Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
36.21 MB
2010-12-15 14:37:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1169
5397
Huszonnyolcadik évfolyam 10. szám.
/
liukMlMf Tli«aká« V" ">op ««»>»•
larNki^Mbik.
^ MflmllTal Irtolaui Uhat biimi-ktai d. t. 4— 4 én ktai
jd( imteaidlt » lap •MllfBi tiwirt voaatkoai mindfin kéat»éaj.
Kiadóhivatal: VlrwbiílpíM : PütM fítUp köiíjfy kerúkadlaé,
ZALA
ttiAritxmi Ihakí
l|ta ént ...... 11 koniaa
féM>ra ..... < korom
Villidtm ...... I koron*
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN heienkint kétszer: vasárnap
csütörtökön..
Nyilttir pattiam 3ö fillír
EltSMiéáak, TaJaauat a al i ililé—k voastkoxik ftaakal Kilép kaajrvtér kadMW iatlaiaiHi
Mra«atat1aa bnlal csak (a a i kaaafe-M fo(Wtataak <1.
1(jm Ma ara M Iliiét
Nagy-Kanizsa, 19ÖL
Félélta élérkééZtl: llélér Wandar Siérkééitttéré: Hrtrn LiJm.
Vasárnap, február 3.
Hegedűs keresk. miniszter a saját működéséről.
Ügy érzi magái, mint aki épületet emel,,melynek falai már klmagaslanak az alapzatból, részint annyira baladtak már, bogy nom sokára tető alá kerül-sekr mig más helyeken még semmi aem látható; agy, hogy az arra jnanflk azt mondják, hogy itt minden terv nélkül dolgoznak. Ezzel fejezte be Hegedűs —Sándor kereskedelemügyi miniszter á tárcája költségvetésének általános vitájában mondott beszédét. Ez a szerénység a saját működésének ecsetelésében jobban—jellemzi Hegedűst, mint egész kötetek, melyekben életrajzát irják meg. Az a férfi, ki oly szorgalmat fejt ki, minőt kevés előde, kinek tiszta látása a szükségesek és lehetségesek számára erösebb mint összes elődeié volt, kinek jó szándékai kiállnak minden összehasonlítást és aki egész sorára hivatkoz-hátik a sikereknek, melyeket oly nehézI viszonyok közt vívott ki : ugy mutat-j kőzik be, mintha bocsánatot kellene j kérnie, hogy nem tett többet, mint aj mennyit tényleg tett
A távol álló könnyen atfCtajjit^M. azt mogórteni nem lehetne, ha az em-hogy ebben a pózban n«^$szoH \'fí2>|ber n«n tudná, hogy ő sokszor hoz in-
tástalán kacérság van. De ez tévedés lenne, mert Hegedűs Sándor tényl g jórzi azt az elégtelenséget, mely min-I denkihez és\' igy hozzá is tapad. Tudja* I hogy nincs olyan termékenyitő eső,mely j tői olyanok is meg no ásnának, kik jobb
tellekluális áldozatot ellenzéki álláspontjának és ha nem kellene gyakran fejcsóválva látni, hogy tettei valamint mulasztásai nem állják ki a normális ítéletet.
Egyébiránt azt tartjuk, hogy Hegedűs
Wattok voluq saáiMüu maiadul, bugy)^"^^1^*8^ ^ I tüzes vasat szikra nélkül kovácsolni, gikusan az ellenzéknek különben nem , hogy vasutat üzembe helyezni, gőzhajót túlságosan heves támadásait ós hogy vízre - bocsátani fuvarosok ós vitorlás | csak udvariasság volt tőle, hogy amit hajósok jajkiáltása nélkül nem lehet. I áz ellenzék felhozott s ami csak némileg Ismeretes, hogy a keresk- miniszter- megfogható volt, mindenre felelt, helynek a gyáripar megteremtését célzó töJr<-igazitott, részint megcáfolt Hogy nem petvései az iparüzők egyrészóuól (^hagyta magát már most állásfoglalásra | gedetlenséget ós mozgóimat keltett, j kényszeríteni a vám-ós kereskedelmi Érteni lehet ezt, mert vannak köztük szerződés ügyében ós prugramm felálli-olyanok, akiken segíteni egyátalán nem tása által nem költette meg a kormány | lehet, azután olyanok, kik a jövő miatt kezeit, az csak államférfiúi képességeit I aggódnak, mert nem <űág értelmesek,! bizonyítja, melyek megóvták 8t attól, hogy a korrseUeminelhaladni tudjanak- hogy az ellenzék kedvéért az amúgy is : végül olyanok, kik ítélőképesség nehéz helyzetet még jobban megnehe-j híján minden némileg plausibilísnek j zitse.
I látszó mozgalomhoz csatlakoznak. De I Hogy mily kevés oka van Hegodüs-hogy a korszerű mivelUég magaslatán | nek az ellenzékkel szemben a oiegha-álló ember, mint Polónyi képviselő, mint\'nyászkodásra, bizonyítja arra történt teheti magát ily mozgalom szószólójává, hivatkozása. hogy az utolsó két évalatt
TÁRCA.
A szerelem.
Airm szili zöld ági a mindig a Hervadt bokor, térid ú rátalál 8 leket, mikor legszebben inekel: Dalát t(rajiad zengi éppen el.
Láudtok a tzereUm ie ilyen ; Ai m Urem mindig boldog Jíitbtn. Hol U öröm hrrtaddia látszik — Legizebben tán éppen ott tirágzik.
madár.
a beleg lelkű ember czioandóbb, mint a kinek —Soha... éobs... — viluzolt szomorú leteltét marcangolja a kin ;\' ez nyugszik, pihen mondásául az as*zony. — Aztao meg a térji 10 néha, míg tiuaonak tebe folyton sajog é» veg- >. jósígat épen oem akarom igénybj venni. Nem hetetlenül faj . érdemlem löle ezt ai Áldozatot. J\'jj\'n, a minek
Az orvu* megrázkódott. , jönni teli, én u»y len bánorr. b« magbalok is.
Szánakozó, iiómi ru tekintetet vetélt a hinta-, -£t a mint ángya1! ieje lehanyatlott a mel-s/ékben nyogvó aszzooyri. kinek ajkai ai iz lére, igazin ugy oézett ki, mist a kinek aagyoa, gatott»tgt4l szinte vonaglotlak. | nagyon nehéi az élet.
— Azt hittem vár kigyógyult betegei zelfidésébfil — válaszolt az orrot szigorú bangót fzimnlálva, de résztvevő" tekintete nagyon ii
kép-1 A« orvos könyben o»zó azemekktl nézte a
Szigethi Károly.
megbaiudtolta izavát.
— Okoe, inlelligers mezőny — folytaié — hogy ragxarküdhátik ily konokul egy úgynevezett fixa idenhoz ?,..Mért asszonyom, a mi sok, az rok! £n elkövetek minden\', bogy lelki egyen-
éziven lőit-galarabkénl vsrgédö asszonyt.
— Nn lássa I most újból olyanokat beszélt, a mi arra vtll, hogy az én diagnozieotn helye", az az: a legnagyobb loku idegességben szenved. Vádolja magát olyasmivel, a mit még; ellensége — ha ugyan van olyan — aem lobbanthatna izemért, hogy nem érdeme* arra, miként fér)*
• Vallomás.
- Ina: Vajdai Szabó István. -
A betegségiül lázai1, réziáa arczu asszony ezomorv tekintetet vetett a vényre, melyet az orvoa kuszált «oná> okkal vetett papirra.
— Újra brom és megint broml Mindig az "Jegeket okozza, bolott én azoknak háborgását ®egtndom fékezni, bár oly hatalmam volna lelkén é* szírem f<jiün. De ez ellen Oaök nem \'ódnak semmit • vele szemben fegyverteleo&l, tanácstalanul állanak, Az ember legnemesebb ttgznnmát nem iamerik, ez\' • tAtiek teljesen *t*n* incogníta." Kár, nagy kár, bigyje tueg;|
VÖRÖSMARTY MIHÁLY életra
ittlyáibeljreáUiliaicSmé.mirbinui kezdtem, hogy elkísérje. Milyen gyermeke* beszédek ezek \'... diadalmaskodni fogok. E» most ez a visszaesés! Kegyed a legjobb, legünzetleoebb feleség, kit Mutassa kérem Uterél;.. valaha ismertem, ■ csupa figyelem; gyöngédség,
Ah I bogy reszketett a kis kézi mint a nyárfa férjével szemben.
levél. De mintba az orvos sem tartói ta voloa a j _Igaaa vas doktor, az vagyok. De nyontó-
siokott hidegvérrel. Vagy talán olyan diagnózist rultabb annál, ki dacol térje akaratival. Annak fedezett volna fel, a mi meglepte ? azért nyugodt lehel a lelkiismerete, az enyém
■— Én ugy tafilom, — szólt ai qrvos, miután | inden iyengéd>ég mellett is már rég nem az. jáx asszony üterét megvizsgálta — hogy állapota Igen... Hiiba néz rin olyan meglepdeli, mert a\' határozottan javult. £s ha trOi akaratiul támo- alt mondok oly igaz, mint a mily igazin Óhaj* gátja azt, a mit a tudomány ily esetben nyqjt-, toltam éu magamat kiragadni azon ember büv-bat, ugy a siker — bizonyos- Legjobb volna, ha köréből, ki akarati n kívül, az eddig kötelesség-néhány hétre elntazna nOleibe*. Féljenek köpnjű, tudó nőből a legnyomorultabb teremtéssé viltos-volaa nébiny napi izabadségot kieszkő ölni, bogy tátott Éi hiiba minden, erű* akarat, hiábar a elkísérje. Meg\'iMa^ oly. ttde, élet vidim menyeceké i józan éa lelkűn meret szavára vali hallgatás, len újra, mint két év előtt, midőn magismertem. Megmentheti ugyan a nSt, kisek elvei vannak, a
irta: &r. Sisi £rt£ — Megjelent és kapható
Fischel Fülöp könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
^Diazes borítékba ÍÜzve ára 1 korona
jza.
Nagy-Kanizsán, vásárnap
Zala 10 Hám (» l«p)
1901. febraftr hó 3-in
a kormány hozzájárulásával 66 aj gyár létesült az országban 64 millió kor tókével, 46 ipari termelési szövetkezet alakalt állana támogatással, számos kisiparos segitógépet kapott és az ipari szakoktatásért rendkívül sok történt
Amit a kereskedelemügyi miniszter a vasutügy és hajóközlekedés terén végzett és amit minisztériumában a jövöre elkészíttet, midőn a tervek kivi-teléhez szükséges eszközök majd ren delkezésre állnak, az külön fejezetet képez .és Hegedűs büszkén és jogosult öntudattal léphet az ország elé, mely épp oly hangos és szives elismeréssel fog neki adózni, mint adózott a szabadelvű párt, midőn budgetbeszédét befejezte.
A haza bölcse.
Huszonöt évvel ezelőtt addig nem ismert nagyszerű nemzeti gyász korall Magyarországra. A baza bölcse meghall.
Turgenyev irja valahol, bogy mi a< emberi nagyság igaii mértéke ? Világ: régén Kamcsalká-ban betért egy szamojéd háziba. A félig állal ember-vakarcs, aki olt fogadta, azt kérdezte tőle: 41-e még a PelmirBilu ? Az aihrarférHuf nagysá> got megille\'ő világhírnek ez a legklasszikusabb prtbéja.
Deák Ferenc azon igen kevésszámú magyar Államférfiak sorába tartozott, kiknek kire, neve, túlszárnyal/ nemc-ak hazája hanem világrészünk halárain is.
A hoj, mint Angliában éa Amerikában a<
nyek, mikéi basánk Iragikns végei ért kegyes Nagyasszonya, Er/aébet királyné ejtett az 6 igaz barátjának a haza bölcsének ravatalánál.
S azóta fertáJrezázad teli el. Küzdelemben, de eredményben la gazdagon. 8 ez a buizopöl év nemcsak még,- de ki is próbálta Deák Ferenc nagyszerű államjog! alkotásit, a 67 es kíegyeséal.
Körültekintő, előrelátó, éles Ítélet, nemcsak a hideg ész, hanem a forró szív sugallatával is számol vető, tiszta, mély emberi hOta-ieaség s a hazának mindenekfölött iéltO szeretete vezérelte Deákot nsgy müve megteremtésében.
A leggazdagabb örUkségn hagyta nemzetére, a korona s a nemzet kStOit helyreállított, egyetértő, b-nsfl bizalmai, hogy ezen a szilárd sziklán épüljön tovább az aj . Magyarország d cső épülete, mennek 6, a mester, jóformán csuk fundamentumát szemlélt)elte eletében.
A fertályszazados kipróbáltálAx kiváltód* a nagy kiegyezésnek erényeit és hiányait.
Ms már módunkban van biggadl lélekkel
HHIK.
—- rj hon polgár, frcuu Lajos a Franz La| >s és fia cég beltagja, a nagykanizsai gőzmalom ós víMamtelep vezetője, január bó 29-én Ctertdn Kiroljr Zalavármegye . alispánja kezébe letette a magyar honpolgári eSKüt.
— BiőrgyMl znur. Az Itr. Jótékony Nőegylet vasárnap, folyó bó 3-án délután zsurt tarl, melyen értesülésünk szerint tőbb eenei jelesünk fog közreműködni.
— A» Niiailsa n^pUhwiab lawlrrts. Hosszas tárgyalások után végre a közoktatásügyi tanacs összgy illésén véglegesen dön ő lek az osz-lailan iskola tantervének kérdése fűlött N m kél külön tanleKr - fi i határozat. A< Utolsó pillanatig e határosát igén kétséges volt. Tudjak, hogy a- kiilílirbözö leslfl e\'-k — kik elé a mi-aia/ler szabadéi vüségébnl került az ügy — igra külOnbőzőkép Ítéllek ez ügyben. A »aükei>Y~ bizottság\' an — benn a tanácsban — ott i* igén me oszlottak a veleraénvek. Három mellette ha-
megbirální gyakorlat! alkalmazhatóságát » a mu. jrnm ellene. Végre Halas/ Ferenc nagybamau fel-
nsrchiának is jó és lid»ö«, hiszen raj\'a sarkal-lik újra megizmosodott nagybatalmi ereje, köz-tekintélye a nagy államok arropágjába\'i.
S hogy a magyar oemieti közszellem mily kitartó akarattal, megfontolt elhatározásul ra-
angol-szászfaj nevezete, gondolkozói, vizsgálódói J «4Mkoöik 8 6aza bBlcsé?<>lt P°li,ikai bitvalíáaá-benne magukhoz rokonszellemet ismerlek fíl.jhoz> ránk örökségben hagyott államigazgatási Cincinnatus és Washington mellett emlegették, rendszeréhez, annak nem kell egyéb búnnysága felöle komoly és elmélyedő löriénetbö\'cseletj minthogy éppen most is, a Deák Ferencz meg-laaulmányokat írtak, melyek az egyszerű magyar j dlcsflúlésenek íerlályszáiados évfordulóján, a hasa táblabíró sfe\'lemi éa erkölcsi nagyságái láVüt bélesének leghívebb és- leghivatottabb tzoitvit.ya,
látkozó, később jelentkezett szükséghez képest gjiodnskodliatnnk a szükséges pótlásokról.
Ma«a a nagy mfi, szerves alkatiban, ép életerővel munkálkodó egészben nem szorul a legkisebb tatarozásra sem s ha \'nemi részletkérdés, technikai kezelés módosítást követel is idők folyamén, a; sem a mi révünkön, hanem Ausztrii változott kíaviMonyai falytán állott elö s illetve a n^U8ok«ra kidolgozandó utasít soki.an
.__,,,„ , , .... \' . lesz meghatározva, bo«y mii kell és uiit lehet
fog előáll-tm, ahogy ali- a Lajthán ml vénre wa^J , iantervo.4 oaztatfa. uk,,rt.fc.o.
aikerült megtalálni az érzelmi éa érteim- politikai \\ 1Jinitrr ilyeteo lebonyolít!-* u\'án eihatároz-egyensulyt. taton, högy kOIOn \'«nt—ref ke-a\'t«u«iju u-
■ Nekünk jó ei a kiegyezés « az eiíész mo- m-\'tó "ko ak- irá\'nára. Mikor *z m-giesz az ui
lantervek é etbe lepnek. Valószínűleg mar a jövő ben.
| szólsláaa eldöntötte a kérdés\'. A miniszteri ósz-Mlyranaesov beható és állalan-s hatáat kalUU előadásában ramutaioit arra, hogy «< n kérdés \' első soriian kuHurpolítikai kérd-s. melynek wt» Izata az, hogy nem szabad encedni, hogy annak |a 12 ezer oaztatan iskolán ik tan ervi a<iavo3«-lát . leszállítsák. F<ils<ólalá-ai magiévá let le a tanács és a határozni egyhangú. Elhatároztatott
szelelni ea erkölcsi idegen nemzetek közkincsévé avatlák.
A magyar nemzet gyásza a fenségig szárnya-lón impozáns volt s felölelte a nemzet egészet,a "föld népén kezdve, a fényes koronáig.
Mindörökre feledhetetlenek azok a drága kö-
politikai Iskolájának jnéltó folytatója vezeti bölcsen és nemesen az ö szelemében az orszAg ügyeit.
bokástól, de nem attól, bogy ébren és álmaiban annak az slakja ne lebegjen folyton eldtte, kit neki szereint gyönyör és a pokol kinia egyaráot. Igen, hiába rázza lejét oly bíietlenül, ez mind igaz. En már egy év óta szerelmet táplálok egy férfi iránt, k) nem férjem es a kit szeretni — bün ...
Az orvos arca percről-percre sápadtabb lett, ii derengő félhomály olyan kísértetiesnek tüntette elS mindkettőjük arcát.
Az orvos végre eröt vett magán s lassú, reszketeg hangon szólott:
— Mért nem szólott előbb I ?... Mielőtt mélyebb gyökeret vert a hsj. Az orvos barit is Ufhet egyszersmind. Q\'zinlériek kellett volna lennie. Kgy józan, komoly tanácsadó ily esetben csodákat mívelbel. Ürügyet tudtam volna találni, bogy öl kegyedtől távol tartsam. Mért nem szólt, s é» megvédtem vu o« miaden bajtól.
Es mialatt be«zélt, ngy Iázott, ugy remegett 6 ia, irint a másik láztwieg.
Az orvos másasp újra eljött.
A madonna arcú asszony mar akkor ágyban feküdt.
Arcán ott lángoltak a forró lá< gyilkos piroa .^virágai t> lélegzete él-ellűll." \'.
Az orvos latra, tudta, hogy Ut csak Istenuél van már segttséf,
Aethrr in.eetiót alkalmazott a karján. I
A beteg na gy lekeie szemei mtg egyszer felnyíltak. « bágyadtan, de mereven szegeződlek .az orvos ar. ára
Aztán felánken tekintett körül.
Nem volt.a szobában senki,
Egy véghetetlen fájdalmas píllantast veteti aztán az orvosra, melyben benne volt a múlt minden szenvedése, szivet lepő gyötrelme es halkan, suttogó hangon tördelte :
— Tudja miéri nem sanltam Önnek szenvedéseimről f... mert. ..mert. ..magát. ..szerettem....
Aztán örökre lehunyt az a csillagpár, a melyekbe tekinteni az orvosnak minden (llvözségét képezte.
A halott arcán olyan nyugodt dioafény ömlött el,.mini azon angyalokéo, melyek a templomokban az ártatlanságot symholuálják.
— Meghalt I — mondta az orvot tompán a belépő férjnek, ki őrültként vetette magát a kiszenvedett asszonyra.
Az orvos csak állott mereven.
Neki ágy kellet\', neki nem volt szabad tombolnia, pedig ugy sajgott, ugy láji, ugy vergödötl *zigos
iskolai évi
— Eoabrrbarftt. Rzen címet veasi lal a Nagy-Kanizsán IétMMtendti második temájkezési egyrsüiet, mely tebruar hó 8-án délután 3 órakor á városház nagytermében tartja alt kain kö<tyl> lését a következő tárgysorozattal i I. Alapaz&W lyok tárgyalása. 2. A védnökök, elnökség ifsz» lik-ar- megválasztása. 8 A felttgyeló bizmisag megválaszt sa. 4, Neláni indítványok.
— A laiá t zyrraekek iMsIsm. A belü^yminiaüiériumban Imntr * be tej atet a lelencügy országos rendezésére vont tkocó törvénj-ItozSíiTmiiikiilíu Eltlkeszilcset, A nagytr>nt«a-áru, korszakos törvenyjnvasla<ot Szeli tC\'lmáu mi* niazterelnök, mint helüg^miniszter, nemsokára be fogja teljesíteni a Házhoz alkotmányos tárgyalás végett.
A törvényjavaslat az állami gyermakuiencdék-röl azól. Az eisö araka«a kimonrija, hotiy az állam a talált, valamiht a hatóságilag elhagyatnti-nak nyilvaniiott, bél éven alóli gyera»kek ve-delmére Budapoat szek\'slóvárosbaa es az ország különbó\'ö vidékein állami gyermrimaardékli*-ly«hct [lelenotnlézalek(t| állit fel. A vidéki inléat-teket rendszerint olyan helyen, hol bibsiutéset van s a hol a gyermekm-nedék falain baHII «\' u-l&h a he eg. gyenge fejlettaágü, ktt önösebb ápo lást és orvosi gondoztat igénylő gyermekek maradnak, a löbbiekui rendszerint a« iniaaeuo kívül helyezik el. Az intezetek épitkez-at éa fol-BzereléHÍ költségeit aa immár a célból létező alapítványokból, a leniartaai költségeket pedig aa oraa. betegapoláaí alapból fedezik, bogy ez a nagyszabású országos intézmény az állam min* den ujabb megterhelése nélkül lele»itbeiQ. A ba» lüxyminiazter fíillialalmarást nyer, bogy az állami gyermekmenodékhelyek ezervezeiát, ezek-ben, il előleg ezek közvetítésével. Tatamin! a ha» sonió célú jótékony aiaganintétetek ea sgy»a■ leiek kö<remüködesének igénybevételével, aa ow belegapoláal - alap terhére elheiyeaett
a szive.
Kltemették...
> A leitttreímeaebb betegem* orvos koszorújára—
volt Írva a házi
meri luU mondani,, hogy az erén; .agávé americáne", mely csak egyt*er virít egy században?...,
Meri ez megtörtént!.. •
gyermekek gondozásának, ft{tolásának/ navvlesé-iiek és felügyeletének módját, vévüt ai altatni é* társadalmi tevékenységnek e t*r<>o azervea oue-kótletésbe hozatalát rei^[\'ele<i utón asabalyuzt* és a rendelet ken idővel a azüksegos modoattsat foganatoaithataa.
A javaslat megokolása kifejti, hogy a* ■>(*" . vánoa belegkpoláa kö taégenak ledeteseről . 1898, XXXI i ez a gyermekigep ést 1\'ayK^1 ; jillami toiadattá tette éa hatása olyan, r&tid másfel 6v alatt oly mértéket SftŐtt az elhagyott gyermekek gondozása, \'hogy a b«tüg)>
Nagy-Kani&sn, vasárnap
Zala 10. szám (S. Itp).
190). febrnár hó 3-*n
látna, illetőleg aa orsaásos hntegápnláai alap 1901. évi költaégvetárébcn inftr 2,5128 200 koron* összeget irányod elö Széli KiBnSn, résx-ben as eső bud* pesti gyermnkmenedéken. rétben a Fehéi-keresat leleucibái-egyesületiiél ápolt gyermekek gondozási, ápolási éa uevelé«i költségeinek leaeté-éra. A belügyminiszter, löbbé nem tárlj* felelősségével öa>-zeegy ozhetőnek, hogy ily Összegek felelőseg neKüli egyesületi közegekkel kezeltessenek. Eljölt az ideje annak, bogy az elbagy ott gyermekek Spolása áil*mtlag történ j«k -
- FIlTtttl a tttiér-badapród laba léte. A iSaérhadsprod-iskola igazgatósága közli velünk azokat a lel\'ételeket, melyek alap* jan az iskolában növendékeket vessnek fel. A - íiiKer-hudftprdd "iskolába oly 14—17 éves ifjakat vestnek fel, a kik a -közepskola öt \' ontalyai legalabb elégsége*, vagy négy osztályt jó t-red-menynyel vogezlék el. Á latin és görög nyelvből való ki nem elégítő osztályzat nem akadály.
A tandíj katonák fiai reszére 24 korons, iarla-_ oksági egyesület titkárát és Waisz Jósseíet, az
erdélyi pinceegyesület igazgfiójái.
i — A rrnderaég bérébei A rendőri beje-leatéarőt alkoioit városi szabályrendelet értelmében kőtelező reidflri bejelentés febr.hó 1-én lépett életbe, az ezen célra szolgáló bejelentési lapok a rendőrkapitányi hivatalnál díjmentesen szolgáltatnak ki. A közönség kényelmére azonban in tezkedés történt, hogy ilyen bejelentési la pók a varos különböző helyein is kspbatók legyenek. Az el&rusitó . helyek, a sóve kezők
lékos tisztek, szolga.a<on kivtti nem aktív honvédtisztek, udvari és állami, polgári hivatalnokok es alkalmazónak tiai részere 160 korona a tybbiek részere pedig 800 korona évenkinL A lübbi költségeket a katonai kincstár viseli. A fölveti növendék a tüzérségi hadapród iskolában négy év alatt a föreálhkolának megfelelő tudományos kiképzésben s" oly katonai nevelésben reszesűIT hogy hadapródnak Téphet be a cs és tJifrséKhe » mini tiszt a magasabb katonai
Hásasságkötés céljából jelentkezett 57 pír, m.ig házasságot csak 34 pár kölótt (m. évben 46 pár).
— BorvlaagAlbb. A üivtaios lap jelenet él sierint a Ióldmivelé>Ogyi miniszter a mesier-aéges borok készítésének és lorgalnmba hozatalának tilalmasaiéról szóld 1893: XXUl. t-clkk 11. g-a érlelőében alakított állandó borvtzsgáíA szakértő bizottságok tagjaivá ii 1901. évre kővetkezőket nevezte ki, o. m. a) a budapesti borviisgáó bizottságba Ágoston József kir. la nác-oa országgyűlési képviselői, Forster Gézát az orsságos magyar gazdasági egyes ölet igazgs-tójit) Görgey Gyula cs. is kir. kamarás tsllyai földbirtokost, Undmayer Ferenc székesfővárosi törvényhatósági bizottsági tagot és Szily Pong-rácz országgyűlési képviselőt; b) a kolozsvári borvizsgáló bizottságba pedig: Jósika Gábor cs és kir. ksmarás. országgyűlési kép\'iseTöt, Simay Ferenc földbirtokos\', Szentkirslyi Ákos dr, gaz-
ssjíkkepzn intézeteket tátogathatja. A fölvéfth-jWeky (Sopron) nleábati: Toch Zsigmond tü-kértényeket augusztus 15-ig kell beküldeui i becsi tüzérségi hadapi ód-iskola parancsnokságé\' hoz.
— Egér • borban Mibók Adám urami akinek favágás a mttvuszeie, ilyen kemény téli | időben, aemu.ikej) se tud ajenaljani «z ivás iránt való megrögzött előszeretetének. Szerelő!
-1"\'"-*"- p^t\'g -flhffgy i? helyesli. ezt ai finzö
szenvedélyt, mert vsjmi sökszíir megesett, hogy! Mihók ss egész keresményét meg.ua, a jámbor fele»ege pedig a gyermekekkel egyetemben a szomszédok kőnynrüictességéből tengette nap-! jaii. Történt, hogy Bocskor Károy, akit Uib-«zi ró« knmaság kötelékei fűznek Mihókéit hoz, I egy kis örökség kezbez teleiének alkaln aii.saá-1 gábíl lényeges vigalma! rendezet\' uri hajiét á-1 na Ezen alkalommal Mihókné 4 drb. ifj. egeret | csempészen a férje előtt áilo vászonkaucsóhn. [ azt remélve, hogy azontúl majd utálattal fordul el a szeszesitaloktól. Az egere* kancsó azonban tévedésből a.házigazda elé került, ki annak tartalmai egerestül és mindenestül akadálytalanul megitta. Mihókné ezt .álva, félénken kérdezte : hogy nem vett-e és;re valiimii a borban. T
— Valami puha egy pilanatra felakadt a gégémen, már azt gondoltam, hogy egér van a borban, de osztán belenéztem a korsóba é-lat am, hogy temmi sjtic* benno.
\'— A ha vnuua-»*i varok. A jó havanna" s/iv. r<k kedvelői azi hilek, bogy az idén olcsó pén/ert p\' n.p»« árui fognak kapni, mert a kubai dohány-termes az idén nagy rt menyekkel kecsegtetett. Kzek a remények a/onbau csak félig le jesütttk. Nem volt elegendő munkáskéz s így a Ii rmé-nek harmadrészét a ló deken k e -len hagyni, a hol elrothadt. Az is baj, ugy látszik, hogy nem válogatták meg a jó >etőmag\'\' vakat » a dohánynak minősegét ez. nngyon befolyásolta. A kezelés is rossz volt, következés-, képpen az aróm* sem fltótt ugy ki,minta hogy a termelők remélték.
— Hlljea Ml lem iebr^árbaa / Fj.1L a kinek ídöjóslalni fanű&r hóra igen jól beváltak, február bóra ia kellemetlen, nedves idői , jósol. A hó első harmadában gyakori esőzések és haAzások várhatok. A második harmadban szünetelnek agyán, de e harmadikban ismét teljes erővel megujalnak. Mivel a hőmérséklet szokatlan magas lesz, a hó hírtelen olvada«a íö- j vetkeztében árvizek ia várhatók. Ezek Fa\'b jós-j latai. Elég kellemetlenek. De remeijők; hogy nem fognak be álni.
— Xépeaedéai uio\'gslam A huszadik század első hón -pjs rendkívül kedvezőtlen volt j városunkban a menyiben szDielett összesen 51 gyermek (m. érben 73; melyből törvényes: 19 un és 21 leány ; házasságon kívüli: 4 fiu es 6j le&Bf mégis 8 6h gyermek halva ízületei! ;i ikrek egy esetben tzü etirk, az egyik ím a má-1 sik leány volt: meghalt 76 egyén (m. erbyj 50), ffle/yhöl 42 finemfi 33 nőnemű volt, és így a
szerkereskedö. Eótviis-tér: Scblésinger Izidor fOszerkereskedő. Főtér : Schless Antal könyvkötő. Sügér ut : Dohánytőzsde [Babocbay-házX Cs«n-gery-ut: Schlesinger Jaksb lüs«erkereskedő. VI-V.II. ker.: Fogjaszlási azöveikezetek. A* e árusitó helyeken a bejelentési lapok darabja egy fillér.
Artyakosyri hírek.
Jannnr 18— 31-ig Születések.
Tezer Károly, lakatos ; István Mayer Káró y, ruhafestő : Irén Vajda László, töídmives : Katalin Nagy Adám, vasúti munkás : Adám Rilecz Sándor, kaptafakészitő i Janka és
tor (ikret) Munkácsi Jáno", kalauz : Lujza Németh György, vasúti munkái : Rozália Szalsvari Anna, házvezető : István Kadi Saudór, mészáros segéd i Rozália Gyuncs l».rc, csapos : Irma— Széchenyi István, lakatos : István liolf László, vasuii munkás : János Szabó L <jos molnár : Margit. Zí-ujiai csa-s Katalin, szobaleány : Anna Mulnsics István, n»p<zámo( ; Rozália Var, a Sái.dor, foldmlvcs : Julianna Béres Mária, t - eled : József Hat áp József, betűszedő : József Krisznan László, napszamos : Mária Stróbl János, ic- : Lás/.\'ó Steiner Móric, órás . Margit Gerencsér Józsaf, cipész : Ferenc Nagy Anfal, csizmsdis : I ona Simon J nos, vasoii őr : Mária Pap Józ-ef, napszámos : Hona Buváry Lajos, mozdonyvezető : balva te t fiu gyermeke.
Halálozások:
Özv. Munksc-i Jánosné szül. Kováci
magSu>ó, 62 évn : aggkori végkfmerülés Auer József, foldmi>e», 33 éves baleset zúzódás ál\'al
Horváth Ferenc ifjú, 15 hónapos : tüdölob Bedenek Bódog magánzó, 76 eves ; lüdőburnl Farkas Mária, 1 hónapos : ránggőrca Andii István, 16 napos : ránggőrcs Tnpták János, csordás, 80 éves
kimerülés ózv. Perl Samuné sz. Keinitz India,
60 éves : tüdővizenyő őzv. Smal Jánosné sz. Horváth Borbála, ko!
dus. 69 éves : köszvény Véren Iván, napszámos, 61 é ves : liiíöhurut Szalaváry István, ifi napos : gyengeség Varga János, 16 hónapos • lödőhurut Bolf mvezér Anna, 2 éves : ittdőhurUt
Horváth Hosália, napszámos, 30 éves: tüdölob Peti Katalin, 8 Mnspof : ránggőrcs özv. K*le Jánosné sz. Kostyák Katalin, moso-
nő, 70 éve* : hörghurut Msnluaai Józaef, kéményseprő mester, 18 éve* • tüdölob.
Kopp ^rmlnné ss. Scblenger R izá is, 62 évsa :
szívszélhűdés. Richter Vilmosa^ az. Wsisz Jozefina, áOévaa:
sggkori végkimerülés. Gudtin.János, 6 éves: kanyaró. Varga Jóssal ifja, 2 éves: kanyaró. Bartol Juliánná, 4 éves : tüdöhurut Milei Rozália, 8 hónapos , ránggőrcs. Schlesinger Vilmos ügynök, 64 évsa: tüdölob, Mé-záros József, 16 napos: tödöhorut, Gozdán László ifja, 6 éves: tüdöhurut. n Szmodics Antalné sz. Horváth Anna, foldmi-
ves neje. 28 éves: (OdögOmökór. Knnics József, 9 hónapos: tüdöhurut Kovács Vendel lakatos, 62 évsa : tüdövész.
Házasságot kSt&ttok .-
Hereseg János, földmíres — Deli RpzáliáTal Tál Lőrinc, bonv. őrmester — Dávidovics Má-riávai
Vojkovic* Boldizsár, srdöőr — Liptia Katali .nal Pintér István, posta és tivirda szolga— Meca Katalinnal
Bagonyai József i\'jn, löldmtrsa — Jurdán Katalinnal
Horváth József, lOjdmiyes — Kovács Katalinnál Bunczóm Vendel „ — Major Katalinnal Jurdán József ilju, földmives — Horváth Rozáliával
Davidovfca József, fóldmwes — Kálotios Katalinnal
Néüfélfi Károly, földmives — Dómján Katalinnal Horváth József ilju, fülftmives — Varga Rozáliával\'.
Mikó Gjörgy, földmives — Horváth Kosáiiával.
ifj:~Jakabri György, földmtve^----Jámbor A>
náva1.
Volfrom Károly, szobafestő — Németh Rózával. Varga János, focsis — Légrádi Annával, f ifj. Varga György, fóldm. — Snell Eriaébeitel.
ifj. Bogár János, nspsv — Tiszai Katalinnal. ^- Csanádi Jósaet, ács — Móxsi MáhávaL I Farkas, Gregor Antal, földmives — Hercrg Kata innal.
I Móger István cs és kir. őrmester - László \' Jaliánnával. Peciics György, fóldm. — Dani Annával.
163/901 sz. 45-1.
Árverési hirdetmény.
Alnlirótt blíűsagi végrehajtó az ISS1. tVi LX (,-c. 102. §.-a értelmében ezennel kStuirré te-sí, hogy a nagykanizsai kir. jnrásliiró.ágnak 1900. évi V. 866/3. sz. végsese lövet kéziében dr. iLőie.iLiiiL nkftrjtsai üiy éd ál\'al ktpviaell a l/also egyei gaidassgi tkptar j vara .^ipos Láios, Vöcnköndy Péter, Horva\'h Juwf e- Koltay László ellen 700 kor. a jár. erejéig I900l evi d e inber hó 24>én foganatost olt kielégítési vég-r> hajtás u\'ján lefogUlt és 940 koronára becsült Vöczköndy Péternél 1 »zürk» kanci s 1 p*j boréit ló, 1 ssekér, 1 sseoskavágu, és ó szekér széns. Kol\'ay Lászlónál I pej »anca a 1 szürke heráifcJÓ, 1 vörös csira t-hén cs I saeker. Sípos Lajosnál 1 egy éves v<Vö* U só, I sseker és 1 |mq|{. Isiekér szénából álló ingóságok nyilvános árveré-Isen elsdatnak.
j Mely árverésnek, a nkaniasai kfr. járásbíróság 11900. évi V. 866/4 sz. végzése folytán 7U0 K. Ksts ia, i tőkekövetelés ennek 1000. évi július bá 16 ik
Vik

napjától ,\'járó 0*/« kamatai. váltó díj áa eddig összesen 101 kor. 46 fil\'erbao bíróilag már megállapított költségek erejéig Aleó-Babólos, • helyszínen, leendő essk ö (lésére 1001. évi fsbraár bé 9. sapjéiak 4. ■ S áruja határidőül kilüzetik éa ahhoz a veoni stiod^-aggkori vóg-l koxók Oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy aa erintett ingóságok as 1881. évi LX. t.-c. 107. és magánzó, tUg g.a értelmében készpénzfizetés mcllott, a legtöbbet Ígérőnek bresáron alul is el fognak adatni.
Kelt N.-Kanissán, 1901. éti január hó 27-ik napján.
MáXIMOVITS GYORGT
kir. hMaéfi végnka^é.
Nagy-KaniEB* vasárnap «
-,»•». I I Tjfj , A+ V
Zala 10. BSáro (4 lap)
Kuhorica-morzsolók
két- és eröhajiiinrii, BgyStdKJ é( ki\'tUls inrkeiaiiel, sawilelővel ás nalelö uplktil,
Gabona-rosták,
Konkolyozók (trieurök)^Kél,i ke,elé!,re vaW Szón- ós szalmasajtók IS,vagyk0C,iI1 Takarmány fűilesztők WM takarék-főző-üstök takarmány sl
zománc*" bevonattal vaicv aüélkű\', mullliókeatülélckel va>y anélkül.
örSk Hr.ad*dalma/m r k^nÁgyürüs görgő csapágyakkal igen könnyű járó OZuoo KdVagU Kj fással, körfiíbflöl 40 százalék erőmegtukuritas mellett.
Rópa- ós burgonyavágók, Darálók
„Agricola" sor-vetőgépek [tolókerék szerkezettel]
mindennemű ve emeny szamára, vállak erek ek nélkflJT
Egy-,-két-, s több vasú ekék lÜ^áfiSg\'S
mayfarth ph. s tarsa
<fiÉM
n íwmo\\\\
wftyfaj
KKEI5
■ mim Oijikü m^ \' tt*^ m\' ~ *"ti i «*u i ji
ovg Ama irjmii.h ovn áju a Koaou ao nuáa
fheke kormeubum hm
c84asaá.a íur. Tíí;*.; BZuba\'j
gazdasági gépgyárak1, vasöntöde és gőzhámor BéGS, H- TttburMlraate JSjr 7L
Kitüntettetett öbb mint 400 artnv, ezü«t. bronc eremmp1 es eliö dijakkal.
TSfr\'lÉfe.
Árjtfjrsék ét umh uliam »r<> loreltk logyon ó« b«-rmeotv* cttldotnak. Képviaelflk éa TigaonUláruanoit felvételnek
Az e^ryf>ület n«.k mar dó r i * rá-
nak tél aron való Hadasara uyertem megM-zá«t. Azért ajánlok 31-10
Icpokróczokat.
^ E«en v»8f*g t lpu* tit .a at* ^ \'8,) takarók litOrró nnnö-rttOttM. mal,ek gyapjasak és pu»iák sínes
vieaHylyel W\'afr r k«)»k haa*> »l>n*t«vfc é«
a maliba rendkívül olcsót. SsBrk*, Rjapja téli ópokrócaok. A. mittö*<% lft«X30 a«v-4 K>, B. minfiftty » K Imm ^g 200X 1150 nniiyüAg dublé appjo «r»«*fi H takaró, 1ÖOV2CK) l^fino»»abh mi 6-
aéfl*, «la rabon kint t .50 K. Panwwi \'saéttötöM i utánvété lel, mpr n**® M*l5«»rt a peos kivi* natra iae*a*Hatik Cím : Ab h. IX. n. HI MMi lltlV Wi*». IX. ÍWfyfra-w X
m • *
m
ll I H l
I S I
t I
I
JH I
c I
3 ff
0 I
| O I
Gogaae
czuba-Durozier t Gie.
FÜANCZIA C00NAC6YÁR. PROMOVTOA,
0r aiMw«a i^imé, ig
rtjda £8 blochbaim ifciirt w
Nélkülözhetetlen házi gyógyszer
_ minden családnál !_
aBBBBBBBHI............
Plttkoill J.
VÉRTISZTITÓ LABDACSAI
*rtlxm«k óu «i tűnik utjm1t» w i|4ii trlllffoo • k«vé« tton ettlld, immi pirtUto hidfyófyatr klAojrtlk.
r Uhdtetoktl ti orrotok kttlAnteflo ta oly htjok-nu Ajánlják, tmtlytk ttkéx emiutéinek ■ it|«IÉMal kflt.-uiwntdyti. nitt pld. nvar u t|tktrttf*tktt, •álfftjiaimak uMkétttlatk, kéllkt, artayér tib.
VérUtxUtö btOtokiiAl fofrt klTálötn jó h tUtt fy»-korolütk vAmtfétytéf tttUibto t u tbbfll ttánnttó btjokoll. mint mnm f«|fá|á», aétktr itt. i térunuto ltbdtrxik nt«r7 tlonjt, bofj tttlldtn bttotk. fl^dtl* diti mm okozatk t igj t ItffjAnfébb turrttoMol káré tfjiotk, «6t fytrmtktk ia bitrtn hawnilhtlják.

m
i « 1 doboz, melj 16 labdacsból 41121 kr ü x
S> 1 tekercs,mely «dobozi frt 01 kr. CB # ^ — --
•3 g
fl b
33
pénz előzetes bekflldése atáa g b bérmen t ve: o£
1 frt 91 kr. Sa t frt 80 kr. S-8 írt Itt kr.
2.C/J í S" N 8
f® i ® i o> £
IO; g-ffl
!-„ |
ACjSwc
1 tekercs I tekercs 8 tekerea 10 takarta
• frt 80 kr.
w MM
jc o r
fi M
| O Jj
a-afl
•o. n
í • 8 F-l


S*.
Egyedüli készítő ia izétMMési fflraktár:
Pserl^ofer 3. gyógyszerész
Sicsf I. Singtraírass? 14.
Eltar}etft»ágiftaél ftfvt «linimt • iNllliiMiiM tlakoköm nevek alt ti tláaoxlitntk. tahit mlndttkJ atak p9erh0fer falt *orti»elu4 Ubdaoiokat kérjen, • Nak aitk valódiak.\' tmaiyak dtéouittk ftétiét ftrea íriili „PSEKHflftr* ttviraartatfenlt.
Nélkülözhetetlen házi gyógyszer * minden családnál!
< » 11» ww »»
P; íO ff
Ii| i 2.1
er o\'
< o a» -j
•—5 o co
\'O


SL af /


jíépes árjegyzékek ingyen és bérmentve
Ssjiwaa&á\'HsseF
Shannon-Begistrator-Vállalat.
BÉCS, 1. Jóhannesgasse 2. I. em. ^ -<*

"SÉT
fCZZZX_^ x .X X__^ x x X .
| Üríesiiés. ..
3
O
* Ván szerencsém a nagytekintetü közönséget tisztelettel értesíteni, b jgy a
^ 11 far*angi idényre w" > ^
f S a legújabb divat szerint ualon ruhákat, a legfinomabb minőségtől a legolcsóbbig figyelmes és felette jatlxiyo* ki* j
"5 szolgálás mellett kestitek. g\'f
■f2 Ez alkalommal bátorkodom a tekintetes m. kir. állatorvos arak lig elmét felhívni egyenruha kéaaltaaé- g™
|S njeleerr,-" meyeket a légpontos\'tMan, előírás •zerint legjutányosabban, kiiünő uninúaégben éis Ízléses kivitelben szolgálok ki. - jl
S-l - Vidéki megrendelései: kellő figyelemmel es/közülteloek. »
K i a Ad. erd. közönség becses támogatását es szíves megrendelését kéri méfy tisztelettel: x
:c ——.■ • ■■ \' •"" ■ kaufma.ÍÍJ{ atáa férfiszáj
I ELEfi féle búa. | !
t Nagy választék kitilnS minSségüI, divatot belföldi, angol és /ranczia kelmékben 3 j
J xzzzzx Y________x x xzz=rxzzzrx~zzrx x y
^ Nólkülözhctlen ós utolérhetlen, hatása kitűnő. Világcikk, ,< JÉBgfigt I kivi te l minden országba \' I
"SP THIERRY A. balzsamát 11 ImkiídVUN^]
(melyet az egészségügyi hatóság megvlzsg&lt| flMn MM méjjtiótöl I
Vi II - az ege8Z v,»?8 kedveli es mindenütt keresik. Csak akkor .i D iJB \'J-S
mm, valódi, ha az oldalt látható zöld, a-törvényszóknól bejogv- h g JifekatlÓÍl!aÍ)dÓ ÖiUeM,1
\'~mmmJ zett rapacau védojegygyel van ellátva. Felülmúlhatatlan ■ áll
■paffig 9Zer °,inden mel1-\' máí-\' gyomorbetegség ellen stb. külsőleg $ 9 fjl |6on}:, (ft|f;.im.:,mfl6I 6
InwF^ is kitűnően hat és iebet gyógyít. | f|| 3®" |
- .......... J ín próliímcg bérmenlcsca 1 korr.ua 20 Illír. SiéjjcIUfr csak előzetes lizftói neWt •*" I fjjS |)£jj(un-bwJro(ar!f0DaÍ0\\
ThÍerrI±z^^kenÖCSe| II**-**
utolérhetetlen szív" erejii Ah gyógvilóhatisu. Opi\'.rációkál n legtöbb esetben fö\'ftslegessé lesei, ífy H Wm i
K kf nöcsesel, egy 14 eve\', gjó^ithitailgiinak tarlott csnntsjtul, ujabban egy 2tí éven rák- jj 4 .
szerű bajt gyógyítottak meg, Aoticpptibu* és Kyúgyilóhaiái-u mindenféle seb gyulad&sánúl.\' Isk y V ijiHl1
Próbatégely bérmentve 1 korona 80 (illír. Csak ellietei fizeti* cselén küldjük meg. fis ^BM^ök Jr^úKS^fc.
Óvakodjunk utánzatoktól és kerüljék az értéktelen úgynevezett hizl kenőcsöket és m B ami ^^kraffi^ffflp^ ■
Czim : A THIERRY, gyógyszertér és gyér a Védöangyalhoz. „ ^ IJnKH ■
Pregrsda, Prágrrhof felé, a Déi Vaaut mentén. fyt 7 FroBpolrtuiB lngryeia. ósl "bérmentve, —; -
£ szerek sojasenj indilanak.meg é.i jó azokat hat«n41atrr késn-n 5 házban tartani. A* [ra Több axás kiváló orvos által alánlvi. összes müveit államokbán bejegyzett védőjegy miiek utánzatát a törvény Üldözi. A leuiletesebb és legolcsóbb ásványvíz.
tif.^Vjllll^•P\'1*\'\' minden iolib ISsurkeresIr* 6>b cu.
K O
^^Terg^teri\'V\' 6,
A Nagykanizsai takarékpénztár által alapított „Önsegélyző s/ovetkezet" 1901. évi február hó 17-én délelőtt 10 órakor
\' • \' tartandja .
a „Nagykanizsai Takarékpénztár11 helyiségében
) « IV. évi rendes
ZGYULE
melyre a t. cz. szövetkezeti tagoi.at tisztelettel meghívja
,, - az Igazgatóság.
Tárgysorozat:
1. Étí jelentós. .
2. A felügyelő-bizottság jelentése, ennok alapján a mérleg megállapítása, aa igazgatóság és a felügyelő-bizottság felmentése iránti határozat. \\
3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
4. Aa igazgatóság tagjni küzöl az alap.szabálypk g3. _§-a értelmében sorrend szerint, kilépő Dr. Tuboly Gyula elnök, ünger Ullmann Elek alelnök ós 7 igazgatósági tag u. m. Dr. Mayer Perénez Dr. Rothschild Jakab, Scherz Eiciárd, Stirling Sándor, Stróm Tivadar, Szedlmayer László, Dr. Franz Rudolf, továbbá Dezső Béla, Krámer Lajos és Rosenberg Ernő felügyelő-bizottsági tagot helyett ujak, esetleg az()knak újbóli megválasztása, óa pedig elnök, alelnök e^ 6 igazgatósági tag 3 éyi, t igazgatósági tag ós a felügyelő-bizottsági tagok 1 évi időtartamrra.
Jegyzet: A felfigyelő bizottság által felülvizsgált vagyonmérleg a szövetkezeti helyiségben bármikor betekinthető. Az üzletrész birtokosok könyveik félmutatása mellett szavazatlapjaikat . I. évi február hó 15. és ltMrí a szövetkezeti helyiségben átvehetik. __
értesítés
Ván szerencsém a nagytekintetü küzlinséget tisztelettel értesíteni, h jgy a
f a r n a n u; i idényre a legújabb divat szerint: ualon ruhákat, a leglluenabb miaifiaégtOI a legolcsóbbig figyelmes és felette jntanyon kiszolgálás mellett késeitek.
Ez akalommal bátorkodom a tekintetes m. kir. állatorvos urak lig elmét felhívni egyenruha kéaalt nyelmr«•,- melyeket a légpontósiMán, előírás -zerint leQUtáoyosabban, kiiünő minőségben és ízléses kivitelben szolgálok ki.
. Vidéki megrendelések kellő figyelemmel eszközöltetnek. »
A n. erd, kózőnség becses támogatását es.szíven megrendelését kéri tisztelettel:
• K&CFM&Kif atéa fétass«tw
elek féle húa.
fos ki- í
sf f-
Sagy választék kilünS minőségű, divatot bel/öldi, angol és /ranczia kelmékben
inMBtirnrui
Nélkülözhctlen ós utolérhetlen, hatása kitűnő. Világcikk, kivitel minden országba
THIERRY A. balzsamát i
, ml
[melyet az egeszségugyi hatóság megv!zsgált|
az egész v lág kedveli ós mindenütt keresik. Csak akkor \'
alódi, ha az oldalt látható zöld, a-törvényszéknél bejogv- ir4(
zett rapácau védőjegygyei van ellátva. Felülmúlhatatlan Jfjj szer minden mell-, máj-, gyomorbetegség ellen stb. külsőleg
is kitűnően hat ós sebét gyógyít. y^ Egj próliaiif bérmenteseo i bmti 20 Illír. SzéjielUIJís csak előzetes üzetéi esetén-
Thierry A. centifaiia kenőcse
csoda^enöcszielc nevezik)
utolérhetetlen szív" erejű én gyógrilóliatiau. Opi\'.rációkal n legtöbb esetben fö\'oslegessé teszi. F. kenőcsesel. egy 14 eve*, \'gyóevithntatlflAnák tarlott csontsxut, ujabban egy 22 éves rák-szerű bajt gyógyitnttak meg. Antis\'fptifeu« és gyógyitóhatáKU mindeuféle seb gyuladásánál.\'
Próbatégoly bérmentve 1 korona .00 tlllir. Csak ellntes flieUs ésetin küldjük meg. óvakodjunk utánzatoktól és kerüljék az értéktelen úgynevezett házi kenőcsöket és
mis efféléket. tö
Czim : A THIERRY, gyógyszertér éa gyér a Védőangyalhoz.
Pregrada, Prágcrhof felé, a Déi Vasút mentén. 7 FroBpelrtuiB mgyea éel "bérmeatf e, — £ szerek soliasent romlanak, meg é« jó azokat hatxn&latrr késifn | házban tartani. A* [ffl összes müveit államokbán bejegyzett védő jegy nmek utánzatát u törvény üldözi.
ismmmmsssmm^a
HllMíB^tüMnfeil Ihefyifcrras najy mü^éjboJ | fekat!óil!ar)tlóöjji^éí«Iü,| ióen íi)ila,Cokiü!D-iiD)aJ= | wjimnb)Jro(atDoDaíoj ájváu^iiDdniinőjifendo.
Több száz kiváló orvos által alánlvi. A legízletesebb é* legolcsóbb ásványvíz. KapbáiA minden iobb iQsterkerwk* 6>b ee. vendéglőben.
Nagy-Kanizsa, vasárnap Zala 10. ssám (6. lap.) 1901. február bő 3-án
JS«gl-KanÍ23ii, jirasinjap
ZalaJO. azám (7. lap)
1901 február b6 84*
| • k flágy-famizsai - 2 i
m
mat

rv
m

rab
É*
fti


bankegyesület részvénytársaság
ír hó 9-én i u. 3 órakor
saját helyiségében
*
XXVII. évi rendes
Közgyűlését
tartja, melyre a t. cz. részvényesek tisztelettel meghivatnak
A közgyűlés tárgyai:
a) Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
b) Az 1900-iki mérleg feletti határozat és az osztalék megállapítása.
c) Az igazgató-tanácsból az alapszabályok 18 §-a értelmében jelenleg sorrendszerint kilépő Élek Lipót, Stern t Mór és Soherz Richárd urak helyébe 3 uj igazgató tanácsos vagy a nevezett urak újbóli megválasztása.
d) A felügyelő-bizottság megválasztása — és
e) Egyéb — alapszabályszerüleg bejelentett indítványok tárgyalása
BC* Azon t részvényesek, kik a közgyűlésen szavazati jogukat érvényesíteni óhajtják, felhívatnak, miszerint az alapszabályok 33. §-ához képest még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket a közgyűlést megelőzőleg legalább 8 nappal előbb az egyesületi pénztárnál letéteményezzék
Kelt 2Tag7-Kaniz8ánr 1901. január hó 19-én.
(Iz iQGzgaíó-tanáQS.

r
vr v\' • * n \\ tr\\ re. ( \' 1901* február hó í án Nagy-Kipizia, mflrnnp____________ Zala 10- szám (». lap)___^
4iiniiiiiKii n \'\'i^ni\'\'; inimin nii|ip>, num ^Mv^gvwrinfB viy Jf
B I^MMiiaiPalgEI^S^gf III,
Ifi I ^ 9 totfttsztttA mr i I fÍ jf IW\\/ li mh«í Ír ff I
t , « wi*4L kn I Umt VWékft I mnu 40 llfir Mmn ÜUMm Mm Mrn»|> I 3.....>_»__■> ■■ ^ A- V . . . , -i ff m J ? t
jt jj uá• jáöo>yéfytwi^.y^-t.»7. , {_WM^ünmn II
14 1 —» Utorrtl totwáltt** " iK .. >SIÍlÍl ||
I}/___I ■_ ____ i ■ ■ I II yi M AlLUUAf HOOT OTWCTII fhmHm* mi n>Mji|l I
1 aj\' L/fl ellen uiíiiIi^i^iiki^ jfí|i • ii
111# LJ r»T», REPARATOR, ~ FELLEü féle ELSA\'FLIIID^ Kifli
• II I • fat-Miat ttrtáxftu UJ.Mrt Ut6> l2i*MO«a MJmBéfjmU*!tfáittl H4. mmé UuM tg**\'"J^ffflíjj*\'"* ****** ||| I] 1 II
ílf I t korwi ílriktAr: (OflOH-GVÓQYMCRTAft, |«4a#mí, láMt-Hr. Lerí I C p 1/1 CM A MMM, to^n \'I Jj«»i|
J J ■■ ii «Mm tytuMfOrM■ 6 L l fc Jf T» J C^ W V, Ini^Wlwi CHW- S fr t II
ÍKliil^DURATOH 0MR£H2|?3SSÉ£ff! í
, 9 j te vliálhallnii Imi. Ir 11 IliMpaÉMlMft ^J ^Cfite (fl\'Xcfij^^^ A *•« 9L J 41 * ■ ff II
ll*/^ ft I Una Mrtá* m Ur HUUÜI III ■wlr 3s9» /ft\'y^V gigulÉ^ - llm I ÜÉTtmr—. P I . II
I i 11 rfuéttMé.: ŰURATOR-GYÁR* Í12Í22. ^O®"8 5 A p Y. 11
3{L • f wunwivn u /fcyfrjMmii ntéur iiiwnn Kot, u i fi I
5 \' j1 [PSERHOFER J. ggg l^gMEi— !
» Vé ptl sz tl tó a 9 t I Ify üft1\' l^^^ffffliMftWlIWPllJWTO^
li 0M tkbr qMl. la minta • # H I I B P.
• ísbdceti. L" • 0 • » I
, © ..), 1 \'\'IN".......iwm1 1 \' \' ^MM \'
= 3 (f M.PO. litványauáf* . ^ 28 tV ÖTA ( jr)Kíiíí^íattt: I aH|||
11 BELVÁROSI KÁVÉHÁZ Eu8Mdekt ^wfM X^nfl 1 9 I
fis ln^FT»Trc:í f^SS5!! 2
I í |f ti.ft KáptaÁhjeoyiíkIKOYEH i \\ J^i^^Mu. J. ]| 9P I
| > a^r^ | BSWtcfrrvc^ c^^^ Jl OS I
^ g § Oh lAll^^^^ir"^^ ÉlUttl I
(Mü tofMDitttbft * *fOiwtaMM\'«kaa«t«fe«l rt ersdöénnj" hsesoAlhslók i* J
i I RúBBiJBTrxaBTfieRa g ; * tseER-ftu íelipasztiliAK f I
I N^/ BRAUSWETTER JÁNOS VTio«®ír" JQM \'
ff|| ||f FRATELLI DEISINGER II BENZIN roí?^6« i |
I® & I "/ ,irtUd fMbél Tify THtUlMl J UH ftÁmOTOROl ipiH él ftl#Má|l MÉHÉTt o(
l|M \\ W u kfl* Cuba:kávétt válogatott Á WffiJ^ff ŐSERŐ ét BAUER lyiriMl ® I;
Ml/ ^ 15 koftHti 30 mréri É II ^ Zl Í \\
\' IJbS^Bí tlvámolw ét Inirmenive. — Jn H B Vmérkéf*i—H»M 4* m*Ur, n^MVi R ■ I 1
® |y M- ÁRIE6Y7ÉK INRYFN MÉM H ^---\' Ufjui. . | I I
ö -a -J 5 u,.^.. ........... ff liiliiwil lll rl U átlwiéfctwgfr^. 11
Sji?ggfmB«a""aa-üj SZflBflQflltWKfírg m\\
M^inlw^nvnl rSr) @ upapcsr vn c^cscetr- ^őíjút 17. fT)2f 1 I
Ilii ^mmw^hssS^ jií 1
álc J .... . . . . M* «fftejtü.«MOkK U- ■ AlÜUAl ilr. Mr4M te léi* taMr M Hm. • I J
toll él nyirl fyógyhily STttifMkMi, - no IV .............................. Wi f fl I
Hirí\' ^ nVTO A PPftTPlV kk4M0tArd. - -1 W Qr4r H mtg^mÉtHat fctr J 1 I
tar m.6-2.I^^sj^EiíSi »i
ff/ &«iMii»\'« wm hüi «nt tmu viiit >*MMik (UjMwttwjmiiy. W}| rriír 1 OSZTAllYSORSüflTöK. I* • 5 I
S/J «M Ült, kuw VIM u««l kl* U^oji ] k*f. Hiú itüa \\VL] OUW I I I i Imi ll,\'wl\' J
/J Ml...... kor. |Q« mj& eíu iféffrMt^rl^S^ Í-i»rMM. U \\\\| WftTtmfXTf. | M4tgWHld»l|>fÍt tlrtéfHÖUll I él KriMtlrr " I
i1" a^JH K^iH >1U \'JilíáM W« ju^n r\\ I
NyomatotiF^tschel Fülöp laptulajdonosnál Nagy-Kanizöánfl|
Huszonnyolcadik évfolyam il szám.
■■•rkanlMf niwMi \'f"" Ftoakaá Filö|i kOajrt. ktrMÉWMtek.
i aarkaMtftral érUkaul lakat ■«p«»-
Unt d, i—l óra ktat
14a iu(4«e»Jö a lap ta«llcal linirt nastktaA alMdw klataaiiay.
ZU«4hlvatal: Tkreakiaipéltt t tYiphel FlUf kíu/» karí»kwlÍM.
ZALA.
Politikai lap.
Megjelenik HAOY - KANIZSÁN hetetikiM kétszer: vasárnap i cjütírtökőn.
cLőmarin ÍJUK
♦ l a kw .
, . . • kmu *
téU tm tStm
Wnjiltin
N/lltUr pattion tO OlUr
■SlaHInk, vmlaaüat a il rdaUaak / raaalkaaók IUi| rtlftp lílajTbar kadWka taliaaMtk.
Mraaatailn taraiak aaak laa. t kaak-
kei facWiMuk at.
Kr«
fent M flllér
Nagy-Kanizsa, 1 ö01t
felállt iltrktllti: haiar liaiw SiirkssiMtárs: Uiéu L^ja*.
Csütörtök, íebruár 7.
A brutalitás orgiája.
Az a szírjátélr, melyet az osztrák Reiohs-rath megnyitó ülése nyújtott, felulmulja mindazt, amit a világ parlamenti brutáli-í lásban eddig látott Az » obstrukció gyermektrombitával, fazék tÖdőftH-ír több éjféle alkotmányos hangszerrel, ártatlan gyerek* játék ahhoz képest, amit ebbenH az első ülésben a szélső elemek müveitek. Mind-~járt a bevczéUfr; mict=sek>r4g&& veiét, motivam valamely nyitányban, olyan volt, hogy a leggónoszabbat kellett várni. Klofácz Péter cseh radikális ráordított a korelnökre, hogy jcsehül beszéljen, mire Össze—vissza röpködtek a gorombaságok, mint b r*gi hfaíbaP, mp\'yp* parlamenti elfajultsága miatt kellett feloszlatni. Oe ez csak a bevezetés volt, mert ami ^ezután következeit, fülűimül minden cyérseséget, mely eddig előfordult. Midőn ugyanis a korelnök az angol - királynőt elparentálta, olyan volt az ülésterem, mintha vadállatok j szabadultak volna ki a ménázsérfá bői. i Minden nemzetiségi gyűlölet eltüut a radikális elemek soraiból s egyesült besliáli-j fással dühöng. Ifik Anglia ellen, nem ki-l mélve a megdicsőüli királynét sem, minden\' tekintet nélkül a barátságos viszonyra, mely monarchiánk és Nagy-Britannia közt! fennáll s melyet mindenkorra Jenn- kel--i
j lene tartani, é< minden tekintet nélkül az I emberi érzésre, mely a halállal szemben ! még az ellenséggel szemben is tartózko-: dást parancsol. JóTtudják Angliában, hogy a délafrikai háborúban a népek rokon-
l szenve nem az ő részükön van; jól tud-ják, Jbogy Magyarország sincs az 0 táborukban rokonszetívével, mely pedig sok [tekintetben mintaképének választotta Angliát : de sehol sem ragadtatták magukat
wmwmíTOitúnr mm NW-fómlte
sokra, mint az osztrák reichsratban, és sehol, sem nálunk, sem máshol nemtalál-
ama hely ellen, mely körül örömben éa bánatban gyülekeznek Ausztria és Magyarország minden népei, mert mindenki ssá-mára egyenlő sxeretet sugárzik ki onoaa és mindenek bámulatát \' ényszeriti ki ami magas.hely kimeríthetetlen türelme.
Az osztrák radikálisok üzelmeit nem lehet többé politikának tekinteni, hanem nyilvánvaló Őrjöngés már az.
A nagykanizsai ker. jótékony Nőegylet február 3-én Zadubanszky Lejönné elnöknő umő
kozott ez az orgia a legcsekélyebb után- betegsége folytán szentgyörgyvári Stiriing Sén-zással, vagy csak a legcsekélyebb helyes- idorn< alelnöknö umő elnökivel tartoUa évi . „ ,, l ,, I rendes közgyűlésit, melyen Eperjtiw Gábor
léssel sem. Küíönöwen nálonk Magyaror-j egy|. ,hk4r , következőiagwámoft be u egy-
megbotrán- let múlt évi tevékenységéről: — Igen tiszteli \'cOzqyüUt t
a.__legmélyebben
dragon
jkoztak minden körben, a legmagasabb-jtól a legalacxonyabbigí és meit Ausztriáival oly szoros közjogi viszonyban vagyunk, mindenütt érzik elutasithatlan szükségét unnak, kogy leplezetlenül éa hangosan kifejezést adjanak ennek a meg-j botránkozásnak. f
Különben a radikálisok nem elégedtek meg ezzel az egy orgiával, hanem tüntettek ők más irányban is oly módon, mely
Minden jól berendezett kereskedésnek, héilar» tásnak megvan az a régi időkből eredő szokása, hogy körülményeinek meglelelően hosszabb vagy rövidebb időn belül alapos, minden résfe leire kiterjedő rendezkedést,leltározást visz végbe hogy a lefolyt időn beiül történt változásokat, ha előnyőselr, kitüntesse, ha hátrányosak, eltüntesse illetve okaik eliáolitásával azokat megszüntesse. —
Ilyen rendezkedéa az egyesületek életében az évi rendes közgyűlés, hol is az elmúlt évben történt nevezetesebb változásokat a tit-
. ; , ,. , , i . ., ■ ..... b&ri jelentés adja elő, arne\'yek ba előnyösek,
minden lojális pártnak kell hogy kötete^—Sfegpiütist-javáta, buzdításul-azelgálBaki ba
régévé tegye, hogy a radikálisok ellen oly határozottan járjon el, hegy minden kedvük elmenjen az ujabb tüntetéstől
p»dig hátrányosok, ugy azok és előidéző okaik feltárásával a tagok e\'é azon kffteles&égei állítják, hogy azok megszűntetésével az egyesület javát előmozdítsák.
TÁRCA. Verdi és az ö utódai.
Ir a: Maros Bódog.
szakasz =r megszólaltak a lantosok, zenébe fog- nem produkál egyebet, mini rendszerbe vont lalták azt a győoyőrünéget, melynek hazája ít\'ülta. népzenét. Zenét az abszolút dalam alakjában. Ez a mult század, Belli ni, Kossitii és nagy ha- Csupa melódia, mely tisztán önmaga kedvéért Ionunknak, Verdinek százada. . Íródott s épen hogy a nyilvánosság kedvéért
„Lement a nap, de csillagok nem jö.\'tenek." illeszkedik operai keretbe. Hogy énekeljék, — Letűnt, és most újra ráborult a sötétség semmi tn&a célból. A „bel canlo" virágkorában Európa virágoikerijére. Ki" tudja: jön-e ismét; nem kívántak egyebet a színpadi zenétől. Két nagy emberét vesztette el rövid időköz- korszak, amidőn ujru világosság ér. d íőléjer Beszélnek beiolyátokról, mintaképekről, m«-
ben a művészet. Bőcklio Arnoldot a hellén lelkű A csillagok,--rövid tolt a lényők és in6r« lyek akkoriban a nagy ma ter alkotásaira ha-
festőt és Giuseppe Verdit, az olasz zene atya- már elsápadtak. A nagy Nap megérte, bogy a iittak. Da melyik fiatal lángész mentes e befo-mesterét. mellette föltünedező bolygók vissza-visszaestek a lyásoktóll Még a Ránt Beethoven ts eleinte
Elparentálták őket mindenütt, ihol csak nyom- homályba, mi„\' az ő fénye megmaradt tisztának, erősen ragaszkodott a Mozart éa Haydn forrná\' tátott papiros hteyjelen, de ez a halotti lucuz- A nagy Verdi túlélte utódának rövid dicsőségé\',j ihoz. Az eredeti minttkép, melyet \'több-kevesebb tatás korántsem volt veg»zó, csak megemlékezés miolabogy elvész a villám rövid felvillanása, ha tinállűsággal utánoznak, mágia rendeseit túléli ex az emberről, aki elköltözőt\', oly dus élet után, újra túlragyogja az örök Nap. utóbbit, aminthogy Kosaiul „Sevillai borbélya*
mely fölér sok századra való. közönséges földi * . ,maig is hatásosabb éa szebb, mint Vjrdi első
léttel. Nietzsche hangoztatta, hogy az Ur csak A zene jelen korszakának nagy vezető szel- korszakának termékei ,Nabucco" de sőt mint a azért alkotta a népékei, hogy néhány nagy em- leme, Qeetboven, Wügner, Verdi; a többi csikk nagvralartott ,Ernaní* is. berhez jusson, i válóban a m iliőm sokasága tö- mellettük, belőlük él, ki nagyobb, ki meg kisebb Ménnylben hasonlít az 0 zenétörténéti fejlő* megböl ha csupán ez az egy hatalmas individualitás vogy épen elenyésző egyéni sulylyal, valamint déae Beei"hovene!-ez, mutatja az is, hogy mind vált ki, itiáris létjogosultságot adott az olaszság például Napoleon, vagy Bismarck mellett sok két Mester második korszakának a férfikornak tengődő sokadalmáask. még a kiváló államférfi éa alkotó, de ezeknek a termékei a legbecsdltebbek.
Az a duserejü olasz fold mennyi nagy ker- roppant szellemi liilsulya érezhető mindii téren j Minden Beetboven-kedvelő — ha ájtatde u*o<
szaknak volt már termő talaja I Elsőben a latin nép fényes államiságának, társadalonialkotó erejének volt színtere és iskolája mind a mai napig valamennyi művelt nemzet belső szervezetének.
Jött azután a nagy szellemek kora. midőn a Danték. Petrarcák világitbtlak bele a középkor azellemhomályába, s ezeket fölváltották az lújá-teremtők, a művészek, megszépilői a kulturának; Haffaelek, Miéből Angelók. Száz meg száz év multán, — nemzetek é\'elében. c>|k rövid élet-
a közéletnek. Még az ö nagy ellenfeleik is csak uzt tanúsítják: mily natty volt amazoknak ereje.
Verdit saját lángeszén kivül nagyban segítette az is, bogy népéből lett az ő talentuma. Arany János nemes szerénységével ff is elmondhatta magáról; .Lettem csak népimből egy;" De. nem egy a sokak között, hanem a sokak fölült, áz elébb említett nagy kiválási elmélet
dálattnl szemléli is ai élőbbeni éá a következő müveket, — mégis legszívesebben élvezi a férfikor produktunfait, mint pl. a 3-ík szimfónia, a zongoraszonáták közül a „Pathéque* vagy az as-dur ^tavaszi) szonáta, avagy egyetlen operája »Fidalioi. így Verdinél is. Az igazi Verdkrajongó előtt a „Trovatore", >Traviata<, >Rigoletto< . képMlk imádás tárgyát. Ezeket sem formájnkból értelmében. Pályája kezdetén Verdi mélyen gyd-laem népszerűségükből nem tudta kíezoritani a kéretik a nép sjkáh megcsendülő zenében és I nagy Wagner-i áradat, ép olyan \'standard work>-

Nagy-Kanixaa, csütörtök ___
A KarwiUov Jótékony Nőegvlelre nézve a lefolyt 1000-ik a« sgyásülot 18-ik éve nem kípra különönebb előmenetelt, de víaiool da-caára a sulyoa közgazdasági Állapotoknak, nem ii maradt bálra. Mart bár á nyári mulatság nem ía hoala mag a aiokott j\'WUdelmet, aminek okát küiAntélekápen lehet megmsjya-ráioi, d« február Nén magtartott tél itáncsstély és a daoember hóban rendezett káai-munki kiállitáa annál szebb anyagi és erkőloii eredményi mutattak fal. £ pontnál legyen iiabad kiterjeszkednem aion körülményre ía, hogy sokak véleménye sasrinl a NüigvUt nemes \'célját 1 1. a\' aiaiiéoyak sarélyszssév jobban elérhetné a mulataágok réndasésa nélkül, mart a mulataágok különösen h« atok nagyobb igénylők és ennek megfeMöen rendeztetnek, sok költséggel járnak éa így a szegények javára szolgáld ősszegből tet«mes ráasst (ele-méaztenek. Sok igaiaág van eian véleményben ax tagadhatatlan, da viszont az is figyelembeveendő. hogy a nugy közönség érdeklődése éa igy hozzájárulása a nemea cél javára nam nyilatkoznék meg oly nagylelkűen és bőkezűen mu\'aiság rendezése nélkül, mert igen sokan vannak, akik egy-egy mulatsá,\' alkalmából nagyobb mértékben eszköalik a jótékony-ságoi, akik mulatság nemrendfzéie ecetén erre taláu nem ta gondolnának, — azt aem, hogy a mulatságok rendezése -áljai felmerült kolwégak aroaálálll\'Ófaétr JMto kör-ÜlHtfeygk közfitt a válaattmányl tagok vállalják magukra, akik pedig est éppen az egyeaületnél elfoglalt bizalmi állasból kifolyólag kötelességüknek tartják, mig ellenkező esetbon uem vonnák ugyan ki magukat aa adakosásbó\', de viszont vem is tenuenek szokásos mérteken felül. — És továbbá figyelembe veendő, azoe körülmény is, hogy mz in egyesület körén kívül álló nagy közönségben pádig—eppen aa ilyen élet jelek iadása Által remélhető a nigyubb érdeklődéi felkeltése éa ennek folyományakép a nagyobb adakozás kieszközlése. Végre pedig azt sem kell feledni, hogy vároHuiik társas elete nagyon szomorú kívánnivalót hagy lenn, mégia egy kia jelét látjuk tartásnak, ugy az egy-egy leli mulataág alkalmából történik. Bár jönne _el_az az idő, mikor u társa dalom minden agyes lágja kötelességének tarlji erejéhez mérten a közszegénységet eloszlatni, err® a jelenben nagyon kevés reménység van éa amig az el nem érkezik, addig a Nótgylelnek oly eszközökkel kall —élni, - -amilyet—a—kihöhaég kedve és hangulata elfogad, hogy as alspsza-
Zala 11. szám (9. lap.)
1901- február h<5 7-én
és rendkívül aok és ha valamiben a csekély" ö-isze-jólsikerült nőegy-
dül kiséri jóinduhtn figyelemül il /írásunk humánus éa culmrjíbtésményeil, éa ezek iránt való jóindulatának minden alkalommal jajét ia adja és azokat áldozatkészen támogatja jsökönyvíleg hálás köszönetét ás elismerést nyilvánított éa azt a h-dyi hírlapokban jj Jtflzzételte. — Végül felemlítem még azt, hogy Pilch Jenő II. titkár, ki u titkári leendőn el* végiéaéheo állandóan akadályozva volt, éa így azoknak mag nem felelhetett, a választ-mAny elölt lemondását előadta éa bár azt a választmány maga részéről nem fogadta ej, még is a közgyUléi elé terjeszti kívánságé-\' !nalt magfelelően.
Midőn ezekben jelentésemet befejeznén, kérem a I. Közgyűlést hogy azt tudomásul venni, és szaldóknak az 1900 évre a felmentvényt megadni kegyeskedjek. —
A kösgyttles a jelentést tetszéssel, a számadásokat pedig jóváhagyólag tudomásul vette.
Á lemondta jfojytán megüresedett ll-od titkár állásra Káloezy János tanári választotta meg a közgyűlés.
bálvokban klitttőll czéljsíoak msglalelflessén.
Atiérve a lefötyl évaiatiadikai adat ilra, a következőkép van szerencsém e rtterje-izteui : A tagok azáma 940. Belépeti 81, Kilépet\', eltávozott, meghalt ; 38. A azaporudáa lebá<: 8. A Tálaestmany minden néban megtartotta illéséi, és ezeken a folyó ügyek 41 az. a. lettek elintézve. Nagyobb adományokat ka-
Coti a Nőegylet. A na<jyk<tnit»ai Ikptdrió! 50 orcnAt, a DUtalai IkptAl 2*1 koronát, Rapoch U/ula úrtól 60 koronst, Batthyany StraUmonn \\ Ödön herceg fsadománya párnáét ték ben 66\' korona. A választmány a nemealslkü. ada-j kozóknak jegyzőkönyvi köszönetet szavazott J éi háláját a he yi hírlapok u(jáu is kinyilat< koztatta.
A Nőegylet szokása szerint 2 muliliágot I rendezett, sz 1-sö fobruir 1-én tombola al \' egybekötött táncsstély, a 2-dik jtn. 13-án műkedvelői előadással egybekö\'Őlt\' táncsstély jelleggel biri, az 1-sö márt fentebb fs említem fényes anyagi és erkö\'oW eredménnyel jár\', mlg a második eredménye a méltán megérdemelt síkéit nem ho\'ta meg. De annál nagyobb sikerre járt a decb. 8 -ö.én megtartott kézi munka kiá lilás, mely namcuk tiínyos anyagi eredménynyel zárul\', hanem aa összes látogatók közt általános íoItUnást kelteti, mert senki aem remélte, hogy városunk hölgyei oly — aránylag rövid idő alatt — a kézi-wuukák TafefrágorTrawkviilwwwik öss«.e és-;—Szok&aoa laraangi vígalmunk elma-nemkevesen voltak azok, a^ik nyíltan hangoz- ra(já8a folytán emberbaráti céljainkra
lallnlr útnn vAlumanviiuot nncftr nam ornnnn\'- . . . . . , ,
gyűlés rendeztetvén, ennek eredménye eddigelé a következő i_ - -__
A nagykanizsai izr. Jótékony Nőegylet köréből.
látták azon véleményüket, hogy nem gondolák az*, miszerint vámsunkban ennyi és ilyen gyönyörű kézimunka készül el.
A választmány tagjuí minden egy^-s alkalommal önfeláldozó buzgósággal működtek közre a siker előidézésére e* ezt hiszem nem szükséges azok neveit leiemlilenem, akik -különösen IsltUnlek furadosásaikkal, * Nőegylet tagjai es ? nsgyközöuaég. kellőleg méltányolta Blaa Lajo«é és elismerte, a választmány nevétyen pedig az elnókoő hálás ötömmel köszönte meg bu\'gó-ságukat minden, egyes alkalommal.
A pénztári ktmut tás adatai szerint az Bűzei bevétel a n ul évi muradványnyal 6810 korona 94 fillér a kiadá- 2765 korona F. mely a szegények közötti segély kiosztására lett fordítva. A téli felruházás ez évhen nagyobb mérvben eszközöltetett amennjiben a kézi muiika kiállítás jővödelmébői 35 gyermek teljes és 60 gyermek részleges felruházásban részesült.— Ugyanazon célra még Ns. özv. pallini \\nkey K*lmánné, Szemző Lujza nrirtí
lelkű adakozónak, aki a vidék részzéröl egye-
Ami ádolfat 10 K. Black Lipótae tn -
á csit Pál 2 . Ciltlag Elek * ..
irmnth Háthtant a , Dúlnia BamSni 11 n
Ál pár Mór né s „- Dantseá Lajasii H> „
BUa Piloí 20 „ dr. Diák Józnefné 5 „
>!»■ BH»- Dohrin Rínhárdni a .
Blau Lajúsnó 10 „ Danueljerg Ernaastls *n
Blamen.ioheiQ Vilmosné 10 „ Elek Lipót as .
Béhm Kmll 10 ., Kbasapugar Loon as „
Dr. Btsa Simonné 10 „ Ebk Géza 20 „
fiozuiriider Júzsafué 10 „ Enülíinder Otlóné 10 „
Bstllheim Gyözöoé 8 „ Kuiagar Henrlkaé 10 .
BstUluim t> Oath 6 „ EUinger Samuu6 « „
Bettlbeim Sanluoii B „ dr. Engal Sindomi 2 ,
dr. Bród Tivoduná S „ dr.Frlad ŐJBnnó 10
Braier Ignécnú s .. Facka Artsr Bpast >0 „
ÖBV; Blau Károlyni * ,, Fiücher Sáadaraé s „
Blankeaberg Yilmomé Foaciéra P. Blat Táfs. 5 „
Bkltr bliy—iX. . a „ ri.ÍMA»»li«r TJpitná \' « .
BaA Samnné a i. dr. FrSblleli Vilmoanó 4 ..
Bargatem Lipótaé a >. Flackal Ptlópná « „
Brlick jtlarkiisni a H Fiachor lgmácai á ..
Ber6ny JózRűfné a „ Frank Vllmösaé a „
Bftronkoy Aladár Fürét Sáadont — . . i ■" i * a „
Barta I.ajuané a a „ rnncaírzw aumai Fikila Jór»Í0é ----- a „
jai á zeneirodalommal, mint a Mo<arl-féIe régrég túlhaladott, de a maga nemében egyetlen! lené.
Ami Verdinél ezután következik, nagy és ne< i mea ugyan, de neia az igazi bafolyásola\'lan^ zéiiei eredetiség. Fényes >Aida>-ja, drámailag megkapó zenéjü >0 ihe!lú<-ja, vagy ulolaó operája >Fal-stafi< már a mindenható Wagnerizmus visszléiyét mutatjik. De ez egyik nagy ember csak taoult a másiktól s nem lőn szolgájává annak a bay-reuthi zsarnoknak. (Kinek azonban dicsérte** sék az ö nagy neve 1)
Midőn a Verdi-utáni olasz zenekorazakról írnék egye\'mást, nem akarom az olvasót zene\' történelmi fejtegetésekkel lárasziani, hanem néhány személyes benyomást adok itt elő, melyek talán közvetlenebbül halnak, qint a szakszerű elmélkedések, főleg midőn divatos áramlatról van szó.
A kilencyénes évek elején nagyban viaaz-hangzol\'t a világ Mascanni dicsőségétől; kinek ^Paraszt becsülne" olyan sikereket ért t>l, mint talán oly mérvben és kiterjedésben még opera sohasem.
Zenetanárom tudta nélkül, titokban beszereztem a rajongásig dicsért intermezzo) és klasz-szikus ütemekhez szoktatott ujjaimnak ugyancsak \'ilolgá akadt, mig azt az — akkoriban —< merő idegen ritmikát, melódiavezetést betanulták. Nem is jöttem előbb a darab > varázsának < nyitjára, mígnem egy olasz vendégem amúgy mSkedvelősen, de olaszos bensőséggel kfsérte dalával a játékomat. Ettől kezdve derengett föl bennem, bogy milyen sajáiaágoa erő lüktet\' a darabban. S midőn nagyvárosba keriilv.e, ope-
rában hallottam el a vérbeli gente- munkát,! szinte ki akartam küszöbölni lelkemből mindazokat a benyomásokat, melyekét valaha Verdi muzsikájától nyertem. Et a szenvedély, és a butisOség 1 (l-t vakton rohantam mindenüvé, ahol a tCavalleria< darabjaiból játszottak.
De midőn aztán Mascagnl világgá bocsátotta a .Hantzaut" és „Fritz barátunk\'-at, megdöbbentem a zseni nagy .eltévelyedésétől. A teremtő erő helyett adott a rikító tnodoroiságnsk és ebben le\'edzik máig is a jó Maacagni, kinek caak a napokban bukón meg csuloaan legújabb operája Olaszország hat első «zinpadán.
Ujabb zenei azerelmcm tárgya lőn azután Leoncavallo, mert ennek a „Bajazzók"-|ába tényleg beleszeretett minden mutsikakedvelö. Csak aztán ne irt volna löbbet I Olyan üres lármát, mint a „Medici" vagy olyan kényszerilett vidámságu dolgot, mint a >Bohémek*. Igaz van ott ia mit csodálni, mint egy egy fel ragyogását a teremtő erőnek I De — én uram\' teremtőm, — kell- e mindjárt operát irni, ha az embernek egyskét csinos melódia vagy instrumentális Ötlet jut eszébe.
Még alig lángolt (el a Leoncavallo tüze, máris ellen-fény keletkezett Puccini szemé* lyében. „Manón Lesrant"<ját csak partiturából ismerem, de őszinlén eléri színpadi aikéréiben — mert bét a jó Puccini a saját föztjéből mag aztán Wagneri hulladékokból olyan keverékeket alkotott, mely magában birja a „hatás" minden quintessentiáját. És- hozzájárul az a rendkívül háláa szöveg is, melyet különben Ma*sanet baaonlithatlanul finomabban és füszerenebben dolgozott fel, Irancía létére jobban beleélvén magát a mü szellemébe.
Egy szép pünkösdi napon Triesztbén jártam
és egy földímmel éppen hogy a legutolsó két ülőhelyet kaparithattuk meg a „Politeama Hoe-settF színházija, hol " Puccini „Bah*m"-j*it tL^oncivallo konkurrensoperája) adtak először \' OlaSt premíére I Nagy azó e» jattba* a- vermes közönségben. Szegény jo Mnr^er, — bogy ban> tak veled I A te müvesakorbelyeid, és kecses kia páriái dámáid agy énekeltek ott, mintha CKUpa Tri«tanok ea Izoldék lennének ! A szerel\' mes Mimi grise^te meg ngy halt mRg, mintba Brüitöhilda feküdnék a máglyán, nem pedig az a kedves rossz kis truska a szűkös nyoaaolyán. A hangulatot meg ezer részre azaggatta az ideges, de ragyogó instru\'nentáoió. Bizonyisten, még most is fülemben kísértenek azok a rettentő trombitaquintek, — melyek ó jaj! tejesasszonyok reggeli pörlekudéseit akarták jellemezni.
Hát még mikor Don Peroai a aeaésáptt, ütötte a reklámdobot egyházi oratoriumai trisJ-lett, a melyeket nem átallott önmaga azon re-verendáam a hangversenyteremben el dirigálni. A jó öreg Haydn zenésmi«éinek öl taktusát nem adom mindazért a harsogó trivialitásért melyet az a modern Szentdávid elhegedült, és elrecsegtetett >per maiorem Oei gh ritm<. \' • .
Adjon az Eg az\' atyamester. Verdinek dicsőséges nyugodalmat egyszerű (sírjában, éa aa ő lármás u\'odai ne ébresztgessék nagy szellemét tehetetlenaégök harsogó jeleivel. — Mert a Múzsa is olyan, mint a szerencse szeszélyes isten* nője: ha kergeted — tut előled, ha meg nem várod — beköszönt hozzád. Most a Múzsa gyászol eltávozott kegyenczeért, — ti meg fiatal óriások, tiszteljétek e gyászt és annak aa elhunyt szellemóriásnak dicső emlékét.
Nagy-Kaniifu, c ülürlök
Zala 11, y/i\'m (8. lap).
IfM. február hó 7-én
ttsv. Fltiichaokar Uy*sé t ftickar JÓBMf 1
galaal Gatmana V.«ii* ftO Ontnhut Külön lluJ 1)0 g. OaUaaaa Láaaldaé 80 Out inaim altul Ariié 30 Ooldbammar Károlvné 10 dr. Ma Lipét 6 (J.ildfuannytfftwnné 4 Uatottnor Halamotoné 8 Oolúscbmid Dividaé ~ tf OutBlQB SAtldomé *J Gatat taar Vilmosáé I tilaabargar BaldtasAraé 2 (toldatain Jaqsaatté 8 Gráf Slmonaé I
Oftn^iiB Airélii 1
(•rO«> JóM^fr.é [
(Jtasbergír Jakabaé 1 , aUódoaibonn HiiachLr
dr. PoJIMuErnú 4
l\'ollák Ami in né 4
l\'ÍUÜK Oytiláné 4
l\'ollák Jósiefut U
Polták Miksáaé a
Pollik FMfiiiftti ( 8 l\'ollák Ptallna f \\i
Banoob Gyula " 80-
Hóík (}ynU ■ • §0
Raaonfaid Adolfné 10
Rosenftld Júsaaftié 10
lUdaal Jawö P 10
Soaanberg Riebardaé 10
dr. Ro\'aoblld tonnáé 10 tta v. Roaeolwf liraatné
Roaanbfxgar Pátifiy tüntőTiokÜd JukaM AoUcbild Zsigmondna ttktMkUdJ&Miatfé ntblieuMd I. és fia Rosaubarg Krnö lloinitx Jó/.sofné Koaaafald lt*gina Botsain Id Albart Kosán: bal Jakabné Raicbaafeld Albsrtné Haiobaafald Uyoláné dr. Rosenbarr Mór Öav. ttotaabild tfándorné 8
Mikaáaé 80 „
Harkányi Ede 10 „
Horaekatsky SAndorné 8
Ilulphen Mónii 0 „
Ilofaasaa QyalAné ö „
Holaar SAadorné 4 „
dr. Havai Hágó 4 „
Hirarhlar vándor 4 „
Hoffmann Mérní 8 „
Havas Artbnroé 2 „
1 Havai Samaaé 2 n
dr. ffajóa Soma 9 ,,
Hook Pilöpaé 8 „
Hiracblar Ödönné 8 „
Kobn fimíl 10 H
Kastar Mtkaáné 10 ,,
dr. KraU\'ar Jóasefné 10 „
KJ*is JössafSé_10 „
IMu llH—s nFF
Kartsakmaruff Looné 10 „
Kürachner Ignácné 6 „
KiasS. Zsigmoadné ft „
—Kértéén Lajna 4 „
Klein MArtonsé 4 \'„
Kövaedi Kálmánnú 4 „
Kaufmaan Mérné 4 „
Kreiner Qyntónó 4.,,
Kasstl Jakabné 4 „
Klóin VilÉb»ni 8 „
Kard- Jéieataé , tt w
Koíin Flldpné 2
K értés* Jóaaefné 2 „
Kfiracbner Jsques 2 „
Kobn ~ Ödönné 8 Koba 6a\' Iicbtacbcia
Kan far Joaaafné 8 „
Xanfraann Adol/i é 2 „
Kronfald nővérek 8 „
Király öándornó 2 „
Kraaas Lipötoó 1 60
Kraaas éa Farkas 1 K
Koba Sámáné -80
fiinsar béla -rf----
Liebtasstais Jnnőné 18 „
dr. Lökő Emil 10 ,
Ledofeky ^rminné 10 „
Ladofaky Ernő 10 „
Löwj Adolfné . 10 „
taaifaí Sámuaé &
Loipuik Jakabné- 4 „
Laokasbsebar fidóné 4 tr
Laagjral BaraAtsé 8 „ Lővenbacli Josaíln # 2 „
Lasg Mikaáaé 8
Lnitig Oyötőfió S ~
Löwy Sándorné 2 „
fuv. Maytf Jósai fpé 6 n
Mfillar DávMié-
Ma|tiaasky tíézáné 2 t,
Miikoffer Ódon 2 „
Marton Jgnácsé 1 n
MBas József né 2
M^lcsar Jakabué 2 „
Marton Vilmosné 1 „
dr« Kanmann Kdéaé 10 „
U, 6 J
öav. Neufeld Brrnátaé 4 „
Msafeld Hsnnkué 3 „
N V. t J
N. N, 8 „
Neufeld A.iolfné 2 „
Nan és Klein 2
N«o«ana Hándorné 2 „
Nan Albertié 2 „
*. X. - 6ü
Oastarraiebar Bernátné 10 K;
Oiop Sámnné 8
dr. OUop Mér 5 ,,
Ötvda Kmilné 8 „
Prágar BélAsé 18 „
Ö»v. Pollik Henrikné 4 „
Az eddigi ggüjiis eredménye J6G7 k A gyűjtés, melyet az időközben fellépett influenza-járvány megakasztott, még nincsen lezárva. 1901. február 1
Az clnökNég.
Raiuits GynIAué Boa^nfkld Blsa Monmir Sándorné Starn Sándorui Saner Ignácné v Seb vara Ousstávs^ Horamor Ignácné Scbslhof Adollaé Htiiais inasamat* ~ »Stelaitx Adolfné (Kaposvár) dr. osukits Nándorné dr. Sobvsrs Ad> lfné 8obars ódöaaé ösv. Scbvsrs Samané SsagŰ Uy aláné Siogfl fsidorilé (Alsó-Dombom) Scbars X. I-né I II Ara A Strém Tivadarnó Strém Vilmosné Httrnack Zai mond Saakita Zalgmondné Sámőely Térés Samek Lajoané Sartory OtskArné Solilaiuingar Johanna Sobwarsfnberg Jgnáoaé Stoinar Jdssofné 8ssliodos 8ándorné Hslgaii Soinané Üatlér JAsasíuA Strém ltainátaé Sirirk Leoné Ssomuior Nátbánsé. 8cbers Sámnné Scbvais Paulin ^r. Saabé Zaigioadné Siagar\'Jdsaafiié Svbiaaingar laidor Scbnidt Zsigmond Scbars Mari Tauber A lajoané Tbnrn iíipótnA Vidor Sámnné dr. Villányi Hanriksé Waiaai Jóaaafné Waiaa Tivadar 10 Itj. Waiaamayar Mark 10
.» Wiruftr 2-fto rövid lurtAmu lödflbet^iégbeu ^ elhunyt RudöpíMn. Hlilt tetemei haK^xallteai-\' vftn, íobiuftr hó ft-ún irnyo^ann répifut mellett helyeileitek őrök nyugalomra. A temettieen a f IvárinoKyo notablJilásoi kőiül i^iu azAmo^o je-V_.J lóriiéit ni\'-g ; ott voltak : Ihtthu&ny Jóiiet gröí, ;( ikllhydwj Pál i^róf neje,. Éoguay Máté or«s.
képvivulO, tíotkn Jánoa IQIdbirtoioi, Berkoviet » Jó/»eí Hxeptítieki plóbáno^ Ciertdn Károly al-•• iapAn, Ctitlagh Gyu a földbirlokoi, Dervarics Imre töldbirto\' 01, llajek l»lvAn a ssla^gerizeci ügyvédi \'s Utimant nlnrtkn, Herieiew/y,4tólft ügyVCa,. Herle-ii \\ I lendy Júz^el Píldblriokon/ ör/. Inkcu KAlmftané, * ttfét Jankovieh-tftazlár ÍOmpéir, InScty l\'ál bár^t
dr. Jsoó Ferenc Ügyvád, i(j/ Festelho/tr Jó/sef, | Uerffu Adolf tÖldl> IrtHöV Malatinezky Ferenci | fötfiJtfübiró, lOiprndl liure Iflidbirtokoi, Nedeczky Jenő fű dbirtokos, Otzterhuber László kir. tAbla-"futfüp. dr. Mez Kálmán, Remete Géza, Üohonezy lébociiokné, dr. Szekeres JozhoC, Skublice Jtuő földbirtokom, Szmodics Jíietor lÖM/.oigA^ii.ó, Tuböly Victor ögyved, Unyer Ullmann Elek, Véczey Zsigmond polgártueeter, Vxzlendvay Sándor föld* birtok- h 8<b. — A koportól H/,am aian koatoru borította. — A gyánzmemu níatt a nagykanizsai kalouai, //adaslyiín Ejylet zenekara gyászdara* j bokát j;itM^«ui. At elhunytról ti kővetkező élet ) rajzi adatok állattak rcndelkeZéiOnkre: Pallloi | Inkey László »zOleuu 1829. március havabin.; |.184K«bttD mini közhonvéd u mat^yar hdd^re^be 1 Jénán, hol mitit honvéd lolimlnHgv-U^ii-| íétnmól ve>t réa*t Budavár oetromaban is. Á i KzabndMúgbHrc ezajiana utr.n Nagy*Récs^rp. ts-[_l_lmti miigúnyábn lert, hol ga/da ngKal lógta.ko-j a I
orvosunknak is ifjór# nzerelmo vala a ttrikói* té zel, - • teljes jogjfal hihette hogykölteményei tőle eredt. Meg is .üdvöiöltók érte alapoean itt-neo onnan is oly erős mértékben, hogy most levélüeg kényieien oyilatkosaí. nehogy a / kradnség továbbra is tévedésben maradjon. Le* veiét szó szeript* közőljök :
Tisztet Swkesztö Url
A aZalaa február 8 iki szénának tárca-ro-vatahan egy csinos kit kóittméoy jeleot OMf Szigethi Károly ft Iái rá aeal melyért már többen pekein gratuláltak.
Mivel a szerzői jog Iránti tftztelerteol sokkal crőíebbjj/ogy sem az\' a közönségnek még ily jelenték telep tévedésével is me^csorbitani eo* gedheltiém.; i mivel azt nem engedhetem, hogy az elóttem isuer^llen, érdemes szer.őt jogosan megillető b bérltí?el°ket jogtalanul a< en szerény nevemhez (Űzzék: tiszt»lttte\' kijelentem, hoi^y a Zolában megjeleni %a szerelem* eiimÜ k<ffíírményt nem én ir\'am.
Nagy Kani/tán, 1901. febr. 6.
Dr. Szigethy Károly.
— Ovaczlo dl^xetk Znifg-■ngtfrilwirtiF» A caéi-kir- gyalog- — ezred zenekarának városunkban tartott hangversenyei SUrntck Zsigmond gor-
zotrmiad «d»lig, mig a nkatiizsm kerltleü vá- j dopkauiüvésznek, mint magyar zone-tsaztók bissluu őt ellen/éki programmal dr: FaIk „őrzőnek, sok elismerést és dicsöaéget
Witteiborg Igoácué W«ieamay«r Márkásáé Woissmaypr Lipótné dr. Waiss L^josné Wsiss Percncné Waiss Laiotné W. iai Dávidné Waiaa Joksbaé Weias Adolfné Wamb«rgar fe\'ándorné Wílkaim Ignácné \' Waiaa bergsr Zaignoodaé Weiss Armiané Wa-aa B. Waiss Mikaáné Weiss Mórái Woisa Sumáné Zarkovits Lajosné 4 Zoi kovits Oasirár i
toron a
Wik-a e lenében nagy acótöbhseggel oruzitg^yQ . léüi kdpviíetövé vaia^ztotiu. K^eÖbb pedig a i ViirmeKyti betnesi péir/lár elnökévé \'V&lasz\'utott m"K. Noi<\'\\v| nád \'sdi ea táros alvi Bittó Agnei-; el, a l\'lk\'s honleutynyal ó} évig élt boldog ; hH/a^^.gbau. Igen tudományos I ópzetlsé^ö, ritka szeiény ma^avise\'eiű és a közügyeket sz\'vén ; hordozó, k« z^isr.iele\'bHn álló bnzati azAllott lokey j L^zlóvaí a Htrba, a kiben egya/ersmind az ősi i PalÜni\'li.kcY család u tgyreo*ei ágának utolsó . lérfi ivtdeka bnny< ti.
I — fiákétzi Parmtics Ötté c. és kir. mén\'e-lepi szazad s. a pal ioi telepoaziály közszeretet-[ben_á ló^mihd n szép e\'s iiemcsert lelkesedni I tudó parat csnoka élete regb2 \'i)b korában az • influenzának á dozntul eseti. A délceg századon, ki nagy népszerűségnek örvetdfir, irodalmi flórén ib szép sikerrel működött. Haláláról k-iadott gyáazj^lfntést mely részvéttel köböljük : Parcaötics 0 lóue a/UI. Koller Irn>a a mint anyó«s Özv. Parcaetics Mátyánné, sógornője özv. Sleyer Kalmánnö a -unokahuga Sreyer íri. in, méKia édos atyja Koilor latvau s edes anyja K«»ller lh rul- ndy Eóz>a s a körQ rokcti-ág nevében is l\'ájdaiomtól megtör szívvel jelenti lorr»n« szereiéit, teiej heteilen jó férjének, a szerető Hu-, usivef, nfl|/yl>áiyfl, vtt^" nek : rálóUi Parcfielics U(tó és kirjtneu\'elepi századosunk, a pali ni telepoiztály parancsnoka* I nak folyó hó 4-en bajoait 1 órakor, a halotti szeutsegek ájtatos fevtflele u\'án életének 43-ik évében, iOvid, de kínos ^zenv(>deM ntán, tüdő-vizcnyőbtio történt gyászos elhunytat. A huldo gultnak btllt tetemei folyó bó 6-án delutáu 3 j órakor fogu:k Paliuhau beizenultelui s á palini
„Ozv, maga,
I szereztek. Sterneck Zsigmond régi magyar motívumokon egy rapszodikus „Keleti magyar indulót* komponált, m~elyet a zenekar öl^tzeretettel produkál és moly mindannyiszor a legnagyobb hatást teszi. A iolyó hó 5 én tartott hangverseny alkalmával Csdky gróf főhadnagy kezdeményezésére a tisztikar Sterneck Zsigmondot lelkes ovaciokban részesítette, mely ováció kifolyásaképen számos aláírással ellátott elismerő nyilatkozatot ís adták át Sterneoknek Az. általános tets zésben részesült dara bot\' természetesen meg is kellett a zenekarnak ismételnie.
— (\'Ije^yéN. Sí\'hlesiHger H*r oagykanlytai venrtégios leány.tr, Ltndn kis isaz^nyt, eljatyetta Somogyi Zsigmond kereskedő ós birtokos N \'raea* Vidről.
HIBEK.
• Ifaláleiéaok nsgy\'éceet nagybiriokns,
Prt\'iini Inkey Zala vát megye
Lá/ló. uouiesi i
róm. katb. sirker ben örök nyuga ómra he ye>teini( Az engesztelő saent mise áldozat folyó hó 6 an delelöt\' 10 órakor Na^v Kanizsán a Szent János egyház templomiban u,y. na kor ü»iséu loie az "Urnák bemül állatni. 0 y könnyű i* gyen neu a sírhalom. Mint winö nthíz az 0«. kísérő laj> dalom I Palin, I901.lebruar C- A temetés katonai pon péval, a uiegyií iuteliigentiajának impozáns részvéte mellett ment végbe.
— Máninger József volt vendéglős, városunk egyik Általánosan ismert po gára, iolyó hó 3*áu életének 71. évében elhunyt N.-Kanizs^u.
- HTomeii ; ómen. A „Zola* leb uár 3-iki számának lúrcájában egy vet a jelent meg „ 1 gethi Károly* aláírással.\' A szér/ő a vers alá tulajdonképpen így irta nevét: Szigeti Károly de a mi borzasztóan szabadkézi! s \'.eifogy ereket üknek egy betűvel több vagy kevesebb : az semmi. Megtoldottak a vtzetéluievet egy „7iN betttvel^ Így azután a közönségnek azon része, mely tud
pénztári ét alapítványi választmányáoak^elnöke, | arról, hogy dr. Szigethy Károly kir.
— JVfteuyJrtl iniir. Az izralita jótékony Nőevyl\' t jolyO hó 8-An tartoM aaurját híionyára nem fogjak ev-yhttmar elfeledni, akik a«Q« resztvettek. Még niuos 8 wapjs hogy bauni Emil a vihghtrttTégedSmQvéxz állt r.ugyanazon podiumun, a hol ez alkalommal Hofrichlér Emma kisasszony aratta bravúros hegedUiatekéval a babérokat. A nagyasimu, díszes társaság nem ia fukarkodott a^i«meréss jelévvl és lelki a ovnoiók-bati. részesíté áz alapom késsttl\'segge\' (?iió sene-tiwarnül, a kit di< Perényi Jós er tanár kisért zongoráu nagy s/akava\'ot sággnl. Dr. Rothschild Samunc urrŐ a zsurbuonaág elnöke, nemcsak egen jeléa zen i erők megszerzésével sseraett magának kiváló érdemeket, hanem tetézte ete« kel tus a I, hogy maga is beállt a koaremttködök sorába éa gyönyörű magyar uótaival oly kitftnft hangulatot errm\'ett, hogy a sslír további (tj* lemsnyeiben pompás mulatsággá ▼attaaott, melynek rövid életében csak ai az egy a vi-Maszt \'ló, hogy február hó 17-én lesa ismét J,ftl» támadás, — illetve farsang végi zsúr
— IparieMáletl klig;Aié«. A-nagyka* niiaai IpartesiOlet t. évi január 27-én tartotta meg köigyülesét saját helyitegebeu. A (áirgy^p* rozst egyik pon\'jat a Polgári.Kgylet régi háza megvéie\'én-k bejolen óae kópt*ztH. A kóagyütéa ugy a vételt, mini a 14.000 korona ▼étaláraak kifizetését jóváhagyó tudomásai vett*, filbstá* rosták, hogy. a testület rétsére egy sátzlói szt-reznek be, mely a nyár folyamán Qonepélytttii fog fölssen teltei ni. A tiaatikar ét elQijáróaág tagjainak választása megejtetvén, annak arad* menye ez: Elnök : Varga János. AlzfnöUk :8s -lér Lajos, Kelltr Mátyás. ElüljárbsAgi tagok : töm*.\' Miltényi Sándor, Danis KáliDaa, Jóth Jótael,
Nagy-Kanizsa, cniMOrtfik
Zala ll. SíAm (4. lap.)
1901. február hó 7-óo
Saatler Károly, Hlatko J»no», Mihályi laiván, • A k?re*kedö inuk «irytot*u*li umak, hogy mindannyiszor, midőn várotuokbao
Maiikár Vlace, Topolila J-zsel, Horváth Jótiel, A nagykanizsai KrrnktiU l/jak- ő«-\'t*nei eseményt kell Megvalósítani,zseniális tanai
Török Ferdinánd, Sohwirt Mihály, Sárktlzy Éptlt eyjjhU febr. lió l-én a Casino dísztermében I tudásukat nemea önletlen«éggel a jó ögy étolgá-
Kálmán, Kohn Samu, Darvas János, Toln a tartotta estélyét. Ex alkiilominal^lőtzör mutatia|latába bocsátják. Kévét videin várót dtctefcedht-
Lajos, Németh György, Novak István, \'Varga Imre, Táncsics J(Sasét, Ktálica Uyörgy, Rom Ferenc, Tóth Lajos, Pillogok: Nagy Antal, Németh Lajos Miyer Károly, Mntyáu István, Reicheateld Albert. Stdmtitigálik . W«i*«berger Zsigmondi Rosenberger Miksa, Saprlnger Adoll
ük ily magas kvalitású zenészekkel mint minők fik ketten, kikre méltán büszkék lehetünk.
As hangverseny u>án jött az aranyifjuaág mn-latsága . a hnc, melyen *z első négyest 68 pár táncolta. A postát hangalat, mely at egéaz estén át uralgott, még a késő reggeli órákban it visszhangzói. -
— A vuilaiak anlaMga A nagykanizsai állomás vonatmozjóeiló és vonatkísérő aze> mélyzete f. bő 2<án tartott táncestélys ngjr lá-togatott«ág, miat hangulat tekintetében kitűnően sikerült. Az elaő négyest 70 pár Uocol|a. A
he uiagát közönségünknek Sauret Emit a hegedd nagy művésze, egyike a legnagyobbaknak ezen a téten, a ha ebbeli áliitá«unk bizonyításra szo rulna, egyszerűen csak hivatkoznunk kellene arra a Initylin logadtatásra, melyben a közönség zöme öt részesítette. A közösség egy ré»ze nem bir-— VII. Eduárd angut király Ahbóllván Sauret játéka magaslatára emelsedni as aa alkalomból, hogy a walesi hereeg mint VII- előadás alatt kedélyesen elc«evegr.ti (kanizsai Ednard Angolország királyi és Klőindía különlegesség), aiután pediglen fukarkodott tol-1 eaáazári, trónjára lépett, a "lklalouvlriék, fltU szés-nylIvAnltáaával, A falusi kedélyesség helyett említi bog/ a 80-s* években Keszthely n, mini]szívesebben láttuk volna közössegünket azon FMtlict Tsa-ílo gról vendége megfordult s a európai színvonal magaslatán, amelyen egyik
többi között a tn. kír. g.ud. tanintézetet is meg-: ember a másikát nem zavarja műélvezetében, i mulatságon a következő hölgyek\' jelentek meg látogatta. Rendkívül kellemes modorával csak- Még ifagyon is élénk emléke/elünkben van, mi-1 Asszonyok: Ács • Károlyné, Foyta Vil-hamar me,hódította az At kalauzoló tanári Idöu egy pár kecsieljes mozdul it éa a simulékony mosné, Fabró Józse\'né, Gölles Ágostonná, testületet és nok találó megjegyzést telt; a iselyetiiszoknyn suhogósa valódi extázisba hozta; (Barcs),- Gpldschmied Edé\'né, Hartmann Jánosné, többi kö\'ött az egyik tanterembe lépve, I így elem-1 közün«égüuk minden rétegét: Kiben a zenei ér- Herskovits iguácné; Heltay Gyuláné fLüvő), mel vizsgálta a padokat, a melyekbe kQlömböső, Izék hiányzik, unnak egyéb érzékeit kell csiklau-föképen női nevek nyíllá ntaznrt szivek stb. dotni, hogy letbargiAiáböl felocsúdjék, é« bár voltak bevétve, mosolyodva lordult klsíröihez senkitSjjem \'ebet szemrehányással illetni csak -mondván : akár csak Angliában,\' it diákok mind azért, mert nincs zenei értéke, de mégis megrtj-egyíormák. Megízlelte a tanintézet vörösbor vutuló, már az ildomotaág szímponfjából is, az termesé\', melynek kftttnöségérbl igen elismeröle j egyik művésztől at elismerés külső jeleit megnyilatkozott « kö<el félórai tartózkodás \\ntán vonni, hogy azt egy másikra bőkezűiig pazarol-nevét Albert Ednárd a vendégkönyvbe beie-jjuk. — Saurei megérdemelte volna az egész kő-
I Horváth Ltjosné, Holczer Jakabné, Ivanecz Ká-i rolyné, Junker Rezsöné, Koletli Jáoosné, Kom-;loay Józselné, Koréin Sttmnné, Kovács Mihályné, Kovács Istvánné, Kudich Nándorné, Keberling Janosn.ó, Kótiierszka Fiigyesné, Lenk Józsefné, íkiffik® Antalné, Lodner lerencné, Latky Pálné, Labutttak Gáspárné, Mó»htmer Károlyné, Mesza-i rits Ferencné, Mathea Károlyné, Mattmann
fjim i i ljui.lt"1! tüullt -jili) frenetikus tupááb, mely bitonyára ki Is Mártonné, OfTenbeck Károlyné, Okot Gedeonná,
kifejezést adva, a gtó\'fal ehávozott. I jUtOi volsa neki, ht így par rslto-ifltifiato ctl- l\'ii\'ilt üyiP\'tgi, ^nmmer Imráaé, Fatrict Odónaá,
— A PoliiArl Eg) lel ktt*cjftlé«ie. A sál já>éica közben. Így azonban kénytelen volt Richter Adolfné, Ro-eoleld Miksáné, Schwirc Mgykaninai I\'olgári-Egylei lebruár hó 2-án dr. lemondani; — ct ez valszmü nem e<ett nebe- Adolfné, Szaváry Sándor é, Stettler Berta, Benliik Farencz elnöklétével tartotta meg a ren- zére. Megalkotta véleményét a kanizsai közönség Scbutz Lajosáé, Szettler Antalné, Sínké J&tséloé, dea évi közgyűlésé\'. Az elnöki megnyitó után i tnüérleltnuről, « azután az 0 sajátos bonbcml-; Slovák Samuné, Tadler Istvánné, Tóib Károlyné, Epei jtty Gábor titkár előterjesztette a választ- áj\'ival túltette magái az egészen, de a műértők t Winkler Józsefné, Weiaovilt Náadorné, Varga mány jelen\'énét, mely büen visszalükrözteti az I ama kit csoportja, melyet Sánret oly kimondhi- Ferencné.
egylet betéli-lét ét annak törekvéseit. A jelen* Katlan felséget élvezetben részesített, öttinién Leányok : Andri Katica, Foyta Mari\'ka, Faitz JMJapank Ittiköielebbi tttimábtn egész . itrje- reitelie a művésznek oat\'ályrétzűl jutott rideg j Juliska, Guldner Teréz, Gőlletz Annt (Brret)
delmébeo közölni lógjak. A zirsz^madisokat fogadtatáit.-----———■—■—--:-i Gyurknrits Erzaike. (írat Irma, O-rat Erzsike,
a kölltégve\'étt a közgyblén jóváhagyólag tu- Sauret határozottét kiváló művészi egyéniság; Qoldsi\'hmied Regina, Hoffman Róza, HaraagSS domtsul vette és utób inak keretén belül Eper nem csoda, bo<v * művészvilágban pendantjál Vilma,. Káloth Mariska, Kolarict Rósa, Koetit Gábor indítványára\'az eddigi korona; keresve,\'önkénytelenül it nem Kubelikre gondol- Ro/i, Nagy Mnthild, Ruprecht Terét, Ruprecht tagsági dijat, a /olyó érre 20 koronában lta-jtnnk. Erőteljes vonókezelése, méiy tüzü tömör Mothild, Simon Irénke, Selig Szidónia, Szaváry pitotta meg a közgyűlés azon hotzaadás-a , hogy\' hangképzéee, a könnyed elegancia, melylyel a í Mariska, Szenior Irma, Sillbersteio Blanka a régebbi fagok a folyó év első negyedében j techuikai neliézségeket legyőzi, Sarasaiera emlé>j (Siófok) Tóth Mariska, Vrtbl Katalin, Winkler még a régi tag-ági dijat fuettfc-; at\' ujonánl keztéti:ek. Raure\'ben Witbelmihez, Thomronliozj Mári, Winkler Tráaaí.
bélepő tagok azonban ciak az uj tagsági dij hasonló tnüve-zkank ert vártunk éa íme egy — Hntala** képviaellvklMztáMtl. fizetésére kö elezv k. — Részünkről a Insigij délvidéki temperamentumot ismertünk meg benne/ Guttenberg ifjai paktomot kötöttek a szabőmnn-dij leszállításit igen helyén valónak és célszfe* ki bentőtegteljes játékával, \'rtppins felfogásával Lkasok és szabómunkátnök szakegyletével éa t rünek tartják éa nem vélünk ctalódni, bogy a\'megtagad és ellenállhatatlan erővel viu benoön-[hóT-ánmégiariolták az első paktumm araiat-kőzgyülés ezen ha ározata folytán rövid időn I ket magával ama magas régiókba, a hnl minden tágot az Arany Szarvas dísztermében, mely al-belül ismét megfognak élénkülni a Polgárl\'Egy- salaktól meglisttulva, a legnemesebb érzések kalomtnal vélauláara it került a tor. A jókedvű let belyitégei. — A megejte\'t választás több aj bonninak. ! szavazók az alkotmánya szokástol eltérőleg
"tisztviselőt ia hozult a vezető>*gbe. ér-.—flesett-1-At.—est—fénypontja—a—Saun\'t által játszott nemciak n>m fizettetlek ""wg\'ikn^k. banem el-
t trg Mórt titkárrá, Eperjesi/ Gábort pénztárossá Mendelssohn: hegedű hangversenye volt. Mig az lenkezöleg ők fizettek, hogy szavazati jogukat Brandlkofjer Antalt gondnokká éa Simon G-i-lelső és harmadik tétel technikai nehézségeit pá< érvényesíthessék. A választó közönség nagy tü-bort ügyé-zszé valo«z\'otta a közgyűlés. A vá-jnilan bravúrral győzte le, addig a^ adagio I relémmel három képviselöjelöU programbészédjét latttmany uj tagokat nyert Kalctok Leo és részben nemes cantilenejával könyeket cialt a hallgatta végig: a néppárti Papanek Daaiét Stauermann Mihály \'személyében. proie iránt fogékonyak "\'"v^. Károly) t Í8-a<k Mokány Berciét
— A Tára»>ker ealélje. Farsangi mu- j marcatojn itt-ott modorosnak tetszet. Sainl-Saen :\' Földi Lajos) éta liormánypárti Sanyarú ,V»nde lattégaiek közt a l g-zelib autpiciumok közt in-,introduc\'.ione és Ron p Capriccioso kedves, el- léi [BtdékoviU Józaetl. A többség bizalma Sa-dalt meg a nagykanizsai Társaskör estese. Mi- bájoló ztnei mozaik, melynek Sauret jttékasdti I njaru Vendel felé foraolt, a kinek nyomban át dön már miaden előkészű\'et meg volt téve>«nely\' meg az élénk szinik t. Az erre következett Hon- j is adták mandátumát egy diazeten kiál itott a vigalom sikerét e\'mirudhatatlanná t-fe, kitűz- venir ét Mazurka «aját zeneeterzeményeít Sauret ,ét ap* alakjában. A kedélyes mulatság, melyen lék a Társsak ör erkélyére a gyászlobovót, mely jművé«/i tökélylyel adta elő, de hozzá k- II- len- az első négyeit 48 pár táncolta, kéaő reggelig Parctetich Ottó századot, a palilni méntelep pa- tünk, bogy Sfuret az execu\'áló müve sokkal i tartott.
ranctnokának, a Táraatkör egyik legkedveltebb felette áll Sauretnak a zeneszerzőnek. Végűt Culádlaa táacMtéty. A nkanitaar ét legnépszerűbb tagjának halálát hirdette. Ezen I Moazkonki gyönyörű btlUdáját ját«zotta tzin- éa | várwsi és pályaudvart potti éa lávirdtUnttítart halálozás agy városunkban, mint /innak vidékén kcdvtelenűl, mit a közönség taneértö rétze /ajos folyó hó 9-én a Polgári Egylet uagyteraébeo oly altaltnoa részvétet keltett, hogy a mulatságra | ét lelkes ovációkkal iparkodott eltimitani. családias jellegű tánceslélyt rendes. Kt\'deie 8
Ígérkezett vrndégek legtöbbje elmaradt. 0(1 a Ftvny Irénben a kötöntég kedvet istaerösét órakor. A meghívó beléptijegyűl szolgai, kik megjelentek i bóé-enesteaz Arany Szar>at| üdvözölte. R*r a dal nem at általa kultivált — OlTMék*rl lltallkmr. A< alté lead* szálloda dísztermében, azok nagy tenet élvezet | műfaj, mindannak dacára hangjának modulatio vai polgári olvasókör évi rendet közgyOÍétén: ark vo tak részevei, mert a es. és kir. gjalog-1k>petsége és nagytokú művészi rutinja által igen a tisztviselöikart következőleg választotta meg, ezred zenekara Grouauer Emi karnagy vezetése kiváló é vezetet nyújtott. Mignon operából Mig I Hajit Mihály elnök, KarabUyot Elek alelnök,
non dalát ét a Styriennet éneket e lírai tzin»4dr. AndrésOvies Imre háznagy, Nagy Jű&ef zéssel, niély é»z>evehft5 iodtspozitiója dacára is érvényesfiit. Legjobban letitett neküiik Grieg-nek „Unter Rosen" pitnü dala, melynek el iadá
me\'leti a azebbnél szebb zenedarabokat |>rodu< Mtlr A bartgvi r>eny után pedig lánc volt, a mely aze nbatt- a fentebb említett körű menynél fogva nem hozta- meg ama pezsgő ji\'i kedvet, ■ely a társaságot ho tzabb időn at összetartotta
Ügyész, Pataky Kálmán jegyző, Biittra déla könyvtárnok. Választmányi tagok: dr. Brütwtr Józaef, Fuss F. Nándor, Huf József, Ivdnyi
sávtl jeles művészi felfogásról teit tanúságot, Andor, dr. Jitsa Fábián, dr. Király
volna, — A hangverseny alatt a zenekar Sreraedt:amennyiben megb.it\'an jaitatta kifejeaétre a bua Dénes, Lendvay Mátyás. Magettky Géta, Z«ipmond gordonka aűvé-t egyik szerzeményét btngu\'ato\', mely rezsik közt is enyészetre ^on-1 Lázár, Szmodics Viktor ét dr. Wollik Adoll. \'
Mór, Aiax
Mái
a „Keleti magyar inda ól "is bemula.Ha. A darab dol. Erdéjyi mely álandó n.Qsordarabja » zenekurnak, ret d-kivfil nagy tetszésben részesült. -- Az e&téiyen a következő hölgyek voltak jelen: Birk Otzkárné (Som.-Szt.-Miklós); özv. Glaser Gyulané, dr. Fröhlich Yilmoané, Horváth Zieniké, Heinlein AUredné, Köhlor Nitia, Laipzig AeUliié, Marztó Tiborné, Musaet Ferencné, Nynly Mariska, Ostefly Antalné, Ovenly Eiiz.piv. iswerc R«* d dfne, Sigtu Kattét Bet a,Schubert Ferenctué, Stirltng Sándorué, dr. Taboly Gyaiáne, Tubo y
uni\'k : >A szerelem*, valamint a — 4<anla>*gl ii^pbdny vtarak A (Öld-ráadarul adott Musika t<roibita, ti vábbá Taubert: | tntv,elé-ügyi míni^zler eddig at orezág 760 Madárdala alkuimat adóti I\'twnyiek fényei colo- községben álli ott fel gazdasági népkönyvtárt, raturája csillogtaiá-ára . Nézetünk szerint amelyeket nagyobb részt % kötaég tanítói kezel-azonban I\'ewnyt ugy bangjáenk terjedelme, mint.| nek é< pedig iugy n. A miniszter elhatározta, ereje kizárólag a drámai ének terére utaljak. Saurelsi Éluméiifchein Vifmo»né, Pewoyt OÍlop Ernő kisérték. A> el sin rét legmelegebb hangjau ktH w\'genileki-yitliul, zeneefe-ünk eme két lenyes esiIInyárul, a kiknek kffzönsésüuk már oly sok müélvtteief köft\'M bet; de mi is kUs/öujük Blu
hogy az ily könyvtárak szervezése, megkedvel* tetéae, pontot kezelése körfii érdemeket szerzett taniiók között egy kétszái ét 30 ötven koronás tiszteletdíjat fog eliamerésfil kioiztaui, jövőben pedi\'* a népkönyvtárakat kezelő tanítókat olykéP jutaimazza, hogy minden oly kedvezménynél,
Ida, Vidoatalvy ErnCné ét Dnger Dllmann filekné. meiuehein Vílii/osne úrnőnek ei Ollop Ernő amelyek a fóldmiveléaügyi mminteriam témája
Nngy-Kanizaa, csütörtök
Zala 11. Bzám itt lap)
1901. február bó 7-én
keretébe tartóinak, mini facsemeték, ssőlőve»«-iiflk, kaptárak, méhészeti eszközök, szőlőkarók, tejbáromig ssakkönyvek itb. első sorban a gazdasági n^yktínyvtárakat kezelő tanliók kérvényeit veszi tiwyoiembo.
Kötőgép
tryá,T BÉOS.
1 VI. Mariabilferstr. 45.
M. Wedermann
Törvényszék.
Ealáüdtrtéki lárjgyalikaok. Első nap.
(Csak Jel ne akasszanakl) Február bó 8-án a* Ulceszak el ső napján Vaclavik Márton napszámos üjye került tárgyalásra, afci avval volt vádolva, bogy munkástársát Drugda Awdrást mu l fv okt. 19-én akként szúrta meg, hogy ennek k(i veik estében Drugda Andrds halála következett he. A
Második nap.
Mint vádiolt Kása József bocskai SjO éves p«r*sstlegeny került az esküdtbíróság elé aixsl vad)IVH( hogy november 25-én este teljesen jelentéktelen szóváltásból kifolyólag lUró József nevü társat egy rendkívüli nagy es súlyon fejszével jobb IQIén keresstttl, as öss/es (őOtőereket ós i*mokat keresztülvágó, egész a második esi* gólyába ís behatoló vágáassl megsértette, nmei y sérülés köveik estében el vérzés tolyán nyomban j meghalt. A bíróság következőleg alakult meg:! elnök; \'fáth László trv, elnök; bírák : dr. Kist István óh dr. Néwiedler Antal; jegyső ; Sámusly Ulto. A vádat dr» urosdy bajos kir. ügyéss | képviselte, mint ved/I Om$v4ry „(íyula ügyvéd szerepeluAz esküdtszék a kővetkezőkből a akult I meg,: Király Sándor, farkas Sebestyén (Kea/t* j hely), Spilzsr József (Ferltfk). Loetcy Ödön, Rt-mlt (íóz\'i. Szabá István, Vasvada János (Komár* város), Bslus Lajos, SUrling Sándor, AJdyicr i Ferenc, Wajdits Jóise\', JHIeu Pál (Gelsn); pót-1 esküdtok : Sztrahia Károly (Csák\'ornys) és Sável | János. — A főtárgyalás során a fentebb jelzett\' bűncselekmény beigazolást nyert, ennek követ* kéziében az esküdtek marasztaló verdiktje alapján, %a vádlottat szándékos emberölés bün-teltében mondo\'ta ki bűnödnek n bíróság, mert
En Csillag Anna

tárgyalásnak érdekes keretet kölcsönzött a sólyom megyei tót tanok csoportja, kiknek előadásat az bár a lélektani indokot,, m ly a vádoltat sértett esküdtbíróság előtt a Budapestről e ciélra leho« megölésére késztette kideriteoi, hfába iparkodott za\'oti Vagáca Rácz Flóris tolmácsolta. Az es-la gvi»kos eszköz vészéiyeasége éa egyéb n ellök-kúdt Sírósig a koyetke^/fkép alaktrit meg1 KI- körülményeket az amherfll^ro irányúm szán;
defcot beigaxohntk találta és ezért a vádlottat 6 évi fe^ybazbüutétésre ítélte. — As itélét jogerős.
Harmadik nap.
Major Jánns mes/es»i\'OrÖki közs bíró halált küzd Mily oh lenti sárlés i intette miatt állt az sz tsküdtbiróság elŐ\'i. A tárgyalásról jövö számunkban- fogúik beszámolni.
Szerkesztői üzenetek.
nök Mikos Géza kir it. táb. bíró, szavnzóbirák Cmznák Miklós és dr. Mri Szabó JenO, Esküdlek lettek: Bslus Rosenberg Riebard, Brommer Hermáim, Farkas Sebestyén, Fitehél Lajtos, Beik Gyula, Simon Gábor, Király Sándor, Sável János, Loewy Ödön, Stefaics Miksa, Szabó István, jegyzőkönyvvezető Bertin Ágoston. A vádhatóságot dr. Orosdy Lajos kir. ügyész « vé-—delmet Hr Havas Hugó figyvéd képviselte.
Vádlott kihallgatásakor azt adta ctö; hogy a cselékmény elkövetésekor olyannyira ittas volt, hogy a tett elkövetésének körülményeit sa át | emlékezetéből elő sem adhatja, hanem arról csu
pan mások előadásából bir tudomással. A cselek-1 ^ Nz nMtm% A«ok a bizonyos, dalok, amik mti-oiény elkövetése előtt Drugda András öt botjával i rlkna éllel oeturoaxák egyes kftaáliapotaiukat, nem rasegtek több izben tej beütötte, mire ö a kesében levő tol a rodakcíó falain; mert fóliánk, hogy bazditó hatás késsel támadója felé s/urtt de hogy megszúrta halott elkeaartaedéet asflinsk.
. , , ■__1 .. . * r y ríiH— T keljbea. lleUno fokiiiltaio. milior ureádot
es hol szúrta meg áldozatát: arra nem emlekeztk.
A kihallgatott tanuk azt vallották, bogy vádlott es Drugda Aodras között régi eilenséK*skedéaái-lo\'t fenn, mert ez utóbbi vádlottat már elő/oleg is bántalmazta, s cselekmeny elkövetése előtt is vádlottat Drugda András botjával több ixben meg-
András felé szuvt. "
A bizonyítási .eljárás befejezése után az e*< kiidlekhez leiteendö kérdéseket a bírói ág mee-
jB enithnáf Ihwiii. f.orí!eT-ha|»mmtl, » a#|f m iNalM» "•H*Wf p"tnMé lé Jiavj luáiailila itta nft\'-t m •öD7ih>. Sgt 4 Miirfr.i-.j frvnwik U i«nMal való «arMk iMMrMk é a bajtóhui iánjllnl •> • «jíw»vp»/.U rp( uraknál a mkMU mttptSrmmti m mát ri>vi4 bn^ínáJnt után %4J a haj, mint a vafcáB tamáaMÉH ft-nytl éa lUnöf! Ims, mmi mindkettői a korai SvtMelSI a üropfiiib kurií.
tjy tégely ári t frt, 2 flrt, S frt 5 frt
Szójlelkiiltfés naponkint az összeg efézstes bekiiWése esetén vsgv posta-utánvéttsl a vitán minden irányába a gyárból, a km a megrendelések tntézendők
CSILLAG ANNA,
BÉCS. I., SE1LERGAS8E 5.
T Gt kel/iMB, [iete^ea fakadtam, müior kaptam. Afoat kogy elolvaatam, ngy gondolkozom, -bygy kttaíiaével nlled tonnim a lafroaaaabb szolgálatol.
K üj. Véén. A róferádát máltósUseék brkSldeni. Arj beérkesett tárcát kÖsAIoi fogjak.
Hí y i 1 ii t kozat,
£/.ennel kinyilatkoztatom,. üogy u C^áktor* nyán f hó 16-á« az izr. nőegylet lávára —ren-1 deaendő — táncesiély. rcnde/ő*bUittságánsk j
W
Vonatok érkezése.
| 3 .\' ca: 52 ^rézkor myei i waaiAl^ voa.
KÉRDEZZÜK MEG A HÁZIORVOST!
állapította, mire dr. Orosdy Lajos kir. ügyész elterjesztette Tádbeszédét, melyben elismerte, hogy. a— r---------- ----
vádlott tettét erős felindulásban követte el, de tagjai sorából kilép ^m. kizártnak tartr>tta ast; hogy a cselekmény el- Csáktornyán, 191)t. évi febiuir 5-én.
követésekor résxegsége miatt öntudatlan állapot- 47_\\ Neumann Salamon
ban volt, vagy hogy tettét\' jogos önvédelemből | követte el.
Dr. Havas Hugó védő arra az álláspontra helyezkedett, hogy vádlott cse\'ekményéti erős felindulásban követte el, melyet Drugda Andrásnak durva támadása okozott. Á cseek. f mény elkövetésének közvetlen oka tehát az volt, hogy Drugda András vállottat jogtalanul és súlyosan bántalmazta. jMegkisérlett elfogadható magyarázatot adni vádlott azon védekezésének, bogy vádlott lenét ittassága miatt beszámíthatatlan ál apothan követte el, és végül azt lejl«gette, bogy Drugda András erőszakos támadásával szemben vádlott védelmére jogosan kelt, és bog:/ a jogos Önvédelem határait a meglepetés zavarában és legyőzetés félelmében lépte lul.
Az esküdtek\'hosszas tanácskozás után a vádlottat bűnösnek mondták ki a halált okozó testi aértéi bűntettében, de kimondották azt is, hogy tettét jogtalan és snlyos bántalmazás által
\' 1
a
; * Bé*« (Wien) ! 8
—..... 4
- I 10 \' 8
Práferkor
CaSktora/s Rnrea ) , d/ékém/rs ).
IS 4 II 8
bliJLLLliJJi
67 | 40 106 107 42 115 08 j oa 06 31 IJ 53
Í*
10 14
8!
il. e. gvont d m. aaemélr Mrte . Mmaély t?— reggel aiamály J. n.
(L JL- , E.vora eaa»ely vegvea ■fin MMftilj
gyors ■aflHCf vegyes
Laatt | r^r*eJ
i reggel
d n. * «
reggej)
ii r
d. i éjjé
gyere
mii memély
in
természetes
Vonatok indulása.
[alkalikus
Budapeil
okozott erös felindulásában követte el. A bíróság tzen verdikt alapján vádlottat 1 éa fél évi börtönre ítélte, miből a 3 kónapi vizsgálati fogságot kitöltöttnek tekinti, miben ugy a kir. ügyész, mint a védő megnyugodtak éa így az ítélet jogerős lett. — De leginkább megnyugodott az ité-letben maga a vádlott, a ki kérte a bíróságot, hogy tegyenek vele amit akarnak, csak fel ne akasszák, mert ezt a szégyent nem bimd túlélni.
MINT NYÁLK.10LDÓHZGB
ugy magában, mint meleg tejjel vegyítve
KÖHÖGÉSNÉL, REKEDTS$GNÉL, TÖDÖIIÜIÍUTNAL stó.
legjobb gyógysikerrel ajáultatik. NEHEZEN EMÉSZTŐ, GYOMOR HURUTNÁL KITŰNŐ ÍHATÁSA VAN
Mindenütt kapható. 398-25
Béé* (Wien)
IntsSai-lrás Práferkef
I CmÁkUtrmy m Barea ) flyékésjei )
1 6 óm f 47 pereskor 1 reexej gyors rónai
9 , ISu „ reggel vegyes „
8 e 1 t* d n. ; asemeiy \' i,
6 » 103 „ ■ 4. u. gyors •»
IS n 16 „ éJN 1 uemflj n
• „ Qö e j Kzenély
2 , ! m „ d. n. | gyors* **
2 , 106 , jd. a. 1 asemüy
IV e 4« h í ^jjel •ne aily „
9 • ( 20 w % íd. a. vegyes tt
4 , í aa „ j aaeoiély it
12 „ 10 „ • délben gyer m
8 , 86 . d. n. esemély »»
" ft 1 17 \' eete gyom ti
• , 1 — . 9 •fd. a. vegye* m/
4 „ „ [reggel; Uéf | y ff
8 „ d. a esem é|y II
4 „ .j 85 \' „ I d. u. 1 aseaé y if
xx r
Nsgy-Kanifsa, csütörtök
Zala 11. sisám (0. lap.)
x x
1901 felruár M 7-én
xU
u
N • -
íj 3 2
Érfesitós.
ys
Vad szerencsém a nugylokintelü közönséget tisztelettol értesíteni, h-jgy a
farsan kI Idényre a legújabb divat szerint szalon ruhákat, u legfinomabb mlnSaégiot a legolcsóbbig figyelmes it feleUa Jutányos kiszolgálás melleit készttsk.
£a alkalommal bátorkodom a tekintetes aa. hír. állstervaa uruk Hg elmét Islbivoi egyenruha héaaltmaá-nyelaare, melyekot a legpontosabban, előírás szerint legjutányosabban, kitűnő minőségben éa ialéaes kivitelben szolgálok ki
Vidéki megrendelések kellő figyelemmel eszközöltetnek.
A ii. erd. közönség becses támogatását es szíves megrendelését\' kéri mély tiszteletül:
KAUFMAHH MÓB férfias* W
ELEi féle h*a.
Nagy vilasztik kitűnt titinBségü, divatot belföldi,., angol it franctia kelmékben.
sx 1
II I
i>< #
* ■ m
9
a
~x—ix ^ —~x
dll /cxxxxxxxxflxxxxxxx* 19 jO 1 Aranyért O
lw 18 Hemerhódia ! X
J w A kf ebben szenved, kerje btaaftrot\' Q
* x
zx:
Hl ndmiill kapható.
BélkáMafcetlca fog paasta foftkall tintát, BWran é» ■|t«lltfesii f«s»Urtl*
Az egyesUlst pokróczgy; rak maradőkraktárá-nak tél áron való eladására nyertem megbízási. Azért ajánlók 81 -10
Icpokróczokat.
Ezen, vastag elpusztit..atat« lan takarók kiiUnö minő-ségfiek, meljek gyapjasak 6a punák /sínes rzegélylyel, ágytakaróknak in használhatók és a melleit rendkívül olcsók. Szürke, gyapjú téli ópokrócwk. A. minőség, IOiX\'30 nagysár, 4.K., B. minőség 6 K. C. minőség 200X 160 nagyság dnblé gypju urasági és fiáker-lakaró, 160X200 nagyság, legfinomabb mi ö-tér, darabon kint 1.60 K. Ponlos szétküldés utánvétellel. Meg nem felelőért a pénz kivá\'
iratra ■ isssaádslik. Cim ; Ahlh IX.__
n KUNDBA KIN, Wien. IX. Berggssse 3.
J\'^ és oloctó órák,
1 wi Jétálláaaat privát vovóknek
Konrád János
óragyára arany. ozCIat és ékszer áru azállitó-háza Hrili, (Oeoliorezág).
-- : W atékalHamanttluóia---
\' ~ Irt. í ". Valódi eitlit remostoir-dra írt S-SO.
— "nHHI rrff frt I SO___
Nickel ibreaitó óra (ti 106 Ciigem a ci. ia kir. birodalmi címerrel vaa kftltatetve, uimtilan arany, eatet kiállítási iram val mim ezernyi elismeri lávát vaa birtakoab n Nsgy képes érjsiyzék Ingyen s bérmentve 180 - 0
A Rlchter-féle
HorgonyPain Expeller
Ltuimect Capaioi comp. \'17 régi kipróbált báziszor, a mely már több mint 30 év óta megbízható bedSrz&ölésfil alkal-maztatik kiszvénynel, oiúznál és meghűléseknél. Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor mindig figyolcinmel legyünk a „Horgony" véitfogyro és-a „Rlohter" czégjegyzósre.
80 t, 1 k. 40 f. cs 2 k. árban úryszólvan minden gyógyszertárban kapható. Főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten.
RicMer F. Ad. éa tarts,
osáas. ás H». uáyasi eailtftók. Rudolstadt.
FT? é
A kt ebben szenved, kerje bhtafom-mai az ellen való szeremet. A legnagyobb fájdalmakat nzonniilmegszünteti, ~a csomókat, legyenek azok ^iüpn, vagy e\'rejtve 2—3 napi Alkalmazás után el-tübteti. A gyomor éa bélmüködás, az ülés éa a járás l ifogáatalanok lesznek és rendkívül megkönnyebülien éa boldognak éraendi magát az elöbbeni palién*.—■—
Az egész világon nem létezik ezen kivül egy ilyen jó, ártalmatlan és dis-cret szer. Csalódás benne ki van zárva I Nem bevenni való, orvosság, sem nem valami masina. Ara 3 kor. után-vét el vagy a pénz előre beküldéae esetén discret bérmentve küldetik.
Czim :
gyégysieréaz Brassé.
8 X X X X X X X
1 X
X _..
vocxxxbxxxxx xxxxxxy
VOTS A
Heglüvái, A. Dél-zalai takarékpénztárral egyesült ÖSfttEttÉLYZÓ NZÓVETKKZKT
f. évi február 21-én d. e. 9 órakor saját bilyiségében tartja
XX.,rendes évi közgyűlését
melyre a t. üiletréizbirtokosokat tisztelstlel meghívja
az- igazgatóadff.
Tlrijitiiiil.
I. A i-zövetkezeti eloöknek a lefolyt üzleti évre vonatkozó jelentése.
II. A lelügyeő bítoliaágnsk a azövr tkezeti számadások és könyvek
1900. évi ie üivizsgála áróli jelentése, s ennek alapján az igazgatóság és számadók felmentése.
III. A társulati közlöny kijelölése.
IV. Az igazgatóság kö<ül az alapszabályok 23-Hc- íj-a értelmében kilépő 6 igszgai \'sági ing n. m. Berger Adolf, Danis Kálmán, Mnzíkár Viocze, Simon Gábor és az elhull Kilik Béla helyett évközben behívóit Frank Vilmos urak helyett ujak vagy ugyanazok, ugyszinte 3 fel. biz. tag megválasztása.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1901. január hó 20-án.
JEGYZET; A felilgyoliibizutlnág által blSlvla>|áH vagyonmérleg a ez8vetkezetl helyisigben. bármikor IwUkiatketd.
A tárniat kHayveilie bejegyzett UzlstráuMrtokoiok navuatlaplalkal folyó évi fsbraár ká 22, ie 23. napjaiban a istvatksssti hUyieigben átvehetik ; a közgyűlés napion esavaastUpok ki nem adatnak.*
Gognac
Czuba-Durozier & Cin.
FHASCZLA COOMACQYAR, PftOKOTTOK.
gr aiaaaaaea *--j*--— VeiWjrsUMii RUDA ÉS BLOCHMM
Hirdetések
rSlvátetaak
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.
IfhnhPII I flTU lllllilV \'l 1 ■ Irta: 8t* SleB ~~ Megje\'ent kaiiható
TUIIIIoItIAK 11 MIHÁLY Gl6lí3|I3. Fischel FűlöP könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
mm—^m^mKm^^ Diszee borítókba füTve ára 1 korona Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Nagy-Kanizsán
Huizonnyolcadik av folyam 12. szám.
lMlkMIMH| vti.iakáa *|ial«l VlMhal *«hi|\' »««»»\' l«rwl«lMtlwii
A i.lf •IIIAMl étltMMl lllllllt M|l«|l IMI tl k. 4 k iirt knil
iiln 11 i»»nutíi • ii|i tttllrml i».ii> vállalti (ijié niiiitteii iüils aikkjl
siMt^BmikT
Vívrnii|i»ní|il!|iit 1 tU<M Ptllflf) kiUirv
áj jt\\ L^rK
Polijtik\'ii lap.
UoKjiiltntk II Ml MUHI/SAN IflHRtijlfl Hlüír; »\'úíífi\\üp a CJÍÍÍ?/lókun,
- KU)riZ$TK*[ ÁHtH Átuk tm , .m tuniu.
ríu»f. t korMJ*
\'•iHtin ..... i konm
.jiyltliír pHIUun üil fillér
NIMMtuwk, vil»in)i)t í 1 nMtek / vuimikiMuk gu*ui ksioy , uyrkm
■••Utlm Imáink tM« I* ft I íjfil
Igyee Ilim U| J>> l«r
XtttfV>iVllUIXMU. Ifiül.
rn|i.lf)A *|SFkSiijUI -uuli,3 Aauilwr HlirkniUllKi: Unta* IiuJiin,
VttMiruup, íebruftr 10.
Népszaporodas; UOlldSZBpOrOdáS M 11 kiiiiim.itl hülln.!) ) iilMyö volt ^suruk ós bol vizek által gabonatermelésre
mg inkább az I ij/, lioi\'v 118 ilvuti j alkalmatlanokká vaunak téve, a tor.»ó-
A lll\'|IH/,IH||||l|||n MI\'illllUMIlVI\'i llllll l.llllll
váfosra nózvn közölve lutlek tín nxuk* lu\'il uifmlon ign>, ImaaH öíöífii\'ÜA.I Ufivt\'t-ki\'KtPtl, hogy hoaaiik liikoNtulyii iivs nl« imuIi (ivU/iodlicn kiidögiiíi arányban Kuporodott.
Hn nnnicrttlnk ugy toldmtvolfa, mint ipar éi keii\'akudolaia takiutoiiibuit ulv fnjlott étí gaadug volna, uilnk i> nyutfotl •illamok hilimolyikii, akkor ikvii n^upn-l\'pdiU IcuiiMliiitdltUiiliuU megállapodhat* niuik ás napi dolgainkat nyugodtat) folytathatnók.
Amdo búzánk mi üde 11 ti-kiiitlion lej le!Ion ód szegény ós igy a lakosnág witaput\'odrtiH uz. exisUmciali* gondukuak ós nohóiiugoknek szaporodását vonja mngn után csakúgy, tuint mikor ogy szegény család tagjai megszaporodnak.
Válsággal küzd a loldmivoH, vilimig gal az iparos ón kereskedő. Jó rúsze -van ebben a\' Kftaporudásnuk ia. Népilnk olnü sorban földmivelt) nép óh a nóp akár more patriö, akár modernebb esz-közökkel munkálja földjeit, elóg jól j megél, ha elegendő földje van. Amdei n családtagok szaporodásával tTkisebbj birtokok lassunkint oly kis részletekre} oszlottak és oszlanak, hogy azokból már megélni nem leli t. Ennek pedig
kisbirtokotok olndi jtdk dobta kni\'HfTiKi
jdnak kevés t\'<>1 < 1— |hz«L altul is konyhakortószetre vannak tulajdonosaik pe predesztinálta, mertjelóggó termékenyek
dig kétségbeesett Iblildnfutókká óppon szocialistákká liMzmik.
vagy i
ós tnivei a víz ki ebb, csekély csatornák által könnyen szétvezethető, Őtrtö-I LöhuUt ont a bfljUH\'vosolni ? Hohan,/\'«,,ru lulha«zuálható. I aKt* t\'ogjók uiondnnl t tinin lehet, Un po-1 Ignz, hogy a mely ioldinivos búzát dig a»t inoiidoin, liofíy lobul). j termelt, áznom sziveseu tói át a konyha-
lía vaiakitutk (ísak l C> liold l\'öliljc\' kortónzotro ós nem is ért hw.zá. A kez-liitiu-EáUua.- mng tm dvtfftiliíljjlijjsptri.1 hbIuiz Tnkiiitfltbenilgy, itioru patrio búzát, kukoricát, krumplit," kormányra mint a gazdasági ogyesQ-I termoszt, do jól mogólbet tuóg kevesebb \'"tükre várakozik ugy a kezdemónyüzós i földbfll is, ha alibaíntgyva a Guzater- «ul\'»ncr Irányadás feladata. Alkalmas
adja mugút. vidékeken feltétlenül szükséges, hogy ugy u kormány, mint a gazdasági egye -sülótok által kisebb minta-kertészetek és pznnt\'niTtf kertósaiskolAk- lótouittcusonok. 13a a konyha-kertészeit meghonosul,
melóst, ,konykakortésK(!ti
A konyhukprtcszot a búzánál órtVt kosobb ós könnyobbon cladbutó termó kot produkál ós pedig ogy nyáron ugyau azon földön kétszer háromszor is.
Magyarország legtöbb vidéke úgyis tt kisebb darabokra felosztott kisbirto-nagyon szűkölködik konyha-kertószotbon kok a mindinkább szaporodó töldmives-óí népünk táplálkcOsa is nyer általit családok. tagjai kezében megmaradhat-a mennyiben az változatosabb ós az.liatnak étl elég jó existenciát biztosít-egészsóg kovettclmónyeinek megfelelőbb hatnak.
lesz. \' " " ■ Különben is a magyarnak nem le-
Igaz, hogy a konyha-kertészet igen l">t nagyobbszerü ideál . mint az egész jó, ós elég nedves, vugy legalább köny- Nagy-Alföldnek gazdasi^ \'satornázása.
nyen\'gedvoHlthulő fOlflét kfTáB-. ite ^van-^---A ki. azt megvnlónij\'ja, az oly nagy-
Ilyen földje olég az országnak a Duna, szerű alkotást hoz létre, mintha a Nagy* Tisza és a hármas Körös vidékein. Alföldet mégegyszer. akkora területűvé Azon földök, ijlelyok állandóbb mo- tette volna. Mert az öntözött Nagy-Al-
TARCA.
A sasfészek.
A níp iut larlottr, hogy u régmúlt időkben tgr fába, h igy lógott n fűidtől tObb ölnyire. A sksdl k«t teslvér, kik \'iolíiatoltuk n f^nskig, I* egy hasadékból nőtt ki, ezen igyekezett Isidé bizony manapság nvm vállalkoiott senki som kúszni. Kirainy kövek mállottak al la\'pa alatti erre. kavics ás told aUrdeu hempergett le. UAskttlSm-
Ha kelten á faluban találkoztak, mindjárt a ben mélységei cneod uralkodott, c«ak bálul a , . .. ... aailénaekrél keidiek lieéiéloi. mikdsbao fel-fel lolró asaladt állandóan tompa morajjal tjrkolata
trta : Björnatjarn. Björnstön D«Itek Tudták, hogy hol van aa ujévbsn a ft< (elé.
Eudrt>gaardene, igv bitiák aal a falacskái, mely »»®k, tudtak, hogy ho>a oaspott la a miciodt Mindig aiaredskebb é» meredekebb lett • maian Hiklalalaktól körűlTáve egymagában te károkat okoaoti. Beleltek arról, ki utulaaor ki- aiiklafal. Sokáig kapauko(jo!t kgyik ke<é»ei, kQdt. Földje kopár és terméketlen volt, sioaban eérleHe meg, hugy felnieqjea libával pedig bialoa helyet kereaett. Sokan, k0-
átaielte agy Mélea lolyó, m< ly a hegyiéubdl tfirt A fiataliág már gyermekéveibeu gyakorolta lOnöaen a* auxonyok kóaül elfordultak, a uiond-•10, i a falu kUaelébea levő, messziről ia látható abban, hoyy fákat, begyeket mássion meg. Iák, hogy ezt nem lenné meg a fiu, ha saülei
lóba fimliitt. Gyakorollak magukat a birkóaéaban, hogy ha még élné tk. Végre mégis lalilt biztos; szilárd
ti ... , ,. ... valaha majd mégis sikerül feljutniok a féaaekig. helyei, azolán ismét kereaett majd a keiével.
ki •««yt,,éJfil legalább kOnnyen elbánhatnak a két srósebb majd a lábával, kiaaé magcsuarott ugyan, d« • ÍLi\' k,,d\'9 ?? 8 T \'fT P""\'1^\'\' iWíókkal. megint csak sulardan állott.
i0\'\'n«ve\' " mostan, lakót aa utódai., Abban hzidó en,mikor errfll folyt a beMéd, a \' A aaikla aljában lévók a félelemből enymáa
Némelyek aal álllttok, hogy gyilko-aágol Wwt- f<|u legderekabb\'legénye\'Lejf volt. ő nem Esd-, lélekséaét hallottak.
tVaé". Ben®k0,» ,df " " 7 " ® \'*kók rétől szArmnzolli Göndör haja, apró azeniéi voi- Ekkor előállott közülük egy karcsú, fiatal UliiSíúi ?4l0k VjM0Du^sat mondják, hogy a tak utrelle a lréf4l , a £Jp |alI0Drak|l. Nár lányka, ki előbb egyedül egy kövön ttlt Mond. wklafalak okai mindennek, mivel a legnagyobb kor| ^gábán dicsekedett avval, hogy ö majd, ják, hogy már gyTrmekkorab.n el|egy*n. öi ■
3 r 1 K "" 60 W fog csúszni egéez aléizekig, de a lalu vénjei j fin, ki nem volt semmifele rokonságban a falu-
k^í k^\' " * n8P" B,ond\'". h0.C neki oly bango.-| beitekkel. \'
qgyruai. ,«ao mondania. .. \' i A leány telayujlá Iraméit a kiáltá :
A lalu ffilOÚ a sziklás begy csúcsán volt a Ez fellüxelle öt, a még mielőtt erejének tel-
•aaléaaek. Mindenki íátha\'ta, mikor ai anysaaa
költeni kezdett, de senkinek aem aikaiűlt a ié
•*ekig feljutni. A aas ide-oda rrpttlt a talu iölütt^ majd Ifcaapott egy igy bárányra, egy egy kecskére, aől fgyizben kis fiucakát ragadott el ma-gtvaj Éppen (sért a lalu lakósai nem voltak biztosságban addig, mi| csuk a fészell ott a csúcson Atiad.
jében lett volna, vállalkozott a merész tettre.
Fényes vasárnap délelőtt volt, -éppeo a nyár elején. A sas\'iókok ükkor jöttek ki a tojáauó. Nagy embertömeg verődólt öaaze a sziklatat alatt. Az öregek lo akarták besaálai, az jljak buzdítAk.
— Lejt. Lejt, miért teszed" est f A népség feletje fordult, atyja mellette állt,
de ö nem ismerte meg. *
— Cíycre la Lejt — kiáltá — szeretlek eg«d a mit keresel, bál i tt fenn ?
Lehstatl látni, i mint ezek után kia*é gon-
De ő csupán a saját kiváiiHúgilrii h\'illgut< tt, s dolkoioit aa ifjn, megállt egy-két percig, de >árf addig, uiig as anyasíi,s alhagvá líaakét,! csakhamar njTR\' felknnott Keze lába ssiMnlaa akkor aztán egy hatalmas ugrással belefogódzott I volt, sikurült feljebb hatóbba is, de nemsokára
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 12. szám (9. lap.)
1901.
fold teimékony földje és a napnak különösen julius—augusztusi nagytokú energiája csodaterméseket hozna létre ai állattenyésztést is eddig nem is képzelt magas fokra emelhetné. Ekkor lehetne csak igazán mondani, hogy Magyarország tejjel mézzel folyó ország Az Alföldnek általános csatornázása ma még utópiának látszik, de bizony ennek okvetlenül be kell következni és hiazem is, hogy be fog következni, mert a lakosság szaporodása elkerülte tétlenné fogja tenni.
MÁDAT JÁNOS.
február bő 10 éo
elafl péc*í m$0
Jármester óhajához azon óhaját, hogy bár Póc$ Február 4«ikéa tárták be az
k liflmégé arniláruiitá^rg *záut művekből uiiuél tárlatot,—-------- .
többel i(t tartana kedves emlékű\'. Azután Hockí A »Némzetí Sttion« fáradhetlan • Sntetim János mondta él ideális megnyitó beszédét. T*le | munkásainak, előkelő nüveasgárdáj nak theoia-Iröll Ferencz cz. püspök, vert g át a szól. | r6aie^Vaóxoi volna most Péo* vámékötelessége,
A „Nemzeti Szal»n" áltál Pécsett rendezed de es felealeges munka, mii btste jjknagtalÉfták tárlat képeiről bebitó kritikát h megérdemel\' ők kétségtelenül fáradságé* munkájuk méj ó je
A pécsi mütárlatról
Irta: Klein Győző
meg a pécsi

méltatást bizonyos rendszerbe foglaltra írni, «zin\'e lehetetlen.
A közönig tájékozá«ánl azmban a^rnennyi-ben est nekem a tér megengedi, hemuatom nagyobb vonásokban a pécsi fftjlat képeit.
Amint belépünk az első teremberlegelőuör is Tötgyéssy Arthur „Hazafelé* cimü festménye j tűnik szeműnkbe. Valóságos mu/eumi darab. A kép sok poezwől és hangulatról tesz tantnágo*.
Megkapó azioezése vonja kfif inősea figyelmünket mayára. .
Br. Mcdnyánszky két rendkívül érdekei ié) tájképpel van a tárhton képviselve. Igazi í • bet-aég. képei meglepd technikával vannak kidől-gczva.
Következik Székely B.TfaJan az elismert nevű művész het^képe, melyek kő/.ül különösen a ZivatarI cimü kép ragadta meg a nézőt.
Ott van iűi/ena Nándor "téli tájkép*, mely oly természetes színekkel van vászonra vetv, hogy. a néző ösztönszerűleg gombolja be kabátjá*", hogy | meg ne bUljöo.
Mellette díszeleg Szikszay Ferenci remek ki-[ vitelU tengeri tájképe a melyen meglátszik a
és pérspektivája
talmit a kőzóos-gnek abban azoszlat Uitieike désében, mely határozott bizon* itétaf^ridozsauk legszebb eredményének
/
Jaauár bó 27-kén nyílott tárlat
A Scliapringer Gusztáv féle ház földszintjén (melyet a tulajdonom ingyen engedett át, a pécsi mütárlatnak] elhelyezett, hét terem a megnyitás ide/ére zsúfolásig megtelt s az igazán impozáns üwiepi kép méltó keretei voltak a pálma- óe\' párisi mester. Természetesség babérdiszes termek, bol szinte .jogos elsőbbséget| meglepd
s-Aővetelve^. val-imi puritán bácsuietesBégtfeL ha i *"
ta\'mas hullámokban verő lött ősszé a kiállítod képek festekszaga a megjelent hölgyek ruha-! fodrából kiáradó kábító iU\'U*zerek illatával.
A megnyitás napján már tizenegy <>ra előtt i igen szép számú közönség gyújt egybe a tárlat1 (ürmeiben.
A megnyitási ünnepélyes* bivaial^ részről jelenrőltak: Hoek János a .Nemzeti Sz Ion" alelnöke, Rózs/i Miklós a szolon titkára, Rubovics Márk a iz&on műtéréi, Ertittr~ Lajos uj ti törté-nész, Kacziány ö Jön, Honti Nándor, Gellért Géza ttí-tői.íivészek, Troli Ferenci czimzetes püspök, Nendtwich Andor h. polgármester és Zsolnay Miklós gyáros.
Tengeri tájképet állitotl ki Mendlik ChzUrR i £ képen a hullámveres megkapó {efmé-zetes?^1 te>zi a kompo/.itiót első quaótásuvá
Wertheimer Gusztáv ecsetje alól került ki az „Enyelgésu eimfl kép» Az első .pillanatban ijedten hőkölünk vissza, a kép cime u an nr.m aajtett nyugvó oroszlánt megpillan\'va. R\'tnek »■\'gy kom-min\' ha csak a valódi bestiát látnók ma-;
PJjUiO, gUnk elö\'l.
„MeglepH* jelzőt fes\'ményre noha mj lobban i litkatmazui nem lehet, mint Katziány ÖJönnekI kiállított kep ire. Különösen megható 9Megváltó* cimü festménye.
M<»lt*n sorakozik e kép mellé BadUz UMÓ festménye egy modern vörös hajú szépség, mely
Tizenegy óra után a tár at középső legnagyobb iazonban a maga eid kea aur^oiáa mi lienjebeo, termeben kezdetet vette a „NemzetiSzalon p^cs* jérzéki ajkúival szinte a bibliai Judith-ot juttatja; mfltárlatának hivatalos megnyitása, mely Neudltoích eszünkbe. - *
Andor b. polgármester beszédével kezdődött. Érdekes Honti Nándor „Processh" cimü fest-1 Lélkes éljenzés követte a h polgármester beszé- menye, melyben a művész a „Le Pardui de St. dél. Utána Zaoitiay iklós fűzte hozza a h. pole Annál*, a bretagreek Mekkáját mutatja be.
——, ——mmm — | Edei Illés néhány tájképp\'l van képviselve,*!
ezek között aquarel jei jobbak a kiállítóit nltj-i lestmenyek né i.
Mint-egy eőbirunk, gö\'-daitlr egrkis
. . .„ \'a c™.___Jlí lua-.au {szekér* cimü, érdemel dicséretet,
fáradtnak érezhette magát, mert több ízben uyu godot
kő s a jelenlevők mind figyelemmel kisérték, míg csak egészen le nem\'ért.
Egyesek — kik nem bírtak már tovább nézni a fjn vakmerőségé? — elmentek. Egyedül a leány áttotra kovöu; kezer~ tördelte n táttie nézed.— Lej! tapogatódzott, maga elŐU k-iével. A leány ezt jól látta, valamiül azi is, mikor egyik kezét eleresztvén, u\'ánna kapott a ma«ikkal, de ez is kisiklott.
— Lejt! -- kiá tott, ugy, hogy hallhatóvá váll a sziklán ta« is9 s a többiek 15 mind belekiáltottak.
— Csuizik, csuezik! — k Ke^ük-t leleje emelték u y az emberek, mint az asszorjok.
S ö csúszott tovább is, magával ránt\\an homokot, köveket, kavicsolt mindig jobbau é* jobban, mindig webesebben és sebesebben.
A néptömeg elfordult a szörnyű látványtól, s egyszerre csak hallottak a sziklafal mOgött s«ftfnyü recsegés, ropogást, s utan ja mintha nagy [ nehéz vixes tömeg esett volna a fötdru.
Mikor újra Mnitiantani mertek, olt feküdt darabokra törve, feltamerhetetleuüí.
A leány ájultan rogyott a köre, atyja azonnal elvitte.
Az ifjak, kik legjobban öaztokéiték a vakmerő, tettre, nem mertet odamenni, aeu isnm mert 1 még csak ránt*ni» sem. Így nztán az őreiteknek i kellett közbelépnittk. Kzek iegidöshbje, (nondá I mikor boaá Icpe t: •
— Ez balga tett volt, de — telte, hozza és! feltekintett —- tné|ii« jó, h\'>gv vaiami oly magaaan feont van, hogy ucm mindenki érheti el!
Fordttot<a: Dezsd János.
Kitűnő ptenaic-kép Glatter Amin 9PÍhentih-\'\\e.\\ Qríinwíd B^la > Pince jelenet* cimü festménye; ! eröaen axec^asziós stvlÜ.
1..... Bo\'.mm Rilia 1Érdekes repfay nimil képe, fi; ]
gye emre méltó, különösen n«»i fejei gyakorlott[ : technikára t»s n k bizonyságot.
A tárlat fényét nayyban eméli PMlya Ce-llestin ismert n.-vú müvé** Bfaluvége" cimü ol<j-vázlata. Ezen kívül meg tuenöt kepe gyönyörködteti a látogatót.
Figyelemreméltó dolgokat áilitott ki Z*olnay\\
1 Júlia. Különösen kiem»4»tndÓ a „M-ikrirdyuk* cunü I lolajtesiméoye, mely tüitüiiően helyes atmeseaiel | van vászonra vetve.
A »Kis madár hal Ma* cimü festmény Késdi\\ lÁonícj Láezló remek müve. Az egéaz kép egyl bájo* költemény, mely díszére válik a tárta uak. | Ilelyes technikára vall TWfc Kde m Balek" cimü kepe. mely egy kávéházi jelenetet örökíti I m?g.
Mag említendő még, Kacziány Odöu, »Hégi; magyar vitéze,« mely ivén jó.
Istvántfy Gyula „Filzfiíja* .hangulatos víz-j festmény, roll Hugó. „Esti hangulat* cimü paa*, telije, Wertheimer Gusztáv {„Oroszlánok éjjer\' | c mü olajfestménye. A kép kitünö« Sagy IgaAc\' „Caendélet"-je. Vizte»tmenvt Atnyalatoas<ineze^ set\' ttlnik ki. Kiaebb müvekkel szerepehiek még: Sír old 7. H\'\'fiaf Major Jenő, Honti Nándor, liay Ujon, Pálya Isi van, C*éky Het"Ő^Jtrrari Mar» I git atb. 1 \' \' , #
Mindent összevéve, a tárlat igen aikertUt volt. jBár.luluyomólau kezd(Tés kiloi.ráilan teb«*tséaek-í kel Um^ikedtünk meg, akik azonban teljes itíér-1 • tékben megérdemlik,\' hogy az elismerés hangján -széljuak rólak.-
A Polgári Egylet kSróbtil.
A RJgdri Ügylet folyó bo 2-án tartott közgyűlésében Bperjity Gábor titkára lefolyt egy* téti évről a következő jelentétsei számolt be :
Tisztel! Köz^yűlá* !
Az 1900 év a 79-ik század utolsó éve soká emlékezetes marad még, de nem ki valósága által, bauem éppen abnor.t itasával ! Minden felé amerre nézünk, minden terén as ember^^ tevékenységnek cs<k stagnálást, szomorú pangást látunk. Nem tártjaik ide e<eo jelenségnek és okéinak fejtegetése és nem H feladatom ezt tárgyalni, de felemlítettem, mert ez v Ina a legegyszerűbb legtermészetesebb magyará-xata a társadalmi pangásunk ia, atlytt vari* eunkban ott naay mértékben érlelünk, amely pangás oly kiválóan zilá«ttá teszi a társasét e-tet, hogy már azon kevesek ia,akik eddic lan kadatlan kitartásai) küzdöttek ellene bova* lovabb csüsTgednt kezdenek és betátVA a kfiz-d-Tem lítttavaW-igat.lste^iHr altgfvorf, et ha siker néhül ds afeiadai mgyssgahoa mért bslor\'aggal for.\'aHak. I)y kOrfllm^nyek kőzött ki c«odaikozU azon, ba as 1900 év a Polgári Egyletre ré\'tn sem v»ll jó eeelekeseta, ba nem is ment hátra. <le e ofcbre sem jvott
Ez a s\'ag a ás o inét eredt-e, mert *i»Ar a l\'telé .menésbnu nem i :ea sok lép^s van hatra, vairy onnan, bogy elérte mar tetőfokát es eVkor csaí emelkedést wneihHŰnk-er ^t ff j4*4 iogja megmuatni.
A lefolyt év tőrt éne**, mint eddig mindig, a« anyagiakká! való kuzde*\' fogla ja magában Mindjárt a< éveej^naz e4marndhatailao 8ég, a v**ndéglőwáli«áz ntótt ki,mert aa eddigi bér Ő Neusied «r Józ* f, nrárciua vé^en e ta-vosott és helyett** L ickimbnchnr Adán vetít át as üzlete ,—mki ntyan -xorgaiími éa ipar kod áaa-»I UVekede\'t a vendéatöi lei enditeui, de acakember nem tevén, törekvesn m-ghiusu\'t és steptenber nóbin önkéntea *w*»««fyeane folytán átadta az Üzletet Mslovej* Gyula ncly-beli korc«már»anskk. A választmány «*a-n vél-loaáet megnfu^vhtudofnaauit- mert Málovetznek jó üilet* nbve. azaketr«elsM és szorgalmában eiég biztosítékot ta\'alt arra náa t, hogy a vendéglő bár te* e 1* v*gre *ailárd kezekbe jut. Nem kevesbbé nitgy horderővat bt|iak aa egvlat iővőjére nía:e ^uoti tarziatások» melyet aa 1899. évi december 31 i^i rendkitttli köz-gyű és határozata foly án kikűtdőit tiuottaág folytatott a Tarsaakör kiwiiid t bízottnázával a kel táraas oicyesület e^yest• e^rej i*sve.A Polgárt Egylet réaséröl kikUldetl«*k : dr. Hentiik i*er«ne elnök, Osz^erhunef Lt«sl > ale nők, Knorser György, Lengve! Lajos és Trtpemnt*r Hezaő vál. ingok; a Taraaakör kiküld Htei pedig Schmidt Frigyen, Herteleudy Béta, dr. Szekeret József, Uuger Ullmaon Kek ea Varga Lnjoa.
A hízottüág tagjai k\'^töe nu»raltapoda«aal Piihál Ferenc kir. kí^rjegyaót vátaatottak meg elnökül, * mig a jegyzői tisztre Knortaer Gyűr* gyöt kérték íe), kik •« n imkik tela»án!ot ti«<* aeget késxaegsel etvaliüuk. A bta<»tta*a na év folyamán többször *a targyalta a
szukaégee tennivalókat, h»gy a kufflöK ee) eléfhe\'Ö le yen, d* munkálatait mindaz ideig még nem fejezte be; az eddig folyt atoll tanács* kazánokról a kóvetk**ókeL jtUntbeiem
A Tsraaskór tagjai tn tidenek eloti a trljes anyagi rendezést kívántak az egyeauléa eeŐ • felletelettl; e célra a*ü**éfeAiek moodották,
ogy az egylé\'i kort ré«za éa a\' u n.rég« épQl«*t alada^*ek éa n régi épMetfliet tevő kapu* bejárás helye * volt teiekbőt as
egyleti épület mellett ut kapubegsráa ezer a* tessék. Kívánták továbbá, bogy az egyleti épületben átalakitkaok, uj lépcsőházak kSMiit* teaaenak. £e ha mindezek üvresatttt víiaionki mindkét agy*«ület fetonaláfát étakedő helyett egy újnak alnkitaaat. B*r a teltételek kezdnnea
4
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 12. szám (8 lap)
1901. február bó 10-én
k>vihete lennek látszottak, mégis a Polgári Egyet választmánya telj*8 odaadással tára-dozott azok lét\' ehoziíán, e célbúi felajánlotta a kertrészt megvételre a vároa közönségének, a régi épületet pedig az ipartestületnek; A vároa közönsége nevében a városi képviselő
Tollfuttában.
tengeri kerestedetme eg^eQen kit ötőre ssont-I kőzik, talán elég ia mi -Uilünk ez, a mit fölmu* (áthatunk a világnak.. De... legalább ne túloznának annyit * ne erőszakolnának több nagyságot és fontosságot Fiúméra, mint a mennyi
— Karculatuk (Fiuníil-Síeilm) jitazusoniréL —
A főtfirosi In pókban — külógősen a ftumei
»s!ölet jó indulattal vetíe ez ügyet pártfogásba pérdés. kiélesedése idején de most is — gyakran megiUetíl —
es is
tartott v
y történt, hogy az 1900. évi május 8-án olvashatunk a lelkesedés és izga\'bttság hangján irt Mindez természetesen minden politikai célzat t városi közgyűlésegyhaiigtíkgelhatározta terjedelmes cikkeket, liízftnk kikötőjéről\'-. Fi5níé<j-l{Ántiii: lu.Un ftJTáni .zu_in.\' . ,4inírtJ kertterület megvásárlást 58680 kor. vétel-Lm .. ,_Jnfm01\' \'","4D wenl I1SSI 8 l4olrti
árbin, amit azután -az 1900. évi juniua 10-éu megtartott egyleti rendkívüli közgyűlés szintén | ell8,18-e|!?® é,lülele
rölj .melynek lulnyomólajT olasz nyelvű lakosi\'ág
lözgyüléH színien elíeníé*es étaülelet ,*\'\'lil ? m"(1iT kormány L az6n kivaWgomat, bogy Fiume kereskedelme eg\\ hangú" ha.ározattgl jóvá is hagy ott. Nemjlf4nl- ^\'g «K«sz nagyságát, f.nlos kiköpjenek l |é„y|eg hatalmasan fejlődjék s az eges országra mulathatom el leleinli etji, hogy e dolog i köszönheti, Körülbelül tz a >ele;e annak a sok\' sifrere? megoldása hglőlépp Ví csey Zsigwuud i iréfeak.
polgármester érdeme, aki a >áros és ey)et Tí|je;en , k V(iü k kik |,a,!güzUa. érdekeit ősszeeyvezletve.ldi soiiasdassal lára« ... . . . ,,. " ,.
d.zott a vétel g\\ ots kei eszi ül vitelén és a pJk\' ho" a ma«\'Kr kormány iiurae éidekében ^niker eideme főleg neki ludbi tó be. — A régij\'okat áldozi tt. épület eladása -okáig húzódott, majd a vételár De azsri Finme kéreskedtÜTi ének s kikötőjé- jfeWő. vidéken : Siciliában telepidjem le. majd a terüld -halár kétdése okozott lenuaka-.Lek nagysága és-fejlődöttsége mégis c-ak pa dást, végre a 2 ik kapubejürás kérdése meg- n ,ele/it,
^men?nyibenWdaéS kisérjük figyelemmel akár ,sak néhányak, mé-réazl a aieilia, bríga.tkat ée mu-
épület révze betudSaavalmeválIapitlatván, I napig a kiküöi életet I... S hova lesznek azok Isolinokat, szóval aa ottani életet kísérlettem a véielXf 14000 korona értékben tett meghatá-1 a feltevések a hatatmns\' le;lődésröl, (különösen képzeletben magam elé varázsolni. Milyen isott rozva, amit uziran az 1900. évi deo. Ifr-án I h„ m(la ni(,y ukötöt ia láttunk), melyek a sok ja» élet, milyen ördöngös lehet az a Sicilia ? La-iSÖil\'S!^í?®!0!?\'^ÜTuíjcikk érstatisztika által a dolgok közveHen is-|,uk-« majd ü« \'» olT»n magyarosan kedves ar.
merete nélkül a, legtöbb inag,ar emberben ugy-1 oísat, mint otthon ?
szólván gjfSU\'féi. vanek M ■ \' - 4 Hy gondolatok váltót «k (el egyuia.t s a Talán az a több száz, vagy ezer hordó bor, I h"jó gyorsan siklott tovább a nsaia," majdnem melyet látunk, az a kevés kén, narancs vagy egySB deligynmolcs, es az a néhány-szál deszka, I
sem alterálja hazám iránti öezinte szeretetemet
előnyösen nagy belolyas- gyakoroljon.
\' Fiúméban ültem hajóra, bogy Kanizsától éa ott \'.akó"szerételt embertársaimtól messze-messze
Egy részt Kanizsa jószívű, derék -lakosságának s magának a városnak kedves emlékei foglal -
valtak abban a véleményben hogy a vételár - kerti fe kirlijjLbirde á. uijan nagyobb vételár lelt vötn«—eiérbelö, de a válaszimány már azon szempontból- is az Ipartestület ajanlatát ajánlotta elfogadásra, hogy ez állal ia bebizn nyitsa jóindulatát az iparos oszálylyal szemben, amely már az Egyletben a sok rosszakaratú félremagyarázás állal úgyis az iparosok ellenségét látle. A kapubeiarat -kérdéae pedig a azerencsés véletlen \'olytán oldatott meg, a mennyiben Lilike Lőrinc pécsi lakós mini a volt Lovak-fele telek egvík iulsjdonoaa azerzG-ési ajánlatot lelt az E.yletnek a melyben ő (elajánlott 10 %Q öl lerülelS nteki részt az egyleti épület szomszédságában 16Q öl területi! udvari részért, amely csere ajánlatot előbb a választmány majd az 1900. évi dec. 16-iki rendk. közgyü\'éa is egyhangúlag elfogadta. Bár ezen eladasok peuzűgyi része még teljesen
vagy más jelentéktelen mennyiségű cikkek, me« lyekkel a hsjok itt-ott rakódtak : talán ezek csinálják ezt a lejlődölt kereskedelmet?... Bajosan n a kikötő berendezése, szer-
|áttetazőeu kék tenger színén.
_{Vihogó sirályok lármáztak a ktselbeo s c*ap-
J lak le a gyanullanul úszkáló halacskákra, kogy aaután zsákmányukkal újra felrepüljenek.
A hullámdombok Kőzött néha-uéha ctQlttftl egy-egy a hajó körül etekre leső delfin. Vagy nem prrdára leatek ? Tatán azon msaehei daiá-
ve>ele, az ott uralkodó rend képezik azt a ha talmas tej ődést? Kétségtelen, hogy iti is vausok}nelc közttl Y8ll)k voluk. ,ne/«k a vesi^yben
célszet.ű dolog, s különösen miniszterlátogatások alkalmával nagy rend uralkodik a kikötőben. Különben pedig sok és célszerű épi\'kezéa, raktár, alkalmas kikötőhely, emelődaruk s egyéb nincs keresztülvezetve, "de azok mar annyira kellékek vanuak... mis kikötőben; ellenben-pisz-e>őrebs!adt stádium tan vanuak, bogy a kos s össze- vissza heverő kchalmaz elég van itt napokban már téuynyé válnak. j. Aztán az a aok vasuli kocsi, melyek a leg-
A 2 ik feltételi illeiöleg a kisüldött bizottsági nagyobb rendetlenségben állanak a bejáratok ős tagok s«ükségteleiin«,k találtak az álalakitázokal\'it ára(ok e)6„. e lekjnteiben sokazor olyan a de miadeBDck dacara. is érintkezésbe léptek ...... . , ... ,. . u „, „
Morandíni R. épilkezéai vállalkozóval, akl ta a klkötö» m4Dt e« ku abinnth^H. az ember aa Társaskör tagjai állal kívánt változásokat meg- «sö bejáraton almenl, nem tudja, hogy a kővei-beezélve ásókról tervrajzot és költségvetéal ké- kező bol lesz, hogy nem e áll néhány sor kocsi szite\'t, melyek szerint csak az épületben! válta.- , masik bejárat előtt is. 8 ha két-három, kocsi- keletkezeit, sötét felhők tornyosullak az égen, UMéeok mintegy 8QÖÖ koronába kerü nének. - sol, m6 fi| ,n |átj, „ raAsibat é, TÍWiia miruem «agas hullámok csutak fel mindenütt, a nem.
iSSSZ VfflimSneíSSSSf feife az időközben odatolatott kocsik eí- fe alA " ^
tag gyűjtő iveket bocaájlolt ki, de a (elszólított állják utji1, akkor peraze nyugodtan i ondol,a, hogy ,ört ki 1 4 h»Jónk éPP" » "abíd «*\'»■ 260 tag közül eddig caak miUegy 170-en jelent- ha az előtte levő uiolsó bejárainál tolatnak s aigeren T0" • u Adriw mlu 41 B«rt" •
keztek tagul mivel pedig a bizottság munkálatait V0Bal mtg in(]u]) bármily a kalmas módon j akar e8y l4bl,a
kmő1f,vík rk\'^n^k IZwíV. k\'őSyt \' -inden kizárólag majd (udtára adják
lésnek előterjesztetni.
levőket hátukra veszik s megmeoUk Gket|?
Fejünk felett tiszta égboltozat... Mesiziröí még láthatók voltak a regényesen ssép ,Monté Magiore" hóval fedett sziklai. .
A ftumei öbölaek határvonalai nemsokára hátunk mögött voltak.
- Egyikfelőj szelíden lejtőaüdö, másiklelől pedig meredek begyek ereszkednek a tengerre, s be itt-ott a hegyeken egy romot, erdésiUkot, vagy legelő nyajal lát az ember, a hol szemeit meg-^pihentethet*, aa elyaa jól esik...
Az eddigi szép idő hirtelen megv&ltoMli, erő*
Nagy a Mindenható I Előbb a gyönyörű terest a tolatási vonal mentén lévő embereknek: IraéM<" CMnd" élvezetében részesít bennünket... talán a matlna lOllysot, vagy a kalauz előbb |MUl4n mÍBlbt moodtoi tltroi 4 n^\'10 mhtt\'
ÁUírve a lefelyr év statisztikai adaUira aj™ .\'T\'JT\' \'7\' " """j" ""T"! aek, bogy as élveaet mámorában soha el ne fi a következőket vanaterencaéta előlerjeszUni:>Iledkeszék kötelességeiről, —\' ----- —
A tagok száma 159. Belépeti 6. Kilépett: eltávo- t4a* VODal mentén. S ha nem figyelmezteti senki, zott, meghalt öaszeren 8 tag. akkor azután a szilárdan álló vasuli kocáik kő-
A választmány 10 Ölést tartott, melyekben a folyó ügyek 85 sz a. lettek elintézve. Két rend-
zöit aell áljulnia, bogy as említett bejáratol elérje. Mii csináljon azonban az ember, ha e ko-
kivü I közgyűlés ia volt az ér folyamás jun. úrik hirtelen megindulnak ? Hálát adhat aa égnek, }(Mn és deca. 16;án mied a kettő .a ingatlan | h. od, üem ,<pn| , lpje, mM néh4nr hÓMp
ágyék tárgyában. A vá\'atizlmány az egylet érde> keit tekintve keresetet indilotl ifj. Knortzer Károly voh üzletvezető ellen, ezen mtiködéee alatt hátramaradt adóasága behajlására és ezen követelését ennek Örökségi osztály utján nyert ingatlanára előjegyeztette. — Tbtb lat.án egyleti
mert derűre jöhet
még ború il.
elölt egy Salai gyerekkel meg is törlést. Minden lépten, nyomoo látói ezeket a gondatlan veszélyes tolatásokat.
llát még a díszterem- osztályokkal biró, min-- Idén Jnxuasal rsndelkező vagy\'legalább így hir-rt°UmS£ít,iart elköliözvén, állásá-L,,,,, kéDyelm«a> hij6k, £uk , (0ldöntalj
Midőn ezekben jelentésemet befejezném, j »léP dol«ük. " a ha,4nak okvetlenül dicsőségei kérem a I. közgyűlést szt tudomásul vensis a | szereznek... Bizonyára ilyen gondolatot ébreszt számadókiiak a felmenlvényt megadni kegyet-1 bennünk az a aek papír. Pedig esek az .Adria* kediek- . hsjók többnyire kis bsjók: dtaaterem- osztályok
Mint már jelentettük e közgyűlés e jelentést megtelel (?) az I. osztálynak s I. osztályuk, a II. tudomásul vette, a Knortzer- féle flgy további, osztálynak egy másik valamire való hajón (pél-intézéset pedig a vál ;sztmányra blsta. \'dául sz Osztrák Lloyd gyors gőzösön).
\' Üjból mondom, senki nem tagadbalja, hogy
neu. lehet és talán nem is aiabad többel kívánni
Tomboló vihar közepette érkezett meg bajánk Ajtconába.
Es a természeti asipeágwről, kiaceatrál, régiségeiről, hires Iialik, oly kllónőe benyomást tese aa emberre, alig hogy lábát a földjére teazi.
Hova lett az a békéé, oyujalmas é\'et, u.t caend, hol van aa aa általános egyazart |0lé», hol a mintaszerű liaalaaág, mely dolgokhoz ked-1 vea Magyarhoounkban a legtöbben hosaá vagyunk szokva ?... Más itt az élei, mások a szokások, aa emberek.
Ma Triesztben, vagy fiaméban kiköt jslamely hajó, agy vagy két rendőr (leglöbbazör zaebbetett kézzel) sétál 101 s alá: itt egy egész csomó Andris ügyel a rendre. XelUF-h&rou feltűzött eanrooy* nyal inspirál egy kia bcosOlelet annak a sok — mindent, csak bisalmat sem ébresztő arcú — takinnak s, egyéb zsákmányra leeő népéé-- aek,
:zgy kormánytól, egy országtól, melynek egéulmely villámként lepi el a hajói. Nem kel, hanem
Nagy.Ranizss, vasárnap
frll 1\'f ftr*m (4 \'*p)
1901. február hó 10-én
négy szoro kall ide, bogy as jitas biztosságban (róna, Horváth_ Ferenci, JPágl Károly l.20-1.80fGrols Araoka, Grűnbut Luri, Hocb Janka, Hof-
richler Emma, Hprvátb Janka, Huckstedt Irma
Huckstedt Ararta, Kiss Irma. KI in Jolán[G-^ej Keömives Mariska, Kohn Mariska, Krausx iffr-Skerlákjgit, Köhler Nina, Köröskényi Piroska, Lessner
tudja holmijá\'. Attán ha ei megvan, akkor /.tlllér. MüUer József, Rítter Jóssel, Tóth József,
máaik négy szem kell a halandónak, hogy eleve- Jí* L,j°" í"1 k?;0"- s\'«in®r J^seÍM, W. W. JV .„„..ii, u„ . . . ...» Flegár Kálmán, V. R., Klein Hárman n, Weiss mtKUt Mert kérem megtörtén- Ern8ö) 0r. pot)4\'k b>nö, 80-80 fillér, Skerlák,..., .,.„., ________________
hetik ve ünk ez a mindennapi „csoda", * szép jAnoi,).Singer lrms, Lányi Adolf, 1)0-60 F. Erzsi (Tapolcza,) Láng Kaiah\'q, Lackeobaeber Itáliában. £ tekintetben speciális előszeretetté F.esoh Llpótné 20 lillér; összesen 181 korona!Melioie. Mercz Ilonka, MegJiő Mici (Sziszek/)
viseltetnek az idegenek MM. Néhány példát fí\'lérc Melyért a szivei leltllfizetöknek hálás......... ...... "
köszönetet mond.
A Rtndaütég.
mondok hamarjában. Alig hogy lant un sz utas a szárazföldön, a „(akin\' 60, cm. helyett 2 lirái,
—- Dlák-hangveracn/. A nagykanizsai
bérkocsis pedig 1 líra helyett kettő s felet is ... j ■ ... , . . .
ii t , , fogtmndtiwn ifjúságának nangversenynyel egy
magukat, természetesen ssinlelt tndákossággal generatió mulalságáoak tán ép ugy örültek a
» nafllAIr mini „i\'Urmnlrob A B . AlAlf .mól ArAmiilrnl
Mu-zi Mariska, Mty Ssidi, May Margit, Miltény, Mariska, Nyi rai Olga, Nyitrai Margit, Nynli Mariska, Pelez Idnika, Prager Erzsi, Prager Margit . Pflancer Jolán, Páify Rózsifca, Pintér Mariska,
_ __ Rosenthal HorUka (Veazp-ém), Saller Ilonka, Saiier
nagyon azivesen elfogad Tovább menve, ba be- berölöÜ\'mJalíág\'s^neTy" (oljtffcóTáil "a ?o\'l- M*1"?1\' [DevecserJ Saoer Margit, Sabun Juliba, tér egy éiierembej vagy dobánytőzsdsbe auziklot gari»Egylet nugytermeben lolyt le, eddigi hrsaugi | Samué y Olga. Szabó Terka. Szabó Erzsi, Szau-
veoni, sokszor nagyon is s/órakosol tnsk tetetik vigalmaink k«zf leglátogatottabb volt. Az ifjú \'r®sn"SürlingElla, Tasey llona^. Török
\' ** ........ ■ • - -• ■ GHzi, Török Ferike, Tripammer B»IIa. Wawber-
ger Melanie, Varga Erzsi, Varga Márgii, Wilde Annuska, Weinberger Gizella, Weiiz Elza., [Bdbö-nye,J Weisnr Ella, Witmánn Terka.
— Farsangi daleat«ly A nagykanizsai Irodalmi it Művészeti Kör február bó 16-án a \' termeiben tartandó faraangi küldi szét h meghívót, m ly
kezdenek ösne-vissia számlálni s a hordót lehetőleg ugy lyuVssztják ki, hogy a többnyire iáradtée a pénzt nem i«merő idegen olyan magafajta becslllefes embernek gondolvlin őket-, a visszakapott pénzt megolvadás nélkül zssbre vágja. Ismétlem, magvaro<an energikusnak kell lenni, különben aajá\' kárán okul az ember,
(föl/tatása Uvetksaik.)
-— — KlaswsSa ás •tkataaaaáa. A vsl lás-és közoktatásügyi miniszter Kereskedő László zalaegerszegi főgimnáziumi r. tanart a szaimári kir. kai főgimnáziumhoz rendes tsnárrá nevezte ki, vissnni Vida Sándor dr. szatmári—kir. kai. főgimnáziumi h. tanári a zalaegerszegi főgimnáziumnál alkalmsz\'a helyelteit tsnári minőségben.
— El Jegyzés. Kondor Ödön a Kohn 8. B. és fia cég be tagja, a kanizsai futaiság egyik rokonszenves tagja eljegyezte Staubtr Elly kisajsznnyt Szombathelyről.
— GyAaiblr Rtinitz Józsefet a Dél-zalai takarékpénztár lökönyvelőjei\' és lestvéreit: Adler Mórnef és Rtinitz Gyufát gyors egymáantanhan súlyos csapások érték. Még csak néhány hónap előtt vesztették el éde* atyjukat; folyó hó 3-án pedig édes anyjuk ö\'v. Reinilz Ignáoné 64 éves korában elhunyt üudspe-ten. Két nappal később úOvórOk férje, EtdSs lgnficz, Déli vssuti ellenőr 41 éves korában hosszas szenvedés uián. örök nyugalomra tért. — A gyászolók tájdalmát eny» hitse a minden oldalról nyilvánuló részvét, melyben mi is őszintén rsztozunk.
Jétéüonycéln táucmulat-zág. Zalaszentbalázson £. év. február lfr-án (szombat)\' este a „Tanítók Háza"
szülik, mint gyermekek. A. ülők saját örömükéi gyermekeik örömén kivQI még abban is lelték, bogy meggyőződtek arról, miszerint az „erénynek és tudománynak* szentelt ezen .tanintézetben a növendékeknek a zen« és a lelket vidito dal iránti érzékük is kelőTeg mivelve lesz. Lakatosi FUí\'0\'
József az ének tanára, Szuuermann Mihály a zene | dale»télyére most
ia \'ára igen dicsére\'es munkát vsgeztek. A leg- egyúttal a műsort is tartalmazza. A műsor köz-különfélébh anyagból és tebelségből egy tömör, setétele minden további reklámot feleslegesss harmonikus egészet alkolm nemcsak nagy fela-, teszi. Az előadások kezdete 8 es fél órakor, dat, hímem igazi mltvészet, és nevezelt kéi tanár Jegyek ára\': Páboly 16 kor. Száin .zott földszinti tanítványaik prodüctióival ezen művészeinek ülőhelyek: I. sor 6 kor. II. Hl. sor 4 kor IV. fényes bizonyítékát szolgámnak. A soó-szerep- V. VI. sor 3 kor., a többi sor 2 kor. Karzati íők közül Oúríltr István 7. o. lauuló mint ki- ülőhely 2 kor. Fö\'ds«inli ál\'«hely 1 kor. 20 IiIU lünő hegedűs mutaila be magái, igen ügyesen Jegyek előre vállhitók e hó 10-től kezdve Alt .kísérte zdiigorán"TMIatván dru. taira-ó - Két «• Söhm urak kereskedésben. A kör lagjai szavalatot is hallóiluuk; egy korOutyat Vargha igazolványaik felmutatása maHetl a jegyez slőrs Jenő 8. o. tanulótól és egy vígat, — Plandtr váltásánál a j gyeket sajti réssflkre feláron vált-Boldizsár 8. o. tanulótól. Vargha nagy sulyi hatják, fektetett arra, hogy az érzelmű* kellő kileje- Műsor,
zésre jussanak, igen hatásosan szavalt. — Kol- Eckhardt Antal (Keszthely), Farkas Imre legajs, Plander mint tréfás efladó, lőleg jó em- (Budapest) es Hakach Lajos (Pécs) úrak szíves
lékezö tehetségével aratott nagy sikert. De ezen közreműködése molett?......
előadások az igazi mulat ságnak csak bevezető j, M-tgyar dal. Hubertóí* E\'skli a férfikar. részét kspezték. Az igazi mulatság ősik akkor:-B«adika az óvódás fiu az üzamaaaa Elkezdődött, midőa a hang verseny tererem bői tánc- adja Hakach Lajos úr.
terem leli Most valósultak csak meg a diák- 3. Alakok. Álarcok, jeszavak. Felolvasás, és baktis-álmnk. Az ideálok találkoztak a va- Tártja Farkas Imre uf,
lóban. A mamák és tanárok letettek a mindonnapt, 4, Az étlap. Zolloertől Éneklik: Breuer, szigorról és örömielt szívvel látták a gyerrae- I Merails, Vidos, Hirschfeld, Irmler, Kanta, GUrt-
ler, Viola, Szigeti, Kjeinleld, Kálmán éa Viola urak.
— 6 perc szünet. —
•5. A néma muzsikus a vizsgálóbíró előtt. Idegenből lopott ötlet után egybesser. eazielU Haksh Lajos ur.
Személyek : A vizsgáló bíró — — Radtiai JenÓ ur.
kek illetve az iljuság egymás iránti vonzalmat olvan időben, midöu. áz „öregek" oly távol állanak társadalmunkban egymástól. Hogy a diákság túlságos mérvben ne elVezze az arjny szabadságot, és hogy a bumbol v.<Ió k.rugási esetleg töméges berugás ne kövesse, arra szigorúan felügyelt Horváth György igazgató a lanari karral egyetemben. Az eisö négyest 3 kolonban : HO par láncolta. A mulalsagon a következ£\\
hölgyek^«H«t jelen :
Atnongok: özv. Asztalosaé, dr. Bentzik Ferenc-
A jegyző—-—— Hirsbteid; Rszaö »»■— A muzsikus — — Eckhardt Antal ur.
és a „Kisiparosokat segélyező szövetkezet" Klka^lf\' »dják De^eí^\'erCs^m.dU^lM\'urnöí
javára a nagyvendégló clisztermében ^rt- ÍST^L ife S Hirjehel^o.dnjr Jut.sk.,
keni láncmulalsag lesz. -Víg monológod Nándorué, özv. Czengerné, Deák Péterné, ÉrdflsT szavalást, felolvasást és szabad előadást Bálintné; dr. Fábisu Zsigmond tó, Fía\'lovjta La-tarlanak Borbély György, Cs. P/itrjfy josné, Ftschel Fülöpue, tíárlner VilmOine, Öen-.
vdU István Zalaegerszegről, Hu- c,yaé ,T M> Mária, Gogl Laiosne, (ierstner An- r 7
tafnA llaAnkllI A tradna üsnad A lkanisiA Ualab
Vilma; Bartos Irén, Koha Margit és Irén úrhölgyek; Breuer, Hirschleld, Kantz, Gürtler, Szigeti, Lendvai «<
Farkú Fischer Irmler, Kálmán
József, Kovát*
Kurucs dalok. Férfikari átirat. Előadja
gau/f Ede Zalaszentbalázsról és ^ivik- S^hÍS Fmtt £mth TATi «> « k«rucz. b) Ugy Igyál bort.
n , . .1 S ,, r. 1, . f. „ . Jozseme, nocu ruiopne, norvain .losaeioe, joi- , ,,
tor ZalaszenlmihályTÓl. Belépő díj 3 kor., ljuek Markné, Kabauer Edene, Klein Fülöpné 0) r"""";,
■■ ■■ -■ \' ~ ■ — \' \' J B, (.smeralda kisasszony, a
cbanaonette enekasnö .\'ellépte.
9. Az állat négyea. Brixnertöl. Humoros férfi
kitűnő pa risi
családjegy 3 személyre ^ korona. Kezdete (Gelse) Kovács Károlyué, Kráusz Márkuané, este 7 órakor. Eeliillizetések, tekintve a Körösliényi Istvánná, Lsng Miksáné, Loduer Fe-iólé onv rélt köszönettel foffadtalnak rencné, Lenk Györgyne, Ledolsky Árminná,\' ..... oegi-. Dr.^üj.riü. numo™ ,.r«
S;n°"J ^ L , llvli ^lst Miltényi Sándorné, Mercs Msiyásné, Mihályi lat. q«\'«ongora ki-erettd. Előadják egy macska,
hirlapilag nyugiáztatnak. Jegyzet: -Eleiről vAnnéf Nagy tíei^éi Nyitr.i Albertné. Peloz W egy kutya, egy diaznó e. egy ma-
és italról gondoskodik a rendezőség. A jgkabné, Palty Alsjosno, Práger Béláné, Pflan-mulatság megtartását a rossz idő nem 1 xer Oáborné, Rathmann Qyu áné, dr. Rothschild \' akadályozza. |Jakabné, dr. Rothschild Samuné, Rothsohild
— FelAlfiactéack klMnlatáaa. A ma-! ütigmondné, Ssusr lguácné, Saller Lajosné, Sa-Waromigi könyvnyomdáitok és bétüOntSk szak-! muely Henrikné, Sabjsu Jánosné, Sínger Józaefné,1
jom.
Közkivánalra: 10. Kallás Miska éa Káputzts diára rám nc-séi. Előadja Hakach Lajos ur.
,— TakaMkpénaibrl Migyllét A Schercz Richardné, Sehuoh Lajosné, Sz»u«rmann nagy-kanusai takarékpinttár riuvinytártaiaf Mihályaé, Sliriing Sándorné, Szabó Károiyne, dr. fobruar hó 7-én Mtk Lipót kir. kereskedőim) Tripammer ezsöne, Török Ambrusáé, Tóth I»t-1 tanácsos igazgatósági eluölf elaökláaéval á< 45 váuné, dr. Taboly Gyulsne, Venczel Rezsőué, résavéoyes jelenléteben tartotta meg 66 evl dr. Viola Ignacua (Gelse,) Wsmberger Sándorné,1 rendes közgyűlést Az igazgatósági éa lalUgyelÖ Weinberger Nátháimé, Wilde Ferenczpé, Vit» bizottsági jelentések után alöterjesatetatt a métleg mann Máiyásné,Wiihnger Antalné,WeisaMórné, me|y azerint a múltévben sleri tiszta nyeraig Weiser Józsefnél Scherz M. J.-dé. östzegt: 105 arau\'y, 60 Irc. éa ü7.6ö6-*- Sá tib,
Ltányok v Ábrahám Katalin, Beadekovios mely a következőleg osztatik tat; Janka, Beierl Mariska, ifj. Beierl Mariska, Be- a tarkalék alapra 5 ar^u/, 6 trc. és 6667 K. Tivolt János, dr. Bród Tivadar, Lövik József,1 rényi Marika, Bariba, Róuika, Bergatein Irma, igsagaiosági ju aUkra 10 ftraoy 5fre.es 17010 K. Horváth (r)ula, Weinstein Lipót, ilj. Wsjdils Blau Margit, Báu Álice, Berger TSróz [Szépét- rendelkezési alapra 10000 korona, osztalékra József 3-3 korona. Szfider Jenő 2 korona, 80 hek), Bun lila, Bun Sárika, Bok\'án Terust Be- részvényenként 100 korona, (f>0\'/») = 80000 K. li\'lér. Epcrjesy Gábor, Mikos Géza, Ollenbeek 1 réuy Zsól\'iks, Ciengvr Teréz, Erdősi Lujzfks, városi jőtéitony és közhasznú oeloxra — 2070 K. Károly, Hiréelifil Alajos, Hefler Gyula, Horváth F.tweck Erzsi, [Koazagí, Eiwock Irmus, Farkas uj számlára etöiralik * tenmaradó 8á arany és Kálmán, Kovács Imre, Weiss Beruátb, Fitos I Vilma, Farkas Áranka^FtaL vita Muczi,\' Fiálo- 50 irc. ellenértékével együtt 3924.42 K. Az Imre, Medved István, Kováig Mihály, 2—2 ko-1 vits Mariika, Farkas Jolán, Gersiner Janka, alapok állománya a fen\'ii dofaciováj agyúit ma-
eeyleténtk nagykanizsai fiókja és a nagyksni tni uabimunkások és munkátnSk szakegyesületének lolyó évi, febr. 2-án megtartott táncesté-ivén a következő Itlülfizelések folytak be : Weisa L. és F. cég 12 kor. Dobrovits Milán 6 kor. Reick Gyula, Kohn L. Lajos 5—6 kor. Sörlei Zsigmond, Szabó Ignsc, Ksufmann Mór, Luszlig József, Magics János, Németh György, Eicbner Sándor, Brandl Sándor, Beyer Gvula, Németh Lajos, dr. Hajós Soma 4—4 kor. Fi»chel Lajos,
Nagy-Kanizsa, vasárnap
a követkelő:
Részvénytőke . .......K ltití.OOO
tartaléka «p > ». . , . . > tt 4BQ.74A18 külön tartalékai -p ....... 175(00.-1
rendelkezési alsp . ..... u 148.000-
oyugdij -vJklfP . . . . „ 95,426.10
ös-seg jjSEMfel
Törvényszék.
1901. február hű I tohr
KulifidliMlkl líirgyalátok Harmadik nap.
A takarékpéntfár betétállománya deo.
3lén:j aÍor n ea<e*-iiyörÖki köírtégi bírónak 5505 arany, 8950 frc. 4.043.180* K. 48 li! ér; |nem fl"k orö,n® tclhe eti Vik or nepü JiAban. 8 értékpapír állománya: 1.081.867 kor; je saloi inemCHH* W0marasá|0l szerzett neki fin, de nemi kölcsoaok Összege : 4218 arany, 8600 IrancJ *,un,elhcn 0K°l «\'o\'g!»ltatott arra, h-»gy Major 8860.575 korona 07 Mér. — A rren\'d s/e-jAno? .,)ör 5ní,w kérűíjön. rint kilépd igazgat ösagi — valamint a volt íe- j ,igeit jó apa, ki fiát zámo« lüg>eld bizottsági taijpfc változatlanul ismét {"t"^® e,te. >000. évi november hó 8-án megvallva leljek. j rnikór a MarU-ielepről dolga végeztével huzatért
. — VAt&ft ntiiii. Egy úrról tini a krónika\' " 4^úiltM, tmzu ról eftávozot: a
ki néhány evvel ezelőtt Unitra lobb.ut a brHlI kei\',se**re inda,}-
egy művésznője iránt. Tartott a szerelem, míg] A permekét nem találó apa értesül ve utTtüzben az ar pénze tartott, de *s»án a kisasszony kap a. arról» ,,0W íia K^öldös ós verekedése került, inegát és elvi tor ázott Amerikába. Ss-relri.es)iiKa,oltan a yere^ftdéN színheiyere ro^nt s.tial, lovagja, ki időközben a.-, apai vagyonná* teljesenJ?,lainíut eöuek két társát a nagyobb s/:»mu
leányt
nyakára búgott, nyou.uan követ te\' a leányt a «léoUleklöl megvédendő, kfrörép -tt, a mifrek mikor a mzomlátas megtörtént,- a gavatér fe|.,OT84 Utt a* ** eredménye, h^uy a karjára kap ut ajánlotta szivét. A kiststzmy elfogadta é< csak-ÍeW ütea QtAn «étváit «k a mindnyájm az utcára hamar apierikaia-an mentőről a hazásság. A<! kivonullak.
aj férj állást is kapott ott, ahoi a fele-ege inu ,n\' W kt* idais megállhato t M jor Já»os, de szőtt. B ldogságuk rövid ideiu tartott es mnga ca^hamar hasa felé Indult rajával vive azt az az a*<zony sürgette az elválást. A férj is b-le~ 1 01 Í,0H**U- arasznyi szélesség aJt cm. va-tagv egyexen^miuiáu megfekú végkielégítési Összege de8/ktt dsr-bot, melyly.tl öt megütöttek es kapott a feieségétő. Elvaltak. Az ur rteg egy lhel5ret báota-mazójától elvett » vt:svaha^yva * ideig ütődött-vetodött Amer kában, végre még velc együtt hazamenni nem akaró íiát.
Marna egmwre tUbon termeU--látom tl azonban Major Jaww, újéit as
Magyarországon Serény, dolgo« ember lett b*.,u,cára * v«e*ed saél jel*-n sem volt a ma« lóle, kűloiiósen mikor kalandos t-mperamentu \'^eljetea pongyolába;* levő Szabó Ferenc, a mánsz megtelelő ál.ast s.pott. tudniillik borügy lávotóbao levó M*jor János, után meut a enne* löt—tett belö.e—ea UazgathaoÜ.— Emelle\'tH15^1^6 érve «*emrehán>áV. tef neki e>.en hzh-megmandt a régi vilngf.nas uta-eisai, tapas^ta pakkal: hát ilyen biró vagy te? E szautkr. Major lalat pedig érdekes emo^rre tettek. Nem c*. daiJ,MUW mordulta i ke/fb^i^vöidee/k«dHrabbal tehár, tio^ Szeged közeieben egy kis városban1 ha^A,,, a hom\'o* • orr (» köz* olyan
■egbódiföU egy tiaxteskornőíveüyásszouyt, kinek,va86sl te,t s< bó Ferencre, hogy ez ott minden
m.nt h^rugynö^ gyukrun megfordul . 8Z(> "cl>tüi ö-8ZP»sett s röntrtn meihalt.__
Ez a tényállás Major János m<jazü>-györ(jki
A» a kérdésekre adott (jeletek aserinl as I, és I V. kérdésre hétnél több .igea* lóvén as at-kAd ek veriiuijp, Major Jaqoí etós elindulásbau elkövetett hal Ht olozö súlyos tes i sértés bftö* te ttfb^n n onda ott ki bánösnek • ezért egy éfi es három Moapi toghasra iié tetett.
Az ok»k, m-Uek i»y enyhe b&oietét kitsabá* •át lehetővé tefek, az elnök által kihirdetett indokol, s Mzeri?i« s vádlott beismerése, biiateUea eöétete, ki-ebb toku i tassága, a fiáért aggódd agának ir^a\'oti kedély állapota e körülméay volt. hoay a vádlott községi bírói tekintélyei lattt mens«r;ve az által, bogy a falubeliek l?ii égében birói Működésére tórtéut, Kicsinylő
meg cgys^4.
M i»é et jogerős létt.
Aí bezansa u án a tárgyalást veaetö • liiíík hziv»lyes s/avaknan mondott kössönetet Mt eM üdt\'knek a sajnálatai fejezte ki a IÖÖU| hoá v a Irgköze ebbi ülésszakon nem fognak tala köz? i, miuián legnagyobb részük élt atOtt tor huyés jogaval, hogy u jövő cyklusra ieimen* té«ét k-rte.
As H«küdtMr.»«ági tárgyalások ezen karmadik napiau a !örve<iya<éki elnök ket esküdtre: Vas* vad i Játi»*sra w Lic enbacber Edére megkéaett meyjelen(HiAkéri cseke\'y pénzbirságot róu ki.
A boltosaaszonyiuk jól jövedelmező vegyeske-re^kedese et leklnté\'y^s összegről szóló taksrék-kőoyve vol*. Hamarosan «:gy par lett belőlük A minap as ujf a tuasodik . feleség — az elaörO] «ió sem esett, mert azt cs -k olyan amerikai házasságnak tekintette a (érj — igy szó o t az sraboz|:
— Van én nekem egy szegény, megíévelye* dett lányom, kit már ré^ nem lattam. Mosi Ameríkábót ir, h -gy haza fog jjönui p;ír nap mutva.
Tüobet nem is beszellek róio. Néhány nap moiva csakugyan raegjóft ar eltéve yed ftt leásy. Anyja nyakába borúit é^ sokáig sírtak a vi-aaostlátás örömében. Akkor tépett oda b >zzájok a léij. A leány e. y pillantást vet a oio-tohaap jára és — megismeri benne nz amerikai férjét A mostohaapa turt^Uo azt sem tudta mit mond* joo : lányom? \\agy (elesegem?
Csuk később eszmeit ra, hogy mi is történt\' volinkeppen ét gondolatait ki is fejezte ekeppen :
— Ftflesésül vettem a tulajdon anyósomat 1
— Védekemém árvU ellen. Darányi földmívelesüg)! miniszter a vizáradá^ok idejtaek közetségére való tekintettel kőrre<»dele\'et intézett * vármegyékhez es varosokhoz, melyben elrendeli, hogy az srvédekezés sikerénsk biz o»itására megkívántató kló>ntéxk.edeaeket hátadén talanul trgyek meg.Azigénybevehetőmnnka és közerőnek kellő időben keszeulétbe helyezés biztosit<nidó, a törvény hatóságoknak pedig göndot kell lorditani arra, bogy a kirendelhető katonai erő készenlétben tartaaáért as illető badte^tparancanokiágot Megkeressék. Egybeo a JÖláZnivetésflicyi miniszter \' tkerte a belügyminisztert a csendőrség, valamint
honvédelmi minisztert a honvédségnek a szükséghez kepesfc az árvédelmi munkálatok körül v«ló tseueges közreműködésének elréodelesére.
— ül akar egjéve* dakénlea lenni ? Bizonyara van olvasóink között tönb fiatal ember, ki snuák idejen tanulmányait félbentiagyta s így
birót i. hó 6 áa a nkamzsai eskttdtbir ság e vitte, hol halait okozó su\'yos te^ti Vér>é* hün* tettével van vádolva.
Esküdtek, letek: Király Sándor, Vatrada János, SéUey Pál, Vidos/alry Ernő, Farkas Sebestyén, Szeles János, Szabó latvan, Hemrtr irezs. dr-. Tripammer Bezso, Spitzer Józset, Schável János, fitchel Lajos; pótesktldtek : Bun S»muT Mátyás István. Tárgyalás közben az«mt>an a rosszullét miatt felmentett Ktrá\'y Sándor helyévé Bun Sama első pótesküdt lépett.
A bíróság elnöke volt Tafh LaszIó kir. t^zeki elnök, birák volta1 : dr. latvan és dr. Neu-siedler Antal^ jegyző Szenes pezsí aljegyző. A vádhatóságot dr. Orosdj Lajos kir, ügyén*, míg" a vádlottat Varga L«jo<< ügyvéd kepviselte.
A kifogástalan praecisitassal ea megia igeo gyors menetnen tartolt tárgyalas folyamán a fentebb telzett—tényállás deritteieii kL Vádlott: elismerte ugyan, h^gy a ha\'á os sérté-f Szabó Ferecen ö ejtett* de a jogos védelemnek ijedtnél j s megsuvarodottsagból eredő >ul(epésével véde»>
keseii
Ugyanezen irányban iparkodott a vedelem U hali i. mig a vádhatóság sem a jogos védelemnek sem ennek túllépésének fenlorgáMat nem látta.
As eBkttdtekhes intézett kérdés* k a következően hánt ottak :
I. Ftiké des: Bűnöse Major János vádlott abban, hogv 1900. é/i n >v. h . 8-;\\n este, Me-szes-Gynrők községben az utcán, Szabó Ferenc testét agy öl hosszúságú s arasztnyi sxéless^gü deszka darabbal ssandeko«ant d« niési szándék nélkül, aként bántalmazta, hogy ez a bántalmazás Szabó Ferencnek oli a helyszínen nyomban bekövetkezett halálát okozta ? luen, vagy nem ? Ha itten :
II. (külön kérdés) Intelét t-s as elhalt Szabó Ferenc, a vádlott Major JAno< él len olyan jog talan es kösvetleu megtámadást, vagy fenyegette e a vádlott személyei olyan jogtalan és közvetlen
\'d a vértest
nem
Ha
a 3 éves terhes katonai szolgálatnak nes elébe
Debrecenben már evek óta sikereses működik I megtámadottnak," Szabó Ferenc tes\' as onuagszger te kitűnő hírnévnek örvendő Licbt- ejtenie s/üksége vol\'? Igen vagy blau Alben-féle miuisztenleK engedélyezett katonai nem p
előkészítő tanfolyam (tantnzortsag: eddet Drtu* 1U (ktJI(in ké^H). Aíért kö fsau János ny. m kir. honvédezredes és Msyr jÉnn§ p .
Adolf ny. cs. es kir. őrnagy), melyben «wo m-iííi^t va^v men iflak kik még «,r alatt nem altattak loghUko- lg rd.sre .igen-, a II. .
xásukra es eíőkes/ültsegukre vaó tekintet nel-\\ul\\mn K,rdt>Hre m-? \' K »
kül rövidesen megszerezhetik az . IV. (krtlöa kérdés): Vadlo.t Major János-rős
Jéggel üüld Lichtblau Alberligazgato Debrecenben., neD) ^ I\' ^
tle e- el Major n a sértést, meM léit, volt zavarodva ? I^eu {
Umib ÜoSinaDD et Társa
se yamáruhása Budapest, IV., Bécsi-utca 4.
Báli salsonra das és
______szép Yftlftftatákarak-
tárt tart gaiea, tul-les ós selyemaaóve-.....tekbrn .. . ...
Mitták Tidékrs kivá-Mtra poutaasa kii-.... atinék ....

MM M11§
Foulard selyem 65 krtól
3 frt 35 VriK mét«r«nként. — jtpátl, ohwai «tb. ttcajahk mintázatok ét amekben, vaUmiai f«k«t», M^r ét uiae* HeaneberK-eelyeni 46 krtól U frt SS krtg BéttrtakAil - a laztLvatONAbl) t-aövég, txin ét mintéaatban, PrltM-fogjnMsZ6kn«k pónttiíér ót téBMtttta\'vtlantst Um kos laállitra — nitUktl pedia pérttítrétlláftl kúldtatk,
IIENNEBERG 0. telyemgyárai
(ta éa kir ttdfftri aaétlitó), Zarlrha^M. <S Mtfcyar ltTtl«aét.^8vifcskt kétat*r»a lnvélMljrtf rmcaattatdé
KÍRDEZZUK MEG A HÁZIORVOST!
oríi

MINT NVÁLK4OLD0 HZKK
ugy magaban, mint ineieg lejjel v<fg)itve
KÖHÖGÉSNÉL, REKEDTSÉGNÉL, TÚDÓÍÍUHUTNAL st#. \'
Itgjobn gyógysikerr«r| ajaultátik.
NEHEZEN EMÉSZTŐ, QYOMOR HURUTNÁL K1TÜNÖ .\'HATÁSA VAN
Miiidetitttt kapható, 39826
Magy-Kanizsat vasárnap
Hirdetések
felvétetnek
FISCHEL FÜLÖP
könyvkereskedésében
Nagy-Kanizsán. Végzetes lópatkólás.
A véletlen aokszor csodálatos j tfékot üz én épp oly bi/arr, mint előre nem látható batárt kelt Egy kovács taegpatkol egy lova?, a ló mellbe rúgja Őt vagy tévedést követ el a gyógy-szer a klímázásánál éa a palkirúgáshoz ezen* felisi meg a gyomorbet egseg csirája ím járul. Ezen baleset Dnrinond Karoly p&tköló kovácsot érié Ollonban. Wadtkanton, Svájc és arról nzóló ierele a következő részletes felvilágosítást ayajtia:
»Néhánv év előtt patkolás közben egy ló mellbe rugóit. Erélyes szert akarván alkalmazni,
Zala 12. ft«*m (fi. lap.) 1JK)1 JfehrofeMJíi^
adtak nlvan jrvóirv szerből. I ^XXXXXX^OClXXXXXXX^
erős adagot adtak egy olyan gyógyszerből,.^ amelyet rendesen külsőleg szoktak használni. jX.
Ezen idö óta szünet nélkül rettenetes gyó- W morfájtisban szenvedtem, minden, orvosi tanács | V minden szer hiába való volt. Egy napon egy yy érdekes füzetet kaptam számos bizonylattal a Q^ Pirik-labdacsok használata áUal elért gtógyu- ?V láaokról. A legőszintébb bála leveleit olvastam olyan egyénektől, a kik gyomorfrajbM gyógyultak ki és ezen irat olyan bizalmat keltett bennem, bogy elhálároztnro a Pitik- labdacsokkal való kezelést megkezdeni. Nyo c dobozzal ver em egymá* után és ki i> ell jelenleneír, hogy gyo-morfájdaImáim nimultak es egészségem általában jobbra fordult.*
A Piuk abdacsok erősítik a testet, a szervezet rendes működését ismét heiyreálii\'jAk és megbecsülhetetlen szert képeznek vérszegénység, sápkor, rheomn ellen. A vérnek újra erőt éa tisztaságot kölcsönözne*, a melyek oly szükségesek * rendes vérkeringéshez é.*» a megrendült .egészség tielyreállitaiáb\'Z. Kaphatók minden gyógyezertárhau, valamint h magyarországi fő . raktárban: Török József, g)ójs/ertarábari Huda- X pest Király-utca 12. sz.t dobozoukiot 1 írt 75 V krért vagy C dobos 0 írtért. (J
Aranyéri Hemerhödia
X X X
X
U
» 4
X
X
X x X x X
A ki ebien szenved, ker zalou -mal az el eir való ez* reme legnagyobb fájd altnak a\' "zommlme, unteti, a csomókat, egyenek azok künr, vagy erej\'va 2—3 napi alkalmazás után er tűnteti, A gyomor é* bélmüködé* az illés és a járás, ifogástalanok leidnek és rendkívül megkönnyebölten és bo-tföpsfc éftföntfí majTát az eiőbbeni patien-. -»
Az egész világon nem létezik ezen kivöl e: v ií ven jó, Ari á lmatlan é* dk-eret szer. Csalódás benne ki van zárva!
Nem bevenni való orvosság, sem nem valami masina. Ára 3 kor. Qtai> vét (el vagy a pénz előre beküldése esttel diseret bérmentve küldetik.
CUim :
ÍOTM A, K)ég|sieréai Brawié.
v^cxxxbxxxxx xxxxxxy
PSIliOFEi J
vértisztitó labdacsai
világon a kávés azon család, a bol
as
Állatgyógyászati diaetetikuá szar lovak marhák és juhok számi • 60 év óta. a legtöbb találtában has, nálják étvágyhiány, ronsz emésztés ellen, p tej faljavítására sé a tehenek tej feljavítására és a tehenek teje-löképetségenek emelésére Bvy skatulya ára 1 K 40 F. — Fél aka;ulja ara 7Ó*F. Valódi minő- i légben csakis fenti védjegygyel kapható mindeni patikában és droguer iában.
Mraktá Kwlida Ferenc? alánon
tűr. ontr. mgj. román éa bolgár heicegi adv. azállltö
bnieti gjtígjszerész, KORKFUBtJRG l Bées mellel
évtizedek ót«r el vannak terjedve az egei a páratlan há/igyegyszer hiányzik.
£ labdacsokat az orvosok különösen az oly bajoknál ajánlják, amelyek nehés emésztésnek s dugu ásnak következményei, urfni pl. zavar az epekeringMoen, majfájdai-rmak, szélbánlaimak, kólika, ar»uyer stb. stb.
Vertiaztitó hatásuknál fogva kivulóao jó hatást gyakoroltuk vérszegénység esetei ben s az ebből száraiazó bajoknál, mint ide/es íejtájas, supkór stb. E vértisztitó lab daenok nagy előnye, hogy sxeliden hainak, iájda raat n«m okoznak • így a leggyöngébb szerkezettel bíró egyének, sőt gyermekek is bátran használ ha\'jak.
1 doboz, mely 16 labdacsból áll kr. — l tekercs, me y 6 doboz t trt 05 kr. A énz előzetes beküldése után bérmentve: 1 lekeres 1 frt 25 kr. — 2 tekére* 2 Irt 30 kr — 3 tekercs 8 frt 35 kr. — 10 tekercs 9 fU 20 kr.
— Hsiiaálstl staitUi wtlléltlf, Egyedüli készítő és szétk&dési főraktár:
PSERHOFER J. gyógyszertára
Béef, fl ll>|«rlraiM 15.
Elterjedtségüknél fogva e labdacsok u legkülönbözóbb alakokban és nev utáno/tainak, tehát mindenki csak PSERHOFEK-téle vértisztitó labdacso kérjen, s caak azok valódiak, a melyek dobozainak fedelén piros színbe^ 8-7. „PSERHOFER" kézírása látható.
iCoioac
Czuba-Durqzier ít Gis.
FHANCZ1A COGNACGYÁH,
Kiegyezéseket
éa Mokuak keiettéf Btllott rtló poatoa kliltoJK átvoosaatk Mlüiaéc-ben levő k«nik«á4kl4l, ingaiiUn k ftVldblrtokoftoktól, továbbá klwtktalttik nalnd»ni«mO h6leeanAk«l eUó keljr*, TtUaial l*bo«jrotltjik birtokok éa knAaipeatft káak vételéi, olUáoál én olosoritéaét, ■olxot Bálunk aagj rilMstékbM vauiak olAjogyaéabaa. Birtok kalr«ó*ük ktoiikéiléoékoi törjük a teUkkAa/Tvlklvoaatol, a katoattorl btr tok lv»l 4a az ingatlan réulctoa léiráaát iikamink HlaWiw-lik.
Lipscher és Horovitt
korykaliltol tralá|ákoa
Budapest.V Vaozl körút 41. %i>
kH ití
O i
Értesítés.
Van szerencsém a nagytekintetü közönséget tisztelettel érteaiteni, hogy a
fariaigl Idényrs ^
a legújabb divat tzerint Maion ruhákat, a legfinomabb mludaégiol a legoloeóbbig figyelmes éa felette jutányos kiszolgálás mellett készítek.
Ez alkalommal bátorkodom a tekintetes na. klr. állatorvos arak figyelmét felhívni ogjoarnka kéaaiftnaé-nyel na re, me\'yeket a legpontosabban, előírás szerint legjutáayosabban, kitűnő minőségben és ízléses kivitelben szolgálok ki « Vidéki megrendelések kellő figyelemmel esxközöltetnek.
A n. erd. közönség becses támogatását es azivee megrendelését kéri mély tisztelettel:
1 s&OTfiK&im asé& MutM
^ \' ELEI. féle kas.
Nagy választék kitünfimnöstyü, divatot bit földi, angol it francain kelmékben

i 9
I
a
r i
Nagf-Kanitaa, v*sArnap
Zala 12. azém (7. lap).
febraár bó 10-én
At egyesület pokftcagyárak maradétraktárt-nik tél áron való eladáséra b/ertem metbi-iün. Azért ajánlok 81-10
lópokróczokqt. *
v Eaao, vastag elpusMit ^at* Itn takarók MtOnő tnioő-aéiflek, msljek gyapjaaak éa punék xzines szegéiylyel, Ágytakaróknak ia használhatók én a meil\'tt rfendkivöl olcsók. Sztirke, gyapjú Véli -ópokrAcsok. A. minfiség, ÍO»Xl30 i.agj-ass, 4 Km B. minfls4g 5 K C minőség 200X, 160 nagyság dobié gypju urasági én ííaker-takaró, 150X200 nagyság, legfinomabb mi ő-séf, dipraboakíut 7.60 K. Fontos szétküldés ctánvéte\'lel. Meg n»* felelőért a pénz kivár natra isszaadatik Cim : Abih. IX. fi. Rt" 3 DB lkl.\\, Wien, IX. tierggsase 8. i
Jt és oleió órák, 1 éri jótáiláaaal privát varékvak
Konrád János
óragyára irány, ezüst -s ékszer áru azált tó-háza II rfH x , (Gaaksn«áf). Jé ikU mMtoir éri
frt ara.
▼•léét astat neesfofr-ére
frt a-so.
faláét «aWt lánc írt f-fO Níckri ébrwstf ért frt I-M Caégsa a ea. 4a kir. birodalmi cim*ml vaa kitlautv*, mámtéjta irujv náwt Háltrtáai áram raj Bi*t m* raji nlimm* la aál van bi/tokomb u Nagy képes áijeffyzék Ingyen s bérmentve.
150 - 0

m bejjikáj nff májtól jf| fáaílóilk/öó pm\\Müt
mJ
§jl iém SÍS i
11| áji/áoyiptko)Í!)őji(eiKÍó.
A

Több azáz líréló orvos állal ajánlva. A \\*t iM+ttub t* legolcsóbb asvanyv z. Kanbalé mind-n ínbb faa**rker*aked«Mbe«i vendég obei).
4 itagyni tiaztelt kdiéoseg
fiC/almét MSjrjaS. d«aa» bhwS fámar, faakk Kjaraat. MffiAMiaM láMa a* »i*l aiajak »«4d> ^amlSal ram, oraaa Uca, tiktoék WftkM metllj g/crtym, napyaiit wiurnkmmHf a;ttií, ■••aou. awraMU m*éU0, alaaa, |appla, laiial rlia. acalaa |Mlraleam éa amw^g • aaafcmaaa va$» cUMMár*.
TTiajrlufc * de**#«jflMí «c*«a láflit«raa ytkaiirtilii Bagírtai nr\'f writiy M*pMMl|i v**eeaémy magiali
IrifalJl.készéa eladás nagy-kaa és klemf M/ben
Aa Mipti |áaamlaMk Hml|>MI, ntm^ fámákkmy raku*. failw amirraStM\' ••k auSéiSllaiMS, »«•
ara* m+UU. A r«gt jí feinévmfc Irrmil. * mai iféayafcaaá MMM neignws mi i^ft iui4ais »gn»»iMmi aa ni é«i tifawtraiMi aBmMlnabvai a u0 var-kimw wmUi ftmi arak ajlalaftra, mm/\' anaNmII larrtrjiifii1 *Jaa*ual mrf
BalaU>u felférek imma***« umms és imH\'wíHw**
Vágy-toutuá* \'
Btrti t«r a „karai féé;*s/\'
Nélkülöziieilfíii ift iitolérhetlen, hatása kitáaft VHágelkkT kivitel minden országba
THIERRT a. balzsamát
[melyet az ftgAttfégityOT hatóság megvizsgált] „ az egóaz világ kedveli éa i^mdertíftt keresik. Caak akkor valódi, ha az oldalt látható xóid, a (Örvényszéknél bejegyzett „apáca* védtyegygyei van ellátva. Felülmúlhatatlan azer minden mell-, máj-, gyomorbetegség ellen stb. külsőleg is kitúnöen hat ós sebet gyógyit. te pféallrfg kéfMliM i kersM «o Mér. hfiálUÉ caak dtoto MA oáás-
Thiorry A. contifoiia kenőcse
» (csőd alranflcnale xie7ezU£)
utolérhetetlen szívé erejű és gyógyüóhatásn. Operációkat a Jegiöbb ese\'ben fó flslege—é tatai. E kenőcsesel egy 14 évaa, gyógvithitailannak tartott eenntasut, ujabban egy 22 éven rák* szerö bajt gyógyítottak meg. Antiszeptikus és gyégyilóbatáau mindenféle seb gyuladáaánál.
Prskstéfsly lérmaatva I kornna 80 flll4r. Caak atlzaiaa HzeUi aaatáa küldjük sisf. Óvakodjunk utánzatoktól éa kerüljék az értéktelao ügynevezett házi kenőcaökat és
máa efféléket.
Czlm: A THIERRY, gyógyazartir és gyér a Védőangyalhoz. ». Pr^grsda, Prágerbof felé, a Dél Vasút meutefi.
^ros^pelctuai lngyssi ési \'bérmazxtrr^.-----
k szerek sojasem romlanak meg és jé azokat használatn késsen a házban tartani. At összes művelt államokban bejegyzett védőjegy ; mnek utánzatát a tórvéoy üldözi.
AKAR ON
RENOET TARTANI?
Akkor ti a s z n á l) o n Uvslué—i, számlál, valamint asla« denlélcuátainas m egőrzése.
0/yeljeo mindenki szigorúan
fjkhvsuliiusafr,,
CfégTf, ¥
SSAN MBH-REEISTSATBR T SCHWANHÁUSSEÜ-tőL
«s»M srjfgyjak a Sckwaakáa«iBr U Sckaaaaa Rafiatar raaiararrll lagyat SS |rrmaat»#
ShimoB-lleiiítrator-Kállaiit
Bé joharnieagaaee 2t I em
3t4
EZiYTHIA a bór Ápolására
MfflikrláMi öltlí/rUI. kél +n imr»ml«m Paa4mr. Faéér, iuhmIi #a aé#s* vagytlaf a^alyaáM a ajácha Dr. TohlJ. i ea kir <**ár 4 r»i Slr#aMSmai ClisaMfl HftlH a la«^aa karékan JrtaSaa SaSaikar BBafléSaiva" vaa«Sk.
tfill
Egy doboz éra. . fl forint krajcár
Utánvété ugf az_ dene nclkll.

TAUSSI6 eOTTLIEB
kár. mdt. lallaUa Bia^yaa ** lllalaacrg/áf Séaa Vmrmhlmr» SKCS, f. ««mll^llm 3, Hwphalí* m lastlbk lllalaarr*, *?«**?m^erlarrcakrdr»l>r» ^a S;*s;aBart«rl»an. l.i411-l4 t%IZS«) i %|s ^a SsfcM •ámi^U II. Sár r« MMmbt t;ula eégslinsl.
j l . .1 V »; »• %
w
Nagy-Kanizsa va>á.naP Zala >2. sxám^fBJap) - »W1. február.* 10^,
^ V AlulttiMt IM. ^S if J*ZET. ^iS . * i
VI ^MUliXü Él i«|iH null kMgraéil «Mm Mifal, .................T%V ÍWJ___■ ■ ■ ■ U ■ II _| _ ff _■ I I jl ^ \' ▲
A I ^u^mm^trnlSi^mmmmmmm^m I iv^Jp 1f3§■ 2119 ttl
I f^i; | j t»yj I My jF ~ - —» u^Amm uJau ptymtu wy — Vli ! I
M^VffniH fMi WHm^ims^É
LIIjMjklíj^ TÍJVltfAT JBHSJI|J
<Iá J = "" ^ - """ ifö L «s VVJA. woqv ovim--- u-la^ 3»-
|J iB^riüVfmfh 1
. s 3 I Ml I km* fórattfe «OW«l»C»ÓCTSKRtAt. UM^r. i, Pri t r h \'J « C %! iS ; ■■ ■ ■ - Í1 2 t v "
||| jl H^rtLLfciy JtllU. Jt^^.r.^;:. • :
llUÍsSPs^ DUHATOR ° ^I^
| , } J Bj pP5^ l*rt<k« á» vUálhaMa»» Imi. Ara I Uaogu.......^^{Ir^f^^ ** ***** —t Wj^Mél * U»*«éé I
.» vértisztitó ■ ^ t Wlik v-iV\'1j^^ffTnP^\'-\'-a11 i.
W Cm* UIK nmi. M KL.JM » * b I fr I » a 1
!| * »-»iws^tít^ ÉV ÓTA íf^TH
flJI BELVÁROSI KÁVÉHÁZ fAiÍM*ikt\\Ucjobb Ji|( I^
i! I 3 ,v- way^tés 2. ^^^r*- I Maivak Beszerzési IIIIIIJI n^cr^^rr^-rriB. Sk
p|U-^tow^^^m^ | forrása\'jrtffljj, U"i55E Q
|íSípuvt«Yl feremczTIIIAVí^aw^-23. ( JSrsitSS1 11 A\\
11^ ?(bvctóé^ő?ÉSRottenbuowtowS* B ALTALAkos tuoósitó I; w!l
AodrW\'1 10L 0 KintÁlUE 1ÉKÍN0YEN JH ~ a. II 9
l ^ ] SA ál BfaML VC» C^^jgL Jl M
OS m««iiHHWMMikk1 Auiwaéi Miillsaji >r-fi7lhnt1t h ^HC j |
i I 9 W C66ER4HI ■ELLPASZTILLAK
I fir"I ^-ír\'-r\'Tni*^\'"^\'\' —*" illlfcl Pstja I law» éa I >s> j[ •
I ^jf WAÜSWETTÉR JÁII08 VT*oatí\'i\' mr > ■ y"w<\'>" >>rt„
í^i ilf FRATELLI DEISINGER J ^ BENZINT^ZSSS^u í
*I1k lÜMr WJd ÍKwtMI ragjr TrtaaiM U g JftMh I i\'lirrill I | |...... •II
fi61 ily W Cab«-kárét, valoflatott Á N fTP^öB: OSERS éa BAUER HflrtMí ? I, ;
l1J?l P/ W our-a M WtfSri J 11 .^.h^m.mpmm "alj
■ Vv - J I ^—1 \'icatraiart4\'dénm■,•»
« ,. i "w-B£i ^ \'M^ts /illnlllDU m?,;,. • 11 !
WífirrmüMMn SZlHÍhp»:
l!Jr nȟbmmm. rjh sumpc&t vu cAcUicr-trafiuf 17 (T>" l j
|j|.| KWfem^S^M ^^ WitoM! W OtU^cÜMWal^la 1
iJ!jl ^^^MPMMlii USI^Z^bah^i^UU,- - { «
\' llllfSliS^^HP^^^Jil I
Mr] I M to nyirl iy%hely W tt^^AS^111
p- 7 BUDAPESTEN. JaíT^y1K ^ ^^íí l\'*1"1**______________1
; .. u • ^ ..........KlffA^O^O^^ftiAllYA , Ij
|ÜPi■lll>|^a^Z^>,,,,* í J I ll^llliHl\'\'\'" I 000 V S "miT^ T^tTY\'A
tv M» ó-mül n # \\Wfl "rtyly. B • * *4r I ^^r^ f
)? t^^iiSÜ!1, Nátt Wl3 1 OSZT AliVSORSJ ATÉK. |T m j
,\'é mm Urt. Hmm *Ml tr*Mi mm«tw«a | kar. hm »i>ta 60,000 1 , " a, BlW J \\[
, I NiM tür fllntruuuymrn^U,n. IT| r>méay. fc UmKre.
■(^\'MMMMMHllMBMHMHIlMkMNMaNUtt - -MC . . ■ \' \'* *■ —^^— ——— ---— -
^Nyomatott FUchof Fülöp laptulAji]ono»ndrNagy-K^ii»iiU|t"
M A RÓ*T kK &m
BRwBUwillseqi eqyaim. 5 szivarra HÜVÉLV
NNMIkk 58Q3 ítWt^a.
$T ; M»1SI hr<Ma« kall ^tWGEL LAJOS SZUIW
ROSER
GALOrCKt: A. BUDAPEST
1901. itbruár.kd \\<y
Nagy-Kanizsa va^áinap
BÜÖAPESÍ IV . VÉHMtoa 257 u.
• kűlTlWI M»ü«t. Csak • Sm. «éo«t 11 km 9 Mm 40 Mér H»aiM lilfléiii »téi
IM • jum IHUM*^- ti iiiiu,**^^^
ELSA-FLCIÖ-
REPÁRATOR
• litJéfeai kéfééiéu WS MK kW ftf imIii MNl IIU\'1"1 y » éM| I HfM fértfMér: IQR0«I-CVÓ6VSIERTAA. UM^Vr.
■ Imiim »űj|iií#»UrkM 1 »\' ■■
IACEU.I GYOMOK
ÖUrfATOR GYAR
Omaik| ÁjnTöü tocréfST^
a mm méUm 9mam 19 liiülaytl füaa. ■»* MM —kiül lÉéavtaü
vértisztitó labdocsai.
r 26ÉVÓTA ^^^ Az Elismert Uojobb Uff Maivak Beszerzési níifjn
FORRAsA^ffjQ \\JVp* tJAÜl^^íuoAPEST
mr ^*^ A»wUswn-23
ÉsRoTTENBUBWTatóS\'
^ KímiÁrje iékIkoyen
t» OÉaML VÍ\'C^J}
.ti Mm" Mfajafek l4l«4<tr*Má(a •
«} BELVÁROSI KÁVÉHÁZ |
Q • IV., KlQyó-tél* 2 Mwhléw^sNteM
r 4 UlilUa kalja. M ITIRI l&INi.
«antmn • vtiMttf
UltMIftM, pMrtHM éé MMMk* kétéltot M ÍHM9 IüMMNMi él
AltalAMS TUOÓSITÓ
klr<|télt tIIIéIfé
i^tMAl Ml ^
T^ffiniU
íy ||K LI VÉN Y I FEREttCZ
• iT —lip—l. ▼! A«4rááí?.«l ff, # 1 kiiflod w|*«» iNfk - VMM Uaau Mrt ét % 1 ffi^ÜN „rééfcMillflM*\' é«fééW tÉMlrliii I
0 3 5L___®_
A legjobb órAkiii ^
HfuMIHH «* léfékmtomiMk\' IklMiMhét
R68ZX.»TFXSaTÍSRS fl
EMER-ftli NELLPASZTILLÁK
Mm I lm él a karaat
BRAUSWETTER J,
W FRATELLI DEISINGER
Vf küM í hméh* rHy THmiM
f ^ U H Ctaba-kávéig valogatott
W _ 15 kifúM 30 Uhriri
drlliIrt ét Kérwféiri, W ÁÜIItlM Ifw IWÜL** i
ffiSi
gdtkíiiAí
0 UDőPCST VU caatttf"imyí)\' lUklfiaUi ■tfUJgl^ n.m^iliHéf 1m (éQa^ctiwijHi
Slt 0°uÁr malata-SÖI^
jk (MM unt M 4a iHumMm k aa%
Mi ia nyári gyigybely M nWiaTi.\' ^k BUDAPESTEN. ^^
M ái mipmím Mr
j^BÁRYAt MUyy^irflzfl.\'KfliAyr,
Ai^.-t — ■---—, ,.
—n IRMr fvpfM^jW OTWjFw
untÉÉtia • «». fclr. imI. I
I osztAüvsorsjAték* I
^Nyomatott FUcbo) Fülöp laptulajdonosnál Nagy• Kaniwiaü,
Huszonnyolcadik évfolyam ift szám.
Tturtd* »r**** n»*\'l Uir>\'
a jhimwíhI witwi itta u»i i a. • in Mii
|ia ituwM ■ Uji •nlltaii naatra
Iliit Ml lllta IkkM) Il»4tki»au;
fiin>É«tf»*" itau nif u*/«
ZÁLÁ
Politikai lap.
Megjelenik IA6T-KARIZ8AH fíefenkini kétezer: minap t ciltirtikía.
u/hunrn int:
latas lm , , , lt korost
..,,,,.$ koma >«ajtéé»rt .\'. i , , . t korona
SfUHSr patltawa S0 filiár
ZHSaHtata. Taiaulat a wm»m» Vlsektl nilf -ofTkar
UrsMlMtOT lavtltk cssk la o i Ium MH Mutat
I(JM mum irt S* (1. l»r
Nagy-Kun izsu. lvOl,
■nrtMItl: Stalai Sé»é«r IwtwtMlni Kéitat
Csütörtök, február 14.
Modem világ. Uralkodásukat átvette a »modern"
w, . jelszó, Lettek modern emberek, modern
Minden kornak minden téren meg- nevelée, modern politika, modern, ví-,
Tan a maga jelszava. selet, modern megjelenj modern zsur-l
Az irástndó emberek beszélnek egy- nálisztika, modern erkölcaök. Modern saerübb, boldogabb korról, mikor min* ruházkodás, modern követelmények, denb\'on as volt a jelszó: otthooiasan. lettek uralkodókká. Es óriáaí váltóssá* | Tettében, beszédjében, modorában, risel- aon mentünk át anélkül, bogy észre fedésében, szokásaiban \'és erkölcseiben vettük volna.
mindenki igyekezett ottbonias lenni. Akik észrevették » nagy és ránk Voli ALagyurorazUpg oíyjfl tekinwtSöB fcfrtvöMEj
is, amikor a divatba, a azokásokba az változást, fülünkbe dörögték, hogy erkölcsökbe beleszólt a nemzetiségi po- n« játszunk divatosdít; maradjunk meg litika. Akkor meg az volt a jelszó, bogy ®gy* kevesebb anyagi erőfenzl-1 legyen minden honi! Ennek a jelszó-:^ *** fásainknál\' nak a hatása alatt honi kalap, honi De mi nem hallottuk az intő szót őkelme, honi mente, boni keadó; Európai, modern—emberek—akartunk járta : a kereskedő, ha áruját drágítani lenni. Nem hallgattunk a mennydörgés\' akarta, azt mondta rá (ha volt igaz, szavára és nyakunkba szakadt a zápor, ha nem), hogy honi! Mikor a nagy költő elmennydörögte,
Ezek a jelszavak mind olyanok voltak,, bogy romlásnak \\ indultunk: szavai amelyek nagyon is megfeleltek a ma-1 elhangzottak a pusztában. Kezet fog-gyar ember jellemének; gondolkozását tünk a modern világgal. Megalkudtunk aak. Az „ottbonias" jelszó megfelelt a szokásaival. Lettünk modern emberek magyar ember párthiárchál is erkölcsei-modern értelemben. Ez pedig annyit nek, a thoni* jelszó pedig kifejezője tesz. hogy a külsőséghez, a látszathoz volt nemzeti Mókásokhoz való ragasz- tapadt gondolatunk, törekvésünk, és kodásnnknak- De egyik sem tnrtnti nnnak a kedvéárt föláldoztuk a lénye* sokáig. ! get
Mindenre, ami rajtunk nevetséges, ami bennünk kárhozatoe volt, azt mondtuk, bogy az modern. Ezzel takargat* tuk, ezzel szépítgettük, ezzel okoltuk meg hibáinkat; ezzel festettük erkölcsi világunkat.
Ez a modern világ óriási költségünkbe került Elnyelte kincseinket s nem adott azokért semmit ewpán külső csillogást, értéktelen látszatot Megteremhette a modern Magyarországot.
Nem éppen rossz jelszó volt a modern míg a haladás.—a—vafódr— civilizáció zászlajára volt írva, míg az üzletvilág hatalmába nem esett. Addig \' nem is került sok pénzbe. Hanem annál többe az után. Amikor ugyanis nem a művelődés, hanem a külső szokások terén nyitotta, eresetette meg a versenyt Mikor azok a bizonyos ..követelmények" kiterjeszkedtek mwVteff irányban és rabbá tettek külsőnket a fejünk tetejétől a talpunkig.
Hány jóravaló- embernek elvitte ez as áramlat birtokát gazdaságát vagyonát! Nem egynek még becsületét is!
De hát gz ia menti
Az Isten átka, a sanyarú csapások nem pusztították meg anyagi erejében
TÁRCA.
Leleplezés
-j-Ai isst jsésstta\'s, hngf V\'trty részére rirrgönyrde raraitanul súlyos beteg t\'tn-oL Az orrtok
érkezet\'. ._ i már lemondtak rólam. Talán éppen azér! segi-
, Váray engedelmet kárt éa kisietett, hogy a lett ki bajomból a jó Isten. Meggyégyuliau, De táviratot átvegye. az s oó, kit boldogítani akartam, be\' egaégem
Pál pillanat múlva hátrány arccal jött tiaeza. alsit eltűnt Sok kutatás ulán nymira akadtam, L I — Megrendít\', bírt kaptam. Rögtön el kefl \'iletöleg sMftaláltam a helyet, akol gyerm*kis>
Haagvwenvoyei kezdMó hasi estely voh. áz IttUrt0B\' ~ aaoh eüojUm haagoa Szteréa rioékez, JLat hagyta. Hogy maga hova lett s Bea India óaczeaiüli támaárbao volt egy érdekes bólgv ■ kinek még ott flJt sicto a csábító awaoly, aaiaek magmondaoi aeoki Oyeraaekeaee\' nwg<aahos é«r Sztértsyi Xárolraé. \'| lehetetlen vek ellem áll ui s meg Varay t is meg-1 vetteai és liazleeaéfse nevaléahao rta rutettem
Magsa, ertteijes, impozáns alak, szép fonrák-j^^^^P^^, kai ; modora kissé suibsd, talán nagyon ia,
tremlim
Mind eski essk annyit házzá-sau*/aak barátaöje.
tud felöle, hogy a
___ „____, Uost 15 eves. Ve rendeletemben öt Ü tem aita-
D kell u\'tsnta ?Hova ? I jaaoa óroköeómaw , téged prdig gyamiévá. l\'gy-e
— Egyik jóbaríioui aagyos rosszul van. O eKogadod?
hivat maiéhoz. — Sa jnáJoa,
bogy távozik, de remeien
kacérabban, ah sy essk 0 tudott mosolyogni Váray merev tekiataUel nézett reá. — Bocsásson mer, de most távoznom kell azoa már nincs jdíI ráitotóatai.
Kezet nyújtott neki s aztán elbacsas*s s házi asszonytól, gyorsan távozott
Szterényiné egy ideig nyugodi, majdnem egy- ío«"k f^0™- ~ *
ktd.fi hanyag modorban társalgói* aj taaerűerivd, -oaolygoU, édtsen, odaadóan és a leg-
- kik d voltak ragadtatva mulattató, érdekes tár- *" salgSee\'őL aaart bármily tárgyba kezdtek, wmitasiB laántt csevegni szetiemeeee.
A férfiak mind el voltak bűvölve— Sem... azaz hagv mépem mind; voM segia egy eaber s társafigban, sí sea Utazott osztani ezt aa általános drm«sdtaiSa(. Vény e terem egyik •segletdw rónaira, egyedi) SflL Ahint áazremta fioertnyisét, rsMgieezté szemeit ée tekmtafii ■isiién az abt pereben uiSikusotL
Pilkatásuk egymásba mélyedt, eztán Srieré-»?aá etfarditi fejét i andalog a ment tovább; ée Tárgynak hewaféhee vataai »si sagaüts »kévesd ée MMrd mezi* _
Féttea ssdva mát Vársy Tikaaér és tzvegy sasa keU, hogyha tetembe kerül k yiné ÉásÉsa tir-.eisgíak a terem agy* 3 oá« vooU buitjál az ágya aaéMae. pálmája aJatL — Meg laHt jogao korombaa nsswsy
A hMs ótrafv e diadal btzlaa reményé vei vott egy aéve, akit el m akartam venni talesé-
•étta haoa kéiéfb s kosaaly tértin szive kart. güi Nem roétasa aiim esáséékoai kirttcáátM;
«
A beteg réveteg szemekkel nézett barátjára, mintha annak ajkáról leeta volna a valaaz>.
— Oh igen I De kérlek most már m izgasd magad ezzel s hosszú beszéddel — viasoszá Vány Őszinte jóiudulattaL
— Csak\' aaég egyeL Ogy érzem, hogy már óráim ta meg vanaak námlálva. Nem szeretném ka ez a tia valaha saviét megismeraá Megtudtam, hogy később aféle fé)iilági Ulsy lett; mtjé egy öreg raéask. vslatní Szitrényi Ki«
g. mlyaak lejét agy elszédítette, hagy as soal vett*.
Most az Özvegyi vagyonban\' duskálkodik, de Az ervos ép akknr adta meg az spolónSnek gyermekét még nem kenet* mkéi EttS az s ketM alattitmkai, aatdts Vársy negérkesett, a asasooytál őrizd Mg fiamat.
***** Eauvakníl megszorította Váray ka* éa ee eltsrosM. aggodalmasan nézett az a;tú télé •
Az^ajtő me^nyöt és belépett rajta Püredy
— Hegy éa ne beazeáfek — szólt a beteg, telölve ágyéhaa — az lahtaeden! Nekem beszéí-
Béla Isdaptált fia. Sukuz un t,

Vémy Tihamér megrendülten álíoít. A beteg némán magához intette gyermekét, még egyszer knárt* Wéje karjai, még t*yaa«r

Nagy-Kanlna, csütörtök
öly mértökkél a magyar népet, mint ue a körtllmény, hogy a modtrn jelssó a mttvelfldós Határán tul lett emelve, Ma már bizonyára sokan belátták, hogy fölöslogea, aőt kárhosatoa dolog volt a mi világunkat ily értelemben modernné, divatossá tenni, Do még ott, a szenvodott anyagi károk dacára sem vagyunk, hogy általános, ogyaka-ratu visszalépésre rouiétiyttiik lehet no Még tömérdeket ol í\'og emészteni nálunk a modern világ. Igon sok ora-bőrnek fog - különösön a mai küzdelmes életben — koldusbotot adni kesébe oz a téves értelembon vett modern jolszó, amig bilincseitől valami rádikális társadalmi átalakulás folytán megszabadul a magyar társadalom.
■Vajha mielőbb mogvirradna onnok a jobb kornak a hajnala!
Zala 19: szam(S. ap.)
Minrisn ítvaasr áien^ trnMiy^rotnr Ttirrt^ mstlentégem, Nápolyi, a híres Napolyi szerei-lék volna mar kíváncsi szamaim látui,
8 midiin a gy rtvonat (akármelyik magyaj kaiigvellnió bátran versenyt lu\'halaa vala) rigre valahára megáll egv álhmáson, hol sut kiabálják « kalauzok „Nápoli", akkor aainfe megkérdem magamtól, liogyígs**nN*polybao vagyok- e, valéban ss- a as a blres Nápoly, melynek latá-sái agéas Salamban tllndérvllági dolognak tartottam ? ,,,.,
Hoss<u utcákon döcögött be az onnibuiz a városba,
III sgy jgyönyörO nalo\'a, amolt ugy piszkos formátlan spűlsl; s bit a mallák ulcákbi (vagy nagyobb ufeákba is) beiokfnidnk, olyan sok mindnni |láiii\'ik, miről Ksnlssán még csak ál\' morinl ssm marnánk.
Hlliólflllon, bogy a házak ablakul s sa utcák
TolMiban.
— Kircolalok (Fíumt—SMIin) utniásnniról, — (Vol/Ulái).
Foggia»lól\') Nápolyt msgslöaö a—8 utolsó ál. lomásig sok helyen a ho<szu alagutak egész so-roza\'án megy át a vonat; mindkétfelől a domb-izerli hegyek sznkadatlsn Ancolstsi olyanná Irszik az ujat, mint egy börlöo, melynek (nini fölült osak a kéklő ág látszik. Aztán az a patak, Hely mar órakhotsaai ott rupios a voual ■eután s meiynsk hldjam nagynn is sokszor megy ál a vonal
Szinte tu álmatlanságig soká tart ez az egyhangúság.
Nápolytól körülbelül egy órányira a vidák megváltozik, hegyek kellemesen váltakoznak sík* sági kksl, pálmák tűnnek elő s a ro ytsig uartnojcsal leli fik egész erdei kllzütl robug be a vonat az állomásokra. A hosszasan tartóit egyhaqguság ulán oly jól esik a szemnek esa váiinzato ság. — Sokáig csodáltain a szép ter* mészete1, hogy ne mulass?,\'ik semmit.
•) Puutos állomás Aanrat — Nápoly ktaSIL
, , 1901. február hő 14 én
impurtBl Mp l ■ silp, tarjwWsw kikötő; a gyönyörű rí»a remek parkjával olajfa- sétányaival ; as örökösen Itt-jilgó Veauv, labauai a sok kis faluval; amott * tündéries kék azinbs* tenylő Capri szigete, regényesen szép begyek, melyek leirbatatlanul gyönyörűen so rákosnak : akkor nagyot lélakezva csodálja mindezt, tűnődik régi Idők a a mostaniak fölön, ^szemei forognak jobbra- ba\'ra, Mai aa tudja mit éa meddig nézzen, , ,
Különösen esté gyönyörű látvány, a mint a bomaivböl egy nagy töleseralaku tömeg körvonalai bontakoznak ki a a Vezúv füstölögve okádja a lángokat, melyek a aó\'éiséget megtér re os\'pnak ki a kráterből. Régi idők ól ■ kéjes megelégedettséggel nézik a mpolylak s ki indja még meddig lógjak nézni; hasakat falukat., ept-tenek egészen a Vesuv lábánál, pedig ha egv-szer az a láthatatlan, hatalmas izzó tömeg meg-kéi oldalán lévő ablakok között búzott kötelek gondolja a dolgot a kitör akkor, ha arri veszi hogyan tele vannak aggatva sziradá ruhákkal sju\'jat — vége vsn ott mindennek s e falukról la inindéiiléle rougyokkal. Sok belyen hosaWVzsi-*n)v^h>,szélnek majd egykoron, mint most Hercu-iii\'ggel egy koAiirttí srezlmrtfk le az i\'m«loiriW<llauum és Pompeiről... Isgkányehnosshb, valöhansredstibevásárláai módja i "N sskülönösen a föselekféléknek sdéll gyümölcsök- j
nek, melyeket kis kocikon vagy nagy ko»»rak- Önök bizo iyáia már látták a Vesuvö1: vala* han mi\'g nagyobbakat kurjantó árusok visznak melr festményen vagy Anzlkion. áldoztassanak a város mIikIvm ré«zébe. A pénzt a vétel előtt. maguk élé képzelni; egy majdnem szakosan rsgy ulán b«léi«saik á kosárbii, ezt lebooaáitjak i tölcséralaku kulbelOi 1100 me\'-r magsa begyei, az emeletről, mire az árun a imigyett dolgot \'mslybaz bulfelőf néhány ainc«o.nyabb hegy csai-boletészl 11 knsárknha s tulajdonosa lelhuiz* az lakozik, jobhlalől ellenben egyedül á(l és hossza a emeletre, Kg<s» sorozatával találkozunk a kél I iilninlii iriurnrleknu aiuián jiad^ azelidao laitúsö-migylrprcktt Hhsrtnrdó kocklHhakr melyeit élé:dlk, E Pjlö vegén tsksilk Hercnísnjm és Pom-össvér< k vnnnuk fogva, A dohilnyárudákoloita gya- pui, sok évszázaddal ezelőtt erre vette u Já\' az logjáróu egy hyelklItsrUialiiku ósiiiigyvágu vaslm a hatalma^ hamu- es ava tömeg, melyei u Ve* cslptetetlkanócégHlogkeljeiiiesel^bszagol árasztva auv kidotiolt, bogy örökre ettemeaaé a virágzó izéfié széjjel ; áz\'aFra menő dbhinyzó az áni varosokat. - í
ezzel akHuóozozat gyújt rs, A iiápolyjak saép f«-j Pompái és Herculauu n olt feküdtek a hamu kele tipusall, s n bires ninkuróiiifulókni hírből\' ala\'t, azzá Isitek, a mik votak. Körülbelül 1800 bizonyára iam»rik. Nápolyban íréin az irodalmi1 évvel ezelőtt Pompei Hazai eppeü 0 y bü zkén olasz nyelvel, huuoui a nápolyi >dial\'uktusi> be- állottak, mint a mieink mosi, 12000 halandó ■ saéllk, s—a—acavakat 1 h"mzí*sah, űyávogástg éi(e o\'i viiágS\'. EinEiréK valtak"Ült is mint no, nyújtott hangon ejlik ki. E szói „dialektus," (örömük vfzsaguk kó ••piíre ö<< is mint mi, csak
a jelenre gondoltak.
Es méi,\'is egy csapásra elnezzíil\'t ezreknek zaja, hogy most—\'majdnem kel évezred után - az akkor folyásában megállított élet vize\' egy bitvá.y forrás a! tkjában bugyog jen «lö«
as
elnyitoUa szólásra ajkait, de lelte ás karját — KUredy llTT ^ \' ~
risszahanystloitak. szava elakadt és örök álomra Ss\'erényioé ha\'álsáparit lett. Kitűnt szeméből
zárultak le szemei. lobogó szenvedélyes lüs. Fejéhez kspoit és s/é>
Ott halt m*g. barifijának kérjai között,^. dnilnri oml"tt\'l .patilsgjára.
Ijj. Ez/.\'l íi névvel az ő egész múltja le volt
_8zterényiné szobájában fl.l s vágyó. szitvel —-—-—------Kassay Antal,
gondolt víbsz\'i sz eslélyre Bárhova nézett, miu«
denült Varsv magas, erőteljes^ vállas alikia le-bogéit elölte, azzaln koínnty, de mégis szelíd tekintettel. Azaiőit soba nem érzeti elégsdetlen-ssg lérkőzött belsejébe.
S most borzadály lutott al testén, hs viaiaa gondolt, eddig filytatoll zajos, lármás hmy tolt életére, £gy oly magányos helyen vágyott lénni, de ,.vele", hol\' zaklatott lelke megpihenhetne ..
Így elmélyedve gondolataiba, ült egyedű szabijában, midőn egyszerre roáogó kocsi zaja verte tel slmadozáiábó1; a zaj a po o\'a kapuja előtt szűnt meg.
Feszült vémkozással- függeszté szeméit as ajióra, melyen pár perez inulva Viiray lépett be.v
— Hozta Isteni kedves Várav üv— monda S\'terény.né nyájasan mosolyogva, és arcán sz örömleli megtezzenés kifejezéaa czikásott át.
— Bocsásson meg, nagyságos asszonyom, hogy megvárakoztattam ; de csak az éjjeli Vo-hcttal érkeztem meg, — viszony,á Varay nyugodt egykedvűséggel, miaíalt fűrké-zve a egezte a nőre átható szemeit. .
— Egy kissé megvársknziafolt, no de nem lesz semmit— válaszoló az pajzáa kaczéraággal.
\'Beszéljen mosi as utazásáról és bsteg barátjáról, hogy tényleg oly nagy volt-e a baj, mi elutazását oly rógtönfíssé telte.
— Még elégjókor érkeztem, de msgérkezé-után négy órával később, mar halott volt. - Szegeny! Hogy hívták?
ne ugy lessék érlelmnzni mint AUgyarországoa. A gűoioji ponti, allöldi, felvidéki magyarok mindig megértik egymást inert ök tcljiiácii ugyanazt a nyelvet beszélik s csak egyes szavakat ej\'ének másképp *n ki. Mig a nápolyiak, friuliak,
szicziliaiak ele. egymástól annyira eütő tájszó- melyből a« odazarándoklót i>ivanca.aágnkai lást beszélnek, bogy nem is értik meg egymást, tndományszomjukat elégítik ki.
Nápoly bizony ara érdekes és oágy város j Itt egy hálán, széjjel terpeszt**\'! lábakkal 800000 lelek nein is lérne mair kis-lyukban, fekvó férfi, ki u jáini görr-ösen kere-ii a d-re-Panorámájs egyedül is megérdemli, bogy meg- kan l-wő Övei. Amott egy fiatal nő, f-jet karjára látogassák. ^ támasztja: tálán aludni akart: bámulatosan
Midőn a lUrelmetlen halandó narancs erdők szép idomai fed 1 enók, villán valami ruhadarab közepette 6r Nápolyba s olt nemei elé iáról az gyeuae uvomai lálsztnak; a rajta levő veaooy
______ léptet az izz\'i löneg eégette s az eg.t-z test
ugyszótvár patmáiae uegköveasd^ft; conser-válódot\'. Emitt egy kutya: bizonyára a hazat őrizte, midőn szegény allatot is utolérte a kata< sz\'rOla ; feje a lábai kinosaa Y4uD«k.ö^íegaba-lyodva : menedékét keresett ö ia. Ott egy esnbsrt látok-: végaő v.\'ntgláslban eliorzi ot. af -cal, két-egbeesett mozdul t ukkal - kapaszkodik a földbe; itt egy kis gyermek alszik összehúzott végtagokkal; a másik felén kél nő fekszik egy má-mWI-ttt eto ele. S ezen alakok közül leg >\'hb* | nel látjuk a némely helyen megrepedezett szilárd burkolat alól kikandikáló koponyacaontoi, fogakat,vagy körmöket, s a ruházatunk nyomait ele. Egyik háahan Mik egymást atkaroló alakot tálallak ; mulat ak s tánc közben érte őket utol az elháríthatatlan veszély.
Mindezek, úgyszintén az ember«osontváiak, a megszámlál halan házi eszközök, disztárgyalt s egyéb maradványok aa időjárás vizsoutagságai elöl megvédendők — nagyobbrészt egy a ré^i Pompeibun épített Inuzeumban vaunak elhelyezve.
Most pedig kegyeskedjenek elkísérni sétámon Pompei falai lözöti.
A legtöbb iskoában nagyjában \'azt tanulják Pompei és Herculanumról, hogy 79-beu a Vesujf három napig folytonosan kiöriiö bzmuja és lávája e városokat eltemette, most - azonban \' kő* szönet Sehliemann es mások kutatásainak — kiásták okét. Többek között a Neues Pester J mr-nal egyik januári száma aa , Al\'erlei.-ban a meglepeiéa hangján közli, hogy" január 3-an (ép pen mikor Pompeiban voltam) egy iiyen éailyaa házat fedeztek tel s akarnak kiáani Hsrculanam-. ban\'. Pedig kéremszépen Hereulanumot meg nem ia ástak ki tetjeaen i Pompeliak fi—fö résse-föld alatt van. Ki tudja, még mi minden, as eddigieknél is talán érték .aebb é-t tanulságosabb
Ez is ábránd volt....
— Irts: Vajdai Szabó István —
liŰDŐn-bdjot laixut iflom. Virágai kert a kopáron ; Ne/eltjttbSl rrltil pamlag, knghe síeltük, lágy /unalmak ; Bokor, a melynek ágy l/ogán IJalol, csattog a cialogány .. AK I de rövid at illetek 1 Mind CAitk iliránd vo t vige lett /„.
•Te elhervadt virág emlék, Hlast is szivemen pihen mig. Boldogságos daloe ajak; Lelkeit mórt is rája hallgat. Tündöklő csillag kit széni; Most is, mindig rá emlékszem. A szi 11 kihiil ae nem feled, Mind csak ábránd volt, vége lett!
Puha pázsiton tapostam, \'Söpisek közt járói mostan ; Szítéin ugy fáj, « hogy megyek Bőgős utjqn a» életnek... Meit mihaszna — bárha vágynánl — Eltűnik a hímes ábránd, Mint a rét, mii a há belep... —£e t# ábránd volt, vigi 14UI...
NágyJíaiiiaaa, citMrtrik
Zila 10 szám (8 lap)
I9M. február hó 14-én
dolog raj lik * hamu é« I v» aUü ? Mindenaaelra víiKKi Av <»löt• virágzA varos voli \'én u Veauv! Krigyésné,
mén sok A fog tartani i rengeteg pénzbe kerülni Pompáinak n legapróbb róaslslsklg teljes kláaalááa.
ÍQK!kllörmai alkalmával hinm papig tarló immun-i N. N. T-t
Pompái küiülMii! négystar akkora, mini Kániaaán a fogház előtt lévő íjagy <Ar. Tj)riBés« kövekkel ssépsn ktkövanétl, tőbbnflro kicsiny dn síllk, asonbáu elég nsahályo* tilöAJ vannak. A|>rö hámi tömören sorakoznak egymás malléli, Mind-kot háseor ttlölt tnüli járda határolja a nobány deoimélarral mindig mélyebbeu lakv0 kuoslulat, moly aafl alkalmával könnyen Arllíliiflon járatlan és. ugysiólván patakká válloilk át, Nagyon érdekes éa eredeti hidakat ópitotifili tt porw|iojlitlc a gyalogjárók számára. A Koo*iul köiopére siilár-aan lerakott aliuesís alakú (|—J méter átmtr^jU ] n/.ül terméskövek aaeV A hidak aiAma ai ul azéle*-ségótöl tügg legtöbb bolyon iitonban osak 1 iiyon híd van egymáa mállott. Már imohi, a gya-
vitlö f eső eliemetto nyomtalanul, huny fjnk évxsáaad ,\'tliaii Isméi laNxtiire kémlva, Hz íaarnlyatos dráina boriasxló-ágál annál lobban elképzeltaaai Ittak.
(vftm.ia korona;
CVI|Í luvulKtlik 1 l
Verona, Köveedi JmtljÉ öassqa 86 korona. EMM kimutassunk IW7,K. összegével együtt a fjrfty-lén trtdményt 160/h koron*. Midfin gyüjiéadnkal
llnljilo\'ttN Lapunk felelőn ttzer-If\'SíílOjiJ!, Ssnlut/ BftiVsIor■Ali. (sí, inko)« ígftííljífl íH, móly gyiti?, úri a fittes 1
llorvdlh Heginát folyó hó l.Mn 70 óvets korában kiifgittllit ;a halál szerető gyermekeién unokái köréből,kik kozülazutób.
logjarók ugy menták át e hidakon, bogy a viat-] biuk gondozMmrtt raen telte női tírény«kb«n bOl kiálló kövok agyikarol a máaikira átugrálták, 1 gttíidug életének utolsó éveit. A csendé A kocsik-kerekéi púdig oly távolságban voltán! egymáatól, mint a mily livol voltak egymástól A kövek kUzüíti nyitások, melyekben a karokok vágásai egeszén jiil láthatók,
A torom ai ampblteatrum smnlián és templomok kitűnnek a löbbl utoák éa musk közül, Ezek caekaly eltéréssel körülbelül egy kaptatára vannak kéazilva.
A pompeji hás küaaUbét átlépve, agy s*obAba Ariink, m. lyuok közepén márványból késztllt viatartó medcooa áll. Jobbról vagy balról van a halóaaoba, piolynok iaiaertotő jele a falban lűvo negyédhéngériormáju Qraaedéa. A medence elölt
vi\' MZ-ivo\'iultfciigban vejénél, Farka* Ferenc v, alkapitányptil óló inttilrortn, midőn már un^ai tizot\'Dlolovtil Muovtille gyHrin^kívt ugyunezeu úizelmckkul mohiIcmIh anyAUnntla lett utiokáil. Ebbőli nornuti munkálkodfi^á\' bttn látta élete fióljtü, tuclynek végpontjá-hoxf >gjiio» Irljeaen belejethetle volna munkáját, melynek annyi odaadáRKul én szeretettel élt, megszűnt tldott Jd tgive\'dobogni; sirutva
v^jlaaárjuk, kadvaa kAielaaaégOakDak tartjuk agy/ iatűok jóakaróinak, iUaiva azegényaink gyá<-molitóinakt áidoiatkoaaaégtikért, — a gyöjtéat aankötlö hillgyakoak padig aévlag: Arvay Adolfné, 4r. Hlau Sinnmiie, Enyldnd*r Ottóné, Fiiektr HAndoriié, dr. Krtitltr Jóiaafné, Ltdo/M Ár-mluué, Hounbrrf/ Kiubardne, dr. llotkickild Jakabné, r|r. Rothtchüd Samuné, S.utler Jóiaafné, Smnuitr lgntcn*, dr. íkhvarz Adolfné, éa 8aktear» UuaitavnO úrnőknek aaivea féradaágokért tag-"nViáfc\' kŐBzóueltiukel nyilváuiiani. — A nagy-
\'\' k>iuir.aa úr jótékony Nüf.jyM savéban Vidor Samuné egyl. elnök.
Ilttv«*> \'» iáaecaMljr.~Caiktornytn az itt. nőegylet javára Zilahi 1 Gyula a budapesti nemző1 i attabát tagjának kóiram&kSdéaé-val I. hó lU-án a .Zrínyi" azál<ó diaziermibaa mtlvéaz éa láaca\'ély tartátik. Az estély mflaora: 1. Az élet I (L* vie) íd. Coquolin kedvenc monológja. Franoiaból fordította (rabényi. 8. A lóid ea népei. Kul nr-hiatorleo gaograpbieo ha nem ./tieua elflada.. -- lhul{ihurícBt nyomán irlu (íabányt éa Z\'lubi. 3. A lolraj. ;Maganjele< Inat agy bal után. 4. Szombateeu. [Egy Banyán laiarancaéllantége.] Irta : Gabányl Az aatély kaz-8 Arakor. Balápfl tb) : üzeméiyo*nkInt 8 ko-pona, eaaládjégy 8 korona.
Illvalal álh(l)aiéa te tát*aáa. A Nmuti haltul bitlositó túruuág vezérügy-
ús mélyen gyásíojvu szerető Övéi által, u nökaége Nagy Kanznarúl Fracre belyeztelvén at kiknek fájdul Illát enyhilse a Itijzróazvét, jie««ii hivatal vezetője A/érS Arnold liliár ia tá-van as ebédlő a ezután van a kertr hová a|mo|y tt 12.011 végbüment lemttúa. vo»ik kófUnltM. MérS Amoi4 bivataloa és iár>
n.. MM MaI t UAnMÁnAil MASklIk ÜhW I, nntlllOt mAn án I *
aadalmi pozícióját egyaránt olykép lültBtte ba,
pumpeji veudégéit veaetie. Sok kertben még ép aégben vannak a tatból kittUlt vitwetik, kű-
aikalmával megható uiódon nyilvánult.
asztalok és székek; asobt\'oualfák, linlyekuo\'k uitl-kopotsúui kosxonit telh:k gyermekei éa hog] alialanoa, szimpátia kiaui uj állomáa-
véaziea kivite a éa azebalyoa idomai igazán ba< mulatra méllók. A azobákban többnyire epek a I gyönyörű diazitéaek ritka aaap Irntkók, meyek a azobrooikákkal együtt löbbek között arról ia tanuakodnak, hogy a ió\'pompeiiek egéaz máa-i kép, szabadabban gondolkoztak a szeméremről, mint mi. Nagyon erdakea az úgynevezett „Caea! Lnpangró*t melynek tálából kídlló henger ai»ku eáuc-oaan végződő vaatag kődarab hifdelie a lakosságnak a ház rendeltetésit: A házba, belépve, azük, előszoba alakú helyen vagyunk, ■ előttünk kőből készült aastalsierü emelkedés, mely valóazinüleg a mai kávéházi pénztárhoz haaanló aaolgéiatokat te^jaaiteti. A falakon jól conaervált szemérmetlen festmények láthatók; jobbról ea balról vannak a fülkék, melyeknek kőből készüli tálhoz épített ágyai még inoat >a jó karban vannak.
unokái, axáll.el.iskolák il. k.tanteaiiiléto, a;lyer „Zala" szerkesztősége és kiadóhivatala és még többen. A sírnál llütter Lajo\' ág. ev iolkész mondott széplarlnlnm meghaló gyászbeszédet. — A családi gyászjele lés, melyet az igazi barátság legmelegebb ér-zetóvel közlünk, a következő .
Altinrollak az isteni rendelkezésben való megnyögvasmtl jelentik, bogy feled-hetetlen áldott, jó édes-anyjok, anyósuk, első .férjo után : özv. Lászlóné, második férje után : ö .v.
A it |>kou}liu Javára. A népkonyha \'■lutikaége köszönete n^iivanitása mellett a kö-veikezö ujabban beérkezett adományokat nyugtai ja: Illan Lajoané -6 ki, egy tánaaág .gyftpéaa lff K 39 liilér Hatiier Józané 4 II, Solkowaky Víétór hi-rceg (Kamabáza) 5 <s. burgonyát, Cngár Ignácz (Halia Utván utján) 10 »., Karetag lat-van [Béc-j 20 k, Hertelendy Béla 10 k , fiiebar Síindorné 4 k., Karter Mikaáiié 85 kiló lencsét, lletflleg k li-ztet, 10 k. rizaát, Dobrín Riebardaé 1 Szalav hurgpnyá\',. Sam»k Lijoané 10. k. Itaftat, 1 k. mákot, .H k. kásái, :t k. kő est, Zalamegyei Józanj ;..„„|„ ^y-^...!,.^..!.!. on k -
LedoMi Ar-
Istvánné, szül Horváth Regina lelkét az: mjDI,e 24 dr. kanalat, Dobrin Benőné 10 k. liaa-Ur febr. 11-én reggel 6 órakor 70 éves\'tot, 1 fazék azilvaizt, Weiaamayer Markosáé,
A többi házakon tiistén olvaahatók a kor-teaksdéaek alkalmával vastag v/irö» betűkkel oda-1 teate" nevek. Érdekesek az istállók, melyeknek , abrakolói kőből vannak, több ló- csontvázra bukkantak itt Néhány valószínűleg gazdagabb \' — pompeji hátában batalmaa kőből v. vauból1 készült éa diazitésekkel ellátott péntsnekrény ált; hihetetlen épaegben vannak a boltok, külön nőaen azok, bot azeazea italokat mértek ki. A pultba befalazott nagy tarlókról rögtön ráismerünk, a korcsmara. A ma\'oni és pékműhely [""" *™?\',r*vu\'V \\ V\'i"1 egy Hit .van; kőből kéazüli, nagy, belül üres kö-IJOZÍln ^lelkíl MSi Kulor vek aaolgéltak az őrlésre, az őrlők mellett vau aztán mindjárt a kemence.
Aa awpbitéatrum ea 8 színház a lakósság szamához képest igen nagyok io\'t;:k. Az ajtóké /öld alatti bejáratok is jól vannak conserválva, tor Ilona Kulor Ferenc Kutor Endre maga az ampbitheatrum pedig $.y jó karban lor Sarolta Szabó István >*>zabó van, hogy az ember egy pillanatra kétségbe jgzabó Jenő Szabó László unokáivonja c/rca 1900 éves eredetét. Ggyik templomban láttam egy földalatti öreget, melyhez egy , , , . mellékajtón és azük folyoeón kerea/.lül mentek ^0,ao9H\'t a pjpok, kik itt csinálták az oraculnne I.
Nagyon, nagyon sokat léhétne még Iwa-élni Pompeifál, melynek fejlődőitségéhez kepeat a mi eulturánk úgyszólván líetnmf. Tessék arra gondolni, hogy mennyi minden céls>erQ eszközük volt nékik már 2000 év előtt; s at a sok festmény, dUuitéa, szobor WC. olyan-«>ü*.iazi£aei *an róaaletaava. olv győnTÖrfl iekfl£ljekeLtéa|^|)|„lj[,|, bámulatra méltó idomú alakokai) ábrázol, a milye. ekre ma nem ia gondolnak.
hatandó
korában magához szólította telemét febr. 12-én délután fél öt órakor kisérjük kí a gyáizEazGóI (Hunyadi-utca Viola-ház) öruk nyitgvóhelyé e áz á». ev. egyház szeriariás.> ezerint.
Nagy-Kanizsánr 1901. febr- Uv Az örök világosság fényeskedjék néki ! Szalay Sándor; Józan Ilona, férj Kutor -| Antalné ; Józan Ei/.sébet, férj. Szabó Ist-jvánné, gyermekei, Szalay Sándorné, asülifbúrgony [ Péter Ida, menye. Farkas Ferenc (\'özv.
Antal, Szabó István, vői. Szalay Jolán, férj. Tibolt Bol-dizsárné, Szalay Szilárd Sándor -^zalay Ida, Farkas Sándor, Farkas Joláji Fark»s Margit Farkas Erzsébet Kutor Árpad Ku-
Ku-
_ Áldotl áü kor„ Hur-chetzky Sándotne 20 kor-, Káal-
\' mann Mórné 5 kor., dr. Szigetby Károlyné 10 \' -koftr Wttaa\'l-Lajoenő kw.-Eeia tiyula 10 kar. dr. Kreii-ler Jó<aet\'né 3 za. horgonya, ArVai Adolfné 10 k., rizs, Schulhof Adottaé 20k. liaat Wuazil Laj-\'sne 2 üveg\' belőtt, Saller Lajoané üO k. bab. Oilop Samuné 12 drb. konyha-ruha, 80 k- liazi, Krausz Lipót zöldséget, Grünbut Altredné, I >a babot, Roaenberger Pálaé 10 k. bab, 10 i. liaat, 1 aa. burgonya, dr. Eothaoiild Samuné 10 k. árpakáaa, Weisz Jakaoaé 1 za.
H, Z*rk"Wftz Lajoané, 2 as. bargonya, Berény JiaaelnA 10 k. liaat, 1 fazék zsír éa 25 drb. tojást; vödül N. N. 10 koronái éa ■ 10 linll. —
Az adakozások ezen szép sorozatét N. N, 110 korona ét 10 lini adománya s*rja be. Maaaza idegesből jön ezen adomány egy levél kiaéra* Iteben, mely rendkívül emelt aa adomány érté ! ket. A levet, Sely Vidor Samuné úrnőhöz, a Dezső\'Dl pkonyha elnökéhez vol! oimeave igy hang-
■ \' uik : . ■\'.> BSBH
Tanalaégos, érdekes dolgokat Iái a. fonpeiban.
Köszönet. Mindazoknak, kik édes anyám végtiszípségaddstai j résitoenni kegyesktditk, a fájdalomenyhitő\\ részvételi egesz családunk és a magam w-viben ~húhám\\n SwísUMÜM,—
Szalay Sdndor.[
/idar.JéttláOllj Kifejj !t\'f k«irél>Alk Ujabbi adakozások amul isa < envaltasaul :Rainit\' Vilni 1 naá._.AJ^ítn" 1\'. Broch A<lo.fné,Ri>>0\' bergeJ\'
S/( tdmanir" fiámuné—3r~ kon-nv, Balii\'i\'n. Bólaeé, Deui cb . Márué, r Faaii ! Krit\'i. tjutiinsn .Oj\'Virgyeé, Htlvi a Rözíi, Honig] lJavidne, Lei utr Odi \'iinéj Uv. Siffiii íH\'üstiut\'i Menoier Igoftcn^ sí-2 koronát, Wa Ien8ieui
Niú/i/fágos blnöknS I
Csekélységemet a «ors ide hozta: éaa L nid, wo die C lronen blűhea."
Kanizwii vagyok ón ia/ a bár táfol szülőföldemtől;\' nizonjara- ép oly szeretettel a s vem-leli.rm ej-ea* hevevei gondolok keévee föld\'éimre, mini bárki. ^
Itt a meleg éghajlat é<< «z olcsó élet da cara a nyomortól reiaeaö szegények egész serege- esdő tekintettel tiynjta kesét egy \' da-í-utik-\'í Uolevő falatért
Tudóm.\' be^y saere\'atT otthonomban ia söi an, sokqn menekülnek a jó\'ékonyság védő szárnyai ala, mert dideregnek a hidegtől a éhesek szegények. <
i
Niir-Ktmzsa, cstttfrtftk
Egy jólákonj egyesületbeír meleg était és kályhát t bizonyár* éppen olyan melegen érző szivekel találnak, melyek őszinte »zeretettel enyhítik a nyomort......
A Nagvaágoa Xassonyom veietéaa alatt működő »Népkonyha« ez a hely, mely csendes egyszerű munkával mar oly sok jót tett.
Mellékeivé küldök szerény mérlaa — egy lü koronás és égy 10 lírás jegyet azon kírésael, hogy e csekélységet Népkonyha javára elfogadni kegyeskedjék.
Jobbat nem kívánhatok a Népkonyhának, mint ast, hogy még nagyon sottig Nagyságos ElnöknŰ vezetése alatt AUjop.
Nagyaágos Asszonyomat pedig as Istéo végtelen idíkig éltess éa áldja meg Jóságáért éa Önfeláldozásáért a nyomor enyhitésekörfll.
Végül ellenszolgálat gyanánt arra kérem, ne tessék a sorok Írtjának kilétét kattatni.
Mégegyszer: az Isten áldja meg.
N. N.
— A Tlnstlitr kftigy*!«•«. A kmninai Tártaikor" tebiuár hé I7*éu délután 6 érakor tartja rendes kö\'gytllését, Tárgysorozat: L A választmány jelentése. 8. A számvizsgálók jelentése. 9. A költségvetés megállapítása. 4. A lalaastaián j aa a számvizsgálók választása. 6. Netáoi indítványok, (Indítványok ai alapszabályok értelmében a sóig)ülést megelőző 84 órával az elnöknek bejeleaiendók.)
— Uj klrjMyi<M| Február bé 7 (fi délután 3 címkor Ciáfordon, Malatinazky Lajos| sztgróti főbíró elnnklésével az aranyodi körjegyzőséghez tartozó Ssl-Grót Polgárváros. (Jdvsrnok, Csáford. T.-Szt-Péter és Aranyod községek képviselőtestülete együttes Ölést tartott. A gyOlés tárgyát az eddig egr körjegyzőségnek két kör-jegy zőeéigé sliknlán képezte. Elénk eszmecsere után sz ülés kimondotta, bogy Szt-Grét\' Polgárváros, Ddvarnok és Kis-tJőrbő Szt-Urót-Polgár-vároa asékhelylyei, Csálord, T.-Sat Péter és Aranyod pedig Szt-Grót székbelylyel külön körjegyzőséggé sínkül. E gyűlésről felvett jegyzökönyvet a képviselők aláírásával as elnöklő fObíró p&rtolélag terjeszti a megyei gyfllés elé.
— Féaalatéaeiek Mérlegel. A megyei gazdasági takarékpénztár a lefolyt
fttla 18. szám (4. lep )
otk Láiilóné, Riédlmajsr Károlyné, Szommer Nátháimé, Hchercz Henrikné, Szauermsna Mi-hályné, Vsncsei Ressőné, /íaubory Istvánné. Leányok : Ábrahám K. Serényi M., Boncz Jenny, Dolmányos Morajt, Ederer Lujza, Farka* Aranka, Hnoksledt Aranka, Janda Margit, i Körötkényi
... ..._____ Piroska, May (iisella, Márkus Ilona, [M lnári]
vlszonysimhozjOszessly Elza, Pongncz nővérek, Pálfy Rózsika, Kledlmajer Mili, Suherczl Fánny, Süedlmayor Éva, Szauermann Júlia, Zsubory Erzsi.
— lelyeatsayésiKk figyel naébe Ueserédj Pál miniszteri biztos Szegszárdoo felhívást tiucsátott ki a aelyemtenyé stésre vúllal-kozókntk a folyó évre leendő összeírása tárgyában. Kik az 1901. évben aelyemteny íjsziéssel kívánnak foglalkozni és az államtól ingyen se Ijr mér petéket óhajtanak, f\'dyó évi márciu&Jtjó vegéig az elfljáróságoknál kell jelent-kezniők, nol nevük és az, bogy mennyi sely-mérpetét kívánnak feljegyeztetik és a kivant mennyiséget nekik megküldik. Az I osztályú gubót kilógrsmmooként 2 korona 20 fillér., a II osztálynt 1 korons 60 fillér és a hasznavehetetlent 20 fillérért váltják be sunak idsjén
1901 február hó I44n
! termeket nem lehet fűteni; a kOzség bírája {nem ad favágókat s ia^as iskolának nincsen fűteni, való fája. A tanítok ezenfelül a fizetésüket serií® kspják rendesen, ugy, hogy azt teiegrafálták a miniszternek: éhesen nem tudnak tanítani. A szülök is táviratban kértek orvoslás\', hogy gyer- í ttftkeik ne s/Queteljenek a tanulásban. Ezen birre vonatkozólag Kováét Rezső, a perlaki járás ftíszolga bírája a „Msgyarorsiágbin" a kivetkező nyilatkozatot leszi közzé: Becses lapjuknak lebruár 7-dikí számában egy közlemény jelent meg, melyben az foglaltatik, bogy Mura-Vid község bírája nem adott napszámosokat az iskolsi fa lelvánására .állítólag főszolgabírói rendeletre s ez okból a tanítás szünetelt. Mint a járás föazolgabirája kijelentem, bogy én olyan rendeletet a mura-vidi bírónak, vagy má»nak ki nem adism. Tény az, bogy Mura. Videó a népiskolát, hol a község pénztárából, hol a római katholikusokra ki veteti hitközségi adóból tartották lenn. A mull évben a község képviselőtestülete kimondotta, bogy az iskolát róm kai-boiikns jellegűnek tartják, erre a megyei föszám-vevöségiói megjött az utasítás arra, bogy felekezeti
- A cseléd Oltkea Javéra. Szakácsnőink | Jellegű kiadások a községi költségvetésbe fel és szobaleán yaink erélyes akciót lejtenek ki, nem vehetők, ez okból a költségvetésbe a kép. bogy betegség vagy aggság esetére meglegyen viselőiestfllet a római katholikus iskola költségeit menhelyük. Éhez termésseteeen nem kell egyéb oein vette fel. így azután nemcsak a fá felmin t pénz ; ezen szüksége, kelléket pedig ugy] vágása maradt et egy ideig, de a tanítók sem szerzik be, hogy idöröl időre meghívón zártkörű kapuk Űzetem. Az elkövetett mulasztás vádja bálok«< rendesnek, a hol mindenkor megjeieu- j tfíük szenul csak a hllkőzaégst aa iikolasaétet nsk ások, a kik a szakácsnők és szobaleányokTterhelheti csupán, melyeknek a tanító urak is irsnt érdeklődve, ezek érdekeit is elO- ozdiuni tsgjai. Azt írja a közlemény, hogy a mint lát-óhajtják. A második bált ezen fsrsangban folyó »<»\'. * perlaki tárásban az igaa.ág szobrán más aaely- oly fenyertn sikerű t, ruha vau, mim egyebütt. Erre at a vállasom,
hogy a rendező>ég nevében Magyar Anna, Muj-zer Sudi lőreodezönek S\'ép virá csokrot adott at A cseléd otthon javára már szép összeget táncoltak össze az érdekellek. A pénz hivatalos keselés alati ab. Vasárnap a cseléd otthon bi. zottssga a to/ábbi teendők megállapitass tó* gett értekezletet tart, Deák Péter főkapitány tinóklésével.
— A uk ■ la vIlAgkatalaaa — bélyegekbem. V. Károly, kinek hatalma két világrészre terjedi ki egykoroe, tette est a híres ki •^-l jelentest:
évben | _ Az én birodalmamban sohasem nyugszik
hogy én éppen a Murs-Viden felállítandó magyar tannyelvű óvoda felszereléséhez ajánlottam tel Mnra-Vid községének 100 koronát a -sajátomból csak azért, hogy Mura-Vid horvát ajkú lakosságának megmagyarositáaát, aa óvoda felállítása val előbbre vigyem. Tisztelettel Kovács .Rezső főszolgabíró.
— Traeksma-srvsa A m. kir belügyminiszter Palugyai Sándor orvos-tudort 200 K. havi tizetéa mellett a perlaki járás trachoaás betegeinek gyógyítására kirendelte.
— Cad vissza I Hany zalamegyei köaág
- ----»------<---— --------1 — tu mvwuiiwiiiiaii duubsoui bjukmi* i róm. kai. felekezetű tanítója, Vig József csü-
46212 kor. 99 L twsU nyereményt ért el. A je a Dap. tőrtükön délután ismétlő iskolát tartod. Aa
*alt évi áthosatial összesen 46700 k. 89 fillér | _ As én birodalmamban hatvanöt országnak J egyik 16 évee paraazUuhsncs folyton cibálta aa áUt a részvényesek rendelkezésére, melyet aj tartománynak kell uj bélyegei csináltatnom, — előtte Oiö társának haját. A tanító rásaolt, de a megtartott közgyűlés a kö- mondhatja most Vll. Edvárd angol király, inert I figyelmeztetés nem használt a suhanc tovább öt világrészre terjed ki az 0 hatalma. ráncigálta társának baját. Erre a tanító oda-
k 93 ilyen nagyhatalom még nem volt a tóid lépett a tenyerével lején megütötte. A subaocz a ^kerekségén, A térképeken róssaazinnel szokták ekkor fölugrott, lOlkapta aa eiöUe tekvő palatáb-I jelezni az angol uralmat. Nézzük meg akár lát és u tani\'ót vele me Ibevágta. A tanító le Európa, akár Azsfa, Afrika, Amerika, Ausztrália akarta a gyereket fegyverezni, eközben még msppajat, mindenütt rózsaszínű színfoltok jelzik 1 néhány ü eet kapott Egy másik szintén 14—16 sz angoí viíaguraiom terjeszkedéséi. A bélyeg, évee tanuló eközben elkiáltotta magát: „Uyerekak, gyűjtök albuma, mely idővel valóságos kuttur.\'oe hagyjuk a társunkat, benn volt aa tyságban, törteneti forrás lesz, tele van az elhalt angol bogy a gyereket nem szabad megverni.* — S királynő profitban ktszült fiatalkori arcképével, ezután kirohant az udvarra, kitört egy karót és Hatvanöt ország, gyarmat bélyegén van rajta i ezzel be az lakolaba, a tanítója ront, fölemeli a Viktória görögös feje éa ka még tekintetbe vesz- karót, bogy veie tanítóját fejbe sújtsa. 8<eren-stük, bogy egy-egy országnak, gyarmatnak hány j cséré, el tudta kapni a gyerek kezét s Így a különböző szíoű, alakú bélyege van, mérsékel.! veszedelmes ütést elhárította. A nagy csetepa-
lebruár hó 10-éa vetkezőieg határozott felosztani: igasga óeági jntslékra.....6796
11462 TI5R 300 . 300 9 kor.
xm
a lartalékalspra .......
ayugdlj\'sTspr* ~ . \'. . . . gasdasági és közb. célokra . . , a felügyelő biz. dijizására , . . outaUt 2300 drb. részvény után a 22500 kor, ajövö évre átvezetted 3246.00.
A nagykanizsai Bankcqyuúltt RUztény Tár. tatág február hó 9-én tartott krtzgyüléseoek ha-táiozau szerint29786 K. 06 F. tiszta nyereségből 24000 korona 6}-o« osztalék kiiiteUsére fo dittttik, mig 673666 maradvány képen uj számlára elfii\'stik. Az eezerint részvényenkint járó 18 komsa a 87-1900 szám szelvény ellen aa íwé\'et péozuránál felvehető.
— Pnta 4a távlré tlastek maist-■ága. A nagykanizsai városi éa pályaadvari p sts és távírda tisztiksrs áital folyó hó 9-én a Polgári-Egylet nagytermében rendezett ess Iá > dias jsiletO táoeestély oly kedélyes hangulalbsn lolyt le, begy btzoeyéra senki sem sajnálta volna a belépti-dijat, ha íljent szedtek volna. A ga-vsl\'ér rendezőéit azonban a családias jelleget a belépésre is kíteijeszletle, amennyiben ugy misPnündig, most is wem előtt tartottá, bogy nagyon is idegen-zerű lenne meghívott vendégektől belépti dijat szedni; jó családban ilyen sem fordulhat elő. Szívesen lépett ilyen körülmények köet mindenki a bálterembe, de nem szívesen hagyta azt el és így megtörtént, hogy a harmadik négyest csak aégy párral táncolták kevesebben, mint az elaő négyest, melynél 40 pár lépett acíóba. — A mulatságon a hölgyek vettek részt: Atszonyok dr.
számítással eser háromszázra lehet tenni azoknak a bélyegeknek a számá\', melyekre sz an gol trónváltozás miatt Viktória srcképe helyett VII. Edvárd képmása kerü. A bélyeges egyaze-rüsitéss nem igen lebeiséges, mert a gyarmatuknak tekintélyes hasznak van abból, bogy változatos béljegforaiáikal a levélbélyegg/üjtok Összevásároljak. A belyega bumnkban tehát nagy változást fog okozni as uj angol király trónra* lépese. As angol kormánynak pedig tekintélyes összegre lesz srűksége, bogy a nagy változást megtegye.
— Bkmsl lelet. Leseoce-Tomsjon ásás közben munkások antik sírhelyekre bakkantak. Virtus Vince uradalmi tiszttartó a leletről értesítette Darnay Kálmánt Sümegen, ki nyomban meg is jeleni a színhelyén és k0n»tat*lta, bogy egy római temetővel van dolgunk, mély időszámításunk első századából vjfló. Érdekesek a sírokban következő I talált tárgyak, de főleg az üvegedények A leaen-Bereczky cetomaji római sírok nagyjában véve csak s«efé-
téra beszaladt a tanító felesége ás segített a lut lefeg)veresat, akitől aligha sajnált a manka közben néhány nyaklevest. — Az inzultált tanító az esetül följelentette az egyháai tanfe 0-gyelőoek, valamint a sümegi jaráabiróságnak is.
— A kálaástsa .séléié Sok saőlőe-gazda bizonyára irigykedve néz hatir Béla sst-békállai kovácsmestrrrs, kinek as udvarán van egy szőlőtő, a melyen a múlt esztendőben a szűreiig megtermett*- nem számítva aa fdőáöabea leszakított fürtöket — 8828 fürt, a miből 106 L mustot sajtoltak A szőlőtő már 14 évsa.
Kötőgép
grjráur BÉCS. 1 VI. feartebilfentr. 46.
M. Wedermann
IIOD1LI1
Victörné, dr. Bartha Gyulázé, Deák Pélerné, nyes leleteket tartalmaznak, csak az egyik sírban
Ederer Náadorné, Hesz .Jenőné IZákántí Hajek találtak két nagy vas kést As ásatásokat (oly- nilí „ " u .
József né, Homka Lsjosné, Haekstidi Goesárdaé, falják. As eddig talált ta/jyakai Viriea\'Vincze - ftOMEU TEMPLOMA. Verona mellett, a Horváth Adámné (Kaposvár), Janda Károlyné, Darnay Káimáo sümegi muzeumának ajándé- Policélla-fölgyben, van egy hateimM aagj Köröakényi Istvánné, Kubar Fereaczn* Kohnt közte. ^ templom e mellette egy zártá. Árkádért, W-
Gyuláné, Ma<bea Károlyné, Márkus Sándorné, - .Ékeaem mesa tudnak tMlUmlI\' pilléreit a pusztulás költészetével vonta M (MeloáriJ Osseaaly Antal né, Poredos Antalné. Mura-Vid zalamegyei község ískolsjaban ssü-jidő, márványotóopmn U* meghalt aaá«é Pöínczer Gáboraé, Poagráea Adolfné, RJÉpo^ltetel a tanláe. Ennek pedig as az oka, hogy a lele pihen. A nvreszl-folyosószaba
aa labei-lalát tarago\'.t
Nagy*Kanizsa, csütörtök
Zalft 13. gzim (0. lap)
gömbölyű éa szögletes kőpillérek választják cl Jetkeny kin ablakokká. A boltívek jepedásei, költ tanyát vert a hosszuszálu zöld noha. A telő\' bort\'ó axét-állá kapás c*erepek közt kizöl-<jnit * 10. S as elhagyatott isent helyről odalátni a völgyhajlaton át a szerelem városira, Verona kisaiM) a hol Júlia élt, arra a másik szent beiyr*i a hol a legnagyobb aaeielem pihegett, 4 legnagyobb szerelem, meynak halhatatlan emléket állított a legnagyobb kö tő. A bará\\ a ki a Itoltőnál terepei, talán itt élt e völgyben 1 ioeg*inetfordult itt a piliaes szerzeteaek közt. j köst a tálak közt, a hol ma a szól az ur,! aokáig Írogattak lurosa fractura-bei tikkel Ment| krónikákat a barátok, vének, fiatalok éa másol- j gaiták a klasszikus költőkéi. A vaakornná* longobárd királyok épittetiek aklastromot, farag I tattáx pilléreit, melyeken a gyönygysorok es csigivonalak közt o*t a Vegválíáa jele, a kereszt. A folyosókon a longobárd harcosok és szüzek szellemei tubognak tavaszi éjszakákon, orasáiM rou ó longobárd királyok erejét pe.dáxza a kő. Es messziről, a város felől virágzó fák illatát hozza idi a szél, a Júlia karjebol, a nsgy erkély alól i?s suttogja a szere em saivrontö hata mát. 1 Eitaek a klastrom .ak képe ott van a Nagy Ktyrn Világtörténet most mey jelent 86—86 füzeiének képei köst. E tüzekk a nagy vállal koiáalV. kötetéből valók a a kelet-római bifo-J dauun -törtenetét .mondják el - — - alapoaan es érdek seo. A nagy vállalat 12 kötetből log állni, g 97PrlfPfl/tő]ft_ Marcali fínrik, egyetemi tani r. | Á vállalat munkatársai k<»iőlf legjobb történet* irómk neveivei találkozunk; a IV. kötet d>. Berova/ky Samu, az akadémiai és a történeti tar ulal tagja éa Qo|dziher Ignác, az európai
1901. február b&^tf io
Haláloziaok s
Oj-uHoa Irm, 10 napot / ráaggöret.
auager -Margit, 7 bóaapot. torokgyik
Laoakovlta Lajos, 18 Maapoa: lidSbb.
8a.fr UulÓBé- Daai Teréa, földmtvoa, 64 évoa.- m
kori végkiaMrlIéa. Sneff Jailaana, 16 hónapot; kanyaró
■"L^"4- aV,M) Kranoaé - Caébor Anna, magáaió,
77 évaa; tagkor! végkiaertléa. MaMoyik Gábor, kováén segéd, 85 évta; vtakór. Vajda Katalin, 17 napos. göreaOk. Iwács Igaácsi, - Ádám Krzaébat, kalapot aejo; 74
Avat; vériua. ^
Mandlo* Tsrétit, 8 hónapot: rág*örcs. Maatagef Jóasef, tntgáQtó; 76 évet.- baleset vérmérteaée áltat . * ^
Samódloa Anna tiaaló, 11 éven.- tgykártytlob. Horváth Jótstf Uja, fötdmives 28 évet; IttdflgflmÖkór. titoleaer albert magánzó, 86 ivet. aggkor! végkimarö-
Riteoa .Sándorná — Snblca Oiaalla, kaJapkémitö oaja, 21
évea: gyermekágyi láz. Pekaa Aiital a*öcs, 79 évea: agg kori végkitnerBlét. tav. Némath Györgjná — Pór Teréz, 08 évaa: gdreaös légrakedés.
Házasságot kötöttek;/
Dióuy Béla, kereskedő — Poosek Viktóriával. Sotdán György, foldnivea — Szabó Juliánná?*!, áaalat Dániel, fogháaör — Máté Lujzával l\'ingioaer Janot ifjn, clpéea - Daniján Máriával, Leránt Antal Ifja, nupazáuio* — Németh Rozáliával. Nagy Jóssal ilju, fiildmivoe — \\a|da Annával. Lasky.Géaa, p. ée táv. tiaet (Kapmrar) — Uermaan MA* 1 rtávat.
Utónál raranc, tü\\áia\\rtM Varga^A
Polaigynricz György (ja, (ól tini vas - LaakovlosKraaébettol Beueae Iaiván, eörgyárl munkás — Kovács Jaliáaaáva Haláea Jénot iQu. aömövee — Molnár Veronával. Ciondor György, föld mi vet — Varga Auná val. N
/^xxxxxxxxB^xxxxXXQ 5 Aranyér!
a Hemerhódia
A^ki ebben szenved, kérje bizalommal az ellen való szeremet. A legnagyobb fájdalmakat aionuelmegnaüntati, a caomókát, legyenek azok künn, vagy elrejtve 2-8 napi alkalmasat után eltünteti. A gyomor éa bélmüködés, az ülés éa á járás k ilogáalalaaok les/nek és rendkívül megkönnyebülien és boldognak érZeadi magát as elöbbeni pátién^:
Az egész viiágoo nem létezik ezen kívül egy ilyen jo, ártalmatlan é« dis« eret azer. Csalódáe benne\'ki van zárva.
Nem bevenni való orvos-ág, sem nem valami masina. Ara 3 kor. utervéttel vagy a péns előre beküldése esetén discret bérmentve küldetik.
C<tm :
VOm A. g)é|;tiorétz Iratáé.
vocxxxflxxxxxxxxxxxy
hirü orjeastalista írták. Egy kötet (40 ív) ára diazkö\'ésben^8 irt. A rTuhka tűsetekben is nie4*leo. Min<ten heten eay fttzet; ára 60 fillér. Kapható rá sletfiz\',,esre* is Révai Testvérek íro-da. \'ii, Intézet BéazvénytarHaaágnal [Budapea*, VIII., Üllői út 18.].
Hyiltt
február l--8-ig.
Születések:
Paar János BMadooyvesatÖ : Sándor. Polgár Jánue, caiamadia : Jaana. t 0 Elbaeh Jozotioa, takarítónő: Mária. Farkaa Jom^í, földmlvae: Jóaaaf. Marina Jfa^a£, fóldmlveir r Katalin. Finmberi Látsló, napszámos : Anna. Mihalaca István, fóidmives : István. Ssöka Sándor, caikó*: lstráa. Varga Ferenc, föld míves : Mária: FUiaor Mér, kereskedelmi niozó: Roziiia. Weia la\'dör föplnoér Otga. — .SoBofTTari Jóataf ntpszááioa ; Jóaeet Heg« Jáasa(, Létei: István. Jralai Mária, báa?*»-tö . Mária. Ofbá\'i Lajoa, aaatalos: Jnliáhna. R.aiu laraal, karaaktdö: Krstélwt Káriovita JOaeaf. v. tanausoa: Katalin Hanbó Aadráa, aMusárua: Sarolta. H^tar MLalmáo. raizmadla: Láaaid Uersaii* Mária, káav«a*tö.\' Jtesef. Oolab Roaália, aaakácsoö Térés. Mneaar György, (oldmíves Jómmf. Kiehaer Vilmos, cipéaa / Árpád. Hegadts Ferenc, lö Idái vas Mária.
ey.
Köszönetnyilvánítás.
Mai napon a tő báróiba visazat^rvóa van szerencsém mtndaz\'*u tisztelt ügyM»ko4.t éa ismerőseimnek, kiktől idő szűke toly an személyesén búcsúzni módomban ueui volt, ezen uton hálás köszönete mondani, azon jóindulatú támogatá-aért, melyl>en eng^m nemcsak a h**lybenl Keresk. és Ipsrbanknál, mim annak ideiglenes vezetője kifejtett teve^enységemben, banem társadalmi téren n részesíteni szívesek vo.tak.
Nagy-Kanizsa, 1901. február hó 14.
T..iztelettel
Fiich8 Arthur
£n Csillag Anna
52—1
a pÁifi magyar líreikedslBl bak folisztviselflja.
Kiichhzo
m m int >*■ Nnnir ! i holmi biztosító iárip-tát wzirUgynlktlgéHek 1 ür^ Nigy Kanizsáról — I Pécsre r-z-tm at iaküelyeme1, mindazoknak, ai ki x b /i iiinu fs barátaa»iuk\'íal jao )éke/ni I szívesek voltak, és a ki ol s^etné yoa bucnut Q«\'in vében^m, nőm inasam nevebdn ezúton I m Mi-luk Isten-Hozzád .ot! kérvet irtnauak meg 1 szívca v m enüKiien.
MIS Arnold
a Ne<aseti batesot biatodtó tártaság vaaérdgytökaégéaak titkára. %
> ■<< o»Hw*r boa»sa, criá^ Lordey-haJajnmal, ■ mely aa iltalan • italait pninádá 14 ha\\i hasjnálaia «laa nöM tM annfiro. lat i j. nliiffr<>l\' nrvoook U tcMOl való sj?m*k i»m«irtői\' at a hajtihai •\'\'«n »» FaJn^v^weMnmQfWnriíaiaBn awnOTtaa t w mm i rovi.i hürjcnalat után u*j a baj. miat a aaltAB tanaanaalaa k 1 o|ii <> u.inoti |m, laattvla aundkattlt a Imi! teataam a lati ewfett baria
| így tegely ara I frt, 2 frt, 3 frt. 5 frt
SzéUelkVtdéa aipoekiat az öaareg eMittet Mtüééto eseten vagy poata-uláevéttel a világ matton iraa>afea a flyarbol a hova a aMfrtatfolétek latéitaMk
CSILLAG ANNA
BÉCS. I., SEILERGASSE 5

Rendkívüli közgyűlés.
Az a oltárcú keresztíny fogyasztási szövetkezet toly A évi február hó 24-én <1, u 2 drakor a róm kath. iskola termőben tartandó
rendkívüli közgyűlést
hirdet, melyre n t. cz. részvényesek, a feni jelzet! időfe meghívatnak.
Tárgy :
1. Az igazgatóság jelentéae Tóth József igazgatósági tag elhunytát il előleg
2. Tói b Jó/sef elhunytával megüresedett igaigatósági tagsági ál-valaaatáa által betöltéee.
Oltárcz 1901 február hó 13-án. 64—1
« Aj igazgatóság.
w
H5O í
nac
Czuba-Durozier s Ci
FBANCZIA COGNACGYÁR, P10M0IKUL
Slatistti taptatt.
RUOA is BLoemm
(Hirdetések
ttlvéteiaok
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.
Anyakönyvi hírek.
Nagy-Kániísa, csütörtök X X"
Zala 18. szám (6. lap.)
-X\'
1901 február bó 14-én
X.
mfl
í **
Ertcsitós.
/
Van szorencaém a nagy tekintetű köxflniéget tisztelőitől értesíteni,h jgy «
f m r ■ m ii k I Idényre • legújabb divat >• serint Maiak ruhiikat, u légilnoniabb aelaOafglfll a logolesóbbig figyelmes éa felette jnUoyoa ki aíolgáirtH -mellott kasaitok. , ,
£i a kólómmal bátorkodom a tekintete* n kir. ftllatarvoa urak lig\' elmét felhívni egyenruha kénsltmé-n/elasr*, melyekot a legpontosabban, alfiiráa xzorint logjutányoaabban, kiiünő irinóiégben ós-Ízléses kiritelben szolgálok ki Vidéki megrendelőnek kelifi figyelőmmel eokViBltetaek.
A n. erd. toaOnaég beeaos támogatásét éa szivea megrendelését kéri mily tisztelettel:
MAKK SKéa férfiszttt
E1.KI féle kas,
Afyy választék kitűnt minSsigü, divatot belföldi, angol it franctia krimikben
:x

mi- fi u
;k

Ax egyesület pokrAczgynrák maradőkraktérá nak tél Arou való eladására nyertem megbi (isi. Aaért ajtolok 31-10
lópokróezokat
Ezönl vastag elpwxtiLí&lat\' _ lan takarók kitűnő vninö-
sépék, mel; ek gyapjasak; ét punák -zinéa szégálylyel, ágytakaróknak ia használhatók é» a metMf rendkívül elcadk. Srtrki; gyapjjtr téli \'ópokriezok. A. minőség, 10iXl3° náv, 4 K., B. minflaég 6 K. C minőség 200X 160 nagvaág dublé gy»pju urasAgi él íi&ker takard, 160X200 sagyaág, legfinomabb mi 6-ség, darabonkint T.60 K. Pontoa azétkfildéa atáovétellel. Meg nem ielelfiért a pénz kivá. natrá isazaadatlk. Cim : Abtb. Ii. W. RUNDBA KIM, Wien, IX. Berggaaae 3.
•IA én oIcnó érák,
1 évi jóUiláaaal privát míkuk
Konrád János
* óragydra arany, ezüst «e ékszer áru azál Utó-háza H r U i, (Ouhoraaif). J6 nlokil nmontolróra
___fck-Jfflj,
VilMl eiüit ramoatolir-éra frt 6\'éO Valódi eaíet lánc trt 110 Nick.l ébrMiU óra fit 196 Caóftn a ta. la kir. birodalmi címerrel vaa kUtatatve, Bimtalao erenjr, utat kiillittai iram vtl mint ei-rnyl alinBtrü-lavél Taa birtokomb n Nagy képes árlegyztk Ingyen a bérmentve 160— 0
Hirdetések
felvétetned
e lap kiadóhivatalában.
■rlagl J«aaef deelar .valódi angol
bc\'rvédöpomade és kas szapal
nem tartalma* kártékony vagy tiltott anyago\', a legjobb kendős minden-Before . f* ® tiMtáti -
tanság ellen.-
Egy tégely pomdé egy borax\'szappannal
MT 3 korona 30 flllSr
aa összeg előleges beküldése mellet). Chlcf Offlos 48., Brtxton-Road, London S.W. Ax ntalv&nyok cimzendfik :
Tlierrj A. oófiyszerési bahsam gyára
Pregrada (laklla mellett) M7— Nagybani vevfiknek te\'emea engedmény.

Bi mmmm m X! K \\
MEGHIYO
A LETENYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
az 1901. évi február 2-án megtartott évi rendes közgyűlés határozata folytán, az alább körűiirt két indítvány érdemleges elintézése céljából, az alapszabályok 43. §-ának 2-ik §
bekezdésében foglalt rendelkezéséhez képest
" 1801. évi mírciui hó 3-ia délelőtt 10 örakor LST1NYÉN, u intfot hiljiiégébtn
ujabb közgyűlést
tart, melyre a t. részvényeseket ezennel meghivja
▲a igazgatóság
NAPIREND :
w
1. Az alapszabályok 54. §-ának oly értelmű módosítása iránt bejelentett indítvány tárgyalása, hogy az 31 igazgatósági elnök működéséért évi 600 korona tiszteletdíjban ne részesüljön, az alapszabályok 70 §-a szerint az igazgatóságot a tiszta jövedelemből megillető 14. § nyi jutalékból azonban őt is rész illesse.
2. Az alapszabalyok 44 §-ának oly értelmű módosítása iránt beadott indítvány tárgyalása, hpgy a rész-. vényes részvényének elömutatása nélkül is szavazhasson a közgyűléseken.
3- A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kiküldése.
Huszonnyolcadik évfolyam 14. szám.
HirkMItiMf
„raakadiatbaa
, j—từ[ IfMiul lakai UH>-tiat i 1. M éra kíat
U, intiaasdS 1 lap «a«tlemi rinért milkaaó aUadaa kSalaata;.
KladeklrtUl rümWérU* ■■ fUektl Fttöp kíuj» karakaéésa.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAQY-KftNiZSAfi hetenkint kétuer: vasárnap s csütörtökön.
zLóru&n iui
V<> tm . . . . ti koroaa
ríu-r. t konu Ntijtdim......S kanna
KyUlUr- palimra 10 fllltr
\' BMAaatéssk, rabodat a \' li lul roaatkaaék FlaU yiup Mojnrkar
MnasatsMta Uvalak aaak baj I kan Ml lk|aItalaik «t.
MtnM (Ulér
Nagykanizsa, 1901.
fatalh aiarkaaiti: Ssal*/ Siuadar
Siarfcesztltársi Bérén L^aa.
Vasárnap, február 17.
Ailittinyfatés.
Az^alNFaWBfflHüleg már miodenki tisztában van, hogy gazdasági egyensúlyunk további fentartása alig lesz biztosítható, ba külkereskedelmünk keretében ezentúl is \'csak gabonafélékre fektetjük a snlyt.
Hit tevők legyünk tehát ?
Ezen önkéntelenül felvetődő kérdésre csak az lehet a vájasz, hogy termeljünk olyasf, a minek métermázsája nem öt vagy hat forintot, mint a buza, vagy gabonaféltté általiban, hanem tízszer, . busz-szőr annyit ér és mint jfyéh, árában értékesítve, a termelés éa kereskedelem költségeit is haszonnal megtéríteni képes. A kas, annak minden alakjában, a vaj, sajt, tojás stb., a fenti követelményeket teljesen kielégíteni képesek és ezek értékesítése mindenkorra és bármely viszonyok közt biztosithalónak látszik.
Nagy és telhetetlen gyomra van a világnak, melyet, dacára ennek, mégis csak
ezentúl is a kenyeret, midőn az ahhoz \'zükaéges többi és drága ,eikknek házhoz való szállításából annyit biztosíthatunk magunknak, mint a mennyi jólesik!
Ha ugyanis platténfésítósünk a jövőben azt lógja eredményezi)), hogy azon állatjaink\'és állati termékeink, melyek illő árban az ország határán kívül értékesítendők, minden követel ménynekés jogos igénynek megfelelnek, vagyis elsőrendű minőségűek lesznek ■ a külföldi piacokat megszerezni és az értékesítést biztosítani nem lesz nehéz feladat Ha képesek leszünk sokat, de igen sokat, egylorma kitűnő minőségben és illő árban előállítani, ne fájjon a fejünk a vámtárgyalásoktol és következményeiktől.
Számtalan példa igazolja, hogy valóban kifogástalan minőségű élelmicikkek értékesítését sem magas vámtételekkel, sem egyéb nehézségekkel megakasztani nem lehet.
Ha különösen pirostarka, nyugati
meg kell (ölteni. A kenyeret azonban már fajta, fiatal., hízott ökreink minősége nem kevesli és jobb dolgok utiu áhítozik. volna oly rendkívüli, elkép :elhel<5-e> hogy Készséggel hajlandó ínyencségét illő ma ia még mi látnók el München, Drezda árban meg is "fizetni, __ ___| "tb. piacát kitűnő marhahússal?
Se sajnáljuk tehát, hogy a fogyasztó világ „menü\'-jéhez nem szolgáltathaljuk
Ha alig hároméves vajtermelésünk szerencsés szervezése bíztositaná ezen kiviteli
cikkünknek az elsőrangú minőséget, vájjon lehetséges volna-e még azon esetre is, ha a jelenlegi tiz arany forintos vám nem oehezitené azt meg, vajunkat a berlini piacon illő árban értékesíteni?
Oroszország, Franciaország éa Belgium baromfitenyésztési produktumait a londoni piacon értélesiti, hol -különösén az angol gyarmatok közül még Kanada is nagy szerepet játszik óriási mennyiségű baromfi-szállítmányaival.
Ezen konkurrencia közt nem-e csupán |a rendkívüli .minőség biztosítja óriási ke-jresettségét a magyar pulykának, melyből i mindaddig, mig csak egy darab is beszé-| rezlíétő, az egyéb eredetű pulyka jóval ol-rcsóbb árban is alig talál vevóre.
Tudjuk, hogy évek óta mi mindent | követett el Németország, hogy Dánia állatijait és állati termékeit határaiból kizárja, j és ba az említett kis ország mult évi I külkereskedelmi forgalmáról öeszeállitott I adatokat tanulmányozzuk, beigasoltnak látjuk, bogy mégis csak a német piacon \'értékesül a dán szarvasmarha, melyet megfelelő minőségénél fogva Eszak-Német-Qrzságban mással nem is__pótolhatnának.
Senki sem lehet oly elfogult, hogy a kereskedelmi és vámszecződések szerencsés
Nem volt ez napló, inkább szakadozott följegyzés, rövid reflexiók, egy szenvedő lélek töprengései, vívódása és végre megbékü\'ése a halé] gondolatával.
Május 28.
Ma volt Vilma nevenapja. Náluk voliem én Berkeiden az odavaló njaág vasárnapi száma ía, bár tudtam, hogy nem sok vizet fogok zavarni. Ott voliak mindnyájan: tisztelői, udvarlói, kérdi....
Hogy tehettem volna szamot, a sok gazdag, előkelő fiatal ember között Hiszen |*zerény tl>
TARCA.
Modern okok.
— Iria : K eln Qyőz ö —
s következő újdonságot hozta
..Sieszáczioe öngyilkosság. Paludi Déees, vt< fosunkban általánosan kedvelt, müveit liatalem °<r lolyö bó 30-án ejjel aaiven lőtte magát
Jf\'elet nem hagyott hátra, igy öngyilkosaágának | láaom, vagyoai állapotom, igénytelen megjele csak aejteni lehet, a mint városunkban jnéaem, nem izámitbat\'ak . arra, hogy feltűnést *besgeiit, zilált anyagi viszonyaiban keresendő, keltsek, f der«K i/ju öngyilkossága általános részvéteti Nem ia veitek számba.

I___-Mm. teleié zavartan.
— Akkor hát ne bolygassuk. Isten önnel I
— Hova akar menni ?
— Hova ?......talán haza.
— Ne menjen, maradjon az én kedvemért. — . Ott maradtam.
SMptmbr Í9.
Hit tegyek f I Hova forduljak ? Kihez ? Ab,
bár ne fordultam volna senkihez. Bár Sfak......
Oh, lejem ég, agyam szédül éa egész tealem reszket a láatol. Sohvarz nem vár tovább
Pedig mennyit fizettem ceak azért is, bogy bsllgatolt.
Fizetésemet lölemésatelte a kamat, s moet a
Elég volt, ba Vilma foglalkozott velem. Egy tőke ia hátra van. JHonnan, miből ?
, a kávéházban ültem, midőn a lapból W"^ító *L ^ labb «n X- a^L &
»"ön.yü .aernémről értesüllim. Első dolgom*?1*? efeledteiteveem a nélkülözési, a hosszú, lab »» tőlem a cél.
f<* .zeretceéüen barátom hulláját felkeresni. Ifl^met és várakozási............ A kirándulások, a falust élvesetek, a sok
Mar otoiMAi. . .. \' . - . I Vegre egyedül leheltflnk.Uak egypárpercre, szórakozás, a melyekben, bogy öt láthassam,
kndta . hüzkórházba, ott mig a társaság „ Da y teremben mulatott; éa részt kellett veoaem, adóaaágokba kevertek
lak mee \' nbtu a ttol«4k outotr pedig a kert szegélyén jártam álmsdozva ellQ. önként j
meg.
Az egyik ezolgái kikérdezve, csak annyit tfc i íeW,ÍIU\' bogy kabátja zsebében egy j" \' \'alált, melyben pénz ugyan nem volt, egy könyvecske, teleírva apró belükkel. V\'jjoa mi lehet benne ?
sónk >em,u* gondjai, — mert öaase kellett ad> iául\' .®Mre,«»étIen bakiunk temetésére, as a t \'^egesség, — elvonta asnap figyelmemet c**k • temetés utáni este, a mikor Hilám | líri%m ""i\'00*\' uobámbs. olvas-
nődve
Akkc\'r lépeti hozzám.
— Hogyan ?. Hát megnnts a társaságot ? . Már nem emlékszem, mit leleltem —
csak annyit tudok, bogy ő megütközéssel hall* gatta szavaimat.
— Én nem ngy gondolkodom ön felől —szólt — éa számtalanszor eltűnődtem már, hogy, mi oka lehet az ön viselkedésének. Gyakran oly elfogódod, szótalan, máskor meg oly pajzán.
Hozzá léptem, megfogtam kezeit.
— Eltűnődött ? I S nem találta ki okát ?
lé-jó
jött a hitel. Hézés-mázos szóval pett be Scbwarz. A mit kívülünk ceak a Isten tudott, ö megtudta. Hogyan ? Kitől ?
Kiolvasta szemeinkből. (Kileete találkozásunkat a tó partján a szép nyári alkonyatkor. Odalapult a fttba, elrejtőzött a bokrok alján, odvas fák tövében.
^.Megtudott mindent......
És aatán kölcsönét kínálta.
-Áldott jó öreg, gondoltam — elfogadtam a kölcsönét
Nem gondoltam senkire, csak imádott V-mámra Vele lehettem s szerettem tovább._
/
Nagy-Kanizaa, vasárnap
és reánk nézve lehetőleg kedvezd megkö lésében ne láioá a legkívánatosabb meg\' oldását mindama kérdéseknek, melyek közgazdasági életünket fenyegető jelenlegi veszedelmek közepette, fejünk tőié tornyosulni igyekeznek De miután e tekintetben egyelőre cak várakozási álláspontot foglalhatunk el, jövő gazdasági életünk biztosításához gyakoriali módon és ered ménynyel csak akként járulhatunk, ha ma gát a termelésnek hzou részét, mely min den körülmény közt dominálni hivatva van, fejlesztjük és oly fokra emeljük, hogy a piacok áruinkat jó minőségüknél fogva azonnal megkedveljék és többé nélkülözni vagy pótolni képesek ne legyenek. , A mennyiben e szempontokból az állat\' tenyésztésre, illetve állatok és "állad termékek előállítására kell & fősúlyt helyeznünk örömmel és megnyugvással Nconsta tálható, hogy a íöldmiveléfli miniszter va lóban mindent megragad és e téren oly hasznos politikát követ, mely a felhasznált nagyon is szerény anyagi eszközök mellett már ma is valóban fényes eredményekkel dicsekedketik. Az általa ibaugurált és folytatott állattenyésztési politikának, illetve fáradhatatlan és céltudatos munkásságának köszönhető, hogy nem készületlen az ország a mezőgazdasági termelésnek az eddigieknél gazdaságosabb ezen módja terén s remélnünk lehet, hogy ezen az uton jobb jövő virrad reánk. Rajtunk ne múljék, hogy így legyen. Ha gazdáink követik a termelés iránya tekintetében az utmuta-
Zala 14. szám l*. lap.)
fást: as elért szép haston minden kolásnál meggyőzőbben fogja a kétkedőket serkenteni I
ma
indo-még
1071
1301- február bé 47-én 646 frt
Marsdv. 5506 \'ar. 806Ö Irk.
LMOU4-49 1043.1W—tTJi
Jelzálog Icölcsönőfz:
A nagy-kanizsai Takarékpénztár részvénytársaság köréből.
Igazgatósági jelentéi liuttll Kötgyüli\'*!,
Van szerencsénk a lefolyt 1900-ik évről miot Intézel link ötvenhatodik Uzletévéről tia<telettel be-számolni.
Az általán uralkodó rendkívül kedvezőtlen és l.e»zUH pénzügyi viszonyok dscira. a lefolyt érre miot Intézetünkre nagyon kedvezőre tekinthetünk vissza.
Ű/lüt forgalmunk "f lefolyt évben nem hogy nem apadl, sőt egyes üzletágakban, nevezetesen a leszámítolási és vfasrleazárallulási üzletágakban tetemeaon emelkedett.
.Betéteink állománya némileg gyarapodott. Mlg igy, egyrészt avélUnkezembeu támasztott hiteligényeket kielégítenünk xikorúit, másrészt betevőinknek ia mindenkor, felmondás nélkül ki< vánatukra azonnal rendelkezésükre boceáj\'ottuk aa intése\'Qnknét elhelyezve levő tökeiket.
A nagyobb (illeti tevékenység az üzletered-mény kedvező alakulását, iltelve gyarapodását idézte elő, ugy, hogy a már mult évi jelentsünk-ben ii jelzett, a beléiek uáni kamatlábnak egy fels/a za lékkai 4JJ-ra türteut fölemeléséből — mely kamatláb meg ma ia érvájybeo van— az intézetre háramlóit nagyobb megterheltette dacára, lefolyt évi eredmény n előző evit elérte.
A forgalom az egyes üzletágakban a kővetkező volt:
£fe \'étek:
Állomány 1899. dee. 31.
6869 ar. 8450 Betétek és tők. kamatok
717 my 1146 frk._
Összesen Ó576 *r. 9696 trk. Ő.Ö03,Í14—^
Állomány 1809 dac. 31. ->• 4213 ar. 86U0 frk.
2.786,286—04(11
1,144,828—16 íill 2J átnő—
L900. év foIytaban kiadóit oj kölcsönük
— 133,798 —92
összesen 4213 ar. ÜÖŐŐ frk. Sí.ÍM (J,079 -1900. évben viaszáfizetett kölcsönök
— - 192,489 - 28
Maradv. 4213 ar. 3600 frk. 2.726,639 -77
Törlesztése* jelzálog kőbcaőnők:
Állomány 1899. dee. üó-34. 1900. t Jyt. kiad uj kölcaönfl*
Összesen 1,16^028—18
1900. évben visszafizetett fcglcs. 33,892 81 Maradvány 1.131,135 -36
Váltók:
Állomáaf1t899, dec. 81. Le«zámitollatoii 1900. évben Ossfsen
Bevállaló t 1900 évben H_
Maradvány IlltyiOt-H*
JtiUHeg ; (értékpapírokra)
996,285—72 flll. 3.747,608-t3, Í743.793 85 . 8.M7iH> -27 .
Állomány 1899. dec. 31. Kiadatott I90U. évben
». aazeteo Viiazafizetie\'ett l\'JOO. évben Maradvány
29,606— 62,776-
frk. 4.014.604-70 fill 1.9*9,110- 27 .
Visszafizettetett 1900. évben
Dutmber 28.]
Nem írhatom le szenvedéseimet. Kél hónap
leesem anyjáét
Tndom, hogy Vilma önt szereti, önt tönkre, bogy as ö szivét a az övével
naST klöf _ »U iámét «tja» Schwarcz. - ^ vWrotiam Őuuaa KÍliuil. Qnnek a «*-Ifc nem nyájasan, mint azelőtt. BffwSén gő- rusbút távozni kell. bujdosnia kell mint a bonta-H0*"- ; latinak. Éheznie miot a ga. dalian ebnek. S
— Fizet az ur, vagy nem ? — támadott meg szenvednie mint enuekem ; ki lesz taazitva, durván. nyomornak kitéve,elválasztva kedveseiét, kit átkom
— Nem tudok. A aint pénikei iutok. Az ij. ér|<n.
lenért, várjon < bejéig. Kmiaeítotum......
„_ 7 . i, l ii i r. l ii— Tudom mi vér ram. Vilma sobaaem lehet
- Nem várok. Nem kell a pénze. De ballgas-I ^ _ ismerve, tudom, hogy meg-
osztaná kenyerét a bujdosóval. — De ezt nem akarom.
Ha nem leszek, ifjú szivének sebe majd beheged, az i4o meggyógyítja. Halálommal megvásárlom aa 0 békéjét. Nyugalmát és jövendő boldogságát, —
•oo mag. Ne ia önt akarom bántam, hanem azt, a kit Ön iseret.......
— Ki m mosdja e nevet I
— Jó, hát hallgatok ; nem emlitem a nevet. Hát fizet varj atm fizet 7
— Nem birok.
— Akkor hallgaasoo. Szegény legéoy voltam, moet gazdag vagyok. Ne láttassuk, hogy lettem azzá. Mikor már az voltam, megismerkedtem a Bajthay családdal. Az is elfogadta a pénzemet, mint maga. Ekkor (elléptem, hoyy adják nekem Vilmái, a mostani Kálozdyaét, az Ön Vilmája anyját.— Kidobtak... Éo másnap pereltem. Boant esküdtem. Irtóztató lehetett mert mosl is táplálom, ök azerenciésebbek voltak önnél, mert az árvarés előtt nagy örökséghez jutottak. Kiűzettek Ugy dobbták hozzám á pénzt, mint az ebnek s koncot.
Boassum iáaeja tápot nyert. S én folyton táplálom, kosain harminc év óta. —
S most ttőtt a botra órája.
82,384 61028 28,. >58
VisazleszáirUtolt váltók:
Állomány 18ÜU. dec hó 31. 312,970 ViaazleszamilolUtolt 19:)0. évii. 2.720,668
Beváltatolt 1900 évben Maradvány
64 1 3.039 . 82 . 2.á42,52t> 16 ,
607.012—66 .
Értékpapírok:
Állomány 1899. dec. 31. 1.003,920—
Szaporodás 1900. évben 96.072-76 ,
ösazea\'n l.MJi.VÖi 76 ,
Apadás 1900. évben _18 135 76 .
Maradvány
1.061,867 Pénztári forgalom. ■.
77,996—16 fill.
68 m
Dtdmbtr 30. Milyen nvár ez éj. Olyan mint életem. Rsg\' gelre nem laaaak többé. Olyan nyugodtság köt
tözőtt valómba, aunt még soha......
Ugye megbocsátás Vilmám......
Vajjoa lógsz-e értem jsönyet hallatni 7
Bocsáss meg......
Szerelmem nagyobb volt, miot bogy a bírta vol. na isivem...
Vigaastaljátok mag jó anyámat... Tőle nem érdemiem meg, hogy sirasson... Egy élen támasza voltam......
FéaatáÁ készlet -1898. dec 3t.
29 sr. 310 Irk. Bevételek 1900. évben
1441 ar. 860 frk. »1.497,>01 1470 ar. 1190 Itt. 11.575.197 78 , Kiadások 1900. érben
1428 ar. lliO frk. 11J69 ?86-Q6 , Pénztári állomány 1900. der. 31.
42 ar. 70 frt. 806,8051-71 , öaaaaa forgalom 60.661,704 - 61 ,
A lefolyt 1900. éfi Szleieredmáay
106 ar. 60 Irk. 113,340- 06 , nyaramén y álhotat 4 816—74 ,
Msareacn ar. 00 Mt. 1I7JBH—■ .
Ezen nyeremény feosztáaára Mi ve aa igazgatóság a következőket ajánlja:
Aa aúpazahályok 78. f-a érteim, a nyeremény vagyis 6 ar. 5 (rk. 6,667 -a tartalék alaphoz csatolandó.
Az Igazgatóság és felflgyalő-bizoHs. jutaléka 15} vagyis IMr. 5 frk. 17.001— Öasaeaoo 11 m Ut tra. Marsa IU ar. U trl"
A lazám. 84 sr. á 11 K. 40 • 60,k*-* »
ÓaaieMa 96.994
áll még a t. közgyűlés rendelkezésért.
H2.8U8—
"W
967—10
m
Van szerencaénk a nagyérdemű közönség beoaea tudomására íió?JW, miszerint a Krelsler Heaurlk féle
3L^ _ ///. J \'i a mai napon átvettük, és azt a mai kor igényeinek megfelelőieg fog-/CílmSÍL PJK&ZfLftl iuk toTttb vezetni. Fő Wrekvéaünk oda irányul, hogy H*faM|ÜB« fvvvuw/ vvii/vw^vv ii M kuzűlgiláa által nagyon tisztelt Tendégeink igényeinek tninden W
. kintetben megfeleljünk.
N. Kanizsán. 1901. febr. 16. « Kiváló tisztelettel KrtMw it firQnfeW. _ #=t __
Nigy-KtniiM, vasárnap
£bMI ottialékul rétivényaaklnt 140 kor. HP db. rtnnif «Ua HITOC-
Inllrlt^k. . •
A jtltule* 188 000 K..»| tevfl naéelkwési alapra 10.000 K.
yyealataék.
A külön tlóttrjaailtndö Itloaz-Uti ttrvtiel azerint vároai Jól. éa IVibannu oélokra 2,070 K.
léomtnyoztaaaék,
, (nn maradó 3,894 K 49 f.
ii 1901. 4*1 nyeremény 4a vesitoség t támlára TivUeaaók át
£ian fi\'loaitáal törve/,el sterial alapjalak 16,798 kor. 80 fillérrel gyarapodnAnak, mig a lyajdu-alap aa 1800, évben liiaiait ktgydlj le-vmáaa u\'tn aaját kamatai által 8973 kor. 19
Zila 14. azátp (i lap)
4901. február bó 17-én
(Uérral sznporodoti kor. 64 (lllwt lett.
Alapjaink Állománya o Rtszíény-lOko Tartalék-alap Kfilóa tartilek»alap Rtod Ikraéare álló alap Kjfttgdij alap
(mhmii Aa igazgatóság kéri a
lllElilliáUtk 17. ft-tuak maglolejö iiáwbinl »láa 80.000 koronában állani!]* mag; a !tn Bevonnak jtltn át at ösattt rámán yek egyharmadát | radó 3984 K. 43 Iliiért pedig nj atámlára elövi-meghaladó uámát hirják éa képvistllk, miért ia\'aatiytBt baterotsa. "f a )olon közgyüket határozat képtanok Jelenti ki Aa 1900.-ikl fizlat év Ogy él számvitelre vo-éa aionnel mognyi||p> I nntkoxiMag agy ai ígaigetótég valamint a felö-
Jolflii közgyűlés |tgyzökínyva vaitlátévtl I gyelfl bizottságnak la a lelmtntvéeyt egy hanga* Trlpammar Hyuin laiéittl igazgatót bina meg, í lag magadja.
annak bitelaallflaére a köagytlUs hotzéjáruláaávtl HL A tárgiaorozal 3-ik pontját a hivatalos dr* Rolhsoblld Samu éo dr. Frlid Ödön ráatvé«| lap kl|tlöléaé képe<vén, elnök nr elQierjeazféts nyao urakat kéri fel illetve Jelöli ki. I lolylán aa íatétet hivatala közlönyéül oyhól a
Ii Folojvnotailk aa igsigatótáinak a lefolyt helyben megjelenő »Zaia« eimfi hetilap jelölte-1600, évrfll néló tolaaléaa, valamint a lo\'ügyoífl I tik ki-
bnoltaágDik a léntámadátnl tgyidtjnltg kOaté-! IV. Követktavéo a tárgraofoaat 4-ik pontja tolt )eli>ntéael valamint a lallgytiő-Mioimágnak értalmában az alapaiabályok 27-ik |a ázerint a iára<ámadáa*al ogyidalBlag kOasétotl Jolontéaa, I aorrtndaa lavfl 8 ea 6vkŐzben behívott agy igaa-moly utóbbi Uonságot taaz arról, Hogy a* 1900. | gatósági tag, agy a 8 tagból álló felügyelő bl-évl Ugy *« aiámvllélt kollölog sllonOrjzték éajzotioác helyett ujak esetleg ugyanazoknak újbóli
A kOtön-nyugdlJ alap 8600 hogy a »*abál;»taiU n vezetett könyvtk alapján j megváiatztéta ; ós pedig 8 igazgatóéin tagnak készült «a a közgyttlés elé terjesztett mérleg, 8 évi, egy igazgatóaági éa a felügyelő bizottsági szerint: valamiül ay*rt«ég éa veizteiég számla a valódi- tagnak egy ovi időtartamra.
160,000 K. f. helyzetnek hiven megfe\'el. miért ia aa igazgató- Elek Lipót elnök a közgyüléa hozzá járulá-490,744 > 2(> > tág által javaalatba botolt Iriotttátl tervezőinek I aával • szavazatszedő hizot) ságba Adzéi Pál, 17&.0 0 ► — » tifogadá\'át hatéról la ajánlja; végül a lefolyt] Lcdfifozky Ernő, Sarlory Uszkár, Sommtr Ignác 148,000 > — » 1900. évi, ügy éa számvitelre voaatkoaóig ugy éa ünger Ullmano Elek róa;vényét arakat jelöli 96,420 » 10 » sa Igazgatóaég, valamin! ■ foMgytlö-bliottstgnas 1 kl éa egyszersmind Hmondatik miként egy évre l.W»,l7i) . M . la\' a f«lm<-nUényl megadni kéri. j megválaeatoltnak tekintik, ki a » igatgalóaagi
II. Elótarjenletik aa 1900. évi tármérleg a tag közöl a legkevesebb eiavau\'ot nyerendi. oytrtmény »s vtatiraég ttáala kipeeáhan, mely I Erisei n gyfilétt a válaaztáa tártaiinára lel-
08 f.
1, KQcgy&léai miként ia 1900. évi Ozltll nyartmény lelotitáaára vonni-karó f»nti javallatát tlíogadul aa ott alékot rísivínyonkini 100 koronában megallapüani éa a Mnlyt 1900. évi Ogy ét tzáiavllelrt vontlko-séttf 8gr naki valamint « ítítuftlü bszmtaág álbpat l-HUI), évrfil ttgjainalt is a folmontvónyt megadaí mél\'óalanék. óaaataen *TiíE"»r, "UTírT 117
At iynijotiiig, \' E>tn nyrremény (elotstátára nézve az Igát\' galótág a kóvetkciflktl aiáolja.
—---Je|jlft8uj! V. Az altpaz. 7H. H-a értelmébtn a njaremény
nrr*nl n lei\'lyt l°00. évi fliliteredmény
105 ar, 80 frk, llÖ.B-tO K étihez járul nyeremény
4jlttlLll TTTte
6S-a vagyis ő ar. 5 trk. F>lvé*t Nagr-KnniMán 1901, évi lebruar bó , |irtaléktlanh"Z catlolandó.
? .. r.... V___.1 OVI___il__•______1___A... 1 .
6,8tl7 K. — f.
7i-4n a Nagy-Kanizsai Takarékpénztár rétzvény-tárotaág utvgr hatodik évi ronde* kazgiülésében,
JUnittfk:
Az ttazgaióttg I5J vagylt 16ar Hatoaen maiad
91 ár.
Hl ar. átea. 84 ar. á 11-40 . fiOlk. á-M
OHüzosan a i> közgy&lta
Btk Lipót kir. aerttk. tanácoa, igazgatótági tlnök elnöklete alaU. Trípammtr Uyula Intézeti igazgató, mini jrgyiókOnyvverrö.
Aczél Pal 2 Tésxv., Olau Lajos 2, Blau Ka- j min képviteleiében 9 rétzv., Btiilbrim Uyótó l,j itl még Dznneberg Jakab 4-, Danoeberg Erneaztin képv. 2 Ebből oazialckul «szv., Dr. Dick József 1. Elek Lipót 19, Elek réményeukiái 100 korooa-900 Ernő képv. 10 réair., Ebtaspangar Leo 10 Elek darab részvócy mán Gm képv. lOrt\'ZV^Ettirgcr Henrik 2. Po\'tonji fiztltrt-ék, Alat\'ár képv. 10, id. Feaselhofer Józaél 10, írj.ia jelenleg l.WOtiO koronát tevő Ftaselhofer József képv. 8, dr. Kried Odőn 8, | rtndelkezéri alapra Soldhammrr Károly 2, gelsei ííu\'mann Láatló! htlytztevek. képv. 3, Po\'lak Lajos képv. 7, grlafi Galmann | A\'klIOn cltficrjeszfendő feloaz<
IWiftn á»f» fíntmapn S. H. képv. 4 részvény, i táti tervé/ct -aanint v. jóték. éa Bránbot Alfréd 4, firOnbnt Üeurik 7, Halpben I IfiabatiDU célokra Mór 3, dr. Haaser Jánoa 4, Haimler József 1 r., adományoataatak.
K&ncbner IgnA\'c 3, Blau Lázár képv. 16., RQracb-1 A lennmaradó - - j
lelögytlóbiaoU\'ág jatal^ka
6 Trk. 17.001 » — » rfHrt;——/
TürírT"
94.9Hu 967
_48
-W
rendelki létére.
82 00
90,000 K
10,000 > —
ifilO \'
3,924 > 42 f.
2 Verő Henriknó képv. 0, Lefiwy Ödön 2 lad fszky ífrn.i 2, FÍiber Ignác ffpv". 3, F
íltggewll,__
A atavaulazedő- hizotJaág befejezvén működésit a folytatúla. megnyitott közgyűlésnek • biaottaág nevében Unger Pilmaan Elek a követ-kszókat jelenti
Headatott flatzeten 404 tzavasat. Ebből ayertek: - . mint Igazgatósági tagok 3 évi időtartamra t. Schera Richárd Séf f Waeiot t Blaa Lejot Há | 3. Kosento.il Adolf 336 t. Plotner Ignác 333 » ! 5. Grflnhat Henrik 329 > ■ 6. id. Fmalbufir lótaef _ _JB28 ___
17. Rotenfrld József 824 • Is. Klrtchaer Ignác 276
; mint igazgatósáéi tag egy évi időtartaara - I. Weiser Józs\'e! 273 azevazaM
igazgatósági póttagok:
1. dr. Székeres József 162 acavazatot
18. FJek Géza 148 > 18. dr. Rothaehild Jakab 142 >
, mint felügyelő bizottsági tagok 1 évi időtar-í jamra t
fii Goldíammer Károly 338 asavazalot
2. dr. Scbwarz Adolf ■ 329
3. Hrimier Joztel 322 • I mint felfigyelő bizottsági póttag:
1. Strém Tlyadar 90 aaavasat
Mely eredmény taitonátnl véWII M á "fir~ jiebb felsoroltakat elnök m«gvátaastottakaak jelenti ki.
V. A tárgysorozat 5 ik pontját a netáni in-
n,tr Jakab 1, Vérfi Henrik képv. I , liüvy Adolf aa 1901. évi nyereség- veszteség tzám ára
Feóhetr1 *kOsgyfl\'lés n>egelégedáas«l vasai tadomáaulj\'i°dit,to?_.1 Józtelképv 3, PlotnerIgnér 3^ dr. Ploaazer Ittván1 a kedvező eredményt, •alanint as igazgMótág I l9" k 9-*n»k m^eWOea bt]eieatva
képv. 8, Pragar Béta 3, Wnfrtd Adolf 10.,\'4, t felügyelő bizoitignak Jeleolétét. aeai lett, a leien evók kősOtt pedig inditvány
Soaanletd Jó».ef 8., Rotenfeld Emil képv. 3.,; Felolv\'aottnak tekinti a aárm^rleget vsla- ^ kL\'M!ln ítlen"te,\'lt\' » Hafcti Eáraiy káyv. «,Kotttrf*l.1 llerit £ 6i , alti , nyu.uKn; ét rtaxietég azámJát. : í0\' kim«ntetinek éa a kózgyOléat bettftawliiek
Rotecberg Richárd i, Roatnberg Ricbirdnéképv.I Jóváhagyja a Tartalékalapnak u aUpsznbá- ,\' ...
1 rtazv^ dr. RottchiW Jakab 2, Pollák Oci>ia:4yok 78. Jt érte mében a nyeremény 6J-a va-l íelen KgT«ö«»oyv képv. 5 r., dr. ftothtcbild Samn 9. Ko\'hschild gyjg S ar. ő frank 5667 koronával történt java Zsigmond 2, Rapeck Gyula 1, dr. Scowarz Adolf d>l» azáaái.
4, Scherrz Ödön 3. Dam Hncóné képv. 5, grófi Elfogadja az igazgatóságnak a jótékony éa I Hugonnay Kálmán képv. 7., Norandiei Bálint k ! közhasznú adományok /elosztósára vonatkozó
2 ré»z»., dr. Rálz Kálmán képv. 8, Scherfz jsvsalatát u m. fiiebard 3, Sircm Vilmos 4, Sommer Sándor 17, j I. Kéreaztény bázi fzegéoytknek
irafalik
felvétetik 4a atá-
K m. f.
•Sonm.er H earietie képv. 4, Som mer Ignác 12, Strtory Oseár 6 részvény, Sartory Hermin kép-VMlmeben 2 réarvéoy, Stirliag Sándor 2 r. Mészáros Aottloé k. 10 r., dr. Tnboly Gyula 8 rétzy., Bet na ,Panla képv. 2., Tripammer Gyula 2, Uágtr Ullmann Elek 7, l/ngerOlmann Sándorj képv. 8, Ünger Ullmann Ödön képv. 6 rétzv.,1 Vígner Károly 6, Vidor Samn 4, Vidor Sarruné iéfir. 8, gtltei Gatmaad Vilmos képv. 2 réezvJ gebei Gufmann Aladár képv. 3 réttv., Weitx,
2. Irraelita házi szegényeksak
3. Kőzaégi irkoia nzegényaoran növendékeinek rnbáz-tára
4. Izrailíta iskola céljaira
6. Izraelita iskola szegénysorán j növendék einek ruhazalára
0. Kereskedelmi iskola segályezésére
7. Önkéntes tözojtó egyesületnek
8. Népkonyha javára
9. Szépítő egyesületnek
Tivadar 3, Roeenberg Paula képv. 3 r., Waiae110. Vóföa-Karéazt egyletrek Adoffné képv. 1, Klein lilét képv. 6 r., Weiser 11. Ingyenes népkönyvtár Javára
12, Betepegélyző egylet javára 18. Izraelita kórház javára
Jóataf 39 rtovéay.
Összesen 46 részvényes, kik 425 rfevényt képvitelaek.
Elek Lipót igazgatósági elnök meleg navak-baa üdvSzli a megjeíenieket ét örömének adj kifajrtétt, hogy t részvétetek o y asép számtan megjtfoó&tikkei n ittlétei Moli érdekiódétOkat
laootigair. KoeataUIjé, hogy a ré-zreoyetek ufegytaát koronában vagyis 800 darab.
14. Keresztény jótékony ntfégylstnek 16, Főgymoáttami muzeumra 16, Kúdednevelff egytefiletaek öftaeetB
At osztalékot i közgyülét részvényenkint
réítrvéay I
300 kor. 300 . I
180 280
120 200 100 140 80 60 60 60 , 140 60 <0 , 60 , mr1.
dr.
Tripa m macf \' V " hl It-
ifM9f*lÓ mtnJ jk». rf-\'tí
A jegyzőkönyv BothxkHd Samu j. k.
SUk Lipil a k. <MI
hiteléül :
dr. fritd Oddn a. k
Tollfuttáboa.
— Karcolatok fFlumt -SleiJIa) ntaiátomióL — (i\'olylítáa). A nápolyi paooramma ezen
részénél hota-szabb ideig idöailak, most pedig taégegyszer viassa\'érefc Nápo\'yba, Nápoly környékén még sok-sok rendkívül érdekes látni való vast miat a | kék-barlang Capri szigetén a katya-barlaóg CaataHaaare, Amaifi, Pesto e\'c. melyeket azonban rövid idei ott tartóskodástNt alkalmával, nem Iálháttem. Azonban mondjak mindezekről és a mneanaokról is, hogy
Nagy-Kanizsa, vaiámsp
• Prdig msge a eéroe érdekenége dinire I ssm esép, sót szabads\'mssott plesokféstek. Néhány kiroolátot már elébb it rajtoltam ily ér Islsobes i ne gondolják kérem, hogy t piszok mdelleeee dolog Nápolyban a ott talán a rSn> dér báeel beszélni is mer.
A mi a uyilolt utcai árnyékszék eket illeti, e fekintafbeo elmondhatatlan dolgokat cselékasensk Minden lépten nyomon látni asssonyoksl, amint teljesen fedetlen emlővel szoptatják kisdedeiket, fagy bogy egyik a másikat fésüli ss nteán s utálatot geijesstö módon keresgél a fejében ele. ele. Drasztikus dolgok, nemde ?
Amott a csodás psaorama bár Ali sl embert, itt a városban egy-egy szép épületet vagy sétányt Iái......többnyire csúnya környezetből kiemelkedni.
Például a Galleria Dmberto egy hatalmú ialéses épület és pssar díszítésekkel; csarno* kában négy ut keresztezi egymást külön-külön bejáratlak remek boltokkal, kirakatokkal; kávé-básskksl; a nápolyiak egyik kédve»oz sétsbelys ezen csarnok, mely űnnspnspon csak ugy ham-sseg a sok smbertöl 8 ha kimkgyünk sten épületből, bizonyára nem találunk mintaszerű lisslsságot. ,
Vagv pedig sássűk s Kivit. A város másik, távolabb e<ö (elét és a nápolyi psnorama egy
részét is látni innen. Gyönyörű lltvány ei......
ée aztán a Hiva maja ?......egy éden ; jobbról
gyönyört park olajfa- s egyébb déli* növények által határolt aétáoyokkal és s ssobrászat remekeivel. A parkban vasa világnak egyik legszebb eequariums, mt ritkább tengeri állatok sürgés forgását, életének
Zala 14. szám (4. lap.)
BIBIK.
— Ka kft letétel. Dr. Hériet Tóth Lajos a nagykanizsai klr. Iörvény*sékhsz kinevssett slügyéss f. bó lé én a kír. törvényszék telj tenáosQlésében letet\'e a hivatalon esküt és/kívs-Ml azonnal sl is foglalta.
— HlreadaKi Aa igaaságtlgyminlsztsr Gasparits László parit ki járásbíróság! aljegyzőt a perlaki jtrásblró<ág mellen alkalmazott Ügyészségi megblzolj állandó helyetteséfii rendelte ki.
— JVévasagjraroaltit*. Kutltr Pál és Astal nagykanizsai lakósok "Kováét ?a, Liptehilt Vilmos kesz\'bslyl lakós tLáuli-ra• változtattak Bevökeu.,
— llslálsiáa Hirtehftld Rezső nagyka-aissai tanítót mély gyász érte. Édes anyja f. bó 16-én, éleiének 60. évabea elhunyt Gslgórzon.
Alapítvány Rapoek Gyula nagykanizsai ügyvéd boldogalt neje, szül, Grünhut Beüti emlékére éa nevére kilezer korona alapítványt tett a nagykanizsai ür. jótékony ntkgyhlnél. Az alapító levél szerint az alapítványi tőke örök időkön át áz izr. jótékony nőegy
1901 február hó í7éo
I aél elvitt egy télikabátot. A próbálásra már nem évéo^idejs, legnagyobb bo«ssokodáaárs I csak későtib tspssz\'alis, bogy bit |a téMabáiet nem as 6 testére szabtak és hogy az kicsisége miatt részére használhatatlan. Hogy mégis valami hasznát vegve neki elviite a zálogházba és olt bat koronára fe-\'váltotta, azután fofyiaita útját Sáncz felé, a bol azonban s rendőrség el-csípte, A télikabát lopásnak mindamellett meg volt az az eredmésye, bogy Eíbeck /nmét fedél alá került, a hol sínéi szükség sem télikabátra, sem .pénzre,
— Baleset. Otroet Jitttx 34 éves caalsdoa sörgyári munkás nem vette éssre, bogy a felható gép megindult. Valószínű, hogy s végzeten pillanatban éppen beie iek>ntstt a gépen függő tartályba, melynek széle Geroes álkapcsál érnte>t* és a gép Geroosot alkspessoái fogva a levegőbe rántotta,.ktúnét átvágott nyakkal ejeteeeaélyeaen megsérülve suhant a földre.
— Uő»*ömetM/II vémlia*. A helybeli kaik. főgymnásiuort muzeum javára ajándékozott 40 korooáért a Nagykanizsai Takarlkpimlár Részvénytársaságnak bálás köszönetet mood Horváth Oytrgr igazgató.
— Ziur Az 1». Jáldkony NSyjyht ma vasárnap a Caaino dísztermében, zsűri; tart — Mint értesülünk — a vendégek ismét nagy szellemi, Illetve zenei
let tulajdonát képezi, az évi 80 korona ______
kamat pedig a következő oélokra for-1 éÍ7ezétben"fogiöak ^"rászesfilM ditandó :
1. Minden év junius hó 16-ik napján Rapoch Gyuláaé szül Grünhut Selin sírjára egy élő világokból készített koszom teendő le, mely oélra 10 kor. fordítandó. (
2. Az izr. jótékony nőegylet tőkéjé-ybe\'n "a"legkülőnféMbb* rtkáTJ ^^ szaporítására 22 korona fordi-
3. Ugyancsak minden évben junius minden részlétét tanulmányozhatjuk. Balfelöl s 1Mn kiosztandó hat szegény, aegélyre kőből negyedhenger bajlá.n ivekben épített | gzorult( lehetőleg özvegy nőnek ós pe-part dacol a tündéries kék színben léoylö ten- négy izr ég £ét vallásának gerröl, melynek felbőszült buUámaí megtörve I fejenkinfc 8 korona ö szerien 48 korona esnek vissza, bogy az előre hömpölygő hallá- A kéfc ker. gZ6génynek adandó 16 kor.
évről évre annak idején a Keresztény jótékony nőegyletnek adandó át.
Ha netán az alapítványt tevő leánva Zerkowito Lajosnó szül. Rapoch Lujza segélyre szorultakat javaslatba hozna, ugy ezek első sorban figyelembe veendők.
Az izr, jótékony nőegylet, melynek néhai Rapoch Gyuláné sok éven át buzgó választmányi és mindenkor áldozatkész alapító tagja volt, folyó hó 14 én tartott válasstm. ülésében kapta kézhez ezen alapítványt, melyet hálás —\' köszönettel elfogaddtt. Az igeo szépen
iLv E\'H i a szerkesztett alapító levél mély betTyo-
s többiek közé, hogy irgslmásságot esdjenek má8t tett a jelenvolt választmányi ta-
tsebb rahákba öltözöttektől; t Un gondoláiban go^ a kik ünnepélyes csendben ki- mllBll4,.lnk «,ké.,at..a a. a azt mond|ák nékik: mi is emberek vegyink].^k annak minién egyes szavát - S^U Béla b.dapLü miliők M, a kinek Isten képmásán teremtve mint ta, nékünk isi Az izr. jótékony nőegyletnél csak még űgybuagalma nacyut lendített s vasat megvalé-ép oly joguk van élai mint nektek s s mig Ti egy hasonló nagy alapítvány van, me- sitiéin. A bslaton-ttrsd-tapolcai asakaw féoy és pompa között.éliUk víligtoksi, műveit- lyet néhai Hirsch Mór bárónak köszön-!™\'™41" "i0\'40 »égrebs)tjáa még
. , « _ 1/JaaniÉs* Ám Km sa hanmmltmsaliml
ségről, élvezetekről beszéltek, úgynevezett po< het a nőegylet
IKikát, diplomáciát, kereskedelmet,\' ipart s tudja — Baleset a Jégen. W»Ut Lajosai umő
S jó ég még ml mindent s em csináltok ; addig IWt>" ui°"> papírkereskedő neje pinteken dél- _________________________________
s#küok még csak egy jó öltözetünk, betevő "l". ,.0l» ",r,0C*4ll",BI érdekében Ismét erélyes mozgalom laiatt mef,
. .. . «=>=v"|e,elt bogy ke«ét a csuklónál eltörte. U™. « »,í4«««a mtwi
falatank sincs és dlcséqük a Világ Bgyetem „„ , „ . • u** mindagy 70.000 frtayi.
«... . ,______ " ?\' .. — A vlsaaalért. Étinek Nándor zavodl bossijiraliat megszerezzék As engedélyes
Hegy Építőmesterét ha kegyesen egy dsrsbka i|letM,u ubbszörösen büntetett csavargó bamís Gossthony Mihály dr. ügyvéd a terveket mar 16-
u<levél baaználata miatt nyolez napig vendege kéletesen elkészítetté és rspiéli, bog) s vssatat
f, még ss év folyamán meglehet valósítani. A —A Msrssksdelml és Ipsrkaak szabad levegőre érve JEibeck nagyon érezte a résavénytársoist Nagy-Kanlaaáa február bó 14-•éli kabát hiányát, de csakhamar szert tett egy tartotta közgyűlését. A pénzintézet kartaiaoadlk ilyenre is. Látogatást lett Gstettaer Dávid a üzletévében 2Stél kot. 36 fiU. nytrttigtl ért el, Kaiser-féls levő lakásának előszobájába és oo- mely következőleg osstitlk Isi:
Irta: Bt. Kies bti — Me^elent éa kapható
Fischel Fülöp könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
Díszes borítékba fűzve ára 1 korona
■okkal összecsapva kettőzött erővel verjenek fel 8—7 méternyi magasságra, befecskendezve a töltésen kérésziül a sétányt. Nem legelteihct-Bk eléggé szemeinket.
Ha pihentetni akarván őket, visszafordulunk a városba, akkor álomnak tetszik az, s mit láttunk....
Dűlőiéiben lévő házak, piszkos utcák halom-számra ksrülnek szemeink elé ; lépten nyomon ■iodeo elképzelhető eztmen szinte a tolakodással határos módon ajánlják fel szolgilatakai a-sgyének. Az Ínségtől véglétekre is kész azsgéz nyék ssizával találkozunk, kikaek ruházatiban
— ii tar JM. léagylsl hlréMI Bapoch Gyula ügyvéd or, Utmw korona 4 százalékos jársdikot kegyeskedett sgyletünknsk adományozni, bogy ast ,Rapoek QyulAné uél. Őrünkül Selin alapítvány" elnevezés alatt kezeljük, A nagylelkű adományárt as tar. jótékony nőegylet választmánya névében ez uwn is mély köszönetet mond Vidor Samuná, elnök
-Egy magyar teáit el here As Oastrik-Magysr Bank 1003 koronás bankjegy-miniálra hirdetett pályázatra beérkezett 117 pályamunka kőzöl s bíráló bizottság Btlioskt kormányzó elnöklete alatt a 200Q. korooi* vlaő dijat Hegsdős pásztó budapesti ie»tÖn«V, ss 1200 koronás második dijat Zapmaky Vladimír prágai festőnek; s 800 koronán harmadik dijat Veith Ede bécsi festőnek és s 400 koronás negye iik dijat Lölfler Berthold bécsi fsetteek ítélte ods.
— ▼•amit hírek A KmilMy-Balilon. 8unt~G0rgyi h,- é, vasút részvénytársaság részvényesei e hó 11-én közgyűlést lsrtottsk, s melyen kimondották, bogy a társsaidnak Összes aktivitt és passzíváit eladják a tervbe vett Te-polcs-keaztbelyf h. é, vasat réssvinytársaságnsk oly föltálal mellett, bogy e társasig a Süt) korosa névértékű elsőbbségi részvényekért 800 korwM, a 200 k. ér ékű törzsrészvényekért pedig 100 korunit fizet. A lervaoett palstoaparti vasat kiépítését e ha\'iMzei sksdilyaala csak. A gyO-léaen jelen volt s kereak. mint as tar kuSldili tje la
A balatonparti wsl vasapréta—baUatoa fü-red ssakassa 31.4 kist. boseaeaigbaa mar legközelebb kiépül, mert a szükségéé hussájirolást 4kaszagek biztosítva vannak és a traciroaási muakilatok elkészültek. As érdekeltség élén
sz év
folyamén és ha a kereskedelmi minisztérium la törvényes állami kedvezményekét engedélyezi, agy az épitéMez mielőbb bőssé lógnak.
Am attóltndva—nasraaaoaaáel riftdm tant
kenyeret juttat nekünk is Ne utáljatok bennüu<
ket, k8ayőrül|etek rajtunk, „sdjstok, sdjatok, I volt s nagykanizsai kír. fogháznak,\' bonnál a mit Isten adod..................hó 14 én lolonelavéUel ulnafi bocsáttatott
(V%s kSrtfkarik)
VÖRÖSMARTY MIHklY életfa
IT
|za,
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 14. a iám (S. lap.)
1901. febrnár hó 1.7^
a napibizloaok jtlenUn jegyekre . 8100 k. — as iga»g. ia fal agy. blaotta. dijaik iára {479 , 32 a tartalékalap kanaljaira .... 2004 „ 40
a nyugdíj alapra.......416 „ 90
kétes követelés leíráséra..... 440 „
egy rendk. tartaléka lapra .... 1000 „ — osztalékra rétsvényenktai 8 K. (4|) 10000 „ — uj »záe»lárn clöiraih a femnnrada . 1H1 „ 88 Aa osztalékot a bank pénztáránál már kifizetik
— Kóaicjüléa. A nagykanizsai Altaláno* UunkásképzS Egyesület február hó 84>én délután 3 órakor saját helyiségében farija rendes évi közgyűlését. Tárgysorozat : 1. Eoöki megnyíló 2. Titkári jelentés. 3. A zárszámadások slöler-jesztése, aa ellenőrző bizottság jelenlésével. 4. Az 1901. évi költségvetés előterjesztése, é« ennek kentén belttl a tagsági dijak megállapítása. •6. Dm\'agak választása, a választmány előterjesztése alapján. 6. Tiszmjilás választás alján 7. Netáni indítványok.
— Táaeetlíl) templom berrnde-xéat célra. A zalaegerszegi zsidó ifjúság az építendő aj zsidó lemplom b»M berendezesének
ionban sokkal szűkebb korlátok közö l folytatták és Ősik az ipari bs is, semhogy a külföldi termékek kiszorítására szDkségea eszközökkel rendelkeznének
A budafoki Frangoii Lajos és Tár»a-íékl pezsgő-gyár, mely ma már es. e« királyi udvari -szállító, úgymint Fülöp Szász Coburg góthni haroeg 0 fensége szállítója, elejétől I g<a nagy appsr*ius*al dolgozott Rendelkezik a kellő tőkével ; telepét a technika leg\'ökélete*sebb vívmányait al szerelt* föl, pezsgőjét pedig francia módon készíti. Ilyenformán mindxnképen biztosítva vsa a készítmények minőségbeli tökéletességéé,
A Francois Lajos-féle pezsgőgyár magyar vállalat mieden izében; magyar vezetése, magyar a szervez ele. A maga szakmájsban igasi előharcosa a nemzeti ipar -\'él foglalásának. Első sorbsn lebái a hasai fogyasztó\' közönség volna hivatva pártolni és^támogsfni e vállalatot, a midőn, a budafoki Frangoia Lajos és Tsrsa-féle pezsgőgyár készítményeit kéri mindcnU\'1, melyekI
T«g«tt n«a«tr«tC
yonatok erkezeae
■aéapeal
■éM ( Wlea)
Z-Kffm^c Krácrrksf
méltók arra, hogy a drága milliókoa imponált , cfe*as*rara céljaira mareius hó 2-án felolvasással egybekö- j külföldi pezsgőket kiszorítsák, annyival is in- Bare* ) tölt táncest élyt tart. A rend. bú. lissl. elnöke kább, mivel mini ezi a gyár kimulaiá-ai | Gjréké>j><* ) BoscAán Gyula, a rendező bizottság elnöke Ba l bizonyítják —a kü\'lőldőn is fényesen megállják >
SeUk Samu| helyüket. - |
A Frangon LaioS\'léle pezsgők erre a pár
fossa Benö. — Közreműködnek áll. fögimn. tanár, Fi\'St Hermina, Eianer JA-
1 tn 8* pereskor
17
I i 40 »
» . 06
II . 07
a \' 4>
i " V »
4 * 06
10 • 05
8 " 05 •
5 » 32 •
12 • 09 *
« * 58 •
II " •
a * ts n
» ii . 10 9
1 14
ii " 0
• Mm
f .Zíor.
\' 1 **—**r . hnaaiir
—** r
rí h-4* .
a- a. | 0mi
r" .1—I
nva ;
•W 0<n •
f «■ ""Mtjr .
á a. f iyora „
ájjri í tunálr H
"ZZ^jvaersa „ «. a
d. a 4#*i
S7*n
zset, Btrgtr József, Welsz Ilonka, Lqckenbach I tolásra nemcsak kitűnő minősé. Ok a a a körül-Pál éa Balom Benő. — Belép i«dij személyen-1 ménynói fogva érdemesek, mi\'el m jdnem sz kint 8 korona, caaladj\'gv 6 korona. \' | egyedüli igazán magysr eredeiü, magyar földön
— A j^kiitaslltal dijak iMaállf- és a magynr borból eredő pezsgők szerepével táaa A gazdara és termelőre nézve évek óta; bírnak, bsnem ama valóban olotó árnál fogva reodkivBl terhes dolog volt a jégbiztosítás meg is, smelyen azokat a gyártalajdonos a veod»g-kötéM, mert a jégbiztositó intézetek kénytelenek I lősóknek és kávéházlalsjdon«sokask árusttja. voltak a dijakat lelemalnj, amelynek folytan a így a legfinomabb Créinant rosé palaczkja 2 biztosító gazdák saáma is megcaappant. Miután frt 60 kr. a Monopolé demi sec, Urtenlal extra-a kél utolsó esztendőben ritkább volt a jégverés,! dry vagy Vin bru- palaczkja 8—2 Irt. a Trsn-a toto^ÓIBtéietík Is sbba a belyiribe jBfoUak.sjlvaoiz és Carté B ancbe a 2 fit. 26 krba hogy most már alacsonyabb dijakat állapíthatnak kerflioek. Ajánljuk t. olvasóink figyelmébe s meo. A jégkárt elvételi irodában, mint « Biztc- vállaiStott és a gyar ké-zitméayeii, sitási es Közgazdasági Lapok er\'esü\', hónapok j óta folyik a munka, a jégkárstatisztika pontos összeállítása. A nagy munka, melyben varosok és járások szerint vannak feldolgozva az adatok, I a napokban nye végleges befejezést s a legközelebb összeü ő igazgatói . konferenciákon végleg döntenek a 1901. évi jégdijak leszslütása tárgyában.
— Rlveazelt I. bó 9 én a főtéren egy fehér batliat csipkés zsebkendő gót ,M* betűvel hímezve; — A megtaláló szíveskedjék Scherz Lujza ulóda üzletében aludni, hol kellő jutalomban részesül.
— Legjobb orvoaaág Mindazok, kik gyomorbaj, étvágytalanaág, rossz emeazles, máj-fájdalmak, kóliká, vérszegénység, ideges lejfájás, ban szenvednek, használják a világhírű Pserho-fsr vértisztító labdacsokat, melyek teljesen ártalmatlanok, gyorsan éa biziosan balnak éa a legelsörendű orvosok által ajánltalnak. Hasznos szolgálatot vélünk tenni t. olvasóinknak ha e kitlaő szeri b. figyelműkbe ajánljuk, 1 tekercs, mely t doboz i 16 labdacs 1.06 Irt. A pénz előzetes beküldése után 1 tekercset 1.26 írtért,1 2 tekercset 8.80 fiiért, 3 tekercset 3.35 írtért I küld bérmentve Paerbofer J. gyógyszertára, j écs, I. Riugerslraase
Vonatok InduLáaa.
MmémpM a ára |47psre*ksr
9 ■ 9 r" *t
II a • — •a * «.
a • 03 n 1 la
1 • - ia ia Ml 9
aé«(nMj -S- -jf— ea ^ \'•ffrf
« 2 ■ aa 9 la
t n 06 e ■ l a.
s IS * 4á n m
ZalaSsHváa a 80 9 l i
,Pra«erh«r 4 n 4a m
ia 0 10 9 éálsaa
_ ■ t aa 9 iz 1
ia 9 17 asta
CsákUrar* a V — 9 4. a.
Sans ) 4 17 ■ r*ZZ«l
Srtkáara* ) z m aa I, il
4 « aa la. 1
tfera
arata

zjor
(7*ra
"aj-**

Hjilttér.
KÍRDEZZUK MEG A HÁZIORVOST!
ríi
A borok királya
Alig ludunk iparágat, a melynek termékeivel a küllőid a legújabb időkig annyira elárasztotta volna hazán ia7, mint — a pezsgővel. Annái örvendeiesebb jelenség a nemzeti ipar igaz barátaira nezve, ha magyar vállalat oly sikerrel száll szembe az idegen versenynye, mint a hogy ezt a budafoki Frangoia Lajos és Társa«íéle francia pezsgő-gyárról mondhatjuk.
A budafoki Francois-Iéle pezsgőgyár valósággal úttörő szerepre vállalkozott. Voltak ugyan előtte ia kisebb magyarországi cégek, a melyek pezsgő készítésével, foglalkoztak, ezek
MINT ÜTALKA OLDÓ MZ KB
ogy magában, amt meleg lejjel vegyítvs
KÖHÖGÉSNÉL, REK.EDTSÉGNÉL, K ZOQÓIIURUTHAL Itó..
Ili \'\' I I\'
legjobb gyógysiterrel ajáaltalik. NEHEZEN EMÉSZTŐ, GYOMOR HURUTNÁL KITŰNŐ .*HATASA VAN
Mindenütt kapható. 898 -26
Kedvező tudósítás
turkovoi levelezőnktől
Levelezőnk alján ezen városból oly esemény ről értesülünk, a melynek iyj Tánynesagáia hozatala érlfikea indrtaíláat uyujt. Olvasóink közül e«ért sokan köszönettel lesznek irántunk
Náaássy Lajos ur Turkevén, a ki álialánoe gyengesegbeu szenvedett es a dr. WillUma Pint-labdacsai néven as egéaz világon nagyon ját . ismert gyógy*
sert használta, a következő tevéiben közli az ezen kezelés állal elért eredményeket ■ Mar több hónap óla kaatsoa eradméoynyel lalkamazom a dr. WilfJaam-Mle Piák lehdeseotei és lutboldog vagyok altalak. Magas foka ili—e genysegei koosts\'áum magaoo* swllu ée ma readkivLl megerő-ődve érzem magamat Gyógyulásom befejezettnek \'tekinthető és bogy azt végárvá* aytaaa biitoai ssm, escn kezelési sség agy darabig . jylylstoni.
Általános gyengeség áll be, aa étvágy meg* csappan, álialánoa lankadAit észlelünk minden | tagunkban, hevea főfájásunk, derékfájásunk éa oldalasaráaunk van. A* álom tejjeaeu hiányaik éa aa éjjeleket kínszenvedéssé változtatja. Csak a vérszegénység jelenségei, a melyek a Pink-labdzosok áltál kétaégbevoahallaa bathatóaságga legyőzetnek, a melyet e vének újbóli helyreállttá ée as ídegekut erősítő tulajdonságainál lógva még a ver elerőtlenedéséből keleiksső betegségeket ia meggyógylijik, mini sápkor, gyomor* ée béihsjok, rheuma, valamint oly IdO-e ölti gyengeség ugy férfiaknál, mint nőknél, mely lulerőitetésböl vagy egyéb okból azármaaik\' A Baialok (okozzák erejüket éa az aggok újraélednek a Pink-Jabdacsok által.
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
g^ay | • I - Is l-sa l». A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZKÖTÉSIG:
éskéuit mlROBOIIEIIIII KOnyVKOIO (nUFIKűl Paspartout emlék-albumokat disrfelirateknak, táncrendeket a legfinomabb kivitelig
Elvállalok továbbá kópék, fot&grafiák, tervek, rajzok éa térképek cachirozáeát, ugy minden e azakba vágó munkát


<4It J4
Kaphatók minden gy Agyaiért árbao, falami ni fk mafyarors\'ági ffiraliártai: Tofök J6t##T lyifysitrttrtibao Hada pest. Ktrlly-u\'ca 19. as. dofcoaoakiot 1 Irt 76 k rért rag) 8 dobos 9 Ifiért
L.\'Wm («. kf) (
mímS^
v,
A Rtchter-féle
Horpy-PaioEipeller
LL aent Cápád eaap.
m «i
áasaer a stfly már tM tihart WáArtmáail alka)-■ Miaui ktomnyatl, eaaaál 4a ■ifáKiiUaa* Intés. dBÉayakb misÉt Ufáaáriáámr ■Aar\' mm
i a
80 L 1 k 40 L
5 k. artsn átratflraa
iHm/w «i a JtteKar" eekáemmt
i
avaátt gytawartárkaa kaphat. Fhaktáf: Tőrök József gyógjaawfca^l Buda* pesten*
ttekter F. A d w táraa,
•ián. éi kir itfviri ssálliték,
Rudolstadt
ifjífí))J .......
\'illlmi ^
lluivu1 ••^IvtA •«■ I
i clmt fa.

1901. február hó
Jd Aa oleMÓ órák,
éri jótállásul prírit rerökoek
Konrád János
ór&gyára arany, ezüst #i ékszer áru szállltő-házM
Mr fi*, (Cktkomá^.
/ö ekkel rmeetMrén Irt wn. " TaiMi etaat rewae\'oJr-éra frt MO.
Válóét ttei liMé frt ItO Xtekel ébreettó én trt t*H Cwégm á cm. ét kir. blr§é*lmi émtml kltűatMre, aaámUiaa arany, azért kííllítá*i é rai w/fit esera/i ellenerő levél tán birtektB Hagy képei érfefyzék Ingyen i kár—aha


felelt kaf;

ifcir
//// i/r

m
Az egjeeület pohrtczr\\ rtk mtrtdékrtkU nak léi ároo vsló elsdé+érs a/ertem ma| zás/, ^sérf ajánlok 3h
lópokróczokat
/OCXXXXlXXXXXXXX>
* Aranyéri Hemerhódia
A\'ki ebit* *z?nrtd, kérje biialoT ■ül az *l>u tató -ikremet. A lege A fyobb ffyialpaka1 nionaslmtcezfiatfff x\\ a wmókat. egyenek azok küan, V/ e rej\'%* 2 —Z napi alkalmazna alán e-O tametí. A tf<awr é* bélműk Wé* 72 Q aiév éa a jtrá« nfogástalssok le® tk\' fi ée rsodksv&i siegtóoovebélten éa ben A dognak érz adi májit az ddklrni
V Lalién*
v/ Ax íg^\'íz n^goo létezik ettn Q kiről egy JÍiH) |óf ártalMtlao t* ók rj cn* tzer C-aiJ benoe ki vaa tárra, Xen b^eoni rtlé orroacág, i^m nem iilssí u wúm. Ára 3 kor. otár-
V iéi t\\ vagy a pénz előre békáidét* e-\' - V O téa discret Urmeotre kftldeűk.
V Czte: Q
C Brí^é Q
Cxxxxi ccccxxxxx^

\'•» Htrta
pm kaitm
£geo# vMirg elpM/tii.i&iM Ián takarók I itünő wmé n^mk. meljtk gyapjasak éa ptiaék ^uoa netelflyel, Hlt*k*fi\'k*Mk í* tm**a*lhauk é la melUn rendkívül olcók. Szürke, gy*pju | u\\i f4pokrfozok. A. mtuMf. •ár, é K,, R miaforii 6 K C mtn*ég tOÜX 160 nagyaáf dnhl* gJ*PS* ur**p éa íiafctr ínkaré, í50X200 negjeég, leflinomebb mi ö« *étr, \'hrzbonkint 1JS0 K. Penioe *zéiíútd**f utánvétellel. Meg orai leMóéri a p^si áiri* tfirra íaizzadefík Om Alrtk, IX. n. IU VDBáKLf, Wien, IX Herggeme 3. I


í\'küjözbeüeq fo utolérhetlea, batá»a ki
VHigcikk. |
Péttel minden omágöa
THIERRY a. balzsamát
melyet az egészségügyi hatóság megvizsgáltj ff.550®? vf% kedveli és mindenütt keresik. Csak akkor ba oidait látható zöld, a tűrrSnyezékaériejegr **p4c*u védőjegygyei van ellátva. Fellilm ulfiatatJun M szer minden mell-, májS gyomorbetegség ellen stb, külsőleg
LfimffteMcMt
i
^JIMP^, \'a kitűnően hat és sebet gyógyít
^^ k/witeí 1 Irm 2<y&. &Am csak dhia
él hriél
Thierpy A. confifolia Jhcnőcse
üfolérWet\'en *rej« fc ryogM\'!dliatáw. lyp-ráei^kaf • legtöbb erntbeo íóo^emé l*mi K k\'j>fe»»*el ^y 14 zyófWthataflaknak tertoti CMontwzui, üjabbao egr 2* árt* tZTö bajt gyógyítotok m*g. Astíaz#p(ik«« éa gy6gyílóbaU*o mindenféle gfuíedÁeáaál
Prik at«ff i/ Nrmeafrs l kereea at SSér. Caak tié/^fw azeáie esel Is kSM|Aá ms« Órakodjank a tan/a tok tói és kerüljék az érték téen ugynerezott házi kenőméket ét
mát e ff "kei
Czim A THIERRY, gyógyszertár és gyár s Védótngyelhoz Pregrién, PráteeM f*Ut, a Déi Vaeut mentés. Pic»p«ictUiB lzigyen T&érrximaDLtrrm. E ezerek m r ml»nak ®eg és |é azokat ba-/náiatrr kéaeaa s házben Urtasi. As
6«azea •flv>|l at»okbnn bejegyzef» réd£jegy moek utaozatál a tórréor éióázi
H kapható: nlumeaisacDcsíaairf
. WlOéCLOHgEN CTKEXO KOCSIBAN.
\' Tak* anaz fctvSlé onrne által tjUlrt. A Iwiaiaiatik tyfaaéMi a aranyra ^ekaré aáad^a íafca ta*urkMflk«l4ab«<i
Ttaééfóbti \'


KLYTKIA a ápolására i
szépítésére ét
fnömí tálára

Uffllkrláka SeeSmétil, kál és láwleé F«é«r< / i fehér, fütm »*l* H térit, • Pr. F«*J /. #. * kár itaér ü |
Séirtll wíatrin rtaasaifc
iMtSiy M^fa* " ^ raisr-f Misa a letfeaa klrSkaif
# Egy öoöcrz ára I forint krajcár
TAÜSSW QOTTLIEB
1
!m lorvn yv > —
m \\
ütánrétta* vagy az őaszag atnlnfiü dana amiatt.
^ ^ séf-fútéit fpfaa éa mtttiii^ flrakléri SÉCS, E. ITillaiMi a
___x ft Hiiflt «aiwr > fyéiiwttaf ti
y^slsi^" f^t^u^a, aie
aiirtf a. aér é® o^u t<mBéi

lÉilitl a » f és SUm I
I
Nagy Kaniz vasárnap
Zala 14. azáin (7 lap)
1S01.
fel^uár
hő 17áu
K-I 0.
magy. kir. államvasutak íjh gépgyárának vezérügynöksége
K I l» ,á I* K N íVvásalhlml SS asáai. ~ ajánlja a magy. kir. államvasutak gépgyárában készült
gözcsóplő-készlctoit, szalmakazalozóit,
f O k a ■ s á 1 « •,
l«(*|*kk aHrkmia
_____L „ marokrsk 6- ém k é v « k < t é aratigépalt, 1 ■■
továbbá : a szab. osztr.-magyar állainvasúttársaság resiczai mezőgazdasági gépgyárában készült 4 lóerejü g*a-cséi*W-Jké«zfetelt, Sack rendszerű aesélfintéNfi eke fő vei ellátott ekéit és egyéb mezőgazdasági
eszközeit. . •
ín 1 ing 2 Unit 80 fillér.
Cí^ í^^JxtyhUZJz&MMJffl ílt|l||.rtf ff Ja £
■ I i ~f lUaBmjf __üyfil B« ■ . s 5
I t 7 f/nrn rrft sgiHf! ^^ f?
I llm £j 1 1 íjII I j, jrS fi.
/ é élJjlllJLJp[ttttsl I I ^ IfFiV? ww^-\'p -r
mmWulm
1
Wt
/:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ff 1298. bz.
8 HIRDETMÉNY.
Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú város részéről közhírré tétetik, hogy elhal&losia. folytán megilre-V sedett mérlegkezelői állásra pályázat nyittatik, mely X állás 800 korona évi fizetéssel és nyugdijképességgel q van összekötve.
JCépes árjegyzékek ingyen és bérmentve 0 . Miért i. feibivataak pzJy^i Wy
r * ÍJ okmányokkal felszerelt kérvényüket Nagy-Kanizsa
^T Y" Y, Q város iktató hivatalába £ évi miroius hó 6-ig ad*
#M WMMM$WMM§F£jákbQ>m-rfcakóBöbbérkwök fi«yelemU
v nem fognak. 56—1
CL v» • j i tffll 12 X Nagy-Kanizsán, 1901. február 16,
Sbannon-Begistntor-Vilklat fi A ^ ^ i
___• BÉCS, l Johánnesgpsse l. L em, aia-iMpxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx!
_:x x x x x ix~:
^mX t
Értesítés,
Vsa uerticiés s asgylskiotsífl kÖ*fln*égeí tiszteletid értesíteni,bogy s
farsangi Idényre • lequjabb divat tsshot walea wmkáhmí, s togHmommbb mluOtégiél s Isgolcsébbif figyelmes és Mstts jutányos kh >so/fS/ás mellett kéem\'teíf.
JCs s\'kaJosunsi bátorkodom s (skiatstss as. kit. AHatorves arab fifstatét felhiva{ tcfMrsks késsUsM-i/efMurc) melyüket | legpootos»bbea, §l6irt» »ssrint Jsfjutisjrossbbsa, kitűnő míaflséfbeu és islésss iwolgAlok ki,
Vidéki mttnulééetk kellő figyelemael ss*k0sAilttssk.
4 a. trd i&M0Mé$ becses táawfstisát és sxírss oegrsndelését kéri siljr íiszteMtd:
KáUTMAHN «ét MsftaaaM
ItU Csto Ma
Hagy vdlautélrstíMM pinó/éfé, duxUot td/dUU, anyai ée fa*** kelméi**
r-y-x x x x-x-*-se
1
I
i t a
1
0
1
Nyomatott Fiachel Fülöp\' laptulajdonos^Nagy-KaDizaán _t_=_
« • * o » . \' rf) " _ , . 160-1 * február hó Nagy-Kanusa, v^árnap f Zala 12. a*ám. (9 lap) —----— - L "
^mmmmmmammmm^^^mt^m-ntmmmimntmmmtm^mmMMamdtaaMwOTaBaaaMMMaMaata i ■■ mmmmmmmm i g
B f^^MS^i^al^E^^^^ij || i | ijRJJuMHSíÍBII^S! TffYMOÍi I
f ff I m* • ML\'mm JM.fl H^gj HÜW Mm ijíW\'XI Kkxt ül hw*ti>< "ffi fijfl \'r "jJ^,<nT>flÍ,Í*l> ><lp<,lt * K Ili II
fr* • I m^BP^ \' ^ i tfyMiff yiHiiiü ét—» üy ^ 1 gfepH^I 11 >>J>I" 1 : 11 |
> » am NaIÉi Hl tor NUÜéti Ifciirfíl./ft\'^Ll W?\'11111* i"Mw— ír—» P | |
| iijj öubator-gyá*.^sgg ^^ ^ö^^^f i
3 8-cl lumtú MiQCiffTt \\_^^^TTT* ^ II
vértiftztitó urm4*-^ # 11 buivlilimti*™™\'*! "f™ . o«a ai«r fiMH. ••Bili w«39MflSHfeÍplM(j^^ *
w latedf—1. <t>5/^KXS!L" • # • jÍ|\'[^ifJ^ y-fjW^^M t I
5 ° f| .w^^r-*- .ip^ 26 év óta ffttít^n f^rr-.md i
h 11 belvárosi kávéház vfc el,8mdekt hnktf 1 fc^sí^tftófcsaj 9 i
i 1* llssásssl ^ budapbt r -ff i
tl^wníe^wíW^M^-ettamíi^I es Rortimiu£iHnczAd3*|jr AltalAnos Tuoésné\' WII
i\\|ri* fli^ kins ajwebyzékbtoytm jl ..*;\'«»«*«\'■,»»«,»;»« ) | —
j! e - % n|, UI|UMitLfái<iUÉ^k.rMá.Via^ frllriil 1 l__ --B r >i«w«iiéi>» wit^w^u*\'h 4JÍ * li .1
i /?<f\\ a*«axjwrxb«t*e»» a i" fel 4 cmer-bii íellpasztillak ö \\ i i fi fíyíj . \'^ MáÉÍ**\' D*Was 1 UrMa 1 ^Jna^ II | II
s&p brauswetter jános vtio ■ h
flíi Hf FRATELLI DEISINGER i| BENZm^istaL Í I
3 3 k Hl " rtgj trimmi t ta •ázmokmm ifri *$ niéué* mémm »( i i
lim br y 41» kfl- cnb.-káTét, váJogatatt i fjr^w osers ét bauer lyirtml •1*1 35 Sl Dr _ B ktrtM 30 MWH J I \'B"^ ■ ü.....J- )-.■ t ■ |- - - - w» I
M "t F \' M —1 dénei B. • |
7 ~ j j \' ír "jebyi" lwnff il flHiíHli"—7 . . ,
WiŰmmmmm SZflBflöfllíWiKhTWIfs
íyf IKMlmMHl •ff) □UOrtPC&T YU Cf\\C^iöCT-höíjüí J7 (T>* P I I
I fif || \\ 1 • t ^^ ^ lá i,
(liiil ^ mzarpm^^^í 11
!f:> I\'MwinmMy r^sarsíj \\w iSf^su&suss^A.\'x IMI .
P* k BtjpAPEgTEN, 1;
: m f/ « mm 10S2tAuv»0R«jArt>e Ljy I
, aaaasa ^ ^ , „ , ,\' T^^T^SIBg
1 Nyomatott Fiachel Fülöp\' laptulajdoriosjNagy-Kanizaán \\ —
Huszonnyolcadik évfolyam 15. szám.
Siarkasitóaéf ,\'iroUU épölít Fiioha) Kttlitp til|< iinakidlatbii
mrkMUnl érukaaii lókat npii kin d, n 4—6 órs kun
Ida inlixandb a lap tasltsBi réar.érc vonatkoaó aíadaa köilemanv
Kiadóhivatal V inuhiiipOlat: FitetM NMp ktnyr karaakadiaa.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANiZSAN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
- előfizetési uíi
tgm km U ttUm • ftatjvttna ......I
MfiKUr [wtiuon SO lilár
BIBSZatéaak, Ttlaaiat a milkiaft rtaafeü Mléjj rtijika
Birmsntetlaa lataiak caak la a I M foftdUtask é
IfTM nu tre M Miét
Nagy-Kanizsa. 1901.
Falaiéi szerkeszti: Raala; láadar Siarkaiitltárs: Rr\\r«x I.^Joa.
Csütörtök, február 21.
A közoktatásügyi költségvetés tárgyalását Wlassics Gyula kultuszminiszter nyitotta meg hosszabb.- gondolatokban gazdag, heiyenkint magasan szárnyaló s osztatlan élénk helyesléssel fogadott expozéval.
Követi az eddigi szokást, ugyv mond, midőn a tárcája fölötti vita megnyitása előtt szól kér.
£1 keii i*raernünk, ez a szokás egészen helyén valónak.tetsiik kivált a vallás- és közvktatásügyi—költségvetésnél—a-ezért fölötte rokonszenves ia. Mert egy tárcánál sem játszik oly fontos szerepet az idealizmus, mint a vallás- és közoktatás ügy inéi itt az anyagi é-dekeknek csak alárendelt szerepük van, itt a kulturális javakért való lelkesedés és érzék oly mértékben szüksége?, hogy azt a négyszáznál több húrral ellátott hang»zéil, melynek parlament a neve, egészen más hangra kell -hangolni, hogy a kt* 113"""zenét adja. Es Wlassics Gyula nemcsak a reszortjában
mester, hanem annak a helyes hangnak a megölésében is, mely budgelje tárgyalásához szükséges. Kinek lelke ne rezdülne meg\'hatalmasan, midőn egy magyar mini zter szive egész melegével hirdeti, hogy előtte mindig az a gondolat és az a cél lebeg, hogy egységes nemzetei teremtsen és midőn arra hívja fel hallgatóit bogy e céllal szemben ne a ,\'pártszerapootra gondoljanak, hanem ezt az 0 vezércsillagát köves-;aék?! .
Nemcsak a képviselőház, hanem az i egész ország hallani fogja e hivószót s lelkesedéssel követi-azt és egyetlen nem. zetiség sem fog félreájlani, mert ez a felhívás annyira különbözik a gyakran tolakodva fellépő cbauvinizmnstól, mint a valódi arany a talmitól, vagy a hegyi for-i rás k islályt:sz(a flditő vize a pocsolya zavaros nedvétől.
A miniszter meglehetős behatón fog llalkozott a közoktatásügy minden ágával, \'mig azokat az ügyeket, melyek a vallásügyi kormányzathoz tartoznak, alig érintette. Legfőbb okát ennek alkalmasint ab-
ban kell keresni, hogy az idő már nagyon előrehaladt, midőn beszélni ketdeit. A Ház az idő előrehaladta dacára még szívesen hallgatta volna ugyan a minisztert, de ő bölcs mérsékletet Janusilott. Tárcájának fontosabb részéi mégis csak a közoktatásügy adja éa a mit ezen a téren Wlassics Gyula és nagy elődei végestek, kell hogy minden elfogulatlan bírálónak bámulatát legnagyobb mértékben felkeltse.
Azok, kiknek emlékezete {867-ig visx-8<sér, bizonyosan emlékezni fögotit rá, minő. addig alig létezett változás t&riéot akkor. Az alaptól kezdve mindent átalakítottak és nemzeti alapra helyestek akkor annyira, hogy sok hazafi nem fátetan nélkül tekinteti a jövő felé a nem tudott szabadulni attól az aggodalomtól, hogf I kultúránk veszedelmes visszaesést ló§ {szenvedni, miután a szükséges tanerők, \'taneszközök s mindenekelőtt a nemzeti j pedagógiai irodalom mindenhol hiányzott Nehéz válság volt ez, de legyőztük amott nagy öntudattal jelenthette ki a közoktatásügyi miniszter, hogy Magyarország ki-
TÁRCA.
Éjszaka.
Irta : Vajdai Szabi hl cin.
Mikor körültem elül minden zaj a a nyugvó tötdtekére ráborítja aa éj csillagokkal lele esétt takaróját, ebben az édes. beszéde", misztikus esendben álmodozom én Terólad, elveszett é\'e-nem...
Elötiem ellsz a szépség e«er változataiban.
Látlak ielbontott bajjal, virágos fátyollal pihegő kebleden. Érzem n eaókod, lorró autiogáaod, karjaidnak lázas ölelését, s — boldog vagyok,
Az ablakomon beszűrődő holdfény ezüstös sugarai rád esnek, körül ragyogaak és olyan vagy ilyenkor, mint egy tüh lérnő az ez-t e»y éjszaka meséiből......
Igea, igen ; ilyen vo\'tál Te mindig, hiszen máskép ne-n is tudtad volna rabbi tenni a szivemet.....
Két nagy kóhyes szemednek ragyogásával j babonáztál msg. Az ölelésed, a csókod felkorbá-l csolft vérfm, hoiy misf a hindu vezetők fana-j ■izmusává futok uianid, ragis\'.kodora Hoz\'-ád !
Felköltötte! alvó szin edélyem. s b-le Illtet- i 1*1 a aziv!tnj»e egy egét- mennyországot, a pokol! minden szenvedéseivel együtt..
Ide nőttél a szivemhez elválaszthatatlanul, pedig érzem, hogy ez a szenvedély a kárhoaa\'ba hajazol
..Emlékszel\'(...
\' Az elaő caókra, első ölelésre, a miket azon a szomorú őszi e-ten adtál, mikor merengve ; hallgattat a halotti dalt zugo szél zokogását...
Milyen édes, virágtskaszló. trvaaz volt az
én szivemben akkor......
*
Egy nap, kóbort\'saim alkalmával betértem a temploii ba.
v Az egyedüliaég kínos gyötrelme \'téple szivemet, — nagyon tájt. .. Enyhülést kerestem.
Az isten földi házában lélbomály derengett.
Az oltár egé-zen ki volt világítva, nagy-viasz-gyertyákkal, a féuy.özön közepett — szemeli és felé emelve — ott állt a kereaztre les\'itett iaten-tmber anyja, Mária, lábainál egéas csoport, »zinekben p mpazó mozdulatlan virág emelkedett.
Mikor beléptem, ép a szent beazéd fnlj l:
.A ki Maria azivében hisz, el nem vesz soha !".
Ezek a szavak c-odálatoa módon hatottak lelkemre. Egyszerre eszembe jutott az a feltéten bizal mi, a melyet én a Te szivedbe helyeztem ; eszembe jutott vak, örtllt szerelmem a megriadtam, vájjon nem fog-e az caalódassal végződni ?..... "
Nem v agy-e Te i« egy ember, gyarló, gyenge törékeny akaratú leány, mint a többiek a nem-e a sors, a véletlen -sátáni mesterkedése mutat csak erösnes, szerelmedben változhatlannak ?... Ha a benned való h tnek égbe nynló szik<
. iájáról lelaszjttatnam a kétség örvényébe......
Ha el kellene tésrd veszítenem ?.. Elvenne aa én szivem nyugalma mindörökké .\'
Megrettent kedélylyel hallgattam tovább- a pap szavait. Hangja lassan, lassan erősödött, a a mint ezekét a szivakat mondta :
.Mária edas aaiva, légy as énmaatdékaa I* Hangja balakapaaakodoti minden tuvő szivébe, a mint egyre tokoaódó lelkesültséggel liilytatta :
,.Azért ba az áksl küzdemei fáinak, ba betegség terhe nyom; ha a kélségbeaaéa aaáll szivünkbe; embartáraamk bántanak, aénagetaak , barataiok elfordulnak tőlünk , ha árván egyaMl á\'lunk könyörtelen aaivD emberek közé kidobva, rebegjük el:
„Mária edea szive, légy aa éa menedéken I".., Ez a fohász enyhíti, lecsiliapiya fájdalmunkat, vigaaztal, gyógyít, (elemei, üdvözít tbanata-
ket......... *
......Sötéten ballgatiam mindezeket, a áras*
leni a nagy (irt, a mely szivemben \'ásaadt.
Én nem tudom elsóhajtani n Te aaivedhsa — eseka! a szavakat, mart nincs mag bennem a hit tnbbé, irántad f...
k Ferenc József keserűvíz
elismert kellemes izü természetes háshajtószer.
- ? v • \'--—
é[z íJU^Oftf
pécsi iparművészeti intézet
gyártmányainak egyedüli raktára
N-Kanizsán YZSCHIL FÜLÖP könyvkertikedéséba
19H. február bő 21 éD
veszi a maga részét abból a szellemi munkából, mely Európában folyamatban van.
Nagyon messze vetetne, ha a közoktatásügy minden terére kite\'jedö expo»é egyes részeire reflektálnánk s-azért befejezésül csak egyét akarunk különösen hangsúlyozni. Közoktatásügyi kormányzatunk ma már eljutott ahhoz a stádiumhoz, hol a leggyakorlottabb célokra való tekintettel dolgozhatunk a közoktatáson. A tanerőket nemcsak az elméleti tanitás adására képesitin, hanem ugy kiképezik ök.et, hogy a gyakorlati gazdasági ismeretek egész bőségét adhatják az ifjúságnak ulravalóul az élet nagy útjára. Gyakran volt alkalmunk közvetlen közelből megfigyelni e fáradozások eredményeit, és azt a benyomást érezzük, hogy ez a törekvés » legjobb gyümölcsöket fogja teremti\'. Csak feltétlen elismeréssel emlékezhetünk meg közoktatásügyi miniszterünk sokoldalú éa szünet nélküli munkálkodásáról, ö szilárd támasza és nagy disze, & Széli-kabinetnek, melyet joggal nevezhetünk a munka minisztériumának.
Éppen így nem meddő foglalkozás ax <»>, kia fékéket ia belevonhattak aa arak rmaleMW ba most, hogy véget éri a földmivelésűgyi kélt- aat érték el, hogy a közvagyon «vi tweielr it|. Bégvetés vitája, áttekintünk azon, levonjuk ta- njftOtt éa a földmivelésűgyi kormánynak módjs nulságait, Igyckozünk megrögzíteni aaokal a -volt • gazdasági megerősítést Agyóbb fénye-momentumokai, melyeket a napi feltorlódott zökken szolgálni. Maga » kH-eatárt vagyoe aa események eltakarnak vagy elfeledtetnek, melyek jótékony célokra állott. 50 ezer koronát mégpedig a mezögazgaság; javéra éri ékes ;c>yezők j lehetnek. -ys
Mínden\'ekéjőtt jóleső örömmel Játjuk, hogy a tároza költségvetésének tárgyalása s\'kalmáhnl a kis exiszlftnciék gazdasági megerősítése volt a jelazé éa a vezető szempont. Ez pedig nem ciak röpke jelszó, de gyakorlati szükségesség, melynek a benyújtott költségvetés jellegze es tartalmat ia adott. Hogy csak némelyeket említsünk ; gazdasági iskolák és a mezőgazdasági1 ismeretek terjesztettére 653.549 koronát vetlek löl az ez évi költségvetésbe, az állattenyésztés, havasi és tejgazdaság céljaira 148.440 koronát,
telepítés egy évi kö Hegeire 440.000 koronái, I költségvetése lárgyaltatott. kertészet, gyümölcsészét éa tatenyéaztéare 102480! Már az első szónok exordiumként azzal
az az őaszeg, melyet ajándék, wagj ked veiméoyea fában a panperiztnu* enyhítésére szétosztottak. És bogy e kérdésnél maradjunk igen jelentős a csemetekertek nagymérvű szaporításával az az akció, mely fásítás teréa, a kopár terűietek béBltetéséúek fellendülésével eléretett.
Hogy a földmive\'ésflgyi lárcza a gazdasági megerösitéat szolgálja éa főleg arra törekszik, miként a fötdmireiéa özése terén a haladás minden terén szembeszökjék, azt pártküffimbség nélkül elismerték azon a/ kevés megszakítással tizenegy napos tárgyaláson, mely alatt a lárcia
koronát^ káros rovarok ellen valé intézke\'lé Bekre éa a kisérletiigyre 224.300 koronát, setyem-tenyésztés emelésére 286000 luronát. De nincs olyan czime a tárcának, mely ne a nemzet j e-rineeért, gazdasági megerősítéséért a legrenlai
zette be a vitát, hogy különös gonddal vitassák meg » földmiveléa ügyét. Általános kivánság kifejezése volt ez éa e-"lehet mondani, bogy a lőldmívelésűgy vitája nem vetett föl aaovi rész-leiét. mint ez évben, jeléül annak, hogy a trp«i-
A földmivelésügy.
Régi sznkáaa a magyar gazdinak, bogy mielőtt a cnép 0 dobjából lepergt tt buza a zsákba kerti, alaposan mepéziT"melyik lihla miiyen szemet ad, a vetőmagja bogy fizetett é« minőségre ia milyen termést adou? Ebből a szemlélődésből a tanulságok levonása következik, a mi valósággal titka az ertdményes gazdálkodásnak.
bilisabb kö/kladás gyanánt irányoztatott volna selök érdek ődve tanulmányozzák ét azt a vas elő. Nem említettük az árviziheniesitéai költsé-lkos könyvet, mely a löldmiuelésöjjy e,yévr gekat, melyek költségei tárgyalásakor a minlsz- költségvetésének foglalatja. %
ter részletesen ia kifejtette, hogy parciális ügye- A viharágyu telepek szaporításáról éa « Let is igyekszik megoldásra vinni; de allae- jelző-állomások állami eröb-tt való I Idlli \'ása pontja, hogy partbizlositá^i munlá atok első ideáját is fölvetették. A miniszter — * sorban ott loganatosltardók, a hol községek mint később el ia >■ ondotta — a viharági uval biztonsága, árineute»itésé igénjli ezt. Igy all a valé védekezea anulmanyozáaára Ulasaonzásba közvagyon a közérdek aegélvére. szakembert küldött ki ea aa á! ami j< Izó-áilo
Az erdőművelés kérdésénél ia leh tőségig (elállítása e 01, .hol azérdekeitM*
tekintetbe vették, hogy a megszabályozoti, heiyea
eidei üzem egyszerre a köznép ha zonvételét innét n» vegye el. Es habár igen mélyreható okok kívaoják, hogy az erdő Mső sorban a la-Q/em szempontjából husznonit as^fk ea a legel-tetes minél szűkebb koriáink közzé szoríttassék.: az elv feláldozása nélkül, a bol csak leheteti, a h\'geltetes jogát a népiőI el ne vonjak. De sőt azou intézkedéssel, hogy a kinc.-tári erdősben eladásra lerúlő vágást erű leteket detailiro/ták es
Ellllnt, nem tudom hogyan a lelkemet a kétség kőraei lepik, szaggatják.
Milyen erőm volna pedig, ha én meg nem tántorodó lélekkel el tudnám mondani:
— Nem ingat meg engem senki, szerelmem szikláját nem dönti le semmi vihar, nem lélek láradnáit lói, fáidalomlél, bajtól, nem térit el alantból semmi kin, mert elsóbajthaiom :
—----A te 8zivtdben van az én menedékem I"
...Egyszerre megcsendült lelettem az orgona. Ezt a hangszert bizonyára egy szerelmeben csalódott térti találta ki s beleöntötte szivének minden bubánaiát.
Ez a bánatos bong, társulva a szelíd, buzgó énekkel — csodálatos hatáat gyakorolt ream.
Ogy érettem, mintha ezek a panaazos hangok felreppenve a magaa oszlopok mentén, bele kapaszkodtak volna a boltozatba, az ablakokba, i megrázták volna azokat . .
Minden b:mg magával viite bánatom egy részecskééi\', a fölfelé törve, ki akart röpülni a a templombél.
Szarnyakat öltöU a lelkem ia, a mint egy nagy fehér szellem, nekiröpüli a sötétaégbe világító ablakoknak, de nem indolt sehogy sem
szabadulni......
Sirt, könyörgött, de a templom nem ereszté. Ogy éreztem, min\'ba a vergődő szárnycasptaai lobogtatnák ide, oda az gyertyákat, mintha tzer, meu ezer sóbxjtás szállna a hivők ajkáról az oltár felé, mind ak|
én érdekemben.......
Hallottam, amint airt, zokogott a levegőben valaki, valami, a ki nem tudott hinni a hívek egyszerű énekében.".. Ha\'loltam, a mint a fel-
felé emelkedő hangok eJ<ellojloiiak kinos zokogáaai, s hallottam a mint fájdalma beleve* szelt az orgona zúgásába.. ..
..Máriára néztem I
A mint neztem, néztem Szomorgó szívvel, egyszerre kivilágosodott a homályban lévő árc .
Hátra \'ánioiodism....... —* •
Cvodás szeiiiedei ég felé emelve, oU—álottállÉs es helye* a; Te a szobor helyén, reszkető ajakkal, össze-1 külsőbb
kulcsolt, remegő kezekkel......Ott Állottál a
gyertyák fényii/öne -közepett egy perczig, kö< nyörögve az én tévelygő, kétkedő szivemnek
védvonal ■felállításáról gondoskodott, nem tér ki. Az oiaaz botok vámkerdcse, mivel ak\'uali tááa ia mind közeledik, vzíntén foglalkoztatta a Házai, de a kérdés veszített jelentőségéből, mióta a miniszter kéziaaertté tette azokat a forgalmi adatokat, oieijek az olass borokról hivatalosan éa nagy figyelemmel egyheáiliHattak. E mellett épen olyan megnyugtató a 27 szőlészeti felügyelőnek jelente-e a legutóbbi szüret után fellendült borárakról, melyekből kitűnik,
hogy a borarak általában javultak, ez évben pedig igen teumesen, 25 százalékkal emelkedtek az Arak.
Nagy terjedelmű vita volt lóneveléaÜakről, melyről azóta beszélünk többet, mióta a magyar lovak hadicélokra alkalma* volta a külföldiek véleménye elölt lisz\'ftzódotL Mióta tehát a lókivile! lellendUlt, mióta a gazdáknak nagyobb jövödelműk volt az állat tenyészet ezen ágából.
Bárcsak s paiT»eeet érüéEfóüést) ón.\'tkra is nthu\'f&mzaná. Es a gazdak\'l-
I rökbeu, meg a gazdasági egyesületben tieaaélné i nek a lóanyag ér eke*iiéaeröl ea az anyalovak Isjtulajdonaágainak emeléséről. A miniajf eraak
bűne bocsánatáért!... az a kijelentése, hogy a» arabs faj neveéa*>el,
Aztán szoborrá meredt ismét minden, csak a szaporításával az állami ménesek foglalkotm gyertyák ide.oda lobbanó fénye csillant meg lógnak, lenyéezetDak javára nagyja eniőaegú olykör a Mária övéről lelógó aranyos olvasón ... nyilatkozit.
, » t As egéaa vita alatt több ízben kllejtié*
adatott annak a feUogAsaak, hogy a kőltaég-vetési tételek, mikor egy rétegét segítik nemzetünknek, köz vetőit hasznot mégis as ora/ág lát belőlük.
Hogyha a mull évben 318.487 gazdához intéztet azt aa intelmet, reudszeres gazdasági lecke aorán, hogy a belur.e* földművelés terén igyekezték jövedelmeit fokozni, ha 77S4 kisgazdát lunitnnak ki a inezög azd»aagi házfiparra akik viszont termeazeta^erüleg átadják ismereteiket máaoknak, ha 246 lej 54 vajszövetkezetet alakítsak, melyeknek kivitele a múlt évben millió korouát haladt meg, ha azaporliják a gyüuiölcafi iskolákat es még ajándékosasaál, jutalmakkal is nőve ik a fakulturát, ba a telepítési célokra caak a múlt évben 14 aaar holdon leiül veaaaek é« egy uj lelepitéai törvény készül etek a rendszer éa lelkea muntiáa U tényei. •
Kerülget az álom...
A lámpa asétáradó sugarai lantaaatikua ala-j kokkal népesitik be rideg, magánoa szobám falait, melyek iucaelkedve ÍJlenek lelem s hívnak magukkal......
Megvek, megyek utánad I 2agó erdő csends* rejtekén tartunk pibenéat. Szavaidnak lágy, hallámos restiébe, inamoroa , mml lélegzeted — elbódttauak, a az őrület, a szere-íelTem \'em szivárgásával zárlak magamhoz, hogy végre oltári rkl*hára légy az enyém, bogy ne legyen hoasád még a kóaza szellőnek, se a csillagok lényének
egy paráuyi- része sem.......
És ekkor ?...
Az éjszaki átél egy hideg fuvalma viharosan rázza meg ablakomat, s felrettenek — almaimból. .:..
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, miszerint a Kreialer Henrik féle
InArk /i/M A4-In A4- a mai naPön átvettük, és azt a mai kor igényeinek megfelelőleg fog-
ílOövT t/tri/(yZ(J/t/L iuk tovább vezetni. Fő törekvésünk oda irányul, hogy kÜMl twtttá| ji 0«l . : ■ • h licit kiszolgálás által nagyon tisztelt vendégeink igényeinek minden te-
kintetben megfeleljünk.
N. Kanizsán. 1901. febr. 16. Kiváló tisztelettel Kraillar éa Grünfald
« . 53-3 — . . .
Nagy-Kanizsa csütörtök
Zala 15. szám (S. lap)
1901. február hó tl-áo
nek terjedésével lokoatas.- atisk
s rongyul1 gazda jöiedé\'mei
ToUfatt&bas.
— Karcolatok {Fiúm* — Skitúl utazásomról. — (t\'tilylitáaj.
Hatalmas Ur! Te vagyií legnagyobb drámaíró, s s Te iskolád a legjobb ...
MidCu a hr Iandó ember e sziveket rázó hyo« mor közepette élvezetei utáu jár s egy éhségtől
éri költségvetés elöter-
6. Tisztikar válaaztá*". . Lu-1; _ 6. Netáni indítványok.
— Farka* Isire (Óvárosi író, a ki aa Irodalom éa- Művészeti Kör meghívójában aiat liiolvssó volt jelezve, a körnek febr. hó 16»án Izrtxtt estélyére betegsége miatt nem jöbetváa le. K\'zel a programmnak egy igen érdekes résae elmaradt. Hisszük azonban, hogy J a jeles író
A aftííVai \'Jlíf íffiSí/ I - erődítései bizonyára nem sokkal 4. A jövfi gazdasági ügyek iráht való erdak ödé*éM)k szép ... .... , .. . .... , , .. •___
felelt sdta. Talán annak a bt.,nala dereng, hogy ,le\'éktelenebbek Gibraltárénál. A hsgyek között jesztése. ebben a mezőgazdasaggsi éő országban \'öbbel ;lulllllwtt* vannak elrejtve, melyeknek Itlk-f beszélnek ezután a mezőgazda <Ag Ügyéről és reibeu a szoros mindén mozzsnsta visszatükró-pedig nem puszta jelez svakat hangoztatva, hu- z Ildik. E lükür összeköttetésben lévén sz ágyú nem a UjakorUti haszonnak szempontjából is, ,ékeseiével, a cél eltéveszlése majdnem ki van hoL\'Y a merőgazdálkodás ujabb módjai ismerelé-« .... ....
" ri ___. ...j\'. Várva;, annál is inkább, meri az ágyú levegő*
uyoms ra van beresdszve, tebái uz| ellenség nem hali semmiféle hangot és nem meaekülhel.
Messinabol 2—3 órai slazás ulán Cataniába érkeztom. Ez ulon jobbról a balról a szó szoros! felolvasásában egy köaeli alkalommal majd győ-crtelmébbn n< iu láttam egyebei narancs és cil-, nyörködbetik közönségünk. roMiérdölnel,. talán néhány pálmafa vagy ksk\'uszj Fanangl áalestély. Hihm Emil a képezett kivételt. M.r ebbll is következtet. n^ykanlz*ai Irofctoaf kMMaeti Air 4aMr-i .it l at un i *.i . , „ . , d\'<iának agilis veceióje kitalálta annak 0Md)át hetik, hogy hiciliának ritka enyhe éghajlata Van LjJJpei , KZOmora ferungba legalább
\'élen. Ha volaki beteg, de s hosszas ulat raegte- i végül egy kis vigaágot hozni. Meghívta két ré-
lieli, akkor ne Meránha vagy Abbáziába, hanem gebbi ismerését Haktck Lajost a non pina ultra
•Siciliábu menjen üdülni műkedvelő komikust Pécsről és BckhatxU Lajoet
A, éghajlat enyhesége sok orvossággal tolér. > l""*** * karnagyot, kivel moat
kiaszott kéz könyörblelet esd Iöle akkor nem [A mi „édig a költségekét illeti i az uiiköl..égekl^e^ £joí az. ^eJTCeJ®
szívesén adja az alamizsnái\', mert jobb szerelné, bizonyára 5-ször is megbalsdják az Abbaziába |jobban, mini az, hogy az exament tevő ovodáa
ha embertársai közül senki sem szoru\'na reá. rálóutazás kől\'aéjgpil; de enaekellenébén Sieiliában! fiu egy negyed órs múlva már mint Eimeralda :
Ua_va!aki egyszer ilyen környo/etbe kerül, kalönöapn az Kína völgyében Caianiában s a i a felülmúlhatatlan párisi chansonette énakeeoft
szivtelenüí bizonyára ne.nHor.lul el a nyomorig ,a|ukbmi ;l, é|p, Hokkn, 0|fil6bb.| Ezt komolyan! b\'P*«« K?J»« *
, ,. , ,. , , , ... „„..el 1 \' Kápusz\'a Szára rémmeséil adta elo. A morál
ha pedig alamizsnát ad, ne azért adja, merf tanúell,m) azoknak, kiknek 2 3 havi üdülésre ped\'ig llljndezekből az, bogy a ki nem lálU ne-
uiálja a nyomortól piszkos szegényt, mert lalán; van azIlksegUk s bizto^lpm őket, hogy leltüket vető izmait a görctóklől, anaak Hakachot kall
foyWkoxasábaa vagyélvezelihen toántpi a taiáaa,\' neín fwjAk megbánni. meghalgstnia. A közönség - természetesen pon-
tié tnrgasaa szemei! s ne keresse az emberekei
kik látják az ő jóiéioaysagálj hanem őszintej j„ tartózkodni s Cutanián kívül Sicilia más
\' városait; érdekességeit is láini, azokat alaposai -
Szegény Olaszország! Akármily hatalmas és; szép, mégi» fzegény és oly melyen felreng a J posvsnyban, bogy . abból nem egyhamar kerül kl. j A szép és érdekes meilell, szegénység, piszok és\' rendetlenség, lárma a főbb jellemvonások bálinak legnagyobb részében. Mir Anconábsn ez á sejtés fogott el, Napolyban már bizlos voltán, felöle és utamat folytatva uagyou sok helyen tapasztaltam e jellemvonásoknak majdnem mindegyikét.
A vasulak — gyorsaságukat tekintve — kö-j
Kornéléin, hogy hosszabb ideig lesz alkalmam pisán mulatott, meri aki Heksebot halija uelMejti ° minden bajjái, elfelejti minden szomorúságát
Haksch a gondüzésre bátran ssabsdalmsi kérhetne. A termet zsúfolásig megtöltő közönség bsn megfigyelni. Egye! eddig lapasztalt dolg k minden egyes productioi oly zajos lelwésiyil-rf,1 most iteu beszélek, mert annak idején min- vánitásokksl kisért, hogy HakacWk majd
denröl behatóbban fogunk diskurálni. mindeniket msg k^t i.mételnie. Mint n4m»
u ... , .... , 1 muzttkun a viziqilobtró flott mutatta be aaagát Most pedig Isten Önökkel, ne neb*zteljéBek,j AllUj , tr,zön^gnsk. A viugálóWó
(Breuer Zsigmond) kérdéseire fuvoia-wóvsl telel a néma muziikus. A jegyző (Badnai Jeaöj
:.gy lürelu űk"! ily sokáig veilem igénybe. Vége.
Nz. V.
BIBIK.
Elfaév- adomAuyoz A«
nagy zenei tudással a fuvola szavát csikhamar megérti és melodikussn to mácsolja a bírónak. A kedélyes bíróság felmenti a hűtlen csábitól, mit nagyon nagyon sajnált az auditiorium, mely s/ivesen lógva tartotta volna zaeniaiia séma muzsikust, csakho y mennél tovább.gyöoyórköd-hessék kiváló senei tudásában éa előkelő ari
rendetlen, lelkiismeretlen szolgálat, minden »p róság miatti zűrzavar ?í _- _
- „...c. ...—A király\' megjelenésében. Ha tőlOnk függ az itálet, mi ki-zei sem érnek á mieirikhez. Ital még az a\' iÍHZer Karo\'y budapesti szeszgyárosnak és tör-1 méletlenül uj Urgyalási rendeltünk volna el. —
vényt s\'utódainak magyar nemességük épségben, Ezeu zenei különlegesség mellett a mflsor kima-lartasa mellett az .ilenclalvi- előnevel adoma- jgasló:zenei részét egy vegyes oclett képezte, -nyozta. A törvényi s utódok között r n Liwnr; melynek előadói a kijvelkeiők voltak : Dtik Bela, a nag\\kanizsai hercegi urodalm. k nsyy- Péterné, Ctizmadn Vilma, Blau Margit, UimU
•Soldncr Juliska, Farkas Vilma, Bariot Irea,
A vonatok egy része be van ugyan _ ^^ Wfly ikt l^ljl^^ ^ítS
eljegyezte özv. A«i/eW /Gürtier Ycrnc, Stigeti Kálmán, Lendtai Simu
Oa egy vonat pontosan érkezik, akkor éppen nem pontos; meit a többiek rendesen késessel béríúje is. érketoek. _
rendezve a fűtésre, de nem igen fűtik őket; lok ; Qz| etloiajduo\'ős
vonalban pedig a berendezés sincs meg. Ehelyett mondne s/. tipilter Joiebn úrnőt Nagy-Kamuáu.;^ Kálmán L»o. A Sok szép hang teljesen egy elöazere\'etteí használják a lábmelegitőket: kő ! _ HB|á!oiá* Özv. bertelendi is vindox rűlbeiBl egy méter bosszú meleg vízzel telt ala-! nyalaki Hertelendg Laszióné szül. Vomamáky Cor-csony edényeket melyekből 2 -2-őt tesznek be ljmlia urnő február ho lö-án életének 67-ik úvé-
____, V . , . .... ,,„„ „„„ ben Bécsben elhunyt. Hűlt tetemeit február hó
szakaszba. Olaszországban egyes vonalakon van "„. . r", . *. , . , , _ .... ,„
■ B\' ÜU-áu délután a viidornyalaki temetőben levő
IV. Oszuly is; az utasok általában nem igenL^j „irt)0itban helyezték örök nyugalomra
u\'aznak nagy bőrönddel: inkább több kis csoma- . „,_ „ u. ir
7 — Unlasana vilaaa* ársgaps. Nagy.Ka-
got visznek magukkal. . / , , . •, „, „ J , ,i
nizsa társadalma az évek elölt oudspestre k»|.
Nápolytól Keggio-.g nagyobbrészt éjjel utaz-j|öíilt ^ (/utmumi Vilmos Ur. tanácsos é.
ia», azonkívül a folyfonos ulazás is elcsigázott, | miádj, |r4nl vl|,, Mtal)i étéllk ér(Hlődéssel
ugy, bog, nem igen volt erőm a vidék szépsé-| vjge||(j(j|( & .,z i||alinD9 ^déklödéi lebeg
geii keresni es élvezni. Bocsássanak meg tehát,\'
ha hirtelen ily nagyot lépek.
Keggio Cslsbriában az Apennini félsziget j.
végen lcéi»ik, meltnek vegálli máta
előliünk, midű - hírül adjuk, hogy gelsei Gut-I innmi Vilmos kir. lanácsos, f, é. lebr. 16-án az öregapák érdemes sorába lepel\'; mert ugyan
.„,., í, , i ..... „ eíl"iaznup röpítette szét s posia sz örvendetes éne-
uiial át-zálló hely Sicdiiba. Vonalunk a köz 1
pontban állott meg; onnan néhányszor elindult visszajött, míg végre vslahára Keggio Portoban, vagyis a kikötőben levő .ferry boo:« mellett voltunk ; ez egy széles az utasok átszállitiisón | kívül vonat átvitelére is berendez.ff hajó..
Isítésf, hogy dr. madsrssi Beck (íyuláné. szfil. ! gelsei (Julmann Lili)nek leánykája szüleiéit.
— Az Iroil. In NUv. K8r köz KyUlé***. A nagykanizsai Irodalmi éa művészeti kör évi rendes közgyűlését „ , . , ,. . ... I folyó évi február hó 24-én, vasárnap
15 kapkodas után megi.ah.jórs kerültünk, délután 3 órakor a városháza dísztor A >Mess nai-szoros< á hajózása alkalmával mében fogja megtartani, élvezhető csak teljes mértékben a gyönyörű pu- ■ A közgyűlés tárgysorozata : v norám^. A túloldalon ievö nagy hegység, a l.ihár-; 1, Eloö i megnyitó. ^
nal iurmobíiusan a tp u soráto/ó Lázukkal éa! 2. Titkári jelentés, kikötővel különösen a tengerrfjl. nézve ke lemos 3. A számvizsgáló bizottság jelen benyomást lesz a lélekre. 1 téso az évi számadásról.
beolvadt és így pompás ösazhangbso élvest Ok Weinzierl ocletijét, melyet oly lelkeeeo fogadon a közönség, bogy azt meg kotlett újrázni. — A fértikar minden egyes producliója kitűnően sikerült és sok elismerést szerzett a kar tagjainak, valamin\' vezetőjének, Bikm Kmilaek. Brixner Allatnágyesévsl záródon • rendkívül mulitiato műaor. Breuer Zsigmond egészséges humorral mutatta be as ő kitűnően dreasziro* zott állatait, melyek prodootiójukkal nem ia hozlak szégyent, gazdájukra ; sőt ha a kutya-ugalftu a mennyországba is elhallatszanék, agy ezen állatnégyesben szereplő kutya ugatása bizonyara eljutott volna odáig ia —Hogy m<n«y-nyitMi voltak ezen fénye* aikerll estélyen, eat legjobban illusztrá\'jh, biigy mig a második négyes\' is H8 pér láncolts.
„Vfriaaiarly Ealébkiiyve1. A Nzékeefejérvárí »Vörösmarty Kör« a költő születésének százados évfordulója alkuimából Emlékkönyvet adott ki, melyet a kör jeles titkára : Csapáty LástU dr szerkesztett A 24 nagyi ven, vaskos munka tartalma: LA Vörösmarty-ünnap Székesfehérvárott. — II. A .Vörösmarty M. halála alkalmából megjelent cikkek szemelvénye — III. Emlékbeszédek. — IV. A VöröHuiaitv-raalád leszármazása és Vörösmarty M. véreé^\' "SHzekötteté-sei. — V. . Vörösmarty Mihály Őnélet
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala ÍR. szára (4 lap)
1901. február hó 21-én
hölgyeknek volt köszönhető, iikik fíla n vesen töltögettek a pe/sgut éa \'tele \'1 osztogatták na édea<iég«f. A ÍŐnökné l e-• torban Dobrovics Miiáuoi. úrnő volt.
> vármegyei t.
raisi i\'öliotrvBÓHoi — VI Vörösmarty; zöaóg és ezen világi mulatóban szinte s/okatlan tb. b. t. a novai. Szentmibályi IJes-fl ib. b ^uÜtít VTT VAÍJUmoHr ímKiCTü^nfMirtntéjr urulkiiili)tt,mnrcnntwtvmr-erbtfrr iryinmt ftrtmtnn fttpitrt m-eoM leazoek . okiratai. - Vll. Vür^mnrty MlhftiyneL » ||( köÉaönb«lő, akik z>losn éa zzi- Háry I.tvA aiül. Csojághy Laura emlékezete.
VIII, Vörösmarty Mihály levelezése;
IX. Vörörmarty lovelozésénck ismeri
I. dr.
tése. — X. A repertóriuma.
i árosunk éa vidéke több bajos szépe helyszűke miatt eiak
Az hr
Vörösmarty- irodalom
- Ebből a tartalomjegy- ** 8l"\'i ,t,„ . ..,,, .. , • « , pt*\' táseolhuia, zükbol h megitélhotő, hogy a hatalmas f _ » ur
kötet tartalma lelölel a költő egyéni- ,7>(5n ^^ 2g .
ségére, életére, működésére, méltatására I fo|yfc j0 irén
vonatkozó mindon mozzanatot, § hatá j Fóternó MiM Eldl
rosoiun mondhatjuk, hogy üy nagy mon(| djg iuüvésai
gonddal és mindon részletet) kitoi\'jtwz-1
íöoms s /alsegrr marokkal Szegi, zafí-a/ent-grólhi. tapolcai, k^belyi. e/un aá- nagykanizsai járásban, Jovsjrbu Zala-iügersses környezve éa Nagy-Kanizsa r.t városban, dr- tíűhm Szid. Alial, — ney tb. löonos e> járásorvos a perlaki dr.Krz-l4SI/sJ\'ár,aovec Iguác tb. főorvos és járásorvos a csáktor. >\' áyal, dr. Király Mdr tb. főnrvos és járás orvos Nőegylet febr. az uly»lei>dvai, dr. Lukomch Gábor tb. főor-kedélyeson vo* MM*®??03 " "ümeghi, dr. Hajós Sándor
Ját.
igen kedélyeson y.08 ÍH a
L. ,i,„u/i„/<a jimsórvos ii Menyei, dr. Kovácsica Ferenc ji.
K. a bnoKeii,ssea* ríw„M g novaj) dr Fodor öyula járásorvos a és Stemeek Zsig- pacsai juráéban. - Az áililás alá kerfllő »ed-triojukkal gyö- töl"lé<tek száma »\' I. korosztálrbaii 4.388; a . . , , Iiyörködtették a vendégeket- ZWé If-IMiaii 2.Ml, a Ill-ikban 1.573 vagyis öa-ze-
kedő alapossággá még egyetlen iro- Pétürnó urnö bravuroH zongorajátékával | »e»* 520.
dalmt kiadványunk som tárgyulta Vö- koJtot(. uu;,Lo MMt. Végül pedig , " *,eltas«l». Kőhögé-, re-
rösmarty Mihály nagyköltőnk korsza-L a„ r ° k*dl*éz ellen legsikeresebben használható a
kos egyéniségét. Nagy kár, .hogy eztkt- ^fí" P^tetflftókdrfe, mely-összetételénél
az ai4»8 tu^88al és báfaulatosj türol- í^ . I mlltzutfaM aí melleit ^"gyomrot\'sem\'/ooíja\' mü kutatással szerkesztett emldkkönv- vcnylistosagokhosr b«gy s leánykiházasiiíisi K . )ó mjcdeniJ(t G0 fillérén. A készitö MM, vet könyvárusi uton nem teqesztik. betsgs;gólyz«, tsmstkejÉi\'si stb.egyesflletek k^ Bela gyógyszerész B.-Csabás 5 *«dob«t J kor.. Hisz egy irodalmi korszak képe dom- ^"\'f1" W0\'!.«* v:";íl,deH Uáírt bérmentve küld. Ajánlatos, bo„y i. olva-borodik ki a költő életének és mttkö- f,üLfe)\' mltí"ofe köl\'p ^Ije" « belOgymin.az er j k ék ís eii„
n ™ " Jtm7s í « e\'ík "ínpHzahAlyoil lóvá "®." mert eokorkákat más forgalombs b-zott egymás mpiiej Imucni piasitjs őket, hogy az Illetékes törvény-..........*
azéknél mutaasék be alap\'ssbályaikat a kére»-ked» mi cégjegyzékbe való bevezetés végett. Ez it k\'>rlllniény lennérzetenen a kero-kedetml tör-Ivín) nek a kereskodeljnl tár ujuloira Jtúnntkozój inté/kadéiét :ilá vonja ezen egyesület eket a eza\'tal kétségtelenlli batáaoa ellenőrzés ah. ■ FelAlflielének ItlneutatAna A nayy-
désének moza\'kszerüen rakott mozzanataiból. Minket, uugyku-nizsaiakat, különösebben is ^érdekelhet ez a munka azért, mert szerkesztője: Czapdty Ldsshíj <fe ejszturci rantli át dozó pap, szék^sl\'ejérvári fögytn. tiuittiy városunk szülöttjo, kinek szerénysége
I lilékkel.
Cl^kor-
aztvjósaga olyan szerepkört^7 biztosi-1 tott az. ősi királykoronáxó városban, hogy igazán büszkék lehetünk rá. Es hogy szerepkörét mily jelesen tölti be: hatalmas tanúja »Vörösmarty Eiít-lékkönyve < is.
bete-| nem | Mun loly 6 minden érdek-t minden i
mellett nagy tudása, kedvessége ós kanitiai tüyymnatinm i/jutáyiínok fotyó hó fi-án
Éfifitt jr,| tuegtiiíWlt tarcestélyén a következő lelüllizeté-1 s< k folytuk be: Oyoazváry Gyiíla 40 kor. Faics j .íijoH 20 kur. Blumenachein Vilmos, Unger í : Ulimatm Elek, tilsn Lajo<*, Weiser Józae\'. Ebens> panger l.eo. dr. Hau«er János, iizv. Kii ley IáJ 1sselír<Il~Fe»<ielhofer Józsit, dr. Kotbschild Jakab, j \' Péíler P.il, Vecs»y Ziiamond, dr. Uro«dy Lajos;
j 10- 10 kor. áiilteiiyi Sándor, Csesznák Mikíúai - Jelaaea-bAI. Az a zászló,■ meiy bele-|8_g kot urüni)U| Alfréd, Weis Lajos, Wusztl ken át lobogott varosunk lő-utja közepén "em Lajos il-U kor. Löwensiein István, özv. Zadu-iübogí.i hiába. A nsgyknnizssi Allatám* Mun b4„.zky Laj(wrip Kemenes Ferenc,, .dr. Simoni. kittíptS Eyynülei jeiniezesiélye, melylyel lolyó I (Jy0r„y y,,mmenna„D Gusztáv,Holcheim Károlv,; bó lt-én Isrssng. vigalmiunk záródtak,- minden Vm l Scfaerz Alfréd, Hcherz I.M., St. A., 6-5 várakozáson felül fénye-en sikerült: Az frd-k- L Bl.lQ!l Lajog dr. Neumann Ede, Saner Ignác, I iödés ezen mulatság iránt a közönsé/ minden, WiUll),mi\' M„ty4, Sallár Lajos, Bogenrieder rétegében olyan ns?y volt, bogy évtizedek óla Kirol dr> Vjoll ll(ná Tripammer HyuH 4-4 n.m lánnnk egy vigalman akkora, kbzönsegol | k, r. Mészáro.< József, Blsu Margit, Holfmann együtt, mmt e< alkalommal ; a Polgári-Egylet M6r x y ifJ_ yajdit8 j„zsei, N. N, ifj.! nagyterme éa annak egyéb wlyiségei ""Jle Fea-sIholer József, Eperjnsy Gábor. dr. /fátz léiem<etet módon megtellek. De meg w érdemcne Kál|I)4n 3_3 kor N i( Károly, Wambergerl a huvgó aendszőség lömevesjártloiást. A N N N jj\' ^ p^fo] Fülöpné,
legnagyobb érdem Mroncs Milán vigalom „„ -Suíak Ejfkné Wh Nalldor Sllnon C4bor j rendező Wzotlrág. esőké, k. ez alkalommal jj£vcsz Lájos, Szigeti\' Sumu, Kelier Mátyás,! azinte cscdákst mivelt. A vasárnap regijei ®®KÍLojliier Ferenc, Tóth György, Köbler Gyula,• ünses, mhutau detorsclo néIkBl. állO belylaégek hoomm* Imre, dr. Oilop Samo l\'.rinczy tiéza, néhány rövid óra alatt folyók a . God, Lipót 2-2 kor. N. N„ dr Nagy !
»"bbrti ,zebb .áirakk»l a IcgkOlöi- Ft>re Németb Mibáy, Gftrmer Vilmos, Kai.Vr; felebb alkalmi dekorscibkkal leltek ellatva, még Jakllb Gro(ig Albert, Vrrtes ^ta^, Wllde Antar. f pediglen annyi tzlé;sel, bogy már maca a mn.|N N BU(J Bels, Kaltauer Gyula, Kovácsi Ut.smhelye is l«\'«nj;o»ég \'«*»\'•»"«■••-. KlilmJui, Schleu Amali Groaa /íároly, özv!
^ f »! Witting.r Antalné l-l kor. Erdősy Ferenc I közönség zokasigába ; 10 ora tele pedig rora -0 (jlL Vé h M 10 ( „ 0,B,eHF[) kor_ |
t ^\'JlZ I\' * , Z"Ti TZlaW e\']l*0 HU. A szive. felOlli/efőkiiek, valamint Franxi a Sfil jelmM^,D i11\'? !* malomtulejdonoa a villamgyároa urnsk *J herceget (fieáaer Sándor, a ki diszadcs.jábsn ríU(ltitérl , leghálásabb k\'s\'ónelét tej.zT négy mdns vitt. Gyönyörű virágkocsm boz\'sk ki a ríDdezöieg 1 1
be a itndérkírálynŐI ia, a kit Zinici Annás |
személyesitett. — Tömérdek volt a tréfás jel- — ÜJancüozks, Az idei lorozásnál a vár- | mez. Legjobban festeti a két virágárus leány megye alispánja rcsz ről k bocnáto\'t tervezet; Kollatics Rózsik a éa Komloti Manci ri>eoeo jel-\' szerint polgári elnökök » következők lesznek: mrzben ; s Postis Mi kának fs s kél ciranak C-ertín Karoly alispás a zala-egerazegi járásban, j szintén sok bámu\'ója akadt. Fellűnlek még továbbá Xala-Egerszeg és Nagy üfaniz«aa r.t. f\'olcer /tnnna e» Mili indus táncosnők. De ne foly- városban, dr. Tuboly tíyula thatósági biz jiisági; Vaseuk a szépek lelsoro\'aaát,hisz referaűéot.bnl ez; ,£JK a perlaki és letenyi-i, dr. háuser János tb.1 alkalommal úgyis n.égkéstünk, mert a vigalom jb- t- Csáktornyái, Hajós Mihály III, b t. aznlsó-l ejjekn megjelent ,.Lty/riuebb Vjtéy" ji\'.val jleudvai, liezeredy Láazó tb. b. t. a zilaisxent-1 megelőzött már berlinnttl. huchledt Jei.ó volt jgróthi, Győmörey Ján«s th b t. a \' sümeghl. i ezen sllaln i lap szerkesztője, a ki nagy bu ga- báio Puthesny Géza th. b. t. a tapolcai, dr. | ómmal élt állalmi hivatásának — A pezsgősIliezsrnyi Árpad tb. b. t.a kesztheyi,llerteleodf
Kötögep-
gryár B£C3. Vt lsriirtitlferair. 46.
mmsa&Z&M M. Wedermann
Anyakönyvi hirek.
február 8-12 ig.
Születések:
Eiboer Irmt, szakácsnő : Gynla. Krl-fofoletii József, mo?(t nyvezetö : Antal. Bedének János, napszámos: Rozália. Dervalics Lás\'ló, f»ldmnw. László-.
Szöned\'cs István. * ICat^l\'S______
Arinulb (ímz;áv, kei eskedclini titssó: Mar it
Nagy Jó set, Bakos Anna, Maria,
napszara a : özv: Meyer
Julianna. Károlyné,
cseléd t
Halálozások
P.mi György, löldmivee, 61. éves Ittdól\' b. Kri-lofolr-tii Antal, negyed órás: gyenge-eg. Eberhardi Gyula, eap. pUbános (Bsa<>k\'Ss«ai-
György) 88. é»es : ves -lob. Veihovecz Fercncs, tímár, M. éves: tűdt>lub. Kállovics Ferencz, H hónspiM : ráuggörra Andbrka Ferdinánd, gépész (Tót-Szerdshely)
24. éves : lűdövéaz Simon Maria, 13 napos : rásggórca. Kováts Maria, 23. hó napi s : kanyaró. Széke István, 13. napos: hörghurut. Özv. Józan Isi vénné, — * Horváth Regina,
magánzó, 70. éves: Udóbatut. i zv. Turec.ky Péternc, — Malcsik Janka,
magánzó: 79. éves tüdő ob. Szőni:dic89>>Kaialin, 3. napos : rá.iggőras. Vsrga Jano\', földmives. 62. éves.\' lüdölégdsg. özv. Turrsr Vilmosná, — Rosenberg Erzsébet koldus. 89. éves: tudöbaru\'.
aáirst ,,Világi mulatódnak nevizte
Béla lb. b. i. a nagykani^ai, Dervarfct János
Tiborcz Károly ICsreziaval.
Házasságot kötöttek
va-ati. monkás , -
Kovács
^^ "T a leg.zebb és legjobb levélpapír díszes dobozban
H ■ haii
^H^ J^^ Ott\' s egüebD «a eyjobb Carte da Corr.,spondenco diszes dobozban
—— kapható \'-.—
FISCH EL FU LOP könyv- és papirkereskedésében Nag>-Kanizsán. I
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Ae» István, napazamos — bsenlea Teréziával; Raitnsr István, Rídmivaa >Sn«IW Katalinnal. Premeoe György, kováci =- Milai Katalinnal Vé-ster Zsigmond, földmivea — Cin nád Roaáliával.
Balog István, házi axolgn — Fehér Kata innal Siokol Janoa, földmivea — Bolt Annával. Nagy János, cseléd -— Caismadia Mariával. Klein Ármin, arany-és esUitmüves (Bécs) —
Kiugor Zsenivel. Kis György, lödmivea Törő Katalinnal. Horváth Vinc«e, földmivcs - SnstT Jullántiaviil.
Irodalom.
PIEKHf. LOUYS IDYLLEK. A kik farizeus Riflinforga\'ással sopanlodni szeretnek at irodalom tlzü.lésén éa bizonyítani igyekeznek, bogy — különösen a modern tranoia — irodalom alig termel egyebet, tinóin köntösbe bujtatott purnögra-fiáná), azok bizonyára elképpod\'ve fogják kezük \' be venni Pierre Louis-nak ezt a legújabb kölelét-pielyet ldyllek cini alalt boosálolt l,ö?.ru magyar fordításban a Sachs ea\' l\'ollák könyvkiadó cég Budapealen. Meri a ki ezt a lisits, azinarany pnéxietöl áradozó könyvet a kezébe .veesi, sz ugyan-nem ismer ra az • Aphrodité A ea , Az asszony bolondja" szerzőjére I Mintha az örökre lelőni kla»ssikus yüág-tijra-mrgelevenednék Kémeink elölt a maga lödi siereln ek inán járó isteneivei, csiuialaa faunjaival s meztelen uym-pháival, de aunyi ea clyan exotikm költészet mezeben,, hogy mesleleueégűket épp ugy nem VssssOk észre, akár a Valikan ssobraiét. Sselid Sunyja, ártatlan mnhciája uaak mosolyt isa ajkainkra, de nem tölt el iasouysttal, mint a modern naturalisták kegyetlen leleplezései, humo-—rának hája pedig olyan elragadó, jiugy meg nttn mételyezi még a legarimlanabb leányszivet setn. Több apróbb idy.lí novella vau a köte ben ; kéz1 ük szépségre éa bizzar eredetiségre tán legkiválóbb az »Üj gyönyör\' és a „Nil.us parti kunyhó". De a tüb.bi is mmd exotHus es piilo-reszk olvasmány, melynek szépségét teljesen ris-za adja a Rózsa Miklós gyönyörű, költői-fordítana. A lénye-eii kiál itoit kötet bolti ára ; 1 korona.
KÖNYVISMERETÉS. Pulykaienyesziés. Jrta; Hrebtay Emil, állattenyésztési m. kir. felügyelő.. Megrendelhető a pén* előleges beküldése melleit a szerzőnél Gödöllőn Ara bérmeuive 2 kóroua. I
Hrebla-y ezen ujabb munkaja ismét tanújele \' annak, bogy a—hazai—har"mfiienyé»ziés—iránti! érdeklődés rohamosan lokuzódik s a gazdaközön I ség végre belátta azt, bogy baromfitenyésztés- j sel csakugyan érdemes fogtaiko ni. E gazdasági munka valóban időszerű.
A kormány a baromfitenyésztésre annyi gon-! doí fordít, bogy a gazdák zönségnek uélk!)-\' Jőzhetleir nfy ké/tkőnyv, melyből mindazt meg-j tudhatja a mi jövedelmének nagyobbitását idézi1 elő. A kölföldön értékesite t baromli termékekért, I a muü évben 60 millió koronát vettüuk be, taely össze.; legnagyobb részt a kisgazda zsebebe ( folyt ; ez összeg azonban pár év alatt meg\'-l ká\'a/erezhetö, ha a tíiroinfiieiiyésztést okszerűen fo juk űzni s a tenyésztést helyes alapokra; lektetve az érdekesiteai viszonyokat\' is megia-1 merjük. Hreblay munkája lészleteses 31 képben
Zulu Ifi. szára (S. lap.)
oellazási, TáTtHfSndézéai ni), mérnöki munkák rnl, a tervezési, áp\'tkszési, szállítási éá minden má" ipsri mozgalmakról A minisztériumok éa aiok alárendelt hivatali, a vármegyei, városi, községi hatóságuk a m. kir. államvasutak éa más vasúii és részvénytársaságuk igazgatóságai in lestik közzé épitési, azállitási, e. éa bébeadáai hirdetéseikéi. Mérnöki, építészi, építésvezetői, paliéri, raktárnoki, scamsiieri, pályafelvigyázói éa minden műszaki térré lariozá állások bétől-téaére ronalkosó nyilvános pályázatok e lapokban msgtalálhalók a hasznos adatokat képtznkk.. A lap szerkesztői: Komor Murezell épitéat, La k ton Lajos és Sós Izor. Előfizetési dlj egy évre 8 Irt. Előfizetni lehet minden poatabivalalnál éa a lap kiadóhivatalában Budapesten IV., Váci-u\'cs 81- -
Tftittt a«i«tr«ii
Vonatok érkezése
1001 febru&r hó ll-én
egészségemre\' gyakoriak. Három évig rettenetes lájdalmakat érez em/egéaz testemben. A gyomor aem maradt ettől meni és csak nagyon nehezen tudta a tápszereket tslvenni, a mélyeket kftióa* ben is rosszul emésztett meg. A gyágyaláa minden reményét leiadtam már, a midőn az njaágokbaa [cikkéi olvastam a Pink-labdacsokrói, a melyek I különösen vérszegénységnél nagyon hatáaoaakoak jétetettek. Én^használtam őket éa ma nagyon boldog vagyok miattuk, mert fájdalmaim lel-jéien megszűntek, ét vágyómmal egyidejűleg | erőim ia visszatértek és ezen gyógymóddal uj . egéazaéget szereztem magamnak, ugy bogy gyógyulásom tökéletesebb már aem ia lehetett \'volna."
A Fink-labdacsok lelujilják a vért, tlsatitják azt éa az idegek egyidejű erősítésével azoknak, akik azi haaználják, ismét erőteljes egéazaéget ■ adnak.\' Kitűnően halnak sápkór, neuraatbenia, 1 rheuma, valamint a térti és nő gyengeségénél. Gyermekeknél elűzik az angolkórt és azt. Vitus-tancot. Nagyon hasznosak továbbá az évaaaki \' változáaok néha oly károa befolyásainak mellőzésére. Kaphatók minden gyógyszertárban, valamint a magyarországi főraktárban : Török iJózaet gyiigyezeriáráhan Budapest Kirlly-u\'ea 12, s/",, debozonkiiit I frt. 76 krért vagy 6 ! doboz 9 írtért.
Ra4n|>ni j- 3 1
Hfra (Wlea)
I-Kgcrauc Prágerhoi
Caak taraja Barr» ) U/ékéajra i
3 i II
1
- K
IS s
II
4 tll
5 b
TT 4 tt 8
I SS (taroskor 57 ..
1
II
I 4" | 06 .07 I 41 SS OS i 06 106 31 l(IS 6»
| SS 10
i14 1)8
rag««i!
, i. a.
d a. . „ aata
■ éjjol
„ I raggal
■ Mt*
. raggal
■v_|"o*L
d. 1.
» i "*»• d. a.
d. ti. íjjal
Vonatok induláaa
aaanitly van
gyora „
asemilv „
sxemély .,, gyora \' „ naaily
iaem41y „ gyora
azemály. „
vagyea ,,
STan n
asaaily ,. gyora
aaeniily ,,
vegyes ,,
gyára
gyora
. neatly „
1400Ü4018,-tkv. 1900. dac. 13
67-1
Árverési hirdetmény.
Budapral
Sóra
47 pároskor
Brti (Wlcal
Iái* Nal-lvAu Praxerhof
Csáktarara Barca ) U/ékéayra>.
IS S 12
_JL
0,i 1 16 06 \' 10 06 46 : 10 41 Itt 96 j 17
67 61 15
XX
, rigzal 1 ra*íal d n. d. U. íjjal j inal d. a. d. a. I ®aTl d. u. ! raggal
dtíbaa j gyof d. a aata d. u.
gyora voa a vagya. „0 saaa<iy ,, gyors ,i személy ,, nanil; y
syors » aaemtly aaamily vagyea aumkly
I raggal d. a. 1 d. a.
saemtly
gyora
vagya.
sieaél
aaaai4 y
*aaa>4l>
Leány-álmok.
Szépnek, szerencsésnek lenni es különösen virágzó egészségkel bírni, mely az arcra a ró/SH magyarázza mindazt, a mit minden tenyésztőnek j bara-uy-leheletet es sz ajkakra a piros csereszt ye
tudni kell. Bőven foglalkozik a betegsegekkei és azok gyógykezelésével ie, azonkívül aközteuyész-!«sre ajao ott fajtákat is í«merteli. E munkát ffltnden baromfi kadrelöaek melegen ajánljuk.
A, VÁLLALKOZÓK LAPJA és anuak német kiadása a Der Bauulrrnehmer und Lielerant czimü, Budapesten megjelenő s/aklapunk XXlI-ik évhdyamukba léptek. E hosszú mpll már maga
szint varázsolja, ez lehet a fiatal leány álma Es ez tényleg a legmegengedheiöbb hiúság, a mit csak előmozdíthatunk. A szépség csakugyan szükségé* része áz egészségnek, a mely nélkül az arckifejezés kecstelen és a szem sugárzó fényessége kialszik,,. Étért szükséges s drága egészségei megőrizni, vagy azt ismét heyre* ullifani, hogy ha meg van támadva. De hogyan
is bizonyíték arra, hogy e lapok lmsznoamunkái|kell a/l elkezdeni? A tiszta és az erekben erő-vegeznek ea a vállalkozási, valamint a műszaki j teljesen keringő < ér oly erőt kölcsönök a szer •íren mükiiilőknek n\'ikalözheletlen o ya-mány. vezetnek. Iiory fáradság nélkül taposhatjuk az Ugytaen csopoilosito\'l rovatni lelőlelik mindazt, élei rögös uia\'i Cfyeng\'eés sápkóros, jistal leányok a mire a >ailalko/ónak. mérnöknek.\' épités/nek,jolvas.-ak Pleury Juha k. a. levelét Ober.Artli építőiparosnak, gyárosnak, lakereskedönek éa Koslhauserból, Canton Schvya es merítsenek
szállítónak szüksége van. Hirt ád pontosan és agbi/halóan a vasut-épiiésekröi, vtrazubályo-zasi^munkákról, Ingositásí, árlé\'rfejleszíésj, pa\'r«
maguknak példát belőle.1
„Élőnk elégtételemül, írja, közölhetem öanek c-odálntos hatást, a melyet a l\'ink labdacsok
A letenyei kir. ,jb>róaág mint tkjri hatóság, j közhírré te.zi, bogy /.alamegye összesített árva-tárának Varga Jánoa (kovács) Varga Rozi térj. Sülé Istvánná Varga Juli férj, Balassa ferencaé özv. Varga Márfímné üerbrai £va u. is miat 1 kiskuni Varga Kati t.j. gyamja btcaahelyi iakó-hok elleni 516 kor. 16 Tíll. töke, ennek 1900. évi április hó 20-ik napjától járó 6{ kamatai 19 kor. per 29 kor. 96 fáik. végrehajtási 90 kor. 30 tilt. eruilali költségek itanti vegrebajtiai Ozyében a nkanizsai kir. törvszék (a letenyei kir. jbirónág) területén lekvö Becsehely kőzaégi 714. íjkv. A + 1407. h. \'ez. alatt leivott váltságköteles ingatlanok Varga Jnii és Kalit illető } restére 708 kor. ki kiáltás árban 767 tjkvben A -f 689, hrsz. alatt felvett váltság köteles in-\' Katlanok Varga János Varga Rozi és Varga Kalit iiétű { részére 676 kor. kikiáltás árban a 796 l\'jkv. A -f 1958. hrsz. a. ingatlanok Varga J\'áíioS, Rozi, Ju í és Katit illető { részére 188 kor. kikiáltás árban — a becsehelyi 742. az. ; tjkvben A II. 278. l6JB/a, 1798/a, 1968/a. io-gailanoknnk Varga Jánoa, Ro<i éa KaUt illető f iész 736 kor. Kikiáltás árban \' a becaekelyi 1077. sz. tjkvben A 1. 1- 4 sor 333,1682,1604 1786. h. ingatlanoknak Vatga Kalit illető | réaz 370 kor. kikiáltás árban, a h\'ecsalielyí 1266, íjkvben A -f- 18211h. ingatlaaok Varga JRoti éa Katii illető { részére 366 kor. kikiáltási árban Becaeheiy község birói báaánál
1901. évi aáretai hé l MR|te d e. lO érakar
I dr. Tuholy Qyula nagykauiz-ai lakós Ialperesi J ügy Véd vagy helyettese közbejöttével megtartandó 1 nyi vánoa árvereaea eladatni log
Kikiáltási ár a teantebb kitett becaár. Árverezni kívánók tartoznak a becaár 10%-ál keazpénzben vagy óvadékképes papírban a(kiltül-döti kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő res. • leib \'a, még pedig: as elsőt az árverés jogaréra emelkedésétől szanSltandó 1 hónap alalt, — a másodikat.ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hóaip alatt, mindem egyes rész|et után «z árverés napjától számítandó 6) kamatokkal együtt as árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint Misét ni.
Keli Lelenyén, a kir, láráabirtiság mint telekkönyvi ható-egnál 1900. evi decembei hó 14-ik nahján.
NUNKOVITS SANDOK [P H ) ktr jaráabiré.
VÖRÖSMARTY MIHÁLY életrajza.
irta: Br. SÍBS Knö — Megjelent és kapható
Fischel Fülöp kőnyvkeieskedésében Nagy-Kanizsán
Diszes borítékba fűzve ára 1 korona
II
Nagv-KnniEfta, csülörtöft Zala 15.-tusául («. ^ _____________ ,90\'\' S&M _2Un
Ai urywtttft UlPflllillAAV 1
nak léi árou való ehulffkára nyertem megbi- llllllPlüdiill ^Jt
^^XtM lópokróczokaf. M Aw . Tiflicliíiíi poniiíjf
JBHRS^V K«e«, VNMtug »IpuH/lii.a mi- L1. Q . pfri A ü I , a korán bajbul- Wt^/O
TV- . lau takarók Utünfl minő- \' í I ö üli Üi Ii í U USk* | |# ^ megakidá- JJW*
^ÜÍÜL\'. m?ljL#k. ktinyvfcrigkedétfábetC lyoaw, rtlaminl 1
nzegélylyel, ágvlaksmkuak Is haistiMhslók é* ,J - « * hajak éa „/akAli PÜI .
a melHt rendkívül olcsók. Ssttrké, gyapjú JN a KV-K a n IZ S a n.l WW. ős/ülósét éa no- flwr/
téli \'ópokrócsoV. A. minőség, 10iXlö°»®»3>- ; ^ - ( Ír f* ^ti a . 9 *
ság, 4 K., H. minAa4g 5 K. C. minőség 200X j -—--—- j . 3eÍ0PC, vesét AflfcT.
150 nagyság duble gyapjú urasAgi éa Üaker í Jtl C ® 1 i I a íí A IIIIS » Éil . , Ull , , I
takaró, 150X800 nagyság Jegfinouiabb pi 0- «v»inai, aui , Egy léf#Iy bérmeohrt fj költaég.*.-
•ég, darabon kint 1.60 K. Pontos izétküldéa , + fmfa | ***** » P*nz eJőJegca beküldése mellen,
utánvétellel. Meg n m lelelflért a pint kivá» , # (l*f3m & korona->
natra isazsadatik. Cím : Abtb. IX, J vVJra^ Chlef Office 48 Brliton Roid Loadoa 8 W »
n. RITÁDBA KIN, Witin, IX. Herxgaiuio 3._ | - J Al „.^^ d-wnda: I
OCXXXXÍT\'XX* < X^ XX> Nagybani vevőknek Üteme* engedmény
X Hemerhódia X * Ijm a IÍMXleU
X . .. X // IBI l^^^^B I figyelaét felhívjak,daaan íal»aerelt faaaer, festek
U A ki ebUn szenved, kérty busloir- U / H |H gyarmat, legfinomabb ui>u ii oixi olajok
Q mai ai elen való szeremet. A legnn- ^ /\'/ J| íjíJH® j valódi jamaikai ram* «rai tkaat, iikérok
A gyobb fájdalmakat azonoslmegsiünteti, a / f lBá típj/U továbbá miii; >Mppaa. rtmk«asé»
X a csomókat, azok kőm ragy, X / \'/Wwíftff^H —••■ -X j f*8£ ma««i«?a, marsaai* Mállfi* ®la«*
V ftíreíTve nnm alkalmaaáa után él- V------------/ í rlaui, »malaa §smu»lemm *
* erejűi 2—j napi aiRAimnKRB uian ci * ^ - ÍJE^íH , aiua«o • sMkatba-v*fó eikk«kr«
yj tünteti. A gyomor belmüködét, ax V> föSMÍM mH Aftváa/tlMk, draaftarkll »aa lel)i(«r*t
Q Qléa éa a járáa Mlogáatalanok lea/nck Q b jft^K; ^SanW ! pal«cskok}»B Meguislial^eeí/akepei ■•a<íxaadaeaft
A éa rendkívül megkftnnyebühen éa bol- Q ^mWÉ veteeeer aafvak
X dognak era-ndi magát az előblieni . X ^^RjjL^^JbSMj Trifaill>k6nzéa ^lafltín
X Patienv X aBaaBP ban éa kIfaluvben
V A* egén világon nem léteaik eten v «wMair i..,rri*y h»i»n.m«i, ■ n»«jy «i áitcjm. • . - . . ___.__. ___
fl kivöl „f ilv.,, iú árlhlniHtlnn A <4 diB« ÍJ \' í^H-r-m^, h ta7i«*nelaia «Df.r,. b! « f <f«aa >adapert» sémaaal««k Itartfékél, yi aivm egy n>eo |o, ariaimaiian e* nia* w . .•<hif^i,<. ,inO0í,j u ^y^Qi ^ ka><rt& et«h^ubai _ aiadlg JaleaUkeijr raktár. Faiial aaagrea4aU- .
{) eret aaer. Caalodae benne ki »an lárva, f) t 1> »;mn*n\\w, ■ uakim mpnvai\'i 4 — - ^^ Msk»s#it«iaek, otc* ?er- :
V/ w . , , V ! "md hü.zr> Jal után ujry ■ hej. mint • «i»kAll tcrmeiMlM ► ,
/\\ Nem bevenni való orvoaxag, aem A nyu • ■ t..i,,..u me^Via mmdk«U4t « korai fluaif-i\'Sl • Uf M°/ ár" aellett. -
X nem valami masina. Ára 3 kor. utftn- X I öw,él,b ^ I , Á ^ & hinéfBék a aui >feareka«k
Q ,v.gy » |ién» flör» beküldése e»<- £ ára \' ^ 2 frt, 3 frt. 5 frt. J^
Xten dlBCret bérmentV« küldetik. kj l Siéjielküldéa naponkint az Ősszeg előzetes beküldése aeny kéeaUi bennünket fenti árak ajánlatára, awÉy-
r \' l) ri(\' n vaW posta*atáavéttel a világ aiadea iraayába aek aiaél aaaaoaabb pártíagaaskal aiáaatui kert
- a gyárból, a hova a megrendelések Intézendök.
y IOTM a. K|ég)sierén y #>C¥t t a a xtxt a Balaton Tfatr^rck
^ Braaaú y vOIIjIíAm üílJNA , foaaer. kaaat teméay 4a liaeUereatedé* \'
vrxxxxpxxxxxxxxxxxv I BECS1 SE|LER6ASSE 5
x x x x——x x x-x y x
| lartesités. \'
e 3
..........■■ # - \' * \' » Jm"j H ■
jg Van szerencaém a nagytekintelü kOzlinaéget tisztelettel ért<*aiteni%h-igy a
v W farMiigl Idényre i y
2*3 a l^gojabb divat fzerint azalon rubAkat, a leglluonamtib mludi/jlől a legolcaóbbig figyelmes és ielette jutányos H* S
r BZOtgiiát m^ltett kíszHék. T ~ \'" m J
Ez a>kalommal bátorkodom a tekiutelea m. kir. állatorvoa urak lig elmét felbivni ygyrnraha k^aallaar
nS nyrlaare, me\'jeket a legpontosabban, előirás ^zerint legjutányoaabban, ki\'unö minőaégben ca isleaen kivitelben siolgálok ki £
2* Vidéki megrendeléaok kellő figyelemmel es-közöl\'e\'nek. / \' ?
X * oi A d. erd. knzönaég becses támogatását es ?zive megrendelését kéri mily itteisUttsl: • X
.J \' KAüFMAKfí MÓS férftaaaké a
í ELSft félt hái t
iVoyy választék kitűnő minfiséyü, divatot belföldi, angol ét franczia kelmékben 2
f X X X X X-X-X-X xznz xz_v
Nagv-KnnizHfl, csülörtöö
Rí wyeitttit TTokróczgyiírnk maradókraktará-nak tél árou való vliadí^iára nyertem megbi-aást. Axóri ajánlok 81 1
fl^űto&i lópokróczokaf.
tflB^V E*en. vastag flpus/tit .u al» SSSSmm lan takarók Utttnő minft-téyQek. meljek gyapjasak ós \'punik \'?ine* Hzegélylyel, ágytakaróknak i* has/.ntlliat^k om a melMt rendkívül olcaók Szürke, gyapjú téli \'ópokrócsok. A. minAaég, aág, 4 K., H. minAaég 5 K. G ininnaég 20ÚX 150 nagyság duble gyapjú urasági ét iiaker takaró, 150X200 nagyság, legfinomabb pi 0-aég, darab\'tnkint 1.50 K. Pontos axétkOldéa utánvétellel. Meg n»ra íclelflért a pánt kivá\' natra isassadatik. Cim : Abtb. IX, n. RUNDBA KIN, Wmn. IX. Berggasso 3.
a korán bajbul- jpjtík\'/O •J 1 Iáit wegakadá\' LjT®
lyozza, valamint R^W 1
m hsjak es K/gkáll jjE/f
v^S öa/ülését és no- JfL^/fft ^e* wgilí azok
^eforca veaét. FUfrT- \'
Egy tégely ára bermentve éa k6ltségmeB tesen a pénz előleges beküldése melleit.
3 korona Chlef Office 48.. Brizton Road, Uadaa a. W Az u\'tlvány cimrei.dő:
Pregrada, Bokitack-őaaerbraaa mallett.
Nagybani vevőknek tetemen engedmény
OCXXXXBXXXXXXXXXXJJ
5 Aranyéri 0
X Hemerhódia X
X X
Q A ki ebben szenved, l(0r)v bisalom- O
Q mai az elen való szeremet. A legnn- A X gyobb fájdalmakat axononlmega*ünteti,
Ví a csömőkat, \'ejtene*- azok kőnnrvagy ;
V e\'rej\'ve í—3 napi alkaímaaás után el- V y tünteti. A gyomor éa bélmüküdés, az y Q fllés éa s jaráe t ilogástalanok lea/nck Q
és rendkivül megkünnyebOlten és bol- fj
C\\ dognak éra»ndi magát az élőbbem . X
V patient. . X
y Az tgész világon nem létezik ezen y
K kívül egy ilyen |ú, ártalmatlan é* dia« Q
eret sser. OsafódftK benne ki ♦au zárta. Q
/\\ Nem bevenni való orvoaasg, sem X
X nem valami masina. Ára 3 kor. után- X
V véfel vagy a péns elöi1* beküldése e*< - X u tén ditcret bérmentve küldetik. y
X C/im; X
y IOTM A. Kiégjsieréu y
fj Brmemú Q
A nagyon iiasleU kSzSnaég
figyelmét felkívjak. daaan felaaarelt flaaer, f«aték gyarmat, lefftooaabb tAkla ia almi olajok valódi Jamaikai ram, oroaa tk«a» likörök továbbá müly gyertya, aaappan. rtsnkemé-vyltö, maudola, aerieela iáéul, eiaaa, (appAa, latfial rlaa, waalaa pei/elraai ée luinUmi e asakatbaTáfé cikkekre.
AatrAaytlsak, deaatartll aaeaa lélliterea palacskokbÁn Megbisliató oal/akepee lea^gaadaaayi
fetentty siacvak
Trlfaili-kószén eladás nagy* ban éa klesluyben
Aa üeaaea JiQdapeati gdxnaaím«fc llaal|ébél, mindig jeleatákeay raktár. Fostál aegrca4alt» Mk penleaaa eeektstlletaek, aleaé ver-saoy árak mellett.-1
A régi Jó hírnévnek örvendö, a mai igényeknek teljesen megícleiö éa ejjá aula ki tolt faaaorialettak és aok évi tapaaata\'atalak aeaktltabea a aa§y verseny késztet bennünket fenti árak ajánlatára, mely-aek minél azámoaabb pártfogáaokat aiiaattal kért
Halaion Teattérek
füaaer. hasai termény éa liaatkareatidéaa Nagy-Kautsaáa 120—52 Bótvoa tér a R barát ptk ■•a."
\'Hft i\'^ntimér bot\'/tr «rw»i |.i»rn«-y-hajunmal, a m«ty aa általam :"Ualált*|M)f«ikd\' l14-znalaia olin nfl\'t nac tnnyin- Rxl a
\'iiu^f!|mi\' i\'\'\'"T! j»!lu^yi^^. Jl.IÍi i* jum*»"»
nivM lm /• ,b; után ufj a haj, mini a «aakáll Urauiaatea a|ü i < t-in-ll Ihm, laarMa míudkaütt a korai őaxdloa\'tl a lef-öregeKb korig.
Egy tegely ára I frt 2 frt 3 frt. 5 frt.
Szójjelkiildés naponkint az Istzeg előzetes beküldése esetés vagy poeta-ulánvéttel a világ minden irányába a gyárból, s hova a megrendelések intézendök.
CSILLAG ANNA.
BÉCS. I.. SEILERGASSE 5
Van szerencaém a nagytekintelü közönséget tisztelettel ert^siteni.li igy a
f a r n a ii g 1 idényre a legújabb divat fzerint azalon rubAkal, a leglluoni«l>b ■sluós/glfll a legolcaóbbig figyelmes és ielette jotányos I SZOtgiláa mellett kéaziték.
Ez a\'kalommal bátorkodom a tekiutelea aa. kir. állatorvoa urak lig elmét lelbivni ygyrnraka ké«a|flsn( njflaire, melyeket a legpontosabban, előírás szerint legjutányosabban, ki\'unő n^inőaégben és izlésea kivitelben szolgálok ki Vidéki megrendelések kellő figyelemmel ea.-ktfzül\'e\'&ek.
A n. erd. k^zönaég becses támogaiáaát es fzire megrendelését kéri mély ltoztelettel:
SAOTMAHK MÓÖ férfteaahé
KLUfc fél« kái
iYagy választék kitűnő minőségű, divatot belföldi, angol ét franczia kelmékben
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kajiizsán,
Elvállal \'MLJ^MMaaM.11. 1.1. . L"11 I fl A FŐZÉSTŐL A LEGFINOMABE DIS/KÖTÉSIG
és készít
iniiiuiiiiiieiiiu RunyvRum-munsai
valaaiat
Paspartoui emiék-aibumoXat diszfeliratoknak, táncrendeket a legfinomabb kivitelig Elvállalok továbbá képek, fotográfiák, tervek, rajzok ós térképek cachirozását, ugy minden e szakba vágó munkái
t Nyomatott FisóheKFftlöp laptulajdono»Dál Nagy-Kanizsán
Huszonnyolcadik évfolyam 16. szám.
»4r<iak4a ípalet VlMk.l ftlttp klínyy.
k*wk«M«ilMA
■sarkaaaMvel érlakaaal leliat aapaa-kiat 4. i. 4—» An kOut.
Ha lulSsaadO a lap •aallani rinln \' taaatkpad aladaa kQaUia.ujr
Kiadóhivatal Viroakkaépllat: Mtckil ttlty ktii/r karaakadiaa.
ZALA
Politikai lap,
Megjelenik.HAOY-KANIZSAMjhétenkirtt kétszer: vasárnap s C3ü1őrtőkőn.
/ zlónzbtbji ímaí
Efkaa lm ...... IS Ami
rilé\'n t korosa
1*f7*iém ...... a kaavaa
NylItUr piütaori 10 Olltry
BHaaUaak, .ataaial a airliHaak vonatkozók Fiachal íllíp Híj ika kid tatba laitaaadU
Bérmantatleo taraiak csak la a i kaask-Ml fogadtatnak al.
Xf/M asaaa kia M ttilér
Nagy-Kanizsa,\' 1901.
Fatális siarkssitl: ■•slar léadar S.irkssrtIMrs: Mtéss I^Jm.
Vasárnap, február 24.
Az egri érsek pásztorlevele.
[0] Fejcsóválva kell Samas&a József papjainak legfőbb lelkipásztoruk nagyböjti pásztorlevelét kezükből letenniük, mihelyt (elmerül lelkükben a büszke visszaemlékezés arra, hogy mily íorró, nemzeti szereleltei fordult az egri ériek a magyar egyház jubileuma alkalmával azok ellen, akik türelmetlenséggel és fanatizmussal telw, nam tlaalin vallási okokból, vak. merő vádakai hajigáltak magyar hazájuk ellen.
Es most ugy láttáik: csatlakozott Sa-massais ezekhez az általa oly előkelő módon visszautasított vádakhoz, most mosolygó öntetszéssel róla is elmondhatnák ezek a vádlók, amit az \'egyház mond egy bűnbánó heretikusról: .laudabililer se Hubjecil*
Es mi változott a magyar katolicizmusra vonatkozólag a mult nyár óla ? Törmelékrakások jelölik a helyeket, hol egykor püspöki palotáink., apátságaink, parochiáink álltak ?
Talán erőszakkal forgalomba hozták i az 0 pász!orlevelével, melyben vélemé-világi célokra a .holt kéz" bi^lokjut? nyót reákcionárius értelemben, vagy mint Kevesebb tiszteletadáiyrípMjnqibfetó a kánoni nyelven mondják •\' in pejus ret\'or-a papi lxívutős iránt ? málja.
Egyetlen egy eféle esetei, de méR Cgy hangzik az a pásztorlevél, mint csak kísérletet sem mondhat senki. Jeremiás siralmainak egyik szikrázó ha-
Aligha létezik állam, melyben a ka- raggal és tájdalmas sirámokkal telt feje-Iholikus egyház nagyobb befolyásnak, na- sete. Csakhogy hatása nincs-a bűnök vádja j gyobb gazdagságnak és készségesebb be- tiszta lelkiismeretet talál. Es sehol sem
látjuk a bilincseket, melyekben az egyház
csülésnek örvendene, mint nálunk ; és mspa~ papságunk szellemi és erkölcsi előnyeinek lelkesült méltánylása nálunk oly messze terjed, hogy még papi vésze-kedőknek ós izgatóknak i9 javukra szolgál, hogy ilyenekkel szemben talán nagyon is gyakran érvényesülni engedik e szabályt: a züszló fedezi az árut. ...
Es most jön az oly sokoldalúan, de"» bocsátkozunk.
szabadsága, melyekben Sinussá as 6 hitsorsosaival sinlődnék ; sehol a kalholi-kua egyházi hatalom romjait, melyeken ülve siruia kellene „midőn Sionra gondol" Nem!
A pásztorlevél részletes cáfolatábaneta
kivált klasszikusan oly mélyen müveit, előítélettől ment egybázfejedelem, ki eddig oly nagy férfias bátorsággal, óly sok hősies nyíltsággal kelt sikra magasztos véleményei mellett, épp akkor midőo, Xllí.-ik Leo pápa a tiltott könyvek indexét szabadelv üen reformálja: jön Samaasa József
Ugy tetszik nekünk, mintha a hevesvérű egyházlejedelem a nagy-böjt gondolatára borúsabb hangulatot engedett volna magába lopódzani, mint aminőt konstitu-ciója igazol, mint a minő igazolva van a konstitúció által, melynek a batholikus egyház Magyarországon örvend.
TÁRCA.
Cherchez la femme.
Irta: Kitin Qyttl.
t.gy minden itében érdekes egyén lépett as emelvényre.
-A zenekar előjátékába a művész caak egyes íu\'amokkal vegyült, de ások erőben és légyságban felülmúltak aa öaaaes luvó hangasereket. Egysser aztán könnyedén a balvéllához illeszti hegedűjét, fejét\' kissé ráhajtjs, sselid moaolylyal, ábrándos kék ssemeit a közönségre azegzi, s mintha az énből hozni a hangokat, ugy játssza a solórészt. Ujjai alatt a hurok neszéinek egy köliöi magasztos életről, mindenki lelkében egy legenda támad, s a szemekbe künyek szivárognak. Andalgó hangjaival a sziveket édes merengésbe ringatja s ba bangaserén vihar tör ki, jobbaa megrázza as idegeket, mint valami késeli mennydörgés. Sok lelket elragadott, vitte tnl a felhőkön, fel a csillagok közé. As ember megfeledkezett magáról, I környezetéről, meg a világról s egészen elfogta a bűvölet.
A hegedű elnémult, mire határt nent ismerő lelkesedte tört ki; falat rengető taps) rengeteg, elismerő nyilatkozat a virigaipor következett. A hölgyek mellosokrokat dobállak as állványra. E zajba egy dörgő „éljen" vegyült.
A mhvész odaforditássemeit ahonnan a hang I jött. Nézett, nézett... szemei kigjuladtak... lerc-f tnrat azállványról s e uavakkih—
— .Neked köszönhetem"... Rózsai nyakába borult
A közönség látta, de aem értette, annyit ; azonban elképzelt, hogy es valami érzelmi ta-| lálkoaáa, a most est is megtapsolta, mint a , ssinháaban valami hatásos jelenetet saokás.
Rózsai hamarjában bemutatta Lászlóéknak, a midőn a művész Erzsi kesét érintette, éráé, j hogy az remeg. Szemébe pillantott s as egésa ! varian, melyet hegedűje gyakorolt a közönségre, I most e szemekből viaszaaugároziak rá.
Rózsai kérte barátját, bogy az estét i öltse j velők.
— Ha as úrhölgyeknek nincs elleoére ?
Szerencsénknek tartjuk — mondta Liazlóné.
Erzsi, gyengén elpirulva beleegyezést intett.! | Következett a második rész. Lehelt oly, lelkesedéssel üdvözölték, minővel as imént be-fejeseit remek.jitékát jutalmazták.
És Lehel mintha szellemek bújtak volna he> gednjébe s most vonójával uokat egyenkint, astán tömegesen kicsalogátni, ugy játszott. Az emberek a terem boltoiatára tekintgettek mintha á tündéreket\'kerésnék, kik ott lejllk varázsfán-cukat.
A közönség magánkívül volt. A taps-és hi»| vásnak hoasza, vége nem akart lenni.
A zene elhallgatott. Lehel a legszebb bokrétát kiválasstva, leszállt az emelvényről, oda-ment Láazloákhoz-------------
— Hódolatom jeléül
£1 a csokrot átnyújtotta Erzsikének.
— Hamar kezdi — gondolta Rózsai.
Erzsi piros lelt, mint a pipacs s alig tudta a | köszönő szót elrebegni.
A közönség széledni kezdett. Lassan halad-f hatlak ki az ajtón, mert nagyoa sokaa voltak. Lehel és Róssai hátramaradtak, hogy utat engedjenek Lászlóéknak.
Kint olyan két barát, kik már tíz év óta nem \'látták egymást, volt aairol baazélniők Különösen Róssai, kl unnak idején a pénzt adta Lehelnek, hogy íiképeztesse magát, kérdezett sokat, a mire Lehel alig tudott válaszolni. Végre rátértek as imént Lehelnek bemutatott családra.
— Hogy tetszik neked Erzsi?
— Fiam, sokat utaztam, sok helyOU megfordultam, nagyon aok leányt volt alkalmam megismerni, de ilyent még aem találtam... még aem láttam... A termete vetekedhetik a cédrus iával; az arca olyao finom, olyan lágy, fa bér mint a tej, és asll saűii pirosáig aa arcán, olyan mint a mi kor a nap megérinti él etadó melegével a barackot. Nem mertem közel menni bocsi, féltem, hogy leheletemmel lefávom a pírt arcáról. Es asUB sz a páratlan eleganciával megfésült fekete hai keresetlen öltözködése, es mind olj ritka tulaj.
mm •
A Ferenc József keserűvíz
II *$j*4tli
elismert kellemes izü természetes \' hashajtószer.
(lz flUf^Ofyi
pécsi iparművészeti intézet
gyártmányainak egyedüli raktára
K-gmiuin nSCHXL FÜLÖP kSnyvkereikedésébto

Nagy-Kanizsa, vasárnap
Legyen >1 fl konaliluciójá* olyan tar lős éa rendületlen, mint a katholikaa egyházé ma s losz a jövőben.
Jobban leleplezni eteket az 0*<zeté< vesztéseket, melyek ezekben a hangulat-clukubrációkban keletkeztek, h telelesebben és tárgyilagosabban rámutatni arra, hogy az állami hatalom is ugyanazon eredetű, mint az egyházi, szóval í ezt az iráit alaposabban senki sem tudná megcáfolni, mibt Samassa míg*.
Ily nagyra becsüljük szelleme élességét és elfogulatlanságát. E« ezt a nagy rabecsülést mi sem csorbíthatja, még a páaztorlevél szerzője sem.
Tere-fere.
— Farsang után —
•Múlton épül az emlékezel.* — Mi Is lenne, ha a kedélynek nem volna tápláléka X Tónkra silányulna a legaranyosabb dolog is.
Mily ént*, életnek tgy-agy
momantnma a melynél a megpihen ét véghetetlen érőmmel ISII el.
Minden évad alkalmat arra.
De van egy időszak, aari tárházát képezi a azép moodáankaak, a jé érréaeknek, a boldogító vallomáaoknalí. Et az úgynevezett „laraang*.
Nem ok nélkül rajong az arany flatalaág érte. Mégis c«ak jobban kieátkoiik akkor alkalom egy kis mulaiáara.
D ibogii nivvel megy a kia\'bakfis első bál* jára. Már otthoamegkapja a lámpa-lázat, mely
Zala 16. szám (•. lap.)
aztán fokozódik a végtelenségig, mig eszéba hozzák, hogy ő Itt etán ét nem a mát világon tan.
Kezd gondolkozóba enni. Jliu ő ezt a fiatal emberi toha nem látta s azt mondja, bogy Jobban szereti, mint tz anyja, ipjl, lettrérti tib.
Szegényke I persze arról fogalma tlnct, hogy ilyen mondátokkal Vélnek leginkább halni a rom-1 kávéhoz szólítják őket (a minek pertae ellen-lailan kedélyekre, a bogy ezt ma már vigy busz-j »égel)...
nak elmondta az illető, a nélkül, hogy érezne | A legderültebb hangulat járja, jobbra balra— ctak barátságot la. L folytatódik az arányos théma: ki bot roll
Ja, nagy mondátok járják ma a ahhoz vannak | bálban ? ki menyasszony ? hát X-ék hogy van-tt emberek ttokra. jBtk ? mikor v0|(ak „fiaitok ? stb. Saiba kerül
Szegény kia bakfiwk, liettetek e ledér szokás !a rADgkóraág. Hogy a mikép nagyságolják a
1«0I február hé 24-én
Előjár a csöngőt szán. — E <ík; kordja a szél a barat, de tafrt a etaiád utasai.
Nem messze! Ejyifc helybeli csalidnál .jourjft van.
Oda sereglenek a mamák, riaaik e\'msradhat-ian kötéseiket. Az arak öregei (pardon !) kártya- f oompáoiát szerretnek j a fiatalok külön : detto. A mamái alig kezdik meg az aranyos „pl a ast*
hatásától menekülni, « ne biityje\'ek ilyen mézea beszédeknek I Ilnmis annak még a znzája is, aki azokat elmondja. «*"•
A Városiak kifogyhtllan élvezetekbe merülnek. A tok jó etlély, oonctr\', bálok, tzinbáz sffr. mellett. semmi nem hiányzik. Mindez kellemes ttérakotiti nyújt.
Másként ran as falun. Szellemileg vett caak résst az ember a nevezeitekben, mert esemény-jajmha megy : a |a\'qMhjm,>tdfllBll K?nny*t\'1\' az I Öreg tornyot helyéből kimozdítani, mint egymoro-\' tni háti urat,aki nem tud kibékülni a világgal, bogy miért ninct ugy, mint régen? mikor adója 40j váltó forint\' volt; mott meg ezer koronái fizeti Akkor fáklyánál fontak, azötiek a nők éjié-lekig, a volt egy kinevezett azakácanénak agéta évre 20 válté forintja t mott el mer kérni 10— tt koronát egy hónapra, (persze azt nem tudja, bogy el ám, még 18—20 koronát is.)
Hanem van azért a falusi életnek ia elég aok jó oldala.
téoí-nrakat stb De moat már tessék elhinoi uem fa tudják : mily címhez fogjanak, mert még a szobaleánynak ía .őnagysága* címet írnak: Vegfll megállapodnak, bogy a puszta névnél ezentúl nem Írnak egyebet. Ezt Un nem utánozzák.
Pálma.
HIBIK.
— Iwmél/I blr. Spitlkí,Lajos \'ankarl au főigazgató Székesfehérvárott, a nagykanizsai fö-gymnázium meglátogatására csfltönőkö > városunkba érkezett, vizsgálatokat tart az egyes osztályokban és a hét elején folytatja hivatalos útját.
— JEljegyxé*. OyHa Frigyes posta éa táv. tiszt Budapestről eljegyezte Kin Antónia poétáét távírda kezelőnői Szombathelyen.
— Afhelyezé*. Az igatságügy miniszter F*jir Boond zalaegerszegi törvényszéki aljegy. zői a soproni járásbírósághoz helyezte át
donság, a milyet a mi mostani abjeetedneetz kórsakban csak elvélve talál ank.
— Remélem nem vagy szerelmet belé, nem hallottalak még »ly rojoago hevvel beszélni mint te szoktad volt mondani: egf asszonyról, az Istennek ezen elhibázott teremtményéről.
— Hejh, kedret barátom — válaszolta Lehal
— az aaezonyokról >iz ér alatt, ép ugy megvál-tozott véleményem, mint ahogy megváltozott
— jobbra — a művészetem. Etom . csodálkozol, de ngy van. A küllöldön töliött 10 év megtasitoit arra, bogy az asszonyt vagy leányt, lilot elemeznünk, mert sajna, nem jutnánk kedvező re-saltátumra. Kiválasztunk egy azép almát, az etedé ast állítja, hogy édea, oszt ha beleharaptunk, veeezfik észre, bogy az . savanyu, nagyon aaranyn, a második harapásnál aztán már nem savanyu : hanem kellemes, a karmadikoál elenyészik a savanyu íz, ét édes lesz; mire az almát elfogyasztottuk, még egyet veezünk, mert Irfeu. e akkor már cnkorédeesé válik tzánkban. Így vagyunk az aaazoninyal és leánynyaL Ha egyszer beleharaptnnk, akkor már a többi jó. Ha az alma azép, eltelejtjűk rossz izéi. Saép nőnek rajai ritkán nézünk belsejébe. Gyárié szívünket ha hatalmába ejti a száptég, telemegy eazUnk is. Sierelmet ember, nem gondolkodik. Beteg tz, fiam. testileg lelkileg. Néha kigyógytil, de nem Irőkre. Bccitiv lesz az újra.
— Gratulállak, hisz kitűnő filozof vagy. Hol tanultad f Kitől ?
— Ejh, ne gúnyolódj, meaaze van okcakodá-tom a tílozáliáiól, nem tgyébb ez: üres, elhasznált frázisoknál, melyeket aj rnhábaa, de régi testben] tálalok fel... Nézd, Látzlóék már intenek, siessünk...
— Csak még egyet! Szeremet vagy ?
Igen...
— Erzsikébe 1
— Eltaláltad.
— Nagyon ?
— Halálosan.
í. \' •_ : " #
Szegény Lehel. Pilosofiája hamis, aagyon téves volt. Kár volt nem elemezni Ersaít
Na de, vágjunk a történték ele.
Anyja és leánya a legszeretetreméltóbb tfi-zékenyaeggel adták a háziasszony szerepét. Látslóoé Ugyelme a legaprólékoaabb dologra ia I kiterjedt, mig Erzsi kecsesen forgolódott a thea-\' kéezitétoél.
A gyönyörű bokréta, melyet Lehel hozott, ax asztal közepét díazitntte. Erzai nem győzte eléggé dicaérni. Erzsi olymódon viselkedett, bogy Lebel imádandonak találta. Három nap alatt ez a o ;z»t mádig fokozódott. Barátjának őtziniéu meggyónt a\' aztán fájdalmas sóhajjal teite huAa.
— Azt mondtad, gazdag örökötaö. Et mmdeot leront.
— Mieeoda ? — kiáltott fel Rózsai, hajdan nem gondoltunk arra, hogy művész leszel, e ma nevedet babér kó>zoruzza. Így tz ia lehet, ast hiszem Erzsi ia vonzódik hozzád És akkor már ■indea könnyen fog menni,
Lászlóéit visszautazlak Pestre, Rózsai pedig elkísérte barátját Párába, hol több hetet töltöttek együtt.
Mikor Rózsai vissza tért Paatre, Lebel egy. szerzeményt adott át neki Erzsi részére, ily kimmel: »Hozzá,« mely telt volt magasztos eszmékkel. koltőíaéggei ét meleg érzelemmel.
— Ezt nem fogom e.őa iat soha, sehol; aa ő emlékét szentségtelen! teném meg azáltal, ha
eszel pénzt szereznék. Lelkemet leheltem belé ea lelkem csak az őré.
Hat hónap múlott el azóta. Lehel külföldön i aratta dicsőségét, mindenhol bálványozták, imid-I tik; ezerszám kapta a színen illatos levélkéket, felbontatlanul dobta el őket. Ha maradt Erxri emlékéhez, bár aattt sem tőle, sem Bossaból a legcsekélyebb hírt aem kapta. A levelek »eluta-■olli jeliéaaal jflitrk vissza. Ltaaióekboa mag nem tartotta illendőnek irni. De mégis kapott egy hírt, mely összetörte lelkét, teatót. Nizzábao ast híresztelték, hogy Láazló Erzsébet maghalt. A hangverseny teremben érte utói Lehelt a gya-szoshir. lmpretaariojáaak fenyegetése dacára ott hagyta a termet, közönséget, mindent éa kikelt arccal, őrültként, rohant a pályaudvarra. Majd a azive szakadt meg a nagy csapaatói. Most l.tta még caak, hogy mennyire imádta Eruii... Meg két pere éa a Milánó felől jővö expraaaroaet lU teaa, mely öl Magyarországba vieudt
Türelmetlenül szaladt fel ea alá a parroaoa Oh ep a temetésére kell mtaoi. (Jondolt-* rá haláltusai»bau, vagy hagyott* a réaaere nieneto.
A vooat berobogott.
Támolyogva keraai a kocáit, bog/ bea.áll-haason. A nagy tolongáaban alig tudott utat törni magának.
Végre.
Felugrik a lépcsőre, kitárja aa ajtót... — Kdea kis féleségem, holnap otthon leszünk — taéá Rózsait Erzsikéhez.
A másik pillanatban egy dőrméa veri föl aa utasokat.
Minek éljen továhb!
A hullát eltakarították és as eaprsat vonat lélperenyi késéssel tova rohant at ájbs.
ÉKTESTrÉS.
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség beoaes tudomására hozni, mUaerint a Krelaler Henrik féle
Z/iXn/t/M A 4-In A-i- a mai naP°n átvettük, éa azt a mai kor igényeinek inegfelelőleg- fog-
íbUSdT tlKGZU&l & továb\') vezatni- Fa törek^nk oda irányul, hogy kitt ji ím
____________ _ ______ . _________ ^glc.- | íjai «i»z\'.|giiláB által nagyon tisztelt vendégeink igényeinek minden te-
I 1 Mntet))eii megfeleljünk. N. Kanizsán; 1901 febr. 16/ Kiváló tisateleOel Kreíaler éa 6rilnfilé. .-■.■ ■ ■ * 68-3. • • \' \' * \' _^
inja
(Népkonyhának) aiapltá«i össssg
Nagy-Kanizsá, vasárnap
— Alapító la| Wiiutl „&tf</(nytik Tápiniéttlhuk\' Nagykanizsán kétssia korona Ml alapi ló tagja lelt,
1 — Haltlaila. StUtrt tívula kir. jbjrósft\'-i albiró; életének 811-ik évében noaszai szenvedés alán elhunyt Perlekon. Neje etOI. BtMovttky Ida éa sok jóharát gyászolja, Temetése ma, va-airnap délután I órakor lesa.
— ]*e»a»«Kj«ro»ll*.ok Kialer Béla, Ilka, Rrnö éa Margit muravldl lakósok nevének • Fa/dd.-ra, kiskora Stolnor Árpád és Janó nka-nizsal lakóaok nevének > Sugár• ra, Vslss Oábor éa Ignác keszthelyi lakóaok nevének \'fmyw-t* kéri átváltoatatiaii a belügymlnisater megen*, gedte.
— la|Jatalau>all laaltt. A magyar földhitelintézet által kitüzűtt gyümOlcalatenyész< láai jutalmak kósül megyénkben a második 400 kor. Jutalmat és díszoklevelet Szigetby ödíln Tapolca kóaeégi faiskola-kozelő tanítónak Itélie oda a földmivelésügyi m. kir. miniaster, melyet ünnepélyesen f. hó 14-én adott át Rusaiossa Kálmán dr. kir. tanácsos tanfelügyelő a kitüntetett lanitónak.
— flt yll "inoa kttsiünel A lisgyksni-ssai Dél- Zalai tkptár- és [a Kereskedelmi és lparbsnk Tekintetes Igazgatóságai s MurékOzi Tanítók Örsek a F. J. Tanítók Háaánál leteendő alapítványa gyarapítására- uz-tii, tshit össxe sen 20 kor. segélyt adtak. Fogadják as einlitett pénzintézetek Tekintetes Igasgatóeágsi as ember-bar áti cél támogatására nyújtott b. adományokért a Muraközi Tanilókör nevebej hálás köasft-netemet.
Csáktornyán, 1001. lebr. II.
Mtnctty Károly.
— MelyreJgaalián, A Munkásképp Egyesület jelmezbálján kiadott ,L$gfriuM Ujtág" közlése aaerint a szép tündérkirálynő >zmies Anmuka< volt Mont az emlitetl alkalmi lap szerkesztősége annak közlésére kért meg ben< nünket, bogy a szép tündérkirálynő nem Zinict Annutka, hanem Ztmilt Juliska voll.
— rallllieUeek klmalatáaa A nagv-kanissai AU. Munkátképző. Egyetültí lebruár hó hó 17-én tartolt vigsima alkalmából felülfl/t tni szíveskedtek.: ösv. Inkey Kálmánné urnö 96 koronát, Relk Gyula 10 kor., dr. Hsuaer János 4 kor. 80 fillért, Tripammer Gyula 4 koronái, Frana Lajos 2 kor. 80 Ilii., Dr. Fodor AJadárJ Eperjesy Gábor 2—-i koronát, Met> Lajos, Hon-1 csics József, A. L., Hajdú József, Szabó Káró y Kreisler és Grünield, Fóliák Vilmos 1—1 kor., Figlár Mihály, Pozsegovics Ferenc, Marton éa Huber 80-80 811., 1 óger Károly, Németh Gyula, f Tnrek Géza 60-60 filL, liünser ,Jenő, Lagmir, látván, Ritter József 40-40 fillért.
Mindezen aemfalelkű lelfllfizetöknek\' bálul köszönetét nytlvinitja s rtndttSUg.
A jelmezestély tiszta jövedelme (88 korona készpénzben, leltári tárgyban 94 koroaa volt. | Tehát as összea tiszta jöaödeleaa 623 korona.
— II sas la egyfarlatesek. A pénzügyminiszter közlése szerint mindegy két év óla osztrák veretű bamia ezüst forintosok kerültek forgalomba a nélkül, bogy eddig a hamisítók\' kiléte, illetőleg a bamiaitványok készítése kideríthető lett volna. E hamisítványok meg-1 lehetősen sikerülteknek mondhatók, felismerhető | jelük a széliratban foglaltatik, amennyiben aj azéliraiot képző >Viribiis unitia> jelmondat i •Dnitisa szavában »3< betű meg van fordítva. EzeokivfH csengésükről felismerhetők, ollóval vagy késael vignatók, mindaraellelt hajlitbatlanok | színük azonban szürke és hasonló az ólomfém sötétkékes szürke szinéhea,
— Haláloa baleset Otritt János aör-gyári munkás, akinek a felhúzó gépnél történt salyos balesetéről már hírt adiunk — sérüléseiben meghalt, A folyamatba lett hivatslos vizsgálat van hivatva megiUapitsai nem-e terhel valakit
Zala 16. szám (8. lap )
1901. február hó 14-te
— Furcsa Meglepetés. Három bét előtt Kruptt Jóssef napszámos feleségével Csuosák Mariával sgyülzt megjeleni a pécsi közkórbázban éa a kellő vizságálnl Után a lérflt is, as asasonyl Is lelvetlék a betegek kösé. Az örsg-házastársak a rendes szabad órák alatt naponta találkoztak sgymással. Néhány nap elölt a faleeég, Csuosák Mari állapota roassahbra lordu\'t ugy hogy tegnapelölt meghall as afsiony.\'í A^holltes\'et, mini máskor Is, Isvltték s bul s-házbs, itt aztán kisült, hogy ss asszony luiajdonképen nem is aasaony, hasam — férfi. Nyomban lehivatták Krupa Józsefet, ki most tasadts, hogy 6 teleségének vallotta a felvételkor Csuc«ák Marit. Hogy ki volt a három bél óla gyógykezelt férfin, ki a; nöi kórosztályban feküd\', nem tudják és az anyakönyvi hivatalban is, mint ismeretien nevű, 62 esztendős férfiút könyvelték el — Caucsák Marit. A rendőrség e titokzatosnak látszó ügyben j most nyomoz, msrt azt hiszi, bogy a nöi ruha-j ban járó férliunak oka leintett arra, hogy ezt egyte.
— A vetés idejének közeledtével em-a mii különben
iogy nincs hazánkban cég, mely nagyobb biaalomnak örvend, mint Mauthner Ödön világbirfl budapesti megkeres- j kedéee. Különösen megbízhatók gazdasági magvai, melyek közül impregnált takartnány-répa-■agjai párjukat ritkítják, de kerti magvai isi mind+p snfj»g|iH|ttl f\'trttk. NigynrTttn kosnánk, ba akadnn oaak ogyetlsn hazai gazda, vagy kértéaz, aki külföldről bt<zalna uiagot, I mikor — mini általánosan ismerelas, a Mauthner-! féle magvak ép olv elterjedtek és közkedveltek! külföldön, mint idehaza Mjgyarors\'ágon. — Az idei 226 oldalra terjedő képes árjegyzékből —! melyet kivánatra ingyen és bérmentve küld-ls látható, mennyire megérdemli s Mauthner Ödön cég a világhírnevet.
litée nélkül oem bsgyhaliuk, -régen tud mindenki, — hogy ni
Umi M» éi fka
seyemáruhiza
Budapest, IV., Bécsi-utca 4.
Báli salsonra dns és szép választékú raktárt tart gazos, tnl-les ée selyemssöve-—r —r: tekben . ...
Minták, útra
vidtkn kivi-pootoaaa kRi-detnek . . .
vétkes dos ami
gondatlanság, iner áldozata I
"melynek a szegény, caalá-lett.
— léaa aseieay. A zalaegerszegi rendőrség e hó 90-án egy néma asszonyt tartózta* tott le, akinek kiléte eddig ismeretlen. Aa asz-szoay inti ia tud valamit, de csak érthetetlen "ávakat firkál s valószínű, bogy | üéma nem ■agyar származású. Kilétét nyomozzák
- %
Anyakönyvi hírek.
február 13—22-ig. Születések.
Vojkovils Anns cseléd : Mária Magyar Józaef s/sbó: Jósaef Kaiis János ács: Mária Lick Józsel kádár: Etelka Szmodics János földmitea : Jóssef Feke\'e József löldmives • József Strick Leó kereskedő: Gesa Doktor Sáodor szabó: Ilona Horváth Anna cseléd: Jóssef Becze Rozália cseléd: látván Árok Islván béres : KaUlla Németh György napszámos: György Kftlovies András löldmives : Mária Fülöp Jenő lakatos: Jeuö Fiúmbort Károly föidmives: József Soefl László fóldmives: Juliánná Sebők József bont. őrmester : Sáodor Padi Katalin házvezető László Futó Józaef aaztalos: Ferenc Benezik László fóldmives: Rosális Schlesinger Izidor kereskedő : Erzsébet Nétfeth József p. és tár. szolga : Józsel. * Gődér István, napezámt a: halva szüléiéit fia gyermek,
Mihiltcz Józsel fóldmives : Rozália. Farkas Jánoa házmester: Anna. Krámer Lajos tanár. Erzsébet.
(Murák eresztur):
Bullák Józsel állomtéCszelő
Margit. • Rács látván napszámos: István. Néhai Chinorány Boldizsár nyag. ppstamester: Ksrolina. Tfjttyr Gus/táv napszámos. Gyula, Henne Frigyen vasuli block mester: Rosális. Rspp Henrik stobsfeetö: Károly. Sserdahelyi József napszámos: Anna. Bods Jóssef, cipész: Lajos.
Halálozások Horváth Katalin szegény, 76 évas, aggkerí
végkimerülés. Berger Pál 2 éves, torokgyik. Modrorlts JsnŐ 9 hónapos, ránggörcs. Goidán Péterné Kis Katalin 77érss, sggkóri
végkimerülés. Siervetz Antal cipész, 63 éves, tüdölégdag. Gudiin Katalin 3 éves, tüdőlob. özv. Pakecz latvánné Vajda Borbála T6 éves, vlzkór,
özv. Horvát Györgyné Király Teréz kntdas,
63 éven, tüdölob. Orge Józsel pénsügyöri fövigyázó, 28 éves, influenza.
Papp Györgyné Biosák Éva 36 éves, szívbaj. Fekete György ft hónapos, lüdőlob. Molnár Hiklósné — Simon Mária 39 éves,
lüdogümökór. ijnflles Eerencné — Horváth Ama II éves, tüdő vész.
Horváth Katalin, II hónapos, tUdffhurut. Mikols István napszámos, 68 évas, szívbaj.1 Wtetershein Gizella, magánzó, B1 éves, lef a-enza.
Horváth Józsel csizmadia, 66 éves, szívbaj. Gerées János kőműves, 29 évas, baleset; zúzódás a nyakon. Idresecz Mária, cselid, (Hódosán} 38 éves, veselob,
ösv. Gozdán Józ telné — Fekete Erzsébet, 90
éves, föidmives, sggkór. Vellák Mária 8 hónapos, ránggörcs. Bolf Katalin 1 éves, tüdóburut
Házasságot kötöttek. Sneff János föidmives, — Polai Qyarícz Erzsébettel.
Horváth József kőműves, — Gudiin Rozáliával Horváth Márton kocsis, — Vastag Annával. Tóth Ferenc cipész, — Lőrinc Rozii iával. Ifj. Kvicsik Károly cipész, — Nagy Joliaa-návah
Malolios Jóisef ISidmivea,-— Hervitk Julián* nával.
Péter Jánoa sörgyirí munkás, — Simon Rozáliával.
Dömötör Józsel kocsis, — Ball Annával Kovács Sándor molnár, — Pető Tóth Roaáli-ávaL
Purgel István bizi szolga, — Péntek VeroaivaL Ifj. Tóth Jinos kocsis — Hideg Mártával. Bolf Liasló ifj. löldaivss, — Gödér Julián-nival.
Horvitb" Miklós zenész, — Horváth Honival.
IIILT T:É I
KÍRDEZZUK MEG A HÁZIORVOST!
orfi
MINT HYlLKA OL.P0 ilf
\' ugy magiban, mint meleg lejjel vegyítve <
KÖHÖGÉSNÉL, REHEDTSÉGNÉL, tOdöjwrutnAl tU.
legjobb gyógysikerrel ajánltatik NEHEZEN EMÉSZTŐ, GYOMOR HURUTNÁL KITŰNŐ (HATÁSA VAN
Mindenütt kapható. 398-26
Akkor h asz-nál jon Ievolo?ésaei, számlái, valamint min denlé\'e 11 ntainak m egőrzése.
Ügyeljen mindenki szigorúan
HthwanhÜQMcr _azégce_
Uhr HU tégely 1 kar., aa«7 a kar.
jtt^ Kapható egyedül a feltalálónál, Magyar-gft utoza 3 szám (aaját ház) éa B*l«i Lajoa ^ gyógyazertárában Nagykanizsán.
Számos köszönő éa elismerd nyilatkozatok állanak rendelkezésemre.
6o—2 Markó Lujza.
Képee árjegyzék a Sekwaakáasaer-n Sokaaaoa Rejiiterreadiíírríl lagyia tl bérmentve
schwanhAusser
Shannon-Registrator - Vállalat
Béc Johanneigasse 2,1. em
314—18
IBI\'
Van uercncsém a nagy tekintetű közönséget tisztelettel értesíteni,hjgy a *
tiriiil Idényre a legújabb divat szerint mindennemű ruhákat, a leglluomabb mluőaé^toi a legolcsóbbig figyelmes és felette jatányoa kiszolgálás mellett készítek.
Ez alkalommal bátorkodom á tekintetes sss; kir. Allatarvoa arak lig;almét felhívni egyenruha káaallsaU-nyelői re, melyeket a legpontosabban, előírás szerint legjutányosabban, kitűnő minőségben éa Ízléses kivitelben szolgálok ki *
Vidéki megrendelések kellő figyelemmel eszközöltetnek.
A u. erd. közönség becses támogatását éa szivén megrendelését kéri mély tisztelettel
KAVVMAKK Kél férfUiáM
BLU (éle hám.
Nagy választék kitM minSségü, divatos bd/öldi, angol és franttia kelmékben
JUtgfúa dfMtrivrf tf/áfet rótt- 1 aa/mo^Ffik fi A]
^ ^ mi
Nagy^Kantefla, voiáruap
Zala 18, szám (4, lap.)
SierkesztSi üzenetek.
D. J. Bndapeal. Jönni fog. Megkűd|l)k.
• A pipacsnak* ,/llmaimban\' nem közölhetők
„tyjcl". Ebben a kölloménybon a gondolatok már nem domborodnak ki oly asépan, mint a már közöltben, Est nem is kösöljdk, mirt lerontaná a másik hatását.
Já éa oI«nö érák,
1 évi Jélálláaaal jirtvftt vevtkaak
Konrád János
óragyára arany, ezüst ea ékszor áru azál Utó-háza Brli, (Cbakorsaág), JA ni okol romontolr-óra (rt S-78. Valódi teűsl raaoatolr-ira .frt 5>80.
Valódi oaüit liao írt t\'to Nlokíl ibrwnté éra M I tt Catfaa a es. 4s kir. birodalmi olatml raa kitüntetve, aaáalalaa arany, aaSat kiállltáal iram valamint ezernyi ellsaerS-lovU van blrtokoab u Nagy kápee árjegyzék tegyee a Mfiirtm ISO- 0
SM^S f uemm^rnáJtMééé/ mint
f/ünuM ttiM/fH tfonU hmk vüm Jf o»»c Sas aNjaowa «k uv 10 Am « aoaoa* Mriuio
.„..„tí. "A*"" \'tdj\'/ygyéi Kpphitt*
roRANTM nhh 0igvturUnUiúit.
jOanSWOTMEKE KOHNEPBtlBO BECS meius.
Hirdetések
ltoi. február hó S44n
Iiflrvs yrabllku ■*—^m H«»H bMlaálai ufaaa ■élfHafca|,)|._ Orvosrendőrilög mag vizsgálva 0,
•llaaarrS legjekb
FOGTISZTITÓSZER
A ésáj kiöblítése fog- vagy szájvízzel nem elégséges a fogak tiazlán tartására éa fentartá-Sára. Ehhez még egy mindig friss fogpép baaz-nálata is szükséges, minő Sarg Kaladonl, mely Inbnsban levő praktikus csomagolás következtében minden kívánalmat kielégít.
Trifalli
késién raktár
felvétetnek
FISCHEL FÜLÖP f
könyvkereskedésében Üfagy-Kaulaaáii.
Musquitter Zsigmondnál
Nagj-Ksnis án, Király-utca
Megrendelések elfogadtatnak: kohss éa Kanfmann cégnél Erzaóbettér
éa
Kobald látván né dobáaytősadéjében Sugár-ut, Babochay iéle ház.
HAJNÖVESZTŐ
KENŐCS.
A nagyméltóságú m. kir. kereskedelmi minisztérium által szabadalmazott s általam feltalált hajnövesztő kenőcsöm által az fisz haj rövid használat után viaszanyeri eredeti színét és üdeséfét valamint a hajhullást megakadályozza.
TCfl.1 && a mssCJtce ós : -IrCüöxi a "barna íiaJzxaJc.
Nagy-Kanigaa, vasárnap
JÍI AKAR^
•gyéves Jliikliitoft rTüTT
LENNI ?
Mleéaao* lf|eb, lik UkoUlimi as* vétfsték
olAkáoiiltaégSkre foglal koaAakra való toktatot ■4 lkai magasarasliatlk U »4~B.
f||éf«a ftakéal««i tagol. ^ A ki már aor alatt állott, elkéaett. —
laaiol^ai «? kA»l#n44. Proopektaat legyen éa bérmentve kflld:
LICHÜBLálJ A is II f: II T a katona) ellkéiiltfl Issf Igazgatója Dibrioinbio. Tanblsolln** : eddai DHAUÜENTZ JÁNOS a/, in.
hon»édeoredea él MAYCB ADOÍF ny, o». éo kir. öreegy. FoiflfyoiO: a nat, vaiiáa- éa köaokt. n. kir gialstorlam megbiaáaából a tank, kir./öigaigató,
4 lia|gy» II tlnxlell közüliig
figyelmét fölhívjak, danán felieerelt fan ser, fetlék uarMl, legfinomabb Ukbla éa almi olajok valódi jaauűkal ram, oraai , Ibea, IlklrOh további ■lllriyirtya, aMppaa, rimkaaif ayldr SMadoia, marxiiola aiélll, olaas, |appán9 indiai rlia, aialaa pHrolruiuéa* minden o eeakmába vágó oikkakro.
AstáajvlMk, 4*aatavait eseae télliterae palaoekokbaa Mag Ma ható ooiraiépea ni*aÓgaadaaági loloaiéar aiaivak
Trlfalll-kóazéii elariáa nagy-bau ém kleslnybeii.
Aa Oaaoaa badapoati génnnlnok IÍeet|éMI, aisdig jelentékeny rakUr. Poeial aa*grea4«lé. Mk pontoeaa eeakéadlietaeb, olcaó ver-aeny árak mellett.
▲ ráfi jó klrnévnak örvandfl,a mai Igényekaeh taljanen megfeleló éo njjá átalakított fiiaaortalatAok éa aok évi UpMiUiaUiuk nenktlonben a nagy ver-•eey kéestot beoaSoket fenti árak ajánlatára, nely-aak aiaéi aaáaaaabb pártfogáaakat aiáaattal kéri
Balaton \'lYatvlrek
fOatar hasat termény éa liaatkoifafcadéaa j Nagy- Kan ta»An Wo -61 Kötvüa tér a „barit pékh\'B,"
As egyesület |K»rocziri mk mar.>dó untára-nak Iái ároo való eladaaara nyertein megbí-
zást. Azért ajánlok
lópokróczokat
ai-Jo
Ezen, vastag elpu«ztit.»a!aU ___ tan takarók MtOnő minőségűek, mel>ek gyapjasak éa punák /zine* izegélylyel. ágy lak a r<knak is használhatok én a mellett rendkívül olcsók. Szöike, gyapjú téli lópokróczok. A. minőség. 10»X\'3O i.agy-aáf, 4 K., B. rainős4g 5 K. C miui ség 200X 160 nagyság dobié gyapjú urasági ée iiaker-takaró, 160X200 nagyság, legfinomabb mi ó-aég, darabonkiot " 50 K. Pontos szétküldés utánvételei. Meg nem felelőért a pénz kívánatra iaaaa&datik. Cim : Abtb. IX. H. RUNDBA lálflf, Wien, IX. Berggaaee 8.
r
V

ICZH TISZTA
■^^faenAT
kapható:
FUSZEftKCMSKEOfcSEKBin VEMOÉCLOKBEM ESníMDEn VASÚTI
ÉTKEZŐ KOCSIBAN.
Zala J6> fizdm (S lap)
^XXXXXflXXXXXXXXXX^ * Aranyér! -
Hemerhódia
A ki ebben azenved, kérje bizalommal az\'el\'en vfló szeremet. A legnagyobb fájdajinukat aionnn|men**öntetí, a caomókat, legyenek azok künn, vagy olrejfvo napi alkalmasáé után eltünteti. A gyomor éa bélmükftdée, az ölén ea a járá« líogástalsnok lesuek és rendkívül megkönnyebfllien és bo\'-dognak éra*4 ndi ma (iát az elöbbeni palién*.
Az ?gész világon nem létezik ezen kívül e#y Uftrn jn, ártalmatlan é< dia* eret szer. Caalódáa benne ki van zárva.
Nem bevenni való orvosság, sem nem valanrf masina. Ára 3 kor. utár-vétfel vagy a pébs.elöre beküldése ear-tén 4iaeret bérmentve küldetik.
HOL február hó té-ée

§
X X X X X X X
C/tím :
VOTM A. gjégyeaeréez Brsiaá.
X X X
8 X
X
X
X
X
X X X
v:xxxxaxxxxxxxxxxx>
A Rlchter-féle
Horgony PaínExpeller
LmímenfTCkpilcl comp.
•gj ród kipróbált hiaiaaor. a mely már tftbb múlt 30 ér óta rosgbiihat/> MóriaAléaűl alkalma* tátik kftazvéayail, ciuinái én aM|biiléaekaáL Intée. Kílinvabb uténaatok miatt beváaárláokor 58=555 mindig ngynlomnüal li«gytink a „Horgony" vó4j««yre áa a .Rlchter" oz^^ryxéóa.
80 1, 1 k. 40 í. oh 2 k. árban ómólvan mindán 0óry»ortáriaiD kapható. Főraktár: Török Józaef gyógjaurúanél Budapesten.
Ricbter F. Ad. éa táraa,
oaéaa. Oa kir. udvari aaállttdk, Rudolstadt.
B&R
n Mr M krif
i
1—fr évaa komokf ó bor, Jüj^íor Z2 kflól 60 krlg
Sxölöventxfi. \'^^fi^m
dini* voassA 2 éa fél frttél flallilé I é^oa zv$Móro« II tritól felfelé.
Nem.™ eperfa ^íf^J^j
30 krtól eo Mg. Nagybani véla;*jt lO-aO Tt^aaltk aagadaMkay.
mr& MjWrpvnyn^^ Vaa^kiwMHe kik | sasf asAars lltotik. mart fOaékivSI haauar éo birniíyon olajban bóvan i«r«ro_ A aaép aávéai 2—3—4—6 #voa fák drbja 15 krtól 10 krlg. Vagy vételnél olyas sa gsda^ny, mint aa, operáé).
Sganyol meggy ^^S^
tf, mart belóséars legalkalmsabb, K -3- 4—5 évsa Ük drbja 15 krtól 60 krlg Hagy vételnél oly aagsdséay. mint aa epersét>
TiiÁ-fn *a«vatórstS.Í—!-5é»»afAkarsl5 krtól MJIVJW,. 60krtg. Nagyabb vételnél ÍÖ~íG% engedi
Mindenféle nemes
kajtaínbarack, raaraaoye, meggy, aselid goaoleeye poaya, azoaora ahaa.szeewm operai«gM ée tArpe alakban. Ar 15 krtól 60 krig. Nagybani vételnél totó* aea engedmény.
K4ká>iftiip*p1t ty*4**\' a-a-4-a éven péi-Jttfti f dáayoi áf! 1,5,7,10, ía kr.
Mind* nféle vadoncz.^tT9^ Akár* 1- 2 áven I
Sövény készítésre gleditsea, |
iifii^fa,

Sövény készítésre maciura,
nurentica 1000*ro M\'» hrialél 10 forintig. it^.i ___Horoló aaélóelUlé to .kofH
Kerti eszköz. oJlö| r>rb4
valamint ojtok éa, jdfe, ojtókeadoa tgra olcaó ám éo I kitünö anyagból.
Viszonteladók
tal 6 ksll aaetleg 4-5 havi aitott U kapnak Ar ee Jetyzéket htid : 5ao_
unghrűry László CssgkM.
>Q JlCutip % jtftwiJO " I ^
KLTTHIA a bőr ápolására
«jc erezb&c síéfitisin 4t^«it4s4r€
PÚDER
Egy doboz ára 1 irt. 20
l.fgrlfgAsaahh, teliette, báli ém aalea púder. Pehér, rósaseais vagy aárgáa.
_Vegyileg attalyaálva áa ajánlsa Pl, J. J Pnklca kir taaár áttnl
Elismerő levelek a legjobb körökből minden dobozhoz mellékelve venaak.
GOTTL.IEB TAUSSIG
éa éa ktr. adv. tellette-aiappaa ée lllalaaertráre Feralalár i ládl, I. Hollaoilo a. ^ Szétkiléée atáavét vagy az leezef olilofoe bekildeoa mellett.
Kapható a logllbb lllalaaer-. d ragas- h f re a h r d febe e éa | gf4ixaifrt<«rbsn. SagykamzitdH : Alt éa bohai Keleti M Már ée Kraieer Hyuls cégeknél
^éckUrkkaa ATMOTtamnn
Több azaz »<ivaló orvos állsl ajáiilvi ^ legízletesebb éf legolcsóbb a*vany kkpba\'ó mindea Több löszérkereHkede^i vendégében.

Nélkülözbetlen és utolérhetlen, hatána kitűnő. Vili*01™, kivitel minden országba
IHIERRT JL balzsamát
| melyet az egészségügyi hatfaág megvizsgáltj az egész vÜug kedveli éa mindenütt keresik. Caak akkor valódi, ha az oldalt látható söid, a törvényszéknél bejegyzett „apáca" védőjegygyei van ellátva Felülmúlhatatlan szer minden mell-, máj-, gyomorbetegség ellen stb. külsőleg is kitűnően hat és sebet gyógyít.
lg pro\'toeg térstiim 1 Ima 20 IIKr. Xtíjiátte csak rtfab isetés mU§.
íhierry A. centifoiia konöcso
foaodaJcanócamalc nevmzLÜKi.
utolérhetetlen szívó ereiii ée gyógtitóbatáan. üperáeiókai a legtöbb esetben fö\'öslegeesé tanai R kenócseael egy 14 éves, gyógyíthatatlannak tartott oaontaant, ujabban egy ti éve* ráu szerű bajt gyógyítottak meg. Antia/.eptikaa és gyógyitóbftáau mindenféle seb gyuládáaánál.
Prébstégoly bérmentva I korona 80 fillér. Ceak oWzetee IzoHo eeetéo küldjük meg Óvakodjunk utánzatoktól és kerüljék az értéktelen agynevezett házi kanfoaőket és
más efféléket.
Czim: A THIERRY, gyógyazertár és gyár a Védőangyalhoz. Pr«graria, Prátf*rhnf (elé, a Déi Vaaut menten. Froapalrtua lngryerx éeil "bérra#ntTra. E >zerek sojaseoi n niaoak meg é^ jó szokat használatrr késaen a házban Urtaaí. At Összes müveit államokban ^bejegyzett vedöjefv mnek utaneaiát a törvény illdOzi
wmmmmiwi ^mum
yüi1*"1" 9
N*gy-Kaniaaa vasárnap Zala 16. arf&m (6. lap) / \\W\\. február hó 94-én
fl ImWmt1 \\If?f »VI1h■HIFI m ^) LiL^m!^ f%\\ \\
|P II lyfcUUV. IV! VluULn IS. u. I »r j^-xiji. m _ JfJ I
V ff mhwm gjri jumw wm*m MjML^gÉLigiiLfcflBiigfcMtfS&l-J m—rr-—-I {
x ........................ 1 i n n ■ w \\
^.m^jMMiatu^ ^ TíIYffni \'
?»*? attggr^Miia ÜSlSI lUllllvIi —» IaH
J 4 1üi > jmü »iiim»h>" i tf 4 £ ® I Síi —m >IMW* jMMün1*1 ———1 — —-1 ?
| A\'JJ■\'k\'/jH4j4IH ellen P" —^S4 i
||]l Lf ELSA-FLÜ1D1 |hí
• Hl —» i hi-ntw moéii mwntmia » mm xwimt rtéitm i — kiuw jwmfc^t qgmfe» y*» mmm" * Kl\'f \'j
I-NIINIIW: lOWI Itt**. \\ C C ! I CD lf l py A Ultg .L i I ~ 1 1
{|íIÉpg^DURM0B9 IjMS^^^^SíiÍfl I
fi • IffiÉB^^ • M * hMM •«««•» I EgTEJ ^^M^gS^Jj „ Ti II ijl T^JgjST |l"H 1
I 3 * t Mm HUte M» MftMM* liwiiilfc UCWf I |j|m M - lW*l IMmM-— 1 p I •
llljlrrJT™^ Ii
• vfrlltsUYd \' ......w* i ^ t i u i V 1,t^^^ff8^^1™]^!Viffi\'Mrili\'^n^^Wi li
, v w w ^ ^^ u V # W | I k I g i JUJJ^Mi 11 ■ j I
e smmmmmmU BH^S^aöfflöaaSHE^ESaaSH
lí * ^^^^r^f-• B^^^^BÉV^^ b4li
!,6|« J BaVÁROSI KÁVÉHÁZ rAiUwoeaJ2 j:^ 1 í
3| -V.. Kígyó-tér 2. Ma^JK BcSZERZÉg nflÖP | ^B^LXSjJS^S^ 3B
%/ilIíPÍL^buoaPEST I"Oll
AL.VÍN Y I F E R E N C z| J^jí^^S^S^ill
tefflTTOttUWlIWW\'Jf ÁLTALÁm TUDÓIITét I! ö
aj ^ <»»•« I I Oh III I HMlK D« hUW
W MpaMM )• >i«ihiiwi • «>mi«»«t | » ■ ni jif kMMttaéék m "tU? i| < II
w ^ RAaözjnnnBvrft9Ra a II fcrt tttOMfa ÍEUPASZT\\uíK Q \\ j I fi gyS1 • f ^b^
BRAUSWETTtK^^Vr^T^ | |
Mi Mjf fratelu deisingjer a ^ BENZIN I
küM rMM THjr ThtnM Jilll t. llLHIMI ** ta ééM*t o í 1
I W^ kg. Cuba-kávét, válogatott f^gg/ QSERS é> BAUER ttirtjél ■ l\' 11
III Sir üli i rsÉNESB. ■ li II
W^m^r— szflBflMinflKrirg 11
\\llti1 O^Hk^BI len 9UDAPC»VUUM«r-KPAÚt)7. CT>" M 11
|{jí f Jl 111
fi^1 H (V/ Mn<MMMM»muA«nt MMMa^Mr^T)^ \\\\l rr^r I OSZT Ali YSORSJATVK. I | J
W «a(|AlM>Ml|iriMMl#<Mi^mrH(«i||li \\U 1 I , Ty I I | 1
i .. % j - - ,, \' •
Nyomatott Fi»cnel *uiup iapuilajdoQom^ Nagy-Kanuaán
margit krém
leqfinomabb eqeszseqi tqyptomi SZIVARKAMUVELY
IC3 !)i» itfill ?0Q0 d.k 1 kai S000 tfrb l>hor E> ihiii kermntve hutd íi lngel lajos szeged.
ROSER
j{sMüit\'jitál
CAEOlCKt A. BUDAPEST
dagy-Kinim luirnip
1901* február hő 94
Zala 16. sa^m (O. lap)
rtLfO-ln

Páratlan k téikHiiktrta fotfsffil uar i
ellen
3 REPARATOR.
» > IÁ-MIN IIHHll m MM IkitU HJ, IMlll mm OéffrvUM lÉMl^li I M| « M«i ffráMM: «0Mf|-Q*6övMt»TA«, tilMlll. IMM-Mr. .-mM IMM «MH HMM MiM^" mm "
F EL L EB V. I EH 0,
ClÉHlüi 11 ^
1/|MÍ\\ ^\'^i^rA\'R\'flCElLreYOWORCSEPPEK
ourator GYÁR
ürrmüti áJCCa ImthSS" MMir « NM NÉIM Mm
vértlaxhtó labda uaL
OaÉfe Ubr M Ml né—
Mm Műéi § >tUM0fU
P 26 tv ÓTA ^
Az lismckt Uojoes u xt]
ma«vak beszerzési nnnn
FpRRfe^jtjíR U^V
1/AÍJTW> ^luoAPESt
ra^^v ^ A»RAmw23
és rottenbiii£r-utc2a33
t • lUniÁRJEGYZÉK bwttH L tt EínMorrvf • ©^ J
BaVÁROSI KÁVÉHÁZ
|U L i v EB T i y t Y L 1L vetóéc^w -eíocuw^
« 11 —4, TI. tateM
k Ipnlilpiiiii if>i """ l^fOiiéliiélH" w
általános tudósító - -rg——_
A l«d«bk érákat
OhlaJI C^an tatotál
Í Q 4. E6&ER4IU ■EllPÁSmuiK
>/ BRAUSWETTER JÁNOS
FRATELU DEISINGER
kuw ftaém rsfy thtcim
41, kg. Cuba-kávét, vaJogatttt
_ is ham mumrt
•JvAflMlV* <ct kffUTt. mmmmm
_wmr ÁmtBYiEK nrtnn, ._j
BENZIN lokoviobilok
H iiimmm éa F*aé|l aaMakrt
QSERS k BAUER >y4rtfc»
ll<Htáflt|n<a Mjlti,
lUI IUI IliII HM li MdlkAtftr suoflpcsr vutf\\íátö«r-^Oí\\úT \\i
ötUkljOÖÍ li u
fii)«9t»irocái^.
M és Ryirt fféf^tkf a BUDAPESTEN. ~

tooooo smlHy.
iiri|ÉMfcl • W kir. luk.
oszt Au ysorsjAték
Nyomási. Fiwjtie1 *uiup íapwlajdonoan^ Nagy-Kamzsán
Huszonnyolcadik évfolyam 17. szám.

•aarktaatttág Ttn^<» tr"*\' ,\'**>*\' "l0P k»sjj». iimudiHlm
A mrkMatttal »ruk«aal Ithii ««p«»-tial á. ». 4—A űr» ktst.
Ma iuliuadd a.lap wlUail réutr* romlkon) nindaa kSalMaiay.
Kiadóhivatal: VárakiaépSJol: iTithtl Mtf kOuyv ksrakkédtaf.
Z A LA
Politikai lap. Megjelenik NAG.Y-KANIiSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
ELŐF1ZBTÉ8I ÍJUI Ilin itfa ...... lt karoaa
tUtm ......6 korosa
Ripriém I kanaj
Wjrtltttr paliban K fllHr
KHfflsatéMk, talaaiit t | titámk TtaaUoaék VlaaM TUtf tS nj rkat uwm írtatHi
í
Straaalatlaa Imlalc caak lai hfl focaétataak d.
i tuaafc\'
Bgyaa axaa ara M (1\' lér
Nagy-Kanizsa. 1901.
F\'-\'elBí mrkiuti: fialar Sándor SJarkesztdtsrs: Itrifu Lajoa.
Csütörtök, február 28.
Társadalmi influenza."
Hát bizony valóságos társadalmi!
t i i.u 7" i . | influenza az, ami társadalmi életünk így keresztelte ol a nagykanizsaii , \'
r j i ■ , u, . rr. u • i organizmusán fégódik. jfigy esztendei
„Irodalmi és Művészeti Kör1\' főfatkára, && -e^lehcDott rnlnn ennek
(mái helyen közölt évi jrtmfcésénekjfl betegségnek találóbb nevet adni: f egyik tételében) azt a keserves, tengődő Méltóztassék csak megfigyelni a állapotot, mely ez idótt a társadalmi szimptómákat! élet szervezetét talán országszerte, de Hnzódozásaal kezdődik, éppen, mint ■ különösen Nagy-Kanizsán bizony-bizony j flZ influenza Az emberek tudniillik el erősen megtámadta és egyre aggasztóbb\' kezdenek ■ húzódozni, de nem egymás-mértékben senyveszti, sorvasztja. ihoz, hanem egy mállói.
Gondolkoznunk kellett, hogy miértj Majd a különböző társad.rétegek egyénevezte ezt a kétségtelenül beteges neit megszállja « köhögés, valanúi>lyan állapotot influenzának; mert föl kellett természetű, aminő állítólag egyik nép-• tennünk az Irodalmi Kör titkáráról; szerütlen parazitánkat (a balliát) is meg | hogy a társadalmi influenza* elnevezést8Zokta 8zállani- amikor átugorja a sze . nem csupán ötletszerűen, hanem mélyebb, r^nység tisztes korlátjait, gondolkodás után ós igy mélyen vágó Azuláa következik valami idegen- ■ vonatkozással alkalmazta. |8Zerü werevedésféle a nyakszirt körül,.
Belemélyedtünk kissé a gondol., akinek miatta az emberek kissé hegye-kodásba ; ós megtaláltuk Maka-fJ® ^^gasabban kezdik hordám a
gyan azokat a hasonló vonósokat, me-j £ közben} szerfölött izgékonyakká lyek társadalmi életünk betegsége és válnak az orrok. A meg nem szokott az influenza között vannak. levegőtől a fintorgató emberek prüsz-,
A lölfödözés dicsőségét teljesen dr. szögni kezdenek. Mindenki siet a maga
Easeiiberg Mór főtitkárnak hagyva, mi most már csak az influenzás szimpio-mákra mutatunk pár szóval
megszokott levegőjébe... melegedni.
Igen igy vagyunk; egészt n igy vágyónk ebben az influenzás társadalmi:
életben. Igaza volt pz „Irodalmi Kör" főtitkárának,, mikor társadalmi influenzának nevezte ezt a beteges állapotot Ez a sok egymástól húzódozó, bolha-arroganciával köhögő, egymás levegőjétől kényeskedve, fintorgatva prűsazögő atyánkfia, akik között sajnálatos elkerülhetetlenséggel kell jármok* kelniOk az egészséges gondolkodású és érzésű embereknek, — mind- mind társadalmi influenzában leledzik. Mert as caak nem lehet társadalmilag egészséget egyén egy sem, a ki azt hiszi, hogy őt akár a tehetség, akár a tudás, akár a vagyon akár az úgynevezett „rongtt magasabb orr-hordásra és bizonyos különválásra jogosítja* Az egészségtea gondolkodású egyén, a ki a szó valódi értelmében .tmbtr*, sem a maga, sem mások viszonyaiban nem mérlegeli a tehetséget, a tudást, a vagyont, a rangot, hanem csak egyedül az emieti értéket . Ügyoksik a maga vi-zonyai között embtr maradni mindig ; és bocsüL tisztel m\'ndenkit, akiben megismeri a valódi emierí. A nagyképűsködő, nyakszirtmerevedésben leledző atyjafiai mellett pedig; legfölebb mély sajnálattal halad el.
TÁRCA.
Szeretlek.
Irta : vajdti Szabi litván.
SierttkV, de ne kéidezd, hogy miért, mert nem tudok ra megfelelni....
Olyan menoldhatlan rejtélye es a nagy min-danaégnek, mint anayi mir, a melyre ezintóu ninca felelet.
Mert Kereti a harmatcsepp a virígol ? miért lopódzik holdvilágos éjszakákon őleifl karjai közé a szirmoknak ?...
Miért kereti lel a dalos madár as erdőt, s a ospralorgó miért Itrjetzli ki dobzódó kéjjel szirmait az élleld 0ser6nek, a — napnak ?
Nem (adum, nem tudom...
Van benned talán valami titkoa hatalom, mily magáh z vonz akaratlanul is, a a mely j egy ragyogó szempár rabjári teszi az én bohó- í kis, álmadozű szíremet...
Vagy talán azért jöttél le a (Sídre, bogy bearanyozd azt a s&telae^et\', mely olyan fájdalmas szenvedésekkel gyötörte eddig az életemet ?
Most már nem vagyok szomorú.
Szeretnék újra gyermek lenni; veled együtt bolyongani madárdalos utakon, egybe boruló; lombos (aja erdőben; szeretném oda fektetni izzó lejemet a te kebeledre, hogy halljam szived minden dobbanását... Aztán benuoynám szemelmet ás ott — meghalnék I...
T_ De hát nem boldogság akkor halói meg, mi* kor a boldogság kezdődik...
Miaun a józan ősa Is ast mondja, hogy épen ! u.ost keli megkezdeni az uj eletet, az ellemetett. elfeledett régi helyett s ébredező erővel, visszatért életkedvvel küzdeni az éde-érl, a mind -nérl.
.. L\'*y el tLilom nézni olykor a csillagos égboltozatot, hogy ragyog, tündököl az Isten ujja ultal kigyújtott sok égi est a magsában I
Néma az éjszaka, csak valami ért hetetlen , zümmögés tűr megszakítás nélkül a ceaden által, mintha az éjjeli szellő epedő szerelmetek , sohajat vinné szárnyain tors. Olyan imádásszerfl ez a tompa morsj... Ab I talán mott vall szerel-met az éj»zaka a tündöklő égboltozatnak, s ts a ssj a szive dobogása, ajkénak lu\'logása csupán. | En meaérlem, a mit mond:
— Boidog vagyoü én i<, Urtilj velem. Ast! a fényét csillagot szeretem, a melyik olt ragyog a keleti — ég alján. Látod ?..... Enyém azivé-nek dobbanása, éjszakáinak á ma, minden, min den as enyém.....
— Igy suttog a szellő s a másik percbea már tova száll szerelmeséhez a magasba.
...Én pedig beletemetem arcomat két ke zembe, s magam elé varázsolom kél izzó szemedet, csábos tikadat, a nézlek mereven, önfeledten, miot a ki elfltl nem létezik más senki a világon...
Nézlek addig, mig könnyek borítják el sze* ■leimet a hosszú barázdákat szltfvs, régig gördülnek arcomon...
Jói fudi m, hogy nsgy balgaságot követek el, ha sírok, de oly jól esik....
Ha ezeliítt fásult saivvtl tudtam végig aaen-vedni bármii, mo«l knnyea less • atemen. ha csak a nevedet hallom i*.
A te neved az én Imádságom. A te o«vtd van az sjkamon, a mikor kerül as á\'ooi, a • te neveddel köaaöot a h jnal. Olyan tisztán vagy bevétve a szíven be, bogy cakis én magam látok oda be, mikor imádkozom ...
Máa nem tudja ut Dt minek is tudaa róla ?
Hiszen o profán szem kigúnyolja a legszentebb érzelmei, et is, a egy kegyetlen szójáték , képet azokat megszentségteleníteni.
Még (alán magad sem tudod, hogy milyen nagyon szeretlek, mert nem tudom kimutatni, • mit — érzek.
Ai én szerelmemben én hiszek egyedül, s erSs a meggyO^désem, hogy c<ak az szent igazán, kinek el»zoru\'ó torka gátol vet a cifra szónak, megreszkető ajka alig bírja rvbegai, ■ mely — (élig sejlelem, — \'boldog édes sejtelem, — & a melynek elmondására szegény miodea nép szótára\'...
Hiszed Te is ezt... ?
t
• a
......Szerellek, de ne kérdezd, hogy miért f
Úgysem tudnék reá megfelelői......
Olyan megmagyarizhatlan rejtélye — ez a nagy miodenságoek, miat-anayi más, a melyre szintén niot felelet...
VÖRÖSMARTY MIHÁLY élet\'
Irta
Br. BU« Iral — Megjelent éa kapható
raiza P^öp könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
.Piszes borítékba fűzve ára 1 korona
Nagy Kamattá csütörtök
Zala 17 üzárn (S lap)
190 1. fobrüáf lw$ 28 án
Ismerve it nagykanizsai állapotokat szinte wménytalenül köllono a jövdbo néinftnk, lm némilog inog nom vigasz-talna bennünket az, hogy intőn un „Irodalmi óh Müvénzeti Kör" dalpska rában n művészeti szakosztályban is klllönbözö társadalmi rétogok vannak képviselve, óh arról mégia aat mondja\' 0 titkári jelentés, hogy odu nom ha* toltak bo a társadalmi influonzn bacil* lusai.
Talán ohhna tus immúnis tortllothoz egy ujabb körettel móg nagyobb torll-letet csatolhat az irodalmi szakosztály Is. Hisz élére Horváth Oyttrgy főgym. ignzgntóban olyan elnököt nyer, akiről mindenki azt mondja, bogy tmbnr n saó valódi értőimében
Ne ojtsók hát teljesen kétségbe az influenzás állapotok a társadalom egészséges gondolkodású és óraésn ogyé-
tiditj n« igazi mltwhi. 1 ___!
Irodalmi
Talán nr. „irodalmi és MOvószotl Kör" eljuthat mihamarabb társadalmi roirrniftjának arra a színvonalára, amo \' lyen hatásával, mttkötléao szellemévol teljesen kipusziithatja társadalmi ólo-tflnk szervezetéből a kórság baoillusolt.
Az Irodalmi és Művészeti Kör közgyűlése
A nagykanizsai „Iroda\'mi és Művészeti JBtM90l. évi rendes közgyűlését l«br. 24 én d. u. 3 órakor tarlota meg a város házit tanácstermében.
Mis években as írod,-Kór I ö/gyöiéso iránt |
nem ra ami nagy—érdeklődést lannaitntlak___aj
tagok; de ei tisztújító közgyűlés volt, i bho-1 nyftra ennek lehel betudni, hogy mos\' a szo-kulinál sokkal nagyobb volt. az érdeklödee
A kör már hoseaabb idö Óla elnök nélkül vergödött, mivel TJetsy Ztigmoni élnöü Idő közbén lem mdoit. így tehát ezt a közgyűlést is SMalay Lajos alelnök nyitotta meg, melegen üdvötökén a megjelent nö és férfi tagokat.
A kÖzgyfllé< jegyzökönyvének hitelesitéaére ~tfrKtumarm Ede és Kmrlter György tagokat kérte föl.
A megjelentek nagy figyelemmel hallgatták meg dr. RonnUrg Mór, főtitkár, tömör, de a kör kétévi működését igén hiten fesiö, lendületes jelentését, melyet egéi* terjedelmében itt közlünk.
Az alapMitbá\'yok a krty céljának elértéreI szolgáló essközök köti legelső . sorban .eml tik az Irodalmi él inti véeaeti előadásokat és lelni vasánoka\'.
Első teendőnk legyen tehát Ily (elolvasások éa Ielőadásuknak mennél gyakrabban való rendetéae, melyek a társadalmi körök képzéséi.éa müve-léset eazközllk, a* értelmi mllvelnég- tzfn\'o/>a Iái emelik. Husdilson bennünket erre azon köpUlmény ia, hogy az anyagi eredmanynyel I mé{ más srkölnal célt ia szolgálhatunk, mert ívnl ifoint agy bibin filMreitikkal ml Is eiőWozHitot-luk azl, hogy majdan díszes loinplom hirdesse várrtaunkban az Ur dicsőségéi, ugy legutóbb I hőssájárultunk ahoi, hogy a Petőfl-hiz növelje ! bennünk azon eszmék iránti ragaszkod taunkal, |m«lysk mindéi ha a jtnglelkd költő nevéhez ftlzödnak. —
Ezen eszmék Italán nlatl á-lottunk, midőn megünnepeltük ntt a napot, amelyen Pélőfi el dörgi a Talpra magyart; dr. Neumann Ede ünnepi biKéde iné\'tó volt a nap jelentőségéhez, —
A művészeti uakoaaláiy, illetet a daloskar ezúttal Is feladata magaslatán állott teljen elisineré\'t vívott kl maginak, amelynek a 10-tőntég agy « ayieytael, mint a Itrstngl asté\'yen iőht«ges mejtjéleastével ts hálái lapsaivai ki-
enník.a r kiligyűIM tetizéiévtl bizonyára la álko\'ó határozni* izerint —» a lérfiakiiot, bízva é> küzdve fraiéges legyvertáraakul lelket^ hölgyek ii szegődnek, — akkor noha már elte* multuk a farsangot, még nem kell hanta\' hin-
Tisztelt Közg y tt I és t
A legszebb titkári jelentés az, melyben a tények beszelnek; mert .mely nyelv merne versenvezri vélük ? "
A tett, melyben testei öltött valamely eazme, ékesebben hirdeti est, lényesebben ecseteli a kitázö\'t céll, jobban le késit és buzdít, mint a legragyogóbb beszéd.
a Hy beszélő tényekkel — sajnos — nemigen számolhatok be és gyenge azavaimiMtl vagyok kéoytelen nagyrétzben pótolni a tellek hangzatot taósatál.
Tettazámba mennek azon \'vasárnapi lelolva-aáaok, melyekkel a mankaazünet napjait kellemes és hasznoa munkává) töltöttük el, ameny-nyiben a közönség érdeklődését a szellemi haladéi írást felkeltettük, ébrentartoltuk ét alkalmai adtunk arra, hogy ismereteit as irodalom éa művészet terén mindenki gazdagíthassa éa tudásának körét azéleabilhesse.
á tárgy foaloaaága megérdemli, turranjunk el gyortan mellelte.
fejszén Is adott.
De ti elér), — nem kictinylendő — müvétteli eredménynél is nagyobb érdemeket szer teli — szerény véleményem szerint az áljai, hogy a maga köreben egéazaégea társadalmi életet (eremte\'t. At a társadalmi influenza, mely olyan nagyon »ujiji városunk társsa életét éa azt látuUtá, bttegué teaai,* itt nem pu«a* tlt, a társadalom leatét megtámadó bacillusok itt nem rombolnak, mert a dafoskar gyógyító aerummal állja uljokat.
Ilyen — annaa az éneknek lélekemelő ha-táaa, me\'y a női dalotkar bájos tagjainak dalra, termett ajkáról hangzik lel, az a varázs mely ökel, élükön Deák Petemével, a művészlelkű úrnővel, linóm lényükből kisugát ova, körülövezi.
Ilyen továbbá Htalay Li jósnak a daloskar nem egéazen fiatal elnökének ifjúi buzgóaága, lelkesedése ét Bólint Emilnek a n igyon ia liatal karmest rnek érett azorgalma, kitartása.]
Biztos gyógyhatásúik voltak végül a dalos-karnak együttes házi eatélyei, melyekben, hogy réaat venni szerencsés leheltem, titkárságomnak köszönhetem, ami tistlaégem fényóldalál képezi. ÍU az ének, zene, tánc ée az ital nedűje kifxj\'ette delejezö a társadalmi ellentéteket kiegyenlítő hatáaát éa igy eseti, hogy a daloskarban, ho senkit sem érhet Luther azon kor-\' holáaa, me\'y tzerint: aWer nicht liebt Wein, Weib und tteeang, der bleibt ein Narr sein lebelang"— a« öaaaetarloaás értele nem lány* hull el, aőt ködudattá érlelődött.
Véotey Zsigmond, körűnk elnöka, hivatkozással hivata\'os elfoglaltságára, lemondott.
Midőn est bejelentem, meg kell emléketnem ason hnzgó működéséről, melylyel társadalmunk ziláltsága mellett ia érdeklődést iparkodott éb-reszteni körűnk nemea célja írást.
Az irodalmi szakosztálynak tinót már hoas-
lenünk reményeinkre./
Körünk vitézi tornának lesz izinhelve, A tesped ápéből felrázott irodtlmi szakosztály nemet varaenyra hívja ki a művészeti szakosztályi ; kiálianak a \'porondra ; egymást buzdítják, tüzelik ,\' lelkewen, hevesen mérkőznek ; mindjobban élénkül a tusa , de o\'y barcz ez, melyben egyikük tem bunk et,j ame yböl minkét fel győzteien kerül kl, körünk pedig fényre derűi. —
Kérem jelentésemnek tudomásul vételé\'.
A jelentéit n közgyűlés nagy tetszéssel fogadia éa a főtitkárnak azl jegyzőkönyvileg köszönte meg.
A számviz\'gálőbizótwg jelentése alapján Milf/ícs Ferenc pénztárosnak a fölmenlvényi magadiák; és tetszéssel fogadták a köve\'kező jelentését ;
tsabb idő óta elnöke ; hivaláaa eltaólitotta vá-
rosunkból dr. Kitt Ernőt, ki eredményei tevékenytéget fejtett ki és különösen felolvssáaok rendesétével nagy érdemeket aaeraetl. —
Ennek tudható be jóréuben, hogy aa irodalmi tsakoaztályban legutóbb pangáa állott be.
Ha tehái a tisztújítás bármely egyeaflletnél lontoe mozzanatot képet, ugy ea m a fordulópont körűnk életében. Mert körünk (elvirágsá* sára cttk akkor ezámithalnnk, ha a tisztikarba hogy nelolyao férfiakat válaaatunk, kik. feladatuk tuda-| tabao vannak; éa ha majd as igaagatótaslcaba,
Tisztelt közgyűlés!
A nigykaniztai Irodtlmi ét Művészeti Kőr kég/pénzvagyona, mint as a számvizsgáló bi-aoftaág jalsutéséhől it kitűnik, — 1041 kor. 86 fíll, — Ezen összegben benne foglaltatik a kör alaptőkéje ia, a melr, — minthogy a legntóbbi kö/gyűlée óta újabb alapító tag. nem jelentkezel!, — moat it 460 kor. összeget teáz ki.
Ezen a kör kizárólagos tulajdonát képező keszpérizvagyonon k vfil örzí éa gyűmSIcsAzteii körünk, n .Deák- omléklábla" alapot is, a melyet 1896<ik évben körünk létesített oly mő» don, hogy március 15-ik\'i nagy szabii su hangver-aenyének egéaz i\'iszta jövedelmét, 250 fr\'O\'.Díák Ferenc emlékére városunkban (elállítandó emléktábla alapjára szánta, a mint ilyent .Deák emlékiábiaalap\'- cimen a nagy* kanizsai takarékpénztárban gyOmölcaözöleg elhelyezte. Ezen Deák- emléktábla alap az azóta fatazapörödötr kamataival együtt jelenleg 595 k.-16 lil-re rag.
Kéazpéntvagyonán kívül rendelkezik gkórünk már érlékeanek mondható leltárral ia. Így a kör fenállása óta gyüjlőtt és gosaosi orsoti hsngjegykészlelűnk, — tuvábbá a mult év folyamán beszersett csinos színpadunk éa egyéb időnkint szükségessé vált tárgyak beszerzésével leltárnak 600 korona értéket ia felülmúl.
Ep ezért remény lem, hogy több szuk jegesnek mutatkozott tárgy beszerzése folytán, — s minő volt például uagyobb költséggel előállított színpadijuk it, — kiadásaink a jövőben ily irányban jelenlékenyen apadni fognak.
A kör folyó azükaégieleinek fedezésére szolgál az alaptőke levonásával lenmaradó
691 kor. 86 fill.
készpénzvagyonunk, — miután maga az alaptőke az alap-aaabályok 19. g. érte méhen a kör folyó szükségleteinek fe-dezéaére fal nem baasnálható, a minek aaül^ége egyébiránt et idő azerint nem ia lorog lenn.
Rendelkezésűnkre áll á továbbá s tagsági dijakbss előirányzóit 1000 kor. Betétek utáni ksmst 31 kor. 60 AD, Hangversenyeink jSvedalme 000 kor.
így a jövő évre előirányzott
jövedelem ^ 2123 kor. 86 fill.
Essél taembes, — mintán s körnek aaaolgs fitetésén kivíl mis, előre megállapítható kia-dáaa es idő aaarint nincsen .— A kör addigi aaükaég eieit vévén alapol, a kBsstkaaőkbes sorolhatók fel kiadáaaink :
t
Nagy-Kanitsa, csütörtök
Zala 17. szám (8. lap )
1901. íebraár hó 88-án
oj-
860 156 300
JL Irodai kölUégek u. m, postadíjait alb.
2. dalárda költségei
3. Szolgák lisetése
4. Kisebb, éa előre nem lát. kiad
összesen tehát
Minthogy eaen előre meg nem állapítható többi tagok rovására oly anyagi előnyben része-kiadáaokat az igazgatótanács hozzájárulásával sittéinek, amely a/ oIőzuich teherviseléssel aranyidőről időre a kör elnöke utalványozza klfize- ban nem áll.
téare, az évi költségvetést pedig a kösgyülés r. *Mlméiiyek mérlegelése folytán a kk
. ... .. . . házasitási egyesületek sikeres működése valamint
vau hivatva megállapítani, kérem etek után a „ ltgok érdokeinek megóvás Szempontjából a
u»atelt köígyÜlést, méltóztassék ezen költaégve-: jövőbau s kérdéses egyesületek alapszabályait
U| tlaKáraalat. Atsó-Lendvánaj vizi-táreulat van alakulóban, mai) a t-enjfta iolyó
nyomtatványok, milködéso ellen az utóbbi időben minden
450 ltok- Iáiról ismételt panss/ok merültek fel. ___ ____ _
Az emliloit egyesületek Ingja! ugyanis rend-les mellékvizeioek szabályozása céljáíól Mcnnt a li\'g-ztigcnyt\'iib néppsztályból kérd Ivén hold földet lesz hivatva lecsapoltatni, ki, veltlk ssemban csekély érielmüaégüknél fogva\' ^^^^ leginkább van alkálom visszaélések elkövetésére. I 1166 kor továbbá Igen gyakori az esel, hogy az egyes\' tag^k, taár egy-két eseti díj belizetéée ulán a
lést jóváhagyni és felhatalmazni továbbra is igazgató tanácsot, begy a rendkívüli és nem tálbaió kiadásokat ugy mint! eddig is körünk anyagi viszonyaihoz alkalmazkodva s i kör érdekeit és oélját aem. előtt tartva, a jő vőben ia uta ványozhassa.
iidgici fertnr
s kör ptaiUroia
A tisztújítás során — mivel többen utkos szavazást kértek — Szalag Lajos elnök a titkos szavazást elrendelte és szavakatszedő küldöttségül V\'idős József, Szigetit Soma\' és Hal mz Frigyes tago at választották meg.
á válaaaláa eredményé aa\' —
Elnök .SjaMy Isijos Irodalmi szakosztályi elnök : Horváth György, Művészeti szakosztályi elnök : Böhm Emii. Főtitkár: dr. Rotenberg Mór. Segédtitkár: Oirtler Ferenc. Ügyész: dr. f/avas Hugi. Pénztáros : Mágics terenc.
Igazgató-tanács:
Blumentchetn Vilmosáé, Cslzmaiia Vilma, Deák Péterné, Farkat Vilma, Hafrichler Emma, dr, Rothschild Samuné, .Sauerviann Juliaka, Vidor Samnné, Lendtai Samu, Szigeti Soma, dr. LSke Emil,-dr. ^cumamt Ede, Oizterhuber Ltiszló,
az bemutatási záradékkal ellátni nem fogom, hanem előre R1 egyesületek vezetői utasitandók. lesznek hogy alapszabályaikat a kereskedelmi törvény rendelkezéséhez képest dolgozzák at és azokat keres- szerint az egyesület
kedeluii cégjegyzékbe leendő be jegyzés, végett az .......
illetékes törvényszéknek mulassák be.
Ezen utóbbi intézkedés indokául szolgainak bogy a kérdéses egyesületek nyerészkedés (késéré igen alkalmaaak, továbbá, hogy a lagok befizetései főképpen ezen egyeeüléteknél a karba veszéanek nagy mértékben vannak kitéve a végű
A nk. Ali. laakáskéysf Egye-alllel közgyűlése. Folyó hó 24-án Fisekd Lajos elnöklése alatt tartotta a nagykanizaai Alt. MunkátképzS Egyesület rendea évi kD^yűlé-mit, melyen a tagok igen szép. számban jelentek meg. A tetszéssel fogudotl elnöki megnyitó után Révész Lajos agyi. titkár felölvaata jelentéséi. A helyi iparkiáilitást célzó monkiJatokiól, a fényesen sikerült láazlófelavatáai ünnepélyről, valamint minden máa fontom bb mozzanatáról a lefolyt évnek lelkea hangon azámolt be a titkári jelentés. Ajelentéat követő zajos étjenzések le-caillapulla után, előterjesztették a lefolyt ávi zárszámadást és a vagyonmérlegel, mely otóbbi vagyona december 31.én 2H94 K. 68 fali. volt; mi. a megelőző évbea képest. 1600 korona szaporodást mutat. Jelentékeny jövedelme volt az egyesületnek a lefolyt évben a vigaimakbót és a zászlófelavatási -te\' népségből; utóbbinak nemcsak az Í200 koronát érö díszzászlót köazönheti aa egyesület, hanem még K. 941.61 készpénz maradványt is, a
I hogy ezen egyesületek bistosítási ügyfelekkel is vigalmak pedig 932 kor. 04 fillért eredményaz-
; foglalkoznak, már pedig amely társaságnál a tá? fijf; Jelenlékenyen^emelkédelt a tagsági dijakbőt
I gokniikMd.öltiizIlnklnt meghatározott járadékok mel- eredő bevétel ia. A tagsági dijat a Iolyó évre
lé t a kölcsönösség alapján való segélyezése h is havi 40 fillérben állapították meg. A folyó
1 cél ott az 1B76, éti 8T-ik l.-C. 818, fl-áhós ké- éri költségvetés ÜJ12 korona kiadási tételévei
peat saövetkezet ajakiláaa- válik azokaegezaá.
Erről a törvényhatóságát tudomás, éa jövőbea való miheztartás végett oly felhívással érte-siiem, hogy az ezután alakuló, szóbau lévő egyletek alapszabályait megerősilés végett hoz< zam ae terjessze tel, banem ezen rendeletemre való hivatkózáaaal az alapszabályok benyújtását szövetkezeti alapon való alakuláara utasítsa. Atni végül már a jóváhagyott slapszabalyok-
szeoiben 22ül korona, 74 tlltír bevétel VU előirányozva. A költségvetés letárgyalása után a közgyűlés, a válaaztmáuy indítványára, az egyesület körül azerzett kiváló érdemeik elismerésül nagy lelkeaedéssel diaztagokul választotta : özv. pallini Inkey Kálmánná urnöt, dr. Jankovich László grótot, Zalavármegye főispánját, Vktey Zsigmond polgármestert, dr. Ruasipráa Kálmán kir<tanácsost, Zalavármegye tanlelfigyélőjét, Ott-
kal bitó kiházasitasl egyesületeket Illeti, e tekin-Mór kir. tan csostj az Országos Iparegyeaü-* cl ben utasítja a törvényhatóságot, hogy a terű-1 |et igazgatóját és Horváth György lőgimnAziumi
t
léten
létező, a jótékonyság cime alatt
o , n,. ... ö , UA ide. tulajdoaképpen nyerészkvdissel egybekötött,
Miuály. di ■ Ollov Mór Szalay ^n- Lgymint kiházasitásj, lemetkezéai és betegee-dor, dr. _ Villányt Henrik, Radnai Jenő, Révész , t k mllködésé, yasvonkezeléaéi
Lajos, tlek Géza, Vidot József, Deák Péter, I Linzer Béla, Huffmann Mór, Kulcsok Led, Orüuhut Henrik, Victey Zsigmond, Halis István, Irmler József, StenweitZsigmond.
A választás eredményének kihirdetése nián
Itélyző egyes letek működését, vagyonkezeléaéi évenként a vármegyékbea lehetőleg a gyámpénztári azámadások vizsgálata alkalmával a számvevőség kiküldöttje által rendszeresen vizsgáltassa meg éa amennyiben szabálytalanság,
* e;eqt?er:í?ner sfiT ?WT T vagy vissssáíés konstatáHainák, az agyint ftlfOg- ^ave a
lz°,SyuÍ* ^ST^í?1. V tf\' geiulése, illetőleg feloszlatása iránt .„nyomban rUjof e,
alakult,igazgatót. — Zaiay Károly égyl. könyvtáros szépen indokolt, a könyvtár gyarapítására irányuló indítványát targyalta ezután a kozgyü-ea. Az indítvány különben már a kőltaégvetéa keretén belül kedvező elintézést nyeri, aroeny-nyibeo a könyvtár gyarapiiására 260 koronát szavazott meg a közgyűlés. — A tárgysorosat utolsó pontját a választás képezte. Ennek ered-
senbeig Mór főtitkárt bízta meg azzá\'); bogy Horváth György kegyesréndi házfőnököt és fő-gymnásiumi igazgatói küldöttségileg értesítsék
gesztése, előterjesztéssel süléi életképtelenségéről győződnék meg I tovább müküdhetés biztosiiására irányuló
^r\'t^r;!\'^ j»vaslalokat .egyen a végből.
\'■övatkezö: Megvál\'itts\'tak • Lajos elnökké, Oolemzky Ferencz alelnökké, éljenek. Ha pedig az illető egye- i Dobrovics Milán v. r. b. elnökké, BMtt Lajos ugy P I titkárrá, Zollner János pénztárossá, íitoi Imre ellenőrré; választmányi tagok lettek: Eichner Antal, Lövik—
eset.
Uly elnnkévé választotta a együltal. kérjék meg ^,,^ Rz egylet alapszabályainak megtelelő\' Mef< tó, György\' Vef« Ede.Bf^er Gusztáv,
annak elvállalására
Radnai Jenő az igazgató tanács uj írásbeli indítványt terjeszteti he, bogy a kör á szilveszteri mulatság tartásától álljon el. Az} előterjesztés alkalmi\'val azonban indítványát i olyk;pen egéazi\'.ette ki, hogy a közgyűlés azt tárgyalás végett uia\'ja az igazgatótanácshoz. —I Az indítványt ezzel a kiegészítéssel a kőzgyü-léa el is fogadta;
Szalay Sándor indilványozia, bogy a gyűlés Vkity Zsigmond polgármester kösiőnje meg Napy-Énoim város tanácsának azivességét, hogy a kör céljaira a város házá-; méltánylásául a uak helyiségeit eddig átengedte s egyúttal kérje jével tű tette ki meg, bogy e támogatást a körtől ezentúl ae
.. átdolgozására utasítható, vagy esetleg \'■ö«|ható legyen.
feloszlat-
HÍREK.
Horváth György, Hefter Gyula, Erdei Ferenc, Kakat Ágoston és Vidéki János; at ellenSrtS SzélL bizottságba megválasztattak: Singer Ödön, Ni-1kicter György, Huckstedt Jenő, Oinser Jenő és Weimtein Lipót. A választás eredményének kihirdetésével a közgyűlés véget ért.
— I\'iildreagé*. Bakonyaaentlásalón (Veszprém megye) e hó 18\'ftn délután 5 óra 20—25 körül erős földrengés volt. A töldreugés tompa, zuhanásszerű moraj közt megrengette a bútorokat, a falon lűggő órákat, megrezgatta a hangotádásig a zongorákat. A lábak alat in4
I_______| H gott a föld és a hallható zúhanásféle neszre as
—~EÍjegji«aek. Steiner Ármin, a Generáli emberek majd as utcára, majd pedig a padlásra
— KitAnl«té«. Ő felsége a király, lovag köz-\' bárdányi Bírám Miksát, a Déli V\'sut igazgató- Perc utján i helyetteséi s miniszteri, tanácsost a mult évi párisi namzetközi kiillitéa körül azerzett érdemei ferencz-Jósiet-rend lovagkereazt
U1Q|, UU|J o I.lliu^n,.., a RUI\'UI UQUIUI SD — "IrK/ . r^TM > Jt r, ,1, , nilllll,, a llOUCiail---------• — \' » " — -
vonja meg. Az indítványt a közgyűlés elfogadla. biztosító társaság nagykuni^ai főltgynőkségének "zaladlak abban a felievéaben, hogy a ssomsaéd
Napirend után Hajdú Gyula tag, kért szót j titkára eljegyezte varosunk egyik szépét, Sauer házfala, vagy pedig^a "aí4,A "t^Li.1 ®**1 **
éa egy lendületes szép beszédben elmondta, hogy! Elza . kisasszonyt, Sauer Ede terménykereskedő tófaluk * 1 " * A
mily tisztelelet érdemlő missiót tölt be •Irodalmi éa Művészeti Kőr« Nagy-Kanizsa tár-aadalmi\'életében.
Lelkes szavait % jelenvoltak éljeazéssel gadták
A közgyűlés az uj elnök éltetésével záródott.
az | leányát.
Wtflisch Márkus kalapkereskedő (Kohn Ödön utóda) eljegyezte Krattsz Lipót szállító leányát, fo-l írida kisasszonyt Nagy-Kanizaán.
I -- Festetics György gróf szobra. A magyar mezőgazdasági szakoktatás megteremtőjének, a Georgikon alapitójának szobrát ez év szeptember 30-án állítják lel Keszthelyen. A város képviselőtestülete ftbruár 24-iki gyűlésé a szobor helyéül a /őgymnázinm előtti teret jelölte ki. A most ott Ie#ő sétatér fáit kivágják s< á (eret Festetics Tassiló grót újra psikiroztatja — Fekér bál A nagykanizsai Catino vl-* rendező bizottsága -március -HHHm—ayál HH helyisétébeo zártkörű /t/iér-estcJijl rendes. Be-
vényhaiéságokboz iníézletett, mert azoknak | lépti dij szeméiyenkint 2 korona ; családjegy 4 teszi kőielésségévé az egyesületek kellő elleniirzé sét. A rendelet igy hangzik : . .
A leányiibázasiUai és lemetkezéai, a hefeg-l keri aJiö>őnság»t, hegy li\'hetbteg fehérben segélyző vagy fgy«b jóléiónysági rgye>üfeiek\' veskedjék n egjelenni.
▲ jótékony- egyesületek ellenőrzése.
Alább egész terjedelmében közöljük azt a rendeletet, amelyet Széli Kálmán mini belügy-míniaztVr ktb< csáto\'t .\'b jóléknny- egyesületek szigorú ellenérzése végett. A rendelet a tör-
által hívott-rendezőség ssir
omlott ösue. A rázkódás néhány másodpercig tartott, északról déltelé folytatott irányban. A rengéa és a moraj a lakósokat minden házból az utcára kényszerítene éa ámulva beszéllek a tapasztaltok*" felett egymáa közt.
- Kaeágtaté aaü«éas-eat«ly Gyula a »Nem eti Szinház« tagja részben az Orsa. Eötvös-alap i-aál, a Tanítók Házában kezelt >Zi-labi Alspitvány>javára március hó I én pénlekaa a Polgári-Egylet emeleti helyiségében jótékony-Cilii kacagtató művész estélyi tart. Az estély mü« eora: 1. Az élet F... (La vie.) Iá Goquelin kedvencz monoiogja. Franciából (ordította Gabányi. -2. Egy mudern vigjálék. Irta; Saphir. 3. ^ tolvaj Magánjeleoet egy bál után. 4. Szombat este, (Egy bányáss szerencsétlensége. Irta : Gabányi. .5. A föld éa népei. Kultor.hia-torico geographico humoriaticus előadás.--— Dr. Sbulpbarikus nyomán irta: Gabányi éa Zitab. 6 A fürdőorvos! Irta ^ (Sipnlus) Rákosi Vlkto
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 17. szám (4. lap.)
7. A komikus. Irts : Kftrtby Emil. Hstyárak i 1—8. sor 3 kor. — Zártszék 2 korona. — Belépőjegy 1 korona. Ifjúsági jegy 80 fillér, Kes dele 3 órakor. Jegyek elö o válthatók ifj. Waj-düa Józsnl-niíl es • pénztárnál j órakor.
— Kttaaönel. A nm. földmivelénűgyi a. kir. Miniasier tJr a Zslamegyel Gazdasági Kgye-j hasznosságát, s fájok sllel utján a magyar utrdaktlyi bSsiipsri tsn< j sAgít, a peronospora
szerű és n igyon tanulságos előadást tsrtoit szőlőművelésről. Klőadásst a .iftgyszámu érdek? lödő közönség kiiartó figyelemmel ba\'lgalta nemossk s gelsei, de a vjdékboli szőlős gazdák is rljőtiek számosan az előadást meghallgatni. Előadó az amerikai alanyon ra(ó tenyésztés megválasztásának louios elleni védekezést és i
folyamot vészeli tanulók kűzött többféle gas- li«ztbarmat terjedésének meggátlására szükséges dasági szakkönyvet éa (Usatst osztatott ki, miért kénporosást kim>ritően megmagyarázta a meg a tanulók nevében és megbízásából bálás kö- Ígérte, hogy teljesen dijiálanul »d tanácsot a szönetst mond: a tanító. bosiá forduló szőlős gazdáknak.^
— leaéklváll kéigitMs. A Kern-, _ l,rhel-e MiMJegyié tartalék** ktiS Ifjak önképig EyyttUtlt Nagy-Kanizsán Hasi ? A birlapokbau l-metelve szó volt arról, ári március hó 9-én este 9 órskor saját helyi* bogv s községi segédjegyzők a tartalékos tiszti ségében rendkívüli közgyűlési tart Tárgy : a (hsdsprodi) rendíokosát .elnyerésétől\' elzáralnak, lemondás folytán megüresedett elnöki, alolnöki vagyis társadalmi állásuk*nem tekintetik megás igazgatói tisztségek betöltés*. felsőnek a tiszti állás tokiul élvével. A „Buda-
ééímF a ~ mm Folyó hó r -
1901- február bő 28-án
— Méhészek és méhkodvelök figyelmébe Az Országos Méhésaeti EofeatHét (Budapest, IX,, Köztelek) ujabb idő óta \'a kővetkező kedvezményekben részesili tagjait mipden külön díjazás vagv provízió nélkül.
Igen jutányos áron tné\'itíőpüket, különféle méhész^ eszközöket, mülép-préseket, mezszál-Jltö-edényekel és mézes üvegeket, stb. közvetít sőt kívánatra mésszálliló-edényekel ingyen ad kölcsön. — A lagok méhtermelvényeít a lehelő legjobb napiárbao díjtalanul közvetíti, az eladási ár ieljes- biztosítása mellett. Méz és méhszálliUsi ügyekben tanácsot és u\'baigazitást ad esetleg kívánatra a felszólaló érdekeben a vasutaknál eljár. Kellő biztósiték mellett könyvtárából szakkönyveket kölcsönöz. A Méhészei Kátét, melynek bolti ára 2 korona fillér, I korona 34 fillérért adja—bérmentve. Mindenféle méhészeti .ügyekben útmutatással szolgál. Méhé-
— Pinstely-párbeiJ. Folyó bó 27 én pes i Tudó-iló" illetékes Jielyen most arról ér délután a kiskánizsai ayiraaben levő katonai lö> j teslil, hogy ebben a kérdésben a hadügymim-z- szeli . vándor szaktwár kiküldése érdekében Völdéhen Ctiyakity Antal városi főenlész piszloly-1 ter a iiövédéími miniszterrel tatyetériőleg akként kívánatra illetékes helyen eljár. Mézelő fik és
párbajt vivOt Sutéi Géza h-nvéd löhadnagygyal A főhadnagynak jobb libeombjit lőtté át Csiga-hisy. Utóbbi sértetlen msrsdt. A párbajnak komoly oka lévén igen súlyos feltételek mellet folyt le. A megsérült főhadnagyot mentö-kocaio azálli-tolllk lakására
— Vasúti gyiféa- A Kesílhely-Baiatóq Szent OyŐrgyi h. é. vssu\'társulstnak már ré-nem mit oly látogatott közgyűlése, mint a mull vasárnapi, amelynek egyetlen tárgya eladasi fallételeinek előzetes megáilapitá«a, vön] soU oly sok részvényest a keszlb. városim nagytér
batáro/olt, hogy az olyan segedjegyzők, akiket i növények magvai ból. ingyen küld, végül aa választanak meg s a j egyesület szakközlönyét a tagok ingyen kapják,
~~ A tagsági-díj évi
a községek élethossziglan kik egyébként is teljesen megfelelnek a iöyédelémmel rendelkeznek, a tartalékos [badapródíl rendfokozat elnyerésétől el zarándok, ellenben az \'olyan segédjegyzők
gari állása, akiket a jegyző fogad fel s t._
fe szarint ideiglenesen vannak alkalmazva, i tiszti (hadapróti) rendfokozattal össze nem egyez-
kellő még pedig havonta egy füzetet. tiszti 4 korons.
nem -í—
■ol-1 kik
Kötőgép
ry&r BÉCS VI. Mariabilferstr. 46.
Wedermann
Irodalom,
— Megfagyott featOnsttvésa. Sokan lesznek meg, a kik emlékezni, lógnak Butkievitz méhe Nagy István alelnök, miután üdvözölte I Alcxis lovag festőművészre, ki másodízben csak a kereskedelmi miniszter kiküldöttjét, Hslászy I néhány hónap előtt volt városunbsn. Művészete László dr. miniszteri titkárt, a közgyűlést hs- valóságos háborút kelteti nálunk is, mint min-tiroastképeafll jelentette ki. Elnök előadta, denütt, a hol csak valaha meglorduit, mert a hogy a közgyűlés egyedüli tárgya a vasul ela-1 megtermett piktor, kit valami bur generálisnak dási feltételeinek előzetes megállapítása, az néztek, irtózatos hadjáratot kezdett a színek 1900. éri december 30\'diki igazgatósági ülés-1 között minden képén. Rettenetes mázolmányait a bői mondja ki a vasutlirsulat, hogy a vasutat Fő-ut egy-s kirakataiban helyezte el, a sétáló öanzes aktíváival s passzíváival együtt hajlandó I kö/önség épségének veszélyeztetésével, mert a aa átslakitandó Tapolca-Kenaibely-Bahtonszept- j művész ur hallatlanul nagyol vétkezett ecsetégyörgyi Vasútnak eladni a kővetkező leltételek i vei a művészet örök \'örvényei ellen. Lovagi alatt: Az alakítandó uj. társulat megváltja az j volta Don Quixote Ssncho-Psnsájára emlékej-
össszes kibocsátott elsőbbségi részvényeket 2001 lelte a figyelőt, vagy Falslaffra, már a fermáa . , „ ___________... _„
a törzsrészvényeket 100 koronával és a bevál- j után. Eníílnia, oagj alak, néki terpeszkedett SÖf iAt S ^ \'SnkW tás évére az elsőbbségiek u\'án 5 és fél, a tekintéllyel, karminverés orral, egyszerű durvafeSI^f^ iSEdifcSST törzsrészvények uUn ö szizaiék osztalékot tizet, | kék posztó ruhája, setét félleghaj.ója és
kiadására. E melleti I fontosságú az egyesületnek ez a. vállalkozása [azért, mert mint egyleti kiadvány, hivatalos jel-le,ü lesz és mint ilyen, miaden tekintetbea Patrik most-fölkéri szíjssii\'s magyar írókat, különösen pedig azokat, akik munkáikat saját költségükön adtak ki, bogy szíveskedjenek vele (Budapest, IL, Zárda-utca 59.) az 1889— 1900. években megjelent müveiknek pontos címét — , jelezve a terjedelmet (oldalasam), évszámot, megjelenési helyet és nyomdát, vsla« mint a könyv bolti árát — aa ügy fontossága érdekébeirntenlül előbb- közölni; hogy így as esetleges hiinyokai még pótolhassa. A munka még ez év folyamin aaitó alá kerül.
- KNEIPP-UJSAti. Vettük a Kueipp Újság harmadik évfolyamának első számát, a melyből megtudtuk azon örvendetes körülményi, bogy ezen kilűpö folyóirat, a mely rendkívül hasznos és tanulságos, közleményei folytán a nagyközönség körében méltin közkedveltségnek örvend, a Budapesten uionnan alapított Természetei Gyógyintézet részvénytársaság tulajdonába ment át. Es a tiraaság a rendelkezésére illó jelenté-
azon helyzetben van, bogy a Kneipp-Ujságra több anyagi befektetést tehel, mini átnevezett lap eddigi tuSaj-idono<s, a mi egyúttal azt Jelehti, hogy a Kneipp-Ujság .ezentúl még \'okosattabb mértekben lesz
váitóképességének s kérdésével foglalkozik ésj -A attrgftay M. községben történ, meg | jjjgjg^«ÍJT ^^ \' *
- UJ KÖNYVÉSZETI MUNKA. A magyar könyvkereskedők egyesülete még a múlt év tavaszán elhatározta, bogy kiadja a kiadásban mTr kora! büT megjeleni 1860—1875. és 1876--1886. \'Magyar könyvészet* folytatásaként az 1886—1900. években megjelent magyar könyvek kimutatását, és a munka szerkesztéséviél Petrik Gézit bízta meg, akinek régebbi könyvéazeü müvei már évek óta közkézen forognak. Az
hogy nálunk az a vevőköre,
kivévea^virmegyeláűűCLfrt névértékű rts^k.!.^ még gyanúsabbá tették lovagi
vényét, melyek után osztalék nem jir. Az u| Wmüvé.zi tekintélyét. A művész lovsg kó- ?enrí«- »")a"trn- m*4HtH
vasút forgalmi szempontból egyesilessék a Du- borlss í közben e|juto<t Székesfehérvárra, a hot ; aintuli b. é. vasutakkal. A jelenleg közlekedő a szerencsétlen a mult hét egyik hidég éjjelén s a déli*vasút vonataihoz, közvetlen csatlakozó j — megfagyott. Butkieviiz Alexis lovag nagyon "vonalok száma fötelezffleg biztosittasek sz nj\' szerette a bort és jóvil több időt szentelt társalat állal s ea sz elsdási szerződés slsplöl-1 Racliusjak, mint művészeiének. Ama végzetes tételéül mondatot! ki. Becikkelyezendő, hogy elejjelcn ki«»é mámorosan távozott el abhóla ven-tekintetben Keszthely város közönségére, mint j deglfiböl, a hol ai éstét eltSltőlte. Dlkőtben -el-jogatódra ruháztatik, a Szerződés e pootjanák- fáradt é< leült a kereskedelmi iskola előtt alló be nem tartása- esetére, a kárpótlás iránti íípé-1 Vörösmarty szobor lépcsőjére, Itt találták meg sok meglételére a jog. As állsmvasuti zóna* másnap reggel megfagyva, hol\'an. Butkievitz rtadazerü ssemélydussabás s annak teheráru I. Alexis lovag lengyel .származású volt és saját dijssabása alkalmazandó. A forga mi szeméiyze\' álli\'ása szerint mint kapitány szolgált egy ko-fizetésük, rangjuk s nyugdíjigényük épségb n zák ezredben, de gyanúba vették, hogy valami
__ s
tartásával az uj vasút igazgatósága által átveendők. As uj vasul igazgatóságába 3 készt bolyt tag beválasztandó. FeMetics Tásstllt\'i gróf külön váróterme és kocsiszínje fentartai-dó. A közgyűlés az indiuáayt egyhangúlag elfogadta s hosszabb eszmecsere után felhatalmazta az igasgstóságot, bogy ez elősorolt ponto/alok slap
titkos lengyel szövetségnek tagja, igy megfosztottak tiszti rangjától és száműzték, ott, jja Vörösmarty szobor talapzatán tán a régi várt dicsőségről álmodott, mely szép álmok kisérték el öl s másvilág fényen csarnokaiba.
Mikor mar székesfehérvári forrás után országvilág elparentsliá Butkieviizet,. vesszük a i ján aa alakítandó Tapolca Keszthely-Balaton-1 hirt, hogy a világjáró festőnek esze ágában sem szentgyőrgyi b. é. vssuual tárgyalásba bocsát- volt meglagyni, hanem a lehető legjobb egész-
kőzzék, a szerződést szövegezze meg, s elfoga- séguek örvend és ezidő szerint Pa\' son fest kep-ket . . . .
gadás céljából terjessze szt a közgyűlés elé. Az és noha lelt volna elég érdekes lokalia témája j"*®* \'"^„í\'i\'wÜ®
Igazgatóságé meghatalmazása december 31-érejis, mint például a pukli hirt* szúnyogok és """ " ""
lejár. | btfayyolt Duna, a kalandoa lermészéiü lovag1
— Iflaga\'séák váltéJaAgazdak.prsságos inkább a viiéz burok hősies harcának egyea|; egyesülete lek&zelebbí ülésében a kiéembérek | részleteit örökili meg. Szegény burok.
olvasók özönaég eddig a párat« meri semmi,\'
váltót adnak, anélkül kogy ennek "jogi kövei- j voí, ugy határozták tehát el az anyjukkal, hogy j ^V^r^\'mmre^börkrn^nlrtbeV^^ kényeit megértenék sokszor a legnagyobb a gyereket hmtelegraférozzák: Llment »z i>reg eWín kölij „ , , uwobb egéa.aégi szabá-vuuaélésekoek lellek áldozatai gyakorta meg Csicsa a bíróhoz, hogy cs.ná;ná meg neki a , /oks, .l8merl0:| az egyebet eg/é geket éa azok
^ \' Aa/«í*9 etHÍr*ÍÍf ,L \\ blfÓ ^ c"Jflke?te- * ^" (iztlag va ó gyógyiti-módjit. A\' kl tehát ad
\' . r, ^"íír"!\' Mr,P,rí5 ^i) V^^^ arra Valamit, böfj egészséges és honazuélstü
nem tudó váltóhitelé oly módon korlalozlassek, s vsrta a fiit A burgony szóniFszóra így hangzott:,, „Mellen jtoassa a Kneipp-Ujsigol,
hogy a per esetén csak az esetben volna a dizonyetfon! alulírott bíró ur kiv&natosan j \' -
viltó jogérvényes, ba valamely hatóság előtt bizouyetom, hogy az idősebbik Csicsa bácsinaki állitlatóil ki, illetve fogadtatott "el: a fia Soprouban huszár éa vasarusp nála ven>
— CiazdasAgl elóaüi* ^ csáktornyai dégaég le»z, tehát ereszék haza a lakodalomra . napon át szak- H. JP, biró.
pedig azon gyakori tapasa-alálok a _ap,an, melyek az eser.hogy Csicsa bácsi leány, férjhez ment s az Lma>zlott. jó||eaii mindenki, ha ezt mmte u írni nem tudó kiskazdák, kik gépek apa szerette .vólna Sopronban ezolgáló fiái is lsiia, kltQ 0 ,o)yóir.,ot j4ralja me) és egyéb gazdasági eszközök megrendel&énél megbivm a lakodalomba. Az. idő már rövid L,^ irodaImi nem ,teresbet «l
borászati felügyelő (relsén 8
melynek előfizetési ára egész évre 8 korona, felévre 4 korona, egreode bstö a Kneipp-Ujsig Budspasten, X. ker., Jáazberényiut 8. sz. a.
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Szerkesztői üzenetek.
|)ri«A Kaalaaa. Kgjr kii ilaritáaaal köaftlni fofjnk f i-dru Irido Jgaa; aa alapaaabályok ougaagadik. bogy ivitagokaí in lahaaaaa y&latatani aa igaagatátaaáeihft. as blaoajrára nagy Icmlölotut fo* adni i kürnok rrdónrk annak való, mart elég aöld mts6l }Ártom Igan catwji. Kftaöljök
Hjilttér
Szőlőbirtok bérbeadása.
A, azentgvörgyvári hegyháton nagyobb kiterjedésű ft gondozott wlWlbirtok ssép gyümölcsössel és földekkel hérbeadidk. Cno a kiadóhivatalban.
Zala 17. szám (5 lap)
mi február hó 28-án
Hirdetések:
Kimerűlési állapot az 50 éves asszonynál.
Staub Lajos levélhordó Londonviller^ben (Lotbaritj£Ía) a kővetkező tevéiben önxinte bizonyítványt ad egy gyógyszer erejéről, mely anyjának egcszségft viss/ahozUt;
•62 eves an\\ám — »rj* — ki Kurze ben laki*, boaa*u id» ta beteg volt. A máj és altest megdagadván, makacs reked sé/, valamint iaj dalom a gyomor, altest és derekben sulyo-szenvedést okoxtak neki. Annyira ki volt merülve, bogy minden percben elájult éa nem bírt mar a lábán állni. — Miután aok szert biáb<i m -kisérelt, végre a Pink-labdacsokat használta é* tulbo\'dog volt, mert axóta nem asenved többé, a betegségnek minden jele eltűnt éa nagyon jói érzi m&eá\'. Szívese:) teiba\'almazom önt levelem közzétételére,"
A S\'aub asszony életkorában különös, ezen életszakban sajátságos, /avarok lépnek fel, a mely** nagyon vészéi yenekké valbátnak. A vérnek már nincs a rémhír P9 szabályszerű keringése és mindazon esetek, a nejekben Staub asszony több év óta szenvedett, euuek következményei voltak. Ezért szükséges minden erővel "és rendelkezésre álló szerrel a szervezet ezen zavarai ellen küzdeni. A legjobb, ilyen körülmények közt választható szer a Pink-labda-ctok, melyek a ver gyarapítása által aonak ismét erői kölcsönöznek, rendszeres keringést és szabályszerű működését ismét belyrtá litjak. Fp ezért minden a vér elszegényedése által keletkezett betegség, mint vérszegénység, általános gyengeségi állapot, sápkor, neurastbenia, női baj és rheuma erelyeaen a Pink- abdacsok által kflzdetik le. Kaphatók minden gyógyasartárban, valamint a magyaroraaági főraktárban : Török Jósaet vyógvszertárában Budapest, Király-utca 12. az., d íbozonkint 1 fr 75 krért vagy 6 dobos 9 Írtért.
7468 tk. 900.
61—1
Póthirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság közhírré testi, mi záriul a Tar. <#ut7Áy Kálmán nkani^nai ídHó* vegrehaj\'atónak Őzike Márta férj. Tuboly Viktorné okttítoaai íákós végrehajtást szenvedett ellet i 200 kor. s jár. iránti végrehajtási ügyében 6769 t«. 900 u. a. kibocsátó11 árverési hirdetmeuyb*to a nkanizsai 790 szjkvben 907 hrsiám alatt f«l ett 16847 korona kikiáltást árbth eien Wefckvi hatóság hivatalos helyiségeiben .
1901 fixi marvf lió 20 ZDipjánuk
d. e, ÍO ftrítjara
kitűzött árverés az 1881: LX t. cz. 167. g a lapján Pi^seh Jakab likahizaai In hajtató érdekeben is 1406 kor, 92 fillér követelése, s jár u él ai kie Mlé-e végett tartani log. —-
A kir. tszék. mint tku hatóság. Nagy Kanizsán .1900. évi i.ov^nher 28.
(JÓZUNY. kir tsaeki üibirö.
végre tők* meg
£n Csillag Anna
\'tó <*»ilfm*r kown. 6rián I.orrlfy-hajammal, a métf aa általam i-UaJ-H ptmááb 14 navi hasznalata alán nöt M tnnytr« Est ■ inbiiaiah awkiaaaaáil tálé iinli iwaltt d a bajkibal Iw illan fi hajnOreottara, araknál a KakilII mafnOvauti m mir rűrjd hanrnálat a tán upy a haj, mint a ankiH tamcoMtM fr Hft «• ttanttt Ima, aMfévia aiadkctlSt a kani ImtksUH a hf-Oraftbb korif..
Egy tégely ára I H 2 frt, 3 frt, 5 frt.
Széjjelk tildéé napoakiat az laszng ellzetes beküldést esetén vagy posta-utánvéttel a világ minden Irásyáka a gyámi, a hm a ■iflrtadHieek latézeaMk.
CSILLAG ANNA,
BÉCS. I„ SEILER6ASSE 5
EUS rangú biztosító iatéMt
magas jutalék ósfixum
62—1 _ mellett keret
Qtgywi, azergslnas
üzletszerzőket.
Ajánlatok .,S. R " poste restante, Pécs küldendők.
ClirfOfeBfiitM-ki
lÉk l
V%ióctt
Zagoriai mellszörp
nagyon kelltmea iztt szer tatBöUtkiek ee Remekeknek, göre»-, Siinaár*, 4a fitlUa&l^ köhögés, rnall* es tödökaiarnis, elnyaba®-dás, v^t adek éa me Ifsj tataink elten. Jgjíy uv^g ára a péaia előleges b*kAdeae
JfeMX,
3 hirona 3t) fiüér ------
és kftxvetlm kütdi
TH1ERRY A. gyógyueréu
haizsam gyára Proffradábaii (aobltach-S auartru&a —dtetf) Figyetjönk a femkupakka véaett gyári Jtfyet
J6 éa oletó érák ,
évi jótáilitaal, privát vavdkaak
Konrád János
óragyára arany, ezüst es -ksier áru szAHí tó-háza Brfii, (OseWasáf). Jó nttM r#*eeleir éra . frt. 8-75.
Valódi avtat isaif loir éra frt 5-80. Valódi antst liac frt 110 Niokat ébnaati ára frt l-H Caágem a iá. IS kir. Unéúmi Énwil van kittaWtTa, tmiaUlaa arany, asftat kiálUtáai áram Vnl »int ezernyi alia«ar* levél Van birtokain nagy képes árjegyzék ingyen a
MmnnÉvn ~ 0
Ertesités.
Hirdetések
(elvétetnek
s lap kiadóhivatalában ■ &A1IMAI,
m f
Van szerencsém a nagy tekintetű közönséget tisztalettel értositenivbogy a
taviul Idényre
a legújabb divat szerint mindennemű ruhákat, a legfinomabb mlmő&égtől a legolcsóbbig figyelmes és felette jutányos H* szol gálás melletPkészitek.
Ez alkalommal bátorkodom a tekintetet na. kir. Allai#rTM nrrnk figyelmét felhívni egyenmka kágsita^* nyelnsre, melyeket a legpontosabban, előírás szerint legjutányoaabhan, kitűnő minőségben ét uléees kivitelbea aiölgálok ki. Vidéki megrendelések kellő figyelemmel eszközöltetnek.
A n. érd. közönség becses támogatását ét aaivtt megrendelését kéri müy tisztelettel:
SAUTMAKH Méa févflaaabé
KLU tét* ktai
Nagy Matrtfk JeimS minSstgü, dirato$ büflldi, angol k franczia Mmikbtn
T-X X~~X -y-X-X-y—
1
Ih

cepio-™,^.*, —------- eszközeit. ^_—^
„HILLEiTl^
* „ , A ( . 1*01 február hó 28-én
Baiv-Kapiiw, csütörtök Zala 17, szám (g, lap.)
■ . _- l ^VY^XXXXXXXXXXXXXXXXX^ i
r;^. ........ " ........."....../2ix I \'s iíiF*m mm* I % !
nélkülözhetetlen házi gyógyszer íCE/í I X ff J • Q 1
ÍMminden családnál! ö/Wfc S II 0 jLfi*JJ 3 « c gl §2-* 3 fi I
1 •/"■ 4 wmnmwmii .......... 11 miwnk—* r / . - , V /S y© 2 S.9?3-»»sj\'2 W 3
t-i F...boi.> í. O IS ; IjiwJi Ijiriíu sl 8 I
I | VÉRTISZTITÓ LABDACSAI IV | fi || gMflfl l^lil f fi j ■
I | kovúH MOn oaaiéd, a Uot •« • l«níf«»J [3 5 , T A (D g g-^&X^g * í " - ® X í
^ili^tei«ortcok jíIí; ü II g: > B = á ífa* | fi í-oJSsfe^ Sí
I májfájdaimak,uM*atal*al. 8 A X N g S 4 o « e«*í X 8
II ™ rü««iiió hiitouJtuU Hvaklv"^líín ííínSó fttf I U ^•\'íeirícScs A í
I korainak viraiatémél aeetalban a aa abb« aaarmaw , fl X "» -J? — « 1. fc 12 "S PL a V 1
Is Kiiw.^en\'L?^^ r 1 10 J§ gul n 1
I o SmmSiRIH7^^ÍSiÍÍÍÍwSSS ---~ 5 o S 8>So-S-o a « e » - V f
M: "SSSSSSí A i f Lxxxxxxxxxxxxxxx~x>£ r
• 39 1 tokeroa 1 frt» te £» ** ______
** gB a tekorci. » frt «0 kr. g- « 1-g 33 T» tekcro. 8 M « kr. || >| r ^ ■ -. i BH "HB
1|J . Egyedüli KéeilU és uétkWdW (írzktár: ||H ^ ÉRTESÍTÉS.
|s| Pserhofer 3. g^gvszerész &IJ I | ________iTH--l . - fi
~ fi B^c. I. Singtrstrass* ««■ f fj \\ W A a. é. közönség szive, tudomására hozom, hogy a |
il .pwfsagag "IS 1 j \' i _ ^^^ Cl 1A
sssss^^ y}* | kecle pép-télé g
/Jjjfy l kószénbanyak vezérképviselaségé, az <gé.z Dunántuh |
/• 0 * J A Ez Xlui azon kellemes helyzetbe jutottam hog%- a M
"•" ------- ^ uajnéxilemü közönségnek, különösen pedig a cséplő*ép . K
_______— ^ téglagyár-, és gőzgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüze- kg
\'EBSBBSESSEE\'al ^ r>á isi auyaggal szolgálhatok.
■ HAJNÖVESZTŐ-| \\m , DaraLos füt6 barna Síén a kapronczai vasutállouiis.
I_ — KENÖCS.i i uál bevagonirozya egy vaggoir(100 tnmazsa) 80 korona H
1 -7---r ^ ^ X W 1 Ujn auaz Nagy-Kanizsán házhoz szállítva metermazsanként g
A nagyméltóságú m. kir. kereskedelmi minisz. a M i kor. 60 fillér. ■
1 terium által szabadalmazott s általam feltalált haj- |j |r 2. Másodrend" koczka ffttó barna szén ugyanottan bcva lö
_jll uüvesztő kenőfcsfttB-élhrl az ősz haj hasanalat || h- ^ "^"rokva egy vaggon (160 mmázsa) 7oW.ua. «
I után visszanyeri eredeti azinét és üdeségét, - | M y 0ió barna 8zén, cséplőgép-, téglagyar- és gőzmalom m
valamint a hájhullást megakadályozza-. HU M ^ulaj,ronösQkna1c igen ajánlatos: kaproncat állomásott t* »
te -K-űlön a szőlce és . : $ fel vaggonirozva vaggonja (100 mmá«a) óo koroua
i AM —Sifönataiaa Haánals:. $ telj^ M^, »
^ - It^öa a baiaa at^ ^ m k ^ n.és.raktáramat is a a é. kozou^g g
I KU \' ^ \', ;\' 1 III ajánlva. Kj
I Kapható egyedül i Wtal^ Mwar^ > || Nagykanizsa, 1901. évbea
S flA utcza 3 száll\' (saját hazl éa Belus Lajoa | «« sr Tisztelettel ■
I ^^ gyógyazertárában Nagykanlzain. | |
2 Markó Lujza. |l H
: /Éj gépgyárának vezérügynöksóge I
X^^Sr YAosl-kOrut SS. »ii«. I
Nigy-KanizsH, caütörtök
.mtfil
Zala 17. szám (g. lap.)
nOl február M 28-in
atilla
Nélkülözhetetlen házi gyógyszer minden családnáfl
Paerholoí 1.
VÉRTISZTITÓ LABDACSAI
ArtUodok élé fl vnnunk l^dfj « •ífaJÍitSS-í k,,és tuon cotUid, a Uol m * pArMtaa
.41 iilnüák, atutílyok Mkéi
kttvum./ttiit.yH. mint pW. «»« m •MMWM""**\' ■álfáláalmak. iiMUatalatk. léllla. »ffW . .... \'^TL\'iÍa liaiAoulull forakWátówMbaU-tí^ korainak vérattoényiéa Mutolbon a aa obb« aawmaao
labdaraok nagy al£y#. hogy JKl
mat n«m okoznak a Igy a leggyöngébb mjtjjmmji Sr« ogyóuok, «öt gyonaakak »a bálran haa»aálbaU*k.
, • 1 doboz, mely 15 labdwiból 41121 kr. ft » , 3Ül tokerci,moly • doboz 1 írt 0» kr. {a-g J 8 * pénz előzetes bekQldéit itái g ö 5 \' bérmentve ®E
1 tekercs 1 frt 56 kr.
2 tekorca. S frt 80 kr. "8 tekercs • frt tó kr.
- KHokorca » írt kr.
Egyedüli kéMlk é« Iiétkildéil finktár:
Pserljofer S- gvógvszcrész
0écf, I. Singerstrotte
nsariaátsÉsukaéi foűva a laléaaMt a laaMIMHaéM ..akíK Í? ad alatt utá.azl.taak taÜt mWaaü
^"XlmfuZ. lal^tui Wrl^jui
25 aiok wléllak. IMJJ WHÜ HTH
ijíhIir ,P8ÍRH0fEI" kéxlráia öthaté.
.................—\' ■ ■"■ iiTjfYIlWWVWHllHIM
Nélkülözhetetlen házi gyógyszer
minden családnál!___
,■ > vimtímrna wme
^üüüi ha jno yesztö =
KENŐCS.

A nagyméltóságú m. kir. kereskedelmi minisztérium által szabadalmazott s általam feltalált hju-növesztő kenőcsöm állal W őaa haj rönd haaanálat után viaasanyeri eredeti azinét és üdeségét, -valamint a hajhullást megakadályozza-.
KtIIöh a szilre és ■ :
■ .-• írCúön. a "barnalaaíaalE.
Hta Irsrlr I kor., ■»«» l*Selr » kor-Kapható egyedül a feltalálónál, Magyar-utcza 3 szám (saját házi és Belaa Lajos gyógyszertárában Nagykanizsán.
Számos köszönő ós eli-merő nyilatkozatok állanak rendelkezésemre.
60 2 Markó Lujza.
/SCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXjN
x i r . ^ • n m í £ ? « oá s ű «< « a/
15-8
a"?— ■«
j-o C
m
4Ü*4>
C fl IP (0
< K
gj; a taő _ © a sflB2

© o Siló \'o fe a « rf
lÉ|Íp# I o S J Okg & fi 8
S fl ö .eo 5 ÍSts-s I fi
Ü M f
Na^S OjJj
s-j® ° 2.5
o _ 5*2
«•«<» ft .Sfl® M > g > J
S — >5 « •»■ ^ -f-Ö.Ű 6 M ^ « • Jí
* fi ^ > Sf1
J|u<SB« fj\'gjf =


> —\'
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9

m
Rvyj^ftt \'■üj^-WanM-jiitoBftf a
ÉRTESÍTÉS.
A n. é közönség szíves tudomásár a hozom, hogy a
Lédepep-féle
kószénbanyak veiérképviselöségét az <gé«z Dunántuli
--- kerületre sikerült elnyernem.
Er. .Utal azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy a uaiA\'érileniü közönségnek, különösen pedig a cséplőgép . téglagyár-, és gőzgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüzelési anyaggal szolgálhatok.
igálhatok.
jpírak:
ra Darabos fúló barna szén a kapronczai vasútállomás ff uál.be&goainrzvacgy vaggon (100 mmazsa) 80 korona ^ 0 írviinaz\'Nacy-Kaüi\'zsán házhoz szállítva metermazsanként
KI ^ i kor. 6o fillér.
H r Másodrendű koczka fötő barna szén ugyanotton beva-M gonirozva egy vaggon (160 mmazsa) 70 korona 1 3. Dió barna szén, cséplőgép-, téglagyar- és gőzmalom f| -lulajdőnosoknak igen ajánlatos: kaproncat állomásott be-vaggonirozva vag^a^oo mmá^l ^ koroua. ""l^TKloi^loTrpiiTS; kiszól gálisert teljes felelj-^et vállalok,, egj-ben mészraktáramat is a a é. közóustg szíves figyelmébe ajánlva.
Nagykanizsa, 1901. évbea
Tisztelettel
Klauber Ignácz
s LCDCRER-Mit kísiésbásják Ounámull k»rtl«tl «ciírké|i«lMlAjt I. IMOU ♦ R«kll fWW Sllllt
60-10
magy. kir. államvasutak (É) gépgyárának vezérügyuökségo
BVD4PE8 I,^Vá«ll»rut 8Í aaáas.
ajánlja a magy. kir. államvasutak gépgyárában készült
gözcséplö-készleteit, szalmakazalozóit,
iOkaszáli-, marok rakó- é.Vk é v e k » I « « \'.tögéP • » •
továbbá : a sztb" olztr.-magyar áUamvaautl^aaágm^Sí esépla-kéai|etelt, Sack rendszerű a e « é X » n t« att ekofövei ellátott e k e 11 es egy r eszközeit.
Nyomatott Fisch\'el Fülöp laptulajdonosnál Nagy-Kamzsán