Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.83 MB
2018-08-09 10:27:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
208
1002
Rövid leírás | Teljes leírás (118.66 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
évkönyve
az 1939-40. iskolai évről, az iskola fennállásának 48. évében.
Közzétette:
Polónyi György
a Polg. Leányiskola igazgatója.
Nagykanizsa, 1940.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SZOMBATHELYI TANKERÜLET
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA POLGÁRI LEÁNYISKOLA

ÉVKÖNYVE
AZ 1939—40. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ ISKOLA
FENNÁLLÁSÁNAK 48. ÉVÉBEN
KÖZZÉTETTE:
POLÓNYI GYÖRGY
A POLG. LEÁNYISK. IGAZGATÓJA
NAGYKANIZSA,1940.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám
A NAGYKANIZSAI M. KIR. Á ÜL A Ml GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉVKÖNYVE
AZ 1939—40. ISKOLAI ÉVRŐL,
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 48. ÉVÉBEN.
KÖZZÉTETTE:
POLÓNYI GYÖRGY
A POLG. LEÁNYISK. IGAZGATÓJA
NAGYKANIZSA, 1940.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám.
REV 2010
Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni
örök igazságban, Hiszek Magyarország
fel támadásá ban.
Amen!
Felelős kiadó: Polónyi György igazgató.
Közgazdasági rt. Nagykanizsa nyomdája. A nyomdáért felel: Zalai Károly.
•á
I. Iskolánk múltja.
Iskolánk 1892. jan. 4.-én nyílt meg mint államilag segélyezett községi polgári leányiskola, 3 osztállyal, 129 tanulóval. Az 1892/93. jBnév szeptemberében már mint teljes 4 osztályú iskola indult meg 186 növendékkel. Első otthonunk ideiglenesen a polgári fiúiskola mellett lévő régi szárnyépületben volt. Ennek helyén emelt mai épületébe 1897. nov. 3.-án vonult iskolánk, mely a testvér fiúiskolával közös igazgatás alatt állott, s épületébe a város elemi iskolai osztályokat is telepített. Az 19Ö1/902. tanévtől kezdődőleg a nm. Vkm. az iskolát államivá nyilvánította, a dologi szükségletek ellátását Nagykanizsa városa vállalta magára s az épületet és felszerelést örök használati joggal átadta az áll. polg. fiú- és leányiskolának.
Az új leánynevelő intézet egyre emelkedett népszerűségben s az 1898/99. tanévben már megkezdődött az osztályok párhuzamosítása. A nm. Vkm. 1920. évi 76.260. sz. rendeletével a fiúiskolától elválasztotta és külön igazgatás alá helyezte a leányiskolát. Az 1929. évben kitelepítette az el. isk. osztályokat s azóta intézetünk elkülönült épületrészben, de a még így is igen szűk és mostoha elhelyezés nehézségeivel küzdve teljesíti nemzetnevelő, magasztos hivatását.
Iskolánk eddigi főigazgatói: A megszűnt budapesti polg. isk. tankerület kir. főigazgatói: 1930—33. Gyulai Ágost dr., 1933—35. Lei-denfrost Gyula dr. — Az új szombathelyi tankerület kir. főigazgatója: 1935— Liber Béla dr.
Iskolánk eddigi igazgatói: 1892—1909. dr. Bartha Gyula, 1909—1920. Valigurszky Antal, 1920—1926. Szakonyi Géza, 1926—1928. Németh Mihály, 1928— Polónyi György.
Iskolánknál eddig működött tanárok: 1892. Pflanczer Gábor főgimn. tanár, rajz-óraadó, 1892—1893. Zányi Janka, 1892—1897. Pongrácz Adolf, 1892—1899. Papp Mihály, 1892—1901. Sauermann Mihály, 1892—1908. Hajgató Sándor, 1892-1920. Pranger Karolin kézimunkasegédtanítónő, 1893—1901. Grieszbach Gabriella, 1897—1914. Farkas Vilma áll. el. isk. tanítónő, torna-óraadó, 1898—1907. Sauermann Júlia, 1899—1902. Lőrinczy Géza, 1900. Farkas Aranka, 1902—1904. Lukáts Erzsébet, 1907—1911. Szigethy Lidia, 1908-1912. Kovács Mária, 1909—1910. Bontz Renée gazd. szaktanítónő, ének-óraadó, 1909—1918. Földesné Valkovszky Olga, 1910. Mágot Györgyike, 1911—1918. Maximovits Júlia, 1913. Vass Erzsébet, 1915. Eberhardt Mária, 1918—20. Beyer Emília, 1919—20. Fischer Mária, 1919—22. Kiliánné Fekete Ilona, 1919—23. Hankóczy Irén, 1920—22. Mógerné Küzdy Ilona, 1920—28. Vajdáné Wagner Ilona, 1922—24. Bodor Erzsébet kézimunkát tanító művezetőnő, 1922—25. Bittner Gizella szolgálattételre berendelt áll. el. isk. tanítónő, 1923—29. Némethné Wrana Ilona oki. polg. isk. tanár, szolgálattételre berendelt áll. el. isk. tanítónő, 1924 — 34. Lajtinné Hajas Eszter, 1919—1937. Deákné Viola Mária.
4
II. Az 1939—40. iskolai év története.
A lefolyt tanév fontosabb eseményei a következőkben foglalhatók össze :■\'■-.
Alakuló értekezletet aug. 30-án ¡tartottunk. Megtörtént az osztályfőnököknek, a szertárak és könyvtárak őreinek, az i í j. egyesületek vezetőinek kijelölése, az oktató- és nevelő-munka tervszerű beosztása, melynek álapján Isten segítségét kérve, megkezdtük az iskolai munkát.
Javító-, tantervkülönbözeti- és felvételi vizsgálatok. Az
aug. 31-én megtartott javitóvizsgálaton 30 tanuló jelent meg. 25 tanuló sikerrel vizsgázott, 5 tanuló vizsgája nem sikerült.
Javitó- és tantervkülönbözeit vizsgálatot 4 tanuló tett aug. 31-én és sikeres vizsgálata alapján az el. isk. V. osztályából iskolánk II. osztályába vétetett fel.
Beiratásokat junius hó 19-én és 20-án, pólbei(r;atásokat szept. 1-én és 2-án tartottunk. Ezeken és az évközi beiratásoko\'n a tanév végéig 368 lett az iskola rendes tanulóinak száma.
A tanév megnyitása szeptember 3-án történt meg a szokott ünnepélyességgel. Tanulóink Veni Sancte után kivonultak az ország-zászlóhoz, ahol a városi kereskedelmi középiskolával együttesen rendezett ünnepély keretében elvonultak a félárbócon lengő Ereklyés Országzászló előtt. Az iskolába visszatérve tisztelegtek az iskola nemzeti zászlója előtt. Az igazgató buzdító beszéddel nyitotta meg a tanévet és az I. osztályos tanulókat ünnepélyesen felavatta az intézet\' egyensapkájával. A Himnusz dléneklése után osztályaikba vonullak a tanulók, ahol az osztályfőnökök megmagyarázták az iskola rendszabályait, kijelölték a növendékek helyeit és megadták a szükséges utmutatást. A rendes tanítás szeptember 4-én kezdődött.
Tandíjmentességben részesült az érvényben levő rendeletek alapján az I. félévben 26 tanuló. IV. fokozatú díjkedvezményt kapott 10 tanuló, III. fokozatút 46s II. fokozatút 21 és I. fokozatút 55 tanuló. A II. félévben teljes díjmentes volt 14 tanuló, IV. fokozatú kedvezményt kapott 6, III. fokozatút 44, II. fokozatút 26, I. fokozatul 77 tanuló. A többi teljes fizető volt. Tandíj kezelő tanár Plandeírné Zi-mits Anna volt.
Felmentések. Hatósági orvosi biznoyitvány alapján az igazgató a rajz finomabb kivitele alól 4, a kézimunka alól 7 és a tesi> gyakorlás alól 16 tanulót mentett fel.
A tanári testület személyi változásai. December 1-én megvált iskolánktól Mantuano Mária r. tanár, igazgatóhelyettes, aki a
5
VMK. 17548- 1939. eln. sz. r. alapjón nyugalomba vonult. Lélekemelő, megható ünnepség keretében búcsúztak tőle tanártársai és növendékei. Tanítványainak szeretetét, háláját és a bucsu fájdalmát őszinte, szivből fakadó kedves szavakkal tolmácsolták Németh Magdolna III. a) ési Hoffmann Judit III. b) o. tanulók. Az igazgató a.bantórtestület nevében búcsúztatta meleg szavakkal a távozó kartársnőt, méltatta közel 4 évtizedes buzgó munkásságát, példaadó nevelői hatását a reá bízott leány lelkek hazafias és mélyen vallásos irányitásában.( A tanártestület megértő, az összhangot és eredményes együtlmükör désl munkáló kartársat veszített a távozóban.
A tanártestület kiegészítésére a V. K. M. 73927—1939. V. 2. sz. rendeletéve lPelle Margit oki. polg. isk. tanárt, a békéscsabai közs. polg. leányisko a óraadó helyettes tanárát segélydijas tanári minőségben helyezte iskolánkhoz.
Igazgatói engedéllyel tisztiorvosi bizonyítvány alapján a következő tanárok voltak betegszabadságon : Kellingné Nagy Erzsébet október 2-től december l-ig. Twrdy Anna október 15-től oklóber 31-ig. Németh Katalin november 18-tól 27-ig. Kenediné Raffaelli Anna május 13-tól 27-ig.
Dr. Hor\'váthné Kenedy Erzsébet október 19-től november 19;-ig volt betegszabadságon klinikai orvosi felülvizsgálat céljából V. K. M. 70605—1939. V. 2. ü. o. sz. rendelete alapján.
Az iskola tanulmányi ügyei, a) Iskolánk tani\'Ló^nevelő munkásságának tervszerű irányítása, az időszerüen felmerült tanulmányi ügyek megbeszélése, az egyöntetű eljárás biztosítása a tanári értekezletek feladata volt.
Az értekezletek állandó tárgysorozata volt a felsőbb hatóságok rendeleteinek ismertetése, továbbá az igazgató, az osztályfőnökök és a szaktanárok jelentései. Iskolai munkánkat az augusztus hó v\'égén taw7 tolt alakuló értekezlet vezette be és a záróünnepély után tartott záró-értekezlet fejezte be. Novemberi értekezltünkön történt meg tanulóink I. félévi, az áprilísin pedig II. félévi ellenőrző elbírálása. A ja,-; nuári értekezlet feladata volt a tanulók I. félévi, a juniusi értekezleté 11. félévi osztályozása. Módszeres megbeszélést kétizben tarjtottunk. Az I. félévi módszeres értekezleten Rezgő Mária szaktanár beszélt ¡a német nyulv eredményes tanításának ujabb módjairól. A II. félévi módszeres értekezleten Polónyiné Obetkó Sarolta szaktanár szóllolt a helyes magyar beszéd és fogalmazás tanításáról. Pelle Margit énekszaktanár pedig az énektanításnak és a hallás fejlesztésének módszerét fejtegette. Az előadásokat minden esetben a tanárok hozzászólásai követték, melyek gyümölcsöző megbeszélésre vezettek.
Módszeres kérdésekkel a többi értekezleteken is foglalkoztunk. A novemberi értekezleten Kenediné Raffaelli Anna tanár az 1938. XIII. t.-c. alapján készített líceumi tantervet és Utasításokat ismertette. Az áprilisi értekezleten Polónyiné Obetkó Sarolta az 1910. julius elsejével életbelépő uj polgári isk. Rendtartást ismertette, mely as iskola nevelési szellemét, az ügyvitelt és igazgatást az összes középfokú és középiskolákban azonos elvek szerint kívánja szabályozni.
Szeptember és febrjuár hóban I., illetve II. félévi tandijkedvez-mény-megáltapitó értekezletet tartottunk. •
b) A hivatalos Tanterv és Utasítás alapján készült, jóváhagyott uj tanmeneteink irányítása mellett folyt az iskola munkája, mely nem csupán ismeretek terjesztésére, a tanulók értelmének fejlesztésére
6
szoritkozoLt, hanem nagy súlyt helyezett a jellemfejlesztésre, a leánv-ifjuság erkölcsi, érzelmi és akarati életének alakítására is. A tanítási óráknak tervszerűségen alapuló sikerét a gondosan összeállított óravázlatok biztosították. A szaktanárok állandóan képezték magukat, figyelemmel kisérték az egyes tudományágak és a gyakorlati pedagógia legújabb vívmányait, amit tartalmas tanári könyvtárunk és az iskolánknak járó értékes folyóiratok is elősegítetlek.
Oktató munkánk a szükséges mértékben a munkáltató, a csele-kedtető módszerre támaszkodott és maradandó, a gyakorlati életben sikeresen érvényesíthető ismeretekhez és ügyességekhez igyekezett juttatni tanulóinkat. A szemléletes, sokoldalú tanítás szolgálatába állítottuk az iskola "filmgépét is; főleg a földrajz, vagylan , természet; rajz és egészségtan keretében szerzett ismereteket tették világosabbakká és maradandóbbakká a szorgalmasan bemutatott idevágó tár-gyu oktatófilmek.
A tanártestület ápolta a kartársi jóviszonyt az összes helybeli iskolák testületeivel. Meghallgatta a zalamegyei el. isk. tanítótestület tek őszi és tavaszi pedagógia szemináriumának előadásait és gyakorlati lanitásait.
Érdeklődött városunknak a tanügyre vonatkozó minden megmozdulása iránt, ápolta a kapcsolatot az összes csatlakozó iskolával. Képviseltette magát a helybeli leánygimnáziumnak líceummá való átszervezése ügyében taríotl értekezleten.
c) A tanév folyamán a személyi változásokkal kapcsolatban 3 jóváhagyott tantárgyfelosztással és 3 órarenddel dolgoztunk. Az I. sz. tantárgyfelosztás és órarend szeptember 4-től október 2-ig volt érvényben. A II. sz. tantárgyfelosztás és órarend szerint dolgoztunk február 5-ig, Pelle Margit\'tanár szolgálatba lépéséig, ekkor a III. sz. tantárgyfelosztás és órarend1 lépett érvénybe s eszerint dolgoztunk a tanév végéig.
d) Rendkívül itárgyként a folyó tanévben német társalgást és gyorsírást tanítottunk.
A németnyelvi társalgási tanfolyamon 34 I. osztályos és 24 II. osztályos tanuló vett részt. A tanfolyam célja \'az volt, hogy a laniif lóknak módot nyújtson a német nyelv fokozottabb gyakorlásáig amire a rendes tanítási órákon á nagyobb tanulói létszám és az előirt tananyag terjedelme mellett nem terjeszkedhetik ki a tanár. A növendékek közvetlen környezetéből vett társalgási gyakorlatokon a legnagyobb örömmel vettek részt a tanulók. A »tanfolyam vezetőj\'e Rezgő Mária tanár volt.
A gyorsirási tanfolyamot 2 csoportban heti 2 órában Iíöcsky Kálmán polg. fiúiskolái tanár vezette. A tanítás \'anyaga az egységesi magyar gyorsírás I. része : a fogalmazási gyorsírás volt. A tanulók nagy érdeklődés mellett szép eredménnyel sajátították él az előirt elméleti és gyakorlati anyagot a kevés óraszám ¡ellenére is.
c) A valláserkölcsi nevelés nagy feladatának előmozdítása volt a tanári kar egyik fontos feladata. A hitoktatói karral és a szüljői házzal karöltve óvtuk növendékeinket mindattól, ami lelkiviláguk fejlődését károsan befolyásolhatná és éberen őrködtünk, hogy vallási kötelességeiket mindenkor pontosan teljesítsék. A tanévet istentisztelettel kezdtük és zártuk, hazafias ünnepélyek alkalmával is templomba járultunk Vasár- és ünnepnapokon templomba vezettük növendékeinket.
7
A r. k. tanulók diákmiséinek áhítatát szépen emelte saját egtyif-i házi énekkaruk, melynek lelkes vezetője Köcskyné Szalay Arianka tanár volt. Növendékeink buzgón veitek részt a karácsony éshusvét előtti lelkigyakorlatokon, melyeknek hivatott vezetője P. Bakoss Gáspár esztergomi ferences hittanár volt. Áhítattal járultak a közös szentgyónásokhoz és áldozásokhoz, a tanári kar vezetésével vonultak ki a körmenetekre. Dr. Czapik Gyula megyéspüspökünk ünnepélyes fogadtatásán szintén a tanártestület vezetésével vettek részt. A vallásos élet kimélyitését szolgálta növendékeink Eucharisztikus Leányszövetsége is, melyről a vezető hiltanár külön fejezetben számol be.
Az ág. h. ev. és ref. tanulók is buzgón teljjesiteflfcéik vallási kötelességeiket, megtartották a csendes napokat, a meg~konfirmáltak Urvacsorához járultak. Az ág .h. ev. tanulók részt vettek tlr. Kapi Béla dunamelléki püspök ünnepélyes fogadtatásán. A ref. növendékek a Soli| Deo Glória egyesületben, az ág. h. ev. tanulók a Diákszövetségben végeztek hiterősitő és erkölcsnemesitő munkát.
Az izr. tanulók saját ifjúsági istenliszteleteiken vettek részt és Vallásos Körükben teljesítettek erkölcsnevelő és hazafias feladatot.
f) A hazafias értés fejlesztése, a mult tisztelete, a nemzetien^ tartó hagyományokhoz való ragaszkodás, a nemzeti értékek megbecsülésére való szoktatás volt nevelő-oktató munkánk, egész iskolai tevékenységünk vezérfonala. A tanítást mindennap az egységes iskolai imádság elmondása ulán a magyar Hiszekeggyel kezdtük és végeztük. Az összes tantárgy keretében kihasználtuk a nemzetnevelő alkalmakat, kötelező és ajánlott olvasmányaink, összejöveteleink, ifj. egyesületeink és ünnepélyeink is a büszke nemzeti öntudat, a haza iránti kötelességek és a nemzet jobb jövőjébe, történelmi hivatásába vetett hit erősítését célozták.
g) A testríevelés szakszerű tervszerűséggel folyik intézetünkben. A test erőinek és ügyességeinek összhangzatos fejlesztése, az ellenálló képesség emelése, a fegyelem és kitartás erősítése volt a célja a tervszerűen vezetett testnevelő óráknak, a játéknak, és a sportnak, melyeken sohasem feledkeztünk meg a testnevelés lélekformáló erejéről, jellemfejlesztő és kedélynemesilő hatásáról sém.
A testnevelő órákon részesültek a tanulók a legbehatóbban légvédelmi oktatásban \'és gyakorolták a „gázálarcok kezelését. Október 26-án és 27-én, a kanizsai nagy légvédelmi gyakorlatok napjain a légiveszély jelzésére azonnal félbeszakadt a tanítás s növendékeink néhány másodperc alatt fegyelmezett sorokban az emeleten a rajz-, a földszinten a kézimunka-terembe, mint képletes óvóhelyre, vonultak, ott megbeszélték a légitámadás idején való helyes magatartás módját, s »a légiveszély elmúlt« jelzésre csendben visszatértek tantermeikbe. .-
A tűzveszély esetén való helyes viselkedésre is kioktattuk tar nulóinkat, a tüzpróbát megtartottuk.
Május 26-án tartotta meg intézetünk a Zrínyi sportpályán ünne^-pélyes tornabemutalóját, melyet az idén először rendezett külön. A nagysikerű ünnepély Némethv Katalin tanár vezelése mellett folyt le. A nagyszámú érdeklődő közönség a város közéletének és iskolar világának vezetőivel őszinte elismeréssel gyönyörködött leányaink pontos, fegyelmezett félvonu\'ásában, hatásos ritmikus Hiszekegyében, zenés szabadgyakorlataiban, a II. —IV. osztályosok szép padgyakorfá-taiban és kötélugró gyakorlataiban. Sok derültséget fakasztott a ne-
8
gyedikesek kötélhúzása, a burgonyaszedés, a labda-staféta. Sok tapsot arattak a kicsinyek páros bukfencei, kedves római kocsiversenyé és tréfás motorbicikli-versenye. Tomboló lelkesedést váltott ki a pattogó magyar tánc, melyet magukhimezte színes göcseji népviseletben lejtettek leánykáink.
h) Állal- és növényvédelemre is neveltük tanítványainkat, kik slzereteltel ápolták az osztályok és folyosók cseríépvirágait és a hosz-szu, kemény télben eleséget szórtak az éhező madaraknak. A inadat rak és fák napját sikerült egynapos kirándulásunkon tartottuk meg az árnyas, madárdalos városi erdőben.
Építendő uj iskolaépületünk lelkén kertészeti gyakorlatokat végeztek a IV. a) és b) osztályok tanulói Kettingné Nagy Erzsébet és Köcskyné Szalai Aranka a háztartástan tanárai vezetésével.
i) Az alkohol romboló hatása elleni küzdelembe is belekapcsolódott oktató-nevelő munkánk. Az a kohol nemzct\'jyilkoló hatása n ellett rámutattunk a szőlő-és gyümölcsfogyasztás egészségi, és nemzetgazdasági jelentőségére.
/) Az osztály főnöki órák meleg, bensőséges hangulatában őszinte nyitelte egyéniségük megismerését és igy biztosabb alaookra fektette közvetlenséggel nyilatkozott meg a tanulók lelkivilága,t ami megköny-a jellemnevelést. E kedves órákon alkalomszerű megbeszéléseket tartottunk, megemlékeztünk a nevezetes évfordulókról, leróttuk kegyeletünket a nemzeti hősök iránt és tisztelettel adóztunk a hadirokkantaknak. Felhívtuk tanulóink figyelmét a hazai ipar pártolására, gyógyfürdőink, üdülőhelyeink és csodaszép Balatonunk felkarolására.
k) A szülői ház és az iskola közötti kapcsolatot ápoltuk a lefolyt tanévben is. Az osztályfőnökök szorgalmasan folytatták környezettanulmányaikat, igyekeztek megnyerni a szülői ház bizalmát, megértetni velük a közös nevelői munkának és az egymás támogatásának szükségességét.
Szülői értekezletet 3 ízben tartottunk : novemberben és áprilisiban az ellenőrző értekezletek, februárban pedig az I. félévi osztályozás után. Hasznos felvilágosításokkal és útbaigazításokkal láttuk el a szülőket, megmagyaráztuk nekik gyermekeik esetleges gyenge osztályzatainak okait és rámutattunk a javítás módjaira. .Megbeszéltük a közös feladatokat, rámutattunk annak szükséges voltára, hogy a szülői ház támogassa az iskolát nehéz munkájában, mely mindig csak a tanuló javát, te^li-lelki fejlődését és az életben való boldogulását célozza. A szülők mindig nagy számmal keresték fel az erleke/z;le?-teket, melyeknek hatása nagyban hozzájárult az iskola munkájának eredményessé tételéhez.
Az áprilisi értekezleten Polónyiné Obetkó Sarolta tanár füzeteiden ismertette továbbá az 1838. évi XIII. törvénycikkben életre hívott gyakorlati irányú leányközépiskolákat, különösen a leányliceu-mot, melynek célja, hogy nemzeti szellemű általános műveltséget adjon, jó magyar háziasszonyokat és anyákat neveljen és olyan éretíO ségihez juttassa növendékeit, mely az egyetemi képzettség kivételével minden oldván kenyérkereseti pályára és főiskolára előkészít, melyhez eddig is érettsjégi volt szükséges. A líceum az eddigi tanítóképzőknek a helyélt foglalja el és "kizárólagos előkészítő iskolája a 2 évL folyamra terjedő tanítóképző akadémiának. Ez a kérdés tanítványaink szülőit a legközelebbről érdekelte a helybeli Nolre Dame leány-
9
gimnáziumnak leánynevelő intézetté való átszervezése kapcsán, melynek felső, liceumi tagozatába minden különbözeti nélkül, akadálytalanul jutnak fel a polg. isk. 4. oszlályiát végzett tanulók.
ij A tanulók magaviselete, szorgalma és előmenetele a tanártestület lelkes, odaadó munkásságának eredményeképen megfelelő volt.
Iskolánk társadalmi működése. Intézetünk belekapcsolódott városunk minden hazafias és kulturális mozgalmába.
November 1-én a Move nagykanizsai csoportjának a bősök temetőjében rendezeti kegyeletes ünnepségén iskolánknak a fiúiskolával közös vegyeskaraiénekeit Ketting Ferenc polg. fiuisk. tanár, tanulmányi felügyelő vezényletével. Az ünnepi beszédet P. Bakoss Ágoston iskolánk r. k. hittanára mondotta.
Dr. Czapik Gyula megyéspüspök tiszteletére a városháza dísztermében rendezett ünnepségen vegyeskarunk Figedi Sándor : Az Ur az én kősziklám c. zsoltárt adta elő.
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör novembert 24-1 liceális előadásán a Hiszekeggyel, Nádassy Kálmán népdalsorozatával és a Szózattal szerepelt vegyeskarunk.
Iskolánk Eucharisztikus Leányszövetsége decemberben gazdag müsoru sikerült karácsonyfa-ünnepélyt rendezett a plébánia Fehér-termében, melynek keretében szeretet-csomagokat osztott ki szegény-sorsu el. isk. tanulók és szüleik között.
A hősök vasárnapján kivonultunk tanítványainkkal a temetőbe, a hősiiemlékmü felszentelésének kegyeletes ünnepségére.
A Zalamegyei Általános Tanítóegyesület Nagykanizsai Járáskörének junius hó 4-én a városháza dísztermében tartott közgyűlésén a Hiszekegy,\' alon »nóták, népdalok, a Zsoltár cs a Szózat mintaszerű előadásával mutatta meg vegyeskarunk, milyen nagyszerű teljesítményre képes az »\'Éneklő Ifjúság .
Tanulmányi kirándulásaink, a) A tanítás anyagának gyakoriali elmélyítése érdekében a következő helyi szaktárgyi kirándulásokat illesztettük be oktató-nevelő munkánkba. Ősszel és tavasszal természetrajzi és földrajzi kiránduláson voltak a szaktanárok a város határában egy-egy délután az I. és II. osztályok tanulóival. Novemberben háztartástan óra keretében a gőzmosódát és piacot tekintették meg a IV. osztályos növendékek egy-egy háztartástan óra keretében. November 11-én d .u. a tanári kar vezetése mellett az összes osztályok megtekintették a\'Mansz szövőipari és a göcseji himzőtan-folvam kézimunka-kiállítását. Sok tanulsággal szolgált tanulóinknak a Mansz nagysikerű magyaros divatbemutatója.
Márciusban a temetőt és a templomokat tanulmányozták hittanórán a IV. osztályos tanulók. Áprilisban a Mansz háziipari és szövő-fonó kiállítását tekintették meg az alsóbb osztályosok kézimunkaórán, a IV. osztályosok háztartástan órán. Májusban a helybeli villanytelepet nézték meg a III. osztályosok a fizika tanárával, a IV. osztályosok pedig a ¡szeszgyárat és szikvizgyárat a vegytan tanárával. A történed lem tanárai a városi muzeumba vezették el a III. és IV. osztályok növendékeit, ahol Grujber József piaristá tanár ur, a muzeum vezetőjének előzékenysége avatott vezetőt bocsátott rendelkezésünkre K. Nagy László muzeumi tisztviselő személyében, akinek fáradhatatlan szakszerű magyarázatai valóban értékessé tették tanítványaink számára az itt szerzett tapasztalatokat.
Mindazok az önzetlen tanügybarátok, akik tanulmányi kirán-
10
(Másainkat lehetővé telték és sikerét előmozdították, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
b) A tanulók egyik csoportjával Keszthelyre, a másikkal Zalaegerszegre tervezett, jóváhagyott cs kellően előkészített tanulmányi utainkat a katonai behívások folytán előállott közlekedési viszonyokra való tekintettel nem tarthattuk meg.
Ifjúsági köreink, a) A Petőfi önképzőkör szeptemberben alakult meg dr. Horváthné Kencdy Erzsébet tanárelnök vezetésével. Október hóban a vezető tanár távozása után a kör A) és B) cso\'-portra oszlott. >
Az A) csoport a III. a) és a IV. aj tanulóiból alakult meg. (\'Vezető tanára Planderné Zimits Anna volt. Az A) csoport tisztikarát) a következőképen választolta meg : Elnök : Tury Magda IV. a) o. t. Titkár : Leidli Ida IV. a) o. t. Jegyzők : Szíjártó Piroska IV. a) és Németh Edit III. a) o. tanulók. Bírálók : Háry Katalin, Kovács Éva IV. a), Gyergyák Rózsa és Tímár Jolán III. a) o. tanulók.
Az önképzőkör B) csoportja a III. b) és IV. b) osztályokból alakult meg a következő tisztikarral : Elnök : Horváth M. Magdolna IV. b) o. t. Alelnök : Tóth Klára IV. b) o. t. Titkár: Deutsfch Gabriella IV. b) o. t. Jegyzők : Marosi Judith és Pápai Zsuzsi IV. b)*o. t. Rendezők : Katona Olga IV. b) és Donnán Anna III. b) o. tanulók. Könyvtárosok : Günsberger Judit és Varga Margit IV. b) o. tanulók. Karnagy : Viola Teréz IV. b) o. tanuló.
A ÍB) csoport vezető tanára Polónyiné Obetkó Sarolta volt. I A tanárok közösen megállapított terv szerint azonos nevelési elvek alapján vezették a gondjaikra bizoll csoportokat. A munka a vallásosság és a hazaszeretet jegyében folyt. A tisztikar lelkesen buzgólkodott a gyűlések tárgysorozatának változatos és értékes ösz-szeállitásán. Szép szavalatokat, kis színdarabokat, páros jeleneteket, zongoradarabokat, énekszámokat, magyar táncokat adtak elő és ügyes írásbeli dolgozatokat olvastak fel. ízlésesen felöltöztetett babákon a különféle magyar népviseletet és a népi hímzéseket mutatták be. A tanulók megbírálták egymást s ezzel tárgyilagossághoz, alapossághoz és egymás megbecsüléséhez szoktak.
A novemberi gyűlésen mindkét csoport a tavalyi, örökké emlékezetes novemberről emlékezett meg, mely 20 évi rabság után hazahozta magyarlakta Felvidékünket. Januári gyűlésünket a legnagyobb magyar lírikus, Petőfi Sándor emlékezetének szenteltük abból az alkalomból, hogy most volt hősi halálának kilencvenedik évfordulója. Márciusi összejövetelünkön finn testvéreinkről és szabadságukért folytatott hősi küzdelmükről emlékeztünk meg. Áprilisi gyűlésünket a nyelvtísztitó munka szolgálatába állítottuk. Büszkén állapították meg az előadó tagok, hogy nemzeti nyelvünket évezredek messzeségéből az \'édesanyák, a nők mentették át az utókorra elsői-sorban s ma is a nő hivatása, hogy nemzedékről nemzedékre továbbadja a következő évezredeknek.
A körök tagjai rendezték nyilvános iskolai ünnepélyeinket is, melyek műsorát értesítőnk más helyén közöljük.
b) Ifjúsági Sportkör. Beszámoló az Ifjúsági Sportkör 1938—39. tanévi működéséről. A sportkör neve : Nagykanizsai m. kir. áll. polgári leányiskola sportköre. Kerület: Székesfehérvár, csoport : Keszthely. A sportkör igazolási száma : 310. Megalakulás! ideje : 1926. A sportkör tiszteletbeli elnöke : Polónyi György igazgató. A sportkör vezetője : Kenedyné Raffaelli Anna, Csengery utca 33. A
11
sportkör vezetője testnevelési tanár. Az intézet tanulóinak teljes létszáma 368. Á magántanulók száma : 3. A testgyakorlás alól feli-mentettek száma : 14. A lestnevelési alapra fiz e/ő tanulók száma : 285. A sportkörben működő tagok száma: I. korosztály: 10—12 évesek 56, II. koroszttály : 12—i l évesek 92. Összesen 118 tanuló. Működési szakosztályok : atlétika, torna, játék, tánc. Van-e az intézetnek tornaterme ? Tornatermünk közös a fiúiskolával, 159 négyzetméter, padozata lakkozott deszka. Van-e az inlézetnek játékra alkalmas udvara ? Van, de nagyon kicsi. Hány négyzetméter 1 250. Külön játszóterünk csak ideiglenesen van. Az iskolával szemben egy lebontott épülettömb területét a város játszótér céljára ideiglenesen átengedte, ennek területe 1900 négyzetméter. A tagok hetenkint ¡egy-> szer gyakorolnak. Strandfürdő és uszoda a városi sétakertben van. Itt a mult nyáron a Kisok ingyenes uszótanfolyamán 58 tanuló vett részt. Téli sportok közül csak korcsolyázásra volt alkalom. Az idei kemény telet e tekintetben tanulóink alaposan kihasználták. Atlétikából házi versenyt rendeztünk. Kisok versenyen nem vettünk részt. A sportkör vagyonának mult évi maradványa : 498.77 P. A jelen tanévben testnevelési járulékokból befolyt részesedés kamattal együtt 204.58. Egyéb bevétel : 130.29 P. A sportkör jelen tanévi összes kiadása : 126.28 P. Maradvány: 707.36 P.
A sportkör újraalakuló gyűlését szeptember hó 28-án tartotta meg. A tisztikar tagjai : ifj. elnök : Hári Katalin IV. a) o. t, alelnök : Horváth M. Magdolna IV. b), titkár : Mihalecz Júlia IV. a), pénztáros : Deutsch Gabriella IV. b), szertárosok : Kovács Emília, Lejdli Ida, Szíjártó Piroska IV. a), Rohs Margit, Tibolt Mária és Varga Margit IV. b) o. tanulók.
A Nm. VKM. ur 93.295/1938. VII. 2. sz. rendelete alapján rnegf tartottuk az egyes osztályokban az »ügyességi próbákat«. Ezeknek átlageredményei a következők :
Osztály I. a) I. b) I. c) II. a) II. b) Ill.a) Ill.b) IV.a) IV.b)
40 m-es síkfutás (mp)......... 7"3 7"0 7 5 7 9 69 — — — —
Helyből távolugrás (cm) ...... 146 165 160 178 170 — — — —
Kétkezes kislabdabobás (cm)... 1243 1587 1527 1530 1600 — — - —
50 m-es síkfutás (mp)......... _____ g-6 9*1 9*1 9 0
Magasugrás rohammal ...... — — — — — 83 78 86 79
Kétkezes labdadobás (\'/2 kg-os labdával) (cm) ............ _____ 860 760 985 940
Első önálló évvégi tornaünnepélyünket május 26-án nagyszámú közönség előtt szép sikerrel tartottuk meg a Zrínyi sportpályán.
Iienedy Imréné sportvezető tanár.
c) Ifjúsági vöröskeresztes csoportunk szeptember hó elején alakult meg Í30 taggal. Újult erővel, nagy szorgalommal kezdtek! a kis juniorok vöröskeresztes munkáik teljesítéséhez. Vezető tanár értekezleteket tartott, melyeken nagy örömmel veitek részt a tagok. Tanárelnök az értekezletek keretében az ifj. vöröskereszt célján !és négyirányú működésén kivül több egészségügyi kérdést tárgyalt. Ezek mellett egyéb hasznos dolgokra is kiterjeszkedett.
Az alakuló ülésen vezető tanár egészségügyi felügyelőket választott. Minden osztályban két egészségügyi felügyelő vigyázott a rendre és a tisztaságra. Vizsgálódásaik eredményét hetenként közölték az. osztályok főnökeivel, hogy azokat a tanulókat, akik a köteles rendinek és a tisztaságnak nem feleltek meg, az osztályfőnökök figyelmeztethessék.
12
Tanárelnök beszéli a tagoknak arról, hogy testedző gyakorlataikat télen se hagyják abba, hanem azokat tovább \'folytassák, s ha az időjárás hideg is, gondjuk legyen arra, hogy a szabad levqgőn, naponta hosszabb ideig tartózkodjanak. Nyáron edzzék magukat fokozottabb mértékben. Sétáljanak, játszanak, s ha van rá ¡alkalom, a szabadban fürödjenek, élvezzék a napsugár áldásos hatását.
Tanárelnök sokat foglalkozotl avval a köteles szeretettel, amely-lyel minden junior szülőinek tartozik.
A jó szülők nevelnek bennünket, ők fáradnak, dolgoznak azért, hogy a mindennapi kenyerünk, ruhánk és minden életszükségletünk meglegyen s fáradoznak a jövőnkön. Háláljuk meg ezt a sok önfeláldozást azzal, hogy kötelességünknek mindenben, de különösen a tanulásban megfeleljünk. Szeressük őket tiszta szivünkből. Vezetőtanár különösen hangsúlyozta azt, hogy milyen sokkal tartozunk a mi jó édesanyánknak. Szeressük őt nagyon. Legyünk iránta őszinték, engedelmeskedjünk neki. Anyák napján lepjük meg őt valami kis ajándékkal, amit megtakarított zsebpénzünkön veszünk és magunk állítunk elő. Szeressük a jó Istent, s szeressük szép hazánkat. Szeretetünket ugy mutatjuk meg, ha jó honleányok vagyunk.
Sok hasznos és szép kézimunkát készítettek az idei iskolaévben is a kis juniorok.
Díszes zsebkendők, horgolt és hímzett terítők, párnák dicsérik a kis juniorok kézügyességét. 100 db ásványtartó doboz elkészítése is részben az ő szorgalmuk eredménye.
Évzáró ülésünket junius hó elején tartottuk meg. Tanárelnök megköszönte a kis juniorok buzgalmát és kérte őket, hogy a nyár folyamán is ugy viselkedjenek, mint buzgó vöröskeresztesekhez illik. Pihenjék ki magukat, amennyire csak körülményeik megengedik, hogy testben és lélekben felfrissülve láthassanak újra vőröskereszlejs kötelességeik teljesítéséhez. Takách Olga tanárelríph.
d} Az Eucharisztikus Leány szövetség. Alakuló és megnyitó gyűlésünket 1939. október 7-én tartottuk meg a ferences plébánia Fehértermében, ahol mindenkor barátságos otthonra találtunk a rendi elöljáróság megértő jóvoltából. Ezt megelőzőleg kiosztottuk a szövetségesek között hitelesített szavazólapokat, a szükséges tudnivalók kíséretében. Az általános és titkos választójog helyesen felfogott és értelmezett elvei alapján szabályszerűen megejtett szavazás az alább következő eredménnyel végződött :
A IV. a) és b), valaminőt a III. a), és b) osztályokból álló nagyobbak csapatában elnök lett: Kovács Éva, alelnökök : Nöthig Mária és Pápay Zsuzsi, jegyző : Donnán Anna, titkár : Pittner Zsuzsi, pénztáros : Viola Teréz. Viszont, a II. a) és b), valamint az I. a), b) és c) osztályokból kialakult kisebbek csoportjában elnök lelt : Szitár Ibolya, alelnökök : Harangozó Margit és Postl Lívia, jegyző : Ónodi Mára, titkár Beek Éva, pénztáros : Völgyi Margit. Ezenkívül a gyűléseink megrendezésével, a jó sajtó terjesztésével, meg az önkéntesen megajánlott filléres tagdíjak kezelésével minden osztályban két-két szövetséges nyert megbízatást ugyancsak választás utján.
Leány szövetségünk tagjai továbbra is igy köszöntik egymást korszerint, illetve a vezetőséget : Éljen Jézus ! Mindörökké ! Amen ! miközben a jobb kezük első három ujját összetéve, vállmagasságig felemelve tartják. Mindkét különítmény havonta legalább egy rendes gyűlést tartott, körülbelül a következő átlagos műsorral : 1. bevezető
13
ima, 2. elnöki megnyitó, 3. a jegyzőkönyv felolvasása és hitelesitése, 4. igazgatói beszéd, 5. felolvasás, vagy szabadelőadás, 6. egyházi ének, 7. szavalat, 8. szabadszám, 9. szavalat, 10. felolvasás valárnef-lyik hitbuzgalmi folyóiratból, 11. szavalat, 12. névsorolvasás, 13. indítványok, 14. a szövetséges himnusz, 15. rövid Szentségimádás a templomban. Természetesen műsorunk eme beosztása a körülményeknek megfelelően módosult néhány kivételes alkalommal. Megválasztott tisztikarunk negyedévenkint tartott értekezletet; két esetben pedig határozatot hozott fegyelmi ügyben.
Az évenkint esedékes ünnepélyes tagavatást most is október utolsó Vasárnapján : Krisztus király ünnepén tartotta meg "P. Gulyás Gellért plébános urunk, az igazgató felkérésére, a diákmisével kapcsolatban. Ezzel az összes tagoknak létszáma : 258 lett, amennyi még sohasem volt eddig. Ezen ünnepélyes alkalommal, szent Imre és Erzsébet napján, karácsony előtt, nemkülönben a hazafias emlékí-napokra hangulatos alkalmi gyűléseket rendeztünk. Karácsonyfa^ ünnepélyünkön tizennyolc szegénysorsu elemista gyermeknek adtak a szövetségesek egyenkint több, mint tíz kilós szeretetcsomagot, közel harmadfél mázsa súlyban osztva ki közöttük élelmi cikkeket — természetben. Valamennyi osztály résztvett ebben a nemes versenyben, egymással vételkedve. Ugyanezen iskolások részére ismét több mint 100 db bibliát, katekizmust, imakönyvet adtak össze a Leány-szövetség tagjai a szamukra már szükségtelenné vált tankönyvedből kiválogatva azokat. A katolikus missziók támogatására közel 5 kg. sulyu elhasznált postabélyeget gyűjtöttek és küldöttek el illetékes helyre a szövetségesek. Főméltóságu Kormányzó Urunk felhívására 5 pengőt küldöttünk az árvízkárosultak megsegítésére. A katolikus sajttó támogatásával a Szent Antal Ifjúságát: 222, a Kis Hitterjesztői : 70, a Jézusom örömöm lapot pedig : 72 példányban járatták\' rendszeresen ezek aielkes szövetségesek, szeretett tanítványaim, ami a tavalyihoz képest lényeges emelkedést jelent. Szövetségünk minden egyes tagja önként vállalta és végezte a nagy kilencedet Jézus Szive tiszteletére és igy az összes szentáldozások száma ebben a tanévben is erősen megközelítette a tízezret. Mindenki annyiszor járult az Ur asztalához, ahányszor a saját buzgósága erre késztette, minden külön parancs nélkül Árpádházi boldog Margit szenttéavatását szorgalmazó felirati iveket nemcsak a szövetségesek, hanem érdemes tanári karunk is aláirta, közel egyezer misehallgatást és ötezer szenláldózást ajánlva erre a szándékra a folyó év végSig bezárólag. A farsangi háromnapos Szentségimádáson szintén testületileg vettünk részt, csoportok szerint ki-ki abban az órában, amely a számára a legalkalmasabb volt.
Meghirdetett irodalmi pályázatunk értékes jutalmait a következők nyerték el sorrendben : Pittner Zsuzsanna, Dormán Anna III. b) osztályos és Sági Magdolna, Horváth Hedvig III. a) osztályos da\' nulók. Ha minden sikerült, akkor a következő tanévben megvetjük az alapját a szövetség könyvtárának is, amely már úgyis régi óhajai minden tagnak. Reméljük a legjobbat!
\'Szövietségeseink csendes, de annál lelkesebb munkáját azon szülök is jóleső örömmel látták, akik a mi egyes gyűléseinket (szermélyes megjelenésükkel tisztelték meg. Egyre nagyobb volt az érdeklődés részükről. Ugyanezt á jóleső megértést tapasztaltuk a tanári kar és a plébános ur részéről is, aki több gyűlésünkön buzditó beszédet is intézett hozzánk, a szövetségesekhez. Az elkövetkező isko-
14
lai tanévben ugyanezt a léleknemesitő munkál akarjuk majd folytatni, uj lelkesedéssel, áldozatos szeretettel: Isten dicsőségére, mások javára és a magunk előmenetelére...
P. Bakoss J. Ágoston, hitoktató, a Leányszövetség vezetője.
e) A Diákkaptár Egyesület megalakulására vonatkozó első rendelkezést í. évi február 6-án kapta iskolánk a kir. Főigazgatóságitól\', Az 1598/1939—40. sz. rendelet felhívja az iskola figyelmét a 1). K. gazdasági célkitűzéseire s további útbaigazítások és a szervezés kivitelének gyakorlati megoldása kérdésében a D. K. szervezetek közvetlen felettes hatóságait nevezi meg, mint illetékeseket. F. évi március 17-én dr. Balog Ányos tanügyi tanácsos ur, a D. K. kerületi; elnöke tartott városunkban ismertető előadást erről az uj mozgalomról. Az előadáson iskolánkat Polónyi György igazgató és Kenediné Raffaelli Anna tanár képviselték.
F. évi március 28-án Csanak István emléklapos főhadnagy, a D. K. mozgalom országos vezetője tartotta meg ismertető előadását a helybeli gimnázium tornatermében. Az előadáson részlveLtek iskolánk részéről Kenediné Raffaelli Anna és Némethy Katalin tanárok\'. Az érdekes |é|s értékes gyakorlati utasításokat és megoldásokat adó előadást az egész hallgatóság nagy tetszéssel figyelte és valameny-nyiünk szilárdan kialakult meggyőződése lett, hogy erre a mozgalomra a magyar ifjúságnak valóban nagy szüksége van. A gyakorlati életre, élelmességre, takarékosságra, a kollekliv munka értékének fölismerésére való nevelés talán most még nem is méltányolható eszközt, támaszt talál majd ebben a mozgalomban.
Április 6-án iskolánkban is megtartottuk a D. K. alakuló gyűlését, amelyen az iskola tanártestületének vezetésével az egész tanulóifjúság részt vett. Az ismertető előadást Némethy Katalin az iskola I). K. tanárelnöke tartotta. Az egyesület védnöki tisztségére Kele^ men Ferenc takarékpénztári igazgató és Polónyi György polg. isk. igazgató urakat nyertük meg. A diáktiszlikart a tanulók szavazással választották meg. A tisztikar tagjai: ügyvezető igazgató Leidli Ida IV. a), főpénztáros Deutsch Ella IV. b), főellenőr Horváth M. Magdolna IV. b). Fiókigazgatók : Pintér Zsófia, Kránitz Mária, Pittner Zsuzsanna, Ilári Katalin, Timár Jolán, Szitár Zsuzsanna, Günsber-ger Judit, Kisfaludi Edit, Rassi Ilona. Pénztárosok : Beck Éva, Csil-> lag Magdolna, Dormán Anna, Szijártó Piroska, Németh Edit, Tóth Anna, Marosi Judit, Czifra Magdolna, Domonkovics Etel. Ellenőrök : Zelkó Klára, Faics Mária, Szemző Piroska, Kiss Mária, Magyar Ilona, Harangozó Margit, Tóth Klára, Horváth Magda, Wéber Zsuzsanna. Cégvezetők : Völgyi Margit, Kovács Eszter, Fischer Edit, Turi Magda, Gyergyák Rózsa, Rezgő Irén, Katona Olga, Bükvics Mária, Kövi Anna. j
Az alakuló gyűlésen az iskola valamennyi tanulója belépett a D. K.-ba, de mert az aktiv munkában csak 177 tanuló veit részt, az eredeti 368 létszám 177-re csökkent le. A D. K. tagjai lelkes munkát Végeztek és a rövid időhöz mérten jó eredményt értek el.
Április 29-én megtartottuk az első igazgatósági gyűlést, melyen a havi eredménykimutatáson kivül az ötletverseny pályázatának eldöntése volt a főfeladat. A pályadijat Hári Katalin IV. a) o. tanuló nyerte el, fsf az igy kapott 10 P-t mindjárt betétkönyvébe irta be.
Május 2-án dr. Balog Ányos, a D. K. kerületi igazgalója tartott, értekezletet a helyi D. K. szervezetek elnökei számára.
Junius 5-én tartottuk meg a rendes havi és évvégi záró igazgatói-
15
sági gyűlést. Az ügyv. igazígató és fiókigazgatók jelentése alapjám kialakult évi eredményi a következő táblázatok mutatják :
Osztály Megtakarított zsebpénz Gyűjtőmunkából Bérmunkából Egyéb munkából összesen
I. a) I. b) II. a) II. b) III. a). III. b) IV. a) IV. b) 7.52 P 11.14 „ 88.30 „ 60.61 „ 25.67 „ 12.89 „ 22.50 „ 37.22 „ — P 1.- „ 1.80 „ 22.52 „ » »» » — P 5.- „ 29.20 „ 39.92 „ 1-70 „ 3.60 „ 11.80 \',] — P 9) » V 2.41 „ 2 41 „ 10.- „ V 7.52 P 17.14 „ 119.30 „ 123.03 „ 27.37 „ 18.90 „ 32.50 „ 49.02 „
A tanulók összes betétje Kispénztár állománya .. ......... 394.78 P 33.11 „
A betétkönyv évvégi állaga......... 427.89 P
A nyersanyaggyüjtés kimutatása;
Vashulladék Csont ....... Rongy ....... Ólom ....... .. 636.20 kg. ... 424.23 „ 4.90 „ .. -\'80 „
10 P-nél több betétet gyűjtöttek és igy arany jelvényt kapnak : Cseh G. II. a), Horváth K. II. a) Horváth M. II. a) Szép E. II. a\\ Szitár I. II. a), Ausch K. II. b), Gárdonyi E. 11. b), Ónodi M. 11. b;. Sörlei K. II. b), Hári K. IV. a), Marosi J. IV. b), Deu\'tsch E. IV. b)\',
5 P-nél nagyobb betétet gyűjtöttek és igy ezüst jelvényt kapnak : Foszák A." II. a), Kovács M. II. a), Pusztai I. 11. a), Tóthi A. II. a), Kerpen Zs. II. b), Takács E. II. b), Gyergyák R. 111. a)* Hofl-váth M. III. a), Németh M. III. a), Kovács M.UI. b»), Megyeri M IV..,a), Günsberger J. IV. b), Takács I. IV. b).
Külön dicséretet érdemel Ónodi Mária II. b) o. tanuló, aki 28.28 P betétjéből 20 P-t 400 kg. csont eladásából szerzett, 6 P-t bérmunkából 2.28 P-t megtakarított zsebpénzéből telt félre.
Reméljük, hogy a következő iskolai évben a tanulók fokozott; buzgalommal vesznek részt a D. K. munkájában és a teljes évnekí megfelelően az eredményeink is arányosan növekedni fognak.
i Némethi/ Katalin tanár elnök,
Iskqjaiunnepélyeink. a) 1. Tanévnyitó ünnepély az Ország,-zászló előtt af lestvér fiúiskolával és a városi felsőkereskedelmi iskolával együttesen. 1. Magyar Hiszekegy. 2. Molnár Júlia : Zászlóí-himzés. Szav. Kovács Éva IV. a) o. t. 3. Ünnepi beszédet mondott Kovács J. András polg. fiuisk. tanár. 4. Barbarits Lajos : Zrínyi unokák lobogója. Szav. Horváth János felsőkeresk. IV. o. t. 5. Szózat.
2. Október 6-án a polgári fiúiskolával közösen áldoztunk az aradi vértanuk emlékének. 1. Hiszekegy. Vegyeskar. 2. Tábori Piroska : Október. Szav. Tóth Klára IV. b) o. t. 3. Ünnepi beszéfdel? mondott Pózvai Károly IV. b) o. t. 4. Gárdonyi Z. : Gyászkánon. Énekli a Vegyeskar. 5. Zombóri Andor : Arad. Szav. Horváth Sándor IV. c) o. t. 6. Szózat. Vegyeskar.
3. November 1-én a testvér fiúiskolával együttesen róttuk le kegyeletünket a hősi temetőben a hazáért elesettek iránt. 1. Himnusz. Vegyeskar. Móra Ferenc: Hősök ünnepén. Szav. Hári Katalin IV. a) o|. t. 2. Ünnepi beszédet mondott Kovács J. András fiuisk. tanár. 3. Palasovszky Béla : Magyar hősök. Szav. Lukács Pál IV. b) o. t. 5. Szózat. Vegyeskar.
16
4. Mátyás király születésének 5oö. évfordulója. 1. Hiszekegy. 2. Megemlékezést tartott a nagy királyról Polónyiné Obelkó Sarolta tanár. 3. Tóth Kálmán : Szilágyi Erzsébet. Előadták : Tibott Mária, Kramár Ilona és Szilágyi Jolán IV. b) o. tanulók. 4. Csak magvarok legyünk. Leánykar. 5. Mátyás a nép ajkán. Felolvasta Tóth Klára I\\. b) o. t. ti. Mátyás király tréfái. Előadta Kóla Eszter IV. b) o. tanuló. 7. Szózat.
5. Kormányzó Urunk 20 éves országlását ünnepeltük március 1-én. 1. Himnusz. Leánykar. 2. Ünnepi beszédet mondott Polónyiné Obelkó Sarolta tanár. 3. Kováts Ferenc : Köszöntő. Szav. Kovács, Mária III. b) o. t. 4. Hiszekegy.
G. Március 15-én a fiúiskolával közösen ünnepeltük a magyar szabadságot. 1. Hiszekegy. Vegyeskar. 2. Szigeti F. : Március idusán. Szav. Lehel János III. a) o. t. 3 .Gárdonyi : Szabadság kórusa. Vef-gyeskar. 1. Ünnepi beszédet mondott Horváth M. Magdolna IV. b) o. I. 5. Liszt : Ünnepi dal. Vegyeskar. 6. Gulyás J. : Mit kíván a magyar nemzet ? Szav. Márton József IV. b) o. t. 7. Varga Lajos : Március idusán. Szav. Kovács Mária III. b) o. t. 8. Szózal. Vegyeskar.
7. Anyák napja május 4-én. 1. Hiszekegy. Leánykar. 2. Maj-thényi György : Anyai kéz.
anyánk cimen felolvasást tartott Tóth Klára IV. b) o. t. I. Édesanyám is volt nékem.\'Leánykar. Feleki Sándor : Anyám. Szav. Szűcs Rózsa III. a) o. t. 5. Mi füstölög ott a sikon távolba. Leánykar.
8. Hősök napja máj. 25. 1. Hiszekegy. Leánykar. 2. A hősökéről tartott megemlékezést Planderné Zimits Anna tanár. 3. Hősök dala. Leánykar. 4. Osváth Lajos : Uj magyar feltámadás. Szav. Zsebe Mária IV. a) o. t. 5. Szózat.
9. Madarak és fák napja. 1. Magyar Hiszekegy. 2. Pósa Lajos : Fü, fa, virág. Szav. Frk Anna III. a) o. (. 3. Beszédei mondott íNéj-methy Katalin tanár. 4. Rózsabor virágzik a halmon. Leánykar. 5. Béga Mihály: A rab dalos madár. Szav. Salamon Margit III. a) o. t. (i. Majthényi György : Rügyfakadás. Szav. Sági Anna III. a) o. I. 7. Madár az ágon Karének.
10. Záróünnepélyünk műsora : 1. Hiszekegy. Leánykar. 2. Tábori Piroska : Mátyás tornya. Szav. Kovács Éva IV. a) o. I. 3. Régi diákdal. Leánykar. 4. A távozó ÍV. osztályosok nevében Horváth M. Magdolna IV. b) o .1. búcsúzik az iskolától. 5. Igazgató záróbe,-
A fiúiskolával közösen rendezeti ünnepélyeinken és külső lei-lépéseinken nagy sikerrel szereplő Vegyeskarunk avatott, lelkes széde és a jutalmak kiosztása. 6. Bucsu. Karének, vezetője Kelling Ferenc énekoktatási szakfelügyelő volt. E helyen is leghálásabb köszönetünket fejezzük ki fáradságot nem ismerő önzetlen munkásságáért.
b) 1 — 1 tanitásj óra keretében alkalmi megbeszéléseket tartottunk és megemlékeztünk a nevezetes történelmi évfordulókról.
Október harmadik szombatján a finn ugor testvériség napját tartottuk meg. Október végén takarékossági napot tartottunk. November 3-án megemlékeztünk a magyarlakta Felvidék hazatérésének évfordulójáról. December 10-én kegyelettel emlékeztünk meg a hős limanovai huszárokról. Junius 1-én a könyvnap alkalmából a jó magyar könyv szeretetét erősiLeltük meg tanulóink szivében.
Tanulóink egészségi állapota általában kielégítő voll. A hosz-szu, kemény tél ellenére influenza-járvány az idén nem volt. A III— IV. osztályok tanulói közölt sok volt a vérszegénység, a fejlődés ko-
17
rával járó átmeneti zavar. Az egészségügyi ellenőrzést dr. Bitteras Zoltán városi orvos végezte, aki megejtette az I. és II. félévi hivatap los szemvizsgálatot.
Nem mulaszthatjuk el, hogy e helyen is hálás köszönetet ne mondjunk dr. Goda Lipót ny. tiszti főorvos urnák azérit a tisztán hi-vatásszeretelből fakadó önzetlen készségért, amellyel hirtelen rosszullét, vagy kisebb baleset alkalmával az iskola közvetlen közelében lfevő rendelőjében növendékeinknek mindenkor megad|ta az első segítséget és szakszerű orvosi tanácsot.
A hivatalos iskolalátogatás intézetünk épületének a katonaság részére Ma ló lefoglalása miatt elmaradt.
Az I. félévben meglátogatta a r .k. tanulók hittanóráit Kiss István egyházkerületi esperes, a II. félévben P. Gulyás Gellért pleL bános ur.
Az ág .h. ev. tanulók hittanoktatását Horváth Lajos ev. esperes hallgatta meg.
Az izr. tanulók hittanóráit Balog Dezső ny. felsőkeresk. isk. igazgató, izr. iskolafelügyelő látogatta meg.
Az iskola jótevői. A Rozsnyó Budabányai Bányaigazgatóság a szertár gyarapítására a hazatért magyar Felvidék lelőhelyeiről származó értékes ásványokból álló gyűjteményt ajándékozott iskolánknak.
A r. k. egyházközség 5 szegény tanulónkat látta el meleg cipővel karácsony szenL ünnepére.
Az izr. leányegylet több szegénysorsu tanulónk tandiját fizette.
Példás magaviseletű és szorgalmú tanulóink jutalmazására a következő pénzadományokat kaptuk : Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár R.-T. 40 P-t, a Magyar Nemzeti Bank J0 P-t, a Nagykanizsai Gazdasági Takarékpénztár 15 P-t, a Du-nántuli Gazdasági Szeszgyárosok 15 P-t, a Nagykanizsai Takarékpénztár 10 P-t, a Néptakarékpénztár 10 P-t és\' P. Gulyás Gellért1 plébános ur 10 P-t adományozott.
Jutalomkönyvet ajándékozlak : Mair József utódai cég 5 db, Fischl cég 5 db, Sch less cég 5 db.
A inemesszivü tanügybarátok áldozatkészségét hálás köszönettel fogadja a tanártestület.
Az iskola jótékonysága, a tanulók segélyezése. Leánykáink minden arra kínálkozó alkalomkor örömmel gyakorolták a jótékonyság nemes erényét az ifj. egyesületen keretén kivül is.
A Nyomorék Gyermekek Országos Otthona javára 130.90 P-t gyűjtöttek.
A nélkülöző lengyel menekülteknek, főleg gyermekeknek meleg ruhaneműt juttattak.
A Horthy Miklós Repülőalapra 39.37 P-t adtak össze.
Az Eucharisztikus Leányszövetség 5 P-s adományán kivül, az intézet összes tanulóinak önkéntes adományaiból az árvízkárosultak segélyezésére 12-Pt küldöttek.
A IV. b) osztály tanulói neveléstani és egészségtani lanulmáí-nyaik kapcsán saját felbuzdulásukból csecsemő-kelengyét készítetitek, kabátkákat horgoltak, kis ingeket stb. varrtak s a gondosan összegyűjtött holmikból 22 darabot a lengyel menekülteknek, 71 darabol pedig az Országos Stefánia Szövetség helybeli csoportjának\' ajándékoztak.
A Légvédelmi Liga tagsági dija fejében a tanulók osztályonkint 2—2 P-t fizettek.
A tanártestület a Revíziós Ligának évi 16.80 P-t, az Országos Légvédelmi Ligának 33.60 P-t juttatott. Az árvízkárosultak megsegítésére 42 P-t adományozott.
Tanulóinkat a törvényes keretek közölt nyújtható tandíjkedvezményekben részesülhettük.
Magánvizsgálatok. A tanév folyamán csupán a tanév végén tartottunk magánvizsgálatot, melyen 4 tanuló jelent meg, kik közül az egyik két osztályból vizsgázott. Elnökölt dr. Kászonyi László tanügyi fogalmazó.
A tanév befejezése váratlanul bonyolult körülmények közölt folyt le. Junius 27-én iskolánk épületének összes helyiségeit — az iroda, tanári szoba és egy szertárhelyiség kivételével — a katonaság vette át. Május 27-től junius 2-ig a szaktanárok több soron lévő helyi tanulmányi kirándulásra vitték tanítványaikat, majd osztályonkinl a sétakertbé és egyes tanárok tágas, fás udvarára vonultak és ott foglalkoztak a tanulókkal. Junius 3-ától vendégszerető otthoni kaptunk a Vécsey utcai el. isk. épületében s ott folytak le az általános ismétlések és az évvégi összefoglalások. Junius 10-én voltak a hittanvizsgálatok. 8-ika és 14-ike között tartottuk az osztályok és szaktárgya kszerint beosztott összefoglalásokat. A tanévet junius 18-án fejeztük be.
Rajz- és kézimunka-kiállításunkat az épület átadása miall nem rendezhettük meg.
Jutalmazások. A jutalmazások céljára kapott pénzösszeg é\'gy részét jutalomkönyvek vásárlására fordította a tanártestület, egy részét pedig pénzjutalomként osztotta szét.
Pénzjutalmat kaptak példás magaviseletükért, szorgalmukért és jeles előmenetelükért: Kisfaludy Edit I. a), Rassy Ilona I. b), Gerencsér Mária I. c), Harangozó Margit II. a), Zelkó Klára II. b), Németh Edit III. a), Timár Jolán III. a), Dormán Anna 111. b) oszt, tanulók 5—5 P-t. Kiss Mária IV. a), Szíjártó Piroska IV. a), Horváth M. Magdolna IV. b) és Tóth Klára IV. b) oszt. tanulók 10—10 P. t Viola Erzsébet IV. b) o .t. a rajzolásban lanusitolt szorgalmáért kapott 5 P-t.
Könyvjutalmat kaptak példás magaviseletükért, szorgalmukért és jeles előmenetelükért: Czifra Magdolna, Szvetecz Ilona I. a), Bien Edit, Domonkovics Etel I.vb), Fejes Mária, Kránitz Mária I. c), Szi-tár Ibolya, Tóth Anna II. a), Beck Éva, Ausch Klára, Kosa^así Ottilia, Sörlei Klára II. b), Gyergyák Rózsi III. a) Fischer Edit, Hoffmann Judit, Kovács Mária, Pittner Psuzsanna, Vidonyi Lívia III. b), Hári Katalin, Kovács Éva, Lejdli Ida, Nőthig Magda, Stre^ belovszky Margit, Turi Magdolna IV. a), Deutsch Gabriella, Güns-i berger Judit, Katona Olga, Marosi Judit, Pápai Zsuzsanna ós Varga Margit IV. b) o. tanulók.
A rajzban tanúsítóit kiváló szorgalmukért jutalomkönyvet kap-
19
tak: Zsebe Mária IV. a ) ós Takács Ida IV. b) o. tanulók, a kózi»-munkában elért szép eredményért pedig Csóka Anna IV. b) o. tanuló.
Az atlétikai versenyben elért szép eredményérit aranyérmet kaptak : Vidonyi Livia III. b), Kovácsics Gizella II. b) és Hári Katalin IV. a) o. tanulók. Ezüst érmet kaptak Hárji Katalin\'IV. a), Kiss Mária IV. a) és Kisfaludy Edit I. a} o. tanulók. Két bronzérmei kapott Zuics Irén IV. a) éjs egy bronzérmet Kovács Éva I. b) o. tanuló.
20
I
III. Hatóságok és tanári testület.
1; Hatóságok.
Az iskola fenntartója: a m. kir. államkincstár.
A fenntartó részéről illetékes hatóság: a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium.
Vallás- és közoktatásügyi miniszter: dr. Hóman Bálint m. kir. belső titkos tanácsos. A polgári iskolai ügyosztály főnöke: Damjanovich Lajos dr., min. tanácsos.
A szombathelyi tankerület kir. főigazgatója: Liber Béla dr. Helyettese: Balogh Ányos dr., tanügyi tanácsos. Iskolánk ügyeinek előadója: Kovács Albert felügyelő-igazgató.
Az iskola igazgatója: Polónyi György.
2. A tanári testület és elfoglaltsága.
Sorszám Név, alkalmazásának minősége, képesítése Tanítási éveinek száma Mely tantárgyakat tanította, melyik osztályban? Heti í óraszám Jegyzet
összesen ebben az iskolában
a) Az iskola igazgatója.
1 Polónyi György igazgató nyelv., történettudomány 31 12 történelem III. a, 111. b 4 Az intézet fegyelmi és tanulmányi ügyeinek vezetője. Az intézet gondnoka. Az isk. I. fok. hatósági
b) A tanári testületnek a rendes órarend keretén belül müködö tagjai.
2 Adorjánné Blázy Mária rendes tanár mennyiségi., természettud. 25 22 számtan I. a, 11. b. IV. b fizika III. a, 111. b torna 11. a osztályfői óra 11. a 18 Az 11. a oszt. főnöke. A fi/ikaí szerek ere.
3 Dr. Horváthné Kenedy Erzsébet rendes tanár rajz 39 36 rajz I. a, b, c, II. a, b, III. a, b, IV. a, b szépirás 11. a, b 20 A rajzszerek fre.
4 Kenedyné Raffaelli Anna rendes tanár mennyiségt., természettud, 13 13 számtan 111. b vegytan IV. b torna 111. a,b, IV. a, b játék 111. a, b, IV. a, b sport 11. a, b, 111 a, b, IV. a, b 16 Igazgató-helyettes, lfj. Sportkör vezetője Sport- és tornaszerek őre.
5 Kettingné Nagy Erzsébet rendes tanár mennyiségt., természettud. 35 28 számtan I. a, 11. b, IV. a term.-rajz 11. b vegytan IV. a háztartástan IV. a osztályfői óra IV. a 18 A IV. a. oszt. főnöke. Vegytani és mennyiségtani szerek őre.
6 Mantuano Mária rendes tanár nyelv., történettud. 35 22 December 1-én nyugalomba vonult — Igazgató helyettes.
7 özv. Pianderné Zimits Anna rendes tanár nyelv., történettud. 29 21 magyar III. a, b, IV. a történelem IV. a földrajz 111. a. osztályfői óra 111. a 18 Az 111. a oszt. főnöke. Az Önképzőkör a) csoportjának vezetője. Díjkezelő.
21
Sorszám N é v, alkalmazásának minősége, szaktárgyai Tanitási éveinek száma Mely tantárgyakat tanitotta, melyik osztályban? Heti óraszám Jegyzet
összesen ebben az iskolában
8 Polónyiné Obetkó Sarolta rendes tanár nyelv., történettud. 33 12 magyar I. b. IV. b német 11. b, IV. b történelem IV. b osztályfői óra IV. b 18 A IV. b osztály főnöke. Az Önképzőkör b) csoportjának vezetője. Történelmi szerek őre. Ifj. lapok kezelője.
9 10 11 Takách Olga rendes tanár mennyiségt., természettud. 37 16 számtan I. c, III. a természetrajz I. c, II a kézimunka I. b, c ének 1. b, c osztályfői óra I. c 18 Az I. c. oszt. főnöke. Ifj. Vöröskereszt Égyes. vezetője. Term.-rajzi és egészségtani szerek őre.
Twrdy Anna rendes tanár nyelv., történettudomány 37 16 magyar II. b német II. b, III. a, IV. a földrajz II. a ének 11. b osztályfői óra II. b 18 A II. b oszt. főnöke. Ifj. segélykönyvtáros.
Köoskyné Szalay Aranka helyettes tanár földrajz, term.-rajz, vegytan szukcsoport és ének 3 év 8 hónap 3 év 8 hónap földrajz I. a, b term.-rajz 1. a, b háztartástan IV. b torna II. b játék 11. a, b ének IV. b karének III. a, b, IV. a, b osztályfői óra I. b 19 A I. b oszt. főnöke. Ifj. könyvtáros I—II. o
12 Némethy Katalin helyettes tanár földrajz, term.-rajz, vesytan szakcsoport és lestnevelés 5 év 1 év 9 hónap földrajz 1. c, 11. b, III. b egészségtan IV. a, b torna I. a, b, c játék I. a, b, c szépírás 1. a, b 19 Tanártestületi jegyző. Diákkaptár, vezetője. Ifj. könyvtáros 111—IV. o. Földrajzi szerek őre. Szaklapok kezelője.
13 Rezgő Mária helyettes tanár magyar-német nyélvi szakcsoport 9 év 5 hónap 2 év 5 hónap magvar I. a, 11. a német I. a, II. a osztályfői óra I. a 18 A I. a oszt. főnöke. Tanári könyvtáros.
14 Pelle Margit segélydíjas tanár magyar, német nyelvi szakcsoport és ének 4 év 5 hónap magyar 1. c német 1. c, 111. b ének 1.a, 11.a 111. a,b,IV.a szépirás I. c osztályfői óra 111. b 18 A III. b oszt. főnöke.
15 Csöke Erzsébet áll. művezetőnő kézimunka 27 9 kézimunka I. a, II. a, b. 111. a, b, IV. a, b 20 A kézimunkaszerek őre.
16 P. Bakos Ágoston r. kat. önálló hitoktató r. k. hittan I—IV. 20 Az eucharlszt. leányszövetség vezetője.
17 Kádár Lajos ref lelkész óraadó hitoktató - ref. hittan I-1V. 2
18 Horváth Olivér ág. h. ev. lelkész óraadó hitoktató ág. h. ev hittan I—IV. 2
19 Dr. Winkler Ernőné oki. hittanár óraadó hitoktató izr. hittan 1-IV. a 11 félévben 6
c) A rendes órarend keretén kivül tanitó vallástanárok nincsenek.
d) Rendkivüli tárgyat tanitó tanárok: Rezgő Mária h. tanár vezette a német társalgási tanfolyamot az I—II. osztályokban heti 4 órában, Köcsky Kálmán polg. fiúiskolái r.tanár, tanitotta a gyorsirást a III—IV. osztályokban heti 2 órában.
22
3. A tanári testület nyugalmazott tagjai.
Svastitsné Svastits Janka. r. tanár, nyelv- és történettud. szakos. Szolgálati éveinek iszáma : 23, valamennyi ebben t az iskolában. Nyugalomba vonult 1915-ben. (Lakik : Nagykanizsa, Csányi Lászlóutca 15. sz.)
Özv. Szakonyiné Kintner Róza, mennyiség- és természettud. szakos. r. tanár. Szolgálati éveinek száma : 27, ebben az iskolában 12. Nyugalomba vonult 1924-ben. (Lakik : Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 3. a) sz.)
Dr. Kissné Schwarczleitner Kornélia, nyelv- és történettud. szakos, r. tanár. Szolgálati éveinek száma : 27, ebben az iskolában 10. Nyugalomba vonult 1922-ben. (Lakik: Budapest, IX. Raktár-utca 41. sz.
Mantuano Mária nyelv- és történettud. szakos r. tanár. Szolgálati éveinek száma 35, ebben az iskolában 22. (Lakik : Nagykanizsa,■ Teleki ut 18.)
4. Altisztek és szolgák
Baranyainé Bakó Eszter és Némethné Hekler Anna véglegesitett iskolaszolgák.
IV. A tanárok társadalmi munkássága.
A tanártestület tagjai élénk részt vettek városunk minden vallásos, művelődési, társadalmi és jótékonysági megmozdulásában, valamennyien tagjai az Országos Polg. Isk. Tanáregyesületnek és a helybeli vallásos, jótékony, irodalmi és művészeti egyesületeknek.
Polónyi György igazgató az Iskola Szanatórium, Zrinvi írod. és Müv. Kör, a Stefánia Szövetség igazgatósági tagja, a Városi Közművelődési Bizottság, a Városi Közegészségügyi Bizottság, a Városi Légvédelmi Bizottság tagja, a r. k. egyházközség képviselőtestületének és az egyháztanácsnak tagja. A nagykanizsai szakirányú iparos-tanonciskola felügyelőbizottságának tagja,.mint a tanker. kir. főigazgató képviselője, stb.
Adorjánná Blázy Mária a M. A. N. Sz. nagykanizsai csqpoilí-jának választmányi tagja.
P. Bakoss Ágoston hittanár előadást tartott a Mansz Leány-körében a vallásos nőről és ünnepi beszédet mondott november 1-én a hősök temetőjében a Move által rendezett kegyeletes ünnepségen.
Csöke Erzsébet az Oltáregyesület, Szent Vince Szeretet Egyesület, az Úrasszonyok Mária Kongregációja és a Mansz választmányi tagja, a Mansz Leányköre kézimunka osztályának vezetője.
Dr. Horváthné Kenedy Erzsébet előadást tartott az Iskolán-kivüli Népmüvelés keretében a Mansz Leánykörében 2 izben : »A magyar nő otthona« és »A takarékos nő« cirnen.
Kenediné Raffaelli Anna a Mansz és a Szoc. Misszió választmányi tagja, a Szt. Ilona Leány klub elnöke.
Ketfingné Nagy Erzsébet a Mansz választmányi tagja.
23
Köcskyné Szalay Aranka a Mansz választmányi tagja. Filmmel kisért előadási tartolt a Mansz Leánykörében Kalotaszegről és népéről.
Mantuano Mária az Úrasszonyok Mária Kongregációja, a Szoc. Misszió Társ. és a Mansz választmányi tagja.
Némethy Katalin az iparügyi minisztérium megbízásából göcseji himzótanfolyamot vezetett 0 hétig Nagykanizsán és 12 héti^g Kiskanizsán. Nagysikerű göcseji kézimünka-kiállitást rendezett Sopronban. Előadást tartott a Mansz Leánykörében a magyar népművészetről.
Planderné Zimits Anna a Szoc. Misszió Társ. és a Mansz. választmányi tagja. Két izben tartott előadást a Mansz Leánykörében : »A nő hivatása és »Emlékezés 18 márciusára« cimen. i
Pelle Margit előadást tartott a Mansz Leánykörében a művelt leányról.
Polónyiné Obetkó Sarolta az Ev. Jótékony Nőegylet és a Mansz választmányi tagja, a Mansz Leánykörének elnöke. Előadást tartott a Leánykörben 3 izben : A magyar nő, mint a család1 nyelvőre,1 A legnagyobb magyar lírikus és Mátyás az igazságos cimen. Ünnepi beszédet mondott az Ev. Nőegylet március 15-iki szeretet vendégségén.
Rezgő Mária a Mansz választmányi tagja. Előadást tartott a Mansz Leány körében a vendégszerető müveit háziasszonyról.
Takách Olga a Mansz választmányi tagja.
Twrdy Anna a Szoc. Misszió, a Mansz és a Zrinyi Irodalmi és Müv. Kör. választmányi tagja. Előadást tartott a Mansz Leánykörében a csecsemő ápolásáról.
V. Könyvtárak, szertárak és egyéb felszerelés.
Az állomány szaporodását a statisztika C) táblázata tünteti fel. A kimutatott gyarapodásból 1 kötet, illetve füzet a Nm. VKM. ur adománya.
A tanári könyvtár ezévi gyarapodása 3 db. 18.70 P értékben.
A bútor és egyéb felszerelés gyarapodása 1 db. 1100.80 P. Együtt 1 db. 1749.56 P értékben.
Az Ifj. Könyvtár 35 művel gyarapodott 100 P az Ifj. Sportkör felszerelése 23 darabbal 36.10 P értékben .
¡fi a) Bútor és felszerelés.
Ajándék : Zongora 1 db. 1100.86 P értékben.
b) Tanári könyvtár gyarapodása.
Vétel : A természet világa : Csillagos ég. 1 db. 18.35 P, A természet világa : A lélgkör. 1 db. 18.35 P.
Ajándék : VKM. ajándéka : Dr. Turchányi Egon : Glóriás Árpádok! 1 db. 12 P.
24
VI. A tanulók érdemsorozata.
Rövidítések és jelzések magyarázata:
rk. = római katolikus; ág h. ev. = ágostai hitvallású evangélikus; ref. református; izr. = izraelita; ism. = ismétlő\'; fm. felmentve. *A rajz finomabb kivitele alól felmentve. Díjkedvezményben: m = teljes díjmentes ; 4. f. 4. díjfokozat; 3. f. 3. díjfokozat; ¿. t. - 2. dijiokozat; 1. f. = 1. díjfokozat. Ahol díjfokozat jelzés nincs, teljes fizető. Az I—II. osztályos tanulók érdemfokozatai: Magaviselet, rendszeretei és előmenetel: 1 jeles, 2 jó, 3 elégséges, 4 elégtelen. Általános tanulmányi eredmény: 1 = kitűnő (tiszta jeles), 7 ieles, 2 jó 3 * eléír-seges, 4 = elégtelen. 1 \' k
A III—IV. osztályos tanulók érdemiokozatai:
Magaviselet: 1 = példás; 2 jó; 3 = tűrhető; 4 rossz
Előmenetel és általános osztályzat: 1 = jeles; 2 jó; 3 elégséges; 4 elégtelen. Irásb. dolg. külső alakja: 1 csinos; 2 = rendes; 3 - tűrhető;\'4 rendetlen.
I. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Rezgő Mária.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Rendszeretet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépirás Ének Testgyakorlás Német társalgás Ált. tanúim, eredmény Dijkedvezm.
Bódis Magdolna rk. 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 fm 2 2
Bükvics Mária rk. 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 f
Czifra Magdolna rk. 1 1 1 1 1 / 2 1 1 ; 1 1 í 1 m
Gál Erzsébet rk. 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 3 1 2 3 f
5 Gulyás Irma rk. 1 3 1 2 2 1 2 1 3 2 3 1 1 2 2
Herczeg Emma rk. 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2
Heringh Matild rk. 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 _ 3 1 f
Hermánn Márai rk. 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2
Hoffmann Éva rk. 1 3 1 3 3 2 2 2 3 2 3 1 1 2 3 1 f
10 Hoffmann Mária rk. 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 f
Horválh Kornélia rk. 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2
Horváth Magdolna rk. 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 f
Issa Fanni rk. 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3
Jakab Ilona rk. 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 f
15 Kisfaludy Edit rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1 2 f
Kolonics Gizella rk. 1 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 _ 4
Kovács Ilona rk. 1 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 _ 3
László Margit rk. 1 3 1 3 4 3 3 3 2 3 3 1 1 _ 4 lf
Lőrincz Gizella rk. 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 _ 3
20 Magyar Valéria rk. 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 3 3 —
25
A tanuló neve és vallása Magaviselet Rendszeretet Vallástan Magyar nyelv í Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépírás Enek Testgyakorlás Német társalgás íll. tanúim, eredmény Dijkedvezm.
Major Erzsébet rk. 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
Mátyás Hajnalka rk. 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 f
Nemes Mária rk. 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 f
Nyakas Ilona rk. 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 f
25 ötvös Valéria rk. ism. 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3
Pap Ilona rk. 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 1 1 3 4 _
Salamon Mária rk. 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 f
Simon Ilona rk. 2 3 2 3 4 3 4 3 4 2 3 2 1 3 4
Skrivalits Klára rk. 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 f
30 Szabó Gizella rk. 1 3 1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 1 î
Szepesi Valéria rk. 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 1 f
Szőllősi Mária rk. 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 1 f
Szvetecz Ilona rk. 1 1 1 / 1 / 2 í 1 1 / 2 1 1
Takács Erzsébet rk. 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 _
35 Tófeji Ilona rk. 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 —
Magántanulók;
Beznicza Ilona rk.
Szabó Rozália rk.
Temesvári Erzsébet rk
Kimaradt: Simon Ilona rk.
I. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Köcskyné Szalay Aranka.
Allman Gizella rk. 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 f
Antal Mária rk. 1 3 1 2 1 1 2 1 3 2 3 2 2 1 2 2 f
Balázs Etelka rk. 1 3 1 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4
Beák Irén ág. h. ev. 1 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 1 3 3 ,_
5 Bien Edit izr. / 1 1 1 1 1 JL 2 1 í / 2 _ _
Czvetkó Mária Magdolua rk 2 3 1 3 3 3 4 2 3 2 3 2 1 2 4 lf
Deutsch Éva izr. 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 1 4
Domonkovics Etel r. k. 1 1 1 1 2 1 / 1 1 í 1 2 __ 7 _
Földes Klára izr. 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 m
10 Gergál Margit ág. h. ev. 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2
Grünfeld Magdolna izr. 1 2 1 3 3 3 4 2 *3 fm 2 3 fm _ 4 __1
Győri Mária rk. 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 3 1 2 2 2 f
Kálcsics Rozália rk. 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 !
Kovács Éva rk. 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 í
15 Kovács Irma izr. 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 3 lf
Köves Ida ág. h. ev. 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 _ 4
Kövi Anna rk. 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 __
Krámer Livia izr. 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 3 f
26
A tanuló neve és vallása Magaviselet Rendszeretet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlás Német társalgás | Alt. tanúim, eredmény Dijkedvezm.
Mendlovits Zsuzsanna izr. 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
20 Nemecz Anna rk. 1 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 fm _ 3 1Î
Németh Zsuzsanna rk. 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 lf
Petrics Piroska ág. h. ev. 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 —
Popovics Julianna rk. 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 lf
Porkoláb Hermin rk. isin. 1 1 1 2 2 3 3 2 1 2 1 1 3 — 3 _
25 Rassi Ilona rk. 7 2 7 7 7 7 1 7 2 7 2 — 7 —
Rácz Magdolna ref. 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 1 — 3 —
Sebestyén Katalin rk. 1 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 2 1 2 3 —
Simon Mária ref. 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 — 3 1 f
Simon Piroska ref. 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 — 3 lf
30 Sötét Mária rk. 1 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 lf
Spitzer Éva izr. . 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 fm — 2 —
Tüttő Ilona rk. 1 3 1 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 — 3 —
Véber Zsuzsanna izr. 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 — 2 2 f
Kimaradtak: Horváth Ilona rk., Leitner Anna rk., Sattler Katalin izr.
I. C) OSZTÁLY.
Oszályfőnök: Takách Olga.
Bárson Lenke rk. 1 2 1 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3
Bencze Irén rk. 1 2 1 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 _ 4 _
Bogdán Mária rk. 1 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 — 3 -
Csillag Magdolna rk. 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 — 2 3 î
5 Faics Mária rk. 7 2 7 7 1 7 2 7 7 7 7 7 7 — 7 3 f
Fenyves Magdolna rk. 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 lí
Gál Matild rk. 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 —. 3 —
Gerencsér Magdolna rk. 7 2 7 7 7 7 2 7 7 7 7 1 — 7 m
Gorza Rozália rk. 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 — 4 _
10 Horváth Mária rk. 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 _ 2 lf
Kiss Rozália rk. 1 3 1 2 3 2 2 2 1 1 3 1 1 _ 2 lf
Kránitz Mária rk. 7 7 7 / 7 7 2 7 7 7 7 — 7 2 f
Kovács Eszter rk. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 _ 2 _
Iíozári Ella rk. 1 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 _ 2 _
15 Kulcsár Ibolya rk. 1 3 1 2 3 2 3 2 3 1 3 3 2 _ 3 3 f
Kurucz Juliánná rk. 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 _ 2 3 f
Lelner Ilona rk. 1 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3; -
Méhes Ilona rk. 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 _ 2 _
Németh Mária rk. 1 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 _ 3 _
20 Németh Ilona rk. 1 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 1 1 _ 4 _
Pahocsa Etelka rk. 1 2 1 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 - 3 -
Pálfalvi Elvira rk. 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 _
Pus Mária rk. 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 — 4 -
27
A tanuló neve és vallása Magaviselet Rendszeretet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlás Német társalgást Ált. tanúim, eredmény Dijkedvezm.
Simon Erzsébet rk. 1 4 1 3 4 3 3 2 4 3 4 2 1 4 1 f
25 Sonkoly Magdolna rk. 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 _ 4
Szabadi Julianna rk. 1 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 _ 3 _
Szalai Erzsébet rk. 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 _ 2 2 f
Szerdahelyi Margit rk. 1 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 í _ 3
Takács Valéria rk. 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 _ 3 f
30 Thury Éva rk. 1 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 _ 3
Tőke Klári rk. 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 _
Vadász Erzsébet rk. 1 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 1 1 3 3 f
Várföldi Aranka rk. 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2
Vincze Magdolna rk. 1 3 1 2 3 2 2 1 1 1 3 1 1 _ 3 f
35 Wirth Mária rk. 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 — 3 —
Kimaradt: Farkas Sarolta rk.
II. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Adorjánné Blázy Mária.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Rendszeretet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat Német társalgás Ált. tanúim, eredmény Dijkedvezm.
Bakos Margit rk. 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 f
Balassa Erzsébet rk. 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 _ 2 3 f
Balassa Irén rk. 1 2 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 _ 3
Balog Etel rk. 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 _ 2 lf
5 Bedő Ilona rk. 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 f
Béli Erzsébet rk. 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 lf
Cseh Gabriella rk. 2 3 1 2 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3
Cserpes Irma rk. 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 _
Csesztregi Mária rk. 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 _
10 Ferenc Irén rk. 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 _
Foszák Anna rk. 2 2 1 3 3 3 3 3 2 1 3 2 1 _ 3 _
Harangozó M. Mária rk. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 / 2 1 3 f
Ilerboiy Ilona Anna rk. 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 1 2 _ 3 3 f
Hordós Éva Edit rk. 1 3 1 3 3 3 3 3 3* fm 3 2 fm _ 3 lf
15 Horváth Klára rk. 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 f
Horváth Margit rk. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3
Imre Mária rk. 1 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 1 f
Keller Jolán rk. 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 3 1 2 3
Kesken Aranka rk. 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 _
20 Kis Julianna rk. 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 lf
28
A tanuló neve és vallása Magaviselet Rendszeretet Valláslan Magyar nyelv 1 Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlás Német társalgás Ált. tanaim, eredmény Dijkedvezm.
Kovács Márta rk. 1 . 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3
Kuczogi Erzsébet rk. isin. 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 — 3 —
Lamm Katalin rk. 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 f
Magas Margit rk. 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 tm 2 3 —
25 Markó Mária rk. 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 —
Nádai Anna rk. 1 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 _ 2 3 f
Nemes Ilona rk. 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 _ 2 _
Németh Alojzia rk. 2 3 1 3 4 3 3 3 3 3 2 1 2 3 4 -
Pokecz Krisztina rk. 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 _ 2 3 f
30 Pusztai Irina rk. 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 _ 2 3 f
Rezgő Irén rk. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 f
Sasköy Elida rk*
Sátrán Erzsébet rk. 1 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 1 2 3 4 _
Szekeres Éva rk. 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3
35 Szécsényi Julianna rk. 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 _ 4 _
Szép Etel rk. 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 —
Szitár iboíya Zsuzsanna rk. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m
Tislér Mária rk. 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 1 1 2 3 _
Tóth Anna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 _ 1 m
10 Velner Ilona rk. ism. 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 _ 3
Znavovic Xénia Márta rk. 2 3 1 3 3 2 2 3 1 1 1 2 2 — 3 lf
Magántanulók:
Temesvári Erzsébet rk.
Zolder Anna rk.
•"Sok mulasztás miatt nem osztályozható. 1
II. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Twrdy Anna.
Ausch Klára izr. 2 1 1 1 1 í í 2 1 2 2 2 1
Bakó Mária rk. 1 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 _ 3 —
Balog Ilona rk. 1 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 — 3 —
Baumgarten Éva rk. 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 — 2 3 f
5 Rack Éva rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 _ 1 m
Bedő Eszter rk. 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 _ 3 _
Berger Katalin izr. 1 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 — 3 —
Bubb Brigitta rk. 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 f
Cziráki Anna rk. 1 3 2 3 3 3 3 3 3 fm 3 2 fm _ 3 _—.
10 Csere Ibolya ref. 1 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 1 2 3 4 —
Donnán Erzsébet rk. 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 — 2 3 f
Erdei Erzsébet rk. 1 2 1 3 3 2 3 3 1 3 2 1 2 — 3 lf
Gárdonyi Edit izr. 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 _ 3 —
Grünbaum Margit izr. 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 — 3 —
15 Gulyás Irén ág .h. ev. 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 4 2 3 — 2 —
Günsberger Klára izr. 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 — 2 — i
29
A tanuló neve és vallása Magaviselet Rendszeretet \\ Vallástan Magyar nyelv \\ Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat Német társalgás; Alt. tanulni, eredmény Dijkedvezm.
Gyula Anna rk. ism. 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 _ 3
Imrei Ilona rk. 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 — 2 2 f
Kerpen Zsuzsanna izr. 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 — 3 —
20 Kosaras Otlilia rk. / í 1 1 1 1 1 7 1 2 7 7 2 7 7 3 f
Kovacsics Gizella ág. h. ev. 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 — 2 —
László Katalin rk. 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 — 3 lf
Lovászi Anna rk. 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 — 2 3 f
Nagy Ibolya ref. 1 2 2 3 3 2 3 3 3 fm 3 1 2 2 3 —
25 Nemesi Mária rk. 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 — 4 —
Neusinger Adél ág. h. ev. 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 — 3 1 f
Németh Klára rk. 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 — 2 lf
Ónodi Mária rk. 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 — 2 —
Öszlerreicher Magdolna izr 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 — 3 lf
30 Pintér Magdolna rk. 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 .2 2 —
Pintér Zsófia ág. h. ev. 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 — 2 —
Postl Livia rk. 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 — 2 —
Rácz Vilma rk. 1 2 2 2 1 3 3 3 3 fm 3 1 2 — 3 —
Sattler Edit izr. 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 — 3 —
35 Sárecz Julianna rk . 1 2 1 3 3 2 3 2 3 1 3 2 2 — 3 lf
Seregélyes Irma rk. 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 —
Sörlei Klára ág. h. ev. 1 2 1 1 1 1 2 7 7 7 2 1 7 — 7 3 f
Takács Erzsébet rk. 1 2 1 3 2 2 3 3 2 3 3 1 1 — 3 —
Völgyi Margit rk. 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 f
10 Weisz Kornélia izr. 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 3 —
Wieland Eszter ref. 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 3 lf
Zelkó Klára rk. 1 1 1 1 1 1 7 7 7 2 7 7 7 7j2f II
k
30
III. A) OSZTÁLY.
Oszályfőnök: özv. Planderné Zimits Anna.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Számtan, mért. Természettan Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat Gyorsírás Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztályzat j Dijkedvezm.
Ács Mária rk. 1 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4
Baj Mária rk. 2 3 4 3 3 4 3 3 3 1 2 _ 3 4 _
Balogh Elvira rk. 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 _ 2 4 _
Benedek Gizella rk. 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 _ 3 3 1 f
5 Berta Zsuzsanna rk. 1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 ___ 1 2 2 f
Boros Éva rk. 1 2 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 1 f
Cserpes Aranka rk. 1 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 lf
Dérl\'alvi Erzsébel rk. 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 __ 2 2 2 f
Frk Anna rk. 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 1 _ 3 4
10 Galba Gizella rk. 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 _ 3 4 _
Gáspár Ilona rk. 1 2 3 1 2 3 2 2 1 2 2 _ 2 2 m
Gerencsér Margit rk. 1 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 3
Gyergyák Rózsa rk. 1 1 1 1 1 7 2 1 1 1 1 7 4 f
Horváth Hedvig rk. 1 3 3 2 3 3 3 3* fm 3 fm 3 3 1 f
15 Horváth Mária rk. 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3
Karafiát Gizella rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
Kassai Mária rk. 2 2 3 2 £ 3 3 8 2 1 2 _ 2 3
Kámán Mária rk. 1 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
20 Kárpát Alojzia rk. 1 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 lf
Magyar Ilona rk. 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 f
Mátay Edit rk. 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 lf
Miczók Aranka rk. 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 1 2 lf
Németh Edit rk. 1 1 1 / 1 2 1 2 1 2 fm _ / ; m
Németh Erzsébel rk. 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 f
25 Németh M. Magdolna rk. 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 f
Pap Erzsébet rk. 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 lf
Papp Zsófia rk. 1 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2
Pásztor Gizella rk. 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 —
30 Pölöskei Mária rk. 1 3 4 2 3 3 3 1 2 3 1 3 4 1 f
Rezneki Teréz rk. 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 1 f
Bózsa Erzsébet rk. 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 f
Salamon Margit rk. 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 _ 2 2 3 f
Sági Anna rk. 1 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 _ 2 3
35 Sági M. Magdolna rk. 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 _ 1 2 m
Slimecz Ilona rk. 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 _ 3 4
Szűcs Bozália rk. 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 _ 1 2 2 f
Timár Jolán rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fm 1 1 4 f
Tollár Mária rk. 2 3 4 3 3 3 3 3 2 1 1 2 4
40 Torma Gizella rk. 1 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 1 3 lf
Tóth Irén rk. 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 f
Varga Margit rk. 1 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 _ 2 3 1 f
Zábráki Anna rk. 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 — 2 2 lf
Kimaradt; Bedenek Erzsébet rk.
31
III. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Pelle Margit.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan | Magyar nyelv Német nyelv | Történelem Földrajz Számtan, mért. Természettan Rajz ! Kézimunka Ének Testgyakorlás Gyorsírás Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Aradi Erzsébet rk. 1 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 __ 2 3 _
Benkő Máriá rk. 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 — 3 4 —
Boros, Magdolna rk. ism. 1 1 2 2 3 2 3 3 2 3 1 2 — 2 3 —
Budai Mária rk. 1 1 2 3 2 2 3 3 1 2 1 2 — 3 3 lf
5 Dormán Anna rk. 7 7 2 7 7 7 2 / 7 7 fm — 7 1 m
Farkas Mária rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 lf
Fentős Gabriella rk. 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 — 2 3 lf
Fischer Edit izr. 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 — 2 7 —
Francsics Éva rk. 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 — 2 2 3 f
10 Hoffmann Judit izr. 7 7 7 7 1 7 2 1 2 7 7 2 7 2 7 —
Huszár Rózsa rk. 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 2 — 3 3 —
Keszthelyi Mária rk. 1 1 3 4 2 2 4 3 3 3 1 2 — 2 4 —
Kovács Magdolna izr. 1 2 3 3 2 2 3 3 3 1 1 2 — 3 3 —
L. Kovács Mária rk. 7 7 7 7 1 2 2 7 7 7 2 7 7 1 3 f
15 Landi Margit rk. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 — 3 3 lf
Major Erzsébet rk. 1 1 3 3 3 3 3 4 3 2 1 1 — 3 4, —
Makra Etelka rk. 1 1 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 3 2 4 lf
Moskovitz Ibolya izr. 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 — 2 2 lf
Nádai Magdolna rk. - 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 — 3 3 lf
20 Nátrán Irén rk . 1 2 4 4 3 3 4 4 4 3 1 3 — 2 4 —
Németh Margit rk. 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 f
Németh Mária rk. 1 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 — 3 4 —
Pénzes Jolán rk. 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 — 3 3 —
Pittner Zsuzsánna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fm 1 1 1 m
25 Pollák Magdolna izr. 1 2 3 3 2 1 3 3 2 1 2 2 — 3 3 lf
Scharf Magdolna izr. 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 — 2 3 —
Stroch Magdolna izr. 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 — 1 2 3 f
Szabó Erzsébet rk. 1 1 2 3 2 3 3 3 3 2 1 2 — 3 3 lf
Szabó Ilona rk. 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 — 2 3 —
30 Szabó Marianna rk. 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 — 2 3; —
Szemző Piroska ág. h. ev. 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 — 2 2 31
Tánczos Ilona rk. 1 1 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 — 2 3 —
Temesvári Gizella ág .h. ev. 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 fm — 2 3 —
Tóth Ilona rk. 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 — 3 3 —
35 Varga Rózsa rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 — 2 3 —
Varsányi Éva ág. h. ev. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — 2 2 2 f
Vass Stefánia rk. 1 1 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 — 3 4 —
Várföldi Ibolyka rk. 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 — 2 3 lf
Vidonyi Livia izr. / 7 7 7 7 7 7 2 7 7 2 1\\ 3 f
40 Vidor Erzsébet izr. 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 — 3 2 lf
Kimaradtak: Nádor Anna rk., Szabó Gizella rk.
32
IV. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kettingné Nagy Erzsébet.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan j Magyar nyelv j Német nyelv | Történelem Számtan, mért. j| Ásvány- és vegytan Egészségtan Háztartástan Rajz Kézimunka || Ének Testgyakorlás Gyorsírás Irásb. dolg.kOl o alakja | Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Anda Teréz rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3
Bakonyi Mária rk. 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 1 f
Bakos Ilona rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 _ 3 3
Baranyai Rózsa rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 __ 2 3 1 Î
5 Bedő Anna rk. 1 2 2 2 2 2 2 2 *2 fm 1 fm _ 2 2
Berecz Erzsébet rk. 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 _ 2 3 _
Csobánczi Erzsébet rk. 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 _ 1 3 3 1 f
Dómján Magdolna rk. 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 _ 2
Fülöp Ilona rk. 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 _
10 Gálos Sarolta rk. 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 _ 2 3 _
Gerencsér Magdolna rk. 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 1 2 _ 2 3 _
Gyöngy Erzsébet rk. 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 _ 2 3 _
Hári Katalin rk. 7 7 7 7 2 7 7 2 7 7 7 7 7 _
Hegedűs Klára rk . 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 f
15 Hoíecker Erzsébet rk. 1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 Ï
Horváth Júlia rk. 1 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 __ 1 3
Issa Anna rk. 1 3 3 2 3 3 1 2 3 3 1 2 _ 2 3 _
Jakabfi Jolán rk. 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 _ 3 4 __\'
Kiss Mária rk. 7 7 / 7 2 7 7 7 7 7 7 / _ / 7 3 f
20 Kovács Emilia rk. 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 _ 1 2
Kovács Éva rk. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 1 —
Kovács Katalin rk. 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 _ 2 2 3 _
Kovács Teréz rk. 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 _ 2 -
Leidli Ida rk. 7 1 7 1 7 7 7 7 2 7 7 2 7 7 4 í
25 Magasházi Aranka rk. 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 _ 2 3
Mankovits Gabriella rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1 f
Marai Vilma rk. 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 _____ 2 3 1 f
Megyeri Alojzia rk. 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 _ 2 3 _
Milialecz Julianna rk. 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 _
30 Nagy Magdolna rk. 1 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 2 _ 2 3 _
Németh Erzsébet rk. 1 1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 _ 1 2 _
Nöthig Mária rk. 7 7 7 1 7 / 7 1 7 7 7 2 _ 7 3 f
Pénzes Rozália rk. 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 _ 2 2 _
Radnai Katalin rk. 1 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 _
35 Révész Mária rk. 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 _ 3 3 _
Strebelovszky Margit rk. 7 7 7 7 2 7 1 7 2 7 7 2 — 2 / 3 f
Szabocsányi Rozália rk. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 _ 2 2 1 í
Széchenyi Mária rk. 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 _ 3 4 —
Szijártó Piroska rk. 7 1 2 7 7 7 7 7 7 7 / _ 2 1 m
40 Turi Magdolna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1 1 4 f
Zuics Irén rk. 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 _ 2 3 _
Zsebe Mária rk. 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 — 1 2 3 f
Kim.aradtaJc: Bedő Aranka rk., Kocsek Anna rk., Röszler Erzsébet rk
IV. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Polónyiné Obetkó Sarolta.
1 A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan 1 Magyar nyelv Német nyelv | Történelem ] Számtan, mért. | Ásvány- és vegytan 1 Egészségtan 1 Háztartástan | Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlás Gyorsírás Irásb. dolg. külső alakja 1 Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Arad vári Anna rk. 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 f
Balicza Zsuzsanna rk. 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 _ 1 2 2 f
Békési Gizella rk. 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 _ 2 3 1 f
Csóka Anna rk. 1 2 3 2 3 2 1 1 2 1 1 3 2 2 —_
5 Deutsch Gabriella izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ i 1 4 f
Deutsch Magdolna izr. 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 — 3 3 _
Domonkovics Ilona rk 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 — 3 3 «-
Endrődi Anna rk . 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 f
Fos\'zák Ilona rk 1 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 1 _ 1 3 _
10 Grábár Magdolna rk. 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 _ 2 2 --
Gunszl Zsuzsanna izr. 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 _ 3 2 -
Giinsberger Judit izr. 7 1 7 7 1 7 ; 7 7 7 7 2 _ 2 7 _
Hegyi Ilona rk. 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 — 2 2 3 f
Horváth Irma rk . 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 _ 3 3 _
15 Horváth M. Magdolna ág. h. ev. 7 7 2 1 1 2 7 1 7 7 2 7 2 7 m
Katona Olga rk. 1 1 2 1 2 / 7 7 1 7 2 7 7 7 7 4 f
Kállay Anna rk. 1 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 - 3 4
Kishegyi Mária rk. 1 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 1 - 1 3 1 f
Kiss Júlia rk . 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 _ 2 3 _
20 Klein Ágnes izr. 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 -- 2 2 -
Komlós Éva izrv 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 _ 2 3 J_
Kovács Mária rk. 1 3 3 3 3 3 1 2 1 1 3 2 _ 2 3 __
Kóla Eszter ref. 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 lf
Kramár Ilona rk. 1 3 3 2 3 3 1 1 2 2 1 2 3 3
25 Krug Anna rk. 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 - 2 3 1 f
Lajtai Magdolna izr. 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 - 2 3 1 f
Marosi Judit izr. 7 1 / 7 1 2 7 1 7 2 7 7 _ 7 7 3 f
Melczer Éva izr. 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 _ 2 2
Mikula Györgyi rk. 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 _ 2 4 __
30 Németh Júlia ref 2 2 3 2 2 3 1 1 2 1 3 2 _ 2 2 1 f
Pápai Zsuzsanna rk. 7 7 7 7 2 7 7 1 7 1 7 / _ 7 ; __
Plesznivy Erzsébet rk. 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 _ 2 3 _
Rácz Ilona ref. 2 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 _ 1 3 _
Rohs Margit ág .h. ev. 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 _ 3 3 —
35 Rosenfeld Zsuzsa izr. 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 f
Szépudvary Piroska rk. 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 _ 2 3 3 f
Szilágyi Jolán rk. 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 f
Takács Gabriella rk. 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 _ 1 2 3 f
Takács Ida rk. 1 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3
\'10 Tiboli Mária ref. 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 I 2 __
Tóth Klára rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m
Varga Margit ág. h. ev. 1 7 7 7 7 1 7 7 1 7 2 2 7 1
Viola Teréz rk. 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 3 1 f
Kimaradt: Tóth Katalin rk.
34
VII. Statisztika.
a) A tanulók osztályonként összesített adatairól.
Osztályok Összesen
C í m I. 1 n. III. IV.
a) b) c) a) b) a) b) a) b)
a) A tanulók számának alakulása Beírt nyilvános tanuló ......... Beírt magántanuló ............ Osztályozott nyilvános tanuló ... Osztályozott magántanuló ...... Osztályoztatott összesen......... 36 2 35 2 37 36 33 33 36 35 35 41 2 40 2 42 45 42 42 43 42 42 42 40 40 45 42 42 44 43 43 368 4 352 4 356
b) A tanulók kormegoszlása 1929. évben született ......... 1928. „ „ ......... 1927..... ......... 1926..... ......... 1925. „ „ ... ... ... 1924. „ „ ...... ... 1923. „ „ ........ 12 21 2 20 10 2 1 19 14 1 1 15 18 6 1 24 15 2 1 18 20 3 1 17 15 8 19 13 7 3 26 15 2 51 84 73 90 41 9 4
c) 1 tanulói anya-nrelre és nretvismerete Magyar nyelvű............... Németül beszél............... Horvátul „ ............... 37 1 33 1 35 42 4 42 2 i 42 2 1 40 2 1 42 43 2 1 356 12 3
d) A tanulók vallása Róm. kat................... Református.................. Ág. h. ev................... Izraelita .................. 37 17 3 4 9 35 42 25 3 5 9 42 28 3 9 42 26 4 3 10 294 10 15 37
e) A szülők foglalkozása Középbirtokos ............... Kisbirtokos .................. Kisbirtokos, napszámos ......... Egyéb önálló őstermelő......... Gazdasági tisztviselő ......... Gazdasági segédszemély ...... Földmívelési napszámos ...... Nagyiparos .................. Kisiparos ... ............... Ipari tisztviselő.............. Ipari segédszemély............ Nagykereskedő............... Kiskereskedő ............... Kereskedelmi tisztviselő ...... Kereskedelmi segédszemély...... Kereskedelmi napszámos ...... Közlekedési tisztviselő ......... Közlekedési segédszemély ...... Köztisztviselő ............... Pap, tanár, tanitó ............ Másféle értelmiségi............ Közhivatali altiszt ............ Katona altiszt ............... Nyugdíjas köztisztviselő......... Egyéb nyugdijas tisztviselő...... Nyugdíjas altiszt ............ Különböző napszámos ...... ... Házi cseléd.................. Egyéb ismeretlen foglalkozású ... 1 16 1 2 2 3 1 2 4 2 2 1 2 1 10 2 2 3 2 2 4 1 1 3 1 6 9 1 7 2 2 2 2 3 3 1 1 2 10 3 1 9 2 4 1 1 4 2 2 1 11 1 2 4 5 8 1 1 10 1 2 2 2 12 1 1 1 1 6 1 2 1 10 2 4 3 4 2 1 2 3 3 1 2 1 1 9 1 1 3 1 1 12 3 5 3 1 1 9 2 3 1 1 2 5 1 2 l 2 6 4 1 2 7 8 2 1 4 6 94 2 12 2 20 7 18 2 60 6 4 3 15 28 3 1 25 4 2 17

35
Osztályok Összesen
C í m I. II. III. 1 ív.
a) b) c) a) b) a) b) a) b)
f) A szülők lakhelye Az iskola székhelyén ......... Zala vármegye más községében* Somogy vármegyében**.:....... Budapesten... ............... 32 4 1 23 7 3 21 12 2 27 8 6 1 32 6 4 31 9 2 32 6 2 31 9 2 39 2 2 268 63 24 1
g) Úra-mulasztásofc Igazolt óramulasztások száma ... Igazolatlan óramulasztások száma 1150 802 1686 2445 2002 2892 2127 2969 2208 18281
Jegyzet: Vonaton és közúti jármű vön beutazók:
* Gelse 7, Felsőrajk 4, Komárváros 1, Letenye 2, Légrád 3, Nagy-recse 2, Murakeresztur 4, Zalaszentjakab 6, Zalaszentmihálv 4 Gyekényes 1, Miháld 2, Sávoly 1, Zákány 4.

36
b) Az I—II. oszt tanulók újrendszerü tanulmányi eredménye, magaviselete, rendszeretete és díjkedvezménye.
Osztályok l.a) 1. b) I.c) II. a) II. b) Összesen
A tantárgyakból kapott érdemjegyek jeles J<> 1 elégséges elégtelen jeles ló j elégséges elégtelen jeles Jó elégséges ! elégtelen jeles jó I elégséges j elégtelen jeles jó___ elégséges j elégtelen
Hit és erkölcstan......... Magyar nyelv............ Német nyelv ............ Földrajz ............... Számtan és mértan ...... Növény és állattan ...... Rajz .................. Női kézimunka ......... Szépírás ............... Ének.................. Testgyakorlás............ 28 3 4 6 4 6 11 11 8 19 21 7 17 15 18 16 18 13 17 13 13 13 15 13 10 14 11 10 7 14 3 3 1 1 1 Hm 22 5 8 8 2 11 8 11 9 15 14 8 15 10 11 12 15 9 14 16 12 13 3 13 15 13 15 7 16 7 8 6 3 1 4 Hm 1 ím 3fm 27 6 3 5 2 4 6 !) 4 16 21 8 11 10 17 10 14 15 16 13 13 11 16 17 11 19 15 13 9 15 6 3 2 5 2 4 2 1 1 3 29 4 5 6 2 3 10 14 5 22 !) 11 15 17 12 14 12 10 12 15 13 ¿3 21 17 20 22 25 20 13 18 5 6 1 2 2 Ifm 2 2fm 22 9 11 10 6 10 11 10 7 2(1 6 19 18 12 17 15 13 16 13 15 18 30 1 15 1!) 13 21 19 15 16 IS 4 5 2 3fm 2 Hm
(Rendkívüli tantárgy) 3 8 6 — 5 7 1 — — 2 2 4 9 4 — 3 3 2 —
Általános tanulmányi eredmény Általános kitűnő jeles ...... jó......... elégséges ... 1 tárgyból elégtelen... 2 ^ » » több „ összesen elégtelen ... 1 2 17 11 4 4 2\'86»/o 571o/o 48-57»/o 31-43»/o ll-430/o 3 12 13 5 5 9-09o/„ 36-37o/„ 39-390,0 1515o/o 2 10 17 2 1 3 6 5-72o/o 28-57o/o 48 57o/o 17-14o/o 2 1 11 22 3 1 4 5*0 o/o 2:5 o/„ 27-5 o/o 55*0 o/o 10-0 o/o 1 4 14 21 2 2 2-38o/„ 9\'53o/0 33-33»/o 50-0 o/o 4-76«/o 4 12 04 84 21 2-16o/o 6-49»/o 34-59»/o 45\'41o/0 ll-350/o
Magaviselet Jsles ............ Jó ............... Elégséges ......... Elégtelen ......... 28 7 80-0 o/o 20-0 o/o 26 7 78-79"/. 21-21o/„ 31 4 88-57o/„ ll-430/o 19 21 47-5 o/o 52-5 o/o 40 2 95-24o/o 4-76o/o 144 41 77-84o/o 22"16o/o
Rendszeretet Jeles ............ Jó ............... Elégséges ......... Elégtelen ......... 6 18 11 17-14o/o 51-43o/„ 31-43o/„ 9 12 12 27-28o/o 36\'36o/0 36-36o/o 3 9 19 4 8-57o/o 25-71o/„ 54-29«/o ll-43o/o 5 18 17 12-5 o/o 45-0 o/o 42-5 o/„ 12 24 6 28-57o/o 57-14»/o 14-29o/o 35 81 65 4 18-92o/„ 43-78o/o 35-14o/„ 2-16o/o
Tandíjkedvezmény a második félévben Teljes díjat íizet...... 1. f. díjkedvezm. nyert 2. t. 3. f. „ „ 4- í- Díjmentességet nyert 18 8 5 4 18 9 4 1 1 22 4 1 \' 7 1 21 7 2 8 2 25 7 2 7 1 1104 35 14 27 5
c) A III—IV. oszt. tanulók tanulmányi eredménye, magaviselete és díjkedvezménye.
Osztályok III. a) III. b) IV. a) IV. b) összesen
A tantárgyakból kapott érdemjegyek Jeles Jó 1 Elégséges | Elégtelen Jeles jó 1 Elégséges 1 Elégtelen Jeles Jó | Elégséges | 1 Elégtelen Jeles 1 Jó | Elégséges Elégtelen
Hit- és erkölcstan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Számtan és mértan Ásványtan és vegytan Természettan Élet- és egészségtan ism. Háztartási és nevelési ismeretek Rajz Női kézimunka Ének Testgyakorlat 34 5 7 10 7 2 3 7 13 26 15 8 17 6 21 18 11 15 1!) 18 13 21 19 21 11 17 26 23 16 !) 3 3 1 8 3 1 Ifm Ifm 3fm 28 6 6 7 12 4 4 7 9 25 10 12 12 9 21 17 8 12 19 22 15 25 21 21 12 11 25 19 13 9 2 1 4 3 5 1 3fm 34 9 8 10 6 10 15 12 10 10 29 7 7 10 9 15 12 10 14 18 17 14 11 30 í 21 25 17 22 22 13 12 15 17 2 3 2 2 Ifm 1 1 ím 36 9 6 11 6 7 20 17 16 18 13 12 7 22 14 21 7 19 16 20 19 17 22 28 12 23 11 28 17 7 6 8 8 8 2 2 Ifm
Német társalgás Gyorsírás (Rendkiv. tantárgy) 2 8 _ 5 _ 2 _ 2 _ _ 2 1 _ —
Általános tanulmányi eredmény Általános jeles jó „ elégséges 1 tárgyból elégtelen 2 „ ,, több „ „ összesen elégtelen lí 1( | 7-15o/o 35-71»/„ 38-09°/o 5 — 19 05»,o 21 15\' °/o 17-5 o/0 5000o/o — — — 17-05o/„ 2\' i i 19-05«/o 19-05o/o 57-14o/„ __ 4-76o/o i; 2( i i 18-6 o/o 30-2 o/o 46*6 o/o _ 4-6 o/„ 25 43 80 19 14-97o/o 25-75«/o 47-90»/o ll-380/o
Magaviseletből kapott ertlemieairek Példás Jó Tűrhető 4( i 95-24o/„ 4-76o/o 3( 90-0 u/o 10-0 °/o 3! 92-86»/o 5 7-14o/„ 3( 84-0 o/o 16-0 o/o 151 16 90-42o/o 9-58o/„
Tandíjkedvezmény a második félévben Teljes díjat fizet 1. f. díjkedvezm. nyert 2. f. 3. f. „ „ 4. f. Díjmentességet nyert 15 13 5 4 2 3 20 11 2 5 2 5 " 26 9 4 2 1 25 9 1 4 2 2 86 42 8 17 6 8
Az I—IV. osztályok általános előmenetelének összesítése: 1 = 41, ll\'6"/o; 2 = 107, 30-4»/o; 3 = 164, 46\'6>; 4 = 40, ll"4«/o.
38
c) Az iskola felszerelésére vonatkozó kimutatás.
Leltári sorszám A vagyontárgyak csoport szerinti megnevezése A tanv folyamán törlnl gyarapodás A tanvi gya aoods rrtke Az oldali feltüntetett vagyon-ligya, szertárak stb.
viel liíl la ing i értéke
darab, kötet, fűzel P f Hornya P f
A) Az iskolai felszerelés nyilvántartása:
1. Bútorok ... ... ... ... ... ... — 1 1100 86 605 15841 70
11. Házi és irodai felszerelés — — — — 292 | 3604 39
111. A Földrajzi és történelmi tanszerek ............... — — — — 140 j 1982 95
111. B Természetrajzi tanszerek... ... — — — — 179 621 59
III. C Természettani tanszerek ... ... — — ■ — — 46 1343 52
111. D Vegytani tanszerek ...... ... — — — — 108 140 —
111. E Szám-mértani tanszerek ... ... — — — — 11 64 60
III. F Tornatanítási tanszerek ... ... — — — — 1 31 32
111. G Rajztanítási tanszerek ... ... — — — — 467 515 23
IV. Tanári könyvtár... ... ... ... 2 1 48 70 2560 7152 23
Összesen: 2 2 1149 56 4409 31297 53
B) Külön nyilvántartás :
1. Ifjúsági könyvtár ... ... ... 35 — 100 — 1283 3664 27
11. Önképzőköri könyvtár ...... — — — — 309 597 79
111. Sportköri felszerelés ......... 23 — 36 10 1516 3327 91
d) Az iskola épületének méretei
I. a. oszt. terem 525 m2 Iroda ..........
Tanári szoba ... .
Rajzterem......
Kézimunka terem
Udvar ......
A polgári fiúiskolával közös és ideiglenes játszótér ......
I. b. ff ff 70-1
II. a. ff ff 43-7
II. b. » ff 50-4
III. a. ff ff 65-8
III. b. ff ff 7519
III. c. ff ff 48-9
IV. a. ff ff 49-6
IV. b. 9f ff 46-72
43-7 m2 48 9 „ 80-3 „ 77-0 „ 1251-0 „
1900-0
f) Az iskola benépesülésének visszatekintő táblázata.
Tanév I. oszt 11. oszt. III. oszt. IV. oszt. Összesen
a b c magántanutó a b c magántanuló a b c magántanutó a b c magántanuló nyilvános tanuló magántanuló együtt
1920—21 52! 47 — 8 44 53 — 10 41 52 — 4 36 43 — 5 368 27 395
1921—22 56 59 — 2 47 48 — 1 45 46 — — 40 47 — — 378 3 381
1922—23 45 51 43 9 53 58 — 8 44 46 — 8 38 39 — 5 417 30 447
1923-24 51 57 47 6 58 62 — 3 43 53 — 11 38 38 — 3 447 23 470
1924—25 49 43 51 10 43 37 35 5 52 54 — 1 42 39 — 3 445 19 464
1925-26 38 36 35 1 43 44 35 3 52 51 — 3 45 45 — 1 424 8 432
1926—27 29 31 30 4 30 35 32 4 53 54 — 1 51 44 — 2 389 11 400
1927—28 43 45 — 4 46 40 — 3 44 45 — 3 31 30 32 1 356 11 367
1928—29 34 35 — 2 43 42 — 5 41 42 — 1 28 27 26 7 318 15 333
1929—30 34 32 34 9 34 36 — 3 43 41 — 2 26 28 27 3 335 17 352
1930-31 43 45 45 5 35 34 32 9 37 36 — 3 36 34 — 4 374 21 395
1931—32 33 33 34 6 42 43 43 1 43 45 — 3 34 35 — 2 385 12 397
1932—33 30 28 29 2 44 43 — 6 39 39 39 — 41 42 — 1 374 9 383
1933—34 33 31 32 47 46 — 3 36 34 — 1 40 39 38 1 376 5 381
1934—35 42 43 — 1 30 31 30 — 43 38 — 1 32 34 — — 323 2 325
1935—36 35 35 36 — 41 42 — — 39 36 — 1 37 35 — 1 336 2 338
1936—37 36 37 38 5 50 51 — 4 39 38 — — 32 34 — 1 355 10 365
1937-38 47 47 — 4 38 37 38 — 51 49 — 2 36 35 — 3 378 9 387
1938—39 47 45 — 1 47 45 — 2 35 36 35 1 40 40 — 2 370 6 376
1939—40 36 36 36 2 41 45 — 2 43 42 — — 45 44 — 368 4 372
40
VIII. A jövő iskolai évre vonatkozó értesítés.
1. Beírások. 1940—41. tanévi beiratásokat junius hó 20-án és 21-én délelőtt 9—12-ig tartjuk.
A felvétel alkalmával minden tanulónak személyesen kell jelentkeznie. Az I. osztályba vagy iskolaváltoztatás esetén más iskolából első alkalommal beiratkozó tanuló atyja, anyja vagy gyámja, esetleg azok felnőtt megbízottjának kíséretében köteles megjelenni.
A felvétel a tanuló okmányainak (születési anyakönyvi kivonat, az előző tanulmányok elvégzéséről szóló bizonyítvány, illetőleg ta-nulmányi értesítő, a himlőoltási, 12 évnél idősebbeknél ujraoltási bizonyítvány) átadása és a felvételi dijak befizetése alapján történik.
A pótbeírások szeptember 6—7-én lesznek.
2. Fizetendő díjak. A beiratás alkalmával minden rendes tanuló a következő dijakat tartozik befizetni: a) felvételi dij cimén 2 1\' 50 fillért, b) járulék dijak cimén 1 IJ 70 fillért, c) filmoktatási dij cimén előző évi tandijának 3 százalékát, (teljes fiz. 1.20 P. 1 fok.. 1 P, 2. fok. 70 fill., 3. fok. 50 fill. és 4. fok. 20 fill. filmdijat.,) Az első osztályba felveLt tanulók filmdija 1.20 P. Az I. oszt. tanulók fizetnek továbbá 70 fillért Tanulmányi Értesítőre. (Index.)
Az igazolt hadiárvák és hadigyámoltak a b) alatt jelzett járulékokat nem fizetik. Jeles és jó rendű hadiárvák és hadigyámoltak a felvételi dij, valamint az alább részletezendő tan- és fenntartási dij fizetése alól is mentesek. A többi tanuló az eddig felsorolt dijakon kívül fizet még tan- és fenntartási dijat, melynek egyesilelt évi ösz-szege 40 P.
Kifogástalan viseletű és előmenelelü tanulók, ha atyjuk (gyám* juk) anyagi helyzete ezt megokolttá teszi, ráutaltságukhoz mérten a megállapított százalékos keretek között az egyesített tan- és fenntartási dij kirovása tekintetében díjmentességben, illetőleg díjkedvezményben részesülnek. A kedvezményeket a fizetendő díjnak 1 csökkenő fokozata szerint osztjuk ki a következő táblázat szerint : Teljes díjat (40 P) fizet a tanulóknak legalább 35%-a
1. fokozatú díjkedvezményt (32 P) nyerhet a tanulók 30°/o-a
2. „ „ (24 P) „ „ „ 10%-a
3. „ „ (16 P) „ „ „ 10%-a
4. „ „ (8 P) „ „ „ 5%-a díjmentességet nyerhet a tanulóknak legfeljebb 10°/o-a
100%
Teljes mentesség és 4. fokozatú díjkedvezmény csak példás viseletű, általános jeles (az I. osztályban általános kitűnő) előmenelelü és teljesen szegény tanulónak adható.
Harmadik és második fokozatú díjkedvezményben legalább jó viseletű és legalább általános jó (az 1. osztálybnn általános jeles) előmenetlü tanulók részesithetők.
41
Elsőfokú kedvezményben elégséges (az I. osztályban jó) elő-menetelü tanulók is részesíthetők, ha legalább jó viselétüek.
Nem részesíthető kedvezményben az a tanuló, akinek atyja (gyámja) az évi 40 P díjösszeget nyilvánvalóan minden nehézség nélkül megfizetheti.
Díjkedvezmény, illetőleg mentesség csak szabályszerű (bélyegmentes) folyamodási nyomtatványon előterjesztett kérelemre adható. A kérvények szept. hó 10-éig, illetve a II. félévre szólók február hó 10-éig nyújtandók be.
Hadiárvák és liadigyámoltak a mentességre való igényjogosult-ságukat az 1933. évi VII. t.-c. értelmében a felvételkor igazolni tartoznak.
A tan- és fenntartási dij együttes összegét a tanulók 8 egyenlő részletben október, november, december, január, február, március, április és május hónapok 5. napjáig tartoznak befizetni az osztályfőnök által idejében és díjmentesen kiosztandó postai befizetőlapok utján. A hátralékosokat az igazgató záros határidő kitűzése mellett figyelmezteti kötelezettségükre. Azt a tanulót, aki az esedékes dijat a figyelmeztetés ellenére sem fizette be, az igazgató a tanulók sorából haladéktalanul törölni köteles.
3. A tantervkülönbözeti és felvételi vizsgálatokra vonatkozó felvilágosításokat az iskola igazgatósága megadja az érdeklődő szülőknek.
4. Tájékoztató magántanulók részére. Magánvizsgálat rendszerint évenkint háromszor tartható : a tanév elején (azok részérje, kik tanulmányaikat mint rendes tanulók folytatják az intézetben), továbbá karácsonykor és a tanév végén. Különös méltánylást érdemlő esetekben a kir. főigazgató rendkívüli határidőre is adhat magánvizsgálati engedélyt.
Magánvizsgálalí engedélyért legalább két hónappal a vizsgálat határideje előtt kell folyamodni. A szombathelyi tankerület kir. Főigazgatójához címzett kérvények az intézet igazgatóságánál nyújtandók be.
A folyamodványhoz a tanulónak mellékelni kell :
a) születési anyakönyvi kivonatát, b) végzett tanulmányairól szóló bizonyítványait eredetiben vagy másodlatban, c) hatósági lakás-bizonylatot, d) nyilatkozatot arról, hogy a vizsgálatot másutt nem kísérelte meg, e) bejelentést arról, hogy ki készíti elő a vizsgálatra,> f) a tanulmányok megszakítása esetén ezenfelül a közben eltöltött idő igazolását is.
Rendeskoru magántanuló egy iskolai év alatt csak egy osztályból tehet magánvizsgálatot.
Magántanuló egy év alatt több osztályból csak abban az esetben tehet magánvizsgálatot, ha kimutatja, hogy az elvégzett osztályok tantárgyainak megtanulására elegendő időt fordított s hogy életkoránál és fejlettségénél fogva az illető osztályok tanítási anyagátí eléggé elsajátíthatta.
Polgári iskolai tanulmányokat előrehaladottabb korban kezdő, vagy több évi megszakítás után folytató tanuló egyidőben két osztályról is tehet magánvizsgálatot. Éz a rendelkezés nem alkalmazí-ható abban az esetben ,ha a tanuló osztályismétlés folytán haladja meg a rendes kort, vagy pedig ha a teljes vizsgálat megismétlésére utasíttatott.
4Z
A magántanulók az elvégzendő tananyag kijelölése és egyéb részletes utasítások átvétele céljából kellő időben jelenjenek meg az iskola igazgatójánál.
Magántanuló semminemű díjkedvezményben nem részesíthető. A magántanulók által fizetendő dijak :
Kérvénykezelési dij 1.50 P
Felvételi dij 2.50 >>
Járulék-dijak 1.70 n
Tan- és fenntartási dij 56.—
Elnöki dij 6.50 >>
Vizsgálati dij 40.—
Összesen 108.20 P
A kérvénykezelési dij a folyamodvány benyújtásakor iizetendő az igazgatónál. A tan- és fenntartási dijat az iskola letéti számlájára postabefizetési lapon kell a magántanúlónak feladnia s a befizetést az írásbeli vizsgálat megkezdése előtt igazolnia. A többi dijat ugyancsak az írásbeli vizsgálat előtt az igazgatónál fizeti be a tanuló.
5. Felmentések. Azok a tanulók, akik a rajz finomabb kivitele, a kézimunka, vagy a testgyakorlás alól felmentést óhajtalak kérni, tisztiorvosi bizonyítvánnyal felszerelt ezirányu folyamodványaikat szep. 10-éig nyújtsák be az igazgatóságnál.
6. Vidéki és vonattal bejáró tanulók részére szükséges tájékoztatások:
1. A vonattal való beutazás olyan nagy feladat elé állítja a tanulót, hogy annak káros következményei tagadhatatlanok. Egészségi, erkölcsi és tanulmányi szempontból egyaránt káros hatással van ez a tanulóra, azért csak azok vegyék igénybe a vonattal való beutazást, akik másként sehogysem gondoskodhatnának az iskoláztatásról.
2. A vasúton való bejárásra csak jó magaviseletű tanulók nyerhetnek engedélyt az igazgatótól. Ezek is csak iákkor^ ha az otthonról való távollét nem haladja meg a 0 órát. Ennél hosszabb ideig tartó távollétre a Kir. Főigazgató Ur adhat engedélyt.
3. A bejáró tanulók a pályaudvartól az iskoláig és vissza zárt sorokban tartoznak menni az iskola szigorú előírása szerint és az erre kirendelt tanuló vezetése alatt.
4. A kocsik és berendezési tárgyaiknak rongálása, bepiszkitása, étel- és egyéb hulladékok elszórása, a folyosón való tartózkodás, fut kározás, valamint a mozgásban levő vonatról való leugrás vagy arra való felugrás szigorúan tilos.
7. Segélykönyvtár. Szegénysorsu és arra érdemes tanulók az iskola segélykönyvtárából kölcsön tankönyveket kaphatnak. Erre irányuló igényüket beiratkozás alkalmával jelentsék be.
43
Az 1940—41. tanévben használandó tankönyvek
jegyzéke.
I. osztály.
Róm. Kath. hittan Róm. kath. nagyobb katekizmus.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczkv Sándor: Jézus élete és tanítása.
Dr. Luther Márton: Kis Káté. Ref. hittan: Farkas Kálmán: Isteni kijelentés. Izr. hittan: Gömöri Á.: Izr. Vallástan. Héber imakönyv. Vitéz Sághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan a polg. isk. I. oszt. számára.
„ „ „ Magyar olvasókönyv a polg. isk. I. o. számára.
Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv a polg. isk. I. oszt. számára. Marjalaki Kis Lajos: Földrajz a polg. isk. I. oszt. számára. Dr. Szilády Z.—Dus F.: Növénytan és állattan a polg. isk. I. o. számára. Stéger—Tix: Számtan és mértan a polg. isk. I. oszt. számára. Geszler Ö.: Gyakori, és elméleti énekiskola az I—II. osztályok számára. Kogutowicz: Polgári iskolai atlasz.
II. osztály.
Róm. Kath. hittanDr. Aubermann: Ó- és Ujszövets. bibliai történetek.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hit. ev. hittan: Bereczky Sándor: Jézus élete és tanítása.
Dr. Luther Márton : Kis Káté. Ref. hittan: Farkas Kálmán: Isteni kijelentés. Izr. hittan: Gömöri Á.: Izr. Vallástan. Héber imakönyv. Vitéz Sághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan a polg. isk. II. oszt. számára.
„ „ „ Magyar olvasókönyv a polg. isk. II. o. számára.
Lux B.—Lux G.; Német nyelvkönyv a polg. isk. II. oszt. számára. Marjalaki Kiss Lajos: Földrajz a polg. isk. II. oszt. számára. Stéger—Tix: Számtan és mértan a polg. isk. II. oszt. számára. Dr. Szilády Z.—Dus F.: Növénytan és állattan a II. osztály számára. Geszler Ö.: Gyakori, és elm. énekiskola az 1—II. osztályok számára. Kogutowicz: Polgári iskolai atlasz.
III. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Szertartástan.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczky Sándor: A ker. egyház rövid története. Ref. hittan: Dr. Patay Pál: Egyháztörténelem (kisebb).
44
Izr. hittan: Dr. Weisz Miksa: A Szentírás történeti könyvei. Héber imakönyv.
Vitéz Sághelyi—Reöthy: Stilisztika és verstan a polg. isk. III. o. számára. Arany—Lehr: Toldi.
Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv a polg. isk. III. oszt. számára. Rákosy Z.: Magyar nemzet története a polg. isk. III. oszt. számára. Marjalaki Kiss Lajos: Földrajz III. oszt. számára. Tix Miklós: Fizika.
Stéger—Tix: Számtan és mértan a III. osztály számára. Kogutowicz: Polgári iskolai atlasz.
Geszler Ö.: Gyakorlati és elméleti énekiskola a III—IV. oszt. számára.
IV. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Róm. kath. Egyháztörténelem.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczky Sándor: A ker. egyház rövid története. Ref. hittan: Rácz Kálmán: Hit- és erkölcstan. Izr. hittan: Schön Dávid: A zsidók története. Héber imakönyv. Vitéz Sághelyi—Reöthy: Költészettan és irodalomtört. a polg. isk. IV. oszt. számára.
Lux B. Lux G.: Német nyelvkönyv a polg. isk. IV. oszt. számára. Rákosy Z.: A magyar nemzet története a polg. isk. IV. oszt. számára. Jaszovszky M.: Vegytan és ásványtan a polg. leányisk. számára. Csapody—Gerlóczy: Élet- és egészségtan a polg. leányiskolák számára. Mártonffyné—Labancz—Sevcsik: Háztartástan és neveléstan a polgári
leányiskolák számára. Stéger—Tix: Számtan és mértan a IV. osztály számára. Geszler ö.: Gyak. és elm. énekiskola a III—IV. osztály számára.
Az iskolai év megnyitása. Az 1940/41. tanév ünnepélyes megnyitása szeptember hó 8-án lesz és a rendes tanítások szeptember hó 9-én kezdődnek.
A tanártestület alakuló értekezletét szeptember 3-án tartja.
Tartalomjegyzék.
Oldal
I. Iskolánk múltja ...................... . 3
II. Az 1939/40. iskolai év története............. 4
III. Hatóságok és tanári testület ............. . 20
IV. A tanárok társadalmi és irodalmi munkássága . . 22
V. Könyvtárak, szertárak és egyéb felszerelés ... . . 23
VI. A tanulók érdemsorozata ................ . 24
VII. Statisztika............................ . 34
VIII. A jövő évre vonatkozó értesítés .......... . 40
Az 1940—41. tanévben használandó tankönyvek 43