Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.72 MB
2008-03-13 10:48:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
335
9179
Rövid leírás | Teljes leírás (1.28 MB)

Kanizsa 1993. 014-018 szám - április

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

DEL-ZALAI HETILAP
MEGJELENIK: MINDEN PÉNTEKEN
ARA: 19 FT
V. évi. 14. sz. 1993. ápr. 2.


ÁLLAMI GONDOZOTTAK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA
Tízévesen gimnazisták lesznek
Alapítványi bál a HELY-ért
3, február 26-án nyitották meg a HEIA ■■ nek nevezett pinceklubot é Art-mozU, melnek építéséről és létezésérdi talán már Ön is hul-lott. A Hl-XY építése részben befejeződött, azonban működtetése és fenntartása elképzel-hetetlen a nagykanizsai vállalatuk, üzemek, gyárak, pénzintézetek, vállalkozók, kereskedők, IparöSok, azaz tőkeerőit támogatók nélkül.
A szervezők - ahelyett, houy felkeresnek munkahelyén - meghívják, legyen On a vendé-gük, nézzen körül náluk, ismerje meg elképze-léseiket, terveiket, s ezek után döntsön arról, érdemes-e támogatni azt az ügyet, amit képvi-selnek,
Bíznak abban, bogy a klub működése által gazdagodik az a város, amelyben együtt élünk, és alapítványuk, Illetve az On által képviselt cég remélt J6 kapcsolata mintapéldája lébe* a generációk közötti összefogásnak.
A működtetők egyedül nem tudják megvaló-sítani elképzeléseiket, ebhez az Ónok segítsf\'fce-re is szükségük van.
Természetesen On a \\endeguk, a belépés In-gyenes a meghívottaknak, a szponzorjegyek isak Ibet6sé(a jelentenek a HKLY alapítvány támogatására. A/ért készítették, hogy ha nem álina módjukban nagyobb összeggel támogatni ügyüket, de rokonw.euvez.nek célkitűzéseikkel, és .segíteni s/cretnének, így Is meglehetik azt.
Arr» kérik teh.1t, hotv tisztelje meg jelenlé-tével - Illene az. On által kiválasztott kollégák Jelenlétível - Ókét az 19W. április 2-án (ma) 19 árakor ke/dodö alapítványi bálukon.
A bál programjai ko/.ott szerepel tobhek ko-Zött! * HELY bemutatkozása, állófogadás, Nim-i^h és & J-oren/o egjultcs.
- h -
Ülést tartott
a helyi
Monopoly
Klub
Az egy évvel ezelőtt alakult ■Nagykanizsai Monopoly Klub 3 fős elnöksége március 25-én este taggyűlést hívott össze székhelyükön, a Helyőrségi Klubban, azzal a céllal, hogy a tagság döntsön a szervezet működésének további sorsáról, illetve mandátumuk március 31-i lejárása folytán a vezetés újraválasztásáról.
Az ülést dr. Bálint János el-nök vezette, aki közölte, hogy az ülés - az írásos kiértesítés ellenére - nem határozatképes, mivel a 28 nyilvántartott tag-ból csupán 10 fő jelent meg. A továbbiakban röviden vázol-ta a klub egyéves tevékenysé-gét, amelyből a vezetőségi és taggyűléseken kívül Zacsek Gyula országos elnökségi tag kanizsai látogatását és előadá-sát, valamint a Budapestről meghívottak 1992. november 27-i lakossági fórumát emelte ki. Elmondta, hogy a klub pos-tafiókjába eddig mindössze egy külső bejelentő levél érkezett, az is jelentéktelen tartalmú volt.
A jelenlévő tagok egyöntetű-en a további működés mellett foglaltak állást, hangsúlyozva, hogy meg kell fékezni a vá-rosban a tervezőket és iparo-sokat háttérbe szorító, egyre jobban elburjánzó monopol-helyzeteket. Nagykanizsán a munkahelyi privatizációkkal kapcsolatban is keringenek hí-rek különböző furcsaságokról, tisztátlannak tűnő manipuláci-ókról, amelyeknek - az elhang-zott vélemények szerint - a klub részérói is útját kellene állnil...
A „lenni vagy nem lenni" és a „hogyan tovább" kérdések-ben, illetve az elnökség újra-választásáról az április 2-án, 18.30-kor a HEK-ben összehí-vásra kerülő taggyűlés dönt. (tlh-l)
Magyarszerdahely. A kani-zsai gyermekvédő intézet neve-lőszülői felügyelői, családgon-dozói és utógondozói tapasz-talatcsere-látogatást tettek a helyi Szociális Otthonban. Kollerné Miklósi Erzsébet, az intézmény vezetője először tá-jékoztatást adott az otthon la-kóinak...