Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.93 MB
2021-08-11 10:28:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
14
51
Rövid leírás | Teljes leírás (39.36 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola
értesítője
az 1929-30. tanévről
IV. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Nagykanizsa, 1930.
Gyarmati Gy. Könyvnyomdája
6724

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ERTESITOJE
AZ 1929—30. TANÉVRŐL
IV. ÉVFOLYAM
SZERKESZTETTE: VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1929—30. TANÉVRŐL
IV. ÉVFOLYAM
SZERKESZTETTE: VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, 1930. GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 6724
I. A tanév története.
Iskolánk a most lefolyt tanévvel fennállásának 4. évét fejezte be. A hiven teljesített munka jóleső érzésével és nyugodt lelkiismerettel állapíthatjuk meg, hogy e tanévben is eredményesen teljesítettük kötelességünket nemzeti és városi zenekultúránk szolgálatában. Művész-paedagógiai működésünk jelentőségét, de elsősorban zeneiskola fentar-tásának és fejlesztésének szükségességét igazolják ama tények, melyek azt mutatják, hogy e város nyomasztó gazdasági helyzete közepette sem csökkent a zenetanulási kedv és hogy a muzsika iránti fokozódó érdeklődés nemcsak hangversenyeink állandóan emelkedő látogatottságában, hanem az iskola növendéklétszámában is kifejezésre jut.
Hogy a természetes fejlődés szabad utja biztosíttatott, az első sorban Dr. Sabján Gyula m. kir. kormányfőtanácsos urnák, Nagykanizsa ny. polgármesterének köszönhető, aki nemcsak az iskola felállításával, hanem annak céltudatos kiépítésében tanúsított nagyfokú megértésével és jóindulatával hervadhatatlan érdemeket szerzett. E tanévben történt nyugalombavonulása alkalmával e helyen is hálaérzéssel mondunk köszönetet hathatós és sok gyümölcsöt hozó támogatásáért.
Paedagógiai munkásságunkat és művészi céljainkat illetőleg sok reménnyel és nagyfokú bizakodással üdvözöljük az iskolát fentartó város polgármesteri székében Dr. Krátky István urat, városunk zenei életének oszlopos tagját, kinek előbbi hivatali működése alatt, mint az iskola ügyeit előadó polgármesterhelyettes-főjegyző élvezett jóakaratú támogatását és megértő készségét e helyen is melegen köszönjük.
De meleg szívvel üdvözöljük Dr. Kaufmann Lajos polgármester-helyettes-főjegyző urat is, mint iskolánk ügyeinek jóindulatu és megértő uj előadóját.
Az elmúlt tanévvel az iskola tervszerű kiépítésének uj és igen fontos állomását értük el: szeptember havával felállítást nyert a gordonka főtanszak is. Ezzel a legfontosabb és egy város zenekultúrájában nélkü- -lözhetetlen főtanszakok megszervezése egyelőre befejezést nyert. E tanszak vezetésére Garai Margit, Zeneművészeti Főiskolát végzett gordonkatanár nyert meghívást.
A fuvótanszak vezetésére az elmúlt tanévekben alkalmazott Eckhardt Antal helyébe ugyancsak szeptember havában Schiller János Zeneművészeti Főiskolát végzett klarinét-tanár, áll. kép. oki. katonakarmester kapott megbízatást.
Az elmúlt tanévben volt növendékeink közül Horváth Károly az Orsz. M. Kir. Zeneművészeti Főiskolára, a zeneszerzés főtanszakon (I. akadémiai osztályba) rendes növendékként felvételt nyert (Vannay János igazgató növendéke)
A tananyagban az elmúlt tanévben némi változás állott be, amennyiben az eddigi Chovan zongoraiskola I. kötete helyett Molnár — Senn—Kálmán zongoraiskola lett a zongorafőtanszak I. osztályába bevezetve.
3
A tanév szeptember 3-ával nyilt meg. A pótbeiratás, pót, javító és felvételi vizsgálatok lehajlása után a rendes tanítás szeptember 6-án kezdődött és minden megszakitás nélkül junius hó 14-ig tartott. A tanévvégi vizsgálatokat junius hó 16—25. között tartottuk meg.
Az intézet tanári kara mindent elkövetett, hogy a növendékekben a kötelességtudás meggyökereztetését elősegítse és az akaraterőt, a szorgalmat és a becsületes munka szeretetét ébren tartsa, valamint a művészi teljesítménynél e...