Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.41 MB
2017-11-09 16:53:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
492
1621
Rövid leírás | Teljes leírás (97.11 KB)

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1910-1911. iskolai évről.
XII. évfolyam
Szerkesztették: a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1911.
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
MAGY. KIR.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
o
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
értesítője
AZ 1910—1911. ISKOLAI ÉVRŐL.
XII. ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTÉK : A KÖRZETI IGAZGATÓK.
Nagykanizsa, 1911. Zala Hirlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság.
Jelentés az 1910—11. iskolai évről.
A beírások 1910 szeptember 1-től szeptember 15-ig- tartottak; és pedig azért, mert egész szeptember hónap tartama alatt slöjd-tanfolyam volt, melyben a tanítótestületek tagjainak két-harmadrésze résztvett; s igy a beírást csak egyharmadrész végezhette. A beírást végező tantestületi tagok a beirt tanulóknak utcák és házszámok szerint rendezett névjegyzékét szeptember hó végére elkészítették s azt az igazgatók be is terjesztették. Az előadások a slöjd-tanfolyam bezárása után október 1-én kezdődtek meg.
A beiratkozott tanulók létszámát az Értesítőhöz függelékül csatolt statisztikai táblázat mutatja ki.
A tanítótestületek örömünnepe. Az iskolai év elején, a beirások megkezdése előtt örömünnepet ültek a körzetek tanítótestületei. Az első közös-értekezleten Poredus Antal II. körzeti igazgató, a közös-értekezletek társelnöke, mind a három igazgatói körzet tanítótestülete nevében lelkesen üdvözölte Váry József tanitótársunkat, kit a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr hosszú és buzgó tanitói működésének elismeréséül cimzetes igazgatóvá nevezett ki. Üdvözölte továbbá Kaan Irma, id. Szabó István kartársakat tanitói müködésök 30, Kováts Miklós kartársat pedig tanitói működése 25 évének betöltése alkalmából. Az ünnepeltek meghatottan köszönték meg a kartársi együttérzés lélekemelő megnyilatkozását.
4
A tanulók egészségi állapota kielégítő volt. Csak szórványosan fordult elő betegség, különösen hök-hurut. dr. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi tisztiorvos urak minden osztályban teljesítették a szokásos szemvizsgálatot és ujraoltást.
Helyettesités. Az I igazgatói körzetben Benedekné Barthos Irén tanitónő kapott hat heti szabadságot, mely idő alatt osztályában Haba Róza oki. tanitónő helyettes-kedett. A II. igazg. körzetben a 3 hónapra szabadságolt Szalay Dénes tanító osztályában Gogl Mária oki. tanítónő, a 6 hétre szabadságolt Jutasiné Reiner Mária tanítónő osztályában pedig Okos Júlia oki. tanitónő helyetteske-dett. Mindegyik miniszteri megbizás alapján, díjazás mellett.
Pathy Nagy Júlia tanitónő állását betegsége címén a folyó tanévben nem foglalta el, osztályában a tanév elejétől 1910. október hó 30-ig a tanítótestület tagjai felváltva helyetteskedtek, ez időtől a vallás- és közokt. miniszter 12456/1811. sz. rendeletéből kifolyólag 1910. december 24-ig Haba Róza oki. tanitónő, 1911. január 2-től 1911. április 30-ig Szabó Mariska oki. tanitónő tanitott megfelelő díjazással. 1911. május 1-től kezdődően Pathy Nagy Júliát 28271/1911. sz. miniszteri rendelettel egy évre nyugdíjazták.
Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1910. szeptember 1-étől kezdődő hatállyal Szalay Ida Sarolta oki. tanítónőt, ki már itt 1 évig, mint kirendelt osztályvezető helyettes működött, rendes tanítónővé nevezte ki. A Pathy Nagy Júlia ídeigl. nyugdíjazásával megüresedett állásra pedig Szedlmayer Ferenc letenyei róm. kath. iskolai tanítót nevezték ki 98683 1911. sz. miniszteri rendelettel. Állását 1911. május 1-én foglalta el.
5
Beiskolázás. A városi hatóság erélyes eljárásának ebben az iskolai évben is nagy eredménye volt, mert az I. és II. igazg. körzeteknél a rendes időben be nem iratkozott tanulók — bár 2—3 hónappal elkésv...