Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
29.74 MB
2011-02-16 15:07:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
955
4760
Rövid leírás | Teljes leírás (424.66 KB)

Zala 1893 július

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

szám.
Nagy-Kanizsa, 1893. julius 2-ftp.
XXII. évfolyam.
lHrk<atMf i Mt• a Ollo|i.M«.
Ida uiimA > lap mlltml ró«ér». vaaathaaA minden küalamtnjr.
Za LÁ
Politikai yegves tartalmú hetilap.
IkléWnW; VárOikiü-ipiUt Fkcktl tgllf Maf-
>IIMÉlO«l.
iLórmttn ÍIAK
Egén km 10 kórósa (1 Irt) fUtm 5 kmu f» SO) Hmrihiá I koroaVÖ) lllér(lJS)
Hlrdattaak Julinjrowui ntiMMataak
IUi»»«Iiíii lornUk aaak Imhi iMk
Ml fesaétatikk M. * ífiigy-KftniüsriN és dél-zalai inkarékpénztársk, a Hankenyestilei, u Ipar* és keresik e- BylltUr peatsera M kr.
Kialratsk nan kttl<l*tn*k ilm
delmi -bank, » Nagy-kujuzmii segélycgylet-aziivulkezel és a ldenyei takarékpérizlár hivatalos kfelónye.
I(fL«lcalk Kaxjr>K«ulwiáa hs»t«nlilnt egyuser: vMáraap.
ElMaattaak, «»l»ialnt > hlriaUaafcw nnitatt fww rro* H>n tnuMMIx tattamStk
f/ti
Tanulságok innen-onnan.
(?) A politikai élet nagyjában szünetel; csak itt-ott verik fel a szélcsendet a né-1 metországi pótválasztáéok, egy-egy bot-\' rány a parlamentekben (ma)iolhap ritka-\' aágsrámba megy, ha es nem Íörtéulk,) ■\' nálunk is a képviselői beszámolok, no meg I ■ ffigfoetienséjjti ilf t ljMy^
A belyaetet általában a németországi választások uralják. Most, miután már 148 helyen megtörténtek a pótválantáaok, meglehetős tinta képet lehet alkotni a hely-létről, babár egén bizonyossággal alig lehetne még most eldönteni, vájjon at aj birodalmi gyűlésben lén-e többsége a katonai ;ji»vnsiatnnk. — De ha n a többségé meg is len égy p&r tucatnyi siavnznton felQl alig fog aa menni. Jellemző a német választásokra nézve a socieldemokralák térfoglalása, egyáltalán a reactionárius elemek hódítása, a a szabadelvű néppárt ve roségo. A asabadelvüségre nézve nem ktt-sönyöa dolog, hogy olyan emberek, mint Wirehov, Bau m baoh és M u n k e 1 elbuktak, a hogy Berlin öaaaea választókerületeiben egynek kivételével socialdemok-ratákat választattak meg. Ebből ia kitQnik, mily kiszámíthatatlanok a választások esélyei, különOaen most Németországban, a hol a politikai morál a fagypontot érté el, a_bol az állambontó elemek aa 6 kűlOn érdekeikkel a ospítalísmus ellen eaért vádjaikkal annyi bivőre találnak a polgárság kebelében, A sooialdemokraták győzelme
nagyon komoly tanulságot foglal magában, j van-e a katonai javaslat elfogadása, azt a
( hogy ha ezeknek térhóditáü "kétségtelenül a népnek elégedetlenségére vezethető ia vissza, bizonyságot tesz egyszersmind arról a ]»olitikni_éretlenségről, melylyel a német nép a viszonyokat megítéli, A mos-
kOzel jövő fögjjL megmutatni.
A francia botrány okozóival nagyon hamar végeztek. — Ügy látszik, hogy a kormány- tanult a Panama botrányból, a a kamara is megelégelte már -a aok skanda-
mindenkit meggyőz- lumokat, melyeknek annyinor színhelye a. hirnrialmi gyűlés] volt már — A bemutatott- ohasánTah a
tani pártalakulások
hatnak arról, hogy __
íelawlatálái al lehatett vöfna kerfllm, hogy legdurvább hamisítványoknak bizonyullak, ha Richter kevésbé kicsinyes makacsko-la Norton a »Cocarde« szerkesztője maga dáasal vezeti a szabadelvű ellenzéket, | is beismerte, hogy aaok. — Francia po-melynek egy része csak későn sza-Ili tikusok részéről mégis csak nagy könny el -badult meg Richter uralmától, kinek pártja müség aat hinni, hogy nemzetet, kösvéle-siralmas szerepet játszott a lezajlóit - vt- ményt sokáig többször lehet mesékkel lautáaok alatt. Az a »ha törik, ha szakad | pertraktálni. A rágalom sem mindig aike-féle* ellentállás nincs mindig helyén a-ko- rQl. Most már Herz Kornél ia meghalt, moly politikában, a hol más érdekek meg- a kinek utolsó leheletébe ia bele szeret
mentéséről is van szó. — £1 Németország elle...