Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.37 MB
2022-08-15 10:26:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
80
94
Rövid leírás | Teljes leírás (466.66 KB)

Cím: Halljuk a szép szót!
Alcím: Magyar felköszöntő (toaszt) könyv
Szerkesztő: Wajdits József és Bátorfi Lajos
Kiadás: 3. javított s tetemesen bővített kiadás
Megjelenés: Nagy-Kanizsán : Wajdits József gyorssajtónyomása
Terjedelem, fizikai jellemzõk: [22], 470 p. 14 cm

A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

HŰLJÜK
A
SZÉP SZÓT!
tpVCAGYAI\
FELKÖSZÖNTŐ (TOASZT) KÖNYV".
SZERKESZTETTÉK:
WAJDITS JÓZSEF ÉS BÁTORFI LAJOS.
HARMADIK JAVÍTOTT S TETEMESEN BŐVÍTETT KIADÁS.
WAJDIT
^Agy-
József
ELŐSZÓ
i az első kiadáshoz.
-
felköszöntések (toasztok) könyvét midőn átnyújtani szerencsém van a t. közönségnek, nem mulasztom el az alkalmat, hogy néhány szóval körül ne irjam e vállalat érdekébeni működésemet.
Czélul tűztem magam elé, hogy oly népies vállalatokat inditsak meg időközönként, melylyel a mulattató rész a hasznossal párhuzamba s mintegy testvérileg ölelkezve hasson főleg az ifjúság nemes iránti lángkedélyére és társadalmi állásának kiesbitésére. Jelen könyvem, mondhatom, úttörő, s azért gyengeségei menthetők is annyival inkább, mert czé-lom birálata minden elfogulatlan honpolgárnál csak előnyös lehet. A felköszöntétek könyve
nem annyira tankönyvül szolgál az életbe lépő ifjak számára, mint utmutatóul az eszmék, a helyzet körülményeihez mért felköszöntések előadására.
Minekutánna több s nagyobb mérvű ki-d ásómba került ennek ily ízléses, csinos s lehet őszintén mondani, tartalmas alakbani kiállítása, fentartom magamnak a tulajdoni jogot hozzá.
A közreműködők fogadják hazafias köszönetemet, elismerésemet. Hazám lelkes ifjúságának pedig figyelme- s pártfogásába ajánlom jelen időszerű s irodalmunkban hézagpótló vál-lalatomat s valamint előbbi, ugy ezutáni kiadványaimat is.
Isten velünk!
Kiadó.
ELŐSZÓ
, a második kiadáshoz.
*
m® -—
■é) i
cvv|Az első kiadás 1500 példányának gyors ^ elkelése méltán örvendeztetőleg hatott reám, miszerint e kiadványom népszerűsége elismertetett; tagadhatatlanul ősztönül szolgált hason modorú közhasznú s mulattató kiadványaim folytatására, mit azzal óhajtok meghálálni, hogy azokat lehető csinnal állítom ki.
Jelen felköszöntő-könyvem első kiadásának példányai rég elfogytak, e második kiadás tetemesen bővitve, 15 ivből 25 ivre terjedel-mesbitve jelenék meg; ez által a közkivána-lomnak iparkodtam megfelelni, igyekezvén a tartalmat minél változatosabbá s minél érde-kesbbé tenni; — ennélfogva számos uj toaszt
foglaltatik benn elismert egyénektől Írottak, vagy mondottak; a régiek hözött pedig sok hiányos kijavittatván, tökéletesebb szinben bi-ratnak s használtathatnak fel. Csak egy pillantás a tartalom-jegyzékre s látni való, hogy mily változatos összeállítás létesitteték. Az első kiadásnál tehát nemcsak hogy jóval több adatik, hanem figyelmesb összeállítás is eszközöltetvén, mind az, ki e könyvet használni s illetőleg a tartalmat irányadóul venni óhajtja, nem fog csalódni. Ennélfogva, a ki az első kiadást bírja, bátran megszerezheti a második kiadást is, mert ugy tűnik fel előtte, mint egy második kötet s jótékonyságot szinte gyakorolhat általa, oda ajándékozván az első kiadást olyannak, ki szeretné bírni, de anyagi ereje miatt eem szerezheti meg.
A szives közreműködőknek hálás köszönet; igyekezni fogok a bejövendő összeget ujabb népszerű s hiány pótló- vállalatokba fektetni, hogy ez által elérjem minél sikeresebben a czélt, hogy a közép-osztályban minél több olvasási hajlamot ébreszszek.
Hazafias tisztelettel a kicldÓ.
ELŐSZÓ
, a harmadik kiadáshoz.
tá^'''' -
^¡Aiig pár év alatt a 3500 példányban nyomig tátott ezen kiadványom teljesen elkelvén, az ország minden részéről jövő megrendelések következtében siettem ujbói sajtó alá adni s a 25 ivü tartalmat 30 ivre emelni, s ...