Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.96 MB
2021-08-23 16:40:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
11
48
Rövid leírás | Teljes leírás (56.29 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola
értesítője
az 1941-42. tanévről
XVI. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Kiadta az iskola igazgatósága, Nagykanizsa, Sugár-út 18. sz.
Telefon 125.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
AZ 1941—1942. TANÉVRŐL
XVI. ÉVFOLYAM
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA, SUGAR-ÚT 18. SZ.
TELEFON 125
ÉRTESÍTŐJE
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1941—1942. TANÉVRŐL
XVI. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA, SUGÁR-ÚT 18. SZ.
TELEFON 125
Felelős kiadó: Vannay János igazgató. Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája.
A nyomdáért íelel: Zalai Károly.
I. A tanév történetéből.
Az elmúlt tanévvel iskolánk működésének 16. évét fejezte be. Az iskola fenntartó város jóindulatát és támogatását e tanévben sem nélkülöztük és ezért Dr. Krátky István polgármester, m. kir. kormány főtanácsos, Dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes főjegyző, valamint Hemmert Károly m. kir. számvevőségi főtanácsos uraknak e helyen is meleg köszönetet mondunk.
Köszönetünket nyilnánítjuk a helybeli sajtónak is: a Zalai Közlönynek és felelős szerkesztőjének: Barbarits Lajos úrnak, művészi céljaink megértő felkarolásáért és munkásságunk támogatásáért.
A tanév szeptember 6-ával nyilt meg. A pótbeiratások, valamint a pót-és javítóvizsgák lefolyása után a rendes tanítás szeptember 10-én kezdődött meg és június hó 14-ig tartott. A téli időszak rendkívüli időjárása és a vonatkorlátozásokból eredő közlekedési nehézségek (a vidéki növendékeknél) iskolánk működésére ez évben is részben bénitólag, részben zavarólag hatottak, sőt tüzelőanyagra visszavezethető okokból kifolyólag az engedélyezett és elrendelt szünetnapokon kívül még február 3-ától 10-éig bezárólag szünetelt a tanítás. A tanévvégi vizsgákat június 15—20-a között tartottuk meg, a bizonyítványt és a jutalmakat június 24-én osztottuk ki.
A tanév iskolánkat legközelebbről érintő legnagyobb eseménye a Vallás és Közoktatásügyi Miniszter úr február 15-ével életbe léptetett és a zenei tanintézetek szervezete, igazgatása és felügyelete tárgyában kiadott 74500/1942 VKM. sz. rendelete volt. Ezen rendelet új alapokra helyezte a zeneoktatást és iskolánkat ugy igazgatási, mint nevelési és tanulmányi ügyekben a Tankerületi Kir. Főigazgató felügyeleti hatásköre alá rendelte. Rendszeresítette a Tankerületi Zenefelügyelöket, akiknek feladata a zeneiskolák szaktanulmányi felügyelete és ellenőrzése. Iskolánk nagy örömmel üdvözli ezen rég óhajtott rendeletet és továbbfejlődésének erős támaszát látja benne.
A tanév kiemelkedő eseménye volt vitéz gróf Teleki Béla főispán úr és neje Őméltóságaik megtisztelő érdeklődése iskolánk és növendékeink teljesítménye iránt. Május hó 16-án és június hó 3-án megtartott növendékhangversenyünket jelenlétükkel ünnepi eseménnyé avatták. Kitüntető és nekünk felette becses érdeklődésüket e helyen is mély tisztelettel köszönjük.
Az iskola belső szervezetében a tanév nem hozott változást. A gordonka tanszakon ez évben is szünetelt az oktatás.
A tanári karban változás nem állott be. Ivánkovits Ferenc tanár március hó 16-án katonai szolgálatra bevonult. A tanév végéig Aschenbrenner Mária áll. kép. oki. hegedűtanár helyettesítette és látta el tanóráit.
A növendékek létszámában e tanév is emelkedést hozott és ezzel az
4
immár évek óta tartó fokozatos gyarapodás e tanévben sem állott meg. A létszám alakulását előnyösen befolyásolta a Muraköz visszatérte is. A zongora tanszak növendékeinek száma nemcsak bőségesen ellensúlyozta az egyes tanszakok elkerülhetetlen létszám-ingadozását, hanem az összlétszám alakulására is kedvező hatással volt. A növendé...