Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
48.62 MB
2010-12-15 14:07:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
993
5056
Rövid leírás | Teljes leírás (548.66 KB)


Nag^-Kanií9a"c9\\\\t«rtök
■ ■., ,, ii 3 -á>---*•
Zala 73. »zára (S. lap.)
1900. nz\'ptembtr hó li án.
hógy áttolnbao már egy év ól* méglonlolá* alá kéfieH Y^tjm a r*rwhwralh la-e^zlntasat, moly eppeu netn jött váratlanul. Legkevésbbé \'Véllek megfontolás alá, lekvár ailtinabbul hatott íöli-g _ -az osztrák képviselők körében-Egyébként ..liu-j védaaszonyának tábán Voltak azzal, hogy mintán minden, nem-j Kanizsán is volt
gyáazia-
halálának. Az egédfe hazában _ tenitiazteletek tartásával szentelték meg a magyar nemzet feledhetetlen hagy emlékezetét Nagy-gyászmi&e a szent-
aeiiségi;téBmh»jlá-ban c*ak a legtávolabbról | ferenoiek templomában, melyet Gőrttjr ia >iyimns kormány eltávolítása uláp még f j Ince, adminisztrátor mondott az uj hitteljesen párton Kívülinek elismert kormánynakJ -sam sikerül* a parlament - szám rá «]ra n»eg-Síur-eznr\'a munkaképe«»éaet; rt.iulán a pártuk lankaásul megtagadtak, hogy egymáa közt megegyezzenek, mert mindenik olyan rendazabélyo-k«i kivftnt engedékenysége előleges jutalma gyanánt, melyek a má»ik pártnak kedvéi »zegtét. tehát kz obutru.ció lelvetelét mimé y reákény-••^ritette ; Miután a képviselők aem a lakos-aag sürgőssé lett azttkségleteivel éa a Körber-kai.inet által )avaalatba hozott segélyt zéai •iikciőtal. sem ai *H«m izülraéglejeivel, hata mT\'álaaáváir.leiféváalibá peclig ez
kedvcafl volt. — a aftr-«y«kdriafokmr, aiaiyaá Frigy a* I »h re g a* V-tk hadtaat parae*-tirtkn réaxvételévai >aruú.«k, a \'20 dik bonvéé gyalogezred a ca. ós kir. 48 dik «|» o*ear*4del míTjit elleufel SI t szenten. A letaváa alfitt P rí á y e a főherceg na «„"et badiaawt mtfr >zeml*l é és ugy a legénység kiképzés*. mint annak kinézés* felad legmagasabb\' melegedését
szónokok segédletével A misén jelen- I^
volta városi -hatóság, egy néhány Has a 20-d-k libnvéd gyftogsarad la urtoaik.—
hivatal ós egyesület képviselete ; katonai | Katonáink a»ap<einb\'-r 8»á« vonattál erkaat\'k
részről pedig a honvédség ésk£zöshad- é» u .y a honvédség, mint a közös hada*.
sereg tisztikara teljes számban. Hogy \'r** valam-ui az,.k, a k*k katonai
, „,, » x„t , . " _„« , ■ , ("M szolgalatuknak eleget leitek, műé as nap azabad-több testület ós egyesület képviselve! olta ttk r
nem volt, — annak lehet betudni, hogy! _ Megyénk tftl»p*nla m matt. e hivatalos gyászistentiszteletre votiat- kAskél|m6 Kgye«Uleth«« a., nkani-| kozó értesítések szétküldését nem kellő j Z3£it J/L M*nk<íshéf>té EgyesúUt, a kot- íT0!!tOKflággal intézték: el. Sajnálattal közhaszon tevékenységével a " roányoe állapotok értékével uem törődtek, töb o tuegoiuliUnünk íueg azt is, hogyrzön9ég osztatlan elismerését vívta ki — nem I. heiott «ó £ iormány megújításáról, hanem | a középületeken egyetlen gyászlobogót J mjnt köztudoinásu — zászlótelavatáai n,o.t már oaak a parlament megujiláaáróL sem láttunk. • w r" . , "I ünnepélyre készül. Az egyesület elnök
Tehát a parlament mesnjitáaauoi togbak,__Btem^bl hír. Téth László, a navy*\' . *. *i,M , , P- , ,
hogy megazerwaék S lehetörtgel arra, bofy a kftpÍMniStoé,^k eoöke, ..abid^g*^ ^6^01;16? Í^TTi f°rdult
kulüubeu sem nagyon hősen aaabou- időt a a baraérterún, ujbAl liveite HiPr—^gTv^BSgai^-"^ g"" iíftaaio Z.ii a varmegye
liXH. év «(multáig kiba«*nalbawok a kirgyezrs vezetését. Ilivafafi heiyrttese Mii o»» Q*yA\'kö/a«orot^^a)^ rtrrnnd^ nagytJn
uatUgwUUla allpUalaáf, a yfai- áa kerfac kjr. táblabíró padig Sat Tt»U wwbndn»gra ment. [népszerű főispánjához, hogy a zászló krdelmi »K0ve>séa megvuaaalarára a a kttlIOIdi — Kllcaj méa. 1. a d i s 1 a u Jenő magún-j v|n.\'.rrót nlfoiiailm. l-n(Trnnh«.liAb hatalmakkal kötött ta lciáré w »i un ■ ■ ■ T^IV 1"Pm „®gy u-^*
afidéagk Ifliatli tamyaíáaok beveVetéaére Ue "t,rki«a8s«o?yi Nagy-Kan.ig \' Őméltósága a védnökséget elfogadta,
• t« H\'tH. mtnrta^fc -...