Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
48.98 MB
2010-12-15 14:41:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
844
4447
Huszonnyolcadik évfolyam 18. szám.
hirkwlMf Vimakkl-tpllai It»ekel Flldp «01JT-teraakadkaábaa
Markaaatflval IrUktut libát ai^ai\' Ilit d a 4—6 Ara kkat
Ida Inttxaadfi 1 lap «i«j|f• l rMMn vonatknxó tofudaa ktala«tay
Kiadóhivatal Vkrrahkaépllat: tUclul h\'ttWy könyv
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vaaárnap < csütörtökön.

ELöriurwi itii
f»m arra......II kanca A
K41*»ra f koma hl/ttom..... I kacaaa
Xjrllttér paUlaara tO fiitlr
KlOHxütéwk, Talamint a I fdiliaak \' toaatkoaM Piac bal Cltép (liufTtMT kadiaéka miaawlt
Kéfiialcfla lavalak Nak la* t kaaat-Ml facaélataak al
If|N máai kit •* ftl lée
^^T^gy-KautZBa. 1901.
Felelik liarkmtl: Naal»y Nándor á.irkantltkri: ■itíii L^Jaa.
Vasárnap, március 3.
A népiskola fontossága.
Az a fáradság, hogy a népiskola értékét helyes világításba állítsuk, sokakra nézve nagyon feleslegesnek log látszani.
De itt is megint csak igaza van a ,régi közmondásnak: „superflua non no-cent", hogy a felesleges nem árt. „Általános igazságokénál szokás a szavak* nak papagály módjára való ledaral&sával megelégedni a nélkül, hogy mélyebb ér-telmük tfllOtt alaposabban gundoIkodiifaTr.
A népiskola értéke és fontossága nálunk összehasonlíthatatlanul magasabb, mint legtöbb mái államban.
Nálunk a népiskola a legdúsabb áldásokat ajándékozó, a legjólékonyabb nemzeti eszköz, és ezért rá nézve nemérvényes az a látszólag igen gyakorlati szabályelv, hogy minden népiskola még mindig jobb, mint a semmi népiskola.
Nem szabad engednünk, hogy a népiskola felekezeti misszió\'ház legyen, hogy a nemzetiségi izgatások fészkévé fajuljon, és ezért az Illámnak, h* a fenyegető bajokat megelőzni akarja, törekvését még nagy áldozatok árán is oda kell irányítania, hogy a népiskolát, ezt a nemzeti instru-
mentumot, a felekezetektől és nemzetisé* Es ha politikai fontosságának egész gektől magához ragadja, teljesen államosítsa; teljességét akarjuk mérlegelni, akkor hall-még pedig lehetőleg gyorsan. gassuk meg Adam Smith-nek, a nemzet-
Hogy mit jelent arüépískola az állam kato-1 gazdászat atyjának, nyilatkozatait, ki a nai kiválóságára, azt Ausztriában a ka-\'„vastag tudatlanságtól és elbatatástól" tonai hatóságok magatartásán tapasztaltuk., óva int, „mely civilizált államokban oly Főképen nekik lehet köszönni,hogyaz eredeti gyakran érvényesül az alsóbb osztályok-szerkesztésében oly kitűnő osztrák népis-iban." „Férfi szellemi képességeinek liasz-kolai töfvény meg nem bénittatoit, amint jnálata nélkül" — mondja Adam Smith, a reákcionánusok akarták. lehetőleg még uiegvetésremélióbb, mint a
A mit. nemzeti akarunk, ahhoz az
fe<kmdülé&ben elérai; gyáva; ás ni emberi Mftilemnak lényege-alapot csak a nép- sebb részében látszik megnyomorítottnak
iskola adhatja meg, mely a lakosság lul- s eltorzitottnak. fia (tehát
az államnak
nyomó részénél az elméleti tudást beleje*] semmi előnye sem 1* nne a népoktatásbrtl zéshez viszi. az alsóbb osztályokban, az mégis teljes
Javítani akarjak közegészségi állapota- i figyelmét érdemli meg. De előnye van, inkát ? Ehhez elsősorban a népiskolára van. még pedig nem jelentéktelen, az állam* szükségünk, mely felébreszti a lakosság {nak ezen alsóbb osztályok jobb nevelésé-belátását s ezzel áldozatkészségét. bői. Mennél tanultabbak, annál nehezebben
Emelni akarjuk a földművelést ? Az lesznek a lanatizmusés babona ámításainak előképzést nyújtó népiskolára van szük>| martalékaivá, melyek tanulatlan népek-i Bégünk. . nél gyakran a legborzasztóbb rendetlen-
Fel akarjuk lendíteni a kereskedelme\', J ségeket okozzák. Ezen kívül a tanult s ipart akurunk teremteni, és hogy őket j gondolkózó nép mindig tisztességesebb éa | versenyképessé tegyük, kitűnő munkásokat]rendesebb, mint a tanulatlan és buta-akarunk nekik adni ? Ismét csak a jő, az Tiszteli önmagát, tehát nagyobb tiszteld ország minden községében működő nép- tet élvez el ül járói részéről s ennek folytán iskola az első elengedhetetlen előfeltétel, j hajlandóbb ezeket a maga réüzérOl is t»z-
TÁRCA.
Erdőt, mezőt jártam,
Erdőt, meztt jártam Viriykozi nyárban — 8 nem a nyitó virágokat, Hanem a biu, korán fonyadt Lentieket láttam. ,
Ayom miami átok : Csak hertadátt látok... H M üde nyílik mindenkinek, Kinyeri utm, /áji étink, — Ott akadok rátok.
Szigeti Károly
*
Alant és fent
A földszinti teremben egyre búzzák a lakain jól maJtlé arak nótijái;a cigányok a a lányok éa untotjok a kimerülésig járjak • táncot. H r egyetek álmosan húzódnak tíku a Barnájuk wellé, kik egy re nógatják a távozásra.
De in míg „egy pár" folyton járja, nem véve figyelembe a mfojk távoz/ éáf. S egyre kiáltozza egy táncoló ifja:
\' — Harrab! Hogy volt! Hogy volt! Az én nótlma* búzzad.
M*lán, laaaan, andalogva kexdte rá. Az elázott Balogh bihr tenorral kiaérte a nótár.
Aztán az ifjú caipöre telt kézzel állt ismét oda a cigány elé. | — Krímen búzd !
Cl rlvágott a cimbalomra, bogy vsak ugy ingott belé.
Aztán hirtelen álctaptak a fruabe, balkan pengetve aa elejét, zúgva balalmaaan tovébb.
Ci izlnté megremegett még a biz ú, a bogy zúgott, a nagv bűgö búrja...
S egyre hangzott egy-egy boriati bang lel-kiáliása a nóta közi.
Aztán megint azó\'t tovébb a zene ujabb éa ujabb felkiéliások lózóil
— Tinta a levegő, rendben van mindén ?
De ekkor a hölgyek már mind szétoszolva
eltávoztak a csak még az urak egy pára mulatta magát. Még egyre lehetett hallani egyes íelklal-j táaokat, de bogy ezek is elhangzottak, még valaki | kérdé ntelján :
— FelkéazOlödietek ? De már a feje ennek is\' lehanyatlott a állva akirt már szundikálni, mi* dOn valaki e kiállja magát;
— Akkor hál lilén áldjon meg benneteket...
Ahogy az orvoe az eakftvés ntáo ellátogatott hozzájuk, megengedte ugyan, hogy az.iat-ebédbes
arra az úrira, felkeljen, de egyaaeramuid jó-akarólag erősen meghagyta, hogy asn\'áa lámát az ágyba térjen, mert erStadú nyugalomra van ezflkaége.
U»y ii történt...
A futai za-xoay, a hófehér vaolriiaail ia lahé-rebb arccal ült ai ágy fejénél, a riUpaaatva aa eakflvö után megbetegedett férjére eaemeit, teaattlt figyelemmel leate annak mlndeo ajkráa-duláaát, minden moadblatá\'.
Minduntalan végig simította jéghideg kesével a láztól gyötörtnek iázó homlokát éa szorgalma* aan odatette rózsás ajkat a beteg forró ajkaihos e elbaimosta a azeretet caók jaioak özönével.
Ott Ilit (érje betegágya acéMn,\' csöndesen, nyugodtan, egy-egy pillanatra liagralobbaat arccal, abbanmagányos kis szobában, hol aa égé kis méoe szétáradt sugara! világították meg félje lázas* arcát, a hol néma, kőm |y o*öm uralkodott.
S míg ők egy röpke szóval aem aiakitottáfe meg a titkolózó neuzielentégtíl; hiszen elyaa enyhén fogta OkM kOrtl, a még sem volt ni mondaniok egymásnak, caupán baagoaaa dobog szivük beszélt: — addig alant a terembea egyre hangzott a zene; mire a beteg ajkain egy-egy tá| dalmű mosoly hozódott végig a iebarfyia szemeit.
De azu\'in a mm folytonos változatain, fülül! ágyában éa réveteg szemeit tArkéwve szegezte menyasszonyára.
OCSKAY BRIGADÉROS
Történelmi szinmA. Irta: I«r«i«| Vmhi, Kapható Fischel Fülöp köDyrkereekedésébeD Nagy-Kanizsán. Ara 2 kor. 50
Nagy-Kanizsa, vasárnap *
lelni. Jobb vteggálftláata kép«a éa hflny-nyebbeu állát a pártok öni0 panaszain és tizeiméin, tehát nehezebben^, lehet a\'apta-lan éx szükségtelen ellenállásra c abiluíii a kormány rendszabályai eTenT Szabad országokban hol a kormány biztossága a\'tól függ, hogy a nép küdvexöeii- ütJI mükodé-c ieleit, bizony nyal a legnagyobb *~*\\fun\'osságu, hogy a nép ne l»gy«n íajlandó elhamarkodva és szeszélyesen. ■ ^Jííönnyedén ítélni fölötte"
Ez bizonyosan alupj.) megmagyarít* zása és leleplezése a reákc\'ó rugóinak s legintimebb indokainak; s igy minden fel-világosodottabb. Őszintén n»mzli érzá-ü!
Zala 18 szám (8 l«p)
telszaifaknak ne tartan*, mindaddig, mig a pép minden SgfS tiKJánsk meg nem adják azok*\' az anyagi e4zkö\'öket, melyek képemé tényék arra, huny szabadságával élhessen, magat em-iieria/UHiv.it egy "ii lőne* erezhesse e» a iet\'veri-seg erkölcsi állapotának migaslaMra emelked-besink.
I>—Ihj.\'t .min megőtmerés
1901. március hó 8 án
tiikOiökkel éi niegretlemétre irányuló ropd* izabátyőtfcst akarta dtfémitanr r tzwtítdífnnk. ráo\'iát; de\' már 1881 nov. 17-én atáiratlii 1. Vilmos császárral a hue< munkástes\'amenlumot, egy leiratot, melybearnem kevesebbről volt mint apró\'., hogy a birodalomgyüles siessen elsősorban a balesel és betegség e-etére szóló köte-(ette I le/ő biztosítást behatni, ennél azonban meg ne
ssámitóvá hz omliei\'ÍM\'yct ás bírta rá • gondol- j álljon, d- arró is gondoskodjék, hogy • német ÜdltőO | kotJi* tökei olyan rendszerek kidolgozásira, melyek j birsalom ótaze* inunkasai a tokfeantfágM éa (aranysai javak ignzgAgosqbt) megosztását bit«! alöregedétbő *<ármtgó mankakép>elen«ég es\'erére tosrba\'ják. A modern uiMiizftgat\'iasiigiaii egyre- ii biztosítva legyenek A betegsé/i és balesetre [máira leríni az eszmek- i ón intézmenyekel a biztosit" javaslatból hosatas vajúdás ntán 18S4-lümogcV jólétének eip<>l>-*érr, t ez intézmények; ben lelt törvény. ftattoelep\'etéze altat belesét IftzBs jíllemv ná«a, ■ hogy életbeléptetésükhöz\' elNn rögtön 10 millió munkást biziositoíf; l>eieg« hatalmi eszküzúk sl4alm»zd«ar< nincteu szükség. seg eteré-e Bt és félmilliót. Amit a sármányok csinálnak, » amit a szoem« Őf év. niul\'t^lSfjíl-beu éMbelépett a másik, IÍH .<k terveznek, míndazokh \'Z (örvények szOksé- sokkal mélyrehatóbb, a rokktnsági és aggtor gesek, leh^t mindig kenysZeren alapszik Az Üzl<iti álfiprs belye/h»tő eszmék és intézmények terj dete ez enibeí »zabad akaratinak fnlyomá-L ii hí r ll x j i ím ix iiya. Mikor az aikm beleavatkozi - a munkások magyar embernek legeé\'Aebb érdeklődés-mnn|fIiad(ik rhaőByMak mbslrozásaba
tel 9 legszívesebb Aldo?aIkésttüégg < -1 kel-. két szsbad akarat";! eeiinitfsít meg egyszerre. A
lene támogatnia « etofegitenir a kő/okta- "u,!Síf\' k!v*ík"*ös mé:tó bámulgat
6 * , i fogadtat el, mini u iiieonyn az kart, es » munka-1 vívta ti, és ez egyszersmind a bfziotltást euiie
lásűgyi miniszter, Wlassics népiskolai I adóét, a kitől, lUbbel erós/ako! ki, mint amruy- legnagyobb sikere ét\' diadala ia. Merésznek Doli\'ikáiát I nyíl a< adu akart. Az ú\'ieli alapra belyezndő azért tartották a törvényt, taert senkisem (adta
, ^^^^ eszmék elöbbrevu| ságn szembeszökővé válik, ha megállapítási, hogy mfoó következményei lesz-
o^giwudoljuhojy t l.\'akép ezaküek sem egyéb ufk, nem vnluk adatok, melyekből m»gillapit» \\ \'a céljuk, mlot a tökével nem birAk és a töke ibal\'ák rotna, hogy nem Ing-* at államra I tulajdonosok közt oly unzonylalokat létesíteni, ■ teljesi\'he\'et\'ao kóietesaégeket ró ni. la^molyek a jövedelem megotztmának szinten A tudomány sem adhatott tájékozási; a
esetére szóló biztosítás* elrendelő tOrveny,"" mely 12 mitlí\'Ó munkásnak\', tehát az egész német birodalom liko«atga egynegyedreazéiiek etetl>gytig-lani exisiencHt biztosított: Ezzel a törvényoyel, melynek megalkotásai és eetbelépteteké\' min-deukí a legnagyobb merészségnek íartot\'a, Né-
Iparpártolás
tekintettel a biztos itSst"^l^yt^iwVe. I iwawyfHjinHitres be>e<t.*éf! fesstöe szító brr.tiwitáüám
a melic-kel mindkét tél meg<>lég»zik. dsamaya már régóta voltak uiauiaté adatok, ds a nép Irta: Déri Gyula. józan bf|átá«ából es ocm hatalmi parancaszAra. utgy tömegei azamára i^teatUö rokkantani éa
""" elsü helyen áll mindezek egykori hizlüíüláara hiányzóit mind-n lapasz-
küliinbüző agazalaival ma mar | tala<. Pótolta azonban ezeket egy elv, me y
■fi
A tlzenkileocdik azárad a polilf ai nzabi tátér\' vívott kdzdelm«k közt telt eL A buszadik asszad a tömegek gazdasági ÍOggeilc .segre «aló törekvésének tzasada le z. A Irautia jurradalota óta egy keserű tapasztalattal tettünk gazdagab
Rt: rtjöttönk, hogy w e«ber. tUismerJs. f An)?wbtn ^^^ bitu.nüó tár. ; képen
lést, a pobbku egwlWg • vén^ » ^nár\' Ulatok ■ jelentősege nu ^ze Hűl all az flzleü megtold sadalmi rend - mind biabaval/.kiw^.v * iwae .j,tic«n, STnütrfidesmr az atlBmt éa nemzet, élei dig m< gek jólétének eme\'ésíre. A boldngnl s inka aem,,^ lL omaiL.D,i„i, tim. -At
küző\'t éa az
• mindmölt a nemz>itj jüvódjl^m meg sztásának | uiapját atko\'ja at egész törvénynek s iegyik kiváló\' lenyztye azokban az államokban,\' bizlo itatn igert-i jó eredményeit. Ez a eiv : a | a liol óriási jelentliségei a lAk\'osság fel »merte é», biítositási dijak meg aztlsa a birodalom, n mun-lihez kúpost óriási (ámenek sHne< hasznát\' kaadók ea a munka sok között. Az állam volta*
Bea dijat fizet, hanem évi .50 markávalminden járulékot, ■ rend <s dijakat p«-tgfelezve tizetik a muikAt is ét ■ muniiíi-
etekben rejlik, banen.e gazdmgi tOgge\' leniben. | ^ „r"\'^ T"\' • ( °\'y>\' ^
Az erkölc-i javak, a politika, (ogo í megoaz-j^ mi|1|6nyj bküs<aganak a |ele az „ k5ie, 19 títának elvéi ma mar az anya«ijavakban ralo:^^ ^^^^^ ^^u^ ijúu*«hat. TTTQ1 V
réttesedét elve válio\'la fel. Az ideálok helyéb- i^yel|enegy es4Üld gem „ p|<e« wige»or»tagbao, O, X H fi IV.
melynek ket-bár<>io tngji bi\'.ioti\'va ne lenne, a __
milHÍl önkén- következik, hogy olt a biztotitás _ Eii^ym^a. Páron Etami m. k. po<tt éa n\'mcsak egrs/eru kárpótlási nroj\'ó üzleu ral- t?yirf)l .4, pMiff-toifltt; BI^«EndAi nagfe
lalat több\', ütném a tfikmerzesneí, - lehat k4nuM< nyu?, ált; c|eml „koiai tamta ieiofaU tz anyagi javak megosztásának - egy époly elje..eIte Horváth Béla tanító FeltO-EöröU. ■jó\'ésony mint csudiialos lókéletességa métmé ^ b.l.f.vldék kiMMts*|e • nyc, msly a nemet etée* tömegére s így a . , * *", " ""
nsmiati ricvon Iniu.nTobb rétc«nc meantz- A b>latonparti vaau\' Heaiiwt
k ,„,gí , ,- F . ,esz íe erdekébcn mult~p«nieken dTü. ogaála 11 egedSt
betolyassai bír. 8 ezt nemcsak az élelbiz- ® ^ , . K ,„ ■ ^
kere-ikedelemugyi miniszter a — balatiiopartiat
gyakorlati célok leptek, az amazokért valő ra-1 jongás helyébe az emezeket megszerző jézan;
^si\'tái_____
Hogy a tömegek számánTímvott politikai jogok mégfelelő anyagi erő nélkot úgyszólván\' t£qunij sem érnek, a tízenkilencedik század elején még a legvilágosabban gondolkodó fú sem
_India ezzel mindnyájan tiszliib\'m vagyunk.
éa nincs kőz tönk senki sem, a ki a szabadság,] egyenlőség és testvériség t-enlbáromságat, me-
ggyemoteg ea tswventeg t-enmaromsaga , !|mí)M ÍKB;a,fú| mo„Jh^ni e|, me|ynél a biz- ?V«u 7 l mVb. i^.
lyért a ktoattti-rtrnet egr* tM^ ^v llf^ wrattan_kuldüUsegéL A kild .tltég vezetője Szöt, Hete
--------------- balalt eteiére a csalid azembes.ököen jut jelen- nagytzabátu memorandumot nynjtoli •< a m-
Nem tndla levenni tejénék szTIzT\'rTtT/. a srr eéról aóvár lekintetét, bátoriiáat kerete tt ▼fgaaat esdett eéla gyötrődő stiva tziwára.
i^eny * . tobbt a««x.tokrói il, Jei,ek- m"zte?eAk<4"ri:e """ogatasát a baUtonp rti
a biztosítottaknak csak a szenvedett karát . ^^ ^
lén ik agy, n meg. ám a tömeggel szemben e)ér.v.ár .Ja,f kö<ö" gjoraiiot ronaíok kos-
_____ c. . ik , gondviselésszerű hivatási töltenek be, mert az Jekedjenek, éa hogy a ba aionpsrn vasuj kiepu-
ügy rémlet. neki, ^ K 5 sM0a aL,et , bfa ,1|rá lban ai elírai ^ t f4*8 f®\'én "P®^ M TuaP^\' között kö.veti^o
fiatal fén. » vol. erös lelkű, határozol, lérfin, | ivt0f^n .azezer és mil. koc«k kötlekedjene^ HsgrtO, -mwater vala-
hsnejt egészen más valiki, egy idegen. U6 ni|teDciit „.„unek meg a lönkreju.áatol. \'zábin kijelentette, hocy ösinen a baUoioopart
S nem szólt egy szót sem, hanem visszaesve Fantartják lehat a vagyon- éa tőkegyDjiéabez, vonatkozólag már aa orsuuyO-
ágyára, gondolatai szabadén szálltak el a nagy L j.rak megosztásának élőidé léséhezszükségei! Iu ? " ny-lalknzoit Hertelendy képvh végtelenségben. képességet, ét igy a lömegnypmor megakadá- M.löIAj?\',,í! £olyWkn .i Igyekewenek a vasút
Feltűnt leUi szemei előtt e« volt bara.já. \'^al szemben 0, hatalma, intézménynek £ \' "
nak a menyekzöje, hol 6 is rént vett a ahol bizonyullak, melylyel ezidőszerint egyetlen máa m0«al48 Mm e"lradn\'\' mindnyájan a fiatal férj\', a 6 is, jól erezték m^|emberi latéímény sem tud versenyezni, guk ji, 1 hol
rnogatás sem tof — HalátsOs.
A kővetkező gyástjelealétl
oly kiúinően múltnak... Szólni Belá\'iák ez. idejekorán • kormányok is. És |kspluk: Alulírottak a Isgmély.bb fájdaiomdiat
\' « l.<u_a__L__J I________> « 11___1_. • _ i _,.» aa maointt mii«*aI i*lMilinb miMim AiWtv^M
akar de torkát önzeszoritotta a mondhatatlan^ Í^M tzázad legnagyobb lángelméje, a fajdalom, hogy 0 most, a fiatal férj,—.* betegágyon kénytelen tinlödni. Mig fiatal hitvese kéntelen egy-egy félórára, vidám arccal Jel-fel-tdnm a mulatók kötőn.
éa megtört aaivvel jelentjük tábori Zábontkp (tatának m. kir. all. vatmi állomás főnököt > t. bó 20 án este 10 órakor birltlen történi gyá-„ _ _ _ ttot elhunytál, élétének 8B-ik éa bo\'dog httat-dolt, de a bittosiiásí e«tmére is, es törvényről tágáatk 11-ik evében Drága hallottnak httlt gondotkodoti, mely megvalótilotla a kői lező tetemeit az ág. tv. hitvallás ttarunáMi tzeriat ■ 1. hó 2s-áa d. u. + órakor • vatutl álioiaátröl a
VPHPHHHPPIII^Ihalall
mas Bismarck, mikor a társadalmi rend ellen-tégai elleni védelmet nerveztt, nemcsak a rendelkezésére allé másfélmillió a urnnyra gon
munkáabiztotítáa kfilöoböső ágazatait, t igy utat mniatott a müveit világ többi kormányai* helybeli sírkertben fognak örök nyugalomra h» nak it a fenyegetett társadalmi rend megmen- Jjr**tetui^ Alsó Leadvaa, 1901. Ja >r. hó 87,-4a. nem a
S mig a teremben egyre hozták a lakzin „_ _ _ ____ _ _ „
jól mulatá nrak nóuját, addig olt lent, abban alüere! Eszméje" nem a szabad elhttároanon Őrök álma legyen tavartalan ! /.ábortsky G«<áné/ kicsi szobában néma, komoly ctőod uralkodott, | nyugvó nemzetgazdasági eszme ugyan, de l«. tzttl. Nagy Sarolta ntje. Záborszky iW fia.
stgy kis lámpa sugarai\' világi toltak pneg a fiatal beteg térj lázas arcát.
Kattay Antal.
nyegéoen azzal egy és ugyanaz: a tömeg Zábortiky Adolf atyja. Balogh Lászlóné tsfll.
kereseiképésséiíének, a ragyonUlan egyén exia- Záborszky Ilona, Záborasky Ottó, Záborszky
tenciájának álttfugyiigUa való biitoaUása az Nándor teslvérer, ötv. Nagy Arthnroé asQL
élet minden esélyeivel szemben. Letebré Malvin aryóta. Balogh l<a»tió * igora.
A légérd-Jceseti tártadalompolitikai fanul- — A Nieat Kgylat kitgjáiése A
I mánynyal túlér egy tekintet a német munka- nagykanizsai Cktvr+Cadisa (Szent Egylet) dr.
jhizlositó törvényhozást imézke<iésekre ét azok &őwt Zsigmond ejnöksége mellett lebr. hó -én \'eredményeire. Bismáreí I87B-ban míg kéfíyi«er-: tartotta renifés éW kötgyOtétét. Gotdiittinn >am«.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 18. szám (8. lap.)
jelen, lí zánltíifi
1901. március bó 3 án
Nem leheleden, hogv vidékünkre is ellátogat.
— IVOetfjrl^ll ftlé*. A
zsái Ur. jótékony Nöigylet marcíu* vasárnap deiután 2 \'éa lel órakor az
nagykaní-hó lOéfl Iit, bitkn/-kö/gyfllé-
kist m.od< és u
10 kilépft választ* jösné, Kiírnolt^er Neumann Edér liV, dr. fíothsi\'hitd Tantér Alaj. sné,
ai egylet nsgyevéksnysé^ü tltkara. ex alkalom-j mai ie bebisonyitottn, hogy ügyszeretettel el ezen egylet ügyeinek, melynek nem kevesebb mint 80 év óla lelken aaóssítyjs és vexetö ~ tit» kára. a jelentésből megtudjukrhojgy ax egyeBtli
lei hívén megfeleli magaaxtoa hivulás^ mind- aég tanácstermében imi t ja évi r<ndes egyikének, amennyiben nagy go> dot fordított a Két a következő "iárg/wö\'rozáiial: kórhoz len tartására, a betenek gyógykeseléaére,\' 1. Klnőkí megnyit!) óij jelenik a serények gyámolitáaara óh az elhunytaknál 2 A pénzlár\'ípi\'galml és a végiisxuaaávnek megadáaára. KMáiltan a elöterjenz éae é^ a számvreagá; lefolyt évben 36 beteget ápolt ; a kórbfczi nspok lése. száma H44; a 36 be«eí kívül csak 6 ípotatnM vaját kffltsévén, 80 pedig díjtalanul. As applaii kólt>óiifk 1040 fillérré rugtsk. Az ápollak kö/öl 31 felgyógyult, 4 meghal), 1 sz ev Vegével \'ipo-lánban maradt. A kórhás-aaamh 98H kor. 14 tilt. hiányny><l zárait. — A Bécsben elhunyt övv. Schry Ahtalne szül. Her cbeUky Maria szülői emlékére tett két, Assz-aen 1is00 korona összegű ágy alapítványból (elállított két ágyat; lel vallva negy beteg vette igénybe: az alapítvány kamatai az «polá*i dijakat fedezi* k. — A szegények yyé-mdUmiru a műit évben 3995 kor. 02 fiilett torzítottak (i4H kor. 50 fillérrel től.be»,.mint a
meg- (fijtft evben. — Az egyesület a kuzeimuit ban jjiuszár önkéntes j\' íenl meg Pécse\'!. A üj-y aggok háza iéttailiaét tűzvén ki celu\',. ezen; ban bittó Ha tansz y Vladimimek ir\'a He n»v ét envbt rb/ifáti célra ma mér 4664 krr. 10 tíll. | a vrndégkőnyvbf. A liuszióokáMu* ^Kálínniíarl
all rei.dtlkexfsre. 64 elhunyt hiV>r»ofcnak , b»rá\'Xágot kötőit juhAi.y unt mi erre!, kárty;r/>ni[_
adta meg u/ egyesület a múlt évben kiválóletkiis-1kezdett v<Ifik a rövid kát ór< alatt négyezer ko-jgoljak mer etjei a véglisztmégH. Az elhunytak közül honat nyrtt a lárHaságtcl KhU: főfájásról paVasz- zet ttd
a fií rfl ■*»■ ^ nézve 20 volt 13 éven aluli, 44 pedir Ax elhunytak köxlil 30 sxemélyt díjtalanul
la&é
8 Az xlnpuzahálvok aztrint mái«yi tag névleg: Wau [41 Tgnacné, Ltdafrkl Armínné, dr. Pólldk Anninne, tíoten/eld AHn Jakabné, Hchtm Ri< báróné, fcs W\'ristr JózM-lih* ureHk In-Ivett mások,. va^yj ezek újbóli még^aiaNz\'asu íi 4 re, — továbbá Kgye Itapoeli Gyuláim urnő elhunyt valaki mányi\'., t^, m^gj helyeit, uj válasz mAnjj^tHK váUszítsa 1 fé»t
4 S/amv\'izMgaI» MzotVSííg megválasztása. .
5 Net«ut iiidirvsn^ok.
lu u uná\'ló izéből, axután íutáanak ira- ^ -t. ÉieUt megment< tte, de a szertelen íatáf Hkiáiló-k izg rfom áayba döntötték ; most |t«\'gan fekszik. — ToddNilóal aieyjegysi, hogy jó volna a csendőrségnek több iigyelembeo réezesí* m>i ezt az erdei gyalog- oimL
—- K»*Ar é* XiitlAl, S^opec Jóxaet uroas* |tonyi yjeK/^^Ky mu\'atságon oly bevesszerelemre v «gv(» -kimuia Ah Jobbam y » pp a mulatságon levő btigy iránt, nixottaág Jelen* böuy nyo^fhan megkérte a kézit Mikor pedig ■jn\'fudia, ^hogy a leány már menyasszony, rög* [tön táviratozott Miskolcon le * ő édesapjának, hogy jön a temetésére, meri fi meg as éjjel Őajcyü-iüs\'esz. A>tin hazament is-mellbe lőtte magát A golyó tt ao nem »Ue meg, de.axért a >xegét»y íiati. embí r élet-ba át -kózütt-l^eg. ~~ - A F. W K. R gyujldk ftgye. ■ lajxí bán a F. M. K- E- gyűjtök ellen _Jeííi c^Itatos és rosH/akarat u lám adásokra Ivilaszul; a f. M K K. nöksege és ax érdekelt , Unn» M»gy*ir Általános Gyufagyár Rész vénj-kársfiaág kdvetkező egyQtte^ Byiletko-atol
lesziR-1)
llnniU barl^áw ttnkéntfkl ruhában. Pecfrtfi irja levelezünk : A napokban egy
ssállodá*, osxtr^k Msgyar
n rgiíz, hogy a F M. ínmány volna, mert
mettik el. — Ax f^ye\'-ttlet ragya na 56462 Itnr. 20 tíll. aa alapMnyok kamatai évi 2CÖ4 kor. 12 f II. Tf rugr>ak ; tagjainak számú 385. — A jelentést nsgv tdsxépsel fogadta n lö/t yüt» «, a xárstámadásokat mdoná ul vel\'e és eliameréa^ jel*ül ugy sx egyesület eli íikét, dr. bzabó Y.w nifudnt, valamint a Hrt^pft gondnokaáai er vál. sztmányi tagokat egybaigulsg újból megvá-lasitotta.
Zsnr. A/ Itr. Jótékony fivcyylet ma, vo» sárnap zsurt tart, melyen — mint értesülünk —
K. E. g itijfó a?l as Unió Általános fiynfagyár Résx^énytársaság iuíiaíoi i gyárában, tthát magyar területen, ma-ktyar nunkísok gyártják, szerelik föj, ooma-xpediálíák, számlázxák s ugyanott fi-_ A F. M. It. K. elnöksége mindé M
^Jím^^\'TBwjíTnrtrTr
fe nölt. j vjHHiaier, eltavozotr n tár h . lól. Amtki>r xz kö Óuben i*, ezeiz^dénefl jogánál fogva alU .doao jónkénlea nein tert visj-zn, a a?a imlábh níeutek, tilenurzt a gyár mükódé-ét. Lhnt rWHptnritáirL hi ^y n/. 01 k. nU* t — j 1.) Nftm í^az, hogy a budatoki gyuíagyáe,
Icivilben. Ax ÖniéhJeS e^y i.J;icÍo»lev(le: vitljmSya F. M. K. E. gyújtókat gyártja, idegea Ptears egy nagyl.ec*ker.eki úrtól s m k r a hu-1 váll * ko/^s volna. A gyárat a Hasai Bank réss-sxárftnkén\'ea tetői táviratit^ kertek felvilágitást, vénytHrvaság al-.püotta s főbb résxvéuycaeí j kiitint, hogy Ka tans\'kyt nem i- ismerik Na>y* j borofjenöi Jeney Lajos, az EUő Magyar AH&lá-Bccskerekin. A. rászedeti társasig panas?aval ajnos Biztosító Társaság ^ezerigazgatója, cserku\'i
rendó a» ithcs (orüulL---\'"-----\' \\ Engsi, Mik>«at—lovag AUm4, ba^vaal
— Felolvawim ablír luibornról ; eh S ndar, radványl és ssjókaxar dr. K4d* Luz&énszky báró, aki a burokkal \' Al
marciuft első felében . Nngyk ni^dru
| Für t-h Bvu.\'h, ami a^onbau nem aiteráíh ttjü t
J_=------------—— K igyár ma*tar jellegét. Magyarországon akárhány
eljön, hogy mapyar nyelvű felolvass .-fejs^gélyexat pyár van, amelyuek rész-mUkidvelőink leiíjeleseb.bjei lógják a közönsége1 j tartson. A rendkívül érdtke.snek igéi kt^jy^yoarj .közt kttlf\' ldiek is vannak, a nelköl,
szórakoztatni. | felolvasásra rnár
— 3Iiivéüa ewléij. Zilahi (i)uls a Nemzetijfégínyeimét szinbáz jeles művészé, folyó hó 1-én megmuiatta, bogy egy ember is képes s k százat mulattatni. Te; mé*ze\'esen ex egynek olyan zseninek ke.lett lenni, mint Zilahi Gyula, aki Iráíás előadásaival, monoU.\'í-jalval majdnem két órán At ínly\'fi\' osan derült hangulatban\' tudta tartani a Polgári
eleve
VI. ti*- fnl gyermek. Horváth J 110 bárom ávw |jno>ka egy nagyobb—pajtásával t^ ment a VI. kerületi Hívary uIcában tevő tókára o-us/kálniv\'A mar 0 vad. sban It vo jt»g btózü-hadt-«-Mfteska alatt, ki nyombao ehm ■ uh, c-.ak a kain; ja maradi a jégen. A pajtása seaitaégért rzaladt és mint; n a jeget feltörték a iiuc káj
■ , • .. . S! ,meg ie lalaltak
E yJet nagj termet Xhutoiásig megtOitő kííiőnsega,. bH0 ;r/on he|yU)
meívá
int egy 4 méternyi tlvolsa^-a hol a vizbe (.seii de mar művész mioden tgvea jelenését tontetoj szegénykében nem volt elet, A gyermlk anyjául Upíviharral honorálta. ki kis gyermekét telfig^elet nélkül teljesen ma
Igára hagyta, a biróiairnletovrfgre f>^Ja vo^nt.
— Gyanún mérnök. Valami Cheviczkey, _ A ||0p
6\'éza nev\'ü ur kalandozott a Kemenesalja több községében a előadást tartott arról, bo yő mérnők. aki fe mérendő lészen a kAzségfk határait,
mivel ex a művelet as oj adókivetés okából okvetlen szakiétes. Eg)uttal több vagyonos vaz-dat biztosított arról, bogyba reá bízzák az QgyU ket, bát jövőre felényivel kevesebbet fogoak tizetni. mint eddig fizettek.
tőle öregbiró urain ek, mire a jeles „mérnök" legott egyfogatú pót hintájára Olt a szó nélkül tlvozo\'t Mezőlak irányába, visszahagyva ax alábbi névjegyet :
vörös bort igen gyakran megfestik, m ha arta!
H
ezt felismerhessük, mint egy gazdasági szak
felhívjuk a kö^ön-\' hogy bukrnek is eszébe jutna a/ozat a magyar gvarakat idegen vállalkozásoknak minősíteni. 3.) Ne 1 igaz, ho*y a F. M. K. fi. gyújtók .\' drág tbbak, mint aki-.r a tf mesvart wyutagyár . K. tí. gyűjtői vagy mlt-í hasouíó hax«iiaa kai ur. lis célt -szolgáló gyujíók, nmelye nek árait a gyutyárosok. kartelije egysegeseu al-lapitothi meg.
k—4.) Nem igaz Fiscbür és "Wittenberg ragy-: bittsef- gyutagyároaoknsk as ax állitáaa, h >gy ! a F. M. K. E. üldözi és ^letatapjáiban tá 1 adja Ho.eg íí-úi u\'»at. Mert a nagy<bilUei gyár földrajzi r I íékvésécel fogva szállítja gyártmányait Mo- ra, fa. Cseh e* Gic-orszAg, a merre olcsóbb neki a v: fa varbér, nem pedig ^a F. II. K. K.-nek a buda-Ubki F. M. K. E gyújtók érdekében kifejtett
megiliagálans.
, , —-n— -\'-r-.— ,, t-^—-országos agitácWa köve kestében, ami elvégre
fyjnu fermésxetea dolog, mert a F. M. K. L saját tó felfnifott erdekében kötötte meg a szerződést lapoaii elvaahUK, egy lapos aaran égetett mészre a bud,fok( H mm a 0agy-bi.tseu gyu^
kall néhány esep bo.t önteni. Ha a mész nsháuy: mrfaJ a uiely fem produktiv képesség, perc múlva sárgásbarua less, ükkor a bor színe an\'yflgi előnyök tekintetében nem tudott természttes, ha ellenben lilás "zinü lesz a mésx, L • bi/l0HÍtéb0l „yujtani as egyesületnek,
- Hun tan az igazba as urnák ? kérdezték tkkor ,e8\'» ak 0F í"*\' * \'f<>ki Kö önben hogy a nagy.
nos gazsaga as urnák ftmmeK , ha >fltei .boTyM,,®!! ie«,f akkor bar- W(|aei gyU|wárJ|r ill^wii^ Mm illetteti sem-
seenyuyel; ha pedig sar^ásvöröa foltot hagy, mi(é|e ^f,.r/bányás a F. M. K. t-t, biiouyitja
akLor alkörmössel van leslve. sz a körülmény is, hogy a jagy-bittaei gyár
— Útonállás. A Miháldról Nagy-Kani- produkci jának nagy részét már akkor is Morva,
/.sara vezető erdei gyalogúton, otf, hol Fálfi amikor meg a F. M. K E. gyújtónak híre-hamva
György mi h A kii lakóst agyonlőtték a ahol nem-1 sem volt.
régiben ismételten megtamsdtak egy arra hal adó 5.) A F. M. K- 81 elnöksége és ax Unió Magyar bérest, — njabban is törléot útonállás Somogy Altalános Gyufagyár Részvénytársaság mindezek mibáldi levelssönk irja, hogy KUpács> Ferejic után végűi kijelenti, hogy amint nem kereste
Cseviczei és iklódi C8evi.czJzey Gézei
oki mérnők, földmérő ü nyűg. kataisieri
főtisztviselő.
mihá\'di iparos, íebr, 25\'én Kanissa felé haladt ax erdei gyalogúton. Egyszerre csak ott a
eddig a célzatos támadások forrásá\', rugóit éa értelmi szerzőit, úgy a jövőben sem fog vála-
hd ax Öreg Pálfi Györgyöt agyonlőtték, egy Utolni semmiféle támadásra, bármely részről ismereilen, vörösbsju«xu ember (kezében nagy Jöjjön ís s bármit tartalmazzon is. Felkéri aionv kést tartva) megfámadia. Klepáct nem vesztette bsn az or*zág közönségét, mely a Felvidéki fejét, hanem botjával gyorsan kivágta a .nagy-1 Magyar Közművelődési Egyesület kulturáts m(\\r
Ideál
a legszebb és legjobb levélpapír díszes dobozban
mindenféle alakban a legszebb éa legjobb Carte de Correapondenoe diaiaa dobozban, ""kapható
FI SC H E L FÜ Ló P könyv- ós papirkereskedósóben Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
ködétét tizennyolc éren át mindig eiíameréaévle honorálta, ne engedje msgát megtévesztetni az ellennéges részről |ö»ő kűlönbözö bireszieléaek által i * jövőben ii ugyanaiaal a mereteiül támogassa nemaeti törekvéseiben az egyesületei, amelyá\'ek ujabban nagy és megbecsülhetetlen segítséget nyújt a budafoki gyulagyár, a midőn at egyesület kulturális ciljaira ar 6 \' magyar | gyrtrtmány éf kifogástalan minőségi! F. M. K. E. gyújtóinak bruttó jövedelméből 6 százalék jutalékot jattal.
A F M. K. E. elnöksége uevében:
Uair Vilmds, ~l l)r. Janits Imre.
rautklr n|Qrr«Mta altlnSk.
— Általánosan elismerik -úgy nálunk, mint külföldön, hogy a Mouthner-féle gazdasági éa kerti magvak gyakran háromszor akkora termést adnak, mint sok másféle magvak. Különösen impregnált cgillngjegyü répstnagjii ritkítják pírjukat és össze nem tévesztendők máa utánzott hasonló védjegyű, de nem impregnált répamagokkal. A ilapilincr-féle magok tehát felülmúlhatatlanok is gudáink csak helyesen cselekszenek, .ha ihagszükségleiukel mindig Mauthner íéh magokkal fedezik.
— lil akar eiyévw íikénltt lenni ? Bizonyára van olvasóink között több fiatal em-
Zala 18 szám (4? lap )
19"). március hrt 3 án
papíroknak. — Sorsjegyigérv^nyek. — BsttWoros soraolási naptár aa 1901, évre. — Sorsolási havi naptár A mint « fejesetekből is \'látni, a naptár uövegei réase igen becses közleményeket tartalmaz bankok, takarékpénztárok, szövet* kezetek, ipari vállalatok, tisztviselők, ügyvédek, körjegyzők, vagyonkezelők és mindazok számára, a kik értékpapírokkal bírnak, vagy ilyeneket kezűinek. A Pénzügyi és Tőzsdei Naptár ára 2 kiadónál:
Fekete József ifja, 12. napos: gyengeség. Pankssx Ferenci, 4. hónapos : ránggörcs. Balog Vin\'ce^tféseíéd, (Újudvar) 42 évaa: rák a nemben. Jk
Nóvák János, 2 éves: baleset viabe faliadás
ko ona. Megrendelhető a kiadónál: Leadvay Sándornál, a Pénzügyi Hirlap szerkesztőjénél, Budapeat, VII., Mikxa-u ca 11.
— MABDI. Minden vallás a földi bsjok elmúlását, jobbra fordulását tankja és minden vallás vár egy megváltót, aki njjá teremtse a világot 8 a billiós emberi lelket. Aki megváltsa a szegényekei nyomoruságukból, s világol gyújtson a düledező kunyhók födele alatt. Az i<zlám-nik e» a rég vári megváltója a mahdi. Ez a szó annyit jeleni, mint „a jó útra vezéreli." A benne való hit lelkesitece nem egy forradalomra az iszlámJriveit,kik akár dynaaiikus, akár társadalmi felforgalAsúkat e szó bűvös léplébe \'szokták takargatni, a a forradalmait vezérében rendszerint a mabdi lappangó rejtekező személyéi keresték, ő az a férfiú; akit Allah az idők balel\'ével támsszi „a próféta ivadékaiból, ki a világot eltfilt«e jóval ea igazsággal
Oszkó JózjK városi nadír, .Stf.jéves : tfidőgk. 5 Bóns Jóuef, főldmives, §6. éve<: aggkori végkimerQlée. Czérk Táréi, tanuló, 9. évre: idült bélharai Slojiaer Erzsébe\', 1. napos: rftnggftrcs. Szaváry János, magánzó 87. éves-: szívszélhűdés.
Kedmene\'z Verona, vasalónő, 26. éves : vizkór.
Házasságot kötöttek .•
Spilzer Jakab, magán-.ó — Weisa Matilddal.
r
Szerkeztei üzenet.
— Argim Jönni fog-lóztassék legelAb » f levél u\'ján.
De előb a nevét méf\'" a/erkesztóvel tudata*
se jóval ea igazsággal iigy ber, ki annak idején tanulmányait fél^nhagytá I amint annakelőtte tele volt roszszal és igazság- j a igy a 8 évea terhes katonai szolgálatnak nez! \'alan»ággal." Van ebben valami nyoma a zsidó elébe. Debrecenben már evek Cta sikeresen mű- vallás Messiás-lanának, van egy leheletea párszi ff Pá ■■ iiriiagMi|8er<n*iiHii/i him.ai.inh un, min Ijwandáiiak. is, inaly at idők végére varia Liebtblau A\'bert-lée miniazierileg engedélyezel! S*ó iausz királyt, mindea rossznak jóra lordi-1 katonai előkészítő tanfolyam (lanbizotiaág : \'óját. Az iszlám umzagainak szomorn állapota eddei Dr.iug nzt János ny. m. kir. tonvádez* I következtében ez a hit anyira elterjedt a nép! redes és Msyr Adolf ny. ~c.«rréí kir, Sraagy)\' kö«, hogy ar utaaSk nem is Allah, hanem melyben azon ifjak, kik még *or alatt nem i egyenesea a Mahdi népének látják őket, » nti-áílottal, loglalko«áaukra és előkeszü tségükrí rajzaikat a Mahdi országáról, a mabdi földjéről v»ló tekintet nélkül rövidesen megszerezhetik nevezik el.
az egyeves ónkéntesí jogot. Felvilágosítást ési Ez hát azon hatalmas eszme, mely mind pro»peklu« készséggel küld Lich\'bUu Albert jobban terjed ma is, s fé\'fla, hOiiy lappangó igazgató Debrecenben. | forradalmai készít elő az illám népei közt. At
európai politika ma Kénytelen ezzel az eszmével számol vetni, az bizonyos. *■ Ez eszméről -s ennek népéről, a Mahdi népéről ir az izlám világbirü ■ tudósa dr Goldziher Ignác, egyetemi tanár egy igen jelea essayt a | Nagy Képes Vi\'ágtörténet most folyó IV. fcőie-tében a 89—90 füzetben. Az egész nagy munka, i me*y 12 köj.e\'böl fog állani, a legkitűnőbb szak- I emberek álla1 készül, s európai nívón áll. S ar-1 kesztője Marciit Henrik; a nagyhírű egyetemi tanár és író. Az illu<tratiok is kitűnők, mind i megválogatásukra, mind reprodukciójukra nézve.
Egy kötet ára diszkülésben 16 kor. egy tfizeté _
UOfill Kapható résJéjfizelési\'H is minden könyv j— kereskedésben .és • a kiadó-társulatnál: Kevai j _____ Teatvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 2420/900
Myilttér.
| KERDEZZÜK MEG AHÁZ1 ORVOST 1
Irodalom.
rfi

- ELLOPOTT FŐNYEREMÉNY. A minap állítottak bíróság elé egy Fiacher nevU egyént, a ki furfangos módon el akarta lopni jogoa tulajdonosa elől a Jósziv-sorsjegyeknek egy 1ÓJJÖ0 frtoa főnyereményét, Fiscber ugyanis azt látia, hogy ez a főnyeremény már évek óla azerepel a lel nem vett nyeremények jegyzékében és ekként :_»Ha s jogos tulajdonos evek óta nem tndja, hogy sorsjegye IÜDÖÖ Irtot nyert akkor mglehet, hogy még kél évis nem fog a dologra rájönni és ez az idő éppen elégséges, hogy bírói megsemmisi és utján ő kapja meg a lO.OOO-fi-\'otc. A furfangot csaló ngyan rajtaveszted, mett a jogos-tulajdonos épp akkor jelentkezelt, a mikor már-már kiadták volna! Fiacheruek a 10.000 frtot, de ez az eset intfi például szolgálhat minden aorsiegybirtokoinak. A kinek sorjegyei vannak, az el ne mnlaazsza mégnézni a sorsolásokat, De, ha e> nem volna módjában, akkor rendelje meg a Pénzügyi ea Tőzsdei Naptárt, a melyben bennevan azos<trák a magyar és kfillöidi (egyebek közt a Törók-sorsjegyek) sorsjegyeknek mindazon számaiaakl a aimntatása, a melyek az 1900. év végéig ki -! húzattak, de kifizetésre még bemutatva nincsenek. A bátraiékos sorsjegyek ezen nagyfontosságú | kiantatásán kívül a Pénzügyi es Tőttdsi Naptár még egyéb köz\'eményekei is tarialmaz, a mélyek mindenkit érdekelhetnek, a kiknek sorsjegyeik vagy más értékpapírjaik vannak. A gazdag éa változatos tartalomból kiemeljük a következő fejezeteket: A budapesti pénzintézetek története él Összes mérlegei. — Az értékpapírok bírói megsemmisítéséről szóló törvény éa eljárás! magyarázata. — Az értékpapírok elévülésének ismertetése. — A gabonatőzsde éa értéktőzsde jegyzések népszerű magyarázata. — A különbözti értékpapírok. — Á\'lampspirok és ayilványoa | kölcsönök, f Záloglevelek éskaniaiozó kötvények.
— Elsőbbségi kötvények. — Részvények. —I Részvények jegyzési módja. — Kamatmegtérités.!
— Sorsjegyek jegyzése. — Nyereményszelvények
és nyereményjegyek___Megengedett és tiltott j
sorsjegyek. — Pénznemek. - A tőzsdei kötés.
— Alkuszdij. jutalék éa tőzsdeadó. — Szelvéay-)e»oná»k — Jegyzéke a pupilláris, ővadékképéa j és katonai házasaági biztosítékra alka\'mas
MINT JNYÁJLKA OLDÓ HZ EB
ugy magiban, mint -meleg lejjel vegyítve
K ÖHŐGÉSNÉL, REKEDTSJÉGNÉL, TŰbŰ/IUfí ÚTNÁL sti. legjobb gyógysikerrel ajanltatik. nehezen emésztő. GYOMOR hurutnál kitűnő Natasa van
Mindenfitt kapható. 398—25
Budapest, Vlll„.0l1ői.úl 18
1
4-
Anyakönyvi Urak.
Február 2H — március t-ig. Születések.
Stokker látván, kŐmOvea : halva azfileteit fia.
Laaki János, kömüvee: Gyala.
Kuti Károly, czipész: Juliánná.
Mozaolirs István, kovaci: látván.
(iottlieb Vilmos, lesto : Margt1.
Dávidovics György, földmivea: Juliánná.
Nóvák fiyör.y, nap-zámo* :\' Mária.
Oelenciér Gyula, asztalos : Mária.
Hoffer János csizmadia : Sándor.
Czináki Józvef, szolga : Anna.
Mtllei Liazló, löldmivea Juliánná,
Német Uyörgy, ács : Ferenc
Tarsoly Károly, iroda azolga : Eresébet.
Slujtner József, csizmadia; Erzsébet.
Péter Lajos, mozdonyvezető: Irma.
Bofner Ferenc, kalauz: Ferenc.
Mátrai Teréz, cseléd : János.
Fodor Karolina, házvezető Béla.
Rihál Gotfrid, kalauz: Józaef.
Halálozások:
tiolub Karolina, 3 hónapos: ifidSbural. \'—\' Kunic« Erzsébet, 8 éves / tűdógSmőkós. özv. Jladako vics Károly né — Mftlcsics Anna,
maganzó 76. éves: aggkori végkimertlléa. Spingár Anna ifjn, 7. évra: tanuló : torokgyik.
Árverési hirdetmónv.
Alulírott biróaági végrehajtó az 1881. évi LX t.-c. 102. g-a erielmeben ezennei közhírré te<ai, hogy a nagykanizsai kir. jará*biró«agnak 1899. évi Sp. 1167/3. aa. végzésé követésiében dr. Rothschild Jakab nkanizsai figy«éd altat kep-viaelt a nkauneti >kpt« rí önseg ly•(\' ssőv.javára Klinger Salamon, Frieüentbal LipOl, Kiaa Jozaaf At* Jóasef ellen 200 kor. a jar. erejéig 1900. *vi február hó 13-án loganatoaiiott kialégiwat végrehajtás utján lefoglalt és 892 koronára becsült Friedenthal Lipótnál szobabútorok Kies JÓ» zaefaél-2 ló, 1 szekér Ala Józsefnél szobabútor éa 1 zongorából álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nkanizsai kir. járáabiróság 1900. évi V. 111/4 az. végzése folytán 200 K. tökekövetelés *nnck 1898. évifebruftr hó 2tt ik napjától járó 6**/« kamatai, {•/, váltó dij éa eddig öaazaaen 69 kor. 20 filterben blrrtilag már magállapítotl költaégek erejéig
1*01. évi aaárrlu* hé aapJAaah *. u 3 érája
határidőül kitfltetik éa ahhos a venni szándékozók oly megjegyzéaael hivatnak mag, hogy aa érintett ingóságok aa 1881. évi LX. t.-c. 107. te 108. §-a értelmében kéaapenafiaataa mellett, a legtöbbet ígérőnek be\'csáron alul is el fognak \'adatni.
Kelt N.-Eanizs&n, 1901. évi lebraár hó 24-ik napján.
MAXIMOVITS GYÖRUY
kir. bfróiigi tígrtli*10.
Nagy-K.Mni*sa, vasárnap
A naKj«n Unitéit HfiiOn^g <
Afjalmét felklfjsk, daaan falaaaralt fAaaer, ftrnUk ! gyarmat, lagffaoaatib táblai 4a Almi <>la|»»* > nlédl luuMkal rmm, araM tha«, llfc*r*k további aillj |7frt/a, aiappaa. fflxalcemé-mjiiS, mmmémlm, morxaola aaólle, al§»», . Japef" I ad Imi rik», «m«I«« |wlral»Mi ét míndon a tukaiba vágé dkkakra.
áaváayvlaek, denaturált mmi féllitarat I palaeakokbaa Magbíahatá otiraképaa aiatöfaxdaHági THtaéaj mmgrmk-
Trifiiill-kAi^ii fliidáN imgy-b*n én kleNinybfii
ii éaaaaa badapastí |4iM»lH«k llat4|éNl, mindig jalantékany raktár. Fallal ■a|rradflé< ick Maiam Makaaeit#taek. oleaó var* aaoj Ink nallatt.
A régi jé hJrnévnak 5rv«tdí, u mai fgéojrtkaak taljataa m«ffaUtó éa íjjá átalakított fSaaertalatSak éi sok évi tapaaata\'ataiak otímköl\'mben a nagy Ver-tmr kéattat baaalakat fanti árak ajáalatára. m*ly< üfif aiaél aaáaoaabb pártfogáaakat alaaattal kéri
Rklaton Tfüly^rek
fftaaar.taaai tanaáajr éa lL*rtkef*»fc*4éee lfagy-Ianiaaáa >10—(2 Eítrto tér a „barát pék*- r.,u
J) én ole<6 órák,
évi jöéálláaaal privát vevőknek
Konrád János
ö ragyára arany, ezüst -s ekszer áru azál.ító-háza
11* fi x » (flMhorni|j— /ó alckaJ ftaoatoir ára frt 0-75. ▼alódi ato«t renoa oir-óra frt 6*80.
Valódi asáat láac Irt 110 Hickal ébraastt ára frt 1*96 \' *«f am a cm. éa kir birodalmi ei»vr*l vsa kitflnUtTt, aaamUlan arany, aaáat kiállitá*i éraaa *aJ »«i«t aaarayi allatMré levél \'raa birtokom b o nagy képet árjegyzék ingyen • kénaeetvr
i6ü - 0
T^ ____________
l ml
J N^B^pF-► /
A Richter-féle
Horgony Pain-Ejpelier
Lhriment Capsící comp.
agy ráci kipróbált háiiuar, -a- taaly már tább mint 30 év óta megbízhat/, bedorztöléafil tlkal-martatifr kitmayaai, ctúznál és neghiiietekaei Intés, Silányabb utániatok miatt baráaáríáakor ímmmmmm mmd% figyelemmel legróak a Ji$r
vwjjwjrg áe~r jsekto* czygfagyeéwrfc-------•—
80 l, 1 k. 40 í.t% 2 k árban óméivaa minden gyóeyssartárbaa \'kapható, róraktár: Török József tyócjtt*rm**ti Budapesten.
Hektár F. iá. m tim,
aaáaa. éa kir, ud**ri átállítok, Rudolstadt.
Állatgyógyászati diaetetikus szer lovak, marhák ét juhok számért 30 év óta a legtöbb istáiI4bsn bss*nájják étvágy biány% rossz emésxtéa ellen, » tej f^Ijaviliiára és\' a tehenek tej feljavitására és a tehenek teje-^képességének em\'lésére Evv akstnlvs ára 1 K. 40 F — Fél skatulya ára 70 f: Vaíódi minő-séfben caakis fenti védjegygyef kapható minden - patikába a és droguertáben.
f Irskiár
Kwizda F«rrmez alánon
tír »< * \' , ■ rtmía h Mrár kerear adr •xállitó
tftöt niftrdiif hó 3 • án
Hirifetéselc
(elvétetnek [
e lap kiadóhivatalában WII» &AVIIMI.
Illadealtl kapható
möMmt
aélklléthetlea f«c paaiu fogakat tl«kiári, f«hér*a éa *fé«aaé(«aaa faaatartja
PSERHOFER J.
^ittedck éu el
vértisztitó labdacsai
aioo e^alád,
a Pératlao hiaisv^t0*\'111 ^^ve as eyee< világon a ke^é* a»u« csalid, a boi as
™étnek « dngoáttiaW ir-0rvo8ok ktt,ö?l5B«o « oly bajoknál ajánljkk. amelyek nebét ^Iwtalmak. kólik. k0vetksztnényei1 mint p». zavsr as epekenngeaoen. a^jtájdal. VéHia*ii*A . aranyér «th a.v.
■a*, azélbántalmak kAlik. k0veíkeztnényei, mfnt pl. zavar az epeaenDgcaoco. h»jwj«w
. Vértiastiió baZkna8^^^\' ,U)-
bw a as ebb/íl azármazó hJ! iÜ8ra J4 batáat gyakorolnak vérsseg^T>«f
dac«ok nagy előnye hon n \' ^lil,t ,de <ei ^J^láa aápkér a«b. E vérti»z«itó labi kezettel bíró egyének »öi 81®,lden hatnak, iájdalmat c-m okoznak a így a leggy(Hi|ébb aser-
1 doboz melV U " bálran baazoálha«jak.
A pénz előzetes bekü dl. ,a;ÍűacL8b^ ül 21 kr. «- f t^kerw. raely 6 doboz 1 Irt 06 kr. kr. — 3 tekerca 3 f" afj1 án Mentve: 1 tekercs 1 frt 25 kr. - \'2 tekercs 2 Irt 80
írl 35 kr - 10 tekercs 9 la 20 kr.
ataaltáa mellékelve Wedaii készítő ét szétkfl.\'déai főraktár
DOr-r^i ké"i{6 ^ 8Zétka:dé8Í ^raktár:
rSERHOFER J. gyógyszertára
I Hiiwlwm iST
ntánoztáínSk11j liN«c»oli n leekülünbözőbb alakokban és nevek >Utt kitmL ^ ^^L \'u!".: csak PSERHOFER-.éle vériüztító labdacsokat
8-7- „PSERHOFER" kézírása látható.
bli
fiám
mtU
Nélkülözhetlen és utolérhetlen. határa kitűnt Vlligolkk, kivitel minden országba
THIERRY A. balzsamát
[melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált! az egéaz v lág kedveli és míndenfltt keresik* Ónak akkor Valódi, ha az oldalt látható zöld, a törvényszéknél bejegyzett „apáca" védőjegygyei van ellátva Felülmúlhatatlan izer minden mell-, máj-, gyomorbetegség ellen stb. külsőleg is kitűnően hat és aebet gyógyít
lg prfeiuf kmnlati i Ikiu 20 UKr. Siíjíáitíés csak Atta btó nái%■
Thierry A. centifoiia kenőcse
ícsodalceixdceziels: zxeveacllc.) |
HtnUrhAíPtíen ssiró erejő é«< gyógvitóbatáso. Op^ráeiókar a legtöbb asetben fiilöslegea^ tsssi S esv 14 évet, gyógyíthatatlannak tartoti csontsat, ajabhsn egy 22 área rák-
otíak meg. Anttoptiku- ét gyégyttéhstáau minden tél* seb gyuísdásáiill. íYékatégafy kértúatve I kartaa 80 SNér Cuk elértté* ftidáe ee^éa klWjftk »«« Óvajíodjonk alánotok tói .éi ksrüU^a i^kUlen úgynevezett házi tsnőeadket és
Czjm a THIERRY, gyógyszertár és gyér a Védőangyalhoz.
Pregrsda, Prág^rimf fele, a Dél Vasat menten |
^roopö^i^ toer^en ém\\ •bérmerLt^ro.
romlanak meg \\{> azokat baainalatrr kéa^en a hatban UrUm. AaJ allamokbatr bejegyzett vedöjegy r in<^jjy^énsatát a törvény áldási.
£ tzerejr suJ^s®
Aaaz^fl fbú \'elt
m
nap
1*4.

SMWÜM
ÉRTESÍTÉS
A n. c. közönség szíves fudomására hozom, hogy a
Léderer-féle
;ószénbányak vezcrkcpviselőíégét az égész Dunántufi
kerületre sikerült elnyernem.
Ez által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy a agyérdeuiu közönségnek, különösei) pedig a CSépJogép-T íglagyar, és gozgaípúi tulaj douosokuak igen olcsó tűzési anyaggal szolgálhatok."\'^.
1. Darabos fűtő barna szén a kaprouezai vasútállomás uá! bevaguiirozva ^KV vsggott (100 ramázsa) 80 kü;0iia Ugyanaz Nagy-Kaui/-san házhoz szállítva inéternrázsáökéút
., i kor. IW fillér.
2. Másodrendű koczka fűlő barna szén ugyauottaii beva
gonirozm pyy íl6() uisnkia): ?o l^nma
3- Dió barna szén, cséplőgép-, Téglagyár-, és gSzmaloui tulajdonosoknak igeu ajánlatos: kaproncai állomáson- be-vaggonirozva vággouja(iöo mmázsa) 6o leoroua.
Midőn a jó 6? pontos kiszolgálásért teljes felelősséget vállalok, egyben més/raktáram^t is a ni é. közouség szíves figyelmébe ajánlva.
Nagykanizsa, 1901. évben.

UADACUIDTV IllUilV il 1 \' írta: fir\' StM ~ Meiyelont és kapható TUlfUumAn11 minALI 6l6lf8|Z3. Fischel FülöP könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
Diazes boritékba tuzve ára 1 korona ■ % , . ; •r •
. , l\'-r * . • \' —• ■ • • \' - - • • 1 ^ \'
-Nagy^Kaniima vaodmap
1901. március hó 3-|u
Klauber Ignácz
a LEDLRfcR féle kőszénbányák Duuántuli kerületi
v«cTkc|Jviselöje Mwiu Inittoi-Uf, ifi. Fitchv ftiMtx Wturkirttktttu mjllitt jpV


OOOÖÖDO DQOOC \' O C C0OO OOOO g HASZONBÉRI HIRDETMÉNY. §
O / Oréf BF.KCHTOLfr LIPÓT* m^iójtá ■.:■», Sopron mrgyében Q
O Peresznye é« Horvat-Z^idány határaiban fekW, három O
0 jjHzdasaphói ni i nd> cmm eiréft l^ÜÜ t^ ho d -\'.ántíVlöM, ese\'leK O
O kastélylvai én- vadászattal á birio a íoiyjLkvf Szeptember 1-től 0
5 egymásután kövukexő 12 físcílfíf 15 évre üa /.•ji bórb*. adatik. O O dere ni szándékosak falhiv »ti<ak, hogy &áfrt pj inWitai^at h
o félévi bérösszegnek m»gfele-f» lésspéuz vazv óvi,d-kk£prsnek Q
Q nyilvánított érié papitokban, melkkle év*l folyó évi* április hó Q
Q 16-én dftli 12 órái;? a peresznyoi uradalom iniézöségének, Pe- g
Q rmnye, Sopron megye nynji«ák be. Ké-Mb benjujMi ajáulaiok Q
Q figy éléin be nem lógnak .vétetni. Q
Q Az ajánlatban vilá$o-hn meKje/rzeidŐ, hogy ajánlattevő a f\\
JQ bérleti szerződés teltételei! oameri. A bét lett teltételek a pe» Q
Q reszuyei uradalmi irodái an megtekin he)*>L. ^
q a beérkezett zart ajánlatok április 16-án joynak fe bontatn® q
Q s a legjobb ajánlattevóvel a sseritfd\'és telni; kijelentvén, Q
Q hogy a szerződés csakis a tulajdonos jóváhugyáöa t-se en leint- X
^ he.6 érvényesr.ek. - 64 ~ 6 tf
OOOOOOOCCIO\' OOC OCOlOÖOOOOOO
g Árverési hirdetmény!\'1 §
yf fX
w A n;vgykfiní\' saí határbön^két árok közli réten fed-7 ^ X u\\ & kis- és rmg\\kanjai omágnthoz fckvő aradalmi X vágóhíd ép ült lének ai»}Pga külön fc e^éí-zbtn tt
7 hó 5-en d. e. g órakor S
n nyilvános ái^u-i sen el fog adatni* ^ S
O Nt»g)kan;zsu, 1901. március !. z1 )(
S Batthyány-Straltmann herceg §
ff nagykanizsai erdőhivatala. ££
X »
j^épcs árjegyzékek ingyen és bérmentve
Shannon-Registrator-Vállalat.
BÉCS, 1. Johannesgasse l I. em. . \' 3,5-18
IttOl márcstof M 84a
Több sál krvaJó orvos óllal ajánlva. A ieg-zleie\'teiib e* legolcsóbb aavaoyvtz. kapba\'ó roind-a jobb fászerkereskedesben
. Vtüdtg 0 _
zonv
✓OOCXXXBXXXXXXXXXX^
--Aranyéri — &
X Hemerhódia X
V A ki ebten szenved, kérje bizalom- u
. Q mai azelen vaJó az* femet a legoa ^
A gyobb Ajdaiinika< fczonb»Jme.t«/ür:teti, 3C
A cvomókat, e|)fneii azok iflnn, vapy X
^ erej\'ve 2—3 napi alkuiba*** után ef- V
yy tünteti. A gyomor é* bélmükode*. az U
Q Oté* én a j4rá< i\'ogástafaauk lea\'oek Q
f» é* rendkívül meRkönnyebflhen ea boí- X
X dognak ^rz-jxidi aa»át u eíöbbeni X
X V
V Az világon m m létezik ezen . i/
w kívflj eay ilyen fo ártalmatlan ét día« Q
-aaer: Csaléd** berce ki tan zárva, /y
A Nem be enni való orvodig, aem X
nem valani ma«ína. Ara 3 kor. utai- X ^ vétfel vagy a pena előr«\' b*kiidéae
^ t^n díaeretj^roienive küldetik. O
? C/ira : O
5 10W A. Kjégymzeréix v
Bra»«é C
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
BválW mlmlmmmmmú Unm/UJn mimUj A SzÉCTÓL A LEGFINOMABB DISZKÓTÉSJG;
L* mimm wm-rnt , ^ ^
Etvállabk továbbá képek, fotográfiák, tervek, rajzok ét térképek cachírozásái ygy rmodén e szakba vágó nunkás
\\ ^érnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmé __ ___..
r *__x—-x-X XZUZX____X XUZZXZ^
I jSrteshés {
mwá\\ , • _ ^ gt f , r
Vao izmacalm a nagytekintetii kOz^naégel tiaztaletlel ért*aft*mtb tgy a
J 11 lafANxl lényre I L
• legújabb divat -zerínt mindennemű ruhákat, m !egffnofii(».f\'fr mimétéflől * legotcaAbbif Cigftl/ip* H Metlt jutanyo* ki- ! , -5 asolgalá* mellett ktazitok.
12 Et a\'kalommal bátorkodom a tekintet* ■§ klr álliUrv#« arab fig el-nét Mbivni fíjmnih. U*««l<«<. M ♦ ; nielnrr, me jakét a Jegponíofibbaa, *\'öirá* »seru>t lagjotaafoaabban, ki önó awafoéftma éa ktviltfr*n aaoltAiok ki
j 2| Vidéki " err^odele^k kalló figyelemmé ea/kHAltaUefc. • f I
X A a. *?r<J. kozflnaéíf becw támogataaál ea pfivtf megrendeléaét kéri m/iy tM\'Mrf j V
I I; mmmmn méu KrftwM «
Ili etrj uia v
11*1\' Kúgy rúlosztfk kitünfi min/lityi, dimiot belföldi, angfrf h früiutíH kdmikben a I
vc-x x-x y x x--x-rx x-x~í/

Nyomatott Fiiehel Fülöp laptulajdonoanáT Nagy-Kanizsán
f * * ..... p T •\' ; | " ^ >%
Nagy-Kanizsán vasárnap 18. srim |ap) ________ Wtmárw* tó
■■ - i |- -tr- ■ . - i .. ■. j _ ii—i \' \' \'"\' ^ 1 * \' " ■■ a-
jjah I ^ * ni n>. mi............ é$m**s» I ytTf,|ri^imkliljiAB /(a f ,-i
9 I1* ka^mag^^- S ír
nP I mwciT. nr, vmHtto 25 u. ly mm /¥ 1 I
j„S\',!L<. íuímviijsasjfjf j
ij j i j • ^Bm^ P^y^KBKWf t 11n
II í 1 ® 1 UM Mi M01«iml tatoéNr* IETT~" ^^^^^^^ . " "l! ji
Ifli rasEBaaao^Bejüü f ""Tíí.i
flj-ffí LhS \'J-..REPARATOR - FELI.ERI.lc ELSA\'FLUID" Ifli] I
ft*9f | —H • lit-t*» UfU*m—< fcfcftjatefiMhht***w —1 ^ ***~ 11I**1* a*|iNHl * |[| I] j
li fi ■ t mmtáRrnm VF ELLFR VirSft ttg^^. I
ijílÉ^^DU BÁTOR ®
^ • IHiB^V • MM • ifiuvi imiéMi * vH£BÉI IMBUMÉI, - 4 I •
I j , V 1 H " (rfrtó* i* \\lrAlh«linn Iul ár» i lAáiMilxNH "MMj gj : jPí "jOT A te* tt. «i> Itt H f i»>«é _ || I
S J * r a » IW. P&tüR HT HMMiii rtÉR j/^^PKW MM miwiwifc > ih>w< Uirtüw— p I I
11 M j «- OUWTOR-GYÁR^,.^^®^® -fSZJ\'A*^Lii. - i| i
l Jj • j uhut! atcofrt ~ ^tyi jnTaniSl ** **** I m« ni
lpserhofer [fit
Cm» >iu> valMi b> unia w ■ Bili > y^^JM^^^^m^^^JJUJtM^AÉiAmjll
f ^ Ij^-^\' B^1 28 ÉV ÓTA \'^L:-.^ ar* ^
Í|J| BELVÁROSI KÁVÉHÁZ 91,!
8f s» \'v., wgyö-ur 2. i maovakbeszerzési iítiijji in^crx^-rri^tli mi|
lílfü ÍKUVtlYI FEHEIICZ m^V^ AndrAssy-ut23-|f "^rSZrjSTT^ M »
ÉsRoTTO«iOHm»33J» AltalAhos Tuodsné ?. f^ :> f k KáFMÁiwtanÉRlwrDi JR ^ 9
fll , ^^ JL. .
X E _ A ictjabb érákat ^ Oh lil Itihi gyón tettül! | I
(B ifartm* h i»i<i>iiMm\'<h»»nOti ■iilwanjn >iwiiln1>É n ^m «ft |
i subsBXjrrrzsaTaeiia ^ w „ WSER uii ÍELLPASZTILLAK
brauswetter JAHOS wí" ■ • 1 S^í i J - ■ r\'- - *™ (| \' \'
Tmj\'a iühéwíi^ annyi ^^J^^^^Ihié^wMMVVaiW 0 I
iHi K/ FRATELLI DEISINQER^l ^ BENZIN .
Iffly WW rM racjr TrfejM - JU JLA^Í) ét OAiafTOMC «• fftHiiAfl «flaMr« •fi
«ii Ify kí Caba-káTét, valogatott M f^Og/ OSERS éa BAUER lyirt^ • l!
\' ÍV V IS tartat 10 Méfért 1 JD I . ü ■ ül ni • MMMI £ I
fllM^Hf """ tlTáaoIrt k* — mu I ■ I yt^^ápfiiiiitytiwliár> DÉNEI B I »
Int-H- \'"ar-n_ül ^-l" 1
oMgwraa-^--Ti
Jjjii^MMBaaliHIi MI iZrr^g^u.^- « J J j
lííJ f MMMlö^r^^i11\'
iíIWI wí.^,^ wsRsrstf P wsi
Win |L BUDAPESTEN V *ma*m**mié | ^^PAPESrEN. --UULT.»^Zfl.-tft«A«Y4| 1,- J\'
i L T »r"-vY-L--rs I
■ W ftp^rjgpns VÍ Hm I OSZTAUYSORfciATtK. L^ÍA }
t! VV 71 mi ■ 11 éairaifcájfitit>nJwfiti ír mi^ | Mifn»<t»é»tií MéMwrfrti^ | §*
^ Nvomatott Fmchel Fülön lAnlnlaidonrMn4t **......
Huszonnyolcadik évfolyam 19. szám.
IM
Vkroikia-épllat Flaakal Mlop kíajT-iiml^Míai
A aaarkaastStal krtakaaai lakai aapaa-kitti 0. 4—6 irt ktit.
JÓD iotiaaadfi a lap uallmi rtaakra* .o.atkoaí miadaa Mataatay
KladóklTaUl TároakkxipUat: redut FUlp Uujt karaakadtaa.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s cjütórtikón.
ZLűmrrm iui
Égin* tm . *Mn*
irftaas
• kiiaia
Kyflttkr patitaara JO fflW
outkaaék IMd ItISp <tipk> kadWba [atkaasdSi.
DinnaahUn taraiak oaak iap ■ kaaafc-M fofadtataak at.
Kgjm oka tn a* UUr
Nagy-Kanizsa. 1901.
Me.lBs szsrkesztl: 8*«l»r Sándor S.arkesztötárs: Rcvraa L^|aa,
Csütörtöki március 7.
A ltaiffliaiw 1 Gangosabban nyilatkozik meg az, hogy
A awlVtíMilgs, az emberiség békéje ne a hadseregek foly-"]
Nem tehetünk róla, hogy az európai il0D0S fejlesztésével, hanem valami olraótón nagyhatalmak az általak garantirozott bé- és mé«ís magasabb színvonalú intézmé y-két rengeteg szoronyerővel kénytelenek I nYel biztosit tassék; a szuronyerdőkre for-őrizni, és igy nem tehetünk arról aemJdi,ott mil\'iólt Ped\'S adjanak inkább len-, hogy a reánk eső szuronyerdőréaz fentar-J dületet az emberiség kulturális haladásának tására kénytelenek vagyunk rengeteg pénztIés humanitárius célú alkotásainak, áldozni. \\ Ehhez a milliók lekében érő közóhaj-{
Fenntartjuk közős vér- és közös pénz-1 hoz néma, hangtalan szentesítéssel járul-ácórat a kötőé l-adsereget, ezetf,klvül!a*fc méfl azok a , magasabb\' tot a, kiír pedig külön vér\' és pénzadóval a magyar ez időtt n.ég a hadsereg intézményének honvédséget/ fenntartása melleit küzdenek a nyílt fo-|
Szóval: a béke őrizetére száiit szúró- rumon, nyok fényesen tartása, nemkülönben aj A haugosan megnyilatkozó és a hang-; békebiztositó puskapornak szárazon tar-1 talanul rejtegetett óhaj azonban egyformán tása eszi, nyeli a pénzt szertelen mó- priumdesiderium marad mindaddig, míg az don. j emberiség érdekközössége kibontakozásá-
A békének ilyen állig fölfegyverezett i ,&a*k mé8 hatalmas akadályai meg nem\' állapotban való örizése nagyon-\' terhes do-j szűnnek.
log a legáldozatkészebb nemzetekre nézve! Mindaddig csak béküljünk meg szépen, is; óriási sulylyal fekszik a magyar nem- a békét őriző |hadseregek intézményével!| zetre is. Hisz végre is a hadsereg [legalább nálunk) j
A népek, nemzetek millióinak lelkében! magából a nemzetből fejlődött ki. Ali ez hatalmasan érő közóhxj, mely immár egyre. különö?en honvédségünkre, mely -teljesen,
nemzeti hadsereg. A közős hadsereg már a dualizmus szelleménél togva sem lehet tisztán nemzeti hadsereg.
Ea az a különös,hogy mégis valahányszor a honvédelmi minisztérium költségvetését tárgya >ja az országgyűlés, mindannyiszor erős hullámokat szokott verni ezzel a nemzeti hadsereggel szemben is t nyelvkérdés. Ezek a hullámok nem\'marad-tak el a honvédelmi minisztériumnak at idei költségvetése körül kifqlődött vitából sem.
A mi lelkes honatyáink egyik* másik vérmesebb tagja ugyanis azt akarná, hogy a közös hadsereg magyar ezredeinél a magyar nyelv legyen a hivatalos nyelt; ellenben a honvédség tiszti képzőiből $ német nyelv teljesen száműzessék.
Mikor ilyen óhajokat hallunk, nem «zabad egy pillanatra sem feledni, hogy nekünk magyaroknak még a túlhajtott sovinizmust is meglehet bocsatam Nem szabad bennünket elítélni e-ért a meréaa hazafias vágyódásért; nem szabad elitélni ennek táplálóit sem,mivel a nemzetszeretét
TÁRCA.
összhang
A te mosolygó, édes arcod, A lángban égi szép szemek — Gyermek-hited, mertet reményül De ttépen őstzeillentk.
At in arcom meg egyre tápod, Szememnek fénye egyre teu,.. De kitten ilyen külső illik Bánatot, beteg szivemhez.
Szigeti Károly.
Rendes ember.
— Irts : Vajdai Stabi István. —
Mmt az uj gép, olyan szabályos, Erénye sincs, de bűne ainee. Nem láng fényű, nem is homályos, Bú, baj, gond rajta nem bilincs... Ceak okosan Ea módosan, Mindent idején pontoaan... S a sóra szembe szállni nem mer, Ur fölötte a — renden ember I
Reggel hétkor fölkél naponta, Mindegy neki, ha nyár, ha tél; S árnyát aa est, ha öszevonta, Tiz órakor nyugodni tér. Caak csendesen Ea rendesen.a Kinynjtúzni kényelmesen... tAz IJom áldás !< suttog ajka. .Rendes embernek, rendes dajka !"
Dolgát elvégzi, mint az óra, ügy kivánja a hivatal. . De aaontul ámbitiers, Nem dolgozik, bér fiatal. Caak Ügyesen Törvényesen.
Nem hátra, de előre sem... Rendetlen éa bolond a szolga, Ki többet teáz, mint mennyi dolga.\'
A mutatásnak nem barátja, Ha taaik ia, csak — két aicit. Sok ivástól, mindenki látja — Az észben íaaa nagy deficit... Caak csendesen Éh rendaaen,
A péna maradjon a zsebben... úb bűbájos annak csengése, Mámorítóbb, mint tánc zenéje !
Adót fizet, el aob\'ae késik, A mint a (elhívása szól S bár jég verje el a vetésit, Azért sohasem panaszol. Caak szivesen. Türelmesen,
Hogy csaljon, aob\'ae áll lesen-.. Rendes polgárt az állata karja Ölelve rédi, betakarja.
A társaság, a bon, a nemzet, Lálbatáráa mied tol esik ; Szabadságunk, — mely vérrel szeneit Nem bánja akárhogy nyesik. Caak okosan, Lojálisán,
Hevölni nem kell zajosan. Lelkesedés, aaent lángra késalée Szép, ámde fö a jó emésztés I
De ba jön inség, sújtva véres 8 gyfil a nyomor, egész balom I Vastag mellényén át aaivékea Nem férkőzik az irgalom. Csak csendeset, És rendesen.
Dolgozzon ur s szegény ember. Erszényének mért lenne kára, Néhány szegény aadö saavára ? f... f
A Ferenc József keserűvíz flz flUl^Oí^fl
44 ^ pécsi iparművészeti intézet
elismert kellemes ÍZŰ természetes gyártmányainat egyedüli raktára
^ \' hashajtószer, N-Kanizsán H8BBL fÜlOP kfinyvkereskedéiében

Zala 19. szám (2 lap)
1901. március hó 7-én
Nagy-Kanizsa csütörtök
szenllángjatban talán kissé könnyű leikiisme- \'ovábbá állást foglalniegyei^jWlimIna™ ipar* fe kereskedő áBaa., atja
" , , 1 kérdőkben, ujái ;kdrükb«n izakelőadások ét lia és Németország, esi már a kereskedők
ríttel égetik el a visiontiság elvét. Egy felolvasások rendezése illetve tanulmányi — él fii megalkotta. __ / ilyen rokontalan, maroknyi nemzetnek so
mini Asg-közt
I társsskirá\'ndulások rendezésű. ... . . . i M . j í Az aiz\'altársaaág, melynek elnöke; w.
kat meglehet engedni és meg kell bocsá- Henrik, felső k\'resk isk. tanár; alelnöke.
tani, miket a lélfenlarlás lázas ösztönében! lllanktiibtrg Géza, titkár: Lástld Vilmoi, báz-
követ el, Abban a -törekvésében ^ WÍL^Si^ llgSTSSSí
hogy driga véren szerzett hazája földjén ifjak öuképző EnyesUlete én a Kereskedelmi Tár*
minden intézményt teljesen magyarrá akar !"lat telÍea \'í\'1""4*? m4,le" ~ " é?paD ®0?t \' \' nagyon is aktuihs téma, a kereskedelmi alkal-
átalakitani: a nemzetlenlnrtás nemes ösz- [ mazotiak szolgálati viszonyainak szabályo*áaá-töne nyilatkozik meg. ról azóló törvényjavaslat ü.yében
kereskedelmi éa ipar-kamarához memorandum megvitatása képelte egyedüli programpontját. Előadó Szántó Béla roll, ki lieható tanulmányozás utin eiőlerjeszie\'te javai
Megnyilatkozik pedig egyesekben olyan elementáris eröVel, hogy a lassan- lassan kivivótt eredmények \' szinte elenyésznek törekvésük lázasságával szemben és igy nem veszik észre a kélstgielen haladást: hogy honvédségünk határiuottan nemzeti szelleméhez szó nem férli-1 • mert a honvédség tisztikarának kerekbe a közöshad-seregb®! átlépett tisztek is teljesen megmagyarosodtak és tiszteletben tartják azl,
Ezután a nyuadijilgy. a rég*felégitta a felár. I mondáéi idő, a bolti segéd ésj irodai alkalmaiott köni megkülönböztetés e< utóbbiak (magán-túr viselikJ po gárjoga érdekébeo valö dosizas vita után eMttdo a táróra .zabalyozisáróí igy fejezte be előadásit: .Ezen javaálatban taliltoiuak először a záróra szabályozásával. Némely helyen úgyszólván megütődéssel kel) kostatálni a nyitóéi záróra közötti különbségei......
......Ma már azonban törvénynyé válik ez és
a soproni | lesz azabad ideje az alkalmazottnak is!„ intézendő »
hogy a honvédségnek magyar a hivatalos részértl.
latát, melyet többek hozzászólása után általános tetszés közt ellogadiak.
Az elő«ió különösen szót emelt a törvény-1 javaslat azon pontja ellen, m»ty megengedi a főnöknek, hogy almazottfát megbírságolhassa. J Szerinti elég joga a főnőknek, ha ez az alkalmazottját a 19 g-bao meghatározott esetek lenforpása mellett felmondás nélkül azonnal elbocsáthatja, egyebekben pedig bírói elégtételt szerezhet maginak, mert igy a törvény csak zaklilásnak tenné ki az alkalmazottat főnöke
ayette. A köföshadsere^ lisztjei pedig a magyar nyelvet majdnem mindnyájan megtanulják legalább annyira, hogy a ma-
gyar fiukkal a\' szolgálatban, ren könnyen boldogulnak.
A múlthoz képest mind dás!
Es ha márelkerülheltil az, hogy a békét rengeteg reggel őriztessük: nyugt:-nünket némileg az a tud >: ságban is a saját vér* fegyverben is olyahkötefö tradícióinknak, mint polgH
a gyakorlóié-
Ugyancsak tiltakozik az ellen is, hogy a M« uök alkalmazottjával szemben kiköthesse, hogy ez a szolgálati viszony megszűnése után önálló kereskedő ne lehessen, mert az által a főnök kihasználná egy alkalmazott szorult helyzetét, mikor ia ez kese mindenről lemondani és. a
szabad verseny és ipaiütés jogával és elvével Igok és visszaélések •z óriási hala- nemben élne a lőnök ezzel a megszorító kikötés.
Nagyot gondolunk tiaatelt kollegák, ba reméljük, hogy minden úy meg fog tőrtépni, be fog következni! Mert hiaz mindez ciak nem azért jesz törvény, hogy azt be ia tartsák ?í Ki fogja majd mindezeket ellenőrizni és betartani ?! At alkalmazott majd minden égyea esetben nem I fogja kezébe venni a centimétert és megmérni, hogy kinek fütyöl a fülemile ?!
Nagy ki\'zdelembe kerüli a vasárnapi munkaszünet törvényes keresztülvitele, áItala azonban — sajna —, hogy ez ideig csak a< iparos-zegédek nyertek helyzetük javításán, míg a ke« reskedelmi alkalmazottakénál visszaélés tapasztalható !
Mindezeken hogyan lehelne segíteni ? A miniszter utasítsa a rendőr kapitányságom, hogy et • vasárnapi munkaszünet és a záróra betartása körül alegszigornbb lelügyeletet gyakorolja ei bisz-szük, hogy mihelyt nyomára jOnnik egy eltajta kihágásnak, nyomban megszűnnek a saabilytalauai-
ii ez idő sz irint drága hadse-on meg ben-logy a katona-uk vannak, kik - hü örei nemzeti ruhában.
A kereskedelmi alkalmazottakra vonatkozó törvényjavaslatról
a namkanizeai felaS keretit delmi iskolát végezett ifjak, kik már szép számban vannak helyben alkalmazásban, (mtrtMrstudyot alaki tottak, melynek cé ja a b r.íli érzelem ápolásán kívül többek között a megszorult oaztálytáraak
sel, miért is kívánja, hogy a ja vasi il oda módo< sittaasék, hogy minden az alkalmazott és főnök i között Tetréjőh öTf ertelmn kmo<es, mély sse-| rínt az alkalmazott \'a szolgálati viszony megszűnése után önálló nem lehet: vényleien.
A betegsegélyzó pénztárak intentiójával homlokegyenest ellenkezőnek mondja a 18 g-t; mely megengedi, hogy a főnök azon esetben, ha alkalmazóra a szolgálat tartama alatt megbetegedik és az egy betegsegelyző-pétiztámak tagja, akkor a föuők jogosítva lehessen a betegsegélyző-pénztárbjSl kapott táppénzt az alkalmazott fizetéséből levonásba hozni. Törülni kívánja fezt azon indokolással, hogy hisz a betegsegélyző-pénztári tagjárulékot az alkalmazott fiaeti, továbbá hogy egész mái ellátást igényel egy beieg mint egy egészséges ember éa igy a már kapott táppénzt a beteg természetszerűleg fokozódó igényei különben is teljesen felemésztik.
A fönök éi az alkalmaiott közölt felmerülő vitás kérdések elintézésére a Dékéltetö bíróság intézményét ajánlja, mert Hasonló lórum mar iparo-aaink közt u létezik, további a kit leg-
Elnök migkössöute üníntó Béla előadónak működését; végül a memorandum végleges megszövegezésére egy három tagú bisottaágba ki-kü dtéft: Szántó Béla előadót. Biankmbtry Géza elnököt, es László Vilmos titkárt, kik mannájukkal a legközelebbi napokban mar elkésa&laelr, azt ax \'összes 42 taggal aláírva a kamara utján HegeAüs Sándor kereskedelemügyi miniszterhez terjesztik. »
Ezzel az asztaltársaság hivataa működése vé» el ért, most következett a valódi, ámbár nem hivataloa résa: áTcöointis, mély barid értelem ápolása közepette lasankint megketd\'ék at aii-talbontást.
A legközelebbi társas összejövetelt raárciut tő-én este a szabadságnapjának megünneplésére a \'baráti érteim ápolása mellett\' lógják megtartani.
fis hogy soká él n>ég «*iniljik A mis rendetlen ember»k... Persze az égben sem kívánják, Kit itt lenn senki sem szeret. Am lábbegyen, Messze megyen, Az élet-ut völgyön begyen... Rendes ember meg lem betegszik, De egyszer mégis sírba fekszik...
Havatalán kél pip dicsén, Hogy piral belé a palást. Am a kőzönaég, mely kíséri, Boezankodik szemlátomást Száraz szemek, Csak intenek,
I)e könnyet rá nem himenek... ...Bár rég boralt vón1 bml felé, Kár volt a levegő belé ..I \'
Viszontlátás.
Körösi Lóránd, a nagynevű hegedtt»mürész épp öltözékéi hozta rendbe a földig érő tükörnél, midőn zajtalanul kinyilf a szemben levő ajtó és a küszöbön karcsú, lenge leioy*alak jelent meg könnyed, ruganyos léptekkel és mosolygó ajak* kai; szépen metszeti ovál-arcát szűke, göndör fürtök övezték, télkörben Ívelt sxemöldei alatt nagy kék nemei ssendeiégét, <de határtalan szenvedélyt is árultak el.
*
Lóránd jó\' litla a leiny alakját az ajtóban i megjelenni, de azért nem fordult meg; elhalványodott, ajka rángatódzni kezdelt és zavarát alig I tudta elpalástolni.
Mariaka la-sau közeledelt a férfihoz s gyengéden megérintette villát.
— Hová készülsz Lóránd V — mondi lágyan I suttogva.
U A művész elfordult\' s egy, a szoba közepén ! álló úriási lidiba lázasan csomagolni kezdett. ; Művészi rendetlenségben került iti össze minden-| féle lim-lom : egy elnyűtt liegedüvnnóra miafél pár szennyes kézelő hevert, míg egy hervadt babérkoszorú több rendbeli szükséges háti esz* ! közzel [u. m. egy kopott híjkelével, egy tiizle-letben megőszüli, fogai>an fésűvel] került egy kalap alá. A láda egyik sarkában bájos női aquarell-festmény hnzódott meg szerényen,
A leány ismét odalépett a művészhez.
— Ilit igazán elmégy Lóránd \'i Miéri hagysz el ? Hányszor esküdöztél, hogy nem ludsz nélkülem élni 71
A férfi konokul hallgatott. •
Ekkor a leány tekintete azaquareil-leatméuyre esett.
— No hit ha már el akaraz hagyni, végkép irts ki emlékezetedből — ktillá, « kirántva a képet a sok lim-lom kizül, parányi lábacskájával ö*szeisposta.
— Igazad van — mnndá szenvedélyesen a férfi - nincs szükségem többé rá; Hazudtam neked, mikor először azt mondtam, hogy szeretlek, hazndlsm az első pillanattól fogva egész mos-
tanig. Hazug voll minden értelmes, hazug minden cselekedetem... meri te aem szerettél .. mert ...én is mást szerelek.
Prímkölö vas>saörnyeleg két izzó veren aaeme világolt ^ tájra sűrűn leereszkedő ködön kereaz\'Ul.
A vastömeg kőzetedéit as állomás felé.
Benn elégült arcok foglalnak helyet az egyszerű padokon..
A zakatoló szörny egyik harmadosztályú szakaszában különösen vígan vannak az utasok. £ kocsiban egy megtermett henteslagény, egy öreg anyóka éa egy vidéki azíntársnlat tagjai ülnek. ^
A színészek valami pajkos operettet dúdolnak, míg a hentea az anyóka mellMt szundikál hatalmas tenyereit a térdén hyttgtaiVa. A< anyóka meredt szemeknél néz a nemmlségbi.
Végre a trupp tagjai felhagylak as éoek-léssel. \' i
Mélységei csend állt be a qonpéban. ,Az anyóka rászánta magát s bizonytalan, remegő hangon kérdé a bonvivanttól, aki legközelebb Olt hozzá:
— Ugyan édes öcsémuram, aem ismer Budapestén valami Várday Mariska nevü énekesnőt ?
- Várday Mariikat ? Hogyne ismerném, hiaa az Opera legjobb énekesnője. Pár hó előtt még \'rövid azoknyás kórista lány volt, de egy alka-I lommal Körősi, a híres hegedűművész, felismerte tehetségét s ajánlotta az intendánsnak. Aaóta I napról-napra emelkedik a híre, meg a ásatásé..
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 19. szám (S. lap )
1901. máráas hó 7-fa
Iparpártolás
és a h azai nagy tőkék megmentése; tekintettel a biztosítási intézményre.
Irta : D*ri Gyuta,
(Foljt»ti»J ,
Ily szervezel melle t az intézmény csakhamar gyorsan fejlődött, s ma már a leghatalmasabb eszköze Németországban a táraadalmi béke len tartásának a az elégedetlen milliók megnyug-, tatásának. L
S hogy nemcsak Németországban lógja a biztositasi eszme ezt a lársadalommentő hivatá-\' alt betölteni, hanem mihamarabb ai egész világon, erre nézve ma már sokaimondó bizonyi tékkal rendelkezünk. Legjelentékenyebb ezek kózOtt az 1900. október havában ülésezett párisi munkásügyi nemzetközi kongresszus határozata, mely elismerte a német munkásbiz toaitáai rendszer ISIéuyét minden más eszme földit, s kimondta, hogy a biztosítási intézményt tartja az egyetlen eszkőznék, melyiöl a tőke és a munka közti barcból származó társadalmi rázkódtatáaok megaaüntetését várni lehet. A legközelebbi kongresszus 1902-ben lesz Düsseldorfban, s reményük, hogy ott már e határozat eredményeiről tehetnek jelentést..A francia kormány már is levonta a saját aegtM alatt tartott kongresszus határozatából a következtetési, éa lftTényjavaalatot dolgoztatott ki a kötelező mun--káibiztoaliáaiól, egéezen a német törvény szel. lemében és annak mintájára.
A németországi törvény egyik leghumánusabb intézkedése az volt, hogy életbeléptetése napján azonnal 117000 olyan munkáat ea munkáanőt nyugdíjazott, kik a 70-dik életévüket nagyrészt betöltötték, bárha ezek közt mnnkaképeaek ia voltak még. Volt azonban olyan nyugdíjazott munkáa ia azámos, ki 70-dik évét meg nem érte el,de mnnkaképeaaége annyira aláhanyatiutl, hogy az átlagos munkásbérnek csak egyharmad réazét tüdta megkeresni. A törvény azerint ettől az egyharmad kereaettöl a ayugdíjasokat továbbra sem szabad eltiltani, sőt azi sem kutatják, hogy níncs-e valami megtakarított vagyonuk. A biztosítási eszme teljes épségben tartásával tehát a német munkás nem alamizsnaképen, hanem mint tulajdonát húzza aa évi járadékát, g ettől nemcsak hogy semmi szíj alatt meg nem fosztható, de rólar saját akaratából tana mondhat le. Hasonló évjáradékban részesül életkorára \'való minden tekintet nélkül a rokkant múnkás is, ha biztosítva volt; a rokkant munkások azámát és előleges számítás és becsién alapján 126000-re tették : n 1889 ben életbeléptetett munkáabiztozitó törvény léhát 232000 olyan munkáa exiszteaciáját biztositolts, kik n biztosítási eszme nélkül a legnagyobb nyomor-aak ét nélkülözésnek lennének kitéve. Elmond-1
hatni tékát, hogy a emberszeretetnek ama pa-rancaait, melyeket 19 évszázad óta teljeaiten-döknek hirdet a keresztény egyház, de a melyek teljesítésére eddigelé oly tökéletlen eszközei voltak az emberiségnek, hogy azok eredményei alig voltak észrevehetők : aa emberi szeretetek e parancsait az államok a biztosítási eszme segítségével ludlák csak teljesíteni.
A bizioeiiáai eszme valóban jótékony szol-gálatajnak azonban még csak ezután fog eljönni az ideje. Igazi társadalom mentő hivatását majd caak akkor fogja betölteni, ba megvalósul a munkanélküliek biztosítása is, ez a sokáig megoldhatatlannak tartott nagy probléma. Második Vilmos császár 1888. november 22-diki trónbeszédében még gondolni sem mer ily messzemenő intézkedésekre, és a tőle egészen szokatlan kishitüaéggel így szól:
„Az idők nyomorái éa az emberi inaéget törvényes intézkedésekkel nem lehet a világból kiűzni." Abban gg^idöben persze még az aggkorra és rokkantságra szóló biztosítás javaslata sem vált törvénynyé, sőt a bukástól is féltették.
(Folyt, köv.)
TolMiban.
állapítva, aa >Irod.
A diagnózis tehát már meg van Üd» irüe df. Rntenherg Mór urnák, és Művészeti Kör« tiszteli iötilkárának, aki legelőször konstatálta a bsjt, aaután meg a >Zala> 17 ik azámában megjelen! „Taraaduimi influenza"
Bemek j&öbeezéd, fSlebbazét, fSUns^éa, viaszsvonás ;a jellemen mtU seb be vaa hegeezívi.
Egy néhány kedvet éa jó lelki-orvoaa ia van városunknak: a >Főtiazteleed0 Drak«. Milyen kitűnően gyógyítják Ok alOaaSr az Ámortól atö> zett betegeket, máskor meg az Abmtü nem sebzett házasfeleket gyógyítják mag.
Még fináaciáUa betegeink h találnak maotO orvosokat mindenütt; ezek, ka néha nagy aló-fájdalmakat okosrak ia, mégis momentán eay* kiiik a bajt.
Mennyi orvos I £i még tObb is van. SajaSb hogy egyetlen egy nagy batagat miadnyájaa szenvedni hagynak I Vagy talán elég, ha ráaa-tatnak a bajra, hogy majd,caak a balotü látleletbe lehessen biztos halai-okot irni ? Halál él-len persze niocs orvosság 1 De talán még nincs olyan rosszul a beteg I? Igaz, aa influenza aa idén aokal a sírba visz, nem kíméli a fejedelmeket aem, mégis csak próbálni kellene va* lamit I
Én mondanék valamit kedves Doktor arak, ha ki nem nevetnének érta. Ilyen kOkögűe bronchialia bajoknál nem laoaa rosz valami, magyarán megmondván: .kőpUtőt* *■ tart ni. hogy a kiroa lerakodásokat félköhőgje magákéi a beteg; akkor mindjárt könnyebben lélagseat A hnsódozás, nyakmerevedéi tán még a ráoggflrcaők-nél is, én ugybiszem, hathatos volna a vtllaaye*
című cikk írójának, mini aki a betegség tüneten jg3i tuút azonban az orvo* uraknak magaknak
kellene olyankor alkalmazni, mikor a beteg Hálálni szeretne, de nem tnd. A tagok réaabea megbénultak, vagy megmert*adtak. Utaltak, vagy összezsugorodtak. Álljanak olyaskor tM az Orvoa urak : ismerkediessenek, baaaaifttaa-nek, ne csak a telsótisaaerral, hanem a szerényebbekkel ia foglaikoazanak; hint akik gazdagok, vagy diplomáa, vág; protekciós tatbank, azoknak már úgyis megvan a pozíciójuk, Dt nem eleg, ha a társadalomnak a faja nem ttj csupán; többi tagja ép oly éltető eleme j ,W> gyek figyelembe a kicsinyekst ts, szuggerálják, önmagákat a hangadó kapacitások ti a leereszkedő kedveatég helyett igazi nyájassággal éa szivélyisséggel legyenek azon emberek irtot is, akiknek szürke mindennapi külsejűk tllieéce melyen érző szivök, lelki műveltségűk éa helyesen gondolkndó eszük van.
A beteg táplálékára ia igen kell vigyázni. Ne reateljék a doklor urak jól mtgvizagáhii, hogy igazi embereket veti- e magába mindig, vagy csak talmi embertkel. S hogy milyen mérleggel leu mérve aa ember, akik hívatva vannak a társadalom fenntartására f
Csak. kis jóakarat ai orvosok réazéröl, a paciens bisalma az orvotok iránt, agy volna orvosság elég, tmi bissnálnt. Egy kit izsaaalé mindenesetre síükséges, tmi nádid! helyett lánc lehetne, de olyan igazi magyaros jóktdv
alapos megvizsgálásra valló elemezéasel csakugyan az influenzával egyezteti meg.
A jó or«na jellemvonása téuyleg abban nyíl-vánnl, bngy belyee, csalhatatlan diagnózist Állapítson meg. Ha már aztán rámutatott a bajra, ugy lelkiismeretesen hozzáfog a gyógyításhoz.
Sok jó orvosunk van Kanizsán, kik nagy, veasélyes bajokat sikeresen operálnak, gy gyi-lanak. Ha komolyabb eseteknél egy orvoa nem bisik egymagában, ugy több kollegát ia inegbi* vai éa addig konzultálnak, feleselnek, néha meg ia baraguaznak egymásra, de régre legtöbb esetben célt érnek és a beteg meggyógyul.
Jogorvosaink is kitűnően operálnak 1 Hany kliensüket mentették már meg, akiknek a karakterükön esett baj. Majdnem meghalnak már a társadalom számára némelyek, de aalán jön az ügyes jogorvos, addig karesi tudományában, corpui- juiisban a trpéUajtócskákat, mígnem oly ártatlanra moaaa betegét, mini t ma született gyermek 1
— No né csak, hát mégis nagy művész letl A mozdony lelől rémes kiáltozás hallatszott: a lányomból ? I a vonat megállt s az utaaok menekülni igye*
— Lá...Iá...lányából ? U- lányábólV Aa or-|keztek. szág ellő énekesnője Várday Mariska, magának ] Valaki a vonat elé vetette magái., a lánya ? A zűrzavar általános lelt, mindenki lejét
— Lám lám — mondá az anyóka kOnyekig\' vesstve kiabál\', nébány gyengébb idegzetű nő meghalva, — mindig mondta a kántor uram ia elájult.
odahaza, hogy jó hangja vio a Marcaámnak, I Az anyóka ia a vonal eleje felé sietett, hon-1 oázt\' tessék, hogy lölvitte a jó Isten a dolgát, nan zavaros kiáltások voluk hallhatók. No csak lartsa is meg a szerencsijét. Hanem... Amint sietett, félrecsuseott; megbotlott vala-— jaj, hogy ki köU mondanom ezt a rettenetes miben. Lábai állit gömbölyű tárgyal veit észre. | v«l I szól — azt balloitám (előle... hogy letéri a be- Felemelte... nézte... nézte... Vérei volt. csületes útról. Hogy valami hangfttzszal ismer-1 Egyszerre leliivil...eldobja a vérea tárgyat... kidett meg, akibe fűiig belebolondul\'. Most kacag, air, visongva. Dug/a, és kiaszott ujjával azért megyek Peatre, hogy megtudjam igaz-e1 a lárgyra mulai:
Tag/ sem. Ha igaz, akkor ninci nekem többé) .. — „Hah, jtt...oll, nézzétek, mini gurul, lányom.., akkor..,; akkor az latén legyen irgaU (milyen azép vérea az arca, a kibontott selyem-mai elkárhozott lelkének .. [haja.. Jer caak közelebb egyetlen lányom, Ma-
Ismét mély csend állt be, melyet csak néha riskám.
zsvart meg az anyóka halk sóhaja.
A vonat éleset füttyentett; köeeledett a végállomáshoz.
A színészek már nem énekeltek többé, a héntea ia felébredi, feltűrte gallérját, csomagját levette a polcról. Mindenki kélten állt a kiszállásra.
Egyszerre óriási zőkkenét riasztotta meg az utasokat. A kocsikban riadalom támadt. Az nla-1 sok egymás karjaiba eatek s mi sem természete-1 sebb, minthogy a csomagok sem maradhattak helyükfo, hanem lekívánkoztak t polcokról.
Ai\'anyóka rosszat sejtve felkiáltott: „Jetz-| ■snaom segíts magi*
Még aznap két szomorú menel lalálkozo\'tegy mással llndapest egyik külvárosában
Aa egyik élőhalottat vitt- a lébolydába, a másik egy igazi halott hulla-roncsait a isme tőbe.
v Dezső.
A nátha ellen csakis aa egyedüli fegyver, • — zsebkendő ajánlható, ami egyúttal aa orvtía-lorgaiátnál ia üdvös volna, mart aa orrfinloryatáa ellensúlyozója rendesen, hogy as illető seépes a saját orránál fogja magái, amit puiztá kézzel vagy keaalyQsen nem illik tsnii I
Most még a roppant hideg idéjárásunk él mint tapasztaljuk, egészen megváltozott \'éghajlatunkra váló tekintetről, nagy súlyt kell fektetni u termik levegőjére, a miben a társadalom 41 éa mozog* Na fülsók azt csupán Iával vagy saáa-nel; az kibtll, mihelyt gem rakják • kályhát, hanem puszilnák ki a gőgöt ét elbizakodott büszkeséget a társadalom makaca léjéből, ápolják a szivét, Ilikét a lelsőbbeknek, hogy at legyenek oly önzők éa boazáférheletlanek; akkor majd a kedélyesség 0r0á kemencéje árasztja jótékony melegéi löm és lent egyaránt; nem
Nttgy-Kaniüsái csütörtök
Zala 19. szim (4. lap.)
1901. márciua hó 7-én
ele
• .ktuíioy" * \'nagyi melleit; neui len/ fojtó n f, M K K tavára köszönettel fogadnak és [sági egyesttlel műit évi müködéaérAl. 2. Péoz-•eieg é .nagtBIf* a „kicsiny" »tolakodá«a al-i azokat nyilvánosan nyugtáznák. tári jelentés az egyesület 1900. évi péezfári
tol, hímem mindenki mindenkibeu <>«ik hí ero-L 7 K"",f?BVn,,lvá,,,tV ,A Zalamegyei állapotáról 3. KMfoJgelőirányiat az 1001. évre
\' . ... . , ,.„ v tuizdusági IirJcnrekpéii2tár»ak 20 korona ndomá- 4. Az 1901. évi egyleti működési tervezel megm
baH kara., tabaait megtaUlta benne; u«y nem|,1TWrl mol , , he|ybe|j htt(b; fOgyinnázium állapítása. 5. Beadvány a titkári kvalifikál
iíjuHúgi Megélyegyletének kegyeaen mogHzavnzott, j meghatározása céljából pótlólag az alapaaabá-köszöne et mond az Igazgatóság. lyukba felveendő féltél étek ügyében. 6, A Sít— V
— Aa Iroé. éa SHi» Kor akcióban. UféH alláa rendszeresítése. 7. Gazdák Biztosítási \' A nagykanizsai Irodalmi t» Müvhztli kör igaz . [azövetkezeiével kötendő szérzödes azOvegéaek gaió lunátao március lió 4-án tartotta első ülését Sialaj/ Lajoi a kör uj elnöke elnöklése alatt. Aa igazgatóság tagjai, kik igen szép számban jelentek meg, örömmel vették tndo-j másul löt. Horváth György főgimnáziumi igazgató abbeli kijelentését, bogy m irodalmi szakosztály
keresi még a mellék érdekeket.
Társadalmi orvos urak, ha csakugyan éreznek a beteggel, ttgy gyógyítsak tehíd; ne csak szánalmat érezzenek iránta, mert a mellett ugyan belepusztulhat a Társadalom az influenzába I .
Árgus.
BIBIK.
— Halalozftkok. Kaitauer Ede nkamzsai m. kir. posia- és távírda főtiszt neje sz. Bittér Ida, folyó hó-1-én Uráéban, a bove orvosi műtétre ment — életének 38-ik évében elhunyt.
bemutatása. <8. Fábiánica Gyula egyleti tagnak beadványa a gazdaaági termeoyek értékeaitése ügyében. 9. Országos gaadaaági egyesület\' felhívása a kivándorlási ügyben. IV. Folyó ügyek és •setlegea indítványok.
— A telefon. Az ország öaazes vidéki városaiban levő s a budapesti interurbán hálózatba ,.,.,,,,, . . , bekapcsolt elöiisetOk névjegyzéke igazi zultur-
| elnökségét elvállalja, mely tisztséget azonban kép> rme|ybö| következtethetünk a vidéki varosok csak.akkor tartja meg, bu arról győződik meg, j viszonyaira. Abból ugyanis, hogy hány előtisetője
hogy bogy
nak még is fel
sz irodalmi szakosztály olykép szerve/belő, az az nlapszabályokbau körülirt hivalásá-
elliet. fiién további to ya-
Httlt tetemeit Nagy-Kanizsara szállították éa Ll mában kéj hszatias Ugygyel foglalkozott az hó 4-én általános részvét mellett belyezték örök M igazgaliilsnaca : Mdrnw 15-dikének megün-, nyugalomra. • neplésével ás Luztinttku Mű- bárd felo vasi-Özv. tíáno^ lmrene »ittl. Mas«iyakl«rczia;var mfl|yel M Kr\'E. egylet javára tart Báuotay Matild férj. dr. Bereezky Viclorné . ,, ;í •r . , ° - , . , . .. „
STovónő édes anyja lolyú hó 6-én életének Ede*k ,1"lAukl"\' *ki ■ burok "»badságharcában 58-ik évébea elhunyt Nagy-Kanizsán; ^emelése!« magyar név dicsőségéért és a burok szabadsága csütörtökön d. e. fél tizenegy órakor lesz a I gáért nemes harcot küzdött. — Márciua 15-ikét „Nádoivuteai 14-jk számú gyá»zha»bó|. __[olykép ünnepli meg a kör, hogy ezen őrök
. - «a. A. elaia tikaHii.ii Hagyailröacnr nap evfordniójáp FazaftiTnyifvapos
Asztaltársaság március hó 16-én ts\'e 8 órakor . r \'
Bayer Gyula vendéglőjében hazalias omlék-anne-1 ünnepsége
rendez a
Le*a
\'olgári-Egylet nagyiermé be-zéd és ének.
pélyt rendez. Az ünnepély sorrendje: I. Elnöki
megnyitó. 2-. Felolvasás. Tartja Tnboly Vicor A lelaő-magyarországi közművelődési
tar 8. „Talpra magyar." 8iava(ja öabján (iyula :BVárg rendezendő (elolvasás ügyében tag. Az ünnepélyt társas-vacsora követi,
— Bar siakaéstghli váresunkbaa. Egész világ Gszinfe rokonszenvvel kiséri azt a hősies küzdelmet, a melyei Dél-Afrikában egy maroknyi nép élet-halá>ra vív egy nagyhala om-aal. Ott harcolt köztük és velük kőzet egy alló évig — magyar hazánktiz is: Báró Lu/senszky Félix. Mult év őszén ment ki Tranaav. Iba. hogy részt kérjen magának a burok azabadsághar-ezában. Mint a magyar kommandó vitéz parancs-•oka, minden nagyobb ütközetben együtt harcolt aaokkal, ■ kiknek bátorsága es halálmegvetéae mindenkoron mint követendő példa lesz megörökítve a vi\'ágtörlénelemben — Most, hogy a helyzet kényszerűségéből s nagy viszontagságok után visszaérkezett basájába, délatrikai uiazasa-ról, hadi élményeiről cs a bur-angol háború érdekesebb eseményeiről Nagykanizsán, március 12-én, kedden, este 8 órakor a Polgári-Egylet nagytermében felolvasást tart a következő rendkívül érdekes tartalommal : Bucsu a magyar határtól. — Tengeren. — Az alezadriái ■agyarok közt. — Az izmaili osztrák-magyar konzul. — A „Herzog" fedélzetén. — Keresztség aa egyenlítő alatt — Angol fogságban — Laarenzó-Marquez. — Pretoria. Katonai fel-atareltetésünk. — Deres lovam :Tatár. — Magyar önkéntes csapat. — Az első ágyuszó. — A jzolenzói Tugela>hidnál. — Bur férfiak és asz-szonyok. — Vallásosságuk. — Harci bálorsá gnk. Hadkötelezettség. — Lőfegyvereik. — \'Hadi taktikájuk. — A kafler-aör. — A csumboa. — A kafferek nyelve, siámitása, jelleme és asszonyai — A kaffer mint dsda. — Trauazvél vi> déke, éghajlata, állatvilága. — Sáskajárás. — Kaffer.kolbisz Blsn Pfsrd . (kék ló.) — A hassatok. — A johaonesfcurgi lóversenyek. — Vi<-hiány. — A harctér. — Az angolok lövései. Asbaj! — Tűzben, étlen és szomjan. — A Tugelán át. — A piéterai Ütközet. — Első bajtársunk \'Valála. — A Tafelkupf és Tobakipf — A dalmanuthai ütközet. — Magyar önkéntes, mint a német kommandó parancsnoké-. — La-dysmith. Joubert és Cronje bur tábornolok. — Cronje elfogatása. — Az angol tisztikar és a legénység. — Haditanács Kornádi Portban. \' Az Dtblsó negyvenöt. —■ A Long\'Tom légberöpi-téae. — Vísszavonnlásuok a portugál batárra. — Eormánybiztosságomi — Hazafele a Btyria gőzösön. A (elolvasás jövedelme a .Felvidéki Magyar Kö;művelődési Egyesület,; kul\'urális cótjalra forditialik. Jegyek válthatók; Fiscbel Eillöp könyvkereskedésében és a leloivasás nap-ján este a pénztárnál. Helyárak: Páholy 15 kor. 1—II. tor 4 kor. III—VI. sor 8 kor. V—VII. tor 2 kor. VIU-régig 1 korn 6(1 iill. i^ttóbely 1 kor, karzati állóhely 50 fillér. Felüfuetéaeket
egylet Clair
Vilmos az K. M. K. E főtitkára megkeresésére minden tőle telhetőt el fug követni, hogy a fel olvasás tekintettel a hazafias célra nemcsak erkö esi, hanem lehetőleg. anyagi itkerrel is járjon. — A müvéazeti és irodalmi szakosztály megalakítására Szalui/ Lajos köri elnök, Horváth György irodalmi — és Bühm Emil művészeti szakosztályi elnökök éa dr. Rontnbtry Mór főtitkárból a.ló birotiságot küldte ki az igazgató tanács; azután pedig tudomásul vette Mámét Ferencz pénztáros abbeli jelentését, hogy a szilveszteri mulatság 280\'lroronat jövedelmezett — Kellemesen érintette az
l van a teleionnak, látni lehet az illető város forgalmi életének nagyságát, a magasabb igényeket. A füzet szerint Arad városának 469, Egernek 64; Gyöngyösnek 67, Győr városnak 290, Ilód-Mezo-Vásárhelynek 56, Kasaának 190, Kecskemétnek 120, Kolozsvárnak 460, Eomá« romnak 110, Miskolcnak 140, Nagy- Becskereknek 160, Nagy-Kanizsának 92, N.-Kikindának 59. N. Váradnak 876, Pozsonynak 460, Sopronnak 250, Szegednek 400, Pécsnek 148 e.őfise-löje van.
— I\'ehér-estélx A nagykanizsai Ctumo kkyö bé ú-én ezen elnevezés alatt tartott; mu-larsága azon benyomást tette reáqk, miatlw egyik másik rendező agy vélekedett volna, bogy a mi nem [ektte az fehir, és ebből sok zzürkeség támadt, mi az estély lényét nem igen emelte. Néhányan ;V?!m«z-estélvnek tartották a vigalmal, mások viszont álarcot balnak és ezen fogalomzavar csak akkor asüm meg, midőn a jelmezesek ledobták jelmezüket, az álarcosok pedig az á arcot és a helyzetet domináló lebér dominot. De ezzel azután el is lünf volna az estély fehérsége, hacsak a rendkívül ízlésesen díszített terem meg nem őríale volna híven a meghatározott jelleget. Ezen átvállozáuLZonban csak előnyére vált a mulatságnak, a honnét legelőször is a „Halál" tünt el, látván, ho;y itt a pengő élet közepette nincs mit kere8nie.lIogy nem-e átemelt ki aiagitaak egy áldoaatot későbbi időre, aa egyelőre titok maradt előttünk. Az elaö négyest 22 pár táncolta. A hölgy-koazoru a kővetkezőkből állt
HPPH__Btnmenachein Vilmosáé, Enghnder O\'tóne,
lÉiaziíató-lanácsüt jGrünhut Uearikné, Halpbtn Teréa, Krisbaberoe
. . .. „ ^S Krsusz Riza (Bécs) Krauaz Józaelné (VeMprtmi
hogy 15 a) tag jel ;ntkezett a tel vételre, egyben Klein I114il)é; Kohn Emiiné, Koha Odöane.
elhatározták, hogy a tagok gyűjtésére nagyobb Kobn Margit, Ledofoki Arminné, Ledolski Mici,
súlyt fognak lektetni, mi ba a kör helyes irány- Löwy Eza (Sz.-fehérvár) Löwy Arnoldné, Lesz-
bm fog haladni nézetünk, szerint nem lesz ner Böllke (Tapolca), Práger Béláné, Prager
—r . ° , „.,„L Ilona éa Margit, Rosenberg Richardné>Rotbschild
valam, nehé, m„„
tár r. t. igazgatósága legutóbbi üteseben a xöz gyülea állal rendelketésere bocsájtoit összegből kővetkező adományokat utalványozta:
Népkonyhának ez Iden másodszor 20 kor. Felső templom építési eéljára 50 „
Ingyenes népkönyvtárnak 20 „
Községi ipariskolának 20 „
VI. és VII. ker. Olvasó körnek 20 „
Tűzoltó "egyletnek. 20 „
Főgyimnaziumi segély egyletnek 20 „
Tspolczai vinczellér iskolának 20 „
Ez alkalommai a takarékpénztár az ortz. gazdaségi munkás és cselédpéoztár alapító tagjává lett 50 korona alapító agdijjal.
— Zanr. Az Ur. jót. AötgyUl legutóbbi vasárnapi zsurján a vendégek igén szép számban jelenlek meg. A stereplök: Ledofski Mici és Radnai Jenő voltak. Ledolski k. a. az ő bűbájos énekevei, mely a legszigorúbb kritikái is kiá lja, — Radnai Jenő kiváló előadói képességével igazi műélvezetet nyújtottak a közönségnek. — Most még csak egy zsúr leaz, még pediglen u arcios bó 17-en e<i ezzel záródnak az ur. nőegylet kedélyea es ji tékcnypélu zsurjai. Az utblsö zgurt nagyszabásúnak tervezik.
— Gaadkh kiitgj ülé»e. A /.alavárme-gyei (íirdaaági Egyesület\' f. e. március bó II-én d. e. 10 órakor , az egyesület helyiségében rendes évi közgyűléat tart. (Ezt megelőzőleg d. e. 9 órakor, ugyanott igazgalóyalarztmányi ülés tartatik a közgyűlési tárgyak eKikészítése és véleményezése dolgában.; A köxgyülea tárgysoro^ zata: 1. Elnöki jelentea a zalavármegyei gazda-
Jó/aelné, Sommer Ignácni, Soherz Ödönné; dr. Schöa Fülöpné, dr. Sehwarz Adolfné, Wei«a Tivadarné, éa Weiaamayer Lápótné.
— Elvlnmlk árvák péniét. Arról beszélnek most a beavatott körökben, hogy a kormány az összes vármegyei gyámpénztári alapokat bovouja és azokat az állampéosttrnál lógja kezeltetni. Az ország összes gyámpénstárai állampapírokat kapnak az eddig tekerek pénztárukba helyezett pénzeikéit. As állam 5 százalékot biatosit, míg most a pénzintézetek csupán 4 éa fél saázalákot adnak. Aa erre vonatkozó törvényjavaslatot legközelebb a kormány befogja terjeszteoi.
— Xag) lajpáa m vasaién Frey Jeni máv. üzletvezetöaégi hivatalnok Szombatbelyea, február 27-én elindult aa ukk-caáktoraya-aág* rabi útvonalra, hogy a Vaautf személyzet illetményeinek kifizetéséra szolgáló pénzeket az állomásokon kiossza. A liatol tisztviselő, ki a sok pénzt hordozható, vasból készült ptazesládá; ba vitte, Bobán észrevette, hogy két ösoaagja 8S0q kor. tartalommal hiányaik. Aaonnal jelengette az esetét az üzleivezelŐségnél, ennek lölje-lentésére pedig az ügyé>z»ég, illetve a rendőrség rögtön elrendelte a vizsgálatot, melynek szálai most már behálözzák egész Dnaániolt, de eddig nincs meg a pénz s az egész esetei ho mály födi.
— Aa lakaiák llaslasága. A "alláa- éa közoktatásügyi m. kír. miniszter körrende\'etet küldött valamennyi kir. tanfeiagyelóiágaek éa
«
Nagy-Kanizsa, e»«tttr»ök
Zala 19, asátn (4. lap,) \' " f
1901. minim bó 7-én
a „kioníny" i •nagy* melleit; neui lee/ fojtó meleg < .nugilíW s „Menny" \'tolakodása állal, bitnom mindenki mindenkiben csak at «>iti-bert keresi te ba azt megtaJAIte benne, ttgy nem kereti még e mellek érdekeket.
Ttraedalmi orrot urak, ha caakugyan rele I könzöne et mond ea igazgatóéiig, ereznek a beteggel, ngy gyógyítsák lehal, nm ~ A* Ir«d ée Hű*. Húr caak asánalmat erezzenek iránta, mert a ilgyan beiepu«atulhat a Társadalom aa liba ! i
Arfjiin
m K. M K K tavára köszönettel logaiinak éiltlgi egyeadlel múlt éri mttkődáaéröl. \'i Péna-sznkal nyilvánosan nyugtáznák. I tari jelenté* az egyesület 1900. évi pénztári
Hü«\'iinelii)|iv*iillá> A /alamegyeijállapotéról 3. Kőifcégelfllrányaai aa 1901. évre.
,. _ ■ T-if^.lL..- ...___Ilii I___\'_____ - J___. I A . _ imil í .. . Í.. — I-Jl. t __ _ —__a
(iazdaaágt Tskarókpén\'tárnák 20 korona adumé nyáerl, melyet a helybeli kalb. lőgymnázíum állapítása, ifjúsági .Segéiyegylelének kegyesen megsaavatoll
tkelekaa.
melleit M nagykanizsai Irodalmi ét Müvéttieli kör Igaz Inffuen- K»,<J l»ná<.«
Hó i-n tartotta elaö kór uj elnöke elnöklése tagiai, kik igen azép lirömmel vették tado-
HIB1K
március
jOlétél Htalay Lajos a I alatt. Aa igszgalóaág lazámban jelenlek meg,
i másul löl. Horváth Uyörgy főgimnáziumi igazgató I abbeli kijelentését, bogy itt irodalmi szakosztály elnökségéi elvállalja, mely tisztsége\' azonban
KattautrEde nkamzaai ,,kkm »,tt afr"\' «1rtoöd,k meg,.
Mutter I \'l0kf az irodalmi szakosztály olykép szerve/hetó,
IBPHBHJHH^P bivaláei
I naü meg is felelhet. -vx-Az ölés további fo ya-ilgygyel foglalkozott az
J
- üaltlsiáMk m. kir. posta- ég távírda főtiszt neje >z
Ida, folyó hő-l-én Uráéban, a bova orvosi mO-/ hogy az »a alapszabályokban körülírt tétre meni — éleiének 38-ik etében elhunyt BlUt tetemeit Nagy-Kantasara izAlli\'ották ét Ll mábtn két hazalias jíó 4-én általános réazvét mellett helyezlek örök , nywalumra.
Osv. B&noUty Imréne astl. Mastnyak Terézia Bánotay Matild féjrj. dr. Bereczky Vietorné oki. ovósö édes anyja folyó Ité 6-»n éle>ének 58-ik évében elhunyt Nagy-Kanizsán. Remetére ma <*MörtőkAa d. e. léi tizenegy órakor lesz a Nádor-utcai lékk aiámn gyászha\'zból
— lárelas 13. Az tfözSaaiass Magyar.} jií^gyjj Asztaltársaság március bó 16-én i s\'e H órakor Bayer Gyula vendéglő/eben hazalias omlék-dnne- ünnepségei rendez a Polgári-Egylei nagyiermé pélyt rendez. Az ünnepély sorrendje t. Elnöki ben. U-s eaavalat, alkalmi heizéd ét ének. _ns
4. Aa 1901. évi egyleti mükf)dé«i1 tervezet meg 4. üeadvány a titkári kvalifikáció meghatározása céljából pótlólag az alapeaabi-lyokba felveendő feltéietek ügyében. 0. A lit- . Mr* Állás rendszeresítése. 7. Gazdák Bialoaitáai \' azövetkezetévef kötendő szerződé* uőveeéaek bemutatása. Fábiánics üyula egyleti tagúk beadványa a gazdaaági terményei értékeeiiéae ügyében. 9. Országos gazdasági egyesület felhívása a kívándorláel ügyben. 10. Folyó ügyek és •aetlegea indítványok.
— A telel** Az ország összes vidéki városaiba* levő e a budapesti interurbán bélósatba bekapcsolt előfizetők névjegyséke igazi suitur-J kép, melyből következtethetünk a vidéki varosok | viszonyaira. <tbböl ugyanis, bogy hány előfizetője van a teleionnak, látni lehet aa illető város forgalmi éleiének nagyaágát, a magasabb igényekel, A fűzet szériát Arad városának 4o9, Egernek 04, Gyöngyösiek 67, Győr városnak 290, Hód Mező-Vásárhelynek
az igáZgatíilanáca . Mdrnu, Mikének i^EfcmEím tS^ilÜi — **
ntplésévsl és Lutténttky í\'Míx báró felo!van\'i vat, melyei F, M K E egylet javára tart derék h>*záuklia, aki a burok szabadságharcában a magyar név dicsóoégéért éa a burok szabadságáért nemes harcol küzdött Március 16-ikét Jolykép ünnepit meg n kör, hogy ezen őrök «m-nip évfordnióján hazafias nyilvános
460, Koraá.
■egayitő. t. Felolvasás. Tartja Toboly Vic\'or A telaő-magyaror»zági közművelődési tag: 8. „Talpra magyar." Szavalja Habján Gyol*Lf4ri reDdexendő
laa A m t«M>álUhm üaxanit. UAimtrn »
tag Az tnaepéiyt táraae-vacsora követi.
— Bar nabadaágkli váréiaalikaa.
romnak 110, Miskolcnak 140, Nagy- Becskereknek 160, Nagy-Kani/iának 92, N.-Kikiodának fi9. N. Váradnak 876, Pozsonynak 460, Sopron nak 250, Szegednek 400, Pécanek 14& eiöliae-töje van.
— fehér-ealély A nagykaniaaat Oatimo toiyó bó ö-én ezen elnevezés alatt tar lőtt jataaga azon benyomást tette reánk, mintha egyik másik rendező agy vélekedett volna, hogy a mi nem /ikttt aa fehér, és ebből sok ttttr&uijf . támadt, mi az estély lényét nem igen emelte r 1 Néhányan /afasM-ealélvaek tartották a vigalaaai, Clair mágok viszont álarcot bálnak ée ezen fogaloinzavar
(elolvasás ügyében uiatr | g,^ viazoot álarcot bálnak éa ezen fogalomzavar E főbikára megkeresésére caak akkor azttni meg, midőn a jelmezesek le-
Vílmoe az V. M. K.
Egész világ öesinte rokcnazenv^el kitéri **t I minden löie telhetőt el fog követni, bogy a lel-1 dobták jelmezUket, az .álarcosok pedig aa A arcot a bő«ies küzdelmet, a melyei IMÍ-Alnkában egyjolvata* lekinteitel a baz>liaa célra nemcaakl4* a b\'lj\'Slel doimnáló lebér donunot. De eaul
erkőcai, hanem lehetőleg, anyagi sikerrel
maroknyi nép élet-balálra viv egy nagyhala om mai. Olt bareolt koz\'ük és veiúk közei egy ailó évig — magyar hazánkfia ta; Bárú Lu/tenazky Félix, Mull év öeaén ment ki Tranazv, Iba hogy részt kérjen magának a burok szabadaághar-esábaó. Mint a magyar kommandó vitéz parancs-j ■oka, minden nagyobb ütközetben együtt harcolt ttokkal, a kiknek bátorsága ée balálmegvetéee mindenkoron mint követendő példa lesz megörökítve a világtörténelemben — Most, bogy a helyzet kényszerűségéből a nagy viszontagságok alán visszaérkezett basájába, délalrikai utazáséról, hadi élményeiről éa a bur-angol háború érdekesebb\' eseményeiről Nagy-Kanizaán. március 12-én, kedden, este 8 órakor a Polgári-Egylet nagytermében fel olvasást ur a kővetkező rendkívül érdekes tartalommal: Bocsa a sngyar baláriöl. —Tengeren. — Az alexadriai magyarok kőzi, — Az ízmáilí osztrák-magyar koMoL — A ,Hertog" fedélzetén. — Keresztség aa egyenlítő alatt — Angol fogságban — Laareozó-Marquez, — Pretoria. Katonai fel-•lereltotétiink — Deret lovam :Tatár. — Magyar öekésie* csepat — Ai első ágyaasO. — A aolenzói Tugel*«tudnál. — Bur ferltak ea atz-ttonyok. — Vallasoaaáguk. — Harci bátoráé gnk. Hadkötelezettség. — Lőfegyvereik. — \'Hadi taktikájuk, — A kalfer-sőr. — A csumboit, — A kafferek nyelve, azámitása, jelleme és aaezo-
1 azután ei is iünl volna az eaUiy fehérsége, " Ibscsak a rendkívül Ízlésesen diaaiteii terem meg járjon. — A művészeti éa irodalmi szakosztály | Dem frfeie rolna híven a meghatározott jelleget, megalakítására Htalay Laios köri elnök, Horváth | £zen átvállozáa^azonban caak előnyére vált n (iyurgy irodalmi — é- Mm Emil művészet, mnlattágnak, a bősnél legelőször is a „Halál"
gzakosilályi elnökök e. dr. Uonnbery Mór M- ,fl"\' ■ P6**® f**1*6"^""
..... , i. .. . . ..... . nincs mit keresnie, llogy nem-e a/emelt ki magi—k
titkárból ádó bizottságot küldte ki az Igazgatóig, ^ iáAn< u mMntiSÍ
tanács; aztHán pedig tudomásul vette Má-l^^ «iouűnk. Az első négyest 22 pár lányit* Perencz pénztáros abbeli jelentését, bogy colt*. A h&igy-koszoru a következőkből álb . a sziiveazleri mulatság 280 koronát jövedelmezed ! Blumeaacheta Vílmosné, Engttnder O\'téeé,
igazgató-tanácsot ! ^^"\'"^né ^J«"MD W*!™*
, 7 . . > Krsusz Rita (Bécs) Kranas Jósaeloé (Vsxpréasi \' •«Tbeo | Klein llléené, Kohn Emiiné, Koha OÍtoM. Kobn Margit, Ledofaki Arminae, Ledolakl Mici,
— Kellemesen érintette az bogy ló n| tag jeiintkezett a elhatározták, hogy * tagok gyűjtésére nagyobb súlyt lógnak lekietai, mi ba a kór helyes irány, bm fog haladni nézetűnk, szerint nem lesz valami nebéz munka.
— Aduaaáii)ttk jbUfcea)- (a kis-eklekta A ,Zalumtyyu yazdatáyi lakarékpint• tár r. 1. tga/gaUtaáca legutóbbi tleaeben a kőz gjflles áltat rendelke/é«ere bocaájtott kővetkező adományokat utklványoata
Népkoi<yhának ez iden n,áaodator Peltő tempiom épitéai céljára Ingyenre népkönyvtárnak Községi ipariskolának VI ea VII. ker. Olvasó körntk Tűzoltó "egyletnek
Lőwy E za (Sz.-lebervárj Löwy Arnoldné, Lt ner Bősbe lTapolca), Práger Bélané, Prager Ilona és Margit, Rosenberg Ricbardné, Rolbscbild Samnné, Hőse, berg Izraelné, fiosenfeld JOcaelaé, Qeicbenleld Edené, dr. Rothsobild Hanane, Sáüér Igaécné, Saner Mí>rgti (Deveeser/ Sattler
dr.
20 kor. 60 „
avai — A ksifer mini dsda. — Tra&azvai vi>, Kögyimasziumi segély egjletaek
deke, éghajlau, tIIalvilága. — Saekajtráa, — Kafier>ko.báaz Btts Pfsrd .{kék ló.) — A bas telek. — A ^obaenestnrgi lóversenyek. — Vi<-hiány, — A barclér. — Az angolok lövéaei. Aabaj I — Tűsben, éüea éa >zom,an. — A Togeián át — A piétersi Ütközet. — EUö
5W h
20 »
20 „
»> »
» »
20 „ az oraz
apolczai vinczellér iskolának Ez alkalommal a takarékpénztár gazdasági munkái ét csetédpeaztár alapító tagjává lett 60 korosa alapító acdijjal.
— Zaar. Az 1tr. ját. NSegyltt legatóbbt vasárnapi zturján a vendégek igen szép szám-
bapámmk Kalála. — A Tafelkopf éa Tobak< pf ban jelentek meg. A Kereplők — A daimaoa\'kai ütközet; — Magyar öntés e*, | és Badnai Jenő voitak. Ledolakl mist a német kommandó éyisiik Joebert ét Cronje bur Iá bomol ok Crooje elfogatása. — Az angol tuzlikar ea , legénység. — UadManáct Kornádi Portban. Az atolió aegyvenőt. — A Loag Tora légbWőpl tése, — Vnetzavormfátsnk a portugál halárra. -Kitmanybutosaágom. — Hazafele a Styría gátötía. A telotvaeás jövedelme a .Felvidéki Magyar Kő.mé>eödéti Egyesűiel, kul\'oráüt c^jjüra toráitiaiik. Jegyek válthatók Fitcbel FŰőp könyvkereskedésében ét a !elo va»á* nap-ján este t péaziárnái. Helyárak: Páholy 16 kor. Ml, tor 4 kor III—VI. sor 3 kor V- VII. sor t kor. Vili-végig 1 ker., 60 fiii. állóhely 1 ker, karzati állóhely 50 fillér. Feliilizetésekel.
peraseatioke. — Ls I bbbájot énekevei, mely a legazigorabb kritikái ie kiá Ija, — Radnai Jenő kiváló előadói képe*-aégévtl igazi műélvezetet nyojiotiak a közönségnek. — Mint még («ak egy >sur leez. még pediglen 11 arcioit bó I7«én e-> ezzel záródnak az izr nőegylet kedélye* ea ]i lékcnytiéfu zsurjsí. Aa utolsó zsurt aagyazabasunak tervezik.
IJaidák k*<Kjétese A /.aisvármegyei Cürdasági Egyetmet\' I. e. márciua bó II-én d, e, 10 órákor , sz egyes&lel V\' yitégeben rendes évi közgyűléai la/t, (Ezi megelőzőleg d. e. 9 őrako\', ugyanott igazgatóvslarztmanyi ülés isrttlik a közeyeiéaí tárgyak eWáé*aíte»e ét vé-taMftyeséte dolgában; A fc&cgyufé* tárgytore*1 zala 1, Elnöki jeieotéa a zalavármegyei gazd*-
. ,, 1 Jó/aelné, boni mer IgnAcné, Hcherx Odőoae, mm. owzegooi j gchftn jt0)fip||< dr Schwsrz Adolfné, Wsi-s
Tivadarsé, ea Wemamayar U pót né.
— Elvlaalk mm »rrák péaiél Arról beszélnek most • beavaioll körökben, bogy a kormány at összes vármegyei gyámpéaziári alapokéi bovo.ija éa asobal sz állampénztárnái iogjit kezeltetni. Aa ország összes gyámpénzlárai állampapírokat kapnak as eddig takerékpénztárakba helyezett pénzeikéit Aa állam 6 száza-leköt biztosit, mig most a pénzinlézetek etapén
14 ét fél százalékot adnak. As erre vonatkozó lőrvényjavaaláiot legközelebb a kormány belógja terjeszteni.
— Iag| lajpát • vasaié*. Prty Jenő máv. OsletvesetMégi hivatalnok Ssombathslyae, február 97-én elindult aa ahk caáktoraya-zágrábi útvonalra, bogy a vatoll személyt*! Illet-idényeinek kiűzetésére szolgáló pénzeket aa Állomásokon kioe*sa. A fiatal tiasiviaelő, ki a «ok pénzt hordozható, vasból készüli péatwIAdá-ba vitte, Bohán áizrevette, hogy kél etomagja 8H0Q kor tartalommal hiányzik. Azonnal jeiea-•61 te sz esetet az ütle^neiöeéfDél, ennek fői jelenetére pedig az ügyészség, illetve a rendőrség rögtön e rendelte a vizsgálatot, melynek szálai most már behálózzák egét* DeaáaiuK, de addig nincs meg a pénz a aa egész esetei ho ■ály födi.
— A* lakelák ilaatuága A -alléé- éa kötoklatáeűgyi m. kir miniszter körreode\'etet küldőt! valamennyi kir. l*altlügyelfltIgeik éa
Udo/ikí Mici k, a, az 0
Nagy-Kaniwa, csütörtök
Zala 19. szám (ff, lap.)
1901 márenos hé 7*tm
esek uijan szigorúan meghegyta as Igasgaló-t*-1 — MOHAMMED. Akármilyen mystiku* i\'s a ollóknak, a gondnokságoknak és iskolaszékeknek, I Mohammed keled vallása, vokat tud róla a kfl-hogy aa elemi Iskolai épületek külső és bslSő lónség. A költők ég bessélyirók szívesen éa Utaritásárs, as igtók, ablakok, bútorzat, padló-1 gyakran fordulnak a színes kelet felé. a /-bői sat éa falaksak rendben és tisstántartéaára, a születik s nsp, a hol a* arany \'ompál virága tantermek es folyosók rendes ssurolására és napi I nyílik, s harmatkönnyes fü vön, holdvilágos fehér tisztogatáséra a lenszigorubb gonddal ügyeljenek j éjszakákon gondolatfinom fátyolban táncot jár-fel, akár a kincstár, akár u,kozaóg, a telekeset nak a szép barna uők; fehér me ien, gyöngy-vagv hitközség terhére történjék is ss iskola-házas, vékony, művészi diez-/.el étces csövű épület tisstogaiása vagy rendben tartása A punkéval tigrisre vadásznak a tarIca selyemruhás miniszter azt ígéri, hogy teljes szigorral jár el turbáaos férfiak A vallásuk is csupa költéssel mindazon esetben, midőn gondatlanság es ren A szurákban u végtelenség dallama zeng. Nem deilenaég az épületek és felsaereléseik romlásiéi azé a titokzatos végtelené, a moly bűmet és eredő anyagi kára, a növendékek testi cgészsé-1 lga*ságot tesz, a mely éri hete i Ion a melyet cheolo-géaek vessél y estetését és helyes nevelésüknek gusok. magyaraznak, hanem a xselid, költőt bénítását okossá. Batárialansag, mey aranyszinlna ragyog, mint
HlríHni lasaV&l. Kardos Sándor nagy- a pu*zla, vésig suhan rajta a napsugár s a kanizsai kárpitos, sg önk, tűzoltóságnak bosszú távolban ezüstös zöldbe olvad, h ej te\' ve, de el időn át alparqnoanoks vasárnap este egyik ven-Juem árulva, a mi túl van. tíiúráik ezt zengik
déglöből neje kíséretében baza tartott; A Kini-loly tónaeggel, mint akár a fiz zsi-utcában levő lakáaa közvetlen köse\'ében éoekek az Ur dicséretét. Ima a azon szavakkal : * jaj megfulladok* élettelenül kezdő «oraj>
üergely-féle -ik,, Siúraoak
|M
összeesett és néhány perc múlva neje karjai közt meghalt. As odaérkezett orvosok már c««k a szivs/élhüies által okozta halált konsta\'á huták. — Élt 60 évet.
— Laasaa hajts ! Ezen okos iatésre nem igen akart hajtani Klek Ernő utnépi birtokos kocsisa; hanem ellenkezőiig majd mindenkor oly sebesen baj\'oti ki nagykanizsai Elek-féle házból, hogy-az arra járókelők szinte életVBazély-hsa forogjaki Ijty Itf^ténf ez. keddun delnlőti is, mi annyba indulatba bozU a kocáin ülő Klek
Ernőt, hogy ttléaébői leiugorva, a kocaiost ar-íjának életéről szól a N <gy Kep* cul ütötte, minek következtében ez a bakról IV. kötetének egy réa<e. Az elsfi leesett. A lovak tova iramodtak; kitörtek az vándorlís korét tárgyalja, Hrrtv^r Erzs^héttéren az Otthon kávéház előtt néhány\' demiai tsg tollából, a második ró fát a kocsi is, jelentékenyen megsérült, de ssinteromtjjsd disssztia bukásáig. Kzi
Ha aa ég majd kottéliaaad Ka a ctlllagok Málknlltatk a egymásra asakadnak a H ki/ordalaak a ilrkolyek, Akkor tudj* mtg » lélek, líogy mit kradett ét mit fég»< i
| s a befejezése: ■
Cisk laton tudjá, ml aa ltéUn». Kgy nap, melytn más Iliken n-(>\'nak lattané! Itta as Hékt\'
Erről az érdekes es k«ltörv;n
»egtt a léUk,
TTröl s aflpW-Vilagtörténet resz a nép-K v Samu aka • i az izlamot a részt sz
csodálatos módon, teljes épsépben maradt, a j európai hirű orientalista, az izlamnak e^ idő lovak hidegvérű gardája, a ki nem vesztve szerint elsőrangú búvára, dr. IM lélekjelenlétét, egy szerencnéa pillanatban leugrott1 akadémikus éa egyetemi tanár a kocsiról. Az egéss jelenet városunk legéién- Iszlám készülőben levő uagv kebh helyén folyt le, természetesen óriási csÖ« szerkesztőjéül kért fel a utru/r dületet okozott. \'bizottság. Most\'a jeles tud\'S a I
— IVépesedéftI ■mosgnlona. Városunkban; gazdagítja nugybecxÜ uj cikk*\'w az elmúlt lebruár h-ban született összesen 79, Az egész nagy vállalat 1\'-\' gyermek ; és pedig: tÖrvenyes házasságból \'A2 Marcali Henrik jeles történetíró, fin és 37 leány ; házasságon kivül: ü fm és\'egyetemi tanár szerkesztésébe ö leány. Meghaltak száma 65 és pedig oÖ finemü j érök közreműködésével jelenik >j és 36 nőnemű. Házaneág kötés céljából 10 párjára diszkötésben 16 kor. Kapüa jelentkezett, inig házasságot 38 pár kötött, lés füzetenkim és (esy füzei fin Vegyes házasság egy esetben köttetett még pedig Révai Testvérek írod. Int. ii ev. ref. férfi — róo. katir. növel.
— Általánosan elismerik, ugy nálunk mini külföldön, hogy a Ma ütne r-t éle gazdasági I és kerti magvak gyakran háromszor akkora\' termést adnak, mint sok másféle magvak. Különösen impregnál\' esiIIagjegyü répa\'magjai ritkítják párjukat és össze nem tévesztendők más utánzóit hasonló védjegyű, de nem impregnált répamagokkal. A Mautbner-féle magok tehát felülmúlhatatlanok és gazdáink csak helyesen cselekszenek, ba migsaükségietüket mindig Mauthner-fele magokkal fedezik.
esen szervek, a vér által elégtelen médon tipláltauán, hiányosan működnek és mégléb** sodnnlr a
A most elmondottak bizonyítéka Hlck Hargita asszonynak Papfal várét ke t kffvetkeső leve* I léből is kitűnik :
•örvendek önnel kösölh tni. hogy i Piok * labdacsok nsgyon hathatósak és gyégysr^jgek br>uchUI*hurutnal. Tizenkét év éta szenvedtem eiio betegségben és minden lehetőt megkísér* lettem, a nélkül hogy agyebet mint átmeneti enyhütést elértem volna. Néhány dobozzal as Aa labdacsaiból elegendő vo t állapotomban i olyan javulás előidézésére, hogy asoet gyógyultnak tekinthetem magamat.\'
A Pink-labdaetok hisznifata által M*ck aa* sszony s betegséget gyökerénél fogta meg. Vérét megújította, a mely most már erős éa nagymennyiségű lévén, 4 bronchiakaak a szükséges erőt kölcsönözhette; egyúttal egész szervesalél megerősítette és az összes szervek visszanyerték ismén rendes működésűket. A Pink .-lábas esők csodalatos eredoenyeit tekintetben vévgf ssea eredmény *enkit sem fog meglepni A Pint-labdacsok felülmulha\'lanok vérszegénység, sápkór, seursM(héuia,ischiás, rheums, általános gyengeség, gyomor- és bélbajok és altalában minden a vér elszegényedéséből származó betegségeknél.
Kaphatok minden gyógy «sertárbnn, valamint a magyarországi főraktárban: Török József gyógyszertarban Budapest Kiráiy-stea 12. sz., dobozonkisl 1 trt 76 arert vagy 6 dobog Itt ínért
kereskedésében Budapest (VIII
üziher Ignác m, a kit aa iának főzi szerkesztő-ii irodalmat
iHetre terjed a ívidemikus és \' legkiválóbb 5 Egy kötet > cazletfizeté\'ire ÍM.i a kiadó * Társ. könyv-íoi-út 18.).
i/j. Míltényi Sándor urnák - /felyUn,
f. hó 3\'án este ancmulatság
gryáir BÉCS VI. Mariabilferstr. 46.
Kfttőgép
ÍB—Iliim........ Wedermann
Irodalom,
- HOL a VIDÁMSÁG? Erre a nehéz kér* déere az egyedüli helyes felelet az, hogy a vidámé\'g ott van. a hol a „Mátyás Diák\'-ot olvassák. A hol jóízű jsvetés hallatszik, a hol elégedettség üt tanyát, a hol a derű tanyázik, a hol a vö az anyását is mosolyogva nézi a hol az adóvégrehajtót is nevetve fogsdják: ott a Mátyás Diák nem hiányzik. Ez a legmulatságosabb és legnagyobb terjedelmű é\'clap ugy karikatúráival, adomáival, aktuális viccevei, vig elbeszéléseivel, szenzációsan vidám regényével, i változatos taf&nyrovatával és bravúros alakjaival
Tudomásomra jutott, hogy o < a .Polgári Egylet--ben tariuíi alkalmakor többek elöt leu-jy umra vonatkozó sértő megjegysésl engedett m*g magának ; — mielőtt egyébb megtorló lepleket tennék, felszólítom arra, hogy es érdemben e helyen nyilatkozzék.
Nagy-Kanizsa 1901. március bo 5-án
Lieb<>z<\'(f fJLajos. Szőlőbirtok bérbeadása.
A szentgyörgyvári begyháton nagyobb kiterjedésű jól gondozott $$őlSbirtolc izéfj yyUinölciőstd iát földekkel b\'rbe adatik. Cim a kiadóhivatalban,
15871901 vegrb. sz 69-1
Árverési hirdetmény.
Alalirott bírósági végrehajtó az IH1I. évi L X t-c. IÜ2 § a értelmében eseuasi közhírre tenzi, hogy a nagykanizsai Jctr. jarftsnirénagnas ItfOU. évi V. H6Ö/J. t(s. vegztae lövetksaténe a dr. Lőke Emil n<auizsai ügy ved átal kép viselt Zalamegyei tíazdasigj Taaarespéoz á r jsv«ra S<pos Lajos, Vöczkóndy Péter, Horváth Joztet es Koitay László ellen 1\\)0 kor s jár. srtieig t^Oü évi decemoer hó M-en togsuaUmitott kistégi ten végrehajtás utján leíoglait és 940 koronara osült Vöczkóndy Péternel : 1 szürke kancám í herélt pejl.vl szeker, l szecska vágó, 5 ssetér széna. Koliay Lászlónál I pej kaaeza, 1 tzttfke herélt ló, 1 vörös csira tehén ss egy sseasr. Sípos Lajosnál: 1 egyéves vörús üsző, I sssser, és 6 szekér szénából á ló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek n nagykanizsai kir járásbíróság 1900. évi V 866—4 as. végzése tolyián 700 kór tőkekövetelés, ennek 1900 évi julius hó 16 napjától járó 611 kasa át** váltó díj és eddig ö«H*«MBn 101 kor. 46 fillérben bíróilag mar megállapított költsagsk srejéig s^isó Hahoton a helyszínen leendő ssakóalsMre
IMI. évi nárrlaa hó 16 sspjéask d. s 9 éraja
határidőül kitűzetik és akboa a venni <sándé-kosók oly megjegyzessel hivatnak meg, hogy as erintett ingóságok ss 186L évi LX. t -c. 107. és 108. J-s értelmétmii ksazpensíisstas me4#ti, a Isatöbbet igerőnek becearun alul is el fognak adatni,/
Kelt N.-Kaniz«an, 1901. márczius bó hé 4-ik napján.
MAXIMOVm ÜVÖRGY kir. bírósági végrehajtó.
HIHDSTESEK
A bajt gyökerestől irtsuk ki.
Vannak betegségek, melyek egészen egy-! forma tüneteket mutatnak fel és mégis teljesen külömböző eredetűek. Így pl. bronohifs és! bronchialhurut. Br^ncbiMs néhány nap alatt
« legs/flreieirem\'éltóbb házi barát, a melynek\' egyl\'SStól^ eíl^b,ettD " bro\'\'chlft|:t»rulf családnál sem volna szabad hiányozni. A Mitfá.,D?yebbe"
DUk Karai Károly szerkezében, a Wodisaer üf^.L JTLg! " ^Jir
F Ám píoS A • i _ \' „ gyuiadása véletlenségből, például meghűlésből i
F. és Fiai kudásában jelenik meg s Immár | Kie.kezhetik, addi| * bronclnál-hurutuál a
hasonló gyuladás azáltal idézteti elő, hogy
_______ jelenik meg
tizenharmadik évtolyamát futja. Elöflzetéai ára negyedévre 8 korona A kiadóhivatal (Budapest, Sárkánytyus-utca 8) mutatványszámot ingyen és bérmentve köld.
*) Ezen rovatban közöltekért nem vállal fela-lósséiget a Szerk.l
üTit as «ite*é*Apáíc,
évi i^mtMui (írlvAl MfiikMk
Konrád János
óragyára arany, ezüst es ikizsr aru asaintó-hása ,
M r II i, ((Wkonsági. ■iá nlékul rMmi«ir4n*
frt. 8 76. ▼•lédé teSti rweeeUir-éra frt 5 SO.
Valódi «aast liae trt I SO Jfftkel ékrteeló ór* frt 1 SS
Caigem aVt. éa kir birodalmi dsirnl vas kitSaleívt, MáaUlse irti;, caAtl kiállltáai étim vsJ »aai»| ®*.,rayí aJi<atrS>lefél vas birtoktaak s nagy képes ár|sgyzék Ingyen s bénaestve
iftO - 0
Nagy-Kanizsa, csütörtök
ajUftii M WflMf »<»<t>w.»\'ii jXt>wi« jiftmin
Zala 19. száqi (6 lap).
MJŐOOÖCXW
1901. március hó 7-én
-J—
CW-Mfatf-
BriiUs-koaé.
sw-
TUIHHKV A. gytgyeaertfaa vérképen éa tápláló valódi
HAMATIKUS PASTILLÁi .
a legbiztosabb aier vérszegénység, sápadtság éa következményeinek elhárítására A nehéz ée a gyomoridegeket lulizmló éa kAbitó vas-borok haaználatátél óvakodni kell éa c-akii enyhe éa könnyén aiaimiláló paarlillakat használjuk.
Minden dobozon a gyároa aláírásának kell
lenni. \' . Egy dobo\'t 4 koronáért az összeg előzetes beküldése mellett bérm ntve küld
THIKKBY A. gyógyszerész balzaam-gyára
PREGRADA, Uitiak-Swrknui mllflt
Aranyér! Hemerhódia
A ki ebben szenved, kérje bizalommal az ellen való szeremet. A legnagyobb fájdalmakat azonnalmegír, fi ntet i/y a csomókat, legyének azok künn, vagy elrejtve 2 -3 napi alkalmasáé után eltünteti. A gyomor éa bélmQködév, az ülés éa a járás kifogástalanok lesnek és rendkivfll megkönnyebölien éa boldognak érsendi magát az elöbbeni patleöK.
Az egész világon nem létezik ezen kivfil egy ilven jó, ártalmatlan és dis« eret szer. Csalódás benne ki van zárva.
Nem bevenni való orvosság, sem nem valami masina. Ára 3 kor. utánvétlel vagy a pénz előre beküldése esetén-discrel jiármentve küldetik.
Csim :
l\'VTR A. gyégysieréss Brané.
öxxxxaxxxxxxxxxxxy
JEn Csillag Anna
ŰBB9Bar:fd
ÉRTE5ITÉ5~
I
I
ím
S
A a i. közönség szives tudómására hozom, hogy a
LédereP-léle
kőszénbányák vezérképviselöségét az egész Dunántuii
kerületre sikerült elnyernem.
Ez által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy a nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a cséplőgép-, téglagyár-, és gőzgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüzelési anyaggal szolgálhatok
jftrak:
1. Darabos ffitő barna szén a kapronczai vasútállomásnál bevagonirozva egy vaggon(IOO mmázsa) 80 korona Ugyauaz Nagy-Kanizsán házhoz szállítva métermázsánként
i kor. 6o fillér.
2. Másodrendű koczka fütő barna szén ugyanottan beva-
gonirozva egy vaggon (160 inmázsa) 70 korona.
3. Dió barna szén, cséplőgép-, téglagyár-, és gőzmalom tulajdonosoknak igen ajánlatos: kaproncai állomáson be-vaggonirozva vaggonja (100 mmázsa) 60 korona
Midőn a jő. és pontos kiszolgálásért teljes felelősséget vállalok, egyben mészraktáramat is a n. é. közőuség szives figyelmébe ajánlva
Nagykanizsa, 1901. évben.
Tisztelettel
Kiauber Ignácz
a LEDEREK-féie kfazéabáayák Daaáatall kertletl veiérképvlietAje l.-lami fniM-Ur, á Ma hnsn lkmt*niriMi eadtt
sfl cfldUmér bomn. ifSW Lortloj"
imtl, ■ metj m ilfadu
lúllaMII •oaidi ü u<l haonélala SBsSrsÉs «n)in. Er lnHl—il orvmok li CffedlU falé nemek MM a Uküul\' K Sím PB twJnOruzttsn, nbil • nW aaMMS ( mii ami huznílat után ajy a baj, mist • uaJUll mtaMi lé-irt m tömött Iw, <*a(Ma aüaSMIM a tanai SnülMil • ltj ___imabb hafc.
Egy tégely ára I frt, 2 fH, 3 M, S fH
StéttsikMis aaesaUat az Iseasr steelM- kskllláae esetén vágy posta-atánvéttsl a világ minden Iráayáka a gyárból a hava a aafrsaMéssk latázaaMk
CSILLAG ANNA,
BÉCS. I.. SEILERGASSE S.
Clayton & Shuttleworth ^
mezőgazdasági gépgyárosok "g> Budapest
Yáezl-kördt
U. ss.
Utat t Ugjetíayosabb uit aSM i)á»Sa>ailn
Locomobil és gőzcséplegép-készletek
torfbbA lárgftny-csépISgépak, tőherecsépUk. tisztító rojtik, konkolyon!*, kajiáló- <* íipatóRépek, sxAnaayajtSk. boronák.
„Golmobia-Drill"
löUjobb *orv#tŐí^pekt •iHikailcók réptváiék
k ukort ex* - montaol Ak, dwátók, IHI nuOmok, —ytl—1— mél-ikék

Lincoln! törzsgyárunk a világ legnagyobb locomobil- éa cséplőgép-gyár a.
X11
m jd.
m ■ •o m
M © 21
K-I
Értesítés.
:x=?\\
Van szerencsém a nagytekintetü közönséget tisztelettel értesíteni,h jgy a
tsvaml Idényre
á legújabb divat szerint mindennemű ruhákat, a legfinomabb mluOségifll a legolcsóbbig figyelmes és leletté jutányos kiszolgálás mellett készítek. .
Ez alkalommal bátorkodom a tekintetes na. kir. ftllatorvob urak lig elmét felhívni egyearaha késaltmonyéi nare, melyeket a legpontosabban, előiráa szerint legjutányoeabban, kiiünő minőségben éa ialéaaa kivitelben szolgálok ki Vidéki megrendelések kellő figyelemmel eszközöltetnek. m
A-a erd. közönség becses támogatását es szivea megrendelését kéri mtiy tisztelettel:
t KAÜFMAffff SfÓa fétfb^U
. \' — \'Klek féte ka>.
:x:
Hagy uUaiit&JcUűnS minSsiga, divatot belföldi, angol (t Iratuzia kelmékbe*
f
OL ÍB

52 |
a t
£ ««
t a
X
N
Huszonnyolcadik évfolyam 20. szám.
liirkmlMf Virulta kplíit ílaolwl r«IAp" kOi;T. iinikídMbai.
A mrkmlilMl aruaaam lakai aapaa-nai á. a. 4—* én Uit
Ide inUMidft a lap wllwl réaain vonalkimó *iadaa kOalamén/ 1
XUdóklTkUl; TlnwháatpDlat: >WM tVUf kOlljrr karaakadiae.
ZjAiLA.
Politikai lap.
Megjelenik NAQY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap t cifltírtökftn.
luJnuTtn AHA*;
B(Ím tm ...... 11 ka
IkUna limaa liQriém......MÍimi
NjUtttr patltaora SO flllto
Kiflintéaak, villádat • Iriiiliik Toaattoxók Fimhal FIlSp- itljiW ladWb* lartfJli. I
Birmaatatlao lavakk caak l>a t kutak, bűi fopdUtaik al.
■ctm ma ám M m tér
Nagy-Kanizsa. 1901.
Malia uwkuitf: SMiar láaSar S irkaaitfltara: SS^féu LaJu.
Vasárnap, március 10.
A munkátlanokért.
A jó, a helyes bárhonnan jöjjön, mindenkor elismerésre, tiszteletre méltó. Minden elfogulatlanul gondolkozó embernek es az elve a dolgok meg télésénél.
Hogy bennflnket ia az elfogulatlanságnak tiszta elve vezérel, bebizonyítjuk az-, zal, ; hogy elismeréssel adósunk Zichy Aladár grófnak, a nagykafiiisai választó Kerület országgyűlést képviselőjének azért _Jt beszédjéért, íffiglyiyeF a képviselő^ háznak f. é. roarc. 6-iki ülésén előterjesztett interpellációját bevezette s melylyel a munkátlanok helyzelét éa azoknak—forrongását elét leplezetlenül mé t»tia.
Zichy Aladár gróf,orsz. képviselő között és közöttünk óriási elválasztó ür örvényük, mert ö a néppárti reakció, mi pedig a legfélrrmagyarázhalallanabb liberalizmus lobogójának teljen diadalától reméljük édes hazánk és nemzetünk boldogulását. De a közöltünk örvénylö ür sem zárja ki azl hogy mi az ellenfél elölt az innenső partról meg ne hajtsuk tiszteletlel a magunk lobogóját akkor, mikor örömmé] tapasztaljuk, hogy a minden elválasztó örvényt athidaló emberszeretetnek, a humanizmusnak egy lií-zfa aranyszálát bocsátja felénk a túlsó partról.
Meg is hajtjuic tisztelettel.
Nagyon jól tudjuk, hogy a gróf és tábora istentagadóknak, trón- és ollárdu-lóknak tart bennünket, akiktől őrizkedni kell. zVegleheí^ hogy ez után a zsidó-Bzabadkőmives elismerés után egyik-másik fanatikus hive egész komolyan ajánlani is fogja neki az ördögűző lömjénfüstöl-téiést. De mi azzal már nem törődünk, hogy miként fogadják elismerésünket, hogy adnak-éarra vagy sem ;mi kifejezzük, mert kötelességünknek ismorjfik az eljsmexéa megadását (ha elvbarátunk, ha ellenfelünk) azzal szemben, aki igy gondolkozik és bestéi: _ • _
„Ha az állampolgárnak formai jogigénye nincs is, hogy az államtól kenyérkeresetet követeljen, az állam erkölcsi kötelessége lemtől megóvhassa : szerény véleményQnk polgárainak megélhetési föltételeiről gondos-. 5Zennt még az sem elég, amit HegtdOs kodni. Történt-e valami a munkások érdé-1 Sándor, kereskedelmi miniszter hangozla-kébent A társadalmi közreműködés megtűr. | tott, hogy állami költségvetés keretébe tént. Hogy mdyen mértékben, az a Ház illesztett építkezési tervek gyorsan logana-elé nem tartozik; csak azt fttdiuk, hogy a tosittassanak s hogy a gyáraknak lendület jótékonysági intézetek az idén bőven a na-1 biztositUssék.
gyobb mórtékben osztogatnak kenyeret, élei- Ez móg mind nem elég! Különös, hogy met és alamizsnát. Csakhogy ez egymagában a törvényhozás tagjai, mikor a kor-sohasem fogja megváltoztatni a viszonyókat. | mánytól egy ilyen veszedelmesen hul-Az alamizsna megilleti a munkaképtelent;! lámzó társadalmi kérdésnek [minő a az ép embernek munka kell. Nem afearAa- munkáskérdés is) megoldását vagy tünk koldusokat nevelni7\' {akut volta enyhítését várják és kö
Igy beszélt a képviselőházban Ziehf Aladár gróf; és szavainak helyességét bizonyára el fogja ismerni a legszélsőbb liberalizmus lobogója alatt küzdő egyén is; és felszólalásának intenciója\' előtt tisztelettel fog meghajolni minden humánusán érező lélek.
„Az állam erkölcsi kötelessége polgárait nak megélhetési, föltételeiről gondoskodni
A grófnak ezekben a szavaiban fejeződik ki az intenció, hogy a mnnkátW noknak iszonya helysete az állam gondot kodás\'a következtében megszűnjön-Nagyon helyes)
Hanem hogy az állam ezt a kötelességet teljesíthesse, hogy a társadalmat a munkátlanok részéről fenyegető veszede-
TARCAe. A mi szerelmünk.
— Irta: Vajdai SzaM István. —
Itt a ok ai író-asitalom élőit és levelet iiok Önnek aifp arszonyom...
Minden erőmből >iesza emlékezni iparkodom, n int válhatott a mi bará\'iágunk szerelt romé ?... D<- a gondolatok Örült gyorsasággal kavarognak, Homoló gnak az agyamban...Egyszerre jut eazem-be minden.
Ismeretségünk kezd»te, miior még Önben a baráinOt lat<am, kivel azépsége miall kellemes, »sii<ODy voltánál fogva pedig erdekeinek mer-kezeli a biiralaag. Az nmeretrég fnlylaláea, minden mozzanata, minden fázisa az álélt időknek... ...
Csaknem haraggal gondolok arra az el bő, oaioba c-ókra, melyei egy bűnre kínálkozó alkalomkor nyomtam as ön kívánatos nyakéra.
Ez az egyetlen csók oka mindennek......
Szédülök, mintha moat is érezném azl a kéjes borzongást, melylyel e csók megcsiklandozott, ■ megdöbbenve gondolok rá n.int változtatta e y pillanat ala\'t baráuagna paj\'áekoda* aomat firül\', büoös vágygyá, csábító, észbontó szerelemmé éa mint támasztotta fel bennem
a vágyai önt az*re ni, imádni......

bogy ea igy történt, nem egészen ön, — nyiig< djék még — aem én aem vagyok lel-je. seggel az o>i asironyom, hanem legnagyobb részt a — világi
(
!_Igaz, hogy volt ugyan mar\' bennünk is valami
ez érzelem pislogó tzikrajaból, mini ké> fía\'al szívben, Ea bárátságoa vonzalmat iá éreznek i egymás iránt, lehetetlen hogy ne gyúljon szere\' \'lem, — de e izumadó érzelmeket ma taiija lazegtmáa iránt való tisztelet éa a ti»/ta bará-■ág ludaia ; de hogy leJabcedt ea. a saikra lánggal éteti, a világ volt az o\'a...
Ez az éme\'ygöaen erkölcsös világ, s mely szörnyűködő!\' ha bennünket együtt latolt, pedig mi még akkor csak — pajiár odiunk.
Sztáliniik, járlak a Im.ltokat. Estve pedig rgy k- belbaraiom, kl bennünket egyült laiotl, gúnyosan mosolygott, azián hátba vágott: — Suta S\'ereueaéd van neked mégis, fiam I .. Mi az ? Hát az is szerencae, ba én önnel mebete* ? Valami különös van abban, ha mi i nevetgélve egy üti seiiunk? I Faggattam önmagamat és kérdezgettem aiün-ifelen, ba egyedül voltam, vagy ba mellelte | Ülök a pamjagon, miközben figyelmes leszek az I ön bajai iránt, melyek e a viliig figyelmei eleil ...A másik p Hasaiban eszembe jut, boity mi y \'elrugadiaiásanl beszéli egy as<iony az ön karcau termeiéről éa én azon ves<em niagam é-zre, hogy égő szemem pihegő keblére lapad m»r««z hangom ilaiatoaiá válik i kezem remegve tartja forró keiéit....
A szikra egyre éledi. Mi ugyan tagrdni igyekeztünk, de hiába, — eJirulta a viselkedé-sínk, hogy valami kitörőben van....
Ha csak ruháink "érimkeztek — összerezdül: iflnk. Hasiig már nem mertem kisérni,\' az ut-ca-aarkon váltunk el.
Nem kérde/tem : látom-e holnap ismét; mert Torró "kézasori\'áaa előre mondta : igen. /
Ea mikor elváltunk; önkívületbe 6IIMI, komorság és caapongó jók»dv egymást váltották tel nálam. Szemeim nedvesek voltak valtaitól éa szobámba érve, mégi« ularadó erzekenj-eggel dúdol aa dalt: — Szerellek......
...Me lelte ttltem a pátplagon. -Vttuffr botianlé pletykáról beszéitünk Oertvá a<ídiuk a világot, mely p\'ia hírünket kolli. Önkénytelenül közelebb líuzó tünk egymáshoz, miniha valami l*U hatlau (fenség ellen akartuk volna megvédeni egymást . .Közel, oly közel, hogy éreztem izzóles ie meleget, mely írlnt villamos árun cikázott rajtam végig. N -in volt aenki a szobában, azé* dűltem ea éreztem, bogy e percben lobogott lel
benned a szerelem lángja.....Szinte harsogni
hallottam szerelmünk iziotóulájál, 11 elyet az alkalom szúlaltatoit meg egyetlen accordda\', a a helyeit, hogy megmondtam volna önnek, bogy szeretem önt asszonyom, szerelem «a örülésig, kimoodhatat inul, — hái egy erOa, forró goromba csókot nyomiam kivina\'oa nyakárk ....
Ou nem kiáliolt, uem >sidoU le érte, nem; hanem ijedten uéziűnk öss*».... En hebegve bókoltom ea ké(leltim pár Ügyetlen, esetlen szóval, e
.. Később megbánni látasotl, hogy felháborodás nélkül lürle merényletemet, a valami letki-lv-daláa fele veti erőt railam is éa aay találtam, hovy még wm olyas jó as a tiltott gyönyör, m minőnek azt égő agyam képaelé.
N»gy-Kanizsa vasárnap
Zala 20 szám (9. lap.)
1901 márczms hé t04n
vetelik, — arról aohasein * beszélnek: i IparpáftoláS
▼^jjon a kormány rendelkezik-e kellő é, a hazai nagy tőkék megmentése,
anyagi erővel. Vagy ha erről szólva, tekintette! a biztositáai intézményre. ■Ht4tl* " » ■■"kaaélkaiiek tora-
« •____• L , . , _ ____nak biztoai a-ára a munkaközvetítő bivatal fal-
beismerik ta, hogy egy más dolog, IrU: DkiOpda. éíitaS Heseda. Sándor, kinek nevéhez, ^
8 ha egysaer törvény lera belőle — a bis-t<>siláai aaame aila^beotő hivatásának magaa-latára emelkedik. A magyar kormány azioén A
bivatal a munkanélküliség bajait nem enyhíti . ast az egyet aenkiaam tagadhatja mes tőle, hogy oly becses statisztikai adatokat fog a kormány rendelkezésére bocsátani, mélyek hir<okában I munkanélküliség esetére szóin biztosiMs megvalósításit Mm fog többé a sötétbeagrás - vakmerő
létesítésére nincs meg a szükséges\' (r«i/tatá«./ egyeb alkotás emléke nem lüsődnék is, a táraa-
födöaet: rendesen igen nagy tartózko- Ma aár egészen máskén gondolkodnak a reod ""^S" ^T™** i®|ö"?Mfí*H érdT
dással hallaatnak arról «« AriAai adó- munkanélküliek bistoailásárOl. A biztosítási esz- mt!le " « mtózked^éyel, hogy■ etaő
(lássál hallgatnak arról az ónási adó-^ ^^ ^ |lfl(árU|aDná ke(d sorban . kérdés megvilágwiiáaár* s«o%ala «a.
alapról, mely aaegény hazánkban aa rálol. Svájc nagyobb városaiban egyre-másra Lls",k8\' •d,tok»t *r-«oriati ee csalhatatlan nton
állammal szemben elsikkasztódik s alakulnak a munkanélküliség esetére blz.oéftó
■ , .... , ... .. pénztárak. A legelső Bernben alakalt 1892-ben. «•" biztonsággal megálUpitbaó lejtőn a
meiyet a tuiiyaonosoK megaaoatatas X „áaedik St.-OaHenben 1896 ban, de nem ju- P , 1 V-f t"j l006*"*0ninni
nélkül (tehát aa államra nézve gyü- toltak virágzásra, sőt az utóbbi meg ia bukott. beá"ó munka és kereeethiányfedezéw megkíván. m«l™,ftLflfln«n h».™dln«lc Bssel város nagytanácsa 1899.ben bebozta a E "»t.as..kai adatokat pusztán gyBjtéa, utján
. „.,.,, biztosítási kényszert, melv minden munkásra ki ®egszerezni nem lenetett ; nogy a lényjag el-
Nagyon csodáljuk, hogy Ziehy Aladár terjedt, a nép szavazata azonban a már él tbe- ke\'T«ett nem találó munkaerők számáról valódi
írróf erre a ren&eleír adó-alaóra nem léptéiéit törvényi eltörölte, mart á szorgalmas •d«tok \'«gyen«k beszerezhetők, .bez egy oly grót ene a rengeleg aao-aiapra nem i Ma;Hdó munbág0Bk nem int&ményre vol\' szűk-ég, melynek Mtogl.lkozáaa
gondolt és nem pendített meg valami iktflJk \'jaj ]eno] biztosító e«övetke- etBŐaorbao a munkaközvetítés, a kereale hez
módozatot ennek az elsikkasztódó adó- zetnek, melynek járulékait csak a helyüket gyak- keP-Mt ■ kínálkozó munkások munkába allitáaa
alannak földerítése és az állammal ™ Változtató hanyag munkások élvezik - éa,• W awlédi ranokásM^sg ki ünteteae^ a*, aiapnax ioiaeroese ea az niiammai ^ nekjk . ^ \'Jjj^ mily sörön hangzik u, különösen munkáakőrők-
szemben való gyümölcsöztetése iránt. bőt az a panasz, hogy a magvai\' munkaközvetítő
Ezzel a gyümölcsöztetésael pedig éa talán a progressiv adórendszer fokozatos Ibevezetésével az államnak -mód nyújtatnék arra, hogy a most forrongó müukátalaiiok ezreinek munkát és igy megélhetést biztosithasson: mert a kormány maga létesíthetne munkateret ^edó gyárakat
Csodáljuk, hogy ilyen irányban nem történik valami kezdeményezés éppen a vagyont, a tőkét képviselő társadalmi osztály részéről. Hisz az a veszedelem, mely a munkás-osztály forrongásában rejtőzik, legelső vonalban azokat fenyegeti, akiknek kezében a vagyon van.
A tartózkodás, az elzárkózás, a bujkálás immár nem simítja -el, csak dagasztja a forrongó hangulatot.
Nyílt siókimondás, a sebek, az aránytalanságok leplezetlen föltárása mellett tettek kellenek most már ezeknek elsimítására.
Igen sokat enyhítenek a bajon talán a szép frázisok is ; de gyökeresen gyó gyitani csak a tettek fognak.
a nép oekik igazat adott.
Mindetek a kudarcok azonban nem rettentették vissza sem a német néppártot, sem a német mnnfiás szövetségeket attól, bogy e kérdést állandóan napirenden tartaák. A párt felvette e pontot programijába s hogy népszerűséget wermeu neki, koronkínt stati»stikai kiauiaiá-
sókat lesz köasé a msnktnélktitlség állapotáról! klsér.eiévet egy asiBvo*>atoa altó dvlogaak tar es köveikezaenyeiről, melyek megdöbbentő ha- látni.
tása sohasem marad el, a munkflsszitvétségek1 Említettük fentebb, bogy a társadalomra pedig évröl»évre nagyobb összege* fordítanak a\' nérve megbecsülhetetlen szolgalatokat teiesitenek munkanélküliek gyámo itásira. A párt adaiaiból|a butositás\' amaz ágazatai ia, a i».etyek Tiem uj tudjuk, bogy Németországban karáoaony éa njév i tőkéket belyeznek el a biztosítottak kőit, ban ea körül két barom bóiapw állandóan félmillió csak egy-zerfi kárpótlást nyújtanak .egy aáaik, munkáscsalád éhezik és fazlódík, meri a család-1 megsemmisült vagyonért, lentsrtóknak semmi keresetük sincsen, a szövet»i . .
ségek ezek közöl a kötelékükbe tartozó tagok) yro111\'
kösr 200.00 márkát szoktak kiontani, mint biz-1 1
lositAai járulékot. A német néppárt aa ál a a QTD VF
által megoldandó feladatok közé követeli sorolni! £1 J[ || J| A.
a aunkanélkftliség elleni biatositaal, a a dijak i ■
Szelesei szintén megosztani kivánja a mankasok,
munkaadók, a községek éa az állna közt. A javaslat meg nem hódította meg aa egész közvéleményt. aa érdekelt annkáakörök azonban testtel-léiekkel rajta vaanak, bogy az eszméi valamely alakjában megvalósítsák.
Ujabban a németországi ipari munkáaok foglalkoznak a munkanélküliek Uiztosliásanak ügyével ; a léanmunkások egyesülete tagjaira nézve a kOteleső biztosítást határozattá emelte a megvalósításán öaszea anyagi erejének la\'bavetéaével dolgozik. Fölösleges lenne kételkedni abban, hogy egy-két év multán a dolog magérik éa javaalat alakjában a birodalmi törvényhozás elé kerül.
— Illatvesések A péosügyiminisaiar dr. Urálik Dani salameayei árvaszéki oinoaet a szegedi kiucatán ügyeszaégbez atűgyészaaé, Hoci Antal adóhivatali ellenőrt az alaülendvai adóhivatalhoz penstárosaá nevezie ki Az igaisá^-figyminiszter dr. Bmmtty Kálmán gyöngyösi kir. jarásbirósági joggyakornokot a zalaeamngi kir. lörvenyszékbea aljegyzővé nevezte ki.
— Kljagyaé*. Qri*fdd B. Hugi vendéglős, eljegyezte Krtiiltr Henrik vendéglős leányai. Janka kisaaasoayi.
— HalálaUi. öiv. Stel**r Albertné aaül. Weiss Róza folyó hó 7<én életének 72*ik évében, rövid szenvedés után tttdölöb következtében el-hunyi Nagy-Kanizsán.
De másnap újra visszatért ama névielen gyönyör utáni vágyam. Lelkem minden ereje, izzó vérem ainden lüktetése qjra kívánta azt a csókot....
Aztán egy nap, midőn férje a másik szobában az ,E*yelértet* óriási hasábjairól mohón falia a legújabb politikai hirekei, azon ürügy alatt, bogy gyftrétt akarom megbámulni, ma gamnoz vontam kezeit s forró, snttogó szavakkal, ainden páthos nélkül mondtam önnek: aze-retem a bolondulásig
...A mit oly félve, remegve sejtettem, csak-ngyaa bekövetkezett...
Mi azeretiük egymást asszonyom; a tiltott azeselem őrületes bevéyel, észbontó, káprázatos fantáziájával. Mert igy kivánia ezt a világ, igy házassága, meljnek monoton egyhangúságára ismeretségünk alati érzett izgalmas, szokatlan uj dolgok tették figyelmessé.
Most már szeretnie tellett engem, mint az unalomnak, melynek tudatára ébredt, egyetlen aaérakoztató tárgyát.
fia éa ia szerettem, már csak azért is, mert mindeokinek kell valakijének lennie, ki Srea szivét betöltse......
Aatán ez idagbontó szerelem után mégis jnegunluk egymást és nem maradi későbbre más, mint e magunk alkotta ujdivatu naturalisztikus -j^nyünk-kényetoetlee eetlékeaeke......—
Költemények prózában.
Irta : Turgenjeff Iván. A rózsa
Anguaztos vége volt... Az öea már közeledett.
A nap elbújt a láthatár mögé. Gydta, a he* vee záporeső vonult el vilámlas ea dőrgéa nélkül környékünk lölölt
A ház előtt lévő kert, eláraisiva as esthajnal pírjától a az uső-ártól piróalott, a párolgott.
Ott ült ö aalonjának asztalánál, a sötét gondolatokba merülve nézett ki a félig nyitott ajtón a kertbe.\' •
Tudtam, bogy mi megy át benaőjén, tudtam, hrgy rövid, de fájdalmas küzdelem után ebben a pillanatban enged érzésének, mely lölött már nem tud többé uralkodni
Egyszerre csak fölemelkedett, gyors léptekkel a kertbe ment a — eltűnt.
Elmúlt az első, elmúlt a második óta is, de ö csak nem tért viasza. ■
Kelkelék, elhagyám házam és a sétány leié tarték, a hová — mint bizioaan tudom — ö ia ment.
Köröskörül homály uralkodott; ju est már leszállt... Egyszerre csak észrevettem a kert nedves, homokos utján valami gömbölyű tárgyat, a mely a mindent elborító\' homályban pirosáé színben tüat fel. ^
- Lehajoltam- Egy kis, csak léiig kinyilt rózsa volt. Még két órával ezelőtt keblén láttam
Óvatosan vettem lal a—piszkos wlrágol a szobájába vis-zatérve assialara beJyeaéa.
Végre viaazajOil-. Köonyed lépésekkel meni végig a szooán, a asalaláboa ült
Arca balvanyabb, de egyeaeraaind üdébb ia leit, a aa őröm okozta savariaággal tekint*a apróra nyili tüzea szemeivel ide ta, oda ia.
Megpillaalá a rózsát... Kesébe vévé, nézegette összegyűrődött pisakos leveleit, áttekintett hozzám, szemeit lesüté * köayezni kezdett.
— Miért sir ? — kérdém öt
— Siratom a rózsát. Nézze csak, mi lett belőle.
ötletem támadt, hogy mondok neki valami szellemeset.
— Könyei le fogják mosni róla a piszkot — szólik aokatmondóan,
— A könyek nem mosnak le semmit, hanem csak perzselnek válaszolt e kandallója taté fordulva a virágot a szunnyadó parázs közé dobta.
— A tüz még a könyöknél ia jobba* perzsel — kiáltá bizonyos pajkQsaággaí, a kőnytol ténylö szemeivel kacagott pajsánbl, a boldogan.
......Ast hiszem, hogy öt is égetie ott belül
valami...;.....
A nymphik.
Peoaégee félkörbea elterülő hegylánc előtt álltam; csúcsától lábáig zö.d erdő bonta. A déli ég tiszta kékje ragyogott fölötte. A napsugarak játszadoztak teán a magasban.; alant pedig a pázsittól elfödött völgyben zúgtak a csermelyek.
Nagy-Kaniasa vasárnap
— Hlrlalam kalál, Nyitni Albalf hely. béli méaaáros I. hó 7-én Mit * Jegjobb hed-ly hangulatban reastvett * mea-áro-ok egyletének • Po\'gári Egylet vendéglődben lurtoit ülésén. Onnét hsismsni és nyugalomra lérl. Regnél! 3 órakor gyertyái gyújtóit, hogy megnézze hány óra yan. Unysuakkor rosszullétről panaszkodott és liitladrani kezdőit. Neje orvosén küldőt\', de mire ez megérkezett Nyitnii már halva volt. Agygu\'s-Oies okóitn rögtöni halalát. — Nyitrai, akii városunk apraja-nagyja egyaránt ismeri eaalidoa ember .volt, dusssdó egészségének Br» vendeii és csak ötven evee volt. Ma vssárnap délután lemetik.
— Ithrlyaiftl kapiáuék Segédltlkéezí minlisfyben áthelyez eltet; Hatjnár !>■ re Sámánból ZhlaatentMázsra, 6\'»% Janoa Zslaeseiliba-lázsról Dítfhcé, dr Ujtdrf Endra Mnrkóról Pe tendre, J^rfUsivtti Peteodrai Prpa-Teszérré é> Bimaniety EWsr Kip\'eUnfaról Öreglakra
— Tudótok a Baialon |ry<n Eströt Lorao\', az Akadémia elnöke több bmI egyHtt tud\' in. nyos kutatss"ka\' végzett a Balaton jégé". £ kutatások ól hatig iártották ea most ertek véget. A tudísok a föld von/áaái
jtannlraftnyortak a Balaton jegén unnak a gopn k a segítségével,\'melylyel Eötvös a pári-i kiállításon nagy dijai nyert. A tudósok álláadóan al
Zala 20. uám "(»• lap)
1901. mArcias hó 10-éo
— larMla 4*eUr —ghaft. Tártadéi* I tftrvényazéki btrt felolvasta alótta U ítéletet »a műnk még bizonyára nana. feleltette el a dr. Ma- Kúria elnökének Itjratat, mely szerint • király rosí* Károly oa. és fair. törzsorvo t, aki mint a nem kegyelmezetV\'meg az elitóltaek. Arra a»a- ^ 48-ik gyalogezred orvosa városunkban több tán B&rdosay Láailó kir. ügyész odafordult * éyén át állumaaoantt és ionét Budapestre a had- hóhérhoz:
— líóbér teljesítse kötelességét I Erre a szóra Ball éa két pribékje egyszerre f
taalparancanokaághoa helyeztetett át.. Marosin dr. jársaáéletQnkben te\'ékeny résztveit éa
rokontz-nvee a\'akja mlndenBtt látható volt, a Lflregragadták Patát áa odavezették a bitóhoz. Egy
pillanat müve volt, kaaát-lAbat összekötözték.
Az ítélet *fek>lvaeáaa alatt n alitélt folytoo mosolygott, a börtönffrökiíék nyájasan integetett éa UbbazSr hátrafordult, a hóhért keréavn aze-
hol valami neirres oél előmóxditáaáról volt ezó. N»gy niQveliaégével, rokonszenven modorával közkedvél\'aégre tett szert ea távoztat mindönki Őszintén sajnálta. Moat vesazflk a hírt, hogy Maro-
aio dr. élete delén f. hó 4-éa Budapesten slLuoyt. méwl. Az utolsó pillanatig sec asSnt meg mo-— jegaajláa a .n urán Az almait kemény eolyogni éa cmimusávat a rési vét utolsó síik* télen a varm-gvenket fli»tei« Mura folyón ha- ráját is kiirtotta a közönség szivéből. Mikor • taluas jégpáncél képződön, mely az enyhe idö«Ihóhér éa pribékjei megkötözték, rájuk kiállóit: jame beálltával e hó 6-én megindult és oly erővel | — Megbánjátok, ha nászúi hántok velem I rontott a Muraszerdahe y és Letenye kötelében j Olyan taslit kaptok, hogy nem menlak többé tevő allamuti lab>d <kn-k, hogy a muraa/erda- Peatrel
helyi hídnál két jégtörőt elsodort, de a hídban Azután odaszólt Balioak, mikor a kezét kS-Bárólkárl nem okoiott. A helyszínén a vármegye tözte ösazej^-— tudós- [ kir. főmérnöke megjelent és intézkedett, hogy - Na aaoritaa olyan nagyon, hiazen nem a hídi n való forgalonf/veszclyezte\'ve na legyen. - te»zek én semmit I v
Ezúttal közölbe:jük, hogy a u uraazerdsbelyt Mikor meg volt kötözve, ismét odafordntl a fahíd végleges vaafelszerkezetfl újraépítése a hóhérhoz éa így szóli: minisztérium állal már elhatároztatott éa 1905. | — Méf talán ártatlanul nem kötöttek 181 év végéig valószínűleg be is log fejeztetni senkit, da engem ártatlanul kötnek fóti — Mlifgaéa Nxomabaihelj rn Pete Potlis\\ Azután nsvetve lépett a zsámolyra éa Bali
lik a csavart forgatta, > hóhér lefogta Patt szemeit s néhány mésodpero múlva fehér kea-dőt terített arcára és á szörnyű munka be volt
Balaton jegén lakiak fűthető éa tovább vonható János alig aa»badnlt ki a feg\\bánból, arra ba-z- gyorsan a nyakába vetette a hurkot, mikőzbaa tabódétuo. A nmfigyeles ket egy silóban étjei nftMa tél szabad-ágát; hogy &epo»-Szt-Gynrgyöo ai allteltsek kissé félrabillent a kalapja, végezték a Tihany ét Kenese között elterDlö I (Vas-m.) rabt&ei szándékból meggyilkolta Llehten- \\ — Igazitaa meg a kalapomat, mart mindjárt jtgsiknak harminc küöolrözö pontján. N»ppal ttidltr Uándor szatócsot és annak nejei Az igaz= laaaIk, — mondta a gyilkoa — es ezek voltak kflkazkMtdi alaHlaa, éjjelmüni partig tnly-í a^|aznlgállajis mlmta toruma tgiéláluli halilraT»tol»ó ssavai.
tatiák a tudomámos >ízsgálódáeokat. E-ekuek Ítélte a gyilkost, mely Ítéletet 0 Fel-ege is jóvá-l — Maid mindjárt megigazítom — aaólt Bali eredményei * .Baialon tudományos lanulmönyn. hagyta. Az itélel pénteken reggel végre ia hajtai éa a szöghöz erősítette a hurkot, a pribék egyik* rátának eredménye* e navy monkajéhan L&csy tolt, melynek utolsó aktustnól a kővetkezőket kirántotta az abtéii lába alól a aaámolyt, a má-
iá jelenlhotjOk;----
mogattak. | Mar reggel hat éa fél órakor ketdtek bevo-
— I.a*»én»ikj káré rrlatva>áaa.Mint nnlni "a jegygyel bírók a kivégzés szinh\'Ivére,a ■ár jelenBk Lnutuszky Jrliz báró, a ki Szily János n>cán pedig aagjnepiö neg verödöU tejam. A kivégzés 7 óra 14 parokor ke/dóóött Trinuvá bm a burok iránti rokontxrsvhöl esek össze.A tzom-»edo. kertek gyQn filcsfáiról iasokaa \\ és a hóhér 7 óra 18 perekor, tébái 4 pere ut-szabadsá^harcában réastvall, f. hó tv-én letolva- nci ek a kivégzést. A bitóiét a tegnapi intéike- tán jelenteta Bárdossy kir. ngyésanek r
sut tsri városunkbsn. A rendkivü éideka* lel- desek megváltoztatásával a kis udvar hátulsó I — Kötelességemet Uliesitettea. olvati-t annai is iakább ajánljuk a közönség részén, négy ölnyire a foghszépölel falától álli-1 Alezy Emi dr. törvényszéki orvos és Staa-pártfogásába, mert a felolvasás jövedelme haza j tot\'ak tel. A járda mentén 24 szuronyos katona borazky Lajos dr. bórtOnorvoa 7 óra IS perekor fiag eé t szolgál, snrnoyiben az a Felvidéki, és negy dobos volt fellállitva D«Ui hadnagy pa- • konstatálták a halál bekOVetkeaét, Az sgéta ki-Magyar KözoiávelSdéxi Egyesület javára for- rancsnoksxga alatt. B->U Mihály vejével és Gold végzés ktleop percei vett igénybe. A holtiestel 7 dittsiik. I nevft pribékjével a bitóla mönöU foglalt állast-1 óra 63 perckor levették az akasztófáról és a
— Alapit* tmg. Eze." eim-n lapunk 18-<k Hét rrs 6 perckor bna>ák a vasztőhelyrt a gvii\'jfogház haotiaakamrijába vitték, ott tisz\'uaégse srámáhaa megírta^, hogy Wvsttt\'Éajosné úrnői kost. Elöl ifiit a logháxfelUgyelö, U\'ána i-znro-200 kor. aWi-i\'áai összeggel a Szrgénytk TApm- nyoa fogházőrök kózött vigan mo-o yogvs Pete tízeiének [Népkontbánai-}. alspiió tagja Ml. Ea Postás János. A menet után jóit a vinHszialéar.i helyieigaziiesia aaonr, smenayib-u Bé»- Wüszn^liifendínf lelkén, akit a gy9üoa,qldala mellett L-joané árut, hanem aanak férje, Wuutl Lajot nem tfirt meg.
w lépett a neveze\'t humánná intézet alapító tag- Mikor mindenki elfoglslia helyéi, Petét oda-jai s»rsba. -------1állítniták a bitóla a á és Szabó Elek dr. királyi
Estembe jutott a mnnda: mi lórién1 eg/ görög hajovál még a Kr. n. első századi an, mikor az Aegei iwg< ren J*ri
Ogyanía déltele járt az idö... Szélcsend volt. Egyezerre e»ak v. laki a u aga-ból odakial>o«ta a kormanyi aoak tisztán kivehető bangoo ezeket a - mi"fcat: _
— Ha elvitorlázol a aziget mellet\', kiáltod hangosan : .Meghalt a negy Pan/"
A kormányoa caodálkosott, összerezient, de ssAt logadoll a midöa a hajó a aziget mellett elhaladt, elkiáltA:
— Meiíhslt a nagy Páa I
Kiáltására teJeletól a p rt mentről, (jf llcbet a sziget lakatlan vett), bsagos »6hajláai ét nyö gést hallót\', meybe beit vegyültek a hoessaa gyászhangok:
— Halott, halon a nagy Pán I
Ez a monda, mely essen b* jótett, csodálatos gondolatot lámasztott bennem. Mi történnék, ha én ia kiáltoznék. D\' látván a körülöltem lévő njjongájii, nem is goi dolbaltim a halaira a igy miilBen erőmet Osrzi-dve elkiál\'sm magam :
— Feilamadt, lel ámíde a nagy Pá» I
És erre mindjárt — ó csodák csodája — kiál\'ásomra feleiéül\' a zöld begy egész láneola Iában pajzán nevetés, *ig azavak a taps hallatszottak.
— Feltéassdi, felt madt Pán I .Haitik ifja hangok.
Misdtn, sst) UHlát\'ani volt, etyaserrs eaek nevetni kesdett, tiestáhban, mint a stpsngsrak ott a magsabas, vidámabban, mist a eaergedast psiakok a pázsit alatt.
Köonyl lépések gyors moraja volt ha Ilka tó a a FÖld |i mi okun átláitz«»ak a márvány ftkér gyapja kómflsök és sz Ide, róssás mestetea ta-t k~. A nysipkák, a dryadák a a bachana nők
robajában koporsóba tették. Az est beálltával fogják feltBoée nélkül eltemetni.
Gold pribék, aki Kosareknek ja Mgéjje voN, azl beszelte, hogy 51 kivigiéanél mQködött közre, da egyik del quens tem halt meg olyan cínikos bátorsággal, min\' Pete.
— A Budapestre utazó köaónságwek. ajáa-
__jak a Nemzeti s<álioda>, mely a belváros Itf-
" élénkebb poniján, a Váci-utcábao fekszik. Eaea voltak ezjk,ktk a mag<sból az tiltok ala a völgybe, szálloda rövid idő élőn uj ta\'ajduooa, WQnsch, Csakhamar minden sarokból előtűntek, för- ismert bécsi szállodás birtokába ment át. aki lök látottak le isteni lejükről, hóf-hér keheikben fáradságot nem kimét mrr. vendégeinek igényéit
kos/oru\' s citerát lartották s kacaj,., lenséget olyirpi kacaj hang.olt ajkaikról.
Egy iatennö lepd-1 elöntik Magasabb és szebb
iuden tekintetben kielégíteni. — Clteléaék karamákkal áa "állé-pénttel, A< Oa trák\'Magyar Bank akBveikaaő
ivei tsrtá, s s leomló Inriők fölött ott léaylait az ezfl«t felhold.
— (Diana le vagy?a
"ll *. vail.n itgezjaggőil, kesében-•» kommünikét teszi közzé: A törvényét reodat-
j kezének érteimébea senki sem kóielea, tehai aa Osztrák-Magyar Bank aem, ótkorooáa érmékből ===__== 250 koronánál többet, egykoronáa érmékből Erre aa iatennó röeiőn megállott a vele agyQtt öi,eD koronái többet nikkelpeaaből tíz k<xooá-a nympbák ia. A hangos kacaj elnémn t. Láttam: oá] többet fizetésképp elfogadni Ea a reodel-mint Dl haláloa sapadl-ág u elnémuló istennő keaéa érvényen lehat a bank péosbsss dó köse-arcára, láttam, mint merednek kővé lábai, mily gein ia, a kik váltók éa ér<éi>papirok bevá tasá-kimondhatatlsn tsjdalomra nyílódnak ajkai és 0ál valiópéoaben nem fogadnak el többet a faltagra nyit* tt szemei a távolban révedeznek. Mit sorolt maximális össze éknél, pillan\'batoil meg, bová n zelt......P
— Legjobb orvosság Mindazok, kik gyomorba], éivágytalaoaag, rossz eméaztés, máifáj-dalmak, kéiika, véraaegenység, idegea fejlajá-ban szenvednek, használják a világhirB Ptarbote vértiéztitó iahdaoaokat, melyek teljesen ártalmat-matlsnok gyorsan éa bistoaan hatnak éa a lég-elsörendtt orvosok által ajánltaiaak. Hasa
Abba ss irányba nestrm, a merre ö tekintett 8 íme aa é> bolt legvégső pereinéjén a rónak öve mőgfttt tündökölt - mint egy idsea pont,— az srany keresat egy keresztény templom lehér tornyán. Est a kereszte; nézte az istennő.
Mögöitem szörnyű, hosszas a egy aaakadt hur rezgéséhez hasonló sóhajt hallék, s midőn i-méi | izólgálstot vállak lenni 1 olvasóinknak, ha a viss/afordul-am, nyomuk sem volt a nympbáknak. kitűnő szert b. figyelmükbe ajánljuk. 1 tekereg Miat előbb, moal ia csak zöld vol" a messzire meiy g juboa á. 16 labdacsT06 (rt A pénz elnyaló erdő, a csak itt-ott lehetett még látni a|f)ö<eies beküldési után 1 tekercsel < 86 frtíért, f&rfl lombokon át valami féhiraéget laatan-lasstn 3 tekercset 2.30 írtért. 8 tekerő*. 8.85 Inert kM eltűnni. Nem tudom: a nympháfcruhái ián-ottak | bérmentve Pserhofer J. gyógywertára, Béoa, L aanak, vagy pedig a vögyböl felemelkedő köd Ritgsr»traw« 16. \'
okozta azt.
8 ■ennyire eltftatek...... I
fájt nekem, hogy aa iateonök
Hémt*Ml tordította :
Dezaő János.
— Hagbeaaoraaa KOszáböa a avasain az idö, hogy a gazdálkodó éa k*rté*afcsdd kö\'ónség a aatkség-s magvakat már béaaeeagsa. De honnan? Vidéki kösöaaégttak rendesen m utazó msgbá<alókai szokta bevárni, kiktől asááa légi, csiraképleien magnt vee«, vagy pedig olyant, meiyEöl egészen más növény kel ki, aaiat a miadt vér. Igy a káposzta magbál
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Ula 20. szára (4. lap.)
1901. márciusbó 10-én
dmen vadrepo*. sárgarépából vsdmurok len, a lagnabb éa Isgaedvellel\'o fiitgolf, u a. viola, flssi rózsa alb. köiült alig akad egy igy szsbb púidén/, többaylrs mind Qretek, a lakarmáayré-pamag iftbbnylrs akkor kead csírázni, mikor a * Mautbner- féle csillsgiegytt répamagból kikeli növ.ény már kapa alá fejlődött ki. Mindeteket
138 n. V. 190t.
Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. végrehajtó u lHfll. éri LX. I.
I. [válnak, ngy gondoaao kell feleli lik őrködni. Talán nem jsükséges a •aédttléat bóvsbbfn I réaaleteioi, «rt úgyis eléggé ismeret-s. jfen baj akkor konstatálható, ba a tárgyak aa ember ueme előli rendkívüli mozgások által mege-elevenedve (finnek fel, összezavarodnak ée aza
o. 109. §-a értelmiben etenn\'f köshirré leszi, hogy a csurgói kir. lárázbirneág által 888, 1900.1 távoliágat nem tudjuk megítélni, ilyen ben
tekintetbe véve, osak jó szolgálatot vélünk tenni •\'*»"> végiésael Ikplár végrehajtató ja várit | mások jellemzik az agyvelő vérszegénységéi,
t
t, olvasóinknak, mikor figyelmüket Mauthnar OdOn budapesti udvari magkertakedő cégre, mint általánoaao alismart legmegbízhatóbb msgbeaier-zási lorrásra felhívjuk és annak igénybevételét réstllnkről a legmelegebben ajánljuk, mert onnan leltétlenül cajraképt* éa olyan faju magot kap nak, mint a minőt rendelnek. HU—1
Lapzárta után.
Fllkál fereni ktr. kl^egiril, I «ft>iM honird. kliliretak IrlUr. | k^|aaka maikat tuáraap klilt | éjjel taflBeaiákaa rlhunji J
Haalaaáa.
SÉasf, Qoiaon ta Társa
párisi ét tyeal ttlvesmrárl raktára Budapest, tv Bécsi-ufra 4 [
Tlasta adysa, itaa HWty, ataéea •alakaa atqa 10 kr. L/vil fcslsré ét njwmstaU poagls 68 Irtát fltyibb. Ttssts ■l^a ajsaaisH llbarty I 10 krtál M|*bk. Lotklat, pspstlas^sMI aféas rakUra tUn aslütmi Loatalasokiai, (u*-cMa4 éa aaywai iklsi a ta«|sbb Uvttstbsa Uaaak 4s tftm rsMkra,
Katik >Uttn kiri-attra pontMta kit-.... Jrtiuk . . .
öubá László él tártai inkel lakósok ellen 800; me|» iu{yon *a varokai idézketelő. A PínMalida-korona tőkekövetelés éa járulékai ersjéín e ren- j ciofc megszüntetik ezen vérszegénységet a deli a kielégítési végrehajtás alkalmával birói- L szervezetek erősítésével és a vér ujjaalsk/táee 1*1 lefoglalt és 698 koronára becsült házi ga<> állal. mfnt a bogy a sápkor, rbeumá\', gyomor-dasági alMok, bútor és ga>4*»ági W*zereléaMH és bélbajokat, valamint a szellemi é* testi álló mgáasgok nyilvános árverés utjáu eladat, tulerőltoiesböl származó általános gyengeségi
"ak- | állapotot is meggyógyítják. ___
Mely árverésnek a helyszínén ragyis Itikén Kapható minden gyógyszertárban, valamint a leendő eszközlésére magyerorazáhi főraktárban : Török Józaef gyógy-
tani il. uX íz llr ..«•»_ "ér\'árában Budapest. Király-utca 12. sz., bobo<
1901-ik évi mirolne hó 15-lk nap- z kÍD( l frl 7S J6 doboi 9 frtért.
jának 12 lk órája .
batáridőül kitüzelik és ahhoz a venni szándéko-f zók ezennel oly ríSgjegyséssel hivatnak meg, bogy a< érintsd ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX I. c. 10 §«a értelmében a legtöbbet Ígérőnek bcoaáron alul is elfognak adatni.
Az elárverezendő ingóságok vételára kész- 1 [pénzben, Illetve az 1881- évi LX. törvénycikk 102. {j-hnn magállapitott leltételek szerint lesz kifizetendő\'.
Egyúttal ez 1881. évi LX. t. r. 111 0-ánsk , trendeletéhez képest felhívatnak mindazok, kik i 1 elárrareatetni raudalt iogóságok vételárából a végrehajtó követelést megelőző kielégítéshez jogot tartanak, bogy előbbségi bejelenleseiket az árverés kezdetéig alnlirt bir. végrehajtónak egy példányban Írásban adják be, vagy addig szóval I bejelentsék.
Kell Csurgón, 1901. március bó 4-ik nspjáa.
JUNGO ISTVÁN —kir, bir. végrehajtó..

Velő mag ra(
aiiolnnlt FIS rendű csíraképes tavaszi buzit bármely mennyiségben métsrmáiaánkéut 8 frl 40 krérf az alsó lendvai álloma.hoz szállítva.
Zsákok a beszerzési áron darabonkiot 40 krjával számitlntaak.
Mrgréndetések az ár előleges beküldése melleit az 82—1
urzda mi föbérnökaég BzimUrtóiigihoí MM-tmdm listtwíidGk;
KÉRDEZZÜK MEG A HÁZIORVOST!
MINT 9TÍLKA OLDÓ 8ZEB
ugy magában, mint meleg lejjel vegyítve
KÖHÖGÉSNÉL, REKEDTSÉGUÉL, TŰDÖJíüRUÍNAL stb.
legjobb gyógysikerrel ajánl tátik. nehezen emésztő, qyomor hurutnál kitűnő ."hatása van
Mindenütt kapbatö. 398 - 86
A szédlilési rohamokról.
Ormöasy Ferenc ur, a salgótarjáni kőazén-bánya főaknásza a kővetkező levelet küldte be nekünk;
„Egy újságban egy elbeszélést hallottam, mely arra késztetett hogy a Pink.labdacaokat 65 éves anyósomnak meghozassam, a ki Abrudbányán lakik. 15 év óta izenvedett siédüléai robajokb a melyek mindig beveeebbek lőnek, ugy bogy utóbbi időben, minden lebelő gyógymód dacára, j nagyon aggódtunk miatta. A mint a Pink-iabda-1 I csókkal val6 kezelés megkezdődött, jelentékeny | Ijavulás volt észlelhető. Eddig hat dobozzal haaináltuak el éa egéazaége iámét teljesen belyre van állítva. Ismét nsgyon életvidám és élénk; éa kitűnő étvágya van. Hogy a gyógyulás\' jól megerősítsük, ezen gyógymódot még egy dsrabig folytttjuk. Ha valaki komolan meg akkar ; győződni a Pink-labdscok halékonyaágáról, ugy annak nem azabad az elaö dobot ulán erelyét elveszíteni, mert nem képez kétséget, bogy csak hosszabb kezelés utáa lebet a valódi eredményt I I konalaUlni.
£n aagam is a Piniz-labdaoaokat használom nspoaként folytonos főfájásom ellen, a mely már i nagyon régi időből származik és egy súlyos | \' betegségből keletkezett. Mióts a Piak-labdacsokat | I használom, ezen főfájás sokat veszített heves-, ségéből és sokkal ritkább. Ezen gyógymódot, | melynek buzgó terjesitője vagyok még folytalom., A szédülési rohamok első pillanatra ártatlan bajnak látszanak, ka asonban makacaabbá
Értesítés,
naéealll liskpsu

a
■élkataskeaiee fitvaal*
fogakat tisztin, foktna is ii\'m^im haatartja
Hirdetések
(elvétetnek
e lap kiadóhivatalában
IAIY» UVII3AI.
. Van szerencsém a nagy tekintető közönséget tisztelettel értesíteni,hogy a
t s t• i ii Idényre
a legújabb divat szerint mindennemű ruhákat, a legfinomabb aalateégttl a legolcaóbbig figyelmes és félette ja lányos kiszolgálás mellett kászitek.
Ez alkalommal bátorkodom a tekintetes aa. kir. állalervsa arak lig elmét lelbivni «c/earaka kéealtaaé-nyelnsre, melyeket a legpontosabban, előírás szerint legjntányosabban, kitűnő minőségben éa ialéees kivitelben szolgálok ki. Vidéki megrendelések kellő figyelemmel eszközöltetnek,\' . -
A n. erd. közönség becsen táaogatáaát és azivea megrendelését k^ri mély tuzteletui:
SAÜFMANN Méa fécftu^M
Elei féte káa.
Xagy tilatrtélc kitűnt m^fMgM, ditaUu WtSUU, an\'jol it franctia lulmMm
Y-ív-v-v-
Hyilttéí. ^
Nagy-Kanliaa .vasárnap
StfilöVMSXfl.
Nemes eperfa .
Nagybklil vftil-tM 10 -00 amáaaltk
BÖR í,r\' \'\'í ■< krtál M krig.
" OJkoi II krtál M krlc
í*JUhI», kltUiiBan bainU 11 l«l« flintmtigfl- te 11 ImrfaJMt Hlaa nmt 1 te NI flrtlil r.lMit lm gyttkaraa II trttil fclMt. \'
4-5 liyen Igaa irti OMiuatti S llbuiuu o|lva
80 krtól.tSO krl|r~"—
Hír* Lasnnn w«,ní!"lkl.vl11
itirii jjtuijionyiiM b»». v«(i»kiyii»wi» kik
•aar aaáara tltatlk mert rendkívül kaaar te liiriullyan
talajban bór.a lini A iilp d0itel 8—8—4—6 ftvaa
fák drbja IA krlól 60 kiig. Hagy vilfluíil olyan »a-
gmlniiny, mint u npornol
Sffanyoltnewy JSMffiffi:
aatt, mart bulAztera lagalkaltaaabb, í-8—4—6 ivai tik ilrbja 16 krtól 60 krli? Nsgy vitetniI aly aagadainy. mint u sperntl-
I 6 ívn fik tea 16 krtól I0-I0\'7téii([nilm
*ií>Miaut kflrt.
IIVIHVB nallva Dia
te kajaalnbarack, oaaraaanya, aaggy, aaalld ga.it.ay I
laapoaya, öiomoru alaa.lioaars eper maga* te törpa
alakba*. Ar 16 krlól 60 krlg. Nagyival vilalMit totu-
aiaa angadnioy.
Kiselejtezett tföZwywi?\'
Mindenféle m donc*f.fJTíi w,.
J£wi*« 1-2 dVM l000-r.8-W-lífrtlt. AKnCX, eVHB, yiftalaa aagyktealél*
SövénykésxHésre gledítaea,
(l.péayfa, Kr. koreaija) I —B, ívm 1000-rn 4—14 frtl*
Sövénykéntitésre maelura,
Iim-ri\'lff iMft-ra 685 faríntól 10 forintig. Vorti MUtbfi* Unroli ■6I66IUUI la.kirtl JlCl n-JjjWWra. Wrá.a. aim. górhé atmiiiO, valutát e|Ulte, (alf», aJXkwtaa Iga* alaéé Imm éa kítlaA aayagból.
. jAh, keraatataak i aaak 6—10— Vinzontelaaoic J0-a0aaáaaléka.g«»aé.ya« tal ( kall aaaUag 4-1 kavl nllalt li kapnak. Ar éa aiv J«tra«k»t kaid I •• H0-S
Unghráry László CsegUdrö.
niiiAi Köaiytlónlt.l-I — Bin UWJtl. 60kri(. Nagyobb vitelnél
Mindenféle
A Hlohter-félo
Horgony PainEipeller
Llnlmeat Capaloi oomp. •gy rtet kipróbált káiiatar, a mély mér tóbb mint 30 iv Ma motfbialiaM badórnelásil alkal-nuuUUk Mizvinystl, oafiioál te mnghliliaeknil. IntÓB. Silányabb utániatok miatt bevásárláskor mindig fliraelfcpiniel Ingünk a „Horgony" vátUeayn te a „HluHter" oaéjpaiiiten.
Hü 1, 1 k 40 I m 2 k árban ámaólvsa minden gyégyitzertárbati kapható. Yéraktár: Török József pigyauréunil Buda-pontén.
Rlohter F ilét társa,
a*áia 4a kir. advarl .aélltlók, Rudolatadt

J<> éa oloM órák,
évi jótálláaaal privát vavikaak
Konrád János
0 ragyára arany, ezűat *a ekaxar Aru azal utó-haza IrUi, (OMkanaáf). Jó alckal ramoalolr-óra
-ntr-w*-
Valódi étlUI riiwnatiilr-óra_____
— I., fri ISO.—
Valódi aakat láae frt 1-10 Nlckal ibianrtl te* fri 1(6 i\'a*jam a ca. te kir. bkrodélal daarral vai klIRnlaiva, aánlalaa arany, tétet klálllláal iraa illBaaraylvaltalal aaarl\'tevil van btrtokoab.n naay kéMé ir|éjyi4k la»y** a kémiatva " 160-0
tljl ÁCOlifU I Ttev. védalt kaul gyártmány, a*ly V ILHuUmíV 1 MZIaal aladaa >>• Ingf—fHi -a-ri.
Legk.-nemejebb.legkitűnőbb eaneikülözhetlan
Fjgtisztitó-szer tubusban.
\' knnaerválla a fogakat, friaaiti. aditi a i
fakéritl
egy toboz 60 fillér Kapható alatftalltt,
■Bjaaaa kénaié m léHévntaaai raktár:—
8 OHWABTZ tllatazerfyára
hrgtm. ka—aa. IMmtonta BUDAPEST VS Daajanloh ntou M. Raktár a fiókiizlotem : Taaaévár Főraktár Nkaalzaáa: Ifiút /■ UdofuzLy, Kmitl tatcirtk Armutk Sándor te S«Mr IfiUc utida Boronkair Kérdj.
Cb kir. axab. déli vaipálya táraaaáK magyar von diainak BzlrtlgazgatiiftKa.
1156. A. u.
Bédapeat, 1001. «vl mároio* 1-én.
Fáljáiati hirdetmény.
A kanizaa-caákiornyai vonalunkon Kia-Saabadka megállóhelynél tervezeit állomáa ás Mura-Király éa Kotor-Alaó Domború állomások között 84-1-84\'? km. szelvények között létesllendö lorgalmi kijáró alépítményi és magasépiiményl épitéil munkáira ezennel pályázatot hirdetünk.
A munkákra vonatkozó bővebb adatok, valamint n költségvetés, a különleges feliételek és as építési ajánlat mintája az alulírott üzletigazgatóság épilési és pályafentartási szakosztályának hivatalos helyiségében (I. ker. Mészáros-utca 11. sz. 11. em. ajtó 4.) a hivata-lalos órák alatl f. hó 11-étöl kezdve átvehetők éa a tervek megtekinthetők.
Jogérvényea és kellö\'eg bélyegeseit ajánlatok legkésőbb 1901. évi msrcius hó 24-én déli 12 óráig általános osztályunk iktató hivatalánál (földsz, 9, ajtó) nyuitaadók be eme felirattal ellátva: .Ajánlat aKia-S<abadká* alloma* én „Alaó-Mthályfalva" forgalmi kitérő épitéai munkáira."
Bánatpéna fejében 1901. évi március hó 23. déli 12 óráig 4000 szaa : Négyezer korona készpénzben vagy állami letétekre alkalmsa értékpapírokban bndapeati állomáaí pénztárunkban ( I. ker, Mészároa u. 17. Térfeldgyelöeégi épQiet) fizetendő le. Az értékpapírok a buda-peaii tőxadén jegyzett irtolyamuknak legfeljebb 90*/«-nyl maguság-ban fogadtatnak el.
£aen banaipénz a munka elnyeréee esetén 8 napon belül- an nak ketazereeére egészítendő ki. mely összeg mint kautio mindaddig letétbea marad, míg a létesítmények ideiglenes átvétele meg aem történi.
Poéta utján beküldendő ajánlatoknál a bánatpénzek lértivevény ■ellett adandók tel.
A báuaipéns leffzetéséröj szóló latétjegy az ajánlathoz nem eaa tolandó.
Az ajánlatok között való eaabadválasztáz jogát featartjuk magunknak. 72—1
Az flzletiyazgatfaáf -
(Utánnyomat aem dijaztátik.)
|Hirdetések
rtlTlSrlaah
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.
GrQnfeld József és társa zala-szent-balázsi cég és Grün-feld József zala-szent-balázsi lakós csődtömeSéhez tartozó és. Grünfeld József és társa cég csddleli árában 1 t. számtól 177 tétel számig, mégis Grünteld József crfdleitárában 23 tételszámtól 40 tételszámig összeirt árok és egyéb ingóságokból álló s összesen 3618 korona 61 fillérre becsült ingÓB&gok a csődválasztmánynak t évi március hó 6-án hozott határozata értelmében ajAnlati uton. készpénz fizetés mellett fognak eladatni.
A zárt ajánlatok a becsár 10 */,-áböl álló óvadékkal, vagyos 362 korona 41 fillérrel ellátva ^
f évi március hó 28-ik napjának déli 12 órájáig
alulírottnál nyújtandók be, akinél a leltár és teltételek be-tekmihetök, az árutár pedig dr. Plosazer István tömeggood-nok ar közbenjöttével megtekinthető: —L-
Kelt Nagy-Kanizsán, 1901. évi március hó 8«án,
78—1
Dr. Kreisler József
ügyvid ■Miálamlaiajl Jagyat.
Fisqhel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
A FŐZÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZKÖTÉSIG:
valamint
Paspartout emlék-albumokat diszfeliVatok-aak, táncrendeket a legfinomabb kivitelig Elvállalok továbbá képek, fotográfiák, tervek,, rajzok és térkópek cachirozását, ugy minden e szakba vágó munkát
Elvállal és készít
mindennemű könyvkötő-munkát

Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 30. szám (6. lap )
19fl. március hó 10-ón
Nemzeti szálloda
Budapest, IV., Váczi-utcza 9.
Ikfrugd, midM Ifijdmd tllllii.
Beváros legélénkebb heíyén.
Ijntilágjlíi. Felróni! (Lift). Mii- Ttltk
Deeta^uexit ém IcA-rrébAx. Oloaó árak Szobák 1 írttól feljebb m
vlligltátiil M kluolgálaiMl.
xxxxxíxxxxxxxx Aranyéri Hemerhódia
A ki ebben aaanved, kérje blaa lommal aa ellen való sz-iemet. A legnagyobb fajdalmukul azonoalmegs/llntsti, a csomókat, legyenek azok kűmf, vagy e\'rei\'ve 1—8 napi alkálimmá* ulan Iflnleli. A gyninr is bélmilklldéa, aa ülía f a Jirái Uogáalnlannk lea/nek éa rendkivfll megkAnayebttlteo éa boldognak éra«adi aagál as elöbbenl patiea*.
As egées világon nem léteaik ezen kivfll esy ilven jo, ártalmatlan é« dia* erei eeer. Csalódat benne ki tan zárva.
Na* betenni való orvosság, aem nem valami masina. Ara 3 kor. utánvéttel vagy a péas flöfc b\'kOidése e»»-téo discret bérmentve küldetik.
Ciiai :
VOTM A. |)ágyi>fr«ii
Brané y
rflxxxxxxxxxxxy
Nélktttozbstíinr é* utolórletleu, Latá ha kitűnő. Vllágclkk, | kivitel minden országba f
THIERRT A. balzsamát
[melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált] az egész világ kedveli és mindenütt koresik. Csak akkor| valódi, ha az oldalt látható zötd, a törvényszéknél bejegv-y.utt „apáca" vódöjogygyel van ellátva. Felülmúlhatatlan [ szer mindtn mell-, máj-, gyomorbetegség ellen stb. külsőleg]
is kitűnően hat és aebet gyógyít ~lgi fikmtg kttöBlm i korona 20 Illír. StíjjáúhKi csak efete M(s ndíi
Thiorry A. ccntifolia kenőcse]
(ceodaJcexiécexielc nevezUc)
utolérhetetlen aaivó erejtt éa gyógvilóUláan. (operációkat ■ legtöbb esetben fö cslegeeié leszi. K kenőcseitől nsy 14 éves, gyógvithatallinnak tartod caonta/nt, ujabban egy 22 éve* rák-1 izerQ bajt gyógy IMflak meg. Antiazpptikua éa gyógyilóbatiou mindenféle seb gyuladáaánál
PrébaMgely bérmentve I korona 80 fillér. Csak illiitn fizetés eseUa küldjük neg. óvakodjunk utánzatoktól és kerUljék az értéktelen ügynevezett házi kenőcsöket éa]
más affélékét.
Czlm a. THIERRY, gyógyszertár és gyár a Védőangyalhoz. Pregrada, Právrbof felé, a Dél Vasat mentén.
== yroepeictue tassren ósl béimsntste-----
"EisereS sojai»m rrírnlünsk meg é* jó azokat ha«»»álatn késien a házban tartani. a*| IWm »flTftH államokban b^égyíseFF véiMjygy rínék otánzatát a törvény üldözi.
AKAR ÖN
RENDET TARTANI?
/n.K.ECYETE/*k X/ECYTAMI inTÉZETE:
SITLUKACSFÜRÜOI
Hfi
^j^HECYIFORRÁS
IC£M TISZTA BICARBOI1AT
ÁSVÁNYVÍZ
kapható: FÜSZE.RKCRESKEDÉSíKBCfl vemoéclok8em\'
ES MINDEH VAS V/TI étkező kocsiban.
Töwa azaz kiváló orvua atiai ajanlva. A leg zlete<ehb éa legolcsobb ásványvíz, kapbaió minden jobb Iüszt-rkereskedeaben vendég ííben.
jxxxxxxx XXXXXXXXA
] Kllűaé
< fedésre való nád
i kapható a balaton-szent-györgyi i uradalomban. 73 g
) , Felvilágosítást ad a szám tartói ) hivatal Balaton-Szent-Györgyön
Ügyej(jen ■indenki wigornan
„Neliwniiliiins«er„ osegre.
Akkor baaanáljoa levelezésaei, számlái, valamint min-e g ö r z é s e.
SBANNON-REGISTMTtT SCMilSSEI-i
Káfee árjagyiek a SchwiaMatur -f* Schanniia-Rtglater-rendsiarrtl lagyea
Shannon-Rigistratoí-Vállalat
Bé: Johannesga8se 2,1 em
384—12
KLYTHIA ai)ör ápolására
ü irtiHr iiéfU^iiN DTTnPD 4a ftataitiaira lUJJ ül II
I niln>«iil>i aaiáalia■ káli ém mmlmm palüi Fihtr, réiianla np aArféa Vípil»z «u«ljiilv» fa ajfaha Br. 1. t rekln klr. Uair által ■<■>!> EHmirl l«»sfat i lifjitt kirlkWI iMn SekezkeiwlléUNi vaaaak
GOTTLIEB TAUSSIG
ea. é« kte. aSi. laMam HMI " BIiIiiiiIii rirakláti IÍ(<l W*UmU« a. SzétkBldéa otáavat van «z ouzig iHIhh M japáné a Irgtllk llíataer-. Si»S«» h |||l||HliltlkM Vt/pkiuittá*: aa fa toka Uuu IL MM ét tmnf Bnlé _
•I osizifl HilHH kikaMéi* aialMt
- - t.Krti. éa
Nagy-Kanizsa, vssárnsp
Zala 20 aziim (7 lap)
1001. márcina
104a
Kwizda féle Restitutionsfluid
P
60 dv óin udvari iatállékban, o nagyobb ka» ionai és pultul ri istállókban hnamAlatban, nagyobb fáradó*** nífllti A* u\'áni erffebilfero rángatúdzAsual nz idegek merevaégénál stb. lovakét az idomiti»n«l kivAló tevékenysége képesiti. Va ódi cink n íuntí v«Mjegygy»l, kap-naró Ausstria-Magvaroriisitg összes gyápyszer- j lár.iHmn és drúguoriáiban.
Frank JA Kádi nmán kir. udvari asalliiö es ;
karfla*\' tytfyMarétzaél Kornouiiurnban Béoi «•»•»
A imgyuu lUzIril kliSnaé|(
flgyalmH felhívjak, d«MD hliamlt faaair. f—tÉfc puail, l<(flu»*bfe UbM 4. alil via|ok nIMI iuaalkal raaa, •rm— ikaa, IIMrtk toTibba aMIlfirHifai iliihaié
■jliíi, Hiiaá*U, M«rsMla MÍ1ltt, >!■■■, |»pp*a. la.llal rlu, ■■•!•» ,Mf«l«all mlntUÍd • MMtaib* olkk.hr*.
As>*a/tlMk, <rul»tli aaaaa ttlIIWna ptluakokbaa M«(Mali»l4 Mlt«k*|Nw tnullgiuuluigl
Trirnlli kAMKln flailáa napban éa klealnyben. Aa Bhim badtpwtl «(<n>luiok llaa(|4MI, mlmllK JalaaUkaajr raktár. Poatel m«g*eiul«M-Hk .«HUftRH mkMUMuk, oloaó m-HQj árak aillatl
A régi jé hlratVaak SrvndA, i mai Igtayaknak latiakon magfaUK ka nJJA iUUkltolt Maaartaldtak ia aok Av i tapawtaintalak anaktltahaa a aacjiar-aaax kéaatai liaiiattnkot fonti árak njitiUUrit, m«ly-aok nitntl aaáaaoaabb pArtfb(in(it aliaattal kéri
Hialatoa Tfatrérek
MUaar.haaal tartniay éa liaatkaraokadéaa Kaay*Ka«laa&a iO—bi ICOtvüa tér a .barát pákliaa,"
E(7 M«a ^ ktill t&ranlUo«i6nA
l Icerwtnllk, egy hatatta* idOaabb urinfi 4llaad6 \' . r*ndelkezénóré ét it6rakml>Ui4ii
ArciképpM allato t lililitok Fiacher Simota
[ urhot Osurgára küldendők.
76—3.
s
HASZONBÉRI HIRDETMÉNY.
M AUTHN ER-féle
i konyhakerti magvak, arankamente8 | lóber ós luozerna, továbbá minden-► xjeirtü fűmagok a legolcsóbban és I legjntányosabb árban
| Kaphatók Fl««li*r ¥er«nei
filszerkereskedésében. 74 —8. Vs IIeljrb«n, FAtér.
Ori! m-RCHTOLD Í.1POT6 Miltaaáfá, Sopron menyébe* i Percssnye Oh Horvát Z-idány kteaAg határaiban fokvfl, bárom | yazdniUgbril iuindo-»/o»eu ciroa 1800 kat.hold s/ántdfóld, eseileS j kaslélylyal é* vadásssital á\'lö birtoka folyó évi e«epi ember 1-161 j egyméíuiáji küvelkeid 18 esetleg lft évre ha*aonMrbe adatik, j A dére\'ni s<andéko*nk felhívatnak, hogy aárt ajánlataikat a
V lilén béróMsegnek megfelelt) kéa/pénz vagy óvadekképeanek O nyilvánítót! értékpapírokban, mellekletével folyó évi április hó O 15-éo déli 12 óráig a pere»»nyei uradalom imézöeégének, P*-O rmtny*, Sopron megye nynjtaák be. Később benyújtott ajánlatok O figyelembe nem fognak vététni,
O Az ajánlatban világosan megjegyzendő, hogy ajánlattevő a O bérleti szerződés felteteleit (ismeri. A bérleti teltételek a po/ O reszoyei uradalmi irodában megtekimbetflk. O A beérkezett zári ajánlatok apriiii 16-An jognak felbontatn1 O 8 * légjobb ajánlattevővel a szersődés loegkg tetői {„kijelentvén \' O hogy • ssersödés csakis a tulajdonos jóváhagyása eseten leint-jQ hető érvényesnek. — 04—6
8s6lÓMlvel6k éa meiÜKSidák siáaára!
A szőlőtelepek befecskendezéséhez
valamint
a gyűmöcsfákat károsító rovarok
továbbá a segecs és tormáno teljes kiirtására.
Jjíayfaith isitársa-íile
aiabadalmazott
ff önműködő 5!
ugy hordozható, mint Kootira szerelt
. „ S TT^xIO^TI
tetktsaoi, . legjobbaknak bizonyultak, a melyik szivattyúzás nélkül a folya-Mkst iaaiIkMIlM a ndvéayakzs psrawtasik. Ssea /eesksadSkaek sár tok ",rri Mai peldnys vaa ihlsiilibu is azáaaa ill»«irl klissyttvásy ifaaoljs ezeknek slritázhatlaD kiválóságát minden más rendszerrel ssesibsa,
A legjobb vetőgépek
Mayfarth Ph. éa társa legújabb szerkesetti
„A0BIC0LA
(toMvstOksrék-rendizsr) vstőgipei. Mindennemű suf- éa ktUöabtaO magmany-ayiaég izámára, váltókerakek nélkfil, dombon avagy ílkon a legkönnyebb férés, legaagyobb tartósság éa mind amellett a legolcsóbb ér által ttansk ki
i Ubi staagaagyobb asaka-, idö* éa pénxmegtakaritést teszik lehetővé. K8Halat«néfafcat u>il ía uaiupréaak\' kézi használatra, k korica ator-nolók, oaéplfigepek, Járgányok, gabonarosták, trleurok, ekék, hangerők es Nrssákkaa a legújabb rendszar éa aljsmert légjobb alkotás alkalmazása mellett |yártanak éa siállitaoak
Mayfarth Ph. s Társa
01. éftlr kis. siábádalmaiott Bllifuduéfl gépgyárak BECS, 11, TAB0RSTRA88E 71 tdbb mint 400 arany-, ezüat, bronzéremmel kitüntetve. - Klutrlto árjegyzékek él elliaterü okiratik klváiiatra iagyea küldetnek -KépvIicMk ii la«oteladok aikabutíatnak
-J0
mim
-- fcRTESlTÉS.
A n. é. közönség uives tudomására hozom, hogy a
Léderer-féle
kőszénbányák vczérképvisclöségét az egész Dunántuli kerületre sikerült elnyernem.
Bz által azon kellemes helyzetbe jntottsip^hogy a nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a cséplőgép-, téglagyár-,\' és gőzgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüzelési anyaggal szolgálhatok.
jfrafc:
1. Darabos ffitő barna szén a kapronczai vasútállomásnál bevagonirozva egy vagyon (100 mmázsa) 80 korona Ugyanaz Nagy-Kanizsán házhoz szállítva métermázsánként
i kor. 6o fillér.
2. Másodrendű koczka ffitő barna szén ugyanottan beva-
gonirozva egy vaggon (160 mínázsa) 70 korona.
3. Dió barna szén, cséplőgép-, téglagyár-, és gőzmalom tulajdonosoknak igen ajánlatos: kaproncai állomáson be-vaggoniroiva vaggonja (100 mmázsa) 60 korona.
Midőn a jó és pontos kiszolgálásért teljes felelősséget vállalok, egyben mészraktáramat is a n. é. közönség szives figyelmébe ajánlva. .
Nagykanizsa, 1901. évben.
Tisztelettel
•j
Klauber Ignácz
a LEDERER fék ktaéabányik OanéntuH kerikS vezérképvlselftje. I.-Uwti (1uÉrt tfc, % UK hniu KtwlmátééN mm

« Árverési hirdetmény \\
){ Ezennel közhírré tétetik, hogy alulírott erdfthiuta X a nagy- és kiskanízsai ut mellett, az úgynevezett két árokközti\' réten levő v&góhid arad, épület lebontvi külön külön a téglát és épületfát s c^erépzsindetyt
í
f. é. március hó 12-én
jj, nyilvános árverésen el fog adatni,
g v Batthyány-Strattmann harcé
£ 75—1 nagykanizsai erdŐMvatala
Nagy-KaniiaAn vasirnap 1 Zala 80, alám (§. lap) _ l>0i március hó+^Mn
Iv—_ ■ jbbbbtt8 ■_■ i- ^ ■ " ......)•
k^W ^^ Mihw^ Hnn^. 1® MSTIMJM fiMmm***- I I
mjf „ W I) 1*4*, « mMMÉ é. NMM i ^lü. ^S í j Ml w & miiiaimÉ «• n#in in iái iwnán mm iM»m>, mihu.hh^w |i\\ X ijP j __„ ,—rTF^ V Jy II-\'
jA (I mum*\'* i<i^finii|M. lóriim ÜÉ éi 1 Wattot liifil > í\' 1 tAm Au I .
11 I if* _ Ju 11 ;J
\\ fl y^épéfljM- cMM^ értén M*Mrté> »tm« é« im«. I r
i i i jKUiUlliilliflf^TRVMní 5®, ft I
í*: \' 1U1 llll/li —■« le í|!
J jj | 51 MM« jUOM péftiMrtér". fr*MMI, ¥M*-MFphy. | nHK^gfflflfí tföffiffiJfflMífiffi P T * >\' ji
4 l ® I ......trttodék Hl ni tlMrrW 555** \' mmmmmmmm \' | É íj
miV-V A\'J J J k\'/H .HI Helten F™"^SCCÍWeBMf— —fijf I
í l [J MIV^ÜSI, — ZEt^i ELSA-FLÜÍD" ffi
111 | • ili^NMé ftéftéltM IMl kllél ]2i IMÜMM llljli gydpjfHláli iééMtf alá. I twilyi e«.i0 V , IJf II
Ijj| \'^yrgr^l I^FELLEB V. lESrfasaascgjlifit II
D U H AT O II ° 1E®^fe|| I
b m m I Wmm^&Zw* * élt* • •iptoti nruirt Mnimi én»éf ✓ I M^IMe shíml éMpMi—*#, mkumm** • ^ I * .}
I ^ 1 I Itl^. iMf-tó* éa \\|«4llhnlliMi liu. Ari I »Miim»mMM BKiSil tfnb l*f M, m» J 40 M <«#Mté r» 9
i 14" r^ á • k*Mfc Nitti 1*20 kar MIWín ítéi rggQMHr Mm BijiinÉla r «Imm« «M/a«/t»8 í ^
5 i\'íj —flu"at0r-gyár,,!», ^j^ffi,® ^mfe^sj^gs^ i
- - röcnnurcn J. II ^nliilffllil\'ífffí]TriTliFr\'f\'(\'\'iÉ !
* vértlaxtitd wkéitméiMim«. -pt • a||| yyl »j WflífiitrtM
L ikkof vaMHI. M aindM f A IK Hit ^ j^^gyaiÉMÉáMÉiiiMiíyJiiiMiM | í 4
i ® |] ^^..nw^\'^ny,..,,. B^" 26 ÉV ÓTA f ECSm ^\'lí^SSttril "ifi
léI! BELVÁROSI kÁVEHÁZ f Az euimckt uwobb « Ji|| 1 taisa^l m j}
fl i 8 a iv.. Mgyé-Mr a. maflvak be82er2é5i i [tjljp w h
b iw ír^^ * M mmimj forrása jjjjfijj t agy q »
iM^^pbt PgSÍS=4,W
kl.ytny. ferencz| hmj.uov-szr andras5y-in?3.| " i a
• élronenbiliir-ütaa33»i» általános tudósító tf. ^ 1
c WWIÁwcbyzérIKCYOI J J^\'iL\'y^U^\'^ II S
• Qf^- ^-tr^sac= " ^ *
í£ 1 . a legjobb órákat Qfr |aI j rtfujdue® ellen gyors kittiafl Éllen I
(£ i«fMDiMibb t* kfOiv«toMbt> ékasev*ti«t eredménnjél haesjŰhslók ss yS\\ j
i sub«bz«atrzabtáeha a ví esger-mu íellpasztillak \\ |
fi />»)i y"\'ftt\'fflír"^\' * ***" iiffnh Dobo"1 Mr,n * * ^ ^fiu
"fe/ brauswetter janos •hí mxm
tí i Hi/ FRATELLI DEISINGER M BENZINxő^^^ . {
__< j1H I WT ----küM «»éWI Ytfy TrtmtMI i GAZMOTOROK ipari ét gazdasági Mélokft o»f |
tlil I v U k»* Caba-kAvét, válogatott 1 fŐSERŐ és BAUER lyiráMI Jl;
fl \' W _ 15 ioroaa 30 Mérért J I ill » ^mm é> ii^imi miiii > lémé immmmm MMü
\' fllfia^l \' olránMÍft ét l^mifniro. Jjl R J v*»trkém*fi6*ég ém nktát, nf^N FQ R II
111 1 kMn iKByEW. 4I1111" _ |--\' ► j j
SÍIT..H—— ■-aa^lSZflBflMinflKfíTgj^l!
Ilii EI3Effli8lKlwSSe ^11 C h euDflpcsí Yucftacetr-^öquT 17. H?lí
jffs ö 1 BBM^i^^iii flgagcaireKtfia. {I
i f^^B^S^I^ü^^^Oí j j
sl«t I .. , 4tt .__. .__. . .* |M lwM»«iiMIII<( ^V/ aUOUAl> >r. itHwl é> a». «ÉWMf Wnryn >My» • I J
I telt éa nyári gyógyhely «tmhmum» -100 ua>* H^ nh^ Mn 1 niuift k —ÉMgMwnms ontmnkiii ifc
áJe"? nijn* PITftTríV — IiMmUtA - Wf Qrét é§ ■<wiÉllil kmtw ^H Z 2
f^ tAn V A ut*irkk t*^\' ^Yf^TTtv—I
ifib 2?/ tm|«ty. I Mffiéiéu i kir. wob, I
H Cf/ XM4M é MM hm. f Wiiu mit mfm*+ +mmimij \\YJ i osztaiíysorsjatbk. itijbüji iitm l
m yy Ma IMI, Mw M*l v«M tttMI M|* Mtt Ml t Mr. wti ittM \\U W.tíOO | ..........i n. ■ |iWT«l B|J« J
fw II >)MI<\'mU iéiHnpiáié»Ml»»» U IV lyuiiéiy, 1 ifUéwidőhi I <| bénPtttra. J
Nyomatott FibChel FüWp laptulajdonoBnál Na^y-Kamzián 1901
(, • • ... - —,v......... / \'. . - I
>MrkMaté*4ff Vkraakiatpllat Vlaakal raiop kkijt. israskedtakb**-
A iuiimiiihI trukaui lakat lapaa-klst 4. t. ♦—• ara ktat
Ida tulkaesdfi a lap mllnl réaaéra .oaalkoaó aoadaa ktalaaéaj.
UkMklntil:
VkroihialpMat: tUcktl PMtp kouj>» karaakadtaa.
Huszonnyolcadik évfolyam 21. szám.
Z Á LÁ
i \' "SS
] Politikai lap.
Megjelenik NAQY-KANIZ8ÁN hctenkint kétszer: vasárnap i cíBtörtflkfin.
■Lóroirtn iui
Cfkaa (rra ...... U kataaa
fiurn ......S kar*M
yt7«Unt...... I koránt
ftjrilttfr patltaara ÍO 01 Ur *
ElSSxatíaak, talaaiat a irisMssfc Ttaatkoadk Fiaebei fktöp > nrrkar kadMka lattaaadS
Birmaatatlan taraiak caak la a t kaaak-Ml fogadtatnak ai.
S(jm mám ara M i lar
Nagy-Kanizsa. lyOl.
i rr^H,;\'."\'\' , [ c*MMk, m&rcius 14.
ttircius 15. m
Irta : Vajdai Szabó latrán.
Itt vagy újra te szent ünnep, a mikor A léteit langja neateaea íóbőgY 8 mit szerteszórnak szárnyas énekekben A lantot verő lelkes dalnokok. As érzés árja, mint kiömlő tenger, Elfeledve szennyet, bQnt ós aalakot— £igy nemzet testén árad szerte-széjjel, Sugárba vonta ezt a szép napot.
S olcárinál a szent emlékezésnek Az áldozók csoportja megjelen, Hogy a ,Szabadság" égi nemtőjének Világot gyújtson e nagy ünnepen. S mozdul a lélek, a nagy éa a törpe, Égig röpítve szentebb érzetét, Es szent öröm könyüje hull a földro, Hol egykor annyi nagy hős azületék !
Oh szent nap volt ez! Fényes pirkadása Egy szép hajnalnak a vak éj után, A haldokló mult sírba pusztulása,
A biztató reménység szózatán... Által teapedve sok, sok ember öltőt Eszmélni kezdett a nagy tetszhalott, S remegve várt egy boldogabb jövendőt, Egy jobb kor jöttgt hirdető napot.
...Jött a dicső perc ! Melyben a sötétnek, A vajúdás kínjának vége lett, A néjna csöndben felhangzó eskünek, Harsány szózatja hajnalt hirdetett. „Rábök leszünk, vagy pedig szabadok" A költö lantján szilajon zengett, Itá musaze szállt a lelkek .caüggedése, S tettekre kész volt a lelkes sereg.
S míg tart a haro, mig küzd a hősök serge, A szent Szabadság zászlói alatt: A dalnok kobzán riadóba kezdve, „Előre 1" buzdít, s lelkeket ragad! Énekli a szabadság azent szerelmét, Hónát imádó lelke szózatát, A csüggedés, a kétely zordon ójjót, A hit fényével sugarazva át
De jött a nap, a sötét gyásznak napja, Eözelite a * nagyszerű halál«, Vérbe, könybe fult a diadal hangja. A nagy Golgotán, ott Világáénál.. 8 fel az égre lazadó arccal néztünkj Hogy „nmes biró már a felhők felett..A* Elvesztettük hitünket éa reményünk, Mit lelkünk egy szebb jövőbe vetett!
...Meghalt a költő is, hallgat örökre, Nem sir fel lantján többé bánata, De él szivünkben, mit beléje önte A szent Szabadság bűbájos dalaiul a remény, a jobb jövő reménye, Es biztat a feltámadás hite ; Büszkén ragyog ránk lelke égi fénye,
Nagy szellemének láng szövétneke-! *
• *
Megtisztulánk a nagy vihar hevében... A vész haragja elfáradt, megült.., > 8 bár haQott vérünk gyilkoló ffizében, Nem veszhetett el árva nemzetünk! MegiQodánk. a mit vártunk, betellett, Békének örvend e kor gyermeke, El ős virul azent birtokán a nemzet, Kisütött napja, felderült ege..
Te dicső nap ! Á szent emlékezésnek íi mámorító, boldog percében Hozzád repül el, szárnyán a lélek, Téged dicsőit minden hű kebel Oh szállj le hozzánk, erősítsd lelkünket S lobogtasd njra rég kihunyt tüzét, Hogy valamerre fénye el világol, Ünnep legyen e honban szerte-azét—J
TÁRCA.
A dal.
Nem elég a viráqnyiláthot: Meleg sugár, kis permeteg; Termi legyen a föld ie Hozzá, Hogy hajtsanak a gyökerek.
Nem eUg ám, hogy dal fakadjon : Ábrándot, rántás ifjueág .. 8*h it kell hozzá, melybe mélyen — A fájdalom ekéje tág.
Szigeti Károly.
IL
Fáradtan tár meg a hivitaiba a messze kül-
| Tudta, bogy lelkiismeretes, pontot hivatal* □ok éa igy nem canda bizony, ha el- tlkeaere-
1 deli, milor egyik, másik nem ia oly régi tiszt- . ... ,, . . - _ . . , viselő társát kinevezték esetleg főnököknek y>U. | rirosMI Var]ae Antal ur. Talán a fáradtságtól, ! melyik vidékre - vagy előléptették .mága-abb d° ma.:kulön"» hangulatban van; tg»a — ftaetési fokba. Ilyenkor igen el volt keseredve I h\'jArulhat, hogy ma a kioeveaéaeket és meg vy..raabban színié dühösen pattogUtta úl™,»\' .S»,B • ^maga előtl szégyenkező : bar-
,, . - • • I mim. áv 1 .MMI.I _ Ám - L--- ki. kl
tollát a papíron.
A fogadtatás
Elsmeretlen érdemekben őszült meg a posia fácsozata mögül I, a kopogó gép mellen Varjaa Antal posta, ea lávirda-tiazt ur De sok boldog* ságot, keservet, hozó-vivő leveleket expedfált Ő már el postai pontossággal. De sok táviratot adott éa vett éa mennyi csomaeoi revideált el Liba nélkül I
Nem tudta elcsábítani az utalványok ró/aa-•siafi fénye. Nem mondom, bogy nem dobbaut I jnee a szive fiataíabn éveiben a "eaábitó képe-| kért olt a banknóta homlokzatán, de a lelkiia-i menta mindig Igen nagy úr volt nála. Nem tűrte j aoka, egy pillanatra aem a föllobbanás. Lalkiia* merete egy in<eaére normába mederbe tért vissza Tér* M megi lelökve számolta be a pénz csomót as aat megiliatö helyre.
Majd megnyugodott, aztán el- elmélázott a inégy filléres szivarja mellett t no aem baj, valahogy csak lekörmöljük a még bálra levő lia évet; akkor megleaz a negyven év ée nem cse rél meg egy főfelügyelővel aa j I Ostt.kapor-gatoit garasaiból u,ár ia saázaaok lellek. Veaa I egy kis viskót ott az 6 édes aattlövároaában, kert ia lesz hozzá; gyomlálni, oltani, — aze» mezni fog. Kétágú létrát vesz, az kényelmeaebb, aztán siedi a hernyókat, nyesi aa ágakat. A múltkoriban látott a kirakatban egy uj-féle\'lőke-vágó ollót — az nem 1 bet célszerű, olyant nem ven ; hiszen avval megtörik a vessző. 0 majd caak késsel vágja, as édesatyja ia ngy szokta. Mert leas a kertjében ttöllő is, lesa bl» sony éa milyen szőlői? Szerelné oda kiáltani a collégáknak: Collég* arak olyan saöllől még nem tátlakl... »
minc évi szolgálat — éa még csak egy kia hi-fvaiel lönökséget sem bizzák reá... > Mégis csak nagyaxamár lehelsz te Tóni... monolagizái magában... bát ónak nyugodjál meg sorsodban la
Ea az ujabb fölfedezés azonban még inkább -lehangolja; — eszel magyarázható meg, bogy őszre aem láts/ik venni főnöke közeledtét éa to rátságos üdvözlésére elég mogoi ván felel .•
— De roaaa kedve van Varjú ur 1?
— Nem i ebetek róla, ha ninos jobb.
— Pedg jé újságot hoztam.
— Ugyan mit ?
— Egy hói múlva teaa a harminc évéa jubil-leuma; hol akarja megütni ?
— Kimondta, bogy meg akarom Qlni t — aat kikérem maiamnak. .• én nem akarom meg ülni-., én nem jubilálok... és ijedten kapott saebéhes..,
— No- no, csak azért kérdeztem, hogy, bt fogja-e megülni aat á nagy .napot, -r melyhez De a collég, urak közül senki aem figyel lt,jM3» "radieégit.l, - pon^ l^kiia-e^ea a merengőre: mindenki vég,! dolgát. Neki j,\' ■"\'áaaággal a .alán sok keserűséggel^jutott le elbk az égy órája, a mennyivel előbb jött • . 1,1. bJfalBI ^^
ssnlgálatal álvenni. Elfoglalja a b^lycl,» honnan "0,«41»|J ^bülettm4t. \'W
e\'ődje fölkeli, átnézi a lapokai, egyet, mást .11- j "0\'ö»»ro«öaB /...
gatil az aaztalon — aztán megkezdi működését I — Nem értem önt főnők url — aaélt eléraé-az ember.ma*iaa. I kenyülve at ellamaré* halla\'ára.
I
Nngy-\'Kiininíia csütörtök
Zala 21. aeám (9- lap)
1901. március hó 14 én
Kereskedő ifjak fehérasztala.
röav a« egybegyűlt iKlalnak / Dicső gondolat volt, akárki tejében fogamiqU meg M iámét csak bebizonyult az a telel, hogy Kanizsán nom emberek hiányosnak, hanem eszmék; mert ima egy U est mit mindjárt síép szánni kővetőre talált. éO-fiOeaiber ugyan még nem „kompánia" katona, knal, de a eibiléletben bisony szép kii asitalkompánia. Mind fiatal legények, kik pokuáiás melletl vitaikosni, hasznos és szép dolgokról beszélgetni akarnak. Jobb ia aa ilyen leaatelen társaság a nebéa apparátussal működő egy leinél, meri magyar ember, - még ha csak •kereskedelmi* végzel! is, — nem tua egy heiyeu menüid!, ka nincs elötie pohár, asá>
jánan dohány ea a keiében...... Utam ne vigy
a kísér elbe, majd an mond tini, bogy kártya I És tal >n nem is igen mesus vételiem volna a su\'ykot. Ugy tudom, hogy na „Asaialtárssiág
megalakulása e\'őil más .Kospunt• i vitatkozó
helyíils volt az ifjú uraknak. Migam is olt\'liliom I tereferélni, szóval cgy-"gy találkozó helyei lé néha-néha vaodég gyauáut, és bizonyos lelki t««itensk «/. angol földieknek, kik a koniiuens fájdalommal néztem, hányan koplaljuk a zöld mimleu részéből odukerüiuek. Jfiz a husvéti aszfalt a 32 levelii bibllávul. Eszembe jutot\'nk i vendéglátás az aaslnltársaság krirlbou Hasonló Gretcben -savai: .Es thul mir in der Seeleweh, céllal birus. Sok i miséim, Íeíujititni vnl\'ij \'k i\'an wenn ich dicb in der Gresellichiti soh". Mosl »« egymást viszoiitlftió kaiiársakna1\', és sajnos tehát ádeilék a színteret a zöld asztaltól és eh- eddig csak az uioán, vngy füledl légü kávélmz hez szívből gratulálok kedves pályatársaimnnk. ban töriénhete i inog u< ilyen. Kedélyes ngyivásu A lapokból olvastam, bogy első öi-zejöveielü • I asztnllársa&áiibun jolibau megered a szó, jobban nek eredménye gyanánt memorandumot intézlek érvényesülhetnek a fiatalemberek ben ő vonsL-. a kereskedelemügyi minisxUrh*\', mint a keresk. i kozáisi, %< "IBlszfiTro kcríll* a zamatos i\'jo\'ili jog árvagyerekeinek, a magántisztviselőknek humor, mely u kávéházakban vagy kétesebb gyámapjához; Bravó! Annál js s.-ebb ea, mert a 1 helyiségekben sokszor durva irélálédzáaba fa-budapesti kfoj^pn elvietek. rpii»i> putrin ng|* ju\' "\' Sööí y" ■"■ \'■■\'ii|l ""ni""1!!,\' \'■h mással vesié»Mb^k a helyeti, kogy közös mog- j ludválevőlbg, óriási arányszáma n Halul keres-állápodásSal befolyásolnák a* alakuló törvényt, kedelmi erőknek távozik : áshova, -- szebb
Ennek a .mugántis tviseió" szónak is meg jövőt keresni. ~— van a maga története. .Azon ciinek közé tartozik, Uár megérné ez uz nsztaltárnaság, hogy tár-melyek a demokrácia terjedésével ellentétben e sadalmi tényezővé (jtflüdnék inág pedig foi\'di\'ott ■ágasabb szinvonal falé lőrektzeuek. Ma inár itránvában a kanizsai kezdeményezések legtobb-senki sem szerel .segéil* vagy .könyvelő" avagy jének, -t. i. hogy csekély alapba nngvra n\'ljiön, ,irnok-" lenni, hanem maganliszlviselö. Pedig nem pedig nagy sippsi-dobbal csinált egyesületek azokban a régebbi kitejezesekben nincs egy vis»taeaéaLJiieliiúdu»a s<onnt—litinyailasiiak—in
műremekei és igazában csak a . mulatság u\'án I indul meg -a- beszéd —mnr mínT s széiiezzíd-1 Sztikíéges tehát, bogy niok, sitiknek kedvük éa Rlkép fiatalságuk fesztelenebb társaság után "ivánkozlk — egymás" közölt .meglelhessék azt.I Es a mi a niiltiliini boroiasokat (apagul) illeti, hát még mindig jobb ez a kártyaasztalnál. s Különben ez tigylitizlk uhiiIc lifului, a vllulus jazer lmmoroá és komoly szavakat olvastam a kani-pedig as cszmoosere. Ha elgondoljuk, hogy pl. 1Mj latról és/nőkről. — i
a német egyletek, különilseh az lliuságias, I „._ , „ ... ,
milyen síirorgiákat c.apnak, akkor «zi a kezde. Kérem, közölje e sorokayoba ne« merem ményeséat u/yancsik jsmbornak teklmhetiUk. -dJ* nevemet aláírni. Nem féléukségböl leszem, Az egyik \'kiküldött progrsmruoii ii „húsvét* fiogyJn névleleuseg homályában .kívánok ma-llnuopekre bazalérO vidéki kariak eaetliifoí rHdnl, hanem egyes egyedül szerénységem dic-megvendégelsse" is kl van tűzve. Szintén csuk ss Összetartozás erietetiől folyhatott ezen terw ea iíjból elismerést erdemeinek a kezdeményt-zői !- f , ,
A kikötővárosokban angol miilrözok fentV» ) Kiről i< beszélhetnék másról, mint a kanizsai tartanak u. n ,,S\'ilor» boin«"-koi ahova a liV^érfiakról ? ha most arra a benső őrd igre érkező hukoI hajók legénységű eljár olvasni, gondolok, a ki e sorok iraaára készlet, azt kérd-
TollMtibaa.
Igen Untéit 8»erket»lHj6t!
E sorojkáf az ön lapjának szántam és ped g Tolfultábsn" rovatnak, a melyben nem egy- ■
tűzve. Szintén folyhatott ezen ter^
kezdemény/ . f Iáim
vilaini.....
i elólvasla
e sorokat, ki fogja ia-
lielném bátran: Hát vannuk-e Kanizsán lulaj-d mképen férfiak ?
Nem régen toltam egy kanizsai mulatságon^ a hol- egy fele-égen uri ember ismerősömmel la.\'álkozlam, a ki azt .a siereotyp. kérdést i intézte hily.zam : „Hogyan mulatott ?" Mit feJéilenira aj/ nem tartozik a dologhoz. Elég a« hozza, hogy ismerősöm rővrd vártatva igy szólt :,Higy-je el, kisasszony, a mikor, én i\'ialal ember voltam, másképen (bU akarok maradni a rossz kifejezés hsai uéielf kl liUluiis it mulats.ig. A mai fiatalság nem tud mulatni."
Azt hl-sem, hogy majd néhány év múlva a mostani bálozó fiaialság ugyancsak ezi fogja mondani. . Nem asarom a küliiuböző korok lialalsagnt összehasonlítani ; maradjunk csak a jelennél. — ■
—A jelen liataiszgoi, inár csak a kanizsai)
ban máig .is „Haudlungskille" vagy„ jCommia< I melegítse a kedélyesség Isssau, de állhatatosan az aant nálunk magántisztviselnbek mondanak, Ugő parazsa. Es a „szellemi rész" is táplálékot s ez a kifejezés voltaképen egyenes lortlltása a |0g.nyerni ebből a melegségből. —
Magam is a kanizsai kereskedelmi iskola
csepp detronsRiató (érmésiief seui. Nemetország-! duljnn. — A szulmsiUz gyorseltü langja helyett I értem, három osztályba sorolom. Első oaztáiyba
tarloznak: a kedvesek [vaunak ilyenek ia.j, A kedvesek megkönyörülnek az ülő leányokon, vagy a kétségbeesett mamákon,vagy ián a láncosra vadászó apa kedvében akarnak • járni, szóval kiválnak abból a bűvös gyűrűből, a mély minden mnlatságon oly csudálatosan képződik a terem középén, s, a mely rossz vicceket és a táncolók teleti jó kritikákat gyári. Kiválnak a meglehetős felszeg mozduiattál kérik fel a leányokat a táncra. Mi szegény leáoyok I Ha nem lennénk olyan boldogok, mikor X. hr szemében . ——» már meszaziről észrevesszük, hogy bennünket
vévén botját, fölöllőjét, áll as ajtóban készen Mam®1\' ki a táncra : az ügyellen meghajláara a — kisszállásra. A mint áll és kitelé tekint,: hangos nevetéaben törnénk ki ; de persze bol-észreveszi, bony égy csomó Ferencz-Jözsef ka- dogok vagyunk, s láncolunk. Ha láncoaunk v»-batos nrálla perronon éa valamennyi kalap lam„, kevéabé gülaüeD mefjegfMégt tesz, szel-leVéve köszön, a mint őt megpillantják. 1, . •, M . . .
- Ez bizouyosan a hivatali - gondolja lemességet keresünk benne; sőt, ha nem mond magában éa ö ii bókol feléjök. valami tbaolut butaságot, szellemesnek találjuk
— Fogadásomra jöttek — konstatálja tovább Ugy van szerkesztő ur, mi ennyivek is .beérjük t és büszkeség dsgaszija kebelét............De maradjunk oaak as eisó csoportnál, a
A vonat megáll, a küldöttség sorakozik, a kedveseknél I — Tánc utáu kiaérőnkkel is-
>Prívatbeaiuterjiek<,. amit Ausztriaban a beiim lerseg ösbonában találtak ki.
De bát, szó ami szó, derék dolog ez az sSí-taltarsasag^Uizonyitja azt js, hogy nem kell még teljesen kétség beesni a város társada\'mi élete miatt, — csupán, demokratikusabb alapon kell szervezni. A „magasabb korok" kisvárosi kiadása rendesen ezclusivebb a nagyvárosiuá\' éa való-aágos öldöklője a jó. egyetértésnek. Összejöveteleik éa mulatságaik rendesen a rsflinalt unatkozás
legelső évfolyamának végzett növendéke vagyok, sTőszinlén kívánom, hogy első tizéves találko* zónk (1901) alkalmával ez a derék asztaltársaság legyen a ml házigazdánk. — Igy volna csak igazán kariárai ez az ünnepély— Becs, március elején.
Marót Jiidog
— Nem ért ? — hát még nem mondtam, hogy megérkezett kinevezése — mely Önt Srtlövárosa posta- és távírda feiv&iáii főnökévé nevezi ki.
— Engem? — szólt biie\'lenül- csóválva fe-ját I -
— Igen... és nekem jutott a szerencse, hogy elsőnek gratulálhassam.... a mii őszintén, szivemből teszek. — —■ — —
No nyújtsa a kezét, nem tréfálok).... .
lőnök ur közelit. A «orbftl e ölép egy ur, messze m<| 0„ nki ho| a mamt rarkils0
Tehát a mit álmodni sem mert, lae valóság \'
és neki jubilálni kell, mostmár elkerülhetetlen I No, de ilyen balesetek érhetik az embert egy
tőnökaégért a saját szülő városában -- vinaaz-•algatt8 magát még a tóaztok hallgatása közben
ia...... mert ő takarékoskodni akar..,. mos)
még inkább I
......Milyen élet lesz az majd hivstal ulán
a háza körül, mert már előbbre esett s nus a házi-uraságboz.
Ugy tervette, hogy másnap reggel a jubileum
a tán atazík.
El ia búcsúzott collegáitól éa reggel föl* Olt a vegyes-vonatra, mely otthonába izállitsa. — Hogy nem ér olyan hamar oda, mint talán személy- vagy gyoia vonaton : — az neki esak jál f> ik, gygáytrködh«\'lli\' a tájban a z ni fő: olcsóbb íokkaJ az utazás igy 1 Hogy a marhák, birkák és a többi ugyancsak akkor és vele érkeznek meg — hát zseiirozza öt az? — már miért zsenirozná... Semmi közük egymáshoz I....
Méltóságos lassi^sággal csoszog be á pálya udvarra a vegyes Toftat az nj fönök úrral, / ki
Kedvei főnök ur I.... erre irtósatoe kórusban hangzik fel a koosik felöl: be...e...e .. e...e, majd néha. akkordban panaszosan hal el be—bé...e...e...e...et
Bár a pnkksdás környékezi valamennyit, de azért elszántan bele kezd még egyszer: \' — Kedves lőnöz ur 1... erre már szinte termi- í kétségbeesetten sajdul löl: be...be...be...be...
|e...e...e...e.....
A tőnök nr szinte megdermed, de azért nevetni próbál
ő ia az urakkal,.. ,,
A kocsik elrobognak be s vároibs s mivel jJwenlweoeo este van ugyii, viszik egyenesen a tiszteletére í »zavait, orronkat fintorítanék,
érezzük magunkon a kl ruháink minden legcsipet-■yibb réssében felfedezi as igaaitani valót. (Saj-noa szivünkben nem keresi ezt, ennél fogva nem is igen fedezi fel) Kísérünk meghajtja magát s noha esak most mutatkozott be, vagy mulatta be magát, azért elég s szemtelenül mindjárt a következő négyeere vagy mai egyébb táncra kér lel. Ha nem gondolnánk* sr ■ama azavára ba. nem felednék el a flatal-ur as illemnek kóvetéere érdemet i talán egyebet
rendezett bankettre. mondanánk.
A jókedv már tetőpontra lépeti, mikor fel»| áll egy fiaial tisztviselő s emeli poharát az ifjú | Da igy! Istenem, a mama mindig azt mondja: posta- és távi da tiwt-nemzedékre, — de alig >okoa leány hamar megy (érjbez«, mi magunk - bogy elsiondja: ,,én emelem poharam a leendő pídi oi maguak MiDtén szeretnők, ha ugy .
posta-és távirdatisitekre", hátulról valahonnantf, . „.. _. ,, ,„ \'.... "
felhangzik be...be ..e...e...e...e.. e......... |ürt« "gwában as orruknál fogva vesethetaók a
) férfiakat. Tehát az a mi legnagyobb flrö-
Haspelni, Baldzsy Lujza.
műnk, mikor újdonsült ten táncra kér fel,
ismerősünk ismétel-
Nagy-Kaniz* csütörtök
Zala II. mám (S. lap.)
1901 márcstat b6 M-te
jobb, legnemesebb férj, apa, após és nagyapa Plihál Fereno kir. közjegyző, volt 1848—49-iki honvéd loiyó hó 10-én hajnali 8 órakor életének 71-ik, boldog házasságának 37-ik évében jobblét e azen-
raolletfc tartotta meg évi rendes közgyűlését. — Az elnök urnő lelkes éljenzéssel kisért megnyitó beszéde után Hetiéit Lajos titkár felolvasta a lefolyt egyleti év minden nevezetesebb mozza-deríilt. A megboldogultnak hűlt tetemei ] natát viaazatükröztötő jelentését, folyó hó 11-én délután 4 ófakof lógnak a lyet a közgyűlés nagy tetszéssel foga* helybeli római kathobkus temetőben örök aott Az egyesület dacára a bevételek
nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat folyó, hó 12-én délelőtt 10 órakor fog a helybeli Szent János templomba a Mindenhatónak bernutaltatm. Nagykanizsa, 1901. évi március bó lü-én Áldás legyen emlékezetén!
— EUegyaée. Viitu Antal fényképész el-jegyezte Joung Irén kisasszonyt, Üzv. dr. Joung Ignácoé leányát Nagy-Kani/san.
— A KembedS-I^Jak öub egylete folyó bó 9-én Ritéu Lajos elnöklése alatt taro I rendkívüli közgyűlésében betöltötte a lemondások folytán megüresedett elnöki, alelnöki éa igasgs-tói tisztségeket Megválasztották nagy lelkesedéssel ílencfalvi Linur Belát elnökké, UtUai Józselet alelnökké és tíöhm Emilt igazgatóvá. Az egylet aj vezetőségében teljes g raacíát látunk arra
szokatlan nagyságának, a lefolyt év ben csak 836 K. 72 fillért takarított meg, mi annak tulajdonitható, hogy a bevételekhez arányítva* a segélyezéseket is fokozta. Nem kevesebb mint 5697 k0r. 12 fillért forditott az egyesület \'900- évben emberbaráti és kul: turális célokra. A jelentés tudomásul vétele után előterjesztették a tagok köréből beérkezett azon indítványt, bogy kegyeleti szempontból ne választás utján töltsék be a múlt évben elhunyt Bapoch Úyuláné urnő választmányi tagságát, hanem léptesse a közgyűlés az elhunytnak leányát: Ztrko-
} fül, vér, aaudáe személyben és tárgyba*, jelzik a hőstettek nagyséfát, sM eestlsg an egv egész eaber ia áldozatai fik. így esett a legutóbbi vasárnap Jbeécs Péter i«eé Haljon (Récse me lett) béressel, azaal a kűlflmaéf gel, bogy ó slndni akart menni, midőn betépett bozzá a gazdaaág egyik bertse, a kivet heves ssöváttá* u áe Aeazeveezekedtek. Egy agv súlyosabb tárgy snaytra érintkezésbe jóst Kovács fejével bogy az maeoap sasa aértiisek következtében a nagylunizaal kórházban meghalt.
— CJ aanyarsk Sfimtr Hsnnk és Pereee gurkleldi ibető.egű krajnai allampotgarofc aka-oisaai lako*ok k v. tanaes 3161-901. scéaa veg\'éaével aa 1879. évi L L e. 48. |-a ertséa, magyar állampolgárrá s akaaiaaai iiieMaigfvé mondattak ki.
— Aa atalaé unr. Az isr. jMékomg 1W-n/yltt vaaársap, március hó 17-én lartja mosó zKurjat, mely a megelőzőktől annyiban Ing el térni, begy csak sete 7 ónkor ksedMk. eeaa és enekprodakdókkal és Unecal less egybekötve.
— Aa Igáit knssár. Deli korsó táafée két láiaasn vitázó kereskedő meat végig a sai-nap a Ferenciek terén. A tsaptoaasjtóo ugyanakkor egy déleeg huszárkapitány lép tt ki a mögöttük haladt a Koronaherceg-ntcs felé, a honnan nag/ csapa i fcasaáruest >0a.0etfs«l neki A vitatkozók közül aa egyik még a bogánál is hadonálSoirsa soEőgS argumentummal valahogy homlokon találta a bnssárkapitányt k sapka a sárba hullott, aZ tttés nyomán bab támadt a huszár homlokán a ráadásul meg es villa t«bár prA xje ia piaakos lelt a hat sarátéL A kaáiaa-zó civil megfordult a rémülettel látta, bogy kit talált megütni.
— Eser bocsánat, kepMáay ar, véfísÉsatl sajaálem, aa éa ügyeüeneégeak
A kapitány fölcsapta a sapkáját a hirtelen a
nézve, bogy a keresk. alkalmazott^ jövő évben i rntz Jiajosné SZŰI. Rayoch Lujzát egy Nagy-Kanizsán megtartandó kongbsssmsa jól évi időtartamra közfelkiáltással annak előkészített talajt fog városunkban tsláln-. I örökébe. — A szépen indokolt indit-
mében megiarlolta (elolvasásai a burok hősles nos tetszéssel togadtalván, Jerkomt*
harcáról és azon taptfsz alaiokról, melyeket | Lajosné úrnőt édes anyja helyébe köz-
hetánkGa, mint a magyar kommandó parneenoka felkiáltással) egyhangúlag megválafz
a harctéren magának szerzett. A szépszámú. kö- (tottnaik jelentették ki — Az előter-
zönaég, melynek jelentékeny része azonban vidék- . ... J. jx-ik^otfc zárszámadásolt-röl jött be, na«y figyelemmel hallgatta meg a J«»WM es jovanagyoti zarszamaaasoK
felolvasót, a ki azon meggyőződésben van, bogy bói vesszük a következőket: nagyobb,
Steín elnök és Dewett tábornok sohasea lógnak bevetdi tételek : alapítási tagdijak 600| Tíj|t aj4 , klrjií ■ kadoná-zó araak : meghódolni Angliának. Oiuing (iésa »olt had- kor., rendes tagsági járulékok 1641 ] — Kost ne ssóljoa semmiil Jó barátok va-nagy a cs. és kir. 46 aa gyalogeireében, a ki|kor. 50 filL, alkalmi adományok 100igyo»k s így saenjtok régig ee uieán, ortwxy Luaaéncaky báró kommandója alatt egy évig |, ko.zonl ^om4nvow aa ktgyjék, bogy maullaa eeett r.Jua.
harcolt Transvslben, a lelolv.sáa M>«jéa tör. kor., Koszorú megváltási aaomanyoa Vé^ttek a Koroeaharoee meáa. a kapt-téoetesen szintén Kanizsán volt és nagy élveze- 5 <3 kor., templom-aaománvok 884 kor, |táBJ g zjebkendőjével aűrün nyomogatta a hom-tel hallgatta meg az egykori kommandáneának i vigalmak jövedelme 1764 kor. 63 fill tokát, azután kesét adoU a mentegetőző tru-feljegyzései alapján készült felolvasást melyben kamatokból 1066Jior. 83 M, a iiid-lnak és nyájaaan elbucsuzo\'i \'ölik. róla is igen ebsmeröleg s«ólf Lnuénszk, báró. alap bevételei 826 kor. 18 fíli.J A görbe pislogá,ból, tüessentésból keletkező
A felolvasás alkalmából Cfair Vilmos ismert , \' havátelei 472 kor 60 Párbajok idején érdekes megemlíteni, - uja aa fővárosi hírlapué, mint F. M. K. t titkára ^ bevételei 47J_ Kor. W ^ ^ hogy as eset Me. a honvédesg ée
városunkban idősött, amennyiben a feló ra«áa j fülre rúgtak, A segélyezések 6b 97 K hadsereg leghireaebk atlétája valé-
jövedelme a »Fe|vidéki Magyar \'Közművelődési 12 ŰUt vettek igénybe. Az cgykí vagyona j MiktéB, a ki mint retteo beietlea b*>
Egyesület* kulturális céljaira fordittatik 29297 kor. 40 fül. A zárszámadások tu- lorságn és pompáa\' ügyességi vivó is sok beeet-
,, ~ l5, A nkaciza .i /sfif Hnm^nl vétele után titkos szavalás latét «aerze<t szablyájával a magyar kaid kár-
ddm xskola ifjúsága, március bó 15 én d. e. 10 .. ,, , ,u nevének
órakor az iakoUÍag, termé bén az 1848-iki már- |*tján qjból megválasztották az alap-1 nevének. ^ _________ . ^
cusi nagy nap e«,kére Steroeck Zei mo.d|szabályok szennt kilépő^lO választ-1^ J^^^^ko!?^ Ji S
lyama e bét elaö nappnben végződött a szokásos tanfolyamzáró vizsgalatokkal. A vizsgálatokat megelőző vasárnapon (márc. 10-ikén) a téli tas-loysm rém. kath. taouói n hitókta ók és oan. t&lytanítók vezetése mellett gyóntak éa áldottak A hitoktatók dicséröleg emlékeznek meg as Ipa-rostaaulók főnökeiről, mert nagyon cekély ki vé\'ellel még a máa vallása lönökók is elbocsátották, sőt bu<ditóiták tanulóikat valtának gya* korlatéra.
zenetanár közreműködésével hazafias ünntpet! mányi tagot névleg: Blau Lajosné, rendes. A műsor a következő : 1. Siózat.Épeklil tffcníjbur Ignácné, Ledo/ski Arminné, az ifjuaág énekkara. ^Megnyitó heazéi Tartja ^ J^^m, Edéné, özv. PoUdk Ar-Boekovicj Ernp f. o. I. 3. Nemzeti dal, PetőntőLl • . „ i. ,
Szavalja Bosenatein Gyula f. o. I. 4. Te sebak: P"??,6\' „ Adolfn^ , , j
Magyar Conoeri-duo. üiöadjáktnvoláa Ehreoatein UcnUd Jakabné, Scktrtt Kichárdné, Győző L o. t- zongorán Sterneck Zsigmond zene- Tauier Alajosné és íVeiserJóueíáé urnő tauár nr. 6. Cnnepi beszéd. Tartja Oukaas Miksa | fcet 3 évre nemkülönben 1 évrea szám-L a t. 6. Kossntb nóts. Énekli az itjusági ének Ljzagáló bizottságba.: Rothschild Samuné
kar. 7. Március 16 én, Ábránvi Emiltől. Szavalja , 7W • « , . nn_
rényi Manó L o. I. 8. Strauas: Eegyveleg a Henrik és dr. OUop
.Cigánybaró"-ból. Elősdja azeneksr. 9. Rákóe/i Mór urakat Usszesen 86 szavazó lapot Rodoetóo. melodráma Váradi Antaltól. Szavalja J adtak le. — A közgyűlés nevében Scbubof Győző f. o t. Zongorán kíséri SChwarc| Ko»Ut Miksáné urnő szép szavakban
köszönetet mondott Vidor Samuné elnök úrnőnek az egylet felvirágzása körűT kifejtett fáradhatlan tevékeny ségeért. A választás eredményének kihirdetése után az elnök az ülést bezárta.
— A verek^l<* lége. Koreamai verekedés sem megy újságszámba; ez állandóan napirendben van, csak a szereplők változnak ;
Károly Lo.t 10. Induló. Előadja a zenekar.
A közreműködő zenekar tagjai üterntek Zsigmond vezetése alatt a következők : Adler Béla, B ankeoberg Nándor, Büebier Mór, Ébren steia Győző, Fiüipich Kornél, Fle-\'ch Jó/sef, Frask Gynla Gürtler latrán, Kövesdi Iván, Mark-breiter József, Mészáros Jeoő, Morgenstern Deszö, /(eamann Frigyes, Pollsk Miksa, Scbulbot Győző, Scbwartz Karoly, Scbiscba Hugó Steiner Elemér, Tellemann Fülöp, Weisz Géza Jaeger latv.
— Ktig/lléa A nagykanizsai Alt. í!un> , UiképtS Egyesület folyó hó 9 én rendkívüli kőz- egyszer az egyik, mázkor a másik húzza a gyűlést tartott A közgyűlés egybehirását áz rövidebbet és ilyenkor azt szokták mordam s tette szükségessé, hogy Juciul Lajos elnök\' es!résztvevő lelkek, hogy miért nem ment inkább BMu Lajos titkár lemondtak tisztségeikről. I aludni. A verekedő szerazámdk ia a botrány. Elnök lelt JDofirovici Milán, a vigaiom-rendező | bősók minősbe szériái aroktak változni. Egyik biz. volt elnöke, titkár bSrínczu Géza rajztanár, j Myen a ftnykós, másik helyen s kasza fejsze a vig. rend. biz. elnöke Kálóozy lstUnrajzlaaár. w®1^ kard képez, az argttaemumokat. 01 _ kftrevBlAi A • hnl ■ ketlábtuk aár nehezen állnak,
LM r segttségre jón egy ségylábu-ezék, me\'yet s oo. nagykanizsai Zrr. Jótékony NSegyUt már-|^n ntm le0ie«?. bazzsál...k1 hanem rőpifenek; CÍU8 10-én Vidor Samuné örökös elnök „ botrány szintere ezután szomorú képet nyújt, •Inöklése alatt, a tagok élénk részvéte mint mindenféle korcsmai csatatér. Bevert tej,
— KwaiAarla) tlváalláa. A Zalsmégysi Gazdenági Takarskpén>Ur igasgatiMga a isor-galaaa éa jé nsagsviteleltt ipar<a laanneok megjutalniazAsa cédából 90 koronát volt kagyen az ipariskolai igszga\'óság rendelkezésére bocsá-tani, mely szívta adományért sa utoo la bálás *lköszönetet mond es igazgatóság. (Lapnak múlt számából ki-zorulL|Seerk.)
Szólórekanatruá ók fl«yelmébe I A veaaw-sem alatt áll ZaUkkqppáuyi aliamila* a. kása. .gazdasági iaaetlöl-kola* telep«i lolyé évben termelendő éa Ő*znzal áivebetö gyökeres fás-szölöojtványokra előjegyzéseket már most et-togadok | a a/ok számára, kik a megrendeléet idejekorán egalább 16| foglalóval bíztoeiljak (mely öfazeg a kezerés költségeinek - fedezésért fordittatik) elvállalom bárminő — tetszés szerint kijelelendő — borfajtákat ezrenkiot 85 Írtjával (170 korona) c«emege fajnak pedig 90 trt|ával (180 korona) fajtisztán és azlgoruao a ministteri szokványminfaégbeú leendő elöálliiáaát ée aaál-litáeáL Es<el kapeaolatoeaa — a közelgő ojtáxí iddétiyre való lekietrtbM — megemlitem, ml« aaenat ügyesén képiett ajtókai láaojtásboz tO ■r., zőldojta-h iz t Irt napszám melleit vidékre

Nagy-Kanim, csütörtök
Iltt h i még 0 (még uam *ö>) ligyelmeaebb é* jobb modo\'U, mint a nagy töbHIég. De bii ilyen ganre nálunk jó lurraáu ismeretlen. 8<er-keaatö Urnák, hiasen nem ismerem személyesen, megmondom egészen (faaiulén, jó modorú és figyelmes fiatal-ember Kanizsán nein Itleaik,... Volt egyszer — bony soii,qui inul y\' petité, -■• igen is tolt, ds ea - ss egy nem jár bálokba, messze elment, s csak ritkán látogat el ho^/áuk.
Ennyit ax első osztályunkról. Köveik e<nék a a második, a nem kedvesek na«tálya, —
A nem kedve4, mint a hogy íin goodolha\'ja, ■ többségben van. — £ljár a mulatságba de nem tánczol. A terem köiepén láthatja, ha a fehér asztaltól egy egy pillanatra a zene ütemei e báli terembe caalják. A táucolókuuk nem az arcára, hanem a lábaira néz, Egyet-egyet kurjant a ha véletlenül egy táncosné tűle nagyon közelről lógja lel a hangját, jó izflt nevet a tréfának. — Henceg ; lumpolásáról be-8ia sikerekről, a melyeket nőknél ért el, de tán egy aövel sem beszél egyébről, mint ezel-lemtelenebbnél ia szellemtelenebb tárgyakról. — Nemsokára télig köt) agos lesz ea Isten 6vja mindazokét, a kik köaélében vannak. A aem kedven fiatal nr kfllönben kár y.\'zni ia azokott, a rideg életében evvel ü»í el napjainak egyhangúságát. Kártyát kever, mert hiazen gondolatok neai igen keverődnek agyában. —
Végre áttérek a harmadik osztályra: a a>em-telenekre. — A szemtelenek táncolnak, meg nem | ia. — Felkérnek egy-egy hölgyet táncra, sj tánc után a terem közepén a táncközbea kép- j zeit a e! nem képZ\'lt dolgokról beszelnek. ——4 Az előttük ülő leányokról ugy beszélnek, mini beezélhetnek a katonák a< utcán csoportban állva a mellettük haladó civilekről; szóval félig szánalmaaan, félig megvetően s mégis kíván-1 csisn. Az előttük tipegő párokra megjegyzést! tesznek miaden áron, s egy arra menő\' hólgyj nek valamit a fülébe- súgni: nekik semmi Könnyű szivvel egy ártatlan képű. leány elé mernek állani a mondani h merik : „kisasaznny, I én szeretem u>agát"várva a pofont, vagy a pirulás-1 aal vegyes mosolygó szemeket — Hogy nu a gyakoribb, arra nézve nem ismerem « statiatikát, de érdekee volna megismerni.
Persze nem merítettem ki a kanizsai if juaág alakjait, hanem a bálba megfordulók főty.pusiit ügyekezrem rajzolni.
Meg kell jegyeznem, hogy csak báli megti gyeléeem alapján iróa e sorokat, mert másutt I ninea alkalmam őket közelebbről ismerni; de higyjé\' meg, S.erkeaztő Ur, a báli terem ivlám> I pájának fénye eok mindent bevilágít. — Ha i nem ia tárja fel a sziveket, de látni engedi, azt, a mi a azivet burkolja, s ez s burok, ez a| takaró jellemző arra ia, a mit betakar.
Talán elolvassa egyikök, másikuk, a I kikről itt beszéltem, s tán lesz, aki mondja • „Ni. Iám, hogy megismert a kiesi". — S ha est t elértem, őrülni fogok éa nevetni a elfog (öltenii az a# érzés, hogy megmutattam én a férfiaknak, bogy nem vagyunk mi nők olyan bolondok, hogy miodennel tele lehetoe beszélni a fejűnké\'.
Azért kérem azépen, Szerkesztő Ur, közölje j ezt a cikkét. Fogadja előre ia - köszönetemet Azért, a ki vagyok :
Egy bálozó leányét.
Zala 21. szám (4. Ia>)_
Városházából.
HIttDKTNÉNY
1901. mirciUB hó 14-én
I véilpujlásokr hogy megadják a végtiazlessé-get az egykori bajtársnak. De meggyá*zolta őt/lPgyeleltel ae egész város értelmisége^* , > ,!is. Halála napján (március 10 én) kifőzték r a gyászlobogót a város há ára, a kir.
törvényszék, fogház, a Casinó, Társaskör / é^Polgári Egylet épületeire, valamint a „Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár" helyiségére és* az önkéntes tűzoltóság őr-; tanyára. Temetésén részt vettek a polgári hatóságok, a különböző egyesületek és majdnem teljes számban a katonai tisztikar is, és a fögymnásiumi ifjúság tanáraikkal. A szakadó eső dacára a résztvevők százai kisérték el utolsó ólján A temetőig a Iladastyán Egylet zenekara ki-sérle gyászindulóval. — A koporsó elölt , külön kocsi vitte a kővetkező feliratú ko-jszo mkat:
1.) U\'olsó Isten hozzád — gyászoló családjá*
tói.
2,i Felej\'betleo Plihál bácsinak — -Dézsányi család. \'
8.) Tisztelete jeléül — dr. Hauser János.
4.) Hedvig, Sándor.
5.) A legjobb barátnak — Scbmidt család.
6.) latén veled — Horváth család
7.) A kedves rokonnak == Forintos Kálmán éi neje.
8.) Őszinte tisztelet jeléül — Roeenfeld caa-
lad
Már lapunk legutóbbi számában jelez-1 \'9.) Háláa keresztfia - Sartori Zsiga, tük jröviden, hogy közéletünknek egyik j 10.) Jó barátunk Isten veled —Vidor Samu éa kiváló oszloposa, Plihál Ferenc kir. köz-1 neje.
jegyző, meghalt, A-szoraorti hir általános i .lL) üto!só Mvözlet - Mergeotbaier éa megdöbbenést -keltett nemcsak Nagy-Kani- M^2 ) A bii barfttnah _ Kovács HéU csa. zsan, az elhunytnak működési helvén. lia- Kkdjm.____________________
nem az egész megyében is és mindenütt 13.) A zalamegyei gazdasági takarékpénztár
hol a ritka nagy életerejü ^rfiut ismer- lelejthetlen felügyelő bizottsági elnökének
ték. Hetvenegy éves volt ugyan, de senki Tisztelet jeléül - Elek család. .
sem mondja volna 50-55 évesnél több- ^ Ferencnek v*gaő üdvözletül a
nagykanizsai ügyészség lagjai.
Nagi/-Kanizsa váron adóhivatala ezennel közhírré tétetik, hagy a nagykanizsai 1901. évi otszágos gazdasági munkán és cseléi lse<jélyző-pénztárt illető hozzájárulási dijak tísuzcirdd éa Mqetési lajstroma mai naptól 8 napra a városi adóhivatalnál közszemlére kitéve van oly célból, hogy tat mindenki megtekinthesse, s az őt, vagy másokat illető munkaadó hozzájárulási dif kivetése elleni Jelszólamlását lő napon belül alulirt hivatalnál beadhassa.
A városi adóhivatal.
Nagy.Kanizsán, 1901; március 12-én. NEU HALVAX
adóellenőr pénztárnok.
I
Plihál Ferencz f.
nek. Testi és lelki erejét, ragékonyságát egyformán megőrizte; igazi .vasember\' volt h szigorú kötelességtudás megtestesülése, akinek a munka volt az eleme-Halálára senki sem gondolt még; hisz mindenki azt hitte, hogy a magas életkor dacára is oly tetterői léríiu százéves korra van teremtve. Alig pár éve 1848. mlrcius 15-ének ötvenedik évfordulójakor a főgym-násium ifjúsága ünnepségének 0 volt a fölkért szónoka, ki mint a nagyidőknek élő bajnoka, oly gyújtó lelkesedéssel szólt j Társas\'Kör. az uj nemzedekhez, mintha ereiben az 23.) I^az barátságunk egykori húszéves í(ju tüzvére forrott volna.] Amikor a szabadságharc nagy napjairól beszélt, szónoki lendülete valósága
16) A kir. törvényszék és járá«biróeág birii
— -a nagyrabecsült régi kartársnak.
17.) Nagy-Kanizaa város körönsége nevében
— u városi tanács.
18.) Nagyrabecsülésük és tiszteletük jeléül — Vécsey Zsigmond és Emma.
19 ) Szeretett jó barátnak — Hérics Tólh J<\\oo« és családja.
20.) Tiaztelel és szeretet jeléül — Csertán Károly és neje.
21.) Feléjthetlen Piihál bácsinak — Unger Elek es neje.
22.) A leghívebb apjának a N. Kanis«ai
jeléül — Catman
24) Barátságuk jeléül — Szekereséit. , , 25.). Plihál Ferencnek a Polgárt Egylet óűal lasztmanya.
vá-
lete-
juy
éa
szárnyalá-sá fokozódott és magával ragadta a hallgatóságot. Áltálában nagy hatással szerepelt mindenkor a nyilvánosság .terén és működését ugy hivatalában, mint a közélet terén a mugateremtette emberek nagy erélyessége jellemezte. A munkából kitette részét mindenütt, a hiv tali ésjcaládja társadalmi életben egyaránt. Mint a megyei, 30;) Felejthatlenjó barátnak törvényhatósági bizottság ak és tt város képviselőtestületének tagja, munkált h közügyek töllendilésén- Kü ö nősen Nagy-Kanizsa sorsán és jövőjén szerető aggódással csüngött. Mint a városszépítő egy-sülét elnöke, igen sokat fáradod városunk csinosítása, szépítése körül
is. Semmi-féle működése sem dagasztotta! 37.) Egy «zal»g éa felirat nélküli azonban • önérzetét annyira, hogy arcáról szoru. lesugárzott- volna az önelégültség, csak Halálakor a család a következő gyászamikor agg, kopolt külsejű, szegény lton- jelentést adta ki: özvegy Plihál Ferencné védtársaival egy sorban lépkedett valami I szülelett Horváth Gabriella mint hitvese, hazafias ünnepség alkalmával. ©iyankor Dr. Piihál Viktor mint fia, Dr. Plihál a hazafiúi önérzet gloriaíénye ragyogta be Viktorn\'é született Csertán Ilona mint menve dalián szép alakját. Temetésére, mely márc. és Plihál Erzsébet mint unokája fájda-U-£n voll, el is jöttek á hü, öreg hon-1 lommal leit szivvel jele tik, hogy a leg-
26.) Ielejtbellen munkatársunknak 1 járásbíróság tagjai.
27.) Szeretett\' Ferkó báosinak — tti>ella Zsiga.
28.) tíará ságunk jeléül — Uaroi György ét neje.,
29.) Ueuső s/ereiet jeléül: Tuboly Gyula éa
—a Veber oaalid.
31.) S/eretelt gynmaoknak— Belaa testvérek.
, , . ., ,i 32.) Felejthet len jó főnöknek a kir. kastélyt" lankadatlanul irod8 ín,j9j
38.) A tagjobb*koma a keres-tlaiyának Merkl Antal és családja.
34.) Szeretet jeléül j- Orziny Pál ée neje. 36.) Tisz\'elet jelefll — Viziendvay. 36.) A pécsi kir. közjegyzői kamara — aze-[ retett társának. 1.
babér ko-\'
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Z-ala 21. t*ám (ff. lap.)
1901. márciushtf 14-én
b küld betak. Zala-Koppány hpn 1901 máifeíOB tl én Tisztelettel: Bekeni «tiiek gazdasági is iskolai igazga\'ó»l2ni ő
— Aita\'ánowm elismerik u«y nálunk mm( külföldön, hogy u Mautnor\'tele gatdasági aa kerti magvak gyakran háromszor akkora termést adnak, mint sok másfele* magvak. Kii lünöten impregnált csíllegjegyü répumagjai rii« khják párjukat és Össze nem tévesztendők más uánsótt hasonló védjegyű, de nem impregnált répauugoltknl. A Mautbnerlele mawok teliát (elülmulbstatlsúpk és gazdáink csak JiMyiML cwlekszenek, ha mtipssükaégletüket mindig Mautkner (éle magokkal fedezik.
Kötőgép
gryár BÉCS 1VI. Mariabilferslr. í5.
M. Wedermann
Szerkesztői üzenetek.
Pées. A kőzléxre várók között van.
Ed ím(4 rSljegyiéMtMl. KM ni fogjak.
.,Téll Abrántt fllaölke leányka" Lehetetlen bármelyik rovatban ia közölni. Mihoiyi csakoiyot i« közölnénk, azonnal ÍÖlavatnák önt Nagykanizsa Hazaty Veray Jáno-•ává. Erre n-dig — ogy hiaaxük — noui akar pályázni.
„Toll fuí! á*" Mai Márnánkban közöljük. Kérjük : ■iákor ÍS; DiwkeréeténjHHU majd meggyőződhetik Imvm ,,úmri rttrnünk" Ms\'tit mmim* tndf a; akih oz ínyeiét címezte, ii pedig — amint talán tudatja — ind h allgntnl mint a sir.
Többeknek. Szerkesztőségünk elvből nem ad ig4-solvánjt a dolgozó társaknak , ilyent még eddig aoka ki nem ia adott aem belaö, nem ktflaö dolgozótárnak. Ha \'Ijren eaetleg telmntat tátik az kamiaiiténfl.
k? «
k\' \'JJlí
UcVflwCeJB Qt»U«X
Hirdetések:
f MAUTHNER-féle
i konyhakerti magvak, arankamentes a lóher es luczerna, továbbá minden-| nemű fűmagok a legolcsóbban és \\ I legjutányosabb árban
£ Kaphatók Flaclier Ferenc*
fiiszerkereskedésében. 74-8, V* Helyben, Ffltér. W é-^/O ^tyf * fm^ • » H.ij
KXXXXXXX XXXXXXXX.N
* KKfinfi ^
X fedésre való nád X
. kapható a balaton-nzent-györgyi ^ X uradalomban. 78-8. ^
X X X
Q Felvilágosítást ad a számtartói u O hivatal Balaton-Szent-Györgyön, fi
Qxxxxxxxx xxxxxxx9
ocxxxxaxxxxxxxxxx:
Y 1
■ Aranyéri
Hemerhódia
A ki ebben- szenved, kérje bizalom- C
mai sz öíUío való az»iemet. A legna- ^ gyobb fájdalmakat\' azonnalmegszünteti,,
a csomókat, Jessyenók azok künn vagy X
e rejtve 2—3 napi alkalmasáa után el- V
lünteti, A gyomor óh bélmÜkOdas, az U
ülés e* a jArás • i/ogáslslanok les/uck Q
ós rendkívül megUtnnyebühen és bol- Q
dognak érzendi mását az elöbbeni X
palién". x
Az egesz világon it*m létezik ezen V
kívül egy iUeu jo, ártalmatlan é< din* Q erei sker. Csalódon benne ki van zárva.
Nem bevenni való orvosság, sem nem valami masina. Ara 3 kor. után-
véltei vagy n pénz előre beküldése e.«e- V
tón diseret \'bérttíöfSIve küldetik. v^
—GsimX VOTN A. K)ógysirré«s
RrsezO. y
^ogMyqgs^x^^
Egy 90 40 év köxtl Járialk od 6 n 6
ker^öletik. egy beteges idösehb urinö állandó \\ rendelkezésére és szórakoztatására.
Arezképpfl ellátott aian\'ntok Fiecher Simon úrhoz Csurgóra küldendők, -79—3
(MOfiety ImIm-ÍMI
IV
Digostiv
valódi angol egyetem** emésztöpor Thlsrry/ A. gyógyszerésztől Pregradában. felülmúlhatatlan ó* elérhetetlen mint gyomorerősítő, étvágfehresztő, az em\'ez\'é*!\' elősegítő. Mm* dőt) dobo/ a gyáro* aláiráslvsl van ellátva. — Egy dobos ara a pénz e«őkges beklldtsa mellett
8 korvmxi és közvetlenül küldi
THIEBBY A. gyógyszerész
bslzHarr-gyára . ^
PREGRADA [MíseMiíffta KÜrttl-
X Hirdetés.
X
.A Nauy Kanizsai ipartestflle\'nak fSj téren levő kdtábnn a korcsmán üzlet a
X folyó év augautai hö 1-nUlre
X bérbe adandó, twv *bb " rrvfíágosttás H iiyrrftetö ug" i)uirtwtüt?T ir&tdjtöan.
2 Az elnökség.
x 89"1 \' -
XXMXXXXXXOXXXXXXX
Hirdetmény.
Ezennel közhirré-^éiettlf, -mrermi a-naityméllósrá^ti^ f^dmivetésügyr m. kir minj*zterittitt a nagykanizsai fedeetetési állomáson felállított állami mének első íedezésuért mindoo kanca iráé a következ(» dijak lizHtendók,\' u. m.
-A- m énnek
törzskönyvi száma\' neve k apja anyja színe én iedeiéa
J dljjn.
1006 Elö-Szállds Dragoner Old-Bess pej 6 kor.
813 Győztes Nonius Győztes Nonius sárga 4 „
256 Helyes Vinea Heléne barna 8 4
430 Zobnol cza Furioso G drán világos sárga 4 „
Megjegzsés: A fedeztetési jegy elömutatása négyszori ing/en utó (edeatetésre jogoeit: sia-badságaban áll a tenyésztőnek háromszori wikértelen fedeztetés után más mént válasstani, melye alkalommal csakis azon összeget tartozik pó ölni, melylyel az ujiotun válasstott men dijii netán magasabb mint az e őbie. A fedeztetést állomás Nagykanizsán a vásár téreu a Küzkórhás szomszédságában fóvő katonai ferhalyen van felállítva és mindeo kanoa u\'án i korona pótdíj fizetendő.
NugyKsnizzáii, 1901. március 8-án.
A vártat lisiis.

ZX.

x
Jf
h H
Ertesités.
Van szerencsém a nagytebintetü közönséget tisztelettel érteaiteoi,b<jgy a \\
tava«il idényre a legújabb divat szerint mindennemű ruhákat, a legfinomabb aaln6ség(6l a legolcsóbbig figyelmes éa felette jatánfo* kiszolgálás mellett készítek\'.
Ez alkalommal bátorkodom a tekintetes m. klr. állatorvos arak lig elmét felhiyoi egyenruha kéeailoaé-nyeinire, melyeket a legpontosabban, előírás szerint legjutáayosabban, kitűnő minőségben éa izlése» kivitelben szolgálok ki# • Vidéki megrendelések kellő figyelemmel eszközöltetlek. "
A n. erd. kózönaég becses támogatását ea szivee megrendeléséi kéri mély ti* élettel:
SáOTKaKN KéB ftrftazabé
ILU; féle káli
Nagy választék kitűnő minőségű, divatos búfőldi, angol i» franctia kelmékbe*
xzzy
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 21. szám (íl lap)
1901. március hó 1 4 (n
ÉRTESÍTÉS.
A a é. közönség szíves.tudomasára hozom, hogy a
i/édepep-féle
9 kószénbányak vezérképviselőségét az egész Dunántuli
kerületre sikerült elnyernem.
\' Ez által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy a nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a cséplőgép-, téglagyár-, és gőzgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüzelési anyaggal szolgálhatok.
jfcrak:
1. Darabos fűtő barna szén a kapronczai vasútállomásnál bevagonirozva egy vaggon (100 mmázsa) 80 korona
Ugyanaz Nagy-Kanizsán házhoz szállítva métermázsánként i kot 6o fillér. 7
2. Másodrendű koczka füto barna szén ugyanottan bevagonirozva egy vaggon (160 mmázsa) 70 korona.
3. Dió bánna szén, csépMftép-, téglagyár-, éa gőzmalom
tulajdonosoknak Tgeq ajánlatos: kaproncai állomáson be-vaggonir^eva vaggonja (100 mmázsa) 60 korona.
Midőn a jó és pontos kiszolgálásért teljes felelősséget vállalok, egyben mészraktáramat is & n. é. közönség szíves figyelmébe ajánlva.
Nagykanizsa, 1901. évben.
Tisztelettel —~
Klauber Ignácz
a LEDERER féle készéabáayák Danáatali kertlett vezérktpftscMje. I. - Imiim Iwétot-Hi, ifi. Mm fnan HiirbMtitoi ntitt.
Hirdetések
/
(lliMMaak
e iap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.

C». hlr. nzab. déli vaxpálya táriuiaai; aagyar
^ . vonalainak fisleligazgatisága
1174. P. ar Budapest, 1901. március hő Sán
Pályázati hirdetmény.
N.-Kanizsa állon ínunkban építendő 12 állású kőralakn moz" donyszin, rézkováomflhely ea főldazíntea iroda ép\'Qlet építési munkáira ezennel pályázatot birdeiflnk:
A munkákra vonatkozó bővebb adaink, nevezetesen a tervek a költségvetés éa as építési ajánlat mintája az alulírott üzletigazgatóság épilcai és pályafenntartási szakosztályénak hivatalos-helyiségében fi. ker. Méazáros-utoaa 17. az. 11. ém.) a bivalálos őrak alatl Atve« betők, tiz korona lefülelés elleneben.
Jogét vényes éa kellőleg bélyegzett ajánlatok legké-őbb 1901-évi március hó 26-án déli 12 óráig álta\'ánus oaziálju igtaló bivala tálánál (lőldsz 9 az. ajló) nyújtandók b», eme fölirattal ellátva: ,,Ajánlat a kanizsai fOlőnáz építési munkáira." —
Bánatpénz frjrben 1901 évi március hő S3-an dfli 18 órái 40C0 K.azaz négyezer korona kés*ré»zb»n, vagy állami letételekig alkalmas ériéi papírokban bnds pesti állomási pénztáiunkban (I. ke* Méízáro\'u. 7. TerlelOpyekiégi t pülel) fise\'endó le. Az ér ekp»piroaor a budapesti ltodén jepyzell árfolyamuknak legfejebb SOf-nyi mak gaaaágában fogadlatnak el.
Ezen bánaipéiiz a munka elnyerése tse\'én 8 napon bellii innak kéts?eresére egészítendő ki, mely őerzeg mint kaulio mindaddig letétben marad, mig a létesítmények ideigler.es átvétele meg nem lőrténr.
rPosta^ntján beküdendő ajánlatoknál a bánatpénzek térti ve-vény melleit adandók lel.
A bánatpénz lefizetéséről szőlő letétjegy as ajánla hoz nem csatolandó.
As ajánlatok kftzőtt való azabadválaaaiáa jogát >nntaríjuk magunknak. CUmjm*. mm dljuiotik
85-1 JLm üzletiffazgatósdo.
MEGHIYO.
A NAGYKANIZSAI KERÜLETI BETEGSEGÉLYZÓ PÉNZTÁR
0. étíi rendes Hözgyiilését
1901. évi március hó 24-én azaz vasárnap délután 2 órakor határozatképtelenség esetón március 31 én, ugyancsak d.u. 2 órakor a városház nagytermében tartja meg, melyre a megválasztott közgyOlósi kiküldöttek ^
tisztelettel meghivatnak.
NAGY KANIZSÁN, 1901. évi március hó 8 án.
As igaigatóaáff.
A KÓZGYOLÉH TÁBOYAI :
1. Az igazgatóság jelentése 1900. évről.
2. Mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása
3. Zárszámadások és pénztári kimutatások előterjesztése.
4. Felügyelő-bizottság jelentése
5. Halvax Frigyes, Muzikár Vince, Segesdi István ésNikicaer József kisorsolt igazgatósági tagok helyett _
mások, vagy ezek újbóli megválasztása 2 évre, 1 igazgatósági póttag a munkaadók részéről ugyan-csak 2 évre, továbbá a felügyelő bizottság és választott biróság megválasztása 1 évre.
6. Egyéb indítványok. -: : ~ . \'
Esetleges indítványok csak ugy tárgya lhatók,iia a közgyűlést megelőzőleg 3 nappal előbb írásban benyuj tatnak.
Összes bevétel 1900. évben 34668 kor. 21 fill.
Oaazea kiadaa 1900. évben 27697 , 40 , Vagron-mérleg 19(10. dtc. 31-én tartalékalap
beszámítást nélkül 4367 , 69 „
Tartalékalappal 17816 , 11 ,
11)00. évben gyógy kezeltetett 1,731 agyén 2148 esélben. A Ingok >zárna 1900. évi dee. 31-én 288$ egyén.
% Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Nagy-Kanizsán 1901
Huszonnyolcadik évfolyam 22. szám.
lurkii4Bii|
Városkái apIUl FtKá»l FlJftp fcöajrt- „ imtt«IMb»i
A issrfemtAvtl trukmi lakit npu\' Kist d. a. 4—6 ára ktiL
Ida intéaaadö a lap «aai)*»i rév éri roiiüual aiidaa koaiaaéay. -
Kiadóhivatal: TánMkáaápAlat: Fúchél Fülöp könyv tirpákodé**.
ZALA.
Politikai lap.
Megjelenik NAGY.-KANIZSAN hetenfcint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
SiyórLUTtSI ÍRAK Bffaa tnT, . , . . . IS Imii F4l4«r« e lm
ni ,.,.,. S kmu
patitaora SU BUAr A
KiHaattaak, TtUmint * I ni Miatt TBMllinO MaaM FllSp • KfTtar liaih \'--\'mtl
Mrm«atatlaa ImU caak M y i hul Ml fojptátxtaik al.
■ár** «*■ >n a*. i»r
r
Nagy-Kanizsa. 1H01.
-f\'lfiíí iiarkmtl: Raalay Mmnémr | S.irttirtltirt: Híimi
Vasárnap, március 17.
A pletyka.
nitve s jaj, százszor jaj,, az áldozatnak ! az egyszerű polgárral és mesteremberrel [Mert a pletyka Könnyelműségből és rossz-1 nem kíméli meg sem a gazdagot,"sem a~ Van a mOársádalmurikriak s külőoö-fauraiból tönkre teszi jó hírnevét, életüuk szegényt s oly régi, mint az emberiség
maga és att hiszem, hogy Semmiramisz függőkerljeiben \'épp ugy aranykorát élte
seo vidéki, kisvárosi társadalmunknak egy j legféltettebb, legdrágább kincsét, a melyet, igazi nyomorúsága, valóságos átka: a I ha egyszer bemocskolt valaki, nincs ha-plelyka. A pletyka, a mely mesteri ravasz-; \'alom, a mely azt újból tisztára :mosbatná. imár, akár csak később XIV. é< XV. La-sággal elidegeníti egymáslól » legjobb Es ilyenkor legbensőbb énünk méltat- jos versaillesi ós choisyi kastélyaiban, vigy baJjáíital, a mely konkolyt hint a békés! lankodva (ellázad a gonoszság ezen özöne j akar manapság, a mikor sá\'orát ssivesen i-ejjülji élet boldogságánák virágai kezé; ^lén,\' tpegvcléastl ós utálattal elfordulunk felüti mindenütt, a hol csak alkalma oyi-a pletyka a mely kész a férfi ^omloká-: töle, de szent és elmulaszlbatailan köte- lik, hogy egy emberfia becsületét aláássa ról letépni a babért s az ártatlan hajadon I lességünk nyitom kikelni ós bátran szem- ós jó hirnevét tönkretegye. 8 még jó, ha IDiom-lbztá homloka feleft eíbc>mályosltaDÍ!bet,*á|ini a plelya démo. aival a az ellen- az illető nem törődve vde, gúnyosan ki-az eiény glori ját; a pletyka, a mely még|Mezőnek kézzelfogható bebizonyításával kacagja a pletykázók hiu erőlködéseit, de a napban is foltot lalál s a legtisstább leálcázni a rágalmazót, a ki aztán, mint nem egyszer eaelt már meg, ha becauM-életet sem »talja sárral megdobálni, 8ÖI |a tettén ért tolvaj, gyáván meghunj ász-jbeli dologról volt szó, hogy az áldozat
annál na yobb erflylyel foitaija munkáját, kod k ^ megadja magát, mennél lelielellenebbnek látszik abban az) De hányszor sikerül rájönnünk, hogy ^^ M^\'J-\'f\'n\'. r tr«nyVj kitől ered a pletyka? Mindenki mástól
gyanánt fekszk minden ki elölt. j hallotta, senki sem hiszi, de ízért ramd-
Rs folyton ott »e\'lenkedik a kiszemeltjeik tovább adja a utó.égre mindenki-áldozat körül, lesve a pillanatot, a mely- "él feltétlen hitelre talál.
eleintén kétségbeesetten vergődött ártatlansága tudatában, de végre pisztolylövés vetett véget az undok rágalmazók mérges sctszegéséoek.
S minderre as a kis nyelv képes, a melyet sokan nem bírnak féken tartási.
ben saskönneivel belemarkolhat annak | S a pletyka mindenütt otthonos. A | Az a viszketegvágy vezeti őket, hogy ~ azi*é<» -éat tefesőfetébe. Mert a pletyka < művelt lársaságban csík épp ugy, mint a j mindenkiről mindent legelőször éa a ;eg-mjn\'törőd;k azz.l, hogy egv embernek mesteremberek és a nép közt, sőt ezeknél jjobban tudja\' ak. Az újságok (értad plely-Talán oly bélyegét sül a homlokára, melyetj inkább, mert kisebb látókörüknél kakj Iránti vágy sokakban egész hajlammá egy ea ész étet sem lesz képes többé on»-i-íogva keves^bii anyaguk van a be. zélge- szenvedéllyé válik, hajbászszák éa nem\' nan letörülni. 8 azlán elröpül holló-szár-1 tésre, de amott élesebb, finomabb, cfípő- bírnak betelni vele. S mennyire lealac-iO-Di aival egyik helyről a másik-a, bekopog- i sebb. Nézzük csak a mészárszéket ós né- nyitja, ez az emberi méltóságot! tat hol az ajtó , hói az ablakon « a leg- mely szatócsüzletet, ezek a pletykának, Oh áz akis nyelv mennyi bajnak és mélyebb titoktartás igér-te mellett, * de a "valóságos melegágyat Ott van aztán a kellemetlenségnek volt már az okozójá t továbbadás biztos tudatában élsz ön yü-1 malom, a fonó s egyáltalában mindénpe(i,g müyen szép (eladta van. D csőiteni köd ve\'s oly hangon, minlha maga sem.hely. a hol ösak többen összekei ülnek és áldani a miud-nhatól, bátorítani a c üg-hinné, elmondja a boizasztó, de alapjában munkával, (vagy-*«élkül. dől, megbocsátani annak, a ki minket
véve artatan esetet. Ez azlán további S á p elyka senkit sem kiméi meg. megbántott s kiengesztelni az Utalunk megy szárul-szájra, csakhogy hozzíjáruí Behatol a pálörák legr. jMtebb titka-ba épp ia< gsértettél ; mily. megrendítő a szó, ha még a rágalom, a irigység, a rosszakarat,! ugy, mint a v\'ályogkunyhó Htemmilmondd j ünnepélyes esküre emelkedik ; nuly ma-mindegyik megtoldja a maga tetszése érdektelen létkörébe, foglalkozik a kirá-| aszto*, ha az ártatlant viMi, a szenve-szrint, a hibát nagyítva, az erényt kitsi-, lyoikl é> hercegekkel, éppen, ügy ■ unnt dől vigasztalja; mily rettenetéi, ha igaa-
A
Ferenc József keserűvíz
az egyedült elismert kellemes izü természetes
hashajtószer.
flz flUflOÍM
pécsi iparművészeti intézet
gyártmányainak egyedüli raktára
N-Easizsán 7ISCHKTŰLÖ? kfi&yvkiriskedesibm
■Z*
I ------------^ . „
|-- \' _:_-Z___ . . - CZLIIT (TVKTEL ____________
Vae oxerencaéra a n. érd. iűi\'inaéit b. tudom aára ho/ní, bogy X»«)kaN|<aaR, a F0lér«n már 60 év éta fíioaáild jó Uira^\'Mk BrtniB
Koii.v önOS\'fÉttl * t
KALAPKERESKEDÉST
_ ÉN K.lTOt II mVCSRIHÁHTI t\'IKHKk HA la T « BÍ T
lolyó éti március hó 1-én érveltem • a modem kor igenyeiáek •■egteletdleg rencUzieai be.
Abb»n a M eww b-lrsfeiben Vagyok, bugy • n>. lisziell "tsözüua-*g legkényeseBb ízlésének te m»gleiel\'ietek és Wlörekvétwm leeod, bogy (t-oorii áiuk .-/olid éa öles1\' kiaioigalaeaval jdé\'demeljim a n. fi. nfliOn* t fell«tl*n áiM\'nii éi jéinduUtál.
P. C Habig kalnpgyár w«MU raktára. = HalaeMllaly<|rt, bel- éa ktlIMdl kil»|ik. A a. érd küi(in»*g hItm pirUngAOt kéna talfaa Uaalalaltal
:............- Ma Ó4ia >lU»
4 " - Walllaak narkaa
r^lludar kalapok kUcaía aiataak. tokfkwaaM* _
-nK-
Nagy-Kanizsa, vasárnap
ságosan vádol ós büntet, Es sokszor mit tesz o helyett ? Káromolja az istent, bántja a szenvedőt; gúnyolja a csüggedőt, üldözi az ártatlant, megveti a becsülete*
Zala 22. szám (9. lap-)
19" I, március bó 17 én
ellen az emberi méltóságot oly mélyen lealacsonyító baj ellen s ba csak egy kis gárda akud, amely bátran sikra száll ellene, a pletyka megjuhászkodva viBszavo-szegénységet, do földig bOrul a gazdagság I nulna barlangjába s mind ritkábban, mind előtt, még akkor is, ha ahhos az özve- félénkebben merné elhagyni odúját.
gyek és árvák könyei, a szerencsétlenek átkai tapadnak.
Es ha a mindennapi élet gondjai s a hétköznapi foglalkozás után a társaságban keresünk üdülést, pihenést és szórakozást, nem kínálkozik e elég alkalmasabb tárgy a társalgásra, mint TlilakÜ a jó hírnevében megkárosítani és megszólni a távollevőt. a ki nem is védheti magát. Nem jut-e ilyenkor eszünkbe, hogy .ma neked, holnap nekem* s hogy, ha mi véletlenül nem volnánk jelen, most talán éppen minket szólnának meg épp oly élesen, épp oly szigora-í."" Volna-e szebb, ha müveit
alatt legfeljebb 2—3 millió forintot kellett elet. gedni a rossz termest okozó osaaee okok miatt, míg ellenben maga az egyévi jégkár a iegasereÖA oaáaebb esztendőben is fölmegy nálunk 6—7 millióra, de rendszeriül 9=10 re, sót voltak már 16-18 milliós jéggel sújtott évek is. Már 430*1 m allam legfeljebb azért mehetne bel* ebbe az Üzletbe, hogy a flldsdó teljes Összegének befogását biztosítsa, vagyis hogy jégká* rok esetén ne kel essen 2 — 3 miilió frtot elengedni0 —.de ba ezzel szemben 16—18 millió Eárkockatal viaeléaét k«li .elvállalnia — kérdés, vájjon fog»e találkozni vakmerő kormány mely ilyen a reális allam nazdasaa keretébe nem illő Üzletbe bele mer vágni ?
Hasonló üres tervezgetések kftréh* tartozik aa j államilag köteleseit lüxbiztositda i*. Kik az efféle l eszméken mint vesszőparipákon lovagolnak, \'en-, desen azzal állanak elő, hogy ők a nyereségből Hony ezeknek a biztosítási ágazatodnak szin- óriási tartaléklökét akarnak képeztetni, só- é lén óriási nemzelgaadasáiii jelentőségűk van t tőke jövedelmét idővel vissza kívánjuk adni a hogy a tűz é< jégkár-bulositaa eszméjében szin« j biztosítottaknak, a így a kőtelező jégkár, mint i Hí olv erő rejlik, melyei á kormányok a mod«rnlkaie|ex<5 tüzkar elleni biztosításnak bizonyos államélet éa társadalmi rend feamaradásának állami kezelétben álló\'sröve kezeti jelleget szau egyik biztosításául iamertek tel, ezt számos\'Okoznak adni.
X Y.
Iparpártolás
ós a hazai nagy tőkék megrfientóse, intézményre-
Irta i Déri Gyula. (Fölytatás.)
tekintettel a biztosítási
rönk szük voltát, kedélyünk sivárságát Hazafias kegyelettel ünnepelte meg
k rmányiali intézkedés, sőt messzemenő tervez-1 a biztositoltak azerenc éjére ez a sokféle értés és kísérletezés is bizonyltja. Az utóbbi tervezgetés mind caak elm«let es ha tellek is itt-években ugyani* különösen a jégkár elleni biz- 0lt kisérletet a< állami kárbirtoaitáasal, az ea»-.. . r i * ^SfiSíiifljŰlr <«rén lett rossz tapasztalatok, a biztosító1 me ótim tered. A kormányok léinek a koekáza-
társaságban e helyett megbeszélnék »i azoknak milliókra menő vereségei és szitok bizonytalanságától, a biztosítottak p-dig a irodalom és müvészet legujahh remekeit; ennek következtében magáira emelkedett dijtéte-jkormányok \'kényaxerbeiyzetétnl, a mi pénzügyi
méltatnák a tudománv vívmányait, hirdet-1 i-0" "\'"OÍ -k.0,18 4ll,mi JBBMW«"gftfe válságok fflejín aaokoit beállni, a rá vűwMjket-meitatnaa a tuoomany vívmányán ii.ruw gMg0lU()4j, 80kt«l/ll, meg nem gondolván mind Brra, hogy legalsó sorban taa kezelésükre bízott
nék a természet szépségeit? Ulaíások, azokat a hátrányokat, \' malyek az államo- alapokai lordita*i< »z állam céljaira. A dolog kirándulások elbeszélése, a benyomás fár \'jjtáibrt elkerölhetellenUl bekövetkezniük, továbbá tem észét szer nleg oda fejlődnék, hogy
.. \' Es pedig nemcsak i közönség járna rajnd nkinek f lemelnek az adóját,
gyalása, melyet egy jó könyv az egyikre rosszabbul, hanem valószínűleg magú az állam i
másikra gyakorolt, nem volua-e sokkal A biztosítási dijakai, a maiak felére, bar- kör-
.. • u o tt . „ „ , : madréstére le lehetne talán szállítani, de a
alkalmasabb? Uszen csak szellemünk bi,t0!ljl0lt kftlBnség CMkhgmtr étxre veni)£! aa*--:.... y lfaai«i« ürességét, tudásunk szegénységét, látókö- h«gy es csak addig nyújt megnyugvást, amíg! HBnJlUe 10 °
kár nincs, de amiat a jég elverné a termést I I és a kára megtérítéséről lenne szó, rögtön ke-el aerű tapaaztalatokal tenne azon azon a téren
kárpótlást,
7 ,.„ r „ „ .. . . r, -j-^—r i c HB la kár felbecslését és megállapítását! Ma a kitaláljuk örömünket. S a ki felebarátjában I r0Bui, mint gieriöd« tél áll szemben egy másik
nem tiszteli az embert minden hibájával I szerződövei, a társulattal, malyet szabadon vá-
fi* prénvévpl eeviitl hoevan hcrsiilÍA az I I,"slott\' » ""e\'ynek nem elég knláne magatar-es erenyevet egyuti, nogyan oecsuije az li||At még tiradalmi uion is érzékenyen meg-
meg magamagát ? torolhatja A károsult f-l ma a versenynyel, batő-
Mert a pletyka alapja, hogy mindenki nyilvános-ággal ellenőrzött társaaá-
- 1 r — lgokkal áll azemben, a igen jól tudja, hogy
ezektől sokkal bizonyosabban megkapja a ha nem kapja, sokkal könnyebben kivívja jogos igényei kielégítésé\', mint a zállamtól, mely maga a legnagyohbb hatatom, s mely már magánál a díjszabásnál és behajtásnál is sokkal önkényesebben járha el, mint a társaságok.» Hogy as állam se jcrhat jobban, könnyen kimutatható, hk összehasonlítjuk ait a kél adatot, bogy a földadóból az utóbbi 30 ív
nem egyszer szivtelenségünket áruljuk az által, ha a távoli-vök megszólásában I hogy mit tesz az: a finánctól várni
meglátja felebarátja szemében a szálkát, de a magáéban a gerendát sem veszt észre; s egy orvossága volna, ha mindenki a saját ajtaja- előtt seperne s nem törődnék annyit szomszédjával.
Mily szép feladata nyílik itt minden nőnek. Küzdjön bátran, a végsőig ez
37.t\', millió évi
N.-Kanizsa város közönsége az 1848-iki nagy napok emlékét. A város lobogó díszt öltött. - A diák sereg nemzeti kokárdával a mellén,Járta be a varost. v a hol igazi ünnepi hangulat uralkodott. Nyilvános ünnepséget hármat tartottak, melyekről a következőkben számolunk be :
A felsB kereskedelmi Mában. Délelő\'t 10 órakor zsúfolásig megtelt az iar. iskolák rajzterme ünneplő közönséggel, a hol a felső kereskedelmi iskola ifjúsága rendkívül szép műsorral adózott március idusának.
A műsort az ifjúság énekkara kezdte meg a „Szdzat" tal. Boskovitz Ernő t. o. t. meguyitó beszéde igen szép tanulmányra vall éa nagy hatást tett A Nemteti dal előadásával Rotenelein Gyula f. o. t. erdemelte ki a köaCneeg lelke*
r
TÁRCA.
Egy íestő följegyzéseiből.
Irta: Somlyó Zoltán.
Szép, fiatal, halvány arcú leány közeledett felém egy esty* és remegő sirásu hangon, kesét kiterjesaive, tlsmiunit kért. Az égből lessállt Madonna képe aem lehet szebb, mist ét s lány volt. Nagy, csíl\'ogó leket* szemeket körítettek a vastag, telymes ssemöldök ée a szája körüli olyan buaan is kedvea ée lebüincselö taint vo-pult végig, bogy. egy pillanat alatt bolondulásig! pzerelmes lettem bele. ,
e S amint ott könyörögve, könyező szemekkel állt elöltem, meg akartam asóliiani. De as as uj1 ér<ét, amely bánnom iránta keletkezett, nem eagedttt vele m mint alantmwmmal, te mint alyannal beszélni, akii mindennap látink magunk körül.
— Maga nagyon szenvedj ugy-e ? — szóltam hozzá, valami szent ihlettől áthatva.
— Oh uram, mérhetetlenek aa én azeavedé> aem... Es... uram, boldognak érzem magamat,1 hogy Ba szóra érdemesít............
A lány elmondta azt, amit magam már előre gondoltam.
— Az apám korhely.... az anyám beteg... keretet nmet.....r...—
A szép leány csillógó szemei önkívületbe hoztak; szerettem volna ott at utcán forrón, ...tesen lecsókolni rúluk a szenvedés kfnyeit...
Tudja mit Milica, — ez volt a neve, — maga eljő énhoziAm, szépen.dolgozni log...
A kezeimet csókollt, s a szemei a mennyországot varázsolták elém.
Müica nagyon vad lány volt. Nem volt semmi rendhez, teoriáhos saokva. Es ba a nevét szólítottam, darabig merően nézett mtga elé, felugróit, keiemet akarta csókolni t csak aztán izélt.
Egy ette a műteremben ültem ét Mllicáról gondolkoz\'am. Magam te tudom hogyan, az as eetme fogamzott mtg bennem, hogy meglestem\' ezt a leányt. Miért ne ülhetne ö nékem egy pár órát? Holnap mindjárt meg ia kezdem.
A belső szobiból, ahol Milica feküdt, halk, időközönkinl mes-megujuló bangókat hallottam... tliála nálam laaotl, előeaör vettem magamnak annyi bátorságot, bngy benézzek oda, abol ö — alszik. — Nem tariotUm ezt bűnnek, már azért te, mert amikor öt elötzör magamboa hittam, ő se góndolt arra, amire más tán bizonynyal rög*! tőn gondolt volna.... frrikfMist
Nesztelenül kinyitottam az ajtói. A láay ott feküdt az ágyban igézően... stégen... Hosszú rendetlen -haja elomlott erre-arra, egy nagy tincs gömbölyű keblére hallva, wnak libegősétől majd erre, majd meg amarra vibrált
£n nem tudom, mit érettem... rohanni akar-\' tam hozzá, hogy egy lorró asókkal, a legédesebb ! mézzel ajkamon megsemmisüljek, i S ebben a, pillanatban rohantam az állványért,
palettáért éa — hajnali négy óráig dolgai tam a képen, mely a gyeriyavilágitát kövelkesiébeo hamis árnyalatokkal ugyan, de aikerűli. S aztán lefeküdve, kövelkeaett egy olyan alom, amely kárpótolt as ó*uea eddigi o*alódá*aimért.
Mikor máanap délben ha<ame*t*m, a képet öatset bájaitól megfosztva találtam. Azon a he* lyen, ahol aa ing lecsúszva, aa alabaatromazinft test asabsdon volt, egész a nyakig feketével volt bemázolva. —
Ijedten rohantam Milicáért, de nem találtam sehol..........
...Aa ártatlan lélek n*m türt*, hogy protáa
szem tapadt egysser egyetlen drága kincsére......
• .
Miategv ót é* múlva *gy tavaaei r*gg«U. fáradtan bandukoltam aa utcán. Egy pálinkád-butik elölt nagy csődület volt. Kivánoatan mentem oda, a tgy részeg lányt láttam, amint egy uiár-cona férfinek a haját ráncigálta.
Verekedés közben a férfi kihúzott zsebéből egy aoélfurót éa aat — MilicAoak a szivébe döfte.
Mi a szerelem.
Marotey Zoltán, gondolataiba elmerülve a halkan beazélgetve önmagával, ment a szép é* csábítóan kacér Helia lakása felé.
Magánbeszélgetésében gyengének, együgyűnek nevette magát, kivel még sohasem történt, hogy pár stem rabja legyen, pedig elég ctábnak yol
Nagy-Kanjaim ,vasárnap_
tapsait, mely tapsok lokatoro an vissahangioltak Teracbak : „Magyar ionéért duo\'-jtnak előadást ut*n, nirl*ei literinek Z-igmond »»• elanár é« Ukrenitein (ljőiő t. (,. tanulónak kötlőnbstatt a közönség.
Ai ünnepi beszédei Dukáu Miki* f. o. Ina, tartotta nagy tikárral, mit ugy a beszéd tartalmával, mint annak előadásavaUér> el a fiatal, aaéptehetfégO stónok. «
Aa tljuaág énekkara ái>al előadott Koaaulb nóla annyira tetaasti, hogy a köiönség aat ismételten kívánta hallani, de dacára i saQnni nem akard tapsnak, as énekkar megnjrásásra aem volt* hajtandó
Ábrányi Emil .Március 15* c. költeményéi IWhiyi Manó i. o. L mély ér>és-el produkalta.
Ezután isméi a zenészek uralták a kősőnség lünictö elismeréséi a Cigánybaró-ból vett egyveleg kitűnő előadásával, .moly inasán dicaéretére válik a senekar niemerének Stermck Zsigmond zenetanárnak.
Rendkívül és érdemlegesen lekőlőlle a kö zönség liftyelmét Sckulhof Uyőzö I. o, t. Várady Antalnak .Rákóc/y Rudoatón" c melodrámájának érze-ieli előadiisávni, melynél igen jó pí rt-1 ne re volt: Schwart Károly k. o. t., ki rei.dkivQI ugyeseo kísérte.
Záradéku a Rákóczy-indulót huata a zené\'
Zala 32. szám 3 lapj . a_
munka egyhangú közönyének fásultságából eszmények utáni vágyskozátunkkal fordulunk hos-sád, és hassllss érzelmeink lángoló lelkesedésével köszöntünk : mároi u« tizenötödike I
Jelentőséged, eredményeid és nemzet \'fejlődésünkre való kibaláspd politikai eletflnkben u) kor virradásál j-lsik. Virradáat a szó közönséges.
1901. március hó 17-én
■a is azon zászló alatt kOsdenek, nselyéT a 48. március 16-iki törekvések emellek magasra, éa még mindig a küzdelem hevében állunk, m*t as ekkor célnak kitttagtt eazmények megválóm táéa befejezve még (tincsen.
Túlzóit aggodalmak éa a hatalmi őnaés utjál m állták annak, hogy a szabadság teljes legyeo é ssokolt értelmében, mert ennek a nemzetnek,[basában; nzüleiáéi és vagyont külömbtégek ia
aiámdos álméban merevvé lett idegeit, elzsibbadt tetterejét ébredésre intetted, és vlrradást a szó-mik slka maitoti jelanlményébeu ia, átható sötétségei, amely nemzői eleifiuk mélységeit éa magasaágait minden élet-nyiKánulánt elfojtó ea sorvasztó páréval töltötte be, a s«abad«ág kelő napjának elaö luitarsi el oszlatni kezdték.
Hág elnyomott törekvések felszabadultak a
srQaen aaervezett érdekszövetségek mestersége megkQlömbözleiest tesznek valamennyiünk egyen-merl azt az j lő er\'éke lóziiti; ée nemzetiségi és felekezeti bőét politikai I vátarozáaok válaszfalat emelnek testvér és leat-vér közé.
Majd ba letűnt á szolgaaág uralmának ntotaó nyoma, majd ha szabad tevékenységben boldogulást, közös érzésben lealvér talál minden asa-gysr, majd ba a népjogok közős gyakor áaa
lonlolgatás késleltető nyűgétől, soká halogatott jigyeulőséget teremt körönünk— akkor ie-zen reformtervek szóhoz éz lelkes uóixólokhoz jutut- teljes a diadalod, 1848 márciaa tizenötödike I lak, ósdi intézmények romjain nemzetünk nj Ne csupán emlékezés legyen tehát a mai ideáljai kialakulni kezdtek és megvalósításukat ünnep, hanem áthalva a magasztos emlékű n<p hsngossn követelték. — A possonyi diéták »za- eszményi lörekvéseitől, sorakozzunk vala neny-bndelvü ellenzi ke az országgyűlésen, a tizek nyien a dicsőén lobogtatott zászló a á, a melyr.. lalkea lár-aeága pedig a közvélemény asztalánál l ez voli irva:
én aa or-zág nmében fejteitek ki fáradhatatlan I.. Legyen béke, szsbadság. egyetértés I Éjen aa sgiiácint az uj eszmék aikerének biztosítására, egyenlőség, a szabadság, a testvériség! A felirali vitaban éa a röviden, de mindent fel-1 . . . ,. ..
Ölelő tartalommal megszerkesztett 12 pontban a , A ^szédet követő zajos percek.g tartó, let-
. \' anZanttilu (,niláa.>L liinaillannlla után IMMN
kar olyan lelkesedés! kelive a közönség körében 1 nemzet kívánságai határozott alakot öliőUek, és^^véaltásük lecsillapulla után ihászi hogy azt megi-m-lalm kellelt. azok megvalósítását türelmetlenül sütgeiiék. SSJWI „
A szép ünnepély annál ia inkább dicséretére válik a felső kenskedtlmt iakolának, mert a többi lan\'ntéMlekr caalc biti Biinépflyt -rwdtt^ lek e nagy napnn.
így érte az ors/ágot á bécsi lorradaiom éa\'1melylyel ngy mind mindig, ez alka
. . lrfHWaa^MAl t r. ■Ahilblbltl ItBMri ItttUÁi 33EB 38 " 1
Metternich bukásának híre, éa a nemzet kivé-JteStoitHÚ megértették, hogy a lejtek ideje mag-
lómmal ia rendklvjtl nagy BaíSsí ert ét.
A szép ünnepély a Szózat-tál ért véget, ma<
At Irodalmi Is Művészeti Jíőt ünnepélye, A Polgwri-Etctlei minden /ege-zuga megtelt pénteken délután. a b< I 4 órakor vetie kezdetéi as írod. ét* Müv. Kör hazalia* ünnepé ye, melynek megi*elölen a lermei M is diasiteitek.
A Kör daláidája a Hvmiius sil nyitotta meg az üunepítyf; n-eiyei a közönség állva hallgatót m-v és Irlkes-n meg ipsoll.
Ezután *z emelvényre 1-pell a Kör liatal
CTtrezett, Iwnrm a awlea vések a..pj» v.4t Hpff " ^UÖfe
hanem a leremieaé. Miül lm újra elhnngzottak
njra
volna a teremlés könyvében megrí fenséges igék : Legyen vilago-ság! És elválaaztatott a világosság a sötétségtől.
Klbangzott a nemzet kötőjének lelkesítő, lenre bivő, \'enséges iumzeii dala éa a lelkesedés mámorában elemi erötai /ugoti és harsoKOtt a teremtés hymnu-a, kísérve a nemzeti kívánságok scéldi erői nyéit hanyjHi<Al. *-
Legyen egyenlőség éa testvériség 1 hangzott a teremtés s/sva — éa az ország kivársagai tél-
ünnepi »zOnok»: dr. Havas Hugó ügyvéd, a Kör ügyészé. A szt-nok m-gvá as/táea igen szerencsés je»itésenek óbajtaaában és i; egvalósitásuk a-ara volt. Lelk-aen, k»női lendüleilel adta e ö dr. xában Sgyek éa testvérek le>lek e nemzet gyer-Havaa Hugó rövid, de magvas ünnepi beszédét:, mekel.
melynek minden egyes bzuví .mely benyomást Legyen szabadság ! hnngzott a leremiő ige letl a haliigalő ágra és azt többszőrönként ltlkea és ime lebnlliak a biJinon k, melyek szellemi
At Elit Magyar Asztaltársaság egyleti helyi* ségében a Bayer-féle vendéglőben tartotta meg az Dnnepélyi, melyen a tagok igen szép számban; többen családostul vettek részt. Az finnpéfy ezónokni, illetve előadói a következők votak: Horváth István az aaztaitársaaág elnöke, Juboly Victo\'r éa dr. Hajdú Gyula. Az alkalmi szónok-Játok elhangzáxa után táraaavacsorához 01 a tendkivül Teíkes ~lár-aflig; melynek—fiatalabb— része később láncra perdült. a
4652— ,901.
HIBDKTHÉHY.
é jen\'ésre Ösztönözie.
A beszéd a következő volt:
Tisiiell ünneplő közönség P
Emlékezelünk vixszaszáll » múlt dioaőaégéhez: téged ünnepiünk március idusai
Az idnk u ula-a nem haluványitja emlékedet; ei évek lávolfágánál is az maradsz nekünk, amivé nagy eseményeid utallak : lettre éhredé-aünk, i-aj\'i >zabadaákU\'<k >zületese nap a, nemzeti önérzetünk feliem dana, eszményeink éa lőrék\' vés-in- ki tpadhalaiien erőtorraaa. A mindennapi
Nagy-Kanizsa város tanácsa részéről tétetik, hogy Nagy-Kanizsa város [ 1901. évi 1111 osztályú kereseti adó kivetési I lajstroma az 1883 .évi 44 t. cz, AT Is 18
munkánkat rabságban tartották es s lelkesedés éa teremles lazában megszületett a gondnlaloak, |közhírré a sajtónak szabadsága, az .uj eszmék első diadala A nemzeti dal és a 12 pont voltak a szabad sajtó\' első hírnökei és a frissen nyomott ezer éa, - _ . . .. , .
ezer pédány htii\'igosan olvasva és ezerszerezen SS"0 értelmében a mgi naptól fogva 8
V.isszb-ngózVa hirdette az uj Magyarorazág elaö lelet/elének erővel féljei vo lát.
De elég az emlékezésből! Azok"az eszmék, u el>eknek magvát a márciusi if.uaag hintette el aiene é hatéban, kó/e.etünknek még ma ia e-z-menyi ]att»lmát képe ik. Nemzeiünü\' legjobbjai
napon át a.városi adóhivatal helyiségébem közszemlére kité&télt oly czélből, hagy a hivatalos árán belül bárki által betekintheti legyen s hogy az ellen észrevételét megtehesse és pedig:
mar kitéie s m-si egy oly leány kálAjsba ke- dekre, a hol nem iamernek. Tudja, hogy vagyo-
vagyok. Gazdálkodom a dolgozom
rfil , kit mely titoi-zameaíg ve-z kSr:il s kinek s-árm<z<í-á sem ieni ri, de a kire nem egyezer ballon ké éne ihfi megjeg^zése-e\' tenni.
Zty röppenő p-rctg av-rba hozták e gon doiamk ; dr a m\'dőn b»lépett Helía attikájába, bi>! öt a |i<mlagtól lecaus\'Ot csíkos ligriabörőn
latia pajzán, kacagó ji k- dvevei heveréi-zni,: kedves I
Maro-ay Héliára. S
gyor-an eUzálltak tőle s olyan komo yan nezeti reá, ii inri k--mol>-á«gal c-->k nézni lud a szerelmes.
— Ismét itt t agy ok — kezdé Zolién azelid kosolysággal, — bogy nyugudtan meghal gas- pezsgős sam val szat fogadja
Ugyan, hagvjon fel az ily izeilens°gekkel — moida H-lta ajkain hamiskas mosollyal — fogl\'fjnn helyet a gyujlsnn egy cgarettara. a" — Ugy lát- rn — -zó\'t\'Zol án némi szűre1 Ólán— hogy nem akar velem kun.olyan beszélni.
— Komolyan ? En ? Beszéltem, mikor meg Jnlia volt a nevem. A kávebazak nivartüa\'j-, a bor éa pezsgő minden komolyságot kizavart belőlem.
— De hal arra a kérdésre sdjon feleletét, hogy. .
— Hogy akarok-e a szeretője lenni ? Dehogy ls sksrok.
— Hisz másl is kérdeztem 1
— A f l-eége? — kérdé nevetve a aó — ugyan • e vicceljen. Mit szólná, ha karon lógva ■ennenk az uiran a egy katonatiszt rám kiáltana: (S<ehnas Délin 1*
Maróssy Zo ián erre azi mondta:
— Cssk ettől tel ? Elmegyünk valahova vi»
máautánban, mig egy napon Valami nagyon ktb-lönös história eset meg vele.
Az u óda Imi igsz aló fiatal leányával ötször találkozott s lassankint észrevették, hogy jól érzik magukat, ha együtt vannak.
A kastélyban a szolgaszemélyzet a női cao> loijam m-g majd\'á fö<bkaiialat?Adieu| \'^dek már sagdulózlak is. A laiuban, ha együtt
men\'ek a fóuieán, a véuaazszunyok csoportokba gys-ier víss/ajölt s arcát | Állottak és önzedugták fejéütei.
0 os ember, j.\'.l csinálja— mondták, Gav
nf* ember magam is...
Helia foluiirot\' a lö\'drő, fölkapta nehéz prémes bundáiét, mely ott beveri egy ezeken s miköxlien fölvette, nevHve igy szólt — £s en
A* uj--óból még egészm a férti arcahoz lolva, rekedten mondá : — Ni-kern a larma, a lüst, u oogm c, a palack k- II. Eni ? Es én kérem, csak el a« uradalmi tiazu állási Szendefy grólnál. Meri én magát meguntam.
Zcltán gyakran viaazaewlékezetl umganyos. oráihan szinte jól esett Kon olyan ceak akkor r{-ki arra az \' időre gondolái, midőn még megla-tog-tha<ia » kö elébe leheteti annak kit oly hév vei oly nagy szeiivedélylycj szere lett. Nagyon sők sior i lssssemléke<elt reá. Többnyire éjjel, mit kor a kastélyból haza tért lakására, melyet rémséges csende-nek talált, s olyankor megborzongott te»ie
Dná maanak találta azt aa egyhangú néma-ságui, mMy körülvette, a vágyó szívvel gon-vita/a a B-ben töliöti Idő kellemeire.
De á munka laosatik nt kiverte fejéből a régi emlékeket. Napközben hivatalos teendői, k löiiék le, este pedig teára volt hivataloa a kastélyba.
S igy mnlt az idő hétről-hétre közönséges egy-1
dag lányi kap. Az öreg jól megszedte magái.
A leány pedig egy esién, mikor a parkban sétállak, iga szólt hozzá:
— Mondja csak M«rossy ur! Én ugy tudom és ugy ballotiam, bogy egy. jó barattal az ember Őszintén beszélhet, tí 6a jó barátom nekem. En nagyon kiyá\'ucsi vagyok valamire.
-^-Kérdezzen éa ba lehel, felelni lógok.
— A leány körülnézett az>án igy szólt:
— Tizenhét éves vagyok és sobavem voltam a falu halárán kívül. A mit as éleiről tudok, aat könyvből tanú um. Csak egyet nem tudok még, möndja meg nekem, mi a«, a miről\' minden könyvbea bőszéinek,—a e szavaknál szemeit besütvé, baikan suttogva monda: — mi a szerelem ?
Maro<sy Zoltán ránézett a leányra éa a ni* kor meglátta annak szűz tisztaságú tekintetét, kezeibe vette annak kioaf kezét. Aztán hirtelen ugy érette, hogy.a vér a fejebe aaökik. Gyengén megszorította a leány kezét éa igy azdlt;
— Maliid, akar-e nőm lenni ?
A leány csodálkozva neaeii reá a aztán kérdezte
Nagy-Kanizt** .vasárnap
Zala 22. szám 3 lapj
1901. március hó 17 én
IspMlt, mely tapsok aokaznroan viaaahangzotlak Teracbak : „Magyar t-nnoert duo\'-jénak előadáaa után, melvs\' Üttrntck Zsigmond lenatanár és Ekrtnttrin (iyőzö I, c. tanulónak köszönheted * kösőnaéy.
As Ünnepi beszédei Duktlu Miksa f. o. Isb, tario\'ta nagy sikerrel, mii ugy a beszéd tartalmával; mint sónak előadásával- éri el a fiatal, saéptehelségfl szónok. <
Az ilju«ág énekkara ál\'al előadott Kossuth nóta annyira tetaaslt, hogy a közönség azt is-■ételien kívánta hallani, de dacára a szűnni nem akaró tapsnak, az énekkar megnjrásásra nem volt* hajlandó
Ábrányi Emil „Március 15" c. költeményét Ptrfnyi Manó f. o. t. mély ér>ée*el produkaila.
Ezután isméi a zenészek aratták a közönpég tűntető elismeréséi a Cigánybáró-bői vett egyveleg kitűnő előadásával, .mely igazán dicséretére válik a zenékar mesterének Slerncck Zsigmond zenetanárnak.
Rendkívül \'a érdemlegesen lekötötte a kő sőnseg figyelmét Schulhof Uyőzó I. o, t. Várad) Antalnak .Rákócy Rndoatón" c melodrámájának érzé-ieli előadásával, mélynél igen jó pí rt-\' nere volt: Schttar* Károly k. o. t., ki ret.dkivili ugyrseo kisérte.
Záradéfcu a RUóczy-indulót búzta a zene
munka egyhangú kösönyének fásultságából esz- ma is azon sászló alatt küzdenek, melyét • 46. mények utáni vágyakozásunkkal fordulunk hot- Imáicius 16-ikí törekvések emellek magaar*, éa sád, és hasafiaa érzelmeink lángoló lelkesedésével még mindig a küzdelem hevében állónk, mert köszöntünk március tizenötödike I aa ekkor célúak kitűnött eszmények megválóm*\'
Jelentőséged, eredményeid éa nemze l fajlödé-! tésa befejezve még tAncsen. sűnkre való klhatáspd politikai eletünkben ui kor Túlzott aggodalmak és a hs\'almi önzés útját virradását j. luk. vírradást a szó kösönséges, állták annak, hogy a stabadaág teljes legyen é ssokolt értelmében, mert .ennek a nemzetnek, hazában; születési és vsgyoni küútabaégek in azáaedos álmában merevvé lett idegeli, elssibbadt .erúa^n aaervezett érdekszövetségek mesterségen tetterejét ébredésre intetted, és vlrradáel a szó- megkülömböztetest tesznek valamennyiünk égyea-nak slkaraagoti jelentményében is, mert azt az ló eriéke között; éa nemzetiaégi éa felekeseti boátható sötétséget, amely nemziti éa politikai vátar ozáaok váUazfalat emelnek testvér és leat-életűuk melységeit és magaaaágait minden élet- vér közé.
nyiKánaláat elfojtó es sorvsssto párával töltötte Majd ha letűnt a szolgaság uralmának alolsó
be, a szabadság kelő napjának első sugarai el oszlatni kezdlök.
Rég elnyomott törekvések felszabadultak a jgyar, majd lontolgatás késleltető nyűgétől, soká halogatott egyeulőséget
nyoma, majd ha szabad tevekenyaégbea boldo-Iguláat, közös érzésben testvért talál minden ma-
---- —ba a népjogok közös gyakoráaa
teremt köröttünk — akkor iessen leljes a diadalod, 1848 március liaenötödikel Ne csupán emlékezés legyen tehát a mai
reformtervek szóhoz éa lelkes szószólók hoz jutottak, ósdi intézmények romjain nemzetünk aj ideáljai kialakulni kezdtek és megvalóaüáaukat I ünnep, hanem áthatva a magasztos emlékű nap bangoasn követelték. — A pozsonyi diéták sza- eazmenvi törekvéseitől, sorakozzunk valameny-bndelvü ellenzeke az országgyűlésen, a tizek nyien % dicsőén lobogtatott zászló aá, a melyr.. lelkes társasága pedig a közvélemény asztalánál ez volt Írva:
és az or-zág szivében fejtettek ki fáradhatatlan | Legyen béke, szabadság, egyetértési Éjen aa agilácini az uj eszmék sikerének biztosítására, \'egyenlőség, a szabadság, a testvériség! A felirati vitában es u röviden, de mindent fel
ölelö tartalommal megszerkesztett 12 pontban
A beszédet kővető zajos percekig tartó, tét-
kar olyan lelkeseddel keltve a közönség körében 1 nemzet kívánságai hntározott alakot öltö.tek, ^csillapulta után ihászi
hogy azt megi-avUlni kellett.
A szép Ünnepély annál is inkább diűnéreiéro válik a leU.0 kerrakedtlmi iskolának, mert a lóhbi tán\'ntézélek, csuk háátfltmepélytrsudéz-tek e nagy napon.
azok megvalósítását türelmetlenül süigenék. Morrith István diazm.gyarban elszavalta a Talpra így érte az ors/ágot a bécsi lorwdalom t, rt. melylyel ngy mind mindig ea alka-Metternich bukásának híre, éa a nemzet kivé- lon"n81 18 rez.dkívpl nagy latiat ért ét láeíiottjii iMgertették, hogy » Leltek ideje meg-1, A "éP űnntP<iT « Szózat-tál éft vég*, ma. OTtrezett. I* nrm a oeleavé^k o-pja v«4t az,,.1!®1 " 8Mk-«r
bsnem a teremtésé. Minlba újra elhangzottak , ^ mtS Magvar AiztaltárvvAg egyleti helyi.
I , , I M _ .I t . _ J /U JH4V JiuíJfur .uciuxuimw/ bMltH útin.
volna a terainlés könyvében megrí lenaeges ... „___.ríttuk.\' \'
i jl » , _ i\' i e. , ii . aégében a Bayer-féle vendéglőben tartotta meg
tgék: Legyen vi ago\'ság Es eváaazatntt a n « zi ,__i______i— „ _
világosság a sötétségtől.
Elhangzott u nemtel kői őjenek leMre bivó, fenséges mmzeti dala és a
lelkesítő, lelkese-
az ünnepély\', melyen a tagok igen szép számban, többen családostul vettek részt. Az ünnpély szónokai, illetve előadói a következők votak: Horváth István az asztaltáraaság elnöke, 7 ninif Victo\'r éa dr. Hajdú Gyula. Az alkalmi azónok-latok elhangzása utátv lársasvacsorához 01 a rendkívül lelkes ur aság, melynek- fiatalabb része kéeőbb láncra perdült. u
As Irodalmi is Milvésiett JÍSi ünnepélye, A Polgari Eiíi lei minden rege-zuga meglelt pénteken délután, s h\' I 4 órakor vette kezdetéi az írod. és Alflv, Kör hazalias ünnepé ye, melynek mer\'*előleg a termet fel is díszítettek.
A Kór dalárdája a Hymnus sil nyitotta meg des mámorában elemi erővel rúgott és harsogott\' az ünnepélyt; meiyei a közönség állva hallgatót, u teremlés hymnu-a, kísérve a nemzeti kiván-iueg és lelkes-n megipsolt. ságok acéíoe éröl nyéil hantíjHi\'öl. —————-rf
Ezután hz emelvényre lepett a Kör fiatal Legyen egyenlőség éa testvériség I hangzott ünnepi. szónoka : dr. Ilava* Hugó ügyvéd, a Kör a lekeni les szava — és az ország kívánságai tel- j ügyésze, A szónok m gv» as/láss igen szerencsés jesitésenek óhajtásában és u egválósitásuk ai>aravolt. Lelk-sen, k»női lendülni lel adta eő dr. sában égfek és testvérek lettek e nemzel gyer-Havas Hugó rövid, de magvas ünnepi besztdet uiekei •dui.
melynek minden egyes sznva mely benyomást Legyen szabadság! \'hangzóit n teremtő ige — I tett a hallgató ágra es azt többszőrönként Mkea és íme lehulltak a bilincs"k, melyek szellemi ejen\'ésre ösztönözte. munkánkat rabságban tanodák és a lelkesedés\'
és i erem les lázában megszületett a gondolatnak, \\ közhírré tétetik, hogy Nagy-Kanizsa, várót aeajmnak szabadsága, az uj eszmék elaő diadala\\jgQL évi L2L osztályú kereseti adó kivetési A nemzeti dal és tt 12 pont voltak a szabad , . . iooo 72 . \' tt> i tó
miilt dicsőségéhez: sajtó elsó hírnökei és a friasen nyomott ezer és lajstroma az MJ .ím 44 t. cz. 16 és 18
A beszed a következő volt:
Tis\'ielt ünneplő közönség I Emlékezetünk vixszaszál
HIRUKTJIÉ9IY. Nagy-Kanizsa város tanácsa
résziről
téged ünnepiünk március idusul
Az idők ii ala-a nem haluványdja emlékedet; visszhangozva hirdette az qj Magyarorazág elaő
az évek távolságánál is az maradsz nekünk, lele>/elének erővel teljes vo lát.
nmivé nagy e«einenyeid mattak: lettre ébredé- De elég az emlékezésből! Azok\'az eszmék,
aünk, i-aj\'óá7ubadsiii.\'uiik születeee napja, nemzeti u elyéknek magvát a márciusi if.usag hintetie el
önerzetünk leltain dasa, eszményeink és lörekt szerte e huznban, közéletünknek még ma ia e-z-
vés"in!t\' ki<padbalalian erőforrása. A mindennapi inényi jait»lmái képe ik. N>-mzeiünii legjobbjai
ezer pé dány hangosan olvasva és ezerszeresen értelmében a mai naptól fogva 8
napon át a .városi adóhivatal helyiségében közszemlére kitétetett oly czélból, hogy a hivatalos árán belül bárki által betekintheti legyen s hogy az ellen észrevételét megtehesse és pedig:
T
mar kitéve s m-st egy oly leány bálójaba ke-,dekre, a b»l nem ismernek. Tudja, hogy vagyo-rül, kit mely titovzuM.sság vesz körnfs kinek ; n>.s ember vagyok. Gazdálkodom a dolgozom s\'ármizifá\' sem ism ri, de a kire nem egyszeri magam is...
Helia folugrott a lii\'drő, fölkapta nehéz pré
de a kire
ballútt ké érte mű megjegjzése-e\' tenni.
Ejy röppenő percig av-rba boziák r gon doláink ; dr a m\'dőn b\'lépett Helia a/ntiájába, bol őt a pimlagról lecsus/ol c«ikos ligrisbörőn lat a pajzán, kacagó jikrdvével heverészni, gyor-an elszálltak tőle s olyan komo yan nezett reá
, mea bundáját, mely ott beveri egy szeken a miközben lölvette, nevHve igy szólt: , j — E» ea lotjam m-g uiajd a tüz6kaiialat?Adieu I kedves I
Ai aj\'óból még tgys/er viss/ajüll a aroát j tiinö komolysággal c«ak nézni tud a azerelmee. egész>u a fér ti arcahoz tolva, reedten mondá : — I.met itt tagyok - kezdé Zoltán szelíd — N-kem a larma, a lüst, a ougm e, a komolysággal, — hogy nyugodtan meghal gsa- j p-zsgőa palack k*-ll. Er i V £■< én kerem, csak sam v»l -szat.
másutánban, míg egy napon valami nagyou különös história eset meg vele.
Azu odalmi igaz ató fiatal leányával ok-azor találkozott a lassankint eaarevették, hogy jól érzik magukat, ha együtt vannak.
A kastélyban a szolga személyzet a oöi caá* lédek már sugdolóztak is. A faluban, ba együtt men\'ek a főutcán, a téuasz«zonyok csoportokba állónak és öiszedugták lejeiket.
— 0 os ember, jól csinálja— mondták. Gaz* dag lányt kap. As öreg jól megszedte magát. A leány pedig egy estén, mikor a parkban
fogadja el az ursdalmi tiszti állást Szendefy sétáltak, >g« szólt hoa«a:
Ugyan, bagijon fel az ily izetlencgekkel grófnál. Mert én magat meguntam — morda H-lia ajkain hamiskas mosol]lyál —I foglxfjno helyei s gyujfsnn egy cgarettara. | ,
— U,j látom. — szó t Zol án nemi szűre\'i Mnro-ay Zcltán gyakran visszaemlékezett után— .hogy nem akar yeiem komolyan beszélni. Heliára. S umgnnyna. óráiban sziüle jól eeett
— Komolyan ? En ? Komolyan csak akkor n> ki arra az " időre gondolni, midőn még meglá-beszé\'tém, mikor még Jalia volt • nevein. A" log»thaUa « kö elébe leheieti anaak kit oly hév vei kávéházak tzJvarfüa\'j", a bór éa pezsgő minden oly nagy azenvedélylycl szeretett. Nagyon aők
iomolyaagot kizavart belőlem azor Wsaaaemléke/ett reá. Többnyire éjjel, mit azt könyvből tanú tam. Csak egyet nem
- De hat arra a kérdésre adjon falele- kor a kastélyból baza tért lakására, me.\'yet tet, bogy... I rémséges csendesnek talált, a olyankor meg-
- Hogy akarok-e a szerelője lenni ? Debogy borzongod .teste.
is akarok.
— Hisz mást fa kérdeztem I
— A f l aége? — kérdé nevetve a nfi — ugyan ne viccelje)\'. Mit szólna, ha karonfogva ■ennénk az utcán » egy katonatiszt rám klá>-láaaT jS/eri nsz Hélix f*
Maroasy Zo fán erre azt mondta:
— Csak ettől fel ? E/m együnk valahova vi-
Uná maanak találta azt aa egyhangú némaságot, mely körülvette, * vágyó szivvel gon-viüB\'H a B-ben töllött idő kellvmeire.
De a munka lant-aok nt kiverte fejéből a
_|— Mondja caak Marosay ur! Én ugy tudom
és ugy hallottam, hogy egy jó baráttal ás ember őszintén beazélliel. ti ön jó barátom nekem. &n nagyon kiyánosi vagyok valamire.
— Kérdezzen éa ba lebet, felelni lúgok
— A leány körülnézett aztán igy asólt:
— Tizenhét éven vagyok és sohasem voltam a falu batártu kivül. A mit az ételről tudok,
tudok
még, móhdja meg nekem, mi a<, a miről\' minden könyvbea beszélnek,—a e aaavaknál saametl besQtvé, hatkan. suttogva mondá; — mi a aze-relem ?
Maroasy Zoltán ránézett a leányra éa a ni* kor meglátta annak azüali»staaágu tekintetét, kezeibe vette annak kiest kezét. Azián hirtelen
régi emlékeket. Napközben hivatalos leendői ugv érezte, hogy a vér a fejebe szökik. Gyan-k lőtték le, este pedig teára volt hivataloa a gén megszorította a leány kesét te igy szólt;
kastélyba. I — Matild, akar-e nöm lenni f S így ninlt az idö hétről-hétre közönséges egy- A leány csodálkozva neaett reá a aztán kérdezi*
Zala 22. szám (4. lap)
Nagy-Kanizsán vasárnap
Atm ttdőttfk, kik ar illető lajstromban megállapított adónemmel mdr a9mult évim is meg válták rőoa, a lajstrom köutemlíre htöefének napját — azon adáidk, kik a hveiéti lajstromban megállapított adóval f.
Men először rovattak meti, adótartotdtuknakl kaptuk : Sabján , János 4a neje azü ,
190r március hó 17-én
bizalom éa ragaaikodásból a további uinnkár i a további küzdéiri, aa öiizei aaamélyaat érdekét szívén vlulnl Ígéri, A a>ép ünnepély, melyei a vaauiaaok hivatalt főnököknek rendeztek, halai* maa el jenekkei fejeződött he.
— ll»Ui»«A» A következő gyáiijelentéit
Huszár
« adőkSnyvecsMen tttrtánt lejegyzőt jtó^lJjH)"""/4\'\'•",ern3ekei Jall,nnt Ter4*\' 15 nap alatt irátbnn a városi Tanácshoz
he,nyújthatják.
Nagy-Iíanizsáii, 1901 évi Márc. hő 16-án, I volt telié kereik. lak. tanulónak folyó hé 18-án I majd NEU VÉCSEY
I legyőzött rómaiak helyét Mogenihna falai kőző* elfoglalta. A temeti re dkivül gazd ie lir-lefetek-jbem A napfényre kejflftf tárgyak és eszközök lormftra ia igen vál ozatoiax éa érdekesek. Magukon hordják a római müvéltnég és a római iparművészet bélyegét. Ebből a körülményböl arra lehet következtetni, hogy a legnagyobb rész a római ipar terméke\'. A tudományok iránt érdeklődő gróf engedelmével ar asataaok folva-maliian vannak.<Az eddigi eredményből itélre a Balatoni Múzeum archaeológiai osztályéi oly ér\'ékes s oly
ellenőr.
polgármetter.
BIBIK.
Ligia éa Jinos, vnlmnin.C az ősszel ro-| kunság oeveben izomoraan jelenlik. szeretett gyermekllk, tairvér éi rokonnak Habjsn Ferenc
nagy meen y iiegtt
| reggel 6 órakor, hosszan ezenvedés\'utan, éleé« I réaíaégtárgyakkal szaporítja, bogy a muzeum nik lilik évében történt gyászos elhalálozását, i eddigi ideiglenes bérleti helyiség* a tárgyak Az elhunytnak löldl maradványai lolyó b\'ó■ 14-én belogidásirn máris elégtelen és tágasabb múzeum délulái lé negy ónkor fognak a (Teleky-u».49. Ihelyieegrörnlógondoskodás mutatkozikszökaéges ss. házban) a rom. kath. vallás \'szeriaitásai sze-\'nek. Mint bizfos forrásból tudjuk, a Mozeum-- rint beazenteltetni és a helybeli sirketben örök Euyeaülei vezetősége lépeseket tett egy alkalmai nyugalomra létsini. Az eoaeazielő szent miié-1 házteleknek államsvgélyiyel való megvételére, — as éven szolgálati Jubileum. Pilliti | dozat folyó hó 16-en délelőtt 10 órakor fog a i bogy ott fölépíthesse a Balatoni Muzenm állandó Gyula, aagy-kiolzial állnmás-lönök március hó hiilybeli plébánia templomban a Mindenhatónak i épületét és ezzel előbbre vigye a BsMon-kultu\'a 10-én ünnepel e 25 éves szolgálati jubileumát. Az | bemntaiialni. Nagy-Kanizsa, 1901. evi ■ március | ügyéi.
ünnepély előes|é}*n szömlíaton, a vonatkísérőfbó 13. Nyugodjék békében. I — Általánosan elismerik, ugy nálunk
stamé\'yzet, aa ünnepelt tiszteletére a helybelit \' — Alapítvány. Ozv. Pótlék Armioné urnöjmin\' küllöldön, bogy a Mauiner.féle gazdasági tü oltó zenekar által azerenádnt adaton. A azé-1 száz k iróna óiizeggel a nagykanizsai hr. jót.\' es kerti magvak gyakran háromszor akkora pert előadott zenedarabok köiö\'t, mely a HytnnuvJA^y^ alapító tagjai sorába lépett és ugyan-1 termést adnak, mint sok másféle magvak. Kö Síi kezdődőit éi a Rákóczy- indáiéval fejeződön uyen összeget adományozott a nőegyleinek|8nőaen impregnált csillag jegyű repsmagjai rfl» be, a vonatkísérő szemillyzol egy 16 tagtf kül-1 boldogult féltje emléké1 megörókllő alapítvány i kitják párjukat éa össze nem tévesztendők más döttsége kereste Isi az Ofnaepelte\' és mikpsbínnejéban. - jiiánzofl hasonló tédjegyü, de nem impregnált
nejéjek egy remek virágcsokrot nyújtottak ál, | — Táraao arsara A nkanizsií Polgári repamagokkal. A Mauikuer-lele maitok léhát Lttky Hal kalauz a vonatkísérő wemélysst ne- Eyykt rr„ mint annak idején megírtuk — az velwm ndA-fl«flltfeHte Allománlöiiököt 25 évM szol- -vi ntgaági dljs^ 02 koronáról 20 koronára iz/il-gálaií jubileuma alkalmából, kiemelvén igsiság- lítiíua le. minek következtében mar eddig is ■sereiét, páita>lauságát, a személyzet irányában nimegy 60 uj tag lépe\'t az egylelbe. A társas kérve továbbra ia pártfogását, — boldogságot élei elénkitésere f. hó 17-én vasárnap társáivá bosszú életei kívánt Is ünnepeltnek él családja-1 caora le«z a Polgári Egyletben. Egy leriték ara nak. A álfunáiMnnk meghatva moadott köszö- 3 korona.
retet a nem keresett és nem várt kitüntetésért,1 — Színészet N Kanizsán Dobó igervén, hogy a mennyire a szolgálat egyáMalá- g^ndpr volt győri színigazgató, ki je
ban megengedi, mindenkor a személyzet érdekét > , vr, szivén foms viselni. Vanáriiap e hó 10-é* déH®n!e6.., «)"»<«>
| leiülmulhatatlanok és gazdáink csak helyesen i -cselekszenek,—ha— maysiükiéglalflket mindig \' Maulkner féle magokkal fedetik.
— A Budapestre utazó közönségnek ajái>-juk a Nemzeti a<aliodai, mily a bcívnio* legélénkebb pontján) a Váci-utcában fekszik. Ezen szálloda rövid idő előtt uj lu\'ajdonos. Wünscb, ismert becsi szállodás biriokaba ment ai, aki fáradságot nem kunéi m. s. vendégeinek igényeit
miiködik társulatával, minden tekintetben kielégíteni. Fsztelegieí — a lívílíiiöft táviratilag arról értesít bennünket, hogy
előtt hivatalában ______„___ __ . ... .
kar, Patkai all allőnök vezetese alait -- az előadásait városunkban kitűnően szer-ál omáskezelök üavora ál. kezelő vezetése alstt vezett társulatával húsvét- vasárnap fogja és végül a raktármeaterek1 Bücbler raktárhivs- megkezdeni. Ha Dobó — miben nincs Ulnnk vezetése alatt. A küldöttségek; metö. k k kétclkedni _ tényleg jó társ\'u-mindnyájan tiszteleiüknek éa ragaai kodásnknak, , , , , - J .
adtai kifejezést hivatali főnökük iránt, ki itjn j lattal JŐ hozzánk a közönség tamoga-Jelkesedéasel es bu\'galommal, mint legeisi mun-jtása nem fog hiányzani, mert közön-kása az intézetnek, végzi súlyos és Islelösség Iségünk szinte már szükségét érzi,\' hogy teljes szolgálaiát. üivőzölvén öi 25 éw nolgi-{jjö8azn jjmj^n vógre élvezetes szi-
Sn^éT^
Bnlttér.
ÉRTESÍTÉS. Z8ubory István kir. közjegyző-
válaszában megköszönvén kar- és munka,ársatl - Hagbe.z.ra*. Kü.zübon a tavasz 1 u jelölt, mint elhalt Plihál FeretlC figyelmét és bizalmát, erőt meriW,úgymond ezen{az idő, hopy a gazdálkodó ea kertészkedő nkaniZSdl kir. KOZjegVZÓ ITOOaja
V--közöinég a szükségei migvakst mar beszerezze , ,, , - r- közieavzői
De honnan? Vidéki közönségünk rendes az TeSZere O petSl KIT. Kuvjtyyzvi
utazó maitbazolókat azokta bevárni, kistől aztán kamara59—1901- SZ.hatáTOZatá• f!o^nt,:;Sí.erlV<:ö\'vénry",k.rdk,í! hivatalból kirendelt helyett™
— Hát ez a szerelem ?
A lérfl nem felelt a kérdéare, hanem meg ölelte a leányt, a ki nem ellensezeti, csak nagy kíváncsian nézett, rá, bámulva. ,
— Matild holnap megkérem á k\'zét mondá Zoltán hévvel.
— Es ikkor kapok felelelet kérdésemre ?
11L
mint á miáót várL Igy a káposzta magból ren- ebbeli minőségében ff f. 1901. él\'i
• rdrsen vadrepce, sárgarépából vadmurok (esz, * mdráUS hó 21-én foaja hivatalos legszebb es legkedveltebb virágok, u m. vioii,, ,, _ ,, . ..
löszi rózsa stb között alig akad egy-egy szebb mUKOOéSét ű Hkanizsai Kir. KOZ-példány, többnyire mind üresek, a wkarmányte jeqVZÖSéa eddiui irodahelyiséQé-
Itamaa iAKItat>;.A .Ll«. b..^ miLnT „JUJ & _ V. ^ V
i pamtff lőbboyire akkor kesd csirátni. mikor a |*v " ^ ___, j".
- ■ repamagbó kikaiijoen megkezdem.
Mikor Maroasy hazament, asztalán egy leve-1 Mauthner-lele csiljagjegyü
let talált. Aziris látiári, a melyen végig tuttatá oilyény ,rár kapa alá fejlödött" ki. Mindezeket
tekintetét, vénásain meglepetés lá\'szott s srca lekintetbe veve, csak jó izolgálnot velünk tenni I
elbalaványodott. |t. olvasóinkaak, nikor figyelmüket Maatbner
n Kedvei ZoUán. Ödön budapesti ndvsri magkereikedö ségre, mint
Beteg vagyok. Halálosan megaérteitem önt, ahalánosan elismert legmegbízhatóbb magbeszer
egykor arcába vaitam, hogy a korhelyig, rOTráira felhívjuk ée annak Igénybevételét
életet jobban Meretem mint magát.Pedig nem részünkről a legmelegebben ajáuljus, mert onnan
mondUm igazat. Hiszen emlékezik I fellétlenül csiraképei es olyan laju magot k.q
A mig víg, jókedvű, pajkos voltam, a mig naki mlnt a min6i rendelaek.
győztem az ivást és éjjelezést, tollak jó bará- . , ,. _ u.,. k„_
u_______i.i \' _., 7 I — Hatba dobott caeraeaaO. ralinnan
taim. Most egyedül fekszem szobámban es\' u ,, . . , , . , l
i4, „iJ„. „ ,„.„, . . | Honerla Hermann bir okoa ku iában egy ujszü-i
Uz gyötör, mikor e leve et írom. ... *___. . , \' . . \' ,
- ifl^gjj, rtí hőit csecsemő hulláját találták. A boncolás al-!
em feledkezelt meg rólam,, s^rencaétlen ho» » c*™ea6 é|\'eí
bohókás Heliárél? jött. világra, de közvetlen azután, minta napv.á-
,______ . _ _ , - , . ,, .. ,__got megpillantotta, valami bestia ha kéz a kntta
Legyen boldog, mert ön a legjobbat érdemli e 15 l, „ . , _• \'_ . ,,,, .
[.!.„ 1L.I - a»t L»,ní I dobt*j ■ >>o1 """W uspig leküdt. A |
csendőrség erélyesen nyomozza, bogy
KERDEZZUK MEG A HÁZIORVOST!
ríi

földön. Isten önnel 1 Csak bucanzni akart öntől:
Helis.
Másnap hiába kereaték mindenfelé Maroasy Zoltán uradalmi lisztet. Délben egy paraszt-legény áliitoti be az nradslmi igazgató házába és Matild kisauonyaak egy levelet adott ál
A borítékban Heiia levele volt és a levél aljára Marossy ezt irta:
— Itt a felelet. Én bozzá aíetek. Ez a szerelem.
Kanaf Antal.
_ I
■Hü _p. eyer.j
mekgyilkoeaágbaa ki a bűnös.
— A Balatoni Muaeum-Bsyeaúlet ása-1 tásai Nagyszabasu ásatások megkezdései ve te j most tervbe a Balatoni Muzeum Egyesület. Az j egyesület a gróf Fesietich Tasziló birtokához tartozó Mogentiana nevű, egykori rónai vár! melleit elterülő nagy kiterjedésű népvándorlás-I korabeli temetőt feliaatja. Az ásatáiokai Csák I Árpád izjlgabiró, a muzeum titkára, vezeti. Ez t a temető a római uralom megszüntet közvet-1 lenül köveió időből való: a rómaiak mán iit| {megtelepedett ama népnek temetője ez, mely. I
MINT MYÍLKA OLPQ MZEB
ugy magában, mint meleg lejjel vegyítve . KÖHÖGÉSNÉL, REK^DTSÉGN\'ÉL,
TÜDŐ HURUTNÁL sió.
legjobb gyógynkerrel ajaultatik nehezen emésztő, oyomor
hurutnál kitűnő Natasa van
Mindenütt kapható. 398 -25
Nagy-Kanizsa, vbs&rnap
Zala 22, szám (5.-lap.)
1901. márcitii 17-én.
Hirdetések
7018. tk. 1900. .01—1
Együttes árverési hirdetmóny.
A nagykanizsai kir, törvuék telekkönyvi osz* tálya részéről közhírré tétetik, hogy a nk múzsáik p\'ár végrehajts tónak Herczeg isivau nagyi ii níxsai iukós végrehajtást szenvedő elleni\' 19;>6 kor. 86 fill. tőke. ennek 1899 évi jolius hó 30 sápjától járó 7% kamatéi, 7•/« kesedelflgi kamaai,3f/»kö\'bérHOk per. 82 k. 80 f. végr. kerelmi, megi-dr.Frted Ödön ügyvé d mini Frts* Juh .hagyatéki követelesének behajlásara kirendel ügygond ook csatlakozott vegrehajtaiónak 160 koronu töke, ennek 1899. augubzt 15-töl 6•/# kamatai\' 16 K. 60 fill. végrehajtás kérelmi: t»vábba Na*y-K*niz>a város Közönsége c-atakozol\' vegrehajtaiónak 128 korona 40 fílí. töke. ennek 1898. ssgeptemb. 27-tól 5%Tamaiai, 97 kor lOlillér per és végrehajtási, 12 K .jelengi és a meg feimerü lendö költségek iránti ügyében a tentneve/elt ktr. törvényesek területéhez \'artozp a nsgykanizsai 143 szád u tkben rj- 153 hisz. altat fe-yett 2142 koronára becsült baz udvar é^ keri4; _ -j- 3766 hrsz. 392 koronára becsüli pép-s ke W^tttuztiitáiöfai. 4Ü00 U, lim.-alaltt. 16 koro-oára becsült godo\'ai ret; a nagykanizsai 178# az. tkben + 3147 hrsz. alatt felvet s 2158 koronára becsült cserföi szőlő
1901-ik évi aprü. hó 12-ik napjának d. e. 10 érakor
e en telekkönyvi ha1 óság hivatalos helyiségeben - Dr. Tuboly öyats^ Dr. Fried Ödön es Dr. Ben ozik Ferencz teI peresíTJgyWdíI rzgy^ belyetV-seik közbejöttével megtataadó nyilvános árve-réeen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsáx.
Az árverezni kívánók tartoznak\' a becaár 10°/«*át készpénzben vagy óvadókképes papír* ban a kiküldött keséhez lete ni.
A kir. Uzek mint ikvi hatóság Nagy-Kari^ zsán 1901 jaunár hó 18-án.
GÓZOJNY --kir. tszeki albiró
4252 tk. 1900.
Árverési
hirdetmény.
A letenyei kír. jbiróság mint tkönyvi ság közhírré teszi, bogy a letenyei Ikptámak György Katalin Huss Józefné elleni 380 kor. töke, ennek 1890 evi auunsztus hó 27 ikétöl járó Bg Kamatai, 54 kor. 50 lilL per, z7 kor. 20 fill. végrek jtnsi, 18 kor. 95 till. ezutiali községek »ránii végrehajtási Agyében a nkani-\'«ai kiK lH/ókn\'-k a (letenyei kir. jbiróság) területén (ekvő huonu ai kőzsé.i 279. sz. \'kjv. % 56 hrM/. ingailanok és a raja épült 49 nép«orsz hazunk György Ka\'ii f 11 • tö jL részere 46^ kor. kiklaltá 1 árhari, az u. a. ss. jkvben a -{-hrzs ingHilannnk u. a. iííélö ^ 2pre 96 kor kikiáltási árban u. a. sz, tjkvben h -f 148 hrs/. ing-atlatin>ik u. h. í lető Tfj rés\'er" 70 kor. kki ál á i árban, a* u. a. az tífcvbeo a -f- 420 hrsz.
94^.1 [ ügy ved vagy h«lyeuese közbejötte rsl magtár-jtandó nyilvános árverésen eladatni íog. Kikiáltsa} ár a fentebb kitett bemar. Árverezni klvánókXartoznak a becaár 10|-át ható* %éexpénsben vagy Ovadekkepes popirbao A kiküldölt keiéhez letenni..
Keh L«tenyén, a kir. járásbíróság mint te* lékkönyvi hatóságnál, 19Q1 evi jan. ho 4 napján.
NUNK0VIC8 % kír. ibiró.
ki-
a. ingatlannak u a. illető A r-sze 194 *or kiá\'tasi árBanT u l»uc mai 281. s . iikvben * 433. hrsz. ing irfTirnak öyőrwy Katit iliétö ^ ré-+z* 198 i;or. MkiáMsi apán, a búcsúiéi 102 -z. jjkvhen a 509. bnc. ingmla^o u a. illető ■fj része 550 kor. kinal\'esi árban, a bucsui i« 54 az. tjkvben a 4- 177 lir*z ingatlannak u. a illető t\'h vés/e 202 kor. kikiált «aí árban, a Ou-csatái 32H. hz. Ijkvben a -f- 219. sz. hrsz. in-ga\'UnoK tt. a, illető } réM^ 99 kor. kikiáltási árban Bucsula knz«ég biróbazznál
IOOI éVft márelua hé \'20 ■»<•!»JAiim il. « 10 órnjs
dr. Csempe-z Ká mán letenyei lakás Ügy ved v.<vy helyettexe közbejöttével I taudo nyilvános árverezett elad >.tni tog, Kikiáltási ar a tenniei>b kitett bec*Ar. Árverezni kívánók larióznnk a beciár át keszpénxbeö vagy óvadékaepes papiban küldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyen, a kir. kir. jbirózág. telekkönyvi hatóságnál, 1901. évi
klperesi meg tar*
10\'/,• a ki-
-jáinl
81155. 1901. jan. 17.
Árverési
93-
hirdetmény-
A letenyei kir. jbiróság mint tkönyvi hatóság közhírré leszi, hogy a letenyei tkplár végre hajtatónak kiskorú Fái Rozi, és Pál József $BŐr nyetöidi lakósok elleni 1140 kor. töké, ennek 1898. evi december hó 15-től járó 8$ kamatai 64 kor. per, 33 kor. 90 fill, végrehajtáet 26 kor. 76 till. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyé ben a nkanissai kir. lörvszék (a letenyei jbiróság) területén fekvő Csörnyetöld községi 57, tjkvbeu I, 56.56 sz. 465 b. ingatlanok és az 56. h. ingatlanon épült 36.b népsorszámu ház 945 kor. kikiáltáai árban, a 433. íjkvben -f 6l6.a h. ingatlanok kizkoru Pai Rozi és Józae iet illető felerézz 126 kor. kikiáltási árban az 633. sz. tjkvben -j- 611. b. ingatlanok ugyana sokat illető telerész 130 korona kikiáltási ái\'tym az 535 sz. tjkvben 794 hrsz. ingatlanok neyanazokat illető \\ része 256 kor. kikiáltási torban Csőroyelöld községi bírói házánál
1901. éri máreiiiM hd SO. nnpjáii d. e lO órakor
Dr.Csempesz Kálmán letenyei lakós felper. ügyvéd vagy helyettese kö/bejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni íog.
Kikiáltási ár a fenntebb kitett becaár.
Árverezni kívánók tartoznak a becaár lOJ\'it késxpéozben vagy óvadekképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Keli Letenyéo, a kir. jbiróság mint telekkönyvi katóságnál, 1901. évi január ho 18in.
NÜNKOYIGS kir. jbiró.
an. ho 4.
NÜNKÖVICS kir jbiró.
4216,4217,4218 - tk. 1900.
96-1
Árverési hirdetmóny,
A Letenyei kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hoay ezennel csatlakozóknak kimondott Letenyei Takarékpénztár, Tóth Ferencz és Horváth Fal\' buc«títai lakósoknal ugy Szabó Lász\'ó éa Kele Ferencz bucsutai lakósok uak Hucz József bucsutai lakóé edeni végrehajtási ügyében és pedig a letenyei laka-rézpénztarnak 380 kor. töke, ennek 1899 évi aug. hó 28*101 jaró 8$ kamatai, 8$ kéaedelmi kamatai 38 kor. 12 tiü. per, 18 kor. 20 íill vegrehajtasií 17 kor. 95 fill. ezuttali Tó\'b Ferencz én Horváih Pál követelése 186 knr. 80 fill. töke, ennek 1900 évi JqIiu* 2I-IŐI járó 6f kamatai váltódij 16 kor. 7£ fali. per, i7 kor. 75 fi i. biztosítási vegrehsjtás kerelmi, 26 kor. 70 till. ioganatosi asi, 16 kor. 05 fill. kiele gitési végrehajtási kerelmi és 17 kor. 95 fíll ezuttali, végre Szabó László és Kele Ferencz követelése 130 kor. tőke, ennek 1900 évi julius hó 21-től járó 6J kamatai, 64 lilL belyegkőheg
val^ódij lH kor. 05ül. biztoailáMi végrehaj1 kerelmi,;28 kor. 20 fill. perb.k 76 kor. 35 till. kielégiió^i végrehajtás kérelmi 17 kor. 95 till ezuttali költségek iránt a nagykanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság) területen fekvő JBuouta községi 253aztjkvben a-f 10—b 1. hrsz. ingatlanok és a rijta épült 95 nép^orss. haznak Husz Józsefet illető feleré»ze 576 kor ikialtáii árban, az ugyanezen tjkvben a + 357—a hrsz. ingatlanak Husz Józsefet illető le\'erésze, 102 korona kikiáltási árban, a Hu« csuta községi 3^3 s/tjkvben a ~f 210 (b. 1 hrsz.
ingatlanok Huss Józsefet illető felerésze 99 kor. kikiáltási arbao Bucstita község bíró halánál
78—1901 tégrh. sz m. 96-1
Árverési ^ hirdetmóny.
Aln Irt birosagi végrehajtó az 1881. évi LX. \'.•e. 102 §-e ertemében e enne közliirré teszi, hogy a le euyel kir. jbiróSHgnak- 1900 évi .V. 1208 -i -z és a letenyei kir. jaráshirtMg 1900 eví V. 207 -1 sze<oQ végzésé következtében dr. uHoiscbiid Jakab • avy kanizsai ügy ved áltnl <ep-vi8«l> Wt-ise- J C. é Go>dstetu J, nagfkanizsal e-gek j\'vá\'ii H z|a.. Ciyörgy éa oejr Gálos Eszti n> Mzeu\'mar\'oiit (a-ó?ok, elle** 192 k. 22 t. ea j200 k> r. fi i. s j«r íg IhOO évi október bé 6-ao foganatost1 ott kieiéic esi végrehajtás uij*n le és fetül loglsli és 1160 kurouára becsült kővetke/ő ingóságok u. m..» tehenek, üszők, borjuk é- k^Hk nyiivánó-i Arvresen eladatnak. Meiy árverésnek a letenyei kir. Jbirót gnak 1901 V. 48-1 sz. vegze»e |o ytán Weiser J. C. követelese: ^92 -or. 22 tij. tő-e een-k és pedig 100. korMfmn.il. Í9ÖÜ. fab«uár l-lOI 292 kor. 22 Iilieriiek 1900 április 2 napjától szamiiandó 6| knmMtai ea eddig Os-zeseu 68 kor 20 hll^rben tnár megállapított, Goidsieoi J. cés követeieae; 200 kor.—till, tökeköveteles, ennek 1900 é«i szept hó 6 nspjaiól jaro 6{ kamatai, t) váltó díj ea eddig oasze-en 66 kor. 50 hil.-b*n bíróilag már megailapiiott koitségek erejéig Tótszáni-m irtonben, a heiyazinéu végrehajtaat szenvedett lakásánál -leendő ea/Zózleaere
1801 évi maróim hó 19-én napjának
dele őtti iO éri Ja
| határidőül kitfl/etik és ahhoz a venni uáadékosók oly megjegyzé-sal hivatnak meg, hogy *s ens ett ingóságok az 1881. évi LX-e. IO7. es 108. értelmében kézpénzfizetés mel etl, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el tognak adatni* Keit Leteuyéu 1901 évi u>á dúsa hó 4 napján SCHM1DT jlNÖSf kir. birósági végrehajtó.
494/1901 végrh. sz.
97—1
Arveréá hirdetmény.
901 évi Hárotus 22fnapjáhak d. 10 órakór
e.
dr. Csempesi Kálmán letenyei lakós felperesi
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX t.-c. 102. § a értelmében ezeonet közhírré te*zi hogy a nHgykanizsai kir. jarásbiró^agna* 19Ü0 évi Sp. L 1155/5. ss. vegzese köveuestébes dr Weisz Lajos nsanizsai ügyved áital kepvieelt Dooian Juliánná nkanizaai lakos j«vára, Koltay La-zló, Csigán) (f zella, Koltay Mihály es Petronella ellen 4000 kor. a jár. ereje g 1901. evi tebr. 7-eo loganaioaitott Kieiezi>esi végrehajtás utjáu le és feíülfoglalt ée 1740 koronára bec-ült Koltay Lászlónál 2 ló, 1 tehén, 1 azekér, KoU tay Mihaiy ee Petr nellánai 4 ökör, 4 tehénből anó iiizósíuok nyilvános árverésén eladatnak.
Mely árverésnek a nkamaasi kir. jbiróság 1900. évi V. 193-2. az. vizese folytan 4000 kor. tókekövetele8, inneá 1900. évi okt. 7*«iŐl járó 8°/o kamatai. va>tó díj és eddig összesen \'890 kor. 55 litlerben bíróilag már megállapított költség<*k^erejéig Hahóién a helyszínen leendő es/k iizlesére
1001
évi márelas hó 9H aspjáesk d. u 2 érsja
határidőül kitü\'etik éa ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy as rintett ingóságok as 1#81. évi LX. 1.-6. 107. éa 108. §-e érteiménen kes*penzfizetea mktlrlt, a giőbbet igerőuek becsarun alul is el fognak adatni.
Kelt N.-Kanizsán, 190K márcaias bó 13 ik oapjáu.
MAXIMOVIIS GYÖRGY k<r. bírósági végrehajtó*
Nagy-Kanizsa, vasárnap
U\\*W. Biiro («. lap )!
WM mtemáié PUén
ITT
flBSSDBS u $ *
Nélkülözhetetlen házi gyógyszer
minden családnál 1 • ......
Pssr&oier J.
TÉSTISZTITÓ LABDACSAI
énutdrk őU al vaoaalc UírJ«dre u Miit világon • MM oaki&d, a k*J M4 páratlan Mattolj—■! hU»v» *
K laMaeaokal m trroaak kuMaOaaa m oly bajok-oil ajánlja*. «MÍjr*k hMi wiiHémi • <i|»ifi* k0v«U(MRu4ny*ll, mint pW. tatm aa tMlirtuMtw, ■ÉfMtSalaut. aaélfcÉatataaal. IMIi, anayér *tb.
VétÜMMtHó hallauktiAl foffvt klrtléao ló batAst fj* . boninak »ánM|Ésytéa «*eWibon a u obböl aaérraacé bajoknkl, mtm Mllll fíjfájái, i4»k«r »tb. \\rértía$*Itó labda—ok na*y ftiloyt, hojry Mviidra bataak, fájdalmát mm okacaak a Igy a iflgfjrSofébb atorraaettel báré «f7#Mk, nfli i^mikik i* bálra* baarnllhafják
léi dobos, mely 16 labdacsMl áll 21 kr & W
1 tekercs,moly «dobozi frt tf kr. g-g # lik pénz előzetes beküldése wUm jj S ^ bérmentve • t
1 tekercs 1 frt 81 kr. g§ S. I lekeres * frt 80 kr. Sd 33 I tekoros 8 frt 16 kr. JE 10 tekercs » fr\\ kr. • \'
EfyséM késifts és tiéttflUsf flnktár:.
Pwríiofer S, gfóftszerépz
8écs, L $imjers(rass« ü
lltar|a*tia«rtaéi hfM t UMitM a taatMéakirt* italKlM és asvsft >)«H iltanlikiH taaét •laSsaál •ért PStJMOFlft fMé térttarttté hfcéaaaakat kérfea, é Nil ml vaiééMÉ, aiatyik sataaalaal Matéa ptrw uMn ^ICIMfir kátiréaa létbaté-
-4
\'•ua.
Helkttfözhetetten káli gyógyszer _ minden családnál!
fflBMBff^\'J^fillV^ oUttflHBBSE
oooooooooooooooooooooooooo
o HASZONBERI HIRDETMÉNY. §
örd; REBCHTOLD L1POT6 méltósága, Sopron megyében Q Peresxnye és HorvAt Zsidány ktaség határaiban fekvő, három Q gazdaaágból mindösszesen circa 1200 kai. hold szántóföld, eset!e8 Q kaalálylyaJ és vadászattal álló birtok a folyó évi szeptember 1-től ,Q 0 W®4«*tán kővetkező 12 esetleg 15 évre hasionbérbe adatik. Q Q Bérelni szándékozók felhívatnak, hogy sárt ajánlataikat a q a MHw bérösszegnek megfelelő kés/pénz vagy óvadékképesnek q q nyilvánított éné-papiiokbau, mellekletével folyó évi április hó q 5f 16-áo déli 12 óráig a peressnyei uradalom iu<ézőségének, Pe- m V reszwye, Seprőn megye nyújtsak be. Később benyújtott ajáulaokS
w CsvaUrnKj nam ts\\<*nab e\'
Az sjánlatbsn világosan megjegyzer»dő, hogy ajánlattevő bérleti szerződésfeltételeit iwmeri. A bérleti teltételek a pe- O retznyei uradalmi irodában megtekinthetők O
W A beérkezett sárt ajánlatok április 16-án fognak fe bontatni, O U a a legjobb ajánlattevővel a szerződés megkötetni; kijelentvén O 0 bogy a szerződés e*aki« a tulajdonos jóváhagyása eseten leint- Q Q bető érvényesnek. - 64-6 Q
OOOOOOOOOTOO oooooooooooooo

i/J
MM

JCépes árjegyzékek ingyen és bérmentve.
©fewii&assser
Shannon-Hegistrator-Vállalat.
BÉCS, i. Jotyanesfasse 2 I.. em.
323-12
Hirdetések
fllfNHssk
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.

QQil CB K\\>MI 1111
50-10.
A magy kir. államvasutak gépgyárának ^zérügynöksége
BIIDiPEM l,^VáctiköPttt sxám. i , I, in ■■. Iajánlja a magy- kir. államvasutak gépgyárában készült ; .. ■ J
köz csépi 6-készleteit, szalmakazalozéit,
m
leis|sbb iserkeutl a r o k r a k 6- és kétekdlé
ara
t ö k é p • 1 t>
- fBkassál 6%------1 . f ntt a . .h
továbbá • a hzab osztr.-magyar államvamittársaság reaíczai mezőgazdaaági. gépgyárában készült 4 lóerejü
S^lSSS M*él*mtíril ekefóvel ellátóit ele é 11 éa egyéb mezőgazdasági
F . eszközeit.
% . y i-\'
ZTtUKACSFWROOI
• legkellemesebb fogtiaitltos zer, üdít, frislt.
ártalmatlan inti septlkaa, eltávo ltja a fogfájást
törvényesen védett hazai
gyártmány.
| Jó én uleaé érák,
I évi jótáliMaal privát vevőknek
Konrád János
6ragyára arany, ezüst *s kszer áru szála tó-háza lr Qi, ^bwlioneág). Jó nickel rtmatoir ért frl. 875.
Valódi Ht«t remont ollóra frt »ao.
Valódi ealet tánc frt 1-80 Nickel ébreeető óra frt 1-96 Cséga» p ca. éa kir. birodalmi cimerrel vu kitüntetne, anámtalan eraay, c*ö*t kiállttá*! Arim aliae- rttjlval >«nint amerő levél van blrtokomb ii nagy képes árjegyzék Ingyen i bérmentve.
10- 60
DSkV? 1—2 év«« homoki ó-bor, 22 krtól 84 krif j&UIÍ- Djbor 22 krtól 60 krig
Fajtisata, kitűnően beérett 11 \' |«1m csemege- éa 11 borfajból. frttét felír lé 2 é*ee győkerea 12
Szőlővessző
Sima vnaaa6 2 éa fél trttól felfelé.
Nein** eperfa, c*,!. n iáb»ag*un ojtva
H krtéá tO krif. HacyUal aaáaalék
engedmény.
Jtfirs i/^pOH^^ v^^fi,,,,,,^
•ser aaáara ültetik aert rendklvftl hamar é« bármiiyen taíajbaa bőven terem A aaép aóvéefi 1—8—4—6 evei ttnag-iÓ-kilál IP kf^p-jjagy Téielaél nl/anA-fed mén v. aitat aa eperaél.
Qnnnvnl uwat/V í4"41 "W
agimyo* meyyy Oytmólee.rendklvaikere.
eett, mert heitAaáere legalkaJmasbb, 1—8—4—5 évee fék
drbja 16 krtól 60 krig Hagy vételnél oly engedmény
mint aa eperaei
n- -f Köaayá tőreta,2 —8 - 5évee fák ára !B krtól UlOJil. gOkrig. Nagyobb vételnél IO-IO* ,en*e.lm
Mindenféle nemen ^f^ti
éa kajaaiaberaek.^aareatBye, meggy, aaetid ge«ateny< laapuaya. s/emore alma, szemora eperaagae iüi)i» alakban. Ar 16 krtól 60 krig. Nagybani vátolnel teteméé engedmény.
Kiselejtezett ^S^TiVirk^1-Mindenféle va doncx.fj^5^.
A Ifiéin* 1-2 JlTPM 60-18 frtig.
AMICZ, JL- 6 eVPV, Vőgtelen nagy kéexiet.
Sávét* yJcészítésre gledüsia,
1 lepény fa, Kr. koronája) 1—2, évaa 1000-re 4—I* frt!.
Sövény készítésre maciura,
aurentica tOOC-rs 5*8* faríntól Vr .. Horoló anölőaiuiő «a . kerti
Xtera G8ZKUZ* fir^ olló, görbe eaemaó valamint ojtókáe, jelfa, oj\'tékenőcs igen oleaé áron áe kitnnű anyagból.
Viszonteladók oo^CuJék
tnl S heti eaetlag 4-6 havi nitolt le kapnak. Ar éa név jegyzéket küld : WO-6
Unght\'áry László Czeglédröl.
KVECVE.T EH #
VTAftl IMTEZETE
ICEM TISZTA BIC ARBOflAT
ASVÁrÍYV/IZ
r kapható: FÜSZ£RK£RtSK£OtSkKBEn. * VEMOÉCLOK86M és «imdefl vasúti
ÉTKEZŐ KOCSIBAN.
Több száz kiváló orvos állal ajánlva. A tetfizMeaebb én legolcsóbb aavanyvíz. kapbató minden iobb lüsierk/jreskedeabei vendégében.
Páratlan a THYMOL fog oréme I
THYMOL
fehéríti aaépití éá konaerváija fogakat.
THYMOL
atoa Igaa caál-axeriL NélkfllőabeteUen
TflYMOL
ífj főlülmnl minden Ti M ||| máe fogtlaatitó
A nagyon tiailelt kdiönaég
figyelmét felhívjak, daaau Cpitaerelt fáaaer, feeték l/armat, legfinomabb tábla áe alnl ela)eli veJódí 1»tu»lkaki ram, ereea Ikea, Hkórób továbbá ■ mlUj-|/erl/e, auppaa, rliakamé* ayita, mandala, maneele aaélla, "leai, jappAn, ladlal Hm. nalea pelreleam éa mln4«t>a eaakmába vágó cikkekre.
Anvámyvlnak. draatavátt imh fíUitarw palaenkokban Megfújható enliraképaa meaógaadaaágf vttfaiéaf mafvak
TrMiiili-kŰNxén i*!a<láa nagyban éa klrnliiyben.
Aa őaeaeii badapaati |4amalmak liaat|éból( mindig jelentékeny raktár. I\'eital mefrradeté* aek pealaiaa Mikteéltetaek, oieeó var-aany arak mellett.
á régi jó hírnévnek örvendő, a mai igényeknek teljesen megfeleld és njji átalakított fitaaarfnletiak éa eok évi tapaexta\'ataiak nemkülönben a nagy verseny kentet bennünket fenti árak ajáalatára, melynek minél aaámoaabb pártfogasakat alásattal kéri
ftniaton Testvérek
fha^rkaaai terményé* liaatkereekadéae Nagy-Kan iaaáa 6* aölvCt tér a „barát pék>i«a,M
1 tubus 60 fillér..— Kapható mindenütt
\' Kgyedttli kéaaitő éa HaaétklldM Hlttr; ^
H C H W A R T Z illatszergyára
göaarOre bereadea**tt hygiaa. kosmetlabnratoriam. nagy el»dreudfl finom pipere-aaappaagyár. BUDAPEST, VU., Dam|aniflh atm 9» üyári raktárén fióküaM. TEMESVÁR »TT Főraktár ; N.K .niaaán Wris; h Lcdurszky, Kanti teMtinle, Armuth Sándor, Smutr 1. utóda Boronkoy j(
E|xy 20 fi* 40 év közti
limalkodónó
\\ fctrriltlik, Cgy t-flcrta idO\'fgbb urinó 4Jlaod6 ( rendelkezó*ére ca acónkoataláaára
Arczbépp»l 4*IUto\'i aiáQ\'atok Fitcher Simám úrhoz Csurgóra küldendők. .79—3
ftlMnOUrlllMa
ifn«temran
Nélkülözi) etlen és utolérhet len. hatr.^a kitűnő Világcikk, ^ kivitel minden országba
THIERRY A. balzsamát
[melyet az egészségügyi hatóság megvizsgilt] az egész v>lág kedveli és mindenütt keresik. Csak akkor valédi, ha az oldalt látható zöld, a törvényszéknél bejegv-jzett „apáca" védőjegygyei van ellátva Felülmúlhatatlan szer minden mell-, máj-. gyomorbetegség ellen stb. külsőleg is kitűnően hat és sebet gyógyit.
préaflfpg teate i korona 20 fillér- SiéjjfiLaMés csak HSxrtn bHés wtéi-
a hierry A. cenüfoia kenőcse
(csoda^endcsiiols: nevezik)
utolérhetetlen ssíyó erejQ é" £yógvilóbaté*u. Operációkat n legtöbb eaetben fdflslegeaaé teazi. K kcn^ca^ael egy 14 éve*, iiyófl ihatatlannak tartott caontamt, ujabhan egy éren ra -*z»ri) hajt gyógyítottak meg. Antis/rptiku- Ryógyitóhatá«u mindenféla aeb gyuladáaánál
P róbatégely bérmentve I korona 80 fillér Caak előzetes fizetés esetén küldjük mag óvakodjunk utánzatoktól ós kerüljék az értéktelen úgynevezett házi ksnAosőkst és
más eífricket.
Czim : A. THIERRY. gyógyszertár és gyár a Védőangyalhoz. Pregrada, Prát(«rh<>f a Dé í Vasút mentm. 2?rosp©lctuj3 ing-yen és bérmentve. E azerek aojaa^m r mlaiiak meg e.<< jó azokat hft\'xnálatrr ké**«n a hasban t^rUst. A* Öaazea müveit alíanookban bejegyzett vHőjegv iim**k utansatát a tórvény üldözi
KLYTHIA áPolására
aa aresbéúr átépítésére TJTTT^ íi\'D
«« ftaemttieire JT U UXjH
LegeleiáBaakb, lelletlei káli éa aalaa paáer*
Fibér, róaaaasin vagy sárgáé, an aljnál ve <* ajánlva Dr. J. J- Feklca kir. tanár által Ifctaafceae Elismerő levelek a legjobb körökből minden dobozhoz mellékelve vannak.
GOTTLIEB TAUSSIG
ca^és kir. ndv. leiletU auippan ée lllaU#r0ára
riraktár i BÉ(H, I. Uallaella S. SzétkUldéa utánvet vagy az összeg eMlagaa bakilééa* maiiatt Kaphntó m legtlbb lílatasfr-, iregaa-kerealieáéabeB éa Rjáfjaaertii rban. Xagykamzsdn - áll éa kohm Keleti ML Mér éa Cnbar
Qyula cégeknél. ^ _\\
Egy tioiiüz ara 1 irt. 20.
Nagy-Kanizsa vaaárnHp
Zala 22. szám 7 lap)
f 1901. március hó 17-éii
!!Un»K&Qttaa vasárnak

MAUTHNER-féle 1
konyhakerti magvak, arankamentee | lóber és \\\\iczerna, továbbá minden- f nemti fűmagok a legoloaóbban legjutányoaabb árban
\\ Kaphatók Flwh^r Ferenc* tiiuorkerettkedéBében. Helyben, FAIér.
k
74-8.
xxxxx xxxxxxxx*
KliAnO ^
fedésre való nád X
kapható a balatonszentgyörgyi Q uradalomban. 73 3. Q
• Felvilágosítást ad a aailmtartói Q hivatal Balaton-Szent-Györgyön Q
:xxxxx xxxxxxxv
Zala 22. B%ám (8. l*p.} £XXXXXflXXXXXXXXXX>
Aranyér 1 Hemerhódia
A ki ebien izenved, leérje bizalom-mai m eleit való m*ieinet. A legnagyobb fájdalmakét Hzono»lme«N\'ünt*ti, a Gumókat, le$Y#noK azok Minn, vagy elejtve 2—H napi llk&hnjMM után eltünteti, A nyomor é« bélmükOdéf, az Ülés óh h jftrá* • Hogéntiilanok leesnek éa rendkívül mexMnnyebttlten éa boldog nuk draundt mu/iU as elöbheni patien*.
Az 4géaz világon o> m létezik ezen kívül eyy 11 \\ on )(\'), ártalmatlan én die* crcft H«cr. ClMaló.in** benne ki van zárva.
Kern beveuni való orvosság, aem nem valami tnueirm. Ar« \\\\ kor. utaii-vétiel vagy a pénz elflr* küldené e**-lén diseret bérmemv** küldetik.
1*01 wircmn M 17^
Oim : U
VOTN A. v
llra«NÁ. y
Íxxxxíxxxxxxxxxxx:/
KI AKAR
■ ■ egy^veti Stikénteii ÜTTT
LENNI ?
Mindazon iljak, kik ab •lftlrt lakó Iákat nem v4yaaUk •ftkéaanltaágükrs ái frgtáttosáaakfl filA xakiatet lHfcil n»z»i»pwÍJÜk 11 \\ Ü^Hk-
pfjHea takéilf*! |o|oi. k kl nár »or »Utt álhitt, alkásatt. — Miülftéal ff koilfiidú.
Proapaktnat iagysn 4* bérBantvt ktild
1 € 11 T R la AD 4 liRKRT a katonai előkészítő tanf. igazgstoja Debrecenben. T»*klMltiá| wldui DRAUGENTZ JÁNOS ny. m. kir. hon%*d**radeH 4a MAYEB ADOLF uy. ca. 4a kir. örnatcy. Felügyeli\': a Din. vallás- éa ktixukt. m. kir g inistarium magbiaáaábói m tank. kir. f&igaagató.
Nemzeti szálloda
1 Budapest, IV., Vaczi-utcza 9.
\' Mm, mimtai [&]ikmA ellitvi. Belváros le ^élénkebb helyén. ^ÜlaBtÜigitáa. (LiR). hé Telrfoi.
Restaurant ó s Icávéiiáz. Ocao árak. Szobák 1 irttól feljebb
világítással él kiszolgálásul.
\'71-4.

zwZZtSim
A Richter-féle
Horgony Pain-Expeller
Linimeot. Capsici comp.
«gy légi. kipróbált-háziaanr, a mely. már több mint 30 ér ota megbízható bedörzaöléaül alkal-tnaztauk köménynél. cauznál mtghuteaeknel. Intés. Silányabb utánzatok miatt bevaaáriáakor - mmdigfiffjHl.-mnieütvyunk a „Horgony"
vfdj^ro éa a .Richler44 czágjegviérire.
öü 1, 1 k. 40 f. *a 2 k. árban újrrasóWan minden gyóeyazvrtarban kapható. Főraktár: Török József gyógjazarúaznél Buda
|p«8ten<—
Richter F. Ad. ea Uraa,
ciaaa kir. udvari aaáliitókj Rudolatadt.
MUtítún ittamort dlHet-co* met aaer (be- g dórgtéJegn mm fzniot^ édegcl^
i»i a
W
mmm
- ítOíl *m *róm*9¥j,Ha celjébóJ **4mé -rVVV, Amtméljihma í,hm mnaték
i^jjpy émktngfúk umqyobb toaro* utáo
Oybq Aha a korona iívac Aaa \' i « korona ao riilán
rAüMTio A. J 2?*\'0* <™K*mh °*dJ<9ygyi fa*** -
XflrV OHin witifriátshbsm
KHE1SAPOTUEKE KORNEIBIHÜ BECS mcDrt.
Nlidfilll kuhpiaU
" G


iélkftlAskeŰsa fog paiaU
togakal tiaatáo, fskérta 4« sgéstaiftooi faaiUrtja
fin Csillag Anna
: •<& crattmér bonca, briád LoreiQy-haianunai, » mely y áttaiao • \'Tititi p"mSd» i<~Bart iuuaaálaU otáa ai»t »tf »tw» ket : •. í.trft L-rratok is fcycdü! való Mernek mmert>k •) a hi^Ufcfii «i>n b^jaOveastMr*. uraknál, a tfaktOt ■iptTW i «• mu rvvi.i baaaalai után vfy a haj. mint a makáll hmmtmím h nyű n U.\'inult Ifez, accvfia ^<Mdk*ttM a korai átllmii a W* öf^abPkoHf.
Egy tegeiy ára I frt, 2 frt, 3 frt 5 írt
3zé]ielkUldés naponkint az összeg elfizetet kefctftdéat esetén vagy posta*utánvéttel a világ minden iranyába a gyártói, a hova a wegrendelések lotézendók
CSILLAG ANNA
bécs. l. seilergasse 5.
H irdet ése k
felvétetnek
e lap kiadóhivatalában
r
x
s.

x:
Ertcslíés,,
v

Vad szerencsém a nagytekintelü közönséget lits2S*életi\'l ért**&it?M,t. Jgjr a -
X fi t a v a m z I I d é n y r e
a letfujabb divat *>z*rint mindennemű ruhákat, a ie^Iiuouitibb oslnOaé^ieil a iególcs6bbÍK figyelmes n telette jatanyoa ki-axolgatAa melleit V«>8/ítek.
£s a kálómmal bátorkodom a tekintess na. kir. &||«torvoM urak fig el-nét íelhiyoi rg>earah» ké«Al|iaí ■ fi mre, me yeket t legpootui bban, e öiras -zerint leqaiv » osabban, kl úiiÓ minőségben és ízlésen kiviieibeo ssoinálok íí V*d^kt <i>eurradeieAt(k kei\\ő figyelemmel ea-küzöi\'vi ísr •
A n. erd. kózöneég becaes támogatását «s *zive aie^randelését kéri mély tisztelettel:
KMWMAflN férflaaaW
J 1 r_____BLKI fálakáa.
I Nagy választék kitűnt mitvöséyü, dmttos b*földi, Ztfői\'és /ranczia. kelmékben
S3T 1y----X---V-VSSfiafe X x
U


|x
I
ít
K
x:
}x
y
I■ K unizsa, v»hArnap
Z»la 22 cziím ifT lap)
1901. március hó 17-éo
ÜJeisep J. t
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán
ajánlj*
mi kipaiklitkkil dUtitl tik fa kiflit tilijku tfluiil ilktlutV
ZdLfl-DRILL sorvetőgépét.
szik. Jimw olcsó ís igen jó, könnyű vetigépét,
legjobb «i*rk«i»tu, több kiállításon *l»ö díjjal kitüntetett
SACK-REN&5ZERQ ACZÉLEKÉIT.!
boronált, járgányait, szénagyüjtőit, rostáit, trieureit, darálóit, szecska- éa répavágóit, kukorícza monsolóit és mindenféle 3aidasági gépeit. Elvállal malom- éa vízvezeték -berendezéeket
Planet ir " rsz répakapa és t&ltőgető
" J * - ára 20 korona -
ÉRTESÍTÉS. M,, t
A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hogy a
Lédepep-féle
kószénbányák vezérképviselőségét az -egész Dunántuli kerületre sikerült elnyernem.
Ez által azon kellemes helyzetbe jutottam, hagy a nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a cséplőgép-, téglagyár-, és gőzgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüzelési anyaggal szolgálhatok.
jfcrak:
1. Darabos ffitő barna szén a kapronczai vasútállomásnál bevagonirozva egy -vaggon (100 mmázsa) 80 korona Ugyanaz Nagy-Kanizsán Házhoz szállítva métermázsánként
l kor. 6o fillér.
2. Másodrendű koczka ffitő barna szén ugyanottan beva-
gonirozva egy vaggon (160 mmázsa) 70 korona 1, Dió barna szén, cséplőgép-, téglagyár-, éa gőzmalom tulajdonosoknak igen ajánlatos: kapmuuű flknnásoa ba-vag\'gonirozva vaggonja (100 mmázsa) 60 korona
Midőn a jó és pontos kiszolgálásért teljes felelősséget vállalok, egyben mészraktáramat ia a n. é. közönség szíves figyelmébe ajánlva.
Nagykanizsa, 1901. évben.
Tisztelettel
Klauber Ignácz
a LEDERER-féle köazéabányák Dunántúli kertktí . \' verérkéjnriseHj* I. tinin tnüW-Ur, éj. rtaéhat fossa ttrattarÉMu
m
UZLET-rfTflLflKlT/í5. ****
••.... <<yxxyxyy.srxxKxVxxyxxxxyyVxVx^ <V..ySooüöíVVSiv.Si

Ti^Tan szerencsénk a n érd. közönség b. tudomására hozni, hogy üzletünket
egész újjá alakítottuk át,
és a mai kornak megfelelőleg mindennemű
norínbergi, rövidáru, fehérnemű és divatczikkekkel
dús választékban rendeztük be.
Föelvűnk, ugy mint eddig is a pontos kiszolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség már az első bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhet.
r
í
éflé


1
Wt
m
w
Különösen felhivjuk a n. érd. vevőközönség figyelmét az újonnan berendezeti
ttri- ás női czipő raktárunkra
valamint a közelgő nyári idényre berendezett dús választékú
nap- és tsőtrnyS-rakfárunkra.
Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi b. bizalmával és pártolásával továbbra is megtisztelni szíveskedjék és vagyunk
teljes tisztelettel
Kasztl Testvérek"
Nagy-Kanizsán
j)tím vá/asxti/[:
NAP- ÉS ESÖERNYÓK, INGEK- ÉS NYAKKENDŐKBEN. Nagy raktár FÉRFI- ÉS NŐI CZIPÖKBÉN. ÉS UTAZÓ-BŐRÖNDÖKBEN.

WKW^y^ WWWMm.. «JUOWiy JVW
VOQO<Y«
KA5ZTL TESTVÉREK, NflQT-KflNlZSA.

I i Jl tt ; \\
^Nagy-Kaniaim, vasárnap 2Jala 22. osám. (1Q lap.) *901
I MS V 4 NaJfcHutítt ét HMMlta éttitraétf Mu , latorufc**^ tWL^r^y^P ff" TM^S^f^t^tM tt I I
ét Mta^Nt**** HpHirtMit Mt atftéat *« UyMfN I l\\l WtfQ ^-WTlBJPX?* "ílJ fij^J_1 HHIlwl (wl r t
■H I mi 11 mi ifi ■ t in ■ I }Xi\\Li Tii V r t
I I 111 ■ "B 1 I 1 F III 1 i/JllW ^ — léttM* rólbík UlUMiM ptffUféU MADQtL — ^
IIIP |B • I;: >
II 1 I Wrtw** irifl M» ttkUr* értiúj*utm pm** k. ufcji|>tU>j_J , j \' :
Li. K?T!T7H7tTclTalr^^mTnniiar i)|::j
|p*! SwSSSSSflSSS. IJSSi 1111 ^y^^apJI lilf 15MB- ^jsmmmih, i
I í|ái t^ti.Mn.l^X^ Ui AUAWJA. HOOV OVR.HUOt.,^ ff
Jl?|| ZMB3BEB ejlen \\( ^J^jRVff&infr lífílf "
Ufji LkJ .^reparator"— I
Ififl ■*»* >It"M,IMI2i«"Uiu!»«•»«• w«n»u<>«»«•»■ ^VAt^^\'t^X^m^*^01 I*S2jÍ f
1-5 a J I ha, 1 Imi rtritur. KOROM OVÓOVSItn rAft, Wlnta\'Uf. 11 P p , ... w I c íj fi ufnuHIn, <«\'to»f- —1 ■■■ »\'** h
II -S -- 5 d lírm - -r -]I- 1.01)-------r r I. „ l. & i» V. HHK, líifa5A..nf*»^» toütaewi f,
I! C C -S 7 lml______- - -dL-e? ?
< P fl í /ggg^Kri iinmflw o 11
1 I a I 8 OUHfl I ÜH ^ II ra&l ét. S
I , I WÍW^Í? • UUi » tlptui* tffUtrt tokiaét* #laadf ^ I \' ft^H^^ín^^.\'íí^K?ÍÍm y
II B 2 1 • 411 top**. NHAh tao ur MMM «tán bii«Mt>fc ^jfiP^^B ^fflCk- ***** r I ? I * <
p Hl ri^Müé. rlimAThfí ftVÁR B00AW8T. ^^-írfü^J SíS^^ ^ R^fcfea BRADY KÁKO LYCS 1, ) I riuéMüé. uUnAI ün UYAn KiiAir jyémi»i*rt itc^ t, fk**«««». jí j *
ff .W^\'"\'\'28Évóta fliiMidSWsaa\'ttl 4
1^53 BELVÁROSI KÁVÉHÁZ I^AzElismertUbJOBB V 1 L^ffiáÓSöí^ttS^ 8 I5L&2I,v- Kigyé-t*r a. 9 Magvak Beszerzési I n ljH r ^^.r^S^nrcir^tn2 6
ir^tiMMM^ „ mtn,úK. forrásaU^V tw^^^xrSrJIe^
|. I I j IlAÍítPi^flnT ! $-i-h í
2 a 85 ®/viiMkl««í kedvenc* li«W»ko*öhelyeft8 jy| r St\'UArCul I/T KimTítcinT u.Umut \\i"S <-
Í igilKL.VtHY. FERKNCZI AnDRAssrüT-23*| P ^
fLa 1 Uem)édŐ5^uww^tewwJB ésRotto«ihxr-vTC2a33»| általános Tuoésnó S2 j
1 i »—n J».. 1L05 KÉPES ÁfWESYTiKfe?^ | -J^\'^UiU^w. ]| "L
f > 3 ssr fe. t* isomemtve• ^ jűL ji kj
" ff ......;■".....® v |
Já 2 A legjobb órákat ^ Qh la g I rt* ;dUéj bllon jyoríi fe\'&itttafi Él jeti | jl
(S) >r itfMMMatb f* icpíivtrtoMbb «k9zet«kc> ^ trtdx&éaAJw hasizitibslók u "m
i i^s, StfiOSIiSlTFXZBT3&©IlB fel EGGER-fílö HELLPASZTILLÁK
Q F/éí ^ • ^Kk. Dobon I ktrw éi 2 Urttt.
UL 7 rj * T^ "r1\' ■ mBrML Mbtdobos 50 Uér. KI4
BRAUSWETTER JÁNOS J^^lJt- r. ,
g-jj\'. . Aon** >000 MMI - __•ud«|»t%> VL. Vi.t-k^ 17. ffiaf^ | p
h fHi |ff FRATELLI DEISINGER M ^
3 g w | I Hr MUd Hoiébéi rW TráutMl jn Jf.\'ét cAzaOTOROR iptH ét |«iüaA«I uAkn O | s ||
|M I r <J 41, kg. Cuba-kávét, válogatott ill OSERS BAUER lyirábéi JÍ;
^ I: r V 15 karou 30 Mértrt - J I I L KSti^ , ^^ ü • *** umunrn J 1 : |í
1Í3q3-»S •Ivimolvt é» t«órmfairt. m j tj \' Ypaér k ém*la t* rak iái fl^NFS B I I II 1 f m- lRircvTÉK iwoypm -mm JR ^--- \' ViSUlrM a • . ■ J
X4 S rfls it~iV mmmmtmmrn^áSSSSSSSSSSSSSm^^ | j I
S if^^—^ü5® míSfI!\' "
liB 1* 6H% **** * ^k\'i^flJiu.WikikiUH i* > 1
rlS ! 1 Hw^^IkÍ-^ MÉiíiA nnnrnrtlimif. túá*. •MJ 2 fiftrnr«ira »"
* llij f^S^Slí^g^gi \\i
■O I .„ .__x . _ » . .» P4b éwiB/rlj- ttiotfákUI. ^ jl 99/ Aj\'-SU^l f frf. Cciéml ét Bf. MMp njil^l luvvn Mm> • 1 2
teli és nyári gyógyhely -m uw jülm/ vv^uy^ét,................múl «»? 5 j
áia^o RIinÁPFATRlV um««o64»i1. -Ptc«hu«<s Wf Qféjt é* auérnUMmt btír Me f j]
QT^ ^^^^^^^E^, ^NYA. KmALY-SaBFÓZd/KOflAltYA J3 j
! ■ Ív M« ó^tll a haja. * Ifi 1 ^^ § W k<r ^ I 1 f J
I BaS% 17/ i^ttM^muAjMCT ti^rijwír Nt.( V-afl I OSZTAliVSORSJATBK. - - ? I
I v!33 I// MIM b**9* AkN «rt4f« WMM^a Uhu 2 kar. Mtti \\UB 60.C00 I I • B"*1** ™l 3 , S
II W^f II Mr-rtw turUtartiifti i>é>r>i\',Éi»it.|Mri.II ,Ug ayereg^y. lftgr»ndtléttlr inláipndflki I fc UnMrili I
Nfomatott Fischel JFQIttp dp ui »j lonosnil tí igy-Kaoizsáo 19ui~!f
ROSER
CAEOICKC A.BUDAPEST
1901. márcttii 17-én
Kagy-KanizHH, vasárnap
MftMUM
mű s íetfit^ü*
fMbmt* niM\'M^b IWíW \'t\'í « HrttfíU^U* éi lül
Ai»prnil*« W20-IM <?
4 M kmmétá herén nány-l, iniíorwlArt^
MlplM- ét »MW||llM\'- HpltlÉMtt Mt MfykM M MtfMfN
> létfNÍ: rOLCÍB uutupH mj" Utfutá »b*ét» gfépm
\' r —1—rs**^

•U0AM1T, IVTVra^tott 25. ÜT^
IHFPt yédjwv ctHtr* érlétt WttHtt Wrf át.»Wgt uta
lilllll « feMfM Mtn*tt. C«»l • trv. fétm -BfHlV vétfftmftl Itcw MéAtrt I ItrtM 40 Mér t<|MM ttUWÉH lérnttlyfi MMI t ^aAÖM nénwW. Itéftst, Vt» Vltí-Wfft II. _

4 IU AIÍAVJA. HOOV OVf.RNBICSI e^tsaéfttafc lt«tM^ . aJU.K|0t KjMt tktr MtN Itwi, tota«éi{4t _ .
M*rt.*t uusu »tv9lakl
12 kh iM<tvt 9 harttéért fcöíő
. I EN Ő,
-(0C»-f£t filUtDCWAi 4
t<lé«M>U»»
OrvotUtf \'WioloU Uptdbb hátUctr t mn eaétttM Omm
léfWÉtBttéo/fi fi>»%. mr ht* uum«i iué<trtaü
tfy léittrtéatoii im, H Cmüi tkkor vaMüI. bt minéta \'•boa fedtléa t ..PUHHOrtl t"
AéT Mtféj \'"tf*1 lAlhUA
vér Hu titó labda csal.
[ij!t377i lalilul<tél iliuiil *l lit\'K^^tlteiittmBmiL^tf
firtfviNl polcAri Itktft 10-14 évM ífjftk rtittKj Wtttt UrttktttW isfi&lt U-10 évst if)«A réuér^| IllKl tatpri.áttff ■ ü»l»é tt rt fléMi rétiért Biionyitvanyal iUap4rvé*ftttl és ti nititt i44NMft jOíOjiUwtk. Bévttt f**e«é|tt«6H "ÓM at KdUI iÁtOS. leuitlé
MROCttSCXCT « RlllAflMAr USkiztrtte, poirttIM ét ItMlMéllM " UidM ai étutt ttptuaa n
ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ
kiréatééi ttiiéiya *tatfa#att Vll., teaéliai Krét M. Tvisj^att; UOfOiO VYULA, irylttH
Oh jaj I rcludtsép ellen <nror« 6s titttaí Éljen | trtdménAJw htiicAlbatók tt
fe] EGGER-fílí KELLPASZTILLÁK W-)
Dobosa I iLOrtn ét 2 tartat Mbadobot 50 Uér. Itphaü iMm jyéi»»iirtártw ét t iWtHlreei iSwnPa auotpatl, VL.
N BENZIN
I í) • ét CÁ2H0TQR0X Iptrt ét faiiatAfl udokrt
mMffl OSERS ét BAUER lytrábél
F\'" a resJo^at It H^lrtl liHH> t Xétté éétUt
tVaérlrépWaeJMtf átrté(ir< D^NRfi B
I -_ • ^Kénté érltiiiéfc tiiyta*
tMfftH M U a
toitw létéjét.
FRATELLI DEISINGER
• küld Ftaaébéi rt^y TríetUMI
41, kg. Guba-kávét, válogatott
_ 15 ktfoú 30 Méréii H—
■■■ tivAmoiva ét t*óm»fairt. ■ ■
■HMJBEMÍih
?vtt#r, Utrrj, Itlafa, BiMn, iattfi, hiU> ét totai-Hrté. Uttrtft atuéia )aM finy. ét MltHi irruWéttttta, náfcék, ténébéuk é* IBttmn
M tjmyuytmmntii yá^iar vj
9wüdPcür va i^^öcr-^ÖíiúT \\r ^ ff - •\'- -i\':^irttljtfciUh aa JT Jm 1 s . iWgcxuwu* gj
^ ^ - — ^^ Vi^!!^^.....l^TOM^
r^ÖLiAr MalátaS örj
fVs lü/áió úáua\'ítal ét írogyuéiokft U u^iL /Wk
Jwb/ AllSUAlt 0r. ItiÉmf ét Or. Uth ifjUaal ItMtf Mtf> vH ^BJaéi, y-ruatéajifpll, laélrttil m aritaÉj jihiiImmH Mft.
Grált ét ■tjratrfalfl
L^^^nyai ictiUu-saRrOzO.\'Kft^ffYft , J
103.000 | A jelenkor (tflu^roMi tytrlt^té^l^^lérvaau^ surá|s#y I Mrtjétéfca a «•. kir. ax«t». I feuai*.
1 OSZTAUYSQRSüATtK. I^TU
ftyertnéay. | MtgTundiléitli; mtátgnddki | él Mf—<Tt.
Ma «M!k OfyUéöt
L^ÜTa . n.yulUiubff lüiia^J
Baőrtefti kéacw béraitflfyé(j3 f^vdti tértata tfafiiéfctl bf-«aodaroat?b hjifiiftlui, poq* péa érrteyrlt-etioléttal, ét létflrééüH, - SQ0 kécjrtí-f&aa ItkétaoUvtL — ArctétUat tfvéMtra lagytt ét bk—*trt.Jp
teii ét nyári gyógyhely BUDAPESTEN
Na 64*iil a haja. fctfaaétt\'a IMti MM« tTEUA VU(T ujin Mér topmitot, hc •tta ft«t. k*»M Ma| trtétl «»•tt tdja vütaa. övbojí? 2 kar. tölti i t^n
Mwftti tivHa ária au wáynat>tt.|w^ i.awm é. 23.
]%omaíolt FischelJFQIttp ip uuj ionosnál tí ijjy-Kaoizsáo 19al 3
■ <■» liu—ll
Huszonnyolcadik évfolyam 23. szám.
lsirkMi(ité( Vtnaiia-Spilal Fiaakti Plltp klayv-
A aa.rkM»U>,«t «(»*Mal lakai aapaa Mit il. n. 4—4 én U11
Ida laUaaadl > lap aaallwi rétiért vonatkraó BíadM Uilamta}
_lUUUTltol:
VlnaMuipSltt 1 ffttM tWp k»uji karaakad taa.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAOY-KANJZSAN hotonkinl kétszer: vasárnap
SLÖZIZBTÍ8I iMAK-Kgtra tm . . . . , II korosa Pélk»ra ^ ... . C koroM *«iytiímf. .... I korom
MflUtir paUlaora 20 flllir
BIÍÍMtÍMk, \' vakolat a I rdatáaak ttaatkoaik Pinkái FüISp *s«rrktr kWMbt \'nlaiaill I.
Bérm.outlro laralak eaak Ui t kmk-böl fofadUUak el.
s csütörtökön.
Eflti ma tn M
lét
Kagy-Kanizsa. 1H01.
Mslls inftiuli: *»»l»r i.srisiitftirs: ■>»»•»■ Li^Jm-
Csütörtök^ március 21.
A magyar paras Ztósztály mértékben elismeri, működése kiterjed az A kérdés megoldása nehéz. A szoci-helvzete összes mezőgazdasági kérdésekre, első atis és gazdasági bajok megszüntetésért
* sorban azonban a mezőgazdasági népesség nem létezik panacea, általános orvosszer Nálunk az állam egészen a legújabb leggyengébb és legnagyobb részének, a mun- Vagy elv. ügy a kicsioy, valamint a nagy idOkig a parasztosztály sorsúnak javiiásá- káb- és ksbiitokos o»zlál>ok erősítésére eszközöknek meglesz a maguk hatása; az val nem igen foglalkozott. A kormány törekszik. Ennek érdekében teszi meg a előbbieknek, inert pillanatnyilag felmerülő télja az alkotmány helyreállítása óla ál- legmesszebbmenő intézkedéseket, mozdítja bajokon aránylag könnyen s azonnal «e-taIában véve a mezőgazdasági termeié. ,«« « társadalmi erők üsszemüködíaét és ^ pz 4|taJ gyakrao Qagy eiedfflő. emelésére irányalt; e mellett tevékenysége ez által nemcsak a kisember köazőrietót nyeket époek erT az utóbbiaknak pedig Titflrifflftte-» feFvnüAvusdDAl. a iárDvil»oos- ér<lemIi ki. nemcsak II társadalmi béke „VTT. , . -_____,„. ___
nélkülözte a tervszerűségei, a tárgyilagos ságot és az alaposságot, mig a n»gy sző c®fe= problémák érintetlenül várlak a
biztosításához járul hozzá nagy mértékben, hanem ez által n mezőgazdaság fellendü-
asérf, mivel a jövőre irányulva, jótékony befolyásukat évek múlva fokozott mértékben tudják érvényre juttatni. Gyors és
megoldásra.; A Wdmivél* ^ jék (tu . kivltó
1889-ben választatott külön Az első te-
ve-
szedelmek elháritására 8 a spontán módou
,, e j, . i- H . ... a - , A törvényhozás az immáron tagadba-vékeny f, dm,v,lé8Ügy, miniszter, Szapáry, y ^ ^ a garánoi4kra jelenkező bajok enyhítésére-
Gyula gróf, már 1890-ben Bethlen András V8|ó tekflttett<>l, a melyeket a földmivelés- De a helyi viszonyok, a természetes
gróínsk engedte át tárcsát, a kinek négy ü |,gr,lg0bb vezetőjének ismeretei, buz- feltételek, a gazdasági és etikai kőrülmé-
reí!ZOr,j4nak gó-ága, tekintélye és- népszerűsége nyujta-™a HHtt| Sí!eni"\'nak, megszavazta a földmtvelésügyi tár-\'
Icának azokat a bőségesebb összegeket, a
nyek helyi kőlönbségei is figyelmet igényelnek, hogy az észszerüeknek talátt intézkedések ne csak kellő időben, hanem
szük (TöíSIása által korlátoltan és ben az elhanyagolt mezőgazdaság minden
terén felmerülő problémákkal, nem vftlha-jmelyek a minis/ternék lehetővé tették,kellő helyen is alkalmaztassanak. EtflW-tott a mezőgazdasági népesség szélesebb nagy ierV6i kivitelét. A mezőgazdasági, tétel tehát a helyi körülmények pontos tétegeinek javára a szándékolt mértékben. Inépesség felsőbb rétegeiben készségesI tanulmányozása, a helyi tapasztalafok fel-Darányi földmtvelésügyi miniszter te- í munkatársakat és minden irányban híve-j használása és igénybevétele a lokális vékeny»égének súlypontját az alsóbb ket talál. Es igy a kis exisztenciák támo-\'helyzet nyújtotta előnyöknek, a melyek néposztályok boldogitására irányította és galására és a földmivelő lakosság jólétének ugyan csekélyeknek látszanak egyenkint, ezzel hatáskörében és az agrár törvény-!emelésére irányuló törekvései az összes, a összhatásukban azonban mégis nagy jelen-hozásbán a szociális elvet juttatta kifeje- paruszto»ztáIylyál közvéteti vagy kő .vellen1 löségű®^ zésre, Darányi az összes mezőgazdasági érintkezésben álló körök közös törekvé-j osztályok jogosult érdekeit a legteljesebb seivé lettek.
TARCA.
Ha zenét hallok.,.
Ha zenit hallok, tudja tiien, Egészen más ember vngyok .. Ssirembe száll egy édes lrzést Agyamba nagy gondolatok...
Ha zenét hallok, estembe jutnak ilind mind. akiket szeretek . É* ugy szeretnék ölelkezni Édes szüleim, — teletek ..
Ha zenit hallok, szomorúul Te jutsz eszembe, nzép leány... ü úgy eilem mintha ketten együtt... Gyönyörködnénk a melódián...
t S a hun aecordo\'t megszűntével Mindennapi ember vagyok .. Szivembe sták szomorú érzés... Szemembe meg egy k&ny ragyog...
H»mlfó Mtáa.
Egy bzerény úriember.
Ina: Klein Győzőt
A nőegylet bt ján meg-örtent a kötcaOnfía be-"■alatti es Horkii Gé/4i annyira megragádte Annus uep-ege, hogy a ben>ata<t« peteetOl ke/dye, egyáltalán nem akart tágitagi a "tp táay oldala mellől.
Géza rokonszenven kQIsfivei s bizonyos let*-í kivált az üteg ur az esti órákban már nem leien otthonias modorral rendelkezett, /mely is igen leplezte hatalmas ásítááait. bamar közel szokta h(//ui az embereket e v-| A csa\'ád rokonszenve, metyet a fiálal ember máshoz; is iljr enib^rek kO/elébenp kivih oly eleinte megUbatösen megnyeri volt, emelkedia kissé bálorlalsn >\'etny a, mint <tnnii\'ka. külő-1 helyett lolyton alább rztlloit. A mama séf leg-nü-en mert er/i magAt jól, meri ail hiasi, bosy inkább látszón ragaszkodni a bóbeatédQ fiatal hirtelen bizalmas biiralra lelt szer\', kirel örö- emberhez, ki mint mérnök, igen elönyöt parthie óiét, bánattt kösfilhfi s kitol egy vagy n>áu te-\'lelt volna.
kiixetben, melyikről Ujeko<va nincs, utasítást | — Mar engedi meg Tét&, <noidta as ÖNf nyerhet. Nos bti ez mnd meg is iflitént és ez feluegeoek a fiaisl ember melled felkosott yó-elsö találkozni alkolum nttn Aimaskiruiiy érezte, jeményre — nekem as ily S4Óe<*iyár fiatal hogy Dénes Irtai bálira vsn kötelesre ;e„,i,erek egyt<l»ltn nem tetszenek. A ki Mron
beszél^eve-ef gondolkozhatík. Azután mikép költse lel egy ily férfi, egy fiatal leány rokonszenvét vagy éppen szerelmét P Hiszen a mi egy két órán át kehemet, as egész napon át hallva, nnalnia^á válük. £n figyelemmel ki-erem let-
s habár sllvrcskéjeben, mely amúgy is lakatlanul illőit még, nem s szerelem nyuntalanti gát, hanem éppen annak e leokezöjét, azt a nyugalmai erezle, meljst az embernek egy jó barit meiiszerzeae okuz: vaióstgos örömet ér-
seU, midőn Horkai engedélyi kért a további Ii- nyunkal és ugy tapaszla lam, hogy mig Annuska togalisokra. az d-ő látogatások alkalmival aa if,u emberrel
Kihas^nilia as enged Imet. Jött Oéz. nrf, meglehelöwi rokonasenveaetl, azuUo lassankint minden áldott nsp. Megérkezeti ugy ebéd slöd, M|§ » és áosi mir nem egmer keres délelőtti fizitre, nem sokai kelleti mar.«.alni, bogy a szóáramlat elöl valahogy mene-
ebedre, nem különben nzso- kDll0a-
Annuska csakugyan oly lelki állapotban volt
Iá tóga-
ott maradt ö ebedre, nem nira és vacsórira, ugy hogy a délelőtti tagokból éjjel lis-\'ftenegy óra len,
Eleinte örüllek s gyakori látogatásoknak. G\'Za remek tarsalkodé Vöt\': Mindenről indofi be zelui, a pulgáruk lirsadaími éa po i-tikai vi-zonyairól, színházról, festészetről, ir< dalomról, divatról, a«saonyokrólt vegyesen a szerlni a mint a< öreg úrral, a mamával v gy a kisasszonnyal- kélls\'t folytatni lirsMkodasl. As ismétlések- lermestelesen nem muradba\'tak ki, és as égés/ csalsd már ki volt fárasztva ér
Géiftval szemben, mint ahogy azt az öreg rya» nitoila, de benső műveltsége gátol\'a abban, nogr unalmát vagy rokonszenvé\', a liatal ember iránt nyilian kifejezze j mi est azután ■ aaaál többre bátorítá.
Ssy alkalommal, midőn egy Qgyben pár napra vidékre k\'lleit a asnia, bátorságot vett maginak Anna-kához levelet irai, és aa volt as első szerelmes \'•vét, melyet Annuska életében kapót\',
Nagy-Kanim, cstttflrtök
Zulu 23. teáin (Jl- lap.)
f
1901. március hó 2l-én
Iparpártolás
ét a hazai nagy tOkék magmentéaa, tékintaltal a biztoaitáai intézményre.
Irta | DM Gyula.
(Fölylalii) •
Ki ran számitva, hogy a kötalexö jégkárba* toaitáz dljt huldankint 1 frt, 3 krbs karlllne, Ai állam Ml aa öaaxeget kivetné, él a földadó-val egyszerre ha|lani ne. ütmük körülbelül í.\'lot tenné xl a lüiblitoiiiái dljn, a mit aagyobbára a hátadéhoz titalolnáuak. Az állam küldn k)liif» vollolliA ax Így bofolyé datiegeket, p.ipiroion kimutatná a*l li, hngy n lianlH Jövedelemből mekkora tartaléktöke képződött, tln míg oi n tartaléktők* a biztoiitd Intéseteknél a legnagyobb lelklAsmerelettéggel Uizullullk, tz Intésetek magán vagyonától, mint ii biztosítottak vnyyona, teljwgon elkülönítve — addig nz állam kezében ex a tartaléktöke wsak elméleiiion lenne meg, H a va\'óatjb.in nem mutatkoinék egyéb nyoma, mint aa államnak aa aa, ígérete, hogy aa ««ct-leges károkat mindenkinek megtéríti. Addig tudniillik, a meddig blr|a. De a mtot aa adam-pánatár másodszor ii aaorult helyzetbe kei ülne,, semmi lem bizonyosabb, mtlit búgy tntaiOU a kfilfOldi tartozásaira eső kumntokkalS adó1! ma- I rldoa, e ndiorban olkozdoné aajái polgárainak I égésiben vagy raliban nain f\'zatni aa elemi karokat —~n-ntHtttl-azonban, hogy üü «dóval toljeacn egynewtlvé vált dijak fixoleUét elengedni. Pénzügyi válaágok idqjén ugyanit nem való* szinü, hogy az olyan terheket, molyok elviselése évek óta tart fo válságokat nem okozott, aa államkincstár elengedni lenne hajlandó.
A mai kormányról, sőt mondhatni, hogy általában a mai államférfiakról .la. ilyet fe lé\'etetni távolról sem szabad, a< kétségtelen; de kl áll jót érte, hogy ee\\ jövendő kor államfértlat Is ugy fognak gondolkozni miut a maiak ? Hi<aen a hány uyugdijalapot meg eddig uz álliitn a
han hangot tiltakozás a* ellen, hogy ai állam maga váljak biztosító intéietlé, át aaját számlájára foglalki zzék ezzel «i üzletággal. H ezt a llllakoaáti megsilvlelheljtlk, mart a nemet törvények le\'Juwn beváltak, a így mtlián tanulbalunk beölük. A baleiet blstósitó Hl-diki (Örvény a k()li!nlli!H«H%i}ilí járó bialoiitáai szövet liosros; tebát mimén maginvállalnot alko^S" kareakediduii lár«ulái elvén a\'apsxik, aa 1889-ki muokáablaloiftáal (tfrvéSny 41-dik §-a a rokkantaági éa aggkori biztosítást a*onban már nem ii axővatkeaelekre, hunom a külön írre » célra Uáilitott száinazeriiil 81 bí\'toiitó intézetre bUla, Kzek a területi hiatoaitó intézetek,, melyek ai egész német birodalmat felölttliki mind önálló jogi "iiméiyek, kereskedelmileg bajagyutt cégek, melyek lógókat, vagyont szerezhetnek, axerxő-déat kö.iliotnek a a többi, — szóval máa biz-tnaltó Intézettől alig külőnbnsnek.
A német törvényhozás «x intézetek alapitásá-
ragadtak, hogy megvédelmM«ék nemüket/ A cikkeket a beér kasét rendje szefinf közöljük la. Aa éledre azonban niíiyifc NiegjegyzUak, tíw Íe4i0tt „tgy hálozí Uányka" cikkjéből rosszul olvasta ki axt, mintha 0 már nem éreané jó! magit a mama mellélt; mart abban inkább * mama mindem látó eatimét óhajtji, aki óltflré kének min aen rendetlenségét éazreveezi.
Ámde láttuk a cikkeket.
1.
Ktjg bitoti háitj/nalt.
. (VálatM n .Ztla\' (. hó 14-iki ^émábin megjelent cikkre.)
E lapok fantjeliett a>ámában eay íucogfnitó-ban maradni akaró „bálozó leány1\'\' egész alapo tan elveri a pori, egy szerinte nem ia letezfl valamin. Megszólal ugyani* mindjárt cikkének elején „egy benső Ördög" a mely fölveti á kér-
oléggé világosan kijelölte_aa ea< me fejlődé- u\' \'\' (n|ajdonk«pen v.nnak-e Ktmxsán
II11 Al Aa II vl <1 faltmiéml liríllW a* d Lm ■ ?. . PJ - \' " . . .. ...
aéaek u\'ját, és azt a feifogáel, hrfgy az állam a
i\'M
leglelaObb lelOityeleti jog gyakorlásán kívül a
bia\'oiitáai Hgybe ne irtán bele magái, sOt min* dinit e köveasen arra, bogy a blxloeilianak akár fakultatív, akár kAteletóvé telt ágazatai egétz-aégua Uiltti alapon álljanak.
Ninca kizárva tehát, bogy a bizeoeitáal esz me fejlffd*** még sok, e dig nem is gondol\' agaiatok meglerom\'ését fogta eredmé* nyúzni; lebeliégea, hogy nemcsak egyes oiapá-nrit.-j^m-~btitoi»h«tja magát ax tmbor, da! kölönbö/in előnyük egén sorozatára Is, vagyis! nemetak a kart báritbatjuk el magunktól, de I uz. elet némely kellemeteiségeit ia meg lúgjuk! Merezhelni biaioaitia utján, t/óval nem epen I lehetetlentég, h"gy a ezocialisták mindenkit boldogító ábrándjainak bizonyos réaxét- a. bia-l toeltáai razme mag fogjn vaiótiiaoi, jókép axo-l kiit, a mrlveket az állam anyagi párlfogaaára ia méltóknak talál. Aat azonban vagy heíyeaebben mondva attól hogy e<t » tiaatán Ozleti f«l>idatol maga aa állam fogja kezébe venni.
Ismételjük, hogy a kormányuk ezidöazerint
Báját kozelésébo átvett, rendre mind elköltötte, I
s a nyugdíj lixetéat most már alfélé alamixs- nem telMlafkozník Űyer^rTe\'kkel, "hanem » nának minőim, a mit a rom magavjaeletü ho|yo(l mindiinUtt folyamatban van aa a törekvée,
_2?!Í L?_n .!:eJi _0?. .!!. V0Ü- .,0i°" 1,10*y ■ biztoaitáai auyletek dzigoru ellenőrzésére HHbASj """" " " """" tliaml hatóságok ilditaisanak fttl. Ilyen teltt-
{gysletl hatáskörre, megbízóit hatóság lesz nálunk a bialoeitaii hívnia\'.
ha tényleg meg lenne a nyugdíjalap, az ahlioi való tulajdonjog fogalma sohasem válhatott volna homftlyoaiá, és jövedelmeinek egyes szóméiyéktől "aló megvonáM sióba nem juketna.
Szóval bármilyen fényéé álmokat fűznek némelyek az állami bixtqpitáahoz: a bixtositási enme nem az illanioaitás jegyeben fejlődik, s es nagy megnyugvásunkra azolgálhat. Mert igen tetazetős gondolat ugyan elképzelni, bogy az állam a biztosítási eszmét tovább fejlesztve, azt kiterjesztené mindazokra a tényezőkre, a melyektől az emberi exivtencia éa jólét függ — a né\' met nunkánbiitositási törvények szelleme azon-
Folyt. köv.
Mflittiban.
„Egy bálozd leányka" a „Zala" márc. 14-lk atámiban megjelent kritikájává! ugyancaak löl- rülrtk a „kedvea"-ek zúdította a lérfi nemzetsége\'. Ketten is tollat
De milyen aaerelmes evét. Valami tizenöt iv, stlrün, apró bellikkel beírva, ömlengésekkel elvont bölcselettel, iroóMmi idézetekkel, melyek
— 4000 Irt apanage és a bamara Ez sem rossz. Folytassa fiatéi ember.
— Már m\'ndjárt kés*en vagyok
Petőfitől kezdve (iergély Pista legújabb i-erséig Géza ut nagy szerényen — Fiatal házasoknak
ai egésx magyar irodalmat átlogták.
Annuska bizonyos kellemes érzéssel fogót) houi aa első szerelmes levél olvasásához, de miutáa vagy 3—4 iven végig ment: letette kezéből a hatalmas caomagot a a kimerültség bo-aztnkodSsival kiáltott tel :
— Olvasd «nyatu, éa nem birom tovább, b\'orba is ment az a család minden tagján, még az öreg uron is, de senki sem olvasta vé »«!•
Géza or levelére természetesen valastt nem atpott, de ö ezt nem bánta aőt, visszatértével egyenesen benyitott az öreg ur szobájáb.a és ^negkérie leánya kezét.
mindig jó egy kis kapitális, nem sokat értek, ugy 1B—20000 forintokat.
— Külön 20000 frt. hozomány, nó az ia jó. Van még több ?
— Még caak egy kii vallomáaiil tartozom. Nekem bizony még van egy néhány »Z"r frt. adósságom. De e*zel astán mindent befejeztem
— Oj uem is olyan drágs fiatal barátom, mint hittem és mit adhit ellenértékűi?—mondja mosolyogva az öreg ur.
— Kérem, azonnal megfelelek. Téhát maga-! uaszkodol, mat, egy szerelő síi vet, munkakedvet, ifjúságot \'pedig, legyen és egy többé vagy kevésbé fényea jövőt. Aat\' \'
hiaxem: ax ilyen kapitálisok a mérleget a ki*
z>!.eMembeo ,,,t4rMOt",, -
— Van benne valami, — mosdja az öreg ar. Lásaa édea barátom, én mis es<mékhez vagyok axokva; mert ax én időmben mindenki caak akkor nősült, ha saját emberségéből el tudta tartani nejét. £n Inkább a föld alá tBtyed-tem volná, mintaem esetleg jövendőbeli apósommal anyagi vluonyokra vonatkoló egyezményről1 beszéljek, söt arcpirító lett voIn\\.rám sa is, ha ilyesmit ö hoxött volna fel elöltem. Remélem, bogy megértett? ErdekháxzMágot kötni a leinyomat Herenesétlenné tenni, nem hagyom. Aliaxol-gája j Igazán örvendtem.
„léríiak"? Ejnye ! ejnye! bájoa ismeretlen,- hat < nem veszi éazre, miszerint nem apró, kéay«a I leinykeiekbe való azon fejsze, mely ilyeo nagy jfát hasogat? „tímaő Ürd\'ige" bizonyára elmu-laaztotta betekinteni a legutóbbi népszámliláa I adataiba, mert különben mindjirt n vnlaazt ia * megadta volna hogy ; igenis vannak K iDttaán »lérfluk«. Must tehát midőn, ugy biaxem elég nyomatékosan bebizonyítottam, hogy ,,benső ördöge" ellenvéleménye dacára is vtgyunk éa Tálaiüt bárorkodűnk, engedje meg. bogy támadt-dásávsl azemben rgy kicsit védekező \'állásba helyezkedheasem. Nem kutatom ugyan, bogy csókéiyaégpmet a btloaó fíatalaftg melyik om-tilyábn méltóztatott sorolni, mert utóvégre ia még a legjobb sem igen hizelgő, csak azon felhozott keservekre akarok rátérni, melyek sxiveca* kéjét elazomonlottak. Eisö sorban is kritizálja a . . | >bukedli<-t, majd rátér a táncosa szellemtelen-ne remeijüi, |^gérüi ft7,Qt^n pedig mégbaragazik; hogy a touf ! végével ismét caak ott ül a mama megfigyelő «... .. üzemeinek martalékául kiiéve 1 Ha mondja csak bájoa iameretlen: igazén nem jól érxi már magát a mama mellen ? Talán bizony mftshova kívánkozik láncoaával I Sejtem it, hogy hova, — de nilunk még egész ócska szokások szerint a bálokat éjnek idején tarják meg, éjjel pedig — ha nem ia alazik az anyakönyvvezető, de híva-tata mindenesetre zárva van !
„A nem kedves eljár a mnlatstgokba, de nem láncol" így folytatja tovább. — Uramisten! hát lehet azt kivinni valakitől, bog] okvetlenül tio« leolnia kell? Vagy lalin éppen ezen nem tinco-lók közölt van azon valaki,- a kivel táncolni szeretne ? - Ha igy van, ugy tessék csak egész | nyugodtan rim bixni ezt a titkot, a többi ax én dolgom leax ! Igy talin majd csak én ia beleke-k ié, daeira annak, hogy már több ízben volt szerencsém szemtelennek ia | lehetni, mert vallottam biz ón már bálteremben \'elégazer szerelmet; — iga/ ugyan, hogy nem hitték el, de azért nyakleveet aem kaptam érte 1 A sorok között azonban axt tétem ntvaab ami, bogy valamennyi baj köaül as a legnagyobb baj, hogy az említeti »egy< >jómodoru<, •ligyelmea* fiatal ember nem látogatja a bilokat, mert — I sajnos — ritkán van Kanizsán. Ez hát igazan nagy malheur; éa igy könnyen érthe\'ö ax ia, \' hogy senki-em lehet elég figyelmes, jómodoru éa aaellemea annak, a kinek az a bizonyos .egy" hiányzik. Vallja osak meg bájoa ismeretlen, hogy lázon „egy" távollététől eltekintve ecésten jól mulatott biljainkon és akko\' kedves mamija ia | bátran elmondhatja, amit iu egyszeri izraelita I mama mondott leányának : „Satlí ta nem pa-Száli te dicaekMal". — Egyébként saabad a legköaelebbi bálon aa eisö négyesre kérnem; — fess via i vis-ról majd gondoskodom. — Tehát viazontláttara !
ellátása
mondja
hogyan tartaná el felesegét, micsoda tervei vannak? n m gondolkozott még ezen?
— ljenis gondolkoztam, és a következőkben állapodtam meg. — Kjö-tzöris ugy gondolkoztam, bogy azon szfl\'ök, kiknek leányát boldogítani Mándékozom, egyelőre gondoskodni fogdák alkalmat és jói felszereli szállásról.
— Egy szóval lakás és statirnng- mondá az öreg ur kedélyeaen — Menjünk tovább.
— Azután termsszetesen as eliö években 3 —4000 frinyi apanagera lenne sxBktégOnk, és a mi ugy a családtól kilelik, holmi kamarába vaTá apro csekélységekre.
Csurgó.
II.
(Válasz „tgy bálozó Uány\'^nak.)
Szerkesztő űt szíves engedelmével ezennel megkísértem, megvédeni t •tártierényt« azon bájoa hangon fölpanaszolt vádak ellen, melyeket e lapok u| női munkatársa hangoitatott.
... Nöi iriaokban, regényben, tárcában vagy akár tollfutlában, a férfialakok lebtöbbnyire túlozva vannak. Vagy nagyi tó, vagy kicsinyítő üvegen kertestül vasnak megszemlélve, megrajzolva. 4 modern írónők nagyot ii emlékez*
Nagy-Kanisaa, csütörtök
tol tk hi ombert arra, hogy Ád»m apánkat Úrból alkotni a TareratO, éa hogy I leremtéa koronáit voltaképen nam i férfi, hunom n iirt, -Xedvea nlötlom aaólft tollfmtás pedig nnt h ffll-tuvéHt kalli bánnánk, mintlui a nini férfi vn(IÁ-húl mog pomádéból volna alkotva I — De hlm I 0\'voltaképpen ösak a kanizsai „erós nsmröl" nnuák Ii a bálozó fajtájáról cBevet, £n ml hiszi tAu nagysád, hogy másutt különb viliin\' van V Jó, — tegyük 101, hogy inán I Engedjük1 mog, hogy Kamuin leljoaou különálló, speclá-| lik társadalmi vluonyok vannak, De vájjon akkor la, a bálterem fényében naw loriulnak-l a el n kúpok agy eijilaagoi légkör ai reáliáit?
Praktikusan bessiljünk: valamim botorai csalakaiik •>, aki a bálteremből saerss magá-nak leleségQt, épugy hamisan ilélkatlk, aki a bálteremben viselkedés asarint oaitilyoua a térflakat Boctáaaon mag nsgyaád ss ogyoiiot ásóért. Da nekem nem Ali rendelkezésem\'e oly hajkiAllinom toll, mint kegyednek, — as enyém kissé lekopott mar a hírlapi esatározátbtn.
Jó sasiam is gourmtna élvezőitől szoktam megfigyelni n bálok kósC ségét, és tuár sok fajta •publikumot volt alkalmam nézogetnl. Bármenynyire Is okoskodtam as egyetek meg a lümeg bili viselkedése lülütt, mindig oaak agy volt as Ítélet. KgyTOvId, de aujtó a«é: .vanity lair* — a Aitűdy vátára. Ügy hiisem Nagysád inir olvasta Thsokeray ily ólmtl regényét — hu pedig nem, ugy melagen ajánlom olvasásra
Van annak a meattrl regénynek egy találó alcíme ia: »regény hós nélkül,« Nos kérem, a báli élményak is csak ilyen bfla nélküli regé* nyak, vagyis nem egy, hanem tok hós |álssik bennük S\'oropnt. Aaas hogy „hős" I Ua kegyed szavai után indulnánk, akkor inkább alantaa ttl ■ ■égoak — vagy affélének kellene neveznünk a bálok fórfírésaó1. — Engedje mag, hogy kfltrtu-véleménit h9<sak elft. fb/i a bálban lohasem mutatja ki igát toltál. Vagy iuliágotan /tntgyt rekntk, vagy nagyon U világ/inak akar látuani. EbbOl erőd ai a aok badarság vagy modortalan sAg, melyet talán kegyed ia ízlelt. Mint\' bogy pedig a férfi aoba*em tud oly jól természetén vAltoatalni, mint a (bocaánai)a asépnem, rendeeen nagyon lél»aeg alak kerül kl n kép-mutatásból
Kegyed oastilyosáaa : 1.) a kedveaek 2.) nem kedveaek 3.) épen nem kedveaek osatálya ugy hiszem- fentvAzolt téves premiaasAktiól indul kir — Hja a Irakk az aok mindem megváltoztat az emberen. — A ki nem tudja ugy viaelni a fral>< kot, mintha teljea világöleiébe < csak bálterem ben lett volna, az bát ugy viseli, mintha tel|ea életében pincér lett volna (amely szóért engedelmet kérek mindjárt eleve, ba a pincérek kara netalán megsértődnék.)
Az egyea felhozott „sérelmekre" nem térek viaaia. Megadom kegyednek azt a tiszi(ínségül,hogy szavait őszinte gáncsnak veszem.- Csak egy ész? revétőlt kockáztatok meg. NagyaAd ugylátazik sajnos-véletlen lolytán csupa olyan férfitárasi-ágába került a bálokban, akiknek az úgynevezett • aavoir vi»re<-röl bálvány fogalmuk aioca. — No azt pedig nem merném ugy általában mig a kanizsai férfiakra aem ráfogni!
Zala 28.rszám (9. lap.)
mag a azóbeazédet, mert mig aa alsó eaetben a báli hangulattal együtt elpárolog a rossz ssó ia, addig as utóbbi esetben áldatlan pletyin válik belőle.
Na lennék aaokat a szsleburdl bili kritikáa kat tiszta aranynak venni. Hamia annak a eaen-gése, hamis aa anyaga II, KlkttaaObfllni padig épugy nem lehet a krilliihit a bálból, mint a sót ai eledelből. Mindkettő oaak oaipOeebbé, lsaaebbá teaai az anyagot — legyen az akár báli társaság, akár rosakrnyér.
... . | Kegyed megajándékozza egy távoli jó iaaa-viiagnae, r0a<( M0|| h)il(l|gfl |)|xft|mftVtt|i ^g, a voj| k«-
jnisaán aa agyai len jó modora és figyelme* fla-í talamber. JCrrftl egy Uirténeii adoma Jut eaaembe.
XIV. Lajoa francia király egyik kamaráaa ait a véleményt kookáststta meg, bogy asudvar-j nál csak hároas erényre hölgyet lamar. Az egyik a királyné, a másik az 0 lelaeége éa a harmadi* kai — úgymond — nem nevezi meg. Gondolja klki a magáét. — — Kegyed ia ilyen kétkedéabe ojtl as Osszss Kanizsáról eltávozott fiatalembertkel. Gondolja mindegyik hogy 0 az az tag I De biassn kegyed tréfál I Csak ijeadgelni akarja a Kanizsán maradottakat. A ml ni hogy az Ur megkegyelmezett volna t Sodfimabelieknek, ba Lót
1901. márafa hó tl-én
I 1 / * i-\'Ai 1 \' J - \' \' *»
élénkítésére siolgáltak, másrészt a/ok jövedelme
aa tar. jótékony nMyitt árva-alapját gytrtpt-
totta. A zaurokat 4 év alOtt rtnaáiertsiiMtt a
tótgylei éa taklatattel arra, hogy a boffet-
olkkek miodenkor * oöegyletl válan/tmány ét
tflbb ebes caatlakozó ornO áldozaUaazaágébOl
kjrüliek ki, a murok eddigelé már miniagy
SÖÖO koroaát jövedelmeztek. — A ziró-iaor t
azokiatói eltérőiig eati zsúr volt, melyet rtod
kívül eokan jelentek mag. Mzelltmi élveatUkbaa
aem volt biioy. Pragtr lloaa k. t. énakiudáaát
produkálta éa otgy Ittttétt íratott; OUm
Imre vároaunk már régtn ntm hallóit éaií-
humoriusjn rendkívül ai került kupi etjeivel pom-
páaan muititatta a ttmaágo\'. — Ltda/iki ma, t
k, a. »surok kedves csalogánya, mint lelalvaaAnó
kötötte le ez tiktlommtl t figyelme\'. Dr.1 PiUia
Soma oivoa veraes felel vttátt irt, t bakfit+k
uur éa bili álmai- éa ábrándjairól. Élénk e»i-
ntkben, rendkívül azellemeaen ecsetelte t eaanO
t baklia-ok álonvi\'égát, végű\' padig a valót. —
A felöl vasó kieaaazonv pedig életet adott a pa.
pírra vetett betűknek ; igen eaépea olvasott
megnserezvén ugy magának, saini t aaarzAatki
a társasig rokonszenve éa eliameréeé,
jelét: t sugó tapavihari. KésObb láncra perdült
aa ifjúság éa ta utolsí aanr végórája csak lwj-
c«í tötrtitn istsuTélÖ emYerT"iaíái~voÍníi k"ö»0t^ I 3L éra kor dtöttr — As -idei storok tük, ugy kegvelmeunn magkagyed is s kanlMai,,ik,r4ben?T,4B!;rx" ,f,D dr\' RotktekM ^
bálozó ferHsknak is, aunak as egynek t kedvéért, gkirOi említést teszen I _
2CíUf.
HIBEK.
— liaaunaK Somogyi Zsigmond neme«-vidi bsrlo I bó ív-én tartotta raküvOjét Schlt-tingtr Mór elönyOeen lammt vendéglót leányé-VII £iN<fa Meaaazonynyal Nagy-Kuiaaán. Koazo-rus leányok voltak : Stántó irma (Hodapaatról) Krmiitr Ilonka [Neuiea-VidrOl) és Krautt Irénke (Teklafaluró).. £»te gnzdag lakoma volt a menyasszony szülőinek vendegazeretű hazánáL
— KakAvCk. H\'trthrm Imre faiarmagyei lOldbirlokoa folyó hó 2é-én délután 3 órakor vezeti oltárboi Wtittr Cltra kiaaa>tonyt, Wtittr Józnál gépgyároa leányát Nagy-Kaoiiatn.
Komor Gyula lapunk kiadóhivatalának, a JÜHokfil oegn k volt lölu\'tvlselnje f. hó 24-én tartja aaküyójéi Ozv. Mittger Bélsaé szül. Sttrit Kosa urnOvel Budapesie...
— Kljcicyiéa Orott Lipót nagykanizaai .illetőségű, frankfurti kereskedő eljegyex\'e Ntuburgtr Amália kisaaazony Augsborgbtn.
— Alaltnia ttlé*. A nagykanizaai írod. t» Müv. Kör. igazgató ianác*a f. hó 18-án tartott ülésében megalakította az alapazabályokbao felvett egyea azakosztálynkat. Az irodalmi nak-otttily alnöke Horváth György fögymn. igazgató ; I igjai : farkai Vilma, dr. Havat Hugó, Ho/fmann Mór, Kalciok Len, dr. Neumann Ede, RMu Lajoa, dr. RottnUrq Mór, Stalay Sándor, Stautrmann Jnlia aa dr. Villányi Hantik ; a müvétttli uakoutály elnöke : BSkm Emil ; tag-
muné úrnőnek, a ki minta zaur-biaottaág elnöke, mindenkor azon volt, bogy a zaurnak meglegyen t szórakoztató niüacra.
_ TAraaavxeere. Az Orag Polgiri-Sgyid megifjodásának örömére, melyei tsitMM uj tag balépéae okozott, folyó bó 11 éa eate társas vacsorát rendezett, melyen 66 tag vélt retzt. A rendkívüli kedélyes lakomát a MkOtzOntOk egéaz sorozata fűszerezte, melyet dr. Bmtmk Ferenc nyitott mag, éltetve ta egylet aj fagjtit, kik ma mini vendégek oly aiép takmbtn jelenlek meg otthonukban. Eperjity tíattor a i égi tagokéri üritn poharát, a kik ifjú lelkeaadteatl kitartottak a Polgári-Egylet mellett. Honi* György lOgimn. igt/gttó a társadalmi egyetértésnek vojt lelkes szószólója; dr. űried Öddt: •Eperjety Sándort az égylel legrégibb éa legots-loposabb tagját é teté; Eptrjéty Sándor a 48-as eaamék mellett tartott nagyhatású beszédei; ihászi Horváth látván : Victty Zsigmond pol« gármeater\', a varos legtevtktoyebb manktatt köszöntötte fel. Moet pediglen Vidot Jósaef t azéphangn tenoriaitt kivAnta a láraaaAg btilaai; mire Vidon Jóska r \'gyújtóit a Hymnuara. As egéaz társasig felkelt éa cigányzeae kíséretében Vidoeaal együtt dalolta a magyarok imáját; mely azinte leirhatlan lelkesedést ke tett Halta Frigyaa viaazjipillautást vetve ifja éveirn, szép szavakban Vagner Károly egészságóre Orité poharát. \'Az egész társaság vidám hangulatban a hajnali órákig együttmaradl.
— HitigjiltM A uagykttisaai Kermit dtlmi BtttgstgilytS Fém/ár maroius ho 81-to vaaArnap d. u. 6 órakor a KertakedO ifjak Ao-
évi raadtt
A kegyed férfibirilatainak ellenaulyozásául voliaképan moai én elObozakodbatnám níbirála-tokkal, melyeket a bálterem tapaazlalaial alapján formáltam- De ez nagyon kényes dolog I S én békeaeégben akarok maradni szülővárosom subbik leiével, a hölgyvilággal.
Annyit azonban megjegyzek, hogy ezelőtt 3—4 eeziendövel szintén futtattam a tollat azon k^fdés fejtegetésében: „ki tud jobban mulatni, a férfi-e vagy a nő.\'1 A nOk javára döntöttem, j és és döntenék mai ia oly értelemben, mint akkor leltem. 8 nagyon jól esett hallanom, midőn a hölgyek üdvözöltek pártfoglalasomért Röviden ismétlem az eszme velejét: a nők tánou, báli mnlatsága sokkai iokább megfelel a nOk természetének, mint a férfiak mulatsága az ő. lelki organizációjuknak; Példa: a nők szégyennek veszik, ha a bálteremben petrezselymet árulnák\', mig a férfiak bi/onyoa fölényt éreznek abban, ha oda állhatnak napi i, azaz estélyi lopni tét lenül a terem közepére. Nemde igazam van?
Ami pedig a bálteremben űzött kritizáláat Illeti, hát sokkal üdvösebb ha már a helyszínén
lenjük nyelvünket, íninthp g bit miftn indítjuk <
jaf: Blumentehein Vilmosné, Deák Péterné, I képsö egylete helyis<gei>en tartja VII Qürtler Ferenc, Ho/richter Emma, Irmler Jó\'sef, | kötgyUlcaét. Lendvai Samü, Alágici Ferenc, dr. BoUuehild Samudé, Stauermann Mihály, Stigtli Soma éa Sterneek Zaigmond ; — a tdriadalmi uakotttály elnöke : Deák Péter ; tagjai: Ceitmadia Vilma, Elek Géza, Grinhut Henrik, Linzer Béla, dr. Lüke Emil, dr. Otlop Mór, Utzftrhubti Lászlói Hadnai Jenő, Vktty Ziigmond, Vidor Samuna Vidot Józsel. — Az egyes szakosztályok legközelebb megtarljik szervezkedő ülé«Óket, ügy hogy lehetőleg már a jövő betekben magkeídik mükődéaöket. A szakosztályok n lagok sorából kiegészítést nyernek Az iga/gato tanács elhatá.
f. hó 80-án rendeateaeák. otltág kűlda-
Idrgyiorazat :
1. Igazgatd-igi jelentós a lefolyt AvrOI.
2. A falülvizsgáll zarszámadftaukelöterieaztéae, melyek a tagok által a KtratkedO ifjak ónképsO egylete helyiségében btitkinthttOk.
8. A * igazgató-agba 8 tag váltazittt 2 a munkaadók, 6 a biaioaitoiiak sorából), továkká a válaaa\'Oti bír^aág. valamint a felügyeiObizott-ság megválaHZt\'Aaa.
4. Netáni indítványok. — A Irlt|lek templama Zrínyi stla-megfei közaégbtn a minap bizottság alakalt, a mely oiliatárQzta, hogy a zriayii templomot a meiy egyik érdekaa építészeti emlékünk- a iórAk időkből, reatauráltatja. Ez a templom valamikor pléb>niat"mplom ia a koloator temploma veit, 1711 óta pedig a zrínyii Mária Magdolnt-templon (UHkápolnája, A kápolnái valóajtinblag mag a tizennegyedik században t JBaboviesi-család építtet ta a története naorottn ótaae van kOtve a
Hj__| Zrínyi -canlad történetével. E templom előtt
egylet nagyon szépen lej-ste be ez idei zaurjait, verte meg Znoyi Pé er 1.47_5-ben Ahmed basa melyekkel úgyszólván míasiot teljesít váró-uok- seregét a ugyanott gyOata la Zrityi Miklós, t bath Mig egyrészt a zsurok tárwaélatűnk szigetvári hós láiü-ben Hoaref basái: Aa egyik
rozia, bogy a kör tagjai ré-zér« saombaiun este lárBasösssejÖvetei A szükséges teendők inié/ósére bi tett ki.
— Aa ulolaó atur Az ltr. jítékony SS-
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 23. szám (ii lap.)
1001. március hó 2l<«n
Iparpártolás
éa a hazai nagy tőkék magmantésa, tekintettel a biztositási intézményre.
Irta: DM Gyula.
(Folytatás) ♦
ban hangúi tiltakozás aa ellen, hogy 11 állam magi váljak biztosító lnté»eiié, e* uját izám-jájái\'u loglalk\' icák eszel at üzletággal. 8 püI a lilUkozáti megislvielbeijűk, mart a némít tör-váayik le\'joHon bevallak, i Igy mélián tanulhatunk be ölük. A boltiét blztó.itó 81-diki törvény a külciönöiiég^el járó blitoiltáil iiövat
kisML tabát ulmén magánvállalatot alkotó fifo H»mé> éhajljs, aki
Ki van uémitvi, hogy a kól.l.zö jégkárbl.. V lí\' «ndetlenség<t éizreveizi.
7 ... j,,. 7 ,, .! . a i. i. l. ki., inunkáib s o« á* örvény 41-dik S-a a rokkant- . . , * . . u , toittlj | holdank.ni I frt. 3 krbs faolas. kori blít0iluT„ uot)lmsu m4r nm ,, Ámde léi.uk a cikkeket.
oűveikeielekri. hanem « kUlön erre a oélr. I
^JB??01 °hfeá.íe\'1M®n\'n*J\'\'"hl" laálliloll izáiossirinl 81 bMuiltó intéietre bízta. Egy bdlotó leánynak.
Tlll^^A gí kuS ÍÍI? »* « * inléM,ík\' a,i\'íek " (VáliK a ,Zila" t. hó 14..ki számában
MltaS a^r befoM áiioS ínlííJn *** »<H»el,birodalmát lelöl.lik, mind Önálló 1 megjeleni cikkre.*
kíS aa aí\'ii, ft . i fu V í mbö .TŐft W®* ^ * ^ "4n,4bín
mekkorstsriiláklőuképzöilöti, de mig ez a 2fjSJS R1?® TtSS^JTt tao 4\'i»zS l.any" egfcz alapo
tartaléktöke a biitoillóinléaileknil a liguigyobb ,, f\'L \'""aI «h« kfllör,ne-k Mn <lver\' » P"!, egy .serinte nem 1. létező
lelklösmereltsséggel keieltollk, a* intézitek ma- a iiMt iLénvho^ if^éMlak alanitái*-1MeS8z6ia) "f*
mmm« *»*■««* mm,.. Ti fit ff zy, *£<££\'
teli-ien elkülönítve - addig a» állam keiáhen k • . {JlnuA.t h„„- .. 4i|.m ,|dést. hogy tulajdonképp vannak-e luniaean
ea a tartaléktőke ««k elmél.iben lonile mog, i i^LbMavíleÜ £ «ÍkoffiánávC a \'tórf,ak"° fH*1 bal
a vadban nem mutatkoznék egyéb „,o»jt JjJgS *fflí& ffifSS? Í 2 ^^tS
aittt sa államaik ai m igére e, hogy aa ttael- ., ., Lrt,,„ . 1,1,1,,«uLn«i; „W, leányfcezekne vaio azon lejsze, m*iy iiyeo nagy
Jege. károkat mindenkinek \'megtéríti. Addig tó^M? köel.S űtr tazífa? egéS P11 ba,0«ttí? lQ,nt0 örd^e-bzonyáraemu. tudniillik, a meddig bírja. De a mint az a<la»- ÍIÍ^YAJ^ 8 \' laaalotu betekimem a legutóbb, népazá-nlálás
pénalár .áaodaior n aaoruti helyzetbe koiüliio, W*\'» «ösna», I adataiba, meri különben mindjárt ifjtertil
aemoi nm blmnyoaabb mint bOBY inlmötl a Nmei kliárva tebát, hogy a blztoaitaei eaz- dl|l hogy : ig(M,h vannak K .nliUn
kSTrtoZáwira e"í Si tokkal ff »»■ wt, ®<»8 • *<l """ Llófftnk.. H0.1 U&l midőn, ugy biazem elég
IBIIOIUI lariozaiaira eao lamaioiiai «■■ »0ndo ágazatok inegtcrom éiél fogja eredmé-1 „„„_Mlái.Man h.h,.^n.iinii«m h»aS
radna, eaöwrban elkeidené iáét polgárainak • , „ fl.,nl. nyoautékoMn bebizonyitotum, hogy ..benao
^géaaWa ^ a. .lám, j \' Z ii, l l, 0fd0"\' ""^^leménye dacára ■< agyunk éa
kSr^SSI hogy ." HdéTaí^l\'\'1!" IS Xa^íatíí. mwkwtanh, eng.dje meg, bozy tajumU-
-......- w — ■ J különböző élönyök egén norozatir. tó, vagy?" Misával azemben <gy kicsit védekező álláaba
ragadtak, bogy megvédelmezték nemöket. A cikkeket a beérkezéyrendje izerini közöljük is. Aa elaőre azonban annyit wegjegytüok, bo/y irója aj^ ,*yy bdlotó Itdnyka" cikkjéből rosszul olvasta kl alt, mintha ö már nem érezné jól magát a mama mellett; mer( abban inkább a mama mindent / öltözékének minden
pÜT 1T1 n\' zllj"kf.». i«él el„emciak a kari barithaljuk el magunktól, d.l"^ :^^—\' ku,itom „.„, bof.
Pénzügyi vállá,ok .dqé. ugyani, mm való. , kellsmeieiiégei. I. meg ligjuk ^,^^0\', „7" kü ,tom b°«T
azinü hogy az olyan terhek.., melyek elvlMléae „tr„h,tni b(i,0illá. utján, i/óval bem a bá
évek éli tart éi válságokat nem okozott, aa rehetollenség, hogy a szocialisták mindenkit | fillamkincltár elengedni lenne hajlandó.
A mar kormányról, söt möndhami, hogy ál
gf 8in
, cHekélységKmél a bálozó llataliág melyik oiz-ePen I tá yába méllóztatoii sorolni, mert utóvégre is még a legjobb sem Igen hízelgő, csak azon fel-
boldogi"* ábrándjainak bizonyos részét a |l0xoti keservekre skamk rá\'erni.\'melyek .zivec*>
lAalliai „Mm* mim In >1. iiuIaaiI Ani IAhA« aaa. I _ - • ...

távolról sem nab.d, a« kétiégtelen; de kl jót érte, hogy egf jövendö kor államfértiaí
áll
1 lla mállöknsk laltl Aat .annhgn
vagy helyeiebben mondva: attól
hogy e«t . tisztán üzleti f.lsdatoi maga az
ugy fognak gondolkozni miut a maiak ? Hiszen alány nyugdíjalapot meg eddig az állam fogja kezébe vennh
iáját kezdésébe átveti, rendre mind elköltődé, I,m<t.ljük, hogy a kormányok ezidöazerint s a nyugdíj fizetést most már afféle | nem Ls loglalkoznak ilyen tervekkel, hmem e
nának minősíti, a mit a rossz magaviseletű j belyeti mindenütt folyamaiban van az a törekvéa, nyugdíjastól rendeleti Utón meg lehet vonni. Hololt bogJr a bUtolita,, ^yleiek szigorú eltenöráéaére ba Mnyleg meg lenne a nyugdíjalap, az abboslé)|am| halóságok áliiiananak ft»l. Ilysn falovaié .ulajdonjog togalma sohasem válhatott volna#le„ batt8kŐrrei megbízott batóiág lesz nálunk homtlyosiá, és jövedelmeinek egyei személyek- a bizlosítási hivatal.
-4AI való megvonása szóba sem- jöhetne.-----------1--------- : __
Szóval nármilyen fényé, álmokat fűznek 1 Folyt. köv.
némelyek az állami biztoiiláaboz ; a biztoiitáii eszme nem az állaniosiia. jegyében fejlődik, a e. nagy megnyugvásunkra szolgálhat. Mert igen tetazetős gondolat ugyan\' .lképaelni, hogy az| állam a biztosilási eszmét tovább fejlesztve, azt
aiMk 1 >bukedll«-t, majd rátér a táncosa szellemtelen-ne reméljük,jegére, am\'An pedig megharagszik, bogy a tour ne tartsunk, I regevet ismét csak ott ttl a mama megfigyelő
Tollfuttábaa.
kiierjesztené mindazokri a tényezőkre, a melyek-.01 az emberi ex.stenda és jólét lOgg — a né* mel uunkásbizlósiláai törvények szelleme azon-
„Egy bdlotó Itdnyka" a .Zala" márc. 14-lk számában megjelent kritikájával ugyancsak tol- rülök.a ,,kedvea"-ek zúdította a lérfi nemzetsége1. Ketten is tollat
De milyen szerelmes evél, Valami tizenöt — 4000 In .panage és a bamara
ív, sűrűn, apró bellikkel beírva, őmlengéiekkel Ez Mm rouz. Folytima fiatst ember. elvont bölcselettel, irodalmi idézetekkel, melyek — Már mindjárt készen vagyok —
Felőlitől kezdve Gergely Pisti legnjabb verséig Géza ur nagy szerényen — Fiatal bázisoknak
az egéaz magyar irodalmat átlogták. mindig jó egy kii kapitálii, nem sokat értek,
. Annuska bizonyos kellemes érzéssel fogót) ugy 15—20000 forintokat, hozzá az első szerelmes levél olvasásához, de — Külön 20000 frt. hozomány, nó az is jó.
mintái vagy 3—4 iven végig ment: letette ke- Vsn még több ?
szemeinek martalékául kiiévf! Há- moadj* osak bájos ismeretlen: igazán- nem jól érzi már magát a mama mellen ? Talán bizony máshova kívánkozik áncoeával! Sejtem is, bogy hova, — de nálunk még egész ócska szokások szerint a bálokat éjnek Idején tarják meg, éjjel pedig — ha nem is alszik az anyakönywezeió, de hivatala mindenesetre zárva van!
„A nem kedvea eljár a mulatságokba, de nem lincor tgy folytalja tovább. — Uramisten! hat lehel azt kívánni valakitől, bog] okvetleo(U tán* colnia leli? Vagy talán éppen ezen nem Táncolók közöli van azon valakif a kivel láncolni szerelne V Ha igy *an, ugy leaaék caak egész nyugodtan rám blznf ez* a titkot, a többi az éo dolgom lesz 1 Igy talán majd csak én is beleke-k ié, darára annak, hogy már több izben volt szerencsém szemlelennek is _____ lehelni, mert vallotlam biz éo már bálteremben \' elégazer szőreimet; — igaz ugyan, hogy nem ellátási, hilték el, dé azéri nyaklevest Mm ksptam erle I A aorök között azonban azt vétem ntvasb atot, mondja bogy valamennyi baj köafll az a tegoazyobb baj,
zéböl a hatalmas csomagot s a kimerültség bo stankodásával kiáltott tel :
— Olvasd snyám, én nem bírom tovább.
Sorba is meni az a család minden tagján,
még az öreg úron ia, de Maki sem olvasta vé W
Oéxa ur levelére lerméazetesen választ nem aápoti, de ö ezt n.m bánta sőt, visszstértével egyenesén benyitott az öreg nr azobájáb,a és msbkérte leánya kezét.
— Miután mint kezdő, még jövedelme slucs hogyan tartaná el felesegét, micsoda tervei vannak ? n m gondolkozott még ezen ? ■
— ineais gondolkoztam, és 1 következőkben állapodtam meg. — Klőaöris ugy gondolkoztam; bogy asoo szülök, kiknek leányát boldogítani szándékozom, egyelőre gondoskodni fognak alkalmai éi jíl felszerelt szállásról.
— Egy izóval Ilkái és ataiirung- mondá az öreg ur ksdélyeaen — Menjünk tovább.
— Azután lermsszetégen ss első évekblb 3—4000 frtoyi inanagera lenne szükségűnk, és a ml ugy a csuád.ól kilelik, holmi kamarába való apró csekélységekre.
<
— Még csak egy kis vallomással tartozom. Nekem bizony még van egy néhány ez-r frt. adósiágom. -De ezzel azián mindent befejeztem
— On nem ii olyan drága fiatal barátom, mint hiltem éi mit adhit ellenértékül ?—mondja mosolyogva az öreg ur.
hogy az emliteti «egy« ijómodoru*, «llgyeliaes< fiatal ember nem látogatja a bálokai, mert — sajnos — ritkán van Kanizaán. Ez bét igazán nagy malheur; éa igy könnyen érthető az ia, hogy senkisem lehet elég figyelmei, jómodoru éa sáellemes annak, a kinek az a bizonyos .egy* hiányzik. Vallja csak meg bájoe ismeretlen, hogy azon ,egy" távollététől eltekintve egészen jól mulalott báljainkon éa akkor kedvea mamája ia bátran elmondhatja, vmil a< egyszeri iarmelita mama mondoit leányának : „Szalí te nem pa-
— Kérem, azonnal megfelelek. Téhát maga- naszkodof, Saáli te dicseknel". — Egyébként mat, egy szerető szivet, munkakedvet, ifjúságot! pedig legyen \\ szabad a legközelebbi bálon as éa egy többé vagy kevéabé fényes jövöt Azt első négyeere kémem; — fess vi. á vis-ról majd hiszem: az ilyen kapiláliiok a mérleget a ki- gondoskodom. — Tebát viszontlátásra I
vánt osekélysegekkel szemben határosotiae az ■
éa javamra nyomják le Csorgó.
— Van benne valami, — mondja as öreg ur. jj
Lássa édei barátom, én más eszmékhez va-l 1
gyok szokva; mert sz én IdöMbén mindenHl (Vilatz „egy bálozó leáity\'-mk.)
csak akkor nősült, ha asját. emberségéből el
tudta tartani nejét. £n inkább a föld alá afilyed- Szerkeiztö ur szives engedelmével egeoael lem volná, minisem esetleg jövendőbeli apósom-\' megkísértem megvédeni a •tértierényt" asoo
mai anyagi viszonyokra vonatkozó egyezményről beszéljek, söt arcpirító lett voins rá ti as U, ba ilyesmit 0 kozöU volna /el előttem. Remélem, bogy megértett ?-Érdekházasságot kötői s leányomat szerencsétlenné tenni, nem hagyom. Alászolgája I Igazán örvendtem.
bájos hangoa fölpanaszolt vadak ellen, melye* ket e lapok u) női munkatársa hangoztatott.
... Női írásokban, ragéaybeo, tárcában vagy akár tollfuttában, a férfialakok Mxöbbnyire- tolom vannak. Vagy nagyító, vagy kicsinyítő üvegen kereestal vaanak megszemlélve, m«g-rajzolva. A modern írónők nagyon is emléken*
Nagy-K&niua, citttörtök
Zala MTazám f8. lap.)
1901. márcta hó tl-^n
lotik m embert srra, hogy Ádám apánkai sár- mag a iióbeuédet, mart mig aa első esetben a búi alkotta a Teremtő, és hogy • teremtés ko- báli hangulattal együtt elpárolog a roaai atA la, rónája voltaképsn nam a férfi, baoem a né. — [addig aa utóbbi eaatban áldatlan pletyka válik Kedvei előttem ssóló tellfulláa pedig aal a fél- belőle.
tevéat kelti bennünk, mintha a mai férfi vaut- Ne tennék arakat a ateleburdi báli krltiká. bél meg párnádéból volna alkotva I — De hím kai llaita aranynak venni. Hatnia annak a oten-fi voltaképpen oaak a kaniiaai „őrön namról*! géae, hamis st anyaga ie. Kikfltsöbölni pedig aBnák i> a btloió fajtájáról cseveg. pn aal j épugy nem lehet a kriiizthsi a bálbél, mint a hlati ián nagyaád, hogy másutr különb világ sói aa eledelből, Mindkettő oaak oeipőiebbé, van? Jó, —r legyük lói, hogy igen 1 KnnedjUk |iieaebbé tessi aa anyagot — leiyen ai akár meg, hogy Ksnissán leljeteu kQlönálló, speoiá-jbáll társastg, akár roaakenyér. lia társadalmi vluonyok .vannak, De vaj|oa] ,
ekkor la, a bálterem lényében nam toraulnak- Kegyed cégajándékom agy távoli jó iai eel a képek egy aajátsagos légkör é. világítás ^ ^ bistitosv.lhogj ő voll Ka-
Praktlkuian beszéljünk: valamint boioral cselekszik a\', íki a bálteremből aierea magának feleséget, épugy hamlaan ilélkaaik, aki a bálterembeli vinelkedáa sttrlnl ostláiyozta a férfiakat Bocaáaaon meg nagyaád 11 egyane* •lóért..De nekem nem áll rendelkeaéaem e oly htjazállinom toll, mini kegyednek, aa enyém kiaaé lekopott már a hírlapi eaatároiáiban.
nisaán aa tyyeilen jó modorú és ligyelms* 8a lalember. Krríil egy történeti adoma jut eatembs.
XIV. L^jos francia király egyik kamarása é\'t a véleményt kookáststia meg, hogy as udvarnál csak hároat erényes hölgyet ismer. Aa egyik a királyné, a másik as ö felesége és a harmadi* kat —■ úgymond — uem neveti meg. líoadolja
élénkiiéaére szolgáltak, másréaat a/ok jővadelaw aa Izr. jótékony nőegylet árve-alapjái gytrtpt-tolta. A ssurokat f év előtt rendeaeresileite a aöegylet és tekiatettel arra, hogy a buf\'et-oikkek mindenkor a- nőagyleti választmány éa több ehet csatakozó nrnő áldozatkészségéből kerüllek kf, a ssurok eddigelé már mintegy 8060 koronát jövedelmeztek. — A zárö-zsnr a szokástól nltérőleg esti asur voll, melyen ráad klvQI sokan Jkléntek mag. Steilemi élvetelekben sem volt hiány. Prager lloaa k. a. énaktndáaát produkálta éa nagy tetaaéei aratott, OUtp Imre váratunk már régen nem haliolt énak-humorittáia rendkívül (ikerfiit kupletjeival pom-páaan mulattatta a társaságot. — Ledöfik»ma, a k. a (túrok kedves csalogánya, mint felaivaaOsg kötötte le ex alkalommal a ügyelmat. Dr.. PUHt Soma orvon verses felei vatáti irt, a bak fit* k zsúr ét báli álmai-é* ábrándjairól. £léak tii-nekben, rendkivfil szellemesen ecaetalte a saaraő a bakfia-ok élomví\'ágát, végül padig a valói. — A felölvató kisasszony pedig életet adott a pa„ pírra veteti betOknei ; igen szépet olvákutt
klki a mtgáél. — — Kegyed is ilyen kétkedésbe
, a ti ; , ., \' oi\'tl at össttt Kxnltsáról sltivozolt fiatalember*- - , , . _._ - . .
Jó magam it gourmand évss.ltel siokiatn k„ Uon(lo,Ja mjndogyilt hogy ö at tt egy I De m.g-teret.én ugy magának, mini a atanőaek,
megfigyelni a balok kötő ségál,és már sok fajin h(lMn kogy4d trdfA| f Csak ijtt<Igelni akarja aj» x rokonizenve ét eRemertf*,
publikumot volt alkalmam nétegelni. Bármeny- K.nistán maradottakat. Aminthogy at Ur msf- Jel<t; » ,u«ó \'"P""\'®/1\' Később táncra perdOlt
?i!f® r ,0,k<?k0d!í,t.M mL\'g \' ,imH kegyelmezett tolna a Sodómabolieknek, ba Lót ** V otoW W-
báh vuelkedéae lölötl, mindig csak egy VS" " 0Jk jyHIen itlenfélő embert lulált volna köaM-l"1\' 3LAr,kor M«v — Az idat taurok stép
Ítélet. Egy rövid, de aujtó s.ó: „vtnity litlr" tűk uTkegyelmetten meg kegyed it t ktmisaai I«Mrében prost ánrésae ven dr. BotktekUd &
- a hiúság rdidra. Ugy hiitem Ntgftád mlr bálo4ó \'férflabak is, annak at egynak a kedvéért. ®«Q? urDÖMk. ■ k mint a wnr-b«otUág elnöke,
n I a TkaabaMw ált* Ml na II sa nin ss Al — hik na. ... \' m IhH»Va> mah anll linmm m vantrtaL maalaira—
olvasta Thaokeray ily clmii regényét — hu pe
w«ml my mJ^ML ajánlom oL»tSásra Van ennek a HöSIorl föpiynölf ÍVJ láláio alcíme, it j • ragény bŐe nélkül.* Nos kérem, It báli élmények Is csak ilyen hős nélküli regények, vagyit nem spy> hanem tok hőt játszik bennük t<erepet. Asst hogy ,hős" I Ha kegyed szavai után indulnánk, akkor inkább alsnias lő mégosk — vagy affélének kellene nevetnünk a bálok férfirésté1. — Engedje meg, hogy kttlou-
tkiről említési tetten
Ttlt/.
HIHEK.
véleményt hotzak elő. férfi a Mlbon tohasm Mór elönyösen ismsrl vendéglő* lesnyá mtalia ki ipi tafák. fruy| tuMgotan fmtgp ™ fawwnliistinoiiynyilWsgy.itBlstta, Kmto rtkntk, vagy nagyon It viligfinak akar Idluani. Ebből erőd rp a sok badarsftg vagy modortalan aág, melvet talán kegyed is észleli. Mini\' bogy pedig a férfi soba-em tud oly jól természetén változtatni, mint e (bocsánat) a szépnem, rendesen nagyon féleség alak kerül ki n kép-mutattsból
Kegyed osttályozása i 1.) a kedvesek 2.) nem kedvesek 3.) épen nem kedvesek osslálya ugy kiesem fantvázolt téves premisszákból indul ki. — Hja a Irakk at tok mindent megvallottat at emberen. — A ki nem tudja ugy viaelni a frak« kot, mintha teljes vllágeleléhe < csak bálterem ben lelt volna, at bál ugy viseli, mintha tel|es életében pincér lett voloa (amely szóért engedelmet kérek mindjárt eleve, ba a pincérük kara netalán megsértődnék.)
At egyet felhozott „sérelmekre" nem térek viuza. Megadom kegyednek azt a tisztességei,hogy szavait őszinte gáncsnak veszem, Caak
mindenkor aton voll, hogy a zsamak meglegyen 4* szórakoztató wüacra. —Tar<aavsr««rs. At öreg Polgéri-Bfflll megiljodásának örömére, melyei számot uj tag belépése okoiatt, folyó hó 11 éa aal* társas vacsorát rendezeti, melyen 66 tag vett reeai. |A rendkívüli kedélyes lakomát a !■ lkőtxőfltOk egész sorotata fűszerezte, melyei dr. Btnitik Ferenc nyitott meg, éltetve at agylet ojJagjátL^. kik ma min\' vendégen oly >aép aaamban jeles rua leányok voltak: 8*áni4 irma (Hudapeatrfll)|tek meg otthonukban. Eptrjtty Gábor a légi Krmtur Ilonka [Nemea-Vidről) ét Kranu Irénke I ugokén Qrit4 poharát, a kik ifja In\'kniltsail (1\'eklaMuró ),. Este gazdag lakoma voll a meny- kll,rtotuk, Polgári-Egylet mellel.; Honi* assscny stQlömek vendeisieretö bazánáL L„ _ ,,. . .. „
- Kakttvak. Werlhem Imre feiermegyei \'««"»?• \'Kt-gató a társadalmi aayalér.
~ órakori téanek voll lalkea Bíószólója; dr. frúd\'OdAa:
— lUiawág Somogyi Zsigmond netne*-vidl bérfö I hó 17-én tariotla eaküvőjét Sekle-
földbirtokos folyó hó 24-én délután 3 vetett oltárhoz Wtittr Clara kisasszonyt, József gépgyáros leányát Nagy-Kanizaan.
Komor Oyula lapunk kiadóhivatalának, a FisoKel oégn k volt lölis<triseioje f. hó 24-én torija esküvőjét Ozv. Mituger Bélané tzől. Stirn Sota úrnővel Budapetle^.
— El|egyi4a. Orott Lipót nagykanisssí illelőtégQ, frankfurti keratnedő eijegyes\'e Ntnburgtr A malin kisi«»zony Augsburgban.
— Alakaia ttléa. A nagykan\'ttai írod. is Müv. Kör. igazgató tanácsa f. hó 18-án tartott ülésében m«galakilotla as alapatábályokbtn lelvett egyet szakoszlályokst. At irodalmi stak-
Igaz
révételtItóökáataíok "meg. Nagyaád ugylálszik]elnöke , 77or«IfV(iyörgy főgymn; sajnos véletlen folytan oaupa olyan fárfitársaságába került a jháloklán, akiknek M ugyneveieit •aavoir vivre*-röl halvány fogalmuk ainos, — No ezi pedig nem merném ugy általában míg u karnisai férfiakra aem ráfogni I
WeiterjEperjtiy Sándort az egylet legrégibb és legoat-loposabb tagjat ^teté; Eperjay Sándor a 48-as eszmék melleit lartott nagyhatású beszédét; ihászi Horváth István : Vktty Zsigmond poi. gármesler\', a varos legtavakeoyebb mankéaat köszöntötte fel. Moal pediglen VidM Jósáéi a atéphaagu teooriatát kivánia a tára uag haüaai; mire Vidoa Jóska r.igyujlotl a Hymnuara. At egéat társaság lelkeit ét cigányatae kíséretében I Vidosaal együtt dalolta a magyarék imáját; mely szinte leirhatlan lelkesedést ke tett. Halvat Frigyes visszapillanláat vetve ifjú éveire, szép
galó ptsgjai : farkai Vilmo, dr. Ham Hugó, I mv,kb1in Va9Mt K4rnl» égéataigére Qri-é po-Haffmam Mér, Kaluak Leó, >lr. famrn Kda,! fa^1- Al egésMársaság vidám haogUlaiban a Révéu Lajos, dr. ItöseiiHerg Mór, Stalay Sándor,\' Ar*kig együttmaradi.
Stautrmann Jnlia e. dr Villányi Hantik; a , , T J14*^"\'"". ^^
, .. ... „ ;\' _ 1 <Mmi Brttgstatíyto Pénztár marót ua hó 81-én müvétzth uakoutály elnöke.\' bőkm fimil; lag-1raKárn«p d. u. 6 órakor a Kereskedő ifjak ön-jal: Blumemchéin Vilmosné, Deák Péterné, képző egylete helyiségében tartja VII. évi rendea Oürtltr Ferenc, Hofriekltr Emma, Imltr Jó\'sel, | köagyülesét A kegyed férfibiiálalainak ellensuly^ul Wpfll. Sam ^ p d ■ a 7irgy»rmU:
voliaképen ooai én előhozakodhatnátn Mirála- \'■ * ,
" aamuué, OMuermnnn Mibály, Szigeti Soma éa
I. Igazgctti)-ági jelentós a lefolyt évről. tokkal, melyeket a bálterem tapasztalatai ^p. ^mu^ özauermann mmaiy, atiget, auota t*, a lelUlvizagált taraUmada.ukelólartaaatéM, ján formáltam. De ez ntgyon kényes\' dolog I 8: oterneck Zsigmond; — a lártadalmi uakouíály m,|yej| a itf|0k állal a Kareakedő iljak óaképaő
én békességben akarok maradni szülővárosom! eltöke : Deák Péter ; tagjai: Ciiimadia Vilma, siebbik leiével, a hölgyvilággal. Elek Géza, Őrünkül Henrik, Liiuer Béla, dr.
Anny.1 azonban megjegyzek, hogy ezeloltj^ Kmj| d Q Uuterkube, Láetló,
J—4 esztendővel szintén fuitaltain a tollat azon \' „ • "" *
kérdés fejfegeiésében: „ki lud jobban mulatni, Badnat Jenő, Véetey Zsigmond, Vidor Samune a "férfi-e vagy -a nő.\'* A nők javára dönlöllem,. és Vidot Jótsel. — Az egyes szakosztályok lógós döntenék mai is oly értelemben, mint akkor közelebb megtartják szervezkedő ülésüket, -ugy leltem. 8 nagyon jól esett hallanom, midőn a bogT u-heitíleg már a jövő hetekben mpgkezdik
egylete helyiségében bftakinthetők.
8. Az igazgatóságba 8 tag választása 2 a munkaadók, 6 a biatoaitotiak sorából), továbbá a válasz>oli biriaág. valamiot a lelOgyelőbizotl-ság megVálasziasa.
4. Netáni indítványok, — A I\'laj lak tempisaia. Zríayl zala-megyel köaaégban a minap bitoiitág alakult, a riayil lemplomol a
hölgyek üdvözöltek pártfoglalftsomért Röviden ^^ ° clhAtaroaia, hogy a «riaytl templomok -ismétlem-az- estme velejét t a nők lamin, ball "»IUO(lótnlifi a szsk.i .ttlyok tagok sorából e„ik érdekM épitészaU emlékünk a t»t«k mnlatsága sokkal inkább megfelel a nők termé- kiegészítést nyernek At iga/gató tanács elhutá* .......
rótta, bogy a kör tagjai ré>tére f. hó 3Q.án szombaton esle larsaaőastejővetel rendeztessék, A szükséges leendők ínlérósérs biiotltág küldetett ki.
Időkből, réitauráltatja. .Ez a templom valamikor plébsnialnmplom át a kolostor temploma volt, .1711 óta pedig a zrínyii Mária Magdolna-templom fiók kápolnája. A kápolnái valószínűleg mag\' a tizennegyedik aaátadban a Babovieteosalád épiile\'ta s története szorosan össze van kötve a — At nlolaé taur Az hr. jótékony M- Zrinvi-ctittl^d történetével. £ templom előtt Ami pedig a bálieremben űzött krillsálást egylet nagyon szépen fejezte be ez idei taurjail, verte meg Zrínyi Pé\'er 1476-ben Ahmed basa illeti, hát eokkal OdvSaebb ha már a helyszínén melyekkel úgyszólván missiol teljesít váro uok seregét a ugyanolt győzte la Zrínyi Miklós, a lenjük nyelvünket, mintha a bál uián indítjuk bmn Mig egyrészt a ssurok tártatélsiüak szigetvári hős 1510-ben Hűsre! basát. At egyik
j-^i\'--"---...... ■•.-.■■. -,-.>*• ..-i. - * "• ■_;_L
szelének, mint a férfiak mulatsága az ő lelki organisaokijuknak. Példa : a nők—szégyennek veszik, ba t bálteremben petrezselymet árultak, mig a férfiak bf/OifjüuFfölényt éreznek abban, ha oda állhatnak napci, azaz eatélyt lopni tét lenül a terem közepére. Nemde igazam van ?
NMgy-Kaniziui cüütörlíüt
Zala 23\' szám (4. lap.)
1901 márózkja bó 21 h
Zrínyi Dalmáciából (erencrsodi sserzelufket hívott meg a zrínyii templomba a a templom mellett kolo«tort épiiett. A XVI. srázad második, felében a török a templomot a kolostorral együtt elpusztította i csak a török háborúk után épült loi újra. Azóta a« idő nagyon megviselte as érdeket emléket, ugy hogy mpat fzükségessé félt a restauriláv.
A eépkeu) ha körébél. A ÜMéginyek TipintéitU (Népkonyha.) mely idényét 1000. november hó i9*éo kardié meg, a lolyó hó 16-An tartott választmányi Ölén határozatából folyó hó
88áu bessQnteti Áldásos működését, mely főleg |sen, egyszerre többféle fnju abban nyilvánult, hogy an eges* téli idényen átjköiönsóg használtába: E.
külföldi gyújtóknak fogyas*fá*« napróN-napra, újság, mely a vallás é* kötöklatsstigyi
m«fy. tanuló
csökken, megengedhetik maguknak azt a lény j kir mjníA\'teriiup az elemi népiskolák Üzést, bogy veisenyre keljenek egymás között [ifjúságának olwmányul ajánlott. Előfizetési tea éa a kösónség ia helyesen csefekssik, ha a jobhjl évenkint 2 korona. Mu\'atváayssámot mg^n
és gazdaságosabb hazai gyújtókat ve/efi í»c a háztartásban. Ilyen gyújtók a most forgalomba!
jött „E. K. E gyújtók," tMfefr kifogástalan c^j e* az Athenaeum r. t. ízlésen kiállításukkal, tartós ég? ^peasógükfcíTI.H-szor megjelenő \'Háztartás
küld n kiadóhivatal: dudapest Kerepesiül 54. -^JiáztsrtÍM, KQrthy Emlíné szerkesztésében kiadásban bavonkerfí a magyar gsade-
legkényeaebb igényedet is kielégítik, Ezeke\' asszonyodnak egyet/en magyar lapja, mely •
gyújtókat az Unió magyar álta ánoa gyula gyár reszt, társnaárf Budafokon hozt* forgalomba s bogy minden léte megrendelésnek eleget tehes
gyújtót bocsát a K. E. biztonsági
naponkint, több mint 200 regény iskolás gyermek gyújtót, E. K. K. robogó szalon*) ujtót, E. K. É tejesen díjmentes ellátásban részesüli — Asivíhargtujtót stb. A/ elnevezés az Erdélyi Kárpát ülés tartama alatt a növendékek egy része j Egvésüle* nevének kezdőbetűi után farkas Vilma, Kertész Józseíné tauitónők és j melynek kulturá is jótékony céljaira az E. K- E Almátt János tanító vezetése alatt meg is gyújtók eladásai árából 5$ ot ad a hazafias lent a népkonyha helyiségében, a hol Almánijcég. Természetesen a V/ég gyűjtői tiszta magyar Jánös ugy a jótékonyságot öívesett gyermekek, j gyártmányok, melyen » budafoki gyárban ki-mint a tantestület nevében köszönetet mondottJ szülnek, a hol csak magyar munkásokat alkaí Vidor Samuaé elnök úrnőnek éa a választmány maznak és magyar nyers\'erményeket dolgoznak
(háztartás* minden ágában útbaigazítást ád helylyd-ktoel képekkel magyarázva. A »Ház tartás* bő szépirodalmi rétiéi irodalmunk legkiválóbb művelői szerkesztik Költemények, el beszélések a legjobb irdk tollából élénkítik a »Háztartás* tartalmát, ós a mi szintén igen nagy érdeklodesre számít: a dívát is szóhoz történt, |jut írásban és képben, ennek á maga nemében egyetlen lapnak a hasábjain.., A -Háztartás* <gvényör& színes borítékban jelenik meg és előfizetési ára £ évre 4 korona. Mutatványszámot küld ingye;i a kiadóhivatal: Budapest, Kerepesiül 54.
— Magyar Bazár. Ezt a legrégibb, legjób J?yuj- diva lapot VVöhí Jani* szerkeszti és as Athe-
öszességének aj gyakorolt jótékonyságén. Hérétti t*1- Felhívjuk a közönség figyelmét az uj
Lsjoa titkár beszámolt az eddigi forgalomról *s< (ókra,-melyek sokkal jobbak* „aokkaI gazdasa* I naeum r. t, adja ki. A »Magyar Baaár -fbefolyl sdomáuyokról. A választmány jegyző- gosabbak; mint a most forgalomban levő többi egyetlen magyar divatlap, mely havonként négy könyvi köszönetei .szavazott Wuutl Lajos uruskltfféle gyújtók. A magyar gyujtóiparnak^ csakjszer jelenik meg mindig bő 900 korona alapitványaérr, elhatározta a további- dicséretére válik^ fiögy ^eriicsnK ki tu^j* szorítani ban hogy a folyó évben is, még pAjiglen junius a külföldi gyújtókat, de itthon versenyezni is __________
hó 2-án ismét nagy néplombolát rendez, melynek! tud egymás között A Közönségnél* terniészete*en tikján annyi udmvalót közöl * társaságból, tiszta jövedelme tele részben j_Kisdednevelők jobb gyu)tó fog győzni, a mi nem árt a többiháztartásból, regényt, amenyít egyetlenegy *em
" Egyeattlgtet fogjailittiii — Vfito gsmunáBlnfifrjfi^ sarkalni foais^ .......... .. 3 ^ 1
be-\'hogy azok is megközelítsék jóságban, kiállitas-
E. gyuj-
divatreazssef, gyönyörű s/ines divatképekkel és illaaztrált biep irodalmi melléklettef. A »MagynT Bazár* bori-
urnő abbeli indítványát, hogy a téli idény, álltává! kísérelje meg sz intését a reggeli órákban I ban és praktikus kivitelben az E. K. néhány fillérért a tea\'kissolgálás, hogy az alsóbb tókst. népréteget, s pálinka ivástól lehetőleg elszokiasss,,
— Általánosan elismerik ugy- nálunk
Bazár*
előfizetési ára { évre 4 korona. Mutatvány számot ingyen küld a kiadóhivatal. Budapest, Kerepesiül 54
A MA ÖV Ali KERJBáZTKKVSÉO. Ali* Uléwa. hogy
váJaartmány e íogadta. — tilau Lajos, Orünhut i mtnt kültöldön, bogy a Mautner* léle ga?danág! M»:yar«r»aág mafáiia a kar%«atáaya«c hóditáaáaaz aagy
.A - » « .. .... —, . I . * . O/ • . . r \' U....L* ..Uk. . »----- - ■ -I..,
hrépamagokkttl. A ! felülmúlhatatlanok
Mautbner (ele ma^ok tehát
gyÁx BECS 1VI. MariahilfciMr. 45.
Henrik, Sartory Oszkár es l\'nyer Ullman Elek | éa kerti magvak gyakran háromszor —araknak, kik a népkonyha fennál ása óta annak j termést adnak, mint sok mástele magvak számvizsgáló bizottságát képezik, köszönetet lönösen impregnált csillagjegyÜ répnmagjai szavazóit a választmány és nevezetteket e/en kiiják párjukat és minőségben njbói megválasztotta.
-- Ha|6köaIekedé* a Balalaaaa. A Balatontavi Gőzhajózási Részvény társaság mái-cins 23-án megnyitja a rendes hajóközlekedési | cselekszenek, bs Bog ár és Révittiop állomások között, személyek ^ Mauthner féle magokkal fedezik, éa terhek ssállitására. Siófok és Balatonfüred -állomások között április havában minden s/om t haton, vasárnapon én ünnepnapon fog közlekedni a személyszállító hajó Az indulási idő Sióiokról mindenkor Ufóra 16 pem délelőtt, Balatonfüredről pedig 3 óra 30 p*rc délután. Egész uizalyrsko\' mányokrói terjedő szállítmányokat as összes állomásokra a Balaton bármely pontjára fel vesznek szállítás céliából. Kirándulók és nagyobb társaságok számára, előleges bejelentés után, kBiön hajók áUnak rendelkezésre.
— Elveaaett Folyó hó 10-én éjjel a város belterületén egy sötét zöldes szinü krokodil bőr-bői készült szivar tárca elveszett. Felhivatifc s megtaláló, hogy ázL_& károsfélnek leendő kézbe-síthetéé végett a rendőrkapitányi hivatalnál adja át. Megtahló annak értékével egyenlő dijüiáaban réssea&i.
— A magyar lucerna diadala- Végre valahára az uj század \' kezdetén akadt egy mag-kereskedő, a ki a magyar lucernamagot árjegyzékében a legelső helyre tette, mig ellenben azt is kijelenté, hogy trancia lucernamagol egyáltalán aem tart, mivel Magyarországnak, mint lucernamagot termelőa álh.mnak, nincs
akkor I anuapét. Kaváa ealáka maradt ráak, a karaattányeág aiaó yí; aaáaadaiaAk. A hagy átaiakaláa Mlieaaa talált aut « pusztai "" D*:pbaa. maiyoek hareíaa őtvalláaa. aábonu auilya^ iare rit kedvelő nomád óleta aokbaa «liaua aaoadött • bilmifi. _ _máa | caOndaa ralláaaak, mely nwtUósta a régi véraa ildoaaft
uiánxotl hasonló^védjeVyü, de nem m?mniU^
bölH»j6ben, a forráaok fojáoéi aa ÉldaaaiSSvéa, maiy* I nek tdvábaa a lakár Iá piroa vára uaaaafoijt a patak aaSat^
éh gazdáink csak helyesen ! vizével. Hiába vette kwábt a k«reaxtat a mmt király, ki magszükségletüket mindig! koroaáját a korongjával oraaágát a Boldagaágoa 8«tt«a«k áldoaU fai, irtába nyírták k- bafoat bajákat a rézáruk, hiába j mosta a kamztvia a vitáatk üat&kda komiokát, a art vakban
í_____i még a pogányság tanyázott a aaaUeaM v!a«»a»*izasa Járt
TbonnaoM Birjától kiaáriani Kmiék alig maradt ráak abMÍ a korból. .Aa alafr fatemptomok aipaaaial^k. iU-oW találat meg alapfalait »z első köagykázakaak. Wenati Káaaw Flé-ria «gy ó keresalény airkaciia? talált, BMlyaak Maaayeaaia éa falai ki vaaaák testve. Sok heiytiu lekallt már a aagy uf5t liíoIV^\'rtötlt;^dr a kép ke—prf áp, aaiaatt aia-veaeii megtartotta aa idS, klvebeiai a aágy tóiét a a aaa-laggai\' átkötött csokrokat, a kia piro* virágosat, audyak vagy 800 esztendeje >iyilnak a (old alatt, a aadvaa, kiéag talon. Ezt a nagyérdakft rági műemléket ki rawaéactiébaa alja most közzé lleaaaalmaau alán a Vagy aápaa Világ-történet, mely nagy bnagaJommal és Ütemes áldozatokkal keresi tél éa közli a régi mfomlákaket, a fognjabb twkaika
Kötőgép
nyiüliFiffi; ||M. Wedermann
Szerkesztői üzenetek.
Somogyi Henrik urnák. A Betegseg.tő vívmányai azorint.
szüksége francia importra. No hát ez nsgyon helyes es örvendetes jelenség, bár a többi mag* kereskedő cégek is így gondolgoznának s a gazdsközöaség is-belátná azt, hogy nem. töltetlenül szükséges mindent Franciaországtól importálni. Azt hUzem, a i. gazdskft,ön*ég teljesen meggyőződhet ebboi, hegy Haldek Ignác fővárúaí magkereskedŐ nagyon hasznos dolgot végzett akkor, mikor első bfiyre a magyar lucernamagol tette, a francia magot pedrg teljesen aelteinra ftnT emiitett hazafias indokolás mellett De hát tekintetbe véve - azt, hogy mily borzasztó sok pénzt adunk ki kü töldt magvakért, melyeket l\'t helyben ia termelhetnénk, sőt e tekintetben kivitelünk is löflendülne: nagyon helyesen cselekednének a többi magkereskedŐ cégek is, ha Ualdek Ignác ur nyomdokain járnának.
— E. Iá. E.«g|oJ(d. Egészséges verseny fej ődőit ki a hazai gyújtó gyárak között. Elaő sorban az volt a cél, bogy kiazoritsik áStülfóldi gyújtókat, attlyekböi több millió korona értékűt fogyasztott a magyar ^ozónseg M««t hogy a
egyesület ezévi közgyűléséről szóló és hozzm e-küldött jelentése nem jutott kezeinkhez, s így nem is közőlhetiük. —1 Nem helyesen járt el a küldőn, bogy a küldeményt a szerkesz\'őségi tagok távolletébeu eg\\«zerüa,i az egyik íróasztalra tette, valószínűleg a kiselejtezett levelek és kéziratok közé, miket onnan aeuoukint el\' vis nek. Ha u kiadóhivatal \\alamel\\»k tagjának adia volna át, semmi esetre sem veszett vonla el. Nagyon sajnáljuk a dolgot, de most már nem segít hetünk rajta.
S Z Az egyiket közöljük e számban ; a másikai félretettük.
Péoa. Nagyon köszönjük. Legközelebb felhasználjak*
B. L A közlésre várlak miatt nem jöhetett Legközelebb megkezdjük. M. Mihelyt lehet, megkezdjük közlését.
A nagy vállalatot legkitűnőbb tudósaink írják, aaar-kesztője pedig Maitili Henrik egyetemi tanár, akadémikus, általánosan ismert iró. Aa egész aagy mtt tiaankát kMatm test ki."A" negyedik: kötetet dr. Brovszky 8ama. zkadwikaa irta, a népvúndorlüs éa honfoglaláauak jáaevtt tudósa. Aa iszlámról asóió részt pedig dr. Goldaikar tgnác, aa aarépai kirft magyar orientalista. Egy kötet ára duakátéalma IS kor. Kapható iúaetaakéat (á 60 HU.) éa havi réaalatftaatáare ia a kiadó-társulatnál, Bávai Teatvérak írod. lat Kéaavány-lársuságnál Budapaet, VIII. Űllöi-at 1 n. Mo«t a »l -W fuaet leleat-mrz
HIBSXTISEK:
Az emésztési zavarok-
eddig K
Irodalom,
i Ha azon tervelt, melyeknek a gyomorban az étkek elaö átalakulását biztosítani és as emésztést könnyíteni kei!, el vannak gyengülve éa rossrzul működnek, ugy dysebsia áll elő. As étkek nem emésztődnek meg és heves fájdalmakat, gyomor nehézséget és gyomoraavanyt, rettenetes tejfAjást okoznak a betegnek, és aa - Kis Lap Több mint negyed évszázad óta elveszti étvágyát. A nyugalom mii van, as gyönyörködteti a^Kis Lap«cimü képes gyermek- idegek tul vannak izgatva és minthogy a táplál-uj-ág Magyarország apró olvasó közönségetr kozás mar nem lehetséges, így as erők * rövid Héttől, hétre mint szívesen Utóit vendég Jido alatt eltűnnek. A Pinkslabdacaok. avérr éa kopogtat be a magyar családok hajlékába a idegekre gyáVorölr~ntfeofi töeíyreáBké katAauknál bot vidám goi dsttan gyermekek repedő szívvel fogva, a leghatásosabb szert képestk gyomorbaj várják, ujongva kÖsz8nti| és találgatják, vájjon ellen. Néhány nap ala<« u gyomornak ismét a micsoda szépet, kedveset. h»z magával a * Kis kellő erőt kölcsönzik, "amely annak jó műkő-Lap« legújabb azáms. A "Kis "Lapw gyönyörű deséhea szükséges, i^cgkOnnyttik ss emésztést \'srlul náhos képest díszes kiálútásbnn jelenik a gyomornedvek »zaporitftsa és erősítése által, meg, mindazonáltal ára oly csekélyre van szabva Nyomatékos hatásuk kiterjed az egész szervesetre
hogy mindenki könnyen niegsaereabeti gyermeké
nek. A »Ki* Lsp< az egyeten magyar g)eim»k-
"
és nemcsak « beteg gyógyulását idézik nem annak ftdulé**t ú gyorsitjáL
ha-
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 28. sz&m 5 lap.)
f
~ a TMMiMbotIt hmsumnt megarflittöiárv gyomorbajoknál kösli veltinv Topovics János kösbirtokoa ur barátja TussabÖl,* akit előbbi tnegbiao\'t aasal, hogy neküuk könsOaeiél kösvetijss a Pink-labdacsok altal elért gyógyulásért.
• BarAtom — mondj* — agy idA óla nagyon hallgataggá vált, folytonosul ronss kedvű voll, heve* főfájásban szenvedett, nem vult többé ét-vagya éa mér a legcsekélyebb táplálékot^ sem bírta elviselni; igy. borzasztóan IeaovOnyodoit 6b erőit naponként oaókkennl érezte. Mindet) alkalmazót l gyógyszer ha\'áa nélkül maradi, éa barátom elhat aro*ta- a Pink-labdaosokat moiikiaöHeni, mi-1 után egy újságban ai altala elért gyógyulások elbeszélését .olvaihb Csodálatunkra a fejfaj Ások már at qIhö labdacsoktól keid ve eli(Intelt, ai étvágy visszatért éa barátom aránylag egéas rövid ido alatt m»g voll gyógyulva. Megbiantt engea, hogy önnek köszönetet nyilvánítsam.*
Minden a vér elszegényedéséből vagy az idegek elgyengüléséből ke\'étkeső betegségnél n Pink-labdacsok felülmúlhatatlanok..Meggyógyítják a vérszegénységet, sáp kór I-,. neurálgiát-, gyomor* betegségtif*, rheumát- és ap áitahnos gyöngeséget férfiak-éa nőknél. Kap hal ók minden gyógyszertar ban, Valamint Ausztria-Magyarosi dg töraktárá\' he mi Török J. gyógyszertára un. HudapeHten, Király-utca 12. szám. I Ir. 75 krért dobozon ken\', 6 dobot 9 trtérl.
8758. tk. 1900.
Xöf^T 273 la. V. 1901
Tisiti amtr^ii
Vonatok érkezése
laiaprit
I 3ö-11 r
-—44\'
Bén (Wlsa) I 8 18 4 10 8 6 IS 4 11 8
: 68 porcakor raggal I aaemély voa.
Z -Egemae* Prá(«rhaf
Caaktoraja Harm ) OyékéayM )
LU 1
U
67 * | 40
> 07 — éa 86 ,08 06 06 88.
09 468
88
10
I U 88
d. a. . gyora d a. aaemél? eate aaémély éjjel gyora reggel eaamély d. n. f aaemély d. o. gyora eate eaamély reggel vegyea . "ggol K7°n (: d. a. aaemély d u \' gyora éjjel | aaemély reggel vegyea
Együttes árverési hirdetmény.
A nkanissai kir.. tssék tkvf o«ztálya részérőI köxbirré telelik, hogy Oeczi Adráa aormáai lakós végrehaj tatónuk vajda Sándor végrehajtáat szenvedő aormaai lakón elleni 400 K. töke, ennek 1900 évi február bő 24-dik napjától Járó Hjj kamatai 88 K. 26 í per, 17 K. 70 ##11. végrehajtás kérelmi 22 K. 90 fill. jelenlegi továbbá a délsalei takarékpénztár csatlakozott végrehaj-1 tatónak u. azon végrehajtást azenvedő elleni í 1600 K. töke ennek 1897 épril. 24-töi járó 8%\' kamatai, ea 8®/o késedelmi kamatai(22 K. 70fill., árverés kérelmi, mégis Dr. Schvaroz Adolf ügyvéd nkanizaai lakós csatlakozol! vegrebajta-tónak, u. azon végrehajtást szenvedő elleni 600 K. tőke, ennek 300 K. töke után 1896 Október 1-től Járó 7% 300 koronanak pedig 1896 Október 1 tői járó8J kamatai, f>2 K. 40 fill. per 24 K. 30 fill. végrehajtás kérelmi és a meg felmerülendő költségek iránti Qgyebeu a tent-nevezeit kir. törvényszék terüietehez tartozó a I Normáai 272 sztjkvben -f 40-a hrsz. a att felveit s 884koron ársbecsült 13 népaorsz.háx udvar és kerf, ugy a sorra ási 830 sz. tjkvbeti J 1—14 sors*. alatt felveti a 1290 koronára be | csQlt 27-s-lÖO úrbéri telek
lOOI évi uprll. Iió 0 napjánnk
d. «*. © Arakor Sormás község hazánál Dr. Hsuser János <(m Dr. Sobvare* A^olf (elpereai llgyv^Uk vagy hslyat* leseik közbejötlével megtartandó nyilvános ár* verében eladatni fog.
Kikiáltási ár a lentebb kitelt hecsár.
Árverezni kivánók tartoznak a beegar lOJ\'át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött keséhez letenni\'
Nagy Kanizaán, a kir tvsz. mint te\'ekköhyvi hatóságnak 1900 évi december hó 3l-napján.
(IOZÜNY. kir tazeki albirö.
J901. március bó llHlP
4rverésy hirdetmény.
Alulírott bir. végrehajtó at 1881. évi LX. K [] c. 102, S-a értelmében ezeunel közhírré leszi, \'hogy a csurgói kir. * járásbíróság állal 42. 1900 > H/úmu végzéssel Illatko Jáno* kanizsai lakós | végrehajtató jsvára Skopál Elek lakós jelien 124 korona tőkekövetelés és járulékai ere* Íjéig e rendeli a kielégítési végrehajtás nlkalmá-jval bíróilag lefoglalt és 820 korooára becsült ;gazdasági rideg mirhák ga»d*aági szerelés, és \'borból á>ló ingóságok nyilvános árverés ntjftu I eladatnak.
Mely árverésnek a helyszínén vagyis alperes* nél In kén leendő eszközlésére
J901. évi márelaa hé M aspjássk d. a.9 érftjm határidőül kitüxetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok ezen árveresen az 1881. évi I LX. t.-c. 10. g-s értelmében a legtöbbet ígérőnek bresáron alul is el fognak adatni.
Az elárverezendő ingóságok vételára készpénzben, illetve ai 1881 évi LX. t. c. 102. §-ban I megállapított feltéte\'ek szerint lesz kifizetendő.
Egyuital as 1881. évi LX. t. c. 111. fásak rendeletéhez képent felhívatnak mindazok, kik elárvereztetni rendelt iugóaáguk vételárából a végrehajló követelést megelö/Ő kí*l*gitésbes jogot tartanak, bogy elsőbb\'égi bejelenleseiket as árverés kezdetéig alnlirt bir. végrehajtónak egy példányban irssoan adják be, vagy addig szóval bejelen\'sék.
Kelt Csurgón, 1901. március bó 10-ik napján
JUI9G ISTVÁN kir bir. vegrebajtó.
d. o.
d. n. [éjjel
Budaprat
9 8 6 j 12 I S 12 2
! < 6 I 4
•a 12
e I 2
n 12
Caákteraya 6 Serea ) .4 Ojékémjea) 2 I 4
Vonatok indulása*
6 óra 147 porcakor ? reggel
Brca (Wlem)
ZnUMat-lváu Frá«erh«f
08 16 06 ! 20
195 46
20
42 10 1 86 17
67 62 í 25
I reggel d a. d. u. éjjel reggel d. u. d. a. éjjel d. a. reggel délben d. 0. eate 1 d. a. reggel d. a. I d. u.
igyo"»
I gyora aaemély
gyora von.
vagya®
aaemá iy
gyora
eaemély
aaemély
gyora
aaemá Iy
aaemál y
vegyea
aaemély
gyor
aaemély
pora
vegyen
aaemél
aaemá y
aaem ély
Before
Krlegl Jöxftef deetor valódi angol
ids ss \\m szapa]
nem tartalmaz kártékony vagy tiltott anyagot, a legjobb ke-, nőos minden- ? féle tisztáta- ^ lanság ellen.- ^W*
Egy tégely pomdé egy borax^szappannalí
Vtf 3 korona 30fillfir ^t
as összeg előleges beküldése mellen. Cklef Office 48., Brlxtoa-Road, London S W. Az utalványok cimzendök :
lierrj A. sjOgyszerász balzsam nyáraj
Frefrada (Botolta mellett) 367 — | Nagybani vevőknek te emea engedmény.
aló és oleaé érák,
évi jótállással prt/át veedkaek
Konrád János
óragyára arany, ezüst «s ékszer áru szál ii tó-háza Hr üi, (Caehorfeág). Jé nickel remontolr-éra irt S\'76. Valódi exfiat remoalolr-éra frt 6\'80. Valódi eaftat lánc frt 1*20 Nickel ébreaatd éra frt |-9S Caégtin a ca. éa kir. birodalmi cimerrel raa kitüntetve, számtalan arany, eaáet kiáUitim érem eliaeerny|v>| imint amerS-levél van blrtokomb a nagy képea árjegyzék Ingyen a bérmentve
10 - 60
"i
MAUTHNER-féle
konyhakerti magvak, arankamentee lóher ée luezérna, továbbá minden* nemű fűmagok a legolcsóbban és
legjutányosabb árban Kaphatók Fiiacher VWencs t\'üszerkereskedésében. 74-8. nelybfB, Főtér.
OOOOOOOOOOQOOOOOOOOOQOOOOO g HASZONBERI HIRDETMÉNY, g
0 Gróf BERCHTOLD L1POT6 méltósága, Sopron megyében Q O Peresznye és Horvát-Znidány község határaiban fekvő, három Q 0 gazdaságból mindösszesen circa 1200 kat.hold szántóföld, esetleg Q Q4aslélylyal és vadászattal álló birtoka folyó évi szeptember 1-től Q Q egymásulán következő 12 esetleg 15 évre haazonbérbe adatik. Q Q alérelni szándékozók felhivatnak, hogy zárt ajánlataikat a q q félévi bérösszegnek megfelelő kés/pénz vagy óvadékképesnek q q nyilvánított értékpapírokban,- mellékletével folyó évi április bó q q 15-én déli 12 óráig a peresznyei uradalom íniézőségének, P^ q q \' r—ff Aipmm nyújtsák he Kéaőbb_ benyitott ajánlatok q q figyelembe nem fognak vétetni. : 7 "X
Z Az ajánlatban világosan megjegyzendő, hogy ajánlattévő a V S bérleti szerződés feltételeit ösmerf. A bérleti teltételek a pe« (r 9 ressnyei uradalmi irodában megtekinthetők. O
8 a beérkezett zárt ajánlatok április 16-án fognak felbontatni, O tf s a Jegjobb ajánlattevővel a szerződés megköltetni; kijelentvén O ® bogy a szerződés csakis<a tulajdonos jóváhagyása eseten teint- O U bető érvényesnek — 64-6_ Q
00000000000000000000000000
Keülakk
legkitűnőbb másoló szer puha padló számárs. I nagy palack ára frt. 1.35 kr. — i kis palack ára 68 kr.
Yia«-ken8w < Arany-fény mái
legjobb és legegyszerűbb be-erésiib kemény padló \' szamára •_1 köcsög ára 60 kr.
| képkeretek slb,. hearanyofására. 1 sin palack ára 20 kr.
Fehér i4BlMur"-fényinis
legjobb szer mosdó-autblok, ajtók, ablakdeszkák stb , újonnan beles lesére 1 dobos ara 45 kr. Mindenkor kaphatók:
Ne 11 én Klein
cégeknél.
NagykanizaáB.
88—S
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 23. szám (A kp)
1901. m&rcius hó 21-én
I

y 4i
0 — <ö t 0 J-5 ^
X \'O -O n U
n ^ y n a
Q h £ íi < ® !
5
x
xxxxxxxxxxxxxxxx^j
itíHim hím*\' 5 *
Sp g " s as3
M ■ M H Ifl "
"9 « I "S-S \'
D 1 " n *
Mgl! S\'CJÍ
•S J ? S-f 33 Ji » ° ^ »
P fi j «
t ca « ss m iSwj.Jga
Ss s 5.3,5 is jd nir
láS^ís s Jfl ■ü 0 .-aS .2 *3 ^ 2 goijm fc»S
8
e z 3 2 ■ ,
WJ f -
B-S
9\'
u <0 0) "3 fc
0 ™ - a M S-
5 « a.s 1«
fal§ |\'S-f J"OjS 8
00 W. M „ u,
* ss Bg 5s
- „ O N JJ O » _ ifi
f £.2 a 2?
S ooct sSO\'Sd a.
M SÍ_
IJÍ o Jl
fli ■ .3 v I uh
SJ ía\'Xlí
í ©
m
t *> Elkj^Jpi
I ÉRTESITÉ5. B
H A né. krtmnrry Trtve« iM/tomialra hozom. hogy A R
Lédepep-féle
kóazénbányak vezérképviselőségét az egész Dunántulj_ ____ kerületre sikerült elnyernem.
Ez áital azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy a nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a cséplőgép-, téglagyár-, és gőzgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüzelés anyaggal szolgálhatok.
--------j&sak: - „ ______
1. Darabos fűtő barna szén a kápronczai vasutálloraás-uál bevagonirozva egy" vaggon (100 mmázsa) 80 korona Ugyanaz Nagy-Kanizsán házhoz szállítva métermizsánként
x kor. 60 fillér.
2. Másodrendű koczka fűtő barna szén ugyanottan beva-
gonirozva egy vaggon (160 mmázsa) 70 korona
3. Dió barna szén, cséplőgép-, téglagyár-, és gőzmalom tulajdonosoknak igen ajánlatos: kaproncai állomáson be-vaggonirozva vaggonja (100 mmázsa) 60 korona
Midőn a jó és pontos kiszolgálásért teljes felelősséget vállalok, egyben mészraktáramat is a n. é. közönség szíves, figyelmébe ajánlva ----Nagykanizsa, 1901. évben.
Tisztelettel
Klauber Ignácz
s LEDEREK fék ktuéabéayák DsaiatsU kertlctl mérképvlielóje. I. üku ínjtW ttr, 4 h*e hmu ümiUmÉiéíii i
8488_ lööi.
/
108 2
Pályázati hirdetruény.
Nagy-Kanizsa város közönsége által a felső erdőbe 8-786 kor. 40 fii!, költségelőirányzattal létesítendő Ürülék g\'»drök, a hozzávezető ut és híd munkáinak teljesítésére ezennel nyilvános zárt ajánlati pályázatot hirdetünk. Beadási határidőül Igol. évi április hó g-ik napjának délelőtti 12 órája tűzetik ki, a később beérkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak\'
A zárt ajánlatok a városi iktatónál adandók be. --> Bánatpénz fejébe a költségelőirán yzali összeg b\'i, a zárt ajánlathoz készpénzben, vagy óvadékk<-pes papiiban, esetleg nagykanizsai takarék betét könyvekben lesz mell: klendő, ezen 5c/o-08 bánatpénzt arat unkát elnyerő vállalkozó\' 10*/,-ra tartozik 8 nap alatt kiegészíteni.
A teljes<tei)dő munkára vonatkozó helyszíni rajz, terv, költségvetés a szerződés alapjául szolgáló általános és részletes tervek a városház tanácstermében a hivatalos órák alatt a városi kiadónál megtekinthetők esetleg lemásolhatók. ■ — -..........— " ■■ - "-
A városi tanács a beérkező ajánlatok közt való szabad választási jogot a váro-i képviselő testületnek fentartja. |- Nagy-Knnír.sAn, 4001. március lő.
A vároisi lanAe*.

Tkl
2?ótlaÍL2:cL@táaQ.é3n.37".
Hivatkozással a „Zala" 1901 évi március hó 10-én megjelent 20-dik számú példányában a Grünfeld József és társa zala-s\'ient-balázsi czég csődtömege és Grünfeld József csődtömege tárgyában közzétett hirdetményre értesi(leltnek az ajánlattevők, hogv a Grünfeld József és lá sa czég csődléltáiáiian 1 tétel számtól 177 tételszámig összeírt ingóságokra nézve, mégis a Grünfeld József csődtéliárában 23 tételszámtól- 4(1 tételszámig összeírt ingó-ágokra nézve külön külön ajánlat teendő, hogy a Grünfeld József é» társa czég csődtömegéhez tartozó 3394 K 61 L becsérték 1/ ingóságokra nézve az xjánlat beadásával egyide.üieg a becsérték IO\'/i-h vagyis 339 korooa 06 fillér a Giünfeld József esőd-tömegéhez taitozó 228 koronárx becsült ingóságokra nézve az ajAnlat beadásával egyidejűleg a b,\'csérték I0j-a vagus 22 kor. 80 £111. leteendő s hogy az ekként fölszerelt ajánlatok alulírottnál 101—1
f. évi március hő 26 ik napjának déli 12 órájáig
nyújtandók be, megjegyeztetik még hogy a e.-ödválasztmány a kedvezőbb ajánlathoz sincs kötve.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1901. évi március hó 18-án,
Dr. Kreisler József
tgjrTid-oaMTtluslaAayi tfiSTaé-

c
X
!I
V
* SS\\
Eríesltcs.
v::
- Van szerencsém a nagytekintetQ kGzünséget tiszteletül értesiteni.hügy a
t » v a n i i Idényre s legújabb divat szerint mindennemű ruhákat; a l«i|llfional>b mlaflaégiai a legolcsábbig figyelmes és telette jetfinyo* kiszolgálás melleit teszitek.
£z a kaloromal bátorködmn a tekintetes m- kir. állatorvos arak ligrelmét fslbivni eg>>enraliis kéulimt-njeimre, meyeket a legponlcs bban, e fiiráa -zerint lerjutáatoeabban, kiiünö minSségben és ízléses kivitelben azoUáiok ki
Vidéki fnegrendejesi\'k keltő tisyeleiiimei es\'kitzöltetnek. _ \'
A n. erd. knzSnség becses támogatását es szíve-i megrendelesé\'t kéri mély tisztelettel :
KAWMAKK Mtóa férfUs^ké
% EL EB féle ka.
tiagy tálattUk kitüng mniiéyü, di-atoi belföldi, angol h frantzia kelmikben
—x x: Zx X x-y-Y-y-x--X
J
X
.1) om-lolt Fischfcl Fülöp lap ul j ionosnál Nagy-Kanizsán 1901
y
Huszonnyolcadik évfolyam 24. szám.
twkwUMf fMUi iftlo »im»«i rnap thft. imUWtn
wlwiinl trtekeoal MM aepoa-uat 1 1. 4-4 én kéét
1
inUuaM a lap «aelltai liatir* iwilwá aüadea ktsleataj
Kl*d«hlT*ul TlraaUaépIbl: fitehtl Nltp kíojrr
ZALA
Politikai lap. Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenicint kétszer: vasárnap t csütcrlökSn.
UÓFlXWTtm IMAX-
*«•■• int......
tUki* ......Tkai
■k*«ya4é»n......| korosa
.Njilttír petition H filMr
IIMiiUak, -nlf i.t t
Tsaatkoaók Fiatból Kalóp <» nyrfcar irfMli --n-iíf
Binaestatlen leniek caak na t kaak-\'Ml focWuuak é.
IfyN ásass én M
Ur
Xa^j-Kanizsa. 19Ó1.
Maiét tiirktiill: SásSar
S.trkaaitétán: Iticaa Lmja*.
Vasárnap, március 24.
Saulok megtérése.
Nem is hiti fik mídaddig, míg az ige | séget.• azért Ok most már a szabadekft [testté nem tón. politika mellett fognak tömörülni és iot-
Hónapok óta rebesgették már ilt is,1 Nem hittünk a hírnek, mikor heMeüuk, kérik jelöltül P»kár Imre dr. budapesti ott is, de nem akartuk elhinni, hogy Nagy- j hogy a szabadelvüségel üldözött, rettenetes ügyvédet
Kanizsa VI. VII. kerületében (Kiskanizsán)i Saulokból Fátokká szelídült kiskanizsai Igy határoztak, és foganatosították is
Száztizenegy választó polgár aláírásával megbízó levelet állítottak ki és egy kisebb küldöttségnek adták ál auaJ a megbízással, hogy menjenek egyenesen
a választó polgárok komolyan és erősen választók immár maguk is belátták, hogy készülődnek a képviselőválasztásra, éa milyen íura dolgot c-ináltak akkor, mikor hogy szabadéi vüpárti képviselőt óhajtanak, ez elölt tízéivel H\'itutüa Gyula ellen je-A t-záÜongó hírnek kCÚOi.öseo utóbbi löltet állítottak és jlöltjöket alig egy két rés«e volt előttünk hihetetlen. \\ napi boszorkánymestertéggel csinált kor-j Budapestre Wlassics miniszterhez és a
Bogyn b^Btakosbatatt ki kör-j taskedós után győ etemre is segítették. 1 megbízó levél bemutatása mellett ajánlják,
obaj Kiskanizsán, ebben a hatalmas nép- j Nem hittük » hirl, mely az 0 őszinte, föl neki a jelöltaéget. Ha azután itt nem párti fészekbenI igaz politikai bünbanatukról szólt. jutnának óhajtott eredményhez, Jakkor
Ismerjük ugyan a kiskanizsai népet; Nem hittük el, mikor hallottuk, hogy\' menjenek P*kár Imre dr. budapesti adjuk, hogy Ulágos fejtt. nyílt, eleven Unost mindenáron elegtótelt akartak ügyvédhez és ajánlják föl öoeki a jetólt-eszü emberek, akikoek mindég) ikébenj adni Wlassics Gyulának azzal, hogy föl- séget.
(amint mondani szokás) tíz zsidó veszeti i léptetik képviselőjelöltül. { Mult kedden fogadta IVlajtu* Gyula
el; azt ia tudjuk, bogy a legutóbbi kép- Mínüez hihetetlenül hangzott nekünk.\'a küldöttséget és sajnálattal jelentette ki, viselőválaszlás alkalmával csak a lelket-j De bogy immár a Saulok megtérését, a hogy a jelöltséget nem fogadhatja el, len izgatás tette őket Saulokká, hogy kér-ipjiok fordulását tettek ia bizonyítják: | mert már az 0 részére más kerületet je-lelhefetienül üldözzék a szabadehüséget, annál nagyobb a mi örömünk. löltek.
de^még ^mertük rwiélni, hogy ilyen A j(J klskani„tiak ugyanjs addig-addig| A minisztertől a küldöttek Pékár Im-gy°Snk irtuk meg annak idején, bogy P^® a«*akban ** * 8°ndolslot, j rébez mentek, ki színién nagyon szívesen
a *néppárt* szépen hangzó nevébe bur- h°g7 Gyü,át n\'erik m<* képyi~ Í0Radt8 öket; de batározoU ***** Dm
kolózölt farkas-politika nem bírja teljesen jöttül, mig ez a gondola! ajakról megbóditam az egészséges gondolkodású, i,Íakra> »"Jbö\' feíbe szállva, kozóbajjá, ha-jóérzésű magyar emberek szivét, leikét;} talmas közakarattá érett. . tudtok tehát bizonyosan, hogy a mi kis-l 01 a a közóhai mé8 akkor ** «T«ű
adott. A száztizenegy aláírása megbízó levelet azonban átvette s ugy nyilatkozott, hogy tíz nap múlva válaszolni fog.
Ez a rövid tönénete a kiskanizsai
kanizsai, világosfejü polgártársaink selgült, mikor azt hallották, hogy Wlassict\\ Saulok megtérésének.
fognak őrök hűséget esküdni az egyedül üdvözítőül hirdetett néppártnak; de hogy ezeknek a felizgatott, félrevezetett Saulok* nak megtérése ilyen bibliai szelídséggel és csendessége el megtörténhessék: nem mertük hinni
Gyula kultuszminiszter nem fogadhatja el! Hogy megtérésök igaz és őszinte, az-a jelöltséget — zal mutatták meg leginkább, hogy — mi-
Értekeztek, gyűléseztek; mig végrejután Wlauút Gyulát már meg ném elhatározták, hogy ők közvetetlenül érint-1 nyerhették képviselőjelöltül, — olyan kezni fognak magával a miniszterrel. Ha1 egyénhez fordultak, akinek szabatHvüsége azután csakugyan nem logadja el a jelölt- teljesen makulátlan; akinek egyéuisége a
ÜZLET ÁTVÉTEL.
Vsa szerencsém a a. érd. kOsfintég b. tudoaiitár- hotni, bogy Xanykaatuti, m Fltéras Bár 60 év óta fénuáló J6 hírnévnek úreeud
faons éeéi-rtu
J* KALAPKERESKEDÉST
tolyé é«i március kó 1-én átvettem a a modem kor. igényéinek wegfelelöteg rendeztem be. ,
Abban a kelemet helyzetben vagyok, bogy s tr. tiszteli közönség legkényesebb iziéeenek is megtolalhetefc és iölörekvésea letod, boity li-nota.áiak szolid és olcsó kiszolgálásávalkiéidemeljem a n. rrd. közönség feltetlen bizalmát éa jóiadalatát,
r C. lsM| kalipuái Oütaail nkltis ===== Itla»klllalt|Mié|tk, M- éa kamui Ultptk A a. M\'kMeiéf ni ne pirtfogMt Una tiljn rtaateloHal" , Ua Ödta aMéa
WelMttk sarkai Ojllnier kalapok kilteSa aéateik. kslapkereektdfl.
A Ferenc József keserűvíz
aa tgy««U elismert kellemes izü természetes
hashajtószer.
ImaHönVüeli
▼ászon-, bőr-, osont és bársony-kötésben m kurétt ba«f«kr« a legnagyobb választékban és legjutányoeabb árban Fiachel Fülöp könyvkereskedésében kaphatok KagJ-Ka3Íüál-

Zala 24. szAtu (8 lap.)
1901 március hó 24-én
legh tározottubb biztosítéka a szabadelv elérni remél, hs a aaolid haxsi bjflositáai válla- \' Népünkntk a blsiosiláatőf váTJ eme tartó«.
lobooö szenlŐtelonséiiének akinek lohoaóia íatükoak.mötödásél, virágzts\', különösen pedig Mása más hjrtósitási tgszatoknáí U a«emMtl«. lODOgG szepioieionBegeneK, aKineK lODOgpia „ bjll0ij|Ajt ,erj,g;|0 U|iyiH)v,B(e„ mietszertO Még lerfünöbb egy hihetetlen jalanté,
kdré tehát Nagy-kanjm és a választó munkáját előnegilj, melylyel egyetlen más o-szagban aem laláiMko^\'
kerlllet legradikálisabb szabadelvül Hogy a törvényhozás mily hstáakörrel fogja csak nálunk,.kik a hazsi ipar és ker skedéiem . ... (felruházni az állami hivatali, iiz a jOyO kérdése, pártfogására egyest) et-ket alakítunk, cikkeket
választói is mindet) aggodajora nélkül Bizonyos ellenben, hogy akármilyen legym a írunk, leiolvasunk és beszédekel mosdunk,, <j« csatiako/hatnak. [ reform, annak a biilositotf kOzönség fogja a leg- azért nyngodlan elnézzük, bogy a külföldi nizio.
U\' tol af miítrt m ir \\T1 I nagyobb hasznát látni, sju eredmény a biztosítás siló intézetek tömegesen áramlanak be sí
Mi tenai amtaon nagy-Kanizsa VI. na«aes ágazatainak gyors f.illcndüléseiesz. Mert a országié ugy, hogy a számuk-ma már 40 is 50 és VII. kerületbe!i választó polgitrainnk \' kflzlinség bizalma meg log erősödni a társulatban, jkflzStt van, h mai intézet ellenben nincs több
dicséretes megtérését örömmel vesszük ame,y"k "Olid •ágit exeninl W "z állam névleg 14 nél, tényleg 1 I-nél
° j la a maga tekintélyével erösfoitem fogja. A
tudomásul, egyúttal kijelentjük azt is, hogy közönség ezulá\'n mindeneseire meg foja vál-
a jelűiéit szerencsésnek tartjuk. Érdemlő- í \'oztatni azt a osafc nálunk divato* elbánást ia, . , ,, , , amiben oddig a társulatok üzletszerzőit réazaaitette.
gesen azonban csak akkor szóihalunk aj Amin, nyilvóuvalö le-z, hogy az üzletszerzők
mozgalomhoz, iia l\'tkdr Imre dr. a jélölt
séget elfogadja.
Még mejiepöbh, ha megtudjuk, hogy * kük fOldi liókintézetek díjbevétele epen akkora öaasagre megy mint az Összes hazai intézetéké, ami asrfc mutatja, hogy még ama kávés magyar __ ember közül ia, aki biztO\'its>j> -szagai, minden
vi\'sztéléseit külOn törvény * teszi lehetetlenné, I második — külföldi intézetet lam igat. Hogy ! erről a térről a tisztességtelen elemek nyomban hova vetet ez, legjobban megítélhetjük abból visszavonulnak, a a közönség csakhamar észre-1 az egy adatból, hogy 189; ben például 66{ miiveszi, begy nem kell többé óvatos tarózkodással j iió korona díjbevételből 33 millió ment ki küi-kémlelni, kivel van dolga, hanem az?al a meg- főidre. Azt bisatük, ehhez nem kell kommentár, nyugvással fogtdja a hozzá belépő Uszletszerzőt, I mert mindenki megérti belőle, hogy ez i leg-, r monmMiiDn | hogy olyan emberrel van dolgi, aki legfeljebb, biztosabb módjt a nemzeti vagyon ietptsstásántk,
6S anazai nagy TOKOK megmeniese, hasznot szerez, de az kl van zárva, bogy cs»k I mert hiszen csak 26 év alatt te kamatostul egy tekintettel a biztosítási intézményre.\'a legkisebb kárt is okozhatná. Külföldön a milliárd" koronára emelkedik az az öatieg, ami
biztosítási üzletszerzőt már régea ugy tekintik,!ily módon kifoyik az országból, holott nekünk mintegy nagy estme képviaelőjér, mlnr egy magyaroknak, kiknek ti egész löldb\'rokoek
Iparpártolás
Irta: Diri Gyula.
(Folytatás)
áldásos in\'ézmény misszionáriuséi, kit t család vifonyti felöl bizalommal föl kell világositsni, Ezt ti intézményt sz össsei érdekeltek, , ki szokhoz képest oly tanácsot log adni, vagyis ügy a irolidínzttmttó-mtéaettk,-- mint ^qwwkjjrt az iil«ta «Ml»d a biztositáti intézmény biztositoltak és a közgazdasági sajtó szívesen, legtöbb előnyét szerezheti meg migának.
\'°«»d?»k. r "í » Ha összehasonlítjuk Magyarország lakóságának
biztosítás. Ügy admloiánIraliv reformjára von.t. „ régzé, , \' biIto8,fIÍH előnyéiben magát
kosóltg benyuiloltjava.at némely ■iéskelfceiLd<,, re«e<i\'elte.az idegen államokbeli bittó-azn„b.„ sumos felszólalásra ad ak alkalmat iUoluk ,l4rn4vs) _ hihel,(|en elmaradottságot A biztosító intézetek, mint eg) feliratban kl I ionunk taoaaiialnt jelentették, csak örülni tudnak egy ilyen felügyele- ,ogun,t "J"?""\' A ^ .
- 1 Az 1898-ik év végévai például Angolrazágban
17J millió ember rvolt biztosítva üs\'zesen 4 milliárd korona erejéig, Északtmerikábao a bisztoaitoltak száma csak telényi volt ugyan
nem ér többet tíz milliárdnál, — a milliárdokra jobban kellene vigyáznunk.
(Folyt, kflv.)
HÍREK.
tet gyakorló tllami hivatal felállításának, mert ei fokozmltogja a közönség bizalmit a biztosítási eazme iránt. A biztosító Intézetek ugyanis msguk belátják, bogy a bistozitási üzletnek sok százezer
kisemberrel levén dolga, o\'yanokkal, képesek megérteni és megitelni egy biztosítási vállalat bonyolódott üzletvitelét és számadássli: célszerű dolog az államnak gondoskodni arról, hogy legyen halóaága, mely helyettük Őrködik at ö érdékük felett. A szolid intézetek belátják, bogy a nyilvánosság ét a versenytársak e\'lenOrzése nem képes minden visszaélés meg. akadályozására Ha tehát a feügyelő hafóeág életbe fog lépai, a víaszaélések komoly ellenőrzése elsősorban a szolid Villaltiokntk log batználni, meri t szolidak megbélyegzése után ezeknek t tisztességtelen versenyétől egyszerre megszsbadulntk.
A biztosítás törvényes rsf irmja a sz biztosítási hivatal (elállítása azonban csakis akkor hozza meg mindazokat az anyagi és erkölcsi e\'őnyöket, amelyeket a kormány által
kik nem (§.2 millió), a biztositolt összeg azonban
baladta az 5 milliárdot. Németországban a munkásbfztositásokon kivül 2.8 millió embert biztositoltak 655 millió Összeggel. Ezekkel az óriási számokkel nemben milyen e törpülő ered* I mény az, hogy az egész oastrákmagyar m nar-chiában csak 189 ezer ember vette haazott a népbizto»itási intézményeknek i ezék 47 millió koroaárt biztosították msguktt. Hit ha még azt is meggondoljuk, hogy ebbOl a számból Magyar
— HhIAIozhs A szombathelyi egyházmegye rom. kfth. papságának nagy gyásza van. Egyik legnagvobb népszerűségben állott paptárauk, Balaton József o. apát, esperes-tanfelügyelő, még- zalaegerszegi, plébános, hosszú szenve-
dés után meghalt. Az elhunyt nemcsak egyházmegyéjének papsága körében, hanem Zalamegye közéletében ia szép nevet vívott ki magának. Mindenki tisztelte, szerette a ritka kedvességü, tehetséges papot, ki nemcsak a szereplésből, hanem a munkából is kivette mindenütt a maga részét. — Haláláról ^MHHA^H kö-
országra c-ak egy kit töredék jat?- . , L , ,
Magt az életbiztosítási igazat jóval nagyobb a zalaegerszegi kerületi papság a arányú, igy 1898-ban Ausztriában ét Magyar- vetkező gyászjelentést adta ki: orttágon 500 millió korona értékű uj életbizto- A zalaegerszegi etpereai kerület ptptága táj-állami titáai kötvényt állítottak ki, amivel az érvényben dalomtól megtört szívvel jelenti nagyságos ét levő biztosítások összege 6000 millió koronárarug, \\f6tistt*lend9 Balaton Jóst*t e. apát, ktr. esperes, tzonbtn ennek az Ősszegnek, ismételjük., szintén\' ttnfelügyelő, zalaegerszegi plébánosnak tolvó évi csak egy töredéke eaik Magyarországra. I márciua bó 23-én délelőtt 10 órakor életének
TÁRCA.
Kard és toll.
Irta: Salgó Sándor.
Mitor sok ezer év elölt a feltúrt fold aOiét méhében az Oaember kutató ujjai elöazOr érintették t ttltk kőzött az elrejtett nyers teél első tömegé\', ez érintkezés alatt megrázkódott a Föld, Két trO lelt gymásrt, két hatalmas erö, a me-Ivek ölelkezése megpecsételte t jövtndö ezredévek eseményeit. A föld méhéből kikerüli tz acél, az energia, a szilárdság, az erö szimbo\'uma éa a hogy a nap tányérjának izzó augarai végig csókolták a nedves tömeget, t színét párák elbűvölő ttodás jftéktban benne úszott a tevékeny Erö minden nOtnsxa, legfinomaob árnyalata is, melyek kOzül intenzív erfivel vált ki a piros és aárgai e kei testvérszin. Á vér, a töméntelen vér éa tt trtaykalásaoe rónák zizegő hullámzása, a dicsőség fénye, rsgyogása. És úrrá lett a földön as acél, mely teremtett és alkotott, rombolt I es puaztito\'t. A természet, a mindenség örök törvényeinek akarata, logikája rejlik benne: teremteni és eltőrőlui, hiszen az Élet feltétele a Htlál...
A szabadság uagy Szellemének lobogó lángja élt mindenkor a kurdban milliószor tért ízzjt--datt-a-sötét-töldr nyügöU, dobogott a fuj:\\..íiliáló paripük rohama .alitt A pengek csattogása, a diadal lármája, a kivívott dicsőség harsonája egybeolvadt a haldoklók nypit\'kgtísével. a kialvó ^iénmnió sóhajával. ■ ti gyOtöii bár a Uosst^á
tul-erö, a kiontott vér csirájából, kihij\'olt uiból at égi eszme megtépdesett koronájt és e hajlát eróstbb volt, büszkébb, mert volt már Mu\'iji is. Az eszme htreábtn eleiatt bősök sírja Kalvária lett, hol uj erOt, uj reményt merített mtgántk mindenkor t megfogvott sereg.
A történelmet tcéllal írták mindaotttt a nagy világot, a kard volt az Eszme támaszt.
A Istünt idők zordon homályából, t nagy idők véraa kődéből merészen lép ki a vértea lovag toportékoló vtd paripáján. Tekintett biztos, sötéten biter, csupa e ő és kifeietts, mintha cstk a nagy talián mester, Miohel Angeló, vésője alkotta voíoa. Nyers, zord egy kitté és szemeiben vtd, de elnyomott szenvedélyek aotét tüze szikrázik. Es hogy megvillan szeles kardja, ny -mán tz ellenség vére pici toltokksl hinti tele t hófehér tijtéko*. A messze idők képe ta, a vad erők könyörtelen csatája, hol az Eszme cstk t megaludt vértóesik felett, a keselyük károgása mellett birt igazi diadalt ülni.
\'a
Parányi laposra hajlított acéldara ócska hever előttem ; vékonyka, finom, egyszerű kis jószág. Gsörös hegye kettéhasított: egy irótoll. Ellensége a vérben fürdő, öldöklő kardnak, Ellensége a barbár csa\'ák kegyetlen vadságának. A haladás, a fejlődés, korunk eszméinek az ereje ő. Méiabus dalokat zeng a mull lájdalmairól. A régi idők véres djjsőségwnak nem a külső .képe inözdi ia üondolairaT^itflke-edfare, de a mi olt száll telettük az F.szine. \\ kicsi toll" viaskodik «z öldöklő kard hl és szent líije ma"ar~raberi-ségnek, hogy » kísértő zsázadok barbar szellemét legyőzi a toll og hogy-^-magváltás. nagy ereje
j tObbé nem at élesre köszörült acéldarabban rejlik, de a parinyi, laposra hajlított tcéldarabocf | kában, metynak csőrös hegye kettébaaitott.
Az emberiaég haladtaiban e ju ott tkhat t ponthoz, a hol lekintete többé neiu csupán t kfllsó képek rtjetihoz fűződik, de htftlt fordalt ét tnlelke miszteriumi\'t a természet tkartl-erejének ts igataágának útjaival igyekatik Oats-hangaiaba hozni. A nagy eszmék ditdala nem szomjahozza már aszal a vad, bestiális áraéattl t vért ét dicsősége nem kWáqjt a cstttmtzAk ttját. A tábori kürtök riadóinál vtn már agy szebb ét áp oly ba\'almaa atótait, amely \'ép ugy lelkesít, ép ugy lángra lobbtnijt a vért. A toll büvöt treje utat talált már ta embtritág Jtlkéhez.
A légi századok megrozsdásodott vértjeivel megrozsdásodott a mull idők etikája, nthtttt járó gondolkodátt is. As ezamék nem lényegüket cserélték ki, e>upán ósdi ruhájukat dobták el, formát változtattak. A mai polgár raürke tmbátjt alatt ia hevesen ver a sziv, lelkében eszmék _ élnek, eszmék\', melyeknek egy. t célja a régi hősök szívverésének dobogásával: — « hasi, * h*ihs«< boldoguldsa. Csak mát utakon, mta ets közökkel küzdünk érte. K küzdelemben mt leg elül jár a kis aoéltoll. Ma 0 az es> me bóse, mint volt egyszer a vértezett lovag, ki toporaé-| koló vad paripáján olsíántin, bátran. bUszkf\' í\'séggel föSttrttrvllézeivel az elleuség sorai köze.
Ki nemzetünk nagv inul\'jáb >n caak ü oiall-Tvérfét. r pardnckijaganyt, a sisakok toHfetgójáU | a kócsagto\'lna knlapoka\', a s tik miyus oiiamtt, : a fekete aereg láncos kalapjait, halálfejes issft-ikóit,. a hő< kurucok csákáuliai1, vagy attitt
Nngy-KaniesH vas A\'nap
16-dik, áldozársáiiánal 40-dik évében hosátl* •stnvédés éa a haldoklók iieataégiinak ájiaioa felvéts\'* után történt gyászos elhunytál.
a boldogaltosk hűlt teieme lo jó évi márc. hó 24-én d. u. tál 4 órakor fog a heljbeli sir-ksrihsn a boldog leiiátnsdU rsuiénjében nyugs-lomra iétetni.
Aa engesztelő .szent missáldoutok pfdlg f. bó 26-án délelAti.B órakor fogunk a Mindenha-1 Iónok bemulaltatni.
Zalaegerszeg, 1901 évi március Ii6 22-én.
Öriik világosiig lénys\'kedjék neki I
A züUieyirszttji ktrilleli pap tág.
— TiriscöMirJIivrlel A* Irodalmi ét Múeésteti Kir március 80 áo szombaton este a Polgári Egylet helyiségeiben lársasvaosOrátsl egybekötött Összejövetelt rendet, melyen a Kör tavjain kívül ások boultartotöl\', illetve családtagjait is ssivesen láljált E»y lerilék ára 2 korona. As elCjelek uiáa ltrlve, az ltod. ésMOv. Kör ssen házi estéje rendkívül érdekes lest, mert a körűek ugy hölgy — mint férfi tagjai
* nsgjssámbto résst lógnak azon venni. Az írod. éa Müv. Kör eddig leginkább a hangversenyek ialkalmával szerepelt rtgyes karral Unt ki; ugy hiwslk, hogy estn negyet bankettel még nagyobb feltűnést fog kelluni a közönség körében, inely ts alkalommal a wreplők közi li glslhat he-lyel. \\
— Jé kir a Isallékask A knltuttmi-Dttsteriuai népiskolai szakoméi) ábsn elkészültek ss előlépi élések kel éa már a legközelebbi nspokbsn megjelenik ss 1400, 1200 éa 1000 koronás liastesi tokosatokba elöléplelelelt tani-tők névsora. Valim aihogj készen van a iOvá re* kártyákén levő ál ami iskolai családos tinilék asássárs a költ»égv«tésbe f Ive I 40 eser knrooa ssikénlf kialalrányosásának tervesete is. Aa u alványok már a legközelebbi napokban sséjjelmennek.
— Fárbal A kate ai lOvflldéhen I. hó 21-én reggel &Aro« honvéd főbsdmgy pisainly-párbajt vivőn Btngltr Hugó msgánhi«atslookksl a Prsos Lajos és fii cég liszt viselőjével. A lelek kftiOl egyik sem sérült meg *s párbai után kibékültek. A párbajra kölcsönös sértegetés éa iotaUos adob ok»t. A rendőrség érlttülvéo a párbajról, farkas Feresc rendőr alkapiiáoy a párbaj színhelyére hsjtaioti, de máz aikőiben találkozolt a jó egészségben és kilfinő bangulat\' bsn hazatartó párbajokkal.
— Laksdslssi. Barca Jótse\', vagy más néven — "melyen híressé vált — Szimpllcius, a kaposvári esö banda prímása, megházasodott. A kissé öreget, de fiálal s/ivd hangász csinos intelligens ■eoyeaszonyt bódított msgának.-Bejdea lőerdéss leányái, Mariskát. Aa esküvő és lakodalom József-nspkor,—a vőlegény nevenapján eseti meg. A násznép díszesen kiöltözve,! sok szép ari fogaion vonult az anyakönyvveze-tőhöz, majd a templomba, hol temérdek érdek* lődő közftnaég várta az érdekes fel vonatást. Ea-
Zala 24\' szám (8. Iip.)
1V01 márcziüa hé 24-én
TTZ
ktlvfl után sokan gratulállak az uj pántok Ssimpli- j Dobos farka, Dofáayí Juliska, tíajda Ilona, czlus barátai éa pártlogói közül. Este nagy sza-,Buby Ilona kardalosnök és segédizinéazntfk, — básu lakodalmat tarlót lak a Korona veudeglő | fii fiak: Dobó SápAor jellemkomikus , Torday nagyteripében, hot gazdag vsonora alán vígan Béla opera- és opereUe tenor énekes; Kernele láncollak reggelig. Uéza bar jton-éaekes, bonvivaal és társalgási;
— ftxJnéasct 1WhKv Kanlrsán. 1)ay lÁM},óJ opereite éa népsz, barytoo énekes;
Dobó Sándor színigazgató beváltottaI""rdoí iyr!Lö.lh, hí """i"1981 wl .. m„,, i ° , , Janó dr.\'mai éa társalgási bősszerelmes ; lvánji
szavát. Több más várossal szemben N.- Dwsö komikus, upereUe-bouffo; Nagy Imre Kanizsának adta az előnyt ós húsvét- kömikuv, opejetíe-boutfo; fUdo Sáqdbr drámai vasárnap megkezdi nálunk a színi idényt, és társalrtaí ápászinész; Kiss Sándor, D. Nagy mely azonban alig leaz négy hétnél H,któ?\'JS*Vl JI8DÖJ !>*pír Sáador, Takixa Illéj hosszabb tartamú. W p«»S« aze- ] ^JÉlZSŰtA íXtíoi mólyeson itt járt és megtette a szükséges b61 „ következő njdonságokat emelem ki: a) előzetes intézkedéseket. Amint az alább {drámák és ssinativek : Hófehérke(Bródy), Oeskay közölt olőleges színházi jeletüá^ől {brigadéros (Herczegh), Dolly FarkasJVargaJ, lobó színtársulata olyan*ferők-1 Bölc-tf [Brieuzj, Moriiuri (Sndermann), Tskác*ok
látjuk, Dobó
IPP^Pl f If ^tant asrsáüsst
változatos, hogy közönségünk jogos menthal), Titkos rendőr (Antony és Mara) stb.c)
igényeit teljesen kielégíthetik. Nem ké- Népszínművek: Anyaföld, Amit az erdő a esel
telkedünk benne, hogy városunk és vi- (Géciy), Csárda virága (Lukáe»y) stb. d) Operet-
dékének közönsége meg fogja mutatni céUsy Po«t*» ^ Santoy, Newyork szépe, Mo-
azt hoffv iconis hálás talaim talál del1\' Vieudmirálta, Báránykák, Egyplom gyön-azt, nogy tgenis natas talajra tatai KoMm ég k|>iljfi (jjéber opera) ílb g(b
nálunk a nemzeti színészet, ha arra Bírlelhirdtlét. 20 előadásra Bérletet nyitok, maly-hivatott erők kultiválják azt, De tol- nek tömege* aláírására iiszlelettel leikérem a ságos igényekkel nem szabad fellépnünk, nagykanizsai i. mtpártolö kóióoMget. Bériéi árak mert sokat követelni éa keveset adni eladásra : Pákoly 4 személyr. 7B frt Tim-sem jogos sem méltányos nem lenne gp^J^l^TÍ^. Dobó meg fog telelni a közöneég vára ^Mi szelvény 80 forint. Timlísszéli 10 kozásának ; hisszük, hogy ő sem fog forint. Körasák U forint. ZárUzék 10 tonai. várakozásában csalódni. — A színházi 20 darabnál kévsaebb saelveay ntm adatik ki
jelentés a következő .*
Tlsaleleitrl értrsitem Nsgy-Ksnizsa város és vidéke ss. t. közönségéi, bosy kitűnően azer\'e-zett dráma-, vigjáték-, népstinu Q és opereite •■sintáraillatommal, asját senekarommal sz 1901. évi ta*assi ssini évadot 1601. április 7 és húsvét vasárnapján a ,Polgu!l Eyyl^f nagytermében megnyitom. Az évad alatt a fővárosi a sin-1 házak legújabb éa legjobb mQsordsrsbjait fogom a t. kanizsai közönség fejtéit müigényeinek meg\' felelő előadásokban bemulatni. Társulatom név-
éi a szelvények csakis bérletes előadásokra használhatók iel. Bárlet-előjegyséaek Fischel Fülöp ar könyvkereskedésében észkösölhetók.
Magamat éa lársnlatom tagjait a nkanizsai l. közönség pártoló figjelmibe ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel
. S)obő Sándor
■ /plr tárni isinMs ya^a^fi.
— Betegiigél|sl Péaal4r. A nagyka-iiizs.il Kerületi Beúgtegüyző pénztár aa vasárnap delutáa, határozatképtelenség esetén márciua 31-én a vároabáa nagytermében tartja a«g V.
^ ^Í L™9^ 1 P:\'b6u3ADdoí lOi-éo a varo.nu nagyiermenen tartja meg v.
főrendssö, Kardos Ede iilkár, Navas Jsaő srak- 4,j rende8 A széiküldöti számadó
rendezők. Vécsey Andoí karaagy Schmodlanh* kimutalis szer7/t , péDzlarnsk , lefolyt 1900. senskan*azgs(ó,0<ári Jeoíflgyriő-köoyv- 4t|wo ím4 g kfJtU r)lt , m||| <Tr0J mar,dt vaaovto. János súgó, Tur er Ilka péoa- ^.gg pénltári egyenleg levonásával; a kiUá, |"no n4"\',k"\' Im~ Ki öuiege pedig 27697 K. 40 tiUra rágott; ab
Illa
táros. Bereng Jóasef főruhataroa, Dávidházi Imre diszmesier, Kiss Jivos dissitő, Uta«si Tivadafné •sertáros 2 segéddel. Mikidí személyzet: Nök : Feledi Boriska opereite és népsz. soubretta-primádonaa, Berciik Msrgii opera- és operette eolnratuúr-énekesnő, Torday Bsisné operett*- és népsz. soubreite-éaekesnö, Darócsy Ilka drámai s társalgási hösaő, PaUky Biss dram ai és Iára. azende, Szabados Qiza >igjátéki szeade, Jávor
bői az igazgatósági költségek 15 azázaiékot, iifatva 7069 K. 98 fillért vettek igénybe; a szolgáim** nyok öasaege: (táppénz, orvosazerek, kórházi költség, orvosok éa szülésznők díjazása címeken) 20217 K. 68 till. A vagyonmérleg 1900. dec. 31-éu 4367 K. 69 ftlL tiszta vasyoot tüntetett ki, ml azoabaa nagyon la illuaohu aá válik, ha tekintetbe vesszük, hogy a vagyon téte*
Aranka aaiva, Pozsonyi Júlia dram.i éa tárul- l,ek\' kflll 11Q93 t 91 ^uUk-tíM
gási saya, 8aelényi Emília vigjátéki anys, énekes komika; Barcsik Msrisks, Burián Etelka,
kardjait látja meg csupáa és eseket kivánjs
visssa: dadogó, lehetetlen kis gyermek csak,
ki eilr* jaiék «táa áhiiotik, a melyben eteme gjőoyöruséget talái
A nyert ert szerspé\' a tzeüem vetle ál, aaly nemes mankájában, nsgy küzdéssibu araija diadalait. A nyers erő, a hősi b*toi>ág, • vi-téiség aximbulama a kard, a süliemé a kis aoel toll, a ssó.
Egésaen a véletlen játéka, hogy Uaraseg Ferene , Üetkoy brigadéros\'-a a tavassi ssellő kalku ébredő, lágy aóhajiáUnak atrs kallével készüli fal diadalmas p-Jjajára. Lá/ban ág a 4>emset, miibók éa mi Iliink szivében láogra ksl Rákóuy világának rsodU atelleme, iuó én étettek halt msa ereje A knraezok vísusasarzstt dicsőaége pirbt bori ja arcunkat, síivünk éres, ■egtiozdul lelkünk, a lávaként feltorlódó éráé >tk lősugeból kiforsiálódik a asgy gondolat, legnagyobb — a hasa, a melyre a mindennapi élit ttrbta atraa«srában oly riikáa gondolánk.
fis soksn lennek mégis, a kik egy kis voll vilése*-ke bt ua metéjár ifibbn beittlik Herceg Feresc ditdalánál, innál a diadalnál, a me-Ijst 6 Huny áriának ssersetL A k rd viukodik a Mai, sasai a tol sl, a melj a basa, a aemaei dicsőtégétek, eme kedésének, fejlődésének ssen-tellé erejét A fér, a kiöntött pisoa vér ssagá-I
uk vágys meg egyre iaga(js sierveinke,, a párduo kacjuáay, a isrlaniyus ciisma egyre osábilgai a cifra játekuerbea.
Ötvenhárom euiendő előtt márciusnak dicső Idcuáo u taiakgaiták a ká aeélloll oehéa rab
b>jtáaaival óriáaU nőit a sub<dság liuta leve> gőjén és egymánián araija dió-ö culáii. Haj-
feltéve. Ezen vágyon-létel annál két légesebb, mert a pénztárnak 1899. év végén 41903 K. 90 fill. járulék követelése volt, melyből a Ián túlságosan is erélye* eljárás tne>!au 1900. évben öauesen csak 647 K. 9! fill. falwt be. A törvé-njesen elönt tartalékalap U448 K 48 fill. meljnek tedeieiet asgyréasban a járulék kőve-leléaek képezik. A lefo yt évben gyógykéaaltalátt 1731 egyén 2148 esetben; taglétszám u év
ítt*? iiííT®? M,lle!aj?"^* gM<UVégével 28*5 egyén. A kimnUtáuál csak tgytt
keli hibázta nunk, még pediglen a felügyeli M» sottságot. A felügyelő bizottaág tagjai minduyár
VT ^r\' jan^órsvaó becaültltt iparon metlertk át áttol hordtak körül aa ors álban, bs hadba hlv- ^ D4Mtflllk rMnD, unTu
Iák a nemzetei ma a kicsi toll ragyogó Már- ^,,^ , é[uUr b.nyodalmu sUmadáaaiboa. ayaláu, iB\'ete rázza fsl .s orsságet álmosság*- minU hajdú harangfinlóshez, azért kívánatos, hogy M hogy basatiságra, lelkesedésre, munkára ssr-L k0lgyüiéi n WügyeW bizottság megválsutáaá-kaijs a nemzet fiait D«| Ijgytemssal legyen ar a, hogy oly Sgyéart
I kerüljenek a felügjelöhliotlságba, akik a számolás meoterxégéhM is értenek.
Ilyen a toll diadala és dicttisége, s ha a toll bármi áldozatot kíván a nemzettől) ha Ismét uy esnek, hogy a végső pillsnstbsn vérre la ssükaég lerz, uy e toll bízik sajt( erejében, abban s nagy suaiébea, s melynek szolgálatában áll és bizik a aemaelbeo, s me jil ő oktatott, • otvtlt
A psweays ára Ttrik Jéswaf varaM munkás barátjával Plander Boldizsárral a Baytr-lélt vendéglőben bomzgalot1. Ivás kőtbea Töröknek megjött as étvágya éa rendelt fcy adag pecsenyéi. Mikor azonban a ptcttyt u adataira került, Török odt szólít barátjának .edd n«g te* éa Piander meg is tette Töröknek esen barátságot. Elérkezvén a fizetés idtja, Tőrök uon véleményének adotl kíftlisést, hogy a pecsenyét annak kelt megfizetni, aki aat megette, Plander gavallérosabban gondolkozott ás viliu, erőegei te, bogy as 8a*t, aki readiL Törők azt semmikép nem volt hajlandó- belátni, mi annyira
Nagy -KanizHo, vasárnap
Zala 24. sz&m (4. lap.)
1901. március hó 24-én
boszantotta Plandert, hogy Törököt néhányaior két veszekedő kozo\'t nevetni fog. Ast tá«|lk oly batalmsaan pofonvágta,9 hogy es elszédülve! hogy Anglia. Miért nem m*, hs/en egyszer már az ajtónak esett és vére*re verte magát. A sérü- ránk férne az a gazdassgi előny, melyet Nemet-lések oly súlyosak voltak, hogy Törököt a köz- ország oly régeu igér nekünk barátságunkért ? kórházba kellett szállítani, Plander pedig súlyos — Hlrdelméu/. Fojró bó 18-so a város testi sértés vétsége miatt a bíróság elé fdg ke* belterületen egy darah kettős kapukulcs találta-rtilni. A pecsenyesrt tebAt Török már megkap a. ftolt. F^hiva\'ík a tulajdonos, hogy annak átvétele Plander meg fogja kapni a magáét,»osak éppen, végett a hivátalor órák alatt a rkapitáoyi bföh a vendéglős - nem kap érte semmit. Hol fán itt italnál jelentkezzek.
az ígaiság ? . I Folyó hó 15-áo *st<4 Íí -7 óra között a Ssé-!
— A n legényember lova Városunk \'cbeoyciéren egy Cilinder zs-bórá lánccá) együl legtöbb mellékutcája olyan siralmas állapotba >ii elveszett. Felbivatik a. megtaláló, hogy azt a van, hogy f&eg a kocsiközlekedés ugyszó\'ván J káros télnek teendí kézbesfrhetés végett a rka»; életveszélyes é« ssinle csódfciatos. hogy emberbén jpitánji hiva álnál adja at, hol a tulajdonosaiul vagy állatban nagyobb kár nem esik. Igen jó\'jíjjő jutalomban nézésül.
tudjuk, bogy nem lehet minden utcát egyszerré j — Általánosan elismerik ngy nálunk, f kongótéglával ellátni, de annyit mégis megtehetne j mint külföldön, hogy a Mduuier-Me gazdaság az ntfentartó hatóság, hoyy at utakat já karba<es kerti mwv<u gyuran háromszor akkor Mytsméy hogy meg ne törtéuh$ssékt mi sajnos, e. termést adnak, mint sok másfele magvak. Kü napókban megtörtént, hogy a Vörösmarty utcában [önösen ínpregnájt csiílagjcgyü répamagjai rtt egy szegény ^©ber lovának a lába a koc-iut párjukat es össze nem tévesztendők más
közepén kitörött Hogy egy szegény ember ré-u»ánz»tt hasonló védjegyű, de nem impregnált J ssére mit jeleni e«y ló elvesetése, azt tán teles-jrépanugokksk A Mautbner-fele ma.ok tehát? lege* bővebben magyaráznunk. De ami megtör j telulmulii »tatlanok es gazdáink csak helyesen tént tegnap, az ismétlődhetik holnap. Elejét kell c,P|ek<zenek, ha magszükaégletüket mindig azonban venni, hogy hasonló balesetek, melyek, Mauthner féle magokkal fedezik, esetleg koldusbotra juttathatják egyik vagy! _ Köhög**, rekedtnlg ellen legsikere-másik embm, elü ue tordnlh issanak egyedül lebben baaznalhaió aKíty féle pemetefű-cukorka, utak rosas állapota miatt. \' j me|y összetételénél fogva bármely hnrutce bán-
— Táueimifolynm Rosenkmnci Márton talmat pár nap alatt megszüntet es a melle t a okl.\'iáoc anár április hó elején as intelligens gyomrot aem rontja. Kapható mindenütt 60 fil-kozönaeg számára jánütanlolyamut nyit v>oaank- 1 lerért. A készité Réthy Béla gyófyszerfes B.-Csa-bsn. Rosenkrans tfyőr es Ko^T v^Wlökbsn ÍHán í döboxt ^koronáért bérmentve ktitd tart allsndósn hossxabh idő ota tánctanfolyamot,; Alánlatos, hogy t. olvasóink ne téveszazék ö<aze hol a közönség legnagyobb megelégedésére mü- eseti orvosilag is elitmert cukorkákat mán for-ködik. Jelentkezhetni Fischel Fülöp könyvkercs-1galomba hozót czukorfélékfcei.
kedéseben. — Egy virágzó szépleány, egy az egész*
... - « - . s^gtöl sugárzó gverineaarez. mily elragadóan
UUk.r \'S^SÍ Z\'1\'\'1\'1 "0kM0r *** " de —•
hmü tnt\'* ,r«61 benDÜnke\'< mldÖD
. Berta Térés, eaelád t ánaa __ Néhai Vadán O/Oigj, napeaámoe
Rssália.
/ Halálozások
Saabé György, vaaati maukáa 31 évae: tádélab.
Óar. Qratler Mihály né Horváth Joliaaae fttdativaa. SS
ávaa: aggkori vágkim«rSláe. Oav. Saaiedict Jáaoné Datmáayoa -Jnlíanna foldmivaa SS
évea- aggkor) végkímarBIéa. PUkál Ferenc; kir. kéajagyao, 71 évea iafleessa Ptrboe Kárulyné ávár ágaec. kérkooak íreje. 39 áeaa gytnlornkálj.
Oav. Caondof Jóaaefaá Bognár Jaliáaa. ibldaivee 9%
ávaa : tüdSlób. Kati jaliáaaa, 19 aapoa gyeagaaég. Kováéi Peteir oaalád, S5 ávaa. agyráaéláa kop«iya aárü-
láa folytán. Snbján Ferenc tanaié, IS ávaa: eaivbaj Váll aurgtt. Z hóaapoa\'. ráaggOrcv Golnb Teráa. 1 hónapos raaggúrc*. Oav. Welaa Mátyáené Morgeaatern Fiai. aaagáaaé ÉO
ávaa : aggkori végkimernlés: Saabé Jöaeef, S évea: ttdékarat. Lidin Jakab, cipésa 71 ávaa ttdőharat Saorkó Ferenc, géplakatoa 21 ávaa ittdSgasékér. ándri Ferenc, napóáaioa 69 árae : iaílaMsa. Geraei Péter, oaalád 27 évea táddráaa Geaatbaén Jaliáana, 1 évea angolkór biral Fermeaé Tóth Julián at, 4S évea tadága etikái. Koek Teráa, S napaa gyengeség. Farkas Mária, tanaid ti évea hasi hagyvás. Simon ánaa. cseléd SS évea dipktarltia BoMaovke Viaeéaé BiUarau/ar Mária, pákaMatar aeje, 30 ávaa gyer—kágyitáa
Somogyi Zeigi Uadifél
Házasságot kötöttek :
«ad. Teadéfláe (Neme* Vidi — Sckleeiuger
lázasaáfot kötöttek:
Wellach Mark ne. Kareakeád — Kraaaa ^rida. Balint lémet, fStdmivae — Sebők Baeália Bergateia Mikaa, (VerScaa) — aaarback Gtaella (Vart Horoukay Aladár, kareakedó — Spitaer Paaln. Steiaer Ferenac. v. gápór (Sopron) —Vigk Anna (Jáaak*
a#>
iet kéri a képviselőházat: ulaaitaa- a kormánytr bogy szokst a katonakst, * akik civiikorukb m j fö!dmivesek. ara\'ás idejére engedjék hasa A! kérvény rámutat arra. mily. sok erőt von el ai mezőgazdaságtól és ezt leginkább aratás idején 1 erzi meg a földmtvelés. A szabadságolással el-1 vesztett két-barom hét megnyerhető lenne i as után az által, hogy es a hadgyakorlatok I végétől, tehát rendszerint szeptember közepétől | október hetedik ig«nyolcadikáig tartó barom i hetes fegyverszünet megszüonék sz aratási mnn- i kára szükséges három, esetleg csak két he\'i szabadságolt időt tehát rekompenzalná az es által a katonai kiképzés folytonosságéval megnyerhető idö. Kölnben as orosz natseregben | at aratási időre való szabadságolás tényleg már ] megvan és a francia, a német és az olasz hadseregekben is foglalkoznak ennek eszméjével.;
— Gssdssá(l habom s küaföbön hálunk Magyarországon élénk konsternáciot | keltett BQIow grófnak az a nyj atkozaUj bogy | az agráriusoknak teendő kedvezmenykepen a: német birodalom fel fogja emelni a tabot a vámokat. Minkéi azonban "- bár eléggé jelentek* | nyen — csak másodsorban érint az a dolog ; | a vámemelés ele Oroszország ellen irányul, mely! nagyon iS harcias hangulatot mutat — termé/ szelesen egyelőre csák félhivatalos tormában | iVémetország gazdasága és politikája ellen. Az | orosz gabonatermékek legnagyobb fogyasztója eddig Németország volt, mely viszont Oroazor- j sságban ipari terményei re*zére a leghálásabb piacot találta. Most feszülni kezd az eddigi jó viszony és Witte orosz pénzügyminiszter meg«| kesdte s ssjtóbsborut Németország ellen. Witie ezidő szerint a legbefolyásosabb politikus Orosz-országban, szavainak a súlya tehát a nemet politikusok részéről is latba vetendő. Nem kisl jelentőségű körülmény az, bogy Németország I összes liberális elesei — kereskedői, iparosai, tehát az összes lakosságnak körű belül 65 százaléka — épugy ellene vannak a gabonavámok, emelésének, mint a közvetlen érdekükben sértett oroszok. A krízis tehát a küszöbön van, pely-) nek elhárítása nem kis gondot okoz a nemet i birodalom ksncellárjánsk. Ha a német agrári-| nsok keresztülhajtják a gabonavámok emelését, l909»tól kezdve olyan gazdasági básornt fogunk msgunk előtt látni, amelyhez fogható még eddig egyáltalában nem létezett. Hacsak egy tized része megva\'ósul annak, amivel jelenleg as orosz és j német ssjtó egymást fenyegetik: nagy veasedel-1 me less az a két állsm gazdaságának. Most caak SZ s kérdés, bogy ki less as s harmadik, ki a I
Irodalom.
a nevetésnél nyíló szájban a rossr. ea betegség
állal eltorzult fogak egé.z sorát látjuk. - Pe- ^ Kit Llp jciOb -M negyed évszázad óta dtg a fogak megbetegedeaesek krtnynyes elejét«gyönyörködtél, a »Ki* Up.cimü kepes gyermek -vehetjük, ha^azt alaposa, áp.ljuk. - _ ^ Magyarország apró olvasó késséget. A legjobb fogtisstitó szer Sarg Kalodmtja Hétről, hétre mint azivesen aiott
tubákban, mely a fogakat dig tis tán tartja, és üdít.
és ssájpadlást min-
Szénás;, lloffuai es
.páriái éa fyeal telyemgy-ri raktára
Budapest, IV. Bócsi-utca 4
Tleata aelyem. sima libarty, minden aatnbea mtije 90 kr. Lyoni fbalard áa nyomátott pongia 66 krtól följebb. Tiasta aelyem nyomatott liberty 1.10 krtól\' ISIJebb. Lóalaine, popalina-aolail egáea rakákra minden aalubaa Louiainechiaé. gaae-chlná ée eoyeaaa-ekiaá a* lagajabb klvitalbea bhi >k éa egéea rakákra.
Minták vidákre kívánatra pontaean k iái .... (letnek . . .
Anyakönyvi hirtk
Márciua 9—21 ig. Születéaek :
Csatlés József, ftldmir*: Láaaló
Makó Jáaoa, aaobráaa. Mária
Kia Ődön, magánhivatalnok Sarolta
Táacaoe Anna, bárea lánya ; látván
Varga Ferenc, fBldmíree: Mária
Kaafmaan Samn, aaabó : Eraaébet
Németh Jáaoa, Mldmivee: Jóaaef
G.róca Jóiaa/, kalapon : Pál
Kálorica Jóaaef, lűldmttvea : Jóaeaf
Lakenbacher Ábrahám, ügynök; András
Tompoe Rozália Sav. Illáé Jósaeftiá, aapaa.. Magdolna
Koeb Gyárgy, n. éa iáv. aaolfa. Tarts áa Roaália (ikrák)
Pávica Jóaaef, roldmlvee . Ferenc
CnimaMrmaaa Éva, háavaaató: hálva az öletett leáay
Papaat Jóaaef, vaaatt maakáa. Kálmán;
Imre Anna. aaakáraaó. György
Lataries Fereac, aapaaáaMa: Katatta
Gertaar Antal, vaaöatö meatar Ilont
Baraayai Katalin, káavaaeté. Ujoe
Ballá Anna, azak&canö . Jóaaef
Kaaaat Sándor, aaletveaeté: Karolina
Marton György aapaaámaa: Roaália
szívesen <stoU vendég kopogtat be a magyar családok bajiékába a hot vidám gond\'tl 10 gyermekek repeső szívvel várják, ujongva köazomik éa találgat iák, vajjoo Imicsods szépet, kedveset h°z magaval « »ICia Lsp« legújabb száma. A "Kis Lap. gyönyörű fartalmához képest díszes kiálutáabso jel«nik meg, mindázonáltal ára oly csekétyré van szabva bogy mindenki könnyen megszerezheti gyermeké-nek. A >£is Lap« az egyeten msgyar gyermekújság, mely a vallás áa közoktatásügyi megy. kir minis«terium as alemi népiskolák tanuld ifjúságának olvasmányul ajánlott. Előfizetési ára { evenkint 2 korona. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest. Kerepesi-ut 64.
— Háztartás Kttrthy Kmilne azerk*»aste«eb«n és ss Atbenseum r. t. kiadásban havonként 3-szor megjelenő >Hastsrtás« a magyar gazdaasszonyoknak egyet/en magyar lapja, mely a háztartás mmden ágában útbaigazítást ád helyly«l-kö*zel képekkel magysrásva. A »Hás tartás* bő ssépirodslmt rea-ét irodalmunk legkiválóbb müveiéi szerkesztik. Költemények^ el. beszélések s legjobb írók tolaból élénkítik a •Hástsrtás« tsrtslBái, és a mi asistén igen nagy érdeklodeare számit: a divat ts szóhoz jut írásban éa képben, ennek s maga nemében : egyetlen lapnak a hasábjain. A »Hástartás« ; gyÖnyőrü színes boritékhau jelenik meg ás elő-j fizetáii ára { évre 4 korona. Mutstváuyszámot
küld ingye:i s kiadóhivatal; Budapest, Kerepesi-|nt 54.
— Magvar Batár. Kst a legrégibb, legjob divatlapot Wohl Janka szerkeszti ás as Athe-nseum r. t. adja ki* A »Magyar Bazár* aa egyetlen magyar divatlap, mely havonként aégf* szer jelenik meg mindig bő divatrészssel, gyd*
! nyörü színes divatképekkel és illusztrált azép irodalmi melléklettel. A »Magysr Bazár* borítékján annyi tudnivalót kütöl a társaságból, | háztartásból, regényt, amsnyit esjetlen^gy sem i a hasai divatlapok köztM; a \'Magyar Bazár•
Matatványssássot Bndspest, Kerepesi*
előfizetési ára | évre 4 korona.
ingyen küld a kiadóhivatal ut 64
- á LBODJABB J8 LBOBZBBB 101 MAOTál Nlf-DAL, etgénysa moderban áUrva aaarkesstatla Habar Báadar Ka a eiSN s tegsfab magyar dalgyljtamásyaak, malysl igazi álvmmtat Isyeírtsnk végig. Valeaágoa klseaea káma es a aamatoe, fSlbmsáasó eaáp magyar aétássk. Daslsáa eliaaiaráatakat IbtesWtjlk ki Habar Sáadarsak, as uraság
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 24. szám. (S lap.)
1901. márefaa 24-4n
nrti kedvelt iUri io iilmmM > letnjabb 101 ai{;u atpdti talteee 4» a niiyír tolt irtat ritka Íróikkal veti éeastklUUaéirt ta a prllliu itiréaiirt Voltak eddig la kaaaló gytilemiayok, de a Habtr-ftlo mmdaanylt fclll-salja, mert a tOt magyar dal ktsött agyatlan egy alaca aalaJtaa van* kivetni vált. Talilkoaoak baua rigt lan-rOeékkel da legnagyobb riaoe kedvelt aj megyae adta A mia a magyár vigadva, baaatn mnl^t, miml beaas van riltnaatos aecrwdben. A dalok nagyon tatpaa olgányoa modorban Tannak telire songorin ia inakra. A Haber Sindor-fMe: "Legújabb ie legtaebb 101 magyar nipdalt,, OeaiaMa ajinlhatjuk a songoriaó kAoéneigaek, mert Ilyen haeaee te tartalmú ndtegyUjtaminy mig nem Jeleat meg, — Bonayal Kiroly kiadiaak tBadapeet, IV., Maaeam-karot 15.) dicairetira vilik aa Igen aaip kötet Maral dlaaet MililHaa, a mellett pedig oly oIühS, bogy mindenki megaaeraahatt masinák. Ara caak a korona, ftaíek diaakstio-bea I komat. Ügy ragyánk irttoalve, hogy égy nihiny hit mulra agyaaea a gyljtemiaj hegedűre ia mag fog jelenil, itlrja Block Jóiaeí taair. Érdekes ajltta, hogy a heged Sn vídé kladita e Habot Siudor-fito songon Télé UaiUttal aoagonkiaénttal lajilakati laaa.
— MODERN DIVATOK. Aa emberi szellem szeszélyen, valósággal szomjazza az újságol\' nagy művészek élvezése után ujongva tapsol kisebb értékű fiataloknak. Régi hagyományok szentesitette műformák megsértését geniália 1 újításnak tartja. Egy mezón használt stílussal szjvesen kísérletezik más téren, ahol addig nem használták, mert nem oda való. Így saorította ki a modern dráma egyéni küzdelme a régi drámái, melyben az egyént és a köz ütközött; össze. Így ment ki divatból a könnyed és szellemes, linóm Iraneia operelte, kénytelen lévén kitérni a durva, vaikos angol bohózat mjából s a szellem pattogásának helyét elfogatták pattogó táncok. A zene, mely eddig ki< Bérle a cselekményt, mozi veseL
A legszélsőbb es leg ulzóbb újítások csak látszólag oly ujuk éa az emberi szel\'em nem igen produkálhat olyat, aminek előzménye ne volna as emberiség törtenetében. A zenei eie-l| meknek most emiitett tulhatalmasodáaa megvolt I már Görögországban. A secsniós, alig olvaehntó modern belük csak a regi, esetlenségükben szépi fraktnr-irás tolbajtáaai. Tiffany vázáin figyelmes j tzem meglátja az őskori vad népek rajzanak | motívumait. Az apahidai lelet kancaója tormára, dia/liesre linóm, mint azok az ujabb edények,\' amelyek eset dicséretképen neveszflk
modernnek. Formára, hajlékonyságra, rugaraágral kiállja a versenyt a legmodernebb alkoiásókkal. Valóban, a világtörténet nem más mint azi emberiség teaméinek es az emberi kéz alkotásainak viesza«visszalérö megujhodass, eltérésekkel, küiönbözö alakokban, de nagyjában mindig-ugyanannak maradva.
A< emberi szellemnek történetét, eszméit, az emberi kéz alkotásait gazdag és színes képekben matatja a Nagy Képes Világtörténet, I amelynek most 93. és 94 füzete hagyta el n I sajtói. Etekben van a híres és művészi apahida-kancsónak rajza ia. Az egész vállalat tizeokét! kötetből fog állani, szerkeaatője dr. Mamii Henrik akadémikus, a budipesti egyetem történettudomány tanara. A IV kötetet dr. Borovszky | Samu akadémikus, jónevü történetíró irja, dr. Qoldsiber Ignác európai hirfl orientalistánk társaságában. Az V. kötetet dr. Mika Sándor irta a legújabb kutatások nyomén. Egy kötet ára diaikötésben 18 kor., kapható ttUeienként (a 60 fillér) éa bavi részletlizetéere ia, a kiadó-lársaságnSl, Révai Testverek írod. Int. részvény lársaaégníl, Budapest, Vili., Cilői-út 18. zzám.
Jjtnlcxkgni Bajza JCtnkt kedvtlljc az tffész magyar, olvasó-kizSnségnik. — Hegényeintk tárgya mtgragadi, ketüts is Milincse/S.
Beniczkyné Bajza Lenke
a e . e RtQfcNTEI_____
Martba.
. . . RcgénylS kötetben . . . Ars fűtve 4 kor., kötve S 60
Heiytartétti.
Begény i kötetben . Fűzve 180 k. ktve 440
Előítélet ■
Rt»\'. 3,k«l. Fűzve 10 kor. kölvo 14.80 hi
2 elb. 1 köt Ara 9 kor. diszköt 460
A magyar szépirodalmat kedvelő t. oivasó-köiönaóg figyelmébe ajánljuk a magyar regényirodalom egyik elafirangu nagyjának, J}tniczkyn4 £ajze Xtnk< fölsorolt regényeit, melyek alnlirt könyrkiadőctégnél a általa minden könyvkeroakédéaben beaaeraahat&k.
HSCHEL rüLőp
kSnyvkereakedéae ée hiajfUaddklritili NAGY-KANIZSÁN
Hindi Terit aasany, agy ftnykip ntin.
éves vagyok és utóbbi fdöben rendkívül fáradtnak éreztem magamat, a legcsekélyebb munka kifárasztott. Nem bírtam többé a lépcsőkén fatjárni snélkai, hogy többször ki ne pihenjem magam, annyira elállt a lélegzetem. EzenkivOI égö léjdalmakat éreziem talpaimban, valamint a karok es lábakban, Miután a Pmk-labdaotokróJ hallottam beszélni, mely ismerőseim egyikéatk oly jót tettek, én isbaaználtam ilyent ss közöl\' hetem önnel, bogy belysetem azonnal jelentékenyen javult,.
Minthogy a vérszegénység a vér elazegénya déséből azármuzik, azi azonnal meg keU gazdagítani éa újítani. De semmiféle szar sem alkat mas jobban ezen oél elérésére, mini a ttat-labdacsok. Ezek már a gyógyulások ezreit értek el és a vér leghatlm aaabo megújító- és aa idegek erősítő szerének tekintendők, kitűnőek vérszegénység, tápkór, neurasthenia, általános gyengeseg, rheumaellen. Kaphatók minden gyógyessrtarfeem, valamint az auaa tria-m agy arországi főraktárban Török J. gyógyszertárban Budapest en, Király-utca 12. aa. dobozonként 1 írt 76 krért, vagy a doboz 9 írtért.
A PHÓHIHDETÉ8. Ut
jó karban lévő kerékpár o\'ctón eladó Bővebbet
"as—a—^^MjMasa—a „ kiadóhivatal.
KCRDtZZÜK MEG A HÁZIORVOST! |g*|j|g jjjpflfpl ÜÜI
snH1
8896 Ik. 900. 106-1
Árverési hirdetmény.
j A nagykanizsai kir. törvényszék telekkönyv oeziálya részéről közhírré tétetik, hogy Ciigioy J Alajos babéti lakóa végrehajtsiónak Francsics [ Vietona lerj. Szabó Hihalyne végrehajtást ezes-| vedö hahón Inkós elleni Ü55 K. hátralékos idke, ennek 1900 évi november hó 1 napjától járö 7J kamatai, 17 K. 70 lill. jelenlegi, tovább* a csatlakozott vegrehajtaiók u. in. Siera Józzef j ataó bahóti lakóénak ugyanazon v^rehsjttst | szenvedő elleni 66 E. Mt hlL töke, esoet 1898 [ sze\'ptv 1- 01 jaró ö{ kamatai, tl K. 40 fitt p«r, 8 K. 40 ftU. vegrebijtaa kérelmi, ti H. 40 iill. árverés kerelmi,j megie Agosion KaUhn ösv. Kder btvaaoe hahóit Iskó-nsk 400 K. töke, ennek és pedig 880 K. után I8V6 kbruar Ki-Mi ■ jaró T/t ea 110 korona u án 1896 Isbruár a4-[ tol jaró 6Vt kamatai, 183 K 30 I. eddigi, vata-I mim aa Eisőmagyar aJtalanoe bisL tarsnságsak ngyanaion vsgrehajiáat asenvedő ellsei 6 K í 78 lill. töke ennek 1898 nuroias Í9-1Ő1 jaro 6•/, kamatai, 9 K. 40. íilL addigi a a még felmerülendő költségek írssU Ugyanén a laalsarálelt kir. törvszek területéhez tartozó a bahóti 187 az. tkvben + 1068 «hraa. alatt lelvett „ 748 koranára beo-Qlt bajafiegyi tzfllo a ugyana azon tkben 1. 1900—b brss. utalt felvett s 98*
[aikiliküs Í!™<5!1"
$ax>a»Bttr> I
MINT .\\YtLkt OLDÓ HZ£B ngy magában, mint meleg lejjel vegyítve
KÖHÖGÉSNÉL, ltEKEDTSÉGNÉL, TODÓIIURUTNAL stb.
legjobb gyógyfikerrel ejánltatik. NEHEZEN EMÉSZTŐ, GYOMOR HURUTNÁL KITŰNŐ ÍHATASA VAN
Mindenfltt kapható. 398r26
Fáradtság a legcsekélyebb megerőltetésnél.
A vérszegénység nagyon elterjedt betegség, melyet a vér elégtelen mennyisége és minősége jellemez. A löokok, mely a vérszegénység al* lapotát előidézik, elégtelen Upláfék, nem elegendő m»gás, de legtökép aarl vagy romlott levegőben való tartózkodás. A vérszegénységben szenvedő egyéneknek fakó arcuk, színtelen aja-| knk éa fogburak< van, szívdobogást) fejfájást kábaláai rohamokat észlelnek, íolytónus bagyadt-tág állapotában vannak és a legkisebb megerőltetés megakasztja lélegzetüket, Igy szenvedett Heindt Teréz asszony iz, házmesterné Münchenben, a Marienj la\'zon, vérszegényaégbr-n és a Piak-labdacsoknak köszönheti gyógyuláaái. a&3~
koronára ^csült\\23 uépsorsa.
ItttU évi A
ház, udvar és kar4 t
april. hé 19 aap|áa e. ÍO traksr
Hahót kö4tég kásánál Dr. Toboly Oynla, D\' Dlck Jóssef, Dr. Kreialsr József es Dr. Triga •* mer Rezső felperesi ügyvédek vagy helyet\' leseik kősbejötiével megtariandó nyilvános ár-verében eladatni fog.
Kikidltási ár a lentebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartóénak a becsár lOJ-át készpénz bon vagy óvadékk^pes papírban a kiküldött keséhez lelenni.
Nagy Kanizsán, a kir. tvsz. mint te\'ekkSayvi hatóságual, 1901 évi január hó 15-dik napján.
GÚZUHT. kir. Iszéki albiró.
Vágyon praktlkunAutasáaom IIIUlil liMinálai uláaa nllküliahe rí len Örvösre ndőrlleg megvizsgálva
Jó éa ol«4 órák, -
évi Jdtálléaaal privát va?6kaek
Konrád János uot
6 r agy Ara 1| jf
arany, ezüst • « ■kazer Aru Htt szAl.itó-hAza Wtm
Ir tti, (Caaboriaág). JA nirkel remoatolr 10,f
frt. S7A.
Valódi aittat ramonlolr-óra ^m
frt 5S0. ^
Valódi Miit lánc frt ISO Niokol ébraaaté óm frt 1*96 t.;aégam a ea. éa kir. birodaliai clairrrel vau kit fin tótra, aaámtalan araay, asAal kiállltáal éraai «liaa»rnyival uii»i Rnierfl levél van liirtoko tnli u nagy képes Árjegyzék Ingyen i bérmentve.
\'A Rlchter-féle
Horgony Pain-Eipeller
f Liniment. Capsici comp.
f egy ráfi kipróbált básiezer, • mely már több mint 80 év óta megbízható bedörzaölésűl alkal-maztatik kkrvésyaei, esázsAl éa segkHéeeknAl Intéa. Siianvabb utánzatok miatt bréaArfckar —! mindig Agyammal legyünk a,,Harfeey" vé^egyre ét • „Rlektsr" oiégjegyaéiára.
80 fM I I. 40 f 2 í. árban árásttn* I minden gyógyszertárban kapható, főraktár: Törők József gyógyszerésznél Buda- I pesten. \\
Richter P. Ad. é« társa, ÍPS^J
oaáaa. éa kir. udvari nsálhtók, IftTjY]
Rudolstadt.
ellamerl Irgjebfc
FOGTISZTITÓSZER
A ézáj kiöblítése log- vagy szájvízzel nem e\'ég»Afles a foguk tisztántartására és leriiarlA-sAra, Ebhez még epy mindig írí**a fogpép használata íh asUbsége*, míoő Sarg Kaladont, mtjly tubusban Tevő praktikus csomagolás kÖvctkejítében minden kívánalmat kielégít.
En Csillag Anna
/ PSEBIOFII J.
/ vértisztitó labdacsai
/évtizedek óla ol vannak terjedve az egés* világon a kevés azon család, a hol ez / páratlan házigyógyszer hiányzik. f
/ K labdacsokat as orvosok különösen az oly bajoknál ajánlják, amelyek nehéz
/eméaziéanek a dugu ásnak következményei, míot pl. zavar az epekermgésoen, májíAjdal-/ azélbántaltnak, kólika; aranyér itb. itb.
/ Vértisztitó hatásuknál fogva kiválóan jó hatást gyakorolnak vérszegénység esetei ben s sa ebből szármasó bajoknál, mint ideges fejfájás, sápkór s\'h. E vértisztitó labdacsok nagy elönve, bogy szelíden hstnak, tAjdalroat nem okoznak s igy a leggyöngébb azer-keseltel bíró egyének, söt gyermekek is bátran baaználhaijak.
1 dobos, mely 16 labdacsból áll 21 kr. — l tekerő*, mely 6 dobos 1 Irt 05 kr. \'A pénz elösetes beküldése ntén bérmentve: 1 tekercs 1 frt 26 kr. — 2 tekert* 2 Irt 30 kr. — 3 tekercs 8 In 35 kr. - 10 tekercs 9 fit 20 kr.
------- Hai ia álatt ntaaltáa mellékelve. ■ ■ ■ ■ ■
Egyedüli kés/ilö és aiétktt\'dési törskiár; _ __________
PSEFyHOFER J. gyógyszertára
Béea. • Slagertraaaé IA.
Elterjedtségüknél fogva e labdacsok u legkülonbösöbb alakokban és nevek u áno7.ta<nak, tehát mindenki csak PSERHOFER-téle vértisztitó labdacso kérjen, s c*ak azok valódiak, a melyek dobozairak íedeléu piros színbe 8-7. „PSERHOFEK" kézírása látható.
Mzölömivelők és mert^azd k Mzámárn !
A szölötelepek befecsker ezéséhez
valamint
a gyümöcsfákat károsító rovarok
továbbá a segecs és torminc a ^^
teljes kiirtására. A fi9
$tayfarth és társa-féle Bw^ffl
ugy hordozható, mint kooalra szarait ^ ím itíwr*
„s-^r^Hzon^riA."
eoakenooi, « legjobbaknak biaoayaltak, a malyrk ailvattyazáe aélk . folya-dékot önműködőlég a növéayakre parmataslk. Kaea feeakeadök aiár aek ezerre meaff ptldanya van dkalmaatabaa éi aiáaias eltem* „ueeyttvásy igazolja aaakaak alvltáAkatlan kiválóságát minden máa rend . r») aaemben.
A legjobb vetőgépek
Éayfartk Ph. és társa Ugnjabb asarkanett
r AQRICOLA
/y ^TlrjBpCTr^Rlg\' mfyy OolévHnkarék-randfmcr) vatAg«|>«i. I - dáÁaBafi gV^^LiLJ*TvM Miudcnnema mag- 4a ktlSabftaA miiamvn I nyiaé^aaáaára, váltékar«k«k aélkSI. dombób
\\ ^f^HIIL^VI avagy alkoa a )tgknaay«bb lér4*,lagaagjek ^^ygSi^P^sp" tartéeaág éa niad amallatt a Ugolraébb A
A ló hl ataagvagyobb mnuka-, idd- éa pénanagtekaritAat tasaik lakatArl. Küldnleaességeket széna és sislaiapréaek- kézi kaazsAlatra, k koriea mar-zaotok, Ollptsgepek, járgányos, fsfeaaaraatAk, tríearlk, ekék, kaagarek aa boronákhan a Tagajabb ranuaaar éa tliamtri lagjóbb alkotAa alkaimaaáaa malUtt gyártanak éa aa&llitasak -
éOe latflll|fn« aaAg/ar aiéléagaids bliaa;ttváB;a l|aial|a, hogy a isélék védeloie a
PERONOSZPOm és az OiDIÜM ellen
s legbiztosabb, a eypgyszerUbb a legolcsóbb a
A dr. ASCH EN BRAN DT-féle porok használatával.
A dr. ASCHENBRANDT fé\'e IIOBDÓI POR"
a paraaaaipora biatoa éa oleaó allanasem, kitűnően tap»d a levélre, nam pörköl.
A port a rizbe izitdliuk és kist at oldat, Aa atafi parmataaéabas agy hl. risre kall 1V»-Í kg., a rakodik éa harmadik permetaséahaa l1 /,—S kg, por A* ér* tiuitiffltf tyy kot. hold tzölöre M—M kg. A bordói ftor ára: 6 kgoa aaákok-baa á kg. 80 fillér: 10 kgoa aaákokban k kg. 80 llllér: 50 kgo* Mákokban A k(j. 76 ffflh. Haaanélata olcaébb, biatoaabb éa kénytlmwhb, mint a t lusta rétfélieé,
A dr. ASCH EN BRAN DT féle \'RÉZKÉNPOR.
aa oldinm biatoa éa olivó allamiaera. a A port a f*itatóW»i datjlk éi [»oronzunk v«la. A mustul nem l ödönUi: , dal kavaaabb fogy, airt a tinta kntporból. A rdzkrnpur dra: 6 kgo4 zsákokban á 66 fillér 10 kgoa aaáfcokban á kg. 66 fillér - 5o kyon z#lkukhan j\'J fillér. Ihirom-szőri porozáshoz az éti szükséglet ti hit. hűld 72 ~ 15 ky. *
Aa árak badapeataa értead&k. A raaatakon kadveamiuyaa dijtétal. A porok alkAldéaa vagy a néaa eltHigea bektildéee fagy utánvéUl ellenében történik.
A 400 szőlősgazda bizomjHcányál is a porok használati utasítását tartalmazó füzetet szívesen megküldi, megrendeléseket elfogad éa mindenről falvilágoai* téat ad a
\\yJé<kQyav J^iczöűozdük Szövetkezete"
lUtdapest V„ Alfcotmáfig\'tilca Hl. sz. Iiélévtdékekra an eladásra aaegblaottak keresletnek
Mtglhzott: ROSENTHALJ IKAB Nagy-Kanizsa
Mayfarth Ph. s Társa
oa. éa kir kis. asabadalaaasoii mezőgazdasági gépgyárak QECS, II. TABORSTRASSE 71 ftűnt 400 arany-, ssüst és brOnzérsmmél kitüntetve Kimerítő árjegyzékek éa elismerő okiratek kívánatra Ingyen küldetnek > 10 Képviselők aa ismételadók alknlmaztstnaK
1 * \' : • i * f ■ » NAgy-Kaniaaa vaflármp _ Zala 24. szám 6 lap) 1901. mArcios hó 24-ón
OroK«bÍ< korig.
Egy tégely ára I frt, 2 frt, 3 frt. 5 frt.
Széjjelkiildée nsponklnt az leszeg előzetes beküldés,-Mstés vagy pesta^utáavéttel a vitán mlatfes irányába, s gyárból, s hm a megrendelések latézesdök
CSILLAG ANNA
BÉC9. C SEILERGASSE 5.
Nagy-Kanina, vasárnap
Ull ACPIUV | Tir». vfcUlt h»«al zyirtaUajr, wljr VILnuUmn . Mltsal mlnit.n aiirogttaamiiwt.
Lbgkutt emesebb legkitűnőbb eareikuiözhetlen
Fjgtisztitö-szer tubusban.
fabéritl konurviljn « fogakat, friwlli,\'Ihllll t mijnt,
egy tubus 60 flller — __ Kapható mindenütt.
- ltteaiíá >iü««*lktHil#»l H&ÍáJ- f __ _
SCHWARTZ ill&tszergyára
kfiMl, IMMM. ItkvriUHn BUDAPEST VII Daajaaloh atesa 28. Raktár • átkBilttrai : TeMMvár Főraktár N k H\'etm /» Mc/nty, Kattll Ittltérei
Arámik S línd it /.» Sautr tyttfc mtiid« PoroHtmy Kdrolj/.
Zala 24. Bzám (7. lap) .
£XXXXXH XXXXXXXXXX^ y Aranyéri
X Hemerhódia
11KM. március hó 24-4n
A kl ebben szenved, kérje bizalommal sz elinti való »z remet. A legnagyobb fájdalmukat nzonaiil meiiHzQntetl, n cmiinókiii, «<yt\'H?k itzok künn, vagy elrejtvo 2—3 napi alkalmazás után «l-tUntoti. A nyomor éa bélmQködés, az liléi* és a járás t ifog&atalanok leemek éi rendkívül megkttnttyebttlten éa boldognak épiiiiidi maiját az előbbem patíen-
Aa egész világon nem létezik ezen kívül eay ilvon jo, Ártalmatlan én dia> eret szer, CsalódAv benne ki van zárva.
Nem bnvénni való orvosiig, aem nem valami maaina. Ara ;t kor; utánvéttel vágy ii péna előre beküldése^setén diacret bérmentve küldetik.
C/jm :
VOTH A. K)ógy«aer*«( Rr»u6.
Állatgyógyászati diaetetíkus szer lovak -marhák As juhok számé\' , 6<t év óta « l.\'giiiW) ialál >>bauh;ts/noljak étvágy-biány, ro.iz emécté. ellen,.. \' tej Mjsfilá»ara éa* a tehünek tej feljavltásai-i es u tehenek teje t>képességen«k emelésére Eay skatuiva ára 1 K AQ F. — F.él skatulya ara 70 F. Valódi minő ségben csakis fenti védjegygyel kapható minden patikában drogueriában.
rinttti Kwlida Fcrrnei Jáuoa
kir. osatr. mégr román ás bilgir karcagi ad*. axátltU
Ktrileli njímerész KORKFOBUftG l Bte MÜitt-
xooooooooooooooooooooooooo
HASZONBERI HIRDETMÉNY.
o o
Úri/ TSERCnTOtDtAPOTi melló-ága, Sopron megyében Q Pereaznye e* HorvátZ-idany fci>z*ég hataraiban fekvő, három Q gazdaságból mindri»a/e*eu circa 1200 kat.hold síintótöld, esetleg Q kastélylyal én vadászattal a In birtoka folyó évi szeptember 1-töl Q egymásután követkézé 12 esetleg 15 évre haszonbérbe adatik. Q rfére\'ni szándékozók felhivatnak, bogy zárt ajanlataikat a q télévi bérösszegnek megfelelő késipénz vagy Avsdekképesnek nyttmritütt \'érétpapiiokbau, w«llsktt>evel lulyé éVK ApM* hó 16-én deli 12 Aráig a peresznyei uradalom iniézőségének, Pe- 2 reunyt. Sopron megye nyújtsak be. Ké<ótib benyújtott a;ánlaiok X figyelembe nem lógnak vétetni. X
Az ajánlatban világoxan megjegyzendő, hogy ajánlattevő a bérleti szerződes teltételeit ösmerí. A bérleti teltételek a pe. O resznyei uradalmi irodában megtekinthetők. v
a beerkezett zárt ajánlatok aprilit 16-án fognak felbontatni, jj s a legjobb ajánlatiét ővel a szerződés megkötetni; kijelentvén w hogy a szerződés csakis a tulajdonos jóváhagyása eseten teint- O h»ő érvényesnek. __\'• 64—6 O
3489
3ÖE
108-2
Pálvázati hirdetmény.
v r
Nagy-Kanizsa város közönsége által a lelaö erdőbe 3786 kor. 40 ftll. költségelőirányzattal létesítendő ürülék gödrök, a hozzávez»tő ul é9 híd munkáinak teljesítésére ezennel nyilvános zárt ajánlati pályázatot hirdetünk. Bea-dást határidőül !t)Ol. tvi. dpriiis h& y-Ht napjának déMStÜ 12 áatja tüzelik ki^-a később, beérkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak
A zárt ajánlatok a városi iktatónál adandók be.
Bánatpénz fejébe a költségelőirányzat! összeg 5*/* a zárt ajánlathoz készpénzben, vagy óvadékképes papi ban, esetleg nagykanizsai takarék betét könyvekben less melléklendP, ezen 5%-os bánatpénzt a munkát elnyerő vállalkozó 10*/.-ra tartozik 8 nap alatt kiegésziteni.
A teljesítendő munkára vonatkozó helyszíni rajz, terv, költségvetés a szerződés alapjául szolgáló általános és részletes tervek a városház tanácstermében a hivatalos órák alatt a városi kiadónál megtekinthetők esetleg lemásolhatók-
A városi tanács a beérkező ajánlatok közt való szabad választási jogot a varo»i képviselő testületnek fentarlja-
Nagy-Kanizsán, 1901. március 16.
A váresi taaáes.
/C
s> : :
/s SZ Jj
Értesítés.
x :
iS
Van szerencsém a nagytekintetB közönséget tisztelettel értwteni,b jgy a
tavasil Idényre a legújabb divat nerint mindennemű ruhákat, a leKflnonabb ■alntf^iSI a legolcsóbbig figyelaies és telette jaUnyos ki-ssolgálás mellett készitek.
£z alkalommal bátorkodom a tekintetes aa. kir. Allatórres arak fig;ehnét felhívni •gyenraba k*s»ll«í-nyelaare, melyeket a legpontosibban, előirts szerint legjutányosabban, kitDnő minőségbea éejslésea kivitelben szolgálok ki
Vidéki megrendelések kellő figyelemmel eszközöltetnek.
A n. erd. közönség becses támogatását és szives megrendelését kéri mMy ti&tiletUl:
SAOTTKAITH Kél (MIutM
ELt.h féle kti
Nagy választék kitűnő miniségi, divatot bM/Udi, angol ét franczia kelmékben
OGSKAY BRIGADÉROS
Történelmi szinmü. Irta: Kaphat^ Fischel Fülöp könyvkereskedésében
Nagy-Kanizsán. Ára 2 kor. 50
A
IX ü V
ll
l ^ *
I 3
Nagy-Kanizsa, vaaárnap
Zala 24. szám ift lap)
19Ó1, március hó 24-én
r
i » sflls i» «
-féle 1
MAUTHNER
konyhakerti uiagvak, orankamentes lóher és tuoeerna, továbbá minden- j nomü fűmagok a legolcsóbban ós ! I legjntányosabb árban
i
t Kaphatók Flaelisr l\'srtnos
ftlezerkereekedóaébtn. 74—8. J Helyben, Főtér. t »— ni/*11 *i * M.t»»\'1

Nemzeti szálloda
Budapest, IV., Váczi-utcza 9.
ÉteliigéiiiIcd töSiplMSöl tllítii-Bei vároe legélénkebb helyén. limilígiUj. Felroad (Lilt)- Fordí- Telefti.
iRaata-uxant é ■ Ic4véíx4x-Olosó árak. Szobák 1 frttól feljebb "Wk
vMgKiiiil él kltitigitisiai.
71-4.
Több azaz kiváló orvos által ajánlva. A te*zlete*ehb és legolcsóbb ásványvíz, kapbaió minden jobb löazerkereakedéaben > vendégében.
A nagyon ti»zleit kézSnség
figyalait blkifjak, daaau hliMr.lt riucr, fcaSéh r/araaat lefflaoaatbb tábla ta aiil olajak nSdi |aaaalkai ram, oreaa tkea, DkMk biákla Blllf |;rrl;>, aaappaa. rlukeaaé-ayllá asalsla, atnwU nllll, olaaa, |apyéf, laSlal rlfla, aaaloo fttnlMah mtudofl a aaakmiba vigó eikkakra.
aeváayvlaok, dr>atar*ll aieai filliuraa palacxkokbaa M«(biiliUó otirakipea meafigaadátégi *e(eaé«; atiaga ak
Trlfiilll-kAazén eladás nagyban éa klealnyben.
ii Sanm bádapaatl gőzmalmok llssi|éMl, aladif jelíntíkenjr raktár. Postai Wfrnlelt. ak paataaaa soakMMtolaak, alaai »«-—Bf krak Belláit
A lift Jé biraivaak irvaadí, a mii iginveknek táljaién maclalelt ia nf|i átalakított nuaartilatiak ta aok ivi tspaaata\'stalak aaaktlAabta a aajjvar-aaaj ki.xtet koatikal hati irak ajánlatira, naly-aak niail niaraaabb pártíogiankat aliaattal kirí
Balaton Tntrérek/
rtaaar. kaaal taraiay ia lUaUanatadiaa Nae>-Zaiiiaaán a0-63 Ulrti Ur a .barit ptki .a."
KLYTHIA a bőr ápolására;
«t uuMr stéflténér* pTTT^TJITI | in flataltii^i JT U U ül ü
Leislciinahk, Itlltlta báli éa aalaa pu4rr. Fabir, réuasala w airgis. Vai/IUf analysilva ajánlva Dr. J. J Poklct kir. taaár által Béeaben i Ellimstf levelik a legjobb kliriikbíl mlttdes éikiiksi aslléktlve vasiak.
GOTTLsIEB TAUSSIG
ea. és kir. adv. tollotto aiappaa i< lllaaMrnira
riraklir i BKCI, 1. Wallaelle >• Szitkllééi utánvét vagy az összeg előleges beküldése aellett Kapható a l«|tlkb lllataier-, irtfaa-kerNkeáMkea éa u/ógrszertárban. Nagykániuin: Ált ia bika Keleti M. Mór ia Krainar Gyula rtfakatl. _____
Egy doboz ma 1 In. \'20.
RENDET TARTANI?
Akkor b asználjon leveleiéssei, számlái, valamint min dentárgyalatainak m egörzéae
Ügyeljen mindenki szigorúan
„Sekwaii hiíuaaer,, ozégre.
_ SCHWANHÁUSSER Shannon-Regtstrator - Vállalat
Bécs. I. Johannesgas8e2,l. em
mma*
SUHH-IEHSTUTIIT SCHWANHAUSSER-töl.
Kiess árjegyzék a Sekwaakiasur-ft Sebaniot Ra|later rendaierril lagyea ii kiraiitvi
324—12
Nélkülözbetlen és utoléibetlen, hatáeakitűnő. Vllágcikk. | kivitel minden országba
THIERRY A. balzsamát
_[melyet az tgészségUgyf hatóság megvizsgált]
az egérz v lég kedveli és mindenütt keresik. Caak akkori valódi, ba az oldalt látható xS\'d, a törvényszéknél bejegv-f zett „apáca" védőjogygyel van ellátva. Felülmúlhatatlan I szer minden*mell-, máj-, gycrr.orbetegség ellen 6tb. külsőleg] is kitűnően hat éa sebet gyógyít. Égi prtowg bérnenteseB 1 kórosa 20 fillfr. SifilÉí csak eJfzetca fizetés wWi-
Thierry A. centifolia kenőcsel
(cnod.aűc0zióe«xi*lc navezilc)
utolérhetetlen izivó erejű é» gyógvilébatáan. Operációkai a legtöbb ísetben fö öslegessé teszi. I E kenöcsetel egy 14 éves, gyógyíthatatlannak tarloti csonlazut, ujabban egy 28 évea rák-1 ■zerQ bajt gyóeyilollak meg. Antiszeptikus és gyógyilóbatásu mindenféle aeb gyuladásánál. |
frikiti|ily, kiraaatvs I korina 80 lüir. Caak tlliatai Szstil stslia k(M|Sk a*e óvakodjunk utánzatoktól éa kerüljék as értéktelen úgynevezett házi kenőcsöket és|
máa efféléket.
Czlm: A THIERRY, gyógyszertár és gyár a Védöangyalhoz. Prpgrada, Prázerhnf felé, a Déli Vaaut mentén. ... Pioepektue ixigyBU. éa "bérmantTrm. -
E szerek i<úii»m romlanak meg és jé asokat haasnálatrr készen a házban tartani. A1! összes növelt államokban bejegyieti védöjegy mnek utánzatát a törvény üldözi.

Míikv-K.itiiír.Mi, vasáfnap
Zala Ü4. scámOJap.)
1901. márcitM lirt 24-én
tDeiser J. t
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán
""" ~ ajánlja
és ligjobb vfitBuépét
II
3 K
mi kapictaklrékkal illiiitl. tik is kinn Itlijku iniilil ilkiiiit
ZdLd~DRILL sorvetőgépét.
f
Torrá\'b\'bé,
szab. „PERFECM" slcsá éTioen jó
legjobb szerkezeti), több kiállításon altö dljjsl kitüntetett
SdCR-RENDSZERŰ flCZÉLCKÉIT,1
boronált, járgányait, szénagyfijtdlt, rostáit, trlcorcit, darálóit, szecska- és répavágóit, kukoricza-morzsolóif és mindenféle gazdasági gépeit. Elvállal malom- éa vízvezeték-berendeaóseket.-
Planet ír " nz< r^pa\'iapa & töltögető
« \' ———— árs 20 korons ————
ÉRTESÍTÉS.
A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy a
Léderer-féle
kőszénbányák vezérképviselőséget az egész Dunántúli
kerületre sikerült elnyernem.
Ez által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy a nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a cséplőgép-, téglagyár-, és gőzgalora tulajdonosoknak igen oltsd tüzelési anyaggal szolgálhatok.
jfcrak:
1. Darabos fűtő barna szén a kapronczai vasútállomásnál bevagonirozva egy vaggon (100 mraáztt) 80 korona Ugyanaz Nagy-Kanizsán házhoz szállítva métermázsánként
1 kor. 60 fillér.
2. Másodrendű koczlut ffltő barna szén ugyanottan beva-
gonirozva egy vaggon (160 mmázsa) 70 korona
3. Dió barna szén, cséplőgép-, téglagyár-, és gőzmalom tjdonosoknak igen ajánlatos: kaproncai állomáson be-
vaggonirozva vaggonja (100 mmázsa) 6ö koiuui. r Midőn a jó és pontos kiszolgálásért teljes felelősséget vállalok, egyben mészraktáramat is a n. é. közönség szives figyelmébe ajánlva
Nagykanizsa, 1901. évben.
Tisztelettel
Klaubcr Ignácz
a LEDCSER Mte készéaMayák D»»á«t«ll kertied iiil tt»
I, -Imim EiuiM-tíf, á RiéHhnMtndtMMÉNaMt


ü jöoöoöi
C Z L E T- /í T/l L fl K1 T/í 5. ***
Söööfl
§1 1

7, an szerencsénk a n. érd. közönség b. ? tudomására hozni, hogy üzletünket
egész ujjá alakítottuk át,
és a mai kornak megfeleiőleg mindennemű
norinbergi, rövidáru, fehérnemű és divatczikkekkel
dús választékban rendeztük be.
Főelvünk, ugy mint eddig is a pontos kiszolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség már az első bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhet:
Különösen felhívjuk a n. érd. vevőközönség figyelmét az újonnan berendezett
urí- és nSi czipörakfárunkra
valamint a közelgő nyári idényre berendezett düs választékú
nap- és tsá*rni/ö-raktárunkra.
Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi b. bizalmával és pártolásával továbbra ia megtisztelni szíveskedjék és vagyunk teljes tisztelettel
Kásztl Testvérek
Nagy-Ktmzaán
Pút ydl«Mtiil[:
NAP- ÉS ESÖERNYÖK, INGEK- ÉS NYAKKENDŐKBEN. Nagy raktár FÉRFI- ÉS NŐI CZIPÖKBEN, ÉS UTAZÓ-BŐRÖNDÖKBEN. \'
M5ZTL TESTVÉREK, MQT-KdNIZ5fl.

11151101
M
Wagy-Kanitbán vanárnap Zala lap.V / _* mkntm W>
""^jhS^ \\ \\ \\ \\\\
i \\ 1 l^CUkUAHBBMHaH^^r ^^ Ilii ^ i 11 .i^^iAa\'A
\'tf* I«. MtfVM ca. 11 {,tteaö u»» ILII ISIM Ll ti \\\\
_ (StLltow, MIMllnM 40 tu*» ^Tihilíi. «U"i \\-V7nBr~~Trrr ^ *> V .. ■ xjl^J fi -V >- S
1111| IMftfega JWii^i |\\\\
í|®l » ..........------iaoq--------^.^alH\' \\\\
ii la-^ttkSffi-1 .EH^ium^M
Hl | »«* • ««.**« wuu iri.a.ttM* uiiM^iui^tt m. Ül • —« ^ífitSS1 fvZCZSfrlítZ"* v ML 1 \\\\ \\|
* ■ i » t Umt Mráttári lOaOMQtOQUUAUA. NiHrt. UW^Hr. \\VV C T 1 1 V P \\| \\tU <S tomittrtaft, ^ J\\ * » t1 \\l
44f I (i h n I>T A H Ö W/SISn \\\\ \\\\
llilmfá&^P^ DÜH ATOR ° 1 fp» * t! %
c V i I P^ u « IMA. P4«t* t-n ur WMéM tüll léwwk .^"^^WQÖiR^ 1 - M ~ \\MW \\1
I fi\'] " öühator-GYÁR^ot, ZZlrt\\\\\\Ű\\\\
í|5 J BELVÁROSI KÁVÉHÁZ Ik^S^^^eZ
!! 5 J ,v-K»SyA.té, a. ^ixr- M MAGVAK disieriési i mim W\\\\
11« \\Í ÍLÖír wxootKHt^ MUJMÚI
í KLIVÍMYI FEREWCZM mpy^^ Aw)RÁAsrí-ur2S\'li -^m^rT \\\\
5 ^ 11 üi w wpis>jwotRWfw ll u^^ÍT^Í M s\\\\
4 1 % \\ Oh lallW^t\\UnT\\ ^
A UHMMHH ♦» \' 1 \' inlntiTijr kmiiíWMitk n T*S \\\\\\ \\1
i atÉaBXJvmnTiaeM 5 \\ U U&ER-UII itu?Mn\\uJ* ^XK \\\\\\ \\ \\
fi PY»1 ^Wá^^ST"4\'\' \\ |Rk DobQM \\ Urna k 1 teran. Jni \\\\\\ \\ \\
MtAUSWETttR MOS \\ u^- «H\\\\ \\
IHJ FMTELU DB8IIM1EW Í
«-3|k | l\'f • kua nwéMI Ta«y TrimMI M ^-As^Vj ÜkHWTOHW ^rt te W+W \\o
j|||l J| V w 41, kg. Cuba-káTét, válogatott OSERS k
Ilii I KlXfflvWniflil Inhl \\T \\v
Iíi;i IEjGMl/lf^HM^^^\\\\t/l^í^^iiUU
l|s;? I mÉBMÉmjÉmim"rrtrTr*.^l Xt 1 V
jl(t I, . „ .__. , , . |é» ——— - O. (■ utauto. te. teUt te te. IIM «W<IM>««
Hői I fci*HfWfjéüfWf aií^ríl^ )■/ .................... 1111^4
|í2n At. BUDAPESTEN w* n eürneytei w
\\m W ■ Ma 6*«ül • haja, 1 V
f ff/ teoteteiMteaM^ruuaiit ii^aatfriipMna^ VÍ|| ^r 1 OSITRbVSORWRTlK. V
I VI ••\'Ni.^MMilvtteHtiM^Kutt HittHt^mtiittu \\\\V1 w,000 1 I M mi i fa \'SEE 71 MraMM lút iatQLTUMUirówuirtkrt^ Wn VVU-----1 — »--uu—A&U 1
«
Huszonnyolcadik évfolyam 25, számi
ftwluatM(
Vároakás.«ptlei ri«ckal »»ltp ktiff kenekedáeébaa.
A wrkMitAnl irtakasai lakd aapaa-Zlit d. 1 *—S irt kon
idt itiUtendö a lap aaallesii risaAra voaatkoaó mada* kAatanaaj
Kiadóhivatal: VároaUaiptlat: fXtcM FUlp kSs/r karaaáadiaa.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAQY-KANtZSAN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
iLörizirtn á&ut:
Sfiaa Jera......IS kataa*
Wllyí ......t kóreaa
.latjadirra......1 korona
. NflltUr patítaora SO fillfa-
BlSSsacesak, Valamint a ii rdaUaak >saatka«Sk íiathal Felíp rtnjrkar kaSMba ÍBU»«d3..
Unaaatatla* taraiak caak laa. i kaaak-btl focadUMat at.
I||>i nta ara M lar
Nagy-Kanizsa. 1901.
F-telía szerkeszti: Sialay Plandar S.arkeiztltára: Br»raa Lajaa.
Csütörtök, március 28.
I oldalaság fenyegető veszedelme elháruljon telével Székelyudvarhelyen a napokban tóiunk. Talán á: ablakunkon táncoló ját- nagy értekezlet volt, a melyen a jelenvaló Megkezdődő\'t a gazdaember szezönja.! 9zi sugár> mett a ködös téli világítás gazdák több száz holdra terjedő területet Kizöldül a határ, a búzatáblák friss Mfa- lötl és ,évedt 9U8«<" megláncol- jelentetlek be, hogy lent lógnak termelni, vetésének haragoszöld_sora_biztalőan lepi,!\'8\'* Íróasztalunkon s a kalamárison ; ta- Mindjárt ott is volt a gyáros, a be a földet, melyet a nap \' folyton mele-növények
j tán e szokatlan világításnak hangulata, az ződésileg kötelezte magát
ki szer-kikészítő
szirmait! ablakon belopodzó enyhe lég, mely az . élet örömét és a léthez való szeretet ban-920r. gulatát hinti el; tatán csak a tavaszi .benyomások és maga a tavaszi hangulat, mely bennünk a felserkedt reményt mind
gebb sugara éleszt, csalogatva ki.
A fala népe künn a határon és goskodik.
Inneo-ounan a munka változatos sora szakad a gazdára, a
ra a melyet a régi nyomásos gazdálkodás lépéssel haladunk az óhajtott célhoz, idején nem ismertek.
Remény tk ehő gazda* ági esztendőt jó- a kalászosok földkiélő, .túltengő mivelése sóinak az ország majd minden tájáról helyett az állattartásra berendezkedő, a eddigelé. Tavasz szép reménye, a meleg, föld tertnőerejél fokozó üzemtervek szerint éltet adó nap, rügynóveszlő és fakasztó!fog gazdálkodni mindenki, a ki minálunk enyhe fuvalom tőUi el bízó hittel azt, ki j födmivelésből él. a föld rögének veritékes munkájából él és Minden hirt, melyet az ébredő tavasz boldogul. A tavasz az ifjúság, mely nyilt, hoz, jóleső reménységgel olvasunk. Igy és derül hínl. Tavasz Idejét éljük egy <olvassuk, hogy a székelyek gazdasági alakot öltő gazdasági vágyunknak, hogy I megerősítése érdekébtu Udvarhelymegye mind szélesebb körré1, terjedvén az okszeiüfminden társadalmi faktorának és benne gazdálkodásnak formái: a gazdasági egy-1 minden szambaveendő osztálynak részvé-
gyártelepet létesíteni.
A felvidékről meg a rétöntözéa tervei és készülődése publikáltatotf a napokban. A mi ebben jörömkeltő, bogy kisgazdák birtokain teiveltelik a technikai mű, a mi
egész tömege, ~ > a£t jelenti, hogy nagyon kellett változat a
munkás- jobban ,meggyökerezted hogy szaporább , * \' .,
muiiims- J I oej néphangulalnak, ba a köU«éges wvesró-
,,.*. . _ .... , . ... ,.. . cziót igénylő kulturmunka tervének kia-e. !.Bf. gazdákat lehet megnyerni. Ennek a kivi-
tele egy-két év előtt képtelenség lett volna, mert megtörött volna legelőbb is "mindjárt azon, ho&y nem akadt volna a kisgazdák birtokán olyan terület, melyet az érdekeltség Ontöző-lerületnek átenged; A gazdasági kozervativizmusnak vállozódásira, mondhatnók : a gazdasági kínai falnak leomlására vall, ha a löldmivetésünkbeia a kis rxias-tenciák rátérnek technikai beruházásokra, bogy mesterséges kaszálókai és viszel csörgedezett réteket nyerjenek.
TÁRCA.
Harc.
— Nem I az nem lehet 1
Röppent el mély sóhajtással Korányi ajkáról e pár S\'ó s lolyta\'ni akará, de a kővetkező percben már ijedten\' nésaull el éa hideg borzon-gáai értett testén átnyargalni. Arca halálsápadt lett éa azemeit mereven rsőgeaé Amáliára,, ki most sörü tétyolát f> Ivetv , alít elölte.
— Ugy-e azt hi\'led, — kezde a i ő gunyoros hargon — hogy mar elfelejtenem .iiQaéyei igérö azavaldat. N»m, oem lelejtellem el, s azért jSt-tem. ho|iy bevál ba»d axokal.
Itt egyezerre elhallgatott, a pár pillanat múlva balkan, e*dn hangon szólt:
— Ugy-e meglesed, szerrtai ÍOkS\', s az enycaa les\'efz, ngv.e?
Korányi szivében a legkülönbözőbb érzelmek, oaláz\'ak a nem tudott lelelni. A «avak megfagyta érkeztek ajk ara éa azinte a*aggat(>tl»n mondá: - i
— Nem,..- az . neai... Iehet,... azt... nem... ] te., he ..lem .
a S aztán lehunyva szemeit, bánatosan bajlá la fejét.
A nő arca hófehér lelt. keble viharosan hul- j Iá Hízott a nagy felindulástól e azavak hallatára éa igy szóIt i
— Nem tehetei ? Nu jóJ
Szemei villámokat szórtak é« Korányi közvetlen közelébe lépve, az őrület hang án- folytató. :
— De ne hidd, bogy boldsgulni fonaz; mert bosszúm kiserm fog. Leleplezlek.... Lég] örökre átkO\'Ot\'l...
£ szavak atád sietve hsgyta el a arobál.
Kotányi a kö/elalló karóaszékbe roskadva, mélyen hajtotta le kábult lejét és rzó nélkOl meredt maga elé :
L*lke visszaszállt a múltba, felidézte azokat a boldog perceket, amikor még »>.erctte ezt a boldogtalan leányt; mikor m-g mindenfelől örUm ea t.oldogzuii n>o-tl\\g <11 feleje. Ismét latin a o-at a mosolygó, ade piro- ajkxkal; azokat a duaan aláomló tekete lilr ókét, azi a ragyogd szempárt; de hiába, ennek az egykor k-dves leánynak most. mar csak romja van meg. Széniében mos1 már csak a bown lángoló litze ég. |Az a kedvea leány, kit oly hévvel szeretett a ki-en egykor oly hangosan dohogott ssive, most caak mit t ijesztő rem áilt előtte, folyton lólebe zúgva hb-ógesktljél.
Szomorúsága azonban ucm sokáig tartóit a egy p.iltaaat alatt elasa llak töle a szomorú gon« dolstnk es a kiive\'kezö piil natban már lemet a régi, szerelmes, vidám, jókedv!) Korányi vo>l, ki uioai hirtelen leikelve, ru> \'nyos epiékkel s de* rnlt aiceal egy kedvea dalai dud >r<asv» hagyta • I ezobáját és édes kejben áradozó szívvel sie-te\'t az átelleni • kaetély pxikjába. hol Uttllia --
ja kastély urának egyeilaa teánya — mar várakozott reá. O t ült a kis kerti karosa ékben, pici kezébe hajtva fejét, ébreo áliuadocva.
Oly caendea éa néma volt körülötte aa egéak természet a a tündöklő bodfeny megvilágította a I kedves leány rózaáa orcát. Aa esti szellő eaye-I legve jaUzadozott aranyszőke fSrtleivel, p- Korányi elbűvölve alll egy pillanatig a bájos jelenség elölt, azutaa lassan, szép csendeden ai-111 ult hozzá a egy forró csckot nyomott annak rózsás arcára.,
— ttuaz\'i, te vagy ? suttogta saerali^mtlaana a leányka, igésOea emelve aaamelt aa iljura, kl elragad atáaában tel-dve mindent, mémoroaaa ölelte inasához imádót• ja• a egy hoaaau ttiaea csókban leiezé ki eziveaek lángoló eneunai.
Otlitiz az édea azereleml"! eUahitva, g> nvör« , ittaaan hajta oda tájét aa ifjú lángoló arváh ia a epédnen tekinti tt rea, aj«aik lantéi r.y forró, tU/e« e ókban forrtak óuze.
S elbai gai\'ák a I abok titki a suttogását éa szorosun simulva egy á-hoa, boeaaan éa édesen suttogtak asereleinröl, boldogságról.
De midiin elváltak, tsxnkal a ul me\'es buoMt vettek egymástól, mintha érei\'ék volna, bogy lebeg valami l«jttk fölüti, mely tatán elsodorja * kegyejleiiQl elvalaaffja őket t^ywáalól.
A ktivetk-ző napftf Korányi (iasz áv a lag-nagyobb k\'détybull imáidban tollé, a uiajd tfliiAdö, álmodit\'ó, tnajd pedig lasa<, ideges uyugulanaág vett rn)la erűt
A Ferenc József keserűvíz |Imal(ön9üeIi
elismert kellemes izű természetes jiáshajtószer. v.
% \\
▼ászon-, bór-, Mont ét báraony-köteaben « fcuBTéti taa«f«kr« a legnagyobb választékban és legjutányosabb árban Fisihel FQlöpkönyvkeroskedésében kaphatók 1v)-(uiiUi

"Nagy \'KitmMa, esül ftrliík
Zala 25. tzim. (1. lap.)
1901. március hó 28-án
A kereskedelmi növények termelésében egyre nagyobb a vállalkozás és a fél ós negyedtelkeken is látunk már here, lucerna, r<«alámádé meg takarmányrépa-táblákat, a mi azt jfelenli, hogy ez a terület a gazda jószágainak táplálékát fogja adni és ttóbbu nem kukorica-száron tengő hitvány jószágot nevel a kisgazda.
Az is kedvező tünet, hogy a parsait mintagazdaságokért egyik-mftsill valósággal verseny van. Podig ezeknek igen szigorú ós előírásos ütemtervük van, m«lyek a régi nyomásos gazdálkodásba alig lehettek volns beilleszthetők. Nagyon sok tapasztaltot kelletett léhát a kisgazdának szerezm arra, hogy földjén a kalászos kimerítő müvelése melleit beltorjesebb üzemmódot kezdjen, | hiszen egy generáción át meggyökeresfdelt [balvéleményt kelleti megingatni f, tapasztalás legmeggyőzőbb j ^„ltua argumentumának. moaalis, *nm a
Iparpártolás
ós a hazai nagy tőkék megmentése, tekintettel a biztosítási intézményre.
Irta; libi Gyula.
(Folytatás)
ílysn óriási könnyelműségeket követ el a magyar társadalom önmaga ellen, éa nincs, vagy legalább nem volt senki, aki ligvelmezletiH \'„Ina,
Sok százmillió lebát ránk nézve mese, s a magyar biztosított közönpég érdekeinek biztosítékát a leiéteken kívül /így er-egyedül csak azok a tőkék képezik, amelyek ilteai ingatlanokba vannak fekietye. Ezek pedig, elmondhatjuk, bogy igen jelentéktelenek ahoz a nagy vagyonhoaj^i. pest, a melylyel * hazai biztosító intézetek le béfihenlek ingatlanokban bírnak.
Hogy például a fölvett intézetnél maradjunk, megemlítjük ehhez képest, hogy az Elaó Magyar Általános biztoaité-társaság 1890. jan.
aki ki merte volna mondani,\' Hogy egy kü földi \'-én 90 millid korona vagyonnal rendelkezett, helyen bislosité intézettel kötni biztosítást: legalább is amiből 70 millió vojt a díjtartalék a ebből 87 hissllatlsn dolog. Azi, bogy ba egy kereskedő millió korona értékpapírokban, 8 millió bia\'tósj-nécsi gyujlét árul, • nyilvánosan megrójjsk az tott jelzálog kölcsönökben vo t elhelyezve, újságok, pedig gyujlóert egy évben aligha megy Mellén fölvethető nt a, kérdés, hogy hova ki egy millió koronánál több az országból, de törpült el e rengeteg vagyon mellett • a külföldi olvastunk már panaszos bangu czikkeket sokkal intezetek látható vagyona, még esetleg a meg-csekélyebb forgalmú cikkek importálása ellen is, hozandó törvény sze>int itt kezelrndő diitarta-éa az iparpártnlási moz.alom vézéremberei gyá- lékkai együtt is ? Eddig e társasagok az iit rak alapítását sürgetik már olyan cikkek készi- kép<elendő díjtartalékoknak csak egy kis részét, lésére is, amelyek évi forgalma nem éri el az kezelik és t,irtják az országban, a nagyobb részt egy millió korúnál ssm. De hogy a külföldre | pedig kiviszik.
kivándorló 38 millió forint megmentésére emeltei NeraiWje»en érthetetlen dolog-e labii, bogy volna (Öl valaki szavfii, eddig még nem igen a huzal intézetek állal nyújtott ennyi előny s ha volt is ilyen felszólalás, sok yiVz- dacéra minden második ember jobban bízik aa | hangot nem keltett meri sem a sajtó nem lá-\'ídogen bizt ató intéze ekben ? |MgBÍMHMHHM " A hezai ipar pártolásának elöhaladaMval
[Iföílis shéuimoadást a hazai Iparpártolás nép-1 remélhetőleg ezen a téren ia üdvös változta all sierüiitéae. és a külföldi biztosi tó intézetek de- be mihamarabb* A biztosítási eszme terjedésével \' daigetése közt. valóságos nemzeti szeiencséllenaég lenne, ba ez
gazdasági ^itFhoá aigHO viacea\'-tmk tekinfc j^^A ttatfrdv intezetek ittem szereplését; csakI be asm következnék. Hiszencha náiunk is a la-Vén, fölteszszük magunkban a kérdést : egyetlen egy körülmény lehetné indokolná. Az, pósaág fele biztosítja az ételét, mint Angolor* „ ■ „ „ ,„„„„„ | , , . 1 hogy ha olcsóbb díjtételekért nagyobb előnyöket szagban, es nem hazai Intézeteknél caelekazik
vajion nem-e a tavasz hangulata visz,ad^nnk VHgy |m JnH(?yo|lb bjíU>JU.l(«t, hanem küllő dieknél - akkor 15-20 ev
oplimisztikus tévhitbe és vájjon az itt-ott tudnának nyujiani aziránt, hogy elvállalt kötele\' alait tönkre jutna as orazág, mert minden pénze mutatkozó tünetek Uem kivételes kezdé-1 zei\'ségeiknek eleget u>luak tenni. . j és minden értéke kiszivárogna.
l. _ i. u , ■ i» . De ecv tekintet a biztosítási dijakat ötaze H< a biztosítási eszme előnyeiről nem aka-
sek-e, melyek még a haladás javára f nem j haa,J(] itA tablá/alra. meggyőzhet bennünket arról, runk lemondani, s a nemzet, ksiasztrótál k. Általánosíthatók. Mondjuk, hogy kivételek, j hogy például az Első Magyar Általános biztosító | akarjuk kerülői, idejekorm löl kell nyitni a De minél többleté-törik—meg-Hk-régi—lajta l4r""\'\'>ft d^ien^ível euyetlenegy külföldi Intézet | kötönaég szemét és meg kell mulatni a rá k
_ , , - .____.... ., ,„., , Isem bír versenyezni. iféaelíedó veszeíeTmef.T)"Tiígy »obs senki ne
gazdasági lormákal, annál több lesz a ^ 24 éve, ember eletét például a ha*ai feledje, hogy mi e leren a kötelessége, föl kel-pekla. Es azok sikeréből terem elő a | intézet évi 1N7 Iri. "0 kréri bútositjn 10,0001 lene írni minden ház. kapujára, minden lakó gazdasági regerenáctó, melyet óhajtunk, a [írtra, mig ellenben a küllöldi nagy intézetek. | ajtajára
hivatalos körök nem fedezték | Ezek felöl elmélkedvén és az elnfyndott I föl az oíleuimoudiíst a hazai ipsrpártolás népgazdasági törekvesekéi és szándékokat
10-ti frtial többért,
s amelyek legolcsóbbak, azok se szállnak 192 Írtnál alább, vMlk egyei •
CSÓDD
eléré-
intéz- len egynek kivételével meg a legolcsó. seregéi
költői-Magyar
melyért törekszünk és a melynea sére földmiyelésügyi politikánk az
idényeknek és tényezőknek egész seregét dinéi is 3 frt. 20 krral olcsóbb az Első
mozgósította nem is siker nélkül. ^ÍÍTmár most a megbízhatóságot illeü, hát
Tavasz enyhe fuvafma a kérges fákat M kétaégtelen, bogy a hazai biztosító intézetek klorofillal őnli el ; az aszott avar-zsombé- nem szoktak plakátokon hirdetni *se 665, se 965 kon friss zöld füvet serkeszt Zöld a re-rillió tori"\' "lapis lar"déR\' ,6k*1\'. De
. bizonyos, hogy amijök van, az a néhány millió, i
ménység színe- Az ébredő természet üde Sz idebennt van az országban, a szeműnk elölt, 15307—1901 zöldjének láttára telik el reménységgel szí- bíróságaink kézéllgyében, amit ama sok száz
vünk. Hisszük, hogy igy lesz az egész ^ leh-LelTd^Í
Amerikából tudvalevőleg még a sikkasztok állal kilopott pénzt se lehet visszakapni* miképen képzeljük el, bogy ha egyszer pörrr« kerülne a dolog, csak egyetlen magyar biztosított fél is megkaphatuá onnan a követeléat ? Az a
Biztosítsd az e etedet 1 Ezzel tartozol a családodnak. Magyar intézetné bizioaitsd ! Ezzel tariozol a hazádnak.
hogy igy lesz az egész vonalon, a minek csak ponljai vannak még szép hazánk halmain és síkjain, hol az eke szánt barázdát.
(Vége.
A város házából.
HIRDKT1EÉXY.
Nagy-Kanizsa város tanácsa rácséról közhírré tétetik, hogy Nagy-Kanizsa város 1901, évi házbér-adó kivetési lajstroma <u 1883. évi 44. t. c. 16. és 18. <S<S. értrlm.
Valami különös fájó érzés fogta el ege«z vslőját; xziie elszorult, ba arra a nőre goodo.i, kinek átkozó szavai még vészharang zugásaként hangzottak fü ébe.
Gyötrő aggodalmak rohinták meg szivét. De nagy szerelme csakhamar szétüzie eme bánló szomorú gondolátokat- Aztán gúnyos moioly jelent meg ajkán, ahogy iimét estébe jutottak Amália szavai; .Légy örökre átkotolt I*
Korányi ily vegyes érzelmet hullámzása közt Olt iróaazialánal, gondolataiba mélyedve, midőn léplek zaja verie fel álmodozásából. Tekintetét felvetve, a szobából kivezető ajtóra irányitá, a melynek küszöbén a szomszédos kastély arának inasa jelent meg.
Korányi örömtől ragyogó arceal kérdé áz inastól:
— Mit hoztál ?
— Egy levelet a nagyságos urnák.
— Kitől ? — kérdé Korányi.
— A méltóságos úrtól,—válaszolá a kérdezel).
Korányit kellemetlen, nyugtalanító érzés stál-
loita meg t arca e ttavakia elkomorodott.
Aztán kezébe véve a levelet, olvasni kezdene.
Minden ujabb sornál mát ét másnemű érze-jea rohanta meg s nyilalta át szivét.
Rohamot gyorsasággal szakadtak lelkére a ftjdalom, kélségbees eltemető hullámai. Kit ideig nem hirt gondolkozni, nem volt képta megmozdulni, nem tudóit Magáról teamit, caak mereven mintegy megkövülve, örülikébt bámult gaaga elé.
Keringeni: kezdeti . v> le az égést mindenség Olyan egyszerre ér\'e e suiyoa csapás, hogy képtelen volt nemcsak tiaztán, nyugodtan gondolkozni, de még csak rendbe is szedni összezavarodott, homályos gondolatait. Szivét a leghevesebb rémület szorongatta éa pillaaatonkint I élet, fojtó fájdalom nyilamlott át rajta.
Nem igen értette meg a menyasszonya édes atyjáuik levelében leirt kegyeUen szavakat;aatazon ban fájdalmasan erezte,hogymíndejík szóegy-egy tőrdöfés szegény szivének, s bogy menyttszonya reá nézve nincs többe.
Amikor aztán mtgáboz tért, végleien saomo-ruaág, kimondhatatlan mély keaerv töltötte be egész lelkét...
Az asztalhoz dll, isméi s újra, meg qjra át-; olvasta a levelet.
— Vége mindennek! Es Amália boessuja I— nyögte ki korányi ttját asavátél, elrémülten. — Örökre végei — fakadt ki minduntalan, miközben sötét, emésztő gyűlölet lángja villant meg szemeiben.
S nem volt képes lecaillapitani keble szilaj háborgását. Vére lázas erővel zakatolt ereiben s| tagjai megreszkettek a {elindulástól
Nem buta tovább... A benaejében duló kHz-1 delem egéezeu kifárasztotta, elgyöngitette. Izzó homiokáró! nagy cseppekben hullott alá a verejték.\'
Arca azinte tötel barnára vá i a tejébe tódult sok vértől,, merev tekintetű szemei meg szerte Tévedettek a szobában.
S újból és njból megvillant agyában aa a lesújtó aaomoru gondolat, bogy örökre vége mm* denaak......
Erre a szivet lépő gondolatra, bogy örökre el kell szakadnia menyasszonyától, vad, marcangoló fájdalom dúlta beoaejét.
Ahogy aalán ismét, magához tert, lelörlé homlokáról a verejleket ée lassan, imbolyogva járkálni kezdeu fel a alá a szobában.
Midőn egy darab idő multával elviharzott taive tölött a vad, marcangoló fájdalom, esügge-teg, sivár kétségbeesés száluk meg vergődő lelkét a uem bírt megküzdeni hullámzé érzelmeivel.
Újra megvillant agyában az aa örjitö gondolat, bogy moet egyezerre vége uakadt a fellegteieo boldogságnak, a verőfényes saép alomnak.
Saeretett volna (elkiáltani égető kínjában, de nem biri Caak egy fajdalmaa, aély sóhajtással, önkéntelenül röppent el ajkáról e pár tsó
— Légy örökre átkozott!
Kassai/ Antal.
%
Nagy-Kanizsán csütörtök
Zala 25. szánt (S iap.)
I90i március bó 28-áo
,1 mm napúit /<j>/(vi ^Mkiratal helyúéi/él^ii
i hűúu \'\' at \' j / lateleim liffr\'i
\'iP Midét Wllt/lr\'
$ mpon dt a vároti, kődési betfét 4a körét megá Upitaa. Ez Ont kiwzetíltrá kMelelt. 8«yé»" «. [\'Ifi. iskolák kir. KifaagatA* iinlait ifrdn bellii hírki
jánjik 11)00. december 20-éu 9048. az a. kell .. .leiratában foglalt felhívásnak kivin megfelelni, w, * hogy at ellon, merészt Ugy maguk a Unalók; mint a* iskola mei/li\'Ji^f A pedig: és anuak agykor! tanulói kOtt kellemes és sok
A:»* \'iil/ivü;, hl az tílW lajkromlHin loltj\'n tel ban Las/.nos kapcsot óhajt létesíteni. ■ „alapított n.lómumé már a mull,i<vlian\\ ~ Betegaegélyzöpénztári kősgyOése A h~i ..-.\'. ■ n, „ \' nagyksnizsai keruk, htteuteglhai viiulár va ar*
Miflö vintnl, t)>i\'i. \'i laistrimi koztzemUre , ■ , a. , ..,•\'„™ \' ... .
i/ i - ■>, jrjiin he 24-én Haltat Frigyes pénsián el-.. .
élemek »"/</«\'• \'i~»n mim, kik- OjBfll[ e|nökl«se alatt tartolts V. évi rendes köz-l1"
Tolásig inngtoltek. A felköszöntek során Sümegi .Vilmos több ízben felszólalt és rokonszenves megjelenésével, őszinte, nyílt beszédével, ugy annak tartalmai** ságával és meggyőző érveivel a jelenlevőket pártkülönbség nélkül, annyira meghódította, bogy nagy lelkesedéssel Sümegi Vilmost kiálltották ki jelöltül, a bizalom ezen spontán megnyi-
jwtlÍA hjiirt>mfun> megállapított wióval h 1 gyűlését.- A nagy leisséssel fogadott elnöki ilatkozása folytán késznek nyilatkozott itlak tii?</t a<hiiart<rMNiil;mik, mcKoyilú után liibrovlet Milán igargatófetoirasta a jelöltség elfogadására- Legközelebb
« M-ü* VÁ nap
.Vfc\'í\'
•MénlhemuMl kfMő\\\\ ®uU i«\'B)ülés jegyzökönyvét, majd pe
** ... I fltirlnn ■■ I (VUl ZurAt mAuirl ral.nli.ii
mdrrim rte\'AT
llO^rflTMOftf
népgyűlést tartanak, melyen • pártve-
etenyei párt jelöltjét be
íife^^^iK^S^i®^WSi»ugi Vilmost mintaletenyei
\'tüzetesen beszámol, a kimutatások és zár-zá- 48-asfuggetlepségi „ín, 1901. mdrriu* 26-án. j madások leiolvasottnsk tekintetvén, Holtax j fogja matatni.
Frigyes elnök köszönetet mondva az eddigi! — Itslilulsss Lenkei éa aSdorfalvai bitaiemért, miulán tlsitsége lejárt, mondatumlt\' Lenkty Karoly nyugalmazott m. kir. posta ia a közgyűlés rendelkezésére . ocsátja, egywn távírda lőtiest, a sagt kanizsai siHll|)> és jelent\', hogy Fitekei Lajos igazgatóáági lag tiszt-, serlóződe részvénytársaság tias*vi**Mjta«k neje segéröl lemondott. A választás megrjlésére egy! szel. Boldini Carolia* urnő f. hó 29 és álstéask bizottság küldetvén ki, melynek jelentése szerint 160-ik, boldog hásaasiginak 88 dik érében elhunyt megválasztsttak . Igazgatitdgi tago\'coak a mun-í Nagj«Kara*áa. Temetése f hó í6-áa dálstás kaadók iészéről: í/alvax Frigyes, Muzikár Viuee, I nagy részvét mellett ment veghe Ki ler Mátyás; pó lag : Varga János; a man-l Márkus Frigyes volt rfilüafcsfsskadö folyó kasok ran\'zeröl : Komanotiu PáJ és DikrSntegIhó 26-én rrtvtd szenvedés ntáa élet<*BSk 66-Károly; — a /elügjrttö bitoUtági tagoknak u evébsa elhányt N*gy-Ksai»>in Ssardás dai-táuaksadók ré-zeroH Htektl Lajós és Viola I a tán nagy részvét mellett helyezték örök aya Adolf; a munkások részéről: Á/eiten . Jskabjgalumr*. -
Vidékg János, Hegtedi Is\'van, Záleu Jánoa; — — Jalalsa a mmgymr S/elv tsíjsas-mI/sirtptt Jiiybilgi Umkaak n munkaadik—ri\'i\' tws*«rá. A vallás- á> kOzont-\'asügy m. kir. Irol: Saller Lajo^ nlatká János . póttsg T5íAfü»íhi»2l«r HtnH tjörjno zm)[falvai
HIBZK.
\' lltkáilk Wnthtim Imre fejérmegyei
földbirtokos .\'4-vn tartuUn wkihöjót HViaar Clára kL-swíonvnyal, Wtiter Józod gépgyáros teá-iívliar, \\agy-KanÍMán. A diszes naszmenetnek •rí. i\'iiuBuja akad\'- \\
!>t Ollop Mór köz- és váltóügy véd
folyó hó 31«*n VS^TSP, l*fil* egkll-_ \\őjci irrüntr\'MKarait kiiit«62üiiyD|üt Várpalotán.
Tar«itavaee*ra, Az Jrodalmi és Mi-réstfti Kir folyó bó 30-án szombaton a már jelzett tárxasvBcsoraját a fotgdri Egylet emeleti helyiségeiben l»g|a megtartani. A társases ély rendkivOl kedilyeaiii k igérkesik, amennyiben aron a szépnem is i lenlékeny szSmban képviselvr lesz.
Nain^HZt\'t. Dobó Sándor szin-táranlata jövő lió T-ikén kezdi meg ttlöadásait a Polgári-Egylet nagytermében. A társulat titkára, Kardos Ede már városunkba érkezett, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye ós a _herletgyüjtést eszközölje. A társulat ma még Nyitrdn aratja a babérokat, hol uuiher emlékezet óta nem jártak annyian ^ginliiir.lini mint az idén; mi-nek fő oka Dobó társulatának precise ;ösfzevi.tgóGlőadásaés a fegyelem, melyet Dobó társulatának minden tagja fölött gyakorol, valamint a darabok szép kiállítása- Hisszük és reméljük, hogy a kanizsai műértő közönség méltányolni fogja a szorgalmat és nem lesz oka megbánni az igazgatónak, hogy any-nvi város kozul Kanizsát választotta tavaszi állomásul.
- Reiárláb a Képkeáj hál. Folyó hó 2H- \'V szombaton zárták-be a iiépkonyhál, mely Igbb min- négy hónapon ál biven teliesitette emberbaráti missióját. A hivatalos búcsúzkodás ntar na^ot e fit t megtórtéb\', d* az igazi bucsu, mi- y .niijeke\' csalt mindenki szemébe, csak akkor vo i, midőn kiosatották* az ntoisó Iái é\'elt. S/egt-ny lehetetlen aggnk. ukiknek a népkonyha xr^\'lia s mindennapi kenyerüket, • á szegény i-ko 3 gyernekek, a kik a népkonyhában nyer. I >k \'áplál ó erőt. öregek és fiatalok, nagyok és kicsim ekH élvezett- j ~ szószóló. ■máeMvál
zava fájdalmassá, tenni a bnctu perceit. Az r.iló Jíifejezése hatásosabb L mely szinte feleslegessé nyilatkozik. Vidor Samuné . aki napról-napra ~7rr volt
Jó/set; — s munkások /ésiérö : Staniu \' Jussai, Sehlest Mar on, Stalay J zsel és Kotáe* Bállá\'; póttagok: Herteleady Jó/sef és Kozma Nándor. A választások mege|tése ulán egyban-. ulsg megválaszlóttak ptntlári tlnölcké Halrax Frigyest é« a /tligyeli bitttitág tinikété ugyancsak egyhangúlag fitchel Lajost.
— IjlltS\'ág A tasfv\'i paintiári Faisonbsn érdekes ujiláit hoz Dobi .Sándor sstnigazgató. A színlapnak mintegy kiegészítő részéül szépirodalmi napilapot borsát ki, mely sorra ismerteti a darabokat. Dobó öyflrött kezdte e ősznr a trp szerkesztését; tőle vették át a temervármfc, »
pn.n..ryi.lr| i.jrf . A mS2inhlÍ!"
ez a lapcime] előnye, hogy tájékozza h kötúu. seget — leírja az opereiiek tartalmát, flgyel-netirti a kőzöoséítei valamely zeneszámra egyaióval közeli érintkezésbe hozza a társulatot | * a
áll. iskolai
laniiót a magyar nyelv terjesztése körűi ki-fejeli bu<galaáért 100 korroa jutalomban réatesiteite.
— Klaea helyset. &ij városi fiatal ar kijárogatott valamelyik szomszédos faluba, ahol egy lekérre mes.elt, piros \'fedeltt házban ió uzsoná>al, acep szóval vartak, mikor a gaada nem volt ottboa. Aa aranjue/i n«pok azonbaa \'nem iaribittak ötökké. A gazda mégt*J S(I Vft> I hunit s épen akkor termelt otthon, amikor aa ! t íjvi ur is o t votL Bajnak ez nem lett volna olyan i nagy baj, ha éjszaka nem leit volna. De éjsza-I kának idején bsjoa valamit kimagyarázni; kiválí jegy dühös pógámak. A fiatal ur se bocsátko-z»tt magyarazaiokba, hanem kiugróit aa aWa-kun e< ei akart l laUBi. A gssila awsksa atáoa eredt. Az udvar végén volt egy Oies dísxaóói, abova az é|jeli látogató a bicikliiet ba szokta tolni. Az óiba. ugrott tehát a megréaBil sztkk paripáját hamarosan kifonasulia,
a közönséggel. Az első szám április hó 7-é- áe* V1** «J ,letnP\'ltnU" ftlatl "
jelepik meg a színlap hátán. Előfizetés egész saisonra két korona. Előfizethetni Kardos Ede lötitkárn&l és Fiscbel Ffllíip kőnyvkereskedé-aében.
— VadAaaat. A nagykanizsai viidásztársa-s g folyó bo 25-en a városi lelső erdőben -x&> l\'>nka vadászatot tsrtoH, melyen a vadáaztársa-signak három tagja és két vendég vett részt. A vadasra: szokatlan kedvező eredménnyel járt; 13 szalonka mutatkozott és étből sz öt puskáa-uem kevesebb mint 11 darai ot lőtt le. Ugy látszik, hogy a hosszuesőrü madarak tejes számban megerkeztes.
— Választási mozgalom Sümegi Vilmos, fővárosi bizottsági tag, a „Magyarország" igazgatója, a függetlenségi elvek lelkes bajnoka, folyó hó
tiepie. vagy e«v
és meghaiurá • tsái
érzelmeknek tl;«:éi a legi zebb besz-di válik, ba a szít-a s Népkonyha tlhü -.gyermekéi- kőr.li sítö válas/taisnyi h uloLó óráiban talál
24\'én Mészáros Dániel, a mind, min\'d.elrebegtek hálaszsvukat az belmunkatársa, kíséretében Letenyón létemíojéri Nem volt itt hivatalos időzött, bogy az ottani mérvadó széki a forma kedvéért ekesa/avu io- mélységekkel érintkezésbe lépve, meg akiknek egy Way-1^^ hogy 48.as függetlenségi párt-milyen kilátásokkal vehetné fel a le-tenyei kerületben a választási harcot. Mint letenyei tuc|ósifcónk irja. a lete-nyeiek pártkülönbség nélkül igen szíves fogadtatásban részesítették a
j.. napi inspectiót telje-,. P . , , . .. r.—j-sr l^veí; táiadság:i a Ncpkonj ha- lensegi part két kiküldöttjét, a kik dr. tgazebb e ismerésre. | C»emp**i Kálmán függetlenségi párt
a
ajtói. Es olt koplalt az m fi két napig aa ólban, amíg mindent ki nem .vallott. Ugy hírlik, kegy csak váltságdíj mellett eresztették szabadon, 4a hogy szabad.«ag elleni mereaylat ás z-«rolta miatt\' panaaat emel a bíróságnál, a kétaága*.
— Taoclanfolj aaa Bottnkrmum MSWSa oki. láDctanár április bó elején aa intelligens közönség szamára tánctanfolyamot nyit varosunkban. Rusenkranca Gybr és Sopron városok* ban tart állandó , n hosszabb idő óta táactaafo lyamot, bol a közönség legnagyobb metelaasd^-sére működik. Jeleatkeabatai Fischsl FtÜőp köayvkereakedéxébeo.
— Haj«k<alskr4éa a lalaisses. A H.ilfttjulavi tiőzhajóxasi Reszvenytarsasag marc us 23-ftn megnyitotta a rendes hajóközlekedeat Il\'ófglitr és Révtűlőp állomások közölt,személyek ea terhek száililasara. Stofnk es Balatonfür d
_jáilomasok között apríts havában minden szoa-
Magyarország balon, vas.irmip és Qmtepnspou fog közlekedni a személyszállító baj i. Az ludu ási idő Siófokról mindenkor 11 óra 16 perc délelőtt, Balaton-|Q edről pedig 3 óra 80 perc délután, Ggéss US\'ályr ikom ínyokra terjedő szálli mányokat az őessef áilómásokra a fi naton bármely poat> jára felvesznék >aállitás céljából. Kirándulók é« nagyobb társasagok számára, előleges bejglen-tés ulán külön hajók állanak ratidalkaaéora.
— DJ reád a Iraflkkaa, A peuzflgy-minissier rendeletet adott ki, amel/adt erjelmé-
tugget- 8terjD( ezentúl a szivar elárusítóknak nem azabaA a vevő elé\'egész skatulya szivart teadi, bogy válogassanak benne s hogy a szí varokat
Volt keresk tanulók összeírása I elnök kíséretében a nagyvendégÍőbeí<°«do*l,ák\' ropogtassak , haaea az elaruaiis adja Binütmu a nagykanizsai (eLósereskedelm. iisk.Lentek, a bol csakhamar megjelentek ?0\' V^^iT^^ítT^ \'.Z.
-gaz.atv á nkanusai tel^ketejkedelm. isko^ k ^ ^rfiai) továbbá ipa- ^^Syo^^S IKZlm
annik voli tanítványai érdekeben mozgalmat 1" , ,,, „ , , . ,r ■"« a sstvaroa nagyon lerjeszua a veszetyes
• » tránt, hogy jiz utolsó 25 évben végzett frpspk és földművesek oly nagy szamban, (betegnek bAteriusmii, főképen, ha aasiwt aőTendrUií-jeieolep T«Tözkó3fsi, iUe\'őtqi ■« \'hogy a nagyvendéglő helyiségei zsu-; ese leg inficiált egyének fogdossák.
Nagy-Kanizsa, csülörtök
Zala 25. szám (4. lap )
19CJ. március hó 28 á„
Huilspral
— A aaegjel llatíaItrlrtU Itarléxiifli TalAlt óra Folyó hó 26-én • város r«aiNáM A vármegyei tisztviselők fizetésének belterületén egy ki. női erüai óra találtatott felemeltére J{ kurpól ckára (a * pó\'tdó Kelbivstik a kár—fél, hogy annak átvételi kivetésére vonatkozó törvény hatósági határozatot végett mint igazolt lufajdouo« a hivatalos órak a belügyminiszter sz or\'osok tiietésének eme- ala\'t jelentkezzék u rkspitáayl hivatalnál, lésére vonatkótó rész kivételével j vábagvt* ■ Fi>r>irll ásebtcttiiyv Március 27-én As orvosok liseiésél s belügyminiszter kjolégi- a helyi pAlya-udvartól sz úgynevezett régi Sör-tönek nem tartván, ennek rendezése tárgyában biz korcsmáin egy möbjegyzökőnyv, melyben 2 a vármegyét uj határosat hosatalárs utssitotts. drb. marhalevél is volt elhelyezve. el<oezéti. A ■*»• (*\'•■)
— Házasságot kötöttek Lapunk\' megtlösp rendőrkapitány»ág .felhívja a becsületes megta> számiban sz „Anyakönyvi bitek" rovatában s Islót, hogy a károslelnek leendő kézbesithplésé héMuigra jdenlktzft hibás tőriejfs folytán a végett s rendőrkapitányt hivatalnál adja át. házasságot kötöttet torába kerültek. Hogy as Általánosan elismarik ug> nálunk\' államhatalommal és st esi képviselő anyakönyv- mmi kullőldőn, hogy a Mauthner.léle gazdaság1 vezetővel a jóbsrálságol lentarthss>uk. ii már |a kerti magvak gyakran háromször akkora lapnak révéa házassá ot kötött 61 párt ezennel termést adnak mint sok másféle magvak. Kü-visssakelyezsak a jegyesek sorába. lönósen impregnált cailIsgjegyO répamagjai rít-
— Égd kocsi ég<5 emberek H azai- leitjUc párjukat és össze nem tévesztendők már mas jelenet jstssódoli le s Gyuls-Kesii és Gulftcs uiinzott hasonló védjegyQ, de nem impregnált l kőtöt vivő országúton Nyirő Károly gulácsi répamagukksl. A Mauthner lele magok lehat lakée, áz oltani birtokosok lapocai ifj-iállitója telulnKíihalailaook éa gazdáink csak ■ beKsen harmadléleves kis fiávsl Gúláit fele igyekezett cselezzenek, hs magszQkségietaket mindig i egyfogatú kocsiján. Utas állapotban szivsrra Msulhnerféle magokkal fedezik, akart gyújtani, de oly szerencsétlent)!, hogy a< eWöbott égő gyújtótól a kocsiban le*ö szalma i«
T«««tt >«l«tNli Vonatén érkezese
l.S(ara«f Práterkor
r>tklan/a Ijaret ) , tiyékémjrm )
meggyúlodt, mélynek -tüzét a lengedező szél még\' jobban szito\'ia. Az apa és fia ruhája azin lén tízei fogott Egyszerre égtek mind a ketten, A tűz átterjed* sz egész kocirs. melynek \\m ifiden fája égett E veszélyes helyzetben sz
Btaságábfrfl liiliiiliiiliit inihn nnn mrfi.......
égíTkíS flá* nem volt képes m-nttui. Mini tgy_ égő fadarab, ott feküdt s lángok kfizl. K«» fia lángoló rubávsl kiugrón u kocsiból s futni kez détt. Éppen t legválságosabb) pillanatban érke-zett egy tspolcsl polgár, ki nazy önfeláldozással az áldozatok mentésére sietett Az égii kis lutó hal elfogta, s még rajta levő égő ru stosz-lányokat testéről letépte. Az égő embert is k>-—*lta á lángokból. Ezzel egyelőre sz életnek megmentette. Testükről a ruha az
\'Ü^Üfolí
1 Brea flTlas)
KAfögóp-
ffyái B£C3 L_, v ..,. VI. Variabillerstr. 15. frt«erh*r
l Vfeiermann
C\'aák tarajra Barea ) «yékéat|>M)
1 3 ín | H parczko \' rtcr«l luill; TM.
Ni • i 57 | d. t. BW
f í • ! 40 p jd a. auaily
ff* _ aata ataaséljr
rí ■ 07 kjjal tjmn
2* I 42 jrasn ntmély
M \\ 85 á. a I asawily
4 ■ .08 A a. tyora
I« . 1 05 aata , twtméiy
JLvi l06 rsoti vafyaa
5 r I 32 raf|«í Z/ara
12. 09 d. a> itM^ljr
.? - I 63 i. t. í fjo"
"» ataally
8 22 ■ \' ■afga , vtfjrat
h • 110 * 1. «; [ pan
1
1- d. u. gyón
jll -* 23 4jjal aaaaéljr
Vonatok indulása.
1 (óra 47 párakor racxtl fyora »oa
9 , 30 rat(«l vajyw
•2 .1 — w 1 i. a ataalty
1 8 » 1 0.J ,, 4. a. 17™
12 „ 1 IS 1* 1 éjfal SHarily
í « . 06 f a rafzal aaaaély
12 a so * m d.a fjnt
\' 2 - : OK r 1 d. t. asaaily
1 *.„ 4 46 ttu aaaailT
1 * »7 so l a. I vtjyat
4,1 48 «sg«11 tstmély
is j la I léiben í 1 |
\' IS -í-f 1* ■U 1 B"1
• » 1 — a i. a. ngyts
4 . 17 9 I ™ÍZ*I ■aaaatl
S „ H >• 1 i. a. aaali y
* » 1 15 „ | 1 0. | •ttaily
Ircdakm,
nendkivilli gyengeség.
Kis Lap Több mini negyed évszázad óta I Minthogy a vér elszegényedése ói gyengesége
__________ _____________ utolsó losz- «>0°TwkOdteii a rfthrLap.ciinU képes gyermek- legtöbb-okai a véwzegéwaég- éa rbeu«áa^kr
linyíg leégett, lty állapotban szállították mwá- ^i Wagyarors/ág apró olvasó közönséget. "?^\' Mm"tUu .°\'L!f,It0ek"
bsAjakst Mácsra, családjukhoz. A szerencsét- "é(rö1. bJ<™ mint szívesen átott vendég Kv,ik*}
len anát nvombsn ellátlak a bslolti »zentaé«k-b« ■ magyar csaladok hajlékába a; vannak látogatva Ha n. m aksrunk még nebe-
J$n apát nyomban elláttak a halotti szentségek- »°P°gtaI W s magyar csaladok hsjlékaba _. - , . .. . . - ..
kel. Maga a bátor életmen\'ö is súlyos égési bo1 vld,im fW\' d«t an gyermekek repes-ő szívveliMbben elviselhető tzenvedfcekei a vérszegénység sebeket szenvedett önfeláldozó munkájában. vár\'tk\' ú»onf*a köszöntik es iaiálgat|ák, v-jjen)"" Allapois álul előidézni, ugy sdrgósea
Nyirő égési sebeiben néhánv • aP múlva ksren- Píesodf kedveset h"a magával a »Kis Ínséges vérünket tissliUn. ét megajuau,
3 _ __ \' \' i an. lauí.ll__1__i atfí- ■ . - _ 1 haov it «ftpt ctuths(titaiilr nannu,
védett, fiának állapottá szinten reménytelen.
lali borok ára 10—30 százalékkal, sőt aljat borok ára is emelkedett. Az
.„.„.„„,.„„. ;Lap« legújabb tzáau. A *Kis Ltp, gyönyört I Hogy a vért gazdagítsuk e- gyógyulát irt -A barArak e«elkedete Nagyon i \'ertslmához képest díszes kiálrilásbsa jelenik |Jfiuk el- ■ rér e"D metíOjiláiát « Piak-la bds-ritkán szól az esek mostanában arról," hogy it fi mindazonáltal áraoly csekélyre v.n szabvaj^uk.:JDfrt\' n,\'Bl * kÖT«tk«ő léHBéiíyek ara euielkeduék. annál szíves 0r0-|b<*T mindfinki kunnyen megssemheh gyermeké-I>CTelke,letal lehet e»k batázozott gyógyka-mestebb adunk hirt most, hogy az ország több nek- A ¥f18 L»P\' egyetlen magyar gyermek-
vidéken a borkereskedelem kezd föllendülni ét »^- «ely » ™»áe- éa közoktatasögyi magy. um önt,-hogy én hfiom doboz ftnk-
s bor ára is emelkedett. Az allőidt homokv.- m\'ms-tenutn az oJemi népiskolák tanuló I UbdaCsoi vettem be és wk jótékony hatásáról déki borok ara közel 20 százalékkal, a dunán- \'\'juságának olvasmány utjSJanloll. Előfizetési ára teljeseo meggyőződtem. Hosszú idő óta vérszegény
begy- i évenkiul 2 korona. Mu-atváayszániol ingyen - evén« u«7 elgyengültem, hogy már alig tirtam erdélyi és küld a kiadóhivatal: Budapest, Kerepesi-ut 54. !meuni- cíak re8g»\' egy kissé, miután étjei temesi borok ára 20 - 25 százalékká] i* emelke- " Háztartás Ktlrlhy Emiiné szerkesztésében | kipihentem maiamat EzenWSl rendszerint telje, detl. Ez az állapot mindenesetre azt mutatjs, « .az Atbenaeum r. t kiadásban havonkem! »«n kl nfolve éskénytelenvo.am it-
hogy mégsem volT hiába való az ai akció, a » megjelenő .Háziariás. a magyar gazda- | " felkerestó Karjaiban éa keaeimben mely . tiszlességielen borkereskedelem ellen asszonyoknak egyet\'en magyar lapja, mely a f legcsekélyebb erf sem voit ugy hogy lebeut-frányilt háztartás minden ágában útbaigazítást ád \'^n volt me« « legcsekélyebb tárgyat » az
helylyel-kóael képekkel mssyarázvs. A »Haz »» ujjaimban tartsm. A csuklókban rettenete*
\' ~ ^ ~ oly érzés, mintha aa
térdelni sem labdacsokkal való ka-
ioato aélktU is á huználstnsk tiaztan és ép- .Háztáros, arfalmstj és a mi szintén igen! "Iéí követtem, erőanek ertem magamat 4« a
ségbea megőrizhesse, s már forgalomban lévő érdeklőre szánul: a divat is s* boz Hókban . legctekelyebb lájd.ldalmsm sincs
lft a- . i,, _ - . . .. \' — jut írásban é* képben, ennek a maga nemében tm4r
10, 35 és 30 hiléres ,egy Ittzeieken kívül - te- Jegyet|en ,apDek "a ,;asáb)ain. a >Háxtsrtas> [■
kmtettel a nyilvánult keresletre — a magánig)#n)örü színes borítékban jelenik meg éa elö-IB
ipar által tlőál non levelezőlapok bérmentesíti- fi/e ési ára i évre 4 k< rona Mutatványszámot K*oység és rhenaa elle», meggyógyítják még a
sére alkalssis 4 füléres értékjegyekel tortái.\'; \'n«yej • kiadóhivaiai: Budapest, Kerepesi- ^^i^^lJJSIÍ\'Jg^ éí b«ll\',\'ok»1\'
maió .f&seiek ia boacállallak ki. Int 0
- LeiélMljeglátftlrk A/ou, célbúi, ||ria(\', "m ^piíJdílmr\'rSIéíí I*kUÍ®«»-«IÍÍÍ-\'. hogy a közönség hoswabb időtoriamra besze- kiválóbb művelői szerkesztik. Költemények, el- j \'degszálak megrövidültek volna, éa rezai azokon értékjegy-készletet különös gon- beszélések a legjobb írók- tolából élénkítik a j birtjam már. Mióta a Pink<labdacso
, Jirolka Katalin München, Baederstraase b* A Piák-labdacsok felülmúlhatatlanok vérsze-
idegbajt, lulerőltetést, valamint minden a vér-, „ , Magyar Bazár. Lzt a legrégibb, legjob elaiegényedértből vagya»idegek grengeségéből
Herajé-lrlé. Most volns .deje hogy ldira, , Wob| JanhH íie[kmU éa M Alhe. származó betegséget is. Kapható miadea gyógy-
uonb a*ianvn«a aipannalnor a barlalr huri • _ _____- s. __ . ^.i.. __ • .______------------a. - •
a haléságok szigorúan elrendelnék a kertekben
naeum r. t. adja . ki. A >Magyar Batár* sz
szertárban, valamint aa suazlrtt-magyarorezági
éa szőlőhegyeken a hernyófészkek leszedését és e«yetleo\'niagyár divatlap, mely havonként nSy \'öraktárbao. Török József gyógyszertárábanBuda-
m008OmmlupfAa&( I „lieuloffilaD- vannak hitni aa 1 \' a __________,ci -- __«
megsemmÍFétését. Tudvalevőleg, vannak hanyag gazdák, kik saját jószántnkból ezt nem teszik, minek a leghuzgóbb gyümölcstermelő is kárát vallja, mert a bernyófétzeklfll fáradtságos muaka és költség árán megtias\'itoit fait a ha nyag szomszéd fiiról ellepi a kártékony féreg. A kerayóirtásra vonatkozó rendeletet, ludona
szer jelenik meg mindig bő divalríszsze\', gyö- pesten, Király mca 1.2. sz. dobozonként 1 Irt 75 nyörü színes divalképekkel éa illusztrált nép krért vsgy 6 doboz 9 frtért. irodalmi melléklettel. A >Magysr Ba:\'ár« borítékján annyi tudnivalót közöl a társaságból, haz\'ariásból, regényt, aineuyil egyetlenegy eem i a hazai divsllapok\' kőzöl; a >Mgyar Bszár<

1 (K V
»/ MAUTHNER-félc »
a ■rrnyotriasra ,o».,.«zo _ .„«„»»• ,,öfueteM ára , t(Te 4 korong. Mutatványszámot L , . . - ,
suak szerint kiadják ugy évenk.nt a halóságok l n k0)d a Jiadóhivalal Bud;peit K\'mpesi. J konyhakerti magvak, arankamentea
de a rendelet égrebsjtáaa mindig elmarad, mert ul«, ----I lóher ós luozerna, továbbá minden-
niact, ki ellenőrizze. Ezt as ellenőrzést a rend őrség; Sietve a --iendőrség köteles-égévé kettese tenni s akit ezek feljelentenek, érzéken 1 bírsággal kellene siklani. Majd akkor tslán megszabadulnánk a hernyó-rsjok\'ól, melyek nemcsak a gyümölcstermelést tesiik ifinkre, \'hanem a Iák ievéldiazét is leíarotják s a*kertekben való\' tsr-ózkodáet is élvezhetlenné tesfik.
AFRÓHIBDETÉH Er
-jó ksrban tévé-kerékpár o\'eión eiadú Bővebbet kitdóbit alti.

I nemű fiimagok a legolcsóbban és legjutányoaabb árban
v Kaphatók Flaehcr Fereaes
filszerkereakedésében. 74—8. V Heiybra, F«ér.
Brtaj < javas t "iiw 1 njwian 1 tü^fi
(«—a D
fi Megbízott. ROSKNTHAL JtKAB N Kanizsa
C
layton & Shuttleworth g
rasifrirrtafági gépgyáraok Budapest
álul a IfJnláajoaafcb árak mafltft ajáaltataak:
Viczl-körút 61. IL
Locomobil és gőzcséplőgép-készletek
WHUbk Jirgftsy eaéptSctpak-. tóhare cstpiík. Uaztlté roaláfc. konkolyok, k*«zéJ4- éa
illái
n
íetjobfc Mnctlféftk
IMHÉtVlctt. SptTlftt
liiirtiii ■mwMÉ, éaráiék. flrWHMkMk. eg7«len>*« loH-tkik
t- h l-rufl ekék ét 3!nd»n a«7ée nil««itt gépit
WimltU*
« ÍM
émgyom « Mnwaftw kÉléttmté
Ltncotoi törzsgyárunk • világ legnagyobb locomobil" ég oépiőgép-gyéft.
ítltéieiMk
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.
40f» lilelttfrM Mciftr ■niléagMáé MiMfUiáéya lfac*l|a, héf| • nélék frériaf •
PERONOSZPÖRA é: az OiDniU ellen
a legbiztosabb,,*. epegya/erübb en a legolcsóbb a
A dr. ASCH EN BRAN DT-féle porok használatával. A dr. ASCHEN8RANDT-féte HOHOÓI FOK\'
a peronozrpora Maim «a •laeé •llmnmrt. kttBimta M&i Jk íffbtÍV nam
A part a niAf aztUtíjuk « frW *c oiiku. ab alaá j/traninaaakas agy kl váara kall 1\'/,- 2 kg. a másodig «< kimadifc pmMtMéikn 1\'/,—S kg, p«r ii év KzUkxbjUi tyjf hü, hold $sü&rt 22-25 kp. A bordái p*jy áru 5 kgm mákok bom á kg hü Íiiíér Ift fcgnf ifcíTrlYy a kg. $0 fillér. 50 lep* aoákokkom é ky 7( fíllft. Haasaáiata «ka(M, bistaaaM éa kétuptűmmtí\', ■mi a í ueau rlzpáKd
A dr. ASCHENBRANDT féle \'RÉZKÉNPOR.
an olütuia btstoa és olcaá «Ucaa*t« A port • faíi\'jtóhb\'f ént jak éa paraannak v«k. A miM aaaa bilkjü \\ dal kaveaabb fagy. miu a tisztm tínporbU. A rézkrnpor áro \' a kgaa aaékakUa á 66 fillér 10 kgoa aaás«kb*n i kf 4 fillér *yo« /3//r. Uármm-
rzori /torosáéhoz <u /r» ttükséjflei é fart, hoU 12 —15 k§.
Aa árak bndapaataa knadul A vaactakan kedvana^nyaa díjtétel A patak >1 kaidé— vagy a péas i léllgaa bakálAaaa vagy ttAnvKal ailwaékaa tanáaik
A 400 sz&ésgozd\'t btzomyttvámifdt és o porok hmszoáUtt mtositásét tortol-matizo füzetBZtstotm mugküldt, nuyrtnésUoekit slfojqd áa auadaarél Mvikfaá* ú«i ad a
+Jéaovaj> filezoQazdjCLk, Sző ve (Jcezete" Bodoptai V.. Alkot mámp+trm 31, aa. •aélévfdékakea an aladáwa BMgbiMUak kiraalilnak
Jó fin olció órák,
! éti jotálláMal privát varókaak
Konrád János ]
óragyára arany, ezüst -8 »kazer aru szai.i tó-haza RrKi, ((!Nhorai|). Jó alckil rnaoilotfiri frt- 676.
Valódi mii raaoatoir*éra frt 6\'HO Valódi aaáat liac frt lao - Níckal 4kn»ctA óra frt 1IJ6 C\'aégaa a ca. éa kir birodalmi ciaaarrtl van kltSautva. aaá«lala» arany, wiii kiállít én ér*m »li*a«rayívil miül aaaré latéi van birtok- rnl> h nagy képes árjegyzék ingyen s bérmentve
10
A magy kir. államvasutak ím\\ gépgyárának vezérügynöksóge
50-10. BVDAPEN kSrul 8t aiáai.
_e_ * , \' \' • rf. ^ >
- ajánlja a magy. kir. államvasutak gépgyárában készült 1
gőzcséplő-készl eteit, szalmakazalozóit,

lanlabk werfceaata
flkau álé-, mmrmkrmkéém ké? eklté » r a í p f i
továbbá: a szab* osztr.-magyar államvasattársaság reaiczai mezőgazdasági gépgyárában kéazölt 4 lóerejü (éa; eaéplé-kéazleteit, Sack rendazerQ aezél 5 b tésB ekeiével ellátott eif éli és egyéb mezőg&zdaaág1
eszközeit
Magy-Kanizsa, csütörtök
/:xxxxxaxxxxxxxxxx>
Aranyéri 0
X Hemerhódia X
x X
Q A ki ebL n zzenvft^ kérje bisslom- y
Q mai az el en való nz\'-temet. A legsa- Q
X gyobb fájdslmaknt azonnal rae«»*öntetí# A
V a csomókat, legyenek azok kQnn, tagy X en»j?ve 2—3 napi slkalmsnán után el- W
O tőnieti. A övrímör bélműkfídea, as w
fj ölés é* a tiogástalsook iea\'oek Q X és reodktvüí megkónnyebűlten én bol-
\'dognsk er**adt ma^át sz slObbeoi X
X , . X
Az egéaz világon n^m létezik ezen \\/
Q kívül e?j ihsn |0, Artslmatlsn é<« dia* Q
#> erei szer. CaaJédn* benne ki van zérva, - Q
X Kes bevenni való orvosság, sem X
X nem valami masina. Ára 3 kor. utai - X
vétfei vsgf s penn elóre beküldése e«f- N/
O lén diecrst liermenlv^ küldetik. O
X Czjni O
V » VOTS A. gyógytteréai V A Brsaaé ^
XXXBXXXXXXXXXXXV
m
1901. mároins 2S- én
Kriagl léiacf dai^lr valódi aagal *
Tanoc \\m poaadója
^a korán b>jXuU m a laat n»egHkadá« ^
. iyo/z\'* v^amiot R^Vp á bajA\'k és 4rskál 1
Oazfliéáét és segíti ázok vádsél.
Egy tégely ára bérweatve k6ltnés<nes-tesen s -péns előleges beküldése msiU\'1.
S hororuL. CMef Office 48 Srtitse Resd Lesden i W Az utalvány ciazcndO.
Tbiem A. gyógyzzerézz baluaioara.
rragrada, Eohitaeb-ganerbnan mailett. Nagybani vsvókoek tetemes eogedméay.
Hirdetéseke
Keillakk >
(G-lasnr.)
legkitUnfilib máioó aztr puha p-t dió miniára. I nagy palack ára Irt. 1.86 kr. - . ki* pnluck arn 0M kr.
Yiaií-kenScs j Arany-fénymás .1
legjobb ás l»gegv»»<rflbh b erestlö kemény pad\'1 tt*m 1 krtcsöpr ura 60 ki
kéi^tereUk »lb. kinranfotásira. Ji kii pnlii.ck ára 20 kr.
Fehér „GlaaurMényraáz
legjobb >ur moidó-ssztblok, ajtók, ablakd.»*ták »lb, újonnan be-feaúaéré 1 doboz ara 46 kr. Mindenkor kapbutók:
Ken éa Klein
NaK|KanÍHán
cetnél.
88—8
ÉKTE5ITÉ5.
A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hogy a
Léderer-féle
kószénbinyak vezérképviselősegét az egész Dunántulí
kerületre sikerült elnyernem.
Ez által azon kellemes helyzetbe jutottam, bogy a nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a cséplőgép-, téglagyár-, és gózgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüzelési anyaggal szolgálhatok
jfoak:
1. Darabos fűtő barna szén a kapronczai vasútállomásnál bevagonirozva egy vaggon (100 mmázsa) 80 korona Ugyanaz Nagy-Kanizsán házhoz szállitva métermázsánként
í kor. 6o fillér.
2. Másodrendű koczka fűtő barna szén ugyanottan beva-
gonirozva egy vaggbn (160 mmázsa) 70 korona.
3. Dió barna szén, cséplőgép-, téglagyár-, és gőzmalom tulajdonosoknak igen ajánlatos: kaproncai állomáson be-vaggonirozva vaggonja (100 mmázsa) 60 korona.
Midőn a jó és pontos kiszolgáláséit teljes felelősséget vállalok, egyben mészraktáramat is a n. é, közönség szíves figyelmébe ajánlva.
Nagykanizsa, 1901. évben.
Tisztelettel
Klauber Ignácz
a LEMRERMk MtzéaMaják DuiiuJj kertied niártfriMIJs. Ikn inm tár. 4 Hám hnm IkartraMki saMt

& tótói riufUji-Unulí mffu mtluul öHijuniiiigJ
1785. A. •*. Bud <peal, 1901. marcint >2
Pályázati hirdetmény.
A kanizsa—szombathelyi vonalunkon Vasvár megállóhely közelében\'118.7—1191 km. szelvények között létesítendő hasonnevű állomás főmunkálataira nevezetesen OttOO m* esetleg 30000 m® földanyagnak anyaggödörben való termelésére és 400 méter közepes szállítási távolságra cariotta (izemmel a tervezett állomás töltésébe való elszállítására, valamint az nj töltésnek rendszeres egyengetésére ezennel pályázatot hirdetünk.
A munkára vonatkozó bővebb adatok, valamint költségvetés, különleges feltételek és az építési aján lát mintája az alólírott üzletigazgatóság építési és pályafen tartási szakosztálynak hivatalos helyiségében (L Mé-záros-u. 17. II. e. 4 a.) valamint Szombathelyen^ az ottani osztálymérnökségünknéf a hivatalos órák alatt átvehetők és a tervek betekinthetők
Jogérvényes és kellőleg bélyegzett ajánlatok leg később 1901. április 15-ig déli 12 óráig általános osztá lyunk iktató hivatalánál (földszínt 9a ) nyújtandók be eme felirattal/ „Ajánlat Vasvár állomás földmunkáira* Bánatpénz fejében 1901. ápr. 14. déli 13 óráig 1000 azaz : Egyezer korona készpénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban bpesti állomási pénztárunkban (I. Mészá\'Os-u. 17.Téríelügyelő*égi é let) fizetendő le. Az értékpapírok a bpe»ti tőza jegyzett árfolyamuknak legfeljebb 90*/«-nyi magasságában fogadtatnak el. fizen bánatpénz a munka elnyerése eseten 8 napon belül, annak kétszeresére egészítendő ki, mely összeg mint kautió mindaddig letétben marad, míg a létesítmények ideiglenes út vétele meg nem történt.
Posta utján beküldendő ajánlatoknál a bánatpénzek térti veWny mellett adandók fel* — A bánatpénz lefizetéséről szóló letétjegy az ajánlathoz nem csatolandó Az ajánlatok között való szabadvilasztás jogát fentartjuk magunknak
UimiiyomaS nem d\'jazmt-k Az üzletigazgatóság
r
épü-edén

f;
6150. 1900.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város közönsége tulajdonát ké pező, az úgynevezett Oördövényi immúnis homoki szőlő telepen 2000 gyökeres, S évea fehér éa vörös továbbá lftXiO d. I m h. kiérett sím a rajnai rislíng gyöngy szőlő, 20* 0 gyökeres 3 éves rajnai ruling 5000 drb fehér vörös gyöngy és 000 drb kadarka szőlő vessző van eladásra készen, a gyökeres veni* szők 1 (W\'-re 46 kor., a sima vesszek 10 "r»< ti kor.
Miről a venni szándékozók azzal értesíttetnek, hbgy a vétel\'ügyében a városi számvevőség, vagy a városi kertész ad felvilágosítást.
Nagykanizsán, 1901. március 22.
* 4 vA sal lim >r«
fi fi* J $
r-
5 £
m c
S §
i
Nagy Kanizsa csütörtök
Zala 25. szám 6 ap)
1901. március hó 28 in
iiirtesitéá,
Vas azereaestm a osgyl?kin\'ei& kü*Are*gel tiszteletid írt- siifcni • igf «
t-a t a* z 1 I 4 é a 7 r «
s l*eojabb divat -i-rmt tniadéon.mfi ruhakai, » leiíllnomatsb mlmtf*4j»éi « Ivoíceftbbi* figyel-as* ■» Melle jst*ny». I eaolga.Se m-Jlelt W»/<lek.
\' fiz a ka\'vmmal báiorxitl » a lfkí»te>» na. kir. alI»U»rv<Mi Urak \'ig el »ét f •llnnii fgyrm uhai tiévllna ajclaerc, me j.-k»i a Ugponli-a bbsn, • £ira> zsrifit IctjnUafoasbban, ki nuO •• iafaegi.ee éa wléa*« kiviteti.tm maI.ÍUMi ki Vidéki » egrendejesrk kelifl fi y i^mme n kőzölle jick.
A a. rrd. k\'izSméi( becaee taaoga\'Saet t* "UTf megrendelőt k.ri mily iittUUttM:
UQfM&NM IKéa férflaatká
I MIS -ie kai
. Soyy t Hat Ilii kitM mmltifi, dmtot W&tdi, angol it /r—etit1 Mmikbtn
_xr^-x.—
y
Huszonnyolcadik évfolyam 26. szám.
SserkeastAe4f f4n>a4» «pii»i riMkai rtiop ktar?. \'
karaakadtatbaa
i aaerkeestSral Irtaként lakat aapaa kitt d. *. 4—4 Óra kíat
Ida inttaaadó a lap .aaü.aii réaatra Toaatkoad aiadan kBalaaiajr
Kiadóhivatal V4mak4a*ptlal: ÍVadW Mip könyv karaakadtaa.
ZALA
Politikai lap. »
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
ELÖmSfSr ÁMAK
Ítaf7ad4»ra ...,., I tliaaa J^ Nfilttér patllaara S0 flll*
Z«4aa ti
n»n
Haaradti
BIMsaMiak, rataaiat, a rosatksadk Fiaokai riltp
> ad tatba iiuaadl
Irtattok ttajrvfcsr i
Bimaatatlaa taraiak eaak la a lkad Ml fofadtataak at.-
IfjM nta in IS . iér
Nagy-Kanizsa. 1901.
F-\'elöt ntrketttl: Rular Mandar S trkeiitftárt: Ketraa l.aj<».
Vasárnap, március 31.
A vidéki nőegyesületek jótékonykodása.
Egyet felejtenék ki: azt, hogy az em- vette a kalendáriumokat, bibliát, füzeteke1 fberbaráli munkában nem okvetlen a pénz, s mind azt forgatta és az enni, pipázni
valót ott hagyták. Micsoda erőműk
felt abban, midőn
j a látható segély játssza a főszerepet, ha-A vidéki nőegyesületek legtöbbjének L,)era a közvetlenség melege, a. résztvevés főhibája az, hogy tagjainak óvi\\^keoj^az ^hagyott sorsában, a szeretetteljes vasárnap délután egy óra hosszat mesél-sége alig megy tul azon egyszerű"ftKftJa- érintkezés, a szegények otthonának meg- lem ia nekik.
ton, hogy tagságdijaikat pontosan lefizetik, látogatása, életviszonyaik benső figyelem- Ennek említésére c«ak az sarkalt, hogy Beiratko mi a nőegyesületbe ; önként Lel jjiséréso> Rzt jgen-igen sokszor ta- ott, a hol szükséges, mások is próbáljanak keresni ezen cél szolgálatát, — ritka e-e\'-ipaszlaltam .A mi nőegyf sületünknél már I hasonlóképen cselekedni. Szükség pedig A tagokat formaliter erőltetni kkjl, kény- évek ó(a gyakoroljuk ezen közvetlenséget. | mindenütt van, csak igyekezzünk ellal.lní SMirfelszóIitásokkal, Kaszinókba h "^lEutiek egyrészt ellenőrzés is célja, de Ion- a módját a jótékonyság gyakorlásának, egyletekbe betgyekszenek az emberek, de l aeftMk6t magukra az uri nőkre is. Még egyszer emiilem, hogy a jóté-a jótékonysági egyleteknél az önkéntes j,.^ ^ váleményl gzerez az konyság ml vetésében az adomány maga vállalkozás gyéren fordul elő. életröl és viiágrAl az; a kl az elhagyottak- mindl8 másodrangú kérdé<; lő : a mOd, a
Ez szól a múltra E multai 6 évnél L ( gokat fog|a)ko/jk | körülmény, a mely szerint azt intézzük,
hátrább nem teszem. Ennyi ideje vagyok Az én kl8gyennekeim is már azzal Ez igaz, nem csak a segélyezett em-egy vidéki egyletnek, a nagy-kikindail u étel!)er> ^,0 uatvért: Ibér szemében, de igaz tőképp szociális
-Hnmanrtás jótékonyság, nőegyesület titkár,a J^ jaempontból. A puszta Adomány, jóléte
s észleleteimet ezen tdöröl sorolom fel- * • « mé nem osziatja a l4rs,d.lmi ellenté-
Ma balározottan jobb szellem éledt fel. ha J»áí" \'volD* 0Z, ^^ a ^^ ^
Miből állott a áll ma is a legtöbb jóté- Ml behoztuk, hogy a -zegény gyermek- . . .
kony nőegyesület munkája. Annyi a sze-Ugyasokat meglátogatjuk. Nőink tanácsot gény, munkából kidőlt öreg, az árva slb., is adnak s-a gyakran íqmsstalhaló mu-hogy ott, a hol ezek részéie semmi inléz- l*sz\'ásokat, a melyek annyi anyának ésj mény sincsen : árvaház, menedékház slb., I kisdednek halálát okozzák, ily uton sok-otl a nőegyesületek csakhamar kiosztják;s~or elhárítják, A szegény anyák idő előtti az-ő filléreiket minden hó elsején az ő munkába mennek, mert rá varnak utalva protegált szegényeiknek s ezzel vége a g csak kárát vallják. A nőegyesületek lel- S\'ivem igaz szeretetével üdvörlöm a magyar jótékonysági munkának. Oszszel még lel-1 adata volna a ezegény betegágyasok tá- azellem minden h»jtaaá\', a rügyezni ke.dó bim-ruháznak néhány- szegény gyereke, s a I mogatása. é^JÜ££ILZSTÍ
humanitárius tevékenység megint jót szü-1 A szegények lelki szükségleteiről is ded, i.araiságoa b-tüst-el t ti lapjai magyar ar-netel. ,- , , . . „ n , .... ; telemnek, magyar szivnek. Büszkeségtől duzzad
EPPen az a leglőhb hiány, hogy a nő- ^\'T ™ ™ ? SÜT* iTT Px*
KK " e\' [dal emltek. latom, dicse vea indítja >ola>, b. uepe|ie*«
egyesületek az egyes tagokat nem tudják\' knl maga»na n m.
foglalkoztatni. Nincs benső intemiv mun- Karáctony este mindenféle jót vittünk Me.t ..epek vaguok, ma y»r ks.y<ek. aaé
káseáeuk a jótékonyáé terén " ! a menedékházbnv Minden k kapott vala- P\'1. dn-ree kul-ó pompája janon »eiae-, ^ \' 3 0 " ,, .. , , . , ... •. akár a ii.agynr azó ed«-s a- c—\' »»• aalrke.
Azt his»ik, hogy a tagok által .befize-l ; » mrliak dohány, szíván, gyutat ts. di ai eien lapiarok\'ól Ha raji a l> a. a ma-lett, az elnök állal utalványozott, a pénz- De képzel ék, in<kor mindezt átvették s|gyar könyv,ab»ubol híd • v rétnek amiden ta liros álul a szegények kezébe kifizetettjén megkérdeztem, hogy van-e "rrni-olvasm1 ^\'J\'\'1\' r h"b* k on>eB
Jesinuzky Ignát
A magyar könyv-
llrta: Róna Bála-
pénzzel minden megvan téve.
Itudó ember?—jelentkezett kellő s ál-
da a caalid> aaenttly kellő- kis- prlba : magtar kö yv-k.
A Ferenc József keserűvíz
«£ «gy«4«ii elismert kellemes izü természetes
hashajtószer.
vászon-, bőr-, osontbársony-köteaben
» kiitítt iu«)(kt«
a legnagyobb választókban éa legjutápyosabb árban Fischel Fülöp könyvkereskedésében kaphatók Itfl-UlittÜ-
CZIaUT ATtKTiiL. \' n
V«a szerencsém a n. érd. töz>inség b. tudom silra bo/ui, bogy Xitg) hnnliaaii, ■ FOiéreu már 00 ev éta íenná tó jó biraéenek örvend
fKOItN ÖDÖ.V-KÉLE
* KALAPKERESKEDÉST
Éa HATOSAI EO lE.yaiHAZ.ITI ÍIHHCH B A 14 T Á ■ A T lolyó éij március bó 1-én átvettem s a modern kor igényéinek neglelelóleg reudesiem be.
Abban a kel em.-. Miseiben vagyok, bogy a m. uaztelt közöua-g legkenyetiebb ízlésének\' is m-glelal\'ietek ea fótörekvésem leend, hogy ti-00m *n>k fiolid ég ofcsn kiszolgálásával kieidemotjain a n. enL közOiiaeg lellell-n bizalmát éa jóii-dulitat.
f. f. ■aU( halapi/ár *S>raail raktára. \' KalapkaiBalrgraaégek. kai- éa ktintMI kalapak i a. árd kostaatf taitaa p4rifof4«4t kt[amjal|aa tiaatalattal . : % Kaka ód&a aioda
——1---- ■ Walllaek lérkat
—f—• Oylliidar kalapok kltcaSa adatnak. kalapkaraakads.
Nagy-Kanizsa -vasá\'nap
Zala 2T). szám 2 lap)
1901. március bő 81-én
—h-
De igy ciak nezem, évek óta elboruló lekin-T^ Aztán mictoda gondol lordit a m agy ír ~ HaMÍ»t*«. HekimU Játws nyng. ta-titem kitéri a hídverők<l)snaida<munkiját Nem. adó a könyveire! Alig akad köztük egy is, mely j nitót és családjai mély gyász érte; leáays késsfil az a bid loha el, bármi nagy is a kész* I ne kívánna a szemnek is Iftszeni. Ebben a le- Schmall ftnka, marc. 28-ikán, éleiének lg^it ség, mely a munkásokat a dolgukban vezérli, kinielben határozottan elölte járunk a franciinal, I évében meghall. A korán elhunyt kedv^É leány A híd egyik tarlója erős, kemény talajon épült: meg a németnek. Mert Franklinok, Révaiék, az nak halálét a keszthelyi társadalom őeziale a magyar könyvkiadó állhatatos hitén, hegy a Alhenaeum, a Budapesti Hirlap remekül nyoma- j részvéte kísérte.
mi kőaöuségibknek kell a könyv. A másik tar- lott könyvekkel kelletik a magyar könyvet. — árekép-lsleplezét A nkanitsai úr. ku-
tónak, a magyar értelmiség- telévéuy földjében A tavsszszal — ugy tudjuk — könyvkiállítást I község márc 18-án lariolt közgyűlésén elhatározta, csak nem akad tarlós talaja. Akárhányszor föl- rendeznek a magyar kiadók. Nem a legjobb időtjhogy érdemdús elnöke: gelsei Outmann Vilmos verik a pilléreket, csak összeomlanak azok. válasziotlák hozzá a gazdasági hanyatlás mai kir7laB4ei0i arcképét , hitközségi tanacsterem
Denique, a magyar könyvnek nem akad gaz- korában. De ki tudja, hamarosan lesz-e másképi" dája. A magyar társadalom nem kéri ki r. ré-I Azért jól teszik, ha megvalósítják tervöket. Jól szét az irodalóm termelésiből oly módon, hogy | teszik azért is, hogy megbizonyítsák igy köztet-reményttnk lehetne a magyar könyvkiadás bir-i lentit, mii leitek ők egy évtizeden át a magyar leien fellendült kedvének állandósításán). Kiadó- szellem lejlesztéseérl; hogy közönségünk — és ink panaszkodnak, hogy az ő készségükkel nincsH lift mindig az értelmiség értődjék eNő sorban — arányban a könyvvásárló kedv. tlngy egy-két még mindig nem jutott arra a meggyőzödéare, nagyobb vállalkozást kivéve; nem sikerül semmi;! hogy a .-könyv nem olyan élettelen dolog, könyv bogy nem tud gyökeret verni a könyvek szük-j nélkül üres a szoba, hiányzik belőle a lelek légei voltának általános érzése. Vagy igaza volna Puskin könyvárusának — A j
Hát ez szomorú dolog. Szo oru főleg akkor, | küllő és könyvárus -. cimü gyönyörű versében mikor egy sajátságos jelenség kellene, hogy csak | &áuk vonatkozva is, bogy :\' inkább azitsa kőzönségüok könyvvásárlási kedvét, V. i. a magyar könyv olcsósága. Egye\'len európai lilteratura sem termel oly olcsó köny-
Nem akarjuk,, nem tudjuk binni A
a pöí
l.ephutí a ptaén i Ha vera, ka próza ; es a kor Míg egy jó szót sem adna irtuk
veket, mint a mienk. Már látom, hogy egyne« melyek kétkedőn rizsák a fejűket, l\'edig lesse«. nek elhinni, így van ez. A magyar tudományos
i könyv szeretele ily mostoha nem lehel, lin bajo ■ kan, ha lassacskán ii, de el fog készülni annak I könyv minden időben olcsóbból! á külföldinél. a hidunk a túlsó fele ia. Meri a magyar értel-Vagy hol akad párja a Magyar Tudományos I miségnek meg kőll értenie, Iiógy más a könyv, Akadémia. Könyvkiadó-Vállalatának, mely mint._ minden jóravaló könyv - minta kínai váza,I ai idén, egy "Carlyle és Bodley kötetet, Ptuler ! mtl! „ japáni legyező. Ez legfeljebb arra |ó, hogy) történeti munkáját és Jánosi eszlellka lörténeiét] elkergessük veié az alkalmatlan legyet a - i tárgyazó könyvet nyújtana mind együtt tíz könyveink olvasása közben, koronáért ? Beöthy A kos uj könyvéhez fogható: terjedelmes német könyv legalább 20 márkába: ——
kerülne, a magyarnak tizennégy korona az ára.! ___• _
Eötvös és Mikuálh gyűjteményes munkáinak M kölete remek kiállításban négy koronán kerül piacra,\' Keviczky éa Kis József költeményes könyveit- bárom koronájává^teszik aépszerim^_. _— JIA»a»nft|j. Ma
arcképéi a hitközségi részére megfesteti. . A kép Kátpátí Jenő feaiö-mUvész mülermébén elkészülvén, az a folyó hé 31-én délután 3 órakor tartandó közgyűlésen a tárgysorozat megkezdése előtt fog ünnepélyesen leleplezletai.
* — Xj uKaleniba vsaalé laaár Kim József t keszthelyi gazdasági tanintézet állattani tanára harminc évi szdfg&lat után nyugatomba I vonult A laninlézel hallgatósága bucsubanketiet rendezeti tiszteletére, melyen a tanári kar ii résztvetl. A köztiszteletben álló tanárt az ifjúság lelkes ovációban részesítette. Kiss Józset több jeles munkával gyarapította a hazai irodalmat A legutóbbi páriái kiállításon a magyar halfajo> magyar i ^„i álliiolla kl Darányi lóldmivelésögyl minister megbízásából. A balminták papirtésztából készül-j lek, eddig nem ismert módon. A minták szak-I körökben nagy feltűnést keltetlek és tiszteletet szereztek a magyar szakoktaiáaoak. A kiállitáaoa nem kevesebb mint három éremmel tömették ki.
- Iparosok a parlaoaenlbea. A hazai ipartestületek országos központi bizottsága a napokban Budapesten ülést tartón, mélynek lefolyása után az ipartestületek éa a kamarák* nak megjelent képviselői értekezletei tartottak. Az értekez elen Rátb Károly elnök egyhangú megállapodásként kimondotta, bogy az értekezlet kívánatosnak es a mostani viszonyok között vasárnapdélben tartja | opjiortunusnak tartja egy bizotság kiküldését,
--v ta nfl aa—iwa«li " —- \'t - i.
az Alhenaeum Olvasótára, és az Egyetemes Kc dr. OUop Mór nkan.zsai ügyvéd és vTTepviselo uultlJ émtkwésbe tegye- aa ország-összes
génylár ;Ped.g koronánként hozzákforgalombaIesküvőjét Várpalota híres .Vár- ának lalti közt .ho«T igyekezzenek a krtzelgő képvi-
a hazai és idegen elbeszélők legjava alkotásait. [GrünwM Margit kisasszonynyal. A polgári esike- Wf választásokon minden belolyáaukkal oda-A Magyar Könyvtár kiadója bármin\' fillérért lésnél a vőlegény részéről dr. Friedmann Birpát «*T »bol lehet - eW torban iparosok
vesztegeti a kilü.iöen megvái\'ogatoll lüzeteke\', budapesti es Herítlendy fléla nkaüiztai Ügyved|.-;,orfbb» " ipar. érdekek husloli aaó^ pedig alig számiihat oly nagy keresletre mini | lesznek a tanük. u | választassanak meg kepvitelökttl. Magyarország
Reciamék. Ha magyar klasszikusok ogy rosaéveU-- IKévatanraroeiiások. A beltigymioisa-
egyelőre meg is vagyunk akadva (a mig a halé- . . ,. , , ! .___i
luk után való . ötven esztendő le nem j4r), |megengedte, hogy Lowy Ignácz nagykamtaa\'
Petőfiből íme 2 lorinlos ilusttrall kiadással bed-[ \'"kóa Uszló-ra, Roseníeld Arthur muraszerda-
veakedik az At¥énacuni, a Zalán futását siippKlyt lakós /MVsa-re, Flumbőft Lászlí tiagyke-i niikanitiTI ... . - , . rajkókkal ékesítve 3 koronáért adják, Tomps LjM»j |ukó, Lányi ra, Kohn Jakab Wolt rectej,M, ^"I\'^^amu^bó ^\'.én, TJLZp
egy millió iparosa végre ia rátermett arra, bogy a törvényhozásban néhány taggal képviselve legyen; a parlament 433 képviselője közölt egy két ipsros az ipari érdetek szempontjábólnsgyon |la_kivánaloa volna.
~T
összes verseit meg négyért. Majd aztán eljön az| Vi|mos csabrendeki lakós Kordcs-ra változtalhas-1 d. u. 3 órakor a hitközség tanácstermében tartja
ocsó Arany, ideje is,
Vörösmarty, Berzsenyi, Bajza
sák vezetéknevüket.
évi rendes közgyűléséi. A közgyűlés tárgytoro-
TÁRCA,
Ne adj...
. Si adj nekem lopva virágot S ne küldj nekem titokba• lere\'tt; Aeni titkot, néijjilt Hereien re Kötöttem /riyyet én telni
Ha nem tayytk lehottád illű, Sziledre méltó, érdemes — , 11a nyiltan, büszkén nem sterelhettz; Hát szégyenkezve ne szeress 1
Szit/t ti Károly.
A fogadás.
Irta. *
Még elég szép Volt a főhadnagytól, hogy Htjára engedte menni a leányi. Be sem kiséite a kastélyba. - ^ *
Különben mar így Is elkésett. Kilencre kel-1 lett vblna a lakásán lennie és uiár éjiébe járt j az idő.
Sieleii háLhaza.
\' A fiuk bizony nem sokat várlak rá. Hozzáfogtak nélküle is a vacsorához » inire hazs éri,4 már javaban lolyt sz ivát.
Az első; aki üdvözölte, íizénássy Pista- volt, a > Pista ur«, az is ilyenformán .
— Nos ki fizet ? \'
— Te pajtás! — félelte a főhadnagy.
Erre aztán a cigány-mit huzo>l, bzénásey | Pista meg a falhoz lisapti poharát.
Aztán ittak tovább.
Lehettek vagy tizenketten., öt huszártiszt, a Meresz, bátor, tokazor vakmerő. A fegyver-
többi a korponai fiatal urakból.
A huszárok — ugy látszott — jobban győzték az italt, meri legalább daloltak ugy, a. hogy; a korponai fiatal urak: azok már nem tudlak dalolni ym. A legtöbb az anyaföldet támogatta.
A legkülönb volt valamennyi közt Szénássy Pista. Most is \'olt táncoli b cigány előtt, aztán még kurjantott olyanokai, hogy megszégyenítette
rel ugy bánt, hogy bátran utaabatotl volna vele ; a lovaglásban meg akárbányeaor lefősie a huszárliszteket, — kivéve a főhadnagyot. \'
Egy hibája volt csak, at, bogy as apja fülig volt adóssággal.
Ezt a leányi akarta két hét alatt meghódítani lioór Viktor, a löbadnagy.
Három nsp múlva a leány ia megtudta a fo-
volna a korponai béreseket is. — Ugyan ö nélia gadáit, Pia\'a ur kikotyogta neki. maga is el szokott dicsekedni vele, bogy ilyen — Hát cttk próbálja meg, mondta Vilma, ltf>
dologban a béreseit is rendesen lelőzi.
Egyedül a löbadnagy nem ivolt. Apolta a légényével a >csata< sebesültjeit.
— Mi lelt főhadnagy, tnérl nem iszol? — kérdezte löle Pista ur.
— Nem kell most.
— De hál győztél is, még aem iszol ?
— Nem érek rá, meoneín kell a hajnali vo-j natial Budapestre.
alább lesz alkalma tapasztalni, hogy van leány a világon, n ki eltö sióra nem repül a karjaiba.
Hanem azéri a kl llgyelneten megnésle volna akkor, tán látla volna, hogy egy kicsit jól eaett neki, hogy a főhadnagy lóg foglalkozni vele,
£s a löbadnagy erőaen hozzálátott at ostromhoz. Erdeket voll a leány, hát meglehetős
Tán a Vörös Hiza inár megy az orfeumbóln élvez ttol fogoli hozzá a nagy mttakáhos.
Prágába. Azlán a löhadnagy nyergeitelelt. — Hanem azért ti csak mulsssalok, — szóit oda az ajtóból Pisla urnák.
A cigány mjlulót játszptt a tiszteielére; az urak közül pedig, a ki tudott, i* ott tovább,.,.
Ez u \'szép, erős, szálas, barna arcú flu, a | kit az Itten Ián egyedül a nök meghódiláiáru teremlett, \'aujátsági s tervet csinált at uj hadjárathoz.
A nap legnagyobb részéi Vilmának taen-telte. Csaknem ott lakott a kastélyban, fia még\' sem unlak magukat.\'
Nem bestéit szentimentális dolgokról, tea ábrándozoii a hölgye mellett ée azt sem eogedte | ábrándozni. — Haneui igenis mindig ctinállak [valamit.
p Lovagollak, vívtak, célba lőttek és a főhad-
.Különben.a dolog ugy történt, bogy a főhad, nugy tojfadoti a Pista úrral, hogy két Jiét ■ alaft incglií di\'ja unokaiiöyérél.
— \'A félvér ka\' cám, meg egy muri.
— Tartom/ • —U- ■
Ét másnap már megindult a hajtóvadászal I nsgy mindig ugy igyekezett, hógy mindenik A Pista ur. consin«-ját Bictkty Vilmának sport-nemben ö legyen a győztél. Igen csinos és igen
bivtik. ányka
érdekes fiatal levőit. Egészben véve valódi lérfüermesset.
És a főhadnagy nagyon jól gondolkozott. Mert a leány, mikör látta, hogy mindig ö kap
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 26. szám, (8 lap.)
1901. mirchu 31-én
tata : 1. Elülj árósági jelenes ai 1900. évről 8. Az 1900. évi zárstámadá»ok elölerjeutéae. 8. At alapszabályok módusitáifa. 4, Netánl indítványok tárgyalása. 6. ltelUljnrősági-, bstámviugáló-bizott«ági tag éa 5 községkerületi képviselő vá-la*ztá*a. • —I ,. ^
— mtkluigl ügjkeaeléa Barta Lajos a nagykanizsai tar. hitközség érdemes titkára busz évi működte alatt szerzett stakiamerettel-ügy buzgósággal és Ügyszeretettel megirt ,Hitköi• íigi üf/yktztlia és at itr. ftlektxtlrt vonatkozó Ur-efayaá it oim alatt
felbivást bocsátott ki. A aagykaniazai ur, bitkOzség, mely hasáokban aa izr. bifköisé-gek sorában hosszú évtizedek óla \'méltán az aa eleók közt foglal helyet, ügykezelésének min-taszerüségét fOleg Barta Lajna titkárnak köszönheti. £a ba olyan hitköiségnek, mint a nagykanizsai, Bari a Lajos szakértelme aa adminietratio tekintetében oly nagy előnyére vált, mennyivel inkább vehetik haaznát Barta Lajos müvének aiObbi hitközségek, azok vezetői, aluljárói éa tisztviselői. A \'Bit\'iözségi ügyktztUs* vezér-fonál lesz mindazok kezében, a kik a hitközségek ügyeit vezetik, avagy ezek iránt érdekkel bírnak. Az ügykezelési tisztviselő, vagy a ki ily álláshoz a szükséges szakképzettségei elsajátítani akaria,fiarta Lajoa könyvéi kézikönyvül használhatja, annál is inkább, mert a mü nemcsak a hitközségi ügykezelést öleli tel, hanem az izr. felekezetre vo>
hogy annak megjelenését biztosítsák, hanem azért is, hogy deiék titkáruknak munkásságáért elismerésüket dokumentálják.
— Mzlttház- Jövő hó 7-ikén keadi meg Dobi Sándor társulata aa idei szini saisont a Polgári Egylet nigy termében.\' A társulat tagjai-közölt számosan vannak a vidék legjobb erői közül\'; igy Ihltdy Boriska, a társulat operetteprimadonnája, a fővárosban ia előnyösen ismert művésznő ; íorday Béláné a deési éa maroa-
mMutm rtndtU* gyiljtminy? I vAs&rbelyt kózOnaég bedvonczo; Szabadot Gizike megjelenó müvére előfizetést , ,. „. , „\' • „. .. ,
1 naivs, Pataki Rizs szende, Dariesy lika, hősnő
szintén elinmert jó stinéstnői a vidéki szi»ps-doknsk. Dobó Sándor műsora a legvalto/abbnak mondható; felkarolja az összes lóvároei jobb újdonságokat itt-ott egy régi ji repriae-zel. A darabok kiállítása a legkényesebb ízléseket kl lógja
• csajba IX-ik angosxtályba, vagy (. tf Xl-il
miniszter 1| alul • X. a/ Xl-ikbe f gja k i nevesei, de tini nagyobb tize ét közötti különbözetet sas mélyi pótlék cinén aulványozza. A kir. pées ügymmi«zter által Uonnsl ki nem neves1 ak egy év alatt tartoznak ícivamodni, addigi fisatrsfkat megfelelő alkalmaztatásért, egyelőre bel)ükön maradnak. A miniszterelnök kijelentette, bogy mindazok, kiknek a szükséget kvalifikációjuk megvan éa nem szolgálstkepteienek, álláat fognak kapni és pedig olyat, a melyben as agyan-anoyi szolgálati évvet bíró állami pánakeesMal tisztek ma vani>»k. Hogy a járási sssavavflk intézménye mikor lépjeo éleibe, még eldöntve nincsen, valószínűleg erre nes«e s baiágyaiaiaa ter fölhatalmazott fog nyerni, bogy a jaraai saámvsvőket, s szükaegbes képest a péailgy miniazterlnm állal el nem belesett eddigi eddigi vármegyei alkalmazottak toraiból nevefe ki. Minden vármegye egyelőre egy kinevezett
elégíteni, mert e tekintetben Dobó díszlet és m- j „4mrjU|(tiót fog kapni. A törvényhatósági jor batára nagy áldozatkészségről tanúskodik. Jójgal lölrubázott városok házi és árvspeostárai
gyűjteményét is. A tartalomjegyzék szerint a mll a következő 22 tejeseire oszlik: I. Hitközségi
véleményünket bátran eőiegessűk a társulatnak ép ugy mind a direktornak. A bérletgyüjlé* ja vábah folyik, Kardot Ede színházi titkár min d«nt elkövet] bogy a tavaszi taiaon utáai előítéletet némileg megdöntse. At érdeklődés vüli nagy.
— A vArasef jrel ptaiUrtk beasün-letéee. A közigazgatás egyszerűsítéséről szóló
eme törvény által érintve nincsenek, ások lo* vébbra is as eddigi eljárás szerül lesznek kezelve.
— PéailAi t kéagyiMa. Lapunk elűat számában ,ezea oimü hirközleményüukbe sajtóhiba
rendki- csúszott be. A szóban forgó közgyűlést ugyanis nem a „kerósk." hanem a IctriUttí betegsegély só pénztár tsrtotts. A Kereskedelmi beiegsegélytö pénztár közgyűlése ma vassruap détu.sn 5 érakor lesz.
— A bele(te|lll\'plBiUnk rtferaje. A betegsegilfrpenztárak rel»rinjai czeUó törveo-
natkosó törvények es miniszteri rendelelek törvényjavaslatot, Széli Kálmán miniszterelnök
mint belügyminiszter, húsvét után a képviselőház- asztalára teszi s kérni fogja, hogy az aaon- | ___________
azcrve/et, II. Felekezeti anyakönyvvezetéa, III, I nal a közigazgatási bizottságnak adassák ki, hogy tervek megvitatására a kereskedelmi mioMSteri-
Gyűlések éa jegyzökönyvek, IV. Választások, V. I az még april hónapban az országgyűlés mind a umba összehívott országo< ankét a ma t bóosp-
Kóuyi vezetés, VI. Iktató, VII. Irattár, VIII. két háza réatéről letárgyalható legyen. Légion- t an volt. Az országos értekezlet igen aok becses
Felekezeli tanügy, IX. Felekezeti adó, X. Ga«; töaabb aa a rendelkezée, hogy a megyei pénz- anyagot szolgáltatod, a melyei most s miuitx-
bella, XI. Pászka, peaaach lisst, X1L Alapúvá-, tári kezeléa 1901. évi december 31-én egéa en nyok, XIII. Templomülé»ek, XIV. Templomi ado-jmeg fog szűnni éa a kir. adóhivatalok keselésbe ményok, XV. Dijak, XVI. Költségvetés, XV1L megy ál. A pénztári slkalmasottak állmai kíné-
Évi jelentés, XVIII. Zárszámadások, XIX. Szol-lvezése iránt minden egyes vármegye főispánja | szűrnek éa Hegedűs Sándor kereskedelmi
eriumban az iy betegaegiiö-péniiári törvény koditikalónuukájánál nagybas/onnal értékesítenek. A javaslat kudifikftiasáVsl ápDIB eleién elké-
gálati, tegyelmi — és nyugdíj szabályzatok. XX. Postai tudnivalók, XXI. Állami addk és egyen, érték illeték, XXII. Példatár. Ezen tartalomjegyzék legjobban bizonyítja, bogy a szerző nagy munkát végzett művének megírásával, n elyhez hasonló könyv még nem jelent meg hazánkban. A mü csinos kiállitáaban mintegy 86— 40 octav ívre tog terjedni. Egy példány előfizetési ára fűzve 6 koions, kötve 6 K. tfO fill; s bolti ára nagyobb lesz. A mü a ixerző ssját kiadáséban fog megjelenni, hozza küldendők az elő-fizetöai pénzek is folyó évi május hó elejéig. A nagykanizsai itr. bitkOzaég tagjai bizonyéra tömegesen fogják megrendelni, nemcsak árért,
javaslatot fog tenni a pénzügyminiszternek. Az I niszter még ugyanabban a hónapban a törvény-árvaszéki könyvelök,, nyilvántartok egyelőre I hozás elé teries/ú Az uj betegaegilö-iSrV^f megyei kezelés aatt maradnak, a számvevőket! azonban csak 1902. |anuarban lep érvényM a szükséghez képest fogja átvenni a pénzügymi-1 Osa/ea relormáló lendrlkeze* iveL niasterium, tehái nem egyszerre, ugyanazért a —Angjlikes aegedjegys* Bors IsivAa stámvevőségek a megyéknél fölosztva most még\'pékai segédjégvző e napokban a Kamaraerdőben nem lesznek, de mflködéatlk caak a községi tőbe lö te msgát és meghalt. Levelet kagyeit pénzkezelés és elszámolái\'rs fog szorítkozni. A j bátrs, a melyben azl úja, bogy a nyoaoraaáf számvevőségeknél üresedésbe jövő éilások a tör ! üzie a balálba.
véoy szentesítése utáo főispáni kinevezéssel bej — ált ■ halálba. Mulnár Mihály és nem tölthetők többé. Ama megyékben, hol a Györki Katalin évek óta a legboldogabb hasas-tisztvise ők fizetéae most lesz javítva, a javítás életben éltek, egész tavaiig, mikor aa aaasnay ban — mely a múltra szól, a pénztári éa szám- súlyos betegsénbe e-ett. A gyöngéd lerj minden veyőségi tisztviselők, habár azokat a pénzügy-\' lehe öt kigondolt, krngy a lele.ége fsjds\'Máa
ki, mikor látta, bogy az ellenfele mennyivel j Játék az egész, gondolta mayában. Vilma ügyesebb: lassankint kezdte komolyan, kesdle úgyis tud a fogadásról s ha egy kicsit szeretne
igazi férfiszámbs venni.
Ez volt az elaö lépés.
Pár nsp múlva aztán néha már meg is cso-dálta; sőt gyakran rajta magát, hogy gondolataiban vele foglalkozik.
Megint egy-két nap és szinte már ideges lett, ha pár percet késett a szokott időben a főhad nagy.
Ea ez igy ment tovább. Lassankint elfeledte a fogadást, elfeledte azt, hogy tulajdonkép ez az egéaz játék..
£a erre számitolt a főhadnagy.
Cszre is vette, hogy ideérkeztek a akkor aztán 0 is engedett. Kezdett egy kicsit melegeb« ben udvsrolni. A leány pedig elfogadta, örömmel elfogadta az udvarlaaát.
Láita, tudta est s lőbadnagy és már biztosra I vette győzelmét. t Az utolsó előtti nspon kilovagoltak A lovakat jól neki eresttették, a a leány gyönyörrel ülte a száguldó paripát.
Hirtelen az utat árok szelt; át. A lovak ugrotlsk ; t jó, hogy a főhadnagy szorosan a leány oldala melleit lovagolt......
Mikor aztán hazafelé mentek, mondta ia Vilma :
— Főhadnagy, Ön oly derék ember, — oly erőa karja van. Az ugrásnál leestem volna, ha meg nem fog.
Ea ránézett a főhadnagyra, ránézett ugy, bogy szinte belé lehelte a lelkét.
Víklor meg elhatározta, bogy bolnsp- este. mikor a batáridő lejár, megkérdi a leéujH-szereti-e ?
És nyugodtan ment aínap este haza.
Fő pedig
Pestről kiserje
éjjel
jis most, msjd efelejti hamarosan. ; sz, bogy a félvér kanca az enyém I
Másnap délután táviratot kapott ; Vörös Rizatól. Arra kérta a leány, bogy I el Prágába.
A főhadnagy elhatározta, hogy még az megy, c*ak rendbehozza itt azt a fogadást.
A kastélyban vacaórézott. Vacsora uián kimentek a parkba Vi métal. Egy ideig aétáliak, aztán beültek egy rézsalugaabu.
A főhadnagy aztán mellőzve minden feleele-ige« pózt, flkarolia, Vilmát és nyugodtan megkérdezte :
— Vilma, mondja csak, szeret?
Vilms nem lelslt, hanem e«ak beledölt
karjaiba.
— Tehál csakugyan szeret, — gondolta Viktor. Szegény leány, megerdemli ezért, bogy ne legyek hozzá szemtelen...
Azzal megcsókolva,. szépeit telette egy karosszékbe és sietett haza, hol a\' kompánia mar várta őt is várta az eredményt ia.
volt
löhad-|
Két bél múlva megint muri nagynál.
Visszajött Prágából; hát ép ugy akarta vi-ssonllátni a barátait, mint a feogy elhagyta őket.
Lett hát ivás I
Magának a főhadnagynak ia jó kedve volt A fogsdáat, meg a Vilmával való kalandját már égéazen elfelejtette,
Epén Vőroa Ritáról mesélt egy csomó pikantériát a tarsaaágnak, mikor odajött hotst as inaaa éa a fülébe súgott valami.
A főhadnagy átment a szalonjába. ,
Egy lelátyoloaoti hölgy varia olt
— Parancsol nagysád T — kérde tőle.
A hölgy levette lélyulat es ott állott a főhadnagy előtt — Vilma
— Viktor, no. d a , letkereetea: magát, mart a nyugtalanaég csaknem megölt.
— Parancaol valamit Vilma ?
Kiesé küzdőn magával a leány, aztán csak elkezdte;
I — Nem, nem, ceak azt mond a meg : igaz, hogy azon az ejjelen elutazóit as orfeumi énekesnőm! ?
— Igaz.
— Hát tudja, ba nem szeretett it, ea alávalóság, aláva óság...
De écíea Vilma, bist\' c>sk játék voll aa a ■i szerelmünk.:.
Mikor pedig as a szegény, erős, férfias lelkű leány, a ki életében moat szereteti elószöf, — e<eket a hideg, kijózanító szavakat hallotta, elkezdett sírni, keserveden sírni..
— Igaz, mondta aatáa. szinté fuldokolva : elfeledtem... hisz\' játék volt... aa egész
-És elég szép volt a* ff hadnagy\'ól, bogy aljara enged\'e menni másodszor is a leányt
KtRDEZZUK MEG A HAZIQRVOSV!
enyhítsen, Kgymás uián értelek a beteg ágyához a környékbeli orvosok, de viijmt keveset segít*
bettek * szenvedő\'as»ioo von. A napokban aztán keres egy nng-y fcmválluluf, annyira rosszra fordult állapota, hogy papot hívta* s ss asszonyt ellát ák a haldoklón szent aéité--vei. A boldogtalan félj megtörve nézte a homorú aktust.
— K«t nem tudom túlélni, mondta s hirtelen összeeseM. Mire a segítség megérkezett j5h ik. 901 Molnár Mihály megha t. Szívszélhűdés Ölte meg Mindennek szemtanúja volt a haldokló asszony is, a ki flhaló hangon szólt a vigasztalni igyekvő körülállóknak t
Helyi figyiitfk&t
kitűnt* és -olcsó ás ványvizéíiek eladáséra. Csak jó helyi ttsízekötte té^kkel bíró szorgalmas ügynök ajánlata vételin tekintetbe. AjAnla\'ok: „sMtiyris l<jaiyutó> tulga1\' alád a kiadóhivatalba kiií&ndbk.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék telekkönyv — Most mar nyugodtan balul meg.. Megyek, osziá\'ya részéről közhírré tétetik, hogy. a m. kirí
— S szinte boldog mosoly vonult végig a haldokló arcán: Néma esümi borult a. szomorú tanyára. Az alig egy órával előbb meghalt férjet követte az asszony a. halálba. A szerelmes há-
arakincstár végrelnjtajónnk Farkas Katalin ifj. Ben ke Györgvne végrehajtást szenvedő esz-teregn/ei lakón elleni 75 K/ 50\' í. töke, ebből 71 K. §S f. után 19Ó0t>vj március hó 5 nap*
ztapár temetésén ott volt az egész falu s a pap jától járó í>% kamatai U K. 40 í. végrehajtás
a még felmerd\' a fentnevezett a rígyáczi Ö26 felvett s fii
megható imájára mindenki könyezett
— A lálogliáiak kaaatUliáiiak leesálfltAaa ismeretes dolog, hogy Hegedi)*\' Sándor kereskedelmi miniszter magasnak találj az országszerte működő zálogházak kamatlábát; ugy szintén az e téren tapasztalható karoatláb-elteréseket ír szabályozni és az eljárást egy ön I tetűvé óhajtja tenni, felhívja a törvényhatósága kat, hogy e tárgyban körülményes jelentést ter-| jesszenek fői. A miniszter döntése vegre raeg-1 történt ez ügyben*^ pedig, miként ma Szombat-1 hely r. t. ?áros törvényhatóságát értesítette, ak-! ként, trogr vtdekt záloghS«nk kamntlábát : értékpapírokra SJ-ban, arany- ezüst tárgyakra és ékszerekre 15J-ban, minden egyéh tárgyakra pedig 20f-ban állapította meg es rendelte el, ugy azonban, hogy e azázalékbai a bé.yeg dij becslés,- gondozás díj, írás díj, szóval minden néven nevezhető egyéb di| ben lovalta tik, vagyis a zálogházaknak a léitől mást, mint a megsza*\' botf 8". 15: 20J kamatot szedniök nem szabad
Art hí;sQk, azért egy zálogház nem ftv_tönkre
menni, a zálogházra szorult közönségre pedig valóságos jótétemény ezen miniszteri intézkedés.
— Általánosan elismerik ugy nálunk, mint külföldön, hogy a Mauthner»féle ga \'.dasági és kerti magvak gyakran háromszor akkora termést adnak, mint sok másféle magvak. Kü-
kitják párjukat é& össze nem tévesztendők már utánzott hasonló védjegyű, de nem impregnált
répamagokka) A__Mniiihqer.fp|e magok tehát
felülmúlhatatlanok éh gazdáink csak helyesen cselekszenek, ha magszükségletQket mindig Mauthner-iéle magokkal fedezik.
— Figyelmeztetjük. ezennel t. olvasóinkat a lapunk mai számában megjelent Bihari Ede-féle osztály sorsjáték hirdetésre\'
kérelmi 21, K. 30 f je/enlegi és lendő költségek iránti Ügyében kir. törvszek területéhez tartozó sz. tjkvben A + 1890. brsz. a. koronára becsült szőllö
1001 évi april. hó 18 napján <1 e. lO órakor
Kigyácz község házánál Dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttéve! megtartandó nyilvános árveréaen eladatni fug. _ KikialtáaLár-alififlteb]i kitett becaár. \' Árverezni kívánók tartoznak a becsár íOJ»át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagy Kanizsán, a kir. tvsz. mint telekkönyvi -hatóságnál, 1901 évi január hó 17-dik napján.
(JÓZüNY. kir. tszéki albiró.
6101901. végrh. sz.
sflDanHut)tj
1901 évi áprilii hó délatáni fél 4
9 napji órája
nak
MINT NYÁLKA OLDÓ MZE K
határidőül kitQ/etik és ahhoz a venni szándekoiók1 • oly megjegyzéssel hivatnak még, hogy sz erintett ingóságok az 188Í. évi LX.-c. 10;. és 108. §-a j|értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet , ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt N.-Kariizsán, 1901. toárcziu* hó 27-ik napján.
MXXIMÖVÍTS tfYÖKUY* k>r bírósági végrehajtó.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 188L eyi 1*X t.-c. 102. erielmében ezennel közhírré te*zi hógy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1901 évi V. M7/íi sz. .végzése következtében dr. Rothschild Samu rikanizsai ügyvéd által képviselt Weisz és Ledofszky n kanizsai cég javára I üoldschmidt Fülöp Sen. légrádi lakós ellen 1391 kor. 70 i. s jár. erejéig 1901". évi március hó 9»?n foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefogj lalfc és 823 kor. becsült szobabútorok, boltibe 1 reudezés, boi\'i árucikkekből álíó ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nkanizsai kir jbírósági [1901. évi V. 297.2 sz. végzése folytán 1391 K. i7Ófill. tőkekövetelés, «\'nnek 1896. évi április hó 26 napjától )áró 5% kamatai, váltó díj és\' eddig összesen 129 K. 40 fillérben bíróilag már megállapított költségek érdjéig Legrádon a hely-I színen leendő eszközlésére
A nagyon JixzfeJI közönség
figyaíméf faJhirjuf. daaa i lalaaerelt fltiwer, feat4k gyarmat, legfinomabb tábla ái afml ala|ak vafddf Jamaikai ram. «raa« lkat. Ilkérök továbbá inül/ gyertya. niappaa, riiakené* ii/Uo, oitadala, morwrola millí, »la*a, s jappáu. indiai- rlxn, Nsaloa petróleum éa míiiűon a aaakmaba vágó ciWwfcrM.
Aiváaivlifk, deaalaréll uaii iélliiaraa paJacskokbn Megbízható cairaképaa mesógasdaaáfi veteméay Di»Ktak
Trilailí kon/f ii í íhúííh nagy- j
ban éa k IcainjHben.
As iiiioax bndapamti gőzmalmok Ii*slféfc4l, míniiig jslejtéktoy raktár. Fostál megrradelé-Mk pontOMau eukMlMlaek, oicaó rtr-tany árak naiJatt.
A ráft jé Ijíroévuok örvtín«löt a bm4 Igéojaknak j telj-gtín jneir«ld!(í ajjá átali kitott fnaaaiHalatftak ] ét sok evi tapatzta^ataiaa nemköltinbeu a aajy w- | aany káastat benn un kei fenti árok ajánlatira, »al j-nek mioél -aáaioaabb párt fogásokat alaaattal kéri
Kalalon fest vérek
ffcaaor \' aaai rarméay fa líaatkarastadém j Nagy-Kan iaaáa
52 tér a ,barát pák «a,"
i-n
áí&
AJűLHa
cffntiméi hoanza. úrmi Lorvley-hajaBaMU, a mtlf aa Altatefn dnít pumáit* 14 havi ki«»alaU ataa n3\'t mmmaju*- Itt a irfefl\'f\' <>rvo«ok ir eir^dill vuló OfraSi (MaartNt el a ht^kibn!-pfifn Hi kaJnr>vé«xtiMrp. orakeál • rtakaBt MHaft?*—\'> m már róvid baiurailat után , y a haj, miM a mltf taMm f<p nyO é« tüniott lc»s. ra^rja minSkHtét a karai hlSiiS a kf-vtfcwbb kortf.
Egy tégely ára I H 2 frt, 3 frt, 5 fH.
Széfjeikiitdés naponkint az. Ssszeg elöwtea bektítdéac esetén vagy posta-utánvéttel a világ minden Irányába a gyárbői, a hova a megrendelések Intézendök.
CSILLAG ANNA,
BÉCS. I.. SEILERGASSE 5.
Kwizda-féle Restituti onsfluid
Nágy-Kjgiaga, vasárnap ^ Zala 26. szám. (4- lap.) # t ,901\' niárcins hó 31 én
ugy ujagsbau, iáiul meieg tejjel vegyítve
ÍÖHŐCÉSNÉLj UEKEDTSÉGSÉLi TÜDÖUURUTNAL stá.
legjo|)ii gypgysikerrel a ja ni tátik. mehezen emésztő, gyomor hurutnál kitűnő .HATÁSA van j
Mindenütt kaphan , 398-rSfe|
A P HÚ H11WKT ÍIHW, 14 Um
jó karban levő kerékpí r o\'csón eladó Bővebbet « a kiadóhivatal. .
A Hichter-fóle
íiorgoiiyPainExpeller
Limm jiiI. Capsici comp.
egy régi kijfrsfaÚl íuizinz^r. a mely már tobh mint iÖ ev ota m«-r.»i\'J<ató M>rzsölRitei alkat-maztatik kdazvenymi. máznál • meghűléseknél. Intés, feiiáhyabb\'u tuutoY bevá^árláakor 1nundip %T-Vrr,mel Igyunk ^„Horgony1\' \\ééjojfyr© í* a ..Richtar^ cz^gjeryzécre.\'
H0 I1 k 10 •« 2 k. árban úgyszólván minden gyógyszerárban kapható. .F6raktáf: Török József gyógy szereznél Budapesten.
Richter F. Ad. es társa,
clats. ÍJL kir tt/iVAli ■■állitoJl^ Rudolatadt.
60 ev óta udvari istállókban, e nagyobb ka tonai és polgári istállókbaa • használatban, na* gyrtbb fáradozás e\'ötVi és utáni trőabitéare rángaUidzá^nái az idegek \' merevségénél Itb. • lovakat az idonntásnal kiváló tevékenysége képesíti.. Valódi csak a Tenti vedjegygyel, kap* nató Ausztria-Magyarország ü^szet gyógyszertáraiban é^drogueriáiban. jtp.ini (ak |( 1117/ja ts. kir oS\'tr.-aMgyar és IlunL ItnfűUttroaiáíi kir. udvari ezathto ea kerii ti gyógy Merésznél Kornetiburgbaa Seci sietlftt
Minthogy 26 év óta fennálló üzletemet folyó évi szeptember i-én átadom, az ezideig még raktáramoA levfl nagy választékú
ruhakelméket, vászonnemüeket, schiffonszőnyegárukat, butorkeJuiéket, ágy- és asztalterítőket, várton-
és battisztárunemüeket, nap- és esöernyöjcct, nöi felöltőket
és még számos e szakmába vágó áruraktáraroat. képező czikkeimet rendes,, de jutányos olcsó áron adom el. Teljes tisztelettel
Scherz S. L Utóda (Feisö Eising d
Nagy-Kanizsán, Deák Ferenc-tér
113—8 a Nugykanizstti T-ikarekpenrlttr épületeién.
fi fi fififi fi fififi fi fifi fifi fi fi fi fi-fi fi fi..
Scherz S. L. Utóda Nagy-Kanizsán.
—Van szerencsém a nagytekinteliKkWtotégeMisgt^ettel értesíteni h jgy a _______"
tavHMzi idényre
a legújabb divat szerint loindennemü ruhákat, a legfiuomaXib minőségi 61 a legolcs6bbiu figyelmes es telette jutányos kiszolgálás mellett keszitek. _ j-
Ez a kálómmal bátorkodom a tekiutetes m. kir. állatorvos; urak lig elmét felhívni egyenruha ké««llM<-nyelmre, meyeket a legpontosabban, elöirás .-zerint le&jutányosabban, ki üuö nwnösegben és ízlése* kivitelben szeri*áiok ki Vidéki megrendelések kellő fitty ele umiei es/közöltetnek. *
A n. erd. közönség becses támogatását es szives msgrendelesét keri mély tisztelettel:
KACrfMANfí MÓR férfiszabó
KLi l féle htu.,
Nagy választék kitűnő minőségű, divatos be*földi, angol és franczia kelmékben
* x x x x x x— y

KcreskedőH. gY^roso*c. ügyvédek és általában mindenki részére jíp legjobban és legol- *
csobban szerez yjr^ . informatiot
^ ^Vy ^ír Tudakozó
V S Ár iroda /fs . tulajdonos:
^^ Neumann Ármin Budapest-
jí* V. Káímén utcza 42 sz. »„ • •
Napf-Kaniwa, vasárnap ________ _ Zala 26. trAm \'5. lap) ,_ \'___ 1901^ március hó 81 ^n
MEGHIYO
A iy Gtlsei és vidékebe/i /ogyasziáni szOvetkezct * folyó ó. Április hó 14-ón délután k<Jt órakor Oolaén a jogyzői hivatal helyisógébon renden évi ktt/g^ftlénl tart, melyre a szövetkezőt tagjai cfcon , uton U tisztelettel meghivatnak.
A kiiK^yiileN (árnyal ;
1. As évi xzámadá-ok elO\'erjesz a mérleg tneya^rMsa a mérleg megalapítása a/ Üzleti fölitek\'jí Iiová lorditá«a (tí\'etíi In-tarosat hozatal.
2. A* iü&zgaió&u éa íelUgyalő biiotUá* jelentése nz évi *zá-m dánokról a ezek "lapján u lelmentvény megadása.
8 Uaztf« Ósági mgok válaszba. . 4. KelQgyel(tJ»)iottsági tagok vMas/iása. j 5, A (isisen felállítandó hók-üzM bejelentébe. | ti. A napi biztosság iránti intézkedés, >
\' Ax igazgatómig.
vj/i 7_""_,M_77_V"_111 Ml m»" t\\fie*-yi ii
* hé ééé >» im ni—-y*- y , ji* S-v.Mm t,\'N I
881 < Mi? ®
I Megérkezett p
!;! I < ■ y^v t ^ „ í íj
| I j nagy választékban divatos formákban éa a legkülönlegesebb I j
i ; színekben 9
| |! I a tavaszi és nyári j
kalap-szállítmányom, 1
i .SjF^T —__i
: | miért is a t, c. közönséget, hogy tavaszi és nyári férfi- és gyermek- | j kalap bevásárlását nálam eszközölje. 11
j Pontos kiszolgálás! Olcsó árak! Nagy választék! j
j A nagyérdemű közönség mí^m pártfogását k^KJ^ft j
~ y ^szteTéttéT -jM
j (icroes Józscf-féle j
kalap üzlet i
I Nagy-Kanizsán.
I \' 117- l
(Korona-szálloda épület 1 rff
Hngy-Kanizsá vasárnap
1901 márc2ius hl 31-én
Néikfllózhetlcn és iitoU\'rliotlon, hatása kitűnő. Világcikk, > kivitel minden országba
i THIERRY A. balzsamát t
m
[melyét az egészségügyi hatóság megvizsgált! I az egész világ kedveli óh mindenült kordáik. Csak akkor valódi, lm nz oldalt látható zöld, a forványazákfiél bejcgv-fg zett főapáca41 vúdőjogygyel van ellátva. Felülmúlhatatlan szer minden mell-, máj-, gyomorbetegség ellen stb. külsőleg is kitűnően hat és sebet gyógyít, l/n [<ntef Mm te 1 Iitmi 20 íllfr. Srtjjfilöltó csak efete Síelés esetéi-
Thierry A. centifoiia kenőcse
, (ceodalrenócsnelc nevezilcj
utolérhetetlen szivó erejű é« gyógyitóbatáau. Operációkat a legtöbb esetben fölöslegessé leszi. E kenőcsesel egy 14. éven, Kyógyithatatlannak tartott csontszut, ujabban egy 22 évet* rák-szerti bajt gyógyítottak meg. Antiszeptikus fcs gyógyitóhatásu mindenfele seb gyuladásánál
Prébatégely bérmentve I korona 80 fillér. Ciak előzetes fizetés esetén küldjük meg Óvakodjunk utánzatoktól ós kerüljék az értéktelen úgynevezett házi kenőcsöket ós
más effélékét. » Czim A. THIERRY. gyógyszertár ós gyár a Védőangyalhoz. Pregrada, Pr&?Vhnf-felé. a Dé|i Vasút mentén. ■ \' — nProspelrtue ing-yen ós "bérmentve, 5 szerek sohasem romlanak meg éa jó ayakat ha^ználytr; késsen a házban tartani. A* összes művelt aflamokban bejegyzett vedoj^gy mnek utanzatát a Törvény üldözi
MAütHNER-féle ^
*
konyhakerti magvak, arankamente J lüber és luczerna, tavibbá-üűnden- i , nemit tíimagok a legolcsóbban és { \' legjutányosabb árban Kaphatók Fineker Ferenc* ttiszorkercskedésében 74 — , lleljben, Főtér.
mlmtiiií É i > oflt^Jápf"»
Nemzeti szálloda
Budapest, IV., Váczi-utcza 9.
EfsíriÉr,; liifa tMmel ellílft-Be vároa legélénkebb helyén. ¥itaiilílgilás. feltörni (ült). Fsréé- íeláo-
Restaurant ó s fcávólaáz. Olcsó árak Szobák 1 frttól feljebb "ftg
(ittfHiuxI ét Uuotgáluul.
TI-4.
o
c
0
0
0
o
OOOOOOOOOOOÜOOOOOOOOOOOO o
HASZONBERI HIRDETMÉNY.
o o
Nagy
Balog Nagy
Balog: Nagyr
Mond csak kérlek Balog, vettél magadnak már osztálysorsjegyet ?
: Még nem, mert nem tudom melyik a legszerencsésebb töáruda. A legszerencsésebb főáruda
BIHARI EDE
Budapest, Városház-utcza 14.
tlondold csak kedves barátom minő szerencsés ember, rövid idő a\'att már kétszer nyerték nála a jnlalomdijat\' Mi az a , Jutalomdíj"?
Jutalomdíj, barátom az a legnagyobb nvcremény = 600.000
Balog Nagy:
$ Balog Nagy
Nalog Bagy: Balog
korona. fcn ebben a főárudában játszom és mondhatom, bogy nagyszerűen szolgálnak ki, a húzás után azonnal lakásomon van a huzási jegyzék. ; Mi az áia az első osztályú .voisjegynek? * V, sorsjegy 12 kor. 1\\ sorsjegy 6 kor. \' 4 sorsjegy \' 3 kor. ljh sorsjegy 1.50 kor. : De hogy rendeljem meg a sorsjegyet? Veszel egy 2 kros levelezőlapot, kivá\'asztol az alábbi szá* mok közül egyet \\ agy többet fe megírod, hogy kti\'djék utánvéttel a címedre Ha. a pénzt postautalványon előre beküldőd, elegendő, ha a szelvényre ráírod a címedet és a számot, a melfét kiválasztottál Ez nagyon %vszerö, és nem is drága1 De ne várj soká és rendelj azonnal Akkor sietek.azonnal uok és rendelek egy szerencseszámol
BIHARI EDE
főelánmtónál Budapest. Városház-utcza 14.
fflfflg) 78U07 69649
Száfmj egry zélr:
JuHÜO . 18413 \'\'/> * 43215-.45729 57923 % 14242 2M44 \' • 80524 \\ 25812
- ———. r-r——ír -L 1 - _r~u. r
2352^
rrmít
■ t 82322
Sí télévi
Gróf BERCÜTOLD Lll\'úTG méltósága, Sopron megyében Q Peresznye es tiorvát£eidány község határaiban fekvő, bárom Q gazdasagból mindösszesen circa 1200 kai.hold szántóföld, eseileg Q kastélylyal és vadászattal á\'ló birtoka íglyo evi szeptember l-lől Q egymásután következő 12 esetleg 15 évre haszonbérbe.adatik. Q ^ére\'ni s/áudékozók telhiválnak, hogy zárt ajanlataikat a 3E bérösszegnek megtelelő készpénz Yagy űvadekképesnek nyilvánított értékpapírokban, mellekleievfl folyó évi április hó ST 15-én déli 12 óráig a peresznyei uradalom intézőségének, I\'e-retínfa Sopron megye nyujtsák be. Kéa&hh hwiyqjinH ajánlatok Sf figyelembe nem fognak vétetni. Z
Az ajánlatban világosan megjegyzendő, hogy ajánlattevő a 9 W bérleti szerződés telteteleit ösmeri. A bérleli teltételek a pe* O 9 resznyei uradalmi irodában megtekinthetők. O
O a beerkezett zárt ajánlatok április JMn fognak te.bontatni. O w s a legjobb ajánlattevővel a szerződea megkötetni; kijelentven W hogy a szerződés*csakis a tulajdonos jóváhagyása eseien teint-O beiő érvényesnek. — 64-6 O
cooooooooooo00000000000000
8
SOq inlelllgenH mH^Hr *iól»iigudii hltnujIOán)* l|U«l|a, ho«)
k NKUluU VfdfllUf •
~ PERONOSZPORA és az OiDIÜM ellen
a legbiztosabb, a legegyszerűbb es a legolcsóbb a
A dr. ASCHENBRANDT-fóle porok használatával.
A dr. A SCHENBRANGT féíé IIOKIIOI FOK"
a peronoszpcra biztos éa olcsó allenssafft, kitíinueu tspad s leyétrr, bssi pSrkSl.
A port a riítr .*?itúij*k t* U*z az oldat, am olsd iprmtlosNÜMa ogy ki viars kell IVS kg. a ma«odik éa kainatlik )>«raí«i»aétksa kg, por At
éri.*t&h/yUt if/fi kut. bvw szőléri 2& ly. a uniói pór ára: 6 kgoo asákok-baa á kg. sO tiliór 10 kgw aaákokbao á kg. 80 fillér. ^(M^n é ky.
"" filln. Hatsnálata olcsóbb, biztosabb ^V^Wm^^M. rniul a litata rézfftU&ái
A dr. ASCH EN BRAN DT-féle -RÉZKÉNPOR.
as oldlttna bistoa és olcsó ellsiiasero. A port s iutttílűHrt (ioljük ea {uroesusk vele, A mo«1ot oem tidóo|ti; \'i-• dal k«ve»ebb fogy. miit a fuzttf krHjvrbói A it\'zkmf** ión; 5 kgos aaákokbsa 4 56 ÍÜIir - ló kgOK a«ákokbaa á kg. cg fillér >(/ fyo* téilkplbaH AS fölér. lUtvm* szórt IWuziixhtiz us éri ezük*t\'ift<t á kitt. hold kff. \'
Aa uYkk M apaslea érioadok* A vasatakoa ksüvaattéitjcs di)télol> A porok elkülűtsa \\agy tW-os fifilrgrs bikeidéso vagy atáavéWl allesébsa tArtéatk. „ -t?^ xzőlötyirzfio 6uoMf$(rénnfit <\'> a porok huxs-ndlati utatttdjéi tűrtet* •ó fíizíjéi <:nt*r* m^ktíhit uufnwiti*t*ktt tlfiymi ét adatról tslvilsgaal* tant au a • -— " - —____
\'^hiuyai* j\\hzi>yazdáh Szövetkezete"
tívriapfsi 1\'., Alkut **áujt> utca ts. ItttlbiaUktksa aa elsdáara megkiisttsk kercstetatk.
Aktjüizott: hüaiSTllAL Jakab N-Kanizsa • ■ . - tlM
jvjagy-Kanizsa, vasárnap
1901 fmarciua bó 31-éa
i tüeisép J. c. f
C gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán
j ajánlja
Magyarország fsoojabb és lesjofab vetogápét
\\
?
ttá tipitniljíUil elliltK, lit it top lalajlta iflitiil ilbirn
ZA1L/1~DK1LL sorvetőgépéi szak „FORRT olcsó és p jé, kóanyű vatőgipít,
(•gjobb (urkutta, több kiéllltáion »l»ó díjjal kitüntetett
54CK-KEND5ZERQ flCZÉLEKÉIT,!
boronáit, járgányait, tzinigyBjtSIt, rajtáit, trienreit, darálóit, izccska- ét répavágóit, kukoricza morzsolóit ét mindenféle
■ gaidasági gépeit- ___________
" Elvállal malom- és vízvezeték- berendazéséksi
pjanet ír " ru■ Mzitoló répakapa és töltögető
11 J \' —— irt 20 korom —

ÉRTÉSITÉS.
A n. ^közönség szíves tudomására hozom, hogy *
Lédepep-féle
kőszénbányák vezérképvíselőségét az egész Dunántúli
kerületre sikerűit elnyernem.
Ez által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy a nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a cséplőgép-, téglagyár-, és gőzgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüzelési anyaggal szolgálhatok.
jfcrak:
1. Darabos ffitő barna szén a kapronczai vasútállomásnál bevagonirozva egy vaggon (100 mmázsa) 80 korona Ugyanaz Nagy-Kanizsán hizhoc szállítva métermázsánként
i kor. 6o fillér.
2. Másodrendű koczka ffitő barna szén agyanottan beva-
gonirozva egy vaggon (lóo mmázsa) 70 korona.
3. Dió barna szén, cséplőgép-, téglagyár-, és gőzmalom tulajdonosoknak igen ajánlatos: kapronca! állomáson be* vaggonirosvá vaggooja (100 mmázsa) 60 korona.
Midőn a jó és pontos kiszolgáláséit teljes felelősséget vállalok, egyben mészraktáramat is a n. é. közönség szíves figyelmébe ajánlva.
Nagykanizsa, 190L évben.
Tisztelettel
* Klauber tgnácz
\' aUDBtER-Kie kfcíaMnjik Dnalatali kerfktí
L-btíol (niM-Ur, a. finta hma Btfft* ubMn mMI

m
w/M
WM
wöMow

***** ÜZLET /IT/1L/IKITrf5.
W&

Hfan szerencsénk a n. érd. közönség b,
^ tudomására hozni, hogy üzletünket
egész ujjá alakítottuk át,
és a mai kornak megfelelőleg mindennemű
- norinbergi, rövidáru, fehérnemű és divatczikkekkel
düs\'választékban rendeztük be.
FőelvünJc, ugy mint eddig is a pontos kiszolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű közőnségf*már az első bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhet

T-
fi

Különösen felhívjuk a n. érd. vevőközönség figyelmét az újonnan berendezett
uri- és női cxipőrakfdrunkra
valamint a közelgő nyári idényre berendezett dús választékú *
nap- és tsősrnyó-rakfdrunkra.
- Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi b. bizalmával ét pártolásával továbbra is megtisztelni szíveskedjék és vagyunk
teljes tisztelettel
Kasztl Testvérek
Pút válasxtilf:
Ha«y
NAP- ÉS ESÖÉRNYÖK, INGEK- ÉS NYAKKENDŐKBEN. Nagy raktár FÉRFI- JtS NŐI. CZlPÖKBEN, ÉS UTAZÓ-BŐRÖNDÖKBEN.

WmM
m
KdSZTL TESTVÉREK, NAQT-KANIZ5A


\' . . .1 . ÍW9W9
Ifagy-KlPi^sAn vastaitfr---— Zala 26. Bü&m (8 lap,)__190i március hó 81-éa
ÍMP-1 "1LJ "hhw1 ím^^ WETn
V AlMlltetoM WO^ii a• rtLpct-fí. « ^
mkiini>»»iÉtio II#IÉIÍIIÉI nmr^ii MM mw^th-^jSA ffSBru M, ■ ^// «
m»iwii>fci» m^NMH ■■> Mg»> é» >ii»ii|i jA\\v!p&J ^ Wr • n\'Ü ikJ^J g ffll > ■ í* t Ah f
■ M P W lftf F1 TTff\'t^T\' TB f M I I tv Xll , VJ^T-^Vi\'^vmoe. nafta* 70 *»4or V / *
II ftUOAKJT, rv, VáoiJ-iitcia 25. u. FJ ^r ^^.^ítlJ^^^J |
"Ír* ^^|rr^UarötA a j I I 1 i.f t i I l|
• SmlTí l55a. VWékra 3 IFIM 40 éMér oiéiofio *UlgM aUn bérr*-*. *** A V .......... il LjJ I
J ig J || mi h«AOOW Iyéfi^^V M ____iMI®^^__, ijiIJULLigL_ - ,p, „ , El J
•f i * 1 (rtUKM éti urr liUrfU luuÜU41* \' """ R . . , ____. . / „ S311 Í
|í II M a , ii | —1|__fTA KI A 7ÍA.M7A, fu^KY OYZRBEEEl a»éuoifua* NMMSklf
ifIS Y^-VV^^\'/iH^i^ellen T • m^ üfít
Au bjf \'^"reparatqr.— .j[ilSA-FiuHr feji:
• 11 I • fat-RéU* kórhAibu 136 ml kdiCi 129 iMtkon teljes iréiHAH elő. 1 »•■ j\'^J^Jj®®1®0 W^®*811 * I* 11
* | I M| I HWI. NrAMAr: I0B0M • GYÓGYSZERTÁR. Buíapoei. UMn-tór. kV F F 1 ! P R V \' I CN A ir*Wafttra, blMb ,|;J1
P 3 J j ICa»hitA minden ilókotf oyOflUortArban. -n^^ 1 V. A, fc rj V. J h n V, tfüOiCA. rO^Jta .fa* Caá«oow»» ^ 3 | .
| d * 5 1 " \' \' \' \' ----------« --—t *
I If I (r^^&g^^ ö kl/SK GYOMORCSEPPEK Ijílf
1^11 WiP^? UriúM é> »Uálh»i»HMlM«.fc«l>á<OMilMU>l ^cAlüí,: OJy/^^^S^ A Ml r40it • g.
X J ■ te I UM. IN k«r NUIMM lt*N MtamW i|I rnTtíl T ***** tr*vmmiu*. - tfcn^ X4r-mr— {S r
5 1—- ŰURAT0R-GYARv..», ^^^
aMlínnrniinrrn i SrTlTo^ I
rOLnnUrCn J. ^r T ^TiríilÉiU iiíl ír ff i Yr éMI
■ w"n,,vl tv nMu hiá^yonűi % • r Jl| ^iry l 4iT#;l;|>rffl^B a
V vértiszt&tó « # • # i »
b CMlr akkor ülöd*, bt nundn w # IMI KJm^mó^&Í^^ÍBÉH
í labda esai. UHSSf ** • . • mJUOm^^\'^HPmjy t\'l l\'tfnfii^B *
| jl^*""\' ^ p^1\' 26 Év(ÍTA \' "\' irÍTrepn ^ mI
BaVAROSI KÁVÉHÁZ J y Az ElismertLecjobb1 >fi
8 í 5 A IV.. KlgyA-Ur a. J MAGVAK BESZERZÉSI I ||1IJP t^^r^^TZTÍ^Z^ *
i!«I^SISm^fejS^ál tí ÁnlBjr^^^udapest V „witro^ Muwt 1i TB
fc|ü IfiKtiVÍM YI F E R EN C Z| JU^^s^ Andrássyüt 23- H! m
ÉsRonENBiLi£R-üTczA33* ALTALAMOS TUOÓSITA J, ^ B^ It^i05 KÍPMÁWE«YIÉRIHSYEH J J^\'í^. fll 9
► Q BéKMgNTVE«Jjl H
Já \' ^^^"^FufjSíb órákat ^ Q]| Jaj I UU|ÍI, rtkeéUíj «llm non «§faltai Élleq | !
(S) Mfwtw H tofOimM>e»\'«kt>Ci*k«l J Bradcctonjgf h«nnálh«k» » TÍk I
b- RjS«BX.»TyXBSTSS©^a 3 VI EGGER-féla KELLPASZTILLAK W I
fi V»J\\itt rr-mr" \' ,le"®*° Dobon | Ur*M I Urwa. ^fiK
BRAUSWETTÉR JÁNOS VT«1B«o*\'" u*- J^SSJUK\'.^.. 1
ilir FRATELLI DEISINGER ^ BENZIN:SSSK&ÜW ím
C 1 nf küld t\\mM rHy TrimtMJ 4 éi QÁIttOTOHtft Ipwl él «trt»sA|i MüArt
«« IFa H Cab^-káTél, válogatott Á ffil^^ ŐSERŐ ét BAUER ly^W • I;
Hf W ■ IS Utms 30 Mérfrt J I w . 1^1 m mi • mm «>m1 MM " |
Hv —■ olvámair* 4* — JR B ru^^B\'iiiMoéiAiMiU/\' nl^NRA B I
12 1 W mm- AMC6YZÉK inbyem M 1 r^t ÍAS^ a - y M ■
Q 1 -a J \'___ Képes » |
WifimMMmm SZflB^flLphraglf;
I-íg í= C^^Qyyym^g^^g UéUKi MUíímr-h ^^^I^^^^ V^lí&lii ssob^Mclc^isli IjívfiL^sLiM. irtitl• kiláM áft » I I
iií ^^SSiiP^^^lll .
I I A 11 A ■ | . . v. p*» AwAuyviz- auMJAkVit, JB) WAjUAx: 0r. RMOMI A* 0r.JféMf HMf\'Ml Mflf • I I
Mb I t^l *« nyíri oyógyhily ^immm, - too í^ ........................? I
ilrí IL RVinAPI^CLTRlV • Pwwjtívi ^ HP c»4r H m§gnmé$ími Mr c é
. ^ "T^ ^ ^ t^m**\' fín^i.Tr^^ffiAfíYii ,1 y J
f^ Sf^^^í-SSSs^----if^GO.OOO ^ A |«lc»k0f UgncyM aytriii Mélyé I
Uk ^ , \' t . " - . \\íf?8 K oonJéléU t kir. lipiNak f
B— Na o«tul « haja. W^jj oJrijCgy. 1 1 J" . - | .
m ff/ Aanaia 1 mM hMi «Tiiu mit mmy-Hür Wn-tMbfj >m;. \\\\1| rTTTr ! OSZT Ab VSORSJ ATBK. ÉÉ T
«R VI — \'Nt, kwa M«| artőttl atfta iHtu (Keoja 2 kor. poiu utii.i \\\\l| 60,009 I .1 1 1 * 1 1
•23F /1 >l\'MMü t kar Mm OtrAa MU wéfruartartua. Imi Mrsos-v. nyíftiaény. 1 Megrti»do>éMlt IwUtas^lin | || MriMlTl
J^^^ Kosm^ U^let ö. ^J^fc^UiaaO^/ \' >yom«tot.1 Fiecbel Fülöp laptul.njdonosnál Nagy-Kanizsán 1901
R0SER
ICAEDICKE A.BUDAPEST
190i március hó 31-éa
Wagy-Kanirsán vasárnap

•UOAfUTi IV , VáöiFutort 29. u. kkeaw* irAdjatv cakttf* értAil **Uutéa Hra« Aa nr
naaitlja a MUfWI inrakat. Cttl a véoitt „UarJIfeJ" t kMM VWékn 3 korona 40 Altér oiéltfH laklMéM alAn K-í\'b klMI a h«ÁO0R fyéfyuortAr**. |Naaatt, »U VAol-kÖfnt
trtUaéak éta ntfr aikarral huzoAlta41"
/•VVA\'J J }i\'/Tl -Mlf^ ellen
J ,HMUHII.REPARATQR. "
f a Irt Rékai kórhAibu 136 «oit kdiCl 129 OMttaw tc!|ea irén^Atl Méi«<t lló I ta| > karon a. FfiriktAr í KOROPI-QYÓQr SZERTÁR. Budapooi, *Alvh»-Wr.
Rapiutó mlndoii Blüküiá oyö|y«tortÁrban. \'J "
Uá Hro\'okl - QyígyStJa a loflÉM) t»t»S»>»3tt 1 khi ivcjot 5 ko-onálrt k3*4 ^ _
i E H 0, sfíiicí1 ÍUJM^-ÍL CaiwS^
^TRlACÍLirEYOMORCSEPPEK
tM ér éli KlooMrt UM UUamA n r^ II laJ, AtvAotatattAi, mkát ojaiortéa • * O8l amia év* 00. nagy 140 u. la^aolé «tnaaa BféBiijréArOoa. - lfcno>0 HimM:-*
• AlUl a olpóthip ifyiiorQ Mkoaéatal f I«orl0a Ao \\lxátth»liaii lou. Ara I AAéOj ék t korona. PAotAa I-M kor lokllééM otAo bérmonl -----------1 - BU0APE8T.
FiwéaMM.\' ŰURATOR-GYARv,^íX\',
ortaoüaf aJAnioti Uiriribk hAclotor a raui laiutn Oooaaa
kflToikotmfo/fi 0flt hon otmni manyoao
éfy AAitortAaOoa tM, H& Caafc akkor valédi, bo nundan doboo Coflrlfo a ^fSCfWOflR &M
nét yflrOi lrAa<ll lAlhafA.
Vér tisztító lobdocsai.
föTaTjjTi laalNiliai »----- ia_
lai\'Kj 1 A i*4iaSK, J
fjmvéMO aoloérí liicaiá HJ-14 Ml rfjak réaxéroi Maaéé koroMoM Uko\'a M-ié «Vm Iftafe réaiéroH aovotl tntomáttf) i boalaké oéiaaéllil ilooéio ilronrltvaarol AlUmievéniaMk éa oi offkao uilHrtyi |Q|oiHowoL Ifcoéé Ntaaéfooaéal
"«•• — aéoco óni vi"1
•oéoput la^ojobb létvényaaaigs a
BELVÁROSI kávéház
WIIBUIUIUT a - II Iwtfl iii>iw»lw, paatoaaa éo loaMoaMAM* aéoÜM a« éaaaao lapaaoaa «
ÁLTALÁNOS TUDÓSUd
kÍrOoléél OOltélf • liéMOOt WL bM»|l >tiia . IilOjélaM; LtOPfLSfTVÜ^
Oh laJ I WMoíi, roliodtoOí ftllrn gyoit ét totftal ^J
w J erocLménnjOÍ hutnáihalA^ aa
ö EGGER-féle MELLPASZTILLÁK
ghlk Dobosa I Ilotom él S úrm ^ |HM Pröbtdobos 90 ftlér. ü
•HfoH w ai koiott kikét
BENZIN :SS2«&u«-
éo oAmoToaoa ip«« éo futná* Müilri OSERSjsBAUERtórlrtfctl
Yut,k+P*la*ló*éié•fktÁMi nf^NEA B roéotaci. Uftatf-Mr* Ok
Két*— áHOttaJipOj^^—.
FRATELLI DEISINGER
küld FiwM vafy TritoHMI
4% kg. Caba-káTét, válogatott
19 Úma 30 Mérért olráiMMra éa Isímmin. f ÁRJEGYZÍK IWB^EN Á
SZflBfiMWG5
e UOrtPC bt YU C^CM^-KÓqÚÍ ]7. \'écU^ Ijvlíolá Ijíttt^őiUii, irt ilji>U»M ú
íiQagciuvciéflL
IMnap kéooo bérrlxO gyógf\' tod0» piraSaa tbflrMvi.\' k.^ , ■■odamabb lataffirOAkV, pAo AarAajris - auadib> al, éo MifMUat, - 000 Maj^ naa lakOoaabAfaL - Proi^tía MvAaalra Ingyoo ét MnétUt A
toll is nyári gyógyhely
BUDAPESTEN
>yom»iloll Fiecbel Fülöp \'aptulajdonosnál Nagy-Kanizsán 1901