem, de nem jött meg. Ellenben megérkezett Bechnlja József táncmester, akit Neufeld Béla szorított ki Városlip\'k-\' bó), mi nem kis fáradságába került Neufeídnek,
Ak UJ »>us»koroua« bauUJegyek mert Becbuitx aok éren át volt a osgykanixsai
gyWs \' első napja éppen a boldogult Erzsébet 1. _ , . ...... . _ Ml____■■
királyné hatottnak évfordulójára esik, a^mé^e- jWréaa. az usztraz magyar jjank f, é. azepLItijuság kedvelt tánctanára. Rechnitz üresen le»t bizottsági tagokat felszólította,hogy vegye-120-ától kezdve ?0 koronára szóló uj tudva egykori meleg fészkét,inost ismét.megjött, nek részi a 9 órakor tartandó gyáaziatenitiizte- ! bantjegyeket (iog kibocsátani, melyek 1900. évi de alig tette be lábát én még togialkox«a aetu leien. Ez meg is iöi téaL A közgyűlés, újból való! március hó 31-érftl vannak keltezve. A bankje- volt, midőn máris akadt neki olyan vis-a-vija, ki megnyitaaa után elhatározta, hogy a királynak | W« retalakja 135 milliméter aiéles, 90 mméter nem éppen barátaágoa szemmel nézett rá. Ezen hetvenedik születésnapja alkalmiból, le iraitlag Mhidkéi oldalukon vízjegy ué kttl ké«ült, vi»>«rvu K. T a n y Józsel budapesti tánctanár,
fejen kiá vármegye közönségének jókivánatail. AjP*P"On vannak nyomtatra, az egyik őtdaíönj, ki értesülvén arról, hogy NagyKanl^án min-közgytiléa folyamán Hanny Ödön keszthelyi já^ magyar, a másikon német szöveggel. |dan vállalat közt legjobban prosperál a — tánc
rasorvosi tiszteletbeli főorvossá és Józss Fábián A tulnjdonképeni 121 miliimé\'er széles és 79 iskola, sziutén eljött, hogy itt tért foglaljon, sbólendrai körorvost lissteletb. járásorvossá ne- j milliméter magas rörta sztbü jegyk^peo, melyet Hogy a két riválii közt meryik less a győztes, vez<e ki a főispán. Ezuián köveikézeit a vármegye j "87 5 mm- ^élés deréka/ógO keret teljesen övez1 azt ma még nehéz lenne e dönteni. Ez idd szerint közigazgatásáról szóló jelentésé n alispáni: ak I mbblelől 60 milliméter^ széles ez 51 milliméter I esak snnyl1^ tudunk, bógy RacbsiU állandóan
Árvaszéki ülnöknek megválassiatoit: EÜman Ödön. fmagaa iráamezö, baltelől derékszögű keret van, világom" Tany pedig feküs \'alindert viasi és bogy árvaszéki jegyzőknek: Papp Ferenc és Fanglerj* ennek középsö tojásdad részében a magyar „ nyomdai ipar fellendítése körül mindketten Bélt, megyei sljegy/őnek-: Bubics Tivadar I szövegű oldalou a Hungánü, a német szóvegd jgj0 g^p tevékenységet fejtenek ki, mert alig Ezu\'án Roller István megyei bizottstsi tag oldaton az Austnát ábrázoló női fej laiható. hogy megjelenik . az egyik. plakát, "nyomban inditrányara Zalavármepy közönsége Darányi! Ezen keret mellett a képen 111 mméter s»éles]^Teti a „,aaik és igy lovább a mig egyik faWwftelésflgyi miniszterhez üdvözlő feliratot i és 18 mm. magas talapzaton, mely az irásmexöt Vagy másik meg nem unja a mulatságot \' küdöttj a Peater Lloyd lámadáaa alkalmából a 1 alul a külső keretnél szegélyezi, a a derákazögü _ iurmk éa aasdák s Balta fai A vármegye Darányi iránt teljes ragaszkodását | keret alnpjául szolgál, ülő gyermeki alap b«bér-|m„.„ i.raelila kézmtl- éa tödmiraiési egvesü-feiesi ki át Bdviiali (I ónon ■■ aton, moljre 4*ot °rt kesében. A talapzat és keret eiöw, at |aM| bviJugaii p*\'ll4> Uirk Aa BahótJn .la. ........... ...... rendezésére n óbbit keresxtülazelye, pajzs függ, melynek pitrányából kizárólag bfüsti tsgy nagyk.ni»..i
mára müheiyük, illetve gazdaságiik első berendezéséhez több rendbeli 800—1000 koronáit i erjed-he\'ö segélyek kerülnek kiosztásra, amelyeknek elnyerése regeit okt. 15 ig lehet sa egyesület elnökségéhez (VII. Damjanich-utca 48. ssám tanonmentiB\'V) fulyamodúi. A folyamodványhoz-születési, illetőségi éa szegénységi bitosyitványt, valamint a kilogi-ialan előéletet és saakképeett-séget igazoló okmányokat kell csatolni.
— r sattlkam Egy 90 m. boessu, fényc-
reátért. A tisztviselők fizetésének
került ízniáfl a ser. i&ht ____ , _______________!
tisztviselőinek fizetését emelte olyképpen, hogy jcímert, német szö.egü oldala pedig az ausztriai
átoknak állása ax állami tisztviseök kü ön tele fokozataiba eú beosztva. Ezenkirül még, hogy a munka- és a \'zo\'gálati időt is jntalmaaza, a a megye közönsége megszavazta sz í\'6 százalékon pótadói az őiodévBg kurpótlékra,
császári sast muta\'ja.
A dis/itményes rajzokkal ellátott talapzaton a magyar srövegfl oldalon iráslemes van, melyen e büntetési határozat olvasható: ,A bankjegyek utánzása a törvény szerint büntettetik a német
Kljétysé.. H o í I ftn d e r Lázár keres j szövetű oldalnak iráslemezére a huszkoronás jegy kedő Bács-Csonopláról I. hó lé-én eljegyezte j névértéke nyolc különböző hazai nyelven van Bécséi Hermin kisasszonyt, Bécséi József{nyomtatva. : .-------r
zala-ujvári lakós leányát. A külső 6 mm. széles derékszögű keret felső _M _______
— Taxiiéi jiiltilcuin.A keazlhe y.nflitagiiéa al ó részén a magyar szötegű oldalon 4 -4 sen itilágiloU és minden kedveiötleo idö ellen tanítói kör diszgyülésen Ünnepelte meg\' K e I e-| kis kör men Ferenc saioadi tanító tanilóskodásánalr I Otvenkéiesztendts jubileumát. Az ünnepségen! sokan veitek rész, a melv ufán rendes kö/.g\\ 11-!
van ,20* számmal; közben e szsrak ,Huss korona* és ékítmények foglaltatnak, mig a két oldalrész bal- éa jobbfelől e kát szóral „Husz korona*, 2-2 kis körrel, ,20* számmai
lés intőit. Ezen Kn n k\'o I v Kornélia alapi j ■ változatos ékítmény nyel vén ellátva taaitónő gyakorlati «lőadáat tartott a történelem-1 A német szövegű óldaloa a külső keret (első bői\' A tiszt njiáson Szabó Bélát elnökké, részében négy kis körbén vannak: a ,20" siám,
8 á r v á r y Jóxat let alelnökké válaaztotlák.
— Nxinéizrt. Október 15-én berukkolnák színészeink, kik közt több kedvoa ismerőse lesz városunk közönségének, de maga az igazgató ugy szólván, ismeretlen. Baghy Gyula színigazgató kapta meg a hatósági engedélyt két hónapra terjedő színiszezonra városunkban. Bagby Gyula évek elölt mint a Somogyi társulat müködö tagja már volt városunkban ; azóta több előkelő társulatnál mint művezető nagy sikerrel működött. Hint színigazgató pedig azon van, bogy társulatának tagjai míndenkoi megfelejenenek szerepöknek Volt alkalmunk Baghy színtársulatának néhány e\'őadását látni és igazán méglepett bennünket azon ambíció, melyiyel a társalat mindegyik tagja játszott, nem tudás — az előadások ezen néje — mint tapasztaltak, a Baghy társulatnál nem létezik, azért is a*— előadások szokatlan gördülékenyen folynak le. Baghi most újonnan szervezi társulatul)
Arott csarnokban, mely a Zardamicában van, állította ki Raioer plasztikám tulajdonos, a mechanika, plasztika, szobrászat és festéssel igen érdekes és szép müvei), melynek megszemlélése legmarandobb nyomokat hagyja viasza aa emberi lélekben. As egyes alakok utáuzáia hl és ;elég természetes. A mellszobrok isodkirll sikerülték. Egy külön tülkébsn ,U n d i o e" s vizek tündért) végzi mutatványai). Látjuk smint Undine-eitünik és majd mint Loreley a sziklák lüsdére majd mini H o n g a r i a jelenik meg. A kiállítás
kőiben e szavak >Zvanzig Kronen< ékítményekkel, a két oldalrészen 8-6 kis körben a ,20* szám ékítmény és az alsó részen a bbntetéái
határozat némef szövege, mely ekként szól: _____ _ _
„Dié Nacbmechung der Bsoknoten wird gesutz- ós produkciók érdemesek a megtekintésre, lieb beslrait*. _ l ölaaeatelt gjlikas A pácai eakUdt-
E külső keret mindkét oldalán ugy a magyar axék f. hó 14-én folmentstt sgy embert, a ki mint a német szővego\'dalon a felső szegélyben. megölte a vejét. Ualló Mihály magyaméki lakos tgy-egy kt\'rálaka pajzs látkató guil\'oche-diazit- volt a vádlóit, a ki március 19-én msgölts a ményekkel és annak a sötétebb részebői a ,20" i vejéi. Vörös Vendelt. A. megölt ember issákoe, szám világosan előtűnik. \'durva, kegyetlen volt és hőizátarioxóit egyre
A felüinyomat mindkét jegyoldalon vonal- s kinozia. Ez keserítette el az apóst annyira, bogy részben fekete pontsorokkal kapcsolatos hurok- kicl oUa az életét. As saküdtea két napi tárgyn-sisku zöld guillocbe\'rajz mely az iráamező kö- lás után, a szándékos emberöléssel vádolt Gátlót zepén a zöld alapból teliéren kiemelendő .20" fölmentették
számol tartslmazsa. I — Hogyan ünnepelj&k nseg Hoesulk
E guilloche-raj< sajá\'oasága, hogy burokjai utttetéae sápját T Hazánk nagyasszouya az fráamezö közepéről a jegy széle \'elé mind Ruttkayná, Kossuth Lajos nővére elbeeaélte, szűkebben alakulnak. A (elülnyomatoú kívül, a hogy Amerikában többszőr vett részt a nagy papírnak fehér, nyomtatás ná\'k^li széle felé dupla Washington születése napjának megünnepeléaá-Szerep | ívalaku vonal szegélyezi, Jobblelől a inagyar | ben. Egész Amerika hálát imádkozik,, ünnepel rákfe. szövegű irásmezöben, a bankjegy folyó száma, a\' és mulat Washington születése napján. Míodeu német szőregü irásmezöben pedig a sorozat üzlet zárva, csak a vendéglők ás mulstóhelyek mos fejlete srinnel van kitüntetve. : tetvék e nagy napos. A leggazdagabb éa légfinyásabb
A jegyszőveg a báiik cégjegyzésével a jegy|uractok a népközé vegyülnek: pénzt, rabét magyar szövegé iráamezejébeq akként hangzik: osztogatnak a szegényeknek, a kiket ez alka-»Az Osztrák magyar bank ezen bankjegy lommal mindenütt megvendégelnek, bogy e Iog-
Nagy* Kanizsa vasárnap
Zala 74. bzám. (4 lap.)
1900. szeptember bó 16 én
nagyobb örömünnepen ne Iíiiod sittkséget aeuki Amerikában.. %
Ünnepeljük mi iá igy Koaauib Lajosnak hm emberiség dinének, a valóbau legnagyobb magyarnak, nemzetünk örök bttaakeségének szüle* tése napját! Szép\'ember 10-dike lesyen net$-zetttuk legnagyobb Utnepe mindörökké.
Nem magyar at, koroifaji^ az, a ki nem t tetteti aa 0 szent emlékeseiét.
SzQWtéte napján díszítsük 101 házainkat uénueti üríVm lobogókkal. Imádkot/nuk. adjunk hálát a Magyarok Istenének a mi második meg* váltónkért Minden vAroabap, d< még a legutolsó köcsögben is vendégeljük meg a még éiö 1848 —40-diki bős honvédeket. Helyzetünkhöz mérten gyakoroljuk a jótékony. Agot « nagy -napon. A kitől telik letegyen atapttvsisyt e nap emlékezetére a Kossuth-ku\'tusz ápolására. Végre mulassunk és ompi szabadság*,\' haroí\'dalokat, Kos*u\'h-lnduló^ és a Ko«suth-nótAkat\' daloljuk éa hu; ássuk a nagy öröm ünnepnapon.
E nap emiékezeiére az ország mindama is-kolArak, melyek még Kossuth képét nem hirjálf* megkeresésükre ingyen tiszti let példányt küd a fővárosi 1848—49-í muteum alapitója, gróf Kreith Béla.
— Ad uotam! Régi jő szokás í még otthon, mielőtt f\'lrándulnánk a (óvárosba össaejegyetirelni, hov a megyünk, mi mindent nézünk meg a\'csoda ; szép Budapea\'en ? Ezen jegyzékbe ne 1 elejtjük ;et ezt m szót »U*mbrinot aörcsfcrnok»elsö helyrs irni; — igy hívják agyánh Magyarország legna-gyobb sürcssrnoiát az Erstébet-kőrut és Wesse* lé ryi*ntca sarkán, a hol minden este katonazene játsaik.^tt mérik a világhírt Szent-lstyán-sürt, a mely a párisi világkiállításon a legnagyobb díjjal a ürand-Prix-vel lett kitüntetve; ugyanezen sör nyerte el az 1896-évi lilléninmi kiállításon is a legnagyobb dijat, a Diatoklevelet. fiómában lenni j és a pápát tem látni, az még caak megjárja, de Budapestről hazatérni anélkül, bogy a „Gamb-nnus"-bsn míjgjnrdultBpH voln«, H" ig»in: nem járja. *
— HargU eréai Kevés hölgy van az országban, ki a Földet Kelemen híres aradi gyógyszerész eten kiváló arckeaőcsét ne ismerné. Ugyanis az Összes szépítő szerek kőzött a Margit créme örvend a legnagyobb kelendőségnek, mert teljesen Ártalmatlan, sem higanyt, sem ólmot nem tarorinuz, a Dör mindennemű\' tfst-tátlanságát szeplőt, pattanást, atb. néhány nap-alatt eltávolítja és az arcot széppé, üdévé- va-cázsoJj*, Nagy tégely 9, kiesi J korona Kapható a készítőnél és minden gyógyszertárban. Utánzatoktól ovakodjunk.
Nyilttér.
F oulard selyem 65 krtóT
8.Art 86 kfte attaraaMet — j%;»A«1, ckisal §tb. lafdjabk ■tatásatok m aaiaakUa, valaatat f k-t«, UMr és niaat 0enn«l»«ra*ael><*u» 45 ürt«VI U fit 6S kfig juútorenkéa* w t U|di?»to attli NW>y6a, caío mintásaiban* IVivát ft»gj»**lt»UiiHk p(V»Uhér vámmniilíJ^n valamint bán bos isúllítva — ailotÉküt pedlK pAslitfontaltAvitl _I jpUtUntk,___. . _
ll ENN EBE RG tírselyemgyáral
if kir. udvari
XlrlfbWat
Hagyat l evetasés. ÍJrl jcsbtQéjtf*arrt levél táljftff raguitaodó
Apró hirdetések.
Újságpapír lO\'t ki\'ónkéat 20 korona helyUen. I K-pha\'ó Ki ohe> Fiilop k-\'»n>vW s\' édeséi ei f Nagykam^án. ,
[álló kir. tőr/ényszék fuhu helfiséjat IQtáeébsf | az 190i^I90t-1903 évi jtotkr h* elsejétől le-cemSeinió St-íg, 3 ávre ttükjégleodflmtfenkitt kori bílül 440. köbméter ét sz&zttg eaeun ennél főbb egé<ztég-*t, tiirat, rottiadutól ta*nt el t i outályu bakfa utAHitiaanak b»«UMitá«a vég-íU 1900 évi október hó lő-A t d. e. 11 óhi tor * töfvéojtf3< elnöki helyiségében tárt tjinlfti A\'lejtés toj migttrtitoi, tni\'••>\'< * vAtUU kofní hzind tkoíóx azeaf érteitttetoek, h a • mTfáliapItott f*lt*te ekst a kir. törvioyoéti iro* ] íuF^píÓoST megtadhatjAF.
Az ajánlattevők 150 k>rona bánatpénz\' Ur-tornak a ieotirt napij biaci1» «art a aufatok* íliaz intőim." .• ..........—_
Át 1 koronás bélyegei ellitandó zárt aj.ln-litokbtn, annak kíjelsoté^e mé4h<t. b »gy a fel* \'tételeket ismerik ét *zotaik mtgtiki\' aUvettk I a szállitand) tücif i >if77aiitrt aj^al »tt [e\'yHégi Ara köioiéteren^éat siánnkktl ét ;bitüikel hitárotottin kiiraníi. í: *—
Nigy4C*nizBia, 1900. évi sz^p\'jsabtr ht ! ll<én. .
.. Tör a LÁSZLÓ
kir. tórvoéHv. ateék.
Miénás^ ICollnii un (n \'íiuva
pártat h* Irtmt trlratnirjréH nktin Badapsst iv B ioii utoa 4. lUktár akon ta<i\'kató a Ugtxoltl* b^nigyobt, rálaasték divatoa aelyemkolmék. ostplcék éa a sala gok, y*UuU\\ yybarytltwt^ict polntlaoa raliik
C0ÍBtÍaC\'i-ktfln<^kbőt1 Fnk* 1»*. lal/eailL la&k
krtól 1» írtig F»<lanl-roujiií r» í*.»ti » l. U*rt.v-i*lyia.k 05 krtól kanlvp. Amnl moi\'üV*lyga 80c,ti. Z »
krtól kesdvt-. MtutíkkafTtlvAnHirA Íéttugif^l aaá^TitF
t-!0
A csoda.

frÉfeMlr
K »rutk a po sitim na kofa, aam bt a a ter->tn;»t k;«tÖlÖilí dolgokban ét—■ , inílj* a maró tagaiáshos hajlik, m^f a l^hffvség htetéiétis tagadja l)j nngtörtéaik néia, hogf 1 _in*g kiJl hijilnu: ika bt-í ínyué cok tu , a alatt, ]tgT van é:rai a1 Abb ttt^bt e§Mbm. mi^ftt egy
0 vos valósW)a c»ol^nit( taiflíl á Unn aiflhiH U 43t eiég DiztMiitsk az e)St va ólt<tgáéri.
— E\'í/ biteden. e:y fiául as^onj — igy ,trjt Verdiért dr. ur (B >rtiacmr:bta.
Fr4aoiá«araa\\g na^y vétteglnftSa*
1 bén szervvedtU és átlapol htlAot vá^ai ] gitő U-ítfe. Z >ld it színb) lAlstó stptdt«A< vo t az\'aró\\n, a lélekzata elállott, a legtos»bb m u
•tul it. ut ia\' i-t ir tp kit, aaAcal Aüf|
lebatétt nála veoij miridtso^at, ilyan v.etZfHÍ«iu ü\'m bdtegtégaél tokttH je\'á^e\', mi\'ye\'t
nigy gyen(Vtégéi oizoiyttias. Lttvát logy
___________ _t_ eiztaat vató idS oiucten, ró^toi a W.ilawi
ság és" a nagy Vanlhivifali] P.n\'i-pilttUi sApid\' -szeaitytknek gy«>^vtuJtttrk helyiségei n,fy » kir. 0gyéfi««ég MB/yj»let ^ il itt [rémültein mVyaknek erőatő é< gy >gy«tó htUstt
E\'tfti. rfiám lla! Í9WT
200-
Ári ejtési hirdetmény,
A nagy-iranizsfli tlr. törvénys eWlFaég^ j részétől kifliiirá lentik, H tijty-knnlZMn
kir. tíirvényH/ék, a n^^y-kaniK-ai ki^. jH-áshiró-j ság és a nagy lanhsai. kir. t-jigy^zs^g liivifali]
Nkanizsán a Zárda-utczában
REINER
nagy fizikai és meohanlkai
Plasztlkama
mely tartalmazza:
A szobrászat éa fesiéazet legújabb. és legnagyszerűbb müveit mindent élethűen utánozva, nagyszerű természetrajzi gyűjtemény köztük éÍT6 egy 150 éves krokodilus.
A népfaji kiállítás, m űvben a 5 világrész bcnszülött lakóit látjuk kiállítva.
a
Ftitiaéftt ij4t&sig a legújabb fizikai találmány
éhe élve.
Undínc a. vizek tündérnője,
mely szabadon a letfogobon, & nagy* szerű átváltoztatásban tartja ramok előauását. .
A plasztikai csoportból különösen kiemelendők :
4 liadicsoport, Yong tanár müve. Jelenetek a spanyol kínzó kamarából A párisi szenzációs pör fSszereplői
Dreyfus és Zola
életnagyságban >
ó Felsége Erzsébet királyné a díszravatalon. genfi felvétel utAn.
Lucheni
JLucheni az olasz anarchista szeretett királynénk gyilkosa.
A Lidércnyomás (Egy Aíemképv)—
Ifelépé díj 30 tlllér.Uyermsksk ém katenákaak 30 nilér. 4

v

Nrtgy»KAnittfift vasárnap
Z&Iíi 71 t /Ám (8, lap.)
1900; szeptember íiö 16-án
tum-riain. fili im»v valánagor 0^0\'lrt l»>rtHt-
iegem, hár c«Ak a nyógyu^Ai otejlit- ^ffi iogtaaen mogválloxott éa mo^t I fírríitefílöMt) l«l )0m felgy Agyukig folytatni lógja a pi\'nl&k Imvö? j fí»|iU, FflhitalmMom, hopy ISviiIfírüeí ai érint MhnMxiiAlliiiNtii, trioi\'t ft Plíík^piljíMk\'tlt gvakrau rendültem baleg^imniüt,
Jfyy i»rv0« ily én huHlMgwftlo tan* iiiiiitlin bővebb iiiMgyiirA«niitH*i fi*- w u»vél fíibliu\' ah irtiH* nógbos, a í)r. WiilklP í\'ni!-; 1 pilu\'ái k^flfitötoek vau oKrittavn;
-A Pink\'pilulAk klítöiiö jrfrllAfiró; tep\'flla.j a gyengének ni o flt ég nom ili\'lftlfiip ihé0^\\[ legtiengébb fliervwetnek vw.
a\'. fink\'ptluh mflujfr mjmsé^öéffl. s..l
leg\'ftbb gyA y*B<*rÍárban. Egy ÍIS®5 ®p I íRI. 75 kr. h hm dobna fl,\' Irt MttiyaPÓmttft ffl-\'raktár: TÖRÖK. JÓZSEF üy Agy szén tytobm, Hü-1 dupeat, Király utca 13 **

; A iiiitfyoii tlmxtelt kiUOiiN^
f fltyalaiá^jkuja, thtnaii fttlnanr^ll fant^r, fr«mk Ujurnial, legfinomabb lAbln éa nl%l «l*|<»k* vilótll jmatllml mm, oroM 4h*»i« IlUuruU ! ! ImAliliI iitlllj gjrrty*, •ftuppnu, r Iánkéiul i »yiio iuMn«l»l». intriMlH iftOlta, Milif [ |hp|iaii, iniiut Hmj iiftln §»ntroli»um ós j j" niuuiB i mkmába Tffiolkkflffv
Aaványvlfatk, <ÍctM»turÁli »a«*» léit ham j 1 paiaeskokbaa AUgblBlittó oalraképea Biwigaa ln»ágl j ^ vileniéif unnak.
TriftilJt-kftftxlii oladAn nn^y-lmii Ai blcNlnybeif
iJi nilHl ^iilptl |<im»lm«k Uw«l)ébfl|, i i mindig joientakony raktár. Poiltti méKr^úfl\'éTé-" \' Rfk p»nlo*4a fNikAiiUtftark, Öte«o réf* i > aeiiy áruk mtllelt
A régi jn himrrntk önrtndfl. a ani igéttyekoak j í táljaim mégfehTff é* njjá átalakított ftiwnrttslatttnk j i éi aok évriapaMta\'ataiBk nemkUtoiiben i Bigyvar- | T wany kéaaut üawaoakei ftail árak aJáBiatára, miy- 1 j nsk minél aaámoaahb pártfogáankat aláaattal kéri
Italaioia Teitv^rek
ftilBar, |lM*i termény éa llagthnr— fc« 1 Nagy-Kan
í ———BTit*0i tér a „bárét t pék^a,"-----i
befyiferraj oa}y mel^jbö) fabdóillaDdóöjjzcM, Uen líjila.talciuro-ijroaJs |BíííttwlyJro<atfoi)aío)
ájvaDyvpw!
J A latgyógyászati diaetetíkus szer lovak, szarvatmarhák és]uhok számára
£0 év óta a l«gtííbb iatálléban Waasaálják étvAfirkiáajj mai *«4**<4t «M«n( » t*f) f«ljtfitá«ira éa a taktBak Mj«iakép« aéféo^k amalfciéra V-, akatalya ára 1 kor. 40 ftl,— % akstal/a ára 70 f. Talóill minoaégbao csakia /aoti védjafj fyal kapható nlodan patikába a éa drngoariáiMUB.
Förak tár;
1
Kwlzda Feraez JAao*
\'of.éft otBtr.mgy. román bolgár hercegiudv: szaíj^
bráfeü láa lOUIIISUME Ua mM.
kir. szab. díü vwpilya tirswig
■BgyM yaaalalBBli lilall|ama<éiié|a Mpawiaw
d880-P.stám.
filyistt.
287—1.1
A cb. kir. szab. déli vaspálya-t&rsasAg mngy. vonalainak ü«l«iigaagaUa^ga ai 1901/ 1003 és
1903 években e/üksrigelt évi 4000 darab mev-dolgozatlan keritéai tölgyía-nazlop stáihtátftra: ezennel píly&z*iot hirdet.
Az 1 koron&a bélyeggel elIátoTl aj inlat >k Iftgk^wAhh-1900. évi akiábflr lió Iáiig, h ca kir Hzab.dóli_ya apálya-lársaaftg üzletig \'ZgAtóaájjához (budnpeat, t. kerület, Méaziro*-utca 17. szám II. emelet, pilyaienlarMtai osztály) nyújtandók be, a [ hol a sz^lúiAsra vonatkozó különleges leltételek di]iataout megkaphatok.
Budapest, 1900. aug. 29.
Az üzletigazgatóságj
Gyümölcs és szőilő bor készítési gépek
iii
GyöiHÉsbsszíílítsaitök
íoly.ionosun ható .kettős emeltyű szerkezettel, és , nyomerö szab&ly-zövai. A munkaképpsség ^ o hl^obb, mint bármely más aajlóná1*
Szelő és lyiiöles zuzók
és bogyó morzsolok Teljesen felszerelt szüretelő készülékek _
Sző 8 é» gyümóloa őrlők. Aszaló készülékek gyümölcs és főzelék ásza lösra, gyümölos vágó és hámozó gépek legújabb szerkezetű szab id alm önmükOdő „Syphonla(í gyömölos és szőlővessző permetezők, gyártatnak : i^szállitatnak jótállás TTretttiU_ á legjóBb "kivitelben 0
Ma^/fa rth Ph. s Társa
cs. kir. kizár, szabid, gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gőzhámor. BÉCS, II. Taboretraise 71. JSZit-íliitet\'ge 4QO aram yvez-űigt6a "bxon y» -éremmel
Ár|egyxék Ingyen é% bérmentve. Képviselők: és viszont elarvudltók felvétetned
zivattyuk Uérlegek
minden nama, hási, meaögaadaaáR épitkaaéai, ipari éa egyéb célokra. L?g jobb gttmmi- éa kender-tömlök.
Mindenféle csövek.
-flat\'paélyw - éé gipyyártáéi letéti Mrmirfy,
<eanjabb^ayltott renduarttty sedn éa\'. fotó aolyn méri egek iából ép vasból, karaakadelflil gyári/nasögudaaigi, ipari éa s^J káai célokra\'
.86hwarzen«
IMM a"W. öarvens, Béoi/^aSÍ
löfc ít y|jl ÉIÉ illiíft, fiiali myeieWli iiletóíeii, BfÖJ — Kérjenek kaiimolUo illetfeGirreiis-aiírlegftó.\'
Éii%lil világításit berendezések
városok, falvak, kastélyok, gyárak,vvendéglők atbf részire. * \'
"ÖJ
;Má; sajái ^akuatiDank fe fjirlmi
- Calciumcarbid a legolcsóbb árban Mautner Adolf ós Táf8ai
Budapest, Vz Arany János-utca 5.
Arjegyük lagytit kérmefivet

Nagy-Kania»a vasárnap
Zala 74. sara. (6. lap.)
r
#QNNEPI ■■■■ ::■■ — IH/IKÖNYVEK
A7 IZRAELITA pNNEPEKRE MAGYAR 63 NÉMET POHOITASSAI
mindenféle /ittúk khtM4tM k Imitt
h Ia4aahask
Mtllllérti
IH/1 KÖPENYEK —
KözöNSiau .... (THALESEK) otapot- es , SELYEMBŐL KAPHATÓK LEQNAQYOBB VALAStTÜKBAN tt leqolosóbban
Ftschel Fülöp könyvkereskedésében
NHQV-KdNIZSdN. r \'
— -----------—\' ------
\'j^MclifiszjaííáHíjswlDck
II!I \' I jI Jt | tl jf.
8
M .
A* össl másavedla bei&MlnlAtt és ssJK! i ft* kallóéból érteaí\'iOk at 1. i. méhéaitat- f| jj dskst, hogy a temielt y ü—7 j».
liiifielf
1 Annily nagy mennfiréghen legjobban ér- w \' lí lékesltbolik 21
ROTHSCHILD SAMü-.V $
jg mu-naiykareakedőnél y I
Jg flmg/ Haulsaftu — (Magyar u\'ca).
•axwK&txxx* xxxxxxxk
1900- szeptember bt) 114a

jf nagyirdtmO kitintig flgytlmébt ajánljuk dúsan /i/sztrt/t raktárunkat -m norlabergl. dlszml, Játék, ari és sAi ... blVHTCZIKKtKBEN ... — ró»lé és szóvótt-árnkban
asztl Testvérek
Nagy-Kadizsa (ftafi-rioi). m laff fiíisaft ilpiciulilitiklu
Vid/ll megrendeljek postafordultával latéffibeá «L
s&yxai
Joj

KLYTHIJ* a bőr ápolására

stN
M
Egy doboz ára 1 forint a© krajoár
Dtánvétte vagy as Összeg sjfllegea beküldése atsn küldetik.
szépítésére sjp^ **
finomítására
UfHfe.iüMi KuM.^1.1, Sál éa iáwalté Pliw. g^-yahérrfá»sa i«l> le aáiga.-^M* vefrj\'itog mulviitt m ajáaíla Dr, Pohl J. J kir. iáair által Hrnfcm EtUswrl |evetek a legjohk korSkbSI minden dobozhoz ■•Ilikéivé vasaak.
TAUSSIG GOTTLIEB
«. ia fclMdv.tatli>H »«■ UtofeeiwAc Blna riraktir i BÉCS, 1. WalUelle S. Kaphat* m tritlkk lllaiaarr-, jyégyjaerfcefw kltd^ikn ra uloiMriarkM. SAUK-KASlH/i* I VII ra Hohm Helell N. JlirM kfflaff iljBUeeifSBrl. S
-^Világosság!

A* önfujlürtiő záalia páiak, csillár,láatarna»ik.I Mlr, Majna fáaAajt aiólziliataak.l Oi vetetik, —fi M aa aÍU>i I«n i. ■aagatlktli te taljM« waaltyUlen tlligitia. Ba»í atUaMla ttapik úad laMU vs»f k5-
ataaicaa ptlUagó Mkkd irttlilíitttúu !^Tinr tmtmf jfA. MínM - \' lirswsl
- UrnpJrt tlkti\'
■laaáluá. Xpiritu, LutmiUl Mabal
UJI Otliiiia aairttiaiaii fírikíaiBlék . ., í**t»» t—MlftUii fitlimpl aiadaakar
T!* ^^ ÍSxtn; UQana f»l.«»nll
kiastMk ára dvafcoaklal
- -;-7 kan M " —
. l::fte.HeL- MMhatí iHamtSaXHnMüU 70 fltUr.
■aa irjfg^iktt lapaa *a ktfMlH mmm
Johannes Heuer
Wtoa
W. tssiptadarfaratraaaa 30.
RECHNITZ JÓZSEF oki, tanctanár
Tánczint^zefe dísztermében
-
Nagy-Kanizsán a Szarva* szálló
ENGEDÉLYEZETT
akadémiai l^ópyfiint^p^ és illemtan tanítására.
_____(ElsőraxLBHJ- Intézet.)
Ves azeregcém a mélyen uaztet *a érdekel kötSnségnek b tndntniaíra hi>.in, hogt a fiiqgmnfoium tek. igatja/ómlgdnak engedé-Igét is a tanHliif)u$dg tinciUinitát&ru megnyerni vo .un aSerenc<é« oly lelteiel\'aiaf, ba annak oktatása eg sien elili Onilve IQrténik.
leljsaitéséee lehat ut^imbír hd t$~fn tcitirólaga \'mndkilHtmbtli tanulói/jwrtg rüuért
Zártkörű taníolyaaiot
nyitok a Startot StdUóuak utoiru ngili tdlditiati Im iHéUn, mély s vendéglJ helyis^geitdl t^ljoaen elkülönítve áll.
Tauitávi nr.ik esti G óral.il tél * tml\'? tarainik, a hói ezen osztálybeli tauulAkou kívül csak a ajknak felügyelőiére hivatott húzzát-orlo^ói, a tanin\'éieteic ígszgaó ^s isnársi lehelnek jelen.
A felnöít- k oktatása ugy.-nott e»ti 8—ÍO óráig tSi tinik.
Beirál..ozni nupoiiként d, e. 9—12, délután 8—fi óráig lehet hikáioinoM-toti , Üröiztdn fstáttö&a*\' 2. emelet, 20. ajtószám (a \'posta• épület áielletiébi\'ii) * tiszteiénél k\'rem-a beiralkozásn >k lehetőleg az okiuidS niegsezdcse e tilt való eszközlését, bogy a késedelmes beiratkozás miult aa okulás pgyünteldsége csorbát ne szenvedjen.
Ejyutiiil felkerem azon m. i. szülőket, kik \'arra igényt tarta> aak, bogy náluk személyesen liuleletemet tegyem, ssiveskedjsnek ebbeli óhajukat velem közölni. \'
Azon körülmény, hogy 21 évi it\'müködéssm Alatt a m. tiszteli közönség bizalma\' kiérdemelni s<erencsés voltam, remélnem engedi, ho«y Nágy-Kauizsa város müveit közönsége a most megnyitandó tanfolyamban is nagyrabecsüll pártfogásában réssesiUnisziveskedend, a mely reményben maradok N~
Naey-Kanizss f900. szeptember hé \' •*; _—--- kiaUi iiutelrmt—:
Rechn itx ~ József
oki. tánctanár lobb ngilv. tanintézetnek áll: táiirtaiulra
Bive lobét a taaaltAel prngrfl^prir^-^aL\'ri
XXU XXXKXXXXXXX>XXftXXXXXKXKX
A

X A Slavoniában, Verőce megyében iekvő voiin g M uradalom bérbe adja a tulajdonát képezd Drenovac- A X gazdaságot, mely a kővetkezőkből áll: í
^-803 kat. hold 1877 □ smfatOfftld--^
„ l.*í67 „ rét §
101 ,, legelő f ]DC
„ 64Ő „ gyümölcsös, konyhakert
8

4
5
1-5.1 „ szőlő
ft
§ } C „ 596 ,, udvar ós egyébb termé- Q
fi . kefclen- területből ft
W összesen 401 kat. hold 441 [J ^ X
lg . 1901. január hó 1-től kezdődflleg 10-évre. — A Q 5 fölsorolt területeken kivül még szántóföldnek 284 kat. Q ö .hold 435 Q erdőtérület kerül letarolásrA ós igy aO w bérlet ezen területtel meg tog nagyobbodni A szükséges £ X gazdasági épületek és u bérlő számára szolgáló lakás X Drenovac nagyközségben feküsznek, mely nagyközségi X Mlkleus vasúti állomástól - körülbelül 16 kilométernyi^ f( távolságban van és őzzel jó karban\'levő országnttalQ
van egybekötve. A közelebbi bérleti feltételek mdl
U uni-
íf
Q dalmi erdői<jazij<ilósd«nál Pocim-ban (Slavonia) bete-9 W kintlietők. 291—2 W
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
II
ird
el
esek
f«l?4t«ti«k « Up U«4iklTitiUku
>» a® i m AWimBAM
üb a c«M JKJ ., 1K . sí
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 74. szám. (7. lap.)
Kávéház berendezés
igen jó Állapotban olcsó áron eladó.
1 Seifert-fóle fordítható tekeaaztal, 2 nagy falitükör, villamos karos-lámpa [luster], székek, márványasztalok, egy ülöljassza márvftny-lappal.
Bővebb megtudható a „Zala" kiadóhivatalában
■!■««•■« kipkiM
1900. szeptember hő Jt 6-én
íment
3\'>8T-8M
•lleasert legjabb racllastltéaaar
KITÜNTETVE
IMI. illsaaiant kiállításon irrnjr irdomkitroMt ia ■lllsantsaU aagjr ifiauaal. IS67 bMrl uaartkial TOlMpYWssDjrttt tM dlj i állami
Ural aMUstktet nMcápTmsaps ntn itnnmro j slső JlJ sraajrtrsaast 98. BtilasaliáiáilwtTt r»ttl|4p»»rwny#ii sM dlj i anajrtiaaml. MiiartátMrl kiállítássá tlaS ti): »r»flyírnmrael
899. Satpdl »nlpiM|l kiállttá* lOKatgjrabb kllflnUlta.
WeiieF I.
gazdasági gépgyára
Maw-KaaliaáB _Ajánlj»
HtortRQKm « Isgajsbb la
laEGJOBB VETéGÉPÉT
ssabad, kltfltbalé kiptaü
----------plűtai ááíatt
alk éa bsaj— áala|ka« tparáat alkalaai
Keil-hkk
(GKLamxr.)
logkilll őbb mázoló szer puha padló némára. 1 nagy palack ára fri. 1.85 kr.—1 kis palack fira 68 kr.
Viasz-kenőcs Arany-fénrmii
igjobb ás egsgysserttbb beeresztő* • »
kqinón Ipadió asamárs. 1 kö- képkeretek stb. bearaoyosáaára. "caéi ára 00 kr. I Kis palack ára 90 kr,
Fihír GlaraMényaá*
legjobb sser mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb, njoooan
befestésére 1 kis dobos ára 46 kr.—1 nagy dobos ára 76 kr. 13_"Miiidenlinf ItSpliiiróIfT "
Hen éa Klein Kagy-KaalnáB.
cégeknéj. 860 —
fiXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxx* Nincs többé buza üszög a x
NDMA DUPUIACo.
\' nagesava hMinálat&vaL
12 év óta jiaev eredménynyel használják kis-üszSg ellene továbbá korosa- éa por Dszég ellen
Xala-Drill
torábbá sMb. OI 1 Dl/Itt kaastá. több klállitánon stsS díjjal klAsUtett Uekrsaásisri aezéfckélt, korssátt árjisyilt, uUa|yi|tllt, rostált, trlstirslt áaiáltl, sas sah a 4a iétart|áu, kikHincmnwiéll ás alsáMOh fa*4asá|i Elvállal aalaaa- áa rtnarttt kswaáiséssksi
í jr." m. tfó-liürtgapah
—itjHfttk tapsa éa MsaisWfc
JIL
ltulurlea, árpa, wb éa bnrgswyánál stb.-
Egy csomag 2 métermázsa vetőmaghoz SS kr., J métermázsához 13 kr. o. ó.
f! Numa Dupuy s Társa.
X Béos VI.; 1 WindmfthlfMM 33.
íj: Főraktár Nagy Kanizsán : Fessel hofer József és -rn Rösenfeia Adolf és fia uraknál.
rVűocxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
M
SS
13
Nagy-Kanizsa, 1900. szeptember havában.
ÉRTESÍTÉS.
Az észl és téli Idényre
raktáromat a legdivatosabb finom
. bel- és külföldi kelmékkel
dúsan felszereltem.
Áruim megérkeztével azon meggyőződésre jöttem, hogy raktáram tnl nagy, igy elhatároztam
magam
■ÉT* a legkisebb haszonra megrendeléseket elfogadni. "M
Jó, szép és ízléses munkáról biztosítom a nagyérdemű közönséget. — Minél tömegesebb becses megrendelést kérve maradtam a n.é. közönség irtot
teljes tisztelettel : v.
KAUFMANN JSLOR férfiszabó
284- 3 (ELEK féle ház >
B
S-
w
e* ET
%

1
Kag)-Knnizwa vasárnap
ZhIa 74. sr.&m («-. top.)
1900. szeptember hó Jő án.
^r Alapíttatott
f * jayaa-^\'rt-ifssa ^saarjg&ggfc^r
n

^ ÉflkflMÉfltfftkMvíi JÉÉ
* M A ICn! T-K tftlB 4mi in Kiadtf:
ARADON
I tar., aaaaa* 9 «r, IM tar FÖLDC3 ULUCN pépu^tA
3 luJ jd*ion Bfölpkbon, boi fi orvotok flanUAoUjtl rin Cowürí ■j AAiTAl Uflífl 4 Ifvo drAfm éa ttatt* kalattadial SanUJ olaj tartalma u »r|mif bAu tarnal oifl, mlflrt *■ oggoaok ia rándul
—I-7---Cu\'i g UVt. VWBU Mmr Hdjcávgpl »aJWL
£ Att I fcttaaa - ertüúil imgénfclat — Vidákrafkorraa 40 áliér olfitegi
U ^ánlAoi ■IlU igen hsUeoe rendelik.
ICtotf bakmdéaa otta
...___küldi a
3ADoa íjrögrticrtAr*\', Badapcit, vi., vid<kAnil l|.
1
ÚSZV É N YésCSUZ
egyedüli biztoi gyópizcre a hírei CSÍ Z. éa KÖSZVÉNYtÉTHER.
íjtttn uilirumii után kiijrtffll almkn mik, konttajr. roamabkn-i, fciajia. itarÉtt. «mnkuu(, (offálm itb rn üreg \'J kor poklAn b> fluof vlfltoU* beklHdétt-ulan Mrmrntro küldi aa tfjodBU Matild
II STEMEB mihály fiftrt fléflgefüri temesvár, SiL Cjjr/f-Ur A
Páratlan éi BéittJfciiteűai bflatM ott x
mwr kipröbAil, a l«gtdbb brVyaAyuH fj gyófi y»i#t a
Feli er-féJe
tgy ItaW If htfH 6 koroaAAr*
FEULiER V. JENŐ gyógyszerész •TÜBICA, fl-iteii (vta Caáktarvyi)
élsa-fldid3
4a ariadtafci ABaaddaa A>tft i*avaaa«t ^Wl
Mttvt kaid aa agyadBU Wiail ^H
* a
ül-
QfiáSt)
legfinomabb egeszséqi tqyptomi SZIVARK A\'HÜVELY
SZI VARK AHUVELY ■■ 100 drt sanif 2000 <ít 7 kor 5000 M film
___ki. l.____l::ií •
posfan bérmentve kuld: engel lajos szeged.
pserhofer sm
kJixÜüU Wrégibb aaas f étitat öm körMkttményoi alion.
vér tisztító " „
Ctak akkor ralódL ka mind**
labdaesml. *
A w-«* «imh kwnan
ki akar ham
A kl
LICBTBLAC ALMUIT k Matti aa Irat OH IMH i
mltaMl i óddal iraaaaato ialV.
W ^ iawaami i atta avaagraaa a ml nr
A #áiail ▼ kooréd ■aitn D A* Ma A t»
■ ■■■I I Baltar. kM9 aj.hm&Ta aat rat-
l^íflf^y || Hali UaaKL aa kk. ■latot oifii
Budapaat tagtjjabb litvényeeeége a
gscüár033 kótáhós
IV., Itygyö-téf 2-
TWöiak UIÜU4 Wlja. + Uafc. fTK|| |ÍM
r
loab Pál j« hlrncrfl
LPilWS sz&llocK;
. - J 5| Budapest, Yácil*k6rut |
B1^ | ^^ „ ___
W " lijunot Taauü ovéyAüáhaly aa &t*tat páfraadrarak
inm vu
fatéJ
26EV0TA Az Eusmcrt Uojobb . Ü1 Maivak Beszerzési
^IudaPEST
^^ amdrassht A--^Kbimii
aBMI a Bal, tar, ta^pü
^ r
Ttdlhlok kedvanfa Uldllaad balyd
IKLIVÉNYI FERENCZ
aaadlfMt tktaifi IMaraMl.
c
Baúapaaf. ff. AadrAMy al a*. MM aUTB koajika. — V«NB ltoaaa bárok «a rtcborrbraa" M0 BtalNaa.
A
a
A legjobb órákat (aftaoitdtba #o k\'fdltatooabb #ktarrrkal
RÉBBi.aTrxBaTíseaa 9
■tlaoraaa ttakotf Irakot atáfflga Mtf jtnruAn a MBbat
Maláta
I él fl^utalrt l| iiip,
taarapata Otiti*
BRAUSWETTER JAN0S V"k\'{!\'ÍÍ*
HH kAaaai tatra* ét aéffioa.
FRATELL1 DEI8LNGEK
MM
naaéMI »H7 TrMMI I kft kávét, rUoMfc*. . . U kor. Ü flű. • . CeytoB pjBQtáa^ Vj. . , IT 9 jj y díÉBita ta bér«BBtva. W/T IBJKOVI&I INÜTKN, «
ouAr
KMJé MM M iAauAa t Br. taM ia Br. léta ajjifcfi
Orár 4a ■ajiaBBaltat k^i
kObáuyai naALY-sOkfOzO. aCaAirra.
BENZIN LükonoBiioa
fc lAzSömm* Ipari M jaiÉMijl iliMhl
OSERS ét BAUERiyirtMt
B.
Aijaiytdb lagyaa.
1 ^wlituwhU.
császárfordö
pta éaoU/rf
M éa ayért lyöfyMy BUDAPESTEN. tlTíía"
Ml^ráiMAamliUital Éll««l I
[ arsdméMjdf h>Biaiir>alita as
CMCR db ■ELLPASrrnUU < ak
D060M I kBTBBB éB I kBTBBB.
Nflk
Ha éttAI • i»Bj«, fiBAo flfca IBMMMMW, maly taakAba atkk Mja rlooak ü**«3« t iaraaA Mfim»t , MkTMlM Mraf< a«B»
a.rt Minna fjrdfiFttarlé^iiMut • tA MalSfciá Íi aaAta
ja^kMfli taétfto\\ Vt« VtaUHIVBl ff,
tm4khi" wrtjny 10,000 A MMIAT u^Mat ^ M ^MV MfHfpaa mjrrww aawyt unfiHb a bi. kir. eaata. osztauysor&jaték.
*Bfnwulali||k i^aaadSk
Sí"?. caeüicke a.budapest
l W, ftaaaaaU la^l Btaa 17,

Twft «u« k liniÉil. ,
NyomaioU Fiaciiül Fülöp aptnldjdoit«<aitál N^gy-K
1K
Huszonhetedik évfolyam 75. szám
■sarka
VénaUi ipalát Plaaáal íülöp kéajf tomktMkM.
A «aarkaaatí»al irtakaaal lakat «apo»-kial i a. 4—t éra ktat
Ida Iméatadt a lap uallrari riaiéra laaatkaaé mladaa ktalajpiny.
Kiadóhivatal Vtiaakáaéptlat i titeket FUUp kíojw karaakadiaa.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
BLörizmn Á
éné........ |
....... kapna
netjradirra .. « . v I ktraaa
Hjilttér patilaori M fillér
Béla«t*aak, aalaniat a ü réaMaak vaaalkoaék ftwkal MISp rtaiikawa ---- kMMta laii)H<nlJ1
■érsMiMlaa taraiak eaak i» t Ml hfadtalaak ai.
I|7M ***** éra M
lér
Nagv-Kaníz8a.T9(K).
Felelői azarkaailJ: *"la? Snudor Siarkaanilkra: Bíiéai
Csütörtök szeptember 20.
A mi nagy betegünk. kárba vész, hisz esetleg annyi ideig kell | íme, a humoros esetju-követkeső:
T .„\'>\'••-. ,1 , oda-vissza magát döcögős parasztszeke- [ Kugliznak egyik nagyobb falában ea as
IgenK, naay. betegünk van! HiingA- _ , . . t-i ° __ \' - . - t ,• ,, , . "
—-. , - ,—.. , , reken rázatni? Ki öBmen egy szegé-, orvos is ott van a kuglizok között A
na asszonynak, a mi közös jó anyánk- .< . . .. , , . . , , . , , .
nak le dicsőbb fo lalkozás nyebb járásorvos élete sanyaruságait j dúsgazdag földbirtokos házasulandó ha
volna, ha íbetegápolLk feLrohájTt! ebb°D * tejjel"m&zel W országban ?j olyan szerencsétknüldobja a labdát,
öltené magára és mély szánalommal az! Éjszaka hózivataros időben feltöltik, | hogy az vxsgzapattan és az orrát to
arcában, számlálni nagy betegének\'ér- Uttalan utakon Wzi-k vakuu komisz, msza zúzza.
veréseit, mert e nagy be% - maga csézán; éhes útonállók támadásának is| - fidss, aranyos, jó doktor, -nyaki van téve a farkasorditó hidegben., szörög a fiatalember — örökre hálás Meghűl, m rt biz* valami jó meleg bun-í leszek, mentse meg az orromat, -u.iuy-dára alig telik; subát pedig csak nem nyal fizetek érte: ilyen összenyumurodott nagy nálunk a ^mekhdandÓHág ésIvehet fel ** orvos; ésbaTazTán mindé-.orral még feleséget se kapok!
"veszélyben—forog—életünk alzekcu a adulmakou 6h veszélyeken; Az orr a gyors ős ügyes orvosi ba-
az ország egészsége. Erről tanakodnak most mérvadó helyen :_hogyan lehetne a közegészségen valamit lendíteni, mert
nagy
legtöbb vidéken. Kevés az orvos és az iszerencsésen túlesett, legjobb esetben vatkozás folytán gyógyulni k-zd. az orvos is, a ki a segélyt nyújthatná,!®^ Jtorona Jutak,mban ennyi; A fiatal földbirtokosakkor már csak
nem lehet valami nagyon képzett; olyanIa ^adtsAga dija.__igy hmaél orrának niftgmontfjAlw - _
szűkre szabják meg a kenyerét, hogy E szomorú tények rideg valóságába1 — Igen tisztelt doktor ur, ugy-enem alig élhet hivatásának. . jegy csöpp humort kell vegyítenem, fog meglátszani az orromon semmi\'/
Meg azután: hogyan képzelhetnők, melylyel talán más oldalról is megvi- Nem is volt veszélyben, csak ugy-o hogy az orvos testtel-lélekkel a* közs- lágithatom egy falusi orvos keserves, megijesztett; hogy tovább gyógy közegészségügy szolgálatába szegődjék, mi* i életét. Bárha a városokban is meglehe- tessem.
kor látja, hogy ép aző működését tak-j tős rossz viszonyok köpött élnek e szor- Az orról a kötést leveszik A sebhely nálják a legkevesebbre-mikor hu vnla- galmas. törekvő, tanult ás finfflláldnsn i« hegedni kniid. inira a. honoráriumot kinek az életét menti meg, a ért hatvan emberek, kik egy nap alait tObbEt téJZ-; e szavakkal kapja meg az örvös" ~ fillér jutalomban részesül és a szegény i^ek ingyen, mint más foglalkozásúéin- — Doktorkáin, magának az a kugli-járásorvosnak még két órai ideje is berek tán egész életükben. jzás igen jól jövedelmezett. Utt nagy
TARCA.
Hiába minden.
Ha elmerengek xi\'Aj, ti (ha, EhnnHszerelmem romjain. Etembe tűnnek árnyaikkal Szétfoszlott réji álmaim. Szét/ustlotí régi álmaim Lözt feltűnni látom arcodul, Et fájó lelkem njr% kezeli a tégiy küzdött harcokat.
Efernyi baj rt tzélytt utján, Sikerre tán sohtrm rezet. Kétség- $ remény közt hányja egyrt Valami l/iu baltégeztl. liützkén, dacolta küzd elSre Lezúzni azt, mi,ellenáll. Lezúzni, bár », küzdelemben A bizto* győzi a halál.—
8 a küzdelemnek régzojába, A tél ntidGn elét te már, \' Veryfdtin leltem rad (tatában, Mint sit i haldokló mvdár — Beltztuy lumpa fájdalommal, Ajkad lemondó has szita, Mini \'but hmatufnak kondulása, Ha lemtlétre utólctnai..
Cetppedr* r..n.-
Lelkem kifáradt szárnyai, 8 eltűnnek ríme* kéfntkkel A küzdelemnek árnyai; 8 lelkemnek mélyén tustacsendU Ajkad lemondó hus rtara : hiába minden hogyha szivünk Nem érti egymást mea »oAn /
Fülöp Zsigmond
Én és Ilon...
A kit 6 mtgtzeret, . En alt uerelem ; A kit én Hereiek, Ő szereti retem. Et igy régé hotsta Sincs a szeretetnek; Ssieünkben alig fir A tok szeretet meg.
Codálkoznak is as Emberek teleltünk: tíogy leket két uitttl
tjly sokat szerelnünk V Pedig mi ntl Unni Könnyen megtsIutjUk, Mert lám másokban is Ctak egymbt szeretjük
Kovát* Miklós.
Mm bt, a.
Az a pedagógia.
lila. Csims János.
p~ Mikor s két é»e» kié iaaafum, sa Joltnka (negbélt már s*rc*nvke; slao > riyayi á«rOI éa galénb nevai^wOli, • t«il« (lérinyi ki>, ciókukb:m tttrdO kwtil lótni ké\'déU li opereitből, hoity: »Swrcj Iu«u|i&u as (-.lat", crteco nfg vol sa gjfflöc j hogy lém S, a ki dalol, aem pedig Sé S«jiS, j ki s nú ára tatiiluita, i:etii vriril aatiki éé aenou leién. Un g"íd»ft>ram, ko|T a ml babánk j dalolhat bármi! a szerelemről, reta art u meg \' neki, vítTi Itlnö. uért >ié|i I«m éa s szive taeg | a li*lki> »«m romlik meg áltál s asAvégt*-!, msly att állirjn tgy op<r«ll móbá* k retéiSá, hogy >ÖZ\' rulvm csiip&i! at «iet«. f.a d lo.tsitam vms gyakran, minél lObbasOr. kigt aacs . ddi* s mlg \'egy véd pedagógus oda vneö» kerüli- Kiiy \'áo, O\'Oa hírben iW, *sr<» ctru prW\'gua, s kliw ssl beszíllék, h.g; a ekaavéü* sOrtll lii\'üi.ű utódsiere vsa.
E» a mélyen tissteU ur. mikor u>eghallé<tai s lsányom\'6*, bogy .Szejeiéin e»upfiti -z áirt*: öaaséc-spts a kettil áe komoly kísérletei tett arra, hogy elájuljon, Aa u\'án p dtg másfél uráig tartó értekezéssel állt elő, ast lojtegetve, !>ugv a ki a gyermek lelkűt »»tv#t ii«r mi lilokkat . b ételyezi meg : az gyilkossági kiaértetsi kOvst cl a Kvermek ellen.
POHL E és FIAI Szombathelyi gazdasági gépgyár-, vasöntöde és malomépitészetéDok prospektnsa mellékelve.
Na ;y-Kamun osül\'lrlök
társaságban produkálhatta és móg hivatni so kellett.
Zala 75. ssarr, >
láp*)
1900. szeptember M lO-éa
ügyoss\'gét taltnazza senki
llottuk, hogv járvány
Mi legalább nem hal ; egéss kornyékének éíMmess%« m lelkes baa«a * esetén azva\\lma*i k*ro114 M> \' ifjfctírteni hogy a áJéUl-
Erre a hat heti kezfelósért legkisebb I falusi doktort, ki életét kockáz- ,it\'m\',[" a . ° . \' ,i as Andréasy grófok, Bedekotieh örökösök, 4s».
papírpénzünket nyújtja át az orvosnak, tattá százszor ós százszor, ha sikerrel j Szal,csy F&rkainA> Schm.edt JEmilstb, hath.i*a.o akinek még panaszkodni sem szabad, megküzdő t a bajjal, jutalmazták volna: támogattak, egyúttal egy nagy vidék gaid.kó-— mert hisz \' a legtekintélyesebb löl« j valamivel. Ha csak az nem volt jutalma, j zónségének s in\'fllieenciajtaak is találkosójávf desur fiával úU szotnben, aki neki sókat hogy magát vagy családja egyilí tagját1« valódi ünnepn^áTá tálhitoii a beáljhali\'t aa -árthat;......; 5 .1 . \' ------r j 1 nltcltllt.i & kenyerkeresetétfll elesett já tórámat, mely e gyülekezések as igaai b.a-
Igy jutalmazzák az orvos fáradtsá- ocv időre. Ez a közöny és semmi más *u,,lot m é ,
,, 7 , , ., ., i °J , . , , , | tőséget adta tuest. a jury-mui<alalaioak b ítíjezt*
gát a magánosok, a kiknek az orvos < nem oka a mi közegészségügyünk ha u(4n tör|é0( gg jggg ntgysz«mu ő«ze^vt»u.
add g értékes, mig nagy a.baj ;•,merta|nyatlásának. ■ ____ jngy»ril-.h^y ds C» e-m^e-ss Kahatnhrtenysí
közigazgatás ínég igy sem jntiilmny.y.ft| Nálunk- mi^g egészségű- jügyy.anuakTaíiaTai^asá melle t, hogy f - azAlaÜta
Őket. gyót isel^bbreiídeíték, mint azemberét\'.jpártpolitika; ssenpjn\'tuJl esetleg ki né hawnál-
Egy körorvos vagy járásorvos fizetése A Iognagyobb humanista, a szegényeket ^taMák. " wáiunnyoaia, h»gy a oagyeaarau
valósággal neveteég. Néhány száz frt. ingyengyógyitó orvos, az a legmostohábbidÍMM kL dr
6 , . . .. , / , , ,, w Y e-., : J 6 . földmivetfcttgyi minhier bazifl ia működéseiránti Nem csoda tehát, ha sok helyütt gyermeke a hazinak ; sanyarú a hely-. b- a|i&t (t „gM,kodlnt. ,„er( e „.„utsr; aki
pályázó sem akad ez álláactkra ós az zete a vidéken ós ép őzért a nagy ver- , tártija tbrebe eaó ügyeket a kttló iós.a a
orvosok zöme a nagyobb városokba aeny folytán tarthatatlan a fővárosban1 kisgazdák, n nemzet lentar ó elemének erdekeit
tolul, a hol legalább intelligens elumből| ós a nagyobb vidéki városokban. Az\'s egyé talán a fó!d<niv«\'ésa,\'yei oly szem uel
verődik össze a pácienskőre. . jorvosok-tólyzete ma legégetőbb kérdés! \'álható j.iakauűal »Aiaplommal viaeti a-iveo,
1l kör és. járásorvösok e sanyarú|e hazábao. A kázegúasiigjlgy rendeaése!* ki káap-. ktuj^. viesoay.iak közt ia
, » i ,JlL aVi-1 ra • T« i 1 11 xi . ,, , , luiy iga tán n«mze irs irányzatokét tttj maga elé
helyzete tükrözőik aztán vissza köze- lialaszthatlan os ez ott kezdődik, hogyM "agUU te^enyzég. Wábsa, mslyek a. «dd.<
gészségtigyünk szomorú állapotában. az oívoÉÍokataz őkfct megillető pozícióba!laguemz-Hi;3»b!i 67-\'S inili zter Biroas (iVbor,
Mindenben szegények vagyunk. Föl holyezzlik ós anvagi gondoktól meg- korszakalko\'ó ma . >Jésóiek nnnse-ntiait kel\'ik
VlHnk Ijn\'iiiékai elél Lók Leiednek a uagyjumtltflull. ~ ~ |lö ; a ki alduzatke«z**f4>«l letie leh*tó»s azt
tengerentúli verseny folvtáp ; ípnrnnk-Hungária a\'jazonyfa a sjaoioru be-
áincs; ingatlanaink jelzálogos követeié | tegápolói ruha illik még a legjobban,
.mórt- nagy betegünk
sekkel tulterhelvék. kmnalaiLa-külföld élvezi, egyedüli vagyonunk még a ma-gyar faj józan életmódja és szapuianági De mit ór ez ? A kis csecsemők legtöbbször bába nélkül látnak napvilágot ; íia valami bajuk akífé^o zsenge emberi sarjakuak, oi vost uuin^rtráthat7 nak hozzá a hatodik faluból. Innen van, hogy oly sok a béna, a vak, a süket-néma—hazánkban.—Már—szül u Lésekor
rontotta meg őket a gondatlanság. Minden téren vannak tényezők, a melyek fokozottabb működésre -serkentik az embereket. Még — hihetetlen valami — tuuitóiukia is esik egy egy ilyen fénysugára az- elismerésnek. Csak a szegény falusi doktorokat nem ju-
hogy sz nnUvtáyuaöir alUmséfny\' mallftt a Lelenye a. vidéke gazdasági eletére aésvt oly.- \'jelentékeny toMoMáso psrttélis kiáltitéa van, maga az íg |i:c,u|i)eleU. huaUas mQU/HUaével réssol-cgtkzség beteg Es oz olyan betegség, ---.........
melyet ugy keli gyógyítani, ha maguk- illogu atlau — még eilenzeki — wagyutr nak az orvosoknak a bajait gyógyítgat-\'politikus elismerésére shiaján Alkalomszerű juk. Az o vosokjólótú.vel emelkedni fog a bizalomnyilváaitasnak ez ac u»a*p mo-l, midóo
hazánk jóléte is, — ós egészséges nem-zedék fog hálásan visszaemlékezni azokiM, a kik ezt megértették.
Darányi a migyer íölHrolvel^üjfnek abunanta-mus és clvilisátló világraaaóló diMöíiiének piacán, a párisi kiállításon ia prop^gaadéi cainált, melfért ét itthon, bizonyos, jói ismert kozmopolita lsnrie"f\'\'*|\'a| szolgáló rés«rö| eeésiwsilsa, slen< _ Bi..inM Ifnrfluj lniW ^\'r^y \'n kö JbI nem lielliBld itmaTsriHéríTjeTeovo\'l aaiy vrlkezmónyeiben jelentós ünnep-ég folyt le e bó közönség egybamiu lelkesedéssel a élénk ovitiók 15-ikén Letenyén, mely egyiittal impoz\'áni tűnte- közt tette magéévá az inditviinyt a azonnal léssé vált palányi Ignác lólitniivelésa^yi uiiiiister aflrgőnyileg Odvöaólts a népaertt minia»iart. A mellett. A jejteti napon ugyanis a Zu la vármegyei
végbél pedig, hogy a kinyilvánított lellogáebaa gudisági—ogyo\'ület l.-tgnyi\'ii a vártnegye SIBB meglevó solidaníás kíl-öí-g Is demonatrélva rftze gazdal.ózóusAgénnk aliitienyésztése részére legyen: s közönség kívánatéhoz képest as édvOaW dijkins^tá^sal egyliékOtött kiállítást rendeset\'. Az leiiratot s letenyei kerálelbtn levó bárom politi-úd \'h, derék vállalkozási u y Letenye, min( kai párt ve<éremb*rei írtak aá. u. m. Marki
— Az Ilyen két éves gyermek, nram, mint az ön tisztelt Jolánkápi, nrhamar lölve i migá-ban a kérdési, liogv mi az élet ? Sgyál\'a\'ábsti mi a a terelem V a gondolat azután nem hagyja el. Kíséri a kisdedóvóba, az elemi Iskolába a a lel-öbb osztályokba, egészen addig, tnigl meg\'udja. C<kor már tudván róla, vágtik meg» ismerni. Kóstolni skarjs. Míodez a törekvés padig elvonja a taaulástbi és semmtl se akar mást, mint férjben menői, t-t férjhez megy uram. Nsm azért, mert\'a oflnek ez a hivatása, nem szért, hogy egy férfit boldoggá tegyen és a hazának honfiakat és honleányokat neveljen, hanem azérl,) mert a házassággal i-zerelem jar és mert már! két évea korában elhitették ve e, hogy\' s«irelsm |
künk. A p"dag»gi,i (a mely előtt tisztelettel kellene mindenkinek meghajolni) áldolgoztatta a népdalokat, ugy, hogy a>ok már nem ve<télyreek Ifibbé,
Csodálkozva néztem a jelea úrra, a ki folytatta tovább:
— íme uram, itt van néhiny kiváló példa Hallgassa meg : O\'
.Magasan- reptll a d-iru, saépen azé\', Haragszik rám a mimuskám, mert nem szól Ne hiragudj jó mamiiskám sokáig, Tied vágyok,tied leuek koporsóm bezártáig."
Ez egy átdobo\'ás I Bzdlöszerete\'.re tanit és mrgbáná«t tejez ki. Rí a gyermek logalmat eem
Csupán es élet. ügy vsn uram, férjhez megy, l Meroí arr(-i. t,ógy valakinek róa «4ja vaa, kad-
gyermekei lesznek, talán boldog is lesz, de nem tud megszab idulni égési él lén ét attól a csa-\' ládáétól, hogy az é et nem . szerelem, hanem ^kfizdé», atenvedés még pedig halálos kimenetel-1 lel. íme tehát egy nő, a kit arra neveltok, hogy csalódjék.
A pedagógus igen m ■g volt elégedve magával\' a teljesen belemelegedett a táigyába.. Beszélt I tovább.
Lássa uram. A modern, mindent megfon
veee Van. I egy másik
It? Mit
>zzá? Különben itt
,Néz\', Ptfll a azemembe, Mit olvaiú) belfile ? . ügy-e azt mondja, Ugye azt mondja: Tudom a leckém*), Ihsjs, csultitjn /"
Mennyivel szebb, erkö\'cslisebb és tsnulságo-
toló éa léayes eredmények után kBzdfi pedagógia\' »ahb es, mint mttga a duhaj népdal az fi eredeti már tsljeeen megáttsp53oIl amaz elvben, hogy BZövegtSBésében. H^t meg az, a mely népszerűvé ugy a kiadedóvó-lutézeiekben, mint a népisko* teszi az iskolát: lábán; ki kell kü<zűbölni a •sereimet a dalukból. | „Fakó\' lovam fel van kantározva;
Ki kell irtani még a nfplalo^ból is, nehogy a: Kmegyek az ísko\'ába rajta; gyermeteg lelkek megmatélyeztes«enek, £<, uram,I KepQlj fakó, szikrázzék a patkó, bünkén mondhatom, hogy ez már sikerüli he«1 Az iskola d í kedvemre való."
Es milyen józanná változik át as átdolgozás* ban ss a népdal is :
.Kulágsara szállott t\\ sas, Kuusalkodní na csalogass I Ciilogftfo\'t e»g*m máa l», A Misktt is, a T<más is.\'
Pláne ss egészen aktuális, tnirt míndea gyermeknek van Miska és Tdtnás navil pajiasa, a kik rosszaIkodásra csa\'jik őket,
Á pedagógia uram védelmére ksl a isa\'i hibáknak is és r ikonszen-e se, k«tv*«s« tudja tenni a himlébsyss íjukat és leányokat in. Ima egy megjivliot népdal\'
> Azsrt, h"gy sg\\ kicsit ragyás, Derék fib ám a Tamas. \' • , S o\'galmaloe, *aól>sadé
Alüji meg a Míódsahaló.•
De az Onér\'Slet is emeljük a gyermekekben a Írásra serkentjük Okét akkori midőn sat \'a nótát daloltatjuk sl velük : \'
•Vagyok olyan legény, mint la, Vetek olyan betűt, miat te, Ht nem hiszed, gyere velem,. Nead csak, de szép a levelem.*
Es mennyi megszívlelésre méltó oktatás, ti-gyelm»ateté<i rejlik ebben;
•Maros vize folyik csjgideaeo, Viseld magad lileéamws Mert ki magát illetlenül viseli, Tanítója asl nem saeretii
Nagy-Kanizsa eslllörtük
Zala 75. nim. (B. lap.)
1900\' szeptember hó 20^
IGaaolgabirú, a mb»drl*üj»dr. Cwiuneiz Kálinál* íntra. arru ai utra vmáttíl Jwfm/fek»t J Intiakt^ JetiÜ* ** éa nj»*-
pléííuoa a néppárt r«s eriil. i hatónk és nemzelünk boldogulását el&i! A beirjtfkMabi ífleBőrséaa céjábót f«ifctam
A kiálbtás egyébként is isfffiíín tekmlálben j hefjdfc. "\' kirifyi l*nMi<y«tóaéget, bogy, a tol jé évi ok-
kivátöaa aikarat, amiben a várpegyi gaada- agl \\ S az a korszak, smelvfan Ö ül Maizvar1 hA !51». mííl<1«0 ui*b" rtrfH bevárás*
£r . i. - __ \' w i itiilrKl tk»iik.«iiUli M M« ICtmittaMil á* Slktttí
Ep
jepen hitele* e» amp>«a»to adatat alay-Jin firr\'íit;Sőicf á taníerüTeííáa Ulaút és agyaiK tiót frfríégíSÍsorotaadé állimi elemi i-kolákba oszfAlyohlcin1, a amennyiben több tantermit aa iskola laBtermenkint éa. wlélyonkint, hány taajtAteías iratko-
i\'ko\'iba jirtik liug} ■OStlan^k\' qmg anyajyalT*á-
evyesttlet a iHe(6!ei jaleDToU t^ooveoveiütkarajoraz^ trónján -és -Ő viseli Szení Királyunk ] SiS^Smí SSÍS£m
máját, aeállamalkotásután legfontosabb >vtot telkien hiteim és mwbízhatá adatök
Gruih>r Lajos űrön kivfi; oroszlánrészük van koronáját Merkly áatal letenyei
történelmünknek:
~a—nc \'«li
Déaas Jeaö körjegyzőnek, kikíáradtságnt nemjqjjászüit\'tés korszakai taerf bokadatlan tavékeaységet líjfrtlék STa*]-- Sok nehéz m<gprób*Itatást és küzd.!met
ifi érdekében, amiért aatáe jél megérdemelt; hozott ez a korszak Királyra á»-tteiozélrej „j,^,..^, hany ^gp
ovációkban
ia Jéstjpllltek a közönség: réizéröt, képviseld1"\'""\'\'1-8" 1
;! De ezen mei
me\'y teteme- anyagi áldozattal járul az igen;ragyogott az .ő alkotmányhöségcés fenköil)szerint. -
érdemes vállalkozás sikeréhez. [szelleme b ez a csillag, őrt esibadgágunk, L ^ heITwtóo aa
, ,. • ,, , , ?•. . . -.x i, ,! lami elemi iskolát agy aa riitktfiT valamint a --,jogaink ésalkotmányuck biztosítása meiiett; ^„.rEtei neteléa «túmosditá«ára
Zalavármanvo falirata az cuil teit nagy e.^ZKék diadalára; hazánk célzó mteíki-de-eimiiek. mint amiatt aal999: én Miaiwnnjua lomata. jnjjá5zületésértr*ezetett bem önkd! rföUl kéiutolefel, a
Nagyméltóságú Magyar Királyi Mikister- j „ Szerencsés az az ország és ntp. amely jt«kre jrei«#!íe,* síiiioioaB arr\'nyt saerazaea,
elnök Ur! Kegyelmes Urunk! \' I
aegtar-
\'nek oly fejedéiíno van, mint 0, akiekőö e\'a^en " feMaf"s wküj"\' fU-
„\' * , ... \' . - . Hínár*, htígr e*rken a rKirítdnkekben a haxa-
ttv d]tfntminirníiir líic.uttvhab ftu namwlsi ^ . \' . . ■ . . ~~ "
ntu kegye-
lt
*___ ___ .„{»z alko-\'mAnynak, törtéuyuek és; nemzeteiL. í,,*.í.iinifi^k u arottóí
o^e-cagy ^nernzeh ünneppé avalja 0 bfln aki Tjgj^ni^^jr^S^^ffiat iJL^ kiflii Untellte^. Csteto és Apostol K.rályvFeltógen^ L^ ^ ^^ I0fe vá fe-.^.ek, é ta^yl a^infcm^i mellat^ bou_
febb ür0DkD« wl\'etVt"1fcík öröme, mlnt n^.bol^gula^t, ratgetógedénf ^T,** ^ ^^í
^szüfetísnapját a az a tOrbetks fiÜBéeif -«-^Stt-i5^! zi*e íejrd/k, <wrrt az ll«an eiami wkolak
SSIaSzkodás és- raioneó ieretet a N akl tnt8é\'" M * betíletét t, éa Mm^vST-
SSf a- érez azzal viszonlagságíeles muUjannnden rocdja legyaa, b gy «» állami elemi ükeiak
melyet Ftkéges Személye .ránt mnden örömében és íájda\'mábun i..|^Lí,„i-|fnr-
M |
i -a
á——tBBltCl—ertakauunr , mindéit hTífliphin iiiintajna isntsrtaak, a* Mé-
inelynn h^ "W*™******™^
hárfi keble Cm* fot mely lrikűnk U ^ reméjS3
íj far ■■■■
m^lTnnenet lelke8cdéssd minden népeké g nemzeteknek arra,^. a ti**
^L .. .. .____________ ihggy a KortiBa a) hernzet fsrre«mé3e é3\'r»nf<-tn^r>t.\'sé< paa(t>Mn nélre at «a a t oitói
_ Nemzeti ébredésünk nagy korszakának reétválasz(lia(,aDf4ga e^vutki üdve is. i^^^\'^ ^ iifciii I....... ...... !"■ <
bainatánl_^ik ^\'.w^ íVlaMJtiB egyaránt, mUketlgnek! -|«aka>-atott,\'de W»d Rátétéiül «a Úvmüím.I hetvenedik évfordulóját uhuk. A hazánk . fkfl te tímjb.
teleti örködö Gondvielés Uaftrfegfe ,,^S^fffS^íSS ? »» hé to.
nrilvünniill AZ küldte Ot, a & tíUO^hálát, ^gf O \'^ emb^l • - Melm éB 5l5ty. efoft ke tj k^rre W-trc, okrrt-
- \\_--L . Ierényekben .-tfindofcio: Királyi IfcMfr\'iBUI-nnat mcgtfTtnnT! ho/y miindeu ittaaé elemi
nyilvánnul! Fejedelmet
ebbe-
e korszakban, hogy tegyen
Apostol, aki az embwiségi és nemzeti nagy .
MtmA mmslAtnliiinni nworirnli ia ni I .? . 1
nekflak adta_g mindÉiM-api imárikba foglidva I wk\'ta gaadasé^t l*aétitMakoia
rZlvoBat
n»gy munkájában yezerélje! és áldása lebeg en szüntelen Febéges Kir^ titmi itJu4-AW
U„jLra&zlotl nemes szive jóságávalé*i. m„„„„„ 7: l .. „ ,.t<l
> 0 javar >, nu magyar ncpe őrömére és buldog;
nek
szeretete mekgével
IMMp
lelkünk m^YébfltT18****! oiU.il tíjtmr® a kirtífíiaablúgyalft-——alkataMa UsHa a
ktüalaa gj*ra»et v»a, aa kajittufaliiBM a\' |aa-MUlMt-I f\'l IJliwIllblM ■*§» lirnnt tegyen aaonnal lépííeieí. A hol a
fényt az éfeO\'nemzel nyujtotl 0 adott!
feDeodflésrekövetkezett bornrasÖnyújtottI^^^tlTlu^ reményt reménytelenségünkben ^ „LJlencsésen és boldogan él.esse\'
lankadni lan
| Uralkodótláz lelett és Üt, drága hazank nyíta-a
is aétW-taknia *\'m>tésére k<ipa*iJe<t laoHé tanitan j/d\'mítviby megadása iránt itta
in tetterejével—tápot gycngüIS , —r|—1
; Ő keltett eröslelkével lelkesedést i \' . , .. : . o a . . •, szeretetünk
erőnknek
elcsQ^edésüiíkben! S O volt az, aki bőlcsesége tényével éa hajtbatlan igazság, Esetével a legtáltágosabbidőben is helyes
A ni kérés poézis e népdalukban tan, af persze, a mint látni méltóstatik, az áidot^bzoU darabokban ia fóliáiéiba\'ó. A mire igen jó példa
ea : > ....... ^
;_^ hmfgyfk, hm»gj»í ii.r.\'tjj,
Nem toltoiOLOtl az időt l» óba, meglapulom btod^g a leckém, Kgjeatlkil lea teli á künym-sltm." Hit tqdott így reraelai Petőfi? látsa uram
j kólák is. A reodelel
a köveUezft:
misdezt a pedagógiának é* a pedago^o-okcak ki. d^aa uity az 1 bíí Uatőaheű. £1 aieg ezt ezt a győnyörljt: ^ao tikis kal*po-u Fujdoga ja a azét, Köszöcűm kts barátom, t \' Högj eddig szerettél,
A meddig szerettél, -Píros eaizmát liaeltét, De aiéta oem saeretar, Feketét sem Tnelbeuz."
A pedagoga*, bogy nlindezekít a remek it psdagsgilag átdtfgö/Oií népdalokat eiéoekeite: nagy dkdsilal aKáfidutt, éa- pedig bebirtani a ízobába a ureretketot ét yacnan ktirieniai. life^hogy a lí « eiottem ilyaa pedaeogi^i nu tataaigukat dalol, azt megrakom. Es^ vá«yat . ,
éreztem <bár Lsfy aura eaiberragyokí auadazoa fnteraieinek bet- . MM megrakni, a bit lijMiakmkbof ásekea át öyeii.Ci3sfot izlab^ meg pedig, lájdaiom táBtetientt\'.
keresztül *
j aiég aa év végéig legyen jelentés*.
i ei Az altami etetni wkoláfc anyagj tfai\'gM—t Uaztelettel kt\'rjüb Xr.gyn^lti\'iiágf.; C ll jü, | |, iij-iiui^ üietwtg ajb«
ta\'ártakn őiöraüíik, bálánk laotem, mint es> 72 681. aiáa alatt Ml, a fa»-zeretetünk éa ala\'tvalói hütégünk soha ^Jra""1^ ^ •"\'»áJyo/á«r« ronsikoai k-r»«»de-
meg nem szüuő érzelmet a Magas Trón lv tai\'rf^yoa^. a;^ ál^ ^^l
® . . ■. ■■ . . . ,„, : ytkölkk beBrp^aiíMet * Mn^ijakeút betol y6 fi-
zsámolyánál tolmác-olni meftóítabsek. m)fl|f..-----^arrsm í Mránom,
Z;i la vármegye lötTényhalőiág\' b<zó!Tsá ho«y a ia»dijtiTetr«i kf>)elra#tt»>< ál\'aia«oa ten-g nak Z.\'EgetüZegeti J900. évi SZt.pt. hójurlá*H melle" a jz»g ny nlKSSk Kf rnii kaiua* ^
laiulíjít* ezmlisi is elengedheti) tegyen.
A bot a be/raiá*í; iUeUre a faliét eb díjak a« alhwi ifknta >ier«eaéBakor keletkezett umAdés, egyewég vagy resdekt által inas célra oem rendítettek, itjtKigi feí tanítói köay árak léi»>. «ittikr| fi5rdiW«dö* ; HtyeB gondja a király* kir. tan-lianUtítzyelS égO.ek a amit évi 61.5Í8Í. «aámt kesd«t«ra| kdrreadeUibMi éiitttiii iljwági kAnyrárí wUh rel/Jclet ba\'y<at laie>iutér« ésbeíarfásaM ; é* Mwn b^arv*
II renda a txa momuI-
10-én tahotr rendes k\' zgyüfé-ób<jl.
Tájékoztató rendelet.
.A küa<>klaláft)gyi feiögye!ö3ég?\',;b«z ax t\'jéfcuztalú ifndele\'et
iBlBz\'enUBI i
iskolai év küldeti £ i ádmiiiiiiálrádé.
tarákat ilje\'űit\'ií «a erintrll
kjnyrtárakat )4«alaa
a Unitáa beísö ericktbdt ja.iia-jra kivátúan lakra; éa • iM\'tl.O aj alkalmaa. Ltgaagyobb íoittassaga azoiibsui. ab be. — ban rejlik, bogy legalább it élLrai i*k»lak j Kegyen goadja * kir. lant-ifijytd4*égatk aa te&ktide*ébea tiaooyus együnieiíi*eget biztiwa. abaffl* dIboh tsk^l b kWHéfTe\'esi és <<aai«da-lg«z, bogy c»k az állami itkolakin vouatkoaik, .anak »t 1899: eú íit.503 síátnu reod lat ár> de iokafc okaJbatnájMá UI4I« a mro .áílaaii if telKében Való pm: « kezeié- re. U kllanü alaari
issdlis trU<erat^«in«fc r»>idbeo tar A>ár«, aa a H\'éf*a é*zl«ihetfl hunyok aOrgtia pétlttán;. Té-a királyi t íniílUgy, I5«eget a követ- gél arra, bogyasy aa elton, vafeaiiot aa á«a-
lánoa éá guoaaagi - t«mélW-i>koiai aieaoditkak az állami uikútiyeeKa*\' éa taaa*ar*kk«| ei iafyeaak tátva ne* ufcnta- es a - * téren \' atákaégta i HaakédaÍMkat a*jtl
léiét h>láá«ör>-:bén mindjárt a baÉmáaok aagtOrtéalé
V^m* Jw- Lí*-aUa u.y< t***. ......... ""1 1iVi •■■"TJEfir < \'"W™"
-tB.-Kkeaac jjct éa a », ..." *
P átUni^kUMii t«kUa ■ M> ké>*<jáhM ktpeH ■t > -ssak » aZbcful a aem I lüiHí uuIaujkkai Utöft: -Hhnrnb. A peoíttgynuaiaitarttaf yáa
aaém ahKt trrt~ barm!4etrám tog\'ímwM a m. kir pészSgyig^satOMt*
rátf azigorum járjanak el u áHami elemi nái ZvU-i^et«Mgen a umton péua«yigaa|aié-i*k«iíi goadaokaágok és k9taégi tskotaszékek. kuz k^edti\'Urrá aaves\'e ki. Gatyás liyé.gy!
Kelhirota kezSkre
a) lotézk estjük »z etetni bko\'ákbaa {árs táa m^d«i,fitt már t ea. egy ebli\'t ia jfg : jrtirltlrbs "ö\'livéfeí^1
Unióiéba ajtt/mekek
r^U»B, hogy > e yeu* a rei • mbM- bú..
HÍREK.
Nagy-Kanizsa csütörtök
Zala 75. szám (4 lap)
1900. szeptember bó 20-án
felejthetetlen lesz a kaoiziaikhak i», mert 6 volt I , _ Párl>zierveikedát. Zala-tz, aki leynióbb t házbéradó összeírásánál "oly Egerszegről írják lapunknak, hogy szépt.
Barbaric" La joL kalauz: ikrek; JózseféeLászló Horváth AlajoTbázi molg* : Mária VVri\'acbko Mária, házvezető : Károly. *
SSSffS^1^ " ,d6,Ók """"l 16-án a város polgársága nagy lelk^^^^S® m*L ZámloTelnvaláii A nkanizsai ■ közepett a zalaegerszegi ezabadelvüpártol | Sölétormos G4za, női szabó : Mária AU*tá»os Munkdéhpm JSmsükl zászlö-1megatKkitotla. Aa alakuló" gyűlésből
a Viola Kálmán, cipész : Sándor.
felavatási ünnepélyének napja oktdóer hó j-rt lelt kitűzve. emiitettük, a zászlóvédnökségét dr. Jatt kövük László gtóf, Zalavármegye főispánja szíveskedett elfogadni ; a zászfóanyaí tisztségre pedig megnyerte az egyesület özv pallini fnkty Kőlmánné .szül, kamjonkai Samrő Lujga nmöt- Rigyácrtl, a kit min-denkor az elsők Borában látunk, ha valami szép és nemea ügyet kell előmozdítani A zászlószegek szélküldését e napokban kezdi meg az egyesület. A zászló nehéz meggyszínű selyemből készül gazdag arany hímzéssel. Egyik felén a koronával ékesített koszorúban az egyesület címe lesz, a másik felén pedig az ipari jelvények : >Hsss, Alkoss, Gyarapits — S a Haza tényre derüli szövegű körirattal.
\'t— Halélasás- Dr. NsnmaVn Edét a nagykanizsai ur. hi\'kóiaég köztiszteletben álló tudós főrabbiját mély gyász érte. Édes anyja özv. Neumann Józsetoé szül. Ratisburg Erzsébet folyó bó 16-áu eletének 74-dik évében elhunyt\'Nagy-Kanizsán. A derék matróna né hány év óta, mióta az özvtg)i lá\'yoli lelvetie, Nagy-Kanizsán lakott csendrr visszavonultiag< ban ; alig leheteti egyebütt látni, mint családja körében. A milyen zajtalan volt élete, oly csendet volt kimúlása. Vasárnap délben még fen járt, ebéd után rosszullétről panaszkodott és estig néhány éra leteitevat azivs/einudes kioltá a legjobb anya éleiét, gyászt hozva egyetlen gyermekére dr. N e u mannEde főrabbira, ki rajongó •fiúi szeretettel csüngött édes anyján, ki élete feladatának tartotta tiát ugy nevelni, hogy di=. szére váljék a társadalomnak. Az önfeláldozó jó anya nyugodtan sárhstta le szemei), meri elérte célját. — Kcddeu délután helyezték örök nyugalomra a boldogultál ugy a felekezeti hívek, miot s város egyéb közönségének osztatlan részvéte mellett. A gyászháznál dr. B fi <f h i e r
Véglegesen [kivetkező táviratot kjlldtók Rátótra, Sittl ^k
Mint már Kálmán mmiszterelnökböz:
tfA zalaegerszegi választókerületben a mai napon megalakult szabadé) vüpári Nagyméllóságodat: tisztelettel üdvözli és
S\'efTer Jnliánsa, nspszámos rűózsef. Rosenberg Oszkár, könyvelő: Árpád.
Halálesetek r
Jánosáé — Ssmodics Kata i n
özv, Dbrvalícs
biztosítja, hogy egy szivvel-lélekkel fog! földmivei 78 éves, végkimerőlés küzdeni azokért az irányelvekért, melye- [álv- GnJin, Oyórgyné — Godina Katalin, fcld-kfitN»gynfH%foágwl rthrlejárirfftTftft, ^. béThar.,.-
SkublUs Jenő, pár ülnökGráf Béla, tőscolnár. 54 éves, tályog.
- , , „ , BarbariosJózsef, térórás: gyengeség.
Orbmmeí és megelégedéssel vesszük j Barbarics Lássló, félórás: gyengdéf tudomásul, bogy a Bzabadelvüpárl Zalában I Hegedűs István, 21 aapos: bélhurut, ts kibontotta zászlaját. A inla-egerszegi <>rünféki Las lé, léi éves: bé hurut, liberülis párt megalakulása an-tál nagyobb 5,r ,\'FtrT< \'ji0: 3 hrtn"P°, : Wthnrúf. jelentőséggel bir, mivel Zalában évek ,R -nb"r* ^rpH 1 napos: gyengeség, hosszú során át nem tömörüllek együvé Házasulók kihirdetése :
a liberális érzelmű polgárok s éppeni azért, L ics JlDM, szalló éd _ Fiachl Anoa, a megyében nagy talaja VOtt a néppárti Benk« István, födmives - Plánder Anna. törekvéseknek. Hisszük és reméljük, bógyl ~ , - -- •■
az újonnan megulakiilt lif>erá is pártnak Házasságot kötöttek :
meg lesz sz ereje ós a kitartása is hozzá, Skerlák Járos, szabó - Grróe* Máriával, hogy^t^s-ker- remeuyébcn vegye lel a küz-rKevif Gyula, trvsséki hivsislnok — Nmsisdler delinet ellenfeleivel és a szabadelvű lobogót j íí"]4*/1 diadalra is juttassa.
— Vásár elhalsaitáa. A kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy Nován, a I. évi szept. hó 24-ére eső orsz. vásár ez évben kivételesen f. évi okt. bó 1-én tartass ék meg.
— Pél\'éretta #»lk A nagykanizsai fals. ii gr. nkulml
Mérő Arnold, bizt. tár*, tjtksr — Unldschsaitd íeréziaval.
Hercz Adolf; magán liiv. [Budapest] Ilonával.
Bozenbarg Salamon, Katalinnal.
l\'atzer Antal, pénzügyőri Hatos,
Kohn
kereakedft — Schrsibsí\'
Fridrik, kalauz —
tMmő-K^TW | Mihály kő Bort
üiyőM lö-ésUMn lariottik meg őr Boronk - KrancisUv.l.
pntérettségi vizsgákat, melyeken mint m<niszlen> l. ----™ ■ •
biztosok szerepeltek: dr. Kövesl i gethy Rsdó a vallás- és közoktatásügyi miniszter képviseletében,\' He I tai Jó\'seta kereskedelemügyi miniszter képviseletében. A pótvizsgák nem. jó eredménynyel záródtak, a mennyiben a pótvizsgára utasított 14 növeudék közül 5 elbukott sgy
évre. ___ ___
— Pártéi vH*fk«muu.Mtn! érfe<üllőnk\' — A gabenaOiletrá1 — « Mnai F. A. Sara Fia éa Táms rág
Közgazdaság.
nyaiért, különösen a már az egész világon ismert | Buza rozs néhány nap óta ismét szilárdabb éa közkedvelt - „Kaloüpnt" fogtisztitóazerért, mely-\' irányzatot követ. A babára rohamosan megy nek nélkülözhetetlensége általánosan e\'iaroert. — i visssatelé, miután a szeptemberi nallitá-ok mar a párisi világkiállításon az ar-ny étemmel t\'fin-1 fedezve vannak. Árpa üzlecelen — ára válto-tettetelt ki. Ezen kitüntetés annál nagyobb je-\' satlan.
len tőséggel bit,. mert a légblr«sebF"^lrak j Araink
Sándor n Keszthelyi ur. hitközség fiatal főrabbija rem^k búcsúztatót tartolt, mely a gyászajp közönségre rendkívül nagy hstást tett. A foporsó után s gyászoló családtagokon kívül sz lzr. jótékony Nőegylet választmányi tagjai hsladtak, Vidor Usmuaé—elsük vezeiése űiellett. A
mélyen sújtott és a fájdalomtól tejesen meg- Párisban és Franciaországban vanoak. tőrt tőrábbihoz számos réssvétirst érkezett közel- — rablávlláj. Ismeretes a |
bői és távolból. Több egyesület és testüjet Lniklai eset, a hol Berzsenyi Sándor földbirtokos kttldöiUégüeg lejette ki részrétét.—. házába betörtek a rablók. Majd Vasdényel Béla!
— Kocsis Károly rom. kath. kántortanító kadarkull földbirtokosnál próbáltak sserenc-ét, de | folyó hó 16-án elete 36-dik, buzgó tsnilói mü- itt pénz helyett puska öves logadta őket. Meg-ködéiének 16-dik évében elhunyt Sümegen.|fordultak még Szakáll Mihály földbirtokosnál,; Hslalárót s sümegi róm. ksib. elemi iskola\' ta Vihiss Füöp osztopani plébánosnál, gróf Forgárb\' nitótestülete adott ki gyászjelentési. Antalnál, és még más helyeken i«, így többi kö-j
— Adoasáuy Linzer Béla nksnisaa i zöti NagyAtád éa Csurgó k-lrnyékén. A banda j uradalmi főbérlő Szv. Neumann Józsefné lejét ho<ssrs keresés utáo Csurgón logts el a; eihunyta alkalmából koszorú megváltásul 60 Lcsendörség, ski nem más, mint Fülöp József,
helyben a következők
Buta 7-16-26 Koza 6 60 60 /Ab 5-20-SO Arpt 5-80-6-66 Bat> 7-30-40.
koronát adományozott sz tzr. jótékony Nőegylet árva slspjára, mely adományért es utQn is kö\' szőnttét téjezi ki sz lzr. jótékony Nőegylet el nőksége.
közel lhiros szülöttje. Egy pár gymnziumi esi tályt Csurgón végzett, msjd kereskedelmi iskolába ment Nagy-Kanizsára. Fülöp tehát nem egész műveletlen egyén s műveltségét mulalja az ia,
"2 — KívváliozUtás , Pie tsch Jakab hogy néhány csurgói ismerősét pár héttel előbb
helybeli lskós vesetéknevénsk^>Pongrác«-ra kert n egpumpolta. — Miért adla fejét a tilalmas
átváltoztatását a belügyminiszter megengedte. dtilgokja, ba|0s volna megfejteni. Lehel,\' hogy — Eljegyzés. KraaszS. ,Zsigmond a sokat hallott /.sobri Jóskáról-s olvashatott tok Krauaz testvérek cég beltagja Győrött, eljegyezte más rablóhistóriát, huny (elcsapott bandita ve« B a d s r Szeralin kisasszonyt, B a d e r Henrik zérnek, azt gondolván, bogy újra felvirágoztatja Mreskedő leányát Nagy-Kanizsán. majd a rablóromanlikát..
— VJ e^KtárSv Scktdkof Adolf n.- ----
kanizsai borkereskedő, \'érleaítvényt bocsátott ki, melyben tudatja, bogy már tizenhat | év óta tenálló borkereskedői cégjébe \'társ-tagul belépett vöje: Arvai Adolf, és hogy a kereskedelmi cégjegyzékbe történt be-íegyzésszerint ekkéntközkereseti társasággá átalakult üzletet változatlanul az eddigi
cég alatt fogják folytatni Az nj cégtársbaif "Jsnkovlcs István, töldnüves. Ferenc. Arvai Adottban, dolgozótársa, osztály is igen derék, lapot nyert.
ki lapunknak is jeles a nagykanizsai"kereskedői tehetséges, agilis
Anyakönyvi hirok.
Bejegyzett születések :
szép\'ember 6—14-ig. Lányt Pirt, mifrn«Tí : glélís."
Imrei György, ÍŐldmives.- József. Krisztián Józsel, tötdmives: Gyürgy. Rosenteld Miksa, cipész: Józsel. Kele János, (öldmives: Kstalln. Mizl Jánoe, vendéglőn . Rozália.
A Magyar Biztosítási Évkönyv
III. évfolyama less az az östl könyvpiacnak a* alsó legnagyobb müve, mely aa Oaaaes magyar, osztrák éa külföldi intezetek alapításának és fejlődésének történetét foglalja magában a e mellett ismerteti az intésetek üzleti forgalmát, mérlegét, vagyoni állapotát, aa igaigató* Ságnak, s tis<ti ksrnak, éa a vidéki aserveset-j nek pontos hivatalos névsorá\'. A 400 oldalra j terjedő díszesen aranyozott angol vá-zonkűtéáű j közgazdasági munka nélkülözbetlen segédkönyve ! lest minden a biztnsjifts U.jy iránt érdeklődő embernek, még a laikusnak is. A Biztosítási : Évkönyv első részében tudományos és ügye-lemre méltó szakközlemények is vánnsk. Bein Kárólviól, Havasa Miksától, Mllhoffer Sándortél-i Qrmndi Orinódy Vilmostól, Dr Stillar Mórtól, j Pobr S.-tól éa Török Jenő Endrétől. A szakíró, i dalomban egyedül siló munkát a Biztosítást és ! Rözgszd i»ági Lapok sserkAaj^ősege sdja ki, s ss előfizetési ára ékrréA mely elére Budapestre VII., VörösmáftV\'Utca l£ szanf sláktidsod^ A Mágyaf Biztosítási Évkönyv e Ispek kiadóhivatala utján is megreorislbetö\', mely esetben a kiadók bérmentve szállítják a könyvet lapunk olvasóinak. ^
Nagy-Kanizsa csütörtök
Zala 76. szám (5. lap.)
1900. szeptember hó 20-án
— EMBER JÁNOS, Badap»it ffl- éa székváros kir: s. tarJe Uiyelőj* a .ífsptamtók Zicb-naptára, serkentésével, melyben évről évre s 4egaaUksége<ebb és |egbsssn\'>aabb tudnivalókat adja tűire a tanítóság szAmára, nagy ssölgálttot tesz a tanítói karnak. Most-jeleíitatnog az -1901-ik évre ez a aziKnaptár, mely már hélkülözhetlen zsebkönyve lelt a tanítóságnak, amelvet évről év-ra az isola idény Kczdeten vár. A. "Néplanjlrtk 7,iebnaptáj» az 1901- ik évre már megjeleni és "valóban bátulatös, hogy akiadói koronái csa kély összegért, milyen ügyesen, csinosan tudja előállítani ezt a Könyvét. Elterjedtsége különben óriási és alig van tanító és tanítónő, ki meg ne szerezné e zsebnaptár. Megjelent Lévai Mór\' kiadóhivatalában Ung>árt a honnanminden ügyes dolgok kerülnek a könyvpiacra.
Apróhirdetések.
j
JéeyfaM
Hirdetések
Az éhhalál.
Az éhhalál a legszörnyűbb a mi létezik, las-l *»n es fenyegetően—közelettik ea halfea már jóval az Sgónia előtt mutatkozik. 8 fájdalom a civilizált országokban még elég gyakran fordul elő a halál e neme. Nemcsak azok köréből szedi áldozatait, kik ofy "szegények; hogy*- már kis kenyérré se jm nékik, haHem gyakran gyomor idézi elo as éhhalál. Mert nem elég az | enni va_ó, mer is kell azt emészteni. Szeren csétlén az, ki komoly, bajban szenved, bogy a legeseké yebb táplálékot sem képéa magához venni és nem ismeri az eszközt, a melylyel belggségbOl kigyógyulhat. üyak\'ran megtörtént már, bogy egy-óg/ ember éheulialt, meri gyomra minden táplálékot viasza utam ott. Ha es a be-| tegség mutatkozik, rőgtőn el ke I- vágni íeílödé-sének minden utjai, mert nemcsak, bogy óriási f jdalmat okoz, de a lest ugy elgyöngül, a vér! joty keves le% bogy tel|es iólosilAsl okoz Az egyetlen mód. a.málylyei a betegség fejlődéséit megakaszthatjuk az, bogy oly azért alkalma-1 zuok, mely a vért helyreaJlitja. Ilyen a Pink-pi-i lula, a mely hasonló esetekben hámalaloa ered- [ ményl ért el. Számtalan évről tanúskodó levél közül a következő levelet, Schwartz de Kirvilz Etelka kisasszonyét válssrattult B\'; -r
"=" Tudatom önökkel — Irjs — hogy a I Pink pilu ákat bámulatra eredmenynyei használ-1 tam. Nem tudom már, bogy mit tegyek, ennem i [ehetetlen volt, almom elhagyott s gyönge vol-tam a végletekig a mindig Iáztam, nem tudtam
a Pínk-pilul%^miudlg kitűnő eredaaésynyel alkalmazható. A Pink-pilula kapható Magyaroszagon a legtöbb gyógyszertárban. Egy dobot ára I fit. 75 kr. éa hát doboz 9 írt. Magyarországi törak* tári Török József gyógyszertárban, Budapes\', Király-utca 12.
r
<4 N N E Pl
^TrÍMÖRYVEK*
AZ IZRAELITA ÜNNEPEKRE MAOYAR ÉS NÉMET FORQIXJtSSAL mlndenfélo J&X Uzln<iH * haaaák k|siállia»i UálUláakaa.
MA KÖPENYEK ~
KÖZÖNSÉGES.... QrÁPOT- ÉS ..... \'SELYEMBŐL KAPHATÓK kSQMAQYQMt VALAS íTÉKBAN ÉS lcoolosóbbam
FisÉI Fülöp kőnyvkerBskedásábso
N/IQT-K rtHIZi^N.
{THALESEK^
Likőr-, Rum-, és Cignscgyár Marosvásárhely magas jutalék mellett helyi képviaclől Irerea kitűnő gyártmányainak eladására. Ajánlatok lenti címre küldendők. 293—1
Jláeslalnra,
újságpapír 100 kilónként K-pháló\' Fi-ebet Fülöp Nagy kani/.sál).
20 korona helyben.
kimyVkéreSliedeüéhgn
soha se fölmelegedni, Az újságokból oivaatam a Piuk pilula bámulatos eredményeiről s elhatároztam, bogy próbát teszek vele; Istennek hála jótevő hatása mihamar erezhető fett s ma mintha nem volnék ugyanaz, kitűnően táplálkozom, jól alszom, egyszóval jól vagyok.
A vért helyreállító Pink-pilula ismét rendszeresítette a vérkeringési, a mi a gyomor! egészségessé telte s igy a j**g*ny beteget sok szenvedéstől, talán a háláitól mentette meg. Minden I eaetfran, a mirtön a vé algxtmgill « -»■ kulűO; T féle betegséget; úgymint vérszegéoységel, sárga* ságol, skrofulál, reumát a más betegséget okoz,
jt nagyérdemű kilónséf Uggtimibt ajánljuk dúsan ft/utrt// raktárunkat
«■>«• oorinbergi, dis\'.mű, Játék,- jiri és aöi . . DIVATCIKKEKBEN .. . — rövid- és Szövött-árokban «•<*
®asztl Testvérek
«
jflOT? Nagy-Kanizsa ílmkdml M
Kaar tiliiM ilpnti-HltUfiüii
Vid-l I mecreadeM-ek postafordultául tnléttetnek aL
M
Nagy-Kanizsa, 1900. szeptember havában,
értesítés. . ■
Az őszi ós téli idényre
raktáromat a legdivatosabb finom •
bel- és külföldi kelmékkel
dúsan felszereilem.
Áruim megérkeztével azon meggyőződésre jöttem, hogy raktáram tul nagy, igy elhatároztam magam •
a legkisebb haszonra msgrendalóseket elfogadni.
Jó, szép é* ízléses munkáról biztosítom a nagyérdemű közönséget. — Minél tömegesebb becses megrendelést kérve maradtam .a n é. közönség iránt
teljes tisztelettél: ^
KAUFMANN MOR férfiszabó
9M-S (ELEK féld ház.).
sgt
za.
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
ATŰZÉSTÓL A LEGFINOMABB DISZKÖTÉSIG:
v valaatat
Passepartout emlék-albumokat diszfeliratáknak, táncrendeket a legfinomabb kivitelig. Elvállalok továbbá képek, fotográfiák, tervek, rajzok és térképe^ cachirazását, ugy minden e szakba vágó munkát^
Elvállal és készít
ndennemü könyvkötő-munkát

v
Ncgy-Kaoiwa csütörtök
Zala 75. seáno (6. lap.)
III ff Ili f Ili t
1900 mpSembtr hő 2o-ín
Mr4Uta«k « lap kU44kiT«ttUk«a
OOOOOCOOOOOOOOOOC 000000000
8 Pályázati hirdetmény. §
Q Letenyei járás területén, a körjegyzők mellé az 0 adók behajtására két ideiglenes végrehajtói állás, 0 napi 4 korona díjazás mellett azonnal betöltendő. Q Kérvények hozzám nyújtandók be, — esetleg a 0 pályázók személvesen jelentkezhetnek. h
o o
0
1
O hm-I
[íj o o
OOOGOOOCOOOO 00000000000000
Letenye 1900. szeptember 17.
MERKLY ANTAL
fSnolgshiré.
smmmm
4239. «i. 1. 1. 1900.
A nsgyksnissat klr. Úgyetsseftöl
^rleltési ]aird.etrriézi3r.
A felügyele f*m alatt Ilii nkani»»ai, Csáktornyái, kesstbelyi, pariaki «a leienyei fogházakban letartdztsto\'Uknak égf, eaeilag báron évi élsk> mezéséaak 1901. évi jauui ki 1-tfll leei dö bjiioaitáaára
1900. évi október hó 6. napjának délelőtt 9. órájára
hivatalos helyiségembe s korábbi árleiiex eredményének EeJvezöflensége miatt ujabb árlejtést hirdetek.
____As arlejtéai lelléle\'ek s .kir. Ügyészségnek uodájáOt*a bármikor megtekinthetdk.
Bizt\'iaitéki ős>z»k 1200 korona, a mely a tárgyalá* elfflt kéaapéniben, állami vagyai állam állal kamat biitosftoti ertek papirokbtaleit*ndg -As ftrJrjtéai tárgyalás megkezdése uláa ajinlal el nem iogadlatik.
As uáabsii ajánlatokban külön--ujánlm teesdfl: 1.) a renden étndlgri béive 56 degrm kenyérrel egy Ott, 2.) a hüjii fiit dcgrai kenyér) á adagra nézvé;- 3.) a betegek számára kiszolgAIiátandé étkekre nézve, melyeknél s száinvevőséfileg mugallnpiinit arafchrti_.yal6- ae>aaíé>"iltimtfáa
A kikiáltási ár:
renden főtt éladag 66 degram fekete kenyérrel együtt 19 fillér, azaa: huszonkilenc fillér.
A beteg letartóztatottak részére kfczolg&ltatandó 4. fokú éiadagok átb, árai a beicg élreadbeu éa piáéi \'Árjegyzékben (oglitlláifták és s ktrá yi bgyéizség irodájában bármikor megtekinthetők;
írásbeli ajáo\'áfokbsn meyemlftendó, bogy as ajánlattevő aa faszén árlejtés! feliéte.\'ekut elfogulja. > . . .
Nagy-Kanizsa, 1900. evi^fzej)ieaite.r_k!}_lÜíín____._:
A iiagyláttnlmai királyi llgyéni uitli«i|ií\'<goii. ______
—— —-———..... KENDI
JdxAlyl ai-dgryóaz.
- ggBlHHÉMMHHMHHMMHHHMiMHI■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■k* atwjNnMnnHaanMnMHHHHHMMMai > mmmmmmmmm
| A Magyar Mükertészek és Kertgazdák Örsz. Képző- és Segélyzö- Egyesülete
segély-alap javára
N»lty-Ktiiiix»ii vAroi kiiiliniiii:gi\' lAniogiifiiiniviil
1900. évi szeptember hó 29-étöl októbor hó 2-áig tartja meg
VI. vándor kertészetFkiállítását
a »Polgári Egyleti helyiségeiben, melyre r. nagyérdemű közönséget tiszteiül (cl meghívja
A kiállítás beosztása:
1, e«opurl, l«. loi|« k knn»«»rt«>k t\'J. Kerll fim Jjifir mlilillk
VII l\'fttHkoln termikek.
I. csoporti wyííiwilílc .Ok. IV t, IM»;.Billkfrláizrl III lf HMIonybnkfrflj)».H. , IV. ,, Mieéitk, borok
A ktállifandó tárgyaknak íjzept. hó 25 ig a kiállítás helyiségébe kell kQ!dve lenni postán, vasúton, vagy személyesen átadva, VI VáuelorklAllitá* eli» m«*l ellütva. >I*ol^árl Hcylf (- lirlyUcg ,>ngi HiiiiImm térdij nem
fwttetjk.
A kiállítás megnyitása szeptember hó 29-ón délelőtt 10 órakor. Belépti díj I koroiin, föbbí napokon IO fillér, nkuli* ifyermek 14 O fillér.
Kívánatra bejelentő ivek kaphatók JANDA KAROLY rtiü- és kereskedelmi kertész ur Nagy-Kanizsa, Sugár úton
levő virágüzletében.
Ugyanott a kiállítási ügyekről részletes felvilágosítással is szolgálna*. *
Nyomatott Kischel Fülöp laplulajdonosnál Nagy-Kanizsán, 1900."
Huszonhetedik évfolyam 76. szám
llllkwHl<I: VároaUa-iptlat.FIac&sl Fllip karakattaébaa.
A MrkMMtnl «rukaaai lakat aapaa-Uat 4 a. +—4 én kon
Ide iméitvM a lap .nlhwL rékiéra vonatkoaó minden kfaltain?
Kiadóhivatal VktaakáaépUat: tttdul Fülöp kunyv
timkiúlM
T
ZALA
iLörmmn Áui ~
Kfáaa **»•......II karaaa
Nlhn | km
ftepattna . . ( tanai
«■ : »y||tt*r patítasj* IS flllir
KlHoMwk, ralanint i i nbtfnt WHtkoaék PíaaM PtMp 11 rrkma kedMbt latinait..
Politikai lap.
"Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
Mrauutlan ItnU aaak ái.
Ml fcfatataak aá.
taa
Effw a*Am ara •• :l«r
Nagy-Kanizsa. 1900.
Felelős tzerkeiztl: 8ialay Sándor Szerkesztőtárs: tk.V\'^Ka Ií^Jok. \'
Az uj család.
rand asázoriy (a nők iru és szerkesz- j mórt az asszony a háztartás-
Vasárnap saepterntoer "2S.
....... • » .•. , . tette Fronde szerkesztője) szerint—oz leveszi a válláról es eszel a család cl*
A családi élet mai formájával, mai , . , . „ . | • .. .. , ... ,____:-.
,v . . , . . tjr ,, csak tulajdonképp a regi Iraneia joc tartásához hozzájárul,
ajjpjaival s a nőnek ezen alapuló 5 3 g{ Hogy e«k7« elveket gyakorlati-
wdalmi-helyzetével nincsenek megelé- , . lag életbe lehessen léptetni, meg kolL.
gedve maguk a nők U d akarák1 Viviam képviselő volta hazassági ^ J ...
... . w, r, - „,.____Ltv —p-Twwwt- „w j- n a nőknek a szavawuH jogot szorczmöK.
alakitaniMégpedig gyökér atilL Azi^®y reformjának előadója. Bar , _. A ,
.. . ...Tv^ .\'^i-. * . . . .. t . , Csakis ax az érvényesülés eszköze, A
egyik erősebb és radikálisabb mődon,!**^08 szabadságot követelt, a szabad. . . \'
... , ": ____ • __ ,, .. --- .. . kctlvisolok választóik érdekaítkéuPwhk
a másik a latetT&^kozatoa átmenetI^erelem szu^et ügy<st>a kúmlhajoztíi 1 fS . . ..
— - - ^r------. V ;. „ ______ a i„ . » ozort legyen az asszony u válarato.
utján. De mindenik az átalakítási8 0 zavaros és brkölcatolen morál pré- *r .. . 7 . TTT
. . , , , „ : 1 • • ., ,7 V iviani eloadasát nem hogy kriti.
jogosultságát hangsúlyozza Sőt az dikátorainak erveit ugvosen megcalolta. .... .
j. 1 11., : . . a ixj- —1 . . ti ■ , ■ záltak volna, haneiu sok i>ontban ki*
átalakítás szükséges voltát is. A párisi,A régl családi zsarnokságot, a térj ki»
feminiHtft Itnnpyn-ngwrm-
tálták havoiten,
győztek. Ez reményt, ad amu -hofipv a]-^1 nj-<»aládbaaímndk«t télnek ogyonlő , , ,
^ . . r- / . . , I •__• ,___ , . ,, „ , 1 A radikálisok követelték a* apasilgi
femmizmuA terjedni fog, még pedig joga1 legyenek; a regi csalódból csak . . . , ... . . . ,T.
. , ,,,,. . 1, pi„„__, . , . _ . _____ .keresőt tógának általános bnhnzaulát
_____intenziven. Annyit legalább is igazoltaké erenyfc »gqbait átvrtim. ■ \' ° . . ..
: , 0 . . ,6 , , , . , (a mit Napoloon tudvalevőleg eltörült), a kongresszussal, hogya eminizmusnak A házasság ket személy m\\w\\ „{[) ..........
nmm vezerer vannak, mint edd.g; egyesülése legyen d- mindenekfelett.^ 0, a kivdk,lflS mvényi> inoly rt
elKépzeltük, hanem egesz táborkara, törvényes. Talán valamikor törvények- • , • . .. .___
„. 1 \' ,. „ „ ... ? a. x, .„, . . , . • :férjnek jogot ad in tlagranti enotóboo
sot — sőt nagy hiw és fanatikus tá-itől tuggetlen egyosülos is lehetségos . ..... • „, 0,.
. !, 0 a nőt és szerctOjot megölni, oöt *u
bora is. leaz, ügyelőre . lehetetlen Ma az asz , 1 • . ,, . .
i. 4C-i; . . I \' OJ \' -.egyik fizonok a férjnek való engedői*
A nőket illető kiveteles törvények j szonyra nézve tiszta l<adarság volna,,____ • ... ,. . .... ,, .. . .,
..... \\T\' , ■ . . . . . . fa mcw>»g\\ kötelWHte tdMúüaát U pimkU
eitOtfését követelik,.elsfa sorban a llá-lmMt h. airtpaagét al^uatu uuui rulua!érdekes, hogy o«t — férfiraónok
zaasági törvényt ós a férji hatalmas-! gazdag, a férj rabszolganőjévé sülyed*
küilúflt & törvények—mygváUogtatáoát jhelne. Azonban rc férj olojogainák meg \\ kongresszus a válási
hangsúlyozva, első kívánságuk a nők kell szünniök. Hazugság, hogy a férj a j olyatén módosítását követelte
választójogának kivívása, mert — Du-. család eltartója. Nem kizárólag az, kölcsönös inegegy
törvény hogy a ldjolonkwo —
Emlékszele...
Emliksttl-t, midiin tyykor rfaen ... Etju tsfflagol hittünk wi at fgtn . , üt/telltm már akkor gondoltam in, i/oyy Nem Uhttu lohamm iu * ny/mt
Eddig 1 kit etillog toll rtmfnym Hrj, di mort már nem untod remélnem..., l\'tiUagutmed nem rayyog már /elém.,. ileit már tudom, hogy nem lehetet mgém.
Sctiwarz 04ta.
Rád gondolok...
Rád gondolok nika, No at mlékeut Ssárnyifit kibontva • nrmlnti lelkem,
S elmúlt régi álmok, — Jépett, fakó árngok —. Klmoiódotl képe ütemem eU lnben.
Bettálldoeso leikom A régi utakat, ,
Megpihente itt-olt. tony+gy trtp emléken, i/ra idlja érti, Att 00 éHet Umot, Melyei egyiit nőttünk valamikor ..régen...
Olt refxjti klirötte -A piti Iu/"inak, A futúróitákat Koetoruba fitl, í> ara kouorujét Fehér arra lánynak, Stóghajn fejére. Homlokára tüti.
S édes fainx/\'li kM Megindul n játék. No <( Mdoysdgntlk Hancurotá ködre, ffulUmtó rirág,Útt Fútra Ütik njymáet. Ölelésre, csókra Vágyon, epekedot,
8tát meg \'tát ulti nyit A tirágoe tenger, Bóditá illatban -Arcukul UráetltO, — Minden ujnbb utnált Minden fordulónál,
a pihegd »|W Csókba /ormok 4eooo
Hád gondolok ekkor, ne ktinytm kiejordul, Vitut^tirom Ml 4 Itéi/i boldogsilgot, MdytiSl emlékemül Sem maródi meg mát, ttok Kbtmóilotl képeit -S édet kártyásod,
Fülöp Zsigmond.
Irta
A próféta.
FUrdtt tert*r«i 1 Jiuduy LtUtaU
Kél héttel a nxctsotv tttagkeid&M) utftií • flifilö* gondnok (Atvrata UKidígűny, •< urailnlom nfug. •sámvavdje) ■•gwinálta uiúr prAÍ«u*aart Jáa*, latint írre a* mtandora Is. Ma»kor afr l\'ínepl fiugálAdla katlan neki, hngy nt^etondhMM ailctc da «rt<la*nyekkel xArddlk a IOiataa*M 1 melyik Salalamtw báaaaodik wa|, melyik láof jut irgygySriitfi)*, ulcMda oeaifcfok ji\'mnok V Jövó cHítmidŐrn ia, kikUH kall elbttúanisnt • viasonllatia remánye rxHkfli
At fdiin hamarabb alk^ittlt. A miaodlk
Fischel Fülöp könyvkötészete-Nagy-Kanizsán.
A FŰZÉSTÓL A LEGFINOMABB DISZKÓTÉSIG;
táliBlat
Passepartout emlék-albumokat dtizfelirateknak, táncrendeket a legfinomabb kivitelig. Elvállalok továbbá képek, fotográfiák, tervek, rajzok,és térképek cachirozAeát, ugy minden e szakba vágó munkát -,-r 111.\' ii......■„...... tW .....•
Elvállal éakészit
ndennemü könyvkötő-munkát
Na* y-K.anusa vasárnap \'V ■* Zala 7fí. smuii [9. lap.)
iSÓO: szeptember bó 13-án
egyévi gondolkodási idő után — teljesen elegendő legyén. Az őrültséget válási oknak fogadják- el. \' > .
Ezek a főbb szempontok, melyeket a kongresszus az aj családra nézve kívánságokat felállított. Tágadhatatlan, hogy nem egy kívánságuk jogosult, dé "agy dolgot a feministák elfelednek; Agfr\' hogy e kívánságaik mikdaddig/a míg a nők és férfiak —szellemi , színvonala közt a ma fenálió különbség létezik, nemcsak képtelened \'detéljejfen7 jogo sulátlanök 9 keresztül ném vihetőlf. A kérdés tehát pedagógiai kérdéssé zsugorodik össze, lülsőoen is. a nők" szel-lemi színvonalát kell omolni, fpjlósz\'telt — általánossá tenni. S ki nem érzi, -hogy énnek keresztülvitele beláthatatlan időkig elodázza a reformok praktikus kerésztülviteféfc ? jg \'Mikor mondhatja ja asszony- azt, hogy szellemi színvonal dolgában* az egész társadalomban, annak minden rétegében, egyforma magaslaton áll a férfival? .—-----
■Aga kai útra. Ai ott lakók ait mondják, hogy ez nem is riciváadorlás, hanem ■aoaááiév 8za-badulni obfyt mindenki egy közeledő ^epaég elöl, mely rosszabb a t&zvésznél, vesledelmeaebb as árvitnél. Most ugyanezt bálijuk Vmipr«otat-ljéböl éa ast htsasük mnholaap Fej erm egyébéi is: sít as egész Dunántulról.
Az újságok elképedve közlik ai évi és. bari
Megengedjük, hogy ennek -nem az okai. Azt is elfogadjuk mentségül, —hogy nem voltAÍkalmttk, jognk erre az evolúcióra. De bát - s ez a fő — ma még sem állának utL,—hogy—ilyeu jogokat általánosan engedélyezni lehessen. A nőnevelés, ma még gyermekcipőit szaggatja. Egyelőre igen alacsony az általános Kultúrai fok, a melyre a nők felvergődnek. Addig pedig csak a jövő zenéje mindaz, a mit követelnek.
fejlődés lohotaógoB.,Ez
fejlesztése érdekében kifejtettek, mind igen okos és megsZi vélendő. 7. ~ />
Kétségtelen azonban; s ezt ilyképp maguk is elismerték^ hogy mindaz, a mit harsány hangon feljelentettek, ál-madozásnál egyébnek nem mondható. . .
Eíőbb/erősehb társadalmi fejlődést kell j ^r^^nSríífn^b Sí megtqnniók, hogy tárrodp*"11 j^aszii-i ságot.Hand^an 8-iö-lJ u«r bavonkinl fia
íetésről .beszélhessünk. Az uj család uj£b.\'k,«*b*° Mlita. vom,, akkor is »_. , \' . J J Volna, ámbár örvendetes je\'e annak, hogy {ellik
nfli\' indi»idwmokat követel. Ezeket még a aaryartói ily köUsetas passiókra ia. ölőbb ki kell fejleszteni. Jogokat nemiig akik közvetlea kízalrői nézik est a seo-
. T . • • 5 . ■ ,-, - •, jf. _r- j-mnfii jexndnst aaok tutták. hogy * eta tastúai
lehut egyeseknek adni. Hiszen nem is]tdttdk korántsem fojtanak hit képel « kivan-egyeseknek követelik, hanem a köznek. > dorlás nsgyságaról. Szamok • pillanatban nem
A közt pedig előbb nevelni kell 1
10 f figyelmét bizonyára nem kerülteki at a kőrü!*
meny, hogy rengeteg eltérés muiatko<ik ama
A kivándorlás.
A veszprémi főispán fején találta a szeget, inidómmegyejébén akciót iadit a kivándorlás megakadályozáséra. A napokban közölt körlevele,
ZSBtt&m* A ■erikába, hanem másrészt — sajnos — roftr Vrnupirémmegyében \'
is annyira fejlödiUt ez a kérdés, hogy a áözi- Honnan ea óriási különbség f Onnan, mert uszgatési essnösók mellett a társadalom kösre- * kivándorlók lale «»m vált útlevelet, h«nam működése ie igénybe veendő. ogyaeertten burául «eaz * kapa f álfától, útlevél
Ezelőtt néhány évvel aeak felvidéki kivftu-
statisztika kötött; -melyet 1 • nri koranyuak nyújt a kivándorlókról és a között, ama aa amerikai hatóságok teltnek közzé aa Ausztriáéi Magyarországból bevándprlottakról. A telénél is többet meghaladja az Amerikába bevándorló\'• lek iUii annak,amit a mi staiiszikai adaTiak
minden korban megvolt Különösen kiváló tehetségeknél. (A magunk részéről ezt a kiváló szót erősen hangsúlyozzuk^ De ma még nem beszélhetünk azróii hogy üyetén jogokat joggal kö-vetelhetnek. A nőnevelés érdekében kell elsőben agitálniok. S a párisi kon-reaszus becsületére legyen mondva, — ezt is megtették. A mit a nőnevelés
dor áarol heltotluak é» rá «nin ige» hederiinUtaii, bogy a nemzetiségi vidékek lakosaága évről-évre ij-Maiő mérvben fogy. Sőt inkább jólesett hata> Has szivünknek, hagy e modern népvándorlás következtében néhány ezer ruthéo.pánizliv vngy román paraszttal keveaebb maradi a haza földjén, akik folytonos—féazkelfldéaOkkel—ngytr
elég bfjt szereztek nemcsak a megyéknek, baaea az országos kormányoknak is. A<t gondoltuk magunkban : menjetek Isten thirAvel én vissza se térjetek, mert ném kelletek se testünknek, se lelkűnknek 1 De megtaláltuk ennek a világjáró kedvnek rationabilis indokéi is abban, hogy hiszen sem a lótok, sem as olahok, vagy oroszok nem tekintették Magyarországot hazá-juknak és a hazaszeretet, a szülőföldhöz való rigasikodáe aew kevilvén—keblBket, tOaByW les/akadtak a haza testéről.
De hát a példa vonz éa ma már ez a kérdés komoly veszedelemmel fenyegeti amúgy ia pangó közgazdasági Állapotainkat Már nemosak a felvidék, hanem a dunántul legmunkambb, hazafias érzelmi) népe i« vtndorbo\'ut fos. áa tflaegeaen hagyja el szülölöldjét, hbgy jobb hazát keresaan Amerikában, réazb n Auaztráliában, a kinek aa Ügynökük hajtogatása, aa olcsó és gyors közlekedési eszközök mellett mélyreható indokainak is kell lennie.
Pár hónapja hullottuk a részletezést Győrme-gyéből, a honnan leginkább a ssigetkOs lakos-
ntatnak 8s már- hstóMgt iaulaatia«, l-nagyobb rtm a kiváudurtáai-ttgynOWk guaow munkája. Erre a körűim aayrs ia rámatat a veszprémi lóispán, midőn a papokat, tanítókat ielhivja, hagy kobozzák el a« ÖgynŐkS* tt\'koa reklámjait, felhívásait éa közöljék a atolgabí\'
rákkal. -__■■
Paffig as így van F«jér<ngyében is, Aa északnyugati részeken több község van, a hol a kirándulás, már nemcsak megtizedelté) hátiam megfelezte egyes k&tségek lakosságát, és aaok köattl égyetlensgy sem «ált<>K ailav*e\'. Hallat-mok oly kőaségfől ia, ahol már évek óta ntai kötnak fiatalok házasságot sitystérüén aaéit, mart minden leány Amerikában vau éa otthon csak aa lakolás gjermaksk maradnak. D« aa« e*ak a leányok, hanem Tííöoeaötslea legéayak i« ktyán-aiifőlriik a nélkül, hogy akár a aajál alólfáró* ságá is tudomást vehetne róla. A íégutolsö ka-tonaállltásaál történt, hogy némely kösaégbao alig \'aiét harmadát tudták előAilitaai a katoaa kOtslés fit\'aloknak. A többi tul a taoyeren *ii világát, ott is kOt háauagot anélkül, hogy a«eaat, a kik még magyar állampolgárok, Itthon is kihirdetnék. Az igaz, hogy «<«k lagaagyobb réssa oaak azon szándékkal kai át a tengana, hogy amint néháay ásás vagy eaar fonalul ta* lőtt aasraaai, ismét visasatérjen basájába, éa íll löldet, birtokot vegyen, Dé hánynak lelieaál aaa vágya ? Hány marad oda Örökre f Hány Jön baaa nyomorban, smtörva, agyaaólva maakaképtaia*
asoabali táncaihialság után, mikor aa utolsó vendég ia hazament, még maradt bárom Qveg elfogyasztani való borunk. Összetlltdnk négyen, bogy hamar megl«|e(jOnk neki. Cq arról besaél-teoi, bogy mily édea mulatság volt es a mai tánc. Hogy elkapott a mámor, a szerslem; oaak BM iaaiertem meg igazán Mohácsi Eilál, ha aa Isten is ugy akarja, óaare egy pár Uasűok.
— Szamárságot beaséltf, - mondta a fürdő-
Kodaok. <— Ta nem Mohácsi Ellái iogod elvenni, Ma Bíró Sitii.
— Azt a sápadl, éretlen, ügyellen leányt ? Hisaan més egy asól ae váltutum véle, mióta a fördűn vagyunk. Azián, ugy hallom, ssagény is.
— Nagyon szegény, aok aa adósságuk 1 a llrdósést is csalt ugy bírják, hogy aa uraság Ingyen lakást adott nsklk s a vendéglőben meg van hagyva, hogy féláron szolgáljanak nekik minden ételi. Hanem azért ta mégis el lúgod venni.
Boeasantott es a \'határozottság, a mivel as őrag kimondta próféciáját s ingerülten feleltem vissza :
— Bát bogy bebizonyítsam, milyen hiába való fecsegések a la jSvendömondásald, ezennel kijelentem, hogy Bitó Gizinek be nem mut\'atko. som ss egéss saezbtt alatt, feléjük nem megyek, asóba nem ereszkedem velük, holnap pedig meg-Irérass Mohácsi Ella kezét; meglátjuk, mennyire teljesedik ezek utáo a joaiatod.
As öreg nyugodtan erősködött tovább:
— Sajnállak, különb párti való volna neked, I de azért est a leányt fogod elveani. Mohácsi Ella nsm kap vőlegényt esen a nyáron sem; jövőre pedig nem is iognsk eljönni köaénk,
— Honnan sejted ?
— Onnan, hogy lu már elegei költekeztek hiába,Jövőre más helyet próbálnak, Ast pedig, hogy álla nem kap jegygyűrűt ebben a saasonban, I még biztosabban tudom. Ma még kedveaaek, vidsmaak találtátok: agy bél mnlva már éaira-vsasilek, bogy psjkoa és ceapoogó. Aatán meglátjátok sorrs többi bibéit mmd t hogy szeszélyes, könyelmü, asivlelsn és kacér, Ha augusztus kösa* pén megint s\'jón ide fürdőzni a ial^ukbeli plébános, átaülvn lógjátok hallani lőle, hogy hány eves, As, hogy issii msgft, osak a szezon végea derül kl; mikor slköltö\'kődaek innen, megindul a beszélgetés bárom voll, ds idejekorán megugróit vőlegényéről. .
Olyan hangon beszéli, bogy inkább jóakarói tanácsnak, jnlot goromba lúrdöl pletykának kellett, vennem a felvilágosításait nem veestem össze vele as Klls megrágslmssásáérl, pádig kezdetben as voli a szándákom,
Később, a harmadik üveg bornál fas alsó kettő hamar elfogyott), a fürdögondnok (olyiaitá jö«en«! Höléseit:
—• A msi táncosok köiU csak le ekadss horogra Bírd Gizinél. A löbbi sértetlen marad |
I Holnap érkaaUt meg a megyei lárdöbiato*; árrá ast hiaieas, hogy nem magy haza gyQrótiaagl, I Ssagéay vármegyei flataltágnak határozottan baja van eual a lOrdövel; eddls mindegyik házasságba keveredett itt. Aa idei biztos így nót\'sa sgegysö iesz aa is addig figyel majd (Öl a rendre, hogy sivsssti a aairét Nögyllőlö hírében áll; «gy okkal több, bogv hlgyjek a kASaM hs-zaaaágában As a fiatal pápaaBSssas tanár, a ki ■ág sgy malataégoo, sgy lomboláa, agy köaós ! sétán ss vatt rlsst, a ki a kösáe ebédnél siót* tanul til a ssomszédnői metla\'i s agéas nap aaokon a gyökereken J4r as este, amiket at erdőn szed föl s olihoo mikrosakópiumon >iragSlga< : as aa staber bistosaa vólefáay leaa a nyár végéig. Hogy kié, aat nem taéom , alkaiauaut a aardy ErsslkM Ea a láay mindig ast hajtogatja, hogy néki csak katonatisztik Müsttsk, már a tartalékosokkal is csak fitymálva beszélget : tehát nagyon valószínű, hogy megelégszik agör-bavállu, siemflveges profasssorral Is.
k lobbi kombinációt a Ifirdögondaok skkorv balaAtotUL árikor a még kiláUbms belyszett ká1 mlkinleri fogalmavó ia magérkaaik a lűrdőre, , „-- Mác eddig minden jóslatom bevált, — mondta végezelBl diadaliaáiae — Jól vlagázz, ta máris a Bíró Glai vőlegénye vagy! Jól ki szoktam én ismerni aa embereimet. A Mohácsi Ellád padig akar magkéred a kezét holnap, akgr nem, vőlegény nélkül fog hazamenni.
Nagy-Kanizsa vasárnap
nül? De az a csodálaioi^hogy mig intelligens világlátott emberek" tétntit ai ily nigy sttóLés tok előkészülettel szánjak rá magokat, addig a tapasztalatlan íöld népe, 13—H évei leányok, fink koldugafr, vígan kelnek útra egy kézi kos árral, vagy taruznyaval, mintha csak a közeli hetivá-i itrra indulnának. Lebeszélni nem hagyják magukat éa_ba meg tudják szerezni az\' uiiköt*éget, túljárnak miedea caetdör és halóság e«zén. Mindenben az ügynök ntaiitáaa sierict járnak •1, ét csak azon vsnnak, hogy elérjék a határt. Ha aztán Bécsbe jutnak, ott, már elkezeli őket az GgyaOk Brémáig, Antwerpenig; onnan meg a hajózási társasagok fogadják gondjaikba, aöt az itthon maradt családtagokat még arról ia érteeitik, hogy », y, aterenceéaén megérkezett u t»é»t földjére.
Az is figyelemre méltó megjegvzéx, Feny vessy főispán körleveleben, bogy ff. kivándorlást kényszereszközökkel megakadályozni nem lehet,! de imo ia >anácsöi már csak a kSzaaabadaágok | j \'kff*-ánrjngt értelméhnn -■——- ~
Miért ? Mert as embernek ugyazólva veleuIlletett joga, hngy a mennyiben erkölcsi vagy állami törvényekbe nem Btközik, ott éa ugy kereate kenyerét, boldogulásé\', a mint éa a hol tudja. Még ha a legrózsáaabb közgazdasági vi-azooyok közök élnénk ia Magyarorazágon, ha telje-ülne it IV. Henrik franciekirályóheja, hogy ináruip piadaá pwazztnak tyMfójjön a lase-kába, még akkoi sem n ondhatná semmiféle kormány, alattvalóinak : ti itt leljeaen meglehettek elégedve aoraotokkal, ne kívánjatok jobbat, mert a ki többet akar azt én erőszakkal ia „mrgakstlálynioa, heg; más keuyérktreset ntán aéasen, mint a mivel bh. Mert Ki ttem lehet a nemzetközi j töke birtokosait megakadályozni abbas, hogy ott helyezzék el tőkéiket és oly
Zala 76. szám (9. lap.)
1900. szeptember hó 2S áa
édea azaiöfüldet mostohán elhagyni és bizony-\' ,, ^. KrtznAUtóiBfc M n»m kül.Jk«Mnk lalao jövönek kitenni ai egyén éa családok bol-\' ^relyes^ö buzgollWKW, és nem léhpriaat
dogaágát ? -- ! benne, hogy fáradtságát fényes sifcer fogja
Kevéa körültekintéssel ama tapasztalatra koronázni, jutunk, hogy a kivándorlottak sorsa sem egy- _ Haláloiáaeb. A következő fonna. A magyar alföld lako-sága nem hajlandó _VJÜU!:nj-„t^t vettük ■ elhagyni hazáját és inkább itthon elégedetlenbe- ^"J®1®1"6" V6ttQK r , dik. Ha nem jól megy sorsa, még azodális\'.ának Oz». Fridrtk Ferenené szül. pe«i«|er «•»», ia lelcaap, de itt nem hagyja ezt a földet, me-1 Fridrfk Ernő, Frtdrik István, Frtdrik Qtoi, Fr*. lyen a költö azerint ,«lnüak éa halnnnk kelLi! tík *«Pt férj- Caereák Sámutlsé. erűink 8*. Hft-aztáiítafrünoiirllTT®^ nwnegáti-rokí^ syermekei, oe*kBMwb«« ea*
rövideden és csalódva térnek vissza hazájukba.! eaaládjai éa ssámoe rokonság nevében lájdstomtóí De egéazen máskép áll a doog Dunániul népé-1 megtört aaivvel jelentik forrón szeretett eéesaty-vel: Ea, miat tudjuk, nagyrészt t török kidzéae jaknak Fridrik Ferenc, aya«. aaJsaaasiasihályi után tejepittettu as országba, tehát ezek sem i kántortanító urnák életének 75-tk. boldog háaaa-fajmagyarokt Már^ig adiuiáaialikiváadofti*• aág»»ek 47-ik éreben, tolyó hó 17-ée deinias 4 légnagyobb kontinkensét épea ezek az egykori Iör,kor \'öwd szenvedés aa utolsó kenet M-telepitvényeaek képezik. Saembe ötlff ea a tünet | »étde után történt gyáazoa elhunytai stb. (Mae épen Fejérmegyébeo, ahol mig a megye déliré- 1900. szeptember bó ía-án.^é-wH* aagyate szének magyar lakossága meg sem mozdul, de--őrködjék drága emléke feled. 1 cára annak, hogyat^rtjnformán oyonjákj. _ Mangi* Károly dr. kir. tanácsos,
SSKjT STKÍmS terméken*\'közegész^, taná*. Ugja, vidék, de nyelvében, azokiaaibsn rókát kaiön-\'a koronás arany érdemkereszt tuiajdo-bözik a magyar fajtól, addig ezek között, mond- noaa, Zalavármegye nyűg tiszti fóorvosá jak : rohamosan terjed a kivándorlási hajlam és I és a zalaegerszegi takarékpénztár elnöke taázával szaporítják azon kivándorlók számát, \'folyó hó 20-án hosszas szenvedés után akikről a statisztika sem számol. Kz Slmdene- . f ■ , . ,. ,, . _ ,, ... .
aetre egy n.gy kö.gazdasági proW«aa, a n«lyvt\' ^J0^ tettek^ ^
a kormánynak volna feladata megoldani.
■Miipi Mr flrli4etK-
_v£lalatbz. lekteaaék, a mi -nekik a legtöbb hatz sot hajtja: épngy nem lehet útját állani annak, hogy a munká* kéz. m*ty m»—kisahb tőkét
--aepviael a vállalkoaók vagyonánál, ott keraasen
ioglalkozáat, a bol több értéket tulajdonítanak néki. A ki feltudja azt találai, az ám boldoguljon a saját hite, iparkodésa szerint, aki csalódik, az viselj, ballépéseinek következményit. Es a he-lye*4eil<tgés.
-Ande éppen itt kezdődik az állam és tárta-dsloaa feladata. Megajöani, felvilágoaitani a tapasztalatlan emberekét arról, vájjon azok a eaábiié- ígéretek, a ml tél 5 nvándorláai Ogyafe--kók lalhahik a kOllözködáái bajtamot, megközelítik-* a valóságot éa ba részben igaznak biZO* nyúlnának ia, ba jobb vagy több kerevete van ia a munkásoknak az uj világán, vájjon nem áilanak e azzal aránylutn a magasabb megélhetési feltételek éa az ereiben hnszoiinal járhat-e az
boldogult egyik általánosan ismert Ab köztiszteletnek örvendö alakja volt vármegyénknek, melynek ügyeit lelke* sedéssel szolgálta, mj^laádig mig -FóngSIt ogéagaége al nam nöUBatl* M
es. íi kii. kamara UiUiéaz 1. hó itt én délután a tevétenység mezojwŐI 60 évet élt. rokonai látogatáaára városunkba érkezett. Özvegyén saQl. Rotter Vilmán kivül
i — Zászlófelav«tá»i ünnepély alőkaté rokonmtg és Tármegyénkköaön-A nagykanizsai "A lt. Mankásképzö ségénok minden rétege üaxtnbta gyá« -
Egyesület zászléfelayaféii nnnajwHy*, wm^ja Temetése folyó bó Jl-én ment mely f, évi. október hó 7-én lesz, igen végbe éa annak impozáns volta lefpn-(ényesnek ígérkezik. Az ünnepélyen a véd- kább igazolta azon köztiszteletet, töölyofc nőkön: dr. Jánkovich László gróf a boldogult . magának mpg*r.erz<itt. főispánon és a zászlóanyán : özv. pallini I Koporsóját tömérdek siföbbttéi anbb In k ey Kálmánné urnön kívül részt vesz koszorú borította. Haláláról a gyászoló
íGellért Mór kir. tanácsos, az országos oealádon kivQl, a zalaegerszegi takarék-iparegyesület Igazgátója, iparügyeink egyik pénztár igazgatósága adott ki gyás^je ■ legismertebb elóharrnfn, Vr tgyttfllsl lentést. . .......
fefoérfaérfl. ez alkatomból fetelvttsást-iog—-^flltr Crríf a l tá » Gá\'bör, a Hl* tartani. Az Ünnepi mise. a városi felső dsady-féls hitbuomány oki. erdtsss, tart, m kir.
| templomban lesz és annak megtartására honvéd-hadnagy, élete 81-ik évében elhunyt
-Horváth György főgimnáziumi igazgató Bakosy-Namus. — A taldomliban C s tV volt szíves vállalkozni Az ünnepély ha*y Antal Nagy-Kaniz?a vátoa wnnrndjének Ö9t»«eállitásán a Trodéf^ég^TsavifÖőicaét siratja.
A boro/áa soká eltartott, másnap csak délben l keltem lói, akki r la tejlájósan. A hugy klaétiem\' aa abiaknn; elöazör ia Biró Qiait pl lantoltam: meg as anyjával. Fölboastaniott a látáaa ia ennek1 a vértelen, lakó arcú leaoynak. Eaaembe jutott a1 tegnap eati jóslat. Haragoaan caaptam be az ablakot, íeketébe öltözködtem a elindultam a Mobáesiék azallaaa felé,
Ella oly jó, oly kedvet volt hozzám tagnap ta<t; lehetetlen, bogy kikoaarezson. At stkt1-vömre tanonak hívom meg a fftrdögoadookot; hadd botzankodjék a jóalata mkerteleaaégéa
A aeiánynn találkoztam velők. Ellának két kísérője a volt. Eltettem a báztttinézö azándéko-aat mátnapra a boasájok rsatlakoztam. Baasél-ttnk aok jóksdvQottobaaágot. Ella asive mélyéből kacagvtt hozaá. Figyeltem minden mozdulatára,\' minden szavára; as egyik percben túlságos kacárask találtam, a másikban áldoit kedvtl, tdea ttrtmtéaaek. ligy láttam az egyik pillanat* kan, bogy nsktm azól minden mosolygás* j t áatáa mintha a másik kettővel vallott volna bizalmas pillantásokat,
Egyáltalán furcsán éreztem magam aznap. Találkoztunk megint Biréekkal, én néhány gu< syot mesjegyaást lettem Qíiíre. Ella pedig aa-etgvs toldta nsg pár szóval a caulolódáal. Bár M|a« kezdtem a gúnyolódás^, Ella mag-iíííiíte mégis báctott a magamban kezdtem »j« aafai a szegény kicsúfolt Gizit. Ugy éreztem, aiafha már aa enyém volna a magamra-valtam • sáráaL Egy-két védelmező azét szóltam, a sin tla kapva-kapott a ette s vsosoráaál már grs» Walt Biró Gizinek legújabb hódításához.
A. lány mattién arca tgytzerre vörösre vált; •rtgytakcsve húzódott meg anyja mellett s a tágért Ufl iám mert pillantani.
— Ó, ó, a kia ártatlanság, — gunyo\'ódott Ella} — lgaaán aajnálom, hogy a titkotokat tl-árultam. Menjen Elek, vigaazlalja meg t kérjen löle bocsánatot a nevemben ia
Odamentem hozzájuk, most először a már cask dacból tam tágítottam Qiai mellől tgésa eat*. Eleinte as anyja beasélt helyette, nagy bóbtaztdQaéggel, igen aaalmaMin; (íiai caak néhány félénk aaót kockáztatott meg. Mikor elvaltunk, még nem igértaak találkozót máa-■ apra ; de én tiettem már a reggeli sétához t minths ők is tártak volna rám.
Sokáig tagadtam, még magam tlöU is, hogy ss a iá padi, vértelen leányarc kezd leitatni nekem. Mikor aztán meggyőződtem róla, hogy tettzik (egy hegyi tétás törléot, a vizeséinél), I akkor nem őriztem gy peréig sa titokban a j fölfedesáeemtt; msgmondtaai mTodjárt Qiaáatk is, aa anyjának ia
Ideje volt, bogy megmondjam, a szezon már ! végért járt; s vendégek kezdtek oszladozni.
A mátkaságom eltő hiré\'tl köUlttaégtasrQlti I a flréöcoadsok hos mentem.
— Vasaiéi vagyok, öreg, betelje>Qlt a jésistoé.
— Kérlek, ne öregen — nörtölödött az, —> nem "Sgyok még olyan vés.
Csakugyan én la vtrtam észre} a bajutsn feketébb volt, mint múltkor. As ess ssálakat aok lett volna kitépnie; kétségkívül festi bijoaaáL
— Dehogy vagy vén. Ámbár a pruléciád akármilyen véa ciganyaaaaooyaak becsülelére válnék. Neked mondom elóaér, bogy Bité Oiza tagnaptól a menyasasonyem.
— ügy-e igazam voil, — mondta örvendö arccal.
— Látod, a többiben sa rtalódlam. A rntgytt
aljegyző völsgény, a Kordy Ersaikét a papaitimaa\' tanár vhaí »l,
— Hát honnan mariivá aat a atgy ka tusa téget ?
— Egyesart s nyitja; luxról kell az taabe-reket Ha nett mondtam volna boey Bírd íllnit <1 fbgod vattai, aohase gondoltál volaa tá. így pedig addig híjlogaliad magadban, hogy casa azért •tm. hogy végre is fönnakadtál.
Nekem köaaösbetsd s msnyattaoayoéal.
* — Néked édes Öregem, halas it vagyok Ma Még hálásabb azét t, hogy ebből a Moháőil Kttáhel kiábrándítottál.
— No, no, hagyjuk aat, —i nyugialiakodoU as öreg próféta,
— De as hagyjuk blamiy, mart «hhea Is í teljesen igazságod veit. Aa a lány asskogysa jkaoér, aslvtstso/
— Tilás még asm agáasaa, — omUtoit a fttrdöfoedaek.
—> De agáasen baráleat, agétaia. Abban igazad vas, bogy véa, azt pedig ée Méaarevettaaa, hogy (esti megél
— Hazugság I — patlaat íól aa öreg, —» merő baaagaág. Ella eem laatí magát a Ha nem la egéssse gyereklány, aaaál jobban illik 6 jövendő párjához
A jövendő párjához? E szerint ebben aa egyben csalódtál, mégis kerített vőlegényt eagá» oak ? Vájjon kt lehet aa a boldog.
A prvféui kezet nyújtott, elsietett a tasak mikor már M lépésnyire veit, akhorseéH szégyenkező arccal:
— Bal
V *
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 76, ssám (4. lap.)
1900. szeptember hő SS -Aa

— B u d a y Sánttor, volt muracsáhyi tanító,) kapornak! vérkapílány bizonyosanjobban értette jdr. Murányi Ári»i» föváptsi ügyvéddel, máj • eghalt Narr-Ksniísán, 30 éves koriban, A a kardforgatást a breviáriumnál. 1668. májusi szerint Murányi Vera nevű Irányát, a ki a ka t\'Ktal tauito buzgó harcosa volt MurakOz ma- I-éh ót is utolérte mindnyájunk köSös végzete: I todik ^gtmná/iumot mtas eredménayeL végezte, l v .roaitisáaak. Muracsáuyban, hol boessahb ideig meebalt. IgyógyazerészgyakQrnoStfl eimgádjá. Mf a
i. tkődött, tulajdonképpen 5 volt elsti uttSróje a magyarosításnak. Egy év elótt rohatrosaa fejlődő gége bajénak gyógyítana végett egy évi szabad-aágot kért .ée haza jött Na ,\'y-Kanissára, síülőil gondoió körébe. Qyőgyitbstlsa baja sí nban egy | év múlva sírba vitte. Temetése szept. 21-ikén d. j
meghalt. j gyógy sserésagyskorookul eimgádjá. RT a tér-
Miftt gyermektelen özvegy embernek, meghitt vény értelmében az alispáni hivatalnak b«jel«a-harátja, ilj. Csényi Bernát fogta be szemét az tették,\' miután a vallás é« -közoktatásügyi mt> örök álomra. Csftnjt Bernát, előkelő dunantuii j niszterium 60.910. a<am alatti leiratéban meg-us»ia3 sarja és Nadasd> Tamás nadör kegyeltje,; engedte, hogy Mnrányi Vera gimnazista kisaáí-léti volna a Mezölákv Ferenc végrendeletének sz^ny m<tgyarorszá«i syógys<ertafbs felvebító, egyik végrehajtója, a másik meg Hássághy Imre, Mindenesetre a.-yá ságos, hogy a kisasaaoay ma.
B órakor xolt Ft? «muwkflfi tanítók tfibhen»alaí alispán.Etybásí lértiu hagyatékáról lévén! ködései egy vidéki pa\'ikaban lenyúlta magiuu* eljöttek é« a< oltani tanítói kar nevében koszorút i szó, a királyi kamara íégott kiküldte biztosait, 1 deni s hogy a fővar-isbaa n«m nyeri aikalaa* tettek siiiára. A muraküii \'tanítói kár koszorúját: hogy a megüresedett kél apátságot vegyék át a a záat.
N agy Ferenc, drasknveci tanító megható buc«u-|hagyatékot iotentalják. á biztosokat kellemetlen\' 1— Hégl bélyegek ktválláil kaltr beszed kíséretében helyezte a airra. A temetésen i meglepetés érte. Bájöltek, hogy a végrendeleti Ideje. A kereskedelemagyi miniszter rendeletet a nagykanizsai állami népiskolai tanítók is tes- i végrehajtók ée cinkostársaik: id. C.-ányi Bernát,1 bocsátott ki, mely szerint as osztrák érteti) tflletileg vélték részi ~ • \' • • . 5 ÍCsenyLOérgely, sikosdi Benedek az Tokaji — franko jegyek érvényessége ft? ha 30-án véget
— Kertéaaetl klAllltAs. A m a g y a r másképp Marcali Páter — a konvent tagja, -a~ér -s szaa idén tul aáok ér*4ay*«l*Mfc. t Müügr teszek é.s kertgazdák Orsz. végrendeletet meghamisítottak, aa apát ingóságain,; aegnél kint levő, jó ál app ban Iseö baaioalailaa Képző es Segélyzö-Egyesülete, mely Nagy-Ka-1 ruháin, fegyverzeten, aranyán, ezüstjén, marháin franca bélyegjegyeksi ea .\'gyéb régi értékjegye-nizaa város közönsége támogatásával azeplember s hustonégy zacskó készpénzén atyafinágo-an két az összes posta* éa tavírdahivalaloá decem-bő S9«tŐl október 9-ig N ag y-Kjt ni rs éjiimegosztoztak. Az oroszlánrész ifjú Csényi Ber« ber hó 31-ig a bematató kívánsága sserint uj tartja meg VI. vándor kertesseti kiállításéi,] nátnak jutott, ö vol egyedül jelen a halálos kibocsátású francojejyikre es egyéb ertekcikkeáre helyi megbízottjaként Janda Károly müker-i ágynál, ő húzta ki a haldokló párnája alól az becserélik. December 31-én tul minden osstraa tészl nevezte meg, kinél is bejelentő ivek, fals- j almáriumok és vasládák kulcsait, a mire a többi fraacojegy tejesen elveszti értékét, mint a kiállítási ügyekre vonatkozó útbaigazítások osztozkodó odaérkezett, már jó csomó pénct el\' — Tr)(uda<á(l Isafslyasi. Aa áltatni kaphatók: A kiállítás beosztása ; ! is. vitetett a kapornaki várból. tejgazdasági mnnkásoaat képző iskolában Mim
1. csoport: gyümölcsük. • \' \'■" "-X _A_gyaiáZálQs bQ\'itatt természetesen iic n ma- kácon éa Gödöllőn Q\'lóber bo 1-eu IS hónapra
3. 1
4.
5.
6. t
diszmükertészet. konyhakertészen *" azeazék, borok. . belőttek, conzervek. kerti és ipareszközök, faiskolai termékek
| radhatoir megtorlatlaou\'. A Mskuí. mint hagya-1 terjedő ujabb. tanfolyamok lógnak •-ziyiut, teki örökös, megkezdte » halotifotfitogaiók elten melyre ép erfti testalkattal birj legalább IS övet i a pert. De semmi »em. mutatja sajna lat-subbmi betöltött munkásifjak vetetnek lel. A tanutós t | az akkori viszonyok züllöllségöt, a kor.nányah- laulolyam tartania alatt teljes ellátanhan e- 1q •tálom erőCenségét, mintáz, hogy ezek a nyil- kor. havi bérbea ré)ze*lll\'t«k. FeivaUUrt víio
____ i vánvuló goiio«ztovők hon pokon keresztül emelt folyamodványok október tto I\'tg a auaaao*>
—A kiállítási tárgyakat szeptember hó 38-ig:IŐvel| Bsabadon járlak kőitek, eő. még a vérese1 medátem, itletóleg godóltoi sorjnanra t inim a Pnlgári-Kgyl^t helyisegéhe kell—küldeni—VI—gyekéi—u_u—tudtak ^urn. hogy WintelSnUk- igasgalóeágibo* kéldendiik bet Ajanlata tmm, Vándorkiállítás címmel. ; elengedéaeért közbelépjenek. Megvetették a királyi hogy a gaxdaközónség azea l-koUkra )ó< »v<lu
— A paplr-hasabor*ssáa. Folyó bó: rendeleteket, megmosolyogták a bíróság idézéseit, cselédjeit aíküldje, hol imaden a iyagi megtér 20-án iia egyik Ismerős a másikkal találkozott, Végre is katonai !egyveres erővé1 lehetett eltör holtotés nélkül stakertó tshenss^kw lajgátd*-nem a szokásos .hogy vagy* volt az első kér- gatni őket, azokat t. i., kik időközben biz\'psabb sági munkásokká kepestetuek ki. Decsmb r h<l
déa. hanem; .láliál-e már ui tízest-?". S csodás hazába nem manakflltsk. A vármrgyni pajtáskni 11 ia nyílik mag a nagye*—«iiy* >sfa«e»<ia«s»tn*i csodája, majdnem mindenki azt;; mondta: „már dúst, .magában a bíróságban dalé pajtéskodást leiesiiettállamitcjgsudi-agi inniikástitkot tepitois-láttam*. Hát bizony könnyű volt egy ilyen ujj látva, ne ütközzünk meg inon s no sirassuk a kólának egy évre tsrjedó taul\'lyaaia As idevaló bankót lát.i, meri a kinek volt egy tíz forintos ■ törvény megsértését szert, hogy a foglyokat (elvételért kitogtsuUn eliéeiü es ie<*iaiti, |tl bankjegye, az iparkodott az Osztrák maiyar bank Bécsben záriák el. Mit lehetett mást tenni, mikor levet betóltott nők pályázhatnak, kik t»l|«« »>i« luikjába, hogy busz koronás bankjegyre cserélje Magyarországon a súlyosan megsértett jogrend,a tásban (esetleg o helyeit 90 koroua iUu*t fel. A kinek száz lorintoa bnnkjeg\\e volt, as | kleaulolt királyi éa hormányhatalom elégtetsit díjban) és 8 kor. havi berb»n reste-á osk Aa minden nehesaég nélkül kapott tú- darab vsdo-;nem nyerhetett. Az a bécsi fogság különben is!«s iskolára való feivatelért a kérvények k*re-*t-
natuj busz koronást, azon boldog halandók pedig, kiknek ezreaök volt, planf ?<é> darab husZ ko
régi pénznek, hogy cs«k az váhhatla lel, a kinek vaa. Az uj bankjegy elég tetszetős éa minél több vsn belőle, annál jobban teletik. Az oaztrák oldala az ty bankónak több nyelvűségével tűnik ki. Es így tppenséggel nem ingjak megérteni,
csak ijesztés voll. A hűtlenség bűnébe esettek ||*vél, iskolai és erkölcsi bltonyitváuyoákal Ut-fej- és jóazágveezlést erdemeilek volna. S mit szereiva a nagy-szecsenyi t«jsiö\'«tks>*t igaaga* latunk? Via«aanyerlék szabadságukat, vsgyoau- tóaágához intíieidflk nörsmUsr bn t-ig Kun\' i mint minden kat, l.eg\'ovább (1671. |nl. 4-ik) a Wbünfls, J Istníéli )»len Uhtfl\'yáftslr végág téjgiadsMgl Csányi Bernát e<te a rabok kenyerét Zalavár-1 munkások illetőleg munkásnők elhely-séat Ogye-
megye jónak lá\'ta megarsnyosni mártiromségái kiszabadulva uaán alispánjává választotta. Nem jellemző-e ez arra az egész korra ?
— UJ téMjktpéas. V asae rm a n Antal miért is sir hát az ausztriai abrázuló uflatak.— aki legkoiembli V 8 r 18á ffiágyálr Aévll veezí
— EllessAsvéal nraile. Nagy-Kanizsa város területén tartózkodó ca. és kir. közös had-aeregbeli tartalékos éa s\'abadságoll katonák ellenórtés! szemléje I, évi o k 16 b e r h 6 11-é a 12 - é n az Arany Szarvsa szálloda nagy* termében tartstik meg és reggel 8 órakor kezdődik. Az utószemle 1000. évi novsmber ho 22-en s cr, és kir. 48 hadkiegészítő parancsnokságánál Nagy-Kanlisán tarlatik meg.
— Hasssrasétlé adoaiányok. F hó 16-án elhunyt Neumann Józaefné azülsietl Eansburg Erzsébet urnö, dr. Neumann Ede Iti-rabbi édes aoyja iránti kegyelet jeléül adakoztak Dr Neumann Ede 60 kor,, Vágó Zsigmond 10 kor., Dr. HothscbUd Samu éa nsis 10 kor., üarts Lajos és neje i kor. Vágó Henrik iK., Wittenberg Ignác és csalátljá 10 kor., As izr jótékony nőegylet 60 kor. Strem Vilmos ée neje 6 kor. egy Magát megnevezni nem sksró 60 koronát, összesen 196 kor. A nkanizsai Chevra Kadisa.
— A XVI\'lk MáasMl leganyskb bttss-l»4re. Végrendslethsmisitésról, balon fosztogatásról vaa aió, mely bűntény mozzanatait a szereplő személyekért még a mohácsi véss utáni züllött társadalom ia asokallaa érdeklődéssel kísérte. A kllosstolt halott M s $ 61 a k y (Meny-oyező) Ferenc, az atolaó salavári bencés apát volt. Felesége, álioaháai Sárkány Margit révén a duántul egyik vagyonosabb ura, s atyafia minden dunántúli nevesebb családnak. Ámbár asm papi rendet fel nem vett, sasa szerzetesi fogalmat nem tett, mégis az akkori zavaros viszonyok kiaknázásával a széleskörű befolyásos atyafiaágának támogatásával elnyerte a kapornaki, majd a zalavári apátságokat. Agilitásával le tudta gyözai a király idegenkedését ia, a ki sokáig vonakodott őt egyházi állasában megerősíteni. Erőszakos, nyers modotu ember voll, ki mint
ben a lentnevesett uradalmak igat^aióaagai, illetőleg a n*gyaaéo*enyi lejstővelkssst Igásat-tósága keresendők meg. ti — Maaaa kltáatstáa. Mini a buala.ua \' Bécsi Köaíunybfll erieattlUnk. 0 lelsege a király
tutiéit Jéaasl-

lel, átvette a Singer Sándor-fele fényképészeti:Taua<ig Üotilisb bécsi udv. -gysnya-, műtermet, melynek több mint\' 2 ev óta tényleges gaappan é« illatsiergyárosaak a Ferenc vezetője volt. Az uj tnlsjdonos nem kiméivé na(| |ovagkereastj-*t adományoala áldozatokat műtermet most qjból, a modern kor- _ VttnAroiJoa iwsiAlysorajecyet Lukács nak meglelelőleg ugy rendezi be és olykép Vilmos bankházéban Budapest V. FürdJ utca 10.. aierelí lel, bogy a köaönség legmeassemenöbb1 eg, (g kor> ((y l4| « aagyéd S
igényeit is kiél égiikease. kor., egy nyolcad 1 kor 60 ML
— A •aelvéajr-lsélispda országszerte j . Javában gördül éa rontja a reális iparosok lisa-tes keresetei, nem kis bnasuságut okozván azoknak is, akik aa üaléll élet ilyen elpiaskoaodá-sat hazafias szempontból léjlalják. Többnyire a ehauz-de-tods-i svájoi óragyár couponjai gördülnek. Lélektanilag igen érdekes, hogy leányok és asasonyok űzik azt a gördítést agy-agy aranyóra reményében. Ugy látszik, hogy a ooupoaisrjesstá v ígérek jól spekulálnak as ssaiOuyi kíváncsiságra. A aök dugdossák éa apró hazugságokkal leplezik as igy szeriéit női arany érat.\'Psraas a tzslvéoytksi as udvarlók és kürülöitük lorgó arak nyakába varrtak. Ime lebát ea as űslstág még helyes női erkölcsük szempontjából ia kl-logás alá esik. Dikál ami kösöa édes anyánknak, Magyarországnak, a bálán akácnMiyík szédelgő bátran tét vighst.
— Ttts Zala (JagAnlka. Folyó hé 16-17 én déluláa a fala közepén egy pajta kigyuladt a a lűz oly gyorsan terjedj hogy alig egy óra alatt 28 ház sok melléktpOlsItsl, tömérdek gsbooa-nemü éa takarmány Isit a lángok martaléka. A leégett családok legtöbbje koldusbotra jutott és a legnagyobb nyomorban sínylődik.
— Aa etil gyégysMréai\'klsaMieay. MuráoyL Vera kisasszony Magyamrazágoa as első női gyógyszerész gyakornok, ki Balmazújváros gyógyszert arában fogja elkészíteni a gyógyszereket, kenőcsüket, ptluiákaL lncxe Kálmán balaazujvároti gyógyszeré.!* szerződést
KSigazd&iág.
— A gwbonallalflról- —
As Qzletbsn néhány aap óta aa Ir&sysal vali mivel élénketih Utt, aolia a Ingyasstaa még mindig tartóskodik nagyobb váiééktőL R»sa Iránt, nagyobb a kereslet. A bab ára o bét elején viasasmsnt, de ma már ismét saüárdabb j a régi árat fcsoabaa nom éri utol, Buaa uloté« szilárd
Araiak helyben a kövatk etók : per 60 kar. Basa 7. 90-86 Hna 6 i6 Árpa 6. 76 — 6. 76 Zab 6. 60. Bab 7. 60
Apró hirdetések.
Haeulalira,
újságpapír 100 kilónként Kapható Flscbal Fülöp kötőt\' Nagykanizsán
90 korona \'helyben, kóoy vkaresksdéséba a
Uimémm*H ímphmU. KITÜNTETVE
_ ^mf f 1991. ilUatitai kiáll Jtáaou íru; é»4—fcfwt * mMmuiwmi Hj IwmiI.
S S) * m 1867. íabéri B«m«étköai «ll|épir«iii/* ala* 4i| állami araartoaaaatal.
jS^i^^M^s ^^ LM BWftUd wei4té|ww«j* i
f^y A X jrWJwtwF\\mPH M •• Hédaa«ará*rba!ri m«i»p«mi.7H alai u»yfc«*
MMfMjiA/fJjf/WWjWS ManaréaárWiyi kiálUláaaa a* «») anaj^aa.l
^^^ V_—Z m mtiii^"^ kláflltáa kutatatta
$3-3* flhMfrí Irgfahh ffcgtlasHféaw 4 { Üf jST^ *
Írlegel ^zrr ""T......J
JHMM T I m l€l¥AMOilii»4ii|
II^mobb
■ * ^^^mBDSjS v icTÓ^Ér frf|
ff^SD dlétatt •III éa hf||M lslii|bM cc/ftráaé ilfcila^ I
■■■iaia\'Drill
WT^Zf V^ILL TkSW Perfecta"
flf JQI V n fy SaekrtBitrtr* tciHakfít. kertet!!. trf.ryilt tf atlantait. rtataít IrtaaraM
MM ^^ M m m mm Mm Mm émrúimt, éa ré^flcéli, kafcaciaaa ataeaaaléét\'
BfAIUI ftoMHKfc-fcirnlwélifcN
I „Plaaet jr.\'4 ni tol-liió repalapa a liltiift a 10 frl. I
j | 4r|««fa*h I«i/m éa MraMltl>
-- ----
|
Ozivattyuk j
"Vh^M^mm. fid, awéyaadaaác ■ M épfilaaéaá, ipari ét acjéb célok rm U*
KITÜNTETVE
1891. ilUaaiaaji fciillftáftou tru; iiiilfwl ét aiUatEÍaaá ttfylriaail 1867. ísbárí naaSétköai T^éfépvímey* elat díj: *tlaaai ra;ért«» Lévaf naiHtm T«tfi«éprarapayaa fiiflr taaara ; aáaö : *mji 98 . HódwHUárWyi Ts*«féifweyw aUt <Q aaajfcMNl ÜAMfUri^i kiáWltaaa titajÉi—il
8$9. aaqpdl ■Mflpdiityl kumtái tafMfr*^ kiitutatia.
3.3-3K flhMfrí lf||tbb f^illftillléntr
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 78. szám. (6. lap.)
1900. asaptember bó tMi
Egy doboi éra." 1 forint 20 krajcár
PtánTétty rayy ar flaaseg előlegen beküldésé oUnkfildetik,

r
g

KLYTHIA a bőr ápolására
szépítésére «
* íl finomítására\'
Uftlikelibh iHlsélű, bál m láml|t Mer. ■T f»hér, róaattaia ét társa. "WU ftjjiitt antfraUt ét tjlnlr^Dr. Ftkl J. í «t. kir. UaáráiU] Mérakea Elleaerf levelek a legjobb ktrüMU aiaden dobozhoz aellékelve vaaaak
TAUSSIG 60TTLIEB
ea. éti kir. ttf?. UUtUMUfHi ii llltlHergytr Béta. rtraktári MTS, I. Wvtlwtlr t. kaphtU t Icftfibb llltiaifr-. yytgyM>rkfrrikeáét>et éa f/épnerttrkM. XA6T-IU%U9/tX i Alt éa Bóhm A elet! M. Mérés BLrelner tyulaféffknél.
V il ágosság 1
Aé SaftflaatlS gialiapéTlt fTTI* \'írtam i
■iMlt ■
AIIWÉLI Mir, ükhm-L CW aaa^ mff M mm nilihii. Iimm ■aaffoélktli ét teijawt wmHytém tfláfM Km xáiaafiii wé MéW figy k^
linéfM pUlttfé écékkd a^lMtttltil Spirit** tat#A» Mk JMméé múmétuáH láng rnJ^m, XtoitM aiii— MaiÉi mukmteé Sj*ritm* laj— áfcrf érliihiiií
ht * ~wm Uj! Otáff iplrll—tyif HiiliMiliá írtífssír mM^Jwí jmMmpI altéailtr ktanáltirt kto. üfMt «ciét it ftté* tej >tQaat fcltainh kéatftiék árt duaWtkiat
7 kar SC
lzzátestdc zzdUiiható mmm ir|a|péktk Itgyat ém
I iöfiinries Heuer
wiw
a—pitiiiüi iHm sa
lltdtt11! ktpktlé.
jobb funi\' éa kaadar-ttsUk.
Mindenféle csövek.
StmMpt- h gépgyártási Utéti iártatáy
L^ftjabb javifotí rnnilattil t •tdaa ét twti telyteérttgtk ttMi ét rftsból, kMktádai rjkrl BttéfMdttAfi ipari éa bút célokra\'
I Waimtob-|MM Nr.i4.
aentraue 6. W. Garvens, Bécs,
fP-i ii^ baiKtrwfafatikfc MM mtiMi Iái tn/rt tffafriatafl rtt ■ Kfjart bUmitüi likftünm-Béáftiti\'
—Arjefyzek itfytt ét benaetvti m—mmmmmmmmmm
Keil-Mk
(GKlasvix.)
legkitfl öbb másoló »zer puha padló mán ára. 1 oafy pal »ck Ara fri. IJÖ kr.-l kia pa aek ára 68 far.
ViaM-kenocs Araay-fénraáz
líb ét egefjnerűbb beereulö- v lí
egjobb ét agefyaaarObb kmétf padió Mzamára. 1 kö-caóf ára 00 kr.
képkertek stb. baaraayosáaára I kia palack ára .20 kr«
Jihír ^l&anrMínjmis
iefjobb aaar motdó-atxtalok, ajfók, ablakdeaakák tib, ujonotn b"íaatéarra 1 kia dobos ára 45 kr.— 1 nagy dobos ára 76 kr. Miodeokor kapbaték:
Ica éa Klein STaK^-KauliaáB.
cégeMj, 900-
I i KlfiaOHaiKé
IViMtb éa
iMCtiJOBB
vi.tO^ t:ri:rl fff^SD dlitad
lik éa hanta lala|bt> ac/artai tllilp**
Kala-llrill
SarvatMáHt Pprfprf 214< ^ ,f#\' U f4!"\'1 ,I1ÍÍLLé
fofábbáVAb. renBtld k«M«l HM k»á«K4a^i alat 4HN kiitatiMfl StekrcBáaitr^ tcifltkeM. btrtatlt. trftaytH. ar*ttaya|tai(. rtaliíi (HtavaH
4arél*i. aiaaaki ém répavlféll, ktkarUta ■loiaaléll \'
éa Blaételéle pUaaifi féptü
BfAllal tialta éa itoNaiifk-fcititiitéiikü
I jr." rsz üeii-lfliú repaíapa u lollóieií, a 10 (H.
4r|affaék lt|/at éa béraatlvti
S\'iflctisek
falrétataak t Uf klaééklrataébaa
iir
A modern (berá-pákbaa asor?o> aok miodiflUbb a tamécsaiai ayófy riaak haas^ sáláfái, aaaa a#lt k€UMaaa a aap oemebeo pftradaa
Ferenc József keserűvíz
Kapfeaib: Boaeníoíd A. aa fia Márton éa
ajánlják A Ferenci Jó ef keuerüvifc " ár több mial busa év óta vaa baas-oáJatbao a rfj oaaládbaa um anhadaa anojj
béáoyoaaní. Habar cáftkoéi
Emlékkönyvek, Fényképalbumok Képes levelezőlapok. Diszlevél papírok Iróasztalgaraiturák
a lafotffobb ráiaaslékbaa a lapaiáaroaibbaa kaphatók
Fischei Fülöp kíMS^ N.-Kauizsán
V
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 76. szám. (7 lap.)
1900. szeptember hó28-4n
Acetjlen viligitisi berendelések
városok, falvak, kastélyok, gyárak, vendéglők sifcr, részére.
Ipíl szerkezetű lÉHrpyi szabadalmunk ft gyirUnánynnk.
B41t^gT«téi«k i^mtttm. Calclumcarbid a legolcsóbb árban
Mautner Adolf ós tfiü^
362—4
tXXX*X4X)XXXXXX»XXXXX
Bérleti hirdetmény. S
XXXX1 *
A Slavoniában, Verőce megyében íékvő voétn ; it uradalom bérbe adja a tulajdonát képező - l)r*novat>-O \'Ja2dusdgot, mely a következőkből áll:
, — -----^----1

M |f||f§ IHIÍII

Télre
aggatható csemege sxölö eladás
Niabó Borbála Jlárlatelepl st8lA|éb<l.
Ára kilónkint — 60 fillér. Utánvételéé küldéssel a Má-
riatflinpi Állomáson----£-;—-
Czim: Szabó Borbála Máriatelep u. p. Fonyód fürdőtelep.
305 kat. fiold 1277 Q szántóföld 8 „ „ 1367 „ rét 76 „ „ . 101 „ legelő 4 „ „ 049 „ gyümölcsös, konyhakert} 4 „ „ 1Í51 „ szőlő 3 „ H 596 „ udvj^rés egyéhb termé-j ketlen területből összesen 401 kat. hold 441 1 1
1901. január hó 1-től kezdődőleg 10 évre. — ki Q fölsorolt területeken kívül még szántófőidnek 284 kat. fi hold 436 Q erdőterület kerül letarol ka és igy a jg w bérlet ezen területtel meg iog nagyobbodni. A szükséges ] jj^ gazdasági épületek a bferiö számára szolgáló lakás] Drenovac.nagyközségben feküsznek, mely nagyközség. & Mlkleus vasúti állomástól körülbelül 16 kilometernyiJ távolságban van és ezzel jó karban lovo oraiáguttai* van tgybekülvw. A k&zetebbi bérleti teltételek oá \'dalmi erdüigazgalóságnál Fűcin-ban (Slavonia) bete-\' yá kinthetők. 201—2 y*
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
U Magyar Mükertészek és leitgaiAft öisi. Híp- n Suftpi- IpfrW
segély-alap javára _____,_
-Sugy-Ewatma váron kUrttt^ne tánniűtiával
1900. évi szeptember hó 29-étöl október hó 2-áig tartja meg
kertészeti kiálliUsát1

a »Polgári Egylet < helyiségeiben, melyre a nagyérdemű közönséget tiszteletid meghívja.
A kiillit&s beosstasa:
T. csoport, Keféltek, kenservek. TI. „ Kerít 4m Ipar eukliik. YII YftUkala termékek.
I. csoport. GyHnöle«ftk.
II. VlnaiBkertésMl.
III Konyhakerté**©!.
IT. „ Hímek, borok A kiállítandó tárgyaknak szept. hó 25 ig a kiálKtás helyiségébe kell küldve, lenni postán, vasúton, vagy személyesen ludva TI, Tán4«rklállltá» eimmrl ellátva. »Polisárl Egylet< helyUé* — Xagy Kaniiaa lérdi\\ nem
fizettetik.
A kiállítás megnyitása szeptember hó 29-én délelőtt 10 órakor, . Belépti dij I korona, többi napokon 40 fillér, iskol&s gyermek SO fillér.
Kívánatra bejelentő ivek kaphatók JANDA KÁROLY mű- éa kereskedelmi kertész, ur Nagy Kanizsa. Sugár-utón
levő virágüzletében. Ugyanott a kiállítási úgyekról részletes felvilágosítással is szolgálnak.
Ideál
r
a legszebb és legjobb levélpapír dinét dfiboibia
. » .. mindenféle alakban
s legszebb és legjobb Carte de Correspondence díszes dobosban. 1 ~ kapható
FISCH EL FULOP könyv- és papirkereskedósóben Nagy-Kani*s
V
Nagv-KuniJMa vasárnap
Zmírt\' 7(1, Mxúqn. (8» Iwp).
1900. siep(í*rnber: bő 23 ód.
Alapíttatott
| *204
A l«r*)iaIhatAbb éa legluténjMebb betttvaétl ftiiKHOaméll ■liliil, oeipte- ét MÖV(HfŰflaM*) MpftNMHMÉ mcjDm
Pf « y^f
I #y4rt raklAra. OrU<MJ
|| yarata éa em^rna fflny»f»iben,
Afrü-a- <W>B itik
ppgy iiMMf illHairi, Mkllilidillin ia tartMt •irt a Ufl€t«a0b6 «• ItfbtetowibD a MM»-M»
r MARGIT\'KRÉflE
I te, ttattaa » mér, UP I
Kétitő: FÖLDES XELEMCJ9 gyo©*rtréa*, . . „ . . ARADOM. .
iMClflkMt IrlékA aier boli
\' 6AITAI iMCfl u Igen drifa ée UmU k»l«ilndUi SmUI ol«J

u orrútok BanUI*<üaJat vagy CopalviU a]énlanq ■■flllHdini
iljiioó noötokbOjH," b< -„. _ |HH
\'y* Üme miatt igtn baliaoa M iQútig BinlalmalnAI, oléri aa orvounlo roadollk. 0*ak a Wrv. védeti „ttorliftj*4 védjogvrral valódi. £ Art t korona * vüetl (hágóéként - Vidékre I koron* V Ulér olAltgte bektüdéet atia
MreHOl küldi t -
„NÁDOR nróBincHAr*1! Budapest, Tl«« Váchkértit ly,
KtnuttTiMi
Páratlan és QélkülfliMíUíD fogtMtó sur «
J^j egyedüli

biztos gyógyszere a híres CSŰZ- és KÖSZVÉNY-ÉTRER.
NfhAnvwnri lA>iidr>«éié« uiAn kitfyOgyll ml&don oatii, kO«a»óof, roumobéir-Uluet. fcjfatfal, (túrást, *?nir|fiilM, fotfíAJAal/tb. Kfry üveg 1 kor. pomAn 2 kur. S0 fillér OlSSMHó* bifküjdéifr -után bérmentve küldi ea eg/vdOlt ké»sll6
STEINEB MIHÁLY városi gyógysxciüra TEBRSVAR, SíUyflrfl tér.tt.
Eitnwir kipróbAlt, a luftdjib brkftéfin-i gjr\'it Mii_ gjófjnm a
Feli er-féle 11
Egy kísérlet él Minién>1 áHandóin fbgjt 18 OfifH 6 koronáért bAimoty* köld ai egyedeh
FBüUER V. JENŐ gyógyszerész
) STUniCA, Fő-utcza (via Csáktornya.)
Efemer kipróbált, e Iwgtoi.b b*U.-g«égiw*i gy<gjritó biii
gáSm ELSA-FLÜIDS
l^W Egy fcHéiW ét »laieail iHaatóaa fogja HatzaAtai
legfinomabb eqeszseqi eqyptomi SZIVARKA HÜVELY _ (90 éri Jfifill. 2000 ért 7 kor. 5000 drk. 9 kor. pátién birmerrtve küld: h ENGEL LAJOS SZEGED.

M
Oaak akkor *alML ba aa »ft*ev »iy vf rOa ét oidili liifcaid wrr, baj, L.Tédiegy*y8l éa .•éNUlféwi OU MII*
I
„Sinrv Sirály" lydfyamtira , L. niinfcmrtt lWwm 3 kit Ivtf L •vtw V aafy Üveg 180 ktr., tkewki hélitta.
béatncr a rtea tméHAi Dm
egy téftartásUn Ma Oaak akkor valódi, ba mladea dobos falaién a „P8ERHÓTER J." név " " *
1 >
*

• •
• •
41B tt etptw trtpatttat in vtfaaia. m ta toiuH tfjrf\'Tt ftrffít - a B
Budapaat legtijtbb létvényoteá^t •
escüáRösg K&Hház
IV., Kiqyó~té» a^tóuw í^wttu^ö
paloiAJa.)
iXUftiek UlálUi btn. 4» IMi. 87IÜSE lilMft
26 ÉV ÓTA
Az Elismert Legjobb 11 Mawak Beszerzési f ORRASA
örXorútt)
l£*M?
iKűreí
ét llllllK — finpHitiH Mf|«a UM :
LICHTBI.AI) ALBRRT I katanai *ték. tanf. Ift^, BdnMiai Ta*Haolbiig : eddal Draafeati L at kir boa réd tarod ta ny. ia Rqitr A aa é* kii1, öroaty ny. ml$iy»H a am. # láa* éa kflaakt. m. kir. miniaU —ftt aéaAból a tank. ktr. lélffMfalA
J^SfMPEST
s^ AtíDRÁ86Y-UT 23\'
itt Keotenci taiTíkoiiFtfyi
KLIVÉNYI FERENCÍ
vendéglés elaérangu tttamaL
Badapeet. VI AodrAily.«l 19 íRltBnA mafyar konyha. — YaMdi Uesta borok éa a ^U^Éi^Pi^oiTbrUa\'\' tawMB Vwtr\'n.
o a

Képes Árjegyzék Ingyen U BÉRMKHTVE • G^
Tf 3 » ff
tjs&l _ 0 oi€
mwi
St|U
mk
S S *
AaleRjobb Órákat
lairwolUtabb tcpiit\\atoaabb éksscreti#t
•aljforuaa uabott iitkoe azállltja Mag/oronixitf e nemben elei éa leaMfyobt Qeleto
BRAUSWETTER JAN0S
Ar)egyzM 7000 léppel fogyta ét béraieatvt.
FRATELLI DEIS1NGER küld
Htnnébél vagy TrietiM 6 kgr C«ta kávát, TAIontdU í . . II kor. ü fiU. • * Ceyi* oytBgykávét . . . 1T # II ehráfliohrt ée bémeetve. SV ArjbgvxRr inovkn. -mm
k (^oyÁr^AjATAgeF^
Kiváló BM Kai ét gyégyoxüokrB le uol{k AIABJAI: Dr. ItréMl ét D^. MMy efyeiainl tanAr arak » l#>k«ét, 4niejéi|iif M. witiliif iwtkaét, mmméptkaél I
Qrár At m*grmmé*lé*t fee(r:
^ KŐBÁNYAI KÍRALY-SORFOZO. KOBAWYA.
?MOTOROK LOKONOBILOK és OAZROTOROK Ipari éa gazdasáfi eiélakra
OSERS éi BAUER oyárábói
t Hilillti ét itiainMMtteaafc • Itiué iHrtiwkl kMi.
rtíl*í\'íaiíl\'1"DÉNE8 B.
1
■ &
CSÁSZÁRFÜRDŐ
teli éa nyári gyógyhely BUDAPESTEN.
EtoOrangti kéoae héwtaQ gyógy fUrdű, pératttt gfcfQntövei tog.
m t&odtr&tbb iixtpfiirddkkalf peta> pia éavényvta atttiékktl, kft. ét kAiflrtikltf, - fiOQ kényei, mta lakóaaobéTaL — Prvapektui UvéMtrt lagyta ét témsatva.
MRI Ét
Ha 6siflt a hala,
keartiilji a kttflofi XullAp-félt HAl^AIOCÜltATOJVV, mely nem fett. h*> aam a kM erettotf ntlnéi ádja *w*tn. Üvegje 2 korona, bérmantva i kor. M flttér, ZOtTii 8ÉLA adwri axSiltd gyégysaMiArébu ftnkpatua. V., Mtafltnme uuta 88 m. ltthadelf«4At agrkáö.
aal I UMgea, rekedtaéa olUm gyom éa kilttofl " uredmémtyoí himinAlhatAk as "
E66ER4UI HELLPASZTILLAK
Dobosa I kertM éa t karm. Próbadoboa 00 IttÉr.
Aa a féraatérkaa _ aullaptn VL, Vééi kliwi IT.
A lataakor legatogyobb nyerési eeélyk eorajátáka a «m. kir. sut.
OSZTAüVSORSaJATfeK.
Mggrancloléaek intésaaddk
GAEDICKE A. BUDAPEST
Wj Kossoth Lajos akt R
Htvtntt •fy
TirwK aytaj él MnMtvft.
Ügytókök keraalatMk
V NVomutolt Fischel fííiíöp apt.ilaidotiosnai
Huszonhetedik évfolyam 77. szám /
Tinili tptfot fliibil Ntlíp kllji-
A MtaalM trtrtml lakd Mpú tWll «—6 ir» Ust
ifc tortmll 1 itf laftllrbi riaén miaut ataáa* UtUmétf
EuAéklnul »
VfenUatpIbl : KnU fWtf küiijr teubdéw
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAŰY-KAHIZSÁH hetenkiní kétszer: vasárnap s csütörtökön.
- D/rrizrrm Amái é*M . , ja 1
ru+m . . , . tiUiSiii . , . . 1 . I kan
HyíJttfe pifitm SO ffiUr
DMWM, nlaM • ül ml>ii> JTtaW Tttty t»tj krfWl* jjtfaad) t.
BtrmoMlm tmlsk emk ito I hat. M tfüu—k <1.

i ÍUÍár
Nagy-Kanizsa, 1900. | [I^TJ^^ZÍ^T P^&ötörtök szeptember T
Mezőgazdaság és kereskedelem.
Az ország közgazdasági életében fölmerülő mozgalmak közt utóbbi időben legszembeötlőbb jelenség az az érdekellentét, mely két nagyfontosságú termelési ágazat: a mezőgazdaság és kereskedelem egymáshoz való viszonyában motatkoaik és a ffl^et^ületékee érdekkörök nagyobbrészt téves felfogásból eredő értelmezéssel és magatartásukkal
még jobban kiélesitenefcr_
____Mmdin* r «fptll1gafttt nyi
Latkozatok megegyeznek abban, bogy á két termelési ág egymásra van átalva; egyik a másik nélkül el nem lehet.H
izet mellett termékeinek árusításánál : szakavatott közbenjáróra nem szorul. | [Tévednek viszont a kereskedők, ha aj gazdák tömörülését termékeik el adásánál I : és szükségleteik fedezésénél a kereske- ] [delem érdekeivel ellentétben állónak [vélik, holott ellenkezőleg a gazdák az? "összpontosítással a kereskedők munkáját I ! egyszerűsítik, a mellett azonban saját részükre is biztosítják a közlekedés fej-1 llfldéw segélyével eterhetA wlfiwyftfraéj
Hogy mind a két, oldal "gyk^n-pv^
ftimfrvriiflg fnjlfiTr\'nn mfrRriT\'Tltffü az erők tömörülésével jár. Szétforgácsolt [erővel nagyszabású alkotások nem lé-tes ülhetnek-
ji\'k is,—hogy a—nagyotilü üzem
a termékek kelendőségét és az értékesítést nem teheti a termelő által is elér* hető eredménynél kedvezőbbé.
A közlekedési észközök rohamos fejlődése és a világversenynek mindenüvé való elhatolása ujabb időben oly tág kombinációt alkotott- & mezőgazdasági termékek értékesítésénél, bogy azt csakis a szakavatott kereskedelem ktaee keltókóp érvényesíteni—
yyj i-1 liiíliWifinn a wf-
az állatkereskedelem az élő vagy leölt állapotban való szállíthatóság viszonylagos korlátoltságánál t^gva jóval kisebb térre szorul és csekélyebb kombinációra-•ívujt alkalmát Ezért, bár a mez^gaz-
e meggyőződése ellenére az érdekek látszólag mégis öeszeőtküznek. az egyrészt az eladó és vevő közt létező üzleti viszony termés :etéböl, másrészt és főleg csakis a helytelen fölfogásból következik.
Téved az a gazda, a ki azt
hogy a közlekedés mai szédületes fejlődése, valamint az egész világ konjunktúráit felölelő kereskedelmi szerve
— az eresebbnek fölénye_a gyenge
felett — dominál mai nap minden téren, j tehát a mezőgazdaságin épp ugy. mint a kereskedőin.
Az általános gazdasági haladás hozza i \' magául, -begy a kisgazda szövetkezés; iiíján_igypksrik a nagyobbak előnyeit
megszerezni Viszont a kiskereskedelem j is mindinkább veszti létalapját; szűk-. keretű ügyleteivél nrm mozdíthatja elő
daság és kereskedelem ezen a téren ia az ellentét tüneteit matatják, figyelmünket az állatkereskedelem mellőzésével ez alkalommal csak a gabonakereskedelemre" irányítjuk-
-Ezen a téren, tnlnt már emBlattük
a kereskedelem, a mezőgazdaság leg, fontosabb támaszának tekintheti. Viszonyaink közt a nemzeti termelést Igen nagy értékekkel fokozhatja, melyek
TAICA.
Zajos vigasság •..
Zajon rigatiíg a ti élútik, Kacagtok ti, a mig éa leiangeztk, Körülem minden arc baldog s ridám Cmk-az tagém aamm a kalatáng. tény a tara a ragyog *tások falt
5 az éa ieHatre lm* ösz árnya száll, Ami tulok máit. csak hervadt teret et hrményemntk oaUadéJctnál
Mondják: megírna ott /ma végzetünk, (Mm tdt ama Itial nekünk, 8 mif célját irt egyik iiaaynrfm. A másik küzd egy gyötrő életen. — Ak, akkor teat a fényes esSlagak Sülit ritipat internek adum. SUMtl, meigie fájó sammeiéat, Gtak szennáért i*i átkot -végzete—
Zakttir* még*\' atm agtl ijakatíi, Ufó pgaatraal nem idik ezatam.
6 ka kérdezőik it, mm feleiketek. — Bogy it (eleijeik, m re atm lekdl Valami hat magányban járok éa, lre*,-átm Ittí néném a alig.
1 8 *h emlékm betöte mtgautraJT:
Ómitört remény csak s kenődi ti rág.

Fülöp Zsigmond
Deák Ferenc kosara.
Láfty, álmos levejá cirógatta an-enkkl ét fáljolszerlt baar nj űvii kfid \'burait a mi szólókre, mikor efT MZT társaságul b Hágtunk a *ím tete.
Kist TotlUuV a kire* Rama»»e ter-féle telepei\', aljo még iftti somlait mérnek at óriást I hordókból fijoiutiUM badacsonyi u\'krácik a pobiriiao
A hajdani jeles bui kereskedő cé/ mostani főn\'uke, flladny János, rendezett ott si^nuti< áldom,,it a „ttsta\'-on kórili utazas" nagynevű íréjansk, K&vöi Karolyiak a tiszteletére.
Nekem lasam volt, kőit sem iszom érek óta, igy csak a k<inrerc$cióbai3 tellett gyaujöriiíézpio.
\'Mert Eötvös Károly beszélt, aki nemcsak a íegmagyaralib rt* de a tegzsmalofflbb társalgó m néltt « hazábffü. -.
Kurba rémeit Hladoy Jancwoak a barátságos uoaaoláta. aki itatta isteoeknes vst6 ack-tArt -KMgsiett s toéhi«1*. Csak oem akart ki&rSlci as eföttem á!!0 bilhkon).
Hogy baltagtank Jeteié, megeredi as ads-
! masá*. He»i hooi wkáa ez mar aSfjar neme | arak k 6/t.
I.etinkább Kistaiqdy SáedoiTól, mag Dsák I FctMrtl enett »zó.
Ugy ia dakab «s Ztiavarmef jéhaa, akti ■iat-ba a pirosra való, hervadó borág m inéi a \'njraska tsS\'tnArAl Miitofotl volna, akt a sümegi j vár omladékai közt pillantotta | meg siOsaflt í Himti dalafttak batbatMlatr ideálját.
As Eitner Sándor urambátyám fényesen ki-i viiagitoit ebédlőjében lakai\'w< akomiboz tels« jped^dak Milytn kár, bogy a Iszbeteg ember hnég as asztal yőayöreii sem élveibvtt. Ssegé-| uyebb Irtás Uátéi íűldi Maikba.
A villogó ezüstre, sávoljos dassasstra meg ftnom porc liánra tertteH \'asztal nllttt husN . lett a jókedv. Csuk ca aSlásssttsa el Mt, agy, hogy a }0viáJ,H plébános\' ttr egyre tréfál-gau>tt íelent, hogj.talin sem is asajrin komoly tudós ember vagyok éa, mint inkább vatoai rejtótkódó poéta Jeppanií • kapai rokkombss. A keuergő meg a baldog szerelem k «—kas irljdén, sok szóbeszéd k&rt, pnsH, bogy esett ni a .\'zerelemröl meg ss asnoayeárót ia. Így került aztán kapára Deák Ferencnek agj igákon, talán egyetlen szerelme is,
Régen történt biz as. Valamikor a Imwms evekben. Akkor, mikor a hass Mesét Ferkóoak «zólttgaUik. i
Elvállal
- ** Fischel Fölőp könyvkötészeté Nagy-Kanizsán.
ískéu,, mmMirn köny vkötd\'iDnkáf^.,^^ tter^MM«
£lváHalojk továbbá képek, fotográfiák, tervsknajzók és térképek cachírezását, ugy minden e szakba vágó m tünkét
üli
4 H j | lllp . V \' * . •
\' Nagy-Kanim csütörtök \\ ^ Zala 76, szám ■(» lap) 1900. szeptember hó 97.40
szakavatott közreműködése nélkül na- "Többoldalú felszólalás történt a gára senki se használhassa uzsora pa-gyobbrészt nem juthatnak érvényre. A gabona elővétél tekintetében, mélynek lásKflására. -
kereakedelem ez áldásos közreműködése az üzletmenetben való jogosultsága Hogy a felmerült érdekellentétek mellett a termelő és kereskedő érdekei kétségen fölül áll. Tévedés volna, ha megítélése- és mérlegelésénél a közkor-összevágnak; a közvetítés utján előállott minden gabonaelővételi Ügyletet — mányzat mily irányelvet kövessen, e értékemelkedés mindkét fél javára válik, különösen ha napi -árfolyamnak megfő- helyütt tanácsot adni nem véljük alka-Csakhogy a mezőgazdasági körök leí — Uzsorának minősítenénk, viszont lomszerünek, mégis, ugy-hisszük, nem szerint a gabnakereskodelem nem tel- épp olyan tévedés, |ha az uzsorát, mert végzünk\'hiábavaló munkát, ha ráutalunk jesiti ezt a hivatását, hanem az árkon- gabonaelővétel alakjában követtetett arra a pozícióra, melyet az ország leg- , junkturákat beavatkozásával olyként el, jogosult kereskedelmi ügyletnek főbb terménye, a búza. nemzeti terme-igyekszik a kereslet és kínálat termé- tekintenők. lésünkben elfoglal.
——szeles viszonyaitól eltéríteni, hogy-aj A hiriapók OTészbeu legutóbb Hkö-:—Há az orazágnak-1 mintegy 36 —S? részére jutó közvetítői dij a termé- zölték a legfelsőbb biróság egyik, ité- millió métermázsát tevő közepes buza-szetes viszonyok alapján képződhető és j letét, mely szerint az P. Ignácot,, a ki J termeléséből a kereskedelem kezén a termelőt megilletőéntékesitési úrnak K. Mátyástól 3Í forinton 8 métermázsa 1 átmenő mennyiséget csak 18-20 mé-rovására esik. » búzát olővételként.vásárolt, egyéb jndo-1 lermázsára becsüljük, ez közepes árral
Tagadhatatlan, hogy a bátáridőüzlet; kok mellett —arra tekintettel - mert a; 140—160 millió forintnak felelne meg. ezt a panaszt több tekintetben jogo- i gabonaelővétel nem tekinthető „uzso-i Ebből a tetemes értékmennyiségből
--aalttá teszi, mort-roódot nyújt az ár-■ rának"-, — az uzsora vádja alól fel |mily hányad jut a termelőknek és mi-
.. képződésnél mesterséges beavatkozásra, 1 mentette. ilyen a kereskedőknek, a viszonyok
" melynek a Umualö vnagyrészt kárálj,- - Másként itélendn^nég- ez az eseti szerint nagyon kütónbőaő r- de ha tt-valjja. Akkor ugyanis, midőn a t-rmelő azonban, ha a búzaárát sz utóbbi évek újtelembe vesszük, hogv a legutóbbi elad, az Arak rendszerint alacsonyaké legalacsonyabb árjogyzésével kerek- j népszámlálás adatai szerint a föld t— mat mindüSkTkíhil, napodig azösszn*;vauiban tf Írttal számítjuk, a mi mel- birtokosok és bérlők száma 1 611,755
termés a kereskedelem kezébejnept át,> |nf.f. a li- lliónapi clőváteUidőre ggffe aigah^ákopéeteedőké UxA, wgy—— áz fféiöclkeaösbSr a termetők \'-^mTvel! frt kölcsön után 18 forint vagyis egészj nemzeti vagyon johl) megoszlása es a már nincsen mit eladni — nem része úvré lO0ÍL-nál nagyobb kamat esik. Az!vele járó kedvezőbb általános gazda- * sedbetnek. [ilyen ttöveiéi, mik gabonával történt, ^»Agi viszonyok-érdekében csak azt ki-
Az a tanács, hogy a gazda ia hasz-! semmivel sem eaik fttryhéhh plhirniáa) vánhafjnlt, hngy a—mpzőgftwlaság—Ló--
Fel a liaiandóuílet előnyét, csak\'alá, mint az, ha a megszorult katona-1 terményének vételárából a nagyobb bá-akadémikus jelentőségű. A gazdának ej tiszt 2000 frtos váltóját oly konyakkal[nyad a sokkal nagyobb számot tevő Bzerint határidőre kellene termését! honorálják, melynek kereskedelmi értéke j termelőknok jusson.
eladni és termése erejéig fedezeti vételt a 800 irtot meg nem haladja. . _•---.\'
csinálni. Csakhogy a gazdának kellő Nagy hiba, hogy a gabonauzsora
hitel hiányában pénzre lévén szüksége, kérdésénél a szolid kereskedelem azo- 4 TáltOlÉl tllA & ÖÍÍPf8tt$lÉ. termését készáruként kénytelen eladni, [nffflitnltn magát a nem (janiiddal Pedig A kiuek g^uHaiáag alkalma ttyflr De mégfelelő—hitel mellett sóin volna I a szolid gabuuakürtakudeltun jogosalt lantast nyerni a vidéki pénzintézetekváttótftrcá-, előnyös, mert a report rendszerint an-\' érdekének az ellenkező eljárás jobban jába, az bámulattal látja azt. bogy kisbirtokos nyira csekély, hogy kölcsönkamatját \'használt volna. Valaminthogy a szolid fölámivea nepoaztslyuuk mily «flrtsn.veaa igénybe - sem fedezné. Ha énnek dacára a gazda! kereskedelem érdeke sürgeti azt ie, „
• « 1 i-. í,. í .. . ,.r 1 l, . \' 1. ,, , , i,, . ..., Hs ezen »nar»f|fi>*ii/»k»i.—kőzawMWM—ta---------
mégis fedezeti vételekbe bocsát,kaztk, hn^y a gabonaolovótol kóiddso mululb flpr „..:tk.r »™w ,>p|||
minden eshfetőség mellett csak veszíthet, J szabályoztassék, éppen azért, hogy eztjta|nt, hogy az aláírások legnasyobb része egy mert szállítások átvételére képtelen. jaz üzleti formát a kereskedelem rová- kíztől latszik szarma-ni, de ugyanazon Itún
Erős, vállas legény volt Dt-4k, aki ntán Zala- té^zlegény\' rendeltek melléje éa ez az. Adria relmet ae tud koldulni. Be sem várva * vacso* varmegyének nem egy szép leánya sóhajtozott. [psrijáiólZslavármegyeig esak arra ügyelt, hovy jrst, fogatott a a teher lény®, boldvilagoa éjsaaká-
De Ferenc mér Ferkó-korában is áliiatatos.ja víz sóba ki ne b&liüa az edényben. Nábobok- ban hajtolt hazafelé, kumoiy fériiaaak indul\'. Komolyán vette ajnun-jnak való mulatság volt akkor a bukéta. — Egy- Az országutat szegélyző nyárlás reszketlek, kát, a baza iránti kötelesséneket, komolyan a szer aztáo, éppen így szüretre való id6 volt remeg\'ek a lanyha 6sai szétoan, az ifjú f<^fi szerelmei is. Valamelyik tumegt buesua, leb«t, akkor is és ta<lvány párázat ereszkedett s sii- pedis ta ét keser* haii«a, kétségek kozt töpran- * bogy névnapon, egyik Iníey-leány bódilotta meg.megi hegyre, mikor lieák Ferenc ismét átment\' kedett ason, bogy mit is hoz hál majd a* a a szivét éé kocsija gyíikrsn járogatott be ezu< sz Inkey-p irtára. maakor, *S a holnap.
Ián abba a saillás, tebér kavicséul kirakoU| Szoki.1 tanul kicsípte magát, karneol\' gomboe; Nem kelleti so< átg töprenkednie. Mikor kő-udvarba, abol a százszorszép leányzó lakozott, leket* szilájáról meg éppen látszott, hogy Ua> i esija befordult ssjál purtájának az emtiiiuaa alá, Deák nem tudott clra bókot mosdani, a ma- nepies cselekedetre készül. \' a holdlény meg átszűrődve a lombokon, odave«
zurkát sem lejtette koránsem oly rangosan mint Ugy ám. Meri akkor ia, mint ma, lakodalom- Wdütt a régi módi- cséaa magas, hintaló rugóira, a Bogyay, zae; a Skublies fiuk talán, — de ra, temetesre, vaiy ilyesminő alkalmatosságra, hátul, egy spárgáé bimbáiód«va luzlavasazóbót színarany volt a izere\'ac. Nem is srsny — öltött csupán aemzeti viaratet a magyar. | Iont kis kósant piilaatott mag Ferkó ur Hogy a azials, amelynek a szilárdsága biztos záloga két A szilfa- udvara portára beérve, nem igen kocsis meg ne lássa, gyors mozdulattal ugrott elet boldogságának. citAzia a szót. Soha ttm szerette a eallangot. oda a tgy rántással atazakitotta a madzagot.
Riuaág — asszony a neved! Egyenesen, .beesQtetésén megmondta hál a szive , . „ , ... ,
A szép iaket-lsánynak sehogy sem \'et-zett szándékát. I Mt«ét is eltépte volna egyban e/zal
a derék, komoly ifja. Pajko«an nevetett, vala- - Te sz enyén, én a tied. ásó ksps válás*-\'4 wö^os rtntásaai. Meg ia tántorodott hányszor látta, hogy Deák é-ak s/ótlan imádat- azon el. Ha « szép leány is úgy akarja. - Kö- , n, f*? *,Mé.!f féítt» hogy Imbolygó tat bámulja, míg a többi gavallér csak ugy rúlbelBi ez volt beszedjének summázatja. léptekkel ment lói a tornácra, onlotu a sok, üres bókol. , A leány pedig csak egyre mosolygott és i,,.A?d*b.eoia?t4u* * ^T^tko" eWf;
V Azt meg éppen rossz néven selte tő\'a, bogy -fehér szirnyu pillangó rabbenésél lesve a ber- "I4™" •,ttl1 4 "*IT< kihntóa diófaasztal mailé egyetlea-egyazer sem húzatta el \' ablaka.alatt s vadó rúzssfak.ágán,.nem adott választ a nyílt- ,eJ« twJrw™ baJlv*. soká-sokáig bámult kedves nóUját szívű, r.yiltszsvu legénynek. >«y ®»«B £«»« az ő.zi hajnal késő, szürke
Nem. M-g aak virágot sem igen vitt szite - Majd máskor - majd bolnsp... — raon« Ur»* «s bedarsMeit már a zsalugáterek hélványáaak Deák Ferenc. A virágos kerthez dogatU és. elkapva a játszi lepkét, megtépte f0^ m!*" DeUt FflWnc magáhos tárt tompa hasonló, h\'ifebír leányszobába a nyalka Bogysy hímes szárnyát ugy, hogy as aranyos por mind káhultságából.
gyerekek, meg Herteiendy, egyik másik, bozat- azétrepftlt s elszóródott € földre perdülő, hervadt í Ezen a kínos, hosszú éjszakán dilit al éU-lák tálvíz idayén-is Triesztből a kameltát, rózsát, rozsslevél köz^\' lénsk sorsa. Ekkor érana át, bogy as első caa-
RafMolog pedig ea akkor, mikor nem járt. Deák Ferenc peAig lehajtotta a lejét — de lódáa egyazenmiad az utolsó isi 8 ná>a. még lirrt\'"*^ Tyngalyi., loírró-vtzi bádog- nem szólt többiét egyetlen egy árva szót sem. Ez a nagy jellem nem tört megalkuvást még
fazékban érkezett a kényes portéka. Külön ker-1 Az igaz magyar ember meghal, de még sze- a szerelemben sem éa egyszer kicsatolt ercet.
« \'» _. _->
Nagy-Kanisas csütörtök.
Zala 77. »*ám (8. lap,) ind t bárom alá-< mert bltzen jt jekefeg\' forgalomban levő váltók fi! rajtja
1*00 szeptember bó 97
többnyire egy kéztől it ered
iría [roppant tömegtnek likvidáctójs Ariáaí vagyoni
Hihetetlen e tekintetben népünk nai»ítá-a ée, tönköt voaaa "maga után. , é
könayelmOaégr. 1 Még a tekintetben sem mernénk javaslatot
Hát a péasMtésetek ugy légttnek \'■a»okon/|tnn|i bogy a (flldmive* népo«/,tály váltókép a-
bogy a véhébirálók kö«é a jegyzőket veszik tel, ■ szemben magántelekkai izfloteltsssek be a
r eaak ezek információja alapján adják meg a j kjgjróleg a pénziii>éz»tskrt korláioatawek ;\' de
kölcsönt. ;oly íránybza izQkségeinefc lartsaánk tör-enybo«
Vagym a gyakorlati élet magi teremtette ^„j intézkedést, bogy lóldaivtaekoek korcimá-
még azt, bogy a föMmíveü aépatzlály a vidéki r0-oknAl levő váltóinál tartozzék a bíróság biva-
péoziatezsteknéi esekia, akkor kap hitel\', ba a vizagálalot térttel, v»jj«n « vahótertozás .,-■--
vátlóbirálók sorában ftlöysgyzőlthilelképeikétt „<m , torcsmarSiiénnnfpfaínek elpalárolásárs j""*\' Mtrlar * sres, (áradt
, , " r • szeme nézése, as apátia »zinlt rátagyott —
•wjlgáUe? - " —- - - \' —
Ugyaeis a gyakorlati élet tapaaztnhtai azt mutsják, bogy a korcsmárosok váltókat állítanak ki a korcsmai adósságok estén, s ily nton játsszák ki a korctmsi korlátozásáról szóló, törvényt.
E/yáitaláo giíal kellene vetni ann«k, bogy * korramaroeok, üzemben a (Sldminea néppel, mint
legerőnbben. As Igasi tragédiát . szenvedik át, kikel s veg/et a a körSIméeyek* egy Övé itUte* a blnös emberrel; a azM, e bitvee, s gyermek. Es ssássí meg airatai vaáá igazán csakis ss ó azeeved*sék, meri btobédetffc kell, nob% mítsern vétefek, eaak xeretoek
A szülői izerrtet.. Hinnuaaok magasztalják, — pedig elégiái kell irai rnls, amikor tővmtsi béleli köpenyében e szenvedések kálváriáját járja...
Mentort őss ember, gyássrobáa töpörödött asszony yáoasorog be a törvénttersSsbs. A bin-flgyi vegtergyalatoak vége, a vádlott e) vsa Mise.
igazolja
Imt a nép váltébiialképeavégének korlát jzá-sábaa köziga/gaiini közegek működnek már vidéki péosinUzetetnkoél közre, tehát maga aa átetfejlMée mulatja meg as ivat, mely sz atso néposztály hitelképességének korhktozá>a tekintetében kévetetdö lenné.
Ha vidéíi pénzintézeteink önként elismerd
a szeme
| ábrásatára. Ott áll tétován, mintha, vtew
aat, hogy érdekekben áll, miszerint a kőzigazga- táltóhilel*a.>k werepíljeaek.
veik\'
mire a minlba féine Valamitől. Es a&er odajön a két Őíeg Se e/ó, a* beszéd, A szemfik meg-iáUz eporodása |,eí,k köifyDjel a így néznek -gymá<ra - a *ztt-hi I Syermekök. Könyeik látvolán egyszerre
, vi*«zaiOkrőző<lik az egé>t mull. Hallják az apró gyermek elsfi gőgieaélb tördeléséi, megtfareaedik emtckákben a kiesi ilu a ,ayr ögytstega, látják a aerdötó ítjul, aki lanol, aki «zorg>«l»áv»l, típes-eégeivel kiválik.„pajtásai közül, a»g egyszer fölvirrad
biasau
te, vidéki tzemi, s köztégi é- átej^agh koreamit latogató Jgg ns. arra v**, fiukkal, mondván
á,tswá|a«r» |á aok iiswmofn*»giő< megválté «>ö*. bogy:
gyetiek a nbtíütVú tmmtiságnak tsfpr; ezen | „lt, é|)ipf,uban kőnnyeímB adó tBmt azt igazolja, hogy csak a ko«kré éíetlej.!^,^ a korcürrnro-wk. lődes igényeinek ki*lég..««re esolgá:as | tar. f, | rt. . misi.iuma annik rr.it kormány. vBjíbozás olyitéo readtlkezé»e7meiy kötelező- L a l6í,ényho/ás töld^ives népo ztályunk v4lló teg azsbsá meg ast, bogy a pénzintézetek vált^.- (.i^i^pirarijT-- |r-r"\'—Ii\'l IIIIII
BUPl4lj|li Ugjamak ionban ^
tás szerveinek u helyet keíl fbgtsiníok. \'
A mint e peazin\'éze\'ek valóbiráló bizol\'tá/i a ^ „. * £\\----
inak szervezete s jogköre akként nyerne törveny- j ^ZÜlOK iT&g&QlEJS. ) boirtm azahelyosást, feogj a kőrizazgaiaü -Aaok a tragédiák, mtljekuek HOizL gy-Kné
.doktorrá tugadom." Nesn aII a világ, a UtU-dnnék fiíii1 vége ftrsd/zs-uk megjBtilmizódtk gyermek ékben, ki lanusza, bA-zZeasge less örag-
^g\'B^t t, «nt. ■„|..i
,«taiek« tmk a napnak, amikor Mlf. fá mó léi a tiluban :
— No ai falué volna, hallót Iák már, mit cat-♦rirt sz » írttal itottor?
Bizonyara sagyor, népet, biasea aeas tattá \'ftlr Biáa, gff*"\'!*\'1 « j* ...............
izervei szerepeSnenekazok tagjainak sorában, a ezen minőségükben köteleztetnének a l&klmite* nép-ontaly vál\'óhiteléi bizonyra szigora kortál<\'Zá-iok betartásához kötői ia Iáiba ggt Cy módos talán azon roppant gyskorlstí bordtrövei btré probléma megotdá álK>< Vteeiő aUl, bogy smkép imU kurls ozitssk al»js * néposztály váltóbiteiképeüsegét.
átrt » anwinyn tspssz atalot, »—iy»t»i t.<w!
\'Rr-is | yfsm boésá\' I — professzor .ett bet&te aárie .. nem is látjuk, a aaavnkat se ba Ijosr, amelyek ,egba!lják, szikik tolvaj lett, topott, az események uttrke ha>teieben szinte elmosód- jepeket topott, régi oag, me terek drága mávett
nak, hegy csak agv érezzí. Őket, - s CTöadea L [QiU«|Ufc.*hú______XU máfv *<H-,Utw>asa, máért
tragédiák: » tegasomorn\'bak. > - Nem lelet aekik enki, amwt bogy
Akinek leíke fogézony »z é el szenvoiísezl^,,, j,hrt BMgj.riuu*,! a tőrv(M,yladó ozaa sea^ iráw s eltéved olykor oda, ho- b&nieww, vagy klk <,aai a nomoru eaeiMk. Mer\' aaag-
te oldás oszt a IStdi bíró. nnnijak feb^t »v»zr.n, t va (Jgaí, 0 u földmim J"bb sorsw predostraáitskat s rája érdéaleseket g„sloas kraiifiká i, nagytehetségű fiatal |« d« har yszor olt latawk 4 syilve.>. asag peraeló j tl| ,„ , |i,rti trtwr- itraWM^tlMMoe^ ég*begziH»u*lW/l*HátT. EvcwdfziM- J,, IM ,,, j «s, .|nF|iit B»üHTÍeh^y Wbei Wt léléífcieies gososzievo, zia» ig szanadoo ! hwb, UaaU (,.aba doiio»i> kitudta agyan vivm Berq-várs egyeben a ,ar( rene volt kórayexeienek a k.l még oy [ aoaral bcfilé^, de tanai izimpa mjál etsá
á\'zaoa.om Alük gya^t OEdőzte egy Ma, amit ll svai
-i-i^n^"-JkövÉiett sefaa. Indeihaiaiiitással vádoiáb ervo^-
buaftek nincs sz a rötétaége. amelyből ki ne j növendék korában
igazgatta hatóiágaii* Btreg-varn egyeben a
legújabban Kraasó-Szörény vármegyébe tettek, j rettenet** bűné ho/o ( erre a helyre agy a kormá ytsl, miut a törvéayb<aáa miezé ^T ha vány sogara még leiéje is rakyog, s a
köreinek köteleseivé teázik, kegy a fdld»ive- r^H ,1,DC* V, * *0UIUÍ*1" ^elybél ki ot tóvendek korában, ■ vád ném nyert !»<•■»— ■épnU\'ieik a .iltlhtel >W<iit Uhljaaa ^b^yiV^ ^ rT""" ^M1\'-*?^
gondo-kod-: De ami az őr k wáaa\'om meú-gét .mindenha i szítja, nem w magái as a l ttnobe» rtjiík, S a i büntetés, mely a gotscztevfit »ujlj*,\' nrm nicdig
vaio megoítelmizásárél
lnákm jaaak
Olyan rsdikális lepéa lett tyan jaiaslslba. hozható, hogy a
voios komo-tőktmivea nép-:
... ........, _____,, i *) Matstrásy i mbIiiI mWMmlr\'
osztály válióképesiége teljeses ntkairteisek meg, Usriste Mnjinm kter<teü
érags kincsét leii többi ar.m India apró szolgála árz, t»gy ma* írngy emberi cé ok elé-! pézore IMválust. rétre predentinált, ritkán, vagy M/basem tnláljik
Tdjti erejtiel a haza »zc,Igzlatára szentelte m-g ■ boMo^ágoak ama b«/Of>yea ktk v rá,át. ezearal éle\'él, a az a>szoay legfeljebb aiat Elrejtve i.yiik számskra ez az álmatag, édes pezeekre v<lé tiíAöU* wnfrk a aagy albim-l virág, vagy oiv kérőn tálaljak m\'g, bogy l>|-terfia későbbi soaaabaa. Nagyra menendő lér- teijébb ruukiú któSe égy eUr«sT>r tezv dó fc vek mar, a pu/ioayi dtóták htraevra ltja szál, a.k<r, miior m^r tibtít ajkak i cm #tzi
követe és fesyi a aikereí vatiaágo* diessérrel •véstek, amikor levstais badjwrstet itdí otísk ellene aa aaasosysk Sőt egy alkatommal igazi tesz testivé* lonsksá a diéta szép arszoayai, btkos ESatkovttbM &árkősy An oniévtl. aki ktaéta a jelszót, begy :
t- sm keU h&Siía^j Lxak Fmaetf míado-áree.*— Mask«viebee jm tífil a jó példával, de: HáleT
Pedig gkkkf ástwá elysa ssussys
vsb s swga tdt^ask, hegy meg is asscbcmte vére\'is idbmn rsca at^aers, a pezeeriyi diéta fittek mfg éy>p«i< őrsídgéti att<t s swé aa tpcdt es aáheitefl áMíknám efé belógva Bob Jate aem kapóét taá* am-yi Ide*, szrre-tomte krvé levelrbéi sw Fereit ar kjd«»j. A ptaaeeyí As-r>*k seat volt oatUs e-<titjs, édes, gjfejdrce bí-ó btvés k cálya ahevs már ne mütí>»k vsies, tfté6, vsgy azassa sbsgá szíva «éf »az(iBviá
fit i fam wai hideg anttb áz eké estéd i <iu tért-e beteievt aznéée éa l»e»> Ferezea-k aem kstlatt teáké erve*. CiadáUi*-. begy ki-fákttgM, nagy iérfob, !>.»-• a tort a k«za
a laza*, ezertlml ewók bevét és kiblll szívok bem dobién meg ide. atrtooyi aaézst biv<> r>debltsérs...
Mikor az eibestéo bevége/te btkbriáját, az-, srota zotDolyság borsit az e,é*z it.
Mittba míadebk-ras teji v«4m, bogy aki aepek aailiíéinjk hozts m*§ a megváltást, aktr.sk l&-estoég* e>y vert*, kóajle öít »t>s*go\' umsss-tet< töt h .i-ot mM, az saaga tohaeess i nktlr s bbid>vjf»ago<, nloisé ^lajtáaál ae.u tsfta te vzrretó asaazzn), m-ti \'*\'* >zeaHi asm zarta be pnbs >ye».gé ! k<z kop- va^jái »kde«! í kosza rsvei teri)éti> ei, gyattok siafiki, de tet-ki\'tM kocfrti tgy vírtget, úéetki o ataa agy a«tf ny ViS\'tít s itba gyászrahá.
Magatas jvl a bod ss égea, Mit as-bztei tesdu&í. £ lóftrset más .eakia. k s a veti kedve tov hk »i >isí.
U ÍBWj
voltak, lárta/ágba nem fogadták be, blába erét* kódéti, hiábs próbálta rágslmazéit a mai iar-•adalom morálja szeiint lovagias nton elnémítani i az a gy. HU ott ragadt r»j s ts eivagts boldogé-!láaa aljat.
!i«t t»» — (Céoyszerbelyzetbe ■ voltam, vstamil tea> | neuí keilett. Egy bjo-ö ktey«aer vui rá. ügy gee-= dúltam olykor, bogt körül kell ktréápsroas\' m ■az olcákoe es leltei minden embert
Szánakozva hallgatták, ds a atragrslas pa» reeeaet, sújtó í eteiiel börtönre kslleii vetet e eser*i eaéMtaf.
;\'Elvegwtetett. S most ott ailask asAlék ée gye/mekSIr. Se szó, ts be*/*d. A Uktéedr « bátra-saol, a boavádiá ügye s, ki básistést Uvaut a aMg.érttit jogreuo nevéb»ö, u a >1-lordéi s kteyet mon+ 1 saét pü ajsa. Masat aa a tejdatom, mely ou tg saaak a bárom • asLer-Mt s tet>«toa liiaikM, Ka asgy, Igazi sasy Hüge^mak ástessiráf^a, sast let>harzík • vi« mélyébe. Kary Irsgsdis. . eladat\'rtgédza.
Hal még at> ikor a saái ako M asie jt rifssjh tslsl a ategtört tsyssuvn! Mikor m«éraiaMt essk átkot ss tsidslssk arja mM a tán, akt sesi a téabra tk».ets<«t\' gy«rts»ke\' stsifeor bakawa ksH a hirtlrtrtxkk a kot is, tag egy asátifc aays szár, skissk ■ hát ea 4 ta gyiikfl a aMg Fé kegyeUsa •ik\'u>e»a ástai il, kii ugy csalnia lei a (ielértbrgy agy •ztkUs bartang!**\', °1 rája uoMMltek kettes, aa egytfc vet knuel l"jt«g»t\'s. • mssík bstalmas kMÉarkbtel aajto^tett rsja,vé.ss rowteaá teava l-jét, begy mi* ttrai otezwtaZ téie stiseveH.
V» jm ÍMk a teaged ája rsttraiább azé a, j ki fc»i ilyrs n«rg)t wtőóm tseateite ti, rsgy VtCöWtí Látoírie \'szé^JkMki fia ilyes Ujf.aimas tettre vHeass-I dett ? BtiaMetea, tsaaégiy sasseei, áavagy sss-; a«-t«. gaaakte k***et ll piál kai |;iisti\'t I ervoH gandegza ébei, aamet ae*eite a J* eté.
Á
Nagy-Kanizsa csütörtök
Zala
77. seám. (4. lap).
1900. szeptember hó 27-én.
Vrtrt tanította ■ bitccflket, « iuldoabtket, akii | vámsunk \'legkedveltebb és legjelesebb mü-, \'e%t S^fe efefnd(5 * ,ril,","dó Itt*k \'A-\'^fM.ílwA nlr,e me« az egvSület. - A* «
nabiógyilkoaként kell a maiik aiaaooy, aa áldozatnak anyja, ndairiheli a maga fájdalmi! a nyltoánonság «<ió, izabadon zokoghat» aa 0 zokogására réasvéi viazhango aík aa emberek uirében. De ö......?
0, hogv derék, becaftlstea embereknek miért ia kall mrftudniok, hogy akit aggódó gonddal nevellek, akinek bőloiője mailalt ragyogó jővö-röi aiottek Almokat, a gyermekük megbotlik ai áléi göröngyöa utján a iián meggondolatlanul, vagy talán megf,atoll gonöSiiággal ia, bdobe aaik : lop, rabol, gyilkol, a vagy. taaa roaszabbat ia.
Csergő Hugó.
V
28144.
ni. 1900.\'
Hlrdetméay. A bekövetkező szüret n kalmiból figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy a borlnrví-uy (1893. évi XXI11. l.e.) éi at ennek vég re hajiéit tárgyában kiadott rendelet értelmében a mutiba vagy borba, úgyszintén a nár kén, kierjedt tfirköly-
nyerfe meg az egyesülő}. — ftzihe, ilUke- a ki4|,iwi -fkvtt korlátozná,\'H.z^ ünnepségen való részvételét a már jelzett „ük, hogy á Polgári Egylet elnöksége é* annak előkelőségeken kivül, — már több vidéki | tagjai készségesen átengednek ezen általános érdekű
testület in bejelentette. Less tehát, ha egy kissé elodázva ünnep Nagy-Kanizsán.
— A\'Mrua tah — egy Álétukaek Loránd Arnold dr. uroinuk MiHóHfe, Ld-M Mórié itteni lakói fia, . ki Kirlibadban- mint fürdőorvoi müködjk, a karlibadi polgármester Altul a perzsák királyának Bemutatva lel\', „kinek nagyon megtetszett a perzsa nyelvét kitűnőé i beszélő íiat\'nl orvos, Dr. Loránd knlautoba l ezután huzamot időn át a aalit, a ki eiiameréael jeléül a IV. o»zt, nap éi oroazlan rondjelei- ado-1 mányozta fiatal földioknek.
Kakit vő. Dr. F a r n e k László máté-j BZRlkai kir. közjegyző I. hó .20-án esküdött örök1 hUaéget K. Hajói Mihály - a I só-1 e n d vai köz-| éa váltó ügyvéd leányának, El.\'a kisasszonynak
giidaaági kálli\'ás rétiére a nagytermen kívül még egyéb belyiaéieket ia.
— \\Aa orvoaok érdeke. A belugymi-ni.ffütftr rendeletei hfwréW "i * várm«gyé«bn aszal a felszólítássá!, hogy adjon véleményt a törvényhatóiág a magán-orvoslás dijára nézve, mert a miniszter szabályrendeletbe* meg akarja állapítani a január elsején életbe akarja léptetni a magánorvosUsoakszsbályaaertileg m egált api-taodott diját.
— A* nj perea elJArAs F«lhiraUtoiao je\'entik, hogy az igaiiigügymiaissterrambin már ciaknem elkészültek aa nj pereceijátítssal, amely a szóbeliség és közvetlenség alapelvein éptll. PIó ia Sándor iguiágügyminiaaternek e. nagy munkában dr.\' T é r I y Gyula éa dr. Fodor
- Nienlacékl Üli.ök \' A izombatbelyi IArm\'? trv»,éki birAk segédkezek ét most dol
a ...... *.. i iiAslálr Irt ttlA\'BA IditfvAtal ama vnar /tima <
gozták ki aa utolsó tejtízetet, amelynek címe a perajitá*. Teljesen kénen vannak a bírói hatfiskör éa illetékesség, a perképesség, a tárgyalás
megyés pü«ptlk Sipoi József nyűg, alsó-bagodi plébanoat, aranynjjsés áldozó papot, izentszéki
ülnökké nevezte ki. . ... - , .c , - ,— |
-NwIdOk lauuja. Meszes-Györkön menetére, a bizonyítékokra étperorvoslalokr. borba vizet keverni, bármily csekély mennyiségben i Tolnai Ferenc aa utolsó 48 «i könitéz e bó\'"tb vonatkozó tejeze\'ek. A telekkoayvi éi báli fellétlenflt tlloa, még akkor itlVp* ezt nwi »[ 1 fi-én hn\'»yJa azemelt. A derék YéVS kívánná: további tttoz a termCézites bornak Eönvéd mindig erőteljes, egetztégei ember volt:
■\'a\' törköly borral vagy gyümölcsborral keverése (őiitebámiliaa) ia,
A vta hasznalata eaak a törkolybor
éa
való öasze- ugy, hogy halála előtti nipokbaa is kuaaált • dicsekedve mondta, hogy szeretné látni azt ké«ilé- husz évea legényt aki kitenné rajt a kai\'áláaban.
lénél van megengedve, de ott ii caak ai idézeti Hirtelen történt b alálát valószínűleg nagy fokú végrehajtási rendeletben körülírt m«gtyritaa«at Lmegbttlés okozta a, ktizwég aítalAnoi
jszeMmind ligyelraéztetnek aa é. deieriéitTr&zvéte arra i«, hogy aki a lenti tiltott módon készített Dénes nyűg, ▼agy kezelt bort toigalomba botsa vagy eladja,\' a» az 1893. éri XXIII. Le. élteimében 600 korosáig (erjedhető pénzbüntetéssel büntettetik, aki ,_-____________,——
pedig a bori maga vizezi, vagy má| tilimt- R " J*a/B, » paliafméntelep daliái, giflls nem »"líótiióudisa*!", hanem valóságos kifógá> - -r anyaguknál kéieli, vagy a termSaetea bort tör- hadnagyéi ? Ki gondolta volna, hogy ezen viruló j •o^knl l^ebel megiámadni. A kifogás felett kölyborral vagy gyümölcsborral összekeveri, az 0|y baroar éí gyűzedelmeBeo megtndion
melleit. 16-án történt, melyen Fügh b. huszár óraagy is jelen volt.
___— liuaa hadaagy aaegfaalt. Kt Tíe ia-
merté voina Nagy-Kaniza<Su és annak vidékén
fejezetein A Mekköny nyiiügyi eljárás kivéteiével ai fisízés peres alja-ráa cgyöqtQlfien, egységesen lesz txabályorvi
Szóbeli lesz az eljárás ugy n járásbíróságok, mint_____
a lörvényttzék- előtt. Csapán á partárgy kisebb vagy nagyobb értéke dönt arra názve, hogy a pert a járásbirátágoknál »a|iy a i<1| |fii|iiáá léi tndttiái: EzutániSíST 600 forintig vattöparelt Iá inditbatók a Járásbíróság előtt, A tixetér meghagyásokról szóló törvény is lényegesen módosai, Bmeooyiben ezután csak váltó é< aaibAlyascrd okirat alapján lehet kérni fizetési meghagyás bibocsájtásáu A flzatéai megbagr^-t padig ezután
mint mesterségei bor készítője, 600 koronáig leriedb-tö pén/Mnletéssel éa yzeri tfiiüi még ü koaapig terjedhető eliáráaaát büntetle\'ik, a ezen kívül az iiletökiöt a titiott módon keze t borok még ti ia kobzai,dók.
Z. Egerszeg, 1900. szeptember 17-én
__Oeerttn Károly r. k.
1 ZalavBnMari alltniaii.
Ia<tán szóbeli tárgyalás lesz éa aa (igy ítélettel döntetik el. A fizetés] meghagyás tehát egészen
birkóznia halál. Mintegy két hét--elölt^-Rnar jg^iOm, miut must a sommás váltó végzés. A
5287.:900. az.
H.
Birdetmény.
-A fotyó évi oktéber bó a-mára eaö izraelita
ünnep mialt városunkban a hetivásár október 8-án fog megtartatni.—Miről ugy h helyi miut a vidéki érdekelt közönséget tneaitem.
Naky-£an<zián 1900. izeptémber 26-in.
Deák
raaildríilkapitaaj
hadnagy daganatot kapott nyakán, mely beleié ta terj\'d\'. Bécsbe utazott, bogy olt magát öperAl-tasaa; de baja olyan természetű volt, hogy a műtét nem aegitett volna és igy az abban ii l»arad\' Vaa^naj. frr4yf pa^n iitUnfak a nagy-kaniieai—Táraaskörnél á gyászlobogót és alig akadt valaki, ki hinni akarta, hogy az Rusi Jenő hadnagy halálát jelezné. Pedig sajnos ugy volt. A nagykanizsai társaságban ia általános kedvelt fériiu vasárnap éleiének 24-ik évében Bécsben kiszenvedett. Síit letemet édea atyja haza izál lttatia éa Moiagón (Szigetvár mellett)
kilogáat írásban es szóval is lehet előterjeszteni, A köziégi bíráskodást szintén tüzetesen éa kimerítően szabályozzák. Az aj perrendtartás e*aO előadói tervezetét még október folyamán nyomatják ki. Ezután sxaktnnác\'kozmányt tartanak a tervezet felett és még abban aa évben ■ betér*
jeáztík az uj perrendtartásról szóló törvényjavaslatot a Ház elé.
— Vaaulatek álhelyeiéae A w. kir. áll, vaiutak szombathelyi üzlet vezetősége Sebő Géza caáktornyai állomási felvigyázót^ hasonló ■minöoégbun Paksra ha yeitt át. — A ea. Si kir7 azab. déli-vasuti társaság Igazgatósága U r u c h Miksa azombai helyi áltomáai kezelő gyakornokot
folyó hó 27-én lógják érők nyugalomra helyezni. A tetemei vivő vonat lolyó ho 26-án hajnali órakor érintette városunkat.
Taattó váiamtlt Az udvarnoki róm.
Csáktornyara helyette át. . " — A tálaié levélk«rd*k. Ama köaaé* gek saámára, melyeknek postahivataluk nincs, | de mégis nagyobb postai forgalmuk vaa, a ke-reakédelmi miniszter tudvalevően kézbesítő éa
kaih iako ajzék Koller igi^c azent-gróti plébános\' gyüjtőjársiok intézményét, vagyis a taluiő levél-
SIBEK.
j ve/etese alatt megtartón illésen az ujonan szer | vezet: oaztálytaailói Állásra 5 pályázó kőzöl
bordókat rendszeresítette. A belügyminiszter aoat kórrendeletet intézett valamennyi varmegyei
— Záazlöfelavató Ünnepély. Az Általános Aluitkásképzö Egyesület, mely minden intézkedést megtett, hogy zászlófelavató ünnepélyét a legszebb aaspiciumpk közt október hó 7-én megfarlhassa, tegnap az ünnepély védnökétől dr. Jankovuh László gróf főispántól azon távirati értesítést kapta, hegy őméltósága akadályozva
Punauer Emit háromtiT (Somogy m.) oiztály-1 tőrvétiyhalóaághoz, a figyelmeztette őket aa uj tanítót egyhangúlag megválasztotta. Uj allánát Intézménynek a kózségi hivatalokra vonatkozó
I. bó 19-én loglalta el
. — Tamiléi Atkeljresés. A valláa»éi közoktatásügyi miniaz\'er Zaborazky Kálmán bucsu-azepi-táaalói állami elemi iakolai tanítót a
át.
jtabályaira. A \'kereskedelmi miniszter ugyaoia a kérdést akként rendezte, hogy a községeknek a községi vagy körjegyzőknek, valamint a porto-mcn\'ességet élvraö egyéb, hivataloknak is ha> tóságokuak azA\'ó, .iiletve részükről feladni kivánt hivatalos (portómentsa) közönséges éa ajánlóit postaküldeményeket a kézbesítő és gyQj\'éjárat
györ-izigeii állami elemi, iakoiához helyezte
--■ A teaapréml rgjhltargjfbrn a megyés püspök Slrautz Amat tap ilcai segédlel-1
készt \'veszprémi segédletkészezé éí \'székesegyházi utján dijmentesen kézbesítik, ttlelva szállítják be karkáplamiá nevezte ki; Horváth JánOs Zala- ■ poitahtvatalhoz éa a községek, vagy más hi< Ifit október 7 án az Onnenélven mMÍplpn- bérbö1 Tapoleara, tiosztonyi László Ugodból vatalok, amunnyiben a Ulu«0 levélbonl..k intés-Wt Október 7 én a? ünnepélyen megjelen- Ktrádrll) kngelbardt Ferenc ujmisés áldozárményéi igény l.e vanoi Óhajtjuk, caakia hivaraloa súlyt Jektft arra, hogy » XTgodba, gclihílUr Jeuö ujmisésáldózár Zalnberbe (ponómeolea) caomag éa pénzküidemények köt-\' " küldettek segédlelkészi minőségben. vetítése lejében Haetnek a járat fvoita\'nát) költ«
— Merléai«tl k 1*111 tAa A I. hé 2»-éa eégek.iez való ho«rtjárnlás gyanánt biaonvoa megnyíló kertészeti kiállításra a vidék gazda kő-1 mmékalt őa«segben megalIagUáüdó é»i át»lányt. zöniége részéről sok bejelentés érkezeti, s(>t már | ®n?fk n»iyeág*t a községek, vagy mát klva a-a kiállítandó tárgyak a y nagy részig még ia érkezeti. Legszebb lesz bizonyára F estet i c h kiálii ása ugy terjedelménél mint lógva. A bíátUók kö\'t lesznek özvegy I n k e y Ka matiné R\'gyáca&l éa özvegy Szalacay Farkasné VemeróL A gazdasági . ,. . .. M. | astkAaök közt egy v barágyu is tesz, mit váro-lszé\'.yes volta már hova-tóvább fenyegető jel
megnyerni, mi bizonyára általános ÖrómStUnkban- még nem láttunk. A víharágyuval leget ölt, belügynímSztéri intézkedésül már fog városunkban kelteni. A délutánra ter- ^uerUuktt ű lógnak tenni A kttttiUaoa való
kélni és
ünnepélyen réutveheuen, leéri annak elhalasztását, Rs miután a rendezőség ugyancsak súlyt fektet arra," bogy > z ünnepély védnöke szon jelen is legyen,az ünnepély valószínű még csak október hó 11-én fog megtartatni, j Egyben megemlítjük, hogy aZ Ünnepi be- Tawiló gróf széd megtartására dr. Rnzswita Kálmán | sokféleségénél kir. tanácsost, vármegyénk ékesszava tanfelügyelőjét, volt szerencsés az egyesület I
ilok kerésére az illstékea poataigazga\'ésas állapítja meg. A belügyminiszter rendeletében kie-{meli, hogy elvárja az dj ponaí intézménynek a ! kózié.ek részéről való támogaiAaai.
— Kábar elgáayak rendnakályttka A szüntelen kóboríöcigányoknák, kiknek közve-
vezetl hangverbtryen való közremUködétre ré izvetel oly élénk, bogy a Polgári Egylet nagy-
régebbtül utazási engedélyt a caatád\'ő váli|» éa hozzáúnozóinak számát bejelentve, lat a kiállító
%
Nagy-Kanim csütörtök
hatóság aa engedélyre följegyzi. Töbh ízben töP-daliak azonban elő visszaélések as Így klallllotl engedély örve aUu. A vándor cigányok rovott moltu csavnrgAkái fogadtak magokhoz a őket családtagokat adva ki, a batéségot Így félrevezetik. A Műgyatioisatsrium nevében most dúl* ner államtitkár rendélet bocsátott kl, mélyben utasítja a hatóságokat, hogy a kóbor cigányoknak ezentui kiálKtudá utasán engedély likban * esaládíöhfo isrtoió családiagoknsk ne««eak számá\' tömessék ki, hanem világosan- és részletesen löijrgyzendö minden egyes hozzátartozónak neve, kora a a családlőhöi való viszonya is. Odvös megoldass less e rendelet — ba pontosan végrehajtják — a kóbor cigányok vándorlásainak - A lersHlIk berhaastsIIAaa ellen A fötdmivéTésbgyi miniszter .az alispánokhoz- és a polgármesterekhez rendeletet intéseit, amelyben tekintettel a szüret közeledésére, újból felhívja figyelmüket arra, hogy a törvényhatóságok területén Iské szőlősgazdák a törvény tekintetében kellőleg tájékoztassanak. E tőrvény azerínt a martba vagy borba mást keverni — bármily csekély mennyiségben is — feltétlenül tilos; továbbá tilos a természetes bornak a törköly*-borral vagy gyümölcsborral való összekeverése | is. A *is használata csak a tftrkölybor kéizilé* [ sénél van megengedve. As, aki a leotr. tiliott módon készített, vagy kezelt bort forgalomba^ bosza, h*t«xáz koronáig terjedhető pénzbüntetés ; __nal bűntetteiik, "CTTpeaig a bort maga vitézi vagy más tiltott anyagokkal kezeli, vagy a ter> méetetes tőrkólyborr .1 vagy gyümölcsborral őm-| lllliTrri, bt, múi| jsesterséges—bor kéátltője,t~ hatszáz kotoni-j? ttrjedbeiő pénzbüntetéssel ést
Zala 77. szám (0- lap.)
A maradék 6. A hét Ötödik napja padig péntek. A számvetés szerint tehát 1900. szept 21-éaek péntekre kell esni, hs s huszadik században járunk.
A ka\'endárium szerint Sl-én csakugyan péntek voll s igy minden vitát megszüntet á ssám* vetés, mély szerint most már a bnesadik ssá*
zadbsn vagyunk. __
[—- — VásársIJea ontályiorsjegyet t u k á c l Vilmos bankházában Budapest V. Fürdő-atca 10.,
egy egész 12 kor., egy fél 6 kor., egy negyed 3 kor,; egy nyoload 1 kor 60 fill, 279-5
KSsgazd&gág.
— A gaboiatzlelrCl.
Az üzletben, a közbeesett íizr.-miatt csendes hangulat uralkodik. A
pér jö kor.
ünnepnap piaci bo*
zatal nagyon kevés voll. Bab és bükköny szi lárd.
Araink bslyben a kővetkezők Buta 7-80 Rozs 0-75
Árpa 6 —__
/M btü \' . . Bab 160
Bükköny 6-—
— A KÍNAI CSÁSZÁRNÉ KIVÉGZÉSE. Az
190(L szeptember bő 27-én
---—= ------- - Jk
nyéktől való félelem nálkil élvezhesse a szerelem gyönyöreit; megrajzolja eteknek a téineaüekaek egész női társadalmát, hol a férfi értéktelen esz) őszé senyved, hogy helyét a — lesbosi ssereieea foglalja el. igy tálja fel A tétoeaüek a párisi fajtalanságnak nálanfc még nem is sejtett, izgs* tó»n borzalmáé titkait, olyanmüvéaaettel festi, bogy érttla megbni)sái|iik a veszedelmei Irrmmnm is, melyr»j szerző e regényével lépett — A félneaüek a mai Páris dekadencziájáoak valóban ékesen szóló emberi dokumentuma, a melyen | gondolkozhatnak, eltűnődhetnek mindazok, kiket I az emberi fai fenrnaradásénak problémája érdekel s I gyönyörköd beinek, kiket izgat ét lelkest! ety-Iegy ujabb —s valljak bel — tánmtndra eddiginél nagyobb iroda mi szenzáció. — A (élnemüek jogosított gonddal teljes magyar kiadása a műhöz méltó gonddal kjsltítva, stilizált czímlsppal 8* alakban jelent meg s bolti áron 1 írtért . minden könyvkereskedésben kapható.
— MAGYAR GAZDÁK ZSEBNAPTÁRA. Minden téren a gyakorlatiasság ásetteme hódit A gyakorlatiasság sehol sincs annyira belyéa, mint a gazdasági miodeaaspi életben, hol lép-I ten-pyomon s célszerűségi szempont kell, bogy | irányadó legyen. A gyakoriali blszná hatóság aaainéje vezette azokat a gardákat, a kik Ostze-álllak, bogy egy igazán . prait tikw BSefroaptárt állítsa nak össze" melyben a praktikus gazda I illetőleg gazdatiszt első följegyzéseit megtehesse. IA Lévai-féle .Magyar.Gazdák Zsebnaptára*,sseiy | október hó középen kerül ki a saj\'ó alól, gaz-[daségi üzletvitel etaftiótjagysése hányve wss. A j sserkesztósét, - m; y SjffiJÜB praktikus gaadékW ált, arra törekszik, hogy s naptár minden tekin*
meg két bcnapig terjedúető elzárással bűntette-] immáron kézre került s az európai csápalök Var- Megfelelten a nraklikutiuzda Igény-einéki
tik; s az illetőktől a tiltott módon kezelt borok!ságibanlero kioainnyacíiíszírnát hsíálrs ítélték t® éTTs lógja érni,tgivsl a szeraesiiő.ét min---■éf-sl-is koiwzandók. Mielőlt a ktveg/és megtör lésnek a német császár Ide*kl tanácsai a n-ptár célszerű berendezését^
— Ellea«r»«al szemle. NagyKanizsa vá-;sűrgSnyileg iníézkedSi hogj j i\'s tuJlitlt! üiáu l"""""\'11!1111\'!11 S \'ffV letjeaen 55 íefl válni * m IWlBllttén Urtóikndó aagy, kir h unit dóságát teljesíteni kell. Megkérd ssték léhát a kereaz \' TrJ~ "---------- ----
■ Á . kall I.MJibAJ \'A. -__L.— J-.__I. I- - . M 1 ..___. ____ m ■
lég bel i tartalékom ellenőrzési szemléje
é< szabadságol\', katonák-f. é. október 1-én és 2-án
tények nagy gyűlölőjét, hogy mi az utolsó kí-| vánsága, mire a c<a-zárné iiy fele\'t: .Hallom,
a Szarvas, szál oda nagytermében tártatik meg; és [bogy RltH«pwsn un tll kiifiuO éíCtSF~a ^melffi^fe\' ^WfllgggjliS aJ»JBity pra\'tiikns reggel H órakor k-jn tadia. AT- Tita«emie 1900-] neü .Mátyás Diák* a- <Ume Erre luesaenekI k\'"mí1,el Zsebében hordani. A r.ap ár évi november hó 19-én a bonvédlaktanya ud-.elö e ba tóeér»eiik fordíiWk le kioai nyelvbe.! Múr künyvkiadó-hivaUlába Dog várt je varán loa mesisrtatni. i Kiskar. itn nltr Isni f% ■ _.íl 1. s 11. .L^l
fog meg\' — A hauaélk ssásaé.
| Elákftr im olViisnj a j >«ő évfolyamait ia.* Mi ebez Nagy polémiák a kábelen érkező hirbaz-osak a/t jegyezzük meg.
Lévai-fele Magyar Gazdák Zsebnaptára disssa és tarlós.\' bekötőben kerül a könyvpiacra és as ára zsupán 2 korona leend aaért, bo.-y min-
jsyaü Lévai ienik még
éa imoden jóliirú könyv kereskedésben is kap ha 16 lesz. A ki 2 kor. 20 Iliiért küld poetaa\'alfányoa
folytak la minden század végén, hogy vájjon a {hogy a Mátyás Diák előfizetési áfa iiRm^viré f kiadóhivaUlba., annak postán Itórmentve fcf századvégi esztendő (1603, 1SQQ, LSűü), —tyiHi\'- , f\\ Híj,,, „ E .dr,wm"" 7n.i,i..iii,.iTl"«\'tBI\'l,">i századhöí tartozik ? Ennek az évnek eéjén
melyik 3 koiüua éa hygy \'
k adóhivatal "ITOtT
__|g ■ SarMnlyui uisi- ti j
rrfts tudományon vita vtrlt, fSjjOb az 1UUÜ. év a1 »zámol, h igy mindéi XIX.. vagy a XX-tk ezázad küzdelmes évei közé hogy a kínai császárné érdeklődése sorolandóe ? A már elhangzott vitában senki teljesen jogosult, sem vetette fel Frsnkl Móricnak, a világfairü | _ A FÍLNEHCEK Regény irta
(Budapest, | mutatvány-1
szu \'seu
i meggyőződheaaék arról,j és kívánsága
számm&véaznek érveit
S/ámitsok kt, hogy 1900. «-">pt*rrKtr 2i-
-ike Bifyes napra esik. Franki biztos számvetése
szerint ezt igy kell kiszámítani :
A század két utolsó számjegyét elosztjuk 4-gyeh
00 : 4 = 00
Is Vaudére Kiadja
_F irditotta b irfl P<vtmam
Sacna
Jane de zky Horác.
es Pollák könyvkisdó-vái alata Budapesten. (VI., Andrássy-ut 37.)
Nagyon aktu\'ilía re/ény ez: aktuáliuasá tette a siázad h* almán finaleje: a párisi világkiállitáa. A nagy nemzetközi filágvásár ugyanié — tagadhatatlanul óriási kultuláris sikere melleit -—
Vasúti n«i«tr«ii
Vonatok érkeséae
A most folyó szept. hó kulcsszáma a tizenki-1 tell»r\'4 a< egéa< müv-ll világ elölt hz\' a kétség
BaSapril
lencedik században == 0
beejlő, szinte s teljes ^et«Sl|és batarsig
A két otolsó számjegjet hozzáadjuk ebhez az|erkölcsi sü ycdé-t. A PárUba zsrándokolt
eredményhez
00 + 00= 00 Ehhez\'méx hozzáadjuk a kulcsszámot és kérdezett napol:
00 -f 0 + 21 = 21 Ezt az összeget el kelf osztanunk 7-tel: 21 : 7 = 3 O
Ha a maradék 7 vagy 0, az azt teszi, hogy a keresett nap vasárnapra esik. Ha tehát azt vesszük fel, bogy 1900. szeptember hó 21-íke a tizenki encedík században van, akkor 21-ének vasárnapra kall esnL
Egy ptttintás a naptárba meggyőz róla, bogy szeptember huszonegyedike nem vasárnap volt, hanem péntek e igy már aem lehet, hogy a tízes kilencedik azázadban vagyunk.
Az eflenpróbát ugy végezzük, hogy (öltesz-szűk, bogy s huszadik században vagyunk s ugy keressük, bogy 1900. szeptember 21\'ike milyen nspra esik. A Franki-féle számvetést kSve\'ve éppen ugy, mint előbb, a következő eredményre jtUoiik:
Szeptember kulcsszáma a huszadik században
00 + 00 -f 5 -j- 11 - 26 26 : 7 SX 8 5
jutott, népek!
száze/rei személyes impresziók alapján győ-I ződbettek meg, hogy a frsncia dsksdenee eU a jutott ímmir arra a fokra, melyre a primitíven egészséges migyar tiraadilóm mi még szédülve tekint Ei a< egyetemessé vált tapasztalát első sorban a modern tranczía regényírókat Igazolta, k*k az ulol»ó évtizedben végleg elbagyták \'a mesemondás ártatlan mezeiét a helye! le kegyetlen I ! igazsággal rajsolt képjel nyojtot\'á\'í az züllött, fenékig perverz pirisí életről, hot a lej- I szentebb emberi érzés/ a szerelem is, puszta íajtalánsággá, a római császárság idejéi is meg* 1 szégytnílő bujálkodnia la;ult. Beigazolódott, hogy I a Prevost-k, Pierre Liuys-k, Zotá-k minket j iszonyatul eitAltöi eskölcsrsjzaí nem tulzáiok — ■int eddig sokao. biani szerették volna — hanem szomorú valóságok,\' melyeket igazságban aligha múlhat felül valami, hacsak nem maga az — élet Ezeknek a kegyetlen igazmondóknak táborába most egy aj, geaislis író lépett; Ja-de la Vaudére. A félsemüek czimü regényével, melyben a perverz Parisnak még az eddigieknél is rikítóbb kepét adja. Amit Zola a lrFéc>adité"» ben állit, hogy pirisi anyák úotndatoaao veszik magukra a termékellenség átkát, csakhogy az anyaság gyólrelmeiiffl megszabaduljanak, azt Vaudére „A lé neműek"-ben meg általánosabb I kóoágiuk asutaija be. Megrajzolja az előkelő leányt s ki az orvosi tudománysegiUégét veszi! igénybe, bogy már míqt leány a k&yetkesaé-1
Bee. (Wlea)
rváfwkal
enervált ^í*\'*\'*,
Barea ) U;ékri;n j
lsés>sil
S 1 ára U Micaksr noil «»»»íly ,m
It a 57 a a. e. • ijwi ,
t 40 (1. a* ssenáir v
06 > aau uamtt ,
s 07 tjjal orees a
s 42 nipiMaéL ,
1 aa e t s azemély\' ,
4 u ott m á. a gjeea „
10 oa _ MtS IMily ,
s «\' os £ rsggtl vaoree ,
M n (fggd ktws ,
09 „ \' t a sseaálj ,
4 • IS • 4. s fjma e
II e - a e éji*\' nally n
s s 10 • 1*4 vsBJtsSe
II » 14 m t a fjtn ,
1 e « A s. pei .
tl a 41 m tjtyal awjatíy .
S a
- S -
„ a 03
Séea (Visa) is l»
s * H
„ 12 20
a » _ A
M 45
ZalaSiMita a Sd
rrégsikaf 4 \'Tf\' 4t
A it IU
i, ■ It
n it 17
Csáktaraja • íU
Bsnt ) 4 57
Ulékéa;« , t P
». 4 »
Vonatok indoláaa.
8 óra 47 parcaker regget nraee
___\'afraa «
« a utmMj \'
í- s. (jmi »
éfat azsaiilr "
>*n*l waaiijr • A a. (jreis • á- a, maiti. <
ijjsl Sjwjatljr \' •
rtffltil as«aiá|. \' .áélkea gyor* \' á> *■ saeaU1 \'\' •a* o<n 4 a vai/eal y 1 "(B*! sxemtif 1 * a mmily \' 4. a. es«at 1

Nagy-Kanizsa csütörtök
lM.tk.1900.
ÜKfttttM irveHal hlrdctnénf.
A nagykanizsai kir. lörvssék, mint télnkkilnyvil hatóság közhírré teszi, hogy • Zalsmeiiyei ttaa-i daaági Takarékpéatiár részvény lAraaság végre hajtaténak, Vlnczek Jóssel végrehajtást ssaavadő kistranizsni lakós elleni H8() töke. ennek 1898. október 2 >ól járó 6•/» kamatai, 6 K. 86 f. óvási 87 K. 20 f. por, 26 K. 90 f. végrehajtás keret , mi. 28 K. 70 l. árverés kérelmi, továbbá- Faiee* Lajos ttgyvéd nagykanizsai lakó* végrehajlatónak I ugyanazon végrehajtás szenvedő elleni 869 korona 16 (III. tőke, ennek 1896. azept. 15-101 járó 6\'/, kamatai, 39 K 60 f. per 16 K. 8Q f. vég- j rehajtás kérelmi, 17 K. ÍO f. árverés kérelmi, — mégis Sneff György és Perkó László kiskani- j mi iakös végrahájt sióknak a. végrehajtást sien« I vedö el\'oni 134 K. 38 f. lóké, énnek 1.6 K tőke u\'án 1807 october 14. töl járó 6•/, kamatai 1% váltddij, 18 K. 20 f. per 16 K, 30 I. végre-1 hajtás kérelmi, valamint PAvica József kiskuni-1 asai lakó* végrebajlátónab u. azon végrehajláSt szenvedő elleni 304 K. töke, ennek 1898 Aprít. | 19>lől járó 6«/0 kamatai, 6 K. 80 I. óvási 1 K. 2 /. rállódij, 10 K. 14 I. korábbi kamat 38 K.| 60 f. per, 18 korona végrehajtás kérelmi 17 K. 30 I. jelenlegi-—\' végre Lichtenstern| testvérek budipesti bej. oéa végrebajtatónak u. azon végrehajtást azonvodö eUeni 128 K. töka,t énnek 1898. jan. 18»tól járó 5% kamatai, 29, K. 90, f. per, 17 K. 30. f.~«égrehajtás kérelmi a al még felmerülendő költségek iráuti vegrelr. jtá-i ügyében fenlnevesett kir. tvénysaék területéhez; tartóié a nkanissai 2036 sz. tjkvben -f "7992 - 0; hr" a\'av Vinfb I^-ff f- ||fj" vH| Eme lolajdonául felveit s 3060 koionkiá belüli! 887—a népsorsz. hál, udvar és kert,— az 1881 ■ évi 60 l. ct. 166§»a értelmében _[I
1800. «vt aiept. hó 97. impjtkn d. e. ÍO Arakar •__l
Zala 77. azám. (O. lap.)
esen tkvi halóság biv helyiségében dr. Trlpaaá-mer Rezső, Falca Lajo?, dr. Plosszer látván éa dr; Fucbs Adolt felperesi ütfyvéd vagy helyettesei közbejöttével megtartandó nyi vános árverésen eladatni Ing.
Kikiáltási ár a leantsbb kiteli becsár.
Árverezni kívánók firtoinak a becsár 10*/.-át késapéniben vagy óvadékképes papírban a kikül? dött Jcezéhez lelenni.
Kelt N.-Kanizsa a kir. törvényszék mint tatakkönyvt- hatórtgirttr 1900. *vi jölhw= hé-14, apján, GÓZOMY kir. twéki. albiró
1900- szeptember hó 27 tD
r
ÜNNEPI ==5= 1H/1KÖNYYEK
AZ IZRAELITA ÜNNEPEKRE MAO VAR ÉS NÉMÍT FORDÍTÁSSAL mlnéMtéta /flfe IMmim A Ishéé Jitaéáakaa. Sffl? kláttlikakaa.
in/1 KÖPENYEK ír
KÖZÖNSÉOE8 .... (THALESEK)
OYAPOT- ÉS .....
SELTEM8ÖL KAPHATÓKXCQNAOYOee
választékban é8 legolcsóbban
Fiscbsl Fülöp Hqfkirnlnittúba
NdQT-KrtNIZSdN.
Állatgyógyászati dlietetlkua szar lovak, szarvasmarhák és juhpk számára
50 év úti i ttftaWrtittiBsa kussáUtt Hrtgimy, rasn
ímé-itéü ellen, > tej foljititáiára ti s Uhuik ujtltkip m , •iféatk mlfMn. — «/, lUlulya kn 1 kor. 40 fll.— »/,- | •kataly* irt 70 f. VtUii aiim«*t)miOMkU hiti -13"\' kapkati) nlulw pautabaa t« áNfaariábaa. 4_
^^íhhrirt+TT^-—"—rf
Kwlida Frrenei János
os. «a a. saxtr.aiaiy román i-s bolgár hercegi udv. szí,,
jf nagyérdemű közönség figyelmébe ajánljuk dóson felszerelt raktárunkat norinbergl, diszmfi, játék,- art és női ... blVATCZIKKEKBCIt ... —rövid- él szövött-árakban.**
laszti Tesívéfek
Nagy-Kanizsa (Twli-itai)\' *«, (lg; lilttlÉ ll|tttl-ttltlitllltl
V-j i ÓETrenJelé flrniwtiifnritnmml i»M»imi ii
Télre
aggatható csemege szőlő eladás
Szabó Borbála Márlatelepi Nzőlrtjéből
Ára kllflnkint — 60 fillér. Utárwételes küldéssel a Má-
----riatelspi állomáson.
Czim: Szabó BoPfegla Máriatelep u. p. Fonyód fűrdó-V . \' V telep.
Hirdetések
ielyéftiefc I Up kU4Wf*itU>ti
ü Magyar Mükertészek és
ii t y \\\' i Kertgazdak
Orsz. Képző- és Segélyző- Egyesülete
segély-alap javára
JKagy-Kaalna váron küzSnáége tánsogatiUikval
1900. évi szeptember hó 29-étöl október hó 2-áig tartja meg
VI. vándor kertészeti kiállítását
a »Polgári Egylet* helyiségeiben, melyre a nagyérdemű közönséget tiszteletlel meghivja
A kiállítás beosztása:
V. c.ooport, Befőttek, kaniervek. VI „ Kerti Im Ipnr euközfik VII „ FaUkola termékek.
I. enoport. Oyilm5lex9k. II. „ 1>ÍNzmIikertéHKet.
III. „ Konyhakertésiet.
IV, -—,, Szeszek, borok. A kiállítandó tárgyaknak szept. hó 25 ig a kiállítás helyiségébe kell küldve leírni postán, vasúton, vagy személyesen átadva VI, Vándorkiállítás eltumel ellátva. »PolgArI Egylet* helylaég — Kagy-Kanlua térdij nem
. u* \' fizettetik.
A kiállítás megnyitása szeptembér hó 29-én délelőtt 10 órakor. Belépti díj 1 korona, többi napokon ÍO fillér, iskolás gyermek 20 fillér.
Kívánatra bejelentó ivek kaphatók JANDA KÁROLY mü- és kereskedelmi kertész uf Nagy-Kanizsa, Sugár-uton
levó virágüzletiben. Ugyanott a kiállítási ügyekről részletes felvilágosítással is szolgálnak.
Nyomatott Fischel Fülöp taptulajdonosnál Nagy-Kanizsán 1900
A
Huszonhetedik évfolyam 78. szám
hitkMil Ttiaafcia l|lln rtMkd Fllöp kw*r-iimMililtii.
A ia*rtaasi4t*l trtokMai Mm aapaa-tiii é. ». ♦—á éra un
Ma biéwM a lap wlkii NhIn nmtkmk Riadta itMdtMiay.
KladéMraul: TlriiHilpllii rtkU FWf kftoy? tanakiéét
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN Iteienkint kétuer: vasárnap s csütörtökön.
nánarfen iui
Wn ttn . . .... II ImnA
FBém .....I únu
ütpiüm ...... I kan
SyUMr fMHnrt 10 fflláf
BMiaU«k, nluiit ■ »jt__
rraatkaaék lUd Mlap tJnjTÍwrt WWi Inlwll4.
MtmMIm Imlak tnk ia i M) hpiWuk ai.
IfTM mim m M lUlé*
Nagy-Kanizsa. 1900.
Falaiét usrksszti: hilaj lúítr SiarfcttztaUrt: XitH
Vasárnap szeptember 30.
Állás nélkül. I m<LnTt végzett munkás bujdosik fényes j otthon. A mi igazi szocializmusunk azonban
; utcáinkon kereset nélkül. j a diplomás szocíálizmus : ea—nem bir
A ki fővárosunk társadalmi életének. Ezek azután nem állhatnak oda a | fegyverekkel a munkanélküliség elten, újságai iránt érdeklődik, annak egy jó fél- Salétrom-utca sarkára, nézni a munka- Hivatalaink főnökeinek egyik legkelle-esztendeje érdeket kép tárul szeme elé a j alkalmat jelző fekete táblát s benyújtani mellesebb, legnehezebb,sokszor legkínosabb József-körut és Salétrom-utca sarkán, a | változatos szinti kérő lapokat Többnyire ellátnivalója az álláskeresők fogadása s budapesti munkakőzvetitő-ratézet táján.! fekete kabátban, cilinderrel járnak körül, kérelmeik elintézése. Taltömött hivatali
Százával tolong ott a munkátlan ember s az arra menők legtöbbje meglepetve csóválja a fejét : »Ejnye, ejnye, nem is hitte volna az ember, hogy ennyi munkanélküli munkás van minálunk !< Mert a szociális bajokkal s a társadalmi nyomorral ugy
vagyunk mint azjjjéazaég^embyr n krti u^igö hauguu luállja . tüe élni csak kcHU
jytjiJlii^MltoffW, Egy derék kis munka jelent meg a 8 azt hiszszük, hogyha a sarokról elOssük-j^p. & ^ ^ a munkaDélkiiüség » koldus-gyereket, azzal megszűnik az ut-|eIlen« s k ¥annak beBoe irva mindazoa cai koldulás.
nem munkasierződéiit, de alárendelt állást j szobák mellett egy-egy folyamodót az ajánlók keresve, megelégedve sokszor száraz ke- egész serege iparkodik bejuttatni. Felette nyeret adó kis írnoki alkalmazással, mely- nehéz ugy dönteni, hogy valakit, söt ben rendesen fele annyit keres, mint egy sokakat meg ne aérlsüok. Ha 9$—40 volgai közepes gépszerelő vagy nyomdász; mind állásra ezer a pályázó s egy-egy óvónői megannyi elkeseredett Günther, a ki ka. allralmagfig betöltéséért a Tiufrjnfltilait MtaT
mázának az akták százait keli elintéznie, teljességgel lehetetlen, hogy érdemest is ne legyenek az etatasitotlak kőzött! KQM* nőseu. mikfir nzámlalan btyalalbatl pftlyáiSKP"
_____________ j in»éuu<uy<k,~TSétyfkkef| külföldi lársadal-1 nélkül vagy kebelből töltik be as üraeo-
Pedig tán sok, százszor több ember mak a foglalkozásnélküli munkás létét désben levő állásokat van ott a nagy, tizkerületü városban, mint;enyhíteni iparkódnak: fogadók, foglalkoztatói _S az álláskeresők e tömegében részt, hinnők, & mig más államokban többnyire i mQhelyek, munkaközvetítő és biztosító-[vesutek a társadalom ö»szes oeztályaí- A. a tanulatlan munka az, melyben nagyobb J intezetek. A külföld társadalomi gondosgod-1 tönkrement földbirtokos-, az elszegényedett mértékben fordulnak elő hosszabb ideigInak elhagyottjaikról; a munkásszociábzmus bárótól ^zdve le egész a iiiunkáj soi n.unka nélkül álló exisztenciák, addig {eléri, hogy munkanélküliek ne sülyédjerielt j elégedetlen gépkezelőig, a ki szolgái állásra Mluuk áz a felette sajnos jelenség mutat- ja nyomorba. Nálunk is van már fogia 1- xágyik—Mikor—igy ösr táján megindul a knsik, hogy a tann\'!, sőt a fiéhtcA rkoztató-mühely 2s köz veti tő-intézet, cseléd hivatali élet, oda törekszik, ugy az, a ki
TAHCA.
Panaszkodunk-
fonal zkódunk hogy igy- meg ugy tan, Hogy nincs boldogéig ide lenn, 8 bus vándorlátunk Icitt a merre Tekintik, minden idegen.
[ kék papírra. Szetidképü\', csöndet ember, balavány
atccal, kuné ritkuló hajzattal.__
I_á ■éaüi iréasililuál iBib faatfelieg kozepé-
I ben üárdos Pali, irodaliut, könyököl ts síinte tnogprvá tekintettel néz él do\'gozó térsara. Benn-I lekvő azeaiekete nemeiből a hsrag tüze villog
ki. Izgatottan uivja pípiját, s mikor már kérdi belül teljes a kép abbot, hogy mint haragvó Jupiter 01 a feliegtrónnsban, alszol pajtásának\': - — No Pisla. méK most sem volt elég a munkából ? Talán azt hiszed, hogy koronás aranyérdemkeiesztet kapsz értet Szegény bolond, te!
Hajós Pista tói sem pillant az iratok közöl, hanem csak veti tovább a kék papírra a sorokat gyors, ütemben, mi közben csendes hangon mondja :
• Tudod pajtás, én iszonyodom a hátraléktól. Míg as elóttem lak vő iratokkal nem végezek, — njinlha aáz-ás teher lekildnek nyakamon.
Gflrdos Pali fölkelt, da állott a napsugár aranjozia ablak elé ts pipájából hatalmasakat szippantva, be-zélni kezdett, mintha valami nagy tömegnek szónokolt volna ki oonan.
— Ez a mi átkunk ez a rabszolga goudol-Deéutáa 6 óra félé ballag ss idő. kodás. Végezitek az elétek szabott mánkéi, mint
A törvényszéki iroda ablakán ál bágyadt a barmok, mint a gépek, türelmesen, szó nélkül, fényayel verődik be az Őszi xmpsugár. , följajdulás nélkül. Nem gondolkoztok, nem néztek Hajós Pista, irodatiszt, az iratok fölé hajlót- se jobbra, as bal. a. A barmot is, a gépel ia tan gyors St i rabén veti. a sorokai aa elülte fekvő etetni kell, jól kell lakatni valamivel, hogy dol*
Kik járjuk csüggedt füvet, tzittel A /öld nehézkes utalt, Csalódott lelkűnk\' uj reményre Alig ébreszti már a kit.
Ét mégis, mig t bus világban Két érti szic együtt dobog, Letndt, kikről oeezélni fogják : Esek igazán boldogok.
Fülöp Zsigmond.
Az anarkista.
goazanak. Ti koplaltok, a jóllakás nektek nagy .ünnepnap; de aaéri caak tiUIUlfláaa igátvakon, gondolái nélkül. Nem látjátok, kogy eaereá/roeg ezeren munkátlanul, kényelemben élnek, s6tk6> remek a hatalom arnyékábsn. Azok is csak emberek, mint mi j azokat is csak maskara teremtene aa a titkos Brö, akit Istennek nevezünk. Miért nem dolgoznak hát ? Miért úsznak ások I lü ig a bőségben, kenyetemben, mig milliók re* rejtekeinek ? £t ha már nem dolgoznak, nem verejtékei .ak: miért emelik fejőket as egekig ? — mién várják mag, minő jogon követe ik, bogy mi, a munka emberei, derékig emeljünk kalapot | éa földig hajoljunk előttük ? Hol van itt as i igazig ? Hot «as tU as a sokat emlegetett cri&iusi egjenlőség? Csak huszonnégy órára ereszthetném véremet át a ti ereitekbe, maid más világ lenne itt egyszerre. Elpusztulna a fold kerekségéről minden hatalom és elfoglalná as M m-gilUto helyet aa egyéni szabadság- Da ti tl> relmea szamarak vagytok mindannyian. Megadás-sal rágódtok a bogíncson, viszitek a terhet | rogyásig, és mert minden sátoros ünnepen jól is | laktok: még azt ia elÜtetitek magatokkal, hogy boldogok vagytok. Ssegény bolondok, ti/
Hajós Pista kirázta tollá\', letette; aa itató-j papírt végig stmiiotia írásán, uuláa elégülten | hajtogatta össze az iratokat.
— Hála Istennek I ezzel is végeztem.
Aicát boldogsággal aranyozta be a jöl vége-
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZKÓTÉSIG:
nlaÉá
Passepartout emlék-albumokat dtszfeiirateknak, táncrendeket a legfinomabb kiviteli Elvállalok továbbá képek, fotográfiák, tervek, rajzok 6s térképek cachirozását, ugy minden e szakba vágó iminkát
Elvállal és készít
ndennemü könyvkötő-munkát
%
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 78. mim (M kp)
1900. szeptember hó 9041
fítók és a kőielrőj távolból jött vendégek résts-sOJitk.
Ai előszobában 8 zslacs.y Farkasné fentei, birtokot konybnketiészeti lemelváoyti, Knpory
Járni( a kiállításhoz. A kiállítók közt xtiui őiv. S0 tnajy\' Gyuláoé (Palia), a csűr gél a 11. t a aktó k ép ez d e , akeizth^yt gasdaságí intései, Csorics 9R4or
most gondol elösrör agn, hogy dolgozzék, legyen bár iQa ugy agg, — mint az, ■
ki sgyéb keresetek üzéseulin kedvét vsta _ JH M. ____________
tette A fiiUHt oAifi* hivatali „mháha. holtj* mMttT*i ée**«m kányoshstá (fettó), lokey László (Nsgy-Rácse>, Se a.
A 8ÖKI" «unt«ü ssoMoa, noi k4pti ltnltt0 ltpek prétalt tW|W TIUD|k «|. mar igo4c (Cpij, Erd ősiBáUit, Basásr
a legkisebb embar is a mindenható hala- pslyexve. A nsgyiere® a mft-. és disikertéssel László íS.-Mihald), Konrád Agostoo, Q • n s • tatomnak egv apró porcikája, \' \' gyönyörű kiállítását foglalj* magában. A teremIb erger ödóo, Pss ty Lajos (Nagy.RécseJ éa
\' , J,, . . , .. jkőzapén Festet ioh Tasslló gróf kessthalyi; még aások kisebb nagyobb csopotttal. A bíráld
Egészségtelen átlápot mar jelenleg IS, kertésastéoek csoportja áll, a szomszédságában as j bizottság a követkexélölég alakult mag: Ma y er amelyet e fsllogis szilit és Állandóan; ipép-puaatai gazdasAg ktátliláaa, melynél kiválikljliktós,,\'elnök, bizottsági t»gok : Horváth
„ tx~___„„„„..„..„i, a hatalmas luu e nTét-e. A terem sarkain Károly, C * % t e Jőtsef, J a n d a Károly, P 0 -
pangó közgazdasági Viszonyaink közepette ■ „flnyörflen diwitik ötT. lnkey Kálmánnál! edná k Antal, F a bic k Tivadar, Vacs.fc
még áldatlanabb állapotot fog szuint. Az ÍRigJác), özv. Szalacsy Parkasné (Vente),IFerenc, Kiss Ferenc é* Bsyer Ferenc, i, országnak keleti a jellege: piac ide-j^ván, k^^ott 6 c. k,r. geo, élelmesebb államok versengésének a legkülönfélébb tsjsi, muzál, dracaenák és egyéb!ebból ax első dtj 3, A második dtj í, a
tárova s benne nem kaD lábra a valódi! dísznövények, valamint a virágok sokasága rend-, h»f®ad\'k dii 1 arany volt ElekGeza t darab taigya s Denne nem Kap tanra a vatoat i tQ) ^ k aranyat adott a tegssebb gyü.stHwc.oport dga-
nagy-ipar ós nagy-kereskedelem, mert min(be(j nari károly óksnizvai\' váro<i kerté*z, "»*ra. az egyesület dijai a kóv$ikay«k: Araay denkiben elvész a szabad keresetek utániípelargomái. (érem, nagy ezüst, ezüsr és broaa.ére*;
.. . . . .___4„„.,<i, A virágkötészet (kossoruk és csokrok)! fcserő, s elismerökiáibiási oki. Az omépiga.-
vágy s fokozódik az óhaj, a kormányzókj^ remeke« 4,|1(oU4k kilAgzta1o, Bája> Jandllj\' 1daság kiállttása, mely bisooyáraa híJső dijak
zsámolyává, vagy annak egy sarkszögévé Károly és Fsbick Tivadar nagykanizsai müker-1 vifa volna el, versenyen kívül élit. A
léazek. A karzaton Ni emeli W. F. (Teme«-jblr4,<J bisoitság a kővetkező dijakat ítélte meg :
vár) fenyői nyertek elhelyezést. Mauthner! Egyesületi dt szqH evelet nyert-Ödön mag kereskedő egy óriást képpel duzttette j |rMtetiea Tassilo gnff uradalmi kertészete Kesst-a termet, mely telepét .utaija. Ugyanezt «J hetyfnt,sö diját J os. és kir. aranyai nagyteremben van Borváth Károly szeged.jN;etwbe Qnsi(Ay keszthelyi.uradalmi ©kertész kereskedelmi kertész vtr»gb«gymáinak ktálhtása,; kapIa mag. tr, Dy <rm,t : Jaufft Karoly\' S c h ó n h a r z Izidor Budapesirf. pedig xöldses Mauthner ödón (Bpest), Ntemetz W. t* F. (IV és gyQmölu metélő eszköieit mutatja be. A ie- me3V&r)> Fablclí Tivadar, e<l<i érmet : remtBMpén. ii- ugynevezeU kiialy-ctopoitbsuy^p (Sorok-üjfatu), Bedaan Karoty 0 lalsége mellszobra van elhelyezve. \'(ft-Kirtiu).-Hnrrtth Wnmtv rSxzmű, fcMDÖSI
HSBg teremben van a gyümölcs és kerti
lesni.
Az i^u Magyarországnak, a melynek egy-egy csapata ilyenkor indul neki az élei küzdelmeinek, ez lenne legnagyobb leiadata: megtömi az óriási közönyt az ipar és ke reskedelem iránt, s szüleik legszebb kötelességet teljesítenek, ha nem engedik (ej-lödft Wkftkbeu lábrakapnra

vágyát.
Kertészeti kiállítás.
yetemonyek kiállrtása, Qzv.^S s a 1 a c a y E ar. dasági ia(uoUz«t. «mt«ú> álM«mtóké{mde^4akey jlasné kiáltitása leggazdagabb, mert íemoaak Usxló (Nagy-Rece), Szalac.y Farkasné 1 Vente) j gyümölcs és konyha- vetemenyekel óel fal. | és enuek kertéste Uayer Ferenci é«, é. kir. i hasemjuindennteB iKnet italokra ts kiterjed.; artavat, Csorics Sáodorf^irtdó., Inkey Kalmaooé Az ujnépt gazdaság s sokféle burgonya tejjal [Rjgyae), ás kertésze Vaszsk Ferenc 2drb. aranyat;
leJCé■ Ia hiinal Aiítnbűt ntnknlniinAn AAllaK t*jl).i fe ... ■ . . .
köti le figyelmünket, netatkiilönben tcruidivéíiyéivéi.
egyéb kerti elismerő oklevelet
herceg Salkovasky Viktor, Poledaak Antal, SzU«a-koff Henrik, Somogyi tiyuláné, (Paiíitt) L«mp«k János pusstauiDépiuradalmiker ás<, Parc-ettc< Ottómé (Pallin),Krozió Li|os (Zsarnó) Kuurad Ágost0a; k iálli tálai A~rm »< ;
Höcs Boldizsár (Garabone)5 Tahin Mihaty (öa-lambok), azonkívül Elek (>eaa által adomáayoaott
(héiuiU\'tttr bogy iparosatok, stveve kertészeinket, kik tgazap Megyéri Lajos (Siótok). Pesti Lajo" (N&gy-
A Magyar Mükertészek és Kertgazdák Orsz.j Mauthner Ödön tárlata a terem egyik Képsó- ás Segélyxö Egyesülete VI. vándor ker- egész oldalhosszát foglalja el és igazán elisice-téeseü kiállítását ez érben Nagykanizsán ren- réssel keil adóznunk ezen cégnek, hogy nem
dezle. ---------------------------\'kímélve átdoxnlot,a vidéki közönségnek e«>dag
A kiil itás i. .16 28-én btíIi mén, de a>ár .tűrlslh*" hemiitatja világhiriV magvait, tertnélvé-megefőzfí napon hatalmasan viharágyusolt Kiss, nyanek hü másolatát ét a kerti éá ipareszküzök Fetenc, a Mauthner Ödóo cég képviselője, sokaságát. £ helyen sajnálattal jegyezzük meg, -as—addig—legjobbnak bizonyult "
vibarágyuvat, mety S~PoIgári Egylet kertjében kileltek magukért, meg egy szeget sem állítottak géjáej, Malatinszky Ferenc GZala-Crtny) Smspar
volt feiállítvs. ___:-ki. A gygiiiőlcskiállifás igaa gssdag. RssdhivM EhJöái Uá tntne, Killer Henrikne. Katód
May e r Miklós ax országos egyesület elnöke nemes fajú almákat és körtéket állítottak ki F e * - Mátyás (Galambok), Keller János, Verboveea
Szegedről és J a n d a Károly nagykanizsai mű teli eh Tassiló gróf keszthelyi kertessete. pere0C) ialakoppányi gasd. ismétlő iskola kaptak, kertész renkivüli tevékenységet fejtettek ki, hogy Tahin Mihály galamboki szőlősgazda nemcsak
a Polgári-Egylet emeleti termeiben könnyen át- szőlőjével, hanem kürtéivel és almáival is A látogatottság igén élénk és minden látogató tekinthető és Ízléses módon elhelyezzék a kiál- (eltűnési kelt. Hüci] ^ik^kf^^aiif\'inmd\'ryitTa!*
Sanmbatoo délelőtti 10 órakor a viharágya Parosetics Ottóné (Pallin) befőttjei és rózsái í
őt hatalmas lövése jeleita s kiállítás megnyíltát, j rendkívül szépek, llj. M e gy a r i Lajos müker- -—
ez volt az egyedüli üdvözlés is, melyben a kiát-\'tés< (Siótok) igen finom és soktaju szőlővel |
zett munka tudata, (iárdos Pali szónoklatából;omianék vagy — atai valószínűbb — azok rom" nem gondolod, bogy a hivatalos órákon tut ia csak aiig hallott valamit. Már megszokta a lár- botoák stét, akikkel lölépittetoéd. Sohasem érik!szivou. est a komisz levegőt, ahol még 4 ho t-más anarki-iát: mert csak igy nevezték a biva- \'el a< emberek azt a iökálete<séget, hogy e világon jzád hasonló lelkek ia rabszolga-gond \'lkodá-talban. Mig az szónokolt, ö rendesen elvégezte a le, egyéni saabadságról alkotott esimeíd ér- soakka lesznek... Látod est a csomó hátralékot ? dolgát. {vényesüibessenek. Egyenlők nem labetünk soha, Aa en nyak&mou nem tog mázsás teher gya*
(iárdos l\'ah mo-t oda áUótt társa iró-ssitslaj mert nem születtünk egyenlökül. Ai egyén bol-. nam ülnt. elé és zonyoa arccal nézett annak megelégedéstől I donsása pedig mindig attól tügg, hogy megia-: Óssseu«apia aa iratcsomót, azután elhagyták ragyogó szemeibe. 1 lálja-e a maga helyét ott, ahová őt sors* he-,az irodái.
— Perszf, most boldog vagy ugy-e? I lyezte. Az egyén elégedetlensége sohasem ( * , \'
— Amilyen csak egy megelégedett emberíteremt változást, de boldogtslanná teszi magát! Tizenkettőt vert aa óra éjfélre
lehet az elégedetlent A tömegek elégedetlea»égr A vidéki város bázaiqak ablakai miutl sóté-
— Siereucsétlen ! Mint családos ember, igy\' esetleg teremlhes változást, do a vallomások sem lek voltak. Csak egy-egy vendeglőbőt, ká\'é-besz^\'sz ? Hisz1 ti családos irodatisztek Valameny- biztosítanak boldogságot sem a tömegeknek, hásból hallatszott ki aa ott maradt tivora,. 4Ók nyien nyomtirogtok. Nekem azt ne mondd, bogy sem a^ egyéneknek. Erőszak sohasem rakott [ rekedtes bangia s egy-két álmon cigány hegsebből s- csekély fizetésből megélhettek. Az csak fészkei a békés megelégedésnek, ami legerősebb dQjánek társat cinbogása,
mese, hazugig! fin magam\' vagyok, és csak őre a boldogságnak. ! — Hé, konyakot idei — dörögte (iárdos Palt
nagy ügygyei bajjal tudotu ugy beosztani, hogy{ Gárdos nagyol kacagott és izgatottan verte a Központi kávéháznak egyik jól megöntözött mindenre Jusson. És ti, mint osaládos erabe , ki pipájából a hamut. már«ány-asatalától.
rek, tudnátok belőle megélni negyed-ötödmaga- — Mondhatom, hogy nagy bölcselkedő vagy j Valamelyik elásott - pajtása bólintgatott meU tokkal ? Ilyet nekem ne meséljen senki. Ez 1; Ajánlok. 4n neked, édes fiam, valami jó dolgot, lette.. Szemeit már csak télig bírta fótnyilani A
Foglald könyvbe ezeket a te bámulatosan bölos viraaintája végével tehetetlenül küxkíidí\'tt aa gondolataidal. ird tölijé oimül.- »M a m e 1 u k orra hegye körül; nem birta a szájába váani. bölcselet," írasd alá az ország valamennyi Teljesen elkészült állapotban volt Eg,.. e.yst esztendő alatt. Az ax állapot, a mit ti megelége- törvényszékének irodatisztjeiVel és küldd fel as bólintott Gárdos Pali telé, ás nyálzó ajrVáa kst-désfil sugalaaztok magatokba, nem más, mint a igazságügyminiuteriumba. Ott majd kí/ogják j tászakadt a sió, ahogy dünnyögte: gazdák által jól idomított birkák ostoba türelme. |nyomatni és szétküldik - a lizatéeemeléat sürgető] — Igaz...igazad van p^jláa,\' Mondd, hogy nincs igazain 1 hivatalnokoknak Ks ti spirituszba való slége- j * — Igyál I — mondta naki liiidos és feléje
Hajós Pista jól ismertekarlár»át, a .1 ár mas dettek halhatatlanokká lesztek...a<4üleilekkel. !tolta a konyakos kupioát aaarkistát;" tndla, bogy nem tanácsos, Gárdos sarokba dobta pipáját es mereven| As atyafi fölemelte, valahogy kocintott is, vele vitába keveredni ;• azért bál V\'*** »á- r*"" Hsjósrs, Fp\'Mtltet fér1 t^Hr ^ ;fölhajtotta a konyakot, melynek tel* «
hassal siklott el a vila elől. \'—~~ "j, 1 szelíden mosolyogva vette le a szegről kalap* I ajka közül vissisömlötl és mellére csorgott le.
— Tudod édes Palim, a te világod nem el ját, botja btán nyúlt és indulni készüh. I — Le vele I le vele! — ordította ás útötts
világra való. Ha ma fölállítanád, holnap Ocsse-\' -r- Haza méssz ? Várj, én is megyek. Csak láz asztalt.
fizetés csak valamivel jobb a koldus-alamizsná* nál; de semmiesette sem több, mert ha koldul* nátok, okvetetlenül többet szednétek össze egy
Nagy-Kanissa vasárnap
Zala 78 szám (8. kp.)
1900. szeptember bd 3(Hn
HIB1E.
- »>m«l)! ktr. Batthyány Irán gró\', a BaHhyány Straiimann hercegi bitbizomáoy arad<Imáinak gondnoka f. bó 26-án 6i í7-éo váratunk bsn id&cSit ■ nagyksnissai uradalom megtekintésére. Kíséretében voltak E.rffdic\'s Ferenc kir. laoácaot, uradalmi jogigiizgatő Molnár István jószáglelügyeő
- IiUInb. Harminc óv előtt érint 20 évet fiatal ember lépett Snroty Qés* a\'Déli
_ Elraendy (Ka\'a Pál), lapunk - munkatárss, k ejysleles Tmttket tipolta ,7a -I o * o a « x a " szerzője : Tóth Edéoak nővérétől. — A „ Z a I a • egyik utóbbi számában Megjeleni („Ssinésskotzora b t a n i-i-ő k nsk ■ cimll cikkei elküldte munkatársunk f»!« boldogult költő nővérének, fejes Lászlóné, tzül. Tóth Teréz úrnőnek Putnpkra. — A jótá. gos uratstony, Tóth Ede koszomból szedeti vi-ráKot, — átkötve a le edheteilen író gyászlátyo-lával, — küldte emlékül a szülőház fénytépevel
Vasul tz» gálaiaba és folyó hó 27-én mini fel\' - együtt uiuntaiárinnknak Langvizre, a kivetkező Igyeió, lorgalmi ellenőr ünnepeltetett Nagy-{torok kiaéretében
Kámzsán. Aa ünnepséget úgyszólván r»<tOnözték | a Dili Vaaut helyben állotaáso\'ó hivatalnokai, dacát a ennek tSbb vendég érkezeit Szombathely, Zákány, Csáktornya, Marák irály é» más állotná-j tokról. Szerdán esté tartották a vakolások a I nagykaniiaai íllomás étiemében a közn/eretetbeu jubiláló íe ügyelő tiszteletére rendezett bankettet, melyén résztvetlek az Ssszea vasuii tisztek, az oeztálymérnökstg éa lütőbás hivatalnokai s a vidéki sendégek. A. családot hivHiaJnokok neje-1 ikkeí jelenlék meg, mi a bankett ünnepélye;. sz mezetéi még inkább eroeíte. A jubilánst lalíd péaekor .elkea éljen létté\'. nejét pedig gyönyörű csokorra1 fogadták. Csakhamar megeredtek a j jókivínafokat tolmácsoló tisztek-íSr Mtfrtehöj S r a u >l Samu ellenőr emelt poharat, g jubilánst melegen köszöntve ; ugyancsak az i
■ .Tisztelt uram I Engem a „Zala" újság és nagybecsű Jevrle igen megiepeil. Megméihetel-len az a szeretet és tis/telet, amit ön gyónyörd levelében elhunyt fivér tn iránt kifejez. Kö\' Hzönöm ! El fogom tenni kedves levelét á\' többiekhez. Beasenyey Ferenc országgyűlési képviselő ia igeu szép levelet irt. Temesvárról; Csendes Aráimban előveszem őket és igy társalgóm önökkel. Ede, babéi- és mohako*zo-mjából küldők emléket. Ha Szántó József tanár uramhoz indol -Rozsnyóra, nézzen aiegj SöHEit is Puiooltoo. Igén szívesen látom, mint az elbnnyt iga/, őszintén sserető barátját. — Áldja meg ax Isten a .Zala" ojtágo1, 8ut éa
luludazukltT. gklk Tgth Rdo mn~<-*-> gulik a feledés toogorébi elmerülni, — linzent
gmC!!^,..."*rrto>wrMtiliM araik— Cziokolán
Disznók holnfp iz kDomáson, a bován Ont is várom. En nem mehetek, mert a személyvonat aem azállit ökröket Marvasmarha ára emtlkei ett, — készüljön. Ha ökörre van ssflk-•ége, gondoljon ream,
Bőrle.
A sOrgöay e ég rövid éa velő* volt. Kropa-"sek megértette beőle azt, a mit értenie kellett, erreaztan a kővetkező sürgönynyel válaaaolt: Bőrös disznókereskedő
Soroksáron.\'
Ea vesztegzár miatt nem mehetek, mert itt serté«vész van. Ökörre sürgőt ixükséfrm vaívjűt-jön Öd azonnal.
Kropaotak.
— Nealeld láaemsiler — él. Mikor a fecskék tlvoztakor Nenfeld Béla táncmester nem érkezett meg és helyette R e c h n i 11 József nyitott városunkba, azon hír kelt -xárnyra, hágj N a.o f e I d meghalt Berlinben és azért nem w adhat életjelt magáról. Szwbeaztőségörrlr-hös tegnap sala távirat érkezett jferliabdl, »#ly-bűi megtudiuk, hogy .Neufeid nemcsak jól érti magát, hanem szándéka ia ide jöani, mely szándékától azonban el fog állani, mert tudattak . vele, bogy Rechsits már javában- működik.
BleewM. Pulyii bó 31-áB á vánnbsi*
és "családjinak szóllak P il 1 i I z üyula á lomás-föaők éa Wittenberg Ignic fölőházi főnök fetkönOctőt A jubiláns .meleg rzaraUbaalejezte ki a nem vart ovációért köizöne ét ét éllelfet neflélétllélél. LeirbátáfTiit\' lelkesedes Elérte azon kedves jelenetet, midőn a jubiláns leánya\', Pu is mer I.-nre mérnők neje, ékes szavukban tötoátHUajztáu Érzelmen Ase*t folyamában számos üdvözlő-távirat érkezeti. A -legjobb ban-gniatban késő éjjeli órákig egyfitt maradt az ünnep 0 társaság:
— **sroaltáa. Wataerntann Antal—vttsi esi—illetőségű,
az Hetevel t.7et«it1 "tal<Uu ^ nOt mBy öca rövid arany láqe-«-»lé«vei fizetett l , <w<Melt.^elhivatik a «egtálálő, hogy azt
a léinek leendő áiadáa végett a reodőrkapitány* Ihtvaialuál adja át, hul a tuUjÜöitoi sIUl íltí | jutalomban réazesfil.
Egy áaeaénvebb ftldmivea felró hő 15-aa -■ ■■ » -■ - i\'J-- " " H-
uagykaaizsii—lény-\' belögymimszteri engedély-
képéax, veze\'éknevét lyel ,Vértea*-rn mayyarbDilotla.
— Megbolondultál ? <— szólt öíírdos Haragosan fizetett. Karon lofta az elázott a kávéhátból;
meg értük t
_SzivbíLMi&li^
Patook, 1900. szept. U.
Igaz híve. . — r----- -, , c . ..
^ Lánlóné, szili.: Tóth T^fe^^fS^tS
-- ügy ■zluigaigal6val Ueveaehb. I lísröl Móló járlatl le»ei voll, a Korona vendejK A M agy a r H i r 1 a p-ban olvasank a Jtö- i Caengeruutca traf-fáíe bolt közötti utkőzbeír veike/őket. J elveszitHte. Felbiva\'ik i bec«ül»tfs ineguláló.
.Bagi Gyula, aki öt évig volt a miskolczi bogy Et a rwdőrkapitányi hivtlalnái, hol réaz^-xainhaz lőrendezöje, egy i* előtt taintáraula- l-re kellő jutalom butoaitva van, adja at.
tot azervezttt nagy ambioioval a áldotat -- A flaavaj- Hilrlap jelenti, hogy Jókai
készséggel kezdte meg működését. Törekvését Mör Mikszáth Kálmán, Bródy Sándor, Űársony
azonban aem koronázta aiker, ----- — — ~
—vagyouától és illuziottót~
most
el Hajós Pnta lakása
gersBoz, üsorg*" Ohae\', ftmthr
— Hsf, v. „, , Zo-a, íf arcél Pre.oat, Eidder Haggard, Leo Tot-gazerződött; még pedig Kiss Pál társulásához gloj egv-egy kötet uj regényét, tehát üa kötet Nagv-őecakerekre: _ _ regényt kapnak elöhzetői karác-ooyi ajándékai
E bír minket kanizsaiakat közvetlenül érdé-1 JMcn ingy(,B( azot L $ , kik félérre előkel; meit- tudvalevőleg B a g l Gyula kapta {izaitiek. A negyedövés el\'ilizétő öt kötetet kap a meg a hat&Sgi fztniengedSIyt az Őszi azraonra,| regenyeltből. A ki pedig hónapról. kMapcn kfiU ** * ttl,Bl»tgak °lt>ib« l»*a már i\'tlakelleue dl Vaa elülizetéai dijat, annak két kötet re-cipeltejleum. \\ lökapitány már értesítette volt LÍIiy, kald a kerácaonyt megelőző napokban, az ez idő nerint meg Körmenden működő igazga- legkésőbb d^cz mber M-ikáig a <Magyar HirUp>
Bet\' kiadóhivatala. tzio-|
— A uaaUrktké|éa gyégflláM Aa - .Ugocsa\' cimü lapban Bocakay Sámuel rv. rrt
- UJ veadéglfa. A Po\'gán Egylet ven-||elke,r házi fjer- ,j|B| t »,amárköáö|éa eh Gyula előnyöaen i»®ert i „nU>f.4iára A recept| me|yet hír szerint már
azakavatottsfiga éa ,ötba.ör sikerei alkalmasuk, így atol: Vegyünk bogy ezen)M rtllérert nalialínt a gyógytárban ea eaU lefekvés előtt a szarnék lelet tegjttk p\'iáaaiütr*
Itó, hogy a „Magyar Hírlap" lenti híre i felel a valóságnak, . Illetve, hogy i tánnla\'At Irlotzlans.
cimborát es vezette ki haza felé.
Uijok ott vezeteit mellett.
Gárdos megállott kivé. Az éjszakai csendben mintha gyermeksiráa hallatszott volna. Utána meg mintha vaiabonnan .
nagy magasból, talán a mennyből rezgeti volna | déglőjét M á I o v e t» íe valami attheri zene, valami édes dallam _a | vendéglős »elle át, kinek szférák zenéjéből: elbnvőlőn ringott körülötte t i lehetötége lúláUat nyújt arra nézve, csendesen elhaló altató dal. -. j, \' ! vendéglői helyiséget isméi meg fogja kedvelni a
A cimbora feje nyaklóit-előre, hátra, a ba.! közönség. Ugy a ttoba magtelik füsttel s a maradványt
bir Gárdos krményen tartotta, kegyetlenül bii-j _ K««ály»H belané* Nagv-Kaniztán > | kiöatbet|ük\' Ebben a füstben inaradjou a ba\'tg között a lehéaledé* töltényét el és aszal a| vflrbenv é. ksnyaVö erőaen lellépeU,
Ml MM. ... \' . . " . ...
terjedt, hogy
tízezer métermázsás levegö^xzloppal; ami aza kadatlaonl a föld középpontja leié nyomkodta anarEíafa etza^kkel megtömö\'t fejét.
Gárdos szánalommal éa undorral nézte a dülöngő cimborá\'. Féléj zakán át tartotta borral éá ao&rkisla eszmékkel. Feléjtzakán át e<~> k&döiött ez a pípoiya ember az 0 eszméinek igazságára. Eéléjs/aiEáq át hangoztat fa,.hogy a hivatalnokok
főleg az előbbi oly annyira lerjeai, nogy az fgénzségüéyi bízottság folyó bó 27-éa dr. S ti keres Jóta>f elnöklétével ülést tanotl, melybenj at üggyel loglalko\'ott. A bizottság elhatározta, hogy az eemí iskolák és as ói ódák I nyolc napi szünetelését fogja a váioai\' UoáC\'nak, illetve Iskolai gondnoki\'ágtmk java*; roloL -Még ezen határoaat meghozatala előtt a Kiadtdáevelő Egyesület elnöksége^ i\' belvárosi | ító 10-ig elrendelte^ A ká-
ét goodozftjs, E tő éjjel már felényit tea log köhögni a beteg a ea a kObAgéa sem oly kiaaó ■ár. Sok esetbea ez aa egyaaeri (ftatcüéa ele* geodő. Ha még köhögne a gyermek, a második estén íamételm kell a lüatoMat. Nem volt még eaát rá, hogy barmadaaor is taÜkaég lett volaa a lOatölásra. mert a gyermek kigyógyult a bajbtí1. Különben est a start néln\'tny érrel esa-13tl dr,özvegyi Furenc volt csapi kúr-áa pálya, orvos rendelte a lelkész cselédjének. Ha a aaer csakugyan beválnék, kétaéftetenül sok fogadná
Pista lakáaa előtt. — mondta
ntwoJgák, boldogtalanok ; hogy i _
caak félénk rabatolgák módjára izialelik, hatod- ö\'Tódák""bezárttit T
[ák * merelégedettet. Vtjjoo mi marad meg srelid btfolyávu, ellenben a rörhéoynek I báláváí est a receptet
lelkében holnapig/I ^ már három gyermek esett áldozalál. > i "mk BaáapetM Mint jó
— Hot vágyónk ? Ue / t- molyogia a ctm- i hivő muzulmánok a peraaák szeszesitalokat nem
— fJfirgöuyslilaa. A budapesti környék \\ ítzatk a igy \' az udvari ebéden a pontsa sah éa
két falójában csendesen éldegélnek Bőrös disznó; kísérete csak .Kristály* Szent lakácsíürdői hegyj-kereskedff éa Kropaoiak marhakareakadő. A i torrts ásváeyviaet itta. Ex azonban igea jól moltkoribaa megbeszélték t gymáa kőzött, bogy as izlett nekik és a díszes Hungária axáljóbab, ahol X városban tartandó vásárra együtt fogaik bodapesti Urtáikodatak akti laktak, aam kiváatak , utaxbi és azért as állomáson találkát adtak agy-jmaa vizet, roiot a melyet aa udvari ebéden meg-
Gárdoe haragosan markolta mag a lehetet- aáanak Bőrös disznókat, Krepaetek meg ssar-; ismertek, A Hungária szálloda igazgatóját Bur* len ember karját sa fogai kCsWl aziszegte: vasstarháktt óhajtott vásárolni. Á kitűzőit napjger arat, Emfna Sultanc Sadraíam nagyvasét
— Gazember I léléjszakán át hasadtál I eljölt és. ekkor hirtelen mint derült égből a| megbízta, hogy a &t. Lakáctflrdő katvállaialniL Aztán indttfatosan cipelte magával hasafelé ivilkmesapás é. késik Börtatöl agy sürgöny, mely egy nagyobb.Jtüldemény Kristály áavánfvk*
a haiog tasitványt.__- J- iakoaikos tövidtiggel a tövetkezóket jelenti; megrandtljtn. t
bora.,..
— Hajós Gárdos.
— Pi,ta ?,. Hajót? Hete ?.T.bo]dog ember... Jó feleség ..édes otthon... Boldog embér...Düny> nyögte a résseg cimbora.
Nagy-Kanissa vasárnap
Zala 78. szám. (4. lap).
1900. szeptember hó 30-an.
- KMalelá álTfrsk Ust as idegen nyelvekben. Ltkás Kősség hál.
folytatják sást Ve
a lam-\'s*ut-utca 8IÍI—3
Snrkewtoi finnetek.
— S. Z. Sem a vers, sem s próza nem kö sőlhető. A vers főleg ezért neiq,; mert a személy-kultusit ilyen formában még nőkkel uemben sem tartjuk rslami kiválóbb ok nélkfil megengedhetőnek, »\'
— Langviz. Kúezönjük. Az igért és nagyon érdekesnek igérkeső tárca-sorozatot nagy érdek-, lődésset várjuk. Üdvözlet.
— Többnek. Inkább cssk prósát I Türelmes olvasó közönségünk nevében is mondjak : cssk verset ne!
— L. K. A néhai lengyeltóti pap födöste föl már azt az igazságot, hogy: „van eszs a sia> márnák !*\'
— K. J. Budapaat. A beküldött költemények meg lógnak jelenni.
Osar&oL
. — Jól van; majd passizt \'eszek a vár oshé-zánál.
A mi királyfink hamarább ért a hivatalba Nsgy bálálkodás közt valamit csúsztatott a biró kaséba.
— Ügy-e a Javamra ItélT
A muszka főbíró oda fordult a később érkssstt
káros atyafi felé.
— Takarodjál, förmedt reá, ea az ember kielégített téged. Ha mukkanni mersz, megken* csukáz tatlak!
A szegény s«omóruan hajtotta le fejét, tudta, hogy ha minden igaza mellett csak-ejjy szót szól is, bál ellátják alaposan a kilenc águ s\'zij-ostorral. Menekült\' is a hivaialbúl, a királyfi csak a szomszédos utca sarkán érte ufoL
—Tárj atyafi, valamit mondanék I Itt a pénzed Neked adom sz ijedtség fejében.
Ai az Ágrólszakadt mnszka megragadta a mi királyfiunk keaét; megcsókolta és két kövér könycsepp is csöppeni a jóságos királyfi kesére. Csak annyit, mondott:
— Nem ismerlek; de Aldfj\'on meg a jó Isten [ Legyenek boldogok a te biveid, te áldoJl szivü ember.
Mikor elváltak, éppen akkor robogott arra égy aranyos bintó.
— Felséges atyám I
— .Édes fiam, te végy ?
,— F,n volnék kedves, öszbeborult atyám I
A mi jó királyunk szivérs ölelte a királyfit nagysokárs kérdezte töie:
— Miért is járod édes fiam, est a széles
Rege a magyar királyasszonyról, meg a királyfiról.
~ Irta: Körmandy Pál.
— Ilmmn megllHam.-faogyaz tgazságotlánul-\'
Az az édes jóság meghalt. Elsiratta az én kis községem picike harangja ié; elsiratta uemserer sírt még a virág is: harmatkönyben úszott s napsugár, mikor ragyogva végig tekintelt Magyarországon... —-——
mányosom felséges atyám,
— És itt mit tapasztaltál ?
— Muszkáországban mindakét lábára sántít sz igazság:
" — Látod,... látod !..: Jöjj haza fiam. Felséges
anyád nyugat felé keres fiy^bMii___U IkiiijOfanTfár
még ksial isié jftttom. Jó maityarjáiit mennyire várnak! Meg Sfeg is vagyok már édes fiam. penzióba akarok menni: nagy teher sz uralkodási
a cikkek p^ig nemcsak aat magyarázzák meg, milyen a divatos toileite, hanem hogy ^tkep lehel ast ép oly elegánsan s mágia olésón előállítani részben a lap kittaö szabásmintái nyomán, részint a szerkesztőségnek válaszoknak való vagy ténylegee segítsége nyomán. — Bőven vannak a lapban a sssbásrs, divatos késimunkákra, lakásberendezésre, azépítéezetre, háztartásra, társaséletre vonatkozó cikkek. — Illus-trált regényei is már aa első évMyamtót kezdve kedvelt olvasmányai a közönségnek. A .Párisi Divat" előfizetési ára egy évre lő kor., félévre 8 kor., negyedévre 4 kor. A „Peati Hírlap" politikái napilappal együtt egy negyedévre 9 kor.
EBfcDETl VÉGRENDELET., Sároai Sára* Sándor" nyugalmazott hivatalnok végrendeletét a budapesti törvényszéknél a napokban hirdették ki. A végrendelet szóróbszóraigy hangzott : Vagyonomat, amely a kereskedelmi bank aczél* szobájában van elhelyezve, hat gyermekemre hagyom. Hogy er a vagyon miből áll, azt Léeőbb tudják meg. Ekkor győződnek meg arról is, hogy jiivendö boldogságukról fényssen guadoakodtan. * A < örökösök a. kihirdetés más mihamar a-Kereskedelmi Bankhoz lordultak, hogy atyjuk nak az acsélszóbá egyik szekrényében őrző örökségét kézhez kaphassák, a mi meg a történt. Ugy-e. hogy miből állt aa aa v örökség ? Hat darab nyugtából. Minden egyes nyugta arról szólt, hogy Sárosi Sáros Sándor ötven esztsndőre előfizetett a Mátyás Diákra, a legvígabb magyar élclapra. A gyermekek, mikor megértették a dolgot, örvendve kiáltottak föl : liMisk as ~Botdog aágaak esztendőre biztosítva van. „ , Mindenhez teisssük még hogy a Mátyáa Diák kiadóhivatala Budapesten, Ssrkantyus-utca 3. szám slstt van s bogy a Mátyáa Diákra rövidebb időre is elfi lehet fizetni. Negyedévre aa elOfisa tésa ár 8 korona. Mutatvágyuámot_is kClld a
ötven hozzá
— Lássa uram, ezért volt ősz királyunk a
. s . „ .. . . ___—határon akkoriban: s csak azután ment a mnszka-
lj"\'lii jf \\ ^nlln nd, mu látogatóba. e5 a, igaz törtenete a
botorkát « favágl helyre & két marokra fogta j do, iak.., A tJbbit m4r röviden elmondhatom, a fejssét... Azutáu megint leeresztette. uu a királyfi muualfeé Svfrfcomfténak. veti?
,p -Dram csulíá telt. bénáitokét a uitiret—
i^TJSr^lí^ országon, de nem hitt neki.Oda ,"szólt azegy.k
meghalt
az osztrák határon. Hallotta, hogy"kong a harang
ÉM utfeS^S : =,édL°í: . - Megpirosodik a lekete zászU egy-két nap ■ a glfj.lt
megcsendültek a magyar barang
német, hogy alatt. qem sokára Gödöllőn lesz g Lalaéges Id-
8 c\'á"4rné-. /*thl™I láljásHiuny. A lájdslom kftnye azőrZ harmat-roa is. Bíró/ „íi.„,,l _„ ,„„„„,, „„l.
Ttíiti a«i<tt«ii
Vonatok érkeséte.
arcokkal, iekeie zászlókkal találkozott hasa-jövet. Itthon meg azt mondták neki: me gh.alt a az er et e tt királyné!
Csak csóválta a sógorom fejét, mikor belépett hozzám.
— Sógor, már megint ssomoritja a német a magyart. Nyakra»före hirdeti, bogy meghalt az \' lee királynénk... Nekem bigyjen sógor, ez a
jává változik majd a magyarok szemében.
— így mondta a sógorom ; hiszek a szavának: hazudni nem szokott soha... igaz szivéből bessél mindig ..
...És azóta hűségesen várja a jó Fricz Pali bátyó, meg az én kis községem az édes király* ióság él! Elmondták a jó királyfiról is\'t hogy i ímonyl me« » királyfit... Majd megizenik, ou-igy, meg ugy: ekkor halt meg, akkor temettek l*1\' messze óidröl, hogy mikor érnek hasa.
Örömkönnyel öntözzük az utat, hubL-duiljék
Pali bácsi ?
öntözzük az virág a léptük nyomán..
.Magyarok jóságos Istene I csodatevő jóságoddal ? ! — Add nekünk! I...
X.
hol ta vissza
késel őket
Baáapeat
Héra (Wtaa)
e.-kcwssm Frá|ackaf
(SlkMraya Bau-ea ) Uj*k*ajrra )
Hudaprsl
éa meg sincs igazuk
— Honnét tudja ezt a sógora, A* újságok mást mondanak.
— As újság sem mindenttudó; mi jobban tudjuk. Felséges királyunkról is azt írták, cssk látogatóba ment a muszka császárhoz a múlt Ivekben. Ez sem állta|jó királyfit aki kereste, ment tanulmányozni. Már félvilágot bejárta, mikor Muszkaországba év- Innét irt haza, Budára -Felséges, jó Atyám I Itt vagyok édes hszám
határához közel, a muszka igazságot tanúimé* — PÁRISI DIVAT. A asép hölgyek szebbek
nyozum... Rudolf" ---------- la csnOyák viszont csunyábbsk sohasem leheltea
Mikor ösz királyunk a leVelel megkapta,.talán, mint most, mikor az öltözködés divat). befogatott wt aranyos hintóba és elhajtatott a a mostani ezme- és szingszdsg, néha valóságga mna*ka városka leié. A királyfiunk már régebben I jelmezszerű irányt követi. De az, hogy valakinek ott lakolt, s szegényes ruhába öllösve jártakéit\' külsejére igazán előnyösen vagy hátrányosan .
polgártól | hat-e ez a divat, azt kizárólag\' csakis ss dönti » elhitetni, j el, jó divatlapja van-e valakinek vagy sem. — t\'aáitaraja tehenet, A bécsi ée\'berlini lapok mind nehézkesék ahhoz | eam ) Másnapra | isiés tekintetében, hogy est az uj irányt követ-1 Gyékényen > ■>érte s másik felét kifizetni. Az atyafi elmem a bessék, .a Párisi Divat a*\' amely aiménak iga-1 » királyfihoz a kővetkező napon.ée kérje a pen\'izán megielelöleg a francia lőváros hölgyeinek) zcf..\'.. i j öltözködési titkaiba avatja a magyar hólgy-
— Én nem iartozom nekud — szólt líudujl, -közönséget; kezükl>,;n adva nekik a siker min-— megfizettem az egészet- Pörölj, ha kedved den titkának knlcsát. Mivel a lap ábrái a Páris-tartja! ban készülő miatarnhák lénykép-másoUtai miud;
t ra U parcaksr
11 _ 5? M
1 40
8 OS
a 07
i 4S
i K
4 08
10 06
s 06
fi _ as
IS _ 00
4 6S
11 n u * N
-8 10
11 , 14
1 SS
11 14 1,
Iá. a. lé «. aata I Ullal | "Ctal 4. a. 4. a. aata
Uhs^ lf»ff»l i *>• 4. a. UlJst t»gs»l 4.
4. «. -*JJ«I
syota aaanily aaaatljr 0» ■amily saamály íjora aasnily vatyaa íjorá
—■Ily
ty<na
aaaaiUy
vsgysa
lysea gyors aaamSty
Vonatok indnláaa.
Rrra (Wlaa)
lalaSaMiSa Prtierkaf
a mnszka atyafiak kősóti. Az egyik meg is vett egy tehénkét, így akarta hogy ö kereskedő. — Háza hajtotta a pedig csak a fele árát fizette meg.
6 éra | 47 p arcakor
9 „\' 80 _
! »
6 , OS „
lá „ 16
S „ 06 •
a , tO
i , OS
12 , 46
« „ tO
4 , tt ■
12 „ 10 _
1 „ u
U „ 117 -

4 . | 67 n
1 » » 63
4 ,. [25
Ntaal|cyeei \\ ruggsl vafyaa H a. I aasmtly 4. tt. I cyara
MM naial 4. a.
*JJ»l\'
M, roggal 4álbaa 4. a. I aate 4. a. nscat á. o, 14. «. I
aaaartty
aaamSIy
sywa
anaakly
axantly
vagyaa /
aaaaáij
gyors
aaaasly
pin
iv««ys»
ssaMfar
aanaily
Ér
IKK wm
NtfY\'&iQ1*** viiánup
Zftli 78 *tf>m [ff
IKO
mtptmbM bó 50-áa
KITÜHTJTVE
[Ml, ttMiol kiáattá*w umf kimkwm k mUlm*i*mt Mff
IM7 Mrt **»*«u<.ai 4i| «*UmI ü—i*wil>
LévM piBMrtégi ií|i IMVI 4lj
N H,ád» f«tfat*mnjm tw 4IJ méfétmmd,
HmviiéfMri (iiülj&w* 4N| snayérmmtl
Bfft <•«§»*! —*fiiUü*<< kitWléi UfMfff«M kíltiri**.
Weiser I, f
gazdasági gépgyára
J-a
Sfftgy MutilKwáii
Ájulja:
hiíiyak0kmx4ij
iAftjjJab lm
íiKCiJomi YKTÓilÉPÉT
aatbad, kiváHbató
•iiáMi
•Ik é« ii«ff«« UU|kt« H/Máai alktlmfta
Kalii-llrii
É
PorfttP tQ W jge/i J4, ktaojt fitffiptt; |Mj«bb
tovibU *-al>. ••löl lOuia iMMCft, MM kÍ4IMá*oa dllki kftinutati lulrj*4§jifíL tr"i\'ikáit w»»nyi)l#tl, ffWni; trlWrtlt
lifitm, tmmka éi jpéimmtaiéíl, kalftriim\'imrimléu ét gsAd**4fi
UvAIUI ml«M é§ *li»rt«Uk
„Piait jr?!\' rn lí|§ repakapa £g íiipii, a 10 írt.
t ibiim és kéfaiMlft*
Izivattyuk Mérlegek
^ m»<ifi wm*, i4*i, •«4fM4Méff 1 tpMumká, íptri 4* «f/ék tftiifcn. Uf }<M fft*»i- fal k*»Ó0r UimtOM
Mindenféle caévek.
HtítnUyu- ét gépgyártási heléií lármság
UffUé íéribM nsémmt U uw és hu wáfwmit&t&k fcMt é* kMfeiéaiil
{tjén inl|ii<iié|j, Ipsri á» M*£. jállkw ,
KipM mfp% rá i MMÉI^ íáiiíiíft mvefftAi ultttfe, Mg ittiál & — ilrjtkt kiUmiUu teH;irM!|átV tíi^ret^m-iAptó.\'
ammmmmmmmmmmmmmmmm Arjefyjlk !•«?*• II llTMMtl ■■■■■■■■■■■
KeilMk
{OrlmMXXX)
Jagkitfl Gbb mtzoió tt«r pulit pmjló aaá\'náiv* _
11 nagy ptl.ck ár* fw. 1 36 kr<—1 k*« tra kr—*
Arany-fénynái
klpkartuk tib. btanmfosisáfs I kii palack dr* 20 kr.
Fehér (H&wrMénymis
Itgjobb tter moad6»*tstalok, ajtók, aWakdfttkAk u|ímafti l kis dobot ara 45 kr — í nagy dobot Ara 76 kr. Mindenkor kftphat&k •
Siagjr-Kiiilwáa*
Viaaz-ke&Scs
tgjobb é« egtgjtttröbb btartttlfl Lwnttif padló mmén. 1 kő-ctdg Irt 60 kr.
I!>ii é* Kivitt
cégtkné),
Majj\'ir Fém- st Laapiat-jjír rairaj limsíg topsst inja, Villamos és légszesz világítási testek
egyedüli főraktára
Alt és Bohm czégnél Sagy-Kanizsán.
#
Raktáron tartatnak: Víüumom éü lóghzohz világító testek, billenő, asztali-, toló-^ állványlámpák; ZMinóringák, csilláro\', menyezetlánípák. iuli
karok, combinál! világító teltek, Qvegcsészók, ernyők, villamos égők és egyeH ulkatréuzek.
Vidéki megrendeléaek pontosan eszközöltetnek.
A iriodnrn tb*fft ptkbflft UK OffOt
xolt muidift?6bb
H Ifiduénn$ímt IfÓg^viitfk 1)117 WI|\'ÍM, kiit #ft ItÜi&tAtiH) n
párti (HD
Ferenc Józset ^Tl\'Ú. Emlékkönyvek, Fényképalbumok
—---;Képes leveTezölapok, Diszlevélpapirok|
keserűvíz Ir^ztalgamiturák
BY iut tfcift liaj
itálaliiAA.....t j
t «alát|huu H\' iistlitdnu tu bi&ftyfltftüi.
íi
Kupbtto; Rotanfold A ea Ü4 Martoii áh liubdr
* l«ii!Mfyt>bh vüttutinkban a i«t(jQ^r)TO*abban kaphatók
iFiscíiel Fülöp N.Kanizsán

Nagy-Kanizsa vasárnap
Nyiljtór.
Selyem-bíousok 2 frt 40MÓ1
eljebb — 4 aétert póitabér és Támaontéaao asállitv íMinták pÓBtafórdultával ktUdetnak; seakülésbea fake /•kér éi aginVv ,. Hsaaeberg-eel/ea*4 46 krtól 14 frt 14 kr ■éteraakiat. «
HENNEBEBO 0. aelyemgyároa
Ica. és kir. ad vart asállitó) Mrlekbaa.
Zala 78. gsirn («. lap.)
1900. szeptember hó 30-án
Apró hirdetések.
9laculalura,
újságpapír 100 kilónként Kapható Fi*c|jel Fülöp Nagy kani/fián.
20 korona helyben, könyvkereskedésében
Miénány, Holimniui
4n\\
áma
párisi Aa lyoni Hlye® gyári raktára Budapest IV. Béoai-Utoa 4, Raktárunkon található a lagaaobb 4a legnagyobb válaaatélr divatos aelyemkelmék, calpkak és sxala-g>t>*falaáint győngytBUdiaaek pointlaos-ruhák éa coUtlaoa*kalm4kböl. Fekete, fehér éa aaiaee aelyeakelaék íS krtól II frtJg Foilard-Pongia éa 8atin-Liborty-eelyaek M krtAi koadyg, Aual Mflffi MAkatea \\ **
krtól kaadve. Hintákká WvánftöiL kétziéggal a*o Igáinak.
•—16.
15600.tk.900. ^ r 813—1
Árverési hirdetmény.
A nksni/sal kir. trvsiék, mint tavi hatóság részéről közhírré tóletik, hogy Hanzlicsek Hermiú előbb caákiornyai, most csurgói lakos végrehajtatnak Dobor István végrehajtást szenvedő rou rikeresztúri lakos elleni 500 K. tőke, ennek 1892. évi jsouár hó 1. napjától járó 6% kama iaj, 25 K: 44 t. végrehajtás kérelmi, — ugy 100 K. töke, ennek 1803. január 1-től járó 6% ka nmtai^ 14^T^-^v#gf*baj<ás~kérclmt, |
I* jelenlegi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a lentnevezetr kir. trvszek területéhez tartozó a Keresztúr Kollátszegi 48 sz. tjkvben L 60 hisz. alatt telveit 46 népsorsz. ház, udvar és kertnek Dobor Istvánt illető s 2073 koronára becsült leié része
1900. évi december hó 7 napján d. e 10 órakor
Keresztúr Kolátsxeg község házánál Remete Géza felperesi Ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni t»g-
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a hecaár 10 \'V át készpénzben vagy úvudékképes papírban a kiküidüll kezéhez Jelenni.
Keit N.-Kaui/Háii, a kir. törvényszék mint telekkönyvi ha> óságnál, 1900 évi szept. hó 17 napján.
GÖZONY, kir. tszéki aibiró
Hirdetések;
803(4900. végfb. s*r
Árverési hirdetmény.
Jt nayyérdtmü közönség Jigytlmébt qjdhffítk dúson Jelszere/t raktárunj^t porljbetfl, tffsrmő, játék,- art és *6\\ ... blVHTCZIKKEKBEN ... — rövid- ét szövött-árukban
j
aszíl Testvérek
yra^g Nagy-Kanizsa [ími-atoj ii|? vítók iljittMzJíllrillii
VId: • j meyendclí ek posUfontaftávzl Intéztetnek e!
A nagyon tí-zteU kozoiiNé^
figyelmét felhívjuk, dnaan feleterelt ftleiir, featéh xyaraai, legfinomabb tábla 4e alti ela|ek, riláHJaaalkal raae, ortea the», IlkSrtk továbbá mi Ilygyertya, aaappaa. rliekaaé* ujliö aaailsla, BMriitala enőHŐ, alaaa, jeppAa, laSial Hm, aaalaa pelralfaa e« aúíidéa a Htakmábt vágó etkkekr*.
Aefáajvlaak, dfaatarAII aaaae félliteres pelactkokbán M«g bit ható oiraképea aeedgttdaaáfl ?aleaéaj naivak
Trlfiilll-ktfszftt flarfáa nagj ^ hun én kleaiitybett.
Aa üum bndapésti |éaaalMk lhal|éMI, mindig jelentékeny raktár. Peilal af|>aa4iM lek pun(oM«Kii eaikSalltataek, elaé verseny árak aelle&t
A régi jó hintévnek örvendő, a aai laéa.vekaak talRlSI RléftfeMA éa ajj* átalakított fmWetleUak" ét aok évi titÜJA tálát mbIIIőiW a nagy var-áabjr. ké«stet beaaOakal iasti árak ajánlatára, rnaiy- ! sak aiaál azámoaabb párt/ogiaekat alásatlal kéri
Balaton T* »tvlr<»k
ffiaaer. fiatal iera&ny1 éa liastkarealeééae Nagj\'Ktniaaáa —BAtvsi isr a
= 5Z
Alulírott kiküldött vé^reiiajtó az 1881. évi LX. ci^ 102L §*a értemóbea ezennel lüsLirré teszi, liugy a 1 fcteny^Tkit. jaráV.
1^99.~87ama végzésé ál al Biscjiizkt Szidónia . vvv , v nagykanizsai lak ós véirrnhajtatfi ja\'vtfr* Honján \' AaÁa^.AXX vi»X.J\\ív György lótazfialmáriaiii lakon nllen v»Hftig össze-, hhq 5 kor. 11 tilt. perköltség h&traUk követelés erejéig elrendelt kie égiléai vé^rehnjíAs alkalma-I V"1 bíróilag lefoglalt es 760 boi\'ouára becsalt A leginkább elterjedt betegségek egyike; a gzubabotorból álJö ingóságok lyikano* árverés csuz. KÜlönléléképpen jelentkezik: majd hevenyJuij^n eladüinak,
majd idült, vagy az egész testet támadja meg, [ Maly. irverésuak a VrMf? »**\'^ kikWée\\t9i
"vwy peflfc **** egy^ E^lídézfiift gysli-1 peudelő >éga\'i>. lulylán a helyeinél
ftálliju>
VYVY N
Csuz és kimerülés.
"Vagyon praktikus ataaásaa Kotiil hamnalatuUn ■álkttliak rttrat
Orvosröndőrileg megvlxsgaiva
ran a hideglelés. Sokszor komoiy bajt idez elő Szent.Mártonban alperes lakásánál leendő eszköt-a fejben, a vérkeringést előmozdító vagy a légző I léséi e szervekben és végtére mindenaemü munka e>-
vegiését lehetetlenaé^teszi. £x az esete André 1900, évi október h6 5. napjáuak d. u

2 érája
Barry urnák Wallet ügyvéd főhivatalnokának
boürganeutban\' jCreuse, Franciaország).. A Le _
Ck«TCheúr de bourgaceut című üjság egyik mun- határidőül kitüaetik és ahhoz a venni száutléko* katársa kikerdexte az eaetefelől éaa köveUezöket\'zók oly rpegjegyzéssel hivatnak <me^. hogy az hallotla: !érintett ingóságok az 1881. evi LX. t. cz \'07
Nagyon roaf volt aa egészségem, lehangolt u^*??"?01?.?,\'8 ^^ a leR,Öb"
toltam, HZ0\'»0ru éa nem volt kedvem a mun """ Bfi
kához. Bizon/os idő óta bal lülemben különös zúgást éreztem, mintha csak vonat közeledését hail\'iitam volna, egéczen aüket voltam éa ezzel időben k»61lhata<Iab táidalmát ereztem a bal knr >mban. Aludni nem tudtam éa eifvre azoo aggódtam, hogy elveizitem állagomat, ötvennyolc
*VjB4 koromban már nem reméltem gyógyulást. Egy napon aa iroda poatájábsn füzetel találtam, toeiy a Piofc-pitulak által elért sok gyó-
gy másról szólott, elmondva, hogy hozaám hasonló beteget meggyógyítottak. Nem *okaig ha-
boztam és jól is tettem, mert ma már egészen egészséges vagyok, összesen hat dobozt használtam, de a csuz a kezemből már az első doboz használata utáu eltűnt, a zugáa egészen elhagyott, buldog vagyok, jó kedvű és miuden t fái adiság nélkül dolgosom,
A csuz bár gyakran a hideg vagy a nsd ve-aég idézi elő, a rossz vértől ia eredhet es i*y z ebből eredő betegségeket ugyanugy gyógyítják, mint az eredeti bajt. A. gátbajt, közeli rokona a csuzaak, a kjöszvényt, vérszegénységet, skrotulát, a gyermekek rossz kifejlődését, mind mr/ayögyitják a Pink-pilulák . A l\'ink-piluta kapható Magyarországon a legtöbb I gyógyszertárban. Egy dobos ára 1 (rt 75 kr. és Est doboz 9 frt Magyarországi főraktár : TÖRÖK JÓZSEF gyóyysaartáfiban, Budapest, Király-nteza 12. - -----
bet igérőoek becsáron alul is el fognak adatni.
Az elárverezendő ingóságok vé>iara uz 1881. évi LX, t. cz. 108. §-ban megáüapitutt fehételek szrrint lesz kifízetendő.
Kelt Letenyen, 1900. évi szept. 20. nspján.
SCHMIDT JÁNOS, b r végrehritó.
rllnmrrt Irgjebb
FOGTISZTITÖSZ E R.
a Mta) MOD\'iieae log- vigy srt|visse> nem eg-é|>e> a top^k tisztántartására éa Vnt§r*á« sára. Ehhez még eyy uiindig fri*s t« gi ép hass« nála\'a is szU^sege«*» miaÖ S^rg Koladont, m»ly tubusban levő praktikua caomsgoláa. következtében n.inden kívánalmat kielegit.
Kwizda-fele Restitutíonsfluid
R
NNEPI
= IH/IKONTVEK
+ AZ IZRAELITA ÜNNEPEKRE «*» MAOYAR ÉS NÉMET FORDÍTASSÁL mindentéle ^ kfakeéfa M leaM^ ki ia d áab aa. kláUliáekss.
ind KÖPENYEK H
közönséges .... (THALESEK)
OYAPOT- Ét..... ^"^iBPP^
SELYEMBŐL KAPHATÓK LEQNAQYOBB VÁLASZTÉKBAN ÉS LEGOLCSÓBBAN
fisekil filip köB^rkareskedasabaD
N4QT-KHM1Z54N.
40 év óta üdvari istállókban, e nagyobb ka tonai és polgári istállókban hatxnálatban. na gynbb fáradozás előtti és utáni trősbitésre* rángatódsásnál az idegak merevségénél stb. lovakat as idómitáanál kiváló tevékenységé képesiti. Valódi csak a lanti védjegygyei, kap ható Ausztria- Magyarorsaág összes gyógysaeJ táraiban da drogneriáiban.
Í\\UL Já kwizálpomáí kir! udvari számiét^
ksrüstl |yé«yazsrászaét gomsabarjbaa, ftses aeSett
%
* \' • ■ ..V J \' >(:
Nagy-Kanizsa vasárnap Zala 78, szám, (7. lap.) - 1900 szeptember bó 30-án
f\' ISLYTfflA a jbőr apolasárat-^7frat;,-,ie, * i
MjeíM í\'i • v . [* *- »-•-]■—" r*~" ..................
MBJHMÖWP JjCv \' , jjm c* •»■«*, -n * ^. bn h
\'\' í* >1?^SlCjj/ jíc^r Vf Km .li6.SU láapik taW ImláM Ttfj ki.
flnomílisira ^ & CT
Lafelfkelfbb »l««aékl, bál éa úr»l|« Pudrr. j \'ÍM oükül. JfiafaiaiMtar Idiiia* raSaT-
rjaaaeala íélBíír^i---— jjÜl I matkaui. Sytriltu (uuiníll tréuJnnl
T«fyii«f analyailt h ajkaira Dr. Pohl J. J. ca. kir taair Utal Hérákra (H^ Uj! Otkoaoa lplrltau|áz lliikMjiUt
Elleaeri levelek a legjobb korökbll minden dobozhoz mellékelve vannak. I . í \'\' mutuic rta&üjratLri alién/ft ataéaakar
— kaaaailatraWaa. Ofora >tu> ét DM, Kry Mjaaaa Maaanlt
Egy doboz éra. T A VI fi fi VII AA VT I VMtl \' k4"<Utti" 4tribo»Ul,7 1 forint 20 krajcár 1 AU99III ttU 1 1 llMB® j »:áimai,í iu^t^n^dL^mkua
——— t». éa kir. ■<>. UlItUa-naaaaa ia lllatiwr0Ír Uea. __ ... ■\'8Br\'
„r. . . „. „ ... ■■ *rj««yaékek lacjtea 4a klraialia aaa nu..án.> .... .. faraktár i HEOft. I. Wallaelle I. L _ Utánvétté vagy az . ---■.,, I , fnhannas Hanfir wl#" --— I Kaphat* a leKt«bb lllalaaer-, «rá*ra»erkerrakrdé»aea JOnanneS neuer y,. fioBpeldorferrtrUM 30
*** I éa (^rtarbaa. Ml.l-liIM/..N ■ Ali é. Há».m | ___
déae nténküMetik. keled M. Rlár é# Mrelner Grál* régeknél. 6 I!
~ , , r* —---
Acetylen világítási berendezések | j Hirdetmény.
I gg§ ""vak\' pfti É Néhai Tahbér Kálmán játékából a
mM szeffcezeífl készfííék; íjlt szabadalmánk fe gjártliáojlt foíyó évi gyümölcstermés (alma éa körte) Sár-K«t8*gT«téMk 4iMUm szegen a helyszínén 1900. évi október hó 4-én
--g I a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett
M aut ne r Adolf ós Tftr8*\' 11 el fog adatni
Budapest. V. Arany János-utca 5. 2*2-4 Sárszegj KM). SZept. 2L_________—-j-—
0*3- Gyümölcs és szőllő bor készítési gépek -
i zóvai.iAmunkaképc\'Még 20*/, nagyubb. mint birraely mii sajtónál. irfiSS/aSl I \' Jn-* •< • ,, , ._.
_I .1 , ... ... ^ v, iijil I lik^feTOiM^míiftéiW
iöZÍHÖBSiyMüíGnuzok^L Is.
és bogyó morzsolok ÍTf"\\ I 3 jjeD ukí«iro - 4> wa J=
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek
11 ncyum byilibcvboDato^ H
Sző 5 éa gyümölcs őrlők. Aszaló készülékek gyümölcs és f«zul<-k ásza* I f|I jminmijmiV minKiifilulrk
, lösra, g, úmölos vágó és hámozó gépek, legújabb iz«rk^zetü »zaba<lalm. ; 1 11 dyMUrHj™* UIIQOJUfWP.
\' önmük d6 , Syphonla gyfimOics és szőlővessző permetezők, gyártatnak. ,
és szállitatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben ftl B
Mayfarth Ph. Társa
cs. kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntdde & gőzhámor. I ^í \\ xfc.
BÉCM, II. Táborttr&sae 71. IJ9 1
^Sjít-űLiitefv© 400 araásr,\' e^ia.stő© ^xoaazi-érea^nasl ! | _
Árjegyzék ingyen éi bérmeotre. KSpBBHBHBw
1 I^epTriselőle és viszont elaxioaitók íslTrótetiielE L__

1900 szeptember bó 90-án
Nagy-Kaniz§a. vasárnap
KLTTHIA a bőr ápolására
ízépitébére
flnomíUsira i ls>
Ltfalfkalikk lltlaékl, bál éa táraalffá Pudrr. MT r«l)r, riaaaaala li >ár(, ~mm vagylias analraált <a ajiaha Dr, Fohl J. J. el. Ur. taair áltai Srrakra Elliairl levelek i legjobb kdrékkU aiiées dobozhoz aellékelve vannak. |
Íi. loffJlaaaW géaliapálak,eatltár, iilnii Mk *y»nyör8 fahir, líayai giaítajl lailglllalaai I Cső aaaatA, Mfjr M <■ aaakifrii. Kana ia \' aaagnilkSII la táljáaaa vaailjrtaka fttifkáa. r Im kHIOnUle linpik iné M4U no kü-adaaésa pfllasgj tattkal aiilttttataak. Soirüut íöitik» JfSk. Mimii alomul 14& hOUL JMa^aar Mnia* l aBtf-\' I mazhatok. SpirítUt hazzndlal érSacnr
| Uj! Otkáioa ipIHfiizgiz fiztkiazIUk
iníeniic nabUfOthali aaaHagyaf mladaakor kaaaatlatrakiaa. O/ora iltéa éa.iMa. így tdjaaíi Maaawlt készülik in itraksakiat - ■ T - 7 tor. 30 /W
tzzttutek aíUilkati UUftibm darabonkint 70 fOUr,—
■ai Arjegyaékek lacjraa 4a Mnaatia aaaaae
Johannes Heuer Vl W. „
TAUSS1G G0TTLIEB
Egy doboz ira. 1 forint 20 krajcár
r». éa kir. adv. lollettr iiappaa ia lllaiaaergrár Diee. Főraktár i BÉCK, I. Wallaelle I. f Kapható a lefllbb lllalazrr-, iráfrurrkerrikrlrakr I éa |;«(7BHrlKrbaa. \\ Ata-KA NIZM . % t Alt éa Bükae Heletl H. Rlárétf Mrrlnrr ttrala aé«ekaél. S
Otánvétt\'él vigyáz
öaszeg elnlegea békül
déae ulénkülíletik.
Acetylen világítási berendezések
városok, falvak, kastélyok, gyérek, vendéglők aib, részére.
^\'ifölzeteífl M; ijl szabadalmimk fe gfipt-
— Catchmicartid a to^olcsóbb ái baar Mautner Adol f és Tár8ai
Hirdetmény.
Néhai Takbér Kálmán hagyatékából a folyó évi gyümölcstermés (alma és körte) Sárszegen a helyszínén 1900- évi október hó 4-én déLeJüti 9 órakor tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett el íbg adatni
_Sárszeg, 19l)0. szepL 21-—
Kallók Elek
• ; * zárgondnok,___
Budapest. V. Arany János-utca 5. 2<i2-4


ogt- Gyümölcs és szőllő bor készítési gépek
I uRsnirv.u^Wi
fakadó,állandó ömetéklü,
iMsiumbyilibcarboDato^ á^áD^\'qntkmioöjitdKlo.
folytonosan ható kel tói emeltyű uerkezeitel, és nyomerS izabály. zóvai.iA munkaképi\'Még 20*,\', nagyubb, mint bérmely m&i sajtónál
és bog^yó morzsolok Teljesen felszerelt szüretelő készülékek lux*
Sző ő és vyümölos őrlők. Aszaló készülékek gyümőlcb és főzelék asz,i> lösra, g i dmölos vágó és hámozó gépek, legújabb szerkezetű szahadaim, önmük d6 Syphonla\' gyfimOics és azőlŐTeaiző permetezők, gyártatnak, és szállitatnak jótállás mellett a legjobb Kivitelben
Mayfarth Ph. s Társa
cs. kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntdde fe gözhámor. BÉt\'H II. Taborstr&flae 71. KZit-CLritetTre -400 ararijr, eas-üetőe bronz-éremmel Árjegyzék ingyen éa bérmentve.
I^epTris előle és -viszont elarasltók: felvétetne le
Ideál
a legszébl) és legjobb levélpapr díszes dobozban
mindenféle alakban a legszebb és legjobb Carte de Correspondence díszes dobozban.
*—0 -v i kaphat o ■
FISCH EL FÜLÖP könyv- ós papirkereskedésében Nagy-Kanizsán
NafT-Kmnisaa vasárnap
_n
Zala 78. szám. (8 lap.)
1900. szeptember hó 80
ym EECTORBapaaa yr^sggagaa* agy?
í J11I H v viliii,iata(8ű<MrL \'xl Ifall j mi IIIV/U —Ir fl
1 flf —---------

Síi5
Ili1
i rf 1 s
S 8 1 •
4 e «
OSZVENYésCSUZ
•gyedül! biztoc fyógytitrt a Mrw CSÍ Z- él KÖBZYÉNV-ÉT8SI.
Mbánjnort UHltfnwAM* uUn kifrdfjtt mlbdoo mm, M«fM inmM»-UIimI, fcjfjvjiUi. »iúriul. iMMilki fpffAJérf ktfc. >0 iNf I Mr.. po*Uo t kor. 60 (Illír tl&rtMM tukilldilMuUn Mrmootv* kübli m tf/o4MI MmíI*
STEINER MIHÁLY rártal Cépwrtán TIIPVJU, fcUy*y-Urfl
ü ■ i mg
Ijj ^^gm luriwr kipróbált, » Iftdbb brtcféfi I frtfym Ntei I —
£ I jffX\'éí. ÉLSA-FLUIDj r
|| it n kküÉi I—riw »g> mmn
IT 9 Ü
FHUüBR V. JENÓ gyógyszerész
•Tt BICA, Mai Csáktorvya.)
10? • &
•. !Tjí
legfinomabb egeszseqi egypfomi^ SZIVARK AHUVELY
V\\|\'II ^ IOOdrOU.il 7000 drb 7 kor 5000 drb íjkor \' QíLíkúD posran bérmentve kyld:
ENGELLAJOS SZEGED.
PSERHOFER J. fSSS
SB^Czcws^^ 8 1/
_li^^^^pTte\' f(
_ AKAR rf
.láf^iiJBSf |# m 9 m | fMMff Mé etolpr 1 M ^KJ f
HHIIIIH^^9 hü ttítíSSSt LLíq, I
■HHHHHHHBHÉJ " » \' * laafc. k» <Hf»f»ié fi | Lg 1
ÍTf* • \\Wl - 20 EVOTA ^flK 11V ÉM VI ftlIICZ
toéxáz/rAitoyX^Sú vb —rr%i
flf MáWM(toZ£R2£3> IIfllill ILJ?dfl^tl AaMa,^>t» IsÍa/
-Hl rwtrííít&yp* ScZÍSfzzalf Sí
j^egjobb érákat iTT\'^rr^y Aff a • A CÖD ^Éf
libe Kfdt«MMM ékks«v«M y I |t| >\\ | A | A AU |\\ jfl N jJj I
uamsvnkosia jj A MM MM r* «• B^HIIIIII 19 ^S j/
tter JANOS vrMptsr ^ 1 \' \' iM C4
^^ou^^k., , ffffftvnrftT írnAtY^■■■ J /
LI dbibucgbk ^ j it* 1 ri
M^TMMM ÍM rnwl éi aánwroa* él jMduén irtüfcf II | g I
íáX1011\' \' tf^ S m J|| FWL OSERS éa BAUER oyérábói B ^ | |l
\'J* \' Jffl S^P ^SÍ^-^ÉNEs\'S I f l)
■ipÉnpÉp^^ * % ^ \' § <>r>rgy <wiryrw\' IJ S- 01
®»y rmrru 11
iaiiiiili^^ I ^rsr.^^ rff í
M • H^Ja, pl I OSZTAuVSOP«UláT^K L I ^^ 1
ANMMUUATOfr, prty Mk«,k g I IAMQ I Itmt Imal / Aki
ru^ t HM*. ......... p| 7^7-, I ii—rjz;__________ITTr-^l Vr
k udvart Mfiitió uiyiniitM fftnmmf. j. , w^\'wwnm IP*—wdg* j ^ MnHOlvt. ■ I ,
..laa II w. ^MttAdaác-Uv MTkAA ^^^^
Nyouia toll Rschel Fii\'üp anrulu)
Nagv* K\'aniz.-áa lílOO
%