Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.64 MB
2007-07-05 10:16:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
263
2393
Rövid leírás | Teljes leírás (409.65 KB)

Az újságot digitalizálási gyakorlat alkalmával beszkennelte: Ferencz-Füge Róbert

Kanizsa 1990. 014-017 szám - április

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


\\L évfolyam 14, szám
1990. áprilisé.
Ára: 9,60 Ft.
Megjelenik minden
pénteken


KANIZSA
VÁROSI HETILAPPiac és_.._piaCj_

újra piac


z, / □ n □ □ □ □ □na j^fci □


A városi tanács termelésellátásfelügyeleti osztályán szinte naponta visszatérő téma a városi piac helyzete, illetve annak rekonstrukciója.
A piac felújításának és átalakításának legjobb ismerője, fő koordinátora Kovács Zoltán osztályvezető. A lakosságot élénken foglalkoztató, ügyben vele beszélgettünk.
A városi piac állapota mára kritikussá vált.

Az épületek állaga, az árusltótér és a közműhálózat állapota miatt legfeljebb egy-két évig üzemeltethető jelentősebb felújítás és korszerűsítés nélkül - tájékoztat bevezetéseként. - A korábbi építkezések hatására beszűkült piacon a legalapvetőbb élelmiszerhigiéniai feltételek sem adottak. Nem zavartalan az árufeltöltés, és az árusítás-vásárlás sem.
Már évekkel ezelőtt

felvetődött egy új piac létesítése
a Báthory ut<Ja nyugati oldala, illetve a tervezett 74. sz. főút bekötő szakasza közötti terület igénybevételével. A VII. ötéves terv időszakának végére - ez év végéig - erre négy millió Ft-ot ütemeztek. Az összegből - a tanács anyagi helyzetének jelentős romlása miatt - más fontosabb célra 2,5 millió Ft-ot csoportosítottak át.

Mivel a jelenlegi és a közeljövőben várható nehéz gazdasági körülmények folytán nincs kilátás a mintegy 350-400 millió Ft-ba kerülő új piac és a vásárcsarnok megépülésére (a szűkített változat is kb. 200 milliót tenne ki), nem lehet más választása a tanácsi vezetésnek, mint a jelenlegi piac korszerűsítése. A jelenlegi helyzetben - más véleményekkel ellentétben (Folytatás a 3. oldalon)

( KANIZSA

1990. április 6.


A túlélésre rendezkedtem be
Szakony Attila felvétele
- Tulajdonképpen még a hős
korban kezdtem szociológiával
foglalkozni. Az egyetemen ak
kor ilyen képzés nem volt, filo
zófia-magyar szakon végeztem.
Annak idején a semmiből te
remtődött meg a magyar szo
ciológia. Hegedűs, az ex-mi-
niszter, aki elkezdte, egyszerű
en nem vett tudomást a magyar
szociológiai élet általános ha
gyományairól, kizárólag a né
met mintát követte. Másrészt -
mivel ezt a szakmát a szocde-
mek uralták -, a párt szétveré
sével húsz évre a szociológiai
életet is tönkre tették. Nekem
Kemény István volt a meste
rem, aki az említett magyar
szociológia „emlőin nőtt fel", Er-
dein, Hajnalon, Bibón. Tőle ta
nultam, bár őt 1977-ben emig
rációba kényszerítették. Ezzel a
szakma szinte megszűnt, mert
ő és Szelenyi Iván elmentek. Iz
galmas időszak volt ez, az új
gazdasági mechanizmus beve-
zetéséneK korszaka. A kutatá
sokat Kemény vezette, és a té
mák a szegénységet, a cigány
kérdést, a munkásosztály belső
rétegzettségének problémáját
öleltek fel. Vizsgáltuk a gazda
sági vezetők alkalmazkodását
az új mechanizmushoz. Ez a té
ma ma is aktuális, hiszen ma
ugyanazt csinálják végig a gaz
dasági vezetők, mint akkor.
Hasznosítani is tudjuk ...