Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.8 MB
2021-08-09 15:35:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
13
53
Rövid leírás | Teljes leírás (30.19 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola
értesítője
az 1928-29. tanévről
III. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Nagykanizsa, 1929
Gyarmati Gy. Könyvnyomdája
5916

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1928—29. TANÉVRŐL
III. ÉVFOLYAM
SZERKESZTETTE: — VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
* J Qj.
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1928—29. TANÉVRŐL
III. ÉVFOLYAM
SZERKESZTETTE: VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, 1929. GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 5916
Tartalomjegyzék
Oldal
I. A tanév története ......... ............. 3
II. Statisztikai adatok ..................... 4
III. Nyilvános működés.................. ••• 5
IV. Tanári testület........................ 9
V. Név- és érdem jegy sorozat ...............10
VI. Tájékoztató a jövő tanévre ...............15
I. A tanév története.
Az 1928/29. tanévvel a Nagykanizsai Városi Zeneiskola fennállásának 3. évét fejezte be. Igen intenzív művész-pedagógiai működésünk jelentősége igazolást nyert az iskola iránt egyre fokozódó és szélesebbkörü érdeklődésben, mely a mult tanévi növendéklétszámmal szemben mutatkozó 38 főnyi emelkedésben nyilvánult meg. Hogy e többlet oktatása nem ment sem a kiegyensúlyozott rend, sem pedig a maximumra fokozott követelmények rovására, az nem kis mértékben a változatlan létszámú tanári kar áldozatkészségének és lankadatlan munkásságának tudható be.
A Városi Tanács megértését, készségét és jóindulatát e tanévben sem nélkülöztük és örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy e helyen is köszönetet mondjunk a páratlan gazdasági vezetésért, valamint pedagógiai munkánkat és művészi céljainkat minden tekintetben elősegítő támogatásáért.
Ennek, valamint Nagykanizsa város képviselőtestületének a kor szellemét megértő áldozatkészsége eredményeképen a tanév folyamán 1 drb. Hamburger XX. M. és 1 drb. Musica IV. M. ismétlőszerkezetü zongora szereztetett be és ezzel 193 főnyi növendék felvétele és oktatása vált lehetővé. Az iskola e két hangszerrel 5 zongora birtokába jutott, melyekkel kibontakozásának alapjait vetette meg. A helyiségek száma is emelkedett eggyel és igy ma 6 tanterem, 1 tanári szoba és egy igazgatói iroda áll az iskola rendelkezésére.
A tanév szeptember hó 3-ával nyilt meg. A pótbeiratás, pót-javitó és felvételi vizsgálatok lezajlása után a rendes tanitás szeptember 6-án kezdődött és minden megszakítás nélkül junius hó 15-ig tartott. A tanévvégi vizsgálatokat junius hó 17—25. között tartottuk meg.
Volt növendékeink közül 1928/29. tanévvel az Orsz. M. Kir. Zeneművészeti Főiskolára rendes tanulókként felvétettek:
Székely Livia ^hegedű \ ki L. Wéber Margit tanárnő és
Pauk Anna (magánének'', aki Nedelkovits Anna, majd Jászay Margit tanárnők növendéke volt.
A szülőkkel való érintkezés kimélyitésére fogadóórákat rendszeresítettünk.
Tanórák hanyag látogatása, illetve igazolatlan mulasztás miatt kénytelenek voltunk 2 növendéket az intézetből kizárni.
Az intézeti könyv és zeneműtár a f. tanévben részben adományozás, részben vásárlás utján 18 drb. könyvvel és 99 drb. hangjeggyel gyarapodott és igy ma
a könyvek száma 53 drb. a hangjegyeké pedig 190 drb.
Az iskola tanárai a tanév folyamán több izben szerepeltek nyilvános hangversenyeken, ezeken kivül még Vannay János mint zeneszerző, zenetudományi cikkek és kritikák irója is intenzív működést fejtett ki. Továbbá vezette és vezényelte az Ipartestületi Dalárdát, melynek 1927. november, óta karnagya és oktatta a helybeli gyalogezred zenekarát is.
Az intézet helyiségeiben tartotta ez évben is az Ipartestületi Dalárda tanóráit és próbáit.
II. Statisztikai adatok.
Beiratkozott
1926—27. tanévre ......... 99 növendé...