Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.79 MB
2011-02-16 15:03:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
844
2935
Rövid leírás | Teljes leírás (353.71 KB)

Zala 1893 március

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

10. szám.
Nagy-Kanizsa, 1893. m&rczius 5*én.
XXII. évíolyun.
fft-Itru
■z tőség Ollop-Us.
"lék luteadt i lip inllMt rinira Tünalkoíó minden k miiemén)\'.
Mmststlu levelak euk Ismeri keiik
Z A L A
olitikai és veirvea
EUééhivatal:
Vinwhit-épílel t\'mkét /M*f Ma; ksnsktdési.
RLAnzrrtsN Átii
Min 10 koron (I frt)
tkfini t Uh a W)
JHyéilévrs I knraa* W IlMr (Itt) lin)*ftpíl JiBü/ana ictimílülMk
kél ftvadutssk •!.
H jrtlttér pstlUora lé kr.
SMratok m kildctMk fia
gy-Kanizsai- és dél-zalai takarékpénztáruk, a Hankegyeafilet, az Ipar- és kereske-delmi bank, a Nagy-kanizsai negélyegylel-szöretkezet és a lelencei takarékpérizlrtr
hivatabw- körtónre. jtMi aJkHsJtatee
■ - ■- - ■ __\' ___Vimulkoiók Vturhel Falún kftítyr-
» \' kansksdétfba taléanM
H<t|el«BÍk STagyKauiMáu lieteiikint i^ynfr: iMNárnap.
Megyénkés a mezőgazdaság.
— A MésúrtMii táraa kűlüigvi\'téM alkalmiból. —
Hazánk még mindig kiválóan földmivelő orazág; népünk földmivelő nép A löldmi-velésben van az örazág gazdagságának fő-forrása ; erejének Utlajdoiiképeiij gvíikere. Ipart még korántsem olyan, högy kíllön-Jegeá jelleget kölcsönözhetne neki, a azért nem ia nevezheti magát még iparon államnak. mert jnap^pítfilng unnak még csak •néhány ágátmiveli, svsIfiszínUfeg még jó itokáigion laxiauiraug mutyira jut, hogy mint ipari állam szerepelhessen. Nagyon természetes teliát éi nagyon értügid, luut ittldmi-rnlétr kJúiJ^oMíM Ttlkaiffiábót a
►zak»zeiii löfazólítlánok egész sorával találkozunk, a a parlamentben levő kiváló gaz-jiák göffilják íiil—azokiú—a—hiányokat, melyek a gazdaság terén még mindig éat-UlhatCk, de egy iihiiI javaslatokat ia lesznek arra nézve, hogy miképen lehetne eteken a hiányokon aegiteiii. . -"7 \' . —-
Két*ég(deii, hogy első Horbitn a parlamentnek feladata, hogy az ország anyagi jólétét czélző iwézkedéeek iránt beható tárgyalásokat folytasson; a ha tekintjük azt, fangy az anyagi "jőlél íiélkülözhatlen Jfül tele m erkölcsi r» szellemi haladásnak la;] nfnca kéiáég az iránt, hogy a parlament legfontosabb feladatai közé tartozik : az orazág gazdasági viszonyainak javitáaát, a közgazdasági életnek tellendiléiét caélió intézkedések iránt beható enzmecaerét folytatni a a gaz\'daközönséget tájékozni. Igaz
ugyan, Jlögy parlamenti beszédekkel a köz-1 fejieazléaére egy már régóu áldásosainkul gazdaságot emelm n m lehet de valamely I ködó megyei gazdasági egyesület, áll ienj^í -Hgy előbbre haladásának, még ia csak aztlk-1 Csak az a baj, liogy tudomásunk szeri*
igen aok gazda nem tagja ennek az egyesületnek, mely pedig1 díjjal egybtkötött kiállitáaaival, és más irányú tevékenyté-féveT sokszor bebizonyította már, hogy megyénk gaidiisági életének felleudoléaéra
faégeB féltétele, hogy iio.\'csak a kormány jéa a szakminiszter, hanem az orazág kép-rviaelete is a legmelegebben érdeklődjék j-iránta é* ez által ta minden tényezőnek {figyelme telkekessék reá, így maga a föld
mivelési miniszter Hetiden András gróf, nagy hivató)tsággal bír. i tárczájának költségvetés* alkalmából mon-j Van atonjiivül még egy külön egyesület, jdott elw beszédje is, bizüiivságat fatt arról,\' melyet aaönőink veszedelme tett-— fájdalom Ihogy teljeseid ismeri "riportjának mlitdw i — sailkségessé,-ee a Imlatonvidéki tilloxers lágn bogát, dí* nemusak ezt, hanem ismeri!ellen védekező egyesület, mely rendeaen a hiány okHt is melyek^ umezőgatilaaág kUlön-[Taiwli:w»ij_tarlja liléiéit és szülőink meg-bjtefrjgwtaii^azléltietők. fí iainaiiímen\'^se -^"l^k^lwt\' a lehetőt elköveti. Hogy
•Tlpányokáti hanem mimlen lehető eszköz az egyesületre is szükség volt, azt mindenki j felhasználásáva...