Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.83 MB
2021-12-16 07:59:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
22
101
Rövid leírás | Teljes leírás (41.74 KB)

Nagy-Kanizsa városi ipariskola
értesítője
az 1887-88. tanévről.
II. évfolyam.
Közzéteszi a tantestület.
Nagy-Kanizsa
Nyomtatott Wajdits József Könyvnyomdájában
1888.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/ N AGY-KANIZSA VÁROSI
IPARISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ
1887—88. TANÉVRŐL.
II. ÉVFOLYAM.
KÖZZÉTESZI;
A TANTESTÜLET.
NAGY-KANIZSÁN,
NYOMATOTT WAJDITS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
1888. ^
I.
Néhány szó az íparos-tanonczok erkölcsnemesítéséről.
Hazánk iparának felvirágoztatása érdekében kívánatos, hogy polgári osztályunk anyagi jóléte és értelmi quaíiifieatiőja emelkedjék; mert csak szakképzett iparosok képesek versenyre kelni, a „művelt nyűgöt" iparosaival; létesülvén a verseny, az ipar bizonyára felfog virágozni.
A mondottakból kifolyólag az ipar-iskola czélja. nem lehet egyéb, mint oly közép osztály létesítését előmozdítani, mely sokoldalú képzettsége által nem csak saját érdekeit igyekszik támogatni, hanem verseny-képessége által édes hazánk iparának felvirágoztatásához is hozzájárul. Az ipar-iskola mint új intézmény, még mindig küzd a kezdet nehézségeivel. Az alkalmazott tanerők a kedvezőtlen viszonyok folytán néhol a legjobb szándék mellett sem képesek oly összhangzatosan nevelőleg hatni a növendékekre, mint az óhajtandó volna.
Az iparos mesterek nagyfokú közönye, a tanonczok korlátlan szilajsága, s a tanításnak az esti órákban való megtartása, mind meg annyi, motívum arra nézve, hogy a kívánatos eredmény fel nem mutatható. Nézetem szerint: mindaddig, míg a létező viszonyok másként nem alakulnak, teljesítse legalább a tanító az ő missióját örömmel; hasson oda, hogy a növendékek ne csak ismeretkörüket bővítsék, hanem hogy kedélyük is képeztessék, s jellemük fejlesztessék: az értelmi, kedélyi és erkölcsi képzés együttes hatása bizonyára megtermi szorgalmunk nemes gyümölcsét. A mi az iparos tanonczok erkölcsi magaviseletét illeti, az még nagyon sok kívánni valót hagy fenn ; apróbb kihágások gyakran előfordulván; ép azért használjuk fel mindazon eszközöket. melyeknek nemesítő hatása van a növendékekre. A durva vágyak nemesítését czélzó eszközök gyanánt megemlíthetők: a munka és takarékosság iránti szeretet felkeltése és a vallásos érzelem ápolása.
A durva vágyak nemesítését czélozza a takarékosság iránti szeretet felkeltése. Mértéktelenség, a pénz becsértékének nem ismerése, s a pazarlás erkölcsi és anyagi romlást okoznak.
Ép azért hozzuk tudatára a növendéknek azt, hogy a pénz és vagyon nyújtotta előnyök függetlenítik az embert, rnig ellenben a nyomasztó szegénység végtelenül leverő hatással van az emberi kedélyre nézve. A takarékosság megkedveltetekére szolgálnak az iskolai takarékpénztárak. Az iskolai takarékpénz-
r
tárak helyes vezetése és a gyűjtés iránti érdeklődés ébrentartása mindenesetre eredményezni fogják azt, hogy a növendék, (hogy többet ne említsek) óvni fogja magát az iszákosságtól és az abból eredhető bűnöktől; megkevesbítik a kihágások számát, szóval: a növendéket arra serkentik, hogy szolidabb életet éljen. A durva vágyak nemesítésének egy igen figyelemre méltó eszköze a vallásos érzelem ápolása. Az igazi, mély, de vakbuzgóság nélküli vallásosság mindenkor a társadalmi rend alapjának tekintetett; a hit volt a nép szerelme, s Isten mint minden jóság kútforrása iránt keletkezett legmagasztosabb érzelem, a szenvedélyek csilapítójaként nemesbité a durva vágyakat. Nagyon kívánatos volna, ha az egyházi hatóságok az igazi vallásosság fontosságátóláthatva, a jövőben magukévá tennék az iparos tanonczok vallásos nevelésének ügyét; mert bizony-bizony : „Vallás nélkül erény csak puszta szó."
Az ipariskolai bizottság.
Elnök: Babóchay György, polgármester. Alelnök: Nusecz József. Jegyző: Németh Ignácz. Gondnok: Knáusz Boldizsár.
II.
Tagok: