Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.67 MB
2011-02-16 15:10:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
873
4639
Rövid leírás | Teljes leírás (430.41 KB)

Zala 1893 október

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

40. «xim.
Kinlm, lj98. október l-6p,„
XXIL évfolyam,
I |<iJ *r» on^ta.
14) lattanéi t Uf willial rtaiit* nsMties hm WSJHwfBJfi T3
ZALA
Politikai vegyfea tartalmú hetilap. ,
«* éa áílamlnI ntJtflÉékpélnáflrag, n Hankogycalilét, üTli^B deimibank, a Nngy-knnfai»iti asq*in letenyei fakarékpópzlár-í-
KUdéklTtUl i
Várrotliá—ipjlfat f\'itM imp Ha»-kmlMlM,
- «li>mT*M IMIK ■
Igim tm 10 tom ffftt; rillm TSüű
Xfjtiim I.koreai 50 illír HirdatSwk Jtláajoaaa náaitutaak
ftt) a
irimillii \'mt-*1 Mtk tawK twl _ ___
M Ut __ * w»ny ymi«..i M-iiIbIíjniaMpénjBBnE; a Bankogyeattlat, az IpafcUa Jceteatfe gjiUMr f"4..... 10 to.
delmi bank, a Nagykaniaaai i
hivatalai kttalOnys.
KtatnMk mb WMiMik itm.
ElIHuUnk; »iI«Blnt * ktililliikii foaitkaiék Fiipkil ÍUBp kfcf j kTr««k»tlii6l» lattawd«k.
N«n|fil«nlk NnK.r-HHiil/.MAii li<-i«Mikiiit eio azer: vanáriiap.
Ai fcj ülésszak kezdetén.\'
(____) Együtt van iámét a parlament. A
képviselők ösazegytlltek iáméi, hogy a hass lldvón* tauáoakoaaanak, * oly törvényeket hosaanak, melyet ai oraaágot haladásában előbbre vigyék,- én biatoeitaAk. Fariaman túliknak ritkán volt ofyiitt fontos lllósHimku, mi||t a jelenlegi; egész csoportja a fontos-(*n maaaaa kiható reformja vasiatoknak vária tArgyaláaái, a hat liasaftnlf értése fog dominálni a kíipvintil/ík kttatttt a aiamé(y«a * rokon* vágy elWnsssnv helyetl, akkor ez az llléaaaek oly gytlmOloaOső 6i AldAaoa leaa a hiuiérii nézve, hogy saázadokra ki lm tó befolyását még aa utódok ia Áldani fogják.
Da mi lűréa tagadás, a képviselőház nem
Irgbizbatóbb ansplonmiuk—koimt krii datla meg mflkfldését. — A hoastú aatlnet alatt aa ellenzéknek barolaa kedve ia meg< álAnkUlt, a es már a első napon ia mulat-kueoU. nVYu\'t biaunk u szabadelvű párt ,é* saabadelvll kormány erejében, aaivóaaá IfAlmn Biaunk ttaaaetertAaAban a pártnak nsiűy M iliiiiaák réazflről tAmnaaiheáó akadályokat lé fogja győzlii, a nem fogja megengedni, hogy moat mikor oly lomon fOrvényjiVaalatok fÁrnak véglegea vliiató-géare. piclytik a magyar Aljam klépité-*in 4h- h faaiTAedifiaAra oTy aaHkségeeeirr ni»m -fngi* magnugedni, —-- jonbndjak —-hogy bérmely oldalról 1r mogbontnaeák. Ka a pArt gyengeségét jelentené a e gyengeség nemcsak a kormánynak ok okim kellematlenféget, hanem a haiAra hl vfgc
isotcii befolyáaaal lehetne. Éten a téren a zat, mely munkaidejét a gyümölcsöző te-liberaliemus.nem tíir alkut, a a ki a axó- Uókönyeégtőj nagy mértékben\' elvonja — ban forgó jaVaslafoKMl gördít akadályo-ÍHa tehát a munkarend megAilapitAaára kat ar kormány refortatevékenyeége elé, aa I nézvo talAn aa eddigi Utoüálóf eltéróleg ia, a baaa éa a liaaa népeinek érdeke- ellen elÖzateaen akar tArgyalui a minieterelnflk, oaelekBtik. A ktisigaagatáa AllamoeitAaa aetn ea legfeljébb okonaAgnak jelezhető, biaeen tflr immár halaaalAal,: nem tUr hálanztáat\' a kormánynak e tekintetben elOterjeea-
a nemaetiaégi agitAoiókra vaM/aiemponf ból aem. Vajba annak ijUjén a SaapAry kormány akadály-HÉrfil vihette volna ke-reaatül e reformot; Ágygyei keveaebb baj volna moat, a molylynl a kormAnynak okvetlenül megkell Idladenle.
Wekerla kormánylínOk a legltelyeaebh wempontból indult ki, mikor Jísalay Ki-roly interpellatiójAra nf felelte, hogy. í hAa munkarendjére néave moat propoaioiót fiem féar. lirroit arijfy itrtéa, mely^Tienr oaak a kormAnyi,. nemoaak e pártot, hanem aa egéaa haaAt illeti, SaUkaégeanek tartja tftbAt, hogy mjelótt erre vonatkozólag a kormány javaalátAl megteaxi, a kU-lónbOaó pártokkal rOvid utoh érintkeaéahe lepjen,. _ ....................... ...."_ _
Etr «i elűturjovtut ugyau n hát AjtiP lánoa helyealéaael fogadta, — de aaért a P...