Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.6 MB
2018-08-02 13:24:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
219
934
Rövid leírás | Teljes leírás (77.98 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1925-1926. iskolai évről
XXXIV. évfolyam.
Közli:
Szakonyi Géza
igazgató
Nagykanizsa, 1926.
Zrínyi Nyomda Részvénytársaság

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1925-26. ISKOLAI ÉHBŐL
XXXIV. ÉVFOLYAM KÖZLI :
SZAKONYI GÉZA
IGAZGATÓ
Csonka Magyarország — nem ország, Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI IW. KIR. ÁLLAMI
NAGYKANIZSA, 1926. ZRÍNYI NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
REV 98
¿tr
M
»EV2010
„ Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban: Hiszek Magyarország feltámadásában!
Amen."
L Az iskola rövid története.
Iskolánk az 1925—26. tanévvel fennállásának 34. évét töltötte be. Az iskola felállítását megelőzőleg régi óhajtása és törekvése volt a helybeli közönségnek egy magasabb leányiskola létesítése. Volt ugyan városunkban a községi elemi népiskolával kapcsolatosan s voltaképpen ennek 5. és 6. osztályából alakított u. n. felső leányiskola, de úgy ez, mint a polgári fiúiskola tantestülete által miniszteri engedéllyel fenntartott s a polgári leányiskola III. és IV. osztályát pótló magánleányiskola nem felelhetett meg azok igényeinek, kik a fejlettebb kultura színvonalához mérten állították fel követelményeiket. A kulturális haladás szószólói mind hangosabban és nyilvánosabban adtak kifejezést a meglévő állapotokkal való elégedetlenségüknek s mindig követelőbben sürgették egy, a kor színvonalán álló s a törvényes követelményeknek megfelelő magasabb leánynevelő-intézet felállítását. A helyi hatóságok részéről a közvélemény sürgetésére több alkalommal sikertelen kísérlet történt, hogy Nagykanizsa város egy hatosztályu állami felsőbb leányiskolát későbbi terv szerint pedig polgári leányiskolát kapjon.
1890. évi júliusban az iskolaszék egy bizottságot küldött ki azon utasítással, hogy készítsen tervet a községi elemi iskola mellett fennálló kétosztályu felső leányiskolának polgári leányiskolává leendő átalakítására. A kiküldött bizottság augusztusban a tervezetet a hozzátartozó költségvetéssel együtt elkészítvén, ezt az iskolaszék jóváhagyta s elfogadás végett a városi hatóság elé terjesztette. De az ügy egy időre elakadt. Ekkor a polgári fiúiskola tantestületének azon tagjai, akik a magán leányiskolában tanítottak, az igazgató ajánlatára megegyeztek abban, hogy ezen kétosztályu tanfolyamot az 1891—92. tanév végén beszüntetik. Ezen megegyezés alapján az igazgató az iskolaszéki bizottság 1890-iki tervezetének megvalósítása: a községi felső leányiskolának a polgári fiúiskolával kapcsolatosan szervezendő polgári leányiskolává leendő átalakítása céljából egy feliratot terjesztett Zalavármegye kir. tanfelügyelőségéhez, melyben a tantestületnek a magán leányisko\'a megszüntetésére vonatkozó határozatát bejelentette s a tervezett polgári leányiskola felállításának halaszthatatlan szükségességét s az állam csekély anyagi hozzájárulása melletti lehetőségét kifejtve, kérte a kir. tanfelügyelőséget, az illető hatóságokkal való tárgyalások megindítására. Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő az 1891—92. tanév elején az ügyet lelkes buzgalommal vette kezébe, s ezt az illetékes hatóságokkal folytatott tárgyalások rendjén gyorsan sikerre vezette. A városi képviselő-testület az uj iskola felállításához szükséges költséget megszavazta, a nagy-mélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr pedig 1891. évi október 28-án kelt 46000. számú rendeletével megengedte, hogy a községi felső leányiskola a polgári fiúiskolával kapcsolatosan és közös igazgatás alatt szervezendő négy osztályú államilag segélyezett polgári leányiskolává alakittassék át, s megbizta a kir. tanfelügyelőt az iskola szervezésével és az állampénztár terhére elvállalta egy rendes tanerő beállítását. A ...