Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.6 MB
2018-02-19 10:23:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
117
612
Rövid leírás | Teljes leírás (49.72 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola értesítője
az 1939-40. tanévről
XIV. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Kiadta az iskola igazgatósága, Nagykanizsa, Királyi Pál-ucca 2/B. sz. telefon 125.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
AZ 1939—1940. TANÉVRŐL
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA, KIRÁLYI PÁL-UCCA 2/8. SZ.
TELEFON 125.
icLYiSMERET
vDtvrr
M 3 2.
3
I. A tanév történetéből.
Az elmúlt tanévvel iskolánk működésének 14. évét fejezte be. Az iskolafenntartó város jóindulatát és támogatását e tanévben sem nélkülöztük és ezért Dr. Krátky István polgármester, m. kir. kormányfőtanácsos, Dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes főjegyző, valamint Hemmert Károly m. kir. számvevőségi főtanácsos uraknak e helyen is meleg köszönetet mondunk.
Köszönetünket nyilvánítjuk a helybeli sajtónak is: a Zalai Közlönynek és felelős szerkesztőjének: Barbarits Lajos urnák, művészi céljaink megértő felkarolásáért és munkásságunk támogatásáért.
A tanév szeptember 6-ával nyilt meg. A pótbeiratások, valamint a pót-és javítóvizsgák lefolyása után a rendes tanítás szeptember 11-én kezdődött meg és június hó 14-éig tartott. A téli időszak rendkívüli időjárása iskolánk működésére is bénítólag hatott és miként a többi helybeli iskolában, úgy a zeneiskolában is február hó 13-ától 18-áig bezárólag szünetelt a tanítás. A tanévvégi vizsgákat június hó 15—20-ika között tartottuk meg. A bizonyítványokat és jutalmakat június hó 24-én osztottuk ki.
Az iskola belső szervezetében a tanév folyamán nem állott be változás.
A tanári karban szintén nem történt változás.
A növendékek létszámában e tanév is újabb emelkedést hozott és ezzel az immár évek óta tartó fokozatos gyarapodás e tanévben sem állott meg. A zongora-tanszak és a játékos-osztály növendékeinek száma nemcsak bőségesen ellensúlyozta az egyes tanszakok elkerülhetetlen létszám-ingadozását, hanem az összlétszám alakulására is kedvező hatással volt. A növendéklétszám alakulására vonatkozólag figyelmet érdemel az, hogy a tanév folyamán 57 olyan* új növendék iratkozott be, akik eddig még nem voltak az iskola növendékei. Ezen 57 új növendék könnyen ellensúlyozta az állandó lakóhelyről történt elköltözködés, illetve áthelyezés folytán az előző tanév végével a szokottnál nagyobb mértékben kiesett helybeli és vidéki növendékeinket. Ugyancsak figyelmet érdemel vidéki növendékeink számának állandó emelkedése is. Az elmúlt tanév e téren újabb 12 főnyi gyarapodást eredményezett, úgy, hogy a tanév folyamán immár 46 olyan növendék látogatta iskolánkat, akiknek állandó lakóhelye nem városunkban van. Létszámuk immár az összlétszám 36%-át teszi ki.
Az egyes tanszakok növendéklétszámát, valamint a különböző statisztikai adatokat az értesítő II. fejezete tartalmazza.
4
A növendékek fegyelme, magaviselete és nevelése tekintetében az iskola tanári kara mindent elkövetett, hogy a kötelességtudás meggyökerezését elősegítse és az akaraterőt, a szorgalmat és a becsületes munka szeretetét ébren tartsa, valamint a művészi teljesítménynél elengedhetetlen fegyelmezettséget kikristályosítsa. Ezek mellett minden alkalmat felhasznált arra is, hogy a gondjaira bizott növendékeket nemzeti és városi zenekultúránk előmozdítása, fejlesztése, de megbecsülése terén is fennálló követelményekre figyelmeztesse és e területen mozgó kötelességekre már az első érettebb pillanattól igaz meggyőződéssel állandóan nevelje. Ezeknek megfelelően a mulasztásokat is igen szigorúan ellenőriztük. Jó részben ezeknek tudható be az is, hogy a lefolyt tanév alatt nagyobb fegyelmi vétség nem fordult elő.
A szülőkkel való érintkezés kimélyítésére korábban rendszeresített fogadóórákat e tanévben is fenntartottuk és az ellenőrző füzetek pontos veze...