Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.71 MB
2011-02-16 15:04:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1180
4552
Zala 1893 április

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

14. 8Zám.
Ntgy-Kamzsa, 1893. április 2-ftn.
XXIL évfolyam.
hirkuittMi | N-ttew Olloji-Wi.
ZALA
ItMMIflM:
Vlr».kái«p*l»t FwAtí ttUf kwwáiléw.
Itl* liUut^l > lap tolUal tittht ydMlkozi atindan kftlllmiof.
MrnMiéiifn i^k mk i*áwt kw«k ;r Politikai és vegyes tartalmú hetilap
Ml fof^utuk #]. A Nagy-Kanizsai- és dél-zalai takarékpénztárak, a Bankegyesület, az Ipar- és kereake- vrilttéf petttsora M kr.
de"mi bank, a Nagy-kanizsai segélyegylet-szővetk\'ezet ér aftetenyei takarékpénztár
hivatalos közlönye.
KLÚmvrM ÁUI
K|hí tm Hl knrnut (I MJ FjkUrrs k hmt (t 80)
Htcftíim 1 knroii 10 ilMr (1 IS)
KNrtM Jetlej—■ nl|l|faiii>
ItilnM nfim UUiMt fim.
•iilk Na|(y«KaiilzNáii hrltnhlitrK^sifr: vw»árn«p.
^-U______
BMnlIrt, tsUaiat a UrfaMariM ntMkMM r tarkái Mte ktajr*. ■hMMMb MÉwM.
Az igazi nemzeti politika.
(n—) A kípv.Í8«lőli/ii\'b»,n leziiíloit. ggy,-háafylit ihar vttstk ozás. hsbár időélóili vóltl is, mett n kormány még csak ezután ter-jwiri elő javaslatai\', hasznosnak bizonyult •tekintetbei*, hogy bebizonyította * Wukerle-kortiiAny Altul tervezett reformoknak inn* gvar iioiiizoli tekintetheti szükséges, hői. el-kerttHicÜm mivid\'ét-ftffblznftyiloffh tehát, hogy e reformok végrehajtása az igazi nemzeti polili kftj- meri egy*ége*»A resií végeredményében ezt h Magyarország határai közt élő sok vallás és nemzetiség által szét forgácsolt társadalma\' s egységessé tévéi*, egyúttal magyarrá is teszi.
E nemzeti politika pedig jogosult, mert Magyarországot, ezer év előtt u magyar\' nemzet alkotta meg, ezt fenlarltnrí s a maga képére atkoiolian feuiartani nemcsak érdeke, de mert csak igy tart ha tő fenn, egyúttal históriai és kulturiai feladata és hivatása éa, kötelessége.
S meg vagyunk győződve, hogy ezt belátván, a magyar kath. papaiig ia el fogja ejteni a relormok némelye elleni hit-elvi nehézségeit, mert a hogyan a múltban főként a nemret egységének fentartása végeit küzdött a felekezetek elszaporodása elleti, ma szintén a magyar nemzet. egy>ége s a magyar állam erős»éjr<rt5váltván a reformoka\', ezekkel azefnhen elfogulatlan hi« rá 14 képessége visszatér s ^ltsy,iiióriíén, e
reformok behozatala ellen meg fogja szlln- v«l való érintkezésbe hozatalára A magyar telni az ellenállás és a harezot. nyelvit állami anyakönyv a a házasságnak
A vallásszabadság ielswva alatt E/Wvös n\'"(fy"r el®t,i m^0té* - aa
bizonyítása szerint még » meglMdd«g.,ltMT" ,,éivc Irányi sem értette az Amerika sajtos vi \'"*» ~ "»■»
szunyni közt lehelő a oK ia áldástalan ered áldá^,. . magyar tiemzeti szempont-
ményll korlátlan vall^szn.badságoL A ««lvöa hatás\\lkat Mugynrország nem-
rnány javaslata a beveti vallások egyen-V ln"
lő»égét és szabailságát fögjá megállapítani, A vallást magát e reform éppen nem ennek Ossítéá folyomány aival... cgy4t4r-4fct\'-j-fog}a-érínteuÍ; mert-ar -házasság tígyházilag mészeteaeu a magyar ,állam jogosult el- [is megkotliető lesz, mtnt eddig; aa elválási
lenőrzéséuek korlátozása melpH-_ÍgyJeszl jogosultság a.legsaUkabb mérvil ■ éppen,
egyenjogositva (reciipiálva) a zsid í vallás is i csak ellenállhatlan okokra Ing redukáltatni; n jogegyenl&égn. k megfelelően a így ala a kath. házasság szentségi jellege nem kittalik meg a kath- Önkormányzat is a érintetik, mert a kath. pap ezután sem {ess kath. vallás hierarchikus szervezetének te- kényszeríthető a valiága szerinti akadályok k\'nietbevételével. Ámbár n káili sutonomia i dacaára esketni, mig az ily esetekben ellen — a katholikusok túlnyomó több- most szokásos kitérés szüksége, — ha eddig sé\'ge s u kaih. egyh/iz nagy vagyona mialt fogyasztotta az egyháa tagjait, a pol-— politikai aggodalmak frlczája alatt gári házaméi; Jélrejüuávei nem fog len-felek eseti aggodalmak óhaj tanának aka- forogni
dályozólag érvényesülni. - A tHgy pénzügyminiszter, nr. aranyva-
Dd hát nem érvényesülhetnek, mert:! lutáa Wekerle miniszterelnök, csak akkor »<|iiod uni jiisium, aheti ,aequum« a aztán lesz igazi »aranyttmberréx.l>a a refortno-a katholikusok hazafiságát e vallásiHik kat, melyeket merész kézzel zászlajára ki> haza s nemzetfentartó ezeréves qúalifiká-1 ttlzött, megvalósította, czióját csak a legtürelmetlenebb vaskalapos \'Mert R valutn-helyreállitás előnyeit rövidlátás ~ sőt. goudsz indulat tagad- |e]|Hllk ez6 fordulatok megsemmisít hetik, de VI" [ e reformok a magyar nemzet ir magyar
, A kötelező pi lgárí házasi<ág behozatala állam oly erősítői, melyekuelr^- lunAsát szükséges a inon sokfelé ágazó házassági lbármily jövendő vilmr sem szűntetheti jog eg) öntetllségének megalkotására s u i meg,
uutgyar állami hatalomtink a különféle val* __
lásu a nemzetiségit. lakosság családi életé-
A „ZALA" tárcája. A Stnart-princ.
dara boncon K"aenzweig Jaksb, a ilinimlia" uiegalnpitnja, Ittlmondta bérletei.
A lálu derék nótáriusa, ti ookat adott a históriai luHományárs, eleget inarsMia^a a j>\'i I. Jakabot.
— Megbánja, kedvei Utu irt J.iknb barátom, ha itt hagy bennllaket.
De I. Jakab hsjihatailsn maraill;\' \'lemondott a garaliouoi trónról.
TiitonOiévi uralkodása alatt dninaidag ember Jen b«IAle, A küitéii lakói pedig eiszogonyedtuk\', Msiiisnnllak hatalmasan inni, de elfeloiltok dolgozni. A borivás élettanában pedig az a lonieai törvény, hogy minél szegényebb íz oaibor, annál inkább ihainék, A naraboouiak tehát még ni-g)on ihattak volna, d« már kiintrUH • Intel.
Koieniwsig Jatab n elöl a kimerUlt lorrái elől menekült el mén Ideiében,
A IdistorlkiM nótát inénak eazébe jutott, hogy a kirual csárdáit Uo\'d Jakabnak hívják
No hát as é|*pen jó lm Uarabont;ra II, Jakabnak. Kert a dliissitíBAnak nem saahad kl-pus«tulnl^
Klmintelr a siomiiédos csárdába knreimároi-■isgodtstobe,
May*serifl<li*k éi msy Is ttlák a torát,
a bisxiorlkus
A derék gsrstronrr tanac<r M nótáriuséi \\óllal rágíidiatvá.
A kOzseg «i)w«< sldiSIsK terjefstetts haiqlmas tenyerét a eingár (ío\'d Jakab vállára ; aló egiil meg is vereyeite kegyesen. A Jakab\' — Tsbát maga lesz a mi II. Stuart Jakshunk. a korcsaisi No hát ne husirjon, mnaolyogjon, néveasen, ftrftl-| jön, ne s/omorkod ék, mint egy •FüldaélkQli János.,
A jeles. hUxirrikiunsk naiyon leiszett e/ a powpis ötlqt és kaczagva hsgyia el a karosi csárdát, it \'Kárabot esi magistiatua élén.
tiold Jakab\' visszament a néptelenül maradt utH\'/éli rNárda be\'aó szobájába, s/.omoru, inosoly-ialán képpé\'. Olyan volt az, éppen, mintha valami régon olt "feledett tájdala om köveai) t volnaI mes raji a.
LiOli egy kis asztalka mellév tenyerébe baj totta (éjét hh maga elé merengett.
Ki udvar telOli ajtón nemsokára még szomorúbb kápU as"rniiyká lépett be. Arca halvány volt és hideg, mint a márvány. A lórii megrezzent. j
Fölemelte szemeit arra a halvány, a/omoru uszonyra.
— Hái a, te még mindig szenvedi1 z. Vigasztalóidéi I Látod i én már niogvlgnsxtnlódtam ; már| ftrllltik, mosolygok, nevetek.. Kimegyünk inneu máshova. Ka a hely\'nem nekünk való... A te Hidvud Itt nem gyógyul meg soha. Amerre lépsz, amerre néiea<i i a uobában, ia ndvamn, a me-iAii mludenUtt, mindenütt lalálkoztd valami néma iirgygyal, inul mindig HriI emlékestet.
Innnen el kall mennünk, mert a le lelked itt nem gyógyul meg mdra.
A halvány asszonyka némán, tagadólag rázta fejét.
— Azt mondod: nem ? De én akarom! Ha én meggyógyultam, Ky^gyyli meg ta is, Vagy nem akarsz meggyógyulni ? Fejünkre akarod
j iu<litani Jehova haragját ? Makacs vagy ; da-| rolni akar*< vele...
A* axsrony csak szomorúan ingsita lejé1,
Jalah reszketeg hangon folytatta:
Majd ha távolabb leszünk innen, feledni I fonsz. Az emberek, n zajosabb élet gyApyiianak. IOii nem érünk rá örökkön űrökké tépelődni, mint ebben a« elhagyott csárdában. Elmegyünk jUarahoncrav
As áaszonyka felemelte Árnyas szempilláit, Két gótét szemén kOuyek csüngtek, mintha te-kote gyémántokon gyöngyszemek gyűltek volna meg.
— Hát itt hagyjak A?
(■old Jakab csak a togai kii/.t morzsolta szaggatottan a sxril:
— Más leyegQ... más emberek... a teledén... aa igazi gvitgyulás-.r. És talán viaazatér ax «lvesztett^tiltlih... Megint... megint...
A szonorá asszonyka hevesen szólt közbe: > — Nem I nem! nem lehet I O eljön velünk, elkiaér bennünket miadeahova, As a kedvei hang meg tog csendesülni mindenütt; ások a gyönyörű axöke fürtök elöltünk lebegnek; azok a gyönyörű kék szemek ránk mosolyognak;
liliputik mnl námn 10 olflntrn lerjed.
W«iy-K»Di»M. vasárnap
HVrrnK
A hálátlan emberiség keretit re feuité azt, ki sötétség helyet! világosságot, rsbiga faelfetl szsbsdságot hirdetett a világnak. A gylilölet ellenén láb alól a s/eretet eszméjének apostolát, azt bitté, minden viaszatér a régi mederbe ■ tovább folyhst a tsstt érietlen mnaka. A kegyelet azonban felker.esle a (irt s nem lalálta Öt abban.
A rejtélyes világ küszöbéről hangzott a rtó zat: sincsen itt, (eltámsdott í És századok mul Ián is bangaik a húsvéti üdvözlet feltámadott Kö fedte, nem gránit kő fedte: a: hitetlenség, a világ korlátai közt vergődő gondolkodás mi lyos nehéz köve..— Es egy rejtélyes kéz a k5-vet elháriiá. — E< a kéz az, mely az esmnék, népek harcában a beborult égen r&ntwtatott a varázs igére : in hoc ligno vincea. Ez a kéz az, mely kitörülhetetlen vonásokkal irta be aa emberi szívbe a bit, remény é-s szeretet eszméit.
Ea ha a tavaszi napsugár életre kelti az alvó Hlgyst, hogy megerősödvén, termő ággá fejlődjék, vidám madársereggel népesili meg az erdőket, ligeteket, zöld pázsittal, virágokkal díszíti a ter mészetet s életet, melegséget terjeszt mindenfelé; ama hajdani (ensiégéf tavasz a történelmi emberiséget megújhodásra, átalakulásra teremté állal.
Századok utaltak el ea események után a- « történelem matat is hatalmas fejlődési a .valódi keresztyén elvek ""ff*"1"—ftthaltottan megvalósított sok eszmél, alkotott hatalmas müveket.
Zala 14. sxám (2. lap)
gyen, » mint I<ten képére teremett lény mi-gazabb rendeltetésére fogékonynyá tétessék.
ö nem csak egyes kiválasztott népek iránt hirdetett tisateletot, szeretete\', hanem az egész emberiséget nem, faj éa osziálykülönbség nélkül boldogítani iparkodott — Innen az éles ellenié*, mely közte és korának uralkodó eszméi között fennállott. — Abban "különbözöl t Ő minden más lénytől, mert a gyűlöletet szeretettel, a kímélet-1
1895. április líd 2 áa
Politikai SlOfflll.
• Franciaország. A senátus aj elnöke CkalU-mer-LaroUí március 28 in foglalta el sfoAki székét. Ez alkalom nal beszéde\' mondott, melyben hosszabban méltatta Ju\'es Fer y érdemen Xzü tán-* szenátusra háruló feladatokat fejtegette, éa annak valamennyi felvilágosult republikánus által elismert hasznosságát Franciaország — ugy-mond — a Síenátmbm mindig védbástyá|4t találja ét ágitációk alen, melyek egy tQnőfél-\'
fenséget gyengédséggel s az átkot áldásatl vf jb«n iévö párt altal filyton magujittamak; az szonoata. Uj irányi je\'ölt az emberiségnek, me I ország azonban még többet vár a szenátustól, lyen baladva megmenekülhet az érdek hajhászó I Franciaország remél\', hogy a ssenáme s/emmei farizeusok táborátó, a bo\'dog csak akkor W*** " ,Ar,,d"oai t*"**"* *
ba a lelki javakat a földiek fölé hélyazi.
Fájda\'om, hogy e nézel rnsgasstovaágs 19 száz év alatt sem eleget haladt a valóm ás felé a különösen, korunkban az anyagaivfiek tábora egyre szaporodik. — Azért ha hazánk fej-lódése me\'lett azt nézzük mennyire ; haladtunk a boldogsák felé, e téren nagyon szomorú tapasztalatokat fogunk azerezni Valóban a keresztyén államok kőzött keveset találunk, hol oly anomáliák létesnének mint nálunk. \'
A magyar embert átalában a türelem jellemzi s annak gyakorlására már őseink ííUljtáSől mu-^ laitak. — Szükség tehát, hogy ez karöltve a haladó művelődéssel hozza msjd a létre azon. intézményeket, a melyek hivatvák állami éa társadalmi életünk számos fogyatékosságát megor-vosolal i egy egészségesebb élet alápkövét lerakni.
erkftlcai állapotában végbemenő álalaku\'ásokat. ga>dai tapaat-lala\'ait fel fogja haaanálm, hoty a kormány*, nyal egye\'ériőleg a kérdések körU a legsürgősebbeket megoldáshoz vezesse. Ez alap idhatatlao téri oyujt tevékenységének.
• Olaszország. Aa olsaa király lelkes ovációk tárgya, mióta aa őrült Berardi az iamert merényletet - követte el ellene. A- hóbortos ember, ki 7 évi bőrt önbüntetőt szenvedett gyilkosság miatt, a azután Amerikába ment, a honnan legközelebb visasaksrült, minden felvilágosítást megtagad éa nem akar ételt áisgáboz venni.*
Angolomét/. Glads\'one home-rn\'e javaslatának számos é* njjx e lexiei vaanak. L«gkó«e-lebb a legjelentékenyebb bankárok küldöttei kijelentették elölte, hogy a londoni bankárok éa kereskedők, egyszóval a Cili hangadói egyhaa-gnlag ellene vannak a a javas\'atnak. — Gláda-tone azt váaazolta, hogy esi tudia, de nézeteit jiagjt aajaálaiáM nem- val\'ostatha\'js mez Nem első eset, hogy nézetei ellenkeznek a City véleményével.
Mert egy ország nagygyá és hatalmaaasá csak
Ha azonban azt kutatjuk, bogy a műveltségére i af) válhat ik, ha polgárai minél szorosabb köte.
büsske emberiség napjainkban miként valósítja jékekkel fűzűdnek egymáshoz, ha nyelvben éa
a felebaráti szeretet ama tanait,melyeket a nagy „„kánokban mindinkább azonosulnak.
Mester hirdetett - erre az utóbbi idők esemé-j A hlUféli annepek a kereszténység magasV
nye. nagyon gyászos feleletet adnak. . t0H napjij kÖJtö lnrlozváll) bő alkalmat nynjtansk
Hazánk, némely részeben is felcsaptak a tfirel-|a magába uilláara, — emdlt" gyn-ytirfifn bi-
welleuség lüit fellegéi, bógy a tíaztulö levegőt j ronyiiják azt is, hogy az elvek, eszmék el nem
az elfognl\'zág kődével meglertőztesaék. enyésznek. A türelmetlenség, a vak gyü ölet rá-
Nem elvek, nem eszmék akarnak vezérelni, ha-\' gslmazza bármiként a felvilágosodás apostolát,
nem az érdek nyomul előtérbe, hatalmába szán latna rejtélyes kez a diadalt megforji szerezni.
dékszik ejteni a lelkiismeretet is, hogy az elva-IA visszaesésnek egyes tfine\'ei lehetnek,\'— ezek
kitottakat önző. céljaira használva, uralom vá~ j azonban maradandó nyomokai nem hagynak s
gyát annál inkább kielégíthesse. — Pedig ^Jé- j az emberiséget előhaladásában soká lellartós-
zugtól semmi sem volt táyolabb, mint a maga | tatni nem bírják.
dicsőségének kívánata, halalpának mutogatása,! A szabadelvűsig ktresflrefuzilMt mjovmn Icö- UJ®°n® »\'»®«>nyiben a hadügy mi nister
... ,... ,2 fi • „ <_. t ; , ... .... szükségét ér/i annak, hogy megtelelő válaszra
v.igy a tündöklés óhajtáas. - Legtöbb inten-, t«nt fogja a feltámadás.- |készü jön a katona. büntetőtörvény ügyiben ama
etoja az volt, hogy ember és ember kozörj aj Seregéig Dezső. kérJésekre, melyek előreláthatólag mind a két
rettentő válaszfal leomoljon s nz a nyomorait , delegációban lógnak bos\'á intéztetni
rabszolga állati helyzetéből megszabadítva le-____~ - , ___
* Bécsből, sürgönyzik h P-r C. n^k e hó ifiről : Azokb ii a hírlapi híresztelésekből, melyek szerint a hadügyminiszter állrólag a véderő ke-reienek olyatén ki erjesztését tervezne, amely kiterjesztés 60 inlttiót igényelne, egy ezó sem igaz. Hogy is gondolhatna ■ hadaereg-korraány■ salunk most ilyeemire, mikor a német birodalmi kormány az á tal készül megmenteni kafo-nái javaslatát, hogy vísazanyul annak részletekben megvalósítására, vagyis arra a múdízerre melyei hádi kormányunk már évek ó\'a gyakorol.
Bécsből jelentik a „P. Corr" nek : A jóvö héten knzös ügyeket tárgyaló ininisztertanáci lesz itt, melyen végleg mggállapiItatnak a delegációk elé terjesztendő javaslatuk. Hírlik, higv ezúttal a két állam igazságügyi minisztereinek
azokról az édes szép angyali ajkakról megzen-1 csak mértékletesen, mert a szomorú Jakab, a dül a hívó szó : éden ma... I szigora dinaszta, az ithm embernek jén^ért se
Egytnáva bnrjilmlc f» slkezdiek sokogni hat)- |mért. ^gOima—-—.____...... \' , " . 1 \' iL.;- \'
A Itörcsíim zajtaánnbh lett ; de a n ézők, ré ek, hegyek aínml zajosabbak n munkások dalától.
Hatalmasai iordu\'t a községi ü(v-kezelés ke reke is: az adót kezdték té^reliajiás-\' nélkül fízetgeini. A nóárius ur is a tory pírthoz csapolt
ál ennek lolytan. _____L
A |) ip, a lbry párt vezére, annyira el voit ragad atyji, hogy e/t az istennek tetsző váltó-•/isi egyik va\'s-irnapou belefoglalta a prédikációjába is. • \'
Minden megvá tozott Garaboncon, c-ak a korcsmáros maradt meg szomorú Jakabnak, meg 81 a le entge szomorú Sarának.
A garibonciuk Szent-Mihalv napra vártak II. Jakabot.
Meg is érkezeit. A vig I; Jakab után a szo morn 11. J.ikab,
Uralkodását azzal kezd\'e, hogy megcotrjgálta az úgynevezett 2 forintos paragrslust; egy krajcár ára bort sem hitelezett.
A garabonciak a korcsmai dinas\'.tával sz^m-? ben két pártra oszolták.
Az egyik pírt el volt ragadtatva, hogy ilyen derék korcsmárost kaptak, aki visszatereli
népet a józan é\'etre, a munkára,a ló erkölcsökre., „ ,,,, . ,,, . .. ,
Ez {L párt sok asszony bét a csak kevéa terfiből tgyazer a pébános is ellátogatott a szomorú állott. A hisztérikus nótárius szt mondta, hof| P^\'^-^\'g elbeszélgettek ott,a derék Jakab-
. I Kai • anlfáni altiáelo s«l aa Irál a«an«ad/i bmaI I
ez a conservalív szellemű Wwy-ndrí•
A má«ik part a^oriátlan Intelt ir>a lobogójára. Je\'szavuk volt; r Ahcug 2 lorinlos pa
gyógyithatlan elki lájda kezét
ragralüs! Éljen a kor\'áúan korcsmai hitel!
A nótárius szerint ez volt a haladó „ichiy párt."
a garabunczi Stuart Jakabot nem lehetett terrorizálni semmivel.
Még cigányt sem eresztett korcsmába. A muzaika*só könnyen tnegbódilja a borivó ember lejét,
bai; sokáig elnézte azt a két szenvedő arcot, | ahonnan eltűnt a boldogság tényrebben^: a inoso\'y.
Távozóban megpribálta vigasztalni a derék Jakabot:
— Mért nem örülnek kedveseim, kel ? Maguké e nép megtéritéaének nyürüsége. Mivel adhatná visszaráz Ur tett örömüket? Jakab tompa, alig hallható hangon ssólt.
Ha visa/aadná a kii Jakabot...\' -
a*szoriyoi, akiben a lom megöli* a mii.
A p*p megfogta K hilvlny embT kezét éa kenetesen mondta :
— A* Ur hrilcseséige, e\'ves* a- Ur. bülcíe séve ad is
Jakab szo~noru in íng>ittá lejét.
— Ad, ad tisztelendő atyám. T.Uán valami* ko-*... ha megengesz e\'jük jósággal az Ur harag-jat. Majd idővel tatán, tt ha ez a kis gtllog ösvény itt a sziIvánon ál ■ begyöpisödili... nk kor... talán..!
Aa a Via gynlngö-ivény pedig tigy keletkezeit ott a gyepp tzai\'on át, hogy az a azegeny szenvedő, halvány asszonyka azon tuikozon ki (napjában Isten ludja; hányszor?) a kertaljai dombtetői*, ahonnw .vépen el lehetett látni a kirosi határ felé... Onnan várta szakadatlanul; nem feledve : nem vigasztalódva; örömre képtelenü1; megkövült szerelemmel azt a xxőkefürtü, kékszemű, szép gyermekit: a kis J^kabit...
Nem jóit, nem jöhetett vissza; mert az a szenvedő asszony fájdalmában meghasonlott a teremtő szellemmel.
iz örülők-lelki gyö elveaz-
A garsbonciak keadték Isssankínt megszokni, Azután harapdálta sikált éa ijedten nésett hogy cink készpénare lehet Inni, ., éa akkor u\'körül: nem hallja e szavait ss a sxomorn
Az « kis gyalogösvény csak nem gyöpősö-dőlt. Azokra a szomorú arcukra oaak nem jött moaoly.
Padig nloljara már a derék Jakab iránti szeretetben egy párttá le\'t a megciendeaült talu munkás népe. \' — Nagy mttvéss, maga kedves Stuart Jakab
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 14. szánt <1 kap.)
tm április kd 2 Aa.
4 A dunántúli nyaraló helyek iólvirározia-litt — A Daaáalili KözmlveMéei Egy.\'-sttlet Poruoli Kálmán indítványára elhatárolta, hogy manksprogrammjába felöleli a do náatüli nyaraló és fkrdö-beiyek felvirágoztatását is a e czélból leírj a a telepeket és Ossutra^a az e telepeken lévő összes kiadó lakisokat, ax igy összegylljlölt adatokat azután egy füzetben kinyomatván, több eser példáaybaa terjeszteni fogja a nyaraló közönség körében. Ily módou akarja ax egylet a nyaraló és ffcriíőzA kCxönség figyelmét a Dunántúl egészséges és asép vidékeire fölhívni s ax igy növelt idegen-forgalom által slfi-segiieai ax illető vidék lakosságának anyagi jólétét. Fölhívja tehát ax egylet a ítytó alján a Danáinál- mindazon vidékeinek lakosságát, fenelyek nyaralásra alkalmasak, hogy kiadókttaeikat legkésőbb f. évi áprU hó őrikéig Mwaa jelentsék be Porxaolt Kálmánnál a Dunántúli közmllvelG-dési egyesület titkáránál (Budapest, Józaef-köret 5.) É határidőn tál érkező bejelen\'ések a íixet-ben kinyomatható! már nem lesznek. A kiadó lakásoknak ily mádon való hirdetése természetesen díjtalan a ax fiaazes költségeket ax egylet fedezi. Ily bejelentésre iolkéretaek saját érdekök ben ax illető lakás- vagy nyaraló\' tulajdonosuk, de exenfelál azok a nemes emberbarátok, is ilel készek, tanilók, k&xigasgaláai tiaztvieeWik atb.i, kii hajlandók mások érdekében ily Önzetlen munkára vállalkozni. A bejelentők kéretnek, hogy a következő kérdéseim adjanak pontos és kuneritö választ: 1. Község neve. 8. Utolsó pósta.
3. Utolsó vasúti (vagy gőzhajó) a távíró állomás,
4. -Van-e a köMég mellett erdfr? 6. Vau-e vfr, —vágy fQrdö? 6, Van-e orvos a köxeégben, s ha
niaes, hol található legközelebb 1 7. Van-e megfelelő veodégló. vagy hol és mily árbao lehel élelmezést kspni ? 8. Bérelbelök-e és mily árbaa jármUvek kocáik vagy csónakok? 9. Bérelhető-e vadászterület a közelben? 10. Minő kiránduló belyek s nevezetes látni valók vannak helyben s a vidéken? II. A ISbb élelmi szereknek fhíts, lej, tojás) mi ax átlagos ára f II A kttdó lakás vagy nyaraló talajdoaoaának neve és foglalkozása. 13. fláoj szobát a esetleg konyhát vagy istálót adhat ki ? 14 Miként van a lakás bútorozva ? 15. Mi a lakás ára az egéax nyaralási időre, vagv havi, heti a esetleg napi időtartamra? 16. Kaphstó-e s mennyiért teljes ellátás is a lakásban? Mindezen kérdésekre adandó fel világi táao lton kivtl is axooban minden lehetó adat beküldése kívánatos.

Tollfuttában.
Hunit!
v Xit la valami /cbrudriuti remleltttel dacoló, kintlu pap kiresxlelbette ai kuicámt, mikor talaJdmUjMS igaa sak tnbamk ts a kutks/fifn. Megwsik Mit a kasarvsm
■H>»|iH«lill aékáay d*t»kk» kast, uaUi ■ysMéaak a Miéfn. Ka (smhI nagáayakMk lnjikkM, mm * fjt Mlaaláss -ftiimmk
A kmmé Is Iliiig Jktabaakkal •» aér agy ifjak, hagy u aakariaig rW UIéiMii h—w»* K tokái •oka aisoi lia>ayf<|n ; a tataik rtaaa paJij «k»w» Sasa-petli«t kuiMffit. mit ak aiaaa lunétj*.
htk a iöfitaak mtg s&M\'. a baMo* viU«Wi válik, — ■i>n s —aj II mimW ailír f4 Hitük, kag? »hMmí aiiijéásit fa u mdittigUmm Ma fal aiitsrtlMU illa* linog irfanySkai.
Ha far * kasUt «fat Miktm líHt aksimi fc-
galau a kadvaaaaMká, igssi SaaafUaaat, tatai a ailna íjrtakil— ilui JfahkáMuk. Ha iá a*a aa takar, If-kaakacrattakk Mlapotábaa Is Séajtofaa Wmhit, Wj- JH MMm lakai ksUfa. Ha a ■»•«*«r rrnkm a««Hj\'» Iwfa tmfll, — miatt* Maytafaa Ifaaint, twjy faf is is | tabat aatpsa Siuírptlnl, káiieisaa füg (Mit «ifa» pwv fasaaak tofcuikj éffn uokaak, kik faUM UrUwk ks» ksgjót
D* kM ka sfar «gjwt faysna* Isu a viláf mjím — kscy a f**& s*k faun mt* htaMi llwUffl Httoastt a Aium/ma topaáljjál tolta Ji I*m* taamUaal —l a wiiiyiyJ, Eqqr fapiSkk mfaMtM «gr«a«r ■iM«a ■■fiijaik takst fa Ims s «n ksmftaékáUl ks» yít|»j
Sem ksü skkfa vslaa} aigy tsioi >if«illfa. SMkjéaria urt llfalrfl, kik a mi ksMsfaasks kórtt Sla*k. Clsak Jí saiv: ntliil, faarmast ia«ksi. Ukraialaw a kw ca*k qnabolsma a JélUkásask. kft ááasg Ha ssitmaat s pnamiifi itfa Ótok JS STr i a «aMI wwlii Sap. Jává fanfa a wmM i*»ffé; anii gmldal faafalfa .kait Mk Isgkswskk wirfafaliLaosnfcadnali m Hu lm: kik iNQiiklu, íhifa ajkakksi á ri{ustaló kit anafssá latba kapuritodva > kalálkaa rafatft beUsÉstgak fthém* Mt napját.
Eukn (oadftljaaak aask, aklkaek Mi kiar/ljtti rv tjut\' Eáskaak |wian»k aékiaj ««(fak«t skkM ratM, afajr a ritifi»-*Titifa agjrkwt H(j ÜMfartask fa* Iríből aa egfaa miirtWfil fanoagt^
Itrt <kkn a wnWbn vaa aS i(iai HMfafa Ma as éli, moakfa, nladsáklt álkaraM tstrfaslbsa njHk aa a «a«katstaiss tf», SUff íTítinítJa ax M*t aagy arinjlalaniágait: msljr Itaslartja aa ^yaaailyt a falfaák fa kujrUt kSsStW a ■«g»l*«s44« farsoaUjirat
Xta aatypiatoki htoaatatia ia, aaa is paaafa héaia, 4a ■acaaUaUaa favaskaa aaaak a nat lég/aak. aaiy as affaa eabtrifag koMopá(faft 41, Wrtl, bljfaa <aaMf» ds aiadaa mMdiwai aöre, waksdaflsaa) Jtkkss ágval Ki-awadhstlasi a rájjat, mert asa cm pia aa caftB^ — aart aaa ia fa4n- Raank MUksa él; aaarak afarfa Ssbaftfaja laa a rigjr faMaján a*( artasUsa, alat aa M/iai*. —Éa majd ha as asfas aakariaéf Ifikét áthatja a ssaralsl Mk Hajra, mikor majd Milliók fa failUok ssivM 4«ka«toga aa a rtgj: akkor tan ia igafa flitiaaiianp, akkor nmg as tffaa aab*rioi( íjkáa as ipái Hallatajak t
-r
UfifistUti túhxjú
a „Zala* 189$. émm&oMc
Rövid negyedév múlt él asóta, bogy • lap sserk eaxtéaét átvctltlh. N*gf igérsto-k«l mm lettílnlr, jkttlOnOs dolgokra nsm vállalkoatunk, csak ast igértOk n«f, hogy tápunkat tmUmi mmóHalra fogtuk emelői a aaoa lesstlnk, hogy aa olvaaó k0x<$t»íg igényeit minden irányban kiaMgítalk.
A t olvaaAk0a0naá|( ítélj* mag: mennyirt elégi tettük ki I rövid alatt ia Jogoa várm< kosAaét,
Midin moat «gy aj nafyadévba léptek a aa oiva«ók0a0n<4f wvaa Egyetmét kapunkra folhivjak, kérve annak pártoláa&l, oaak rOvidtii nagatalitjah, hogy lapunk aa sddiginéi még fokozottabb mértékban fogja kitarjmmtani figyelmét mindenre, a aü a helyi éa eaegyei láwdelmi érdekek körébe eaik.
Habár lapunk politikai Up, aagy politikát n%m OaBnk, de fblytbn flgjiliniMal kieérjOk t politikai ilataaemdnyeU ée etekről réaaint önálló vsaércai k keh bon, rWal Oaaaetoglaló szemlében értesítjük olvaaótakat.
Hint eddig, eeeQtul la a íármdatom, i magyar likmtivetődét, az egyleti élet, * gm-tlasój, ipar 4» kereskedelem, az irodaiam, • oárxm, vidAri 4e megyei érdekok komoly ée higgadt megbeseéléa táfgyát fogfák képent lapunkban. Hirrovi>tnnk gazdag ée vállote-toa, tárcsánk bő éa érdekea lene.
Mindenképen aaon leszünk, hogy lapunkat fokoxHtoean Urtalmaaabbá tegyük a a közönségnek oly lapot nyojtaunk, melyet aeiveeen veaa kesébe
A sZALA* előfizetési ára: EgéM érre ■ . 10 koront (i írt) Fél évre . . 5 korona (£60 kr) Neg) ed évre 2 korona 50 fillér (IJ&.)
A etetkeetiMg fy "kiadóhivatal.
bárdom r — nxólt sgysssr eseades boroagaiás áösben s nótárius. — Ax. agéaa Ua>e<> t mente-ritette a swlntüs éietnelr. fianem hát iiy- n bölcs orrlkodótmk most mlr arra is kellsn - ánt gondolni, hogy n Jakab-dinaaxtu ki ne |>u»> tuijon. Tndja; egy princ, egy kis tiAnOrökSs l
Guld Jakab ni)ryot sóhajtolt.
— Igaz, igax!... Hai, de neia o<i a ssilváaherti gyalogúton új tDszál. A< as én baiom. As ax én bánaton. Ax ax éu átkon... Perese : » aga ezt nem érti, tekintetni uram. Láaaa: hx én sxomoru feleségem t»posxa aat; aa futkos ki azon a kertaljai dombtetőre; onnan né< a távolba, a karo-i xodó temetőbe. Ott nyugszik a a mi szOkefürtu magzatunk, as aranyos kia. Jakab, akit évek elon elveit tőlünk as Ur. Ennek rlájdalomnak csendes örültje as én weaény feleségem. EUöl lett márvánnyá a szíve. Nincsen- ölelése, nincsen csókja. •"]
A jegyző nem szólt erre semn it, hanent haza ment és elmondta á feleleaégéuek. — Ilyen bettg-»égre csak aa asszonyok tudnsk jó orvosaágot.
A jegyüöné megcsóválta fejéi, de nem szólt semmit,
Neki is.volt egy gyönyörű sxőkefürtü, kék-szemű gyermeke.
Kézen fogta est bt aranyos kia teremtést, kiment vele a kertaljai dombtetőre éa egy -árnyas fa alá telepedett.
Nemsokára jön a sxomoru asszonyka; megállott : nézed, uézett réveteg ssemekkel Ksros felé ; gyQgyAgöit, beszélgeted ; jobb kesével simogatta a balkarját, mintha valami odasimult lörfös gyermekfe.et ><imogaioll volna ss anyui isferetst végleien gyöngédségé vei.
A jegyzöne váratlaauí előtte termett mosolygó szőke gyermekével.
sxomorn its/Ony ffiUíkoltott; el kezdeti egyaaerre sirni, nevetni; firjSogve rohant a kis gyerasekbös; lőlkspta karjai kösá; 8 elte sxoron-gaftáj caókoigatta; e közben nevetett, zokogott, csakúgy dűltek szemeiből a könyek,
— Te édes. te kedves, te aranyos, le drága ssép angyal! Szakasztott olyan vagy, mint as én egyenan Jakabom, aki...
Aztán egyez* rre e.komorult.
A jpgyzőné líoz/álépett.
— Ugy-e, (des Ooldné, már magának ia veli ilyen kis putrija ?
— Volt, volt. Eppeu ilyen gyflnyöiü. Jehova megirigyelte tólem.
— Majd viaazaadjs. __
(•oldaé tiltakozva intett kezével. *
— Soha! aoba I
- — ftebogy nem. LássaT ez az én kis. pubim ia a irásodik. Ax első is éppen ilyen volt,. Meghall. Sokáig sirattam éjjel, nappal; majdnem elvette estemet a fájdalom. Lassankint azután mégis csak belenyugodtam Isten akaratába. És megnyugvásomat megjutalmazta as Ur: adotl másikai, egy szakasztott olyant. Moat ebben as egyben szeretem mind a kettői: ast ia, ezt is...
A azomoru asszonyka hallgatta az édes beszédet és simogatta a rámosolygó gyermek göndör lOrtjét; elhalmozta bixelgö szóval, kifogyhatatlan kedveskedéssel és ea alatt a sxomoru arcra visszatért a mosoly.
Aznap este üo\'d Jakab magasra emelt kezek-] ke! mondóit bálát Jeliórának a csodalételért.
A aaomoru asszonyka mosolygott ; Ismét tndot ölelni, tudott csákóiéi; AWéeébe, csókjába via*-saatárt a méseahetek delajee maisáé^.
A asiltáebetii gyaUgOaténysa lasaae leeww kisaijadi egy-egy halványzöld tlaxal .. A Itt* szálak nőttek, szsporodtal... Végre csak egy [halványabb páMiaualeg sejttette, kegy olt előbb |laposolt gyalogösvény volt.*.....
Guldné moat aat a szfikefürifr, íhwlyasseml teramtea* latogatta; aat MeHv, esÁholla...
(Jold Jakabákhoa kezdett visszatérni a d«rá. Olyan len ss a kei halvány air, mint mikor a felhőt megaranyozza as ébredő napsugár.
■Egyszer a kis a^asonyka ragyogó arccal lépett Jakabhoz, magábox ö\'elie, megcsókolta; szemeiben megrebbeni az űröm . fénye; ereeáa bajaa i bíbor ömlött el; vafiualt sugot\', — szatén elfuton, mini valainí esi tilalmi gyermek.
Stuart Jakab pedig egyszerre megfeledkezett királyi méltóságáról ; ei kezdett kacskaríngósan lüt) öréaztti.
Ax utcán menők ia megálltak csodájára...
Hónapok multán-pedig még "ennél bolondo sabb do\'gott is msgcselefcedeii.
Befogatott, cigányokért küldött Futkosott a faluban föl, alá. Megfogott boldogot, boldogtalant ; könyörgött nekik, bogycsek menjenek öboaxá mulatni. Lés/, muzsika, dinom dánom.
Mire azután a nótáriussal megérkezett, már hóIi a muzsika.
Mikor a mu/aíkaszó elhangzóit, valami éretlen, »ivitó hang hallatszott ki a hátsó szobától.
filetmegnyiló beszédjét mondta ott a Stnart-princ : 111. Jakab.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
l! Jt B Í R l K.
— A M ialal lakmrékptmmtá* két-gj filénc. Ereit nagytekintélyű pénzintézet Eper-jattj Sáridór elnök elnöklete alatt mércíiw hó 3(6 én lariá XXIU. éri rendes kózgyöléaéi. de-j len ict 46 réazvéuyes, luk 217 részvényt kép-
viseltek- Klüí)k a gyűlés batárózaiképeísfget con- !«* • kóvatkaaő étd-kea m6«orral statálvái est megnyiija és a jegyzőkönyv hite-, van.\' Ina felolvass: Sünwgi Kálmán ■leáitéüéfá Jgtger. Ferenc és
Zala 14. szám (í lap i
I -> *
I lajdonos ifjitek á pAr\'oló tagok soriba. E hhmn-nos ínteimeuy a leíenlegi helyes vese-és mellen meg is érdemli ■ kSinasé* pénoIá«at.
— r«l«lruii éa hangverseny Sú neteu A sümegi önkéntes Hkso t»S-*gyesiJli»l teiaaerelés* latin április hó 9 én a Gasfnő aafvtermaWa tánccal egybekfttMi hangversenye* feolraaó ea-
»Tta | ir. —
1883, ipritn tó 14* *
— Ha«tsahal éral hSM«i Tatia a m*. óta a vrtág all, nem niondúk atyán boauii he, uéd«:, mint a minői Bn< Ktiakii IArmi|k<M4 iss\'llsto volt kénytelen meghati****! I Wrvéty* jav. tolt kitűzve tárgyalásra, melynek é>te » éua» tgsá stfc gyarmata* birtokát ftoMsá A\'jáváí-iat-fölött A vi\'a aa ilésssaá l.»sárá*a ebvtl vijlő estén keídfidtUt. De agy álíoitsk • dolgok, bo»y lia a javaaUH aa előre ki-l\'ön napon déli ljjf
Knortser Frigyéé \'Magyar ábránd,. Széáaly !•« 17. ea. müvei óráig \'Orrényuyé dm laaa, akkura kaafi-áaláet
részvényeseket kérte l«l, ezután beterjesztő a J Zongorán előadja; Eitaer Anna kisasszony. — vegrehijtaw nem leltét, D« l\'-umoe parlamenti lefolyt üzlelév eredményiről ea a társaim áhá-\' jAlüi" * Setfilmi borbély operából. Eaakli Keiodl tagra JterlM a beszed sora aa fH ástak beséraaa
\'" élűn való rapoa tartott Dléaabaa. Maii lia Órakor k esdett a iaiaalai allea haasélw. KlfitMMnii
^ ____________________o __________ugy 84á«i\'oiiak, ken 4jMl után két éráig afal*
nyeremény feloszt áss "iránti isvaalaiák mely azs- |*U*: Haber Gyula ar. Zongorán kisen; Molnár !gs»i a akkor azuiáBBoz/ekaedhetaek a **»/»•
fáról szóló jeleate*ói, meiyet a kőzgyfit*« tudó másul veti. nemkülönben a uémviasgalo bízol t ság jelentését éa elfogadta alábbinak aa elért
[Janka kis aaaony „Valné bnlaate.* A. Ueaohis-! geliffl. Zongorán kíséri Ksiadl Irma ^iaa-asouy.! I— •Hantok a múltból.* Sasraé éa hegedlht eM-j
rinl\' r»«s*ényenkint oaz\'a ekul 41 ioAnt éa egy drb 10 freoa arany tize) tssaék.j jjayalsgból pc? dig 80 Ért aa tar. bitkűzaégnuiai fen\'artoit -közép karrak iskola eéljsir*. 46 frt 19 krt "pe-1 dtg az árvaház alapra fordittsaaék. A dél zalai j takarékpénzittállal létéÜlgti és eonek ke/e-ése\' alán lévő arvabáz-alap jeleaieg már mintegy: H40Ü frt. 4 lárwság mérlegéből kiemelendöaek tartfnk; Bdét. Uka irt 1 á»*».+">3 éí 13 *rajo*r, 3020 drb 1(1 freos arany éa 19 203 drb ca. éaj kir. arany. A tartalékalap a nyugdíjalappal sgyütie-ieii meghaladja a 120.IHIO frnlpi. A va* gyoa a kóraikaaé (eMekb^i áH. Jeiaáhw : ka- j sasoégi és vál\'Ó köjcsfinök össstege frt 11090.202j Wy»*o és 09 kr. 38S6 drb 10 frcs araay £« 14974 drb qa-k ktt, aaafc frtákimpir él\'oüány W7 liiO frt. Ingatlan birtokban 194 500 In késsiet é« egyéb mintegy 53001 frt
Janua ar. -r >Chona IL Mull cooeenjs.* EM-laáaiias. UU iff Ara, de a aaónak lárgyát még
| adják kél soogoráa : Záborszky Elek na uralt éa Üarkóatt Irts ktaaa*aoay. —- „Népdalok\'.* £a«k-i Keindl Ja«kakisaaaaony.2ing>rán kníri: Kaiad< Irma kiaaaatony. — .Magyar Eifvalaf.* Ssarxé éa hegedűn e öitdja : Hubtr l«filla ar Zoagoran kbért Molnár Jsoba ar. — Kaadata pontban 8 Arakor. Szállások tegatt dr. Keltemen Károly <t*kér arfcoa fc>rdnl}an tfc a« éstél)ta részitanni s/áadéknaó vidaki vendegek. 1— Vhéan»|«r.-Mist érta«0Iánk Shmiwy
laiu érmiatia Mikor lét «rai titött, ndats intett, Imgy i .msaadaorMn «agyMt tekintetbe * Hsroa Urakor rgy caomó papiroat ku<«it iM aaabébAI éa olva>ai kaadeit. A tAitiiaég akkor már aaitaai kezdte, hogy rnéanapdaUg akar b« aélat a atjr»a Ibawéli ilyanforfiáa a javaalata*. Mrgpr«t>aJttk I télbaaaakiUai a szónokol, de kóabaraAláaaik caak jfrftgyftf- KTolgálrsk arta, ItOiy újra mag u ra al j térjen a tárgytól é* aiual Idol *t*t<*m- A*atán I j akarták kiabaiai. da lá>va, hogy es lg hiába Norbert előnyöséit ismeri iövíro*i vívómester, ki} való, vrgra Italeayugodtak a valiotbaiailaal.a már aálttnk 4< a^Ádéát, ihbbek BKgbi*á-»; Üelbeo amshaa na* adtak hstaa^Uat; a a<ó
legközelebb tanfo\'-jamot nyit ismét róiunkhan.
— KréM|é« A jtaazprémi pá»püks»g

— Pénztár megi urad>liaának arberí erdejében március Iiij LL tár |9>l án ismeretlen okból tfti támadt. A sümegi aaaáf köaiöayétil a folyó évre lapmid. jalflltetaU | \'fl\'oltéa ^ a TaroaUn eé:lft>azatr> 3éipottt«g
ki. Az igazgatóságba ujabban dr. Rauth Zsig oyand helybeli köztiszteletben álló kórbáai ma-•stidurvos, lapunk mankstársa választatott.
— Nilaéuel. .Idvoz >ljük a vároauukba ér vs kezeit fzintárnilatot, mély ugy van *>sarreave.
bo«y a vidéki kőzöuség müikenyeit teljesén ki-e\'égítbeti. Rakodea^\'igaxgatú nagy s/emélyzel-lel jiilt kuszánk és ^Irárjuk küzönsegünkiSI, hogy érdemleges pértoláabaa lúgja a sxin\'ár?nlat Jq ■ réa/eat\'éni, .mely mit Arö-atael emlíiQnk lei —^ saiit zenekarra) és a sainmbvéstet minden ne ■ere alegendó jó arAkkel rendelkezik. A batí büs r a küve ketfi : Vaaérnap április 2 én „Apja leánya" m nepaiinmü. I lét fo „Madarába" ope-reite. Kedd , Saövetaégesek" Irsnc/ia vígjáték. Sxerda „Nap es hold" uparette, (a hér\'at kea-dete>. C»utörtuk ..Lear király", Sliakespear müve jelmea kiállitáaban. Péutak „Fehér rónák*\' nj bohósai. Szombaton , A kék szakálla hercsag" nperatre, Vasárnap .Ssnyaró Vendel a diur-ntsta" uj bobóaat.
— Syalvébca «l • memsaet. l\'yen nzovegü cédulácskák vohak e napokban mindazon cégtáblákra éa hirdetményekre ragasztva, melyek nem magyar nyelven jszóltak. A cédulácskák a> ■ egkiilönfélebb tormában voltak lálbaiók, de s -szöveg mindegyiken tuyanaa tolt Síiveern re-gistrftijuk ezt ss artailan kis demonatratiót a
. magyaroaudás érdekében, de egynllal kötelesség sserüleg megeroiiijiik ázt i*. hogy agy fiatal ma-gfeahivatalnok Pozsonyból importálta ezen intó céduláca>ákat városunkba. Pozsonyban ez idó
lóit csendőrség rógtOn a vész asinbalyéra vonult, Ide az erő< szél miatt csak nagy erólessitéa«al tudták a túiet lokalizálni és eloltani! — Közel [300 hold e<alitoa vágás pusztult al a tiiné-s kövatkestében.
— fiatal tolvaj Tóth Játtoa 15 évea rí-I gyáczi illetóaégtt •Htbanczo.\' a m. hú 27 én mag
R noknak) ki még mindig nem togyo\'t ki. a tat\' j btd, caak aiwytt árigedtefc w^g, hogy ajkait via aó ■ «»l magaédtéaltaa. K r>rka»att az e»\'. MégíP to\'Uk Lujra a gáalampákat, a azónok tovább Wi\'lt. A Hiajualí aattrkfllat darMfttt be a<Lgblakvv, a *av in .k tiíég mindig kina. Ilaűó t aiéaaaw déng. ;8aava, rno\'y eleinte tiaata, értkttA vnlt, tutik i suttogássá lett. Szama ma dnem egészen Hass. |ródotl, szempillái maadagadlaá, ■ saargoiiát Iéllutoúa a vér Uhsnwliaiatt, n|kn szinte asag-I leketedatt éa tö\'repadars i; Folyt hé óla a vér. jiíuizonhat órán át baaaéit lt« Cozmoa a vaaat laa-Anfelaldo<a*Ml aMgiaantatte ag Aietvényraak
tartott országi* va»ár alkalmával egy saemíBIaa W!d|éi a konfiskálástoi .......
raadflr ép ahtai j pillanatban mi|ila nyakon;]---wHHt a< ist«am. M. 4wtfUtr Ijwnvw*
mikor a Iftutc/an lelállitott aatorok egyikebői már Huzamosabb idő ÓU aa elmebetegség b«té\' agy vadontiuj subát elemélve r- mar odább röxott jelei mntaikotnak, mírőj a jarA kslo ko akart veje ál\'ni Mikor azttn a teod.hő*égfs\'*ftn»égnek it tObbésSrdnki-.t van alkalma meg-
_| veíe|_
öre az elemeit subát vállairól leemelte, uagy mrg>epetéa«el tapaasialta hogy a reménydüs ifin kabátja alatt valamit erősen takargat, a mi aztán onnét egy még felbontatlan britannica >ti vardoboz képebrn hamarosan eló h keiűlt. Beki-sértetvén a rendörségb.ez, az iletS rendóniaai-viseló a lehető legsötétebb kitejezést erőszakolva jűsftgos arczulatára, a bövetkezőkep katdie vallatni a magát ártatlannak váltó suhanezot: >Hol loptad azt a szivarakaiulyál ? — Nem lop\'am én azt, kérem, banem valtam. — Ilol vetted fA trafikban.< A trafikos, a ki vádiolt ezen állítása következtében\' rögtön megidéz tetei tT akként nyilatkozott, h\'gy ő egyáltalán nem einlékazik arra Taifim vádtolt. volt a — avagy vett-e nála vala mit és ennek ellenkezőjét sem tartja kizártnak mindaddig, mtg a tőzadei Mtárból a kérdéaas szivsrdoboz mimódoni eltBaéaa megállapít va nem less. S most jóit a java. —t.Hat aztán meny* nyit adtál azért a szivankatnlyáért? kérdé azí
szerint ilyen eédnláeskák a Iégkereseltebb cikkek goin bangón a rendórtísaiviaalö. Erre a váratlan
közé tartoznak.
— Kk<g)álM. A nagy-kaniaaai , Kisded nevető Egyesülete H ik évi knzgyüléséi április hó 9-én tartja az egyeaület nádor utcai saját helyiségében a kOvelkeső tárgysorozattal: á) Elnöki jelentés a lefolyt évről, b) A számvizsgáló bi- j zottaág jelentése, c) A jövő évi költségvetés meg-állapítása, d) Sorrend sxerint kilépő 10 választmányt tag helyett mások, vagy esek ujbó\'.i meg-választása, e) Az igazgatósági tagok 1893—1895 évekre történő megválasztása, f) Netáni indítványok.
Iraéalml hlr. Hajgató Sándornak lakunkban is már előre- jelzett gyermekverset el-baiiyták a sajtók A nagyon csinos kiállítású vers- j kötettel lapunk legközelebbi számában majd réaz-letesen foglalkozunk; most csak annyit írunk róla, bogy az iskolá* gyermekeknek húsvétiaján-t dékul nagyoo alkalmas 50 krajcároa verseskönyv a megvételre határozottan érdemes.
— Hadftaljáufgjlet. A városunkban tennállA «Hadaatyáo Egylet", mey Oroizviry Uyola ügyvéd elaökaége alatt áll, a tapintatos vezetés lolytán az utóbbi időben örveudetea lea-dülete^ nyert, mit leginkább a tagok folytonos szaporodéaa biaonyit. Ujabban Komlóaay Kálmán mértékhitelesítő és Hsiá» Elek szállodatu-
kérdésré vádlott hallgatotl, miként a sir, — a kapilány pedig öndégfiltan mosolygott s a suba Qgyat attatta az il\'etékee biróaághoz, a britannica | ügyben- pedig mexindi\'otta a tényálladék kiderítését czé\'ZÓ vizsgálatot
— Halmdamk- Blau M fiai cég Nagy Ka-nizaén, mely a helybeli cogaac-iparnak nemcsak lendületet adott, hanem jó hírnevet is szerzett, egy ujabb berendezésével ismét jó szolgálatot tesz a fogyasztó közönségnek. Megóvandó azt egészségellenes gyártmányok élvezetétől, saját készítményéiből állandó éa nyílt raktárt fog tartani és e célból kibérelte as • Arany Korona* szálloda melletti Caemiia-iéle boitbalyúég egy részét, mely most nagyvárosi mintára mint gyári főraktár rendeztetik be éa legközelebb megnyittatik.
TAa. Fityeházán márc. 24-én éjjeli 2 órakor tOz ü\'ött— ki. \' Az ottani tűzoltóság elég gyorsan megjelent ugyan a vész szin-. helyén; de vízre cw^t mintegy háromnegyed lóra múlva tehettek szert és ennek hiányában betakarás által iparkodtak a t&zet elfojtani, r-1 Ezen Qgyes intézkedés 3, már égő pajtát mentett meg és a iQzólíóság rendkívüli erőmegfeni-| té«ének tudható be, hogy caak 5 psjis, 2 is\'áló I é* egy lakház fedélzete-leit a lángok martaléka.
győződni. A szerencséden ember ugyanit minden Őrizet nélkül aéialgat aa utcán éa többeket megszólít á« a tovább Imladáaiian gátol Mint an« sQíDnk a szerencséden ember O\'dúzéai mániában azraved, mielAtt tehát valamely nagyobb baj törlénnék, jó lenne őt kai 4 őrizet a a balyataí.
— Batlarlntk ma ablakban A Mvá-ro>i azinpadok ballerináit mindenkor bámalat tal nézzük, éa ceodálkoauak azop^ miképen le* he\' ugy táncolni, bogy alig éri a lábujjhegy a főidet, illetve deaakáC De azen lábművé-znőket nagyon is háttérbe szorítják a mi aaobalaéayatnk, kik ktáttaak az emejefls hásak ab akpáriányaira s ég é< ívd közt lebeg1 e tl-a "gátját a Isgna* gyobb nyugalommal aa ablakokat. K tispnkímn Backrach (Tyula Csen^eri-utcaí káaáual voltnak tanul, üyen hsjmer§»zt^ ibláktiazlttiatásaak^ melynél nemcsak aa ablaa tiutitit l<atl*ríaa forgott élet/aaaélyban, hanem aa arvt jár<« közön-Heg is. Eaen széríölött vaaaétyrs pruduetiókai ajánljuk a rendőrség figyelmébe.
— Térne lemfaljema Következő sorok lal-vételére kératiBuk meg ; >A tánc (kedvelő iljueág április hó 8-án, busyótbéttön a »Polgári Egylet* alsá helyiségében Fixl Jósaal ur vtaaésa alatt közős gyakorlatot tart, mely egyszersmind megnyitója iaaa egy 9 hétre terjedő tanfolyamnak, melynek jövedelme szegény árvák sagélyaséaére fog fordittaai, miért ia aa érdeklődők figyelmet es utón ia felhívja a rendezőség.-
— Oyajlagsté lnkomoti\'v,_ A szaatkubartí állomás épületük, Szeged 4e Temesvár közt éjjel a tehervonat gépéből kirep&tt szikrák felgyújtották, A tüz gyorsan terjedt a róvid idő alatt aa egész épületei összes berendezésével elbamvafez-totia. A lőnók és caaládia caak nebesau tudtak menekülni as égő épületből.
. — Lspásak. Szabó Lidi Jtm—i kiskauiaaai lakos szobájába I. bó 26-án délután, míg felesége a szomszédban járt, ismeretlen tolvaj behatolt, éa záratlan szekrényéből 60 forint készpénzt ellopott A gyanú egy ép azon a délutánon Szabó háza elöitmegpihenó kóbor cigánycsapatra irányult, — melyet a csendőrség a xand-őri bivatü megkeresésére letartóztatott — Simon György hatybali temető-utcai sz&rasabó kárára m. hó 26. és 27-s közti éjjel ismeretlen téltesek 4 drb uj szűrt, összesen 60 frt értékben elloptak.
Nagy-Kanizsa vasárnap.
A gyanú HaHai József ée Pnezávsti Psrók Já-dm kiakanizsai lakosokat terheli. a kik ogy »* elóaA, mint a kérdéses éj-sakán a .Simon házában levó C/ínbalek-fele kávéméréabea mulattak. A rsodőraég ánetteas "gye* at illeték** bírósághoz.
Felhívjuk "Unióink S\'ives ügyeimét,, lápunk mai számához mellékelt,. A cs. éaj kir. tenáége Gizela fíflíéreégiiő védnöksége alatt1 iérihezmenendfi lányok kiliá/.asításéra alakult! ..(Sisels-Egylet" firletj szabályzatainak \'ismerte lé a é r é.
Telefoniádák.- f
Azt mondják, hogy Kanizsa iia3-it egyetemre és jogosan, bms Imjka-tanuruftr már volttá.
Db megleszünk akadva, ha msgkapjak, mert igazán nem tud,ok majd, hogy hova építjük "az egyetemei.
Egy városatya erre est jegy esi* meg találóan; bögy aa eíveiemíf* ület elfér ugfa* arta a ahova as állandó aainhaaat építjük.
Ax\' ii hallom, hogy a főkapitányi hivatalban már három év« ftO karina van letéve erinifdijul helybeli szobs- vagy konyha-ricusok részére — de a pl\'yicai meildü. . ."" \' " \'
Sok azamár embernek nem ártana, hV —\' mi-előtt beaiél vahnmt ■ -•előbb aládig TcejfEtnyoma-tot csinálna magában.
Csakhogy persze mit ér aa, ha a szerkesztő ia asamar — meg a corrector i«.
A* orazághá\'ban most igen divatba jön a négyes — különösén egyik figurája: .eisit-elccserével. _A vége valószínű — mint igen sok négyesé — (con)lusio. —_— *
—Mi van aa tírvahtit >a\', kérdezi múltkor valaki a szomszédját — Biz\' a< árca marad, leleli ez szellemesen .
Dgv hallom h l>i»-kaniz«ai polgártársak egy Bzludariihoi készülnek e\'fíadni, a eimé : . Váljunk el." Azt hiszem azonban, bo/y belebuknak.
A gv ermel szobából:
Bébe Edés apu-kára én ia Iqdöü: ám gyógyítani.
Apa. Hogyan fiacskám ?
Bébi. Uy i\'i I iMegcsókolja.)
Ajh. Nem értem.
EÜbé. A inamác-tkának is tegnap a feje fájt és élhiva\'.ta a doctor-hácsii és ax ia igy gyógyította meg a mamát.
Zala. 14. Mám. (5. lap.)
— Bizónyoa.
— Jól van ? ; -c.-
— Jól van, megkérem kezét éa ba lehet le le ségem le»a.
. < . •
IntíTTijW.
Mi kia-vároei emberek irár eaak asnkmt inter-víewolhatjuk, akiketa fővárai szemfüles riporterek meghagynak számunkra. Dowe arabó, Bniuswetier órás nem te a kezeink kimé, hát mett interviewolnnk egy a gériy cirkuszost, akit mutatványai közben baleset ért.
Ed. Hogy hívják? .
0. íö)mmerc-i.i«s Andrásnak.
En. Mi a foglalkozása ?
helybeli lovarda. b&téaae vagyok — • Eh. Milyen "u\'atvssyokat produkál ?
0. Kardokat nyelek éa kavicsot eszem. .
En, Milyenek á/o.k a kardok ?
Ó. Kétfélék: a bo*szsbb fajta 50 emeter, a rövidebb 30 emeter hosszú vastagságuk, kisujjnyi.
Un. fj» hogy -(kínálja mutatványait ?
Ö. Elfwör egy U>rt :o!i«K ie torkojum, azután kettőt ve«*ek és együtt tolom le, uólib ötöt.
Én. És mióta vég*i ezeket a -mutatványokat ?
0. Négy bó ftta éa soha sam -tortént bejem Most I, hó 27 én a leirt borrendben tologattam j le a kardókat\'és mikor ötöt akartam letolni, nem akart menni éa akkor —flaen s»aiitatiam — nem akarván felsülni — s igy tör\'ént a sérülés.
En Vérzett ekkor? {—Ö, U#glebek»efl, s most még a vizel sem i tudom lenyelni.
En. Máa mutatványai ia voltak?
Ö. Igen. Kavitsnt nyeltem az előadásokon.
En. Mekkorák a kavicsok ?
U. fíalambtojéetiyiak és az országúton szoktam azokat i>reé -óráimban iissxeautdni,
Én. Es hsny kavi(vot nyel le egy estet
Ö. Közönségesen lo -.20 dsrab^, de ha ,pél-\' dáu\' nem igen Istpgajg^t a cirkusz ^ roe^tuí *m»gy sz ít\'tet, akkor házalni szoktam, kávé-1 bázról kávébázra és így megtórtént, hogy egy I este 10 káyéltázhtfn produkálva magamat I Í5O-200 kavicsot i« lenyeltem.
Éjű Ei nem nyookák meg a gyomrát ?
ó. Sót elenkezAleg, minél több kavicsot nyelek, : snnál jobb étvágyam van, a ha nem nye-ek I kavicsot, nem is tudok enni. Es mikor a kavi csok kopognak a gyomromban, az nekem ta\'ó ságos civezet.\' . \'. •
r_____..\'.. \' Riporttr,
TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK.
Fel mi hirfi»áxokUil leérkeztek
Érdekes párbeszéd. L)obrovolrc< Lukács és Dujnkó Jáoosné ieipe-
Az egyik kátéház sarki márványasztalánál reseknek — Horváth András és neje alpereeék kővetkező párbeszédet folytatott a napokban kél\'elleni- ingatlan ,birtokjoga a jár. iránti pere a
elegánsan öltözött úriember:
— Elér-e őt mátyáa-ugrásnyíra ?
— Tiaenhétsaer kapott uj évi gratulációt.
— Nigricia vagy Norvégia ?
— Italia.
— Mirabeau ?
— Madonna.
— Es a realitása ?
— Exeret moa a Sió.
— Mi a nyomás rajt?
— Nulla.
— Hát repülője van-e?*
— Négyszer kettő, három zérussal utána.
— De ez kakukfi anyja?
— Mini" á réveiben a lé. Ponl ? —
— Hymen nyilával megostromolom a pártát a ba lehet, beveszem.
A föntebbi párbestéd értelme, mire aok fej-\' tőréi után jöttem rá magam is, a kővetkező:
— Vari-é busz éves ? —r Tizenhat.
— Fekete-e vagy fehér? . «
— Barna.
— Büf?
— fSyönyőrtt. —*
— Éi az ingatlana?
— Ezer hold a Sió mentén.
— Mi a teher rajt?
— Semmi „
— Hát pénze vap e V -- Nyolczezer forint,
— De ez bizonytalan ?
Curiá\'ő\' régben helybenhagyó ítélettel.
Tiszai Katalin léij. Biro Pérenczné felperesnek — Tiszai Jözseí alperes elltni köteles rész a jár." iránti perc a kir. táblától helybenhagyó itéle\'tf I.
Varga Miliály felperesnek — ör. Pál Ignáez alperea etteni ingatlan birtoka r jár. Iránti pere a kir. táblától részben megváltoztató ítélettel.
Bajsz Anna s\'nak — Bajas Teréz et. alperesek ed^ni végrendelet lélretétele s törvényea örökjog megítélése s jár. iránti pere a kir. táblától megváltoztató ítélettel.
Súlyos teetisértés bűntettével vádolt Sebeetyén György és Albert ugy Dévecseri Ferencz elleni hQnfigy a királyi táblától helybenhagyó Ítélettel. £ ♦
Többrendbeit* hivatali sikkasztással vádolt [ jVinger Antal elleni bQnOgyakir táblától megváltoztató ítélettel.
Sikkasztás vétségével vádolt Nagy Ferenczné, Hermann Roza elleni bűnügy a kir. táblától helybenhagyó Ítélettel.
I Csalás és közokirat\'hamisítáa bűntettével vádolt özv. Levacaica Pálné szül. Nóvák -Katalin s társai elleni bfinügy a kir. táblától—helybenhagyó végzéssel.
Lopás bűntettével vádolt Máaovica Horváth Mariska sttr. elleni bünügyja kir. táblától helyb. | hagyó Ítélettel ,
vádolt Rajkai Lajoi stárs. táblától belfbenhagyó íté-
Cöpát bűntettével ellem bünttgy a kir. lettel. Súlyos tesiisértéf
bűntettével vádolt Fordí
__ ;lí93- hó 2-án
István stára ellesi b nftgy a kir. táblától ráta* ben megválioztató ítélettel, -
Lopás bűn tettével vádolt Andor (JyArgy flltsi bOnfigy a kir. táblától helybenbagyé iulettet
Lopás bűnlettével vádolt Bedenik Mária térj. Tomaaek \'Tamásné atáre e-ieai bűnügy i kir. E táblától helybenhagyó Ítélettel. L Pulai Ztignooduak — B\'aamn?wee Simon ás Elván elleni pere a kir. táblától helybenhagyó ítélettel.
Ham mar Lnjosnak — Wtw Sándor » laí «tf elleni pere • kir. táblától — érdemileg kelybea-i hagyó, a perköltségekre pedig meg változtató ítélettel.
(Satlán Borbálya férj. Magyárkí Pálaé felpe-I reeaak id. Petrimira Józatf st. alperes elleni ia-Igatltiu birtoka • j*e. iránti pere a kir. tábláiéi | helybenhagyó ítélettel,
Hsida Jo>««t s táraaiaak — Hajda J4n0» st Ulleni végrendelet érvénytaievltés, örükjogmeg-itélés a jár, iránti rendes pure a kir. táblától fel
!toldó vágzeaee1.
Kása Lkj"" felpemsek — Káaá Jóssef itta alperesek ellen ingatlan birtoka s jár; tráüH-Ipmt a kir. táblától réa/ben -reg^Altoataió itó-jleltel. \' -rgyit^^ ^—
í JAri\'tilrM*ácli<»z leerkexelt ítéletek.
Gara4i«« lloziaak — Pál Ignsra elteli 218 trt 9H Ír. irtml Són\'máa p«re a k r. itsió láb* 14\'At belvbenbagyó ítélettel
Oav; Tótb Jinréná saQI, Czindsri Aoas felps\' [ réenek — Varat latján alpere*e« ellesi 877 M 20 kr. iránti so-rtná* pere a kir. ítélő táblától helybenhsgyA jtelette.
Kun Láazló e» Kun József felpereseknek — H tháih Jözseí alperes elleni 30;i írt 70 kr, iránti sommás pere a kir. ilé\'&i táblától bely-I bénhagyó ítéteitel.
Schwarta .Ignác nak — Kohs A Uosdy cég elleni vételi ügylét hatálytalanítása és jár. iráatí Ivnmmáe psre a kir. Cárjától s 11-od mmaag ttá letét heívheii hagyva.
Rothschild Samuaik — (iuttmann Hi\'iritz el« leni 139 frt 00 kros sommás pere a kir. itáig táblától megváltoatató ítélettel. < (íéiárd Teréx-neb — Masdira József ellesi gyermektartás iránti sommás pere a kir. ítélt\' táblától helybenhagyó ítélettel.
Sneff há«zfó nak — Sneff József ellesi kari 15 Irt tartásdíj iránti sommás pere a kir. ítél* táblától helybenhagyó ítélettel.
Os>. Presbuigei Jakahné ■ táras ínak — Vadla Mária és t elleni 639 frt 3b kr. traati sommás pere a kir. ilélő táblától réafbés változiíió\'itérettel. \' °
Eiainger Henriknek — Keller Ignácsé elleni 146-trk iránti xommas per* a ktr. táhlá\'ól helybenhagyó Ítélettel
Dali Hósa és t.-nak — Horvát Jósasf 60 Irtos pere a kir. itélA táblától feloldva as L bír. ítéletét,
Friednmmi Károlynak — Kherndi fim e\'lesl végrehajtási ügye a itétö táblától Moldva es I. bíróság végzéséi.
ífj. Hegedbe üyiirgy é* nejének — Sav. Vé-ber Láaslóné elleni 107 fii iránti wjmmás pere s kir. Ítélőtáblától, helybenhagyó né etul.
Hónig Jakabnak — Steínitz Mór elleni 111 Irt 70 kr iránti summáz pere a kir. itélA tábla-tót megváltoztató Ítélettel.
Gr. Hugonnay Bélának — Horváth Imre és neje elleni 2ü00 frt és jár. iránti sommás pere a kir. ítélő tablá\'ó részben megváltoztató i életlel.
Mihácsi Érzőének — Perbóca Ersse ellesi 314 Irt 26 kr iránti sommás pere a kir. ítélőtáblától részben megváltoztató Ítélettel.
Orbán János éa társának — Hlatky Betli el-leoi 12i) frt iránti sommás pere I kir i\'éló táblától helybenhagyó Ítélettel.
Ssner éa társa cégnek — Csillag J. cég elleni eommáa pere a kir. ítélő táblától, részben megváltoztató ítéletlel.
Sebertz Marinak — Bertek Károly elleni ügye a kir. ítélő táblától helybenhagyó végzéssel.
Takács Anna férj. Ambrus Jóseeinének — itj. Tamás József £ neje ellesi 86 frt 33 kr iránifsommás pere a kir. ítélő táblától megváltoztató ítélettel.
Wissiák Sebes ténynek — aa oszt. ^m. áll. mozdonyvezetők eegélj- és jogfidstagi—egylete elleni 102 trt a jár. iránti sommás pere a kir. ítélő táblától megváftoataio végzéssel.
meg
és i itélA
ellesi
i
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Irodalom éi mtlTéuit
Lapaah o rt*aláku ItaitrUltlI ■ vtb, lakiak klaMJáatl: Nacbvl V*lép
klajVh*rMk«4Mk«a aaegratadrlkrtO !
iiaa lao I te ■taJlk
M «W (láj ti aiaaUk (17.) ttaata A Hmm kiáUifáan ttlktliikiMka nili kit fÜMto u Araftlf odkkttl a* ti*M«4rtwii eaikklg- twUd i ktj«all4klitaktl Árva mttjt éi *mU politikai HrWpít, m Araaka aavtnyt 1* • ktiaa Mi AraMgtnk ábráit tumm Képek vaaatk makliH n«a*-vtg kM a Uvükial aaik lukban Aralla, inak*, áreay Araayvlrtc, Aia*a«Mft\', Atatóytpek, Araáaaaaltaa Artkilo-ém, Irmmtmr, áiwpfkaoáUtr, Ari*, Ariataé, ArfrtopU-aw, ArirtaMa. A iatybk .aikkek ktatl klem*ljlk u ituj aaviaytt Araay Jíaon íi iikwila tiatrajatit, aa Arató-gtpek M árgaaún Mittouif «ini eaHaiket A Palit* j Hgj Utikna XVI. kMMkw. IlMMeg 940 kiroa aHj t«M taaetbü blwlk mf, te ptif kMaiJ«/(4 frt) atq k» vnaklnt, rUMtf. (80 kr | kataafctat. U»*r»M«llutó a falta* trelilal te ttialtl ileailijitiayépÉI íiidaaiil üiai | Uk iUm ktnyvkihikillMa
— A ■ !»■» (MUt fcapáh"|vgttjabb lMk tttot, mtg a aaakatttil I* kamataik lartaljaaal Jnitai «Seg. !<«f-rtitaát kwai Ukire áUa m. kir. kerüáedeteattyl nl* nlwUf ealkke _talipat aailkitlei\' ette alatt, mely k4> ■elein wikifiiitutínl iltileei«|il t* kayai\' traiedor-1 kM Uiijtalja a aagjtileti tárgyat. Cgyaaa náaban talál-jak Tifceri Stben [iobjjÍí aevegWt .alitaet ti tÁimif-oiaáJii\' mtm alap, t eüvagta *íjr Mtak tallal, óly. kaaaria-1 tlktua na mait ie. kegy ptniUa ilvuttat ajfojt aa atra-1 aiaak Meteor , Kánai aa aataa HHltWdl Utp hátain kljtioiin te JkouAJArql IMI )elealtk«y eiker ke*. aa-
tpa
> Caatádl Utak* M aiámival hlaUrtitott aa.
Zala 14. weátB. (6. Upí
Nyílttér*)
a»iiit»n u. (*a k|r aiürt mái Ut) aal/rat-ukn Ilrl4kn. prifttMBwMtkaril kNiüliill aaállii fakeie, f*Mr ti —la— ■IfHMMaU ■tUnakiit U krttl II firt M lurtf pxuUr ti Xiiniüii. mm* \'i ka*. taraka-mn ti >teiintii, <iriiTTl~* (Ik. (■lataty MO klilakM iMa| ti MO kiUaMat mi • ingnű*t> bu;i Hintik atrtafcrfaJéni ktMrUwk. 8njt*h« Mt ImMn 10 lm ti Uobatiipikri t km tóljef
»i>m«im», (i)
NtfflMti Baleset- áa Munkísblzlosltó BéixVény-táraaaáf Budapesten.
Aa «M iémi W*ioritó Umtif, mtlf ktmtatag bilwlt ta ■iiUiMiiakiiálil fofUkaaik
1.000.000 korona teJjtittt baáaaUtt a>ap«Akt. A Vaaaatl IHwl ta WnMiWlIwlU kétirtijUm«i( tllmd W«m( ill«nl ktalwltwkal ImiJi —fidn, ilUuM-ta —íik»mt muHlvM/iflItruJ}) ml>n ti |Ne>flfr
l 4|tM«Mili bixtoiitifokit a liluliwarl fcftaikwt* kaakn na uaaklTtl trt Wlmltk illn.
II. MliiliHiait >*lm> kMidtkükat itdrnt/lUi U Un-fon rt«Wntr lartaatka.
III, Cmptrim kai—i Natt^ltika*.
IV .<ÍMr«<Mjkyt UUU fUtifti tHitwtlá^l A „Kímmií 0ilM»t« ti Vaakl«ui(mítt Uiarta)lAnaiéc*
1891. ápnita hó t-An
I NEMZETKÖZI
PáMOBAHA
NAGY-KANIZSA N,
Magyar u. Szeidemann íéle házban.
■> ,atBH
Staak Eleken kifli • aalakaa >u míg Benlctkyat Btjta | L«ki „IUM* fiíwil ragtiytaik ti Balt; (Undorát , —lityik* aalal (Ibiuiltitiuk feljUttái. kirtltaa taaal-UfiM «p iinertitifjttxiS caikk, a ,kijk«llá«4l* A «t«ta ■H SÜT wllknaiak T«Iw( U)m .A ul á^aik* alal
Wftajtrtl, mtij ta tavjwM mUtUribia Wylfc i mindenütt pií»tl»B méUiaiUfbM ilmill. A MtiAnflitk, űnmot taJ iBtkk ipr4al(«k WJSiS ki a .Ktfü ChIUI Upok* • mA- I aáaak tartatott RtaBnkrtl a lipulipbUa »Jinlb»ljnk a „UwM C\'í»lWI|Ijpok»t* clriMtlik Amlotbi, wrt ta tmmm Mtpurodalml lápok knta a t»jolt»4bb.
Sierkesztői Üzenetek-
Tlkkikiik Nurküifvéflik ■ rovatban i aaalfál Mmttawiltiaal t alMaatuiakaik.
a. B. Tárótdat vettan, d» uaditnik rajta, kacjr vtg* kit fírfiiV— mert nagyon Irm. I|arlawi. Bevált aa alafl knr«( illattlag raaipaatályka MylL Tavawi varatok vaa utkáajp kitt; — aul|álh*tuak
MMaf
Haelra. 0a HJ takhéjaa Jawltttt Wl ktalta végett, padig ml wa Uallalt Jaraml , «aak talafcal Mái
a. L. aa>ir(. Háláik aa ivtdái (jrerektk aat taaklik I gitárul .
.Illnaiga aat altalja, llufj Hímes okos gondolni ja \'
FalalAa SiorkratlA; Dr. LÖKE EIIL Lapkulajdonoa éa kiadó:
ritikal rniy
kalail UalailHiikü 18-80 tMwk kS»J a Hti—iUtUii tűmére mii ttkinttf it waaai tufdUl «4MJ alagJoUnjro-aakk dijak aalltti aeskaail.
Ttkk tfl Mataaétaaakaál a tártaalf nndklvp tliajrtkaá ayajte — Kídf r
WfJ Oggttí, hanhlr, iniakmtUtlmth, Wdktél. taxiié, pap, tmriwlt di^tttaít aa I, kwtktiill uaaUly Martat a Utalkaat ktrtaiHáiiktH ta pedir\' fi 000 korona atka AnWI t-tirt 10.80— korona S.&0 15,000 , , iiUuutimuH-
kakfpMtntfy mtír* ■ ■ AOiJOT — . I0.M S korona nnpankinti kárta-lanltMrtidtlgUiut wnn-_
Mfiltlrnilj uiitr* . . Akarón* 1.40 , 7— 1 a bfarioaíttanak fi érre valú k&ltw atattn katona 80.— fl.ot a blatoiIUanak ff/ frrt rali kütiae aaatin
(évi dljlaattaal l tvinklnt .... korona 18.— , a * bixtoaltiiaak lit irre valéktttMüiléa
(tvi dijladtanl) tvankint kiraaa IS.— » |
A Xemteti Boltul é$ AIiinkdiibizto»itó Hhtiiiij-1 támuóg;
Elvállalja további titi^/M aafqri mnmtpk költ US
| Vasárnap áprifia 2-án H Wtfőa ápriiia 3-ia;
Vl-ik »órovat: | A klra|Nilrllaafi áldaial fial|aláa, . Idaaa fial* ém anaafráto), továbbá a \' bajor klrál)l paiaiak ulatUágliái ■állott.
Kedden áprília 4 4a VII-ik\'a<irMai K*aalaallalpal)r ta Mfaaytliiitá| UJklptl
Starda ápttiia 8 ikétOl páaUk ápritia :
VIII-ík aoroiai t Kfillrtaai, Aatrlka, (aliNralt
utvitö két folyamán; áprília 10-4% t
A kikiütotő, ragyü az
Haowbal áprilia a tói HéUö IX-ík aorooat t áaaalria. lllaaÉa MétnkH • Mraiatrla-|ta ál Trlaatkf, Malabarg, Prága, Tirol aat
Kedd áprilia 11-Ml CattiártAk áprilia 18 lkáig X-ik v agyía ti tUtltd toront i Itkwtit 4a • Mtalkltar itgalüln.
fféut, aial Uwtvlaelik, ■ngt.llij^ulBiitnk kiiipar-rrlr,
Vasúti menetrend
Kaaiaaa illuináa.
Indulás
Kutaaártl
Érkezés
Kunijukra
1
lit 3
IV! 07 regti. iy. v. 8 33 rtff 3<i85 d. u|rt. v. 12 i,M) d. a 18;20 ejiei W. v.Ili r22 ájjtl
t/. v. I)
ta v. 8
Sál IvOi> v. v. b
Uáot ta. v. 18
05 regg. ta v. 3 42 regg
10 d. u J-t. v. ■ I 34 d v.
15 d. u v. v. ft 04 régg
45 á|ja: !{a<- v. 10 j 15 aite
b f*\' *•!
Hi ■ v, v.
cd
aa |<t. v.
Baíci"£Ílj
5 411 reiigiic, v.l 4110 j rafg 0 90! re (tg |«*. v.l k! 39 d. u. 8 i — I d. u I v. v. III! 85\' raia lí 3-1 ájiai U. v.j 18 110 j áüal
\' \'ihl I \'rtg^TTl 8«ld""u 8 85 j i u. tt. v.j U !34|#JJal
C Hl. IMUaiaaitáiát rarMjt keli liijfiulittkM I. Hm!Mnrtn álilkiaalalaa tat tó dl)lHlt*ail II. UaUUttire korlátolt tartaan dljOitttaMl IIL JUUL it UH —Un karlátah ttrUmtt 4|}laMtt«L IT. Omrmtk fkikimiUnt Inatontáiokat kortttöK tartamú djjflxaltaaal. — Pilda :
Egjf 80 évea egyén áa I. táblá>ák naerím 80 fillér (10 kr.) heti díjért kittoaitliat halál taaiéra 816 korona (168 frt) tftét, 40 fillér (20 kr.) heti díjért 8X318=638 korona (316 frt) tS kél, 60 flllár (80 kr.) heti díjért 9X316=948 korona (474 irt) lőköt, 1 korona heti di|ért 6X816=1580 korona (790 fm tőket.
Mvaab Mrlltgoaltiaokat t proapoc tnaok ajrujtanak, malytk a lárataéf Igtxgatéaágaat), továbbá- aa &ti Magyar AUá-Mhm BÍMtmiU-Ttr—4/ — a lUcn bhlotlió lArtattUjkt a Magúar-Francia hizbuiti ri$trt»fl4r$mdf minden tgyat-ktatl — aial a Maaaati Baleaet ta MaakáiMataaltt Bíav vtnytáraaaág ktfrianUiatl — kapkill ti klvtaairt ktrktatk fagyai ta dljaiataün magksldatlk» tU«)
HIRDETÉSEK:
KOTZO PAL
GÉPlllMÉBJlÓK
Budapest, Ü!l6i-út 18. sz. alatt
A meghUlés által keleikaaatt btlegttége* legnagyobb rés<e, nagyon könnyen volna ■ellAanetO alkalmat básiaarrak azonnali al kalnaaáaa által. A Hotgony Pnm-Expeller 189 ily etetekben a 9—
ltfjobb bedörnöléi. Haaonló jó eredménynyel haainálhaté oút, köntvény ét tagaiaggatáa, valamint iejfá-iáa, bátlájdalmak, ctipőlájdnlnak atb. ellen éa maidaam minden báaiartáaban kéaaleten van. E/en t*er 40 kroa, 70 kroa éa I in 80 kroa {üvegekben majdnem minden gyógyaier tárban kanhaté. Minthogy értéktelen után-*aiok ia láteanak, kifejaaatten :
- i Ikitw-frtf lIorgíoj-hii-lSijKlIff MS. ~.
A.áal Wm s, s», ti 4 Mtnja
UftOElH CHftri.4lKfclUILBTEI£eT.
(389) továbbá 4. 6, á, 8, 10 ta IÍ h tr«jt
sines gözcséplökészleteket.
koann analaaráatkkal, al»ó aaelt-lível ti rulkivtl aagy Mttatl mtákkal, árpahtjwóval ta vtltaaltkaagaiit.
| Fa- is szénfQtésQ és eredeti szalmafUtö gőzmozgonyokat
*) At a rovatban a Malültaktrt naa ItatfM
villái at(ira Ma-a aawrk.
Tavikká r. otaam « mii
laa 40 •/, tlaaUaayat aiftakarili.
MlfanaikataA-
COMPOUND gözmozgonyokat
l»gjobl»iik tliaaart knaélfartt taalkMt kai k*v«kai4 iialtgtpakai Eredeti aaurUal aatai-gykjtlil 1 ragy 8 M belogáaira alkaiaaaakalé eaakiailt ridáal. Karveli éa •atrvaiatt gtyakat ta alaáaa-taat egytb klaahb gaadaaág 1 gtfakat.
Jutányos árak! - ktdresőfeltételekI
1 Isi- M Míí 11 lií
mWiiii
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 14. Mám. (7 lap.)
189í» április hő I áo

PESTI NAPLÓ
naponkint ki\'tujwr megj-lenő politikai napilap. A PESTI NAPI/) a világon a legolcsóbb 6§ Magyarországon a logtartalhtasabb napilap, megjelenik minden reggel legalább 18—24 oldal é* délután 4—8 oldalnyi terjéde*
f -lomliun, fölvágva és lapjai egymásba ragasztva. A Pesti Napló fös/^pktAítoje és kiadótulajdonosa: Felelfla szerkesztője
ifj. Ábrányi Koráéi liril IiMtr.
orasaggj ülési képviselő A Pesti XaplA szerkeszifinége irtfu-kAré gyOjiíjtle a* oraxág legjelesebb aj«agirdit
A rnll Xaplé bél- ee ku földi iudóitá«ai, hírei é< táviratai tri«*ek, eredetiek ée a legmegbUhatóbb torréaokbó erednek. Ipari, kereskedelmi ée merfg«xda-ági roeaiat kitűnő Makirok aierkoaztik. Bel- t* küHoldi tóiada rovatai mindig legpontosabbak Se lef-megbizliftiófibak.
A PchÍI !Vb|»I6 nagy gondot íordit aaSpirodaJmi rovatára, bot mindig % legkiválóbb inV< neveivel taltlkoiik aa olvasó. Hegénjeí én tárcái éHenkek ée érdekes olvasmányt nyújtanak.
A Prall ft\'apló minden \'vuiraap A gyermekszobának cimü ru*a\'ában Móka bácsi kedvelt maaáít köxli» gyermekek HhéWi
A PESTI NAPLÓ, még március havában uj és rendkívül érdekes regény közlését kezdi meg, melynek addig megjelenő részeit az ftptü 1-éu belépő ulOflzelOkiiBk megfetlldtiitfllg^ a kiadóhivatal.
A PISTI NAPLÓ húsvétra rendkívül érdekes, díszes kiállítású is csinosan illusztrált könyvvel lepi meg el&fizetSit.
Ezt a könyvet azok is megkapják, akik április elsején lépnek az előfizetők sorába.
KLÓFIZKTÉNI FEl/FÉTKLEK : A Pesti Napló reggeli kiadsatnak. mely a* etózö napon beérke/ett összes híreket magában foglalja, tehát a telje* Pesti Napló-nuk elófiieté-i ara Budapesten jéa n vldékt&JüitáaJSajjaatosíü liáihos juttatva,
az esti lap küldése nélkül: Esti és reggeli lap együtt egyszerre küldve a vidékre. Egész é»rc . . 14 írt — kr. Negyed évre . . 3 frt 60 lr. Egéa* évre . . 18 Irt — kr. j Negyed évre . . 4 Irt 60 kr Fel évre.. . . 7 írt — kr. j Egy hónapra . . 1 frt 20 kr._Fél évre . . r 9 írt — kr. t Egy hónapra-. 1 Irt 60 kr.
Naponkint két^xcr. reggeli és esti kiadási külön-külön házhoz vagy postán killdve; Budapesten : Vidéken :
Egész évre . . 18 fri — kr. Nfgyed évre ~ 4 frt 60 kr. Egé<* fvfe . . 20 Iri — kr. Negyed évre , . 6 frt — kr.
Fél évre T . . 9 frt — kr. Éíy hónapra . . 1 frt 80 ir. Fé évre . . . 10 fr» — kr. E»y hónapra . . I frt 70 kr.
A Pe«ll iVnplA évii lapjára külíin i< elln^ari e fitueioseket t>iy, ■ hogy. ha valaki más újságot járat é< a megaxokntt újságtól megválni nem akar, ki eiófi<ethel h Peatl JVupIé esii lapi»ra, negyedéveukéni 2 frt 30 krert,
a PESTI NAPLÓ
(32;) _ Budapest, Ferenozlek-tere Bazárépület

— ix i tirfmfsfo
81 . — IX íJjKrnT Sí há ükkmhff
-S|——-—-iS\'Br^F
f © Jansa
k I Waar oPi Ja ^ fc^yft \\
1 9-gfU hmdm
o| © % J 1 « m
; CJ9 h**IÍ *
jmmT 13 - ■ f e f
í ® I
sí 5*! * ül " i
«l __
finom llléiékl wmppnn és lllk(.ifr* Drirta Faraktár : RÉrM, J . W\'ollzeilo ÍJ.
KLTTHIA ZSIR HAJPOR
• Mi uépllMén ée Swlltitra.
---ptfc iigiiiaihm iiiimi mi <i sen«na —jiwi b
— vrpyilíg iMljTtáll én ajánlva 0r Pohl J J ci klr luir illat Stwkn —
125. KtlamerA levelek kiével kezd urntlkttíl:
Wöíter Smlte ci tlr. »4v.1 SiS&iní Bít«. Bfflk Lola, ót. kir. ndv. »p«n> éMtMó Béct. •ckllftr uiMli. ri kir. opera tatkmmA B-r» l\'átmny Ilka, hímiii a ■«. kir. «sak a»>akaaaal (W«»li»n OSIIm llélcnM. nia^aM a német Mfantaktaaal hah van Djrclt Kraé <i ktr ndv. open »a k»« Srabta. dk .
Kijy dobot ára I frt*H kr., — minta doboz M krajezúr
— Utánvéttel vagy as összeg eldlegra liekfildeae u\'Sa küldetik.*—
Knphi»l6 a lo^lfibb lllMtM«rr>, gyégyazer krrf»« krtléitbeii ^m iryÖKysirrlárbnn.
fhxm*k*xnxhuuxxx*x)xuxuuxk*uuu*x*h*n
G- a z d á k figyel m. é "b e ! _......
Csak azon R É PA M A G VA K valódiak,
melyek a quedfmburgi~teímelő eredeti ólomzáráv\'ál ellátojl zsákokban vannak.
Il|tark ledaláajeiabbaa kapkalék ; trt)
m n j; k p r e » k e d í < í b <■ n Hl\'lk 41\'KMT, Karoly körű1, • -itm.
Haldek Ignác
X X IC
■v*
1 3
9 x
x
<***hhxx*xxxxxxxx»xxxhxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxx
KI APASOK
Első magyar általános biztosító társaság Budapesten.
■tjiÁwi. jí:ghiztohkt4hi üxlet.
r-áo roür.! i u
a Tfi, bbíix
Hmrminr&Sdik éri *érm«mlm lSi0*> jmmwér \\l4& déewmUt 31-if
BEVKTELEK
MMf*.\\mlm ÍS92 ét e*mber 31*
90
X fliHitiÉIH
Kiintett link i vtiaMtMifwfMt rén I ItfMéflft Má|l . ,_.« • ••#. . . I
fl^Aat Mmil kM lirtiliki / 8nrné \\ fclHiÉnl a ilwulMil ilfh J Hililáil Mlipittk UmkÉnl v 1 Jlv^a aié *i bétyegilletékek . . I Pottablérek
A4*k«i áapk kftakaaaaa ceilakra . . . I | A t&sbistoeitáti li)iitt nrN4 l|is|t- j táel költségek . .
BekajtbaUkn klfltlátlk letráaa . . . | A klwlkiil éré kénpApft^UUrtaléU - i HNMiMclMtton rw ItfNéM itíka í . ét aünde* JK^tii elée nélktl . .
n liáfflféiyMitiátÉi
KiftlfUtt károk a vl»a«ntblitoeltott rtra ItVMAsinl . « • , . » . . j Mndt kirak tartalék* 8aer»é*i klltttfik « • . , r* . s í A nllllt^4ajr.W«t(Ml(áai ttaletat i«rk«M f ) IgaegatAel keltaégtk J A k&vet ke«Ö évnek dljartaléka * jU iioitktatwlttlt Nn únaiaávtl
** 1 kr|
I8U7587 08
1868tl| 9K

Ii0984l94|
49187 811
4850* f-í
484878;\' 98
8841 98
laoikoo
48008 I 8 58
10879 HS
10881 8O
1^741
18881N
frt
fcr
frt
kft
408,104 96
461768078
101994 54
%
g
ZZZ léykUliiiláa
VjeaoatMataeitáaok ée tarléeek KllütKt károk » rl»wilklil«il(«tt HM kfoaáaáfil . . . . J . . . ftarfraéel ée ig*.agjMá*i kölbtégék e vl-ÍM«tbl«toa(lAMk itiii1 btvélillk k V raiáai ntán . . . . . .
Bekajtkatlaa ktveUléeek leiráre ; .
lWt éti ifirkBétty
118149 44 1400449W
11108186 iSOt\'l l;t\'
1468648 19 • 109— 01
TvSTÜei
r <4
IMl\'kl i|tnB>in|ítali MraivMf
X TiikaiMitai étli— ft kfa |i» #«m>*k
* vtneaiÉktataniteéi rv** |mtá4raJ k> nalail* mgtatf etée ndik «i . . Ml 16 i.7 41 frt «8 kimyi Mw káataaé t1rL Min* mtnAit • f fretos H^fl dijré»al Wlnlyt M|»k 4fW,tk>7l t«TMT> tdfW«
I 9e« 40*1 . tKMjftt 09 antbtaljti" lkai dija*
taltM <Éj-
réaaWéek 1.038JP044 1Q94.184 49 M \'Ml iitol tinibe* maradt kt-rak tartalék* . X • . . »
n ■rtfittMÉájr A1 IMI ékrü álMMtt díjtartalék ka 86M.680 írt 61 ké. kMM i kin^Hátak ttt**i|dij*k 150.146 14 MMMMts. ttftan*
Wt áu*fc| . J
tlaaiMMkM
díjak . •■■■■■II A*. 1491. élbe* flg*.. •aradi ka jak tartaléka. . T . . J - . • XXX Jé* blttoaltA* 94. II*.099 írt 64 .krkvi kötött Wataai-; téeek vikkl díjak l • • I* • « •
XV Ikvékk Urétaltk Beváltott eéelvéayelfl Után. valamint ágyék befélvt kanalak t* ;»r folyam -ayeroeég a!adott értékpapírok éa ] JpÉHI féMÉMMÜ pÉB . J. • \'ílj .
tinwSéfi kink ttasta |o»edrime VI .
c
4l6H
1768117 Wl
SKHS04 17 117784 9* 4794109 19
matt-ti 4ftls79-l* 71 409 59
16978 86(1
7*86 J 55
I1410 9O 10*659 91
I698322 94 1694121 94
4x1110,41 608/8 65 481939 14
7í*-3746 5
Blk»lyoaett tfikepéanftk Uk*r4kp»aatárak éa ka-Mái ; i , . » , ... . T. • . i | .
98aoq*>— M klr. HalakM k| IMníM ♦V-k kéUéfak A 100 —\' - 900,000 — kr. 8p0j0Q0 — ta Tanti 4*jL% aftéét kél—iakék*. A i00- —^O^.OOfij fH — kr.
S7VM0 Lirm ataas aU^iiéa^ 1 kötvény é 90 »/• 118^904.98 tr« — oa á 9 58*/, . . 141410 fH 81 kr.
18-70d Pni| Uajnl tara. kktvé-•M á 99 50 . . . . . 18 808 ÍH 80 kr.
Brral btataajió tárat4|l rémrré
ayaí 1717 A 4 188 — • B 14,556 fát — kr
A \'aaii értékpapírok- atáa aa év
vég4<c aaa4 kinatok ;" .{ . 15.081 tik 40 kr
UagéMlall, fkJUaaéailalt éa agyéb váttlk .
A ténlMk| kását Badapeataa . . .1 . • •
K414aléla adóaok
a) Pépaktsstot éa maradvány k la ké|iilail8iét^«
aél . . . . . ) ♦ J.\' * . «
. k) Maradványok Idifa hlatoaltcii litkNWtl . .
íégkialoaitári oaalá\'y folyó námlán . . 1.1 •
KUapoáti péaakéaaiel • . • L . M .m.
A kéyijtkeaö évekliaa lrjáró dljváÚ^k^éa diMtalaa-véfiy^k oMafa ... . 14 171.010 frj 48 kr
frt tlri 8008809 38
1600665 79 7|I88I 84 IStOOOOj—
796199 87 100198 86 184441 8A 7719018
t
teher
frt
kr
Báaaréaya^aptiia wlkMa balaatat ITOO rféttat fHviav A 1000 frt . Ita> Éayalap<«a : trljraaa kaflaatait
iro m rtatii; á 5t0 frt , .1 TAraawáffl tartalék t6k«*) . « 4 . Tlaktataaitaai díj tartalék kéaapéaakaa a flmatbla-\' taaátatt rén kraaifánl ta mind*a tt«ytarka!éa nél-kll ... . . . .1 8ttállitaaáay biatoritáai díjtartalék kénpéaaWn a aaoatkiataaitotl réaa lavo< aáaáral éa aitadaa ae|tar-kaié* aélk öl • . . . T4akia(o«itAai füjcgö károk tartaléka . . . KaAllitaáay kiatoaitAal lOggű károk tartaléka Arkölönböarti tartalék . • 1 . . .
Rlllllnftla kitalasók
Előbbi évekről addig fal nem vett oaatalékok Ekfi magyar ált. btataaitA-táfai\'éc Lévay\'alap Tlaatvlaalűk nyagdijalapja I ..... . Kletblxtoaitáai aaatály folyó amáailán . . . . 1991 évi nyeremény >.,.*.....
9.000^0-^ 1000.000.—
1 800,000 frt — kr.
18351 frt 39 kr.
4000000;— I 1656196 59 |
I • eo o>
1818881 99 IS 135811 88| -10673 *8 LS 188064 49 * 177109 16 !-?
istií- 5 7706618 ^ 501185 10 • 817481 15 & 640998 08 I ?
9544909, Hl
\') A táni tartaléktőké aa 1*99. évi nyereményből kie|(éaalttaffk . . . .
8 000/ 00 frt — krra
95449U9 ■ I
3
o. se
KIADÁSOK.
Hürminradik Ím túr**4mla jiiiiuát\'
11
l\\tőt dmmber
Ét 31 i9
ETBIX T OH bevételek.
ITÁNI PlLET.
VAG YOS.
Mérleg-számla 189*2. december 31 én.
cu
30
TEHbiíL -5
Irt
kr
frt
kr
CL
1 E \'
1 g
aT 1
9 «
SS
m
m
T6rleaatatt kötvények 4l|a , . . . Ytaanaváltati kötvényekért . . .1
Halálesetek ntin klinotatl kárteateg . Lejárt klkáaaaltáal tkkékért . . I thánaaitáal béntaaltaaekaál kilélanit k4-r^atkentébea dljvbanatériftéa ... . . ?*8g6bea Iev4 kérek tartalék* . . . Évjáradékokért . . Viasftatbifctoaitáei dijak . . Bélvefakért
It»4ai bér, peatadiiak, nyomtatványok,
ntl- ta egyéb koltaégnk . . . Tlantl Beatének . Jövedelmi adóért ... . .
Orvnál dijakért.........
ftaaraUI ée dl|kek*)táal kéltaégek . , Bebajtkatlan tarta*á*ak kiráaa . Díjtartalék m év vé(4*
1889 kwi mjmwmmémy
18987581\' 178688 77 780818 97 5<T
111004 1186080 47181 413 64689 91 51778 01
148008,71 60988 814 811/7 99 17781 48 811771991. HMtlOK
S618470 18 17489618,66
919018114
81-éft.
frt
kr
frt
■rí
A mnlt évbftl átkoMlé díjtartalék . I .
Befolyt dijak: na évUtf klAIUlotl kén-vfknyek sván . . . . I. afT ellkbll években kiálll-tatt kédvékyek ntkn *1 MatkMt tőke emeli-téré feraiiptt nyereményt flndben vnlt károk tartá-
616951 59 1419059 84
17 74 31 8146179 18
évi
Mbll
Uk* ♦! . .T. IlMékek . i. K e*a*IJ6vedekHn
8(1781 87 66085 90 Hl 7481 ,\'50
16 181 808 frt 96 kr. nkyfnie
aálegl 96* talajjavitAel
fjtfáVal éé na
904881
91 H7
Bndapaat, 1989. deceeaker ké
JéeMÍ életblatoeMéei eantályf4*8k. Hnv
A mti aáreeémlákei ta Mérlegeket feegvinagAlváa, aaakat Bndnyeni. 1988. márotae ké 17-én.
Oréf Ballkfé
AZ 1 O Ji X (i
káafl frlgyne, Je^ey l.a|ea. Ovray Rearlk, Oirmedy 1 * térvényben fai alannabély^kba* megkatároaott elvek \'enerint kéi
1 J| f t: l c a y\\e l j
mi <lé— Cíleaey 9ama. Jek«lfal
Krték papírok • I _
767.0U) trtnyi m. foldkit 4(s*. aálngi. IO0 faijával 8 878,80^1 frtnyl m. \'* V O\'OOOO fnbyi m
bálynnáai gálegl 95\'/, frt jávai I I79,500 frinyl aa klr államvaantl v*4at(kMoe5* 4,;,niw4r>a köt vények 100 frt}áv*l . . .,! .1 . . lL42ti\'aoÓ frtnyl magyar éenakkelall veent 8%-oa ea9*i elefibbeégl kötvények 100 frtyával .1 . . fc.45.900 frtnyl. Éedapeet főv. 4V/(«-oe kOljtfijnköt-vényrk 100 írtjával . . .j . . .1 .1 . \' i. Beeatereabáaya brenoval éa piakl-vejdab nnyíadk v*\\ I lanti alklbba. kötvény . . i . . .1 . .
14.018 Ura 99 c. ölten 5% jéradék éa kaibalai . 1499-ban eeed. kem ée eleném pénaküldeméni . .
Jelaálog-köleeAnök . ....... l.j . .
Kiötvény-köleeöaök...... . 1 • . | . •
Vkenontblnt. kötvéky-kölceónök . . ♦.;■]♦ I . A könpont tartoaáen folyó enámlá* . . . . •• . Venér- ée fBftgynökrégek e máeok tartósáé*! 1. . .
Irt
kr
767) 00!— 4454755 16
1885600)—
1I79Í0(K»|
l61oéoo|—
1045$«0( —
! 101877 07 6071 68 254080Í10 178880 91 18875 öl — 11<|69 81 3174189 (16 487M6.28
199847110 71
frt
kr
Díjtartalék ........18 384,948 86
levonva a vienontbintoaitáei díjtartalékot ........ 399.800 31
Biatoaeági alap ..... \\ .. .
Kikáaaaitáai tök ék nyereménye.......
PApgöben lévő károk tartaléka......
Dijl*»aállitáeokra vonatkosónyerrmények tartaléka Előre fizetett dijak 1893—1898. évekre Fel nem vett nyeremények 1891. évről .... VI»snatbiatoeltó* Intéaetnk ée márok követelései . 1892. évi nyeremény . . . , .....
1798564855 113915,40 489/70 59 119808 09 I 499,45 2008118 * 8jo7 5540 94 319018:14
O
m
s
o
IMM7IU71
1 r ó s A a : .
IlmoR, káré 9«ketkerfer blgmeadt éréf Slelaj kánder akiteknek éa aaok égyee tételeit a 15- ée ■agpdkóeyvekkel taljeaen
Ül & O TV 8 A G:
17 U|ea. Léteié lalgateed. NaliAmy I li
Kiftdr H Aroly, a kö*p. könyv. f5*ék*. ^agegyenönek talállak. .
Kaettlaetkj Jánet, életbietoaitáai kónyvvlvö.
I
CSARNOK. Vihargyöngyök.
írt
(FolytaUa.)
IX.
Vea prém környékén ex alall már borzasztó pusztítás! vég»stek a szerte száguldozd kuraez csapatok. .
A rettenetes erővel megindult embervészt nem tebetett feltartóztatni útjában.
Budáit a főnemesek, Bakács ének éit a jámbor indulata Dobsse László elborult homlokká\', de összetett kezekkel hallottál ^paftzntáai é* azon tanakodtak: honnan hívjanak aegilséget T A saját erejökben nem bixtak.
Pe Bornemiaaa János, a lőurak egyike 131-ébÁtsslette őket a tespedésböl. Kirántotta kardját a ast dörögte társainak tiilébe, bog; itt aa összetett kezekkel rab) tanácskozás nem éj lamaii" Hig ök ott Gsaoedogott tővel taháca koznak, a fékevesztett nép vérlördővé váltós-tatja Magyarorazágot. Fegyverre kell axólitani a aameai bandériumokat; Osonni kell *t tr délyi vajdának hogy jöjjön azembe Dóxaá Ujörgy nek Szeged felé pusstiió hadával. Aztán s/ét kell verni a rettenetes pansxt-csordai
Á jámbor király ia, ki sddig caak némán csó-vÉNa a leiét, a lelken, bátor beszédre ut mondta, \'hegy; dob—ár-dsfcseof
Lovsa futárokat küldtek hát szét minden irányban a nemesi bsnderinmokst legyverbe szólító téreskarddal, amit nagy veszedelem ide jén.jtxokott axéthordostaini a király és elhatároz-iák, hogy közös erővel kergetik szét a lázadók karfái.
A véreskardot vivő futár Jutásra is elérkezett. Jutaaay Mihály caak annyit mondott neki egykedvűen, hogy: jól van; köszönteti a királyt! — Máglbán pedig ast gondolta: Vigye ördög a parasztháborútokat! Ha fegyverre szólítottátok e buta parasztot, ha kést adtatok a bolondok kajtéfm, l^jliSHj.\'ntr ..\'fit
I — Menj rögtön és mond nekik, hogy vonni janak a kastély leghátsó részébe. Fiam ssarad-Ijoo velük. Ketiö közéletek álljon 6rt ajtajok előli. Mond, hogy nyugodtan legyenek { A lázadókát szét fogom veretni azonnal I
A szolga elsietett a veti pzraocscsal. Juta<sy gróf Mikes Mik lós vílasxtmánjri maga pedig lesietett aa udvarra. 8io\'gáit, ka tóiéit fegyverbe állította. A kastély kapuját al torlaszoliaita s oda állította a legvitézebb, leg-eröseblr embereket.
A többiekkel hágcsókat állíttatott a kastélyt Ibekeri\'ő magas kőfalhoz. Minden hággpóhoa két-két embert Állított, puskákkal legyveraetten. Az egyiknek az vélt a dolga, bogy tslülállva, a kóláról löjjön a támadókra; a másiknak pe-I dig, hogy egymáauáu töltse a kilőtt fegy tereket
Az- egyik hágesítra maga ia felsietett és megnézte, hogy hányan lehetnek a támadók ?
Nehéz len volna azokat ágy egy tekintettel megszámlálni,
Jutaaay azonban biiott a puskapor halai mában.
- Közéjük tüze! teteti, —
A szolgák jól céloz1 ak, Látta, hogy sokan M-baktak aa ordiiozo tömegből.
Ámde ez olaj volt a tűzre.
Aa elhullottak köré rohantak, tömörültek a kurucok a ások balálnyögéseit velőtrázó ordítás kisérte.
Mikor láttákí bogy a Utal tetqéröl "JüBlfc a lövések, mind oda síeltek a kőfal alá a Ölésre késsen tartott fegyverekkel leslék ^hol hajol ki lövésre fgjFegy ember RT?
"Juttassy rémülten látte, bogy emberei egy másntán hullanak le a bávcsó tetejéről, kasza-szórástól, cséphadaró ütésétől, kődobástól vérző fejjel vagy te jesen bolttá találta.
(fsijtatjak.)
közgazdaság.
Majd a magam parasztjaival, ha tálán a többiek atán bolondulnának, végezek én. Hajdúit iól fölfegyverezte, a kastély kapuii jól bezárat t» ; aztán —- mint a kinek nagy01 jó rendben van a szénája — lefeküdt elaludt.
I- A Hass g«sh*J«aAal társaiig — a mint Bécaböl jelentik a .Pest Corr."-nek — egy, a vállalat vetető tagjaiból válaaztott küldöttség által Lukács magyar keresk. ügyi minta: tertfé egy terjedelmei munkálatot készül ter-je»steni. Ebben a munkálatban a magyar államnak minden irányban felajánltatnak a társaság
53 kr uj számlára .vitessek át A közgyöiéa közhasznú intésetek részér* összesen 7860 Értőt szavazat meg. A közgyűlés a felmenivényt sgy az igasgatóságnak, mint a felügyelő buoiisag-nak, megadta a elbai Fuehs Rudolf s a beteges
tagok helyébe
Burchard Konrádot,, illetőleg "Telewkj Istvánt választotta be. Ezzel a töígyüíés véget ér*.
— Aa ajság. Ez i«az a «nme annak a díszes könyvnek, melyet a Pesti Nip\'4 ingyen küld meg bustréti ajándékul a lap Madan slö-tizetőjének. írója: Szomakásy l-tván, a ki ftaö tárcáid, a lap belső munkatársa. A kftavv »aá> mos fejezetben Ismerteti meg aa olvasókkal a biriapirás műhelyét, aa uiságcsiaAiaa kissé misztikus munkáját, a rtva\'okai, a acgtifl torrá sokai, a htrtaptraa komoly (a humoms alakjai*, a kiválóbb njságirökat, a egá»z sereg tréfás történetét anekdotát meséivel aa újságírás köréből. A könyvnek színes, pirt*»iaa eimapja leaz,"a több érdekes mellékleten, kéairatmáaola* toa kívül basa szép iclraisot közöl tioró Lajos tál. A Festi Napló előfizetési lülbivását lapunk msJ aaámábsn találja it olvasó. Es a kitűnő újság, mely a mait év végén uj alakot Bllftfl, mar uijaa akuláaoak e\' rövid három hónapja alatt oly nagy népszerűségre tett szert, a mí ►zinte páratlan a magyar időszaki irsda smbaa. Szép és előkelő alakja, komoly, misden fékaaá gotiseTOzG belső la na Ima, nagy terjedelme, közieménveinek magas és igazán modern szia* vpaa a mind kmaájlralink ebhsa a páratlan sé-ksrhes. A magyar közönség árai, bogy a Festi Napidban egy el»ő rangú, nj ugntaurdpai nívója politikai napi újságot kap, mely olyan t»sdget vei a s munkatársak oly fényes táborkarival dolgozik, melyhoz lógható nem igen volt még magyar lapnál. A Pesti Napló nik oly ktiUaö összeköt* teiései vannak az ország belső részében és a kölfóld politikai centrumaiban, hogy minden fölmerült eseményről gyorsan, réaaJeteoon, bjven referálhat olvasóinak. Vezércsík keit kitűnő publicisták, \'tárcáit, kis cikkeit a magyar aajtő legelmésebb tagiait, rovatait kiváló e* gya-korloit újságírók szerkeaztik.
A Pesti Nap O Ba jjjjj évnegyed alkalaáfcT" az\' az ojitást lépteti éle\'he, hogy esti kiadásira Ikftltn előfizetést njri\', ■
s így mindazok, kik Sgy jó szolgálatai és meglehetős messzemenő enged- j másik kedves ujságukiól nem akaraeaak awg* tnények teteinek a magyar tarifapolitikának. t vátnl, ktUJíli is jirattStják aa eai Isp^il, mely J ((ysaeaak Béraltdl jelenti a •P.Corr.«-ja legfrisebb híreket éa értesüléseket közli. Aa nek, hogy Baqwekewb marqnis a jövő bét folya-jas\'i lap ára, kft ön, poeiánkBIdve, J bt 30 kr.
és elaludt. ■■ ■__JBPMPMH^BIBWWBWWWW
Azt álmodta, bogy meghúzták a veszprémi1 mtn ralószinüíeg Budapestre utazik, hogy Lolák*jnegyedévenkinl. Aa előfizetés egyébb módozatai!
11 \'magy. keresk. miniazterrel folytassa a déli tmut lapunk hirdetési részében találkái ja olvasó. ügyAtn az értekez eteket Csak ezek után adják | — Lmatig Mthaa b^nk és válióbáznnák mai ái az ügyel a két állam pénsfigyminiss\'erei ek. | számunkban foglalt hirdeté>ére felhívjuk ólra-E két utóbbinak különben legközelebb egyéb (sóink Ügyeimé\'. Lusiig Miksa bankháza fgjike
egy- |n legtnegbizhatóbüaknak a lőváioabsn, huri
dom (á székesegyház) valamennyi harangiát; megssölaltak a jutási templom harangjai is. A nagy harangsugásba "méltóságosan, megrázó fón-féggel vegyült a templomokból mindenfelfil ki
hangzó orgonahang. . Valami szivet megrázó I pénzügyi természeiü ügyeket ia fog kelleni
eket énekellek * templomba sietfi nép ezerei.\' mással meglieszélní. Valami nagy ünnepnapot fiit a nép;
A harangxugáa, az orgnnabangok, a velőt rázó népének hatalmas accordjai egyre erflasb
fr.kfrfl.tulr- -
Fölriadt ^l--.—
Fö ült ágyában.
_ A harangzugáa rémesen hangzott csakugyan I beT«t«íe Vísfolyt as éjszakában.
De as orgonahang — amint álmából teljesen felocsúdott — vészes ember-Ovdltéssé, a vetőt rázó népének hslálorditássA váliosoit. Kiugrott ágyából. As sblakhox sietett
— Aa elsl magyar állaHaw blsle* •IU\'lár>ai<( folyó bó 84 én larouaévi ren de» közgyűlésé^ gróf Caekonics Endre eln^klere alatt. Az igazgatóság jelentése szerint, Jeney Lajos igazgató terjeszteti \'elő, a lefolyt év fizleti eredménye kedvező volt A tfizosstály évben 4,998.840 frt 11 kr volt, tehát as 1891-ik évinél 365 835 forint 83 krajcár többletet mulat s a ezallitmányi osz\'ály 5 7362 frt Í5 krnyi nyereséggel zárai. Az élet biztosítás szokott jő lefolyásán kívül a kedvsző végered mén ybes hozzájárul az is, hogy as értékpapírok eladásából jelentékeny fölösleg
minden tünk- éa tőzsde? üzletekben meguyugv.is kai lehel fordulni.
— A „Nsaaacll Baleset- és MunkasbtatoMiá fiászvénytársMag* Badapestsn. Az ip >i é« ke melyet Hikedslmi Het rolytoaos és gytks tejlJdeaivel aránylagossá szaporodtak n balesetek, me yek nek mindenki egyaránt ki van téve. A hirfap \'k-ban a balesetek már állaadó helyet toglalaak el és nincsen aap, melyen egyeteket vagy csoportokat ért bafeaetekröl ne o vssaáuál. Az eiö-vtgyaratos ember, de kfilöoöaes a goados családapa nem mulaas<ka>ja el tokát magát a testi balesetek ejlen biztosítani. Meg\'van ez künayitvs az által, bogy a balesetbiztosításnál a díjtétel rendkívül csekély és elől égés orvosi vízsgi latnak
. —_ _____r____________________ ma-
Kastélya körfilaz épületek lángokban állottak. «di. Az igy befolyt 238 061 frt 49 krnyi ár-
A magaara csapkodó lángok rémes fényénél folyamkfiiönbösetet a oyereménytartalékalaphoz | nincs helye. A .Nemzeti fiziesel- te Munkás lá\'ta as ordítozó, üvöltöző népet A csákányok, csato ják annyival ia inkább, miután a mostani biztosító Részvénytársaság" as első hazai válla lejazék sfirü csapásaitól, miket a kastély ka- értékpapírok nián 418 673 frt 83 krnyi áremel- lat, mely kizárólag a bizFo*i\'áa ezen speciális púira mérlek, szinte rengett sz egész épület fkedés mutatkozik az intézet javára. -A nyere j ágaival foglalkozik. Ezen tára&aág l.tlOO.OQO ko a a tágas, bosazu folyosók rémesen viasshangoz- ményiartalékalap elérte ezúttal a 3,000.0001 iák a hatalmas ütéseket. Az igazgatóság a 940.011 Irt 16 krayi nyere-
A aépboszú rettenetes ünnepnapja volt az. mény ^felosztására nézve javaaolja, hogy as A nép ezrei áhítat helyett hozlak boa/.uvá- alapszabályok értelmében 50*/. 259.920 frt 38
gya\', olvasók helyett fegyvereket. Hslálorditás volt as imádságuk, emésztő tfiz. vérontás: as áldozattéielük.
Á megrémfi t nsgy-ur alig birls msgára kap kodni öliönydarabjsit.
Az egyik hajdn erősen dörömböl ajtaján.
— Nagy-nram I a lázadók mindjárt betörnek. Mit cainaljnnk ?
Kesébe (agadia fegyverét a fölnyitotta az ajtó\'.
— Hol vannak nöm, fiam, leányom ? — kér deste izgsiottsn a szolgától.
— Most keltettem fel pket, öltöznek I
rona teljesen befizetett al.p\'őkével bir és alkal-| mat nyújt arra, bogy a hazai közönség a bizfo siláa ezen nemeit is hazai biztosító társaságnál elönyösebben, mint bárból eszkösolbesse. A má-
kr, ntán sz élet biztosítottak nyereményrészeül sík feladat; melyre — mint cégéből ia kitűnik — 1229.960 frt 19 kr, 10*/, 939.395 forint SÍ kraj- a .Nemzeti baleset és Munkásbiz\'osiió Rész-cár Után s nyeremény tartalék növelés\'ére 93.939 vényiáreaság* elsőnek vállalkozol t s szerényebb frt 52 kr, 6*( 939.395 frt 21 kr után sz igsz- léiét viszonyok Lözt élő néposztályok éleibizlosi-
fa\'óság nyereményoa<talékára 56,363 frt 71 kr, I ládából áll. Lehelövé tette szt eme társaság az % 939.395 frt után a tisztviselők nyeremény- által, hogy életéi csekély heti díjfizetés aaelleU osztalékára 28.181 fzt 86 kr, 2«/, 939.395 frt éa orvosi vizsgálat nélkül a .legszerényebb ke-21 kr, nt^n a liizlviselöi nyugdíjalapra 18.787 keresetforrással bíró ember ia butosiihaaa<<a éa frt 90 kr, a nyereménytartalék kiegészítésére ez által öregségére önmagát, ha\'ála esetére pe 11.700 frt 40 kr, összesen 339.933 frt 59 kr I dig caaládját a nyomor ellen megvédje. Ezen fordíttassák s a tenmaradó 601.077 Irt 58 krból lársíaág üzeméről bővebb telvilágosiilst nyújt minden egész részvény ntán 200 frt,- összesen lapunk jelen ssámábao közölt birdeíéa, melyet 600.000 frl fizelesaék ki s a tenmaradó 11)77 Iri\'olvasóink figyelmébe ajánlunk.
^ir\'iöím, vasárnap.
ZALA (14. szám )
1894. hó ápnlís Í4®.
*** ** .......... kéiméikg MfTtMcéit I
Óf»l k«d- 1
MtfBtM M»il 1 l»léi« 1 ét tél Matt
/ f.M«.<i i
M <4\' A \\ r i^mI
MiMII l
nüá mhí|. rfctk »i»<t#«t dili **<t« i • l«4IUA \\
• ÍH^ méf*iw) aáJUltekatUa tm*timMíé mm Mate fcétlf • || hMmtI ■ tatén A bal tektlfSIdöa }«gkadr*a*kk arad-a/ijrel kanaéJta* |tl A lkal»M MM ateaéaéfa «-b*t*a»UtöAl liniaaéga klvat-Ubaa 41 mi-f#r, /&*#inf»Wf
41 IQfIMrl
p&ifári báa»*( •IjfilÁai \'a-
laftaté
Ki
INi-
• V OTr <
I ——■-----| ,- IL | | ■»• «TT» \'OV ■■
<M " |M! jij |
S H fi ttflíí I jl« - # 1 íj -0 3 . • g f*ttri 1 r I
b 9r I? nfiil 11j I
JM \' Sí •Ilii? *II* f
— i U &-íir Ilii I
"2 3 00 II I
M^ ü z . j ib f|s í
m n m u t ív2=11 t\\ 5 5
0 S n h -- Itl-J5 b\'l* I
8 ■ ® S ** ]iip4 i1
_ i|M£ja -fim * um
A f « II
jjj
Köhögés |
ugy bármily hútúlof betegsége a légc<oni*kf H#gén€kr tudónak, továbbá Ifyilsi uehhnég, *attk ictellMg* asinia, tlnyatká^odáa .vamftr «a lo|*ó köhögés, ciiklandutá* • nyálka h.triyáuak —■! keidödö gfimö kór leg jobba a ég gyor»4n tá-volU* | itik el ax évtk óin bevált rh~> valódi t orvoii rtndtUira kéatiiaM <« at orvosok által ajánlott: <!*omagja — ftO kr. ét sxt györgy hurut por — dobom — 60 kr. p mtoa orvoii hiMOálaú utatítáaial, tikéra már néhány nap a\'án látkaló. 28 i
2 ctomagoál kevtuebfi nem kQldaiik isét, — póttal küldenél —• 20 krrnl tdhb cmomagolá* t •láHitó leiéiért; a megrendelitek epyeneten
Sít. György pfógyiMrtár lUet V. WiBnargaiMa H3 mtnmduk
qppppf^FVVVFFFFVVVV
12
PSERHOFER J.-féle
gyócyBWTtéi
IIKC8 II K N, I. K F lí Sl Sli K RsTR 4SSE 15
9jnm rokteJMB ItlelittpM/1
sl X
m
lérlhlliló laMaeMlki müh általá—í iatta—ÜK MM Atoll. nitíM ■frtíi UI)m jog^l awjlriiwHfc «ív*i enktgu léiiík bfii«gtéf{ aitykia mm bkáwit «tá*t táirekxt mntimii W M UtM/Mlák ÉrtMtk éu m IiMiwI éltillM ttmjiliai> m^cfk ái al% vaa il/ki mm kittal káit—rW IM a«a rüm toláDttlé.
KtAartalM éltei mm liMiniilr liiliwM »jé*íút»«k te Ilitek wámém Mf k^kaál, ••Ijrck • rtn iktelfiHI é§ miknkmiMt ntimk aiit 9f*-m*nnk. aéfmtk, kélik*. rtrtéliliMi, anijrÉ, H"f\'frirty « ^mM M» a*c»áaél Tértintíté nl^miftiél ki tai kili—i wml
Mrwniifié| • aa tbUÍ irrii kiútkiál igj tápénál, l<nwl|HI MÉraMá N^éeekeál bm vértiMÜlé Irtdiiüi ól/ kfrujfi Mluk. ktgf * lijwilél^H f^l«l«ik»i mm lUwifc t mik Mytea 9é| i tegpMflkk k, éi sif gyifikik állal te tfMn nylilii aélkll küiMML
A itátetelM kátelrilkál. tedjil • teMacük tegjiMlil s hekilAakéelkA te liiiilwilt kü^pá* lik il\'4« <f é—ágtk il—iiiitei MylAa Wtslik faltelik, «aaa hií/ia enlá a+káajal laUiiik aaaa aMvfi|E3rt««ii/r kaff tti*«foaiL • ki mm UMimlit ijmm küaiélte Mg vagyaal gjráaK«% kit tevákk íaf^a ajáalaai
Amerikai tílZTeilleiéCX.
M«liN«rWk, IM0 «ai. tf éa. - tiklatetet Ör!
AMflrf bM, íh«7 f.l«it« liaím te fcfclaé vivtiMilté Uktewikil ipaél 4 m«mi ékAérte «ü*»»it«4j4k Mmnltm Igatei. arvaa
Hm tkc« ftM aitet. I«CT. ite^.
Tikiatetei Of! Ittea aitefala taH, k«c7 M 0« IsMmmi ki»iiw liláé kerül!*!?, m«ff«kMk kaiátei MamMl iiglrw : Ba (jir* ai^tnhia MfblUMi •IjTtaujrlnL kagj üü*^. MŰÍkái vm Vwfeui t^bW ki}** f* Umyím ter a ad-
lak ktel fM, ka aa C« wNUIiim a4Né kWeeaei fa* K«m Mm tn#»ttt?f«k rmkm «<f. Aa laai AHk "Mg W ••ért timnr. Nagy btelwa vaUff mm lakéi aak Mf*« OkéWNaavr kf l«ak gjégjUsst; 1 üüir
a&iolMtk ia agé«aaégák twawyiiéiiw aacilaéggl aMl* gátiak. KaMte TaH
______________ BM4 C>Wf, Ma
H%ia iiaaiiU Űri A ligtervékk kHMi«1<ai>l w>aéia« aaaaaai öaaak 10 évaa aayjMate aavékaa. Aa Uktl I évaa él iaaavaéatt gyaMiiakartüLaa te ikkteá^M, mát Halét la awgaeia, w^ljptíl la h awl H. aMIn Télallaa ag* 4"-1
kaat l ap II Ön ktHtei *értiatfké UhéaMaflwM a aa^kaak éflamln Uacaélala Mytám lékélateaee kM^égpik. . LagAkk liHialatlal Wakoallal Jaialia
mm aii<n kéaavéaj<aa te aakaaa te^Mt a,\'m.i gaHaw aejNkáaletee, tegasaggatéa taaktea, (aégn4aa» Itegü Miéi, iáfl^éi. ftUaagfaléa itk «lk. altea. t foriat tOkr
Tannochinin kajtSBéCS
Hfl Ttlaawaiyt ka|a**Malé aaar imteká^
tel a larjiklteik ilteawrü> Kgj itegáaM IléíWtete. aagy aa4iaggéf«l f tetei
fiiáil
Ite te eárte áltel aka»
aoil Mkakaél, mérgaa dagaaatekaál, aPHfcMa. te kaa- vigjr tjnliél aall vagy iaéa ttf teMaál teal kMM nar Ma ki^v4kál?a 1 légii/ 50 kr, ür* bmIm 7ft kr.
Általános tapasz f
pftirrhaltram l>mrt>ffar
Uoi^oaill éu a tegikraa aiaáaa

*tr
márex tT éa.
DrkaagrakarMPt. OfSki m^HeJl. Takiatetea Or!
Alé%all ItM^taHaai kér 4 canaMgal aa \' öa valékaa kaatMü te ktifinft laUiMiŰl Bl mm MalaaatkateM lag-Mgyalih iléaawféiiaMal kifí^nmi mm kklM«l éHéka felárt te aank. a k»l raak alkalaMfli íjriOk, a aaanvaéékaak )ag«alag»akkaa fag<M tJéafaMi. Ka#a liéteiraloM lateeéaMa-rtetl kataaéléaéra (W aaaaaai fclkatelaonni.
TajM Haalalallal Hi|« Igaéaa.
~ OiUiké if. Kaftaeh m«Í!rtl, Méate IBI akt Na ,, prt
FalkéraM, arfaBarial aa Oa aértlaailté laU«a«lkél I aananaaM « éotewl k&ldaní aaivaaka4)ék. CMkta M Oa pwwtetafaa lakéaüaiaak ktetohaaa. lugjr agy gfi|Mnr. U}«1 w»aly a«(iM Öi éraa ét griMK Magaa%ba4alia«k Baaa lalnlacaak mUm aohaaata íngMik klhtyi, a Mkléa legforróbb kéMflartamal klfajaxam, vag/ak llMlalaHal
IvWkl Anna.
Kaaa vértlaatiló iatxlácsok eaakia a Piirho J. féli, ia ^araajr birodalmi aUaákaa*4 itlanaU uitynartérkaa^ IHwkii I., Bl»-gtralraaaa 15. na. a. kteailtetlaak valódi Miaé-aégkaa, ■ eg/ 16 aaap labdacaoi tartalmazó dokaa éra tl kr. l-g/ eanaag, nal/baa i! doboa Urtalaaa-tetik, I frt 0» krba körül j kéraialailaa aléavélal \\lUéaaél I frt 10 kr. Kgy eMBMgaél kavMabk aam küldetik al.
Ál daaaig- ilékkaai kikftdéniiél (al lagfakkaa pnalaatalvéa/B/al aaakúaAltalik) kéraiaalaa k ildáaaa rgjill; I CrtMag l írt tf krn t aaomag • frt .^kf I r«nmag t f t Í.7 ki:., 4 OMMaga 4 k%4flkrt, éw aiig fi frt *»M, kr. te 10 ciaaiag | frt 0 krka karil. i BCT* KB. Mag/ éltafjadbégik kivalkaatébaa •aaa laMacank a lagkftlhaHlékk aavak te alakak alatt aUaoatalaak; aaaek kévalkialébia káritik aaakla paarkalbr j.-:é!a vérti«tlté lakdaaia|ai kftvalatai te aaak takiatl«alAk valédlakaak, Mal/aaak haaa-aéi ; ataaltéia a FaarkoJbr J. aévaláiréaaal fakata ■alakit te mtndaa *Kjm átkai Mali tg/aaaaaa alá-, iraaaal vöröa aaiakat vaa allál?a.
Idill tefcra, míat ligl tel Makk aaar alltat irta. kéMlggai 40 kr. Bérataatva M kr.
flliffi no/lv W éllalé^aaa ImmH kHaaékAal-UHIUllOUTj HMT karai rakadteéf. glrwli 14-kégte aik. altet, 1 Ivagaaaka éra 90 kra|a. 9 tvag fcéftilva I frt 10 kafaár.
Éiet-esszenczia Í8ÍS2Ö2S
te »iadaaaaat aJteüi bajok eil«a klliaá iátátmr. rl Ivigacaka tS kr. U Inf t frt.
Általános tisztitó-só"U^r^*:
aaar a ma mlitlii telaáaa kSvaikaeteéayií, a te. föfájáa, nédllte gyanargteca, gyaearkév, arat/ér^ dagaiéi Btk allaa. 1 wiiif éra 1 terhit.
Angol csodabalzsam, f%J,rH 10 Por a lábizzadás ellen.
iaaaáéat i aa aaAKal kéyaédl kalWaiittia aatflai épta lartit a lékktlll te teltl értalaatlaa jmt vaa kipróbálva. Bg/ dakanil 60 kr, Bérteaalva 7i kr.
Golyva-balzsam:
béntiatei kSldáaael 06 kr. .
Helsó vagy egészség aó wti,i
gjraaMrktri! te teladaa a laaiillaa •aénaaaó kijakaél. Bg/ tmmég I H
Kaaa itt fabaralt k4aaUte;a/iteM kl«al aa aaatiik lapakbaa kiráaátel mmm kaé-éa katlMt g/ég/aaarteaail ktliilagaMégak raktára* vaaaak te a kéaalatbaa aaléa aan lávák g/nvaaa te alaaéa aag-•aaraalrtaak. — Po#t*i Migraaáaléaak a lagg/araak-káa aaakakéltalaak. ka a |liilng aiéra kiktltetlk ; tag/akk Migttdilteik ateavéttel lahtetaak. — Bér-aaatra eaakia al/ aatekra ttrtéaik a kaláte. ka aa teáiig aléra kaérkatek^ naf/ Matkia i paatakéllaáfak lakkal aéraékaltektek.
g/égy aaar.
fenti különlegességek kaphatók Tűrök József gyógyszerész urnái Budapesten, Király-utcza 12-dik szám.
Nélkülözhatlon mindon háxtartáaban
a Rathreifterfele Kneipp lalata M
tál — fiién háté liéviL — 6í—
Ataa eUrhetitlaa vlta/t a/t|tjat bag/ a fél-kévé *allfobatft, valamiot aa irtai bum tíaata kévé kasaaálatét pótolja ; a aaléU kávéval tililiiikk, — rgétaéimkk te UlHmkk kává kfeait-bilá. - Falllaitlkatlaa miat pétlék a kávékaa. Igaa ajéalkaté aékaak, g/iraik- te bitegaak. I léaiéiiklél iTikaéjuk I BlaáiilU kapktlé. \'/» Mt BB kr
15. szám.
Nagy-Kapi&a, 1893.>prilM 9-én.
XXII évfolyam.

n-iten Ofaf-hte.
Ite n»«««*» » lap aaaOami rimán uaatkasé mémim kWtmknj.
Ur**awü«a Imiik taak taaart tiut Ml bgadtalsa:k *L
IMnM mm klU«a*k rima.
Z A LA
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
lltMUnfeli
Tindte 4»«W IMW M*p Mar ImMto.
BLŐmETÉa iui Rfiw lm 10 kwaaa (• tilém I komaa lipiMm I bma*M
Brtntol JaMyma aiaHMMt.
1$
A Nap-Kanizsai- te dél-zalai takarékpénztárak, ■ Bankegyssfet, u Ipar- te kmki- jf,ut«r pstitssr* 10 ta, dwrn bank, a Nagy-kanizsai segél yegylet-zzövetkezet te a let anyai takarékpénztár —
■* hivatalos közlönye. ailwUsik. akadat a tililiilitea
Megjfl^elk 9«{7*Kaaliaái hrlciklil egyurr i raziriap,
wnlkasik Wiikil VUáa kkp-Uusitk.
A kormíny egyhisi politikája és & nemzetiségek.
(?) Ha figyelemmel kiérjük azokat a jelenségeket, melyek a magyar nemzet politikai életébe;! azóta fölmerülnek, ni ótmjs kormány ai egylíázpöliiikaf reformok tekintetében programmot adott, bizo-nyára u s jelen »ég a legfeltűnőbb, mely a nemzetiségek magatartásában nyilatkozik, melyet etek az egyházpolitikai reformokkal szemben tanúsítanak. 8 ha van valami, a mi ai egyházpolitikai reformok szükségességét kétségbe nem vonható módon demonstrálja, akkor ez a magatartás ss.
Abbóij hogy a Magyarországon élé, — annak alkotmányos jogait élvező nemzeti-ségeknek, az egyházpolitikai reformok — nincsenek inyflkre, nemcsak aa világlik ki, hogy ök a magyar kormánynak ellen-féga\', Hanem ellenségei ők a magyar ál-, lam egységének is, s azért kapóra jön ne kik a püspökök memoranduma a aa ultra-montránok izgatásai. Mert azt óaak a vak nem látja, hogy az agitáló, a aa egyházpolitikai reformokat ellenző nemzetiségeknél a dogma cs-ak aa a köpönyegeceke, a melybe államellenes tendenciáikat a az állam egysége ellen irányuló intentióikat öltöztetik.
Ez azonban még ránk magyarokra nésve egy másik tinu\'ságot is rejt magában. — Nagyon világos ebből az, hogy a pánszlá-
vizmus te dskoromanisitiua eszméi még mindig terjednek, dacára annak, hogy a világ egy államában aincaaftok a kisebb nemzetiségek olyan jogokkal felruházva, mint Magyarságban;\' nyelvük, valláaak joga sehol sincsen annyira biztosítva mint nálunk; __________ ______ _______
Ebből pedig aa kOvetkegik, hogy a Magyarországnak résen kell Ifnnie, a bármely párt hot tarfamsék ia, a ktopiány sbbéH tO* r kvését, hogy reformpolitikája által a magyar állami egység duaaolidatióját U> betaégesaé legye, teljes saivből te teljes lélekből támogatnia kell \'J\'ámógatnta kall annál ia inkább, mert as; európai kontinens, habár rendkivflli katonai kiadások árán is, jelenleg még a kékét élvezi.
Aa ellenzéki lapok köadl némelyek nem jól megválasztottnak találják aa időpontot e reformok keresztül vitelérv, a habára reformokat szükségeseknek tsláljik, annak a nézetüknek is adnak kifejezést, hogy nincs kényszerítő szükség rrá\'nk ; pedig van. 8 a kormány kétségtelent bök* előrelá-sáról s politikai bőlcseeégérOl tett tanúságot, mikor es egyházpolitikai reformokat programmjába vette, s nyíltan kifejezést adott abbeli szándékának, hogy azokat keres/tol ia vigye. Mert előbb utóbb a tények kényszerítő logikája felvetette volna e kérdéseke\', s előlök kitérni — talán aok-kal alkalmatlanabb időben, mint a mostani — nem lehetett volna. Aa a kifogás, mely némely oldaltól emeltetett, hogy a nép e kérdésekre nem érett, nem állhat meg.
mert ugyanazzal a joggal mondhatjuk agy népre, hogy nem érett meg szabadságra, mm érett meg bármely más jog elérésére. Rá kell nevetni a népet a gyakorlatban, a hamar érett lese reá.
Xátjuk, hogy a megyék éa városok, melyek addig aaAr íülő* asámaaal ayilaihee-tak a kormány egyházpolitikája mellett, teljesen felfogták hivatásukat, a tudják nagyon lótnntBŐIbaios tényező éa rgy-háspolitikának megvalósítása nemcsak aa egységes állameszme, nemcsak a magyar nemzetiség érdekében, hanem aa sgyaéges magyar táraadalom éa annak saámos Intés* ménye érdekében is.
A, nemzetiségek, melyek ennyi osteuti* tióval tiltakoznak e aaOkaégea reformok ellen, a tény nyel szemben beje fognak törődni a helyzetbe, a végre ia be fogják látni, hogy a mi nem subád, aa nekik sem szabad; hogy álmaikai, a meddig álmok marsdnak, ugyan nem ktvftaja aa-varui astikisem; ds hogy a magyar kormány éa a magyar törvény elég erősek, hogy olyan túlkapásokat, melyei, a hasa elleni áskálódással határosak, megakadás-lyozzák. _
Tollfuttában.
Megirkölík a /fcaM. Nna iawttiUl, kaaaa BaffeéL
Á azarksaztMgt Mitkas tadhllllk >1 a mislmkal Uv [jak Acaktkaak, mert tavamat nalim Ik as te* va» I éifdak.
Á kaavM vMathsál kiaahatik aa évMt, te aai flakílaJk i*m uaradhataak «L
A „ZALA" tárcája.
A Tiszaháton.
Irta: JANCSÓ GYULA.
Három balá-zbárkájs is himbálózott a Tutin Seres Pál gasduramnak. Szebbnél szebb halak vergődtek a bárkafenék rácsos kalickájában. — Ahogy betoppant a nagyböjtbe, Szeged minden ijs-fija tőle vette a gömbölyű csukát, a kövér potykát meg a aigér keszeget. Ezüstbe fisették, as árát; nem csuda hát, ha Seres Pál gazduram a nagy köhidon tul: Ujsstged halárán, ia karos portán épített hajlékot.
Pedig nehezen telt tőle, mert ő Jjelme verejtékes munkát végzett nap mist nap a szőke Tiszán ; Zsófi gaszony meg sose kecelt körülte I segítség híjával. Míg ez a pár cseléd hajnal hasadtától késő napszállatig duazkálta a sekély vizet; míg izzadva húzták a hosszú hálót aúnos-untig emelgették s kerek zsákot: addig otthon s ház gondjai a fürge Panni vállsin nyugodtak. |
Volt iá* látatja, mert az idénre már két legényt : állított aa öreg a mesterségbe, de még á se lett elég.
Panna szétverte arcán mindjét a tavasz ébre-! déaével piroslaei kezdtek az egészség rózsái; i rálehelfe pírját a futáról lengő éiea levegő. — S/énhajs csigásán omlott sima homlokára Savó-szintt azemei meg ugy villogtak, akár nyáron fn esti csillag.
Szerette s <Jp\'got s ha szerit ejthette, esten-\'
den mindétig ott termett az édss szülője oldalán ; úgy gondolts: bálhs ö is lenditeae valamit sz öregek bsján.
— Erigy mán, hogy menj el. Tán nincs egyéb gondod ? a A mm s gya\'os, lódulj vsls baza; U-rejtsd az elevenaóvényre, hadd azikkaa-sa ez a lágy azellö ... - Ekép mordalt apja a leányra, nyilván nem volt.ieyjén, hshogy ott lábat tankodon körülte.
Púnna ilyenkor vidám kedvvel lejtett viaaza-felé, vál án cipelve a nyirkos gyalmol. Bizony beválna teherül"valami izmos legénynek is. Pa dig alig taposta még a tizenhatodik tavasét.
Ha ünnepen magára öltötte fehér pitykfo kék pruszliját s bokorugró piros szoknyáját: megnézhette s főispán msgs ia Virító selyem fejkendője szörnyen illett barna ábrázatához; gömbölyű karja tövén meg ugy duzzadt a patyolat ingvali, mintha ugy fújták volua oda. Tükörbe játszó kordován csizmája minden lépten-nyomon recsegett-ropogolt, mert hát ez t- módis.
Szóval soia> adott magára, —no meg a fa mi liára I Hogy ne ? apjs tehetős halássmester, ma-1 holnap négy legénnyel dolgozik. Nagyapja tiszai molnár volt az apáturnái; szépapja meg Cson-gorád ráiw egyét szolgálta mindvégig pandurkép pen. — Anyai ágon se állott lejebb: valami harmad izig mind egy szálig kenyérsütő kola-asssu/ny leányaiból kerültek-ki anyai ősei.
Olyan kevély volt; mint a pávamadár . . . •
Gombos Sándor, as első legény, ugy titkon I nagy vonzódással viseltetett iránta, de ,Panni I tudni sem akart róla.
A legszebb róknai túosafi|ál ünneplő mindli alatt vitte ugyan héki," valamit tán mondani ia akart hozzá, de a lány kerfiltébe-fordultába ott bsgyá a laképnél.
Szegény Sándor nagyon neki b&sulta magát e miatt. — Akkor esett, mikor Stegedtn katonákat fogdosott a verbunkos káplár.
Égyik este egyedül lelté nnmi, megakarta .tudni: mi s szive szándéka
— Panni húgám 1 rég, hogy lesek rád, mert hiszen ágy áldjon meg a Mindenható, aoiilf ■gazán szeretlek. Mondca tubicám, birnál-é ta eogem csak snayit is szívelni, mint a körmöm feketéje ?... Lásd, tudom én bölcssa, hogy te
| gazdag vsgy, de bát nem kell nekem a pénzed, csak te magad.:. Ha bírnál szerelni csak egy I bajszájnyit is : akkor oly boldoggá teszlek, hogy irigyed le*sz maga a király ia... szépen megélünk * magam emberségéből... Hanem ha nem ivagy boszám jó szívvel, azt ss tagadd ! Ugy megyek világgá, hogy soha híremet ss vessed.\'
— Látja kelmed Sándor bácsi, nem jól cselekszi, hogy ilyen méltatlanul bánik velem. - — Gyenge vsgyok még én az effélére; sátán meg nem ia akarok még éu kontg alá Icerilni... Hogy nekem pénzem van, az nem az éa~h1tiáa... De még hadd lánykodjam, hiszen még csak es a\'áa (ogok s táncba járni . . . jobb is, ha nem Se-merem még s szerelmei . . . spám uram ugy ia közénk lépne, hshogy igéretel tennék kelmednek. Hsgyjon el kelmed Sándor bátys, éa ... én... mit is mondjak?... Ián ugy se való vagyok magához.
N»|y-KjniiM, vasárnap
Zala 15. síim (1. lap.)
1893. április hó 9 én.
Kuk aa állaadó hintádéi aasak ia, hogy ai faagyka- ( A kilarálaaiáay Borában udrJióljak, köwmljok a mp-liaaai aaiaaá»áaaatpártol) laikai pablikna) aiakadatlaaul nlváaaatek fórtkül! Hanaatol iaiádlolarfiaoajaa fkaikra\' állaado laiaháarál ia ilmad*Hlc, p*li| roltakápaa a mim-1 tlyoagyiau fia- 4a korkarautot (atakíWabaág aálkll) Mai iüaUadf tinik Ulaadiaa. , - Hogy baltljaatdnák a próféta latrkaaU aaira :
Ei a katalaua áJoai aaiata kmiaoádáioaaá tálalt Na©-- | ,ta aljt a rirágfaka>a\'ó tavair ái \'ital fogtnk ajilröptt-Kaaiaaáa i a nályiágai álmok liastatatia ar»b®!a»át a fucikiktt éa tálai fogtok agy jiaar.aa röpködő „ioioa* faca--tnuUU taljaaaa laaaoritotta a piadaaatilril. A mi polgár- kit, awiy alakit tog aagaaáditaai W x/lkil.*
timiak aaa aal aoadjik aaoil air, hogy ,*ltni\\1»óit «. , __, ~7-
lunda", hanem: ,<Juik, ftiuif a „ttisÁiíií tútHtJf", I ,
Eaytaih-a aaa haaaalo gtaaaa ayilrak aat baaaálik, bőgj i FőVÍfOSÍ IfiVél
■Ar maga a biaottaá* ta kaadta rtataUi aal a litkargikaij * VVM4VN
álmot a 4pp»a aaárt (kogy a tiaalaatáfta áa áltlk«ptt kna-j
kurreacia aa ihaak birodalmából n aaradjoa klairtaa] a .
aaiakaai biaoltaág kabalától Matt kl u ialciativa ajy\', A megigézem. hogy Írok Üllőknek egy
tinutjyiti iffulltt alakliáaira. ■ | flWrnsi levele\', voltakép*. meg sen gondoltán
Haat aauláa alumak párna., - kattaa kidveaia « Cltk • » «ir • <»\'lt \'
Igy cMlekuik aiaáJaak mladig a «gybalra~g« ep^ »«**♦«. hogy lítlkíll ll«M« munkAra V»l-
laalaaiaa, mai, bi.alaia. |fen|t fl.g»áv»l, |«M* ,y»ga- [W koglim.^irflis Írják ? A fÖvArjSl wemények-hnnai rárja aal a larnt Gaul-M. aau.yogul, ^ f51 ? * 8"kít-» naptlspokból olyHn
mAmétpml cilp v.lin.1, vikllanÜl ga«dá.la..a rttl «»V"
Mlliaiu-fáta rályogoa áa nimapra kíM Ml«« « S^cilópelót. volna újra aairftrs homt flk.t
1893. dfirílit 2 in.
IVaiy egyéni imprasiókat vecsek papírra? Elibe* | meg nem a«ükaéges lővároai levele\' irton. Ki
■slahia jaloíija ,.
Addig tárjak, rárjik laápaa, llnlwan aa tllmlaml,. -.. . . .
lika iiaaatlai. ilduatikiaa \'•*tben mkkal Jobb éü talll/a.ü címet aűüattléB
iHljr aaaKiak tairijl, kaaaa aiivakat la taiU Aiiig aaal Já ^l ji éji, aayka ilaakai !■ ... i tfj ff taSiiín, íngy fetíaik ník aa Igrak, "ikn\'k llk-lall arán lilkalalla tloga-keiík komuiinlottalii ■orfla*-1 •auppéktl hullatlak laakaf/aa jil alaaaaak; lókkal jobtian | aaáai aa alviara pmtiaallaall l.uaiu bunda , . . Aarrt noö , la ■ rak Uaat m(| a iaat fúaktiiik batiaibaa wa.
libbenik btria uárn;.ikal kiiba cimtHxk ál^áal,!"8 «" dör«8lt \'\'
iávaiat blrfátiS dalt. rrW iiktik ip ítűiloi;
Elél a Ualnaaa m»|tirö tlwkák (aaaklltiabbaágfal: ara-ajroa deakák\') cuk a naarkíaatíatgi,bárák Urfgíjáldalaj»aik
A Mjrt „Myjrkittotaoi* Hiakiai jigyviltáitia ara. t»-áátkoilk igvaa, ila aaárt al vaa jigvaave a aaíakáaaal itlaadiaa a nt a mtgtijyrsiiú riVisiljrf iUáttkg aág a kur-miíy|i4rti lap.Wa fujjiid Wtkwlá»ttatam a kirtT\'aáa vilinatit-laa %atartáaái inért itt u alv H, l ogy eStiSi \' ctvönSI
cikkeianek a telenlegen a lévámai leyél általa
llOf > «lknpl«n»tl |||nl.iaAlma tnlv»u:nitiiniai IU
még enel les ntsríieiteai ki liély/öieín lekéi-•egfii. A lexlnbb.ai, hogy épen olyan >ai*onban vaitytink, aaiiter a leg-evefehb érdvkea dolot évik meg. A tél meg a taván ftMketnek, a mi
ii eaeit. a Hiinbiiakbaii hangvertettyeraekb^e mar meleg leid lenni, a itaabadban pedig még hűvös ián.
t\'.-ak báró i\'-r.égy aap é\'t mosolyog barátaigo iabtian ai eyboli. A isvs»ii versek mei(í*»por«d->sk, a téli kabá\'ok egy rés;e s lálogbérskhsn kereseti pihenést, a kisebb r<*si pedig a wekré nmekbe vándorolt b Átadta 8terepét a nlSgtíf tavasai Mnliéknek. 8 a (Ávárosi ember bi-i a
jüiMuljfá égbolwak a ■éUlkll 5 siahsdfaa, VlTP j ban nű yen caátságoi ez * civilizált ember. A atfaa nem,<1* fcaaitaaal .iadiakar aMbad Aaárt ISrtiaikU.^ c]g,ftkH(lt t |frnéhHttAl, alkolo\'t a.sgá-njrligtöbtaiíir, hogy a Wpvia.141, a kon.olj| „^ „^ vi A^O 8 ebbeli a *i Agbat.
gfi ,,,k «p-aiHébét biiuajTM auvttta- | nulljlereil„6Up n.ag*nsk tnindatt, a mit a íeffflé-fcaatdMgg.1 kirii>t|ataa a k»li«i«ák ni® is; anaiha.k ,B„tben |Atotu VsaKmrá «i a terméiifti vuaak Waa inlakaa dlpk»aciai titkai. r0o ""^\'""f11 lijakst, I. aag ver eny terme.b- boai a a hantokat, garaatimai •», addig ItftMltt aa .»rípal aag)katala.ak.> pafkló1, S Vihartól, I ietlg-r f>l, ft ma-
ÍM M 1H r,lk mri** I daruktól hallóit; mindent tt án/oK, mi. d-m el
uaája vagyok, (aftblabb anayit adok Indiára a [_ m^>a! A mikor az elfő n.e!rg-hh
kogy tm ím prtHiwrt ... nspingár érinti, makké Uxz a aaol.a négy lala, nyék »«v«l> vA aeato\'ljával; a Stílsuii-uton ti
Vajka a aaialiáai biaattaigat ia am Mraik kiaaihirllal: wngvé a várna f BWéttTTr a i>aUilÍis a ler |»lg "dmgnslt a d)sMn f.igatok, a kareapitW\'k »*»k a« tüaayaa utaH\' fr.ktk\' Aatr kngT i rrfr;-,,.-/^ \\\'slanti Utokuios «ágy éz, me\'y » legjeliem/flbbek a gyermekkocsik és a d*j.
liiaat\'aigai ia angdaUj^k, áUtra .kartaák, nmnkára »ar- j vis»zavonira az emb> rt oda, a boansn li ndult: k*k lehér c«ip>d i«zel gondol III tísüll lejükön
nincs enyhe, friai, il álon levegő, di azért kirAo-datáit llái\'l begyek köaé s nem tud aagánik a/Amot adni as ÖKtAaről, mely kihajtja ót a vA-roaliól a izabsdbs.
Egé«i csoportban Alltak o*t a budai lóvaiut-AllomAson. A nom»zéd leoiplombin a telilaia-dáit Ünnepelték. Hsngrott a aaeol ének, saóhtk a harangok, ünnepélyesen haladt • menet, mialatt a katonai seoekar valaai banális inda\'ót lú,!, a lévasai dübö gttt ■ aa utasok egyaéit akariAk lú kisliálni. Vaó-ággsl megrohsniák a toe«ne-zeiő\', satdkoi^diak, pokólraki<áa á«, mely uea gondoskodik kel Ő közlekedésről. S mi idei egy kia staUd levegőért. Het\'eneies emberek esek a pesti kirándulok.
P>dig a begyek köaött niég nem ia volt é\'et. A fák alig rügyeanek a ceupasg ágsikat bánatn-mii meresztik síét. A tavalyi ékesaegük ott terült el a földön, mint egy sárgsebirns lepe\', mely a iegkiiebb izéire ii megrezdül Itt-ott még a hó ia-celkönyila maradt. M«ghu<is magát a ráhányt \'földlittrok alatt s nem akart engedni a nspsu.\'ár> nak. Néhány ár\\á, alae oaf ienyft, egy egy boróka I ú<ládodoti a hegío\'dalon. A tövükben e^L pár_ hal Anj — belesei d»u ya luuódoU meg a n MÍ1Í, hogy egy kis l.latot bírt yolaa magAlta szedni, Néhány leány-kökörc in il kidug a fejét, i a ottppedó la\'ajon fiatal csigák máaakaitak végig. Egy egy madár is aeyi\'étált, d« axlán megint elhallgatott. Megijedi a szokatlaa caend* töl, melyet $sák néha nelia szakított meg valá* melyik dühöi eb ugatása, mely a magányos villák egyikéből tört lel. \'
Az ég sreu hirtelen elkonj^yodoitj órA-vsl azelflit még nevetett annyira\' nevetett a kirándulókon, hogy a könnyei ia kicioTdaHak, Csak egy-kél csepp, mondogatták aa utasok, nem log esni. i)e a mikor te n voltak s msgsiban s elszéledték a kaviesos begio\'diloii, elkeidelt morogni az égből, szürke köpenyt "Vett fél a kostáié felkók\'bff i n>an megrAits a köpenyt, raak szelíden, kedvesen, nini égy szeszélyes nri dAma a egy kia huavé i Ont<Vaest rendezeti idő «lőt>, Lsesan ixitált as esö, dörgött egy ki-it s s Duna tu\'ió pirtjAröl (al feltörtek a harangok itángiai.
Buliul élénkebb as élet a, Vároiligeiben meg a kávéházak elttt. A város igeji tavon nar rin ga\'ómak a csónakok éa a jókedvű in sterlegé*
kaat*k aaa ii viiflik UMlk, aiart aaaak tavaaai muakaját rejtélyes érzelem, mely s terméliet- mindi n aair a0iailvig«tik ik, *ilw uír jut*. t mo»zansiiban és nsígAben, minden vAlioiA-
Ket aaa ciapia ai, aa i jUlenJi jwhii", moadjuk,; ssbun és tüneményeién s saját éle\'ével talált kaana anadja aa agáaa aagykaa n»i, ngr aarpaall ,ni(i- kapciola\'ot. Az állag ember a<l iroiidjs a kulié-
ifinjft\' paUiknai, ai-iy talán ta ifyaaar helyes utun jir a •nw^gdaVl dicaári a ttifH áa aaa távaaati teaaa aa ir-gaiaalit. i
gá|ámk : megyek U a jj/abadbs, tn«« levegőt gsini. Meg nem in érezte a nyír torró leheletét a
A kávéháiak e é már kirakták á* a*zts okat s telninták a ponyvákat a nap ellen. A tóvárosi tAriailslom egy nagy réue itt Ü d\'tgél a< ünnepi délutánokon, itt fi\'gyasziji el kávejAi i innen sz dja, ezspuija meg a jAró keld világot.
Kö önben még « terméliet nem i joduti meg.
ároibm i kint a azakadiian«<ttértwnéOsa*a»»,\'l ■ifc"<eh»)t«fUf"\'WyíWlt»>\',""tt\'Mék híivösek. Meg a
— No kAt Panni — áldjon meg az én Jézusom ! U óljára láttál I
— Ne izójon Jfíi_J*tja kelmédnek jlyanJ jó sové vsn. Wufna <u iJSmfy miii-ép fordulhál.
— i\'íJ^ifiii rátudj — mii uond\'Ai.
E\'re a csalódott halAnlegeny l)ú<an ballagott be Sztgtdrt b nyomban fö csápnti hilfi huszárnak..\'.
Alig kél uip múlva nriaie lödre li.dult, idegen országba: Krakkóba.
Akárhogy ürge\'te görgette is eazéj*íásAf, mind: egyre a takaros /Vinni képe lopAjtul! a szivébe: ■ksiba ai idő még máskép fordulhat!"
Viselete igen jól rolt. Lovának élt meg magának. S/abifd idejét haszonnal fhöiieőrmes tere ts\'pig.derfk fiu\'iak találtai b\'áeit reidelié nelé, a • Kikapó< korcs páros x>idó fiát, hogy írni-olvasni tinilia. \' V".^,
Könnyen meni ez a mnnkáy.mert (Undor nagyon rátetmen/Fél iiiieióó múlva mArannyira viHe, hogy levelet Írhatott a Strit cia\'ádnakj arról: h gy — n int\' megy a sorsa ... A jövi-1 selet és igyekezel mihamar megirrmeite a gyü-mnlciéi: Súndor g»i érjAr.t az első év végtn kél csilag bulloti , . . Uitárislan vot ftrnnie, nikor régi mea eréiöl vá\'aix iöit, amiben l\'snni •ok—sok iierencéi kivin. - Lego\'t elsietett i fényképééihez, bogy leképeztem magát.
Ahogy a por rét a kezéhez vette, menUn Sze gedre küldte, hadd Urnák: mi lett belAte...
Ei ilat^Srrw uram a régi Sitytdtn vett szép hAiV, smibe diskbamsMielett\'Öti ai ur hainámig nyavalyája. A tintás fenyőls-nyo aiolys, tollpántoi lid< neg a barnára mázolt
poíiá^\'ék lelvAndorolisk a padlA«r.t s helyüket t\'ifrs, diága bútor toglaha el. Stretnf s^zoiiyom terjedsime* alak)* egymáson nyugvó -kövér kezeivel -ó\'yan tempóban ü dögélt a virágos ablak efitt, mint valami Uiidha-hálvány. l\'unni ii<sn i>zoRy -(mert most leánycseléd is került a hizhs, Aki ugy tiizielte Pannit: ltisas-tzony) hotsiu ruhát viselt, meg Imii ma kalspot, * Egyedül a derék gazdajnem vá\'t meg a—suj-tát-oi nádi ágtól éi szegeti szárú bagariától. Dán-intta nagyon a felesége meg a leánya divatbo londiága s ba aiagukrs maradlak, sose habozott a l»g* k;izt ei-elmor/iolid: hej ne n jó vége les«z ennek, mi-gAs-áiok,
De biz fik ugy eubi alatt kinevették a ,vén bolondot." Hogyne ? mikor már is a jwsztabiri orvnsiiörei.dek fia jár Panni körű\'; most egy esiiendőre doktorné learz . . .
Sándor már a harmadik év véjtén tartod, ez elől öt hónippal lett őrmester, Küuöhöa állott a nabsdu\'ás órájs. Mie\'ő\'t Jiaza i<akadnsr még egy arcképet.küld Strtükntk enlékbe. Az öreg nagyra is vette, de az lU\'onynép nem jó nemmel méregette. El ii rejtődön valami zugba, mert ba látt-áafcif tfoc/or, tysonyoian ,»senirozna magát.*
Idestova máilél éve, hogy a puittabiró A\'le-tnérjt ibnui k. a. nak caspja a s>épet. Ezelőtt minden ünnepen ott blbillérenkeditt köiülte, moat meg lengsr ntgy h>m*p;a aainét is lánák. Ilalártalan volt e miatt i bánat Strtitk: uri há iAnA), de senki ae lAlis, mert senki *a nyitóit a|tót
rájuk. A teheriiéplyiii<kal kaláufcal jsn ai örsg ._«».- , - ~ ".....- *—
\'\'örül: neszelné ki vslami módon, mi baj érte Elemért ? — A jámbor öreg árta lan tudailan-sággal a\'Ana is lAiótt, de ,nem volt benne kö* a/.önei. Dudapsstről éppen ma küldtek hossiu levelet a i egedt tanácsnak arról, hogy a pu<z\'a-birö fit valami váltóbajba keveredett s niost hüvöstn ül.
— Ü^y-e]megmondtam, nem jó vége lesz\'énnek 1
A mama meg a leánya kesöket tördeték. — Miudhiaba.. oda a vőlegény... oda a d ictorság!
Ormeater megválto-X>. öreg atuinaiéd
Az Idő máskép lordult . . . Sándor itthon termeit ... A híznál mindé.i Z\'iit, semmire mm ft-t nert rá... tinlán öröm nél lohadta .... A szoba ajtajtn olyan lén^aiszony léte, meg egy ki<a\'«|Z\'>ny forma jönnek be .., Sándor alig hisz szemeinek, pidi^ mindkettőt jól ösmeri. ai egyik Seresní, a máaik Panni leányasszony,
— Nemde mond am, ho^y máskép fordul még sz idő . . . Egyszer csalódtam űgy»e Simjot többé nem togok 7 Máinak hitt-tm, mégis a tied leszek, ka — kellek. E a\'avakkil nyú.ioti kezet Panni Sándornak.
Sándor ae látott, se hallott. Pannii magábox ö\'elte, a nagy boldogságtól ez volt a mindent-mondó válsszi.
Az indulat.
En ii voltait, boldog e világon , Nőn vnlt; jámbor, aselid-lelkü nő. Síip voll i iQndiri termeiü, hoitiu, geiitenye bírna
05498023
Nagy-Kanizsa, vasárnap
ZalalVnám. (3L hpj
1893 larihWMft
* sUvé«\'«< tan ja kesében a kormány páezái, de ne» sokáig. Május n e^érkea\'érel ag & uralma ia vágat ér. a nu<<t kar ooinhal-a oltó ajk f elmegy nyaralói a városligeti, ve* a bodai aan-körbe.
\' A nagy Bern kardi Sára m*g etem a bélen lUogat el hozzánk. Háromaaor fog fsllépai Dumas, Sardou éa Ofanél dar«hjaibao ■ aatán örökre I ucsut mosd a fővároo a*. Kiváncú vagyok: milyen lesz ea a búcsú? o»b«z-e vagy könnyű? Mióta Duse Eleonóra járja trappjával a két világrész nagyobb városait, szóia elhalva
lapankaHirado/Wtzitmmahn fogjak emelni s ason leaaünk, hogy as oIvmÓ kózöuség igényeit minden irányban kielégitaük.
A t olvuókOsöneéit itélje meg: mennyire elégített lik ki e rövid idd alatt ia jogoa vá-rakosáaát.
Midőn moat egy uj negyedévbe lépünk e as olvaaókösön ég esivea figyelmét lapunkra felhívjuk kérve annak páftoláaát,
nyalt a Sarah csillaga. Már a mull esztendőben i -. _ . . i .
nagyon elhidegültek iránta a béc-i.k a a *ö éviden megemlítjük, hogy lapunk vSnúőnek tapasztalnia kellett u>, a mit még aa eddiginél még fokozottabb mértékben
Után aobaaea. tapasztalt, bng, tacnalf üres ps f :( kiterjenUni figyelmét mindenre, a mi dok is; Kívüle még egy nagy n ftvlsznő jon . \' , ?/ . , . . ,. . \'
bo/sánk. Már a neve ia fii i iím kidfaift Hi i v,|a helyi éa megyei társadalmi érdekek kO Mistre»s íné n Is tudóm) Chürcnill Pogabuntaa. I rg|je P„jk Indián ver toly ea ereiben. n . , , • ... . ,
As operaház c*ak moat a safson végén ébredt öhimut lapuna pontiast lap, nagy polh
iel a lelhirgisj:<ból. Először a Toldi kerüli színre tikét nem üxünk, de folyton figyelemmel ?£;°J«o. S Sy^lyt B^jgg \' politikai élet élményéit éa e^k-Emil iHth « isim bocsássa- meg lHlttlB, inkllftréutCTt önálló vesérctikkefcben, réeünT
tudták, mit c-elekesxaek. A mi angy höi&nkből, összefoglaló elemiében értééitjük olvasóinkat a var gyúróból csináltak egy szerelmes német di- ... « , . . ,
ék,t, a ki caörgé palakokról, néma ho\'d.ugárró\', Mu,t eddV. w,nlul " 8 társadalom, a jliat«-s me/őről, harmatos virágról ábrándonk , magyar küzmAeelődét, az egyleti étet, a gaz-
saerző kivárna ú<y. Ds a rniTök hibázlak, azt cJroti, vidéki ét megyei érdekek komoly éa jóvátette Lenne*valló a nagy birre kapott tlaax bi«adt megbeatéléa tárgyét fogják képeani
muzsikus. Toldiból bajazzát iaudUíak Á meg . -rr— y..- . ?—.
bajazzóból csinált drámai hön». aa .1 paghacct. lapunkban. Hírrovatunk gaadag éa váltoaa-
óriási sikert aratott, a ég a vidékről ia jfcnek toa, tárcaánk bő és érdekes less.
vendégek. . Mindenképen ason leszünk, hogy lapun
Ad vocem: színház! Majd ellelei\'ettem, s mii. , . r . ,, * ,
lulsjdonképeá legjobban érdek\'i önöket. Mnlt *at foko»tt*an tartalmasabbá tegyük a a héten vo\'t ax ors\'. zeneakadémia vizsgálati elő közönségnek oly lapot nyujtaunk, melyet
adása, a melyen két igen tehetséges fiatal leány •___ ____i
.Bnítel: Boros Ferike és B-mkő Etel. ügy balvew ke*ébe
lom, bogy Kanizsára szerződtek, Kakodczay tár j A »ZALA« előfizetési ára:
sulíáKöi. Kél-égkivfil megnyerik a>*>xöo»ég ro-| EsíCM5 évre . . 10 korona (5 írt)
kona/envet, külőoö^n aa első, s kj igea sok Fél *rr«-—-—5 korona (tŐO ht.)
készültséggel és rontom*! lép a szlnp iűrs. | s , x » korona 10 fillér f I iá JHicűhogy ipár Kanissára Inrdull a szó, nem ia * Sorona 00 nuér
(ordítom vissza a inkább, befejezem már amúgy is hőse ttra niúll leve\'eme*.
Ihvtti SMmfoivH
A szerkesztőség ét kiadóhivatal.
HÍRES.
Előfizetési felhívás -
a „Zala11 1893, éoi második negyedére.
— Ifal*la>á«. Stakinyi József Négy K ni-" zsa város readőr-lőkapi\'ányn néhány napi betegség után é etének i4-ik évében folyó hó 6 án , IréggeTi 7 órakor elhunyt. E őre babdt kora
Kövid negyedév mult el a»óta, bogyp^rt az e |iunyt azigóru erélylyel tehette bi-e lap szerkesztését átvettük. N gy ígérete I ra*alát közvetlen haláláig. S/akonyl ifjit korá
i , , , i „i_ • | i__ _|ban a társadalom egyik legkeresettebb tagja
kelnem tetlUnW, különös édgokra nem a ma,var k/iri£cot mnki nem tudta fá-
válUlkozUiiik, c-mk Ml ígértük meg, Ijrigy losunlban ugy lejteni mint Ő. Később a>onban
eaak csaladjának ée hivaietteak áh áa ayi vinne helyeken csakis hisaialos mielifoh-a veN láthatd. A Mikié tgkiw itfejáhse e haasté hadbiro-sfntk vall nsitvwalója, aety miaáaéf-hea m*g«Mradt lMO-m, mikor H Babtea ffcretfre klldeirl, anat (krdA bisto*. 1863-81 ijjreodőr-biztos éa 1861—1M6 i« a központi raodör hivatal tísxivi^nje volt Nyngdtjaatatváfl, Kaeiaséra jött á« itt 1872 b~n alkajtitánynyá #e A bsnlrh Pé-ríáa volt fökapúaay elhalálozásakor annak helyébe megválasztsiott. A temetea, ma aseai-batoa déla án aagy rész vél mellett történt. A városi leaáo*, iQaeltMg ée kadaatyáaot testüle-liilsg adtak meg as utolsó ttazteíe et aa slhaayt* inak, ki e földön seerzeit bő tapasztalatai\', immár asm érvénye-i<heti. A család által tlséntt, j gyá> sl*p igy baagaik ! Alulírott a maguk, vala-[mint aa sgéaa n>l oa-ég nevében táidalomlalt laaifveljelen\'ik a felejthe\'étlen tó térj, édes atya, : nngyap* éa ipának Setkenfi J4mtf várost fika-pitányaak folyó hó 6 áa reggel 7 oraker, rövid betegség tMáa a halotti aaaat«égek ájlatAa lel-1 vétele mellett á*e>in«>k 74-ik. boldog himságá-;aak 37-ik étében ifctéai syáaaaa athanytá*. ár \'holdogulinak hűlt felemi hó B án d. ti. i óra-kor ijgiiak aa Árpád utee Ml. száma házban a íi óm. kaib. hitvallás aaananá*ai szerint baa^ea-[tettetni és Hild S „Első Rafr-kk»i*sgi temé»ké-jaéei vállalata\'4 á\'taí a hílybali iám. ka k. teme-j tőben Artk nyugalomra helyeztetni. As Mgeas-ftits -ai».r-»lee-árdtisai l. hó írt én 3 e. lo Arakor fog n helybeli széni Frreaereadftsh plébánia templomában a Mindenhatónak Lemetetiaab. N,--Ktfmse*, MM. áprilf* hö 8 án. Antke <s béke len|i«n a drága halott hamvai feletti Aaakaayi JözseM szül. Pfeifler Mária aat*. Hzakoayi Ji»i té>j. Váry Józsefué, S/akonji Ui/ella fétj Firke\' Frreaena, Szakon) í Árpa din* lé-j. Ba-gáry Z-igáné, Saakoajl liéaa, Saakoayi Irma Jférj. Homln-t Antalné, Hzakoayi Györgyike tárj. ^Knansz Láazlóné: gyermekéi. Váry Jóaae*. l\'ik j kel Ferenc, Bagáry Zsiga, Peredús Ama\', Kaa«*a )Lá»aó vafoi. — Váry Jó-ka. Váry Joáa, Pikket L>oniin, Piekei Ferecc, Bagáry Paula uno kái.
1 - Nkaptllsfl hélfétlM. Ssakoail Jó Szsef rendőrtőlapitány elhalálozása folyiáit; m-j nek teendőit a lőispán érdemleges latéakadé-]aeig Bab chay liyórgy polgármester Farkas Fo-. renc rendőr aIkapitányra lusta.
— Tartalékalap frlaaatAaa. A dé-salai | takarél péoztárral egyeaAit önsegélyző ezövmka-Izet valaaztmánya a foUsámoli 1817—tts-I Is\'év ré*z ényeseit1 tariestozásra W*ja sur, — mely alkslommal elkatároslaiik, begy as ezen felszámolt cyelusból eredd tarth\'ék-alap hová for-dittasaek. A larialékdap a réaav^nyHeknsk kiadva, úgy saét\'orgálctoltataék, bogy aa egyre resB«ényvs«kgtk vajmi kevés julaa. azért a les-helyesebben tennék e ié»zvénye»ek, hs e he\'á-roznáf. hogy a iáitaiék-alap jótékoey-sgyesü\'e-
haju, kékszemű, eper ajkú, hófehér sreu, hatiyu-keb.Q, alabastrom kaiú, sugár-derekú nő;... egy, szóval, 6 volt előttem a .felmagsazialt női ideál\', ő volt I oldogságom fénypontja ; ö volt vezérlő csillagom a göröngyös, zord élatu\'on... ő volt mindenem.
Ha napi munkámat elvégeztem, kiültünk as eresz alá, a folyosóra, mint örömmel, bo dng-sággal eltelt tecskefiak a fészkük aze\'ére és néztük s dic-ö természet gyönyörű .alkotását; a fóldabro-sként elterülő. Tiruló mezőt; néztük az aranysugarakai löt elő lenyugvó napot; hajigáltuk a fülemile n élásó esti dalát, a mező röl hazatérő tehenek kolompjának sajna csengését; szívtuk sz üde balzsamos illattal elárasztott esti léget.
Azután e égblten, őrömtől ragyrgó . arccal költöttük el vacsoránkat a -a-yugalomia lérvén, mennyei álomba szenderültünk, bogy álmainkban is njra átéljük boldogságunk percei\'.
Egy napon szomorúan, elc»üggedeiten Iértem hazs ; elcsüggedve a nagyon sok tehertől, tre\'y vallóimra nehezült. ^
Iróass\'alovhoz ültem; tollal papirt vevék elő a lolyiatiam munkámat.
Nőm az ablaknál ü t varrógépénél a vigan haifva annak kereké\'... varrt
Midőn észrevevé huskomnrssgoaat, odaolt ho\'zirn^ nyakamköré fonft karjait s kérdezvén mi bajom, megcsókol*.
— Kis c-üggedé\', — mondám — nőm résztvevő arcát latvs.
Boldogságunk ismét helyre állt.
Így éltünk néhány évig, boldogan. Ha örültem, i ó is örvendett, ha bánat tépte keblemet, benne résztvevő kebe\'re találtam, ki\' megosztá velem | bánátimat s vigasztalt, miat a gerle búslakodó ! párját.
lie boldogságunk percei nem tartottak örökké; ; eltűntek, elrepültek körűnkből. Örömünk poharába a bánat n fájdalom keserű, lelket mér-!ge/ő cseppjei hullottak, melyek megváltoztatták c.-et;déletünkei.
Egy napon váro>unk ifjabb nemzedéke nyári mulatságát tartja, a városunktól nem messze eh terülő kis erdóbep. —
Nőm és én is ott vagyunk.
Az erdőben lampionok kai megvilágított s tölgyfa level koszorúkkal diaziteti lánchely van, mely körül a-zta\'ok vannak \'ö állítva.
Zeqg a zene, vigan\' lejtenek a párok.
Az asz\'aloknál oeng a pohár, ömlik a bor ; zajong, dőzsöl a közönség s vigan issza a hegy | má\'i oritö levét.
Asztalunknál deli ifjú ál s ugy látásik, mereng nőm bájos voná\'sin,
De íme!... isnét lelzeodül sz időközönként I elhaló zei e csengő hang a, csárdást tánco ni | fordul a snknság.
Az ifjú nömln<z \'ép,., meghajtja msgát.
Egy pillanat... s a pár, a lánche\'yen van már 9 ujongva rúgja a port.
Körülünk sötét vsn.
A tánchelyhes -töddl a sokaság-, hol a latrpi-
tanok tündöklő világa msnnyal lányt ssór m ií-.jak karjai közt rezgő leányokra e Hűdért Iaokre
De mintegy varánQtéere erős szél sávöli a \' fákon át... a lampionok papirburka meggyulad... egy ujabb szélroham... e egy pillanat a\'att sötét les*. Csak itt-ott ksp lángra egy-egy lsm-pp-a, higy aztán végkép elsludjék.
A néptömeg meglepetten áll. A tánc magsad nik... a zeoe elhal a húrokon
Én — s néha néha fellobbanó lámpioa világánál — nőmet kereasat .
— Hab! mi volt ez tff:. szólottam akaratlanul — visszedöbbeava, midőn nőmet megletém, binni sem akarva szsm\'eim- ée IBIsimnek.
Oh atl o\'om azt a perce\', melyben aat meglátnom kellett.
Az ifjú nőmet ölelte s sssgc-ókolts.
Egy perc... egy meggondolatlan pillanat.*, éa nőm előtt termettem... a harag elkkásott sas meünből... elragadott gonoss indulatom.
— Félre nyomorult I... e szóval löktem el a ir.ei ész ^lakodét.
A sokaság körénk gyűlt s meglepettra tekints r<á\'ik.
Őrjöngve ragsdám meg nőm karjá*.
Éjfél után egy óra lehel. Het fé> fit Iá ni azeatélyi tánczhe\'y közelében. Csend vnn...\' minden csendes .. as áj sötét fáiyolt borit föléjük... korom sötét van mindi hűn. "" •
Naff-Kanma vssárnap.
Mh doUliO/a foráittiwik, ia eM ajaalanók, hngj ,u ébert iskoiis
Zala. 16. szám (4. lap.)
javara\' favdii tatait agy aaayobb flesaag, a így sallkaég aastia leáss auMI aaaa költségeket (^•■i rarta
sorban az Igatóságé vél, lilyi évi í^rilia hó 31-ig gy ar mek *k ] aai mki^wik
Jgyfa leginkább aasféay ambar garasai ból létaeüit A tarteJélualáp, léhát essék aa a aaagéayik javára
— TAaallAI klmlMa A aagykaaizaei llaaMÓ testület • hé ÍMn vasárnap dL a. 3 órakar rendkívüli Hagjllésl tart, awlyaek napi-readje. 1, Péosiáraok ás alparánesok válaaztáa, esetleg saaá folytáa firessé válható állások aaoa-aali beióHte. í A IV. eaJvattyaa osztály-pa-raaeaaok és helyettes tiastaég rssdsssrssitáss
— Dr. ftvMtlta Uéaa, a kslybsli hír. tír véayesék jegytője — mini értesü\'ünk — áftáaáról lemondott — ás átvetni JM/ró János ügyvédi irodáját Letenyén, (
Maólai latét képan, a
aylaba vort Irat
1191 ápolta M l-4a
i éet Ml te*« tatáit. A tyasa aé« wáayai,
— flrtlalsM kaa|«*rHa;. Mint kirük Mbegy aaaa lávákat vaHanaálag etgtaysk, kiket Grünleld Aliiéi aa. 4s Iú. kamanmffvte e U I a ieteayei eesaWk é^eiaaiiaaikMg MM reád-nap vág* falé ksaiaasi sxáinos liaatolői lelké-j beli vétség miatt letart ós tátott — értékééit ették résére e»v baagvaraen)syel fog közőnaégfloknak |iia-K—iseéa.de a vevé aaftva a közelgő vaeaélyi, kedvoekeaoi. A művész már a Haati napokban tóaak látta a lovaktól aaépwerlisl m sasai ka
rokonai látogatásira városunkba Midi
— MipaaeHI laUlvaaia JWtoy Géaa a ,Háaiaserayasaiak\' eitnű kitted szaklap saart. tulajdonost, ki a baromfi-fényéxztés elsór«ndB karosat, min) értasf\'tak t hó IS éa városunkba érkezik és itt tegyeaee felolvasást fog a szakszerű baromi «sayéaslé«ró\'.
— Jétékssfféts prtélkáriA Egy aem
dalai, mleUtt a awUritg szabadított a vataa M mag a saagéay parik tol
— lyensés, Lmrg Arno\'d, magy-kanizsai gabona ksrediedd, s j«gysa(^Simr Köss kmaas-ssoayt, Sopronból.
— Aa élt Mvgisgétysl igjlst, Nagy KeeisMe április 3 án Lhrmftr Igaáe elnök et-nökléte alatt, 86 tag jelenlétében tartá. rendes évi kéegyt lését. Ssmsgyí Henrik titkár által ■agy gonddal szart sas tett elnöki jeteiéa álla-láas* titaateel fogadtatott és a saám vtsagiió bizottság iaéftvéaya folytán a- aeáasadóknak a Mmantvény megadatolt Aa évi jelente bekezdésében örömmel utaltatott as egylet gyarapodására, továbbiban pádig aa Igy kezelésére vonatkozólag jelentetett, bogy aa egyleti vagyon a lefolyt évben 128 lórim 1? kna gyarapodott és jele&tég 7574 frt 79 takarékpénziárilag keséit ősszegből áll. Bevétele es egyiknek .1281 frt 46 kr volt, eMlyből 1228 Irt S8 kr egy Isti célokra. Emu összegből 06 fekvőbeteg 761 napi segélyezésben réaaesöli éa ingyen gyógyítást és grógyssert nyert; továbbá 420 te-járó beteg, kik pénzbeli segélyezésre igényt nem tarthatnak, szintén ingyen gyógyssert és gyógy-keselést nyertek. — A közgyűlés egyhangú bizalma folyton qjabban a választmányba jutottak : Hild Ferenc, Zollner János, Lenkei Zeig-mond éa Lőwy Adoll. Egyleti orvosM Augeafeld Fütöp vstaazintott.
— i:»rti«tM hlillHia A kiállité\'i la\' rUetea egyesek által létesítendő parillonok M
_____ — A aimiatkéal Paaerama maiy a
tartani í 9«id«manli léte házban vaa a aamr rnrabaa ma snmbanal-béttoig as atolaé előtti sorosat
___ ___ látható, ugy mint aUaáa osztrák tartami*.
caak tortalmáMÍ, bsn"m""céjí7áJ fogra" *évée-j »
ke* Uisuaaaklat\'fAaetai ól vasiunk, a oapoábaa. 8tJli«* sU. Béna aUa a Sahés-
____IB|_
Steíner Ede aaia-Mv«i rabbi „Nemvslelkü berbarátoknak" megkOldé egy buevé*l prédikációját, melynek ára? „t*tos*a szerint*4 az egást-ijövedelem padig: „Hét leányom barom Ug-tdőabjének mielőbbi kibéeeetiéMra fordiiiaiik," —■ Ha vaa pártpiMra érdemes eé|, ugy ea tényleg as és kisettik is, hogy a nyilbuavu rabbi eaásaia viszbangra íog találni, aa apai gondok Írtat logekoay lalkaábaa
— éugyltkas eaeaélr. Hering, gatatt evendőr őrsvetető s bó 6 és szolgálati fegvert-vsJ ágyonlőtta magát. Tsiiéaefe oka tassoratiaa.
Éi? Téaak. Sav. Ryera Fsreacoá, Rákóczy utcában levő bálának teiöie\'s e bó ti-én reggeli 4 órakor kigyaladt, A tAaolióaág még idsjakorán megékrezeti, a totflaetot már meg nem meni-betvén azon volt, bogy egyéb éntkletokbeu kár ne easék, mit sikerült is elérata. A kár ,236 íoMiiiatott írtra keea>ltotott, maly bis\'oeiiás utján meg^l térit. — Másnap azaz caátorSküa éjjel ismét
tantál — Lasanburgí kastély, Badsa, Metarhagi kastély, Wmlbar* — Vilmos tobareag gyóoyőrö nyaralja stb. Kwkután bemuutja Piiirkstk, Sdkottwte, Adlítzgrabenen k*r*est&! a Sasa* riagi állomásig, továbbá ériari őraa, Marbarg, CilO, Lsibach és végtl Trmat városát. KHis-bőző látképekben mutatja ba Prágát, Salzbutg aa laavölgyét, Tirat rtnt Meiaa mellett, atb, Vé««t fcadéoa, szántás áa eUiartHőa Batmsw. éaa Hoaiblsae magmiaaé«a látható. Kasa ér-dekea képeket igaa ajánlhatjuk a t. kftaöaaéfnsk.
Telefoniádik.
Dowe, a Uras páaevél feltalálója BraaeveHer óráé puskájára azt legyezte mag, hogy védtem biatoaaa lehat irata — de tatdfai aam. no aa aa alteya mag vaa eetadaa ééart paekáaak ia.
ealt bétaa váraaaakbaa
tui, — vwiMfi iau CNwrvftvv njjni uam i _ .
egszólalt a tfizoltóság tBzjelzöje, Sípos JáaaW u^V^- " *__________
stőft utcai bázába^kisTuladrán rrv szalmaka- fogéa«itoi, haaam
Ml, mielőtt azonban a t.a tó»ább^to^h^j^^0Mtt\' ^ volna a gyorsan megjelent tűzoltóság est looa-Haálte. A kár jateatéktoleo.
— Aki M*féfcl Isvakea jár. Haae Mihály, alsó rajkt e\'fletéafi 5€ éves koeaia uaoo
ismét dr. < mániában szenved, hagy folytra 4 pftspőkt lovat sairetae hajtani. Esen rőges-me annyira betea-\'kehi magát a szerencsétlen elméjébe, bogy érő-lééi rohamai folyton beszélliilatotf a helybeli readAraégbes.
— Mist tolvaj. Ifi. (iartner Vilmos helybeli pékmeatar kárára Hor- átb István navQ háziszolgája buiamoaatib időn át azftras zaákok to* vábbiláaára adta magát, miatbogy azonban erre gazdájától ooncesslót nem nyárt, as Qzlet !oly-
magaka-
egyéb épitkeaéaeket illetőleg már most élénk as érdeklődés. Minthogy pedig a kiállítási terület végleges megállapítása előtt a kiállítási főépületeken kívül a magán-épületek éa paniloaokri nézve ia kellő tájékoeásaal kell bírnia a kiálli-tási országos bísottságoak, as igazgatóság felkéri mindazon társulatokat, testületeket,.cégeket I latáaáben rendőri kőabeijáráa folyton és magánosokat, kik és s melyek s kiállítás | dályostoiott; as es ideig elidegenített zsákok pásé íjaira saolgáló pavillonokat éa egyéb épitke- dig nj otthont találtak egy kiakauizaai asatoos-léseket, — nem különben — kávébazakat, nál, ki as üres ssákokban nsm talilt semmi vendég őket éa efféléket terveznek, — bogy gyanúst.
ebbeli evándéknkat es épület rendeltetésének (a — Urnáéi!lam lavsk. \'/ala-Kis-Ksnisaán, alapterületének megjelölésével a kiállítás igaz-\'mely különben Nagy-Kanizsa VL éa Vll. kert-
jóhiszemű polgár alaposan eret vácett. Egy plombiroaásért 90-26 frtot. foghúzásért 1 8 forintot ksélőesiatl. No de legalább tmUkentfan marad némelyiknek, Amennyiben hatalmae arcdaganatokat hagyott itt amléklu.
A- Tudod s mi a mi sainéasatlakask a fcya? B. Méeaodr?
A. Hogy Xagy líanisaa sem pártolja őket ugy mint — tiaja.
B, Bizony k/
Ambitioeui embifik kiUtfm Kanizsán le mát növekedett — megkészült a tltzolló torony.
Comicus dolog aa, ba a tragieai bős aok at re aatiáiil vagy a oomtcsi kŐs — úr — de a eay nyire tragieaa dóiéig aa, Aa_a coeueal bő< asaa tudja Murtpit, vagy ba a tragieai bfla\' sfatrtii
Mfá. TT- 1
A bét férfira csak két lámpa szóljs kísérteties világát.
— Itt elég eaabad tér vaa — szólal meg as egyik a bét kosoL —^—
— Itt magvivhatunk — ssól s másik. " A bét férfi megáll.
— Hetoa vagyunk. Közülünk csak hat tér tieeta a váróéba... egycek esni kell... meg kél helai itt a téren.
Moet ketten előlépnek... mintegy 16 lépésnyire távoznak egymástól, azaton két fa mellalt meaállanak.
Mindkettőnek feje fólé egy-egy lámpáét flg-gesztének.
N*gy férfi a kettőtől kellő (ávulságoyira marad.
Az élődik a legközelebbi asztalhoz megy e szereit rakja ki.
Moet a négy férfi közül sz egyik jelt ád; a két férfiú felemeli kesében revolverét... m A kekse lecsattan.., nagy dördüléa rázza mag a léget...
Mindkét férfi ott áll helyén.
A lóvéét még kélaaar ismételik, de eredménytelenül.
— Elég I — ssólj az egyik ■ négy közül.
— Ide e kardot I — ásói i kettő egyika
A segédek átsdják s kardokat.
A bajtársak ksrdhosssra állanak ki.
Ceead ven.
Mindketten türelmetlenül várják e pillanatot, esel)ben megkapják a jelt
Aetáo panegnek a kardok... hevesen vívnék.
Egyikük, a megsértett női becsületért, a másik, gistetfe letörléseért viv.
Sokáig küzdenek erős vágásokat mérv* sgy-más élen, de még mindkettő sértetlen,... még egy csöpp vér sem ömlött maikból.
Moet egyikük hirtelen kitör, dobben a fold izmos lábai alatt; hatalmas vágást mér elleni I fejére, mint a legügyesebb spaiaaeia, ép úgy forgatja kardját.
Amaa védi magát, de a hatalmas vágisaak ellenállni nem tud; kardje lapjára fordulván, eltörik... e A mellén sebet kap... megretten... Ide mielőtt ellenfele mégegyazer vághatna... reáront és hetalmaa bandita vágáaaal — kardja markolatának gombjával — összezúzza ellene fejét; ki erre némáa roskad öaaae.
így lett megboesulva a megsértett aut be eeülel.
A sértő halálában lelte büntettet.
Helál egy cókért.
As egéu vidéken ceead bonol.
Egy uri hölgy balad a városból a Duna léié vezető utoa. Gyors léptei porlelbőt sernek fel körülötte.
A méla hold moeolyogva tekint reája, mintha szánalommal mondaná:
— Szegény, ártatlan hölgy!
De e nö nem figyel erre... gyors léptekkel, egyenes utón halad, Sápadt arcát a hold még topadlabbra festi, hosszú bajátjöe*aeailálja e bal-lámaatoean lengeti a röpke szellő.
Moet falai kesd a aö s a Duna melletti füzesben eltűnik. A lüzee vékony vesszői hajlongva suttognak utána; mintán t&<öltök áthaladva őa« vényt nyitott... A nö\'siet ve törtet i>, mintha félne, hogy terve meghittéül... Hatvány arcát e gyenge tagjait véreara karcolják e verik ■ Itt* eee veaazŐÍ, de a aft nem törődik aszal... esak asalsd.
Moet i visbea ér.
A Dana habjai játotaénva smtaek tova.
A viiiükrén a néma éjben caak aébs-aéba bukkan fal agy-agy hal... asatáa halk loeaooa*" oásaal tlaik el.
A közeli lüzee suttogó lombjai kö/t bagolyhuhogás baihííasijt.
Semmi M^ hang... csendes minden... Alszik a dalos madár, nem hallatja dalai... Ragadósé állat nem élet táplálékot kereaaí a ropogó saombikakon Al...
Caak a bánatos hölgy vaa ébroa kísérőjével, a méla holddal, maiy a víz tükrébe les, mintha tett arczát mosolyogva bámulná.
Moet egy locaeáaaM ballateott... a Duna gyémánt cseppjei magasan saökdöstok felfelé, yisezahullván, habokat verve e hajtva a sebesen robaaó folyói.
A locaceiuie balyén caak gyürük látsaaaak már, melyek mindig aőoek, nagyobbodnak, végre tiljeeea alenyéazaek.
Asatáa ismét csend less.
A néma ^ld unatkozva tekint a robaaó lolyára, trégra nyugodni tér a a sötét 4jlél leteríti kormos lityolát a néma vidékre.
Nagy-Kaniz?a, vasárnap
Zala 16. arám. (6. lap.)
1IU. áprilia bó Ma
Szerkesztői üzenetek-
HIRDETÉSEK.
«.).iiiii«h. ttkmm. nuté ktaüMfa >00000000 )QOÖÖ<AJ

eaiv*ly«i MrMet, v \' " \' •
Jt. Sajeaa- Otyna *rrt imil Kanfaaia a*« iaarrltk. Uwlra. >• Ml Mi, likialgi fi akarata 1» na kacy aakfedt i—hl MKPa. lit aai «|éipM>k va-gyaak aat tike»ai0i> volna ngjaa — de akaratuk aiact aaakat MajiaaliC
r ML A anltkwi fa »iUay nk. aa fa eileay
vi virtaak jakkat, d*
Ifir ■l|lll Iqiaf. » a tWMÍ| H~ta*í aakkai jakkal rir.
Iifallt lUaaai Ipa nfvaten, da a krlvbeli EgyartJet" alapoabályalvaJ aa Mi aacriat «rg i gálí.atonk.
„SaípllS • Mai-
Vasúti menetrend
Kaaiaaa állümáa.
Nyilttéf.*)
. ifeí-OMi j "J
L a^j-S-
jlt 34>jjel. A
Felszólítás.
A aLetenyei Takarék pénatár Bénvényláranaág* L é. február hé likán tartott évi rendes kttagyOléeén elhatárolta, hogy aa agjaa ráaiényik 100 frtnyj pénzértékének még künn le vő 50%-a pótlólag sünién befiaottea-aék; mely alkatommal egju\'tal felhateltnaala ax igaagatóaáfot, bogy a tank-*éghea képest éa bolátáaa aaerinti időben, aaját ha táska rá ben intéakedjék • be fit* lésnek egyese rr*, Vigv réealeteiikéut leendő teljaMtéae iránt.
As agyra növekvő forgat\' m. mely intáaaiiwlt ílgymenetének folyton nagyobb lendöleiet ad, elérkeaetté tette aa idő*, mely bén aa igaagatóaág ugy á fo/galom, mint a réaavényeeek érdekében állának látja, hogy a pnutá-runknül fokosódó pénsksraalet kielégítésére a réeavény táraaaág ónját kénfcte ia felhaaanáhaaaék, aaárt, hogy eaen művelet által, —- a iri különben már a fent érintett kOagydléai reudrlkeaésnek ia rugójául nolfált, — a péttatár rénére nagyobb kamatbevétel bisloaiitaaaék.
Mindamellett fig)elemmel kivárnunk lenni arra ia, bo§y i ráagvé nyak méf kOnn levő 50*j-n) i pénaértéke bevonásának oly mádoaaiát vc-fyOk foganatba, mely által a rénvényeaekrt uáave a be&aetáa Wietőkg mfgkCönyiitéwéki
Ugyanazért coélaaeiOnek láttok, bogy a flsetéa két agyonlő fémtől ben teljeaittaaeék; éa pedig IX fl«4Í réajtlrl, Vagyis rétitéujeuként SS frt, I. 4, aiéjai bé Mg -it ÜíiVmhHK Fwiíef, vagyia réaavéoyenként asintén 25 frt, f. é, juliua Mg besárótag tea befisetendő. Sitbad-áfábaa áll minden réwvényeanek S kél téaitelbeii eeedébea öeaaeget egysaetre brfiaetn\'.
Midőn még bangaulyotui bátorkodnánk, bogy a fiaatéebeni kéoedetem aa alapeaabályok 4 §-ában fogliijt terbaa következményeket vonná maya után, — ielkírjfllf a t. téax<éi yea«ket, bogy a részvényeik után járó brAae* léeeket pontosan teljesítet i méltóauuuapak.
A fiaotéa as intésali péuaiárníT, ag Ihleti napokon (hétfőn, azerdár, szombaton) a délelőtti órákban eesközölhető, éa pedig • ré*lt/ll] eh ffl-tuaUIAsa mellett, mely Utóbbiakra a fiietéaek lel jegye* telni, maguk aa idiigtenea ré»z tények pedig a teljen befizetés megtörténte után végtegae részvényekkel kicseréltetni fognak.
Letenyén, 1893. ápnl 1ÍL ... ^-tsafelclteh: ------- -
i Letep Tatarékpéjztár Résxvénjtársasáa lcaz|2tteáta
I XWÍÖOOOflOÖÖOOC 4»OOOOÖOOCVHV*tt
Sjarsaalyeai laatraklkra alkalmai M-.atkalJliiísy akáat tO frt aa kéért ia j»bi (ajtá-jnakat is valamint fekete fehér ia ealaae Mlyeaka-miket méterenként 45 krtál 11 frt GS krig — atak, kieakiaiit, ealknzott, mintázott ia daaaasalt stb mi.\' aóetgkaa (mintegy 240 fajiában ia tOOO különteiá eaia a irnyatatkna) szállít: poata-Wr h viaaratt-üa Bimkarg U. (fa. ia kir. *dv. nálllté; ae> liaaegyéra Urlekkea Minták páetaArdnlivat kaMaavk Sníjrzím rtimztil Itcdebre 10 ítm íi la-velpxúlapukra S kim Mfr) rnfmtztmmdö. (|)
***XMK*K***HUKXXKXXKXHX**K*******XX ^ M
I
*) is a rovatban a kialöi takirt i imftt
váltai magira ttla-. a aaerk.
* s
K X
s
x
X *
K
Q-a z d á k: flgyelmó.bs!
Csak azon RÉPA MAG VAK valódiak,
melyek s quedljnburgi termelő eredeti ólomzárával ellátott zsákokban vannak.
Il)eaek leijatáajetabbaa kaphaték | (it7)
lagkertnkf tféaékt1! Rl\'lá.% PKNT, Károly kőrtii, • >tim.
Haldek Ignác
X X 8
5
8 u
**u*u*u*u**n**n*uuxxxxxxxxxxxxxxxxx
3sed-Trezr3Ciéan-3T!
800,OuO frt nyereményben résztvehet mindenki, s ki a „Magyar Nők \'L>ipjá"-n előliízet. — Évenként as sorsolás. —
Magyar Nők Lapja
(Magyar Héxiaazooy)
Magyar Nők Lapja
(Magyar Hitiaasioay/
Magyar Nők Lapja
(Magyar Hiziasa<onyi
Magyar Nők Lapja
I Magyar Haaiaaxsnny)
Magyar Nők Lapja
fMagyar ttKxiaa«anny)
Magyar Nők Lapja
(Magy»r Há\'ia8-v>oy)
Magyar Nők Lapja
(Mayyar Hiata-saony)
Magyar Nők Lapja
(Magyar U*zia*s/ony)
as egyiditl krtilap. mely eiSSzftSnek Uy kadmakayt ayajtaai képre.
tgiea ívta elüfizetSi eaaaklvtl aig a ,Magyar áaekieeklnyv\'-al, — „A afil raiprég taakanyvi-\'t 4a agy eredeti ragályt kapnak Ingyen, felire* elifiiftöl „á nSi aaipség taa-kínyvé-\'\'t 4a »fy jelen eredeti regényt kapnak ingyen.
szerkesztője Maríth Erzsi\' a a legjobb íróktól kőzni költeményeket, elbarzilése-kit ti csikkeket.
megjelenik mind. n vasárnap, a minden hiten ad egy ingyenen mellékletet
minden hétben „Tükör Elült" czimmet iaryrn*a divatmettékletet ad axámoa kip-p. 1 ét eredeti páriái dit attadieitáaekkaL
fi|ialrgeai tara aiadaa aia magyar vagy ném-t nyelvi divatlap járatáfát.
a csalid minden tagjának szellemi szórakozást nynjt jól meglátogatott olvas-■iayatval.
üntlaptai. Klahld ntexa.
Magyar
(Magrár
Magyar
(Magyar
Magyar
> Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar
iMsgyar
Magyar
(Magyar
Magyar
(Magyar
Nők Lapja
Hária*sxooy)
Nők Lapja
Há\'iaraaony)
Nők Lapja
Há/ia*atoBY^
Nők Lapja
Hiaiaaazont)
Nők Lapja
Háziasszony)
Nők Lapja
Háziasszony)
Nők Lapja
Háziaaexoiiy)
oly klriM íilioti na aarküitv.. kap aerdalő kiayik keaébe la kéaviet adható.
minden kát Utkea gyermeklapot ad.
.1 nga»u istaael tagyeaea
egyedül itt a magyar Itaáakakaa. aiat kia Urtáal lap, Btaaa atniaa kleiei —,aj a«aU-Ifikatja a ■ikeigaa tndr.ivalókát
a cralidnak erraai laaienakkal k eaalgál min den léten — egy jela* wm nljia.
fényai kftlUtiabaa h gaadagaa illuxlrált farialommal jelen m»g, • aáa hetilap nem ma eyeaket vak, aert aaayt 4a aly diaira meliík-letet ad alaáaa héten Ingyent kegy eat esa-pia előfizetőinek nagy aaiaa twai lehetővé.
ilfl-
aea riad viaaaa wanai áláasaltü, mikor zetfil igényeinek kielégitérirSl van azó,
minden alSfiutöj* megkapja aa Stizaa »raj«-gyek jigyzékét, a aaitnok pontM tüj-gyai-aáaéveL
Bndapeal, Kliklá-atna.
| Indulác 1 ErJcesie
r f Saatiiáril Ktaizíán g
IICS j Í (<l i S
^ | (llILI._____L-ül—i- X
—. y1 —ean"" •. — i u
) «, t. 5 W regg. gy. ».! S 33 ragg. IQ
& «l V. i 35 . d. u .a. a. 11 i. a 4g
£ 19 »»[á|iat iw. v.[tl ü ájjat L| |
ÍDáaa T H 0"i regg aa v. 3 42 ragg ML ;
JBL^^-gHe^-a^TT-rsrTp; f
S«t lvát> v. v. 5 ló d. a, v. v. H 01 regg. J
i Bé g> **\' 10 l> a^te I
*SS ity. ** *•!" * |l® "\'g > \'
S, v. v.j 6 30 regg «. v. I 39 d. U. f |
S tr.l 2 j — j d. u| v. v.j |tl 25 ra\'e M
cS v.í 12 éjiéi uj. v. 12 10 éjjel V
■ i 1 iiiLi \'l lill I III____j_______- : nmmmmm
|n,«r. H». v.j 4 bT.raga^"- *4 ♦ "^id; ».-fA
Datlí 2 95 i d u.:sa. v.j 11 341 éjjel. A
Nagy-Kanizsa, vasárnap
NyersmáaytalaJdoBoeok kersststnsk!
U«idáll»N
NEMZETKÖZI
PANORAHA
NAGYKANIZSÁN Magyar u. Szeidemann féle házban.
IT An vtlMI \'ti
ANGOLCSODA-BÁLSZAM
Ut r «4J.( ai| MmM
utaJtjQr A fe MWkv*f«at ankfaaa A T«lni«f> MM> lui Uy «—ftflüle» TÍH«rto z«U HT«, Wgy m IU«#C aH •M wll4 U«jl (M bltaba-•akat MkMUM ta tikit t ■^RiM^t llruktttii taggá A unjip-taiibrt k#-hitnek, kagy terdagftik aM-
•cfrt. Mit) ultit ti Mt • /Mtcnyfc* Mrtm I «*{♦*•! ■■)*( tfMIkkM IsW**-llbg ké«*M z>|rt»M|aask. he.gr »* fl!«t» tfM*l(jtlk|\' timilil ily Wltta*
fclMt, rrr- Biliül ll áf * ,T* hpipk\' céat kataiik M hu e^jekeá kiutas aarasltd !
Upa _ <«Mli
U>» áll*
e«ak 1 forint.
K\'MUrtátaak alg tf 141—l
-jjMltkWMI I r > i
hbbhh készíttetik kapkaifi Upftréiif • .Véd angril koi czimzstt gtagyszartárbsa. RjfjL^JQV Tliierrv Adolf Pregrsda, llorvátofazági DnflMjJ Miaáea tn« lf«|Mái egy rtili eaha-U\\hW/ kiTíl vaa elíitfi — egy btnnálaii ataai-Biliki gyesyySlvs ée Bálwiwl Iá "mhBA tárta melyen „ Tkttrr* AMf ftifftmUr* Im^&SR • «• l\'érfssgys/ "áss hrtyrtda, tn reá ü IfSva nyomva. — Minden máa balzsam mslysa JÍKSV ismertető jelek iIkmmI, sem a vslüdl. I bBSQC de aláasalsk, a ezek kársa katlsa alkat 5 résssket tartalmai mint Ahá atb a tol
jfll/^a aiae* raktár aa áa valódi belsssasassk " f w szíveskedjenek agytasasa Ulem rtn •• • i^taoAtdM dalai a ..Vedaagyai grogmerlár" Tbíerry uüflHB a frefradta, Koshifi - eevaaya kai
; BMHíh.......
Dekaldáes eeak ia áiáavéilsl vagy ai Aastag elázstea ke klldéae mellett tortéslk. — Ara postadíjjal, Iáét taooufoiáa éa aaáftftt fstflr
19 kit fafy i kottás Iveg 1 frt "é kr
ML „..^..ÜU-.. „ -M- -* 0* -- ---4—
Itoszala é« Hereiégotiaába 270 kr. illetve 7 frt.
UgtllA, U|)*U la IMII, *M a awttétt faiiay thaiáaaa — a*|4a». káai la pápaa »»|liia bWn kmmlg alna ktM\'ag k WW | HaaMMk aibint - amkaéslat WW} kWWhi tlMiniaik, Uaiti aa aaafcai tmi M la — á k ta« itajwal iitUMil aéa ntW-kaaiak. kan u é» kialUHqw ftasfakl alafjáa III INt-fc (te*) walHIa n\'MUi* u íjjaiipii Irtotaaa alkaliámsáai ara tetaiasa A bet> i» kattóbli plpntwl klasliltsU [liémtkfai MMatá a bat r«ll*r na Wl C-t
Thierry Adolf föthZr"
Az utolsó hét folyamán:
Szomfwt április 8-tól Hétfő április KMig;
IX-ik Karosat i _____ J
Aawlrla. I\'laiá* B4fab<tAMaierla gra ét Trlialkr, Malikar^. Prága, \' Tlral a a 1
Kedd április ll-\'Ol CsfttbrtAk április 13 ikéig.
X-ík vagyis <u uialtó seroaat; MekwaU éa m MaalMaae sMgaiéaiá«
HHil lat állta s«l kMM •iljr wr»j»jjrtk upriMUtt mtmIkumS kl la ass.sss, sseot. M.Mt kanala ■« irtmiij^kn Jalaiaaak la ip ■jwwiajrayal okratUall w> ^mluliil. Ütjf wrtjtjrMfti\' kaartMt. kik e bpr« *it aaa ÍMterk, 10kr. T*U« Mbr»fk»-Mik Jaaiaa I4i| ilíÍMtak IM vimik thir aa a éml J&tíif-wrtjffu kúarraMaálM tm .rAmrMxMaa — A .lUy.
mjk* MI mídti k$9Í$0f kmJC
kimtmla, kft, mám U
. KEIL ALAJOS-féle
Padlózat-fénymáz
(Q-1uut.)
Iegli iinilib má ol> i er puba ptdló aximára. I nagy ptlack ára 1 frt 86 krajesár I kis palsetk ára 88 krajctár. ,, ,
Vlaszk-kenöcs
i* le^egysserübb beers^rtő s«er kemény padló ^jüít"\'^—r- , ars 60 lr., mindenkor kapbaió:
Árlejtési hirdetmény.
,4 nsgy-kanliaal Malátagyár* én serfáriár résa-véttyíiírímMAu;\'/ gyáiáttak Nagy-Kanizsán leendő felépilésére ex nnel pályázatot hirdet
Vállalkozók tájékozása végeit megjegyertelik, hogy a tervbe vett épít* keréáek 1SIOOO forintra vannak előirányozva, — mely építkezésre vonatkozó tervek, — költségvetések és építkezési feltételek a > nagy-kanizsai Kereskedelmi\' és Iparbank* hivatalos helyiségeiben bármikor megtekint heUJk.
Az ajánlatok, — melyek sajátkezQleg aláirgndók, -<- iráaUeltleg, lepecsételt borítékban 1893. évi áprllla 15-én élé I It Óráig 5000 lorint bánatpénz (készpénz vagy óvadékkép s papír) letétete mellett a >Nagy-Kanizsai Kereskedelmi- és Iparbank« pénztáránál nyújtandók be.
Kelt N. Kanizsán, 1893. évj Április 4-én.
„A n.-lcanizsat mnlSíagydr- és serjüző/le rSszcénytártasdg"\' XCayy-TTai r> 1 x ■ An
Mirtí^ ÍS Ékis ÍÍJ58,
ttgy bármily bú úlns betegsége a légcsőnek, gégének, tüdőnek, iTtvábbá Ugslsi nehtexéy, szBs mellQ<ég, asima, elnyálkáaodáa áramár és fojtó kftbiigó*, csiklu\'ndoaáü a nyálka bárt fának — keidődő gfiinő kór Isgjnbbsn és gyoraan távolit atik el as évek óta bevált — va\'ódi a orvosi resdslstrs készíteti é« sz orvosok á\'tsl sjánloit: asi. győrgy isa oaomagja — M) kr. éa azt. gySrgj burnl por — dobosza — 60 kr. p <ntoa ortoai haazná\'aii utasiiáaaal, aikers már nénány nap n\'án láihaló.\' 282 7-
2 csomagnál kevesebb nem kdldetik saét, — pó«Ui küldésnél — 20 krral t9bb csomagoláa a szá\'litó levélért; a magrendelesek egyenesen
Sít. György ftjógfttrtár Oécs V. Wimmergaaae 33. intéaendók.
OOOOOOCOOOOOGOOOO
gg f ^ \' ^ g
m íi ÍUlz U \\
Q2 fia 2 -*. » -3 íj
mii- £ illil!t«
H | fi S | | K.
S \' Ul jMlif ;S
í 3 •» s 1le4ÍÍ r I 5 « Xil f í 1 * 1 | í t
ah* iffefi\'sí
"Ijs f.Jjl\' J ja =
tál M **
,a( : M " üijil v í jk •
gftl li\'llif- \' !) S-h Jlp ^Ml
m J Mimin
i
16. asftm.
Nagy-Kaniga, 1893.>priÍMi 16>in.
XXII. évíoly»m.
r< mai Oflep u*.
M« iattMatf * Up aaall—I rtoaén tomUcmt wátém Umtmtmj.
Z A LA
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
ttaé*Mvaeali TlmMi tjllt HwW M% Mfcr
■LAfUTtM á*á( áVW M kMNft f- Mw I^4tM I taw M kotr
DiMak jaiapeae aásmMak.
■89
Wi—trtln Imiik catk tascrt katk
Ml nphim-r «l * Nagy-Kamzaai- és dél-zalai takarékpénztárak, a Bsnkegyesület, h Ipar- te tawdta- fjaiiéi mmii ie
(WnM
Mlil^ik via
detan bank, a Nagykanizsai segélyegylet-azévetkezet 4a a leteoyei takarékpénztár hivatalos kaáMsyi.
rm
|>lealk
»mrtiai> Haitit VMM >N\'
Mafjr\'Kaalnáa hrtaalilal tf/Mar t raaáraap.
A politikai bilyiit jiUrauéu.
(h) Egy német gondolkodó mondotta egykor : »Hogyha aa emberek egyesem erényesekké válnának, akkor apk eaer embernek éhen kellene hallnta« Est a mondást a politikai életre is lehetne elkal-npazniigy; »Ha minden igaz politikus — egyszerre okoa emberré válnék, sok haszon talani^bww^felkopnék la álla.z_
ösjáUSgoe képet látónk\' hogyha a jelenlegi enrópai politikai helyzetet figyslem-mel vizsgáltuk. MegdOnthetetlenné válik\' előttünk aa a meggyőződés, hogy a porosz-francia 70— 71-iki háberu óta, vagyis inkább a németországi Üismarck-aera óta végtelenOl depraválódtak a politikai erkölcsök. E jelenségnek aa okát nem nehéa conatalélni. Alig lehet aa más, mint bogy a Bismarck-aerában, mikor est a hatalmas,
a Bismarck-aera követltezményeöl előre fogalmuk sinoa, aa simult eera nevelte- A megjósolták. Nem volt ugyan nehéa ext ssabadslvüek kénytelenek addig a tulkapá-elórelátni, mert a történelemben ritka felen- sok ellen tiltakosni és ideálisátas«kai jobb
Mt aa, hogy egy oly mflvelt éa előrekala-dott nép mint a német, politikailag annyira függővé -tegye magát egyetlen embertől.
»a|4 ismét keraaiay bedStlvüehkel Is es a reodaase j lehet keratányeani, esek legyen mef a\'
időkre fenntartani; a mikor saOkség less reájuk be fogja látni, bogy
mai) 1
Közép-Európa j vesetó férfiakban as akarat.
Csak aa a aajno*, bog¥ nem hagyhatta érintotlenti többi államait sem, e a Németországból Nem sokkal biztatóbbak a viszonyok kiindult teaelé hideg r^h—|—tflÉf Usffrikocaaiabsn seaa, a hol a kormány halott más népek reform törekvéseire ki o*ak a pártokkal való oompromlaaum at-
megakaszt vs, megbénítja aaekat éa gálot vetve a terméei ets», jóeen fejlődélnek, A vas kancellár suerenoeéje tolt Európa sse-renceétleneége, s hogy S|inó mély nyomokat hagyott tevékenyaéf^, est még most ia, mintán már régen másnak engedte át helyét, láthatni a németországi politikai eseményeken. A kormány a consar vati voknak hódol, s habár neki etektől nem de egyúttal erőssakoe embert bálványos-IlMMtleneége van, a tagyrarbarálságot mág
ták: Németország ifjúsága antiliberáliamellemben neveltetett. Ennek a szellemnek gyümölcsei ssok, melyek Németormágban teljesen megérve, a német nép legszélesebb rétegeit a réactíó táborába hajtották, a azt társadalmilag ia teljesen átalakították elannyira, hogy ninoa aa elmnlt századok sőfét korszakaiból oh jelszó, mely a »köl-tők éa gondolkodók baxájában«,a mint Né-jaaás évvel
sem meri neki felmondani, e ea ea oka annak, hogy habár érsi a liberálisokkal való szövetségének azükgégét, nem meri ayiltan zászlójára tflsni . a saabadslvüség jelszavát. As erkölcsi depravátió ezalatt mind mélyebben pnmlit a német népben, a a birnevee történetíró Momsaan mondotta
ján tarthatja magái, a a szabadelvű- párt* nak folftomaaa küzdenie kell, hogy pasi* tiójit megtarthassa, babér Mvékonysága igy is jelentékenyen ssaf van bénítva s a reactió folyton áakálódik és mindea téren vissza akarja hivni as előbbi időket.
ltja csehek, antieemlták, klerikálisok itt ie megnehezítik a parlament tevékenységét kis boteányt la okot-nak a változatosság kedveért; a assbadsl vŐségről pedig halígni sem akarnak.
Nem csoda tehát, hogyha klsgyaror-aság sem aaaradhatott érintetlenül, hogy ea áramlat ide ie álasspott s a hatvanas évek assbadefvB levegőéi a reactió k9ds váltotta fel De tterencse hazánkra nézve,
hogy itt a magyar iaj sokkal jobban is* a napokban, ^ hogy Néasetorsság i aseri a reactió átkát, mintsem hogy kar-vettetett, mert olyan em-íjaiba vetné magái, s csakhamar ki ne áb* tömeget, a kik gonoasok rándulna; mert éni«e bssában mindenki,
metorsságot szerelik nevetni, — a MJ berek vesetik a megnél, még as intelligensebbnél ia, — hí- is és jósanul gondolkodni nem tndnak. — Is ki a nemzet múltját ismeri és ea idők vökre éa követőkre nem találna. Csak éles i Ezeket ss erőssakoskodókit, a kik semmi! jeleit megítélni képes, hogy e nemzet caak látásukról tettek bizonyságot azok a tekintélyt sem ismernek, a kik csak rá- a liberálismus áldásai mellett érvényesítheti polifikusoí, == kik ezeket ss állapotokat galmazni tndnak s a kiknek a beCeületről j magát. A liboraliamuanak köszöni est, a
A „ZALA" tárcája.
Micike.
...A moh a sziklák körül fonódik, a repkény indával átöleli a szilfái, az ember átkarolja — ar embert. Mindenkinek életében megvan i szerelem csirája, melyei e tavasz — as élet ts vassá — lakasst ki, aiet a rózssbiabót Es mily könayee fosztja meg a vihar, az égető napsugár a gyenge rózsát illatos szirasitól I
szegény Micike, te is elhervsdtál, mint a vihartépte, napsütötte rózsa l
Tizenhatéves volt és sem ismert senkit, csak édes szüleit, nem látott semmit, caak a kis havasi kunyhót, melyben szüleivel lakott, enyhe tavaszt, mely neki ssép virágokat hozott te hideg Ml hópelybeii, mely eltakarta a levélleien fákat, a pázsitos földet, a sziklán béreseket. Pajkosan futkosott a hegyeken, bátran mint a zerge; megfürdött a friss csobogó patskban, mely híven tükrözte viasza mosolygó srczát Szóké se-lysmhaja a folyón lebegett, ajkai pirosak voltak, mint s patakra verődő napsugár. Es Micike 16 éves volt... Pompás volt s idö. A bsvssok iöldek voltsk z fenyvesektől : a patakocska vigap folydogált MiciktToit átlőtt a parton és gyönyörködve nézte deli alakját a patak alkotta tükörben. Nem vette észre, hogy háta mögött áll valaki, — Ts itt lakol, édes 9
A leányks„ijedten tordalt meg. "Szive meg-
döbbent. As a göndör fekete haj, azok a aély, sokatmondó, sötét sseaek lebilincselték. Nem tudta, aanjen-e, vagy maradjon ?
És maradt !
— A havasi gyopár nagyon ia köasl sö a felhőkhöz. — szólt az idegen — Nehéz megtalálni azokat.
Az idegen leélt a lágy mohára te magához vonta Micikét is.
Micike báaulva nézett rá. Nea agy volt öltözve mint atyja, de éppen ez a szokatlanság tetszett meg aeki. Nea ugy beszélt, aiat atyja, de ssavsi a szivhez szóltak, miat valami bűbájos dallam. Szemet nagyok voltak te tlsssek. ajkai körül padig nyugalmas mosoly játszadozott
A lányka anyjára gondolt teboldogaága napjaira...
Beesteledett.
Az idegen elbúcsúzott. Micike viszszatért a kunyhóba... «
— Ea aztán sokszor ott Olt as idegen Micikével a begyek között, a kis patak mohos partján.
Karja Micike nyaka köré lóaodott. A leány mélyen nézett az ó szemeibe, keble lásaaan pihegett. Szemeik ragyogtak, mint a nap, és... aaJ ő ajkai oda tapadtak a Micikéire, így tartott ez néhány hónapig. Egy napon azt mondta, hegy moat már távozik, de még visszajön.
Micike szomorúan-nézett arra, akit rövid idö alatt annyira megszeretet\'. ^Hallgatagon kísérte | el öt a keresztutig.
Még sgysssr átölelték egymást te szavak kosé* [SZU, forró esőkok kOst némult el...
A rozmsno-lsvslsk közt as esii szellő fajdogált már, midőn Micike a megbánás sötét érzelmével szivében a — kunyhóba lépett.
fis most ismét ott állt raggal a patak pariján ds egyedül ..
Azt ígérte, begy még visszajön. Már eégy bét ault él te é még nincs itt. A hegyi Sövényen senki sem jött...
Elmúlt a nyár, a tiraésest slsaoaorodott.
Midis, hervadt, aiat a rózsa.
És magas kó Ott a begyekre, megfagyott minden, aiet aa 0 reménye... j Egysaer zokogva borult anyja élé, est suttogta s Llfrfote vagyok/
Oda térdeit atyja elé, te ktayeí as 0 Mié-Ir6t beszéltek.
! Hevesen lökte el asgátol as atya te kiftste a havas, öreg éjbe.
Micike még csak atyja átkát ballotla, ezután bezárult az ajtó mögötte, aeki örökre!
Erőtlenül vánszorgott el a hegyekig
Sürü éj borult a vidékre és hideg, csípős szél Irázta meg a lombtalan iákat.
Menekülni-akart innen, ds ereje elhagyta öl; imádkozni ákart de folyton csak azt rebegte: bűnös vagyok!...
Tovább ment, "A keressftVboz ért, a hol tfiU búcsúzott el.
A szél aivitott, a havat aresba fújta... Erőtlenül jroskadt is ott, egy ta tövébe^....
Kétségbeesetten nézte a háborgó vihart, Szive-
Nagy-Kanosa, ,uaároap.
Zait 1« Mim. (t i«p)
1193. ápnlii. bA I * án
miié intéaméoyekben van, csak a I ibéra liatnua Nt a ténjrxó a mely n e leit Javább fejlődhetik, nrmseti irányban mflve iddbetik, éa nemiati aapirálióit érvénye-aiüiati.
A Nématoraaágból kiindult teaclii nyomásának kőnönlieió a nemaeiieégi kérdéa
tussá: Budapeat (6 ée Kékvérű* emeikedéaével u\'ján a aufyar nemié ü ktomellem teljaa étade-■t oraságöaaeee vároaainak swalhatMas, virag-léímé Ml feltámadna, aaaa, egy ál falán a ráitmokMk a MpM(l irány MMi \'ekét, bogy •« oreaág mtaéaa vtéé baa való ledődtaa káka*, |rind*a réaaéa töhb oly váras lá«eon v|.
Mert eltekintve aitól a tel üké, a nemzet bü«a- réfaéat, amely arra «■■ hiraivn, hegy iái ksaégét aerM, — fényéi elhotnáljfo*iiÁaránytalan Uníll cultursli* áa ga<daaági <nkt« *k ••(>•> aáftái, maly a ooilura ■agaaiaián áilo iavéroai romavé rátjoo, eatttséf**, mari c-ak a viraaak-ái a hátramaradott vidéki varatok kőst alAál I tea^MMbatik, nAwkadiM ik. erásUbatik aa a lant. a varoaok hflbdéae aiért vili a magyar\' pejgUMK mely a nai«i éeéakaá megvédelme-
aáeáral, l»jl»m»é\'é»t< hivatva van « Begy aam-táti érdekekei eaofgalai; ailkaáfaa, mart a
i^^mSSS; AT:s poiiikai fcada.áeát mer. a lei e elkeaeredelté a kötelmei cwhek SAM*elle.« tejjé* regenerációja cta\'k a vi-
németek, éa máa tiep«seti*égek köaüit. A\'ragaé vámokban fajtatat a megerősödött, gyár ipar aa k*黫k»4el*m eaak • veiMankbaa kormány eaak mind&maa foltoag aláera «o- ■ arttaljee polgárság utján érhető el, aa ipar ke- j a városokkal ladnHut »g*aán f»jlftd»«aak, a amgyar rítkozbatiV, a kedélyeket azonban nem \'pata* érdek »i eaakm annak kőréfaaa j aem«e<i állam ha\'alaiaa épol-i* tahi* a varoaok
t „I, . l; ,JjL. __4____Iayerbetitak a némtet kAtjavárateljaa kielégítéstjl*|iodé««v»l aa viragtéaátal lehe» e**k bat»«Wve.
karolt add« aki tudia: mikor fog ..ke- IS - éa atakv*"*"* r«Wo«, a»éri4 Már f.kv*éMl tagv J* *»•»«• jvl*«<~*«
kai gyotaeaéfgal történi létUdtae, emelkedés*,!Van ráitwuoknak , mert várueank miai a oem« oeai tagadhatni aok tekintet haa vi>leki városaink a»ti érdekek végvára. aiár a Marakite lAaaJaé roti\'én lönénf, taeri míndenk.) (bi*a*oii-á ragylgéaál tynutr n«oM«u M*l|ál«i«k letiaaiié-nem,) a kíúpontBá idrakedaii aa iftrefcaaik, aajaire taa klvatra; áp a«f aa ipar ée ka atka• éreányealléa egjfédftli médjíi uU válta éa téh | áeleai éniekalt »<otféfai atia1* «ar larwéaaeti aui aaptg in m&t awatabtlhaiai. 8 babár a< égáaa Baauet iad*a i* áraate u a4<( a- mt<i| paatala\'aa t«rnéaie<ea Itj^Mti laliariéa-la\'nl ne® lebaiaii, da a Maiaeti jo^ érdekek
aiaféftáea néjkftl ntc ialatt tobu. aaaba<L—káar\'elwiak eoiuaitaUil }|m jMMn i|UMmtr bft kiva*«á|a tott, »*tmIM4Wi m<«ii«< panaa* á\'lati
addif a ki tudia: mikor fyg rtllni megnyugtatni. A resetió embarai a Taekanoellárnak aegitaégére vol<n a sz*l-leniek (aüdétéaében, de u$H)£j(en *a*ba-dulbaliiak mo«t aaektől, |k>dig egy kia«é kénjeltnatlanak kaadenek l«nni reájuk nóive \' wdUpkMl k-iwiaiiáhaijna, bogy Magyaroraaágban a reacMó olyan liódí-táaokat tism volt ké)>ea lennt; a i po* lilikai éreltrégnek bialstó jele abban
WnyUn bo,y a inUllige,- ré^ í ~ ^ttZSS^\'^S^dái E
ftkeaaáa*. fogra ia hntn várt; rarjamk fijjlö* déaa h eaMikadaaa tabu aai\'iiáa foet ia a»a-aa*i éfdsk, a t«a attakul tarai. Habav ráát<a< k kllafllag aispölt ia, Mági« ta}éai«a*MMÍ va
j \' aá)t; |Mp ba, aaialf
ennek rStkOaévé^ aobnaem fog lenni
A virosok fejlődése.
I Wggattwi áffw létének i«letstr>eágéli»x vélte\'ua a 41 pwf!>aaeí»«aeééje> melynek vatfaanrayat atatt a lAbki: miwftbb
ka, a rak*.
•ia*
okoknál lógva UntkMtt l< td»«wa m, azért mart a tnkll fejiiWMwak leda\'t kftaatfaktW ! tamak m rtrágtaaöak Íadalkataak. Aeéli oagyjaokkal a <era«aft ki a na allhaita: t«é^i<
\' jábul elért fik, ampra elértül, bogy a nemtei (danaaatra aajwala\'ug ................. ■«»-
| knmnlyaii r" *i •\' itlr--"—nagy—wtm*tn,T ViniUkl érdiAe aa Tp<r ée karaakedalaai Beda* ] nelf a varoaok látMeak f«j:ödé*ének ddaotdi-; érdekelve1 él bakik: u tp %t *a kar*^adalaaeek
már, bogy a aa a\'Abbi években vár*aankl»aa iat»«aatalbatá ■ "—~ui
{F.) A aegyrdik dunai híd épiiéaétel
peei févároe emelkedésének alialáaoe óhajé nyer jiáxa körül reá var, itt aa ideie _ ___________ ________—
laaet megvalósulási. íaaauet komoly aa aMgk«(d|« aaon batalaae art-J kaayatiáaáa «k mdhétó e<ak ka a iám» latlK>
Üodapaat — bél latannek — ma már batalaiaa, dók aptia^i, mélyek a magyar nemzeti tár»«- déatnaa atagnaek\'i.a; lábát a« ipar áa karaaka-\' paép anay-vároa,\' a termesitenŐI megáldott faa-jdaisat fejleaateni «rü*iteai éa eanek érdakaii, aj delem érdeknii tajleacime, tlAmoadiianla kall dag azlpcágeihex, ebarado fekvéaébex botaajá |magyar ailameaaméi mindenha negvéde\'maaní{anaak, ki a vérua wkmI i<*ain a aWváa vinali rul ma mar virág<é kereakedelmé, ipara; n* ayéaak gaada|ii>aéában vieaaatfikrOaOdik a aem rat natyaaga, hatalma. \' H
Jól ia van ex igy mert a lAvéro* lénye s*éi-árad as égéin oraaaira a aa aa idegen, a ki a
magyar fővárosba et]ős, hadd lá«aa, bogy Buda-1 huan, * n aaayyék mini ea
yaa> aaa;, tatatmaa ni iwal lgiaiumi , legyettlkOtlgajtgátág funtoa a«artai aa állami ka___
reális aa a magxyéaedé*. hogy n mapyar wvá-|táa beh xata\'ával nyefandik még aa ujjáalaka t | emeikedéaánek
léMaek kivatva.
Aa állami éíei átalakn áaával, a megyék jelen-! •<Hégaaek ra0kkeaé)4va< a városoké aagibaa! emelkedett, hál\' laiaanek : alkotmábytink megvé-j detmesétéi nem kell tAbbe a megrak paa*iv r*>
5ííg«zga-
roMmk ninca mit avéfyeinie a nyugoi-enr^pai élei terén Akai jogosan megíHelfi jelentoaegSka)
A mttit évben — bála la)ennek —.már it iráafbaa aok iBrténi ; bl*vn remélj gk, kofy i tArgyér I n-Qmalnm aiftkndéaéaek megkatd***\' jaianléke* nyan inyja é énkifm van úa\'t kare.kadalwé\', a évvel véro<uuk leiAd*«éoak elám»adiiét<i Iftttd.
Mint ■ tObbi Városok, úgy ideánk ta már tflbhaaür a>mttabba a tubába, h«vf t^lftdtaénik, tépnaftjét egyadfti a kormány
metmpoliaok elöil. Utévégie n a ta luoténybin, a müvéanetben, aa ipar ée kemtkedalambaa, > láraadalmi élet finomságában a fin varia van hi* valva ax ogéaa or»Ugnak irányi adni, * a fflvá-" roa Vti hír alva pélaánl raoigalni j a micél nagyobb, axebb hatalmasabb a p^lda, annál liebb jobb és tökéletesebb lehet aa utanaai ia.:
De bármily atOk«ég«e éa kivánaloa is. noiili~ kai axempootból a ftvároa emelkedése, Buda-peei fővárosnak egyedüli emelkedésével a nem aet jogos igényei nem lehetnek teljésw kiaté giive, a cél vele nincs teljesen elérve, mart a nagy nemzeti átalakulásnak teltei len poaiula-
Kem igy a varosok. A varoaoknak, aa njj^ala-kuíi sll.iini élei kereten belül a magyar némáét i kii mellein regenerációin körQl lonioa sae-J repkör jtttoti; » váro-wk rannak trivatri fajlnaa-teni ait a polgári elamet, — melyre a feltétlen kdyé)élményként etottanh lebegő magyar ailam< eaamének tikmaukodnia kéli, a vároaok vannak kivatvn a po\'gárí elemekkel, a nemzetnek a
MmogatáaAliaa kereste, a várnaoknak padig ■agak eréjébijfi kell eled a >rban tayiodmok, a ha a nagy namiati faladatok m^galdaaarn már fonton lényaxA|ké vállak kaemáay lamngaitaa nem nikraaliat al.
TollfutUban.
A aaatfcaaaU>ig«kia In a viétkm mM
MM k
tudomány, mftvéMzet, ipar éa kereskedelem kOrQli Ji*ral. Gmk Hatat »t»»»uk a tnnnn lap^haa, XJt fontos érdekéit előbbre vinni, virágoltatni, ail Imr*, a aaék«rf«Mrvari "^iMWak* aaarfcnatljtt a-m a magyar aemae*i kon/alleáMt a< állatni éa botul Uanéta aw« »o KíJmí mi tiiit-r társadalmi élet minden kóréba belevinni, a nem-1 aaHrt tattoHaai ta aladlc krUHw* fi|l iikninnik. ka tat javára jutni ta alkotni; a mely munkásság j vabűtlaak miak*ai Vjföifmmii k«u ima
megiArt. OdavánHorgoit a» örrény uétéra... Éai Nem egyébb pedig a«eo bee«ea késiratom,\' De nem a pré<ni kap afe nem a fe«*ftl kutya* utolaA jajkiállását InUivitotta n lomboló vihar... I mtnl első aserelmet varaem, melyet diákkorom-) ayal«eeakék, nem aa ablakban virrti) aOldlartitt
• [wn szivem amwéayképéhaa laragtam. jpiroa mnvkátlik vonták ni remet /iba-ik Nap.
Oaioroa gróf nyugodtan tölti napjait knatélyá* ban. Micikét ét a havasi gyopárokat rag elfe-j led te már. Pejkó* gyermekek játszanak kót&- [ lőtte éa bajoa neje teszi még szebbé napjait...
Síim as thet holló* (Mf íiomoru lelkem, Z&buák Lukrécia KSmjfSrSlj mtg re/tam t..
Siegéay Micike, elpusztultálv mint tépte, nvpifiiAUe rózsa!...
a vihar-
Ilidéi Zsigmond.
Az -első.\'
Játto* uram háaa leié, hanem aa a a<or«kfaka<a bajtt, anlUnkék aaamtt kla tflndér, fta éa Imáéutt drága Lukréciám I
Igen, 0* a*erelem érült. taaralammal, Öt a mép«égaa a tép kab ...akarom mtndaai cmtma-Így kezdWik at óda a rímei kilogáatalaaok.jdia laáaft: Ztba«ák Lnkrécatai I (Az .m* betű riinét az .m* mel!) De ba egyéb! Ha elhaladtam a íMdievelő piroa muakátiis becse sem volna at irodalomloriáataa előtt, ablak alatt, oly igézően mosolygott telééi, aogy annyi csak van,-hogy abtő szerelmem eelik- majd megbolondultam. Ma«alagot nadragulya viája. volt nwmeinak mind >a pillantása.
Egy azép tündérálomnak képzeltem első szerel-1 Arca bó\'i\'iom. ajkai auméeék, keblet éaaboaiéa... menet, midőn abból lőtébredtem. N llógárt ecsetjére méltó teaiiafö
Bonvivant gyerek voltam tatjta életemben. 1 öl szerettem, fli, at angyali Lukréeial! 0b,| Kgvre törtető m emttmat atun, bogy miként Tanúbizonyságaim grre hiteiesőim sokasága, miért ia kellett abból a boldogité löndérálomból I juthatnék kAta\'ébe éa mily utón m»doa bírhat-g ama talogcédulák, melyeket jögászkOromból; leiébrednem I... j nim Ot légyottra ?
ereklyeképen őrizgetek asztalom fiókjában s Ott állott egy zsupfedalea régi héa a „kutya-! mint minden kalandomban, a aaereooaa itt melyek, ba majd a kötelező polgári házasság j szorító4 utcában^ a > kancsal görög• szatócs it Kedvezett — egyelőre, behozatala után valamikor megnősülök, mini boltjának átellenében. A haz alighanem a via 1 Szép t a vaui reggel épen karta szivart v etíem egyedüli irodalmi hagyatékom stábénak őrö- {özön előtt épült, meri semmi nyoma sem volt ja kancsal görög boltjában, kii ea időben udvari köseimre. at első meszelésnek. A zöld mohával toaásco- j szállítómnak fogadtam, a aipiilantgaitam a aSId-
De bocsánatot kérek! Azt mondom, hogyjzott vakolat közül ugy csiliogték ki itt ia, ott|)avalü piros muskátlikra, iridön a boltba lépett egyedüli, holott stég egy más, kéziratban levő ia a téglák, mint valami piros kütyaayelvecskék. Zabzaák Nép. János nramntk... a leánya? — müvem ia gazdagítani fogja egykor szépiroda!-j A kapu felett pedig ott lóggottegy kaptafa, a Oh nem!., a szolgálója, Marc*a. munkai. Oly féltve őrzöm itt fiókomban, mint a ház becsületes gazdtjéntk a cségtáblája alatt: Hajtat vett a kisasszonynak s éa annyira már aáogcédulákat \'/hal V i vittem a dolgot, hogy a veresbaju Marcsival
Vízmentes kaucsukkal bevont, tüzmenlea bá- ,, . Ititkoa oaráiségot kötöttem s veitem neki huaton-
dogszelencében őrzőm, hogy az elemek neki ne c-iiMdla^rntw. bél krajcárért egy virágos baiiat lejkendőt caak-
árt hassanak és bekóltettem gyönyörű zöldbársony Es a<hái volt\'a legfwlöiebb épület aa égést j hogy őt tervemnek megny erhessem diaiköftsbe, aranyvágással: a Haláss Fülöp utcában. Nem román, aem góth, hanem valószi- írtam pádig egy azerelmea verset a azt köay vkötéatetébtn. 1 sziufileg cigány atylben. \' rozsasziob, rezedail latos levélkébe trpic«ététsm
Nagy-Kanizsa, vasárnap,
Zala. 16. Mám. (3. lap.)
1891. ápcüf 16-án.
teái IfMrt, katarik a M«a*t a aiaésaak. lUrt kit > „aryto/H KUboaiiaak — kit ktMabaa a al klslasl|tak ia |él I—rfcrt — áriádig skaéaak érdaaaa varasaytarsal. Óljaa yaklikaa aaoakaa m mladeaiU akti, mini Balkn-\'^tllir \'1 aki káiát tartaa a laarkantó halyatt. Niiaak u » divat, iogy a aagyérdsal pakOkaa nevébaa a saar-koHók tartják a kátakat
Sa*ka.taj*rr4re« a k«»»káai kóaíaaif tóifotu -a boa Ukiali nrkit Uaadáaát ia a airtatlnul maradt mrtin luaak egyéb baja Bea lati. niiat hof> moat a eaabadaajtó nevében tirtlmtti kall járaia. Igy ieaa. a legtiaateaaéfvaebb idikial kritlknaból la rtnlttr-uummlUrlu.
Romi Idóket Utak ; aagy botokkal járeak ... a saláéiul Aaéet kát Mra kollegik, ajáalom aaktak a legnagyobb évalaaaágot! Tndom sgyaa, hogy roppant nagy ellen-, aégai vagytok a Claqaakaiae Frigyes tajta ekaktaaakaak, de uirt tagadjatok ai tőlem, kérlek, néhány cliablont. \\
Például, ka a primadonnáról irtok éa t^^HgjtA vala saaaiképaa SMgaligedve, kát iaa a kritikai aiata:
„A i aiaaaaai n|i Balanti Kaalgsada keiében volt. Saépaa éaakal, pompásan jituik. Éa aaaak dacára, kagy aiaéaa szerepében caak játszik, a hálás ktataatg mindig komolya* aagtapaoija. A iilaktaai moatataaokal, aa írlaekk saiaa-iMt iféaylo kaiyaatakat aakot aaa bbja agyka éiiéajia jatiatairJa- eaaái katai naailakhai énéajtali 8 I a sajitoa keévaaaéggal, awiy ka kaki jé, két aaktak is Jé. Aa * tatoaéaét. aaiybaa taláa a ktaüaaéc. is aaslaaaét s aaiykaa aáa kürtiaéaysk káatat biaoayirs ai is eastaa kattaak volaa, — sgéas kéasaéggai registriljek.-1 -—
Ha padig a Tsiaai liéa «aiaéaxr«>l irtok, kedveaeia, arra is ajáaikslak mintát Ima
Hangverseny Sflmegen.
— A
—,mts»l Htai hatalmik asinéss sltk. Ha föllép, mag kail hejolnunk^p természet alkotó ertje előtt. Hakaaáa aélktl ki skat tokit mondassak, hogy tttlépéaébaa Taa imponáló, hatalmat tirmJanUtoig. Hangjában a aaaaydSrgéa nólal meg. 8alnte rattogaéak 181a, ka a Szikiban nem votaa aay-ayi jirtaaaágaak, kogy a aaaayd&rgéa sabaaaa it li a Igy aaa ia talühat. Fürtjoi dnaak, aaaaséiyaaas aaaitoaaiik és egetkirtk, Szívesen elismerjük, kogy a aasavadélyae kitSré. lek falmageM) paikoaa klixjien azoknak a aMii fürtöknek cím legtöbb joguk eget kérni. Ki bisoayirs la ia sséitns, la ia nukadna ss ég a isiakat rázó rasavadelaak hangjára, ka a tfisbea forgó szemek haragos laska viaasa aaa parancsolni, at asat >»»»»<—x . t.g.. .nj.kt menny crnágot-
XALA" lavalaatjéUl. r-
Sümty, 1893. április 10. Igaza van Sümegi Kálmánnak abban, hogy a tűzoltók mikor mnlá.lnak, mindig mesterségük ellen caeiekesznek-, amennyiben ilyenkor nem lűaet oltanak, hanem tüzet szítanak. Rmd-zenni annyi szép aasaonyi és asép leányi toboraaaak Besre, bogy ások körében még egy-egy agglegény impregnált szive is lángra kap.
A sümegi tűzoltó egyesület is ilyen malaiságot rendeseit legnap kaszinónk dmatermében, mely (tndnillik a terem éa nem a hangverseny,) még díszesebb lett volna, ha petróleum lámpásaink illendően viselik magokat. Ámde még esek füstjével és homályávsl is diadalmasan megküzdött as a fény,- melyet az esiéyre Összegyűlt díszes társaság kifejtett A varos éa vidék szépei msjd mind együtt voltak a magasabb színvonalon álló hangversenyen, melynek rende* zésében Bárkiét/ Károly, a tűzoltó egyesület elnöke és KtUtmtn Károly, sz egyesület titkárs buzgólkodtak.
" Felolvasással kezdődött as es\'ély. Sümegi Kálmán, as irodalom régi buzgó munkása (kit aa íroda\'omról latsánlasaaa teljesen elbódít nagy letelőséggeT és sok gonddal járó hivatala) egy igénytelennek tetsző apróságot dlvasolt fel
eazel a címmel 1 »22a £tui\'«_Egy—agglegény
beraéü el abban barátjának ast, miként menekült meg ideje korán Hymen rózsaláncaltól. A tűzoltóknak köszönheti est a szerencsét. Egy mulatságos kirándulás alkalmával ugyaais a szép Hárshalmy Vilma már már hálójába kerítette, mikor, — szerelmi vallon\'ásat a lüzohók harsány tűs-riadója megakadályozta. ízlés, jel-lemzeteaaég és játszi humor csillogott az élén-
lendűletes palotásat ás szilaj oaáHiaei Iáéba hoaták a kAiöaaégat, maly enfeamr a lomboláaig tapsolta ünnepelt mákedvséöH Elli-nöaan .Mafyar EgftaUf*1 a lelkesedén ujabb ée ujabb kitöréaeit provokálta.
Közben Ckopia C. Moll coocertfét játszollák kát zongorán: Zábomky Elekné áe AarMry Irán. A nehés müvei rendkívül saorgaleasaMd éa sMg-lepő asabatoaeággal látszották aa ambiotozai műkedvelők, már megielenéalkkel m leikólt»e as érdeklődált A tartalmas erőt igénylő, mély költésiéitől ragyogó má előadását aajoe lapsokkal juUlmssta as előkelő közönség.
A rendezőit udvarias figyelemmel virágbokré-tákkal lepték meg a műkedvelő úrnőket és úrhölgyeket, kiket a hangverseny után ea iimi rősők és üdvöst ők egész serege ng\'gott körül.
Majd láaeolai Íiídélt a fiatalság - W-iu A másik riize (mai divat aaeriat^ eltűnt a táncteremből. Így aztán a tánomulataáf nem ie sikerüIÖgy, mini a -hangverseny; pedig aa a sok asép asszony és nép leány nem csupán gyönyörködni, ds mulatni jAti nozaánk. Tanácsos less jövőre nálaak nemetek latol vasé, énaktS, zongorázó éa hegedülő mftkedvs őkiőlgondeakodai, de műkedvelő tánco okról ie.
H I R I K.
is. Ilyea lialaluias ÍBIdrengatS játékra még a airok saa marad\' kaltak hidegen. Shakespeare okvetlenül megfordult sárjákaa " Ilyen forma diptoaaliai stilaabas írjátok -a izlnháal rafa. ridákat, édaa faiaia, ka caak ZeUi kollegánk sorsira aaa akartok Jatai és a sagybotn da Kishont! faallla iriaU fínehmUU rf»a|vfr^Mirii»ll«i«lkká m akartak (aa apar-taaitia okiért) kaU>Üaall ia fAIoaapaL
Kgyébkéai benneteket — salat aa addigi kritikákból aaggyiiaDdtoa — aaa kall féltoai. Olvastam raferidiitokat; meghallgattam néhány előadást is. Hatirosottas aoadhatoa, kogy a Kakodcay-aain társa lat togjalbaavaa aabitió, vas ji-akarnt. A színtársulat jiakaratinúl egyeitll s tietek lagyobb-Ast kiisem: baaaaiakal, iilelSlog — mivel ti caak „n/n-titenek" vagy ,hetütik" vagytok a nme asarkaastik kiiit aaa kall féiiaaaa.
Megtörténhetik sgyaa Itt is, kogy agyasar caak fUkaraka-rakadik valami aiaéaa-iavaaio. Magrokaajik a asarkaastSket a eslaaafgú primadoaoik, a daliái buaaaaralaeaak. a roaa-diakaaga koaikawk, a sipltoaó komikik éa sasgéayakat l kritikn.ok nagy jóakaratiért faraslisaa agyoa.... ÜaUk.
-7-
ken megirt rajzból, melyet fesztelen könnyedséggel olvasott fél as írói kit szülőföldje iránt táplált őszinte ragaszkodása hozott körűnkbe.
A andár termetű, szép Rtntr Anna űlt ezután a zongorához s érzésnél játszotta el Sít ktly Imrs"
„Hagysr ábránd" ját, £17. sz. mű) Játekábsnjerő, melegség ii hangulat meglepő har-mooiáhan nyilvánult s a szakértők őszints let-izéssel üdvözölték a szép műkedvelő!.
Két, Kanizsáról Grácba költözött úrhölgy, a Keindl nővérek léplek azután az emelvényre a közönség tapssi kösőit, Keindl Janka a .Sevillai borbély "-ból énekelt egy áiiát és Oelach legel tői egy keringőt Nővére, Keindl Irma kísérte zongorán. A csinos megjelenésű, szőke úrhölgy, kinek egyik külföldi színház szerződési ajánlatot is tett már, — teljesen iskolázott bangoo kellemesen és s hangverseny kö/öhség érdeklődését lekötve énekelt Második delával már elragadta a lelkesedő kösönséget, mely egész estén, különösen mikor később népdalokai énekelt, ünnepelte.
Hubtr Gyula, a zeneszerző káplán és Molnár János a keszthelyi zongoraművész MtSlták meg ezután hallgatóságukat eredetien előadott beaedü és zongora-játékukkal. Hnbtr Gyula »Hangok a mutlból« cimű szerzeménye, majd
a Marcsa kötényébe osusz\'attam egy jelentöeég-teljea esembnnyoritással, mialatt vettem neii pnrtó fejében egy hatos ára kruirplicokrot .Türelmetlenül vártam otthon a választ s végre s harmadik nap reggelén egy levelet lett a levélhordó aaztalomra. Akom-bákoni, otromba betűkkel volt ráírva a nevem ea lakcjmem, ahogy azt a szerelmes levél melM osaiolf névjegyemen angyali Lukréciámmal közöíleg).
T. Qunár Gábor urnák
N.-Kanisaán.
Jérce utca 8. szám.
Ez kétáégiéien, hogy én vagyok. Felbontom és olvasom,
-r.vüah 1 Ezer kommabacillug és májerdok-tor /... Ijedtemben majd hogy hasra nem vágtam magamat. Nem ő írt, az isteni Lukrécia, hanem az apja, Zabzsák Nep. János, a becsületes osis-nfadiamesier.
Nagyon "jól emlékezem reá, szóról-szórs s következőket irts iszonyú csizmadia oriograflával:
Hajjn as ár!
As én jányotoai ugysnn ns bolondécscsa se-miféle kapakerűlő tintanyalló, mert ha ja sur még egygy verset wwtukndik* házamba lopni, bét szt s versit egygy tunl osírisvgl egygyűtt
etetem meg az urval, agy segicscsea engem a csizmadiák fölséges Istene!
Meg nelássam többel a kutyaszorítóban. Itt a verse sx ebadta!
Zabzsák Nep. János a. k.
Oda volt Irhát mind a szép ábránd, mial ködfáiyol foszlott szél a tündérálom, mslyből ily sivár valóra ébredék.
Bánatomban egy hétig fekete retket ettem, fe« kete kávét ittam, ugy gyásxoltsm szivem boldogságét,
Megátkoztam a feselszövö dézsahölgyet, as ármányos lelkű Marcaái, ki levelemet — bizonyos I — nem as én angyali azép Lukréciámnak kézbesíteUe
Nem is vettem neki többet se 27 krajcáros virágos bsliszt fejkendőt, se krumplicukrot!
Lsssankint aztán a szép Zabzsák Lukréciát is elfelejtettem.
Ua olykor-olykor első sterelmemre gondolok, fájó s/ivvel sóhajtok Isi, mint koszorús költőnk, Petőfi Sándor:
•Szép tündérálom, első sserelem l>
De azntán a magam poiizisét is hozzáteszem :
„Mit egy font csiriz már tőnkre leszen !*
B. H.

HAraarllék elpaislaláu agéaa béteo bearéd tárgyát képests megyénkben sxerteszéf. Vasárnap a hó 10 ikéa délután 8 éa 4 kfteőtt a község éjszaki oldalán kigyúlt agy aaapos épület le néhány rövid óra alatt elhamvadt, déli tráay-| ben aa egéez község. Isién osodájával határos ss, bogy Bogyay Jánoané urnő kastélyát és I gazdasági épületeit megtudtak a falu végén menteni; Bogyay Máté kastélyának faisindelylyel i fedett tetőzete és gazdasági épületei teljesen ie-j égtek, Bogysy Kálmán melléképületei aaintéa. i A takarmány — éa azalmakéaalet as utolsó sasi-| maszá ig porrá égett. As elhamvadt házak száma 137. a melléképületeké 210. Ily boraasató tta évek óta nem voll Zalában. Mint órteaülünk a község, néhány ház kivételével, as >ElaO magy. állalánoa biztosító társaaág< nái van bizioeitva s a aajgr-kanizaai főügynökség titkára, Sün**gi ■Kálmán, amint táviratilag hírt vett a szerencsétlenségről, azonnal * kár szinbilyém utazott él intézkedeii, hogy a társaságot illető károk haladék nélkül rendeztessenek. Ezek megállapítása után a kárösszegeket nyomban kifizetik a társaság kiküldöttei, kik oapok óta dolgoznak a bt-oeztási munkákon. A felvételt a társaság kár osztályának főnöke, Braun S. Zsigmond veaetL
— I aaa aj u percek. "Zala Mihály fán még a múlt bó utolsó napján Iségeit a Bessenyei örökösök birtokán bárom gázdgsági épűlel s négy kazal azalma. A vizsgalat kideriietette, hogy a tűz a gazdaságban alkalmazótt gulyáé hal eves fiától keletkezeti A magára hagyott gyermek a gulyaistállóban gyufával játszott s agy lobbant lángra ax épületben leső szalms. A fia megriadva meneküli apja lakáaába a olt a kamara legsötétebb zugába elbujt. Pár pillanat múlva aa aa épület ia lángokban állt s a gyermek, kiről boasá-lartozói nem tudták, bogy a kamarában van, ott vivődött az égő ház recsegő tetőzete és hulló ssárátnokai alatt a vádló lelkiismerettel. Már a kamara padláaa is kezdeti égni, midőn sikerűit a tűset elfojtani. A gulyáé, a parázs eltakaritáen után, bsnyiloit a kamarába, megadani, hogy nain fulladlak e meg az oda aárt aotlóa tyúkok s caak mikor megrémüli gyermeke é esen felsikoltott, tudta meg, hogy a szerencsétlen fin a buckóban rettegte át a tűzveszély rémes peroeíl.
i — Hyaaen, Pollák Miksa ar ma vasárnap d. u. 6 órakor tartia esküvőjét a aagy-kanizaai isr. imaházban Wsiss Franciska kisasssonynyal
— TAssllél kéigylléi. A nagykanizsai tűsoltó testület folyó hó 9-én rendkívüli közgyűlésén alparaucanoknak megválaastaiott: Ralíay lat-váa, helyébe szivattyús parancsnoknak: Weisz-berger Zzigmond; pénztárnoknak : 10. Fesselhofler József. Ugyanazon közgyűlésen határosaiba ment, hogy egy IV. szivattyús osztály parancsnoki és egy saivattyus oszt. paraocanoki helyettes tisat-ség rendszereaitietik, mely álláeok azonban egyelőre még nem töltettek be.
— A Hlsdedaerili Egyesület kéigyá léae. A helybeli > Kisdednevelő lágyesület mely a város éa a társadalom támogatásával 4 ovodát tart lenn, április hó 9-én VUlor Samuné elnüknö elnöklete alatt a tagok gyér részvéte meilett tartotta 18-ik évi ; rendes közgyűlését
HatT-Kanim, vasárnap
Zala 11 szára. (4. lap.*\'
UH tpriljs hó 16 Aa.
fővéroa érdsáasségskbeo gazdag rárbAaAt sUpo- mert n vagyon kiírva: ráram M*§t h a<ám
■aa aM|>emértéoas.\'Kéay»laMs Isassa uUtii. mJWy • --
mert a Utó- és étkező- kocsival iselletott kööa Aaaak • ssobáaafc, shol s umkim mémHér gyorsvonattal történik; érdekes éa tanulságos rsa, nincsen ajtaja s ugy kall rajta iiaiasi a tow a Konstantinnipoiybsn való ö napi tartja-; pénatarhöknöoek. „Bit! nehéz dolog lakat ada-kodáa, a mennyiben a menstjagyuvxfs |4 előző-1 bemenni\', jatysé meg a mattkor valaki a péaa-
aokaöaek. .AeAaaeéé tomai —, vé\'ast — as*af aau itt bejSn -
vall a* aaallamaa - HJiami.t
— A fololvaaott elnöki jelentés számszerűleg hmmteté aa egyeeUet űdvfls működésének mi bealétét éa sajnálattal consistálja, hogy a tárendalom aam Uousit kellő érdeklődést a kisdednerslési iastitstio iránt. As elnöki jelsa test, a lesárt évi ssármadéaokat éa aa arra vo> aaikaaé asám vtssgáló bizottsági jelentest a közgyűlés tadomásal vatta í a jővö évi költségvs-tést, ssaly mintegy 2600 lormtra rag, as elnökség előteljesítése aaarint elfogadta As
igaegelóaég as Í893-95. évekre választás otján _____
követkea^ alakall; Vidor Ssmt.se elnök, máasárUg lsgföfab méltóságait Kocstanünápoly l^gE^i^ ,bé*oav ka \'adu volna, hogy
í^™! ^TÍÍ4^ méTl9lPoi\'JÍ HWl* »• "ultánaak teséöraégét j^Z^y,* dVab, nem jött volna el. - ha
Lsjosné alelnök, Wnsstl Lajosné másodalelnök, m. - Egy valódi élvetelekben gssdag kiráadu L^ .„.éaU volna inkább Budapesten, ahol
üyörffyJáaoe űgyéaz, Knaass Boldizsár gondnok, Másról vaa ssó, melyre a résztvevők mindig1 - - ----
lfeu Albert pénttároa, dr. Sehreyer Lajos örves, | kellemesen fognak visszaemlékezni — A prog-Hsbs Józasl helyettes goadaok, Bátorfi Lajos ramm egyes részleteiről let csak annyit, bogy titkár, Rosaafold Ltjós aáeodtltkáf. Utóbbinak | a kölönvöaai f. é. májas 6 áa eete a órakor
leg gondoskodott a török főváros mindea izfi leiét jól ismerő kalauzókról (drsgoaaáaok.) A résztvevőknek alkalmak- lest május 12 ikéa, -pénteki nspon, a török szultán BMcaetba-voaulá«át (Saalsmlik) megtekinteni és maglátják a török
Egy saaade kisasszony pirulva jegyezte mag „Nap éa Hold1\' maitkori előadásánál
legalább as imtrtM mm Tátjdk,-
éa déli 12 óra
a közgyűlés köszönetet azavuoftjogy Ooaaaly índuf a keleti pályaudvarból és volt sgjyss. pénztáros elhalálozása óta a péos i 42 perekor érkezik KoastaatiaaápolyfaA. Részvételi J tári teendőket is volt ssivaa végezni. A sorrend | dijak ; L osztály 196 forint, II. o«gt. ÍM frt If^Ff^
beleártva as étkeségt a vasúton Konstaaatiaé-polyig ée az & napra való teljea ellátást Koaa-j
A napokban egy borbély valoaágaa vtvtsactió\'. végaatt rajtam borotválás közbea. Nasy katom-
ban csak saőyit tudtam nyögni; >ék Fífari
szerint kilépeti 10 válasstmáayi tag újból meg választatott. — At sgyssölst jtleaíegi vagyons 17100 forint. I ,
— HatAlasAa. Városunk egy kőerieatelatben álló polgára, agy kiterjedt csa ád nesztora : Ret-eKtníeld Igaács munkás életének 72-ik évében április 10 éa végelgyengülés folytán elhányt Temetése éásosp délután nagy részvét mellett lörtéat — Ez alkalom awl a Cbsvra Cadiss a következő kimutatást kö\'dte be bozzásk: Reichen-feJd Ignác ur iránti kegyeletbAl koszorú pótló adomány fejében adakoztak: Reichenfeld Nmet la nmő 10 frt, Rriebeafeld Ede ur 10 frt, Rskthan-feld Gya\'a éa nejé 7 frt, Reicbenfald • Sándor ur 10 frt, Beícbenfeld Márkus ur<«& Irt, Hirscbsobo Samu ur (firáeból) 6 frt Gottlieb-család (Körmendről) 10 Irt: a gyássoló cseléd a szegények közti ssonnsli kiosstásrs 26 forintot »
— Plkmfk • TArsmakérkom- A nsgy kanizsai Társaskör folyó hó 19-én saját belyieé-geíben pikniket rendez, me\'yre a kör tagjait családostul megbivja s Vigalom rendező bizottság; Kezdete 9 órakor. Tagok által meghívott vendégek aziveaan láttatnak. Etel ét ital-adományok jagytéaa -rógiitt a helybeli tagoknál elllrtü ír fog köröztetni.
— Urflnfeld hamgveraemy. Most már véglegesen meg van állapiivs, hogy Gr&nleld Alfréd es. és kir. kamaraművéas április bó 28-án városunkban bangveraeayezai fog. örönfeldnek nemcaak orsságvilág áltsl elismert művészete, hanem rokooszeoves egyénségs is gsrsntiát nyújt srrs nésvs, hogy a senéért lelkesülő finomabb érzéafi közönségünk ezen estén impozáns számban log találkozni a hangverseny teremben. Kizárólagosan ezen célra, egy\' Bőaendorfer zongorái bot magával Bécsből. — Jegyek már moal előjegyezhetók Práger Béla ur gyógyasertárábsa.
— Cajréaa válavtlét. A Zalamsgyei inza rekiionális nemesi pénztár kösgyfiléae, mely /a-ksy László elnökleta alatt tartatott Zala-egersts-gen ögyéetezé Hajit Mvánt válaastotta meg, eUenjwöltje dr. Ssigethy Elemér volt Mindkét jeiőIiri^-8 szavazat esett de a* eltiflk Hajtkrs adván azavatatái ezáltal öl többségre juttatta. Ea as slső eset, bogy a nemesi pénztár vá sszt-mányába nsm nemes ember is JtejutolK mit ssonban a kisebbség annyira szivére vett, hogy a válesatást megfellebbezte.
— PAlyaélJ kttAaAaa. A Zslamegyei általános tanítói testület a következő pályakérdéat lüzt ki: .Mily mérvű erkölcsi haszon háramlanék a tanügyre a néptanítók enyagi helyzetének kellő javításéból ?" Jutalma nagyságos dr. \' Konc Adolf csoraai prépost nr által e czélra kegyesen adományozott IA frt. A pályamüvek idegen kéitel leirva, jeligéa levélkével ellátva, 1888. joniua 15 ig bezárólag a ulirotthos küldendők be. A pályázat eredménye e f. évben Alsó-Lebdván tartandó tantestületi közgyűlésen hirdettetik ki, A pályakoszorutioll munka a közgyűlésen telol-vsststik. A pályázstbsa s megyei tsniió-testfllel rendes tagjai vehetnek részt. Zala Egerszeg, 1893 áprilie tO. I dvsrdy Lnác, a salamegyei általá-aoa tanítói testület elnöke.
— (Táraaa kIram4nIAa Kamatamtlamé. palyba.) A magyar királyi Ulanratutak t&roti menetjegy irodája (Hungária nálli) es évben ia társsa u\'azást rendet s török fövároabs A mesetjegy-iroda aa idei kiránduláat oly időre tervezte, mely a keleten való utasáara ét ott
I tartózkodáara legkellemeaebbnek bizonyult, és es m^jtM hara. A programm abban öaetpohiotul, bogy a réeat vevőkkel a keletet s főleg
laatinaápelybta — E\'látás nélCtl L osstály 12 ) j Sií&áuet N&f7\'E&&isi4&.
Irt, 11. oaet 90 frt. — Jelent katéeek 50 frt előleg lefizetése ssallatt elfogadatnak atájae hé l-ig bezárólag a magyar királyi államvaeutek budapesti, (Hangáriasaálló) srsdi, belgrádi, braseoi, fiumei, kotosvári, kassai, aegyváiadi, péeri, temesvári és tágrábí városi menetjegyirodái, a melyek kéaieégsaen ét bérmentve szoigálaak programmal.
— •tsHs. Eckdein ilir s nsgykaniaaai izr. hitközség énekkarának vezető ét ms ssoaba-ton a karssamélyaat igen ssép figyelerabea részesítene. Ms volt 25 éve aaaak, hogy Ecetaio a kitűnő bassists elöször énekelt e nagykaniaaaí templomi karban, bot megmeredt tanulva éa tanítva mind a mai napig, aMlyea megjelent lakásán Kartamaroff Leo tökáator ve-setéae alatt as égést karszemétywt átnyújtván neki 2N évss hivatalos működésének emlékére agy értékes ötempálcát.
— Eréuskst eladó Oamees Jóaaef, Csen-gsn-utczaí -boltos, ki előbb yásuti kalauz volt, ds felebbvstói elleni engedetlen és durva magsvi selete miatt á szolgálatból slbocéáttatotl, Kanizsáról sl akarván költözni, rozoga bútorait Wsiss Simon zsiháruanak -kínálta megvételre. — Wsiss Simon a bútorokért 6 frtot kínált, de Dsmessszet megalkudni nem tudván, eltávozott. — Később saoabaa Dsmsst két ismsröse által vlaasahivatia és rnhuán előbb, Wetsssaél egyedül lévén a ezo bábán, aa ajtót belülről becsukta, Weiszt magasabb ár kínálására hivta fel. Et azonban moet sem volt hejlandó a kínált 6 forintnál többet adni, mi felelt! haragjában aa erőxsakos Damees őt darva szitkozódta mellett ötise visaza po-foats, egy palacskkal fejbe verte és végfii kidobta. — At erőszakos eladó ellea aa eljárás a rendőrség által ■egioditlslolt.
— Uszéátlss tekém F. hó 12-én egte Mii-bofer öyula msgysrutczsi korcsmáros udvarában egy gazdátlan 2 és fél éves fehér vövös-tsrks ctíra tebén ta\'á tátott egy korlátkoa kötve A rendőrség azt véti, bogy a kérdéses tehéa a a L bó elején Alsokon ellopott tehenek kBsül való; miért ie ez \'eestről a csurgói csaadőrséget értesíts! te.
— Lapáa. F. hó 11 én éjjel iemeretlen tettesek Horváth Ferencs Borrinsc kiskanissai lakos tárt éléskamrájának ab\'akáhó! a vaarácsor kibontva, 2 bödön zairt é< egy kenyeret ellop\'ak A rendőrség a nyomozást meginditotta.
— Háal latvaj. Stalanya látván halfbali lakatos segéd aa általa megtakarítóit 16 lonntot ruhsvé el caé jából a póstatakarékpénztárbél ki vet\'s s f. hó 11 én sate lefekvéskor sáratlan fiókjába helyezte el. Reggelre azonban a péna eltűnt. A gyanú a károesal egy saobéban bált, 8 segéd és 8 inas egyikére irányul a a nyomoiás es irányban meg is indittstott.
Telefoniidák.
Egy pirsszt szzal megy st orvoshos, hogy vits-gálja meg a saemét Barátom — mondja aa orvoe,
— önnek igen veszedelmes szembaja, egyiptomi ssmbetcjsíge van. Lehetetlen, — feleli a paraszt,
— iiiat semmiféle ivadékom te volt — zsidó.
Nagy-Kanizsa városa egy ódondáazatot nyitott meg a várbthésa I. emeletén. Legalább est török | hiszem, hogy ott ócaka könyveket vásárolnak,
nt\'MlATQI. AftiUs A4a Jla* i* ImW »tg ■itmi asgg ktataaiást vaasatt s sstalésia. Aa aMaééa léasbaa la agtasaa ■tstiasarS vaN éa atlaéea talata sMkit masé-hat|ak. hagr jabb igaetMaiillaétal ib—IWi még aam ki iWask Initi lm (Baatriz) batanSgeeet Mtgeit ta IwUammas lapm an t >talazl««l >;f«Jnii*»tJ«» )tMlt-kt álltamii fcaacféasl. I á a sb i j tliaaalai tat^Msa alamébaa volt aairt, Mi ssanpt mlaéaa Maa atsgnMt Mai Mm* faNMjaggkHkcdLsse a> két n;ul«t HHilllMn aa "íítíí miir Aaraa alkart aratata. a évaal (Ptkraiaabanag) gaa atkürtttaa ataktlsM, éa alakltAsa átég imjiII Maaéa-bas léaaaatl, ka taimgaaaa aam t-kfééaib la a fi (Míg-aal) atép teatnia lamél h|)aa Irvésjraatlt, Imf Jakit* (Daa Bnaaro) katatawa kanuaja Faraaasf (Dapamsa) aa alkalaasaal ia igta Igya* Mlaéaaak bissagstt
VáSilMAP tpritta 0-éa éétsUa M hatottakkal a .Pata raaaaa" karttt illiét ra Ha aaaahaa agy vaaaaSh aa aéS-aééat, adat a aagtaitatatt, sgf bitraa ■aaéhaljak, hagr aa aam írt tshbrt adat a aiasjrlhi kardit, — aam aairt tatatha a aaarapMk aam Ultik vataa sn( lat|aaaa tiatySktt, korinu«B, haaám a gjrSaySri, silaéaakav mq kaaSaaégat éréamll éarahaak mtalagy hl* klhacjralaM. Aa Uyta asak* parizMatáaHkaak na vagyaik baritjil, vsa alég éélaUal altaééaakra alkalmai darab, 1tkil aam iMblmíjMtr... ■évaiak >n)ahhját — tgy zfPWBHBür"— Eata md*i trak mattatt KAvaat Albert d«rék UaituaU babéaaia „Saajarf Vaaéal" metattatatt ha aag^sataia kiatsatstih A aaacaé átég Ssymia caMartaallatla alakjait, matiah a ft» váiaahaa as euhtaaímtg Mytás kisaa/éra aagrabh ér-éakléééat ladaak kaMaat, adat aitaak. ti aam tsdlsak as élatkég agjr atakjivat aam Mgharilhaaal, aaka valtak átég tatasaUa alakjai, éa aaaa Mást* a sslasaé, aam ae étg as é tatk é g alakjait illati. — Esaak btaaajttékáat caak aat imlitjük W, hag* Bácskai (laiaűra glrat-Iraaal) aariflla aly kavéa dtteratM taaaathrtt, — hagy esaliia a és.sskáaaa aratott MoM éa as éfatbaa, Mlag a áaaamSh ialéat hSsSaatgaél éygaa aa *Umh«a«)it éráé tL Vsraassy, aa &Itayayai ■ agaltati aéaaabé EJhéayéa, balt élt* magét aam éppaa kdtaawa halyattha. Fahérvéry (hérkaaaU) és aaaak (tat Jahiaa átég J4I pattogtattak; Fenét (tpirtavsg) Iparkodott nurapéWt valamit aaáaálai éa K t v a a ifki aafcaiaátta a darabot, aaoa volt, hagy oanpéhél (Saayaré) ulatéa aiatljn valamit, éa a Itgaacyahh igyakaaattal la, caak séwltag alkaréit aa aaki. A kislaaég mtaé a maUatt átég |él malaMt.
HÉTFŐK, iprilU |o-éa ,4 Palst-FisaM taaléé* Drtaaaé kttiaS vtgjéléka vall s mamraa. A aaépaaáma >utnl| aatéa igasi étvmilkia rénuaált, As *W (ttvásía, ha-aaatélag agy kivitt Jé kSayvaak aam épp«a évéakaa aléaaa-Vébaa, aam kSUtté t« s ágyalsMt A aUaaélk éa randllc MvaaAa aaoahaa s traacl* aap II aly raaak mllimiar*. hagy élvaaatlal hsllgstla aal végig miaéaakl. Itt aam kaa-to lak haaaltkat a aikamlé* rárak, hasast miit agéaa tmaéasalaaaak talél|ak AtaléléhbaAI latéléhh Jitaailik agy-■tara kalaaaédva agy m a 11 a r t agéaaat kapassak, hu •géaa a aaaa^tyaeilie iitaénléri lagyaa aaaéva m S v •• a siíá\'g oldatott mag EM aarhaa SAvsstt (ts BayaaMa alhtréj kaU MMatitaaáak ki kalyaa MhfÉamt «ly áaamsl adta ssatapét, higy ■igtréwall a lagaagyahh llltmjtéit, — KlteaSaa alakított Fahérviri (Falat Ujjaa ojgílé-
gaééata! laatay Tarét (Uraats) és aliamarM éréamlé aésaa i Fárasszy (a halamharj. floroa Farika (OahriattB) éa Ahtay Aiaaka iBayaattoaé) Ua laaripSkhaa la aasy talméal arattak. Jlitray (Toapme*), Fliaéí (Hahota Uair) sstatés té-aaaaai aa aal amsktvsd atkaréaak.
KgDDKZ, tarUii tl-éa: „Madaziaa* opaVatta adatott má-aaénar, a maltkorival aaaaaa aa*eap-tal»aattaial. Aa alé-adia caak aaaythaa ktteabtaStt aa ibtttl, hogy 8 a * a d a Asaa (fajadataaaaaaaay) agéasstga éa Üaag}a latja* birtoka bta tilMiUm éa*k*lt és jétaaatt. Baakl Ktal (FMtát Milka) padig asaa néaiitiairi fellépte alkalmival sa|as taps-viharral fu^dUtótt éa mtadaakór Uyaaaat kiaértitali, mi s kiaSaaég kitti taté rvkoaasiavéaek Ottalamarhatattaa . biso-syitéka.
SZUDÁN, iprtila tl-éa : .Haekhath\' 8hak*apaara tar ■agaastaaabh éa taghaláaoaabb drimája mattalatatt ba la*-poaéaa máabia magjatest kSséaaégaak. KttalaaaégSakaak tartjak Kakééeaay aiaigaagatéaak aliaaaré*eak«t ayüvt-sitaat, hogy t claaaikaa axtadarabokat is cailivilj* éa aa*-ket oly *tiaééihaa matatja be, ntaSbaa a vidéki ktaéaatg vnjmi ritkás gyéayirkSdhátik. Haekhath a ■iglnlmSlt aagyravigvá*. milyet a aaaavadéiy tiaa táplil Xa*a asaa-v*déty Bakád asay kfiltti aaiaaaén, fataégaa eléadéaé-baa mint pamtUé vihar vaaat végig uaaiiak alitV magva-sagtatva astvtak Saasaa karjait éa a ktaSaaég «*)y*a m*g-hatva tatkUttaaaa tapsolja a aagy taanhaiayt éa raaékivtli driaai éraékat igéayfS atakiU*t. Laciké Araaka (Lady Mackbath) hatáaoiaa matatta ha a klrttyaé cirau stia aé-
Ragf-Kanissa, vasárnap
Zala 16. szám (S. lap.)
Ilii ápniu bé II á*
» t4ti* majd a 4mk Myaaékaa a tnti te lelki kiaak ál-Ili pMtt aM, kii nadilal ign, te eajaétei még i
Mai késepette mm Wftaak ipa jé volt * Mátny (Baa-qv>) ki kaiyaan bfta hl ■népit iparkodott ahba éte- j Ml taMai, ■kertit te Mki. (lUefaffi likai, (lika) rtrWi, (Daaalkate) Bom luite kl hím lettek aa iltelii ■óriási úrUH. mily Ml aaaakaa (Hsntntk AWayAraaka te a kianiktapaknk) luU; Terét, tteakiai ia Hitm Jelit mm esaksd bitayuatek. — A kittit raadaaée te m eg.™ iteiikrt kteM uas, mily Toabor ktraegy ilteae rtet érdemli laerseméiiye, a pompát eláadéa katéaéi aaiatéa fokeatt. A l lllaalj aaaa eatéa tedeailig nkat tapaatL
CSÜTÖRTÖKÖN, 13-ia : „Boccaccio\' vig operette ment Hiifiitei kUliiig előtt. Aa illite sltaktatrs aékáay I gikaartSI elég fii te rlpui folyt te (Boccaceií) Báokai etemében tolt, mart a vig kedély, mely Bécakai játékát oly kedvelté téni, axaa nartpébea ignia helyén valé vell Mia-daa jajeaatbaa magával ragadta a kStóatéget, mely nivia j upiolt aeki, aemkniőnbea 8wli aaaáaak (Fiametta), ki lairepteek a mtsdnki által Ismert lUhoaéaaénfiáil el«g ariaaaaa énekelte; taeralllk Tolat agyta azeá narepbeal BeakO Eteltlátai, ki ita még u eanilikk Míiane de aatet uim tdiéattli te a kkteii Bátetea aaká, * W megoldott nnpéMa ia. — Betér Jalia C. (laaMla) i|aa jé ngédniaénal, ki aMf Ipwi tirSg-forog te éaeke la teljem kielégít*. Lamertacete kálte wrepét Zovney adta, ki fUtg caplettyelvel ask tapsot intett. Fereacy (lédáraaater),) Fehérváry (borbély) iemét kekteatyitetMk hogy hivatott apoa- j tatei a niaénataak. PitresilMaak (IaatalTette) Antit meggy SaAdietai bennSnket a ateasi klamaailáa: „Aller scbttzt *aaTharWt stekt, igaa valttott. Jahtenaal (Eűerao Ser-ege) meg voltöáE eujjídve.—Hogy a palermói diákok aeai tedták, mit caiaáljaaak kardjaikkal, aat >•■ ciadáljok, aaa tartesváa a kard kosarak, kaaaa ék a karkos, moly elég lkat—a te öaaabaagaéaa mlkédfct.
PESTEIBt, 14-éa .á terga aaiU* aipniaml adaMt Xftaéaaég meglepj kevés aéabaa, majdnem tflbbea nltak a •tiapedoa, aiat a ateHérn. A Wrinakaa péataki H)ia • pmater iHaááwk naktek járai, ailaak már kagyau-ayaa aakte ptetakaa eiiakkaha aaa aaaal, a táa tefia-kákk il\'aaatrilja, kan N a g y-Kaaiaaa még kii riroa. Ceaprrgky aaaa teákkaea aipaaÍBiiifiTe, aaacaak ttkk U-soaaégat, kaaaa Jakk eltedén ia tediailt vataa mart épea mm aéyaaiaaáaak aaa a nép aépdeto^ xij^k mag tetekét, kaaaa aaaa dtáaai aalíiaa, mely a darabnak alapját ké-paai te milyet egy anrapltaak aaa aaakad aaaa aiéltétaas-taai. Egyedül lét taarépM taanailott kdyaa fetíogáat Iái r»y (Bakaj Aadrte) te llkari (CaerU Mártos). bt tea-etakia te tadlak katai aigtu Báaakay tbaaike) te Jakén (Lmi) caak taayaitokat áriytealták te réaattre kad-vaaSea* Gaiacaéri paatekiré nerepe Ftiadinek Tolt kiontja, ki aaaakaa Wtag lévéa, Fekérráry éltei hélyitteSttatett — Fekérráry kitlaé niaéaa, da aaaa eatéa leginkább aaaa lilartaaét caodáltnk. attáaaa Jakat aagwdJ tokai ál a )!lp hll|M ily eriaaa Uakétei, and imponálhat a pintikiró a caigáayok ak, atyek te paadankáak, ds nn-kéa látogató ktataaégaak aaa. Ajáaljak nina ágyilaaka Tétéin. Köressy (Boltea Itaig) kittai volt aiat miadif.
Síuakatea: ,A kit molaáraé* operttte kertit eMadáen.
-4.
Ssímá^í mitor (mn a héten : . |
Vaaárnap dálmán 4 ónkor • >Fonalánjok.« — Este előaaör: »A leányaaaaony.« (Abonji uj népszínműve.) Bélión teljes kiállitáaaal: .Faust* fGoetbe remek müve) Kedden : •Cigány báró.* Szerdán elóaaór: »Fez»gö« (Mara; vígjátéka.) Csütörtökön: .Szép Heiena.\' Pénteken: aA szigetvári vértanok.* (történeti azinaü.J Szómba ton, először: ,A rablók.* tOffenbacb operettje.) Vaaárnap: ,Daloo Piéta" (népszínmű.) — A műsor eaen a bélen ia reodkivOli változatos és a közönség, mely mint örömmel ész leljük mé\'tá-nyolja a derék tánaaág dicséretes törekvéaét, ismét nékáay él»eze«dás elóádásra szomlikat. — As igazgató urnák pedig kőazöeetfiaket fejeztük ki, bogy s közönség óhajának megfelelendő már a lefolyt bét eleje óta aa elöedáaok kezdetét 8 órára tette.
Irod&loa és afivésiet
Lapnak e mslábaa lamertetett as€ vek, Upaak klsáéjásál: Fisekei FAlép kéay rkerssheáéséksa aagrssdelketl:
— Á rmflJM Nagy twtkisássk flaatea vállalatéul megjelnt s 18. te a II. flaat, milyek ts wiistekré-caia-Artéri aastályaaáa, iüatTi Artiriotomia—Aepnaoit-ig terjedi eaikkeket tkük tel. E jila Táilatelaak U>. flteiU-bn > képswtiékbtet (ásste kegyrajti térképét te a M)n érbocwaata kajéaak képét a kaaaáraM igaa teaaleágn te ágyateabe rendfi jataacrarásatával), te tS nérifiteit, a 19. ftaatékas S kipailllklltet (Aaaatriliai népftjok, ta éaatei fflllMnénk térképa te érbocaontok) te 9 eaéngáb-rát találai. A aagyokb csikkakUI kteaalaadók is Arintok-ráoda, Ármeateaitée, Anylknjkrniiatrsk, Árpád, Árvaa*. zye te irvtejateterM ■ékjáv\'tealyaka a lagktealottakb ha-aaí erők dolgostek teL A Pallma Rau taikiaéak Aaaa rállalate 110, károm-iégy ivaa ftaitbn (elesik meg Oiateklat egy fltete), a egy (tat ára 30 kr. Megnstelén kat eifegkd miadea ktayvkamkadéa, továbbá a Ptllu irodalmi te ayoadai réasvéaytáraaaég, IV , lectknteti ateaa « ik saám
— a „Kémes (taládl Upek* iagalébbi 13-ik néma a klvatkaaá ffilátte érdekes tartaioaaal jiteat mag: Béta, \'éféay ltulytatáé/ Htnienkmi Hajta I^níétU; A igW" virág roaáaesa Költemény Kim MMh Táboraok Biliké,
aja Katitotál. A fogakréi, eféaaaégtfiyi taaalmáay. Aa élat-•w, el bee télét Kilmin/I r^MtM A nabtdtég, kftlteaéay
Hrmtáü Károlytól. Bak Uj»mH
•IkaséUa (telytatáa) Mqr ÜMarad-Mi — Már tartalom te aatetía, kogy a Jalaaa aakaatiM ás ktaag pétié ^pinitatai kertteaaak a macyar ilialklaliiig tgé-ayeét a legaagyobb ménákbn klillgtL H Malgétetet vá-léak tekét atvaaétekask teaai, midéa aa a| évanpad kanéba a .Képm CmlMi UpP+t aairn tgyabéka is pértfcgéaakka t^tljtk Elllateil én: Bgéaa évra • trt, (II évre I ín, aapadévn 1 frt 80 kr, auly teaaag a .á\'d-ft CmUii íapclc* ktadékNataUka Badunt V., Magvka-raaa-atcaa » ík nám alá klldndlk. Batatviaj némikal ufjrn te kteaatra küld a kkdákivalal aisdasaksak. kik tevatecö lapas kosai fordalaak.
■saigsl PSI ii|éa|el naejsi ktadtetea, A aagy klalaaigaik ■isin miveltebb kedélyt tagj* kétségéi testi aagy trtaaat fogtdjt teu rég várt indalai klrt, kogy Paal Banga regényei vágn magyar tefdllásksa Is keakalék Inaaek Aa Attasssma teád. támlát, atet tete* sáaak, a kinevn rsgéayiréeét megaaanata tew már meg-jelest te Jáván migiitiaad* ntéayeiaek klaérétegn terdl-liat te k iádé a jogát a egyelőn a ,K« wiv", .Hangaágak* te .ígért Wd* caiaá mivaka ügjt as Itksaenm fi vaüteábaa kiboaaátaal. Eailtal a Aaaa killlyilisal teé mivel nálunk I* aagy ettnjedten náailkataak. A (orditéat Tétk Bála végai, ki aaa sakéa Madstn valédi lilkinltait vállalkozott
ARNOK
C S ___
Vihargyöngyök.
5j55 (KolyUlée.)
Irta
Ea alatt e kepnn óriási rést váglak á Isjssé-\' sak a az erős ütések alatt balahnas szilánkokban kezdett az stéiforgácsolódni.
Yágre már akkora volt a rég, hogy egy egy ember betérhetett rsjta,
Amint Jatassy eat én re vette, oda fordította teljes erejét A kspu mellé állította embereit.
A ki ott azon a résen elsőnek belép, Is-tan számol annak a leikévén Da nem is lépeti be egy sem. Banem — amint tnegsejietfék, hogy a kő Iáiról sem folytsíják a tüzelést, — egymás vállára mászva, feljutottak annak tetejére éa beugráltak as ndverba.
Mire bem észrevették, már 20—80 kuruc vil logtatta ellenük fegyverét Iszooyu karc fejlődött ki közöttük. Mindkét részről folyt s vér. De az előny a támadók részéo volt, mert sz advari támsdéa slstt résaktt a fslsksa, ilaaiai a kapu vágott résein át egymásutáo hullottak el öldöklő legyvereiktöL
Jotaasyoak csak annyi- ideje marad\', hogy aébányad magával a kastély fiiajtaja felé me Békülhetett.
A vérszomjas tömeg felismerte, a menekülő ara\'. Fenevadakként rohantak utána.
Annyi ideje már nem volt, hogy a szolgák által felnyitott ajtón át bemenekülhetett\' volna ; hatalmas fejsze-csspás érts fejét s Isrogyott
Ebben s pillanatban a kapu egyik szárnya is bezohsnt s a kurucok egymás hátán rohan-tak, özönlöttek be.—
Jntsssy Mihály élettelen testét már magasra emelték a lázadók disdel jeléiL
— Vágjátok le fejői I SsorjAiok póznára I — ordítozták innen is, onnsa ia.
-Altalános vészes ordítás hangzott löl erre annak jeléül, hogy az indítvány közbslyssiáaséi találkozott.
Ds egyszerre — minths az égből hallott volna alá, — lóháton, kesében a vöröskeresztes fehér lobogóval Ott termett a dühöngök között Msrkos Gyuri. Nyomában tömör sorokban bejtársai. .
Megálljatok I —. dörögte barangzugást, véazüvöltéel tulhsrsogó hangon s fiatal óriás.
A meglepetés, a zászló, a hüvelyben hagyott vezéri karddsl megjelent keresztesvités bátor föllépése magállitotts s vérszomjas népet. Bámulva vették körül.
Az égö épületek világánál olyan volt az kő zöttük, mintha Isten követe lett volna.
— Tegyétek le azt a hullát! — parancsolta királyi tekintettel. Es aJOmeg engedelmeskedett neki.
Ekkor oda ugratott Jutsssy Mihály élettelen teste mellé, kardját kihúzta s igy szólt: Dózsa seregéből vslók vagyunk. A varázsszó ki volt mondvs. A név bsllaiára s tömeg éljenrisdalban tört ki. A zaj lecsendesQlésével igy folytatta;
— Szegény jobbágyok vagyunk mindnyájan; vér a ti véretekből. Ez az ur, kitilt megöltelek, paranesolóm volt még két héttel ez előtt; vér-
lésiló ksgystlsaségasl báat vslsm. Mikor ka, fel gyermaSkerí p^apem veit, beaaea tavaUet atsa msglátott és msfoaókn^i, aMegyaiásó arcon csapással tsriüle le areeanal a baráti i sSfegt 0á> hebsa juBUgvi tslksakből ki akart kenelekn asóratai. Még hidegigyoa fekvő sssgéay sayámst aaa kímélte volna súg, ha a saskelt Mteel slőbb ki aaa kieérfük asóróköa kaváhe i a sírba Eagsa bajtekta\'aaaá, kasát laaaá tett. Beláthat* játok, begy ofckee aa arkoe caak aekaa vsa jussom. Elégedjetek meg diadaliokkal, vonuljatok tovább békévé. A többit btsaátek réak!
A hang ei »olt találva; Itatott.
— Adjuk át aeki a boaaa folytatását 1 — se-ditosett a tömeg. — Adtuk át!
Markos Gyuri helyeslőleg intett fejével s ügy szólt: s>
Köszönöm éta tsatvéreim} Rügy ea v%> lsmivel vaaasasolgáljsa, hallgassátok SMg je tanácsomat I
— Haitink 1 haHjuk t kiáltozták a lázadók és még kösetebb gyűltek Markos koré.
(fatyatfaAJ
Kíigudiilg.
A vidéki Jel sálagak asaagáattAan
Quieta non aovere ? Nea Knzgaidaaági tárea m aa elv aea lehat érvényes, Cssa a téres nea szabad seaainek ssa pihennie, baa^a miadsa-nek folyton mozognia kell, lorogaia, alul a vér | forog aa elő szerveset ereiben, Itt áll a aéssa | közmondás: >rast\' iek, r^t* ich«; a pangás Mt 1 visszslépés. Köggazdssági téres nea aaakad kelt pontoknak létezni, itt mindennek élni kall a aj virágokat hájtant a laktető éleiben.
Fontos, sől mentő ktUgaadaságt tényképpai Üdvözli tokát a ePráter Correspmideaa« a magyar ipar- éa ksraskedslai bank által kssésaá-nyesett alkotást, s i«ofpr takarfkpinttárak k&fr hWírfi féldltf bffikjáf. A angyar takarék páestá» | rak, melyek aéh-srorgsloaaai gyűjtik dolgos és jjaiadegyre műveltebbé váló népességünk ae/s-| kari tolt garasait-ás különSaen vidéken majdnem kizárólag je\'zálogbea belyssik sf a népnek Assat-I gyűjtött aMgtakariiásait, nem bírnak sasai A j joggal, többnyire annak tecbaikai lehetóaégévsl I sem, nogy zálogleveleket bocoátbaaaaaak n. — Igy as általuk köloaöa adott toka megmozdít hatatlanná tétetik, esek hossza haláridők alatt lasssnkiai less* vissssAzetve, ssaeriat IMsssss időtartamra ugy szólván haláldermedtségben tar-tátik- Es pedig rendkívül aagy hátrány, gyakran aggasztó veszedelem as illető takarékpénztárakra nézve, aelyekn a közönség rövid M-mondáai időre busa megtakarított garaiaji, stő-meges felmondás tokát mindennap bekövetkez hsuk, aslylysl sseabee aa iatézet astáa aea tud aáat ieiaatatni, sisabsállitset, aiat a kétség aélkftl egész hialot, a tőkéket értékben — messze tslülauló, de meg aea aetditbato, altg leszámítolható jelzálogot, Es ezen a különtegia, helyi hátrányon kívül figyelembe veendő ss ss általános közgazdasági a, naiv abból ered, begy ily módon tzáatalaa millió k ovor gyümülcsö-zetlenül parlagon Mi ea a hosszú lejáratú kötvény, melyet a jelaálogadósok adnak a takarék* pénztárnak ? Bolt papíros as latáaatek tárcájában
Mindezen segítve lesz, a jelzálog oly lege less éa forgásképss a köspoali jelzálogbank által, aiat a legjobb kerssksdstai váltó A aagyar takarék pénztárak központi jelzálogbankja, aiat a ssösetkeseti takarékpénztárak kflzege. ss azok birtokában levő-betáblázott kötelezvények etapján ^zálogleveleket ad ki, aelyeket a nagy ká-zönség szívesen ée a legdúsabb mértékben vesz. A betevő pénae, mely a jelzálogba taaetteteti, s záloglevélbe a fettáaadását ünnepli, megíat pénzéé Isis, aa igéasaéges ga da»ági ti r.aloa ak örökké kaHogö, uj értékeket teremtő véréva
A jégklitesltáa
f
A bécsi biztosi\'ó társaság már-Avsk óla a jégbiztosítás terén egy oly módosítást alkalaas, amely ceodálatos módon a gszdskSzönségnéí kellő méltánylásra nem találj holott szerény nézetem szerint hivatva van az utóbbinak érdekéi a* legkiválóbban szolgálni.
Az ezen üzletággal foglalkozó — bútositő intézeteknél ugyasia a biztosítást easközlő fél már elősöleg meg van srra nézve kötve, bogy
Nagy-Kan zfta, vasárnap
Zala 16. szám. (6. láp.)
18M áprilia hó 16-áa
terményeinek későbbi fejlődését vagy áremellé-l dáaát Úr, esetében aa élvezhesse. Be keMvéa vallani a biztosított terményeinek fcoldankénti j •étermásea-, mérő-vagy hec\'oliterek \'szerinti mennyiségét é* annak a mértéksserínti árát, as időben, midín>zen adatoknak belyaa megíté\'ése még vajaii biznoytalso — kár esetében — hal! a terme*, javulás folytba vagy aa ár emelkedése következtében értékesebbé vált — mindig l»-asálliiáat kall e szenvednie I A bialoalláei feltété lak értelmében ugyani* a társaságok által oyuj-taadó kártéritáa a biztosított egységáron *oha tol nem terjedhet.
Nem képeaett enel szemben kedvezményt, illetőleg cask látszólagos előnynek volt tekinthető némely táreiságaak az sz njitáss, hogy as árt bizonyos legmagasabb összegben . mér előre el-fogadta; mert ennek daczára kár eseiében még mindig s bosam tekintetben^ beállott ajánlati adat birt a biztosítottra* nézve kedvezőtlenül kötelező" befolyássá1, és aa utóbbi mindazonáltal, hogy aa egységi ár el is volt a lehető legmagasabb mezéggel előre fogadva, még mindig hátrányt saenvedett o\'.y esetekben, midőn a bizto«iiott termés-mennyiség e\'őaetea megssabása atáa a vetáa javait, és a varható temetési ho-satn növekedett.
ET mellett a beesléei ártak előleges; megaiapt-lása némileg a biaiositá* azon alapelvével is el-lantátbe jítWí; bogy se a nyerészkedés eaakO aévé ne lahessen, a mennyiben a kárnak nagyobb mint a piaeri ár syérinlL roartéaitása %--káwaL;v őhnjf;
üámitást, ennek óhajtását idézte ssOk-aégképen elő akkor, midőn a piacai ár a biaio-sitá* óta lényegesen aláaaállot*.
Sokkal jobbat felel meg az előadottak után a gázdakőzönség érdekének a Bácsi bfctóaitó társaság eljáráss 1 Itt sem a termésmennyiség sem annak egy«égi árának bevallá»át a biztosított ■fél részétől nem kívánják, és csakis a termés hol-dankáati átalányértékének föladása tétetik as ajánla\'ot beterjesztő gszdánfck kötelességévé, Ezen eljárás folytan s kérmegállapiiá* alapiát I mindig a kár idejekori termés-átlag és sa a/idei piaci egységár képezi, vagyis más sxóvsl mindig S kár által elért termésnek a kár idejébeni va-lóságos értéke I
Nincs ennek folytán a megnevezett tárasság-nál a biztosított fél s hozam leezállitásának kitéve, ha es nagyobbodott, mivel a társasig nem ia tudhatta, hogy mioö hozam véteteit töl a bi*to«itá« alapjául, — sem sa ár redukáltaának, ks a piseziár felfelé menő irányt kővel, — minthogy ugyancsak ismeretlen a társasig előtt aa •a egységár, a mely mellett a biztosított magának a holdanként föladott általányössseget ki számította. £s a társaság tehát már ezen üzletszabálya következtében ia mindig a valódi tény álláshoz képest fog kártérítést nyújtani; szemben ama gy|kori súrlódásokká1,a melyek a biatoeitáa ide jak or a dl i fi<etéat mindig s"kalal rsnkríi\', és asen Indokból kellőiénél többet takarékoskodó közönség eljárásából más intéseteknél amiatt erednek, amidőn kedvezőbb időjárás köveikeslá-Een a biztosított termény mennyisége, vsgy más álmVnyek folytán ai KE a biztosit fis ideje alatt növekedett,
As előadóttdkbAI azt a következtetést vonom le, hogy a légbisiogitáa terén szereplő fentebb elösdott ujitás eminens módón szolgálja a gazdák érdekét, éa hogy as gazdatáraaim komoly érdeklődésére tarthat asámot
Annak igénybevételével cssk önmagunknak t< szünk hssanot I!
SialcértS gazda .
Nyilttéí.*)
Igén sal/eas, ataUiMt Faalardakai fmiategy 480 klidaUai fajban; mitersakint K krtól » fit áS kríg — valaaiat fakela, fehér t aalaaa nel.veroSzívetek 45 krtól II frt SS kríg aaillit — aiaa. koeskia, ctikoa, virágos, dainaizolt mlnSeí gbaa (mintegy 240 ffle dlspoeitió in 2000 kitiabSai asla és ár-syalalbas) esillit poetabér- is vámasateaaa Heaae kwg S. (ce. kir. ndvari szállító) ial|iapits Zkrtehfcea Hintik póetnfnrdelóval kíldetnek. — Svájcba címzett levelekre 10 kroa éa tavalaaótapokia 6 kroa bélyeg ragaaataadi. (3)
V
s br. ffllaWalialt tírst—
Phőalz"
biztosító társaság, ^wm
— (Alapíttatott 1860-ban.) —
Szerkeutöi üzenetek.
fcete»ye. KlndkettS bevált, folytaaaa. Tlsateletpildányt megindítottuk.
■éralg. Blsony kir oly gyarlóságokat papírra Inal,
a. V. Haiveea* masnink, bs s dilalttttl Arákban aseaá-lyesan ellátogatna sssrkesatflaigttakbe
U;aletee Maradjon aag is oaak gyalogosnak éa sa prAtiálkoaaik a p*fa***o* — amely fiSSSk csak ftsfa-plftjsg,
, Felelős szerkesztő:
l»r. A K K K üt I ti
Laptulajdono* és kladö: • v i a « h « i riiiap
így oklevelei gépész
MECHANIKUS,
ki minden gépészeti ágban
teljes szakértei
számos kit lltö bizonyítványokkal rendelke aik) Abajr.
állást nyerni helyben raiiJ vidéken.
Gőzmalom, gőzfarész gyártelep D, gazdastígi-gépgyárban — mint aifireietó számos éven keresztül szerepelt, — agy cséplésnél teljes gyakorlatsággal bír. tC Mvs* augkeresések — o lap (549) kiadóhivatalához latéseadlk.
ffiROÉTÉSE^Í
81 fk. 893!
irréréat birilftmény
A nagy-kstiissaí kir. törvényszék telekkönyvi osstálya részéről közhírré tétetik, bogy Szüca Anna férj. Anda Jáno*né merenyei Iakoa végre-hajtaténak if). Ands Ferenc végrehajtást szenvedő merenyei Iskos elleni 8 frt 30 kr. tőke, 4 irt 80 kr végrehsjtás kérelmi. 8 frt 40 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek irána végrehajtási ügyében lenlnevevett kir. törvényszék területéhez tartoaó, a merenyei 36. az. tkben I. 1—12 sorss. a. foglalt ingat anoknak régre-hajtist UiDVedettet illető a 887 frtjra becsült ■»/, része, — továbbá ugyan a-on tkben 4- 846. hr*z. a. foglalt ingatlannak ugyanazt i.lető a IC2 frtra beoafllt \'A réska, — vágrs a merenyei\' 231. *z. tkben jr 8tM. htKz. a, foglalt ingatlannak ugyanazt Illető a 28 frt becsült \'//része
évi Junlua hó IMk napján 4. e 10 Arakor
INM.
lierenye község házánál Remete Ofaa felperesi ügyvéd vagy he\'yattese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak, még pedig a merenyei 56. sa. tkben L 1—12 és -f- 3 sorsa. a. foglalt ingantlanok oly feltétellel, hogy ba ezen ingatlanokra öav. Anda Jóaaetné szül. Pap Katalin javára bekeóleave levő szolgalmi jogot megelőző követelés fedezésére elégségesnek mulatt ó*é 2(10 frt, esen ingatlanok vételára lejében beigértetikr-ason esetben a szolgalmi jog épségben, marad, ellenkező esetben pe dig áá árverés hatálytalanná válik, s exen ingatlanok wtjyanazon határnapon* szolgalmi jog nélkül is eladatni lógnak. Kikiáltási ár a lennebb kitett becsár. Árverezni kívánok tarlósnak a becsár lü%-ál készpénzben vagy ^vadékképee papírban a kiküldölt kezéhez letenni.
Nagy Kanizsán, s kir. Irvssák mint telekkönyvi baiilságnál 18ŐÖ. évi április hó 6 ik napján.
CSE8ZNAK MIKLÓS U4Ö 1 — 1 kir, törvényszéki bíró.
Jotáayos J^blstaaltáa.
Társaságunk mint minden évben ugy most is a leheld legnagyobb ektayökben részesiti feleit. Nelaláni károk gyorsan méllányosan és igazságosan számiitatnak fel és fizettetnek ki.
Bővebb felvilágosításokat készségesen ad I és nyomtatványokkal díjmentesen szolgál | tisztelettel alótirolt — valamint minden i községben létező ügynökségünk, j. A cs. kir. szab osztr.
I Phönix biztosít^ társaság
vezérügynöksége Nagy-Kanizsán
>45 Lukácsnál.
l Nemzett Baleaet- és Munkáabtztoattó Részvénytársaság Budapesten.
| As atai hazai btztnaitó tirawig, aaly Uaárüag bal—al i
1000 000 korona teljesen befizetett alaptőke. A Veszeti Baleset- éa Haakásktstaett* Xéeavéaytáraankg Elfogad Mesei elleni kiato*itiaa|at halál fáiirt, iiUméi-ia múlékony mtinMtiplelenacg esetire ia padis | U* EgyéntnUnti btxtoaltáaokat g tiivaliaaaart foglalkozia ktehaa vsgy azonkívül irt balesetek ellen.
II. Mtadaaaaai baleset bistoaitinakat txirtufStii 4a í«t-ftri utazdtok tartamára.
III. Caoporio* baleset-biztositáankat,
IV. SzgratoitJgi kütelczeitnigek bistoaitáaát
A „Nemzeti Bn\'aait- és tfnnkásbictoaitó Riazvinytáraaság" baleset-biztosítási ka\' 18-60 éle^vak kast a bisiotiiomlíh nemire mii tMntit it orroti r!z*<j<Uat iiükül alegjntinyo-aabk dijak méllatt aesltafil.
>Tftkb éri bfktosiUaokaát a táraaaic rendkivili aliaySkat nyújt — Példa :
Egy tmréd, htioMr, iroSatfipátíilnok, heruknit, taniti pap. iMtiHid díjtétele sa I, koeakiaaÚ osztály asarial a kővetkező biatnaitiaokárt is padig : Ü 000 korosa után hnhíl ueiirt á 0jS0*/w _ keroa^ JJŰ
.15,000--—,----, iUmmü ali
koMfiMentfy tttltrr. , t áO.10^*— , 10.H S koQtaa naponkinti Wrto. . limiUUirl idtipUntt whm*
kipitltntit mtiirt .. . ákorona t.éO . 7— S biatoaltásaak egy évrt való kstiaa a**ii^5naaV?-lv3 I a blatositásnsk II itrt való kötése eaatén | (ivt dijAsetéssel I ivaakiit .... korona 18 — a a biztosításnak lit itrt valikités* eaatés
(ért díjfizetéssel) ivaakiat .... korona 16.— . ; A Nemzeti Baleset- és MunkátbíttmiU ÍUmény-társaság:
Elvállalja további tttringM t nyayi viitonyok kBit Mi fyémtk, mint tlantvieeisk. aagidktvatalsakak, kiaiparnsok, \' annkiaok atb. iletbiatoailisit rmkMp keli d{jjtetti*rkktl: I. HáÍJtmm élethossziglan tartó dI}CMtiaaál. II. HahUmttrt korlátolt tartama dijSsatiaSsI III Halit• ds Utl etilért korlátolt tartamú dljiaatiaaat. IV.\' fiftrmek flrikdintitdti/ biztositásokat korlátolt tartama dijllzetéml. — Pi\'-ldii ;
Egy 80 éves égvén az I. táblázat aaerint 20 fillér (10 kr) heti díjért biztosíthat halálesetére 316 korona (168 frt) tőkét, 40 fillér (20 kr.) heti dijéri 2X31*-682 korona (316 frt) tő {két, 60 fillér (80 kr.) heti díjért 8X316=943 | korona (4\'i4 trt) tőkét, 1 korona heti díjért 5X816^1580 korona (790 frt) tőkét.
*) As a rovatban a ktklilttaktrt naa vállal magira fela-ItOaigat a anark.
Bftvnhli fetvilágostiiaokat a proapactoaok nynjtaaak, aahrak a Ur**aág Igaagatdaigisil, tavibba as £M Magyar Mim-Mhm Hitlotlló- Tirtatig — a Bicti biitotllí láttamtp 4a a \' Mttpyar\'Fi\'atuiá iithtili ritirenglértatda saisdea ttgynS-kiail —i aiat a Nonaetl Balemt- 4* Mnskiabisto*tti R4aa-I vinytirsaaig kipvlaalslnil — kapható ia kívánatra kárkiaek | lágya* ás diJaaaUaan magkltdatik. (888)
JUgy-Kanim-vasárnap.
2alá. 16. sfcám, (,7. lap.)
jm ápnlts h&l^iu
betagaéjrek
_____- 11
mellAshető alka\'mAa b£zi«sprek azonnali al
.Jt.* paghfllés Áltat keletkezett oetégaeg Mgtfagyobb rés\'O* bwjjod k\'tirnyeii voli
na
kalraazása által. A wígoay Pain-Éxpéller 229 ilf ,eaet*kb*n a
1 e f j o b b b ed 6 i z • ö 1 é ». H »sonió jó eredmény nyel ha vn álba tó <mje, kötvény é* tagszaggatás, vainmint tejtá-lás, hát\'ájdalmakH^ipőíájdHlmak stb. eiieu és majdnem minden l»áz nrtáab »n készleten \\an. É en szer 40 kn*, 7Ö kroa és \\ Irt 20 kros üvegekben majdnem minden gy«sgys*er-tárban kapható. Minthogy értéktelen után-•/a\'ok is létezne*. kjfejeaettep
i tiék# ftonw-
a** KHeje^euen t
s
éhlieti
jipf\' At . Fa? p ^
♦féle vasöntöde és gépgyár
részvénytársaság BVSAFERTEX.
o
Síá l
?? o I? fI
CD
P I 2 c 0
^ 4 í i . « í, .
«r*r éa MAki TL BUtUt, KfUé VÁC* fJT VártU Irtia éi rtktAri PtOIAIKIKVlTdi 14. - Néhraktár t
•01 KERKPESI1T 77.
Göz- ós járgánycsóplö-kószflletek
iBllSw
^^Sf- t m -- \'— ^ »->«*- —O

siAmo* első dijakkal kitüntetett
szab. Schlick-fele 2 és 3 vasú ekék
mélyítő- és egyetemes aczél tkek,
mMI SCHUrV. éa (IBiT*4(la
! egyvasu ekék, talajmivelő-eszközök,
i MibMUyil

TaksraUaykénltl fé^ek, (UrAlék, irltaalask ée | üiKksaraii |u4mí|1 gépék. litértl s««rikat héva-■ küi ét MAMknké artlé-iéi^k m flkMiálé |ép«k
i i ---- . J _, nAJUUili mcmI vaaslsk
ft:iday*» IlMtéal feltélalah* U|)«UaytMkb Arak. ~ Arjigfaékak laffta éa hériaaaalvér —
KOTZÓ PÁL
ti épéwsmi Í:K\\0K
Budapest, Üllöi-út 18. sz. alatt
f^ereméify tulajdonosok kerestetnek!
ÜNKdátlail
&0 millió írt
kav r eddig aég fal nem vett Romjegy fó- és melléknveremé ■yekbaa. A Taiagiapk a»rao-Iáit lap aaarke*atőeégfí vállalko-soti arra, kogy as llleltf mit aeaa aejtd téuyl»gea birteko* ankat filkaHaaaa fa friPTT nyeremények MriakaaAyt tegye- A a<>r»jegy-birtoko»ok ké-rttotk, kogy sorsjegyeik minő- | aégét, Borosat alt éa aaámail i wTet«grapHir uwktn ftaégével 1 aa|At éré+kékbra la levt-Illeg; .közölni S\'ivaakedjagek, [ hogy aa ilifti ^y— donorokat ily módon falUdea-haaaa. — Előfizetési .ár a „Té lograpk" cimü hatodik évf lyam-bán megjelenő hiteles Morao/áai [ Upra (384)|
«|éaa évre
CMak 1 forint.
Elötiautflinek még egy nagyaserü előnyt ia nyújt, t. L éveakiat
arsa
BHUCK MÁRKUS és T«
szállító czég
(Főtér) NA^T-KAKIZSÁff. (Főtér.)
Mraal hl eléftaetél kliéll,1 mely aorajagyak negyedé ven kint I eonoltataak ki t-.< 100.000, ! 84) .000. 40.900 kfittaáa fö- j irreraatiyitri JSrsaanak én agyT nyeremény nyel okvetlenül ki* sorsoltatnak. 01/ aorajagybirto* koaoktélt kik • lapra elő nan Haatsak, 10 kr. Tálaas-bélyeg kéretik. jfunittá i-éig ejötizaUik réait vaasaak már aa «V ibmb I JÓ99Ír-0or*jtyij hiior/folfhúimn
*4#bi(£iáidban. — . t M j i\'tiph* nQrtuléti kőit ön* k int ló-hirafoia, Jtjwt, Viid\'Wtut 43,
IBSEBBRBSKB^R Ajánlja üJsjj&élgáLmáJiaiii álfcttlUlsh*klé«i idényre htlybtm átkOliöakCidÓM^kre nyifnti
butorkocsijait,
vidékre való ifckölUkködéíüeket pedig aank. aárt butoraizAI* Illó komikkal vállal el. — Likáéról lakásra való kői töaködéaeket jutÁIIJlH áruk mellett.
Ajánl 2\',,, 3; S^éá 4 lóarajn MZAÜECN (ifiri^KfeNXLKTKKET, (319) továbbá 4. 6, $ 8. 10 áa 18 lóenjA
sínes gőzcséplőkészleteket,
koaaaa asalaiaráaákkal, alaá aaa|*>lffvfll éa rendkívül nagy faiaiata roftákkal, árpaltéjáaéral éa váliastóhaagarral.
Fa- és szénfUtésü és eredeti szalm&fUtő erőzmozgronjrolcat.
■CT TdfákbA K. HARRKTf A MOH* felliliiiullmUt |
iaa 40 •/# tSaalAaayag aiagtakarító.
C0MP0UN0 gözmozgonyokat
legjobbaak allaaiart braadtíoNI ttanitikOdA aaaarl-, hal hévahfáé aralégé^akal KrMÍeil amarlkai aiéna-gyftltAii i víg? í ló baíogádira ilkalaieikatá cuablaált rúddal. Morvaié éa aaérvavolá gépahal áa iiiiutlan-aaaa alaatib gasdaaágí gépalét.
Juláiijoa íimk ! üHlve/Ar^llAleleli.!
KLTTHIA ZSÍR HAJPOR
a bór aaéptléaéra éa fiaaaaltaaara, BC lefoléhaléhh illliékt, kél éa Uraalgé hajkor, vegyileg apalysált é« ajánlva Dr. Fphl J. J. ca. kir. tanár által Béaahoa. —^
II no itt ailAséhl
aaappaa éa lllalaaar* gyártia. KAraktár . IljfH\'JH, L Wollaaila i*
ü20 Ullaaiord levelek kiVvetkező úrnőktől:
Wollor laralla, ca. kir. udv. aaiaéaaaó Béca. Raalh Lala, ca. kir. ndv. opera áaekeaaS Béca. SaklAgar Aalaala, re. kir. opera éaakaaad ílérj. Pálaaay Jtlkfk» aiináaantt a re. kir. aaab. eainkáaaáJ Bé<ibaa. Oéllaa Nalaaaa, asiaéaanA a néanH aépaaieüáaaál Bécabea. vaa Djah Kraé <a. kif. ndv. o^era áaekee Bécabea, etb.
My\\! (Mm <lra I frt 90 fcr.} t/tin/d dobó: 30 krajadr.
— \'Utánvéttől vagy aa Öaszeg előleges beküldése urán küldetik. —
Kaplialó «i leglObb lllaUstr*, lyógjmer kerei-krelértben éa gyógjNierlárbau.
MáfT-Kantzaa, vasárnap
Zala 16. szám (8. lap.)
UAU MJJJJ *
»|< i iiHHi I kaléaéftfaa msgvúagált I M
i^l \'^ÖL* I"
i ra»i» mm i %n í V
\\ir ^t g
\\ M* ím fa ktlttUa itt
----1 l^iwft> fi
V \\ átajnl kassal! V . .
I ^ telik. I w
9 l^t JÖUViüX Altata* casn**- fl
M- \\ \\ k tunimll
jut A tiatualc* kS»M- !■
ff
-EjM""TíÖoiJ. -K", Kwawooo.
;- I
r^S-jitP
N^WIprF
II— 228 \\ ---
I8W. ápcitis\'.bö 1M&
Balatonfüred gyógyfürdő
Mh IiluHfy^H. M«jytf«ru4|.
P«»ta-, UrMa kfl/bea. M
Fürdőidény kudtte május 21-től usptsmbsr véfsif.
ammm-* *mm Étnémk, — IVM kééifAiM, ftaftréA, 4 lm ijMIni Ilim vmlpia cpmm^i
Tíob faalai, sayW, V«M UfMti «
jüan-, bU MfflW., ■■!! i|l|j>H; — nfantn astarpnagA fa nhaajok, t I- i i l IHgfbilk fa iillt | mimI
&rr*ly-. iliair, <aé», klnilsj . Msna ik hnttUM
ian, aáj. fa láp I klafa, mfit fajáé fa Mglfalataakfaa
ELeórauas-u fCLzddizitéMt.
Hegyek tAt MéaM gyóajíti Msfa éfaaa fa iilim > \' iluli, gpég k«* Mtiayok, bab* park Mysn I gM, Un**, laiillillnl. IM«I Mfaak, i lalSiHili " fillii| M fcaHil. IMM Wiwltw fa • Smé Niiiltai. aiin itinMI Jé fa luftul liknál, tatkÜ* dkotb. a»«rt l IH 80 krá snbák Ara éO kitti 4 írtig. Jw alas IWig fa lagaaatsa 80-tól a ssbaa régig * Ukfaok m liknál áOV.-kal sfa éM a .Snaé
lanl éttananha*. ~ Taaail álknfa MM fa Tnirlii. atiakrél gM^fa I ám. Ti Hllallt kfakunh 1 b M én. Tanti saimfannk áWi«awlay«yai. aiiilllrtí Mgra*. r • "»» — MM* k*f» kawk. Eifaprttaaaklal lagyfa aMgUasfc * lliéébIMl íMH Btarran: Dr. Rmr WiM
ÜMmMÉ-sliteg MM - Inán Akai Willlgi^lil n MnM WiMi
Babtoa-flradl Iniarrta, aaiy aM fcrssdl rts li l(M káévá* — Makién ÉMabaly fa* ■fajrtaMltité*H fíndaprittn. KagMM ; kMWr témmmát VmprM**, fa >— t*
*i&*tteAirrJnMl. £ Hfáál(U|«Ull(
Köhögés
agy bármily húiölos betegsége a légcsőnek, gégének, tüdőnek, továbbá lipiii mhhtig, uti aseHfiséf, sarrna, atayálkáaotts szamár és (ojtó köhögés, emklsadosáa a nyálka kártyának — kezdődő gfimő kór lecíobbaa és gyorsan tá»olit-atit el az érek óta bevált — valódi a orvosi - resdeleire készített éa az orvosok állal ajánlóit: gförgy tea csomagja — 60 kr, és szt györgy bnrnt por — dobosza — 60 kr. pontos orvosi bsssnálati utasítással, sikere mér néhány nap atán látható. 282 7—
2 csomagnál kevesebb nem küldetik szél, — póstai küldésnél — 20 krral tSbb csomagolás s szállító levéléri; a megrendelések egyenesen
Stt. György gyógyszertár Bécs V. Wtmmergasse 38. intésendők.
\' ^ KEIL ALAJOS-féle
Padlózatfénymáz
(O-laarur.)
lafkitBnfibb mázolészer puha padló számára. 1 nagy pahteak ára 1 frí Sfi kiajsaár-I kis palaosk ára 48 krsjezár.
Vlaszk-kenöcs
legjobb éa legegyszerfibb beeresztő-szer kemény padló számárs, 1 köcsög (324) .. . árs 80 kr., miadeakor kapható:
Fossolhofcr J.-nél ^.-Kanizsán.
Hirdetések 1 , -t
felvétetnek
Fischel Fülöp
könyvkereskedésében
Nagy-Kanizsán.1
Nélkülőzhstlsn mMss báitsrtásbsn
a Katkreíier ftfte f íeipy laiala^r
Ml — ■ TTfliir kM WtsL — SS—
áan alfabstattsa sHagt »jsjtj», ksgy • pM> I kává ■■llfakaM, rslsialat n irUlnss Unta kásái knsallstll píloljs s aalsia kávlsal lalasaaa».| — igla Isnilá fa Mllmaa kfasM-i
hstí. — FstSlmalksilaa alst pMIk * kárlkn Ipa sjiatksté aSkssk, pwiak fa IHusik llMmfaMM Inki^mk I MS kl|klll V. MM M Isi
ZMegpj.3a/b"b iszoálrv-ozxxiéiciry I
800,000 frt nyereményben résztvehet mindenki, a ki a „Magyar NVk Lapjá"-n előfiizet — Évenként 35 sorsolás. -
Magyar Nők Lapja
(Magyar Háziasszony)
Magyar Kők Lapja
~ (Magyar Háziasszony)
Magyar Nők Lapja
(Msgysr Hásissszooy)
Magyar Nők Lapja
(Magyar Háziasszony)
Magyar Nők Lapja
(Magyar Háziasszony)
Magyar Nők Lapja
(Hsgyar Háiiasxsuny)
Magyar Nők Lapja
(Magyar Hásia»ssony)
Magyar Nők Lapja
(Magyar Háziasszony) Baésptsl,
sz egyed fiit kttilsp, aal; aUántáiaak Uj kséTnMa7taja)Uai klpaa.
ágén fan sIMsaMi aankifál Mg a .Mipu SfeakáMtarr\'-at, - ,A sít Mgalg taaklajri-\'t la tgj trUtÜ za-glsjt ksgaak isgysa. ttlfaes sMflnUi női nlyilg tsa-kiajré-"t fa sfjr Jaki wséaU ngfajrt ksgaak iagyn.
natiniijt Msrótk Erzsi ■ a fagfabk íróktól kűsöl kültemésyeket, slbmllln kat fa eaikkskat
megjelenik minden Tsaáraap, s aüafaa kMn ad agy iaggwn nslllklatat
minden hétben „Takör Előtt" esiaael iagysan divstmellékleUt aá számos képpel Is eradsti páriái áisattadMtásokkal.
ÍUtalagaM t«sz minden mis msgysr van német nyslrB diysUap jkratfaát.
s csatád minden tagjának naüaai szó-rakaslst nyrijt jól megzálogatott oUm-Mayalsal.
Klahld altsa.
Magyar Nők Lapja *
(Magyar Háziasszony)
Magyar Nők Lapja
(Magyar Háziasszony)
Magyar Nők Lapja
iMsgysr Háziasszony)
Magyar Nők Lapja
(Magyar Háziasszony)
taélaM «as nafeaasta, k» ssrdlIS Mayák MM* is bisrfai sdkató
kMn „Lagss" Mnasl iagysan
aiat
mindez kél g/aaaklapal d.
egyeSil IU * aagyar Iwéalaakaa Urtfai lap,
lálkatfa a nSkalgn taéaliaMfcal
a cnládaak amat aslmkkil b szolgál én Mtu 1— egy JsM arm atjis.
Hayss BálHMaka* fa gnéifaa iUsnMH tar-
Magyar Nők Lapja j >m a* • m* Muag n.
, . " ayaakst relt, M sani fa «ly dbna
(Magyar Háziuszooy) letet ad abén káln Ugyn, hogy a
Magyar Nők Lapja
(Magyar Háziasasony)
Magyar Nők Lapja
(Magyar Háziasszony)
Baáapeil
mellékest csapás tUflaalMaak nsgy aááaa bM bksMrl.
■aa riad rtsna mnal Méfaaltál, mikor zatfii igfayafaak klillglIÉililt vaa szó.
•Ifi.
minden \'előflutfije megkzpjs ss gyek jegyzékét, a nlaak postoa ■MTSI.
, Klalild-uleaa
ionja*
Nyomatott Ftscltel Flllöp laptulajdonosnál Nagy-Kanizsán, 18,93.
\\
11. szám.
Nagy-Kanizsa, 1893. Április 23-án.
XXIL évfolyam.
SMrkaMtMf:
-1 \' \'
Niten 011ojhM».
Ida lattaantfí t lap asallaal italn TODaíkoxá míndeki kualimia;.
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
KladSklvaUl ;
Várt>ká*.ípí!ii «hM mtp Way* h«MMím.
BLúriXKTfeM ilil i
Ef»w 10 koiuM (t frt) NMm fi kimi Ü »i
Ntf/Wém I koroM r<0 IlMt (1 M)
HlrdrUatk Jatáajwau rtiailUtiair,
MraaaUllaa lávátok aaak tasart ka*»k
Ml fnpdiituk aí A Nagy-Kanizsai- és dél-zalai takarékpénztárak,-a BankegyesQJét, az Ipar- és kereske- gyutttr pstttsora It
Halmok ■*■ kildataak »l«
delmi bank, a Nagy-kanizsai segélyegylet-aiővetkezet és a leleiiyei takarékpénztár hivatalos kötlönre.
Xfíjflealk K»|yKai|liuáB hrtmklnteKjuirr: vnxárnap.
Klftáaattsak, vzUwtnt I klrMMi* _»»a»tk«aók Piwtol Ftlto ktajrv-k«r**k*4Mk* intiíffflilflk.

Jókai Mór.
(11.) A magyar nemiét ez évi október havában * <totóiét és szeretet adóját fogja leróni egy férfiú iránt, egy magyar író iránt, aki minden magyar ember szeretetén és tisitelelére érdemes ia; érdemes Mért, mert egy félaaáiadnn át eszével, lk mivével és tollával siolgálla liatá|át és nemietél, igai és őszinte lelkesedéssel, haza és ennek intélményeí iránti rajongó szereteltei, el nem lankadó buzgalommal; péí> (|i\\t és buzdítást nyújtva ama "azámoa, törekőfialal Írtnak,kik nyomdokaiba léptek. Az isteni gondviselés megengedte neki,
hogy maga mellett tlŐXli_éa g.pu:podhi
Játla őket, kiket az íróipályán támogatott és vezetett s köiOtttlk áll most is az ő impozáns nagyfájában, szellemének teljes frisseségében, képzeletének kiapadhatatlan forrásából még folyton teremtve, mint kit az isten^ gondviselés el nem gyengülő erővel áldott meg.
Így fogja Jókai Mór félszázados Írói jubileumát megünnepelni, a vele ünnepel tv nemzet V, soha nwgyobüjoggn íz Jötte nagyobb bálaérzettel nem, mint most I
Ritka kedvelése a sorsnak, mely neki jutott, ,» melylyel őbenne megajándékozta a nemzetet. -Öj a kiben a tősgyökeres magyar ér*ési el a n\\ ngati civijisatio rpinden nemesebb vonása párosulva van, prototypusa a magyar ember ideáljának. Életben és ériéiben, érzületben . és gondolkodásán tiszta és mocsoklalán j telve nemes ambi<
tióval, megáldva p&rtllan szorgalommal lés munkakedvvé maly az évek gyarapodásival még nőni látazik; — példányképe a magyar ifjúságnak az ideális törekvésben, a fáradbailan kitartásban, n nemes,\' önérzettéi párosult siefényaégben. .
Országszerte megindult a mozgalom, hogy Jókai Mór félszázados jubileumi\' (napját in egész fumael, az egéaa ország ünnepelje meg; hogy e nagy ember meg-ttnnepeltetéaében részt vegyen az egész nemzet. Örege és if|«, nagyja és aprítja, mind-mind, kik müiaájának annyi élve-| letes órát, anuyi derült percet köszönhetnek.
Alig lehet, gyoraah áttekinteni azt az [óriási tevékenységet, a melyet Jókai Mór .al irodalom terén kifejtett > Be minden i művén Átvonul a tiazta hazafiság fénye,
I egyesülve a valódi humanizmus, az igazi emberszeretet fényével. Jókai Mór regé-nyeinek claa»icitásáról lehet bértílni, lehet vitatkoBfii ;■ de aat a fény en alelleinel, fflely | rajtok végig augárzik, ait n jól eső meleget, mely azokat álhátta, elvitatni nem lehet tőlük s igy el nem tyjiol, vitatni nagy hv tásukal a magyar oFímkOzttnmíg ülázezreíre s általában a magyRr közOnaégre. Más nemzetek dicsekedhetnek talán nagyobi) | írókkal, de nekünk a legnagyobb Ő, ki \'nemzete hódolatát szeretetét egy hosszú {élet munkásságával érdemelte ki. j " S ő nemcsak mint iró érdemelte meg ]tiszteletünket, hanem mint hazafi is. Már-, | citts. \'15-én, a magyar azabad\'ág hajnalra keltének napján, Ő is egyik tényező volt
azon fiatalság körében, mely lelkének ögósi hevével, fellángoló lelkesedésének melegével rn demokrata eszméket győzelemre segítette. Kz eszméknek harcosa maradt o egéat éltén át. Rzeszmékliei nem lati & hfitélen egy félszázadon keresztül, sflt minden míl-vén ez eszméknek elbfívOlő fénye ragyog felénké .
Ime. itt van az" ő népszerűségének titka ; ez ama szeretetnek forrása, mely a nemzetet hozzá köti, a mely arra kéaati, | b«gy félszázados jubiláris ünnepe, dicső emléknapja legyen egy nagy iró, ember I és harafi folytonos munkásságban eltöltött {életének; és biaonysága annak, hogy a i magyac nemzet ia méltányolja hfl fiának {érdemeit t e méltánylásnak impozáns módon akar kifejezést is adni,
Kanizsa város intelligens kOtOnség* sem j maradhat hátra akk»r, mikor Jókai Oniie* peltetéséről van sió,
Azon a napon, melyen a nemzet nagy fi&t Ünnepelni fogja, Kanizsa vároa iaréait iíog venni e« Unnepeltelésben valamely módon, mert biinnyára: mint néles g bakhazában mindenül!, itt is vannak ueki tisztelői, kik azivből csatlakoznak aí ttn-IneplőkhOz. • \'
Borainkkal csak közönségünk figyel-ftiét akartuk felhívni, Ai erre illetékea tényezők annak idején megfogják állapítani ma)d azokat a módozatokat, a melyek sie< rint városunk ia rént fog venni a nagy iró tlnnepeltetéaében. \\
._ j ... __■~"55aBáp*WBgí!aa
győződve, hogy a» élet mit sem ér, as . egész elhibázol! valami. A főidőn ninei erény, i\'«»k hün; mindenki gazember.
Ilyen szeretetreméltó hangulatban az . ember *a naturalistákat olvassz; én azéri is kapkofiiam uiáimk, mert el voll tiltva.
A novellám természetesen egésxen n] alakot ültön ; a liín egy szegény nspstámvs, ki különben zseni, de az élei íorgniagjában elcsene-vés3edik s összes zsenialitásával az ivásra veti magát; a tőrténei egy pincelakásban játszik, Ml az apa a kél hősnői az asztal láb|iral veri. A kílejletet ugy ütöttem nyélbe, bogy az egyik leáfiyl a Dunába ugrasziottam menlfl »v nélkül, a mánkkal vitriolt iiallam; a hfisben a pálinka meggyúlt és ilyen módon pusztult el.
blénken emlékezve ax (1*6 üzenetre, az uj kidolgozást egy gyermeklapnak kü\'dtem.
Giftkliogy ez az újság nagyon kegyetlenül bánt el remekemmel. Azt mondta, bogy az ö olvasóinak ártatlan kedélyét nem akarja elrontani ilyen rémiákolmánynyal. Kü öaben kiildjém be valami naturalisztikus lapnak, az lalán használ leheti az efféle zöldségeknek.
A tanácsol nem fogadiam meg azonnal, ntert irói pályámat agy érdekes intermez»ó zavarta meg : stereliiies Teltem, szerelmes eky szökebaju, kékssemü (?íh bakfíaba, a ki érzelmeimet a lehető legszívesebben viszonozta, az első csókért pofon ülült, a máso<likat már visszaadta; a harmadikról mi\\r uem is azólók, mert akkor beszólnom kellene az utána kővetkező néhány százról is. Mikor egy sztp nyári estén (emlékszem, sü*
A „ZALA" tárcája. A kitűnő tárgy.
Van nekem egy kiiünő, pompás novellalár-gyam. Még kis gyerek voliatn, mikor eszembe jumit, nóts százszor kidolgoztam. A tárgy különben a következő: A.-nsk van kél lánya: B. és (\'..Jár a házhoz egy fiaial embér, nevezzük D- nek, a ki őrülten szerelmes C. be; ez persze nem viszonozza érzelmeit, hanem annál jobban lángol az ifjúért B., csakhogy igen természetes, hogy e/ még hallani sem akar a leányról..
Ennyiből áll a bonyodalom ; a kffejleief nem mondhatom meg. meri valahányszor kidolgoztam ezi a tárgyat, mindig máskép oldottam meg a csomói.
Inkább elárnlom: hányszor és hogyan kínlódtam már ezen a kitűnő, pompás novella-lár-gyaaKM;
Nyolc éves gyerek voltam, mikor először bán-■ott az írás ördöge. Az éleiruí annyit már lud-iamrrhngy az igen szép dolog, főleg ha dél\'re paiacsiiiiái süinek; de voltak sötét tapasztalataim ía s meg voliaín győződve, hogy századunk szennyfoltja az iskola, ahol leckével és egyéb iakviziiuri eszközökkel gyölrik a jobb sofsra méltó íjjngágol.
Természetei hát, bog^ndkor novellámba kezdtem, a bonyodalom ugy indull meg, hogy a hőt és hőinő az iskola padjain lobbannak egymás iránt lángra; a költői\' igsziáguolgál
Tatás pedig azt livánta, hogy a szerelmesek büntetés penzumot kapjanak fel, ebédre az iskolában marssztaltsesanak (pedig otthon palacsintát sütőitek,) s mikor ezt mindkét részen megtudják a mamák, egy vasárnap délutáni lellyei kirándulás helyeit otthon a sarokban üljenek. \' >
A noveila elkészült s én azon frissen elküldtem egy lapnak, amil legközelebb értem. A nevét már nem ludom, régen megbukott. A szerkesztő megfoghalatlán módon visszautasította, s azt válaszolta, hogy az elbeszélés infámis rossz ; ha jó volna, akkor sem használhatná ö, hanem inkább valami gyermeklapba való lenne.
A kudarcot hamar elfelejtettem,< hanem ezt\' az utolsó megjegyzést fiem. Pedig olyan idők járlak felettem, a mitől az ember nagyon köny-! nyen elfelejthet minden irói ábrándot.
Iskoláimban rendre Gílktam, s az öregem minden bukáskor nagy haraggal dörmögte, hogy végkép leveszi rólam a kezét; de meggondolta a dolgot s ellenkezőleg mindig nagyobb bu/ga-j iommal emelt reám kezet, ami megvallom, aóki kai jobban lájt, mintha előbbi lényegeiét ét valósítja meg.
Persze, hogy in barbarizmusnak tartottam ezt, s igy az ia természetes, hogy egészen elkeserített ez a bánásmód. Kifejlődött lassankint bennem is, mint miqdon gyerekten-a sDlét, sivár világgyűlölet.
Kár gondolán ügyeltem életemre és se dologgal litl nem terheltem magamat, se élveieiekei meg neilt vontam magamtól, mégfa megvoltam\'
Nsgy-Kanizna, vasárnap
Zala 17. uim. (2. lap.)
A városi képviselő-vilasstásról.
(?) E. hó 17-én ejtatatl Bég rárniunkbtn a képviselö-válauiás. Fontos Unja «t a köx-égi választékost; non lénye, a melylyel msg-Tálaailja non hivatottak egy részét, a kik állal ax ünkormányut ssép 4a nagy jogit gyakorolja Fontos, mert e v ál ásatásoknál nem csak a község, a város ujáittgyeinsk vexetéeé ról, ellátásáról lehel sxi, hsnem a község, | választásában ha alkotmányos áros éa gg Állami köaigugatás organismusának
av
kiváló téayesője levén, aiat as állami feladatok agy résxéaek saját körében megvalósitsni hivatott fontos sxervéröl, ss állsmi é\'etben tehát nem kevésbé lontos aktusról van sxó s kép.iselö-vá-lustásokná\'. A községi törvény, a köxségi kép viselst lontoeságárs való tekintettel, s kösségi önkormányzat jogápsk képviselőiül nemcsak asokat rendelte, kiig vagyonuk, előkelő állásuknál fogva vannak hivatva arrs, hogy a köxség ügyei intézésében s priori ssavsxattal bírjanak, hanem egyenlő helyet biztosított s váissxtó közönség válasx tol íjainak is, hogy igy aaok érdeke felfogása se maradjon képviselet né\'kűl, kik a nagyobb vagyon és magssabb képzettség hiányában maguknak ott helyet cem szerezhetnének ; hogy igy s magasabb képzettség, a vagyon, az állás folytán s a választó közönség bizslmából a községi képviseletbe rendelt választottak össze* sége szövetkezhessek a község ügyeinek a község és egyúttal as állam cséljaival megegyező ellátására.
Szükséges és kívánatos tehát, hogy as a va-laszló közönség, melynek utóvégre is esek minden három évben nyilik\' alkalma ekként a község ügyeibé beleszólni, ez alkotmányos jogát a kellő buzgalommal, a kellő nyomatékkal gyakorolja; mert bisz a választási jogon alapuló alkotmányos jog, olyan jog, melyet gyakorolni köteles-ség, mert szükség van arra, hogy a vBaiztÓT kamiáiailaH többsége jusson érvényre a választásnál. SíDkség vsn erre, ax állam érdeke, s község czéljn, a polgárok jólléte szempontjából; sxük-aég van erre aa-önkuiuiáuyiati jog in\'eniiói-nak megvalósítása érdekében; szükség van im sxon garxnexia érdekében, hogy a válasz-lőtt, képviselők a képviselőtestületben ások képviselői-is lennek, kik sem társadalmi állás, sem magasabb műveltség, sem vagyon alapján a képviselőtestületbe maguknak belyst és szava-xaiot ki nem vívhatlak!
A váissxtó közönségnek tehát ext s nagy jo gát kösőnynyel gyakorolnia nem subád ; meg kell gondolais ast, bogy ki\' küldjön ai önkor-mánysst jogának gyakorlására msga helyett s képviselőtestületbe, Meg kell gondolnia, hogy itt nemcsak önmagáról, de a községről mint az állami közigazgatás fontot szervéről, s as önkormányul jogi inlentiöinak megvédelmezé sérőli van ssó. Mert s ki esi nem gondo js meg, ss jogát gyakorolja
■a, e kiváló jognak sugfelelIT alkotmányos köte lességét nem leljeeili, sőt ast egyenesen megsérti $ esen szempontból bírálva meg a hétfőn megejtett képviselőválasztásokat, ax sok tekintetben esik kifogásnak slá. Kifogásoljuk, mert sajnálallal, tapasztaltuk a választó közönség érdeklődésének nagy hiányát; sajnálattal tapsutaltuk azt, hogy ax alkotmányoa jogát gyakorolni hivatott válauló közönség nsgy réue a választásról egyáltalán mit sent tudott, vsgy ba tudott is, a képviselő vá\'asxtásoknak hétfőre, aux I. hó 17 ére kiiüxöll határnapjáról csak ax utolsó piU tanaiban értesült
A panauokbó1, melyek a válasxló közönség körében általánosan felhangzottak, örömünkre látjuk sít, hogy a váluxió közönség a válsst-lásoktól méltó érdeklődését nem tagadja meg; alkotmá\'yos jogának megfelelő kötelességét pontosan kivánia teljesíteni. Annál is inkább kifogásoljak tehát a polgármester ur ttz< n eljárását, bogy a képviselő-választásra vonatkozó indítványát csak f, é. márcziiu 28 d» terjesztette i Kereskedelemügyi m. kir. miniszter (7Ó8H V. félsz alispán úthoz s hogy as alispán urj893. Zslamegye közöMégének. Zela-Egerszegeu. április hí I3Sn m leiratéval április l7-ére\\ A .Nsgy-Ksnusa város területén terveutl villam-liute Tti a képviselő válasxiások megejiésére a
__ 1898 ápriltf .hd 23-in
hogy eseatul a képvíMlő-válasstások határnap, járói a választó közönség feltfinő falragaszok utján érteaittuaék, hogy igy mindig subádon, megfontolva, tisztán as Qgy érdekében stábod eUaídrotdtdböl gyakorolhesu alkotmányoa jogát. Hisszük: nem fog többé megtőrténeí ax, kogy két araunyi kis hectograpbiroxcHl hirdéfménynyel fog esek köshirré tétetni a képvnelő-válautáeok megejiésére kitűzött határnap; nem fog megtörténni u, bogy a vátudó kőaönségast hiheau, hogy a képviselő-válssziások megejtésérs kitűzőn halárnapot közkirré tevő hirdetmény valamely vároei polgár elvwzett gyűrűjének, vsgy egyébb elveszett tárgyának hirdetéséről szól . hanem hogy as ilyen közérdekű, a város közönségét közelről érdeklő fontos aklutrtl a városi polgárok ezentúl ss ügy fontosságához méltó, feliünő, mindenki által könnyen hozzáférhető hirdetmény utján tognak tudomást Kereshetni !
Óhajtjuk ezt városunk érdekében, s azon képvi-selötesiület érdekében, melyet megslkotoi kívánnak. Akkor nem fog megtörténhetni as, a mi mogl megtörtént, hogy öt szavaut is elégséges volt arra, hogy valaki városi képviselő le-hesun!!
A villamvilágitis ügye.
Háselal,
határnapot s hogy ekként a képviselő-választással a választó közönséget egész készületlenül lep\'e meg, a énnek az leti következménye, hogy a válauló közönség legnagyobb része a választásról mit sem tudva, válási tói jogát vagy egyáltalában nem is, vagy ha gyakorolhatta is: nem ínteniióinak •negfetelőleg gyakorolhatta. Ekként történt sxu\'án, hogy a választás lintftmapjá magát a városi hatóságot is készüle\'Ienül lepte meg, s bogy azon akadályozott elnökök helyett, kiket ax alispán ur a izavazatszedő bizottságok élére kinevezett, távirati ntou kellett helvetteukről gondoskodni.
Óhajtják, hogy a képviselő választások érdekében e sürgős .és mivel sem indokolt iotézke-| dések ne ismétlődjenek ; óhajtjuk és kívánjuk,
főtt a hold) büszkén megvslloftsnjD;ki^Jiog}-az-én keblemet iríi szenvedély is dagsutjs, a piciiké mindjárt mfgjogolt hogy bizonyítsam ezt be neki, s irjak az 0 kedvéért valamit, hadd ol-vtssa nyomtatásban is a nevemet.
Hozsá is fogtam, hiszen a tárgy ugy is készen volt már évek óta. Cukbogy -most, mikor a szivem -tele volt szentimentális ábrándozásul, nem is tudtam képzelni novellát szomorú kifejlettel; a hősöm tehát a két hősnővel öt hasábon át virágok köst-járkált, vsneket olvasott; s hatodik-baa aitán sx egyiket elvette, a másiknak pedig jó partidét szerzeu. As elhessélés a meghatott orőm-apx áldásával, egy caomó érzelgős vers idézésével általános kónyekés közt iejexödik be.
A nevemet kétsur is sláhuttam, bogy el ne felejtsék kinyomatni s engedelmeskedve\' a legutóbbi üzenetnek, egy naturalisztikus lapot örvendettettem meg novellámmal. A szerkesztő válaszát egy káromkodá\'sal kezdte (ex is s naturalizmushoz tartozik), a avval folytatta, hogy ilyen érzelgős ostobaságot ar 0 olvasóinak gyomra nem vau be. (JLgy igasi naturaliila sohasem beszél izivr6l és létekről csak gyomorról.) Egyúttal ssi a tanácsot adta, hogy ha erőnek -erejével nyomtatásban akarom látni, kü\'djem be valsml jámbor, vallásos újságnak, ott ai én boldog kifej-létű novellámnak nagyon meg fognák örülni.
Ed még egysut megpróbálkoztam, de tum rögtön, mert mar nem volt\'ideálom, a ki inspiráljon, egy fodrász-segéd elhódttotie n*!vom bálványát* Mikor megint tollal fogtam évik múlva, akkorra . léjsm lelsvolt német tlloiofokkil *tggja vol-
tam egy subadköműves páholynak. Természetes tehát, hogy a legujibb kidolgozás minden sora a papok ellen irányult; a hős istsntsgadó pap volt. a hősnők mindkelten apáczák; a csomót úgy oldottam meg, hogy mindnyájan a felvilágosodás útjára léptek s megvetve a házasság barbár intézményét, mind a hárman egybekeltek; finálénak persze együtt belép\'ek egy subsdkő-művei-páboiyba.
Máig se tudom megérteni, hogy ax a jámbor, vallásos lapocska, a melyikhez a legutóbbi szerkesztői üzenet utasított, mién vetette el olyan felháborodással novellámat ?
Asóla megint hisuk vallásban, egyházban; hanem azt ia elhiszem már, hogy írói pályámon átkozott oech üldöz. Föltettem magamban, hogy nem verienygek többé ezért a dicsőségért. A hivatalomhoz ugy se páuol as írás: konduktor vagyok.
Hanem ait mégis sajnálom, hogy kitűnő, no vellatárgyammal sobise tudtam zöld ágra ver gődni s annak moii feledésbe kéli merUlnie.
Nem, axt nem engedhetem! Inkább lemondok uerxői jogomról e felajánlom tárgyamat a nagy közönségnek, Köt títkoi poéták éi regényírók ixabad a váiárhl
Cilik ast tanácslom, hogy a sierksixlök Inná maira soliasa halgasisnak, mirt aiok okoxták u én véiiiemsi Is.
Hilda)/ IA$ili
világítási berendezés létesitéiére vonatkozó, as Egger B. és lárea budapesti c/eg által bemutatott terveket at 1888. évi XXXI. i. cz 14. § a és exen törvénycikk végrehajtása tárgyában 1890 évi julius hó 18-án 23145. s«. a kiadott rendelet 116—118. §§. alapján- jóváhagytam.
Bár a pécsi posta- és távirdi-gazgaióság utján a berendezés-iétesiiő céggel s<emben ki* kötött feltétetek által a közönség biztonságáról kellőképen gondoskodtam, mégis szükségMoek tartom] bogy n lakosok ílgyelmezteaienek arra, hogy a világítási berendelés köstersken haladó vezetékeinek érintése életvessélylyel járhat
Ennél fogva nehogy psjkosiág, könnyelműség vagy rnssxakarat köveikuiében surenoséilenség történhessék, hívja fel a varmegye közönsége Nagy Kanizsa város közönségét, bogy megfelelő figyelmeztetést alkalmas módon tegyen köué, Budapest, 1893. március hó 6 án Lukács a. k.
Zalavármegye alispánjától 7278 ni 1893. Tekintetes városi Tanácsnak. Nagy-Kanizsa. A nagymltóaágu Kereskedelemügyi m. kir. minis-teriumnik I. á március bó 26 án 17989 V. sUm slstt keli rendelete hivatalos másolstbsn tudomásul és meglslelö eljárás végett ,\'/■ a. kiadatík.
Ugyan a hivatkosoti rendelethex képest, nehogy pa|kosság, könnyelműség, rouakarat következtében szerencsétlenség történhessék, felhívom s városi tanácsot, hogy megfelelő figyelmeztetést alkalmas módon tegyen közzé. Zala-Egerszegen 1893, évi április hó 7 én alispán ur helyett: Gtyzony s. k. főjegyző.
3381/893.
Végiéi.
Ezen rendeletek tudomásul vétetve, eredetben ax elöiratokkos culolandók, hivatalos másolatban Frász Lajos vállalkozó bejelentett megha-tslmasoltja: dr. Rothschild Samu ügyvéd ur nagy-kanixui lakosnak kiadatni rendelteinek.
A vezetékek érinlés folytání élotvesiélyessége iránti ftgyelmeiteiés a viltamvilágitU üzembe vétele idejére halsaxiatik, a exen körülménynek nyilvántartásba vételével s v, kiadó bixatik meg.
Miről dr. Rothschild Samu ügyvéd ur éa a v, kiadó értesíttetnek.
A rdroíí tandcí. Nagy Kani máta, 1893, április hó 8-án.
fiSNjiyél Lty\'oti B»M»y 0 pöfff
t!SJ»liysD, palginasstsr
Nagy-Kan zsa, vasárnap
1893 áprtlt* bó >94*
lyasztó kOtöiuig mtgnyuglaiátára.
Megjegyewük, hogy ataa rvadelkeaések eaak a közvilágításra vonatkosnak, a«rl ennél a villanó* áram leatülieége 10000 Woltot fog tanúi áa tndvaJavff dolog, bogy a 8000 Woltoa teazüli táf aár haléit ia okoa. A pagánvilágitia axon-baa eaak 126 Wolt feszültséggel leaz berendezve, mert a kapcsolat egymásaién történik é« eaen ! felül a sodronyok faburkolattal ia leásnék be rendezve, úgy, hogy a magánvilégitásnál a va-j asély teljesen ki van zárva.
__Zala 17. mám. (3, lap.)
HÍREK.
— Vársal hégtiasiék fálasatte A lolyó hé 17-en városunkban megeitett városi képviselők válaaitanéval lapunk máa helyen tfisefaaan foglalkozunk, til eaak annyit, hogy a liibtif hitalma folytán a kővetkezők váláastat-tak a kép»i«a\'6te*t0le"be: I. kerület; Haraay
Gyögy, Trojkó Péter, Hassar Antal, Stoltzer __ _____
Gusztáv, Danaeberg Jakab. Hoffmaati Mér, Bergerlctei SaiÜ<mia 6 frt, Ledolaaky Annin AdoU, Saitl János. 1L kert et: Lengyet lgaáe, 4 frt> göcsei Sándor én etje 10 frt,
döttaége, koanorat halyaavéa aa tgftaptéaág aa> vében a koporsóra, nrolybea agy levékeay b*e*a letaa polgár éa iő apa aksaaaa Artk aimét. Aa alkonyiban SckUtar láimia és IWéar Saador apOankat gyáatol|ák. A •Cbevro l\'adien- a M-vmkaeő knaata\'éat küldte ka boaaéak t .Kérem JésaáT iránti kegyolat jeléül koaaarat pótló mányok fejéhen adakoztak. Fi teker Sándor ás neje 5 frt, Schiftar Kálmán éa neje 6 irt. Ré-
é* otye Lsitner
Tollfuttában.
,4 hír atMm" opmtta tlfiadám atáa valtai
s Simoncaiö Antal, Kuauas boUtissar. Tóth László. Jésaaf 5 tea, Kohn Hermán éa neje (C*ak tornya) :Ke»ler Ignác, ör. Keeaetboter Jóteef, Weiaz J®- 6 kt, éa a gyászoló család azonnali kioaatnera I kab, Nucsec József, Dr. Rothschild Samu, Kaeh- 40 jrJot»
fkvli
laiit Vilmo*, Másingor Jóssal III. kartlet: Té»b! !Jöttei, Krsmtz Jótsef. IV. kerület, gallér Lajos,
áros rnktat át a aaiakáa pirí«»5« tevegnjtajt_> M*tat% OroszvAry Gyala, dr. Hlau Simon, baacik Ferenc tgyrétae megaagyaráakatlaa titkos \'AMI atgraakalv^-V. kertlet: Kránjla János, ItaOics Antal, Gáeplr égü ■waikkit tasak kt a egyltü Wwtb
A tarem Itveg6jíl h áiltjM tlimik MltttUk. A lat" taáaialaa ftadátai röpködtek ett.
[Fenne, Knaüt* ,Ferenc, Nith Norbert, Stepaoek [Albert, Staab József. VI. kerület: Kulőp Andráa, ipáter,) Saadlmsysr Ferenc, Dolmányos l.á»aló.
— JMékaaytág A aajgykaatiaái tar. hitközség a mtmrdmí tlnéaa klrtaek hallatára azonnal iOU ionntot küldött a ttáakéromiltafc javára. Irémp Dániel irtat pedig a kflktaaág azzal rótta la a kegyelet aduját, bogy annak amléhaanbrtra 25 fariakat aaavaaatt meg Nagy-Kaaisaa várna taaáoaa a laipnai itUka-
Tama Táai eigáayprimát fttata laglaja ágm azt * *m-|VwrgnFerenc, Ssmodiös IauIó, flr, 1 éunaiba.rswár* aemtén frtot a a sármetté-dálttot iffrjtfri piaaMe, anfc aá gaakbaa a liggfáaalkk aamhaa a pna
htlkivllikl attaláar ámial tgagamsWbm. Br
akkaa a kállait kaactavarkaa valami itnékliáll, a skálák,i áprilia l\'.\'-én Gsertán Károly aliapAn elnQk létvj méhen tartandó htagTartanyéaaá
ndáétajafa" jpprefiyez alkatommal avilatslá*
tatagai ttaaméattai-1 LAmIó. VIL kerület 5r Hegedű* U»aló, ifj.! kinknek pedig VI (ttot falyéatioii. laalkk iféw« .HmmUfntk Uvaak tml Hegedűs fcéasó, Faica Lájoa, tíaál György. Imrei -.ggMcvavaamy.GrtalaldAllrodea.ktr.oaat. mk aagamM aaaai Mitgiaa wtriat » l4»stó, 8r. Aaek György, l\'landar Jáooa. ör. kamara- és pnroas kir. aoagnramlvéas Nagy-
u-Fsic* Józteí, Anek latyan. A képtiroŐHeatülat K*niatán, ifel ápril » áa a <a«uo dmatar.
mconlok valmaeasvtjáa ^ ____________
i jSttotrt* Bwióditji. itjrmfomta ata^adt, kiagttik. igaioltatott éa igy a képviaelő-taai6!al a mivtk borjai U, mülűtt Mtli* fiktd, mÁnjU ólt tatba knltnak j*ien1!e<e<t kL. a Itttounaikawl*. t ltggji|lákk ilsl. > Mtftltti, *»lf taatáa vtgrt ta ifylmnm-fimlllis «Illan kai d.
■műsora: -Futa, E*aM»ll. t
I, ■
Plkiik m iársatklrhsa. tfioak dalttaa I kanizsai tánaaSSr* lolyó hö 19-én rendezett piknikje mindazon kellékkel, melyek képe«k egy
Ityta gtma-goté*lai*k náltiák vtla* atg tgn* l^aa j pikniket füazeresni. Saép hölgyek, jó ételek éa lílkemet, ka Tonta Tini meg atu találta volna njmiivt unlok, vidám hangulat képezték at eatély lü«te-a „w«i/ot emUkt" itta ut a niitit, ttabta u reit, kellemessé és kedwt«é lévé ss ottlétet. A
,»»yjr nutmt* mákAi(laUiatk kttltjár* atava (kiltata t»- j júlzii varaorát reggelig tartó kiaMttl » küttlbta MII Jsi» maUiraP ólvaltg mt—In) [követte. Jalea voltak .\' Itélla*
a */wr« reménye* eatadált meg. Xaadl karálaak a azlvUtüx kapott:
— BÜad!
Emilitn előbb végig*lm|totU homlokít t csak taatáa nyalt a nlvitiS*:
— mati .
A .MjryHwite/* írdemtt falni gmüjjt aataljgutt < ena-dfs kaagaa tagU taasatajiatk :
— Vu-piM kliad!
At asztal prtaidemn (adut a ItgUnittttmnáltébb Btokj Aadrát) Mttégir* gondolt la még t*aad*ttbb*a tibajtoga:
__— Za £usz ! _ \'
Ea a szivek. stinlrnSMüe már; ta a csodás tártavam ma.
kedélyes téne Terka\' Ceagar j Nándorne, Cenger l.nute, Clement Lipót né, Cta-ment Hermancc, Dsuscha Otlóné, Dezsényi j Elekné Hertelendy Béláné, Herteléndy Irma, Hogvib Géziné, Merkl: Anlané, llikos* Gétiné, , Mikoaa Hedvig és. Hélani, Nenlvieb Ninn, Mol-dáner Add, Rutlner Kftlmamié, Sknbliis Sándné. Skfiblila Karo m és Emília, Tdth Láatlöné, Tóth \' Mariaaa aa Uamitia, Varga Lajoané
— E*kA vé. Fülüp Üezaő nemesvidi kere*kedő vasárnap e bő 16 án vetette oltérkot a nagy-rrécsei templomban fitor Emília kisasszonyt, ifássnaiyok voltak: dr. Fülöp Kázmér ügyvéd és Kozgonyi Lajos tanár Nagy■ Kinizaáröt. A
lodia arniU-n ki vaa már bjvave t .multai nmltk*\' t a
A feksto* Ji\'Wtj * -«»«• | dégtierető hátában rigait folyt le
Msadats*oba,\' Prsalndiam A tnegala-1 Beethoven, AndMta iavnri\'. i Wagaer-tlremta,
--1 Fmtvaanbeti g. litteg, DiHiéi variartek afak-
^ *M(T : iábaa egy norvég népital lo Bt*. I. a fkhuraann, Novelletr, Fdur 4 Chopin, Noeinroa, K«dtir r dto. Ynlaa, £-vt I. 4 Dvorak. Plaadarai e Katién, Serontd* eepagnolé. fi. Magyar Kkapeodía t. saim. A aoogorat a haagvaroeayra Itómn* dorfer asállitja Héaaböl. Hélyek ára 1 I - - IL ear Y frt., 111—It. tor 1 Irt öli kr., a tftbhi A\'őbaly I frt, kartati ülőhely 1 ín >0 kr., tmlépti (agy 60 kr. Ketdeta pontban ti\', órakor. Jagyek előre válthatok l\'réger Béla ar gyögyaaartartban éa tsta a pénztárnál. A hangverseny tartama alatt aa ajtök tárva maradnak.
— Elmtkeleglk. Megemlékettfaik lapaak megelőző «váslát>an M. aserenceétlsu iparosról, ki alawtavsrodottaágibea a járókelőket megázó-liija éa ajinhak a rendőrség • llgyelmébe. A rendőri hivatal dicséretért legyen mondva, igaa erélyesen ioiéale el eian ügyet, amennyiben tekintet t*l arra, bogy viroaaakban marsén elegendő hely az elmebetegek felvetnie- aa megfigyelésére, türgő* átiratot intézett Üa\'gOct
rmxiiyr* egyarant. a nűtieri (Mt Pétertkr a jivi.
fsak agy aprú Bieaky András vaa a teremben, aki ijpi °tf/W**™/ a Jet» molnáritaaxlaünif áa augibaa t mia-liáti rahrádál fogalmazva, csendesen táaawgi \' — jUnllamban nincs 3r9m, jűrfioben nincs remény. A töbU asztaloknál körül áa utrttmét, vidám .Bietkyk át „Oláhok" imaák a iiegylavét
gUrtlaéatlr át agy tatszik nekem, mintha tgj- Mm gmyrÁfaigái között ölnék. Aa a tok ftrlt-hj mind -y) feléi fordal. bamalato* at I (iii ■taáaasl. tartáaaL
~ Imaa tat a dslejes erfit, kentem a napot, a maiag-forrátt, mely itt a tok "hévstoojas napraforgót delejeti, vonata.
fitaoay aagy mesterség la azt megtalálni.\'
1 i. J 1 ^ ti n . ■ . • _ » , ujTinviT, nuiKun uuniiut luinw
ílTJtT\',^ ]em* -TÍtrammei jfzség riőljarótagáboa
lat
szerencsétlen iparoa illetöaégi helyének katiaé | gáhoa, kérve ennek alariliiiiaét. A galgécai j elöljáróság erköleti éa htvaiafam kötel*aaégéoak tartotta a azerancsétleqrtl haladéktalanul goadoa-kodni, éa e hó 20-án ide érkftratt egy kikftidötiio, Ik\'i az elmezavart iparost magával vitte; ki is ■■■I A
fi — Tamilétól klHeveaéa A valláa és i közoktatási miniszter a nagy -kanizsai polgári I leinyiakoléhoz Zányi Janka eltávotoit tanítónő 1 helyébe Qr\\tibach Gabriella tanítónőt neveste [ki, Kraato Szörény- megyéből. -
— HivalalB«k«k el«lépteléae. A ke ^^, Mjii k0(>ege (oodozA»a alatt all. -reakedelmt minister a következő itteni posta ta: peeantTmolgabiró«ág egy baaonló Ügyben nem tárt
.»i mura«h „)tl,á,lrt«-,i«,l«kel fSiiuttkU nevezte ki: Ac« Ven- j0|f „lUstertare méltó módon, mint a gaig.-si báaalaietabb Boroita Ignác, Dgtrich Mór, Hajak József,; alő\'j*ró*ág. At itteni rendőri hivatal értesítetté
t>nkej Ki^\'liinsvsznu hatoJágot. hogy »<"" MAál* Jakfi. ®®fö5 Víimos, Simon Antat, ta XávodBlI A»-T„jki Hletoségi egyéaen a téboly tünetet
jos. -r- Kaschailtar Andris szo%at altisztté lép .......
tették elő.
— Titkárt váln.atáa A
______pH*
knavio, fttfy hiányában a városi bőrtöabe | van internálva, haladéktalanul kéri a beteg át-asgykanisaai 1 (ételét. Minthogy azonban a atolgabiróság semmi
Ott vaa a Jtis mohiiiriií egyik igazi mniijf.
Már károm ,»»yraftr$i\' ott bólintgat mellette, Valóságot ekiaai legyetűk. Pedig annak aa aranyos kia taendének ain.es is mtltgís.
Artattia kedvességgel, paradicsomi mosolygással hallgatja a Ftuaztok közdélmét, akik ktrtaik Magaráthát, de aem találják.
(Stargarétha nem- tegadja *l a kiaált S&gestt, A ébren marad. At angyalok tltaállnak. Mefttato kacag áa tl-iUaa. Ezek a Fttufté ta trdignak ft kellenek.)
A „nap" egyre hidegebb ngarakat bocsát, halványodik: , . majd egyszent eltűnik a láthatárról . . .
Aa ntolsí mosoly it elnbben.
A „malom* egyre csendesebb lesz. kit molnárát\'\' megtatt* Utoleuágét: Btaki Btrl elmehet. Már három sziv mont-liiztté vaa IMtva . .
A teremb.il tgymátntáa taállaagtaak el a reménytelen Binky Andrások éa a reményteljes Oláh, Mtarak : álmod ti (VttUrá.
.Domiiuti Mundi\' — tK4kieyra\' gondol «e belátja, hagy teaki som lehet irt egétaen t világiak s hogy lehet valaki aagyoa ,klrtt\' ember vagy „tiiftieéri ktacrut rA-fom", de márt ,Mttr KmUié»* vádi nárayaí alatt aa baldo-gal \' mert „Cietrónk" aterínt. a stiv Ugrtgyegább .álma ttm ár tébbet. mint egy elcserélt ablak alatt tlkaagai surtnád t a világ miadtn Kiviága iá out annyit ár, miat a iterkesatoségi tlgabrábaa aa árra : —fi
a ki! iMJ öW. a saiaháa biU5a*ég tudvalevőleg pilyjusítol hirdetett n«a(| vAlamat nem adoft, a varost rendőrség igen
. _ r > Mkin t Ir^H\'i.r.M Oft . ..... . P
titkári állásra\' A kitűzött határnapig 20 pályázat érkezett be ée ezekkel foglalkozott a hit-
helyesen cselekedett, mtdön s beteget egtai egy-jsterüer., kellő felügyelet mellett, hnsa stallitottn
község elöljárósága tolyó hó 16 és 17-én lanoit Fels^Hajkra, átadván itt s község elő jirtnegá
élaaztményi ülésében, A 20 pályázni leloiys* látván, ebből egy szőkébb bizottságnak adatott ki véleményezés végett és ezen véleményezés alapján at elöljáróságnak most már eaak három pályázattal keltett foglalkoznia. Do at elöljáróság eten három pélyásó egyikéi szintén elejtette ggnire az érdemiegee választásra kertit a sor, s buszból, megmaradt kettő, meg pedig
nnk. — Es alkalommal megemlítjük, hogy ss elmebetegek elhelyezésére nincsen helyiség vi> roaaokbsn. A_ városi kórházban rövid időre megfigyelés végett ugyan elhelyestatik 1—1 beteg, de mihelyt szaporodik a betegek mama, nincsen ezek azámára hely. Ha tehát egyik vagy máaik betegnél a kötveóélyesség coastaialvn leaz, eanek áthelyezése ss állami tébolyda ha kérvényez*
dr. I illdnyi Ilnrik az izr. hitk. pénztárosa éa j tetjk. Három kőzveasélyes tébolyodott voli _ kőz. ker. iskola tanár es Barta Lajos a losonciUéroei korházban elhelyezve és a városi tanács* izr. hitközség titkára. Ezekre beadatráa^tsza már löbb mint 4 hét előtt a befBgyminitteri-vazat s két versenytárs testvériesen megösz-1 aBtú] ,argőten kérte ezek tel vételét ss állsmi tosott a azsvautokban: kapván mindegyik 13 tébolydábn, de válást még a mai napig sem ér-szavazatot. Gebei Gutmann Vilmos hitközségi kezelt. Egyik szerencsétlen: Mak Marcsa, idökóz->
elnök némi gondolkozás utin Barta javára dön tölt. Ezen elhatározásra pedig az indította az elnököl, hogy dr. Villányi jelenálláaaiban "továbbra is megtartasaék a tanügynek.
ben már meg ia halt, nem győzvén bevárni a belügyminisztérium intézkedését.
-r- fipltkeaéa. A nat/y-kanitmi mal<tim/yár h ser/özdde állal kiirt építkezési árlejtésre, tekin
— Halálozás Rktti József, letenyei birlo-J lettel a súlyos, sől szakértők állal elfogstlhat-kos, megyebitottaági tag éa a lelenyei takarék ] lannak nyilvánított leltételekre, egészben egy péoztár máaodigszgatója, folyó bó, 17-én, éleléoek ajánlat érkezett be, — melyet ntonbsn az 62-ik évében, elhunyt Nagy-Kanizsán. A folyó igazgatóág, uoba az előirányzatból 6 százalék bó 19 én nagy réazvét mellel 1 végbe ment leme-j leengedve volt, szintén nem fogadtatott el. kilétén megjelent a letenyei takarékpénztár kül- nem elhatározta, hogy tz építkezést házilag lógja
Nagy-Kaniaaa vasárnap.
•aaktaOlai. Ka ifin saép dolog, de kíváncsiak vagyunk megtudni, hogy ea eeeiben aláirta-a valaki asokat aa elfogadhatlan feliételekei ? UJ vi ár lVaf/ Kaaiula. A nagyisa
Zala. 17. szám. (4. lap.)
Hány nagy üveg karcoel nyele el a torkunk»• Hány ezt varra gyujtánk, mennyi sonkát ettünk 8 az egén , d/t/h léaefif* mily kentet tettünk! tfoarmondo* Mundi, tűzoltó barátom,
báau vállalkoaáaaináí fogva igen elonyósen ismeri liánczos a homloka: hát harag*tik, tótom
tíirechel Kde és Hachrach cég Nagy\'Kaniasán elhatároata. bogy városunkban egy nagy meaő-gaedaaági gépgyárat létééit, mely a vidéki gép gyárak egyik legnagyobbika é* oly berendext*(i leat. hogy verseny einl tag á Ttfvároa éa kttliAtd gépgyáraival. Mihelyt a lelek megvála*siá*ával a cég tiaaiában Imi, ia épitkesée, melynek lerveseie már kéeaeo van, aaonnal megkexdfldik. Városunk gyári iparának emelkedéséi üröm mai Játjuk éa a vállalaihoi a legeaebb sikert kivágjuk.
— Pihenj J Nem a katonaságáltal igen kedvelt vesénys/óról akarunk megetnléláxni, hanem aiött pihenő halyékrO1, melyek vojjak, de nin Hogy hová lettek, Aáa
MiUod-wkkH irkál kemény hányni, olyat, Hogy a toll in pervzeg, hogyha tollba mondja. De im mosolyog már, nevet a markába: „Kilenc* tarokkom van, húszas4^ Wf/ttrája* Hiába nézel rám, hiába, hiába, fíákórzy torának kitörött a fába.*\' \'Mlfuttában irkál ur folyton. Nevét nem mondom ki% hátha kedvét rontom. Tedd ezt az y-t tánunkjieee után S megka/tod a nevét egy S betű hijján. Hátra volna még egy alacsony ki* Lajos. A vezetékneve mm nagyon magyaron. 0 a ,Mirlies nálnnkt tud minden újságot; +\\zt b, ha valaki-4ynkszemedre hágott. 0 a ffi~riportéi* — újság* és hírmondó ;
| Dt ki tehet róla, ha a sor* oly ádáj Amire rrrsemntk végire jutottam, lüiHefchül. lábukltól vyéstm kifogytam, (fiak egy ritH maradt fenn tersemnek
csenek. Hogy hová lettek, jut- 4án caak 1-2 lüaifára Morull aaegény ember tudná megmoo-
danir de annyi biaonyw, bogy ium uin<*e«ek— | Kdaitol emel rá minden szinlaphordó. £*t tudják BiiídS\'ok, kik a vasúti utcában I No de meg is mondja, ha üres a hordó, aankfák sétáikat rettenni ét minthogy a •S<>piiő| V&jf fi* « rizlingé vagy bordó Egyesül*9 eddig még nem jalQlte kít hogy fflfo mh^eéyrertzlehmádás.
. aéialjoa —koióu*egt enua> legnagyobb ráaae f> L: ^ " " " A
rendsaertnt a vuaut te é ti\'an sétáit-. *•» Ilyen aála m lkaimé Val .a régi p időkben14 kipihenhet
tQk \'magunkat ama néhány pad egyikénr~y \'suk egy rilH maradt fenn tersemnek régére: melyek •gyiaertíaégttkkel méltán tokttneat kaitatrVMjtk a: (dvuőujS,e0ÍMzeé^s I y ? -t#k a vaauirul MM idegenek né*. Most hiába B| * "" *-i \\ l > Telefonos.
ra*i ■« idegen e»eti latvány&Aáfot, naoi -ialáj erre mégegy helyheli aem, pe<Hg mindfnkLaiuaaau Játné, ha lagatsbb Tirhány plbenó imd jeleané, bogy a »S<épitA £gvaattlal« halad ki\'U/Oit ^élja falé. Minthogy pedig eaeti folyionoa álaku áa-1|hij levő egyesület, a több mint tél év e\'Öt tel*
olvaaoit tarvaaal axerínt nem kiván a vAroai ha-1 klváacataga-1 várig: mikéin lógja IhnM St«l
»áe leandtíih« i&vaíkn^nl tatán a kontoaí nAtíák "^km)o$o*Hé laadd s«toéMaa, (Teléataaaarapét jaMOklaal. aftg laeouoiwavaraoinn^ u>an a aoiaegi potien igull Mvim di n.i« kiMivéi.«bbé válik, kaoi/au
lelemeléne nélkül is kaobamank néhány jpadoi aj jj^j^i&ui uiu«J, mini kl axuabau wn\'áűn egy
1 EiSíé líaiuriulan vult: ugy látKsik, liláuyaott nála nx Öa*
kedden I bixMont^ jiodig na ilyen lehetMég igo-u kOonyon megbirkóxl.A*
tik aa ogyéaiiiigt*tt«tK ie le)J<m*t! mvgfelelö Nierepnel. A ítö-
aoDftig Naivea^a fíhiúzli? a, kextlu gyöngéi\' és niínaűn jeleaet*
hon Kajüt 1t|ii*at liiUnrjintla, eut n fmnmulik felvunáHliun ngv
gVÖnyüHi rHitk»rr»I lw lu)>to mug. S:rmtr lá ríni (i fojodulea^
lrguag>ubll 4ll«mT«*t«\'t öriienilt. móly éraÚNMul, négy eleguu>
nlával jáleantt ée énekelt. KgtmvetUlyl\'ben «gy h^exálnyira
m*ni tért el u inngf<iiKedlif*tKtfti 61 a gyönyóríi, nagy tclnxént
arattill mfívtwftl elAadaeért taiVüMcn tiyilvanitjük htvlulwtuukat
is est fdje«lnloiénak, fkaiitftj/\'Vinrv* »fnjv<i«lenia^) mlutleu
rei»eBek Mrgfi\'iul ée ••sen eetrn Irt ktieit magáért. H&pwsu.
Színészet Nagy-Kanizsán.
SXOMÖATON l&étt. „A kle molnárué" 8t»januvio< »xé|t aenéjil u|M>retleje adatott. I>aciáru a t\'nlernolt helyáraknak a kóattaeég egéeien nirgtOlté a ealnliiiaat\' éa riiiiid«iiki éléak
i fii|É a taép re-
vAronj batuság aaívea jottkarátából.
— JiilalonaJAIéli F. hó 25 én leend axintaraula^unk elaO énekesnőjének Uávskay Julesának |ulalomjáiéka. niely esién sainre kerül a koxkedvelt*égU Eleven ördög ntiereite. A etronsrepsi, a jajiln ljeiorieres—Víeonilet a jiiXlíiTiVíuüu íugiu axeiiiwlytii. A darab máaik iÖHííí*r^|»tít a aaeretetre méltó sxabánét Kövtssyné Mariska aa aradj vnlt el ffriiMgu prima donnája fogja adni, ki eaen uaién eiősxür,-^ a )ntaltiistattdo iránii aáiVaaégb^l lep tel. -* Kien érdekea e\'^iadaat ajáuljuk a aainháa átogaló- ki>* aOnaég Ügyeimébe.
— láétAg} iilé*. A kis kanimi pu\'gári olvasó* kir t. évi upii(, hó hó 211 án d, u. 7 órakor köxgyülént »«ii \' u kUvetkeiű. tárgyxuroxatial : 1. Valnsatuiányi jelentés. & Pénztári leletiiói.
— UegiNdiilt l«vtftk. K hó im délben nagy riadalmat okoauit a Kht\'wi gyulogjárttáiáo végig rohanó két bölogoit ló, mik vulamitöl megijedvén, e"geveaaetten megiramodtak. A k nam ntftla
vnegKérillt. A lovak villámaebeaNeggel végig a föutoft gyalogjárdáján éaigaai OHodiJiutk-^ojigliiiiü, hogy ^mberbfrnH60 teásba ^grl juküi-üfittrr■h- ^áwiirtítilw^\'^fmfn "tSv lámpának n*ki rohanva, a lovnk megalltak.
Mkeretei vnolaár) aa íh/j/illrii
mindéit árun jUiiiat aaorcaiii exeretd molnárt ig«n iUjyw\'H adla Ftreucsy (JMcüky. XÖj\'^ luiriiuk} lg«a elkertllifoil lileKItőii: JIuhjí tólák I\'éter) teaorja mindig tetaarrtie! jái. A liarmudik felrrmáeban beffiű-tatott |i«iota«l Aaiu ée Iti-uMi Ktál elragudó nséptfn
Járták.
VAHÁHNAI,t á|irilU 1<1 »u . Almn.vi LnjuNHuk \\\\ leáay-ö^itítoay\'" í-imii a«t*iisiniiiitvi\' k<-rttli eainrw. A darab »ovái)y mméitt, de telt? van a taiael ü ei léleküdltü köliéiaetévet. T6rAlm<itiiai>tt. Jóltü, tiMKiMiomll tutuai . alakok moatigtiak itmittak ve ajka^koa m»-g« mi}aédfMDii (oly a loghanii
Ritatlaaald) magyar liawd . k**ivi«tflí<«ti dgyaaertteég«beai bt-halnak, erényelutik igaai erbjébiitt nvilatkoalk. m«g «tdtttti)k
_________ 1898. április bő 214*.
bortüni j«leaeO>eB, álkor a kia*«0ő IfargtUal aMmhaa áll, majd mikor Meflaatp btaUtja, clattoli lela« nagj kSséflleeét, megráao vivódáaát Mm bírta kiftjMéero JoHatai. Jh mm amuictója blaeavára mihamarabb fölfogja ét •rgit-ai arra a aalavoaalra, melyhóa aeki joga raa. — Jó ontír áll eífötte Bakóécaa/baa ki oa alkalommal miat HeflMtolbloM, igaaán meetari alakitéat matatott bt. Plaastirai moadalaiaia, haUlmaa (ürdogi) mrcjáíékáa, kacafásáa. játékáMk readkí-vUl finom Miaeaéiébea «g>«r»nt m^gnyilatkoaott as eróe mAvéeai imlividualiiáa, m«ly a aaerepok ofévé tarnri a ni-mmat — Feltttaö eaiaáamí uiootamMk mvtatkosott ka A raj Aranka (Margit) la, aaorvpéMk drámai résaletaibea KuIouowb a bortüni jeloMtbM —mikor retleMtM visiéival knad. mikor ItlkébM a M«raJ«m ét Irtésat (as ég pókul) vívódnak, —megrásö kŰsvttltMégftl jatasott. Abban a jt« Jtatthtn asonban. mikor idegtépő >*ikoltátMl kollttt bátyja (Fiifedi) tetőmére omolnia: aikoltáta eaiMaetévtl nagyon , koael volt ahbos aa íeu>tr«tM vékonyka vonalboa, mely a tragikumot a komikumtól elválasztja* — A ki*ebb «strtpek is meglehetős jé kosokban voltak
IKhtíEN, 18-án VA eaigan/báril.városnnkban már oly sokszor adott oporottt iámét nagy kosoneéfct ronaott a asia> káaba, mely küraimeajrt annak\'tudjuk Im, kogjr alig rott még atÍotáreniatank( mdj jobb oióadaM>kat pfiNitkált-\'rolM, miat a jüteaU^t. Aa oparttlt előadásoknak föieg aSgy tiunyért , van a kiittnŐ senekar, molyat Tombw karnagy kiváló saak* i\'rtelemmel vastt A sMkérttlmea bataaitaa ét dirigálát nam-ostk a zettkaraál ayilvsnnl elónyóatn, bánom igtn k^dvt-auicg- hat kí m éksklaira él egytt tMrt|iiőkro Ili magat | jtlen elüadáit Ük ti, kétaógteleotti ia elaö Mmnia volt a !tf» likarOllübb, H4e§k**t br látouyi "Tsak
aia koll 6* a as«rtpb«a lektofö eíatat bdveá képw vtassaták*^ i oautni. - A banatos oúgáaylatay fíaiatikns és jat íl-gon\'íoít alakitás roltt oly annyira, bogr ma ai alakiUt volt ta éaeklti fötotta AoWoy f\'*(|íinil illBifl ma**kjlMl) fi 1\'éwtWI H Ugyia aiakitátayal Antantot auá kototaág sSrtti rolhaagió tapsaira. Struds Anna (Aratna) iarjffd«lm«a és jól Iftkoléitytt Hangját asaa ötéaJa élvwstttel Jiaiigaliaiu-ArFTray |Íjai.pagrSaon kellmaa U\'lys^t\'firn *uir t*>gy eatn atkl vatO saere|Mit, miad^a erOmegfttsitúa nalktU, aiktrral oldkatta m«g H.ÖMn*ff \'kiváló asÍBtsx, de még iohb kumikua ta ZanpAa saereiNilitu kall, hogy a komikum Ügyen mindig ttdtárboa a abbéi kitolyólng Kovoaay Zsupánját sok más a«tr pt fala kell JitlyasnÜnk. HuHliröl- (Uaritlay; ctak iani«ttll»otaéak a már thhbtsór mondottakat A többi asorep aainun jó ktMk* ben volt. — ilaokMynak as iímí fvtvonaithan égy saép <«o-koF nyújtatott fel,* melyet jót meg is tidcmtlt.
HKKKIÚAÍ, ia-éu: jtrzngof Murai K^.iy 3 fatvouá-los vígjátékát ad^ák et«g oagysáuiu kuj»uu«eg alott. Nagy kar volt, hogy a karút nem volt saúfoltabli, mert a darab legnagyobb reaao a karaatoak való. Asels. tflvunaa a fuld* ssintnt\'k ia teissott sa tényleg ubben Mcasil aa egeaa da-rubuak iroduttai el vigjatcki értéke. A tovaldnbaa ig«n bökkentetik ez két nagyon ia lelaaUgtt, a Via,ial« kot a. InikimalW -atvivo sliai (lloka \'lőni és Leg AraukaJ mikkel
stmmiktp aemiudtuuk- mi-glaratkozu. H-» Morei a fuhieltget hnetlöxve, két felvonás keretébe aaoritje a v gjat^kot. aa eok* kai magaaahb eatnvoaalra emelkedik ta miu aéfti a kuxön* nég jó isléael ttiaíéaMitUtaos, kialiluitsibia alakjaivaí. Ma0 elegam niavnl, linóm aain«aéttei jétasott Tmíikui; (öav. Hab tiBborné) .t\'óleg naon reax, midou nye)véTti üicaeri, de ktat-vei csipkedi vejét,. Hókat,-igaai muv<-5xátnvk mondható áa eaért-a kotonattg qritt nifiili kláa tapaötla. llab ttAboraé
Volt tfépeK^^^j^t^fftfk^ypt, a liüíifti Niiu. iln uiimll^ laimeaai\'li\'iM\'t^
^ a ktKMÍirgűhanla kóaben ielemékenyen !4W4 ftft^ érült. A lovak villámaebesaegirel rohanlak
nritraiaéB
három leánya: Mari_|/#or^ró AxaiikLa^ Luiii Aranka)
itrtöri (BüroM FerUej mindegyik ma» maa jall tut< miUa-tott be. Lacakó a bánkódó kitvtt. ÁA*f*j aa okoekudó ét találékony, n ifiladig a kelyaet mege«!aun tevő t«uy( Boroa Ferike ax ar atián, do aaert már •xintcx neretmaa !«aay-gyermek a koxonm;g általanoa térésével taialkuatek l.acskö u« Alirny jnioSát a helyt* itUogaa-t^ tudás jtlitmaik, Monm KiTiktbtU piádig Ml • mtkepea ia lebetaégea aa,
hogy Mwid néhány hvt elótt hagyva ei a aaiBÍ lano4át, ma ma*\' oly otthonineságot tanuait a aain|MuioB, mintha na lőtt volna —• Itóifaója. Kg^\' kivaío Uhuta**g«l aUnnk itt mi«>mbea
oc»WI, B * r.ii.a ..iil.u»r;-»ie w >««i> thxh*
——-—u - r J -a—..#«»w hitvqy (Hóka) aeha usy«a o|itretunera tat*
H «iiiiuii i ariuvii HIRUM\'
Mái uam ^
1HIÉIIU I mUm kl« ■■"" l1\' ■,
Tolefoniádák.
A ml 99kaa|gaaléé«iaaake
l*like hnil dr, s ftlsserkestfo komám
Tfibhsztir intézte már azt a kérést hozzám i
írnám meg lárvzálmn, hogy készül <i „Zalait •
Ámde e feladat igen nehéz aula, *
trkitttám*firkáltam Hssze-vistía mindent;
Megint ki!ürültem, i újra irtam, —• nem ment,
Nehéz hetekunni az ilyen mnnkábu;
Jfe im Itekrüglam fejszém a nagy jAhti\\
íme Mehmtam hosszú lóbu versheU\'i
De—m fai\' ucurite — inon! se ludom: mivel kezdjem?
fflsierketilfl í IMe, a ffídolgot végzi» llogff hl, mit dolgozzék, azt vsuk H intézi» Amellett dolgozik maga is- serényen,*) h JagyQ(jfi, dorgálja a Illreskeményen. I\'mlesfós /tedig a ml llu/fmann Mórunk, Aki sokai tudna elmondani rólunk. Ilány pohárka llkfíff, etianszol lag\\)a*zloll\\ink\\
) Hát lila\' tabáhh »«el» nagyon nevén/yeit,
\'iieik;
váltoaú rauliikniúny a a darabokat iiétek Hogy s kósóaeég a dafat ira miu valami erflaea letkoae-lett, annak oka na vi»li, j u^y aa ti^^adáa l^fiyiiTI^VByta l\'aiils n ájmiii illflWhn\'
Jjfl.i Hi, Isalasafc ttea L1 I i wH............líxeimp
Bit tetóvásáiail inoaognnk a a^inpitdug. 1) á o a k.a y .luteaa (.lulls) mik elivtinai^gx^lt ti a koveailib utdltoa^ággal játaxott. Tanúliaáayrt <rd<tinei, naép xierepébiu as éaek-KmMkkol órt el valódi hatéul Nnmeaak <«9té|iea, hanttB éra^aael ia énekelt, baMkó Aranka il\'olla) játékáu^mugláUaoti, hogy ha mélyrehatóm nem taBnlmnnyoiti ia, de Jól álgoadolm iaero|^t. Yjs eaf ily eslupitli otthonoaaággat rendalkeaft axl-néaaaiiftek mindig arja, hugy hatáat érjeu el. — K v e aay Allmrt (Fwior) -lgi>i) Jóiill, term^esetoe hirkáagnada alakot mutatott l»e (gulyaaoMttii\'ret keaélN«n.) A tühhi eBerep-(OrOl caak annyit ntotidhiitiHik, hogy eh\'*g tlealeanúgea ttgye-keaéitar segítették a darihot . . . vontital, mivel liogy aa agóis vontatottan ment. F e re n ra y (OrngbórtM) Játékóra keli iiupáu ine^legyeanfínk, liogy uáln alapjálaui eddig inladea •leret^neK «gy a l úu uau, caak a koeatam más. Hioaky Anitráe vagy aa hreg liérre nála alig kdlónhhBnek ngyniéRtól, Kb teaaí aMerepléeét végre nagyon egy ha a* g ti ? A, Mert aa a vatófni) kotaiknabniáau aápttoaó rttea-hang nem elég nllandóati ini\'g na egyébként IsgkltttnQh* ben nlakltó komlkiia lldvOaaíigei\'i «em.
III\'iTKON, áptilii Itén (ioethe lKanitN«ját adtt^k kft-I aaápaeitiuu kóaAuaég elOtt. IVdlg aa tliladáa natároaotiaii nagyobb kUlOiiRégil, míU tellhi\'iait Ib érdemelt votaa. lllliat (a rlniaaereptiuti) valóban ambli|»ana aalneaaBek mntatUiaottl ím, kiiek tiiüg nagy Bikerei lehitBek a etlnpadoa. Hogy e j riiidklvili gondon éa mélyreható tanulmányt, mladea t*Mi»w: tadalua (átékot, eiOij piaelieltaat IgénylA Kaereptie\' a legkh\'j aebb réaalatekigi a t«gllunmatih árnyalatokl){ nem bift ln»ha< tnlnl. as nem irható itm tehetaég^uek, a*m tlgyakiBetének hanem lakáhh auaak a Mrlilniéuynik royéaárn, hugy a sV dékl teht)te^*gek ily hatalmNaahb aairet) UttuMnyoiáaári alig rtfulelkistioii lliikat* hlílvóL Paval megráaó tUpritttgéeé) asé|ien mutalta tie, klllÓMUaen a hevemdib kHl^hWk réaile télben Ki b magáu )nlaiiet nigyoi Hl^ptt alkerttlt atki. A |(tanáig aieg li lutalmaila ta)ieokkat liiut\'dib |iu|ft vaa a néma JátékkD i átnl termisMtotea. legtM tinulmányt ottiionoaiágol ie kiván a Nitiiéaat^t Így a trtblnik k.UaftU a
vénái lUnk
sásitklm boeaAlkoxott, miodamtdlett ttl,|tMa iiieg ItéetBak Vele ejégedve. haaoaiolag />ri*rm,iyt\'c/ (foiga tiergü), kt igen aiktraltea itlttkitott én igaa tahMtaageM itineÜL Mulaaatsat ^.Hi^UVTtlimt^1 iililiiniB Ifiámil fMéf
taráulatnak egyik wiatopo^ tagja, kiMk j^ttkát elOkelif muveltaég jellemat. i&^o bAti (futgaruéf oI> rendkívüli kmlvee aMudeaéggel étit elenk, uuntha nem tudta tolna, hogy mit ctinalt álkor, midőn elment aa alarrso* Italba ptsagoaui. SittlMf* a kiáliaaiattaa Lég Aranka bm* n«pét ultítiiíiott tólttttte be, caak aat nem tudjak: vájjon aa a beeMUkodo dürmógva a uéaouTM >x«bóatnak vagy Uéf ArankBuak aaolt«e? Fehérvari tllóka Toni) pedig nagyon ar-tatlau ai\'ban. hogy a aok éttiaMgtoi a kt»aon«tg ta Miatt jóllakott, — h\'tímii ^ttundi) a darabnak nem volt ártatmara, eót ha sikerről eBótlataak, öHbea Kuredinek ta volt aemt reeae, Annyi hiaonyoa, bogy a koaonaég maglelt g\\omorral UVuaotu
(\'HÜ l oltTÚKON \'*04n a Helena14 e^-rattt\' igea gyét koaonaég elütt játtaódott le, mi enu^lL tilapioBÖhato hugy tMn darabot legutóbb Kopác«y Jaitaka falleptével adták va-roeunkbtn. litkakwj (gaép Hetena) elragodu aföp volt és le^ kevéebbé «eui csodáljuk, hogy (Pariar ki tuteg aa eteű
relvonálmn bravourral éaekelt, eaiata ra)t (e^jtktnett a gyó* nyttril m*KÍelenést!i lUnkfiütil (Oroataa) igen kmlvti Haeskai volt, kinek kóanytt v\'ol^l^ok barátnőt aaertani. A tobk
Saayaru Vaadtl4
axertjDék eaintéa jól voltak batóltvi. I\'KNTKKKN . gl^n Célliily árak kai I j fÜvftíoiil életkép iamMiitetttt.
H/iüMBATtiJC S^*én nA rat)lákttOffeatiaak operattéjt •da-tott Itt elftiaür, errftl aaoabaa eMk még jtvh aaámaA^^0 emlékiabetttnk meg i rderntBgessa -4.
Sziu/iázi mnsor~zzen a héten :
^Vlaátnap d. a. H órakor „.NV hnppi Scht
IflÉi^j^ élte iNtflktlU faitüitiiu aépaainmü llét^u lt*éa JMmtro/* operaUt Kedden Sftéa lláiiikay Julota Jataiom|étékául „As rea ftn/ty/" oiiarttta.
NMrdáa aA\'án ^tVroeft Kohadi tB^ta kiátUtáaiat.
, t\'attturtftkOn l**én ntinMk* o|»erette fW)
(thakiipaart mttva
Zala 17. síim. (5. lap.)
r.etokea M-ia ,Miu Pitim* arpmamA {Rakodeay igazgató ml, ki * Utintig- ihajSnák min-iltnhor mtgfeŰm iparMik arra leirnSk, hogy eu» filét QrSnfdd Alfréd tongorvműritt Havgceripiyrt rali ftkin-titltl Ht tartson eUmdáit. A kötőtűig ft a kangtmmfti •Mr ttámm barátja it itmtritt at igutgaU tbbeU figyel-nifl bizonyára mfltányolmi)
Szombaton i 29-étí ,Lemondát* Karrag Vilmos nagyhatású nunSSrik
TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK.
Fel«» b románok túl leérkeztek.
kettő, túenUrom nótit éaeklík A karaadik a Hm, hm. hm, elhagytak, 0 Ml Mpok vihariban ia Isten M-aóu k\'iUy, O^la poapAs Ut^aa. aetya s»atta K*ry DTtni cMpiaii Ulra, megesküdtünk. hogy fagy. eltar^ mmma sóu ikmjyljjitó;r^ktt i^atréreink eWÍWk védeleX\' bZ*
aa. Jih i lm, aaaoayaak rai ajialva. A negyedik HJ ... — . .... , , „
dallaaoe tinnlirab Bit— keriágfi, M^rdt, Lajos szerzeaé- náljuk. Testvéreink, honfitársaink ellen ajw/Aa aj darabok kiillitiaa téayei éa dlaua.
(iaUai (dr. Oitki Smm) „Kacaagó Theaie\' alak maakájara hívjuk ht b. ligyelaii. i ural a eaia aial\' ka-eailfa ktert hamoroe ISrviayaaikí katcaalataiaak második
madsnk sohs! Így talán ata leai olyan a agy, olyan irtózatos aa istenese páa, amerre ail )á-rnnk. Fogjatok velhnk Vetei, édea testvéreim l
| Hírlap--ban caak agy karesolatát is olvasta a saeraónak.
\' tiaatibaa vas aaaaJ, — hogy aaa kapcsolatok gytjUaiaye \'"""7 , "\'\'7. 7
egyike a legirdekeKbb éa t^aalataáguakb olvaiatayoknak «k«dl, mint én éa társaim, tartson valtak A aeeraő a törvényszéki usaraakbil laata al tortiaatait, ígaa ttrtiaoteket Ír la jóiaS, kactagtetó baisarral, agy a aial aaak a törvényszék vagy a járásbiróéág elttt lejátszódtak.\' Aa tgsal élét igazi koatkasu tlkrtaSdik boaaök vissza s ilvesettel olvassa ajaikee ép agy mint a Jogin. Keil-é többet mondanunk, mint kogy a karczolatok tették a „Pesti itirlap* tirviaysnikl rovatit a tagkadvattakbé a kagy s aaer-sü s klrü, Sgyéast éa SgyvMi kar saáaoa tagjának kératsw iadHotta arra, kogy karcsalataiaak aiaodtk köfatét la kt
ágró
. MHsswiHH a* atwta aiauw
István /slgolics t-yörgy, ÜMB [illetőleg tartja b« a kiadó i
Súlyos testi sértés büntette miatt vádolt Babies Horváth Jóssef elleni bttnQgy a (rariától — helybenhagyó ítélettel. » /
Lopás büntette miatt vádoli^Fioríánec Sándor ellenfhünügy a Cuiiá\'ól helybenhagyó itá eltel.
Lopás bűntettével vádolt RulT Istvánná síül: Msnrer Kati, RufT Anna és Plander Kata elleni bűnügy a Cnriátói helybenhagyó ítélettel. Iicpá« bűntettével vádolt Szekeres Péter elleni
bünügy a Guriátóí hslybenhsgyó Ítélettel. ___
l.opás bün\'etle miatt vádolt Németh Jóssef kerookodéMBadapeet Andriaey.at í"l elleni bünügy a kir, itélft táblától helybenhagyó ítélettel.
Lopás büntette -lstvá», Vodumin látván gyek Jánoa, Ovnic* Ferenc ugy orgazdaság vétségével Tidolt Vodumin lstvánné ós Cwerk Antónia elleni bünügy a kir. táblától részben helybenhagyó itélette*. •
tSsemélye* *sábad*ág megsértésének és súlyos lenti Vénéé bűntettével vádolt Andri (Csertok/ Oyörgy elleni bünü/y a kir. iléíö táblától hely benhsgyó •Ítélettel.
Hamis eskü büntette miatt vádolt Mihimgács Ajtoílőniá ellenFbOnügy a kir ítélő táblától helybenhagyó ítélettel.
Hatnia eskü. büntette mistt vádolt Kelemen Vince elleni büdiigy a kir. táblától helybenhagyó I iitaliaos aktnál is érdaki a irodalmi hiányt pótló munka kJ-Ítélettel.
rárvisdsl vétségével vádolt Nyári Kálmán ás Rrinner Arpíd eliénT Itünügy s kir. ité.ő táblától részben megváltoztató íi&etiel.
Hftn)it °H Mi ni ej te mie\'t pnnqiyoU örfig tíé= metb János elleni bünügy a kir. táblától hely-1 benhagyó vég/éssél.
vétsége minit vádolt l\'srkó Jóssef, és-Vojkovics 13\'iske Gyula ugy bűnrészességgel vá-! dolt tíoltor Józaet elleni bünügy a kir. ítélő tAbláló! helybenhagyó iteleltel.
Lopás bü\'nteite és tulajdon elleni kihágással [ vádolt Grudlin Mihály elleni bünügy a kir. tábláiéi részben megváltoztstó ítélettel.
Adfitn Ksialin férj Kiss Andor Ferencné felpe resnek — Németh Márton, Adam János és Né*
metb Anna férj.___Cerbinz Istvánná alperesek
elieni végrendelet érvénytelenítése s jar. iránti, pere a kir. itélö táblától helybenhagyó ítélettel.
kMatit, Oatins türviayőéki ta járá£ró*igi ka.ezoiataivai Kinek vao édes onhonjs, menjen haaa éa kéne aaa aaikatgaa JbArabka* foglalkoanank ; mart a ki a .Paati a magyarok isiénél, hogy tá«OStaaSA él hszáai-
Hialasa** .Mm aa. W ■ ^ M triatsMjaül I* ■!■ ■ áfái m — - — a--w | 1 m. I|f | s •
tói as irtó vesaadslmet. A ki padig olysn kadt, mint én és tárasiai, tartson vall veszedelem faliartóataláaábao I Tartósunk édea véreim, ami drága hazánknak, ami *ok vihartól vert nemzetünknek. Fogadjátok el bál erre kinynitott |Obboasat, mindnyájnak édes aayja, a magyar haaa nevében 1 A hatás leírhatatlan volt. A lelkes szavak mindegyike szivén találta á
atja- V.Kacasgó Tkeala\' kürilbeUI tiaankit ivayt tarjadé-1 bsllgstókat. Félig szégyenkezve, de taljoe elká
^JS^^H^\'^SZL £ ití I ^"^"L* ^bWgytarmA.
50. kr., bolti ira 1 frt 80 kr. Aa elófaeaiei üaanagekat kir jik aircslaa hó végéig beköldeni Kiváló tiantelattal Laa-
pel Bakert (Wedtaaar K cs Piai) ra. ia\' kir. udvari kóayv "\'_
X Msalaaa, melyet a koaóuség aa Alkaaaana iné. tirselatsak as iltala kiadott Xiai űxikaa meleg pártolása aa njsbhu jwzislasi.gZ. Sajttá fa-Itirbaf Naacaak a tajüdalM kiadd adott sxavit, kaaaa n vége feli lielib " gudsgibb kiállítása mai lik latat nyújt mlat aa alajia ^a így senki sem . mftndhatja a villalatril, kegy tibbet igért volna, mint a aít be ia tartott A 18. Aaet egy kettüs és agy igysiati asiáea kepaMltákletet éa eaaa-I kivit súg kit aSri azedéai táblázatot tartalmaz. Szövege ! i .Vaaaattaég" szóig tarjad, a végihez tokái már nagyon közel jár. A mii, mint $rtaaet érteaállak, áprilia elejin f.jeatatett be a ity vígrí egy jó, teljes, magyar szellem ti; fényes kiállifásn bexikoh ül majd a magyar család ok na-| detkazéaén, mely a legtöbb kiayvkanakadia utján 1 frtos I havi réaaiatek mellett less aMgsaareaketi. | — Uégielésl vagy etéjrg)iésl fOlhivéa ily cziaü nngyirdekt mankira: .A mmfjnr irae aaJAiáácal" j (Elméletileg tárgyalva a sxámoa hadjogypéldivai gyakorlati-"jlag aagvilágitva.) irta: id. Ábrányi Korait. Midőn a faatl
adásira aluHrott-aeasaükenahedia magit elhatározta a aa-aak pirtoláiártTT"es"áugvar kőxóaaégat ezaaaet tiaate-lettel fölhívni bátorkodik: azon meggyúzídés vezeti,, kogy a ténykedésével nemcsak saastli irodalmi kiválást teljesít: hanem lényegesen la hozzájárni ama homályos fogalmak. éléssé nett tisztázott nfrwtek • U ■ \'ig|jiizüdúsak 1 ■ tiyneit
látásához, melyekkel a magyar z^ae aapiriczióival szemben — Ugy e eljötté! boszuí állani T
aak, kinek minden szava a nemes lélek tgas gyöngye veit. Ilyen szép ssavakra még agy púapök, még maga aa eazlergossi primás is büszks 1 ehetett volna. Aranyszája Sa. Jánost hitte sseg jelenni maga előtt a szivén talált nép. —AaJa sanyargatott, megkínzott jobbágy, kinek nagy oka volna a boáznál tasra _ de vtessatartja a hazaszeretet, Kőnek már cagk -hinni leket f Ezt Isten küldte kSaéjők I
A szép asavak batáaára a lázadó tömeg maga rohant a pnaati\'ó tűzvész színhelyére a maga oltotta el a fákteleneégében támasztott liizet.
Azután aaéiosroliak ki erre, ki arra.
Matkoenak, lováról leazállva, első dolga volt Jutasayboz sietni.
Megfogta kézét.
Még meleg volt.
Aliatai óriáa rögtön 15 emelte az élletielen testet s bevitte a kastélyba.
Ott saját kezével mosta ki fejeebét s életre keltette a veszá-yeeen se beaült embert Az eszméletét visszanyert Jutaaay
zavartan
nézett körül s mikor a gyertyavilágnál Markos
aig saját hazánkban a niinak lagirisvadibb köréiben ts minduntalan lehet találkozni.\' Szerző "méltó kivatottságát bizonyítani egy ily eddl)t«Ié még seaki által meg nem Kísérlett munka megírásához felesleges. Kellette szól egy évtizedeken keresztül kifejtett sokoldalú a mondhatni uitürö működése a magyar Sene akjdnea minden vilfajábaa. Mellette ezólaak, mint aaileaea ismert író, kritikus, zenénerzS a tanknak asiaos önálló eredeti elméleti a gyakorlati xenean-Vfi, mely utóbbiak immár meghaladják a kiteaeavraedik opus-iaiaot A kérdéses munka aiategy hat nyoatatott Ívre fog terjedni diszaa kiillitiabaa. A fősúlyt nem a feleslegeiről terjengéan s a csakis szakértük által megérthető theo-retikas saóraxükasogatáaokn, hanoin a tárgy lényegére fektetvén oly nipsseru atiluilae. jnely a kérdés aegirtketiaét aig a aiivalt laikus uHanóra UeZve ts- lehetségessé teszi A munka f. év iprii havában okveileniil meg fog jetaaai a a t. ra. olv*aó ki)aön*ég, a magyjr zasével foglalkozó a iránta érdekkel viaelteti ainden randi aeaekörök, tanárok
f Markos megparancsolta a szolgáknak, bogy vigyázzanak urukra és értesítsék a család tagjait : meg van mente, éh
Aaulán kiment, lovára ült éa jelt adott csapaténak az indulásra
Jutassy Pista anyjával ée testvér bugával az épület legháiaó résxé&n Vonult meg apja rendelete szerint. A beaárt ajtó előtt két fegyveres szólva állott őrt. _
Ott a történtekről nem tudtak gemmit, csak a vészes üvöltés hallatszott el odáig. Hallották a zajt egysserre elcsendesülni s nem
l\'ukmann József és társsinak Hegedűs László é< neje elleni 4T6 frt. 83 kr. iránti sommás pére a kir. itéiö táblától helybenhagyó Ítélettel.
Egyed Györgynek — Horváth Anna és r. elleni 91. frt. 40 kr, és jár. iránti pere a kir. ilé lő táblától feloldó líatároznltal.
Csordás Krzsének — Miháci Péter elleni 170 Irt. iránti pere a kir Cnriátói helyben hagyva a 11 od bíróság ítélete,
Kürst Ignácnak — Weisz Móric elleni 121 Irt. 35 kr; iránti pere^a kir- ítélő táblától ltely-benliagyó végzéásel.—
Hodó József és nejének Gíiladnlics Lajos elleni ingatlan birtokba visszahelyezés iránti sommás pere helybenhagyó ítéletié).
Kis Józsefnek — ösv. Dávidovics lstvánné elleni ingatlan birtokba visszahelyezés iránti -pere a kir. ítélő táblá\'ól részben megváltoztató ítélettel. | ttergma-Kunics Jánosnak —\' Uergina Teréz elleni I4i frt. 50 kr. irántr pete a kir. itélö! táb\'ától helybenhagyó ité\'ettel.
Irodalom.
- t j aeneiaMveh. Róusvölgyl «a Tiraa as, is kir, udvari s*umftker«kediaa ség.v sl aenaatlvel sdotl kl, kt)-sAlUk kettő s ftipeainbis klttlnS Oatal aOvéwnAlinak Áury Klirs k. s, sri\'ssijtévej vas tiknál l»n. A a egyik a\'W« tv caár-ilia, asersi f\'rkrte 1. I»t,in: i mislk a „l\'niliuhtliu\'xtg\' OarA Károly pompia nipmlnmttvinek legkadvaltabb dalai ktatitk a Ktímiilh kntilival Hering! Ujot Jatas itiratiban. A oalmkip A.W</ Kliráfés Htlrnfail ábrázolja s Tttm-
a intézetek rendetkeaéaére itlaal. Elfilisetési vsgy elöjégv- tUÜlák alnhndnlni «a» bogy or vágta ketté S
vészes ordítást, harangzugSst?
As ifjo Juttsssy ki akart menni, de aayja és huga kérték, nogy ne hagyja magukra.
Az e)<iő hírt attól a szolgától vették, kit Msr-kos (iyu^i megbízott az érteaitéssel.
A megaebésilett Juttassyhoz siettek. J Markos Uyuri megbőszült — nyögte,
i — Markos (jyuri? — kérdé kigyúlt képpel Jutassy Pista. — As lehetetlen!
— Megölhetett volna teljesen, az igaz; de ezt még se lette.
Éppen akkor lépett be as egyik életben maradt stolga, ki szemtanúja volt Markos Gyuri föl lépésének. Ettől tudfák meg: miként jeleol meg Markos Gyuri a vész ssinhelyáa csapatával I Hogy vette át az uraságot, kit már holtnak hitt. Hogy beszélt leltére az előbb meg vérszomjas tömegnek f Hogy ment aa oltani aa önkezével támasztott tüzet! Ilogy vonult el bé> kével, csendben, majdnem megszégyenülted I fis mikor a veszedelemnek vége lelt, hogy ápolta az uraságot s hogy sietett el minden felvilágosító szó nélkül.
— Apáin ! — szólt Jutassy Pista — engedd meg, hogy utána menjek, hogy lölkeressem és visz? ssanoazam köaénk ezt a páratlan nemes lelket,
Mindnyájan helyeaelték a fiatal ember akaratát; s beleegyeztek, hogy kora hajnalban utáaa indnljon Markos Györgynek, ki atyjok éa mind-nyájok él«iét megmentett a még a köszönő szó elöl is elmeneküli.
sést ara i kit kofena it w aijir n fr| go krj. SEj ira a Iglnyetlil Iffgva tefeaeeeliT) leead. Tittteíéttel kérjiik a meg-nndeliaaket legfeljebb ipril kó 15-ig alulírott zenekiadói czégliuz bnkitldení, kogy a t. ca aegnadelöksek a munkát f. iv aijse kó l-ig pontosan megktildkeaaak. Alulírott kiadói csig minden 10 elüBaatöt vagy megrendelőt gyiijtösak egy tiaataleteildiaya.val szolgál. Hazatini tiszteletei Buda-peaten, 1898; márcaiaa kó 6v:$arlilgyi ii tárta, ca. éa kir. udv. zenemllkereskedéa (Kristóf-tér 8). f I | aianka. Aa Atkenayw kiadáaábaa sajtó alatt vsa Diritaí áándor volt országgyűlési képviselőnek két kt\'itetra tsijod? közigazgatási munkája, mely ip oly kéaagot lóg pótolni, mint a nevezett szerzőnek Igazságügyi Törvénytár csinit művé, mely két év alatt hároa kiadást irt meg. A közigazgatási joganyagnak rendaaarea feldolgozásira kivitt a közigazgatást bíróság életbeléptetése olőtt. van égető szakáig a így a szakirodalomnak caak oliayéra v-tík, hogy Dárdai S. a politikai kítzdtéfröl leszorult A nagy munka, lakatöiag még a folyó év végével fog teljesen megjelenni.
Vihargyöngyök.
(Folytatás.) Irta: v ^ *
— Testvéreim! titeket megcsallak, félrevezetlek 1 azok, kik snját véreink-ellen lázítottuk benne-leket. Meglássátok : milyen rettenetes Ítéletnap kővétkeaik azokra, kik megérik a vérontás végét. Nagy islenrsspás az mirajtunk, hogy haragunkban, ha megsértettek bennünket: bőszünkben egymást is képesek vagyunk IrlanL. pusztítani, segítve, utal egyengetve ellenségeinknek, hogy \'annál könnyebben kipusztítsanak bennünket, s eltörüljék u magyar nemxetet a föld színéről A ránk harngvó Isten nemsetirló csapása sa\' \' rajiunk, édétt, testvéreim. Mi, kik Dóssá seregét
Pályázati hirdetmény
Hwiltiri U. (ra kir, ailvarl aiálllliitanIgMM utri IMikkfi, pritklMmiMliMk
iMfMIaill ««»llll frkrl*. feWr h nlm aalyantlAvetakel ni\'1 "ratik. ul la kr(*l II fft M krtg poatiWr fo víJltifintiilöWőii, almi, \'i\'ko*, konikii-cill én mietái»lt*kal, ilatnnaiM dili, tabitagy 140 klIimMad mliiMg ta.ltfíOQ kalAnhtaii Mm ■ ányalat-imii,) Minták tsMaf»raitl6vil kubUlnak hviijjikIiii óim-Ml lnyoliiltíi! 10 krw hu lf»aWsitla|>okrs h lífó* Wilyiig ft(iaitaiil<>, (I)
Koiyá hó 20 iuVlrléni Hohnuttsr (Ijförgy yhuii kalauz fci\'ilvVn neje. szül. Kitner Jinaa *yA»*oa istnitéséii jelenlévő" wíi^n tlszlell közönség fa nevetetinek bk|iár*lil \'é iöka Imi* uruk, ugymltil amn ksdves jótevő aaa szunyok, kik fant ériniailnsk gyermekeit gyásj/ON teroetáars fglruliásiák, forró kOsfO-nelét nyilvánítja HshnntUi\'^Jyürify,
láttaittn«t lajllvAiillás
Nagy-Karnisa, vasárnap
■ \\ \'■< rfe? Zala 17. asám (6. lap.)
1898. Április hó 28-ái
Niirv-Khiiízhii rendezett tanácsú városban megüresedett főkapitányi állásra) mely ax 1880, óvi XX I. t ez. 80. §-a értelmében kinevezés utjáo töltendő be, — pályázatot nyitok, és felhívom mindazokat, a kik ezen 1200 frt évi ll/.etés»el egybekötött főkapitányi állásra pályázni kívánnak, hogy életkoruk én egyébb képzettségüket igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket n városi poluármesteri hivatalhoz
f. évi május hó 5-ig
tiyuJlHftk bo.
Nagy,-Kanizsa, 1805 áprii 18.
Svauntita B«nó
folapán
♦) Ai •>rii»»iii«« a kiteloitekárt aaai vállal magára l«l« IMgat t mrk,
Ha Jutassy Pilla áronnál megindult volna, MM kellm volna asssse mennie Markoa Wyurl uttn; mert aa osapatával ■•(állolt a jutni tetnetö mellett; lesaálioti lováról ós bement laklSi alrjáhoa.
Letérdepelt a kellős fajta elé ; — átkarolta • odaasorílolla forró) láaaa homlokát a hideg karssitb—; ugy Imádkozott. « Antán ráborult a néma kantokra ái megit,-4oil» üHókjaivnl,
Aáaal a gondolattal váll meg attól a djrága kettós-airtol, hogy ifibbe nem omolhat ll kegye-lettek tájdalommar a fölé soha-
(Folytatjuk.
Nemzeti Baleset- éa Munkáiblztoattó Réazvény-társaság Budapesten.
Al tlaA kiul blaliHiitiUmtif, naiv kiitr»la| balelit- ú ■itakáabiitositáaokkal foflalkoilk. J
1000.000 korona teljeien befizetett alaptőke.
A Vnuatt Balost éa HunkJublitoiltó »é—véaytársaság KUomd Mcnít ellőni MStuaitáaokat halit rutin, álhntU-ón mul.ikolij/ tiiifiiktrkJpUItHSff/ osetfofr én ptdís:
t. fy/yélieiikiiiti Witoslti\'iimknt a bívatáaaierll foglalkozás kDibon itgy asoakivll ért bilawtok allou.
II. Mildiniaart lmleoet blitoaltáiMkat tzdraxfüldi it ttn-ptri tíittzthok tarUmára. i llf. (\'nportM balaaat-biatosttáankat. IV. SraratarrJ/i kiitelríettafyfk biatoaltiaát. a „Nuiitsotl. Baliaot- ésMpnkáabiaUNÍtó Káaaránvtáraaaág" t/alaant-lilatiiattianká\' 18-00 Matávak kOst a liiitontamlilc
Köig&zd&sig,
— Kikelet. A (Óváros nytlvánoa terei ismét thweplttl öltöttek, még pedig eant|jkl ujiserQt. A minden tekintetben haladáapem6ere, Illsemann ÜÖkértésK o tavaszon jácint éa tulipánokkal "ültette be aa Ersaébettér és a többi terek virág rondelláit éa e hngymámiövények mos\' készül-1
nek fejteni megtagadó aainppmpáje víránfukat,\' mmére e«w tAintti i* ormi mityitM hitkai * lagjnUajo-■ely viránj nat»k»pyán diéiéri mesteréi\', ugy ■ " főkertészt, valamint a Mautbner magl<ere*kedő öégel, e s*ép virága hagymák iiállilőját, A oio-pöttokSE katalnuMi keratakkédr gyönyörű bár-! •onyaaerü üda anld páaait övezi, melynek mag-kát valamint eddig . íft éven kr, ugy az évtiéíi ■rintán a hlraevw Vautbaer Ödön oég azáili\'otia, atelj; Rég •< irányban ia utolérhetetlent nyújt.
alib
IMtetegség is mái lÉp,
ugy bármily húiútoa betegsége a légcsőnek gégének, tüdőnek, továbbá Ugtisi nehézség, Kfik mellüség, aalnia, elnyálkáaodás szamár éa fojtó köhögés, oaiklandoiái a nyálka kártyának — kezdődő gfimö kór legjobban ée gyorsan távolit-atik el az évek óta bevált — valódi a orvon rendeletre készített és az orvotok állal ajánlott: «f. győrgy lea csomagja — 60 kr. és nt györgy burut por dobozza — 50 kr. ponton orvosi baszná\'aii utasiíáasal, sikere már néhány nap mán iáthalÖ. - 282 7—
2 csomagnál kevesebb nem küldetik ssét, — póstai küldésnél — 20 krral lObb csomagolás s jzálHtó levéléri; a megrendelések egyenesen . Szt. György gyógytzertdr Bécs V. Wimmergasse 33. intécendők.
Feleibe sierkeaatői Dr. I* 0 K K E M I L
Laptnlíjdonoa éa kiadó: Vliikil Fttlép
Tftkb éíl lUalfilllAaakniU. * uhm*» ra«\'lklv|h oWiyláit lynjt — Píililn ,
Kgy üffl)Mí iHHiktli\'j irűdnéirtitrtlHrrk, lrrrnkriltl, tanító talp, itfikniH iliptofó is,f, kunkásitl ustáljr mariit a uvotkwt) biatoHiliaakéft puliig .*- :\',. ..\'.\'_,.
ftOCU ki»rwwaiái teáti natrt. t O,ftti*/M- ztreaa IJW
16,1100 \' „" . Miamii maii-
knklptilmt}) tklift , . áo.70•/•» — „ 10.60
& ki>KM mifianlríHli fati\'/A- ____
|-fa uttdtii\'l MM-
Wl-trlrmíi eurtrrr f , ikorottl 1.40 , 7-— [ i blatoalláaMk fgf i\'ú\'c vili klIMli) oaolúil korosa 10.— tikot l blibwltiaaak 9t itrt vili kftCíae >-aatén
{évi illjHialiaial) évaiklat .... korosa 18.— , j 11 blitoalUauk tli itt* viU ktUiao amtús J ((i\'vl dütlwU»»al) fanktol -." ■ • , korona 18.— , _
Lti Xtmttli tíalt*ti-_h MunkMnztotUi Részvény-lámwhj:
Elvállalja további ntrinmhb untjíiyi rinonyak köti M ri/i/iiiii\', miit tllztvIsolAk, ligédlilvntahiokok, kisiparosok, niiiukások atb. álatblitoaKádll miÜf hrll ilíjlUithrkktl: J, llalilltHlrr i lalkiian^lan lartó illjüzotóiiml,
ii, Ihilillurltv korlátolt wrlaiuii dljllaatianiil_. .
Ili HaltH U Art f—tiia knrtfttoll tárUnii aiiNwt«aall7 iv. iljitrmrk (kHitlcintUthll blitosltnaokat korlátolt tartamú iliJáwtiaMl. — lV\'liln.: .
Egy 80 éves egfén az I. táblázat saerint 20 ^ _ ._Wi_JB
■flllár. (U kr.) hell díjért hlztonltlmt balál-1 lulajduuoiokuak uagykoru\'igga életéig esetére 316 korona (IftH frt) tőkét, 40 flilér (20 j kr.) heti díjért 6B2 korona ^316 trt) tő
kél, ö^) fillér (80 kr.) hell díjért »X316=948 j korona (474 irt) lökét, I korona heti díjért 6X816 158(1 korona <790 frt) tőkét.
HiWolili falvlláKoaltáaokit a proapaitaaok ayujunak, molyok a táramág l(|i(iti\'Má|áiál, továbbá aa Mm Mai/yur jílltl-IiUiüh Hiltuiiti- Til\'tilldy — ii Hirti hittmiti tAi\'ntmlg k* a M\'tyituf-Finnem bittarili rinrént/tiit\'taiuty nílndoQ ttgyaü-kMI — mint a NniUxull Bnlóji&t- ia MiiikáabiatuilU) Itáaa-í váaytáraaaái kápvlaalülail •> kaphatá ál kívánatra bárkiaak i agym áa díjnaitaMn magkiildatlk. (88t>)
9361 tk. 892. . ,
Árrrrémt hlrdrloaéiiy. ÍTnajy-kRnlzsai kir. törvénysiék telekkönyvi oul^lya részéről köabírré letetik,, bogy Zala-megye összesített árvatára végrehajtalónak 8i-mon—Awt»- férj. Komáromi Mibályné IT. I letve jogniódai végrehajtást szenvedő pacsai lakosok elleni 60 frt tőke 1800. évi október bó lj-től járó 6".„ kamatai és ennek késedeimi kamatai 4 Irt 66 kr jelenlegi és még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a tentne-vezeit kir. törvszék területéhez tartozó a pacaai 380. sz. tkvben -j- 2109. hraz. alatt felvett Simon Anna fér), Komáromi Mihálynó nevén állott, de Öröklés folytán kiskorú Komáromi Jócsef és Mihályra átvett 478 Írtra becsült vargyasi szőlő —•
INM. é>l aaájn« htt 9-lk napján d. e\'
10 éraksr l\'ftcsa község házánál dr. Tuboly Gyn\'a felperest ügyvéd Vagy Ixetyeitese kSzbqöttével meg-lartunló nyilvános árverésen eladatni fog, még pedig az esetben ha Komáromi Mihály javára ti alatt bekeblezett s u kiskora . lelekkőuyvi
terjed®
haazonélvezeii szolgalmijoggal együtt 120 forint beigérleinék, akkor a szolgalmi. jog iantartatik, — ellevkező eaetben ax árverés hatálytalanná vfilik a az .ingatlan a szolgalmi jog fentartása nélkül ujabban elárvereztetik. Kikiáltási ár a tennebb kilett becsár. Árverezni kivánók larlozuak a becsár ll)%-at kéazpénaben vagy óvadékképes papírban a kiküldőit kezéhez letenni. \'
Nagy-Kanizsán, a kir. frvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1893, evi január hó 21-ik napján.
csksznaoiklős
253 1—1 kir! törvényszéki bíró.
Nyílttér.*)
Vasúti menetrend
Kaníssa állomás, -Llad-ulTitt E rkez éa
^ ZulKinU Kaalaaári
! ^.JJjllXjX-.-j-4-U-
\' \' jjf |<a, v.l ft 07 \'regg. gy. v.J 3 83 regg. t sa. v, 2|ö6jd. u [u, v.jlj ,W d. tt. £ ity. v. 12 j 20 éjjel sí. -v.j 11 22 éjfél
Din, m V. II 05! regg. i». v. 3 42 regg.
DCIiJf {fax; f, S 10 d u z. v. I 8<1 d u.
Sil lvan V, v. 6 Ifi d. u, v. V. H 04 regg.
Uéea sz. v, 12: tő ő|j«! az. v. 10 tft oslti
tS ugy, v.j 5 41 regg.\'u. v, 4 j 10 regg •a. 1 v, v.j 0 LM. regg ||hz, v.j 1 39 d. u. -aa, -Vrj-M ♦ Tt-LtL tt^ V v.\' Itt j^tt"
S <i. v, 12 31 j éjjel íjtfy. v,l 12 ll) étjei
Diiltpii ijsx, V, 4 f»7 regg.. az. v.j 1 1261 d, U. Dul w jti^-Z—d. u^w.^H -íHj ejtjsi.
HIRDETÉSEK:
Zala 17. szám. (7. lap)
1898. április h<5 13-án
—_ Cs. is kir. szababadalinazolt osztrák —
Phőnix"
H
r biztosító társaság. -
f- (Alapit la tolt 1860-ban:) —
Jutásyaa JéxblitailUU,
Társaságunk mint miritfen évben ugy most is a lehető legnagyobb előnyökben részesili (eleit. Netáláni károk gyorsan méltányosan és igazságosan számíttatnak fel és fizettetnek ki. •.J
Bővebb felvilágosításokat készségesen ad és nyomtatványokkal díjmentesen szolgál tisateletlel alólirolf — valamint minden községben létező ügynökségünk.
A cs. kírT szab. osztr.
Phönix biztosító társaság
. vezérügynöksége Nagy-Kanizsán
a* Lukácsnál.
I Harg-Mk tgénaégUgyi kaléaégilag mtgviiagélt
IC V*tH*l>
t*- ____i .mmutaflan
KEIL ALAJOS-féle :
Padlózat-fénymáz
(Q-las-uj.) ..
legkitűnőbb tnáiolóuer puha padló számára. 1 nagy palacak ára 1 bt 35 krajcaár-I kis pslsczk ára 68 krajcaár.
• Viaszk-kenócs
legjobb és legegysaerübb beeresztő-szer kemény padló aaámára, 1 köcsög .(324) __..■\' ára 60 kr., mindenkor kapható r\'~
Fessel hofer J.-nél N.-Kanizsán.
Hirdet étek í
felvétetnek
Fischel Fülöp
könyvkereskedésében j
Nagy-Kanizsán.
NélkOMzhetlen minden háztartásban
a Kathreiner-fele Kneipp lalata KM
t«t — naáii káté ls*veL — M-
Atoa elérh-ititlii tiéayt tyajljt. hogy t pót-l kivé meilóabetó, valamiat aa ártalmn tinta káréi kaaaaélatát pótolja ; a maláta káréval ltlalaaa»,| — tféuéitatkk éa liltltaikk kávé kéaalt-! liail. — FaltUmalkatlaa miat pótlék a kávékaa. Igaa ajéalkaté nukaek, gyermek- éa hatagaak. I láaiáMklél évakaájaakl Slaáasátt kapkaU, \'/, küa M kr.

ó»aA kod- 1 "Jaak 1 .hamuiét emuit- 1 goláta \\ értékialaal Ultim*- \\ laUiil t A 1
l.gfmaMibl kaiékbét \\ ,ri|lrí allame-\\ 1 -iiiit iladaA \' I... rnaiu t á 1,1 .ithulúk \\
,li,»«rt ailkJIÍaSeflen ftfüNttlé aaer.
Illata idtttf a igán elélnem alaaátaál. I tuti- éokllfüldéa \\tgkedvez6bb ered-Iméayajrel kaaaaálta Mk. Alkalmat oromi-goláta, olteótégt át kanaélttaál tiaataiága kéret-fentében ta irrf-ffll\', flilKWi\'finftJ t aa egymeili polgitri hátnál egyaránt ja tálkáié. Ktpktlé mltdr-natt.
ált A i
38 i-r ■ tv* \'jyitfc
KLTTHIA ZSIR HAJPOR
_----—■ Mi wlplllatu éa linaaiiT
■C l(|tléktlékk •ltAirki. kél ét Ur»l«« kajpar, — . Vfzylleg tnalytált ét ajáalva Sr Pohl 9. i. ca. kir. taaár által Stakia —
KilanarrO levelek köveikeső úrnőktől:
Vt\'olter Sarolta, cs. kir. adv. sainóaznű Séca. <* Btrlk Lala, ca. kir. adv. opara iaokaaaé Béca. Seklltgcr Ami*mim, ca. kir. opara- éaakaaai Séca PSIsaay Ilka, taiaénaé a ca. kir. aatb aaiakáaaál Béubaa. Odllon Hélemm. áainisano a német aépeaiakáasil Sácabea. vaa Dyek Erié ca. kir. adv. optra én l-kel Béctbia, ttb.
. Egg dofoz áru 1 fii 30 kr.,
— Utánvéttel vagy as összeg előleges beküldése után küldetik.
v* 1
Unom SIMsékl ttappas éa Hlaiucr-
gyúrót. lánpliató a leglibb illatnxer-, gyégysier kerea-
Ffiritktár:,.......
f. Wollsellf S.
kedésben és gyégyuertárkaa.
-e-
juaegnjuja/bTo IcecL\'vesBtta.éan.y I
800,000 frt nyereményben résztvehet mindenki, a ki a „Magyar N6k Lipjá"-ra előliizet. — Évenként as sorsolás. —
Magyar
(Magyar
Magyar
< Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar
(Msgysr
Magyar
(Msgyar
Magyar
• (Magyar
Nők Lapja
Házisazony)
Nők Lapja
Háziasszony)
Nők Lapja
Háziasszonyi
Nők Lapja
Hásiasssony)
Nők Lapja
Házjassaony)
Nők Lapja
Háziasssony)
Nők Lapja
Háaiasssoay)
Nők Lapja
Iláaiasszouy) lllldapesl, UIslild
aa igyidtiU hetilap, maly elOftaaUiaik ily kadvaaméaytayajtaai képit.
•gén évn elfifiíolöl azonkívül még a „Magyar Saakácaküfiyv\'-tt, — „A nlii taépeég taakHnyvé-"t éé agy iraditl re-géayt kápaak iagyea. féléve. iltflaattti „A nül uéptég tan-k9nyv6>"t és agy Jálsz eredeti regényt kapnak ifigyen.
ezarkiratSja Mariik Ersai a a Ipglobb irókiil kiír,öl ktltiméayekot, elbnaéfén-kel ia calkkeket.
megjiliBik minden vatáraap, i minden héten ad egy ingyenn melleklétat.
minden kétbia „TSkftr Klutt" oaimmel iagytnei dlvatmtlliklatet ad námoa kép-{léi ia eredeti párlat dlvattsdialtáaokkal.
flllOiltgnai lett mlnilta máa njtgytr vagy Ilimet nyelvi divatlep járatását.\'
s család mlltilell l«g|ástk latllaml laó-rakoséat nynjt ját megválogatott olvas-másyslvsli
Magyar
(Msgyar
Magyar
\' (Magyar
Magyar
(Msgysr
Magyar
(Msgysr
Magyar
(Msgysr
Magyar
(Magyar
Magyar
(Msgyar
Nők Lapja
Háziasssony)
Nők Lapja
Hátiasssony)
Nők Lapja
Háziasszonyi
Nők Lapja
Háziasszony)
Nők Lapja.
Háziasszony)
Nők Lapja
Háaiassaony)
Nők Lapja
Háziasssony) Budapest
oly kiváló ialéanl vaa aaarkantva, kogy aardplii Uáayok kaséba ia béaváat adható.
minden két hitben „Lagu" gyermeklapot ad.
csimmel ingyenn
egyedül áll a magyar irodalomban, miat káa-tartáai lap. Beaai minden káaiaanoay megtalálhatja a nnkaí-gn tudnivalókat,
a cnládaak orvoai taaáeaokkal ia aaolgál daa hétaa — egy jelai orvot ntjáa.
aln
íinyea kiililtéibiB éa gaadagoa illantrált tartalommal jilaa míg, a máa katilap aim varaa-ayeakat vele, mert annyi éa aly diaan mellékletet ad mladan hiten ingyen, hogy iát oae-pás alöfisatólaak aagy tzim\'á teasi lakattvé.
nem riad vltssa soniml ildozattöl, mikor alá-aatdl Igéayaiaak kielégitiarrdl vaa nó.
mlmlen albásattja megkapja int tusáé kohója If\'k jtgyaékét, a taámok pontot (UJagjaé* sásával.
, Ktahld*ul«sa.

Teher- és gyorsáruk felvétele és azok pontos kieszközlése biztosíttatik.
Ajánlja n kílzclgő májúul íitköltüzküdé-i idényre Tíelyben. vnló átköhözküdésekrejiyjfötfc
b u torkocsijait,
vidékre való iifköltözkfldéseket pedig szab. zárt butor«iál-li<6 kocsikkal váltai el. — Lakásról lakásra való kői tftzködéaeket jutálj} <h Arak mellett-. . . (344)
Nagy-Kanizsa, vasárnap,
Zala. 17. szám (8. lap.;
1893. április 23»án.
A meghűlés által kelei kezett betegségek legnagyobb rés <6, nagyon könnyen volna mellflznetöalkalmas h&ziszerek azonnali állni maxisa által. A Ho. gony Paln-Expéller 229 Ilf esetekben a 9—
l«ffJ obb bedőrztőléf. Hasonló jó eredménynyel hakniiba tó c*ús, kosz vény é« tagszaggatás, valamint tejfá-iás, hátfájdalmak, eaipgtájdnlmak atb.eílen éa majdnem nrindan háa\'artáaban készleten van. E««n szer 40 kros, 70 kros és I írt 80 kroa üregekben majdnem mindég gyógyszertárban kapható. Minthogy értéktelen utánzatok is léteznek, kifejezetten :
- a RicÉt-fÉ Bop^Paiii-EipflIer Léreotió\' -
Bútor.
Jj
Van szerepaaán/ J Bútor, b. figyel mét nagyon >
dúsan felszerelt raktáromban levő kiváló minőségű (348)
BU T OR, gl
valamhil TOn-hiifor-,
ttikrtik-, képek, gyerniek-kocsík-
divánok\', székek-
•j_n gutfi, ny*\'1 ,,,r -ftuwi ii\',____árdk-. \'
és varrógépekre — felhívni és kérem szükség esetén —* b. megbízását. Ki-vánalra képes áijegyzéket bérmentes küldéssel — szívesen szolgálok j
Tisztelettel: ScIlOn Lujza űtÓŰja
_•,
Ibutor-r*UtAra I
NAGY-KANIZSÁN. Bútor.
Várnkái-Rttii.
r
mwm-mmmm
XaiegyíJLJaJg elŐTri^TT-^za.tosa.Ik:
a „ZACIIERLI^T" ginrjrlfintlnfe^-
V -vö: v . Nyitott rorarjMri nem fogadok e1, hi-z „/Mherlint" kértem!... Ezen különlegességet joggal dicsérik a leghathatósabb irtó szernek mimltnjfk rovar ellen, és azért csakis: egy lepecsételt üvegei-»ZACHElU,lN« felírással fogadhatok el!
Ara: 15 kr., 30 kft, 50 kr és 1 frt,
tffr Kapható: ,>. Slag|-l(aBluáH
JEesselhofer József, . •Stffem és Kleip, \'
Sc.hwa.rcz és Taubefr-Neu és Klein, Armulh Náthán, -Fischer Ferencz, Tton és fluber, RoSénfeíd Adolf és Fia.
CiihlamfAn Slrakia Testvérek, er » L Miksa*
i\'»nr|éN: Fried Albert, Kreisler Géza, Schwarz Béla.
Meanlheljrtn : Laskay Ernő, Wunsch Ferencz, Oszmán Pál, Márton Mór, Ágoston Zsigmond, Schléifler A.
Zala-K|ernr|ra : . Kaszter Sándor, Roseáthal S. -Hubinszky Adolf, özv. dr. Unger, Gyarmaty Vilmos, Weiss Jónás utóda, Rechnitzer M. és társa.
Perlakon : Sost\'eries Pál, és Kramarics Viktornál.
Nyomatott FíhoIihÍ FttI0p"iapnilajdonü«tiáí Nagy-Kaniaaán, 1893.
szállító czég
I (Főtéri KA£Y-KANI£SÁ!f. (Főtér)
18. szám.
Nagy-Kanizsa, 1893. április 30-án.
XXJL érfolu®.
hokMlMf IMM Olh) Ml
lét MmM • kf ssiMial (Mn ««MtkMt mlaéaa Malmai*/
ZALA
Tmitf i|Mii Mtg»
Politikai í»h vegye* tartalmú hetilap.
»í- éi dél-eaiat iataNip<ai tarák, t Haalen estei m ípt delmi bank, a Hagykaiuaam H^alinttt méiiikaeai éa a letaayat ukaisiptastar
ttOlUlM áté« Igtps tata IB IMI Néma a hwaa Sw^yp^Mwffi H IMHNMMi
■vénámé .aaaajsasa msmaaamat
t»tU ítéi •Mr(U|
ila
Hrtwwha linlih ont lamavt hamS
M -■fii-mr* A üigy-IeeÉBtd- 4a Umlgi islarélpéaitirBfc, C naalegimMel aa éa kara**- *yuuér paeeaaasa » *» éaim baak, a Xagy-haeáaaat i
(Hvatakw kAskiaye.
IMnat »r*> IIUMMt rta
[#m(Ie Híag/*KRÉlnáa h*t#eeklal vatáraap.
MéwMma. >*i*»»t a hnemaatss NMAMak wáafcsl Jf^ ^Irteyfr
Politikai ixeol
,m) NagyloBtosaígo poíílíkní nwatinlok t Ártérnek aa almait b*takbat>, melyekről AaaeWuglalélag námut a ka ránk «sdni.
As utolsó hétnek kéraégankivSl kim* gaalf eseménye aa aI|h királyi párnak esfUtman) agzdje. I\'cp berlé éa Maágaréta CirO családi IInnep-é^a alkalmat riill ~Wt nlg«s népnok, hagy a királyi báa iránti epsreisténsk áa feliéi tan ragaaskodáaának a défr vér nanvedélytí lelkmedéaévsl kiie-jezéet nljea. Má-réatról áa a körülmény, hogy Vilmoa csáaaár éa neta ssamélyasan mentek a) Otataorseágha, bogy tldvkivána-t aikat aaolaaa ki rá)} í párnak áf adják, világa* aan demonstrálta, hogy a hármas srOvstaég tttfeen fennáll tfs minden es ellett irányuló törekvés basatalan fársdorá*. Bfnyaégot \'sas erról falaégae királyunk képviseletében utazó Raii>cr fóbstoog rémei útja, a as a lelkeafllt iogadialás, melyben A- a német császári párral egyiilf, rtgy a király és a kiiálynó, mint aa oltsa nép állal réawsillt. Aa iga-aán aaiiaa éa eajoa ovattók, melyek e fejedelmi vendégeket lépten-nyomon étik, arról testnek bizonyságot. hogy as olmi nép a tekintetben királyával egyUttéres. a hogy a asflvetaéget, mely as európai békének legbiainaabb táloge, a maga fon* toaaágában falfogni képes. A nOvétség sgilárdaága kitűnik abból a két pobá\'kö-asOntóból is, melyek egyikét L mberto király mondotta a német caáaaári párra, áa másodikat Vilmos caáazár mondotta aa
A „ZALA" tárcája. ▲ gyilkos bosiuji.
(JImttrii lémti
l\'stsnt lu volt a mi Zsigánk nagyon. Csupa ssiv, csapa jósig, csapa s/elidség.
Sobssrm ismertem eleven emberi, aki annyira respeetélta volna a lis-psraocsnisto\', mist é.
Hitt as sfy Istenben; a péaat nem tokra becsülte; e primadnnnákst félvállról vet\'e: sem voltuk idegen istenei. faragott képeknek a eai-néeeeks*, meg a papokat tartói le, de aaoktól f áite\'len volt a-nem is imádta éket
Sobé asm imádkosoit de nem is kérnmkodof, mert aitól tartott, hogy egyiknek te lees fo*s-nai|S. fis nem skaris Isten nevét hiába venai.
fsoepelt ssakads\'lsaal, — mini a lesbasgóbb Bsaarfaus, mikor csak sserét lebeite. (foltozni, otak akkor dolgosott, mikor kénysreritetittk. At volt a legnsgjobb Qnacpntpja, amit a |pamla|oo heverve lOittMt A psmlsgoo ugy éreste ma gát, mint a hal ajviabee. Akkor volt esak iga-sán aloméban, ha a napot Nagy-Károly módjára 8 órás aónákra oeaihana he ugy, .hogy 8 órát hsvsita jobb oldalén, M órát hsayatt lekve aj pamlagoa, a feomaradt 8 órát pedig as ágybss. albaita ál, vékosysbb, veatagabb, — simább, érdesebb pengők oo, majd egtot aceordokbea hor kolva. rémeégsasn, mint egf jóllskoM léviathen, j akinek égést orcbenrun *an a gyomrába a. I
.aiiet Ukodaimát ttn napló Ja«s \'*rétyi y^a, melyben népük aatve\'afga t vw\' miatisiiést njréd%át ola«a tuj kivtÜ Wlkaaedéaa Vilatoa ásásáéit m bta«> S latra ragadta
A sa> m*séd Saat bia agy kia ettgltpa léai •urmti Kttrópának. Igya mint UUsatk 1 iggaotáat njert aa a kOHBftndá* * A ki mar ■g iljei i | W|g iBÉltilis. mel|~e ie" s grnaakat a Itbmráláa pásttal agyQM pho^tls, [a láisast \'Hfiftt nyttgalmaaabb f*j!&iéa««*k a keedetét jelenti. MmÍ ikkM aa ej ki-SráJjraégban minden ptlanatban ujeabHÓaé. Igáknak volt kiiéva a politikai világ. As tf|u király trónraléptét aa *gé<a nraeághan nagy OrQrttmal éa Wtksssdáeiel fogadták, mert érasle ofl mindawbí, bagy a Rwa-1 tietek által vlóidégstt lanbataltan állapotok végre is l\'>radalomra és anarcb\'ára vasaltak volna, és va a királyi trónra is vaaaedet-meaaé válhatott volna. Aa flseees eqttópai | uralkodók odvSsAtték p fUtel királyt. í csakugyan kívánatos vnlns, bogy Hurbii-ban t s«arb-nép érdekében a reád éa nyu-l jftlWI kéiffémjoéi, i^lllibáiaiMWáefcl mi sem gátolja. Krre nagy seOkságe van • t^serbtáiiak éa aa érdaka EarApának m
A balgin mi munkásaavarók is végal iérnek. Nyugalom van \'gyeidre ott ia; a sztrájkoló munkások arankába állottak már. tiyyideig nyugalom l*ea tehát, de hogy meddig Ing es taitani, ki tudná megmondani. Belgium as alkotmányos ssabadaág i mintaállama, da msjdnamjmindan tavassaal í leiüli lejét a szocinÜ* tortadalom, s a muli
\'kf V mmmhipi m indán fóean pa>ttlkaec !gr tlknd^ba ajibattMrl. El tassaémytk bél i tiz\'áíi láihaésd, Ingy a temehwaa tiesail tém, aaely (rnyt^é f lép fal t láfat dalggi . ée állami rand «tW«s lUmMni akarnak mtwdtw Afws da bagy mi f a tetőmbalval kély (bt, arra népboldogi<4 ffj veadisk aasn ii«rftt4n«k íe\'fl#«#t adaí Bel tpnTíh par wi eiíamas ipar áWap ^íiásl \' taááiu mankAsaiyat agy vattánkon baaoa U», m»ly mindanaap ittórkaé a tetkeM ilaét eeiétaaArkéi|a má>W4 k Msat tudkaló latié\', bogy a flb>mt kalyraéPt wyttgsloea maddig fog lartaniÁ It<t«télj8ka ItgjtlAal Uvmél|0k kÖlfinAarn ae\', bogy a koiriiti nyak mindanAit, a kol a tunikátok nagy saásaánál fogva a sMaiabewtte v»i«Mae tényleg mag van, módot Ingnak herssal, bogy a vaasélywak alajét vagyék A sao Jotalistiktts forradalom as utekk, * 1 bogy ennek nyomán mi jár, nam HQkaég lUTwm féjtegntiii. X Iranoa cossaiiuit
| példája elég viíéftaaa beesél.
l*áriaban aa ti) kafeekadelawtfy ti. 1 aieetav Tarriar jtmkbfyao gondot lalis reformokra. Aa utolao naptkbaf Üraa z-ban lart^gfcodoti, a lisatiWtéra a vár»« bankettet adott. t£a alkalommal a minimtar bsasédai tartván kifajlaláa, bogy a kormány mag van gyóaddva a reformok *tQkségsaségéról, bogy a nyomort enybilaa, a társadalmi osztályokat vgymáabos kóaalabb bocsa aa munkásoknak Uragrégdkra állást btzioaitaon.
A némát katonai javaslat aorea teád
, Rá grsat he msgvavartak éa valami\' A lap kóré egy ki« learaallasia esftvetség, egy
■Bakira sarkallak, a fogai.kíízt .moritAgía;. íkás .kagai\' tflmílrtm. Agsvédek, arassak, ta-Iptgs, Mnaaiaalikh . .. -•■ \' . ra*v<tftrn\'egatinyi diirtiaffr4ffrf»|itt^faékkfttött\'\' Harsa árért c*ák f&tApéaskedoii áaetvégeme vottZaiga énetor ia t\'i irta, vagyis tM \' Írattuk I dolgát. mg aagy tiaoaaa e t\'auadkt va\'ó aavslléáat
Egyetlen ideál ja volt etupáa, amién lelkese-i den, rajongott: egy ai be vert fca»s*a élet.
mag aagy
Itta a; a *ok fcettseieiitBBágsm valt a aave\'lák
« t-tst - ,,__-^T-r -iatt as ártékeayteretéeaetl, aerveeas sa>«a-
b végből a negyedik peraeceolmnt nálánál j ufóikat.
imnmaaái l»msa___IklmAmaAma ammki aaua A a ata aéáa aaJmmi_*
Vsa ott Csómeadea kervkaiámbaa két té-egyeetHet. Miadsg}ik tart évsasmt í |éiMoaf-
szigorúbban bizonyéra senki sem UQotta tolna ba, ba apja, sayia már gyanaabMMMkBl aam kainak. De azért válastiait agyéafc mim i kiér
demelni e botstu életei. Soha"mV^S hegyét t*™"** Msvwebh Ifi«-
ssm motditotU meg dicsfiségért, megvetette s|PMta"*M\'» nyájas ttOgyBlekezaf^l halhatatlanságot; nem hitt az örók-élctbai;. évs».kín. atsff-.aH msr Omaga. találkozásom volt.
_A hatodik psrancsola\'ot esak tbsoriából la ^"^jjí^g"*^!111
^^^^ ba\'ai ans* régasragsn MVH darabra ttaggalUk
mer^s.
A hettdik perapcsolatot anayira mpectáito, S^MJ^fl
hogy bemresk maga nem lopott, hanem a Irg baiárotatisbsa kerülte (mint as iírdSg a tómjéa-flbtó ji as sksdémiko<ok társaságát.
Soha egyet en le\'eberáija ellen se telt hamis tanuaágoi.H
eAegyeatletnek titkára nem lattam velss. Ka vo t egyedfttt palladis-aom. Másktlöabea e ml heverő sastf fink mér réten elju\'fatotf vo ssaagam a itgkálAoIsgsasbb vártBMeág éppea asm óba,t<Ht Walaallájába, azokkal a rsnaasa végt
Nem volt sobs ssmmi Og,e. dolga feleberátjá- • ^ rakásszámra hal
nsk sB lalaségévél, se őkrávsl, se ssamaréva1 8oba Ügyei rem vetett máaoak mezejére, ásol -gátéra, esolgáló-lányárs vagy egyéboemO jóssá-gára.
Igaaáo assniélsté (érflu volt. Mi esak beverd-szentnek hívlak.
A uzparsnasolaiból ciuipán na ötödikkel volt
tak meg. Megölte valameaayit. fia est már aam | bírta el a esAmendi ayáisa olvtuónök tcematb ! igényit idegzetéi
A 08 töiostas tstálkoiáa slkslmával legalább jis ugyansnyíszorj ahány d* rabra tépték volna j (ba titkárjuk nem vágyott) kellett hallanom:
Uram, aa óitok aovaHiatáta vafoságos gyd-
rémséges sok baj>t ^egénjnek. mart dodorvoti. ko*. Eai már osm törhettük tovább! Tiltakozunk Egy vidéki iapeterkeasiöaégben dolgottunk;ellene a jótékonyság szelleme, a jótaiv, a hu* egyttit. En voltam a feelo* szerkesztő. mamamus nevéb»tt.
N*gy-Kaniaaa, vasárnap
Zala 18. szám <2. lap)
asiuilleg caak Vhnmr csáwár basatérf* után f>g eldőlni. A pártok további engedményekre eddigelé nem -hajlandók, de Caprivi birodalmi kancellár nem tégir. S ugy látszik a birodalmi gyűlést aem szeretné feloszlatni, li»gy egy uj választás esélyeinek tegye ki a javallatot Talán a caánaár hazatérte után sikerűi majd olyjm comp oniasumot létesíteni, mely a >ava«lat részére a többséget megnyeri, a melybe C-iprivi ia tmlwgveslieiik
aletooét nagyobb csapással, a városunkban már hosszú időéin tapasztalt lizhiánysiysl voltad kénytelenek küzd-ní.
As isteni kéz komoly fenyegetése érte ez egy-ser a hivatalos hsniagsAgot, lio/y felebress-e lethargíájukból azoka , a kik a város t5bh pontján épült kutak lelett őrködni bivatvák. Világos iotéa volt ez nrra; bogy a\' veszedelem elmulta után komolyan \'együnk, azonnal cselekedjünk, hogy a veszély pillanatának i-métlése esetében ilyen készületlenek ne legyünk ; hogy mindazon eszközök birtokában legyünk, a melyekkel a ro-n-bo\'ó elemmel s/e nbe lebei \'azállni, a hogy máskor pusztítását tehetetlenül és
\'-7— - |a ifi\' pusztítását tehetetlenül és ké\'aégbeeeelien
- » 11 áziiQok ne kelljsn.
Nagy-Kanizsa, áprltta hé i*. Tűzoltóinknak vannak D<y»n kitűnő es-kö eik, A szabadelvű tormány beváltotta , az egyházpo-j am« lyefckeí féradliatianul kfi\'deurk a veszély litikai re/ormok iránt tett Ígéretét. f ~í , H\'anajában a |.us/tuJ*smegaLadályozA\'Ara ; de
Emlékezetes mozzanata marwL a) képviselőház f* cttk »ég /zomorubba tes,i aat a luda\'ol. április Miki ülésének azonJ/FiMítes tíny. hogy W! főtten tétlenségre vsnnak hárho/tsus,
/,. • ■ t m 11 i . .. .. 1 I ITlJ»rl a VS.WI\' nilI«liat*Mn 1-l.al UAImamLh!
Hteronymi belügyminiszter ez alkalommal "rrre a ház asztalára az állami anyakönuvvezetésre, Csáky
Albin gróf pedig a zsidó-vallás reerptiójára lonat-1 A vtrí^n*k W* „P^\'J*"
1893. április htf 80-én.
\'dőtt bizottságához intézzük: ne tekintse est olyan k&désnek, ..a m*\'yi hnasza taiulmé-nyosás címén el áeil a végtelenségig bus.i, liaaem gyors iotéskedéaael léptesse éle\'be a várna biztonsága érdekében as intéskedéseket. Iparkodjak mielőbb megteremteni a vi övezeteket és a ku at, mely alkalmas Jegyeo arra, bogy - a veszély pillanatban s~ lüzol\'ökst e\'egendó ti/zel láthassa el.
Óvja meg. a varost attó, higy e várna biz lonsága egyetek pakara\'ának legyen kiásol-gtliatva.
Tollfnttában.
közi törvény javáífatot Mint ilyenkor szokás, e tör ""-f\'-gadlák a szolgálatot mert flromlott a véngjavaslótokat előzetes lárg atás végett az illHi *\'\'*"*^ \'*> " VU«\' /\'^"f »>enu) i-étl-en bizottságokhoz uímiloilÁ a ház. K törvényjuvasla-, M*" 1blrJ4k E<«"\' elszomorító helyzet tok /e»W«»r«/ hazánk állami comúadiHájámk<"\'• » Lv»,™ ®Pu"\',t4»<»1 fenyegető tüz-Mrkébcnez alkalommal bővebben szétütnémkellett támsdnnr. boyy az IIMéles Csuk örömünknek adunk kifejezést a lém, fölött * kö\'Wk «* » l"i,,yt észrevegyék ! z kmsbúáLmk. Zinay H\'iánfc *er\'|- 1 ■r *\'"\'L,1!\'!!\'*. **1^ ^^""^rtán
mm1MIhiOhntk óla mm iw»y TTPdHrBlt^grBfrében- -fugfrftoiott a
tárelemre volt szüksége. Nagyon természetes. %■!"*» kérdisW > elha.árosia vízvezetékek
___. _____. . .. ** I lat^léáaál áa aittl siu.ss>aI.K bHlaab A
akcptiielöház tagjai UHm\'éljenzbsel /wrzf/zfcfc\'i és égy nsgyobbkntnak
lét í.{,ZLu.n,n.ini Ut.ri.*,isíit „»„„i.\\heid-a tanulmányozására bizottságot küdftit ki.
is a pokoli vőriU-.rém, mely igazin önliiji agréaakkai lipi 1 elleni les iiirlata-nlját Mas kaaiak larSiaZéa. a mi eaaaéaa nyugalmas vaivaaakxt ia magiitogalu,
Képzelhetni aat a ftfwali riadalmat, wely mnlt vaaaraa(i délulin 4 dtakar ttaeél <» aríat agy aiadoakit^ atapoaaai magrisd ember qmgéa vonaglott végig a viraaaa) .njjkor a röröarám boaaorkiayi fflslfoliagban, — feléikbr ayáVi ling. lobogójint agiaa váratlaaal awgjalaat Oiyaa volt aa a pokoli rém, miatta akkor indult votaa | aiasatra, orgiaklól númonu örddghatl kiaératébas, magavat | kaavarvagyia iakahb elSrcküldva a pokol Jagaagyobb c**m-I psalleréi, aa alvliig ITaga e]H a méj.rségekkel éa magas* Ságokkal játszd, végtataaséfkoa szokott, a karijukat, háti;
IStkafc.sas lamaeil urkaae.------.\' 1 .
Borsualü, refiefleles bavoaxlia vait aa aagyva I Magra-megati altét minden ambai^aaiv abban íj\' mi eaaaéaa varo-aaakbaa. Ko] a iblönfileképiien kvaliffkilt tUstk klisfil éasialébb bariisiglua, boaaébb isaMrafbégbaa csapos aaaa1 Vagyunk, amely melléit magasi áa iaiaal rostilyőa éa a meny-ayai bMtök. M adaa ma> laa (Umadjaa, kaiatksaaék foldiín
két törvényjavaslat beterjesztését, melyeket annak ...-,-.»_ „ ,
idején köreim\' fognak a többiek is. Vajha a W! N«»; akartuk fo lenni bT>gy az ügyei agyon akar-
benyújtott javaslat mentül előbb törréngngé b\'anltaágol.ni; de alap«. Oiunk van arra g»n- . _ R,
ril\'iL dolnt, hogy ismét a szokásos bizottság bosszú j saivUa vagy •*.> rsiötmnj — kivtttaalk a m
■ 1 tanulmányozási f >g megölje lenni a jobb eorar* dip,om^"*i kaayomaayaa határain
- ---- érdemes Ügynek. Pedig nekünk exeékednünk kell A ,a4vak«i« egész a Mnngstd orkaalg)
Vízhiány lacounal, mert a biantTág lanulmányozáaa nem ] ho»" fazyaak «a<.kve, dr «ak mx útikat. A kiaab.., aa
menthet meg l.emiünket n fenyegető veszély |Ooljh ""\'^aek aataak ailaaM t»s -
Tűzjelzés riasztót\'a lel április 23 án a vasár- tői, a a/én e helyen felemelve sztvo lkat, sürget ki ln<,M K**r- " lia-Kaaiaaa késett
papi munkaszünetet élvező nagy kaniz-ai kő jük e\'ős/őr is a városi ku\'áknák jó karba yiil.ó\'áUasdé szél uralkodikí! zönséget. Nagy szélvihar volt. helyezésit: —"masod-nr >firgeijük egy nagyobb
A vés* első pillanatában kétségbeesetten gou kútnak é,iltésé\', kéVed\'Jem^ nélkül, aronn i1, ; dolt mindenki Veszprémnek, az elpusz\'u\'t tzép.b \'gy a városban mindeiikii megnyugiatbuss >íi
-nityar városnak ronátí.—__________[■« a tudat, hosy vawtniódunk -és es/tőzOnk n
■ íía kéí-égbíésés elég in lokolt vol\' ; mert a | tomo y vrszélylyel M/.embeszsl\'hatni. eegélynyuitás lelietőaége e ein\'e Kizártnak lát- A képviselőtestületnek a uz»e/.eték .létesiié s<eit — Feli\'ltdk Kellett,. bogy ösasetett ke-jsét véglegesen el be-lett volna határoznia A biz >tt-aekkel kel - majd néznünk nz égő »árosrée/n»k. I siig kiküld se íánulmányozás céljából f i i\'is\'eges táiik varos ungy részének ispuaziidáset, Félnünk; solt, meri oly sUrzős a követetmeny. hogy egy kellett, hogy szeműnk elölt log száz é< s/,ft/, p*rcet sem várhatunk reá. A késedelem ves/e-
lyes iebet A város polgárniestere a bátnroaat gvnrs légrebsjtasára. nstt vo na utasi\'andó 1
Épp»n itt van a k-dvezö a kMlmti ; városunkban a sörgyár építése alkal náb d i\'t tartózkodik ÖÍy«U) szakembér; a kivel a kérdést gyorsan és rövid u on lehetet\' volna mego\'dani. Erre liivjuk fel az itietékes körök figyelmét
becsületes,, szorgalmas-, caalád vagyona elpusz tulni. r- Félnünk kelleti,bogy nem leezünk ké pesek gátot vetni a romboló elumuek. Az isteni goodvise\'éa num igy aksrta Derék tfi\'iiitoiiik, a kutoiissag s váró unk em berszeretö jólelkű polgá\'riii á leh töseg tégbijá-ráig mindent elkö.vettek, de a segélyr mnjtsni hí-valottak a tomboló szélvész által eleszten
komolyan és szavunkat] a képviselö\'estület kik 1)1-
Nagyon knióaos lenaéaaetSak aaak a mi aaaiaiak !
Mia helyen a istl-fc — amial tadis vsa — tüilíljfí a liuaigöt-T a mi szeleink arril nevezetesek, begy elranlj\'jk — Uiaét nagyobbak, irüiiiíT Kataaabbaa Pedig már aa orkáao* kai ia mogsxoktnk
A in tilt raairnajii urkin nem ia iepatt meg, aem U ijwstett meg bennünket, hanem aaaii iakabb a tia A legnagyobb széllel 1« nyugodt lelkiitmacaUcl dúdolunk vagy (hi <;pp»n-k«il; nróttunk ej/íj Hitit, da láaba menni nem vagyaak siég tüzesek.
Azért aem is lakat vsodilai, bógy tűzbe nkaat kút derek piaristánk 1 Mácska ás tiotdr vitöjájtos ISaóriaankki látták a kétségbeesés raitoa>t>a óraiban.
le ei is kall ismeríri/ bogy ók SafalaidMd líizjel rohantak akkor a fűzbe ; bátran, a fclAari\'iszeretet iiSai els\'z-iaim-gival.
Ka amint alakjok lal-falbakkaat a Üvegét nyaldosó rettenetes lángnyelvek között meg-megcsillant kéréitak valami
-Végié itár megsokaham s az egyik Tkaga-lon< megs/ólitottam a gyilkost. Akkor i\'ta a harmadik kupa konyiVo\'.—■—
— UaUbd e te beverő-színtT Arnyéki zzoti t meg léged az újságírók konyakos szent lelke: ne gyí ko\'d rakásra a -novella hőseidet! Különben még-*ritek. hogy gyáiffÓ testemet á\' sem ad ba\'jáiok a jíl megérdemelt halandóságnak; meg | esznek az asszonyok, valamelyik tömegeetalálkozás alkaimával.
Hám nézett szelíd, mélázó szeneivel.
— Olt naiv szerkesztő <e ! Hát nem tudtad | már eddig megmondani nekik, hogy doc\'or vagyok ; megszoktam a mesterségemet.
— Vigye ördög a mesterségedet I Legalább a novelládban ne kűttf WásVltágra ií bőseidet I
—- De hát ba rászolgálnak 1 Nem tudod, bogy a bosszú életei meg kell érdemelni? — No de majd megpróbálom másként. <
Két náp multa véletlenü islá kozaink az utcán.
. A mélázó arcon tutó mosoly rebbent meg. A diadal mámor fenye lehetett az.
Elém állott.
— No hát megvan.
— Mi van meg V
— A novella
— Megölted V
— Nem. Föltámaaztotlain.
— Mikor mu\'atod be V
—„A legközelebbi „kitgal*"t>n.
— Bravó! Hervu*.
Már előre féltem-it „gyilkos" novellájától, r-A ti ól tartottam, hogy n szélsőségből moat bele buli a képtelénsá^be. KivAucní vo\'tam njgvon-arra á F> lamadásra, amit a mi heverő -szentünk fóg insceniroztii a novellájítb.iii!" Ez a vaslag-nyaku Kálomista, ki nem 14 hiti a föl\'á nada*-ban!
A legközelebbi •kagaW-ra caakugysn elhozta novelláját.
Első dolga volt végigheverni a pamlagon. Ott elemében volt a beverő szent. Rögtön konyakot ivott és szivarra gyújtott, ki sem mozdulva lek tébő1, bámulatos virtuozitással.
Mikor mind a hetei együtt voltunk, kivette zsebjéböl a kézíMto1. Mi jslen\'ős pillantásokat váltottunk.—
lyati szent nyugatommal ny-ii.oita szét a „ku tyanyelv"-eket.
— 0 va\'S iin y
— Halljuk! halijuk 1
Egyik lisca\'ii kagalisls közbeszó l:
— Te Zsiga talán mindjárt kezdhetnéd a végén : a föltámadáson ? Mert csak arra vagyunk kiváncaiak.
A heverő-szdnt tágra nyitotta szemeit.
— Uram I a s*urualisztálól Jógiiul követelek A fóliáinadást megelőzi a halál £ a l}»lá t as élet. Eddig életlel keadtem, mert hslá\'Ul végeztem; mosi pedig balállal kesd-m, mert feltámadással fogom végesni.
— Ilslliuk I haltjuk 1 . \'
ti kesdte olvasni monoton, álomporos hsnjon.
— C\'ihh ; •Hrsurr> xit.< —■ Egy bírlapirói klubba vezetem a nyaj>s ul\'asó\'. — t\'sidihtéi társ isás ear sz»meiHiy ttyt, pilyatéva»iz en udvari bolondok, akik — amint -tudni tueiiódaiik — csak azért voltak bolondok, hogy bölcsebbek lehessenek a fejedelmeknél. A jókedv, az éle, a humor, cinikus eeven ördö.e is o t ugnlt ktt-siit\'fik. — Cs ík a riporter üli azomoruan, le h\'irgaaztoit fővel. — , Mi bajod ?" kérdezte tőle a szerkesztő. — „T ilán nincsenek szenzációs
I pletykaságaid ?" kérdezte a ,,\'árcás." „Hol \' as ördögbe is gyűjtőd te azokat a pikáns híre-i két ?" — ku\'atta a ,,cioerós." — A riporter ünneples arcot .vágott. — , Azt még fialá oa ágyamon se fogjatok megtudni; Azt a titk ii élr ; viszem a másvi ági .redakeioba." — Nem ia fag/aiták aau\'án, mert a zaurnilisaták maguk közölt nagyon diszkrétek; c-ak a profán publikumot szoktak (aggatni. — Hozzáfogtak a komoly munkáhba. A „cicerós" elővette a vezércikkét „A szerb allamcainy közgazdasági asein-ipoutbil." És kezdte olvasni, ainjnt itt követ-! kezik.
— Zsiga te, — á-.óltam közbe — az ég áld jjon meg : ne.altass el bennünket! Most meg
minket akarsz megölni ? Folytasd ott, hogy mi .-történt a. vezércikk o\'vaaáaa után? I A novellis a ravaszul moso\'ygoil.
—•"TJgy.?/ Hit a< tőrén*, a mitől te is tar-Itass A szomorú riportert nem csalta meg aőtét halai sejtelme; nem hiába Üli olyan koporsót váró 1 resignscióval. A szerb államcsíny "közgazdasági I hatása egészségügyi mem pontból nem vált be;
V*
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 18. szám. (3. I*p)
1898. április hó 30-án
dal«i« dajr. vakítóbb, ttijr«Mbb t robogó láagokiál, talán |léskedés igen helyednek bisonyult, mert csak •gy iAaaokkoat aagár a braa/iaakól koa-plarlitáaak ■>■.<«■ állal lehelen gá\'Ot vrni, ltogy a tÜB n Te tMMábói ... | leky uic&ra ki nem teijadt. Knortzer főpnranca-
la*: ott i> műk aágetn\'c * vá*ao»adrá|M, kiknb-1 nok Iái ván a nagy vss>é!yt, azonnal megkeresi btayrn it*k • ioiák kakák, ulat katálaogviUaatrohannaki* katonai állomás psrsnonokíágot a katonáéin a pasattiA iu»ka BraayiaakAjtra: aa igí káuk m*|«n>. i kireneeléaére, melf megkeresőnek a parancsnok *- A naaadtlaai agyra aagyobbodik, a*rt afl a lka áa i sy «ig a leguagyol b elő/ékenyaeggel meg i« lele\'t, a »i«. , nemcsak aa eltttl, hogy aa Aoptt* katonaság ki
Kaib«rjaj(atáa, nti*a«<M liacak robn|i», onli ipdi\'itk rendelteiatt, Innem esek mindaddig ax oltási romgáaa, nikotin* i karaaiaugáa, tromMUjalata, ég» i>ls- munkában mi-Khagyatlak, míg a veszély él non tok boraaiau bogi**, »tii»J orkán flviiltiSsii, »lr»», átk«*i- mull. Tűzoltóink, dadára a vízhiánynak elismi\'-üái: idegíkot m*$tiai, voMkat saaggnti liángxayarri "»»•■ | rést érdamid .\'evékenyaígel felleltek ki, de hogy
kaiiaak agyba.
Aa istou-ltéldt kilaágbaajti rrrkaitroma aa|
Rnborokro hoaott iaUallálatatk eiak olyan iiten-csoda-vitl katárna vútetleu vatkatett vágat, tninü a mi IlisvéMllnk-kar állott bo : aa orkáa irányinak c«aűjja)ii» /tryornaaigi< fordulatával.
Ifáakáat *a * ai a*ép*a hatadott, Igaaá* friorajibtl fo fi j ÓT\'i ás i erűfeisitéfsal azonban lülíútt .vAn.snnk ia ei|>ii»iinlt vagyon, all amvadt kiacaok \' tájban a vészi ly elbári\'Ottliak
vtroaunk egy u;.gy resze nem latt a lángok mar talekává, a katonaság dicéretea éa ki\'áradhatlan kö/rémüködé-ének kiiazönlieiő. Négy óra tijban a Honvéd*, Petőfi éa Altills-ntcában dühöngött a lüz és aa óriási szélvihar I oly tán már városunk végpuaxtulását lit\'uk "remiink elölt. —
úgy esti 8 óra volt mondható.
tenietfijürí!: Yi\'grelinjtott iajaa-itáktat IdrdítO roavároaá let\' j hacsak az óriá»i tü/.te epet a még mindig <10-Tolna. böngö h/ó! lel nem káVarja, Szerencsére ez nem
Hála ; a táábatallaa katato mimk, hogy néni lett aaaá I j történi meg. Aa oltási müakábati tevékenyen —X ratua«taa aáaaatra ludnÜ vöriinrém aa «lk*av*aalutt lént vettek Clement Lipót, Micska I, s KozAr F,
titliaiaHaa, cioilia Eaíűlöi
áttolok romjain\'«l*ladt.
E5gjS la SaSkS* falt a írákrt I
* \'111 roytH^
f,obog]ítni3F ISI liolyatto, gynljaaak lángra aa\' "nttarl • tyl* kok i pillanatig sem pllieuil, plilaaatig som alti, likán, oda-\' ttor aaakájt a aa irgat*ra*Mg**k t~ \'
A paaatitá tla ayoawrát tmráaaa* mag, tiilpfirje cl aa imbar-ásoratat oltva* liagja : a jitatTl " Knadjan karcot a pokol táaával a monnyal láng I Ét a kttxdtltaUH kartljtatk ki gyüataoaa, (aaivSköa .a (U,cniÍKÍgíH utaaka Itgaaabh habárával: a megnyugtató fiáin-tadattal) — a ml viroaoak JóUkoay angyalai 1

H l R E K.
gymnasiumi tanárok, és a ezintársn\'a\'nak több tagjai is. A horvát-srent miklóai -tűzoltók két géppel jöttek és igen jó azolgilstot tettek ne
tiAkfll^t. Éü W-\' p k^ndftjét, ugy hogy 1) gép álll mQkttdéaben, De ■nagsban réve a iisgy-ksniassi tüaoltósAg 5 gépe e\'egendö a legnagyobb iQ< eloltáséra, ha van el géndö víz. És nem egy jogos panasz hang/nit fe\', mtdfln a duló vész közepette 9 fecskendőnek kelleti viz hiányában tállenni Állania — s ha varosunk több e\'ökelö polgára a rendőrség felazó-I litására nem adott volna készségesen fogatokat a vwhóidisra, ugy a helyzet, dacára a kéznél leyö nagy munkaerőnek é< számos feuakendönek. igen siralmassá vált volna. A szskértelmes iri-téxkedéenek és aa együttes munkaerőnek köaaőn-he\'ó, hogy mindö\'sze csuk 16laköhAz, 20 mellék-\'épttlet, 3 $*nrv"8m:irlia é< 4 sertés lett a pusz rljtó elem martaléVs. A kir mintegy 1560Ö lorintw becaillteteit, me\'ynek egy része biztositás utján meg
aa agy napos beteget kilátták ágyastul a kertbe, de itt efréb oda hordott lúalons által leltasen eltemeiteiett. Steiner Vilmos arra menő keiea kedöaegéJ hallván a jajveszékléat, oda lietett, kiatabaditoita azegésy aótboraaszto helyzetéből, vállán kivitte aa utcára áa agy bérkocsin el-aaallittaita a rendőrség közbenjárása fo ytAn a vároai kósháiba, hbl azonban a hó 27 én a aza-badban való megbüléa miatt kiaxeavedatL* Gyermeke tartásra Kia Kanizsára adatott ki. Atflc-vemnél megje\'ent az éppen iit időző Andrúiff altábornagy is éa je\'eniést té\'atatt maginak a katonaság által tett in\'éfkedéaakról. — Nem hagyhatjuk\' emiilés nélkül Chinori*yi Btldiasár háxtulajdonoa kinoa izgatottságot kenő ama eljirását, — hogy noha háza veszélyben nem loc-gott,— kntja huBóját levétette és csakis a kar-liatalorauak engedve, adta ast ki. — Mind esek után pedig szívesen látnók, ha vároai kutaink mielőbb használható állapotba helyeztetnének és lehető leggyorsabban olyan vízmedence létéslt-te.thék, mely tejea tűzbiztonságot nyújtana varosunk lakóinak. Aaonki«ttl óhajtandó lenae oly alspról gondolkodni, hogy ttaol óink és a katonaság hasonló alkalmakkor némi pénz bei jutalmasisban részesülhessenek, nemcsak julal-róul a jól megtett munkáér\', hanem némi. ■ kár-pffrüiiiT a loaihon tm rulijh^n .«—y«<l«ll Ei|yőkftfh -
— A lAikArsanUak Javára. Saéke\'y Tivadar "uft a (rnimnnn 8. H o4g tisatviselőia, Alcxillröl (Aradmegye) 7 forintot küldött, be hnsránk n itt/kArnsultak javára, mint a öu tmann tií alc-í Ii hivatalnokainak adományát, — Est nyugt As ve, rendel letéoi helyere lógjuk juttatni, és további adomAn\\okat eaen célra xm-esen ve- zünk.
— KttagyAlÁa. A nagyksni/Bai ipartsstttlc folyó -\'hő 30-Au délután 3 í rakor tartandó köagyüléaére hívja meg a testület tagjait.
— Ké|itlaei«l(slálell ttlée Nagy ka-nizsu váró* képvi-ielÖles Ulete a lefoyt hé\'en két ülést laftott. Április 25-én tartott Q énében ■Wbbek ho<«A^zMa>a it\'tat tnd imárui vette tf |1892. évrői szóló tanAcai jelentési, városi éa
— Ti* Xagy Haui*«Au_Va»érn»|> dél
uíin 8 óra tájban Lakl Jipoa pajtAja a Honvéd
utcában Umeratian 4»kbó< kjgynladt. — Ab erőa. térült jliathogy azonban a Várt legtöbbnyire oly j közkórházi számadásokat. Aa Apri ia 27-én Varga ésaski szél a lángokat leírhatatlan gyorsasággal emberek szenvedték, kik hajlékukat az uj épitke j Lajos é* több várnai képviselő kérelmére a tüz-vittc át a szómat édoa éa á\'elleni épfl letek re áa | a^ai—rendszernek megfelelöleg nem képesek j károauljnk éa a vízhiány ügyében tartott rendki-rövid néhány perc alatt 9 lakóház és axátnos i tfnerajükbdl lelépiteni, szonkivQI számos szegény í vü i ülés főbb mozzanatával más helyen toglal-melléki pület á l< lAngokban. A lüzoltódakianyAn | lakó néhány toriniot ér.ő ingóiban egész vagyo. koznnk. A túikircmállak i-egélyezéséra a már 22 tttaol\'ó, kik ujabban léptek be a testületbe, |nát veaxté, a tárasdalom tTdoaatkéa/ségénrk kell ™
ugyanezen idöfién gyakor a\'ót tartván, as első láng felcaspAsáná\', Knorl/er György lőparancs nok vPíelése alatt sa Uss/es lelazerelé»sel meg jelinttk a vész ssiphalyén — és csak himar ott ter.nettik a többi tűzoltók is. — Knoritrr üyiirgy tőpaiaccanok gyorsan ielis< merte a helyzetet; a szélvihar lolytAn oda kel-
a veszteség súlyát é< a nyomort enyhíteni éa .ez irányban minden lehet(b*jüeg la (étetik. Hálás elismeréssel ;em i\'jük lel ,a<ou tényt, hogy a .Magyar flir\'ap" axerkeaztósége a tüz károsultak javára befolyt összegből a mieink i ak Úiuá* forintot iutia>oti< ~ A tűznek két emberélet ia esett Áldozatni. Szekeres Ferenc honvéd n\'csi lakó* súlyos égési sebei kftvetke*
lett t|Srekedhi#, hogy a tU* lehetőleg localixAlias-sék, mit ugy vélt ellrri, hogy a föytilyl az 1 lében a
Atliht a\'oi megmentééért helyeste, hol ekkor I sb Atilla-utcában egy azfilésznőnél leti volt el már e«iiHén több ház állt lángokbao, Eaen is helyesve, mely ház nz\'onlmn veszé yben forogván
a riporter ösak eápadt, sApadt; egyszer azuttn leje Ifhmiyatloii. (\'unaitmmatum aat.
— Nini 1 hi*a ez kezd érdekes lenni I — kiáltott il\'il örömmel a /lájr<iás«. Halljuk: mi történt azután ?
— Hogy mi történt? — aat msjd olvaaom. Talán nem fogfok tflle kiszenvedni.
Azután elvssta tovább azon a aaintelen, álom-poros liattgoti t >
•r- A ssurnalisttk klubjában voltak orvosok is, akik rögtön^adarohsniak a riporterhez; mert nem tudták volna elviselni telkükön, hogy ked ve* zsui aalissia-kollegájok az ö végsegélyük nélkül háljon meg. HorsAÍoglsk az ugy nevezeti éfesatásl kiaérleiekhöa.
Hidegvíz, dör/aöléa, oattklóforgatás, aether aoetlx, Inhallaeio, axaimaoauiakolás a sxivgödör-né1, delejsaéa, oldaltfok tótén, hányalt-terilés, orrlyaktágitia mind nem hss/nált semmit. A riporterbe nenf lehetett éleiet suggerálni. — •Nem, ex lehetetlen I — kiáltott föl a szerkesztő — egy igazi riporter nem halhat meg a • nélkül, hogy a saját halálhírét meg ne Írja.\'1 — Odarohant a sslvarskstalyáhoa ; mindegyikből kikapott egy-egy salvart; axulin valóságos orvosi szakértelemmel dugdneia egymásután a kubát. a brltannikát, a trahnkót, aa operásat s végül ax elegánssá nyakravalóxotl regálitaaxt a riporter ssAjAfca. ])« ■ riporlernek msgkövesUll vo-aásai nldegen maraatak, mint Hlmaleya hatalmas bérrormai köxt a bttaaka Kvereet. — .Mag áll |atok t — aaólt a •oloeros* — Még egy módet megpróbálunk. Ha as sem haasnál, akkor vége
van I Akkor — ltítler — »A s/erb államcsíny köxgaada^ági aren-pon\'ból* lékéiül napirend ről s némi átalakítással ezt aa^uj oimet kapja: (A szerb államc«iny halottja.* — Éi a .?iceroa* komoly méliósággsl lépkedett a SBerkeeaiöi rejtelmek ssekréayéhóB, fölnyitotta a reszkető kezekkel vette elő a — konyakos üvegei, ([.egfino mabb gyártású, háromcsillagos B\'au féle konyak volt benne.) A/után rohant a riporter leteméhöx. Néhány csöppöt hullatott szárax, ezederjéa ajka irs. Ba ime: mintha sb életnek halvány augara rebbent volna meg a sápadt arcon / Ó yan formán rezdüllek meg ax arcidegek, mint mikor aa embert nagy bu közben vára\'lan Üröm éri, más sxóval.- mint mikor ssentgyörgyvárira likőrt inaik. — .Bravó I bravó I Ex a kísérlet bevált,* — kiáltották a klub tagjai. —• Most már látták, hogy él. De mivel lehetne teljesen életre Kelleni, halottaiból föltámasztani egy pletykákban telhetetlen, de makaca elasántsaggal meghalt riportert ? I fia volt a^fogas kérdés. Míg eaen tűnőd lek, valaki kopogtatott aa ajtón. Egy szolga meghívót hozott. A sierkesxtő átvette áa olvasta: • Meghívó a jótékony nőegyesület máj. 18-én tartandó válását mányi ülésére.« — Epilanatban valami söre{ támadt. Ijedten néstek esét. A pamlagra lealetett holt riporter néhányat rándult; auata azál a halál pAnoálalt | talpra ugrott a láztól reaalroiva aaólt; .Mi ?... mi?.,, nőegylet?... nögyü és?.,. VlMt a sxom|ae békának I Utat nekem a hallhatailanakg felé I...
(a \' eV
|Tiö<Vfo\'t 100 forinton felül még 20(1 forintot szavazott meg a képviselőtestület. A katona* sAgnak pedig a nyii tott segélyért a képviselőtestület köszönetet szavá/ot\' . — Megyei httagyAlé*. /.alamegye törvéay-hatósági hizottaágának ÍK93. évj májas bó 1 én s folytatva tartandó kö\'gyülé-ére felvett tárgyüF sorozálának főbb pon jstí 1. Alispáni jelente* a törvényhatóság állapotáról. 2. A pacsai szolga* biTöt aijoiiinaiiak \' vála-ztás ütjátí való betöltése. 4. Adófelszölam\'ási bizottsági tagok vAlasztáaa. 35. A belügyminiaierium I. é. 36033 azántii rendele\'e a tisxtviaelői fizetések iefemeléaéröl szóló 1893. évi IV^t. c. végrehajttaa tárgyában. 34. A vármegyei uáxtviaéok esaporiiáaa. 37, A 8\' proni kereak. és iparkamrának njjt alakítása. 63. Kudapeat tő és axékvároa köxönaáge az óaaa-korinányhox é-i a magyar orssAggyüiés képviselő hásáhoa a kormány egyháa-politikai programmj* ügyében intéaett fe iratát pártolás végett megküldi — Eteken kívül még sok többé-kevésbé fontos Ugy van a tárgysorozatban felvéve.
— I)ijeg)iéa. Htmitj J^sael a délsalai takarékpénztár tisztviselője Nagy-Kanizsán e hó 28-án jegyet váltott Kokn Anna kisaaaaonyayal Székesfehérvárott,
— NaeasAljrl kir. Dévénvujfaluai Ándrdufy Gyula altábornagy a m\'. kir. V. honvéd-hadtest ■ parancsnoka f bó 28-től S4*ig városunkban idő-«-aött szemlét, tartva az itt álloaáaosó honvédség felett éa a legénység kiképzése — éa tartásáért legnagyobb elismerését fejezte ki a tisatikarnak.
— Ilalálaaáaalt. OtMMir, a< öreg (!<iisxl városunk egy jól ismert alakja, ki 1856 óta városunkban mint épitésa éa építőmester működött, április hó 21-én életének 7t-ik évében axivsaél-hüdés következtében elhunyt Az elhunyt kiváló ssakember volt éa városunk szebb épületei
kevés kivétellel — as ő tervei saeríut vagy vesetéae alatt késaültek. Miat a Hirachel Kde és Uaohrach vállalkozó cég épiiésse aa ország máa vároeaiban is sok pompás épületnél tett tanúságot kiváló saakirtelméről. — A sokat t láradoxott fárflu még a ravatalon Bem lelte meg nyugalmát, mart a vasárnapi tüavása már elha-
Nagy-Kan zsa, vasárnap
Zala 18. szára. (4. lap.)
1893. április bó 30-án.
r»|*W»oit •■on épületig, hol a rsvstsl leláliittaj — farrsa ön*) IHtoai**! kísérlet, volt és em gyors nietnéjígel a halottan kamrába | Stauko András kis-kaiii<eai czipéssaegéden na-kellatl fzálliiaji\', honnéta teme és másnap a család tápok jelen Iáiéban\'történt. A nagy közönség, mely
uek tisztel etet ss elhunyt leijeién l-irts, nem volt tájékozva s megmart. termetes ujabb idejéről a nrm adhatta meg as utolsó tiszteletet ss *!-hunytnak, — Paesán f. hó 21-én elhalálozott Seklei/fer Izsák birtokos a község egyik legtiszteltebb polgára, ki puritán jellemévé! és jótékony tetteivel ueincask saját kosaegének váll díszére, Inneni sz egész megyéuek. 86 évet élt, temetése 26 án renkivüli nagy réssvéltel történt. Hész-vittel vitBk a gyászhírt, hogy rmc Yilmosné ssül: Bliiu -Hú
pok óla búi komorság volt. észlelhető. £ hó 2fl-án reggel snnyira elbusulta magái, hogy elhatározta megválni „e komisz világtól.* Egyéb legyver forgs\'ásához nem értvén, a csipész-ka lapács élesebb részével sddig kopogtatta k
Sándor Jjeljbeli közszeteleiben (álló . fogorvos évi •1- végrehajtására vonstkozi. megyei édes anyjae 1ió 28-án n knejaj y,r. sirkenbeu i intézkedések kapesihun Nagy Kanizsán a Ná-helyestettek örök uyugalouert^-" Filipics F.ttlka | dor-uicsi és Arany Jinos utcai kisdedovodákban ápiilü bó án életének 10-ik évében elBunytj» «»H*» és köíokiatásögyi ammter engedésével Légrádon. - £ I hatheti tauiolyamok fognak t ir\'a\'ni o\'y célból,
- Grfi..lVHI Atéresl cs ér Kir. osztrák í^í "•enedékl.áaak vezetésére
kamara és porosz kir. zongoraművész" hángver~ *- ? 8, yk\' képezleseenek. A lauloljím, senye f. hÓ28án folyt le a üas.nó diaztírmé- a k«de,1 ""^ívil, viszonyára való tekin-hen Négy évvel ezelőtt ját.zöiv Grftnf.\'í \\ár0 Pétből, ezúttal esetleg- csak négy hétig Isrtalik, sunkban utoljára nyilvános hangversenyben és n4\'tt,,, én fo* t\'»to\'-
két év ts: szakit ^zííktbb barán körtim. asötsfj^TL «• éjr ta^ltaLjtai 18-40" áv
hol mindé "ó\'ótt levő, ma jyaru\' tudó nök bocsáttatnak, kik irnLéa ftksaai fiúdnak éa kifogástalan erkö\'csi
II. osat kocsik forgalma Brod— Steinbrfiek közölt és viszont megmarjd. — A béci — trieasti nappali gyorav. a peltani csatlakozás aaegjavitása vép.eH Prsgerhof ál omáson meg fognak állsai. In* Hruck állomásról, csailakozásben s Triesztből induló éjjeli gyors vonathoz, reggel 6 Arakor Leóban leié asespély vonat indul, melynek onnét nyáját mig ez betört. Beszilltiaiolt a kőzkórbázba. Vordernberg éa Eiaenerzig folytatása less. — A Állap ta életveszélyes. béos-trieszt-nabresina cormonsi vonalon a bées-
— tíf mTmgfár Mag) -Hssli<ás. Herceg! trieszti najipali gyorsvonaiokhos Nabresinán csat-élesslögyáro\', ugy ha\'ljuk, gyárit átadta és egy j lakozö gyorsvonatuk Görz, Cirmosába és visaza gyufagyárat rendes be Nigy-kanizsán. N", leg- az egész éven át forgalomban maradnak s aíálib aejn kell idegen gyulával tüzet é\'esz-1 Triesztlelgyorssbb csatlakozásuk lesz. — A-
\'Triesztből Cormonsha közlekedő vegyes vonat A „ki>dedóvásról szó ó 1*911 (eddigi indu\'ása Triesztből 8 óra 10 pereskor
özr. h.ngel Ft-1 lenünk, urjiő ár. Engell ~ Érlealldb.
a mtivész megfordult Amerikában,
nBU ijftJüE ffjkeri e«mk acjiámt .....
anáta wiái ettypftrstof ki Hlyük \' li ttlK\'fgék alóu és most i^jből felkereste kedvenc üdülő helyé\', Nagy-Kanizsát, Imi barátai kórében- s«i
• vohiu tölt néhány hete\'. A mesternek sem mit
riwlotftlrol" községibizuuyilványtiyat .igazolják. Mindenkor előnyben réjzesiteudők a lanüók özvegyei, nejei és leányai. A jelentkezők kérvényüket a nagy-kmiizaai. „Ki-deduevelő Egyesület\'\' elnökségénél haladéktalanul nyuj\'sák be. *— Ezen fontos hiiű\'ikre felhívjuk az i>*mt:8 érdé-
lé-zete, sem szeretetreméltúráita időközben nem
apadt. A kifogástalan rlsssikus műsor! művészi,. •„ ! I . i _ -in erpretátióval és tecjiniksi bravúrrá! játszotta k.fl"ek «*!•>■««. Különösen nem mulaeztnatjuk
i 1 . - , , Al mamaAvá fh i • milv «irini-íi«*n MAlubMiiBlr. cfl-
Végig, nem térve ki a tapsok elöl, a melyekre 1 " \' Bekezdésül
mindig egy kia ráadásssl reágált. Mendeisohn ,1\'raoludium-" és <Fuiiá*-ját játszót iá mely tecbiiiksi tekintetben a balkéznek oly nsgy neliésségeket okqg, a minőket c-ak -(Irüo-leld.mesteri keze tud leküzdeni. Hallottuk tőle Ueéiliovfn,Andante lavorit" andalító zengjél oly gyönyörű gye\'iigéd pianiioimo kiviielbsnjái: —szmii, kugy alig hibftő, bögy térlikáz ity árnyé-kolásra k-\'psa. Wagner .Keuerzsuber\'-je után a kozt\'invég lelkes tapsviharban töri ki, ,,\'öbb n.* ksnisssi litt\'gy" ptdig „a nagy művésznek hódo-
-Istak felsül5 rózsák és babérokkól font lyrát
nyújtatott át. Midóu pedig a mti ézá végül saját aserzsmenyü rhapsodtáját eljátzzotta, a kőaiVnség őt abbán a ritka övációlian részesítette, hogy nem rohanta meg, szokásos szerint s ki|áratot, hanem hs\'yén msrsdva, mindadlig tapsolt, inig a mester a progrotnin végét meg nem toldot a A hangversenyt rögtönzött táncmulatság követte, melyen társsdslmunk számos e\'Okelűsága éi a szín lárstilal löbb elsőrendű hölgytsg\'a vett részt,
— Kttvesay JatalewjAtéka. Tan telesle-
este) már délu\'ár, 5 (ra 3tl pereikor log iq-dulni. — As eddigi menetrendtől egyes vops\'ok-nál még beálló többi éttéréi lényegieiea s a menetrendi hirdetményből kivehető. — A béca-ipur/u-cblagi helyi vonalon, a bécsi összekötő vasu\'on liesing-kalteulentgeheni, mödling íaxen-burgi vonalokon és a mödling binterbrübli villamos vasúton a tavasai menetrend májas hó tő én lép éleibe. — A tavaszi menetrend érvé-nye»aé.\'é)ől kezdve a b>cs grácai gyorsított vonatok: — indnlss Becsből 4 ónt 30 pereikor dé\'ntán, érkezés tiráczba 10 Ora 31 percikejr.eale indntás íIrátaböl? órakor lasasl, ei kegáa Bée»be l órs 1(1 perczkor délután, — iámét forgalomba hozatnak. — Az egyes vonalok száma a á talá\' ban a beosztása is ugysnsz mint a mult évben s s lényegtelen ml.d vitásokra nésve a menetrend-hirdetmény a tájékoztató —- A triesat-bécsi nippali gyorsvonat május hó 21-töl kezdve vssár-éa ünnepnapokon Bécsújhelyről Patlendorfon át közlekedik Bécsbe. — A bt esi bel yi vonal nyári menetrendje június hó I én lép életbe s as erre vonatkozó hirdetmény május hó közepén zdatik ki.
el megjegyezni: mily előnyösen cselekeduek-saját érdekükben az illető\' községek, ha. ugy ezen hatheti^ valamint az aug. hó eleién megnyitandó állandó menedék-bázskra képelő halhdnapi tan folyamok látogatására saját nyári, vagy állandó menedékházuk vezetésére alkalmas egyéneikel anyagilag is aegitené.
— BrMlalltAau. Jíogy a köpyörft\'*1 "f** ililndénki tulajd ina azt már gyakran tapasztal-1 tnk, de hogV va\'aki ohr brutális eljárást tarn- g,^ M ha siison mint K.most letelepedett vászonkereskedö
a nagykanizsai titkarékpinatár épületében, az „. L .■.. ? . ..„; . . , már csak mégis hallhatatlan. £. hó 27 én egy Z\'chy gról intendana ugy hírlik vároaunkba is
ssegény Sreg koldus asmizsunért kiinyftrgöttfde » ,,él » stipendiuura aj
u- w ______iséI [erőket s«erezntw— mert hallotta ! ho^y nálunk
| igen sok s nagyhangú ember. Bizony nem ártana ha egy pár ftikolotnimt elvinne magával,
Telefoniiáik.
Biics\'iay \' az »E everi ördóg.«-ben boros volt és mégia milyen szende! Kíváncsi vagyok, hogy a
a esivtelen ember, Id. nieg sem érdémli ezín nevét, a a lisena helyett égy olyan liatalmaa lábrngást adott a szegény ko\'dusuak, hogy ez a
járdáról lefordult.__
— TáraawulaiAe KoiiatautlnnA* p»l) ba Mint lapunkban már említve volt, a magyar királyi ál amva&úiak budapesti városi menetjegvirodájs f. é. május hó 6-án ■ klUfiu gyorironattal társas utazást rendez Konstantin nái>olvbs..A magyarokvyzéh lévenkint istnéllödö
ges ia-felhivnnnk minháiíitngató kÖzőSsŐgUnk kifándtfláai szintúgy várja már és ez alkalomra Ügyeimét Kövessynek e kiváló szintesnek héttőn május 1-én tar. jntalomjáiékára. Hisz Kövtasyoly sok élvezetes estét szerzett már közönségünknek, hogy ez bizonyára meg lógj* ragadni as alkal-mat, hugyos d\'rák komikusnak némi vonzásául legalább tgg élvesetdus oitót sserezssn. Elő adásra kerül „A bőregér* kitűnő operetté Betétül .Trzrara bum dlé" uj kuplék a jutalma ssndó által,
— Ja * la, jé ser. Mint értesülünk s nagy kanizaai malátagyár és serfözöde réssvénylár-aaság u már szükséges méyaéget e\'érl kutjából nyert vizel vegyelmezés végett elküldte a pécsi vegyelaeséai intéseinek serlösődék részére, bol Is s víz minőségű kiválósn alkalmsrnsk találtatott és minthogy első sorbsn Is a vit minőségétől függ a ssr minőségű jó serre van kilátásunk. .
— A hallak Mlja Az már majdnem min denütt bsvstt szokás, hogy a hullását temetés alkalmával nem viszik a gyalogjárón, hanem i ezá\'litásra sokkal kényelmesebb, szélesebb OUez len. a stekér-nton. Igy történik es szokottan
ia meleg rokonszenvvel és valódi testvéries ér zü ettel ké-iül a magyar turistákat fogadni. De a menetjegyiroda téVérü is megtő tónt minden intéskedés arra, bogy a résztvevők ugy az utazás folyamán, mini a Konatantianápolyban va\'ó D, napi Isriózkodáv alatt a legjobban találják magukat, A többek között as ods utasásnál nsgyobb pibe ö log tartatni Niscli és Só fi a állomásokon, mely idö alatt- alkalmuk less a résztvevőknek, hogy ezen érdekes két ke\'eti várost megtekinthessék, é« minthogy ezen kü ön gyorsvonali jegyek 60 napig érvényesek, megvan engedve as is, hogy visszsteréskor us utasás lolrtzéw szerint többször is megszakitthatatík. Mindent bővebben a programmok, melyek a bu dapesti (Hungária szálló) és az összes vidéki menet egy irodák lián díjmentesen kaphatók, és bol a jelentkezések 50 irtnyi előleg lelisetése mellett elfogadtatnak.
— menclreudl válleeAe. A déli vasútvonalain a személy vonatok menetrendjében május hó 1-én több vá\'ttaát lép életbe úgymint — A Nsgy Kanissáról llócHujlielyon át Bíosbe közlekedő személyvonat (érkezés Bécsbe 9 óra
vagy is már • a Bécsből d.
laluhelyea, Is hol agyássprimpn luxusa nem do
balta sutba még a ssentmihály-lovát és vállon 127 pereskor délelőtt) korábban, viszik a kimuitalrat a iranaz (urmacio szűk ha> regaell 0 órakor be log érkeanl zá|ábs Nálunk, városim ez már júságasámbe u. o óra 6 perctkor Saombatbelyre közlekedő ttéiy. Annál különösébbnek tsrtjuk, liogy o pár személyvonat lléosujlislytöl kszdve lényegesen eset is lőlsrólalásrn id alkalmat. Tiibb oldafról | gyorslttatlk, ugy hogy már 0 őrs 22 perc/kor érkezett bs hozzánk psnssz, hogy s vállon vitt este érkezik B gombát helyre. — A sielnbrüuk halotiskat nem a szekér tilon, hsnom a gyalog- sziszekI vonalon n llosztiiából jövő reggeli vonat járón vlgglk ; ami parázs ssm egéasségllgyi, sem már 5 órakor Híg S<ís«skrs érkezni h Zágráb egyélíli s-.smpon\'okból nem lislyssalhstö és nem M á v, pályaudvaron át fog Zágráb déli pálya volna ssabad megsngvdni, Kolhlvjuk ril retitl* I udvarra küilekédni, — Aa intlulás Zágráb déli (HségUnk llgyv\'mAi. | vasúttól vkltonatlnn tuaratl, A köavHlen 1, és
talán a zenekarhoz. Ez-z annyival ta inkább a\'kalmasak volnának oda, mert mind ei/g húron pendülnék. ——
Ha horsám fordjhia tudnék neki n*bái>y nagy lobost is ajánlani; akik^mindig pro dowo ülnék a nagy dobol.
A. No es már mégi* a legnagyobb képtelenség amibe X ur keveredik.
B. Mitéle kép\'elensék az ?
A. Fi/etésk"ptelenség!
Daterminatio : .Miisor — hamis fogak.
iSzigorlaton: -
Tanár : Mondja meg jelölt ur.: mitéle betegeé-geket nem szokott as ember életében 2 aaer vagy (Öbbssftr megkapni V Szigorló: (gondolkodva.) A halálos betegségeket.
Cukrász. Mondja meg nekem melyik a legkeményebb torts ? Segéd A retorts.
Taniti. Hogy nevesik a földón lélező legnagyobb viseket ?
Tanuló (gondolkodás után) Özönvíznek.
Tanitó. Mond meg nekem leghasznosabb házi állal ? Tanuló. A gólya!
ilám s melyik a
Telefonos.
Színészet Nagy-Kaniísán.
Most, miután llakodcaay társulata egy hónap óta időzik vároaunkban, általános ítéletet ia mondhatunk róla. Es a táraulat kétségtelenül nem szorult.rá, hogyliéletttdkben aa objektivitás terét elhagfjuk és olyan ítéletét mondjunk, msly a ténUegea állápolnak meg nem telel. A társulat idulg is megmutatta, hogy saép törek*
i
Nagy-Kaniiea, vasárnap
vét lelkeaiti, vas amwióie, b»gy n kösönség Igényit kielégítse. Amit egy jól aaervuett v| déki táraulaitöl magvárhat ti, kftattmég, itnniik ráeaeaévé is le**. Sőt Miiét Un eliitnerén il*i| Rakodóiay igazgatót, hogy minden héten agy* «i(iy d^üifeo! i* rijS&da!* a ig^. u kozüu-
aág utón réaséuek igényeit in iparkodik .kielégi leni, mély ai oporaitek, népiainmflvek ét hohó ••tokon alviüi neme«ebb eitnpadi élvéietr* i« vágyik. 8 igy a társulat repertoárja általában kieégi\'fc De mágia kifogásolják aa\\ hogy • megneabb tajd vigá\'ék és **jn ott- irodalom « repertoárban méltányolá«ra nem tálát, Caiky ü. dáiab|aiból mé* agyai avm láttunk, pedig f*«ei nsiveaen ve iné közönségünk. I\'ailleron, Sardau, Ohm! a mán tranczii íróknak a oaiuirfTl*>táio há4 $ü«orán levő darabjai exiiitén netft adattak eddigelé Pvdig néaetüuk szerint jtiyedelméxtítx bek voUiámk min1 Bimmnnak trivUliiásikkul teljen bohózatai. laméteijük, h»gy teljes elismerőn* ael vagyunk a társulat törekvései iránt, h mikor eaake* emlMattttk, caakia a társulat j\'ól felfogott érdekében hm«tik azt, mert őaxiuién óh tjt* iok, hogy Rakodcay Uraunta a lagiohh em* Jekekkel lavttaxék a nnsk irirjérv kiirlhíkbO1, a a kóziinnég olv mérvben lámognsss anycgilsg, rffggiWptiitiMi; mintnet fWDfgi trirn iíjjffir
— H a « m b at a n, W*n i „A rablók* Oj&aíiSfch agyik Ug t.x»l»h é« lagro*«aabb oparat^ja ntav*n>ttftt«tt fal Noha a! aaartipltifc ib^íbíI *|vik« tgy«k«a«u ralitokat" magau>nt*n) | • a n»nk réanhan alkaiiUi én aaan na éaakkar érdrnna, moly Igania Ulcaérftca aaéi> itaahaiíghan milMiMt, A dara* bot Kár volt a réglaég árból alArantant\' é t Itt évltBadak atáa Itatni mint ujiltinaágnt bomuiatul JCUaoniég kOnépwamhaa.
ViiIrRip dalul Aura hlrdotott «iaaéái § váróiban kiatott tta folytán aam ter>atott mag aa aati alttzdáat „A aaAl\'itt katoaáM tán aaiut<«a oélpmarlihh lati volna mag mim tartatéi, wari aa ÍJodtaég éa félabm, maly a napon várúrnak kSefteaégét átfogta, inlndauklt ottkon tartott éa íny r<ak néhány anthar Jilant mag aa ataai)áM>a( nmlynt a aaa« (aulftk kOaay«a 6»tb«tü «fykadvaaéff<«| m mludva nuimo nélkal adtak.
H M I ft n, v4 « ii ha kin molnárát*" iamétolti*taU váltó* aariH aaaia|i uaifáiwl m Itamnlrt »karral mint ia ati« aknüáaaát. - d,
K •«) ti • a, g&4a Bát>«kat J»ialoitt*já4AliAut aa „ttlnvan oril*i|\'\'<ai, lúall gyOn^Urtt aaaA|g unan>ll]ál adták aaaMi kaa alatt éa aa a Httioll háa afy tala voli Jé k««lv/itj, ugy íal vm\'í % V lajriáva aa i*TAadaa végén hogy iniudenkioák artaáa ott alt aa a litaoayoi magalaga<litaég, amaly inhhot ér mtatta* tnimaál ntitidan koaanmnál Aa at<bidáaon aa ariMialáaraa kévnaayná háayl Marinkának (llarianna) jutofi kt, aki mint vandág létmtt f«l aa oaiéo, dn Aita|tiiattanáé latta auigét Igaal mdvéaaata állal Kitűnj tariodalmaa, lg«n JAI Ukoléanlt hangi fttíoi inijknwnigKal kavnrl alavan tanint\' raaMoioait a moadalotal valamint ayalva la oly fArgék akár aaak a Mganv, ka a Hililra ünílk „állkur tliaaaoatattam lakát Igna" r«fraln*tt i ápléját énakalla lalkaa taiiavlka- kft. votatto aa njrál. A koaoaaég aaáp vtráaoaokúrral lapta nag, MáJIm jwfliiaíé viiU Báéakáy (t«étdft«fia Víúuttíltt) akit KS* m>M*>gank nalatéa óváriakkal fogadott aaianyltam agy ramajt alOvIragoklMI QaaaaéllltaU kuaarat ayajlottnk fal boléplakor xuj[iiri ly IUaéraUl»aa. JátakAiT ánakity ntftváaaaUt jaáa aay*
Zala 18. ssám. (5. lap.)
1103. április hó 30-án,
ávTT dloairtak Máa alkalamaial, liu§« niár íaa^Hléaakhi nam aaaraak Imanátkoanl / A ttaak ma ia Igaaat adott uakttnk. — H«nkft (Uarmtaa) twngA kaaglA aia ta oak aatftt Magraaa* kottatatt. Kavan«v IlMaparlaraa Uaácioa) ma la lill mnradl
nnninÉkm Hkj^ráKmffl (Pftmnnttimj^ftm
allimiréfti %klaavk naiotéa Igca aig) rMank volt aa öafa|iiék •lavrénalii
aaoréáa, II: fA bolondok hám" Jaoold éa I«anf ko* hOaota karíllt aalara, fáy Uála rardlláaábaa. Hál hlioay nam ankal v«aal atl volna magyar Irodalmai ka Hit a dara* UH nam fordította volna ta magyarra mart blmmy aa a koréa klalaaég, nmalv végig, aéáta, ««kat áaltoaotl, • aam állok Jét, kogv ka kofukl (Málray) n«m kiabál olyaa na f gyakal éa Öíüipkéi (Knyaaay) a«m Igyakialk mlndaa «»rajé« vaj a koeoaaég*! ébran tarlaal, blaoay a aéaAtér — alvó* térré véHoaik -4> XttiOaoata aa aliA falvnaái i a kávéháal jalaaai raadklvttl aaiAmea» élatlittan nnalmaRi hogy aié* •aaa a naalrálka aépialtaai magam «gy aarukba a már majd\' aam aatitajml $ (riaa vlaat kériam Nam kalonban aaalmaa volt a balvadak aaiél^a a 9C«aládl>attk<»nliaaNi fiak a harmadik árivoaéa aavattatta mtu agy kla«it a már nwatnl vágyé kaaoaaégat a bolundok Imvoaaláaáaál Orma/ \'(ttakod* oiay) liáaába, KBlóabaa Itakódi\'aay méltóbb én Jolik oaa* ranoara }»aaarolkatná nagy takatiégét, mint Ily mi Ormay diákra,
<*a a fór t o kn n, ánr hó I7én fniamalt halyáraklal i Nlt|óbakáaaaaág\' HerO Káioly !i AtlvnaáaoA víg aalaiata ka* rali aalara aaafbli káa a! >ttr A darab maga alég mn» latUló, válloaaloa foMtnlatokbau gaadag a ha IrndaJmllag értéktalaaaak aylIváaMotta lf a r/lllca, mi m*\'<gl« nagyim Jól malaltank rnlta Aa a Iwlyaat, nmalylia ltoknr Jhri\'il
wif) jiín, mikor érMi liogy rokonai Jhkor futván (Hal •ail) éa aaaak aala (Tomkná) maglátnga^Ják randaivill mn latlaté, aildón oTílrtalaa fMlaiégat éa ayarmakat karai. rC* «llam«réaiat kall adóanank Knradyaak, mai Jól áttaaulmá-nvomitt, |ól átgondolt «aara|»énak ImtOlléiaért, oly klwit nly ngv«a«a aata vlaaaa a kalapéba naornll fiatal imbar kapkodó kétaéffkaanéaéf, «>ly Jól Igyrliaaalt imláalnlnl a aa* vart, amalyba Mlrlt (llérikay) n rélatlan kargatlai kogy Iga ián mladaaklt égljaaan Jblél^llaM ltán«kay ma Iv ugy mint mlmllg laaa )ól báláéin magát n forma liólyaath«f i a hí »la»a«B/1 Haaíft ktlflnAaa hiitwia hé. Ibikor taiván ^al *Mlf éa mái a MMgtaaUottlt an«ntaal |iaraaalok voltak ilaaa Jól alakítottak Mllamaréat Mámul még a iHbrlngar (ra* raa»ay) aki ogy látaaik alábbi magmi tanorlát agy gal Ujabb laélllOiHa* klinnoaii alakított AMalában ia agéaa oaaajáték «»lf fclt«an-a rlolwlt, hogy kiilon külnn ml»nl»a
agyai aaara|ilÓt cl kalUna dicnéraünk így Borai Farlka(Hágl Jilma) éa Ikray Aranka (kávémérflné) oly atyctaa, oly kid* vaaaa, oly ottbonoian (átanoltak, kogf oaak aaun boaaankod-tnak aa agéia atóadáa alatt, kOgy aaaak a kél Italai Igaal tabttiéffaaa jobb káláiabk — a aik«iab\'> inarapat nam aaaak legalább agyiaar |ivébaképaa; mart majc vágynak gjrfl* »«mJv?, k«j«y kelyokot kiikau^a tolt«a«k bat Halkora Uárum (góvaaay) éa na)a (Kantay) toraialkodáaaln igán jól mnlat* taak a mlndkatita kltafaa magak«rt. Küvawy caplétt a karaat \\«lóaágoa ttdvrlValgáaaal Cogndta. a ktlloaöaaa aaokat a malyakat ü maga a balji vlaaonvukra alkalmaava — aaer* artt Ti gaagyiibb tataaáat a kdvvtkami aratta:
Kjfjf lutiHitem iil\'fl Wrí thgtmri :
Stri\'ftuk neki egif ftUiryit ■StJtt in Jó m h ff yfin, iakafús,
Céqt\'ito tennél, us átfit rtéft piros. Mondtam neki olyat találni oehfa, I ÍZMJH ttcuttn*/ ínlrmtrrf is jtin\'ühiéz . Jía atí akut\'ja, hogy ntf* Ügyen !\' • .1
M<yuiOinloia ia ű Msép auzony Hol /mm.
(jtfnjrv a ffi"Z\'jaj hattiinh\'a f ÁIJoh uity . ott) h*i out fyábti Ytihifíithat ott fil49éyttt A rilttffOH utm túlél # átjut.
Júpfí hMt\'\\i 01 fy ifiliy htU-fö iHtpt»n, ti vtHüt\' /##? at én juliüoinjiitékinn J /lwvwí»\' mi^jf a$ (i ojH i\'ttl .
Amrljflpftt Ifitis 0 aoir khjilr é* halvU,- • Wií o^ráor »»waa tt\\t mr, mtiíT. íííftnfá jla flnftyt piilíftkuui /r«t a tíinhiiihnt
OrtmiitHbt m\'I gfVf\'^,\'\'^ ,,fl" ~----
-- 111 TWW unitit^mtlíUhU imi/il i :l iliijithiui; —
Ath toffo rolniul it i/iih rumiak ■■
Annyin ítyptnrk, hűffy j*fjjjt} tf\'W kapja na v Ailj iillt\'ii \'
A kél vrraaaak atán kbvilkvaitt a Koiiutk itrófa». malyat j a konOmég ^agUmélaltatott a iaar*|»lifyal mlndkétanor ágy (ttt éaakalt. A tapavibar ói lalkaiad^a oly nagy volt, hogy a fl fatvooái hatralavü réaaéi a kóaUaaég alig klaérta tlgy^lammal.
Vv a to kan, W-áa gy«*ran Látogatóit háa *)5tt adták Zrluyt Mtkl«\'»it .lókai Mór 4 UlvtMflUo* tOytéaatl aalnaiflvát nly aaúp orodO-i maayar éa tóték Jtlmtaakboa, a aawllatt oly kittinti hataauláiial, kogy aaiata a^uáltak iixokat, akik ai nbtadáion )aloa n«m voltak. A aaigatvárl )i6aük aakUja amiiloa Üaallai tiábttáaal alhiuér** J&rinyl iBlAarl) vi tárául kardjukat kiráatva aaokat Oaa«t«ialk i Zrínyi (Bihari) mag* hatóan raniik éi Ulka«alt Imim^iot tart táraalhoa, ont Zri< ! avi (B.) oly tkaMl. oly gyóéyorl liang\'iorduaéaiaj mondta h»gy koanyat aaalt naamkakita. Nigyon attfoltml alé» jr-ilvé iitiroa t¥ana>. mai naavipévar éa aaarapléióval éa ml* dfla Anaa tvatv«raért (Lackó) iérdm botulva, Imáját almoadia a aa épaa balénO Aaaa (!.) ayakúba rohan aikoltva, aa oly vab»traaó - oly aalánoa volt kogy ti aaor tapaolta kl ért« a kOaOakég. Nam kovéabé rámoltait A na* ( Lackó) a hfta laány kínok aaalutoi alüadáaa éa casngó hnngju tn indánk ira nagf . hatáaaal udt Kitttaft aj .kitál toll Sanlajman (tUkodcay) la naalódáitlg lill, a kltOréaal halála kétiéal^aéH — mind a 1 lagurmiaaotoaabb a épan aaérf lagníMvéiaiMbi Még tfaalim* i(il (KOraitt) kall alliacr/llag monamléknihttak aki ugy mint It\'iáky Or»g nomaa (Mátray) nagyon Jól alakítottak.
Haombatoa mlatoit Há valancal kalniftr*. . — <-k
Mthor ftm a héltn;
Vanárittip <| u. 4 órikou ,,A -vén bakkaoo*oa éti ÍT4 a liu-taár\' n^|iuintiiti íé lielyarakkai. £a*a 8 ór.tkor iiiáHodnaor ea egyutta1 u olanor aa l»an M\\ prúbnliHi naágJ\' llétlun KiH\'aaay Alhart |tiialomiat«kaui. kdva«iynl Iványi Mariakm ktti-ramükttdéaével a* MA bőregér" oparattf. Kaddao lemondia11 Karo/a^ VTímoi iitigy aanftuiot kelteti lármdalml iiíb nftve. ~ nifrdáft hk _<l*ulwta»iiil Mffllircaaglir7 Dfftnbaob aáép aa oá|ü éa it u atlató iiövigü onwrott^jö. Csütörtök Otháttyi pálvanyerifg vigjáiélta f,A kapi Péntaktfti f>K|y magyar hugaárkáplar liio^beB*41 étiakan h<ih>i/at. Háotuhaitttt felemelt haiyárakkal alOaaOr gautin/1 A népaaiuhu legkedveltebb ope^eite t^jdotigága, Vanáruap 4 I>aloi Piata,11 Halg jgeiy népiainnttve.
A vád eiarint vádlott olykép követte aL ai nsaorái, hogy ráBfiot aaját korcsmájábad, réaaili caaplároanIiiil panaaaosok 8Q - 40 hioyi korcama-adoaaágot cainaltak, meyet megfi<aini nem tud* váo. arra kellett magukat kö\'eleiniók, hogy ezen öaasegért régi má/naiái 9 írtjával asámitva, meg-lelelő mennytaédtt kukoricáét fognak asállitaoi ; lejáratkor eat teljesíteni nam ludváo, a kukori-eaát 4 eaáktornyai piaci ar aaerint aiámította és aa igy axármaaott Ő*aaag leiében iámét két fatjaval a/áinitva, a meglelelő meonyifégii ka korica aaállitásira köteleltette adóétt e/eu áru* azállitáBi kiiteeeket eaen módon több iaben mag* lorgalván, végre néhány asái torintial vált adó* aává aa iÜaiÓ, miről aftitán kötelelezvényt vett és as adói ingatlanaira bekebeteitette.
Aa adó *ok Téaaben ingatlanaikat engedték át tartosiaaik leiében, réaiban még mo.it ia adóaok, A végtárgyalás egósa bélen át tart, reggeltől eatiR és c«ak a jovö bélen ér véget.
A hoaaxu és fárasitó tárgyalás alatt nemcsak a vádlott ttsad, hanem ar brrák, ü/yéas éa védek ia.
-CSARNOK ..... .
Vihargyön^yök.
Irta
X.
TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK.
Nplagl Albrri allaal niiierapar,
lliionyára itslliliii 11 véroHhán as a sok p^rga kslapu muraltUéi alysfl, n kik egéaa héten át| aűrOunek forojítiak a térvényanék körttl ; aiért l/Hiek el mindanyian Uuritmánbóli hogy rgyik! íodi)ttktől Hpiegl Alberttől ssigoru aaámsdást kérjenek a tÖ.\'B elesanvedelt keserlUégekért. Hpiegl Albart volt tudniillik an ő bankárjuk ée Ók ugy véÜk, hogy a megengedettnél nagyobb mérvben dolgosult a ttajái előnyére.
Tia rendbeli uisora én még néhány egyáb, bliiit\'selakméuy mlstl lett Hpiegl Albert jog* érvényesen vád alá helvaive és ti véglárgyalás folyó hó Mén keatlfliltlti a n kanliial kir. vény»xéknili
A tanára elnóke MlkoNS Méaa kir. láblaiblrA,\' bírák tlr., Haliig Mlklót. és l\'olgar l\'ál, A vádat I Htookei Antal kir. a llgyéak, a pannaioaok egy répáét l>r. Ht|ltwarrs Áiloll/ ntánlk rénaét tlr» Tereátuiikv Uyttln ké|}vlsellf >áillotiat tinreaváry Uy 11 Itt^étlsl íítölH>
Dózbü György ex alatt már bxeged felé járt. Többaaör mondogatta: hol as ördögbe marad olyan Bokáig as a Markos Gyuri ?
Végre megunta a várakosaet, megbízta egyik legrátermettebb emberét, bogy meujan viasza néhányad magával Dunántulra: nézze meg hol iár? mi tortént vele? él-e, bal?
Maga pedig megtámadta Szeged . városát Itt azonban a josan gondolkodású, Szorgalmas föld-míves nép, mely különben sem volt irakJatva a lo desuii 6nkénytőT, nem fogadta barataágoaan ; ellen állott neki. Hasztalan vivta a várost; a egegedi nép vitézül védelmezte magát a a kuruc* vezér okogabb dolognak gondolta itkalni & IL szán, hátát fordítani Szegednek és Csanád ellen vezetni vérengző hadát, l\'t már kedvexett neki a szerencse. . A a erdélyivajda: Báthory Intván hadát megveri, a várost elfoglalja a iazonyu vérengzéat véges Leóit főurak, kirabolt tampomok, Uldölt oltárok jelgik uijái,
A Maroson menekiíő oaanádi pü-pököt a kurucok íb!fogják és pttspftki öltösetéb^n rettentő kinok közt kivége/ik ; a fölrak legderekabbjai; Telegdi, Dócy« liavazdi áldozatul esnek; a várkastélyába metiekiyt /.óiyomi Miklóat a nagy• botu Lőrinc pap veasi Üldözőbe j rágyújtja a kas* tély* és diada mámorral nézi: bogy hamvad el ott as Órag föur bárom leatvérjéval s ások caa* ládjaivál.
E diadal után magasra emelté lejét a kuruc* vezér éa kiinoudia, hogy A most nj világot teremt Magyarországon. Szentül caak polgár lesz éa párasát, kik mind egyenlők leesnek éa a vagyon közös leás. A jupok ia mind egyenlők lesmtfk.
Így akart nj világot teremteni Magyaromé* gon a paraszt communisla*
Hogy merész álmát mihamarabb megvalósítsa, hosaá akart fogni a várak elfoglaláaábós. Témeevár ellen i-idült legelébb. Mikor lóhátról siemlélte a város környékét, egysaerre akkorát kaoagott, bogy nagy botu papkomája félteni keid te derék fejét ~a meg« bomlástól*
— Mi léit komám ? per amorem Dei 1 (Az leien azerelméért I)
A kutucvexér még • jobban kacagóttcaakugy nyaklott hol előre, hol hátra a lova bálán? Nagy nokára jutott c*ak aaóboa.
Láttál e már, komám, é.etedben ürgét öa« tani? Hogy nj láttál volna? Peraze hogy láttál. No hát én a lemeaváriakat ugy öntöm ki vá* rukból, mint ahogy aa ürgéket saokás.
£s hogy derék iomá|anak nagyon sokáig tátva ne msradjon bámulatában a a/áj a, mintjárt hoazá fogott a munkáitól.
remenvár mellen foly a Temte éa Béfa lolyé* A kuruc vezér kiadta embereiuek a rendeletet, hogy a vároa köré hányjanak a iaakat lölültttO magaa ttlltést. Ha efc képsen bis, a két (olyót aár|ák el karókkal, rőasékkal, hogy a via folya* aában lanakadva, mind a töltéa felé nyomul* Ion s árion túlemelkedve alont%e a váront.
Nagy-Kanizsa, vasárnap,
1893. április 30-án.
A láass ügy képtelennek látszó terve a rop pant munks-erö keiében már már kdxelvolt a megvalósításhoz. A város veszedelme biztos vo\'t. E közben érkezett meg a Dnnáemlra küldött tatár.
— Hatalmas vesér —.szólt Dózsához — találkoztam Markossal és beszéltem "vele, amint meghagytad. - _^ _
— No*? Van«e nagy serege? Jönnek már nlánad ?
— Egy kis csapattal jár a lázangókat caen-desiieoi. Azt üzeni neki a i»: tedd vi-szs hü-velyébe kardodat és ne ontsd \' s magyarvért, mert szüksége leaz még minden cseppjére éde* hazánknak. Hí folytatod a vérontást, nagy Isten -itélet vát rád. /
-=r- Karóba hozatom a kutyát! 4- ordítottaI a vezér fogcsikorgatva a papanelnr adott egy csapat kurucnak, hogy menjenek rögtön és •élve! vagy halva hossák eléje a hitszegő gazembert.
A parancsot agpnban könnyebb volt kiadni, mint végrehajtatni, mert éppen akkor érkezett Temesvár ala Zápolya János válogatott* fouri j hadával és megkesdödört az élei halál harc. mely a kurucok teljes leventéiével végződött.
Dózaa Giönyöt élre togták el s öt még ratlenetfsebb halál éne, mint aminőt tatán ö szánt Markosnak. Izzó va^trónba iHtellek, lejébe . , IJztsitatt koroná\', kezébe rüzesitctl HM\'fH3*" Páf adtak vasból és teltét förró ssirnl öntöztették, oigányhóhérok által tüzei taafogókkal csipdes\'ettélí.
Még a hóhérok közül is többen megborzadtak éltől a. minden emberi érzést .meghazudtoló kegyetlenségtől.:
A félig megsüíT-vezéri kilenc kiéheztetett katonájával akarta széttépetni, íöltalátni n bo-szujábsn vadállattá leli Zápolys; de .hárman, inkább karróbn Huzal Iák magukat. A többi hat JtOrucnak maradt fenn ez a fenevadaknak való n unk«.
Erre a borzasaid - emberi Ítéletre később:.. ~Mbbác*nál jölt meg az isten-ítélet.
ne hat Zápolya azért dicső ember valL - mert leverie a lázadást.
Het venezer magyar vérébe került ez a~ vihar, mit a nemesek féktelensége támasztott. I
Mire a megmaradt jobbágyság vérét megla LöÍr3S0k gyass\'ó kegyetlenségek híre Dunántulrá is elju-f. lott, Jutaasy Pista már megtaléi\'s Barátját és haza vitte Jutaara.
E borult homlokksl hallgatták az uj kegyetlen aégek, a nemtelen boezuállás vérlázító hireiti As öreg Jutaasy lelkét megrendítette a vésa; nagy rél\'o/áson ment át. Markost magahos ölelte jl könyfiscL mosta is azt a kegyetlen sr> concsapást. -
Jutás a jobbágyok békés hazája, paradiraom kértje tett
StljíM hasal allvAmy. Kgenáik el »gy allatát a venni szándékolt fekete selyemből * a hamhitár-rögtön kiderül Mert mlg a valódi a jól Máit selyem aa alágetásaél nyomban BssaepödírMIk é« csakhamar kialuik maga titán csekély világMkaraa kamat hagyván; addig a hamisított selyem (mely ni-ros ssiai ss*lomái-l,«a áa könnyen törik) taaaaa Itfvább\'ár taili\'lkagy rostszstlai a festuyagtól tetlt-tetten tovább iaaadaak) és sötét barna kamat hagy m*gm atia, de valódi selyem módjára soka issza nem ptdMdik, eaak mvggörbál Hsaasáerg ■ íi. (ca. klr. advart asánttd) Mbsmoára lárlskke*, kaihoz szállítva. postabér éa vámmentesen aaiveoea küld bárktaek is mintákat akár egyes Mtoayökrá való egén végekben Jivi valódi selyem szöveteiből Svájcába czimzett levelekre 10 kre* él levelezőlapokra 5 krae bélyeg ragasataadó. (I)
HIRDETÉSEK.
Legjobb védőszer járványos betegségek ellen!
Főraktár: Budapesten, f.t Lipót kőrút 21 Iga/gstó\'ág: it\'idetn-lürdnben. (Styria.) Képviselet Nagy Kanizsán:
ABEL ALAJOS urnái.
Nemketl Baleset- éa ■unkiabixtoaitó Részvénytársaság Budapesten.
Aa *M hazái biatoaitá társaság, mely kizárólag baleset £ munkisbiztositásokkal foglalkozik.
11000 000 korona teljesen beiisetett alaptöke.
A Memiatt Mai eset és Msakáablzt—llé léizvány társaság | H fogad bálétet elleni biztosításokat kmUl esetére, allanili. I tó múlékony .uiunkükfpttltn*&j eselér,* és pedig:
I Egyénenkénti biztosításokat a hivatásaiért foglalkozás kőiben vagyasottlvál árt balesetik ellen. I 11. Mindennemű baleset biztosításokat tztlívzfüldi ét ím- . \' ftri utazások tartamára. I tlf. Cmforfai baleset-biztosításokat.
IV. Stnmtowfi kvíetezetttéyek biltoeitáeát.
A „Nemzeti fc.\'es it- és Mnnkásbixtositó Részvénv társaság* baleset-hUlö-rilém ka\' 18-60 életévak közt a áótuntoiWtá nemért rsis teHofét 44 orrati tizs^tüoi mJlkil a l*gj*táaye-«bh dijak mell.tt eszközöl.
TÍbb ári biztosításoknál a társa\'ág rendkívüli előnyüket ayajt — Példa :
Egy Sfft/réd, á*»Wr, Irodakitíttalnok, kervslcrdfi, tahiti | mnp, ttrrktutf díjtétele aa I. kocakáaati osztály szériát a j következő blztesításokért éa pedig 1 5000 koronatilán haliU útiért áOMfu ■ korona 2.S0 tlfi.OCO , , állandó nmn-
knké/itelcnséy fjeiért ■ . á 0.Í0* * . 10.10 í ft kotvaa nafjvnkinti kiírta-
tintUHtérl ideiglenes ma*- *
tftftffaiélt iMtf\'r* ■ áksasai-WtO— i t—_~
Ta blztaaIli.aU érriTraló kötése en-tenTiörönaílJ™ a bialoiitáuak St érre vak kötési anlán
(évi dijSaelieiill ávmklet korona IS,— ,
a biztosításnak tit írre való kőtele eselí-n ,
(évi díjfizetéssel) évenkint .... korona t<.— ,
> A Nemzeti Baleset- és Munkdobiitositó Rétzrfny- ■ , tártatig:
Elvállalja további eterénftbb anyiiyi eutomyuk Mit éli I egyének, mint Umtvlselák, legádhivaialao\'nilt, klsipalímolc, | mnnkások stlr éktbla>aeltá>át <«My heti di[tlzitétekM: I. HaMletetve élethossziglan tartó difi st\'éaasl
II. Oalálettlre korlátolt tartama dijgattáss*l . « f*
III. HtMU ét UH esetére korlátait tartam* dijdzetésml,
IV! dyernitk (HMzhmí4*í) biztosításokat korlátolt tartama dijéaetéaeal. — Példa
Egy . 80 éves. egyén az I, táblá/at szerint 80 fillér (|0 kr j heli dijéri biztosithat balál-1 esetére 3tfí korona {T5B frt) tőkét, 40 fi lér (iO kr.) heti dijéri 2X316=682 korona (S16 Irt) tő két, 60 fillér (30 kr.) heli díjért 3X310=9*^ ;[korona (174 Itt) tfttt; I korona Tietl di|ért 5X316=1580 korona 790 frl) tőkét.
Bűvabb fitvüágoaifáaokar a prospeclnsok nynjunak, melyek la társaság igazgatóságinál; továbbá az fíef *íryy-- ,ffé— -I falséi Ai/tmlé- Ttirmtfiff — a B4eti biztosító ttírsasóg éa a Maffj/ar-Framcia bisiotitó ■ríxzrinytárbasáy piindea Bgynö-1 kénél — mint a Nemzttí Baleset- éa Mnnkásbiztositb Készvénytársaság képviselőinél — kapható él kiváaalra bárkinek fagyea és díjmentesen meg küldetik. iSS><)
XXXXXX^XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxx^
Markos Gyurii fiául fogadta és elismertette lelaaésül adván bo<;/&. leányát : Gizellát.
A falu agykori Todyja tanácsadó.a, 1 estvére, I jóakaró édex-apjn lelt jobbágytáraainak. Nemes ■umkájában: a nép taiiiiásápan, bo\'dogitásában hűséges verseny társa Volt gyermekkori pajtása (most már sógora) Jnta*sy Pista.
£a ott a vihar utáni béke szent csendjében bebizonyít ott ák, hogy józan, értelmes, lelvilágo-anllf munkás, szabad nép körében van igaai erő* talaja a a jólétnek, boldogságnak.
Mennyi pusztító viharral megbirkózhatott volna nemzetünk, ha mindenütt igy neve ték volna igazi e$Áre a magyar nép minden rétegét, minden fiát !
Hol vo\'nánk ma haladásra képe*, szabadság szere\'ő népünkkai, ha ipár akkor felgyúlt volna a magyar nemesek lelkében as egyenlőség, lesl-vériesség és szabadság nemzeteket n&gygyá tevő gzeat lüzvénye ?! (Véga.|
Szerkesztői üzenetek.
0. g, Sopron. Mindkét rsairr bornkkolt áa alkalomadtán Jön ni fog. Cdv ás kéaaéait-
Cs . . , I , , 1 aevfl ninéeza\'i Rakodriay támláit-sál most aiaca, Itt nem la vett —» bogy leei-eI aaat ludjnk M. L. Híjtór Aaagáay tstár t
Helybea. lönéajtlk aa áréekltdáat, da Irójtaik nevét aem attadkatjak meg. IMI. géilratokat nem aduk vlena.
Felelős aierkesnő: Dr. 1. 4 K E K Ml I le * Laptulajdonos és kiadó i riiibil F«||p
^ZTJtBIüT
a legjobb PERENOSPORA irtó
szer,
felülmúlja. Meglepő bel- és külföld borá-
mely az eddig használt szereket minden tekintetben eredmény, jelentékeny költség-megtakarítás, miért is a s/gti és gazdasági intézetei és egyébb szaktekintélyei által egyaránt legmelegebben qjánllatik.
Szakértői véleményezés szerint az azurin előnyei: /. Feltétlen bizton védekezés a perononpora ellen és határozottan nagyobb ered-ményu mint kékkő használatánál. Nagy megtakarítás a költségeknél.
3. HHeg viziten is könnyen feloldódik, tehát idő mulasztás és tüzelési költsé-
gek nincsenek.
4. A fecskendőt nem rongálja) minthogy alkatrészei a vizben teljesen feloldódnak
a legkisebb üledéket sem hagyva vissza. Kizárólagosan szab. jegecesitett azurin a Knittelfeldi műkő-gyárból
egyedüli főraktára :
Stróm és Klein cégnél Nagy-Kamuin.
I\'lgjrlmrilrl^i: Minden eim ia mely a Knitlenfeldi mükőgyát védjegyével ellátva oiacs hsanavabeietleo, legj bb tehát megrendelésekkel egyenesen a főraktárhoz fordulni. 366
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zala. 18. szám. (6. lap.)
.Nagy-Kanizsa .vasárnap.
Zala. 18. szám. (7. lap.)
1893. április hó 30 án.
Bútor
Van szerencsém b. figyelmét nagyon
Bútor
dúsan felszerelt ratáromban levő kiváló minőségi) (34 S)
BÚTOR,
valamin! raa-butor-, rlinínok-, székek^ tükrök-, képek , gyermek-kocsik-f- órákéi varrúgépelcre — lelhivni és térem szükség esetén — b. megbizá.-át. Kívánatra képes árjegyzéket bértneute^ küldéssel — szívesen szolgálok.-*
Twx.ri-M.tt: Scherz Lujza otd^ja,
biitor-rak Mra
Bútor. NAGY-KANIZSÁN. Bútor.
VáNlktMlMI.
gxxxxxxxx
V 3Í2J
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?
Pálvázati hirdetmény, é\' •
Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú városban megüresedett főkapitányi állásra, mely az 1386. évi XXI.jl cz.80. §a értelmében kinevezés utján (öl téndő be, — pályázatot nyitok, és feibivom mindazokat, a kik ezen 1200 frt évi fizetéssel egybekötött főkapitányi állásra pályázni kívánnak, hogy élei-koruk -és egyébb képzettségüket igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket a városi polgármesteri hivatalhoz J
f. évi május hö S-ig
nyújtsák bc.
N ag y • K a n i zsa, 1893 ápril 18.
Sarg-Ma egáazeigflgyi kalÓMfiUf megvizsgált
--------------\\ 1WI WK •
uJdgSSí
ÓV*
kod\' jnnk IiuobV csomagolása értéktelaoj t\'/ifiisn-toktil! A WgfataBW) klrtkhftl való .eíba* ráaek mlndo •drb Ulálkaiák
■álkilMwtlea ■ur.
{ailwrt ataaáanál.
i bal- 4a ktlfildM
\\egkedvez8bb treő-jtoynycl kaaaaátta Alkalmai mw goliaa, olcaúaága ál haaaaálatnál -tisxtaaága követ keztében aa »</-ur, jUntwwfg a aa egyszerfi ptlfAri háznál egyaránt la tálhalá. Kaphatá aatada-
■att. Aha i
36 ir
öxx
Syaatits Benó
ftiapán
3 enó O
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxy
Zöhögés
i ..... ».
MJt-T bátJii\'v lift Q.ok belép-sáite- a Unc-óinek ■ igenek, tttdftnek, továbbá légzési nehézség, szttk wellü«ég, aatma, elnyAiká-wiláa s/amftr oa lojló köhögés, caiklandozás i. nyAlkn hArty\'Anak — kezdfidOffiwfl kér le-tiobbnn éeiyormati iávoltt-atik y az-évek: 6\'iT faárait — ra\'Aiti it -npwtf rendeletre kéa/ileit é« aa orvo^k á"al apnloll: ti / gyftrgy tea coiiingja «•> f>0 lr. .t* mit. györgy hurut por — t\'o ioz\',a — 00 kr. p ml na orvosi ti-iaaiiA\'a i utaai.naaa1, sikere niAr nél.Any nap u\'An laih .lA. 282 7-
2 csomagnál keveaelib nem tülde.ik iáét, — pó\'tai küldésnél — 20 krral több cAOu.agoláa a szállító levéléri; a megrendelések egyenesen
Nyereménytulajdonosok kerestetnek !
Gazdátlan
20 millió frtj
hav r eddig még fal nem volt -sorsjegy IS- fa jnelléknyeremé ! ayekbea. A Telrgrapk aorao-láai lap azerke ztnsége váltalko- I. zoti arra, bogy aa Illető Balt arai afjli Úayl gaa birtok®- I sokat felkntlaaaaa fa őket a j ijwaiawk kt>t»fc»iá»* Jogve^A, sorsjegy-birtokosok kí- t főinek, hogy sorsjegyeik minő- I •áfát, sorozatait fa számait a I „Titgraph* aaerknw faágára! ■a|M érfaklkbaa la lerá-lileg kötölni a ivwkedjeaek, hogy az illotö nvprenMnvtnlaj- t donusokal ily mdil>,n fellulez-ataee. — KioBzatáai ár a „Te legrapb" címii hatodik évf lyam-ban meg|eh>nS hitelei sorsolá|tt | Upra 1331)
rgéaa érre
e«ak 1 lóriul.
K\'Oli Kelőinekínég egy nagyszerű elfiayt Ii ayajt, 1.1. áveaklit
gm j^p m ^ |
BRÖCK MÁRKUS és T^
szállító czég
(Főtér.) NA<iK-&AHIZ8ÁH. (Főtér)
aaraalkl el«HaeUl kttatttt, mily sorajegyok aagyedáveaklat soraoltatnak ki ia 200.000, SO.OOO. 10.000 koronái flUi ayanaUayekra jálmaik áa egy I ayenatByiyal akvitlaalt kPT aorioltitaak. Oly íorajugyblrto-konoktól; kik i lapra etfi aaa> | llzotuuk, 10 kr. válaaa-bályeg káratik. Juilai l-álg al6ltaat1k rálát veaaoak már aa "i Janii \\ Jiuir torijiy) kiwytotimiban tt nitatttiiiban. — A „ YWiw-t\'áphd tortolúti közlöny kiitiíu-kiralala, fípttl, Vitci-kii nt W

Ajánlja a közelgő májúit álköltöaködé-i idénjre efylwn való átkoltőxkődéaekre nyitott
butorhocs Íjait,
vidékrn vnIó átkOllU^ködéeeket p\'dig aznb;- zárt bútoraiéi. Il<é k»«NÍkklll vállal el. — Ltkáilól laknara való köl-lOxkOd^eket JiifiiiljtM i\'lfuk mellett, [844)
Síi. György gyógyszertár Uéea V. WimmerituH-ie 31 intésendilk.
A megbüléa ált*1 keleikeaett bMeg-égek legnagyobb rés/e, nagyon könnyen volna mellocnetfl alkalmai hátiwrék azonnali al kilmazáia ált»l.\'A üi.gotiy Pain-Expeller 229 ily eaetekb\'n a 9 -
llgjebb bedörzaölóa. li\'iaonló jó eredménynyel ba\'/nálbttó c-áa, kflazvény éa tagizaggitáa, va\'amint tejtá-iáa, hát\'ájdalinak, caipótájdalinak atb. ellen éa majdnem minden liái\'artáabin kénleten van. £<en a/er 40 kroe, 70 kroi éa I tri 20 kroi Üvegekben majdnem minden gyAgyner tárban kapható. Minthogy értéktelen után-ra\'oa ia*léleaiHtk, kifejezetten i
i RíeMff-Wf Hír^i-fiii-Wi1 t^íí
KLTTHIA ZSIR HAJPOR
a kár nápliáaán éa llaaaalUaara, IC Irgaiáketákk áltéiákl, Ml éa lámlgá kljpw, — vcgyllog nnalyiált fa ajáalva Dr. Vokl J. J Cl. kir. tanár által Béeábea. —
flaona álláaákl aaiypii ál lllaUarr-gyám. 1 Fő raaUTl" ■tea, l„ Wollaalla a.

Ellaaaer* levelek köveikezó urnöhtöl:
H\'olter Karolta, oi. kir. nd^. aiiiáaiai Bica. Baatk Lala, ca. kir. udv. lopóra ábokasnS Báca. lakláger Antónia, ci. kir. opira énekesnő Béri. l, I\'AImajr Ilka, uliánat l ra. kir. aaab. lalaháiaál Bárabaa. Odllon Hataaa. ailiáaiaá a aáaet nápailnháinál Bácaben. vaa Dyak Kriá ci. kir. idv, opera taekai Báca bon, atb.
Egy dobot ára 1 frt 90 Ar.,
■ — Utánvéttel vagy aa öuieg előleges beküldése ulán küldetik. —
Kaplialá a legtöbb lllatiier*, gyégyaier kereia kedéaben éi gyágyiiertárkan.
ACHERLIN
MT l r K I ° " " i* I I « m « r ( h > v r m I n <1«» n f <1 I «• r a v n r ellen "ÍM
Éj, jf. 1
Nagy-Kanlm, vnnAthtip
(jRAczi Sebj
Re inlngshaus testvérek előnyösön ismert
Jrátíi hrlhijf .Miri:
Strém és Klein
o x é f n 6 X
Nagy-Kanizsán,
hol minden időben a legfrissebb íi kitűnt 861") hordók-
ban. és palaakokbnn kapható. |Nagy Kanizsán
Zulu IN, wAm. (8, lap.,* ■■
1908 Április hó Soán.
XEIL ALAJOS-féle
Padlózat-fénymáz
(QKLMiajr.)\'
\'•itll\'Üt\'lt\'kJlá\'Ulíl/er ptiba pmllf) iaA\'tiír/1. 1 nagy pulacak Ara i frt lift kr»j<?aér< I kis paienak Ara (18 krsjtiaér.
Vlaszk-feenöcs
legjobb éa legegyssrrllbb besreaittf exer kemény padló saámAre, 1 köcsög {824) Are (10 l>r, mindenkor kapható;
Fesselhofer J.-nél N.-Kanizsán.
AISIHHk ™
Hirdetések 8
felvétetnek
Fitchel Fülöp
KOn y v k t*rn*k (rI<JhóI)OIÍ
NólklílŐshotlon minden héztartéeben
a Ralbreinerfóle Koeipp nalata tóvé
ttqi - rw.... whIu i>A*é laieeln IB-\' ■■■
Aaitn w\'*rt. uil.a «ltí«»l ajaJlja. Iiegy a pótkávé i»»ll»»UW), valaBtat ártatawa tiaatjt kávéi lnuimtlaltt \'pótolja » m.l.U kávival l»lnn»b>,|
egéaaéjféMaftb h ialaMaabb k4v« uialt-ImiIÜ, — tMllamlkillaa mint pdtUk * kávtbo*. Igás ajáalkalé atlksak, gyaCftok- Itt bttaxaak. I U»*.»kWI ti>k*4|aak I »llQ<l«HUtt UaphHtit, f, klla U kr.
K/Sll oimmIAIiÜom ImlJiHit „Aimlim Ilit* Iiiiihh luttj JtiM » lilivtillttv/,{|lt 11 A h»|m*o ^lolt Itvoig. 2 4 Zitohorl in4*
Árni lil Ur., HO kr, IVO kr. ^ I Irl, Mawhnté S«éf iiHiiMli i í>\'Mii!>ol|iol«|t Jómel| Hifim ét Kleltt, l*ral«lnitt|fer fa lleutaoli, Uj, ltoaenberg Mlltee, Sowarflt éa Tett-bar Nett él KIhImí AnnUlli Néliién, ll|. Kietiliir Ksrenei, M>«rlntt A* llulisr, Hoisníslil Adolf 4a Kis CuIhlurny^H : Hirahia Teeivé-rak, (iretter Tf elférek, llslttriílt Mlkae, Iliv tiiiimn |t, ivAgyae, üwtydti Krled Aiberl, Krelelrr (lé»e, Hchwara lléie. — AWAWpsat ligakav Krntt, Wunaidi Cerenaii Oa<mén l\'AI, MArlon M^r, Agnalon ft«lgmnnd, Heltlelífsr A. - i Kesiter Sándor, Uohöh-
Ihat H, llnlilagékY Aitoll, ll»v, tlr llttgar, (iyerwaly Vilmos, WelM •Iónén tilótle, Keohnltaer M «s Uras\' fVWttüroHt Soaterloe l\'él, ée Kramarlce Vlktornél.
KytnnaHiU ViMtlntl l\'lllllp lK||UllK}dtfllu«liií N M g ]p * Km itltmé t>( IHilíV,