Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
7.51 MB
2008-03-13 11:17:11
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
305
8404
Rövid leírás | Teljes leírás (1.09 MB)

Kanizsa 1993. 032-035 szám - augusztus

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:
DÉL-ZALAI HETILAP
ARA: 19 FT

MEGJELENIK: MINDEN PÉNTEKEN
V. évf. 32. sz. 1993. aug. 6.

Hiánycikk nincs!
Kifogástalan a tanszemei látás
Befejeződött a vívócsarnok tetőfelújítása
Hosszúnak tunö várakozás után újra tető alá került a vívócsarnok a „pctőfisek" és a kard szerelmesei örömen.1. A 2,4 millió forintos beruházás egy részét - 600 ezer forintot - a vívók önerőből fedezték. Három hetet vettek igénybe a tetőfelújítási munkálatok, a méhek kivitelezési-vel Horváth István vállalkozót bí/ták meg. A vállalkozó a megállapodásokban kötött feladatokon túl az épület nyugati homlokzatának felújítását is elvége/tc.
- dé -
Néhány hét múlva megkez-dődik az 1993/94-es tanév. Bár a diákság még javában vaká-ciózik, a szülők jelentős része azonban már szeptemberre, az új tanév kezdetére gondol. Gyermekeik kíséretében egyre többen keresik fel a papír- és írószerboltokat, hogy a szüksé-ges tanszereket beszerezzék.
így van ez Nagykanizsán is, ahol a belváros három papír-és írószerboltjában tájékozód-tunk a tanszerellátás helyzeté-ről.
A Csengery út 4. sz. alatti Kalamáris BT. papír- és (ró-szerboltjában Farkasné Cséplő Anna tulajdonos-boltvezető in-formált:
- Az új tanévre való tanszer-ellátási felkészülésünk jól sike-rült. A beszerzések zömét már május végén lebonyolítottuk. A korábbi évek gyakorlatát kö-vetve a tanszerek java részét a PIÉRT helyi kirendeltségétől rendeltük meg, de az ország területéről más beszerzési for-rásokat is igénybe vettünk. így bőséges készlettel álltunk és állunk kedves vásárlóink ren-delkezésére. Valamennyi tan-
szerre 10 százalékos árenged-ményes akciót hirdettünk meg, amely július 12-én kezdődött és augusztus 14-én fejeződik be.
Érdeklődtünk az előre össze-állított füzetcsomagok árairól. A következőket tudtuk meg: például általános iskolai 1. osztályosok részére 221.30 Ft, a 4. osztályosoknak 249.90 Ft, 8. osztályosok számára 326.90 Ft; gimnázium 1—4. osztályba járók részére 553.30 Ft, a szakközépiskolásoknak - spi-rálfüzetekkel együtt - 889.80 Ft. A kisiskolások táskájának árai a mérettől és a minőségtől függően 1500-2000 Ft között ingadoznak, a tolltartók pedig 200-600 Ft-ba kerülnek - per-sze a 10%-os árengedmény nélkül.
A Sugár út 2. sz. alatt árusít a ZALAIPARKER Rt. 8. sz. Si-rály papír- és írószerboltja, ahol Szerdahelyi Lászlóné bolt-vezető nyilatkozott:
- A tanszerellátásra jól fel-készültünk, s ezért vevőinknek mindent tudunk adni. Hiány-cikk nincs! Ez annak is kö-szönhető, hogy szállítóink - a
PIÉRT és a különböző cégek utazói - megrendeléseinket időben és hiánytalanul teljesí-tették. Nagy választékban ta-lálható nálunk például tollak-ból, festékekből, zsírkrétákból, könyv- és füzetborítókból, vig-nettákból, körzőkészletekből, ollókból, táskákból.
Nálunk július 1-10. között már lezajlott a 30%-os áren-gedményes tanszerakció. Né-hány jelenlegi ár a füzetcsoma-gokról: általános iskola 1. osz-tály: 326.90 Ft, 4. osztály:
600 ezer önerőből
414.90 Ft, 8. osztály: 352.90 Ft; szakközépiskola 1-4. osz-tály: 458.70 Ft (spirálfüzetek nélkül) tanulónként. Táskák 1300-2400 Ft közötti áron vá-sárolhatók.
Az Ady Endre út 1. sz. alatt található az ÉPÁSZ KFT. pa-pír-, írószer- és nyomtatvány-boltja. Itt Kovács Jánosné boltvezetővel váltottunk szót:
- Tanszerforgalmunk napról-napra növekszik, különösen az általános iskolások tekinteté-ben. A boltban és a raktárban egyaránt bőséges az árukész-let, s így nyugodtan várjuk a vásárlók augusztusi rohamát. Hiánycikkünk nincs. Árenged-ményes akciót az idei nyáron nem alkalmaztunk - mondta. (tihanyi)
A szomszéd tav...