Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.48 MB
2021-08-25 14:03:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
7
44
Rövid leírás | Teljes leírás (39.36 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola
értesítője az 1946-1947. tanévről
XXI. évfolyam
Szerkesztette: Ivánkovits Ferenc igazgató h.
Kiadja az iskola igazgatósága
Nagykanizsa, Sugár-út 18. sz.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SZOMBATHELYI TANKERÜLET
NAGYKANIZSÁI VÁROSI ZENEISKOLA
AZ 1946—47. TANÉVRŐL.
XXI. ÉVFOLYAM
SZERKESZTETTE:
IVÁNKOVITS FERENC
IGAZGATÓ H.
KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA NAGYKANIZSA, SUGÁRÚT18.
NAGYKANIZSA ^^
|e o i
gfeury György Múzeum
is^. szombBA^Ttankerület
NAGYKANIZSÁI VÁROSI ZENEISKOLA
AZ 1946—47. TANÉVRŐL.
XXI. ÉVFOLYAM
SZERKESZTETTE:
IVÁNKOVITS FERENC
IGAZGATÓ H.
KIÜDJII AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA NAGYKANIZSA, SUGÁR ÚT 18.
Felelős kiadó: Ivánkovits Ferenc
Nyomatott: Gyarmati György és Fiai könyvnyomdájában Nagykanizsán = 16651
I.
Beszámoló az 1944—45. és 1945—46. tanévről.
Az 1944—45., valamint az 1945—46. tanévben a háborús események és ezt követő nehéz körülmények következtében tanévvégi értesítőt nem szerkeszthettünk. így ez alkalommal számolok be ezen tanévek történetéről.
Az 1944—45. tanévben a tanítás rendes időben kezdődött és a háborús események következtében, felsőbb hatósági intézkedésre, november 28-ától szünetelt. Iskolánkban elhelyezést nyert az Államvasútak nagykanizsai osztálymérnöksége, majd a pécsi üzletvezetőség. így a többi iskolákkal szemben, nálunk katonai beszállásolás nem történt. Lényeges háborús kár volt a fúvós hangszerek elvesztése, egyébként zongoráink, bútorzatunk, könyvtárunk majdnem teljes épségben megmaradtak. Ezen körülménynek köszönhetjük, hogy Nagykanizsa városának 1945. április hó 1-én történt felszabadulása után a tanítást már 16-án megkezdhettük. A városháza épületének leégése folytán egyes városi ügyosztályok és az igazolóbizottság 3 tantermünket lefoglalta, úgy hogy a megmaradt 4 tanteremben ha szűkösen is, de zavartalanul folyt a munka egész a tanév végéig, július hó 11-ig.
Június hóban Vannay János igazgatót az iskolafenntartó város állásától felfüggesztette, ugyanakkor megbízatást kaptam az iskola vezetésére, amely teendőket azóta is ellátom.
A zeneelméleti tanórák oktatását az igazgató látta el, ezenkívül a tanári kar tagjai voltak:
zongora: Kerekes Irén
Dr. Baksa Gézáné hegedű : Ivánkovits Ferenc
magánének: Ivánkovitsné Witzenetz Jolán.
A beiratkozott növendékek összes létszáma 194 volt. Növendékhangversenyt arra való tekintettel, hogy növendékeink a megszakított és rövid tanév következtében az előírt tananyagot sem végezhették el, nem tartottunk.
4
Az 1945—46. tanévet a beiratások, pót-, javító- és magánvizsgálatok után szeptember hó 10-én kezdtük meg.
A tanári karban változás annyiban történt, hogy a zeneelmélet oktatására alkalmazást nyert óradíjas minőségben Rácz Alajos oki. egyházkarnagy.
E tanévben a legnagyobb gondot képezte a rendelkezésre álló minimális tüzelőanyag miatt a téli hónapok zavartalan munkájának biztosítása. Sikerült ezen súlyos problémára olyan megoldást találnunk, hogy a Tankerületi Főigazgatóság hozzájárúlásával az előírt 3 növendék helyett 4-et vettünk egy tanórába, miáltal 2 tantermet a íűtés szempontjából teljesen kikapcsolhattunk.
A tanév folyamán a beiratkozott növendékek összlétszáma: 283. Növendékhangversenyt 5-öt rendeztünk.
Az iskola kamaratermében tartotta próbáit a vezetésem alatt hivatásos zenészekből, műkedvelőkből és zeneiskolai növendékekből alakult szimfonikus zenekar, mely önálló hangversenyekkel és több helybeli rendezésen való közreműködéssel mozdította elő a város kulturális életét.
II.
Az 1946—47. tanév történetéből.
Komoly és céltudatos munkával telt el az iskola fennállása óta a 21. tanév. A magas növendéklétszám és az elért eredmény azt bi...