Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
29.74 MB
2011-02-16 15:07:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1044
4906
Zala 1893 július

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

szám.
Nagy-Kanizsa, 1893. julius 2-ftp.
XXII. évfolyam.
lHrk<atMf i Mt• a Ollo|i.M«.
Ida uiimA > lap mlltml ró«ér». vaaathaaA minden küalamtnjr.
Za LÁ
Politikai yegves tartalmú hetilap.
IkléWnW; VárOikiü-ipiUt Fkcktl tgllf Maf-
>IIMÉlO«l.
iLórmttn ÍIAK
Egén km 10 kórósa (1 Irt) fUtm 5 kmu f» SO) Hmrihiá I koroaVÖ) lllér(lJS)
Hlrdattaak Julinjrowui ntiMMataak
IUi»»«Iiíii lornUk aaak Imhi iMk
Ml fesaétatikk M. * ífiigy-KftniüsriN és dél-zalai inkarékpénztársk, a Hankenyestilei, u Ipar* és keresik e- BylltUr peatsera M kr.
Kialratsk nan kttl<l*tn*k ilm
delmi -bank, » Nagy-kujuzmii segélycgylet-aziivulkezel és a ldenyei takarékpérizlár hivatalos kfelónye.
I(fL«lcalk Kaxjr>K«ulwiáa hs»t«nlilnt egyuser: vMáraap.
ElMaattaak, «»l»ialnt > hlriaUaafcw nnitatt fww rro* H>n tnuMMIx tattamStk
f/ti
Tanulságok innen-onnan.
(?) A politikai élet nagyjában szünetel; csak itt-ott verik fel a szélcsendet a né-1 metországi pótválasztáéok, egy-egy bot-\' rány a parlamentekben (ma)iolhap ritka-\' aágsrámba megy, ha es nem Íörtéulk,) ■\' nálunk is a képviselői beszámolok, no meg I ■ ffigfoetienséjjti ilf t ljMy^
A belyaetet általában a németországi választások uralják. Most, miután már 148 helyen megtörténtek a pótválantáaok, meglehetős tinta képet lehet alkotni a hely-létről, babár egén bizonyossággal alig lehetne még most eldönteni, vájjon at aj birodalmi gyűlésben lén-e többsége a katonai ;ji»vnsiatnnk. — De ha n a többségé meg is len égy p&r tucatnyi siavnznton felQl alig fog aa menni. Jellemző a német választásokra nézve a socieldemokralák térfoglalása, egyáltalán a reactionárius elemek hódítása, a a szabadelvű néppárt ve roségo. A asabadelvüségre nézve nem ktt-sönyöa dolog, hogy olyan emberek, mint Wirehov, Bau m baoh és M u n k e 1 elbuktak, a hogy Berlin öaaaea választókerületeiben egynek kivételével socialdemok-ratákat választattak meg. Ebből ia kitQnik, mily kiszámíthatatlanok a választások esélyei, különOaen most Németországban, a hol a politikai morál a fagypontot érté el, a_bol az állambontó elemek aa 6 kűlOn érdekeikkel a ospítalísmus ellen eaért vádjaikkal annyi bivőre találnak a polgárság kebelében, A sooialdemokraták győzelme
nagyon komoly tanulságot foglal magában, j van-e a katonai javaslat elfogadása, azt a
( hogy ha ezeknek térhóditáü "kétségtelenül a népnek elégedetlenségére vezethető ia vissza, bizonyságot tesz egyszersmind arról a ]»olitikni_éretlenségről, melylyel a német nép a viszonyokat megítéli, A mos-
kOzel jövő fögjjL megmutatni.
A francia botrány okozóival nagyon hamar végeztek. — Ügy látszik, hogy a kormány- tanult a Panama botrányból, a a kamara is megelégelte már -a aok skanda-
mindenkit meggyőz- lumokat, melyeknek annyinor színhelye a. hirnrialmi gyűlés] volt már — A bemutatott- ohasánTah a
tani pártalakulások
hatnak arról, hogy __
íelawlatálái al lehatett vöfna kerfllm, hogy legdurvább hamisítványoknak bizonyullak, ha Richter kevésbé kicsinyes makacsko-la Norton a »Cocarde« szerkesztője maga dáasal vezeti a szabadelvű ellenzéket, | is beismerte, hogy aaok. — Francia po-melynek egy része csak későn sza-Ili tikusok részéről mégis csak nagy könny el -badult meg Richter uralmától, kinek pártja müség aat hinni, hogy nemzetet, kösvéle-siralmas szerepet játszott a lezajlóit - vt- ményt sokáig többször lehet mesékkel lautáaok alatt. Az a »ha törik, ha szakad | pertraktálni. A rágalom sem mindig aike-féle* ellentállás nincs mindig helyén a-ko- rQl. Most már Herz Kornél ia meghalt, moly politikában, a hol más érdekek meg- a kinek utolsó leheletébe ia bele szeret
mentéséről is van szó. — £1 Németország ellenségei csak OrUlnak aa itt netalán támadható zavaroknak, — mert azt remélik ettől, hogy a hármas-szövetség is gyengülhet általa, mert e zavarok hatását nmeg-éresné. 8
Wrlént a socialdemokraták nagymérvű gyarapodása, ugy viszont a oonservativek oontójára lehet írni, hogy az antiseníiták is megismosodtak, s as olyan megbélyeg-sett ember mint Ahlwardt dicsekedhetik avval, bogy két helyein is mei
tek kapaszkodni a botrány haj háásók, a vele együtt ezeknek as utolsó reményét is eltemették. Ennek a gyönyörűségen mákvirágnak életét kellene megírni, ha Hgy ál talán megérdemli, hogy foglalEöizanak vele,
^szédelgés-
ről bizonyosan 6 mondhatott volna legtöbbet. ( - A;
A belpolitikai ügyekkel; jövő azántunk-ban kívánunk bővebben foglalkozni. Uint említésre-méltó jelenséget registráljnk b. Fiáth Miklós főispánnak fólnólalását Síé tolták. — A német közssellem sajátságos [ kesfejérvár közgyűlésén, Debrecen vároai-
megtévedését mutatja m, mikor egy embert, ki a birodalmi gyűlésben is notórius rágalmaaónak bizonyult, még két mandátummal is msgtisstelnek.—Összesen 17 antiszemitát válantotta meg. — Biztosjtva
nak a főrendiház reformját illető átiratára vonatkozólag. Miotán Tóth Artúr,as ottani függetlenségi "kör elnöke, egyszerű tudomás-vételt indítványozott, Fiátí Miklós főispán ezeket mondá :
A „ZALA" tárcája. Tttzkárosultak javára.
Bukktslva kössés leégeti, s minek következtében a kegy haliak mulatságot resdestsk. Es nagyon Irgalmas oselekedei.
As smber Jól klmulaija magái s a mellett as. sal ss édes érséssel\' feküdhetik le s hajnali órákban, hogy jótékonyságot gyakorolt, Káért a s ksoenjammeri Is elsxsavedbslné,
A nagy vendéglő terma pongyolát öltttll na (Sra sflld gályákból, piros virágokból s ugy mo •oiygott, mint valami vénaassony, a ki ttatn \'alítani nknrja magái A dlssss öltözet siói kl« kibukkant a falak nedves s0ld|s, s a vakolat rtpoossága.
Ksslall érkestek a vendégek, urak és hölgyek, a kik a jótékony oél miatt felplperéaték msgu kttt. Epen most lép a leiembe egy fialni loány, ss édes anylávsl Mellettük bslsd a kísérőjük. Fiatal smber, a ki nagy szemeivel majdnem elnyeli aai a llatal leányi, a ki ugy tan, dini ha éssre sem venné. Helyet foglalnak. A Untul sm ber luegstflsl
— Ida, bsregssik még V
— Oh, dehogy, Oo sokat tart magáról, ked-••• ha iiti mi\' Nsm haragsaom flart, nem ii to rtoflm ónnal. k
— fitt gonlHia msg
• Ns hessáljen hotsám Már ugy pirsno«ol< gsi, mim ha nssk a msnyssssnays volnék. I\'sdlg
nagyim jol tudja, hogy nem fagyok még as. Aa atyám beleegyezése nem köt engem. Est jol jé-jnyesse meg.
— .fje kisansinny, hiszen tudhatnál hogy win-csen bangjs.
— Nincsen hangom I ? Ezt ismételten a szemembe meri vágni / ? Igen is van hangom, tudja. Mindenkinek tetssik s nangom. J
— A kik azt mondják, hiselgök. Én őszinte igsz sslwel vagyok Ón iráni.
I — OySlölOm magái, no is beaséljen hozzám, Rávette papát, ne engedíe meg, hogy fellépjek s hangversenyen. Egy uj ruhától is megfnsilott.. Est nem bocsátom meg soha.
A* elAitOk ülök egyike megfordult. Ida kiaass-ssony padig elégült mosolylyal nézte azt a két kOayaseppet, a melyik odiUlt a fla\'ta\'l ember ue-mére s tigy ragyogott, mint a fájdalomnak két fényes igesgyöngye.
Égy erősen rissporosoit kisasszony a porondra lépeti s énekelni kesdte Uosart gyönsyorü srép dalát a Klgsró lakodalmából. „KI mondja meg nekem, hogy mi a ssersleiu"»— énekelte a kisaas-s«ony tele torokkal és linmis hanggal s e mellett olyan pillantást véloít aa elaO soroao Illő vörös uyskksndOs listai smberrs, hogy as egéssnn bs lavBrOsRdlk a boldogságába.
Viszonzásul olyan srősés kssd Ispsolnl, hogy ss álomba merült nénikék és mamák mind fel-risdnak s Ok tapsolni kssdenek a Unánsos ur leányának
• liátjs, ksitvaa hsrálom, Kngsm is Igy tapsoltak voliiHi Hfli Jobhán tspsollsk volu\'n, msri I
bármiként vélekedik is bangómról, meg kell engednie, bogy jobban énekelek, mint es as utálatos Ella. Vagy nem ? Ö jobban énekel, mint én ? l?r trfsm itta zrtasftk tiaMiti.......
— Jól van, és még azt mondja, bogy szerel. Uanem, ha maga kellemetlen, én ia kellemetlen tudok lenni. Nem táncolok magával egy tapodtat sem. Majd meglátom : jól fog-e es esni önnek. A ki* Jóasival fogok táncolni egész este. Igen, egész este. As elsO négyest, a második
! négyest, á hsrmádik négyest, mindegyik négyest, Is ksfingöt, mindent. Maga mérges? Annál jobb. I Annál jobb Mérgelődjék. I — Hát van lelke, hogy igy kínozzon ? I — Volt magának Jalke ?
\' — As sgéazen más.
—: Természetes, hogy ss egészen más. Jobb ia lett volna, ha al sem jo.erra a bálra, hanem
I elutazik, a hogy eleinte terveste. Látja, én jobb vagyok mint maga. Kíméletesebb.
— Boesáasen meg, látja, hogy szenvedek.
— Kiállhatatlan I
— A szép Isányt szörnyen mulattatta ss a nagy szsrelsm, mely csak ugy sugárzik a neméből, kléraik minden mozdulatából s még a lélekMtél is elfojtja.
A műsor alolsó száma kösetkesett.
Élőképet adtat. As előtérben rongyos alakok, felborzolt hallal. E*ek a tUzkárosultak. — Egy anya gyermekét tar ja Ölében a ezalatt ast né-MMti, hogy a tanácsosáénak milyen gyönyörű fofonfüguoT vannak s irigységében a füléig pirul. Aiutáu tellép a „Kénvét" tündére, nshás bro
Nngy-Kiniíiw, vasárnap.
,.D»brecen városáról moutljiík itt, hogy • kormány óelésske, srriM m városról, mely még kormánypárti képviselőt sohasem küldött • háiba. A Hortobágy tájáról «k*r ják mi elhitetni, mely moat látta vendégül Apponyi grófot, ■ ki Mlslmelesabb ellensége a kormánynak, — mint akár Ugrón vagf_Eatvae Károly A fílrendihás re formálásáról van saó ét semmi máardl £n ia lorendihási tag vagyok. Fórendiliási tag ▼agyok, mart véletlenül annali ssilletfem A randi saó játasik íflsserepet mtg min dig, épp ugy, mint 48 előtt. Alláe, *tl|le-lé*, vagyon adják adu a jogosultságot. Mi alvlll Illatuk ki, liogv ennek továbbra ia famiállani nam ssabln, nem lehet. Aa tgssi demokratiimus, aa igaai ittjföndelvü-aég kiváltja aat. Itt, a kOsgyülésben mások latiak volna hivatva jtibontarti, de a hivatottak eat a lobogót cserben hagyták. (Viharon ttíjpx és éljenaés ) fin eat óhajlom, uraim, hogy a nép bíialmn folytán Jfisn*-Ofrk a fórendihátba, válssg\'áa tltján, mert én ai érdemel e bárom saóbati, lissipnnto-aiioaf i teheiaégimuiTka é* báromság adja meg • jogosultságot a m»-gaaabb polora éa ennek akarunk mi, aa igegi sgabadelvUeég hivei, diadalt saereini. A ki felvilágoaodott ember, aa Drbreoen városának felirata mellett fog ssg vásni, — Pártpolitikából est a ásót, est a esépet, est a nemaaet eldobni nem asabad r — (Tartós taps óh éljenséa) — Kiutált 22 szavasat-tal 19 ellenében kimondta a köagyúlés, hogy Debrecen városának feliratát pártoló feHerjwztdwtel kínért.
rendőr-
» melynek ily fontos illát betöltésénél aaetre a képettéggil Is párosulnia kall.
A köarendéeaat, a awlynekél^a áll a kgpltány. a
áaa, a város haladóéinak, műveltségének legielen iékenyebb ismérve, a virosi tejlödé* emeltvttje vagy (álja. Ha jó a kfiirendieaet a viroeban, ha a köarendéaaet tágat kArébe utalt ügyelet sssksva\'otr és hislot keaek vesetlk ; ka aaok gondot é* preeia efa\'ésésbeii ri»s«»ülnek t akkor a v»-ro< fejlődésének emeltyflje. Ha tsonbsa btnyng,
miodsa egs-a«égl ugyuek a p a^ou vn.\'ó a ígorabb « ««, \'ffriését .
Minden varosban megvan ss a aaabi y,
I.Og
virösí kös\'gaagstli legfontosabb " élelmiaaerek eladseitaal loglalkosó íofikuak - v. - - 0Mj( hi/onyos idd ef\'elte uláa van joguk a tor-melótól venni. A véro-ifogydiwtó ktUonségét ««.. lebei kénvsaeriteni arra, hogy élelmi cikkei ket drágábban vegrék a kofáktól, inert i* kfi-lönAeen a aaegényebb üéposstátyni néívt igm, terhe*. é< igy ig*<«áxoa dolog vylná tebát, ka a* aj rendőrkapitány e tárgyban ia a városnál fólUlei\'et eíin léséét nyernek e foatoe ügyek,\'usy már elvben e fogadott. da fájdalom g^a-orlati legyen. bir bi«tos alapra fektetve a város l»g «»rea»tttl nem »iti iméakedéet fogainnositeei
gasdasagi Tejlddése, — a valódi fejlődte gttia lem aa, épugy mint a tehetsége* képsen, de elhanyagolt - embert a ki tebe\'ségs, kipsettsige dacira valódi hivatitii betnlieni, jelentőségét érvényre emelni Mpm ludja. \' A I özrendéatet exeo kiviló fnotoaaSgSoal fogvs nagy v&rakoitaaal né/iink uj renddrkspi-lányunk mQk\'8d«aének elébe. Arsal üdvözöljük
ugy, bogy a városba bcbo/.oU áleímMkkekel a termelőktől a kofák c<ak deJelóit iü óra uian váaárolhsseaoak további eladás céljából.
SUrgAa reparaci"ra vér városunkban aa éjjel élei rendesése, A kd/erkölcaiaég oly taojuurit ta\' bon áll, b\'igy \'Valóban ije«xiOk ások a peldíkk a melyek viroeun* elhanyago l éjjelií rendé-ase\'ének kAvttkezményei gyaumt előttünk
figyelmesteMük uon ails|iotokra, smelyek meg-javiláaái joggsl vgrhaija a modern embertől a iósSiirég.
Elad aorban említjük, mini á küsrendéaaet leg-fontoaahb ágit, a oselidUgyei Sajnálattal kell ügy rurnsnnkbaB eddigelé téljéaeii elhanyagolt illapoibaa volt; bogy a cselididrvény isisotioja aines elérve vá roaunkbaa, bogy a cselédek erkOlost msgsviae-lete igen aok kivábai valót begy fenn; bogy-
a fegyelem, a mely a ctelédügynel tOfonioseágn, Lplóbbi orvoaoliaái. Mi a magunk leljeMn meg van laiulva. - Aa okot a kósren*\' denkor támogatni fogjuk todv6< •déSaítWB Idill" ulilnbhk, C eaéTidngi ritni\'atoa\' oshéí teladau mego diaiban. A hiányokra raló
Ai nj rtndfrkápitiny.-:
E u»|ioliiian jelent meg aa u| rsndorkapl\'lnyl ki> etetés. Vées*y Zsigmond as, kii a tóispaai bi/alom a itodnrki|iilisyi atekU Ültetett, — N*-m itmer|Dk Vfr-ey Kalgmbndot. de hlwtűk ia re méljbt, bogy kepaeitsége« éa lebeieAgénél lógva m> g log lelelni a pg»>uli váraknaiaotnak, hogy aroii ankoldaia feladatok megoldsairs. nem fog brnne biányonnl aem aa aksraterd, aem at erély,
öt, bügy mdiíM adjuk; mily «ok fontos teendőjállanak. ÍM vannak a kórbati jelenítsek, melyek vár rerri,ea»aülueat ssért, hogy 01 mir slftrs ia í igasolják, bogy kflak.irbaiunk telve volt bá|i
kóros betegekkel; elot Unk van s<amot példa, hogy karta korcsmáinkban éjjeleken ai fo yik a aaerencsejáték ; bog) egy\'a insrkaus beiyaa va< lósagos blnbarsn^jai a oamis káriyásoknak, kiír csak arra virnak, bogy a beieredt s<egéay sido-saiot kifuasiogaibaatak.
Még saamos Out vár e\'Intéaéare, d* mi caak a leglényegesebbeket emlitenttk tel. Várjuk es reméljék as aj városi readdrkapitsny.areiyetoi e M&nyok mielőbbi megssUnieiéaSt a a bajok mi-
reasérdl aiio-ntitkódesétmn,
illspotának .réaxben oka aa, h"gy k eaelédflgy eddigelé ntm réaaeslilt kellAen erélyes keaelis-ben virotunknál, niiartsirOl padig a>, bogy a cseléiluerzis oly keseklien van, me\'y ina már Vároaunkbnt nem méltó, mert ép a raelédsierxdk nágyrészbéii Okai annak, hogy a cselédek erkölcsileg megrontvik ét eiéri kötelesiégok tejesítésére képtelenek.
Sürgetjük tebát u hatóságilag ellenőrzött | «»»>lo,i«Mraft iáézial lelá|llláait| —*y aa "f ntn-dnrkapitinyiufk kell, hogy elsO kAteleaiégét1 képesse, --> »•\'
Fonto> ügy a rendéisetben a piaci - ttgy. A virosi kOitgestaégttgynik es s legjelentékenyebb résae Nem akarunk mnet siókkal a sokoldalú hiányokkal inglaikoani, a melyek a piaci ttgy keaeíésinél eddigelé febuerOltek, de a kftsftnség kürében ballhatú jogot psnasaok sttrgstik sónak aa eddiginél tsigorubb kezelését, a virosi kó<>
kát rabiban, htílllánt nyakékkel. At a»ti nvok (llrkes/n itkinieiekkel mérik vtgig a. altge^etum infwnlyoguak, ba egy kig hiimi tednak kilelni a rnbájaask a •ssbt*ii, -v
■• Ujja, es a, ktvér báróné jáUaaza a rS»s-vél tOmWrtt Mlyan vtalagnk as aljai, mink a derekain NésM, alig hir mosogni.
— As eaak nagyon jtllsmso A rita*ét laa »aa jár. / . , _.. J
- Ha maga nincs, fi játaahatiam volna a riasvéi lünilérét
—• Nem hinném, bogy erre.
A mint kimondis, meg Is bánis. Ds késdn. A nagy haityopihés legyesd kiasi .lalat rakott a bocaánai kirótt elé,
As elAedáanak vége volt, A tárnaság felkeli és a ssomttéd itrmskbs (I) vonult, Bátorok yöl* tak felütve, saép leányok álltak a sátorokban, adogattak sl oukrot, sttieminyi, |<essgSi, lagylal-„iöteliíiiiliidonl a mi arra jó, hogy rntgotepolja a duasadt eraaáoyakai; a tttskárosuilak |avárs, Ids klsssssony is egy sátoibsn árult. A lle tal ember a sátorral tsemben Olt —- is nisit, aéste a leinyt A a pedig csevegett, mulatott, nevetett, kacagott) kacérkodott, naak asért, bngv bo»stniss a kis ártatlant, a bogy 0 nsveiní, asokia.
Miért nam oiyaa (I Is, miol s mhhl lla tel ember Iliért nam kttnaytlmü, otélmip, ki-rugó, miért van enntk a leánynak a libányo mihoe linoolva, miat a kytyája MMrt ntm btgyja ott, talil ó máa leányi In, minden u|jára kendi. Nem olyan kivetni való, ailiay amberfta, a kit nem lehetne sieretal. . ite In nem bírja hs ninn* sraje
Ida kiswsaony pataiul báni i a musnlytival, »»eg a mikmuskákkll Is, tssk mir logyni keid
4sk,.dajinnil> jobban asórie s pillantSsaii. Msr minden darab elfogyott, a mikor odalehbent a a sftiorhöi a kis Józsi, a misodik négyes hfise.
Meg HEWelto volna fojtani azt as embert s Ida kisaaasóny látta est rajta. Anftál barátaágosabb \'yok*^ kis Jótsl iránt \' — Vásirolni aksr?
— Ko termésseteaen.
— Nincs tAbb édetaig.
— Van ss ön ajkin. Néa<e osak a saomaaéd sátorban a báróné is araija a csókjait busz lo-
kedélye képesítené\' rin\'ért dsrtbját, Hs kegyed a seagenyek javára ssás lorintoi akar bseeparni, — megadom egy (\'gók|áéri>
Ida kigasaaoay átvette a aaia forintot s aggal, oiiafurdult a kis ártailanboa, a ki ókOlbe saori-tott k»>ssl, halványsn dttlaaakedett egy karssék teggjáláhoa,
- Hát bn, kedves barátom, fukar marid? Hsim váltott aa srea. » malis lihegett, oda
ment abbe* a bttaaka, iiaoér, ieikatlen leáaybos.
— Ntm vágyom többé ttm a mosolyára, aem ia ntók)ira
A leány megdöbh nve néaell utána. Baemetl volna kirohanni, utána. Milyen érdekes volt tűzni aaórA aiemeivel, kikeli arcával. Táncolt kft-| rttldlto minden, lle taért mégaem ment n\'ánt
Valaki megkirdtste lOlü bova tünt el a k|ai-Irfljt.
I — Kiillbaiatlsn embert A papa boaiá ekert erdaaakelnl, dt én kiadtam aa útját. Nem tsen-vsdhitstn.
Ida ki>asta<iny végig tánoolte as agésa tánö-rsndsi. — A bálnak litsia jflvedelme ssás forint volt, — A kis ilóisi esók|ának as árs.
U, ti,
ngyeimfsietie«el ké<ni nem trieunk a M/aái . 4 roinónyriyel Bdvóaöljttk Qi, bogy benne a renddri ügyek d\'sintéa munkálkodó >ezér erd\' Ingnak nyerni.
Tollfuttiba.11.
l-gy raggal kínálaton kATsaJtt, k-krnMa< kiisyyel islitak aaaUloBoa. % ^
famarslat voaSaok tsouaködaak röla laiudjáit a címlajion, bogy aat a kttsyát aakatn na aa^raA régl_f l,ariu»{(Ar kliita . , ,
HlelOtt aaoabaa errííl a koayvriil Waatlaák,- n*|*aiül*ia bogy aana a reggelűn móglakatta moroxna kSnga^aftiaa vtiltatn ia padig aairt, mart a niSMéloa aaaal a t*gfrta-aabb ajaiggal lapett Mag, bogy Magy-Kaela-éraMayiiláa/a valsjal Vioaay Zaigaw>ad aevS, aagyheei|#r«ki Sgyátfaégi Irodatiaxtat aavaaatt tű a tülajdü
— Hogyaa V Bit Halta FtaUI bltltelttk r Sa le latetlas
— Taaaék atklaal, aa agy vaf! Halárnaottaa tndom. Krru a batiroxatt kijalaaUara aaataa aakáay sídé aatt
mondtam, ha Jól eslikaaeai: nem a ■ladtaaa-wak HUaU* JúWI. Aastla aitálsi mentem a k«rtb« _ áiegtahstfis baótiatt liSagSIattál, mivel a ktUlláaeetaéeva aam tudok aialatal, ka mindjárt Btoadin la valaki a ha mindjirt a Xtagaral — táaeolja la kwaaatSI agy asil utlcakivat.
Klgondoitanii kegy aa a dolog ullyaa klmálallaa ktaxái ■árkolhatott aa ta Pista barátom SakaaUhe.
Hal kezdődik kái aa ambáraUwa a haaaatai >tW t — Bel kaadtdlk aa orkOle,iunnnaltu} Ha már aataóvaelrt ia jitik* aaartt taaai a aaaaatly 1
Hát átért Rltattaai ka mr a tlkajnlaayi gotera, — (aa aaaaWha, kegy nisat athtay hat aatva ktaytaba latyak -ki|alaateal, liogy. „kadvua flaU barátom, a magyar voaiiét-aaacatat aavéhaa tagadd mag, hagy Yfeaty Zalgatat ml kttatbaaaaai föl a takapttásyl sasaiébaEa aaaUa mt agy aaiag aiaet, — attraf, * aadrf, — ttktí, — aaaai oMUTI, — Segy kiUlthtvak atgIMgtval h»«aaat«t kainak
1 tilt... hogy ...tat
Ka blaoay aagyea fsitta koatdla. Ilyaa tttUk taoktik at aaihar lalkit aiyaa poagyaUra klvetküatatal a goaéalatak-btl, hogy lagjahb aat a kavta megmaradt goadelatet otthagyni a lelken ta hallgatni.
Kat tettein fal aagaahaa ta la Utad a stalItU alig is-gatottaa tirltm vtaata tri-aaetatoa uaiU
Ma ta (kkwrTálAllaai ott tat a klaálalat kaUaJI kSty-vat, a mit a .aaast" rtgt luriiaiigar hllittt aeiaa.^liet, ttm ataivaasi eltét .
„Ntinei maxiik Xq/p-Kmniu* ttirlimIMI\' Utm Balia Ilii-in,"
Irtat katoU hit rtgi Jó barit I A ttiafaU darabolt lám dalom (Miatta taraavarihaa agy ia aaak agy tatithesaati matt Mir, m|lit t kltSakeat UJilrt dehett laagariaaakk, kik agy-agy repka (illlanatra lalálkatvia a ayih tasgawa, srrakaa aagnhl^a ktaai a rigl orta Maya, lldviisllk agy rn»il, atttn mennek hliagta levihh t ,kiUlf Mi tta ta
M*
tf I
tak
uh.
ttlli
a tatai iMMta fagytk < rr. m) u tiikll, kegy
ilhl), R iljala
kt <aak
NigY-K*mx»«, vnwunnp.
Zala 27. szám. (9.I»p)
1898. julMH bó >•<».
z°a-
,fV«llen»ior Mg keaát úorttkelaéeak, liogy Mit lik itelatak aaértyalvtl éUlkeakették tnéf egpaar
|,ti>1 kotott Ml rAgl Jé htrétbmtiik lalknmmol Olalkitíl Mke! ötalkattétk vi^lg Mnyvíiluii I ^
SlotWm ételvaatl "I * ,jtg\' hatálaéggel" kal.lüti kint-latoa ktlleejt könyvöt te ftiálntéa dmmII atom, I ogy ffll «• Ja Ir/lvm 1 ffiniférátjff.\'\'
Űnllltin aotdl atoa, hogy kt att uinndjn valaki : ,1111a l\'lata aliajiét latt." — ata iyriglaiott Volta ■>•( agy, atlat «a a kaajv, ■elyfcet, hivatott (nií tollal, nők attllaaiael jélsa - liwsofrtl niaglrt rafaokbél liüiuii ■eggvt-tSillem, lingy *. ninnkk Iréléttk liljony-lilaony--htilélp* ritlk lőtt \'olaa eetarta)tlM> Mltkildéei térrt lilvaiott ezúllit: lütt belfllGtttl « ktplléijraégi lillré Mk-ótai MtMiJéltar
Aki kii\'MM él fáml«A|M ailatfjrljléa utiin ennyi >aal Itaael k»pat aeglrtl liyat autkét, a kl Nagy-Katiim! iini\'.ljkt •> a atltaak rég jtorlmlé •lakjait olyan atrkttt, I iletktl waéeukktl éUltja Utak, eleveaargat lakaira * lag-.agyaartlbk tértéaatk*kt, t lagvatkilyobb eplaAJkt.la Iról rf réntaágétak atlegaégével annitk nagyiul kár latt valta áttl. illil«rígtti éa megfagyni annak itJiivatRlnnk étuoaz-ttn^ékaa, akol partgrthat kall aotéttl ttokrt Zz atvunk-dalra, kik aaaratMk a aéa rétjén ktaaélal. Ewk ktlyett a ^twoiy-, i liin*Hülimi~katj«tl mkktl eilveealiliet nl»a»ia ál tlla annak letiiaét, hogy miképpen történt vala Kagjf-Eanliítn la illa taap\'ra a* « hlaoayoa kttaélét. Meg hogjr ulképeit úktéaltaak .olyMll. dolgok,, tagi , egyik aabar
3Biflj i Etns i mi)> karilttrii 1\'rHw taéva-
luvÖ <Iolag íaaAroa, tatatervet Btttliléty liareag-nrainékok a kttlaatltk rét|éa kaaaáltak omaya loitrléval, Beg»aeg-eilég, kogy atgjroa tlttltUadfl Tufiöíing fih\'tne taaarltta plíliétwp uraanak kiaté kilétét kltágaaaUl vnléuak a fél** —*>»atWgrH • ,-r—\'
Eaakat ét Ilyet dolgokat akirok éa olvttal Hall* Hatétól. Htépaa, alavat tollal aagtrt aplaódokat a ftirradalombdl. amlknik *litat* HlgyKatliaa volt; — t ftkaptUayaégl aataliH laaér ayngodt aaivval adoa ét aattk t tagybaca-kaakj érilamoa ^t\'-H\'nt kl — lt)to-W éyaa volta da-iérti la |«bbu batapaaaaal at wuMka, alít Hulla Platt tt álról Ulkévvl , . ■ .
Killltnlnn «gy Utllnm, liogy 0 maga aani akart kai 10 Itt-Mrimillu ttét olt jutni. Kér la VdH volta; matt Itt 10 alt*\' latdolg agyabot a* fijlt valta, mint éjjalét ntptlét hlvttalé-aak élilotta rolat, akkor aa lakatta olyat (ktitta aaivval
U»<alk"-ot.. \'
l\'gy olvaatla aonl kHMI, kegy a* a aagy-kaaliealtkaek )>ártoléaét<U fflgg. Hm vtgynk k<Ha»ly kritikáét a attak , a koaoly krltlkét wée fogja Mgirtl; naavlt taoabaa ttléa aakaa la altiad mondanom, kogy — aattl, begy JfaMt J nkapllity taa latt, raak Nagy.Kaalaaa voailtott, (la ka a ,Halat" Iloatlk\'-Ot a*a (Nytatté, taaragk t véna vaaal* tnnr liaaaa tt Irmltloa la.
r ~ \'
tiMgvuiMlMMaé. — Farkat Láagló lógJ ». ígfce-gatónél • tanárt kar é* u ifju-ég lifwti hl mgrMtctekiuváaittail. — H\'gl R\'«i**«i lakay Láuln M|fbirtokot vend*ga<«ret/) bixánál volt •x alkaloaaal Marw tárustg — A.,Hun|ána" t«á lodt étlMinébM Outerkuber Lixaii jértthiré uiitolgtért tt^p iitmbaii jfltttk omm barátai b* i»merí el, kik tfyultal MgfiliM Kbnuymytr Lao névii i^jti ia. £tea köxfia oir*§>élf*ii a í«g-ridkmtbb ksngulatbaa aulaion a di«<»« Mraa> aig ét4 a »ok ntp falkűaföoiO még inkább e«»li« » hangul.itot.
— VJ l()VN«h Hmgy Kaaltaáa. Dr. Krtider Mimi küHévtlbca tudatja, hogy Magyar-meni Hlatko^fl* bixhtn ügyvédi irodát nyitott, ő a 8!t-ik Qgyvéd városunkban, a-40-ik dr. Btrtctky Viktor, ki aaiatéii « ntpoklian fogja irodáját megnyitni.
— A „MiépiM Egylet" ktegjlléM. Annyit ét annyian reclamálták m»r eitn egye-KÜlet életbelépteté«ét, bogy azt hittBk, miaaeriiit a jttoioa 29-re egybehívott közgyüléa oly népet lett, hogy aa általánoa érdekISdea félrataaerhet-t nni fogja Iffttofai ttatt egyexfiiet égető txQkté gOL voltát E helyett axonban ai eddig i«ientke»ett 140 tag kötül 33, aaond litrouncchároatr |*leat mag, ugy hogy ér. Utnttik Ftrtact at etókásáto-bitőttaág elnöke iának látta tton rtrOff TWt«Siií " vájjon a dMkitf rátavét lolytán hale menjen a
a koigyüjét a tárgy tlátokba ? A jelen voltak agy-hangtilag a köigjftláa mfgiartáaa mellett nyilat-koatak át la inárgyaiuk. axelőkéxaiiA-fciaotiaéc . állal igao gondotan kidolgozo t ál SálHgl Kálmán trtaT baaalatolt aiapuabály tervetetet, mély caekéiy mőímlláagal a köigyülát által til-logadtatott. A lárgytoroxat aherínt gaoat a tiagt-viaelftk magválaaxtáaának kellett volna kAvat-kesnie, de valaai egét zen máa követkeaeii. Uajd-nem mindaxok, kik agyík vagy aikaik tiaztaégra cumbinaiioba voltak, még mielSit anagvalaaztattak volna, már la ia kftaaAotak, agy bogy a tisztújítás egy legköaelebbi külön a czéíra üsSíéhivandó közgfyliléánek lett len tartva. Siaretnénk csalódni, midőn azt mondjuk, bogy nálunk minden kdiQgy iránt nralgö kStÖnvOanág, meg fogja S!ni ezen sxáp ciáln és feleitébb szükséges intézményt már txfllstáaénél. A lemeiéaoel bizonyára olt latz aa
Ftlhiváis előfizetésre.
A »Zula« nxerkmtOnégében beállóit villogás óla tél-év \'moll el P.v, ídö alatl elég alkálma voll a (, olvasdkttaöttaégnak nifg-Ky^zOdni, hogy Oaainte törekvésű s odaadó munkásai voltunk a vidéki sajtónak, mely-hek Mjlloa éa rtéhéz vlwtunyai—kötöit la Hikttrttll mindenkqr megmaradnunk a dolgokat aoha el nem mérgeaifO, gyüMIelel noha nem ulló tárgyilagosság halárai közült. Hoaiáasóltunk mindenkor az általá-Iftnoa érdaktt politikai mozgalmakhoi be|o-lyásolatian liberális szellemben; hozzászóltunk a városunk adminlMlrallóját én tár sadalmi életéi érintő ügyéklíöz, de mindig oly modorban, mely hajszálnyira sem óért-halté a velünk esetleg ellenkező nézeten levOkel sem Egyetlen alkalommal sem lép-lük ál axt a határvonalat, melyen tul a társadalmi és sajtói diicretio megsértésével lehet csak haladni, a minden nyilvános bírálatot kizáró mugánélel irnmunilisának meglépése nélkttl nem, soha.
Kz lesz vexérlfl elvünk ezentúl li n közérdeket érintő dolgok és leltek tneghiráiá\' Nánál,
Huiyt lekletlltik arra m, hogy lapunk lártn valaii\\jnl egy^bb mulsitsió, liumo*
ros rovatiban mindig irodalmi szinrona-Ion álló közlemények legyenek s hogy . hírrovatunkból hz általános érdekű dolgokról mentől ré«zlc esebb tudósná«t nyeljenek olvasóink. **
Hisszük én reméljük, hogy helyesirányu törekvésünk — hova-hamarabb meglógja nyerni az\' elfoguliillanul itélO közönség óhajtott niéiiAnylásél s igy az uj félév küszöbén is bizalommal fordulunk az igen L olvasóközöméghöz, hogy lapunkat pártolni, támogatni és terjeszteni szíveskedjék! A \'ZALA a előfizeténi ára :
Egó«z évre .. « 10 korona (5 írt) Fél évre 5 korona (táO kr.)
Nfgjedévro 2 korona 50 fillér (1.25 )
\'"_• . A szerlSRkztős&i In h\'aJiíkinatnl.
H I RE Z.
- - |gt»*lyl k)a*k fj|MI ftiw^
tálmrnoli, m 8301 dandár gyalogezred par nranoka m. hó 26, ét 27 éti háziearedttnk 8 ik zSaalitaljá-nál aaemlét\' tarlóit éa aa észlelt mintatxartl rend, a legénység jó kinéséte éa a kitQnO gyakorlatok talett igan eltadterclag nyilatkozott. Nagyegedi Ilitta Bertalan tábdtaok, a 82-ik boaváa gyalogdandár parancsnoka pénteken éa taombatnn városunkban idósótt, aa itten Állomé so*rt bonvédaég felett aaeniKl tartandó. A dan-j dtrparénetnok igeit m\'egelégédelten távozott kő rünkbél.
— tkara Taxla Mlkaa herceg juniua 30 án- ti gymnlaium vll éa VTIl osatyáíiól Nagy-Kahinsán magénviutgit tett éa jelenleg ia nevélóje társsK\'á\'gáoan vtroaunkbán idö/ik az éraitaégi vissgs letétele végett
láratl lukhlztlUáiak Migala-lauláaa. A loguióbbi napokban minden egyna 1 szakbisottaág megv&tagztá elnökét, lahái ntoat már magvsn aaon aaamély is, ki a bizottságokat egéas városi hatóság ia, mely ss egyesület iránti Sastehivhaija. ReméljBk,\'hogy ezen joggal n«m- mkontaenvének aaxal adott kifejezést, hogy eddig, eaak aa egyet, hanem aa öaaaea bizottságok el-1 nem erkölcsi eem anyagi támojQitáiiban nem részér aOkei miuél többasOr 4\'ni lógnak éa hogy min-1 ciié ét a kfizgydlétén még csak képviseletben den egyes bizottság városunk Ügyeit érdeiolegeaen | sem" jelent meg.
meg fogja vitatni, hogy ezzel kihatton a kflqóra A péHtilgui Oisntttág eloAke Pllítál Ferenc/.. Az tpilétztíi hisotlság elnSké < Ebeapauger Lipót alalnóke: (íyórll János, hkolai bizottaág elnÁke Baboehay György, alelnftke NúcsKtz József, Jogügyi bizotúág elnöké, Tóth Láagló. Színházi bizoűtag elnöke: (jlulmann Vilmos. Szei/friijlh/t/i Wotlság alnOke.\' IJnger UlhMna Klek. KBsrjtu-ityHqyi bizottaág elnöke: dr. 8chreyer Lijo*, at-elttökf dr. Hsakits Nkndor. Számvizsgáló buoti-ság elnöke: Knau>t Buldiásir é* jtgjfaoje Knort-\\ ur György. Erdfl U legelt), blsoitaág elnöke; lltrUliitdy Héls.
—fártaaak rrudarUapllAia)a.Szakonyi Jt\'Mdí elbaláloaáaa folytán ttreaadéaba jött rettdör-kapitányl állásra Vktiy Zsigmond kínost ári Ügyészségi liaaivítelö Nagy Baoakarakröl nevegia-leltkiétmár leg közelebb el iatoglalja uj áHiaát.
— KakttvC Htehfl Fülöp lapunk kiadójának leányát JAu/in kíaaa>ionyt m, bó 20-én délután vasatta oltárboz Hojfman Uyula ur a Pannónia gőzmalom képvinelóje N.-Kanlsaán. A nagyaaámb .leklntálygs rokoatág, a tok jó barát éa ismerős egéazen megiölté a tomplouot, egiá pedig Fiaohal ur vsndégNsaretök házéban voll lényét lakoma, melyen öt vendég vett részt, A vacsorát több taellamea ielköeaönlö ét aigáayaene lUxaerezta. Aa Ifjú pár még aa é|jal náaautra kelt. Dt) nem-oaak a diaaea vandégkoasorunak volt ez öröm-napja, banem a Fisonal-tála nyomda öaaae* ize ■élytalénak is, kik munkájuk dearaokában a nyomda halyUégében épugy megvandég \'ítéllek mint. q .leltöbb* veiidápk, A biitttiö hangulat, mely a piHuehllyMjbtii uralgott a képaelhetö .legmagaatbb* lukul árit el, mldön az ünneplő naalád lagjtl magjelentek munkásaik körében éa huaamoa időn át velük vigadtak.
- ItAaalé aaa|»j«M Tólb Utaló kár. törv. •Iiiliksél a törvényszéki Itlréi, ttgyéasaéga «a já-lilróáágl kar taalUÍs^lsg liastelgett A Itlréi kar saónnka Mlkóa tiésa táblai biró, a* Ográsaj légá pedig llugyay Ödön Volt* — Aa ttiutep\'ö igsn nalvélyeteii köszönte mag a inagiltitalö |
Náaahlr.Tamás Ádám letenyei löldbirlokna leAnyá\', Irma klaaaaionyt, juniua 28 áa vezette oltárhoz Sándor Látzló nagy-kanizsai csendőr-hadnagy. — Mint a temlóiithan, mini később az örömapa házánál díszes vendégkoszara emelte at . ünnepély fényéi. A azertartáat Tóik Sándor lentii káplán végezte é< gyönyöré beszédet intéaett a fiatal pérhot.
I . — Jétlktaj eélra A naggkamztai Wvgz-tfny jótékony n!k<jyUt v&laaatmánya Zadubmiaky Laput tinók indítványára aton igazán szép határozatot hozta, bogy a nyárt ünnepély >kéai munka Maárral< legyen kapcsolatos, mintegy bebisonyitandó aat, hogy a tehető "elibük it sxi-vesen dolgoznak a saegényekért, A nyári ünnepélye, mely a bó 24 én a »Polgári-Egylet* kerti helyiségében lett volna megtartandó, megtartatott ugyan, da caak részben a kertben, mert at aaőa Időjárás a tárt btlyiaágbe sietette a - kö-zönaéget. — üt nem is a táncmulatság érdekalt e napon bennünket, hanem aaon kézimunka-ki-Állítás, mely a : .Polgári-Egylet* alté termében volt elhtlyaava. 138 taabbaél astbb tárgy karélt ki a gyengéd jó kezekből, enyhítendő- szegényeitik aortán. DéluUn S órakor nyilt meg a batár, mely igazán igan ttt«aetöetn prezentálta magát, elismerés mindazoknak, kik ennek lé teái\'étén fáradoztak. Nagy ven tárgy magától a nő-egylettől került (ri, de aa caak anyagot szerezte be, és nogy ebből a legcsinosabb kézimunkák kerültek it értesülésünk szerint a téradbaltan ét körültekintendő elnöknőn kivfil Nábrácaky Lt ioijné, Sebeatvén Lajounó, Pálly Altjoaaé, kaán Irmft át Wtittanböek Irma úrhölgyek érdeme. A otinot keret padig, -mélyben a kiállítás t!helyéi vt volt, atgy rétiben Pállfy Alajos éaHáky Ftrtno uraknak volt köaiönhelő, kik réaahtn a t tlíMÍiő anyag bewwriéae, részbén a diaaitéa körttt i|a«án önutlénül buzgólkodtak. — A kl-
Sjiiiott tárgyak nu\\jd mindegyike gyoraan talált tvőrt, mi tton körülménynek tudnató be, bogy a rtndtzőaég «t árak megbatárosáaáaál M igen laplntatoaan (ért el, nem etígáaván fal árakat.

J_
Nagy-Kanizsa. rssárnsp.
Zala it. iMÉrítinrt"
jűliua hó i-éa
Nagy ■•akti* akadt a batár tartama alatt dr. Tripammar Reasőn* úrnőnek u egylet munka-felügyelőjének, ki aa eladott tárgyakai, esek *rH ét vevőit tartom asámun, mibsn neki fitt Seregély [>Maú ur buafón sagédkeiett Ason néhány apróbb tárgy, mely oem laltli vevőre a kiállítás a tán sserraoeekerék utján jutott a kő-■Anség birtokéba.
Caaa muaka-kiállítás ékesen hirdeií, hogy „a | tésemet, egysiersmind megkérem, i meghatalme
ion «<en levelemmel a ta aiji1, hogy • menynyire környékében lehetséges, segitse közbejárásával (Igyekezetemet. Siálléaom van: aa arany kéa utcában Neumayer há\'ának első emeletén
munku nmmit" 4a alaat köiöljük aion nemen-lalkfl uroflk_ neveit, "lik adományaikkal nem* aaak a munka, hanem emberszeretet ükei ia fényesét^ igazolták. — As Ünnepély bovétolei a kftvetkaiík voltak Kézimunkákért befolyt 2131a 18 ik aaém alatt. Ha beesés vá!a»zát várhatom, írt 90 kr., belépti \'dokkból 9g frt, felö\'flieiések- így tessék est ulasilani; Egyébiránt magamat, bői 66 Irt 60 kr., tsaasses 377 trt 60~kr. j a ki-1 ssives jóakaratába ajánlom igas tisstelöje Vörös-adéa mintegy ISO frtra lo| rúgni. A Mrkueti | marty\'iíihály hites ügyvéd."
— I — NilnAgy Monori Síndor engedélyt kapott arra, hogy .színtársulatával 189.3. deczember 1-löj 1894 január 5 ig Nagy K&ujjsin működkée-
MttmtmUk lajstroma éa adakoaók gevei Osseazly Antaloé pamlagpárnát, Fialovie* La-joené ugyannal, SaHér Lajoané kele tartó\', Plibál
dalom Ogyyédjéhga, Nagy-becskerekre volt in-; — £IJe«yaée. T.rök Feizjagyat «áJtott tezve. As érdekes levél így bajaik : .Pest 18. Kosenberg-Habmer Leone úrhölgy gyei bp«iea Febr. 1826, Tekintete* Fiskális ur! Mindenek j — át érőitek, A n. kaaizaai lögraaaaium. utána a munkám Jelentése nyomtat*aban ki|öt+ban aa érettségi vizsgák jonius bó II—Jé tar-némallyak különöstn Ttta. Fáy András úr, igen tattak, 15 4a padig az eredmény kihirdetteted ajánlották, bogy a Tekintere* • Urat az előfizetés Jelenen érattok: K uh "ttyősö áa Harsa Hugó ssedésére megseőllitanám. Én blxván haaaflnágon Jól érettek : Tauber Hugó, Pbár Károly, R«east éraéséban bátorkodom eauital megküldeni Jelen- János és Simon Lajoa. 26 jeíentkeió köifll 22
bocaá;taiot aaóbaiira, eaak közöl 4 kát kóoapra viaa/avettetett, da végleg egysem bukott •!. — As tárat ságit tejí diákok jua. z5én este tSrsaa-vacnorat rendeltek a .Polgári Egylet* éttermében, m*lyen a tanári kar is megieleo\'. A tanári karnak — Landler Janó — axép sravakban mondott kőasönetet a anulök iránt tanúsított jó akaratért áa * szíves magielenéeért. — £t alkalommal pótlólag megemlítek, bogy a Polgári Egylet által évenként lelajáslott I darab aranyat, mint a magyar irodalomban, de föleg a költészetben ■legszebb eredményt felmutatni képes La»<U
Ferenané aeitalteritöt, Janda Kárölyné téli keo-! sék. Amint Monori nekünk irja: október- novem- Ur Jenő k„pta meg.
dot, Schmidt Frigyesne hirlaptartőt éa pamlag-1 ber bavakbaa Siombathslyen tog játssani éa | — Akaii -bor : Hungária szálld N.-Kanliaán ellenzőt, Székely Lajoané zsebkendő tartót, Man- onnét jön körünkbe .60 tagból állo elsőrendű — Gemba mérvesés. Vráaslón (Somogy liianó Marcsa munká\'ttofcáVNémctb Amólm usa.ltdrgúlatAval éa 1(1 tagbnl állá teuekarávafr Ha; aiegyei
talfatot, Raptiek Gyaláaé fcBtáakAt, dr. Farnek i» léraulat tényleg olyan les/,; mint at La»zlóné, Saivóa Imréné, VVuki1! Lajoané és Tó-rBk Kóiaika dlsatfirOlkOift, Belus Terká tflpár ■át, Maatay Batiid lyvélpaakrényt, Manhspjt" fjigeifflylyel Sőlrt
e napokban Papp Vendét 61 évea takács igmgató mester 4 lagBór árró^ caaiádja gombát evett. Mar jelzi, ugy szívesen iogunk érdekéhen buzgólkodni. | néhány órával aa étkezés után mindnyájan ><vagyatt>Hás. BelBgy r ioiazteri I rosszul lettek,^de orvosi segély közelben nem ^é
ráoyt ativarkákkal, ;Nábr*«aky Ijujpmii) és Se beatyén Lajoané egy gyftnyiirü diaa>uiiaUát, Zadubanaaky Lajoané diaa-aaztallutot éa két ati-aapkál, üauaaba Ottóné diu-táloát, Petrich Ferenoné diaa-UrtlIkOaát, Boganrieder Jóaselné
Tnaptiereszeaeimi < t gyarositotta nevét, kískorii Káliniiuratftv csurgói ilietoeégü nagy-kaniisi lakos pedig Kovácsra.
— Kegyelet. A juaius hú 26-én megtartott uvodai zárvixogák alkalmából utcai u\'vodn növendékei egy
egész balom yirág-
asataMunt, Manloánó OU< IdpánMt, llartOH Iféú I gél kedveskédlek aa intézet \' vezetőjének Ltnhi taleakendót, öiv, Itobrovios Mibályné azfinveget,: Malvin kisasuonynak, ki eaen virágokból két Nyuly (Jizella aaebkenddtartót, Piloh Erisike Ixzép koszorút ionva, letette ezeket néhai Ki-msjoiika hamutartót, Prángar Ida UlcakendOl.jitiiuy Jósaei ás- najá-volt ovóintézetí vezetők
Téih aitárek I eméityt áa |álartaadOt, Glemeut sírjára.--—-—
Hermanoe tálcakandőt, Kain Irma erszényt és| — U/erMek-üuncpél)\'. A helybeli száritó-késaQléket. dr. Trlptauer ltez»öné »sz- dtdovodák vizsga ünnepélye jun. hó 25-én
Vítnnu a nagy kanizsai: vén, az ir*g Piff V\'wdal éa enaak U évea tia ola unará Soinoalra ma-! Véndel reggelre iszonyú kínok k5<t klazzéö vél lek; a esalM máaik 2 tagját sikerűit megmenteni.
y tlikeiall gyermek /V«/iy-lX András 7 éves fiu június bó 23-án Légrád mellett a Dráva az Arany János I íolyó egyik ágát, az ogynezizett lekete hidnil két gyermeklársával átlabalni akarván, az ár elsodorta és a gyermek a vk\'be fúlt. A gondatlan ei&lők ellen az eljáraa megindittatott.
— Maeresseeétlem ugrás Kovács Jó/e( kfte\'egény a helyben állosaáaoaó <i. és kir. 49-ik gyalogeaed lOrflt szatidában m. hó 80-án déle fltt tartott gyakorlat alkahnával egy akadály Atkáié-sénál oly sserencaétlenfil ugrott, hogy jobbiáúat törte. A gyorsan érkezett ezred orv oe mndjárt
Tia-dél-!
taldiasi, WetszenbAck Irma autaldisat éa 8 er-1 után 8 órakor — daczára a kétea időnek — minden esényt, Síirling S&ndorné 3 drb zsOllevédOt éa2j tekintetben kielégitft eredménpyel tartatott ibeg; ja helyszínén az elsff segélyben résaesité a s*a-drb pobártáloát, Orosz váry Lujza 4 drb pohár-1 — A polgári egylet- kert helyiségében azép száma [ renceétlent, ki azntán kocsin a katonai kórhásba
tit-ii tláiL ti!L..1 _\'i Q-------i.L.-il l..Ja 1 LK-R^^i. IKtl \'a^... .AA L. L.l^.ti ».a)Liii m I •.állílalai/vlé
táloál, Rólli Mikeáné 2 csemege takarót, Jandá kőzfinség jött össze (20 kr. belépti Margii S eraséayt éa toHturttífli, Prángot Káró j gylhiyörkttdótl végig u kisdedek ügyes tln tálrhkendCt, Flsober Jóaaeioá 3 drb tálca-, mánya,- dal,- játék* éa egyéb ovodai kaadot éa 2 vánkoabetétoL N N- lámpatálcát, Witlinger Irma 2 láloakendfit, Otv. Teraánszky Jnssatné 2 ablakIbgg&nyt, Vidor Samuné major lika virágtartót, Kaiivnda Jánosná -4 zsebkendőt, dr. Ncuaiedler Antalné" disatálcit, Mair ndvérek\' zaáné 2 cserép p(pirvlrá|ot, Varga Lajoané ketetarli\'il j Sauer Jenóné, Dr, éa disx-iOrUÍkÖzffi, \'Staáb Jósaeiné lálcskendot. Staab Rógaika 2 tálcakendot, Pflancer ttáborné 4 ntiij. hamutartót, Knortaer ÜyOrgyné 2 tálca-kendöt, Glemotit Lipttné pnmlagvánkogt, Sebes
mellett) a j szálliiatatoit
szaval* mutatvá-1
■f— Gyilkosság. Marokfiildéa (a.-lendvaí járáap egy fffldmivea gazda szolgáját agy fSbe ütötte, nyaiban, melyek sikere fö ött nem egyszer nyíl-1 bogy azonnal meghalt. Ezt látva a gazda, felvitte vánitá zajos letsaéaét, mi a derék ovónOknek la noltteatet a ház padlására • ott felakaaztoUa, e«ak malié dicséretére vált. — K<, alkalommal fbogy igy öngyilkosságnak tttnvén fel a dőlő\' a felQllizeltek Vidor Samuné 5 frt. Knausz Boldi- gyaaut magától elhárítsa. Az alsó-leendvai járás-
Hogenrleder Jözsefné, Gutmann Vthnosné, Plibál Victt>r,.2^2 Irtot. Fes-
bíróság a járási orvossal kiment a helyszínére a bonczolás után constatiltatott, hogy a férfi
itelhoffer és Wusztl Lajoané 1 frt. 60 — 1 frl. 60] ször agyonütve lett a azután akasztatott tel. A kr. br. Ssttos Miklóa és\' N. N. 1 — 1 forintot ] gazdát azoptfal elkísérték csendőri felügyelet alatt
(froae Samuné, Sümegi Kálmán, Szeitl Jánosné, és Scherz Riohard 80—HO kr. Schera Hichárdné
Alió-Leudrára.
tyéa Jajoané 2 aa>yemsapktt, Pállfy Alajusné fe Weiaz Lsjoa 70 —70- kr. Lusztig Teodor 60 virágkoaarat, maj. tálcát 2 m. hamutarlót as er- [ kr. Kosenberg Deraátoé és Neú Albertné 50— | saényl, Vagnar Kárölyné aasialteritőt, dr. Sza- 60 kr. Feiglaluck Adóit 40 kf.-Lach Mártonná, | kerea Jósiefoá láicakandOt, saőllevánkosi és :(iubira Jóaselná,. Meú Jóisaf, Knortzw Uyörgy,
Telefoniádák.
■ankatáakát, Plékéiss Üu»stávná birlaptariói;1 és Eisinger Henrikné 30-80 kr. Sobwara Jakab,
Segsra Paula himsett arokáptartót, Markly An talné pamlag-viskóét, Szekeres \' Eriinké majolika láloát, Rapoob Ln|tika tálcakendót, Knauss lioldlzsArné eraaihiyi, harísnyakOtót 4a kOlőnléle OvegnemUt, Tóth Láatlőné\' ivóaerlegei. — Ft-MnttHtk: Kbem>pan|sr Leo ás dr, Tabo\'y Gyulán* 6-6 Irt. Plibál Fweno 4 frl, 60, " ü Imann Elak 4 Irt. 60 kr. Tóth Llaa\'ó 8 Irt Polgár Painé 8 Irt Olamtni L\'pótnt 8 frl, ttstauwn Viliífmné, áa Vidor Samaoá 1-8 forintot; Boge\'irieder Karolls, Sallár Lajusné, Oasterbuber Láasló. üayer Lajoa, dália Bel*, (Jrttnbiit Fülöp 4* dr. Saekerea Jósaatné 1. frt 60 8tirling Sándor, Hsa hó Juloaa dr. Hau>ar János, Tripámar (Jyula, Wn»itl Lajoené, " —
Soherx Ki
Oraság Kálmánná, 20—10 kr. Simon Kalátánn^ Maaanyák Hósa, Hegedtte (stvánné és Sitikn Jő-sssl 10-10 kr. A felülfisetéaek össaege 29 frt 20 kr. Belépti-jegyekbdl belől jl .69 irt 20 kr. őaaxea bevétel: 98 frl 4() kr. . — TAaellél aiHlsIság, As alsó dombosui Ungerjünk, tBsolióaag Pá er es Pal napján az Alsó Domború és Kotor kftsti Ittteaben lartá nyári luuiatskgát, mely tekintve a látogatottságot igazán sikerültnek mundható. A vigalom helyeigen szélien volt díszítve; a seaát a domborult üzolló éa a Kotyi féle ijgurgől cigányzenekar saolgáltaitik. kailemesen ssórasoaó Közönség egy sikérült vigalom emlékével távosoti
Oagj ltku awssay. Tóth Kincses Juli, ohsrdné, KÓbler Antál, Tóit István. 1*1 irtot,Iösv SsenUiánual Mihaiyné galambojú\'lakos t hő Orsaieb (Óitok) Pilbál Farene, Krnner Jáuos.i 24—26 közti éjjel Tőrök János -galamboki lakos
Plebetss (Issstáv, Sutkeres JóSsaf, Hanoit Flóra, \'/ik Jóssal, somagi Kélmánué Webar Kálmán, Leagyal I/ajoa, Sallár Lajos, Pakáry, Ulior Öillln, Koosta Kálmán, Stoeker Antal, dr. HsSls Miklós, dr, Kiss István, dr, Mantuano Hesaö, Pally AUlos, HaéligKruobika, Htmsgl Kálmán, Gssexnáit Miklós,
kútjába vatstte magát, hol is máenap Reggel halva megtaláltatott. «— A hlvataloa vizsgálat inegejtetvéa kiderült, hogy a vagyonos asasony térje I. é. február havában ttirlául alhalálosáaa óta l^jilá\'masan izgatott kedélyállapolban volt éa bénkodáaa mindinkább buskomorsággá vált. Ke
dr. Fodor Jósssf, Marton Ignác, Patrieb Ödön, vasat alndt ás ugysiólván áheaett; gyermeke Roaenlald Jőaaaf, dr, N, N n0-50 kra|oárt. A Mttiflsetéaek tWsssga 66 frt. 60 kr
» Hgy Srdvhoa Isiét — Föl, Méitská La|oa keiyeer tanár ny Vörösmarty Mihály •|y éfédeli salát kédrásu lévaiénak Jutóit blr>
tokábg, Balyai Jti sző sisrlnt köallait A levél ISM fabr, ^l-án kait. s minden valóaalnttség 1 artlöba és Itt •sortot s köitO i^lán (utáaa nlafi mtfváre vo< TbiiricTaals ura
nem lévén a lolytonos magány életunttá telte éa esnek Is tudanaő be Öngyilkossága
- Tasi illák Itli ánduUae A balybáll városi elemi Iskolák nttvendákei a tsnitdl kar vssktésa alatt junta* 2h án sáaalábkal ás a tQs< oltót senakar kíséretében kivonultak városi alsó\' Utók 4* egyéb i agykösönsag
Keskeny hegyi utón haladt el — fiikerfcen — egy kedélyes mulató-társa«ág, s atkősben a kocsi fölé, b^jló cseresznyefákról nagy élvezette\' csipegetett as egyik ügyvéd egy-egy izem cseresznyét. Midőn pedig egy tigyM tsőUSjt elölt eihalad>ái arról is szakítani akart a colega — (csupa collegialitásból), — ast mondja neki a szomszédjai:
— »Ne bántad barátom, n ugy it lopott est-rtttnyr , , . . .
Tíirlintltm irdn az 5 it osztályban. Tanár: Mit fudsa Ciceróról ? Tanú ló: A 4jk gymnaiisták számára irt tankönyvstr-
Ttltfomt.
TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK.
KelaA lilrÓHágoktdl leérkeztek.
Idegen ingó vagyon rongálás vátaáge miatt vádolt Mayer Farene allaai hllnügy a kir. táblától halybaukagyá itéláttak
KSsekiimt-bamSniás bttntettével vádolt Krtsso-váu Jórset, Major látvib is Dómján Ferenc alléul hllnügy a kir. libl. réstben helybh. ilét.
Súlyos teatl aérlés bűntettével vádolt öudlín János ás súlyos teatl * sértés vétségével vádolt Oly te Vayaaató Jőaaet s közrend állni kihá-
nátkuslk A levél a Itsrosg
jelenlétében pompásan mulattak, a saabadhan| gáaáal vádolt Varsa Budiké László, Kusui Ortendvs a bsáUt Iskolai sslbsdságtmk. i llsjdu tíylirgy és Horváth Handsai Jóssal at-
Nagy-Kanim vasárnap,
Zala. *7. asám, (5. lap.)
leni l.üefif y a lir. táNától belybenh. ítélettel.
Ktlák Anna férj. Haabó Ntvénné felpcreeaek — Kilák Jóieeí «t •Urai végrendelet érvényte-UaliéM a iár. iránti pere a kir. táblától helybenhagyó Ítélettel.
Beltcs C«ecsilia féli-Újlaki Tamásná felpe-reeaek — Simsrnyák, Jozefa (érj. Buceaíios (iytirgyné nt a\'pereeek allén aáloirjog tArléi a lir. irénti para * kir. tAhláiól*— helybenhagyó ítélettel.
Járásbírósághoz leérkezett ítéletek*
(iyörlty Janóénak — Launoh Mór éa társai tleni perében a péc«i kir. táblától, -a* első bí-rónági ítélet helybenhsgyv|.
nf Hegedűs Lasslónak Tiilér Károly . elleni, pere a kir. táblától aa elnfl bíróságib ítélet feloldva.
Kreialer Miksának — a magy. kir. kincetár elleni pere a kir. élsö biróaági itélat helyben-basyvs.
Krerouer He lennek — Weiaa Dávid éa neje elianLpata- aZBL táblától ax elxfl bir. it hely* henhagyva.
Koltay Alajoanak — Daesekó Gyönry éa tárna elleni pere a kir. táblától aa eiaö biróaági ítélet hilyhanhayy ya^ ~
Kopp Harmatinak — Janxovice lat venni ie tanai alleni pera.a kir. táblától ax első bir. itélat haly ben hagyva.
Méray Ago\'ának — Tóth Mihály Jóiaalné éa táraa elleni para a királyi, táblától aa elüti bir. italát helybenhagyta. —---:—
Zsrkoviti Albertnak — Dávid György elleni part a kir. táblától aa alafl bir. iiélet leioldva.
Luár Jóxaefnének — Babiqe Gábor éa neje eltem pere a kir. táblától áx\'első bir. &t bely-benhsgyva.
MM. \\nHnn hó t-\'jh kftrúl r íh
éM#r 4|m4 ftkerce»« 4a k*puit* bajor kernecal redni, kímélte a n unkától; a há\' ÜTI Ugy immel ernmal tnte*e
»>l Ha finné pra miJTöltöztette, alig beaé«*
ilekeeebbail iNefcmekk Miliellwkit tartali aalHaa latHI leró UMijhii A bringáé Kalaea Kteaaatia .Örúk
á Ibin.
kifli megvadiUndOk
karat dal wiIímim tárca cikk* Para Máiéank Ha iM, aa aivi éa X atyai Raulnak .Mflvérea kalálára* ela* kblteaéajreí; Xérajr Baáeak ,A knvaa niim1 clail rajan, rég öl egy kia btmtíf Bndact j maiitól Hrilfc feféJtáaáhu gtritó énlekeaeé|al kélaeéntlnaek a enáannk aa Otlkua áltat kiadott\' _Máji»«- ealékalbnabét | kflanlt eaeaalvéayek. melyek a legelőkelőbb irók éa táraa. da\'al r leinek Uráéinak teDXból aradaak. MladeX matatja, hogy a „Kájpta Caaládl Lapok" mindenkor aa eeeaények ima-vonatán áll a a legnagyobb arirtékken méltó a magyar olvaeó kft»ii«i| pártoláaára a valamint miékor, agy aa altat ia
raji\' egyet-ke tiót: meg-még a nyakába a/akadt éa &sa*evix*ta csókolta... Saakeaatott apja, szokta volt mnodogetatr -»
Uoria kérdeate, anyja ptdi| nons a ; hol van hát as édéa apa? Jobb ia ! /— t^
viliig «e igen tftolygafia már, bisx jo\'det^, hofry a töd alatt pihen. Legalább agy rés lik min na (íyula úrfinak a fiatal foldaauxAak aa
PPPBPBHHHBHHH atyjáról Seiséltek volna Tilaaikor acé£. ragadjak aa alkalmat, hogy a kitttaö ia joUayoa aaápirodalai lé/ kinfu m. „j:. o kteléayt olvaaéiak Agyaiméba ajánljuk, Ki adóhivatal Buda-1 DVl. ÍTai w ™ •
De
paat-Hagy Korona utca VO aa. Mátattányaaáawkal bárkinek ingyen éa bénaaatTa kUdatpak.
— Hudaprali Hírlap mJ kása. Pár bét mn\'va a Büdapeati Hírlap, a magyar intelJigen*. ciának ea a kedvelt lapja, mely, minél több ver-
aenyáraa van, annál gyÓaedelmeaebben bontogatja _ w
ki halai tnaa atárnyait, atköltóxködik nj hásába, a(ia tudta »ejaiiiani!ax úrfi hónaitól a gy a torlati élet
Aa egé**bóJ caak annyi a bisonyoe, hogy a megboldogult Mugár-magaa, ritka aaép áaóke férfi tfolt Hogy Borié minden isében ráütött: mi ke> veikflik .abból ? .. •
£leg trt borna bogy Bort<« a kaatélj körül nólt elddo lányjiyá.- . - .
Sok Onulékoofaág jakolt benne, ügyeaen el
népaainhái mellé, Rókk Sailard utca 4-ik asám elá A bár, ha már kttMT díáiévet meglepi á néző\', beiül, a belső berendezésével valóságon csu-
n*ük*e;e« ft^ételef_:_tná*t onmdott mint gondolt öm mxI mutntiH, amtl nem irsett. |Ast meg kell adni neki, bogy legkevéebé se
IRODALOM.
Lspaak • revatákaa laaierlilelt mid vek. lapunk kiadójánál PliekslNIép klayyairHkitHwikw
dalatot kelt. A gépéaxek éa épitömeeterek ízlése i vágyott a lakodalmakba, de éppen tűért gondo-éa leleményessége versenyxett egymánsai, hogy j aan kerUlie a Uncbáxaka^ia. A íonoba i már otsk rninostin, elegánsan o\'djon meg égy nehéx fel ! azért h jfebatott; mert ott jtitt ba^a a falu adatot: egy ujaágháanak építését. A ielndatot ~ ax tette nebéxaé, bogy a belföldön egyáltalán semmifele minta ninos erre néave, s a kültftldi lapok palotái nem teleltek meg a Budapest Hír-lap sattkségleleinek. Teremteni kellett tehát va-" 1UK a e* most megvan. As njságf mely magában foglalja a nyomdát, a sserkeeitőaéget, I kiadóhivatalt, as expedíciói, eaóval mindent, a mi egy lap megtráaáhos, kis/edéeéhea kinyomta-1 bán oly ügyesen, táaáhos ée eaétkttldénébex ssttkeéeee, Bőkk Sxi-lárd űtca 4-ik aaám alatt van. A ~ Báx másik kapuja Joxaef-KOrut ó ik s<ám s így a sser kessifrég és kiadóhivatal két oldalról könnyen tnegkttaelitheiljp A nyomda egyik nevezetes réme a vasvásu, üvegház alá foglalt, mélyen kiásott udvar, melyben a Budapesti Hírlap két uj á<i
««., , —" - —— -i ------------------
r \\talmai ik$r rotáción gépe foglal helyet, két ónáa, i latsáéi addig T iineTv a lanot. tnéaha három ivnvi tartalmú in., kertben- hetei. Ax
A Nváraal La^ek moa| baáifente 80-flf évfliWamának elit) l\'Mvét. !*ragrnmmJáboa kivan, na alAkafO Irodalmi aain-vonaloa áll A dolgosatok rendkívül nagy mennylaégél ay.id* totta nn olvaaénak Rredatí éa fordított novellái n lagjeleeeao irök tollából aradiak, mintegy v(*enattlkrünv«ui kanaléa külföldi — Igy fraaala, olaan, oroea «lb — aaépirodalom aai állauotát Klilteuiúnyel U kinárólag hivatott lantosoknak a kfta-aa|»i ménékaa ralllemalkadö tarméaéUl kerüllek ki HaaoaU j |j0D a itgnaryobb kftnnytteéggel e igaxodik. Iterftttek voltak a lati éléa alvaakaU ele* cikkek, melyek tár-1 .
IIAldl irodalmi, mOvéaaeti éa- acyébb álla-
mely a lapot, mégha három ivnyi lartitlmu in, /tbdyra i$ iisszchajtoyafm dobálja ki magából dWdW ra#f«ffy»#/^#N. Megiegyxendő. hogy a gépek nemceak fmvágják a budapetti Hirlaüot, hanem apy folytatólag$$an nyomtatják, egéexen
huszonnégy oldalig, de épen ugy a 20. Ifi, 16, í 14, 1)1, tOetb.\' oldalas lapokat is, s ax oldalo-1
■MMÉ Ez
fiataUága, pedig Boris mióta ax iekolaport leverte a szoknyájáról, nem igen fordult meg n (klu népe köxt. Nem engedte n rátertóe anyja.
Nem ia moda! a kertáaa-mentereégre adta magát. ; maholnap egészen ellenül)*. ~
Hajnaltól napszállatig ültet, gyomlál; ojt ée kaazá!. A róxsala-erdö minden virágát meg ne-véról. iiítieri. A periaelexóvtl pedig senki se mint ő. As a bálvány cseh kertéax annyira a kedvére fér, miniha éppen várná munkája Eiínil
A kori i napszámosok V No nxok jubban ügyet vetnek a Borii szavára, intni magára a^ uraságra. Pedig as uraság is nagy kértéé* hírébe keveredett am par bét óla, mert amíg táléit a jvadánsat, tavammal a halászat \'-képezte ttvlö ma most egész nyáron. a
kertben hetei. Ax ebédhez is ugy lulr ax\' SmOT nak tó invitálni.
Hát sxép is as a nagyúri paazxtu, kiváltképpen. Jia*aunaR a xérgeaxökéeti idomoe Borisnak oldalán látjuk, akioez ugy leni az úrfi minden moxdulatát, mintha caak el ekaruá nyelni. Ém is a csalfa lélek, mert imitt-amott annyira meg-meg nzalajtgatja, bogy az ax irgalmatlan kover
■adalmi. bal« éa külflUdi iMéalal, attvéssali éa tásoe érdektt éa jel«atúaégl moagalmakkat r Jeinnaéfekkel ^iglalkoatak, mindig naaiértaletuBMt. ktffxadtis, asattiaeaan «a könnyed aodorbnn. A láraadalom mi|den eeaaésyél fel* uleld, bő hírrovatok te novatliaaliktis Jellegű r^)aok, bumo-reeakek, eaev»géaak alb éléak itatták aex nagy mérlilkban a m<t|yn«k állalabnn odalráayat n tOrakvéMt kogy a o»a-gyár aittait kuaoaaégaak x-aaiiílxu áankáaua lartalmáu íelUl ifnnán friaa, elméi ée kedélyt foglalkoatató ée mórakostaté asallvai láptálékol ayojta«*n. Ha aiég fölsoroljuk a lap kaaáb^atn találkatö béoai, berlini, pártéi, loadoni, római etk. angy érdekaaaégs „leveleket a divfitcaikket a a Kév. Up,| Vanárnapja egaaa nua tartalmát, uVimi fogalmai, nyírhatni « régi, kivflé- isktsUtyi i lifyxiltm méplwaUlal nnui kíhriilny ktangnelö értékéről, A KSvároai Lapok elöSaeUki ára: I lióra 1 Irt 40, negyedévre 4 Art, Magveádniéii eia Wvároat Lapok kiadóhivatala Dttdapeal, Fareaciek-lere i), aaám
IQ* Magal OSSé kAaykaraekadéaébaa isdajieatsa. Ma* witm-körul a iiaasali eaiabáa bérliánátaa megjeleal Haorr Al^|oe „Osagyaéd4^ ötödik kledáaásak 4dk ntnale, mely-kea fobrtalls nS okiratok kellékelnek iaasrtetéiét, naöl as °álrnlos kiállitánánál alkaimaaandö tanukról ; falaoruHa aaakat as okiratokat, melyek köajagysOi kéayaaar a\'att ál* lasak. sevaneienaa amtkat aa okTralnkst, melyek lilaonyi-táasál aaak aial |5s)agya4l okiratok kaaaaáihalók, a Jog-80t«t érvéayeeeágé^nr megklváaUté k0^|aavaAI okiratokat, «Wté« lamertetl aa ollratokaál kaasaálaaJó bé
^J«téh Iránit törvéayaásl éa elabálvokat ________
kélyeg-illntékl lákláaatokat, aalyak aa okiratoktól járó i Artokarányálion képaat emelkedő hélfeg*llletékek kiasámltá-*ára eaolgálank; n bélyeg- éa Jagilleték*me8ieaaég eaalell í*r a kesvetlenül tsrovasdó Illetékek esabálvalt. lamertall a ké^leiyaéi latéaméayi, a köajegyaöaak klvalAaát. aflködéaél ftjá«aaal ékiratok felvételénél, máeolatsk. forditáaok, sévalá-Iránok, kösyvMVonatok liltelasitéaésél, okiratok elAaatatáaa ktéponljána* blnonyiláaáaá), értaailvésyak kiállltáeáaál válté éváeoknál, okiratok éa érték Beatek 0rtsetéaé| 1 aaél a kös< Nándii dijakról, ksstl • köa|agys9i dU mabátyaatsi i okira* feivéteieért válták éa karaikedelal papírok éváaáért kéaa|4nn éa értékpapírok IdeiglfRee örséiaért • kös)»gysö áilaadé mnakaétjái megknlnlmnnáaossál, okiratok má*elotai< aak, kat ikadelai könyvek ktvosatalsak, fordlláaok névatá* iráaak kltetvaitáaeéri sagyatékl leltámeáeért, lárgyaléaért, vételár fotoastáaérl foadnokeágl éa sárlati Maiakbes talleat-tfít öaasairáaokért, liiröl megklnáakél taÍ|MiteU enatakaé-ftfffcéri járó illjaaáaok esaliélyalli atái a tumagyaö folaléa* ••gröl a eaaaf as okiratok ált lésen\' kellékeinél lemerlatéaa kutyásáét ayer án aayea oklratak kSniI eM aorhan aaél á "f^lelfcseslskiél, ktllsöavs as allaaervésyakrSl ée synglal\' \'ányekröi ee falliMa H Irománya példái fclaondMnkrál T ,,*(,jóval i klMsytlváayokréi ée bliöavtWásyok k|lye|fmeálM»(i|érdl • IC liA laftllmh fliaai ára 90 kr
a váltosás rövid idd múlva bekővetkexik, s a cseh kerienae is jó nagyot habotazik baie.
bélyeg én II* könlt a fokoaaloi
közrinaég i^íormánészre sem vesxt, hogy egysxerre oaak a anyát otthotiáh^\' kikerült Budapesti Hírlapot kapja a keiébe. — A Budapeeti HirlaB előfizetési ára: Egész, rvre 14 forint, félévre 1 _frtf negyed évre 2 fr; 60 kr.. egy hónapra 1 írt ÜQ kr.-Ax elOtt<etéai őst/eg vicékről legcél-sxerliehben pnetamalványon küldhető a Budapesti ijirlhp kiadóhivataláhoa Budapesten, Kalap-uioa t8. liám
CSARNOK A jegy-keszkenő.\'
Irtai Janaó Gyula,
Borist tartották a falu gyöngyének.
SaArnyen tudta a caalía teremtés, hogy ssemet vetett rá a tüzes vérű fiatal (Oldeanr. Ugy Id tudta eaaelnl a módját á o<4apodáreágnak, hogy no I
Cédrus termetén oaodáB\'aaeliden hordta hUsike tejét) mintha éppen (}«* birna legkevéebé vUet savsrni. Sárgs gtUtdAr hajára világoa ken* dót eaokott k6tnlj ami alatt finom metnaéstt fehér aroa, azokkal a halovány rósaákkal, lemondás dolgában bármely oltáresobor naentes-légévet késs volt vsfekednl. Méíytn lángoló sö-| lét asemepáija, mint a nyárt tiszta égről váraj
Igén I__
— Hozna már a nagyságon urá azt a locsolót sxaporán I Sivalkodik Borta a ci|>ekedö töldeeurra.
E« a< uraság példáa engedelti<ena€ggei viszi-hozza a vizes kannát. _
A cselédség caak uagyut nez ea azu<án — a lejéi csóválja bele.,. -
Az a azererencee, hogy a róasaiigelben a kar* tésiéb kivitt senkinek nincs bejárója, mert ba volna, bizony uem mararadna titok, hogy Bona már letette a metsxókást, az úrfi meg a vizes edényt. Sút a pihegő lányt átfogva tartják a Kttiee ilju acéloa karjai: amaa ugyan váltig ba \' zódlk az ólelée alul, de semmi baaxna ; caak nem nzábadulbat
Borta erre előkapja gyilkoe fegyverét, védett mének utolsó eexkóaét: ax urára veti axt a ke* nagy villámoe szemét* Oe a neki bevQll i^n még nagyobb lagafomba esik éa meg ugy se tágit
Boris I egy oaókért a (éivilágot
— Nemi... soha... engedjen mert...
— Boris í boldoggá teealek ; boldogabbá, mint atyám tette anyádat.
— Hah I én szerencsétlen I... E ezzvák közben oly riadtan taazitotta el magától as ifjút, hogy a Vóxaata lugaaba tántorodott.
Hége ideje hiába koptatta már Vilibáld ur, a a becsttlai** oseh kertész, a Bortaék kttaaöbei,
Isnul tUaee taten-nvila, oaak akkor villant mikor egyik bns nyáreetén axt a biztató azót
aló aelymen pillái alul. ha ölni akart vele.
hallói ia a lány axOléjetól, bogy aaalidül már a
Apját nem fitOlte le a^ li^ókfttél, de anyja |axép vad, csak Isgyen ióreménynyet tovább in
"lei I okon ember Vilibáld; nem sokat adott
ite volt Oavegy. Kdee szilibe aa urasági major ban oselédkedett; olyan volt aa 0 szolgálata mint t aié, akit nem a dolgáért, hanem in
.Hep___
tereterére. Túltette magát eok mindenen. Mag-I értett véle aa is, hogy mikor a kulcsár leánya
kább ártanak a — eaépeégeért. Oltár elé sose Boriét saólta asapulta előtte, neheatetve hagyta került, oaak nem bomlott meg, bogy egy férfibei lel a ku\'oaárék háaai. Axt ngta kivtti talán min-kOsae magát. H«emené a vUág, ugy gondolta.., denkt sejtette, hogy a kuloaárel Etelkája nagyon MAtf javakorát éjte, mikor H\'trix* megütötte ax aaere\'ne kertéanné ieetony lenni. Maa oka nem tper hete* *(lyonyürk0dve látta a lányt vaape-lia volt tán a Borta elleni beaaádaek, mint bogy
Nagy-Kantaea, vaaimap Dódon ni
/.ala 17. seám (« lap)
béli idegeníteni ■
a krrteaat valami Hzere\'öjéiől.
Hanem bál bm addig van aI Vllibáld Dóriéba ho\'ondnlt ás d*b a kulosárék fpnnyadl képtt Etelkájába. Eaen pedig fordítani — vajmi nWI«i
Valamelyik vasárnap délu\'án éppen keaerveeea sokogott Bori*, mikor kérője ajlrtt nyitott rí. A •okégó lány ünneplő ruhájában ugy néiett •ki, mintha lakodalomra kéiilill v\'oIijr. Tudta hogy ■> van forduló portija lrtnykodá*inak, n»ért őltőaőtl ki olyan igen nagyon.
Ahogy a karina belépeti, Borii, batUul ZMbkdhadJével gyoriaa Mli\'atta gyrtngyliző kbiiy nyeit, miközben titkot örlim sugárzott lOpvn égő szemeiben, — arcán meg moeoly derengett,
Ea a diri-nevetés baaoalilott a napsütötte eeő-hiti, álkor a könnyezi) eget Átkarolja a mosolygó »iivir«ány... Aa engeaztelődéa jele |
— Tudom: mért (Ott, — monda a .leány helyéről felszökve — hulározlam, a inigié leezak. De előre megmondom, gondomat viktlje éa ugy bánjon Vélem mint a húsvéti bimes tojácsal,, jnfrt látja — én nagyon kényén nevekedtem
Vilibi\'d ugy találta, hogy a Boria aroa iao katlanul halvány. .Da egyenesen annak tudta be, hogy sxámot vetatt a férj bei tnrnéaael és rá\' adáiul jól kipiTycra^i Miit: mint már aa
ítysökni á ifluynknál úqkia____
Nem eokat takatóriáatak aatán, legolt megtar-tolták a kétfofét Boria régi módi azerlnl larka káamév keszkenőt adott a „kertéaanek jegy hé, aki a lány óhajtásából hQeti színién kendői adott cserébe, Bég pedig — Mrgtselyinei.
A jegy válta* után elcsattant aa olnfl — atrmyaaamnyi ceók ée nyomban meghatározták, bogy nfkrnvém lertjik meg aa eaküvdt...
•» Ha addig csak >aba- alatt, heiaeg íolyf a tii<< traca eautáa utca-bos»»at. Minden ázom-mád -HM/ony bizonyos volt benne, bogy a szen» tea Boriinak nu ágába m jut vőlegényéi nt-retni. Axtán mag hogy is szerethetné ait a ripecaöa cechet, mikor már rég eladta magái íiyiila urlinnk. Rajta i« igazba ment ai a pél dabeaaéd, liegy aa alma nem eeik megaze a fajától 0 »e jobb a Deákné váMnénál I «aak olyan mint a* édte anyja.
Snt ugy négy >iii» kftst aat ie euttogják, bogy nem máaért, oaak azért lii.í magái ah bot a bamba Vilibáldbor, bogy neve legyen neki la meg annak a >naa ludooi én miiéle • nzerelmi zálognak ia, a kit a azive alatt hordoa.
Ka ea a hitvány rágalom aenkít el nain került cáak alt, akit halába aértene a jámbor Vi i-báidot . —
Boria anyieatal együtt artaét vatta, aaért okkal-mőddal nyakra-főre eietlettek ax esküvőt. Máj vártánál ia boitak a báaba, hogy annál hamarabb e\'kéeíülhaeaan a eok ruhanamil, meg a temérdek ágyba »alrt fn sebbellobbal «xáIltlot lik már a polit
urna bútort is aa Igás .sxekerek. padig bit. tgezaág «s*nnt azoknak iiyn nagy munka időben a meaőn volna helyük. No de talin mindaa caak aaáft, mivelhogy a vaauil állomáa. ahova a bútorok jöttek, ida ngyH meeexe veik.., ...Vágre magérkeaati a
várva-várt aratás ideje. Dűlt a rengő kaiiix, aarivel szaporodott a baaa-káva sséilibe , a kasza meg a sarló csillogd-liba aopen belevegyült a képesek vidám danája. ...Ugy bébe koiba Borii la kioéxett a maidra, ba Ideje enied\'e; -onnan rend\'e*n a nyalka ie-pitl kordáján koonliott baaa. baiteaan Ilit a fla iái
ia/daii>|i mallatt, akit még liueaár őrmaatar korából &Mwvt.
rá a kertén a megrémült exolgára, kinek mai lényéről dbrváa tépte la a kendőt
— No no édei Iitenkégi, de nagyolj darrái Vilibaid ur. Hát • oagyaágo* ur adta ma reggel, — habagé a megaiappent ickó.
— Ohm !... Hát a nagyeágoe ur
— A bltony eebol aa retta. Oeak ugy vétla a Hl karfllt... Ahogy aa ágyát vatagMtem, hát ott \'aléltam a párnája oettka alatt... Én oaitáa] jóMIefckal a fteOll aaatalra akartam tenni, da a nagyságon ur aat mondta, bogy vigyem a po-kolba ha nem a niáeé... akkor aa enyém...] Igan I.. igy került ea a kendő honiám.
— Elég! Igaaai eaölj la fattya, kBlőnben ku-[ lyilr ieuék nyomon a véredet.
— Ugy éljek, amint valót szóltam.
__M I é%
Igv haaáitk agyedlli Tbowea^lak gyára a btid* pMil Sátori eáv, aaan kt\'lnd trigvaaaar bemuaj táaa éa terjaertááa érdekélten kifi-jtatf iára&wa. \'aáért apnil ia inkább m*ltó juialombao ré»<«-(dlít, mivel aa aa agyedO>i gyár, mely a «| hol vatta?]trágya kartell kivíl áll a buonyoa, bogy a nyárt keaieítnónyl a gaadakOaAnaéggel o\'c*6 artl nyujtáaa által magovatandia.
Vasúti menetrend
Kaniaaa állomáa.
Hogy aitán mi baj eaeit a Borisék hátánál, art caak vaktába találgatta a cselédség. Mert bit álkor Vilibáld ajtóétui rontott a inenyas*-szunyára, abból atőrnyU caeie-paté kerekedett, ugyan, da aaért nem került anazony nyelvre, sőt bíró elibe ee vitték a dolgot.
Boriaéktól a kastélyba rohant a kertész, hol I caaknas egy órát ídőzüll. Miért támitott be aa uraaighoa éppen ma? ludai nem tudták, dal annál inkább gondohák.
Talán egyeneaen anpak ti egy órai időiéinek lelt aa eredménye, bogy ri való héten a Uynlft nrfi hátyja a ncőinizéd vármegyébe hívta meg Vilibáldot kaaanárnak, ki menten el ia hagyta a tulut ia, mag — Borist ia...
..A* özvegyen maradt meonyaaaaony ea után nem nagyon mutogatta magát az emberek elölt.,, Er a világ megint aat beaiélte, bogy nem aoká I aaa Boria vigasztalan:.. Való igaz, hogy az áruin Dem ia talált helyet a bábinat; da azért i ha egyedül maradi, vagy anyjától a kiserdóreI kioaonhatottT\'IHtndlg\' magával vitle aat a lábához dobolt jegy-kendőt, ami) egyre könytól ázottan Hozott baaa...
Elelél eiratla-a, vagy ftinibe ment holdogaágá.i ? — Kitudná I
Iln\'duláa Er k\'eiz é a
Kaalaaáisil Kutwfa
íl j I i ífa j 1 j| i"
jj-tz, v.j ö 07 regg. \'iy. v. 5 33 ragg aa. v, 41-35 d. u|«. v.l 11 Jü d. a
iíl\'*"\'12\' é"*\'"\'I11 22
üónn » « Oft regg.iaa v. 8 42 regg,
OCbS aa v. f 20 d. ui ». v, 1.3^ d u,
Szi lván v. v. 5 15 j I u. v. v. H 04 regg.
B é o e jaz. v. 12 tó éjja! f*. v. 10-t á- aate
tt fgy. vj"STfíTTreggijé; v.j 4.10 mg 3L ij v. v.l I) j 30, ríKgiM. i ilü .d. a. F- JS "te; v.; -1 d:\'ü 8 v: >J m 2frj hw I tS ípz. V. 12 31 éjjel l/y. 1.12 j 10 éjjel | | I I . I 1111*11 " \'»
TWnt! N- V. 4 67 j rag«i«*. v. j 1 Dal Ifi W. V. 2 23 d tt. V yQ
jw-I-yI: a;
Felelői szerkesztő: Or. I. 6 K E ERII, LaptulajdonoK éa kiadó:
r iVr bei r 111 ■
Közgazdaság.
NTilttór*)
— ttaiééiakaak krdvtakrdell a ke- "
renkedeimi miniaxter, midőn a lüldwiveléai mi- 1 aiizt|rium aiánlatira, — a Tboma* aalakia, —> eaen mindenütt kitűnőnek elismert, de a mos ,!
tani telanieit a/uperfoaalát-árral a>emban nem- !
csak a legjobb. ,de legolcsóbb műtrásya saálli- ;
tá«ára nly randkivül olcró dijtiteiaket (kiváil a 1
a mi vidékünkön) engedélyezett. A ftltdmiveléai \' mini"tarium a ga/dikai ax egyesületei u\'ján fel eaan kedvezményt |
ti. (cidUr rnlüari irillll^ aalyeni. H>án llriikkn, >rt»álMi»in<iUln«t kOsveUenttl oállit fekete, Aké» is aalsea Mly«iiuzltoelak«t nitaranként 45 krMl II frt aa krflg puaUk^r ím yiinala—, atma nkai. fcoeaka-xntt k vlatáaotlakat, 4aaMmt.il aab. (nlatagy MO kllúahaal ininfiÚK 2000 kBISaUzü aala a iruynlat-lao j Mlnlik piiauforéaléval klUMaak. Svájciba clm-aatt tavatokra 10 kraa ■ laTataaöla|iafcra & krna bél/aa nmnludó (|)
a\'ólilja. bogy igyekezzenek minél jobban igénybe v>nni
•) Aa a ravatbaa ia«t«»i
A.
taüwt»un
valtai magira Wo-a aaark.
—» előli
el-
Fétar Pil reggelén kellett az oltár mondani az uf párnak a hitet....
Üi\'.t megelőxő dálu\'áa, egy aaie leié ai uraeág iaáaa nagyba olcá/otl aa udvaron a> egyik bóka ábráaa\'u azobaleinynyál A kastély üres volt, az araeig a kiaaaiaonvökkel együtt aélakooaiaáera ■iDt. Ilyenkor aitia a fürge caelédeknek áll a világ .
Aa tfiaa pőrére vatkóatti. Caak nem eyett meezil, bogy mosi ia tál\'án bord|a aat a menkő nagy liUriát. Mea e\'ág, ha a koronáé pitykáa utt d inal ény a derekán maradt ? I.agaláhb Iie< tyéroe eiy kloilt... Hál még aa a vadonat nj seltamkaarid a nyitott gomblyukában /
Vilibaid valynl aw idani valóért éppen akkor lobafiolt végig a almára atifotl gyepee udvaron, mikor as Inae a \'árga eelyeaikaaskPn\'H niulo geita a bóka képit váeaoMaeiédnek,
Hol vetted eat > araiból kikelve lürmed
HIRDETESEK:
Meghívót
A Letenyei Takarékpénztái Részvénytársaság
m I
folyó évi jullua hó 16-án délelfttt 10 órakor n t é l e t * aj i I helyiségeibe
rendkívüli Közgyűlést
tart, melyre • 1. részvényeseket ezennel meghívja
az igazgatósáig.
T A B Cl Y t
Ag llrtintüíénbim Itsvfi igasgátdnági nlolnöki, valamint igazgatósági tag-aigi helyek, vilaulii Utlin leendő batOltáae

Nagy-Kanizaa, vasárnap. ii7s:-im \'s
Zala ¥7. szám. (T. Itp.t
Ml
i
I f
i mmo
MMHtl Haszonbérleti hirdetmény.
Csáktornya mezőváros képviselő-testületének folyó évi május hó 13-ín hozott határozatához képest ezennel közhírré tétetik; miszerint a város tulajdonához tartozó, .IIaUyu« nagyvenflógló, mely áll: l\'J száló-szobából, *— 1 tágas tánczteremból, — tágas kávéházi helyiségből, — 1 nagy MerembŐl, í vendégszobába^ —.. tágas konyhából, — 2 éléskamrából, — 2 istálóból és nagy kocsiszínből,
1SV4. évi január hó 1-től — 18W. évi >l*czmber Hl-éig mégis a piaczi, ugy vásár, helypénz szedési jog
I8\'J4. évi janyidr hő l-tfl ISÓÜ. évi ilecmlmr hó Hl-éig — terjedő időszakra, — , ■ \' -
lMOift éxl jullne hó 10-éii d. r. 9 4rak»r n csdktor\'nyai községi irodában nyilvános árverés utján fog haszonbérbe adatni. — Az egyéni haszonbér kikiáltási ára a„ Hattyú" nagyvendéglö után 1400 trlbiiu.
A piaczi és vásár-helypénzszedési |og tigj éJíi_. haHzoubór kikiáltási árn 4SOO írtban van megállapiíva, r— mély összegeknek 10%-át ás árverezni szándékoló az árverés napján bánatpénzül letenni tartozik.
írásbeli ajánlatok a 10% biztosíték csatolásával u árvetés napjáig £t elöljAróságltoK beadhatók.
Az árterén teltételek feltétek a községi hivatalban a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Csáktornyán, 1S.93. junius hó 96-án.
^ A virwi rlllJáráiáK.
1W8 ju\'ius hó lin.
kUWpá^vTt
Q 0 0 ertitw ota baw
nálntban ru 0 FtMf a bnttyn\'étál • * líjfaliíbb mi-Ml káa ttbb tagjaiul, valamint mis MIAMI tejoMnl ^küikn\'M. Ajánlva van , kárt LMif tanár. «*< Zríttl a Stktrmr udvari tanácsol atb, által, további fW ma* bical Avari fogorroa ti Htuirr gatkal ad vart föf oryoH ráaaáril a ttibbakttl.
[Clycerin szappan
b tioiikinl.
Méz-Clvcerin szappan Folyókony-Clycerin szappan ****** fi iToiilete-carból-clycerin szappan. 3 Encalyptus-glycerin szappan.
• Clycoblastol (I .jadv.aatMt «!6ewllt* >Mí.) J^Gb\'ma-glycerin-kenó\'cs. - Glycerin
# erőm. - Toillette glycerin stb. stb. ■I Kalodont jfé",í,l,Ji u"*4«ui« ■»«»\'»«*»
ű
Olyoartn-fog krán. •arf r. A. Na «a Itraa m én ktr. adt. aaalttUk
Raktár Naár-Zaaiaaáa Sal.warm ti Taulmr, Bownfald Adílj "Strurn áa Klala, Martna él Rabat M Hra*»r S*la fjáfg
iwrta urnái.


j
I- tHI
n m a | N ■
2 1J - "
«» «U 1 2
I Ti í - I .2 ff ■ w ü- - 5 f
Ui Mtv <an*j tfitkr uitki uAi iUi
I \' 1 4 \'
mm
ÍlliJ\'1
IS S*l. il. 8 í
jAjJjiltf1
1 99* lll ifli " í i
1 IJ i]*i?ih 1 ^ lm* ,2t
1 ~ Ilii1 1
2 »III 3
XT\'Sqém^h vsf
ifrwf
mwammm
Sitii sotiat atiartievés pénzért\\
az űzessen elő a világ legszebb és legolcsóbb napilapjára
ACvohüd PiyA\'f\'1\'11\' niolvuoh fősaerkpsatiijr Hevesi József, ^ mely minden nap jjiJadUaU OaU ragyogó színű pompás képet kflaol tőbb színben a czimlapjAn.
AQ90llllll C7A" alótlMtél áa TtTÍl ityfonrmn niifvsinru éj kiváló rrtfkti wnca képffl|l»-^OaHUHU OSU ■áMT| jiawicK UtTl a wilyut sumiiiiMc máa kp nnt hyujtfiBt -------
A „Szabad Szó" napilap, mely uókimondé bátorsággal száll sikra * nép gazaiért.
AQvahari J"1"**?* „Mindent a népért /" * föMmiws, iparos éa „OBttUaU ÜLU m„„k<i<tnsitiU? Mk** _\'
AQ-.V.J Q-ljj o nmhM két MekiossttS wpv" *fv«i rniy ff towtt Ngéayt ilOZaKInu Oatl ad knarr*l*Uma átints kép\'kkrl. agy, hogy m mii vatosttn r*m*t kn.
ADnnknij QaAii ingyen adja hetankint • „Koazoru" ozimfl képe* „O^dUdU OSU Mtpirwialinl topot ren4ki«ai gaidn unalommal
AQvflhoif QvA" ingyen a^ja elóflzetóinok a Szabnd Ssó< 1894-iki öt „OiLdUdU OaU aaintt nagy képes naptárát._
A Szabad Szó" \'"BV*** knitl egy hétig mindenkinek mutatvány-
AQvflhflll CnAK * magyar kir. Államvasutak ősstes piJyuudvaraia sza-PlOMllaU OaU jnoatot S trért JtapJtatő.__
A ..Szabad Szó" ogytol példányai minden hirlapelárusitón&l kaphatók. A frSzabad Szó^-lnn Mutatott btralliwwt jjlfjgUfe biztos is nagy az eredménye.
A\' „Szabad SZÓ "J WH*P> ^ hirdetéseiét kóló! naponta.
ACngkail CaÁil hirdetési árairól legnagyobb kéanéggel ad falviltfo-„OLdtUdU QaU t|Uat > kiadóhivatal, Budapest, VI., Terés-kőrut 17.
•á „Szabad\' Szó" ELŐFIZETÉSI ÁRA: ||| jfl {g. 18 *
AQ.gl.gJ CaAilrt etAllaptéivkalalfogítd mimien piMtnhivntalAspoctautalrány utján ^OAMUflU OaU 81UMD MÓ» ktadáhtratala; Bndapestt Ti, Taréz-kdnit 17.
A „Szabad Szó" ára wámonként; Vidékén 4 fcr. Budapistw 3 fcr,
Kirdty-Htczü
Nagy-Kauiaaa, vasárnap.
Wasmuth
tjMSSSffl^M
aa órában. -
8X^4 őrt alatt eltávolít aoind^n TYÚKSZEMET.
Egy óra ára 60. kr.x vidékre BÚ hr. be-Hídé* melléi bér men in küldtük, JYa-gyamniági faraktár 12. Tórftk Jóssef <w<»/y*zert
Kaph«ló ttagr-KAiaUttáu t
Roseiüelcl Adolfnál.
Ihulaitetti WML
Zala 27. siám. (8. Isp.)____________J8W JoHtis bó 1-én
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
Ganz és Társa
vasöntő ét gépgyár-réazvénytáraulat (**>
Hu d a p f n I ni én Le«bnrMili»r fliaft Bém nrllril, ajánlja: vAi»««l Il*t6«ágftlt, valamint a nagy kőzöwéy fíqyémébe ettéqeurrl* IcitünS hírnévnek örvendő
▼4it*k«t4 irtai *l*ktt*m*n rniiitrit
Mljr lehetővé tw
.J&U ^ $ 1*1 Uv#Im4 vtoHéNh «r«J4t tÉrMik Tifjr Ipari válUtoUk
Is UÍfa«a»álkaa«k ukár t«éu
___JH| I______klvlláiilártra, ik|r |éMk tejlátárft. Kán bMoiul il-
kilpinik ím readsxert báajákkaa fa olyaa gecdeeágoltbja, hoT sargáe munka idejé* é||«l ii dolgoaatk Q||i é» Témm vaeuntá és gépgyár réuvénytáreulat ajánl továbbá :
P ánúVot ^totttékekot kftaaéa, éram rtfy Uujjulul mm érw f«jt*»én>.
K e meny ¥ö t é s fi - 6 s acellerifotetí!?^^
léket, kerékpárokat* Htlmay aaabadalraa we-Hat báeya vasutak ■ tgyáb ipari vasutak »aámára, nemkülönben mindennemű TMWtí kocsikat.
imiMimmmzzszr™\' Keregöntésa zvzópofákatr yz^JSSC
• ntket •prlté-gépíeklíes én golyót snx<Vmm!mókat.
:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX500000C
Heiienzütetet melyek aéf kieebb malmokban ii aíflijlMlih— dolgánik aiit a kivk .
valamit fémm ■■li«kim<w*itk><.
Géídersss^* ~u\'l~
iPnnhilléVot * helyi vixaonyok aaerint eaerke*at»», lUlUllldldl pMtot -akAlyiiÉiHl
Gáz- éj petfÉuMiit SílSi
hengerrel.
Frictíót kapcsolókat s dynamométa rakat
Kua rég Jónak blxonyult bidttr-sadléa, asáaa. kftaavéay. katfáj-dalnak, ■aykUléatli eUea a világ nűidén ráeaáa el vaa terjedve éi kítöeíi ketáea álfal . tti
• legjobb káalaMr klraev«t elayeNe. A valódi Borgoay«Pala*Ex|»ellerBtjdnem minden gydfy—rtárkaa kapható 40 kree, 70 kroe, ••« 1 fri 10 kroe tt vegek tan éa Igy a lefolesAbb káibiier.
Stájer ordz&goH-gyögjintézet, — Rohitsch-savanyukut.
Mvwmti iltmát: PJMtach *cfe se Idhy t ua*|u« l-UI iiepteaiber SO-lg
Ivó- fürdő- hidegvíz, éa savó-gyógymódok, atb. Leírás- éa bővebb lalrilágwitásael Ingyen ae igazgatóiig axolgáL
MB* TKIPKIi éa iT¥ayA forráa mindtg fríet téliAa áa jónak buoüyuli Xt
glaubaraó (Caodaaö) ssvanyo-via, mely ax aaiéaaiS-aaarvak gyógyításra, — a kü- V
lömben kellemes Üdítő Hal gyanánt ssolgál. — Kapható s aa igaagat óságnál. avóny- O
tárakban, yalamiot minden lftsier- éa ásvány via-kereskedéshen. r (987 Q
:ixxxxxxxxxxxxxxxxxxD
^•••••••OMMMMI
EGYEI ÖÜ LI Inium 1 SEGÉLY
C^ehSiek
tlvaaitair vagy elgyaagfiii férfierőníl (Impu-iaaeía> aa uj cs. éa kir. mahodalmazött iéui-lékkel, É*ara nem veheti, kttlsó tffa, |Ó*ailáa aallttt ártalmatlan, kellemes as ingerlést ki-*éró gyógymód. — Hírneves tanárok elumero okiratai legmelégebb orvosi ajánUioa. — Ttljasan (algtógyutlak bálatraiáipak asrei épdft üétffT ajánlják haaanálatáu — Poaiai aaétküidés éa csomagolás litokiartó. Tartalom és tváHfó\'H otro Tfkétft
Dr. Carl Altmann J^e!^"^
Mbyintiok kívánóim ingyw é$ bérm. küldetnek.
wooootyoi^xooooooocx
Hirdetmény.
ANagy*Kanizsai F\\lr<Uí l(é$zvány-Tdrtasdgu 1M>B, évi mároluM bó 12 én farioti kóagyttléaéb«n
02 drb. társulati részvénynek
10 forint, azaz tis forintjával
leandr» viaaaa vásárlását alkatároitii,
Fv Ilii Tatnak tahát aaqn rést vén yenek, kik ily m6doaati»l réagványaik visaaa adoi bailftiulók, hogy exekat áiféU) — illetveI viasxaváltáa vlfftlt Ploasaer Ignáta tára. p4ng|Amok urnái mialtfhb annyival inkább\' baadják ; mival a mi^gbitároiott saámon túl bavAlUara imultal (Obi) al nem fogad , ván, h két/Sbb jtltfitkésöknak a réaab«ni kivAnsÉiCN fífyalaml)f nem fog vítetbalni.; Ntgy Kamuin, 1H98. jumua üt-én.
A Smjy humwH I1)in/4 HfaüvÍHy-TdvtuwU) fyaju/atótdga, (899)
Koooooooa moowxx
-féle vasöntöde és gépgyár részvénytársaság BTDÍPEHTE5.
afér éa ln«k t VI. KUfLIT, KtUA Vldl VT VItmI Infa és raktár i r»NAII(lKf<UTCU 14. - rtétnkMr i M KERKPKBI (T 77. .
Göz- ós járgánycsóplö-készületek
asáaoa első dijakkal kitüntetett
szab. SchlickTete 2 és 3 vasú ekék
mólyitö- és egyetemes aczél-ekék,
•taéttt SCHUCI* éa VWATS-féte
egyvasu ekék, talajmivel<H»zközOk,
valaiiitMM-le mi Haladás urMM.
tikii mémjkéaallé gépah, áaráUk, Métlaik áa laaÉgi |<m>« fcffiea aatrtkal k*«e-kau 4a aarekraké fiié gápig 4e fik—Élé |áyak
asÉlllluSé ■ml t—lak ük.
á- npilenmtmü ii
Bléaiéa IlMláal felléialak. Ug|aláayfMkk árak — ArJafjaékak ligjaa éa kánstslve
KyOfMtOtt Fiatitvl Ktiiéf) In)nulajii()i^nuíki ^aijy RanWü~ U98,

fl KLTTHIA ZSIR HAJPOR
s kér aaéptléaéra éa leeailláiáii, K* lagalékaMkk ailüakt, kél éa lánslgá ksjnt, ^ — Mér, réasMaia. áa aárga --v vegyileg eaaljrsált át ajftalva Dr. fttlü I X ca, kir. taaár által láwkta —
325 Kllafl9«r# love^k követkeaó úrnőktől;
WalUt lafills, gs. kir. idv. elaáeaaá Báea.
Bactk Lala, oa kir. a4v. wftra áatktil iáea. • ^
Mklügav áaleala, aa. kir. upara éaakeaaft fika. m | n un | ^ Hlnai klkm ssiaáaaaé a ea. kir. aak aatakásaál kaka I IfUMMN RfWIUHa Oéllta Heleaa. olsáeaaft a aáaet aápaaiakéaaál Báeebea
IvUBit Wém ™ Mrmé aée opera áaeke^fáÉikaa, «tb
0 Kfr dobét ára | /rf \'M br.t \'
Am« aiiHéki ^ IHftnváttal vagy u Ottstag alilagaa bakfUdéaa utáa lüUkUk — [MH^Mp m Uleleier-
Kapkftió m Isgiikk U1sUser«9 |yé|yinr ktret Hlv<ar if wantíia a. _ kéJéikf é» vyrtárbmu•
28. szám.
Nagy-Kanizsa, 1893. juliutr 9-én.
XXII. évfolyam.
IlMkMtMl I 1 J.u I a • » Olhp\'Uii
lj, lattoasdA a lap «a»ll«tol riaatra tasalkasé snadan köaltnilny,
Mraaatotlas tavatak cuk lanorl kaaak Ml fogadtatlak al.
Kialralok aaai tilt Illatnak vlaiaa.
ZALA
Politikai ós vegyes tartalmú hetilap.
■Ia4éklv*éal i
.vikroakts-í pillát fUtU fitty Umf kiraakaétaa.
-—tHHf ■
EtŐFIZETÉSI Ama k Ifim in* lO\'karoaa (6 bt) riUna 6 korona (2 60)
Negrȟ4m I korona C0 t|Ur(I.SS)
HMattaak jolinyoaan uiBiItUhiak-
A Niigy-KiinizMiii- és dél-zalai takarékpénztárak, ti Ifftnkcgyesűlof, az lpar-*és kereske- jrjuttér pstltsora 10 kr. / uolmi bank, a Nagy-kanizsni segélyegylet-ssövetkezet és a lSSnyeí takarékpénztár —_
hivatalos köislöny&r HMaaWaak, valamint a Mrdattaakra
\' _ yonatkoaók Fíachal PUlüp Atajrr
1 karwk iláaiba lattaaalík
Nffleldnlk NagyKanltaán liften kint «g;zi«r t va*árnap.

Nagy-Kanizsa város tanügye az 1892-93. tanévben.
(bl A közművelődés legkiválóbb tényezője
ha ez\'az (lélet jobban alkalmazható exten-sivjtás, mint iutensivitá* tekintetében, meggondolandó az, hogy ez utóbbi fejlődéi nemcsak nehezebb, hímem oly feltételektől
a ktizokJatáa, a államoknak, felekezeteknek|" JS?^ w^Jt f^l
„varául érdekükben áll, hogy a közokla-"f* közottatámmk .ntrn.hr ftjtődéie, Mö-■ ■ | zatna emelkedése sem tsgadható.
Előliünk fok szenek a nagykanizsai külön
rgyaraiii erueauaumi hu, hogy tAst fejleszszék, azt mentül előbbre vigyék a a közművelődésnek ez állal Bflsutttl nagyobb •lendületet adjanak, Mária" Terézia politikumnak tartotta a közoktatásügyetjl kétségtelenül az, s mai napság általános a meggyőződés, hogy az ismeretek bizonyos fisszegéhez mindönkinek joga van,, s ebben áll ss általános iskolakötelesettség, mely nemcsak kötelességévé teasi a nép minden gyermekének, hogy iakolába járjon, de alkalmat is ad neki reá, hogy est tehesse: ingyenes oktatásban réssesiti, tankönyvek-
féle tanintézetek értesítői, Ez értesítők alapján kivánom Összeállítani városunk iauügyi állapotának képét aa ttfoleó tanévről. Na-gyon biztató kép ez; biztató azért, mert a.r>ároanak egész áldozatkészségére van szüksége, hogy a folyton fokozódó igényeknek megfelelhessen. Évről-évre nagyobb leas a szükséglet, szaporodnak as osstályok és mindennek daczára egyes osztályok még mindig tulnépeseki
, ,- ..... , I ... .„ „ „, ..- Adataink összeállításiban alulról fölfelé
kel el átia; as emberbaráti könyörület pedig . _ . . j . , . , ... ,, 1 11 i «i | i. j lógunk menni, kezdve nz elemi iskoláknál
n egsseirényebbekről akkénf is goudosko- ,,.r . tr ■ . ..... ,,,
, l i .ír i/ i nz.i i , lói egész a főgymnasiumig. Már előre is
dik, hogy té l ruhával ellát a, a téli hóna-1 •___"f , h„ ,,
, ., ... « , i megegyezzük, hogy e melU-tt az iparoa
pókban meleg ételt is ad neki. Lnoncs és alsó kereskedelmi oktatás adatai
Útjuk évről évre, hogy hazánkban i> | eddigelé még nem állanak rendelkezésünkre, tanulók szánna, folyton gyitíapodik. ült *k -AH ^téftirő,"\'ft \'taélyről hol még egy-két évtized előtt az iskolába- I nagykaniziai Mitígi- nfpi*Lw nffte„M.ei-járalás szükségességét nem igen akarták gfy.-^ (rdtmsuvozata aj 1892 88 tatul belátni, ma máras az okosabb belátás vert LTrg|. Közli Németh I.jnda, népiskolai igazgyökeret, hogy a legszegényebb állású em- L,^, Ks iskolálm, (a VI. és VII. kerületet ber aein boldogul mai nap már az elemi fc hozzászámítva) járt SS osztályban 107$ ismeretek nélkül. fin és .\'«/ leány, összesen 2050 növen
Közoktatásügyünk terén tehát, ha el-!dék, Túlnépes osztályok: az I. fiúosztály Jngulatlnuiil ítélünk, nem a pillanatnyi be- növendékkel, (központ); a Teleky-
nyomás hatásának engedünk, szemmel lát- utozai I.4 fiúosztály 92. növendékkel $ az ható a háladás, a fokozatos fejlődéi; a hogy-1 Eötvös-téri I. fiúosztály 100 növendékkel;
a IF. leányosztúly S7növendékkrl; as Eötvöstéri I. féányoszíáiy szintén BT növendékkel; a"^II. kerületi J. fiúosztály 94 növendékkel. Ezeket a túlnépes osztályokat okvetlenül párhuzamosítani—kellene, mert alig gondolható, hogy ily túlnépes osstályokkal az előirt tananyag sikeresen feldolgozható s valami fénye* .eredmény elérhető legyen, *A tanulók jótevői* oimü rovatból nem tűnik.—kiy—hogy • 2059 tanuló közül mennyi tandíjmentes. Az elemiiakolánál as igazgatóval együtt 28 rendes tanító és 7 szaktanító és tanítónő működött.
Az- isr. hitközség által fentarlutt el\'emt iskola 4 fiu és 6 leányowtályból állott. A fiúiskolába járt 210 -tanuló, a leányiskolába * 202, összesen.4IS.
Az osstályok nem tulnépeaek. Legnépesebb volt a III. fiuomlály 60 növendékkel, a rendes létszám A tanítótestület az igazgatón kívül 10 tagból állott, azonkívül 3 hitoktató E, Uun Samu igazgató által öasse-állitott értesítőnek jótékonysági rovatáról alább- emlékesünk meg.
államilag segélyeseit pol- ^ gári fiu és leányiskola értesítőjét dr. Boirikn Qyula igazgató szerkesztette. A. polgári fiu-iskola létszáma 6 osztályban as év végén 170 volt (180 iratkozott be); a leányiskoláé 179 (186\\iratkmM>tt be). Ebből a létszámból világosan kitűnik, hogy mily asükségea volt e leányiskolának léteaitése. Hazánkban kevés oly kiaebb város van, mint Kanizsa, hol oly látogatott volna a leányiskola, mint nálunk a most már meggyősődhettek a
A „ZALA" tárcája. A „nagyember".
— A „/.At,v aratlall lárotja. —
Usjntl Kiütnél\' fáradtan tol le le irúlollAt. — MoaktjSl bejezte. — Ott voll olötti) Isgujsbb ilrámáju : „A déiiWb.". .
Klatal, tilrekvO, nsgyrstermeit író a lióse, kii s diasóség iifAiii ssomi nem hegy pihenni. - Ir, •lolgosik szakadatlanul i nsppsllá leszi ss éjssa-kák nagy réssé\', bogy BuinsfjAt hoflijozliisso ; Isnond minden kényelemről, olt hagyja, msgveli s klnélkoaó OrtTinükst aaéri a gondoláiért, hagy neki babérokat kell aratnia, kl kell emelkeduie a mindennapiság sivér légköréből. As élet hol-dogságs ; sierelem, lisrStsSg, vidámság, assndes nyttgalom, mind iislshullanak annak s kielégít-bsilsn Molouhnsk gyomrába, smlnsk qsalóka nsve : dioaóaég. As smbltló betsgss ISsévsl rohsn a bfls oélja felé: nsm hallja a nyugalomra, pl-lisnéers hivó ssHlOi SsOl; nsm éfl| meg a sssrstO lány bolilojisághs hívó lekíntetél, • éiles sssvál; s lobsratok okos tsnétisáhan furfsngot ssjl, mslylysl sl sksrják 01 UlAl a babéroktól, Ks osak Ir,,, ir,., dolgvslk sunksilsilansUNsm vnszi é*srs,>hogy a isuiika láss mint égeil, pllrssllll, sorvsszt|a erslét. — hogyan less Isssank.nt vltsé, —. hogysu érísil insg lestél a halálnak.,. A nimika lásélios Isssanklnt hiissAszsgtldik «« a másik, rsttsnstssshh Iái, smlnsk »smml luiss s lélskhOs, birl.ii/, dlvsőséghlls, sml msgörlill ruha.
moaan a toi>t erejét: a sorvaastó láz .. A dioső-ségascnnjas iró megveti ss orvosi tanácsot, mert | abban is cask ármányt Itt as 0 mcgejtéaére.r. [ Küselben lat|s mar a dicsőségei. E< a fényességes tündér köseleg lojéjo babérkoaaornkkal, Fe léje tárja ksrjail, A halálra gyötTött ember ar-[ oao msgrebhsn egy pillanatra u boldog átszel-lemttlla mosolya éa maghal, inlelOit a dicsőséget igaaán elérte volna. Uélibáb volt az egésa. Leiké-hon a dlosöség víziójával hullott ki keséből a toll......
As Iró végiglapozta hefefezíTF munkáját. Az-ián elgondolkosoit.
Mennyire besonlit a.dráma hősének, .elete as övéhős 1 Nsm ópniMi ilyijii lázas munkával tört e 0 is a dlosöség falé ? Jgss, Ifogy neki már réssé Is volt, nagy réssé a dlrsőaéghen. Aratott bő ven babérokat. Hu egv-egy drazséja előadásra kerüli, a közönség tapsolta, lámpák elé hivia, Inegkossorusts, A hír-, iliosőség posta galamb. Jnl i az ulságlapok nem ssarnyalták-a szerte a lisza mlndes ssgébo-sugália as 0 bahéraival ? Kiszálltuk hírnevével nhbs a Csendes kis tslucs-kába Is. sliol született, nevelkedett, hol sz olsö köliői álmák ébredtek lelkében, |)tr-iniérl még is valami nagy, belölihetsilsi) Ürességei érsstt 8*1-vébsn. ÉriÉttt, hogy mlinlss még nem as a boldogság, ami illán a léink sovárog. Belefáradt a munkába; beleun\' n dicsőségbe. Mikr áson a ponton vQll, hogy megunja as élslét is, pédlg még a férOkornas cask kimdntéh volt s ahbOl a sas-lld," nssndss, mlmlent pótoló boldogságból, mely a« éleltiék igául költészeté\', nsinjutott nski semmi.
Megssállts lelkét a nyagalomvágy...... Megjelent előtte a ctendes ssBlőthás, a szép gyöpös udvarral, melynek hátsó réssében terebélyes, — nagy dióls á!l, Tatn most ie ott pipáigat alatta a jő, a gondos édesapa a olvassa as újságot az aggódó édes-anyjuknak, akit abból a rengeteg nagy betü-regemenibOl bizonyára csak as a né-hány kis szavncska érdekel, amik elmondják, — | hogy milyen nagy sikerrel játszottak a Nemzeti színházban Eleméi\' darabját Annak a néhány I sornak asután megástaija minden betűjét öröme, boldogsága icijnyével. A sregény jo apa padig nem gyös eléggé nevetni, hogy legyen alapos ok,
I amért t z 0 azemei ia megtelnek kdnyekkel. — Végjp — mivé) ja a rossz fiu, as a rnesa „nagyember" nincs ott ->- egymaa nyakába borulnak és egymást ölelgetik a helyeit, aki nekik örömük, oüazkeaégük, mindenük. Elmerülnek a nagy boldogságba és észre sem vessik, bogy otfül egyik lys padkán Hatal nevelt lányuk is, a w-liuképü Etelka; akinek hej bisóny de nehezen megy as a kötés I — Minduntalan leejti a csokrot; nebéa dolog ast. njrsHtflhígyre szedni; mélyen le kell hajlani ehhos a fejét. Milyen jó ez s nehéz mesterség olyankor, mikor el aaarja valaki titkolni, rujt.imi az őrömtől égő arcon végig-gördülő nivstlan kBnyekel I...
Un most Elemér egysssrre ott teremhetne negyediknek, valóságban lg, shhös a maga elé almodolt képhöz I Erazte, hogy ez a boldogság hiányzott csak életébűi, es as a betölieilen üresség, Szivében I ■ . j :
Nagy-Kanizaa. vasárnap.
Zala 28. szám. (2. lap.)
1899. lulios bó 9-én
(okkal, annak uírm figyelmébe ajánljuk i szoros értelemben v*t rendőri teeodós kortí+t aa értésitők jótékonysági rovatait. De még, *égaamflk,teljeeitaniOk Nem ■ kösreadőrok .11.^
igy :ou w*- sa?tö rtSJS-rtf íTU
hető, fleslöndbj tolunk egyáltalán kevés van r,B<för,j8k.»I mert bíai senki mi vontba m, még * talán nem fölösleges as iskola- és em- ezektől a jó akaratot, melytyel »ároennk tetm be\'barátok figyelméte körülményre felhivui. | íélye»»bb elemeinek minden körülmények kost Hátra volna még, hogy minekutána váró l» <Wgokbe« is, melyeknek a k8«rendbsz
kételkedők ia ea iskola hiányt potjA volté ról, kik előbb nem igen akartak hinni prosperálásában. A jótékonysági rotetban olvastuk, hogy a városi hatóság 67 fiúnak i» 79 hiánynak, összesen 120 tanúiénak engedte el a tandíjat. — A \'fiúiskolánál as
igsagstóvsl együtt, a hitoktatékon kivfll 8 ...... .„„.., ------. . - . -
tanár mükfldOtt, a leányiskoláknál as iga. jeunk «.,,..gyének kűlaő állapoté.í S&\'m^
gatón kivitt 7. j számot ad|uuk tanügylink belső fetlődésérfll , IBrtliitei éa advarisaéágoi, a melylyet oéka a
Az iir. hitközség által fentartott 4 oestályul is. A mennyiben est a* éj^eeitők habár: oae^ea italok élvezetétől j6 kedvű uraceok, kim* polgári fiúiskola tauuléinak létszáma: 146.1 futólagos, de elég figyelmes átolvasása utáií hangos kérdsrtsködé»eire es Hibaigazítást meg-V* tantestület aa igaagalén kivül 7 tagból tebetiUkT mondhatjuk, hogy a helybeli tatt-lf,®. eenki sem tagadhatja aj erélyOkr, mely-
,j íJTI «Iag^ari^aiívcra
Tudvalevő dolog, hogy a brlybelt JSjfci*. Kitűnik az osztályozásokból a kellő mi- itttéDytk |,gg| _ ,ol( viszontagság közepette -hitközség előbbi, a mudtyn követelmények-t gor Nem aok, aőt talán még kevésnek a rendet bel y re áJitják.
» Nem a rendőrük személyében, nem aa anyag-ban keressük ja bibat, hanem abbao, hogy rend-Őreink szakszerű kiképzésben ebeolute nem rése-S&lnek, nincs szolgálati aial>á.yaaiuk, vagy ha van is, arra Okét nem tanitjak, nino-t a ki őket fegyelemre oktassa a a ki kőztök a (egyetmet
nak ínég nem felelőkereskedelmi iskoláját; mondható a kizárólag jelesek számé, a mi
egyéb körülményeken kivfll még-abban ia lelheti természetes magyarázatát, hogy miniszter megaidta ti nyilvánossági jogot a! tovább-tovább nehezebb éa nehesebb lesz
a terjedelmes tanagyaggal való megkflzdéa
% törvénynek megfeleld kereste, kbzépisko Iává fejleszti. Es iskolából, melynek a közök t.
* végre ia az önfeledt szorgalommal vald \'entariaa. Ilyeo körülmények között nem csodál-
UtHWthbt nem mindegyiknelrrfnhra. fit »wn- k«\' m»k. bsrendOreink as secle* teimartlMTend
| ban behatóbb feitegetésre aznrtrl, azért itt ?\'1 besvatkozáalegegyazerübb »>"«*»
! > Ti. ,/ \'2 , , , .. ] jönnek, s vagy tejftkel veaztve egyáltalán semmit
.csak általánosan ösezefoglalólag kívánnék iMm ,M<Bi(t ,.tJ, , ja iriőhhftli faluéi hafrtsr
jelsŐ sorban, hogy -*• tnlnépeá olkő osztályok jwitcse»í,|évei intézkednek Nem caotlálkoxttnk azon, ■Itiw^ltfnrk i mttlef\'ök párlmiemo«|h"ity rendőreinknek, tekintélye abaoluia nincs, volnának állitsndók Városunk, l,rre elegeodda kopott uniformis, hanem kell
hoaxá axakuMrú kiképiéa, fegyelem éa eréiy.
Élvárjuk ai uj rendőrkapitánytól, hogy mtlitö-dé«ének megkexdéaekor egyik első feladatának retíoféhdl ezen a nagyon ia éritkeny bajon lehetőleg «egiteai.
tetil Ó-Budaról.
a kösép\'anodákkal egyenrangúvá nyilváni tolta, e tanév végével két osztály állott lenn, a jövő tanév elejével nyílik meg a III-. ósatHy éa eszel az intézet betetíjiéxt nyer. A jelen tlffléslien áa 1 (mslályban volt 22 tanuló, a f-ikbatt 25, IlMseaen 47, Az izr
nek teljee létesáma 435 nagykailitaai, 176 rosztályok
vidéki, Összesen 611\', A kertwk. középisko -melynek áldocatkéssnége a tHiittgy tejlesz Iában 10 taii^r működött, esek közti 4jtése érdekében elismerést érdemel, e kény-bejáró. Aa izr. iskolába- járó ftLl tanuTólaserfluég glől aokáig ki nem tárhat. Polgári közül teljes tandijmeutességben réaseaültj leányiakolánk is figyelmet érdemel. A 221, részben lelmentetett 76, összesen 297 növeiidéksereg oly nagy, hogy n régi ép(1 nrtvendék, tettif majdnem •>()%. leiben, melyben nem igeit iá£a*ak a ter-
A kegyesr. főgymniigium • érte»iiője 104{mek, nem jól fér el. iiitotty aok jdőre az oldalra loi\'jftjl. Ebb/51 ÍC oldalt KnJríot /^5;épitkt zéHt aem léhet majd elhnlasztauj; tanárnak »Ii<Sma és Karthágó a máaodik pun-1 mert tiuoi lehetetlen, hogy a leánytanulók háború ideiéhen< czimü magyar löriéuelmi i száma már a legközelebbi tanévben azapo-ártnkitzéso tollal -el. A nöyendékek számát rodni fog. Mind a párltuzamoa osztályok I ^ Illetőleg az ív elején felvétetett rendes ée .állíláHa. mind a leányiskola épitkezéint tete;
mHaáiitanuló öaatesen 323. a» végéit~^#it j m«w kllMitet fog igényelni, de az ily aztlk- i^VriUto b^^lom*\' nagy /.avarban voüam. Irt, 311. Ksek kösül tamlijinenlescégben része-)»ég elől ki nem térhet egy város sem. H legiftietebb O BudSn .annyira unatkoztam éa alllt 76. A tanártestület a falekauti ihH-|j , .loly iád életei Otűnk, hogy tárgv bianyaban unárukksl egyOii 10 állott. Kiaabb! ■■\' ...... . —--------------r_ Uutibnak láttiunlull«alnj. lie mivel latom : ünük
ti h ih I" ki xt. A,/i" i I * á uoro* értelemben veit rendőri leendőket I komolyan ref>ectálnak levelemre, éi egy kedvea
nagyonn wztonaijasnsn, egyw loteteme-1 v4rwiunk|mn „ .ugyneveteti^ vtroai rendőrök > feUsólitáshan kilejezeat is adtak .abbeli óbamk-nyekbeti, lelt ruhásaiban, a téli liónapok- ■ vígwk. X»arl móndiuk, l.ogy .usyneveaetf varoeijnak, bo»y varjak levelemet i MBf" ttr tehát ban ineleg eledellel az erre szoru\'t tanulójrend(ír<ik. inert e<en kopott\'nniforminba buitatoil s/ednem est a kia ta/emei, hogy onAk kívSn«á-ifjúság mindegyik intézetben rémtesttlt; atjéemlwrek, lehetnekkrifttio irankok, kitűnő ké/be- j gár némileg kielégiiheasem. r csak \' városuuk l-k^\'^gá""1\' jtíiákuuy ér-!»\',öl,> kiiünO Mo\'uaaiemályMt, értbeinek előkelő-1 Nagyon halyeeen tegyesie meg tiniéit axer. .,i ■ j í_í ,/. . _ i , .. ií i i iSgekiiek «vasu\'i indóhsináli losadtsta*áboz, vaay I ur, >bntry naay leladatot vállaltam maEamn>,< sttletét dicsén es a lény, MlyatjM Wvab- ÍSWta-jaailhatikakocalbaÍMnDtoí»ítt nobilia!m^Ú-Bodartí levelet, meg pedig .xeflemeaet ben réazletezin nem \'\'karunk. A kl behatói}- jj, togalmyik sittes arról, mi as a kői-[írni, okot embernek ,W. iLkgJ fiiadat; mennvivel ban megismerkedni akar csekkel az adu* i Hffdéázet, mit és\'lingyan kéH a kCxreadésiei, a nebeaebb nékem,\' akinek ugyan jól pergnéna a
-. S . - ... ___
\' O Vutla, 1893: juo. 87.
TmUlt nfrkmlü nr-f
iniiMn létem alkaimaval megígéri cm I. I szerkesztő urnák, hogy \' l Budár6t levelet fogok írni. Eri - eddig nem -álfiam szavaainak, mivel
iia ö nem inehat, darabjst ba kell ayujla- künyOknIt é« ballgatntt, — Aa\'anya kezei közé nlii, Azután következik a folytonos, értekezés. A lógta tejét és izgs\'ottsn Jlri föl-ala. blrálők bol itt, hol olt akarnak - valami válios- -- Mondtam, mondtam, mindig mondtam, hogy iáidul ; egyik ezér^ mSsik azért, dn lentliJiUuylri i-t less fi nag/sAg vüge... MoiiiJlaih. mondtam, a színpad) hutás erdekében- Kzekre néz^e tilSg-lr—-\'l\'ifdig dehogy moutlla szegény I Iühü. fin di kell lennie észrevételeit, ~ Ha fők : elfogadni s esOsSge hozzá nőtt inár salve. bólitogségalioz. megtenni a változiatást; ba nem:, tikkor va\'ó- As a* ártatlan szivén tálait galamb pedig el-ságos parlamenti debetteriávai kell megvédd\' j rebbeni akerl lugasába s olt zokogta ki fajdalmain! as írói álláspontot és inlcnliot. — Azután mtt. Neki kerüli titokban legtöbb könyéoe az hlábá: a szegény\' iró reszket darabja sorséért; a dicsőség, mely líloinérjükel beragyogta, tiüsz-msg kell tudnia a sierep-osztast , (itt kell lennie keaséggel, gondolt ő Is sikereire, de mennyivel aa olva»ó-próbán i ktazenvedni a kOlbitbözŐ prA- jpbban z<er«iie volna raágia, — he itt élt volna bákat Végre s főpróbáról jlélekkiazó bizonyia- koiötitlk, távot a világ zajából, Valami magma-lsnsSggal iSvosvs, hétszeres hldsglölésssl várni [gyarSshatlsn sejtelem asl sugia neki, bogy az a a premjere-i. Hosszú élethalSlbaro után vsrul.jo asiv nem lebei boldog. De nem miutdta etttia, as .léletnapiál meri (intia, hogy szaal Ito\'dogtalannáieszi a leg-
Kseken as Idegtépő izgslmakon miiül él kelleti i iol,l,ftl r,m*"! "sMket.
|, ■ . . .\', ,. \' A •»,!* a. M alllllfiill .
omil ii •PtíiMo" aserzoisnsk i*. r.s n ikor pté
misre utéu megint esak tn«gkoea<iru>ták és ,t dlcsOsSg — posts-gNlamblsl; a* ujstgok azarte szálllsk sikerének fairével as gfuzsgbsn,,— egy rövidke sorban sst Is )s!untettek, hogy a aaersO megrongált sgéssségl álls|iolának bslyrekllltáaa végeti msrSnba utaioti......
Ott, altban Csendes kis fsluoskátisn, a gyű-pOt udvar árnyas dlofltja slsit is olvastak esi a megdöbbeni!, néhány asúi. Mint a virágokon vS-
ujy Meg-
railiiool átsuhanó hideg n/ei a harmatot csapta le ssemtlkről e íílr ss UriiinkUofél \' reszketlek, elaSpaitiak,
Al. apa kesaböl klbullott as uj-ágirp, Nagy ia)tpltHi|ái Istskislls aa sst\'a.ra , maga Is otlS\'
Amit a* ö eltlikoti sejtelme meg nem tetl, — megtette as a t>ar sornyi hir. " A esfodsa kis hajlék vslósSgoS siralomházzá palloson. — Némtn járlak,\'-1 keitek lakói azzal a ashés sggodalomnal, — mely megtektldte a lelkeket. ■
Vlle a komor felhőnek csak egyetlen napsugár kell, Imgy aranyossá legy ii ; as aggódásnak oh uh egyetlen remény.c-ilUia, hogy átfusas a derít.
Nelifuufateip mul\'vtt levél érkezett Mni\'tiuljól,. Teki jiMzirtrefával, tele éleitől duszadd humor-l\'iit, Azl írja, bogy ns tilgyjanek 4m szoknak a gonosz t\\|ságlróknak; mifW neki sámml baja slu-esetn Ások, lis in fut nsm akstl tollukrs, eltemet-Diijt s|iy egi\'<«4ségus embert; Írnak iVila hossiti-Itasgtios nskrologit, hogy asutáii a legkllseiebbl
saámbau hamoros cikkben fúliftmatzibaaaák. — Jobb dolguk nem levén, öt U megtelték beteg emhernek, — aki egészségét reparálni ment Me-ránba; pedig egyéb szándéka sem volt, mint egy kis szórakozással te Uditení leikéi a további munkára.
A megvigasztalt szO\'ők ugy neveitek, — agy megsirtak ezen a tréfás levalen. Csak Etelka arcán maradt ott az aggódás hatványaága. A szerető lelket nem lehet megejte i festett jókedvvel, »könyeken álazBrl mosolygással • — Neki megsúgta a csalhatatlan sejtelem, hogy mind -es csak szó és szó. — Ha Elemér caak szórakozni aksrl volna: most itt volna kOsönQk és nem — „. Meránban. r* _ .
Asatán még több levét is érkezeti Eiemér\'öl, bol rövidebb, hol hosszabb; amia ralistele rakták a jé saQlOk szivét reménynye.t, boldogsággal. De aa OrOm nagysága alckor érte el netovábbját, mikor egyik levétiten azt irta, hogy ja-lius 20\'ára küldjenek kocsit eléje es állomásra. | Akkor vizsgatér MeránbOt a bosszú iá voltéi mán hava megy ölelni as ől saeretö sziveket,
Egysserre mozgósítva leit az egész ház. Tisztogattuk ; szellőztették, rendesték a szobákat, — i kttlönösen ast a kia kerirenyíló saobáatkál, hol l\'Jloiüór dlák k nrábáiL dolgozgatni szokott, egé* \' sssn a ,.iiiigy.«ntliei"\' gusztusa szerint rendea\'ék I be. — Ktelka ugy -áeti-veit, ugy rendezgetett, : ugy röpködött lue oda, mint a tászekraló ga-| lamh.
As öreg Hajnal végigjárta a falut; elmondta I a ssonsiédokoak, as ismerősüknek, bogy eieg-
*
NtgY-K&nitM, vasárnap.
Zala 38. Mim. (». lapj
}\'.",\' " ■ litl jiH» U
Byeíw, fc^yTrSrnem u asaarep.melyrí !imüs-f, Mm azzzl, — kogy Miika M ? ^ \'
trr ily tós naiva vállalkozhatnék. duettjét kiíütyőli: vifan tóvá*. robog, vaimi i •» • ^ M f <TTT,r
Ím né* nagyon kérem t saerkMJ\'ő ur, ne {keverni törődve u ó-budai siinbá<haigato kft.; «»kar sMaéaa aapaak éráiérái e vágmtt s"mmM»evai nvomseea \'tó eit a levelet, hinem dobje a-aöaaég idegeivel. Sokea r neonban kapór* jdn, "émdkaksak ka áateéetaakaafc. papírkosárba. — (Mi sohasem adunk koearei.i* mint a „Fehér Kós«ák" elöadá»án éppen meg- í«r máik S«erk.)_ ,— -j—r MM f| ■•■"•* ■ —
Hogy ai újság 0 Budán t milyenek a viata-ntok r erinbiaat illetőleg, eete t — Etekre na> gyim kamer megfelelhetek „
As aa ojág, hogy a közönség iddigcwk ttnnep ti vaaárftapokoo i*rt szinbáiba, kiiwapoo a mtnházbajartet Weelegw linasnak tanta
_________ _ __ Mekarátem ael begy MHeat vaM
esett" Imgy" végszóra robogott al e/ágy lelke* > k*aé mH Aa * alsrfM. saertat Mm lek* aa#*»
alvó s<inháiláiosaiót édea álmairól lelrtaaatoti. t— Ei azután leiaimában baagoeaa kinyilatkoztatta, hogy mily derék elOaékeay színigazgatónk van; még vonatot ia állit kfta"aaé|éaak.
Minap iMfiöraal, bo» v a tár-olat egyik tagja a eauk4r udvarán cigárriiÉroii — feljelentet
"-"-T^W\' *W*sai HJ malialli. ssUi Mi aa* «ak* éattaeat aaea Rondolkotai, Wt kagyM pihaáJík,á» l|W, •aateaáM Rsl aa álta#>Ut aaek. a kik aamtfaek a kMemft kiiatnaáksa jirof. agy _\'* Wvjlk; kegy IméWiidU
A karaadik atráaáa aat tartja, baggr alaae aaggreb W» éagsig. miat baüfaktdai t kaliámakka k vtawiHaiáil aa
atta vlyaáalai. bog? ■saaytvat akaaatt dniog lett vséaa aa emksnkask halakká teaall Milvw hwyík-kaév* rial aivarkataák akhar a taa a Maa/irti ekqfcbk «ta» bank Jénntéfk a kalak, Wt ladaak Ulw*a kaltfatmi
Vaa, aki aat tartja kag? » viahaa Itoáai aaamá. Mla-4aa flMáa k**Mt lagUMiat év, ha valaki fUakia IkNáhe-tik. Be BMtk fc|«irartt<iti> aMwinl aam becjgtí tékáee a JEÍSík miai | íkré^natt, affli cak arra jé, iwagr klualaa aa ember.
Dr Rákén karátam, a ki mnet a wafjaf tMealitiea
Mii) másképen volt éi Kanizsán, bal mindig t*k a a biróaán a frt peaibinAira ítélt*. — N.-|áé«a Mkaékart miker mís m raéiBiuaH ea wkm, aa jártak áainbáiba aót olt még a papok ia jártak i Kaniaaán a járaabirák ily drakoi iiaaaágaiolgái Tbá\'ii templomába. ! tatáét aaináazre aoiiae alkalmaznának.
Hol tannak azok a aaép idők, melyeket ott Véieoék, ha aat a néhány o buáait, kik *!• toliültŰBk .\'! ... .. . :landó látogatói a azinköri etóadisolnak, — mag-
Taraulatunk apraia-nagyia karban zengi; „0I»! emlitéa AélkQI hagynám. — Igea lelke* embe-áldva légy if-Kiniaaá !* — Valahogy anndeaki-1 rak, kiket néveaeriot külön külön nem méltetba-■ef van valami viaazaadlu^tozoi valója ... iJfc tok; kik az igaigató ea taraolata iránt meleg rek igazgatónk . a telt báíak a tán eóhajtozik:; érdek lódéai tanuaiianak k» ikaaaak a eawkáh éa lietjlt hm máu euvá f Nwi hinné t aaarlea«io nr. kogy-jaiiyea tét-
rog — kw priaadomátnk egyike wvécakéjél tékenyaég marja keblüket a "kanizsaiak említ*- ______.______.,_______
felejtette ólt, (Oazintén fájlaljuk, bogy itt Maki 1 aére, mert egyebet moi hallanak tőlünk, mint .«Mt*aa maaelyaaja aa am * gr^tl a MagniUai a sem találta mag. Ellenben ugy haltjuk: innen j Kaniaaáról való áfaraadoiáeokat - hhm Htppeknüka aagy itmüAtbez, — aana taaUik
veaMtt el egy... a oébany. Sxerk.) éa én némán i Mi ? Aranka! ?. — Mi\'! Etelka aagyaám I ■ kegyaa Minwk aa emtenk atyaa aaohtk, tucy *H ayt-aobajtotm: niMá á téreml6ibeo veeitea caak éa, Kanizaa I — Még a IbrcaaUtroa is legközelebb na, kialkalai iaal*irWa i. (..a^alkolaak i Vikar ilyenkor — mert én mindeot olvesziték. "(A szó a tény- teQtaaik megnézni, bogy vájjon kevesebb vitet asm leM as«j«bk boldogság, adatba eg]yáltaUbaa aamwH nek csak délibábja. Szert.) , : \'. ;ónt ilborália.a katiliaai-mjttáj;jncft e^takln. I— ai^ii mm n . ^ legigaáal^ aanst
Hol van máf egy vároe, SŐT annyi azeretet-; tatban ő nem bkgy rpagaa inltennt — A levél-;iilepaitaa m. isikéi =ai (usteletteí kDraycznék "fclftifiiflaPBjjlr Kor^HiB aa Kvartm-wo. e eikiattta : „Ujlág" aem rsilekmiti s> seai sawvaa aa «mbar,
se-ietet mint Kznizsáa \'< Hol nétik el annyira i Kanizaárí>l! — odaszalad uz egész táraulal és ! Hát aaáyi Uaaava*, b«gjr az étetbaM^cMk n«gv a azeraplóknek a színpadon elkövetett hibáit ? aikertil mindenkinek egy darabot elbódítani. -£a ba a •zinéaznó imádkozni nem ind: hol tá-l lm, eít tette Kanizaa 6 hét alatt ; meghódi mad védelmére akár Sióval vagy tollal annyi jiotia az egész társulni szivet; cm\'ékén mind-
^derék pártolj mint otl —-------[aaayimikniilt fe|J(i|^t Irntvff. - ÍUlAval éa
Ha előbb jöttünk volna 0 Budára é* azután\' aleretettel lógok mindenkor visszagondolni — Kinaflrre, tálán tudnék iroi O ltudárót, — de azokra a leirjtbetétlen »<ep napokra, melyeket _ilv elflimények nlto ne js kjttnja ált tőlem l.ía»iniiaaki.ilámiw ^l.ft he\'s\'i""! ort éiélmm,-
SjgíH^pIEwt =..........\'•";—- ■ --^^^B^mbbpéwhwbw^BBBBI
hálámnak,!
u ólodat babitOé körében - Belátlft hogy a „ |egyeMk míWy((l6dv^ bogy W Kaniuá-tár<ulat a pártlog**\' inegérdemlu kwd az tn —^
teiligentia színházba járni. Jól mulat a közönaég. nB|, fu^-^-j
léke lakat m, ba aa na bar bar«llataasa vigsatt aaaka atáa a ptkeaáa karjaiba bonátknakatik ét legalább miMn kivasal aa rlataak azt a réázét la Mfiaak amit k tar a-le Sa ek kivaák Ua.Ki aa a iáayalwa ts etjraa rataüv fugalnm. Aa éa káayahaasi péléáal mér ott kaaéiatkeUk. a hal Bééi bátyám »«i»jiákaa.«éaak Tágat halára vaa... KtneaiM u fi jÜÉSBSi Él Mdiwág. az k W~"
Fogadjll mindnyájan legzzUáiyeeebb M 4eg-{*\'\' wvtánfemali kfanlsmbea tálak. Éa.. ;urr,ibb ktlaiezéMt azeretetomnak éa bálámnak Kagy^asizm avárl e*»wii« M ha pttr a
PS ■im^u gálgák
.... tzt—F" r bogy Wagv-Kaniuá- ielUT,tuk ~ " háknritlaaal HMé-
iár«ulat a páfttegfc.1 megérdemli. ^<i az in^ éietcmnokTcirodveHel.i; f.8^in,aceniín fogMTlOT* *
uetőadáMk alatt, de jobban mnlainak \'""pgrtí^áV tovább kJlaiinéazatat, malf-Jalk^i --------
klkf k\'v.ül fll,í\'l Jt"l,;nT" "t örfije * magyar iritdalouinak é. ne Sj
minden belülről eredé za^e jelené, lo oU o\'y ha- |ékJl J „ éltülineK közönaég- az, mely a mii-
hmázá^ vtsznek vegbt, hogy a lefme»kapóbb ^^ u , tiÍBtt^ kiWusi éa am- j drámai leTeíéfeinér a bat\'gaioaág asemeí könyW biol(.„ „ynj, u^ágoe gürOngyŐ. pályáján, kbadnik a nevetéaMK Hozzá|árul, hogya e/in^. ^ ^ élviwil.eKj.haónrtk
fcftf -ktetetlen-köiflrbfn rendrsim ai efflartáank, ^ 4ri|aa tf t^-glitjflr
TT^fl? "Tz^JL" m í ^ üdriízleiemet N. Kanizsa 1. ko-
vajjnn Margit batdokló jelenetét lünkre ailá- LönrtgéMk a vj^üntlfllóarft ! i
TANÚOY.
A raákt«rii)al áll l|alUké|M« laléietbe valé r<-lvélelr«l
jön a .nagyember." Meghívott műiden jóltart-\' tót erre a nagy ünnepnapra. A tiszteletes ur már készült ia arra az alkalomra atép dikctóval, j amivel megBdvvzli azt a iiagyenibert, ^ki lelke-; szelleme isteni tényével beragyogta az egéaz ha ; iát és gziiléföid}e liüa<ke>egenek catllagává lett." I
A (élízerhől elővonszolták a kopott, régi hintót; kovács, bognár kifáradtak a reparation ; — j mert azt a nagy embert csak nem boaathatják ide hitvány paraszt kocsin !
Üe tó megy eléje ? -
Az Öreg Hajnal magának vindikálta eztajust A/, anya sem engedte a magáéi. — Harmincévi egyi ttlét után ezjroií az első -szóváltásuk. — Vegre abban állapodtak meg, bogy mindake^en eléje mennek. Májd visazalelé az anyjnk üljön a „nagvember* melett, az apjuk meg majd kucsi* roz. Már az ilyen nagyembernek csak meg kell adni a tisztességei:
Ezt a tiszteletes ur is helybenhagyta, ö meg, ít«tM.W«4ií majd Hajnalék kapujában várja őket a község falu ir-ikUbaak lotei < <ak ukiatasi azt depntatiójával a egy kia rögtönzött szónoklattal, laki az <Mjóü«$iágot akarja 4«naiálai. Lesz koszom is. A kia iskolás lánykák majd [ Aa étatbaMngwgut mm Uiiet ngj szab&tynzní,
Ai I8Ü8 —!M tanév szeptember elsO napjak kezdődik. A megérkezés idejéről, a telvéteii M „5-, . javító viaagálatot napjáról minden növendék < - J10U0S KEWKE. érteeitéet kap -\'■■\' .ur* -in—: - • j A Csáktornyái ált. laui\'óképző-lntéxel eaoé.
_ lolyamába tóívételik oly ép egimigsa teeiü no-
Tollfuttában. jvendék, ki 15 ik éleiévát megba\'ad>a éa legalább
4 gymnaaiumi, reál, vagy polgári iskolai o<a> jtalrt végzett. Ha a jelentkezők aaáma erigédi, laérútiai vagy fagy- caetfeg felvétetnek olyanok is, akik keveaebh poatra a»átl«tl rtaway^gg-i 1 asarlat, aadat Jól va0 rwa-1 ooxiAlyt<r*végest«k, de a magyarnyelv, számtan, «znl bi a klMwiéktci\'i Elrapűitak as «|p« i4tkáaba: ás torténelemlien annyi jártasaággnl bírnak, déa.i.wrtfsi atmRne »itm, ««lj «serikt aa álat bel- í mennyit a kOséptanoda 4 ala-V osztályában tani iorw»a a inasktojalaa Iiának. A fölvélel vagy iskolai bizonyiilány,
j M\'i-t ■>< <aalliaWaak . >y»á^~mé«.aSwk, kikask i«» j vagy leivételi vizegálat alapján tőnéiulL
Mizfsdűl a vérui-.............
Elúbb abacatak a diákok éoszadé
aaa.rira »a •iBirsalllk, mint inkább as ai«aés.vük iln«ad., A szegéniaofsu, de jó ma^avÍMlelU é* eif#" Katf akarják bavárai, min » város iaa« k..t..aw»» kAsDU\'galmM tanulók 4 évig tartó klképezteléaok idei* •bit 4 bu«M« kigas/a a r«r|wat t»Vr, eUaéllnak huvéaabb j n|«tt államsegélyben réazeeülnek. A segely áll: saybw. atr\'.«aíéré(ta, a marjrsr iMamla riag« bnliáaal; 1.) teljeaen ingyenes ellátásból, (élelmeié*,"lakás, kw tur.Mim H pih-am i lülés, világítás, mosás); 2.) fél ingyeoM ellátáe-
Mar akiiriiegy állítják i> Hü aa é|p«b<ildng*,ig alaiélatét. | ból i mely esetben a lel vett növendékek havonként annyi t\'-».v, lumy bia»ay.» Jtíiiulményék kftztitt épjm» olyan 5 Irt. élelmezési dijai tartoznak fizetni); 3.) Ha van-
éktusukifK a [illumíH, piíiít » maaka Orinsl problama u ai! ként B, 5, 4 frt pénzsegélyből, 5.) Havi I2&14
ifrléíl bárki kaphat élelmezés, lakás etbböi álló mikor va- teljes ellátást az intézetben. A aegély a mkga-viselet éa aiorgalomhoz képest év közben ia tel-mint a I emelhető, leesállitbatö vagy megvonható.
virágot azóroak a költő elé, mikor kilép a ko-1 Timi vazy fiiból. laura ajataái
Mindenekben megállapították a programteot. rataény«iv«{, aa*ratat«v<«l, gyuiöUtével, twiaii világának, w l\'gy log az (Uennl, mint a. karikacaapáa.iaaa* lúrakváMlsak mugnyilntkozásával-: mint egy ki. táotuM Hajnalék el is mentek a nagyember elé. —A -zlvsur »z élet <irtkbiiliámt> ecsápjáu, t3s u érvcnycsiilnl tisztelgők pedig sorfalat képezlek az udvaron.- \' akard ki\' stvatar, moly táncol tigyan aa état linlláataia, Nemsokára az Utca végén feltűnt a kopott j4\' MRk »\'"nsgs kwivs »zarl»t ás a maga sétáiéra ikar bintó. LaeMn, lépésben haladt, mintha iialottát í t*swlal, - »s« korlátokat iiirlS h nem szersta ani;
bordoana.
Etelka kllntntt a kapuba ; üdvözletet intett a közeledőknek, lie a következő pillanatban aai-vetiépfi MkoltáaMl lödre rogyott.
A kocsi akkor fordult b* * kapun. ~ Az apa lehajtotta lejét; ea aoya élftylolt sírással támogatta asvánkoiok közé tsksrgaiott nagyemberl,
I
Hágai. n> vslaiiol, itt érvényaattl az agyán a A felvett növendék tartozik magát tankönyvek i faltogisávat. alkotott iióiotirni, vágjraivaL j kel ellátni., A könyvek, vagy azok ára Coeztá-
lyonként 15 irt.) jelentkezéekor az igazgatónál bemutntandók. A szilfők figyelmeztetnek, hogy intézetünkbe knfdölt gyermekeiket tiszieaségM téli és nyári rabávat, elegendő tebérnemüval (legalább fi ing, 4 gatya 4 törölköző 6 pár harisnya), teljes ágyneművel (legalább 8 lepedő, minden vánkosboa 2 vánkoshéi), asilalkandőkk«l kefékkel eat. annál inkább láaeák el, mert a végleges felvétel a megjelenés alkalmával történvén; a felsoroltakkal kellően el nem látott növendék nem vétetik 1*1. A köitartásban réaitv*v< növendékük tartótnak 1—1 Irtof beiratáakor aa evöeaakiMk, pótlására lefizetni.
A kftztartási dijak nagyedévenkiat (randki-vilii *s*tb*n havoakint) előre üieteadők.
aa ílstliail«g<ágra lOrskvő smber.
Aliítiy smber, sláay áaaélló egyén, kirtl-balU agyaa-aaayl Islfogás as tlslb«M<>gaég sMgiUMsábsn. Klt\'uhluara kusl Islislatlaa
Voksai boldogság s áioaks i ka a Urllalajrvl oagaiUk baáklg Britem a boldogság kalgkát ás lassáaolok ulvsssa aa ilsltal; aissiáastsii siagaasl t mitukn lásábaa | agyam Mágett Kilfemliom i a lássa agy vlilél ktsárteesk . toksaer trsea,k«gy a ktpsk ŐMMfitlyiikk aggstabas | a \' ayagalosi

Ntgy-KiniiM, vasárnap.
Aa igaagaió iinScahoa ciattetl kérvények sns l-ig a képaade igazgatóságához küldendők. A kérvény hea qiclIskUndnk: keraeateláei (születési) iskolai és orvosi bizooyitveuy.
A segélyre igényt tartok szegénységi bi<onyit vanyi isrtosssk kérvényükhöz mellékelni, mely esetben a kérvény bi\'yegmenta*.
Kell Csáktornyán, 1898, jnlins 1 én.
Hargitai Jixuf, igazgató.

iBfés Nándor.
1
Zala. 28. szám. (4. lap.;
H 1 K I E.
v
1898. Julim 1*4 9-in
Sserdán, e hé ö-éh délután ason azomorito bir kelt szárnyra városunkba a, hogy Cseresnyés Sándor, a pécsi kir. ítélőtábla tanácselnöke bir-teleir~clhuuyt, Megdöbbenő kéikedéssef fogadtuk a bírt, melynek valiságáról nemsokára a kir. biróságok rpű\'eién lengd gyásslobogó tett ssomoru tannsagot. Cseresnyés Sándor, az erőteljes férfiú, akit kei évvel ezelőtt miodnyájnnk legjobb kívánságai Ekének a magas polcra, melyre M ká fáló-tehetsege, rwidkivQli munks és igaaeágeaa-retete emeltek, nincs többé. — A ré-zvét mely-lyel egész városunkat a gyáazsaet eltöltötte, — .csak rendkívüli egyéniségeknek juthat- osztály részül [ nemcsak azok síivé teltei fájdalom ami, -kik (Isarasnyéa Sándori -A évi itteni működése llátt BIM n Igsiságszolgéltatáa kiváló harco-sát Ismerték, bámnllák és szerették, megsiratja flt városunkban mindenki j mért mindenki ismerte eaan jellemére puritán fórflut, aki érdes egy I srarü modorriil Inksrta lelkének. szivének j művelt nagységát, mely tetteiben, — melyek a | társadalom minden nemee Irányaatu moigalmaira kiterjedtek, «m mindig nyilvánult.
Aa álialanoe részvét szerény kilejezöi voltak a küldöttségek, melyek városunkat as elhunyt tometésén, képviselték : a biróságok részéről Bogyay Ödön kir. ügyész,--Nábráczky Lajos és Dr. Saüta Miklós tvsaéki bírák és O\'zterhnber László járásblrő, as ügyvédi ksr részéről: dr. Bentzik Ferenc, dr. Frled Ödön, Ujőrffy János, dr. Rothschild Jakab, dr. Schwars,Adóit isÖt-bestény Lsjos ügyvádak lojezlek \' kt részvétüket á gyászoló család ás a pácai kjr- ítélőtábla ea ide]ti vezetőjénél ée helyesték el aa elhunyt ravatalán a birúi és llayvédi ksr gyásikoasnmiét. A helybeli év. rslormaiua gyttlekeaeiei, melynek
— Nj Ari Mámé er ér. műegyetemi magántanár — megyénk szülöttje — aoessabh tanai mányutra indul Lengyel- ét Németországba, bogy Mánroki Adám régi magyar festő é\'etrsiza-hoj adatokat gyöjtaőn.
, — áéélSrgysléssk A lll-ad össt kereseti adót kivwo biaottság e hó 8 Sn Nagy Kíni aaán liefejeaie működését. Lendvsy Józast pénz-Bgf igazgatósági titkár, a kincstár képviselője Wekerle mniitiztarelnök és pénzügy minísxér által töbli alkalommal hungoitatoit irányelvekhez képeat nem tagadta meg az engedékenyaéget ott, hol a méltányosság és igazság est megkövetelték. De leginkább s buottaégban helyet foglalt és a helyi viszonyokat ismerő tiLaimi férfiak, magatartása éa hozsáasólásának volt kőszöobetö, hogy tulsá-goe megadóztatás nem igen (gydult elő. Mindamellett as adózók legnagyobb része zúgolódik a kincstár •miaimums< ellen és nem egyezer hallottuk a kérdési, .ha ez s minimális, mekkora lehet a maximális*. Az adókivető bizottság fárasztó munkája befejezte után még egy zárt Illési tartott Saabadhegyen, hol Hírasbel Ede kir. keresk. tanárnő* neig- mini bizottsági tag, kanom miat házigazda siertpelt. Itt as összes ügyek igen simán folytak le, mindkit fél teljesen mag volt elegedve; a vsndegak ÍSj a hásigaeda is.
— l\'Jmépem. £henspenger l<eo Ur meghívására szombaton; e hé l«én mintegy 84 tagból áTő un-\'Sraaaág kirándult (íjnépre, bogy itt a baftiságból kifolyó és az előzékeny vendégszerelét által füsserezstt pompás estebédet vidám hagulalban elkőltse. A vacsora fejelt dr. SzOts Mlklóe iörv. líirí a vendégssere\'ő és figyelmes hásigasdát; Ebenapanger Leót küasünUStte fel löt. Seregély Dezső pedig ennek távollevő bátyjára Ebenspanger Lipót kir. ker, tanácsosra éa ennek nejére ssondott szeji áldomást. A kedélyes együttlétet csak a közelgő reggeli hivatalos órák zavarták meg.
- - KereskesKI kériikbét. Városunk egyik legrégibb crtgénél változás állt be. Schertz éa Engfinder nsgy terménykereskedő czégből, — mely a somogy-ceurgói uradslmi bérletet isi
o\'yan pimfagot, melyre leülni Is lapát, í)« a a rendőrség kuta\'áaai ssjno*, eredményre eam vezettek, mert ar~lgási városházán nincs olyan ssstal, mélynek meglenne ssiad a négy lába, efy olyan szekrény, melynek zárja volna ás olyas psmlag, melyen ülni lehetne, de aeert—valabee-nan msjd csak -kerül néhány ódon, rozoga bútordarab, mely leginkább beillik a rendőrkapitányt hivatal ditttt (???) helyiségébe, hol a piszok ás korom olyan vastag a falakon, bogy az uj rendőr-, kapitány est bizonyára tapétának fogja nezm.
—» Dr. Bereeahy Ttetar kót- 4* va tó ürr véd irodáját Nagy-Kamatán .Széna pinó 695 szám" alatti házban megnyitotta.
— Eklartáal szabályreadelef. párosunk ebtartás! szabályrendelete, melyet a belügy mi-,. niszter 74736 —2 10.890 saám alatt megerősített,
It Írttól 20 forintig terjedő pénzbirsággal tiltja kutyák bevitelét vendéglőkbe, kávéházakba \'s. a. t. Nem vagyunk annyira követelők, begy megkívánnék, miszerint ezen szabályrendeletet a kutyák OlvaSsák el, de azt halároanttan elváljuk, bogy ezen azabályrendelet minden vendéglőben, kávéházban és minden más helyiségben, melyet emberek és nem kutyák szoktak látogatni, sM. sárban is fa\'/Jyyssr/ns Ugyvtj- ssá— sód sorban pedig szon kutya-kedvelőket, kik több figyelemmel vannsk kutyáik, mint emb«r~ iránt, ajánljak a rendőrség H gyeimébe, De mindenek elölt ss illető helyiség tulajdonosát kall telelőseigre vonni, mert eeeek mstbatlae kötelessége vendegeit aJemiáHó\' szabályrendeletre figyelmeztetni. — \' .
— A kaazlrufl ■ serei aae Szép voli és azért hívták Ilonának. Szerelmes természet-lel áldván mag az Isten, a természet pedig csinos külsővel és azért lett k\'aszirnS. Központosult nála minden, hogy a.kaszirnúk prolotipia lebes-sen. Jelszava volt «wer niebt liebt Weiri Mann und Ueaan\'g< s. a. t. és e jelszót megteatMŰire látta az itt járt- tsmbura-táraaasg egyik kimagasló tagjában. Csodálható a, bogy hirtelen elhatározással ~snéikül, bogy állandó imádóitól éa szitkolódó hitelezőitől bncsut vett volna s szerelem szárnyain követte Parisét, oda, hol legszebben azól a nagy bőgő és kopogtatva ezen, tűiébe zeng
birjá — Eng undor Lajos és Oltó tiarátaágos meg- a dal: >Nyisd ki rózsám ss sjlót
egyezés után kiléptek. E kilépés dsoára a régi | cég. váltósat lannl megmaradj
— Darám Hlsba meghall. Egy kalandokban gazdag élet záródott le-amult napokban
— Vlssga A nagykanizsai >Kereskedők tár-1 SzékesfehérvárófT. Darázs Miska, a szép czígány sulstánsk* hatámsottas s leggiebh ténykedése. ■ prímás, ki, városunkban is huzamos idol töltött mely látható eredményi mutor lel, a altó/ohi 147 éves korában meghalt. Városunkból indáit
as elhunyt megalapítója volt s gyáaasiertartá- l^ruktdtlmi iskola feniartáaa. Eseu-két ussUlyból
álló iskola növendékéi e hi 8 án tettek vizsgát, mely némcank kielégító, hanem meglepő Süvölt ■TÖrt ssáinokkali miveleiekat, könyvvitelig váltójogi esetekel ée egyéb kereskedelflii dolgokat oly klŰUVédségget ü\'ártalmasén fejtegettek a növendékek, hogy s legnagyobb dicséret illeti őket. Látni, hogy fáraaató napi munkájuk után nem térnek pihenőre, bsaem tanulnak, bogy pályájukat kellő intelligeuilávul tölthasaák be. Aa alsú osztályt 44, a másodikat 28 tanuló látogatta. A vlssga végé.i Bun Samu igaagató busditi beszéd kiaéretében kiosztotta a . Kereskedők láranlalá-oak" több yAlasztmányi tngju- AltaL llsziflndijul adott aranyakat Ezekből szorgalom-, iilatva jó magaviseleliri egy egy aranyat kaptak : Mond-sobein Béla, Misner Nándor és Weiaz Miksa Il-od osat. tanulók, további Augenfeld Desső, Kapperl /sigmond ás tí&nssr Jenő 1-aő oszt. taaulók. \'Aa lakolát Bun Samu és Kramer Lajoa tanárok veaattk,
— Taalliéaysk kegyeiele Eznar Als-joa sümegi iötanltó junlua 29 én 40 évi buzgó működés után nyugalomba vonult. — E napon ssip ovációban -részesítették volt tanítványai, — kik tiasisletire szép ünnepélyt rendeatak. ilíTft-jok is ssereiök kifejeséaelil egy kueaorut, értéséé aranvőrái láncot és egy csinos, dúsan felszerelt pípstoriumot nyújtottak át emlékűi.
— KljegysAs. Dr, 8*ila*i \' Jakab ragyás* Hudapsalen, eliegyeste néhai Rilihtnfeld lgnicz leányát Lenpofdina klsaaasonyt Nagy Kanissán.
— Mareslkeiés is lékspllánjatgnál Vérm Zsigmond várusunk uj rendőrkapitánya a hú 11 -én log bevonulni. Fogadtatásra a rendőrségnél erélyesen folynak aa elökésaűletok, de nagy savárt okoiott ason körülmény, hogy\' a főkapitányi hiw\'al majdnem minden butoraata as elhunyt főkspllány tulajdoaa vo.l.l, kinek osaládia most sseket vlsssakérta. Az égést rendőrség moblllsáltalott, mert okvetlen kellati találni\' egy olyan assisit, melynek meivan mind a >égy lába, agy olyan asekrinyt, melynek\' sirja van, s egy
aou Seregély Dezső lelkim képviselte
. l)e kísérte a leiejlhetetlen lóriiul őrök nyugalmára mindnyájunk méty bánata, ss b emtéks mindnyájunk lelkében örökké log élni, hatalmas individualitása által aaerzait babérokat Nagy-Kaniasa város kösöosége elhervadni engedni nem iogja. _ \'__.
Legyen áldott amiékel
A mélyen aintotl c>alád a köveikeső gyáas-jelentéat adta ki \':
—iaizo eőri Casrainyta Bandorne Kenyaraa Téréi ugy- a maga, mint gyermekei: Emil, Etelka és férje l\'eitlér Imre, Kősai, Üézn. Sándor, Andor as Jenő, ugy upokája i ilj, l\'eitler \'Imre, válsmiot a kiterjedt rokoneág nsvebsa\'is lájdaiommal tudatja, hogy aa odaadóan szerelő hitcsifirs, a páratlan jisua ideakpa, a légion-dosabb nagyapa felső tőri Oiereanyés Sándor péosl kit ítélőtáblai tanáeaalnök, a tolnai av, rsf. egybásmegye tanáosbirája, — ( néosi av. raf. egyliásmsgye tőgondnoka 1890, ivi fulius bó & in, délután fáj 8 órakor, Üstének 54-ik boldog básssságának 86-ik éviben jobb létre szenderüli. A kedves halott iöldl réssel 1893. Julius hő 7 in dilotiii 6 órakor tételnek a pécs-búdai külvárosi közairkarth«n ss av. református egyhás szertár-táaa szerint örök nyugalomra. I\'tca, lk98 július bő 6 in, Bika legyen poraival I"
A pécsi kir. II, üb. gyássátkövetkeaőleg tudatja:
, A piai királyi üt{B Idtío mily iájdalommal jaientl felejthetetlen tsnáaaelnökitiak méltóságos lelsn eüri Cserasnyia Sándor urnák tevikeny élete 64. éviben lolyö évi julius A, napján toriint gyássos elhunytat. A temetés as Anns-utnsl 4. saámn halottas lifahól folyó hó t. nsnján.dél-utáa 6 órakor leea. Pécsett, IH98, ivi julius bó 4, aaptii). Itika. poraira I\'
Darázs sfaő Európai körútjára, bonriét értékessé, értékesebb emléktárgyakat" tHIbtt magával, melyekre azonban nemcsak a kitűnő czígány, hanem a szép férfin ia tett érdemei. Életének utolsó éveiben valósággal uri czígány volt s minden nagyúri allűrét megtanulj az excentricua mágnás lempökat gyakorlatilag ia mind végigcsinálta. Előstör is megházasodott, de a feleséget bemar olt ia hagyta a bolyongott europaszerte kalandok után. Bondkiviil érdekes térfiarcz volt s külföldi böditásHÍról s legnagyobb ellenségei is csak irigykedve meséltek. Bár voltak közönséges ,sivár lelkek ia, a kik ebk gyémánl-£g(lrUÍL még jobbaa irigyeltek. Msgjalsal alááte a régik tündére iv egy igazi • Iranczia grófnő alakjában a mint aa árnyék aokáig kisérte őt. az élei utjain. A rajté* lyea pénzea levelak utolsó óráig lelkeraaiék Óta a vásártéri eaakáosnikat könyekra indította as a borzasztó gondolat bogy mi less most odakiaa messze a szegény báastoe grőlnéval. Dárisa Miska szemét legutóbbi barátnője, egy remek aranyhaja Hatni svéd úriasszony aárta le, a ki a koporsót megtörve követte s dupla zenskar accordjai mellett. Darára utolsó pereséig ursssn áll a ember smlékeset óta 6 volt az egyetlen czigany Székea-fehérváron, ki elaő emeleten lakott A temetése is ugyancsak parádés volt; 3 napig feküdt a ravatalon és két plébánia papjai kísértik öt as örök nyugalomra. Azután több gyertyát osatoitak ki as ^ottani agyik Entrepris állal fényesen rendezett végtisztesaégén, mintha takarék pénztári cenzor és napi biztos lett volna. Hogy aa oras-sághói mi sem hiányozzék: as utóbbi éveiben spleenes éa ideges lett. 0 t a szülővárosában össze-Lkooaosani a kollegáival a aa egyik, bandát versenyre hivla kl. A muslkália párbai, mint a legtöbb jpárbin — elmaradt a lettek helyette hossza noletniák. As Oreg Radlca Bernát, a ki ináig ea békült ki Vele, nem is ment el a temetésre, csak bandájával éa kossoraval képviseltette magát Kit másik gyönyttrO "loasorut sdotl s svéd msdsme, a, felirattal! •Far.vét vi see SnartN kitten veled, a viaioatlátásnr).
Nagy-Karnisa, vasárnap _
Zala *8. ssám (6. lap.)
— Báérll aiaiMOi. A kuM Ujak b bi> 1 te tervetett nyári vigalma eláaott - éa júliust* án tariaitk meg tekintet nélkül as Idftrt. At ip*ro$ Üfruéa qftwfaik jobban kedveaett aa MAjáréa, mint a kereskedő ifjúságnak. meri tatár-, nap, mely napon a mit afeAf a % Polgári Egylet\' keVili*tyt"ágében megtartatott, egy felhőcske aen> atverta meg. a vigalom drfü jét. A kért lőleg a bejáratnál ét a táacshelyen fényesen volt lé&fijksVi figyelmen resdesflsés pftdlg azon völí, fyígy a mejgeisatek. jól \'mulnHNanak, mi \'nteg ía tíMeát TA segély - alap jávárf a mulatság szép ö«s»eget jöVédelmetett; tehát ■ rntflat-

aágpl íéléién aikérflllnék moiidbnijuK. A renfeí-1 helybenhagyd Ítélettel.
TöllVÍHTSZtZI CSARNOK,
Felnő bíróágtól I^rkeztek.\'
Sikkest tánnsk tekintendő bünte\'tel éa jogle-elaaiáUtáa vétségével vádolt özv. Belaaicz Jóm el né szül. Pávlic Mária elleni bünőgv a kir. táblától helybenhagyó i\'élettel.
Súlyos lenti térté* bűntettével vádolt Mereved Ignác éa Ferencti Mibály .uty közrend elleni kihágással vádolt TerenciT György éa Galam boti Mihály elleni t>ünügy_*a kir* itélő táblától
aeg a jelenvolt ^hölgyek neveit a k ővel későiben Ír5tll i • Schável ntivórek, Tatáts nővérek, Urhsim nővérek, Síéiig nővérek, Klion nővérek, Ungar átérek, Iültricb nöVérek, Illan nővérek, Roth-mau Téré8|aHA(ner Terét, Hiracbl Terit, Kotarits Tería, Baranyai Terét, HoHíta Terét, Hodotitt Julm, Kitvatt Marinka, Nagy Marinka, Andrt MarjnfcaJKo^tfe Mariska, HefTer Mariakt, Horváth\' Maritka, Ratonitt Ifaritka,- Stoker Mtritka, i Kadaaiia. Kerolin^ Gubáit Karolin, Eywirt Karolj lm, Rotb í!iaelt, Steinl>erg Gizela, Puhier Szidónia,
mm Bwtm; NéBffiV ii^ l^tTvtyf trer, [iOperra ttartaroi treF
Sulyo^ieeti aénéa miatt jogérényeeen elitéit Blnrtók Jftssef újra felvételt ügye a kir. táblától megváltoztató végsétael.
Lopás büntetfével vádolt fiakronyi Bokor Janóé ug\\, orgazdatág vétségével vádolt Németh Katalin\' férj. XámSr jgrvánné elleni b&nügy a kir* táblától helybenhagyó iiéletteL
Síkkatatat » okirat hami«itassal vádolt Löbl Miksa elleni bűnügy a kir. táblától megváltottai A végzégsej, Nagy Károlynak .MQnich Mária—elleni vá-
__—_^ 1893. juliua hó 9
llüt Ukistetbs véMTval. HÜ batkaááe vett. A haJM ijMP éig késtél álluk. Ha i mpMi/<« M fa&ifM métlüp ▼agy. ka a pék apróbb aasiáfei eeMtt* ayomhea fkt a törlás, a If^ik megragadták a Itlilusifiell aigM^ti. aett perseaat, ilifaiti«nék tgy tókáfcoa ■ m^SssNttjtma t«lt uuk a p Ha álbát Uláltek a kaaaérémél, kél lakapták libáról á laékáltó bféajt és tirhüi ^m\'kat ouloáattak neki. — K korbáu-ölé#ek a Téma fkiUá Ha-téaak épifbaa éa títttasátbat Urtáaér* i* kalkalét «aaa»-tftk voltak. A cnelédftgyat, mely »oat aaayí aiifraiat a véroa caadaaatoayaiaak, a kflrháta-raapfcankkal raaéaaÉjjt Aat már kavaaabb gyoayöröaégfal olraasák aM^i MU^tak* kogy^ h 111 a a aMaoayökat aaaaképw korkét* ttéaa^ kat ktalatiak. —rtfaa t«ttataeaaa Ü jwba vü laagllia Saobövích deák incaalkedéaa a város strinssnatssávai, ltáta> •adása ás aaáaa élatfolyása. Oa arra ateta aár a kdayrMa utaailam a kdaöaaégat. 4
Vagya űeg a könyvet éa altaaaa aL a régi Kaai**a jenes* vsptsalkaa jgen gyakrea vas^gára Jog találai éa okaikat baMlc Itt-ott több históriai adat van alsaásűáMra, mini a m^aayi safckségss, i* as as riiaaot el ssakit. Ea a kftayt ássa vidéki tanaékak közül való, melyek hivatva vannak arra hogy a fővárosi sajté véleményéi a vidéki irodalom irftaé aiagváltostsssák. Kívánjuk a szerzőnek, ho^y derék munkája mielőbb folytatalt érjen. ____ H. a.
A róváml Lap*k-)<ót immár a *) ik évfolyamaak teljes slsö félévi réssé fekaáik- előttünk. VaMtaa a lapssttlé előkelő mnltjáhoa, nagy ukiatályéhaa. aét a lefolyt félévben még fokozott mértékben töltötte be aat a kiváló sas* lapst, mélyre a kaaai ssépirodaloaAsa ée *ajtóWa kivatea
jiéléltéL
Kracher Máriának AVágner üyArgy elleni váló
Siauberer Emma, Sob|r Naiika, Halati Orsiiké,
Hriller Frida, Keberlin| Matijd, Kldu Uermina, 1 pere a CuriMtü kelybeubátyó ftálailáL hania Margit, Yegele Lttjta, Unnia Araáliii, 8iéin Agnet, Scbável Jánoanét Boaáa Lajoanf, Urheim anep\'tc* JAttelné, Hxéjig
íin^Ma^ Matsilt JCdéaé
Antalné; Rolhman Menyhértné, Takáte Jóaseíné, biírieh Jósaeíaét Nsgy LnjűHné, üxv. Roibmanné, | Kaán N néi Golensiky Ferenctné, 8eleV Z<ig-\\ moudné, Hirtobl Mikaeaé. FelttIBaetni taiveaked\' tek: Ltmberger Henrik $ Irtol ; Foch Jakab 1 írt 20 kri ; Fiecbel Fülön, Májfort Gpla, Tollai Péter és Stét* Boldiaaár Irtof; Bnaán Lajoa 80 krt; Krát|<y Ká\'mrtn, Rolh Mór, Fehér Pal, Sölétoraot Géaa, H. T.; Kováta ísiváfl-né, lUttá^- Janotr liftbrOntey Karoly; Méwéty Sándor, Budai ^ynla, Horváth A odrát én Molnár Gábor 50 - 50 krt; Pati Jóaeet 40 kr<; Taneaict Jó*<<ei én Németh Jóttet 80-^0 kn^; F. L, 8teg-múler, Humerfiutatáv, Iiantt Hzilven/ier éa Mélaki Hamu V0—~20 krt. A aiivee felUifluUtknek. ugy n/ültén a megjelenirknek aaón kérelemmel -nyil* - v4nitjok kunafiee\'Qnket, bogy egyletünket, tr jövőben it rokontaenvüfkben megtartani kegyetked-jenek* "" ; A reiuluiltiq.
— llf. Rtftfstr WgmHk orvov Nagy-K- nt-Büán lakáaát vároahás épttlet I. emeletére telte át Kltta (Árama iitaiás a Kelelre-Jerua«mlrnslic I. é. aaeptemaer hó 3 an egy _a Irgaagyohh kényalemmel éa alagánrtiával Ímk itndeaett küiün ayor$hafÓH. (kitünO konyha, villa mor vítigitÉi; fű r dnk, lortnuirék stb.) Köt latolt rénavéiel. Meneikrtat aaakbeH felolvanáaok hir-nevee orientalisták által tytjrány\' Fiume, (Ab-házit), Riguta, AUmn (Pirüutl, Konstantinápoly, Nmyrna, Hbodus, Beyruth^ Saflfa, Jeruualem, tleitehem, fórt Hald, Iimatla n ái Cairóbe. InnétjJJj1^ Alexandria, Catania, Gorfu éríntke/éMvel viasza Fiúméig. Medettartam: 40 nap, lielearámitva a 14 naprar- lerjedOt tartóakodinj időkéi. Béatvéleli dtj Hetiéi ellkláanl) : 1. oaalály Böö fkrtrtT. ötaiály 460 irt. Jélentketétek 160 fri bistotiték bekQl-déae mellett í. é. aa alulirt Irodáboa, a
ingyen kapható. A Magy. kir. állauivaautak menet jegy irodája. Budapest: Hungárie asálló. Béoa: Grand Hotel, Kttrnthnerring és ss Aassas vidéki irodák.
Jir&ftlíirót&iclior/ le^rkmlt ítéletek
Törők Ferencnek Gerencsér Jáoos és társai elleni pere a kir* Curiától aa első bírósági ítélet halybenbagyva.
Kluger Jósael elleni bünttgy a kir. Curiátój aa eltő MrAaági Ítélet helybenhagyva. Stepán jAsaet elleni bttntigy a kir. Coriátói
as első btró«ági ítélet.\'^elyuenhagyva,. -
Horváth Kiseakttdt Jó/selné elleni bOnAgy a péeeir kir. tabláiól aa első bírósági ítélet hely.-benbagyva.
Pál -Jó\'iaeinek — Pál laiván elleni pere a kir. ítéld táblától helybenhagyó határozattal.
Kováca Jánosnak — Hegedűt Józnet elleni pere a kir. itélő táblától je\'oidó határosattaL
Weim Henriknek ^ Kalivo/la. János pere s kir. itélő táblától megváltottató hstáro sattál. s *
FUiath Mi Irálynak — Mód Péter elleni pere a Jdr.iiélő táblától, helybenhagyó balároialtal.
van. ElSénuuTa" Írók táainartfsa a anataSssraSs__
belai sserk—stöségi appanMatt. Hágybaosá sradati éa üsrü* tott elhsaaélésak alapos tadáaaal, sok szellemes éa stagias tollal BMgiit etsu cikkek, a kisebb aovalUastika<t dolgának minden valíi&ia, a hulzyvilacut kfisvaflenfti énkma ürigpaa* tak\' i\'Ureadalpm IklAabOaÓ léVsgfiiaak erdak* és lesmski rábs vágó dkksk. vidámak áa~fTislságnssk, mblisél sasllji kWtemésaysk. katSHdt ^ardavt liiiartrt, — a FSiÉwti Lapok vasératpjáaak vá)toaat<«a és iUa«atráciákkal ikisért cikkéi, friss és gssdsg kirmvaiak ; ss as immár liaratat évsa Fftvárosi Lapok. A Fővárosi Lapok elűfiaeléeé ára: béra l frt 40, negyed évre 4 írt. Megtaaéalu • ím. Kovára* Lapok kiadóhivatala Badapeet^ Fcr*nct«*-Ure 1
— ,Msusf fléalaw\' a tsgsasbb, lagt^ysscbb ás Wg tartalmasabb tépss katilap. oraaágvarts sí van terjedve, mint as agyatlan illusztrált lap, mely disacs ás ftaypa kJ-állítása mellett, aa ertaalítást tartja flUag saam Ipa találóan navaste a „Magyar 0énin«a4,-t egyik kiváló kfi* ttkas ,jt heti események. HlbwtriU kréaiká^aakM, mart aa saeméayakat téaylag a l#kmk+ kmUm* k&aét Ifjf^rtaiéftífal matatja bs olvasóinak, A „Moffiít\' (íéniuttf* második éves pálysíatáss atáa bátraa bivaikoabatia a mfivplt közönségre, hagy aem volt domiaálé wemény vagy ssswplÖ egyén, a mélynil vagy a kir»l már a lagkósalebbá ipámban kimerítő éa érdekes itíasstrattót aa kteSIt volaa. Á„iÍM/z.yar Gíhím?* megizmosodva halad .* megkezdeti atsa. . támogatva a magyar Irodattna 1iltisi>lgsi\'l lagfaiawibb mS> ellem Vásasinkiul. A .JUgy&r tléaiaea* elóSa^éaí ara évia
10 frt. fllévre 5 frt, aegyadém I frt »4> kr.,-milj IHI a kimlóhivetalhoa (RldapMt^Hrtaébat-kónt J$) ktléaaál A „Magyar Gniicsx" tmir UyiűsrfebL mnfktsdi ToJ*m \\Lajos kintié irónk na-j^tnitkü rifémyémk kittítS Mi A
IRODALOM.
L*|»nbiIi e ravatábaa Isairrtrlrtt aid vekrlapaak ktadéjéaélr FtseketFiMp kéa)ikrrrekrd^kfii megrendelhetők:
UpJ tlofizttukrisk ktsdMtSl fn<<)foll)Jttik, a mi aí\'zt mm Jizetfí ftíjtalanul jut cwtlenem tjy fiíépi fHset>kk*s
Ij.mscjsr méták- 8 aj eredeti sugyar dalát sála ki Pesálk U|e« álaházl ksrascjssk bpasti it
■H
dor éa Bárd.

A mfl eHáaatáni á«m I Ht aa kp jelentté atáa pedig- I frt 50 kiért less kapható, pénzek ál. teljes .caim a~kinfid czéghex (Nádor éa Bárd psat, Káróljknrat) küldendők, mely u I frt. K fr. < setási ár bskwldáss atáa bérmentve ktidi mag a mtvst
—- JHIsse SsialkM Nsgy*Kaaiasa város történeté\' bél. Irta: II u 1.4» Istváa. - Nagy-Kaalaaa, 180Ő. 8—r.,| k Métb Mikaa Jaiasisa. AtaXírtSÖ kr. (Tartalom. Kló-szó. Nyári éljél. — Kaaizna s térök világ atáa. — Aa irgalmatlan neraudés, -rLlnvratm vtatas. — Ksalasai élet r 1800- 1893-ig. — Leányvár. — A forradalom alatt.) — A kéayvst sl«>bss már a elme le érdemessé Issai aa el* stvaaásrs r Xaaiasa iftrt«\'-seUtn)l Ígér iplil^bt a már saál* tal kell, hogy érdekelje a kasiseal olvasói. — Különben sa A könyv többet is nisgérds-
asgysa sovásy dieevret volna auguaatni hó 1 \'ig illtézendőt I msl « agy vaa Írva. bogy bármsly olvásé élvsastst találhat hol s bővebb programm is kenee, Nem affólo saárss kroníkn, amelyik csak arra való, \' hogy aatassos, hsaem eleven toUel. zamatos ayslvaa irt maáka. aa alaö, mely tKaniaaa történetéből élvaahelé splzó-dakat ad á Isbstségse** teszi, bogy a kantátái ember meg* ismerje városának történetét. A easraö nagy eaorga-lammal állította össse a adatokat porua krónikák-
- A___Hb__MúmUU ITpívviia Avak I • tirm IwaMlayna tárából a átaaAHa talsmsaayit aa
-- V«»lllK«aflM. |||sh1 egáaaeégea humor csillogó szálaival, - (»rsaágvl)ágra
eiotte a .Korona" saálloda bérlője Nsgy Ksnlaaán, ^ asm uláit Ksaisna Idstérmabaa, ds a mit ta-
-CSARNOK Két prem iére
ki atonbsn már bosssu évek óla liécsben tarlót* kodik, gyógyifbatisn betegsége lolytán 74 éves korában Öngyilkos lett A lapok téveaen jelzik a •ztreocaétlen aggattyánt helybeli nagvbirtpkosn«kt Jhert Ksolzsáról mint anyagilag teljéién tőnkre ment egyén lávosott és városunk hot otak egy* kori taép emlékek kötötték ss utóbbi évtizedben.
— Myujtogaté vliiámi K hó ft-én é|)ell liáromnegyed 19 órakor Kantmsliot Láts\'ó kis-kanisaai lakos pajtájába beOtőtt a villám ét est léngra lobbanta. A nagy ető d^ciárs nemcnak a pajta\'égett le teljesen, hanem egy sertés ol, 8 ssekér stalma és lóbb gsidanági esakos is el hsmvadt, A lángok átisapiák továbbá Bolf Bognár György pajtijába, msiy 6 tfxekér szénával éfytttt msgteipmivttlt. At egyQitea kár mint* •ff 600 forTni, mely blstos<(va volt. A tOatilió-*ég elég gyorsan megjelent a vésa sainlielyén éa * Misei lokalizálta
Iáit. aat siegragadtf á# érdek- aSá tdtte. — Kaninea sokAla vlaaoaiagaága, Dgys»bsja, pörl^kedéssl 1gsa érdebfsen vannak elmondva, még basakévé ts tebst beaaSakst, hogy msnnyi vlaostagságoe smatlak kereutSl. llogyaa kínozott meg bsaataket aa sgvkerl palatínus; Bsttklásy l*^Jsa gróf, a ki kegyet les operációkat végezett aa érdemes város testés és mladaatalsa megaaabailitolt Imunttnkst egy-egy iegatö-réttöl, aagv halár fllldliit » egv sa«res«aás alkalommal, a mikor ÍSaí vsaasdslsm illőit al a városban, még a leveles társakat ii blataassgbs helyezte,« mikor aatáa almait a vesse-delem, viesaMlldis s a/akuakra miad aat a köttstlaa, ka* ssostaiaa írást, amlrs assi volt satksága ft kegyelnmnágának, a fbatoe Irumáayehat men eféNi barátaágoeaa megtartana ma-gáaak. Kgy Balog Láealósat ssvsastt nr Is rábs járt irgal*\' msUss stfi-tÖdéRiMf j n% hs ssal la akarUk a káraakat, még akkar ts a vlssa^jára fordalt a dotgSSk, lgy "ksrult sak ba* Jaakba a Beapáry Istvab gróf ml vas barátaága ta. Maéval, terhesebb Idők (áruk akkor s kaalaaatakra, .mtal aametaai, a mikor a sok ado miatt psasnakodaak tbütoaosaa. — Da mlsdaaosáltal tgea kfdétyes várat vett Taláa ksdáljpaaebb ■iini maesjMág Igaa. hogy seös, sáros l<lébsa ceskls tblá-bakon* Islietslt vialtatai, de sil klsasm saaek aa áltapat-aak aa elképeelteékea sta ssm kall valami nagy fkatáata, ha sa tiltása egy pár híjil snie tant sessat rsáak. A Jag« oiolgáttalái, he nem Is mezt végbe mladlg a törvényes sss*
Premiére!
Mily láaaaan néatem eléje! Mennyire vártam aa estét, mely engem a boldogság meoyorssa-gábs veget t
Színdarabot, 3 felvonásos vígjátékot Írtam!
Beadtam a stinbáai titkáráé*boa darabomat éa ott^ai mondták, két bét múlva jöjjek a va» laaaért
£r a két hét élelem — legkínosabb epizódjai kőaé tartó*olt. Nem tudtam aludai, nem volt étvágyam, szófukar lettem, köteleaségeimet el hanyagoltam, fiatal feleségemmel megseOntettem" a •méses heteket* — hiaa már károm negyed éve elmúlt, hogy elrebegtük ss oltár előtt a holtomiglan, boltodiglant.*. Barátságtalan voltam min* denkJ iránt éa a mellett rendkívüli aaórakosotf voltam: dohányt a cakráaadában kertem, fagylaltot ai Övegesnél, üveget a hentesnél Klősaiv akartam felhoaai kabátomat, aatáa a mellényemet, portó helyett tintát öntöttem a*, leveleire, egystóval rettenetes tiórakoaotT\'VolteflO. * Végre elmultak tantilimT kínjaim. Tudatták velem, bogy a vígjátékot előadásra alkalmasnak találtak. » ^ ■
Most meg majd eezemel vett rém aa öröm miatt. Nem beesettem má«ról, csak vígjátékomról, nem saiiiam más saivart, mint lmp» rffileat, uj nyakkendőt vettem, a hivatalban toat-kömmet olyan kurtán beszéltem, mintha éa volnék as ur* Aa utcáé «• ha kitapintottak — csak
Nagy-Kánizaa, vasárnap.
J Zala 28 scám. («. t*p)
1898. JuHíti bá jjMfe-
wéf — »*#ra
megeme\'iatéttam kalapomat. sdi faragéi is varteftr.
Astán elérkeaetf a premiére.
8sloarukába hajtani, hajamat fölégettem, — m»gbomt«éJknatam. — Örvendette, mit a gyermek valami ajándéknak, csak aa aa sgy körűmén y hasított, hogy édes kis fsleaégem nem Wietet\' #1 r\'if\'B,.. födjék kérem, a gólya.. ^ I gólya... akar kelepelni *
Heültem a p*holvombs. — A ssinháa epkkal | dis«e*ebben tünt fel — Mintha a lámpák as éa; kövemért viJágneebban égtek volna, míaiba a\' ffiggényfo levő alakok mejeleveaflltofc volna éa j men vénának felém, iniegaiv*, Odvösölve. — -tfTsths a kósAnség — elesénaebb és ssámoeabb j volna, liiüni máskor, a páholyokból esiaos bak*j fla fejecskék mosolyoctsk le a Idldnaíotre, mintha as én kedvemért csacsognánsk, csevegnének <rty kedvesea. - ■•
Hál még mikor éearevettek ! — A JáveaSvek j egéss tömege irányult felém, a hölgyek ffxiroz-1 tak, eniem, a vígjátékiról, as urak pedig ? — aa»ik irigyeltek. - \' \'
KéayelamttenQl Jresdattém magamat éreiní, — nvogtalanaág fogott el rosszul eetek aaok a eaaró tekintetek, -tqssiuI i_jKwlypk. Akár csak Sgii mik ifáj sflmmöfött volna ferétóuem. Btm msrtém senkire aem néni, íssadní kewJ\'em és fámí. Efyaaóval: h lámpalát jélei kezdettek matatfcotai rajtam.— ,
Akarailannl ia behányjam •ismémet. £a ek kor elsötétült előttem minden, aa illosíót ts. —-Elgondoltam —• behunyt esemmel — hátba meg bakik vigjJUékom, hátha kipteasegoek ? Komor* i áak, sötétnek láttam m\'ndent, a csillogó csillár j éléok fénye jpislogó méceee lobogása volt, mintha , áJ^*önaíg_öMÜ[ taért mosolygóit volna, kogy j Ihitunyolj\'m, átért kacagott volna, hogy kine-1 veeeaa..*
Altat vartem ésn-e, mária fatgördölt a függöny. | Csend volt, mint a temetőben ; mindenki lássa-1 san nésttt a.«*t npadra. Előttem .pedig, öscaftfolJ-J tai sasinak A ««erepl/)k, s asiolalsk, a dtsxi- J tisek rendetlen eknoat alkottak Nem értettem a darabból aemmit, érthetetlenül mosolyogtak sutok a »jó# sifoésaek.
A tftggöny legördült. Orrtáai tapevlbar keletke-re" hirtelen, ssás és »sáx ajak egysaerre kiabálta I asersó l... ssersfi U
ftessksttam, kábnliam aa ortmtöl, állottam aj gyentéd nöi kacsókst, a melyek nekem tapsol tak. áldottam as öblös férírhangokei,. s melyek. nekem éljene/iek f
Nevetni kezdettem és örülni, — mert bát a :|| prmiére pompdittn f ikerül/ «\' _ ~
Eayaserre csak kinyílik páholyom ajtaja éa a pébolyByi*ogat(V egy névjegyet ny^Jf. Csak eza néhány sa^» vojt rajta ; .A gólya kedves nejé nefr saeranc«é**n egy ftucaket hozott:...* v líeg\'epetve tántorogtam bátrs, — de astán
taiffrrs^ frenr Kf^tTfftrsar fgfy — JliMt es a jtremíbe te ^m/xímn tikerülí /... I
_.a rendex/i ptdia sajnálattal taUniaite a kő.
sönséjtnak, h^ry a saeraAt — mda premürrt —
Si«rkMit6i üzenetek.
és bkftUJ ártssHIfcst hmrUla\\ fbgjvk CS. Bsssarla. Misi látja. iaUsMteak. Ajánljuk lapult kaalokit «ívn flfrciMáb*,
Beeme tsdArftÉeá* nafj kÖMáaftttol foffak waai. — é biaoOMf «laak« ér. TnMy Oynlá\'tgyyéá volt.
Hmgj-tmjvm. hmmek kM Mi»f«oa át, liaastá továMrs Is aairawa köWjük. VragUrti bUd^fiivatalsak taolgál. é»Saáa. Salvál/aa kte«aa«t m tidvtixlat.
A safy\'kaaiasaJ Ukarékpéaatár • hó t-óú emk j 4f, kasaiét áaat. SorsjagjaJ Mstfaitéfát fent-mig étien SjásQak. —»
él. L. Httricahftd, Kasbadj^a kmhn ígéretén raléfcaa-1 tatHak.
aaiéféa f«V7*« V"!^1 t ^lilla—a vtláffttv meafcá-\'
Istal-iá* a-)>*»t- kéaa^baa mnkaadataak éa valúaaiaA, bojpr | titéf ,íij ávtaa rllégtmág fügjn a *AtiU4g»t falváltaai
laaikar. D4vaa4M|ak aiiat kmhr** kottagáekat. Saarkaas-; tiía*saak aftik Ufja aaivaaarg\'él*>l élvaa*ttal aíraatsk.
Felelős sserkee/\'Ő; Dr. L A K K KM IX Laptulajdono* és kiadó : *, P
Nyflt kérdés
Nsgrságoe Caertán Károly *rkfm> -Zala vár meg ya allapáajábos
ZALA ftj£&SZ£0Eirr ^
r * • , \' 1 « • •• > —.
Van e tudomása a oagyaágos alispán úrnál srfól, bogy a cMlornjai h neddim marhavá sárok meaase elterjedi jé hírneve koeákáatafv* van a msrhalevél átírtV koaefekaek aaon kő*, meglrotránkotdst keltett, törvénytelen eljárása altsl. melynél fogva átírási díj írjében nem a törvényben efdirt darabos kinti 8 hwi, .hanem több mint háromszor&sdt, vaytjh darabéit ni fo kr^J^Arl *2e*lnek a erőkön, aminí estkel éa i. 4vi~jun»iae hó lVén és — illetve 3^-én tapasz-taliam!
KOrmenden, 1893. évi jaliua hó 6*én.
(402)
Kiváló tisatalattal Jfppinger Lipót, mésaároa.
hívták
Ifidéi Zsigmond
TE 6TEI
i>ert a^gjelenik.* 9A raapectaasal
Aa ^éréég" Eddig aaf tartotta a kAa idás, hogy 9Ne fesd aa örddgöt a falra, I jig as OrdAgdt as emberek | mleaatték. Kddigasördág sládok réme vnlt és most legjobb hási ba* I rá*j«, a kivel, mini a haWbefétokkat ssokás, •mn ru as asaa«iMY forlekosik legtObbei,. Most\' m*r Marsík a falra festik as ördögöt,, hanem a buf«<fra edt as ágjskm is éa ba emlegetik, — l akk^ir e»ak dicaéretet sHifrenek fölötte. Ks est as j Arisai váitoaáat a ke<léiyeabén agy budapeeti vállalat ídéite eld, mely „l\'oloaks\'ffrdftg" eltieveséeslatt oly kiMkaé ssert ho/.o<f forgalomba, a mely vágré ] ríd^ms véget vet biionyoa tolakodó és kmie* | siet!?* báai álla\'ok tiralmáttak. A Po(oska*ördOg o*a» héso*, mtot a tobhi hasonló eter és éven« kiat «ask kéteaeri bsetnálst után nemoaak teljtsen | iklpu^alitja ea állatkákéi, hanem alsiKmaa meg ie
riackai r « i«
tf \'ss- ffirdetések:""
i\'.V f a a t ím e n e t r e n d ! ^■■HMIHBUíw
, Kaniaaa álbmáe. "^"\'\'rj Harg P^^g^gyi\'tty megvt__
Ti fogak szépsége)\' V-* "" indulás Érkezét T&XR ril,
\'f Uaiaaárér Kaalaaér* ^ » f^tfta aisr.
? 4 1 í 11 CJ a ) 1 fi ti a I uuu sdiii..x.isfa.
\' 1 i | tíJI | | 1 * I ! - AtíO^ :
31 v.1 6107 Iregf. gy. v.l 5 33 regg. Xwk^i^^^X * /
"fe SS. V. i Kti U.M. v. 12 59 drtt. ^^ \\ UfUiviwllVh araé\'
l :«y. v. Uj20 Iájjsl [*t..v.l ll 22 éjiel j \\ ; -
Y PLw w,*. g r \\
J DEU «s V. 2 20J Í. «!•«. v. I 341 d U. \\ V ás l»s«málal«ál
Sst Iván v. v. 5 lBf d. if*. v. 8 04!regg. j jMk
{ B é c s \\Mt< v. 12 45 [ éje? |»s> v. 10 i5| eate
•g tgy. v. 5 47 J regg^fsa. v,r 4 10« regg. «rtákt^ \\ W^kri saaát
SsL f^. vé dllO] rsag|w,>.|t |99j tL«if ** Vr, **
•S -s. v.í 2 [- dr iriv. v.l Ml 26, eiis f —AwOV^ \\—4— ~
& v.í 12 Öljéjml Ily. v.jLf lü^jal I j iataktat\\ ^JV
fi \'jíiííír\'"lyi; 1 rj^irr^ j,. i..» «■■■»» 1 Legjobb \\ \\ éan^ir^sr-.
I 4 | regefts: vt| í ifjá, th -f rédr^werferV—^ "zr; Jaamáaptf.JiJ _ ^ ] g 20\'d.njaa. 11 34 ! ájjtl. tflais\' ellen. \\ ^g^^Q^t;^TÍT »
Nyllttér.*) \\ feg :
f \\ hr J
li fd/áoiék. ^S^"
taiigg^
vállal BMfára f«l*- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sairr^::
Kgtoa 0011981. adalásaU laalarSakat rsUiyff ^W kslMaUa^ fa|l>aa) netarvakáal S6 krUl á fi» SS krif — valaailal ftk«l«, ír kér a MlaaR •ali • m-xa»Mak 4A krtvl 11 Irt 6é kris asállír^ aíaia.
k^ /.káa, ca^km. rtráciM, éaawaMK ariaaa*fWa Á adiP Un 4(a«aaltM WÜ kaitab6aA vaia l* ár* a/alaihaai Kséllit ás iíbhubíhii Baaaa
karg CL (ea. kir. ad vari asálllléf Mlyaai|yára atrteliWa Viafák |*AaUf»nlaléval kftldata^k. **ftfca Mattan lar^-krv 10 Írna áalavalat/napokra 5 kroa rasaastsaéá. fl)
•) Aa a vevatkaa láafcet 4r
káaUftakárt
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Viláfkirfl
„Les Derniéres Cartoüches és Lohengrin"
IVIl^ N/h iii\'Lii|>ii|»Ír
Braunstein fréres gyárából. Párizsban
66 Boolevard Ezalmana 66 Brmiyitai& frérea rzfg rsakis Oaaglcourtban (S. és O.i frattczlaorazAgbaaa I
buordan
líriktf, a sk 4ra esa
Allemetlen látoga* | sak «ö kr. és kepkstd
év mtftdaa. léátéi. jKy palae
Budapesten mária miieden drogmetánát ée fflaaer kareaáerlAnéf. Ohaj\'sndó *olns, hogy e már ed di# le kimnéea bevállt ssert városunk karaeke dél hl megbonosfisnák nálunk.
Mg c
najíM papírgyárának k»*Hzltin«íiiyA( hozza forgslumba.
ÍM iÉwfi i IiiEÜti itT6kn ÉiW ifiisiÉ telei tésáluiiifeí a pinjar í\\Mm\\ lititilii
A •iltsrksfiflr és axitarkafclVVI^ #Mresiláaára asiet gyáriiaklár
£éoBb0% 1 SoHotteminy SB, síi. a.
ás állalaak a Jf«es éemléref Oartouekaa** t>l»- páriát kMvtiHi v éMi fraama tr«varlaeapér. vaiawltit valódi ívaarsia esivarbaküv tl/. ai^aH miadru |*»j»l t.-ki « l(3t*t»aatUu fréres*4 t»
i i
i )
i
^nrh«U#r«iI Nag}ksraskaééik«B, valamint minden téiaééksa kepkalék.
kir. dohány-
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
■■■■■■. ., ., (7. •■ •■ -
Oroszlán- ||
Hirdetések
felvétetnek
Físehel Fülöp
könyvkereskedésében
Nagy-Kanizsán

lovarda-iigazgató. j|
Nagy-Kanizsa vasárnap.
Zala. 38. szám. 1178.—1898.
lftttrjutat* M t-é«.
CZÉRNA.! c
■ üflari
Aki kitűnő orsó czérnát akar, az kéljen honi gyártmAnytf
Oroszián Czérnát
mely akkor valódi, ha a fenti védjeggyel van\\ ellátva. "ÍBftyrdBII f«raktár:
Sroiner Gry.yila
" riiv\'dáiii- éoTiwliibayil\'Wleté N AGY-KAN 1ZSÁN./Mr Ihbóchuj /éUhái.ím
Legjobb védőszer járványos be- J tegsógek ellenig 1
>>átóornya mezőváros képviMlö-testületének lolyó évi május hó 13-án hozott határozatához képest ezennel közhírré tétetik: miszerint a város tulajdonához tartozó, — >l!attyu< nagyveadéglő, mely áll: l\'J . Hálószobából, — 1 tágas- láncatéremből, — tágas kávéházi helytaéft\'öl, — 1 nagy.étteremből, 2 vendégszobából, — tágas konyhából, — 2 éléskamrából, 2 iitálóliól éa nagy kocsiitinbO\',
,1804. évi január Irt 1-től — 1800 évi <Wzm!*r 31-éij mégis a piaczi, ugy vásár, helypénz siedési Jog.
r 18if4. évi január kő I-M 189G. évi (lecmbei: h<í 3í-éig — terjedő időszakra\', *
1893. évi lullua há lO-én d. e. 9 6rak»r a csá,Hornyai IriízMiji fmlSan nyilvános árverés utján fog haszonbérbe adatni. — Az egyéni haszonbér kikiáltási ára a„ Hattyú" nagyvendéglő után 1400 tribun. j > ;
A piaca éx Vijsár-lielypén/ft&gtlégi jog __ ^\'áMfflHr kktálláat Hra 4800 Irt (in ti vau megállapítva, — mely összegeknek -111*.,-át aa árverezni srándéko ó az árverés napján bánatpénzül letenni tartozik.
iráfbeli ajánlatok a 10% biztosíték csatolásával az árvetés napjáig az előljíró.\'ághbz BéadhalSk. *
Az ámcést fettételek teltétek a-kOaségi -bivataPta» ai Ttivatah)» órák aiaU megtekinthetők.
■j ., Csáktornyán, 1893. junius hó 26-án.
A váróul rléijáréiág.
íMHIUfilllllllISMMII
Nélkttlözhetlen minden háztartásiban
. .a^aÉÉflll lm maláta ká?é
Ml. — riwln kévé Ivével. — M—
Ara alirlietatlatt etóuyt nynjlja, Im0 a pút-kávlí ■rllSihaUI, valaalat aa irtalaua tUxu ki ti kaaaaAJaiát jniiiilja . a Halála karával liUtaaahh,
— *tfa-ltiifhk ái Mil—kS kt«a kiaall helO. — l\'alolnfllkatlaa mint pótU-k a kivéfcas. Igen ajáulliaiú aőkaak, gyarwí- Aa bategaek. I ttaMaakM AvakaSJeak I Sla4aa«U kafkaM, \\ ktto M kr
$iei* érak. i leírások ingyen.
Főraktár: Bndapesten, V., Lipót körút 21 a l|*H«tóaáf: ttadftn-ttirtírtwij.tStyflü.) ~ KépvtxeWt Nagy Kanizsán:
ABEL ALAJOS urnái. xltjbbbbbbübbbbtjdlK
Használjuk filll
a maga* auperloasfát árak ellen
Thomas salakot,
melytwk **állitá*ára remlki vili o 1 c a /> __ díjtételek Migedélyeatetell.
Lcgjntányoaabb állomási árakkal kéeznégfel szolfái
Sátori Miksa és Mór
miitrétg-yft *yára •Mapailen, IX ker Dandár•»to*a 26 aiám
!!Előleges Jelentés!! j__
Henry műlovarAa,
Van szerencsém Nagy-Kan izwt és vidéke n. é. kő-, ZöliHÓgénolí IxKiHt\'s tutloniíisára hozni, liouv
IC* elsőrendű
-mülovardaztársűlatommal,
mely 70 kiváló művészből, 56 ló ós egy páratlanul idomított Elcphantból álí, - a legközelebb ideérkezem és csakis 8 napon át változatos ftn1so.ru előadásokat rendezek - Ez időszerint Szombathelyről jövök és tovább Zágrábba vagyok kötelezve
Bővebb érte
Mély tisztelettel:
XyOOOOOOOOtXH ÍWXK
WiiV\'KiPim. vasárnap,
9T
ZaU 2S. Mám, (S. lap)
\\ft9B )uHuti hé %-4%
XÜUtAJt * ****** ****bC
*
Wasmuth
tyifangtrt
M
Arában.

•X*4 óra alatt tl-távolit aiadri
TYÚKSZEMET. J
tfrf íím lr.t ráWkra H0\' kr. fa*
HÍtí* WWi IA* menten /kulditik. Ma aaronrrfyi főraktár : Hudaj>f*tt
fi. TArök J««x#«»f yfóyytíeftarm.
Kaphalé Xaf^Kaalsaáii t
RöBénfeld Adolfnál.
Király^ utcza
vasöntő éa gépgyár-réazvénytármulmt (**)
Bndaieaten é« Laabrrailarfban Bé«a ■artlati, ~a|aalja: véraaft laaléaégak, valamint a nagy körnnrig fatyttmAa tiM^am^a
kitűnő kimérnék űrwtuio
▼41t«k«i4 4t*m& lUkttemn
a»ly WkaMté u*ai. még A |4l létilwl itanliak ava^t la f Ikaiaafclkaaik mkkr a»i—. tártaak racgr lyaal »>llala>ak IU«IIÉ|IIÉaáta. |*fik haJ<>Mw >hry I ■ il «ft* ksl*ass*k mm aa^aaart bfcnfikfeaa H aljra* gaaéwás»kb«a, tel aargfta aaali fcéaiéa éj^l ha éwlfaaak
liauA Táraa aaaŐaM é» iffpyyá? rérzeénytármlat af4t>l U»vkbbi:
Gépiét íLTíTí^r^ - 1 topmM ssrrstsrssss. Kemenylőtésü- j •
léket, kar»kpifakal, Halmay —kaéalwa mm \\ P^.j ♦ p»pir, faraat éa —Mai— pkr-riat kéafívMilal « ^fpr4l> ifiri i—luk iiialu, 1 uujJuaUl Hiira aaakaHhbaa aria4aaaaak taaail knalkal Tlftfl\'ttlt * BaSl
KroitelítÜStefStStBt líSét4"111 * P*. M ad\'n\\Vam»at ít kiiavaot^^,
KíWitaa lu^eíaíat t— — m ^ ^
N9MMM09
rakat éa yarpa» raktt a»rilé|é|iakkii éa x*ljréa aaa.iaaalawkat
Wapnvt *
FrieUóa fcapcsokékat a dynamométatakac
!

J^tthíúi-ltytte.
taaa téf Jéaik kliiayiH Vélr ttüéa, BÉiaa,klaaaéÍMV aééiMr iahaalr. ** aagMléaa* «fí«a a vft* ládj\' aialaa rlaaéa «t v«» ifjtéM éa
kJtaau kaflkaa illal ......- iW
a
kéalaaar klranét atajrwrw, A aaUét HniTpmy- fala li|idátÍ«{ÍMa aíi<a Ijégjiaw tarkaa la^Ma 40 kfa, "W •kw, li I (hl) kra faagaklwaéa Igj
V lnaiÉaékk iMkafcaaar.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OPCXXX3ÖOÖOXXXXXXXXXXXXX Stájer óngágoa-gyógy\'uUé^Rohítsch-aavanyukut
TJBtrntuU íUumasPallér h »r la — Idény a»*J«a l-i#t •aept+aaatarr
1*6- IkrdÓ- M«a«" éa aa*6 t mó*k»ks *tb, — l«*traa éa Wfmbb
iaiyca aa ipaipoMatty •voltai.
TKHFR1* éa ttTYKY 4 Urvéa mindig t* íéwik fct\'tmpAl
|ttübtra6 (C^oÍmó) aavaaya-rix, aa taiMt^iartvk — • k%-
l&aban Iduft Hal gyanánt *xo\\*at. — 14 a pha 16: aa igasgaiiaáanW, f\\6tv
UraVtan, nliaint wiiiek tlUicf* éa livU|ik\'keiiik«<t»«haa. (5K7 •
ÖOCXXX
•HHIHOHNNNt
EGYEDÜLI ^SEGÉLK
*\' l
t\'vaaatafl fiigy elgvangtt » fértlerOaél (lnnp<H-raiuria) ax uj ca ét kir axIWd/aaio^ Uul UkksL taara aaa nktU, bdtaé agtw, ;(VaHaa ~ Sittni 4ftaftaat1#ft^ tallaaaaa aa ingarléai kt« xaró ty6$ym<(\\. — Hírnév mi tanáru* tléaaaaru okiratai ia l#^«ala|i>ili *f*oti ajatvlatoa. — TtiJaMi ltl«yr»«juíjak blUiraiaioak earti éffíik nalklil ajánljak kaaaailatái. - Poffai awétkttl4éa eamwagoUa titoktartó. Tártatom éa aaalliti ki ntm fikitf.
Pr CtjAhawI\'ZJ***"*\'
t&ptraiok ktt>4**ira inam* U Urm. kÜldjmk
Orhlick
-íéle vasöntöde éa gépgykr níüzvényUrnahái^ XVDAPEKTE1I.
)OQOOO( XK >OOOOüOOO( Hirdetmény.
A „ Sony- Kanatai rwitfi Utazóénj/> Táfs(uá<f\' I 1»V3 évi márcídü hó I2 ón ÍAriott küxgyölMheflj \'
92 drb társalati réazvénjaak
10 forint, mi tis fori&tjiyxl i
Wrnieírr fWBn fálMÍftánál nlhfttÉfOfl«|«
IVliitfftiiiali t#bái Mon rénfétiymliJ kik Hy oiódoiiUiil ténfénymk vkm nHmlI b^fy ^\'üfctt AtfMil \' tlUtftl tíitxiivihii ^fiil Ploimr Ignétt tán.!
yhnlkjwk urftAI mi«l6bb amt^tful inkább l baHi^k mivil i mifliilAr KHI »«&moti léi bfiMiifft mu«| ittbb il tttm (o|i4 ] Tán, $ kMbb jiittitiifvdliMb • révflMrití kifAfitféfn ftfyubifiib* Mm fn| ?*t#tli%tni
Nü(y tH9S (tiiiHia tf*én.
A Swjtf-Kani/mi l drtlA llftmény\'Tárnatái
fya*fU6*dtj*t ■ ta7 i
KXXXXXX ma naoaooí rJ^—
ttyév éa iramék i TI. ütftCUT, ftClM fim OT Vlml Ma éa rakUri raa«AH€ltT*rVCai 14* - mkrahlár t W 7 ata^KMI VT T7.
Gft x- ós ]&rgánycs^pli-késiUotok
axkAoa fela& diffckkat kiiüotatakt
szab. ScMickMt 2 és 3 vasa ekék
méTyítft- é* egyetemes aciél-aktk,
iwfctt KRUfS> «• TI»41MMt
egyvaau ekék, talajmivelö-eazközök,
1 MUM w\\ Haladás
TakanaéaykéaUa éaféfeék, ktéaialaak ka
latadaaaa** aaaéaaé^t féyfk. mén aaaavikal ké«a Ixaa * aarakr^é araU-féfak « flkaaaélé géyal aaAlltUaU aaraat aaa
ftléafla léaaiéaé faUéiaUli. I#t|aléayaaakk Itak 4r)#iy«ékak lafjaa éa lliaialta
I RLITH1A 1S1R BJUP01
a lér wéyHéién éa ti
M^ W|atékalM tlMkaékU Ml éa t^raaOgé ka)faf, ^M
fakftv( véaaaaata. la át|i • Ifjftaa aaai jtk\\k la ^kaUa Ov J J *a kkf taakx Uul aéia><
Mléaékl
naffaa la lllaéMat* üUm, ||t; WatMta 8.
KII«ti#rA lai\'klak kótdk«fl areAkUM; W altér laraNa ra. k)v. lét. aalaéaaaé léf.« Mmik LaU. aa. ktvf aéf. iftfi kaakaaaé Üaa. taHli^at Aalaa^ aa. kkv. afan taékiaal Üaa PélaÉflfcf tníé^ aaiafcaaa> a m, kit, «a*k. laklaaél üaáH». NIHa ialaaa« wtataaal a ikait alfúiléaaH Maakaa. 991 lyU Vl4 kit. aif afata ka«kaa Haéaat gk
Kfy Méi éra I fri 9MI kr., — Utfcirillal ttfl u bmt btblkMii «tta Ilid
üttpkttl* n ir^tttbU ttt»Um+r», iy4«jmMV
kM^Wn |jf4|jiiifrilrbi««
Nyomttoti Tmm\\ fttlftp UyuiW^doiiMttM
I
v
29. szám.
Nagy-Kanizsa, 1893. jüliús 16-&Q*
IL
XXII. évfolyam.
?T tairktatlii| t í |. i t I I • Ollo|i-bl«.
ItJs nUiaadő a lap asallaml réaaéra vaiaikaaé miojlvp ktalaméfijri
ZALA
Sftrisartallaa lavalafc eaak taa»art kaiak
b«i hfáatetúk al. * Niigy-Kamzsnl- és M-inlhi ♦
Politikai es vegyes tartalmú hetilap.
ItaUUtakl:
Vároahis-ipílpt H*Att fttlíp kihf-karaakaMaa.
ELŐFIZETÉSI ÍJUK : E*ía éna 10 korosa \' (i K) ralim 6 koroaa (ZSOj
Negyadévre I korona 60 áUár (t.SS)
IMsilisk lalujoaaa ni ■Illatuk
knrékpénfclArnk, a Bsnkegyesület, az Ipar- éa kereske- Xytlttér patlt—ra le kr.
Kiáltatok nan klldataak vlaiaa.
leinti bank, ú Nagy-kanizaui sejjély eg y lot-rail veikc/.ct és a letenyei lakarékpténztár. hivatalos közlönye.
JflMaattaak, valamint a hirdaáaakn
waatkaaik Füekal r»l*v ktmjr-kartakádtatba Inl4wm\'d8k.
Hi*K|elenlb Kn^v-Kiiiil/sitn hrleaklalegysier: vjiHáriia|t.
Politikai szemle.
legszigorúbb alkalmazását s a kártérítés kimondását követeli, A vádimlitváiiy feletti-, (—) Most már a nyári évadban sem vitát a skupstina július 16-ére tűzte ki. szünetel a politika. Mindenütt lázas munka ;1 Párfr hetek éta zav KTanafohikua zavargások"; amolf a nem- volt. El.\'lib » iliíikuk, asutáw a csüCtelék zeitségi isgalmak ; Németországot a—katB- most pedig ií m 11»kásbörzebesáráaa miatt nai iavaslatnak tárgyalása foglsjfs *I, a!az nnaroliial/.k mozognak -Sok ott e gyúlna á a politikai., yjlág nagy. érdlfldésselIanyair, » w f jobb aori>r* Srdemes Eíii tekint, aa olaaa képyia»lőházat még mindig I tái^aat^ igm| a bankbotrány foglalkoztál ja; a kis\'Szer-[ápol i lik hí kalandosoknak, í biáhan a liberális minisztériumot helyezik
vád alá, mely alkalmasint áz Avukumov\'iov minisztérium tagjainak eliiélletésével fog "végződiiíp bálunk a román iiemzuiiségi agitátorok nem férnek meg a jLittury jftíitiat akarnak indítani \'a magyar okoskodása elleti. Még 11 yen ne!
Sajnos események a* utóbTíförléntck is, s a sok gyújtó anyag igen könnyen lángra lobbanltat, i liogj\'ltH a kormány gkos óvatossággal-ftem-j iog eljárni. Minduntalan ujabb és ujidib bői\'lltben, zavarok állják útját a törvényhozás rendes I éa.\' liéké* működésének. M* a franciák le -síig ssHrfH\'koakodá\'Ha elleti. Még Ilyen nerM mondanának 5 revkneliircszméről," "ez a vosus. korszakban is,\'mint a mimimiipílEs: jéb.. ftníop\'a "ihiír k é ffim niailt\'t tnáptrüw
geudő sHisatióa dolog.
Foglalkozzunk előbb a legutolsó ponttal. Emlélciizütch ülése volt a belgrádi skupsti-háltak e hó 8 án, a mely alkalommal nemeink a képviselők jelentek iubjí teljes számmal, bauem a kaf sutok a a diplomáciai piidok is a zsúfolásig tömve voltak. Ekkor jelentette be Piisica elnök, hogy 27 klpvl«iii|g aláírásával Vá(£ einélTcifeTt a volt liberális\'ktrrmAuy ellen, Fel is olvaata a vádlcveief, melyet a skupsiius tudomásul is Vet\', A vá\'llevél legnevezetesebb pontjait l épezi k: a választások alkotmány\' •Ildié* végreDsjrásii, a linrmsilik. ieneni meg nem vAla»stáse, n keresk. szerződések
vcaebb app.irnt.ii8u>! Sbctii\'ü fcntartanT a békét, mert ugy látszik n háborúra a szláv népek ör\'ik-felsZHbadftójának az . orosznak sincs nagykedve ; ea~ ezerben valószínűleg 4t .némít kiitonnl jitvnslat is má< alakban
vértürdő. A vádinditvány a, törvénynek
kertlll vólna már el3**ör a birodalmi gyü-lés elé s tnlán igy .már első ízben is.elfogadták volna. ._-•
-i<izaiiy«iwalt-fat«Etk, hogy a német, can-cellúr Capri vi most szerencsésebb !•«/ A lengyelek már kijelentették, hogy elfogadják a javaslatot. Az egyes spabadtflTllak nevében pedig liiokert kijelentette, hogy elvben liozsáiárul njávaslathos, minthpgy tudja, hogy ezzel nem- vét a szabadelvű koriosa\'í prt>)\';rniiii)i ellen; de kifejezi >zt íst—hogy semmi esetre sem volna szabad az élelmi
cikkeket ujabb adóval terhelni Élénk tet-szés mellett kijefenti, hogy inkább szakitana a liberalizmussal, semhogy arra en-
hogy—He- es*-vazza meg aal, ami a hasa biatonléte érdekében szükséges. A birodalmi gyüléa eddigríárgyalásaiból kétségtelenül az tümk IÍ7 hogy Vilmos czáazár megnyitó beszéde nem. Inwigsott el hatás néncfH az egyes pártokra. (A javzslat időközben tényleg 11 szavazattöbbséggel ei is fogadtatott.)
A-jtagyasebeni román gyü léte (hogy egy pár szóval erről is megemlékezzünk) melynek e 9-én kellett vnlnt megtartatni, nem tartatott még*. Dr. Katin nyilván vúszviadt a as engedéfr dacára azért nem tartja meg a gyjfléat, mert Nagy-Romániaból senkinek aem lett -volna szabad gyalázni a magyarságot ; bizony mintha ők maguk oet, a mikor sikálom kinálkozik, nem végeznék elég alaposan. Más időben fogják azt megtartani.
Á uab&cUág zenéje
\'" Hzzáukbsn a szttbadehüxég vergödési tüneteit szeml.él ve, öriiriimel tekint az ember arra a korra, -ir\'yn-ft \'"rtitn \'mn s hsUtTirrnri ni asstiaitség~ eszméit tükrözi vissza.
A szabadiig u\'áni vagy minden nép keblében el van hintve- s s szolgaság hékóinak s/.étliiré«e las smhsr fe. ember közúti i valasstsl ledöniése, minden nagy ssellemnek feladatat képeste.
Van egy kftztíi anyánk: a haza, s ez méltán követeli mindazoktól^ kik, földén- születtek, h >gy elöhaladásAn, felvirágzássá munkáljanak.
A hazaeséretet érzetének eltájuláaa az, midén valaki nem lelkesül azért -a földért, ahol bölciöje
A „ZALAU tárcája. A magyar Ostendéből.
\'-j- X bZAI.a11 amlatl tartja. — • Irta: StijiimUndtu,
Ki dvijHa\'*rkas<iő barátom I Ugy a>artaip,keaileni levelemet, mini te, midöti a stájeri alpsseken iárvs fajilkaksaokrá|\'vadáastáf-» ugy kandiét! : „ll\'stos kavargás" ,,lsieni llnlaton l>«"
lls nsm igy kezdem; önkéntelenül igy kell kezdeném : „Mégis bnsoura mi Sanyi barátunk I\'1 Üíteot sp. ni rotálja as emberi s ,,rollfat\'álian", g a Zala nak e«l s példányai nisgliüldetl nekem kéluir, hogy okvstlsnül válaásoljak- as ö kihívására, — a srnvsl kizavarja az smbert ebből as edea nyugalomból..,
Tehát neín néshailtek, Jiogy én egy pár nápol Hiumitlevésbsn lólugk el, a most kénysserilte tek arra, hogy olyat írjak ami ii/itn is legyen, s siófokiaknak is te*aék, — no nsg első sorosn a kaelasai kösönség is meglegyen elégedve.
Hál én hlnony inegiroin ugy, smiut van | — nem iflrlidve asssl, kinek fog ietis«ni, r- még pedig költői /ilntaib is aligas lees benns, mert kösvatlsnOl as sIM beayomés lm fotogralléjái küldöm liftig ulynii bádo|<lapra levett smerlkal fénykép m\'íujárs, amelyeS aztán még retouohl\' rosnl sem lénet .■ , ,
ils egy modsrn sisörangu világliinlöi akar* nék résaietesen isinsrlsHil, - nem ksllsns mást
[lennem, mint egy kis -Jókai-féle faniaziával le-I irnom ust, fipgy fog kinézni Siófok néhány év
.A tervbe vett ujiiittt-iltj\'épiikozések keree\',tU|vi-iteléliss nem is kell olyan nagy idö, egy remek éitmalun van terveave és egy lonrista-ház; azon-\' kívül méifegft néJiiUiy Hzáíloiln, a jelenlegiek mintájára.
Kzen ujitásékat is számba véve, hogy Siófok az északi tenger elsőrangú gyógybó ysi mellé legyen sorozható, vsak még zz volna szükséges, hogy as újonnan beültetett terület lácskái hamarjában terebélyes fákká uőjjenek. Minden más kényelem, kávéház, t olvasói erem, — zene*, Hftidázó |áték hslyslr. — kliünfl Irsneía konyha, hölgyierem, villa-ayos vltágilás^lö Ívlámpa) stdr mos\' oly Mimss-Iw tutik at ill tarlóiknihírt, hogy nem kerül áldó* satba Itt tölteni as időt — a lialaton kedveért
Maga a fürdés;ugyanis a bársoaysimaasgu talajjal bíró és legtöbbször, remekül hullámzó Ba-leionhau bssonlithstlsnul. jobb," — mint bárhol másutt, s hogy mily élveznie! nyujl, ast mindenki tudja, aki agysaer a Balaton somogyi partján fUrdOsölt,
A valódi, msgisokoit ÍHrdBsök ugyj várják itt s lialalnn hulhlmtiMl, mint a ssegény gasda — nagy ssársugágbsn — ss esői, Ringatnak^ Ián-dóinak ilyealtor a hulltmok a s parton sétáié sSsraliiisseknek AlemissrUen ast osobogják oda t
n0h initk Oltmbi ttilp /ytttHiMm Ihlf, ■fr\\u hiibokkttl edraak kiHÍm, f
Mint egy kilünö. masseur, ngy megmasgirot. sák itl a hullámok ss ember tagjait — s fürge leánylii)lí enyelegve játneanak a Htjléközó habolr-k<M, a Stelyek szerelmesen ölelik át a türdó nympbákfi, de ezek nasyon "csapodárak, meri egyik hullám után a másiskal ölelkeznek.
A lürdás aiiaánaesasbai) égést nip folyik, — ugynii reggeliéi estig, de a zöme IQrdöxOknek dé\'elótl 10—12 óra kózt fürdik, ás fél 1 órakor kinn a telepen megkondnl a kAinai cas/azik, •— mely kellemetlen hangiéval annál kellemeeebb ebédre hívja a fürdösökeL
Jelentékeny részét képezi aa itteni fürdőzés nek as a légfürdő, melyet a parton sétálók este 8 és 10 óra között a oorsón élveznek. Ilyenkor caapa oson 5<ünlik a Balatonról a partok felé éa ea a« oson azzal a különléle néi illatszerrel öaszekeverve, olyan aajáiságos kellemesen kábító hatása.i
Klegantia ép oly nagy van itt, akár as lachli •splanadon — de teMlészetesen a boatoeok va-léiliságáért már nem mernék kezességet vállalni, — mert igszán némelyik hölgynek csak aa orra nagyobb aun\\a botonjai...
A lürdöaéeea kívüli időre vannak itt Árnyékos sétahelyek Is, de gyéren. Igen ssép ugyan a lüriklhös kivezető laeor. de kevés abos, hogy üdülőül szolgA^jon napközben is. A Sió partián Jevö kis lesyvss szépen serdül ugyan, de még mindig gyermekkorát éli, legleijebo azoknak jó, a kik mesltlábosaa hemokkurát akarnak lafiani, mert ugy láiaaik ; est a sétányt arra szánták bo 1 káig érö homokjával.
tNs
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 29, szám. (2. lap.)
ii iatéqpéoyekárt, melyek Károlyi Sándor parancsnoksága alatt álii, akkor .detít. mozdítják efd, nam 2ft 80 ezernyi liaiánlnli bidtaai afrik cagpata aa , mely nélkül\' a magyar erdélyi c». tábornok egy németül irt levelét el-
■agyar huislmsasá nem
ringott, nem küad aaon állami Utelének eróaödi ápolja aat a nyelvei nantaát nem élnei, nagygyáj lehat
Kepmulaté aa, ki ajakára »eaai ugyan a kara-uareiei Htnl aaavát, de ialkébea idegen hatalom Iráati rokonaién* Bt tanyát, ki nem akar mégha\' jolni\'a náp képviselői által lioaott törvények elöti, hanem a aaabadság a igy a nemzeti hala dás eltipróival fog kezel. ■ Kiig matat a világtörténelem nemietet, mely idegen járom miatt oly eokat stenvedett volna, tninl a magyar.
fia bajainak lorráaa, szenvedéseinek oka, rtivi ~den e anvakban foglalható ösne : lilrtimtllfíuéff,
---JMMtMI. -1-----,---
yiTMfrttlliaiHi . 1
Ha e haia tőidéről elvonultak a* ellenvége* hadak, magaittni a váronládj puaititáa a a seb hegedni kezdvén, knltnrália láriadalml j gazda-aftgi téren fejlődni, haladni, leheieil volna, ekkor követkeneti a lanitiamua működése, Ca-raffit máaaárláaa a a valódi_ magyar ériületben legerősebb ttemeaség, a nemiet világa hóhér kelek által veasett el.
A nemzet lőnényw jegel — lábbu Cipojr^iM l sk 1 a i lörvényeHgnes randiür lépeti életbe. Kftllo nieh cordinál eme jolaaavWal i • Magyarországot előbb koldussá, aiután németté kelljeani.* ttoeéoakedva vnii, begy at iljutághoz a m
■ K98 Julim fMu.
őtófokra, a tasgyar Oelimiáka kájsllMaak kal***l SM*. ad msfUtt, aaivathticr KJ kaavád-iiaéeaor f$ alww „. luk. —.....;____________. .
Aidái, dlMirft, dicwaág árt* a Détlv*«*l**k, k-f, .. , kájatasáa agáaaa* ngy kaadádfttt, akagraa áa aa tljrea kv alkilal kéjotaaaaokat eikapa*lt*a* -
A maelniaata fútotl UlkliíSMrtt****, miat afál. kaaaa meljé kStSxüH Fromatlieu, aktnak mindegy M*f a fnknlk** vagy a maiiaa raallatt. — A klmáay haUjaaaa t*awty»kl.M Srégette a fekete fiatét. Mire Balaton-SzentGyOrgyre M**ak, mit rnaiadalmasen baaoalíMttak miadayájan, a viaáraaprs kimoadósott ké»éayeej|r6-Ufáay«kkéa, Boglárig mái tif. aaa raawsklrosott baaaaakat \'a kCaxánffiat éa pin Siófokon kiaaáiltank, aa ott nyarald európai Mánk glyaa tisateletae bámalattal aástek raak, miatba caak ttrilaeata^it aaara-
foga; nem taláUteaolt ál egész hadtaatben egyetlen egy ember, ki a levelet megérteni ké pea lett volna: aam maga Károlyi, aem mágnás főtiéiijei a gr. Ctákyak, b. Perényiek\', b. Seny-nyeyek. atb. meg nam értették aat,
8 minő viiiái látvány tárol nemeink elé, ba eme kor lörtfialmi világából a mai fáradalomba lépünk — Midőn látjuk, hogy vannak termek, üzletek, hol a magyar nyelv éppen idegen mint Rómában vaay Szt.-Pétervároirr 8 vér aiökjk az arcba, midőn hallani kell, hogy őseink álul közöseit aieraatt vagyonból épült p...i síé- ^
kes-egybás templomának festményeit német\' rasa^iiiinmaták aaáftttk »i«* tt a m*tbn. nyelven vngy gyaláiatoa magyarsággal sietni*!* leti a koavagyónból élősködő szolgabad.
Itt na idő; bogy e nemset jobbjai felébredjenek letbargiájukból éa sorakoizanak ama láaiiő I sak elíU alá, mtUr«kt*abadtlríUég van felírva ; mert ÖS8- A> ádaa an.vaayel» caakbamar aarapal aaiaroaalra aégltett ink mrjuftban megfordulva, lenyegelőleg - emelik! bennünket, mart asomjaeak voltunk, A Kiakar* acbüttjalnak ellenünk kvniket, ha Kollonich cnrainál je\'sxavál a valő-aaxaló forrósága égstta torkuukut ár bár hatinuttsq reactio gyásao* vitéaeinek megralóóttatni en-|a kéménysapKÍkkel voltnak formai atyafiságban, ojy ittunk, ged]j)k, i- a a subadaág eszméinek eltioráaával,| míat-a lairISMrabb ka/akuU. .; __. _ v^"
Italadás helyeit nemaetfluket a krtlépkurl fanailü- Aantán padlf möntilnk ki a **fju Ualaad* aaplaaada-nua mocsara felé tereljük, — ■ \' : ■j\'-ndN•l-ui\'" ■ --\'■\'-:
N. Kanizsa kőlőnsége mindenkor pártolta asf,j Itt antáa el kallaaa nénrattfoÚ áalaMrmla papirt balok
Est navasam asntla kájalásiaaak. El nltaak ragaJtatvj. De lafiakibb dr. SigfaaMadoa barátunk, aki mnénylfil da» aadd asiwsl várt ráak • -ac da alaíala pagiiátráJI a naatacaa-
hadaáa ineilemé na -haiaoa \'^1, *:a-l>»an^ot>|>^ ^orsiakt^JörtéttlliPt tittaágflál, luvaló gonddal éa
Jil \'ittéMNd^Qknak ~kitqé*iat ne adbaasanali Ekként caak aóhajok emelhették a tnabad\'ág ntan vágyé keblekit, mert há n kén aiabaditásra emalkadeti] éretie, a ioj halt a\'porba.
Lehet e esndáinl, ha ily \'kOrttlméoyák kfiaétt a magyar elem undorral tekintett ama lérfiakra, kik (iafink által küxiaen atariett vagyon\' jog» talanul bitorolván, aat é nemzeti n lelaiiamereti vaaHadaág elnyomáaára haaznthák fel; hl M-Yfiikezett liokkal, kik btitfliliotiák an^Saqí a aiabndaág eszméinek; tirjiídéiDl liMI gátolják, aümayar nyelv éi irodalom klődéaéneli útjába akadályt nem gördítenek, a a magyar nellein -ia tftpo k»át akadályozni nem fogják. Van-e, lőlíat-e mngyat>. e Jiaza főidén ki lei-
ami magyar, ini nemes és aaép: liihejőf hogy akikor la telkmedik, midőn a acabadaág di cső
éa aene-kiséret fellett
bsl/atl aukat Boadá ioadalaU«l«kkal. JUná a atgu -aaa-bar as il •alaakoliaáis arabumiaaiiával wp ia a avat goadolatjülá náltoaik a Balatoa p-irtján Maimul ás aáat aat a lairbatatlaaal aaáp knlliaiaá kis taagarl, — aalyaak miadaa kallásu oaavaf, kasai! csillagéi, aohaft, aitatka lat-
fiakértelemmel, ének
lesB\'eiOtie bemutatva. _
A iiabadaág zenéjének lehetne jogosan nevezniI hatiaani ntrdö tandárakkai voia» .aaia, aktk »atun<. dalim, aat a htngveraenyl, melyet Kildy Gyula, a régi Bai áaakaiaak alsóit omaukrü, aitwtati ttaaiual, magyar aena iamatt jeles kutaieiai váreauakban HftáHait pánuliaomrtíii twwwlott m»aoyomágrói szándékotik tartani, bogy a TbőkolT S Rákócf- Uuii tá—m fájó trxéat labal a aaivW a Balaton liüvőa, Ilikor tenmaradi dalait bemutatna. Maga a miivész, koa kaiiáa-sagája. Hogy mi as lm tudja.— ím ka m „tMÍHfti /iaa^«rifHy"-nek nevezi exi ; de mivel. j,u>í aaiaU, próbálja meg üljön mag a jntm, tapadja* a magyar azaBadaágküidelem egyik legki- |.gj|a ukinutáwl, lalkám a-hnUlmuk ka» éa íraaoi fggjt mnga&bb epochájánnk emlékei rezdülnek \' meg I nt „ varázslatot, mely p.némit ábriadokb* rUgit *a Wtw-a bárokon egéaz jiggal a aiabadaág\'zenéfének gtjí a laikat a caeadaa m«ra«gé« rássa-folbsjiv*) Hiaaa -a
Mékni,
lehet e hangversenyt nevei ni
Lapunk más helyén égési terjedelmében közöljük a hangtaraeny mUaorát. Hissiükr. hogy városunkban, nol a nyiit, őszinte liberaliimumak
kttfiedésBel ne tekintene ama kor vezérlő férflaira nem kell aippalj dobbal, trómbilával lo borza ni Rnkt\'ifiiyH BemSényire,-kik oly dineden tiiutai-j hiveket. —•Tilvati naityr/Amtt f« díszes hallga-
-tak mef bogy nem E sübadlág elveinak eltíp-rá-átián, nem fanatikus, eaamak valósitáaában ayilvánnl a valódi magyar buaaieratet, — hanem a piabkdelvüstg éa egyen őaég igéinak lét* \'rrbóisaában.
K. kiváló\' egyének lelkében ált már e aaóaat: lNyetvéban áfa nemiét" a aX.Vl-XVll ik ná-ladlian nt erdélyi fejedelmi és magyar tonri udvarokban a magyar nyélv ssép társadalmi ea irodalmi iejletiségra emaikadati. . ... ., Hogy ritka vstr a német sió még akkor ha basánkban < kivált ennek keleti réaaaiben, élén-
tAaága leüz a aiabadaág aehéjének, minőt az a dicső kórsuk — melynek nemzeti ér/ülete e zenében megc<endül — a multak nagy emlékén samu kegyelettel oftogé- -kéaé ■ unokák rénéről méltán megérdemel.
Strtyfly l)tz$S
" Tollfnttában.
A V4iat |-r"—■•n\'"^-\' iadalt ki valttnk a aagy-kailaaal bállá alól. Ml ia aagyokat fajiunk, mart kát lgjr,syár darakáa aa * divat, — hogy a kfjnt.tú naivokat
kan jallamri „tfj—HOH.iki példa. WidőB t. 1. aintjjua, liá»aa Mlágjá, lia niaci
nak as éraáanek, annak as állapdtaak a*v*. A Mit i • joleu sivársága, a jcívíl rcményu kiaMdklWaa ssakadaak egy bú a l« lakban a aaraaiéi katáaa ala>i
Sok ambarrei álltam már a Balatoa pártján, — 4* v»ia-iuonnyinél ast a lungníatot tapaaataltaai Éa igy búlras sl-Dar«o mondani, bogy akiutjt lalkát as a augaaagj amabat. laa liataa nem áriatl, as bátran alpwkat akár Blitnarókcrt mtgistanrisvoiai, akár Salbariába egyik k*|yaa a*m tof
fázni ... _ i " - ---—-
Magáról a siófoki fllnlSrS, aa ája* ápttlt, batalaaaa !*• ieprOl nincs mit Írnom. Aat meghagyom saaraaliaatai alaaáglll dr. 8igiamnadn* b*ritaaksak. akt a nagyai Uaaaa-dél már megtett* TÜág.ftt.dáa*k, mTvelliqgy künn, a tör-dél telepan immáron kisárálag fraaaiául lab*t samtaak pariimul, btinora asst Is,\' — 11* még aakng kájalig * Balatont liullásiailma, magara tilágraasáié aaoraaluaUrá laaa, aki ■orba* magiotarwiavaljá majd a aaaaUUti pkapökukat. . Eddig csak agyat- lat«r» i»wolt ng, 4* aiar ab\'jul ia mag. tataita, liogy ,S*g*a komat aaa Okaa* . mart mikor aals
Ami a kiránduló helyekét, iiórakoiásokai illatl,. abltia, hogy ugy k\'llien mondanánk, biwny egy kia-it azQltÜiköuik Siótok, lgai, aaép kirándulö-j btlyek fttred, Tthanv. Almádi, § ^Halatim njuuJ gott partján-aHerülf regényre tájak; Tátika,I Caobánc,\' Badacsont, 8/ígIlgei, de e/ek réazint; messia vannak, részint pedig nehrarn érhetők\' al, i nem kényelmes kirándulások.
Ami a köiőnaéget Illeti, amely itt ■ ttssiegyü-; iemlík, a minek java réssé pestiekből áll, egv kla réa<e való osak Magyarország egyéb ré-1 aieiböli legtöbb Dunántnlrof, a csak Igen kevés at idegen, pedig mennyi a magyar a külföldi fttroőkben, jóllehet annyi biaonyoa,. hogy > ha annak an a< gol turistának a véina - agjait egyszer magaimogatná a tíslaiun hulláma, titaony héöattlné est is annyira, mint a Kogel-okon való más/ksláat.
Igen sok a vendégek közt a tévároai egyé-t e ffl t tanár, tóleg orvoa-i anár, ami legjobban blionyii a lürdő jósága mellett, mert I a saját énjöket is osak baoaUtík annyira, mint a betegeket, akik ni ő ikulcsukra (4\'ijiorioaan vándorolnak, a külföldi tÜrdőklM. liioaérstül togyon mond>sj vin ii| magyar mágnás Is néhány, még pedig előkelő mágnás, van agy kanonok és egy szerény retormátui |iQapÜk<
Kt utóbbival véletlenül, ujsáfiró mlvoltnmnál logvs. volt •aarnioaém megiinaaikadlietnl. Ugyan\' lg Knboaaal a „Somogy" yjtarán aaarksaatnjéial kétáigktlam épen, aki rendkívül érdakaa alak a nejával együtt idejött nyaralni, ö inntalutt be Pap (iábor püapök, tőreadihási tag 0 mállé*
(ágának, akinek egyéxerü szerény megjelenéae igaián nem árulja el azt a nagy asenUlitá«t éa jóialküaégei, ami benne lakozik. \' \' :—u a magtpglUli 11 ber> I limua mign agy-személyben, aki öi/inte nyiit \'egyeneslmkütéga\' fo y\'án bamar bizalmat kelt maga iránt. Ubelflle nem a református püspök, — hanem aa ember beszéli, amidőn meginterwiewoliain
Hiába i tBinden erölködéasm dacára felülkereke-ilett beunem aa újságíró, - a gyengébb oldalam, a vé etenlil egy pár saerény kerdéai iniéalem (i inébófágáboz, akr a legnagyobb előzékenységgel felelt kérdé<rimre.
Molnár, komáromi plébánost boatuk szóba; — aki elkeresaialási várúnnva növi kKniagát.
Elbeuéiia ő méltőaága, hogy agy Ízben egy katbólious ember magihos koréit* öt, hogy mi-I után ö mar halalán vau, — a relnriuáius bitre lakar Áttérni. A püspök ur -aiénban nztj | lelelte, bogy ei lehetetlen, mert akkor elébb kétszer kellene n plébános urnái jelentkeznie.
Egyu\'tal elmondta a beteg, hogy mi aa I oka as ő kitérési raántiékának. Ugyanis, hogy 0 sulyós beteg lett, elhivatta n plebánoai, bogy gyónni sisretas. A plébános nzohbán ast lalalta neki, — hogy nam gyéntstja-msg éa nem " adja fel neki aa utolsó kenetet, amig leánygyermekeit, akiket református vallásban nevilt — u.luián neje relormsina ki nem keresztelteti. A ssegény livteg alriTrímáokodott; Itbg) est aam leheti, nílft leányai> mar aa llrvaoeorábatt la xé* aaasUltek atb., de a pléiiáaoa ne\'ij engedett „Te sreiaek vagy s min táti relormátua fgleséget
véltél el — igy a pokolba kerülsz,\'\' — A plébános azután, káplánját ia elktildta a beteghez, hogy térítaé n.eg a beteg gyermekeit, — dl a beteg nem engedett — a inkább kiiérni volt hajlandó. Pap Uábor püspök vigaíztaltaT nyug-laita a be leget, bogy ne rimánkodjék, nem a papoktól lügg as, a nem at atolró kénét leladá-eától, bogy valaki mennyorsiágba jusson, hanem Isteniül, s buzdította, bogy caak imádkozzék s térjen magába, akkor üdvözölni fog. így is történt. A beteg 8 nap múlva gyónás nélkül meghalt... Hogy Odvöaüll-e, arról még addig hite-lea értesüléseim nincsenek — <
Végül pedig még meg kell emlitenem, hogy itl\'Siófokon rövid Idő óta egy beti lap jelenik még: a „Balálon\'\', melynek most jeleni mag 0-ik azáma. Benedek Árpád szerkeszti a legalább aa eddigi számok tat mulatják, bogy jól van aaer-ikeeitve, aki lebát Siófokról többet akar tudni, | mint aáit itt leírtam, — vagyis aki Siófokot nngyiló üvegen át-akarja meeoéani, at miadao-(éle aaivárváoy-ezioekktl (elékesiixa, olvashat betelik int igen épületei dolgokat a „Balatoa" has.
Gleichenbergből.
Jaliue 10-én.
Saérelném, ba itt. volna helyellem at én —y barátom, akit >Tollfuuábtt«« meditál elevenek. rOl és botiakról, de Inkább elevenekiül J benne még megvan valami aj arany ifjúkor romanil* kus baj lámáiból, s ez a nép ragyogó tarmé«ee<
Zala 29. szám 18. lap.)
karllsritljSSk koasuahmta, kogy a mw a komloka ia Mm » We Majta vsál BbMt * magaslat kaltwt tfdia-Ml » Mában mtadw kélzégot kiainllag enaatatilbaiil vall,
-NagY\'K»DÍ«M. vaatrnap.
, ,ioít>kl „fUasvtsy -Urasáig\' ligatjibaa vaoaortUank, ti- A osslád utSn bennünket sújtott legközvet-, HW Wa» «» f madaril, ia dz. % *igi.ntnniln« har« : lenebbül hslila, mart .vele, mint lapunk tulajdo-j taak • JiaibotéletS J4b auraira aam JKiolt, uuk a vilailaa i noaávál áa kiadójával nagyon közeli viszony bsa
állottunk a ltginbb alkalnjunk volt meggyősOdki aselid lelkületéről ás aoha-Wt kinek aljába nem álló jürelmes lerméeeetéről.\' Hurkosat őségsk ás lágy a aiituklsk la taayiaa tanalt elyia sporftkal. amlknak | lapkiadók közölt Igen sók lapnál feaiU ilé leeu akai* nyitniölcatik na .. a viszonyt és temérdek dilTerentiák szoktak (el-1
Hogjr s ktwi (iréssl laiarmasot faiadjuk, • mi kis „hl-1 merülni a miatt, bogy a kiadók a lap erkölcsi, laa\'-sat alasst karaaal a siófoki aranyhalat as arisiba, ml érdekét, . — szabad véleménynyilvánítását az padig kMÜltaak a Balaton partjára: mafafcul a villámmal. anyagi érdekeknek (Igyekeznek alárendelni. La- : vilígUstt istapst ts taitataia aaivat Wksakat a Baiataa kW- paliknál erre nem volt eset sobe, mert a bo\'do-7 Montival. — Ott aaaláa a mi doktoraik valami saakasarO, glllt mindig b& a lap Szallemi tartalma nakit ■agyaradtól iártoitSWfölt amalkadáaiiéi,anaaysgok rajai-fanyagilag kárt es sgyéb kellemetlenségeket okn-aiaak asaasityaa viltosiairíl. Em|llia baritom ia nagymogul-) ZOtl ia — tiszteletben tartolta a szerkesztőség _ basgoksi laaati sl s maiiul, amiat sgjrmMios simaii, — | véleménynyilvánítástjogát ;•> s Tekintet b^n teljes vll*sk*a*s SMaslt ilflktgak Ubagtakj isrrul(k_fUnMlstiUk szabadsagot biztosított a szerkésztőségnek. _ raawiaa aatiogiaaal, aajialasa^mlot |iájíikni)in|iól »ssk&r. Aljaiában úgy üzleti mint magán-életében «e-
lilndórpáriik. Ba padig hallgattam, ajtai aiaglaHvsrtbb íjrnb uargtli maltalL l
. ---k.i-.kf a
lid, türelmes, jóiadulaiu ember\' volt, ki a sajti jogaibpz ragaszkodott ugyan,"de soha senkinek maxa kárét nem aksrls. Hazánkba Csebsországböl biva-| Ttott meg MarMírtiítr által, hogy helyben álapitsa
I n.nn B. „la/í Hiutull, . uaJUl_nl____
> gyónva- meg as első nyomdát. Főnöke a rendkívül siqr-
Mindnyájan aaadtik ba aa Improialokat. gnaataaa aaarlat ....
Ella lé éra is 10 porcakor mojiut iatsttlak ____—. . w ______ _______.__________
aaira . v; ki Uaoayira Kulaaiig agyaUl m tottflnk volaa, galmas, mértékletes életmódú, sze\'id, tórekvó \' miat rtagsiistuak volaa as iiom karjaiban, ha a vMaUaa, üaial embert annyira megkedvelte, hogy leányát I agy (papiba aam boa Ossza baaalakat ogy hndapaati profas- nőül adta hozzá.
nprrst^jiiiR- <gy IssssllávaL — A pnikasn lilanlaloa fctyt- As első hsiaseágából fl gyermeke szDIeícttTj k,.»T.aggst muwaiiiv lol ogyaluiui -tagolniinyit Kantról. — "Első"nejét "még flittsloii"ölvcszfeft" Később iná-gak\'ippaakaMiTúl. a kaltgatas Jmaalliaak. — Anniin, hogy | sodasor is megnöéült, hőül v.-uui Szigetvárról: j abból kifagyott, alkasdatt máaakálni t gtscasratss, a miuiin jKohp ttozál, kiben BZ elhunyt odaadó OÜ hitvesig i> iljMS^k kMissiattMir kisslls JlmS«- ksttgatttái is|a« anyáWaa árváE öedié *|jy t",\'"\'"*"*! ÍHlftwiri*^ . lasttatiwwiabm tiUMMts, — a javé vakációt leitek." E házssságból egy gyermeke szüleiett.
" . líöe, jollne bá l8-áa
Viktor (ftraakai, valamia\' H\'raees frida és Ulla unnksi, ugy as efés< rokonság eevébea lájdalomtól megtört szívvel jalssttí bőn aasrstsll féria, illetve apa, após és aagyatyáaak Fiukd Fülöp könyvkereskedő ás kóeyvayoaxieitiieldo-nos urnák f, hó li-éa reggel \' .3 órakor, eletének «2 ik évében, rövid aaeavsdés más körtést elhunytál. A boldogultnak hált tetemei L bó 18-éo délután ö órakor fognak a helybeli ur. temetőben örök nyugatomrs tétetni. Nagy-Kanizsán, 1898. évi jalioa bó ll-éa Béke hamvaira l« ——. a 1 ..
:. . s
A aserkeszlőség gyászjelentése : i .A >Zals< uerkesstösége mély fájdalommal jelenti a lap megalapítója-, tulajdonosa- ás kiadójának : Fischel b\'ilWp könyvkereskedő és k/Tnyv-nyomdalajajdonos urnák folyó hó ll-éa reggel 2\'íj ófaFor, munkás élstének 62-ik évében történt "elhunytát, A temetés a Nádor-ateai saját házból 4 bó 12-én délután 6 órakor lesz, Nagy-Kanizsán, TSStBísuliuS: 11 én. Áldás emlékére!*
ndwlkoiuytk fojs Und tan lohs*
. ptrfaatma Ingja IDIlsnl ayaüütt ia atalndtak.
á vasal kitartó átvitt fkt)tyal rakogott ba jtsái kstti ala. • _
asfykaal-
FI80HEL FÜLÖP f
IHSl—1HM.
Julius 11-én reggel vettük Fül/ip, könyvkereskedő és nyomdatnlajdonos lapunknak megalapítója, kiádó[a ás tulajdonosai meghall. A leaujirt bslálhir" — bér ludtuk, ismer-tuk s tesil erejeo nriobsjt — matyan megUőöben
A páratlan jóságú ás gysrmekei sorsán a ha I tártalanuí szerető ssiv^zinte gondosságával és! teljes odaadáaával csüngő apa ravatalát s k*| irgö Özvegyen kívQl 7 iesujlott gyersMk állta
Mrll. ; ■ \' • \'-.
Temetése alkalmával dr. AVusuihh t/U, nagy-kanizssi főrabbi laDdületes szép beszédben mét-tatia a megboldogultai, kinek egész életit mun-jká«eág, kitartó sforgalom. szelídség s .{ami mai fkorbau oly riiksj aürftyít\'y jelfemeste. Kiemelt*,
__hogy mttnkásamak, etkalmszottjainak nem rtdeg
lönőks, hsnem atyja, őszinte jóbsrátja volt. a fair\', bogy Fiurhil 1 t szépen jellemző sza\'viu igazsága mellett tanúskodott az a mély részvét, melylyel munká-kásái ravatalát, körülállók. Halála alkalmából a családon kivüt lapunk -szerkesztősége s s könyvkereskedését) nyomda ONlM személyzete
A könyvkereskedés és s nyomda személyzetének gyászjelentése :
Fischel Fülöp knnyvtrnraakiylfrie áa kónysnyom-dájának összes személyzete fájdalomleli szívvel tudatjs felejthetetlen kedves fóoükQkixk Ftsriuf FíUSp könyvkereskedő ás iSiiyvnyomdaiolajdo nos imsk I, M l 1-én reggel lit9 ápkafí eleiének 62-ik éviben történt elhunytáL A bo dogult-nak hűlt tetemei -t. hó 12-én délután 6 órakor fognak a helybeli izr. temetőben örök .nyugit-; lomra tétetni. Nagy-Kantaaán. 1892. ivi jnhusnó 11-én Béke hamvaira 1 í___________________^________:
Ut\' lenuüifket, mert nem hittük, hogy halála llynyorssii hekövetkézzék. Még két bét előtt Józsii winyáiiak lakodalmán — bár akkor is már kissé gyöngélkedett ~~ elég JőKfrtvo volts sz apai boldogság ténye sugársoit arearól, mikor végig nézett a házában vlgadfr násznépen a a tistal j alussza őrök Almát szép páron. Es alig két hát mslva a azalM; porai fülütt.
Ütök- miisolygasu aroQHsagülta a halál fagyasató.!_________. .
oyugalma, borzalmas érsiketlansage. As a nsen-| A csalid gyássjelentése : des,_ nyugodt szilt, melyei as indulatok viharai sKischel Küiopné ssith Kobn Rozs sajá1, mini .soha sieg nem rástsk, — elpihent; ceendes do- Emma férj. Hlrstiaz Sándorné. .(oselin férj. bogása m< gnémult örökre. Hi>fTinan Uyuláné, Lains, íren, Arthur, Ernő és
is adott ki gyászjelentést s koszorút lett ravatalára.
Julius 12 én délután dórakor kisérték kiuagy részvét meHett/s nagy kanizsai izr. temetőbe, bol as egész életén át is oly csendes szív mos! békén Legyen könnyű a föld haló
H I R E K.
— Ihsmélyl Islr. SutiW Bseő, msgyénk dfiispánja mint a vármegye lótenyésztési bizottságának elnöke e hó 8-án Palinban időzött. A Hva^los ügyek elintézése után Earcsstics Ottó, méntalepi parancsnok rendkívüli vendégseretetét élvezte őméltósága, a többi megjelent vendégekkel egyetemben.
— Városi késgyttltfa. üsgy-KsuiiHa va-roa képviselő-testülete e hó l3án tartott Qlásé-jben\' Yéatf Zsigmond, a kinevezett readnrkapt-lány letette a nivaialos esküt és ezután fcftategy programmszer>ileg kilejtelte, mely ii-anybn zf-váaja levékenyaéget, írvár-M éi lakossága érde-kéfien kifejtem és fogad|s," r.i/y s város—bonon oly tisztviselőt nyert, tr személyes erdekeket nem tekintve, egjodül a zjólét- és biztonságra kíván tiatni. A ren tőrkapi any székíoglálójit igen
benyomást — A gyűlés további folyamában néhány bérlali szerződés helybenhagyatott éa a honvedlaktanyáknál szükségesnek asnutkoai pót-építkeaések kerésztülvitelével a városi tsas. -megbizatoii.
ia körülöttem küllői kedélyét bizonyára felvillk eyoaaá s 4 "képselaténak alakjaival bsnépewteni s olyan dolgukat írhatna a ,Zalti" olvasói részére, melyek a való ée költéssel Harmonikus egyesülésé-
-is keltenéiiók^. hogy ídojőjjön n Cdnstantin és Ekkhu forrásokbor, eses vizét hidegen, melegen, savóval vagy a nélkül saőrpölgetnl, már amiot sst akár a Kedélynek akár a toroknak aa állapota megkívánja. -
De hál iskintvs sz in —y barátom áldott oonatltviiiját, mely szilárdan áll •mim a föld talapzata* reményem sinus, hogy valamikor ö, gyönyörködtesse a ,Z*la" olvasóit glsicbenbvrgi levélalak kel. is igy msgarnnak Is bele kell törődnöm esek Irasába, mig ami kisebb b^j (a szerkssz tőségre nézve) de as olvaaónak Is ismi bizony nagyobb baj) aaefc elolvssisáhe.
Habár a saentgyörgyvári aaölöbegyekbsn is tudják, hogy miiyen ssoros viszony vsn a torok éa kedily közölt, est igasin nsak Itt tannjja meg es amber. Mert még mindig kellemesebb dolpg ssenuyórgy várival öaiőagetni a torkot, mint savóval kevert Emmával, Amág pirossá tasst a kedélyt (habár mig eohsaem boncollak) emta Isngy maiaggé, mart tulajdonkénen semmi laa sinca, s tolajaonképen ugysnss a feladata vsn, a mely s rubsksiének. Meglehet, hogy innen as a közmondás la i Inaik mini a kefskótö. Ajáalom est a fslfodósést a ml tflefonosunk Ú-gyelmélis, e kl aa ellentéteket igen sSépss \'ki-, tsdja sgyesteial.
li* mar hadd aailjak MlelnhaabergrOl (s^Is
a kies stájer iüidőnely évr&l évre ha nem ia szépülhet, mert természet -éa mdvésaat mindent elkövettek, bogy Itt egy kis paradicsomot Ioromi-senek, illelőleg a tuuveust annyira corrigálta eUr előbb ia a tarméazatai.bogy tényleg paradicsom let\', de halad, fejlődik, s a ki két" év multán ide visassjön, s fsjlssatés mabb jsieivel találkoshatik nemcsak a tágnhb értelemben veit gyógyhelyen, hanem as egyes villákban is, s hol mindsnképen gpndo^)iiidnak a fürdő vsndégek kényelméről, mely csakugyan ritkítja párját. Ma gvar fürdőhelyeinknek, ha valóban; prosperálni assraak, as llysnekből kell tsnulnl, bogy aa ál |l|lak annytra ohajjott nélt elérhessék. De perasa tenni kall valamit hozzá Itt aa égisz személy: s t aaoa van, hegy a vendég keibiben járjon; figyelmes, előzékeny, a a legaagyobbb mértékben udvarias.
A tioktaaág küat és s lakáéban, sst as embert kl- légeiőstőr idejön, kelleúesen meglepi , a luzttsiisk, mely némely magyar fürdőhelyen oly\' feszélyezel lé tossi as evyUtléíési, itt egésssn hiányaik. Itt ugy öltőssödlk mindsnki, ahogy akar, a minden erőlködés nélkül megtalálja, társaságát. Általában nlnse fesaélyeave sehol; élvezetről, mulatságról pedig eléggé gondoskodik a lürdölgssgiióság. A sans kltünö, as utak randa aeltek, a a tartoskwlás igen kellemes.
Nehéa betegeket nem Igen látni, tudják sst már itt, hogy tüdővéss (illeti annak előhaladod atádlnmáhan segítség, ulnue, ssért, ilyenek nem ts |öonek ide Kthögös smb«reket asért Iául itt, do engem as nem igén nonstsrnál, a mit —y
\'barátom aunal jobban fog: érteni, mart tudja, hogy éi is köhögök, Ot lógja talán érdekelni iaa. lik elmondom neki agy, bogy aa olvasó is megtudja, hogy a „Pesti Ifapló" szerkestöje itt van. Nagy nevezetes térfiakai. akár a .szellem, akár a pénzailaiokratiából, nem tudtam kibön-géazni a- „curlisztából\'V mis esztendőkben na-
I gyobb számmai jártak itt, de talán később fognak jönni. A magyar oomingens azonban most ia nagf-Ji mi keaves hazánk minden esztendő-| ben ideküldi a náthás hasafiak nagy eéssét, akik légző szerveik gyógyulását itt keresik, s legtöbbször mag is találják. Ismerős is akad elig, s mikor nem ia várná as ember, egysaens elölte terem egy-egy férfi vagy aő, skit évek Ola nem látott, nem ritka tehát e helyen a viszontlátás öröme; legalább külsőleg aa, hogy mindig öröm é s szó valódi értelmében, azt már nem ssernim eldönteni, sőt valAssihtt, bogy nem mindig aa. Habár nagyon invincált a társaság ilyen he\'yen, a ki igazán pihenni sksr a egy pár bátre s magáé akar lenni, az olykor kerüli m az iameróeö-■ef, különösen as olyanokat; a kikkel otthon Is fan alkalma találkoani.
Ktinizsa maga is aaép ooatingast állit ide minden esstandőbsn, pedig aat mondják, bogy a kanizssi por sgésaaégea, vagy legalább is oeqi vessadelmea; de es biaonyoaaa olyan túlsó lokális pkrlótlamuabÓI eredő frásis leas. A por oaak por min denüft V agy geográfiai tankönyvben sem találtam még nevasatoeaig gyaná it ieleoílitve Kanizsa porának veeiélytelen voltát, annyira al-loguii- «ÍMg éppsnsággat nem vagyok, mint as
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
1893. Juljm M 16-án
- slaát. A városi tanács érieeiti
a kőiőnséiiai, hogy a megyei u\'adó lajtaroma a városi adűBivaialban s *oi 88-ig közszemlére kitéve Van áa oti bármikor megtekinthető azon c*lboi, bogy netáni kifogások megtehetők a legyenek-
IjüM. f\'ranger lda_ kiaa-saonyt várn-
ezennel milfdaion műkedvelőket, — akik vsla mely zene- avagy salnmOyésseti ereklye jlapedig régi hegedd, zongora^ hangjegyiratok, TeveleSy naplók, színlapok atb. affélék birtokában vannak, hogy azok felöl nevére cieiesve záv feveiesO-ia-pon értesítsék (Budapest, Aréne-u» 34. ezám alá cimeave) avégből, bogy identazáaa alkalmával
sunk egyik ssépét eljegyezte Tárr Lujos körjegyző latokat megtekinthesse, esetleg megvásárolhassa. Somogy-Surdróí. -, 1 - Jltkedrelll elladls Keszthelyen. £
— Syírl aiulsliág A ..nagy kanizsai\'hó l!i-én szerdán Keszthelyen, ez .Amazon* kereskedő ifjak önképző egylete" folyó hó 8án szálloda színkörében >- kedvecőten íd.fr eseten
nagyteremben zártkörű műkedvelői előadás
tartott kertí multüságánák jobban ksdveselt az időjárás -mint a közönség. Pedig joggal elvárhatnák a kertskédö Ifjak, hogy ,saját segélyalapjuk javára* rendezeti vigaimaik irshi tolib érdeklődést Isnuailsanak aiok, kiknek érdekében ők efé«z éven át fáradoznak, de, hogy nem jót-
tartaiik, melynek tiszta\'jövedelme a esr-tomaji kápolna fB\'szereléaére fordtttstik. Előadás után tánc. Belépti-díj 1 frt, Családok két tagon felQI minden személy- ntáti 60 krt fl/etnek. Az elö-_ „_ , , „ , adás 8 órakor. kezdődik..FeitUfiaeiések.kösző-
iek al. Tóniik urak és becses e<isládjaik a< leg-\'| nelfél fogadtatnak és birlapilsg nyugtáalá\'nak.
A felette frdekee műsor a következő: 1. Felolvasás. Irta:- Rontz József. 2. A ve maria. Bsch-
kevésbbé sem rontotta meg az ifjnság kedvét A „Polgári Egylet" kerti helyisége fényárban nssott esen estélyen és igy könnyen meglehetett Gounod. Énekli : Köbeim Teréz úrhölgy. Hegedűn
látnunk ,,\'kík nem voltak olt", de nőm ezekről akarunk gkólsni, hanem azokrój, kik ott toltak és kik-Torma Tóni jó bandája mellett fáradhatatlanul hódollak a láncnak egész hajualhasad-Uig. A- négyeseket 48—50 pár láaeolla és ss
és Zongorán kisérik Molnár János es ITaber -Gyú\'a urak. 3. A másoló. Dremolette. Me lhac után Ábrányi £ nü Előadja : Monort színtársulata. 1. Monolog, Szavalja : Dirás Máhin k. a. 6. Változatok magyar jfarabok felett. Zongorán
ezeken résztvevő szebbnél szebb lánuosnök aJáJjaUzák Stockar AnUlts Molnár János urak. 6, Punétól
16 aorból álló strófára van végig kompon! vs. 4 népdalok közt naik«m.j • Bdiótti tma, táro*». lőfaT zongorakísérettel Előadja : Maiser Ado f, a m kir. opera zenekkarának tegja. (K nó\'ébój kéazlllt a század elején a világhírű R«késet tanaié h) Rákóczi induló. Zongorán előadja . Kuff/fgy Izabella. 10. ffikócti nóta. Zongorán előadja Káidy Gyula\'. (Dallama kisaé oláhos ; de bevezető tj. UntOsaerO eifrássta egészen magyar. E saázad elején Erdéybon -jatwsk.) II. Balogh Ádám nátltjaiéno4): fcirtkre zongorára. E őadja Veres Sándor. (Dallam* a. uia> napig ia fennmarad*) 18. Bercsényi ndía, (mTnt -az még a mull század végén Bibá\'ry Jé nos játazbri" Zongorán négy késre előadják: Eufiffay Iztfbella és Káldy Gyula. (A régi dallam »t 1-sfi és 2-tk "részben van meg, a .„Figurái" éa es >Ugró#nóiátt Bihari irta). 13 Hdjftety kaergSjc. 7\'8-ik *z<<ad,i Ének, tárogató, zongora-kísérettel. — Előadják . György Zsófia, Vesess Sándor és Mair Adol*. 11. Bujdosóié éneke. (1710.) Dtlrs, tárogatóra, _cim, balomra, zongorára. E őad|ák : Bartóky Matild-György Zsófia, Verese Sándor, Maier Adolf, Ru lif\'ay Izabella ésJfáldy Gyula. iFentebbi éneket a Darvak nótájának is neveztek.) 111. szakasz. (1782 tOl 1789-ig.) 15. Magyar fíqía, Ctnka.
nyn vtiggitist Is iulrsg{ogták, vafőüfgoiiQadt^ kertté varázsolván át^tr egylet Merteti -kellemes volt íd(izni.
\'A keretkedő
ifjak önképző leiének LM 8 áu tar olt táno vigalma alkalmával saját segélyalapja- javáratt következő felttlRzetések folytak be [ Unger U1I-
Trüáe k^emény. Saavalja s -Szily János nr. 7. hol oly Össze vissza magyar egyveleg. íRgéíilfo játaza ilulier Gyula nr. Zongorán kiséri Molnár János fifc^fLfrőképek-: s) Hit; Kemény és Szeretet b) A könyörületesség. 0) Kríxttu Pi\'átns -efőtlr -Munkácsi Mihály hírneves festménye után. A három élőkép először egyenkint, nzulán egyszerre,
marti Elek "0 irt. Dobriu Fülöp Koseaield Lajos 1^1 Irt. Göldiffbeíter .\' Emil, Breuer Miksa hC—HO kr., Brandl Sándor; Nyitii N. 80- Ml kr., Elein Jozsel, ImJíxüE Hermzn, Deutscb Artbur, Lang ltertslsn, Dr. SzOls Miklós, Frisch Henrik, Schera Ittchárd, tkrealald Aiilal Lidueehajn Pál, Thum lApto, Deutsob Lajos, Kran>a Jakab. Blau Béla, ifj. Fiseber Ferene, Zerkovits Lajos, Hofmann Bér —eáirBclwarz TfSyjd, Rosenfsld JőzsefTtf N. N. N., N. N., 40- 40 kr., Kellermann Lipót, Bó-dia János 30 - 30 kr, Lustig József, N.N., 20-20 kr. összesen 28 forint, mely szíves sdakozá-aokért f«ntt»l mnnil kliaiWnflat — a rendfZŐ-hisoliaág.
— lené- éa salaasttvéssetj ereklyék. Az IftHf. évi oraságoe kiállítás zeneművészeti és é|inm<lyé-zeli előadója; — dr. Véli *B4la, a Szininhvé.saetT Lapok szerkesztőié, a Jereskedeimi Mini»ter megbízásául kiküldetett ez ország neveseteeébb levéltárai és museumei-nak átkutatáséra. — Dr. Váli, mint értesDIQnk ; városunkba jöaní szándékozik a zene- és s>in-eillséeeeti ereklyék ssegtekiutéae végett."WgVezell kiállítás teljessége érdekében Dr, Váli (elkéri
Hszső 3 frlT Kischl görogtílzzel megvilágítva, tüntettetik föl.
X^flít,
az elo-KiirdSi
képesben-ezérepffi árhtíiKyek Teréz; Remény, ErAődy Sarolta 5 Szerétéi. Pnly Irén. Könyörületesség neettője, Hocbreiter Jolán ; segéd angyal, Hegel Margit; pór gyermekek, Kis Irénke, Gffls (üzella; . szegény asszonyok
a szintársulat ö-s/.es Másoló e. saindsrab
Tárógstére. rztmbelomra, anaforSra. E őadják : Mair Adolf, £a iJíay Izabella «a Káldy Oyula. (A legremekebb >hallgató magyar* valóságos gyöngy, zenei tekintetben ás aaiadea kéeöhb szerzett e fajta zenemüvek. miatáia.i l -Ibikúczi iinádtáya; Dalra; zongorára. — E\'fiadia : György Zsófia. 17. Rákóeti tíercti»yi cmléketeli (1730.1 Dalra, zongorára. Előadja , Verees Sándor. (Érsekújvári lói kuruc nóta.) 18. (Jtnydal a némtt láncra. Trffá* dal a nmet táncra. (A 18-ik század 3-ik negyedéből. Előadja. Bartóky M. 80. Szatirikus dal. II. Jözeet idejéből. Dalra, és zongorára előadja\' Vereee S. 21. Qimydol at uralkodó német divatra. — 18-ik ázá/ad v*ge
tild és György Z4lia. (Dallama igen régi, alkalmasint a 17-ik azázad elejéről szármázik) 28.
az egyszeri fiatal ember, a ki vitába elegyedvén egy sfifszédtfM foh s\'ját tslujátiik
aat aa. előnyét emelte ki, bogy aa 0 keaásavk szettben kürtöt.
— Rgyáhlráni csendesen kedélyes Ttt minden. A lávéház ütőit s talán tient ia (itt még nem voltami ölik a tarokkot, l olvaaask u ságot és Isa-nsk iekéte kivét. Az újságokban a magyarorrsági vendégeket kttlöuoeen aa a sensationalla periárgystás érdekli, — mely sejálaágos módon világítja meg társadalmi viszonyainkat. Sok helyett erről beszélnek is. Aa bizonyos, hogy egy regény nem leket érdekesebb ama mosial ■as képnél, me|y itt a megfigyelő elé tárul.
Politikáról Iti kevés szó vas A frsncis zavarokai, a német katonai törvényjavaslat tár gyalsssil cssk ugy.Juliiban olvassa ss ember "nsgy énitffto nélkül", a tni már abból ia kitűnik, kogy példás békában ée egyetértésben élnek iil a különféle nemzetiségek. Van itt magyar és oasirák, aserb, lengyel, horvát, orosz, tőrök, sziléziai, caeb, morva és még egyébb náoló, De a nsmzeUaégí súrlódásoknak itt nyomait Idába keresed, Hej, esak lebstne ebből as Európából egy nsgy lOrdöbelyet csinálni, talán lobban megférnének a nemzetiségek egymás melletti| esskltogy ennek azután bizonyosan sgy másik leliétele 11 viilim, 1 es állja útját sa esetleg errs Irányuló terv kivitelének — aa Igégz világnak dáthássá ksllsne itmnl, est |>edlg tiests smberssereteiliői nem Mránbstjs s vén Kurópánsk 1
Hsulatnandsr.
Tmaiyánesky Margit, Nagy Margit."írj Krisztus ffeté. Dalra és zongorára éneklik Bartóky Ma Pílálus előtti képben • j|| \' ... —- - — -
mélysete szerepeL-A.
mélyzete CMaxence, író: Pataki. Juliette, szí- A hirts Chlopiítky nóta. Zongorám-négy kézre, néesnőf Szikora, Amelin, Maxer.ee barátja : Előadjak: Knliffay Izabella ée Káldy Gyula. -Erozköví. Pernetv másoló: Lendytii József, Ma- J A műsorban foglalt öaazea dalokat, nótákat, xenoe: Havasi. és egyéb zenedarabokat atirta, harmnnizslta éa
— A keresltedéi IQnlc ünképzfi és beteg- battgszerelte Katdy Gyula segélyzö egylete Kesatbelyeo, . julius 16 án: — Zivatar. Néhány rekkenő meleg nap a\'án saját könyvtára javára, a .Ííemzeli szálloda" j e hó 13-án déltájban megeredtek aaageaa.oraát\' kertiében tombolával egybekapcsolt iáncvigalmatIée néhány pereen át ngy ömlött alá az^esO,
rendes Kezdete esti 8 órakor. Belépti díj-: Sze-mélyjcgy 80 fr, kr. Tombolsje^ darsbja SjO kr. A tniWimy^czírrS vaTÍ~s«vea féíüíflzetéaek • köszönettel fogad>ainak és hirlapijsg nyngtáziatnak. Helépti és tombolajegyek előre-ts kaphatók, Mé-rey Ignác, Kovács Mór és Wiinech Ferene urak kereskedésében- Kedvezőtlen ÍOO esetén a tánc-vigalom egy héttel utóbb, vsgyis jnliuz h(j 23 án tartalik meg.
- Tttrtéiirlosl hsggveneay. Ká\'dy Gyula, a- magysr zene-iskö\'a igazgatója által rendezett töltéuelun hsagvérsenyben, — mely
az egé»z orsUabsa rsndkizttli érdeklődési kellett, — augusztus bó tl én less*alkalmunk gyönyörködni. MTöŐa ezen ritka műélvezetet ígérő, ha-aafias saélemű hangversenyre eleve is felhívjuk közönségünk figyelőét a nagyszabású műsort * kővetkezőkben közöljük: I. azakasa. (Thököly idejéből.) 1. Tábori dat. (Í072) Ének, zongora kísérettel. Előadja Verese Sándor. (E dal a leg régibb magyar népdalok közUl való; dallama B\'snlsn Gábor idejében keletkezett) 8. Magyar yályaralnk, éntki- (XII, aaáaad.) Ének zongora kíaéreitel. Előadja: György Zsófia. (E dal 1674-ben keletks/lieteii, s mikor a pozsonyi vértör-vényMk, Msaárí Dániel ée Korodi János ágostai I hitvallású evangélikus lelkészeket több\'tama likkal együtt galyarabaágra ItOldle.) 8. Bujdotó \\énsk$. (IWi.)\' Bujdosó legény dala XVII.\'Század vécé. Enek és zongora. Előadja: Vermta^sa dor. (Mind a két dal melódiája .Erdélyből szár mánk a mini a székely népsalok protol ypjtt tekinthető) 5, Hákicti SámkM. Ballada a 17 asá-aadból. Énekhangra, cimbalomra és zongorara. Előadják 1 Bírták Káldy Gyu\'a korábóU 0, Kuruct ital, (1706.) Elteltre, zóágo rára. Elöadjn t. Veres Sándor. Töröl metszed saiaj kuruos nóta. 1 7. Kuruc* tanua íioskre, zongorára Klősdis; Bartóky Matild 8. liwóetl Fertnc dala illOH.) ílnskre zongoráia Klriudjáli 1 György /, >ólls k (A kutuovilág e legmoghatóldi s legazebb zenei termétre átért n különösen IfMló, meri dallama
mintha tényleg esatornából hömpölyögne. E kősben dörgölt éa villámlott ée több helyen -be ia ütött; nevezetesea Hild Ferene kőfaragó n e ter kiraly-utcai házánál, a. Szeidemann féle* ba/aál magyar u\'cán, a Szarvas szálloda átelleni uradalmi épületen végig húzódé telefoo drótba. A villám nem gyújtott ée nem ia okoaoit nagyobb kárt sebóT, csak a telefon sodronyokat szakított) meg több helyen.
— Kimrsl péti* séestfayek. A f. bő U én elhányt Físchel Fttlop gr iránti ke-gyeiét jeléül kőveikeaő koszorút pétié adományok folytak be a nagy-kani tsai Chevra Kadiat pénztárába : a gyászoló család részéről 30 trt. Ka-poch Gyula ügyvéd ur éa neje 6 In. Grünbui caelád 16 frt. 8zv. Demánt Simonné 3 írt. Hoff-■snn Gyu|aí nr éa neje 10 frt. Straoas Sándor ur és neje 10 frt. Jlarkbreiiér Lipót ur 5 frt Bonyhádi család 3 Irt, mely ösezeeén 8t frio\'. iett ki. A Cbevra Kadísa elnöksége.\'
- Faaaa m ealkvla •!!•■. Több oldaliét panasz merült fel a* közönség körében bogy a asikvizgyároaok nem mindegyike ügyel eléggé arra : milyen vi<et haaznilnak a szik vizgyártas-nál 7 így aaután megtörténik, hogy a gyári személyzet állott vizet használ, mely körülmény, a asikviaet megihatatlanná teeai. Ezzel azután nemcsak a közöségnek okoznak boszueágot, ha-, nem kárt teaznek magának a gyárosnak ia, mert megrontják gyáráfiak birnsvál. Nevet ez úttal nem említünk, mert nem akarunk senkinek kárt okozni; de figyelmeztetjük a ssikvizgyároeokat,
| bogik nagyobb és szigorúbb ellenőjrizést gyakoroljanak, mstt ba iámét panaszok merülnének löl,
nrtozy Matild, Kulífiay Izabella éa! kénytelen^ volnánk as illető utkvisgySroe gyáít-II. aaakass. (Uakóozy Fennoa mányára egyenesen felhívni a várost Közegészség
ügyi biaottgág figyelmét. — Telepítés. A Kőrmendy féle tspaadi ht>-(170ö.)|mokbirtokon, melyet at állam telepítés céljára vásárolt meg — mint somogyi leveletőnk iga... a telepitésre»való előkészületek nagyban fotyaak. Veros Hámtor. A birtokból ütvnt 16 hoiéaa paraszt telket éa megfelelő belsőségét báaitpttak ki. Már 20 báa a boatálarionókkal egyflti felépült a a jOvő évre
" Negy-Kanmtin, vasártrap
t máaik buuonöl hát in ittlépül. A hátak cél-«j»rüen vannak építve; Van bennük SZóbs, Imit , haitásoa konyha, éa:pitvar; aa istállókban bőven eifsr 01 darab jószág A munka sikeréi hútnaitja a települi! helyinek éa körülményeinek célete rü»ége. A JtT homokná talaj rounak éa burgo
,J Zala <19. szám (fi. lap )
Adilárgyaliton: ön párti áruval kereskedik ? ^ Igen... llámuiáykűtTtlitl vagyok. —~r
Hia«
• — Miért sir krajcár .. — Éppen asért sirok...
nt égést adója etak 48
nyáöak teljesen alkalmas, sőt jó keaelés után » busát éa dohányt ia megfonta teremni. A ló lioid tebát megadja egy család szükségleteit, sőtl
lm a gatdaaág és állatállomány nébány év alatt — önnek éjjeli kávéháta van ? rendbe ifln, a birtok ápa is k&nnven törle-aihatő I — B-ceáuSt nekem nappal is van kávábátam, test, Öl-lmt év alatt ssOlOlelepat is rendezhetnek vendegein ftak éjjel.
be Aa állattenyésztése igen jó osztatlan legeld L- — ....... .....■■•■"" ■ ---------
van. A települő binokbaiépéekor lefitet 100 Irtot | \'VeiMj a vendétjlSéSz: ön mindig pana«ako-l®fk\' bogy boldogaa éiaek ; mftgv , "aláír egy aieraOdést, meiy szerint sa átvett dik a rosz üzletmeneteim!. Liija, ba íeiwÖTlf\'u-.i.1"™ _ Iii*
hirtok tulajdonosa leás, ha annak árát — 2000 i habut udni, líM sört mérhetne. Irtot — 85 évre stóló réstletekben leflieti. Bir- j -a-\' --— Tttifonds.
tokbalépéakor. kap a települő néhány, métermásaa
ruisoi, kukoricát és krúmnlit télire. Tapatdon ___ __
IRODALOM,
1898. ju\'iua hó lé-án
Kúovatt törli headlfsa eaameibál a-MytMi* -
— Neked ia volt, áa fnegbslt nagyon rágea, akkor aág kis leány voltál, nem lamsehgMd .
Azután, mintha kellgaMtlea áraée «oaó\'aa azivén át, nyugtalanul ráaia tejet . — Oe ne beaaéliünk róla. Nem jó annyit emlegetni a já lelkeket. -
iiegteiepedhetnek oly zalai löldmives családok, melyek ii MbxerAlól elpuaatitott szőlőiket elad-„ván, némi lökével birnak, mely lőleg átlátok ée
J.apunk • ratalában laaiertetett ml
Néha-néha mágia elvetődik a kia saigetre egy-egy idegen.
A bennlakók megkínálják aaerény ételükkel, 4a ha a kitáncai aoraukat kérdi, caak arra utal-megvannak elégedve,
táplálékát a
a lombokon, — Ok-J» csak eléldegélnek papról napra. , .
Van egyríndet vendége ia a sogetnek. Elszokott látogatni hozzájuk mindennap s ha egye/ér kimarad, szomorkodva várják a másik napon a megérkeztével nyájaa.szavakkal üdvözlikkérdőaOskődoek elmaradaaa felől.
"n>daté«i eeaközök beszerzésére leea aa&kségek. F***\' hl«44J»m*l: risehstflléfl Ez a vendég egy ilju
Za\'ából ceakugyan sok telepe* jelentkezett. UttujraltereaUesMa^bea magrendelhetólH-4 Szegény eorsu tán 6 ia, miőt ők. — Még ny>
VlHA-ca.p*a Kuba<cbek Rezső nevű _ ,Wéh, „„u^m .BataUa\' cM kérde,t4k ** ** «Md,« e? Tu.d\'A^ ÍQ«r \'
tsW\'egédet folyó há j l-^a Keszthelyről Nagi -. f»k»a Jkaad»k Árpid uarknatm alalt —\'aúadre rjisáiSaiL.
Kanisaára jővet a Készihely-al>őptkóki utón vH- T - "-őSis* ttra«Ulml » Mzmsvoiod&l küalíitr tsdnit
áHMact* érts rn.lv K eiairénv vándnálAt klr- HWrfSifM* .f«il« alva ,a IM»o,nT«*tM«*\'l> ml-, , . \' * ÍMSe"Y vanuornaa tar ki klunuul, hixatlas bntgalouiüaj, MwwtggwlO
!*." _ lw""*r*| """" égette. A keszthelyi kor- «rf,.i." fl»rkaaal<)»|l iroda S^Mihirvárolt: ji^cafi-ntea,
lnizlmn twulmtlk ......j llaavaMjr-kialiaa vaa SiuIaUa gólig: iig. Snto K)<la
— Hataloii.Fftrr<lr«l Jrják : ilt évad -j>/\'""kl>" BdSrplf «Wt kaiaaklal kétaaar

i* halkaa. _. ___
E férfi szokta megszerezni nekik azon élein-i szereket, melyeket a sziget nem terem.
~ Itt vagy hát mégia ? — kérdi a iany a
i endégrket hoz Ujshlisn ide érkették a beez-teaieváraijs pus|iök. a tiulói Himely és Csel ka pHsptdt, budeíieni éraakt tik árt aa. A vigalmi bl-kottság. a f rdbktizőnrég élénk réssvéte mellett már megalakult ea apienyi Ödön bárőt vaiaat-intta elnökének ; a legtöbb valaeitáe, jnetyet csak ejteni lehetett. A bitottstg mindjárt gon-duakodoit a- i\'úiseerll mupktfbeoHztáarői- ia éa ai--biiottságokat kttldmt ki kebeléből, As albisoit-aágok őrömmel e* buzgón rögtön munkához fogtak iijf; hogy egy lieti reperforie, legalább elvben már kesaen van. Minden hétfőn liléét tart a nagy bizottság, minden keddeo káteies szin-házlátogatás ran, úgyszólván tbeatre páré, melyen —s hirottsági tagoknak hölgyeikkel egytltt részt kell venniük. Minden csütörtökön hangverseny t v-nii. A naombat f kiileles tftlioruilf ven szentelve, | a közbeeső napokat nJázana kirándulásoknak tnriot-láb fenn. A fürdunté/et iga. gatí>js főtisztelendő; Kovács A bel, ez a fiaomtspintatu bencés, mind-jári a vigalmi bizöttaág aiakulo (ilísén lejjnyo-matekoeabban hangsúlyozta, iiogy az immár a bizottság védelme alt helyezeit balatonfüredi tár-társsdalmi életben a kaattszallemnek nem stabad; "hegy helye legyen a mindén mSalaég éa élve-} tet at iins\'.es furdövendégeket rang-,álláa, nemzetiség és valláskUlömbeég nélkül kell hogy il- < jaaae.
— Hlréclem batAl. Horváth Ferenc hely-Oetr inmódu esitmadia-mesiert e bé Ifl-éu hgjual\' ban midőn háaa melletti kuknrioa-földőa gardái-kogott szélhűdés érte, éa minden mentéai kísérlet dacára egy óra múlva meghalt,
— Hitánietéa Mint érteaUlOnk — Tordái Sándor UktlA m. kir. tisandörhsdnágy a. küa-biztosság terén kiiejtett erélyes tevékenységért
katonai érdemkereetilel lett kii Untét ve.
— Paaan, Egy levelezőlap érkezeit botaánk, mejynek ezó szerinti Stővegé követkézéi Egéat-aégi saempontból. kötelességemnek tartom tek.l szerkesztő urat felkérni, bogy b, lapjában a rendőrtéget figyelmeztetné a „nsgy sörkert* nyu-, gáton levő rémén, elhelveaett árnyékezékre, melyj oly undorító szaggal tölti el a légkort, hogy a sétáló közönség kénytelen a sorról letérni
— Olffcaa. Cirkos Henry, mely gyönyörül
lénk tártaimnak. Aa aiiráaaUal /atkivia Martat a lap révtd iitiin. ImJuI ^k fotptkáte U íől- f.i^ja mm prwgf waijélia * ,A| B/olvtt —étav A utfar, aémal, aa|*l, fr»a-etla iia ölatsojolv aaélára. SsarkaMtw ijnmoayt Eda kir. tiiciúuyrtókl Bpiact; aagot,\' flttaaata 4a ataaa bitón tolmács Kiad aa él ajraiv uaval folytatálaéos ia Mgaaakltatlaa abe-rendban kúTatkaasak\'atgaúialéa. A 3S Maatra larfado m& au^J.leatk SaUapialaa aobiraak \'MgmutA keajvkaraa-kaibl.ZIxtáááhaB "tJ-\'tT "*** átz kt JLJOtat
jalant aw( Fülhívjak a ritka vattalaira olvaid kéaűaaá(éak
Hiila-nyilvánütia i
Felejtheletlih emlékű ciolád/Snk iXac/iel F(llö[> úr elhunyta alkalmából at igaz réucitnek oly tok mtytiittM jelét tettük, — áryy m^ly Mnatunk mellett a Mla érzett aa, mely lelkinket eltölti. Ennek kijejezisl adta, fogadják, mindazok, — kik e drága elhunyt mnfí~ tuítetelttkiiíi. tayy a hátramaradottak iránti rémrítüknet bármi mádon ie ki fejeztet adtak, — mélyen értett hálánkat.
A gyászoló család.
CSARNOK
Pünkösdi rózsa.
— El kellett: maradnom tegnap.
Pedig ugy vártunk,
— Szegények Itt Táa el sam tudnátok lenni nelkülem!?.. \'
A lány — Szemérmesen — sülé te tekinti-tét a tőidre.
— Jer üljünk le, kiaaé fáradt vágyni.
Leültek a kunyhó melleit lévő padra.
Aa ifja átkarolta a lányr; szemeik egyzsne tekintetét fürkészték.
Körülöttük vidám madárdallól zengett a lég, A kunyhó tálára felfutó komló kúti suttogott a | szellő, versenyezve a két csevegővel. A levele ken egymást csókolták a napsugarat s kivái • caian pislantottak a ringó harmat gyöngyök tükrébe. \' —. ■\'-T -■ ~ \'
Az tfju pár pedig csak caíraergett tovább...
— Az öreget nem láttam még azólat meg k,is idő múlva az íjju.
— Halászni ment.
-- — Egyedül vagy uuk^f—
— Teljesen egyedül.
— Nem lát aeoki? bátran csavegbetüuk I? De hiezea előtte is cseveghetünk ; ö nem gátc t bennünket abbén. Sseretsa-e még 2
Halkan suttogta a lányka : ■ — Örökre!...
Szemeik szikráztak a szerelem máutorától, — tagjaikon boldogító érzés reszketett kereszt ÜL —Átölelték egymást még aokkal forróbban, mint
ér, elterül — mintha átölelni aa gyermekéi
Midőn Dunánk a magyar földre az abroszként meglapuló sikaágon, örülne, — mintha egyszerre akarná egéat hazát, mint anya valamennyi Számtalan szigetet alkot. £ asigetek legkisebbikére yeasUnk egy futó pillanláat. £ szigeten kisded kunyhó áll, Lakója egy öreg haláaa ember ée egy kis leány.
Nem asoktak senkit meglátogatni, senkit fel nem keteenek e stigeten kivül. Ások egyszerűen
aaende
és mégis boldogan elnek. ac
A halasa leiül csónakjára, —"kiveti hálóját e állatai, páratlanul Idomiloft sléfántja, wndkivüBf*^ W. megfogja saükeéges tápláléknkat -ügyee mü\' ésaei éltei már régen megkllapii\'oita l»hbr» nem \'"waszik-
birnevét, /.ágrábbs utasva, vároeunkbin 8 napon tMiro Wlmm nekik a péna ? ElvonulUn él-. v át fog elősdásokat Urtani, A clrkusnak dO kl- ""1\' i nvm Ji"\'Mrik1 " fulalságok záiát, a dŐii.ö- tlju tünóeii Idomított lova, és 70 mfivétse van. Min- !4,t • «9.ŰUV \'""\'at-águk aa, hogy őaaaeuinez a | fl dsn e.te rendkívül mulattató, fényes kiállltt.il ^ """Ili,0 1 ,\'J*"\' I
darab adstik záradékul. Bővebbet hlrdeWsUuk.i^"\'1"iW^k aa MA..^.a csende, Silókét
At öreg meaél régi időkből, ifjúkora éveiből
eddig.
— Nem válunk el.egymástól sohn, — mondja az iQu — itt maradok közöttetek. Cdak akkor leesünk még teljesen boldogok Nem lopni (éltem, kérek csókot... azábad-e? •
A lány nem hagyta folytatni, hanem rebegé:
— Neked mindent szabad...
Egy év mai vq as öreg a airbaa pihent mar Meyuakadt az é\'et fonala, mely meg a földhöz köté. -U-
Ott pihent egy terebélyes bárala alatt. Sírja fölött fü nőtt s gyöngyvirág.
Saomoraan botorkált el a leány aa öreg sírjához naponta; leboralt a kidomborodó halomra s ott áírtn el a Iegkeaerreaebb könyeit Caak egy kísérője volt, aki vigaaataha ia: az
TilefoAiidák.
Félreértét t.
J
Halló Lehat I
Kérem ki n napos Marlaks ....
a „Kiiepontnál"
Annak a karjába támaazkodvr, ballagott a kunyhóba. Keblére borulva, enyhültek fájdalmai a lágyan csengő vigasztaló atavára kia időre képes volt a büt feledni, megtörtént dolgokat, melyek a ködös mttjtból | — Ugy>e itt maradta velem mindig ? tündér-mesékként tűnnek fel emlékeseiében. — U^n.-iu; hová i* mennék?
Nem kutatja, hogy vájjon mindr uigy volt-e, J Mert latod: lelek itt egyedüli mint ahogy etbeitéli t a lányka ugy ie elhistl I S as ifjú megtarts stava , Ott marátír a salatokat ; laurt előtte üreg-atyjának stava szeut*Igélen; csak néha néha ment át a kSttlébU ta-Irás. Inba, bogy -onnét aól ea egyéb, etelmi szert
ozárntnla^s\'or kdnlé a lány: hozzon.
- (li\'Ogjiiijiiii, nekem iiem volt anyám ? | A lány addig roméivá vart. Ki-kiazaiadl a Ueliogy |isni, vut neked i*,.. iparira; nézett a távdbn : vájjon nem jda-e aiég
■ \'ti1\'^\'.* j? < fll
Nagy-Kanizsa vasárnap.
Zala. 29. nKám. (6. lap.)
a ha jött, kendövei intett feléje • midőn a partra
saállt, eleö sisvait csókkal és öleiénél fojtotta el. • •
" Ipvszerismét eitávosoll sFih\'u a faluba. A leány várta sokáig, de hiába várta. I«it»ét csak kísial. dt a jpartra, de már-már
reménye vesztetten skárt visssatérni......
Ekkor egy csónakot pillantott mejr a habokon. A.bösa t«»lyd vadon ragadta tovább ... Az tveső nem volt betme... A csónak üres volt...
A leány rémülten sikoltott fel... tagjai a roppant fajdalom alatt összeroskadtak,
Eszméletlenül teküdi a fötmn.,, Már kérő este -volt, mikor fölébredt. Végig simitá kezével sze meit, bánolt as éjjeli sötétségbe, mintha egy pillanatra nem tudta volna: ni történt?!
Azután telsirl... -^A komor éj csend|ébeu csak a visshang adta meg kisérteties vtíszzát.
i^/ --1\'V i »
Ezután a lány nem tudott pihenni többé; álmában ia öregatyja s kedvese jutottak eszébe.
Ólomsulylyal nehezült szivére a bánat; köny-ayeinek patakja nem apadt el soha... Épen piros pünkösd napja volt. Távolból hagzoit a falu kongó harangjának szava, mely a nagy ünnepen imára hívta a népet.
Elhangzott e szó a kis szigetre is, de ott j azt meg hem-hallotta senki sem.
kimve a kiállítóit lovakon, szép jövőt lehetett jósolni a muraszombati lóvásároknak.
Egyik lókereskedö, aki léhát a* ügyben szakember, egéss batároaoitan kijelenté, hogy i\'t feltalálják a nagy városok lóvasuttárasságai a nekik megfelelő lóanyagol. Csak as a baj, bogy esen tervezett lóvásár, mely évről évra ugyan-azon nspon sgándékoltalik megtartatni, összeesik a varazsdi nagy lóvásárral; esen kellene segíteni. Amint az elaö iléletbiztatólag halhat az intéző körökre, ugy hiszem, hogy ss érintett bajon is segítve lesz.
A díjazásra lelbajutott r \'2tf mén, 16 ksnvza s 43 mén; a kanoacaikó, de ezenkívül még számos lovat láttánk, melyek dijakra nem pilyáa-tak, hanem csak lóvásárrá hajtattak.
Hogy a bírálat alaposan a mégis gyorsan történjék még, két birálóbizoilság alakult. Aa elaö birálóbisotttság tagjai vollhk (iróf üatthány Zsigmond elnöklete alatt: utaasy Méla, Uöazler Károly, KUhár lárván, Skrabán Ivau
A második\' birilóbisottsag tagjai pedig voltak : báró Pável Kammingen Albert elnöklete alatt: Balos Aladár, Schweinbammer János, ;Metaker Mátyás, Fodor Bead.
A két-birá\'óbisotlság serényen munkálkodott i csak igy váll lehetővé, hogy sz eredmény mii-délután 2 órakor ki volt hirdethető. A bírálóbizottság eltekintett attöi, bogy a
ímelé tekintetét. Arca halvány volt, mint a liliom ; haja ziláltan függött alá vállaira...
Hervadt\' szegény s mire az imára hivi ha-rang-só elhangzott. . elhervadt egésjen. mint a letépett pünkösdi rózsa .
Tavsszszal hervadt el, de hiszen tavaszszal -a»=elfaervsd sok virág. --Vlhiih Niímhr. "
A lány ott térdelt a domboruló kizöldült sir-1W Wg rt,".kÖMí0 « » m4,,k rt"\' nfLí«
aál a hárs alatt, kezeit imára kulcsolva, ég SlSÍZÍ ^SÉ! mÉ * ?
i_n<-£nama£ m.^ sxti JL. v\'wtt, összes dijakat a kővetkező lovaknak ítélte;
oda • —
Első dijt, 20 koronái Martinecs Miklós, mura j sseniesi lakós 4 éves világospej ménje nyerte el 136 értéksatmmal.
Második dijí 20 koronát Ktthár János uemesdi J[|kóB_3_éMia ménje-126 értékszáinmai
Harmadik dijt IS koronát l\'iv Jóuet, in árion helyi lakos 2 éves ménje 122 értékrsámmal. Negyedik dijt 15 koronát Csiszár György,
Közgazdaság
agámmal.
Ötödik dijtiO koronát Martfhecz Miklós, — mura-ssenieei lakos 4 éves sötét pej ménje llf> Lótenyésztésünk fejlődésére a» utóbbi évtized értékszámmal.
Ali flafl, <t\'jr-i*i"\' rgy\'r-^M"\' léiásár Nurziíiombitbau.
t—"delíbfiir Vúnagyöfil) Hatássál kétségkívül, azon apaállatok voltak, melyeket részint egyesek buzgalma, résziül -a m. kincstár jóakarata lolytán tenyésztőink állaJaink fedezésére használlak
Tidéliühk tavai, többnyire a nori fai keresztezése s mInél iuvlbBrnogyünk \'„Muraköz" felé, l\'jL annál tisztább nórifajra tálálunk.
A muraszombati gazd. fiQk-egyiet előli. tnulón 1. év lütylu hó z4 íkén (Iván-napkor) tartott lóvásár rendezését elhaiározis, azon cél lebegett, hogy egy rés/t ezen lóSqyaggal uuyumalf^ a íévukiizimséi^t, kütónöaen I a lóvasuttarsaaásjgat,
Hatodik dijt 10 korongi VitVaics Mátyás, —■ birószékj lakos B éves ménje 112 ériékwámmal Hetedik dijt 5 koronát Balasn;* János, biszt-ricei lakos 3 éves ménje tll ertékszámiral. Nyolcadik dyt 6 komuát Si\'tár Iván, vasuyi*
resi lakos 6 éves számmal.
méiij* nyerie el — 96 érték-
kóvetknő biriökOvólTlővái" i .;yeriék el:
Első dijt 20 koronát Háffel János, szarvaslaki
lakos 5 éves kaneája 102 értskszámmal. °
íxi • iw tv i i- ii . Második dijt 20 koronát Faisz Mátyás, bi>dó
rfrLeWnJ í,(!k J- ] Wg* ,,,,eg- hegyi likos 8 éves kancája 100 ét tékámmal.
A ^Tf7\' ,pe \'g fíffi* l Harmadik dijt 16 koronát Faisz Mátyás, -
gazdaközönségel, >o?y miuél jobbnunőségü lovak bódóhe l Ilkoj 5 éVw ka^ia W értékuámmal.
nraggNegyedik dijt 15 koronát L4po<a Ignác, J
líko \'6 éVM k(|ncAjB 0j érlék;támma, !
. ^í^í p rít"! nOüdik dijt 1U koronái Zakolca >dám. pétar-üfs Kándor, Utassy Béla, Schweinhammer Já-
nos, Metzker Mátyás, Csorna Jenő, Minisek Gás-pár, Sinkoymh Kálmén, Kühár István, Skrabán Iván és Vratarics Iváu gazd. e. tagok.
A bizottság működését szzal kezdte meg, hogy felszólította az ügy iránt érdeklődő testületeket ^J^\'gf s egyes nagybirlokofokal dijsk adományozásara £ leihivásnsk Tolt is eredménye, mert ü kövei kesö sdoinányok folytak be: . *
A vasmegyei gazdasági egyesület 201 kor.
A muraszombati gszd. fiók-egylet 200 kor.
Rsiszig Alsjos, "mint a lótenyésztési hízolltág elnöke 100 kor. ,- firól Bsithány /sigmondné \' 60 kor.
Kladiiwa iózsei nagybirtokos 40 kor.
Ffibfkirchen grófné 20 kor.
Miirssiombái város úrbéresei, mint : 4| vásárjog tulajdonosok 40 kor.
Báió Pável Ilsmmingen Albert 20 kor.
Ilélvasmegyei laksrékpénslár 20 kor.
Muraszombat község 20 kor.
silomáutosott vidékünlt esen somális ügyének e\'ömozdl\'ásáliiis
Továbbá felhívta az nrbéresekst, miol a vá-sárjog iulsjdimowii, hogy alkalmas vásirlérröl |ondnskodjstiak.
I Jiinius hó 24-ik* bár esővel kössönlöll be 1 egész délútánig folyton esett as eső- mégis saép lósn.jsg li\'lt Islhsjivs 11 tll|»*Asra ;, - végig ts-
Hatodik dijt 10 koronát fiúit Mihály, borhi-dai lakóé M} eves kancája 90 értékszám mai.
Heiedik di|t 6 korupát Jóüák István, rAuaföi lak ős 4 éves kancája 84 értékssáminal.
Nyolcadik dijt 6 koronát Uránecz Mátyás, márionhelyi lakós 3 éves kancaja 87 értek-
Méncaikók után nyertek: Elaö dijt 20 koronát Lukacs Jánoi, korongi lakos negyedéves csikaja 120 értékszámmal.
Második dijt 20 koronát (iergovita Mihály, — málnási lakos negyedéves csikaja -- 100 értékszámmal.
Harmadik dijl 15 k ornnát Baiasica Mátyás, | közép-Idsatricei lakos negyedéves csikaja —- 07 • értékszámmal.
Negysdikdijt 15 koronát Zorkó Markó lipa-\'hóci lakoa negyedéve* csikaja 95 értékesámmal. I V. dijt, fO koronát Vucaák János, zürüháai lakos 2 hónapos csiksja 92 értékszámmal,
Hatodik dijt 10 koronát Horváth János, — Ibisztricei lakos 8 hónapoa csikaja 86 érteksz.
Hetedik dHt K koronát Lukács János, korongi lakos 2 és tel hónapos oaikaja 82 értékasinmal.
Nyolcadik d^t 6 koronát Kosioa János málnást lakos 8 hónapos csikaja 80 értésszámmal.
Ktmoa-ogikók utáu nyertek t Első dijt 20 koronái Horváth Mátyás, oeend< laki lakos 2 évss csikaja lO\'i ériékssimmal,
1899. juüus hó 16 án
Második dijl 20 korong Nem ez Iván, mars-ssombsti lakos 2 éves osikaja 119 értéksz
Harmadik dijt 15 koronát Vida Miklós, köti lakos I «s félévas oaikaja 100 érlékssáiamal.
Negyedik dijl 15 kero iát Kübár István, mezövári lsköt 2 éve* csikaja 98 érkéssimmal.
Ötödik dijt 10 koronát — Czigáay József, — bisstrici lakos 1 éves osikaja 97 értékazámmal, [.. Hatodik dijt 10 koronát — Püvár Márton, -bratonci lakoa 8 éves oaikaja 96 érUkuámm^ Hatodik dijt 5 koronát Tütán János, barkód \'lakoa 2 hónapoa caikaja 94 értékszámmal
Nyolcadik difi 5 korooát Krefi Ignác, korongi lakoa 3 hónapos caikaja 92 értéksaáminal.
EÜsmerŐ díszoklevelet nyertek: Gróf Battbényy Zsigmondné, Candiak, 4 éves kancája, gr. Zichy Ágost, Beljatfnó 4 éves kancája éa 2 éves ménhíta. l\'ulay Zsigmond, Csáktornyái lókereakedö kettős és egyes fogata,
A dijak kiosztása előtt meleg ssavakbao emlékeseit meg gr. Batlhány Zsigmond mindazokról, kik lehetővé tették e mai kiosztást, egyúttal tudatta a jelenlevő közönséggel, —r hogy s befolyt dijak nem osztaltsk ki, a fenniaradt díjösszeg a kiadások levonásával a jövő évi ióvásár alk»! mával fog kíosztatui; serkentette továbbá 11 !ó lenytatőközönaéget, bogy iparkodjék minél ne*\' nieaehb és szebb lótenyesztoaével a wvíHtözón ség igényeinek jobban megfelelni, miálial,a mura szombati lóvásárokat előmozdítja, de saját *ér dekét is szolgálja. — Mire gr. Batthiny \'/Mg-mondné őméltósága aa odaítélt 400 korona dijat a nyertes Iovssgaadáknak átadta, kik síi hálás kös/őnettel s az elnök éltetésével fogadták.
iahergyár NagyMaalisáu. — Még ugyan csak előtanulmányok stádiumában* vsa •zen ügy, de azért megemlítjük, hogy Kopély Géza a hatvani cukorgyár igazgatója e nrfjpuk ban varosunkban |árt megtudandó: vájjon a ta-laj. biriok éa^egyób viszonyok álkaltnastak-e ,\\X:_ Uffkön égy cukorgyár leiesitésére ? A szer/en lapaszialatök alán az igazgató kijelenté, hogy igenis vidékünkön egy Qukorgyár minden tekintetben prosperálhatna, mi asonban a gyár helyét illeti esi legoélsaeriibbnek véli a budapesti vonal mentén felépíteni.
— C\'síiktoriijo, juliua 12. tegnapelőtt reggel határunkban köd volt. Hajnali 8 órától 5 oiáig aür& ködlepel borította a (öldet ; szerencsére azonban a búzában nem okozhat kart mert eléggé megért az aratásra. A búzát és á íozsgt mindenütt aratjak. A kalászok fejlettek a zaemek duttsdisk. Ha tavaszunk kedvező lett «otna, most különösen busából kiiünő termésünk volna. Igy asonban a kalászosokból gyenge középtermesünk van, mert ritkák maradtak. A* árpát kaszálják, a ssb még háira van. A repcét csépelik de gyenge termést ad. A kukorica, da-c8Fa az eső hiányának oly azép hogy semmi kívánni valót nem hagy fenn. A burgonya kitűnő s gyönyörű gumókat lejleazt. Legnagyobb veszedelem lesz a gazdákra a takarmány hiánya, ha •sónk nem lesz, mert axkor aarjura sem ssámX-hatunk. Ennek pedig végzetes hatása lehel a a földművesekre; a szegényebbek már inost ia igyekeznek marhájukon, tujadiii. A muraközi gazda, ki lovának busát ad, maga pedig kúko-ricakenyérre! él, remegve tartja meg a csikóját. A ssőllő igen szép a gyümölcstermés különösen szilvából igen jó less. A konyhaveiemétryek a káposztafélék kivételével igen jók. A levéltetvek aaézesrei igen aok kárt tozanek a káposztában. » (P-N.)
Dr.
Eel iilóa szerkesztő:
LAheEH
I L
Laptulajdonos éa kiadó; I a r h r I miép
Nyiittér*)
H»aai>it| Cl. (os ktr, ad vari saUllté) mIjms Irán gaBsktsa, yrlTlIswsnsiillkast kaaveUraat «s4lllt: fed Ma. MMs —f ee sslysmazAvetsket aMrubit (I krUl II frt W kr% |io»uMr és vtaawatsasa, staw, csikes, kocakt-sott és mintiaottakat, datéasktot itb. (i&fategv 840 káltaMeé mlatMg és KXWtsneUM ulti sirevnlst-baa.) Minták péataftuéaMvml kltéataU. Sv^caba-clia-aatt levelskrs 10 krss • IsvilseWapskta é krsa Mtv«« rpgasztakdé. Jl)
*) ás s ^svalkaa kMiii*kir1 asm vállal aagén fkto.
a shH.
Nagy-Kamaaa, vaaárnap
Nyilatkozat.
Mér (iiiM»w*bb (dA Ma tarjaaaü vttlaM tv*, twban ama kin, bégy a kivé néam tímkftrt te*; fjraailoai unyaa, hofy ki aa a pMéiihát •titkolt Jóalaié% <la aa« tudón, Hogy maitnl toata, avagy ka»j*Mrlgj»égbai tra«i MI, da annyit tiftlowáiéra adok, ba aakam általa »a*aa*aaati asqkér*6kkal avagy vtgyalaai-téa éital babi*oajli|a» bogj a halybali hávahá-aak barmalffkébfa Jabfet éa llaaiafcftM»« k 94*11 Uvét kap, «fy éa aaki acyatar konmét küta» laaak laatai éa agyait*! aaadaa*a kérfw a aafyrah^aHH vandigaíaiW, hngv aa ilyan rrffa-hm**k mafffydaMéaQI nélkfll — aa ad iának hitalt.
Tivoli János,
IMI jaftéaa kó UM&
iéie vwöntflde és gépgjrtr
réavéDrtársmság BtDIPEIflll.
Qóz- ós járgánycsépló-kószületok
asámoa alaA dijakkal kitünmatr
\\ szab. Schlick fele 2 és 3 vasú ekék
i l/f^riÍTK mélyítő\' éa eg/fttfiO*** ic*él-ekék,
J^^^ULNt^I^A »raéa(l aCHUCV- éa ViaATS-fék
inu^nESlPl^v ögyva^u ekék, talajmivelő-eszközök,
Jana^MBSBBp. . I valamint SÉiieHÉ szab Haladás éMqM
*akanalaikiaitlá |ipiktéirtlak, a>llaialaiak 4a ^^afP^y^QQRSB^ I w «>»a« |a>4^áfi gépak. MtAall ■■trifcai kéra>
| kM4 m marokm* é atali jépak éa (Ikauálé gépafc 1 ,. j I M4llitteé* aaaaal a—lak ak.
I U4a|ii HaaUai MUatok. U||ÉIAayaaakk érák Arjfiyiékak lagfaa éa kétaaalva —
Nélkölöi hatlén minden héitartéaban
Hirdetések
tat - raada* A a Uéitl — M-
•A*«w ciyrrí.»!t«tlffl attayt nvö}»j», ka§* a pé$-káté aatkakilli jukalit aa értalaaa Uaata káté kaaaaitartt . a nui-u \'Iriiiwkk,
—a Hh>i|iMkk éa talaaatkk kkré léaA> lrt»U» . FÜiliilMla ak* yálit a kátékaa. laté ^alkaté Mk»*k, fyaaak* ét Magaafc\' I iáatáMklil éiaka^Jaak 1 liaAviau kapkaM ktta aa te
(elvétetnek
Fischel Fülöp
kört y v k wnk tnlthébea
Csak 8 naoúr ÁRKUS HENRY N.-Kanizsán!
!!Előleges Jelentési!
ÍGYEDÜU^SEGÉt\'
rrwftiw Taft alfyta§i>i térftiraaél vaoia aanjca. éa l>if- aiaéeiéafaiatWI kétíi éfcáW. Raart naai vobatA, kttlaé ift*> <♦> *IU» ••llatt irtaUaatlaa, ktllaawa aa lagaeléai ki* aaHL gjégy atfel. — Hinttta Untam ttaaMtu
okiratai éa lafaolafabb nr*«MÚ ataulaiu*. Tel]aa| talfffutták Halaira*ataak aarvi tráak aétfcAl ajanhak baaaaéUui. ^ IWai a«aUfttd*a éattoakaeaUa \'HokiartíV tartatom H aaalltié ki aaai tahaté
Dr Cárt Attmann :
^fafMM bnlaatn myyfN éf Wfai. iMéthná
Van aaafauoaé n N. Éíaat»aa véKw aa kftrayéta a. é kSiAuaéftt értaaitaai^ hogy fclyaaéa )é kíraa\\0 « ...
niti lovarda-társulatommal,
aai 7v aataaélvr «1i, QD éa aa f<tdlg pératlaa (éltQüéat kaltatt ,BLONr>lNu ataft t^oda alaléatkal éli. atalf a ta^ai napil«ipok aatnai a viig lagjobhaa idositott állata, — kü-16a vonallal magérka^aai a a
Zárda-utcaiban kvd vároai talap éa Roacnbcrg féle háxkert réaxén laUűliioai, mily i^iiéé ctrvaahan a aagaaafcb aiÜtevag^ais létdoMiiaa, hallej tymnaatMa éa nagf latváayoa aéaMMétéknkbél aMadiaokat tarlók. — A táraalat tlaAraaga aiévéaaak éa aiévéaaaiéc-Md al, akik lAall i>aiorkaéa« néhányai n1a fttatai Htnry tgaigatM aia( éa egyttUm magyar lakola lovarrni Mit Kliaa taafol lovaraf Siga. CIotiMa oiaaa müioraraö. Boaat éa ftwponi ktt»ar aaoafok laraa^aA, Hapaa Ma kiaaauonv, a ea. é^ kir. udvari oparaháa ■afiatáiK>aa&K — Halla*i4a<HMMVk : lúflar, KUabar, Lodmilta, Vi mat H»aa, klamtta^ Maatovaai Jokaaaa»
btadbaff, Ulh k a. — llaarr NMgatá, kiroava* angol jockty, kitömi idoftiiuV, Ba mu M, a jaiaakor Mokk aalto*»oHala lovaaa. A hal éa kllf&ld aiiadto oagtokk tirkaaaéaak aitvéaaa, Jaaafi ar lookai* 0»rfcta N «oit>|ittrt tía«aiav ur itHaiiloTar. A í Maatoraai fivér, kik kagy-a«ara ala«« g^aaaaaiikttaok éa saaaa aanVk. Mr Harkar, ayajtétoraáaa, SckakaMkaa Guaa4v éa Aataai urak Űm takalatOTaaok l«oag a Litta a^nfphaataaiatak, Khbár Gaaatév, Bradbory lo> vi|lét. Röaaar éa fta eí*aasiikai potj^üff, —• T«vább4
8 bohóc és Bohó Gtrsiti Saját zeoekara ERL karmester vezetésealatt
A eáréaa a Ifakéatalawaahbaa vaa baraadaata aa a Oadáaoa aa*adaaaap baraiilj ri> a«IMl la aiagtartataav. — A lartéakodaa ZAfrébbal k0f5tt aaar»(MMa lotytéa eaakwS aaptf kg twiaai
Csüttfrtükön t hó 20 in nagy eisti megnyitó előadás! -
Avta lofok t^rakaéai, hofy aatyaiari muianán vaun mai itt ia ktaytfjaai a a #. kOtfta-aég taéaaéaM. A tawalat ai^aaaa, attíflyal mér két ara thkahaa jétww, éa Bicabaa oaak aa oHaai airkaa raaorálé^a laéaii taalttatlaai a)4a4éflaiiaat. Mivtl Htaai tartéakodéaoa caak 9 aap% tart, kériai a a á aagaai k. aNajtMmétftkkal fMai
Ri«aié tMalattai
fHMMÉp fmmmt JkalapaMk XIMk^aiaia « vaiÉB Jaaaaf aBÉPi^\'^\'éÉWk
Maakalé im»HaatiiéM c
1 Cohn Leo, Koschkc Henrik
Kiwafoltl Avlulh
t|aifa»é éa talimaoa

gxxx xxxxxoxx\'xxjocx;
i|iil|lflfi k*téaá«iU| m$$9imtiit I
X -.AÜt fmc+k aé|WK!
O - al (\\uV)»!Í V*lMNi ailkiWWk#U»a j
X I \\\' ^vvj^\' \\ fMüaUlé aaü&
V \\ ** ^^Iftüt \\ tmta Maif i ia*n {
t) 1 . il ftWll \\ eaéUaaa ataataaál j
x \\ U \\ k kai é» klim<Kaa \'
n \\ ..kt ftOVlWi Vaéayarl kwaaiU^ A kal l AUVÍi \\ * i
lr iaak T nU \\ Oaaiatéta |
Q uJ.ll ^ \\ aa 4 |
0 XA llfcVavV \\«M \\
A mU — r^mx \\ r^4 \\
X !
hSSAM^AS
ni \\ ívjFol
w i 1 <yTr*^wW V
RÍ aBE^M
y/l ITjaV\'f\'l
C xxxx<xxoxxxxxx> í
Nagy-Kamisa, vaaámap.
Zala 29. azám. (8. lap.)
1899 Julim hó U-i*
:xxxxxx<
Ganz és Társa
vaadntó ét gépgyár-részvénytársulat (9f9H)
Jtudap *fttr-n én Le o hfPMíl or íban Rém ■arll+ti, ajánl ja: ?jlrt»«l Umt4*ág*k% rafounnt a nagy közönség figyelmébe v Ujgttert* kitünS hírnévnek örvendő
rllttkiif 4r«st. «Uktr«ai« rnlft^t
ml? kfcattvé. laáai, Jnc/ még * Jéi táirtwl itoiiéathnrijél ía MWttAllttMék akár vávtMk mjr Jfttrt. rélklalck klvlIácllAflára, ikir gépik bajlásán. -n\'i«7 bnoiul «J» lih—ilák mm. raaéfsart hinjakbaa H olyan faadaaifok\'»aa, 1m»T itryb mfca Mijét é]M íj
G«n« & TAr«» catűntd é$ gé/y*4r réutényldreulat ajánl továbbá; ^
kéffftalétl kvactr«kk«l
nÁwfthf & immmiii hé—ém* ére* vsgy uüyül^l mm ér«s fifftáaér*.
Mojlótó
fókőf, yéftlat, Uilaay «i*badataa a«*»
rfjit báayinntak * ipari imiui »aáatá/a I •áwHtyiWs *iftd«ta*ma vm«ií
\' " :
, Iffősti iKípífatat,
_ rtfkH ayrtU yéftk kf« « gofjóa •a*»^j»*fcat i
ÍÖOCXXXXXXXXXXXXXX
HiprsM aal/ak aéjsr kíaebb **i*ekWa li ii^sjammm dolfMuk Éiit a ■ilwtlttk ; falattal egé*s ■al>«ktf áféthrt.
GéjBÍEÍ Hfr^rn f*r#*4 ** wU,Ű#íf
ÍHti\'HinífrOi a ^fc* TkwM/ök agcrist —«rki«aty». lliülfliidl pm^m MtkáljwiiMl
&3Z- gi petrolmfföiaj Z
ktUpitTM.
Ftlctlbs kapcsolókat i dypamométankat
3CXXJXXXXXXXXXXXXXXXXXX» Stájer országoa^-ógyíntézet, - Rohítsch-savanyiikut
ÜHLmíhH Alhmús . Pélfariiarb — Wny májmn 1-1*1 »a«pt«Mb*r S4Mg \' Jyft- fttrtffr híd*gvt/ é« lavógyógym^k, ~ í^iróa- 6* Mvebh fe világú*i****»! •
TKUfKli én KTVIll 4 fSwKÉa wtulig frm töittk é* bi/eoyttít * fiát)t«r»<» (<><mW>) |*v»0£tt*viíí; meJfju em »*«rvek g)ógT\'ri*ir"« — • kú- Sí
~ töntarr ts&smai "mirn itü pufiit háotgiítr ^ kaph«l4 t ne »#iug»<#«áff»fr, SS
H tÉrakvalamint nm*rfttQ Í6*in- é« iiYánfultfcrfMlttdectoíi. (387* O
x^cxxxxxxxxxxxxxxxxxD
a „ZACHERLIN" vásárlásánál .
Vfffl : . : XljfttHT rororjxrrl mm fogadok «f, hitt „XotktrlinP* Mflmt,. Eaen kfll6fil*g<>*aéfii diotérík t leghathjL*-lóiibH tfié HMfn^k n4wl*i\\fék romr elten, éa aftáft, céakia * * tyy ^^IIÍW üvrgai \'ZACHKKMM* klfíámí ^Ihatok «it
Ara j& kP,i 30 kr., 60 kr ét I írt
tj^p* Kapható
Ha&JM>au F*\'»bclhoícf Jézaif, . Sírén, éa. Kfeiö* Pretzlmufer ép ltetftsch iQ. Kpaeriberg Scliwarrz ép Ttubkr, , f<€Q és Kümf Arííiüilí Kátháii,
Ferenc*,
Márton éa
Honenlelci Adolf én Fia. rsjnttarvyaa
Stratia Trtivéfv)if Griíiér * • » Heittfich Hiba, * . ötíficz L gyógyif.
|(\'tir|éfl i ^ { f
Frírd Atbefl, Knstater Géxaf Öcliwarz Béla.
Nmfbrlyri |
Laakay Ernő, Wuntch Ferma, OnsmAtt Pál, Márton Mór, AgoaUNi Zaigmond, JBchletfkr
lal«*K|rrk«f|rB t Kaaatar SÉDiior, Hoarntha) S. Httbíniik| Adolf, OtY. dr. Ún|fff, Oyarisalf ViIidov/ Wtéaa J6n᧠oíóda, Hcchmtser M éa tárat.
lAfM«lllM« t
Kopár JéííAnál.
éa Krassartc* Viktohfiá*
ig : " {
|| | i, h jh rftMmUv!
Bn,»í íiiíii«tiIS
IS íhs :lífii,"l-11 f Ur I
SM4ifWiil
IP^iifflhi1
m v. • \'íj
I -* \' f? i \' !l
I ^ >
JM
f - tfiiTi Tf ff^ Hr f s r c
»(••\'» ■ a® K-t V
■•r^f ^ J i ff
30. szám.
IwkmlMl l , |.lt I I I Ollop-kt.
14, i«n«nH • Up iMtUal rtmin nutkasá mM»n kttlmiay.
Nagy-Kanizsa, 1893. »jgjlus 23-&ti.
3EXIL évfolyam.
ZALA
DiWlwkli
V4ro«bi»-*p«f»t fWW f*b Umr-5 karaásáás..
Politikai és vegyes tartalmú hetilap/
■Lömrrte Xrmt t
Égin évi. 10 korom. \' (I at) Mién. 5 tmi fl á0)
NsijHin* 1 k«Mt 60 tllér (IN)
BMaUak J.tiajMU -.-»•-»—*
B4rwMt.tUn Ut.Uk cnk fiHtrl kmb
ui h(«iuua sT * Nagy-Kánissal- és dél-zalai takarékpénslársk, á Bankegyesület, sz Ipar- éa kemké- Vjuttér petitsors M te.
Bésir.tsk w kii1il«ta.k víima.
\' dolini jipnk, u Nsgy-ksnizsai sogélyogylotiszövelkezot éi a Ialanyai takarékpénztár hivatalos közlönye.
Megjelenik NaKJ-Kauluán hrlcnkinl egyncr: vanárnap.
■•ásniuk, .lUiin * Urértlnkw vosstkosik Fl.oh.1 FttlOp kfayv-tmhWki litéamtk. 4
Közművelődési egyesületek nálunk és másutt.
(—) A Dunántúlt HtOsm, egylet Ugye nem bir nálunk zöld ágra verődni Nem akarjuk essel azt mondani, hogy Mm m isem történik, vagy hogy a legjobb akarat aem lelkesítené aa irányadó tényezőket.; de ■nem tartjuk elégségeinek ast, hogy egy-agy kirándulta tétessék, oonoert rendeltessék nép beaiédek mondassanak atb. Gzek mind igen nép dolgok, felébresztik, (elköltik rövid időre aa érdeklődést s aautáu ismét slusstk minden. Ilyen körülmények köaött még évekig tarthat el, mig n D. K. G. sséleeebb kürti \'-tevékenységet fej tkot ki, a Balatoni eulturegyeatllet pedig éppen efc ssslasstja sí időt a év év után múlik «| anélkül, bogy valami neveaeteaebb mossa-nstról tehetne emlitéat a sajtó A D K. li, Ilgyól, tevékenyaégét egéaaen másképen képzeltük mi, mikor érdekében megindulván aa agjtáaíé) -a- lelhassdés hullámai a rendesnél / magaaabbra csapkodtak és megalkotására én sctióba lépésére nésve minden leltéin! megadva látsaotl Csalstkos tunk 1 Év év után múlik a attól tartunk, bogy a legalkalmasabb, legkedvesebb idd eissalssstatik visssahoshalatlanul. Politiiáló vagyunk. SieretJUk s pártoakodáat, ■ ennek képesek vagyunk u kösmíívslődé-sünkrs néave vitália érdekeket ia fsláldosni. lieone vagyunk még aok tekintetben a fele-keiatieaség nytlgében is, mintha ott a hol
nemseti sajátságaink megóvásáról, nyelvünk Abban a nézetben is vagyok; hogy a terjesztéséről, ai állameszme mégszilárdi- mi közművelődési egyesületünket kOselebb tá\'áról van szó, annjtk. iamérvvadó sxerepet kell Hozni a köznéphez, mint a melynek I sssbadna játszani, fliébs kesergüuk azután; érdekében esek mfikódni bivatvák.
mikor a kedvező idő elmúlt; hiába kiván-juk ast vistsa, a hiáhá okolunk akk°I Bttáa, kívülünk álló körülményéket, mertreMejjOk bevallani éljietétlenségünket. As Gmke is csak azért képes My kiváló tevékenységet kifejteni, mert oly mecsenása van mint gr. Kfln • Koosárd, a ki egy egész vagyont ál-dosott aa Gmke céljaira. Százukkal és eset-leg egy pár eserekkel, a hol annyi nsgy birtokos, gazdag ember van, mint a Du-nántuW-semmire sem fogunk menni. ügy ssóval, ugy látásik, hogy aa intézők lelke sedését a nagykOsOnség gyorsan lelohadt ssalmalftze fogja eloltani; bármily paradoxnak láasék ia ea állitáa, tény a*, hogy * nagykOsOnség itt sem állt feltdata magaslatul s kisebb gondja ia nagyobb annál, mint hogy néhány horvát vagy vend helyeégben a magyarság Ügyét elősegítse, váfry a kOamevelMé* egyén másképen lendítsen.
Ilyen egy aotiónák nem szabad néhány évig as előkéssitéa stadiumában lenni, mqrt as a kis érdeklődés, mely eleinte iránta mutatkosott, elenyészik és sokan még Örülnek ia ennek. Lehet, as ilyen dolgot elein
Glőttem van a stájerországi közművelő-
lése as 1893. junius 4-én Fürstenfeldben tartott vándorgyűléséről. Anélkül, hogy e helyütt l&vobben terjeszkedném ki ennek tevékenységére, ennek a jelentésnek csak tartalmát akarom jelesni-- Három résaből áll es a kis 22 oldalnyi füzet As első a vándorgyűlés lefolyásáról asól. Azután két (a vándorgyűlésen megtartott) előadás kü-ik Az elnök Dr, Itallett A. : A nip-mitoeUaégrtl értekezett. Dr. Buchner Miksa tanár pedig, a ki as egyesületnek választmányi Tagjai következő előadást tartotta : Arany é ezüst technikai ím gaalatdgí tekintet ben. A jelentés első léssé nagy megelégedéssel constatálja, hogy s gyűlést sok paraszt is meglátogatta. As sgyesűletnek van egy kis negyedrét alakban, 8 oldalon havonként háromszor megjelenő lapja, melyét az egyesület tagjai ingyen kapnak. Cime : A falu híradója. (Der Dorfbota).
Gs a lapocska mintául ssolgálhatna arra néave, hogyan kell a kOznép részére a la-, pot szerkeszteni. Van havonként egy kis
tén kicsinyben kezdeni, nem kell egyszerre melléklete is Szünórák cim alatt, mely sséleskOrű sotiót kesdeni, hs nem lehet, szépirodalmi dolgokat tartalmaa, mondáka.
de valamit tenni ksllr Lasaan lassan kibő VIllhet a kOr, sséletwbb lehet a tevékenység. 8 a mit tessnsk, ast a nyilvánosságra kell hotni, hogy aa is búsditásul szolgáljon.
és egyebet. A főlapban aa akut politikai kérdések iránt rOviden tájékoztatja olvasóit s vezércikkeken kfYUl sok érdekes közhaszna, a gazdaságban és háztartásban
A „ZALA" tárcája.
As ideál.___
— A, .ZAU" trwl.U Urof). —
á.p&spSki sséksisgylikában plllsatotism msg slfisser. Egyik psd zsámolyán térdepelt és sle-lénlosoat-roglslstu, aranykaposos Imakflnyvs fölé h^jjve fejéi, uir Imádkosotl, mist egy mennybe késsSUI asdoons. (lyOnyOrtt halvány sreti ssoks araayűlrtOk folvták Ml. Aa áhliat égi Mnye ragyogta be egess lényét. így ssállnsk 101 igaal hasSjokba as iliiiai éghssnelO ssárnyaln a vé« leűeaal kesénk lévsdi angyalok.
Imádkoanl kSidtsts én Is. Arra kértem Isteni, hogy omolja 101 bársonyos szempilláit ss ss imádkosé angyal. Knnyl még bsnnam is meg-msradt a msnnyorsatgbs plllantas vágyából. — Hokaor aa eretnekek imádságának Iá nagy a fogaaatja. A ssépeégea teremtés fSlemelts árny ás stemplllált. Valdbáo a legfényesebb, IsgdsrUHbb ág aaaija ragyogott ki ások alél. Ah mint irt\' gysltem annss as arsnykulosos sseatnek sss reáesnél aki egyik msflákoltár (Oltttt állolt és aásett kilejeséstelsa ssober ssemskkel as Imád-kosó sokaságra. Ennsk aa éraáketlsn kődarab-aak látott aa a szempillantás. Uondolom i maga *olt lieai-Pélár. Ksrágöjs dlsséreiérs válik, — hogy olyan példás kSiOnysysl tartotta kssábes á Mefnyorssag knlosslt, — Hs valami sesniálls mdiésp lekslt volna bele lelket, snnsk s otsany-«rsaá|M kérfl két ragyogó sssmnsk varáásáre
okvetlsnttl megresdttltek volna kOidegei s tnsg-rásts volnu kssében as Üdvözülés ssiinboluma.it: a batalmae kalesokst Ámde a mester-ember produktuma hidegen msrsdt; nem volt lelke. As éa ssisem dobbant mag as Atá helyett. — Valami istenielsn gonons vágy ssállott meg, hogy kltépjam snnsk ss érséketlsn kOsaantoek keié Ml s mennyország ssimbolumsii; ssptáb oda boruljak ss slé a másik, lmádkosó, elővon szent elé és mondjak neki lásas sgygyal, vért forraló sslvvol őrületes dolgokat s valódi mennvorsaág-rOl, Milyen pompás dolog lett volna, mikor asu tán másnap aa Ardttgtól megszállott dómot nagy oereméniával íOlsssnielték volns ujrs, bogy a mennyoraságksresO boldogok lélelem, tartózkodás nélkül láphesssnek l/ele | engem pedig elvittek volns egww eereménlátlsniil a bolondok liártba.
Ámde ss emberaek még sbban is megvaa a prasdsetinstiójs, hogy misépen tegye t érdemet a bolondok hására. Arra a ssjátságos tusskult-namra, ahova a nagy milliókból. — as égből* toastos bolondok hasábéi — osak a kiválasztottak jutunk, Hát ugy volt as msgirvs^Jitjgy ne* kem Is s milliók kUslllt kellelt maradnom I6a0n• ságss bolondnak ; éresal, vágyai, remélni, mint a tObbleknsk; futni bolvgAlény alán : ttznl a délibábokat f égni a gondolatok és érssímsk máglyáján) Mttiíoíal, klkst as Örült Innia-sis meglsss madonnáknsa s a valiság beletaaalt s nsodálstosan magssőtt-lont .srkOiosI világ, rsad" egy vélslIsnüT nyltvs felelteit ssslspén át a névtelenség sdrsavsros Örvényébe i magasabb rsadetetés nélkül slágnl, slvsssal; msgsemmi\'
Sülni sikrftl ajkra ssátlva, karból ksrtwsdva. •
Pe micsoda prélán gondolatok esek a dom tömjén illatoa levegőjében, aa elOtt a ssépségss madonna sieti, aki két ragyogA ssemével olyan bnzgéa kársai a mennyei boldogságba vesetö fényt a bisonyára meg is UÜálja sranykulcsos Sssai-t\'éisrnsk bágyadt saemeibeo. Hogy hivaaik ások s kőssent-sasmsk a msgsiba I Hogy mulat túrosán BMgfsatett siobor njjáVsl a végteleoség kai tártaim ürességébe, hogy srrs ru s jívO, ss életentull élet, a v,ilágontúli világ, a menny, aa ÜdvOzÜlés, <u idtdlok tündöklő sssllea-vdágs. Es ss ássoek osodás, latsat kutató ereje, a kivi* vett poeitivumok nagy hatalmával nagy esra-dsksn át sem birt egy ilyen magasba mutaié kesét a folyton átalakító, OrOkkAn munkáló, — ebnyéeahetetlen fOld felé v.lssiahajlitani. Pedig van valami titkos Ssjtplem s nsgy milliókbaa, mikor előbb leborulnak a tűidre » csak asután emelik tekintstOkst as égre. Ahhos ragaaskod-nak, attOl váfnak. A való ölelkezése a remény-nyel; a reális élet porsseméaek vágya ss Oa-tudstos léi ssás végtelensége alán...
A misésO psp a tó-oltár köaepére megy éa mejosókbija ss oltárkőnek ast a kis négyssOgt kőlapooskáiát, moly slstt ugy mondják t valami régi asriir-sasniosk résseoskéjét rejtegetik, Oria-getlk a ismássst, as <s erő, — as OrOk-muhká trsnsformáló hatalma elOh A pap ajkától valami sMgasba kiáltó saósat rásgi be a templom ttOss» Jénillatos Isvagóját, melynek miriárdovi fatomjai jálsava kavarognak, ids ods libbognek, ssersl-minon fürdenek s oibofvUrAa abkuon bessflrödő
Nagy-Kanim, vásárnap. 1
érvényesíthető dolgot tartalmai. Nem-é jó volna nálunk viá köznép érdeklődőnél ih módon felkölteni, agy éveiiVíiit me^feTaniO naptár helyett, melyet forintjával csak a tehetősekbek vehetnek meg. Ajánljuk est a dolgot mindaiok\' figyelmébe, kik már saereiiiének valamit a D. K. E. tevékenységéről lntllani.
. p ~ ■ Sílavónil és a magyarság.
Hamuikban a ki vándort mozgalma ujabban mind nagyobb mérvet ölt.
£ mozgalom Fél vidéken, Erdélyben é* a Du nántulon éldelhető leginkább^ Csak az Altüld csendes, melynek arany-kalászssz! ékes rftnasá-gain inét R megelégedés éa búidon tág honol.
A nép jóléte Ht nemcsak a fold termékenysé nek tudható be, banem a jnzan gondolkodásnak éa élelmeaaéguek ii, mely eajátsigok az ni földiekei nagyreszt jellemzik. A -nép a/ Aliidon u. i- mH már nemcsak a meíóga\'daságot Üai kizárólag, mely a szeszélyes időjárás ashetőségei-geinek van kiiéve, hanem annak melltíkágnii ii
_jmltivtljii. Baromfi, lajA^ lnlliyjiitvali, gyümölcs
és mái egyéb termények éa Árucikkek a/ alföldi gaidáknak immár milliókat jövedelmeinek. A kedvező anyagi helyzet aztán lehetővé teszi Ml, hogy a nép birtokait mporitsi, a aa otthoni kényelmessé tegye. Nem ily viszonyuknak <»rven denak felvidéki tótjaink^ a a s/éíelyek Erdélyben. A told termekellensége éa aa inség üai Savalopuk fiait Amerikába, i-n székelyeket1 Romániába, — de csak rövid időre. Ugy a tiyiok
___Zala 30. Mám. (3. lap.\'
ff mnagalmat jó részt meg«*üntstnisaw lehet, mert danura ann >k, hogy a I tunántul, a rómaiak áHáHrtttmr* kedrelfriironmit. a/ Affrttrt\'atán ha/ank legáldotlabh yidék* : a* ugyiiavwMMI la-tifuudifimok\'(a holt kéz lirtokai) lehetetlenné teszik aat, hogy a liild nepe nagyobb birtokokat Szerezzen magának. S igy nem csoda lehat, hogy a forgalmai matyar ea német ajkú nep Sí la vnnia éi Riiatnia gvér népcasévd területeire özönlik, hol — tájdalom vagy a horvát iayy pedig a szerb elembe olvad.
ft Szlfviinishw szakadt magyarságot kellene megmentenie minden áron a „Dunántuli kóz-miveledési egyesületnek* es\' « magyar társadalomnak.. Dicsértére \'egyen mondva aa emli tettem egyesületnek a a. hogy a nemaetiea szel-
18lf3 jttiiu» hé fül-Én.
tolainál ti> rlvónul a lagedaiAaMbb- sódon mindaz ellen, a mi magyar.
Szerény nézetem szerin": a horvát-e lanm-orszauln vaj > kivsndor »<l nem msg<(kedál)fo«ni, hanem lehetfl\'eg elősegíteni *a lene. Hisz a településhez megkívántató alá iyös tetttelek n megvannak.
A gyér nApéagég, a földterületek termékeny-;e, a á* heniisiUlötiek keletise kényelemé ze« reiete éa ♦étleneéje mindmegannyi m&ivum arra nézvjyhogy.a vallalkozó, tevékeny áa ébrf.v$a magyar elem doininájnn ■ Szlavomébin Hi t dunántuli magyar kozm. egyesület a Szlavnnisbi rtUt kWándorTastbe+ygsen iranya««i>, a a települést lélieiövé leszi a némten nyelv éa jelleg biztosítása mellett: nem csík
lem teriew,té-se, 8 aa anyagi jóiét em»|érfe érde j gyárt ment meg aa elszlávgmodáalú1. de haiánk kéiien a Danántulon mar is élilmerésre mélió [ nyelvleriile\'éi ü növeli,\' a kizárja annak lehető i.iugalmat tí|teif ki; mindtizonállal a kivandor {aegét, hogy a Dráva á* az Adriai tenger k<i<tj láat lelteden megakadávyoxni meg aem képea. l)e i területen esetleg egy nagy borváuillyr állam lm a motgáTiiiiU meg nem szűntethetjük is, leg- alakuljon valaha.
alább bjinWHik Halavouiália szakadt véreink .MíiuJiám (h/uhi,
nyelvének és nemteti jellegének tenmaradá«át. Egyes kOtaegekben. hol mar jelentékenyebb n magyarok s<áma, alliltáásauik fel magyar, eaet-lag magyar- hurvát iannyelv|~népiakolák, ovnk,
Semmelweis-emlék
kUnytárakj-e- ha lette tágea ttapin-atanak magyar
- A legnagyobb magyar or< oenak Semme1w"is I Fükípjiek a gyermekagy: láz oka fülfede^já-nek, — ak\'t az egész orvos-világ aa ember? aég nagy ióltevöjánek ismer el méltó emléket emelendő, bisoitaág alakult, mely aa alább kS-
plebauiák, lingy igy a faivek lelki okiata-a iat magyar nyelven történjek, E\'enkiv(i) ÍH/tfik ér i dekeinkbez a borvát, német és s<erh lako-a^got|. is; tegyük őket a -nemzeti vazme harcosaivá, olvaa»e»»tk <ikét a magyar elembe.
Ehhez kiilónbeu jogunk is van. hím hajdan [aölt felbivás kapcsán a 10931* Máma gyűjtőivel Szlavónia Magyarország oly területe gyanánt te- j küldte be hozzánk, ii\'elyet olva»t«kVia<in*égúnk kinieteti, mint pl, most, Bihar-vágy Torontál lgmw párifogáaába aiániunk. A telhiyát igy
megye ; vármegyéi inag^ar varmegyék voltak,1 ^„-^i,.
■ Anif ivailiii I !ü il , hii i»l\'<ii< Vall N.villiávt toLin. I
mint a székelyek rajongva szerelik liérces ln<a-1 népe pedig tia<u\' iqagyar vo)t. Egybftii lekiú-jpita^iLAJiicsaiie iituge\'n\'he )> wak sáirt min I latn>n ft -h—Tif- t uí n pUapük*ágei Melyen tisztelt Urain !.
nek, hogy egy kit töket azérezvén maguknak, alkotta, mely wykor a péesj püipüksQg egybtír Semmelweis .1. Eü iip it manapság az orvosuk *x sztemnájokat azülólöldrÜkttn. biaosttsák. t megyéjM szakTrUtolt k.. nt lb.mznlii püspök, m& ^ ú{ a .vennakagvi laz kiiruk kél nep kivándorlás mozgalma Sita>~nemzetünk jki mar a kozepkorbaii is üiakovarntt Mékelt;-! ® - v . " ,, „ . .
♦ehét nem- iiagyuu soíal rwkitlie^rTalamtnt a|iim suf rsganeut, eme terü ettelegyUit a ka!ocsat|,SDa gyogyi\'ww, megalapítsanak
botgároknak Vinga és Temesvár ódákéról való tersek hatóságit alá tartoírrtt. t - - - .\'"" Hnnnerik. -- Ismerik és nagyrabeű»ulik tudoma-"kivá.nilofláüft által sem. | Cmki? a t\'>rok urulotn nlejebefT\'mcheteit te-\'uyoa muukáastgál éa (auitásánuk uicftsse kilm-
A hazai bolgárok cníik azóta gravitálnak ledéslte Szluvoiunnuk Mag)nr irazágbu/ való lar- az éntberíség javára — Semmelweis az
Bvlgária leié, mióta Bulgária lilggeilen tejedé- tozandósága, a a magyar nyelv Imaanálata., b^ ■ « { „z (i lan.táaa éle-
Kilávoniáia való logamkto soha sem volna sza | ° \' \' .
bad lemotidanuiK: mert vesz-dyes lehetne „em- t«kel ""n\' l,,ul «"")*k vedóangyala
I cetünkre nézve a\', ba pl. a horvát és daimat — A mióta m 6 laniláaái követjük a vajúdás ne
lemmé lön. Minthogy a tejedetemaéglien a vi stooyok meg nem oly consulidáltak mint ha tankban, s s hazai bolgárság nyelvre, íju\'nliil
átió éa vagyoni éllapivtra nézve aokka< maKaaabb talaók álma , egy a lírává rs az Adriai tenger kái öráiban, a gyermekflgyi lázban való megbe-fokon áll as al-dunai bolgároknál, kiknek nyel- iöat megalakulandó nagy bnrvat-il yr királyság it £ elhalálozás elenyestően csekély atok-
vét sem értik, a kikkel netn is rokoiiMenveauek, j illetőleg megvalósulnánakJ l\'edig maris nittden | . n--... « «
önként következik ebből az : hogy á Bulgária | jel arra •mutat^bngy a azl&v soviniszták minden iránti rajongás a hazai bolgárságban caak ideig áron céljuk elérésére törekszenek. E törekvés leses Miét s a kiáliránduláanak el4bbr tHóbb-bé |elentkeiak sr\'egyB;rB/láV"*\'párTok fegyverbarát kall következnie.
Sokkal inkább félthetjük a horvát-szia vonbr szági magyarságot u elsztávosiMláaiol. Bvtl-zrdek óta lupaszialbaló az, hogy Zala,. Somogy, Baranya és Vea/prém megyékből tömegeseu <án. dorol ki a aép Szlavóniába és Boszniába.
hoz a bekatombákboz képtal, a miket még ö elhullani látott, — korszakot alkotó fölfedezése színhelyén, a bécsi kúzkórháobin ; a halál puai-ságaban, a pártvezérek kibéküléeében I a aaim-Ujtáaa ily természetes aktusnál az ő lelkét — páilmban. mely a horvát vend és a dalmái "^i^nyim elszomorította, hogy nyugtot nem talált
a mig a táradhatatlan kulaiásában e szörnyű
küzt mesterségesen is éle estetik ; s végül azon kiolthatatlan gyűlöletben, mely a zágrábi egyetemi iljaknál, s Fiume- pánszlaviastikua horvát ajkú lakóinal, mint á szláv eszmék bungó apos-
baj igazi okának -nyomára nem jött.
fertöaásnék —

meleg napsugár fényében. — Egyik sugár nyil- gyogó tlindérmeaeklieu, ha gyönyörködöm is egyenesen szökik ai imádkotő madonna arany- bennök.
ittrtös fejére ; csókolgatja, ölelgeti, cirókájja sxa-.. És vájjon ktnek veit igaia V- Ennek ax tsme-relmesen. Mintha a túlvilági élet glorialénye retlen s.épaegnek-e, ki a kwptelet szárnyain eaállntt volna töléjé, hogy elvigye, fuléíSalje a tüí=líifri\'.ppon aá~örók-bo!dog*ág megalkotott _pi-nwgd\'osflfllét képtttet-vllágába. — Szinte llloM\' radicsomába éa hite malasztul erejével o-Ung emelkedni, saállni a saépoéges hal íny angyal-;tz ég kárpitján?... Vagy nekem, aki a földet főt föl., fúl a végtelenség káprázatna magsa ába, azerernem mindenki számára paradicsommá vál oda, ahova aa az aranykulcsos kősient kitartó toxtatai at örök azép, az örök jó, az örök igaa
jámborsággal mutat. Egyebet te tesz, m a rendeltetése. fcs ennek miegtelel saenlhea méltó boaatsággsi.
a boldogságba, m ttdvöiü\'ésbe vezető fény nyomában I. Agyvélöm \'atomjai is megreadttlnek ;
törvényei szerint becsületesen felhasznált, rövid élettel ?... Utál ti is, ideál az it..-. „Credo iu unum Ueum !\'* — A dallamosan!
Hogy szált, hogy emelkedik sz imádlozó angyal Ujyarezgő \'önséges ige bejárja a hatalmaa dom
minden Mgéi, zagái. Mintha láthatatlan azellem-árnyak aunandának kereMtttl-át oszlop óriáaai agyidegeimet valami láihaiatlan titkos erő fe-lköaött éa aMrnyáikra véve as örök igét, azálla-aziii; szivem lttkietető verébé markol valami i nának a/Ml el mestze ismeretlen tájakra, ieme-rég elleledeti er/át a multböl. Az orgonahang i retlen embereknek lelkébe lehelni, hinteni az ballámzó acemdjai arauyhimporui emlékeket lop - {örökké kutatóit, bisonyoaan eoha meg nem talált nak el tyeraekjkorom tUndér-világából, ímely éa mégii at idők végtelenlégén ál mégcáfolha-olyan réges-régen öeaaeomlott. Uondinataim, ér- lattanai maradó igaaságot. — Ea a láthatatlan telmeim Im\'lámsibol, — mint haldokló hattyú; örök biaonyottág at én bilem egésa világa. Ea eaelkedik, kél kl aég egyezer a vágy: uárnya aa egyedüli láthatatlan erő, mely előtt leomlok. kat mtenl a hit aranyingaraiból is újra saállni, Magam is, életem ia egy véghetetlen kis paránya átállni Irt abba a káprázatos msgMba, mit at ennek aa erőnek.1 énack a ssakadailanul mun •Ivtszteii paradicsom lUadér-meaejéböl aiött tueg káló. világokat áttlakító, elenyéazheietlen örök-
eaodáMn ragyogó világgá a bit szárny sin röp kódö képzelet. Kiállani, repülni éiu\'án aa égbe-emelkedő ismeretlen angyal után iámét oda, — bonnsn egyszer már szárnytaegltlrn hulltam le a rideg valói a imalilv tudás rögei kfttét De aa én \'itkemnek már nem oOaek laároytl. A rideg ésa bolondja- vagyok: Mm hitték a ra>
hatalomnak.
Ebből m ötökké munkáló erőből megaaill a boldogitia vágya, Száretném magamhoa ölelni azt a ssépaégea eleven s<entet, hogy megmutas-eam neki; hol keresse a mennyországot, aa fld-vöiüléet? — Vt\'tml ellenállhatatlan erö vont hotsá | a leremtóa lUaének vét forraló melege
árad síét idegeimen ; izaó jzivembeu lüktet a a vér t torró lávákéul nyargal át ereimen ; — agyamb. tóiul; é«aveaztö szédület fog el; aa orgona fönséges tccordjai, a nép vontatott énaka velőket rázó orkesatrummá uakadaak agyba; a térdre omló, mellét verdeső néptömeg tarka ha\'-lámokkéut kavarog előttem a a hullámokból o«a* pán egy fényes, tündöklő alakot látők kiemelkedni : at imádkoió szőke Mgya\'át. Ea, egyedül ez fog engem fidvöaiteni. Követni fogom lépteit j árnyéka leuek e ragyogó ittndárnek ; vele fogúm átélni az -örökké-^-munkáló mindeaaég erd-
bői nekem méri életet......
Szeszélyesen változó, hangaká\'ikon átcsapungó melódiával énekelte egyik segédkező fiatal p >p: „lle, miaaa est I" — A tarka emberUtineg préfán módon tolakodva, egymást lökdösve, mint ejf iromba kigjó-óríáa vonaglott a dom kettős szárnyú portája elölt s húzódott kifelé lassan lassan, — lomba érÖHakksI, mintha gyönyörködő\'! volna ebben a cirkuszi kivonulásban. Magával ragadott engem ia. Hiába volt minden védakaaétem, A boldog, at irigylésre méltóan boldog néjitömegnek ai Áhítat caak kaviár ; lelke még ébaaebb les* utána a cirkuáíf jelenetekre. Kesében imádságai könyvvel ht a oaörgöMpka után, Szereaeaáa iöattrakLda4jytAnöddal ilyen pompáson megérzed az atyafiságot a divatos üdvösségkeresía áa ■ bolondok-kása kötött I
Nagy kttidelea után megállok a dom csarnokának egyik otalopa aslktt is várom aat a aaáp\'éiM teremtést, aki, oh milyen magasan áll tinta áhítatával a prolit tömag fölött; Lagatal-
%
Nagy-foröMt wfcnap.
Zala 30. szám. Í3,.lap.)
tartandó nyolcadik nemzetközi kÖiagéstaigi t& demográfiai kongrsse<na alkalmával remélle-leessmolhstrii, * mikor Semmé wia nagy jelen-tőaéyéf i* internacionális részvétel mellett óhajtja megünnepelni.
Budapest, 1893. jooiui hóban.
A végrehajtó buottatg: Kézmaruky Tivadar, eluSk. Dirner Gusztáv, I. titkár. IV. Hatvani a.
EliBctfSr tJyuH, pénxiiroa. IVI Patffti tér 1„ Berczeller Imre, II. titkár. lltkai An llruek J. Fodor J., (ielihardt L., H\\gye» E., Korányi Pr., Liebmann M., Mibálkövirs (1., Müller K.. Nav raiil I.Jttjaey 1. és Taaifar V. ..
• Tollfnttiban.
A lingéaa sarmi — asonban rajta ia betelje-aadatt.
SemmeWsnak aa -éleUfífi nagy föfedezéeeert vajmi kevés eiismsrás jutott. — de jfltoli annál több küsdeleas, — seert tanításáért sokat kellatl harcolnia, hevei támadásokkal, bántó kritikákkal kelle t szambee*állnia,a minek izgalmai idő előtt megtörték lelki erejét áa korai airba döntötték.
E*y negyed síitádig idegenben porladtak -hamvai. Kél éve keriltek a batai (ödbe, szülő-helyére, asékaa fövárosiink lemetóíebe, a bul a lüvároa lanácaa as 0 emlékének megörökítésére alskult bizotlságjfcéréeéfe már is disaca fírhf lyat jelölt ki éa engedélyezett porainak utolsó ayagvó helyül. ~ (
Semmelweis emlékének méltó megörökítésén Aüködő a végrehajt^ bizottság a budapesti tud. egyetem órvosi karának kiküldött képviselőiből é* a budapesti kir. qryosegye»Ulet kijelölt néhány tagjából alakult még. E biaottság a meg-állapított programm kérttaUll vitelén már régeb-
ken dolgozik és egy itttarasciooáiia,--a-világ j
előtyő orvosaiból alakított komíté segítségével a küllőldon a gyüj\'éat, Semmelweisuak Budapesti n felállítandó amlékaaobrára már megiodiiotta Most itthon kivánia ugyanit\' tenni éa első sor-I an az orvógokbos, Semmelweis kartárssihos fordul azaal a kérelemmel, bogy karolják (él lelkesen azt az ügyet, aa ő saját1 ügyöket — mert Semmetweieltao a -tudós 0Tv~irrt fogja tHcitfai Tiemfékére állított ggoböf, a sírjára emeít kő és a szülőházára alkalmazóit emléktábla, n miknek-Ütr»lyMataláflfa?adoaik-fr-bitatteág — és nemcsak as ő filléreikkel járuljanak Semmelweis j „„i,.*,,, j^g alakjának megelevemtéséhes, — de működésük utlvarAn vuttnm n:vea kart. galy
.?KiillBk a ilspliUtir* iliimin nézek saarteaalt. BPgklam i PnlyÜ-muliim Patakiaak lágy arait
_Tafáit filésfagva Ifi araga<ia<laa<im. k-\'ity as~ a •loiülilflö,
«b«Y» cS ne ,a-nahn ki-kml.\'k, asa más isllrt „HaeetgJ-nffT-Vár," • \'szlavlnasgiaisk aűlűksgye. Sueegr-ioeeska filiisTrfiinsTiiíSy ■anaialaj. aislyhw tmjnn hajt a I9ks ilSM> kan bivaa torom a gervsd Izy vsnk mt as atystfasl is-leask » lelUtet es asfivifaetysi tarts*ayia<ikti aairt • ■oaMgyorszifi biukik syilnzstssara szárit terülstst m:.-li jia\\jik. \'.v;-,
A isilSktgv alatt niviuVkin fiaink megy tTOIIetlen la»«inazíal te a Kurn vizrlw. A jialaí-jiartiia rjzt mi{inm sll. fséiz a jó iiidínár-gazila uzt sar-rotnó, lis miadic jarsa, aakaMaa, snrsa lés jár ki itlrSiliii N..Kinisw» wsiértiwlifc ku»A«»-r«. Pompa-kis UrdúTiaTy^ nyy is idvjft, ti»»v l\'otyi^Fsrsil Hatalmas l««apföril\'i; 1i«nn» i kosárén yt kttttSAsa mag WhH ks|iai I liagfonlitntt ffiyCsiWiiií aézvs nlililii* kis tariilel, |i»j a rn*a Uikgwji>Migy<ds«|g lMHSl«t>>s le-tvrn szystrrli ssL «mnt a [ félkapnuit alesancíáfioz. A nmlnkr. Jakiiaaak íüaJu* uáut máaík fale i «ré|,«.ia(lílya< ka«l>Mnrxiák (•iraki lvlé|Hece, gnzdnxági ..jaasaéiaasssassat
pppan Ifysa ük
ijinkratlkns széliem rsa ntl a M-mli>r»kkaI Msinlmn is. A , . . I galysaiorok afSlt etvealMg, tentvírlség is aaahaiiaáz knaoi
a kinek kmtöiihetik, hogy nyugodtan nézhettek Al itviÍKy„ bska sgy rnior a«an rn«.vsmt|s tk{-
ra nézhetnek a szülés nehéz órája elé. " jliil3si,nr«jJÍ hgf ^Ssislfsasfeasipaa alááHa|kyéaWvTsy.
Ámde sí orvosokon kivül egyenesen a^ nagy hWval^ A Mtj^k.inrvWial kapxiiisaisak .wk.i,
v I knliciója iSéjsiii aagré^tt <~ty sgy ~k«rzas pmila i seadisi
~.-f:." 1898, jolitn bd _
TmtawKB. ínsm lfáJvilá|«r«. skel a fsülkasi elyee kadétyw bimlessaágal rseas le rfiká)á> *s végys W s r»-r*dirs*»(artallaaai« flgaMsvaiM, sitat fa As la|*tMss kMi <i<« s vetgjr Mriléjs ba|kél leiwinaisse s a N|a\' rtl fürjei kaaééaak mag még isielrainklia aa ŰMas virágak kSatltt; a saikarak már aegisekták a pari Uéwfcl látváayaiiégil.
Hát ss i sri ttMM:«lytU, a bgssebk, as acyatiaa. Akafy al-etaéaaa^ a éeeUaSérH ezt u asyMWa pjjj^flnlt i> rtgsal ilik, ky a*asi kás éléaaaHst; tgf kW vilWISaW szdlewtwl atüyaa gySsyeri klráaéaM és Ikréé ÍMlyty4 le-li\'laa átalakltaal - saials kiaiaink, hagy asakaak," kft a füráAWáay miatt oly tsmkrésk sekat buaealátaak sem JaMt Haakks a balynak Mmsa-ieiea.
Haasa faraas : ia már réti Wgy jál arisdtg vtsért kubainak és szakadtrtsaal aasaigylrtyvérl kari ÍMvek, Ke kát eat a msI kalérnaaMaa b«s ts énleaMlJIk. II a Hsat sess tncJÜll, aasaytyorzyr<n ksrt MshI lk aam kai a Hailer iisat*l*a<W ar t*r»tóli6l; awrt aski mér sfkwilt megismételni a káaai ssrfii\' Iszcm \'i—m *n-*ki ú véss üi <t*ek saiaaTS liftsiw, kai a ksssrt kártyákat artass sauvai INm | hasasáig aa egész élet t| éa a Hntyli snlsm patakiaak légy a»i>t lisllgstva, vlaaaa vlmasilaiséssi aa sltaoatatl |«l*lltMBii( —|r.
HÍREK.
II n»a
éSkiSEt nialpjukitvi\'jL t«J[i\'ék iiuilaágu sek olahalni, hogy az anyák hálájuk egy «*. j átessek egymás neiMi. nyn* báiáa kélyke részéi laróbaasák sms féríiu emlékének, |
közonaégbez is fordul a végrehajtó bisoit*ág, — I______y
, ^ -. ~, I íiiorciiniise inellelK __
meri lói tudja, hogy örömrnel for adnsni irfénir-1 . . , T~ TZTTT .,, ,, - L. _, . m i i i é gntysstarok i x-nitamlili lersgujnn sgyszer-sgvsztr »e»lir-
m ama .legnagyobb m s gya r or v os n a k,Ihl|||iniiiik , fjln,,lp,Mik „j., . simák .ik«it.-i..,
a kit messze földön mindenütt — a magyar nem | )Miyhrsiiin diákok kacagás, akik Pfiam tor taaárérait mar
SSt dicsőségére — az egész emberiség jóltevőjé-j megUmsttik az Ifrsamentikát ■ «q«t (talis klaai kórsa)
net ismernek el. megkesdték a pUutika tssnlmtayoiiait. Krr« kitüsü alkat-
, „, , . , \' ...... | mii ayslt nekik Potyll-Pitrsd. Mari ha valakinek a MWia
A gyűjtés eredményéről a végrehajtd bliott-l a (| a b„w , irtail...
Ság a lapokban részletes kimutatást log adni s(i4t„k T4g„ vuli amak nyucodl Mkiismanrttst merem ajin egéas működéséről az 1894-dik évben Budapesten leni Potyii-Fared megláiogataait, külnntimn vaairaap <ut
lóaol marat},, csendesen lépegetve, lesütött szem-1 taél jő ki.. Még a menése ia ábitat. Le kell bo ! ru\'ai előtte ; csókolni való a márvány, hol azt lelwlwszwr"tíjscst éFitnik. - tft mily magasan-állok én lelkemmel a profán tömeg földit, mi - f ctn a madonnán csüngök lelkem minden áhítatával ! Mennyi esamény élhet ez araoyf&rtóa frJ, l-en ! Mennyi égien tisata érzelemtől dobbanhat | •z a minden fóldi salaktól-tiszta, áhitaloa s*iv ! I
Követem öl, mind a delejes sívó. "
8/emközt jönnek vele léha fiezurak, akik meg-állanak, szenebe vigyorognak arcátlanul. Es a |
• jeuneaae dóré- divatja: kiváltság as előkelő-i seg, sz elegancia bolondjainak.
Véghetetlen ül nagy kedvet érsek magamban odalépni köaé|ök, fi.ilricskázni az" orrukaV Ue miért ? Hogy egygyel szap iritaam a kiváltaágoa bolondok szaa it ? — Hisz maga ez a nem földi lény mutatja meg legjobban: hogyan pittan le a liliomról a ráfecaoaenö sár V Halad méltóságosan. Nincs egyetlen kihívó tekintete, nincs vá-Issza a léhs . gézeagu/ok saámara. Ások a ma donna szemében aam léteznek. Elhalad mellettük áa nen tfaazi éazre, mint abogy a körÜ tünk repkedő legyeket sem asoktuk ssamlálgaini.
Kö/ben agy hórihorgas gavallér )0n bodros nyakkendővel, mint agy m«|*salasBtoft kötéltáncos. — A legssemteienebb valamennyi közölt. - Egészen kSitiéba lép, odaAjol arcáhoa éa magsaóli^ja i
-^JEjnye be szép maga, kia saantl
Minden csepp vérem--agyamba nyargal : oda rohsnok eléje ; megállítom.
-TÜram! akKegy tisaia-aéges védle\'en nőt in-zultál, vagy őrült, vagy gyáva gazember I
Vizit-kártyát dobtam eléje.
Az arcátlan gavallér netn ia gjinyosan, hanem szánalmas mosolylyal mért végig, a«után elkezdett kacagni telatiidőbö!, érdea, éktelen hangon, mint egy hangversen yrő szamár.
Én pe^ig rohantam az »zt»U Mtdl után.
Ds~0 niiftk sehol. - Bizonyára fölröppent ai égbe. Szaladgálok ide s tova, kerestlül á> az utcákon, hogy még egyezer megláthassam csak pgy pillanatra.
(Véletlenül egy sikátor-uteába tévedek.
Az emberek kidugják lejökat itt ia, o\'t is a nyitott ablakon és gyanús szemmel méregetnek.
Egyik épületből vidám kacagáa, csattogó női dal osap ki az utcára.
Fölfekmiek...... —
Egy félpongyolás női alak hajol ki aa ablakon,;, .,
Alabastrom-vállaira szőke arany fürtök omlanak. Piros ajkairól hív, csalogat a cdoy .. Szemeiből asinls csapong kÍ~fFtán|: a mindent elemésatő földi gyönyörök után...
Ctak cimrtttjimk Uk filitjt uill fossa a fül« *y kárpitja feli.....
— Kráéssrk elélépi el far A töldmiva téki miaisater a kiarsiari ia községi erdőket ke-se ó •aaméiyzet Mtstámában Hzigethy Rezző L osst. enlssst a salaegeraaegi srdőliivatslhos 13-erdesz-ae, — Csfrny (jyjaő is Halásx József ardés^alSItakai smatia a talaegenuwgi erdőhtva-talhos erdésaekké — léptette alt.
. — Rakedevay aalwiAranlata Városnak kiiiiinsage hiiMjrtra örOnntel taxái sson hirt, hogy Itakodoaay áalnigargsió> engedélyért lolya-mmlott as itteni hauWá\'nos, hogy jövő ivi lp-rii« ás májua havakban vámsHokbaw a^iaielő-adáaiikst tarifassaon Itak\'HlöMi ama ritka vidéki sainigaigaták agyika, kik áthatva vannak a aain-mnvémwt aeawaebh értelemben veit fonti saágától és azácl mindénkor olyan asemilyaatlfli gondoskodik. me\'y a kliitönsig igényéit minden tekintetben kielégíteni képes. Kaea tudatban a hatóság a legaagyi-hti kie/ségs*! msgadla Rakodcaaynas a kért snge lélyt —• feek asi sajaáliuk, hogy a társulat oiy ima jiy Waánk.
Xifial faa eeiMleil ktagyülés. — Á znlamegyei áltaíáims tanítói testület es ivi nagygyülV* 1*1,1 aiiguestus hó !M én tartía AlMO\'liétiilván ; aa előinekezlet auguastus hó S.\'1-ák itélúlán 1 órakor less. E közgyűlésre a megyei tantestület t. tagjait, valamint a tanttgy barátait aatal van saersm-sem meghívni, hogy :a kőzgyülé* réaaletss lárgysorossts később fog I köasitéteini. /.sla Egerszeg, 1898. juliáa 20 án. Hilvartly Ignar, tameet&*eti elnök.
— lese rgy IrafkMIea kiitrél Nagy-\' Kanigáa valamikor nagy-nagy tűzveszély volt,. de tizet s tűz oltásárs épp ott nem lehetett taHtlei, almi arra lagtagjobb tuQbaég lett volna. Ekkor talpra állott a város; lakoasága hordta a
j vitet messziről és elöltut\'ák a tüzet. Mikor ea I történ\', ép akkor ástak kutat a sörfösde céljára* A kiírnak hire eltcrietU, megütótta a váfost mérnöki hivatal Ittlét is, ia eihatárosiák aa arak, hogy megnézik a sőrlősde kútját a ha beválik; ! rstaáltatnak a várna réasére ia olyat Mikor meg-látták azt a töméntelen sok víaet, mit a aOr-tősde kútja kiokádott, nem bírtak eliggi cao-jdálköxni. A csodálknsási követ\'e ss okoskodás, at okoskodást oktalan sserződia. „Minek nekünk \' annyi\' vfa," móiidák a telet bölcsei, mi esik hass méter mélységre Inratnnk le és akkor iá elég vizünk lesz," Aa egyik szakértő azt lavasolta: [„kezdjük a várna legmélyebb pontján." „Nem oda Bvda," ellenkedett a város löfeometrikoaa, I „kezdjük s jegmagasabb ponton, a Szent-bárom-ság tiren, mert ha ott a német visat tud lakass tani, akkor lant annál biztosabban kapunk vitet." Felállították aa amelő gépeket, Sstak-áatak, i mindig istsk ; éjjel aapnal, nézte a munkát sok okos éa sok liba aáihar ia, a faluaiak nem tud fak eleget csodálkóani a pokoli ma kán. Már ! 38 miter mélységre fúrtak la a knt fenekétől, ás i víz helyalt csak sarai, sárga, szürke áa kék sarai hoztak fel." Hiaa mi nem akarunk ánátl kutat, I rivall s németre, a város ssakirtöjs, „Kantaaé-I bél ia SobneidemOhll akar oaiaAlai. ? Pakoljanak, I nekünk aam kall a maguk viae." Cm aagv romlás, bomlás, rontás, bontás követkewtt. A | németek kiazedtik a csöveket, elvittek 800 irtot ie aaenlal, ba tűa üt ki, aat a nagy haranggal fogják 4ltaai.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala. 30. astni (4. lap./
1898. juliui bó 28-án
Őrét ftchaleabarg Jáaao altálmr- kötelékéből ki\'épvén, körlevélben tndatja, htgy
narr a 88-ík gyalogkadoezt. parenésboka e hó 2l ío éjjel hásietred ünk 3.*zászlóalja teleti maiéi tartandó, városunkba érkezett.
■lalaiterl blstea (MkUra;la. Mol oár IftvííTlrtldmive.\'éai minitzteri biztat a kéz-oktatási aiainler. aegbitáaából megvizsgálta al esáktornysi állami tanilóképiő ioiéaet kertjét, faiskolája/, izőlötelepét és kisgazdaságát A látottakkal — mint levelezőnk Írja meg volt. acyan elégedve, de kijelen\'ette, bogy egy tixeakétboidas kert kezelésére és feotartánára a miniszter által eddig utalványozóit évi 800 frt igen kevée. Hogy es a telep iskolai és közgazdasági céljainak megfelelően fejleszthető legyén, minden hold után 100 fonalra van szükség. Megígérte, hogy ily irányban fog tóii*rjrestéit tenni az illetékes miaiatteriumokbot. A biztos Csáktornyáról Perlakra utazót), az ottani áll. faiak, megvizsgálására.
— Nérkézy Itlkea. Midőn aár teljesen meghódította magának $árk0ty János kitűnően szervezett zenekarával a fővárosiakat, gondolt egyet — útra kelt ée hazajött s most városunk közönségéi gyönyörködteti hegedűjének bűbájos kantjával. A napirenden levő hangversenyeket aindíg nagy közönség •hsllgsijs, mely igazi élvezetet talál benne,
— MaakakléltlIAa tieazlheljea -A keszbeljfi ipartestület ss ipsros tanoncok mánkéiból szép -kiállítást rendezett, melyen öt ta bobc 104 tárgyat álliiott ki, melyben 83 Iparág volt kéévjselve, A kiálllláai, lágn\'óbh gróf M
\' tstich Twúló és nsje látogatták aeg és s nemet gr. Jö-Irtol adott át akiálíitö tán, jutalmazására.
— Pályázat. A helybeli polgári. leinyisko ■ál a francianyelv tanítói állás Tsmondás lolyl
-tán msgüre-édvén. lölbivatnak az érdekeim] hagy easn-állái-elnysrésé iránti kérvényeiket í-l évi ang. 20-ig Dr. Bsrtks Uyu s polgári i*k. igssgalóoál aynjlsák be.
— Myiltáuoa kéeaéaet Az altódoaborut önk. lözoltö egvlet által megtartott tavaszi mulatságon a következők voltak szívesek feliltfié zeüu: Hirschler Jakabné uroő 6 fr\'oi, Hlrechler Henrik H Seblssinger lz«ó 4-4 frioi, dr. Ssabó Zsigmond 2.50 krt, üolub Jáno* muravidi plébános és Cimeraann Férgnc plébános\' 1.60 -1.60 krt, Fichler Imre, dr. Halász fBk.-8at.-György). Scliwtrca Simon, Lőwt Adolf éa Soaotowald Arain 1—1 irtot, tíadó Lajos, Stefics ístván, Béták i Kotor), May\'er áll. lőuök (Kotor), Löbeo-sletn Lajos (Kotor), Jenus Ferenc, Jedloák F., Zládárics tsaitó (Mara-Vid), Lökő Lajos, dr. j Löke Emil iNagy-Kaníssa). Roseabaua (Lenti), | Kollsy Rókus (Kotor), Vugrín János kotori plé
rabokat mnta\'jájLjftjL iáranlat égen *aép kittooen ]3amitott ilűany.ag<ij éa aiMsotéie ma-vésasael rendelkezik, ugy, hogy a kőtöasét ain-den ette igen VáHozatM mümrbtit gyönyirköd. hetik. A legeaeozantioaálisabb produktiót asoahaa kétségtelenül Blondin nevfl elefánt végzi Eaea monstrum állat ugy lépked mint valami baUérinl, táncol, aeaél, gurAió bordán veleetpea, aa asi« tájhoz fii, — csönget Ja pincérnek (Kitakar majom, sióval .majdnem najlándók vagyunk elhinni, hogy tényleg ez ,a világon jobban idomított alelánt\' As elefántot, Mely c» 16 éves Kosckke Henrik igasgaté veteti elö, ki igen rokonszenves alak. és értimestérségét airJl leginkább a 6 magyar erede\'ö sárga kanca elö. vezetésével teez tanúságot Rendkívül ftgyee telm-mortáie Iqvst Belttní k|t a közönség f indénkor

saját neve alatt gabona és bizományi ötletet nyitott NágyKsnizaán.
- Hegasarl gyerairlt. Vtrfagratató eeet-oek volt színhelye I. ki 20-án délelölt a Csen-gery utcában levő Abraháa félé hentesüzlet. Brattdlhofer, az első magy, ált. bfzt táraaaág tisztviselőjének esilédje hunért aent te magával vitie gazdá.ának 1\', éves fiacskáját. Fizetésre kerülvén a «er, a cseléd lepne a karján l«vö gyermekei és sbbsn a nercben g kis gyermek arcának ugrott Hrtgltj woidonyveiétö twrzfogé kutyája, marcasgolni ketdvén a gyermeket, — több harapás által isionyúsn eltorzította. A bralia, mely harapóe kutya\'hírében áll, a kietí-kéaek az orrába, — majd arc ócskájába mélyesztette fogait; az ajkából egy darabot ki is tépet\'. A kicsikét vértől borítva, eziméletlen I ssjosan megtapsol. Henry igatga\'ónő igen »tép»* állapotban vitte a megrémült cseléd haza,} A lovagol a magas iskola szerint. A gymnastiti szülök látta a vértől efboriioit gyermekei, majd Ielőadások és & iöbbi kisebb nagyobb uűvétrek leroskadtak a fájdalom aliitta, ae azért gondos* egyéb mutatványai szinten érdemesítik s ctrkaat kod\'sk gyors orvosi segélyről. A megjelent orvos s közönség párt\'ogésára. Pénteken a pári«l tlet a sebeket kimosta és hol lehetett, a bőrt össze nagy tánc egyvelegét Síita a bal etkar, mely őri-Ezek után igén
varia. — Ezek után igen természetesnek találtuk volns, hs s rendőrség melynél az esetről jelentés tétételt, a kutyát ssonnsl agyonlövette és á boncolás iltal kideriitette volna vájjon: a kutya nem volt-e beteg 1 E helyett esonban a kutya megfigyelés alá helyetlelett és a szegény agg&lö Szülőknek nem szereztetett meg legelébb eton megnyugvás, hogy nagyobb szerencsétlen ságtol nem kell tswaéiohi Már pedig ba egy gyermek életéről ét aggódó szfilök megnytuta-tárul van s/ó, namktltene egy kutya éleiet kímélni.
— Szenl-lslváu Ünnepély. A -nagyka-nizsai katonai hadutyán egyesület* a ,nagyka-hiissi iparos .iQnsági egyesület" és az „első n.-kanizsai megyar asataliárssság\' vigülomren-deső bizotiságsnsk mint egyesült szövetkezetnek, van sserencséje s n. é. közönség becses tudomására hozni, bogy folyó évi augusztus hó 80-án nemzetünk e nagy uapján, vagyis Szent István voli dioao (irályunk emlékének évfordulóján, — asmitlösdásssi es egyéb a magssztos nap diszél "emelő jelehetekkel iapcsolstos népüóoenélyt — rendez\',on, mtlyrol a n. é. kösönséget a rendező biaottság, s midőn jó altve értesiti és becses pártfogásukat e bárom osakis a jótékonyságért kösdő egyesület Irányiban t^stalettel léri, — megjegyzi, hogy et érdemben bővebb telvilágo-sitassai a kibocsátandó meghívók és falragsssok fognak szolgálni. A 8 egyesül*t rendező bisott
— UAaAa léaak . . , Hemcsics Lajos kö-mtvessegédnek nemcsak közös lakáss,hanem kö« sös kukorica földje is volt Kotusz üyörgy ács
áai tetszésben résiSttllt. A bsflrriaák, főleg, 14t k. a. (hogy ellensulyosank a< elefánt,lati hason\'
bános, Horváth Vince, Kohn Károly, Horváth segéddel. — Folyó hó 17-én „blaumontág" volt, Jánoa, Vámosi Tivadar, Kovács Gyula légrádi ds fisak a kőmivesnsk, ki is jókedvében s ku-
jtgyzö, Qoldschmtdt JOtatl (Légrád), Lábos Mi bály, Hleb Lukas (Smoltóg), Sátrán János (Kotor) Neuleld /Odőa, EhwrwsM Béta, Neuteld Henrik, Spitker tBécsből), i Kele György kotoi i jegyző, Radó Róbert, Hisner György és Berger Manó (Kotor) 60-60 krt,\' üeustadt Bernát 10 kr<. - összes bevétel 87 frt 60 kr., kiadás 61 Irt 06 kr. A n. é.. megjeleni közönségnek ée s szíves lelD fizetőknek a kegyes pártfogásért az
koricaszárakat „culsger" gyerekeknek nézve, — elkesdts esekei ráncigálni, hogy gvökereslQI megváltak u anyaföldtől. A kompanuta ezen mu lstságában meggátolni akarván, azt nyerté, hogy ö is a kukorica szárak uiellé leperietett és meg kezdődült s cséplési munks, mely állal Knauez súlyos testi sérfi\'ést szenvedett, miről a rendőr-eegnek jelentés tétetett.
— Hksltalvaj. Busás L\'<jos- háziszolgs
egylet neveben köszönetet nyilvánítja a rsnd. biz. Gutmsnn családnál jó módjában azt sem tudta
— Jélékeaj eétra. A os. tomaji ktponz javára Keszhelyw f, hó 18 éa tartott estély igen fényesen sikerült A sikert nem kis mérvben aozdiiotis elö a kanizsai táissdsloanak két kedves alakja Danii Malvin kiasaszouy ésdr. Siockrr Antal kit. alttgyész nr. Darás Malvin kisasszony a „raka" cimü költeményt oíjf behisttgö termé-szetes egyzzarüségitl sisvslta tr, hogy toljéáea sHgkédiiotta a közönséget Dr. {Mar ügyész v z«enlahs zongorajátékával villanyozta fel földiéit, felejthetetlen élvesetet nyújtvá- nekik. D« • többi közrsaűködök is kitattak tusunkéit és srfleen versen yeziek a mieinkkel a babérért, melyei a hálás pübhkam különféle ovscio alak-jábaa a közreműködők miodegyikaak fiismeré-seül smvesea nyújtott.
— Tasaatéa. Stern Lipót volt nagykaniasai lakos s napokban elhunyt! Budapesten. Hftlf te-temeit folyó bó 80-áa hazaasátbitatiájf áa as el-knnyl kivánaia zaeriat, már korábban meghalt hitvese^ szül. Somaer Lajza urnő mellé helyezték Irtk nyn(alomra. — A most ssár kőző* tir-baa pibtaö jé uütők emlékére • temetésre — Bécsből Kanizsára jött 8 derék la 60 forintot
- adolt ál á Cbewrs Cadteának azonnali kio*ttásra a szegények kést v
. -Ktnskléll kMkMI. Havas Saau a Lsagygi P. Jósai éa Ba nagy-kanizsai oégask eok évi munkatársa és oégYssetője smlílett eég
már: mit tegyen. Mtudenl, a mi Véletlenségből ks zébe jutott, annak rendje és módja szerint elide geniteit. Neki leljesen közömbös volt, akár író-, szerek, akár pezsgő, levélbélyegek vBgyssappsn, petróleum vagy bor, — ő mindezeket egyformán tudta haatnálni. Mikor már az ilyen könnyQ módén vsó szerzés nem volt Ínyére, a változatosság kedveért teltörte üoezán István ko»is sért szekrényét ée ebből 8 drb 20 frt értékű tajtpipál lopott el. A pipáhsra azonban már nem volt ioej , mert a rendőrség hűvösre tette.
— Clrkaa llearjr. Lapunk mult számában jelzett mölovardai társulat etüiörtökón reggel különvonattal érkezett városunkba és bbob körül mény folytán, bogy a társnlst titkára Cobn Leó ur már napok elölt itt járt éa megtel le a szüksége* intézkedéseket, még ugyanazon asle előadás ia tartatott. A közönség osak ugy özönlött a cirkosba és aa első este legaláb is 2000 ember volt az ,alŐtdáson jelen, 4s emellett a közönség egy réssé aár oem jnlhwőtt jegyhez. At előadást magát fél órai hangverseny előai aeg, melyet a társulat tentkara igán élvezetesen produkál. Már stagában vévt ■ téntkar leazeáiHtáaa kelle meeen lepett aeg bennüaket meri ez nem áll éktelen lármát okozó cseh-iroabitásokból, — mint a cir-knsi aeneksrok rendesen — hanem yyak <rlott intelligens itnéssekböl, kik hegedű, fuvolra és egyéb kaogsssrskktl a legújabb ée legsubo d»-
latunkst) mint Alidön repülő angyalok auiaiték be magukat, kik a párisi életei hihetőleg Kanizsán még többszőr fogják prodactlni. Végül még csak ad kívánjuk megemlíteni, begy tkicéra ag élénk látogsiotiságuak a rend aiadsskor len tart*tik, továbbá hogy a közönség idejekorán fctsrtl a minirrt\', sióval Cohn titkár ttgye* iapresstrio, ki megmutatja hogy van • társaságnak feje ia, lába ie.
— Augylksttágl kleérlel. Ssheibtr Birti ceelédleány Also-Dombnrubtn e hA 81-én délelőtt öngyilkossági szándékból • Drávába vetette magát, de a viz azon he\'yan Igen segély lévén nsm merült el. Szándékét teiilagesiitndöa leáay egész testével a lolyamha lekbdt 4s sodortatta aigát az ár által. Az Ujlaky Hirschler és Aai cég munkásai azonban éeirevtllék a gördülő tetitt, a vitböl még elég jókoc kihuilák ét a leányt bekísérték a jegytől hivatalba, hol tettének okául betegséget állíttatott.
IRODALOM.
Lapunk e rovalAbaa Isasertetelt al vek, lapunk klad«Jáa«li Flaekel FMUp kénj vkrrMkrdétébes megrendelhetők:
— <ilMbanarergaleat a tiéllvaeuloa lleltay Józaef magánt isat viselő, a keresk. fljak önk. egyletének titkára Nagy Kanizaáo, „as üzletvilágnak hasznos szolgálatot vélvén teljesíteni" nsgy goáddal ösazeállilotta a déli vaspá\'ya össbss állomásai Űzött érvényben lévő dij-zaháti gsb-nsnemfiek, őrlemények és haslnált ürea ssá-kok islsdásáná1. Továbbá lelölali a 8x0 Oldalra terjedő munka, Budape* d. v. állomásról líaztés egyéb őrlemények érvényben levő ö«sses díjtételeit, valámint a mérsékelt dijtéisleket — Teljes elsimeréssel kell sdózniralra fiatal saerzőnsk faliban béaagpótli munkájáért, msly teljeeen megbízható alapon szerkesztve, ss első pillantásra megtalálhatóvá leszi azon díjtételekét, melyeknek kiszámítása a dijak komplikáltaága folytáa különben rendkivfili sok időt venne igénybe a«f azoknál is, kik a díjtételek kiszámításában jártasak. A csinosan kiállított mü a szerző kiadásában jelent meg és ára 8 frt 60 kr.
A Pallas lagjr LezIkeaAaak. 1IL kótsU I* ti-hagyta a sajtit. Rt a kstat már ktrálMtt egy htaappel kaaaribb Jslsat mf a ii. kstat atáa, atst es u I kád atáa, aai arra matat, liogy dolgvai tának ét wiiáfttrif a Iwzdés aaliáaiigsii tal vsaaat a most prermbkaa éa bis* tasabkaa folyhatlk aa a Utáal aaaka, matyrt Ilyen aamr vállalat megkivia. Örömmel ét mplégetéast keastatáljw tat, mért mindnyájunk trtaat ét btaakstéft as, kegy a magyar Malom aratokéra dicsekedhetni fog olyan nagy seelklepédlértl, amltyaa más iredalmakaak már mlndsnlltt van. Kast air > U16I ia btatotak lehetünk, bogy a aames-bén Vígan slkémtl a nemzeti kiátUtáan, nehntk bt-aosyára sgyik ItftltkaMbb cikke laaa. is altn tsrvssstt kéttt-atgjraégokaél tt a kétst U uiporihb Mna Iv kalyett 51\'/é ívnyi tatalma s mellékleteiben, illmtréclólbtn éppse olysn gtsdig, aist voltak sz altbbeál kéuuk. — Tscjst a Békalsaees dausMél a Bargoa/avtalt. QkktlMI csak a aagyokhakat idéstak : lékét várató* (UrktpH) (Urkippsl). Bslgréd (térképpel), BsIsvérwKtrts vátatgy* (MlUifién, Btrtg véraagje .térképpel) Berlle (térképpel as kitt* tábiia a bsrllai Uaéptleéek rutaival), Besz-tsrcs-Nsnéd váraegy* (\'érképpel), atéHs^Uyaé tféaslér, Biblia, Bihar vératgyt (Urképpet) Btréség (aéatalaa kisebb Sanekk cikkben aaaak ktltaW* vtasaml ée faktlé tet-(fart), Birtok (ktMklóképtal Bltaaik, Mataatláa, Bslgérvr-más (térképpel), Boltik (11 ákrával), Bolygék (salaet kép-aslIékMtsl), Boaaptrte, Bemé vératgye (térképpel). Sese-
m
Hagy-Kamnaa, márnip
iU (ÜfMfH) ttt^MpH) vám (képpal)
ÍM, bMM(MÍMMkill, Brtaaé várnagya (térképpé). Irtiai v4N« flérkép&al), Bftaflit Brasa (a arottktrl am tálat aagrari látási alakjainak rtJaalval), BvUniaat (térképi U jitíipial (titatlt aadvngábrávtl, ttaaaliárum kipawIU,-kttal, tégy tarvtaJastl, két k*|»«i«llékUi Badapaat aaobrai-atk n|ai«»li M mll^klet Mi|mi( épulataiaak rajaaivaL , **< tftrtétatai képawUáklttUl), »nk«rwt (Járképpal). atb, tikigiwii Náiltva Mmt-Maaáa claninl, Mijnkaik fi ij.>|g«aáaábaa \'Ián* m4 dieaérbatA arány *« maglartva a kani 4t kttMdl tárgyak koai ugy, kagy *«mwt rjulíl-Au.vsik aktlfUdl dolgokból nem, da bflwbbaa éa ráaalata* jj^m a nuffjrar <M|ok vaaaak Mdo||oiTft.
így 1* kall annak laatl, Így ia vtt as minden wU, kai* fbldi laxikoatál, aastl a kallikaéggal, — aari magi ni a la-iikoaask diaaéraÉéra válik, — kagy ml* példia! a Mayar-Bnnkbauaftia német Uilkonok batráayaaaaiaaikaütrknjui InMk al a magyar dalgokktl addig t TaltW Nagy Latiban a iéwi clmwavaknt ia Mva4 tárgyalja I aki ftaana-KAMnUtásokat taaa a yFaUaa N*g> Uzlkuaa a Itat omlitatt. aalttk aM|aU nagy kaiataak árvaa^at^ némor lazJkatak kúti, fogja látni, Mti a magvar
k<.nb*a n»Ag a kaMaldi tárgvak kteB ú több ,vu feldől* l«iTa. mint asakbai, — kutaa tzárbAay cimasó njaaa meg )|»v*rbaa, »*( magvat Brtekkanabtt éa vÍBMa}/~t Ptllaa Kigy Uzíkonában padig ilytt kátagak non Tordnlaak áléit foüaa Nagy Lazikuaáatk ktraadík kfttata ia épp oly gaiuUg gyftnyörli kramolitografliü atai aléáilitott siíaanatt „..liikiotakban, mtal volt aa atoO kéLkilSt- Ilyanak Bogarak ftoéalafaalrayiik}, Bogárfogd aöráayak, Bolygók, Bt* liqik. Bfirbattgaégtk atb ■ lamlllljlk «íak !■ kiaai II wi<a*ayak. — A ayoadai kftttüáarét mr rolt alkalmaik i lliiafc AaaMBag tviTatkoani, da som lakat atlffgé iawé-iili i. bagj aa aalata magUpé a hatat ayamdtmtl latrbat. A iooai ai>wM batak Ml a gyA ágyék átraknatak agy-■m aattét iitn miadaa tsáikáaaágtói, agyaaallaaaégiAl; ■cgtatttii tmőgoaü ■tvdat ttpaa, aUadaa aorta, r- kögy aa-ala jél aaik lé aéati 8 at a nyomdal nii aa* idáig-éráig laHé, mini a aui máafóla tytatttváayokot, littani idnk idajéfa átél, aiart t Nagy iittikoa kli&t a célra gyár* WH. torUa, vtlddi papírra vtt tyaartttra. \'. ^TIM*** ragéty I kotatbat irta Cbtrlat Ratda. A a

IHkfftm
«»éiv«égttfii — kénlé 1/tUtlla, tgy huaiáriiatt karján lebbtnvt el mtllgtitm.
Éa ráMndit a banda, ptng ix afcélaarkutTO, A linasir rik)t, amúgy Í«t«n ig»*ában, ét lia-beha illeget ia bilUgtt is aiat Trágt nád tti luvallatán Nem tudom, hogy meddig tartott igy, da agy évliaad iflnhaiati la a temaiia^gba, amíg Kaahalia tthiló kabti)**) vi^iaiért.
• Ixabaíia —tuliiám mag, gyoraaa odalépve — Iaiibai\'al hogy én oly ■élvaAgapan míiölöU gon-dolkq/om ? Hai otaka(ol6itthQgy PygmHléon, akiben addig randlthatatlartOl hittem, ;suVix 1 íAjdalmaf, kinog DyÖHiörgétaal megindítani agy rídag kövei, caak agy köval bt! bt! ha\' Ida jöjjön Pigmaleon ur, éti vau laaballa I Eic Rhodua, hic aalta t Fel rengjen poko\'i vonaglattal Itnaége^ lábainál, ver*enye/*ek éraelmei kitftrésében a méreilen földeket alftranstó lávával, gorolja al éjeinek párnába I fojtott gyötrelmeit, nappalainak eméitstö kinaaeo-vedénait — agyaséval boaaon magával annyi fájdalmat, smenuyi elég volna-Egyptom Összes múmiáinak éléire éftMztéaéhés, da Iaabaliái,. j Ön Py|malaon ur mag nem indítja soba, igen
soha!* .___
Sftavam eloauklotl ; érettem : mint (ogja el ré-mtflét agáai\' tastajnet ii tsamélm ő^afGalek aiokra a korallpiroa ajkakra, amelyekről Üdvömet
vp|y klrhmaiomat «áftam, _____t-*-—jI
.Fis saép volt rz ^uct. iovibb r(Tovább Izabella ?!! — nincs... azaz hogy vao, van ! balgaaaon meg; ha meg nem indílotta lörlénetem, ugy van még egy- fliaaém. Voh egysaer egy jktrAlyH,
HB!H ül. . « Eb Lajos, hagyjon lel azokkal a királyfiakkal;
46hSLSfgia^tgi^^ i mesétbői annyi királyfit tudok,
ftialrfait ptanát hntba motátjn ba. A ,Tt*k" aslal ra- akik mind. „voltak* ; keidem hinni, hogy a klf-líajaai kilfaia iiéakataégai ketaaftaea még as s korai- rAlyftak egyedüli rendeltetése „voltnak lenni." •étr ia. btgy Mgktpd trtfvtl aaaattU a bAtyáaadlattt agy Tudom Izabella, mennyivel többet ia érne
rísz wu*w
Badapaal* éa ktpMtd diaaaa kltéakat agy Matéril ; németben, mint volt királyt asrjak egéas légió)!
- .Aa ém l\'jiigiai *I1 at iüaarsé Péaa bátalaak Oamerek hát egy máa meaéi, ha hercegemet tat a kadvaa, trtsyat kit graraiakt|aági4t Talva awbbaéi■ megveti. Volt egyszer egy árva ÍÍU .....M
^ÍíIT^L\'JT?*^!:. Hrrrl „Dalt zengtdaa és dala oly taomorn !" ayart képtkktli autdtt vtaártap boktaaOat as • S|N ... ,\'.!■ \' ■ , .
uívjwóiiio*, a kik lUrtlaattltnUi, aaarttattal tárják as a ír valóban kifogáauiau daktilusok. Kérem hagyjuk kadvatübb barátiakat, A lagkittt&dbb aagyar irik Jókai I at árvákat ia. Lsjot magának határozottan a Jdf. MikatAth Kálmán, BaMk Caig»ttd; Harmata Ond. mitbologiáho* vau még legtöbb talfntuma. Lássa,
JSíí I^í ha éa magának volnék, akkoc^iem zokognék a
Köbari, Brésy fláadtr aalb. irtat, amérafk akka aa aj- ^ T^ " \' !? . yVrr
•ágiit, olyat atépaa, ttsyi atartttHtl, bt^ aa a- kia Itt, saareacséiien királyOval, st nem búslakodnám as r+hi aábáty év tltii a laglia<fallaifc ét t lagai- árva fiúval; es — megh ló de nem férfias, £n pedig btarf <<»>■ rataiiklappá aStia kl/atgát Na^td- h% erfls, a bQ-ske l^rflíU^\'-ereiem. Meeséljen valamit
Iji — gtymphalídi nadarakrAl. nem bánom\' — a némeai oroszlánról, vagya kiieno^jü hvdráról* --agreaóval példálódaaék ha már példálódsnia [kell Herouleaeel; meri aa ily hősön talán —
í buzdulni tudna - \\, • _ » |
„De Izabella, mikor engem épen i< milholÖgi-I abót pónáltak taroiábaJ Kéram. na kávetelje azt | lőlam, amire- már aa iskola padján nem éreztem ^hajlamot. Aznián minek ia a mythoa borongós j krttUlB homá-ya* ux-i * altató dau^ja. Inkább hát, íia ugy akaría, Íj jbaauem a bUaska üaiudtira ébrsdi tiiirügor-H/óka ÍUrijei Öpbélia módjára omoltak müvés/l azágol, láaa bennem Héllaet Perikies ko-rtndetleaaégben hófehér vállain éa nagy, biaiot rtban, de aam, bitien kegyed kérdd, bogy nlncs e •ekiatési szemeiből egy mrnayoraság augárgotl tovább ? — báaaa bennem aa egész ktfatpkort a" Jaaól alakján logaatertt etiMk timiölt el> ée a.nA kultusaval4 éa ha már itt tarlök, agy nem miaiba éráéért keli vblnfc a ruhásai minddtt bákom, ha mindjárt a legksörnyQbb aaapqroniz-ránca, fodra, ugy hoasá simultak, reá lápadlak ] mtist w. kOvetem. el, de éo .a percben Roma
vagyok, kftsvettaí a bukáe eÚMt, mert én vég% lietetfaaQI izarvfek —#— s\'ieuslem -r aza« reilek íaabella!
. Blmdrt I De- r*m UÜ»od egy kiaeé koraiaak a dikUláat V1 „Edkttdjél ba aioodom! „Éo*4
„ZakeMvy I#ame"
,íekélalvy Lajoa"
„E^kttatOm aa égre, u ág Uiaoére\'
„Eaküs«ó» az ^re tt ég istenére^
„Hogy as én aranyos tuhicámat4\'
„Hogy aa én aranyot lubjcámat*\'
„Nonti Izabellát"
„Szabad ho/aá tennem bogy: aa éa lelki Mvft-me\'t bo\'dogtágomal, mindenaaaat14 — ..Kpnti Izabellát mondom! ne zavarja a fcertartáat"
„Hát jól vao : bogy aa én aranyos Intneáma! \'Konti Izabellát41
^Holtomiglan szerelelt hitvesemmé teeaem"
„Holtomiglan szeretett hitveeemmé teásom\'4
„Es hogy toha t5bbén
„£a bogy soha többé*1 ,
, Oly nevetséges, férfihoz ne njlló érzelgésekkeLH
„Tessék?4
„Ne áavarja a szertartási^
__kériek aranvoa inbkám, Kon! i liahellám..
hiszen jól van ? I oavataéges, térfiboa nem illő ér/élgfce#í " , ,, Mini ma, előhozakodni nem fogök" „Mint ma, előhozakodni nem fogok." „fia ftrftmben. ugy mint bán a>Kan férfileaaek.11 j,Es örömben, ugy mint báua tban lérfi leszek," „Latén engam ugy Hegé!ien.u „latin engem ugy tegéljen " — ,Uaoem Amen halyeft egy ceókot, én ara-nyoa tubicám...14 . \' • \'"
„Csalt nem ilt? lesessen alóbb a mamáboc ét jegyezze m«g ; ^ogy 4a mondá Dtlila ? ,<Jé n\'aime pas let hommee qnf pleurent ~
aMflastéai Ara aatk 1 úl — BMtaiktiti At hladóbivataiábaa. Btdtpaalat, Aadráaoy ut 10.
CSARNOK Egy nem köiösiégn nö.
(Ltvél agy barát«abtt)
tmi KADÓ li, BÉLA.
laaballa elragadó volt.
éa 0J\'
a l\'ggyGayórttbb test idomaira, •
Irigye lettem a hullámzó kebelre tttaött Mar I aiiM róteának ; kónvOkig borsa a toll a haiy-tyaayakfa UleeaUHi taliiiöin j ée végképen gyü Miiéit a legnéiéiebb, fékevasstett nfttloleitel aat a- aeéíet aranyoson Övet, amely éiölelte dmkái Izabellának. Mennyi eaépeég, — menynyi bái/ \'
Agam mily feotég Isabella moagáeaibaoi máiy rbi kmaa lépteibea. Nekem így tűni, minthaf taglejiéeei Igllék volna a zooe, éa a birok pefi-féía uaalr ditkrél, andsíiió fcleéreíboaaá.
Hemmi kétség; Izabella as esi királynője volt, ely íászán, mlal abogf éa e királynő rabasol; iája Teitom, de ah f a rabszolgaság édts nyDge I Más» a leáOtOftaég ceOrgó auHbaiuma nélkOf.
Mit aaaiwdeág#r Hé lOHéneUsen nem egres ember, baegéas namset volnék ia, mily advae Mm mel eldosaám fel miadeo tsabedaágom as lljma •\'iKotméuArtK. la liaateilrk liléié^ egy nagY kornak a eaaksdimgért balt béaei t kimnláttok diasl volt ée magteatoe, ék de Icabellé békóibea egy éviiaadet élal éaésea^rta naayob^ gyftnyér, k mlat kéaö unokák gVáaaoa amléiatatébea évasA* udalm át sir»Hatni| dt tj atm fsalieilának, ti a tértéaelemaafc akartalak élni — és eaért helao-iek keltül fir,Ugysa mi I0UMI |Méolktmil olyan\' ufánam"
*Am
lAm kedves Józsi barátom, így nötöltem meg én. Izabella vakiió nap volt, éa én belevaktutam. Ma már elmondhatom vajha uiagazivleltem volna a költö szavát: ,,A látni vágyó napba nem t#« kint...\'4 No da mindegy. — végre ia moet arról van azó, hogy válaszoljak kedvet leveledre, a melyben hozzám tordalaa — amint mondod i — egyetlen igaz, benaö barátodhoz, tanácsot kérve, hogy magnótülj-e ?
Szeretnék azemt^-szamben ülni véled, bogy* megtapinthatnám űteredet, ée megkopogtathatnám szived tájékát írvos m>djára: mert tudod : felelte lonlos hüj az, hogy r.ösulési aaándékod lelki kófjs mióta lappang benned, vagy talán az egész kim mólyen fekvő baj, hanem <mak aféle kása-sulási roham, olyan őriUt tudod, mint as en|ém vojL..::; | ö|l
Dé nek\'ek niália is beszél az eari>ar; azfri hát; ha elég jnröngénck éried magad; megfogás nOeü\'ni tanácsom ellenére is. Am halld mégit tanácsomat te jó barát : csak végy el, aki nem atebb, mint ameuy-nyire \'épen lennie kell, aki nem eaallameeabb fmint múvolt, aki nem kimagasló barélaOi alak* iai kOsQI. aki — de minek mindea? Izabellán keadepi, Izabellán folytalom. \' Egybekeltünk. —\' Te lodod, bogy mennyire leéltél 4é4ekk«l voltam én gazdíása tatjes életem-ben; tsivembe aérvák összes juhaim, birkáim. Csaknem atyai szeretettel csüngtem aivalkodé >« alacaimon, éa szárnyáé jószágomnak annyira mennyire anyát jtótoliam, . «
. VA>M mmlmi\'re-, oly\' htair béle I JfÜ?!"1 1™* Itkj*r*mb0t\'
Uanli. kér.m kclj»n fel i h» M(liiM .alakiig ,0«\'«lv» o}};,*?. aa éikesObOl minden paroben< bejobetfiek —
kérem keljen fel térdeírói •Nem kelek fel! Kegyed Heroaleet kí^tolla
osak ezivem oldalfalai engedek. És én boldog voltam ; álérazleÉt az 0 melegítő valójában, hogy a saeitJam — ^galyst misem pótolhat — pótol
lett velém, én kéaa\' vágyok^ agambeaallani! uemcak tt ön oetaUtt lejioháisát\'hadnagyával, Háaim, amely nöaftléeemtg caak iérdbely volt hanem aa ágén eaUdróval\'; be kell qy. egéazj » M « három négyeaOgméter, amit a brigádéval. Kegyed bátorságai csepegtetett belém, i katonának mérnek ki a laktanyában, tempbmmé most vaa egy divtaiéra való ia. Kikaeaaonyom! énllön. és oltár benne as éa Izabellám. As ém f.r allHirv roskadt Róma vagyok, ne feiedie. Ka\' Cs^k halld\' Egy aaép napon, amely oly rtt Hómét fgjr arófa léltámaaétaai nem lebei Vá.|®ly wndorité volt: mint abfin, dfibOrgéat hallok laaaonr vagy Hl maradok Agy térdeimen, amig •» ország úMelOI; az erkélyre lépva, károm lut*
MeseMs meg nem felia irombiU|áif vagy.---|a«Art láíok, akik tajtékozó paripéa tartaaek
fclmomdjrííaMla ^kVaá.égis egv^árftiké- káeiélyomnak. Nem leiiem woa katonai ba le valóeág cfttrelmeivei tár^kdvJe ssóoakál, hbgy nem ismertem vólaa nögtd«, kogy a lovak ley^ rea^lhetek.*
lla Lé)oe, la bejönne. e|b. m hát reaaélbet... de kaljan iOl... •Memélhetak I fim láaa kát UI naimoa, aam I a legkoJdogebb ember taipaéa, ée balld tsabella a nagy ée aaaqi irtllaaalbaa lörhe* tetiea fogadalmamat, „Megálljon Lsjos, majd éa aaAvagaaém , aaawtya
háborúra vollak aserelve.
Haetft isten, háború í Da váljon kivet? Ka aa Osaaea nagf kat^Imakkal a- IsgbékéMkk egyét-értéeben éliem : aam emlákeeem, bogy még caak almomban ia bflUtml fiaaalam volna valaki*^.
Aa ajtó IclUrul i portál lepettaa lép be. egy busaárkáplár. öaaséoaapla bokili, ée kővé vilik, de mialOU végleg megdermedt volna, még M*
Nagy-Kanitaa vasárnap.
J
Zala, 90, pfám. (6, lap.)
1691. julius bő ts-án.
ulti*
ayupá u ultimátumot, lui mii kogv is matmmut, a céda iát. % lm* Caak annyi 4Mlotf rajta: .Hsdnagy ur C*écai.« „Hát umb mit csináljak eaae) a cédulával kérdés a káplán, aki meg mindig ugy állt alótiam a int a lomnicft oaücs .Semmit I" Wt aa értelmea válaea. „K0<sAn#m; da hittatkor aatt jelentsen aa, hogy: Hadnagy ar Caécaj > \' ♦
„As a mi hadnagyunk (etette a huszár ssivee i á jé koitats somra.
Vaad ti cink n«i r érmemben mag-mag-
caUlaaÓ kftv^vfim csupán\'uicü^fT meíytl iitrí fatérlik ee tatta* erf Ösieti mükftdéaébes t
gyftngseég facsar ki;, de reáem tenger, melynek fenekclen Örvényében olt lekoiik bánaton, — bogy al aipiji érijük egymáet aoha !
— itl legördül a föggöny, kedves baráton. A 4 élet, aa a mesteri drámaíró, a h rmadik fal-vonaet a cu i»aák mögött játszatja al. A néső t*r k ittrül. a kuiflméa mulatni fagy átadni var; Oh da akii illet — éa ti esetben én — aa ki-
,JJgf, ugy ? hat talán ast skarjs ön,, v iiéslfl t#pi a bitet agyából, a svratatet ssitéből, éa kéaO barátom, je\'enteni, hogy a hadnagy ur mag fog j bánattá7, keseregve vsllja mag/ bogy agy egész.
engem látogetáaával im*tevni p hA J5|ídnagy or H lakik.*1 „Itt t öa téved, lelkem tiaadrse, itt .Zekafalvy Lajos lakik, éa aa tórtéaeteeeo éa vagyok/- * „Tudom ;- — da hadnagy ur Gaéoar ia itt fog lakni.4"\' *
,;Ah ö u? hát csak nincsen talárjácÉsJ »i. baj a baxában ?-* *— „Nagy a baj; manéber Ha nem tetszik j hadnagy ar Csécsi, kaphat cserébe tizenöt lovast^ r-
„TtaanAf lova«t í! Szaguldjon. vitéz barátom, lébaiuaban. aztán vigye mag Üzenetem: láiuda a Jmdaagy arat14 Stegeny ai ntófatti hónsookban ku-
agy boaaiu életre tévedett l.„
Közgazdaság.
— A lakarmáa;kltHll HlnlMa A ke ye*kede!emúxyi. pón*8gyi es fiVdmiveiésfigw m. kir. miniszterek, a takarmány anyagok kiviteléi a következő rendelettel tiltottét meg : Á mag var miniisterienára elhatárolás* alapján éa egyetértő eg conéntetfötl cs. kir;Jo-ztrák misztériumokkal a wens, mindennemű ln*ore* száritól Idvtflrr
aylid»éfa lyaayobfe eaabadelvJMggal pét*
iénye*fik szerezték mag a „(ireokam* aak azt • rendkívüli bizalmat. melyben Ot a kiztomtó ké-lőaség réasaatti, as a szabadéi vfl é§ aaolíd leM eljárás hóditól ta mag réséére a nagy k aAa-séget és aafraata meg aaámára évak boaaiu aará« át asi a k^ikadfflUéget éa aépaaert«áael( mely* wek ma őrveod • amely a/ intézetek aoaébaa a legmswwsettr po*c/ha \' mé7! Egytől egyig srabad. elvű faitételei köaul esuttai asoa jalaufekeay aj harárasffiáoyát! emeljük ki. me\'y a«erint a bi«. altoftt fiasieg kaláleaatakoal még mm\' esetben tt—-minden 1avooA« nélkAI fiaattfik ki as ille\'ekea félnek, ha aa elhaló oaotf öngyilkosai^, párbaj vagy bir^i itélei folytán muitcvolna kr^-egv^kn feltetelöl kötvén ki, hogy ily eaeiekbena bistoaitáa. USghónapig" érvényb#o tolt legyen. Hasonló íva-to*aágu továbbá Jt >üfeafaM» legújabb hatHw mánya, mely aaerint valamennyi aalakotóO bixtoaitaa, ha a korbt*oayitAa megal apftcurxi és a d>jak rendesen bafisattatnak, tényleg a bistoaitáa napjától kezdve megtámadbatlan. Kigyelemré-méltó régre as eíftny is, melyet a *lireaham* ai oa<isea kön kurrens intésetekkel i*semben n>uft
Jfinbert ta iokább leverinek tum fel nekem ; hát ha1 egyea vámhivatalok tudomására, jut él v)*»iavo-nég megtadja. kügy ntiT vfssay.Üoyaiail a mi\' aáaig érvényben marad Ások a iakarmányküí-ca6ndaa búgáunkat. El voliam haUronva kellé dem^nvek, melyek
asalma ég as^c^ka kívjtflt as Aatirák magyar j liiztftBi\'oHiftfnak as bogy w||Sf--^jQgya otf vimteruiei £*«»e# hatsfam megtiltat ik Ex aj köt Tényekre, melyeknél a iuxtoaiiás tisanót éven tüüloa ázőh m napon ^ép éíöfJw, amalyen as
alölf tTtamra kftttatén, már aét évi \'annátlás atán k0lc«5oi \'ad. vagy ns IBf kAuányafcet ha-aaoaépiékhaa vinasava^rolja Aaon állaod i prog-1593 évi juiiiif HÜTBfllg!raaaió, mey a ,Gresham* óriási [ejlüdésebeo elszálli\'ái j évröl-évra étilelh^tö, bistos apfyot nyuj*
kmeleiiel ludmni est a kis elemi caapáai, a had j vasutou vagy baj ón küllődre v a tő nagyi lavásiót* Amint gondtallan, c^Qggeastatt j véMtt feladattak, a tilalom ától ,|ivé?eioek. IJu | néxve, — hogy es intését a iAvőöto iatolytoaoa lévai n aaohajáha akarok nyitni, megjelenik as\'dapest, 1893 ;é«1 jnliáa hó 20-ikán. Wakerla a,k.ií*lapaara S4ámitka»
^ést< ajkai]Lukacs k. (írt>f Béílíten a. k.
nyö- j - A gnbwiiftalHr#1 A« üzletmenet; n jóm
-[rn anwU kllflelél ^l^fapen panf a a mait f
MAJ»é! nynfnaókot akará*. tnhifám uav-a7 artTtvKil még a»mesle*g kéa/ie^ekat le^»!i1lüotl \' ggál\'j hát egy-kattó hámm \' Há í hi! ha ! ugy *\'! dacára is caak nebesen lehat értékelitvaí~ Po- j JJ^ m ut a mérésivü 7é> hgtríSfctá^ é^ koreaVed--Irt rmrulr-i u álláit Imla*
áftáhan. JUséa\'^té*/á»al kesébea kasil a kifli csúcsa dudorodik ki. nl*mV aiftagii éa fiayaáBal felém hajlik
Swimttt ftnniUt.
•agái »ajd
aa orromat! a* ám 1 mernéd is te leharapni aa okomat, ta gyáva Keked igasán caak njw/radt\' való; ie i« c«ak olyan fap^ípies vagy lnnk alt alános,-azon. né/rt. hogy a huzum m<-«</f aki miottnn alaa léNa megknaya\'." ír íilmtilja ga/dá\'nknak hí abwratélt* Hóyarár
„M»ert jaondoj^tft már megint, J/jíella V^ oko/tn gyenge reményeit a minő<«ega«nk i-t rel-
éi, an i annál indokoltabb, mert az uj ar.ua* agy
felOl a lrgkfíl5nbösobb tudó-itá^ok . löiiuek. Ni \' "
Knitfetlf tt?
« áalk«ij«k gtloab^n m^rjhélktíi^ ^■jiml|iifc, a« flgY vső Ifiailtír m In pért..||ir
iá. L BariMbaé #ál > girfak
Hí* míB\'líjf aew kaUrnaU tl »
■m
..M»érl/n-iért f awrt szeretném ha tétfíasabban )eset| kif egítök.lécnek. C<nk h/ árpa szenvedet\' my#T ka tudod — na ugy csupa ábitatttM, a lagatóhtiT egtísémk áFal. Az árak fetlodeaére
Ur.
Fel«or« nirlirixld:
ló k k e m
I L
hiaratkrséied
itcs ímádottal — es — iád., aak ataraaa Ur kfitsmi
denbw kadvamei, Laioa; néha félem li\'a. — Caak na ast aa Örök hódola\'ot K^ 4 .. -
„U*d tnbiráiM. la esse! báatass, megsebael H bál gyuagsaéfark veszad, ami megiapu a»nak, ami caak vágy -Da kdlóalma — megállj — majd minHjár*, Rall<»d f bogy dObflrfM." Valóban i m\'fiiba iovaÉL...;1 .^Az ám. még pedig al\'gkaaam^trzenOt. „Mit (áiantaaa az ?" „Mit > in fogaak lakol, áa koevtoloi !\'*
-—rá lafifct t* —:-——
VÍJfbojjy ar
Itt kangoiaat
QB
k>ftaiea leWoluU, vttaavi magéfénkOliak, míg éa laíbrrátva - da agyaaersmint egy nagy aajtf-lamtffl áltnlj*rva — alltam Ott.
tudod\'a, hogy %f*4i — grammarikai fogalom aaarsnt — névelő,\'1 t MHit gkaraa\'esaal, unalmas profasaorom ?** jflIuM\'* ast ia, bogy aa ember aa ilyes
desére
nisva még nincsen lájékoiin. Pi<w4 irpii H irt, imdér ét iff\'"|B. j^fc, 7 íft. wlkalamaini
elUnkrzz. —. U gabonáink árai n a Nagy Kanii«án : bora ^ /dtftlen tri. 10-20, ioss ti fit, tengeri 5 Irt. 10, sah * ; írt. fiO, bükkonv 7 tel. 60.
•Tke-tirv«bam élHklitaalté litraa* irata gyöngédség, aégi^Hknudoiilinii. A táraulsi évi jefen\'é«e. k«lvedben járni, mny ss évi daöembar 31-én befeteaatt
readijeaitek ;4t-ik Os\'etévre ss^l, és á ré«zvtnyeaek 1 -
____________jevi május 80 án taHott reudes kOigyfliésg élé a
terjesztetett, rende\'kfréafinkre állván. kövnikesiL (öjíontjiiit kő/oljuk Az elmúlt időszak eredménye rendk vfll kadvasőn^k mosdható. A iefolyt t« havi tUleti idQtaakban r tára^aásbog Ifr.y^ hiy.-|
-ítüMUti ajánlat érkezett I£>.702.060 «rsnk>a.
ós ^Wkóii\', | melyek küzüUilog^látott íü,ü9l db, WtMtilB
a megfala 0 ssamn levonva |
Laptulafdonos éa kink): lft*la + l P« lép
Vasúti menetrend
_______________Kanizaa -állomás.
1Q d a Iás liitaéii
Érkezés
lovak; a buszárok
"é- rannalianf ofaittgtt klmélffböl I biz\'otitási Ossaeggal, éa errő
tia étftktm Hadnagy ur kötteny ki is állit atoit A díjlmvétalek,
Ha via*abistositá«(r! hsatatt üssaapaket, 26.753.413, kiálto\'t fel Itabeils, és arcai frank 42 otasra ingtak. amiSi^n u | 7<d.t77 frakk!
"Ifö cisot tevő alaO avt dijak bénnfoglnttstnak. A kamntasámla mér ege.7 ((90,891 frank 01 cta-ot tett ki, áa a társaeág jövedelmét a díjbevételekkel együtt 33,444.308 frank 48 cura emelte. I— A Uuaság as almait evben 1S.90H 048 frank 96 cta-ot atalvioyoaott oly követaMk | ajapján, melyek életbéiioai tankot vényekből ered
I iHí 11 1I I I t 3
ss. v, ss. v.
07 86
ragg. d. u-
«T- » | »z. v.
AV v. \\tiéjjal v. II
38 regg 59 d. u. éjjel
,Szt Iván Bé ci
n, y. aa. v. i v. v. at. ».
05 20 16 >45
V ^ócskával aroftas imtrint caak valami tak f >ján kihásuitast, és vagyea b^sloat/áankrm U«4lyoaf. ötmttröat jalas, aamta. raamutst. pél- 1901.156 frank 4t ctJWM kfitvényak »inasa vásárié-Ml : /f-—— asszonyom
€#é«»rí * KI — ha asabad kóidesaem aára padig a 1H havi Idöasak alatt 1.909,\'171 frank
Kegy adnak a Csécsije
r*
67 ot»«ot Aaeteti ki a t^rraaág. A biztositási és | j
Hit í^il ^ okod volnajiársdekalsp 7.9Í2.411 frank 77 e«a-al gyarapod-
tak Aa akti vak I6te<ega a lefolyt tmaanvolcj havi tdOaaak végevet. iH9f. évi devember ll*én i .196.806,IfiO^ank 08 o>a ra emelkedett. Tókabe I ffkieteaak ; 49,481 frank 6i da angol állami papi-! rokkan, áálljttlO trank 77 ota indiai éa yyarmatii kormánvok értekeiben I9.604.tft7 frank 40 ets idegen államok ártékparpirjaibaa, 163 896 írapk 14 éta vasúti részvények, ataóbbaágek és garan-1 táliek, 61,101,866 teák 91 eU vasúit éa agyabb kOloe&nkdf vények ben, 17 686,899 frank 16 ct» a laraaaasás ingatlanaiban (aaak k6at vannak i
JS. 1 V. V v.j 6 6 47 30|
& .ss. >SI. V. f,| 9 18 **
Barcs SB.\' 1SZ. VJ 4 8 671 85

u. u
d. nJ
óljai
raggits. vJ
«a v.-jj*s« v.
|f« v.
p. v. V.l
d. uj fiial
42 34i
ragg d iM
04 regg
15 este
39 86.
regg d.
taté
v. 12 lOíéijal
ragg d u
róla ma* oem faiedkazai, (íoodolj ceak arra a •avesmas eatére, amidőn (\'Mcé egy rsédStocsárdás a\'aa Matt. aa tt, aki mélyen elmertljva áll* »á> n c«ÍHár alatt, felém eiétté*, és Hamlat p6-xéjáimn 4iNcaéltál - tudom is án — valami Mygf»aléf»nró\\ ka nem caalódom rAb f kát 6 volna aa, — épen 6* „Te nem Arabs neki V KénaÉ, hiraea Csécsi egyike leánykori legkedvesebb emlékeimnek ; latom : é/lvsaia fogod fogad al, majd aieglátod mi* lyen kedves* fasa, alitan, víg gyerek.i,^
«U|t agy Izabalfa t laaa, eleven éa víg - éa •akem eoeamka fit, a vtasaaamlékaBéa rétéi, aa if vatama m-vaaaiea astéa általad haagnintnit OaMa evavr: a akna paa lae kommaa #|«gl
P
1! »ii
46 M
[d. u
♦iH
Nyílttér*)
táraaaág bapastl és héoai késeli 1388,360 frank 48 ata jilasloakaa, aa 90.966,747 Orsiik 16 eta k6l6akM artékakkan. A laMyt óv ttilelf arad-aaéoyéfOl saóló kimtttatás fényia taaaségot »aaa aa intétaf folyton emelkedő «lragaá«afél, saigora
Ml/Mü illÉBall rialiréikst íadatav 480 klíma—i átfkaa) atbiiiktit H t d I fal U krig — vtlamtet fbfcm, fthk s—teaa sslyiai rtiilik ifi kitti II M S6 krlg\'máltH r- rtas, kssakts, adása, vírágsi, <j—ssitl «üplaé^kea (ada»-sgy 240 Ma di fwMá «s S000 kStellsl sala ísto-ayalalhta) saáltJi psstfbér és vémmaamssa Isaas hmm €L (aa. klr. adseri rnámmi éÉBWÉN^ MHihtm Hialák >ámm»éal*iat iSMaftnak. — l \'tjsha shaaaH Wvstskr* 10 ferea Aa Hf lisüsysáta 6 kmjktiysf lijimliiil a {•>
•) áa s rsvstkaa HaiensháH sam véltaJ amgára
4 M- teMtMpH
^♦■dirfivfci fné-p^yiycl
OMV
\\ MIAM. afceaéaAfla 1 liwailriiél I | tsa*Ja"»*a Mii> \\ aa
| \\ ür. ^mttmmmáf a aa nyal T \\ fiutfít* ItAaaAl
gt-Kanusa, vasárnap
HIRDETÉSEK?
Wasmuth
hó tMü
Mftt ilitt H tits\'it A
lYV\'KHLBMBt. 1
ám
It . rii/kf* M kr.b
2 fijt^éitjf mf/ifíf
^lur Jb
éjiíj w irifí ffrdUér rrjWMrf, Kiráiy-ut&a RrTif^f i\'iwf ifyúqytzrfiAm.
K»l»l>»t* NaifKaalasát I
Rö§entet(t M^rnftL ^ xivT?ppnRnnpnnpppqx
________. * , ...... 1.IL. lltllfilL. Tí^-LL
ocxxxxxooxx
X,-;-
yi iftcr hai*MfiUf ■iftf^ii y
*vi\\ttf •"T^1
r^ai\' \\ UUU ^a < i
CV\\)Vj~ \\ gfl""*
T
vArvá ktiulyi iAolaatict 300 fri 4+1 M**tén és a kerthaszoo élvezetével díjmasotl - _ ^^ " \\__
F3T népiskolai kertészi állísra
páWáz«ut hirdet. — F ilyaino-lóttő megkiránta ik: a) a kertészet minden ágában k pzeibégtt igazoló okmány; b)*szüMéjK egészségi- és honosági* bizonyítvány. > — \' • *
A n>e*VáU<£lottiialLJuHeUí*aé4e as iskolai kertet jó karban Ur\'am és olt a tanu\'öknuk áprüi<f mdjuM (m június hónapokban lietl 8 órában
(gjaksrlali rldftdibtt
tartani: miért megkívántatik, hogy a folyamod % előadást kéj^M-fjei —és a m*9P*r *ydrJien löketeié* jártassággal bifjotl.——- v. ( A kellőleg Jöteztreh kérvények i. éwi a 11*11**111* hé 20-áig
A a köz*?gi tskolsüzék HiiókéhjE Ö
Kelt Kagy-Kanirsán, 1H937
1MQ1
HM
ttökéh 1 kiUU-n^Wk. _- _,_^s^Bj
niisán, ISSljateis IVér^--— 40§ I—1 %
Az ekiöksgg. - é >Wf>—HMIM >—■!
háztartásban
minden
Hirdetnek
felvétetnek
Fischel Vülöp
könyvkereskedésében
Néflartöifcetten
~ a RalterTeie íim SBiálís fart
Sil - rraén bité laévti — H-■IWiB ---- - 1 11 • Amm §\\m\\ láttáé tii»|i mymjkp*. kagj a pak» { IjjC ^ kávé Mtt^i^iá, vtiawit aa avtafcrea XaÉta kart \' btnitifH puWa AiaU<a tir#»»] laltliaalfc, — i|la Hm» éa hlM»i» *é»é M |bafó. — f iHbillallM aiat párták a téitfcai
IfN ajaa iható »í*%»afc, \'Aa MapMlL.
kt*l iiakaljaal 1 ffcaia. 1, kila SS kr.
"X ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ......." VUAclÚrt » - |
Ufli0bb 25 - !„US DERNEÉRES CWTÖUCHES ÉS LOHENGRIN"*
^ 1 fék» N%lvnrkii|mpir
Á Braun® te in fréres gyárából, Párixsban
05 Boulevard Exsim&ns 06. I j I A Bnuxnatsin ft%rss <séf earti* ttaestoourtboa (S. <fcH»rt tnmmimnrmwághmm ^ " ] i ifijét paplrgyái Én>k kAuHséirM hozza íorfaloaia. m
» 4 tn urazni i feft)M Mi almit tarabBtt telep tmtaenei i papifiirtMáial telHletitr
A ■■iiafljfífif éa niiirtÉliilj rléVMiáaéra «iiai (rárii akt ár M)
Bécsben, 1 Sokotienringr 26. n. a.
Aa tlTlaaA a „I #a éwlérw OavWaakar f\' ? >rw. l. u «iMf Hann uiitikapd nMé StBOÉa lAvirtaMM^, aHya»l aáttéas yiflfVé a tjSrammsWI& Préiat" lAtffil naaÉ,
MiWra
|l WAg) liot raWaf minden **mff. W, áiBktfN
w iaaa4#Wtt kaykilék,
HsiUfik. Ulrások Ingyen. A.
^^sktár i BoAspsrtss. f,4 Upéi kim M i 4 l|iapléé|t tiiiflkaii ((Nftk)
t^y lnlrti i
ABCL ALAJOS umáK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX>j Stájer orazagoH-gyógyintézet, - Rohitsch-savanyúkút
íHU+pmh éiUmá$ : PlllatiiAtk - idémfl maAJm 1-iOI attftosiNr SO-I®
14- llféé- kiétfvU éa akti tyócrsMok. aib. — Uirka- éa SSvséé tohriláf itfil
tfjf aa aaoUél
Mh TBUSPBU. STYOYA ÍWrrAa wurfy /na MÜái éa ióa&k IímsjiIi (Ooásflé) Mfaayi vk, aaaly m mímH Mü>tk |)li||ÍÉértia, — a iS-kil»Aia> a^ité MAl gplit naolgéi. —■ lApkAil t SS haagAtfaágnál, t^y-
Itwfchl, vaMai mi
irályHa^
Mi
Nagy-Kanim. vuárritp.
Zala 8 > atirn, m, \'*P )
1198 július hó 91.,
Oroszlán- I CZERNA
(ÍM)
CXXXXXXXXXX
Ganz ós Társa
vuOntó éa gépgyár-réMvénytiraulat (M»i,
Hu <1 H |» e H ( «• II éa Lcabarxtarfkan Hlea BrlUn, ajAnlja: várul jiMltaAgnk, talumlfit a nagy umtniég fiqjftImébt títigmrti I
i.:tn..M *...... Jf I l
Aki kitüuő orsó CZÓrnát akar, az kérjen honi gyártmányú
Oroszlán Czérnái,
mely akkor valódi, ba a fenti j védjegygyeí van ellátva.
W/t" Eiyfdllll faraktár t -m§
Kreinor Gyula
rövidáru- é« nnrinbergi (lileta NAGYKANIZSÁN i\'/S/ér Bffhkhai/ HU hit,
kitűnt Hírnévnek Breen S
véltaktaé éraaé «i«ktna«i rariaaarét,
Ml/ I«)i»t«»4 tatai, 5agy aé( • |«l lánlwl ilmMk wajél B Mkaaaaálhaaaék flNHt Ticjr Ipari (IIU1MI >l»lll«IM*h», (kár itMk H1^"- "\'O kaaaaaa.l d. kalaaaaik mm raaértárt filnyikbnn H olyMT gaaéa*gvkhu, VJ atrgia onnkit ldejia tyjel It dolgosait
Qmi\'h TAraa tatBiHS it ífi^á? riutinylirmlat ajánl tavibba:
~ ^ ^ | flmernttebt
**
ffónpkflt *• 1 MMkaka\' kéaaia, U.uyülCl mm ér«a fejitaéra.
UftiiÉfi- éi acniMM
likat, kartkptrikat. B«lnmy mb ba<lal ilia Máriát biayaoaaatak a agyib Ipart vaautuk Maira, nemktUBubaii mlndcniwmU IMMI kwalkal.
Keresiíetekeí ú tereMef r^rsss**^"" lóitfii mópofitot,
rlttot ajkrlM-gépekbrs la golyó* anmaal arakat
xxxxxxxxxxxx
ktmllial tátinkkal awlyak mit klaebb malmokban la «IAnj5Mbbait itilgawik aM a wlaáliit, ralaalat ag*aa aalaaktraaiaaiaallai.
pfptr, faraai éa aallalaaa gyar.
Gép
Turbinákat U™ G/Z- te pctroleii-coíorokat
kaagarraf.
Frlcllós kapcsolókat a dynimohiétarakgt
illó ragy
•tr k*«

•xaxa,<axaxaxaxaxa\'xax#xax#x#xa>raxaxa
Cirkus 131 o rTfcy
(400)
N AGY-KANIZSA N,
Ma szombaton, Mta pontban 8 órakor
NAGY DISZELOADAS,
„Hl.ONDIN"
oaodaalglAnt alfivaaatéa 0«kar a ponny-törpe majom kiaératébaa. — E«ao elefint idomit4«a a
Itt alőaiör adatik
EGYEDÜLI b£-SEGÉLY
atraaitall vagy algyangOli férflrrOaél (iropo-\' taaaia) aa uj ca. éakir. uabndalm»toH kitti ■ UI(M. mm nem voliotfl, kUMIegtiif, ló\'AilAa aallatt ártalmatlan, kelleme* aa iogarléat ki* aéré gyágyn\'Qdt - Hlrnavaa tanárok (liaaaHI okiratai é« lagmalagabb orvoni ajénlatoa. — Taljnaaa felgyógyullak bélairafaiaak tarai érdek nélkül ajánlják baeanálatát. - l\'baiai »xétkOl«é» éa (tiomagotA* titoktartó. Tartalom éa Mllltii \'it nem rakató. r\\. n-m aito... Via, VII,, Martaklliar-
Dr, Cfrt Altmann „,^ ,,\'to MO/iinUtlr kltdmilru hlffj/tn it birm, hü(Miiek,
41
Mit.",
nafy
aa S takar
majom aiaarataoaa. — mio eieram (domita«a a kípxelheiö laiaaiyaaarűbb éa laauiabb aa ldomllAxok kliilíit: a béeai napilapok aaarint BLONDIN a lagklittnfibb idomított négylábú. Idoiaitotla éa é\'Svasati Hanry ifaaga\'é.
nyárt él]aU ftnnapélj Tltipoban
Nagy latványoaaág, ballwt. gymnailika, osoporloaa1, IBWonatéaok itb. 0 képbén.
Előadja UBrQlbalttl 60 lérli, nö éi gyermek. I. kép i Mtonuldi o* ünnepi iim, — 11. kép. OHitlu*iHdiu*. Előadj* Rappa k. a. magáutáni»onnö é# a ballatikar. — Ili kép: Japáni guaM&tt aa ittam ftuupi rittl-MVÍktlIl, — IV. kép i Japáni iimttli lánci, tkncaolja 10 lérfi éa ofl. — V. kép Záf^huptiy it livotilildt, ,
A Utal uallapak többi ktal «a*k*t IrtAk: ,A Haary Clrkaa lagaap a „Japin" «taa Utra/iaiiga\' miilitU lm ia al kall laaaratak, boly oly tMtéAM Mraattak, u«ly«t aaak lltna lovarfájitíl aaaklaak U« TMal j binulaloa, jnlly aawailyaa* fittólí rawlalkaalk Henry. — Japia agy ktUaéaa baUwIt kipíat, Mt* Hattal ia Il1iiiiliiiii||il — A alrkaaa aaaMta volt •
Holnap, vaakraap a nagy ttnnapl alőadáa MraMS 4 érakar * ttlt a Arakar | mindkM Mtdds rdltfaloit mütorral.
Nagy-Kan Iim, 1§»8. JBÍTW-íéti. K08CHKE HENRIK,
- 1 ignagaié éa taiajdoaoa.
caxaxaxaxa»a»a»axaxa^axaxaxaxaxax
"TTyőmaíott TÍaalial füíő\'plaptulajdonoanél NágynCaiiiaaln, 1H9S,
jÉF> KLYTHIA ZSIR HAJPOR
flflPK,^\' a Mi taifMaira «a aaaaailAaérs,
tC lagalAhaMM aliaa«hl. Ml 4a lánalgi hajpar, vm^^u k — bkir, riaaaaala. ia aárga
7 — ngyllag aaalyaill ia aJAalra Dr Pobl J J. aa. kir. laoir ittál «t»akaa —
W^^vftt- \\ 926 Kllamerfl Uralak kliveJJtezű úrnőktől:
\' I gallér Baralla ca. kir. air ^taiawt lica.
\' aSÍÍLí-J Baaih Lala, aa. kir. adt. agara la»i«—I B*«a
lfhli|«r Aatoaia, ca. kir. apar* iaakaaa* Ha m , m | Pilatf Ilka, aataáaaai a Via. kir. aú aiihiuil Blrabaa.
Tanaaia Hailliaa OAilaa Halaaw. mlaiaua a aimat aipaalakéaaál Blakii.
liigflr UUkUIiO ™ D,ek e,a< * kir- *4\' u\'k" h*ab*1 ^
^ Egy dobot áru I fri M kr.,
■aaaa OIMiéícl _ iJcAnvéttol vagy aa 9a»| elílagt* beküldése ulAn küldetik. — aaaggaa ia II lajtár-
gyina. Kaplialé a logtObli lllalaarr*. gyégyaaer karra*
rarak tér. , . 7" ; .
atofc^^veihaiia^^^^^ krdfabrn éw gyégyurrtérbaa.
JXXXXXXWXXX4XXXX)
} -i i I
% t 5 is ú X
5 J _ P í >
í ~ VI M J J
5 ^ 2 í? * V
1 H ^ 33 r t fl * k I ^ g i.1 aj
! M s a * a ^ í
í \\3 h 1 III H « S \'3
« 5© , f * l
a il : í
Ml {
■ <31 ah s s
i (1. i T «] tf S í H = -a c| I J
» - I € 3 fi
! ^ $ fi k ® ,! * y
fs n sL s £ 1 1 3 c
i -.3 1 £ | » X I l í 2 í
; I g & j
Bt. Hzam.
-1
illllllllilil t x,
f l■ I tiia Ollop-kia. \' Ma laUaaadt a lap asallaal iWn
UnjaataUW laailak aaak laaiart kaaak
~ MIlÉMHkA
I tatratak nm kaidéinak vlaita
Nagy^lv.anizriu, 18jf<L jujiim 3Q-ftu.
XXII évfolyam.
ZALA
Politikai és megyei tartalmú hetilap.
KU4*kJva*al:
VártahU-épSlet FiuhtlJUfp ktm/ karaskadkaa
H^nwt^ illl • x
Egias im 10 karoaa (Itt) ntbn 5 korona (IN)
ttjBfsdtvra I korona !»«ll*r (J.tt)
llriitW jatis/aaaa ainittusak
. .. - pi^ankegyeiület, ar tpur- társaké-, »pa»*r aat—ra Mte.
delmi bank, a Nagy-kanizsai ségélyégylet-azövetkíjzet éa a létenyffl takarékpénztár —
- - -- ,- - Jfözlöaye.-—___J^* .......
vsaatasaae riackal fiai
^ÍWCJ~Hi niitanán h^it*^—aj\'"s*"1 a^^aPMMttt^^^^lAiu^j^^\'i^.u^^^zzizi^iL-ijx

á szellem munkásai.
minthogy mint lehetne az emberiség nyomorán segíteni, — naipHehstne az embe-rak aaon nsg^tttn»afápek.incty keae mun-
nál biteké találóak, aonáUia inkább, — mert ezek már termáaaetaa önzéetlknél fogva ia jávitaní kívánnak sorsukon, meL
TieUa láatU
(?) Kétségtslsn. hogy esásadunkst. de különösen ennek utolaó tizedeit a sociális kérdéa foglalkoztat/a, — sokkal nagyobb mértékben, mint valaha ennek előtta-Jin* gényeég, nyomor sselőtt ii volt, tatán töhb,
mint innal) padig sa tlnaull ttitaáok .kb télét biztosítás, ttogy: Védvrhfgyraa nyt>- j reftd, miijei 4k álaaodaak. a maij néu-. ---_,„w á icQi^uabot ellflH )""\'-\' [ ttffc azennt a vflágpl Soííoj^taná, még na-
kája után él, annyit biztoeitaní^hogy avan attól, hogy irigylésre ín él tó szükségeseket megszerezhesse, — családját! Csakhogy a világjavitő theoreiikusok, kik fentartnaaaa éirUlőre nem látotth^tagséga|*vem beriaéf két felét egymással azembe-vagyakár Öregsége idejéreífcMIÍymegélh*] álttiják, alfaladik, — hogy aa a társadalmi
jávaVvoltak azoknak a humanitárius intézményeknek, melyekkel, lelyt aaázadunk dí-ífBjfft Tasi ám i játé j§qa kfy , ÉBfefc mert ssamaritánus eaívafc léteaUk aaelőbbi kórsukban ia, de a~bumanua gondolkozás még sem sbll mlAt oly általános mtíít" móst, * as intézmények, melyek tisstáii Immaniláriat gélgk aolgálatában állottak.. Horkai csekélyebb saámmat léieatek, tirtüf jelenlegi — Dacára ennek, mégis elijesztő
nagy a nyomor éa nagyobb * gazdag és szegény kMtftti ellentét.
Á gaadagság as, mely felkölti a szegényebb néposztályok irigységét, kik ügy vélekednek, hogy- as embereknek egyenlő jogúit- van aa élethez, aa élet lénfárfáM\' hol satlkséges eszközökhöz Különösen a munkásosztály sz, mely sorsával elégedetlen a es elégedetlenség Bsttlte a aöciális kérdéatjjnslynsk megoldftsávaka^ftleniöf legkiv/íióbb" áaellemerfoglalkoznakt anélkül,
Maguknak a munkásoknak vezetői na- gyobb bomlást idézne eló, még oorrum* gy<n»agyaafirtltn hisflk-a kWM.jmsgf\'jV [rttt»hht tenné az emberiséget a nem hogy hatni, mikoraa anyagi, javak egyenlőtlen j boldogi tani, ellenkezőleg nagyon JmlBogta-felosztására mutatva, az emberiség nyn-jlanná tenné — Az as álmodolt egyenlőség —i—k^ií—íw ~ jr««V ffc\'iUHHhwii BV^gi*! nwjj
es ellen harcolnak és javalást csak a tár sadalmi éa gásdaaági égyanlflségben, — a aoCiáliimuiban éa t»i|imuuiiis|nuabsn vétmek feltalálni. — Minden bajnak a kútforrása
nézettik azerint a tflké, a kapltáll|tikuz ler-meléai mód, a mely által a mttükás ki-asákmányoltatik. A demagóg világjavitók szerint a tőketulajdon voltaképen -tolvajlás, a tőke lopott munkaMf; a vállalkozó és munkaadó nam egyéb, minta arankáé ki* zsákmányolója. Mivel néhány gazdag tőke-pénses van, azért a többi mind aiegéoy. A magántulajdon és a tőkemsgasüntetésé-
ha Megvalósulhatna, lassanként tdolne emberek szivéből minden becsvágyat, min-den önzetlen, becsületes törekvést, a m»r»
szüksége sem volna, -t-\' és sok tekintetbén
••—-\'"f " Bmbsriségel halnd^iáhayi,
S t mennyif* e derék theoretikusok gondolkozását ismerjük, ők caak azokat a munkásokat tartják ssem előtt, kik keaOk-kel dolgosnak; különösebben a gyári mun-
kásokat, — kiknek valóban ii\' yfesremélté
helyzetük nincsen. Esek részére sürgetik •
8 órai munkaidőt napjában, a egyéb ked-vezményeket. Jfidőn est teázik, megfslad-
h%y eddig sikerült volna módot fr rr hrrfn méltóbb miffélhrtfct i u jEfTlnff
közt találni, hogy a kérdést nem megold-ják, hanem legalább a megOldáahos a vélemények tisztázásával kÖHÜSfire vigyék.
A sociális kérdés megoldásával voltaké-pan nem kevesebbet \'tikárunk megoldani,
veT a termelés korlátlán léH, é» ei miti jkeanck a aswllam mnnkáaairáL lik H«n*-
denki réazére lehetővé fogja tenni as em-| gyobb réazben nem kisebb munkát végez-■ inni nurnti .iT■■ t ■ __u_i-^-.w u_ ...u
megoldási módja is a aöciális kárdésnsk
Ilyen és hasonló theoriák ások, mely.ek-kel a töjnagre hatnak, s mivel egek tudományos színezettel jelénnek meg, a ke* vésbbé vagy félig müveit monkáaosztály-
ngk, a jctk megelégsdn^nwk> ba nyolc órai napi munkával megkereshetnék mtkaégte. téiket. Pedig nagyobb tőke szükségeltetett kiképeststfeükhöz a legtöbbjének, -r mint annak a munkásnak, — ki agy pár évi gyakorlat utáh lenyérkeresóve lett
A ^ZALA" tárcája.
A kiiértet.
l tZA&s* snMT iSutJa. -—
mosolygó képpel readssgsisii, sűrgétt, forgott aa oltár kBrOl. Porolgatott, liutogaioW, agriaásután hontt* ba a saSkakst és= asépsa Iv alskhan oda rakta a tfloltár kttré. Mikor munkáját bevégezte, íTégűllan dőrsaőlgelle kísítt és gynnyűrködve IsgsItMIe ssstnsit s jól barsndsastt ssanktasriu-fioii, sasTy a benne lsvö asokailan rokvixilummal; nagyin kaasalitotl valami hangverseny torom tjlfl-ráaséhss.
A asknstyásbarat azután félrsvoqnlt agyik mellék-oltár testit «a ott agy kis psdkára leié\' psdvs, slObb sokáig sln.ogstta lar koponvéját, snilán sst tfsgnnva, imára kuleaotta saaait és » kél httvelykutjál sikaséts sgymás kOrQl for-látni aiőrs mss bálra; mint sgy kinsnté munkában iiÜttitdt sinlisr, isbsnyatlo kasskksl •aép easndsssn slsasndsrtlli, . 4 k . f
Igan mély éa ksltsiass álma lehetett, mert egyre valami 4des ravsaikta moaoly láissott nlkni kMI. Egyik asrkái hol kinyitotta, hol bsosnkts. Btsonyáta borrsvslékat ssornngaioki álmában. Mi •gyétnél is álmnébatnék sgy jámbor aekres-iy«a. b«át f
Es a\'att .a tsoplombs lassan laaaan .jntlsk a teiaptomlátegaiék Elsgans dáaiák. tsrsbéljfSS klisékben, rsag*tsgkftu«agt»i|akksL ICtvánosiss
aéadeltsk kOrttl s a hogy éesrevették a szunyó- Néhány pillanat alatt már iö aa esküdtető káló" barátot, csintalan msg|sgysáaekai suttogtak barát karingba ée a papi hatatoss jetváayésel i egymásnak. Azután jAltek a jámborabb terme- a stólával.
asetO anyókák, a város leghitelesebb hírforrásai:\' A templomban bogárdöngésre figyelő csend a lejkötös riporterek, — akik nélkül sem saü- van. Mert hát örökre pótolbaiatlaa mulaastáa leim Mm megEilaí, som BMgbázaaadili nem le- velaa aeaa hallani, hflgX "iképpaa mondják Olyan jimhttr képpel, éa falé forgatott sse- el as eskQssókal Mert; abbé! lehet osak tsl|ss mjjkkel"ültek Ü S psA \'.ha. asislha a |é I ila liliwl nsaHiatáilanaággaa msgindm: milyen gfe nen kívül agyébb gondjuk as volna as életben vei eiktbsaak egymásnak ? mMrv I A vOlegéay: Szikár Béla, mély erőteljes han-
Az alvó berátol as abevonulás nem zavarjsB gon iMtg a pap iíHtásitrs, i* már tflkélsteasa
klmáböl. Almában annyira i mégfeledkesik biva. tala fontosságáról, hogy egyet-egyet borkant la Ai áhítatos nénikék sgyua, mástka arOiefl restell ast a nagy insglaladksaéat ée leletüdéból kezd kéhéeseiai) hogy falábrasus ss érdsmss Márton frálirt.
I)e ff nem ébred, hanem eaak aaorongatja tovább a borravalókat (AldSatull boldogsággal.
Kivlil a tnn\'oriumlian egytaarre kűcáirOliOgfls hgllatssik. JA barát tnág egy hatalmasat horkant éa nyonban tsiebrsd, JF elatorobogi* at s éh
bizonyos, hogy Oaasret, igazán steret. Ilyen határozott hangon csak as üktfafiieUk, akf amit mond, aat érzi ia lelkébea. A menyasszony : Halmy TToöa, cseftgö, ttnta, angyali hangon esküszik A kóosagtollaé; kiesá vissiahaj9laekL sJaffecz&ltebb hlilgyftgyelejn ffrzi ellen, hogy nem vibrél-a hangja ? Bizony nem. — Ö is Igen határosot-haagon \'aakttaaik.
A kéossglollak kissé vistsahajolnak i a feszQlt Un flgyelfl, hölgyek kebléből sóhaj lör HUHEzmár a mé?t«sliet«k elképzelt hüldogaágának:; van aa^ava.
reestŐ érája, mivel askQvOkat vár. Felugrik ésl AM akik már átélték, vtsszawrftajtják ; akikssé« gyorsan mstgyejtogatja a jföollár. gyeHyáit. Tát nes^élták, sóhajtanak utána
Mire késsen van, bevonul a násznép. Az es- Most s pap as oltár kOsspére megy: kifordul kBvflt báüi\'M ttybeaaiTgt«U aép mintegy vit- i-éa elkasd wóuoíQlnia saoko\'tnál oaendseahb han-lamoa tttésrs /toralljn tekintetéi a kalépAs felé s Unt, (le aaírt nagy asOnokt leadaiattet t ÍÖZt
ugy esttsg klvánosl szemekkel s volsgányen, mag a menysssaonyon, mint a lagszenvedélya* ssbli Okillsgáss ss imént feliedesett esillagnáron, A nássnép\'lsttl aa\' oda helyesélt sséksare, a rétegény és menyaássony pedig az oltár elé lépnek. fb
ilet Orémetról, na egymásért dobbanó szivek mennyet boldogságát*! TttXfcdaek is. a jámbor nénikék aréeen, hogy honnan tudja est olyan lOrél-hegye a ilestslsado ur?
A Síónoklat kftabea a aekrestV* felél belép egy sBtétsrtra Aalalember — megáU a tnolm
Hagy Ktnlrm, vasárnap
Hr
Zala 31.
a hiképeeUtéee legtöbbasör semmibe aem került. Padig a febér-rabaaolgaeág igazán aaak aaoknái a tsellemt munkáitoknál kezdődik, kik agy napmámaml M nw M flvetéeért tengetik *ohaeotr nagyon aao-nt"ru életűket, ( nem áll rendelkeaéeOkre as aa ixt tar nitt óoáHe munkásegylet, mely egéee a dinamitig sülyed, bogy kivánaf-i mainak érvényt aaereasen.
Kaaknél a eaalUml munkásoknál. kik! rgy nagy proletáraeregei képeinek, mert wm hsessmsk annyit, mennyim * liaatit-j eégee onegéthstésbm ■dkaáfflk rolitai ta-j-Ittbaló iiriprf Onsetlenség, tferpek, áa aranradmHi, snnélklllr bogy a aoctálWár-linót nátök hitelre piálnának. Etekkel államok áa társadalmak nagy jdtéknnyeágot celekedntSnek, hogyba helyzetük javításán fáradoznának, — mert eiea nem vesaé hrttetik a társadalmi rendet, mint amta evangélium hivői, kik a bami* -próféták tanai után Indulva, oly váltósáétól remélitek javulást, mely aa emberiség anyagi jf|*potit osak roeszabbilaná, erköloslleg pe díg még inkák hátravetné.
Nemziti kérdés Huraköiben.
- "Mf-"^\' alth irflfe prafllamálla a nemeetleég (politikát, azbvétségbe szólította a nemzetiségi túlsókat * a magyar aamaeti eszme elleni agitsionus Ss setioeus kOsdelmet nyíltan sásai ójára tűzte.
Ne* akarunk Trajáa utódainak rlatnantaseivel fcglelkeenl, eirt tsljsasa aeg hl iunk a—magyar
\'/Mdjdmumpf lhrUioneép, marlyrtiyrm- te kitt ba/nokm kUHrnnt nm htJmtk A jáe>mS|árOl serestté* murakM aSp avegtagad aáaéee kö-iHsaéfst a Drá<áa-tull berv átokkal, tagadit még A njraiv aaonni»égai ta, megye*aak v*Uj* a>a«át isaásstll iafkaatlf, mgpt upkáeokat ku fai, aág népdalait ie magyar rítmuera énekli, ép. oly bérrel IMI cígáay aeóéw a csárdást, mint as AliMd valamelyik pusztai cstrdt|abae dnkajkodó saegéay legén;. Es a aép teljesen a aienk, est a kipaelsti nagy Horvátortaág eléDrádojával a magyar atmtat, a magját- Wl*% ellen eitelt erőeaakne etayoast fenaeuei vádjával saggerálni neaa lakat.
A magyar ba léhaa vslí mrttwéa Muraköm tea olr liisTáao*, hogy tllene, téres vések még sponmoe assz jelenlkéinek és soha *em aaatlt paoaaat senki arra ué4T>,.boa> a hatóságok résaérél bármi ie történt volna, aai a> egjénnek nemsttiségi saabadaégát korlátolná
A magyar áUtmeetméliea vslo ragaatkodás-sál kapcsolatosan lassan ugyan, de folytonosan hódit nsmaati nyelvflnk ie, a* iskolában horvát agyán a Unnyélv t a ésOaaékrOl is horvátul hirdetik Isten igéjét) de dicsérelére a muraközi telkee tanítóknak, —et iskmaból kikerülök aa«y réssé már magyarul ia beszél s a porban" játszó ermekek „diceerteaték a JéZas Krísstus\'-sal I VBzItlt zt IdegeritT
A muraközi borvátajku aíjra örömmel mondja, hogy Aa magyarul ia beszél a büszkén dicsek-saik: aa anya, bogy gyermeke a magyarnyelvben tett előmenetele folytán,.pályadíjat nyert aí iskolában,<"
{tjwy __>»» jtfim hé »ám
r~-L$rélr&MtbárriL
ÉttMid*. 1893. jufiuakö 20-éo. j
Kedves aaarkasiáO bsréiom f
A ,.Zsls" mult saéaékaa ieeunyan ■egasli ■ beáztat aaenetenéi éa ea^áérdOjeieetél, — aaayá ampáé aalya. ata« ha k*H adno* derekam*, ko<y valamit j kesubelyi fárdoí életröT írjei — Te esek mrftaklUJ enfeai, tudve, tan éa ináét Kess\'helyrOi »em iges ■eadalná el. m
tF fldi
KiilOnv* diciértíltl kell mei/emlikunünk a tia-r \' \'~lítpu-
kormány nemzett poHUkájábaa e eNlyétan éa tadjuk, aon a »lsisesr paaser, elvét esak a»on határig togfa knvetai, a meddiy a aeasetieégi tttrebietlenség vádjs ..ilkui at ilialdnoi emberi twbadeáj kiidaalmaihot kéjnél kigeiketi ie kivetnie kéli, m "
Nem ia foglalkozunk a romaiak qraeta fldué-m/, ée mikor látjuk a nemzetiségi tUaosóva sslk-rált a basában sséjlelbulini, kötelességünk meg< emlékesni, Őszinte örömmel aMgemléketnl a mi MtraktLI barváHainkrtt vagyis inkább börnt íjku magyarjainkról, a kiknél as erőssakkal áeeeirtt tűz stéjjelhulló ssi|torkái gyujlaet nem fognak.
Joirgsl nevesiDk muraköai honfitársainkat iMirvátajka magyaroknak, mert danára aunak, hogy öaat .Hörválötüságlól (itat ■ Dráva folyó sálasatja el, dasára annak, bogy agy ház lekln-létbélt, a majdnem kfamrétegoe kataoiikns nép, a ságrsbt érsek tanbatóeága atá tsrtoaik : Zrínyi
kdnoeoMt. Esek oépoknek tgam vezérei a a bt iránit koteleeeégtudáaban Ba teljesítésben buzgó péidaadOi. NagvréesOk hnrytlnrssági szUletéaü m borvátHjku, de azért egy sínes, a ki a ma-gyar nyaivat iftbbé kaváabé el nem aajáiitotta
én kétségben vagyol az iránt köalnaénjt Kantzsara jó belyre kaldtm-e, iit időző bsráijatd avi állítják, hnp^ \' " afli, aokat utazef*" Míndameiiett aeaaasztsm ntnak Kaaímére _ mélve, hogy mégis otthon talál, ISidkakas vxlMut idokSzbea KaeiaihiéÉa aiaaw
BBÓKtÓH.
Hát bizony itt. Kesatbelyaa a tulajdonképeni étel nyáron van , míg ti télen a téraaa éiat ezer Táltrmatti kfttapatt* aaerakmtak, addig mi tU Keszthelyen téli álmunkat aiasesak, mely téli álom • vakondokétól csak aaayibaa különbözik, hagy nair a föld alatt, banam a fold faléit alusasuk azokat, sőt céha aéha a tOld felszínéről álmainkkal egész as égig it (elemelkedünk ; mert a ke*»thelyl faniaxia télen raVeaté bőkezft : ilyenkor a casinó kényelmés ttterztabea tervezzük a balatoni fürdő reformjsit és olyan építkezéseket csinálunk,- olyan parknkal létesítünk, — olyan hoteleket és eurealaaehai tervezünk rajzolunk jobbról-balra, keresztül-kasul, hogy a
_ szegény papiros türelme ia fogyni késíüt ét
rdbi\'bíe£i ef)ykdtMéMéhei tw4o*é- \'.ntHrakaiípllA** Kttltkerynek csendes mappáján o yaa vaHoe
mint hazafiak, ngyia mint lelkípáaaiorok hervad balfan bsbémkal saarssutlL
Marskeabea bála Istew wiwee neméiiiiéfi Wr-dée. Muraköz megmagyaroeiiáaa lekioieiében nem keli több állami beavatkozás, itt a Bunán-tuli közművelődési egyesületnek sem jut tarap, ami még teendő bátra vaa, elvégzi ast maga a\'mn-raközi nép, a muraköai tárudaloai-
tatásokat Oainálank, mint egy vérszomjas bódító a jelenlegi európai mappán, lliknr aztán a tavam etxö sugarai beköezfinteoek és bee séd balyet* tétíhí Itfllene"valamit, akkor Isarft megjobászko düntr a bölcs vároat \'tsnáce conservativ magatar itsSval szemben éa méghüzf al magomat a nagy pót adó réme áltat efőtdéaetl sötét eaOniyeteg álul vetett árnyékba.
Dé asért vétenénk aa igaaség ellen, ha nem konstatálnánk, hogy bár laasan, de fokozatosan mégis történik minden nyáron valami, igaz bogy a-mai kor követelményei nem agyeaiethetök öseaa a caigalépéflekkel, és irigykedve baltjak a aaomazéd Siófok eméikedésél — mert ma holnap Keszthely éa Sióioka Kecskemét ée Uagj-Kőrö*
volna, agy sinos, a kl iskolájában a magyar nyatv oktatása ief> ben szigorú lelUgyelétet nem gyakorolna és a magyar hazához való ragaszkodást biveiask szivéhez nem kötné. Ok igazi leiki alyák, kik hivatásukat nem abbén keresik, hogy ktfélé vato gravitááa s \'híveiknek es irányban vaié izgatása gltal a ságrábi lelaék előtt nép«Mrü«égie legyenek szeri, hanem a bon jósában egyúttal aa egyeaek javát ia laláiva, híveiket aa elietadó fiasaifotd iránti kötaleaaégak letjeai\'éstre baediiják, es állal mageknek agyi* páldabmstdet vi«sonyára saalékmtat — de aeért
aai bizony aem versényzünk Slótokial ; beiagndar haragszunk ugyan reá, da^éldájái a bal adásban
Bssa.hleeijth,---— , , , , •
Az idén mégéjniieitHk az aj fürdőházat, mely külső megjelenésében eléggé Impoeaas és kéeya-lem dolgában.is Tnsglshsiősait ktslágiti aa |gi< nyakét, de aiért nem egy lekiatetbee aok kivéaai valót nagy még bátra; a\' ba Tatom park egyre Szépül és lokoaatoe gondosáéban részesül, de
vStédelt áa aéa mereven SS UJ párrs. bsemei* bői valami Ijtaitő láma fény osapbng ki.
Szikár Ildi a oda tebiat a különös alakra a mtvdobbtavé áll, *
Ktatbt Jutnak sb o\'tár mellett mar eoksaor IsjáUsódoit drámai jsteneisk. Menyamsonyára te* e iá\'je, hogy és megreeaketeti a dalt (Utat ember láttára.
Ettél nülaaatM kggdve nem htlljl a pap ftivhea aióló saa>ait | asédülei lógja al arra a
Stwilolatra, hogy msnyassz mya hamisan eskü-Bit; mtrl a* liém lehet más, aini egy megemlt ewber, — akinek joga vdlt In megjelenni eb* bán a pillanatban, a mikor aa oltár előtt agy aMstknak eaklaalk őrök bűségec...
A pap befsleala aaéi.oklatát. A vőlegény hidegen nyújtotta karfát aenyasssonyának és laaaaB vonaliak ki a templomból.
Mikor künn a koostra feiülUk, lemét ott Állott at a sőiétareu eaber, még láaembb fényű, ré vwsg ssemskkel aéave a manyiseaoayrs, aki asoniisM lesütött saatnekkei üt a koeatban ée ety pillanatra tem eaelie Ilii eaampi.itit, Halkat Béla tsaW\'atlaa blijonyo/sággai laolvasia saeayassaoBy* aretröl a Jatam mardoeö önvádat,
aak milyen keresetlen tafeiedieégével borait mellára; bogy csókolta kesét, hogy simulthossá mindent leledő odaadássál. A szerelemre elősaör dobbanó iziv Szent ariatlaaségát Ittia ö tniud abban, £« mily iazonvuan osa-ódott 1 HsBagaág volt minden. A hró. sb ölalta, a fi>é ^at\'őill\'kpk; aind, mind gyalázatos árulás, hazugság. Aa ártallantág pedig nem volt mát, minf as élet srinpadSn veesede\'meesn gyakor\'otl rainéeznö tiatatmas stakttása
Aa a sötét ajak olt az, oltár maileit, az altit-kult múltnak táaaa azemU kísértete, letépte a fátyolt szemeiről, 01 tátongott előde, olt örvénylett a jövő rideg, eölét brossén*, ahova most már bele kell lépnie elkerülhetetlenül.
Hogy menyaaanayának aaemrehányásokat te gyea, tiltotta férRai bAaakeaég*.
Masya aioay* egy-egy kérdésére hideg, kimért udvartaassággat felelt j lelke dulottságát , sikerült ellspltaaia. A lakodalom alatt 1b vidámságot, [ókrdvflt látszotl^a senki ua aailslta - a lelkét emésztő fájdalmat. Osak sa tűnt föl mindeakiaek, n lkot kijelentette, bogy a tervezett nás/U\'ra nem indathaiBak el, avrt nam éret shhoa elég etflt,
tgéBBBáget
Ab aolakfűlktkbeii érre megindult; aa alma
| Tahit uí>a|i\'i(liiikjt>b^siió||tyubbk módon meg i ^adhatatlaa suttogáa. In Is akadlak miudjárt a vsa psalv|JWtfsB üam«e-égnek milysn tl-sta, pápai psalhá<állk|iNág köntösében fontoskodó nagy wlBOfiTStlaégst kisáiAisIsgstgévelimoiid\'a, hogy {sMlisaiak, akik tadták egész bizonyossággal st>> kivűte guba senkii aem szereiéit I hogy ö volt nek a váratlan slbatárosásnsk okát. a* s ah, It liiel| láttára sslvtben megreblient sa a | A völsgénVatk utókban tar ott kedvese van, titkot, mindaddig Hévtelsn étselsm, msly *su<án i akitől nstn tud msaválnl. Sasgény Halmy Hoaa, batalmáha s|islls agétt lényét, — Aa grtatlaaság-1 milytn méteabéttiii Isesntk tiebad I v
Es ebben igasak >oH a csalhelatlanoknak, inert azok a luénebetek bteoey- airalomhát, napok voltak.
Saikár Béa ba-avitte menyasszonyát t égészen küön lakosatályha vonűlt._^_l Aa alső reggelit eikoltotiak aaótlanat. , Reggeli aiae a (érj,He ebtaktaa aiaet\'<rkt — iu.li ki korner arooai at a>eér* vagy inkább abba a végtelen ürességbe, mely lelke előtt tátongott. .......... ■■ T—. ■ I .1 \'yflr—--Cia*
A szomorú menyaaszony oda meatAatal férjéhez restiket ve, hajványán és ■egSBóli\'otta
— Mi bajod édes Bélám, bogy olyaa hideg, saóialan vagy
Aa utca-a»ogia<Bn éppen abban a pillanatban fordul be asg a sötét kisértő alak.
Saikár Béla mereven kifeesiiett kézzel mutatóit a dultképU emberre, aaatáa ellépett sa ablaktól ée elkead|eti kacagni rettenetes, vartagyaagtó ban-
fM. A csalódta Öntudaloa öHtltjéask ídegráaá, aratása votr ta.
A saagény msnyasaiony, a .kieBaasoev leta-[néjgc** megrendült hatása aistt, tágra ayilt saa-mékkel, halványan reszketve nézett léyjare. Hisz |jgy oask á< örűtek kaeagnak. A* a borzasztóan megrázó gondolata támadt, hogy férjé atgOrüt s mindss, a al nála eddig megmagyarázhatatlan ilaelkedésében mutatkozott, aa öntésnek veit előjele.
Eb aé< gondolatnak is rettenetes vo|t. Ctyekeaett szabadulni e gondolái tői éa töltette magánén, hogy a stere\'etn véghetetlen, odaadó
Mim fim vssanutp
1898 jtoWjWí
Wi- Mak \'a«*an tttrttaAátk. mag mindig tul-■yoaóM HMatM j*Ilen« *u se utak « rmjta végig-rndMi valótafe páriát ritkító 9 gyöuyórtiíaaor
U Mtét i« sajtéira !a parti M-
ahCbn4»il«g«» Állapotba* vast a fák fiatalok,
gH (—tt nngn a gyoayortt stltatantagyö-pjSrk\'Wni\'\' A par<i táláiiToa mo«t épül u ui ha-
" gHMH \'ri| M \' Jafcte
é» a aagy laraaaeot fog jtoüre sár a fttréét UaOaeég mim-j«va ötaaegyttíni; balról -emeike-
gft a eadaak ayylai pavilioajt, mely esténkén! r legese klióneeg találkozó baiye.
Vek* Ukát Kaaztkelyén még kevésasoafort, <ma f ét "
MÍÍrf TtráaMif tép hógy tóWHWia jöaflak^ haae-B«lBaa>-«aahapa-hAfa<^, maid a eataafc
ruronwntwgw anaiiagaaw anolgáliat: itt van afadenéfcelóit Stooker Tóni kir. alllgyén, ki — aiat Kl»ethely j alWétja — falvion vád alá^elyekj asttUváro-•ár, bo-y omi réformil éa nem na\'-ad éa estén ként idíai magához kaniiiai. barátjait a kávékéiba kflavtlltu végiárgyaláert :—Onterhuber Laci in out — nem ugyan igazságot, de bölcs laaániokat, hogy aikép keil a nagy meleg allén »éáakéani Htdiealla orvoaiágnl a»l ajánlván, hogy, dé\'n án 4 órán tol alaaik aa eaber agy nagyot, raít.ő hűtégeaen minden ntp meg ii cailakstlk ; Ramate ttéss hamar megaartkftit, wt iir eanpa ellenzékit laláli, padig ő vsak a-mamelukok köat árai jól magátpadig olyan elegáns szabású ru-Mlwn ^ >áS| Bor» a Íáftyos miüii ayaro csak megörvendeztek, de röpke volt örömük, — men biaoay (Jésa bátyánk kerékét oldott Ka nizsá ftlé- — Eravlar Dolfi sem birta kl sokáig a jó kosiio\', ftert Szabó Pali helybeli kenyem pajtást és collegája-iiuitlgneiHt házában egyéb, sem —-""Tlál — »»\' pídig Freyier ix> ti gyenge gyomra ki nem birta, Oronváry Gyula ia Ide jütt 1 — 2 napra UdQini a védelem itardiágga bsbérsit^j "yftWf »l*nnsi pedig itt
■att briliáns songort játékával, dicsőséget a ka-niaaaiakrt áion egysserO okból, trtri itt öt seaki sem tártja kaaúaaiaak, hanem 4agyft-keret kessthetyioek éa hitein forrásból arteeü-Illák, bogy a mnlstsájna ugyanénak erOaiiette a kessthiíyl líép jányokeak — (Keettkeiykee
valói) - Uségét.---
Általában a aaórekotágbaa nincs itt hiáay ; a ank hát folyasstn 3 mulsértt ia veit mag a mintáiban veadég*z-repel VadnaiVilma, a
áa Is csak agy rattaaataaao igaacágtalae latt, akt a vitát wkSM IUIH n ia>»in» janpafiuakat ■ért ki e-alkie, aiat a férfikre. Hím s gmmm
- -ell, -------\' lália a| a
anni tvsiti ni^Bf ■MMMv^miHi^\' ^^^ •• m
Mfj a piilaafé-áiai gyAaytinil ráficálTeeve, a lakUágltlM * IcfÉetallihá «<»*t (. fci*-|) fcÉlÉI ■>! W>
Ok é» uárt a fMUtot as ifja aaát i matt aiáinaik. B» kitaM aapalat *a—ak. Miaé
SSÖ5 üiyiiöS taak a aH, UM
kilü
ő aaegedi pn l|l a eeóaak-si ^muTaiiiga.
madonna és nem soká
iáayesnaLigérkaaft
[meg- í utalt « t4I.U«T «kik«t i^aTnV. ofási j mint, Mk«t, ébM »n»lrfl J -—hb itgnnim mm a«rm Legalább a hölgyek revanohoi adhainak nekünk, ksrifc^kM paWknt <M
^^riagiijtk nkat « |Httk- f - * ^ —t na imau
nsnp i
Matu
; fig^ ^my gaftag ui^tej.^\' egvka mufatságáte ók. ringainak-heflflftaket édes. » ntitmimiL ■átan^P*
olstállat ilt van mlndenékeKlt bttbllos álmekkl.. \' Wü^s ssiiüá aldhi, SÍ
a Se-üüfT
Ha — fclftamrn tnákjfclj»Ht ká>« ;«>—»««■■
u mjiltlig.
fii Mit\'ii J&iym mit
Tollfuttában.
A íttrJS-évul a pikuKrlU ívailji, A UaiakilMMdik oá-««d vigiaak kavUr-iha* fért puWiknmi (m»rt a nilk ani ImifaaiiiMl^ —fc ll p«tHtpt»t> a IMSMfaktí kotr (yilnySrkBdluliik abbaa a mk lUkut-ftla atarta ktp-
b»T, n»ty» hfagkiyibli ttatkaMgial^-áMaotjs » ■itioto-
l^-Mi alapUk flrikkltták JrigXti Wl?«a trip tf»«|arik MtyMsak slytgkar t gyttieil ■atartaraatak*! orfWowi SMgatS Vlahntlíraok kW 1 Ucnajilt ArinNMkUl \' Heniiyl iriwi kíséri taiksl u ttktÜM lét aéa itkaaiH Waka HaKaQBt; ikiil nüpiija il*ksnw?áaak tSeHt tat. hintik öilöbl f«J«5íétk»t. na Smi, ra Itdn h«l}M
ttkju0as*r<a4|tt.
Oh tl ártatlan, kidre* lil»«ík«-r oCk, ka taéiáiok, loty u » isallial iuihUIwü Wmerttli wlumt UU fúrj, tkiaók ,urvnl ntadejet foljtia" k»ll ilMaaU Alrdísmr tdaftit •dwot s Ihlitnn lialláati klle* tfy-
takkaTJárkel * -i-p-»<~ u lt(bou bágyadt oem<k V*IT \'S*"fc. "tat t fiW"** feráa^ta í !■ a
: I4lr>i}ik 4 Uf»ut, u -*! - Hllnalikii k • adtar
Jó Tiaaw iM trtMt, nliailgtSI Saasaé* iá«»ikkil • a kM-ycat kieéf nikUküTánl a tárójbta AréM thj í \' Ok ti iristiaa, kaéew Mmtkajr tanaUnk, a* Stkvertuk a nálatok la árt«Ma»ak> Balaloa kalláwitt, ha a Bijak »
■M kaijailak klet JetVa,~IHfe~ | la aaak patyháétak ■»r»d»mk ; ha a mir illty lnk» a bágyadt aaeaakhta mtgüit tovább kaa**éaaeU; ha a nkat lángolt\' arcra üégiai aaak Viaaaatfa a ktaSey i
Tl • SMiadl ataláljr iiitattaát magSrisUtak. De aaggoa jól taaaitak, ka aáakar a "ftijat Mdtak. Mart agy A(iat He. |áaaStrnuéal» itSSSB a—ajt, atat MSalat tanai aagfc^ káka a a kítílvigtó Brishah kasába aéai.
—f.
H I RZK.
hagyta uékttok 1f*lwf\'*V.~ juaiét iM^ihgjajaéa^aaaá «aoipt, boty rtrai I *iwlpaiaaita<k iwi
— A hliliksáigyhlUt ayetv ■saatare. A napokban elkaayl Bauer küaOe-hadfigyminiatűr — aiat i napilapokban öl vasba ió voit — huzamos időn át biti ezred Inkáét j cs. éa fir 48-nr gyslogeserednel is saolgáii á» sasa idd alatt városunkban állomásozott. A. listai
minden eseire vsn olyan áráekes eifftttok, tónt|1(Hé;\'n^trtfyik n.i.Hntí ilteSTii i inTl.. lik .. T**""*! i*"11 "atyarui, ajelvmaeUre Xuc-a
ömaga, kias nap ----------|T|JÍi|iiBniiif ■ I UH j ................ "M " ""TT " .
... . ^ . ... ... \' \' tartónak vált aai kükóvét voaxodelmoa kitartásai Spajálf *«kon tanttványteól éppen ellenkező-
m^njőnnéajk, jma déli vunt kissé me^B-, f4Uarb4-olt n,ITrftly „.^.humI UÍ(ó hullámai e. lét állítja mint aa ellenzéki.sajtó t i. azt, hogy
mkhnsr -at»Mk. ^ aa a. nlklaUE hifU áflákMaa «« . T0".*, —«T".
Imitáció-volt- pakaaéaklihSl l iffiáSS katá. al.tt igám aataOÓvat IfJlMolt oyetTtakSt
1 málik, a>BBivá íe«r. ,-v . -..-."V,-^. — eUjátiiMi é. bogyea tóndjda aialt meglehe-
jtfieen sikerült ia neki,~nem saját, ha
vannak itt éa még: vasút kiesé megem-l bérelné magát és ole«óbb tarifákat aaabaa; dr.l^ Sehvaros Adoil ia a-napekban jüii ide ttdttlni,! ss meg a kedves nejét hagyta — a kanisssik- j * nak, a miért bizonyára meg a kanizsaiak nem
haragutnak. — Seregély-lieasö református pap i • 88 «*la»nmh«aa »Bat jáBbaraáoal k«poq^e bemének tudta be éa aaárt még evek - án.na tCaVarhaly. a „jé, tarlamftra pafeobiáJ"!? «\'«k«a natUjtnk nmttílmfalin u llirmtea eilékezell meg
ját és meg akarja ai\' ósiimlilirdővendégeket ia.|»«ll«tti rtaimwiv, kmt ■ii^v Mmk^iáa I <|lB| -
rltlHt. Ifr éppen akkor jltt ida Uiidön egy ftatb.l* »■\'"<" ««d*"»J« kalláBal. II. tadíá, Tatttiá; Högy u . pr.vl.WAlU ▼állMsUa volt MagT« mjlllllll jillii-iiiHriT-Tir lür ■ .-l^yw n\'Jllirt Iln^aéwsl flrtlk rntnak. w-..i..t. . g,.^r,nnranriieknill . hólá^a. Pro-
faangversenyt és a sok i»ép leány ée ssép awSpT\'.íí »»»«sam4ikW« írn .....—= rínciáliia Jfieryíth íajor újból ■■g»alia»utoti.
isony öt tériteiie meg egy olyan hitre, tarmé 1 oh da aaárt a férfiakat aa árja ai i A üríkk aaaatak jjith Norbert nagy kaaisaat quaídiin pedig tár-ajSttMOj mtliaak M llltpll\'s kevH l köze, de állkalataaak; aank nlacaaaak oStataátkaa a ktakrtái Didik annál flihh t nirhlt fl" érinteti HmTieiíllin gilul gsa B nUfsnf í Etfafcg fir »*i«tatt atJágat; Daráa Kálvin ragadta sl a köaSaséget gyönyörO i akik ain atlkti natataak ; da akikaak aagy r*m» mng-dsclama\'lájársl, 8lonktr Tgoi azonban nam h$-1kapja agy-aty aagyaltól a usgirdamaít aaamkat . .
gyOogidségével lógta helyrehozni " Megzavart egyeasalyát.-
Hs ótlhena volt
be-
férje lelkének régan... Csakhogy nem lstt áa feM; halt
(léié..... Kis madár az ágon, lepkCa virégon csakhogy ritkán voll otthon f<ÍSiáM o»i| ott f.t nitót a ló cnaszlk a
mindig oldala melleit tartózkodott I soha egvet-len sióvil na tett nekiazemre bdnyást t&voUéto vagy hidat bá\'náaaujdja miatt. Angyali lélekkel minden- neaaélyit él erütau id)t», hogy aa
fkán.... esküvőre viszik babáa.Dehogy, tlyea bolondot a -holló sem károg...Siomoru fUz hervadt lombja -ráhajol a sírhalomra. . Sir megnyílik, sir bezárni... Néne osak ott van at ablak
tOrte mmden-saestéiyW <1 liflaaii lilllt lnigy n i**1 ■ „ ■ ,\'" eAn.nek ,1,, i„ .. u latonfüredi válantmány alakult meg
a síélid bánásmód meg fogja menteni férjét altélP*"\' „ ül^tejiil^ \' " ™ tlulli á, dr Hmkias Jlaoa i
a tettenetaa sorstól, melyaelc gondolata, ha egy^|-ró,prt" \'J\'S „A"^. Dil leti titkár jelenlétében. ÁlelaÖkft Segeedi MDI volt, keaervn köayekre fállliUlUi....\'
A férjre csakugyan látizólag hatott lia i végtelen hű, szerető odaadás; de aa utoábau minduntalan megjelent as a ""sötét slsk, aa eltitkolt mult kísértete s olyankor mindig idegrázó
kseagásbio tőn ki.
jT
Egyaser reggeli után, amint as ablakból bámult ki abba a lélskvesztö Ürességbe, aegint oda ment a kísértő ember; megállt ,aá ntoK átelleni oldatán és\' náastt, bámult iaaha réveteg- szemei* vei Hatkár Bélára. £a,a atgve<és ée düh egész kifejezésével nézett a bámuló alakra, asután hogy. az kihívó arcátlansággal úaak állott éTnaaawa. dalt -meg, elragad** aa indulat, kirohant laká»i. bót a oda meni ss Iswfretlettbfta, bogy végleg leszámoljon vele.
— Uraa, ön fehttnö sokét ólálkodik lakásonl kórQl. Ki (In ét alt skar\'i1
A sötátarsu flstalember aég lásaaabb tek|bi tettel báauli Szikár Báláre ée etkesdi* vontaitrti télig éneklő hangon i t ■ t
— Wyli nekea egy nép asereiAm nem Is olyan
Eppsn akkor haladt sl arra Ssikár Béla egyik jó barátja. ; ———-
Servos Béla | Mit akarta ezzel a szegénynyel ?
Szikár Béla megdöbbenve kérdezte barátjától;
— Ki ez a szerencsétlen ?
— Háj nem isinéred ? Teheteégee, törekvő hivatalnok volt. Msnjrasaionytt-az eskQvő napján szivazélbOdés\'értc O aegÖral*. — Aróta min-, den esküvőre efmtgy és jár a meityasazóny" után. - Ai i rÓga.szmma,. hogy ellopták menyasssonyát <s most mindenki ait vezeti | lasatmány oltárhoz. ■ M \' U valaha
Szikár Béla rOhanl vnwza aajéhn Tirdré oa-l — KU*al«ttil
tománybali siklósi.
edstossa; defi ni torokká Varga^Vitni
___igyeo Ferenc zágrábi, Aagyaa Aarat
Csáktornyái qwaitaok «r ¥oaay4k Veaésl va rasdi magister. \' *
A Wgyaasklaal laaáfl karhaa Nagy-Kanizsán kővettieaő változások liaanik. Eltávosnak: Holaíager Imre Nagr-Károiyba, Mácaka Lajos éa Vörös Cyril Uiatalafyri. Helyókba jönnek: Oberez -Jdzseí PodoHnMl, Dekán Lajos éa Snlay Oyata Léváról.
— ▲ hataleal ktlttragyaálal vidéki választmányai- kösöl a hó Zörán ujabban a ba-
Kováot
jelenlétében. AlelaőkiÜ SageadT Tűm- \' cet, titkárra Náray Sándort, pénztároaaá Sváb^u "Lajoet vátamották aag. — A baltion füredi*— választmány határozata — értelmében az egyeattiet szeptember bó elégén fiitltoa-vidéki •terménykiállitást rendet B.-Faredaa, melyen a regenerált tafillők termékeit, a homok-talepeken és "a hegyéken aa aasrikai vesszővel elérts^red.ményeket is bemutatják: A kiáliitás a aaOltök megújítását illető saakelöadaaaal lett egybekötve. A kiállítás rendezését a füredi va-válialia ai áa as egész; BaJaionvidék taaa
Mfadtrik Már ealiW-
fott elóita; árkórotm
— Ilona, bootáai aeg I .Bolond voltam, őrült vobaa.^ TrCr
A tsélld lélek, t leghuaé(Meeftb .kinetiony-lelnég* oda voata magáhaF férje fejét, a ne-rető asiv édes boldogságával. \\
,\'!flukli«gy aaggyégyulláW^^ r.
lük lapunkban, — hogy twrfai StmUtr UtSV oséndúhadaagy a ^közbixtonság terén kifejtett flrejlménydus működéséért a katonai érxlemke-intial WattMiiat ki I ngyaneaen áltatl&mbót Gábriel Alajos és HunyadlSándor őrmesterek a koronás érdemkeresatet kanták. Midőn esea ki-tÜlitéléteket ismételten flgjsstráljuk, tesszük eit átért, mert vajmi ritkán ér kitlatetéa oly valóban árdemea egyéneket mint jelen esetben. Sándor \'László ceeodőrhadnagy, kl agénhea aég\'
Nsg\'y-Ktnnw, vasárnap.
jsáia. at - SXáfR f4. 4»Or,
1893. julius hó 50-án
__omi
lej kik egy ssefves egészgt -képestek, ■\'elvnek müküdési köre e Murskóars, Hofvát- * Stájer-\'tíjfT* ki — (iyttknas^g. rahláa és io-
közbelépnie* — kérdi erre « figyelmeztető ur a gs-jtebb feírtekböi egysdgrgitk as ■ i4«|, \' hogy j rendőrt: .Kekem szignrnsn meg ree £S£aafisel,yi?_ át buzi
esik 3$ éves, risrék csendőreivel hat havifá-lpélynek in ktilitt tolna níog\'örtáftníe és s fen rasztő munka a tán, bsm kevesebb mlpí "Hl ~ --.___,.\'\'„*.
ráidálkodő cigányt áe 168 orvsadét tartózta tői t Ezner 48 évsn át busgón tanítóskodott. Egy
most születeti vidékiooilagánk, kinek még igen rövid lehet ss oltója; ■ ffváreei lep emliiétt
pás, betórés, szóval mindennemű bűntény gyors i végzQapii, nem ólvilfl i foly egymásutánban követt eleit el a nyolcvanas évsk és módja saerini meggraiulá
cikkül csak odáig ollótts ki, hol es ünnepély ""* " tatást, anuák readjs
___ Iáit* a
Eien legifjabb cellegánk
^^^ tUltMM
i~végén-éS;........ t _____~ _ , j i.
e és Stájerország katárssálein ás ami kaMrie: sjfolvián égy\' léifiÉfc, eoflegánk ia egész komolyan tetteseket soha aem sikarttlt kinyomozni. A fia- regisztrálta a királyi kegyet és TniaiiSterietír-tsl oseodőr hadnagy feladatává lette, hogy addig ; msrési és ha a aaitó tényleg nagyhatalom, ügy nem fog nyugodni, mig ki nem dárUi a büoté-\'i még megtörténhetik, bogy Kzner \'tényleg menünk atfiatsIüHHül" ^WfWMr -áf assket aijka6|amleá aat, aatit aeki addig "*hiny
bogy semmi szín slatt nem aZabad elhagyni helyemet* —volta válasa. Midőn ezen esetet re-giaztráljak, tesszük ezt azért, hogf a* ttj rendír-kapifány magyarázza meg közegeinek : sai tartozik aznlgálfttnk krnt\'áfrf. mert ssagtőrteahatík,
áany, tw ott, hol s bűntettek sitflváttálték.! — Tliatl s—s emtaéllsaség antia liüujdekre nt- •if\'tfik. Sándor hádnaw i far s bQ-27 én déhrtáa -városunkat, mely. "Igyelaét a neveset! hstársaéleken UByáia kó-jjriiltniogy « délutánig iflltfr élinini-atiHrc" borcigáayokra terelte, de esek összefogdosása a [808 számú budai vonatnál 8 órai késés jslezfe-
hogy valamelyik rendőr megakadályozhatna süt? grátulsffojá lag "gy gvilkoasáedt. de sst aess teszi, rnetí aaon-szent meggyőződésben van, hogy helyeiül nem szabad elmozdulnia bármily szerencsét en-ség történjék te, mert a lődolog az, bogy gyorsan
ne hajtaon —"ki ^ . -_ — _.
— yisbetall gysnaek. líoíeea Borbála
vsa laáa__
TTÉvo tntbol visat akart mr onnét iriHflL_belcbukott s- ott lette kajáját, Kösslbsn
rmwmit.iji
különböaő hatóságok beavatkoaása folytán sok nehézséggel járt, ehhez járult még a mull év nyarán uralgó rtndkivüli bőség, melynek folytán a pofttyázfa csak éjjtl volt lehetséges. De utó végre siker követte. derék csendőreink fáradozásait, kik nem keveeebb mint 81 közveszélyes cigányt adtak áfc-a kanisaai tBrvényuéknek, kik saját bavalláauk szerint mintegy 200 büntettet iaviHak st. Acigáayak ig«) ügyes taktikát kii-stfsz lafiójátrlartották minden felé éa igy a Wtirakftzhe£! elidegeiméB holmi Jlorváiorszagbai^ a. Imrrliiirnaági \'indig frájegr msi^g^\'fi eteevana kárált éHékssilésrs, Azon kjfok összege, melyeket ezen raotouandr csak ázulölsó 5 esztendőben tett, meghaladja a 100.000 t^itf_ésiwm ritkán\'gyilkossággal járt a zsákmány msdsaarzénr~— íijsenbergrr
-Uyela-mttHMWHiiáruuú lalua 1Ü81. jsnqár bó- Üttetett,
isücsétlen asonaal a helybeli köahórháaha szál- .a
ban meggyilkoltatott és kiraboltatott; — Bánok-a<aslgytlsyjiöii IflOff éi április havában, súlyos testi sértéssel végződő rablás kővettetett el. — Ksoella kőziág éiieli őrét ver« tét agyon, hogy működésűkben, midőn Hoaan-berger kereskedő boliját leitörték, — ne zavartassanak. — Raanye melleit llorvátor-rzágbsn—1889-ben egy koldns gyilkoltatott meg és s csendőrség által mege)tett kuta-.tás nyomán biztosra vahatO, hogy aa eltogotV cigányok köat vannak a tettesek. 1891 évben Varasid léié vesető uton Szabolek vidovcaáni lakos magtámadtatoti, kiraboiiatoii éa ugyanitt halálát ia lelia, mig két társa súlyosan megsebesit-
WmÉ
1887 Ssdethu-hotvát-közaég\' gyilkosság azinbetye. Kelaorolbatnánk még sok inát büntettet, máltai a végre -hurokra, -került
tett. A késésnek szonbsn egyedüli-oka az volt, hogy Komárvárőa és Balaton-Sn György állomA sok k&t levTTa-liid egy uj vasszerkezetűvel cseréltetett fel, mely munkálat nagyobb időt vett igénybe, mintám az\' előre láittató voll és asért a vonatnak mintegy ^ órán át ott kelleti állnia. Az egész baj ami történt az volt, hagysz utasok közül sokan Kanizsán a csztlakoz\'ástól megkéstek és itt majadni voltak kényisieneka legközelebbi vonatok elinduláaaig. ~
— Saljes kai—a. TWbor Lajos aármel-lék i ssületáaü munkás a sörgyári épitknaésnél, .hol itfH, «« sl«A emeleti állványról
oly tttfénurtilsulll suhan\' le a pineébe,—begy lején, nyakán es derekán súlyos sérüléaskat sien vedelt, asonkivBI jobb alkarjs eltörött. A s»e-
— Hirtelen halál Fehér József székes fsaavári kslgaa a tar**—^ a slffhBgÉ állomáson szivszélliüdés következtében hirleten ethun^t
ták meg a gyermeket, de már élettelenül. Az ej_ ügyijén megejtett vizsgálat véletlen szerencsér-lanség esetét konstatálta. ^
----Tüzek. Sztpttneien a hó 20-án Uagar
András lakháza ismeretlen okból kigyu\'adt. mint-
-hegy-ásohbatüelagendó vit és__munkaerő volt a
közelben, aaon kívül szélcsend uralgott oaakis a a kigynladt ház tetőaeie és 8 szál hársfa égett el — A wurmyei hegyen e hó 22-éo nagy volt aa ijedtség. A hirtelen aeleikezeti zivatar alkalmára! a-vílláin agy pince épUlaibs csapott áa est teljesen elhamvasztotta, de itt ia sikerűit a tüzel lokalizálni.
— A aársstelékl tüskáresultak részére a kats\'h\'lyi ÍOsfolgabirásftgboz a kövélkézö adományok folytak be. 0 Keisíge adományai 800 frt. A vármegye területén bamlyl könyöradbmá
rok 989 frt- U kr. Sármelléki kÖzsá|birúboz Irt HÓ kr.. Belügyminmatsriam újabb a&>aaá-
nya 50 frt. Vöröskereszt egylet a. egerszegi fiókja B0 trt, B. szt.-lászlől tUzoltü-egyket 33 frt.,
kftr 87 frt., Xflr-Siiníff
község 7 frt «9 „Keszthely-* szerkesztősége 5 frt . \'PÍjSbáMahas (Sérmpllpken) 2 CcL fiű ki
folyamán úgy iá toieisisa loguak ismer telni még jobban fogják igasölni, hogy derék osendSrsink bárom orsság lakóinak Isitek szolgálatot, midőn a gouusztaiőket késreksriivs, sst alá tették, viaasaativa a lakosságnak s régen nem élvezelt nyugalmat, — A nagy kanizsai törvényszéknél á bűnjelek egégs muzeums vsn öaazehalmozva, mely ruhanaallek-, fegyverek-,
gáaaaialsh , — ékszerek s több áféléból áll. ______
— Haláteaáa. Oillik Maiiaks a stiasgi is-[márkába kerüli velosipijftn\'egéesen annak rendje
éa módja szerint néhánysaor körülfutotta n cir-
enry elrkltaá. A holt Idényt rend .■ ■
kivüli élénkké\' tette á~ városunkban tartózkodó I összesen 2<»6 trt 17 kr., mely összsget Takács eireus. Minden este nagy éa. előkelő közönség\' Imre főszolgabíró ur f. hó 6-án Sármelléken a találkozik itten, a vidékről ia számosan Jönnék, tttzkárosnltak között felosztván* a már előzőleg esténként megélénkül Városunk, aiet mindenki [ kimutatott és felosztott 1600 írttal együtt nemes -a^cirküsfea^A stiisor msjd mindennap uj éa | emberbarátok, hatóságok és egyesületek összesen rendkívül "valtoaátoe áa asért nem ia csökkenik 3855 Irt 17 kr. készpénzt és jelentékeny értákl az érdéklödéa, aöt mondhatjuk, hogy fokozódik,! terményeket juttatlak a szerenoséilenség áltat mely körülménynél togva Henry igazgató1-i$t 1 sujtotl-község lakóinak, isrtőskodáaát néhány nappal meghoeaáabitottá, közönség ksdvencs Bellini. háflbámulaios pro-dnktiot viiz végbe nyeregtslsn Kr.^ j- \' Bolond Angassi (Barkerj nem annyira mókáival, mint inrn^svakOTlgtlivai- kelteii méltó fsltllnéti Mantuváai Bvírek nsgy^figyes^ séget igénylő gimnaaticas mutatványait színién sas re ti s közönség. Vslódi tapsvihar foaadja ée mindenkor a kis Hanriettet áá AHvifot, ás aranyos kél kis gyermek sszsvassslten
szaladó lovaikat kszelik, mint valami elsőrendű iokey. As érdekaa bstimősor legmeglepőbb réaza BlObdin elefánt velocipédezése volt A 22 méter-mázss nsbés állat egy pompás sserkesetfl 4000
kuet. A kormányzó rudat az ormáayával vezette; Lábaival pedig egées szabályosan hajtotta
kola kiváló müvaltségO tanítónője, Vaszary her-oegprlmáa anokabuga, a minap Sümegen elhunyt,
JLt.agéai sáros iösönságs nagy asáfeiatiál eaOn-_______ , __
göit a sséptehetaégü isaitónőn, — és utólag esép jármát. — X lársaaág minden tekintetben élisláaos résstéta kisdfia-__________ megérdemli ason nagymérvű pártlogást. a^y-
— A a igyeMI kaaaara EáláTBgeraae- >én várőéaflt ti Vldéle kősOnwgs részsalU. At gea közhírré teszi, hogy Király Lajos keszthelyi utolsó előadás hétfőn a bó 81-én laes áe ezután ügyvédet elhalálozása, Qruber J. kaposvári Ogyvé- (sínét megcaendesűl városunk.
dat a saossbatbalyi péaOuigaagatéaágkoa segédUt-, - 111111^ ilUllMllaa ItfláiOlaa más kárrá törlést kinevezieiése, éa Kováca Lajos városoktól, nálunk a bordók ssártákhitaleaitáseért nagy kaataaall ügyvédet önkáetsa lemondása foly- 10 kraieár bsiyett 14 krajcár sisdstmt hsotóji-tán a kamara Isjstromából törölte; to- tereokint. Ustattner testvérek helybeli borkeres vábbá dr. Hajós Ferenc alsó-lendvai ügyvéd ksdö\'oié( kösbenjárására a kereskedelmi mini-s esék helyét a kamara Urületén belül Csáktor- tar elreadelta, hogy várotmnWksn la c«sk tiz nyárs tetis it; végűi dr. Kemény Ettlttp\'krajeár siedbetA ée ezen rendelet folytán bordók ügyvédet Perlak, dr. Kraialsr József ügyvédet hitelesitéseért nem mint eddig 14, hanem ossk Nsgy-Ksnizsa és dr. ftwsesky Viktor ügyvédet\'10 kraieár Haetsndó minden heétólller után a átlátta Nagy-Kamssi^ ssékbslylysl s kassaraI máriékhi\'elaaitö. hivatalnak., lajstromába lolytaiólsg isi vette | — Hssélrl ésajáráa. Egy ur Agyeimes-
— Egy ISsIfé ktiáatetlss Knsr latos [-tette a taksrékpén*tár-utcs éa sugár-uii kereas-SOatgl tanitíi jubileumával, kt nem régebben teaásnél álló- rendőrtfhogy a Neu é^ KleitHéle «|>á meg mSkődésánek 48-ttl évlflrdnló)st, ve>LOzletsét klfOggMztétt lévélgyQiíő ssskfény nyitva aiboikkbsn foglalkíwéif egy fővárosi Bsjjltaji, I yaii és kirta,\' hogy fégyen erről jstsntést a Igen érdekesen volt ebben leírvs ai Ünnepély poaisfftnttksé-. A rtn4 őr azonban a Isgbatáro*

A éahMwal kwttktétlal ik-Jir\'n
Előttünk lefalSík a vaskos fSzet, mely a recaoi Kereskedő Társulai áltál f mtar on kárjm, a kereskedelmi saakoktatáat szolgáló intetmény-rAl sztmol bf ■ A kereskedelmi- akadémiáról, mélyét a lefolyt tanévben lp tanuló látögaton (a középső évfolyam |{árbnaanaos volt.J aa alsó loRu kereskedelmi iskoláról, melyet 160 tanuló (\'keraakedő tanoacs) látogatott éa az asti azak> titpfolyamról, melynek 26 hallgatója volt.
Fényes bisoayttiéhseeseaak, aegy sesa >4 és -Óta fennálló iskola fokozott atártákbsa tstissiU asoB hivatását, hogy e hazai kereskedelemnek minden tokban megfetö szakerőkét neveljen.
Emeli as iskola nivsanját, hogy aa évben a raadaa tanárok asáata kenővel növskedett és a I táalnteaatben át igazgaión kivfll —- batsértu a hitoktatókat — összesen 16 tanár működött
A tanítás sikerének előmozdítására ssolgál ss n( épület, kéuyelmea, a aodarn igényeknek megfelelő kelyiségeivel, mely a Kereskedő Társulat, Debrecen szab, kir. város éa as alapi*ók nemes áldozatkészséget hirdeti és örökíti még. Hozzájárulnak a gazdag gyupaménysk, tanárt éa itje-sági könyvtárak. — A gazdag áruismer és teoh-InoTogia gyUjlemény 20 nagy Qveg szekrényben ezaksaertten van csoportosítva, mig a- földraja taaitáeát eiömosditja a világrészéit szenet csoportosított termény gyűjtemény ás térképgyty-leméoy."^-\'8aép áttslintást nyajt a tánári ktayr-tár állapotát foltüntető szakszerűen össaeálfilott
S\' gyzék, sasiyst nagy saakavatottaággaá Maatka yV*~Mnyviár0r állitoti Smasan
setből áll, Aa ifjueági könyvtár Összesen 1408
JyWsHtőnyvtárör -állitoti bsase. A könyvtár Isnasan 741 oim alatt I8QS kötetből ás Itt Hm I ssonban a loghatáro- setből áll. A
lefolyása, a kősoktatáat ministiéHum allsmsráss, a | áotiabban kijelen\'é, bogy mekl shhsz semmi köss, kötetePiartalmaa.
nyugdíj bjztosítsaa, Sőt még a jól m>jérdsmlati de különben ia ő semmi körülmények kőat el A rendes tárgyakon kivűl az iQuaágbö alkal-érdémjal sem hiafiVsuil, Mludsank, kik a elkkat|nem hagyhatja .postját\', ügyelni kell uskl a aai nyer, hogy más szükséges tantárgyakban ia idáig olvasták, örültek, hógy végre a szegény gyorsan ha|tokrs >Hát ha egyéb Rendellenes kiképistatást nyerjen. Mint rsndkivttlt tárgyak néptsnitékaak Is Mié) a naptob, da a kit tovább | oolgo*, verekedést vagy lopáft vess észre a kö- [előadatnak a gyorsírás, as angol éa otaas oyet-la ér4»kelt a sikk, a* aagtsdta, bogy aa űuna- selhen, nem kell-e magának alnt randüraak\' vak áun-nyelvtaaHáat magkónnyitik a námat áa


Kagy-Kittlm, vasárnap
Zala 81. gtám 16. lap)
francia nyelvekből rsmisierestiett iáraalgi«i órik. Aa almélati, "1iMWHB""\'MWjaiatl uton vUtt ki-égetaitéait oelossak. a kit évinként rendeini „xokott tanulmányutak. Es ívben le 46 Unuló s\'emlélle meg u ígnag&tó és birom "isktanir
CSARNOK.
FoImí biró-átjoktól leérkeztek.
11898. juliua M jM) <». _
! ety (Meiei ttm twat n lakotat tWWi ás*
i cia alatt. Figyelaet t„hm*l egy m^SS
MurStiyl Korstlle ttdotgasáiáhes. HaagiUtea UtfeaianB kwtisassa ctkkeh.ailiHiM ipidaignk -W*l fg*. tartalmit. A „Képee CttlWi Upokif >lf««rglf h»t>k olruiUk figyelmébe, mert BMtt ert.ijKi"*,
veaetéee mellett a TtoT™ ^"eí^b iperteie^n.f SlSSeuli, vétségével v>dö1t Kremner Dávid ÜISSLÍÍ
tioWMlTlWt ss értwilff réssletewn tea* ISKtei vadolt fe^J <*10,ul^,Gu: ffitók\'i^^UmS^U.
lESTba.-—-^--—r------ pir elleni büoftgy kCunitóL^ lielybeahsgyő | _ mu mér ragályaink iHaiktótóKI s ». éa »«,
As akadémia kebelében fennillójflueigi -egye. végtéssel. ..-,Öletek e\'ömojilitiik u ifjaitg ftnátió mttkö- topár bfeTettéval vidoit Dell Ferenc, Srfter rtéeét. As önképsö-kíir magyar irodslmi és ide- l«vinr Deli (János) Jóvel éa Delu(Jánoe) Sin-n«nnyelvi sskköutilyei nép sikerre^ mőkftdtel" dor elleni bünügy a Wr UbUtól rémben helyes hasafiu ünnepel yek rendelésével boai turul- benhagyó itéletlel. .
naSis ntgarhmQw ue.elhábezt u . Otgyilkosflgliirniéitfaek . r..
^wegyesület emeli a Mélyképp, és lenW. Ovcsir Li.ka^é a^
Ulgamil BilMd létortmWaPBBjt--.Jw.kn.k-. U. takUtAl k.i„iW,.„,A „A..4.. . _ E \' - ^
_______ ry
füwtrt Tettük, melyekbe* a b|5U Kábub tttrUtiaU t» lilink. A 8. lüwt * itt padig s ÍSSwdj*.
Mbi kíftlier riMk ><1eereinpe< ii tortolaea k M UJo« sliM keiébíi kikerült kápek, vjduaiat s gybsyírfl alak, papir k nyírnia a Nábob tsea dinklaéiait ucsmM diaiaankáiak aariU eaelik. Minden Awt in 40 kr Mag.
jiíyesttlete, mely \' ba. — Ev«
TrroT
tejelte be. — Evenként minlegy 3—100 faltat as intését saegény tanulóinak, dik ingyen gyögysserekrfll és mintegy .200 darab jtéletiel.
tfllfll < rifía is kQP S \'ijwr-ja
gondosko- elleni bünügy .-Curiétól régben megval.ortstö | IXTEZm tSSST
íPislér Anna férj öolenew Eenusné" telpem1 B«k\' Tkiles Hérttm alpéree elleni Örökség iránti j itl.TJíJííI!^ pere a kir. tébltW— belybeniiagyő i\'életttJ:
csatol minden tgjn ftlMtélMs, máaiéwt surt é)68s«ttH én \' tm snkilf. A „Báua Cjtit" >|Mk(i JbWtt> Alt, hogy s uiuü tetássM
Rbereii
nmkünyvet out >1 ssetinr tanulók kösflt\'. Ne-utes embwbarélnk és iatéwük témogstém mel-lett sisplök^je 2\'S00 frtot ért el." ; V
As értesitö végül a dr. Bayér Ferenc Jg»« . ....
gs(6 tulajdonit képeső és veselése slitt illó |
mternatuiMsmerteti. - ^ —UárAKliIrMiclioz lefrrkezctt liék\'tek.
Tekintettel arra, hogy a kolosuvéri él po-p - • v-g .. --1
>tonyi kereskedelmi iskolák melleit ily iflter- Ssepetneken elhalt : Grommer András hsgyi wáísBoJt sikeresen működnek és sx srsdi keresk. a hír. téblitól as első bírósági végié* hely iskola is most nyit ilyen internátust; ezen: in- benliagyva,
léstnénj felette nagy foDtos«igi iál fogva ki-^ Karcag Béla és tioánsk — Roserafeld Simotrj «etn«k m igét, dmutifítt p»\'miik*t « t
!aió figyelmet irdems1;____________\'Wní pi^raTrrttyl-Tatititól as első^oo^^t\'ieUaMl-1 cttí
: .............. ■—\'■.ii„i S-—rr.—i ... i_. _ " 1 dik rénébti u mmiiui ■swTrwiTTWéU H Isttsll S >
--x —ttt_______ ~ , , , Héiet megvatioamva. —~ , • v\'jawsUs to^M. ^HéTtoytlnl (S.t«™ é. M«Mi
— Óvodák megujiltíNH. a üsgy-kanlsssi j rénrek^inööriralr^ Hóra *»»« <ll"\' p"rA-1uuklut. Pruiiim «th) ■ m^ari litván mcriutí kiadedntyelö egyesület ovodéi, meiyek julius hó- ben, — a királyi táblától as e\'só birOsigi ítélet prémai mo1iíhík1»»1 togUlkosik. K dkk H/"*"*^ ^ jfl^bán «aneteltjk aunMhjjT 1 -éő~lsiatrTiregT^bgír megiélioalatys. . A ttMittídik uánd irodilminak InnMU • ^—
awp* Tmithnn»jj« U «. it kir. fssstft li I alii&MtCt jwáte lépett.
- is Atkeaaeaai Uip*é imslMHIrtlsUSi Ml (8u«k. BOttijr Zsolt), SNijihat wattal lér i U ! filMt, is (lAbbitkhM bsonlé pidif taitshasul & Utnal> KfitMkksl. -> A (jtkkek corin • JMiet Ferenc* M^sst se olubbi Itsttbn kejitót tanulraúnyíl s ttHstttOdlk »«ii«4Í lelbanilt UttisaatMI, jtt t n^inrM Ttg.v nápkiaUfiik. rút izilvih | Btftfcjr Zsolt Müppcéss ofm slstt slBnDr atss> | ^hmu-drimjUiiél • «sek mtgrte inaaMI mii, oiediti ttlfoláiÉTSi ((kHi aj viligitisbm tüntetvén ffit s Italt*.
nyittamrt. As övAnftk a rtgiek ; uryani* a "Nf tfor-ntcai óvodában dr. Berecsky Vic\'orné, at Arany JánM>uteif ovodibsn Lenkei Maltin, as AtülÁ-stMi ovodibsn Hsjgató Janka és a kisks-nisUi óvodában, mely moot nem ssünetell Ssa-tióiié Eosó Anna.
Weiser J. C.-nek — ö<v. Szabó An lráané elleni perében i^kir. tiblAlót ai első birósági itelei helybenhagyva.
" i Csűmadia István elleni bütügyben a Ur. tAb^
TfllpfflniiáAlr • i\'ól Sí e!só bírósági ítélet megváltoststva.
•i*HufllAuVK. I Kalivoda Jino« és lérsxi elleni bűnügyben a
Arról volt szó egy társaságban hogy X ügy- kirn,íb,íl6!®\' e\'»fl I*\'®1 íf e.l ®«((vátto*i-tv» vál okos ember e vagy nam? Sokat vitatkosUk Balogh Jali ellent bűnügyben a kir. táblitól e felett, miközben egyik vitatkosó aai mondja, " b,rA»4P iwlíl ®eí«*!»ostatva.
hogy — biaony uraim, van annak a fejében tpi-\' Dávid Gyórgy és t ejének — Ltndi Jussét «>• rilm. \' leni perében a kir. Curiáiól a II od bírósági ité
^Jf»0.biw^leielijá yalaki találóan, csakhogy le* helybenhagyva.
--imatumt. • . ■• Kanáss -ldinsk — Karsl Ferdinii d
kir. Curíáfől nf IPod blrrvtvi
Párbméi.
|U^, y„id.lack J^Jul^i n,lében ^U^^ TZ^JZ/T^^ a kir. táblától as elró bírósági ítélet helyben-[ hagyva.
perében a \'helybenhagyva.
■A____ j. xr_" . ., , .. v Varga Jóasefné elleni bűnügyben a kir,
Ugv Msyjwa tapiéímmt uram de X u.i-i^.k.^.u.
w aasal bisott meg engem, hogy 1000 forintnyi l íle B"3rwnl»«yv*\' ~r"
k5veUlé»ét óntól hajtsam be. --""
\' Alturea. Es Ou a*éi>jóit) hegyeit ifiem.T- IPQTlATlnM
Ubsjtaa? — ugy én meg önt ujndfom nagyon.1 lUVi^ífcUVJU, _
elleni "Ittlét
táblai
Egy ceeudör egy kocavadástt megállít s vs-dis\'iegyét kéri. „ .,
- ,CaA-itd&r: Dg aram, bist es a vadáésjegy tavalyi. ,__
V adias; Becsületemre, mondhatom órsvesttö «r, hogy aiég mióla megvan, nem iSiieiu rá semmit.
—Iteseakeaft\' Fit Tnlni »»Ap «||yemrnh» a ingyságoi ssssonynak.—■ \' \'
N 61: (J kérem én ntyem ruháról még csak
Ennek térje: Álmodni? — mir miért ne álmodhatnál?...
Udvarló: Tudja aagyxád mir a népdal is •at sKadja: »ön sa, ön as barns kit lánjj sse-»em lelkem fénye. <
N o\': D« kérem bbs as ugy siói, hogy t Tt van, ít-^ífí,,, .
Udvarló: Ügy, hit mir tegeihetem?..«
VtnáiyWbt»:
Vendég: Es a yvanyu vla nem friss;
Piáéért Aa lehetetlen, bist most bottok fel • pinoébAl.
V e a d é |: Hit nyissa fel. - (HegiOrlénik. A doguson 1802. évszám ékeskedett.) —_ No, bét mit mondtam ?„
P i a e i r i Kérem s Tlt iftrits, esik a da> fsn nem as
Ttltfonm.
HapUttk rmstibarisaisrtetftt tud vek, lapunk ItiadéJámAI: Flaehel Fftlttp kttttyvkeresknift\'lx-ii megrendelhetők:
- A PallM Na«7 LcilkaaAaab TlitUb UadfaA-UliAI Btgjilut >13 fű Itt, a UaotoéuT ét Bollai-ttlep kilitt clnuzóttkal. A 88 ffiaet BtlUkUtti t „Berlint iptlateP\'k „Itrti TÜCégyt Umps*,*-s Bertln ttrvrajia", Btatterra-Náatoil rlrMgjrt térképe" ét Bogtrtk (rtdtltt tilnjrnak). £i utóbbi klltaDtea vaUú(ua r»tkt
|l Mllljwésstki siMhue aigysi nurnkát allf"il:»zített A
mi,inir..M ^kw.whm titniljn I fcfTTtÍrtir»hrt":
Btathjamláil (JtirwH, Ki^eetjr éa Gjf6r«r AWártót), Be-Ngvtmtm (Dr. Tklrrtaittll, lánetrsUit (Ur. USJ1 Br
i. iui.m»y ■t.,i..ii*i)| n.,.y..ri nifM (fw MfaaMtsa ««n, Bouenyey György (Dr. Négy«MyÚI)rBeaáaltO (Dr Heti ét dr. Fleltohnissi, — BeMteree-Nátiid vmegye (Dr; TUnissl, Betegsogéljfri-pénitir (Dr. Gerő). Betlilen-cialád. - Mindkét fUietet tíbb igen ilrartlt tsSvtfrtls la diasiti. A Nagy taxikon mntsdelktU fllietenként S\'l kijévsl, — köt\'atentó\'út "Btvff I irhával akAr a FaUsá riaattajrttmaAt-ait, akár birátly kUsytkritukadMaa.
— mA kSasaallaaa ékttélii" dal t ktaiak egy-blspolltika awagslsit Iriiban ét képben itnerteU aagy-nabéitt >1 a kSstil sAbokhaa fcg aegjeleani. — A at or-aaigot vagyit kettfla irdikl. atrt a süuatt, bogy ta lettk-itat aa tgéta aant egyhtkpaliUkai moagalmát, rénteteal ti aat. tahit klISa-kSUa tárgyal mlsdtn megyét. A aUl. selebbrOt érdekel baaafaket la, anrt aa megyink tiGOt tlp\'ieéiéstklrekipit ta laerepliatt ttjja beasUUi. A tar-tslonr-gaadattigwtjaijs csak aios kírülatnyt keasahM. kotr a klsyvkea DEKS1CS GuaUr, — MagyaroríSg első pablleiaUűa irt aitaaét. A ulti Bily kftsal aégyiaia arckt-pet tartalmas ta ftsdkivail duata klUUUábaa Jtlsslk atg. éra I frt BO krH(Ml/ knn aank, Keleti ö. Lafea hir-laplté elatrt (Bsésstk. Er«üébot>kl)rnt 10.) ktMaaéS.
A Jiétee hsalMI Lapek" aó-ik ni« laaUt rtadkitSIiiratkta tartalounil ti grtlsytM llttattrieMkfcal jtltll atg. tredalal aoaktealek leníUHtltlbiiJulmk ntvel-vtl tatétkssssk li«tnn hwum talklaf íasss ftiilatjt
tltaaakatii, gttlybaa Sitclry Károly u lfi0C-lt7t-V t»« MS iidsissk vallátM éf* írudalai umuik fcJltgtUttl sasét meg. A istvagst 14 ittnasiratii dissitl i ritka asa* kák cim- vagy keadó lapjai, aláMssk, arcképek atb.; kli*> aiíaes érdekes: egy. küatpksri aűarttrisiaHtriaa etOadiiisas egykorú rajsa. KttlOn molbykletfll: Károlyt birka visseM t.il.1 Ajkból ras kfisAlva egy t*i|> lap, tartbU a Padi «. balálatk ta Sylvoitei nyefttaninak ayeadtllag it trdskas dulapjaii A küultbbl fBzet, mint a borítékon nlraakaté, aseptambor alejin Jelenik meg. — A mü megreudelhetH ÍO krajcáros fliioiekbon miudan ktayrkarakaétabaa, talMist a kjadótál (Athenaonm kiinyvkiadóbltatala, Bpaal Pereeeltli tere. * "
— lukad WId. A tftvt kornak társadalmai Mm. Irta Dr. Hartiks Tivadar, fordította Dr Haraua Sásdor. h b ktrvár, 1893 Egyik leganbb gytartket « könyv, a tadáao\'t asoa törek»é«éoek, bogy elteiket, tanaikat a aagy klaSaatg nek U koasáttrkettvt, aegértbetíTé tapik. CUftksa regéay, aaaa egy Mt< kor Jobb, egtaaatgeaabb alapokon aysgvt tár. aedaiaánsk képét r*JaotJa ; de aaig aa eddigi Ily rendtMn tantuatlkui képaalndtaekbe keveredtek, kelve vagy t terateaett lebetSetgrtl, vagy aa emberi mt\'netrAl (géppé, aaáaaá aluasiyttn la a OUltál), addig Esrtska dr. (kaiáiktti), aiidaa táaynit, aiadae körülatiyt, kalit) ügyelem bei réanaltre, igyekaik feltUaUtai a estit, aely felt aa aabariatgaek torekedaie kall is a Mlykas sí fog jitni Elatleti hjtegetáaakkal, aaalaaa aagyaráutokhil nem Uiilkeasik a keiytbtl, aely Mt«k *itik, llrttsdsk, tidekes lelráaok, meleg kaagl lévaiak is KelUiMe eapltk alakjában aMtdia el amdaalralAJit, Igyteea atn át ss egemet regtnyee eleaekkel. A fordili* eikertit, kéaaysd, magya oa ia — nem kSltdl alrti Mvta aei — teljeaea ft-tolja as eredetit. Miealltktt|tk még, hogy * köiyt áttol follSatetott eaaaék mrgralóeltáaára eeaietköii lánaatg alakilt
— saika aakaecllékletai a Képei Ueftiuk Ml .lapja vaa a flaetkas castoln. E lap, aelv sa isitislitaa Hmor te »á|M tStTTUIIllinelél tblisilj*, ttoníjllas eainbtn adja aa errfetheek kaaiaaiait, S alg lau a U> Itpkori alaiattir-feeléinek, a aáaolat a lyoadii teekaikA. ■ik valádl raaike, A fodiiapaa aag raa a UUa nireg gyar torJUáaa a igy tartolallag ia trdekei. Bár aa ily modtftié rendkiTül kSlteigee, as iÚMiaMa kUI klldé, s kéeöbbi fületekkel aég UU aagydiaSS aallékletet kéartl
\'falai aesil ilnaaastta a tlieisiissil est as IMisstkise áigét, aelyiyel a kinndtM viiUetet air eádig la alj kV tSatetileg Mkarolta. A kipn iradaloat«rtiset w. 10 ftaat. ben adalls ki ia aisdaa kesyvkamkaét*a kapliiU. így. egy ÍÍart in tű ír. EtOéMti* lO-IO Asstt* ligmttsei ríbben a ktsdihoa (Alhtsaeui KtayvkiaddUvsMla, Baaat 8.) ktldkaUi. . \'
faiacalek-Tare I
CSARNOK Kapu aUtt.
— Ie|»aetak —
Stinhely: Sálon, ^petü dti ttT • mitytmk $ talonok (enni ltotok. -» A\'lijm 6 jobbra q/tó.
OiM, [a kéaéaajióail iliva kifelé bókol.) U Csókolom a keneti >, a kesét csókolom L. Mir ___elment... Hála leien!... oly soki keaaQ\'ódott,
\'VI «iai»»awa» rrwwmw i ■»»■! \'""a aaiaiai esaaUMB • Mi^MUa 1 . . , . f .
„Átt egyagMldd\' állati katime atkeastttatt. Toiiay i.a|*t hotiy mtr aat htltvmi bo|y .baj leta> De BlMg
V
I
Nagy»Kaahtm raaárnap.
lat, *étt *l»in\'. [Járkál a laobAban ] -Hm) •ír én \'agyoir u arod a bárnál ... ucm fokáig leaaek,.. da most u vegvok, Igenie »i. A macaka elment,-oinoogaak aa.. [mosolyogva]; a|! majd-Ha kieaaladt a uáaoa,.. Axt akartam mondani: el SgATtk. Ped g én nem vagyok ám lijjéf".; v HŐBB-bftőnf^Tj tahf allyro raecaeveai van. Ugy IQT1H, bogy cicua^. jiyí aa áaépen hangrik !... c\'oui.,., mutyi.\'.. aaobacicu*. Még ia eeak jobb itt a aagy várwbar. Még ami ia aáat adnak 9»obaíeány... uolgá\'J... brr! da e-unya n«vek, irt, baj I... aa bájtw, *i ialtni. Aalán mily uAp aa Alit itt nagy váróéban J\' A dolog
Zala. ftl. arám. (6. lap.)
1899. ju\'íus hó 30-án.

na a világ. [Axjw\'Alkoa aegybalra
aalrá\', atré a agyaséig . enyém .. aaaa miénk a
világ. Mily pompái lllni abbra a iiékbrn. (Hintálni kaad j .m\' U|y bal\' lámiik. trlkor aa ember ráfll, min i ha agy aaa-tag penelyre ülne ,. Haj, mágia caak wép nagy Uraknál •lolgáíní... IJfTW»a»=ít IM királyné " vágyóik... Hah\'!...1 kiü királynő... Hát *éa«ily aaép lennék én árokban a robAkban, melyeket unóm aaokolt viselni.- [TBk&rbSa megy jobbra.] Padig így aem vagyok- eeunya... da talán aégia aaabb léniák,., Ab! birooyoaan uabb lesnék... Akkor maid mondhatnák iaaepAeeim.bdty ka-eér vagySL-feimoat isártii >«Ap ie»aek..77IÍ Hogy ia mondtam caak,?..«j Igen... Ninca itthon a mae*ka... cincognak\' aa agarak I.. Tehát cin
- Gita (Aaawteaai) ja) ktieiial..1 (á fihfMI alajLí ... ,/. r-^--
Ádám (felvéve. a lükröt hajlongva.) Kopár Adám-vngjok, Ai ? Nevem ieaeratae.
Gita (félre.) Ki legyen ea ? Kopár ? Bia as Topár, oeag baján JfiSTy " .biém, Meywigeril aag)iáa , Gúa, (felre.) Nagyaám, bab 1 nagyaám... mi
jrép-U__L ;,„:., ., \' -
.Adám. Magangodi nagyaám...
Adám- Ok i mijj jtaaivO ! máj b, kárai a már mm aaatugi
Va-rn u m »§• tf d
ffaaiiea 111 na Ír
ooylunk.
-fft-bal ajtón gyorian ngrándoiva .^ávoilk.j_
Kopár Mám, a Maépajtól halkan felnyitja,
kérhahiák, da nám taaaam. Gita. Mii k»7.» -
len.ao horduibauam koiáaunknak.\'
Gttú. Ima tagyajil -vele... IHWfl
Ádám. Saivetaet Tj« A«l soha nem togom.
I In d u I á »H Erke xé i
• j -\'-\'V-S- 1 halaAHI_ | laataaAra
.\'ki ^eJ mond- | | j~ftft"■> 11 f" 1 ~
———--.,..._. Ua--a r|« J. -a- « n H u. „
.. „ JE M- v? l*f»» inal k. »T 11 a 4jjel
tUkrnt Hrtkra keble- » \' [ k" f - \'_
Brök em\'ákát elad talál- n, L. v. f 0.<i r»gg.W t. 3 41Í(n|| ~ ObU aa r. 1K) d.~vha. v. I 34 d u. meeaa S*t-I»A»|-». -v, 6 15 d. b| v. ». 8 04 ragg. itt* í Béeap. v. 18 4S j éjjel |a«. =v7 löjtS eata, j
m w. v. 6.47 rfgiea. v.j. 4 10 j ragg.
1 tti J v. v.j 6 30 rrgg|«. r. 1 39 jd. a.
•3 |Uí. v, 2i— d. u.jf. r.l 111 (2&j falé
& jaa. r. 18184 ; ijicl Ly. v.j 12 10 jéijal
P.M Vr.-r. "4 f>7: ragv-t*- v.f f W i é. u. Wlka JW. v. 2 » ».|»-r.jfl 34j ^jjel. ^
da a Kivét ba ne babaha.." (Félre) Nem kar a ttrt
eisel bemetateni Be van aa mAr maieave, át van ax már drtfve mióta a nagyeámek legba-jo«Mliái maglá\'tam... ■ ffiefc^ej laieaaa L én pata dgtiaii Bn7~~ Adém. Nem, hanem Atdöfiék nagyeám„. (FélrCJ *|Jai. c<ak lámám kekek vágy i6ldek-e a aiemei t fFann.1 Aidfthék^a naarfám aaivárVábyCltirW méböl ]8vd... 1 . v •
M «ek..i (Táláé.)
gfá*; (félre.) 8ri
l^fl* aÁdám. Inén,) aairárr^nywgn aaemabot " tOrff
A mi a TÍaaleiél illeti : gigtrli, — MAr mintha éffAiadtaa volaa, ttokra artanyultak r ^ábtau -ii.■■\'■ Mferagáatük eUá U&tOFjF&m&B* ? éa-kil találok ott?., aankit macamon HvTSI.
— Hát iK még ioaa ainca f .. — Egy mi\'liomoe liüigy liA\'ánál ninca inaa ?... — Siépen vegyünk I —•Iánápaajeéa Tártak, aaért ninca inaank ?...
— Ea1 a philocophiAI már saerelem. .. — Mellá-kearn mondva... lélek as inaaoktW, —, ki nem állhalom Okét... blT 1 isinte lúddá válik a bö rOm.. aaaa, hogy hadMMú letiak, ha oaak inaara la gondolok. (As ijlá\'ÓI előbbre iő a körültekin-(et.l Moet veaaam oaak éaare, mily pempáa terembe pottyamam .. caak ki ne pottyanjak belőle gyors-polkát járva (Aa ariialkoa megy a leül agy aaékrg.1Mily pompáé a buioraal. Epen nekem vak). [Felkel.J ÁhJ mily helyea kie óra van itt a eaekrényea, (Jobbra.) Stinie aajnAlom, hogy nem kiaebb... ápaff iö WfB* a^wabamba... ugr Aincá úrAm (A iUkötbn n#a,] Mily Mtil tiikar^ Sgénaa metlA*om benne maiamat. Moat vaaaam áaarr. mily oalLáa alakom... a villaina mily ia-meaak, mint valami itkláiénak—padig fiait isiim, hogy ninca bennük üt kiló vatta eem... Már ilyen Alak caak- telaabetik bárkinek... axe inetttbe ia mosolyognak ám a lányok I — [mondja nagy bHaakánJ HodHni toy»k áa itt il. ff!«1 Wm én Kopár iifrníTT. Kopár... Kopár nagy nr lei* belőled \' Mindre, a mit fit látra, \'tiéd léíjs,,,\' lia_ki aam dohnak.,.. Mert "Waooy már tokitor kidobtak. De mit ?!... kidobják ea embert., röpül . nem kopik a olpSje. A ki\' már haieiof volt vftlegény... mart én már katasor fótiam aa... ClSatCr magutiam egy kia teAnyt... ufAna mentem... A ■onokllmit > laloeip\'anain a eaememre. így ni... (Ffttieasl.) A leány ép hasa meni. Talaifiktam oíána a lípcaOn topsgrininr,\' a grólaénak bavalloittam, hogy eaaratem t. L a íáifyát., bátor voltam;- mim egy alatt—ávea-jogA>a... t kapa alán. A többire nam emlékeaem tiastán. Otíbon caak aat vettem áaarit, hogy a frakkom farka hűtlenné lett. Máaodeioi. megint: > latiam ery leányt, — de aaaal mAr M-wliam ia. Mikor Ünnepélyeim megkértem, as őr gaoyje elájult,,, karfaimba roakadt,,. éi én mi1 tettem ? Min\'aam Öreganyját kelljen kab-Igmra iwrjiaaom, kegyetlen voltam, midi egy (éTévei orvot... Oí ladohtanra "íijldrc éa kiog-rottamus ablakon:^de a bordáim nem tűrtek be . mert itt vagwhi Harmadaaor megint tát-iám (a bálái fmitja)^.i de ne lAaéímk moat már Atmnill, Hanem moet már haiadiaer vagyok kérd. Ea.\'l\'t, \'ikartilni (Fllel.) Mintha rtbaaubo-gáat hal anék t„. TOndérem J0n falán Kohn Artm a baaaaatg aaaraA, aat mondta, tándér,^
~ finn ]fln balrAI • pompáé ruha van rajia; ke**f>«n tükör, abba néa éa araái eiétogalja,
M"«i vagyok Igaaán piroa, mint a, róna.
Ádám (aéhajt.j Ab I
arany sugarak.
Gita. Káram as án. aaemeifn nem ron tnak meg Liakif... nem indok ígérni. .. ylrfrÍHi. Da igen!... Gím± (isomoruin) De nem !... Adám Igep .. hanem es más i(ésáa... ex tóbh annál.
Gita. Csak nem akar brpOrthlt... (ijedten kátrth)- —-r- S7-J
Jwdm. BépŐröJni t Oh,, nagyaám nem érzi, a mit Án. ■ «-. ~
Hizu, ikrtnyeíve.j De ératm, Sn engem el akar adni a -biránaL.. hogy a Börtön rab]U legyek... de én.Ar a(laii vagyok.
Aaám. Tudom... Én aam vagyok" aaaraók, da Üa kívánja, hpgy as légyek... Learek ixolgAja, eáayka agv telarik oronalAnia. —.
gíxn," (téiánkatt hát rákét) Ne legyen otoaaláB... Mlrk attól...\'al\' Uf»p... \'
Adám. Nem Ily oroealAnt ArtAttea, hanenr -olyat, mely tai klaári a megharapja aaokai, kik ftnl meg akarják nérleni... mi a, ha aa ón bájoa üemei oly édaaeo moaölyognak tele, lAbaihoa heveredik a a/mennye< ná<i derült tekintetében.
FSTeTOi HATtfCnl:
Br. Li li E K I I L i ...
hiüalaidnniii ti kfada ■, F I * a kai r a i > f
Hyilttér.*)
Gita, (léire,) S/épen beszél... meg eem értem.
Adám, (Oin keaet megragadja.) Aa én\'isSvtip caak egy httlfcyért dtbog g ea a hOtj^r. ón, tTérdre Uful.) Saeríteaa I remélhetek t____________
Qtia, (liikolt BrOmmel.) Remélői mindenkinek aaabad.
Adám, l&ajongáaael.; Boldog vagyok I 8 mikor láthatom viiaoot ?
fUmm Fala Hlaaa iita« (a lr»iu> alalt )
Adám) iiégyaakaiva ugrik fii aaiAn kicsinylő megvető tekintetet veivé tiisAra, gyaraan el-
tárorik.-------..■ . ■..^...j.-\'.\' \' _ „.t—
VUriek Sándor,
■ aaaafcaig r i ■ k n nini mini j aalj i aa pán Hriaákaa, yrttilaijinAiUkaik klmAuM a«Ami fafceAa, M» fa Wlll aljnammilg métaraaként aa MM 11 Irt aa krlg poatabér la váahaataaaa, tlata. \' .*ikoj, kocaka-aolt éa mlatAaottakat lianai it ath. .(mintagy MŰ káMakW mlnOaég fa dOO llllilh a»n a inraUI-tan | HliillV paáehilallnl HUiiaik tffjpíüii cim-Mtt taraiakra 10 kraa a tanlaall lapokra b kn* b<i/ag ragaaataadA. (I)
ISfüffihi. SEölLY
elveaxtett vagy elgyengüli fárfieróaál (Impo-
lenqiar arnf ca Aa kir uahmitdmnmtt khti-lékkel. É«are nem vehetO, kiüsőleges, ió\'állis mellett ártalmatlan, kel lemre aa ingerlést_ki» aári gyógymód. — fliraevee tanárok elismerd okiratai á* legaeleaehb wioa ajánlatos. — Teljesen felgyógyultak kálairaiaiaak esrei érdek nélkgl ajánljak haiauálatA».—-Pqefi axétklldéa é« c.sömagöiftj litoktartó. fartatom éa aaálliló ki nem rekatA *»■
Dr. Carl Altmann
ibpiratok \'kívánatra ingyen ét Mnnrküldttntk.
*) Aa a rovatban lMgat
Ualüttakért aam vállal magára hla> • a aaark. ..
ii i Ide tí: s üi.
Biztos Jövedelem
a]tnlk0itk tlHtauá|M egyé-nétiíik wiftfftk rüB\'ilei-l flartéara való eiáruaitAaa i álin^wy bndaputi tltírangn I battktlmet aaámlAjAra.
, A Ián látok aa UgynOkaégi álvelélé vAgati „f l> 13 > \\ aimen Danní fart) J hirtltlhi I ■irnnbábu, lludápeai^ iJeákl Fenno-uloa 14. ai uim-land^k\'.\' (410)
i < i aa—1
Nélküföihetlen minden háltartáaban
iliíietíele Mm BaMlÜL
Mt iiilirkAlA laeraL — AS—
Aaaa atárhatatlaa allayl ayajtja, kagy a pM-1 kárá BallAabatA, ralaalat aa Irtaiaaa táaata káréi " kaaaaálalát pótolja í a aaltU kártral lalalaaifcfc. [ ■ — tataágiMeb\' tr^ftH\'
hat®
■-arl ilAlmuikattaa
KMaaakk kávé klaatt-■tat pétlék a bAvákaa.) : Igea atáalkaM Ifkaak, gyarmok- Aa katagaak. I láaaáaakUI arakaa|aak ! ataáaaaw kagkaia V. ktta W kr
N iff Kann»> vasárnap
Zal*.8i7szám. (7. Up)
1893. juliui bő SO-áft.
^umt^AtttMMtbr /QOOOOOOOOOCX
Wasmuth
tyukssemgytafLI
M érákun. IXM ifi^tiair Á
tirolit aimH n I
TfPSaBBHBll 1
Hgg óra ára 60 :
Ü^piMai HfíJxJtA kUáfu mltitr Ur.j BíWra il/iidit. Ma gyaroruAgi liraktár \'■ Budapoit, jy TflrMt f tyófftHrtéro^
Kafkáié Macr-KaalaaAa l
Hosenféld Adolfnál.
ooocxx:
I
X
r It^t 1 HT léialaai Ilmtiil májét li Mkamálkáitn IS. _ _ _
rtl^tofafc lhllhllll*«. iMr lílll milllw »f 1 k
li ilm i.aanliaktna. a.l .ara*. matTTt^ \'|l\'1 — I —*
m
m
taaaoaaaaaaa
Eirditéstk
^telvétetirek _
Fischcl Fülöp
kOiiyvketeskriftsAen
Nagy-Kanizsán
XXXXXXXXXXXXX
11ívuva ■■ywwiwi ■ w/ iiiibmhwiii phi. ,
xxxxxxxxxxxxxxxxö
« I

Q_________ 0 g oailaaa Au
IP
n
írlH 1)0-
__i itah\'ua-
ailalbaa ... 0 Fthigt a HnPjnffiV I \' tífMatfcb mi-Mi íi«» fcftbb U|)il.»l valamint Bét kUlWlill fojMlnlml UfukOl. A|4bIí» na ; bírt 1Mb Unir. Héra Itnór. SSttiU iSduritr adratí taaicw* .»> által. UrlbM Br wi hicai ttdrarl fogarroa I* K<W«r jöHül Mrirt fof-•ttm rMrtl • U)bb«ki«l.r .
Űycerin szappan
haaklit.
Méz-Clycefin szappan vmniK Folyékony-Clycerin szappan Toillete-carból-clycerin szappan. £ncalyptus-glycerin szappan. Clycoblastol (I kjnHvtHWlért tlÖmwlHé nwr.) China-glycerín-kenöcs. -\'(Hycerin tíjrém- Tolllette glycerin stb. »tb Kalodont y4*-k«d»*fti«f m(tí<
SiTks ^énry
—:-_NAGV.^ani17<;ÁN.
la vasárnap délután 4 és esté pontban 8 órakor
NAGY DÍSZELŐADÁS.
A délutáni tlAadbhoi mindén felnőttiuk jogiban AH egy gyenMk* belépti dij (IxetéM nélhlll )i«venetnj. —< arra a kelyra a meiyro a felnőttek jegye ssél. Eten délniAnl előadás ugyan öjj dft* lartálmu müaorral adatik elö, miai aa esti elíadáa.
——■ bWUpto « lagkilUníbL mdcémk- if művésznőknek.\'
Az amerikai falusi borbély SÍST " ^T-k~"í
Ettt ti érakor ttjonnan fita*<íllitatí n&jorral\\ ífagy Dist-Elöadás. feltttnéet kettfll Méaodssor ét uioljAra! — Itt még egyetlen \'inaiig által sem adva. űécsbsn a legnagyoíb ere<lményay«l kSrülbalül 40-era egymásután adatott i
ArrtXrr D/kapf HENHY igaxgató térrei min kéaaOlt ttayet cirkusl WlUOg IXOüCri, némajáték, S ríwben. 8mII«h és kieértal jelenelekkel, J | Ittsijátékkal. ntb. — 1. r4aa i As Ardttg hálójában. — A némajáték memélyei:
■ált
«W| f. A. •• *m
oif Mrla faf kréai.
Mim m 4a Mr. Mf. aaAUIMk
Idm
Han-KMlMte I ütr«M ta KlnlM,
tin U TMkw, BmabM Atlolj Mtftui ia ll\'ilidr Í4 l*n«<r Ma tT*>tf\' lüifii anál. vw
At irdöf — — — ilantordni ur I ümfi ktdmt V Hmry. ifyjr ifí« lovag -r ChmUt ur [ Lotapk fi tfrtékk.
11, rén: A lemeiöben. — JKiiérftlek, Srd8|0k, démdnok, <-------
Zár Toblm; A* ín% uituáta • pokolba, fényit ttorijáiik meűtU. Al 1. Ha* táncbotéie; Baobuanők tAnca, Rappa R, a. ■agáDttnoowO éa a bal-latkar által. A II. réenbtn ; A áxetlemek démonok láaea, örd^niáno. ~ A koaxátaK) jelmeaek én dinietek ujak, — AioatlrVI ii OIMWÍ~iiariuditit tagok (elíépMh
Holnap hétfttn visszavonhatlanul I!Utolsó Előadás!!
Nair Zulaaa, 1898. jul. 80-án. K08CHKE HENRIK,
igaagaté éa tnlaldooos,

:JH KLT1B1A ZSIR HAJPOR
SMRrw • Mr nljlHilw éa Baiiie>«|»at
. . IC li|«llk«im MMaéiO, MU éa lÉwalfi k»J>n, \'M
CTPljlb^MC \'t-:—-......-—\'--•"•• - -W, rtiiwa. a ab«>
---- — T\'K/i.l\'ir "»lj*llt n oj&Blv* Dr F«W IJ-ato. lialt.il Ul Maahaa. . _
át ~ Urrtrtr knmkeié e«6kW>--------,—
tife^SKS \\ WdlH tanlta ca. klr. aér. aalMnae Ha.
nKSHI »#*lfc UU, tt. kit, odt. optrt iatktat Na. \'
Hthlager iiIHla, at kir. óp»r» HiIimI Bmí.
- — _ . , ==--P*!majr Ilka, ailabaaS » ca. klr. aak jsiakiiail »iti>ia
Tanaaia l*alilia\\i Odllon Heltnn. ninétant a német aipiárialiiaall Mcataa.
■ SH&Í yüLtüBD »■■ *>■« klr. aáT. »p«. B4«Wa, Ük.
. • dobom ára I frt »<t kr.,
Unom MMaéki —Utánvéttel vagy aa önateg elSleges beküldése után lüláeUk, —
tr.ro. Knplinió a Irjctfftyk IllaUxrr-, i/égyaMr kern* KM, t\'w!iMi t. kftl^lwii én yyényserlérbww. _
Gaüz és Társa
vasflntő éa gépgyár-réa»vénytár»oUt í*8")
Ruéapf.trn és hm9**nAarftxr afe üallett, aj*al|S: ««r*«l kal*>ig»k, valamint a nagy JMaéiy faytmA* nlifttarít "í ...... kltünS himérnik irton !
riltiKué it*mA «l«ktNa« raeéaxarit, Tii\'r^^TÉiiLhiit >rvniii\'iái*a\'.*tL\'s{^ jpaJtt
taJmaátt —— tttiuHrt *« ^f" iaiH B*IH Iiffo b fctpaaak
—- <hMMi ét Tár— saifaflf ft aéppfrir-réizgéni/tirtulai méri iwh;
Pinkil t-r"*^- \'■\'"\'- --rr | JlnttmHíúA kéi ■■■íiai kniwikkil
l]B| mm .. ................~ IHMUBall ■glf sit UrM aMh>
likai, knlkjlwkil, laíaaj ■.iifflM.—j CÍM*«f fcaaal éa iiMalw.
Hat báajavaiaták • HJ* ipari laaatak aaámin,! UtyjulDl láaára.
MtaUlSabaa mlwkaaunft <uaU kiaSkH TllfllÍD3k8t \' \'mVatr\'í.aaTaT^"""
KratWt MraBktl al\'«A«t?\'\'M\' * i n*. h. nptrnlpriB nnínwiht
r lírtnilöi mípofatal, ZZXJZZ i - - -
. r*k«* a»iiti i» i*iyi« aaaiaalaiokat Prictlóa kapcsolókat i dyn&ffloméUrakat

Nyomatott FWntT Vttíftp iRptuUjaommiiál Nngy-Kunbnén, 1&937
Irésnr különlegességek gyártmányainak egyedüli raktára
NAÓIr-K ANIZSÁN:
f isc&glftiff
^ könyv- és papirkeregkodégében, ahol e gyártmányok trtdeti gyárt áron kaphatók;., és pedig:
. Soennecken-féie IROTQLLAK, legjobb minőségnek, u. nu -~gyoS-, normális-, rond-, csomag- Íél_ raglap-, arany- és. tölthető \'""" arany-tollak. — , \'
Soennecken-féle Tolltartók. -- Irónreszelők. — Iró-
hEsartoll. — \'tgrthntrfe^; — - r—. Palavessző hegyező. — Tuscsésze. Kolumbus
Irón- és zsebtoltartó. — Zsebkörző. — Mérő kerék.
^ Tolcséaao.-Levólnyomó.—- Levélnyitó. — író- -
támasz.-Levéltartó.—Papirhorogt*— Zsebtinta-
tartá — Kartámasz. — Mfontogép. — Utaaó te-kerc másoló— Téntaszivó. — Nedvesítő másoláshoz. — Mézgázóftveg szivaesesal.------NodvositőTbé-
lyegek éseSqüettékre. —- TéntatOrtók, egyszerű és kettős. —Levélrendező. Megfordítható naptárak,—Lyukasztó^ lervélren^fczéshez. Megforditható papír-tömb. Levélmérleg. — Nemzet* írógép. —Levélkosárka. —^sfóí, sftb. m- Vidéki migbUiaok kiváló figytlimmel mk5i51t«tatk 1