Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.93 MB
2017-11-08 18:07:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
469
1483
Rövid leírás | Teljes leírás (96.51 KB)

A füzet végéről hiányzik két oldal, valószínűleg a statisztikai táblázat

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1909-1910. iskolai évről.
XI. évfolyam
Szerkesztették: a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1910.
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
MAGY. KIR.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
értesítője
AZ 1909—1910. ISKOLAI ÉVRŐL.
XI. ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTÉK: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA, 1910.
ZALA HÍRLAPKIADÓ ÉS NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
Jelentés az 1909—1910. iskolai évről.
A beiratások 1909. szeptember 1-től szeptember 10-ig tartottak. Beiratkozott a mindennapi iskolába 2481 leány és fiu, — az ismétlő leányiskolába: 205, az ism. fiúiskolába : 99, összesen — 304 leány és fiu tanuló ; tehát a mindennapi és ismétlő-iskolai beiratkozott tankötelesek száma 2785 volt.
Intézetünk, mint állami jellegű iskola, ebben az évben töltötte be fennállásának tizedik évét. 1900-ban az állam 32 tanítóval vette át. A tanulók száma akkor 1964 volt a mindennapi iskolában. 1910-ben már 41 tanitó vezetése alatt 2481 mindennapi tanköteles látogatta az iskolát. Tiz év alatt tehát a tanerők száma 9-cel, a tanulóké 517-tel szaporodott.
Az időközben szervezett osztályok elhelyezése mindig nagy nehézséggel járt; mert az iskolai célra szánt épületekbe már nem helyezhettük el azokat s igy a városnak sok utánjárás után bérelnie kellett az iskolai helyiségek egy részét. Ezek azonban éppenséggel nem voltak alkalmasak iskolai célra. Nagykanizsa város képviselőtestülete tehát elhatározta, hogy a város belső területén is, meg a külsőn is, a célnak megfelelő épületet állit. Megkereste a tanügyi kormányt, hogy a város áldozatkészségéhez az állam részéről is hozzájárulni szíveskedjék. A város kérelmét dr. Ruzsicska Kálmán, kir. tanácsos, tanfelügyelő, olyan kiváló jóakarattal támogatta, Nagykanizsa város közönségének a tanitásüggyel szemben mindenkor tanúsított nagy áldozatkészségét oly fényesen megvilágította a tanügyi kormány előtt, hogy ez 180 ezer korona segélyt utalt ki az építkezés céljára olyképpen, hogy a városnak az
4
iskola fentartásához vállalt évi 36 ezer korona hozzájárulását 5 egymásután következő évre elengedte.
A tanulók egészségi állapota nem volt kielégítő. Dr. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi tiszti orvos urak minden osztályban teljesitették a szokásos szemvizsgálatot és beoltották az I. osztályokba járó vagy még újra nem oltott tanulókat. De már a tavaszi ujraoltás idején jelezték, hogy szórványosan jelentkezik a kanyaró. Ez a betegség azután csakhamar olyan ragályos jellegűen mutatkozott, hogy április végén a hatóság bizonytalan időre bezárta az iskolákat. Es mivel a járvány még május hó végén is mindig erősen uralkodott, a hatóság olyképpen intézkedett, hogy az iskolákat egy heti időtartamra a zár alól feloldotta, de csupán azért, hogy ez alatt az idő alatt az évzáró vizsgálatokat megtarthassuk és a tanulók szabályszerű végbizonyítványt kaphassanak. A tanitótestületek azonban olyan értelmű megállapodásra jutottak, hogy az egy heti időtartamot általános ismétlésre, osztályozásra és a bizonyítványok kiállítására forditják inkább, mint évzáró vizsgálatok tartására. Ezt a megállapodását a gondnokság elé terjesztette, mely azt a tanitótestületek szakvéleménye alapján szintén magáévá tette. így azután az I. és II. igazgatói körzet iskolái junius 10-én bezárultak. A tanulók megkapták a szabályszerűen kiállított évvégi bizonyítványt.
Megjegyezzük, hogy a III. igazgatói körzet iskoláiban az előadások zavartalanul folytak akkor is, mikor az I. és II. körzetben járványszünet volt. A III. körzetben a kanyaró csak junius elején lépett föl; ...