Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.56 MB
2020-11-13 11:31:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
24
91
Rövid leírás | Teljes leírás (325.42 KB)

Új Zala 1945. 002-012. szám május

Hiányzik: 10. szám.

Új Zala I.
A [zalaegerszegi] Nemzeti Bizottság hivatalos lapja, 1946. jan. 27: Demokratikus napilap, 1948. jan. 31: Politikai napilap.
Zalaegerszeg.
1945. ápr. 28. - 1949. okt. 30.
Megj. hetenként háromszor, 1946. jan. 27: hetenként hatszor, 1946. jún. 30: hetenként egyszer, 1949. jan. 4: hetenként hatszor.
Szerk. Szakál Ferenc, 1945. aug. 11: Hegedüs Raymund, 1946. márc. 14: Gáthi István, 1946. aug. 18: Hetési Ferenc, 1947. ápr. 13: Juhász Imre, 1949. jan. 4: Szántó Jenő.
K. Nyemzeti Bizottság.
Ny. Zrínyi, 1949. márc. 1: Közgazdasági, Nagykanizsa. - 2 r.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:i ■
«
I. évfolyam. 2. aaára. Zalaegerszeg.
1945. mája* I.
r.
A Nemzeti BizullMg hivatalos lapja
Ara
50
fiilér
Megjelenik kedden, c-;üt öltökön és szombaton %
Szerkeszti: SZAKÁL FERENC főszerkesztő.
Szerkesztőség: Vármegy ebáss Kiadóhivatal: Sréehenyi-tér 4.
Szabadság

itte''i hordozák veres zá-zléicint; v eihuütaniik legjobbjaink a ho!«zú harc alati^ és annyi l>aszereno*- kü< L oly sok viszály utá:r, ineji fogyva bár. de lön* arra, él nemzet e hazá,n.«
— zokogja a- neuizctie'' együtt. .a •ej^niíijot»b ilágyai" kohók egyike... Szul/aurágl Ez \olt Pctoii, oz \olt koasutii és Széchenyi jcls/ava "é> Cséri küzdőt! L).-ák, a tiaza hők-, c í>. Meiuiyi könny. vágj ódás, vér és «\ ász tapad e s/.óhózl Menny? hiúija-kü/ilc-em és mennyi nemzeU érlek pu^ztuiásia. Közel egy évsrá-zadiíai eiőbb tűzte zászlajának ci|-j.ie a íegmagyarabb nemzeti for-•; :a-ia''o;n é< kiíesicvcníici esztt-miő '' kellett jiu-gii annak elérésére.. Érc-kajHiknt döngeft- c szó. de a kapun be-űl IcNÚk; előbb az idegen ttra%>n>r a/.''rín az ideg.-n unalom ue.pte vezeiőrctc^üak; n;egha.la.:i a/.i mégsem akarta. Kilcncvealiél ■ e-vrt:ndo\<it • ezelőtt aka-ií egy eni-Jfcr, á!;j szabadságot adott a joh-It.így.ágcak. umt jzoaban csak jó-indu aHÍ j»a;>írfornia maradt mindvégig. Taíán, a íietfu-zsrmti job-_l»ág}>ág. elUhit. »Í£_Ovi«_iünt -el.... va <Víágál>au, mert :»z. eiső rétség, a paraszt, a munkái és- a ji ztvise''ó Vfclúj.íl»«:» rabszolgája io t egy nemzeti elhtvaíott -áfában. , aa.taább rétegnek* tu.iely fcöny-iiVf m''í hár.ya-v''tivggel r.api: -u rt a döntc* fedett «» mosolygott i inbermMiók szomorú cs hiábaeről-kődrsén- '' ■ .;" ■ •
Té|c voltunk fökl.ie! é* mégsem v.»!t íőldftníu tele a »''tunk saz^ági lehetőségekkel és Itégis Koldusok ínaradtunk. Tele- toltitnk «.zal>.id-ság-vág\áfcózds$»l. de- a v örös hadseregnek kel''rtt rljö.wie. hogy rzi a sjrwKi''lságot va''-oságlwut is meg-fogf-a.''5wk- Szabadság! Taián ebbjrn a pillanatban még sokan nem is értik meg ennek jslcntó-sécét.Miti-deneetr- n!»lkan-min<lenki bizonyos. Irogv egy új. eddig hiába sóvárgott isníerrt''en. de 5ok példával • i(ju>7trált. új rend következeit be. ami megfelel keletről hozott vér-inér ék''ctüf.k^.ek és -cj^véaiségCink-nek. Uj példákat kell fcctrsnQwt •:aitb» ági.é^ pol''t''kai iö>eD''lőnk ré-s/rrr. mert xA be krUrtt Iátn^ minden igaz inagjarnak. hogy a d''iktatórikn ál omforma -egyetlen magyarnak feim való. idegen^ ék én ko''onr. amiből egyetlen pilla-, natig aern kérünk. , Elekkel a gondolatokkal ötlytV •/őijül: az új nemzeti ünnepet^ ^a demokratikus szabadság napját. • május e?»rjét. amely egyúttal a de-inokrntiku* összefogás c» cgy»ég napjn, amikor hosszú »air.et'' ulárt a pártok vezetői L;mél hitet 1c-lteíork mrgg)''őződcsük mellett; S ebből a demokratikus egyaégbók birtorak \ajvunk, hogy a r.encit egyik í.-g5íöintéb!) ünnepe Usz a iuajii< elseje cn.ennek *x űnqopaek uúsdeu sntptt íeí h fogja valtwli erteboét
- * '' . . Az egész arcvonalon lehengerelték
a szovjet csapatok a német haderőket
40.000 németet záriak körűi a támadó szovjet erők
Moszkva áprife 29.
A Szmjet Információ^ Iroda Jelenti:
A 2. bjc''oi u^s/.iai arcvonalon a »v«\jet lunlscreg a harcok során eüoglaíti .-Inbladot » Üjbranden-burgot. A 28-i harcokban '' az oio.z t-unaúó ha<isercg 2000 német katonát és ti^zíei. 160 tüzérségi lö->eget ejlctt /-ákmónyuf. .Vz l.; b''cjoru,sziai-íio.tt^zaküazo<i a ?/ovv jci co^tok fitoglalták Moaki \á~ r«.rv» t. a/ aniia-ti jáiyaadvart, va^ iamiht 17? ujabb hnztömböi. .V; \ irua cs.alci részén a (ánmdók több ''erŐ5''elleuáiiá»:.féazlctt foglaltak el; így Joakim tall. >X''esseudorf. J.ie-r l>ecrta l, llamme.% Marienweder é-» l.íebens\\"aí<l kerületeket. A 28-L lkarcokban több. mint 6000 német . tisztet éá katonát fogtak el és meg" szálltak egy repülőteret 83 rrpúlő-gépjjel. Lg^anc^ak szovjet kézre; került 150 nehézüteg. 480 gránátvető, 2Ő0O gepk»K>.i. 139 vasúti
mozdony, 3900 vagon és 30 katonai raktár.
. Az 1. ukrajnai hadsereg szakaszán Wiiltehnsdorf. Berlinerstraase, llohben;fcl]er palyaudw, haltanaeci páK-audvar. stfa. elestek. Az itt folyó harcokban fogságba ejtettek több, mint öOOO nemet katonát és tisztet. Berlintől északnyugatra elfoglalták Wrndisch-BuchnTz >ár06t Az 1. bje''-onisszlai és az 1. ukrajnai hadseregek által bekerített német hadseregeket teljesen felszá-mo''tík. 28-á:i és ''29-én szovjet fogságba esen 40.000 német katona és tiszt, ezekből • 30.00ü-nél töb-l>et a bjeforusaziai hadsereg ejtett fogságba. Csehszlovák f^k^n a'' 2. ukrán hadsereg elfoglalta Borschi-zát, X''zíekoviczét. Loaieát, Budejo-viret. Porlovicot, Brnovieet.
A többi frontszakaszon emJítésrr érdemes harcok nem voltak. Az ö«ai<s arcvojialon április 28-án .30 német tankot és 17 német repülőgépet semmisítettek meg.
l>őbe*zédű leírásból. Mit láttak hát Európa uépei a Vörös Hadseregbon. a Szovjet óni o összes ucpeinek e • teljhatalmú követ»T*n?
Lengyelország, Csehszlo\ákia, Ju-goazlávna, Norvrgia népei seját ux-mükkel látták, bőgj- a Vörös Hadsereg, mint felszabadító hadsereg jött hozzájuk. A Vörös Hadsereg győzelmeit elősegítette ez országok népemek elk?nátlá«a a hódítól&al szemben. Várták a Vörös Hadsereget ezekben az országokban, a amikor megérkezett, az egész nép melléállt, hogy segítse cs támogass*. Számos tény tanúskodik arról, hogy mííy lelkesen üdvözölték kt a \''ö-íiős Hadsereg harcosait, hogy a fcl-szal Midit ott orezágok lokósai högj-igyekeztek mindenképpen segíteni a Vörös Hadsereget a németek elleai harcban. A felszabadított országok lakói nem vártak felszólítást, nem \ -írtak parancsot, hanem hozzáfogtak és megjavították az utakat, hidakat rendbebozták és megindították a hadiüzemeket, vezetóküí ajánlkoztak, segítették 5sszefogdoroi az elrejtőzött németeket, fegyvert fogtak, hogy a Vörös Hadsereggel együtt harcofva kiűzzek országukból a németeket, akik otf a kegyetlen és aljas náci «új rondet> akarták bevezetni. (Folj-tatjuk)
Németország az idegen népek feletti uralomra tört — mondotta Molotov külügyi népbiztos
San-Fnneiskó. ápriiű 29.
A sanftainiAói értekezlet egvik ^egkiemcikedőbb felszólalása .M n~ lotov szovjet külűgvi népbiztri nagy 1/cizéde volt. Beszéde elejéti vázolta n Németor-zág elleni liá-b^;ó okait: NémeUjr.ríg az idrgen n>:pek fetvtti a: alomra töft. • j
\tajd a snu fnmeiskói értekezlet célkitűzéseiről bsszclt - — A konferenciának az a célja, hogy lefektesse a háború utáni együttműködés alapjait — .. morf-drttta. Hangsúlyozni kpll azonbr.n. l»ogy nem a Népszövetség feltá-tr.a-/fásáról Mn szó, mert htsz«i az nem a békét «zolgá>ta, inkább sokszor leplezte a másik államok rovására egves államok hatalom fe''é irányuló törekvések. -
A Vörös Hadsereg felszabadító hadsereg
- Irta: Rasztovszky Szergej alezredes
: PdRTÉLET
A felszabadítás utáni napokban elsőnek jelentek meg Zalaegerszegen a Kommunista Párt kiküldöttei é» megindították a szervezés munkáját, ami a mai napig is erőa ütemben folyik A párt eddigi munkáját leginkább a vármegye-szerte foiyó földosztás foglalta le. A munka azonban máris nagyjából befejezést nyert, ami nagyjelentőségű. annál inkább is, mivel a föld máris az arra érdemes nincstelenek kezében is van. Ez természetszerűleg nagy megnyugvást keltett. A párt e mellett a nagy munka mellett -is folytatta az alapelveknek megfelelő egyéb szervezkedést, ami eddig is jelentős eredményt mutatott fel, de remélhetőleg a jövőben méginkább kiveszi részét a vároo és a vármegye életében. ''
A teljes címe egyébként Magyar Kommuni-ta Párt Zalaegerszegi Szervezete. Székhelye pedig Wla*.-sics Gyu!a-Utca 1. szám alatt van.
Bejelentette többek között, hogy a Szovjetunió mindent megtesz a maga részéről a béke biztosítás érdekében. Egyébként is ez az az ország, ahol az igazi demokrácia elemei megvalósultak. Hang?úlyozta líogv- ha valamennyi demokrata állam együttműködik a háború után, akkor a népek biztonsága szilárd alapot kap. Ennek a konferenciának a kötelessége olyan szervet létrehoznL amely biztosítja a békét Ha most ennek a szervnek megvalósítása nem sikerülne, az nem igazolja azt, hogy nincs is* arm szükség, csupán azt,'' hogy képtelenek az összejött államok Síi-nak^ megszervezésére.
líejelttitette végül, hogj SztáÜu a legnagyobb erővel támogatja világbéke re irányuló törekvéseket.
L
A X''ö.ör. Hadsereg teljesen megtisztította a szovjet földet a megszállóktól. A hadiuűveletek ma a fe''szai>sulított szövetséges országok cs ^Németország területén fol>-nak. A ''háború nap-nap után mélvebben hatol be N.Tn.-tor.zág belsejéüe. fél-tartóztafhatlanul. inmt a lavina.
■ A N''örös Hadsereg új, számára eddig ismeretlen, ióegea környezetbe került A szovjet emberek milliói jöttek a szovjet föld tői nyugatra eső turópai országokba, h-m.eretlen országokat láttmk, idegen bstaédet bsllottak.
<A Szoeiáklemokrata Párt Zalaegerszegi Sjrrvezfíte minden vasárnap déiutáu 3 órai kezdettél Kossuth, l^ajos-utcai pártbefj"i»égé-beri pártnapot tart
A Nemzeti Parasztpárt Zalaegerszegen foiyó hó 29-én tartotta akku «ó gvűlését. Elnök: Kovács Ferenc, titkár: Kazay Gj*ula, választmányi ta^ok: Ebed''d Kálmán, Kósa
Cyörgj- es Szabó József-• * ____
Bazitán ugyancsak megalakult a "Nemzeti Parasztpárt heHi szervezete. Elnök: Boronyák József, titkár: Bogár Imre, választmányi tagok: Szekeres István, Egyed'' Sándor, Tóth Z*igiwjuil
« '' *
Igj- sok, miilió. éa millió ember ismerte meg egy más eszméit, szokásait, kultúráját, gazdasági élet-, feltételeit. S nem joelőre felőkészí-tett, hivatalos látogatások .ünnepé-lye> ceremóniái, hanem a. háború folyamán Lsmerték meg egyfcrásL amikor az emberek egynuíshi>/. való viszonyukban nyíltan megmutatják igazi jellemüket, amikor világosan látszanak az események éa jelenségek indító okai.
Az egyszerű emberek millióinak . személyes tapasztalata alapján sokkal jobban megismerik egymást a népes, mint bárotsly txópaaavú át

UJ ZALA
ím máig* \.
Személyi változások a zalaegerszegi hivataloknál
Zaíaeger>aeg. április 3Ü.
A Nemzeti Bizottság a zalai pénzügy igazgatóság élére dr. Dús Jenő ^énzügyigttrcatóhdrettert nevezte
Az Allamépétészeti Hivatal vezetője Wjjitrmann Frigyes nv. városi főmérnök lett, aki hosszabb kiéig irányította Zalaegrr-zeg város rm''Mtzaki ügyeit.
A Nemzeti Bizottság az ismeret-len helyre menekült Wej-iczky .János tűzoltóparancsnok helyébe Fodor Irtván korábbi parancsnokhc-lyettest bízta mepf a tűzoltóság ve-zetéaével
Fényes külsőségek között ünneplik a május elsejét Zalaegerszegen
Közélelmezési hírek
Zalaegerszeg, április 30.
A -város közélelmezési hivatala közli, hogy az d*ő számú szelvényre 80 dkg. kenyér-, a 2. sz.. szelvényre 10 dkg. nullás lisztet,''" az >A« szelvényre 6 dkg. sót, a jegyre 10 dkg. mákot, a »C<» szelvényre pedig 5 dkg. szappant szolgáltatnak ki.
Kenyéríiszt mák és szappan minden éfelmiszerárúsítónál, míg a s<"» Skriba,''Rózsa. Z>uppán, Lévav, Yi-zsy, Miklós és Németh László, nul-láslmt pedig u Köztisztviselők, Lévay, Háry Ilona. Bácsay, Simon Lászíó és Kiss üzletekben kapható.
Minden jegyre árusítható cikket minden kereskedő köteles készletének teljen kifogyásig kiszolgálni.
Új igazgató a kereskedelmi iskolában
Zalaegersseg, április 30.
A középiskolák igazgatói tisztségében beállott változásokkal kapcsolatosan a zalaegerszegi k«-re»ke-delmi középiskola igazgatói tisztaégére a Nemzeti Bizottság Für tő-l>ajos tanárt nevezte ki, aki a Kommunista Párt tagja.
Május 1-én megindul a magyar rádióadás
Budapest, április hó.
A felszabadult Magvarország Budapest í. hullámhosszán május 1 -én kezdi meg rádió műsoradását. Az ünnepnapon a rádió új szünetjellel köszönti a hallgatóságot. A- műsor keretében Züahy Lajos tart előadást
Zalaegerszeg, április 33.
Mint röviden jcleirtettük inar. Zaiaeger.-zeg váró* közönség- nagyszabású ünnepség keretében üunepíi Jneg a szabad, dolgozó Magvarország első .nagy ünnepéit: május elsejét Az ünnepélyesség emelésére nagyszabású diszkapukat állítottak fel Az ünnepség a Kazinczy-téren délelőtt 10 órai kezdettel lesz. Rossz idő esetén a Vármegyeháza nagytermében. Heggel 6 órakor zene* ébresztő, fel lí órakor felvonulás és az Ismeretlen Orosz Katona sír-
5 Z I N !1 fl Z
A szrotémber óta Zalaegersaegna időző Károlyi-társulat ismét megkezdi előadásait az alábbi műsorral: Május 1. Kabaré. Május 2—3 Májusi vihar. (SzLimfi. Május 4— 3—6. Mágnás Miska. (Operett.)
Az előadások kezdete délután 4 órakor lesz.
jának megkoszorúzása iövctkvzik.
A néj.gyxílésen S z ü ts Zoltán. Mara t;» i c s József éa Kováé sí Ferenc mondanak beszéd** pártjaik. Kiss Simon Mihály pedig a ifjúság itevében. I jlaky László . és Dávid László szavad, majd á bi: t«>klevelek ünnepélye* kiosztá-a. folyik ie> népg)Vílés eló^t.
Délután fél 2 órakor i térzene a Széchenyi ftérro. délután; 4 órakor («díg -^íni''dóadás lesz a Kultúrházban.''


Megvalósult minden nincstelen magyar] álma:
a földreform j ^
18 gazdasági cseléd lett önálló gazda a nekeresdi birtokon
UJ ZALA Politikai napilap Kiadásért felel: Sxakál'' Ferenc. Felelős szerkesztőbizottság tagjai Barátik Ferene, dr. TívoH Elemér. Maver Dénes, dr. Téglása Jenő
és Szakái Ferenc. Nyosnia: a Zrínyi Rt- Nyojuda-ráttaW Bérlő: UtHo. \
NekeriaxL április hú.
Az ideiglenes Nemzeti Kormány -zerrncsés kézzel, mint legégetőbb problémához: a földreform meg--. a£ó>ításáho:r fogott hozzá. A kiadott rendeletek értelmében máris szétosztották az igények földeket.
...Máté István 54 éves gazdasági cseléd, tíz gyermek apja ül most itt, ragyogó boldogságban, mellettem és beszél sugárzó sze- . mckkel n földről. amely eddig elérhetetlen volt számára, s amely ma inár a sajátja. Mint clmeaél-geti, het gyermek;: é^ bognárkodó gazdasági cseléd, aki liatodik éve szolgálja l>ec«űli»ttel a nrkexesdi uradalmat. ■ — Ninotc''en munkásember vtiltani egé;z életemben „vallja. ~ , ••V/BUrlrt'' Házó-VMtf> "" HuW^kkAu * haltak meg, »igy a két kér» s tenyérnél töl»l>et nem örököUicltsm. Ezt állítottam minden nap munkálta fél évszázadon keresztül, hol egyik, hol máiik nagybirtokon.
— Későre jár az idő. hogy oldják meg a tavaszi vetéseketFlxsz-e majd kenyér? Van-e iga, amely megfordítja a tarlókat s krrüí-i. mag a fekete, barázdákba? —?. tárom elé a nagy kérdőjeleket.
^írm sokat várat a felelettel, látszik, hogy muideure frlkészült é» nemcsak megkapni, hanem meg i* akarja művelni a földjét.
— Kérem, mi nekeresdi gazon sági cselédek tizennyolcan valtunk önálló ga/dákká s úgy intéztük el
-Egymás között, hogy akinek ősziből hasítottak, az cserél azzal, akinek csak tarló „vagy- ugar jutott így aztán, Isten segítségével, mind -annyiunknak meg lesz a kenyere. Az ugarokat pedig két pár ökörr?f közö en műveljük meg, aztán kukoricát. krumplit, burgondit. meg bükkönyt rakunk bele-, fezekből vai vetőmag szépen. »
— Hogy állunk az állatikkal?
— Köztünk mindegyiknek !er-z legalább egy tehene, meg anva-kocája-. akinek nem jutna anyakoca valamilyen okból, ázt n^''g^" malaccal kárpótoljuk.
Elmondja még Máté István kisgazda, bog)'' egyenlőre valamennyien a nekeresdi csc led lakásban rendezik be életük további folyásút* mindaddig, amíg az új birtokon oeréptetos kis, új házban iátsza-dozhatnak és nőlietnek az eddig bizony sovány kenyéren élő apró magvarok.
De már készülődik is az új földbirtokot, mert odakint égetőn süt
az nprili.4 nap., tenyérnyi 1-veb-ket liajtottak a fak és buján sarjad « vetés. Sietni keH, hogv minél előbb földben legyen a mag. amely új életet fakaszt, új remény s<.-geket , hoz és új magvar jövendőt...
... Földet osztottak. Sokesfr nincstelen cselc-dember áll meg a féket? Larázdák markán s megizzadt karjával törli le a meghatódott könnyeket, mert a föld. amibe ereje és élete sorvad, a sajátja, a felette szállít pacsirta helyette- zmg zsolozsmát és az ő szí\éJ>e ónt erőt. Fö''del osztottak \égre. igazán, s i-z miudemiél nagvobb hwimjiléka. hogv új é> tWinle élet fakad ezen a fö-d«ki^... (sz) { ■
Népossze írást v rendeltek el
Zalarger*7Wg. ápfilts
Az ideiglenes Nernzéti Kormii\ rendeletet adott kL amelynek értcl--mében az ország egész területén nopösőzeírást kell foganatosítani. Ennek Mtrán ös«eírásra kerül min-dci! szeinéK-. korra é» nemre \aió tekintet, nélkül
''^íizzet kapcsolatosan felhí\juk a vármegye lakosságát hogy az öv-rzeírások megkezdene "alkalmáv.if lehetőleg egy személ\ tartózkodjék otthon, hogy az adatokat az ö^szc író liató vági közegnek n-ndelk.-z«-»«''re bocsássa.
A robotmtuika-beOsztásokk;d fcap( o''atosatt i»métcltu'' nyomaté-ko.an fe-híxji a város polgánn.-*-terr a lakosságot hogy fobotmun-kán mbideüki kötege-, megjelenni-meg azok i>, akik rzideig vaía-miiyen mentességet élveztek, kivéve a hivatásos egészségügyi szolgálatosokat.
A polgáriue-ter nyomatékosan felhí>ia az ö-szes gazdákat hogv akinek száj- éu körömfájás gyanús állata \an, azonnal" jelentse azt be a \ ároshára 9-es szánni szobájában.
Kórházlátogatás a fellépett tí-tozjárványra való tekintettel szi-^oeúan tilos.
A város vezetősége ezúton is felhívja a város busiparosainak figyelmét, hogy a városi vágóhidat ürembehelyezték és minden hentes és mészáros köteles állatait a ha-tósáj; által megállapított módon n » ágóhídon levágni. E rí-ndelet meg-szegői ellen rendőri büntrtől>írói eljárás indul, aminek legenyhébb bünteté-se a jogosítványelkobzás.
A itol^ármester felhívja a város közönségét, hogv a katonaság által elhagyott katonai felszereléseket, úgymint fegyvereket, lőszereket, ruházati cikkeket géj)k»csian) agot. berendezd tárgyakat irodai- és egészségügyi fefezerelé}«ket, országos járóműveket, összegyűjtés végett a városházán (I. emelet 9. sz. szoba) azonnal jelentsék be.
Aki Ivejelentési kötelezettségéiwk május hó 5-ig eleget msn tesz, azt a leg-zigorúbhan meg fogják bün-tatoi .
HÍREK
—- lla''álozás. özvegy vitéz S-cévhv Fet;encné születrö C.ziráky C.izi-lk* ''.ánneizyei irodati^zt. aki u''ibb mint hárZ e^/.tendeje teljesített szolga-laU)t a vármegyeházán, leguu^ib. múlt a főirpíni hivauUta Ikms/IoTI tiszti «e!ő. éj-tének 44. évt;ben. a helybeli kóriiázban szoml>aton reggel elhunyt. Vitéz S/éohynét hetekkel ezelőtt súlyos Ueteís<''«g:el száilították a kórházba, ahoí újaldi komjjlikáció állott elő. amivel szem-az orvosok is tehetetlennek^ bizonyultak.
IF4L''. TI DOD MI A M.VDLSz?
— Az Á Uuníj)íté>ri-ti Hivatal megkezdte, működését Zala vármegye Allamépítészeti Hivatala, amely ideiglen- -en a v ármegyeháxa emeletén talált otthonra, az elmúlt napokban \ irezaköltözött Kossuth l^jos-utcai székházába, ahol telj > tisztviselőkar:«val megkezdte mun-káját
''A legkisebb hirdetés díja 11) szóig 5.— P. Minden tivábbi «zó 00 fiilér. A v»«»ag betűk dnplán számítanak.
TiSadrágépet ó» töítőtöllat nwi-gas áron i''esz a -zerkesztöség.
Főxnitadó inindenéslányt, \ agy a s/.onyt bejárónak azonnal felvennék- Cím a kiadóiban._
Fördőkezelőnő vagy házaspár azonnal felvétetik a Jákuin-utcai v árosi fürdőben.
Megvrrsxrni Márai Sándor könyveit maeas áron. e*tleg doháíiv-nyal fizetek. Cím a kiadóban.
Gyermek* partkoesit maga* árun veszek, rézben doliánvért. Cím a kiadóban.
99
működését újból megkezdte és úgy a gazda, mint a fogyasztó közönség rendelkezésére áll.
Kirendeltség,
Kossuth Lajos~u. 55.

ff>: v1 t •-
O''
I. évfolyam, 3. széni. Zalaegerszeg, 194Ő. májas 3.
ára
70
fillér
Msgjeieuik kedden, c. .^írtökan ch szőnibaton
Sr.crkfS7.ti: SZAKÁL FFRENC

S/erke-ztőség: \ ármegv ehú/a. Telefon: 36.
A NEMZETI BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA
Kiadóhivatal: Széclienvi-tér 4. Telefon: 33. *
Befejezés előtt a világháború
Hitler és Göbbels öngyilkosságot köJettek el
A legutóbbi londoni luva.alos je-lestésrk vtrri il májns 1-én a berlini birodalmi kancellári palotában Hitler öngyilkos k-tt és meghall. Egy későbbi jelentés arról számol be. hogy Göhfeels i* öngyilkosságot követeit eí. T)''
A német hadvezetés irányítását
Dömtz tengecnagv vette át, aki kijelentette, liogy a liáirorúl folytatja -Amerika, Anglia es á SzovjrUínió ellen, ha céJkitüzéteit másképpen elérni nem tikija. Dönitz elcsapta Hii/bontroppotiés hely.He Schw-etig Krosingot uevéztc ki külügyminiszterre. ''
I
Az olaszországi háború teljesen\befejezödött
A hivatalos jelentések szerint Olaszországban az 5. és 8. hadsereg május elsején . elfoglalta a Garda-tó vidékének több ^városát. Milánótól északra elérték a -Ticci-nót Ldine -vidékén a szövetséges esapatok felvették az érintkezést jugoszláv csapatokkal.
Grazuáni tábornagy. az'' olasz hadsereg főparancsnoka 3 olasz és két német hadosztály élén-feltétel nélkül megadta magát. Május 2-án
újabb olaszorsitági náci csapatok fegyverletételével — amikor körül-beiül cgymill''4 ember feltétel nélkül megadta magát —, az olaszországi harcok teljesen befejeződtek j
A szövetségesek máris tclje>en megszállták Észak-Olaszországot, Triest és Salzburgtól nyugatra !évó területek kivételével, ahol jugoszláv csapatpk vannak
Berlin egészen elesett
Az orosz c-apatok májifi} 1-én kilométerre voltak a \f, hadsereg »-apataitól. és 6ü km-re nvugntra Berlintől. Znikov csapatai Brandenburgnál és Berlinben újabb I4.UU0 logíyot ejtették. -ú.yo-> hareok ftíly-na«s a brandenburgi kapunál, Ghar-lottenburgot és Scbőneberget nng-tisztították a németektől. Moszkva és Ber''in között már közvetlen telefonvonal van. Az orosz csapatok a csehszlovák- arcvonalon ''< elérték Oderbergct és átlépték az inn-to-ívót. Közvetlenül Inslmick előtt áll-
nak, ugyancsak megközelítették l^übeekct itt ŐÖU menekülő járóművet sikerült megsemmisíteni.
A ma reggeli jelentések szerint Bénin te ijeseu''elesett A fővárosnál egy negyedmillió német adta meg magát május 2-án délután 3 órakor. Itt 70.000 német esett hadifogságba, többek között egy ^tengernagy is, " ugyancsak fogságba esett llans F/itsche, Göbbels helyettese, az ő vallomása szerint Hitler öngyilkosságot követett el.
Bajorországban megtalálták az elhurcolt Horthy kormányzót
Ismerete^, hogy - a Szálad-rémuralom és a teljes német megszállás idején Budapestről elszállították vitéz nagybátyái Horthy Mikiőst, Magyarország lrmondatoti
kormányzóját, akit most a nyugati hadszíntéren a szőve tw''yek Bajorország egyik erődjében meg-ta-álták Védöőrizctbe vették.
Nyugat-Ausztriában a német csapatok beszüntették az ellenálást
V
x . * ^ Nyugat-Auflztriibiu) tegnap délután 2 órakor a német csapatok beszüntették az ellenállást. Ket német teljhatalmú megbízott a szövetséges hatalmak képviselőjének, jelenlétében aláírták * fegyverszüneti fe''trt ,-lekci. Ez a.kaJomnuHe ízben orosz megbízott ii jcleuyWft, Amikor egy" teljes német hadsereg-feltétel, ncikül- megadta .inagóv <''
Aur^riában a <• hariséi**^ "W. í krp-re van > az olasz határtól. fogságb* esett H»indstcdt,. SperWr és Wcichs tábornok. A német-ha.lvreir kÜtVlékeiben a teljes szét
leomlás jelei mutatkoznak, amel) csapatok még nem tették le a fegyvert, fejvesztett menekülésbe kezdtek
Északon a szövetségesek elérték a Keleti-tengert, az újabb jelentések szerint elfoglalták Lübecket és 30 km-re vannak a Rostock felé . menekülő c*apatokt«''»l. Warnemün-dénél a szovjet csapatok 5000 német hadifoglyot ejtetlek, Berlintől í északra pedig elfoglalták Neu-: adtot. Kid ellen a szövetségeik négy támadást hajtottak végre.
Teljes a fejetlenség Norvégiában és Dániában
Donit/. ve;*tésév/f tárgv alások folytak''- az elmúlt napokiian Norvégiáé- Dáftia.kiürítéséről. Ezcklá-1 á tárgyalásokkal kapcsolatosan lá-^ tott hírt az a hivatalos jelentés, hogv Hinifer Amerikának és Ang-li.ir.ak feltt''t. I .c kuli fegyverletételt ajánlott fid. amit azonban nzok visszautasítottak. Az újabb hadi-jf-leut«V-k már arról számolnak be. A ii«gv a Norvégiái *m és Dániában lévd német csapatokat a szövdtt*-«e»ek elvágták az fcnyinwsz/tgtwl. Négy din v''árool»an «.jiofgármestcr-- 8sk, tfit vÚ^Uq pidiS •
» mesternek adták meg magukat a németek
i Politikai apróság ,
lovalt Barcelonában, amikor egy német- repülőgépből kiszállt^: elfog* ták.
I _ ;_
A németek által megszállott holland területek élelemmel való ellátása folyamatban-van- Tegnap • 1000 tonna élelmiszert vittek az an-go''ok a megszállt területekre. "míg Amszterdam, HiUversum és Utrecht; területére 300 négy-motort* gép do-bílft.jk
Zalaegerszeg és környékének
hatalmas megmozdulása az első szabad május elsején
A szakadó esőben is tfifob ezer ember ünnepelte a magyar demokrácia
megszUletósót
ZaWgrrsseg, májas 1.
Zalaegerszeg város és lcörny&e Fényes külsőségek között ülte meg az idei május elsejét, n demokratikus Magvarorszaa c''>ő ünnepnapját, amikor a hosszú éveken keresztül kényszerhaÜgatásba burkolódzott pártok vezetői i? hitet tehettek meggyőződésük mellett. A várót egyetlen nemzetiszínű zászló-
tenger volt, melyek alatt hatalmas csoportokbán hullámzott mz ünnep-pépe a tömeg. Jóval a kezdés előtt elfoglalták helyeiket az iskolák, közületek és a pártok.
Majd fél 11 órakor B. Molnár József főispán vezetése mellett *a Nemzeti Bizottság az Ismeretien Orosz Katona sírjánál tisztelgett. Itt Baráth Ferenc polgármester
előbb'' magyar, oroMtiyelvű
beszéddel áldozott a hősök emlékt-nek Utána a Nemzeti Bizottság
koszorút helyezett el az orosr hősök sírjára.
A műsor megkezdéséül a helybeli cigányzenészék eljátszották * a magyar Himnuszt, majd az iskolás-gyermekek az Internocionáié-t " kelték el
Május I. a munkásság Dnnspel
l''tána Szüts Zoltán, a helybeli Kommunista Párt nevében beszélt az egybegyűltekhez.
— 194o. május 1-én ünne[>cljak Magvaror.-zág munkásságát. Ma nemcsak a magyar, lianem az egész világ munká>aaga - ü rnepel. Ebben a várasbau, í.t -érmeg--'' tartani 23 év óta Iclxetetlen volt, ma nyílik első alkalom a szabad ünneplésre. A munkásság régebben csak rejtve ünnepelt, mert akkor a munkás minden megmozdulásában felfordulást látlak. Attól a munkásságtól várták a felfordulást, amelynek köjzönhetjük a kultúrát s hogy ebben - a városban templomok iskolák, otthonok épültek. Nem akarom azt mondani, hogv alak megakadályoztuk bennünket az
m, azok mind bűnösök volna, de bűnÖ3 volt az a rendszer, amely megvonta a szabadságot a dolgozó magvar néptől. A dolgozó embernek nem volt becsülete, mert aki tollat vett a kezébe, már fölötte érezte magát a dolgozó munkás embernek.
— Ebben a városban, amikor
először hangzott el a Heil Hitler, nem a magyar munkás mondotta, hanem azok. akik távol álltak a magvarságtól. Azt, hogy most a május 1 -ét ünnepelhetjük, a vörös hadseregnek köszönhetjük Pedig igen sokat hallottuk, hogv ez a 1tódaereg~!nezítíál)áa, rongyos. cso-oelék, most láthattuk, hog^-milyen harcikedvvel, milyen felszereléssel tudta a vörös hadsereg 2.500 kilométeren keresztül Hitler - német ármádióit üldözni. Ebbe a küzdelembe a magyar hadsereget is belevitt ék, azt mondták menjen a Don-kanvarba önként, így szerezzen hazát, földet magának. A magyar hadsereg nem önként ment, nrindannvian éreztük a kényszer súlyát. ''
— Ezt a május 1-ét szívből köszöntjük, ez legyen az a határ, amelytől kezdve minden magyar dolgozo munkáját megbecsüljük és amely nap irányt mutat számunkra a jövöl>en - i<- Egy fogadalmat teszünk. hogy félreteszünk minden előítéletet, minden előjogot, a dolgozókkal szemlicn lebecsülésünket,
ezentúl minden "dolgozó a társadalom minden rétegének Összefogásában közös célt szplgáJ: a demokratikus Magyarország felépítését Az egész társadalom minden rétegére szükség van ebben a harcban^ közös erővel fogjunk xtAtr. v Togadjuk azt, hogy ha mégegyszer valaki a dolgozó emberbég rovására háborút akar csinálni, leszámolunk azzal és minden erőnkkrf el len téliünk. A dolgozó embernek nem "érdeke a háború, a dolgozó ember a munkában és az otthonban találja az őrömét
— Amikor ünnepeljük ezt a májust, köszöntjük az orosz hadsereget, amely nekünk ezt lehetővé tette. Az orossz katonaság részéről a legnagyobb támóg^tást kapjuk & i dolgozó munkásság és a demokratikus ország számára. Itt az idő, hogy ez a május legyen a határkő s mi fegyelmezetten kezdjük meg az építő munkát Az elmondottakat a Magyar Kommunista Párt nevében tettem. Éljen a Magyar Kommunista Párt — fejezte he Szüts Zoltán.
Éljen a független, szabad demokratikus
Magyarországi
Ujlaky Lászlónak, a Nemzeti Szníház kiváló képességű művészének élményt jrlcntő Ady-írav alata után Marancsics József szólott az ünneplő közönséghez.
— Több, mint fél évszázaddal ezelőtt Párizsban írták először a munkások naptárába munkásünnepként a május elsejét Ekkor ünnepelték a/ esztendő legszebb napján a \i ág szociálist ■ munkásai szo-lidaritá.-uk diadalát: felsz«l»adul-tunk. Ez az első szabad május, aini igazán a miénk. Versenyt futottunk érte.. A májusi gondolat: ereje nem szakad ki a tömegből, amelyből született, hanem vele élt és fejlődött /és kiáliótta minden idők viharát ■ A májmi gondolat arra tanította "meg a munkáságot, hogy a szolidaritás ereje l-győz-hetrtlen és csjjk szervrzettséuélwen találja meg a^t a hatalma> fegyvert, amellyel legyőíhrti a tőkés termelés igazságtalanságait. A májusi gondolat megmuUtta a mun-kásosztálynak. hogy ő az új forradalom hőse és hordoziíja s ő az egész kultúremberiség megváltója. Cttdikíos út t májúi út; a D''ó««-
lem útja, de tudjuk, Hogy a győ- { ze''met ingjén nem kapjuk, min-. '' den írt aldozattaL, küzdelemmel, vérrel kell megküzd énünk.
Beszéde tov alibi során Marancsics József'' hálatelt szívvel emlékezik az orosz népié, a (r ''szabadító seregekre, Sztálin marscllra és azokra a vörös katonákra, akik hazánk földjén álmodnak a vibígszabad-ságróL Büszkeséggel idézi azoknak a munkáoknak rmlckét, akik életükkel mutatlak példát, amikor a rablógyilkos nácik és nyilas csatlósaiknak estek áldozatul.
•— A mi életünk örök harc é$ küzdelem, mert a kö/igazgatásból hiányzott a ^/<H-iális érzek, mi nem iinr:cpt''lh-"ttünk. mert c endőiszuro-nyokl>a ütköztünk }ianavtaiakat so-
sem hallgatták meg, annál inkábl) röpködtek felénk a fenyegetések 6» internálások Féltek az . ünneplő munkásságtól és mégis május elsején fellobbant a szunnyadó tűz, amely bevilágította az utat, amelyen elérkeztünk a mai ünnepélyre. Ma van szavunk, van életcélunk, meggyőződésünk és nem vagyunk kibérelhető politikai cselédek. Mi a határokon túl is kezet szorítunk mindazokkal, akik velünk éreznek és az a céljuk, hogv megvalósíthassuk a szalwdságot. békén, igazságon és szereteten, fcléiiüiő új tár-saaalmat Ezzel a gondolattal örömteli szívvel kiáltjuk: Éljen a füg-geilen, szabod, der^okratikus Magyarországi
Csak a munkásság és a parasztság szövetsége építheti fel - a demokratikus Magyarországot
D á v i d László szavalata után Fehér Gyula, a Nemzeti Paraszi-párt megei párttitkáxa mondotta
B***dé «l#6 iMm kifejtette,
liopy az úri birtokok kisemmizettjei voltak a para-ízttik, akiknek verítéke gyümölcsét a feudális urak -tették el. Majd így folytatta: — Neküak. kéttacro üpnepnap.

tv


2.
OJ ZALA
í«3. raíjo" X
e^ a inai, mert szabad parasztok, szabad munkások vagyunk, mi vettük ke/ünkbe sorsunk : alakítását és tudjuk a szabadság jelentőségét és értelmét. Szcrveaxrttek i» leszünk, öntudatosak és harcosak és kitakarítjuk magánk közül azokat, akik a dolgozó társadalom e''den vétenek. Országszerte és, e^ész Zalában fri s jncsgyekarók virítanak, amelyek ''a feudsu/mus koporsószögici. Az eltemetett feudalizmusból periig tesak öntudatos és szabad parasztok születhetnek.
— ''Szabad lett munkánk g>ü-mölcse is, de nem azért, hogv- ke- '' ve-ek jóllakjanak és milliók éhezzenek. Mi termelünk, dolcozun'' ha másképpen nem, magunk vonjuk az igát és dolgozunk tíz em-l»cr helyett, hogy megmentsük az orr-zágvesztő Szá''asi bitangsága kö-"v etkez tébea kifosztott és éhező országot s valamennyi munkásnak megadjuk a mindennapi kenyeret.
— Magyar értelmiségiek! Nem ajtó előtt kilincselő, alázatos, jobbágyi parasztok vagyunk, a dolgozó értelmi-ég van érettünk, a paraszt-
ságért, és nem mi értük. Ti szellemi munkások, mi fizikai dolgozók. Akik velünk és érettünk dolgoznak megb-xsü^ük. a!;i p <i;e ellenünk van, kivetjük.
— Magyar munkások és iparosok! Ti "segítettetek brnnűnket a földért folyó harcban, köszönjük a ti próbaköve* harcotokat, de ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy mi* parasztok e^y^aiosú szövetsé-gestek akarunk fertői a jm ő brreai-ban és ha mi termelünk, ti is úgv termeljetek hogy nekünk is jusson* cipő. ruha, gép, hogy az iputi termékek a n>ezogazda; ági termékek-ke* öazhangbon legyenek, hogy mi ne a rongyos, mezit áhjáró. földes viskóban lakó parasztok legyünk. hanem szabud kultúr-p-->-rasztok C-ak n -rnunká''ság és a nara:zt ág harro* ft.ö^etsr''g.se épít-nrti fel a dolgozók társadalmát, az. új demokratikus Magyarországot- Éljen n parasztság, éljen a munkásság, éljen a dwgozo. demokratikus Magyarország!
A helybeli munkáság szép ének-szamai után
Kiss Simon Mihály az ifjúság ne/ében
szólt:
— üdvözöljük Zalaegerszeg dolgozóit: a munkásságot és a parasztságot a magyar demokrata ifjúság nevében, ezen az első, szabad május elsején. Uimepeljfik a demokratikus Magyarországot Hogy mit jelent számunkra ez az ünnep, azt szeretném pár szóval ismertetni.
— Minden történelmi eseménynek megvan a maga napja, ünnep je. Épp így a dolgozo osztálv-natc is megvan, nemcsak nálunk, hanem az egész világon. Ez a nap: május elseje. Más nemzetek is ünneplik a munkásság szent napját. Franciaországban május elseje a legszebb ünnep. Oroszországban megáll a munka üteme, Amerikában, Angliában ugyancsak ezt a. napot szentelik a munkásság számára, hogy érezzék cgyüvétartoznn-d ós águkat. A magyar dolgozó osztály, a munká-ifjúságai együtt akar ezen a napon ünnepelni. Nézzük csak, miért nem ünnepeltük eddig Zalaegerszegen május 1-ét 25 éve a magyar reakciósok a magyar munkásosztály és ifjúság előtt eltitkolták azt, hogy mit is jelent
május l-e? Mi magvar ifjak, nem is tudtuk a jelcntős/gct Meghamisították, eltitkolták előttünk, hogy a do''g izóknak is van egy Gniieji-napja. A magyar tfemokratikus a -lamforma lehetőséget nyújt arr.:, hogy mórt, amikor már tudjuk, mit jelent május elseje, ezt a szent'' napot megür.ncpe.''jük. Bem éljük, hogy az ifjúság velünk tart, a dolgozókkal együttesen fognak a harchoz- Felkérem rao-t Zalaegerszeg dolgozóit is, fogadjanak bennünkrt szívesen, mert a jövőben mi is ezen a napon akarunk ünncpe''ni, velük egvütt a demokratikus Ma-arorszagért — mondotta többek özött •
A beszédek elhangzása uíán az Internacionálé és a Szó/át hang-zott el, majd az örszegyült hatalmas tömeg, éltetve n felszabadító Vörös Hadsereget, a magyar i nemzeti hadsereget és deraokrati-! kus pártokat, felvonult a város főutcáján. Majd, hogy a gyermekeknek is em''ékcízctessé váljon ez a naj>, a Kommün üti Párt székháza előtt péksüíeménvekct osztogattak közöttük. •
A Vörös Hadsereg felszabadító hadsereg
Irta: Rosztővszky Szergej alezredes
IL
A szovjet haderők főparancsnokságának Lengyelország, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Norvégia kormányaival kötött egyezménye értelmében a polgári közigazgatás, a közvetlen hadműveleti teriilet kivételével, ez országok Ltkósaí kezében maiad, s ők maguk alakítják" meg demokratikus kormányaikat A \ őrös Hadsereg nem avatkozik bele a felszabadított országok polgári köriracgatá; ainak irányításiba. Külön szerződés szabályozza azt a viszonyt, amely a német hódítók elleni közös harcra vonatkozik. A törvények, egyházak, a sajtó, iskolák, politikai pártok, szakszervezetek és más társadalmi szervezetek szabadon működnek, a felszabadított nép kívánsága szerint A Vörös lladeereg, a háborús nehézségeket leküzdve, önzetlenül támogatja a lakosságot abban, hogy az. hclvreáUífca társadalmi, gazdasági és kulturális életét. A Vörös Hadseregnek ilyen viselkedése lényéből fakad, s ez annyira más, mint a német propaganda-szülte sbo''seviki réme, hogy most naponta ezer és ezer olyan kijelentést lehet liallani, amelyben cz emberek azon csodálkoznak, hogyan is hihettek eí azt a rém-mesét, amit a németek a Vörös Hadseregről terjesztettek. A szovjet embereknek ma a srovjet életre vonatkozó kérdések Jen sorozatára kell válaazol-amaíy Iráaédaak igea makim vak
Általában duplájára emelkedett a| gabona
félék ára j . .
mol
Például, igen gyakran eí kell magyarázni azt, hogy a Szovjetúnióbrai teljes vallásszabadság van, hogy vannak templomok és papok, hogy a polgári házasságon kívül bárki egyházi háza ságot is .köthet, hogy az anyától senki 6em veszi el gyermek''t hogy az állítólagos nőküzö&-ség — egyike azoknak az aljas hazugságoknak, amelyeket a Szovjetunió ellenségei találtak ki, hogy a Szovjetúnióban van társadalmi és van magántulajdon, hogy oct számtalan iskola, újság, klub, sportegylet van. hogy a kolhozok a parasztok önkéntes egyesüléséből ke-leÖccztrki ? a kolhozrk eLősorban a parasztok számára előnyösek, stb.. stb. A szovjet-harcosok készségei beszámolnak a szovjet/eletrőlcs megjelenésükkel, viselkedésükkel megcáfolják azösszes ellchsvgcs rágalmakat K Szovjetuniót nem ismerő embereket hülönö-en meglepi a szovjet emberek csrvszeni-sége, fegyebnezettsége, muvelteég:: és az, hogy a szovjetember tiszteletben tartja más népek erkölcseit és szokásait, nem ismeri a nemzeti és faii gyűlöletet
Helyreáll a jó\ L-zony a Vörös Hadsereg és amaz országok népei kőzött, amelyek még nemrégen. at Szovjetunió ellen harcoltak, mint például a románok finnek és azon iúagyarok között, akik a Debrecenben alakult új magyar Nemzeti Kormány hívei, nem is beszélve az oroáx nsppcí rokon boljár aéprőL (Folytatjuk) .
Budapest áwtis hó.
Az ideiglenes Nemzeti Kormávy a közclelmezé? biztosítása énleké-ben kiadott rendelete szerint —. '' mint azt röviden"'' jei-ntettük már — lényegesen felemelte a ga!>-mák árait E szerint a termelői érik a következők: búza «''Í0. rozs 70. két-*zert.s 70, takarmányárpa 75. k>-pas/árpa 100, tavaszi árpa 80, /„;u üO, köle< 90 és a hajdina V0 poi^ő métermáz-ánkint az egész termo-
PORTÉLÉT
A Magyar KouuuuJústa l''árt minden szombaton délután 3 óra kor pártrrtckezíctet tart.
A MADiSz közti. hogy c«ü&rt& kön, folyó hó 3-án déltfíán 3. órakor a MANSz szekirázában ülést tart Kérjük'' az ifjúságnak Vninél nagyobb számban való megjelenésit* . ... ''
!FJlJ. TLDÜÜ. MI A MAIMSI? 11A TUDOD, DtJLCOZZ VElXNKJ
V . . '' • —Z-- - . ''.
Kedden délután c. Kommunista és a Szociáldemokrata Párt kiküldöttei megk^s/.orúztúk a líi—''it^as évek intemá''ótábor l>a:ohiali halottainak sírjait A két párt rés/erői Munkás, Simon és Nemes István elvtársak szólaltak fel s beszédeikben ha^gsú''.yoztik, hogy az l>zme tizenöt iiaiottjárói, akik ma n«é^ jc:telen rí.iiaa f<^küsz;iek a llósők temetője melletti erdőben, őket megillető, kegyeletes módon gondoskodik a ket párt
_.__V
A május 1 -i ünnepély rendrxé-sében, mint megállapítottuk, a helybeli taLommunista és Szociáldemokrata Párt fáradhatatlanul'' fiókát dolgozott Ezek a pártok már teljes szervezettségükkel loiv látják az újjáépítés ittunkáját .; -— : V
A Polgári Demokrata Párt folyó hó 21-én tartotta meg alakuló ülését, ame yen megválás/, totiák a tisztikart is. Einök lett: dr. Janc6<> lienedck, társelnökök: lliegler Mihály és \\ asserman írigycs, titkár llvolt Elemér. Ligyancak megalakították a szervezőbizottságot, amely megkezdte a tagok felvételét A pártnclyiség Munkáesy-utca 2 szám aiatt van (volt Hungária vendéglő}. A párt minden héten szombaton délután ~> órakor párt-értekezletet tart
évben. Az ;egészs>égcs. morzsoh kukorica máfu^ hóoapban 72 pengő-Cab )''/). íirga-, vagv viktóriz 1k>í>ó |.">0, a zötóborsó 120. lencse. 200, étke/ési b^rgí/.iya 44, ijtari ljk«^go-uya 37 Ő0. íle''imag 200. napra ioigó-mag 140. j szójabab 160, tökmag l»t !«.igőjl00 k»-k''mt
A ren;felei ^rtMm^ten a gírliona-fé''ék vkuliorica i.-. ideértve; vetőmagjaiért ja termelók egymás között 30 ''Os felárat számíthatnak.
Eskütétel az új főispánnál
A zalaegerszegi közhivatalok vezetői hétfőn, április 30-án délután óiakor letették az esküt B. Molnár József főispán előtt
Ugyancsak a főispánnál megalakították a zalaegerszegi járás tisztviselőinek Igazoló Bizottságát."
Megalakult a Szovjet-Magyar Müvzlödési Társaság V'' í; Brdape t, április
Pe^i jelentét szerint a szovjet-magyar ku''túrálií kápcso!atj>k f ki-méivítdére és ''ápoláráiu mega'':íku:t a Szovjet—Magyar M«ve5Őd/:iTár-taság. Maqrnr részről; több kiváló-ság. így Zía''iy I.ajos,; Szcn»«>''öravi'' A bcrt''és B-znák Ala-lár váíla''.fJk a vezetői tiszteket.
A MÁV Igazgatósága közli-
j Szombathely, május 2.
A " a út j v érkeringé.-él>e. am.''fy a nácik kínjél ,-tlcnségs miatt a Irg-jobhan mtfgsí.iyíe''.tí a hálx>rút z::-s ;ai viszonyíatbau «*gyenjőre c ak a szoml>atíi<)y—aazykani''saí vpr:a''at lehetett iKiícapesolin. Ez a s?enirly-vonat cste| 5 óra 4ő nerckor indul Szórni*.hwyről és Nagykani^iára éjjel 3 óra 43 jKTckor érkezik. \ is^wifelé! onnan hnjnali 2 órn 7 . |>erckor és reggel 6 óia !>
j>erckor éijkeAik Szomi>ath''.''lyrei i A személyforgalom egyenlőre-nagyrészt téherko-siklva:i'' ln>ny«>ló-dik íe « a \ itcldiíj a felszabadítás c''őtti HL os/táiyií méné;díj háromszorosa. • ^
Közli mj''g a MÁV. hogy Szotn-»>aths''yiől |H *gy- shalam és Kohonc ''kivéietével) inmden iránylian lehet utazni.. - j
é.
Kőtelező a hastífusz elleni védőoltás ''Zalaegerszeg, május . 2.
Fertőzött ivóvíz és élelmiszerek használata ikövetkeztébrn Zalaeger-scegea az utóL^bi hrtekLe.) nagyo''bh-s.-ámú liastífusz megbet-gedt s történt A. járvány terjedésének megakadályozása végett az alispáni rendelet értelmclien mindenki köteles magát folvó évi május hó 3-íól 30-ig hastífnsz ellen beoltatni. l.lgyxnei o tís a várotházán és az Ol''l rendelójébn naponta 9-t«l 12-ig; Az oltásra el kell vinni az oltandó élelmezési jegyét mert az oltás megtörténtét a-inak hátlapjára jegyzik fel. Aki az oltást igazolatlanul elmulasztja, büntetésben fog részesülni. Az oltást magúnorvos is végszheti, megállapított díja/ásf ine''lctt.
A gyakran Iw''állal végződő luis-tífusz betegséget fertőzött élelmiszer vagy ivóvíz okozza. Betegség megelőzése.; végett törekedjünk a leh-tő legnagyobb tisztaságra, ivóvízül csak egészséges, tiszta kút vizét használjuk, amelyiiek környékén nincs trágya-lomb, árnyékszék, szemét gödör és amelybe szennyvíz kívühőí bc nem folyhat. Etke-k''ezés előtt a kezünket mindig inos-meg ji''.
sa
Megkezdi tanítását a Keszthelyi '' Gazdasági Akadémia
Keszthely, májns 2. \ kcvtli fyi Akadém a
,ári Mc^őgaz !nsági Fő-évi május 1 -tol au-»g bezárólajr mind a tí»''gy évfo''y anv>n nváii-féé-. tneg-
ta<tá át lúrdette Ist
A fö''dijiűvelésügy i miniszfcr
a kó!oz>
ifko^a foly4 éu.-ztu» . 14
n
K A « I Á R MEZŐGAZDÁÉ SZÖYETKE2E1E
FÖBizoMÁavosa
Simon Géza terménykereskedő
Rákóoxi-utca 7 nin
Megkezdte működését és a régi elózékénységgel áll a gtizdaközönség rendelkezésére v Egyes vető- és konyhakertimagvák raktáron. Közellátási szelvény-ívre liszt helyéit rozs kiadás. -
reudeletéig a lvíxa»i-k»>r s^nmú-féle <líjat nem szednek, az ráadások inájus 7-éui kezdődnek. FJsi", éve* ItaMgafík érrttrégi va-.''y e-y.u-értékű bizonyítvánnyal igazolják képesítésüket, magosabb évfolyam--l>a í.atko/úk csak leckekönyvüket mutatják be. ___
Üj tisztifőorvos Zalaegerszegen
v Za''acgersz g.''jniju-2.
. A Ne;nz>rt» Bizottság dr. hai Sándort váro»i tisztifóorv. ss.i u: -vezt''e ki. Dr. Kajtsa -Erdély ből került városunkba, ahol eddig U a tisztifőorvost heívettcsítette.
5 Z ÍN n.ft z
Máju.1 e''scj.-t a.lu-iybeli S/iutái''-su''at azzal ünnep"lt\ hogy istnét megny itotta kapuit a szórakooókö-zönség számára. A kapunyitáson'' megjelent B. Molnár József főispán. Bar;it]» Feraie polgánnetter és számosan a helybeli K''Jtrammfeifl Párt veretős»:gének tagjai söráhól.
A műsort Marosi bácsid, az firs/ágs/erte ism-rt rendező k«ni-ferálta I>e, maid a tagok változatos műsorral kedveskedtek a közönségnek.
Május *4-én—ö—ő az i»m rt kacagta tÓ íMágnás Miska< kerül a l;ö;-öt^ ''n elé. .
A legkisebb hird; tés díja 10 szóig 5.— P. Minden t vábbi ató 2.— p-ngö. A vastag bel ők dnp''íii számítanak. '' ^
~iáJkcírógTpet és Töltőtollat magas áron vesz a szerkesztőség.
Főzaitadó mindeneslányt, va«y a szonyt i>ejáróiiak azonnal felven--nék. Cím a kiadóban.
Fürdőkezelőaő v agy házaspár
a/onnal felvétetik a Jákum-utcai városi fürdőben. '' j ^
.Megveszem Márai Sándor könyveit magas áron, esetleg dohány-nyal fizetek. Cím af kiadóban.
Gyermek portkocsit magas áron veszek, részben doltinvéct Cím a kiadóban-
•Felhívjak mindazíikat, akik a Ft-.tura raktáráw'', valamint a Kovács Mihály által kezelt \Y!avsics-uteu 3 szánt a''atti rsktárl>ól-bármiféle árút, zsákokat jogtalanul elvittek, hogy azokat. ,n/o:mal vlgy k vissza oíln, amely raktárból e''vit-t«1c. Az önként visszaszolgáltatóknak büntetlenséget biztosítunk. A bárkinél lévő ^Futura* jelzésű 7.-á-kokat is vissza kell adni. — Fu-tura Kirendelt ég, Kossuth-utca *>7.
.Vb''nmídn mennék 5 éves kisfiáimnál, akár viHékre L«. Cím a kiadóban. , .
5 szobás b-
Sürgő-en keres k 4-kást irodahasználatra értesítés a kiadóban.
is.
Cím

Méhdr-t veszek minden mennyiségben. Cím a kiadóban.
működését újból megkezdte és úgy j í a gazda, mint a fo gyász tó közönség rendelkezésére álj.
Kirendeltség,
Kossuth Lajos-u. 55.
uj Zala
Politikai napilap
Szerkesztésért; és ;kiadásért felel:
Szakái rereae. reWős szerkesrtőbizottiág tágjai: Baráth Ferene, Tivolt Elciuér, Mayer Dénes dr. Téglás* JanS
és Szakái Fereae. Nyomja:'' a Zrinvi Kt Nyrnu^a-

«»a Unit.

v

■ T-i.
■ :y-» ■

1. évfolyam, szám. Zalaegerszeg,
1933. május 5.
70 !
fillér

Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton
Szerkeszti: SZAKAL FERENC
Szerkesztőség: Vármegyeháza. Telefon: 35. -
A NEMZETI BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA
Házhelyosztás
ínivik Zalaegerszegen és & vaxzne- . gye többi bc''yac&cixa. Ez a munka uuán meg a lóxuosztás tcnycuei is lantosabb a nemzet fennmaradása ál gyarapodása erdekeben. ixlüig ug>Kuis, különösen a városok lakot-'' uaK 1 egnagy obb reazc ma»ok házának megunt es. a háziúr kényc-kedv éneit icitetf" lakója volt. tgy-»zer egy Iámban laktam diákkoromban a szüleimnél es valami miau Lakost kerestünk. Olyan laiu vo''t ugy an, ahol nagy, tornácos házakban laktak az caiucrek, de az udvarokon ucm kacagott a gyermek és cveatc 28 emberrel csökkent a heiy ség lukasainak száma, . tehát von hely elég, mégis mindenhol azt a vált^zi kaptuk, hogy zsellért nem logadunK u házunkba. Emlékszem az upam keserű arcara, ököibcszorult kezére és könnyekkel karikázott szemere. Ekkor tanultam meg a saját ház, a család." fészek tógáimul igazán érezui és értelmezni. Ekkor Kezdtem sejteni, hogy mit jelentbet uz, lui egy csalán a saját kis telken enub lei a falakat es ha szerény kis hajléket is, de magának cmdi cs ligy rendezi bü környezetet, ahogy éppen aíagnngieH-lonb, vagy <preu t-ts/ik ahol a náziúr morcosan nem. inti rendre es cscndrc az élettel teti gyermekeket s ahol párcentis he«y-loglaiásért nem akar a tulajdonos mindjárt az égig ugrá''ni dünébrn. Sajnos, mindezictelg csak sejtes é» vágy maradt ez szamomra, incrl a gyermekkorom óta vágyott aaját-náz csak álom volt, anuból az elet apró kis manócskáfc mindig felébresztettek *
Pedig, Istenem, mennyire szerettem vo*na és szeretnem ma is és msnnyien és hányan vaunak még teJ* ezzel az érzéssel. Hány napszámos, irodai alkalmazott és kisember vándorof egy életen keresztül lakásról-lakásra, hányszor vív keménv- csatákat gyermekei életet ado napsugaráért cs azért, hogy legalább az időjárás viszontagságai eiol sikerüljön megmenteni a nemzet jövendőjét: a gyermeket. Pedig de sok házhelynek való földünk volt! Pedig de sok kis parcellát lehetett vuuia kihasítani azok részére, akiknek egy egész é*et küzdelme sem eiég anhoz, hogy egy sírnai nagyobb lö.d.''t a magukénak válhassanak 5 most, hogy a há/hc-fyeket osszák, csak természete*, líogy az emberek százai induUak meg eboen a kis v árosban, hogy végié kicövékeljék azt a párszáz kis ölet, amelyen a ház áll, száraz lakószobákkal, az udvar a rendes ólakkal és a kert fcíe zyld%qgic.ek-keí és gy üinölccaeL S mrgunluinak a színes áhuok, és az álmatlan éjszakák, amikor az anya és az ha a gyermekek álomba merüitek, összedugja a gond tót e» íarsfch**£-tól megráncosndoCt^ fejet e* Hct vezget Már látják is az rmclkeU-falak.it a fehérre meszek faial. a piros usv^réptetoi, a baromfiakkal teli udvait, a röfögő dts/aókai »•* a mosolygó gyümölcsöket Falán a régi. kopott tMÍ""M>k mellé árilány áj darab is kcrul. S ezzel a gyó-mörű tervezgetés*** ringatpk áiomlm magukat "Kerneljük, amilyen gyxírsan mrg«;rkc?ett a telek, ugyano''yan hamar megérkezik a segítség is, amiből a hájak felépülhetnek, mert ha csak a ieek lesz úieg, bizony sok kis hélyeu nem emelkedik fci-a pirostetős ház, pedig az államnak ez a célja, a nemzetnek pedig ez az érdeke. Mert ha lesz egészséges ház, sajátház, sz*_-vasbU* Mk tífcAct «M^aak az
emberi teremtmény, nagyobb gonddal éli a maga életet, nagyoblí lesz az életkedve, a kukúrvágya és minden, ami az embert emberré teszi
Ezekkel a gondolatokkal figyeljük a házhelyek kikarózá&át « ezzel együtt az új családi fészkek megalapozását. S örülünk is nagyin, hogy a kormány, amefy demokratikusnak vallja magát, való-J ban olyan lépéseket tesz, ami azzá is teszi. A földpsztáa után jön a házhefyosztás, azután a fizetések rendezése és más intézkedések, amelyek megkönnyítik azoknak az
életét, akiké bizony eddig nehéz volt Mert eddig csak szavaltak a kormányok, ágó*tak hangzatos jelszavakkal, elorozták a gondolatokat a demokratikus érzelmű pártoktól, hogy kivegyék kezükből a fegy-veri de művészek voltak abban, hogy mindabból, amire nagy szükség lett volna, meg ne valósítsanak semmit. Reméltünk egy új világot a hangzatos jcísta^ák móg<5tt. de napokon belül megláthattuk, hogy az <xak porhintés es valójában mindegyik saját majcét akarja feltornászni a dolgozók millióinak vállára. Ez történt évtizedek óta, amíg
külső segítséggel eí nem jöhettek £ sokszor hazaárulónak bélyegzett, baloldalinak csúfok, kmosolygott demokratikus pártok, amefvék a sok szónoklás helyett megoldották a nagy magyar kérdést. "Nincsenek többe óriásvagy ónok árnyékában sínylődő proletárok, dúskálók és kisemmizettek és biztosak vagy unk al>ban, hogy hamarosan óíyanok sem lesznek, akik akarják, dc el nem érhetik é saját otthont soha. Mert új, kertes háza millióinak kell felépülni, hogy megszaporodhasson a ncmzrt és elindulhasson az új élet felé. (sx)
Teljes a felbomlás Németországban
A Hollandiában, Dániában és Északnyugat-Németország-ban lévő német haderők megadták magukat
A ma reggéii londopi hivatalos jv lent és szer.nt a Hollandfában. Dániában és Északnyugat-Németországban az anyaországtól ^Jvágott
A dániai német hadseregek fegy verletétele titán Dániában új kor-
német haderők a 23. hadseregcsoportnak, Mocrtgommery tábornoknak megadták magukat Északon ezzel a szárazföldi hadműveletek
Dánia is felszabadult
máuy alakult, amely ina reggel átvette hivatalát. A fegyverszüneti fettételeket ma reggef 8 órakor ír-
befejezéef nyertek A Kiéiből .menekülő német hajókat a szövetséges repülőgépek wxakndntlannf támad-
ták alá a német megbíaottak és
Montgommery tábornok
A Brennernél találkoztak a szövetséges haderők
A 7. hadsereg átkelt n Brenne-ren és q''jm területen kezet fogott az 5. hadsereggel. Salzburgot és Insbruckot elfoglalták az amerikai csapatok T
A magdeburgi zsákban lévő német csapatok is megadták magukat.
Ezeken a szakaszokon 45.000 a német hadifoglyok *záma. Kz*el kb. újabb 1,000.000 német adta meg magát a szövetséges csapatoknak.
A Dél-Németországban, Ausztriában és Csehszlovákiában a német csapatok még harcolnak a szemben-
Megindul a nagy támadás Japán ellen
Amerikai óriásrepülőgépek az elmúlt nap támadást intéztek Dél-Japán ellen. A kifejlődött légihar-
cokban 54 japán repülőgépet lelőttek, azonkívül igen eredményesen bombázták a Japán hadicélo-
Csehországban újabb térnyereséget értek el a szovjet csapatok
A ma reggeli jelentések szerint Brünn szakaszán a >aovjet csapatok
újabb jelentős térnyereségre tettek szert A cseh hegységekben folyó gerilla-harcok során elfogták a 16.
A fasizmus vége.i.
Kivégezték Benito Mussolinit és 17 társát
i
Rómából jelentik, hogy az olasz hazafiak rügtöcítélő bírósága halálra ítélte Mussolinit, akit 17 vezető fasis/lával együtt kivégeztek. A ho''trsteket .Nliíánó egy ik terén kitették elrettentő példa gyanánt. O''as/ország, népe osztatlan meg lé-g»d«sael fogadta Mussolinmek és csat''ó aínak kiv égzéséről szóló hírt
Az oüuz sajtó rámujat arra, ho^y MussoHnioék az olasz hazafiak által fcrtént kivégzése a tragédia természetes befejezése. Mussolini és csatlósai kimondhatatlan nyomorúságot hoztak az olasz népre, ennek élteimében Mussolini kivégzése nrm ímmszú műve, csupán jogos igazságszolgáltatás.
Teljes erővel folyik a nyilasok összefogdosása nemcsak megyeszékhelyen, hanem az egész megyében
A <r*«j«UJ4i*a» után a kom-
matu<u l''ut «arn>rae«i moaLijá-v a- ep hUm* w^mdwU a poUuk»i r«n«k»r»r< ntunkaja. A j^ítttkat rn»<iőf»eg vrzrtóje. Baráth ka-rtdy. ttazy kőrüíl-kt*Ue*cl folytatja a nyilaik felkutitá»át. Máris számos nyi''as kerüit a rendőrségre, ahol. igen alaposan kiv izsgálják, Iwgy aktív részt vetlek-e a nv-ila-sok miyikájában. Drömmel látjuk, l»ogy a politikai rendőrség nrm emberirtást csinál, hanem alapos munkával azokkal foglalkozik, akik valóban, a szó igazi értelmében nyi-ía*)k voltak, msr> má» síhírálás
alá esik az, aki kéay>zerből, esetleg gyengtaégb^ vagy ''pedig wját el-batárodbaból r*jik névfleu tagja vak. vagy pedig ágáló pártvezér* a nyilas-társaságnak.
Sájno*, ezideig a várost erre a
*vrrra juttató nyilas vexeiők. akik fenyegetésekkel, terrorixálá-^al é-s
egy''cbbcl »nép*zcrús<tették« uralmukat, egyelőre kivonták mag ik-t az igazáág9Zoígált:tás alól. bár biz-
tosak vagyunk abban, hogy hamarosan valóm ennyien kézrekerülnek és eívesak méltó büntetésüket Fe-felnek az ártatlan emberek meghur-coláaáért és azért a terrorért, mely-1yel a városban uralkodtak. Külö-■íhb vaaaiMtt jbbaa Omnai vo%
Kiadóhivatal: Széchenyi-tér 4. Telefon: 28.
álló szovjet és angolszász erőkkel, dc szétforeár»o?ásuk miatt fegyverletételük küszöbön álL Fogságba került von Kleist tábornok is, aki már a hetedik német tábornok, aki az utóbbi napokban fogságba került ;•''.;.,''
amefy helyöen, nem a bosszún, hanem az igazságon alapuL
A nyilasok összefogdosása egyébként az egész megy ében folyik. Ivt a nemzeti hadsereg tagjai xs tevékenykednek
Ünnepeltünk
A leghatalmasabb társadalmi osztály: a dolgozóké. Ez az osztály a május elsejékkel került a törtenetembe, amikor a haladó, tudatos és harcos munkásmozgafmakban egységesen jelentkezett Az őt világrész városaiban, falvaiban, munkahelyein dolgozó proletárok, a szocialista munkásmozgalom pártjai egymásra találtak Még nem (b olyan régen, esztendőkig, reszkettek ettől az ünneptől a kormányok, hatóságok, munkaadók és nyárspolgárok Azóta a társadalom "minden dolgozója, akár szellemi-, akár két-kari munkás, ráeszmélt, hogy a szocializmus céljainak eléréséért folytatott küzdelemben vállvetve kell résztvenni. Az egymásrataláiás nagy, ünnepsége volt május elseje Ejt u nap seregszemle, számonkérés, új programmadáa jés a jövőbenézes napja. Ennek «f napnak a hangja az igazi szocializmus igazsiga. Azé az igazságé, amelynek megünneplésére május eí»eié^ a hivatalos ünnepek, az államilag "elismert szünnapok közé poroztak. Milliókjt ragadott magúval a májusi gondolat szépsége és eszményisege. A májusi gondolat megmozdította l>ennük az I embert. Ez a fenséges gondolái megtanított bennünket arra, hogy nem a pusztítás, a rombolás a cej-hoz vezető eszköz, hanem az értékek, az emberi kultúra, az emberi munka minden vívmánvának
kat :
Bhodosz és Alnemia a^igétéo brit csapatok szálltak partra.
páncélod hadosztály parancsnokát,
» >,
Müller Ubornokot
A jelebté-aek egy ébként nem iramolnak be az elfogadás körülményeiről. ;
London, májas 2-
Angol haditudósító jelenti Milánóitol, ; hogy a kivégzett "fasiszta vezér és csatló-oi holttestei; >ek nteg-trkint-sére az oíosz lajf^s-ág óriási tö.oe^teo jelenik meg.
világrend számára. A szolidaritás ereje legyőzhetetlen. Az emberi esz és emberi munka közös erőfeszítésével haladhatunk csak előre. Most amikor a kultúra győzedckneskeiiik a^ barbárság felett,'' fokozott jelentősébe volt a dolgozók közös ünnepének Bármi történik is, bármilyen zűrzavaros is az emberiség tengere, tündöklő fénnyel világított a jUiegmcntó sziget világító tornya: a szocializmus diadalmas ünnepe.
Pesti híradó
Budflepst, mája* hő-
örvendetea tényként közöljük, hogy Budapesten megalakult a Vöröskereszt, amely a "demokratikus Magyarország karitatív központja. A kormány ötösbizoltsá*ot nevezett ki az új, áldásos intézményünk, élére, amely azonnal hozzálátott a szociális munka felvételéhez. A nemzetközi kapcsoltok segítségével máris folyik a foglyok, eltűntek és deportáltak felkutatása. A külföldi támogatás első jeléiül Sváic na-gy oblimennyiségű tápszer, gyógyszer és gyermekruha a»k>mánytÜi-tosított s a pesti munkásság ő&>ze-fogásávaf kórhántkit létrsíteit, me-^eii>ep 14 000 magyar sebesüli^t
A \ őiöckeres/A közefjövőboú fcl-adatáuf a gy rnc kakciók inrgútdi-tását, az eltűntek és á hazától távollévők hazasegíté<ét tűzte ki- Isten áldását kérjük munkájukra.
főispán, aki a terrprt a brutáÜs-sigig f >4a«zta és nem egSazer össze-verekedett a hivatalában megjelentekkel, nipm is szólva egyéb visek dolcairóL ;
Nem kj\ ánjuk természetesen ínost fc!at*roiaii min<bu*>kat, akik a nyila ok frl; szt^ndei rtmi.ralipa alatt garáz lálko<ltak, hiszen ezeket mindenki ismerte. De vannak még a városion -olyanok is, akik most nir-tefien wiut és meggyőződést cserélve, ártatlan arccal (sétálgatnak a várvsbau. Nem ldVánjuk ezeket a népbírósóg elé állítani, de egy kis kényszermunka nem árt meg egyiknek sem- Nagy bizalommal kísérjük a politikai reodőaég munkáját,
■ ''■''''- •• '' '' f*- - .i "."S.
■ ■ » • • • - - ■ . -I .
* i - " A budapesti egyetemen megkezdődtek a beiratkozások.
A színészek igazoló .bizottkágri legutóbbi ülésén nem igazyua Bankv Róbertet, Losonczy Gvőrgvöt ég Bókav Antalt
:; - : • . r..- •

,,• ... • '' r
» F

í«5 mit.


HIVATALOS...
A polgármester jsmétehea nyomatékosan felhívja a ~ város lakosságát, hogy aki a legutóbbi négy hét alatt bármilyen elhagyott házból bútort, szőnyeget,. ruhan^rníit, vagy él-Lmis/ert "eltulajdonított, azt •íü órán lt*lül szolgáltassa l»e. vagv vigye vissza. mert akire kiderülj hogy ilyen holmit rejteget, nép-bííóség ele álltíják.
.V / — ; —
A városi tisTtíorvosi hivatalban ma- reggel megkezdték a hastífusz elleni védőoltásokat. Beoltatni kö-reles magát minden két éven felüli é» 60 éven aluli személy, kivéve azokat a betegeket és terhe? nőket, akiket az. orvos az oítás alól mentesít Ny omatékosan felhívjuk a város lakosságát, hogv oltási kötelezettségének mindenki tegyen eleget ^inájtis 30-ig l**zárólag. meri aki ezteíinulasztja, június l-től elveszíti az élelmezési jegyeket.
A közellátási kormánybiztosság felhívja mindazokat a termelőket, akiknek a megállapított fejadagon feíüli gabonakészletük van, haladéktalanul ajánlják fel azt valamelyik gaJwinavásárlásra jog^sítojt kereskeüőiiék. Aki ennek a rendeletnek néni tesz eleget, súlyos büntetésben részesüf.
Ajánlott leveleket is vesz fel a posta
■■ ■> '' . . , S '' t
Zalaegerszeg, májas 3. A >a''a: geraz''^i postafőnökség hi-vata''o* értesítése a
se alapján közöljük, ivntalóknál ajánlott
hogy a [Hjátahivatalóknál ajánl leveleket is fel lehet adnL
Agyonlőtték. Buchenwaldban Thaelmanrit, a német komma-'' nista párt vezérét
Moszkva, május hó--V S/bl>ad Németország Bádió jelenti, hogy Tnaelmant, a német Kommunista Párt vezérét a bu-i ehenwaldi gyüjtőtáborban agyonlőtték.
Thaehnann, mint a német Koui-mnaistá" Bárt vezére, az 1932. évi német elnökválasztáson Hindenburg ellenjelöltje volt, a öt milliónál több szavazat esett rá. -Hitler iiia''oniraj. tási után letartóztatásba került s azóta állandóan hureottak eryik intemálótáborból a másikba. Halála nagy és fájdalmas vesztesége az egész Nemzetközi Munkásmozgalomnak. amelynek elvhú és bátor harcosa voft.
Konyhakerti palánták beszerezhetők
fleniajer és Tárta cégiéi
Honyady-otca 9.
A főváros megmeneküli ; az éhhaláltól
Budaepst, május 4.
A német fasiszták és nyilas bé-renceínck Icégyetfen műve voh Budapest ezétrohibol ása. Lelkctknsé-gük nem ismert liatárt. A törte-: uefmi nevezetességű Budapest elpusztítása mellett az éhhalál rémét küldték fővárosunkra. Leírhatatlan élményekről beszélnek a Szemtanúk. Az 54 napos ostroqj alatt a lakosság víz- és élelem hiányában éf-mondhatntfan kínokon mentje rrs/,-löf. r
De a végpuszttiíán elutt a \ áro* telje* Mvabadításukor ''Sztá/io mar»all hadeerrgp s/eméd& népünk mellé állt. Hntnanwan/írAtid hetek alatt 20,000 tonna clcitfiíszer érkezett Budapestre. K hattffmas menv-nyi*égű ét-!rm-ajándék szétosztásában elmúlhatatlan erdemeket szerzel t a Magyar Kommunista Pírt kiküldött kormánybiztosa, Vas Zoltán. Neki köszönhető alj hogy ma minden budapesti család''aszta*-Iára — ha szűkösen is —, de jut kenyér. A kormánv Budapestre''&>!-''.özesekor Vas Zoltán kormánybiz-: íí-.a á közel látásügy kfritétfr. of-vaüt be.
Az ország állatállományinak megmentése \ érdekében tilos minden sertés és szarvasmarha vágás
ZafacgerpECjg, májú 5.

■QMKMM

A kormány, rendeletet adott k-i, íme''y szerint a to*- ábhi intézkedésig tilos minden 100 kg-on aUdi^zaú''-seités, minden 80 kg-on a''uli hússertés és malacok levágása, i- rb''rx csakis húá;>aros vásárolhat, kormánybiztost engedéllyel. Aki saját hizlalásában n megadott súlybe.tá-ron fehlli sertéséi leválts, r.-.vá -tagonként Ő—3 kg.''. wárt fi rfh::t mrg, a * ti 1. i» kctcwrs bts/cl^ráliaíni.
Vgy anesak tiU>s r-üti í- n s/.:irv; s-maríta, l>orjú. juh ír\ágásx. A kétw-


Meghalt Szabó Dezső, a magyar irodalom
. nagy alakja j.
Budapest. áprLis'' 30..
Pesti jeíentéseki>ől sii>nio:úa..'' értesülünk a magyar irodalom két kiváló képviselőjének haláláról. M- g Budaj>e-t ostroma elűít. j-t-nuár e Iső napjaiban meghalt r.z Ady -nemzedék utolsó óriása: Szüiú Dezső. Méltatásra e lrclyt nem térhetünk ki. de fölösleges is. hisz életműve — anulyeij vörös igáiként fut végig fa''-tataeikvtró állítóttsága — örökr.: J> ír.a a
magvar irodalom «ört>''netébc.
r-'' Másik gyászunk: Szi-rh : Antal. Ctl tuég .luross minw.t-.iTH-gr! idején v>;tctti''k Tnunkatáborlia. K''őször .iásxb.;rényba.i vo»t Káríntliy (I.i-i:-orrai és Örvös i^ijó^sái együtt a német szclleai >;;;aga;:: ab''»rít.I<fi;é-gitt- igazptva. SzáLi^téí? rémurafu.a c att l?ítifffirdSri ''ktr^ft.'' ahi»! a nyila.- kíaÁiS''ik és a lay-ú- éhhalál «''kö-í v utkczlében a feís^abcúíiast ííuíí { nem érheite meg. iázecír Arjíall an a. úgatolsó <jen:-níe;ó bgkiváU>i>li ir.«ia omtörk mtísójai ><esziet»ük tl

A Vörös Hadsereg felszabadító hadsereg
Irta: Rosztovszky Szergej alezredes >
111.
Ez országokkai szembeni viszonyt a fegyverszüneti szerződ esek -szabályozzák. A legyv e« szüncli szerződés íclu''tcieújeic L/jáíiS végrehajtása, » a Lö/áXj ellenség, a nemet íasis..t''i h«><lítók és a-''í>k bé-rcneei eiicui könyörtelen harc — ez inindeu, amit a »\öiös l|a«i-sereg ezektől a népektől megkövetek A románokat, tikfgyatókjtt, finneket és boigárokat szintén meglepi a Vörös Hadsereg hatalma* ereje és képessége, IruUÚrája, fegyelme és lojalitása — ők is elárasztják a vörös liarcosokat a Szovjetúnióra vonatkozó kérdések-kef. . ; •
Miután a háborús események hatása alatt meggyőződtek arról, hogy előbbi kormányaik bűnös és öngyükos politikát loly''auak cikkor, amikor orsz^-igaiLit a jetnép elleni ; al-luhá(i j áratra " kény-szerít''.''tttk, ma, Finnországban, Bo-máriában, Bulgáriában és Magyarországon megiadult a ti^mokratí-zálá< folyamata. Ez teljesen természetes, magától értődő folyamat, amely a fcsúmut végleges Icgyii-zésémje azüloégéből fak«d. A''f«<k-ciós fasiszta, és féiía^isOa kormány okat csak dv-inokrutikus mjd-szer váltiiatja fel. - v
Természetes, hogy a "v örös I ía<! sere? kénytt''en ege'' zen mdsképpcja viselkedni Németország tcrülcté-sú ,Bármennyire is igyekeztek a németek az egész lak. .sságot magukkal hurcolni, bármennyire ígyeke-íett maga a polgári lakosság is el-menekülnL a Vörös Hadsereg gyors előnyomulása azt eredményezte, hogy Németország elfosialt területein jelentékeny s/árnú német polgári lakosság maradt.
Magától értetődik, hogy ezen n területen a Vörös Hadsereg kénytelen megszálló rendet leveretni < ;■-, mindent megsemmisít, aki e''íen-áll, vagy kárt t>k«z a Vörös Hád-
y seregü k. A békés f&k<M«knak, ö.c-• gekr.ek. assz^nytJv.ak. gyerekeknek peme itt.sem keü íii''ezA é''ctü-k.t. Véíszó.ííot ák ők.ít. hogy tf''r-jrnek vis.-z.t ottho'';iukí:a, f >gl .lk</-/..isukiioz, szigonían tartAik :/■;". a sVovJtt [ a aücsaokok >e, d.; e:ei.. re is lu■séríetezzeuek többé azzal, hogy kárt okozzanak a Vörös fLdstrrég-nek. S \a ó''iaa m^kpo, hogy megkövetem a á*a;i — *úri faj* iá2iif.yh« jvt.-sgaíá/saviljkí a:nruáyizfc igyekezik magát tiáiiniaron is be-hízelegni. í- :. ^
A németek #ien» ismernék- mértéket ga/tetleik eiköv et«^s»''bea, s nem jeniemck mértéket a győzies előtti me«5alázko*;>ííiban setn. A vö-.rös harcosok mrgve''.őiu éé un<i<-r-ral uta -ítják vi s''.a a w''-nvrtek ;tj.í-zx tos, hítólgő kí éríct rít. A. hi.rw«k tudjrtk jói >i/L u''ogv ;,ki ss:e»et yct, az vihart arát, hogv ,anr uak á népnrk, áine»y e/,r a vé:e> Vj''ághálto/út megkezdte. ? el kell vinnie mé*ó bünxrtc ét. Oe ezt a bflütrt *t Mit egycíü''t n<"m e e1-; ak- -rata. Kícn''tettai fogj:, rájuk nicr-..td, n«n pctlig'' Áz -egvtü'' liúr«os«.k
v kfi''ör. kű''-ött. ., ''. o
A \öife Hadsereg tűtnádá-Mu
hím is fcfsra/>jditó hadsereg, jn.-rt fe''szalfadíija >mnih:z«r.at,j akiket Hitler parancsára oda hure«vltnk rabarol''
— LspuJk mottanl zínra nún-'' •len Ciixiigi; lapt:>iTná'':ál nwtóh; mivei ilyen ha^y fonnátiiBíú papírt sikerült csal k>u''rer-nü tk. Közöiísó-fiüukrt így sokk.-/ nagyoi»b t- rj^de-temben ttidjak tájékoztatni, • «*pjK''n czéri bűtosák vagyunk abb ii. h«,cy • a kő7Ön»-r«r i* s..»ves.:n wszi a fü/U:-. ka'' nagyoMj terjcdrltaú Iqjot 3''ég akkor is. Tlit az «lrágáhh az eéíiii -
** i : •
- Mt^.i»|űítí a Cab-^uufo^-.imS''.
Rt. A; t >ai.o taforgii-mi. Jvöz-^ <»at j:i. gs/ü-it és tíló íju Itt": Tw-. tui;áylü\''a.''alí Zaiá^gcraz- gi Kir-:i-d ts ix "i ü-tő s. -ui a 20 s ám ala t nirgke/ut-." iuAö.i''sét. ila.askö.ébe uúitdatfijkaLvgy.1T tjurloz:.itk, aw.-—
iy k''t korábba.i a (i:.bonaíorga''111i
.kő::pottt i:t<fZti."
f ■ '' • ''
—'' iiuíáui&ós. Kovács Valéria Í V. éves ia .iió!vé]). ös és cdesajiy jj; K;>-__ váes Bá né i: a^ik;éa i ..l i .lá J>. t :k.
— iiL-ó.:ijc: ik ligyi m. í»e. ,Az í j /a a sz^n.tsztŐl>izúttságá».ak utóhlii űlés«|:> k it *ut..ro.aL érteimébe*! á hirde tések díja megváltozott.-A tévöcié*ek>íkerülcöe végett kö.''ö jük. h^gy a Uinlütéseket c ak a/, aabhi tipta w?r«a ve sí ük ícl. íVpruhirdrt pknéí a l^gkispbl* hirdetés 10 i^ó (az e''áó vasiie. «té c''up á:iak stámítj ő, váilolí''^ii":ák
W, r
peego. Az lírai»jef«ac külön siónak s.''émí aaak.j Keretes hirdetések:,él az cgyhasí^os hird.-tés ára csiúr tncierenkiiir 13 j>engő. (i''l. egy 10 •cm. nazasjcgyhaVáiíOs hirVl l s ára iőü {tengő;.: hgv gyás.''j^ícíit.''-s., ?zo-k soí m r t?«n, m^gjie.iésenkint 1WI, a kös; önttnyiivájpiíás pxd:g 20 pengő. A hirdetések é-> közkrsné-ny''ek <liju je''-őre, fizítciidő. ] l?ly<--kitötést nl-m fogadunk ek A h.*l nem si»ro*t [lúrdr|.3ss4í'' a:á ncm-c.-ő Kó/lr-tuény ck díját máidéikor a kC-tött megál»;«•>•(ás szabja meg.
A A önös'' Hadsereg / tárc»;?''.''w:. mint tisztító vihar «sonf;tí e?őn> mind m''.sszeiib. nvugati''a.
Vege.;
I . UJ ZALA
| a. Politikai rjijjílap i Ő/crke xíésért és kiadóért f;:U:l i '' Szakil/ FertiXí -'' .
j FeJeTtv? '' szerkc?.-.tóbi4i>t:Vág tagjai: i-Bo;£4f Tivalí i''J nít''r,
!V1iyer'': i)tVt-. dr. Tcglátí ''ttső
h. ak-l netac. Ni-aipja: a'' Zrínyi Rt. Nv<ainbi* \*l&b<ta- • P-''rlői hfví.i
Felhívjuk mindazokéi, «kik az O M T. K. ialncgcr«zegi lelepétöl '' é« vidéki csflfnokaibó) az orosz hidweg bcvonullsakor
vajat, tejgazdasági eszközöket, tejeskannákat, vfíjpyáríásht z rtéífc ölözhetetlen konyhasót, gépszíjtka% ruhaneműd,
munkaVöppenyekel villtk el, vaj^y ily .Ttk eüulajcionIiáfától tudnak 8 napon belül a tendörtégt n és az O SUfii. zalMgerszegi leiepén —Kossuth Lajos utca 32- cdjáií le, rn^tve jclenlsék.
f ^ O. M. T. K. igazgatósága.
magyar MEZOGiZDAá Mmitmi
FŐBI^OMÁMTOSá
-k''
i
m
»
on Gs a terménykereskedő
tfaftsfc^^^^ *» utca ''''
Megkezdte működését és a régi elázekcr.yseggel áll .•r-.-''^s- .-j-v-vgazdaközönség rendelkezésére. / • kgyes velő- és konyhakertimagvak raktáron.
Poiit kai aprósigok
Cturóhjil, . IVtimami és S>tálin k>/.»» f-lhívást inté/vck a n^met n.''-plie/, iimc''yl/en íigyeíme/tcUk a kí-gyeuenkod''sck retklkívtd Mjiy^s
(''l,t/iBi»v eire.
. * * * .....
í-pa.tyo/országi j''le.»téi »z.]r»r.t IJitíitar t íbárnok. a hírhedt német hírrru»gyará ó, öngyilkos k-tt-'' f- '' V
Kötelező közmunkabeosztás 1945 május 6-tól május 12-ig
Férfiak:] Május b-án, va-úr.utp: :-én, hétfőn: :>«n—'' 3ROO, li-án, kétkfcn: 1—UX>, 9-ér., s/ej«í»): l —5U0. 10-én, ef;W-. íö''.ö.t: !íftí>, í í-ér), |>ént ken:
1201-^23^, 12-én. *zonilrat«n£ 2-">01—23üŰ sz. munka .-\ppal ül jutottak. : . {.. • ''• f.v:''. \r
Á :í£Kíl 4 r.r;Ö0 sz; m,i^kaía|ipn! •diálot.ak icöiür n; m keli ntegjé-
3 leírni az ájsoknok. kő»iiúvek:ki;ék. éserépcsékitjdk. yvcg.-.''sekick, hádo-gc^tknak. sko.ác^ok .r.k. , ícíktirki v fpi^fcet rlöknek, > ''pÁhú* fitktuik,'' k jrt. sv k.t: k és. ''ifétfék;y-S;*p:őki>"k. v tö* átdwí a -SiM^ák,''. i i-p:"sz"k, lajtosok, ar/iá!t^>k, í''p-kások. >üt<ík és mészárosok kőxűl a/ukimk, akik állandóan katonai nitllielyben,; vagy eayéb álláatUi l< ormunk át tj doigowmk.
Nőkt \tá«u* 6-ón, vasárnap: 301 -(M); 7-c0, hétfőn: 6Ü1-900, án, kedden:. 1*01-1200; 9-én, H/ortlán: 1101-1500; 10-én, c»ü-tr.rtőkön: 2001—2200 és J-100, 11-én, i>éntrken:J01—400; 12-én, vzom''aton 401- -700 *z. munkal-tp-; a'' (Ilit: t''ak. .
\ -200! 42200 munkníof^í cllútoltak körül non kell Irnni a/okiiak a női ip^rosoknák, akik állandó Itco^ás^al katonai műhelyiícn i dolgozlak.
Megiel^nfs a v áto^háza e''őtt teg-geí 7 oiaktw- ''
■a.".
r t t Liik.s. USA kft üiymi:ii?2Ccrr''. ,!&őlic, Lo jy a/. :i:n rikui k.innáay 325 . uii''.ltó doi.''ár köie^öitt Irntfát B Igium reaiMke»icte -
szí N n dr\z
-V Káro''v i-társusai >!k.-;sn-í" j^-t»/»H!a .«/. e muit napokban a hiá-j. si viiíar-i és a g.»;idt;i1a_i c^vk. !i:trs opcníitjéí; \l;ígiwís Aliska-lV
Május;4-én—5—-6 a/, i-m.-rt ka-ca^taíó v.Vl.''igr.ás Miska* keíiif n ku o»»-g e''c. ■ >
A jö\őhrti niűsor a kővetkl-zo:,'' T-V,: A:a :v tu''íp;et 8-án: F.''if^é
tir. 9 —lO-.-n: Két lánv az ut I I-I2—13-án: K:s király.
\r .e''ő.ul isök kezd tsr déluC-m 4 óra. * ''. '' • ••

A* legkisebb hirdetés dija 10-ezóig 5.— P. Minden t <> ábhi acó
2 — p agő. A vlwtag hrlük dapljn sz ímitanak. ^ "•''••''*
^ faki-írógrpct'' évtö toíJnőT
gas áror^ vesz ''.i^'' sZcrtceMtőa^g,
főz.útudó mlndencs-ányt, vajjf a sonyt bejáiónak> azonnal fdUeu-•n k. Cím a kiadóban.
Mejreszrírj Márai Sái-.dor könyveit magas áron, esetieg d«»hioy-n; q! íizct.-k. Cím a kiadóitan.''
Gyerm:k-p.>rl kocsit magas áron vf-izek, részlten dohányért. Cím a kiadól-an. * ''
Felhívjuk inin.iaz.,kat, akik a Ft.túra rakt.;rá<>ó, valannnt a Kovács: Mi''uáy által keztrtt V. :assit»-nt.cá 3 szám a atti raktárból bánni-fé e árúi, z ákokal jogta''amtl el-vi''tck, hogy azokat azonnal v^gytk ví sza ok, amely raktárból e''vit-"ték. Az őnk''-nt vi-s/a«/olgáíta!iik-ník böatetlcn.^éget biztosítunk .A bárkinél lé<ő :Futtira< jelzéú Z-á-kokat is viíszit ke»l adnLFu-tuna K.Í. endeitség, Kossuth-uica 57.
Sárgő<en keres: k 4—5 szobás la-kást irodaltaszná''atra ís. C-ím- és ér:.-sítés a kíadéhan. '' . •
Felhív juk mindazokat, akik a Ma-. & ar Mezőgazdák Szövetkezete fó-wi''.ományosa Simon Géza terafény-ktreskedő Kejt-u. 1. az. alatti gti-U-na raktárából, vagy irodájából 1 rmiféle árút, felszerelési iárcya-kit, vagy zsákot jogtalanul elvit-, •íek. hogy azoknt asonnai* vigyék vi «za. Akik mindent önké-nt visz-S/.aviíznek bÜntct>:-r:Sf''-get bizti»(-Ctt ;k. A bárkinél lé ő ».MMSz< Sí-iu.''íi Géza »WV\ISz< j/fuVi z-.iku-k«t v{»»mi krll adni. ''
/
■ S--
■ *•
:-3
m
,. j
X
Ji
KÖS2ÖNE rNVILVÁNITÁSÍ
Mindátoknak, akik Mtrcletl k^n>unk, öxv. vitéz Siéc*j Fe* rencné müi Cilráky GizJa elhuny láva: ért mély gyászunkat részvétük bármilyen móden tör tént kifejezésével enyhíteni igyt keztek, et u4on mondunk ke-S''.igö szülói szívvel hálás kü szönetet. -
''Zaíacgtrszeg, J945. május 3.
k■ • . Ti'' ■
Cziráky hicán és nefe
r ]-
. • .j
s^crvá^á.<ok csak az. áUotorvo® jí*-vaslatara Szarv as-
marhákaí jkiairó''ag liásiparos v.i--dáruUict és l ágliat k1. Á vágás: kor-láto/ái aiá álatokul a ga/.-iák wyűtás köpött ttnábikartásra fis-'' i>admv váíároHvatiák. de i-rv/.g^í "azokat únn fcíhet, a snarfcslí-.rlrí'' jKtlig :a vhalóeág rátezRtV hogy ^ « \:.sárlás t<Áúbí>tartásjá-történiKi •
A vágási li''ainm a.'', ország m?g-''ogyatí;ovott á 1 it • á l'' o in :ít i y ár, n megmer:triét cé:o7 o. éjtjíen e/éi> iörvéity enne!, kijáts.píiit ó iKniapr böftönnof sajtja.
L évfolyam, 5. szám. Zrtrjcrsítj;, 1945. májas 8., KEDD.
Megjelenik kedden, csütértOküo és szómbatoa
• • r/^ym
Szerkeszti: SZAKAL FERENC
Sz.erke ztős-g; Yúrmegy shá.á. Telefon: 35-
\
A NEMZETI BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA
Kiadóhivatal: Széchcuyi-tér 4. . ■ " '' , Telefon: 28.
A szovjethaderők főparancsnokának hadparancsa

Moszkva. 1945. május 1.
Elvtársak! \ örös katonák és vörös tengerészek, tisztek és altisztek, hadsereg <-S tengerészei tisztjei, tábornokok es tengernagyok!
Szovjelúuió dolgozóFf •
Országunk mu ünnepli május l-ét, a dolgozók nena^iKozi lu uicpet. . Májún c-seje uupjái eoocu az ev-> ben llaz.ua w acepi a .NugyiJOUvé-ciomi Itaború gvózeUnéo beieje- . zcsénck jegyébeu ünneplik meg.
L''muiian. eS »olia vissza nem jönnek löbbc azok a nchez íuók, aiiu-'' kor a vörös Hadsereg Moszkva. Leningrád, .Orozni es £ztu''iugráu aiatt súyos védelmi harcokat vívott. Most Nejnctui>/L»ig szivében, mteszc licrlincn túl is, :uz E»ba lo-lyónái verik gyö/-eimes\ csapaiauik; az ellenség fegy veres erdijt. /'' liövid iüö auitt felszabadott Len--gyeiorszag, .Majaiort/i^, Cssrtis/Ju-1 • .vakia nagyobbik, rcsze, .vaazttia ^ ^ ientós termete'' és Aa»/-tria .— .Bécs.,. .-.; . . .j
- ''.Ez matt az idó:.aiait a-Aönös ihutsercg. Jicnu:t./ioi,-
j>eria izmus* lötcsZkcL..—- «K.. let-I''o-rosz.o/szágot. l\»merá.iiát, B.aaüen-;burg nagv részét, clog.a tu .v-m;:»r: ország tov árosának, beráiiuek lóbb kerületeit es kitűzte Berlinre a gyö-zéletit>eászlajá(.
A Vörös I Indsereg ezen tánuiűó harcai ered meny ekepp. 3— hó.uip a attla hetetek veszte-ege fog-yok-loty több, "mint ÖUÜ.OOo, liaattakban egymillió ember volt. hz alatt az ido.abtt a \örös Hadsereg egységet z-ákmányoluk, vagy cipna^u-tottak mintegy GÜOO elhaiscges repülőgépet, 1-.UÜU páncélost és ro-íiamagyút, töl>b mint 23.0J0 tábori lövegetcs ha.a ipas mennyiségű más fegyverzetei cs hadilószert.
Keresve a kiutat rjjnényteieu helyzetükből, a llitlcr-kalandorok minden elképzelhető trükköt megpróbálnak/ hízelegve kelletik ma-gukat a szövetségeseknek; hogy széthú/óst s/it-a.-wk a szövetségesek ták.rál an. lliten''k ezea szélhámos tiükkjci teljes sikertelenségre vonnak kárhoztatva. Ezek csak írn^g fogják gyorsítani a néniét csapatok szétesését
Ostoba rémmcsckkcl'' ijeszti a hazug fasiszta propagandu a német lakos-ugot, uúnthu az Egyesült Nemzetek hadseregei ki akarnák irtani a német népet. A néyict nép kiirtása nem célja az Egyesült Néni/eteknek. Az. Egyesük Netn-zit-k megsemmisítik a fasizmust és a német luilitarizimrtt keményen megbüntetik a háborús bűnösöket és/kény szeri lik a németeket azon károk megtérítésére., amelyeket más ois/ágoknak oko/tak. Az Egyé.-ült N elűzetek azonban nem bántják Németország békés lakosságát, ha a szövetséges katonai hatóságuk előírásait iujáli.-<an végrehajtja. ''A szorj^rcciafatokiuík a - .Vagy Honvédő tlíiborubaii elért ragyogó győzelmei megmutatták a vörvs i iadsereg herkulesi erejét és kiv áló hadviselő .művészetét. Hazánk a Jtabói ú folyamán elsőrendű keret-hadscreglicz . jutott, amely meg tudja védeni népünk nagy szocialista vívmányait és biztosítani tu<ija a Szovjetunió állami érdekeit.
Nem tekintve azt, hogy a Szovjet úiúó négy" év óta méteteiben minden eddigit meghaladó háborút, folytat, amely hataunas anyagi áldozatokat követel, szocialista gazdaságunk mégis erősödik és kivirágzik, a 1 elszabadított területik, gazdasága pedig, amely et a német bitorlók kiraboltak ts feldúltak, gvorsan és sikeresen újjászületik, fcz országunk munkásainak és kol-hoszparasztjainak, a szov jetértelmi-ségnek, a nők és a fiatalság azon erőfeszítésének eredménye, amelyet a bolsevikok nagy pártja, lelkesíti és_ vezet.
A német imperialisták által ránk kényszerített vjhlgháború vége felé köiéled;k. Hitxr—Németország összeroppanása a legközelebbi jöv őben tseuékes. A hiiterista vezérek, okik a világ urainak képzelték magukat, most végleg és mindent ef-vcsztt-Uek.
A halálosan seljcsült fasiszta-ragadozó Wlsókat üheg.
A legfontosabb feladat most": megadni a kegyelemdöfést a fasiszta fenevadnak. . Vőcös llads r g és iladih.ujóhud harcosai! --
• . Most indult az utolsó roham llit-lierék l>a. lángj- el!en. K v^ső döntő-harcban a haditudás éa bátorság" m''g kimagaslóbb példáiV myta-^-tok fel! Meg erósebhen Cerjétek az cllensrgrt, hozzáértéssel zúzzátok szét védelmét, .üldözzétek és kerítsétek l>e a német hódítókat, ne adjatok nékik pihc.iót. míg \i%leg be nem szüntetik az elle^áljást! « Hazank földjének határain túl legyetek különösen éUrek!
Továbbra is Urt-átok tisztán a szovjetharcos becsületét és méltóságát! ••: :
Szovjetunió Dolgozói!
Megfeszített és fáradhatatlan munkával fokozzátok a front minden módon való segítség Gyor-
Megkell emliUaiemJioéy lengyek jugoszláv, csehszlovák, bolgár *s román tiadosztá''yok vállvetve a Vörös Hadsereggel, sikeresen támadták a közös ellenséget ebekben a harcokban.
A Vörös Hadsereg megsemmisítő csapása italait a néniét parancsnokság több tucat hadosztályt volt kenytclen a s/.ovjct—némot arcvo-. na ra átdobni, más arcyona.ak egész szakaszait leeycngítvc ezzel tíz • a körülmény " megköirnyítetle szövetségesehik'' csapatai szamára azt, hogy sikeresen kifejlesszek támadásukat nyugatra. Ezzel keletről és .uvugatrói" a"'' szövetséges csapatoknak és a Vörös Hadseregnek sikerült a német csapatokra mert egyidejű csapásokkal két, egymás-tói elkülönített részre vágni a nemet csapatokat és egységas arcvonalba egyesíteni a ím. és szöv ctse-ges csapatainkat. . .
Kétségtelen, hogy ez a körül-. mény Hitler—Németország v^-t , jelenti. v *
Hitler—Németország napjai nug •va.u-.ak sz/im''álva, lerületinek tölrf. mint felét megszállta a \örŐs Hadsereg és a -szövetséges xsaputok. Németország elvesztette élctbcva-gőan fontos vidékeit. A hitleristák k?zéb»ai".maiaJt ipar nem Upes ellátni a német hadsereget megfelelő mennviségű lő-ízerre», fegyverzettel ''fűtőanyaggal- A nemet hadsereg embertartaiékai kimerültek. Németország tcljeen et van szigetelve egyedül maradt, ha nem számítjuk egyetlen me^roaraílt •zö\ etségeset — Japánt..
san gyógyítsátok be országunk há-l>orú okozta sebejt, emeljétek még magasabbra szovjetállamunk hatalmát.
Elvtársak! Vörös Katonák és Vörös tengerészek, tisztelek é> altisztek, hadsereg és'' tengerészet tisztjei, tábornokok és tengernagyok!
Szovjetunió Dolgozói!
A szovjet kormány és Bolsevik Bártank nevében'' üdvözöltek benne-
teket május l-e ünnepe alkahtoá-
bóll ^^ -
A VSurös Hadsereg a fronton elért törtOTchni jelentőségű győzelmei, a munkások, koihoszparasztok és a szovjet értelmiség hátországi hatalmas sikereinek, a dolgozok nemzetközi ünnepnapjának tiszteletére és megünneplésére megparancsolom: ma, húszszoros tüzérségi sortűz üdvözölje május 1-ét a Szövetséges Szocialista Köztársaságok fővárosaiban: Moszkvában, Kievben, Minszkben, Bakuban, Tbilisziben, Eriván-ban, Ashabadban, Taskentben, Szta-linabadban, Alma-Atában, Frusé-ban, Petraavockban, Kisenyevben,

Vilnúszben, Rigában, Tallinban, valamint a bős városokban: Leningrádban, Sztálingrádban, Szevasst-topolban és Odessábon.
Éljen hatalmas Szovjet Hazánk!
Éljen a nagy, győzedelmes szovjet nép!
Éljen a győzedelmes Vörös Hadsereg és Hadi-Hajóhad!
Örök dicsőség hőseinknek, akik hazánk szabadsagáért éa függetlenségéért hősi halát haltak!
Előre Hitler—Németország végleges szétzúzásárai
A Bzovjethoderők főparancsnoka, A Szovjetunió Maradija
SZTÁLIN
Hétfőn délután Németország aláirta a fegyverszüneti feltételeket és ezzel •• befejeződött a fasizmus elleni világháború
Ne*-Yorkból jelentik május 7-cn délután 6 órakor: A aewyorki rádiá, valanúL.t az angolszász rádiá németnyelvű híradásai tegnap délután ki»xölték először a világgal az örvendetes híri. hogy befejeződött a fasizmus felszámolására iruiiyuió új világháború, ugyanis hétfőn délután 14 óra 41 perckor a német hivatalos kiküldöttek, Jodí táboraagy és Friedborg tengernagy a nyugati szövetségesek cs az oroszok eiőlt k-tettek a fegyvert és Etseubaucr főhadiszállásán'' aláírták a feltétel-nélküli fegyvcrietéteX
Az aláíráskor Amerika megbízottja megkérdezte a német kiküldötteket, megértették-e a fegy verletételt és annak érv ény t tuunak-e szerezni, a válasz határozott igen volt ■
A tegnapreggcli híradások már közölték, hogy csak órák kérdése az európai nagy világháború befejezése. Éppen emiatt Churchill miniszterelnök állandóan a rádió épületében tartózkodott, hogy a győzelem pillanatának bekövetkeztet sajátmagu közölje a világgal.
A fegy verszünetet egy réímsi kis pirostégtás iskola épületében írták ahL.Jodl, a német hadsereg új vezérkari iónöke, az aláírás után a "következőket mondotta:
— A német fegyveres erő- fegyverletétele után a német nép, akármit is jelentsen ez, teljesen a gy őz-tesek kezében van.
Londonból jelentik május 8-án 7 óra 45 perekor: Ma van az európai győzelem aapja. Németország letette a fegyvert s tegnap, 1945. május 7-én 2 óra 41 perckor Bcimsban aláírták a feltételnélküli fegyverszünetet. Ma délután 3 órakor jelenti be hivatalosan Churchill az európai háború befejeztél a londoni rádióién.. Később Eisenhauer, Montgo-mery és Alexander tábornokok beszelnek. Míg 9 órakor az angol király mondja el győzelmi szózatát. A szövetséges fővárosokl>an tegnap hatalmas tömegek ünnepelték a világ legnagyobb szabadságharcának győzelmét. Ma éjjel London fe''ett vörösre gyúlt az ég az öröm-tüzek-től. Amerikában, régi szokás szerint, kitépdesték a telefonkönyvek '' lapjait és a felhőkarcolók ablakaibot szórták az utcán hömpölygő milliós tömegek közé. Valameiuiyi szövetséges fovárosban tegnap ejjész nap szünet nélkül zúgtak a harangok. V
Az angol király Eiaenhauer tá-... v á ■ • : ■ •
bornolchoz a következő eüreönyt küldte: '' 5
— Hála Omek, Id tizennégy hónappal ez előtt átvezette a szövetséges. országok hadseregét a Csatorna túlsó oldalára. Sok -nemzet férfiainak és asszonyainak milliói kísérték az4Jn útját. Az egész vi-
lág tudja, hogy nehéz harcok árún olyan diadalt arattak katonáink, amely példa nélkül áll a törtáic-lemben.''Kérem, közölje népeai üdvözletét és háláját katonáival. Csodálattal gondolunk rájuk, akik az ön vezetése alatt kivívták a végső diadalt. " '' ~
A győzelem hatása San-Franciskóban
San-Franctkó. május 8.
A san-franciskói konferencián Mol otov szovjet rfépbiztos kijelentette, hogy a lengyel-kérdést meggyőződése szerint sikeitil rövidesen megoldani.
Eden angol külügyminiszfax az értekezlet utsin a következőket
mondotta:
— Felo^eá és diadalmos pillanat ez. Hálatelt szívünkkel forduljunk az ég felé, mert végre ránk Köszöntött szabadságharcunk győzedelmes pillanata. A németek megsemühisí-tése után most minden erőnket Japán ellen /ordítjuk.
Montgomery tábornok a légierőkhöz
London, május 8.
'' Montgomery^tábomok az angol I :gihaderő vezérkari főnökének a következő üzenetet küldte:
— Az Ön hatalmas fegyvernenje tette lehetővé először is ázj, bogy
ilyen gyorsan vívtuk ki e gy őzedelmes harcunkat, másodszor azt, hogy kevesebb veszteséget szenvedtünk. Mélységes hálával gondolunk pilótáira es valamennyi bátor bajtársukra.
Japán szakított Németországgal
London, májas 8.
Japánt egyre súlyosabb csapások érik. A szövetségi.-* repülőerők állandóan támadják a Kelet;-Burmában harcoló japán csapatokat. Amerikai szupererődök tegnap japán repülőtereket Immbáiva, 74 -ellenséges gépet semmisítettek mg. A londoni hírszolgálat jelenti még,
hogy a japánok a háromhatalmi egyezmény megszegésévél vádolják Németországot, mivel £c telték a fegyvert és ezért megszakították kapcsolataikat Németországgal.
Ezenkívül Portugália, Svédország, és Spanyolország is megszakította diplomáciai kapcsolatait fi. németekkel.
A csehek amerikai segítséget kértek
Prága, május 3.
Amíg Brünn környácén a szovjet csapatok eredményes harcot folytattak a német gerilla-harcosokkal, azalatt Prága lakossága fellázadt a német uralom ellen "és amerikai segítséget kértek. Az amerikai csapatok még 6-án átlépték a cseh határt
és megközelített3c Pihen városát. A szövetséges csapatok egyébként ugyanazon a napon clfogla.ták Oii-sent, a Skoda-művek székhelyét. A A legújabb jelentés szerint má, kedden reggel fél 2 órakor Prácát teljesen megszabadították a ncnietck-tőL
Életben Kállay Miklós és ifjú Horthy

Az angol hírszolgálat jelenti,hogy tegnap Olaszországban, megtalálták ifj. Horthy Miklóst, Kállay Miklós
volt miniszterelnököt Schnschnigg voh osztrák kancellárt, Nímleijt és'' Schachtot '' , S< ;
Norvégia szabad
Ostó, május 8. Ma éjtszaka a norvég ellenállás vezetője felöntette, bogy. a norvé-
giai német erők fegyverletétele után valóra vált Norvégia felszabadulása. ''"

2.

BJIát<£ 15®. nAig g.
Zalaegerszegen is ieljes erővel megindult az élet
A város minden polgára résztvesz a oáros újjáépítésében
Zalaegerszeg, májas 7.
''Zalaegerszeg egyike aOoknaM a városoknak, amelyek igen sokat szenvedtek a háború következte-\ ben. Bár az elmúlt év tavaszán beállott váratlan nemet megszállás idején nem érkeztek a városba német csapatok, az arcvonal eltolódásával az ország legkülönbözőbb részeiről ideözönlött menekülők igen megneliezí tették az életet, amit csak tetézett a hosszú ideig itt lévő német kórházak ellátása is. Eger-szegnek mindig voltak bizonyos folog gondjai a megélhetés körül, mert igen kevés a gazdaság és a termelő a város)>an. i)e különösebb gondot ez soha sem okozott* Külö nősen nehézséget jelentett, hogy a menekültek sok pénzzel rendelkeztek, amivel erősen megduzzásztot-ták a fekete kereskedelmet. Szerencsére a város kőzélefmezési hivatala mindenkinek biztosította megélhetéshez szükséges élelmiszert és ezen a téren ma sincsen -semmi ok a panaszkodásra, mert az újig előreláthatóan, elegendő lesz.
Megindul az élei
Ami most már a városka éjeiét illeti, ma már megközelítőleg normálisnak mgn4ható. Nehézséget csak az okoz, hogy igen sok közmunkára van őzükség, mert a hidakat és közműveket a németek felrobbantották és helyreállításuk elengedlietetlen követelmény. Ebben minden polgár résztvesz Bo-mokban hever a vasútállomás, felszaggatva a hidak, nem is szólva arról, hogy az emeletes házak és üzletek jelentős része a tűz martaléka lett. Ezeket megállapíthatóan gyújtogatás okozta.
Az üzleti élet a polgármesteri rendeletre megindult és folyik. Valamennyi élelmiszerüzletben Idiet vásárolni lisztet, sót, babot stb. élelmiszert Ez nagy megnyugvást kelt és bizalmat a városvezetés iránt *
"A villanyvilágítás megindítása a közeli .napokban várható. Az eddigi szünetelés sem Zala mulasztása, hanem Vas megyéé, mivel a zalai részen az okozott pusztításokat már a felszabadítás után azonnal* helyreállították. Csupán a városban folynak jelenleg is szerelő és javító munkák. Az áramszolgáltatás ügyeben már megtették a szükséges lépéseket.
.Védelmezzétek meg a várost"
A vasúti közlekedéssé/ nehézségek vannak, mivel Zalaegerszegre nem jöhet be vonat a hidak felrobbanté* következtében. Kisfaludpusztától j»7/»vb»n már megindult a közlekedés. Szombathely és Nagykanizsa irányába ia.
Hogy a város üyenmérvű elpusztítására miért volt szükség, nehezen magy arázható meg. Mindenki tudta, hogy a város nem akar ellenállni, csak néhány nyilas adott* ki narancsot a helybeli csendőrségnek a város védelmére. Természetesen ők maguk ugyanez alatt az Idő alatt kereket oldottak. És azzal búcsúztak a város ittmazqdt lakosságától, hogy >védelmezzétek meg a varost*.
A városban az üvegező iparosok, kőművesek, ácsok, cserepezők és asztalosok szakadatlan munkában vannak, hogy. az épületek kiszakadt ablakait, ajtóit, falait, tetőit megjavítsák. Máris igen sok helyen,
ahol aknatelitalálat volt, megindult a hivatali munka.
Megindult m pórtélét
v
A városban egyébként teljes erővel megindult a pártélet^ is, elsőnek a Kommunista Párt* indította meg szervezkedéseit, mindjárt s felszabadulás utáni napokban, amikor a, Budapestről kiküldött de zalaegerszegi pártvezetők azonnaf bekapcsolódtak a város újjászervezésének nagy munkájába. A párt-helyiség valóságos közpoutja lett az újjáépítésnek. A párt kapott megbízást a földigéaylők összeírására és a földosztás lebonyolításává, valamint a házhelyek elosztására. Ugyancsak bekapcsolódott a párt a közellátás nehéz munkájába és egyéb szervezési teendőkbe is.
^íellctte a Szociáldemokrata* Párt kezdte meg legelőször működését E párt vezetői és tagjai az elmúlt nyilas éra alatt intemálótáborok-ban sínylődtek, ennek elltjiérj a felszabadulás után azonnal szervezetten bekapcsolódtak a munkába.
A Demokratikus Polgári Párt, amely a város értelmiségét egyesíti magában, szintén megkezdte működését és tevékeny részt vesz a város, vármegye vezetésében és tagjai közül kerülnek ki a szakhivatalok vezetői is.
Természeténél fogva lassabban indul a Nemzeti Parasztpárt és a Független Kisgazdapárt szervezése. A. megyeszékhelyen és környéltén mind a két párt felállította már szerveit dc ezideig különösképpen a Parasztpárt mutat fel a kisgazda-társadalom és a földmunkásosztály szervezésében nagyobberányú munkát A Parasztpártnak erőssége természetesen az a tény is, hogy az ideiglenes Nemzeti Kormány B. Molnár József párttagot nevezte ki Zala vármegye kormánybiztos főispánjává. Érdekessége azonban a demokratikus együttműködésnek, hogy a parasztpárti főispán mellett a kommunista Párt tagja. teljesít titkári szolgálatot
Beméljük, bogy a demokratikus pártok közötti egyetértés mindvégig megmarad és úgy Zalaegerszeg város, mint a vármegye életéi>en ez az együttműködés az újjáépítés vonalán is meghozza a maga dicséretreméltó gyümölcsét.
Politikai apróságok 1
A svái
íja
ország északkeleti zárlatot rendelt el, hogy ezzel útját a menekülő nádk •ének.
az
szövetségi kormány i eti h a tárán teljes állja beözönlé-
Az USA demokrata saenátorai egyhangús n bizalmat sai vsatok
Irumann elnöknek.
E lvaőrizhetetím'' hírek azarint Pétain tábornagy svájci területre meneküli ,
utasította ide-
my u
levő hajóit, hogy
A svéd kormán) gen kikötőkben t-kintet nélkül a német blokádren-deflcezéeekre, igyekezzenek mielőbb hazatérni. A hivatalos felszólítás indokolása szerint a német kormány ^már nem ura a helyzetnek, gyakorlatilag már meg is szűnt a hatalma, így az általa kiadott rendelkezéseket Svédország nem veszi többé figyelembe. ♦
• Felhívjuk miadazokat, akik azO. M. T. K. zalaegerszegi telepéről és vidéki csarnokaiból''az orosz hadsereg bevonulásakor
1 vajat, tejgazdasági eszközöket, tejes-
S kannákat, vajgyártáshoz nélkülözhetetlen konyhasót, gépszíjakat, ruhaneműt,
munkák öppeoyeket vittek el, vagy ilyenek eltulajdonításáról tudnak
f*5 8 napon belül a rendőrségen és az O.M.T K. zalaegerszegi telepén Kossuth Lajos-utca 32. adják le, illetve jelentsék. .
0. M. T. K. Igazgatósága.
Szervezkedjünk!
Világformáló események tüzében, a felszabadulás mámoros örömében ünnepelt a magyar munkásság. A május 1-i ünnepségeken, elmélyült hittel, demonstrálta, hogy a szocializmus gondolata a szabad szakszervezetek ereje emelte fel a mélv-séjtből. A közös sors és kizsákmányolás egymás mellé állította a munka és az élet jogait felismerő munkásokat. A társadalom megújhodásáért folytatott küzdelemben ráeszmélt, öntudatos, szervezett munkásság világosan látja, hogv nélkülözhetetlen''szerepe van a társadalom és a termelés világában. Joga van a társadalmi egyenjogúságra, a magasabbrendú emberi életre. A szabad szakszervezetek útja emberi vágyakkal, "s/ánd^knk-kal és törekvésekkel van kikövezve. Tevékenységük mozgatója a humn-nizmi:*, amely nem ismer mesterséges válaszfalakat etr.brr és ember között A szervezkedés kollektív védelmet biztost a társadalmilag gyengébb félnek, az erősebl*I s/emben es emeli az életszin-onalat Ezért harcol a Szociáldemokrata Párt A ma emberéig hárul a feladat hogy fokozódó crőycl folytassa a jogokért való küzdelmet mert a jövője olyan fesz, ''amilyenné önmaga formálja.
A főispán meglátogatta « zalai olajtelepet
Zalaegerszeg, május 7.
B. Molnár József, Zala vármegye főispánja hétfőn délelőtt titkára, dr. 1 égi ás Béla kíséretében látogatást tett Göcsejben és az olajtelepen. Zalaegerszegről kiindulva előbb Novára, majd l^entibe me.it, innen Lovásziba hajtatott, ahol megtekintette az olajkuiakat, a ga-zolingy ártást és tárgyalásokat folytatott az üzem vezetőségével.
Itt cm híj ük meg, hogy az elmúlt héten a főispán -Szombathelyen járt, ahol fontos tárgyalásokat folytatott a megyeszékhely és a zoai falvak vil amosenergia szolgáltatása ügyében. Megállapítást nyert ugyanis, hogy a zalai villanyvezeték, amely Ikervárról hozza az áramot a fogyasztókhoz, már teljesen elkészült, csupán a vasmegyei szakaszon vannak nagy obb hiányosságok. A fi ispán ígéretet kapott, hogy a villamoshálózatot a legrövidebb időn belül helyreállítják s így megindulhat az áramszolgáltatás Zalában is. Előreláthatólag már a jövő héten lesz villany unk, legutóbb ugyanis már Zalaegerszegről is mentek ki munkások a vonalak javításához.
m
PflRTÉLET
E hó 3-án alakult meg Zalaegerszegen a volt MANSz székházában a Magyar Demokratikus Ifjak Szövetségének zalai csoportja
A vezetőaég ezúttal értesíti a város fiatalságát hogy folyó hó tí-ütól kezdve mindennap délelőtt 9—12, délután 3—6-ig tagfelvételre lehet jelen tkemi.
Jelenleg a székház rendbehozásának munkálatai ''olynak. - •
Folyó hó 10-én, Afdozócsütörtö-köa délután 3 órakor a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetének helyiségében Schneider.. Ernő elvtárs, központi szervező tart élőadást az időszerű kérdésekről. A ezetőség kéri a párt tagjait és az érdeklődőket, hogy az előadáson minél nagyobb szamban jelenjenek meg.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Mindazoknak, akik szeretett feleségem és Valéria leányom elhunytával ért mély gyászomat részvétük bármely módon történt kifejezéssel enyhíteni igye keztek, ez uton mondok fájó szívvel köszönetet. Zalaegerszeg, 1945 május 7.
Kovács Pál nyag. Mév. Hl. iWjárt.
Mi gy a r MEZOGAZDAK szóteimsie
FÖBizoHáarosa
V •
Simon Géza terménykereskedő
Ráké»i-«fea! 17 ssáa
• • a
Megkezdte működésit és a régi elózékénységget áü a gazdaközönség rendelkezésére. Egyes vető- és konyfiakertimagvakjráktéron. )
hivatalos...
Tudomására hozzuk a lakosság-tű^, hogy. a városi orvosi rendelő-Ixíie (vai-osnáza, iöldszint, udvar; jár4 betegek részére mindennap es ünnepnap is} reggel » órától 9 óráig a beosztott orvosok rendelést tariunak.
Á fekvvó betegeket reggel 7 és 3 éra között kell bejeienteui ía varisi orvosi rendelőben és az orvosi sürgős esetben azonnal, nem sürgős esetben azonban még az nap meg fogja látogatni a bcjekjnteti fekvő betegeket
Az ország műszaki végzettségű munkaerőinek nyilvántartasba vétele s a munkaerőknek megfelelő ck«íztása céljából az alábbiakat rendelem:
Qk leveles mérnökök, akár bel-, akár külföldi diplomával rendelkeznek, felső iapriskolát végzettek és azok, akik valamely hazai, vagy küitö di műegyetemen kga''ább hat léidet luuigaitak eredmenhyel, tekintet néikui szakmájukra és arra, alkalmazásban allanak-e vagy Seii}, személyi adataikat tartalmazó bcjfcíeut.at tartoznak te:mi, a városházi 1. emelet 9. számú napájába 24 .órán belük
4 bejelentésnek a követjee^ő adatokát kell tartalmaznia:
Íj. Név, 2. az anyja leánykori, neve, 3. születési év és hely, 4. csaíádi állapota, 5. mit, hal végzett" és j mikor, 6. különleges polgári, szakképzettség, 7. jelmlef aJtal-mazásban van-e, 8. a vöqó* hadsereg bejövetele előtt közvetlenül meK vállalatnál és hol wft" sí-kaltnazáaban, 9. eddigi gyakorlatának rövid leírása. ''
Nagyobb vállalatok, üzemek, intézmények műszaki végzettségű tisztviselőikről a bejelentést .összesítve adják be. Bejeferttésükke* egyidejűleg közöljék, hogy: menriyi a legmcionálísabban számított műszaki munkaerő ozükfeégletük, a különleges szakok szerinti csoportosí-tásbsn.
— i—> v
A; közellátási saáelvényív 3. Btámú szelvényére 1 kg. kenyérliazt, a 4. számú szelvényre lp. deka finomliszt vásárolható minden kereskedésben. A kereskedő csak oiyaa közellátási szelvényívre szolgáltathatjá ki az árukat, amelyekre a név és lakáscím rá von vezetve. Minden kereskedő tartozik a «xslvényeket mindaddig beváltani}) míg keszlete ! van.
A közellátásügyi miniszter rendelete szerint akiknek birtokában nyersbőr van, vagy ilyent a jövőben termel, azt » napon belül a nyersbőrkereskedóneks Köteles átadni A rendelet ellen vétőket a legszigorúbban büntetik.
FELHÍVÁS J
Fdlhívom az összes ht. és tsz. tisztek, tiszthelyettesek és tisztesedet, i hogy nyilvántartásba vételük végett a zalaegerszegi honvéd álio-masparancanokságnál (\:ármegye-háza; fszínt 4i) Ö—12 óra között jelentkezzenek. Honvéd ál.omáspa-rxnesu okság.
líi ZALA ^^
PoHfikai napilap
SzericMxtésért és kiadásért felel!:
SiaHI Ferenc. Felelős saerkesztőbizottság tagjai; Baráth Ferenc, Tirolt EJeiaée, Mater Déoes, dr. Téglása MmS
. és Scakál Fertse. Nysoíja: a Z*t» Rt Ny,
HÍREK
#
.— lapunk legközelebbi száma as Áldozócsütörtekre való tekintettel szombaton a rendes időben jelenik meg.
'' — Lobogózzuk fel m háxakLt A hálxjrú betcjezésével kapcsolatosan a polgármesier felhívja a város lakosságát, hogy egv heten át lobogózzák fel a házaikat
— A polgármester Budapesten: Zalaegerszeg megyei város polgármestere, Baráth Ferenc, az elmúlt hét csütörtökjén autóval Budapestre utazott a város ügyeinek elinté-i zéae végett. A polgármester több fontos ügy eredményes letárgyalása után vaiárnap érkezett vissza.
Felemelték a kenyér árát!
/absry nzf g, májas 7.
A közellátisügyi miniszter rendelete alapján egysége, búzakenyér, rozskenyér és rozaus búzaketiyér legmagasabb fogyasztói ára kg-keot l.JO pengő, legmagasabb vurzoot-eladói ára pedig a vevő üzletébe szállítva kg-icént 1.23 pengő. Ezen megállapított árakhoz az előállító üzem által ténylegesen fizetett for-gahniadóváliság, valamint a tényleges szerződési és nyugtsbélyeg-illeték, valamint admdabétyegU''*e-ték összege hozzáadható.
A kenyér bérsütési díja a kisült súly után kg-ként 40 fcUér.

Pesti híradó
Faragó Gábor közellátásügyi miniszter előterjesztésére a vörös had-serég eflátásának intézésével — ametyre a fegyverszüneti sgyee-mény kötelez bennünket — Itor-mánybiztost bíznák meg.
A Nemzeti Segély Országos Kök-pontjának vesetósege a sajtó képviselői előtt ismertette eddigi működését és jövő célkitűzéseit Ac .intézmény, amelynek rendeltetése hasonló a Vöröskeresztéhez, az el-.mult két és fél hónap alatt 5U0.00Ü tkg. élelmiszert osztott ki Budapesttea és ezen felül 30.000 gyermek állandó táplálásáról gondoskodik.
A legkisebb hirdetés £Ja 10 azáig 5- P. Mtedaa fovÜf mé
2.— pengő. A vastag betűk daptéa sxámítauák.
~fÖ£kágépet ás töltőwífir magas áron vesz a saerkcaatőség.
Fíznitadá mindeneslányt, va^g asszonyt bejárónak azonsai felvaa-
nék. Cím a kiadóben._
Magvertem Márai Sándor tóny-% veit magas áron, esetleg dohát^r-tiyal fizetek. Cím a kiadóbao.
Gyermeke portkocsit magsa área n íszek, részben dohányért Chas a
ka vdóbaa._. ;
1 ^ürgőfen keresek 4—5 szobás la-káa t irodahasználatra is. Cím és
értei útés q kiadóban._I
A1 kalmazásba mennék 5 éves kisfiam* nal, akár vidékre is. Ckn a
kiadói ban.__■
Két és fél, vagy három dioptriás szem ttv ''eget keresek megvetelre-
Cim a ^riadóban._ ]
Aki tuvi vaiamit Timár XóráncT levent« fről, Sárváron jTőrinez-ma-jorban ^ volt újonckiképzésen, kö-?Ölj« aggódó szüleivel. Timár La-H» v-m. ptv. émáeaos, ZaUsgunssg,
\

* • * - '' . j*
iM ■ ■ ■ ti - •
m; . -
ft_ "■ -VI ■ r ''. :
ÉS® 1Mm w

. . '' v- .. •
L évfolyam. 6. színű " Zalaegeivaeg,
1945. májas 12^ SZOMBAT.
Megjelenik kedden, csütörtökén és szombaton
Szerkeszti: SZAKAL FERENC

Szerkesztőség: Vármegyeháza, c Telefon: 35.
A NEMZETI BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA I
A nácik elleni háború befejezését és a demokrácia \ győzelmét ünnepelte ^ csütörtökön Zalaegerszeg lakosságai
Zala.gin-sz.-g, május 11. j
Mint ismeretes., szerdára viriadó éjjel a mos''kvai rádió lúvatalosan IKijelentet te, hogy a náci Németország fe.t< tel né.kül megadta magát és ezzel tulajdonképpen a hat esztendő óta folyó európai háború befejezést nyert.
Eiuick az örvendetes hírnek u vétele után B. Mo 1 n á r József kyr-mánybiztos, főispán rendeletet adott ki, amelynek értemében szeruán az egész megye területén általános hi-\atali- és munkaszünet Volt. Már a kora hajnalban megjelentek a házak ormain n nemzeti zászlók és a virágcsokrok az ablakokban.
Az idő rövidsége miatt arra, hogy ünnepélyes kendek között meg is, , ünnepelhesse a város Iak»*>sága a liálxjrú befejezését, vsak Aldozocsü-törtókön kerülhetett :or.
; Ünnepség
a Kommunista Part előtt
/ A Kommün iáUx l''árt erkélvéi ene az alkalomra szépen fbMíszíU*tt« k. A Himnusz és az Internacionálé . ntán Szüts Zoltán néhány bc.vt-zető szóval megnyitotta az ünne-
P^ . 1
— A húl>orúnak — moiidöt(af--vég*. Ezt a háborút.'' ai^t mosi^r >ímjki halsére" gyó.emrsen lejc-
^UW--. Yánk kenyszerírctték. Mi nem akartunk harcolni Sztálin ellen, dc u német rablók Ivelckény-síetítettek a világ legvéresebb ó-l^ghiábu\alóbl> áldozathozá.-ába. ''Utána Perlaki Kornél szava.ta el Barátit Ferenc alkalmi versét, amit lapunk más helyén közlünk.
Munkás Simon beszéde! .
— iy-íö. májur hó tt-tól D-re vir-" radó éjjel Sztálin, a vörös had-eerrg marsallja. bcjc-ealettc,. bi»gy
. a nemet árnuidia fcltélcl iiéikui megadta magát- Ezzel a háborúnak egjszcr-mimieukorra vige. Kivonult lejünk felől ez a retteae.e» szörnv, amely egész Európára rászakadt. A xöiö* -hadsereg és a/üvct>éges c<i-pateii megadtak-a vég-ó kegvc''cm-döTést á iasisZta fenevadnak. Xala-egeirszeg népe most megliajtja az ckismrrt-s zászlaját a hataltnas Szta-,—lii marsall etött. Köszönetet mond - •Ugyanekkor a magyar nemrel is, hogy éves rabság alól felsza-
bp.litott bennünket^ mert mi niin-Mig a keleti népek felé tekintettünk, hisz keletről jöttünk ide. itt voltunk a keleti néjíck őrei. Sajnos. 1848. s abadságharcál>an. amelvU n először akartuk lerázni a nemet zsarnokságot, elbuktunk. Dc har-• runkat nem adtuk fel. Ila "kchett. titkos, földalatti szervtveickbe tömörültünk. hogy így folyt.w>uk szent harcunkat. 1918-ban állj-t ■''■ kiálb''tlunk azoknak a hadseregeknek. amelyek átvonuíá-i terü''cthek akarták használni Magyrországct.
— Attól a perctől kezdve, amikor a kommün meglmkott, a mu-"gvar nép. a magyar munkás nem
_ iúgvta abba a harcot. f/ür.et nélkül <lo?éoztunk mindaddig, amíg a üzx>v jct hadsereg most fe''s/a! alított bennünket- De ue ickjtsük el azt. b<y*v a szovjet hadsereg csak no-. '' li''tikailag. wal>adítotl fel beiuiünkel,''
a ea/dasági felsxabodítást nekünk " KcU mege inalni. A nemzet har-. cálian a Magyar Kommuniet t'' Párt '' járt elől. ."''.Mi bebizonyítottuk, hogy netn''vagyunk rossz hazafiak "f-feeobülctttl m^ctinánuk''» hosszú
idő óla vajúdó földreformot, hogy végre jogos lulajdono.-ai kezére kerüljön ez a fyld.
— Mi biztosítottuk azt, hog) ebben a liazában nem lesz eh.-^g, mert mindenkinek az asztalára kenyeret testünk Természetesen csak a dolgozok kapnak kenyeret, iliába jön-* uek hozzánk a semmitteyjk, a teb-zceiók, mi kiközösítjük őket. Senki nem siránkozhat, uiert aki dolgozik az nem fog többet ^ezni.
Majd eknoudja, "hogy a Magyar Fogaskerék Gv ar munkasai 12 orái napi munkán kívül egy-egy* órát dolgoztak, hogy gyártsanak egy traktort, a mehet egy tiszántúli varosnak át is adtak már.
— V egy ünk példát a budapesti munkásoktól, s akkor a romok helyett Itamaroean virágzó gyárakN ipartelepek, városok fognak állni. S még egyet kérek, hogy mindent^ anu nemit .agyar, wssünk ki magunk kö/.űl. A 9orse^.ips<jk, a háború megtanított bcunünket arai, hogy végre sajátmagunk urai leg)ünk. S éu bízom akkor, hujjv cz a nemzet ki fogja Uizni a gvózek-m zászlaját; anvelyre ez lesz írva: .Nbt^ar és Világszabadság!
A munkás)^xekkar.. . nagyszrtü énekszáma után Ho rkay János Ady-verset szavalt
dr. Briglevics Károly beszéde:
— Kedves polgártársak és mun* kásíautvéiek >la ünnepeljük a fel-szaiiadulást, az európai. b«'':ke drága napját. Nekünk ezt a Szabadságot mindenáron meg kell tartani. Miért tudjuk, bogv iszonyú áldozatokba került. Büszke vagyok, hogy a vö-rö Iia.lscjeg tls''tjeivei utt dof-gozhattarn ezért a városért, ezer? a népért. 26 esztendővel ezelőtt is, nagy hét végé-i nevezett ki a Károlyi kormány Zala várrtitjgye főispánjává. M«»*t újra a nagyhét vegén kaptam felszólítást arra, hogy az ájult, elcsigázott lakosságba hitet, bizalmat öutsek. Hogy m«-gértcs-setn: a vö/ös lutdscrcg valóban felszabadító ludsereg. BrüfS/elben egv szolx>r állott régeti s erre'' a szo-borra az volt ráírva: solut többé hálwrút! Sajnos, jirüsszeI kéijyulen volt megénn cgv~, az clől>buiél sokkal bor/alupsaln> hál>orút. Mi nnH reménykedve, hogy valól>an soha töl>bé nem lesz li;»ború. írjuk zá>z-ióíikro c jeLszót. • ■-.:*» *-N ■ •
— Ha 1918-ban a magyarság akkori vezetői mellé ál.tak volna a kapitalisták, akkor most i^em kei-lene siratnunk az cfmuit hálxint ál-dozata''t. Nem lett v JTiia jobb 1918-ban a kommtmista Pártra hallgatni ''< Bizony jobb lett volna. Ehna-radt jolna az új világé-gé-s, s a 2ö %s/ta>dő alatt a demokratikus Ma-^varország annyira megerősödött volna, hogy semmi hatalom nn» tudta volna háború!>a kénvszcrítrni. Mi nem akarunk «*»ha többé háborút. Egyetlen -Innmk van esik: felépíteni a demokratikus ''Magyarországot. .
Brand Sándor alispán beszélt
— Az európai béke második napján összejöttünk, hogy a szerv-i<jt, a feld>arátt szeretet magasztos ér-z«Vévél ürtnejK-ljük a szabadságunkat. Ügy is, mint alispán, úgy is, mmt nz rg)-ik d.Tnokrata párt vezetője. roccbíznttja, kijelentem, hogv li^-süiettef es erős akarattal fogjuk megvcdtmi a demokratikus
Magyarországot. \lo«< az a dolgunk, bogy enybít-ük a nemzetünkre szakadt fájdrlmat, hogy letöröljük a könnyeket és kenyeret adjunk az éhezőknek Én hiszem, hogy a zalai földek újra tennőkJesznek^s akkor mindnyájan boldog fiai leszünk e honnak, ha soha nem ''tesszük le kezünkből a szerszámot s n következő ezredévben mint szabad, független nemzet virágzik fel e haza.
Szüts Zoltán záróezavaiban felhívta a közönséget a becsületes, tisztességes munkára.
— Egv "szer már megtörtént^ — mondotta —, bogy kiütötték a kezünkből a szerszámot, .de ha a jövőben valaki ezt megkísérli, arra
már könyörtelenül fi erős, független nép ökle. ; Végül a polgármester szólt a \á-tos népéhez.
I — Eljött a várvavárt béke — mondotta —, de ez nem azt jelenti, hogy eemnntteveseel töltsük napjainkat. Munkás bjkérc_ kell most berendezkednünk. Készítsük elő a következő ezredévet. Egyben feJ-tzólítotla a közönséget, nogy tart-ion hálaadó h^entíszteletet. I Az ünnepség az Internacionálé és á Szózat hangjaival ért véget, i Bit-''6 órakor a nugvtcmplomban dr. Galambos Miklós plébános mondott ünnepi nagymisét fényes papi (k^édletteL
egy : zoltc, bogy Szálasi Ferencet .az amerikai hadsereg Salzburg mellett elfogta Megtaláltak nála a Magyar Szentkoronát és az összes kuc^uázsi kincseket. Szálasi kiadatása előreláthatólag nem fog sokáig késni.
Tirolban kézrckcrült Göring "és Kcss»Jring. Ugyancsak a azövetsc-gcsek fogságában van Epp tábornok, Franck birodalmi miniszter és llcunlcin.
Május 10-én hajnalban a szovjet csapatuk bevonulták Prágába. Csehszlovákiában néhány helyen a németek ellenállást tanúsítanak, íel-oiolásukat megkezdték. A prágai felkelés során oOUÜ cseh veszítette életét.
r Kcimsban á fegyver lététéinél jc-[i volt Kcitl vezérezredes^ aki
haladékot akart ki^zközölni, jd amikor. ezt item teljesítették^ ismeretes hetykeségévei, lecsapta táskáját és elhagyta a tárgyalások színhelyét.
Ne^yorki jelentés szerint az európai hadszíntérről az amerikaiak 250—300 ezres csoportokban hárommillió katonát vonnak vissza. Németország megszállására 400.UX) amerikai katona maradt hátra.
Norvégiában a szövetséjges csapatok bevonultak Bergen és Otló kikötővárosokba.
Uáakadtak Hitler helyettesének, Bormannak^holttcítérc. Nem került kézre azonban a többi nácúezctö, mint pcldául lioscnbcrg és Lei. Találtak több olyan bolttestet, amely: baooulított Hitlerre,''de szemel) azonosságot ncn^ sikerűit jn^gálíapí-
tani.
V^ cygand tábornokot Párizsban letartóztatták. '' . * Graz mellett az angol csapatok összetalálkoztak a szovjet csapatokkal.
Dániában óriási örömmel fogadták az angol flottát. A dániai kikötőkben lévő tíéract tengeralattjárók útban varniak Anglia felé. Az ti—24''J-es tengeraiattjaró befutott az angol kikötőbe.
A szövetségvsek bombatámadásti következtében három millió jupán vált hajléktalanná.
Berlin tcljeacn romokban Iiever, megjscnnuisültek az ö^zes msii^zté-r iái is paloták
A brit birodalom lúvaialos listája szerint 1.I20JJÜO ember éslil es félmillió tonna hajótér a brit veszteség. A háború 1VH4. novemberig 25 milliárd fontba került.
Molotov május 9-én hazautazott San-FranciskóbóL
Négyszáz amerikai rcpülőerőd támadta llonsu és Kiusu szigeteket.


Németországban végleg elhallgattak a fegyverek
Göring, Kesselring, Hennlein és Szálasi
kézrekerült
A német hadsereg fegyverletételénél az alábbi feltételeket szabták a szövetséges és orosz [>arancsnók-ságok: • >
1. A német hadsereg feltétel nélkül megO''lja magáL A szárazföldi-, légi- és tengeri erők az ellenségeskedést azonnal megszüntetik, úgy a szövetségesek, mint a vörös hadsereggel szemben.
2. A ltgíefeőbb német katonai parancsnokság azomiál kiadja a parancsot a szárazföldi-, légi- és tengeri haderőknek,., amelvei: még német parancsnokság alatt vannak, hogy 1945. május 8-án, a középeurópai időszámítás sz?rinT 23 ora 01 perckor a német haderőt le kell fegyverezni. A fegyverzetet és a katonákat, továbbá az összes .gépkocsikat. hajóállományt, légiié szerelést és mindazon ''f.-ls/ereiéscket. amelyek a háborúhoz tarto/dak, át kell adni a helyi szövetséges [>a-ranrsnokságokjiak.
3. A legfelsőbb nemet katonai pa;ants:x>k a legrövidebb időn belül kije''öli a helyi fele''ős parancs-nokokat. akik a legfi,Is«''>l>b vörö-ja aiusnotág é-s a S''övet.éges pa-: ran<*snokságok által előírj jwiran-'' esok teljesítést''ért "felelősek.
4. Ez az aktus nem lesz ellentét-
ben a kapitulációra vonatkozó más generális rendelkezésekkel, amelyek az egyes, a''-metek által felfegyverzett és a németek oldalán harcoló nemzetekre vonatkoznak I 5. Abban az esetben, ha a legfelsőbb német parancsnokság vagy jalamilvcn más felfegyverzett német ero. nmrdy még az ő parancs-iioksága alatt ál^ nem veti magát hlá e fekét-1 nélküli megadásnak a legfelsőbb szovjet katonai parancsnok büntető eszközökhöz fo-jvamodik.
| 6. Ez a megegyezés le van fektetve orosz, angöí és nemet nyeljen és ezek közül az orosz és az 4ngo! nyelvi « hivatalos. \ 1945." május''8.
i Aláírások: orexrt részről ZSL''KOV tálxíriwigy, angol részről TEDElt generális, német ^észről KEITI^ vc-lérc/redes, a r. yro*z légi-rók risz»''-Sl''ATZ ge.K-rális és a francia légierők részéről TASSÉ generális.
i I.apunk !"g}it«»J»bi megjrlené-si 4/ánui «ila az európai háború be-fej»"zé>ével kaj><>»>Iaiohan a inos?k-^av kmdoni és ir,*v*yorki rádiók hi-íataíos jelentései az alábbiakat jelentik-.
A londoni rádió hétfőn esté kö-
B ÉK Ei
Irta: BARÁT\i FERENC.
Érted-1 még ezt a szót, hogy: Béke -Embertársam, kin tankok gázoltak át, Kinek leégett a csűrje | S nincs hordója, melybe beleszűrje Megtiport hegyének keserű borát.
Paraszt, munkás, ti dolgozók mind mind Kiáltsátok: Béke! itt Béke! Béke! Harsogja a világ torka, hogy milliós vasszörnyeteg csorda Ki fúlva lihegi: eljött a vége!...
Anya kinek, elapadt tejed
És gyermekem Te, ki iovány nyomorban,
Rongyos pelenkádban józtál,
Bujdosó, ki dideregtél, .áztál
Érezzed a Békét: szívben, gyomorban!
Mert most lesz tej, munka lesz most ~ Béke! Bombakrá''erból házak,1, gyárak csíráznak. Kémények pipáznak; 4 Béke!] Anyák szeme mosolyog az Égre, Gépek lármás szájjal felhahotáznak! ''
Markolj ekét, kalapácsot! Békél Mártsd a tollúdat aktáid szivébe! Mérnök tervezz, munkás építs!, A romokbtf dús életei szépíts, S amsed, hozzsanázd; Ó Béke, Békél
A nácik és a nyilasok propagandából meggyilkolták a palinaiplébánost
Zalaegerszeg, májas 7.
Húsvét előtt érkezett Zalaegerszegre a hivatalos jelentés úrról, hogy Alsóleudva közelében a Mu-iái>ól kifogták Halász Dániel f.a-tal palinai plébános holttestét. A holttest fején géppisztolyból származó sebeket fedeztek lel Ennek a''apján a nyomozó hat«>ságok megállapították, bog)" a plébánost partizánok gyilkolták meg. Ezzel az ügy elintézést nyert, legalább is hivatalosan. Akidtak azonban, akik továbbnyomoztak, ami megdöbbentő eredménnyel végződött. E szerint ugyanis a nácik és a
nyilasok lőtték agyon a plébánost, akit faluia igeu szeretett. Aztán azt a hírt keltették, hfegy a partizánok-
2.
UJ SAÜ* ..._''__________*ggv
iS3Si
12.
nak eeett áldozatuL Ettől azt reméltek, ■ hogy a lakosság meggyűlöli a partizánokat és a náci és a nyilasok mellé áll.
Ez az eset is bizonyítja a nácik ési*''csatlósaik elvetemültsárét Hasonló >hőstettekről< egyébként a jövőben sorozatosan beszámolókat közülünk, bogy végre mindenki tisz-tán lássa az elmúlt rezsim bűneit
Meghalt dr. Bődy Zoltán ny. alispán
Keszthely, májas 10.
Az ideérkező jelentétek szerint Keszthelyen hosszú betegség után clhúnyt dr. Bődy Zohta ny. alispán, aki közel másfél évtizeden keresztül vezette Zala vármegy e közigazgatásának ügyeit A népszerű alispán halála alkalmából az eg<sz vármegye részvéte nyilvánul meg a gyászoló Bódy-csaíad iránt
PORTÉLÉT
A Szociáldemokrata Pártban igen mozgalmas volt az áldozócsütörtoki párteiet Délelőtt a szellemi szabadszervezet megalakításáról tartott előadást Schneider Emő elvtárs, délután pedig, ugyancsak nagyszámú hallgatóság előtt, vázolta a Szociáldemokrata Párt küzdelmét a. múltban, harcos, építőmunka ját a jelenben cs célkitűzéseit, a jövő, demokratikus Magyarország felépítésében. Rámutatott hibáinkra, megjelölte az utat, amelyen haladni kell a jó szociáldemokrata -nak, ha biztosítani akarjuk, hogy. a reakció soha többé ne térhessen vissza és az államépítésben részt vehessünk Az egyed, család és ország boldogulásának útján mindenki lehet útmester, aki a jó utat keresi. Igyekeznünk kelilazocíaiistá-nak lenni, akkor meg tudjuk, hogy érdemes egymásért élni, ''lauuljunk, hogy: taníthassunk Tanuljunk azért is, hogy. tudjunk élni a jogainkkal A Szociáldemokrata Párt keresi azt a középvonalat, amelyiken egyesítheti a télül élőket, az alul levőkkel, szélsőségektől mentesen. Nem helycserét akarunk, mert, ha csák a színék változnak, akkor minden rossz marad. Példás, tiszta élettel, becsületes jóindulattal, egyenességgel hívunk munkára sorainkba minden jószándékú polgárt, aki az. államépítésben segíteni akar és egyenes jellemmel, egymást szeretve, a közéit dolgozni, áldozni tudó demokrata ember tud lenni.
A Zalaegerszegi Kommunista Párt megkezdte a vidék megszervezését Nagy erővel folyik a munka.
Az alábbi helyeken már megalakultak a pártok, a naponta több községet vonnak be a pártazerve-zésbe: ALsónemeaapáti, Zalaazent-grót, Zalalövő, Kemcndollár, Búcsú-uzentláazió, Petőhenye, Batyk, Sa-lomvár, Zalabeseqyő, Felsőrajk, Lenti, Zalabér. A párt a falvakban és községekbea is elfoglalja az őt megillető h-lyet
Minden vasárnap délután 3 órakor a Nemzeti Parasztpárt helyiségében pártnápot tartTIélia: a hétköznapjaiban csak * munkának élő, dolgozó parasztság tájékozódjon az általános gazdasági és politikai kérdésekről. A vasárnap délután úgy is pihenés és a szabadidőnkben szokjunk hozzá osztályunk és társadalmunk közügyeivel vaüó foglalkozáshoz. Máskor mi nem érünk rá. Ezért jöjjetek dolgozó parasztoké munkások, Ti tudjatok, mi fáj, mit kell orvosolm. Hiszen ti intézitek a dolgozók társadalmának ügyét és jövőjét Viszont ismernetek keU a jogaitokat az uj, demokratikus államrendszerben. Szervezettek csak akkor lehetünk, ha tudunk a kőz ügyeivel és bajaival íögjalkozni. mert csak > Dolgozz paraszt" és ne politizálj* világ lejárt. Dolgozz paraszt és jpolitizálj.. De tudd kikért és miért dolgozol F. Gy.
A Nemzeti Parasztpárt novai ''járás helyi szervezetei megalakultak Nován, Petríkeresztúron, Györfíaze-«cn, Barlahidán. Zalaegerszegi já-
túáfaini SöjtöriSo.
Négyéves kényszermunkára ítéltek egy túlbúzgó
nyilas nyomozót
Az
ítéi
rM T M i'' IÍ ■ inra - ^^ m 1 i
Zalaegerszeg, naajns 11.
Népbíróság szerdán J utász László 24 éves zalaegerszegi lakos nyilastag ügyében. Mint pártuolgáiatoe, jogtalanul kihallgatta a rendőrségen fog-vatartott Csordásnét, es mivel
az neki nem tetsző vallomást tett, az asszonyt össze-vissza verte, úgy hogy hosszabb kórházi ápolásra szorult Juhász László nyilas párttagként tevékenyen működött közre a törvényellenes cselekményekben, ezért a Népbíróság 4 évi kenyszrr-munkára ítélte.

Minden levonás nélkül fokozatosan kicserélik a papírpénzt
Budapest, májas 8.
A legutóbbj minisztertanács hozzájárult Vásáry István pénzügyminiszternek ahhoz a javaslatához, hogy a forgalomban lévő bankjegyeket május 9-től kezdődően fokozatosan bevouják és azok helyett •íj., bankjegyeket bocsátanak ki. A kormánynak ez az elhatározása nagy megelégedést kelt pénzügyi körökben és a közönség között i». A kormány ugyanis valamennyi forgalomban lévő bankjegyet ld-caeréii, tekintet nélkül annak címletére.
A Magyar Nemzeti Bank az 1945. április 5-ével keltezett JDO pengőr címletű bankjegyeket bocsátotta kí legelőbb. Ezt rövidesen az egvéb címletűek is követik
Értesülésünk szerint 1945. júniu* 1-i kezdettel már valamennyi forgalomban lévő bankjegyét bevonja illetőleg új kibocsátásúra cseréli }<& Az átcserélés^ az Ideiglenes "Sem-zeti Kormiány dÖhtése alakján minden levonás nélkül, tehát a teljes névértékben történik. A beváltás idejét vidéken még nem állapították meg.
A Szociáldemokrata Párt a szellemi munkásokért
Zalaegerszeg, május 10.
A Szociáldemokrata Párt helyiségei zsúfolásig megteltek a szellemi munkásokkal, akik érdeklődéssel hallgatták végg dx. Wol Iák Járna megnyitó szavai után Schneider Ernő, budapesti kiküldött, magas-színvonalú előadását Schneider elv -társ rámutatott a mult hibáira, aminek következménye az ország kirablása és lerombolása lett bűnös ebben az a rendszer, amelyik nem adott lehetőséget arra, hogy a szellemi foglalkozásúak, tőleg tisztviselők, megismerhessék a mindig békés szándékkal közeledő szocialista munkásságot Ez a munkásság jól tudta, bogv a vasalt ruha sokszor nyomorúságot takart Most itt az alkalom, hogy a szellemi munkások is, a múlt gátlásait levetve, szabadón foglalkozhassanak a saját^rob-lémáíkfcal és élve a szabadsággal, bátran tegyék magukévá a Ncjnzeti Frontban tömörült 5t demokrata párt valamelyikének programmját A politikai állásfoglalás minden dolgozni akaró magyar szükségessége, sőt kötelessége is- Ettől függetlenül minden szellemi munkás, erdekeinek megvédése ''és céljainak elérése végett, be kell, hogy. lépjen a sja-badszervezetbe. A szakszerv ezeze-tekbe tömörült munkásság példája
bizonvítja, hogy egyesült cróvei, könnyebben és gyorsabban lehet a közös célt elérni. Mivel a ketkézi munkásság már bebízonyito^. hogy az országépíló munkából kiveszi a részéi, a szejlpmi munkásokon a sor, hogy velük összefogva, egyesült erővel lássanak hozzá a lüggetlen, demokratikus Magyarország felépítéséhez. Az eredmeny nem maradhat el, ha az ész és a kéz összefog.
Dr. Brand Sándor alispán a megye nevében köszöni a nívós előadást Elismeri, hogy a tisztviselő nem volt megbízható, öunálió politikai egyéniség, de most ez a társadalmi réteg fp ki akarja venni részét abból az ofszágépítő munkából, amit a szocialista munkájú hirdet és célul megjelöl. Jól ''esek a munkás-kézszorítás és kéri, hogy a tisztviselők kézszorításait is ugyanolyan éfzelcmmel fogadják.
Barath Ferenc polgármester a város nevében köszönti az előadót, és köszöni meg az előadást, amely szívhez és agyhoz szólt. ígéri, hogy minden igyekezettel a demöki atíkus Magyarország megv alósításáért harcolnak
Dr. Wollák János zárószavai után az értekezlet résztvevői a béke megünneplésére vonultak fel.
, A MÁV közli:
Május 15-től csak külön igazolvánnyal lehet utazni
Budapest, május 10.
A kereskedelem é* közlekedésügyi miniszter rendelete szerint május 15-én 0 órától kezdve csak utazási igazolvánnyal leh^t utazpL Az igazolványokat Budapesten és egyéb helyen, ahol rendőri hatóság van, az illetékes rendőrhatóság, más helyeken a községi elöljáróság állítja ki..
Az utazási igazolvány t a kiindulási állomás jegypénztárával le kell bélyegeztetni. A rendőri, illetve közigazgatási hatóság magánszemélyek részére utazási igazolv ányt csak abban az esetbga állít ki, ha az illető a) munkábaállás céljából utazik; b) a hatósági orvosi bizonyítvánnyal igazolt kénytelen '' utazni (életveszélyes beteg utaáása esetén magánoryoe igazolása >• riérségca]; c) eredetileg volt lakóhelyere kíván visszaköltözni, vagy . az átköltözést más komofy ok támggatja; d) az utazás mezőgazdasági, termelői, ipari, kereskedelmi, közellátási, va^pr munkaügyi szempontból köz-
Az ismerte|ett feltételek betartását a vonatokon karhatalom is ellenőrzi Azokat, aldk utazásuk jogos voltát igazolni nemvtudják, az utazásból a fcgkStekhbi állomáson Id káli sántr, ex ilyen utpa a díj:
szabásszerű összeg háromszorosát tartozik megfizetni.
Az utazási igazolványok mindenkor csak keltő szeméi) azonossági igazolvány felmutatása mellett érvényesek
Utazási igazolvány megszerzése alól mentetfülnek: a) az Ideiglenes Nemzetgyűlés J^jai b; behívojegy-gyel, leszerelési- vagy jzabadságus igazolvánnyal rendelkező kt tónak, e) bírói, vagy hatósági idézettek, d) magánvállalatok alkalmazottai, ha" az utazás közérdekű voltát vállalatuk igazolja, f) az Ideiglenes Nemzeti Kocmányban Vppviselt politikai pártok, valamint a szakszervezetek hivatalos kiküldöttei, párt-vezetői reniddkezéssgí.
SZÍNMÉZ:
Május 12, 13-án: Kiskirály ''operett).
Május 13-án, vasárnap "délelőtt 11 órakor: Kívánságbangverseny. Május 14-én: Csavargólány. Május 15-én, 16-án: Vadvirág. Május 17-éo: Mágnás Miska. Május 18-án, 19-én, 20-án: Bécsi gyom.
Május 20-án, 21-én délelőtt 11 órakor: Kívánsághangverseny. Az előadások kezdeti délután 4
Te drága népj
A sír szélén, mit gyáva, gyülevész had ásott meg neked, most kérdezheted: hát nierre menjünk, hátra, hátra ínég, vagy e földön egy. jobb áet is lehet? Hát örökké tart ez a nagy. hazugság, s nem látja senki, bogy. mi itt a tét? . > Mert féltették a maguk törpe jussát, veszni hagyták mind a nemzetét!
Te büszke nép! Ne hidd, hogy porbahuUtál, ne hidd, hogy minden, minden elveszeti!'' csak láncod teptác le a győztetek; s ha kín van is, az a szörnyű múltnál nem lesz nagyobb és uem lesz rétnceebb.
Csak bölcsőd feledve hűtlen már ne >V6gy] Te ősi nép! de ismerd meg hazád, s úgy követeld a magad igazát hogy erőt merítni néha visszamegy hív Anyádhoz, lei most ölére zárt.
Te éhes nép! a proletár sereggel ma állj neki s törd fef a szűz ugart, hogy gyomrod, mit az éhség már kimart, megtölthevi minden este, déli*, reggel » munkáld a földet, szeresd és akard.
S a sír szélén, mit gyáva, gyülevész kad ásott neked, most így felelek én: Te drága nép! itt nem vár rád so vérpad, se szoigasors; csak éljen a remény szabad szívedben, hogy új honfoglalás kezdődik most, ha milliónyi kar, — szabad, szép hazánkban szent, nagy vállalás! eggvéfonódva dolgozni akar.
EBTSEY PÉTER
Érvényesítették a közszolgálati alkalmazottak vasúti arcképes igazolványait
Szombathely, május 11.
m
A Közszolgálati alkalmazottak arcképes igazolványainak 1945. évre való érvényesítését újból megkezdik. Ennek megfelelően az 1944. évre érvényesített arcképes igazolványok 1945. május 3l-ig érvényesek. A május 3l-e után érvényesítésre beküldendő igazolványokért más késedelmi ilieteket is kell fizetni.
Az arcképes igazolványok érvényesítéséért május 31-ig az összes közszolgálati alkalmazottak és családtagjaik 24 pengő térítési-, 3 pengő érvényesítési díjat, összesen 27 pengőt, új kiállításiért 24 pengő térítési, 7 pengő 50 fillér kiállítási díjat, összesen 31 pengő 50 fillért
kell fizetuL Május 31 -e után iza-zolványonkint még 9 pengő késedelmi díj fizetendő.
Fenti érvényesítési díjakat a >n. kir. postán, egyelőre utalványgn kell a szombathelyi üzletv^zetóség-hez befizetni.
Kérvényekét az igazolványokkal együtt a szombathelyi üzletvezeto-ség, raenetkedvezményi ügyek csoportjánál (földszínt) kell a kérelmezőknek benyújtani.
A szombathelyi üzletvezetőig csakis az Esztergom, Fejér, Győr, Komárom, Moson, Sopron, Vaj. Veszprém és Zala megyékben lakó tényleges és nyugdíjas ^zazöfjríiaii alkalmazottak és családtagjaJaiák arcképes igazolványait érvényesítheti.

A legkisebb kiráeiés árts II azéig «.— P. Mladea mi
2.— pengő. A vastag hetik áapiáa
Fürdőkezdőcó, .vagy házaspár azonnal felvétetik a Jákum-utcaí városi fürdőben._
Keresem vörösréz vízmelegítőmet, óramérlegemet, nagy vízmerőkana-lamat W lassics-utca 4._
Belexnaí fodríwz Balatonfüredről keresi feleségét és leányát, aki tud róla, küldjön értesítést Balatonfüredre.
Elcserélném alsóőrsi 400 négy-őcöles, gyönyörű ftkvéaű te lt-met met egerszegi 2—3 szobás házzal^ esetleg ráfizetéssel. Erzsébet király-né-u. 1. az. .._
Időstbb nő házvezetőnőnek alkalmazásba menne. Cím a kiadóban.
Kisebb szőlőbirtokot keresek bérbe vagy megvételre. Cím a kiadóban._
Za''aegerszeg — budapest — miskolci vtwlra vasúti teherkocsiba uiitár: akat keresek Acsay'' Ferenc Erzsébe''. királyné utca 32.
T*-»íejh Lajos őrv. nagy keirkt^Bi-ha.- m.; lakos keresi öccsét, Balogh Ciyuí^t. aki Zalában nősült adjon él-tiefe magáról László Bó-zsikáhuz Zalaegerszeg Botffy-u. 2.
V adonatúj 43-as piros bakancso-mat elcserélném egy jóozabású 42-es piros fékapőveL Cun a kiadóban.
W Wics o. 65. szám alatt két nagy utcai szoba irodai célra is alkalmas konyha nélkül kiadó.
Menekült család kei^s hazautazásra szegedieket Mészárosok Jó-kxi-u. IL
— Dr. J. Kerekes Rázsi gytr-rocigyégyáB^ belgy wrász-szakorvos uj rendelőjében a Kossuth la-jos-u. 20. szám alatt (első emelet jobbra, Farkas-ház) munkanapokon d. e. 10—12 és d. u. 3—6-ig áll betegei rendelkezésére. Gyermekkocsikkal bejárat a Tüttőssv-u. fe-lőL |
Ifjúsági élet
A MADISz, amely a demokratikus magyar ifjúság jövőjének letéteményese, már telje* apparátussal megkezdte városunkban is működését.
Közli városunk ifjúságával, hog\ minden nap 3—5-ig hivatalos órát tart a belépni szándékozók részére Egyébként pedig a jövő csütörtökön 6 órai kezdettel megkezdi szeminárium-sorozatát, amelynek keretében az ifjúsági elnök az egyesület célkitűzéseiről fog beszélni-Ezt követőleg vasárnap, pünkösd első napján délután legköze-. lebb megjelölendő időpontban kul-t úr délutánt rendez, amelyre már most felhívjuk a város társadalmának figyelmét .
UJ ZALA Petttüaá napilap
Szerkesztésért és kiadásért felsl:
Felelős szerkesztőbizottság tagjai: Baráti Fenne, THefc Elemér, Mayer Dénes, *-. Tágkáas Jaaf éa Fersns.
^wNm^^BU V Bt m&m IStPk
í. évfolyam. 7. szám.
Zalaegerszeg, , ,
1943. május _
Megjelenik leiden, csütörtö kön és szombaton
Szerkeszti: SZAKAL FERENC
Szerke.ztős :g: Vármegyeháza. Telefon: 3ö. •
A NEMZETI BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA
Kiadóhivatal: Széchenyi-tér 4. Telefon: 28.
Németország távrepQlő
ágyukkal akarta elpusz> titani Angliát —
mondottaChurohill
Ixtni''oii. május 14.
Londoni jelentés szerint Churchill legu''óbbi beszédében kije''e.i-letle, hogy San-1''ranciskóluin megteremtettek a v ilágbiztonsági szervedet alapjait- .Minden eszközzel oda kell humi. mondotta az angol miniszterelnök. hogy. a háborút egy-szersmindenkorra kikü*<zól>öijük a néjbek életéből. Az európai háborúdról szólva kijelentette. hogy az ;.n-«ol nép. dacára a .-ok megpróbáltatásnak és veszélynek. iicm csüggedett egy pilhlnatra sem. A veszélyes helyzet 1941. tavaszán volt. amikor De Valéra. ir miniszterelnök magatartás i következtéibe.1 a néni t repülök elzárták az u''.á.i-iMÍtlást nyugat felöl. Amerika he-* lépésével •■gyüiőhcn a o.iban s kü-ü-en légierőnk .-gy oapá.-ra ki-*''alakult fölényekor már világosiin láttuk, hogy megmenekültünk a ,, pusztulástól.
— "Németországot csak gyors lerohanással tudtuk megsemmisíteni, mert — » ezt most már kijelenthetem —. a nácik nemcsak szár-nyaslbomb.ikkal és rakétákkal, lia-hem távrepülőágy úk ezreivel akarták rommálönm országunkat. Az utolsó pillanatain megfékeztük a dühöngő őrültet s így uyag«>dtak lehetünk. ''• hogy most- már elmúlt n vihar tejünk lelő!, ltolsó erőpróbánk Jaj>án lesz, amely híT nem adja meg magát, ugyaiiiigyí fogjuk megsemmisíteni. nú..t NtVv fhetországot.
x Az angol mini^tcrelnök a to-v áí»b lakban különösen kihangsúlyozta. az a meri kii é-s angol csapatok* közti tökéletes harmóniát és egység t. Solia még két nemzet had-erói n:m harcoltak oly an testvé-riességlKii'' — mondotta. —, mint az amerikai és :uigol etapotok.
r , * •• •
Egyre nagy obb veszteségeket szenvednek a japánerők i
■-ih
Lij-GuniCíílian az au«rtrálini csapatok újabb teret nyertek.
A Japán fcHcni. liálborúhan nap-nap'' utan nagyobb^''erők v.-rkznek részt a küzdelemben amerikai oldalon. .V legutéibbi 24 órában 300 szii|>cr-crőil hombá/i»-^\agoya re-pülöipari központot. \ gyujtőMm-bák ezrei óriási jKisztulást okoztak. ■ '' . . .
Párizs, május 14.
Tokiói információk szerint Németország kapiuiláéiója halomra döntötte Japán minden reménységét. Ezért várható; hogy Japán közvetett, v azy közvetlen ajánlárót bvg
tenni és igyekszik tárgyalásokkal
befejezni a h:íl>orút. még mielőtt a szövetségesek átviszik a Csendes-Óceánra erőiket, amelhcl le-gvőzték Németországot. Japán e litellett attól ie;teg,. hogy esetleg .Oroszország is beavatkozik.
I lollandiából loptak cl. Lzenkí-vül a Salzlxírg melletti sób.ínyák-ban Európa mi;nlc;i rés/.é!>ől ö.-sze-harácsolt óriási értékű kincseket fedeztek fel.
A szövetségesek részlten már megkezdték mrgfx/etteüii a németekkel a hndikárpótlást. Westfália lakóinak -- beleértve a gyermekeket és nőket is -. egy -egy öUözet ruhát, kell brsznlgáltatui az £gyik koncentrációs tábor részére. •* <
- Közzétették
a háborús bűnösök listáját
Budapest, május hó.
illetéke*, (xrsti hatóságok eddig a kpvetkező politikusokat, színészeket, újságírókat és írókat nyilvánították háborús bűnösöknek:
'' Bárczay János, Kölcsey István, Németh Andor, Padányi-Gulyán Jenő, Serényi Miklós gróf, ''lak ács-Tolvay József gróf, 1 huránszky Pál, \ay Miklós báró. Beményi-Schnel-lcr Lajos, Borbély Andor, Bodnár Irtván, Bánky flóbert, Dücső Já-nosné, Erdélyi József, Fedák Sári, Görgey Vince, Gáspár Jenő, Han-kiss János, Hosszú Zoltán, Kügyi-Yirág László, Kerccsendi-hiss Márton, Kídár 1-Ajos, Kapi Bezső, Kc-IcJi Tibor, l övik Károly, Liszt Nándor, Laurisiu Lajos, Matyasovszky-l-át-vsz Kornél, Ma.okiy Géza, Marsé nalkó Lajos, Mihályii Béla, Mu-ráti Lili, Megycry Ella, Marjav'' Frigyes, TVyirő József, Nyiaztor Xoltáp, l''áger Antal, UodnaiJtLndre, llátkay Ik Kálmán, Hab Gusztáv, Sárga Ferenc, Szabó 1-őrinc, Szitnvai Zoltán, Szeloczky Zita, Tóth* Miklós, Ternesv áry László, Töreky Géza, Váró Andor. \»''it» 1-ajo-, Vaszory. János és -Yujta Ferenc. »
ir-- k-"-.-. f.-fr-.Tt "tv 1
- .—7-.-T ;t 11—iVin—r r1 - ■ r.
HÍ VÁTALOS...
Felhívjuk az ''érdf.kch liázttilaj-.-donosokat és bérlőket, hogy a járványos betegségek elkerülc.-e végeit kútjaikat a legrÖvi<lebb időn belül mer ss<-k ki, az ö««zegyült i>za-
Ct honlas-«ák el é-s kútjai-
t a lehetőség sz<iinl fertőtlenítsék.
Mindazokat a zalaégers/egí lakosokat, akik 1944. évi augusztus hó i után menekülési szándékkal Zalaegerszegen teíepedtck le, nyilvántartásiba vételük céljából, uaját érdekükben, folyó hó 17-e.i, csütörtökön délután 0 óráig a városháza 1. emelet 1. számú szobába személyi okmányaikkal és igazoló irataikkal felu:tlenűl jelenjenek meg.
Egy családot a családfő, vagv^ ennek akndálvoztutása esetén lei-nőtt családtagja is képviselheti, illetőleg a bejelentést he Ivet le meg-tdietL ''
A polgármester felhívja a várv-lakosságát, hogv mindazok, akiknek bíitokában zsidó orvo-ok tulajdonát képező vagy ismeretlen e.edetű orvosi műszerek és orvosi rendelői berendezési tárgyak, bútorok, stb. -t vaxutak, a hivatalos órák alatt a városi tisztiorvosi hivatalban (II. e. 19. sz.) sürgősen jelentkezzeiiek.
m ._
Ismételten és utoljára Jelhív juk a \ áros érdekelt lakosságát, lu gy min<Iazok, akiknél idcg"n holmi poroszok által ottlvagyott, vagy egyébb módon hozzájuk jutott; van, azokig 48 6rán bclüf a ren<J-őrknpitány-ágni szrdgáftar^ák l>e.
Aki rzen utol>ó felhívávinuuik sem tesz eleget, ozt a/ónnal inter-miltatni fogom. ''
A föld mű velé-sü gy i nriirs,.tT re i-ddetí alapján a polgármester ^ hírré teszi, hogy minden faitájú és korú ló és csikó l.-vígá-a büntetés terhe mellel^ szigorúan tilos.
Kivételt képez a kény szerv .ígús esetCj• amit hatósági állatorvos ál-alljipit.Lücj. ...
Sót, cukrot; dohányt, rézgálicot kap
Zala vármegye
Májú* 27-én a belügyminiszter Zalaegerszegre i érkezik
.• Zalaegerszeg, májas -13.
i
B. Mol n á r József kormánvbiz-tosrfőispán az elmúlt hét közepén Bu<{aj>e^tre utazott, liogy a vármegye fontos ozükségleteinek biztosítása érdcké.''>en tárgyalásokat foly-ta*4on. A főispán Budapestről va-sáráap érkezett vissza és lapunk munkatársának kijelentette, hogy hosi/abb tárgyalásokat folytatott a közellátási minisztériummal, ahol ígéretet kapott 30—33 vagon eó és eul4»r kiútalására. A só és a cukor; leszállítása, mihelyt az a miniszternek rendelkezésére áll és a forgalom lwlyrcállításával a szállítás '' lehetségessé '' válik, Zalába érkezik.
Ugyancsak fontos lépést tett a vármegye főispánja a dohányellátás kérdéséiben is. A közeljövőiben dohányárú érkezik a vármegyébe.
A: véuxncgye.területén lévő szőlők peronoszpóra cfleni védekezésére illetékes miniszter 371 niéleraiá/íva békebeli rézgálicot bocsátott azon-. nal rendelkez».sre azzal, hogy azt a vármegye köteles a gyártól elszállítani.
A mezőgazdasági tenneks szem-pbiitjából rendkívül, fontos, hogy a vármegye részére 250 tonna vegyes
üzemanyagot is utaltak ki a péti nitrogén műtrágya teleprőL B. Molnár József főispán az irányban fá-rado''zik, hogy a vármegye lakossága
ezt a hajtóanyagmennyiséget a zalai o la j telej >eken v ehesse át, mert így. kisebb tankautókkal az rendeltetési helyére szállítható. Éppen erre való tekintettel felhívja a vármegye községeit és közületeit, hogy a benzin tartályukat, nagyobb b<*nin-tankokat, ciszternákat jelentsék be, hogy azok felhasználhatók legyenek.
A vármegye kormánybiztos főispánja ezúton hívja Tel a vármegye lakosságát, hogy a vármegye területén clliagyott, megrongált, hasznól-tatlanná vált, vagy. épségben lévő gépkocsikat éi gépkocsi alkatrészeket, minden közüle! agyagi felelőség mellett vegye őrizetbe és arról azonnal tegyen jelentést a fő-ispám lúvatainak, illetve felettes hatóságainak, ugyanis ^iwk'' így hiz-tosítható, hogy. IcgaJább részben a gépkocsiforgalom a vármegye területien helyreállhosson. A vasúti forgalom hclyreállítiaa ugyanis any-nyira lassan megy, hogy. ott csak későn nyílik szállításra lehetőbég. Ezt lelietne pótohú legalább néluíny, teherautóval, gépkocsival.
.Mint értesülünk, a belügyminiszterrel folytatott tárgyalások eredményeképpen a Mügyíniniszter ígéretet tett arra, hogy május 27-«ii. Szentháromság\asámap Zalaegerszegre utazik a város és a vármegye megtekintésére.
Nyilas hazugságok
náci bitanságok...
Mo-t, Itogv a ná< i- nyilas rémuralom végleg e''itünt a történelem svínjá<lá:ó . ö.ikiT.t -lenül is j apírra> kívánkozik néliány jőlismerl e>et, amiipl uzuia Ibelbizonyosodott a napnál v ilágosabhan. hogy a legaljasabb pr<b{»aganda volt csupán és • a nácik «•> Ibéreuceik csaik azért találták ki, liogv a maguk ohlalára állítsák a tőlük lélekben mindig távólállő megy arságoL
Például: vegyük a legelső gonoszságot, amivel Dunántúl lakosságát szédítették. Legalább háromszor kiadták német hivatalos helyen a najtó >zámára, hogy Virágh Fe-rcnc pécsi püspököt a szovjet katonák agyonlőtték. Most szemelve->en hallot.am rokonságomtól, hogv \ ir^li püspök még az elmúlt hét közepén is a legjobb egészségnek örvendett pü-<j»öki palotájál>an ...
-n | • -
Egy másik némr-t Jyr arról számolt l»e. hogv Siklós község férfi-lukok-ágát egytől-egyjg elszállítottak. A mo-t i;l?érk ''ző sógorom nc-vetv;: hallgatja a hírt é-s anTüit irn)i»dja,. egésc családunk a L-g jobb egéslcH-gnek örvend ottlion és senki ícm! hun>blta cf őket...
At egész országot meedöbben-tetté a mult évben az a hír, hibgy Gr esz József kalocsai érseket, a volt szombadiejyi püspökül, egésaf ^bapságávai bnieréÜen helyre szállí-
tották az oro6z katonák és azóta nyomukveszett. Csqpán azzal toldották meg, hogy a gyalog elindított menetben a beteg és öreg papokat "és apácákat ott az úton; agyonlőtték. Most halljuk a hírt. hogy Grősz érsek Esztergomban van és a prímási irodát, mint helyettes vezeti, sőt igen^sok esélye van a prímási szélűé is...
A napokban hallottam, hogy a németek elvittek innen fiatal lányokat magukkal azzal, hogy Németországba viszik, ahol biztonságban leoznék addig, amíg az orbkokat legyőzik és visszajöhetnek. Persze, mint kiderült, a lányokat a határon lerakták, holmijukkal és csomagjaikkal pedig átroboglak a határon. S azóta ezek a szervnesét- s len teremtések vagy elpusztultak, vap- liontalanuf, kifosztva kóborolnak az országutakon. .. íme csak néliány példa a sok ezerből arra, hogy milyen aljas módon félrevezették s magyarságot gyalázatos és hazug propagandájukkal, amefy parancsok Folytán behálózta az egész magyar sajtót. Mert valljuk be, 41 cm igazság és meggyőzőilés volt legtöbbszőr a leírt politikai sorok mögStt, hanem a fenyegetés és utasítás, amiket néhány >politikai vezér* agynlt ki é* kényszerített az újságokon keresztül .a közönségre.
Washington, májas 14.
Amerikai jelentés szerbit a lliu-kiu-szig-rtek felett az elmúlt kél iiónaplbiiu iUlOO japán repülőgép pusztult rí. Tegnap a szöv etw-ges táv repülők végigsöjbörték ''a kínai r tengerpartot - és l''ormoza s/ige;él és mindenütt nagy űrméretű bombákkal tánwdták a jajbán hajókat. Ja-pán vesztesége egy n.ij> alatt l''J liajó.
Japán rószről a közeljöwöben a béketárgyalások megindulása várható
Ujabb hármas találkozá küszöbön
Washington, május 14. Lord • llalifax nagykövet kijelen-
tette, hogy- rövidesen sor kerül Churchill, Truman és Sztálin újalbh lalálkozójára.
Salzburg mellett halmoztak fel a németek a lopott
kincseket
\ . .
London, május 14.
Egy brit kötelék a legújabb j— lentiek szerint megszállta Ile''.go-lan<l'' szigetét. • '' F
Az Atlanti-óceán körzetéiből angol repülők terelik a német búvár-hajókat a Szigetország feh-. Ai egyik hajéin megtalálták /BrünUig tengemagvot.
Drezda köblében az ha-lbcreir katonái 18 n;ig> lada, ekéért találtak, uinelyckcL-á^nAiselck
mm******************************

Politikai apróságok
Gőring elfogatása idején azt mondotta, hogy Hitler nagyon korlátolt ember volt és a külpolitikához nem értett. ^ Szerinte Ribben-tropp közönséges'' csirkefogó. A zŐ-ringi jelzők szépen "jellemzik a nári-vezérkart.

•PORTÉLÉT
A Független Kisház.la-, Földmunkás és Polgári Part megy ei központja: Zalaegerszeg, Kossuth Lajo* utca 5ö. ''Zalamegyei Gazdasági Egyesület ne.''yisége. A vármegyei bzervező munkát úr. Brand Sándor alispán, megyei elnök és Ny''íkos Kálmán, a budapesti országoo központ kiküldötte irányítja.
• i —
A Szociáldemokrata Párt munkáját a vidéken is igen nagy érdeklődéssel figyelik. A falusi munká-./Sok, földművesek kjváqjágára több községben megalakult a helyi cso-oort es élénk szervezési munka folyik.
,A Kommunista Párt célkitűzései a vidék beszervezése érdekében egyre gyorsabb ütemben valósulnak meg. A Párt szervezői változatlanul dolgoznak és sikeres munkájuknak eredménye képpen egyre több járás kapcsolódik bc tevékenyen a megyei központ munkájába. Nasámap, folyó bo 13-án a követ-xkező helyeken tartatlak gyűléseket: Zalaszeatgrót, Tapolca, Sümeg, Tűrje, ZaLabér. Itt már mindenütt dolgoznak a járási szervezetek, s a tevékeny munkával nagyban elősegítik a vidék gyors és alapos szervezését. • *
Szűcs, Kocsis, Pulkáné és Munkás elvtársak voltak a gyűlések előadói A kiküldötteket mindenütt legnagyobb lelkesedéssel fogadták és nagy tömeg várta az előadasokat. A Kommunista Párt célja az, hogy a vidéki tömegek előtt megvilágítsa a demokratikus Magyarország célkitűzéseit és a nagy dolgo/ó munkára hívja lel a lakosságot. A földreformot már ezeken a liely eken végrehajtották, a munka oroszlánrészét a Kommunista Párt végezte.
A zalabéri gyűlés elhatározta, hogy a Guttmanu-féle kastély kertjét >Szabadság-kertnek< nevezi el, p kastély tornyán már legg a csil-• lagoe, vörös zászló.
Magát a kastélyt pedig a k£z szolgalatába állít ^ák^ olvinódon, hogy az szanatórium és üdülőtelep írsz
Örömmel látjuk, ho^y a korábban is demokratikus érzelniű Kis Újság ismét megjelent.. Legutóbb'' Nagy Ferenc, a Kisgazda Part főtitkára, a kiváló tehetségű parasztpolitikus írt benoe vezercikket.
Parasztok szervezik Nagykanizsán éa környékén a Nemzeti Parasztpártot. Nagykanizsán már több, mint két hete megalakult a párt és környékén mind többen sorakoznak a párt zászlaja alá. Nem várják meg a központ kiküldöttéinek szervezését, hanem önként, ösztönösen szervezkednek, hogy saját osztályuknak önmaguk legyenek politikai irányítói.
Ifjúsági élet
A MADISz közli a város ifjúságával, hogy csütörtökön, 17-én" délután 6 órakor szemináriumot tart,, amelynek keretében dr. Heinrich János ifjúsági elnök ismerteti a MADISz célkitűzéseit. Kérjük az ifjúságot, hogy minél . nagytabb számból jelenjék meg.
1
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mindazoknak, akik szeretett férjem elhunytával ért mély gyászomat részvétük bármely módos történt kifejezéssel enyhíteni igyekeztek, ez uton mosdok fájó szlwel köszönetet Zalaegerszeg, 1945. május 14.
Gzv. ST11GÉR JÓZSEFNÉ
Jelenleg a Nemzeti Bizottság gyakorolja az önkormányzati jegot
Zalaegerszeg, májas 14.
Lapunk csaknem minden számában részleteket közlünk a Nemzeti Bizottság munkájáról, amely különösen a kinevezésekben nyilvánul meg. Az olvasóközönség azonban alig tudia, hogy kikből áll és mi is a natásköre tulajdonképpen a Nemzeti Bizottságnak.
A Nemzeti Bizottság a kormány rendelete folytán az önkormányzati jogot gyakorolja mindaddig, amíg az önkormányzati szerv, városi-, a községi képviselőtestület és törvényhatósági bizottság meg-
fkullutt- A Nemzeti Bizottság tag-az öt demokratikus párt ájtcl üldött három—három tagjából tevődik össze.
Az egyes pártokl>ól a kővetkezők tagjai a Nemzeti Bizottságnak:
A Kommuui-ta Pártból: Baráth János, Miké Gyula és Kálmán 1 a-loc; a Független Kisgazdapártból: Bedő Károly, Kondor József és Yi-zsy Károly; • Paraszt Pártból: Ka-
zmy Gyula, Efaedli Kálmán és Kovács Fetme; a Szoeiál demokrata Pártból: Kan Károly, Maramsies József és Kovács Miklós: a Pal-gári Demokrata Partból: WaMcr-mmn Frigyes, Janzsó Benedek és Rkgler Mihály.
A Nemzeti Bizottság a maga kebelében elnökké Wassermann Frigyest, alelnökké Riegler Mihá.yt választotta meg. A Nemzeti Bizottság hivatalának vezetője "llvoh Elemér árvaszéki ülnök.
A városi Nemzeti Bizottság mellett a közeljövőben meg.i!::!.ul a vármegyei is, amelyben mind az öt pártot 6—6 taj; képvise''i. Ennek megalakulása előreláthatólag pünkösd vasárnapján lesz.
Mint értesülünk, Zalaegerszeg képvjs;!őt''-stületi6nek mez* e.ve*és* fol Ivamatban van. Amikor tehát a közigazgatási aulonónnzervek megalakulnak, a Nemzeti Bizottság közigazgatási hatásköre megszűnik és továbbra, mint politikai véleményező bizottság működik.
Visszahelyezték dr. Mikula Szigfridet a városi főjegyzői állásba ''
Zalaegerszeg, májas 14.
A zalaegerszegi Nemzeti Bizottság vasárnap tartott ülésén foglalkozott a nyilasok által elcsapott és el.ildö<-ött dr. Miktfla Szigfrid városi főjegyző szolgálattételre jeent-kezése ügyéveL A Nemzeti Bizott-tác, a''kiadott kormányrendeletekre vsJo hivatkozással, dr. Mikula Szigfridet városi főjegyzői hivatalába azonnali hatállyal v isszahelyezie. A Nemz-ti Bizottság intézkedne nagy
örömet ke}t Zalaegerszegen, mivel dr. Mikula Szigfrid a megyeszékhely egyik legnépszerűbb főtisztviselője volt, aki mindenkor a legnagyobb s/ívélve<>éggcl és szeretettel foglalkozott a szegény ek és az ügyes-bajos utakon járó adófizetők dolgaival. ^
Ugyancsak a Nemzeti Bizottság a megszökött dr. Arvay László városi főügyész helybe dr. Németh István ügy védeit bízta meg a városi ügyeszi hivatal vezetésév el.
Itt van az új fizetésrendezés
Április elsejétől érvényét az új fizélesmegállapiíás
Budapest, -május hó.
A Magyar Közlöny 22. száma részletes rendeletet közöl, amelyben megállapítja a kormápy az új köztisztviselői fizetéseket
E szerint az I. fizetési osztály-havi díjazása 5025, a II. osztályé 3345, a III. osztályé 2855 pengő. A I V/l-ben 2144, a lV/2-ben 1952 pengő. Az V/l —1708, az V/2— 1564, a VI/I—1458, a VT/2—1332, VI/3—1206, VII/1—1121, a VI1/2 -1035, a VII/3—950, VI1I/1-S87, a VIII/2—838. a VlII/3—790, a IX/1—750, a IX/2—710, a IX/3— 670, a X/2—590, a X/3—560, a XI/1—530, a XI/2—510, a XI 3-490 pengő havi fizetést kap.
Az I. és II. fizetési osztályba sorolt tisztviselők külön pótléka havi 1600 P. Az államtitMrok, a Kúria, a Közigazgatási Bíróságok másodelnökeinek, a Lpronaügyésznek és a legfőbb számszék alelnökének havi 1000 P a pótléka.
| Budapest polgármesteréé havi 2Ű00, i a főispánoké pedig havi lUO0 P.
A családi potlékckat is felemeli a most megjelent rendelkezi, "mégpedig csoportonként 90, 54 és 45 pengővel, amely összeg u gyermekek számától függően m g ujabb 12—18 százalékkai emelkedik
A közlekedési segély összege havi 35 pengő.
A vármegyei tisztviselők s/einéhi pótléka az V. fizetési osztályban havi 138 pengő, a VL-ben 11U P, a VIL-ben P, a VHl.-ba i 66 P, a IX.-ben 36 pengő.
A pénzügyi tisztviselők a III. fizetési osztályban havi 150 P, a IV.-ben 130 P. az V.-ben 120 P, a \I.-ban 1TI P, a Vll.-ben 100 P, > 7n.-ban 90 P, a LX.-ben 80 P, a X.-ben 70 P, a XI.-ben 60 P személyi pótlékot kapnak.
A nyugdíjakat az új fizt.''-sek alapján állapítják meg.
A rendelkezés 1945. április 1 -tol érvényes.

HIRDETMÉNY
A zalaegerszegi járásbíróság székhelyén alakult igazoló bizottságok közhírré teszik, hogy a vármegyei alisápni hivattJ, a vármegyei árvaszék, a vármegyei számvevőség, a zalaegerszegi polgármesteri hivatal, a városi számvevőség és a városi adóhivatal összes igazolás alá vont közalkalmazottaínak ügyében "az igazolási tárgyalást 1945. évi május hó 24 és következő napjaira tűzték ki.
A tárgyaláson igazolás alá kerülő közalkalmazottak névsora az igazoló bizottságok helyiségében (vármegyeháza, 1L emeíet) és a városháza hirdetőtábláján Irifüggeszte-tett, ahol azt bárki betekintheti.
Az igazoló bizottságok felhívják a* lakosságot, hogy mindazok, akik az igazolás alá vont közalkalmazottnak olyan magatartásáról, vagy cselekményéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sertette, vagy, •érti, ezt te a vonatkoaS bizonyí-
tékokat, tanúkat a bizottságok elnökének szóban, vagy írásban haladéktalanul jelentsék be.
A bejelentesek az 1. számú igazoló bizottság elnökéhez kül !e:iJok. A bizottság elnöke: WaseéinuLin Frigyes, vármegyeháza, II. einc''rt. Figyelmeztetik a bejelentőket arra, hogy az írásbeli bejeleni ''s az esetben képezheti az igazodási eljárás alapját, ha á bejelentő nevét és lakcímét a bejelentésen fel-! tünteti. A tárgyaláson, panaszának előadása végett bárki megjelenhet.
Zalaegerszeg, 1945. május 127
Konyhakerti palániák beszerezhetők
Nemijei feTim cégiéi
Honyady-otca 9. ( Uaajl kart! ■nkára Itásiskst alkalmai »k.
HÍREK
A vizimalmok
munkáját nem leljet Zalában még békés viszonyok között sem nélkülözni A mostani körülmények pedig különösen megkövetelik, hogy azt a kevés »fehér szenet*, amivel a szűkösebb keoyérnekvalőt elő lehet állítani, kihasználhassuk.
A vízimalom nem fogyaszt s/.enet, fát, amit másutt is fel kellens használni. És üzemanyaga szállításához nem vonja <[ el a ma mindenütt ilélkülözhe-! t.-tlei: fuvart sem. Mindenképpen nagy érdek tehát, hogy az ország megfelelő fekvésű vízi-! maimai teljes üzemmel dobozzanak.
A megyében számot malomban hiányzanak a hajtószíjak és hiányzik az a kevés kenőolaj, ami nélkül rnéj cz az üzem sem bír dolgozni. Ezt a hiányt a közönség és az ország közgazdasága t érdekében mielőbb pótolni kelL Két hónap múlva itt az új j kenyérnek való gabona s ad-dtg is. sokan akarnak őrölni, '' mert fogytán a lisztjük.
A főispán, mint megyei közellátási kormánybiztos t gyen tehát megfelelő javaslatokat a kormánynak a zalai — és más me-yel — vízimalmok m.mká-> jának biztosítására. Szerezzen szíjat és kenőolajat. Így lisz-; tet, vagyis kenyerei és tésztát biztosított a közönségnek.
Nyíkos KUnnán
— Szombathelyre tzáUí.ot.ák \ii-kvs pü*p£.% boiti.tti. t Míke» János címzetes érsek, Szombathely egyházmegye volt püspöke, nagycsütörtökön répceszentgyörgy''i látásán szívszélh&désben elhunyt. llolttes;ét az elmúlt hét keddjén Szombathelyre szállították és a székesegyház kriptájában édesanyja mellé örök ny ugalomra uelyeztdc.
— Uj igazgató a közpcaJ elemi iskolában. A Nemzeti Bizottság a személyi változásokkal kapcsolatosan BŐdey János elemi iskolai igazgatót a központi elemi iskola igazgatójává nevezte kL Az úi igazgató most érkezett haza katonai szolgálatából, s így csak most vetetette át hivatalát.
Kijelölték a zalaegerszegi ga-bonakertskedSkef. B. Molnár József kormánybiztos-főispán Zalaegerszeg város területén az alábbi személyeknek adott gabona- és terményvásárlási engedélyt: "Pfciffer Dezső, dr.. Szommer Jenő, Spiegel Imre, Kerekes József, Kerekes Sándor, dr. Szekeres József, Németh József, Futura rt-, Kovács Mihály, Nagy Gábor, Postási Béla (Simon Géza és Dómján József. A kereskedők tevékenységüket azonnal kötelesek megkezdeni.
—r Dr. J. Kerekes Bözsi gyer-mekgyőgyáaL belgyógyász-wakor-vos új rendelőjében a Kossuth La-
jos-u. 20. szám alatt (első emelet jobbra, Farkas-ház) munkanapokon d. d 10—12 és d u. 3—6-jg áll betegei rendelkezésére. Gyermekkocsikkal bejárat a Tüttóssv-u. felől. : *
— Ismét kibővült a postafar-galom. A zalaegerszegi postahivatal működésének megio<lu!aával, mint jelenítettük, előbb a közönségei, ké-sőbb jpedig az ajánlott levelek felivételet is megkezdette. A Zalaegerszeg—Ortaháza között közlekedő munkásvonat megindulása most lehetővé tette, hogy Bocföide, Bak, Söjtír, Bánokszentgyörgy, Tófej, Nova és Lenti helységek felé is meginduljon a postai forgalom. — A zalaegerszegi telefonállomások száma egyébként 48-ra szaporodott és helyreállították Nagykanizsával is a

Pesti híradó
A közoktatásügyi miniszter jav***; latára felái Itották az OtsHq* Köz. nevelési Tanácsot- Az mtézxt£oy eL j nökségére Szectgvőrgyi Albertet, világhírű tudósunk kérték feL Valentini Ágoston igazságügyi minin, ter elterjesztette az igazjMígazol. gáltatásról szóló rendelettervezetet, a képesítésről szőlő tórvényjavu-latot, egyben közölte a minisztertanács egyhangú javaslatát, amely szerint az 1944. október 15-e utáni kinevezés-k és e''ől^ptetések határtalanok.
Gábor József kereskede"íeraügvj miniszter nej.-feltette a felrobbaá-! tott bu<lape»ti hidak helyreállítási 1 előmunkálatainak megkezdését
S Z I N M rt Z
Pénteken, szombaton és vagórntp ismét jó - napja volt a zalaegerszegi színházlátogató közönségnek, amikor a nyilas-éra alatt elhailgat-Litott Kálmán Imre muzsikájának remek akkordjai töltöttbe meg. a színilázi termet- Az 1913-ban írt operett, a Kis király, valóságos felüdülést jelentett a könnyűzene hí- } veinek, az utóbbi időben végig- < hallgatott sok giccs és zeneegyve- S leg után. A színészek maguk íj c * szivükkel érezték a darabot és élvezettel énekelték a szebbnél-^zebb számokat. Az előadás lelke Mojze* Mária. S/ávai l^ajos, Kállay és Széli volt. Szávai a Kis király, Moize* pedig a szerelmese szerepében. Mindketten a kis város színpadáo elég ritkán élvezliető kellemes énekükkel szórakoztattak. A sok robot-szerű munka után ezúttal őszintén és megénnrmelten kell müyikettót megdicsérnünk. A darab többi szereplője szintén, örömmel ''játszotta végig a darabot és minden dicséretet megérdemelnek.
Reméljük, hogy a mostani lehetőségek megnyílása utál az igazgatóságnak alkalma Wz több, eddig eltiltott operettet kzínpadia hozni.
Május 15-éo '' 16-án: Vadvirág.
Május 17-én J Mágnás Miska. Május 18-án, 19-m, 20-án: Bécsi gyors.
Május 20-án, 21-én délelőtt 11
órakor: Kívánsáahanfvsrsany.-
Az aKadáaok kszdete dUktffa 4 óra.
A k|UitU UrMi 1» szála S.— 9. Mlwbi torAa M
2.— pengő. A vastag bsltt in fiám
Beleznai fodrász Balatonfüredről keresi feleségét és leányát, aki tud rók, küldjön értesítést Balatonfüredre.__
Idősebb nő házvezetőnÓMk aikal-mazásba menne. Cím a kiadóban.
Kisebb szőlőbirtokot keresek bérbe vagy megvételre. Cíin a kiadóban_
Wiassdes o. 65. szám aUtt két oagy utcai szoba irodai célra is alkalmas konyha nélkül kiadó.
Hálószoba bútort veszek. Cím s kiadóban.__'' *
Tanárnő egyszobás lakást, vagy bútorozott szobát keres lconyhahasv-nálattal. Cím a kiadóban. *
Ólai állomástól Kazinczv-tér között eh eszett pénztárca. Megtaláló bentlévő összeget jutalmul megtarthatja, iratokat szíveskedjék átadni Cím a kiadóban._
Vennék két éves kis»y ehnekaefc való cipőt Cím e kiadóban.
UJ ZALA Politikai aapflap 7 Szerkssztésért és kiadásért f»W:
Szakái Feraae. Felelős SMxkesztőbizottság tagjai: Baráth Fersae, Tirolt Ssaiár, Marer Dénes, dr. Téaláss Jsa< és Szakái F<
Nyocuia: a Zrínyi Rt. Nyqs^a-ifhbn Bérií» M Ittrím.
f. évfolyam, 8. szám. Zalaegerszeg.
1943. május 17., CSí TURTüK.
Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton
Szerkeszti: SZAKAL FERENC
Szerkesztőség: Vármegyeháza: Telefon: 33.
A NEMZETI BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA
Kiadólúvatai: Széchenyi-tér 4.
Tdcfpo: 28.
Magyarország a demokrácia utján
Irta: Z "Razin \
- i.
Ama (v crcségek köpött, amelyeket a 6/ovjethaderők q hitleri liadse-regre mértek, a németek Magy ,.r-ország ttrü.eteu szenvedett vcie»égc különösen loiitos jelei^öséggel hír. Ai októberi lorraoaioni 2V. évfordulóján, 1944. november 7-én tartott bes/.é<lében Sztálin elvtárs rámutatott- arra, hogy Magyarország. Németország utoi-ó eurójKii szövet- • jegese, a közeljövőben szintén ki Ibg dőlni a. ;-orbol. Ez liitler—Németország teljts európai e''s/.ige''.cU-jwrgét és bukását elkerülhetetlenné fogja tenni. Sztálin uiar»jlin.ik e történelmi jelentőségű megál.apí-tása ma már teljes rgé»i/.élbcij beteljesedett.
Magyarországnak a háborúiból ^"való kilépő-*.* s az új, demokratikus államhatalom létcsilése Magyarországon azt ■ jelenti, hogy az Egy esült Nemzetek hatuhnas győzelmet arattak a fasizmus politikai és er-köksi legyőzése és Hitler—Németország további külpolitikai elszigetelése terén is. Magya.orezág, amely a fasiszta ideológia és a legsötétebb reakció l>ölcsöje volt, most liadat üzent inindcntcle fasiszta j rendnek <, megkezdi a linrcot a demokráciáért. a/, ország megtisztításáért a liitJerü^yiiökök maradékaitól t-s u háborún bűnösök ej a legszigorúbban felelősségre vonja.
Németország összes vazallusai kö-jtúl Magyarország került a Fegk$-tasztrófáiisabb helyzetbe. Mint Németország védelmének clöícre, a legkemény ebb harcok színhelye lett Magyarország. Magyar katonák hulláival igyekeztek a németek eltorlaszolni az előnyomuló vörös hadsereg útját. .
Alivei magyarázható, azonban, hogy Magyarország, amelynek egész történelmét a néflíet hódítás eHeni évsxázqdos harc jellemzi, magára vállalta azt a szégyenteljes szerepet, hogy a hitleri Németország utolsó európai szövetségbe legyen ?
Több, niúit ezer éve lakiak már magyarok a Duna-medeuccbeii, a szláv népet közeli szomszédságában, de a szlávság sohasem fenve-gette Magvarország sz.ibad*ágát és függetlensecct. A németek azonban megfosztották szuverén jogá-Hól én függetlenségétől, s a Habsburg dinasztia német gyarniatává tették Magyarországot.
A magyar nép szünetnélküli, hosszú szabadságharcot vívott a Habsburgok ellen, amely szabadságharc csúcspontját az 1848—1849. években érte cl. Ebl>en a hál»orú-lan — Marx szavai szerint — «felfegyverezve, szervc etten és K<ssu.h által lelkesítve^ — megtaláljuk --
»a dicső 1793 (á francia polgári forradalom) összes jefleinző vonásait*.
>Az 1843. év forradalmi mozgalma volt az eiső 1793 után a legelső, amikor rgy. ijemzet. a/, ellenforradalom túlerejétől körülvéve. • a gyáva ellenforradalommal s/eml>e .merészelte szegezni a forradalmi wcnvedélv láníroló hevét...«■ (Ki ^larx és* F. EugeK 0,az. mőv. VII. köt.) A magyar népekkor vereséget szenvedett, ámde a vereség dacára sem szűntette be a harcot a német imperializmus ellen.
. Amikor azután Poroszország hatalmas* katonai vereséget merj. «
Habsburg monarchiára, Ma^yaror--szágnal: i''mét lehetődéire nvtlt arra.
1 • '' '' ® r- . '' .
hogy viss/así*rczzc nemzeti függetlenségét. A magyar föUlbii-U.kot--mágnások nzonltan .attól féltek, bogy elvesztik privilégiumaikat. .Jobban féltek " attól, hogy a független Masyartirs/ág népi, tömegeinek demokratikus Jogokatx-(''juttassanak, mint az <»s7.irák császár szégyenteljes uralmától. 1867-l»cn létrejött a >Kiegyezés* Magyarország és Ausztria között, s ez lett a/, osztrák—magy ar monarchia kei-tő* egységének alapja, amely szeriat a Dtuia-meJenen népei kizsákmányolási jogát r^^zbe.i átengedték Ja magyar uralkodó-klikknek. Eötvös • demokratikus tervét, amely széles autonóikiát irányzott elő a ^iizeti kisebbségek számára, a valóságban felváltotta a ki.>ebbségek, elsősor-l»aii a magyar földbirtok-mágnások
uralma alá kerüli szlávok könvör--tvbn diyotnása és »magyarosíUiSa«.
Vz 1 {Í48—1849 évi magyar yol-jjolgnrí demokratikus forradalom igazi vezére: K''^ssuth l-ak>s kijeién-, tette, hogy a németekkel kötött végzetei megegy ezés'' — >előbb vagy utobb olyan háborúba vonja !>c .Magyarországot, amely a magyar néj>ct úgy a győzelem, mint a ve-rcség .esetén halálos vcsrcllyel fe-, nvegetic
A történelmi események {folytán valóra váltak Kossuth szavai. Magyarországot l>erántották az 1914—-19IC. é*.i első" világliáborúba Németország oldaliul, s ,cz a háború az osztrák-magyar monarchia széthullásával. Magyarország liata!-mas területeinek és javainak elvesz-tésévcl végződött. v
Az 1918—1920. evi forradalnú'''' viliarok után, amelyek megváltoz-
tatták Közcp- és Délkelet-Európa térképét, Magyarország a legsötétebb reakció és a, fasizmus tűzfészke lett.
Magyarország. vezető körei — a uagybirtok és a finánctőke urai — . Magyarországot a Szovjetek országa elleni támadás felvonulási területe té^ választották. A haladó szerve-zetek és a demokratikus politikusi,. elleni fehér-terrort 192öAjen törvényesítették és sajátságos > parlamentárist rendszerrel leplezték, s •
a rendszer a >demokrátin< fügefalevelével takarta le a népei lenes terror uralmát. , .
Az első és második világháború közötti ■ diőszaklion Magyarországon korlátlanul uralkodott a nagybirtokosok cs a finánc tőke .pártja, a >Neinz.rti Egység Pártjac, amelyet •később a »}fagy ar Élet Pártján -uak keres/teltek, tz a csőért tcrrorrul é-s vesztegetésekkel megszerezte magának a képviselői mandátumok túlnyomó többöégét miközben a 1 baloldali ellenzői pártok csak srá-nalmosan tengették életűk^*^
.! .. (Folytatjuk)^
Anglia tovább
legyőzéséig —
harcol Japán
mondotta Churchill

Ijontfo». május 16.-
Clmrchill az angol alsóiiá/.ban bcszédrt mondott."«» eblten kijelen* tette, hogy a korona aranyfényc az, amely ar angol világlbircxlalmal ösz--ízetartja. Anglia a háború elején egy edül folytatta a küzdelmet s a veeső győzelem ki> ív áfának rgyik legdöntőbb tényezője a légieífi fölénye volt. Anglia a továbbiakban is harcolni ak;ir, hogy kivegye részét Japán legyőzéséből. Csak a
három nagyhatalom teljes^iérvíi e^yüttmúkíbdése, biztorítliaija ni vi- -laglbékét. ib ez az egység cl''oükik, mindefi elbukik. Ha megvalósul, minden meg van mentve. FLpp ezért az angol közvélemény5 eietteti a há-'' rom nagyhatalom képviselőinek újabb találkozóját. A két háború között eltelt idő tanulsága ez a felelősség és a hatalom azoké kell legyen, ákik megfelelő erővel ren-íleíkczznek. Titó marsall lépése Trieszttel kapcsolatiban kömiyen fel-
boríthatja az egyuttműködist — íl-i lapítja meg \hurchilL
Németországról szólva kijelentette a? angol miniszterelnök, hogy
az amerikaiak valószínűleg ho*szú ideig fognak Németországban maradni. Ott els<> céljuk n háború gonosztev óinck megbüntetése lesz. .Németország iparat hamarosan helyreállítjuk é» egyenlőre teljesen h jóvátétel törlesztésére fog do<f-gozni. •''-■
Donifz ós Ley a szövetségesek kezén van
London, május 16.
Ei enhover kijelentette, hogy Dö-nitz tengeningyot''fogva tartják és rövidesen gyűjtőtáborba szállítják.

Egyébként angol kézre került 11 o-bert í.ey is, a náci munka fronE volf vezetője. Lcyt pizsamában találták meg az angolok egy reggel, először tajadtn személyazonosságát,
később a/onban lieiíinerte kilétét. A szőfveiség^sek kezére került llimnilíT egy ik legbensőbb bizalmasa is.
- — t— •;-•
Csungking offenzívája megindult Japán ellen
Csnngking, május 13. . indult a nagy kínai offenzíva. Nem hunom védelmi voiuilát. A kínai A kínai nagyvezérkor közli, hogy | egé-»z kAuapi harc útón a kínaiak csapatokat amerikai rejiülőköteki-Hunaii tartományban szerdán meg- f máris áttörték a japánok uvugatl- | kek támogatják.
A magyar nép nevében...
A zalaegerszegi Népbiróság újabb ítéletei
Za''aegerszeg, májas 1».
A Né]>b író-ág, amelynek munkája rohamosan nő, szerdán 3 nyilas felelt ítélkezett. ......." ; * ''
Ko« dorosj F- rcne zalae^er-t/v''i lakos, [bén/ügyi tisztviselőt 7 hóiuipi lbörtönncl st-jtotia. iniveK.sz ellnie emelt .vád In-bizonyosodott. E szerint Mayer Dénes laká.-álián, ahielynck kiürit<-x:re réndelkez''-st kapott, tavaly május hó 11-én, szán--rtefceí-ágnak núnő.-íihető^uiagaüir-túsó/alaalkaFniat adott arra. hogy a e^5í*clék fosztogassa a1 lakást. l"o-v ább;i bebizonyítottnak látta a Nét>- -bíróság azt a''tényt, hdgy a vád- / lott fasiizta-jellegű cgyeeülciekbenr
tisztségeket viselt. Enyhítő körülményül elfogadta a Núpbmiság a vádlott büritetlcn előéletét é* az.t a körülményt, hogy rég;keletű lejsérül se van. amefy idegátln}>»tára vh- . lós/ínű-eg ál andóa.''i kih.it A Imív-tönbfintetésen kívül Kon iorosit 3'' évi hivatal- é-s jK»lit k;ii.jogves/jíWe . ítéltje.
A kővetkező ítéletet a V»>bíróság Sípos József, a »rnzziázó |»e-csüs-» felett hozta. Sípos ^testv ér« páfLszolgálato^ké-nt műkövlólt s réiíztvett )á párt n-ovlőri tevékeny- '' sq^^ben. Ezenkívül közi-mert az á»t vrn''s<ien Való szercjbc is. Orcg korának enyhí:ó körülnié-iiyüi va»ó figyelembevétele mellett, másfél évi
lbörtönbüntetí^re, tízévi politikai és jogvesztésre ítélték.
-Molhár Imre nemesjpáti lakost, návVl a falu korcsmarosának inegnkailáiyoztn fasisztaellenes mű-köii< !«H, 3 liónapi börtönre ítéluSt.
11 a 1 i i Péter «zcj>etki lakost, aki tevj:ki»ycn műkő lőtt a pártban. * '' korz tv ezetői tiízlséget ^is vállalt, ''fi hónapi börtönnel sújtott a Néplurosag. n <
A nap leg^ii lyowbb ítéletéi B é-xres Attila zabegerszegi Lakos ér-
deinrlte ki. Mint pártszolgálatve-zető. március 27-é-n törvqpytí.leu úfon parancsot ailoft ízsákné Kláger Margit kivégzésére s így, uünt téaaea, elő idézte annak haiálat.
S csak akkor nyugodott meg. midőn pribékjei jelentettek a kivégzés tenyét Ezen embertelen magatartása ellaaérc, ma is töredelein és megbánás nélkül állt a bíróság * előtt, nem ismerve Tel cselekményének súlyosságát. A J*ícpbíróság ezért, az enyhítokörühnények mellőzésével. 15 évi kénjszermtmkában állapítja tne^ büntetését^ p<ilitiiu<i f 10 evre történő elvesztésével
A magyar * miniszterelnök távirata Sztálinnak
■Budapest, május 16.
Miklós miniszterelnök''a németek elleni háború győzelmes befejezése alkalmából az alábbi táviratban üdvözölte Szt ál in maraalit. a szovjet nép vezérét:
•Sztálin marsallnak
Moszkvai
A "náci fenevad végleg kimúlt. Fogadja Tábornagy ur a magyar kormány és a magyar nép őszinte, nagy hálájának kífejez&ót azért, bog) a Szovjetunió hőf> katonái örökre felszabadították haaánkat a német zsarnokság alóL A német csizma sohasem íog Izennünkct többé eltiporni. A magyar történelemnek új fejezete kezdődik, a demokratikus haladás korszaka és ebben a törekvésünkben engedje meg, hogy sz:lmítiíasduuk a négy Szovjetúnió támogatására. Eljcn a hatalmas Szovjetunió és cljeu uagy vezére, Sztálin marsall.
MIKL6S
miaisztereJbök
Új minisztereket neveztek ki
Budapi^rt, májas h*.
Az országos politikai bizottság legutóbbi űlcsén Miklós Béla mi-nisztérclnökwjavaslatára Nagy Ferencet, á Független Kisgazdapárt országos főtitkárát újjáépítési és Cero Ernőt, a Magyar Kommunista Párt tagját pedig kereskedelmi miniszterré nevezték ki.
Rövid hírek
A belga szénbányákban 4000 mj-met hadifogoly megkezdte a ouiot-
káL • ■ - J '' • - *». öjT^k :
A fegyverletétel idej<5*n a tengereken volt 60 német búvárhajóból eddig 30 adta meg magát és fuU-tt be angliai kikötőbe.
Huténiában — Csehszlovákia keleti tartományában az új kormány, nyilatkozatában kijelentette, hogy e^at lakozni kíván a Szovjetúnió^ lioz.
A szövetséges repülőgépek ismét támadták a Csinia és toriaoza szigetiket Tegnap újabb légitámadást intrrtek Nagoja ellen és a repülői-gépipar telepre 3 és fél ezer gyuj-tőbombát dobtak.
Az an^ol háborús intézkedjek visszavontával kapcsolatban szabadlábra került Moslcy fasiszta vezér.

0J VkJbM
1935. mijei nf i
Serédy hercegprímás tiltakozott Szálasi kinevezése ellen
A Vár ostroma közben kényszeritették Horthy Miklóst lemondásra
Budapest, május hó.
A budapesti igazságügyi karban megindult igazoltatások során érdekes részletek kerültek napvilágra Horthy Miklós lemondásának és Szálasi kinevezésének körülményeiről. Október 24-én urrvanis űWÍ tartott az Országos Tanács, amely a kormányzói szék megürcsedésc esetén az ügyek vezetésére volt felállítva.
A vizsgálat során, mint kiderült, az Országos Tanács ülésén
Serédi Jusztinján bíboros hercegprímás tiltakozást Jelentett be Szálaá miniszterelnöki kinevezése ellen.
Tiltakozását azért jelentette be, mivel — értesülése szerint —
a kormányzóval akkor íratták alá a lemondását; egyben Szálasinak miniszterelnökké való kinevezését, amikor a Várat már lőtték a németek és nyilas csatlósaik,
tehát kényszerhelyzetben volt. A bíboros hercegprímás jogi álláspontja szerint a kormányzó jogkörét nem ruházhatják másra, mert annak gy akorlását törvény szabályozza.
Az igazoltatások során kiderült, hogy Serédi hercegprímás felszólalását a jegyzőkönyvvezető kúriai tanácselnök nem tüntette feL Ezért a hercegprímás a tanácselnökhöz levelet intézett, mellékelte felszólalási szövegét és kérte, hogy csatolják azt a jegyzőkönyvhöz, mert azt a történejem előtti felelősségvállalásának a kötelessége indokoltá teszi. Azt a választ kapta, hogy beszédét irattárba helyezik.
A jegyzőkönyvvezető kúriai tanácselnök most azzal indokolja meg a jegyzőkönyv ilyetén meghamisítását, hogy az Országos Tanács ülésén Szaíasi ígéretet tett az önkényeskedés és terror megszüntetésére, a pártszolgálatosok lefegyverzésére és az alkotmányosság betartására. (Saját bőrünkön tapasztaltuk, a nvilasvezér mennyire betartotta ígéretét. A szerk.) Az igazolások során az is-kiderült, hogy a lemondó nyilatkozation és
■ kinevezési okmányon • hercegprímás szerint nem Horthv Miklóstól eredő aláírás szelepé l csak később báró Perenyi és Tas-
nádi-Nagy nyilvánították valód inák ár aláírást.
Honnan van egyeseknél a sok cserélni való ruha ?
Zalaegerszeg, május 17.
Az utóbbi időben egyre tőidben luvják fel a figycímünket egy különös tényre, amefy szerint a vidéki lakisság csakis ruhaféléért hajlandó valamit is árúbabocsátani.Ebben az esetben természetesen a legtöbben kénytelenek lemondani a vételről, mért hiszen ma ugyancsak mindenki igen gyengén áll a ruhát illetően. Azaz, mint figyelemmel kísérjük, nem is egészen van így, mert van elcserélni való rulia l>őven, mégpedig olyan családoknál, akiknél, megfigyelésünk szerint, eddig rendes ruhákat alig, vagy egyáltalán nem is lehetett találni Ezek a családok most kosárszám viszik a környező falvakba a ruhaneműt cserélni hibért zsírért, tejtermékekért és baromfiért. Aki meg nem viszi a ruhákat vidékre, ahhoz vidékről járnak be az árúsok és kosárszám hozzák az ennivalókat és a háború utáni sanyarú első napok ellenére ezek ma Is dúskálod -nak az élelmiszerekben.
Ha ezeket megállapítjuk, fel kell vetnünk a kérdést. htjgy honnan akadt egyszerre enöyi elcserélni való holmi? Talán az ég csatornái nyíltak meg egyes csaladok felett? Hon-
nan van az, hogy egyesek, eddig igen kopottan, rongyosan járkáltak, ma válogatottan szabott ruhákat hordanak és otthon tucatszám állnak az ágyhuzatók és a fehérneműk, sőt annyi van^ hogy cserélgetni lehet belőle az eladó falusi ember kénye és kedve szerint? Közbena vároe vezejpsége egyre adja ki/a felhívásokat, hogy az eltulajdonított holmikat jzoooaf vigye mindenki a rendőrségre —mert igen sok van ilyen —, persze hiába, mert nem viszik, . inkább falura. Pedig a fentémlített bo&nik garmadája nem juthatott ajáskgppcn egyes családokhoz, mint törvénytelen úton.
Szigorú eljárást, nyomozást kérünk az olyanokkal szemben, akik feltűnően megcsinosodtak az utóbbi hetekben. Tudjuk példáuf, hogy a síputcai, volt csend őrszál-lásról a sok láda fehérneműt a helybeli lakosság, hordta el, sőt voltak, akik rendszeresen bejártak és onnan balomszám hordták állandóan a ruhaneműt. Ismerjük a tolvajok személyét, aminthogy ismerjük azokat is, akik az utóbbi időben sok ruhát elcserélnek és hamarosan nyilvánosságra is hozzuk valamennyit.
Zalaegerszegen is hamarosan ^ megindul a Nemzeti Segély munkája
Zalaegerszeg, május 16.
Zalaegerszegen szerdSn délelőtt 9 órakor gyűltek össze a város hivatalainak és társadalmának ve-zctuszemélyiscgcj, hogy az ország többi részében jói bevált Nemzeti Segcly mozgalom tisztikarát megválasszák.
A Nemzeti Segély ugyanis no~ ciálLs. egészségügyi, jogi és a társadalmi téren nyújt segítséget az ;v ra rászoruló emberiségnek. Ennek a hivatása tulajdonképpen egyesí-
j teui magában az eddigi egészség -• ügyi intézményeket is. így munkássága kiterjed a népkonyha felállítására, ruha- és pénzsegélyek kiutalására, napközi otthon szervezésére, a csecsemővédelem, az orvosi tanácsadásra, jogi felvilágosításra is. Kulturális téren a mozi, színház, szeminárium és előadások megtartására. Az utóbbiaknál az előadások jövedelmének bizonyos hányadát fordítják jótékonycélra, a kereskedelmi életben pedig bevezeti* a btytfranJstort, amaljrpdc jö-
vedelme, valamint a központi segélyösszeg szxügál a megsegítés alapjául. Különösen fontos feladatot tölt be a Nemzeti Segély az egyes eltűnt személyek felkutatásában. Itt öwreköttetesei van->*k a környező államokkal is.
Amint látjuk, a szervezet célkitűzéseiből — hangsúlyozta a polgármester az ismertetést — felállítása nemzeti érdek.
Az ismertetés után az egyl>«yűl-tek a következő tisztikart* választották meg: elnök -. dr. Pénzes László : alelnökök: Tivolt Elemér. Si-
r István, dr. Galfnnbos Miklós, II Ey Károly. Nagy Miklós és Bertha Ferenc; főtitkár: dr. Szom-xner Jenő: titkárok: Szabó P»ola és Szakái Ferenc: a szociális ügyosztály titkára: dr. Péterffy István: az eeészfeégupyi ügyosztály titkára: dr. Gábor Ernő és''dr. Kajtsa Sándor: jogi osztálv titkára: dr. Németh István és dr- U''ollák Jánoí; a társadalmi osztály titkárai: Fürtös Lajos, Ballenegger Henrik. Pesthy József, Maver «)énes és Vjdóczy. Matild. '' <
A megválasztott tisztikar hamarosan összeül és új hefyiséget rendez be, aliol megkezdi működését.
HIVATALOS...
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 420/1945. M. B. számú rcndele-tével az üzemekl>ől háborús cselekmények alatt és után els..á.lított berendezési tárgyak és gépek számbavételét rendelte el.
Ezen rendeletre hivatkozással''felhívjuk mindazon üzemtulajdonosokat, üzemvezetőket, akiknek üzeméből háborús cselékménvck alatt és után berendezéseket, fe''szereléseket, gépeket szállítottak el, hogy ezen elszállított tárgyakat azonnal vegyék nyilvántartásba, s ezen nyilvántartás alapján bejelentéseiket a ^polgármesteri hivataflwn (U. cm. 11\ ajtó) sürgősen, de legkésőbb májús 20-ig tegyék meg. A bejelentések terjedjenek ki a berendezés egyértelmű meghatározásán kívül arra, hogy mikor történt az elszállítás,. kinek a rendeletére — s ha lehetséges megállapítani — a rendeltetési hely meghatározására, valamint a berendezési hiányok kihatására.
A városból eltávozó, vagy a rövidebb időre elutazók 1943. évi május hó 15-től kezdődőleg személyenként csak 5 kg. éleim is-ei t vihetnek magukkal, Jxa igazolják, hogy az élelmiszert 6aját ellátásukra, vagy Zalaegerszegen kívül élő olyan rokonuk részére viszik, akik Zalaegerszegről származtak el és ellátatlanok.
Felhívom ezért a város érdekelt lakosságát, hogy az élelmiszert egy vagy ket csomagban összeállítva, a városháza (I. em. 9. sz. szoha/ hozzák fel, ahol azonnal ellenőrzés után lepecsételtetem, mert csak polgármesteri pecséttel ellátott, zárt e.eí-miszer csomagokat vihetnek ki magukkal a városból.
A lisztben önellátók részére, ideértve a lisztjegyek ellenében gabonát vásárlókat Is — a malmok további intézkedésig o-ak a családtagok szerint számított egy hav i lisztmennyiséget őrölhetnek meg.
A kereskedőknél személyenként féllher'' ecet vásárolható 4 pengős literenkénti árban.
A hadműveletek során nagy on sokat szenvedett és élelmezés szempontjából súlyos helyzetben lévő Budapest lakosságának megsegítése végett felkérjük a termelő lakosságot az élelmiszereknek önkéntes felajánlására.
A felajánlott élelmiszereket május 22-ig kérjük szóban^ vagy írásban bejelenteni a várysi javadafmi hivatalhoz.
A felajánlott élelmiszerek elszállításukig a felajánló őrizetében ma-rndmkT
HÍREK
i —
Uraim, vigyázzunk!
Az elmúlt rendszer állandóan rémhírterjesztőkről, suttoaok-ról, szabotálókról és egyebekről beszélt és aki útjában volt. I ö yagy legalább is tartottak tőle, azonnal rásütötték e díszes jelzők egyikét és névtelen levél-kében, vagy egyéb módon a >párt« tudomására hozták, az i utasította a rendőrséget és az '' illető máris eltűnt, vagy éppen rendőri felügyelet a''á kr-;■ rült ''
\ Ma — hála Istennek — túlvagyunk a nácizmuson, de ennek gyermekbetegségén meg, j úgy látszik, nem. Mert "meg-állapítliatjuk egészen őszintén, hogy egyesék ugyanazokkal a fegyverekkel -igyekeznek most másokat félreállítani, vagy ép-peu bosszújukat kitölteni, mint S nyitosok alatt- Petiig ez az idő nem a bosszú és az eddig ismert megtorlás ideje, hat.''em az igazságé: Az igtfzi rnagyar-hoz egyébként is inéltatlar. az efféle ármánykodás és ma . luxus is lenne ilyesmivel foglalkoznunk. Ma ugyanis nincsen diktatúra — hiztosjík vatrvunk benne, hogy nem is lesz — éa egy elveszett hnború után kell felépítenünk ezt az országot Nincs tehát helye a névtelen Ievelezgetésiick, a besúgódnak é*s a bosszúnak. A nndt bűnö.-ei v egyék el iné:tó büntetésüket, de az egymásfűi ésve-; lésnek legyen vege.'' Kevesen vagy mik magyarok s az a célunk, hogy minél tartó?abb és szív liőljövőbb legyen a megbé-kélés.-Ez az ország magyar volt. . igen sokszor csak névleg ugyan, de most arra kell töreke<inünk, hogy életében is m.tgyar legyen. Az új demokrata Ma-> gyarországárnyékában azonban ? nem húzódltatnak meg az idegenek, akik a Vmult, «^télt ! rendszer, utóvédjeikéntv^cle a | mostani rendszerhez is hasonulva, tovább folytatják aijas aknamunkájukat a nemzeti megbékélés ellen.
Uraim, vigyázzunk tehát, ne essünk az általunk elátkozott náci-világ bűneibe, mert ezek . a napok és esztendők nehezek és nem a bosszú, a névtelenség és a sötétbenbujkálás kora, hanem a kiállásé és a komoly
_____ építésé. Azé a komoly építése,
arpély igazi Magyarországot te-, ; remt ezen a földön. Mert ve-■ ■ gyük tudomásul, hogy ez becs-i telenség és egy becstelen nem-• ; zcttel senki sem áll s/ívesen szóba. *
— Felhívás. Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy a mult számunkban közölt MAY arcképes igazolvány'' érvényesítési módjának feltételét, a pénznek utalványon vakí beküldését Szombathelyre, városunk közönsége addig r.cra teljesítheti, míg a posta utalványfor-ms meg nem indul. Erről a tényről idejében tájékoztatjuk majd a
lakosságot.
«
— Felkérjük mindazokat, akik a. zsidó templomból, vagy a Tompautcai hitközségi irodából imateker-cset (tórát), imaköpenyeket, bárminemű ezüst, vagy egyéb kegyszereket elvittek, vagy ezek hollétéről tudomással bírnak, a zalaegerszegi izraelita hitközségnek jelentsék be. Ellenesetben ellenük a büntető feljelentést megtesszük.
í.
felel:
UJZALA Politikai napilap Szerkesztésért és kiadásért
< Szakái Ferenc. Felelős szerkesztőbizottság tagjai: Baráth Fertpe, Tivok Elemér, Ma-ycr Dénes, dr. Tfeláw Jenő^és Saakál Ferenc. .
Nyomja: a Zrínyi Rt. Nyomda-rftlak*. AMf: Gaái latrfa.
rdRTÉLET
i
m

A Polgári Demokrata Párt fuíy4 hó 12-én népes tagértekezletet tartott párthely iségében. A pártértekezlet foglalkozott a párt vidéki szervezeteinek felállításával: Apárt| keszthelyi szervezete már megala-kult, a keszthelyi szervezet elnöke: Magyary Gerő dr. kórházigazgató, alelnökei: \''ass István kereskedő ét Flisi''ár József Wrautóe. titkára Kovács István fakercskcdő.
A párt többi vidéki szervezetének felállítása folyamatban van.
A pártértekezlet elhatározta, hogv a Polgári Demokrata Párt a Magyar! Nemzeti Függetlenségi Frontba "tö-; mörült demokratikus pártokkal egy üttműködve kíván fellépni « reakciónak még a kísérlete elleai is és ugyancsak velük együttműködésben fog résztvcnni a váro«i: képvis-lőtestületek és a megyei tör-: vény haté»sági bizottság megabkíiá-; sában.
" — •- i
A Nemzeti Parasztpárt május 20-1 án, pünkös<l vásárnapján délelőtt 11: órakor a párthelyaégben népgyűlé«t; tart. A gyűlésen a párt központi vezetőségének tagjai jönnek le: Sz.] Szalw Pál nemzetgyűlési kq>visek1 és Sipos Gy ula, a párt központi í titkára tartanak általános gazdaságii és politikai tájékoztatót. j ----r-i—Jü''.::T" —r"m
Ifjúsági élet
A M A D I Sz v asárnap délután 3 órai kezdettel tánccal egybekötött ismerkedési délutánt rend. A műsor első részk^jcn dr. Heinrich, János tart megnyitót, majd Tóth Éve zongorázik, végül Antos Hetén és Perlaki Koméi színművész Ady-verseket szaval.
Felhívjuk a város ifjúságát, hogy minél nagyobb számban jelenjen meg.
— Ismét a régi létszámra etuef-■ték a za.aegcrszegt papságot A nyilas Gsomai-rémuraloai annak idején, a zalaegerszegi plébánia papságának létszámát ket fővel csökkentette. Most az egyházmegyei főhatóság a korábbi létszámot4 állította vissza, s ezzel kapcsolatosan a következő személyi változásokat eszközölte: Zvér István káplán visz-szatért szülőhelyére, Muravidékre^ amely alkalommal a megyéspüspök elismerését fejezte ki. Helyére kap-láni minősí''gben Németh Károly zalaegerszegi hitoktató, második káplánnak pedig ideiglenesen Király József újmises, Németli Károly hitoktató helyébe pedig Varga Lajos alsólendvai hitoktató került.
A legkisebb hirdetés dí> 10 szóig 5.— P. Minden további szá 2.— pcigő. A va-Jtag beífk dnpláa számítanak.
Vennék két éves kisgyermeknek való cipőt Cím a kiadóban.
2—3 6zobás családi házat vennék. Megrongáltat is. Cím a kiadóban.
Kombinált szobabútort sürgősen vennék. Cím a kiadóban.
Alkalmazásba mennék, akár vidékre, vagy rendőrőrsre szakácsnénak 5 éves kisfiammal. Cím a kiadóban.
Felkérjük mindazokat akiknek birtokában zöldre festett postakocsikerék, vagy rúd van, haladéktalanul jelentsék a zalaegerszegi postahivatalban. _
Beíeznai fodrász Balatonfüredről keresi feleségét és leánvát aki tud róla, küldjön értesítést'' BalatauTü-redre.
SZÍN h írt z

Május 17-én: Mágnás Miska. Május 18-án, 19-&, 20-án: Bécsi
^Május 20-án, 21 -éa döslőtt 11 órakor: KívánsághancvaraaBy.
Az előadások kezdete déhuán 4 6a.
s
\ T
,^ -
I. évfolyam, 9. a/ám. Zalacgenxeg,
1943. május 19., SZOMBAT.
Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton
.^Szerkeszti: SZAKAL FERENC
fczerkeiztős-''g: S ármcgyeháza. Telefon: 35.
A NEMZETI BIZOTTSÁG HiVAJ^ALOS LAPJA
Kiadóhivatal: Széchenyi-tér t Teíefoo: 28-
Magyarország a demokrácia utján
Irta: Z Kain < - :< s-."^;

Magyarorjszág'' a fertőző fhiszti idcoiogia bölcsőjc^ -s a. hitlerista .\cmctors<iággai cs a Lslszta Ujuí.-urszá-gai együtt Uclkeil-t-.fc*ic<>pA-^ i>an a háborús'' konlbkiusok tua-tutzkc lett. A magyar ióldiurluko-cs bankátok készek . o>tui. bt te1 rutkiúiui bármely liubo.ús kaiandl a, amint erre.a ícnctóscg ku;á>ko£vti, hogy hódító terveiket valóra váU-
. hassák. Azt akartak bármi - áron, csetteg erőszakkal is'' etcrní, iú-g) tev ideáljak a trianoni szerzódist, aiijeiyct .viagyarország és az el&o «Í.águáboi úuan g_>öütea'' ál-atnok Kör lőttek 1920-ban.* Ez a p;opagai:uu niegfeitözte a kispolgár.-ág, az ci-leuniség é^,a parusóaag jelenteken) rétegét is. «A magyar kormány Wa-.anuor-külpoLttAájal a kep\ iseőiuz teljes egeszében tomogaua.-. A magyar uralkodó körök íoleg'' arra ^ámítottak, hogy rendkívül husz-iios szolgalatukat te"«:et.:ek majd a. szovjetunió eltem Uaooru cecteoen. Ezért azulái nyakra-íőre ajánlgatlak fei szolgálataikat minden ka- . londoniak, aki szo» jctcLcr.es had-jaratról álmodozott Magyarország azt remélte, hogy »*zolgálalaijé:rtv — részben vagy egészben — yisz-bzakapja az lyl8.-év ben* elvesztett. Ürül eteket.
A magyar kormány- volt az első Európában, amely 19^7-beö katonai
. jeilegű. egyezményt kötött Musso-üuivaL Aia^yarország volt az első állam, ameiy sietett üdvözölni Hitlert hatalomra kerülése atkaimából » mintegy válaszul, a fasizmus németországi győzelmére, új represz-szióhubám mduit meg .vlagyaror-»/.ágon a demokra<;kús és liberális .beállítottságú körök ellen. A budapesti uralkodó klikk mindinkább a laaiazta Olaszország, majd később Németország ielé orientálódott, s a hitleri Németország leghűbb vázol-, lusa lelt. '' / s
Azok a bűnös vezetők, akik Magyarországot ismét háborúba vitték Németország oldalán, csődöt mondott katonai poátikájukat rendszerűit az ország »földrajzi helyzt£ tcveU és Németország közelségével igyekeztek igazolni. A háború első szakaszában azonban, amikor a hitleristák ideiglenes sikereket éitck <eJ, a magyar miniszterek ínég nagyihangon jelentették ki, hogy egyáltalán nem / >föidrajzi tényezők* kóiyszerít-.-tték harcra Magyarort-
* szágot, lianem ez a liáboiú Mügyad-ország önkcnles háborúja — örökös ellensége, a bolsevizmus* — ellen. A magyar kormánysajtó felvetette a iKe''et gyarmatosításai tervét és mind gyakrabban jelelitek meg cikkek erről a kérőidről. 1942-ben Budapesten megalapítottak a iTranskarj>atia< részvénytársaságot. a Szói jetúnió mcgsyálli tc-rüietei gazdaságának kiaknázására. A magyar hitleristák fáradhatatlanul bizonygatták, hogy Magyarország — *»a Nyugat -védőbástyája JCetet ellen* —■- é» »ide©lÓ£Ínii okokból visel háborút.
Ezeket a hitlerista nyilatkozatokat és az előkészítő sajtókampányt az ezeknek.megfelelő tettek követték. Még 1941. júliusában Magyar-
• ország jelentékeny fcgyve.es eiőket
vetett a szovjet—német fio.rtra. A
1 ^ /
. magyar hadsereg egyetlen gépesített gyors-hadttseje és azámos lovas egység működött a.szovjet— Gémet arsvonal d«U aakaaafa. 1942
első felében az egész 2. magyar hadsereg (10 hadosztály , nagyszámú segédcsapatokkal együtt, összesen 3UU.OOO eruber, megérkezett a szovjet—német frontra. Igaz, hogy számukra nem volt onnan visszatérés. A vörös liadsereg támadó csapatai 1943 elején teljesen szétverték az eg« az magy ar 2. i»adscreget.
A sztálingrádi, katasztrófa, majd a >v''oro:iye/si< vész, lehűtötték a magyar hódítók háborús hevét. Hogy a fronton elszenvedett -súlyos vereségek miatt felháborodott közvéleményt lecsillapítsák, a kormány kijeieiit-tte^hogy liaai oatja, a 2. hadseregéi és beszünteti a további csa^alszáUítást a szovjet— német frontra. A magyar ''csapatok egy része niqgis ott maradt Ukrajna megszállt területén a partizánok elleni liarcra.. S később ugya:.o;Ia küldtek még 12 »könnyű dandártEzek a megszálló csa-j-atok a hitlerista szörnyek meg-'' íe.dő segítőtársainak bizonyulták a védtelen szovjet lakosság tervszerű és könyörtelen irtásában. Például a 108. magyar gyalogdandár parancsnoka, Abl vezérőrnagy a legkegyetlenebb módon irtatta ki egés^ falvak lakosságát a >partizánokkaf
.,. * .,.. . W''* jy- f
való együttműködés* gyanúja miatt
Ez a háborús kaland nagyon sokba került Magyarországnak. 1943 végjéig 250 ezer embert tett ki a magyar halottak, foglyok és eltűntek száma, Ez a szam nem foglalja magában azt a,sok ejer »munkaszoíg&Iatostc "és >kiLöo!eg£s
munkaszolgálatostc, a zsidókat, a németellenes demokratákat, árpolitikái foglyokat, Vommnnistáknty szociáldemokratákat, akiket a különböző büntetőszázadokban a frontra küldtek, hogy ott az erejüket meghaladó munka, a kegy etlen bánásmód köv etkeztébat, az éhségtől,. hidegtől elpusztuljanak.
Azok a hatalmas vereségek, amelyek a hitlerista csapotok a szovjet-német fronton elszenvedtek, valamint Mussolini diktatúrájának ösz-szeomláu 1943. nyarán a kormánykörökhöz taitozó sok olyan magyar politikusnak kinyitotta a szemét, akik eddig vakon hittek a hitleri Nem1 torszag »legyőzhet etlenaégé-be.u. A fa^isz-a Olaszországgal úgy-szólv án összedőlt Magyarország, vek együtt szii.tén kilépi ee.t volna a hálkorúliól. l)e _-em ez töitént.
A magyar kormány a kétkulacsos
politika útján lépett: miközben mindinkább híresztelték azt,'' hogy. készek kilépni a háborúból, a valóságban ugyanúgy támogatták, mint ezelőtt a hitlerista rablókat A magyar kormány még 1943 nyarán hozzáfogott az új 3. hadsereg fel-szereléájáhez, hogy. azt a VorpeyesYs alatt szétvért 2. hadsereg helyébe állítsa. A kormány felhívta a magyar népet: >kitartani bánni áronc — mert még mindig abban reménykedett, hogy jdovel a szövetségesek Magyarország számára kedvezőbb- fegyverszüneti feltételeket fognak fel^jántani-
A háború s a vereségek minden súlya áz elszegényedett földnélküli parasztság vállaira nehezedett A hitleristák kifosztották és ágyútölteléknek használták a parasztokat üíppen ezért nem volt meglepő az, hogy a paraszti tömegek körében uőttön-nőtt á néma elégedetlenség a hitlerbarát klikk politikájával szemben, s ez az elégedetlenség mindgyakrabban nyílt formát is öltött
Nemcdak a. néptömegek zúgolódtak. A kormánnyal szemben ellenzékbe ment az uralkodó osztályok egy része is, elsősorban a nagyiparosok és bankárok, akik a múltban az angol és francia tők^vtel voltak ''összeköttetésben ét most elégedetlenek voltak a német trösztök erőszakoskodása miatt.
(Folytatjuk.)
Kiszabadítják a Németországban dolgozó
idegen munkásokat
New-York. május 19.
<. - - i
Az elmúlt liónapban a szövetséges seregek kél és fél millió külföldi munkást szabauítottak ki Németországból A liadifogoly-munkások 40 százaléka orosz, további 15 százaléka francia. Vannak még be iga, olasz, angol és szerb munkások is nagy számmal a kiszabadítottak között
A szövetségesek a munkások, ré-
Nétnetországban az amerikai ellenőrzés egy részét a franciák veszik át
Párizs, május 18.
Truman, az USA elnöke tegnap fogadta Bideau francia külügyminisztert. A megbeszélés tárgya — a kiszivárgott túrek szerint — a németországi amerikai zónák egy-részének átadása. Franciaország tehát átveszi az amerikai csapatoktól a megszállt területek egy részét. Az első lépések és a szüksége* formalitások már meg is történtek e téren.
Egyébkjónt 4 francia tengernagy kerül a napokban hadbíróság elé hazaárulás vádjával. A vádirat pontjai szerint a tengernagy ok felelősek az 1940 november 30-i ön-clsüllycsztett francia hadibajókért.
Párizsból jelentik még, hogy Hcn-riot, aki eddig német fogságban v ólt, kiszabadulása után régi yárosá-hau újra polgármesterré választották.
Angiiában hamarosan megtartják a választásokat
Londou, május 19.
Eden jelentési telt kormányának a san-lranciskói értekezlet eredményéről.
Churchill tegnap a munkáspárti miniszterekkel tárgyait. Az angol politikai tudósítók szerint hamarosan megtartják az új választásokat Már a legközelebbi napokban várják a brit parlament teJoeztatását. A konzervatív párt a progranun-jában hangsúlyozza Churchill tá-
mogatáiál''ás magápvá tam a Ja-
pán elleni háború folytatását a teljes győzelemig. Külpolitikai téren szükségesnek ta.tja a háború ulái.i koalíciót: Amerikával és a Szovjetunióval. A párt belpolitikai tér n társadalmi reform okit köv. tel és az egyéni kezdeményezés védelmét a kereskedelem cs ipar teré-n. l.é-nyegrs pontiai a partnak, a teljes sajtó- és vallásszabadság. Angol körök úgy tudják, hogy a konzervatív párt támogatása elégséges lesz Chur-chiiiéknok.
Száz hajórakomány hús Közép-Európának
Cuikágói jelentés "yint * bús-gyárak városa erősen felkészült az európai háború befejezésével indítható kivitelre. Már április végén száz hajórakomány, konzervet* víztelenített fagyasztott húst készítettek elő középeurópai szállítás céljaira.
• '' í.
Hordókérdés megoldására gazdasági titkárságot állit fel a í-arasztpárt
-j
Zalaegerszeg, májas 18.
A háború folyamán nagyoa sok hordó tönkrement, főieg pedig elvitték, eltűntek a pincókbőL Sok helyen meg elhagyottan, gazdátlanul bevernek, rwrrrwmilr Zalaeger-szegen, honon egész Zalában, llár pedig elsőrangú kérdjék hogy meg idejeben gondoskodjunk a fcérdct> megoltsa felől. Ezért határozta el a Nemzeti Parasztpárt vqze&ó-sége, hogy külön gazdasági titkárságot állit fel, amelynek többek közt most az egyik feladat* ebben a kéztíésben, hogy. az ösz-szes termeléssel kapcsolatos tennivalókban segítségére legyen a zalai parasztságnak. A titkárság május 25-tól kezdi meg működésiét, s minden ügyes-bajos kénesben segítő támogatást és tanácsokat ad. (Munkácsi-u. 1.)
A hordó-kénfessel kapcsolatban kcriük, hogy aaiát éroeká>en, mindenki jelentse be, van-e nála idegen hordó, milyen űrméretű, milyen ismertető jelzésű. Ugyanígy kell bejelenteni a hordóhianvt is.
Megindaít a nagy támadása japán szigetek ellen
r -:
I^oiíoó,: május 19.
í -A szövetségesek múideu eszközzel és minden módon megindítják nagy támadásukat Japán ellen. E szempontból igen érdekes az a tokiói jelentés, amely fcihívja a japau népet, legyen minden tehetőségre kész a Marian-szigetek felől útnak indult hatalmas szövetséges flottával szem-Iben. Nincs kizárva j. ugyanis egy Japán ellem invázió. A jelentés teg-nap-éjjel megemlítette a hajóhad nagy sebességjet is. ■
A szöv etseges légierők nagy támadást intéztek Forrooza szigetek ---—-
ellen. A sziget körül egy 10,000 tonnás japán cirkálót süli vesztetitek el c ezzel az elmúlt 48 <£ra alatt Japán hajovesztesége 10 haió. Uj-típusú angol Lenchcater gépek áxvmi támadást intéztek egy má^ik japán szigetcsoport ellen. "".
Amerikai szuper-erődök pedig újabb támadást hajtottak végre egy. nagy repülőgép összeállító gyár ellett.
A szövetséges szárazföldi erők mindenhol nagy terülctnyereségre tettek szert Különösen az ausztráliai egységeié nyomulnak egyre beljebb a Fülöp-szigeteken- ''
Megalakult a süjnegi járás : Nemzett Bizottsága j Sümeg, május 17.
A sümegi járás Nemzeti Bizottsága most tartotta tisztújító gyűlését. Az ülést Molnár János főszolgabíró nyitotta meg, old üdvözölte a nMKjelent Nemzeti Bizottság tagjait és a/, ülést megnyitotta. Majd a fo^yó ügyvk letárgyalása után megkezd ötlött a választás. Három országos pártnak jöttek össze a kiküldöttei a a bizotifág chiökcvlí egy huugúlag Fillér Lászlót választották meg, aki a bizottságnak IKÍrt^nkívüli tagja. Fillér László, akit a nyilas uralom majd féléven keresztül hordozott- a különböző börtönökben, á " nagykanizsai internáló táborban várta meg megszállást Fillér elnökké választása az egész járásban nagy. őrömet
keltett A bizottság fő titkárává Her-telendi Zsigáiondot, a Kommunista Párt főtitkárát választották meg, a jegyző dr. llcnnann István, a Nemzeti Parasztpárt elnöke lett

Erdéíyiek, székelyek jelentkezzetek
A székelyek sorsának intézésével foglalkozó Székely Szervezet kiküldötte. lapunk utjáa hívna fel a Zalaegerszegen és a környékm lakú székely testvéreket, hogy saját érdekükben azonnal jeletrtkezzenek a Nemzeti Parasztpárt hivatalos helyiségében, Munkácsy-utca 1 szám alatt, még abban az esetben is, ha nem kívánnak visszatelepedni Erdélybe, hanem itt maradnak veg-kg.
szere 200 elosztó központot létesítettek, hogy. hazaszállításuk szervezett legyen. A munkások élelmeziér sét nagyrészt a helyi németekre hárították s csak a beszerezhetetlen élelmiszereket szái.ítják majd .Vng-liábóL
A megszállt Németország angol— amerikai részének fele területén már helvreállították a vasútlorgal-mat. A,Lipcse—Párizs közötti 800 km-es szakaszon naponta induló
szerelvények szállítják haza a francia és belga hadifogly ok tömegeit
MMMMMMM^^
IJJ f AB* .......
twi
HIVATALOS...
A polgármester felhívja a város lakosságát, hogy az, akinek vala-bielyik hivatal tisztviselője ellen asza van, az forduljon közvet-
lül a hivatal vezetőjéhez, illetőleg főnökéhez és ne zaklassa az orosz katonai parancsnokságot, vagy a politikai partokat
Akiről meg tudja, hogy akár az orosz parancsnoksághoz, vagy párthoz megy panaszával, annak kérelmét a jövőben semmiféle vonatkozásban teljesíteni nem - fogja, mert a méltánvos laérrimeket a hatóságok saját hatáskörűkben a parancsnokság és a pártok kőzi jen-járása nélkül is elnitfézik.
Jogtalan kéréseket pedig a maga szemelvében parancsszóra sem teljesít
i • —
Felhívom mindazokat a robot-köteles, de általam a robot alól ideiglenesen vagy véglegesen íel-nieuiett egyéneket, hogy munkalapjukat ne szórják el cs ne semmisítsék meg, mert azokra k&őbb az élelmiszer és egyéb jegyre történő beszerzéseknél meg mindenkinek szüksége lesz.
A zalaegerszegi állami adóhivatal új, l/194o. az. reudeiete alapján felhívjuk a város adófizető polgárait, hogy. adófizetési kötelezettségének haladéktalanul tegyen c.e-get Adót a műit évi alapon kell '' Űzetni és az 1. ós H. negyed is esedékes. Forgalmi adót az átalány-fizetőknél az 1944. évre megállított havi átalány, a bevallás alapján adózóknál pedig a legutóbb megtett bevallás szerinti - összeg Bzerint kell fizetni Egyéb köztartozásokat esedékességűw szerint kell fizetni A hátralékban lévő adó-'' fizetők ellen végrehajtási eljárás indul m^g. °
Felhívják utoljára a város és külterületén lakó lakosok figyelnr^ét arra, hogy akik az utóbbi időben érkeztek a város területére és mind ezideig nem jelentkeztek robotlapért, 24 órán belül jelentkezzenek a városháza udvari épüiet L emelet 23. sz. szobájában. A férfiak 16—• 60, a nők 18—12 évig. Aki nem jelentkezik, internálják.
A városi Villamos Mű felhívja azokat az ipari fogyasztókat, akik villamos áramot motorikus fogyasztásra akarnak igénybe venni, hogy saját érdekükben mielőbb jelenjenek meg a Villamos Mű*hivatali helyiségében /(városháza, udvari épüiet, I. emelet;.
Motorikus meghajtásra villamos áramot csak az vehet igénybe, akinek erre a Villamos Mű engedélyt ad
Pesti híradó
A Magyar Közalkalmazottak Országos Szabad Szervezete annak cl-• lenere, »hogy U^utóbb történtek megállapítások a közalkalmazottak fizetései körül, továbbfolytatja fizetés meg állapító munkásságát A. legutóbbi éppen ezért csak ideig-. lenesnek tekinthető, mert a végleges rendezésére ezután kerül sor.
Hivatalos jelentés szerint Toina megyében ezideig 2800 csángó családot telepítettek le a svábok helyére. A svábok jelenleg a bögyvezi Apponyi-b irtokon vannak elhelyezve és innen közmunkára pírnak.
Az iparügyi miniszter bejelentette, hogy a munkásság ruhagondjainak enyhítése érdekéhezi hamarosan két és félmíliió pengő értékű, igen olcsó ruházati apyagot fog szétosztani
A földművelésügyi miniszteí rendeletet adott ki amely szerint az egész, országot állami vadászterületté nyilvánította. A vadáazllérle-tékből befolyó összegeket egypé-kezelik és az új földhöz-juttatottak megsegítésére használ-J^ÍŐ íci* ^^ __n n. . _ y - „ .
Nagykanizsa önállósítását kérte a belügyminisztertói ^
Nagykanizsa, május- 1?.
Nagykanizsa város vezetősége egy korábbi elgondolás felelevenítést tűzte ki célul, mint kanizsai lap* '' társunkból olvassuk: önálló akar I lenni Nem mostani keletű ez az elszakadás törekvés, hanem a város fejlődése hozta .magával. Ugyanis Nagykanizsa dőnyősíbb fekvésé-nél fogva nagyobb iparra és kereskedelemre tc£t szjert és ez egy bizonyos fokig hiúsági kérdést is csinált belőle, hogy Zalaegerszegre. a "kisebb jelentőséggel bíró me-gyeszé khclyre kéfoytdea Kanizsa jóváhagyásokért folyamodni Éppen ezért sokszor felmerült már a térvárrá is; hogy Nagykanizsa legyen a megyeszékhe ly. Persze ez csak kanizsai elgondolás volt mert aki valójában ismeri a megye fekvé-
sét és nagyságát, az alig találhat alkalmasabb helyet a megyeszékhelyre, mint Egerszeg. Igaz ugyan, bogy nehéz megközelíteni, de poén könnyen lehet segíteni, á vaSút cJ-- sórangúsításával és az egerszeg-j-esáldornyai vasúti fővonal kiépítésével.
Most, mint- értesülünk, Nagykanizsa város- vezetősége ismét megunva a másodrangúsag szerepét, lépéseket tett aziránylian, hogy öa-allósítsa magát. Ebben az úgybán eljártak a telügy-núníszíériuníbap, ahol ígéretet is kaptak a kérdé> komoly és a!a]>os felülvizsgálására. 11a Xagykamzaa kívánságát teljesítik, akkor törvenyhatóságú várossá léptetik elő és így ügyeit teljesen , önállóan intézlieti és külön főiS-j pánt is kap.

A Szovjetunió megkezdte a béketermelést
érdekes cikket olvastunk a napokban, amelyből álább néliány szemelvényt köziünk, mivel az betekintést enged a jöv őbe is - egy kicsit
.....• "
Milyen messze van Moszkva Sza-rátov tol í Mennyi munka kellett ahhoz, bogy Moszkva és Szarniov között megépüljön a gázvezeték? Számok, szamok... És a számok mögött liatalmas építőmunka. Még néhány hónap és befejeződnek azok a munkaiatok, nn^dyek végén Moszkva lakossága boklog örömmel veszi tudomásul: a vila^ úju^>b technikai csodával gazdagodott. A sokmilliós- szoejct lő város Szaráv tovtól közvetlenül kapja a gázt, mopedig korlátlan mennyijében. A munkaiatok ez év vége előtt véget érnek. ■ ■ .
Ugyanakkor, amikor ax építőipar és a közlekedés megtette az elsó, lényeges lépéseket a béketermelés felé, a Szovjetunió több gyárában megkezdődött az új, nagyteljesítményű utásszá Ih''tógffcek szériagyártása. Ezek az új utasszállítógepek a modern technika minden eszközét . ig<áiybev eszik, hogy az utasoknak zavartalan, kellemes utazást biztosítsanak, függetlenül az időjárástól és függedenül a napszaktól, úgyhogy az utazóközönség minden megerőltetés n*3kül bírja a leghosszabb utat is.
■ A különböző népbiztoaságok egyv másután közlik a békére va''ó áttérés kézzelfogható eredményeit. A A középnélíézjpar népbiztosf.iga köJ-^ zölte, nogy a moszkvai <n> gor-j kiji gépkocsiművek teljesen új til pusú, bctLb&es gépkocsi gyártásai kezdte meg, megpeoig ige.i rlagv! mennyiségben. Ez a foéüitóes ko-j esi a maga nemében páratlan e4 verhetetlen. Ugyanakkor a gorkiji Gepfcocsiművek telepein, egy mu-í sik, ugyancsak teljesen újszerű, öí-| üléses kocsi liVzui, amelynek kü-j lön leges előnye, hogy igcnv nehézj terepen is nagy gyvrsasaggai ct* üzembiztonsággal tud haladni. '' ••••''.''■'' . - -í- ■ '' - "f '' !;
A németek elpusztították a s/.ov''-j jet Icgért&esebb mezőgazdasági gé-j peit A szovjet földművelés már; régen a legmodernebb tcrmelitsre: rendezkedett be, amelynél a trak-! torok a gazdaság nélkülözhetetlen1 részeivé váltak. Moszkva közeié-\ ben teljesen üzemben van már a! viadimiri új traktorgyár. Az egész Szovjetunió területén szinte goni- > bamódra nőnek ki a földl>ól a trak- • torgyárak, üzemek és a bek és ipar: milliónyi cikket kéiszítő/ ^yíjtak. A • textilipari és könnyűipari tvlpbiz-, tossag egyszerű, párszavas közlemé- ; nye ielenti, hogy itt vagy ott meg- j indult a cipók tömegtermelése, I megindult az új, tartós, ízléses tex- j tilanyagok nagybani gy ártása.
, Ifjúsági élet
Csütörtök délután a : MADISz székházában dr. Heinrich János, ifjúsági elnök ismertette a szövetség célkitűzését Eunek lényegét a következő számunkban közöljük, itt csak felhívjuk az ifjúság figyelmét arra az egy esülésre, arúely yégre megvalósította a magyar fiatalság rég óhajtott egységét demokratikus szellemben. Ennek az egyesülésnek az a célja, hogy felkeltse városunk ifjai körében • is az énlek-lődést '' működjébe iránt Ne csak néhány lelkes szervező jelenjék meg a szemináriumokon, hanem rangra és nemre való tekintet nélkül min-■lenki aki fiatal cs részt akar venni a közös munkában. A egyesület kultúrál is, sport stb- szakosztályai nagy lehetőséget nyújtanak képességeik fejlesztésére fi a közös, szabad szellem hatása a mult hiányos, elhanyagolt nevelése után nemzeti szempontból felmérhetetlen lesz. '', '' . .
IFJÚ, JÖJJ KÖZÉNK és DOLGOZZ VELCNK A JÖVÖÉRTI
, íja ■ ■
5 Z i N M AZ
Május 20-án, 21-és déWótt 11 órakor: Kívánsághsngvsrsaay. Az stóadások lsea4«te <Wntán 4
Politikai apróságok
•Triesztben megalakult az alkot- ; mányozó népgyúljés.
Jelentik meg, bogy valamennyi trieszti férfit 10—őU-ig behív ták a jugoszláv hadseregbe.
Bor lengyel tábornok Londoniban kijeknteUe, hogy bízik a szövetségesek egységében.
Írország '' is bekapcsolódott az Európa Idfoéztott, éhező részeinek meggsegítésére indult akcióba. Dublini jelentés szerint hamarosan 3 millió font rúlyú ír élelem éikezik a felszabadított országokba. F célból 25 ezer szarvasmarhát vágnak le és 1 millió konzervet készítenek.
Észak-Olaszország gazdag P£- völgyében annyira^ megnövekedett a termelés, hogy hamarosan csökkenthetik az amerikai élelmiszerszállítást
Többszáz SS katona érkezik ma az egyik Schleswig—Holsteinhez közeleső szigetre. Angol jeSeat''-j szerint a sziget lakatlan és a rvAnct | foglyoknak saját kezükkel 4cell a ; sziklás terepen odúkat vájni." Sz j SS alakulatokat elválasztják a ; ^ ehrmachttól és tokkal súlyosabb ! albáoiaban tmxmítik őket
HÍREK
Május 13-án
mult négyszázharmincegy esz-- tendeje annak, liogy kitört a Dózsa-féle paraszttorradalom, liakőcz Tamaá érsek akkor pá-pa-vágra pályázván, keroztes-tiadjáratot hirdetett a törökökkel szrmben. Éppéi ébben az időiben nagy volt a jobbágyság elnyomása és a kisnemt-sseg ki-zyákmáiiy olása miatti elksiere-dés. A jobbágyságon kívül senki «em mozdult a frissen megkötött török békeszerződés felrúgására, de a földesurak ezeket sem igen" engedték cl a munkalíclyekröl. A lassan gyű-'' lő kerísztes liadak élére ekkor Dózsi Györgyöt nevezték ki. aki katonacsalád . sarja és a végek itarcaU>an igen kltünt t e magát a törökök ellen.
Dózf-jsC mint fővezér, átvette a csapotok kiképzését Közben azonban súi^o^ j»anas/ok jutottak napvilágra, a- néppupok tüzeltrk á nagy ucak ele i. mire a j>aras/.t>ág elliatáro''zta, hogy nem niegy a külső ellenség ellai, amikor itt benn i» van abból bőven. így fordult a '' földesurak ellen. Cegléden I)ó-z>a nagy l«oí/det mond és minden parasztot táborba hív.
, Hiába 9zOnban katonai tudá.-a
; és bátorsága a várostól foly-tor.o< harcok közbe:i Temesvár felé vonult, ahol a kdkes. dc rosszal felszerelt csapata már nem'' állhatott meg u zsoldos oa^tokkal szembeti-.
Dózsa Györgyöt, mint isme-ret>, núnden törvényes forma nétkül tüzeo trónra üttetik és elevenen ''megsütik, sót többe/ér ^asztot is clpusztítunak az uralkodó osztályok, mert . ./ panaszaik orvoJlárára fegyvert rajpdtak. ..
A több, mint négy*?.század alat:, a magy ar paraszt-ág tovább húzta igáját, míg ét jutott az idei tavaszig s meg
— valósulhatott álma: a fökl tu-
''. fa jdor&a Vétele- í
— Lapunk legközelebbi száma, a pünkösdhétfői .ünnepnap miatt, Gerdán jeleuik (meg.
— Segítjük a/hozzáUrta óueiküii betegeket A kórházgondnokság ezúton fordul a \áros lakofságához és kéri, liogy a körházban levő hoz-zátaitozonéiküli betegek élelmezésének feljavítására adakozzanak nyers élelmiszereket Az adományokat a kórház gondnoki hivatalánál kell bejelenteni, ahonnan esetleg el is küldenek érte. — A mai nehéz éícImiszerbeszerzési viszonyok között a betegek élelmezése igen nehéz, éppen ezért ennek fonto-fúgára felhívjuk a város nemcsozívű lakosságát
— Vigyázzunk a vasúti sorompóknál. A helybeli MÁV vonalfőnökség ezúton értóíti a járó-művek vezetőit, hogy a'' vasutak átjáróinál használatos sorompók egyelőre nem múködnek. Mindenki óvatosan és körültekintéssel hajtson tehát keresztül, mert a vasút semmiféle fe!el5?«éget nem vállal az^Jbsetlege* szeren csét1en?í.;gek
—: Szappant osztanak Zaia-.ger-szrgefl. A város közellátási hivatala közli, hogy a közellátási ív ."> sz. szelvényére 1 l^j- kenyérTmzí, u D-jelzésú szelvényre 10 dkg. szappan vásárolhatii minden kereskedésben. A kenyérliszt ára kg-kéiit 1.40 P. u szappan ára kg-ként 20.— P.
UI, ZALA " Politikai napilap Szerkesztésért és kiadásért-felel:
Szdtél Fercne. Felelős- werkesztőhizottság tagjai: Baráth Fercne. Tivolt Elemér, Ma-jer -Dénes, dr. T^IŰm Jenő és
Szakái Ferenc. Nyomjar a Zrínyi Rt. Nyomda-vfiklata. iárK'': «aU Utrto-
ötoennúllió termelési hitel 1 az iparváttalatoknak
Budapest, tnijas
Takács, Ferenc iparügyi t niszter a napokban fontos társ 1 ásókat tartott, aniclynnk során jelentette a/ érdekelteknek., b. 50 millió pengőt bocsát az íjiar ügyi miniszter r£aclc)kczé=re a zal a eéUal. hogy ebből az ö*z-f szegik kölcsönöket ''''íoly^ÍGa^cil az elsőrendű életfontoiságú cikke,'' ket gyártó iparvállalatoknak. Ei a hitelkeretet fokozatosan 200 mii Kó pengőre fogják kiszélesíteni.
A me"b:szélés. ken kialakult vr"-lemények szerint az első hitelt k^desipuio-ok kapjuk. ''
Munkabeosztás
1945 május 19-tól május 2t
Férfiak: 19-én, szombaton 1-9(k^jg, 20-án, va^ár.jap 901—JGOtí-l ig, 2i0l—2300-ig, 21-ai, ItótCu loOl—2100, 2301-28UÜ, 3001-300-ig, 22-én, kedden l-9<.K>-i& 23-án, szerdán 901 — 1300-ig, 21tn | -2300-ig. 24-én, ctótörtökoa 1501! —2100-ig, 2301-2800-ig, ií^''l p«:r.tek:ti 1—900-ig, 26t3ü, t^ntnU- j ion 901—1300, 2ii)l—230 szánui'' munkaiűppaí ellátótUik.
A 3001—3800 számú munkalappal el.átottak közül nem kell meg- j jeleimi hétfőn (21-én; a kőműve-ccknek, cecrepc^ckjick, üvegeteknek, bádogosoknak, szobafestoWnek, v-llany szerelőknek, molnároknak, kertészeknek és kéményseprőknek továbbá a s/altók. eipszek, sapkások, sütők tn mészárosok közül azoknak, akik állandóan katonai műhelyben, vagy egyéb állaadó közmunkán dolgoznak.
Tartoznak azo.iban mlnJenup feltétlenül megjelenjű. a hídmuo-k:íhoz: az ácsok, «*7lawxsok, bognárok. esztergán ósok. lakatotok, kov áook, szerelők, {^''•pé>zek és *.)-főrök. It< az »ázlamió. je.z/ sö katajKv-ok i-> tartoznak j ;lentkezni. lgazo''ást "nem foga<la;ik el!
N/k: 20-án, vasár uip 401—öCü-ig, 21-én, hétfőn 601 - 800-ig. 22-kedden, 801—1000-ig, 23-án, szerdán 1001—1200-ig, 24-én, csütörtökön 1201—1400-ig, 23-én, péu-ttken 1401—1600-ig. 26-án. szombaton 2001—2250 sz. munkalappal ellátottak közül nem l^ell megjelenni azoknak a női iparosoknak akik állandó beosztással katonai n^űhclybcn doboznak.
A megjelenés reggel 7 órakor yan, kivéve a híumunkához kirendelt iparosokat, okik 6 órakor gyülekeznek. '' <f
A legkisebb hirdetés dí> 10 szóig 5.— P. Mindea további ^ 2.— pengő. A vastag beífifc duf számítanak. '' ; ''
Fi gyeim! FelkéredT azokat, t nél ruliám és egyéb holmim van ■ kikről már tudok'' — jutassák viw-sza, hogy a rendőrség/ közbenjáróit clkerüÜicssem. Kovács igazgató, líatty ányfi-utca II. . ■ .
Női szabósegédet és tariúfót fel-.1 vesz Kov ács-varroda. Kisfaludy-u.
23.___/____\ ..... [
Használt bútor és egy hidas <l-r adó. Érdeklődni lehet Werbőczy -1 utca 30 szám alatt
Hizve«xtőnöt vagy bejárónőt napi néhány órára legsürgjöscbben keresek. llajkv, Erzsél>et kiri»lyn»:.-u-
3L__.
Meghízható idősebb szcréoyigjr-nyű nő elmegy háztartásid magá-mwb.oz. Cím a Icadóban.__
Alkalmazásba mennék, akár vidékre, vagy rendőrőrsre szakácsnénak 5 éves kisfiámmal Cím a kiadóban.
2—3 szobás családi házat fta-
nék. Megrongájtat is. Cím a kiadóban. _ . -. ••''••y
'' Vennék két éves kisgyerrotkhak való cipőt Cím a kiadóban.
Szállítmáíiyoxási munkást, lőhert vagy lucernát keres Sommer stál-lítóéée. Jrlcntkczíés a régi vájos-''háza i. emelet í , i.
I


I. évoflyam. 11. szám. Zalaegerszeg,
1945. május 26., SZOMBAT.
Megjelenik kedden, csütörf^ kön és szombaton
i Szerkeszti: SZAKAL FERENC
Jbarkoxt&éf: V árm cfyeh íza. Tefcíoa: 35.
A NEMZETI BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA
Magyarország a demokrácia útján
Irta: Z "Razin x—
Kiadóhivatal: Széchecvi-fcsr i. TaWb»: 28.
IV.
Az 1918—19. évi Magyar Köztársaság rövid léte óta. most először szerezte meg a nép magának a demokratikus szabadságokat: szólás, sajtó és gyülekezési szabad -ségot. E szabadságok birtokában fogtak hozzá a magyarok függetlenségüké új államiságuk helyreállításához, s ahhoz, hogy megalkossák az új, legfelsőbb törvényhozó testületet: az ideiglenes nemzetgyűlést és a legfelsőbb végrehajtó hatalmat: Magyarország ideiglenes nemzeti kormányát.
Kossuth óta még . egyetlen kormány sem élvezte a magyar társadalom ilyen széleskörű és egységcs-akaratú támogatását, mint a mai ideiglenes nemzeti kormány. E kormány legnagyobb vonzóereje mindenekelőtt progranunja, amely kifejezi az egész magyar nép akaratát Ez a prognuntn előirányozza Magyarország résztv ételét a hitleristák katonai -lesiy őzésél>cn, az ország megtisztítását a németektől és azok hazaáruló ügynökeitől, az államhatalom és a társadalmi élet minden egyes szervének demokratizálását, a földreform Leggyorsabb végrehajtását, barátságos viszonyt a Szovjetunióval, valamint az egyesült nemzetekhez tartozó többi államokkal és a fegyverszünet megkötését
Az ideiglenes nemzett kormány az egyházi körök legmesszebbmenő támogatását élvezi. Ugv a katolikus, mint a protc^áns, református stb. papok és főpdpok nagy többsége a hitlerista "hatóságok kategorikus |varancsa ellenére ott maradt a vörös had-ereg által felszabadított területen.
A földkerekség minden részében élő, 2—3 millió főt számláló magyar emigráció egyhangúan támogatja az ideiglenes Nemzeti Kormányt Nemcsák az emigráció liala-dószellemű vezérei, mint a volt magyar köztársasági elnök, az angliai »Aíagyar Tanács* elnöke, Károlyi Mihály, vagy az Amerikálian élő demokratikus magyarság vezetői, Vámbéry és I.ugösi támogatják teljes egészében az új kormány prog-rammját, hanem Magyarország vatikáni követe, báró Apofr is felajánlotta Szolgálatait az ideiglenes Nemzeti Kormánynak.
Mi késztette a magyar hazafiak különböző csoportjait arra, hogy az előbbi ellentételekkel nem törődve, egy rgységes hitlerellencs táborba tömörüljenek? Az eddigi fasiszta kormányok végzetes hibái következtében már Magyarország állami létét fenyegeti veszély tudata. A *ö-rös hadseregnek köszönhető, azonban nz, hogy lehetővé vált hz ö«-szes nemzeti erők ily nagyméretű összefogása: a vörös hadsereg felszabadította Magyarországot a hitlerista megszállás alól — és a nélkül, hogy beavatkozna az ors?ág belügyeibe — segített megteremteni azíciófcltfeekit ann:ik. hogy a magyar néj) rpinden rétege szabadon nyilvántihassa akaratát. * ^
Január 20-án Mbszkvában aláírták a fegy verszüneti egyezményt egyrészről a Szovjetunió, Naév-Bri-tánnín és oz nmerikii Egyesült A Hámok — Másrészről Magyarország között. A magyar nép nagy megelégedéssel fogadta a fegyvertzüneti egyezmény túrót Ej u egyezmény
a hitleri Németország teljea chtrige- ! telését eredményezte, hatalmas nem -zetközi jelentőséggel bír és Níagyar-ország további fejlődéséinek alapja a-fnggetlcnség és tl cmok rác iához vezető úton. I
A német impera''izmus elleni sok-százados harcában Magvarország többízbeu szenvedett súlyos vereséget és vettette el függetlenségét.
Most először alakultak ki Magyarország számára rendkívül kedvező feltelelek arra, hogy véglegesen lerázza magáról a n~met igát. Az utolsó Í00 év alatt most került a magyar demokrácia először abba a helyzetbe, hogy megvalósíthassa Kossuth nagy nemzeti eszméit megteremthesse a szabadj független demokratikus Magyarországot
A magyar népnek tettekkel kell
bebizonyítani, bogy elszánt harccal a vörös hadsereg és az összes Egyesült Nemzetek oldalán Hitler—Németország ellen kész lemosni magáról a hitleristákkal való eddigi együttműködés gyalázatát és az ösz-azes szabadságszerető népek becsülését visszanyerni.
; S erre csak egy mod voft: aktívan résztvenni a'' háborúban a hitleri Németország ellen, határozott, elszánt harcra kelni az ellenség ügy -nökei és a nép ügyének árulói ellen és az országot a legteljesebb rqértékben demokratizálni-
ív<g») - - ■
Hatalmas megmozdulásnak Ígérkezik Erdei Ferenc belügyminiszter zalaegerszegi látogatása
\
Zalaeger.-zeg, május 26.
Kemlkívül érdekes látogatója lesz vasárnap délelőtt 11 órakor Zalaegerszegnek éi ez el együtt Zalának Erdei Ferenc belügyminsizter személyében.
Mint emlékezetes, Erdei Ferenc nevével évekkel ezelőtt a »Futóho-mok< című munkájával kapcsolatosan ismerkedtünk meg. E tudományos felkészültséggel es nagy* tárgyi .tudással megírt munka valósággal rádöbbentette az országot a futóhomok világának szomorú kálvária-járására. A minisztér maga szintén egyszerű makói hagymás-paraszt gyermeke és maga is a legkülönbö-
zőbb fizikai munkákkal kereste meg kenyerét és a tandíját, hogy egyetemi diplomát is szerezhessen. Állást azonban nem vállalt, hanem visszavonult Pest mellé s mint fizikai munkás élt hozzátartozóival. Legutóbb azonban belekapcsolódott a magyar paraszt^-íc megmozdulásaiba és mint ilyen, aimak megszervezésében is tevékeny részt vett Veres Péter, "Kovács Imre, Szabó Pál oldalán.
A nyilas-bukás után bekövetkezett változások idején a Paraszti Párt élcre állott s mint a párt vezetőjét "Miklós Bé3a kormánya a belügyminiszteri izékbe emelte
Vele tehát a szegény néposztály/ egyik legméltóbb képviselője került a belügyminiszteri székbe.
A vasárnapi népgyűlés egyébként délelőtt 11 órakor lesz a Parasz-párt helyisége. Munkácsy-utca 1. sz. alatti ház előtt. Felszólalnak még* Kovács Ferenc helyi elnök és F e-hér Gyula megyei párttitkár.
, Legy ünk ott minél többen és tegyünk hitet Zala demokratikus felfogása méltót, e a miniszterben'' üdvözöljük egyúttal a dolgozó magyarság egyik kiküldöttét, aki velünk együtt a régi földön, régi erényekből úi hazát épk mindannyiunknak.
Korszakalkotó programmot adott
Rákosi Mátyás,
a Magyar Kommunista Pért vezetője
A párt minden erejét az ország újjáépítésére fordítja
Budapest, májas hó*
A Magyar Kommunista Párt vasárnap délelőtt tartotta országos; konferenciáját, amelyen H á k o s i Mátyás, a párt vezetője korszak- 4 alkotó programmot adott a pártnak. -
Beszéde első részében üdvözölte a szovjet hadsereget, az angolszászokat és a szomszédos demokrata államokat, megemlítve, bogy az ország újjáépítésének munkájából elsőnek a Kommunista Párt vette ki a részét. Kiemelte, hogy. az ország
3000 k5zségél>.:i alakulfck Fö''.d-igény\ö B.''zotbáiük Eddig összeírtak 3,600.001) hold földet, amire közel 700 000 igénylő volt
Kevés kivétellel az igénylőket már. is kielégítettáí.
Hangsúlyozta, hogy nemcsak a munkásosztálynak, hanem az egész nemzetnek szüksége van arra, "hogy a Kommunista Párt erős legyen, mert csak ez tudja elősegíteni a nemzeti erők összefogását. Politikájának ugyani* továbbra is a nemzeti erők összefogása adia az alapját, éppen ezért szoros kapcsolatokat tart fenn a többi demokrata párttal. !
Az újjáépítésben a vasút az építés és a mezőgazdasági gépipar u
a három terület amelyre elsősorban 4s''a párt súlyt''helyez. Eimek a munkának meggvorsitására követéli, hogy a nyilasok vagyonát azonnal kobozzák el. Természetesen az újjáépítés szorgalmazásával egy -időben gondoskodnak arról is, hogy az ipari munkásság, elsősorban a vasutasok, a vasútra dolgozók és a mezőgazdaságra dolgozó iparok munkássága megkapja a legszük-é-gesebb élelmi- és ruházati cikkeket, mégpedig állami áron. Természetesen gátat kíván vetni a párt az árakat felhajtó spekulációnak, mely lehetetlenné teszi, hogy a bérek és árak között tűrhető arány alakuljon ki^ Elsősorban "is
Iá kell zárni mind.nkit .minden
közszolgáltatásból, aki nem vége* közérdekű munkát.
Internálást kel! alkalmazni a spekulánsok és árdrágítók ellen.
A párt hatalmas számi tel: r. j!ő-désével kapcsolatosan több fegyelmet és tudást követel a j>árt tagjaitól, majd a pártiskolak szerepéről és a^sajtóról szólott. Hangsúlyozta, hogy az utóbbi idö!>cn-sok a panasz azokra, akik 1919 óta visszavonultan éltek és mosí egy-szerre megjelentek a szereplés színpadán és nem akarják tudomá-wlvmű a pírtokkal való együtt-
működéit Ennek következtében kezd a pártok között eok helyen érezhetővé válni az elhidegülés, pedig, ha egymás ellen lépnek fel, a reakciósok munkáját erősítik Ugyancsak elítélölcg szólt a párt-diktátorokról, akik az első napok kényszerű helyzete által adódó hatalmat továbbra is meg akarják tartani és nem tárgyalva a többi párttal, hanem parancsszerüen intézkednek. Ez nem tartható fenn — hangsúlyozta a párt vezetője beszédében. Különösen káros az ilyen basáskodó elvtárs működése akkor, ha ezt a rendőrség kötelékében csinálja, pedig a kommunistának ezeken a helyeken éppen fegyelmével és munkateljesítményével Icell feltűnni. Aki ezt nem érti,
aki rendőrségen, vagy köztiszt-Vbelőként, vagy éppen párttitkárt ént nem ehhez alkalmazkodik hanem Tígvelmezetlra, visz-Kzaél ál áfával, vagy tűri a korrupciót, a pártnak árt és az egész <kmokráehuiak, lovat ad a reakció alá.
Beszéde további részében hangsúlyozta a pártba az értelmiségek belépésének szükségességét is. Az üzemekben pedig oda kell hatni hogy a muriások és a >*czctők között egészséges kapcsolat alakuljon Iri^ mert ez az újjáépítés egyik leg-
fontosabb kelléke. Kiemeli, hogy a part, bár fontosnak tartja az ifjúság és a nők nevelését és szervezését, mégis kezdettől fogva a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetségét és a nők megszervezésénél a Magyar ''Nők ''Demokratikus Szöveteégét támogatja és sem az ifjúság, sem a nők részéré külön szervezetet nem létesít
A nagyszabású beszédet egyébként a következő összefoglalóval fejezte be a Magyar Kommunista Párt elnöke.
ÖSSZEFOGLALÓ
— összefoglalóul elvtársaim: a fiatal magyar demokráciának és. ezen belül a Magyar Kommunista Pártnak fő figyelmét a legközelebbi hónapokban az ország felépítésére kell fordítania. Ez a központi kérdés. a Magyar Kommunista Párt minden ténykedése, minden lépése ebből a szemszögből indul kL Minden erőnket a nemzet újjáépítésére! / — Ezzel kapcsolatban legyen tudatában a magyar demokráciának minden híve és különösen minden magyar kommunista annak, hogjf az ország politikai súlya és nemzetközi tekintélye is egytenes arányban áll azzal, hogy milyen>nlapo9 munkát végzünk itthon a fasizmus és a reakció gyökereinek kiirtásával. a magyar demokrácia kiépítésével és megszilárdításával. Felhívjuk az elvtársak figyelmét még külön arra, hogy az egész magyar dolgozó osztály és ezen belül a Magyar Kommunista Párt szerepe az ország jövendő vezetésében aranyos lesz azzaf a teljesítménnyel, amelyet most az újjáépítés terén fogunk felmutatni Ahogy az elvtársak vagy az egyszerű munkások'' ma büszkén és joggal hivatkoznak követeléseik érvényesítésénél arra a hősies mu okára, amit az utolsó hónapokban éhezve és fizetés nélkül az üzemekben végeztek, ugyanúgy'' fognak a jövőben hiv^|kp/ni arra a munkára, amelyet az országépítés közepette teljesítettek. Minél szorgalmasabban, . múiél önfeláldozóbban, szakav atottabban dolgozunk az újjáépítésben, annál rövidebb lesz a nélkülözések és a szenvedések ideje. A Magyar Kommunista Pártnak szakadatlanul szem előtt kell tartania, hogy jelenleg a munkásosztály, a dolgozók rcte^e, kőztük az intelligencia jelentós része, szenvedi a legtöbbet. Nekünk kötelességünk ezeket a nélkülözéseket a lehető legröv idebb időre leszűkíteni.. Ezt várja tőlünk a magyar munkásosztály, az értelmiségi haladó része, „de ezt várja tőlünk az egész nemzet érdeke és rajta Leszünk, hegyennek á várakozásnak meg iv feleljünk (Taps.)
A Magyar Kommunista Párt mint a múltban, úgy a jövőben is az élen fog járni es nem fogja kímélni erejét ott, ahol kitartó, példaadó munkára és áldozatra lesz szükség. £s ezért felszólítja minden tagját, minden szervezetét, bogy vegye ki részét erejének minden megfeszítésével á felépítés nagy müvében. Ez most a Kommunista Párt központi feladata. Attól hogv- milyen szerepet vállalunk a fele pitéében és milyen eredménnyel fogjuk ezt a szerepet végigjátszani és milyen módon fogjuk beváltani a hozzánkfűzött reményeket, ettől függ a legközelebbi időkben Pártunknak és az egész demokráciának a sorsa. Semmi kétségem afelől, hogy az a Kommunista Párt, amely 25 esztendős nehéz, véres reakció és fasiszta elnyomás idején fennen fobogtatta a haladás és a példaadás zászlaját a moötaui viszonyok köaiu* amelye^
MMMIAMMÉMMMMMMMMMMMMMMW
UJ Z Ali A
)ujuuir.n-n-rrn..........................
15®. wiim 25.
.1
hasonlíthatatlanul több tehetőséget nyújtanak nemzetalkotó, újjáépítő erőinek kifejtésérc, hogy ez a Korn-mumsfcrfárt meg fogja oldani azokat h feladatókat, amelyeket az új helyzet vállaira rakott. Megfelel annak a várakozásnak, amelyekkel a dolgozók, az egész magyar demokrácia rátekintenek és
S''ti megvalósítani mindnyájunkszíve vágyát, segíti gyiorsanf felépíteni az új, erpe, szabad, demokratikus Magyarországot.
ORSZÁGOS JELENTőSÉGC JAVASLATOK
-'' -TJa
Rákosi Mátyás beszéde utSn Gerő Ernő kereskedelemügyi miniszter foglalkozott a vasútépítés kérdésével. Bejelentette, hogv- az országnak legalább 10,000 vagont és „500. mozdonyt kell építeni, mert szinte teljesen béna a vasúti forgalom a nagymérvű pusztulás miatt. > Érdekessége- a konfci enciánok, hogy a zalaegerszegi kiküldött, Kocsis Jánosa miniszter beszédén fellelkesülve, országos jelentőségű javaslatot terjesztettek elő. Ez a következőképpen hangzik:
V árosaink uagyszainú kis- és középüzeme ma megrendelői híjján munka nélkül áll (ezeket az oroszok eem vették igénybe; az ott foglalkoztatott szakmunkások kövelkezcs-kép nem dolgoznak szakmáikban, amely; körülmeny elpusztult országunknak egymagában is mérhetetlen kárt okoz.
Ónként kínálkozik a kocsipark decentralizáltan való megjavítása. Az ország cca 70 nagyobb városa, ipartestülete, iparosainak számarányát véve tekintetbe, tíz iparosként vállaljon egy, karbahelycZest, illetve javítást. így. hozzávetőleges számítás szerint városonként átlagosan 50—60 kocsit, tehát összesen 3ŐOO. —4000 kocsit lehetne 2—3 hónapon belül megjavítani.
Természetesen olyan kocsik javítása végezhető így, amelyeknél a . hibák kijavításához nehéz, vagy különleges gépi berendezés nem szükséges.
A Budapest''''és környéki, győri, stb. vagonműhelyek ezaital felsza-bódulnának a kisebb javításokat igénylő kocsik terhe alól és ezalatt az jdő alatt égetően szükséges új munkákat (mozdony, hűtőkocsi) készíthetnék a kis- és középműhe-, lyek pedig foglalkoztatva lesznek.
A munkálatok szabályszerű és szakszerűségének biztosítására megfelelő,
vagongyártásban jártas szak-előmunkásokat, esetleg mérnököket kell az ipartestületek szakosztály elnökei mellé beosztani
A budapesti nagygyárak élelmezése súlyos gond, ezzel szemben vidéken a kislétszam és a termelő helyek közelsége miatt jnindenki könnyen pótolhatja .hiányzó élelmét.
A teherkocsik munkája kevésbbé kényes, azt nyáron a szabad ég alatt is el lehet végezni, a hiányzó alkatrészek szerelésére kész állapotig úgyis a bedolgozó kisiparosok műhelyében készülnek
Meg vagyoli győződve arról, hogy a munka az ország kis- és kyzép műhelyein keresztül versenyszerűen kitűnő eredménnyel lehetne elvégezni.
A munka ellenőrzését a Kommunista Párt helyi szervezetei, vagyí a demokrata szellemben álló ipartestület vezetősége és a MÁV kiküldöttje harmonikusan együtt dolgozva végezné.
A benyújtott javaslatot a miniszter azonnal magáévá is tétje, mire a zalaegerszegi iparosok részéről a kiküldöttek az alabbi ajánlatot tet-
tat-. .
Hivatkozással az ország újjáépítése céljából összehívott kommunista pártkongresszus felhívására a Magyar Kommunista Párt zalaegerszegi Szervezete nevében a Zalaegerszegen állomásozó 20 darab ösz-szeroncsoit MAV teherkocsi szab-^ ványszerinti megjavítására az alábbi elgondolás
szerint.
1. A munka elvégzésére a megbízást a ^párt zalaegerszegi szervezete resácre kérem''.
2. Kérek megbízást, és egyben jaeghatalmazáat p munka elvégzé-
séhez szükséges helyi adottságoknak térítés ellenében való igénybevételére, szak-, napszámos-, munkaerő, üzemhelyiség, gépíberendezés, nyersanyag, félkészgyártmány, bontásanyag.
3. Kérem a munkabér kérdésének kifizetés tekintetében való biztosítását, valamint a társadalombiztosítási és egyéb járulékok, adók kérdésének rendezését.
4. A munkát pártunk helyi szer-
vezete és a ..MAV igazgatóság kiküldöttjének ellenőrzése mellett önköltségben végeznénk.
5. A Ganz vagon-, vagy a HÉV vagonszerelő üzemeiből minden szakmából egy, a szabványokat ismerő gyakorlott előmunkás, esetleg mérnöK\kiküldötését kérem.
6. A javítási munkák átvételét Zalaegerszegen kérem eszkö/ölni.
7. Kérem engedélyezni, hogy a kocsik karbahelyezési munkáját a
karbahelyező versenyben a párt zalaegerszegi szervezete végezte t— a kocsin feltűnő helyen-feltüntethessük.
Ajánlatom részietts letárgyalása utánia megbízás kiadását kérem.
Ezt a miniszter sz^pjép elfogadta, így Zalaegerszeg kisiparossága is bekapcsolódott a vaéút újjáépítésébe s ezzel meggyorsult a jnunka és ke-reaethez jutnak a helybeli iparosok.
Féldeka cukor...
Irta: Baráth feenc, polgármester
(mert arról van szój határában van, tehát azé.
A bácsikák látva, hogy a további vitának helye nines, szépen belenyugodtak a döntésbe és barátságosan elindultak hazafelé.
Sajnos — úgy. látszik a magyar parasznak még mindig megvan az a régi jó szokása, hogy ha valami baja van, bármennyire jelentéktelen dolog is az, szalad « felsőbb hatóságokhoz és Szaporítja az amúgyia sok munkát. Ezért a döntésért nem volt érdemes Zalaegerszegre fáradni, ezt tudhatták odahaza is.
Pedig itt lenne már az ideje, hogy egy kicsit önállóbb és hatá-rozottab legyen a magyar paraszt. Nem kell összeveszni és vitatkozni, ha Valami nézeteltérés van köztünk, hanem magyar becsülettel, igazságosan döntsük el i-ajálmagunk llát nem szebb úgy, csak ueui vagyunk még gyámság alatt ?>Mert, ha igen, nem érdemeljük wcg a lóidét. .;
Van-e árú Zalaegerszegen? hova tünt el az élelmiszer? nú van az iparcikkekkel? van-e a gy ermekeknek a''kor, szappan a kéményseprőnek, ágyhuzat a menyasszonynak, kasza a parasztnak, papír az irodák asztalaira, jó cipő mindnyájunk lábára? Ezek a kérdések gy ötörnek 43 nap'' óta. Negyv énnyolcnap.., Két napnak tűnik, ha az eredményeket mérlegelem, két évnek, ha az elhullajtott verejték literjeit- mérem. Hol állunk közellátás terén? Országosan és zalaegerszegi viszonylatban?
Majdnem sehol. Hála Isten, már javuló irányzat mutatkozik Budapesten, nálunk azonban még nem mozdult meg a kereskedőtarsadalom, régi füstjükben ásítoznak a vendéglők és még sok-sok árú a föld alatt pihen, penészesen, gyűrődve, rozsdásodva, romladozva. Elő az árúkkal! Fel az árúkkal! —. kiáltom, mint ahogyan a detektívregé-nvek rablói kiáltanak fel az ócska történeteidjen. Fel cz árúkkal a pultokra, a kirakatokba — ezt a harsogó parancsot szegezem minden kereskedő mellének, mint egy bátor revolvert: elő az árúval! Kereskedő, akire számít a város és a nemzet, légy kereskedő ma is, add la árúdat a nincsteleneknek. Iparos, dolgozzál ezerszeresen, munkás rohand le a munkát, mint a munka hadserege, tisztviselő, állj a talpadra és- ezer aktát intézz el minden órában!
Felesleges arra hivatkoznom, bogy >nehéz időket« élünk. A nehéz időket meg lehet könnyíteni. Meg keü könnyíteni! Dolgozni kell! .Tudom hogv- soraim, intézkedéseim jórésze korbácsütésnek hat. Ekteyeztek > úr-evőnek*. Pedig még nem ettem meg egyetlen taWsost sem és nem szoktam díjnokokat, irodaigazgatókat reggelizni. Építeni szeretnek a barbár germánság és a majdnem még barbarabb nvilasság után maradt üszkös romokon. Zalaegerszeg porszeme a világnak, de jelentős része az országunknak. Le kell vizsgáznunk kötelességtudásból, nemcsak önmagunk, hanem a felszabadító Vörös Hadsereg előtt is. A germánság kénvszermankóin jártunk, most önálló lépéseket keü tennünk saját lábainkon.
El kell felednünk, hogy háború vonult országunkon. Át kéli térni a békés termelésre. De hogyan? L:gy, hogy minden elfojtott tudásunkkal, tartalékolt erőnkkel az építésen munkálkodunk. ^Icgtettem-e én — személyemben —, ami kötelességem volt? Ítélje meg a város. Nem hivatkozom hivatali szobám egész éjjel kivilágított ablakaira, lázas K/.al.-pIgyiáftjiifri-^ azokra a • percekre, órákra és napokra, amelyeken szembenéztem minden veszedelemmel, ha a köz, a város érdeke úgy, kívánta. Végeredményben mégsem tettein semmit. Mert a közellátás Zalaegerszegen megbukott-Nyilvánosan bevallom, de nem bűntudattal, mert cz nem az én bűnöm és nem a tisztviselők bűne. Ez Szálasiék bűne. Azoké a fosztogatóké, akik tervszerűen Német-:1 országba >mentettck< iparunkat, élelmünket, nyersanyagunkat, fiatalságunkat, ingadozó tudósaink egy. részét, mindenünket. Zalaegerszeg reakciós fészek volt Legyen városunkból harcos és dolgos közösség, .tizenkétezer ember szabad és boldog versenyének színpada; pöröljenek a kalapácsok a kovácsok műhelyében, berregjen a varrógép a
szabóknál, dolgozzanak a mérlegek a kereskedésekben, és a rőlök a pultokon; paraszt: permetezzél és kaszálj; munkás: hordd a gerendákat a felrobbantott hidak helyére; lányok: kergessétek a meglapu.ó vőlegényteket a munkába ó asszony ok: csókoljátok meg szeretettel ferjeteket, ha robotba megy. A robot nem szégyen, nem szükséges rossz, hanem közérdek.
Barátom, aki panaszkodtál, hogy nincs ipari életünk a városban, nincs árú és''nem nyíltak meg a vendéglők, eljársz-e szorgalmasan a va.-- ; útépítéshez? Mert tudd meg, iiogy '' minden azon múlik, van-e vasút, ! van-e. közlekedés. Nem féltem Zalaegerszeg iparosait és kereskedőit. ; (tehát a várost eem. Mihelyt lehetséges lesz, biztosan egész kis kereskedő- és iparoa-karav ánok vonulnak • városunkból Budapestre és egyéb ipari és kereskedelmi gócpontokra, hogy ellássák a zalaegerszegi keresletet árúval, anyaggal, eielcin-meL Amit eddig tudtunk adiú, az • semmi. A »valam*< csupán tő.ünk függ. A hidaktóL A vasúttót. A teherautóktól. A fuvaroktól. Adhat- '' tam 10 deka mákot — semmi. Pojk '' gármcsterségcm első hetében gyártott szappanrKÍl öt deka jutott min-denki lavórja é-s fürdőkádja mellé — semmi. A másik 10 deka: jemeni 1 A pár deka só miatt szégyellem magamat. Hogy nincs cukor: kétségbeejtő. Azaz dehogy nincs. Irodámban van 16 kiló: fél deka jutna a gyerekeknek, a csecsemőknek az anyáknak, a betegeknek. Kinek adjam? Hogyan legyek igazságos a semmiből? Honnan adjak bútort azoknak, kiknek leégett a házat Párnát a fejek alá. Sót a kenyérbe. Cipőt a lábakra?
Amit lehetett, megtettem. Ez — bevallom — mind semmi. Az, hogy kaszát, rézgálicot, élesztőt szerez-
i
tem, még nem érdem. Nem tartozom ózok közé, akik saját javukra akarnjak írni eredményeket. Ka meg Bcmniit sem csiuálUra. Csak szeleinek. Zabegerszeg közönsége nélkül semmire sem megyek. A megszállottak fdrrő szeretetével, az apostolok tüzes ; buzgóságával, a demokraták meg áem alkuvó akaratával, a magyarok ázsiai szívósságával kérek mindenkit: segítsen engem, segítse a várost, segítse önmagát. Sorsunk felett immár nem gót betűkkel intézkednek irgalmatlan germán aktákon,'' hanem magunk ''irányítjuk < sorsunkat. És segítségünkre van a j világ ezerszer áldott demokráciája, tétovái kezünket fogja az a Vörös ; hadsereg, amelynek kezéből kihullt . a jólyégzett munka után a géppisztoly és a kézigránát. Ez a hatalmas kéz, amely óköl v olt a harc-ban, immár szeretetteljes és segítő '' jobb, jércttüiik, mellettünk, miattunk. ''Fogadjuk és acélozzuk meg saját karjainkat is. Vawmiarokba nem Illik a mimóza. Edződjünk acéllá lés gránittá, mert most nem a krónikások, a icsaholó történészek* Sírják a történelmet, hanem történelmet ír ma minden dolgozó. A munka történelmét kell megírnunk cselekedeteinkkel. Ebbe a tör-ténclembe Zalaegerszegnek is bele kell szólnia. Azt akarom, amit Zalaegerszegen mindenki: a termelés biztosítását, a normális és tisztességes közellátást élelemben, ruházatban, lakásban és kultúrában. A feladat nem nehéz. Akarat és lelkiismeret kérdése. Ezerszeres akaratot és érzékenyebb lelkiismeretet kérek
és murikat.
j
MUNKÁT!
... é* akkor Zalaegerszegen is lesz új ruha, cukor a tejbe, le»Z új sarrsoám, lesz kenyér, lesz élet.
Térjünk már egyszer észreí
Ne perrel, instanciá^ással, hanem becsületes megegyezéssel intézzük el
a vitákat
/
A földművelésügyi miniszter kiküldöttjéhez a napokban kél község földosztó bizottsága jött be, hogy ő döntse el, melyik községé legyen a rét, amelyre midkét, község « igényt tart. A miniszteri kiküldött a két bizottság tagjaira bízta, hogy magyar szívvel, lélekkel és becsülettel döntsék el sqját maguk a vitát és ezzel vizsgát lesznek hogy érdemesek-e arra, bogy haját sorsukat maguk intézzék. Köiülbelül fél órai heves vita, után sem tudtak dönteni. Az egyik község, amelynek jogos tulajdona volt a rét, mit a jegyző írásban bizonyít, nem akarja átmgeini a másik községnek, amelynek azért lenne rá szüksége, mert — állításuk szerint
és távolabb is, nem pedig nz egyiknek csak közel, a másiknak pedig csak távol. Persze nem lett egyezség a dologból, mert a küldöttség csak a közelit akarta megkaparintani, de; persze a saját, távoli feláldozása nélküL
nincs legelője a köoégock. A rét jogos tulajdonosai később beleegyeznének abba, hogy jó magyarhoz méltóan, akik megosszák egymással a terhet, átengedik a rct felét a másik községnek, bogy ne kelljen az állataikat messzire hajtani, ha ők is átadják az ő, a községtől távollévő rétjük felét. így mindkét kőzaqgnck lenne kűzci i»
Még tárt a nagy vita, amikor bejön a polgármester. A» miniszteri ''<dküldötjt látva, hogy uem tudnak egymás közt megegyezni, megkér-! dezte a jpolgármestert, hogy ha őrá lenne bízva a döntés, hogy döntene ebben az ügyben.
— Én.nem vagyok illetékes, hogy ebben az ügyben döntsek, de szerintem, pedig én mindig a végleges megoldást szeretem, az az első, akinek a határában vau. Semmi közöm |nncs a dologhoz, én -psuk a kötelező emberszeretet hangján akarom magúkat atra rávenni,. hogv véglegesen igyekezzenek egymás kötött rendet teremteni.
* Az újabb jótanács, megint csak uem segített, ezért a földművelésügyi miniszter kiküldötte meghozta a felkbbezhetetlen döntését, amely saeriat jpgüag a rét D&toe&da
HIRDETMÉNY*
A zalaegerszegi járásbíróság székhelyén alakult „igazoló bizottságok 1945. évi júuius hó 3-án és következő napjain megtartandó ülésein, illetve tárgyaásain a vármegyei közjóléti szövetkezel," állam-építészeti hivatal, Uuilclygy e.ói hivatal, a zalaegerszegi közkórház és kibsőkórház, vil-amosüzem, iöiY»ny.-szék, járásbíróság, államügyészség, pénzügy igazgatóság, a pénzugyigáz-gatóság mellé renuelt száxmevőfcég. állami adóhivatal, uz O.MTK zalaegerszegi vajgyára, a téli gazdasági iskola, valamint az alispáni hivatai jés a polgármesteri hivaüJnuk utóbb igazoló nyilatkozatot adott közalkalmazottai t, igazoló eljárás alá vonja és ügyeikben határozni fog.
A tárgyaláson igazolás alá voot közalkalmazottak névsora az igazo.-ó bizottságok helyiségében (y ármcgyeháza II. emelet) és a városháza hirdetőtábláján van kifüggesztve, ahol azt bárki megtekintheti. i
Az igazoló bizottságok felhívják a lakosságot, hogy mindazok, akik az igazolás alá vont közalkalmazottak olyan magatartásáról, vagy cselekményéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértettej vagy sérti, ezt s a vonatkozó bizonyítékokat, tanúkat, a bizottságok elnökének szóban, vagy írásban haladéktalanul jelentsék be.
A bejelentések az 1. számú igazoló bizottság elnökéhez küklendá. A bizottság elnöke: Wassermanu Frigyes, vármegyeháza li. emelet Figyelmeztetik a bejelentőket arra, hogy az írásbeli bejelentés csak abban az esetben képezheti eljárás alapját, ha a bcjcleutő nevét és lakcímét jelentésén feltünteti. A tárgyaláson, . panaszának , előadása végett, bárki megjelenhetik.
Zalaegerszeg, 1943. május hó 24.
Waeetrmann Frigy íS $. k.
, I. ez. igazoló bizottság elnöke. ;
fi lép kapható, éli via % x t iga a 4r om
vásárolok
ihók Géza
Unaásykercskadö. Piac-tér fi.
1945. mSjos 25. '' DJ f AJtlA
"!
NMM
Churchill benyújtotta lemondásai az angol királynak
Az címűit napok világpolitikai i etem éu veinek egyik ieglontosabb lépése volt Churchill lemondása. En- J nek oka valószínűleg abban keresendő, hogy a .Munkáspárt nem volt hajlandó résztvenni a koalíciós kormány munkájában, amit Churchill külöa üzenettel kért. X-párt azonban elutasította azt. f
Triesztből és Ausztria terüíeiéről Titó újabb csajpatokat vont ki.Kb-geufurtot kiürítették a szerb; csapa-
. -- '' Az angolok Karinthb lakossága
részére nagyobb mennyiségű lisztet szállítottak.
* A
-1—
Renner osztrák kancellár az egyik lap bécsi munkatársának kérdéseire válaszolva kijelentette, hogy reméli, Magyarország és Ausztria között, tekintve a két állam egymásrautaltságát, olyan szoros és baráti lesz a viszonv, mint a múltban , -i -'' volt-
Washingtoni jelentés szerint USA Hona Fridrich Schónfeld dr-t nevezte ki budapesti nagykövetté meghatalmazott minimen ranggal, az új budapesti nagykövet ismert diplomata, aki legutóbb Koppenhágában teljesített szolgálatot követi minőségben.
— <—.
A milánói'' hírszolgálat szerint nagy feladatok várnak az olasz termelésre. Az északi országrészekben fontos bányák sértetlenek maradtak, míg az ország déli területeit teie-úítélték paradicsommal, amiből, remélhetőleg, nagy kivitelt tudnak biztosítom. Beszámolnak még az olasz selyem termelés megindulásáról is. Ez. remélhetőleg — jegyzik meg —-, olyan nagy lesz, hogy Milánó ismét az európai selyempiac központja és irányítója lesz. Olaszország egyébként igen fontos tárgyalásokat folytat semleges államokkal is gazdasági és ipari termékek kicserélésére- •
Végre az OTI-ban is maguk a munkások intézik a maguk sorsát
.Molnár Erik népjóléti minisz- j ter rendeletet adott ki, amelyben visszaadta a betegsegélyző intézmények önkormányzatát. Tudvalévő ugyanis, hogy például az OTI-ban mindenki rendelkezett és intézkedett, csak éppen a munkásság nem, j>cdig. ennek érdekeljen hívták életre.
A mostani rendelet szerint az önkormányzati szervek kétharmad ré-, - pze a munkavállalókból és csak egyharmad része áll la munkaadókból. A jövőben a fizetési összegtől füg-■ geticnül, inindentnre kőtelező a társadalombiztosítás'', minden ága.
v- ... ;
A járulékot azonban ezrrtúl te>
jes egész&en a munkaadó köteles . 1 izein i.
Az önkormányzattal bíró OTI ezentúl maga választja meg tisztviselőit, és orvosait.
Zalaegerszegi viszonylatban Zalaegerszegen az alábbi személveket jelölte ki a kerületi bizottság tagjai közül: az Ipartestület által Andor Béla. Szaby IjíszIó, Croll .József és Hákli József mesterek, a Szakszervezeti Bizottság állal Marau-csics József, Mészáros Péter, Kluj-ber István, Könczöl Pál, 1''jogát* László, Emmert Erzsébet, Lö''vey Ferenc és Nemes Istrán vannak jelölve.
Nagyon felvágós lett az idén a cseresznye
Borzalmas árak a zöldségpiacon
Zalaegerszeg, május 2ó-
Azok, akik az elmúlt napokban elsétáltak a gyümölcs- cs zöldséges üzletek előtt megálltak cs megdöbbenve nézték a cseresznyére tett szerény kis cédulát, amelytol ez áll:.- , .•
1 kg. ára 22 pengő.
Porsze hiába nézelődtünk jobbrabalra, a cseresznye ára csak megmaradt 22 pengőnek.
Az igazi meglepetés azonban akkor érte az embert, ha ugyanazon a napon kilátogatott az eger-szegi piacra, ahol eppen harminc pengőt kértek egy kiló cseresznyéért. Nem célmik tisztességtelen versenyt támasztani a piaci árú-soknak, de érdemes összehasonlítást tenni a kereskedői és piaci árak között. Az alábbi árak, azt hisz-szük, világosan beszélnek: a csc-resznve 10—20 (25—30), zöldborsó 18 (25-^30). saláta darabonkint 3 (4—5\ spenót 3 (20), sóska 6—7 (10-12), és a zöldség 3 (20) pengő kilogrammonként. A palánta 50 (70 —80 fillér) darabonként. A záró-
jelben a piaci árak éktelenkednek.
Számítani kell természetesen, hogy az üzlet adót^ lakbért fizet, vállalja a nagy pusztulási százalékot, míg a piacos ezzel szemben legfeljebb a helypénzt. Valami — úgy érezzük, ha az árakat összehasonlítjuk —, nincsen rendben a falu népénél, nem túlságosan viselik szívükön a városi lakosság megélhetését. Eddig ugyanis ^mindig úgV tudtuk, hogy a kereskedés dolgozik nagyobb költséggel, viszonteladói hasznot is számít, s így árai mindig magasabbak a piaclakpál. Mi az oka, hogy most éppen fordított a viszony és főleg ilyen hatalmas ''és aránytalan különbséggel? Nem lehetne itt vabmit tenni? 11a a hatóság nem, legalább a közönség! Vagy a szaba''dkcreakedelemre lú-v átkozva már mindent szabad? Hova vezet ez? Oda, hogy a csekély keresetű rétegek nemcsak a cukrot kell nélkÜlöztessék gyermekeikkel, hanem a zöldséget, gyü-•mölcsöt is.
HIVATALOS...
Rendelet alapján közhírré ft-ri a polgármester, hogy. további rendelkezésig mindennemű vadászat tilos.
Felhívjuk mm,)«7f,l«i B szelőket, ft kílrnek 1942. évi május hó 1. után született csecsemőjük, vagy. gyermekük van, pontos születési év, hó és nap, szülök neve, lakhelye és esetleges betegségek feltünfcéifcsévcl adataikat városháza L cm. 1. számú szobában, közellátás oéljára, 8 napon belül jekaotsác be. ^----
Ugyancsak fölhívjuk azokat a terhes anyákat, akiknek terhességi ideje meghaladja a 6 hónapot, személyi adataikat ugyancsak ti nap alatt városháza L cm. 1. számú szobában jelentsék be.
Felhívjuk a város lakosságát, hogy. a béke örömére kitűzött zászlókat minden házról most már vonják be. Ez nem azt jelenti, hogy. örömünk ezzel véget érne- A nemzeti zászló szimbólumának megőrzése végett teszem ezt- Leiekben tovább ünnepelünk, azonban a hétköznapok munkára szólítanak mindnyájunkat s majd,-há a romokat úiból felépítjük — ha lehet — még boldogabb szívvel tfizrilk ki majd zászlóinkat.
A Közellátási Felügyelőség felhívja a város és a y ármtgye lakosságát, (háztulajdonosokat, hivatalokat) hogy a birtokukban lévő katonai-, vagy c''vil i/rxtilhulbdéko-kat gyűjtsek össze, mert erre nemzetgazdasági szempontból nagy szükség van.
Az összegyűjtött tertilhvlbdék átvétele, kifiieiéwn és előállítása aa
Országos Textilhrnrtal útjáq törté-* —• —
Felhív juk mindazokat, akik lakáskiutalásban részesültek, hogy a kiutalt lakást 3 napon belül fo^blják el, vagy az esetlegcoen szükséges tatarozási munkálatokat azonnal tegyék folyfunatba, mert ellenkező esetben a kiutalást hatálvtabnná nyilvánítják.
Munkmbcosztás
Szablics Rezsőné szül. Lusker Paula
fájdalomtól összetört szívvel jelenti, hogy férje
Szablics Rezső
példásan munkás éíetét-foiyó hó 22-én tragikus körülmények között ^befejezte.
május 36.
Május 25-től június 2. napján mindennnap 1—2800 az. munkalappal ellátott férfiak kötelesek jelentkezni reggel háromnegyed 6 órakor a városházán.
A 3001—3800 az. munkalappal ellátottak közül nem kell megjelenni hétfőn (28-án) a kőműveseknek, cserepeseknek, üvegeseknek, bádogosoknak, szobafestőknek, villanyszerelőknek, molnároknak, kertészeknek és kéményseprőknek, továbbá. szabók, cipészek, sapkások, sütők és mészárosok közül azoknak, akik állandóan, katonai műhelyben dolgoznak vagy egyéb közmunkán vannak.
Tartanak azonban mindennap fekétiraU megjelenni p hídmunkához az ácsok, asztalosok, bognárok, esztergályosok, lakatosok, kovácsok, szerelők, gépészek és soffőrök. Itt az > állandó* jelzést munkabpoaok is tartoznak megjelenni- Igazolást a polgármester nem fagad eL
Nők: 27-én: 1-300 ; 23-án: 301 —600; 29-én: 601—900; 30-án: 901 —1200; 31-én: 1201—1500; 1-énx 1501—1600 és "2001-2250 ; 2-án: 1—300 sz. munkalappal ellátottak.
A 2001—2250 sz. munkalappal ellátottak közül nem kell megjelenni azoknak a női iparosoknak, akik állandó beosztással katonai mű helyben dolgoznak, A megjelenés reggel 7 óra
Férfiak ákal fél 7-ig, nőknél fél 8-ig la nem adott munkalapok nem
Minden szabad foglalkozású robotmunkás napidijat kap ; j a vasúti hid építésénél
; Zalaegérszeg, május 26-
i
A megyeszékhely vasúti forgalomba ndó bekapcsolódásának rendkívüli fontosságára való tekintet -ítel a város polgármestere elrendelte, bogy. az 1—2800 sz. munkabpig minden nem íllqndó munkálok részt kell venni naponta a hídépítési munkálatokban- Ez körülbelül hatszáz férfi naponkénti munkáját jelenti. Tekintettel arra, hogy a munkások között igen sok az ipa--TS, kereskedő és egy(2> szabodfog-lkozású, kérdést intéztünk a polgármesterhez ezek ellátását illetően. Tudvaléwő ugyanis, hogy az ingyen robotból ezek sem élhetnek meg.
— A város a hídhoz adott robotmunkát nem kívánja ingyen, mert az nem as kívánható, ha elvonjuk

az emberdáef a Baját foghdkozá-
suktáL Éppen ezért elhatároztam, **>& ...
a napszámos, munkásemhernek 40, az iparosnak 65, a mestereknek pedig 100 pengő Mplbért
Hzet a város. Ugyancsak az 3eL ( mezés megjavítása érdekében na- A ponta legalább _ j
f a kiló húst 1
kapnak teljesen ingypa a napibérm
felül
A polgármesteri nyilatkozat méltán kelthet megnyugvást, mivel némileg minden ember kárpótolva van elég tisztességesen az elmulasztott keresetéért.

Felkutatják a hadifoglyokat
Az országnak egyetlen egy vidékéről « sem hiányzik oly nagy. számban a ímt.i''uwíg, nincsenek apa nélkül a gyermekek, £érj nelkut az. anyák, tiaik nélkül az apák, mint eppen Zola megy ében, ismeretes, uogy leventéinket az utolsó pillanatban hurcolták el Csomói főispán nyilas pribékjei. Ezeknek csak igen elenyésző része került még haza és a legtöbbjük tabu különböző íogolytaboroknan várják a boldog pillanatot, amikor hazatérhetnek otthon hagy ott szeretteikhez.
Ezért határozta el a Ncuizeti Pa-
rasztpárt vezetősége, hogy, maga is segítségére siet a zalai a haditogiypk felkutatására,
urnifif
azt a körülmények é» lehetőségek: megengedik. Tudjuk, hogy. neütéz munkát vállalt magira, dc szeretne hírt szerezni azokról, »lríle legjobban szenvedik a nyilas-világ átkos következményeit.
A párt zalaegerszegi titkársága kéri, hogy, a vidékiek a Nemzeti Parasztpart helybeli szervezete útján csoportosan, pontos adatokkal és részletes leírásokkal köccyftaék '' meg a munkát.
Termeljünk olajosmagyakat
A kőaeliátásügji miniszter felhívást bocaátou ka, amelyben objus-magvak termelésére hívja fel a gazdákat. !
Tanyáinkat kiürítették, jószágainkat elrabolták a németek és beren-ceík. Sertésállományunk ennek kö-'' vetkeztében nagyréazben kipusztult. A megmaradt sertéseket tenyésztésicélra kell felhasználni, zai-radékszükséglctünket tehát csak objosmagvak termelésével tudjuk biztosítani.
Egy hóid napraforgó termése 4 hízott sertésnek felel meg.
Öngyilkos lett Zalaegerszeg egyik derek munkása
Zalaegerszeg, május 26.
Megdöbbenéssel értesült a város Lakossága arról, hogy Sza b lics Rezső, a''nagy gépjavítóműhely tulajdonosa, öngy ilkossági szándékból ket nappal ezelőtt a Zalába ugrott-Hoktestét kifogták és a rendőrség megindította a nyomozást a derék iparos, munkás ember elhatározása bátterendc kiderítésére.
PfiRTÉLET
Mint jeleztük, pénteken délután 6 órai kezdettel tartotta a Kommunista Párt helyi szervezete második szemináriumi előadását, amelyen Ballene^ger Henrik gimnáziumi igazgató »A magyar anpciálts éa szabadságmozgalmak*. története címmel adott elő a tagok nagy érdeklődéi mellett.
Az utóbbi időben a Parasztpart iránt mindgyokrabbon nyilvánul meg az ''érdeklődés az értelmiségek felől. Mindtöbbcn igy ekeznek a parasztság dolgozó szellemi munkásaiként bekapcsolódni a párt munkájába, a parasztság szolgábtába állni. Akik nem azért jönnek, hogy fölöttünk uralkodjanak, s biztosítsák régi, kiváltságos iogoikat, hanem, mint a parasztság éj a munkásság tanuk, szellemi munkásai akarnak munkálkodni, dolgozni a dolgozók új társadalmi rendjéáct, fc ráijik &*. ;
A napraforgó vetése még nem késett eL Akinek nincs szántott földje, kapával vágott fészekbe veeas a napraforgó magot A zsirad&:-azükséglet biztosítása érdekében kívánatos tehát az objosmagrak minél nagyobb területen való termelése. Minden, magyar gazda, új földhözjuttatott tartsa elsőrendű kötelességének a társadalommal szemben a fokozott DaprafoigótanxM-leat.
A beszolgáltatott magért olajpogácsát kap a termelő. A beváltási ár biztosítva lesz.
Új népművelési titkár
A Nemzeti Bizottság vasárnapi ülésén Bődey. János elemi iskolai igazgatót nevezte Id vármegyei népművelési . titkárrá. E kinevezésre való tekintettel Bődey. János igazgatói állásáról valószínűleg lemond.
Szabaddá tették a rádióhallgatást
Budapest, május hó-
Illetékes kormánykörökből jelentik, hogy a Szövetséges Ellenőrző ^izottság a maga részéről szabaddá tette a rádió-vevőkészülékek hasz-nábtát. Aki tehát rádiókészüléket . kíván üzembehelyezni, az ktvánsá-i gát nyolc nap ab''tt köteles bejelentem neve és címe egyszerű megjelölésével a lakóhelye szerint 2-letékes postahivatalnál.
Pesti híradó
—<—
A budapesti népbíróság napokkal ezelőtt Meskó Zoltánt, a nyi-laskeresztesek >ősatyjátc, 5 esztendei fegyházra ítélte.
N.
V a • Zoh^ín. Budapest polgármestere olyan Rendszert állított össze, amely lázárja a protekciók igénv-bev ételét.
A közjegyzői irodákat a kormány, úffv hírli] s megszünteti éa az. iga-zoU_köz^^zőket a járásbíroaághot

UJZALA _ _
1945. "Jjg^-

A posta új tarifája
* A posta által életbeléptetett új tarifa a következő: Helybeni levél 20 ir-ig: 50 filL Vidékre 20 gr-ig: .1.-; 25 gr-ig: 2.-; 50 CT-ig: 3-— P. Levelezőlap helyben: 40, vidékre: 60 fillér. Nvomtatvány 20 gr-ig: 10; 50 srr-ig: 30 fillér. 250 gr-ig: 1.-P. Könvvküldemény. 100 gr-ig 20 fillér: 250 gr-ig: 30 fillér. Áruminta: 50 gr-ic 30 fillér: 250 gr-ig
1.- P. Utalvány bef. díj: 50 P-ig 50 fillér; 100-P-ig 1.—P; 500 P-ig
2.— P; 1000 P-ig: 4.- P: 2000 P-ig 6.— P: 3000 P-ig 9.- P: 4000 P-ig "12.— P; 5000 P-ig 15.-P. Csekk bef. díj: 50 P-ig 30 fillér; 100 P-ig 60 fillér: 500 P-ig 1-- P: 1000 P-ig 2.— P; 1000 P-őo felül
3.— P. L''tánvételi díj: 1000 P-ig 4.30 P. Ajánlási díj heKben: 1.50. vidékre 2.— P. Expreasdíj: 3.— P. Caekk-utalv. kézb. díj: 50 fillér. Bővebb felvilágosítást kézséggel ad a helybeli pistahivataí.
Magyar Honvédelmi Minisztérmm. TOBOROZASI FELHÍVÁS
Most kezdődik a magyar demokratikus eszmék honfoglalása, tehát a tulajdonképpeni magyar háború, illetve szabadságharc.
Felszólítunk tehát minden magyart, jelentkezzék dóként a nemzet új szabadságharcára-
Férfiaknál az önkéntjelentkezés korhatára 18 évtől 42 éyig.
Nőknél a korhatár 20 évtől 40 éves korig temed. "A nők honvédelmi munkát latnak el.
A jelentkezők a községi elöljáróságnál és a városede polgármestereinél jelentkezzenek
Amelyik vármegye a toborozás útján megfelelő számú önkéntje-lentkezőt bocsájt az új demokratikus honvédség rendelkezésére, ott - a sorozástól el fogok tekinteni Példaképül állítom e tekintetben vala-. mennyi vármegye és kerület elé a 7- hoavcd kerületet és ezen belül is Borsod vármegyét, ahol a tobo-rozottak száma kétszeresen meghaladta a szükségletet.
Felszólítom a "Magyarország, újraépítésében együttműködő Nemzeti Bizottságokat, pártszervezeteket, egyesületeket, szakszervezeteket iskolákat, hogy. felvilágosító munkájukkal hassanak oda, hogy minél több demokratikus érzülettől áthatott és harcos szellemű magyar ember álljon az új magyar hadsereg soraiba.^
A községi elöljáróságok és polgármesterei: az önként jelentkezőkről névjegyzéket, fektessenek fel a következő rovatokkal:
Féri fáknál: 1. Név 2. kor, 3. iskolai végzettség, 4. levente kiképzésben részesült-^ 5. volt-e katona.
* mikor, riüely fegyvernemnél és mi-lyen rendfokozatot ért el, 6. szakképzettség (katonai), 7. van-e csa-
f ládja gyermekek száma, 8. polgári foglalkozásSj 9. apja és anyja neve.
bőknél: 1. Név (leánykori), 2. kor, 3. iskolai végzettség, 4. levente kiképzésben részesült-e, 5. lalkozása, 6. hajadon-e vagy asz-szony, 7. ha asszony, a gyermekek száma, 8. férje neve, 9. férje foglalkozása, 10. (apja és anyja neve.
Bízom abban és hiszem, hogy az egész nemzet meg fogja érteni a. hazának ezt a hívó szavát. Eddig nem vplt háborús célunk most van. Jelenlegi háborús cél: a magyar nép jobb jövőjének megalapozása és az új független, demokratikus, boldog Magyarország megteremtése.
Budapest, 1945, évi április hó 12-én. .
Dalnoki Miklós Bélar
miniszterelnök s. k
".< vitéz Vörös János vezérezredes honvédelmi rmúiszter s. k.
v. —-
• A város polgármestere felhívja a város hazafias és demokratikus eszméktől áthatott Okosságát, hogy miinél nagyobb számban gyülekezzenek önként a magyar zászló alá.
Jelentkezni lehet a városházán (I. em. 5. «*.) folyó hó 30-ig naponta 7-13 és 15—lg óráig.
rar Hemok-
A JamxsV Bitattoág
alfagadta dr. Brand Sándor alispán lamondását
Zalaegerszeg, május 25.
Napokkal ezelőtt elterjedt a híre, hogy az alispán beadta fcmo:uláiát E meglepő hír a megye székhelyén általános feltűnést keltett, mert hiszen dr. Brand Sándor alispán egy küzdelmes félesztendő után foglalta el ismét az alispáni széket, ahonnan a >nyilas-náci huszárok* hurcolták el. A vármegye népszerű alispánja ugyanis mindig szálka volt a szélsőjobboldal szemeben s ezért egyik első ténykedésük volt, bogy a hírhedt Gestappó end>erei l>eszál-lították dr. Brand alispánt az egyik német gépkocsiba és elvitték. Napokig semmit sem hallottunk róla. míg végre egyszer hazaérkezett. Hamarosan nyugdíjazását is kérte és ezzel kikapcsolódott a közéletből, sőt a magánéletből is, mivel szabad mozgása- is erősen korlátozott volt
A felszabadulás után az egész
vármegye őrömmel vette tudomásul, hogv dr. "Brand Sán<k>r a Nemzeti Bizottwág megbízására ideiglenesen elv állalta a/, alispán: teendők ellátását. A mostani hírekkel kapcsolatoson kérdést intéztünk a Nemzeti Bizottságoz, ahol azt a választ kaptuk, hogy dr. Brand Sándor alispán csakugvan visszaadta a Nemzeti Bizottság megbízását. Ezt a bizottság tudamásulvctte. Ugyancsak tudomásulvette, hogv- B. Molnár József főispán dr. Somogyi-Magyar István kunizHu városi tanácsnokot ideiglenesen megbízta az'' alispáni teendők ellátásával.
Mint értesülünk, dr. Brand Sándor nv. alispán, mint a Független Kisgazda Párt megyéi elnöke tevé-kenv részt kíván venni a politikai életben és ez elhatározásának oka.
Az idemenekülteknek el kell hagyni Zalaegerszeget
Zalaegerszeg, május 25. Za''aegcrszcg város polgármestere az alábbi felhívást adta ki a menekültek részére:
Az ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete alapján felhívom mindazokat a menekülteket, akilmek
eredeti lakhelyük Csonka-Magyarország területen volt, tehát akiknek Lakóhelyük most nem esett Románia,-Cselmzlovákia és Jugoszlávia te-,-rülétére, hogy 1945. június 10-ig a " város területét hagyják el és etedeti lakóhelyükre térjenek viasza.

Zsírért rézgálicot adnak
Zalaegerszeg, májas 25.
A város polgármestere, valamint Munkás Simon és Kocsis János kommunista •párttagok közbenjárásával sikerült kisebb mennyiségű rézgálicot a termelők részére való szétosztás céljából beszerezni.
Tekintettel, hog} a rézgálic csak ugyanolyan mennyiségű zsírért volt beszerezhető, rézgálii; csak, ugyanolyan mennyiségű zsírért kapható, mint amennyi galicot a termelő igényel.
A lecserélendő zsír összegyűjtésével a Piac-téren lévő 1- likas Imre hentes van megbízva, aki a zsírt elismervény ellenében átveszi.
A. zsír átvételét igazoló clsimer-vény birtoká]>an, illetve annak leadása mellett a Nemzeti Parasztpárt a leadott zsírnak megfelelő mennyiségű rézgáUera utalvánvt aií ki és ezzeí az utalvánnyal lesz a Köztisztviselők üzletél>en a rézgálic kivált-í*ató.
A szőlőbirtokokról helyhatósági igazolványt kell bemutatni.
Itt a zalai vonatkozású
menetrend
Zalaegerszeg, májas 25-
i
A helybeli állomásfőnökség közli az alábbi menetrendet:
Szombathelyről 21 6 22 p-kor indul Celldömölkre 23 ó 10 p-kor érkezik és tovább 23 ó 40 p-kor induL Székesfehérvárra érkezik .5 ó 39 p-kor és 6 ó 50 p-kor indul, Budafokra érkezik 8 o 14 p-kor.
Budafokról 19 ó 40 p-kor indul, Székesfehérvárra érkezik 22 ó 27 p-kor és indul 22 ó 53 p-kor. Celldömölkre érkezik 3 ó 06 p-kor és indul 4 ó 40 p-kor. Szombathelyre érkezik 6 ó 20 p-kor.
A pesti két személyvonat Celldömölk—Székesfehérváron • át • közlekedik, mint közveden vonat Budapest Ferencvárosra.
Szombathelyről 19 ó 20 p-kor indul és Szentgotthárdra 21 ó 26 p-kor érkezik (
Szentgottbárdró 1 jtnduf 3 ó 57 p-kor es Szombathelyre érkezik 6 ó 07 p-kor.
Sopronból indul 4 ó 38 p-kor és Szombathelyre érkezik 6 ó 54 p-loor.
Szombathelyről indul 18 ó 32 p-kor Sopronba érkezik 21 ó 06 p-kor.
Szombathely és Nagykanizsa között: Szombathelyről indul 18 ó 46 p-kor. Zalaszentivánra érkezik 20 ó 28 p-kor, tovább indul 20 ó 35 p-kor, Nagykanizsára érkezik 22 ó 43 p-kor.
Nagykanizsa—Szombathely között: Nagykanizsáról indul 3 ó 07
5-kor, Za iaszen tiv ánra érkezik 5 ó 5 p-Uor, továbbindul 5 ó 33 p-
kor, Szombathelyre érkezik 7 ó 06 p-kor.
Tapolcáról 7 ó-kor indul, Alsóőrsről való csatlakozással, Lkkoti át Bobára. Bobáról Zalaszentiván— Kisfaludpuaztáxa, Zalaszentiván— Kisfaludpusztáról vissza 11 ó-kor indul, Ukkon és Taj>oIcán át Keszthelyre való csatlakozással.
Figyelmeztetjük a t utazóközönséget hogy a menetrendek a keleteurópai (orosz) időszámítás alapján érvényesek, tehát az új középeurópai időszámítás és az orosz időszámítás között még mindig cgv óra különbség van. Vagyis például a Szombathelyről induló vonat keleteurópai időszámítás szerint 21 óra 22 perckor megy. a mi időszámításunk szerint pedig még egv órával korábban, 20 ó 22 p-kor. ''
Uri
fodrász üzletemet
Kossuth Ujós-ulca 36 szám alatt
megnyitotta m
FEILI QTULA
UJZALA PsKttikai napilap
Szerkesztésért és kiadásért Telel:
Szakái Ferenc. Felelős szerkesztőbizottság tagjai: Btoáfli Ferenc, Hvok Efemer, Ma-ver Dénes, dr. T&bfcs Jenő és
Szakái Ferenc. Nyomja: a Zrínyi Rt. Nyomda-ráikkta. fiérlo: Glotrá*
■ <
k
HÍREK
—«''—
Önmagához
törekvéseihez, céljához való hűségét, álhautossagát igazolja valamely nép, lia méltóan zárja emlékezetébe hőseit. Az elfutott cudar időknek kétségkívül a legtisztább fénnyel égó magyar ember fáklyája Bajcsi-Zailinszky Endre vot; a hősi élet péidája. És mert az ádáz, önző, ákjok és végzetesen idegen hatalmi törekvésekkel szemben a nemzet nem volt méltó önmagához és múltjához, most pirulva és különös fájdalmat idézve állítjuk magunk elé a kor legkülönb magyarjának, legférfibb férfiának érdekes arcait, alakját, lobbanó gesztusait • elevenítjük fel mindig bátor szavait szerte az országban.
Oh Bsjcsi-Zailinszky Endre, mennyire igazad volt a magyar sors nagy kérdéseibe^, aki plyan végzetes szerelemmel szeretted fajtádat, a magyart, bogy mindent vállaltál érte. Caz-tiagnak születtél és szegényként éhéi. Az ország reménysége voltál minden igaz magyar clött és az alacsony, lelkek buta és olcsó esáíolódásának céltáblája egyszersmincL
Mint a nemes lelkek iegiga-zabbja, áldoztál "vagyont munkát, egészséget vért, velőt és életet, bogy utat mutass, » halálodat is dicstelennek akarták a silányak
Ma mindannyian tanítványaiddá lettünk A magyar élet minden kérdésére sírva adnánk meg a feleletet a Te írásaiddal és tetteiddel.
A szociális problémák, a nép belső politikai és kulturális felemelkedése, a magyarság népfajok közti szerepe és helyzete minden részletét agyunk dé tártául és megmutattad szemünknek. Ennyi tanulság után is, ennyi keserűség csordultán, jó és méltó tanítványaid leszünk-e?
Oh, Bejcsi-Zsilinsdcy Endre, vájjon elégszer, őszintén, tiszta snvrel, áldozatra készei; fo-gtínk-e - nehéz napjainkban idézni? Elegen icszzíek-e közülünk, akik jó tanítványaiddá aknmak lenni? Befogadjuk-e méltóan tiszta emléked, vértanúságod szívünkbe, vagy csak emlegetünk és kérkedünk* vele, bogy Bajcsi-Zsilinszky Endre velünk egy földből vétetett, egy korban élt és példát is mutatott
Körülbelül ettől függ a jövőnk.
Nytkos Kálmán
;— Lapunk mai száma az e heti é»i a J»v« heti egy-egy napos kp-•tfuetre raló tekintettel négy oldalon jelenik meg. E dupla lapszám ára 1 pengő.
— Eiőfisvtcai felhívás. Tekintettel a postai forgalom megindítására, ezúton értesítjük olvasóinkat, hogy — egyelőre ugyan csak korlátolt számban — vidékről előfizetéseket felveszünk. Különösen a zalaegerszegi járás/térületén. Az előfizetlési díj Jelenig havi 8.40, a kiadóhivatal azonban fenntartja magának a jogot az esetleges lap-áremelésre. A; partok, közületek, az egyszerűség kedvéiért csoportosan küldjék be megrendeléseiket és előfizetési díjaikat. A portót ugyanis kénytelenek vagyunk felszámítani
— Házasság. Adamovich Rezsó, a Tej - és Tejtcrmékforgalmi Központ felügyelője (Budapest; és Illés Ilona (Zalaegerszeg) folyó hó 22-én házasságot kötöttek" (Minden külön értesítés helyett.)
— Felhívás- A rendőrkapitányság vezetője felhívja a város lakosságát hogy akinél a hfjvízi rendőri üdülő-tek-p tulajdonát képező ingóságok vannak, vagy ilyenekről tudomással bárnak, halad&talanul jelentnek be a rendőrkapitányságnál, mert a mulasztókkal szemben internáláai «1-fíwÁM fcg fcfrpgart*
— Az OT1 felhívja mindazokat akik az elmúlt hónapok alatt öregségi-, rokkantsági-, özvegység!-, vrgy árvajára dekot igényekek azonban mindczidcig sem határozatot •em járadékot nem kaptak, hogy járadékelőlegük megállapítása végett személyesen, vagy írásban jelentkezzenek a kqprübti pénrtár ü gyvezető jénél.
— Jelentkezzenek s kfilföldi állampolgárok. A rendőrkapitányság vezetője felhívja a Zalaegerszegen tartózkodó külföldi állampolgárokat, hogy saját érdekükben haladéktalanul jelentkezzenek a rendőrkapitányság földszint 7. számú he-hiségi4>cn.
— Elmarad a polgári k-dnyiskolj találkozó. A zalaegerszegi Ilorthv Miklódné polgári leányiskola 194b-ben végzett növendékeinek találkozója ezerben, az utazási nehézségek miatt, elmarad és 1946 június 29-én lesz megtartva.
A Ugkiscüb hirdetés dija lü szóig 5.— P. Minden továbő* szá 2.— pengő. A va4ag betfik dapláu számítanak.___*t
Etcüerciném alig használt fehérbe-tétea 4^-cs télcipomct líö-as női félcipőre. Cím a kiadóban.
EivetfceU pultfiókjaim, számozó, főzőgépjeim, üzleti bélyegzőim v isz-ezabozoját (nyomravezetőjét) megjutalmazom. Széchenyi kóuyvkexc»-fcedéa Kákóczi-utca. •_.
Alu sötét szalonkabinetes Siager gy ártmányú varrógép hollétéről tud a kiadóban jelentse be. ± bejelmtő jutalomban részesüL__
Vennék használt 33—34-es gy ermekszandált vagy cipőt Cím a kiadóban. _______
Elvesztettem 22-én a főutcán a Cserkészbolt és Kisfaludy.-utca között egy. darab barna gyermekcipőt. .Megtalálót kérem adja a ki-ftdoJllA*
EgyedüiáLó, megbízható, mindéi.-hez ertő házvezetőnőnek elmennek eimenne magánoshoz, üm a kiadóban.____
Kaposvárra való visszatéréshez vagontársat keresünk. Kossuth La-jos-utca 50. L emelet. £i
Figyelem! Felkérem azokat^ akiknél ágyneműm, ruhaneműm, élelmiszer ce egyő) értékeim vannak — személyük már ismeretes — juttassák vissza hozzám, hogy. a rendőrségi beavatkozást elkerülhessem. Lmreh, Máv. fószemaformester. Előbb \''asút-utca 4^, később és je-lenleg Petőfi-utca 27.
CyorBÍrápt tanulnék. Cím a kiadóban. _•
Qpótalpért mézet adnék Aisó-bagöd 11 szám.
Lószemámol és erős lószekeret keresek megvétxJrs. Bán Mijclóiy Becsvölgye.___
Diákot elfogad ellátásra fiatalabb nyugdíjas gyeimdthzeiető család.
Harisnyaszeza felszedést vállalnak Kisfaludy-utca 1. szám alatt_
Földet háromszáz négyszögöl körülit vennék Cím a kiadóban.
S Z I N W rt z
Május 27-én, vasárnap: Aranykalász.
Május 28-án, hétfőn: Névtelen asszony.
Május 29-én, kedden: Májusi kí-v ánsághangvereeny.
Az előadások délután 5 órakor kezdődnek.
írógépet
v • s z e k, hasacaáfta*, tSrSttct*
J«vH*s»k«t vállalok.
Herváth Miklós
írófip-műtzerész Postával szem btn. Havas-féle Oxlct
I.'' crfeljim, 12. szám. Zalaegerszeg,
1945. májas 29., KEDD.
•C*<t> Megjelenik bön és Kzombfctoo >
• Szerkeszti:. SZAKAL FERENC
j A NEMZETI BIZOTTSÁG Hl VATALOS LAPJA
jütíjKCsao;
A sváb-
kérdés felszámolása napirendre kell kerüljön a közeljövőben, ezt követeli a magyar közvélemény minden bza\ a. d cz a kérdés nyomult most ismét előtérbe, umikor jót-ísmc.t náci-besúgónk, a magyar na-zaáruwík egyik Jeglörtc4nescbb a-ókja, tkiscii r ercnc is kézrekerüU. Nem tudjuk,.mi van Mülii és Gold-w,-lunidt úrral, Baseli cinkosaival, de reméljük, bogy nem kérülik cl sorsukat ők scnt-v Mert tícm sok olyan go.vosztevőjc van ennek a"Tíá-l>orúaak magyar szempontból, mint éppen ezek a svábok, akik valamennyien magyar állatni ösztöndíjakkal szereztek maguknak oklevelet és háláliót minden c.képzelhető kis németellenes megmozdulást azonnal besúgtak a Bécsben székelő náci propaganda-irodának, ai tonnán meg kde Jő anyagi dotáció is érkezett a három »Voiksbtmde-vezér részére. Ok voltak a/.ok. ukik a magyarországi svábokból >népi-. héget* csinállak, akik f- liázítülták a sválj fiatalságot u szülőföld '' és annak törvény c ellen, akik né-. metúveivú • iskolákat, sváb hivatalos nyelvet követekek: akiknek iázitá-a már odafujuit, hogy például Bátaszékről levelet inak liii-Icrmk. ame''ybcn kérték, hogy azonnal szállja meg a Danáig Magvarországot; mert az ott élő sválnk »clct? türhe:e''le:i«.
'' Soliascm felejtem el a mult v á-lasztást, amikor Lckhardt í iboí zászlajavai végigküzdöttem és •''elbuktunk a Yolx-''bunddái szemben, lüi nem voltam akkor még jelöli és semmi anyagi hasznom nem volt é> nem is lett volna a választásból, de Uidtam, hogy ebben a harcban a magyarság és u svábság mérkőzik öe>szc. S kiemelésre méltó tény volt abl>an, hogv a volksbuti-di»ta svábokat az akkori kormány — igaz, hogy kényszerből —, de anyagilag támogatta! Pcrczcl Béla. 1''erezel Dezső, Klein Tóni, l''arragi Gyurka, hol vagytok és emlékeztek-e az akkori eseményekre ? Amikor élő fákat fűrészeltek ki autónk előtt az országúton és amikor félreverték vasárnap a mise alatt a harangokat, ha a községekl>c l»eszn-ladturik autónkkal. Emlékeztek biz-tosan a fenyegetésekre, a pöklicn-disé^ekre. az erőszakra és az egyenruhás náci segítségreUgy jártunk ezekben a Tal vakfolt "úrit az űzött vadak, pedig a $aját hazánk .volt, a ma-iyarság hazája! Azóta hat •esztendő mult cl f.-:ettü.ik. dc biztosan uem felejtettük el Perczel Béta szavát: még cljö-.i a mi időnk e» e^y.zcr megfize.ünk Bsseh, Mühl és Goldschmidt uraknak- Sajnos, nem mindannvian érk.-ztünk cl ehliez az időhöz, mert éppen Perezei . Béla a náci gy''^oso''x fegyverétől költözött át a boldogabb hazába-
Akkor minden emberi erőfeszítésünk ellenére elbuktunk a magyarság földjén és a magyarság védelmében: A gy őzelem azonliaa bekövetkezett és biztosak vagyunk l»eune. sőt követeijük, hogy a svaitok kitelepítése« is a legrövidebb időn belül bekövetkezik, ha másképpen nem, a legbrutálisabb eszközökkel. Ezzel tartozunk a maiinak a magy arságnak és a lEJjjgyar-. ság nagy vértanúinak''
Le kell egyszer már ráznunk ina-gunkró l a W.lső cHeaségcinkkel szemben tápiáit'' irgalmas jószívfr1'' ségünket:
J • . Szakái Ferenc
Kiadóhivatal: Széchenri-aét i Telefoni 28.
Tokió gyár- és üzeletitegyedei teljesen elpusztultak
Tokió gyár- és üzletnegyedéi az óriási amerJcai bombatámadás után ínég mindig lángokban állanak. A japan rádió bevallása szerint To-k,ó annyira elpusztuít, hogy teljesen újjá ketl azt építeni.
Ok ina szigetén az amerikai erők japán védelmi voniaí szárnyain elő-, rrtörtek és megrohamozták NAHA
városát. JONABARO várostól délre hadászati fontosságú magaslatot foglaltak el az amerikaiak es kelet feiól teljesen elvágták a város útvonalait A Mindanao szigetet átszelő központi országút mentén a kétfelől előrenyomuló amerikai csapatok 13 km-re vannak egymástól.
Szövetséges repülők SANGHAJ,

KANTON, LNDO-KLNA, FORMOZA szigejek ellen intéztek támadásokat FLCjiAU közelében kínai csapatok a Mjnn-folyó mentén törnek előre. • Egy Moszkvába érkező amerikai hír dzerint a három éve tartó csen-. dcsóécáni tengeri csatában a japánok |4 és fél millió tocma hajóteret! veszítettek.
Ukrajna eros Ungyolországot ki vén
A Szovjet Tudósító Iroda San-Franciskóból jelenti: A napokban icndezett sajtóértekezleten az uk-lajnai delegáció elnöke az újságírók á.tai tc.tett kérdésekre vázolta, hogy egy népnek sem'' kellett a háborúban anhyit sz-invedni, mint Lk-rajnának, ahol a németek nemcsak a zsidókat, hanem más nemzetiségeket is nagy számban* kipusztítottak. A németek felgyújtották a városokat é-s a falvakat, aminek kö-vetkeziébcn a lakosság egyharmad része hajléktalan lett. Az anyagi kar* i hozzávetőleges számítások szerint
is meghaladja a 100 millió dollárt Hangsúlyozta, hogy Ukrajna mindig a külföldi leigázók rabló-törrkv éseinek céi{>ontja volt Az ukráuok számára l>éke és biztonság kérdése az, liogy például jó viszonyban legyenek a szomszédos l^cngyelorszaggal. Ugy az ukrán, mint a lengyel'' népiek nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy a testvér- '' viszály egyszersm ind en korra véget érjen. • j .
I krajnáuak valósággal létérdeke e;ty demokratikus lengye''ország létezése. *
Egy gyenge Lengyelország nem felel nleg a szovjet népek erdekeinek sem.. Lengyelországnak ugyan más a társadalmi rendje, de ez nem akadály az együttműködéshez. \ c-gül hangsúlyozta, hogy Ukrajnának nemcsak nagy, erőd, hanem baráti 1-engyelorezágra van szüksége-
A» összegy űlt 400. újságíró kérdést: intézett az elnökhöz, hogy Ukrajna miért lett önálló, mire az kijelentette, hogy a Szovjetúnió kormányának áliásDontja szerint minden kis népnek ki kell fejleszteni a maga nemzeti kultúráját
Újjáalakítják az amerikai kormányt
USA elnöke. Truman beje-cn tette a tfeher I lázban, láJ^y kormányában 6/xtmélyi változásokat eszkö/.öl. Elj.
'' fogadta a'' jgoioűgügyi-, a munka-
'' • • '' ■■ ''. "i • '' i. —ML
ügyi- és á földművetóiügyi mi-'' nisizler lemondását. Igazságügy mi-
nisztíerré Clarkot, munkaügyi. ini-niM^erré Sehwrndlendet és földmű-, veléíügyi miniszterré zVnderssen
képviselőt nevezte ki. <,
Tanácskozás a szövetséges hatalmak kfizött
Washúigtonból jelenti a Reuter Iroda, hogy Truman elnök az elmúlt napoklton két bizot.ságot szervezett, az. egyiket llopkros, a másikat pedig Davis elnöklete mel-
lett. llopkíns, aki Roosewelt legbizalmasabb munkatársa volt, Moszkvába, Dawe jxrdig Londonba utazott, alionnlan valószínű ó is folytatja útját Moszkva felc.r Diplomá-
ciái körök információi szerint i^, két küldöttség Németország és Ausztria <megszáliasa ügyében felmerült kértSésekct kívánja tisztázni
Június 3-án jön Zalaegerszegre
a belügyminiszter
Zalaegerszeg, május 28-
Nagy érdeklődés előzte meg Erdei r ercnc bclügymiiúszter zalaegerszegi látogatásai. Sajnos, azonban a miniszter nem érfce-zett meg -s így nélküle tartották meg a uép-gy ülést /
Kováts Ferenc, a zalaegerszegi Nemzeti Parasztpárt elnöke megnyitó beszédében nangsúiyozta, hogy öntudatra kell segítem azt a magyar népet, amely hivatva van fcl-< építeni azt az országot, amelyet az címűit, rendszer és az elmúlt világ-iiáború teljesen tönkretett. Hogy ezt megvalósíthassuk, szükség van minden magyar erejére, mert talán aiuiyi nehézséggel még nem kel eti niegküzdeni, punt amennyi ncliéz-sógnék moít nézünk elébe, ha nem akarjuk, hogy visszatérjen az a rendszer, amc.y ezzel a világháborúval befejeződött. Ez i>c<hg nem másokon, haaetfi el-ő-orbart rajtunk múlik. Amikor egy új világot akarunk teremteni, elsősorban saját'' magunkul kell újjászerveznünk, hogv egy elkövetkezendő; igazi alkotmányos új életei tudjunk terem-''teni. Öntudatra kell ébrednünk,, amelv nzm alkuízik, amely öntudat hivatva van megteremteni ezt a magyar jövőt
■ Fehér Q\ula megyei ,{>arttitkár lieívzódcbcn. Hangsúly ózta, hogy a( ieaichcifehb időben került sor a T^oMtáwa, amivel egyúttal ta&r
szűnt a jogtalan, elnyomott cselédeknek, sommásoknak hatalmas sora. Vigyázni kell azonban, hogy. az új jelszavak mögött ne dolgozhassanak a reakciós, népcllenes elemek. '' ,
Hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Pai aszlpárt munkája lendületesen folyik tovább. A parasztságnak magának kfcll a hatalmat kezébe venni.
Az ülést Baráth Ferenc polgármester szavai zárták be. Sajnálkozva jelentette bp a polgármester, hogy a miniszter ismeretlen okból nem jelenhetett meg. Majd hangsúlyozta, hogy'' parasztnak lenni érdem és kötelesség. A miniszter szintén paraszt, tehát ó . tudja, hogy mit kell csinálni és kiktől kell a földet elvenni Felhívta a lakosság figy elmét a rémhfrterjcsz.ókre, akik meg akarják akadályozni az építés munkáját Hangsúlyozta, hogy a legjobb szándékkal igyekezett Zalaegerszeg jólétét-biztosítani. A cél eléréséhez azonban Zakegers/eg mindén polsárá-iak segítségén- van szüksége. Fe!s ''.ó.itatta a kereskedőket, hogy nyissák ki üzletüket és vegyék élő árúikat
— Éljen a Parasztján, éljm Zalaegerszeg, éljen Magyarország — fejezte be beszédét.
Lapzárta után érkezett haza B. Molnár József főispán, aki közöké, hogy Erdei Ferenc belügy-miniazter vasárnap Bajaü-Ztiinazky.
Endfc díszt:mctése miatt neiu jóllétét i Egerszegre. E helyett azonban június 3-án mond a megycszék-heivén országos jelentőségű beszédet! ,
Politikai apróságok
Trum.au, USA elnök kijelentette, hogy San-Franciskóba utazik és a június 2-án befejeződő konferencián záróbeszédet mond. i
De Gaulle közölte a francia sajti ival, hogy. az USA elnökének meghívására Amerikába utazik.
Aj 2. angol hadsereg vezérkara jelenti, iiogy május 23-án sikerült kóziíckeríteni a náci Ges.tappó hir-hed} tömeghóhérát, Ilimmlert. Hinimlér hamis névre kiállított pa.-pirtikkal bújkált és arcát eltorzí-totti. Ainikor átkutatására kertilt sor,: egy, nála. lévő kis ciánkálival telti fiolát nyelt le- A méreg lb j»eré múlva megölte
— t
Aj llarz hegységben, autójuk melletti két amerikai katona holttestét találták meg. Az amerikai parancsnokság széleskörű nyomozást indított! a gyilkosok kézrekerítésére. Ez ,öz jclso terrorcselekmény, amelyet ■Nábctországban /''a megszállás 1 óta
szÖTetocgea katonák clkxi elkövet-ff} •
» • V .
Bizalmi volt
I9f9«bea...
Mikor bejött a kertajtón, körülnézett, nem követte-e valaki és ahogy itt ül előttem a szobában, fénytelen, fásult szemében .még mindig ott a szordngás és szörnyű félelem- Olyan, mint a kutya, amelyet egyszer bikacsekkel vertek féli» agyon es azóta is fél az emberektől Nem ül, hanem lapui a székén, nem néz> hanem les. A régi mondák titokzatos állatlelkű emberei: jutnak eszembe: Kíváncsian nézent, ő pedig keserűen felnevet j
• — Huszonhat évi — itnondja és ujjaival is mutatja a számot Ennyi ideig voltam rendőri megfigyelés alatt. Tudja, mi á rendőri megfigyelés? A rendőr ott áll az utcán, a műhelytől nem raesz-sze, mindenkit megnéz, aki betéved hozzám és a vége ennek a mókának mindenhol az volt, bogy. minden kuncsaftom elmaradt Felbontották a leveleimet ''és mikor elutaztam, rendszerint nyomomban voit egy mosolygó úr és mialatt én kenyér után jártam, ö mindenüvé követett é$ megkérdezte, akikkel tárgyaltam, hogy mi dologban járok. Természetesen sehol sem alkalmaztak, ugvan hogyan is alkalmaztok volna oly''an ''embert, aki'' felől mári« detektív érdeklődki? És én ebbe a bccstclcnségbe és kenyér-telenségbe majdnem'' belébolon-, dúltam. . _ •• *
— Hogy mit cbinállam? — ffizi tovább és cigarettát sodor. — Az 1919-cs kommün, oiatt megtettek tánaim bizalminak ás ettőt fogván, a rendőrség emberei, mint a kopók, a nyomomban voltak, pedig mennyi cirkuszt csináltam, hogy. bebizonyítsam nekik, hogy nem vagyok kommunista. Végv ári verseket szavaltam, viseltem Move-jclvényt, de akármit mondtam, írtam és tettem, minden mögött látni vélték a titkos kommúnista-
" ságot ''•••''''''
— Igaz az is — folytatja és a sötétbarna padlóra mered ;—, hogy a kommün után jjt > oltam internálva a zalaegerszegi tábor--ban es cz a rendőrség nagy on sokat ártott híremnek. Uram, én még láttam Nádosy Imrét, oz akkori országos főkapitányt a táborba érkezni szemlére- Mindig megfürdettek ilyenkor 2—3 kom-munistanőt, a {csmosabbak közül és a rendőrtisztek beküldték őket a szobájába. Reggelig mulatott velük pucéran a főkapitány úr, de azért a reggeli so-rakozón csak végigvágott rajtunk a lovaglópálcájával, kit hogy ért. A forradod nézi a homlokomon? Ezt a szülővárosomban kaptam, a kommün bukása után pár napig a csendőrségen voltunk és a Koronából, délelőtti sörözés után, oda járt át a publikum komim* nistái verni, ''passzióból, cgvszer valamely ik úrnak a kadétiskolás fia is átjött és cz á taknyos vas-bottal esett nekem a fússzánben, ahová f a csendőr behaj tott...
Közben ráborul a szobára a sötétség és a volt bizalmi menni , készül. Tartóztatásomra riadtan keresi az ajtót és majdnem azfi- ■ kői, mint a bezárt állat. I
Elmégy és éái ózon gondolkozom, vaijou visszakapja-e még ez az cmher megbomlott lelkének egyensúlyát, elrahblt becsületét é» kenyerét? k i< /
i____Bab
m-
. }
UJ ZABA
I*MWMMMMMM^^
mmmmmimmmwmmammmmmm
1935. m»09 29.
iVagy iramban folyik a Zalaegerszegi vasúti hidak építése
Megkezdték a sinek lerakását
Zalaegerszeg, május 28.
Ismeretes az a gyalázatos pusztítás, amit Zalaegerszeg körül a hidak teljes elpusztításáv á! végeztek a ná-eá-pyilas elvonuló csapatok. Köz-vetleaü! Zalaegerszeget öt hí d (2 közúti- és 3 vasúti híd) teljes lerombolása érinti és ezeknek elpusztítása csaknem teljesen megbénította a város forgalmát. A Zala közúti hídjainak pótlására hevenyé-; szett fahidakat sikerült hamarosan verni és ezzel a kocsi- és gyalogos forgalom helyreállott. A nagyobb
fond a vasúti hirlak elpusztítása, íárom jelentős vasúti hida.t robbantottak fel a zalaszcntiváni vonalon, közvetlenül a város szélén, köztük legjelentősebb az íves híd a Zala medre felett. Itt a robbanás következtében a híd egészében belezuhant a mederbe. Míg a másik két magas hidat teljesen szétvetette a robbanás ereje és félredobta.
A Máv. osztálymérnökség természetesen a lehetőségekhez képest, műszaki osztaggal megerősítve, noz-
TákWdett a híd pótlásához. Hetek óta tauft a munka, a cölöpök leverése stb. A munkát eleinte csak a nyilas fogolytábor emberei készítették, napokíal ezelőtt azonban a város polgármestere belekapcsolta a város egész robotköteles férfilakosságát is. Ennek a többszáz férfinek a bekapcsolása sokat is gyorsított a munka menetén és szombaton máris elkészült az első, nagyobb, a víz felett áthaladó híd munkálatai. A Máv. osztály mérnökség ennek következtében megkezdte a sínszerkezetek lerakását és a rendes sínekkel való összekapcsolását- A második híd cö-löpleverési munkálatai szintén befejezést nyert és már a harmadiknál is megindult a munka. A munkamenet meggyorsítása arra enged következtetni, hogy a vasúti forgalom hamarosan megindulhat a szétrobbantott hidak helyén épült szük-séghidakon is és ezzel Zalaegerszeg ismét belekapcsolódhat a forgalomba.
A Nemzeti Bizottság feloszlatta a zalaegerszegi külön szervezkedő katonai alakulatot
Zalaegerszeg, május 28-
A Nemzeti Bizottság korábban, a fegyverszüneti rendelkezéseknek megfelelően, megbízást adott Korall áber József alezredesnek a Nemzeti Hadsereg részére való honvédség toborozásóra. Közben azonban a háború végétért s így az egész toborozás mar nem bírt 1 étjogosult-sággaL Egyébkén^ is megállapítást nyert bggy a tóborozottak soraiba
valószínűleg több nem kívánatos személy is beszivárgott.
Ezekre való tekintettel a Nemzeti Bizottság legutóbbi ülésén kimondotta, bógy a jóindulatúkig, segítő szándékkal elrendelt toborozást megszünteti és a szervezetet fcl-foszlatja, mivel a honvédség szer-/ vezésc tovább nem a bizottság, ha-nem a kormány feladata.
A rendőrség azNigyben megindította a vizsgálatot.
Munkakérulők élelmiszerellátásban nem részesülhetnek
A közellátási miniszter rendelete értelmében azok a 18—60 éves férfiak és 18—40 éves nők, akik valamely. társadalom szempontjából hasznos foglalkozást nem űznek, hatósági élelmiszerellátásra igényt nem tarthatnak.
Nem eaik a rendelkezés hatálya alá:
a hatósági élelmiszerellátásra jogosultnak vele egy háztartásban élő felesége,
akinek törvényes, vagy törvénytelen gyermeke van éa azt maga gondozza,
aki iskolai tanulmányait folyj-tatja,
korra való tekintet nélkül," aki a kötelező szolgálati idő kitöltése után élvez nyugdíjat,
aki hatósagi igazolvánnyal iga-
zolja, hogy hasznos munkát vé-X gezni nem képes.
Nem tekintendő a társadalom szempontjából hasznos foglalkozást űzőnek az, aki:
vagyonából él a nélkül, hogy vagyonának kezelése testi-, vagy szellemi munka rendszeres kifejtéséit igényelné,
kereskedői, ipari teévkenységet iparjogosítvány nélkül folytat.
Nem tekinthető rendszeres foglalkozást űzőnek, aki:
nem idényszerű foglalkozásával havonkint legalább 20 napot munkával nem tölt el,
aki bevallott foglalkozásához a szükséges képesítéssel, szakértelemmel nyilvánvalóan nem rendelkezik.
A város polgármestere a rendelet alapján 47 egyéntől az élelmiszerjegyet bevonta. v^
Oldjuk meg a cukorkérdést!
Kaptuk és közérdekre való tekintettel szoszermt közöljük az alábbi levelet:
Tekintetes Szerkesztőségi
Nagy megnyugvással vette a zalai közönség, hogy. B. Molnár főispán úrnak sikerült a vármegye részére cukor-, só- és dohánykiutalásra ígéretet szerezni.
Bár a cukor jobban nélkülöz-• hető, de éppen olyan életfontosságú tápszerünk, mint a só.
Zalában, hála Istennek, szépen díszlik a méhészet. Különös, hogy ennek a nagyfontosságú, közszükségleti cikknek a fogyasztókhoz való eljuttatása, igazságos szétosztása mindaddig elkerülte a hatóságok figyelmét. Most a májusi mézperc-getés után, méhészeinknél métermázsa szám áll fogyasztásra várva a kitűnő akácméz. A gazdák egyrészt azzal az okoskodással vonja Ifi a forgalomból, hogy úgy sinca irM váairolni az árán, mások uzsora árt IbBi ■trfcwfr és vasnak, akik csak
ruha és cipő ellenében volnának hajlandók drága portékájuktól megválni. Uzsora árt fizetni, ruháért, opőórt vásárolni, a fogyasztókö-zönség nagyon kia hányadának áll módjában.
Könnyű volna a megoldás! Ahogy a gazdáknak minden holdnyi területről bizonyos mennyiségű gabonát, zsiradékot, tojást stb. kell beszolgáltatni, éppen úgy kötelezhetnék a méhészeket, hogy minden kaptár méh után egy meghatározott mennyiségű mézet juttassanak a hatóság rendelkezésére.
Elmúlt az az idő, hogy egyes termelési ágban bárki is egyeduralmat élvezhessen. Aki arra, hogy a közzel szemben kötelessége van, magától nem jön rá, jó lesz, ha a hatóság juttatja eszébe.
S. B. aü. jegyző.
A cukorkérdés megoldásával kapcsolatosan felmerül az a kérdés is, hogy f adSorgyárak a jövő eszten-
dőben honnan szerzik be répaszükségleteiket. Ugyanis a nagyobb birtokokat szétosztották, amivel a cu-loorrépatermelés teljesen megszűnik, vagy jelentéktelen mennyiségre lecsökken. Már pedig köztudomású, hogy a cukornak milyen fontos szerepe van, különösen a gyermekek-
nél, a táplálkozásban. Éppen ezért ária lenne feltétlenül szüloég, hogy j a cukorrépatermő vidékeken a kormány, vagy a hatóság tegyy kötelezővé az olajosmagvak mellett a enkorrépatermesztést is. Talán még most nem is lenne késő. (A szerk.)
Budapest épül és javul az élete
őszinte helyzetkép Pest-Budáról
A háromnapos viszontagságos ide-'' utazás minden fáradalmát, nélkülözését elfeledtem, anúkor messzi- j ről feltűnik az egerszegi nagytemplom kettős toruya. Nem zsörtölődöm a Szentivánról reám kényszerült gyalogolás miatt. Hisz a felrobbantott pesti Duna-hidak otthon is kilométeres gyaloglásöal sújtanak. Ebben közös sorscsapás nehezedik Pestre és E^ersze^re e^varánt. Hol-dogan léptem át c kedves, szeretetreméltó város határát, ahol tavaly nyáron oly .felejthetetlen ezéP napokat töltöttem.
Nem győzök válaszolui a régi ismerősök kérdéseire. Bizouy temérdek rémhírt kell helyreigazítanom, mert Budapest romvárosban ismét erősen lüktet az életösztön. Nagyban segítségünkre van ebben az orosz parancsnokság, amely mindenképp támogatja a magyar kormány es hatóság megfeszített
xnuckáiát. •
Máris óiiási újraépítés folyik és napról-napra új intézkedések revén javul a helyzet. Legújabban elrendelték azt, hogy minden háztulajdonos kötelessége a ház előtti rom és szemet cihoruáea.
Jár már több fontos útvor.aiou a villamoSvjjgy a Nagykörútou, Újpestre, Zuglóba, sőt uudán is, Zugliget—Hűvösvölgy között, Pár napon belül, több tonlos új járat lesz üzemben. A környékben jár a HÉV. így. nagyjában megszűnik a kilométeres fárasztó gyaloglás.
Rendkívül nehéz volt a háztartásokban a főzés a fa-hiány miatt. Most már Budán van gáz és Pesten is több kerületbea. Villan vi 1 á gítás viszont Pestnek jutott előbb. Persze az elsötétítés* is rég megszűnt.
Az élelmezési helyzet is erősen javult, amiben Vas Zoltán, volt kormánybiztos, most polgármester, erélyes, gyors keze teremtett csodákat. Árúval törte le a feketepiacot- Legutóbb 80 vagon burgonyával, amelyet 4—5 pengővel árusítanak a vagonból a kor-utakou, tereken. Ki-ki vehet belőle. Az oroszok által adott petróleum ára 6 pengő litereakin t. eddig 120 pengő volt
Igaz, más árúkért fantasztikus zugárakat kérnek, ilyen fekete piaci hőmérő a cukor, volt már 230 pengő, most ismét 420, mert egy hamis újsághír újabb drágí-tási hullámot csinált. Az illető lapot azóta betiltották.
A MAV által elrendelt utazási igazolványoktól is kedvező hatást várnak, mert ezek lehetetlenné teszik abatyuzást, ilyen célú utazásra persze nem adnak igazolványt.
Újságokban uincs hiány, máris 8 napilap jelenik meg. A közönség hír-éhes és elkapkodja- az újabb kiadásokat.
Étkező hely van drága, luxus, olcsó és szerény hely. Előbbiekhez számítva a gombamódra szaporodó expressiókat, ahol 30 pengős fogyasztás a minimum, de a őzerény kifőzdében 10 pengőért van jó és ízletes ebéd (leves 2—3, főzelék 5—6 pengő). Drá- . ga csak a tésztaféle (10 — 12 pengő}.
Szórakozásban igen nagy a .választék: színház, kabaré és főleg a mozi zsúfolt. Mozijegy kb. 10— 15 pengő. Csodálatosképpen mindenre van pénz.
A zu gárúsítás utcán, kirakatokban már tiíos, csak rendes üzlet, trafik árúsrthat.
Ilyen ma Budapesten az élet. Még nehéz, küzdelmes és ehhez mérten nélkülözésekben gazdag, de ahogy látjuk a napról-napra erősödő új Idápftáit nankát, tob va-
gyunk a reménységgel, a bizalommal egy szebb jövő irant-
Hisz újabb kormány-nyilatkozat-kozatból tudjuk, hogy Kerek 700 ezer földigcnylőbői mar kb. őöO.COO kapott a 4 millió hold kiosztásra kerülő földből. Átlag valamivel több mint 5—5 holdat., A Dunántúl is már javában folyik a földosztás. Cyors ütemben .megy az új kollektív szerződések kiépítése..újabban il\ct kaptak az ipari magánalkalmazottak.
Sok bombasérült házon már folyik a javítás. Átlagban csak 10 <Vo-ia tehető a teljes pu-ztuhL. (3300 húz), míg 30o/o-ban a kár mértéke 25—75f/o-ig- Légsúly o.-abb a helyzet az esztelenül legvégsőkig védett Budán, ahol a L eások 80«o-a pusztult <*. Fialla-Dőry Ottó,''
H?\^tajLOS ... 1
A nők loboikötclezettségével kapcsolatosan május 29-től kezdve, további intézkedésig, az alábbi munkabeosztás van érvényben:
Május 30-an: «0l — 10U0; 31-én: 1001 — 1100; június 1-én: 1101 — 130U; 2-án: 1031—1500; 3-án: 1501 —16Óu és 2001—2250 számú munkalappal elátott nők tar.óznak reggel háromnegyed 7 órakor a városháza udvarán megjelenni. A 2001 —2250 számú munkalappal ellátottiak a női iparosoknak, akik ka-tak közül nem kell megje''enniazok-tonai műhclvben állandó beosztással dolgoznak.
A polgármester rendelet alapján felhívja az összes iparosokat cs kereskedőket, hogy iparjogosítványu-Jcat a városháza I. cm. 9. sz. szobájában iiaiadéktalanul adják le záradékolás végett.
Az alispán közli< az 1180/1945. M. E. sz rendelet értelmében az 5—10 kat hold közötti szántóterületen gazdálkodók, a szántóterület 5 °(<o-an, a 10 lcaL holdon felüli szántón gazdálkodók területük 10 0/o-át táblásán, míg az 5 kat. holdon aluli szántóterületen gazdálkodók szegélyként napraforgó termesztésre kötelesek. A termelés ellenőrlése a községi (városi) termelési bizottságok kötelessége.
FflFsTÉLET
A Polgári Demokrata Párt folyó-évi június hó 3-án (vasárnap) délután 3 órakor párthely iségében szervező gyűlést tart, amelyre tagjait és az érdeklődőket meghívja. A gyűlésen Payr Hugó, az ismert, volt országgyűlési képviselő, jelenleg nemzetgyűlési képviselő fog beszédet mondani.
A Polgári Demokrata Párt keszthelyi szervezete június hó 3-án-; vasárnap délelőtt 11 órakor tart szervező gyűlést Ezen a gyűlésen szintén Payr Hugó nemzetgyűlési képviselő mond beszédet.
Uri
fodrászüzletemet
Kossuth Lajos utca 26 szám alatt
megnyitottam
FEILI GYULA
UJ ZALA Politikai napilap Szerkesztésért és kiadásért Jelel:
Szakái Ferenc. Felelős sserkcsztőbizottság tagjai: Baráth Ferenc, Tivoli Elemtr, Maré* Dénes, dr. Tégláss Jeni és
Szaka Peren*. Nyomja i a ^Zrínyi Rt. Nyomda-
HÍREK
— Lapunk legközelebbi száma az Űrnapra való tekintettel szombaton a rendes időben jelenik meg.
— Az úraapi körme aet a 10 órai szeatmis? után a korábbi szokásos útvonalon meg lesz tartva- ''
— Menetrendváltozás; A MAV
értesíti az utazóközönséget, hogy a zalaegerszeg—ortaházai vonaton közlekedő munkásvonat úgy vasár-, mint ünnepnapokon és hétköznapokon is 7 órai indulással _ közlekedik"
— Ujabb súlyos ítéletek robot-mul ;SztüLért. A polgármester az elmúlt napokban a következő robotmulasztási büntetéseket szabta ki: llóbor János 7, Hóbor Sarolta 30, dr.. Száraz. István 3, Horváth János (Ivek; és Nóvák litván 20— 20 napiéi obot; Palkovics József 200 pengő és 2 napi elzáráa és Horváth László építőmesterjeiölt 500 pengő pénzbüntetés. f
— A za''aegcrvze^i állami pollgiri fiúiskola igazgatósaga felhívja azokat a magántanulókat, okik a 11. félévben ihagánvizsgá''ati engedélyért folyamodlak, e kérelmüket újítsák meg, hogy ezzel ellenőrizhető legyen, hogy irataik meg vannak-e. Aki magánvizsgát akar tenni ^nagántanuló és volt rendes ta-nuló'', irataival legkésőbb június Iáig jelentkezzék. Mindazon rende* tanulók, okik három hónap irendesJ tanulmány i időt felmutatni nem tudnnk, bizonyítványt nem kaphatnak, csak inagánvizsgu letétele esetén. — Továbbá felkéri a közönséget, hogy. akinél a fiúiskola tna-ganiárgyaiból Smith Premier Por-tabifer írógép, Zeiss Tessar 1:3. 5, 6x9-es lemezes fényképezőgép, Ter-ta-filmvetítőgép, esetleg más, igazgatói-, irodai-, tantermi bútor, vagy más tanfelszerelés vau, ezt haladéktalanul jelentse az hkola igazgatóságánál . Mindazok ellen, akik bármi iskolai vagyont, bútort, gépeket, vagy felszerelést rejtegetek, s azt nem jelentik, haladéktalanul folyamattva teszik a fegerélyesebb eljárást.

'' A legkisebb hirdeti* dija 1U szóig 5.— P. Minden további szó
— pengi. A vastag belük dupian számítanak
Lószerszámot és erős ^Wrekerat kercaek megvételre. Bán Mikin*, Becsvölgye.__*.''_
iiansuyasxcm felszedett válta Inak Kjalaludy.-utca 1. szám ahtt.
Elcserélném aiighaszuo.t teherbe-tétea 42-ea idci|k>m&tv3&-a» oói félcipőre. Cím a kiadóban. ''
Elveszett puitfiokjaim, számozó, főzőgépjeim, üzleti beiyegzőimj^sx-'' szahozojat (nyomravezetőjét)-megjutalmazom Széchenyi lüíú^v kereskedés líákóczi-utca. /! ''
Aki sötét waionkabinetcs Singer gyárUnányú varrógép höilctéről tud a kiadóban jelentse be. A bejelentő jutalomban részesük _.
Cipőtalpért mézet adnék Alsó-bagod li szám. « ;_
Vennék részben mézért 38-as nőies 37-es fiúcipőt vagy szandált- Cím a kiadóban. ___
Tava-zlubátot vagy kosztümöt vennék, vagy cserecrtekbcn felszá-mrtanám. (jun a kiadóban.
hitt bútorozott szoba kiadó Tüt-tőssy-utca 10 szám alatt.
Jókarban lévő gyermeksportko-csit vcnntgL Cím a kiadóban.
Megnyílt a Jákum-utcai vároii fürdő. Kifogástalan tisztaság. Ny itt a reggel 6-tól este ö-ig. Bejáró fürdő-
loczelőnő felvétetik. _
Budapest—bajai vonalra hazatérők jelentkezését kérem közös vagonigénylés céljából. Aranka László
Károly király-utca 17. __
D.brecen—nyb e yházai irányban vagonba útitársat keresek. Vörö»-
marty-utca 12._•__
Egy szoba-konyhás lakást hasonlóra sürgősen elcserélnék. Gyimeai Uj-utea 18» V......