Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.74 MB
2021-08-09 11:31:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
17
72
Rövid leírás | Teljes leírás (32.39 KB)

Városi Zeneiskola Nagykanizsa
II. évfolyam
értesítője
az 1927-28. tanévről
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Nagykanizsa, 1928
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat R.-T.
7776.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NEISKOLA NAGYKANIZSA
li. ÉVFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1927—28 TANÉVRŐL
SZERKESZTETTE:
VANNAV JÁNOS
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, T92B.
DÉLZALAI NYOMDA ÉS LAPKIADÓ VÁLLALAT R.-T. 7776.
VÁROSI ZENEISKOLA NAGYKANIZSA
II. ÉVFOLYAM.
AZ 1927—28 TANÉVRŐL.
VANNAV JÁNOS
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, 1928.
DÉLZALAI NYOMDA ÉS LAPKIADÓ VÁLLALAT Ft.-T. 7776.
értesítője
SZERKESZTETTE :
Tartalomjegyzék
Oldal
I. Az iskola története ... ••• ••■ 3
II. A tanév története ..................4
III. Hangversenyek ... ... ... ••■ 4
IV. Tanári testület ........................9
V. Név és érdem jegy sorozat ... ••• 10
VI. Tájékoztató a jövő tanévre ............16
I. Az iskola története.
Nagykanizsa r. t. város Zeneiskolájának tervét a zenetanítás intézményes biztosítására irányuló vágy indította el, melyet lelkes emberek kitartó, számtalan akadályt leküzdő szívós munkája juttatott el a megvalósulás stádiumába. így elsősorban dr. Sabján Gyula polgármester, dr. Krátky István polgármesterhelyettes-főjegyző, Király Sándor műszaki tanácsnok és Hemmert Károly főszámvevő agilitásának eredménye az iskola, kik a megszervezéssel, majd meg az elhelyezéssel és a pénzügyi fedezetek biztosításával Nagykanizsát egy ujabb kultúrintézményhez juttatták. A magyar vidék előretörése, de meg a fejlődés természetes rendje indokolta az intézet felállítását, mely 1925. évben hozott képviselőtestületi határozattal és a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur engedélyével 1926. szeptember hó 1-én nyitotta meg első izben kapuit zongora és hegedű főtanszakokkal, valamint az ezekkel kapcsolatos melléktanszakokkal.
Hogy az iskola mily mértékben volt közszükséglet, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a tervbevett növendéklétszámot nemcsak igen rövid idő alatt érte el, hanem azt tul is szárnyalta, sőt a magánének- és a fuvótanszakok felállítását is lehetővé tette. Ennek következtében a tanári kar is még az első tanévben megfelelően kiegészittetett, ugy, hogy az iskola 4 főtanszakon 3 rendes és 3 óraadó tanárral 99 főnyi növendékszámmal zárult.
Már az első tanév második feleben az iskola tantermei és felszerelése elégtelennek bizonyultak, minek folytán 1927. nyarán átalakítás révén a tantermek száma 6-ra emeltetett fel és ennek megfelelően a berendezés is kiegészítést nyert.
1927-ben nem várt mértékű jelentkezés folytán szükségessé vált a zongora főtanszakon még egy rendes tanár meghívása, majd még egy zongorának beállítása is. Csak igy volt lehetséges a 155 főt kitevő jelentkezők felvétele.
Hogy az iskola a nyomasztó gazdasági helyzet mellett is rövid két esztendei fennállása alatt nagymérvű fejlődést mutatott, azt nem kis mértékben segítette elő a Városi Tanács megértése és hathatós támogatása, valamint a tanári kar minden egyes tagjának páratlan ügybuzgalma és lankadatlan munkássága.
4
II. A tanév története.
A beiratkozások, pót- és felvételi vizsgálatok lezajlása után a tanítás szeptember 12-étől megszakítás nélkül junius hó 20-áig tartott. 20-ától 26-ig a tanévvégi vizsgák folytak.
Beiratkozott összesen 155 rendes növendék, kik közül 16 növendék maradt ki. A nagymérvű kimaradást legnagyobb részben a városból való elköltözés (szülők áthelyezése) idézte elő.
A folyó tanévben egy darab Produktív-Genossenschaft gyártmányú V. modellü zongora került beszerzésre.
A Zeneművészeti Főiskola adományai folytán, valamint az iskola tanárai és növendékei ajándékozásai révén könyv és zeneműtárunk alapját megve...