Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.41 MB
2022-01-07 10:48:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
9
72
Rövid leírás | Teljes leírás (80.86 KB)

A nagy-kanizsai városi alsófoku iparos tanoncz-iskola
értesítője
az 1898-99-iki tanévről.
XIII. évfolyam
Közli: Venczel Rezső igazgató.
Nagy-Kanizsa
Fischel Fülöp Könyvnyomdája
1899.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGY-KANIZSAI VÁROSI ALSOFOKU IPAROS TANONCZ-ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1898—99-1 KI TANÉVRŐL XIII. ÉVFOLYAM.
KÖZLI:
NAGY-KANIZSA FISCHEL FÜI.ŐP KÖNYVNYOMDÁJA 1899.
VENCZEL REZSŐ
IGAZGATÓ.
Tartalomjegyzék.
I. Jelmagyarázat ........................2
II. Tájékoztatás az 1899—90J-iki tanévre ...............3
III. Adatok az 1898—99-iki tanév történetéből ..............4
IV. Tanhatóságok.........................9
V. Tanítótestület........................10
VI. Tanterv s részletes tanmenet...............,...11
VII. Tanórarend ....... . . . ................15
VIII. A tanulók névsora és érdemjegyei...............16
IX. A rajzkiállitáson résztvett tanulók névjegyzéke.............30
X. Statisztikai adatok..................., ... 31
XI. Az intézet költségvetése.....................36
I.
Jel magyarázata.
a) Magaviselet: x = jó
2 = szabályszerű
3 = kevésbbé szabályszerű.
i 2
3
4
b) Osztályzat:
jeles *
elégséges elégtelen
e) Egyéb:
r. k. = rom. katli.
e. r. = ev. ref.
á. ev. — ev.
izr. = izraelita
ism. = ismétlő
kor. = korona
fii. = fillér
k. 1. = kitüntető lap
cl. 1. = dicsérő lap
é. v. j. = év végén jött
kv. = könyv
sz. r. = szakrajz
ált. r. = általános rajz
II.
Tájékoztatás az 1899—900-iki tanévre.
Az ipariskolai felügyelő-bizottságnak ez évi május hónapban hozott határozata szerint a nagy-kanizsai városi alsófóku ipariskolánál a tanonczok beirása szeptember hó i-től—n-ig, a köznapokon esti 6—8-ig, ünnep- és vasárnapokon d. e. 9-től —12-ig és d. u. 2—4 óráig a városi központi népiskola 2-ik fiosztályu helyiségében lesz.
Az előadások szeptember hó 12-én este kezdődnek és 6-tól—8 óráig tartatnak; a kőmíves és ács tanulók 5 hónapos téli tanfolyamába a beiratás f. é. október hó 15, 16 és 17-én d. u. 6-tól—8 óráig történik. Ezen tanfolyamhoz tartoznak még a cserepes, kéményseprő, kőfaragó, mázoló, szobafestő, fazekas és kályhás inasok.
Ezeknek előadások október hó 18-án d. u. 5 órakor kezdődnek és 5-től—7 óráig tartatnak.
Ezen kitűzött időben köteles minden iparos alkalmazásban levő tanoncát még azon esetben is beiratni, ha az a próbaidőben van, vagy vidéken dolgozik. A később felfogadott tanoncok a felfogadás után nyomban beiratandók.
A tanonc köteles a beiratásnál keresztelő levelét, illetőleg születési bizonyítványát előmutatni.
A beiratkozásról elkésett, ugy a tanításon meg nem jelenő tanonc a szabályzat 32-ilc szakaszának rendelkezése szerint köteles mulasztása okát mesterétől hozott bizonyitványnyal igazolni. A mulasztást következő okokkal lehet kimenteni:
a) Ha az iparos tanonc komoly betegségbe esik.
b) Ha a tanonccal egy lakáson levő családtagok valamelyike ragályos betegségben van.
c) Ha a gazda, vagy tanonc családi körében haláleset fordul elő.
d) Ha a tanonc bizonytalan időre vidéken dolgozik vagy országos vásárra megy, a mi az igazgatónál előre bejelentendő.
Mulasztásnak vétetik a tanonc késő megjelenése is.
Az iparhatóságnak mult évi november hónap 12-én kelt végzése szerint minden iparostanouez már beiratáskor köteles előre lefizetni az egész tanévre járó 2 frtnyi tandijat, ellenkező esetben köteles a tandij elengedése iránti kérvényét magával hozni s azt az igazgatónak bemutatni.
A szabályzat 31-ik szakasza szerint az iparosoknak kötelességükké vau téve, hogy tanoncaik bélyegző könyvét 2 hetenkint egyszer saját-kezüleg láttamozzák.
Egyebekben az ipartörvény 62., 82. és 157. §§-ait ajánljuk az inastartó iparosmester urak komoly figyelmébe.
Nagy-Kanizsán, 1899. évi junius hó 25-én.
Az igazgatóság.
1*
Hí.
V
Adatok az 1898 99-iki tanév történetéből.
'' Bevezető soraimmal csak röviden kivánok ismételten rámutatni »az ipariskola célját és a taneredményt gátló akadályokra?, melyek még mai napig is (de különösen helyi iparosainknál) fennállanak.
Az ipariskola céljának erkölcsi és anyagi hasznát csak a tudatlanság vagy a rossz akarat vonhatja kétségbe.
Feladata az ipariskolának: erkölcsnemesités, értelemképzés és í''ávezetni az iparostanoncot mindazon isineretekre, melyekre az életben szüksége leend; rendre, tisztaság- és szorgalomra szoktatni; felébreszteni benne a tanulási vágyat, ösztönözni a kitartó munkásságra, szóval: a hazának derék, hasznavehető és munkaszerető polgárokat (^(iparosokat) nevelnij
Az ipariskolának nemes feladata kivitelében azonban még soksok akadályt kell leküzdeni, hogy a teljes sikert elérje; mert vannak oly körülmények, melyek az oktatást megnehezítik és a taneredményt kockáztatják.
Az ipariskola feladatának és az iparos osztály művelődési céljának biztosabb elérhetése végett felette kívánatos lenne oly intézkedés, mely szerint az iparos pályára csak oly ifjak léphetnének, kik legalább az elemi iskola évfolyamait jól bevégezték vagy annak megfelelő értelmi képzettséggel birnak.
Még nagyobb akadálya az iparostanoncok ismeretgyarapitására és nevelésére irányuló törekvésnek a tapasztalható közönyösség és ellenszenv az ipariskola iránt. Van ugyan hazánk tekintélyes iparososztályának sok oly kitűnő tagja, kik az ipariskolát a haladás követelményének és a nemzeti jólét biztositékának tekintik és annak működését célja kivitelében jóakaratulag támogatni el nem mulasztják; jóval nagyobb azonban azok száma, — különösen Nagy-Kanizsán -- kik az ipariskolának ellenségei és nem képesek belátni, hogy az ipar emeléséhez nem elég csak a kézügyesség elsajátítása, hanem ahhoz szakértelem és bizonyos fokú műveltség is kell.
Ily körülmények közt nem csuda, ha a tapasztalatlan, könnyelműségre hajló tanoncz elhanyagolja az értelemképzésre kínálkozó kedvező alkalmat, és ha eljár is az iskolába, azt csak kényszerűségből teszi; testileg ott van ugyan, de gondolatai máshol járnak. Az ilyen tanoncok értelmi fejlődése a tauitó legigazibb törekvése mellett is hiányos lesz, és az ilyen tanoncokból aztán olyan iparosok lesznek, kik az iparososztály díszére nem válnak.
Az ipariskolai oktatásnak eredményét nem kis mértékben kockáztatja az ipartörvény azon intézkedése is, hogy az iparostanonc tanonqidejének letelte után felszabadittatik tekintet nélkül arra, hogy járt-e ipariskolába vagy nem. A törvény ezen rendelkezése kibúvó az iskolát csak rendetlenül látogató tanoncnak. Némely mester urak pedig tanoncaik beszegődtetésének halasztásával kerülik el az ipariskola iránti kötelezettségüket.
De remélhető, hogy ezen már tovább nem tűrhető bajon nemsokára segítve lesz; mert a magasabb intéző körök figyelmét is
5
v
V
magára vonta az iparos-mestereknek a törvény kijátszását célzó eljárása. Az ipartörvény oda fog módosíttatni: »hogy az iparostanonc addig fel nem szabadul, inig az alsófoku ipariskolát kielégítő eredménynyel el nem végezte.« Valamint az oktatás idejét is aként fogják módosítani, hogy a hét egyik erre legalkalmasabb napján a nappali órákban tar-tassék az inasoktatás. A tapasztalható sok akadály alapján sokan azt mondják, hogy az ipariskolai törvény és annak rendeletei hiányosak és rosszak! Dehogy hiányosak, dehogy rosszak. Csak az irányításon kellene változtatni. Nem a tanfelügyelőhöz s ezek utján az iparfelügyelő bizottságok- és igazgatóhoz, hanem magukhoz az iparhatóságokhoz kellene minden évben egy vagy két rendeletet intézni; vagyis elsősorban az iparhatóságokkal szemben kell a törvénynek és rendeleteknek érvényt szerezni.
Ha ezen akadályok lekiizdetnek és az iparosmester urak az ipariskolánál működő tantestülettel egyetértve, a tanoncok kiképzésén és erkölcsnemesitésén közremunkálnak, a siker el nem maradhat. És csak igy remélhetünk egy jobb és biztosabb jövőt.
Beírás. Az iparfelügyelő-bizottság 1898. évi junius hónapban tartott gyűlése alkalmával határozatba ment, hogy az igazgató által beterjesztett javaslat szerint az ipariskolai tanoncok beirása az 1898—99-iki tanévre szeptember x-től 11-ig tartassék. Dacára, hogy a tanév elején az igazgatóság és ipartestület elüljárósága által felhivattak az inastartó mesterek, hogy tanköteles inasaikat a kitűzött időben az iskolába Írassák be, a fenti kijelölt idő alatt csak 346 tanuló iratkozott be, mely létszám szeptember végéig 424-re, decemberig 456-ra és március végéig 488-ra szaporodott. Április 15-én a tanulók felvétele bezáratott. Évzártával a tanulók létszáma 496 volt. Gyarapodás a mult évvel szemben 65. A beiratásokat az igazgató két osztálytanító jelenlétében és azok közreműködésével eszközölte.
A rendes tanítást azonban szeptember 12-én este 7 órakor csak 346 tanulóval kezdhettük meg, mivel az addig még be nem iratkozott tanoncok mesterei még mindig a múltban megszokott mód szerint csak hónapok múlva gondoltak arra, hogy tanoncaikat már be is kellene iratni az ipariskolába. Ez a lanyhaság a tanügy rovására és különösen a tanítás hátrányára van. A szigorú törvény pedig tudniillik ugy ér valamit, ha nemcsak írva van, hanem végre is hajtják.
A tanulóknak osztályokba való osztása a mult évi maradt. Sajnosan kell konstatálnom azonban, hogy a szabályzat 27-ik pontjában foglalt ama rendelkezésnek, mely szerint egy-egy osztályba rendszerint 60, a rajztanitásnál 40 tanulónál többet fölvenni nem lehet, — helyi körülményeink miatt nem tehettünk eleget.
Az intézet- és tantestületben az év folyamán semminemű változás nem történt, és a tanítás az alább elősorolt hosszabb és rövidebb ideig tartó helyettesítésektől eltekintve és a közbeeső szünetek kivételével minden megszakítás nélkül folyt az év zártáig.
A tanítók helyettesítését illetőleg a következő intézkedés történt: Egyik rajztauitó betegsége miatt 4 havi szabadságot kapott, mely időtartam alatt Schulcz Károly rajztanító a beteg (szabadságolt) rajztanítónak heti 6 szakrajz, — 4 általános és mértanirajz óráját heti 7 órában olyforinán töltötte be, hogy az ő heti 9 órája helyett 12 órát, vagyis 3 órával többet adott. Az igazgatóság megkereste a felügyelőbizottságot és iparhatóságot az iránt, hogy e 3 órai helyettesítésért neki, valamint a fentjelzett idő tartamára az »Előkészítő A) és B) osztályában« kisegítőül alkalmazott Almási János népiskolai tanítónak
6
is a heti 4 órai helyettesítésért járó tiszteletdij kiutalása iránt intézkedni szíveskedjék. Továbbá: a III. osztály vezetőjét 6 heti és az I. A) osztály vezetőjét 3 heti betegsége alatt az intézetnél alkalmazott tanitók minden dij nélkül helyettesitették.
A tantestület jegyzőjéül Kováts Miklós tagtársat, az ip. isk. felügyelő-bizottsághoz pedig képviselőjéül Poredus Antal tagtársat választotta meg.
Az ipariskolai szabályzat 61-ik szakasza d) pontjának rendelkezése szerint a tanácskozmánvokat havonkint megtartottuk s az ezekben felvett jegyzőkönyveket benyújtottuk a felügyelő-bizottsághoz, honnan a tanfelügyelőséghez terjesztettek.
A havi üléseken az igazgató közölte a tantestülettel a felsőbb, valamint más hatóságoktól érkezett rendeleteket és átiratokat, úgyszintén az elsőfokú iparhatósághoz, felügyelő-bizottsághoz és ipartestülethez intézett havi és másnemű jelentéseket is, melyekben minden az iskolát és tantestületet érdeklő fontosabb mozzanatot előadott. Gyűléseinken megbeszélés tárgyát képezte a tanítás módszere, a végzett tananyag, az írásbeli dolgozatok; a tanulók erkölcsi viselete, szorgalma és előmenetele.
A felügyelő-bizottság 5 ülést tartott.
Fegyelem és szorgalom. Az ipariskolánál a legnagyobb szorgalom, türelem és lelkiismeretes pontosság mellett is kellő eredményt felmutatni, rendet és fegyelmet fentartani igen nehéz feladat. Ezt főleg annak lehet tulajdonitani, hogy a legtöbb mester tanoncát rendetlenül küldi iskolába, azzal durván bánik, cselédi munkákra alkalmazza, minélfogva a tanuló lelke is eldurvul. Mind a mellett az ipariskolai tanitók a fegyelmet atyai szigorral, erélyes intézkedéseikkel a lefolyt tanévben fentartották. A tanulók erkölcsi magaviselete javult. A téli időszak alatt a tanórákat sokan szorgalmasan látogatták s ezek szép előmenetelt tanúsítottak a tantárgyakban. A mi általában a tanulók iskolábajárását illeti, mondhatni: elég pontos és rendes volt, leszámítva a kőmives, ács, cserepes és szobafestő iparosokat, kik rendszerint kora tavasztól késő őszig vidéken dolgoznak, kiknek mulasztott órái az összes mulasztott órák számát tetemesen növeli.
Az igazgató szeptember hó 19-én és 20-án külön minden osztályban az osztályvezető tanító jelenlétében felolvasta és megmagyarázta a fegyelmi szabályokat, melyek szigorú megtartására figyelmeztette a tanulókat.
A fegyelmezés nehézséget nem okozott; a tanulók általában véve törekedtek elméleti ismereteik gyarapítására és a szabályzat 35., 36. és 37 ik pontjainak rendelkezése szerint viselték magukat.
A lefolyt tanévben a vallásoktatás az iskola falai közt történt olyképen, hogy az ágostai ev. vallásnak az ág. ev. rendes tanulókkal, az izr. vallásúak az izr. rendes tanulókkal kaptak oktatást; ellenben az ev. ref. és a rom. kath. vallású tanoncok nem részesültek hitoktatásban.
Az iparos tanulók egészségi viszonya általában kedvező volt. Haláleset egy sem fordult elő.
Az iskola tanterve a nmélt. vall. és közoktatásügyi minisztérium által 1883. évi aug. hó 30-ik napján 33564. sz. alatt kelt rendelettel kiadott tantervtől általában nem tért el s attól csak a tananyag felosztásában történt némi eltérés. A rendelkezésünkre álló kevés idő keretébe a tananyagot és annak egyes részeit aként és oly terjedelemben illesztettük be, hogy teljes egészet nyújtva, egyúttal a párhuzamos
7
osztályok teljes egyöntetűséggel haladjanak. A rajzoktatásnál különösen ügyeltünk arra, hogy a haladó rajzolók lehetőleg szakok szerint készült tanterv alapján nyerjenek oktatást, a mi az értesítőnk más helyén közölt csoportosításokból is látható.
Ezen tanév folyamán az inasok tanítása iránt kevés érdeklődést tanúsítottak még azok is, kiknek hivatalból is kötelességök lett volna az inasok szellemi előmenetelét figyelemmel kisérni. Ellenőrzés szempontjából az intézeti igazgatón kivül látogatást tettek még az iparhatóság részéről: Zampa József és ifj. Varga József (4 osztályban). A felügyelő-bizottság részéről: Bún Samu keresk. isk. igazgató (3 osztályban), Varga János és Schwartz Mihály (5 osztályban). A látogatók a tanuló ifjúságot jó magaviseletre, szorgalomra buzdítva, egyúttal a tanítás menetéről s a tapasztalt eredményről dicsérőleg nyilatkoztak.
Az eddigi gyakorlat szerint az inasok a tanoucviszony tartamára eső évi két forintnyi ipariskolai tandíjat felszabadulásukkor fizették le. Ezen szokást a városi tanács azonban az 1898-ik évi november hó 12-én kelt 20,243-ik számú végzésével aként módosította, hogy jövőre a tandíj évenkint lesz beszedendő ugy, hogy a tandij a beiratkozáskor fizetendő, s akik ezt nem teljesitik, mint hátralékosok a tanácshoz lesznek bejelentendők s a tandij ugy fog tőlük behajtatni. A fizetni képtelenek a tandij elengedése iránt a városi tanácshoz intézett kérvényt tartoznak beadni. Az 1898—99. tanévről az iskolánál befolyt tandij összege 142 tanuló után 284 frt. Mint hátralékos beterjesztetett 352 tanuló 704 írttal; ezek közül a v. tanács 60 tanulónak tandiját elengedte, marad behajtásra 292 tanuló után 584 frt.
Az iskola szüneteket illetőleg szigorúan alkalmazkodtunk az erre vonatkozó miniszteri rendeletekhez és a szabályzat 12-ik szakaszában foglalt rendelkezéshez.
A vall. és közokt. miniszter ur 1897. évi okt. 28-án 66,542. sz. a. és 1898. évi febr. 28-án kiadott rendeletei értelmében minden évben hazafias ünnepélyek rendeztetnek. Az 1848-iki törvények megalkotásának emlékére március 15-éu az összes osztályokban szünet volt. A koronázási évforduló napot (junius 8-ikát) mivel ez a nap köznapra esett, a mikor az inas-mesterek inasaikat az ünnepélyhez nem bocsájt-hatták: hogy a magas kormány fennálló rendeletének eleget tegyünk, az ünnepséget junius 4-én d. ti. pont 3 órakor alkalmi beszédek, szavalatok és énekkel a központi iskola udvarán a felügyelő-bizottság több tagja, a »Zala« tek. szerkesztője és kisszámú közönség jelenlétében tartottuk meg a következő ünnepi műsorral: 1. Igazgatói megnyitó beszéd. 2. »Hymnus«. Énekli az összes ifjúság. 3. »A hazáért« (szavalat) Zalai Károly III. oszt. tanuló. 4. »Ünuepi beszéd«. Tartja Erdősi Bálint tanító ur. 5. »Mikor imádkoztok«- (szavalat) Málék Elek
I. B) oszt. tanuló. 6. »Magyarország térképe előtt«, elmondja Rózsa Pál I. A) osztály tanuló. 7. »Ébresztő* (szavalat) Meyer Ferencz II. A) oszt. tanuló. 8. »Szózat« (szavalat) Richter Gyula II. B) oszt tanuló.
9. »Nemzeti dal« (szavalat* Zvouár István előkészítő B) oszt. tanuló.
10. »Uiinepi Óda« (szavalat) Amtman Ferencz III. oszt. tanuló és
II. »Szózat«. Énekli az összes ifjúság.
Valamint a mult, ugy a jelen tanév végén az iskolai értesitők kiosztása alkalmával is azon mester-inasok között, kik az elméleti tantárgyakban és rajzban dicséretes haladást és szorgalmat tanúsítottak; azokat kiállították és kiket a bíráló bizottság jutalomra érdemesnek talált; egyenkint 1, és 2 koronával 126 korona összeg és 30 drb
8
»Iparosok 01vasótára« ciinii könyv osztatott ki ösztöndíjul. Kitüntető lapot kapott 14, dicsérő lapot 19 és dicséretet nyert 5 tanuló.
Az iparostanulók jutalmazására adakoztak: A »Délzalai Takarékpénztár 20 korona; a »Nagykanizsai Takarékpénztár« 20 kor.; a »Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár;* 20 kor.; az ipariskolai bélyegzőkönyvek elárusitásából fölül maradt 40 kor. Grünliut Henrik 6 kor.; Miltényi Sándor, Keller Tgnácz, Halvax Frigyes, Saller Lajos és Hlatkó János 2—2 koronát; összesen 126 koronát. A városi tanács mint iparhatóság adott 30 »Iparosok ülvasótára« ciiuü könyvet ösztöndíjul, és 60 szegénysorsu és jómagaviseletii szorgalmas tanulónak az évi 2 forintnyi tandiiat elengedte. A nagylelkű és nemes-szívű adakozók, nemkülönben a tek. iparhatóság is fogadják ez uton is az ipariskolai tanoncok nevében — szép adományuk és jótékonyságukért az ip. isk. felügyelő-bizottság és az igazgatóság hálás köszönetét.
Az ipariskola tantestületének beterjesztett javaslata alapján a felügyelő bizottság f. é. május hónapban hozott határozata szerint a tanoncok évi záróvizsgáit az általános rajz és közismeretekből a következő sorrendben tűzte ki: Junius 10-én esti 7-től az előkészítő B) osztály közismeretek- és az előkészitő A) osztály rajzból. 11-én d. e. g-től szakrajzkiállitás. 12-én esti 7-től a III. oszt. közism. ésaz I. A) oszt. rajzból. 13-án esti 7-től a II. A) oszt. közism. és I. B) oszt. rajzból. 14-én esti 7-től a II. B) oszt. közism. és III. és II. A) o. rajzból. 15-én esti 7-től az I. A) oszt. közism. és az elők. B) oszt. rajzból. 16-áu esti 7-től az I. B) oszt. közism. és II. B) oszt. rajzból. 17-én esti 7-től az elők. A) oszt. közismeretből. 19-én esti 7-től az ágost. vallású, és 18-án d. u. 2 órakor az izr. vall. tanulóknak hittanból. 25-én d. u. 2 és fél órakor az értesitők és jutalmak kiosztása. Ezen nyilvános vizsgákra a kir. tanfelügyelőség, az iparhatóság, a felügyelő-bizottság, az ipartestületi elöljáróság külön meghívón, valamint a helyi lapok utján minden tanügybarát meghivatott. A vizsgákon az iparfelügyelő bizottsági elnökön és több bizottsági tagon kivül az iparhatósági és ipartestületi kiküldött és még más vendég is volt jelen.
A f. é. junius hó 11-én tartott szakrajzkiállitáson részt vett 223 tanuló 563 darab csinos rajzzal, ezen kiállítás annyira szépen sikerült, hogy ennek szemlélői közül sokan elismerésöket nyilvánították. A kézimunkakiállitás tárgyában az igazgató ez évi január hó 2-áu átiratot intézett a helybeli ipartestületi elöljárósághoz, melynek ügybuzgó tagja a szakrajzkiállitással kapcsolatosan nagyobbszeui kézimunkakiállitás létesítését szorgalmazták ugyan, ámde az eszme most nem talált termő talajra, amennyiben a tervezett kézimunka kiállítás az idén nem tudni: mi okból — elmaradt.
A vizsgálaton föltüntetett eredmény a jelen volt bizottsági tag urak összhangzó nyilatkozata szerint jóval fölülmulta az előbbi években elért sikert; nézetünk szerint azonban még mindig távol állunk azon sikertől, mely elérhető volna, ha a törvényes tényezők jobban szivükön hordanák az iskola ügyet; mert ezzel magát a tanuló ifjúságot is nagyobb szorgalomra buzdítanák; sőt az inasmester urak egy részének alaptalan ellenszenvét is megszüntetné.
Midőn pedig évi jelentésemet a lefolyt iskolai évről bezárom, azon óhajomnak adok kifejezést: adja Isten, hogy az iparoktatás ügyünk évről évre áldásosabb, sikeresebb legyen, hogy céljához az általános műveltség megteremtéséhez minél előbb eljuthasson, hogy ez által a
9
magyar iparos osztály vagyon, jólét, műveltség tekintetében Európa minden nemzetével a versenyben lépést tartson.
Beszerzett tanszerek és egyébb tantárgyak. Az intézet felszerelése a folyó tanévben gyarapodott. Kapott:
I. Bútorokban: A rajztár és taneszközök részére, i drb kétajtós, és i drb egyajtós szekrényt. Az órarendhez való i drb fakeretet üvegtáblával; i drb. igazgatói cimtáblát felirattal.
II. Tanszerekben: 15 drb Richter-féle rajzeszközt, 15 drb rajzdeszkát, 15 drb fejesvonalzót, 20 drb háromszöget, 5 drb bélyegzőt 2 bádog festékkel, a 4-ik évfolyam >Mintalapok«-at, a »Mintalapok* 5-ik évfolyamára előfizetés is eszközöltetett; az »Iparosok 01vasótára« 4 első évfolyamából 1 —1 példányt diszkötésben, az 5-ik évfolyamból 1 példányt díszkötésben hátralék. III. Az iskola részére küldetik a Mártonfy Márton és Szteréuyi József főigazgató osztálytanácsosok szerkesztésében megjelenő «.Ipai''osok 01vasótára« és a »Magyar Iparoktatás* cimü folyóirat. IV. Egyebekben beszereztetett: 20 iv osztálykönyv, 600 lap »Hivatalos értesítő, 500 felvételi jegy, 160 bizonyítvány, 300 figyelmeztető lap, 4 iv felvételi napló, 274 iv előmeneteli és mulasztási napló, 4 első-, 1 második és 1 harmadik füzet Dr. Veress V. ipari számvetési példatár, 4 iv iskolai nyomtatvány minta, 40 drb kettős szám és 40 drb hármas számú iron, 50 drb két krajcáros és 4 drb színes iron, i7 üveg tus, 100 drb 4 és 1 drb. 36 krajcáros gumi, 2 üveg veres és 1 nagy üveg fekete téuta, 7 üveg bélyegző festék, 200 iv rajzpapir, 80 iv kisebb, 20 iv nagyobb, vonalzó, 150 iv korona, 150 iroda, 30 iv miniszter és 20 iv itatós papir, 3 drb papiros táska, 12 drb lemez, 1 drb tus, festék és ecset, 30 füzet »01vasótár« cimü könyv ösztöndíj ul.
IV.
Tanhatóságok, a) Felügyelőség:
Mártonffy Márton, min. osztálytanácsos és iparoktatási főigazgató. Szterényi József, min. osztálytanácsos és iparoktatási főigazgató.
b) Kir. tanfelügyelőség:
Dr. Ruzsicska Kálmán, kir. tanácsos tanfelügyelő. Kőrössy Sándor, kir. segédtanfelügyelő.
c) Ipariskola felügyelői bizottság tagjai:
Bún Samu, Goldhammer Károly, Grünhut Henrik elnök; Halvax Frigyes, Hlatkó János, Keller Ignátz alelnök; Miltényi Sándor: gondnok; Poredus Antal a tantestület képviselője — jegyző; Dr. Rothschild Jakab, Samu József, Saller Lajos, Szedlmayer László, Varga János és Venczel Rezső igazgató.
d) Iparhatósági megbízottak:
Zampa Antal és Varga Imre.
10
e) Az ipartestületi iskolai megbízottak:
Dants Kálmán: elnök; Samu József alelnök; Varga János: alelnök; Topolits János, Zampa Antal, Orosz Miksa, Nóvák István, Saller Lajos, Horváth József, Németh Imre, Miltényi Sándor, Schwartz Mihály, Turek Gyula, Keller Mátyás, Geróes József, Sável János, Muzikár Vincze, Hiczelberger György, Hlatkó János, Lodner Ferencz, Csillag Károly, Locke József, Takáts József, Rozs Ferencz, Bódis János, Gertuer Vilmos, Kaufer József, Weiszberger Zsigmond, Hartmann Károly, Pilczer Albert, Sárközy Kálmán, Mayer Károly és Varga Imre.
Barta Lajos, izr. hitoktató.
Hütter Lajos, evaug. lelkész és hitoktató.
Seregély Dezső, ev. ref. lelkész és hitoktató.
Dr. Neumann Ede, izr. lelkész és hitoktató.
Véber Vincze, szentferenczrendü házfőnök, helyettes plébános
Erdősi J3álint, népiskolai rendes tanitó; tanított a II. A) osztályban a közismereti tárgyakat, heti 4 órában. Az'' ^intézetnél működött 13-, általában 16 év óta.
Kováts JVtiklós, népisk. rendes tanitó és tanitótestületi jegyző; tanított az I. B) osztályban a közismereti tárgyakat, heti 4 órán. Az intézetnél működött 1 és fél-, általában 13 év óta.
Jiisxtner József, népisk. rénd. tanitó; tanított az előkészítő A) osztályban a közismereti tárgyakat, heti 4 órán. Az intézetnél működött 13-, általában 42 év óta.
Orbán István, népisk. rendes tanító; tanított az I. A) osztályban a közismereti tárgyakat heti 4 órában. Az intézetnél működött 1 és fél általában 9 év óta.
Papp JVCiklós, polg. leányisk. rajztanító; tanított az I. A) és I. B) osztályban a mértant és rajzot, heti 2—2 órában; a szakrajzot két csoportban, heti 3—3 órában. Az intézetnél működött 7-, általáb. 7 év óta.
Porcdus ^rctal, népisk. rendes tanító; a tantestület képviselője és felügyelő-bizottság jegyzője; tanított a III. osztályban a közismereti tárgyakat, heti 4 órán. Az intézetnél működött 4-, általában 11 év óta.
Sehulez J^ároly, polg. fíu isk. rajztanító; tanított az előkészítő A) és B) osztályban — a II. A) és Ill-ik osztálylyal együtt — és a II. B) osztályban a mértant és általános rajzot, heti 2—2 órán. Az intézetnél működött 13-, általában 27 év óta.
Venezel J^ezső, ez intézet vezetője; a tantestületi tauácskozniá-nyok elnöke; népisk. rendes tanító; tanított az előkészítő B) osztályban a közismereti tárgyakat, héti 4 órán. Az intézetnél működött 10-, általában 29 év óta.
Ylasits József, népisk. rendes tanító; tanított a II. B) osztályban a közismereti tárgyakat, heti 4 órán. Az intézetnél működött 1 és fél-, általában i év óta.
A vallásfelekezetek képviselői:
V.
Tantestület. ^
11
Kisegítő rajztanító: ^Imási János, népisk. rendes tanító; tanított általános elemi rajzot az előkészítő A) és B) osztályokban heti 2—2 órán. Az intézetnél mint kisegítő rajztanító alkalmazva volt 4 hónapon át, — általában 3 év óta.
VI.
Tanterv és tananyag.
A tanterv és tananyag a miniszteri szervezet értelmében a következő volt:
1. Az előkészítő két osztályban írás, olvasás és számvetés heti 4-, és elemi rajz heti 2 órán.
2. A 2 első-, 2 második- és harmadik osztályban:
a) Olvasás és fogalmazás és az azzal kapcsolatos tárgyak, heti 2 órán.
b) Számtan, heti 2 órán.
c) Szabadkézi- és mértanirajz, heti 2 órán.
d) Szakrajz, két csoportra osztva, úgymint: vasiparból, fa- és bőriparból, heti 3 órán.
Elvégzett tananyag.
Minden osztályban más helyen közölt órarendünk szerint.
Előkészítő 9 osztályban.
Olvasás és írás, heti 2 órán.
Az irott és nyomtatott betűk ismertetése; az irás és olvasás gyakorlatok főcélja ezen osztályokban a gépies és folyékony olvasás és irás elsajátítása; az olvasmány vagy rövid elbeszélése után. Mártouffy-Trajtler k. k.
A tanmenet részletezése: Az összes kis és nagy betűk írása és olvasása. Ennek megfelelően az alábbi kiirt olvasmányokat tárgyaltuk és fejtegettük.
Élelmezések, a hus mint tápanyag; a marhahús, szárnyashus, lius-kivonat, kolbászok, a művaj. Zsirok és zsiruemü anyagok; az állati zsirok, gyertyák, a szappan. Bányatermékek: a vas, a rudvas, az acél. Tüzelő és világitószerek: a kősz-én, a barnaszén, a petróleum, az aszfalt. A mester emberek: a kőmives, a szabó, az ács, az asztalos, a kovács és a lakatos. A magyar nép. Az alföldi paraszt. A huszár. Az alföldi helységek. A Balaton. A bérces Erdély. A dunai vaskapu. A magyar nemzet. A nemzeti zászló. Magyarország cimere. Nemzeti dal.
Az irás és helyesírás. A gépies és folyóirás kezdetben táblai előírás után; utóbb könyvből és előmondatolás utján is. A helyesírás gyakorlása leginkább a kis és nagy betűrend leírása, ikerszók, rokon-hangzásu szók, összetett szók, tulajdon nevek, régi családnevek, a szótagok elválasztása és egyszerű mondatok Írásgyakorlatokkal.
Számtan. Mind a két osztályban heti 2 órán.
A fejszámolás fokozatosan 100-ig; a számjegyek helyesírása és értékük ismertetése; a négy alapinivelet egész számokkal 1000-ig. A mértékek ismertetése. Dr. Veress V. t.
12
Szabadkézi rajz. Mind a két osztályban heti 2 órán.
A tanulók ponthálózatu füzetekbe fokozatosan haladva egyszerű egyenes vonalú idomokat rajzoltak. Az első félévben szabadkézzel, a második félévben vonalzóval a következőket. Távolság felezése. Az álló és fekvő irány. A szöglet. A dülő irány. A négyszögű idom. A négyoldalú hasáb. Az álló irány. A hajlított és hullámvonal különböző helyzetben.
1. Osztály.
Mindkét első osztályban: Olvasás és hozzá fűzött reáloktatás, heti i órán.
Cél: Értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás és az olvasmányok alapján hasznos ismeretek közlése. Fogalmazási gyakorlatul másolások ; egyszerű és bővített mondat szerkesztések, diktálás után való irás. Mártonffy—''Trajtler, k. K.
Olvasmányok a következő tárgykörökből:
a; Az ipari életből kiváló iparosok életrajza elbeszélések alakjában, feltüntetvén az iparosok közt kívánatos jó tulajdonságokat. Az iparos tanuló kötelessége tanító mestere iránt. Rendtartási szabályok az iskolában, a családban és nyilvános helyeken.
b) Földrajzból: A legszükségesebb földrajzi előismeretek röviden összefoglalva. Magyarország ipara, iparosok oktatása, vas- és fémipar, agyag-, fa és építőipar; a bőripar, a mezőgazdaság, állattenyésztés, kertészet és bortermelésről czimü olvasmányok. Budapest, dunántuli vidék, nagy alföld, éjszakuyugati, éjszakkeleti és délkeleti felföld nevezetesebb városainak ismertetése különös tekintettel az iparra.
c) Történetből; A magyarok bejöveteléről, Szt. István, a magyar állani szervezése, Nagy Lajos. A czéhek. Mátyás király. Mária Terézia. Széchenyi István és kora. Az 1848-iki törvények eseményei. Szabadságharc. Deák Ferencz és a kiegyezés.
d) Egészségtanból: Az egészség és betegség befolyása az egyesek életére és a nemzetre. Táplálkozás. Egészségtelen műhely és gyár. Testápolás. Ragályos betegségek. Életmentés.
Fogalmazás. Mindkét oszt. heti 1—1 órán. Tankönyv mint az
olvasásnál.
Vegytan és helyesírás.
Cél; a helyesírás elsajátítása. Gyakorlás az Írásbeli kifejezésben. Részletezése: Az előkészítő tanfolyamokban tanultak átisinétlése. A tan-tankönyvben felvett átolvasási gyakorlatokból: Fő- és hiányos, egyszerű és összetett mondatok; főnévi, melléknévi és igeképzés. Fő- és melléknév és azok fokragozása. Igék 3 főideje. Az ikes és iktelen igék. A fősúlya helyesírásnak előmondatolás utáni begyakorlására fordittatott.
Ipari számvetés. Mindkét osztályban heti 2 óráu.
Cél: Megismertetni a tanulót ama számvetésekkel, a melyek a kisipar észszerű folytatásához szükségesek. Segédkönyv: I. füzec Dr. Veress V.
A szorzótábla ismétlése és gondos begyakorlása. A meter rendszer mértékei. Az egész számok leírása, kimondása és a hazai pénzrendszer megismertetése. A négy alapmüvelet iparos gyakorlatból vett példákon begyakorlása. A tizedes törtek rövid fogalma és a négy alapmüvelet tizedes törtekkel.
13
Szabadkézi és mértani rajz. Mindkét osztályban heti 2 órán
Szabadkézi rajz. A vonal és pont ismertetése, relatív fekvése, osztása. A szög, A kör. A szögek nemei, mérése és másolása. Három-négy és sokszögek nemei.
Mértani rajz. Az egyenes vonalak összetétele és osztása által alkotott egyszerű idomok és csillag alakok szerkesztése. A kőriv, kor s általában a hajlitott vonalak alkalmazása sík díszitményeknél, különös tekintettel az ipar különböző ágaiban előforduló alapokra.
II. Osztály.
Mind a 2 második osztályban: Olvasás és a hozzá fűzött reáloktatás, heti i órán.
A részletes tananyag oly módon osztatott be, hogy felváltva az egyik órán földrajz, a következő órán alkotmánytan és irodalmi szemelvények tárgyaltattak. Mártonffy—Trajtler K. k.
Olvasmányok a következő tárgykörökből:
a) Föjdrajzból: Budapest ipara; Bécs városa és ipara. Közös vámterület Németország városa és ipara. Angolország városa és ipara. Franciaország városa és ipara. Brazilia.
b) Alkotmánytanból: a magyar alkotmány alaptörvényeinek ismertetése. A királyi hatalom, trónöröklés, felség jogok, törvényhatóságok, választási jog. Az ország kormányzása, minisztérium és törvényhatóságok. Adó és katonakötelezettség. Az ipargyakorlásról. Iparos tanoncok. Iparhatóság. Ipartestület. A »szózat« és »Hymnus- begyakorlása.
c) Térmértauból: A testek közös tulajdonságairól. A testek halmaz állapota. Az összetartó erő. A nehézségi erő. Egyszerű gépek. A gőz feszítő ereje.
Fogalmazás. Üzleti fogalmazás. Mindkét osztályban, heti 1 órán.
Cél: azon üzleti iratok megismertetése, a melyeket az iparos hivatása körében maga készit: Megrendelő levél, fizetéssürgető levél, áruk utáni tudakozódó levél, bizonyítványok, nyugtatványok, számlák, meghatalmazás, szállító-levél, teheráru szállító-levél és postai utalványok.
Számtan. Mind a két osztályban, heti 2 órán.
Különböző üzletek árjegyzékei az árvetési számodásokuál. A pénz-és mértékrendszer szétbontása és összevonása. Időszámítás, kettőtétel; közönséges törtek összeadása, kivonása, szorzása és osztása. Százalék számítás, kamatszámítás és társaság-szabály.
Mértani és szabadkézi rajz. Második B) osztályban heti 2 órán.
a) Mértan és mértani rajzból: Az egyenes és sík térbeli helyzete, testszög; szögletes és gömbölyű testek; a test ábrázolása egy sikon.
b) Szabadkézi rajzból: Stylizált levél idomok. A görög arab és renaissance stylfajból egyes jellemző alakok és síkdíszítmények.
III. Osztály.
Olvasás és a hozzáfűzött reáloktatás. Heti 1 órán. Mártonffy— Trajtler k. k. III. o. számára.
a) Természettanból: A hang (keletkezése és tovább terjedése), a hallás és hangszerek. A fény (a fény terjedése, az árnyék, a fény erőssége). A fény visszaverődése és a tükrök. A fény törése és a lencsék.
14
Szinszóródás. Az elektromosság. Villamos feszültség (villámhárító). A gálvánosság. A gálvánáram vegybontó hatása. Az elektromos fény. Az elektromosság és mágnesség különféle alkalmazása.
b) Chemia és technológiából: A szénvizvegyek. Cukor, keményítő, mézgák, dextorin, növény-rost, európai fák, más világrészek fái, len, kender, a len és kenderszövet, gyapot, gyapotszövetek és papírgyártás. Szesz, ecet, bor, sör, hús, zsiradék, szappanfőzés. Gyertya, mártás, bőrgyártás, sör és gyapjú, a vér, enyvgyártás. Kőolaj, viasz, gyanták és szűrök, lakk és firnisz, kautschuk és guttapercha, festékanyagok.
e) Közgazdaságtanból: Földmivelés-, ipar- és kereskedelem jelentősége. Házi, kézmű és gyáripar. A munka megosztás. A gépek társadalmi és ipaii szerepe. A közlekedés eszközei. Vasút adók. Az iparra nézve fontos intézmények: szövetkezetek, bankok, postatakarékpénztár. Az iparszabadság. A kereskedelmi és iparkamarák ismertetése.
d) Szemelyvények magyar költőkből: A madár fiaihoz. (Tompa M.) Ébresztő (Bajza J.) A házáról (Tóth K.) Távolból. A magyarok istene (Petőfi S.) Tanács (Gyulai P.)
Üzleti fogalmazásból: Heti i órán.
Beadványok hatóságokhoz: iparigazolvány, a mester, tanonc és segéd közötti viszony és tandij elengedése tárgyában.
Ipari számvetés és könyvvitel: Kísebbszerü műhelyek könyvelése.
Tankönyv: Mártonffy—Trajtler III. oszt. Heti 2 órán.
A könyvelést, a könyvek lezárását és a leltár készítését az iparos életből vett példával. Az üzletben előforduló jegyzékeket és számlákat. Munkabérkönyv és bérlajstrom. Megrendelési könyv. Anyagfeljegyzési könyv.
Szabadkézi- és mértani rajz. Lásd a II. A) és III. osztálynál.
Szakrajzolási tanfolyam.
Ezen szakrajzolási tanfolyam az összes 5 osztályból arra alkalmasnak talált vagy 80—90 tanulóból állt; kik egyenlő számarányban, úgymint fém- és díszítő- ipari-, és fa- és bőr-ipari 2 csoportra osztván, heti 3—3 órán nyertek oktatást. A szakrajz tananyaga kezdők részére: addig, mig a tanuló a rajzeszközökkel való bánásmódot kellően elsajátítja, jó minták másolása, azután a meglevő mintának méret szerinti nagyítása; műhelyi rajzok célja és készítési módja. Ipari tárgyak fő alakjainak vagy egyes motiváiuak alkalmazása más hasonló rendeltetésű, de méreteiben és arányaiban másként alkotandó tárgyra. Vázlatrajz után a tervezet teljes elkészítése.
VII.
A nagy-kanizsai városi alsófoku ipariskola órarendjének beosztása, az 189819. tanévről.
Napok Óra Osztály A tantárgy megnevezése Előadók
Vasárnap 9—12 Első csoportnak Szakrajz, vasmunkásoknak Papp Miklós
r> 9-11 II. A) és III. Szabadkézi rajz és ( Schulcz Károly
11- 12 II. A) és III. Mértani rajz (
11 2-5 Második csoportnak Szakrajz, bőr- és famunkásoknak Papp Miklós
2-4 Előkészítő B) Elemi szabadkézi rajz Schulcz Károly
11—lii Az összes izraelita tanulók Hrttan Barta Lajos
Hétfő este 7-8 Előkészítő A) Ivás
n 8-9 Előkészítő B) Közismeret Lisztnél'' József
" 7—8 írás
11 11 8-9 Közismeret Venczel Bezső
1) ii 7—8 II. A) Fogalmazás Közismeret
8—9 " 11 Erdősi Bálint
11 ii 7—8 III. Fogalmazás
8—9 11 Közismeret Poredus Antal
11 ii 7-9 I. A) Szabadkézi- és mértani rajz Papp Miklós
Kedd „ 7-9 Előkészítő A) Számtan Lisztner József
)> j» 7-9 I. B) Szabadkézi- és mértani rajz Papp Miklós
n n 7-8 8—9 I. A) írás (helyesírás, mondattan) Közismeret ( ( Orbán István
ii ti 7-8 8—9 11. B) Üzleti fogalmazás Közismeret ( ( Vlasits József
Szerda „ 7—9 II. B) Szabadkézi- és mértani rajz Schultz Károly
17 11 11 11 7—8 S—9 I B) II 11 írás (helyesírás, mondattan) Közismeret l ( Kováts Miklós
11 11 • 7—9 II. A) Számtan, könyvvitel Erdősi Bálint
11 11 7-9 III. Számtan, könyvvitel Elemi szabadkézi rajz Poredus Antal
Csütörtök „ 7—9 Előkészítő A) Schulcz Károly
n ii 7—9 Előkészítő Bj Számtan Venczel Bézső
ii ii 7-9 I. A) Számtan és mértan Orbán István
ii »• 7-9 I. B) Számtan és mértan Kováts Miklós
11 í> 7—9 II. B) Számtan és mértan Vlasits József
Péntek ., 7-8 Az összes r. katli tanulók Vallástan nem volt
Szombat „ 6-7 Az összes ág. ref. tanulók Vallástan i Hütter Lajos
16
VIII.
A tanulók névsora és osztályzata. Előkészítő A) osztály.
A tanuló Általános osztály: Mulaszt, napok I Megjutalmaztatok
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselete előmenetele | összesen | igazolatlan jó magaviseletért —1- kiállított i rajzéit
Benczik József kőmives Tóth Mihály 2 2 32 X3 i kor.
Brazsicz Mihály csizmadia Horváth Gy. 2 3 38 38
Bradics János bádogos Horváth József 2 2 17 I d. 1.
Benke József kosárkötő Grácz Antal 3 4 — —
5 Beránek Károly hentes Voukon Antal 2 3 8 —
Borsits Ferenc kőmives Hoffer Menyh. Iszák János 2 3 26 r5
Csizmesija Ferencz csizmadia 3 4 12 8
Czimmerman Fer. kefekötő Sobár Gy.-né 3 4 10 9
Dani Antal kőmives Krisztián Lajos 2 2 8 3 2 kor.
10 Dömötör Géza bognár Németh Imre 2 3 r7 3
Faics Lajos kőmives Saller Lajos 2 3 8 7
Filák György mészáros Hoch Jenő 2 3 x3 9
Godinek Ferencz kőmives Geizl Viktor 2 3 !5 8
Gyuricz Polai Józs. kőmives Munkácsi Ján. 2 2 52 20
15 Gödinek László kőmives Geizl Viktor 2 2 11 9 2 kor.
Gottreich Jenő izr. lakatos Schável János 2 3 5 2 d. 1.
Golubics Vincze csizmadia Horváth József 3 3 4 I
Gerencsér János szobafestő Einspinner L. 2 3 — 2
Hoffer Lajos czipész Blakker Gy. 3 4 18 II
20 Hráscsánek András csizmadia Krivalics Istv. 2 2 12 7
Horváth István kőmives Geizl Viktor 3 3 57 —
Hollender István pék Árkovics Istv. 2 2 5
Hóbor Pál czipész rézműves Nebel Sándor 2 3 — 5 k.
Horváth Károly Samu József 3 3 4 1 d. 1.
25 Horváth Győző borbély Koch Iguácz 2 2 5 — k.
Hoffer Gyula bádogos Török Nándor 3 3 31 16 2 kor.
Jámbor György lakatos Weiser József 2 2 6 1
Kohári János szobafestő Falczer Jakab 2 2 12 7
Kirfeld Károly kőmives Vinczek József 2 2 35 —
30 Kleiner Ferencz mészáros Spitzkopf Klári 3 4 8
Kek Venczel hentes Voukon Antal 3 3 12 3
Kaszás József köteles Rozs Ferencz 3 3 9 1
Kosz Tamás csizmadia id. Takács J. 2 3 21 -
Kranicz János szobafestő Gottlieb Vilm. 2 2 6 — •
35 Lámpetter Mihály czipész Keller Iguácz 3 4 25 10
Lang Gusztáv kályhás Bognár István 3 3 — 3 2 kor.
Lamp Mihály hentes Beierl Ferencz 2 2 — —
Luft György czipész Babics Antal 3 3 5 2 2 kor.
Mák Károly czipész czipész Leidl István 2 2 9 7
40 Muik Károly ev. Keller Ignácz 2 2 7 1 k.
17
Felvételi napló szám Folyó szám A tanuló Általános osztályz. Mulaszt, napok Megjutalmaztatott
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselete előmenetele összesen I igazolatlan [ jó magaviseletért 1 kiállított rajzért
483 Mózsi Sándor szobafestő Szattler Károly 3 3 6
434 Nics Károly oras Veisz Albert 2 2 18 — k. 1.
473 Osztorognyai Márt. csizmadia ifj. Takács Józs. 3 4 — 1
355 Pintér Ferencz kőmives Geizl Viktor 2 2 8 2 k. 1.
393 45 Popesnyák Ferencz kőmives Morándini R. 3 3 49 7
4?4 Pethő Boldizsár czipész Fráncsits Istv. 3 3
112 Pint István kőfaragó Hild Ferencz 2 2 —! 1 k.
:-í8<s Rácz József czipész Viola Kálmán 2 2 2 — 2''kor.
324 Sásvári János czipész Pimeizl Henrik 3 3 8 3
280 50 Takács Gábor köteles Zvérn Ferencz 3 4 7 5
457 Vinczek László kőmives Németh József 2 3 34
185 Zvosecz István csizmadia Meilinger Ján. 3 4 4 I
Kimaradt :
Felszabadult :
Anrlróczi István Borbély József 55 Czáh József
Csizmesija Ferencz Hranics Fülöp Horváth József Pintér József 60 Vargek György Zsoldos István
Horváth Ferencz Jakopcevic József Molnár József 65 Varga István
összesen: 65
3
18
Előkészítő B) osztály.
Felvételi napló szám Folyó szám I A t a ■■ ii 1 ó Általános osztályz. Mulaszt, napok Megjutalmazta tett
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselet előmenetel összesen igazolatlan jó magaviseletért 1 kiállított | rajzért
379 Albrecht Aladár ev. asztalos Brántin József I I 28 6 k.
236 Bakos János kőmives Saller Pál I 2 24 6
369 Balog Lajos szabó Hálni Sándor I 2 9 6 1 kor.
292 Berecz György kőmives Morandini R. 2 34 —
358 5 Csatlós György csizmadia Néber Sándor 3 42 18
299 Csizmesija József csizmadia ör.Turek Gyula I 2 5 — d. 1.
249 Dominits István bábsütő Vajai Ferencz I 3 11 6
397 Faits János kőmives Saller Lajos I 2 5 — k.
477 Feiler Mátyás ev. lakatos Kohn Samu I 2 2 k.
46 IO Groszman Gyula ev. lakatos Schável János I 1 8 — 2 kor.
359 Haramia György csizmadia Turek Géza I 2 8 —
311 Hajdú Károly kőmives Geiszl Viktor I 3 9 2
479 Halász Károly Herczeg József lakatos Szabó József I 1 2 — k.
191 szobafestő Szattler Károly 4 6.5 5
493 15 Hergenröther Ede lakatos Brüll Sándor I 3 — — 2 kor.
89 Hizsák András csizmadia ör. Nováczki I. I 3 4 —
211 Hunyadi András csizmadia Horváth József I 2 — 2 kor.
392 Kedmenetz József czipész Kácziáner M. I 2 3 d. 1.
436 Kováts György kőmives Saller Pál 4 T7 14
470 20 Köfler Péter géplakat. Weiser József I 1 1 — k. 1.
481 Kordély János czipész Mersits Ede I 2 3
488 Kubát Jenő czipész Kubát József I 2 — —
295 Knausz Ferencz kőmives Morandini R. I 2 31 5
373 Kluger József hentes Voukon Antal 4 28 28
422 25 Latin György asztalos Csillag Károly I 2 .— — k. 1.
490 Liszták István asztalos Nóvák Frigyes I 3 — —
218 Magyar Ferencz czipész Miltényi Sáud. X 3 22 8
128 Mátyás Lajos nyomdász Weisz L. F. I 3 !5 —■
156 Mihovits István csizmadia Nóvák János 4 !5 6
238 30 Podgoriletz Mátyás czipész Bokán Károly 3 15 5
482 Sáretz Imre szabó Dór István I 1 2 —
469 Simon Árpád Sziládi Mátyás lakatos Brüll Sándor 3 9 6
322 csizmadia Reitliofer Ján. I 2 1 — d. 1.
410 Szofka Antal hentes Beierl Ferencz I 2 2 — d. 1.
455 35 Szommer Antal lakatos Weiser József I 2 2 — 2 kor.
237 Szkupil Ignátz czukrász Weisz Jakab I 2 6 — k. 1.
380 Takáts Pál borbély Heiszler Gyula I 3 J5 4
222 Takáts István czipész özv. Fischer J.-né 3 6
313 Veren István kőmives Geiszl Viktor 3 48 1
471 40 Wugrinetz János czipész Babits Antal I 2 9 8 2 kor.
223 Weizinger József kalapos Halvax Frigy. I 3 3
468 Zákonyi Károly czipész Zákonyi Károly I 2 — 2 kor.
V32 Zvonár István csizmadia Topolits János I I 1 —
Kimaradt :
Czár Antal 45 Kiss György Német János Rodek Károly Szabó Lajos Varga József 50 Kováts Péter
felszabadultak Gergye János Horváth István
Kálkner Kálmán Lárer József 55 Lukanetz László Niklesz Ferencz Rádi Sándor Szabó János Szollár Ferencz 60 Vellák József
összesen: 60
20
I. A) osztály.
| Felvételi napló szám | Folyó szám Általános osztályz. Mulaszt, napok Megjutalmaztatott
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselete előmenetele összesen 1 igazolatlan jó maga- | viseletért 1 kiállított j rajzért
476 Amtman Antal ev. géplakatos Weiser József 3 4
318 Bagyari Kálmán asztalos Vetzer Kauat. 3 2 8 2 k.
18 Bedő József Benkő József Cziczeli József asztalos Günzer Sándor 2 3 8 4 k. 1.
412 ács Morandini R. 2 4 43 1
242 5 csizmadia Reithoffer Gy. 2 4 3 2
198 Cser Lajos kőmives Morandini R. 3 4 28 2
294 Csinátli György kőmives Morandini R. 2 2 1 — 2 kor.
178 Fentős Kálmán lakatos Feix Alajos 2 2 1 — i kor.
110 Fischer Gyula géplakatos Weiser József 4 3 II
346 IO Funtek Ferencz czipész Keszei Károly 2 1 — 2 kor.
290 Gáspár Ferencz kőmives Saller Lajos 2 3 1 —
70 Gruttó Ferencz szabó Müller József 4 4 4 I
78 Haramia Vincze csizmadia Kremer Péter 5 4 13 IO
262 Harsházy István kocsigyár-tó Szencz Géza 2 2 8 4
56 !5 Herczeg Mihály czipész Steiner Fülöp 4 4 — —
384 Herczog Dávid izr. szabó Hánn Sándor 5 3 3 —
147 Héricz Endre ev. asztalos Torma Lajos 2 3 5 —
225 Hermann József czipész Mersics Ede 2 1 5 — 2 kor.
427 Horváth Boldizsár kőmives Török István 2 4 61 49
391 20 Horváth Ferencz lakatos Brüll Sándor 2 2 29 18 k.
339 Horváth György csizmadia Tóth István 3 4 41 36
462 Hirschl József izr. borbély Zapletál Ign. 5 3 1
ti3 Ifsics József kovács Juch Pál 2 3 — —
478 Jáberics Ferencz lakatos Weiser József 4 4 2 —
164 25 Jurácz Géza szabó Lahunság G. 4 3 x9
396 Kálmán Pál kőmives Saller Lajos 4 4 11 11
224 Kása István pék Árkoviss Istv. 3 2 J3 3
495 Kedmenecz Lipót czipész özv. Pup L.-né 2 év
205 Kerber Lajos czipész czipész Keller Iguácz 2 4 2 1
169 3° Kelemen József özv. Fischer J.-né 2 3 14 4 k. 1.
96 Klarics István asztalos Zákonyi Lajos 2 2 — — d. 1.
461 Klucsenecz Lajos szabó Veisz Bernát 5 4 2 2
70 Knausz Zsigmond czipész mészáros Keller Mátyás 2 2 3 I d. 1.
496 Knorczer Recső Lakenbacher A. 5 4 11 II
136 35 Köhler Jenő szabó Németh Lajos 2 2 3 — k. 1.
75 Luksa Mihály csizmadia Magyar József 2 3 14 9
283 Mercz József pék Mihályi István 4 3 17 7
445 Merényi Jenő asztalos Csillag Károly 3 4
264 Milkovics Józcef cserepes Horváth Gy. 2 2 27 3
378 40 Miháczi Pál lakatos Szabó József 3 3 21 11
329 Molnár Ferencz lakatos Huszár Antal 3 3 — — 2 kor
308 Nagy István kőmives Morandini R. 2 4 28 —
309 Németh György kőmives Morandini R. 2 4 25 —
21
Felvételi napló szám Folyó szám A tanul » Általános osztályz Mulaszt, napok Megjutalmaztatott
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselete előmenetele összesen | igazolatlan jó magaviseletért kiállított '' rajzért
217 Németh János Pollák Lipót izr. czipész Miltényi Sáud. 2 2 II I d. 1.
349 45 borbély Hirschl Henr. 5 4 35 29
430 Pongrácz József kőmives Geiszl Viktor 2 4 12 2
302 Rheinvald Ján. ev. asztalos Nóvák Frigyes 2 1 7 •5 2 kor.
425 Rezáts József piuczér Petrics Ödön 5 3 — —
108 Ritecz Péter lakatos Huszár Antal 2 3 3 I k.
103 50 Rózsa Pál czipész Rózsa Lajos 2 2 — 2 kor.
154 Simon János borbély Munkácsi N. 2 3 21
10 Steiner János czipész Keller Ignácz 2 1 8 5 2 kor.
363 Steiner Kálmán izr. fazekas Tollár Kálmán 2 3 9 4 k.
269 Steifer Pál csizmadia Németh Mih. 3 4 29 22
244 55 Szekrény Mihály czipész Mittennájer V. 2 2 12 8 i kor.
149 Szép Gyula czipész szabó Pimeiszl Henr. 2 2 5 2
301 Szieger Nánd. ev. Doór István 3 2 1 — 1 kor.
296 Tersztenyák József csizmadia Schlujtner J. 2 4 34 !5
439 Szabó János ev. kovács Radasits János 2 4 23 16
84 60 Székely Lajos nyomdász Weisz L. és F. 3 1 — — 2 kor.
127 Tóth József szabó Mezei Lajos 3 4 9 5
282 Turkovics Kálmán czipész Mittermájer Orbánná 3 4 51 4 7
332 Vellák György szobafestő Szattler Károly 2 4 8 5
201 Vidovics István csizmadia Hilcz Lajos 3 4 11 9
257 65 Zvéir Antal czipész Bergl Arnold 2 3 11 9
Kimarad'' :
Andri György Gáspár József Kerngast Ferencz Pintér Imre 70 Scheiber József Schlessz István Schuller Gyula Páros Károly
Felszabadult :
Autos Rudolf 75 Barbalics Pál
Dávidovics György Kovács István Marai Sándor Mazzag István 80 ifj. Németh T. István id. Németh István Stokker Rezső
összesen: 82
1. B) Osztály.
Felvételi napló II szám Folyó szám A 1 11 ii u 1 ő általános osztályz. Mulaszt, napok Megjutalmaztatott
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve í maga-i viselete j eióme- | netele | összesen [l igazolatl. | 11 j jó maga- 1 viseletért . kiállított rajzáért 1! 1
152 Balogh Imre csizmadia Topolics József I I I 1 kor.
382 Barbaries Károly bádogos Török Ferd. 2 3 21 4
221 Bedekovics János csizmadia Polgár János I 3 14 x3
145 Bedő István kőmives Nagy Iguácz I 3 16 11
181 5 Benkő György kőmives Saller Lajos 2 3 5 3 1 kor.
291 Bogdán Béla kőmives Saller Lajos Bóha László 2 3, 5 3
101 Bóha Ferencz kovács 2 3 9 8
220 Czvibak Vikt. izr. kefekötő Steru Mór I 3 44 39
16 Czvilinger Dáv. izr. mészáros Kluger József I 1 7 7 2 kor.
115 IO Cseh Lajos pék Grósz József 2 3 29 29
30 Csikós Sándor lakatos Csikós S.-né I 2 5 k.
148 Dávid István csizmadia Miklóska Luk. 2 4 IO IO
58 Domina Ferencz czipész Steiner Fer. 2 3 IO 6
348 Fájsz Ján. ev. asztalos Kauffmanu F. 2 4 37 37
123 !5 Feletár Mihály asztalos Filiph Lipót I 3 28 23
174 Gáspár István szobafestő Einspinner L. 3 2 12 12
240 Gerócs Sándor borbély Hirsclil Henr. 2 3 38 32
245 Heisler Adolf izr. asztalos Budai Lajos 1 3 12 12
342 Horváth Antal borbély Czvetkó Fer. 1 3 9 4
297 20 Horváth György Horváth István csizmadia Schluitner J. 3 7 / 2 1 kor
124 czipész Török Ferencz 1 3 IO 5 1 kor.
394 Horváth János czipész Rozenfeld S. 1 4 12 5
47 Horváth József Ifcsics István szabó Hlatkó János i 2 5 5 d. 1.
62 kovács Bojtor Mihály 1 2 2 kor.
35 25 Illés Ferencz lakatos Kohn Samu 1 3 8 k.
364 Karafiát József kalapos Ring Pál 1 3 1 — d. 1.
340 Karafiát Zsigm. könyvköt. Schlesz Antal 1 1 5 3 2 kor.
118 Kedmenecz József asztalos Sonenschein M. 2 IO 3 k.
208 Kerber István czipész Miltényi Sánd. 1 2 32 25 k.
216 30 Kósa Géza czipész Rliltényi Sánd. 1 3 35 27 d. 1.
361 Kováts Ferencz kőmives Saller Lajos 1 2 16 14 1 kor.
330 Kováts István csizmadia Sárecz György 1 4 49 44
15 Kluger Simon izr. mészáros Kluger József 1 3 5 5
458 Loboda Gyula pék Gártner Vilin. 1 3 3 2 k.
368 35 Leid Lajos czipész Leidl István 1 2 8 7 k. 1.
199 ifj. Magyar Józs. czipész Miltényi Sánd. 1 3 22 17
196 Markó József müszövő Pollák Fer. 1 1 9 — 2 kor.
86 Málek Elek szíjgyártó Schwarcz Mih. 1 — 2 kor.
486 Müller József asztalos Gölöncsér Gy. 1 4 3 3
108 40 Nagy Antal czipész Vild Károly 4 7i 68
73 Németh Károly lakatos Szabó József 1 3 6 4 k.
386 Orbán János lakatos SzécsényiIstv. 2 4 7 7
177 Osztermann János kéménys. Polin Péter 2 3 53 15
Felvételi napló || I szám I Folyó szám Általános osztályz. Mulaszt, napok Megjutalmaztatott
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselete előmenetele j összesen j igazolatlan] 1 .. jo maga-í viseletért 1 ...__ kiállított 1 rajzért 1
157 Őri Károly ev. kéméuvs. Mantuánó J. I 4 i£ ,I4
1.37 45 Pálfy Gyula czipész Bódiss János 1 2 11 5 d. 1.
390 Pánovics György lakatos Rabinek Sánd. 2 3 I C 12
144 Pávlicz József csizmád. Nagy Antal I 3 I C 9
143 Pecsics János kádár Guttman és fia I 3 —
247 Podgorilecz József szíjgyártó Klapper János I 3 6 5
480 5° Ruzsa István czipész Mersics Ede I 4 —
383 Stefics István csizmád. Mátyás István 3 3 lg 18
38 Szabó István lakatos Kohn Samu 2 4 IC 5
230 Szertics József géplakat. Weiser József 2 4 IC 10
80 Szlavicsek István asztalos Dancs Kálmán I 3 14 13
371 55 Trimpel Imre czipész Keller Mátyás I 1 7 3 2 kor.
H36 Ujlaky Ernő kőfaragó Weiszberger Zs I 2 4 1 k. 1.
184 Varga János asztalos Róth Lipót 2 4 g 4
402 Varga József csizmadia Temlin Istv. 2 3 3
354 Veinovics Rezső géplakat. Weiser József 3 3 5
289 60 Vugrinecz Gyula kőmives Saller Lajos I 3 IC 10 k.l.
Kimaradt : Baa Károly ifj. Domina Ferencz Erdélyi György Lantos István 65 idb. Magyar József Polgár József Snbasa István Weisz Lajos.
Fölszabadullak : Atal József 70 Gödinek György
Kolongya János Lencz Sándor Molnár György Mózsi János 75 Pint Imre
Szekeres József Tarr István Tasnádi Sándor Tánezos János
összesen: 79.
24
II. A) osztály.
1 Felvételi napló (I szám í Folyó szám A tanul « Általános osztályz. Mulaszt, napok Megjutalmaztatott
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselet előmenetel összesen 1 igazolatlan jó magaviseletért! kiállított rajzért
279 Auer Károly kőmives Geizl Viktor 2 4 52 6
459 Barth Albert asztalos Torma Lajos Filipp Lipót 2 i I 1 2 kor.
1 19 Cseh István asztalos 2 4 50 20
105 Csismesija János csizmadia Vargha György I 4 23 11
135 5 Domján Pál szabó Németh Lajos 3 4 9 9 k. 1.
92 Emsperger Béla kovács Horváth József i 2 9 3 k.
87 Engel Gusztáv szabó Weiss Bernát i 2 19 7 k.
314 Fehér Károly kovács Tóth József i 3 14 H
159 Ferk Imre csizmadia Ferk Mártonné 3 4 5 4
120 IO Franczia Gyula Gáspár János asztalos Torma Lajos Szántó János i 2 2 2 2 kor.
88 kőmives 3 3 11 1
60 Gomhert György betűszedő ifj. W aj dics J. i 2 8 3
82 Hoziják András asztalos Dancs Kálmán 3 4 10 1
350 Horváth Nándor kőmives Saller Pál i i IO 3 2 kor.
214 Iván István csizmadia Kovács Sándor 3 i 31 17
325 Kecskés György asztalos Ábrahám J. i 2 16 16 1 kor.
31 Kirchenknopf Ján. csizmadia Horváth József 2 3 2 —
175 Kovács György csizmadia Kovács Gy. 2 2 3 1 k.
166 Kupó József czipész Steiner Fülöp 2 3 2 2
61 20 Knausz Ferencz szabó Kunipert Antal 2 2 3 2 k.
48 Maier József czipész ■ Kueizl Táuos I 1 — 2 kor.
122 Molnár Sándor szabó Fehér Pál I 1 IO 6 2 kor.
209 Marton István asztalos Brandtin Józs. I 2 3 2 k. 1.
22 Molnár Béla borbély Munkácsi N. 3 4 20 1
192 25 Nagy Gáspár asztalos Táncsics József 2 3 21 !5
93 Németh Antal kefekötő Sóbár György 2 3 4 3
304 Olasz Károly könyvkötő Schlessz Antal I i *5 9
100 Oszeszli Viktor nyomdász Fiscliel Fülöp I i 4 2 2 kor.
206 Oszvald Antal szíjgyártó Szélig Antal I 2 9 6 k. 1.
342 3° Pápai Ferencz czipész Keller Mátyás 2 3 4 4
258 Pulai Ferencz szabó Hlatkó János 2 4 — — 1 kor.
207 Perger Zsigmond czipész Perger Imre 2 2 25 25
45 Rebricza József czipész SzeilerGottlieb 2 3 5 3
25 Rózsa Ernő borbély Pusofszki S. 2 2 2 — k. 1.
400 35 Rothmann Ferencz kéményseprő czipész Rothmann M. 3 4 33 22
420 Simon Bálint Neufeld S. 3 4 63 62
285 Szattler Oszkár szobafestő Szattler Károly I 4 15 3
117 Szatai Zsigmond borbély Tóth Lajos I i 2 1 2 kor.
263 Steifer János csizmadia Németh Fer. 3 4 4543
246 4o Szabó István borbély Focht Jakab 2 2 22 22
126 Scheiber János kovács Félegyházi K. 2 3 i/
27 Tánczos Lajos borbély Schveizer J. 2 2 3 3 2 kor.
74 Torma Pál asztalos Torma Lajos I 3 k. 1.
25
| Felvéleli napló szám Folyó szám A tanul « általános osztályz. Mulaszt, napok Megjutalmaztatott
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve raaga-1 viselet előmenetel összesen j igazolatlan j jó magaviseletért kiállított rajzért
18'') 305 3Ü6 248 40 28 241 45 5° Tóth Kálmán Trojkó István Újvári Ferencz Vörös Tamás Virágh Antal Vogel Lajos Zsizsek István lakatos szabó lakatos czipész lakatos szabó borbély Országh K. Móger Károly Szabó József Hernyovics B. Rábinek Sánd. Hlatko János Csillag Béla 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 18 8 12 4 18 4 12 10 8 12 3 !3 1 11 d. 1. i kor.
Kimaradt:
Dolencsics Rókusz Imrei Ferencz Hirschl Heinrich
Kulcs József 55 Magyar Lajos Trojkó György
Felszabadult:
Czethofer Iguácz Fitter Lajos Koliáu Ferencz 60 Kollár Elek Krausz Félix Nagy Ferencz Péntek Vendel Pávelkovics Jenő 65 Ritecz Dávid
Szakásits Károly Szmalek István Szakos Antal Tóth József 70 Verbovecz János Vampli Imre Valentin Ferencz
összesen: 72
3
áe
II. B) Osztály.


140 Bognár György lakatos Weiser József I 2 6 5 2 kor.
33 Baa János lakatos Schável János I 3 8 5 2 kor.
285 Beznicza István lakatos Szécsényi Istv. 4 12 IO
<í68 Fölker Dániel ev. lakatos Kohn Samu ■ I 4 22 14
69 5 Horváth Lajos kosárfonó Grácz Antal I 3 9 d. 1.
55 Herjávecz László asztalos Stokker Fer. 3 i4 IO k.
69 Haspel Aladár asztalos Muzikár Vince 3 5 5 d.l.
130 Harsai József borbély Hiczlberger Gy I 3 35 35
270 Illés Lajos nyomdász Wajdics Józs. I 3 21 19
138 IO Kanicsni István lakatos Huszár Antal I 3 7 3
105 Kállovics József kőműves Szántó Iános. 3 21 18
273 Kovács János asztalos Táncsics Ign. I 2 18 14 2 kor.
235 Kluger Miksa izr. czipész Rozenberg M. I 2 12 4 2 kor.
278 Kolarics István kőműves Saller Lajos 4 8 8
26 r5 Kállai József borbély Schlesinger A. 4 l9 17
429 Mankovics József borbély Kocli Iguácz I- 3 9 2 k. 1 kor.
454 Meskó István cem öntő Szartori Oszk. I i 1 1
161 Puska János csizmadia Herbaiu János I 2 6 5 2 kor.
139 Pethő János Pintér János lakatos Huszár Antal I 3 5 5 1 kor.
203 20 csizmadia Nagy Károly I 2 1 1 k. 1
99 Persovics Ádám kőműves Saller Pál I 4 40 4
398 Pint Ferencz kőműves Saller Lajos I 2 1 1
315 Petőfi István czipész Keller Mátyás I 3 25 14
53 Richter Gyula Ring János lakatos Brülí Sándor I 1 18 6 k 1.
376 25 szabó Ring János 4 27 27
202 Ródi Pál kocsifény. Tóth József I 2 12 11 1 kor.
172 Stokker József Sifter Aladár ev. kőműves Geisl Viktor 4 37 12
32 lakatos Huszár Antal I 2 — 2 kor.
328 Salamon Károly kőműves Saller Lajos I 2 12 12 k.
153 3° Sándor Lajos lakatos Schável János I I 2 2 2 kor.
109 Stark Károly szabó Kunipert Aut. I 3 15 7
386 Tiszai István lakatos Szécsényi Istv. I 4 11 IO
265 Tomaschek Fer. szabó Kunipert Ant I 2 2 2 d. 1.
234 Tóth János kertész Fabik Tivad I 3 13 9 k.
34-7 35 Ungár Lajos kőműves Saller Pál , 4 59 __
338 Volár Tamás csizmadia Takács József 2 9 7l k.
226 Vlasits József szabó ! Kovács Imre I 2 6 3 d.l.
142 Varga Ferencz czipész | Hell János I 1 14 14 k.l.
134 1 Zsiska Kálmán vaseszterg Weiser József 1 1 1 2 1 J5 í 1 kor.
Kimaradtok :
40 Dolmányos József Fischer Albert Goor György Váuer János.
t elszabadultak :
Kovács Pál 45 Bedekovics József Bálint János Dávidovics Antal Dominics Mátyás Fuudák Renusz 50 Hrascsanecz János Kurján György Gudlin György Kindli Lajos Kocsics Vincze
27
55 Kocsics Ferencz Lehner József Lövik József Máté János Matolics Imre 60 Mátyás Lajos Németh József Pásti Lajos Perendi József Pápai János 65 Schnecker Gyula Sidó Imre Szakos István Sziládi Rókusz id.- Tóth Károly 70 ifj. Tóth Károly Tascliner Károly Varga Vid Schável Dezső.
összesen: 73
28
III. osztály.
A csillaggal jelöltek az iskolalátogatás alól fölmentettek.
Kimaradtak :
35 Bartos Ignácz Boros György
Goldstein Samu izr. Kedmenetz György Sárkány Gyula 40 Weisz Tivadar izr.
I Felvételi napló szám Folyó szám A t a u u 1 » Általános osztályz. Mulaszt napok Csak szakrajzbólj Megjutalmaztatott
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselete előmenetele I összesen | igazolatlan jő magaviseletért 1 kiállított j rajzért
13 Ámtmann Fer. ev. lakatos Kohu Samu I 3 4 2 kor.
5 *Bartos Gyula betűszedő Fischel Fülöp — —
102 Danis Jenő betűszedő Fischel Fülöp Doór István I 2 4 2 kor.
353 Dervalits János szabó I 2 1 i 2 kor.
35 5 Fried Jenő izr. lakatos Kohn Samu 2 3 1 — d. 1.
42 *Frankó Ferencz nyomdász Wajdits József — — —
67 Gottreich Antal izr szabó Müller József I 3 16 —
189 Goldfinger József szobafestő Perkó Péter I 1 4 2 k. 1.
113 Gráf Károly lakatos Szécsenyi Istv. 3 4 21 21
12 10 Günzer Benő izr. asztalos Günzer Sándor 1 2 5 4 k. 1.
146 Héricz Dezső ev. szabó Sörlei Zsigm. 3 4 26 24
288 Horváth István lakatos Szécsenyi Istv. 3 4 — 24 24
107 Horváth Gergely kályhás Bognár István 2 3 3 3
228 *Hoffmann Aladár izr. betűszedő Fischel Fülöp
171 15 Hütter János órás Jáck Frigyes 2 — 4 11 II
37 Káhn Oszkár izr. lakatos Kohn Samu 2 3 17 12
375 Kostyák József hentes Voukon Antal 2 3 6 — 2 kor.
39 Marton Adolf csizmadia Horváth József 1 3 1 I 1 kor.
319 Marics István csizmadia Bakonyi Gy. 2 3 10 5 k.
83 20 Markotány Zsigm. betűszedő Weisz L. F. 2 3 2 2 k.
425 Mersics Lajos szabó Müller József 3 4 52 50
233 Mester László czipész Babics Antal 1 3 9 7 k.
243 Miszer Ferencz bábsütő Spáchi Gy.-né 1 3 *9 10
320 Molnár István lakatos Ország Kálmán 1 3 r 18 8
24 25 Puhán István betűszedő Fischel Fülöp Weiser József 1 3 16 4
66 Rozs Ferencz vasesztergályos 1 2 11 3 k. 1.
133 Semrán Lipót géplakatos Weiser József r 2 — 1 5 k. 1.
85 Sternát József csizmadia Sternát Fer. 2 3 9 8
186 Szobolits Antal csizmadia Szűcs József Kaufman Mór 2 3 5 4 k.
4 30 Tomán Béla szabó I 3 1 2 kor.
29 Török Lajos kárpitos Fialovits Lajos I 2 _ — 1 kor.
333 Tuboly János kőmives Saller Lajos 3 3 17 17
79 Zalai Károly betűszedő Fischel Fülöp 1 1 8 2 2 kor.
231 Zábó Lajos kocsigyártó Szene Géza 1 1 1 — 2 kor.
Felszabadultak :
Bedő János Csonkás Pál Domina István Dreisziger Samu izr. 45 Feletár Mihály Fuksics Iguácz Herskovits Károly Janesecz Imre Kállai Gyula 50 Káldi Pál izr. Lendl János Meglics Félix Meskó István
29
Patti Ignácz 55 Polák Ignácz izr. Predl Róbert Ruszák Ferencz Simon József Svastics László 60 Szalai Sándor Szeder József Szép Ferencz Vajda János ev. ref. Wernigg Béla 65 Zápletal Simon izr.
összesen: 65
30
IX.
Kimutatás
az 1898/9. tanév, junius 11-ón tartott szak- ós általános rajz-kiállitáson rósztvett
tanulókról.
Folyó szám A kiállító tanuló Kiállított
Neve Ipari foglalkozása Osztály Általános V. szakrajz drb.
Fém- és ruhászati ipari szakcsoport:
Ámtmánn Ferencz géplakatos III. sz. r. 2
Domina István lakatos » 2
Fried Jenő Gráf Károly » » 2
» )) i) 2
5 Horváth István n )) V I
Kállay Gyula >> r.) » 2
Patti Ignácz » )) i) I
Predl Róbert » )) I
Rozs Ferencz » » I
IO Semrán Lipót » )) i) 3
Simon József » » )V 2
Svastits László » )) 2
Wernigg Béla » II." B) » 1
Werbovetz János » » 3
J5 Baa János n II. A) )) 3
Beznicza István » » » 1
Bognár György n H )) 3
Fischer Albert !) » )> 3
Gór György » ti )) 2
20 Német József )> i) )) 1
Perendi József M » )) 2
Richter Gyula » » » 3
Sándor Lajos )) » » 3
Sifter Aladár » » 11 3
25 Tiszai István » » 11 3
Völker Dániel 1) » >1 2
Antos Rudolf » I. A) >» 2
Fischer Gyula I) )) 1
Ifsits József » )) 4
3° Horváth Ferencz » )) )» 1
Baa Károly )) L B) )) 2
Csikós Sándor » )) » 4
Illés Ferencz )) !) 4
Orbán János )> n n 1
35 Pánovits György )) I. B) n 1
Knausz Zsiga czipész I. A) H 5
Steiner János » H » 6
Rózsa Pál » i) )) 8
Leidl Lajos i) I. B) )) 5
40 Magyar József » j) >» 4
31
Folyó szám f A kiállító tanuló Kiállított
Neve Ipari foglalkozása Osztály Általános V. szakrajz drb.
Fa-, építő- és diszita ipari szakcsoport:
Bedő János képfaragó III. SZ. 1". 2
Borsos György asztalos )) )) 2
Csonkás Pál 2
Dreiziger Samu » yy 4
Feletár Mihály r kárpitos 1
45 Goldstein Samu M » 1
Kedmenetz György asztalos 2
Meglits Félix kőmives 1
Ruszák Ferencz asztalos 1
Sárkány Gyula képfaragó )) 5
5° Szalai Sándor asztalos 2
Török Lajos kárpitos V 4
Vajda János szobafestő » 5
Franczia Gyula asztalos II. A) r 3
Hoziják András )) 1
55 Márton István )) 3
Szmolek István )) 2
Torma Pál )) 2
Horváth Nándor kőmives » 4
60 Gáspár János kőmives n 3
Sziládi Rókusz asztalos II. B) 1
Dávidovits Antal kőmives )) 2
Salamon Károly kőmives )) 2
Benkő József ács I. A) » 2
65 Klárits István asztalos )) 6
Reinwáld János asztalos )) 5
Csináth György kőmives )) 3
Gáspár Ferencz i) )) » 3
Kálmán Pál ■) 2
Nagy István •> asztalos )) )) 2
7° Faics János I. B) 1
Heiszler Adolf j) I
Kedmenetz József » )) 5
Szlávicsek István 4
Bedő István kőmives 1
75 Kolongya János kőmives )) » 4
Markó József műszövő 2
Molnár György kőműves » M 2
Wugrinetz Gyula kőműves » 4
Általános rajzból:
Goldfinger József szobafestő III. ált. r. 7
80 Horváth Gesgely kályhás V j > 3
Káldi Pál kárpitos » 2
32
Folyó szám A Kiállító tanul ó Kiállított
Neve Ipari foglalkozása Osztály Általános V. szakrajz drb.
Vajda János szobafestő III. ált. r. 5
5 Dervalits János szabó )) » i) 3
Bartos Ignácz kárpitos )) ii r 4
Gottreich Antal szabó 1) » » 12
Héritz Dezső szabó » » 10
Herkovits Károly szabó i) )) 3
IO Marton Adolf csizmadia » H >1 7
Meskó István szabó » V i) 2
Mester László czipész » » » 2
Sternát József csizmadia n 18
Szép Ferencz Tomán Béla kalapos » >> .3
szabó » H >> 15
Zábó Lajos kocsigyártó H t'' 18
Barth Albert asztalos II. A) T) 3
Domján Pál szabó )) » >> 2
Engel Gusztáv szabó 5) )) » 2
20 Kecskés György asztalos )> )) )) 2
Kulcs József szabó )) )) 4
Kupó József czipész )) » » 11
Kirchenknopf János csizmadia )> )) » 8
Kobán Ferencz czipész )} )) V 2
25 Knausz Ferencz szabó )) !> » 4
Meier József czipész » » 15
Molnár Sándor szabó Y) )) !5
Rebricza József czipész )) II » 2
Trojkó István szabó 1) >> 16
3° Vogl Lajos szabó » )) )'' 12
Bedekovits József csizmadia II. B) » )'' 3
Fundák Remusz csizmadia i) )> )'' 4
Herjavetz László asztalos » )) )) 3
Háspel Aladár asztalos » !) 1) 3
35 Konitsni István lakatos » !) >> 4
Kuriján György szabó H » )'' 3
Kállovits József kőmives » » !> 2
Kováts János asztalos » )) » 3
Kluger Miklós czipész » )) )> 3
40 Kollarits István kőmives » )! 1'' 4
Puska János csizmadia ti )) )> 4
Pető János Pintér János lakatos V 11 . )t 3
csizmadia » ))'' 1> 3
Persovits Ádám kőmives )> )) )>. 5
45 Pásti Lajos czipész )> )) )) 3
Pápai János kárpitos » )) )) 3
Pint Ferencz kőmives )) )) >'' 3
Petőfi István czipész )) » )) 3
Ródi Pál kocsifényező H )) )) 3
33
Folyó szám A kiállító tanuló Kiállított.
Neve Ipari foglalkozása Osztály Általános V. szakrajz drb.
5° Ring János szabó II. B) ált. r. ,S
Tomáschek Ferencz szabó 3
Volár Tamás csizmadia 4
Vlasits József szabó 4
Zsiska Kálmán lakatos )) )) V 5
.4
X.
Statisztikai kimutatás
a tanulók száma-, kora-, vallása-, nemzetisége-, szűletés-helye- és mulasztások.
Évközben A tanév végén volt 1 Korszerint A beirt összes tanulók közt volt Születési-hely szerint Mulasztott Kizárólag rajzra járt|| Az iskola látogatás alól felmentetett
15 éven felül hitfelekezet szerint anyanyelv szerint vidéki hány tanuló közül? ; hány tanuló ? hány tanítási nap?
Osztály beíratott kimaradt | felszabadult 13—15 éves Összesen rom. katli. evang. ref. izraelita '' összesen i_- magyar ! német horvát vend egyéb összesen ! helybeli j zalamegyei más megyei j I külországi összesen igazolt igazolatlan összesen. í Összesen
Előkészítő A) - 65 7 8 55 20 45 65 63 - 1 65 49 2 11 — 3 65 34 26 — 5 65 65 65 651 397 254 651 — — —
B) - 60 7 10 43 28 32 60 56 — 4 — 60 39 1 17 - 3 60 20 25 11 4 60 60 49 565 361 204 565 — - -
1. A) 82 8 9 65 26 56 82 73 — 5 4 82 70 1 10 1 — 82 34 35 13 - 82 82 73 788 362 426 788 — — —
1. B) 79 9 11 59 36 43 79 72 — 2 6 79 65 — 13 1 — 79 32 34 13 - 79 79 75 854 231 623 854 - — —
II. A) 72 6 16 50 13 59 72 67 1 1 3 72 61 1 10 - - 72 28 30 12 72 72 69 672 24-2 430 672 - — -
il. B) 73 4 30 39 12 61 73 68 — 3 2 73 60 11 — - 73 35 26 12 — 73 73 39 559 235 324- 559 - - —
III: 65 6 25 34 2 63 65 50 1 3 11 65 56 — 8 — 1 65 20 29 16 — 65 65 34 314 216 128 344 6 4 10
Összesen í<96 1! 47 104 345 137(359 li 1 496Í449 II 2 19 26 || 496 [400 il 7 80 2 7(496 1 1 203 20F 77 11 496)496 II 404 4433 1 2044 2389^4433 I 6 4 10
XI.
Statisztika

Osztály Asztalos/, Acs '' Bábsütő Bádogos II Betűszedő Bognár Borbély Gementöntö 1 Cukrász 1 Cipész 1 Cserepes Csizmadia Fazekas ] Hentes j .Kalapos Kályhás Kárpitos 1 Kertész 1 Kefekötő Kéményseprő 1 Képfaragó Kocsigyártó 1 Kocsifényezöl Kovács Kosárfonó j Kőfaragó 1 Kőmives | Könyvkötő | Kötélverő | Lakatos j Mészáros 1 Műszövő Nyomdász Órás Pék Pincér Rézmives Szabó Szobafestő Szíjgyártó Vasesztergályos Kádár összesen 1
Előkészítő A) 1 _ _ * ;3 _ 1 1 _ 11 _ 8 _ 3 1 1 1 1 _ 1 k í 15 2 3 2 1 1 1 6 65
„ .. B1 6 — — 1 1 — i 12 X 1 9 _ 2 1 _ _ _ _ _ _ _ 2 _ £ _ _ 7 1 _ 1 _ _ 2 í 60
1. A)'' 7 Y 1 — * í — 3 — — 15 * 11 1 _ — — — — _ 1 — 1 _ 2 — - tí _ _ 10 2 _ 1 _ 3 1 8 í _ 1 82
1. B)'' 7 - — <í — ,3 — — 13 - 9 - 1 1 — 1 — 1 2 - - - 3 — ff 1 1 7 2 l — — 2 — — 4 X 2 2 2 1 79
\\. A) 10 — 1 — 1 — 7 — - 12 — 10 — — - — — — 1 1 — — — 3 — — X 3 1 - 6 1 — 1 1 — — 10 2 1 _ _ 72
II. B) 5 — — - - — 5 — 8 "l 8 - — — — 1 — 1 - — 1 2 1 * í X 11 — — 14 — — 3 — — 2 — 6 _ 1 1 _ 73
III. 8 - 1 — 6 — 3 — - 3 — 4 - 1 1 1 4 - 1 - 3 1 - — 1 x í - — — 13 - - 1 \ — — - 7 K] — 2 — 65
Összesen 44 2 3 5 7 1 i 74 1 3^59 1 7 4 2 6 1 4 5 3 2 1 14 3 461 1 2 1 l 3j60^ 8 1 7 2 7 3 1 37 « 4 6 lj496
36
XI.
Nagy-Kanizsa rend. tanácsú város alsófoku iparostanonc-iskolájának költség előirányzata az 1898—99-ík tanévről.
J3evétclck:
1. Pénztári maradvány..........9o frt 30 kr
2. Az 1884. évi XVII. t. c. 4, 21, 51, 126, 158 és
164-ik szakaszaiban jelzett forrásokból ... — » — »
3. Községi alapból............509 » 82 »
4. Ipartestületektől........................— » — »
5 Esetleges beiratások v. tandij cimen . 600 » — » 6. Az 1884. XVII. t. c. 87. §.-a értelmében kérelmezett egyenesadó utáni pótadóból .... — » — »
Összes bevétel: 1200 frt 23 kr. II, J<iadások: A) Személyi kiadások:
1. Tanitói fizetésekre ..... .... 1800 frt — kr
2. Igazgatói tiszteletdíj..........80 » — »
3. Iparfelügyelő bizottsági jegyző tiszteletdija . 40 » — »
4. Esetleges helyettesítési dijak ......88 » — »
5. Szolga fizetés........ . . 58 » -- »
J3) Dologi kiadások:
6. »Mintalapokéra 4 évfolyam hátralék .... 48 frt 20 kr.
7. »Iparosok 01vasótá«-ra 4 évfolyam hátralék . 48 » — »
8. Könyvekre, rajz- és íróeszközökre.....180 » — »
9. Nyomtatványokra ..........50 » — »
10. Az évi értesítő nyomtatására ......40 » — »
11. Tandij beszedés után 4% ..............27 » 12 »
12. Fűtés és világításra....... . . 18 » 28 »
13. Az 1899-ik évi Hivatalos Közlönyre« ... 2 » 65 »
14. Emaillirozott bádogernyő lámpák beszerzése
15,892—98. t. v........: . . . 179 » — »
C) J^endkivüli kiadások:
Ezen rovatba esnek esetleg oly felszerelések, melyek mint állandó felszerelés illetve berendezés szereztetnek be és a leltár tárgyát képezik 50 » — »
Ossszes kiadás: 2841 frt 45 kr Összehasonlítás:
Bevétel............. . . 1200 frt 23 kr
Kiadás................2841 » 45 »
Marad fedezetlen: 1641 frt 22 kr.