Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.11 MB
2017-09-19 10:46:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
143
823
Rövid leírás | Teljes leírás (62.08 KB)

A Nagykanizsai Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1925-26. tanévről.
XXVII. évfolyam.
Közlik: Polensinszky Emil, Brauner Lajos, Filó Ferenc igazgatók.
Nagykanizsa Gyarmati Gy. könyvnyomdája 1926.A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI MAGY. KIR.
y
ÁLL. ELEMI NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1925—26. TANÉVRŐL.
XXVII. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK:
POLESINSZKY EMIL, BRAUNER LAJOS, FILÓ FERENC
IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 1926.A NAGYKANIZSAI MAGY. KIR.
ÁLL. ELEMI NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1925—26. TANÉVRŐL.
XXVII. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK:
POLESINSZKY EMIL, BRAUNER LAJOS, FILÓ FERENC
IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 1926.
Jelentés
az iskolák 1925—26. tanévi működéséről.
Nagykanizsa r. t. város állami elemi népiskolái a folyó tanévvel fennállásuknak 27-ik évét töltötték be. Ezen, közel három évtizedes múltnak utolsó hét esztendejében, vagyis az 1918—19. tanévtől 1924—25. tanévig terjedő időben részint a nagy világégést követő felfordulás, részint a nagy papirhiány és a nyomdai munkálatoknál előállott folytonos áremelkedések miatt iskolai értesítő kiadására gondolni nem igen lehetett. A jelen értesitő, mely igazán dióhéjba van szorítva, kiadását csakis a szülőknek az iskola irányában tanúsított jóakarata és áldozatkészsége hozta létre.
Nem a régi megszokásnak teszünk ezúttal eleget, amikor az iskola f. tanévi értesítőjét kiadjuk, hanem hét év után immár a paedagogiai és társadalmi közs\'zükséglet hozza magával, hogy ebben a határszéli városban működő elemi iskolai tanítóság nemes és fárasztó kulturmunkája a nagy nyilvánosság előtt is ismeretes legyen.
Iskolánk utolsó nyomtatott értesítője, mely két tanév eredményeiről számol be, az 1917—18. iskolai év végén lett kiadva.
A beírások az 1925—26. tanévben mindhárom körzetben 1925. év julius 1—4-ig, a pótbeiratások pedig szeptember 1—3. napjain történtek meg. A Veni Sancte szeptember 5-én volt megtartva, a rendes, órarend szerinti tanítások szeptember 7-én vették kezdetüket.
Személyi változások. A kir. Tanfelügyelőség Neuwirthné Szabó Mária II. körz. és Bereczky Mária 1. körzeti tanítónők körzetcseréjéhez hozzájárult. Béresné Ferenczy Ida III. körzeti tanítónő a II. körzetbe helyeztetett át. Pintér József II. körzeti róm. kath. hitoktató Szabolcsvármegyébe (Zsuzsánna-major) önálló plébániára kineveztetvén, 1926. év január 3-án eltávozott; helyét január 12-én Rudnyánszky Miklós volt gelsei segédlelkész foglalta el.
Helyettesítések. Az I. körzetben Szabó Józsefné, Honfi Lőrinc és özv. Kumper "Arthurné, a II. körzetben működő tanerők közül pedig hosszabb ideig Horváthné Pécsy Margit, May Margit, özv. Horváth Jenőné és Ács József, a III. körzetben Németh Jenő, Faludyné Meszarics Anna, Girgasch Dezső tanerők helyettesítése vált szükségessé. Ugy őket, mint a rövidebb, 1—2 napig akadályozott kartársakat az igazgatók és a tanítótestület tagjai helyettesitették.
Beiskolázás. Az I. körzetben a tanévben beiratkozott 341 fiu és 295 leánytanuló, összesen 636 mindennapi tanköteles. Az általános tovább-
képző (ismétlő) fiúiskolába 49, a leány továbbképző iskolába 111, összesen 160 tanuló. A II. körzetben ebben az iskolai évben beiratkozott 322 fiu- és 357 leánytanuló, összesen 679 mindennapi tanköteles gyermek. Az általános továbbképző fiuismétlőbe 72, a leányismétlőbe 116 tanuló, összesen 188. A III. körzetben beiratkozott 370 fiu, 337 leánytanuló, összesen 707 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző ismétlőbe 90 fiu és 153 leány, összesen 243 tanuló. A tanév alatti iskolalátogatás elég kedvező volt, leszámítva az ismétlőiskolásokat, akik az őszi és tavaszi mezőgazdasági munkaidő beálltakor nagyszámú mulasztást követtek el.
A tanulók egészségi állapota mindhárom körzetben kedvező volt. Ragályos betegség nem fordult elő. Szemvizsgálat két ízben is tartatott, amikor trachoma gyanúsnak két, trachomában szenvedőnek pedig 3 tanuló találtatott, akik rendes gyógykezelésben részesültek.
Jótékonyság. A szegénysorsu tanulók részére tankönyveket és Írószereket adományoztak a tanévben: a Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) Rt., a helybeli Gutenberg-nyomda cég; a mult tanévi bírságpénzekből minden egyes körzetnek jutott 728.880 korona, amely ösz-szeg tankönyvbeszerzési célra fordíttatott. Pénzbeli adománnyal járultak a szegénysorsu tanulók felsegélyezésére: A Dunántuli Gazdasági Szeszgyárosok Szeszfinomitó Rt. igazgatósága, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Rt., az Ált. Fogyasztási Szövetkezet, az Eperjesy Gábor-féle hagyaték, a 77. sz. Szent László Cserkészcsapat, a Keresztény Munkásifjak Egyesülete, az Ipariskolai Énekkar. A Keresztény Jótékony Nőegylet igen sok szegény tanulónak juttatott a jószívű családoknál ingyen-ebédet s ezenkívül az arra rászorulókat lábbelivel is ellátta. A 6. honvédgyalogezred parancsnoksága pedig Karácsonyra a szegénysorsu tanulókat ingyen-ebéddel vendégelte meg.
A tanév tartania. Az áll. elemi iskolák minhárom körzetében a tanítások szept. 7-én kezdődtek és megszakítás nélkül folytak 1926. év junius 29-ig. Az évzáró vizsgálatok osztályonkint junius 16-tól 26-ig tartottak. Junius 29-én volt a Te Deum, utána pedig az értesítők kiosztása.
Iskolai ünnepélyek. Mindhárom körzetben az elrendelt ünnepélyek megtartattak.
Iskolalátogatás. Az I—III. körz. áll. elemi iskolákat 1925. szept. 10-én meglátogatta dr. Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter úr őnagyméltósága, amikor is behatóan érdeklődött az iskola tanulmányi ügyei iránt. 1926. január 16-án dr. Thassy Gábor megyei főorvos és dr. Rátz Kálmán, dr. Goda Lipót és dr. Fodor Aladár tiszti orvosok látogatták meg az egyes körzetek osztályait.
I. körzetnél: Faits József és özv. Bodzay Ferencné.
II. körzetnél: Magyar József és Tóth Károly (a II. ig. körzeti Rozgonyi-utcai uj iskolánál 6—6 tanterem), Heffer József (a II. ig. körzet Arany János-utcai 2 tanterem), özv. Guta Józsefné (a II. ig. körzet Rozgonyi-utcai régi iskolánál 5 tanterem).
III. körzetnél: Faits János és Szekeres József.
a) Kinevezettek: dr. Darás László, dr. Darányi Árpád (meghalt), Irmler József, dr. Kaufmann Lajosné, dr. Krátky Istvánné, dr. Kenedy Imre, Petrik Dezső, Rubint Károlyné, Teutsch Gusztávné.
b) Választottak: Bazsó József, Győry László, Kárlovics József, Knortzer György, dr. Málék László, dr. Rothschild Jakab, dr. Szabady Lőrincné, dr. Szabó Lajos, özv. dr. Tuboly Gyuláné, Ujváry Géza, Weisz Tivadar.
c) Hivatalból: Brauner Lajos II. körz. igazgató, Filó Ferenc III. körz. igazgató, dr. Fodor Aladár, dr. Goda Lipót, Horváth Olivér, Kádár Lajos, dr. Rátz Kálmán, dr. Sabján Gyula, dr. Vargha P. Theodorich O. Fr. M., dr. Winkler Ernő.
A tanítótestület képviselői: I. körz. Cseh Joákim, II. körz. Szalay Dénes, III. körz. Kovács Illés.
Hitoktatók:
I. körzetben: P. Lefcsik Pongrác, P. Tóth Móric, Megyesy József a róm. kath. vallású tanulók részére.
II. körzetben: Róm. kath. hitoktatók: P. Tóth Móric szentferenc-rendi áldozópap, Megyesy József és Rudnyánszky Miklós segédlelkészek.
III. körzetben: P. Tóth Móric, Haba Mária.
Mindhárom körzetben az ág. hitv. ev. tanulók hitoktatója Horváth Olivér ev. lelkész, a református tanulók hitoktatója Kádár Lajos ref. lelkész s az izraeliták hitoktatója Kertész József igazgató.
Iskola-mindenesek:
Iskolai hatóságok.
a) Kir. tanfelügyelőség.
Kir. tanfelügyelő: Szirmai Miksa.
Kir. segédtanfelügyelők: dr. Pólya Sándor (meghalt), Paizs György, dr. Medve István, dr. Matlák József.
b) Gondnokság.
(1922. május 29—1928. május 29.) Elnök: dr. Hajdú Gyula. Alelnök: Eberhardt Béla. Jegyző: Polesinszky Emil I. körz. igazgató. Gondnok: Krampatits József II. körz. áll. tanító.
Rendes tagok:


I. Igazgatósági körzet.
Igazgató: Polesinszky Emil. Tanítótestület: Polesitiszkyné Zrinyi Ilona, Horváth József, özv. Kuniper Arthurné, Cseh Joákirn, Hajnal János, Plander Boldizsár, Neuwirthné Szabó Mária, Kenedi Aura, Koronczy Gizella, Mágot Vilma, Szabóné Németh Erzsébet, Honfi Lőrinc, Sekulja Jakab, Neuwirth György, Benkőné Okos Júlia. Hitoktatók: P. Lefcsik Pongrác, P. Tóth Móric, Megyesy József, Rudnyánszky Miklós róm. kath., Horváth Olivér ág. h. ev., Kádár Lajos ev. ref.
A tanulók névsora és általános osztályzata.
Központi I. fiúosztály.
Osztálytanító: Polesinszky Emiiné.
Kitűnők: Kovács Károly, Magyar Győző, Reisinger Rezső, Stuiber Ernő. Jelesek: Babits József, Domán Károly, Göllesz László, Gyömörey Antal, Hirtz László, Horváth Károly, Junker László, Kövesi József, Leyrer Zoltán, Mayer József, Németh Ferenc, Pidl Rezső, Sörlei József, Tulézi Károly, Vajda László, Varga Antal. Jók: Biliege Ferenc, Cimmermann József, Dani György, Halász György, Kemendi József, Mayerhoffer Emil, Opernica Sándor, Pongrác Endre, Schóber Károly, Vetter Lóránd. Elégségesek: Felde János, Gudrica István, Heffer István, ifj. Horváth József, idb. Horváth József, Klausz József, Remecz Béla, Elégtelenek : Éder László, Ferkócza János, Gudricza János, Szűcs István, Tamás József. Betegség miatt nem osztályoztatott : Heringh Géza. Más iskolába ment: Babati Lajos, Horváth Ferenc, Illés Antal, Szép János. Összesen: 47.
Központi I. leányosztály.
Osztály tanítónő-. Neuwirth Györgyné.
Kitűnők : Ackermann Ilona, Lang Mária, Radics Margit, Somogyi Irén. Jelesek: Fitos Margit, Flachner Karolin, Mezriczky Margit, Nóvák Anna, Pintér Mária, Vass Anna, Vida Gabriella. Jók: Ansorge Anna, Berghoffer Margit, Bóha Mária, Farkas Katalin, Kertész Erzsébet, Kudich Mária, Matecz Anna, Szép Anna. Elégségesek: Ágg Margit, Berke Ilona, Detrich Ilona, Entz Ilona, Fogarasy Magdolna, Karancsy Erzsébet, Maray Magdolna, Szép Ilona, Szívós Katalin, Szűcs Gizella, Tocky Karolin. Elégtelenek: Csavnicsár Mária, Jandrovics Anna. Más iskolába ment át: Horváth Jolán, Horváth Lidia, Kerecsenyi Mária. Összesen 35.
Teleki-uti I. vegyesosztály.
Osztálytanító-. Sekulja Jakab.
Fiuk. Jelesek. Anhoffer György, Boros József, Farkas Károly, Kostein László, Szabó Lajos. Jók: Benkő György, Boda Ferenc, Hajdú István, Horváth József, Horváth Lajos, Horváth Károly, Illés Károly, Kalcsics Ferenc, Kelemen Ferenc, Kovács István, Lőczi Jenő, Mittermayer Vilmos, Reithoffer István, Tóth Károly, Varga István. Elégségesek: Berke Sándor, Bődör Gyula, Csiszár István, Gruiber Kálmán, Karnisch Károly, Leder István, .Pap János, Parragi István, Skrilecz László, Takács Lajos. Elégtelenek.-. Andri Ferenc, Fazsur Géza, Gödinek László, Hollender Péter, Kalovics Ferenc, Pint István, Surugli János.Elköltöztek: Bedernyák Vasas József, Tolnai Ferenc. Meghalt: Illés Károly. Összesen 41.
Leányok. ] elesek: Balog Ilona, Takács Mária. Sók. Auer Júlia, Dudás Edit, Halász Erzsébet, Horváth Mária, Kocsis Mária, Kovács Katalin, Merencsics Mária, Mayer Sarolta, Odrovics Ilona, Schluitner Erzsébet. Elégségesek: Csontos Erzsébet, Gerencsér Margit. Elégtelenek: Balázs Erzsébet, Benczik Ilona, Gruiber Piroska, Pulai Teréz, Takács Anna, Táncsics Erzsébet. Elköltöztek: Nóvák Rozália, Pankász Kata, Tolnai Erzsébet. Összesen 23.
Központi II. fiúosztály.
Osztálytanító; Horváth József.
Kitűnők: Kalmár Béla, Kőszegi János, Nagy Lajos, Thury László, Zsiga Sándor. Jelesek; Hircz János, Hegedűs Gyula, Horváth Károly, Krémer István, Marvalics Elemér, Mihályka László, Simon József. Jók: Bakos István, Balogh József, Bencze Sándor, Bődör István, Czulek Antal, Czulek István, Fogarasy György, Gergál István, Gerócs József, Hermann József, Kalmár Lajos, Kollarits István, Kovácsics Vilmos, Lovrek Ottó, Mór József, Neumann Józséf, Szélig Ferenc, Tadler Mihály. Elégségesek: Bedenek György, Császár Ferenc, Czoller István, Horváth Gyula, Major Lajos, Nagy József, Parragi László, Passinger János, Salamon Ferenc, Salamon József, Tóth József. Elégtelenek: Dominkó Károly, Császár Jenő, Gerócs József, Horváth János, Marosa György, Nagy Kálmán, Tálosy Ferenc, Virth József. Elköltözött: Barnaki László, Bries Károly. Összesen 51.
Központi II. leányosztály.
Osztálytanítónő: Kenedi Aura.
Kitűnők: Dene Erzsébet, Egyed Erzsébet, Fabick Józsa, Jelenek Mária, Platzkó Aranka. Jelesek: Csordás Róza, Eltér Ilona, Faics Margit, Horváth Róza, Kulcsár Mária, Laski Mária, Németh Katalin, Noszkó Anna, Preiner Ilona. Jók: Árok Anna, Bernecker Mária, Boros Mária, Bujtor Rozália, Czipó Anna, Gerócs Teréz, Gyergyák Jolán, Halász Katalin, Jerzsa Mária, Kiss Teréz, Martinás Magda, Málék
Katalin, Nagy Ilona, Pethő Mária, Pint Teréz, Sárec Magda, Vadász Erzsébet. Elégségesek: Auer Aranka, Farkas Mária, Girtl Anna, ifj. Horváth Margit, Horváth Mária, Takács Mária, Vojkovics Róza. Elégtelenek-. id. Horváth Margit, Lóránt Róza, Németh Gizella, Polai Erzsébet. Betegség miatt nem osztályoztatott: Bognár Anna. Más iskolába ment át: Gerőfy Ilona, Neusinger Piroska, Nagy Gizella, Rátz Emma, Vasas Matild. Összesen 48.
Régi gimnáziumban elhelyezett III. fiúosztály.
Osztály tanítónő: özv. Kumper Arihurné.
Kitűnők: Hovány Ferenc, Horváth Lajos, Kostein Ferenc, Petrik Zoltán, Pinke József, Zay István, belesek: Balog János, Bóha János, Dene Béla, Eötvös Antal, Harsányi Miklós, Horváth János, Kovács Gyula, Lieb Gyula, Takács Lajos, Zelkó István. Jók: Auer László, Bakos József, Bay István, Csányi József, Dene János, Gáspár Gusztáv, Horváth György, Horváth Péter, Kodba István, Major János, Modrovics István, Papp István, Pint József, Schmidt József, Schóber Antal, Szigethy István, Szigethy József, Tollár József, Tóth István, Virág Ede, Vukics Lajos. Elégségesek: Andri József, Gerócs László, Hollender István, Körber József, Lukács János, Szunyok János, Verbovecz László, Zadravecz László. Savltó vizsgálatra utasittatík: Benkö József, Gábor László, Hegyi Ferenc, Horváth Boldizsár, Mittermeyer Kálmán. Elköltöztek: Babati Károly, Czimmermann György. Összesen 52.
Régi gimnáziumban elhelyezett III. leányosztály.
Osztály tanítónő : Koronczy Gizella.
Kitiinők:r Anhoffer Gabriella, Kálovics Anna, Károsi Ilona, Koller Magda, Lehel Éva, Mészáros Anna, Rosch Ida, Simon Zsófia, Varga Margit. Jelesek: Bakos Mária, Boda Ilona, Feiler Kata, Hári Júlia, Horváth Anna, Horváth Ella, Jelenek Livia, Parragi Ilona, Tóth Erzsi, Vass Mária. Jók: Andri Margit, Ansorge Irma, Bődy Aranka, Fekete Mária, Gangler Margit, Hári Ilona, Horváth Magda, Huchthausen Mária, Király Mária, Koller Erzsi, Kumi Irma, Lovrek Ilona, Martinás Rózsi, Matecz Mária, Nagy Margit, Radics Mária, Szécsenyi Anna, Tulezi Irén, Varga Ilona. Elégségesek: Dávid Erzsi, Detrich Anna, Entz Júlia, Farkas Anna, Horváth Mária, Kovács Anna, Kőnig Mária, Saffer Júlia, Zábó Erzsi. Elégtelenek: Csavnicsár Ilona, Kálmán Mária, Varga Anna, Wimmer Mária. Beteg: Babóchay Ella. Nem osztályozható: Odor Gizella. Elköltöztek: Babati Margit, Horváth Kata, Illés Teréz, Ispaics Margit, Karancsi Kata. Összesen 58.
Teleki-uti IV. fiosztály.
Osztálytanító: Cseh Joákim.
Jelesek: Bedenek Ferenc, Fekete István, Kalmár István, Kianecz János, Kollarics Sándor, Kovács József, Kovács Sándor, Neumann Ferenc, Reschny Károly, Somogyi Jenő, Sörlei Jenő, Stampf Zsigmond,
Zsigmond József. Jók: Czoller Ferenc, Czulek Lajos, Gerencsér János, Hardi Viktor, Hermán János, Hodics László, Horváth Károly, Kemendy Lajos, Koskán József, Kovács Géza, Magyarics László, Pék Ferenc, Tóth Pál, Vámosi János, Végh Tivadar. Elégségesek: Furman Imre, Hermán László, Remecz László, Schorsch Károly, Szertics Lajos, Viola Lajos, Wolf Antal. Elégtelenek: Detrich Dezső, Dobri János, Golenszky László, Horváth János, Horváth Márton. Összesen 40.
Huszti-téri IV. fiúosztály.
Osztálytanító: Hajnal János.
Jelesek: Csizmadia Lajos, Salamon Ferenc. Jók: Bognár Ferenc, Bődör János, Kálovics György, Koch Ferenc, Merencsics Ferenc, Pap Ferenc, Reithoffer Lajos, Ujváry László. Elégségesek-. Csontos József, Dani István, Dani Péter, Erményi Vilmos, Gábor Boldizsár, Gerócs György, Klapper Győző, Kütsön Imre, Mittermajer Ferenc, Párta János, Rácz Béla, Takács Ferenc, Wirt Gyula. Elégtelenek: András István, Gábor Antal, Herczeg Károly, Joó Gyula, Marton János. Más iskolába mentek: Hermán László, Remecz László. Nem osztályoziattak: Hidasi László, Ódor László. Elköltözött: Gerencsér József. Összesen 33.
Régi gimnáziumban elhelyezett IV. leányosztály.
Osztály tanítónő: Mágot Vilma.
Kitűnők: Ackermann Margit, Bencze Ilona, Heim Lujza, Kőszegi Magda, Molnár Lujza, Opernica Vilma, Szári Anna, Török Anna. Jelesek: Bentzik Rózsi, Benkő Rozália, Berke Mária, Bölcsföldi Gizella, Harmat Mária, Hiedl Kató, Kollarits Ilona, Lukács Anna, Magyar Rózsi, Márkus Margit, Skrilecz Jolán, Szakonyi Gizella, Tóth Mária. Jók: Császár Aranka, Dénes Margit, Gregál Margit, Heffer Erzsébet, Horváth Anna, Horváth Mária, Kis Ilona, Kövesi Anna, Magyar Etelka, Marczin Mária, Martori Mária, Nagy Mária, Pammer Ilona, Rösler Mária, Szalay Margit, Szenté Ibolya. Elégségesek; ids. Bognár Mária, Gócza Mária, Ködbaum Anna, Passinger Erzsébet, Pulán Ilona, Rózsa Anna, Csavnicsár Júlia, Skamlecz Anna, Szélig Júlia, Táncsics Ilona, Wieland Mária. Elégtelenek: Gergály Júlia, Horváth Erzsébet, Vas Magda. Betegek: Kancsal Mária, Peti Mária. Kimaradtak: ifj. Bognár Mária, Kisgergely Mária. Javitó vizsgát tehetnek: Csanádi Anna, Dávidovics Mária, Kruppai Aranka hittanból. Összesen 58.
Teleki-uti V. fiúosztály.
Osztálytanító: Plander Boldizsár.
Jelesek: Gregorán István, ifj. Horváth József, Radocsányi János, Varga István, Vaska Mihály, Végh László. — Jók: Bem Ferencz, Domina Zsigmond, Grünbaum Ferencz, Hermán Gyula, Joó János, Király István, Major György, Pintér József, Vass István. Elégségesek: Auer Ferenc, Bernecker Ernő, Fekete József, Felde István,
10 —
Gábor József, Károlyi Miklós, Kosek József, Németh Ferenc, Péter János, Rákos Gyula, Szíjártó Lajos, Szobolics Ferenc, Tomasics György, Vargha Lajos, Végh Mátyás, Végh Lajos. Elégtelenek: Modrovics József, Singer Sándor. Elköltözött: id. Horváth József. Összesen 34.
Teleki-uti V. leányosztály.
Osztály tanítónő: Szabó József né.
Jelesek: Entz Mária, Farkas Mária, Herskovits Mária, Kamondy Margit, Ligeti Ilona, Takács Katalin. Sók. Gerócs Margit, Guzsvinecz Erzsébet, Mezei Róza, Szerdahelyi Mária, Tóth Anna. Elégségesek: Bencze Róza, Breier Katalin, Döbörhegyi Anna, Gudricza Mária, Hábel Ilona, Hajdú Anna, Hári Júlia, Horváth Róza, Kaszás Ilona, Kovács Irma, Molnár Róza, Molvarecz Aranka, Polgár Anna, Varga Ilona, Vellák Anna, Vilcsek Júlia, Singer Rózsa. Betegség miatt nem osztályozható : Gergály Ilona. Elköltözött: Scsavnicsár Mária. Összesen 30.
Barakk-iskola I—II. vegyesosztály.
Osztálytanító: Neuvirth György.
I. osztály. Kitűnők: Harcz Lajos, Pazonyi Hona. Selesek: Bellák Alajos, Kovács László, Petrovics András, Salamon Erzsébet, Tóth Márta. ]ók\\ Horváth József, Ladovics József, Pókecz Eduárd, Szuknai József, Varga István, Csordás Margit, Harsing Anna, Repka Eszter, Rezneki Ibolya. Elégségesek: Peistingel István, Loncsár Mária. Elégtelenek: Takács Ferenc, Dara Ilona, Kovács Ilona, Őri Ilona.
II. osztály. Kitűnő: Tálosi Ferenc. Jelesek: Csordás László, Németh Gyula, Szabó Lajos, Taschner Károly, Altmann Margit, Auer Mária, Placskó Erzsébet. Jók: Altmann János, Éhmann Béla, Kovács István, Laki Imre, Bellák Erzsébet, Harsing Mária, Schmidt Ella. Elégségesek: Bányai Béla, Takács József, Vaska Ferenc, Loncsár Júlia, Simon Anna. Elégtelen: Pető József. Betegség miatt nem osztályozhatók ; Noll Vendel, Rusorán Ferenc. Összesen 45.
Barakk-iskola III—IV. vegyesosztály.
Osztály tanítónő: Benkóné Okos Júlia.
III. osztály. Jelesek : Ágoston József, Glavák Károly, Szepessy Zoltán, Bunics Anna, Palásty Anna. Jók. Bányai István, Loncsár István, Rusorán Lajos, Bali Alojzia, Horváth Ilona. Elégségesek: Csincsa Antal, Vancsura István, Altmann Anna, Latin Erzsébet, Takács Irén. Elégtelen: Kovács Katalin. Más iskolába ment: Dara Ferenc, Varga Margit.
IV. osztály, kitűnő: Ágoston Ilona. Jelesek. Bellák Mária, Csiidör Ida, Hauer Mária, Papp Mária. Jók : Nagy Lajos, Viosz Erzsébet. Elégségesek: Horváth József, Németh György, Csüdör Anna, Tálosy Ilona. Elégtelenek: Csincsa Ferenc,Hauer János, Loncsár János, Krakauer Olga. Elköltözött: Leich Antal. Más iskolába ment: Dobri János. Összesen 35.
— 11 —
Továbbképző (ált. ismétlő) iskola fiúosztálya.
Osztálytanítók: Hajnal János, Horváth József.
Árkus József, Babati József, Barnaki Lajos, Berecz Gyula, Bödök Péter, Brüll Ferenc, Bukovecz János, Csincsa Sándor, Csordás János, Dara Ferenc, Domina Ferenc, Futó Iinre, Gerócs György, Godina József, Herki Gyula, Horváth István, Horváth Imre, Ködbaum József, Kis Károly, Kő János, Kovács István, Lakatos István, Lóránt Ferenc, Munkácsy László, Metz József, Nagy Antal, Rákos József, Rády József, Rosta János, Péter József, Som mer Ferenc, Stickel Imre, Stickeí Jstván, Scsavnicsár Ferenc, Szakonyi István, Szép Gáspár, Szegő György, Tóth György, Vancsura János, Varga György, Varga János, Vámosi György, Vidovics János, Vilcsek Imre, Vlaszák Géza, Wolf István, Woukán József, Winkler Dezső, Winkler Lajos. Összesen 49.
II. Igazgatósági körzet.
Igazgató: Brauner Lajos. Tanitótestület: Ács József, Banekovichné Nyakas Viktória, Béres János, Béresné Ferenczy Ida, özv. Cavalloniné Szalay Ida, Erdélyiné Ábrahám Katalin, Gógl Mária, özv. Horváthné Koller Teréz, Horváthné Pécsy Margit, Krampatits József, Krampatitsné Kosich Ilona, Litvay Endre, May Margit, Nagyné Kun Reneé, Ortutay Gyula, Ortutayné Lovass Laura, Plander János, Szalay Dénes, Wildené Bereczky Mária. Összesen 20. Hitoktatók. Megyesy József, Rudnyánszky Miklós a róm. kath., Horváth Olivér az ág. hitv. evang., Kádár Lajos a ref., Kertész József az izr., vall. tanulók részére.
Iskolamindenesek: Magyar józsef, Tóth Károly, özv. Guta {ózsefné és Heffer József.
Rozgonyi-utcai I. fiúosztály.
Osztálytanító: Litvay Endre.
Kitűnők: Bittera László, Czoczek Imre, Gréczi József, Gyarmati Kálmán, Preyer M. Pál. Jelesek: Babati Lajos, Bedő Lajos, Berze István, Bodrossy László, Egri László, Krompacher Géza, Punger Kálmán, Ring Gyula, Szakonyi István, Szakonyi József, Sztojkó Béla, Táncos Ferenc, Thold Miklós, Tiszay János, ¡ók: Ágoston Gyula, Bauman Rudolf, Benkő József, Bunczon Imre, Horváth Jenő, Kálovics László, Major Gyula, Mutter László, Pulay József, Sprung Károly, Szabadi István, Tiszay József. Elégségesek: Raics József, Szerencsés János. Elégtelenek: Bedi János, Födő János. Más iskolába ment át: Németh István, Varga István. Végleg kimaradt: Neichl János, Plosznik Ferenc, Vincze József. Összesen 40.
Rozgonyi-utcai I. leányosztály.
Osztály tanítónő: Banekovichné Nyakas Viktória.
Kitűnők: Horváth Edith, Ketting Klára, Somogyi Magdolna. Jelesek: Branke Emma, Fekete Júlia, Helfert Ánna, Horváth Gizella, Mayer Ida, Reiner Mária, Sipos Márta, Varga Ida, Váradi Mária, Vogrinecz Anna, Zsiska Aranka, jók: Bazsó Ilona, Gáspár Mária, Jakab Erzsébet, Karlovics Aranka, Kovács Ilona, Kovács Teréz, Lőrincz Teréz, Orbán Klára, Papp Katalin, Parti Katalin, Varga Jolán. Elég-ségesek\\ Jegyűt Anna, Polák Anna, Sebessi Katalin, Zsebök Erzsébet. Más iskolába ment át: Fogarasy Magdolna, Rojkovics Anna, Szabó Mária, Tóth Márta. Végleg kimaradt: Borbás Emina, Dezsényi Erzsébet, Kappel Rozália. Összesen 36.
Rozgonyi-utcai I. vegyesosztály.
Osztály tanítónő: Béresné Ferenczy Ida.
Kitűnők: Horváth Lajos, Bedenek Katalin, Kállay Erzsébet, Kovács Mária Ilona, Kercselics Erzsébet, Olasz Mária, Szűcs Mártha. Jelesek: Milei Ferenc, Németh József, Pintér László, Sabján István, Sárecz István, Schweitzer József, Vellák Jenő, Csákányi Mária, Gáspár Erzsébet, Gerencsér Gizella, Hetiinger Margit, Joó Ilona, Milei Mária, Pint Mária. Sók: Koronics Ferenc, Kovács Mária, Lukács Katalin, Varga Irén, Vas Ilona. Más iskolába ment át: Domán Kálmán. Végleg kimaradt: Kocsis József, Németh Ferenc, Oláh Ignác, Tislér Ferenc. Összesen 31.
Arany János-utcai I. vegyesosztály.
Osztálytanítónő. özv. Horváthné Koller Teréz.
Kitűnők: Horváth Irma, Matyasics Erzsébet, Windisch Anna. Jelesek: Berecz Károly, Gerencsér István, Horváth György, Horváth János, Kis József, Polovics Gyula, Szieger Lajos, Dolenecz Magda, Horváth Mária, Plander Anna, Tófejü Teréz, Vidovics Ilona. Jók: Bognár István, Ficzkó Gyula, Hajkász Imre, Horváth István, Szabó István, Varga Gyula, Farkas Mária, Gáspár Róza, Horváth Erzsébet, Horváth Júlia, Horváth Margit, Lencz Ilona. Elégségesek: Czethofer József, Fehér János, Kovács Ferenc, Kúszik Mihály, Tóth Péter. Elégtelenek: Horváth András, Péczeli Lajos, Zadravecz István, Nagy Mária, Tóth Ilona. Más iskolába ment át: Simoncsics László. Végleg kimaradt: Varga István. Összesen 39.
Rozgonyi-utcai II. a) fiúosztály.
Osztálytanító Szalay Dénes.
Jelesek: Almásy László, Furmen Jenő, Hermann István, Horváth Ferenc, Kovács János, Kozák Ferenc, Németh Ferenc, Pliha Ferenc, Szőcs Ferenc, Tóth Ernő, Vass János, Wölker Károly. Jók: Anger János, Baranyai Győző, Czigány Sándor, Foszák József, Kálovics József, Ködbaum Vilmos, Kulcsár Károly, Major Ferenc, Németh Ádám, Petricsics Lajos, Süslecz Gyula, Varga József. Elégségesek: Horváth János, Kránitz Antal. Elégtelenek: Horváth Károly, Zsombok József. Végleg kimaradt: Berzsenyi István, Wolf Ferenc. Összesen 30.
Rozgonyi-utcai II. b) fiúosztály.
Osztálytanító: Béres János.
Kitűnők: Balogh Vendel, Jancsecz Antal. Jelesek: Czumpf Elemér, Pintér József, Raffay Jenő, Szabó László. Jók: Babos László, Baumann Gyula, Gozdán József, Horváth Ferenc, Mayer Ferenc, Nagy Lajos, Pint József, Rózsa Ferenc, Tanczenberger Lajos, Tóth Sándor, Töke János. Elégségesek: Ködbaum Gyula, Magyar Lajos, Molnár János, Odor Károly, Sipos József, Takács János. Más iskolába ment át: Fogarassy György. Végleg kimaradt: Benedek József, Kovács József, Mahmoud Bíilent, Simoncsics József. Összesen 28.
14 —
Rozgonyi-utcai II. a) leányosztály.
Osztály tanítónő: Erdélyiné Ábrahám Katalin.
Kitűnők: Farkas Irma, Gál Ilona, Horváth Valéria, Szabady Ilona. Jelesek: Csöndör Mária, Dokleja Anna, Dömötör Mária, Keszey Katalin, Klausz Katalin, id. Kovács Mária. Sók: Borbély Mária, Gálos Gábriella, Horváth Róza, ifj. Kovács Mária, Leiner Mária, Papp Mária, Turkovics Erzse. Elégségesek: Lakatos Éva, Orbán Sarolta, Segesdi Mária, Szummer Jolán, Tóth Anna, Vajda Ilona. Végleg kimaradt: Erdélyi Gizella, Ruha Teréz. Összesen 25.
Rozgonyi-utcai II. b) leányosztály.
O sztály tanítónő: Nagy né Kun Reneé.
Kitűnők: Dedovátz Gizella, Lajkó Margit, Keszler Klára, Kuzsner Mária, Odor Cecília, Vojkovits Ilona. Jelesek: Benedek Ilona, Horváth Ilona, Farkas Mária, Maly Mária, Óhegyi Ibolya, Peti Anna, Sporny Margit. Sók: Cziboly Gizella, Cseke Rozália, Gazdag Ilona, Kálovics Ilona, Kárlovics Mária, Lampeter Frida, Varga Katalin. Elégségesek: Bertha Erzsébet, Császár Anna, Kappel Mária. Más iskolába meni át: Mahmoud Hadus. Magántanuló: Györké Erzsébet. Végleg kimaradt: Magyar Júlia, Muther Erzsébet. Összesen 27.
Rozgonyi-utcai III. fiúosztály.
Osztály tanítónő: özv. Cavalloniné Szalay Ida.
Kitűnők; Bodrossy Lajos, Kuzmet Simon, Merkly Belus István. Jelesek: Almásy Dezső, Bóna Lajos, Gruttó János, Kálovics István, Kovács István, Metz József, Németh György, Pongrácz József, Schall Lipót, Szakonyi János. Jók: Benczek József, Borsfay József, Döme Ferenc, Horváth Nándor, Juhász István, Kedmenecz Mihály, Németh László, Németh István, Noll László, Szemlics Károly, Szémlics Pál, Timár Lajos, Varga József, Vellák Sándor, Simon Mihály, Magyar Károly, Csere Sándor, Cséty István. Elégségesek: Bárdos István, Losonczy Gyula, Maly Pál, Nováczky János, Sáfrán Miklós, Sztojkó Antal, Vellák István, Zacsek János. Elégtelen: Tamás Ferenc. Más iskolába ment át: Furmen József, Várhelyi Ferenc. Magántanuló: Tóth János. Összesen 43.
Rozgonyi-utcai III. a) leányosztály.
Osztály tanítónő: May Margit.
Kitűnők: Dömötör Mária, Horváth Ilona, Varga Ilona. Selesek: Benke Ágnes, Horváth Irma, Major Mária, Schweiczer Mária, Takáts Katalin, Tripammer Róza. Jók: Frühvirth Irma, Gyuránecz Mária, Hári Teréz, Huszár Róza, Kedmenecz Mária, Péter Erzsébet, Poszálc Karolin, Pulai Mária, Szakonyi Mária, Torkos Ilona, Zreller Ilona. Elégségesek: Benke Teréz, Béri Mária, Födő Anna, Horváth Mária, Kovács Mária, Vidovics Verona. Elégtelenek: Sebők Anna, Varga Júlia. Más iskolába ment át: Szivós Hermin. Összesen 29.
— 15 —
Rozgonyi-utcai III. b) leányosztály.
Osztály tanítónő: Krampatitsné Kosich Ilona.
Kitűnők: Hiebscli Etelka, Iván Ilona, Kádár Györgyi, Németh Mária, Pintér Irma, Szabó Mária, Szabó Magda, Thold Mária, Tóth Irén. Jelesek: Baksa Erzsébet, Horváth Ilona, Illés Mária, Popovics Ágnes, Tóth Málvin, Vegele Judit. Jók: Andreidesz Anna, Bicskei Teréz, Boszák Anna, Fürdős Etel, Garzó Katalin, Magyar Anna, Mátyás Mária, Stágl Margit, Tóth Mária. Elégségesek: Plander Teréz, Vaspöri Mária. Elégtelenek: Gombor Mária, Németh Rozi. Más iskolába ment át: Erdélyi Mária, Farkas Ilona, Szabó Irma. Végleg kimaradt: Czigli Rozália, Kern Éva, Mészáros Matild. Összesen 34.
Rozgonyi-utcai IV. a) fiúosztály.
Osztálytanító:. Ács József.
Kitűnők: Francsits Ferenc, Gerócs György. Jelesek: Gáspár Károly, Horváth Jenő, Keszler Ferenc, Levik Lajos, Mészáros János, Müller Ferenc. Jók: Almásy Gyula, Csöndör Kálmán, Fekete Lajos, Hágner Kálmán, ifj. Horváth József, Jerausek Gyula, Knausz Jenő, Mihalovics Ferenc, Mihálka Jenő. Elégségesek: Baranyai Ferenc, Godor József, id. Horváth József, Kovács János, Kővári Flórián, Leiner József, Németh János, Orbán Nándor, Papp József, Tóth Ferenc. Elégtelenek: Haucz János, Tóth József, Vaspöri Lajos. Végleg kimaradt: Fatér József. Összesen 31.
Rozgonyi-utcai IV. b) fiúosztály.
Osztálytanító: Krampatits József.
Kitűnők: Gyurocsik Ferenc, Kuzsner György, Parti Gábor. Jelesek: Nóvák Ignác, Orbán László, Slozárek István, Schulz Ottó, Szabó Kálmán, Tóth Lajos, Varga István, Zábó László. Jók: Császár József, Frk Ferenc, Gyarmati Ferenc, Herczeg István, Kállai Gyula, Kedmenecz József, Persovics Gyula,.Pizvor Géza, Radics László, Sárecz Gyula, Váradi Árpád, Varga Gyula. Elégségesek: Fábián József, Heckenberger István, id. Horváth József, Timár János, Tófejü István. Elégtelenek: Lies Frigyes, Pór Ferenc, Stróbl Lajos. Magántanuló: Széphegyi Elemér, összesen 32.
Rozgonyi-utcai IV. a) leányosztály.
Osztály tanítónő: Horváthné Pécsy Margit.
Kitűnők: Horváth Margit, ifj. Kováts Anna, Kovács Erzsébet, Kukoly Anna, Preszler Sarolta. Jelesek: Dokleja Margit, Hermann Mária, Klapper Erzsébet, Metz Mária, Orbán Aranka, Sabján Ilona, id. Kovács Anna, Tóth Margit, ¡ók: Bazsika Teréz, Farkas Anna, Frk Mária, Gerócs Anna, Klausz Erzsébet, Jakab Mária, Kalmár Gizella, Lőrincz Gizella, Mayer Mária, Szabó Gizella, Sztojkó Rozália, Vass
— 16
Anna, Vellák Anna, Vukics Erzsébet. Elégségesek: Dombai Rozália, Kálmán Etel, Pintér Mária. Elégtelenek: Horváth Mária, Németh Mária, Kovács Kata. Más iskolába ment át: Benedek Anna. Összesen 34.
Rozgonyi-utcai IV. b) leányosztály.
Osztálytanitónő : Ortutayné Lovass Laura.
Kitűnők: Gabsovits Anna, Gyurocsik Olga, Horváth Piroska, Kádár Erzsébet, Krátky Mária, Málék Klára. Jelesek: Baán Júlia, Gerócs Ilona, Szabó Sarolta, id. Szabó Sarolta. Jók: Czindrics Róza, Döme ,Erzsébet, Dull Bella, ifj. Horváth Erzsébet, Horváth Katalin, Jegyűd Mária, Kovács Júlia, Králics Anna, Nagy Ilona, Pulai Róza, Sánta Teréz, Torkos Anna. Elégségesek: Anlauf Anna, Bárdos Etel, Csáki Ilona, legifj. Horváth Erzsébet, Horváth Róza, Lódner Anna, Szmodics Margit, Vékási Erzsébet. Elégtelenek: Gödri Mária, id. Horváth Erzsébet. Más iskolába mentát: Dénes Margit, Horváth Anna. Végleg kimaradt: Karafiát Róza. Összesen 35.
Rozgonyi-utcai V. fiúosztály.
Osztálytanító: Ortutay Gyula.
Kitűnő: Roth István, Jelesek: Gombos Jenő, Ifjovics György, Szíjártó Gyula. • Jók: Andris Lajos, Baranyai Jenő, Buczolics István, Budai János, Czapári Gyula Erős János, Hancz György, Kardos József, Kovács Inire, Kulcsár Imre, Poszák Ferenc, Rosenberg Sándor, Varga Ferenc, Varga Pál, Vass Mihály. Elégségesek: Bauer József, Bánáti István, Büki Károly, Császár György, Gáspár János, Háncz István, Horváth György, Juhász József, Kertész Vendel, Kiss Ferenc, Kiss József, Králics György, Leiner Nándor, Miilei Ferenc, Németh Mihály, Perger László, Sánta Lajos, Schreiber Gyula, Sebők József, Stróbl Ferenc, Tóth József, Varga Dezső. Végleg kimaradtak: Keller József, Kohn László, Vuscher Géza. Összesen 44.
Rozgonyi-utcai V. leányosztály.
Osztálytanitónő: Wildené Bereczky Mária.
Kitűnők: Frühwirth Ilona, Horváth Ilona, Sebestyén Róza, Takács Edith, Valentin Anna, Vinnay Ilona. Jelesek: Biczó Róza, Farantai Róza, Férst Mária, Frühwirth Emilia, Gréci Margit, Huszár Anna, Köves Róza, Mayer Ilona, Markotány Krisztina, Maurer Katalin, Stummer Anna, Takács Mária, Tóber Ilona, Török Klára, Uitz Gizella, Varga Anna, Zsebők Teréz. Sók: Baján Róza, Csapó Erzsébet, Csik Zsófia, Fábos Mária, Forintos Margit, Kálovics Erzsébet, Major Mária, Paizs Erzsébet, Sárecz Katalin, Stummer Mária, Szabó Erzsébet, Vass Teréz, Vellák Mária, Vida Rozália. Elégségesek: Büki Anna, Dobri Róza, Krecsmarics Anna, Luft Mária, Németh Mária, Ribner Katalin. Elégtelenek: Hollender Mária, Horváth Mária, Kálmán Szidónia. Más iskolába ment át: Kovács Gizella, Németh Gizella, Szabó Terézia. Összesen 49.
— 17 —
Arany János-utcai VI. fiúosztály.
Osztálytanító: Plánder János.
Kitűnők: Czira István. Jelesek: Budai Károly, Csordás György, Dombai Gyula, Nagy Pál, Odrovics György, Reithoffer Ferenc, Tollár Lajos, Tóth József. Jók: Bakó István, Dávid József, Fenyvesi Lajos, Gerócs Ferenc, Klein Vilmos, Kolongya János, Neumann Lajos, Pecsics János, Pintér Ferenc, Plánder György, Plesznyivi István, Sebők István, Szabó Károly, Táncsics Gyula, Vimmer József. Elégségesek: Bazsó György, Bóha József, Födő István, Futó Imre, Mikó József, Nováczky Imre, Parragi János, Táncsics Béla, Vuscher Imre. Végleg kimaradt: Engelmann József, Segesdi István, Stickel Imre, Vlaszák Géza. Összesen 37.
Rozgonyi-utcai VI. leányosztály.
Osztálytanltónő: Gogl Mária.
Kitűnők: Buza Margit, Dávidovics Anna, Juhász Katalin, ifj. Tóth Mária. Jelesek: Ágoston Katalin, Boros Mária, Császár Erzsébet, Feiler Etelka, Gáspár Verona, Halász Emilia, Háry Anna, Juhász Anna, Kiss Ilona, Krausz Ilona, Ligeti Ilona, Losonczy Mária, Marton Erzsébet, Neumann Julianna, Somogyi Emma, Taschner Róza, idős Tóth Mária, Turkovics Teréz, Vaska Anna, Vámosi Ilona. Jók: Bődy Ilona, Bődör Erzsébet, Csere Irén, Csiszár Irén, Golenkó Ilona, Huszár Mária, Horváth Mária, Horváth Róza, Károssi Erzsébet, Kovács Margit, Kovács Róza, Kumi Erzsébet, Lampeter Jozefa, Major Anna, Nagy Zsófia, Németh Katalin, Orbán Irén, Pető Katalin, Sattler Klára, Segesdi Róza, Skanecz Irma, Zábó Mária. Elégségesek: Erdélyi Gizella, Fekete Anna, Kovács Anna. Más iskolába ment át: Erdélyi Ilona, Hoffmann Margit, Kristofoletti Mária, Somogyi Anna, Véber Margit. Végleg kimaradt: Mészáros Teréz. Összesen 55.
Általános továbbképző népiskola.
Rozgonyi-utcai ált. továbbképző fiúiskola.
Osztálytanítók: Béres János, Litvay Endre, Szalay Dénes.
Bánáti József, Bécs István, Biczó Aladár, Csapó Ferenc, Czindrich Károly, Csontos János, Csordás György, Dolmányos József, Erdődi István, Farkas István, Fábos Károly, Flumbort Lajos, Födő Ferenc, Freischmied István, FÍorváth Ferenc, Horváth Gyula, Horváth István, Horváth József, Horváth Sándor, Jakab István, Jakab József, Keller József, Klausz Mihály, Kocsis László, Kohn László, Koronczy József, Kovács György, Kovács Imre, Kovács József, Kucskó György, Lausch István, Légrádi István, Magyar Ferenc, Mayer Ferenc, Metz József, Molnár István, id. Németh János, ifj. Németh János, Nováczky Lajos, Oláh Géza, Papp József, Pápai István, Pető Imre, Péter Gyula, Poór József, Punger János, Ratalics István, Rusz Béla, Simon József, Simoncsics István, Sipos Ferenc, Stágli István, Stikkel Imre, Stummer József, Subics László, Süslecz Aladár, Schveitzer József, Szekeres Ferenc, Szíjártó József, Tahin Gábor, Tahin László, Takács József, Tamás János, Tollár József, Tomasics István, Tóth Lajos, Varga Lajos, Veszter József, Wozner György, Vuscher Géza, Zöldvári István. Összesen 71.
Rozgonyi-utcai általános továbbképző I. leányosztály.
Osztály tanítónők: Béresné Ferenczy Ida, özv. Horváthné Koller Teréz.
Andri Mária, Ádám Júlia, Bálint Anna, Bencze Teréz, Bognár Magdolna, Bognár Rozália, Brunner Regina, Cseke Anna, Cseke Teréz, Csöndör Ilona, Dobos Mária, Dominkó Anna, Erdődi Erzsébet, Herzsenyák Katalin, id. Horváth Anna, ifj. Horváth Anna, Kiss Júlia, Kovács Anna, Kovács Gizella, Kovács Róza, Mikó Katalin, Molnár Magda, Németh Anna, Németh Gizella, Papp Erzsébet, Rajkovics Ilona, Simoncsics Mária, Sipos Mária, Szemlics Júlia, Szemlics Mária, Szermek Mária, Szívós Mária," Szmodics Anna, Tóth Anna, Tóth Rozália, Trebaticzky Mária, Valentin Katalin, Valentin Rozália. Összesen 38.
Rozgonyi-utcai általános továbbképző II. leányosztály.
Osztály tanítónők-. Banekovlchné Nyakas Viktória, Erdély iné Ábrahám Katalin:
Baján Ilona, Bazsinovics Ilona, Bedő Róza, Bencze Mária, Benkő Anna, Benkovics Anna, Benczik Katalin, Czapári Mária, Czindrics Anna, Császár Erzsébet, Dollinger Katalin, Farkas Anna, Filák Erzsébet, Gábor Mária, Gáspár Ilona, Goldstein Katalin, Gódor Ilona, Gozdán Margit, Gruttó Katalin, Hoffmann Margit, Hoffer Matild, Horváth Katalin, Horváth Erzsébet, Horváth Mária, Illés Erzsébet, Jelinek Erzsébet, Kálovics Gizella, Kele Erzsébet, Kovács Mária, Krénusz Katalin, Martinecz Mária, Marton Ilona, Mezei Margit, Mezei Regina, Muther Angéla, Nagy Ilona, Nardai írén, Nyakas Júlia, Opernicza Gizella, Pap Margit, Pliha Anna, Simon Mária, Sipos Mária, Somogyi Anna, Tánczos Ilona, Tóber Mária, Tófejii Rozália, Tóth Margit, Véber Margit, Vidovics Mária, Zsombok Teréz. Összesen 51.
Rozgonyi-utcai általános továbbképző III. leányosztály.
Osztály tanítónők: May Margit és Nagyné Kun Renée.
Balog Rozália, Bedekovics Mária, Büki Mária, Csere Margit, Czigli Mária, Farkas Verona, Frühwirth Janka, Golenkó Erzsébet, Gódor Gizella, Hains Anna, Herczeg Júlia, Horváth Mária, Jónás Margit, Kálovics Mária, Magyar Mária, Mátyás Mária, Németh Mária, Nóvák Anna, Snefí Rozália, Sós Rozália, Stokker Ilona, Stróber Katalin, Szabó Katalin, Szántó Mária, Takács Erzsébet, Vugrinecz Mária, Zvillinger Mária. Összesen 27.
III. Igazgatósági körzet. (Kiskanizsa)
Igazgató: Filó Ferenc. Tanítótestület: Bertin Gizella, Danitz Sándor, Dénes Gizella, Faludi Géza, Faludiné Meszarits Anna, Feix Margit, Gábossy Gizella, Girgásch Dezső, Grastyán István, Haba Rózsi, Kovács Illés, Kováts Miklós, Lehoczky Mária, Németh Jenő, Nuzsy Stefánia, Óvári József, Szépudvary László. Hitoktatók: Haba Mária, P. Tóth Móric.
Templomtéri I. fiúosztály.
Osztálytanító: Glrgasch Dezső.
Kitűnő: Lene István. Jelesek: Andri László, Bagonyai Ferenc, Balog józsef, Hegedűs László, Horváth György, Jankovics Károly, Kolonics Lajos, Kulcsár György, Lovró István, Nagy József, Tátray László, jók. Andri Ferenc, Balog László, Bartol Károly, Bécsi László, Bogár Ferenc, Bogdán György, Buncom Vendel, Dolmányos józsef, Dékai Károly, Farkas Ferenc, Horváth József, Imrei György, Imrei László, Klicserics László Kovács János, Milei György, Peti György, Poszovecz János, Sásvári Ferenc, Skernyák János, Skernyák József, Tóth Antal, Turzó István, Vajdás György, Vugroncsics György. Elégségesek: Gödér Károly, Gyergyák Ferenc, Hóbor József, Horváth László, Mihalec György, Munkácsi Ferenc, Nagy István, Péntek józsef, Polanec József. Elégtelenek: Baj Sándor, Gerócs józsef, Marics Sándor, Sneff Ferenc, Szever Lajos, Elköltöztek: Hollander Antal, Horváth András, jós Lajos. Rudnay László. Összesen 55.
Templomtéri I. leányosztály.
Osztálytanitónő: Faludi Gézáné.
Kitűnök: Baa Gizella, Bartol Mária, Doroghy Ilona, Hajós Márta, Herjávecz julia, Kovács Irén, Kozma Teréz, Málly Katalin, Tenk Anna, Ziegler Anna. ielesek: Büki Erzsébet, Erdélyi Mária, Horváth Erzsébet, Nagy Anna, Plánder Katalin, Tóth Anna, Török Anna, Varga Anna, Biliege Erzsébet, ¡ók: Ánek julia, Datii Anna, Horváth Katalin, Horváth Mária, Kellermann Mária, Lajki Erzsébet, Szmodics Anna. Elégségesek: Jakabfi Anna, Kunics Katalin, Kunics Mária, Polai Mária I., Polai Mária II., Sárecz Mária, Tiszai Erzsébet, Kálovics Anna. Elégtelenek: Bolf Julia, Farkas julia, Kálovics Katalin, Kis Mária, Kis Tóth Mária, Kók Julia, Liplin Katalin, Polai Mária III., Rozsánics Teréz, Szmodics Julia, Rácz Anna, Hockmann Katalin. Nem osztályozhatók-. Godina Anna, Godina Mária, Peti Julia, Schneff Katalin. Kimaradt: Kók Mária. Összesen 51.
Rácz-utcai I. vegyesosztály.
Osztálytanító: Danltz Sándor.
Kitűnők; Baj József, Bunczom József, Csanádi Antal, Filó Gyula, Horváth József, Kremzner Gáspár, Sárdi Ferenc, Herboly Krisztina, Tislér Mariska, Tislér Mária. Jelesek; Baj István, Bekő József, Jugovits Lajos, Mózsi Ferenc, Pataki Lajos, Varga József, Dávidovics Anna, Szokol Juli, Tislér Kati, Csizmazia János. Jók: Acs Nándor, Bencze László, Gödinek Péter, Jakópánecz lózsef, Martinecz József, Tiszai József, Kálovics Erzsébet, Karcsics Júlia, Gudlin Kati. Elégségesek: Dolmányos József, Györe Ferenc, Krisztián József, Szokol József, Szmodics Károly, Flymbort Erzsébet, Mátés Kati, Sneff Erzsébet, Tislér Rozi. Elégtelenek: Baj László, Balog György, Hári lózsef, Neimajer József, Szarka János, Varga György, Varga István, Tislér László, Műik Aruia. Nem osztályozható: Gödinek Lajos. Összesen 48.
Templomtéri II. fiúosztály.
Osztálytanító: Grastyán István.
Kitűnők: Baj László, ifj. Farkas Ferenc, Horváth Ferenc. Jelesek: Dani Antal, Dani Alajos, Dervalics László, Entz László, Farkas Antal, Gödinek László, Hajdú István, Horváth József, Kiss László, Mujzer József, Nagy György, Ország józsef, Polai László, Simon József, Török György, Vencel István, Magyar László, Schveig Béla. Jók: Baj Ferenc, Horváth Boldizsár, Kálovics György, Kálovics László, Kocsis Ferenc, Magasházi Sándor, Miilei József, Pahocsa József, Parti józsef, Szollár Ferenc, Tóth István, Vajda György. Elégségesek: Csóka lózsef, Dani György, id. Farkas Ferenc, Major József, Parti Ferenc, Plánder Ferenc, Plánder György, Vajda József, Vince János. Elégtelenek: Hokmann János, Kiss józsef, Plánder Vendel. Nem osztályozható; Felker László. Összesen 46.
Templomtéri 11. leányosztály.
Osztály tanítónő: Lehoczky Mária
Kitűnők: Bencze Katalin, Spingár Margit, Vajda Anna, Vastag Rózsi. Jelesek: Benke Rozi, Berke Anna, Hajdú Katalin, Imre Erzsébet, Kálovics Róza, Mikó Rozália, Szokol Mária, Tislerics Rozália, Tiszai Apollónia, Tóth Erzsébet, Véber Anna. ]ók: Dara Anna, Dómján Erzsébet, Hajdú Erzsébet, Horvatics Mária, Horváth Rozi, Imrei Anna, Imrei Juli, Muczer Anna, Nagy Mária, Ötvös Anna, Sganetz Teréz, Szollár Kati, Sneff Anna. Elégségesek: Anek Anna, Anlauf Mária, Balog Anna, Gerócs Anna, Horváth julia, Kelemen Etel, Kránicz Katalin, Marton Katalin, Niklesz Mária, Rácz Katalin, Szokol Katalin, Vugrincsics Erzsébet. Elégtelenek; Gödinek Mária, Nagy Rozi, Szokol Julia. Nem osztályozható: Gréczi Anna. Összesen 44.
Templomtéri ILI. fiúosztály.
Osztálytanító: Németh Jenő.
Kitűnők: Ifj. Anelc József, Horváth I. József, Kók György, Kovács Illés, Tóth József, lelesek : Bagonyai György, Dara József, Erdélyi Károly, Horváth IV. József, Liplin József, Simoncsics Lajos, Tóth Sándor, Török Péter. )ók: Anek György, Balog Sándor, Bartol Ferenc, Boros Ferenc, Dolmányos Antal, Faics László, id. Horváth Ferenc, ifj. Horváth Ferenc, Horváth II. józsef, Horváth III. józsef, Jugovics Károly, Kálovics József, Klicserics István, Szokol Antal, Vajda Antal. Elégségesek: id. Anek József, Dávidovics Ferenc, Domonkos József, Fuksics, tózsef, Hóbor Károly, Horváth György, Horváth László, Kis László, Kocsis József, Kulcsár József, Nagy Ferenc, Peti Ferenc, Plánder György, Sájer István, Szokol Boldizsár, Varga László. Elégtelenek : Major Ferenc, Sávoly István, Vinczek Antal. Elköltözött: Baj István, Fekete György, Vincze Imre. Összesen 50.
Templomtéri III. leányosztály.
Osztálytanitónő: Gábossy Gizella.
jelesek: Kálovics Mária, Kiss Erzsébet, Tiszai Julia, Török Katalin, Id. Vajda Katalin, lók: Anek Mária, Faics Ilona, Fukisics Katalin, Jakopánecz julia, Kiss Rozália, Kelemen Mária, Kristóf Katalin, Kuchárt Erzsébet, Nagy Erzsébet, Nagy Ilona, Szmodics Anna, Tiszai Anna, Vinczek Anna, Zdéllár Erzsébet. Elégségesek : Auer Mária, Baa Mária, Horváth julia, Mihálecz Katalin, Timár julia, ifj. Vajda Katalin. Plánder Mária, Véber Ilona. Elégtelenek : Nagy Katalin, Szokol Mária. Nem osztályozható: Sneff Julia, Simon Éva. Kimaradt Parti Katalin, Hokmann Mária, Hokmann Anna. Összesen 34.
Rácz-utcai 111. vegyesosztály.
Osztálytanitónő: Dénes Gizella.
Kitűnők: Borbély Anna, Koszednár Mária, Magasházi Julia, Tislér Katalin, Baj Károly, Erdélyi János. Jelesek: Flumbort Katalin, Kuzsner Katalin, Mátés Erzsi, Ötvös Erzsi, Varga Erzsi, Kiss Mihály, Műik László, lók: Baj Teréz, Bolf Erzsi, Dávidovics Mária, Hegedűs Julia, Istéf Mária, Poszovecz Julia, Poszovecz Katalin, Szmodics Julia, Tislér Julia, Borbély József, Faics György, Godina József, Gödinek Lajos, Ifcsics Ferenc, Vajda Antal, Vajda László, Varga Ferenc. Elégségesek : Farkas Etelka, Imrei Anna, Nejmejer Anna, Bagonyai György, Furdán Ferenc, Nejmejer János, Németh László, Varga György. Elégtelenek: Flinger Julia, Szerdahelyi Julia, Pati Ferenc. Kimaradt: Varga József. Összesen 41.
Templomtéri IV. fiúosztály.
Osztálytanító: Faludi Géza.
Kitűnő: Sárdi Lajos. Jelesek: Encz József, Kálovics György, Knausz György, Kunics László, Polai József, Varga György, lók: Csanádi
23 —
György, Dávidovics Ferenc II., Dávidovics Ferenc III., Gödinek György, Horvatics Jenő, Imrei György, Krisztián Antal, Kuzma József, Mihálecz Boldizsár, Műik István, Peti Lajos, Sneff József, Strukla Ferenc, Szmodics János, Varga Mihály. Elégségesek: Benczik György, Dervalics Ferenc, Kepe Kálmán, Marton György, Tóth Ferenc. Elégtelenek: Andri Lajos, Baj József, Bolf János, Dávidovics Ferenc I., Gudlin József. Kimaradt: Nagy György. Meghalt. Dávidovics József. Magántanuló: Magasházi József. Összesen 35.
Templomtéri IV. leányosztály.
Oszlálytanltónő: Bertin Gizella.
Kitűnők. Herbolyi Mária, Sgánec Rozália, Puchy Erzsébet, Mihalec Katalin. Jelesek: Gödinek Mária, Szmodics Anna, Szollár Teréz, Szabó Erzsébet, Stokker Julia, Simoncsics Erzsébet, Knausz Anna, Hoffer Ilona, Sneff Erzsébet, jók: Baj Anna, Dolmányos Ilona, Göncsics Anna, Mátés Katalin, Radics Mária, Samu Róza, Turzó Julia, Vajda Katalin, Zsuponics Katalin. Elégségesek: Bagonyai Rozália Balog Mária, Bogár Julia, Faics Katalin, Faics Mária, Farkas Róza, Mancs Mária, id. Mátés Katalin, Mátés Margit, Polai Anna, Godina Roza, Faics Anna, Filák Roza. Elégtelenek: Vörös Anna, Dani Katalin. Kimaradt: Andri Rozália. Nem osztályozhatók: Vajda Anna, Szűcs Mária, Marics Teréz. Magántanuló: Herczeg Józsefné. Összesen 42.
Templomtéri IV. vegyesosztály.
Osztálytanító: Szépudvary László.
Kitűnők: Farkas György, Böjti Erzsébet. Jelesek: Gudlin György, Kangyalics György, Marton József, Polai Mária. Jók: Kálovics György, Portik László, Szokol Ferenc, Tiszai Lajos, Vajda György, Wild Zsigmond, Miilei József, Zdellár Teréz. Elégségesek: Balog Boldizsár, Horváth Ferenc, Horváth Antal, Horváth Vendel, Holl György, Imrei László, Márton János, Szokol György, Dávidovics Mária, Dolmányos Julia, Kálovics Julia, Kristóf Mária, Mátés Anna, Polai József, id. Polai Mária. Elégtelenek: Boros Gáspár, Hajdú József, Gozdán Julianna, Szmodics Mária, Nem osztályozható: Bakos József, Összesen : 34.
Templomtéri V. a) fiúosztály.
Osztálytanító: Kováts Miklós.
Kitűnők: Bunczom Ferenc, Gudlin László. Jelesek: Bolf János, Biró Ferenc, Dávidovics György, Horváth László, Imrei György, Varga György. Jók: Borbély György, Gerócs Antal, Kovács Jenő, Godina László, Tislér Antal. Elégségesek: Godina József, Gödinek József, Horváth János, Jámbor Ferenc, Kellerman Ferenc, Lenkovics Ferenc, Mihálecz László, Poszovecz László, Varga Ferenc, Varga István, Tófejü József. Elégtelenek: Gödinek József, Ágoston József, Mihálecz György. Nem osztályozható: Holl János.Összesen: 28.
— 24
Templomtéri V. b) fiúosztály.
Osztálytanító: Óvári József.
Jelesek: Dukai József» Hajós László, Prémecz György. Jók: Hegedűs István, Kovács Ferenc, Kunics László, Nagy Ferenc, Sárecz Károly, Simoncsics József, Spingár József, Szokol László, Szokol Sándor. Elégségesek: Busa József, Dávidovics "György, Gyergyák Gyula, Hóbor Ferenc, Jámbor József, Kók Ferenc, Kók József, Parti György, Vajda József, Vugrincsics Ferenc. Elégtelenek: Anek László, Imrei Ferenc. Nem osztályozható: Vajda György. Eltávozott: Hollander Károly. Összesen 26.
Templomtéri V. a) leányosztály.
Osztálytanitónő: Haba Rózsi.
Jelesek : Auer Julia, Dani Mária, Muczer Julia, Plánder Julia, Véber Katalin. Jók: Gudlin Rozália, Simoncsics Anna, Tiszai Anna. Elégségesek: Bregovics Julia, Dolmányos Anna, Gudlin Erzsébet, Hegedűs Rozália, Hóbor Katalin, Marton Julia, Mihálecz Anna, Magyar Mária, Plánder Erzsébet, Plánder Rozália, Polai Rozália, Sásvári Mária, Szollár Katalin, Ötvös Julia, Vajda Julia, Mihálecz Mária, Hokman Rozália. — Nem osztályozhatók: Pávics Mária, Péntek Erzsébet, Peti Katalin. Kimaradtak: Gödér Mária, Bagonyai Teréz. Összesen 30.
Templomtéri V. b) leányosztály.
Osztálytanitónő: Feix Margit.
Kitiinök: Id. Kiss Mária, Mihálecz Julia. Jelesek: Erdélyi Mária, ifj. Gödinek Julia, Istéf Julia, Kuzsner Rozália, Magyar Mária, Nagy Mária. Jók: Baj Julia, Benke Mária, Eötvös Mária, Hoffer Rozália, Horváth Julia, id. Horváth Mária, Polai Margit, Szokol Anna, Varga Julia, Skernyák Erzsébet. Elégségesek: id. Gödinek Julia, ifj. Horváth Mária, ifj. Kiss Mária, Mátés Rozália, Pataki Rozália, Pásztor Margit, Plánder Julia. Elégtelen: Bolf Rozália. Kimaradtak: Csertán Mária, Bolf Mária, Tóth Margit. Nem osztályozhatók: Hegedűs Mária, Furdán Rozália. Összesen 31.
Templomtéri VI. leányosztály.
Osztálytanitónő: Nuzsy Stefánia.
Kitűnő: Kele Anna. Jelesek: Bunczom Mária, Kiss Anna, Szmodics Anna, Varga Mária. Jók: Bagonyai Róza, Balog Katalin, Bartal Teréz, Bogdán Margit, Bolf Róza, Borbély Róza, ifj. Dolmányos Anna, Entz Julia, Hajdú Teréz, Horváth Gizella, Knausz Julia, Kunics Róza, Magasházi Mária, Magyar Julia, Mészáros Ilona, Nagy Teréz, Pólai Julia, ifj. Pólay Mária, Tiszai Róza. Elégségesek: Baj Róza, Benczik Erzsébet, Dolmányos Julia, Faics Julia, Fekete Mária, Fülöp Mária, Flumbort Anna, id. Horváth Anna, ifj. Horváth Anna, Jankovics Julia,
Krisztián Julia, Major Anna, Mátés Mária, Miilei Mária, Nagy Erzsébet, Pintér Mária, Szilajka Katalin, Varga Erzsébet. Elégtelen: Liplin Mária. Nem osztályozhatók: id. Dolmányos Anna, Grácz Róza, Kálovics Apollónia, id. Polai Mária. Kimaradt: Fehér Margit. Meghalt; Bander Katalin. Összesen 49.
Templomtéri VI. fiúosztály.
Osztálytanító : Kovács Illés,
Kitűnők: Dolmányos József, Klicsarics István, Marton György. Jelesek: ifj. Godina György, Kangyalics János, Kálovics József, Magyar György, Martinecz József, Szmodics György, Szokol György, Vajda József. Jók\\ Andri Lajos, Dávidovits Ferenc, Dervalics László, Fülöp Sándor, Gerócs László, id. Godina György, Herczeg József, Hegedűs László, I. Horváth József, II. Horváth József, Kálovics László, Kocsis György, Major János, Neimajer István, Németh Ferenc, Szmodics László, Szokol István. Elégségesek: Baj György, I. Bencze György, II. Bencze György, Dervalics Ferenc, Gödinek József, Gozdán György, Horvatics Viktor, Kálovics István, Nincsics Péter, Polánecz József, Sárecz Ferenc, Szerdahelyi László, Tófejü János. Elégtelenek: Kantó József, Szentes Lajos. Nem osztályozhatók. Grácz József, Gödinek Károly. Kimaradt: Muczer László. Magántanuló: Bognár János. Összesen 47.
Továbbképző iskola.
I. a) leányosztály.
Anda Anna, Auer Katalin, Baj Teréz, Csanádi Julia, Csanádi Mária, Dávidovics Erzsi, Dávidovics Julia, Faics Katalin, Fülöp Mária, Gudlin Mária, Gyuricz Rozi, Horváth Anna, Horváth Mária, Hoffer Ilona, Imrei Julia, Jaksits Erzsébet, Kancsalics Anna, Kálovics Anna, Kiss Anna, Kölczer Margit, Kurucz Mária, Lenkovics Teréz, Matalics Ilona, Martinecz Teréz, Mátés Julia, Mátés Kati, Muczer Mária, Mihálecz Rozália, Milei Mária, Németh Margit, Plánder Anna, Steszlin Anna, Szokol Anna, Timár Anna, Tiszai Erzsébet, Varga Katalin, Bunczom Rozi, Farkas Julia, Hegedűs Mária, Kunics Katalin, Sneff Mária, Szever Anna, Halász Anna. Összesen 43.
I. b) leányosztály.
Osztálytanító-. Grastyán István.
Andri Rozália, Benczik Mária, Bolf Mária, Borovics Katalin, Böröndi Anna, Budai Anna, Busa Julia, Csertán Mária, Dávidovics Julia, Dolmányos Mária, Entz Erzsébet, Fehér Margit, Flumbort Mária, Gerócs Mária, Godina Rozália, Gödér Mária, Holczer Julia, Horváth Rozália, Jankovics Katalin, Koszednár Katalin, Kovács Mária, Kubát Rozália, Kele Mária, Mátés Julia, Molnár Anna, Németh Mária, Peti Franciska, Plánder Rozália, Poszovecz Mária, Samu Rozália, Sásvári Julia, Sgánecz Mária, Sneff Rozália, Sneff Katalin, Sneff Anna, Szabó Julia, Szmodics Mária, Stokker Julia, Tislér Erzsébet, Turzó Mária, Varga Julia, Varga Katalin. Összesen 42.
II. leányosztály.
Tanította : Gábossy Gizella.
Anek Mária, Balog Julia, Benczik Rozália, Bécsi Anna, Bolf Mária, Borbély Katalin, Dani Mária, Dávidovics Mária, Dervalics Katalin, Dolmányos Mária, Flinger Rozália, Fiumbort Mária, Godina Mária, Gudlin Anna, Hanzsalics Ilona, Herczeg Julia, Imrei Julia, Jakabffi Rozália, Kálovics Erzsébet, Kuzsner Julia, Magyar Anna, Mátés Mária, Mihálecz Rozália, Mihálecz Erzsébet, Miilei Katalin, Németh Katalin, Németh Teréz, Nincsics Anna, Nóvák Rozália, Pintér Anna, Plánder Erzsébet, ifj. Polai Rozália, id. Polai Rozália, Sneff Rozália, Szerecz Julia, Szmodics Anna, Szmodics Erzsébet, Szollár Erzsébet, Szollár Julia, Tislér Anna, Tiszai Katalin, Tiszai Mária, Vadász Julia, Vajda Katalin, Vajda Teréz, Varga Mária. Összesen 46.
— 27 —
III. leányosztály.
Osztálytanító-. Dénes Gizella.
Baj Julia, Baj Rozália, Balog Julia, Bolf Katalin, Farkas Rozália, Fülöp Anna, id. Horváth Mária, ifj. Horváth Mária, id. Horváth Katalin, ifj. Horváth Katalin, Kantó Anna, Kiss Julia, Mihálecz Mária, Neumajer Mária, Pólai Mária, Szmodics Erzsébet, Tislér Mária, Varga Mária. Összesen 18.
I. fiúosztály.
Osztálytanító: Németh Jenő.
Bagonyai Lajos, Biliege József, Bogdán József, Bunczom Ferenc, Bunczom György, Csanádi Ferenc, Dani Ferenc, Dávidovics Antal, Dávidovics József, Dervalics László, Dolmányos György, Dolmányos László, Fuchs János, Gerócs György, Hokmann József, Horváth Ferenc, Horváth József, Horváth Károly, Imrei Ferenc, Kálovics György, Kepe János, Kepe József, Kiss Ferenc, Kiss György, id. Kiss József, ifj. Kiss József, Kók György, Kovács György, Kovács József,- Kovács László, Knausz László, Krisztián József, Kuzma János, Kuzrna László, id. Lengyel József, ifj. Lengyel József, Martinecz József, Mátés Ferenc, Mujzer László, Nagy Antal, Nagy László, Pahocsa László, Plánder Antal, Pólai Sándor, Polanecz György, Pólai Ferenc, Samu Ferenc, id. Sneff Ferenc, ifj. Sneff Ferenc, Sneff György, Szerdahelyi József, Szerecz József, Szentes János, Tiszai Ferenc, Varga József, Vild József, Ziegler Ferenc. Kimaradtak-. Hapsz Gyula, Miilei József, Plánder József, Sintár Károly, Borbély József, Radasits Árpád. Összesen 63.
II. fiúosztály.
Bagonyai István, Borbély Ferenc, Faics Antal, Faics József, Fülöp György, Horváth Ferenc, Horváth János, Horváth József, Imrei László, Imrei Sándor, Jugovits László, Kangyalics József, Kálovics László, Marton József, Mátés György, Miilei József, Miilei László, Nagy József, Polai József, Szokol Ferenc, Török József, Wéber Lajos. Összesen 22.
¡11. fiúosztály.
Bencze Ferenc, Gozdán József, Pint István, Pecsics Ferenc, Szilajki Ferenc, Varga Ferenc. Összesen 6.
Tudnivalók a jövő iskolai évre.
Az 1926/27. tanévre a rendes beiratások ugy a mindennapi, mint a továbbképző (ismétlő-iskola) tankötelesek részére julius 1., 2., 3. napjain, a pótbeiratások pedig szeptember hó 1., 2., 3. és 4-én délelőtt 8-tól fél 12-ig s délután 2—4-ig lesznek. A tanulók szüleikkel, vagy felnőtt hozzátartozójuk kíséretében kötelesek a beírásnál megjelenni, magukkal hozván Értesítő könyvecskéjüket; az I. osztályba iratkozó kezdők pedig születési idejükről kiállított Tanúsítványt, amit az anyakönyvi hivatal iskolai beirás céljára ingyen fog kiállítani. Beiratási dij 8.500 korona
Évvégi értesítőre 5.000 „
Kötelező oktató filmre 24.000 „ (8 előadás) Padlóolajozásra 2.500
Összesen 40.000 korona fizetendő. Az összeg fele beiratáskor, másik fele újévkor is fizethető. Az igazolt szegények minden fizetés alól felmentetnek.
Javitó vizsgálatok szeptember 1-én délután 2 órakor tartatnak.
Veni Sancte szeptember 5-én lesz. A rendes tanítások szeptember 6-án kezdődnek.
A jövő tanévben egészen más, uj kiadású tankönyvekből történik a tanítás, miért is figyelmeztetnek a szülők, hogy szeptember előtt gyermekeik részére semmiféle könyvet, tanszert előre be ne szerezzenek, csakis akkor, amikor az iskolák igazgatói az uj tankönyvek jegyzékét a könyvvásárló szülők rendelkezésére bocsátják.