Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.22 MB
2021-12-21 13:06:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
17
91
Rövid leírás | Teljes leírás (51.26 KB)

Nagy-Kanizsa városi ipariskola
értesítője
az 1890-91-ik tanévről.
V. évfolyam.
Közzéteszi: a tantestület.
Nagy-Kanizsán,
Nyomtatott ifj. Wajdits József és Danielisz L.-nél
1891.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA VÁROSI
IPARISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1890—1891-IK TANÉVRŐL Y. ÉVFOLYAM.
KÖZZÉTESZI:
A. TANTESTÜLET.
— —-—~
NAGY-KANIZSÁN, NYOMATOTT IFJ. WAJDITS JÓZSEF ÉS DANIELISZ L.-NÉL
1891.
I.
Az ipariskola feladatairól.
Az ipariskola czélja oly társadalmi osztályt létrehozni, melynek szorgalma, ügyessége és tőkéje hazánknak, nemzetünknek csak javára lehet. Hogy e czél eléressék, iskolánkban nemcsak az értelmi képzésnek kell nagy fontosságot tulajdonítanunk, hanem figyelembe kell vennünk a nemzeties szellem fejlesztését, a takarékosság iránti szeretet felkeltését, sőt a vallásos érzelem ápolását is. A nemzeties szellem fejlesztése, a takarékosság iránti szeretet felkeltése, s a vallásos érzelem ápolása fontos feladatait képezik az ipariskolának. Minthogy a haza sorsa, boldogsága sok tekintetben a polgároknak hazafias gondolkodásmódjától függ: szükséges már jó eleve oda hatni, hogy növendékeinkben az alkotmányos érzet megszilárdittassék. A hazáját szerető magyar iparos bizonyára nemcsak saját érdekeit igyekszik támogatni, hanem lelkesedése és szorgalma által a hazai ipar fejlődését, s evvel együtt édes hazánk felvirágzását is tőletelhető-leg előfogja mozdítani. Sajnosan kell tapasztalnunk azt, hogy hazánk lakói közt vannak olyanok, kik inkább cosmopoliták, mint igazi honfiak; sőt vannak még olyanok is, kik egy szebb hajnal felvirradását, a jelenlegi társadalmi rendszer felforgatásától várják. A közügyek iránti közöny, s a fennálló törvényeknek megvetése már több államnak hanyatlását idézték elő.
Vájjon mi okozta a spanyol ós olasz városok gyors hanyatlását ? Felelet: a szilárd alkotmányos érzet és a törvények iránti tisztelet hiánya. Hazánk Angliához és Sweitzhez hasonlóan csak úgy lehet boldog, ha iparosainkat a hazafias szellem vezérli; ha növendékeink, mint e hon leendő polgárai már jó korán megtanulják azt, hogy mindenben, és mindenek előtt a haza üdvének előmozdítása, a magyar iparos legszentebb kötelessége. Az ipariskola egy másik fontos feladata a takarékosság iránti szeretet felkeltése. Mértéktelenség, a pénz becsértékének nem ismerése, s a pazarlás erkölcsi és anyagi romlást okoznak. Ep azért hozzuk tudatára a növendéknek azt, hogy a pénz és a vagyon nyújtotta előnyök függetlenítik az embert, míg ellenben a nyomasztó szegénység függő helyzetet teremt, s végtelenül leverő hatással van az emberi kedélyre nézve. A takarékosság megkedveltetésére

szolgálnak a pósta-takarékpénztárak. Szép missiót teljesít a tanító akkor, ha osztályában e hasznos intézmény czélját, gyakorlatilag hasznos voltát, s előnyeit megismerteti. A takarékosság iránti szeretet felkeltése eredményezni fogja azt, hogy a növendék óvni fogja magát az élet örömeinek mértéktelen élvezetétől, s a könnyelmű, ledér életmódtól. A takarékosság iránti szeretet felkeltése tehát befolyással van az erkölcsök nemesítésére is, mert mértékletességre és szolidabb életmódra szoktat. A mértékletesség és erkölcsi tisztaság voltak mindenkor azon erények, melyek egy faj tenmaradását és egy nemzet hatalmát biztositották. E sark erények tették Rómát a világ.urává; s míg ezek a római nép által gyakoroltattak: Róma hatalmas volt; mihelyt azonban a méltatlan utódok megfeledkeztek az ősök szép erényeiről: lábra kapott a pazar fényűzés, mely anyagi ós erkölcsi romlást okozott, sőt az államnak is gyors hanyatlását előidézte.
Méltán mondja a nagy óda költő:
„Minden államnak támasza és talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megvesz: Róma ledül s rabigába görnyed.''-
Az ipariskola feladatai közé tartozik még a vallásos érzelem ápolása is. A...