Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
39.36 MB
2020-09-07 15:42:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
40
148
Rövid leírás | Teljes leírás (973.66 KB)

Zalavármegye 1926 098-121. szám május

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

v étlolya®
Zalae^ertfieg, 1826. májns i. Szombat
ára 1500 korona,
98 ssáa.
politikai \'napilap
I«ü1?!cnlk minden hétHnap délntán. — Eléflxetés: ei? Maapra 26.tfoo K, negyedévre 7Í.OOO F. - 8ierkeíit&sét 6*k1adóblTatal:Nriiaerer«ie|, 8iécheny1-tór Taletoi ISI
Böngészés a vArosI költségvetésben.
A város 1926-iki költségelőirányzata nyomtatásban ott fekszik már minden képviselőtestületi tag asztalán és várja közgyűlési letárgyalását. Azegyes fontosaob bevételi, vagy kiadási tételeknek\' indokolása ott van 3 füzet első lapjain, de ezek az indokolások nem adnaiö- mindenben olv\'an felvilágosításokat, hogy azokból a böngészö teljes képet nverne a városi háztartás állapotáról.
így mindenekelőtt nem tudjuk megállapítani, hogy tulajdonkénen kinek és mennyivel tartozunk. Zavart okoz a bírálónak az is, hogy, amig egyik helyen a költségvetés csak kamattörlesztésről beszél, ugyanakkor ugyanannak a tételnek indokolásánál töke- és kamanörlesztést emlit.
Eléggé zavaros, és mint ilyen, érthetetlen is, a szükségleti rész VII. cimének ez a pontja: aszfaltjárdák, útátjárók és útpadkák föntartására, kijavítására és ^uj^k létesítésére, valamint a már kiépített utcák Wfaltozási költségeire,. . ., mert ebben a részletekre nézve semmi tájékoztató nincs s az ilyen-7tételt en blokk senki el nem fogadhatja. /
Ilyen általánosító cimek csak homályt vonnak a szemlélő elé, de tájékoztatást nem adnak.
A személyi illetmények cimén beállott változásokat. is indokolja a számvevőség, anélkül azonban, hogy. világos képet nyújtana felőlük. Ez idén kiemelték e tételből -a forgalmiad\'\' személyzetét és mégis jelentékeny emelkedés mutatkozik a mult évi és folyó évi összegek közön, mit az indokolás a slátüsrendezéssel hoz kapcsolatba, holott a státusrendezés nem pazarolja bőven a pénzt. • ^
Semmiképen sem nyugodhatunk bele abba, hogy\' a forgalmiadó kezelésére olyan nagy apparátus szolgál. Első kifogásunk ennél a tételnél az,hogy több forgalmiadé-tisztviselő, mint rendes városi ^alkalmazott szerepel, .dacára, hogy a forgalmiadó csak ideiglenes adó, amely megszűnhet 1 —2 "év múlva, de biztosan megszűnik s akkor mit csinál a város ezekkel forgalmistákkal. Mindannyinak nyugdijat, vagy végkielégítést ad? A nagy létszámot 1(Í4 községnek bekapcsolasa\'tette szükségessé. Ebből ugyan kevés haszna van a városnak. Ne szédítsen meg cz a nagy szám senkit sem. Hiszen ebben a 104 községben alig van forgalmiadó. Ahol 1—2 izaiocs működik, az igazán nem érdemli még azt a költséges ellenőrzést, amit rá fordítunk.
A tüzrendeszeti kiadásokhoz volna a legtöbb az vuuk. A város ez év eiején tudvalevően meg-szeivezte a 10 tagból álló hivatásos tűzoltó testületet, amelynek föladata a tűzrendészet gondozása. M&muiics. Ellátásukra a költségvetés majd 25Ö milliói irányoz elő. Vájjon mi sz.ükség van akkqr laz önk. tűzoltó- euyesületet 25 millió K-val szubvencionálni és az önk. tüzellek részére 12 és félmillió K-át ügyeleti dijak címén tehát ugyanannyit, mint tavaly, amikor még nem voltak hivatásos tűzoltók, beállítani és — esetleg -Ji is fizetni ? Hat az ügyelet ellátására nem használható föl a hivatásos tűzoltó? Illetve: a hivatásos tüzoltó-testület fölállítása nem enyhit J* ügyeleti kiadásokon ? Tisztélettel adózunk az önkéntes tűzoltók iránt, de nézetünk szerint «nnen a tételnek Beállítása most teljesen fölösbe*. Ha a rendőrnek nem jár külön dij az ...