Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.84 MB
2021-06-15 13:39:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
29
375
Rövid leírás | Teljes leírás (50.77 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola
értesítőja az 1943-1944. tanévről
XVIII. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Kiadja az iskola igazgatósága Nagykanizsa, Sugár-út 18. sz.
Telefon 125.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Szombathely: fankerület.
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
'' AZ 1943—1944. TANÉVRŐL
XVIIi. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA NAGYKANIZSA, SUGÁR-ÚT 18. SZ.
TELEFON 125.
Szombathelyi tankerület.
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1943—1944. TANÉVRŐL
XVIII. ÉVFOLYAM*
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA NAGYKANIZSA, SUGÁR-ÚT 18. SZ.
TELEFON 125.
Felelős kiadó: Vannay János igazgató.
Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája. A nyomdáért lelel: Zalai Károly.
I. A tanév történetéből.
Az iskola fennállásának az elmúlt tanévvel befejezett 18. tanéve további nagy arányú fejlődés jegyében folyt le. Ebben igen nagy része volt annak a megértő és hathatós támogatásnak, melyben iskolánk az illetékes tényezők részéről minden vonatkozásban részesült.
A tanév szeptember 17.-ével nyilt meg. A pótbeíratások, valamint a pót- és javítóvizsgák után a rendes tanítás szeptember hó 18.-án kezdődött meg, a csáktornyai fiókiskolában pedig 19.-én. A játékos osztályban az oktatás az anyaiskolánál csak október l.-ével volt megkezdhető. Ezen osztály a csáktornyai fiókiskolánál is felállítást nyert és november hó 3.-ával ott is megkezdte az oktatást. E tanévben a zeneszerzés-tanszak megfelelő növendék hiányában szünetelt. A tanévet a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr rendelete értelmében április hó l.-ével be kellett fejezni, azonban a miniszter úr nem emelt kifogást az ellen, hogy önként jelentkező növendékek számára az egyéni oktatás tovább folyjon. Ily növendékeket június hó 21".-éig tanítottunk.
A tanév kiemelkedő eseménye volt vitéz gróf Teleki Béla főispán úr Őméltósága megtisztelő érdeklődése iskolánk és növendékeink teljesítménye iránt Február hó 9.-én megtartott növendékhangversenyünket jelenlétével ünnepi eseménnyé avatta. Kitüntető és nekünk felette becses érdeklődését e helyen is mély tisztelettel köszönjük.
A tanári karban a tanév folyamán jelentős változások álltak be.
Az előző tanévben katonai szolgálatot teljesített Ivánkovíts Ferenc r. tanár visszatért a polgári életbe és a tanév kezdetétől fogva elláthatta a hegedűoktatást. Ebből kifolyólag addigi helyettesének, Mlinkó Klára áll. kép. oki. hegedűtanárnak alkalmazása megszűnt és tárgytalanná vált Lomoschitz Pál áll. tanítóképzőintézeti zenetanár, működési engedélyt nyert hegedűtanár alkalmazása is a csáktornyai fiókiskolánál. Az előző tanév befejeztével megszűnt a működési engedélyt nyert Kobela Anna óraadói alkalmazása is és 1943. december hó 15.-ével kivált az iskola kötelékéből Rajczy Lászlóné Libay Ilona működési engedélyt nyert énektanár is. Pótlásukra Vojnich Jadrich Erzsébet zágrábi zeneakadémiát végzett és működési engedélyt nyert zongoratanár kapott alkalmazást és egyben a csáktornyai fiókiskolához beosztást. Továbbá: az iskolánál 5 éven át működött és 1942 júliusában Marosvásárhelyre távozott Ivánkovits Ferencné Witzenetz Jolán áll. kép. oki. énektanár nyert rendes tanári kinevezést. Itteni szolgá-
4
latát 1944 március hó l.-ével kezdte meg. E tanévben nagyobbmérvű és előre nem látott helyettesítések miatt kisegítőként Szentendrey Valéria zeneművészeti főisk. m. növendék nyert ideiglenes jellegű megbízást.
A növendékek létszámában e tanév is további jelentékeny emelkedést hozott és pl. a zongora tanszakon az immár évek óta fokozatos gyarapodás az iskola életében eddig még elő nem fordult magas növendéklétszámot eredményezett.
Az utolsó ...