Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.74 MB
2018-08-02 11:25:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
253
985
Rövid leírás | Teljes leírás (48.15 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1922-1923. iskolai évről
XXXI. évfolyam.
Szerkesztette:
Szakonyi Géza
igazgató

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

c< j $ *) r
K2V 2010 Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában
Amen
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1922—23. ISKOLAI ÉVRŐL
XXXI. ÉVFOLYAM
SZERKESZTETTE
SZ AKÓNYI GÉZA
IGAZGATÓ
▼ T
I. Igazgatói jelentés.
Az 1922—23. iskolaévvel intézetünk fennállásának 31-ik évét töltötte be.
Az iskolaév kezdete A tantestület alakuló értekezlete aug.
24-én volt. A javitó és tantervkülönbözeti vizsgálatokat augusztus
25-én tartottuk. Javitó vizsgálatot tett 31 tanuló, kik közül 7 osztályismétlésre utasíttatott. Tantervkülönbözeti vizsgát tett 3 tanuló, kettőnek a vizsgálata sikerült. Augusztus 30-án javítóvizsgát tett 3 magántanuló, vizsgájuk sikerült. Beiratások aug. 28—31-én eszközöltettek. Beiratkozott 437 tanuló. Az iskolaév ünnepélyes megnyitása és a tanitás kezdete szept. 1-én történt. Az oktatás a karácsonyi szünetet leszámítva, mely 164215 1922. VI. a. számú vkminiszteri rendelet alapján dec. 20-tól január 8-ig tartott, az előirt szünnapok kivételével megszakítás nélkül folyt a tanév végéig.
Az iskola elhelyezése. Iskolánk már sok esztendő óta érzi a legszükségesebb helyiségek hiányát. E tanév elején, aug. 23-án és 24-én megtartott előjegyzés alkalmával az I. osztályba felvételre jelentkezett 150 tanuló, pedig az I. osztályok részére csak két oly tanterem állott rendelkezésre, melyekben 94 tanuló részére volt hely, igy 56 tanulót el kellett volna utasítani. Ekkor az igazgató kérésére, a polgármester ur javaslatára a városi tanács egy tanterembe a villanyvilágítást bevezettette, igy váltogatott tanitás mellett a harmadik I. osztály is meg volt nyitható. Az I. A. osztály a hét első felében délelőtt, a második felében délután, az J. C. osztály a hét első felében délután, második felében d. e. járt iskolába. Összesen 8 tanterem állt rendel-
w
/m
kezésünkre, egyéb semmi. Tantestületi szoba, igazgatói iroda, tornaterem a fiúiskolával közös; ez utóbbi 8—1 óráig a fiúiskola által annyira igénybe volt véve, hogy heti 16 tornaóra közül 11 volt a tornateremben megtartható, a többi órát kedvező idő esetén a szabadban, kedvezőtlen időben a tanteremben töltötték.
Tanszerfelszerelésünk hiányos, a meglévők a fiúiskola szertárában vannak; helyiség hiánya miatt ujak beszerzését nem is kérhetjük. Igy legnagyobbrészt a fiúiskola tanszereit kell használnunk.
Tantestület. A nm. vkminiszter ur 1923. évi augusztus 8-án 87892 1922. sz. a. kelt rendelettel Hankóczy Irén tanárnőt 23 évi, dr. Kissné Schwarzleitner Kornélia tanárnőt 27 évi szolgálat után 1922. évi julius 1-től nyugalomba helyezte. Ez alkalommal is volt tanítványaik, kartársaik nevében ama hő óhajunkat fejezem ki, hogy a jól megérdemelt nyugalmat zavartalanul élvezzék.
Horváth Athanáz és Pintér Benvenut szt. Ferencrendü áldozópapok is távoztak körünkből és a kath. tan,ulók hitoktatásával az illetékes egyházi hatóság Mátés Hilár szt. Ferencrendü áldozópapot bízta meg.
Plánderné Zimits Anna 1922. évi szept. 22-én kelt 104695 1922. VI. ü. o. számú vkminiszteri rendelettel rendes tanárrá kineveztetett. A nm. V. K. M. ur 1922. évi aug. 9-én kelt 29563 1922. számú rendelettel Bodor Erzsébet, volt magyaróvári áll. polgári iskolai kézimunkatanfolyam vezető tanárt iskolánkhoz helyezte. \'
Tantestületi értekezletek. Ezek tárgyát mindenkor oly ügyek képezték, melyek a tanulók erkölcsi, szellemi haladását előmozdították. Megállapítottuk az összes tárgyak hétről-hétre, óráról-órára beosztott tanmenetét, tárgyaltuk a tanításnál és a...