Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.4 MB
2021-12-21 14:35:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
17
96
Rövid leírás | Teljes leírás (64.94 KB)

Nagy-Kanizsa városi ipariskola
értesítője
az 1891-92-ik tanévről.
VI. évfolyam.
Közzé teszi: a tantestület.
Nagy-Kanizsa, 1892
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában
9294.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

HAGV-KAHIZSA VÁROSI
IPARISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ
1891—92. TANÉVRŐL. VI. ÉVFOLYAM.
KÖZZÉ TESZI:
A TANTESTÜLET.
NAGY-KANIZSA, 1892
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 9294
Az ipariskolai bizottság.
Elnök: Babóchay György, polgármester.
Alelnök: Nucsecz József.
Jegyző: Németh, lgnácz.
Gondnok: Knáusz Boldizsár.
Tagok:
Dr. Bartlia Gyula Dr. Benczik Ferencz Bún Samu Ebenspanger Lipót Faics Lajos Fischl Pál Dr. Gerö József Győr ffy János Haba József Halis István Hegedűs László Hoffmann Mór Knortzer György Lengyel lgnácz
Lengyel Lajos Löwy Adolf Matlcovits Sándor Mihálecz József Dr. Neusiedler Antal Oroszváry Gyula Plihál Ferencz Plosszer lgnácz liécsey György Dr. Rothschild Samu Dr. Schreyer Lajos Dr. Szukits Nándor Tóth István Túboly Viktor.
Iparhatósági megbízottak:
Adley Mór Altmthaller Ferencz Buksz lgnácz Csóka Ferdinánd Einspinner Lajos ifj. Fischer Ferencz Folkmayer József
Grácz Antal Horváth József Iszák János Kaufmann Mór Lórai Károly Mersits Ede Muraközi Lajos
Neu József Neufeld Sándor Rehn István Sável János Schiffer Kálmán Szabó Károly
/f W/úZ Tantestület.
Ábrahám Gyula, ifép- és polgári iskolára képesített tanitó. Erdósi Bálint, népiskolai tanitó. Lisztner József, népiskolai tanitó. Schultz Károly, polgáriskolai rajztanár.
Tóth István, népiskolai tanitó s igazgató teendőkkel megbízott. Venczel Rezső, népiskolai tanitó.
A tanitók mindegyike osztályában — a rajzot kivéve — a többi tárgyakat maga tanította.
III.
Az ipariskolák országos főfelügyelőjének, Nagyságos Dr. Bernát István
urnák jelentése.
Nagyméltóságú Miniszter Ur!
Kegyelmes Uram!
Az iparos tanoncziskolák által kiadni szokott értesitők kötelező közzététele Nagyméltóságodnak 1890. évi 49.375. szám alatti rendelete értelmében megszűnvén, az ezek helyébe lépő évkönyvet van szerencsém tisztelettel bemutatni.
Az évkönyv berendezésére nézve legyen szabad kiemelnem azt, hogy az első rész az ezen iskolákat érintő miniszteri rendeleteket; a második rész az iparos tanoncziskolákra vonatkozó általános adatokat; a harmadik rész a tanulóknak iparágak szerinti kimutatását; a negyedik rész pedig az egyes iskolákról a részletesebb adatokat foglalja magában.
Ezen adatokból kitűnik az, hogy mig 1887—88-diki tanévről szerkesztett statisztikai kimutatás szerint az iskolák száma 26l-re rúgott, az iskolába járóké pedig nem érte el az 50 ezret sem, a mult tanév végén az országban nem kevesebb, mint 306 tanoncziskola működött, a melyekbe 58.779 tanuló volt beirva.
Ezenkívül az emelkedés jelei gyanánt említhetők: a tanitók számának szaporodása, az iskolák fentartási költségeinek emelkedése, a nagyobb rend, fokozódó buzgalom és lelkiismeretesség, melylyel ugy a tanitók, valamint a tanulók a feladatnak reájuk eső részét végezni igyekeznek. A rajztanítók számára rendezett szünidei tanfolyam üdvös eredményei máris számos helyen észlelhetők s az előbb uralkodott dilettantismus helyébe lassanként a rendszeres és czéltudatos rajzoktatás lép.
Az iparos tanoncziskolák életbeléptetése óta lefolyt idő elégséges volt arra, hogy ezen intézmény iránt mutatkozó ellenszenvet a legtöbb helyen legyőzze. Ezen iskolákat ma már maga az iparos osztálynak értelmesebb része is kezdi a jövő fejlődés egyik leghatályosabb tényezőjének tekinteni, bár utalnom kell arra is, hogy az oktatás csekély eredményeért igen sok helyen maguk az iparosok felelősek, mert azt minden hatalmukban álló eszközzel igyekeznek csökkenteni.
Kötelességem Excellen...