Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.62 MB
2021-08-19 15:24:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
10
49
Rövid leírás | Teljes leírás (50.14 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola
értesítője
az 1931-32. tanévről
VI. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Gutenberg és Délzalai Nyomda, Nagykanizsa
54031

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
Az 1931—32. TANÉVRŐL
VI. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
értesítője
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
54031.
NAGYKANIZSAI Cí^Q] VÁROSI ZENEISKOLA
értesítője
Az 1931—32. TANÉVRŐL
VI. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
54031.
V I
i r ■
a.. ! i.
I. A tanév történetéből.
A nyomasztó gazdasági helyzet mindent megostromló hullámai iskolánkat is elérték és a tanév a gazdasági depresszió jegyében folyt le. Hogy a válságos idők alapjaiban nem rázkódtatták meg intézetünket és hogy a nehéz napok nem vágták el a virágzó, de még fiatal iskola életerőt adó forrásait, az Nagykanizsa város vezetőségének, elsősorban dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes-főjegyző és Hemmert Károly főszámvevő uraknak köszönhető. Az iskolát fenntartó város megértéséért, jóindulatu és hathatós támogatásáért, a sok jóakaratért és gyümölcsöt hozó segítségért fogadják e helyen is az iskola hálás szívből fakadó meleg köszönetét.
A tanév szeptember 7-ével nyilt meg. A pótbeíratás, pót-, javító és felvételi vizsgálatok lezajlása után a rendes tanítás szeptember 10-én kezdődött és minden megszakítás nélkül június hó 7-éig tartott. A tanévvégi vizsgálatokat június hó 6—1 l-e között tartottuk meg. A bizonyítványokat és a jutalmakat junius 14-én osztottuk ki.
A tanári karban az elmúlt tanévben változás nem volt.
A növendékek fegyelme, magaviselete és nevelése tekintetében az iskola tanári kara mindent elkövetett, hogy a kötelességtudás meggyökereztetését elősegítse és az akaraterőt, a szorgalmat és a becsületes munka szeretetét ébren tartsa, valamint művészi teljesítménynél elengedhetetlen fegyelmezettséget kikristályosítsa. Ezek mellett minden alkalmat felhasznált arra is, hogy nemzeti és városi zenekultúránk előmozdítása, fejlesztése, de megbecsülése terén is fennálló követelményekre figyelmeztesse és e területen mozgó kötelességekre már az első érettebb pillanattól igaz meggyőződéssel állandóan nevelje. Ezeknek megfelelően a mulasztásokat is igen szigorúan ellenőriztük. Jó részben ezeknek tudható be az is, hogy a lefolyt tanév alatt nagyobb fegyelmi vétség nem fordult elő.
A szülőkkel való érintkezés kimélyítésére korábban rendszeresített fogadóórákat e tanévben is fenntartottuk, valamint az ellenőrző füzetek pontos vezetésére különös súlyt helyeztünk. Kívánatos volna, ha a növendékek helyes zenei képzése érdekében a szülők mentől gyakrabban tájékozódnának a fogadóórákon gyermekeik előhaladásáról és útmutatást szereznének az esetleg észlelt hiányok pótlására vagy a tapasztalt rendellenességek kiküszöbölésére. E cél szolgálatában a két osztályozó értekezleten kivül (január hóban és a tanév végén) még félévenként 1 — 1 ellenőrző tanári értekezletet is tartottunk (novemberben és áprilisban) melynek eredményét szükséges esetben írásban hoztuk a szülők tudomására.
4
A tanév folyamán 4 növendékhangversenyt rendeztünk, melyek közül az első hármat a Kaszinó nagytermében, a negyediket pedig az iskola kamaratermében tartottuk meg. E hangversenyek részletes ismertetését a III. fejezet tartalmazza. Növendékeink iskolán kívüli működésében az elmúlt tanév régi terveink megvalósításában újabb eredményt hozott. Ugyanis a magyar szerzők mellett, kiknek műveiből „magyar est"-et is rendeztünk, azon meleg kötelékektől vezetve, melyek e várost a nagy olasz nemzethez fűzik, fokozott gondot fordítottunk arra, hogy iskolánk növendékei és rajtuk keres...