Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.92 MB
2020-05-22 10:49:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
235
1035
Rövid leírás | Teljes leírás (420.21 KB)

Zalavármegye 1924. 014-025. szám február

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


r
P
111. évfolyam.
Zalaegerszeg, 1924 február 1. Péntek.
Ara 300 Korona.
14. szám.

HB0ÍEI,3ítK HETEBKÉFT fiáBOBRXO* Bétiietoa i hónapra 4000 kor., nerredirr« 12000 kar.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKA! LAP.
Sierkeutl: HUHS SYULA.
* Szarkesxtóiéi ér kiadóhivatal: %
Xalatfirnei, RéchenyMér 5. ma. Teliloa 13L uáa
„HiixeSt tfy litrnbcn, hi»«k egy babában. Hittek egy itteni flrfk IfcaxsáKban, v Htuek MagyaromAt; feltámadásban kmtn
A ridlcsi mezőgazdasági kiállítás a fötcfmivelésügyi miniszterhez.
- A .Zalávármegyc" tudósítójától. A rédlcsi mezőgazdasági kitiltás ügyvezető elnöksége a következő levelet intézte a nt. kir. földmivelési miniszterhez:
Kegyelmes Uram ! Kedves Gazda Társunk ! Köszönettel vetítik a földmivelésücyl kormány küldött távirati válaszát. Tudtuk, hogy a gazdakörök működését örömmel veszitek és hogy azoknak mozgalmát a legnagyobb készséggel fogjátok támogatni. A Pünkösd ünnepén rendezendő gazdasági kiállítás szervező munkáját megindítottuk és alighogy szárnyra keltünk a hirrel, a vármegye intéző körei is hozzánk csatlakoztak: a vármegyei gazdasági egyesület, a vármegye főispánja Dr. Tarányi Ferenc, a vármegyei kir. tanfelügyelőség, a legtöbb vidéki-nagybirtokos, élükön Herceg Esterházy Pál uradalmával. Ezekhez járult Kegyelmes Uram biztató válasteod Van tehát mire támaszkodnunk és a kiállitás\\ teljes erővel szervezzük is, igyekezvén népünknek megmutatni azt. hogy nincs ok kétségbe esni, mert a magyar föld tud még termelni és a magyar nép eltudja az országot tartani, ha összefog, ha jól vezetik és ha erejét érvényesülni hagyják.
Célunk megismertetni, hogy ennek az annyira elmaradlnak hires2telt vidéktfrk és vármegyének a mezőgazdaság terén mennyi sok mindene és mennyi sok kincse van. Kedvet akarunk adni gazdáinknak, hogy megnézzék, h«>gy keserves munkájuk nem hiába való, hofcy mikor annak eredményét kiállitják, akkor megbecsüli érte a vármegye, az ország. Az a célunk, hogy meg mutassuk a népnek, hogy mennyi mindent kell még tenniök, az annyira szükséges többtermelés • érdekében és hogy miféle gazdasági eszközökre, gépekre, anyagokra van s/üksége és hogy ezeket jól és olcsón milyen közvetlen források ból szerezheti be Ólunk piacot és kö/veüen felvevő helyeket biztosítani a vidék terményei számára, hogy ne legvenek az eladás lerén annyi közvetítő ügynöknek kitéve. Ugyanezt akarjuk elérni a szükségleti cikkek beszerzésénél is. Célunk a falu népét közelebb hozni a városhoz, at>ból a közös érdekből, hogy együtt élve és együtt dolgozva, egymást megbecsülve boldogulhassunk. r
Midőn ezeket Kegyelmes Uram Veled igy részletesen közöljük, teljes bizalommal aira kérünk, hogy kiállításunk ügyét ugy a magad részéről, mint a kormány részéről legmesszebbmenő támogatásban részesíteni kegyeskedjék Méltóztassál illetékes ügyosztályodat utasítani, hogy a kiállítás szervezésében közreműködjék. Kérjük egyben a lehető kedvezmények nyújtása, megfelelő tiszteleti és kiállítási dijak, elismerő oklevelek nyújtása áltál szervező bizottságunk munkáját elősegitehi.
Maradtunk stb.
A szervező bizottság nevében:
Dr. Buchberger József ny. min. tan., járási gazdaköri elnök,
Az Internácionálét énekelték a munkanélküliek nagygyűlésén.
Budapest, jan. 31. A munkanélküliek tegnap «nagygyűlést tartottak, melyen ötezer munkanélküli vett részt. Az ü...