Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.91 MB
2021-08-11 10:58:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
16
58
Rövid leírás | Teljes leírás (58.39 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola
értesítője
az 1930-31. tanévről
V. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Gutenberg-nyomda, Nagykanizsa
51099

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
AZ 1930-31. TANÉVRŐL
V. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG-NYOMDA, NAGYKANIZSA
51099
értesítője
J. - p^wp^
sa. ^ ■ - w mm^SnH'' É
§
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
értesítője
AZ 1930-31. TANÉVRŐL
V. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
*
GUTENBERG-NYOMDA, NAGYKANIZSA
51099
Tartalom
A Nagykanizsai Városi Zeneiskola fennállásának első 5 éve... 3. oldal
I. Öt esztendő......................................................................5- »
H. Az 1930—31. tanév történetéből ... ..................................6. „
Adományok és jutalmazások................................................7. „
III. Statisztikai adatok ... ... ... — — — — ..................9. „
IV. Nyilvános működés ...........................................................H- »
V. Könyv-, zenemű- és hangszertár ......... ........................16. „
VI. Tanári testület ............ ......... ............ 17. „
A tanári kar intézeten kívüli működése ..............................18. „
VII. Név- és eredménysorozat ................................................19. „
Tájékoztató a jövő tanévre ................................................24. „
3
A Nagykanizsai Városi Zeneiskola fennállásának
első 5 éve.
Irta: Dr. Krátky István polgármester.
Közérdekű, kulturális intézmények életében öt esztendő nem nagy idő s különösen az első öt esztendő még csak a gyermek-kort jelenti. A Nagykanizsai Városi Zeneiskola a folyó tanévvel fejezte be ötödik iskolaévét. Ennél az évfordulónál egy pillanatra meg kell állnunk s nekünk — különösen nekem, e város polgármesterének, de mindazoknak, — akik az intézmény életrehívásában aktiv részt vettünk, számot kell vetnünk, mérleget kell készítenünk arról, hogy az életrehívott intézmény megfelelt-e és hogyan felelt meg azoknak a várakozásoknak, amelyeket alapításakor céljául kitűztünk, számottevő tényezője lett-e a város kulturális életének, — és a mult tapasztalataiból tanulságot vonva a jövő felé kell irányítanunk tekintetünket ennek legközelebbi programmját, célkitűzéseit keresve.
Amikor az iskola létesítését elhatároztuk, abból indultunk ki, hogy városunk a boldog béke-időkben valóságos melegágya volt minden kulturális törekvésnek. A közművelődés minden mozzanata iránti érdeklődés, de különösen a zenének és a művészeteknek a szeretete intenziven élt e város közönségében, amelynek — akkor jómódú — polgársága, elsősorban a kereskedői, számtalan tanújelét adták a kultúra iránti érzéküknek és áldozatkészségüknek. Hogy ez a város a ma annyiszor hangoztatott kultúrfölényt, amelynek itt a határszélen fokozott jelentősége van, a mai nehéz időkben is megőrizhesse, kultúrintézményekre van szükségünk, amelyeket a hajdan anyagilag erős polgárság vagyoni és jövedelmi viszonyainak — sajnos igen jelentékeny mértékben való — leromlása következtében a közület vagyis a város közönségének anyagi erejével kell megvalósítanunk és fenntartanunk. Tudtuk, hogy nemcsak az iskola létesítése, hanem annak fenntartása is áldozatokat kíván a várostól, de biztosan számítottunk arra is, hogy a hozandó áldozatokért bőven kárpótolják a város közönségét azok az erkölcsi és kulturális előnyök, amelyek az iskola révén úgy az összességre mint egyesekre származnak.
Ezek az előnyök: szakszerű és olcsó zenei oktatás, a jövő muzsikus és dalos generációinak helyes irányban való nevelése, a kis jövedelmű és vagyontalan vagy éppen szegény, de teh...