Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.8 MB
2018-03-01 10:11:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
301
859
Rövid leírás | Teljes leírás (112.35 KB)

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1911-1912. isk.olai évről.
XIII. évfolyam
Szerkesztették:
a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1912.
Fischel Fülöp Fia nyomdai műintézete.


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
MAGY. KIR.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1911—12. ISKOLAI ÉVRŐL.
XIII. ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTEK: A KÖRZETI IGAZGATÓK.

Nagykanizsa, 1912. Fischel Fülöp Fia nyomdai műintézete.
Iskoláink múltjából
A folyó tanév elején két uj iskolai épülettel szaporodott iskoláink száma, ez alkalomból nem lesz érdektelen iskoláink múltjából, annak külső és belső életéből néhány mozzanatot felemlíteni.
Nem története akar ez lenni iskoláinknak, mert sajnos, annak megírásához elegendő forrással nem rendelkezünk, sem ezen keretben el nem férne, csak a legközelebbi mult egy-két eseményét emiitjük itt meg.
Az iskola irattárában 1869-, illetve 1875-nél régibb irott okmányok nincsenek, de hogy városunkban az 1868-ik évi népoktatási törvény megalkotása előtt is fejlett iskolázás volt: legyen elég ennek bizonyítására megemlíteni, hogy 1856-tól 1864-ig a mai 1. körzeti központi (Zrinyí Miklós-utcai) iskola helyén királyi katholikus férfitanitóképzőintézet volt, melynek felirata is előkerült, midőn az épület a polgári leányiskola céljaira újra építtetett. Sajnos: ennek az intézetnek iratai is elkallódtak.
A VI.—VII. kerületben (Kiskanizsán) is már az 1830-as években rendes iskoláztatás volt, az iskola vezetőjének emléke „György mester" néven maradt fenn. Iskolája egy kicsiny zsuppos ház volt, honnan később a Templomtéri 1. számú, ma is fennálló házba helyeztetett el, abban is maradt 1842-ig, mely évben a mai Templomtéri iskola megépült, az egykori temető helyére. Ez az épület megépítése óta annyi belső átalakításon ment át, hogy tervezője aligha ismerne mai állapotában reá, de az nem is csuda, hisz idők folyamán számos különféle célra is szolgált. Volt benne községi birói hivatal, 1849-ben kórház, börtön, tanitói lakás, a mostani templom épitése ideje alatt imaház, paplakás stb.
4
Ebben az iskolában tanitott azután Faics György tanitó, ki azonban nem azonos az előbb emiitett „György mesterrel ; az ő idejében a tanulók száma arányában szaporodtak az osztályok és tanitók is, sőt 1862-től 1867., illetve 1868-ig két külön kézimunkatanitónő is tanitott e kerületben, a Takácsnővérek, Zalamegye volt főorvosának leányai, kiknek síremléke is bizonyítja ezt a kiskanizsai temetőben.
Az I—V. kerületben, az akkor különálló Nagykanizsán a mult század legelején is több tanerő működött az elemi iskolában, melyből egy osztály az akkori gimnáziumi épületben w volt elhelyezve. Az 1868-ik évi népiskolai törvény megalkotásakor a nagykanizsai elemi iskolák igazgatója Kottek Nándor piarista gimn. igazgató volt, aki az elemi iskolai igazgatóságról 1869. dec. 19-én lemondott.
Az 1868. évi népoktatási törvény értelmében megalakult első iskolaszék alakulógyülési jegyzőkönyvének bekezdését érdemesnek tartjuk itt szószerint idézni:
„Miután dicső őseink is már felismerték a történetből mint a nemzetek és államok viszontagságai tárházából, hogy úgy egyesek, mint az összes polgárságnak sorsa főleg a nevelés minőségétől függ, mindezideig azonban e téren tett minden intézkedések még a nemzet várakozásának tökéletesen meg nem feleltek: a mostani legújabb országgyűlés ez érdemben is kimutatta hazafiúi buzgóságát és bölcs gondolkodását, amidőn a hazai ifjúság helyesebb neveltetése és tanittatása módjáról értekezett és értekezését a felség eleibe terjesztette s a népiskolai közoktatás tárgyában szentesitett törvényt eszközölt 1868. évi dec. 5-én. E nemes célt szolgáló törvények értelmében ...