Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.71 MB
2011-02-16 15:04:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1044
4407
Rövid leírás | Teljes leírás (427.99 KB)

Zala 1893 április

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

14. 8Zám.
Ntgy-Kamzsa, 1893. április 2-ftn.
XXIL évfolyam.
hirkuittMi | N-ttew Olloji-Wi.
ZALA
ItMMIflM:
Vlr».kái«p*l»t FwAtí ttUf kwwáiléw.
Itl* liUut^l > lap tolUal tittht ydMlkozi atindan kftlllmiof.
MrnMiéiifn i^k mk i*áwt kw«k ;r Politikai és vegyes tartalmú hetilap
Ml fof^utuk #]. A Nagy-Kanizsai- és dél-zalai takarékpénztárak, a Bankegyesület, az Ipar- és kereake- vrilttéf petttsora M kr.
de"mi bank, a Nagy-kanizsai segélyegylet-szővetk\'ezet ér aftetenyei takarékpénztár
hivatalos közlönye.
KLÚmvrM ÁUI
K|hí tm Hl knrnut (I MJ FjkUrrs k hmt (t 80)
Htcftíim 1 knroii 10 ilMr (1 IS)
KNrtM Jetlej—■ nl|l|faiii>
ItilnM nfim UUiMt fim.
•iilk Na|(y«KaiilzNáii hrltnhlitrK^sifr: vw»árn«p.
^-U______
BMnlIrt, tsUaiat a UrfaMariM ntMkMM r tarkái Mte ktajr*. ■hMMMb MÉwM.
Az igazi nemzeti politika.
(n—) A kípv.Í8«lőli/ii\'b»,n leziiíloit. ggy,-háafylit ihar vttstk ozás. hsbár időélóili vóltl is, mett n kormány még csak ezután ter-jwiri elő javaslatai\', hasznosnak bizonyult •tekintetbei*, hogy bebizonyította * Wukerle-kortiiAny Altul tervezett reformoknak inn* gvar iioiiizoli tekintetheti szükséges, hői. el-kerttHicÜm mivid\'ét-ftffblznftyiloffh tehát, hogy e reformok végrehajtása az igazi nemzeti polili kftj- meri egy*ége*»A resií végeredményében ezt h Magyarország határai közt élő sok vallás és nemzetiség által szét forgácsolt társadalma\' s egységessé tévéi*, egyúttal magyarrá is teszi.
E nemzeti politika pedig jogosult, mert Magyarországot, ezer év előtt u magyar\' nemzet alkotta meg, ezt fenlarltnrí s a maga képére atkoiolian feuiartani nemcsak érdeke, de mert csak igy tart ha tő fenn, egyúttal históriai és kulturiai feladata és hivatása éa, kötelessége.
S meg vagyunk győződve, hogy ezt belátván, a magyar kath. papaiig ia el fogja ejteni a relormok némelye elleni hit-elvi nehézségeit, mert a hogyan a múltban főként a nemret egységének fentartása végeit küzdött a felekezetek elszaporodása elleti, ma szintén a magyar nemzet. egy>ége s a magyar állam erős»éjr<rt5váltván a reformoka\', ezekkel azefnhen elfogulatlan hi« rá 14 képessége visszatér s ^ltsy,iiióriíén, e
reformok behozatala ellen meg fogja szlln- v«l való érintkezésbe hozatalára A magyar telni az ellenállás és a harezot. nyelvit állami anyakönyv a a házasságnak
A vallásszabadság ielswva alatt E/Wvös n\'"(fy"r el®t,i m^0té* - aa
bizonyítása szerint még » meglMdd«g.,ltMT" ,,éivc Irányi sem értette az Amerika sajtos vi \'"*» ~ "»■»
szunyni közt lehelő a oK ia áldástalan ered áldá^,. . magyar tiemzeti szempont-
ményll korlátlan vall^szn.badságoL A ««lvöa hatás\\lkat Mugynrország nem-
rnány javaslata a beveti vallások egyen-V ln"
lő»égét és szabailságát fögjá megállapítani, A vallást magát e reform éppen nem ennek Ossítéá folyomány aival... cgy4t4r-4fct\'-j-fog}a-érínteuÍ; mert-ar -házasság tígyházilag mészeteaeu a magyar ,állam jogosult el- [is megkotliető lesz, mtnt eddig; aa elválási
lenőrzéséuek korlátozása melpH-_ÍgyJeszl jogosultság a.legsaUkabb mérvil ■ éppen,
egyenjogositva (reciipiálva) a zsid í vallás is i csak ellenállhatlan okokra Ing redukáltatni; n jogegyenl&égn. k megfelelően a így ala a kath. házasság szentségi jellege nem kittalik meg a kath- Önkormányzat is a érintetik, mert a kath. pap ezután sem {ess kath. vallás hierarchikus szervezetének te- kényszeríthető a valiága szerinti akadályok k\'nietbevételével. Ámbár n káili sutonomia i dacaára esketni, mig az ily esetekben ellen — a katholikusok túlnyomó több- most szokásos kitérés szüksége, — ha eddig sé\'ge s u kaih. egyh/iz nagy vagyona mialt fogyasztotta a...