Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.19 MB
2010-02-18 09:45:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
933
2970
Rövid leírás | Teljes leírás (897.59 KB)

Zalai Közlöny 1922. 172-197. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

«1-Ik évfolyam
Nagykanina, 1922. Augmztua 1. Kedd
172. nám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMTkcKtőiég ót kiadóhivatal l PŐ-at 13. »t.
- InUnubu-UUfoa 7&. ■__
M.ogjcloiilk mindig kor» rezgői
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSÓ
BLŐFIZSTÉSI ÁRAK : E87 hór» 100 K. Safyedérre 300 K-Egyes »xtm &r* 6 K.
A miniszterelnök nagy beszéde az indemnitási vita lezárásánál.
^\'S?101 ■, "ociáldemokra-tflknak 61 radlkálitoknak. - A belügyminiszter felszólalja.
— Saját tudósilónktól. —
Budapest, juliun 31. A nemzetgyűlés mai ülíaét 7,12 ómkor nyitotta nieg Huszár Károly alelnök. Napirenden van az indemnitási vita tárgyalása. A zárszó jogán Daruváry Géza iguiságügy miniszter szólal fel. Az igazságügy miniszter visszautasítja a magyar birák ellen intézett támadást.
— Mindenek előtt válsszolok Hebelt szociálista képviselő urnák, aki rendkívül hevea támadást Intézett a bíróság ellen, amely támadás parlamenti életünkben teljesen szokatlan jelenség.
— A képviselő ur azt állította, hogy a bíróság megszűnt függetlennek lenni. Ez egy teljesen igazaágtalan és súlyos vád, amelynek azonban semmi alapja nincs.
— A másik érv az volt, hogy □ birák előmenetele a kormánytól függ és igy nem lehet a bíróság független. Erre vonatkozólag kijelentem, hogy a birák mindig a kormány előterjesztéséra lettek kinevezve és ez sohasem érintette a birák függetlenségét.
Bethlen István gróf miniszterelnök emelkedik ezután szólásra:
— Az indemnitási vita egy hónapnál tovább tartott. Do ennek az a mentsége, hogy a választások után a pá. tok szükségesnek tartották oz uj elhelyezkedést és az uj szituációk felvételét. Uj emberek és uj pártok kerültek be a parlamentbe, azonkívül még a mai súlyos gazdasági helyzet is elősegi-
( tette ezt. A kormány is egy uj helyzettel i állt szembe. A régi nemzetgyűlésen egy egy-j séges ellenzék állott vele szemben, amely ! bár bizonyos elvi kérdések alapján frakciókra í oszlott, de általánosságban és taktikailag egy alapon működhetett.
— Ma az ellenzék három csoportra oszlik, a keresztény ellenzék, a liberális ellenzék és a szociáldemokratapárI csoportjára.
v.: Mi senkit nem üldözünk és amennyi-beífáz ellenzék egyik-másik tagja azt a benyomást nyerné, hogy őt vagy választóit politikai magatartása miatt üldöznék, forduljon bizalommal a koimányhoz, egész biztosan orvoslásra talál.
A kritika joga az ellenzéké, uzonbnn • parlament munkarendjének a beosztása a kormány köteleasége. Én kijelenthetem, hogy a kormány bármikor hajlandó a Ház munkarendjét fiz ellenzékkel megbeszélni és vele megegyezést létesíteni.
Természetesen csak bizonyos határokon belől lehetséges er, mert a kormánynak elvi ■xempontjai is vannak.
Ezután fiz úgynevezett mellékkormányok működéséről.
Ax indemnitási vita elején Pcidl Gyula egy deklarációt olvasott fel, amely nem egyéb, mint az októberi programm kiegészítve azzal, ■mit a szociáldemokrata párt a mai visronyok közölt hozzá csatolandónak tartott. Nem ez « programm volt az okozója annak az ellenszenvnek, ahogyan a polgári pártok részéről fogadták őket. Rí kell mutatnom arrr, hogy ebben a programban két olyan pont van,
kiváltotta CgyC" P0l*árl Pártoknál • "Apátiái
A többségi elvet elfogadják és n psrla-menti demokrácia alapján állanak.
— Peid\' a>t mondót*, hogy ez a programm ciak egy munkaprogram, azónbun a szociáldemokrata párt teljesen fenntartja a maga programját. Azt hiszem, hogy et a mentális rexerváció volt az, amely az clen-szenvet felidézte. Kérdezem, hogy ez a programm e az, amely végső célját képezi a szociáldemokrata pártnak.
Nekünk tudnunk kell ezt már azért is, amit bármikor előrándgálhntnok és amivel a polgári rendet felborilhatjik, akkor lehetetlen a békéa munkálkodás
— Figyelmeztetem a szociáldemokrata pártot, hogy a Marx féle orlhodoxia az egész világon átdolgozásra axorul. Rövid időszak elteltével próbálták ki a marxi ideológiákat éa ezek eredményekép a legtöbb szociáldemokrata párt a revíziót szükségesnek tartotta. Mi nem követeljük, hogy megtagadják teljesen a programjukat, de követeljük, hogy megmagyarázzák, hogy miképpen akarják fentartani.
Ezután Rakovsiku Iván belügyminiszter áll fel szólásra :
— Mindenek előtt az internálás kérdésében azért mutatkozik oly sok ellentmondást, mert azzal a tévedéisel állunk szemben, hogy az internálást sokan büntetésnek tarlják, holott az internálás nem represzáljo, nem büntetés, hanem preventív intézkedés, amely-lyel nem bosszút akar állani a kormányzat, hanem mogakndályozni egyes állampolgároknak oz államra nézvo veszedelmes működését.
E-.után a belügyminiszter a sajtórendészet lerén a belügyi tárc* keretébe tartozó rendkívüli intézkedésekre térét. Mi már nem térhetünk a cenzúrához, azonban épp ugy nem lehet még a teljes sajtójzabadságot sem visszaállítani olyan értelemben, hogy semmiféle előzetes intézkedések megtételére a kormányhatalomnak joga ne legyen. Mindenki tudja, milyen része volt 1918-ban a sajtónak a forradalom előkészítésében.
— A s.\'jtót tehát még mindig ellenőrizni kell a kormánynak. Ma erre csak egy eszköze van a kormánynak, még pedig az, hogy az időszaki lapokat, ha az állnmra nézve veszedelmes irányt követnek, betilthatja. Nim akarja a mult bűneiért az egyes lapvállalato-kat büntetni, bár azok felelőssége az ország romlásáért kétségtelen. De a betiltás egyetlen eszközéhez éppen ezért ragaszkodnia kell a kormánynak.
A délutáni ülésen Kállay Tibor dr. pénzügyminiszter mondott nagyszabású beszédet, amelyet lapunk holnapi számában fogunk méltatni.
Ax erdélyi Magyar Szövetség közgyűlése.
Bukarest, julius 3i. Ugrón István és Jósika Samu báró lépéseinek eredményeképpen a kormány megengedte, hogy a Magyar Szövetség közgyűlése Kolozsvárott augusztus 6-án megtartható legyen. A köz-
gyűlés a többi között tárgyalni fogja az alcpsxabályok módosítását is, annak ai eszmecserének alapján, melyet a szövetség vezető tagjui a belügyminiszterrel folytattak, aki ebben az esatben a szövetség működését engedélyezi.
Lukács László
a pénzügyi kérdésekről.
A magyar korona tragikus összeomlá-sával, a drágaság kataazlrófális emelkedésé-vei, Ipari fellendülésünk vigasztalan állapotával kapcsolatban a pénzügyi probléma teljes súlyával előtérbe lépett. . Szükségesnek talil-tus tehát fölkeresni • régi Magyarország legnagyobb élő finánctekintélyét, dr. Lukács László volt miniszterelnököt, a Nemzeti Polgári Párt szellemi vezérét, hogy vele az időszerű kérdésekről beszéljünk éa meghallgassuk az ő mindig talpraesett véleményét, ,mely okulákul és egyben tanácsul szolgál. Lukács László, akinek szava a Pénzügyi Tanácsban a legnagyobb súllyal esik mérlegbe, a pénzpiac mai helyzetéről ezeket mondotta nekünk:
— Fájdalom, nincs elegendő pintünk Tévedés azt hinni, hogy sok pénz van for galomban. Veasünk csak egy pillantást i korona értékcsökkenése folytán keletkezeti árakra és a zürichi árfolyamra éa látni fogjuk, hogy a pénzlorgalom növekedése nincs arányban a pénz értékcsökkenésével. Másszóval: az államjegyek nem szaporodtak a pénz vásárló erejének hanyatlásával arányosan. Ha vj pénz vásárlóerejét tekintjük, megállapíthatjuk, hogy ma kevesebb pénz van forgalomban, mint a háboiu előtt. Több pénzre van tehát szükség. Viszont az állam-jegyeket nem kell szaporítani. Mi lennt tehát a megoldás? A leghelyesebbnek azt a tervat tartom, amely Balog Brúnó bankigazgatótól ered, aki fix kamatozású pénztéri jegyek kibocsátását ajánlotta. Elek a jegyek három siázal.\'kot kamatoznának és ■ legkisebb címlet 50.000 koronára azólna. Szinte bizonyosra vehető, hogy a kamatozó pénztári jegyeket sokkul szivesebben látja a közönség, mint a nem-kamatozó állami jogyekot. A pénztári jegyek nagyon alkalmasak lenné-nek arra, hogy a ládafiában fölhalmozott és a forgalomból elvont pénzeket előcsalogassák rejtekhelyükből. Ily módon egy csapásra két célt lehetne elérni. Előazír: elkerüljük a további inflációt, másodszor: gyümölcsözően fel tudjuk használni a pénzt. Eddig nincs tudomásom róla, vájjon a pénzügyi kormány ezt az ajánlatot elfogadta-e, csak azt tudom, hogy valamennyi nagybank helyeselte, — most azonban mintha húzódoznának tőle, ami elég hibn.
— Sokszor mondottam már, hogy Msgyarországot csak a fokozott termelés mentheti meg és állíthatja talpra. Ext alá-huzottan vallom ma is. Főleg az Ipari produkcióra kell teljes erővel rávetni magunkat. Ha a legfontosabb szükségleti cikkeinket tovább Is a külföldről kell bssiereznünk, lassú sorvadás a sorsunk. Gyárakat és újra gyárakat kell létesítenünk. Sajnos, * ml| pinzvisronyok mellett az ip^r nem boldogulhat. Pénz nélkül nem lehet termelni. De ha már Idehaza nem tudunk pénzt kapni, minden lehetőt el kell követnünk, hogy a külföldről szerezzünk kölcsönt. A termejés foko-
zására adott kölcsönökre nem k.U kamatokat fizetni.

2
HALAI KÖZLÖNY
1922. augiiiutm 1
Vásárlási pánik Berlinben.
A tözidén újra tombol a dollár-Hausse. — Az Ipari űrdokellségok öuieváiörollák a kUlföldl valutáhat
Berlin, ju\'íui 31.
A berlini tőzsdén ma ismét nagy hausse volt. A valuták árai a tegnapi jegyzésekhez képest igen nagy mértékben emelkedtek. A dollár a tegnapi 55l-es árfolyamáról 610-ig emelkedett, sőt az esti órákban a magánforgalomban már 1550 márkáért is alig lehetett dollárt kapni. A dollár cmelkcJésc maga után vonta a többi nyugati valuta drágulását, igy a frank tegnapi 45 75-ös árfolyamáról 50.20-ra, a font 24.43-ról 27.50 re, a lira 25 30-ról 27 75 ig szökött fel. Az ipari érdekeltségek a valutapiac egész készletét összevásárolták, ugy, hogy a kereslet a kínálatot 25 százalékkal haladta tul. A tőzsde izgatottsága a közönségre is átragadt. Az árak horribilis emelkedésétől tartva, a közönség a délutáni órákban valósággal megrohanta az üzleteket és pénzét áruba akarta fektetni. A tolongás oly nagy volt, hogy sok üzletet bc kellett zárni.
A dollár ujabb drágulása és a márka árfolyamának sülyedése politikai és gazdasági körökben kettős aggodalmat kelt. Több lapnak az a nézete, hogy az ujabb árzuhanás összefüggésben vau a bajorországi szeparisztikus törekvésekkel és az ipari és kereskedelmi világ Bajorország magatartása miatt a birodalom politikai és gazdasági egységét veszélyeztetve látja. A lapok sürgősen szükségesnek tartják, hogy a birodalmi kormány intézkedéseket tegyen a devizapiac tehermentesítésére, mert a valuta további sülyedése és a külföldi valuták emelkedése beláthatatlan következményeket von maga után az élelmiszerek és egyéb szükségleti cikkek drágulása miatt. Felvetik azt az eszmét, hogy ha a jóvátételi bizottság rövid időn belül nem hozza meg a döntést, meg kell kísérelni, hogy az aranykészletet a kölcsön erdekében pillanatnyilag lombardirozzák.
Lázítanak
Iámét, mondta Nyir.gyháiin Rílovaaty b«l-agymlniliter, aki ugyanott a aoWt vitatott jogrendről li mondott klautikus tömörségű •xavakut. Jogrend «it jelenti, hogy „ai or-uigban mindenki cgylormin alá van rendelve a törvényeknek." S kikelt azok ellen, ak.k a apját céljaik éa felfogéauk aacrlut egyéni víll.lkoiá.okk.l szolgíljík a maguk loeiljit. Ve-iedelmea lün:t ea ia éa a rniaik véazeaet arotgéja, mett a aiabadoaaág, fe-gyelmexctlenaég örve alatt a régi felforgató tendenciákat engedi érvényeaülni.
Nagyon ia igaza van a belügyroiniiz. ternele, amikor azt mondja: .ma megint keidének mutatkozni olyanok, jlik ríazére caak akkor van jogrend az oAághan, ha azabadon izgathatnak, ha uj foTradalmW ké-aztthetnek el«, ha megint kommuoiata tano k.t lehet Hidalni" — nagyon ia meg kell azlvlelnQnk o azavakat.
Mart ml aem könnyebb, mint a drámai0.\'" clkeaeredéat ugy kihaaz-oálni, mely miir nem la a kormányra, hanem az orazágra veazedelmea. Az elkeaeredett ember nem nézi ki mor.dja, milyen azándékbíl, caak . falének kedvea, az 6 rokonérzelmei. vet öiazehangzó Izgató azavaknt azlvja mohón. Pedig a atavak mögött ott áll n azán-l a m>* n»!y°bb nyomor felldézéae árán n (ntaz „t ugyacm az izgató érzi) fel-»««crj.r fordítani a táraad.lml rendet, amely
után 6 uralkodhiaaék. Vigyázzunk tehát, mondja a miniszter.
De máat la mondott. Hogy az izgatáa a hadiereg ellen Is folyik. Kihbaxnálva a háború után véazeten elharapózott ellenérzéat a katonitakodáa iránt, a nép köeött, a azQlö-ket Izgatják a hadsereg ellen. KörülöttQnk zaarátnok alatt van az egész világ. Túz üt het ki, mely legelös^ör a mi házunkat, a mi kiszikkadt, agyonnyomoiitott hazánkat égetné fel. O izfik kellenek. Ma látják a s-omazéd ban, hogy itt ügyelnek, nem mernek ránk törni, mert ök gyávák. Do ha látják, hogy idebent ulncacnefc őrizők, v-gy azok méte-lyezettck, az elad vaklármira futamodók, iiink caapnak, s akkor a ma a haza szolgálatától irtózók, holnap a cteh, román meg azerb hrd.\'eregbcn, O\'mülzben, Dobiudzsá-ban meg az Albán tengerparton őrködnének idegen, ellenséges népek közt guisbakötve. Az ellenié/ házát kellene órlznlök. Hit • »• jobb lennel? EgyazerD logika ez, csak végig kell gondolni. Go. dolkoml kell éa nem ostoba ember módjéra v.tkon elhinni, amit ax elaő jött-ment auttog a fülünkbe.
Láng, izzó tűz van alattunk, reng a föld, vigyázzunk.
A szociálisták sikerei és a nyomorúság.
Hcrczcgh Béla, nemzetgyűlési képviselő a múlt napokban egy beszédei tartott a parlamentben, amelynek folyamán azt a megállapítást tette, hogy a szociáldemokraták választási sikereiket nem a marxi káténak, hanem a trianoni békének köszönhetik. Ez a megállapítás pjdig annyit jeleni, hogy nem a szociáldemokrata elvek és nem a párt programjának elismerése késztették a választókat arra. hogy szociáldemokratát válasszanak, hanem az a nyomorúság, az a kétségbeejtő helyzet, melybe a háború, a forradalmak cs végül, de legnagyobb súllyal, a trianoni béke sodortak bennünket.
Föl lehet állítani azt a tételt, hogy a tömegnyomor a polilikánakítős balra-hajlását eredményezi és erreV nemcsak cz a mi szegény országunk a pél.la, de példa rá az egész világ, különösképpen pedig azok az államok, melyeket legyőzötteknek szoktak nevezni s melyek gazdaságilag tényleg le is győzettek.
Szokták azt mondani, hogy az éhség a legjobb szakács; — cz ugy is van, de csak a kiclégülő éhség mondja mindenre, hogy nagyszerű, amit adnak. A kielégülést nem nyerő éhség azonban — a legrosszabb tanácsadó. Ez a legcsunyább és legkínzóbb fizikai érzet váltja ki az emberekből a legszertelc-nebb túlzásokat, az éhség vakká teszi a szemet, hogy nem lát egyebet, mint a vágya kielégítését, süketté teszi a fület minden megszívlelendő tanács és vészkiáltás hallatára. Az éhes gyómor elől minden ideális érzést — ez a határa az áldozatkészségnek és az önfeláldozásnak. Vaiami rettenetes demoralizáló és karakterrabló erő van az éhségben, mely a paroxizmitsig, a veszettségig fokozódhatik, ha a gyermekek és a feleség nyomorúsága is belémar, beié-vég, az ember tudatába. Az emberfélékben lappangó állatösztönök két erős, lebirhatlan igyekvése kél itt föl és követel megnyugtatást: a táplálkozás vágya és a gyermek szeretete.
Rettenetes gazdasági helyzetünkben oda jutottunk, hogy a középosztálv a
nyomor legalsóbb fokára sodródott. A háború, a forradalmak és Trianon, mint valami szörnyű istenverés korbácsolt végig bennünket. Abban, hogy az ország talpraálljon. meggátol bennünket a még mindig ellenséges külföld cs — nem tagadhatjuk — mi magunk is a rajtunk nehezedő turáni átok súlyával a lelkűnkön.
A magyar társadalom válságban van: a nyomorúság válságában. Mini denki érzi, hogy ugy, ahogy vagyunk, nem maradhatunk; hogy itt be kell állania valami változásnak, mert különben elvesztünk.
Előfizetőinkhez!
A julíus hó 22 ilci 30V«-o» munkabér-emelés folytán kénytelenek voltunk lapunk példányonkinti Arát 5 koronára fölemelni. Az akkori béremelés, valamint a még mindig fokozódó papir éa egyéb nyomdai anyagok drágulása nrra kényszeritettek bennünket, hogy lapunk előfizetési árát U felemeljük, mely alka\'ommal nem tévesztettük szem elöl közönségünk teherbíró képességét és caak annyival emeltük az előfizetés diját, amennyit n kényszerűség megkövetelt. Szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy az ujabb emeléssel ■cm tudjuk fedezni oz előző és a mostani kiadássink közti különbözetet, .mert mig a fővárosi é* egye* vidéki lapok példányszámainak árát 10 koronára emelték, addig mi anyagi áldozalok árán is szolgálni akarjuk közönségünket és árainkat a legminimálisabbra s/abtuk. Kérjük előfizetőinket, hogy b. támo-gntásukkal továbbra Is megtisztelni kegyeskedjenek.
Előfizetési óraink t
Egy hóra .... 100 korona Negyedévre . . . 300 „ Egyes szám ára 5 „ „Zalai Közlöny" kiadóhivatala.
— Személyi változások a kegyes-tanitóreud nagykanizsai tórsháxában.
A -magyar kegyestanitórend főnöksége at 192/?—23. tanévre a nagykanizsai házbon a kővetkező személyi változásokat eszközölte: Kovács Antal 37 évi érdemes munka után nyugalomba vonul Nagykanizsán, dr. Baltavári Jenő Privigyére tétételt, WolJ János pedig megszállott területre Nagykárolyra ment. Helyükbe jöttek Varga Ferenc lat. tört. szakos, és Nagy L-»jos magyar—latin szakos tanár Debrecenből.
— Beiratkozása sajtótanfolyamra, A budapesti sajtótanfolyam I. és 11. évfolyama szeptember végén nyálik meg. A* első évfolyamra való beiratkozás érettségi bizonyítvány és keresztlevél felmutatása mellett siep-tem* er eUŐ hetében történik Budapest, VIII., Mária-utca 8. szám alatt.
— Köztisztviselők közleménye.
Felhívjuk azon tagjainkat, akiknél még beváltatlan kedvezményes pamutvászon utalvány van, hogy ezen utalványokat és utalványonkint 240 koronát szövotkezttünk Erzsébet-téri áru-dájában 1922 augusztus 3-ig bezárólag szolgáltassák be, mert a beszolgáltatott utalványok alapjAn rendeljük meg a qjég szükséges mennyiséget — Figyelmozteljük az igényjogosultakat, hogy a mostani megrendelésünk után további vászon szállítmány nom fog érkezni és Így azokat az utalványokat, melyek a fent Jelzett időn belül hozzánk be nem szolgáltatnak, figyelembe nem vehetjük. Köztisztviselők Szövetkezete.
— Felhívás a dohány najnr- éa klsarusokhoz. Utóbbi időben igen gyakori azon ese». hogy vagy o pénzügyőrség, vagy az államrendőrség külföldi honosoktól magyor kincstári raktárból szármozó dohánygyártmányokat, - mit tfJfyéb tiltott áruk ellenében kicjcmpéiznl akarntk — elkoboz. A
1921 sugmitui 1
ZALAI K02L0NY
pénzügyőrség arról is szerzett meggyőződést, hogy egye* személyek a rendes szükségleteket jóval felülmúló készleteket halmoznak össze, miből következik, hogy a szűkös anyagi viszonyok közt élő középosztály eset-röl-esetre megszokott dohánygyártmány szükségletét beszerezni nem bírja-
Ezen tarlhitatlsn állapotok megszüntetése és az egyenlő] aránybsn való szétosztás biztosítása céljából, felhívom és komolyan figyelmeztetem az összes dohányát uiokat, hogy «gy személynek egy heti szükségletnek megfelelő dohinygyártménynál többet ki ne szolgáltassanak, mert a tettenérések és elkobzások megismétlődése esetén nemcsak a csempész, hanem a dohánygyártmányok eladója ellen is a legszigorúbb büntető eljárás a dohánygyártmányok eladására vonatkozó szabály 53. §-a alapján fog folyamatba tétetni. Nagykanizsa, 1922. juHui 31. Kozák Géza, pénzügyőri biztos.
— Dr, Balla János orvos külföld szabadságra utazott s rendelését augusztus 20-án újból megkezdi.
— Uj templom épül a Városra a
Jorban. A budapesti városmsjori római katolikus egyházközség „Jézus Szent S/ive" tiszteletére építendő uj templomának alapkövét vasárnap, ju\'ius 30 án délelőtt 9 órakor tették le egyházi ünnepség keretében.
— Munkások jutalmazása. A keres kedelemügyi miniszter újra életbo lépteti n kiváló és szorgalmas ipari munkások jutalmazását. A soproni iparkamara ezért felhívja a kerületébe tartozó munkaadókat, hogy a soproni kerület részére fenntartott 6 jutaimi dijra az arra érdemes munkásuik pályázatét szeptember 15-ig terjesszék be. A pályázatnak Igazolnia kell a msgyor állampolgárságot, az ipari munkában való állandó alkalmaztatást megszakítás nélkül legalább 15 évig. A pályázathoz az okmányok hiteles másolatát kell csatolni s nzok a soproni iparkamara titkárságához küldendők br.
— Fogoly mint ügyvéd. Rómából jelentik: Róma egyik börtönében őrizték Armando Silva nevü kommunistát, aki ellen az a vád, hogy három lövéssel ő ölte meg Versino veronai fascistát. Silva, eki előkelő külsejü, fiatalember, elegáns polgári ruhát visel, könyveket olvas, ir s a városból étkezik. Egyik reggelen szokás szerint kjAyitotta börtönőr a cellák ajtaját, mert sétára Vészül-tek a foglyok. Amíg a börtönőr a többi cellák nyitogatásával volt elfoglalva, Silva felhúzta keztyöjét, feltette kalapját, és hóna nlá oopvn bőraktaláskáját, a folyosó vosajtajn felé tartott. Aitán az ajtónálló őrhöz fordu\'.t a;zal a kéréssel, hogy nyissa ki a ksput. A a börtönőr az elegánsan öltöző\'t embertől megkérdezte hova tart. Silva piíUnatnyi zavar után n legnagyobb határozottsággal igy szólott: Ugy látszik édes barátom, maga idegen és először van ezen » poszton, mert különben felismert volna. Én Gccomarlini ügyvéd vagyok, Armando Silva nevü fogoly védője." S exzol igazolóirást vett ki zsebéből, amelynek nagy pecsétjét megmutatta, a most már engedékeny ajtónálló őrnek. A megzavarodott őr futópillnntást vetett a hivatalos Írásra n bocsánatot kérve, mély meghajlásokkal nyitott ajtót az „ügyvédnek". A római rendőrség természetesen megindította a nyomozást, hogy kézrekeritse az ügyes szélhámost, azonban egyelőre minden eredmény nélkül.
— Esőgép. A szárazság ellen való védekezésproblémáját flgyelemreméltóan oldotta meg ZlererErnő) mikosdi földbirtokon Ugyanis egy öntőzőgépet alkalmaz földjein, permetező vízcsöveket vezet végig óriási kerekeken a vetéstáblákon. melyek pcrcenkint 1 milliméter esőt adnak. A berendezés erőforrása egy 25 lóerős szivó-nyomó gázmotor, mely a vizet a csövekbe szorítja. Földjeink termése ezáltal holdanként 2—3 métermáisával növekedett. Zierer azonkívül még maga tenyésztette búzát vetett, mely rövid alszáron 60 —70 szemes termést adott. A mikosdi birtokot a na* pókban egy nagyobb gazdatárs?ság tekintette meg, kik között ott volt Ferenc bsjor he:ceg és Maróthy László dr. sopronmegyei főispán i*, kik a legnagyobb érdeklődéssel nézték az esőgép működését.
~ György szerb herceg; levelel ix Őrültek hárából. Belgrádból jelentik : Sándor király tudvalevően elmogyógyító intézetbe záratta bátyát Györgv herceget, mert György ragaszkodik apai örökségéhez György herceg természetesen nem nyugstik bele helyzetébe és állandóan küld hsza leveleket, amelyekben kétségbeesett haraggal döngeti börtönének ajtaját. Pasics miniszterelnök most ujabb levelet kapott a hercegtől, hogy föltétlenül ragaszkodik apai örökségéhez, m;rt nem akar megalázó nyomorulágban élni. — A lo-vélben e»t mondja a többi közt György herceg: „Eléggé megaláztam magamat még azzal is, hogy az őn „bájos" fiától, Jugoszlávia leghitványabb és legagyafurtabb szélhámosától kisebb kölcsönöket kértem. Tudja ön, mit beszélnek külföldön ennek a fiatalembernek a panamáiról ? Tévednek, ha azt hiszik, hogy külföld nem ismeri eléggé a miniszterelnök szeretetreméltó fiának pénzügyi manipulációit . . . Csak csaljanak és szélhálmoskodjnnak tovább, de engem hagyjanak békében. Legyen róla meggyőződve, hogy mélységesen megvetem." Aláírás: György herceg. Belgrádban azt hitték, hogy Pasics szóváteszi a minisztertanácsban György herceg leveleit, do még célzást sem tett. Egyébként napról napra tisztábban látszik, hogy egész Horvátország Sándor király ellen fordul és György herceggel szimpatizál.
(x) Uránia szombat, vasárnap „Hazatérés" és Dyutl a rikkancsklrály \\
— Dr. Halazer fogorvos szabadságra utazott. Re.ndo\'óaét augusz:us 16-An kezdi meg újból.
(x) Aranyat, ezüstöt, brilUnsot mindenkinél a legmagasabb áron veszek KOPÁR A. órás és ékszerész Nagykanizsa, Deák-tér 12. szám.
— Lelepleztek egy veszedelmes kémet. Budapestről jelentik : Klemen JenŐ, akit egy bünügyben letartóztattak, a Markó-utcai fogházból egy levelet csempésztetett ki azzal, hogy továbbitsák feleségének Rozsnyóra. A levelet tovább juttatták Pozsonyba, egy cseh vezérkari ezredeshez. A levélben Klemeri azt irja, hogy a hadügyminisztériumhoz külügyi szolgálatra beosztott tartalékos tiszt szolgálatát nem fzivesen teljesiti, mert az itteni viszonyokkal nincsen megelégedve. Majd beárul levelével egy Pozsonyban Iskó egyetemi hallgatót és két századost. Azt állitja, hogy o magyarok m:l!ett fejtenek ki propagandát, kémszolgáiatot végeznek Magyarország javára, a cseh hadsereg szervezésről és mozdulatairól, számerejéről állandó jelentést küldenek a magyaroknak. A jelentés a ma-gyr hatóság kezére került. Megállapítást nyert, hogy n levélben m^gemütett nevek költöttek. A kicsempészett levet rlspján a budopesti ügyészség hűtlenség büntette címén indított eljárást s hizug tsrtalmu levél irójs ellen. A nyomozás sorin a rendőrség megállapitotta, hogy Klemeri veszedelmes kém, aki a szomszédos államok javára végez kémszolgálaloknt. A rendőrség erre vonatkozóan pozitív adatok birtokába jutott. — Klemeri ellen a katonai ügyészség most készíti elő a vádinditványt.
(x) Az Uránia 5 én éa 6 án (szombst, vasárnap) különleges műsorral szolgál közönségének. Két nagy batáiu drámát ad egyszerre és pedig a svéd filmtermelés legújabb darabját: „Hazatéré*" cimmel egy megható halásztörténetet és egy «-liamertcn szenzációs ^amerikai mestermüvet „Dyutl, a rikkancski-rályt" melyben Vesley Barry, amerika körülrajongott gyermekszinésze szerepel.
Ajövö nemzedék
cgfaiságánek roogíváia . Irnvurgösebb ncmieti feladat UjKütóUck gondolánál, orvosok ■
nia na-"\'0™8 Ww-tfGwi
II | II Nll-cstcsi-nS (Biby)-hlntőport mmHl-Iiemn8 (Babyl-szappant
aján\'eoak A Irgmcgb!ihal6bb kásiilmáoyok t Mlnde.nUlt kaphatók!
Gyártja .
Diana KtfUktMnl RT. Budawt, V, Kttor-utiaM
A franciák kudarca Budán.
Ez Is Buján történi, nem Puttói . . .
Három francia matróz széles jókedvében — bizonyára lénungfizetés után — betért az egyik előkelő budai n.gyvendéglóbe vacsorázni. A kerthelyiség aszlalsoral között fitymálva mentek végig, mint ahogy ez a győztesekhez általában illik. Végre letelepednek az egyik asztalhoz. Fütyülnek. Megjelenik a pincér. Étlapot kérnok. Máris hozzák. Visszaküldik. Francia nyelvűt követelnek. A főpincér ravasz ember, öreg székely, aki már megjárta a fél világot. Egy pillanatig gondolkodott, majd kárörömmel felvillant a szeme, mint akinek valami nagyon tréfás ötlete támad. Csinált a matrózoknak étlapot, francit nyelvül, olyat, amoly még a legkülönb párisi étteremben !l megállta volna a helyét.
Matrózaink diadala teljei volt, csak ugy, mint a háborúban. Megkezdték > rendelési, nemsokára a lakomázást is.
A vacsora kitűnő volt és olció, különösen, ht tekintetbe vesszük a szegény magyar koronái. Matrózaink klmondhatlanul jól érezték magukat. Pezsgőt rendeltek, likőrt, feketét, gyümölcsöt, bólét, össze-vissza, hol ezt, hol amazt. \'
Végre elérkezett t fizetés Ideje. A főúr számol:
Eőleves 6, fogas 16, pulár 76, nllád 30, dinnyi 84, sajt 18, fekete 6, likőr IS, vörösbor 18, pezsgő 52, bolé 60, összosen 338, 10 százalék luxusadó 34, összesen 370\'. Azaz: elővette az egyik oslilapot és megnézte a francia frank kurzusát, ami akkor éppen 100 korona volt, tehát a vacsora 37 ezer magyar korona 1
A győztesek egy piUanatr* kiestek szerepükből. Egész közönségesen kezdtek visel-kednl, csak ugy, mint mikor a legyőzötteknek valami nem tetszik: lármáztak, orditottak és szégyen lelml — még káromkodtak is.
A főúr mosolyog és hsllong. Az orruk olé tartotta a kívánságukra kiszitett francia étlapot, tmelyen nemesik az ételek voltak franciául, hioem az árak is — frankokban.
Mit volt mit lenni, mttróztink fizettek. A főúr hajlongott- A győztesek csendesen elkulloglak.
így verték meg a franciákat Budán I ■ ■ ■
Közgazdaság
Budapesti t5z.de t
Budapest, július 31.
Nepoleon 7876—925, Fonl--, Dollár 2006—
2026, francia frank 168\'6—70 5. Márka 302—312, OUii
Ura 91-5—92-6, Oailiák korona 403 —28, Rubel--.
Lel 1380—100, Saekot 4021-76, Svájci frank 391—94, Frank dinár--, Lengyel márka--
Budapesti devizák:
Amsterdam 776—86, Koppenhága 430 - 36, Kriai-Uán\'a 392-06. I.ondon9l76—226. Bellin 307—17, Milano 91-92, Páris 1646 - 855, Jkága 4860-4960. Stockholm 622—28, Zürich 388-80, Wien 386 -406. Zágráb 810-30, New-York tOlt—32, Vera6 32-33.
Zürichi zárlati
Beilln 80, Amsterdam--, Hollandia 203 3,
New-York 624"7, London 233Í, Piri. 4260, Milano 2396, Prága 1216, Bud.peat 29, Zágráb IS25, Vareó 85, Wien 1 6, Síííl. —Oeetrák bílíegaett 17.
Termény Jelenté, i
Buu <TI».»kWU) tígl 64-70, ej 8850-M0,
egyéb régi 6460—900, oj 68—8860, remi 6260-300,
takarmány árpa. uj 63-65, aír árpa--, lab 68—70,
tengeri 82—63, repce 116—26, korpa 3700—800. kütaa--.
A szerkesztésért sajtójogilag felelős : Benedek Rezsó szerkesztő.
ZALAI KÖZLQNV
1922. lujuazim 1.
SzíkuMinirl m. Hr. áll. m<nt«l»p »i;el5s<at.
Pályázati hirdetmény.
A m. kir. állami lótcnyész intézetek ré-szécv szükséges polgári lóápoló személyzet biztosítása érdekében.
Általiínoi ludolvalók.
1. Jelentkezések korlátlan számban és bármely időpontban elfogadtatnak. Lóápolásban és lovaglásban még nem jártas egyének is Jelentkezhetnek. A Jelentkezők felvétele mint méneskari ló&poló, lovász, kocsis történik.
2. Az arra alkalmas egyének részére ugy a felügyelői állásba valő kiképzés, ezen állások elérése, valamint a rendszeresített fölügyelő személyzet állományába valő átvétel is kilátásba helyeztetik.
Biztosítva van ezenkívül, hogy az áiltmi lótenyészintúzcteknél eltöltött szolgálati idő, minden mis közszolgálati kötelezettségbe be számíttatik.
3. A polgári lóápolóknak évent- hárem, heti szabadságra van igényük, mely idő alatt teljes illetményt kapnak.
A felvétel feltételei a kővetkezők:
1. Magyar állampolgárság. Igazolandó illetőségi vagy községi bizonyítvánnyal.
2. Testi és szellemi alkalmasság.
3. Erkölcsi és politikai megbízhatóság. Igazolandó községi bizonyítvánnyal.
4 Betöltött 17 év és lul nem hiladotr •10 év. Igazolandó keresztlevéllel, katonai igazolvánnyal, munkakönyvel stb.
5. Nőtlenség. i
6. Kiskorúaknál az atyának (gyámnak) belépéshez való beleegyezése.
Jelentkezés éa felvételt
A lóápoló személyzet kötelékébe való felvételre a fenti méntelepvezetőségnél és a székes fehérvári, komáromi és nagykanizsai méntelep-osztály vezetőségénél lehet jelentkezni.
A végleges felvételt azonban csupán a méntelepvezetősége eszközölheti, a ménteleposztályoknál való jelentkezés alkalmával az előirt kötelező aláírandó és a fent megkívánt okmányok bemutatandók.
Az alkalmasnak talált jelentkezők a szolgálatukat azonnal megkezdhetik. A jelentkezők azon helyet is megjelölhetik, ahol szolgálni óhajtanak (Székesfehérvár, Komárom, Nagykanizsa), ezen kívánságuk a lehetőségig figyelembe vétetik.
A aiolgáUtl kötelezettség i
Három év. A jelentkezők azonban egyelőre csak 6 hónapi próbaszolgálalra vétetnek fel, mely Idő a három évbe beludatik, s csak ezen próbaszolgálat után tartatnak meg ha arra alkalmasnak bizonyulnak.
Illetmények i
A polgári lóápoló személyzet kötelékébe belépő egyének a teljos természetbeni ellátáson (elhelyezés, élelmezés, ruházat) kívül a következő illetményeket élvezik:
Az olső félévben évi 10800 korona (havi 000 korona) és évi 1825 koiona ir.éneskari pótdíj.
A második félévtől kezdve évi 13200 korona (havi 1100 korona) és évi 18!5 korona méneskar! pótdíj.
Ezenkívül 100—600 koronáig terjedhető méneskari jutalomdíj, amely összeg a méntelepvezetőség Javaslata alapján kiváló szolgálatok megjutalmazására a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur által esetenként Ítéltetik meg.
A méneskari pótdij félévenként utólag fizettetik.
Székesfehérvár, 192J. julius hó S3 án.
Székesfehérvári méntelep vexetftnége.
Munkáslányok
falvétatoak ■
Tésztagyárban
_ U«y«nMt így ÍJJ.UÍr turcsin.
RÉZGÁLIC
Raffia
Mayunga
ínomőiKsii Kénpor
Szavatolt
R.ffinilt éi ctesztllUlt
Kénmáj Gépolaj Hengerolai Unó Kocsikenőcs Marónátron
(mogisfoka lugkój
Gyanta stb.\'ssfi:
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cűflnól
Alapítva 1800
EKSUfiX XXX XX XX XX X J
| Zab, Tengeri Gépolaj, Nyersolaj Kocsikenőcs Badacsonyi rézkénpor Köles, Mohar
tovibbá mindennemű fl«xdaaAgl és németországi kerti magvak kicsiny
ben is kcplutók
Ország ^ Widder cégnél
J Nagykanizsa, Eriaiist-ti; 10.
EXK XXX XXXXX XKXXS
Apró hirdetések
dijai 10 ax4S* SO IC. tuir- ét Onnopntp 00 X, mI.M«u további *<6 nttkO&nap « K, rulr- U 0nn»po«?0 K. »Mt»g»Jib betQvol ax*d*tt >u»k duplán «sAi.>lt»«tnak\' Alláít keroöknek mindenkor 50 uiulék árengedmény!
Jó háziLcoszt kapható Magyar utca
24. szám alatt.
Bútorozott szobát konyhahasználattal keres elsejére uri htoaspftr. Cim a kiadóban.
Kisebb mennyiségű vasabroncs, drót és villanymotor felszereléshez szükséges por-cellán-golyók jutányosán eladók. Cim a kiadóhivatalban.
Háziszolga és egy takaritócseléd kerestetik a szemkórház részére. .
Tulipánhagj-ma kapható saját kertemből. Szabó Antal fegyverkereskedő.
QUITTHER ARTHUR
hatóságilag engedélyezett ▼UUnyszoreld
NAGYKANIZSA
Csengary-utca 13. szám
Telefon 394 sz.
Elvállal
világltiat TlutUak, motorok, oalllirok, valamint talofonok, oa«ag8k 4a Jaliö-ki.ittlíkok falaiaraMait, kaatély-vU]ám-hirltó baroadoiatt. Mindennemű tIIU-moa munkálatok gyoraw oazkSx&ltataak
SiakjMrüen vígrl
motorok ujratekercseléaét. Mindennemű égők raktáron.

3-Í31 URANIfl Mozgószinház
Telefon
3-13
Szombat—vsiámsp
Svéd haUsrdráma 5 felvonásban
Dyntl, a rikkancskirály
Amerikai meitormú 4 folvoniiban
íi"1?!* " *«»»• " II EMadlaok k«d«.: H«kö«o.pokon 7 <. 0 ínkor, ktaíík 20 kor., TtaU, 16 kor.. Zírt,.ík 10 kor., II v.sir- í, ü,m.Pn.P 6, 7 fa 9 ólakor. Ponto. t..dí, I
□aoaoopDQooaoaDODaDooDPDaDoo
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzóintézet
Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eió.
78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13 Lrora^omooooaoooóoootMoaoa
Nyomatott . taptuunoac^: z„:„; £ wayvw, --^-"WUWWW
él-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Augutztm 2. Szerda
173.
ZALAI KÖZLÖNY
_____ KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Sa«rkM«t6t4c ét kU\'ÓMviUj i Hrt-itt 15. i - Io«»njrtao-\'t:«fod __
McjJeloulk mindi; kor* röggel
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSÓ
Kállay Tibor a pénzügyi kérdésről.
Az államl kiadá.ok é, bevételek. — A gazdaiági vaUág enyhOlé.e. - Beruházéiok. — Az ul adók »*üksege»«ége. — Nem Hzetünk jóvátételt.
Kállay Tibor dr. m. kir. pénzügyminiszter, városunk képviselőjének a nemzetgyűlés tegnapelőtti ülésén, ty
indemnitási vita során elmondott beszédét a következőkben adjuk. — A beszéd magában foglalja a tudás, a logika, az észszerüség összes alapelveit s ragyogó bizonyítéka annak, hogy Kállay Tibor, dacára, hogy a legsúlyosabb viszonyok között vezeti az ország pénzügyeit s ezzel természetszerűleg irányítja a gazdasági életet — minden tekintetben nagystílű és világos gondolkodású államférfiú, akinek — ha ugyan külpolitikai, vagy emberfölötti belpolitikai erők útját nem állják — meg is fogja oldani országunk-pénzügyi és gazdasági problémáját. Értékes gondolatokat és érveket sorakoztatott fel beszédében, melyek megnyug-hatólag hatnak ugy a magyar közönség részére, mint konszolidációt teremtenek külpolitikai viszonylatainkban, eseményt nyújtanak a jobb jövő elérésére.
Kállay Hegedlla mtlködéaéról.
Tisztelt nemzetgyűlési Altkor, amikor én Átvettem a pénzügyi tárca vezetését, az „ dekadencia állapotában volt. Hivatali elődöm tervel összeomlottak és v&lami tanácstalanad vett erőt n kó.önnégen. Hegedűs az ő szuggesztív hatásával, amelyet n korona árfolyamára gyakorolt, akarta helyreállítani az állam-, háztartás egyensúlyát éa amikor összeállítottuk az eUS költségvetést, kitűnt, hogy sz elő-
irányzat igen jelentékeny deficittel zárult. Ez hozta gigával az ő tervelnek összeomlás és bebizonyította mindenki előtt, hogy i!y
_________... l.i/__l.l. . i____ i l . .1 i
szuggesztív hatásokkal nem 1c hot n mo 1 hely-xetet megmenteni és hogy n gyökerekben való restauráció munkájára van azükség. A* Államháztartás egyensúlyának rendes bá7Í»át kell elsősorban megteremteni. E>re a munkára vállalkoztam, ez pénzügyi politikai programja a kormánynak. Ennek n célnak a megvalósi tására, amint az mindenki előtt nyilvánvaló, csupán két eszköz áll rendelkezésre, az egyik a kiadások apssztása, a másik a bevételek emelkedése.
Kiadások éa bevételek.
A kiadások apasztásánál mindig ezen érdekek igen erős ellenállásával találjuk magunkat szemben éa éppen ez az oka annak, hogy a pénzügyminiszterek magukban nem tudnak ezen a téren eredményt elérni, hanem
szükség van az egész közvélemény, de különösen a nemzetgyűlés összes tagjainak támogatására. Először a kormányzatnak és adminisztrációnak kell tisztában lennie a maga szükségleteivel a kiadásokat illetőleg és ezeket e kell fektetni egy operatumba, szóval egy költségvetést kell produkálni. Egy ilyen költ-ségvetés, amely a trianoni határok által teremtett helyzettel számol, már meg is alkottatott az 1921/22. évi előirányzaib.n, ez azonban már nem felel meg, mert ez sokkal magasabb koronakurzm slapján készült éi ezért vált szükségessé az államháztartás szükségleteinek revíziója. Szükséges tehát előterjeszteni egy uj költségvetést és ennek az uj költségvetésnek előmunkálatai folyamatban vannak. Ez a költségvetés eddig nem volt megalkotható, mert • tisztviselői illetékeket feltétlenül egyszerűsíteni kellelt, már pedig ennek az operatumnak a nagy réize éppen az, amely a költségvetés legnagyobb részét teszi. Remélőm, hogy- ez az operatum mielőbb a nemzetgyűlés elé lesz terjeszthető.
— Ami a bevételtk alakulását illeti, itt szét kell választanunk az üzemeket az egyéb állami kezeléstől. Az állami üzemeknek legalább ia önmagukat kell eltartani. Ami a több részt illeti, erre szolgálnak a közszolgáltatások, amelyeket meg kell állapítani. Az állam az idők folyamán, nevezetesen a hábo* rus esztendőkben igen sok olyan terhet vállalt magára, amelyek nem az államot, amelyeket azelőtt nem az állam, hanem a községek háztartása viselt és ezért szükségképpen újra át fogjuk azokat adni, hogy a normális állapot visszatérjen. A megmaradó kiadások fedezésére teljes összegű bevételeket kell nyujtanlok a közszolgáltatásoknak és ezek megállapítására, ezek előirányzására nyújtottam be most az egyenes adókról szóló javaslatomat.
Enyhült ■ gazdasági válság.
— Hogy kereskedelmi mérlegünk mégis passzivitással zárult, ennek az volt az indoka, hogy a különösen mezőgazdasági termények exportja 1921-ben még nem bonyolittatott le, hanem áthozatolt az 1922. esztendőre.
— Mindez a fejlődés, igy kereskedelmi mérlegünk javulása is csupán annyit jelent, hogy enyhült az országban levő gazdasági válság, de semmiesetre sem jelenti azt, hogy Itt olyan fölöslegek vsnnak, amelyeket föláldozhatnánk anélkül, hogy saját érdekeinket veszélyeztetnénk.
Beruházások.
— Ami a beruházásokat Illeti, megjegyzem, hogy addig, amig az 1921—22. évi költségvetés egy milliárd korona beruházást
JU.ÖPIZBTÉSI la AZ: E»y bár* 100 X. VefretUrra 300 K. Egyaa sxám ára 6 X.
irányzott elő, az 1921—22. évi költségvetés két milliárdra emelkedett fel. Ha pedig ezt az Indemnltáai törvényjavaslatot nézzük, azt látjuk, hogy ennek az értelmében 268 millió korona vétetett fel mozdonybeszerzésre, 530 millió korona kocsibeszerzésre, egy milliárd korona állami lakásépítési akcióra, 100 mIUló korona pedig eredményes népiskolák létesítésére.
— Ami az útépítést illeti: uj utak építése és az utak helyreállításának kérdése két egymástól teljesen különböző dolog. Az Indemnitási törvényjavastatba csak uj útépítések vétettek fel és pedig 30 millió korona vétetett fel az állami és 32 millió korona a törvényhatósági és egyéb utak építésére. Azt is mondják, hogy külföldi kölcsönöket vehetünk fel beruházásokra. Ezirányban folytattunk is már tárgyalásokat és ezek meglehetős eredménnyel kecsegtetnek.
Aa aj adók.
— Az adók kiépítésével, az adózási rendszerrel keli jönni, amely a termelő osztályokat veszi igénybe olyan mérvben, amely mérvben szükséges ezek áldozatkészségének igénybevétele ahhoz, hogy más társadalmi osztályok is megélhessenek. Ezeket ■ felads-tokát szolgálják azok a javaslatok, amelyeket benyújtottam.
— Négy javaslatról van szó: a földadó, a házadó, kereseti adóról és a társulati adókról terjesztettem elő javaslatokat. Eleket a javaslatokat fogják követni a jövedelmi adóról azóló javaslatok, továbbá a törvényhozási-, vármegyei-, városi- és községi háztartások rendezéséről szció javaslat. Nem • tarthatjuk fenn a jövedelmi adónál a létminimumot, amelyet másképpen kell megállapítani.
J&Tátát«lt nem fizetünk.
— Ahhoz azonban, hogy az országban újra normális viszonyok legyenek, a mi erőfeszítéseinken kívül még másra Is, a külföld jóakaratára, külföldi tökére is van szükségűnk. Ezzel szemben azt látom, hogy a legutóbbi napokban óriási mértékben haladt lefelé koronánk értéke. Se államháztartáaunk helyzete, se közgazdasági helyzotűnk, se Ipari feltételeink nem teszik indokolttá ezt a rohamos koronacséat. Az ok az, hogy ml a német helyzet állásától függünk.
— A valutára nem szabad hitelt engedélyezni és a bankok ilyen irányú rendelke-zéaeimet be is fogják tartani. Intézkedni fogok, ha kell, a háború után elszaporodott bankházak éa váltóházak megrendszabályozására Is, sót tovább is el fogok menni a magam részétől, ha látom, hogy az emberek elvesztik a fejüket.
\\— A bevételek fokozása tekintetében remélem, hogy helyre fog állani a rend éa nyugalom éa nem fog túlságosan aggasztani - reparáció gondolata.
— Tisztelt nemzetgyűlés 1 Az a repará-ciós szisztéma, amely teljesen lehetetlen gaz-
angol FÉRFISZÖVETEK
ZALAI KÖZLÖNY
1922. augusztus 2
dnsiigi éa ptmültvt esrmék alspján épült fol, a nímrt bárkának egy cenlímes rlá való sülyedésével megbukott. S arról lehet anlent-lőrökben beszélni. hogy cl . sirsftlcm* fenntartható-e, vagy nem, egy azonban bizonyos, hogy « nemzetgaTdr.ágtennak és a pénzügy-i annak meg vannak a maguk szigorú lörvényei /a eiek a I öl vények olyan reparéciós ■lisztemet, amelyet a békeszerződésben fektetlek le, nem. tűrnek meg. Az a reparéciós sriaztema, amely a békeszerződésben foglaltatik, végleg megbukott. Azok a bizolluigok, amelyek itt vannak és működnek, azok bizonyára még hoalsu ideig ilt lesznek éa működni fognak. A működésükhöz szükséges papirost és ceruzát meg is fogjuk fljetni, hanem reparációt fizetni nem fogunk. (Éljenzés a Hit minden oldalin.)
mis4«a m.nnyUéfb.0 ásráuyvlxcs-flvojtot. Ctskil vsiUg ifild, vigy b«rn. »zlnb«n. Sürgői «J4n-Ulokst Mr«k .Kóipoet szillé*
Krausz Géza czimre.
A bankok.
Wolff Károly a nemzetgyűlésen heves támadást intézett a nagybankok ellen, amelyek eredeti hivatásuktól, a hitelnyújtástól végkép elrugaszkodva, teljesen rávetették magukat a közszükségleti cikkekkel való spekulációra. Ez az oka a hajmeresztő drágaságnak és annak a közönség körében egyre erősebben hódító komor és sötét hiedelemnek, hogy Magyarországon tisztességes munkából már egyáltalában nem lehet többé tisztességesen megélni. A helyzet ma már annyira vigasz* talánnak Utazik, hogy előbb-utóbb, de sajnos, mihamar elveszti mindenki a hitét a munka \'becsületében, mert hiába dolgoxlk valaki körmrsxakadtáig, ax eredmény ciak az emberi mivoltunkat megbecstelenítő éhség, nyomor éa tehetetlen vergődés
Axax, hogy megálljunk caak 1 A napról-napra orcátlanul drágább éa drágább mindennapi kenyeret latin csak valami beteges lidércnyomás mutatja már-már elérhetetlennek a nincstelen fogyasxtók számira ? Talán csalt beteges agyrém éa hallucináció ax áraknak kötéltáncos! gyorsasággal történő szédü-letes emelkedése ? Tslán ijesxtegető dajkamese az egész, amelyet elavult ócska mumu sok helyett eszelt kl a Wolff Károlyhox hasonló csintalan gyerekek számára valami láthatatlan vasorrú biba a csupín föl kell ébredni az álmukból éa meg kell dörzsölni n szemünket és a nagybankok mnrkában nyöxagő piacok, huavágók éa élelmiszer üx-letek mázsaszámra vagdosaik a fejünkhöz ax olció kenyoret, liaztet, zsírt, hu»t, cukrot és egyéb földi javakat.
Abf igen, igen, valószínűleg ugy van, ugy k.U lennie, sít benne is vsn a „Pester Lloyd" vasárnapi számában, hogy a nsgy-bankok Igazán, de igazin aemminek sem az okai a mai drigaaigban. HUxen a bankigazgatók, akiket Kállay pénzügyminiszter Wolff Károly beesődének a hatása alatt rögtön ér tekezlelre hlvolt össze, (nem azért, mintha... — mondja P. L. — hanem csak ugy, minden mellékgondolat nélkül) ismételjük, e nagy bankigazgatók eten a gyora értekezleten tüstént, egy pillanat alatt kimutatták, hogy ők az ország nyomorúságában a közép osztily éa kffznép Ínségében az élelmiszerek égig nyúló Jákob létrájában éa a korona leromlásában egytől-egyig olyan ártatlanok, mini a ma született bárány. Ugyan, de még mit is nem tetszik gondolni felőlünk, mikor ml bankdirektorok olyan jó fiuk vagyunk 1
Es hogy megmutassák, hogy csakugyan mennyire tetítől-talplg jó gyerekek, léhát mindjárt olt helyben, azon ax értekezleten kimondották, hogy . jövőben többel fognak foglalkozni a hitelnyújtással. Ne tessék félrfc-érien,I Nem axírt, mintha Wolff Károlynak igazn volna, caak éppen, hogy a demogóígiá-ne adjanak alkalmat ax övéhez haaonló gyanúsításokra. Mert Wolff az nagyon roisz-\'""\'—„"i1"- Ök azonban bizony Islen
Szürke nap a Házban.
Budopríl, augusztus 1. (Saját tudósítónktól.) A nemzetgyűlés mai ülésán ax inden.-niláai törvényjavaslat részletes tárgyalás,, volt napirenden. Napirend előtt egy »ereg határozati javaslatot velelt el a Hir. Az ülés egyetlen érdekessége gróf Bethlen István lövid felszólalása volt, melyben a destruktív Hajló nemzclronló működését fejtegette. Utána Eckhardt Tibor állott fel sióiéira és vissxavonta a négy budapeati napilap betiltására vonatkozó, néhány nappal ezelőtt benyújtott határozati javaslatát.
A délutáni ülés szürke egyhangnr-ágban telt el. Egymásután fogadták el az indemni lás szakaszait. Ette fél 8 órakor az elnök napirendi indítványt telt, amit a Ház elfogadott s ezzel az ülés véget ért.
Salyoi a német helyzet.
Berlin, augusztus 1. A márka zuhanása, amely a kiegyenlítése* fizetések megtagadása következtében rohamosan fokozódott, nagyon súlyossá testi a politikai helyzetet. A berlini lapok kijelentették, hogy nincs többé lehetőség arra, hogy a németek meg tudjanak felelni a szövetségesek követeléseinek.
A londoni Observator axt írj., hogy a költségvetést nem lehet sruronnyal egyensúlyba helyexni.
A Ncwyork Herald párisi kiadása arrn számit, hogy a jóvátételi bizottság Páris magatartása ellenére haladékot ad a német ki-egyenlítési fizetések teljesítésére.
A görög nép helyteleníti a katonai akciót.
Béa, augusztus 1. Athénből jelentik-Görögország két vezető politikai pártja kö: zött igen kiélesedett a helyzet, a katonai akció miatt. A Törökország ellen való katonai akciót tekintélyes tábor ellenzi Görögországban. Ezek Athénben most ncgy tüntetésre készülnek, hogy a lakosságot n katonai akció ellen hangolják. Athénben már elhatározták, hogy a Itatonai operáció idejére egész Görögországban kihirdetik az ostomállapotot.
Lloyd George auguaztu* 7-re várja Poincarét Londonba.
London, augusztus 1. A lapok szerint a francia koi mánnval közölték, hogy Lloyd George miniszterelnök örvendene, ha Poincaré-val augusztus 7 én találkoznék Londonban. Ez alkalommal gyökeresen megvizsgálják a jóvátételi kérdés mostani állását. Remélik, hogy addigra nz olasz politikai válság véget ér és a tárgyaláson Olaszország képviselője jBs jelen lehet. Belgiumot szintén meghívják,
\' hogy vegyen részt a megbeszélésoken. ■ ^--
A nagykanizsai rendőrség gyászünnepsége Sey Mihály halálának emlékére.
A nagykanizsai magyar királyi államrendőrség tegnap délelőtt megható gyász-ünnepség keretében adózott a Sopronban juliut hó 23-ról 24-re virradó éjjelen szolgálatának teljesítése közben orozva legyilkolt Sey Mihály rendőrJrmester emlékének. A gyászünnepség reggel 7,9 órakor kezdődött a rendőrkapitányság udvarán. A teljes létszámú, dUxbc öltözött őrszemélyzet előtt dr. Bcustcricn Erich rendőrtanácsos, a rendőri ég vezetője mindvégig magas szinvonalu beszédben méltatta Sey Mihály hervadhatat-lan érdemeit s búcsúztatta a rend hősi hnlott-ját, akit 40 hónapi frontszolgálat után, vitézzé való avatása előtt teritett le az orgyilkos fegyver. Sey Mihály mintaképe volt a komoly, félelmet nem ismerő igazi rendőrnek, aki példás egyéni és családi életével méltán meg érdemelte mindenki becsülését és szeretetét. Sey Mihály temetésén — mondotta dr. Beutterien — képviseltette magát n kormányzó, a belügyminiszter, az Ös-izes kntonni és polgáii hatóságok, dokumentálva elismerésüket siókért a szolgálatokért, melyeket Sey
Mihály a rend érdekében szolgálatának idej* alatt mindvégig kifejtett.
Dr. Beusteihn rendrtrtanácios gyönyörű beszéde mély hatást tett az Őrszemélyzetre épugy, mint a ihztikar összes tagjaira. A beszéd elhangzása után az őrszemélyzet a tisztikar vezetésével a Ferencrendir.k templomába vonult, ahol végighallgatták Sey Mihóly Idklüdvéért tartott ünnepi gyászmisét.
A gyáazünnepségen a helybeli Összes tonoi ét polgári halóiágok képviseltették magukat. A biróxágot dr. Kenedy Imre t<i-nácielnök és több « irótársa, az ügyészséget dr. Csillaghy kir. ügyész, a városi tanácsot dr. Novtii városi aljegyző és Oíbán József katonai nyilvántartó, a katonaságot négy m*gasabbrangu tiszt, a pénzügyőrséget pedig Kozák pénzügyőri biztos képviselte. De meg-clentek még Nagykanizsa előkelő lársadalmá-jól is számosan, hogy leróják háUiukat, köszönetüket é» kegyeletüket Sey Mihálynak, a rend uj hősi halottjának emlékónől.
A Magyar Köztisztviselők
tlóhárudájában Rrsaébat klrtlynétér — Talaton 171.
1 kg. Importcukor
312 kor.
forgalmi adóval a»yütl
Tovkbbi cf.awge-, fűszer- c> sjr.rtn.Uruk, házUrtis, cikkek, taw it plper.sx.pF.aok tigoksöbb espi ár.kon.
Fíjyelmes klsioljílísl . Olcsó ír«kl
Rendelési házhoz szillltunkl
Előfizetőinkhez!
A julius hó 22-iki 30V.-OS munkabér-emelés folytén kénytelenek voltunk Ispunk píldinyonkinti írét 5 koronire fílemelni. As ekkori béremelés, valsmint a még mindljf fokozódó papír és egyéb nyomdal anyagok dréjulísa arra kénysieriteltek bennünket, hogy lapunk elófiietési Arit Is felemeljük, mely alkalommal nem tévesitettük siem elől közönségünk teherbíró képességét és cs.lc annyival emeltük az előfizetés díjét, amennyit a kényszerűség megköveteli. Szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy az ujabb emeléssel sem tudjuk fedezni az elfizö éa a mostani kiadásaink közli különbözetet, mert míg a fővárosi és egyes vidéki l.pok példény.zámai-nük árút 10 koronára emelték, addig mi anyagi áldozatok árán is szolgálni akarjuk közönségünket él árainkat a legminimálisabbra arabluk. Kérjük előfizetőinket, hogy b. támogatásukkal továbbra is megtisztelni .kegyeskedjenek.
Előfizetési áraink,
Egy hóra .... 100 korona Negyedévre ... 300 . Egyes szám ára 5 „ „Zalai Közlöny" kiadóhivatala.
— Gyósxrovat. A régi kanizsai iparos-világ egy jellegzetes képviselője távozott el közülünk. Tóth József kovácsmester halt meg hosszas szenvedés után 76 éves korában. A megboldogult hírneves kovácsmester volt, kinek Teleki-uti üzlejét messze vidéken ismerték. Eleinte bátyjával néli. Tóth Györgygye!, majd ennek korai híjlábt, után egyedül vezette üzletét. Mig egészséges vplt, jól ment dolga, azonban első neje halála, valamint kezdődő betegsége mindinkább éreztették káros hatá-sukat és üdete is hanyatlani kezdett. Állapota nem javu\'ván, üzletét átadta és a magánéletbe vonult visiza, azonban itt *em volt szerencsés, mert folyton betegeskedett, ami csekély megmaradt vagyonának teljes megsemmisülését vonta maga után. A halál megváltás volt reá nézve. Temetése csütörtökön délután fél 6 órakor lesz a r. knth. temető halottai házából.
i922. »ugu»itu» 2
ZALAI KÖZLÖNY
OLCSO URAKON
árusítjuk az előrehaladt nyári szezon miatt a raktáron lévő nyári mosóáruinkat
mtr r.kUr,. «H..rt.h Hwn ok.6 ir.íö\'l
Reganhardt éi Raymann
világhírű asztalnemül, vásznai és siftonialbdl
~ Arlftsl rakttrt--
Arairik
_ olcsóbbak mint bárhol! __
Kisfalud! és Krausz „Arany Kakas" divatnagyáruháza, Erzsébettér 21.
— VllUmo. é> toje.Woc.l öuie-Btkoxé.e nitJ «nlyo« «érUlí»«ol. E«y
kispcsll HJrakocsin üllek GySrl Bél. 8 íves Uiníi U«dó 8 éves, Tólh I.4«zI6 9 évc> 4s Míllk LStóó 11 évos iskolás fiuk. Klspcslon « UBSi-ul t% Aladár ulc« strkftn « vlllnmoí összoüikör-ölt * (űjedkocslval is mind a né?y (iu megült. Győri és Ulisl súlyos, a misik két fiu élelvoszélycs céiülésekci sjcnvjddt. A ménfők valamonnyil a Sicnl hiván kórhUzba viliik.
— A hatéiig! Kast nj ára nagyban.
A hivatalos lap holnapi siAniéban megjelenő kormányrendelet a kormány Altat közfogyasztás céljaira színt buziból, rozsból és kélszeresbfil előállított (hatósági) lisztért a közvetlen fogyasztást szolgáló forgalmon kivül követelhető leg. magasabb árakat mélermázséokinl a köveiké zőkben állapítja meg. Búzadara és finom tészta liszt 3500 korona, fózőliszt 2500 korona, buza-kenyérliszt, egységes rozsliszt, valamint o linziek bármilyen keveréke 1500 korona.
— Hatvan uazályrakomány doháuy a Danán. Az angol pénzen föltámadott „Duntw" bolgár hvjó^vállalal, mely a szórványos gabonaszállitást Belgrádig már június közepe óta megkezdte, a tulajdonképpeni tömeges szélütést augusztus elején, hatvan uszályra kömény dohánynak száliitáaával kezdi meg, Németország részére. Jellemző adat ez ismét arra nézve, ho«y a dunai ut mostanában a legváratlanabb viszonylatokban föl-virágzik.
— Megjelent a Nemzetközi cao-znagtarlfa kézikönyve. A keresk. m. kir. Miniszter ur 19698/X. sz rendeltével Nemzetközi Csomaglarifát" adott ki, mely a rosta-hivataloknál 100 koronáért kapható. A tarifában folvannak véve mindama államok, ahova ilyen csomagok küldhetők.
— Dr. Halszer fogorvos szabadságra utazott. Rendelését augusztus 16-án kezdi meg újból.
— Ax uj telefon dljazabáa. Egyszerű beszélgetések I. zóna 30 K, II. zóna 60 K, III. zóna 120 K, IV. zóna 180 K. Helvl 3 K. Sürils I. zóna 90 K, II. 180 K, IU. zóna 360 K, IV. zóna 540 K. Meghívás egyszerű 60 K, sürgő. 180 K. Hitelezési dij 6 korona. Visszavonás az egyszerű dij fele,
— Öiszsdélés veszélye fenyegeti a londoni Szent Pál-templomot. A londoni szaksajtóban több kiváló építész élénk vitát folytat a hirea Szent Pál-templom összedőléséröl. Midőn körülbelül 400 évvel ezelőtt egy nagy tüz alkalmával a Szent Pál-templom is loégett, falainak egy részét az újjáépítéskor meghagyták. Ezeket a részeket minden esztendőben megvizsgálták és arra az egyöntetű véleményre jutottak, hogy a templom egyes részei gyengék. Az elmúlt két év alatt 120 tonna acélszerkezetet használlak fel arra a célra, hogy a leggyengébb falrészeket alátámasszák. Ez n munka állandóan folytatódik és most a legnevesebb építészek azt javasolják, hogy a közönséget egy Időre teljcaen zárják kl a javilis alatt levő részekből.
— Az Irodalmi i. MUvóazetl K8r zenekara e bó 2 én, szerdán este 8 órakor próbát tart. Pontos megjelenést kér Kelting.
— Adomány. Rádll J6zsof résxérc Szántó Lajos 100 koronát adományozott.
— Vadászok figyelmébe. Lőszerek, fegyverek, vadászati felszerelések, üres hüvelyek. félig kész és kész töltények, revolverek, serét stb. minden menyiségben a legolcsóbb napi áron Cycnes Lajosnál, Kazinczy-utca 1.
- Épül a csoprli kikötő. Ma,
mikor csehek, szerbek a legféktelenebb indulattól üxve dolgoznak ellenünk a Dunán ét a budapesti kikötő rovására a dévényit, a pozsonyit, komáromit, pirkányit építik, a szerbek Száváról, Dráváról, Ftrencciatorná-ról kitiltják n magysr hajókat: természetes, hogy nemcsak az érdekeltség, hanem mindenki aggódva néz körül, hogv egy-egy téren mit hoz számunkra a jövő? EiektŐl «z aggodalmaktól indittatv*, kereste fel lapunk budapesti munkatársa, Zielinsky Szilárd kikötő-kormány biztost, a fővárosi közmunkatanács elnökét, hogy megkérdezze, tőrténik-2 valami a csepeli kikötő érdekében, amelynek építésére vonatkozólag a francia Schneider-Creuiot cég bennünket, cseh fől-lovalásra, műrói-holnapra cserben hagyott? A tanács elnöke n legkészségesebben adta meg a megnyugtató felvilágosítást, hogy a kikötő épitése tulajdonkeppen csak a tél folyamán szakadt félbo és az építkezés, ugy mint ősszel, s tavasz óta szakadatlanul folyik s azt semmiféle, akár kívülről, akár belülről jövő konkolyhintés megakadályozni nem fogja, mert a kormánybiztosság saját erejére támaszkodva TolyUtja a kikötő építésének munkáját. Igaz, hogy ma csak a beavatott szem látja meg az eddigi eredményt, de az őszre már többet is láthatunk és az átrakodó- és szabadkikötőnek I925re mir készen kell állnia. Hogy a gyári- vagy egyéb raktári érdekeltség miként kapcsolódik bele az építkezés munkájába és hogyan hasmálja fői a létesítendő öblötetek partját, az innét más kérdés, de mintegy nyolc év alatt ennek a munkának is teljesen készen kell lennie. Mog lehetünk tehát nyugodva, bennünket sem vakkantás, sem csaholás nem zavar, mert a karaván, kitütött utján, tántoríthatatlanul hvlad.
(x) Uránia. Versenyen fölüli amerikai mostermll i „Dyntl" és svéd halászdráma, hazatéréi.
— Erősödik a töt autonómlata mozgalom. A Neues Montagsblatt pozsonyi tudósítójának jelentése szerint a cseh kormány mindinkább növekvő aggodalommal nézi a felvidéki helyzet kíalakulAsét. Az annak idején a légionáriusok támogatásával megválasztott c^ehérzelmü képviselők minden befolyásukat elvesztették és az egész lakosság az autonómista Hlinko párt programját teszi magáévá. A Hlinka-párt hallatlan sikerrel agitál a pittsburgi szerződésben megígért önkormányzati jog mellett a a prágai soviniszta c.-ntr&lizmus hívei teljesen olvesztették a talajt a lábuk alól. Ezzel az agitációval szemben, a cseh kívánságok értelmében, rá akarták bírni a tót néppártot, hogy mondjon le az autonómiáról. Mikor a Hlinka-párt ezt az ajánlatot kereken visszautasította, a csehek a párt sorai közé éket akartak verni, ameny-nyiben el akarták szakítani a keresztény munkásságot. Wrabetz képviselő, kit a keresztény munkásság szervezésével bíztak meg, engedett a prágai óhajnak és bejelentette kilépését Hlinkáék soraiból. Erre a keresztény munkásság őt titkárával együtt letette é« Jurigát .választotta meg elnökéül.
(x) Aranyat. ezUstSt, brJiiánsot mindenkinél a legmagasabb áron veszek KOPÁR A. órás ás ékszerész Nagykanizsa, Deák-tér 12. szám.
— Talált csomag. Nohodil Győző, Csungery-utca 58. sz&m alatti lakos a Csengery-Utc.ii sorompónál e^y kisebb csomagot talált. Igazolt tulajdonosi lapunk kiadóhivatalában átveheti.
— A Szabók Országom Szövetségének nagykanizsai csoportja, csütörtökön, 3-án este fél 8 órakor ax Ipartestület helyiségében értekezletet tsrt, amelyen mindég nagykanizsai szabó iparos okvetlen jelenjen meg.
— A Lelpzlger Illustrlerte Zeitung magyar száma. A világ egyik legelterjedtebb német újságja a Leipziger Illustrlerte Zeitung Budapest főváros 50 esztendős jubileuma slkslmából magyar számot ad Jci, mely részletesen fogja tárgyalni a magyar kulturális, ipari, gazdasági és agrár életét. Miután Nagykanizsa számottevő vállslatainak ismertetése ebben a műben igen fontos volna, városunk vezető körei szimpátiával fogadják a komoly ném«t vállalkozás tervét, a a maguk részéről is óhajtják, hogy kereskedőink, iparosaink, gyárosaink és vállalkozóink üzemei mennél terjedelmesebben ismertessenek ebben az egésx világon ismert és elterjedt nagy német újságban.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek, Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(x) Uránia. Szombat, vasárnap „Dynti, a rikkancsok királya", versenyen felüli amerikai mesiermü Amerika körülrajongott gyermek-színészével. Vesley Barryval főszerepben. Á felv. „Hazatérés* svéd hslászdráma 5 felvonásban.
kényelmet és cébxotü egyedül s készei v.trrott duplatalpn nyíri
SZANDÁL
Egyedüli kóssHó:
ARGENTJÁNOS
artira dMwta feffitcüis. Deák-tfr 1
Ugyanott chevreaux, box, enlilop, selyem, vásxonclpők kézzel dolgozva a legfinomabb kivitelben a legutolsó dirat szerint.
Közgazdaság
Budapesti tőzsde i
Budapest, augusztus 1.
Napóleon 7800—&60, Font 8075—0025. DoUár 1085—2005, Francia frank 154 5—S5 6, Mi/ka 305—13, Olass líra 88-3—88—7, Osstiák korona (400-10, Rubel
--, Lel ms—35, Ssokol 4050-80, Svájci frank
370-—80, Frank dinár 1335—75, Leogyel márka--
Budapesti devizák t
Amsterdam 779—80, Koppenhága 420-2t», Krisztiánba 335-40, Loodon 8885—025, Berlin 305-16, Mikno 01—92, Párii I62&-03 5, Prága 5000—20, Stockholm 609—15, Zürich 37U-80, Wien 370—00 Zágráb G00—10, New-York 1906—2015, Varsó--.
Zürichi zárlati
Berlin 82, Amsterdam — —, Hollandia 204*3, New-York 616, London 2340, PárU 4320, Milano\' £385. Prága 13, Budapest 26, Zárráb 182 5, Vezsó 0085, Wien 0 012 5, Szófia--, Osztrák bélyegzett —.
ZALAl közlöny
1 Wi. »ugua«lm 1.
Nemet (érnek piaca:
rj.,i toou l«-». 3*1-405\'
Mkorerf. MS-MO. . » >»<«-■ W" """ TMO-K0O, K.poUoo--
Termény Jelentéai
hu (ThurVUlI) .j eJ-«71ó,.«rW> «i
uj W-M, ulmU., áq». .J M-M. •«« ub Ö8—70, taojárl 01—83, "f« U»-». korpi 37-3S, kein St-»- _
Délzalai Takarékpénztár
ál St.1.1 lv.tr! llirrf»T>l«> • U«tl5oriMbb»t.
Tőzsdei megbízások
pré(al ti Ugrábl tfai
[AudUn elfogadjak
Külföldi átutalásokat
• WptóoyOs*bb«n ét a Wggyonabban Ulj elitjük
Dollár, dinár, lira
•tb. külföldi píoia.rn.k váleáe é. »Udfc»».
Grosi és Társa
■stykulut, Sujir-ut 1., L ta. Telelői 311. Mitöojdn: luldl Kaiykanlssa.
A turkazUsiri ujHIo/itat /Mii: BenetUk Rtxlö tztrkeiiló.
Apró hirdetések
«Ua> 1* M «. <M4I- *■
MttU — * K.
TMtlfrtk Ht»T«I
Á1MM kar
Háslazolga és egy ukaritócseiéJ ke rcsleiik a szemkórház risztre. *■(«
Eladó egy ette hétcssiidos méhek. Cím
■ kiadóban.
Elcaerátmána kétszobás modem utcai lakásomat héromazobiirs. Cini s kisdóhlvs. taibso.
Irodlalanó (eaellcg pénztár kezelésihez U) ajánlkozik Cim • kiadóban.
ZSAK
Ponyva Vetőmag Zsineg Kötéláru
Gépolaj Nyersolaj Petroleum Rézgálic
legolcsóbban besierezhetó
HIRSCH ÉS SZEGŐ
naflyt(areil(«déséb«n.
Kisebb menny IsógU vesabroncs, dul
is villanymotor (elszereléshez szükséges por-cellén-gf lyók jutányosán eladók. Cim a kiadó hivstalbay.
Bútorozott szobát kony tűhasználattal keres e\'srjére urt házaspár. Ci\'n a kiadóban.
Jó házikoszt kapható Magyar utca 84 szám alatt.
SZT. GYORGYUIZ
Ssénsavval telítve üdítő hatású
Kapható:
Weisz Ignácnál
Nagykanizsán
T.t.loo T.l.fco
Magyar Plat Müvek r. t. Budapest képviselősége, Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javitó-műhely, benzin-árusitás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület Telefon: 359.
Telep: Tárház-utca.
Igazgatóság: Fö-ut 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RUzvtNYTARSMAa HAOYKANIZSA.

Telefon
3
i3 URANIA Mozgószinház
Telefon
3-13
Siombat—vasárnap
SvéJ HsUiirfráma 0 falvcolaban
Dynti, a rikkancskirály
AmarUuü ma»urmú 4 felvonásban
HELY A RAK: Pátootr S6 kor, Zsólya ti kor.. II Elóadások ka*á«U: Hélk.i«upokoo 7 <i « órakor Komik 20 kor, Timuji 18 kor., Zártssák 10 kor . II vaaár- és üon«f>oap 6. 7 éi 0 órakor. Pontos k«x44s
• >»e»e»e»e»e»e»e»»e»e»e»e»e»e»e»e»( >
Biborhere, Hajdina, Köles vetőmagvak
Jutányos nap* áron b«sar»*h«tuk
Gabona és termények
napi áton vásároltatnak
Quittner és Koliman
lutykuiiaU llókjánál. Iroda t. raktár Nagykaalsaa. BessébLt-tér lé.
icltfvn S.ppJ JU, •>« «5-
Kúipoet Budapest, tükok Mlakolca - Nagykaalsaa.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Oíhíjos FaWblrlokrtndufi Blrtíáí által WlMlllitl
Ingatlanforgalmi irodáia.
•MeaUl. ItMi tfcM. limtl : Silsti maikii.
Eladó birtokok i
400 holdas birtok Zalamegytben kevia gazda-SfJ-I épülettel, dombos vidék, a talaj agyag és homokkeverék.
190 holdas billok Veszprimmrgyében gazda-Ság! épületekkel, sik kavicsmentes talaj.
100 holdas birtok Somogymegyit-en, vasút vonal mellett, ^li és holt felszereléssel, 3 szobns laki-W
"50 - 60 hold azintOfOlq és erdós legeli Zsla-megyében, épület nélkül.
42 holdas birtok Nagykanizsa közelében, melyből 8 hold erdó, épület nélkül.
Í0 holdas 1 bútok 6 azobés urilakksl, sok gazdasági épülettel, külön 8 holdas szőlőbirtok teljes felszereléssel, Zalsmegyébeo.
10 hold Kéniófóld épület nélkül Somogy-
megyiben.
Sitmogymrgyében homokos birtokból, kisebb-nagyobb patcellAk épület nélkül.
20 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, i szob&s vllléval.
15 holdas szőlőbirtok a Balaton zalai oldalin, 6 szobiB uri nk teljes betendezissel.
8 huldas szőlőbirtok Badacsonyhoz közel, emeletes 4 szobás urilakksl.
8 holdas szőlőbirtok, melyből ö hold 1. amerikai oltviny szőlő, 9 hold gyümölcsös kas klóval.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton somogyi olJa-
lóhoz közei,vincellirlskiual, Istéloval atb.
Tapolca mellett 4 sznbis útiakkal, 1 holdas bellisig, 4 holdas szóiőblrlok.
Eladó háxaki
4 szobés csalidlhéz, csendes utcAhan, forgalmas útvonalon, nagy lakohiz Isléloval, kccsiszinoel is nagy kerttel.
Nagykanizsa külső részén modern lakóhéz.
A vérng t-elteiületén 0 szobés csaUdhiz, kerttel.
Vendé^lóhéz forgalmas ulvonslon, azonnal él> vi hető vendéglővel.
Üzletház 3 n.-ohJs Ibkissal, élvcliető üzletiéi.
L\',koh>z októberre elfoglalható 9 azobés lakés-Bul, főútvonalon.
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag sagedélyesett TlltaayaaerelS
NAGYKANIZSA
CsenBery-utca ÍJ. szám
Telefon 394 iz.
Elvállal
világítási vasatékak, motorok, eaLllárok, valamlat talafeaek, osaagök éa Jalsé-kiasttlikok falasaralésit, kasUly-vUlésa-b árt tó baraalasiait. BlaésaaeBk villa-naoa uaakálatok gyorssá aaskOaglUtaak
Saakssarüta vifal
motorok ujratekcrcaelését. MindennemU égök raktáron.
Nyomatot a Uptula|éonosok - Zalai és Cyarmail könyvnyomdijéban.
61-Ik évfolyam
Nagykanizsai 1922. Augu.itu. 3. C.tttörtök
174. nám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP _
S*«tttst<a4g í« kUdóhiv&Ult Pö-ct 13. a*.
__— Int«ruib*a-Utoíoa 1t. • ■
Megjclc.ilk mindig kora roggol
SZBRKESZTÓ:
BENEDEK REZSŐ
HLÓroBTáax ÁXJLK-.
Kgy háxa 100 K. Wegyadévre 1 Sfyti akim ira 5 HL
A románvezetök.
Pékár leleplezései. — Óriási vihar éa felháborodás a Házban. —
CsUléry az ellenforradalomról. — Hogyan tartóztatták le a Peidl-kormányt. — A mai nemzetgyűlés.
kérdést nem tett fel, mégis válazolni
Budapest, augusztus 2. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) Tíz órakor nyitotta meg a Ház mai ülését Gaál Gaszton elnök. Napirenden van az indemnitási vita részleges tárgyalása, melyhez Kállay Tibor, lvády Béla, Saly Imre és Vass József hozzászólnak. — Hosszabb vita. indult pieg • lóverseny állami támogatásának kérdésénél. Gömbös Gyulu mellette van. Farkas, Sándor Pal, Pakots ellene szóUlnak fel. A Hát a* eredeti szövegű javaslatot fogadja el. Hebelt Ede a soproniak piros sxekffls követe tiltakozik az ínség enyhitéaére célzó szakasznak beállítására (1) Huszár Károly a nagyszerű debattor megleckézteti Hébelt elvtársat: csodálkozik azon, hogy amikor a kormány nyomorenyhítés! javaslattal jön, éppen a siociálisla párt egy tagja tiltakozik az ilyen szakasz beállítása ellen. Hébelt az ellen tiltakozott, hogy „meglepetésszerűen" hoznak ide uj szakaszokat. Ha nekem ruhát, vagy ennivalót igéznek, akkor nem bánom, hogy milyen meglepetés formájában jön. Hébelt visszautasítja Huszár kijelentéseit, de Huszár ismét elevenére tapint: Nem áll ox, hogy politikai, felekezeti, vagy osztályszempontbólJyllönbséget tettek volna valaha a uegitléget kérők között. Hébelt képviselő aaját táboriban meggyőződhetik arról, hogy azok a csnládok, akiknek fenntartói különböző bűnök miatt be voltak csukva, épp ugy részesültök segítségben, mint akiknek családfenntartói nem voltak büntetve. Vass József népjóléti miniszter kéri a karitatív egyesületek további vállvetett működésre, mert csak velük együttesen lehet leküzdeni a nyomort. Mojd Kállay Tibor pénzügyminiszter beterjeszti a vagyon-váltságból befolyt pénzösszegek mikénti felhasználásáról szóló jolentését. Majd
Bethlen István gróf válaszol Sándor Pál interpellációjára, amelyben azt o kérdést vetette fel, hogy kik hivták be a románokat és kérdezte a kormány elnököt, hogy haj-landó-c ebben vizsgálatot indítani.
Bethlen István miniszterelnök: Sándor Pál interpellációjának kiinduló pontját oz a tanúvallomás képezte, amely az orgovJnyl gyilkossági perben azt állította, hogy akik áldozatul estek — állítólag a románokat " bennmaradásra akarták bírni. A két dolog között semlféle őistefüggés nincs, nem azt kellett volna kérdeznie Sándor Pálnak, hogy hajlandó vagyok-e eljárást inditani aziránt, hogy kik hivták be a románokat, hanem azt kellett volna kérdeznie, hogy tudok-e orról, hogy voltak Ilyenek és kik voltak azok ? Bár
ilyen
akarok. A képviseld ur Jeltesti azt, hogy voltak olyan hazaáruló magyarok, akik a románokat ide behívták. Én kijelentem, hogy én Ilyenekről nem tudok éa nem la hiszem, hogy Ilyenek voltak. Ha a képviselő ur tudja, hogy voltak ilyenek, okkor kérem őt arra, méltóztassék azt őszintén megmondani itt és akkor semmiféle vizsgálatra nincs szükség. Ha Pékár képviselőtársam tud valamit, felszólítom arra, hogy itt, a Ház nyílt s\'.itie előtt mondja el, amit tud és amit hallott erről a kérdésről, felszólítom Ágoston Péter védőjét, Ujlaky ügyvéd urat Is nyilatkozattételre, de megtagadta a választ.
Fábián Béla: Féít az Istennyilától 1
Bethlen mbisjtf.elcök felolvassa azt o memorandumot, mit anask idején a szegedi kormány képviseletében az antanthoz beadott, amelyben a boUevirmu* letörését célortn.
Bethlen István: Nem tertom helyesnek, hogyha egy pletykából kiindulva, amelyek egy nagyvárosban mindig keringenek, politi-koi tőkét kovácsolnak csak azért, hogy kellemetlenséget szerezzenek másoknak. Miután meggyőződésem szerint aenklsem hívta be a románokat, hanem bejöttek maguktól azért, hogy megszállják a fővárost és kirabolják az országot. — Semmiféle vizsgálatot e tekintetben azért nem vagyok hajlandó indítani. (Hosszantartó éljenzés ás ta,s)
Pékár Gyula utul arra, hagy Migyar ors/ágon áltnlrtbin a zsidóságot vádolják azzal, hogy a románokat behívták. Nem tud róla, noha ezt a beállítást is hallotta. Az ő felszólalása nagy hullámgyüi üket vert fel, spjtó bizonyos része rendkívül sok cikket produkált ebben a kérdésben ét ma mér egészen nyíltan.
Azt vágják szemünkbe, hogy nem zsidók, de az augusztusi ellen forradalmár ok ttollak azok, akik a románokat behívták. Az akkoii, úgynevezett „Fehér Ház" tsgjai hiv ták be a románokat. (I) Szinte rendsieres gyanúsítás indult meg az akkori kormány ellen. Nap nop mellett meg olyan felszólalások történtek, amelyek mintegy rejtett igazolásai a bolstviimusnak. sőt dicséretek hangzottak el, mint például Sándor Pál, ski azt mondotta, hogy • beUevIzmua nagy-szerű rendeleteket produkált. Majd beszéde további során elmondja Pékár, hogy oz volt a céljuk a fehér házbelieknek, hogy megmentsék a roirtfnok elől azt, ami még megmenthető. Előadja a románok
merényleteit Frledrich litván ellen, valamint a románok többi merényleteit, majd a Fehér Ház szerepét ismerteti.
Pékár Gyula: A genfi vörös kereszt elnöke figyelmeztette öt, hogy meneküljön, V. mert hajsza indult meg a kormány ellen éa Surek elvtára a szovjetgyöléssel a*t a határozatot akarja meghozatni, hogy a burzsujokat augusztus 4-éxs éa 14-én Irtsák ki. ö azonban tovább itt maradt. Tizenkét nevet kolportálnak itt, akik a románokat behívták. Kérdem a tisztelt túloldalt. Ismeri-e ezt n tizenkét nevet? Azt mondják, hogy ez a tizenkét ambar a szovjet parlamentnek la tagja volt. Fel fogom olvasni ezeket a neveket és arra kérem a szocialistákat, vallják be nyíltan és őszintén, vájjon igaz-e, hogy ex a 12 név, akiket a románok behozásával és ittartásával gyanúsítanak, tagja volt-e a szovjetparlament\' nek ? Amikor felolvasom a neveket, kérem a szociáldemokratákat, nyilatkomnak minden névnél igennel, vagy nemmel, hogy tagjai voltak-e a szovjelparlamentnek ezek a nevek. A nevek a kővetkezők: Farkas István . .. (Óriási zaj az egész Házban, felkiáltások: ahá. rhá.) Pékár (tovább olvas) Jiszai Samu (újból nagjk. felháborodás) Knaller Győző, Miákita Ferenc, Peyer Károly, Propper Sándor, (a felháborodás vihara tör ki orkánsxe-rücn az egész Házb.n) Reisinger Ferenc, RotKen.teln Mór, SülS Jói.ef Györki Imre, Vanciák János.
Az n vehemencia, amellyel minket a szociáldemokrata páiton állandóan támadnak, azt az érzést kelti bennünk, mintha a tulol-
löbbszörl
dalon még mindig azt gondolnák, hogy még mindig a szovjet parlamsntben Ölnek. Mialatt mi julitni ellenforrad.lmárok ennek az épületnek a pincéjében hallgattuk azt az üdvrivalgást és tapsot, amellyel n szovjetparlament tagjait fogadták, akik kózül ma is egynéhány talán ugyanazon a hílyen ülnek, mint aklror, mikor lenn a pincében a legborzalmasabb kínokkal kínozták a polgári társsdalom áldozatalt.
A délutáni ülést fél 5 órakor nyitotta meg Gaúl Gaszton elnök.
CíilUry András személyes kérdésben szólal fel. Az események megvilágítása céljából szükségesnek tartja bizonyos dolgok tisztázását. A juniusi ellenfoiradalom után a polgárságon bizonyos letargia vett erőt. Mindenki alt hitte, hogy eiu án az orosz azisitáaia kivetkezik, ahol az ellenforradslro ároknak és n polgáróknak százait akasztották fék K0I6-nősen amikor Surek .Ivtírs bejelentette, hogy augusztus 4 én és 14-én végeznek a polgárokkal. Ml ezak után elhatároztuk, hogy egy táborba tSmóritjük az egész ország polgárságát, hogy az elsfi alkalommal fellépjünk a vörös uralom ellen. Ju\'ius 30-án ujabb kísérletet tettünk. Ekkor tudomásra hozták, hogy az .nt.nt demarsí kívetkeitében Kun Béláék-n.k át kell adni a hatalmat a szocláldemo-
ZM.A1 KÖZLÖNY
1922. «u«u»»tu» 3
kiatáknak. Alt hittük, hogy vége van a kommünnek, azonban kénytelenek voltunk alt tapoaztalni, hogy a szociáldemokraták nem voltak mások, roint büopaláatolók. Nem lehe tett azt a kormányt alümcfnl, mely a központi munkástanács kelébe tette le az eaküt éa olyan javaalatokat adott kl, hogy a szovjet határozatok továbbra la érvényben maradnak. Itt nem volt szó hazafias érzésről. Bilist peláatolt n kormány, mert megengedte, hogy Kun Béla Izl.xökJSn az országból éa elkerUIJe a büntető lgn»-aágaxolgáltatáat. Vájjon, miért volt szüksége Peidlnek a iilfegyveneit proletariátusra? — mert a románok - ellen nem használták, annyi bizonyos. A Budspeaten székelő bírói, ügyészi, tőrvényszéki és államlisztviielői kar kinyilatkoztatta, hogy csak olyan kormánynak munkálkodik, amelyben nem foglalnak helyet olyan egyének, akik az országnak a bolsevizmus alatti kormányzásában résstvettek. Est a nyilatkozatot aláirtát a Kurla, a tőr-vényaiék, a posta és távírda, a bíróság és a minisztériumok vezetői. Mikor láttuk, hogy nsl van Léasülőben, elhatároltuk a Peidlkor-mány letartóztatását. Payer belügyminiszter bizonyos intézkedéseket aksrt kérni a rendőrkapitányságtól, mire két tisztviselő belépett a szobába éa felszólította Payert, hogy mondjon le és amikor ezt vonakodott megtenni, őrizetbe vették. Payertól értesültünk, hogy a miniszterelnökségen tanácskozás van. Erre a csendőrség, rendőrség, továbbá 50 lovasrendőr kíséretében a miniszterelnökséghez hajtott. A várban nem látott román katonaságot és ezért érthetetlen Peldlnek az a kijelentése, hogy a román fegyveres erőszaknak engedve adták át a hatalmat. Kéil Pcidlt, hogy ezt cáfolja meg. A minisztertanácson Ágoston Péter azt kérdezte, mi lesz az életükkel. Cailléry kijelentette, hogy neki kö szönhetik, hogy a bevonuló rendőrség és egyéb fegyveres alakulatok a bolzeviata rend-s:er alatt szenvedettekért elégtételt nem szerzett magának. Felszólítja Sándor Pált, hogy büonyitékoklat terjesszen a Ház elé. A bevo nulásra vonutkozóan részleteket olvas fel .Diadalmas napok a Tiszától Budapestig" cimti könyvből. (Zajos derültség a kormánypárton.) Ebben a könyvben DIamandi kije lenti, .hogy a zsidóság küldöttsége kereste fel és kérte a megszállás meghosszabbítására. (Nagy zaj a kormánypártban.) Azt mondja Sándor Pál, hogy Berényi Bélát indokolatlanul gyanúsították meg, holott ellene a rendőrségen eljárás volt folyamatban, mert nagyobb összeget ajánlott fel, hogy a románok Keszthelyt megszállják.
— Felolvassa a .Pesti Napló" 1900. évfolyam egyik acámát, amelyben az áll, hogy Váxsonyi és Sándor Pál hosazsbb utánjárással kieszközölték, hogy « Romániából ideszármazott zsidók itt maradhassanak. Ne vegye tehát rosaz néven, hogy a fajvédelem nálunk is megnyilvánul.
Beszélt még Sándor Al, M lyer József és Poidl Gyula. ~
Az ülés este \'/ilO órakor ért-Véget.
Fogápolásra
uoliél ... ■ . . Kapható mindenütt 1
| 6jírlj« a Uaai ItmMtM rí. Miseit. »„ Mfer-a. W.
\'................
Kuvik madarak.
Nogijkaniisa, buíuszIui 2.
Sötét, fekete, gyászos tollazatú kuvik madarak ijesztően rémes huho-gását halljuk egyre jobban és hango-sabban a vigasztalan magyar éjszakában- A halál és enyészet madarai hátborzongató huhogását a nyomukban sürü rajokban felbukkanó vércsék éles vijjongásit\' kiséril
hs ahol a gyász rut madarat és kiséröi megjelennek — lelki depresszió, idegesség, kishitűség, csüggedés, félelem, elkeseredés, életuntság, sőt kétségbeesés támad.
A halál madarai megfertőzik a magyar lelkeket, megtörik ellenálló-képességüket, elcsüggesztik a gyengébbeket és oly érezhető deprimált közhangulatot idéznek elő, melyet nem lehet észre nem venni, melyet nem lehet szó nélkül hagyni.
Nem mondjuk mi azt, hogy a magyar Kálvária rémmese, hogy rózsás időket élünk, hogy nem viv mindegyikünk nap-nap Mellett irtózatos tusát az élettel, csak azért, hogy valahogyan nehezen és keservesen felszínen tarthassa magát az elnyeléssel fenyegető, sebesen rohanó ár fölött, hogy minden háznak megvan a maga szomorú kis története, minden családnak a maga kis tragédiája — hiszen irtózatosan komoly cs rendkívülien nehéz időket élünk.
De azért mégis, semmi ok a kishitűségre, semmi ok a csüggedésre, semmi ok a kétségbeesésre.
Magyarország a betegnek azt a folyamatát éli most, mit az orvosok kriiis-nek mondanak. Igen, nem ta gadjuk, aggódva álljuk körül szeretett betegünk — édes hazánk — betegágyát, remegve figyeljük minden mozdulatát, azonban ez a krízis oly természetű — noha látjuk is a láztól égő szemeket, a beesett sárga arcot, a vergődő testet — mely a lassú, de határozott és biztos gyógyulás szimptó-máit viseli magán.
Kishitüséget, csüggedést belevinni a lelkekbe, most — mikor a magyar égboltozaton a magyar feltámadás napja dereng, mikor a határtalan gyűlöletében magára maradt Franciaország kivételével az összes nemzetek és világhatalmi tényezők a tarthatatlan és ujabb világkatasztrófát előidéző „békeszerződések" revízióját követelik és sürgetik, ez egyenlő lenne egy gyógyulása felé biztos léptekkel haladó beteg emberfxk öngyilkosságával.
Bármi legyen is a szándékuk, bármi az indokuk a fejünk fölött kóválygó és sorainkba magukat betolakodó gyászmadaraknak — ne engedjük közel magunkhoz, ne türjük meg sorainkban — mert a felépülést, a Feltámadást késleltetik, megakasztják.
A magyar önbizalom, a magyar akarás, a magyar dac, a rendithetetlen magyar hit a szivárványos jövőben, a niztos magyar feltámadásban, legyen a mi vértünk, a mi paizsunk, a mi erősségünk a súlyos megpróbál-\' tatások e komoly napiaiban.
Tekintetünket az Egfelé, nyugodt, lélekkel, biztos lépéssel megyünk to-
vább a magyar Kálvárián végig, mert tudjuk, hogy ennek vége szakadt, meri rendithetetlen a mi magyar hitünk, hogy a magyar Golgota után jön a magyar feltámadás, a magyar nagypéntek után a magyar húsvéti
Mert hiszünk — Nagymagyarország dicső feltámadásában. A huhogó kuvikmadarak, a vijjongó vércsék, a repdeső denevérek pusztuljanak mellőlünk! \' \' — \' <*)
Katolikus internacionálé.
— A „Zalai Közlöny" tudósítójától. —
Gráz, 1922. augusztus 2.
Abból az alkalomból, hogy a második nemzetközi munkáskongresszus most Luxeu-burgban ülésezik, érdekesnek tartom a grázi katolikus internacionálé működését ismertetni. Mindenekelőtt szolgáljon tájékozásul, hogy a luxcnburgi kongreaazust a grázi szervezet rendezi. -Ax a grázi acervezet, amely az egétz világon „Internacia Katoliko" név alatt ismeretes. A rövid két esztendős múltra vissrza-tekintő szervezet ma az egész világ egyik leghatalmasabb nemzetközi alakulata. Ennek a szervezetnek ma már a világ majdnem minden államában vannak konzuljai, úgynevezett delegátusai, akik az egyes országokban képviselik az Internacia Katoliko szervezetét. Magyarországon Kételhy István százados. a képviselője az Internscitr Kntoliko-nak.
Hogy mik a céljol ennek az alakulatnak, arra vonatkozóan álljon Itt a szervezet hivatalos lapjának ax egész világon előnyösen ismert „Katoüka Mondo" cimü - újság cikkeinek néhány alábbi fejezete:
— Az Internacia Katoliko — írja — nem politikai mozgalom. Ax 1KA politikailag független; az IKA nem ismer különbséget fojok és nyelvek, osztályok és pártok között. Az IKA számára csak katolikusok éa szereteten és igazságon felépült nemzetközi katolikus politika létezik.
Találóan jelzi az IKA célját ennek az újságnak egyik másik cikke, amely igy végződik :
— Mi katolikusok, alkossunk igazán nemzetközi családot, amely családi körben minden katolikus mindenütt otthon érzi magát.
Mayr, az IKA főtitkára »z alábbiakban foglalja egybe az Internacia Katoliko törekvéseit :
— Szükséges ax egész világ katolikusainak együttműködése politikai téren-ja. Ax uj, modern idők követelik az ilyen arányú akciót. A katolikus vallás ellenségei, elsősorban a szabadkőművesek, több száz év óta a legbefolyásosabb nemzetközi szervezett felett rendelkeznek. És a vörös internacionálé, habár most pillanatnyilag több ellenséges c&oportra van szétosztva, még igy Is nemzetközi politikai erő, amely az ő tömegeivel ma is befolyást gyakorol a sajtó és- a különböző országok parlamentjei utján a nemzetközi politika irányítására.
— A modern nemzeti önzés sajnálatosan kiölte az emberekből n középkori keresztény korszak lelkiismeretét, amely a keresztény népeknek egy n.igy családba való egyesítéséért és a katolikus érdekek szolidáris védelmére élt ax emberek lelkében. A katolikusok tényleges nemzetközi együttmükö-dé*éh*z való e\'ső lépé* a nemzeti politikai erők megszervezése. Sikereink bizonyosak, hiába mondják a pesszimisták, hogy a keresztény internacionálé sohasem fog győznL A pesszimistáktól mi csak azt kérdezzük :
— Vájjon nem lenne borxasztó szégyen, ha nekünk keresztényeknek nem sikerülne ar, ami régen sikerült ellenségeinknek ? A mi törekvés ink kudarca a kereszt gondolatának kudarcát jelentené.
1922. augusztus 3
zalai közlöny
s.
— Porclankula. Tegnap volt a feren-ciek plébánia-templomában az úgynevezett Porciunkula-buceu, .amit a ferences atyák a Rend hagyományaihoz méltó keretben megünnepeltek. A templom ugy délelőtt, mint délután tömve volt ájtatos hívőkkel, akik a szentségekhez járultak és részt vettek a nogy lelki kegyelmeket nyújtó Porciunkula-bucsun.
— Sxemélyl hírek. Dr. Prack István városi közigazgatási tanácsnok hat heli sza» badnágát megkezdette. — Dr. Krajcsovics György államrendőrségi kapitány szabadságáról bevonult ás átvette ügyojztályának vezetését.
— Ki leax dr. Prack István utódja ?
A „Zslai Kőilörvy* anoak idején megírta, 4iogy dr. Prack István városi közigazgatási tanácsnok, miután sikerrel letette az ügyvédi vizsgát, az ügyvádi lajstromba való bejegyeztetését, illetve az ügyvédi kamsrába való felvételét kérto Nagykanizsa székhellyel. Dr. Prack István mai nappal megkezdette szabadságát éa ugy halljuk, hogy legközelebb ügyvédi gyakorlatát is megfogja kezdeni. A „Zalai Közlöny" feltétlenül hiteles forrásból ugy értééül, hogy dr. Prack hat heti szabadságának lejárta után a szeptemberi városi közgyűlésen egy évi fizetéses s/abf.dsá^ot fog kérni a várostól. így állván a dolog, felmérői a kérdés, ki legyen dr. Prack István utódja. Emlegetnek különböző neveket, mint ahogy ez már ilyenkor szokásos, azonban ezek eddig még caok kombinációk. A képviselők egy tekintélyes része ugyanis azt szeret ná, ha egy olyan értékes munkaerőt, mint dr. Novay Imre, siket ülne maradásra Mrof. Szeretnék, ha nem foglalná el a zalaegerszegi adóügyi tanácsnoki állást, hanem tovább is megmaradna Nagykanizsa városának szolgálatában. Ezt ugy gondolnák megoldani, hogy dr. Prack egy évi szabadságolásának tartama alatt dr. Novay Imrével helyettesítenék n közigazgatási lanáctnoki állást, majd annak megÜresedése, illetve dr. Prsck felmentése esetén dr. Novayval végleg betöltenék, mint akinek hosszú éves minden téren való közigazgatási gyakorlata biztosítja azt, hogy a városi közigazgatási tanácsnoki állás megfelelő kezekbe kerül. A képviselők körében megindult ezen mozgalom oly komoly, hogyha kikerülne dr. Novay Imrét maradásra bit ni, dr. Prsck litván utódjául dr. Novay Imre értékes egyéniségét fogjuk üdvözölhetni.
— A „Falura* tisxtviselőlnok szeretet vacsorája. Hogy mily szellem uralkodik a „Futura" egész ügymcnetébsn — mindenki tudja, hiszen éppen ezért érik a legtöbb támadások. A keresztény, nemzeti szellem és fajszeretet hozta létro ezt az intézményt, mely rövid fennállása ó!a ia legszebb tanújelét adta a keresztény magyirsáy életrevalóságának, üzleti értékének, kereskedői iá tesmettségének. Különösen áll ez a nagykanizsai Futurára, amely a vidéki fiókok kö*ül az első helyet foglalja el ugy vezetés, mint üzleti eredmény tekintetében. Az igazgató és tisztviselők között nem a főnök és az alkalmazott közti viszony, de a kolléga vis:onya a kollégához. Ugy, hogy azt lehet mond.mi róluk} hogy a „Futuru-c*alád". Ez a bensőséges maghitt viszony hozta tegnap est\'- a nagykanizsai Fulura összes hölgy Is férfi tisztviselőit össze a „Korona" kertbelyiségébe, hol egy igazi családi szeretet vacsorát rendeztek, melyen Posch Géza ügyvezető igazgató éa Kau/rr.ann cégvezetővel az élén néhány kellemes órát töltöttek, majd táncra perdültek és záróráig együtt mulattak. A \' Futura Itt ia következetes és hü volt elveihez, mert igazi Futura-családbeli mulatságot rendezett.
— Egy fiatal asszony tragédiája.
Csak nemrégen töitént, hogy egy fiatal úriember elvttk-egy kanizsai leányt feleségül. A fiatal pár annak rendje és módja szerint néhány heti .nászutazásra indult. Mikor aiu\'.án a legnagyobb boldogságban visszajöttek \'a fiatal asszony Kanizsán lakó özvegy édes anyjának lakására, • fiatal-asszony különös változáson ment át —■\'.mintha elméje elhomályosult xxilna. Édesanyja, férje, a háziorvos
mindent elkövettek, hogy a szerencsétlen fintel asszonyon segítsenek — azonban ez-Ideig mind hiába. A fiatal asszonyt moit édesanyja ápolja.
— Az Irodalmi és MUvésxetl Kör zenekara e hó 3-án, csütörtökön este 8 órakor próbát tart. Pontos megjelenést kér Kelting.
— Az anya- és csecsemővédő Intézet vezetősége ez uton mond- köszönetet ujnépi Elek Ernő urnák, az intézet céljaira adományozott 500, azaz ötszáz korona készpénzért.
„ — Brutális háziasszony. Sirva állított be tegnap délelőtt a rendőrségre egy postás özvegye és megmutatta az ügyeletes rendőrtisztnek az őt ért ütlegek nyomait, véres nláfutásokat. A szegény asszony, akit nem véd férfi kar, mert térje régen elhalá-zott és igy nir.es senki, aki védelmére keljen, özvegy Miklós Istvánné a Magyar-utcában lakik. Tegnap beküldte a háziasszonyának a szokásos lakbértt amit az illető — az asz-sxonynak a rendőrségen telt feljelentése sze-lint — neVi visszaküldött, majd leányával behatolt az özvegy asszony lakásába, felborította edényeit, ételét és a miisom sejtő özvegyre leányával együtt rátámadt, alaposan elverte és fojtogatni kezdte, ugy, hogy ki tudja, hogyan végződött volna a dolog, ha az özvegyasszony testvére nem siet segítségére. A rendőrtiszt jegyzőkönyvet vett fel az esetről, majd a látlelettel együtt, az ügyet áttette a kir. járásbírósághoz. — Szépen nézünk ki. Tegnap aranyat kértek egy proletár-szobáért, ma tettleg bántalmaznak egy szegény özvegyasszonyt. Kiv.4ncsisk vagyunk, hová fog ez még vezetni. Szeretnők már a halóságnak azt a bizonyos sújtó Öklét látni. Hisszük, hogy a k(r. járásbíróság oly stigoiu példát statuál, mely a hasonló durvaságoknak elejét veszi.
— Petőfi naptár Zalában. Hazánk linglelkü költőjének, Petőfi Sándornak, születése százéves évfordulóján kigyulladnak ■ megemlékezés fáklyái. Minden magyar kegyelettel üli meg a halhatatlan magyar zseni emlékét, ki arany betűkkel irta bele nevét a világirodalom fényes könyvébe. Ez az ünnepi hódolás hozza létre azt a naptárt, melyet N. Szabó Gyula és Huhn Gyula szerkesztenek Zalaegerszegen. A Pető/l Százéves Emlék-naptárt Blaha Lujza, Jászai Mari, stb. máris felkeresték írásaikkal a naptár szerkesztőségét, hogy biztosítsák az emléknaptár magas irodalmi színvonalát. — A Petőfi Százéves Emléknaptár szeptemberben fog megjelenni. Hisszük, hogy n hitalmas naptár díszére válik megyénknek.
~ A nagykanizsai Conterv és Tészta hi ugy ár alkalmazottai 1922. évi augusztus hó 6 án délután 5 órai kezdettel, az Amerikához címzett vendéglő kerthelyiségében (Cscngery-ut 87) tánccal egyhekőtőtt iótékonycélu knbaré-estélyt rendeznek, Glaagal Vilmos és Csillag Jenő gyártulajdonosok diszelnőkségej alatt. Az\'estély iqüsora a következő: 1. Hiszek egy Istenben. Énekli és szavalja Gsál Jolánka. Angyalok lesznek Ritter Józsa és Bsnyai Irénke. 2 Színésznő leszek. Monológ. Előadja Fóld-s N. 3. Bakfii. Monológ. A mi falunk. Ének. Előadja Gsál Jolánka. 4. Egy falusi kbleány Pesten. Énekli Kőrös G. 5. Egy bsleset. Dialóg. Előadják Antal Ilus és Z*gajsky Iván. 6 Asszonyom, kisasszonyom .. . (Pillangó főhadnagyból.) Előadják Ritter Elluska és G-ál Jolánka. 7. A fotogrnfus. Bohózat 1 felvonásban. Szereplők: Lombiné, fintol özvegy —Liszka, Annus, Berky Károly — Máté Pista, Nlnsi komorna — Liszkai Ka»us, Pincér — Mezei Gyula. Utána 10 perc szünet. 8. Vádlott a biró előtt. Dialóg. Előadják Krausz Lipót és Bánát Imre 9. Férjhez menjek? Monológ. Előadja Baksa L. 10. Rongyseedő. Énekes jelenet. Előadja Riebner Rudolf. 11* Szent** győrgyi diák. Szavalat. Levelek, levelek. Ének. Előadja Riiter Elluska. 12. S-ját szerzemé nyeiből énekel cigányzen * kísérettel Zigejsky Iván. 13. Lajosks párbajozik. Vígjáték egy felvonásban. Személyek: Kulcsár, borkereskedő — Wolf Gyula, Kulcsáráé — Körösi Gizus, Borbás ügyvéd — Zsgajsky Iván, Iránke, felosége — Ant<\\l Ilus, Lejoaka, Kul-
csár fia — Horváth Lali, Bogyal Aranka — Horváth Anni, Klivényi, hadnagy — Riebner R. Jutka, szakácsnő — LUzkai Annus, Házmester — Mezei Gyula, Házmesterné — Uszkai Kotus. Előadás alatt Láng Tibor konferál. A színdarabokat, monológokat és énekszámokat rendezte és betanította Zagajsky Iván. Főrendező Riebner Rudolf, rendezők: Müller Henrik, Phyo Ernő, Mátrai József, Sándor Gyula és Fiiszár János. Pénztárnokok Kálmán Ármin és PJander József, háznagy Kumin Ferenc, ellenőr Wínkler Ernő. Nyolc óráig szerpentin- és konfetticsata, világposta, szépségverseny. A győztesek szép emléktárgyban fognak részesülni. Kabaré-müsor ■ kezdete 8 órakor. Tánc reggelig. A zenét Horváth Jozsó zenekara szolgáltatja. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság augusztus 20-án tartatik meg ugyanott. Helyárak: Személy-jegy 25, családiegy 60 korona. Pénztámvitás fél 5 órskor. Tekintettel a nemes célra, felülfizetések köszönettel fogsdtatnsk és hlrispl-lag nyugtáztatnak.
— A Henry cirkusz rövid ittléte alstt is bebizonyította, hogy érdemes a nagykanizsai műpártoló közönség támogatására, ma t igyekszik a legjobbat nyújtani. Kár, hogy mír holnap utolsó előadását tartja. Szívesen láttuk a Henry-cirkusz vezetőségének Igyekezetét, a kényes Ízlésű nagykanizsai közönség kielégítésére, amit sikerült is elérnie. A gyermek-csoportok mutatványai a műsor legszebb számai voltak. Az uszó színház, valamint az akrobata-csoport izgalmas mutatványai oly érdekes és idegfeszítő látványosság, mely legteljesebb elismerésünket megérdemli. A sport kedvelő közönség előtt különös érdekességgel bírnak a birkózások is, melyek klasszikus szépséggel folytak le. Tekintve, hogy a Henry cirkusz még csak ma és holnap este játszik Kanizsán, felhívjuk a nagyközönség figyelmét a két utolsó előadás rendkívül gazdag és élvezetes műsorára, melyen a teljes személyzet közreműködik.
(x) Uránia. Versenyen felüli amerikai mestermB t .Dyntl éa avád halászdráma, hazatérés. X. j
- Rádll József érdekében. A „Zilál Közlöny" mir több ízben szót emeli egy szerencsétlen agg iparos házaspár érdekében, aki valaha Jobb napokat látott, de 81 éves lávén, szemei annyirs elgyengültek, hogy nem képes többé dolgozni és 71 éves feleségével együtt az éhhelálnak vannak kitéve. Felszólításunkra jöttek ugysn adományok, de oly szórványosan, hogy egy hathatós segítségnek nem lehet nevezni. Buváry Gyula fiatai Iparos erre a bgnsgyobb nyomorban sínylődő sgg házaspár érdekében gyűjtést Indított Ismerősei köriben és a kővetkező szép eredményt horfa létre: Buváry Béla, Buváry Gyula, Arval József, Papp István 100—100 Kr. Kovács József, Eikner Vilma, Furmen Imre, Varga Ferenc, Molnár Gyula, Kovács Ferenc, Horvát Rezsó, PAsztor Zsiga, Bedekovics Józsof, Hífcz Lajos, Németh Ferenc, Farkas Forenc, Nováczki István, Szacjas Ferenc 50-50 K, SternAt Józstf, Turek Gte. 40-40 K, Kovács Mihály, Kovács Antal 30—30 K, Takács Gyula, Pintár Gyula, Púik. Ferenc, Borbjly, Lajos, Török József, Farkas józsefná, Gáspár lován, Aei Ferenc, Nimelh Antal, Bilog Boldizsár, Temlln Islván, Ferk Ferenc, Növik M.Vrton, Rikár István Berzence, Hofer N, Ren Ferenc.\'t Vclecz Ede, N. N. 20—20 K, Skrivíllc. N, Egyed N, N. N. 10—10 K. összesen tehát 1630 K. Köízö-n el illeti mindazokat, .kik hozzájárultak egy irtó -zalos nyomor enyhltáséhez, do különösen BuvAjy Gyulát, aki nemes einberbaríM szlvinek sug. Lilát követve, relkorcsle Ismerőseit 4s folkeltoHo figyelmüket e«y,flaggott tpagwr Iparospár 0(y megindítóan .*zomoru%onlárá . .Vajh, akadna még tflA Ilyen Buváry Gyula Knotóifti, he-\' hathatósan segíteni, teheesen Rádll Józiel vágteien nagy..nyomorán.
(x) Arany.t. exíatSt, brilláoMt
NagykanUMtf D«llk-Wf 12. Min. |
(j) Uránia. Szombat, vasárnap „Dy .-rikkancsok;királya"_ vcrienyeiyfelüll «merl|fr!
niestcnnü- Amprlka
körülralongo tt\' gyermi színészével. VesTéy £*rtyvifl főszerepben. 4. f« „H-zatérés" svéd baléspd^ma 5 felvonási
ZALAI közlöny
1921 augunlm 3.
Közgazdaság
Budapesti tőzsde i Budapest, augusztus 9.
Kepoleoe OT25-76, Fool--, Dolli/ 3<35 - 45,
Fraoele frank -, Márka 304-14, 01a<i ltr» 114-16.
Oaatrik kotooa 4ÖX5—12 6, Rab.! -, Lel 1810-30.
Saokol 8426 - 75, Svíjd treok - Kraak <«»"
2816-75, Lengyel mii ka--.
Budapest] devizák:
AmaleMam IC95-I06. Kopf«ohi|ta i83-2í>\' KrlaatUa\'a lll-C, London 10000-11000. Bertio 315-.125, Milano 100-11, Pírlf 103-20\'., Príja 8155-525, Sloekholaj 833—40, Zürich 4b3-01, Wien 397 5,—417\'v, Zijrib 725 -36, New-York 2427—67, Varai -—.
Zürichi zárlati
Boriin 08, AnaUrdem--, Hollandia 203,
New-York 520\'5, Loodon 2337, Tárt. 4207, MUaoo 2307. Prige 13, Bnd.peal M, Zigríb 182 5, 0.035, WJeo 0.01. Siófia--, Oaatrék bélyegaelt--■
Nemes fémek piaca:
Eaüat korona 175-95, etüst tollal 410 ->35, ötkorooia 900—1060, a 20 koconki mogyar arany
«500—10.000, Napoleoa--.
Termény jelentés:
Buaa fTUaavtUkl) uj 7«-73, egy<b uj 72-7250, (or i oj 64—66, takarmány árpa, uj 68-59, eör árpa
--, aab "-—7350, tengeri 00—87. itpca 125—J0,
korpa 41—42, kölaa -.
Budapesti állatvásár:
Mertuhui L r. a,íaaban 160-M0. hitulja 180-240, eleja 140—86, II. r. egíaiben 115—36. hitulje 126—60, olaja 100—10,. Növendék maihe: I. r. egé»a 00—115, borja (Mött bírb.) 180—80. Kéaelet: Nmy-ma/ha 10Í íUdii 04, NOvendék marha 200, a.\'adl> 160, borjú 68, eladie 30, MarheUr 280- 90, byjub.5i 410-20. /
Sertésvásár.
pelhejtii ftSO Elkölt 30" Ölag Mrtés--,
köaép---, ealr —, aaalonoa —, lahuaott has — Aa
eladok olyaa magaa Íjakat kértek, hogy a ví.ir egyílta-iban nem alakult kl. . 1
A izerkesztisért tajíójogilag felelős: Benedek Reuö sterkesilö.
Apró hirdetések
•Ujai XO SO K, fMif U Onn«p»»p «• K. nündan
lortbkl ut Kítkö.aap 4 K. rajAr- *« Un»*pn»j> 3 K. • ulifibb UetOvcl u*dett tűrik doplin a*AtnUtata*k. A114at ksrMikisk mindenkor 50 uáulik 4ranB«U»o4»7.
Irodlatanő (esetleg pénztár kezelésihez, is) ajánlkozik. Cím a kiadóban.
Jó háxikoaat kapható Magyar utca 24. szám alatt.
Eladó kát bőrfotel és divány, Íróasztal, könyvszekrény. Cim a kiadóban. (tt*
Pónatárosnfi azonnal felvétetik. Könyvelni tudók előnyben. Harmat dlvatáruház. 4y>}
Petőfi Sxáaévoa EmlókuapUr. Meg
Jelenik szeptomberben Zalaegerszegen. KitQcő hirdetési forrás.
Jókauban lévő, JóminőségÜ szabadon-futó kerékpár sürgősen megvételre kerestetik. Cim a kiadóban.
Egy plüssel mantirozoit jókAtban lévő rézágy elauo. Ugyanon egy kis toileitetükör. Cim a kiadóhivatalban.
ISKOLAI
vlónyv^
oaiaoa, lsléaaa klvitalban
OLCSÓN VÍLLAUfl
lapunk könjrr-» ayomiij.
^OTÉSt^
FŐÚT 5. SZ.
Kereskedők figyelmébe!
Va\'ódi prágai befőzi pergamentpapir
Vajcaomdgolópnplr Supcrlor papírzacskó Csomagolópapír Csomag fitsijScImkák Sokssorositó ké.aUlík írógép
IrAgépkr-llékek Rendelé:. i zsebkönyvök Forgalmiadé könyvek Mindenféle Üzleti könyvek Kötlevelek
Gabonavásárlási könyvek
legolcsóbb napi árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
paylrirotűLxfcban, Vagykanlssán.
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag ongedélyezott vlllanyazeielö
NAGYKANIZSA
Csengary-utca 13. szám
Telefon 394 sz.
Elvállal
TttifiUat veeotókek, motorok, oaUlárok, valamint talafonok, oaengflk éa J.lsl-k4.atll.Skok folawroléaét, kaetély-vlUim-hkrltO b.rand.ziaat. Mindennemű vllla-mo. monkátatok gyoraeu .azkttstHtotnok
Saak.iecűen vínxl
motorok ujratekercselését. Mindennemű égők raktáron.
RÉZGÁLIC
M-M\'/.-os
Raffia
Mayuoga
rnoaSS Kénpor
Kénmái
Rftfflníll is <it>(ti)Ult
Gépolal Hengerolal Unó Kocsikenöcs Marón&tron
(raigatfokg lugkő)
Gyanta stb.\'tSÜS
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykoreskedA cégnél
Altpllta 1866
SSKKKK nXKXXXXKKX
i§ Zab, Tengeri
Gépolaj, Nyersolaj § Kocsikenőcs ff Badacsonyi rézkénpor g Köles, Mohar
továbbá mlodcoMmü gascftasigl is nétnetonxi«l kerti m»gv*k kicsinyben lt luptuták
Ország és Widder cégnél
igykanissx, Erzsébet-tár 10.
X9rte xxx xxxmx xx x xx
ti vb ÜRflNÍfl Mozgószinház 3-T3
Szombat — v»\'í ro«p
Sví<J hiliszJriimi 5 fclvooÁiban
Dyntl, a rtkkancskirAly
Amerikai meilern.ű 4 felvonóiban
HELY k RAK: Piholy 36 kor., Zaolya 26 kor., II EUaOiaok k.eJ.U: IMthlanapokoa 7 ia 9 ónkor, Körűik 20 kor, Timlii 18 kor.. Zá.tu<k 10 kor. U vaiir- éa ünnepnap 6. 7 ía 9 Urakor. Pooloa keajia I

oaanaaaoQOoaQoaaoooaaQoapQaa
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda
Könyvkötéazet— Vonalzóíntézet
117.
Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
Kmdáiíat
78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
jgogQOOöDDOOaOD ODODOaPDOOOOOD
a lantulaldonnmk • 7^\'nl m r.ifim.ti ------------" "
HyomsioU « Isptulsjdonosok: Zalai áa Gyftrmnil kvtjyvayomdájábta.
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Augusztus 4. Péntek
175.
ZALAI KÖZLÖNY
__ KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
$snktt\\6uit é« kludóhiTo\'.nl i Fő-nt 13. a*.
• InUraitaatV.ifon 7*. .
Megjelenik mindig kor« röggel
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
BEFIZETÉSI ÁSLAK: Ugy hóra 100 X. V«n»dém 900 K. Egyes a Kim ára 5 X.
Valutapánik Bécsben
Poincaré kijelentésének hatása.
Becs, auguizlui 3. (S-jit ludósitónk telefonjelcntése.) Politikai körökben bizo-nyosra veazik, hogy Poincaré immár saját elhatárolásából önálló akcióra készül, hogy Németországot a jóvátételi követelések megfizetésére kényszerítse. Poincarénak az a kl-jelenléee, hogy megtorló eszközökkel fog élni, nemciak Berlinben, hanem Bécsben is óriási valutahosszt idézett elö. Béciben mór
tegnap óriási valutapánik volt, amely a m«l napon is folytatódott. A dollár elérte 51.000 koronás árfolyamát, ugy, hogy az a helyzet állott elö, hogy egy békekoronának 10 000 osztrák korona felel meg
A kormány lapja a Relchspost az ujabb bécsi valutopánikka! kapcsolatban ozzal akérés-ael fordul az antanthatalmakhoz hogy a teljes összeomlón elótt jSjjenek Ausztria segitiéjére
Elnapolták a nemzetgyűlést.
Budapest, augusztus 3. A tegnapi viharos nap után ma csöndes, rövid ideig tartó ülés után bizonytalan időre elnapolták a nemzetgyűlést.
A mai ülést tiz órakor nyitotta meg Gaál Gasztoo elnök.
Harmadszori olvasásban elfogadták a? indemnitásról szóló javaslatot, majd a katonai büntető jogszabályokban megállapított értékhatárok kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot.
Mikooényi Eznő, • mentelmi bizottság előadója terjesztette be sajtó utján elkövetett rág«imazás és becsületsértés vétsége miatt Rainprechi Antal, rágalmazás vétsége miatt Kiss Menyhért, súlyos testi sértés miatt Ur banics Kálmán, jogtalan toborzással elkövetett lázadás bűntettével vádolt Hir György nemzetgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése iránt benyújtott kérelmeket.
Gaál Gaszton elnök ezután a következőket mondotta: A nemzetgyűlés tegnapi ülése folyamán sértő klfejezé* hangzott el a Házban, de annak használóját a naplóból nem sikerült megállapítani. Felszólítom a Ház tagjait, hogy aki a szociálisták felé azt kiáll-torta, hogy ki kell őket dobni, jelentkezzék.
A felszólításra Csóngedy Gyula áll fel. Az elnök a házszabályok értelmében Ciöngcdy Gyulát rendreutasítja. Kéri egyben a Ház tagjait, hogy miután a gyorsírói jegyzetekből megállapították, hogy ebben Is használtak hasonló kifejezéseket, kéri a Ház tágjait, hogy hasonló kifejezésektől tartózkodjanak, leketőleg ugy viselkedjenek, hogy ez a H-iz méltóságának megfeleljen.
Csöngedy Gyula:
— Mikor tegnap a Peidl-kormánu bün-lajslromát hallottam s mikor azt hallottam, hogy a póri képviselő tagjai kö;ül nyolcan• tizen tagiai voltak a stovjelkormdnynak, elragadott a hazafias érzés és akkor használtam azt a kifejezést, mert leheletlennek tartottam, hogy a mmzetgyülés tagjai legyenek azok, akik a szovjetkormánynak tagjai voltak.
— Kifejezésemért bocsánatot kérek, de kijelentem, hogy érzületem ugyanaz marad, mint ámi ezt a kifejezést szájamra adta.
Ezután elnök javasolja, hogy a nem-
zetgyűlés bizonytalan időre napolj* el magát és a további teendők elvégzésével bi*zn meg az elnökséget. A Ház ilyen értelemben határozott.
E»után a jegyzőkönyv hitelesítésével az ülés 1i« óra után véget ért.
A nemzetgyűlést ma bizonytalan időre napolták el, de a kormány részéről máris megtörtént az intézkedés arra, hogy a nem zetgyülést augusztus 16 ára hívják egybe. A közbeeső tizenkét napot arra használják föl, hogy a földodója vaslatot tárgyalásra előkészítik.
Jugoszlávia megszünteti a magyarok elleni rendszabályokat.
Belgrád, augusztus 3. Hivatalosan jellentik : Minthogy h királyi kormány megkapta a kért elégtételt a magyar kormánytól, n pécsi jugoszláv alkonzul személye ellen elkövetett íjierénylet ügyében, a külügyminiszter fölkérte * belügyminisztert, hogy függessze föl a megtorló rendszabályokat, amelyeket egyes magyar állampolgárokkal szemben alkalmazlak.
Revízió alá kerül a „B" listások ügye.
0udape$t, augusztus 3. (Saját tudósítónktól.) Ma délelőtt fél 11 órakor a „B" listás
liszt viselők országos szövetségének tiz tagu küldöttsége kereste fel Bethlen mlnlszterelnö köt. A küldöttség nevében Szilágyi Zoltán dr. a „BM listás tisztviselők országos szövetségének elnöke ismertette a „B* listások nehéz helyzetét. Megemlítette, hogy a „B" listára való helyezés körül bizonyos Igazság-talanságok-ferténtek és ezért kérte a miniszterelnököt, hogy ezt a kérdést vegye revízió alá.
A miniszterelnök válaszában kijelentette, \\\\0fy tudatában van annak, hogy a „B" Ymhra helyezésnél bizonyos igazságtalanságok történtek, de teljes igazság nincs « földön. Ezt olyan emberek intézték, akik réstben magok Is érdekelve voltak, tehát nem csoda, hogy bizonyos hibák csúsztak be, amit azonban senki sem akart. Ezt o kérdést revizló alá yasii és minisztertanács elé utasitjo. Kéri a küldöttséget elégedjék meg ezzel a válasszal, mert egyelőre más választ nem adhat.
A küldöttség megnyugvással vette tudomásul a miniszterelnök válaazát.
Az a helyzet
ebben az országban, hogy néhány százezer ember dolgozik éjt-napot eggyé téve inaszakadtáig s emberi életet élni alig tud, mig néhány ezer ember dudál vigan, valutázik, börzézik s egy ujjlegyintés nélkül keres percek alalt százezreket. Amaz csak kecme-reg s mig a lánya meg a felesége lyukas cipőben jár, addig emez, a börziáner, dúskál, dőzsöl s a felesége, vagy a szeretője százezres toalettekben pompázik és páváskodik.
Ezt lehet látni annál a társadalmi osztálynál, mely soha nem érzett nélkülözést és ma sem érez, sőt ellenkezőleg. S ha csak az volna, hogy ő maga dúsan él. De hogy valaki milliókat nyerjen, ahhoz vesztes fél is kell. A vesztes pedig nem lehet más, mint az, akinek a bőrére megy az egész játék. Es mindenesetre fövesztes a közgazdasági élet s maga az az osztály, mely a piacról él.
Mert az árak felverése, a minden téren való dirigálás — ezeknek a könnyen élő siberek a munkája. Nekik mindegy, hogy milyen ára van a ke-jtyérnek, a húsnak, ők megtudják fizetni, ha milliókról van is szó. De a legnagyobb kárt mégis erkölcsi vonatkozásokban csinálják. Ma az emberek azt látják, hogy aki valutázik, tőzsdén játszik, munka nélkül is tejben-vajban fürdik.
Ezért kell megrendszabályozni a tőzsdéi s dezinficiálni, mint a méreg-fészket, mert drágít mindent s az ingyenélés mételyét hinti el a társadalomban.
Ami a búzaár maximálásának elejtését illeti, — bár a szegénység mellett érez szivünk és egész lelkünk — helyesnek tartjuk. Mert ki ad)a el ma a búzáját? Az a szegény 10—20 holdas kisgazda, akinek bérletet, adót, adósságot, bognárt, kereskedőt kell fizetnie, akinek muszáj azt a pár mázba, talán nem is felesleges búzáját eladnia. Az kapjon érte alacsony árat és majdan a siber, aki beraktározza, adja el dupla pénzért. Nem. <t
A kormány intézkedése helyes és becsületes. Akár az ármegszabás mel-
PRÍMA siffonok
ás vásznak rtgl árbaa
^ FÉRFISZÖVETEK
61-lk évfolyam
Nagykanizsa. 1922. Auguutux 4. Péntek
175. ssám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMtk*5ftjl<( é« kUdóhiVotal i Hrt-\'lt 13. ««.
- !t>Wrorfc»n-t*Ufoii 73. —-
Megjelenik mindig kor* reggel
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSÓ
ELŐFIZETÉSI ÁMAK: Egy hóra 100 X. Hagyadávre 800 K. Egyei ssáu ára 6 X.
Valutapánik Bécsben
Poincaré kijelentésének -hatása.
Bécs, augusztus 3. (S-»ját tudósítónk telefon jelentése.) Politikai körökben bizonyosra veszik, hogy Poincaré immár saját elhatározásából önálló nkcióra készül, hogy Németországot a jóvátételi követelések megfizetésére kényszerítse. Poincorénnk az a kijelentése, hogy megtorló eszközökkel fog élni, nemcsak Berlinben, hanem Bécsben is óriási valutahossxt idézett elő. Bécsben már
tegnap óriási valutapánik volt, amely a mai napon is folytatódott. A dollár elérte 51.000 koronás árfolyamát, ugy, hogy a* a helyzet állott elő, hogy egy békekoronának 10.000 osztrák korona felel meg
A kormány lapja a Rcichspost az ujabb béctl vatutopánikkal kapcsolatban azzal akérés-sel fordul az antanthatalmakhoz, hogy a teljes összeomlás előtt jöjjenek Ausztria segitcégére
Elnapolták a nemzetgyűlést.
Budapest, augusztus 3. A tegnapi viharos nap után ma csöndes, rövid ideig tartó Qlés után bizonytalan időre elnapolták a nemzetgyűlést.
A mai ülést tiz órakor nyitotta meg Gaál Gaszton elnök.
Harmadazori olvasásban elfogadták ar indemnitásról szóló javaslatot, majd a katonai büntető jogszabályokban megállapított értékhatárok kiterjesztéséről axóló törvényjavaslatot.
Mikoetnyi Ernő, a mentelmi bizottság előadója terjesztette be sajtó utján elkövetett rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt Rainprecht Antal, rágalmazás vétsége miatt Kiss Menyhért, aulyos testi sértés miatt Ur banics Kálmán, jogtalan toborzással elkövetett lázadás bűntettével vádolt Hir György nemzetgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése iránt benyújtott kérelmeket.
Gaál Gsszton elnök ezután a következőket mondotta: A nemzetgyűlés tegnapi ülése folyamán sértő klfejezé* hangzott el a Házban, de annak használóját a naplóból nem sikerűit megállapítani. Felszólítom a Ház tagjait, hogy aki a szociálisták felé azt kiáll-totta, hogy ki kell őket dobni, jelentkezzék.
A felszólításra Csöngedy Gyula áll fel. Az elnök a házszabályok értelmében CsÖngcdy Gyulát rendreutasítja. Kéri egyben a Ház tagjait, hogy miután a gyorsírói jegyzetekből megállapították, hogy ebben is használtak hasonló- kifejezéseket, kéri a Ház tagjait, hog/nssonló kifejezésektől tartózkodjanak, leketőleg ugy viselkedjenek, hogy ez a H-íz méltóságának megfeleljen.
Csöngedy Gyula:
— Mikor tegnap a Peidl-kormánu bűn-lajstromát hallottam s mikor azt hallottam, hogy a párt képviselő tagjai kö:ül nyolcan-tizen tagiai voltak a szovjetkormánynak, elragadott a hazafias érzés és akkor használtam azt a kifejezést, mert lehetetlennek tartottam, hogy a nemzetgyűlés tagjai legyenek azok, akik a szovjetkormánynak tagjai voltak.
— Kifejezésemért bocsánatot kérek, de kijelentem, hogy érzületem ugyanaz marad, mint ami ext a kifejezést szájamra adta.
Ezután a* elnök javasolja, hogy a nem-
zetgyűlés bizonytalan Időre napolj* el magát és a további teendők elvégzésével bizta meg az elnökséget. A Ház ilyen értelemben határozott.
E\'után a jegyzőkönyv hitelesítésével az ülés tiz óra után véget ért.
A nemzetgyűlést ma bizonytalan időre napolták el, de a kormány részétől máris megtörtént az intézkedés arra, hogy a nem zetgyülést augusztus 16 ára hívják egybe. A közbeeső tizenkét napot arra használják föl, hogy a földedójavaslatot tárgyalásra előkészítik.
Jugoszlávia megszünteti a magyarok elleni rendszabályokat.
Belgrád, augusztus 3. Hivatalosan jelentik : Minthogy n királyi kormány megkapta a kért elégtételt a magyar kormánytói, n pécsi jugoszláv alkonzul személye ellen elkövetett merénylet ügyében, a külügyminiszter fölkérte a belügyminisztert, hogy függessze föl a megtorló rendszabályokat, amelyeket egyes magyar állampolgárokkal szemben alkalmaztak.
Revlzlé alá kerül a „B" listások ügye.
Budapest, augusztus 3. (Saját tudósítónktól.) M« délelőtt fél 11 órakor a „B" listás tisztviselők országos szövetségének tiz tagu küldöttsége kereste fel Bethlen miniszterelnÖ köt. A küldöttség nevében Szilágyi Zoltán dr. a „B" listái tisztviselők országos szövetségének elnöke ismertette a „B" listások nehéz helyzetét. Megemlítette, hogy a „B" listára való helyezés körül bizonyos Igozság-talanságok történtek és ezért kérte a miniszterelnököt, hogy ezt a kérdést vegye revízió alá.
A miniszterelnök válaszában kijelentette, hogy tudatábnn van annak, hogy a „B" listára helyedéinél bizonyos igazságtalanságok történtek, de teljes igazaág nincs a földön. Ezt olyan emberek intézték, akik réstben magok is érdekelve voltak, tehát nem csoda, hogy bizonyos hibák cfusztak be, amit azonban senki sem akart. Ezt a kérdést revizíó alá ves>i és minisztertanács elé utasitja. Kéri a küldöttséget elégedjék meg ezzel a válasszal, mert egyelőre más válaazt nem adhat.
A küldöttség megnyugvással vette tudomásul a miniszterelnök válaszát.
Az a helyzet
ebben az országban, hogy néhány százezer ember dolgozik éjt-napot eggyé téve inaszakadtáig s emberi életet élni alig tud, mig néhány ezer ember dudái vígan, valutázik, bőrzézik s egy ujjlegyintés nélkül keres percek alalt százezreket. Amaz csak kecme-reg a mig a lánya meg a felesége lyukas cipőben jár, addig emez, a börziáner, dúskál, dőzsöl s a felesége, vagy a szeretője százezres toalettekben pompázik és páváskodik.
Ezt lehet látni annál a társadalmi osztálynál, mely soha nem érzett nélkülözést és ma sem érez, sőt ellenkezőleg. S ha csak az volna, hogy ő maga dúsan él. De hogy valaki milliókat nyerjen, ahhoz vesztes fél is kell. A vesztes pedig nem lehet más, mint az, akinek a bőrére megy az egész játék. Es mindenesetre főve«ztes a közgazdasági élet s maga az az osztály, mely a piacról él.
Mert az árak felverése, a minden téren való dirigálás — ezeknek a könnyen élő siberek a munkája. Nekik mindegy, hogy milyen ára van a kenyérnek,, a húsnak, ők megtudják fizetni, ha \'milliókról van is szó. De a legnagyobb kárt mégis erkölcsi vonatkozásokban csinálják. Ma az emberek azt látják, hogy aki valutázik, tőzsdén játszik, munka nélkül is tejben-vajban fürdik.
Ezért kell megrendszabályozni a tőzsdét s dezinficiáíni, mint a méregfészket, mert drágit mindent s az ingyenélés mételyét hinti el a társadalomban.
Ami a búzaár maximálásának elejtését illeti, — bár a szegénység mellett érez szivünk és egész lelkünk — helyesnek tartjuk. Mert ki ad|a el ma a búzáját? Az a szegény 10—20 holdas kisgazda, akinek bérletet, adót, adósságot, bognárt, kereskedőt kell fizetnie, akinek muszáj azt a pár mázsa, talán nem is felesleges búzáját eladnia Az kapjon érte alacsony árat és majdan a siber, aki beraktározza, adja el dupla pénzért. Nem.
A kormány intézkedése helyes és becsületes. Akár az ármegszabás mel-
FERFISZÖVETÍK
príma siffonok
éi vluMk árkán
Minden, áru bél csak elsőrendű gyártmányt
Átmeneti és télikabátok, lötétkék ás fekete kamgarnok nagy választékban
singer józsef és társa
- KOipont »AXM 4*OUt -
nagy raktára
1922. auguaitua 4
Zalai közlöny
OLCSO ARAKONárusitiuk az eiőrehaiadt nvári szezon miatt
a raktáron lévő nyári mosóárninkat
Nöl divat kabétyaiourok, dlvstkostum éa I ruhaszövetek minden létez A színekben, uav- I ssintén férflkabát doubló angol szövetek | mér raktárra Érkeztek igen olcaó Arakon!
Araink
olcsóbbak mint bárhol!
Regenhardt és Raymann
\\riléghir^ztal^lv^j^l és jíffonjaiból
Kisfalud! és Krauss „Arany Kakas11 divatnagyáruháza, Erzsébettér 21.
— Passiójáték Mlkófalván. A magyar Oberammergauban, Mikófalván (Hoves-megye) meghonosított müvéstl passiójátékok augusztusi előadásit 6, 9, 13, 15, 20 és 27 én tartják meg. Útirány: Budapest, Füzesabony, Eger, Mikófalva. A Magyar Géniusznál Budapesten (Andrássy-ut 62.) megváltott jegy felmutatása mellett, kedvezményes vasúti menetjegy váltható. Elstállásolásról a mikó-falvi jegyzői irodában működő „Elszállásolási Iroda", élelmezésről ped=\'g az E*ri Forgalmi részvény\'áraaság gondoskodik. Belépőjegyek: I hely 300 K, II. hely 200 K, III. hely 100 K.
— A Délivasut nyugdíjasai fel
hivatnak, hogy azok, a kik eddig sem cipői, som pedig cipőutalványt nem kaptak, ezt a helybeli állomtsi élelmezési kerületnél f. hó 5 ig bezárólag okvetlenül jelentsék be, vagy hozzátartozóikkal jelentessék bo. Állomás-főnökség.
— Amikor ax Internáltból háxiur lesz. Még csak nemrégen, a kommün alatt nagyon hangos volt. Hangosságáért meggyült a baja a hatósággal. A halóság — ahogy az ilye a elvtársak megérdemlik — letartóztatta és két napig gondolkodhatott az ügyészség fogházában, hogy nem volt érdemes magát elv társiasan exponálni, arután a zalaegerszegi táborba került egy kis kijózonitáai tanfolyamra, hol per»«e hosszabb időt (öltött és elmélked hetett o szociális termelésből fakadt gerstll és egyéb „jólét" fölött. Történt, hogy az elvtára végre kiszabadult. Első teendője az volt, hogy Nagykanizsán házat szerzett és ilyenformán az elvtárs a „burzsujM>ok osztályába sodródolt. És most ez az ember, akinek nagyon csendesnek kellene lennie, ez az ember, akinek nagyon háljanak kellene lennie „uj háziuri" mivoItáb{*n vakmerőségében már odáig merészkedett. — hogy egvik lakójának — Nagykanizsa egyik legelőkelőbb közéleti funkcionáriusának (!) felmondotta a lakást, csak azért, hogy ő, akinek jó volt az internálótábor barakkja, most hallatlan prepolenciájá-ban és merészségében az iilelő uricsalád lakásába költözzék és éreztesse háziuri hatalmát. Hogy az elvtárs minden igyekezete hiábavaló — az termés*etea. Mi csak azért hozluk fel 4pt az ujabbl, „legfriscbb eictel", hogy Igazoljuk a megalakulás alatt levő nagykanUsil . Lakók Szövetsége" \'jogosultságát. Mert legfőbb idejr, hogy a lakók végre az ilyen tűrhetetlen állapotok ellen komolyan és egységesen, egy emberként talpra álljanak.
— Ax „Arany Korona*4 kávéház renoválása. A jónevü .Arany Korona" vagy rövidben „Korona" kávéház és étterem főnőké, Kiss Ernő kellemes meglepetésben fogja vendégeit részesíteni. Nagy anyagi ál-dozstokkol teljesen újjáalakítja ugy o kávéház, mint az étterem belsejét, hogy látványosság számba fog menni. Kiss Ernőnek nz a célj«», hogy kávéházát ugy alakltja át, hogy mindenki otthonosan és jól érezze magát termeiben^ háza a kanizsai és vidéki uriközőnség találkoló helye legyen.
friadeakl&il , a legmagasabb áron Vessek KOPÁR A. írás és ék.ieré.% Nagykaalxsa, Deák-tér 12. >Um.
— A küxssflk«4gletl clkWk eladási írKnak k«teles5 feTlBnteté.e. A köz-vétlenül ■ fogyasztók részére árusiló keres. Itedők is iparosok kötelesek tz üzlethelyiségükben, raktárukban és kirakatukban,levő, eladásra «zínt összes közszükségleti cikkek áréi, niíg pedig tekintet nélkül az árak külföldi származásira vagy • beszerzési ár külföldi szárma-JásSra vagy a beszerzési lí külföldi pénzérté-
kére, magyar koronákban feltüntetni o\'yan módon, hogy a fogyasztó közönség a kiírásból pontosan megtudhassa, ho/y melyik cikknek mi az ára. Einek a rendeletnek s megszegése vagy kijátszása büntető rendelkezései alá esik, thhez képast, amennyiben súlyosabb büntető rendelkezésbe nem ütközik, klhtgás és hat hónapig terjedhető elzárással, valamint kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetik.
— Be kell fedni a nyitott kutakat. A népjóléti miniszter a hatóság utján figyelmezteti a háztulajdonosokat, hogy fedetlen kútjaikat minél eibb lássák el fedéllel. A rendelet megtartásé helyszíni szemlékkel fogják cllonőrizni és azokat, akik nem tettek eleget a rendeletnek, szigorúan meg fogják büntetni.
(x) Aranyat, ezüstöt, platináir brilliánsokat, aranu/ogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónaí felvétetik.
törvényszék;
(§) ítéletek. • A ar.gykanizsai kir. tör, vényszék büntető-tanácsi tegnap az alábbi ügyekbrn Ítélkezett. Elnök dr. Kenedy Imre táblabíró, ysavaxt\'birák dr. Almássy Gyufa és Podolay Jusztin kir. törvényszéki biráir, közvádló dr. Szabó Lajos ügyészségi elnök.
L— F— 17 éves rezi i mezei napszámos azzal volt vádolva, hogy oz ottani „Hangya" söntésébe álku\'ccial tÖhh Ízben behatolt és folytatólagos lopásokkal 6)2,285 K-t lopott él az üzletvezető fiókjából. a fiatalkorú vádlott, aki a tárgyalás alatt egyenesen bosszantó konokságot tanuütott, ciak nnnyit ak/rt beismerni, hogy egyszer és csak 700 K-t lopott, de Süle üzletvezető szemébe mondj*, hogy mindig ott csatangolt üzlete előtt lopáai alkalomra várva. Tanuk eskü alatt terhelőé.i vallottak ellene. A bíróság dr. Szabó Lvjoa főügyéaz vádbeaiéííe fa Rosenberg védő védelme után a Btk. 333. §-ába ütköző folytatólagos lopás vétségében mondotta ki bűnösnek a fiatal tolvajt és ezért egy évi és hot hónepi n fiatalkorúak-fogházában töltendő bőrtönre ítélte. Ugy\'a vádlóit, mint védő felcbbezett.
Nagy István 23 éves büntetett elöélcfü fiatalembert szuronyos börtönőr kiséri a tárgysió terembe. Nagybátyjától 3000 korona készpénzt éa 31,000 kerona érlékü ruhaneműt lopott, mikor az pünkösdkor Istentiszteletre ment. A esendőtök azonban lefogták, mielőtt a lopott dolgokat értékesíthette. Dr. Hoch Oszkár védelme után lopás bűntettében mondtak! bűnösnek a bíróság Nagyistvánt és két évi és egy havi fogházra éaÖt évi hivatalvesztésre Ítélte.
közgazdaság
A valutaspekuláció letörése.
A kormány a pénzügyminiszter előterjesztésére e\'.haí\'ározta, hogy a valuta és dévit zával való spekulációnak lehetőségét teljesen megszünteti, illetve a valuta és deviza forgalmat korlátok közé szorítja és a jegylptézet
vezetésével devizakőzpontot állit fel. A tőzsdén a valuta és devizaforgalom a további intézkedésig szünetel.
BudapetU tőzsdei Budapest, augusztus 3.
Zürichi zárlati
B«rlin 615, Amstordun--, HoIUndlr 203 3,
New-York 626\'3, London 2341, Párls 4200, ,Müjuio 2^7-5. Priga 128% Budapest 17-3, Zágráb 155, V«nó 0.03, WUo 0 008 3. SzófU -i-S Oistrák b«y»gx©tt-.
Délzalai Takarékpénztár
é« Öimi belyi ré*xv6ay«kot • Wg»tónyöíebb«a vessUak jjí slsdunfc.
Tőzsdei megbízások
idjullfaél . budapesti, fisul, berllal,
prágai <> ságrabi \'«»<MkW! VtTogadjuk.
Külföldi átutalásokat
• legeV5nyÖMbben és a leggyombbso UljMitjük.
Dollár, dinár, lira
stb. külfüldi pénznemek
Grosz és TSrsa
Nagykanizsa, Sugár-ut 1., I. u. Ttlsfoi 311. ^^^^^^^ynkfci^ NeevkaiUasa.

A szerkesztésért sajlójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Dr. Nanluanó Rszsí, Mmtuanó JanC, Har-sayné Mantvanti Gizella. Wmíssyné Mantuanó lanka és Mantuané Mria rajdalomtól megtört sziwel tudatják, hogy forrón szeretett édesanyjuk
özv. Mantuanó Jrizsefné
uBt. WtMIte luk,
folyó évi augusztus hó 3-án hajnali 8 órakor áldésdus életének 78-ik évé- | ben elhunyt.
Drága halottunk hült tetemét f. hó I 4-én d, u. 7,6 órakor fogjuk • Teleky ut | 18. szému gyészházból örök nyugalomra helyeztetni.
Nagykanizsa, 1922. augusztus hó 3.
Az erük világosság fényeskedjék neki I
ZSAK
Ponyva Vetőmas Zsines Kötéláru Gépolaj Nyersolaj
r
legolcsóbban baawaxheté
HIRSCH Él S^ő
nagykareMcadésAban.
2AUI KÖ2LÖNV
SZT. GYORGYVIZ
Szénsavval telítve üditö hatású
KtpluU:
Weisz Ignácnál
Nagykanizsán
T.loton
Önkéntes árverési hirdetmény.
A Nagykanizsai Tornaegylet Nagykanizsán, az u. n. .katooarélen\' épült sporttelepének építési anyagát (fenálló IlibOn, buffcl, szolgalakfls, öIiözók, kerítés stb.) minthogy a terület a város által kislakások építésének cél-Iára igénybevételeit, nyilvános önkéntes árverés és nyilvános árlejtés utján 1922. évi aug. 9 in délutón 3 ólakor a helyszínen eladje.
Az elárverezendő Ingóságok a holyszinen megtekinthetők és körülbelül a köv. anyagokból állnak: 15000 drb. tégla, mintegy 5 holdnyi teriletel körülkeríts deszkakerítés is oszlopok,
35 m. hosszú, 10 m. széles is 12 m. magas tribün deszka, illetve gerenda anyaga, 2 drb. nagy kapu, 14 drb. ajtó, 8 drb. ablak, ablak-vasrácsok, a tribüntetőre másfii hónappal ezelőtt újonnan felépíteti 40 tekercs kitrányos fedőlemez stb. Tájékoztatóul szolgálhat még, hogy ezen építési anyagok már 1920-ban 400,000 koronára biztosíttattak a Magy. Franc. Biztosítónál. Nem tartozik az elárverezendő Ingóságok közé az ott levő futball,1 atlétikai és egyéb sportfelszerelés, a szolga bútorzata stb.
Árrarfal feltíUUk.
1. Kikiáltási ár 600,000, azaz ötszázezer korona, melyen alul az elárverezendő anyagok el nem adatnak.
2. Az eladás beépített állapotban értendő vagyis a lebontás és elhordás a vevőt terheli ts ez I9SS. aug. 20 ig befelezendő.
S. Az árajánlatot az árverésig dr. Králky István városi főjegyző, egyesületi alelnök, Nagykanizsa küldendők, de részlvehetnek az árverésen azok ls, kik megelőzőleg írásos ajánlatot nem nyújtottak be.
4. Az árverés megkezdésekor az árverezők részéről a kikiáltási ár JO»/0 a bánalp*nz-ként készpénzben leleendő dr. Králky István kezéhez.
5. A Nagykanizsai Tornaegylet az anyagok lebontását és elszállításit csak a vételár teljes lefizetése után engedi meg.
6. Fentartja magának a jogot az árverező egyesület, hogy amennyiben az anyagok ,en bloc" eladása eredménytelen lenne, ugy az ár-verelés alkalmával egyes Ingók, vagy egyes csoportok is általa kijelölt sorrendben adassa nak el, illelve, hogy oz esetben Is az árverést megszüntethesse, ha az anyagok nagyobb ré szére nézve az árverés sikere nem volna biztosithaló.
7. Az árvetés! vevőt tetheü a forgalmi adó és az illetékek fizetése is, úgyszintén a lebontás uiáni netán szükséges talajjavítás (pl. gödrök betemelóso »lb.).
8 Az, aki a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet telt, ha többet Ígérni senki sem akcr, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségének eleget nem tesz, Ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, mely -haladéktalanul folytattatlk, részt nem vehet. Hs az árverés folytatásában senki som tesz ujabb igérelet, előbb azonban más is árverelt, az anyag a legtöbbet Igéró másik árverellolő állal mcgveltnek fog kijelentetni.
Nagykanizsa, 1922. Jullus 26. Pottyondy Józssf s. k. Or. Krátkn litván j. k.
a NTE titkán a NTE «lű3ki
Apró hirdetések:
do.ian liAuiMl.ln.k. Allá.1 k.r..ftVB.X eloOmkor BO
uiulik
IrodlatasS (esetleg pénzlcr kezelésihez ■) ajánlkozik. Cim n kiadóban. _
JA házikoazt kapható Magyar ulca 24. szám alatt.
Egy plüssel manlirozolt jókatbr.n lévő rózágy eladó. Ugyanott egy kis toileltelülíör Cim a kiadóhivatalban.
£gj kovácaaefféd felvétetik azonnal, aki tűzből Jártas a munkával, a legmagasabb bérért megegyezés folylín Tornáry Józsefnél Galambokon.
Egy mlndenea-axakácstiö 3 tagu róm. kath. url családhoz azonnali belfpísre, élílfogytig-ani kellemes állási találhat. Lehel idősebb nő is. Vőrösmarty-mca 63.
Egy kocala és munkásnők jó fizetéssel felvétetnek a Közponli Tejcsainoknál, Dél Vasul.
Jómodorn, intelligens 26 ;éves özvegy vagyok. Házasság céljából hasonló elvált, vagy özvegy nő ismeretségét óhajtanám, ki némi kis vagyonkával rendelkezik. „Boldogság" jelige alatt leveleket a kiadóba kérek. ,913
Biborhere, Hajdina, Köles
•gyéb
vetőmagvak
Jutányos napi irón beszerezhetók.
Gabona és termények
otpl áron vásároltatnak
Quittner és Kolíman
nagykanizsai fiAkjéöíl^ Iroda és raktár: Nagykanlxta, Brx«6bet-tér 16 Telefon : Nappal 325, este 143.
Központ: Budapeat. 4400
Fiókok: Mlakolcz — Nagykanlzaa.
1$22. auguatiua 4.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Orsiigos F6ldl)lrtokr«ml«5 Blrthlg által ngtttyuttt
ingatlanforgalmi irodája.
MatoaSH. tlhü-Mr TáatraU ám: Sjáalé Inaltál
Eladó birtokok)
400 holdas birtok Za\'amegyében kevés gazdasági épülettel, dombos vidék, a talaj agyag és homokkoverék.
190 holdas birtok Veszprémmegyében gazda-ségi épületekkel, slk kavicsmentes talaj.
100 holdas birtok Somogymcgyéfcen, vasútvonal mellett, élő és bolt felszereléssel, 3 szobás lakással.
50—60 hold szántóföld é« erdős legelő Zalamegyében, épület nélkül.
42 holdas birtok Nagykanizsa közelében, melyből 8 hold erdő, épület nélkül.
80 holdas 1 birtok 6 Fzobás urilakkal, sok gazdasági épülettel, külön 8 holdas szőlőbirtok teljes felszereléssel, Zalamegyében,
10 hold szántóföld épület nélkül Somogy-
megyében.
Somoeymegyében homokos birtokból, kvs-.bb-n-gynhb parcellák épület nélkül.
20 holdas szőlőbirtok Somogymegyébcn, S szobás villávol.
15 holdas szőlőbirtok a Balalon zalai oldalán, 6 szobí.s lui\'ak teljes berendozésscl.
8 holdas szőlőbirtok Badacsonyhoz közei, emeletes 4 szobás urilakkal.
8 holdas szőlőbirtok, melytől 6 hold I. amerikai oltv.\'my szőlő, 3 hold gyümölcsös kas álóval.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton somogyi olda-
lihoz közel,vincellérlakással, istálóval stb.
Tapolca melleit 4 szobás urilakkal, 1 holdas belsőség, 4 holdas szőlőbirtok.
Eladó házakt
4 szobás családiház, csendes utcában, furgal-•v mas útvonalon, nagy lakóház istálóval, Vkocslszinnel és nagy kerttel.
Nngyltanizsa külső részén modern lakóház.
A város telteiülelén 6 szobás család ház, kernel.
Vendé^lőház forgalmas útvonalon, azonnal átvihető vendéglővel.
Magyar Fiat Művek r. t. Budapest képviselősége, Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javitó-műhely, benzin-árusitás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület Telefon: 359.
Telep: TártláZ-UtCB. Igazgatóság: Fő-Ut 8., Bazár-ÓpUlet Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSA.
Telefon
13 URANIA Mozgószinház jjg
3
Szombat—vasárnap
Svéd halászdráma 5 felvonásban
Dynti, a rikkancskirály
Amerikai mtstormű 4 felvonásban
HELYÁRAK: Páholy 36 kor., Zsölyo 25 kor., II Eióadások kexdete: Hétköznapokon 7 íj 9 órakor, Körszók 20 kor., Támlás 10 kor., Zártszék 10 kor., || vaaár- ás ünnepnap 6, 7 és 9 órakor. Pontos kezdézl

Hyomaloö • laptulajíoawok: Zalai te Gyarmati könyvnyomdájában.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Augu.ztug 5. Szombat
176.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMrkMstósAft U kiadóhivatal 1 PAnt 13. at. -- lűtorurbin-UUfon 75. ■
Megjelenik mindig kora röggel
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
mLŐraxTÚtx AJLAK-.
Egy kört 100 SL. Nagirodévro 300 K. Egy®« asim ára 6 K.
Enver basa ultimátuma az orosz szovjethez.
Pám, augusztus 4. (Saját tudósítónktól.) A Posjjeadnija Novosztji egész terjedőimében közli Enver basának azt a jegyzékét, melyet 5, mint a chival, bokhsrai és turkesztáni haderők főparancsnoka az ázaiaí muzulmán lakosság szabadsásra érdekében a srovjetkormány-hoz Intézett. Enver pasa felszólítja a siovjetkormányt, hogy Chivát, Bokhírát és Turkesztánt két héten belül katonailag ürítse ki, hivatalnokait hivja visszs és a mohamedán országok függetlenségét Ismerje el, ezzel szemben ő a kommunista túszokat és politikai fojlyokat fogja szabadon bocsájtani.
— Az orosz nemzet iránt érzett mély rokonszenvem — írja Eover pasa — visszatart még attól, hogy haderejét fegyverrel támadjam meg. Ha azonban feltételeimet a szovjet-kormány nem teljesiti, ezt ugy fogom tekinteni, hogy cselekvési szabadságomban nem óhajt korlátozni.
Párta, auguiztus 4. A Poszljeadnija Novosztji jelenti, hogy Enver pasa a Kaspl tenger partján diadalmassn nyomul előre. Elfoglalta a Mangiilak-félszigetet és Alexandrov erődöt. Asztrschántól és Uralszktól délre a hadműveletei sikeresen folynak.
As olaszországi zavargások.
Róma, augusztus 4. (Saját tudósítónktól.) Tivoliban a kommunista vasutasok és a karabinierik összetűzése alkalmával egy kommunistát megöltek. A tpeziai zavargásoknál agyonlőtték Capodonato tábornok fiát. LI-vornob.n lerombolták a munkásotthont és a sxoclálista nyomdát. A katonai beavatkozás t5bb órás tűzharcot vont maga után, amelynek folyamán egy munkás elesett és tizennyolc megsebesült. Milánóban a szocialista városi tanács tiltakozása után egy kormánybiztos vette át a hatalmat, hogy a munka újrafelvételét biztosítsa.
Róma, augusztus 4. Minthogy a sztrájk beszüntetésére vonatkozó utasítás a délután folyamán még nem ért el mindenhová, a munka csak holnap reggel fog az egész vonalon megindulni.
Ellenforradalmi akciók Oroszországban.
Belgrád, augusztui 4. A azerb fővárosban megjelenő orosznyelvü „Novoje Vremja" jelenti: A nyugati határra helyezett vörös h.dseregréizek leszerelése súlyos helyzetet teremtett. A demoblllzácló alkalmával a katonáktól nemcsak a fegyvert éa töltényeket azedték el, de lehúzták róluk a ruhát Is. Ezek a leszerelt katonák csoportokba verődve tökb^helyen megtámadták a\'katón.i raktárakat, felöltöztek, felfegyverezték msgukat és ellenforrsdalmi akcióba léptek. Vlnnlce, Kicw és Urnán környékén több helyen megtámadták a községeket és a kommunista őrséget legyilkolják.
Lloyd George\' a német jóvátételül.
London, auguiztus 4. (Saját tudósítónktól.) Lloyd George felszólalt «z alsóházban é. fontos kijelentéseket tett a német jóvátételről. ......
Aiqullh szavaiból Indult kl, aki az ügyek végleges tisztázás, mellett foglalt állást. Ő maga is igy gondolkozik, azonbsn az nem jelenti a. ügyek tisztázásit, ha lemondunk minden adósságról, amellyel nekünk tartoznak és még mélyebbre sülyedünk azokba az adósságokba, amelyekkel ml tartozunk más népeknek. ,
A képviselők nemcsak az alsóházban, de a vidéken is beszédeikben azt hangoztatták, hogy mindenekelőtt Franciaország mögött kell állanuak és ügyelnünk kell orra, hogy ne szorongassa túlságos keményen Német-
országot. Aiután egy másik nézőpont érvényesült. Bármit cselekszik a kormány — mondották — meg kell .győznie Franciaországgal.
Ha a szövetségesek túlságosan szorongatják Németországot, akkor kockázatják, hogy nem kapnak semmit, sőt az a veszély fenyeget, hogy Németország végső kétségbeesésében a roakcíonártusok vagy a kommunisták kezébe veti magát »H. ez ceaVugy»» megtörténnék, akkor többi nem .zámlthst-nánk jóvátételre. A forradalmasított Németország — Európa kellős közepén — egészen mást jelentene, mint az orosz forradalom. Egy jól azervezett ország forradalma lenne ez, amelynek fegyelmezett éa Intelligens lakos-aága van.
A drágaság és lakásrendelet tárgyalása.
Budapest augusztus 4. (Saját tudósítónktól.) A drágaság kérdésének ia a lakásrendelet megvizsgálásának tárgyában kiküldött bizottság augusztus 7-én délelőtt 10 órakor a parlament I számú buotUágl termében ü\'ést tart. A tárgy, a valuta spekuláció megjátláss érdekéhen . kormány által tett Intézkedések megvitatása.
Massaryk és Pasics találkozása.
Prága, augusztus 4. A Narodnl Politika egynéhány nappal ezelőtt nyilvánosságra került belgrádi jelentéshez megjegyzi, hogy a jugoszláv miniszterelnök a legközelebb találkozni fog a cseh kormány meghatalmarolt-jával, amikor is a két állam közötti ügyek megbeszélésére kerül a sor. Az összejövetel valósiinüleg augusztus közepéo Marienbad-ban lesz és réaztveszoek rajta a cseh kormány részéről Massaryk elnök és Bencs miniszterelnök, a jugoszláv kormány részéről Pasics miniszterelnök és Nincaics külügyminiszter.
Cuh lsffionárta.ok leakarják rombolni a .Kassal Napló* szerkesztőségét.
Prága, .ugusztus 4 Prág.l cseh lapok közlése szerint a legutóbbi kauai m.gyar gyűlésen történt vérengzéaok ügyében négy cieh légionárius kereste fel a Kassal Napló azerkesztőségét és a sierkesztőtől azt követelték, hogy a lap legközelebbi azámában cáfolatot tegyen közzé. Kijelentették, hogy abban az esetben, ha követelésüket a lap nem teljesítené, akkor a szerkesztőség a. pozsonyi szlovák lapsorsára fog jutni, amelynek nemrégiben történt botrányos loromtolá.ára még mindenki élénk.n emlékűik.
A franciák letartóztatták a „Conzul" szerrezet négy tagját,
Párls, auj. 4 Az Echó Ja Paris msinzi jele.ltése szerint . ssarbrückeni rendőrség letartóztatott négy politikai agitátort, akik állítólag a Polncaré ellen tervezett merényletben részesek ós összefüggésben állottak volna s Conzul-szervszettel, amely őket anyagilag támogatta.
A Berlin-müncheni feszültség.
München, augusztus 4. A bajor kor-mányko.llció megalakításra nézve meffagy.-zés jött létre . pártok között. A középpárt az Igazságügyi tárcát kapja meg, a bajor néppárt pedig a kereskedelmi tárcát. A tárcák betöltésénél szóbakerülő személyekre nézve még nem történt döntés. Politika körökben az a vélemény uralkodik, hogy a Bajorország és Poroszország kőzött fennálló feszültségben nsgymértékü enyhülés állott be. Sok eredményt várnak Lerchenfeld gróf bajor miniszterelnök berlini utazásától:
A szénbányákban még mindig áll a sztrájk.
Salgótarján, augusztus 4. A salgótarjáni és szomszédos szénbányákban a bányamunkások sztrájkja tovább tart. A munkások semmi jelét sem adták annak, hogy érintkezésbe lépjenek a bányáig.igatósággal a munka újból való megkezdése ügyében. A bányarészvénytársaság központi igazgatóságaitól ia azt az Információt kaptuk, hogy a helyzet változatlan. A kermány eddig nem Intézkedett a széntermelés hovatovább válságos mMbénulásának megakadályozására.
Héjjas Iván ünneplése.
Budapest, augusztus 4. Az Ébredő Magyarok Egyesülete tegnap este . régi kép; viselőház üléstermében nagygyüléat tartott. Az óriási terem teljesen megtelt közönséggel. A megnyitó beszédet Hegedűt György nemzetgyűlési képviselő tartotta, .kl . nyugat-magyarországi felkelés ügyével foglalkozott. A beszéd alatt érkezett a terembe Hé/\'/as Iván szüleivel, valamint Héjjas nővére ás menyasszonya. A közönség tomboló lelkesedésbe tőrt ki és percekig ünnepelte Héjúué-kat. Az ünneplés után Bikó László, a Nemzeti Színház tagja, Petőfi-verseket szavalt, majd Kiss Menyhért nemzetgyűlési képviselő beszélt a B listás tisztviselőkről. Ezután Lendvai István ment a szónoki emelvényre, aki Héjjasn.k nagy .bűnét" méltatta, mert fegyvert fogott a nyugatmagyarországi rögökért. A beszéd alatt a terem bejárójánál egy egyenruhás nyugatmagyarországi felkelő jelent meg, kezében fehérselyem Szűz Máriás-lobogóval.
Mögötte husi felkelő vonult be, .kik vállukon tartották Héijae Ivánt, akinek nemzetiszínű szalaggal átkötött virágcsokor volt a kezében. Leírhatatlan üdvrivalgás ás éljenzés tőrt kl. Héjjsa rövid beazéddel köszönte meg az ünneplést. Beszédét a következő szavakkal sárta be:
— Ml a forró homok tengerében élünk és a ml akaratunk keményebb, mint enáahol s a börtön ezt az akaratot ncrn tudja gyengíteni, sőt még nagyobb erőyel fogunk .zent célunkért kQideni. Hz ez yi cél bűn, akkor ezért csak Istennek fotelünk.
Héjjá, beszédét zajoa helyesléssel fogadta a hallgatóság. A nagygyűlés Budavári László beszédével vágat ért.
ZALAI K02LÖNY
1922. auguwtirt 5
Szent kötelesség.
Nagykanizsa, f uyulíl u* 5.
Hihetetlen dolgokról irnak egyes ellenzéki lapok. Azt állítják, hogy Gaál Gaszton le akar mondani a nemzetgyűlés elnöki méltóságáról és ellenzékbe megy, még pedig a földadó javaslat miatt, amelyet állítólag meg akar obstruálni és hogy most toborozná a híveket, ehhez a koriolán-szerü felvonuláshoz, bzzel együtt híresztelik azt is, hogy Kállay Tibor pénzügyrtlihisíter lemond Nem tudja keresztülvinni az adójavaslatot, tehát bukik vele.
Eddig a rosszmájú föltevések, amelyeknek mi éppen Gaál Gaszton megfontolt és hazafias gondolkozású egyénisége miatt nem adunk és adhatunk hitelt. Mert igaz ugyan, hogy a mai világban semmi sem lehetetlen, hanem az, mégis csak merő képtelenség, hogy a.gázdatársadalomnak olyan kiváló politikusa izgathatna a földadó ellen, mint Gaál Gaszton. Hiszen Gaál Gaszton is, de a gazdatársadalomnak minden egyes tagja is nagyon jól tudhatja, hogy a mai nehéz idők Csonka-Magyarország minden polgárának megsokszorozták a kötelességét a haza iránt. Ma itt minden egyes ember nagy terheket cipel a vállán, láthatatlan zsákokat, amelyekben sokszor bizony ólomsúlyok vannak. Százezrek a nyomor és éhség ólomzsákjai alatt roskadoznak. A szörnyű drágaság zsákja alatt. A megfizethetetlen mindennapi kenyér, liszt, zsir, hus, cukor, cipő, ruha és minden közszükségleti cikk óriási árának roskasztó zsákjai alatt. Vannak azonban szerencsés emberek, akik nem érzik az élet terhét és a drágaság súlyát. Siberek, valódi va-lutaspekulánsok s más hitványok tízezerével nyüzsögnek közöttünk, robognak keresztül autóval az ország véres testén, falják a legdrágább ínyenc-csemegét, holott emberek, családok és ártatlan gyermekek tízezrei koplalnak és százai fordulnak fel éhen, mert nem volt és nincs betevő falatjuk. De ezt ők és céda kitartottlaik nem érzik, csak szórják és söprik be a maguk emberpusztitó, nemzetgyilkos üzleteiknek nyereségét. Hát természete?, hogy ezeknek a vállára, ahol csak meglehet fogni őket és jövedelmeiket, az adózás jó nehéz zsákját rakja rá az állam.
A gazda, a termelő is cipeli a maga zsákját A föld megmunkálása nehéz verejtékbe és pénzbe kerül; amellett az eredmény is kockázatos, hanem a magyar gazda mindamellett Jelentékeny erőre kapott a háború óta elviharzott időben és hála Istennek, ugy megizmosodott, hogy ha nehezen is, de bizvást megfizetheti az állam n»k a buzaparitisos földadót, nem fog behuzakodni. Marad még mit apritania a tejbe. Nem megy (ne is menjen) tönkre, mert hiszen mennél többet kell fizetnie, a jövedelme annál több. £zzal a régi adórendszer szerint rárótt egy pár, vagy pár száz koronával ma már valóságos szégyen volná odajárulni a haza oltára elé. A haza ma mindenkitől nagy áldozátit
kiván és hiába híresztelnek bármit a méregkeverők, a magyar gazdatarsa-dalom tudni fogja, hogy a buzapart-tásót földadó lerovása szent kotelesseg a hara iránt.
Mi var az uj lakásrendeletben!
Bútorozott szobák bírt csak akkora lőhet, amekkora az Illető holyen (virosriszben) a hasönló jzóbfik iflla\'irios 6ire.
Hi valakinek tóbb lakása van s ezek közül egyet vagy többet albérletbe ad, az albérleti összeg cmeléso nem lehet nagyobb, mint ahogy a háztulajdonosra vonatkozó sza-bSlyok intézkednek. A hizlulajJonos éa főbérlő szabadon egyezkedhetnek Ily eselton. Vita esetén a bíróság dönt.
Szerződéses bérletnél, melyet a felek 1920. novembet 1 előtt legalább öt év tartamira kötöttek, méltányos emelés meg vnn engedvo. Az emolés ellen a bérlő 8 nsp alatt írásban tiltakozhatlk, viszont a bátbeadó ettől számított 8 nap alatt a bírósághoz fordulhat.
A béremelés, hacsak erre nézve 1932. május 1 (öl vagy november I tői való hatállyal korábbi megegyezés nincs augusztus 1-lSI hatályos a a lakbérnegyed 5-éig előre kid-zetendő.
A karbantartásra nézve a bérlő nem kívánhat a háztulajdonostól mist, mint a vízvezetéki ás csatornázási is az épület állagában (pl. falábat.) a bérlő hibáján kívül szükségessé vált javításokat.
Felmondás esetei: ha a háztulajdonosnak vagy első égbeii rokonának van szüksége a lakásra és a lakónak más kielégítő lakási tud sereznl;
ha a lakó nem akarja a bért megfizetni, vagy ha lakisi rongálja, vagy ha » lakó botrányos magaviseletei tanúsít.
Hónapos szobák felmondhatok akkor is, ha • bétbeadónak vagy ágbeli rokonának a szobára szüksége van, vagy ha az albérletbe adist bármi okból kénytelen abba hagyni, vr gy ha az! albérlet a proletárdiktatúra idején keletkezett.
Bérlővállozás cselén az albérlőt csak akkor és ugy lőhet kitenni, amily körülmények közt az előbbi bérbeadó tehette volna.
Szerződéses bérletek meghosszabbítására szintén Intézkedik a lakbérrendelet, vagyis csak r.kkor lehet felmondani, ha a tulajdonos igazolja, hogy neki életbevágó azükségo van arra.
A magyar ifjúság nem fog feledni.
A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Otaiágos Szövetaége foglalkozott azzal n minősíthetetlen kirohanással, melyet Hébelt Ede dr. a nemzetgyűlésen Intézett a mentelmi jog védelme alatt a magyar egyetemi ifjúság összessége ellen. Már megszoktuk a szoclállsla-kotnmuniala munkásvexetök ellenünk Irányuló támadáaait, de gondolni sem mertük, hogy a Magyar Nemzetgyűlésen ily dutvs módon merje valaki megrágalmazni és g\'yaláml a keresztény magyar ifjúságot. Önérzetünk tiltja, hogy válaszoljunk ax elhangzottakra. Csak azt kívánjuk megállapítani, hogy a keresztény magyar^ egyetemi ifjúság, melynek 47°/.-• résxt vett a nagy háború minden borzalmában és olt megállta • helyét és amely nem tántorodott el a kettős forradalom Idajén sem magyarságától éa vallásától, nem fogad el utasításokat a kötelesaégteljealtésro olyanoktól, akiknek nyíltan hangoztatott meggyőződése már közel áll a hazaáruláshoz. Hogy hogyan tanulunk, axl kérdezzék meg
tanárainktól i ml tudjuk, hogy a felelet ml
reánk nézve nem leai leaujló. Másodszor: igen!-, mi büszkén megvalljuk, hogy .készítünk elő társadalmi akciókat," ml a második ezredév első nemzedéke ú/\' országot akarunk a régi helyébe: keresztényibbet, magyarnbbat.
dolgosabbat. E.étt tanulunk, szervezkedünk, dolgozunk éa harcolunk Is ha kell minden erőnkkel az utolsókig éa ezt ax uj országot fel b fogjuk épiteot, akárki áU is az utunkba. Hiába minden míi-törekvé., ebbin az onzág-ban a keresztény magyarság lem az ur. Még-egyet: ne feledj* el soha senki sem, aki extán beszélni fog a magyar ifjúságról, ho»y. ml ma még csak huszez.r ifjú vagyunk de holnap leszünk a nomzet maga. Ez az ifimig nem fog feledni és megbocsátani soha senkinek, aki egyszer ellene és igy a magyar jövS ellen volt. A Magyar Egyetemi éa Fől.kolai Hallgatók Orazágos Szövetségo nevében Nagy Iván, > MEFHOSz elnöke, a Magyar Egyetemek és Főiskolák Országos Nemzeti Jwul" bajtársi szövetség® nevében Klauts Gyul.,. n budapesti .Atilla\' smveiet- veié...
— Személyi hlrak. Schcníenberger Jóisef rendőrkapitány, a kihágásl osztály vezetője - tegnaptól kezdődőleg szabadságra ment a valószínűleg nem U veszi át többé ügyosztályát, mivel néhány napon belül « kerületi főkapitányságtól megérkezik felmentése és Schenkenberger kapitány végleg megválik a. államrendőrségtől éa elfogta t. Zala; egersze*- városánál a közlgasg.^ t™*®™*1 állást. Távozását öa«ta»éo sajnálja mindenki, aki rövid itt tartózkodása alatt c.ek megismert.. Sikere, működést kívánunk "! gári állásában. - lmrth G.rö pániflgyl fa-
tiszt Nagykanizsáról a zalaegerszegi Pf"^*\' Igazgatósághox helyeltelett át hasonló minőségben.
_ As ev.ng.llku. vezető-
sége ez uton Is tudatja • .>">«?
Horváth Olivér lelkész szabadságáról vtssxa-érkexelt s vasárnap az istentisztelet a sxo kolt Időben, délelőtt 10 órakor Wődik. Tudatja továbbá, hogy a ?u"ínlUVVl?A egyházkerület püapöke, Kapl Bél. ur őméltósága üdülés céljából Erdélybe utaxott a cuk e hó 20 lka után tér vissza és fogad iámét sroirfciathelyi székhelyén.
— UJ aagédjégyií. A salomvári körjegyző mellé Kis Márton szepetkl lako., tart. főhadnagyot sogédjegyzővé válaaztották.
— Nagykanizsa Uápvls.lől. ■ Vitézek faUvatáaán. A Vltéil Rend szék-tartóságának m.ghlvásár. a Vitáik ünnepélyes felavatáaán, melyet maga Horthy Mlklóa kormányió ur Őfőméltósága fog végezni — Nagykaniisa városát dr. Kovács Gyula kb. jérásblróságl elnök fogja lépvIaalnL
— A volt 6 OS honvéd hnxár«sr«d elesett tisztjel és legénysége emlékére Z.la-egcrsiegen omelendő rugusztui 20-1 szobor ünnepélyén Nagykanlza. városát egy kisebb tagu küldöttsége fojja képviselni.
— A P.Idl-kormány eltávolításának hároméves évfordulója. A Peldl-
kormányt 1919. augusitus 6-án eltávolító bajtársak a nemzeti Magyarország feltámadását n hároméves évforduló alkalmával, vartrnap délelőtt 11 órakor az Egyetemi-templomban hálaadó\'Istentisztelettel ünneplik meg.
(x) Uránt*. .Dtnty- ék .Hswatéréa" 2 remek dráma.
— A Z.I.vármegyei Gaxd.aágl Együttlét augusztus 6-án, vagyis holnap vasárnap délután 3 órakor Zalaegerszegen, az egyesület székházában rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. A lőldadójavaslat tárgyaláaa. 2. Indítványok. 3. Folyó ügyek.
— A tanítók rendkívüli a.gély.. A tanfelügyelőség közli az illetékesekk J, hogy a tanítók rendkívüli segélyét a péruügyigaz-gatóság f. év augusztus 1-től 1923. junius 30 lg folyósította.
— A Keresstény Tisztviselőnők Egyesülete értesiti tagjait és az általuk meghívott vendégeket, hogy a f. hó 6-ára tervezett kiránduláson résztvevők f. hó 6 án reggel 8 órára az állomáson gyülekezzenek.
1922. augusztus 5
zalai k02l0ny
— GjráHrovat. Nagyszámú, intelligens közönség jelenlétében törtónt meg tegnap délután lJtS órakor özv. Mantuano Józsefné Wtjdill Janii* temet éle. A Telekyut 18. az. gyisxhiznil gyülekeztek mindazok, akik az olhalt matrónit tisztelték él becsülték és mély részvéttel adóztak az elhalt emlékének. A beszentelést Pillnkis Rogér h. plebinos végezte teljes segédlettel, a gyiszdalokal Rátz N. János főkántor. A szertartás után >z impozáns gyiszmenct elkísérte ■ díszes koszorúkkal elborított koporsót a családi sírbolthoz, hol Is a végső áldás után néhai férje koporsója mellett elhelyezték.
— Ingatlancsere. A nagykanizsai klr. járásbíróság telekkönyvi hivataliban az utóbbi napokban a következő ingatlancserék jegyeztettek bel Póka htvánnétól Adorján József Zalakaroson 194 négyszögöl szántót 9000 K, Ugyanattól Marton József Zalakaroson 236 négyszögöl szántót 13 000 K, Bruncsics Ferencnélől Stoll József Hshólon szőlőt 30.000 K, Ugyanattól Mendlcs Bálint Haháton sxőíít 100.000 K, Ugyanattól Bálint Rezső H.hóton 1366 O öl szántói! 20.000 K, Láda Györgynétől Sípos Jánoa éa neje Komár-váioson 3 drb siántót 100.000 K, Schnltxer Gézi és nejétől Welsz Jakab éa neje Nsgy-kiplzsin házat 160.000 K, ifj. Plander Lászlótól Plander éa neje Nagykanizsan 200 négyszögöl szántót 5000 X, Kllnger Gyulától Komáromi Mihály és neje Pacsán 557 négy-szögöl szánlót 48000 K, Benke Péternétíl A*3xua Jíuefaé Rígyácon szőlőt 96.000 koronáért,
aki nyomban meg la kezdte a kendők eladását és sikerűit is neki rövid Időn túladni néhány ker.dőn, darabonkint 2100 koroniji-val. Amazok közben visszajöttek > bankból egy nővel, ki talán a bsnkban csatlakozott hozzájuk. Ez az asszony szintén érdeklődni kezdett.» kendők ára iránt.
—■ Mennyiért adja, ha mind megveszem ?
Az ár, amit válásiul kspott, még a mai viszonyok kőzött is hajmeresztő nyereséggel volt számítva:
— Ha mind me.veazl, akkor 2400.
És az asszony alku nélkül meg Is vette a kendőket, 360 ezer koronán felüli nyereséget juttatva értük ai eladónak.
És vájjon mennyibe fog kerülni az a kendő darabonkint, ha msjd .mi" akarunk váaárolni.
HU nincs senki, aki itt végre rendel teremtsen ???
—Iparoeok orsságoa koagr .........
A* Iparosok Országos Szövetsége e hó első felében ttaxtujltó közgyűlést tart A közgyűlés tárgya általiban a kézműipar ozaág á!ta-liaos érdekelnek megbeazélése, kézműves kam.ra felilliliaa, az iparossig politikai állis-foglaliaa, az Ipartörvény, az ipartestületek reformja, az iparosok aggkori biztosltisa, ax fparoa továbbképzés, tanoncügy éa tano.iC kérdés, további iltalános tisztújítás lesz.
— MegsxökStt Internált. Bába György nagyürögdl .születésű, 23 évea, nőtlen, görög kath. kovácssegéd a zalaegerszegi interniló-tiborból megazökött. 162 cm. msgas, arci hosszúkás, haja, szeme fekete, bajusza fekete nyírott, magyar és oláh nyelven beszél, ruhája elviselt. Kérem ax llletékja hatóságokat, h->gy nevezettet hatósiguk területén köröztetni és feitaliláa esetén Zalaegerszegre kísértetni szíveskedjenek. Zalaegerscegi Xpbor parancsnok.
— Uj láglró-aztrájk a „Nép"-nél. A .Nép" dmü keresztény lapnál tűntető sztrájk volt. A munkatársak ugyanis nem kapták meg a mai viazonyoknak megfelelően leért fizetésemelést. A sztrájkot oly időben rendezték, hogy a lap rendes Időben megjelenhetett. A szerkesztőség küldöttségileg tel akarta keresni a miniszterelnököt is, de ettől A tervtől elállott, miután ígéretet kaptak a helyzet megjavltisira.
— Mágia emelkednek a traílkárak. Illetékes helyről eredő értesülés szerint mégis nyilvánosságra került, hogy rövid időn belül, valószínűen már a jövő hét elején életbe is lépnek az uj trafikárok. Az uj árak átlag 30—40 bxííslékkai leaxnek drágábbak az eddigieknél. Hir azerint a 9 20 filléres dohány 12, a trabuko 15, a britanlka 16, a portoriko 7,\' a nilua cigaretta 4, a memfiaz 3 20, n hölgy 2, a szimfónia pedig 1-20 korona leaz.
- 360 ezer korona egy félára
alatt. Szegeden, n hetivásáron történt a különféle árusátorok kőzött a reggeli órák-bsp megtelepedett egy megszállott területről érkexett ^emkeresztény kereskedő. Kendőt árult, egy egész kocairavalór, összesen 260 darabot. Még nem kelt ol a kendőkből egyetlen darab sem, midőn a kocii elé áll egy vevő, sildén nemkeresztény és megkérdezi, ml az ára a kendőnek.
— Szer korona darabja — volt a válasz.
— Hit ha mind megveszem ?
— Akkor 900 korona.
— Megveszem. Gyerünk a bankba, kifizetem.
Útnak ia Indultak mindjér), de ai uj vevő ott hagyta a kendőknél a feleségét,
(x) A Világ-moxgóban szombat, vssár nsp nagy amerikafnim kerül bemutat líra a salson legszebb filmje. .A cserkesz menyasszony" 6 felvonásban. Csodái szépségű Stuart Webbs a főszerepben. I. felvonás: .Leánynéiő". 2. felvonás: .Ugrás a sötétbe". 3 felvonás: .A parasztok védasszonya". 4. felvonás: .Bosszú Mlrkiirt". 5. felvonás; .A feltimadt halott". 6. felvonta: .Sxabaduláa". Siessen jegyét mindenki megváltani.
— Énekesnőből — szakácsnő. Megfordítva talán nem Is egyszer történt, a New-yorkból kapott híradásunk azonban megfelelően a clmbenfoglaltaknak ezeket mondja: Harrlet Alice Turner. a régebbi időkben legnagyobb énekeanője volt Amerikának és Európának, ö és nővére vitték e.őszőr színpadra a .Dél négereinek dalait* Európában. Egy Ízben Edward angol király Is meghívta a Turntr-leányokat estélyére, énekeltek azonkívül az amerikai Fehér Házban tartott eaté-lyen éa több előkelő mágnás estélyein Is. A két leány azonban ahogy kereate a pénzt( ugy el le költötte. Moat Alice Turner aza-kácsnői állást keres Newyorkban, de sehol sem tartják sokáig, mert — Igy mondia ax amerikai híradás — .mindenki nagyon sajnálj. Őt". ... . ..
(x) Uránia. Dupla mttaor 10 fal-vonásban.
— Kain ia ÁbeL - Adám -volt az első embor, kik voltalt a (Uií kérdezi a pap hittanórán Bartát.
_ Ádámnak több fial voltak, de csak Kain is Ábel, ex a két híres verekedő került belo a bibllibá ...
— KI mondta e«, neked > — förmed ri a hitoktató.
— Az idős apám magyarázta, mert a« mondta, hogy a mosiaol világban sem a böcsületea embür kerül bele az újságba, hanem a rabló, verekedő, tolvaj, gyilkos, miegymás, hát régente sem volt oz másképpen . . .
(X) Aranyat. •sHstBt, brlUánaot mindenkinél a lwpnagaaabb áron veszek KOPÁR A. írás és ékaxeréax Nagykanizsa, Deák-tér 12. aiáns.
— 22-án hirdetik kl ax ítéletet * Lsndatz Ügyben. A budapesti büntetőtör-vényszék Keresztessv Gyuls elnöklésével ma folytatja a Lsndau-Dobé.féle bünper főtir-gyaliaát. A t-nuklhsllgatisok befejezése útin kerülnek sorr* n törvényszéki orvosszakértők, akik arra nézve mondanak szakvéleményt, hogy L.ndsu Adolf öngyilkosságot követett-e el vtgv pedig gyilkosság "iTdozata lelt. A bizonyítási eljárási e hó 10-ike táján befejezik és 22 ikéig feltétlenül kihirdeti a bíróság ítéletét, mert az itélőtsnács 23-in megkezdi nyári szabadságát.
(ír) Uránia. Szombat, vasirnsp .Dinty, a rikkancsok királya" amerikai mestormü, melynek lőszerepit Vealey B.rry gyermek-színész jitsza, aki zseniális jitéklvzl, Ameriki mozlkőzönsígét valósággal lázba hozta. Kisíró mllsor helyeit az Uránia a svéd .Svenska gyár legújabb darabját mutatja be .Hazai, tirés" elmen egy milyen megható hálást drámát.
Kanizsa mult havi közegészsége,
Dr. Ricz Kálmán városi tiszti orvoa ma nyújtotta be tiszti orvosi Jelentését a polgármesteri hivatalhoz a julius havi közeg észaígl Ilapolról. , . ; Ax orvosi jelentés szerint a mult havi Sziraz, meleg időjárás JóléJtony eeőzéselvel ax egészségre kedvező volt. A felnőttek egészségi állapota igen kedvesőnek mondható, mert semmiféle kórjelleg nem észleltetett, a megbetegedések éa haliloziaok axima pedig csekély volt. Ugyancsak kedvező volt a köx-egésxségi illspol a gyermekeknil. Csekély-számu volt a megbetegedés. Járvány, Ulotve fertőzőbotogsigek 7 esetben fordultak elő, 2 vérhas,11 gyermekágyi láz, 3 tifuss, 1 vörheny, 1 fOItímlrigylob. Törvényszéki vagy rendőri boncolat nem fordult elő. Egy öngyilkosság történt. KöxveazélycS elolekór" miatt a xaia-egerszes.1 kőzkórházba beszilllttatott Garablcs Ferenc és a pécsi elmésyógyintézetbe Weltner Zsigmond és Vlnc.e Gyula. Sem szerencsétlen szülés, sem szerencsétlenség nem fordult elő a mult hó folyamin Nagykanizsán. A har-mlnc halileset közül 3 végelgyengülésben, _6 tűdőgümőkórbsn, 3 bilhurutban, 3 vele születeti gyengeségben, 2 rikbetegaégben, 2 agy-Ugyutásban, 1 ringgörcaben, 2 .vesdobban, 1 tokUületl lobban, 3 tüdőbetegségben, 1 agyroncsolisban, 1 korasxüléaben és 2 salv-bénulásban halt el. Nagykanizsa viro^ak közegészségügye tehát a mult hóban nagyon kedvező volt. _
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-tl
TÓnVÉ^VSZÉK
(6) A halálra Ítéltek jnSr* a pácai tábla elStt. Futsz Géza éa -Sdl Anna ügye ismeretes a kanizsai közönség előtt. Fuisx Géza éa a vele közös házjartájban élő Sós Anna - ennek édesatyjit; Sóa Mlhilvt — 1 tudvalevőleg konyhakéssel és borolvival meg-sr.ilkoltik. A nsgykanlzaal kir. lörvényazék a avllkos férfit kötélillaU halilra, törvénytelen asszonyát Sóa Annit pedig élet^^ogy-tlglani börtínre llébe. VMM** folvó hó 12-én, vagyia a jövő hét szombat|án kerül az ügy a pécsi klr. ItélŐtibla elé, amely a semmiségi panaazokat tárgyalni fogja. —\' Ugyancsak azon a napon foglalkozik még a tábla a fiugyllkoa amerlkis-ember fehér Islvin ügyével, aki - mint a Zslal Közlöny rész o, tesen meg is irta - csalidat mindig kürti* sal fenyegette és egy nspon fül revolverrel "mezőn lelőtte, miért a kanUa.i km ör, vénvszéV az apa axént nevére miitellán be"tiiU. gyilkost kőtéléltali halára tléile. Mindkét cselben, de főleg az utóbbinál -semmi enyhítő körülmény nem forog fenn, u« hogy régi jogászok véleménye szerint a tábla feltétlenül helybenhagvjs msjd az al.c,; bíróság Ítéletét. A táblától f«lk«f • kir.
Ku^foz - is a »«Hnt vJésJnuleg
október vagy november haviban icsolja majd Gold mester pribékjeivel az ügyészség udvarán a kit bitófát,-mely mejMabüUlj* f társadalmat kit emberi fenevadtól.
KözorzdrsAg
Budapest, augusztus 4.
Zürichi zárlati
n.iu 70 Am.l«dsra--, HolUrwJiz 20340,
M17 S. Prfg. li». 18ada»o.t Jl, Zipíh 1S5 VUV5 0.08, Wtra 001. Ssáfls -r—, OtKrtk - . .
Termény Jelenttai"" "
Buz. <Tt«s.vl<14M 71M-7460,.páb7160-7ÍW, itKSí árpt, WOO-lOO,
ion» stoo—köi«» —• 1
Budapesti állatvásár:
iUrUhu. L r. «*»>>» ^„"\'il 230 risis ÍM-M. B- »g«"t»n 110-84, Tzs\'Jm .1.1. toó-to. Nív««Mk oul»: 1- r. egíj.
(«« Mrb ) 1&8—ItO, KássUt l^h. tói, .tsdás <10, Növ«rt<k . 30, ■
m! bo^ 220, .UdistSO, Mutsbír SiÖ-M, borjukét 430-600. | t j a|
A szerkesztésért sajlijogilag ítlelös. Benedek Rezső szerkeszti.
zalai közöny
1921 «BguMlui 5.
Apró hirdetések
űl>t 10 U«I H K, >UU|l» betöret M4W dapUo ^mltUUak. Illtet knMJtalk ealoa.aSor 00 liijaltk
Jó háaikoait kapható Magyar utca a-f. szám alatt.
Egy kovácaaegéd felvétetik azonnal, aki tűzből jártas a munkával, a legmagasabb bérért megegyezés folytán Tormásy Józsefnél Galambokon. .. j .te.
Egy inlndeneasaakácanó 3 lagu
róm. kath. uri családhoz azonnali belépésre, életfogytiglani kellemes állást találhat. Lehet idősebb nő is. Vórősmarly-ulca 63._
Jómodoru, intelligens 26 .éves özvegy vagyok. Házasság céljából hasonló elvált, vagy Szvegy nő ismeretségét óhajtanám, ki némi kis vagyonkával rendelkezik. „Boldogság" jelige alalt leveleket a kisdóbs kérek. 4)i,
IrodistanS (esetleg pénztár kezeléséhez is) ajánlkozik. Cim a kiadóban.
Portás, vagy házmester), esetleg pince-mesterl állást keres Halai házaspár. Cim a kiadóban. ,sil
Irodai kisasszony, gyorsíró, jó Írással,
azonnali belépésié kerestetik. Német nyelvel is perfektül birók előnyben részesülnek. SeJAt kezűleg ttl ajánlatokat kétek. Cim a kiadóban.
ISKOLAI
v^óNvve^
oslmos, isiésas kivitől ban
OLCSÓN VJtLLAUfl
lapnak könyv-^ nyomdája .
^ÖTÉS^
FŐÚT 5. SZ.
Értesítés.
TiiiteloUel {rtMlUm a a. í. clpáulparosokat, hogy
cipőfelsőrészkészitő műhelyt nyitottam.
Káram ailvas pirt/ogi«uk«t
Klinger István, flrany János-utcai
Kereskedők figyelmébel
Valódi prágai befffzff pergamentpapír
Vajcaoznagolópaplr Superior papirzacakó Csomagolópapír Csomag ftt&gőclmkók Sokazoroaltó káazBIék írógép
Iróg«pk.ll4k«k Rendelési zsebkönyvek Forgalaaladó könyv.k Mlnd.nfóle Ozl.tl könyvek KBtlev.lek
Gabonavásárlási könyvök
legolcsóbb nspi árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
papírár ukáaábaa, Xagykaalsaáa.
VILÁG
moigóképsilnliá.1
Erziébil klráljní-tir, Szirm iiállidí épllitéku T.l.fon 74. T.UIon 74.
r\\
Szombaton és vasárnap bemutatóra keiül
A cserkesz menyasszony
Egy amerikai Miss kslsndjíl 6 felvonásban. Stmrt Webbs és Stella Harf a főszerepben. Ez.nklvQI remek klaérS műsor I
Plakátragaaztíst vállal a mozi plakátragaaztója jutányos áron.
Páholy SS K. zjöly. t6 K. L h«hr 20 K, n. h.tj 16 korona, ID. h.ly 10 koron.
^BBiyaras: xxxx kxx xx xx xx xx
Zab, Tengeri Gépolaj, Nyersolaj x Kocsikenőcs s r Badacsonyi rézkénpor Köles, Mohar
továbbá mindennemű t>ldlláfll és oímetcrsii^ kerti magvak kicsiny bee («-k»ph»tók
n Ország a SMidder cégnél
Nagykanizsa. Erzsébet-tír 10.
xx xxk xatxxx xx x xS
II ElóadJtsok hátk&soap fái 7 6u 9 órakor, vasár- ás üoaap-|| napot aa 3, 6, 7 áa 0 órakor. Pontos k«4ál \\
v
QUITTNER ARTHUR
hatóaágltag engedélyezett Tlltenyeseroló
NAGYKANIZSA
Csong.ry-utca 13. si*m
Telefon 394 ».
Elvállal
világitáal Tsntékak, motorok, oalllirok, ■volatnlat telofonok, oaeagík éa JeUS-kéaztlékek (.l.saraláaát, kaatálj-vtUám-hárító berenlezését. Mlníezűáemtl vllla^ moa munkálatok gyorsas eszközöltetnek
Szakszerűen végzi
motorok ajratekercseléait. MindtpneroU <g8k raktáron.
♦ l . . . _ __ L________I a ZTelefon
I
3-Í3 URÁNIA Mozgószinház %
Szombat —va.ároap
Svéd halásxdrám* 6 felvonásban
Dynti, a rikkancskirály
Amerikai meztonnú 4 felvonásban
HELY A RAK: Péholy 3Í kor., Zsilje !6 kor., II Etí«láK>k k.zd.le Hétktíznnpokoo 7 é» 0 érakor, Körzzék 20 kor., Támláz 10 kor, Zárt.zék tó kor, II v«zá<- éz ünnepnap 6, 7 és 0 éltkor. Pontos kerclárl
♦e^e •♦•♦•♦•híi
DoaDanooDODaooDaoononDaooDOD
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda —- Kőnyvkötéazet — Vonalzóíntéztt
117.
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, Üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak elő.
UMraL
tflllÉH! 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
OOaOOQOOOOOOOD QOODOOODOOOOOP
Nyomatott a laptulajáonosok: Zalai éa Gyarmati könyvnyomdájában.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Augusztus 6. Vasárnap
177.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
>MikMft6i*| ii kU<lóhtv«i«) i Hfl-Oi IS. n. - Iat«rarhM-Ul«(oa 7S. -
Megjelölik mindig kom regjtei
SZP.RKRSZTÓ:
BENEDEK REZSŐ
BLÖmXTÍMl ÁMAX :
Bgy héra 100 ML Vsgysdávro MO K. Egryoa ásása ir* 8 K.
Ausztria az antantnak akarja a kormányhatalmat átadni.
London, augusztus 5. (Radiógrnmm.) (Éjfélkor érkezett) Az angol kormányhoz ma megérkezett Ausztria ultimátumjellegii átirata, melyben az osztrák kormány a parlamenttel egyetértöleg tudomására adja a nagyhatalmaknak, hogy amennyiben az antant rSvldesen nem teljesíti azokat a gazdasági Ígéreteket, melyeket Ausztria szanálására már régebben tett, az ország kormányzását át fogják adni a nagyhatalmaknak.
Az angol politikai körök meglepetéssel vettek tudomást Ausztria erélyes hangú jegyzékéről, Lloyd Georgenak és környezetének azonban az a felfogása, hogy most már haladéktalanul Ausztria segítségére keli sietni, mert a helyzete végtelenül komoly_
Letartóztatták a salgótarjáni sztrájkvezéreket
Száznegyven millió korona munkabérveszteság. — Kilencedik napja tart a sztrájk.
Salgóia/ján, augusztus 5. (Saját tudósítónktól.) Az itteni bányán sztrájkban tegnapig semmi változás sem történt. A munka beszüntetése következtében négyezer vagon szenti vesztett az ország és száznegi/venmillló korona munkabéit a munkásság.
A mezőgazdasági termelést is iulyos veszedelem fenyegeti, mivel éppen a cséplés előtt csökken a rendelkezésre álló szénmennyiség. A sztrájk az egész országban a legkomolyabb aggodalmot váltotta ki és mindenki türelmetlenül várta, mikor intézkedik a kormány a fenyegető szénkatasilrófa elhárítását a.
Ma reggel, a sztrájk kilencedik napján a csendőrség és államrendőrségi kirend.Utég letartóztatta a sztrájkoló bányászok vezetőit, akik Salgótarjánban és a szomszédos bányákban sziláikra izgatták a munkásokat. A halóság egyidejűen betiltott mindennemű gyűlést, összejövetelt vagu csoportosulást. Az Gritelbe vett munkások számáról még nem kaptunk oontos értesítést nozzátniSleges megállapítás szerint tizenöt-húsz bányászról van szó, akik állítólag értelmi szerzői voltak a sztrájkmozgalomnak.
A salgótarjáni csendőrőrsparancsnokság a következőket jelentette ki:
— A sztrájkoló munkások vezetőit tegnap letartóztattuk. Rendzavarás nem történt, a csendőrség és államrendőrség teljes mértékben fenntartja a rendet és közbiztonságot.
A Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság vezérigazgatósága a következőkel mondotta:
— Most értesültünk a munkások vezetőinek letartóztatásáról. Az ellenük folyó vizsgálat részleteit még nem ismerjük. A munkásság nagyobb része nem azonosítja magát az őrizetbe vett vezetőikkel, meri tudja, hogy ezek az emberek egyszerűen megszegték a két héttel ezelőtt kötött megállapodást. A tegnapelőtt tartott gyűlésen u józan gondolkodású munkások hangoxtallák, hogy semmi célja sincs a további sztrájknak.
Elküldték a német válaszjegyzéket.
Berlin, augusztus 5. (Saj& tudósítónktól.) A birodalmi kormány tegnap tanácskozást tartott ia megállapította a francia jegyzékre adandó válasz végleges szövegét. A reggeli lapok értesülése szerint a jegyzék kijelenti, hogy a német kiegyenlítő fizetések csak aug. 15-én esedékesek éa a nemfizetésből eredő kővotkeimé nyéket a kiegyenlítő eljárásra vonatkozó egyezmény állapítja meg. E szerint a hatalmak az egyezményt egy havi határ időre azonnal felmondják. Kényszerintézkedések tehát arra az esetre, ha a német kormány a követelt összegeknek augusztus 15-ig való fizetését nem igéri meg, nem lehetsége-
sek. A német válasz hangsúlyozza, hogy a birodalmi kormánynak a francia miniszterhez intézett közleményében sohasem yolt szó arról, hogy a német fizetéacket teljesen meg akarják azüntetni, hanem caak azt hangoztatták, hogy az összegeket lehetetlen a kivánt mértékben megfizetni.
A jegyzék mégegyszer utal Németország gazdasági és pénzügyi helyzetére éa kifejezi azt a reményét, hogy a francia kormány nem fog kényszerintézkedésekhez nyúlni, mielőtt az egész kérdést véglegesen r\'s valamennyi hatalommal együttesen nem rendezi. A német jegyzéket még tegnap este eUűidötték Páriaba éa ma délben adják át a francia kormánynak.
A bó"6t» ron Sn-izerb határ.
Belgrád, augua*«u« 5. (S^ját tudósítónktól.) Jugoszlávia és Románia közt a határ-rendezést elvben befejezték éa a halárköveket most Icczdllc feléli Itanl. Románia s rendezés folytán 602 négyzetkilométernyi területet nyert 3000 román lakossal, mlg Jugoszlávia Romániától 3 német kózséget kapott, úgymint Nagybáj, Surják ás Kraiobriorsla ISnágsket.
Az antant ellenőrző bizottságidnak visszahívása.
Berlin, augusztus 5. (Saját tudósítónktól.) Az antant ellenórzó bizottságainak fokozatoa beszüntetését folyó évi október hó elsejével kezdik meg, ez eddig azért nem történhetett meg, mert az állandóan ismétlődő fngyver-lelctek, ugyazinlén katonai szervezetek felfedezése a korábbi beszüntetést lehetetlenné tették. A beszüntetést a NoUslben székelő állomáson kezdik meg.
Franciaország a Rajna éa a Ruhr-vidék megszállására késztlL
Páiis, auguaztua 5. (Salát tudósítónktól ) Diplomáciai körökben továbbra is a legszigorúbb magatartást tanúsítjuk Poincaré mi-niszterelnök Londonban követendő magatartása felől. Jól Informált politikai körökbsn ugy tudják, hogy nincsenek akadályok annak preciz megállapítására, hogy Németországra jogilag ráolvassák a szerződés szándékos ncTnteljesitését. Ugy hiszik, hogy 4—8 hetes moratóriumot lehetne adni a legVőzelebbi készfizetés teljesítésére. Ezért Németorstig széleskörű tervet fogadhatna el egyrészről, mig másrészről a Németországot terholő és a szerződés szerint a szövetségeseket megillető jelzálog érvényesülne olyanformán, hogy a németországi ipari társaságok tőkéjét lefoglalnák, vagy pedig, hogy a Rajna balpartján fekvő állami bányákat és erdőket kitermelnek, sőt talán cedálnák. Ha Németorazig vonakodnék a tervezett rendszabályok elfogadásától, akkor eltagadhatstlsnul bekövetkezik a nemteljesités esete és a szövetségnek a Rajna és Ruhr-vidéken kényszereszközökhöz nyúlnának. Et eaetben Franciaország, amely a rendszabályokat elkerülhetetlennek tartja, mindenesetre cielekednl fog.
A londoni konferencia.
Berlin, sugusztua 5. (Saját ludósitónktól. A hétfőn kezdődő londoni konferencia angc fel fog áa szerint a név kivételével a légfelsőbl tanács összeüléténck minden jellegét rnsgá viseli. Angol politikai körökben ál\'t*lán<» remény, hogy az összejövetel előkészül talajt szélesebb körű értekezlet számári amelyen Amerika is részt vesz. Római távln azerint Schanzer külügyminiszter már elüt zott Londonba.
FÉRFISZÖVETEK
Minden áruból csak elsfrMdil gyártmány I
príma s1ffqn0k
és vksissU régi ártaa
Átmeneti és télikabátok, ifitétkék és (lUfiPD IÖ7CFF t{ TÚBÍfl fekete kamgamok najy vflssrtékban lHIWH 1
ZAl.Al KÖZLÖNY
1922. migumtus 6.
Be kell zárni a tőzsdét.
A tőzsde, amely normális viszonyok kőzött is sok bajnak a forrása, ma olyan fekéllyé fajult a nemzet lázbeteg testében, amelyet ki kell immár a legsürgősebben operálnunk, ha nem akarjuk, hngy a beteg belepusztuljon. Az a grafikon, amelyet ma a tőzsdei árfolyamlap mutat, nem a magyar közgazdasági vállalkozás teherbírásáról számol be, hanem csak arról, hogy a Szabadság-téri palotában nem folyik egyéb gaz erkölcstelen játéknál, mely tervszerűen lezülleszti és tönkreteszi az országot. Megdöbbenve és ámulva kell kérdeznünk : lehetséges-e ez tovább is ? Lehetséges-e az, hogy néhány összeverődött nemkeresztény dönthessen nemzetek és országok sorsa fölött, azok pénzének olyan árat szabva, amely csak egy szükkörü érdeklársa-ság önző spekulációjának felel meg. Diktatúra ez, a faji tökének ez a diktatúrája, amely csak a közbeeső állomás azon az uton, amelyet a számi nemzetköziség magának végcélul tü zőtt ki és amely ut Moszkva és Lenin felé vezet.
De mi már ismerjük ezt az utat.
A magyar nép megjárta már azt a Kálváriát, amelyet az az ut jelent. Mi a feltámadás útját keressük.
A magyar nemzetnek semmi keresni valója Zürichben és semmi köze azokhoz a manipulációkhoz, amelyek ott lejátszódnak. Ha azonban azt látjuk, hogy a gazdaságilag sorsunkat még mindig kezében tartó elemek a zürichi jegyzést jalsza ki a nemzet ellen, akkor a kormánynak csak egy tennivalója lehet: Lehetetlenné kell tenni ezt a játékot és be kell zárni a Szabadság-téri játékbarlangot, amelynek hazárdőrei napról-napra koldusabbá teszik az országot és az ország millióit fosztják ki A deviza központ felállítása csak félintézkedést jelent, ha azt nem egészitf ki a tőzsde bezárása.
A deviza forgalmat állami monopóliummá kell tenni és egyúttal módot kell találni a bankok valutaspekulációinak, valutaüzleteknek meggátlására is.
Súlyos felelősség terheli a nagybankokat gazdasági romlásunkért. Ha a jegyintézet kebelében felállítandó devizaközpont elnézné azt, hogy a bankok továbbra is spekulálhassanak a valutával, akkor felállítása keveset lendíthetne nyomorult helyzetünkön.
Köztudomásu, hogy a kommün bukása óta a nagybankok üzleti tevékenységük súlypontját a valutaspekulációra helyezték- — Azok a milliárdos nyereségek, amelyeket hiába próbálnak elrejteni a bankok évi mérlegei, nagyrészt azokból a valuta üzletekből tevődnek össze, amelyeket a spekulációra csábított közönség megbízásaiból kerestek a sokszoros csak néhány pontnyi, de legtöbbször súlyos összegeket kitevő elszámolási differencián. De az így megkeresett milliókat sem állították a bankok tulajdonképpeni
feladatuknak : a hiteligények kielcgi-tésének szolgálatira, hanem a valutan szerzett millióikkal az áruüzletekre vetettek magukat cs ma a legfontosabb elctszükségleti cikkeink fölött bankérdckeltscges rendelkeznek és itt is ők diktálják az árakat. Az ország leromlott gazdasági helyzetén csak egymással összefüggő, szervesen egymáshoz kapcsolódó gazdasági kormányintézkedésekkel lehet segiteni.
A devizaforgalom államosítását követnie kell tehát a tőzsde bezárásának cs olyan intézkedéseknek, amelyek a bankok valuta- és áruüzletcit maggátolják és őket eredeti rendeltetésük betöltésérc szorítják.
kéoyeteiai h lUs»i .gyedül • kézstl varrott doptatalpa nyíri 9
SZANDAL
Egyedüli készitó:
ARGENT JÁNOS
so4ui dpfeate Hmtialw. 1
Ugyanott cbevteaux, box, antilop, selyem, visxoneipok kexzel do\'&oxva a legílnoaubb kivitelben a legutolvS
Népfőiskolák ós népfőiskolai tanfolyamok.
Nagykanizsa, ouguszlus 5.
Egy év Ma sokat bestéinek nálunk egy újfajta iskolatípusról, melyet népfőiskolának, népegytlemmk, majd pedig népfőiskolai tan--..■...^l níuMnA Ni..csen tjnár számot-tovőbb vidéki város, melyben legalább égy ilyen tanfolyom ne alakult volna. Mégis igen kevesen vannak azok, akik teljesen tisztában vannak ezzel a hirtelen divatossá lett kullu rálls mozgalommal. Keveaen tudják, mi a célja a népfőiskolának ? Vogy miben áll o „népfő iskolai tanfolyam" lényege? Kik » hallgatói? M\'lyen pályákra jogosít a népfőiskolai bizonyítvány? Csodálkozva hallgatják legtöbben a feleletet. A népfőiskola hallgatói a földmi-ves, iparos, kereskedő és munkás Ifjúság tog-jsi kőzöl kelőinek ki leginkább, de von köztük akárhány érettségizett Ifjú la. A népfőiskola elvégzése nem arra képesíti a hallgatókat, hogy valamiféle uj pályára Upjanak, hanem ..ellenkezőleg, hivatásuk szeretetében akarja \'őket megerősíteni. A népfőiskola arra törekszik, hogy a magyar nip szellemi érdeklődését felébressze, kedély világít derüatbbé, akaratát azivósobbá, nemtell érzését őnluda-tosabbá tegye. Képesítést azonban nem nyújt aemmiféio állásra. De vájjon lehetséges volna ez? Akadnak-e felnőtt iljak, akik rászánják magukat, hogy ennek a különös iskolának a hallgatói legyenek? Hisz n középiskolák és egyetemek növendékei is túlnyomórészt nem a tudásért, hanem n bizonyítványért és a képesítésért tanulnak. A népfőiskolának pedig akadnának hiligstól csupán magáért a tudásért ? Az első kél esztendő tapasztalatai azt bizonyítják, hogy akadnak, A magyar népben nincsen talán valami nagy kulturazomiuság, do árért azt sem mondhatni, hogy érxékellen volna a művelődés Iránt. A kezdet bizonyára nehéz ezen a téren Is. Do ha megismeri a nép n népfőiakola nomes célját, hamar megbarátkozik vele.
A népfőiskola gondolata nálunk még uj dolog, de Dániában már lőbb évtizedes múltja von. Dániából átterjedi a gondolat Svédországba, Norvégiába és l-\'innorazágba
is, s mindenütt magával hozta a nfpezelleml és gazdasági éleiének gyors föllendülését. A kis dán nép n rcblessvlgholst-lnl háború (1864.) elves-lése után belátta, hogy Mtolm-a szomszéddval csak ugy veheti fel . versenyt, ha kullurábnn é> gozdálkodásban lülte.* rajtuk... Egymás után szervezték meg Dániában egyik népfőiskolát » másik Után. S » lg lel Ule ogy évtized és a gazdasági válsággal
küzdő, megcsonkított é» elszegényedett Dániából gazdaságilag virágzó állam lott, melyet joggal neveznek mainsplglan is ,jiaraíit Eldorádó" nftk. A népfőiskolák megtanították a népet a takarékos,igro, « belterjes mező-go, dóságra, a tejgazdasága, szövetkezetek és más népjóléti intézmények alakítására.
A Dán példát csakhamar kOvetlék a Skandináv-államok : Svédország\' és Norvégia. Nemsokára pedig Finnországban is meghono-sult a népfőiskola, a finn szellemi és gazda-aágl élet csodálatos virágzásnak Indult. Ma Norvégia, Svédország, Dánia éa Finnország Európa legműveltebb államai közé tartoznak. Ezek az országok, melyekhez a természet sokkal mostohább volt, mint mihozzánk magyarokhoz, alig ismerik az analfabéták fo--almái. Norvégiában 1000 (ezer) lakosra mindössze egy. Dániában éa Svédorsiágban pedig kél analfabéta esik. Nálunk legalább 30Q az írni és olvasni nem ludók száma 1000 lakoa között. ,
Ebben a tekintetben tehát nekünk igen sok pótolnivalónk akad, még elérjük ezeket .. éazakl népekel. — A népfőiskolai mozga-lomra ezen a téren igen nagy bivsláa vár. Do nagy hivatáa vár reá az egységes nemzeti tudat megteremtésében is. Ma szédületes szakadék válaaztja el egymástól az egyes társadalmi osztályokat. Ennok a megcsonkított és agyongyötört írva nemzetnek a fiai ugy állanak egymással szemben, mint elkeseredett és gyűlölettől fülőtt ellenségek. A falu és a város, a munkás é< a tisztviselő, a kereskedő és az iparos, a termelő és a mind harcban állanak egymással... Nekünk át kell hidalnunk ezeket az ellentétoket, melyek magyar testvéreinket egymástól elválasztják, g.t azonban nem az ellentétek szitásával, hanem csak » azefölíi óa a nreriiWí msSoc ségével lehetjük meg. A kezdő lépést azoknak kell meglenni, akiknek m.gosobb kullu-rájuk és szélesebb látókőrük van. Es Itt u|ra csak a népmüveléa és a népfőiskola nenazel-neveWS feladatára ulalunk, melytől leglőbhet várhatunk ezen a téren.
A népfőiskolák azeivezelüknél fogva kétfélék. 1. lnternátussal összekötött igazi népfőiskolák. 2. A népfőiskolai tanfolyamok.
Ezldeig nálunk ezek az utóbbiak vollak leginkább elterjedve, jelenleg azonban lőbb internálussal egybekapcsolt népfőiskola la szervezés alatt van az országban.
Az előadók díjazását mindenütt az állam vállalja magára, a dologi kiadásokról azonban a társadalomnak kell gondoskodnia. E tekintetben a megyek, a városok éa a községek jönnek elsősorban számításba, aok helyen azonban a magánosok áldozatkészsége Is nagyban hozzájárult a népfőiskola létesitéié-hoz. A népfőiskolák Dániában rendszerint 50—100 holdnyi mintogazdaeággel vannak kapcsolatban, melyet az Iskola hallgatói müveinek meg alkalmas szaktanár vezetése mel-lett. A legtöbb népfőiskolában asztalos és iokatosmühelyck la vannak.
A nálunk alakulóban lévő népfőiskolák közölt Is több ilyen gazdasági népfőiskola lesz, mety mintagazdasággal lesz összekötve. Több helyen máris felajánlottak a mintagazdaaágok részére alkalmas területeket. Ezek a gazdasági népfőiskolák nem azonosak az úgynevezett Jölamivesiskolákkal, melyek botos Ispánokat képeznek. A gazdasági népfőlakolák hallgatói kspni fognak ugyan szintén oklevelet, de ez nem képesill őket botos ispánságra, hanem csupán arra, hogy saját földjüket ok-azerübbgazdálkodásaal jövedelmezőbbé tegyék. A grzdasági népfőiskola sem téveszli szem élői az általános humánus képzést, mely min-
MEGNYÍLT Forgács Rezső szörmekiállitásal
• ■ ■■ Ö Megtekinthető reggel 8 órólól este 6 óráig vétcikényszcrIgéikül, Klnlzoy utcn 11. ss. alalt. I
iW2. mgusitus 6.

3.
ni rcn nnni/nMárusitiuk az e|őreha|adt ^ szez°n miatt
ULIjU HKHIVUll a raktáron lévő nyári mosóáruinkat
Mól dlv.t k.bátv.lourok, dlvatkostum ás I ruhasxövetak mlndan létesA sslnakban, agy- I színtan lamkabát as doubtá angol saBvatak I mir raktárra Arkaxt.k Igen olcsó árakont |
Araink
olcsóbbak mint bárhol!
Reganhardt *i Raymann
világhírű asztalneműi, vásznai ét Jlffonialbdl
M- óriást raktár I
Kisfalud! és Krauiz „Arany Kakas" divatnagyáruháza, Erzsébettér 21.
den népfőiskolának elsőrendű feladata kell, hogy legyen. Ezt a humánus képzést a nép főiskolák a nemzeti történelem nngy alakjainak és eseményeinek méltatásával, továbbá n nemzeti népies irodalom remekeinek olvastatásával igyekszenek első sorban biztosítani. Fontos szerepe von az éneknek is, mellyel a népfőiskola a hallgatók kedélyét kivánja élénkebbé és derűsebbé tenni. A népfőiskolák célja legtömörebben Sik Sándor szavaival fejezhető ki: emberebb embert, magyarabb magyart nevelni. A kitűnő költő ezekkel u szavakkal a cserkészek célját kivánta megjelölni, de ugyanezt lehet jelszóul felírni minden népfőiskolára is: emberebb embert, magyarabb nagy art/
Ami végűi a helyi viszonyokat illeti, nálunk a télen már két népfőiskolai tanfolyam voit működésben : az egyik a polgári fiúiskola helyiségében, n másik pedig Kiskanizsán. Eveknek fenmaradása a város áldozatkészsége folytán biztosítottnak tekinthető. A legutóbbi vároai közgyűlés 15.0C0 koronát szavazott meg a népfőiskola dologi kiadásaira, Sabján Gyuia polgármester pedig a jövőre is butositotta jóakaratú támogatásáról a vezetőséget. Hogy azonban lehetséges lesz-e ezt i>f. intézményt tovább fejleszteni, internátussal ■cs mintagazdasággal egybekapcsolni, az még u jövő kérdése. (M. K.)
Mi van az uj lakásrendeletben!
(Folytatás.)
Az igénybevételt a lakásügyi hatóság hivatalból vagy kérelemre) rendeli el. Ilyet kérhet a bérbeadó is bérlője részére, ha neki ven szüksége annak lakására. De senki sem követelheti a följebb jelzett beosztású lakásra hanem ol kell fogadnia a hatóság döntését, mert ha valaki a kijelölt Uk&at nem fogadja el mr.s helyiséget csak a többi igényjogosultak .ki.lágitése után kaphat.
A lakást annak kell odni, akit a háztulaj doitos kijelöl, ha az üresedést « tulajdonos je.oatcttc be. Egyébként a korábban kérelmezőt, h^ csak másnak nagyobb szüksége nincs rá. A t>ent lakó albérlőnek elsőbbségi joga van. Aki két esetben mint első igénylő jelentet^ be valamely igénybe is vett lakást, harmadízben föltétlenül neki kell a lakást adni.
Közalkalmazottnak áthelyezése esetén e.sóbbsógi igénye van. Különösen az adóügyi törvények végrehajtására kinevezetteknek.
A lakást átalakíttathatja a bérlő, ha erre foltétion szüksége van, s biztosítékot tesz le, hogy később a lakást eredeti állapotába állittaija \\ ssza.
Bútorokat az igénybe vett lakásból az uj bérlő is elszállíthatja, ha a régi bérlő ellen-szegül, rendőri segítséggel.
Lakást lehet mentesíteni Is az igénybe vétel alól, ha a tulajdonos kötelezi magát, hogy egy, legalább ugyanakkora lakásból álló hazat építtet. A mentesítésért dijat is kell fizetni.
Üres telket is lehet építés céljaira igényelni. Az igénybevevés csak 10 évre szólhat, 8 ekkor a telket a régi állapotban köteles visszaadni.
A döntés ellen panaszt lehet\' beadni a
végzés kézbesítésétől 3 (három) nap alatt 8 az illető lakásügyi miniszteri biztoshoz küldi el, aki végérvényesen határoz.
A panasz beadásának halasztó hatálya van. A főfelügyelet a népjóléti miniszteré, aki a lakásügyi hatóságok jogérvé.iyes határozatait is megsemmisítheti, ha a hatóság a hatáskörét túllépte, vagy a fennálló jogszabályok nyilvánvaló megszegésével járt cl, vagy a határozat végrehajtása oly rendkívül súlyos méltánytalansággal járns, amelynek bekövetkezése közérdekből nem engedhető-meg.
— Bucau a förhóncl szőlőhegyen.
A förhénci szőlőhegyen levő kápolnában ma vasárnap — Urunk színváltozásának napján az idén is megtartják a szokásos bucsut. A* ünnepi szentmise és prédikáció, melyet P. Ehrlich Alajos kiskanizsai lelkész végez — 11 órakor veszi kezdetét P. Ehrlich buzgól-kodása és a katolikus hívok áldozatkészsége folytán o kápolna nemsokára tgy nagyon széphangu 130 kilogramos haranghoz fog jutni, melyet a jövő hónapban Mária nevenapján fognak Szent Anna tiszteletére felszentelni.
— Nagykanizsának téli tUzelő fával való ellátása. A város, mint ismeretes, oly előnyös szerződést kötött az Erdőbirtokosok Fakitermelő Részvénytársasággal, hogy a mindenkori napi áraknál sokkalta olcsóbban szállít évente nyolcszáz vagon elsőrendű tűzifát, a város lakosságának tözelőfával való ellátására. Kétszáz vagon máris szállításra készen áll. A Részvénytársaság — melynek főrészvényese Batlhyány-Strattman herceg — már is átvette a kanizsai telepet és most folynak a berendezkedés! munkálatok, oz itt időző vezető személyes felügyelete mellett.
— A föld- és házigénylők — hála Szabó Győző járásbíróság! alelnök, dr. Sabján Gyula polgármester és dr. Krátky István főjegyző gyors és lelkiismeretes munkájának — nemsokára birtokba vehetik a részükre odaítélt földet, illetve házhelyet. Az első csoport — mint & „Zalai Közlöny" megbízható forrósból értesül — a jövő hét első napjaiban már birtokba lesz helyezve és igy foko zatosan a többiek, mig mindenki megkapja a maga részét.
— Uj iparengedélyek. A városi tonács tegnapi ülésében a következő iparengedélyeket adta ki: Erdösl E^áljntnakhordó-kercakedéire, Kellermann Ferencnek gabonn és hüvelyesek kereskedésére, Szegő Lászlónak
Íabono és hüvelyesek ügynökségére, Szalay ánosnak, Horváth Jnnosnak és Tóth Györgynek cséplési iparűzésre, Jáger Sándornak asztalos éa Szécsenyi Ltvánnak lakatos iparra.
— Hadirokkantak éa Hadlözve gyek Országos Pártja ma vasárnap dél után 4 órakor « „Keresztény Otthoniban fontos értekezletet tart, melyre minden hadirokkant és hadiözvegy saját jól felfogott érdekében is okvetlenül jelenjen meg. A tag sági igazolványt ugyancsak okkor válthat, ják ki.
(x) Uránia. ,Dyntl" és „Hazatéré.
— Táncmulatság. A JóhirU lazsnak! vendéglő kerthelyiségében vasárnap, folyó hó 6-án táncmulatság lesz, melyre városunk kiránduló közönségét ezennel tisztelettel meghívja a vendéglős. Jó ételek és italok. Belépődíj nincs.
— Eljegyzés. Vinnay György eljegyezte Schuszter Etát Nagykanizsán. (Minden külön értesitéa helyett.)
— A bocföldel csodás jelenség. A
bocfÖldei réten a Csatár felőli vaaut mellett Vitsi György, Vizsi Pál fio, kivágatta 100 esztendős szilárd, egészséges kőrisfáját, amelyet Simon Péter bocfőldei bognár ipari célra akort felhasználni. A mult héten munka közben fejszéje megakadt, a sulykoló Összetört, majd egy ujabb sulykolóval ráütött, mire a fa hirtelen négy darabra repedt s a bognár ijedelmére négy szabályos kereszt és egy kehely alak lett láthatóvá fekete szín-ben, amely se nem égés, se nem festés a szabályosan repedt falemezeken. 2—2 kereszt egy-egy párt képezett, amelyek közül egyik a domború \'íerhezen, a másik a homorú lemezen volt látható s igen szimetrikusan egymást födték, de mindegyik kereszt magában véve tökéletes volt. E hirre sok nép sereglett össze, akik tanúságot nyújtanak a ritka tünemény falóságáról. Augusztus 1-én Bocfőldén Simon bognárnál kint volt Kauzli Gyula csatári plébános, Kósa József lesence-tomaji káplán is *s szemlét tartottak a történtek felett s a fül- és szemtanukkal, mint elsőrendű forrásokkal beszéltek a végig tapasztalták a ritka szépségű tüneményt. Nagyon sok értelmes úriember nézte meg a bámulatra méltó kereszteket, de emberi számitás szerint ugylá\'szik nagyon nehéz felőle objektív véleményt mondani. Va\'éazinüieg a ritka jelenségü tárgyak fölterjesztetnek a veszprémi püspökhöz, aki vizsgálatot fog indítani szaktudósokkal és hozzáértőkkel.
— Vadászok figyelmébe. Lőszerek, fegyverek, vadászati felszerelések, üres hüvelyek, félig kész és kész töltények, revolverek, serét stb. minden menyisigben a legolcsóbb napi áron Gyenes Lajomál, Kazinczy-utca I.
— A „Lakók Szövetsége*4 iránt oly nagy az érdeklődés, hogy szerkesztőségünk képtelen a sok telefonérdeklődésre válaszolni. A szervezőbizottság ismételten felkéri Kanizsa lakás- és üzletbérlöit, hogy saját legelemibb érdekeinek hathatós megvédése céljából — amennyiben még nem jelentkeztek és csatlakoztak volna a „Lakók Szövetsége" mozgalmához — minél előbb éa mincl tömegesebben jelentkezzenek, hogy egységesen lehessen állást foglalni az uj lakásrendelet egyes lehetetlen intézkedései ellen, melyek u lakónak még jobban megnehezítik « helyzetét, a lakástalant pedig még nagyobb szenvedéseknek és gyötrelmeknek teszi ki és teljesen kiszolgáltatja a háztulajdonos kénye-kedvének, hogy a lakók egy egységes zárt frontot képezhessonek minden sérelem ellen, mely őket éri, hogy minden lakásügyben védelmet, tanácsot és jogorvoslatot nyerhessenek. Minden lakónak legfontosabb érdeke követeli, hogy csatlakozzék a mozgalomhoz, mely arányaiban már most is impozáns és amely a lakó és háztulajdonos közt felmerült minden vitás esetben közbe fog lépni. A mozgalom rövid időn belül a nyilvánosság elé lép és megkezdi működését, melynek jótékony hatását oz egész város lakói mihamar érezni fogják, írásbeli csatlakozások név és pontos lakáscím megjelölésével a kiadóhivatalban adandók le, honnét a szervezőbizottság átfogja venni.
(x) Világ-mozgóban még csak ma 6 án, vasárnap látható: A cserkesz menyasszony, mely tegnap lett bemutatva zsúfolt ház előtt Főszerepben Stuart Webbs és Stella Harf. Siessen jegyét előre biztosítani, mert még csekély számban kapható.
r- Anyakönyvi közlemények. Július 30-tól augusztus 5-1* Nagykanizsán 14 születés történt. Erek közül 7 fiu éa 7 leány volt.
Ílázasságot kötötUk: Schey Teofil vaauti gép- • katos Molvárecx Máriává!, Mankovits János őmflves mester Tánczos Margittal, Simon József kalapos mester Tizedes Ilonával, Gozdin József ács mester Bunczom Rozáliával. Elhaltak : Csere Jáooa bérea 25 éves elmetavar, Bzv. Magyar Jánosné Pinterics Apollónia 62 éves tüdőlégd&g, Czapári István napszámos 60 éves veselob, Psp Oszkár 1 hóoapos bélhurut, Tólh József kovács iparos 75 éves veselob, Horváth Mihályné Molnár Anna 26 éves tűdőlob, ötv. Mantuanó Józsefné Wajdits Janka 78 éves végelgyengülés, Gaál György 1 napos veleszületett gyengeség, Kummer Lsjos 2 hónapos bélhurui, Bedics István nap számos 70 éves végelgyengülés. Lenkel Zsigmond nyug. szolgabirÓsági irodatiazt 60 éves tüdőgümőkór.
— Elegáns rendőrök. A belügyminiszter rendeletet intézett a vidéki rendőrkapitányságokhoz. A rendelet elmondja, hogy bár elegendő jó ruhát utaltak ki a rendőrök ré-azére, a rendőrőrazemek sok helyen mégis rosxzabb ruhájukban teljesitik szolgálatukat. Ez természetesen ■ hatósági tekintély rovására is megy a éppen ezért elrendeli a belügyminiszter, hogy az Őrszemszolgálatot teljesítő rendőrök legjobb ruhájukban teljesítsék szolgálatukat. A roasz, foltos vagy kopott zubbonyok ősszel és télen a köpeny és bunda alatt hordandók el.
— A kereskedelmi alkalmazottaknak mára hirdetett taggyűlése közbejött akadályok végett nem lesz megtartva.
— Egész Európában csökkent a tarmóa. Az idei termés kilátása egéaz Európában nem túlságosan biztató. Kisebb lesz a termés a tavalyinál vagy a mult évinél Franciaországban, Angliában, Olaazországban, Cseh Szlovákiában éa Spanyolországban ia. Olaszországban és Franciaorazágban az idei termés tizenöt százalékkal gyengébb, mint a mult esztendőben volt. Németországban ia gyenge leaz a termés az idén s a kormány mér most iépéseket tesz az élelmiszerhiány elhárítására. Törvényjavaslat van a parlament előtt, amely azt kívánja, hogy a kormány rekviráljon kétmlUióőtszázezer tonna gabonát és vásároljon még külföldön kétmillió tonnát. Minthogy a búzatermés az egész Európábsn kisebb lesz a tavalyinál, ez azt jelenti, hogy Európának csaknem minden országa bevitelre szorul.
— Az őszi erdésxeti államvizsgát
november 6-án és a rákövetkező napokon tartják meg. Az államvizsgát tenni szándékozók szabályszerűen felszerelt kérvényeiket a földmivetésügyi minisztérium erdészeti főosztályára (Budapest, V., Zoltán- u. 16.) legkésőbb eagUsztus végéig küldjék be.
— Ax Országos Telefon Szak névaor tisztviselői Nagykanizsán. Az évtizedek óta, az ország minden részében elterjedt Országos Telefon Szaknévsor vállalat kiküldöttei városunkbu érkeztek Komory Bendekovich József főtitkár, Dömötör Gyula, Vozák János, Kószó Bélo, Szánthó Pál és Julimácz Rezső főtisztviselők személyében, akik a m. kir. posta- és távbeszélő hálózat előfizetőinek Országos Szaknévsorába ez sdatokat fel fogják venni. A szaknévsorban való részvétel minden iparos, kereskedő és vállalkozó eminens érdeke, tehát az adatgyűjtés nehéz munkáját végző tisztviselők méltán számithatnak ugy n városi hatóságok, mint a magánvállalatok teljes jóindulatára.
DIANA
SÓSBORSZESZ
Kttts««efl bedörssölésre vagy . cukorra cseppentve
> legjobb fájdalomcsillapító.
_Mindenütt kaphatói
ZA1A1 KOZtpNY
_ Nagykanizsai H ás tulajdonos ok
Szövetsége. A Lakók Szövetsége címén megjelent közlemény, amely « "W^fjfr alakulásáról sd hírt, nagyon léve* felfogással Indokolja meg o meghlákuláa szükaégességét. Mert a* uj lakásrendelet — sajnos — még mindig csaknem kizárólag a lakó, a megtűrt partáj érdekeit védi ék é háztulajdonosoknak, a hot év óta mindenféle rendeletekkel és a kommün alatti megalázó, n háztulajdonos és a lakó között fennállott jó viszonyt tönkretevő Intézkedésekkel megs»nyergotott és meggyötört, a minden jövedelemtől megfosztott háztulajdonosok, háziurak, jobban mondva házmesterek érdekeit, — az olyanokét különösen, akiknek nincsenek kiedó üilethelyísé geik, hanem lakásokat, nz életfenntartás első és legszükségesebb eszközöket bocsátották eddig és ezentúl is bagóért rendelkezésre — alig védi meg. Mert mi nz o négyszeres emelés, amikor egy egyszobás lakás hsvibére 1917-ben 10—20 korona, így kélszobás lakásé 20—30 korona, egy háromsvobásé 40—60 koronn volt, tmikor a pöcegödör tisztítás egy gépje 3 korona, a szemét fuvarja 2 korona, a kéményseprő dija 20 fillér volt, mlg most eteknek a dija 300, 200 és a kéménysepréfé 7 korona 20 fillér és czideig ezeket a kiadásokat az a boldog háziúr, nki még mindig kényszerítve van azt « neki nem kellemes, ellenséges indulatu lakóját az általa egy emberöltőn keresztül megfeszített munkával, lemondásáéi és takarékossággal megszerzett házában megtűrni, ax u megtűrt partáj pedig gúnyosan nézi, hogy a háziúr abból a nagy jövedelemből, amit Ő neki juttat, ezeket a csekély kiadásokat fedezi és aki gúnyosan nézi azt, hogy 8 háziúr vagy a családja magú hányja a havat, aepri és öntözi az utcát é* aki gunyoaan mondja : pukkadj meg háziúr, olt az utcán vagy te háziúr. — Az a megtűrt partáj, aki a bérbeveit lakásából egy-két helyiséget albérletbe ad, vagy a lakásába ágyrajárókat vesz éa a húszszor oa át, harmincszorosát vágja zsebre annak, amit ő az egész lakásért fizet és mellette még ingyen lakik és igyekszik elősegíteni azt, hogy a pöcegödör minél előbb megleljék. A2 a megtűrt partáj, oki a lelépéssel vagyont azerezhet. Amikor mindenféle cikknek oz ára őrületes sebességgel szökik a magasba, csak a lakbér maradt * régi. Tiaztelt Lakók Szövetsége / Nem Lakók Szövetségét, hanem Lakást Keresők Szövetségét kell megalakítani éa nem a Háztulajdonosok Szövetségével szemben, hanem azzal karöltve kell azon dolgozni, hogy a l.-.kók árokhoz a lakásokhoz jussanak, amelyekben már sok clterpeszkednek, kényelmesen loknak^ üzérkednek és a felmondás korlátozása folytán lehetetlenné teszik amazoknak az őket megillető elhelyezkcdéat. A lakóknak maguknak kell oda törekedni, hogy r. felmondáu, rz önrendelkezési jog vlsszaadaasék éa akkor majd egy jobb lakás eléréséhez nem kell 50—ÍOCOOO koronát leszurkolni, hanem cnak illő lakbért fizetni. És hasson ax u megalakulandó szövetség oda, amit a Háztulajdonosok Szövetsége már régen főcéljául tűzött kl maga elé és tett lépéseket és most is tesz, hogy lakások álljanak rendelkezésre és akkor majd megoldódik a lakásmizéria. A barakkok és 0 kaszárnyák átalakításával bocsásson 0 város Inkásokrtt rendelkezésre. Korlátozza a letelepedési engedélyek megadását. A lakók pedig segítsék a házakat, a lakásaikat tataroztatni, hisz sok éven át ingyen laktak azokban, mert ha ez még sokáig igy tart, akkor nem lest sem háziúr, sem pedig lakó, mert a házak összedűlnek és akkor a lakók vájhatnak maguknak földalatti Üregeket és nem leaznek megtűrt partájok, hanem saját fedél alatt élhet nek boldogan. Köteleztessenek e nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és a hadimilliomosok arra, hogy lakásokat építsenek. Itt van a kutya eltemetve I Tehát ne ellenünk, hrnein velünk érhetik csak el a kitűzött célt I Elnökség.
Dr. Kállsy Zoliin Jogi szemináriuma Budapest, Andrissy-ut 8. ós Szeged, Pallsvlclni-u. 3. felelőséggel és biztos sikerro. készit elő bármely egyetem és jogakadémia összes Jogi vizsgái/4 ós az ügyédi vizsgára Jegyzetbéilot! Rekapitulációi Minden fel világosítást szóval vagy levélbea készséggel ad akár a budapesti, akár a szegedi igazgatóság.
(x) Diákotthonomba diákokat fel veszek Pfeifer tanár Szomerc-ulca 19.
— Jönnek hasafelé- A legutolsó
•h.difogolyarállitnűény — mhft a külűgymü nisztériumnak jelentik — augusztus 3-án útnak indult Rigából.
— Csődöt vallott as amerikai ah kohol tilalom. Az smerlkai statisztikai hivatal kimutatást kőzöl arrÓJ, hogy a mult év-ben a „száraz" Amerikában mennyi szeszes ital fogyott el. A kimutatás azerint több bort termeltek és fogyasztottak, mint bármely évben azelőtt és körülbelül ötazör annyi sört. így hát a szesztilalmi rendelet épp v.z ellenkezőjét okozta, mint ami végett hozták.
— Emelkedett az államjegy for galom. Az államjegyforgslom 8489.8 millióval, tehát 38.3 milliárdra ©melkedelt. A jegyforgalom emelkedését az általános drágaság gal és a termés érlékealtésével kapcsolatosan mutatkozó nagyobb hiteligények kielégítése dézte elő.
— A zeneiskola nj épülete. A
Közművelődési Tarsulsi intézetei részére :« Zrínyi Miklós-utca 49. sz. , alait az oktató céljainak leljesen megfelelő uj "helyiség építését kezdte meg, melynek munkálatai máris előre-haladlak olyképpen, hogy gzeptember végén a tanítások már ott folytatódhatnak. Egyelőr -»z őszig 4 kisebb és 2 nagyobb terem fog felépülni, molyhez még két nagy terem fog járulni oly módon, hogy ezekből 5 terem elmoz ditható válaszfallal egy nagy — 20 m. hosszú. 7 m széles — leremmé alakítható ál, mely az intézőt heugversenyeí és ünnepélyei részérc kényelmesen meg fog felelni. Itt emiitjük meg, hogy az intézet értesítője megjelent, mely Szerb könyvkereskedésében 15 koronáért kapható.
— A Katolikus Népszövetség II füzete gazdag tartalommal jelenik meg, mely tagsági illetményképpen megy \' szét tr országban a Katolikus Népszövetség 120.000 tagjának. A vezető cikkben Ernszt Síndor nemzetgyűlési képviselő, a Kalh. Népszövetség vezérigazgatója emlékezik meg IV. Károly királyról. Szoják Géza titkár n drágasájr okairól. Borián Ferenc titkár a Népszövetség belső életéről s a tőbbtermelésrÖl irt cikket. A nemzetgyűlési választások tonulságoiról, a családi birtokról talál még benne vonzo közleményeket \\z olvasó. A gazdagtaitalmu füzetet illusztrációk, elbeszélések, vers és rdomák teszik még változatossá és élvezetessé.
— Tanítói pályázat. A veszprémi római katolikus iskolaszék az újonnan szervezett XI. tanítói állásra pályázatot hirdet. Kizárólag okleveles férfitanitók pályázhatnak. A kellően felszerelt folyamodványok folyó évi augusztus 15-ig a veszprémi róm. kalh. plebániahivatal címére küldendők.
(x) Uránia, Vasárnap Vesley Barry szenzációs játéka „Dynii" a rikkancs királyban .Hazatérés" 5 felvonásos svéd halászdráma.
Porlepett írásokból.
. Mollér az mondotta: „Onnan veszem a jót, ahol találom." így tett Pázmány ia, ki prédikációiba, imádságos könyvébe minden adatot felvett, bárhol akadt is azokra.
„A példaadást korán kell kezdeni" írja. „A viaszra addig kell nyomni n pecsétet, míg lágy". A természet tövisek közé rekeszti a gyönge rózsát, nem azért, hogy azakgassa, hanem, hogy oltalmazza. így kell lenni az apának is gyermekeivel szemben.
„Alattvalókkal ugy bánnyál, mint akarnád, hogy bánnék veled, aki náladnál fellyebbvaló"
„A leányok neveiélében nagy gondvi-k seletlenség vagyon, mert ciinyosgatáa, ruha-cifrázáa, rangosán lépés minden nevelések. Pedig a leányok nevelése azért is fontos, mert a férfiák jó nevelése nagy részben az asszonyoktól függ. Ennek felette a szent házasság csendes állupotja a leányok nevelésén áll, mert n rosszul nevelt leány menyek-zője holtig való galyiba.
Káldi György pedig igy ir a 17. században: j
A
1922. augusztus 6.
ZALAI KÖZLÖNY
„Az ember élete hasonló a koméd\'á-hor, melyben nem az érdemli meg a dicséretet, aki főbb személyt viselt, hanem aki állnpotjához képest mc dósban forgolódott. Éi gyakorta, nki előkelő álUat viselt, azldal-nioztatik, mert nem ugy vlselto magát, mint az előkelő állás méltósága követelte volna ét semmiben hasonló nem volt a nagy úrhoz, hanem csak a külső öltözetben; aki pedig koldu« vagy paraszt ember személyét viselte, dicsértelik, mert állapotjához illendő erkölcsöt és magaviselést mutatott. Igy nem a sok talentumu ember dicséretea, hanem aki vagy kevés, vagy sok talentumával hivatalja szerélt jól és hasmosan kereskedik".
„Ahol sok ax ur, sok a kO<del<m, zavarosak n viszonyok és ahol zavarosak a viszonyok, ott mindig vannak, akik a zavarosban halászni akarnak".
„A csak földhöz sújtott ellenség újra felkelhet, de a megengesztelődött ■ valódilag le van győzve".
„Egyik legnagyobb hibája az időnek, hogy haladása közben nincsen semmire kímélettel, s hogy oly sietve fut el a legszebb fejek iölött, mintha nem volna érdemes csak egy percig is megállsnla".
„A sora minden lénynek kijelölte természetes körét ... Ha viszonyai által ebből klrfgadtatott — vesznie kell. A kőró, melyet a vés* kiragadott földéből, nem emelkedik ég felé, elszáradva kergettetik köröl mezőről mezőre".
„Előbb utóbb átlátja mindenki, hogy a vll/g sorát egyesnek megváltoztatni nem áll hatalmában s hogy e világon boldog csak az lehet, kit vágyai sohasem ragadnak lul körén".
„Kit mgy szerencsétlenség ért, ax nem Igazságos soha". (Spectator).
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fö-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(x) Aranyat. ©xtUtöt, brllláuaot mindenkinél a legmagasabb áron ▼aaaek KOPÁR A. óráa éa ékaxeréaa Nagykanizsa, Deák tér 12. azém.
KÖZGAZDASAG
Gyógynövónyárak. A gyógynővé nyeltért ciidSszerlnt kővetkező árokut fizetnek : Bodi.virág (fúrlős) 160—190 K. k.mill. 260 -320 K, bumvirág 350-400 K, frhér-mályva 20-26 . K, sxarkalább 150—200 K, beléndeklevél 100-120 K. csalán 14-16 K, mnailaglevél 60-75 K, Hárafavlrág 380-420 kor., anyaroaa «00—1600 K, kőrisbogár 4000 - 4400 K.
Kecskeméti gyllmölcaárak. A kecs keméti gyümölcspiacon a kővetkeiő árakat Őreitek: * Barack 50—120 K, vajalma 20— 30 K, tOkőralma 35 - 40 K, vegyes 30—40 K, vőiösszllva 15—20 K, assalósjllva 40—45 K, körte 30—40 K kllogrammonklnt.
Egy máién bum — «gy hektó bor.
Ax egrl\'azőlőagnxdák arra tőrekezenek, hogy bortermésüket buliért adhassák tovább. — Álláspontjukat axxal indokolják, hogy eddig aránylag sokkalta drágábban kellett vásárol-nlok a búzát, mint amennyit a m;guk boráért kaptak. Most ugy okoskodnak, hogy miután ax 6 vidékükön a bor literje a termelőnél átlag kOiülbelül 60 koronába kerül,
a huraár visxont hatexer korona körül ingadozik, egy métermázsa butáéit tehát egy hektóliter bort Igényelhetnek. Ilyenformán azután munkásaikat Is, önmagukat Is xökkenö nélkül láthatják el kenyérmagvakkal.
Gyenge less a méxterméa. Az utóbbi években a magyar méhészetre rosn idők jártak és a méheudádok sok helyen annyit sem gyűjtöttek, amennyi saját évi szükségletükre elég volna. Az idén n nagy szárazság miatt országszerte gyengének Ígérkezik a méztermés éa részben emiatt a méz-árak kilogrammonként mér jóval túlhaladták a kétszáz koronás árat.
Zürichi zárlati
B«(Uo 665. Aautctttua--, ItolUodla Z0J6,
Nmr-York S2Ö, Loedoo Í3M, Páll. 4310, MOaaO 24375. Prága I2S0, Budapest 25, Zígjlb 160, Vané 009, WUo 001-3, Sn\'-íla -, Outié* bély*gi«lt -.
Délzalai Takarékpénztár
él ölllM Mjri ií«avéojr.krt . lea«lányöwbb«n
vaaittaN és eladunk.
Tőzsdei megbízások
ízesítését » budapasti, wienl, berlini,
prágai és zágrábi lóisdékto elfogadjuk.
Külföldi átutalásokat
• Wgel<5nyösobb«o és a leggyorsabban teljciltjok.
Dollár, dinár, líra
stb. külföldi p€Dxn«m«k vétele és eladása.
Grosz ós T6rsa SÜST
Nagykanizsa, Sugár-ut 1., I. em. Telefon 321.
Sürgönyeim: Bankár Nagykanlssa.
A csehországi magyar foglyokat szabadon bocsátják.
Prága, au2usxlu9 5. (Sajit tudósítónktól.) Mint az itteni lapok Írják, a tegnap befejeződött tárgyalások alapján mindazokat az Internáltakat és politikai foglyokat, akiket a békeszerződés ratifikálásáig elkövetett vétségek miatt tartottak fogva, szeptember 10-ig, a kölcsönösség alapján átadják Magyarországnak.
A szerkesztésért safló/ogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Értesítés.
TlssUktUl érUsiUm a n é. cipéssiixresokat, hogy
cipőfelsőrészkészitő műhelyt nyitottam.
Kéxtw ssives pirlfogisukat 44u
Klinger István, Arany János-uttal
Apró hirdetések
• HÍM*.. HIM JjUa* bMOM
Jó háxlkoaxt kapható Magyar utci
2á. szám alatt.
Egy kovácasagód felvétetik azon na aki tűzből jártas a munkával, a legniagassbl bárért megegyezés folytán TormAsy Józselnl Galambokon. _
Takarítónő a délelólll ótákra fizetés át koszttal felvételik. Jelentkezés héttőn délelól Kszlncty-ulca 6 , kalaptlzletben.
Egy mlnd.nea-aaakácenfi 3 tagi
róm. kath. uri családhoz szonnall beléptire életfogytiglan! kellemes állást találhat. Lehe
idősebb nó Is. Vórőimarty-utca 63.
Jókarban lívó, jomlnőségll szabadon-futó kerékptr sürgősen megvétolre kerestetik Cim a kiadóban. _«•
Irodlstanö (esetleg pénztár kezcléséhc) is) ajánlkozik. Clm • kiadóban._
Önkéntoa árveróa.n augusztus 9-án d. u. 4 órakor Batthyány tlica 19. alatt szétszedhető vas filagótis, vaslámpa oszlop, szál-fenyók elsdatna*.
10602/1922.
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy a városi közvágóhídon lévő béltUztitó és pacal-moaó, valamint a bélszáritó, záil Irá^ beit ajánlat ul|án 1922- évi augusztus 1-től 1923. évi augusztus 31-ig terjedő Időre bérbeadatlk.
Az ajánlatokat 1922. évi augusztus 17. napjának déli 12 órájáig lehet a városi kiadóba beadni s azok augusztus 17-én 12 óra 10 perckor fog nak a tanácsteremben felbontatni.
Az ajánlóit bér 10%-a ővadékképen a városi pénztárnál leiétbe helyezendő s enntk megtörlénte az ajánlatban Igazolandó.
Az árverési feltételek hivatalos órák alatt a városi kladíban megteklnthelők.
A városi tanács.
Kerékpár, autópumpa, carbld- és olaj. lámpa, ablakfüggöny eladó Arany János u. 2
Gazdaasszonynak, házvezetőnőnek menne vidékre a háztartás minden ágában Ját. las, szolid, mővelt özvogyasszony. Lovelekot a kiadóhivatalba .Jó bánásmód\' jelige alatt kér
Uzlcaaládnál elsőrendű ellátást nyeihei 1 tanuló természetbeni szolgáltatás ollenábeti is. Cim ft kiadóban.
ISKOLAI
v^NYve*
oalnoa, lsléaea klvitelban
OLCSÓN VIÍLLAUA
lapunk könyv-
nyomdija ^
^ÖTÉSW
FŐÚT 5. SZ.
Eladó házak.
Csányl Lásiló ulca 13 számú é Hunyadi-utca 34. számú báx elad\' elfoglalható lakással. — Bővebbe
Rákos Györgynél, Magyar-utca 45
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai befffzfi pergamentpapír
Vajcsomagolópapír Superlor papírzacskó Caozaagolópaplr Caomaz függődmkék Sokasoroaltó kóaxUIák Írógép
Ir^gápkallákok Rendeléal sa.bkünyv.k Forgalmiadó köuyv.k Mlndaofála Bxlatl könyvek KStUT.lak
Gabonavásárlási kSnyv.k
legolcsóbb nspi árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
papíráru&ás&kan, Vasykaiüaaán.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. ausuáitus 6.
ŐXT. Lenkei Zsigmondéi s>J\'At I is gyermekei, valami.it az összes ro kunság nevében méíy fájdalommal tu I datja, hogy szeretett férjo
Lenkei Zsigmond
■7ut»lm»»ott Jiritl IroiUUMt
folyó évi augusztus hó 4 én elhunyt. A megboldogult földi marudvinyait I vasárnap, folyó hó fi.éti délután 4 órakor fogjuk a helybo\'i izraelita sírkert halottas házéból örök nyugalomra kisérni.
Béke poraira 1
SZT. GYORGYVIZ
Szénsavval telítve üditö hatású
K\'.ph.ti:
Weisz Ignácnál
Nagykanizsán
Telefon ^Q^ Teleír
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos fBUUrtokruduS Blxisig tltil enjedtyej
Ingatlanforgalmi Irodája.
liUa 3U.
Hbfe-tfc a. IáHr.0 SiS.lt HrMbá,
Eladó birtokok:
400 holdas bitlolt Zalamegyébtn Itevíl gazda-sági épülettel, dombos vidék a talaj agyag ás homokkoverék.
180 holdas bittok Veszprémmegyében gazJ* sági ép Öletekkel, slk kavicsmentrs talaj.
100 holdas birtok Somogymegyél-en, vasútvonal mellett, élő ás holt felszereléssel 3 szobís lakással.
50 -60 hojd szántóföld ás erdős legelő Zala-megyében, épület nélkül.
42 holdas birtok Nagykanizsa közelében mely bői 8 hold ardő, épület nélkül.
SO holdas 1. birtok 6 szobás u.ilakkal, sok gazdasági épülettel, külön 8 holdas szőlő, birtok telja felszereléssel, Zilümegyében
10 hold szántóföld épület né,Itill Somwv-megyében.
Somogymegyében homokos birtokböl, kisebb nagyobb parcellák épület nélkül.
20 holdns szőlőbirtok Somogymegyében i szobás villával.
15 holdas szőlőbirtok a Balaton zalai oldaláo 6 szobás url\'ak teljea berendezéssel.
8 holdas szőlőbirtok Badacsonyhoz közel eme-letes 4 szobás urilakkal.
8 holdas szőlőbirtok, melyből 6 hold !. ameri-
í*\' f,líVlfy ,z4\'4\' 3 hoW gyümölcsös kaszálóval.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton somogyi olda-
Iához közel,vlr.cellérlakással, Istálóval stb
Tapolca mellett 4 szobás urllakkal, 1 holdas belsőség, 4 holdas szőlőbirtok.
Eladó házaki
4 szobás családiház, csendes utcában, forgal mas útvonalon, nagy lakóház Istálóval kocsiszínnel éa nagy kerttel.
Nagjkanizsa külső részén modern lakóház
ke«tel ü"\'<n 8 MOb4» Cíllűd ház,
f0\'«*lm« útvonalon, azonnal ál-vehető vendéglővel.
Silói?a\'* ""««\'. átvehető üzlettel.
AavJnyvIzeaQvacakot inindan nagyágban éi mennyi\' égben a Iegraaga*Abb árban.
Österreicher Samu, Magyar-u. 20
Biborhere, Hajdina, Köles
egyéb
vetőmagvak
juUnjoi napi áron besianzhetók.
Gabona és termények
□api áron vitirolUtnak
Quittner és Kol.man
nagykaaizaal fiókjínil. Iroda 6s raktir: Najyl.aiilxta, Brxiábt t-tór té Telefon: Nappal 523, «to M3.
KOspoat: Budapeat. 4{M>
Fiókok: Mlakolcz — Nagykanizsa.
TÖBBTERMELÉS!!
a Hatvani NövAnynamailtfi R-T. EREDETI HATVANI
nemesített őszibüza
v*témagjai kai. holdanként ISO -400 ka-többtarmelést bistoiiunak. Jagyestesse
szűkiégletét axonnul az egycdiruiitó
MAGYAR MAGTENYÉSZTÉSI RT-nál
BUOAPUT, IV.. UÍP-U. 1.
TELEFON «*-«, M -M. Sürgönyeim i GRANARIUH.
Kérje az N. 85. számú ismertetőt
S«jSt tööyliitíiü kivált, Iiatfitoluo f.jtlut. í. \\u «irak«pc»á|<i ,uéiii|L kentikertl is itráMnt. KorUai.U ea «i«i4ii»Ii .aikOztSk.
MONORI MAGKERESKEDÉS
árj.gyiék. Ingy.n éa k.rix.ntva.
Magyar Fiat Müvek r. t. Budapest képviselősége, Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javitó-mühely, benzin-árusitás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület. Telefon: 359.
Telep. Tárház-utca.. Fö-ut 8., Basár*ép4let. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSA.
3-I3 URÁNIA Mozqószinház 511
Szombat - v« arnap
Svéd halúzdráma 5 fclvonáiban
ö.ynti, a rikkancskirály
Afflftíkai m«it«rmú 4 felvonásban
-——-——>
VTT. Á (l mo*fir^óps»iniiá,«
■ áU XX u Erziihit királyai-tér. Iwni szállodi ípílHifc,, T«l.to, 74.__T.Ufom 74.
Szombaton és vasárnap bemutatóra kerül
A cserkesz menyasszony
Egy amerikai Mis. kalandja, 6 felvonásban. Stu.rt Webhs és sZ Harf TTőT\'^en __Eaea^lym remek klairő mű.cr I
. mozi pl.M«„g.„ttj. JuHnyo. ,ron
V
Nyomatott

■ "Pt\'NíoaOKk.. ZM M Gyarmat,- könyvnyomdául
61 -ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Augusztus 8. Kedd
178.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SMrkMit&ét kUd<Jhlr«Wi Pd-ut 15. n, InUrarbao-trlofoo 7H.
Megjelenik mindig kor* rexgoJ
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
BLŐriXBTiftl ÁMAK: E*y hóra. 100 K. Vegye dérre SM K. Bgyes ssin fcr* § VT
A kormány lankadatlanul folytatja a drágaság elleni küzdelmet.
A politika hírei. — Elkész&lt az uj autonóm vámtarifa. — Ellenzik a vasúti tarifa felemelését — Az adójavaslatok az egységes párt előtt.
Budapest, aug. 7. A politikában nyíri szélcsend uralkodik. Ebben a szüneti csendben Rakovszky Iván belügyminiszternek az a beszéde keltett nagyobb élénkséget, amelyet
i miniszter Nyíregyházán mandátumának átvételekor mondott. Rakovszky Iván belügyminiszternek a nyíregyházai mandátum átvételekor mondott beazéde a társadalom minden rétegében nagy megnyugvást kelt, mert a minisxter rámutatott arra, hogy a kormány a drágaaág letörésére megindított küzdelmet megalkuvást nem ismerő erélyes fogja folytatni.
A kormány teljes súlyával és megfeszített energiával látott hozzá azoknak a módozatoknak a megtalálásához, amelyek ezt a -nehéz telet elviselhetőbbé tudják tenni.
Sokat bestéinek az egységei pártban a belügyminiszter nyíregyházai beszédének azon részéről is, amelyben a demokrácia igazi értelmezését fejtegette. Az igazi demokrácia — mint a belügyminiszter mondotta — nem jelszavakban merül ki, hanem a mindenkiért való önzetlen munkában.
Hónapok óta tartó szakbizottsági tárgyalások utáo végre elkészült az uj autonóm magyar vámtarifája és az ezzel kapcsolatos uj vámkódex. Az uj vámtörvényjavaslat késő ősszel kerül a nemzetgyűlés elé.
Keraakedelmi és ipari körökben aggályok merültek fal az uj vasúti tarifa magasabb díjszabásai miatt. Ezzel izemben politikai körökben azt hangoztatják, hogy az államvasutaknak erre a felemelt díjszabásra feltét-
len szüksége van, ha fenn akarja tartani azt a konszolidált állapotát, amelybe a kommunizmus bukása után elsőnek került összes többi közintézményeink közölt.
Az egységes pártban éitekezlet lesz, amelyen az adóügyi javaslatokat fogják tárgyalni. Az értekezleten részlvesz Bethlen István gróf miniszterelnök, rajla kivül Kállay Tibor^ pénzügyminiszter és Nagyatádi Szabó István, is megjelennek a pártban, hogy az uj adó-javaslatokat behatóan ismertessék a párttagok előtt,
A pártértekezleten földadójavaalatra vonatkozóan Giál Gaszton a nagybii tokosok álláspontját fogja ismertetni. Gaál a legutóbbi ülésen is kijelentette, hogy igazságos adót kiván a földnél éppen ugy, mint más adó-bao, olyant, amelyet a polgárság elviselhet. A kisgazdák és kisbirtokosok álláspontját Forgács Miklós és Kovác* Nagy Sándor tárják majd az értekezlet elé.
A nemzetgyűlés pénzügyi bizottságának tegnap délutánra kitűzött ülése elmaradt és csak holnap délután tartják mag. Az elhalasztásnak az az oka, hogy a pénzügyi bizottság ülésén a mai pártértekezlet alkalmával felmerülő kisebb módosító kívánságokat ismertethessék.
Az egységes párt egyes részei közt a földadó kérdésében mutatkozó ellentétek annyira elsimultak és a közeledés annyira előrehaladt, hogy a törvényjavaslat megsza vazása biztosítva van.
Még nem ért véget a salgótarjáni bányászsztrájk.
Salgótarján, augusztus 7. A nógrádmegyei bányásxsztrájk, mint a bánynigazgatóaá-goktól értesülünk, változatlanul tart tovább. Egyezkedési tárgyalás, amelyről néhány reggeli iap megemlékezett, nem indult. A bányászok letartóztatott vezetői ügyében — akiknek a azáma időközben hatvanötre emelkedett — nem történt ujabb fordulat.
Szeptemberben tárgyalják Magyarországnak a Népszövetségbe való felvételét.
Budapest, augusztus 7. A Nemzetek Szövetségénsk főtitkára levelet intézett a magyar kormányhoz, amelyben tudatja, hogy Magyarországnak a Népszövetségbe való felvételi kérelmét a Népszövetség Tanácsa .a III ik közgyűlésén fogja tárgyalni, mely szeptember hó 4-én fog kezdődni Párisban. A Népszövetségi Tanács [felfogásából Ítélve, Magyarországnak a Népszövetségbe való felvétele teljesen biztosítottnak látszik.
Betiltott vidéki lap.
Szeged, augusztus 7. A belügyminiszter távirati intézkedésére Szeged polgármestere a mai nappal a „Szeged* cimü politikai napilap további megjelenését betiltotta.
Az Egyházi és Világi 8z5vetség konferenciája Hágában.
Hága, aug. 7. .A nemzetek közti megértés előmozdítására alakult „Egyházi és Világi Szövetség" konferonciája ma délután nyílt meg.
A valutakérdés a drágasági bizottság előtt.
Budapest, aug. 7. Ma délelőtt 11 órakor a parlamentben a drágaság kérdésében kiküldött bizottság ülést tartott, melynek tárgya a valutaspekuláció meggátlására tett intézkedések megvitatása volt. A drágaság kérdésében és a lakásrendelet tárgyában kiküldött külön bizottság augusztus nyolcadikán délelőtt 10 órakor az első számú bizottsági teremben Üléit tart. Tárgya a spekuláció meggátlására vonatkozó vita további folytatása.
Merénylet Ke mai pasa ellen.
Róma, augusztus 7. Konstantinápolyi jelentés szerint Angorában Musztafa Kemal pasa ellen tervezett merényletet fedeztek föl. Hali lian pasát, a kemalista csapatok egyik frontszakcszának parancsnokát hazaárulás miatt letartóztatták.
A németek megkapták a francia válaszjegyzéket.
\\ Berlin, aug. 7, A francia kormánynak a német kormány jegyzékére augusztus 5 én adott válaszjegyzék augusztus 6-án érkezett meg Berlinbe.
A radikálisok.
Gróf Bethlen múltkori nagy beszédében a legélesebben a radlkálizmus ellen kelt ki. Nagyobb bűnösöknek mondta . óket az országrontásban, mint a szociáldemokrata munkásságot. S ez Igy Is van. Emlékezünk, milyen veszettül nyargalták radikális\' urék a forradalom lovát, túllicitálták a szociáldemokratákat Is a népszerű követelésekben, kerültenek légyen bár azok akármennyibe.
Idegen eszme a radikalizmus a magyar lélek talajában. Mert mit ls akartak — s akarnak ma Is, bár titkon — a radlkáíistálnk ? Gyökerében, (mint a nevük Is Jelenti) átakaiták gyúrni a történelmi Magyarországot kelekótya, zagyvalék társadalom-filozófiájuk receptje szerint. Hagyományok, nemzeti büszkeség szerintük mind gyermekeknek való Játékszerek, amit a .tudomány korszakában-léire kell dobni. Tudományos Ideológiáktól megkótyagosltott, a magyar fajnak öntudatától, nemzeti multunk büszkeségétói messze lévó Ifjoncok aksrták ezt a munkát elvégezni. Jól végezték, annyira Jól, hogy az Integrális, történelmi Magyarország valóban sírba hullott, darabokra szakadt, a métely belopózott a szivekbe, alig magyar a magyar.
De azért egészen még sem sikerült a romboló munka. Bent a magyar lélek mélyén ott lopakodik félénken a hagyományokon nevelódJtt nemzeti érzés. Ébredez már, sokan vannak már serdüló Ifjak, férfiak, akik mindent a legnagyobb cél szolgálatába állítanak. Cserkészek, leventék, közép- és népiskolai Ifjak uj generációja büszkén és boldogan fogja magát magyarnak vallani, s ha majd Jön az Idó, a nemzeti feltámadás szolgálatába állani. Sivár Jelenünkben eg> etlen vlgasz-talóvi Jövó.
De addig Is éberek legyünk. Ne feledjük, kik a ml halálos ellenségeink. Sokan vannak, künt, bent, de ezek közt a kommunistákkal egysorban a legveszedelmesebbek, akiket mindenáron el kell taposni — a radikálisok.
ZALAi KÖZLÖNY
1922. «ugu»itu» 8
Az aranyborjú körül.
Még élénk emlékezetünkben van Kállay Tibor dr. pénzügyminiszter nagyszabású be-í»éde, melyben éles azavakkal irttlatolt rá azokra sz anomállákia, melyek n»iatt pénzügyi tekintetben az ország sorvad. senyved s egyesek vergődnek, mások meg a bőség tengerében tobzódnak. Erre a beszédre, az aranyborjú imádás legklasszikusabb idején, a pénzügyileg válságos napokban a pénzügyminiszternek e héten elhangzott kijelentései kapcsán legaktuálisabb visszatérni s elmélkedni egy kissé a benne leVő mély igazságokon.
Ha az utóbbi háiom hónap pénzügyi helyzetét vizsgáljuk, kétségkívül megállapított tényként vetődik elénk, hogy pénzünk elértéktelenedése nagyrészt belső machináció műve, mely körülményt oly sokszor és sok oldalról megállapítottak már hivatalos körök, de még csak próbálkozás sem történt a legutóbbi napokig e rákfene ellen. Ez a belső féreg a választások, illetőleg a nemzetgyűlés megnyitása óta mind mélyebbre éa beljebb hatol nemzeti életünk fejlődésképes belsejébe s marja, rágja, pusztítja azt, mert ez neki ha-azon s az aranyborjú imádók dervistlnca a Pénz, az Arrny körül mind nagyobb őrületet öl».
Minél többet összeharácsolni, a világ nagy pénzes asztalán kitett kincsekből minél többet megkaparintani: a jelszó, különösen azok előtt, kik amúgy is bőviben vannak a vagyonnak s úsznak a jólétben.
A mai kor a visszássság, az ellentétek kora. Ha körülnézünk társadalmi életünk horironlján belül és kivül\', azt látjuk minden téren, hogy egyik ember aszerint értékeli a másikat, annyit ér az életben mindenki, amennyije van. A világ azokat bámulja, tiszteli, szinte alázatos tisztelettel, kiknek sok pénzük van. A Van és a Nincs két véglete között mozog a társadalom nagy rétege s csak kicsiny töredék a mai viszonyok kevéssel beérő halandói, kik a boldogság fokmérőjéül a tisztességes megélhetést, az éppen szükségessel megelégedést tartják. A nagyobb tömeg fut, rohan, kapaszkodik az aranyborjú után a annál elégedetlenebb, pénzsóvárabb, minél többet harácsolt össze, mert a tömeg lelke nem tud pihenni. Forgatja az aranyat, a valutát, az árut kézről kézre s közben az arany kopik, a valuta rongyolódik s ami lekopik, az a tömeg testére lelkére tapad, rongyossá, foszlóvá teszi belsőjét, feldu\'ja belső nyugalmát s tönkiete.v: mindenét.
A vagyonért, pénzért belső nyugalmát, mindenét, sokszor még becsületét is feláldozó ember mindenekelőtt őrülten agyondolgozza, •gyonfárasztja magát. Tönkremegy testileg, de még nagyobb a rombolás a belsőben. Minden nemes vágy, tiaztultabb felfogán, magasabb életeszmény elröppen lelkéből s unalmas neki a család, a gyermekek, a-társadelmi kői ősség, minden, mert nem ér rá ezekkel a másik miatt foglalkozni. Fő, hogy a kohjunk-turát ki tudja használni s ha ex sikerült, elégedetten dörzsöli kezelt ■ mintegy felvillanyozódva, már uj üzlet után néz. Gyűlik kezei között a sok millió s a „lepofozott" magyar korona kurzusán szállítja ki külföldre a jó magyar aranyat, a búzát, a termést. S a millióknak nincs szaga, az arany csillogásán se látszik a papírpénzek gyürüdése se mondja meg, honnan jött, pedig ha beszélni tudnának, mi mindent nem mesélnének ez élettelen bálványok.
A vagyon utáni szenvedély sohasem alszik ki. Ha ox ember szomjas — i«ik, nz éhséget Is megsjünteti az evés. A pénzvágyat nem lehet kielégíteni, minél többje van valakinek, annál többet kiván.
De hát a vádolás mellett kérdezheti az olvasó — rossz dolog-e a vagyon? Éppen nem. Az egyénnek a maga és családja szempontjából nagyon hasznos, a köznek pedig feltétlen szükséges. Agnzdfgság erőt, többletet képvisel. Hogy sokakra ártalmas és sok békés családi életnek lett megölője a pénz, az nem a tőke, a vagyon bünc, hanem azoké, kik vele visszaélnek, illetőleg nem tudnak bánni tulajdonukkal. Éppen ezért az erős ember karját, vagyis akinek nagy vagjona van, nem összetörni kell a nem ráiubintani nagykalapáccsal a tőkére, mint ahogy azt o ■zociálisták kívánják, hfnem „meg kell tani-tani, löi vényekkel rá kell kényszeritani, hogy jól használja a karját."
Mi hát a rossz ?! A iossz, a fertőző a pénzőrülct, mely mint fentebb emiitettük, az emberek lelkét teljesen hatalmába keríti s elrabolja pihenőjüket, jellemüket, boldogságukat. A józan elemnek e megkótyagosodott vágy ellen kell teljes erővel küzdenie. Mily módon? Mindenekelőtt a közvélemény, a hangulat, a- felfogás tehet ilt nagyon sokat. A pénz utáni vágynék, a minél könnyebben meggazdagodásnak fooka az emberek hiu-s/ga. A feltűnési viszketeg legegyszerűbb módon pénzzel érhető el. Tehát a közvélemény szüntesse meg azt a határtalan tiszteletet, mellyel ma az úgynevezett gazdagokat kőiülbecézi. A legkiválóbb értékek bennünk vannak, azokban, kik érzik ezt, kik tudatában vannak a sóját belső értéküknek s nem külsőleg, pénzzel tetszelegnek a világnak. A belső értékeket, a tudományt, jellemességct, Önfegyelmet s nemes érzést lehet és kell is tiszteletben tartani, meit nehéz verejtékes munkával mi szereztük. Sokan talán naiv ábrándozásnak mondják e sorokat 1922. augusztus elején, a koronának 20 körüli jegyzése alkalmával, mikor a kenyérkérdés mered előtérbe nagy kérdőjelként s kezd kinlakulnl a nagy tömeg szivéből az ideálokért való kÜ7deíem, mikor legtöbben a napi reális élet sokszor sáros talajáról nem tudnak felemelkedni a lélek szárnyain egy tlsztultabb világba* Pedig a tudás, a jellem, az önfegyelem most is igen-igen nagy hatalom. Hogy ez a felfogás kezd feledésbe menni, annak megint a közvélemény, a nemtőrődéa az oka, mely erre nem tekint. Sőt azt sem nézi, hogy mily alaposak voltak esetleg az eszkö/ök, melyek a meggazdagodás érdekében megmozdultak s dic\'őit minden sikert, vakon hódol mir.den vagyonnak, bármily görbe utak vezettek is annak megszerzéséhez. Ezért mindenkép szükséges, hogy a közvélemény e tekintetben megváltozzék s amint megvetjük az egyszerű lopást, melyet talán szegény ember követelt el, megvetésünket és undorunkat terjesszük ki mindenféle csalásra és panamára.
Sokan és sokat fejtegették tudósok, filozófusok, lélekbúvárok a boldogság lélektanát, még többen azt, hogy hogyan tehet •zert ember legegyszerűbb módon boldogságra, melyre született tulajdonképpen minden ember. A boldogságot soha oly nagy nagy mértékben és lázasan nem keresték az e\'mberek, mint nr-pjeinkban. Pedig a boldogsághoz, melyet oly nagyon kevesen találnak meg, nem is kell túlságosan sok. Aki sohasem elégszik meg azzal, amije van, ami neki
a tisztességes megélhetésre szükséges — az a boldogságot hiába keresi, az nem volna megelégedve azzal sem, amit kíván, ha megnyerné.
Afra kell tehát törekednünk, hogy ki-tartó, jellemes munkával, tudással megfelelő jólétet biztosítsunk magunknak. Legyen a hétköznapi, a kitartó, a robotoló munka, a tudás az emberiség lehatalmaaabb fegyvere abban a küzdelemben, melyet a kuliuráért, n boldogságért folytat az aranyborjú imádás ellen. S ekkor rátalálunk a boldogságra, a megelégedésre, mely Goethe szép hasonlata szerint Ma durva halászkunyhót ezüst palotává varázsolja." A jelige ne az legyen egy téren sem: több pénzt vagy vagyont, hanem több megelégedést. S ha majd oz idegzödik be a ma még nehezen remélhető közfelfogásba, akkor szűnik csak meg a tánc a pénz bálványa, oz aranyborjú körül. D G.
Ml A KÖTELESSÉG.
Egyet lendült a világ kereke, s ránk szakadt a fekete nyomorúság . . ■
A hat: r ok a t barbár kéz nyeste le potro-hát növelő vandálok zsákmányául, a megmarad csonka törzset lelketlen álmagyarok soivasztják vagyonharácsoló munkájukkal halálba, s tengődő, nyomorúságos életűnket az üzérkedők, a valutaspekulánsok feszitik keresztre — önmagukat Pilátussá kinevező kezetmosó álszenteskedéssel.
A magyar szó, mely a Kárpátoktól az azúr Adriáig csilingelte a magyar dicsőséget, most Pest-Buda közé szorulva siratja a multat. A magyar név, mely bevilágított a világ-egijetem messzi tájaira, megcsúfolt, sorsüldözött vándorként várja a megváltás óráját.
Dc nagy megpróbáltatás is most magyarnak lenni. De még nagyobb megpróbáltatás igaz magyarként hurcolni a keresztet, föl, a Golgotáig.
Mi hát most a kötelesség ?
Nem sok. Csak pár teljesíthet^ kívánság, amely megmenthet bennünket.
Hinni, becsülettel dolgozni, a magunk apró érdekeit guzsbakőtni, összetartani és — soha bele nem nyugodni a mostani állapotokba.
Hinni rendületlenül egy felsőbb igazságosságban, mely megtorolja a bűnt és jutalmazza az erényt. Hinni hazánk feltámadását és az igazi eszme diadalát.
Dolgozni két kézzel, becsülettel, lankadatlanul és emberséggel a haza boldogulásáért.
Megkötözni a magunk porszem-érdekeit, meit mi csak az összért dolgozva izmosodhatunk erőssé.
összetartani testvérként, vállvetve dolgozni, küzdeni lestvérként és a becsületes munka jutalmán osztosni testvérként
Es bele nem nyugodni a trianoni ukáz balkezes rendelkezéseibe — soha.
Amig egy magyar él Árpád ezeréves földjén, magyarnak kell lenni ennek az országnak. Ezer év fényes történelmét nem lehet papirosronggyal sutba dobni.
A haza n m sokat kér Tekintsük kérését parancsnak, s megmentjük Szent István birodalmát. Huhn Gyula.
— Az oláh hódítók. Nagyváradi jelentés szerint az „oláh hódítók" Nagyszalontán ujabb honfoglalást csináltak. Egy okh-bizoltaág rövid uton kisajátított a váradi püspöknek nagyszalontai 9355 holdas uradalmából 9296 holdüt.
1922. augusztus 8
7.»LAl KÜ-iLONY
— As állam és egyház szétválasztása Csehországban. Prágábí\'l jelenlik : A nemzetgyUlás mull Időszakán elintézett iskolai törvény sz állam és egyház szétválasztásit célzó törvényeknek csak a bevozetöjo volt. A kormány most ujabb javaslatokat kés7it elő ezirányban az őszi Ülésszakra. Míg csak az egyházi vagyonról és ez államnak a felekezetekhoz való birtokáról kell törvényt alkotni s ezzel az állam és egyház szétválasztása megtörténik.
-- A pipát uunciua Bakonynánán harangot szentelt. Schioppa Lőrinc pápai nuncius mindinkább kedves, népszerű tényezője lesz a magyar róm. katolikus közéletnek. Most bekonynánsl szerepléséről érkezik jelentés. A Zircen tartózkodó Schiopp i Lőrinc pápai nuncius ugyanis jullus 30-án Bakony-nánára átrándult és diszes papi segédlettel felszentelte a község uj harangját. A lélekemelő ünnepség a Himnusz éneklésével kezdődöli, Ringelsen Olga és Unger Vilma azai valt-ik, Tranck Döme dr. plébános emelkedett szép beszédet mondott, majd a nuncius néhány meleg üdvözlő szó után, pápsi áldást osztott.
— A hatóságok figyelmébe. Amikor a korona Zürichben oly indokolatlanul esni kezdett, a helybeli kereskedők, iparosok, árusok és egyéb eladó szervek hatalmas arányokban srófolják leijeié az árakat, — magyarázatul azt adva, hogy — hát kérem, esik! A korona azonban néhány nap óta emelkedik — de sejr.os, sehol sem látunk még minimális árleszállítást sem. A hatóságok, tehát nézzenek utána, hogy lejtli mért nem lörtolnek annyira az árak — s koppln sanak azok körmére, akik mindenből csak hasznot kovácsolnak maguknak.
— Meglepetéssel láttuk, hogy a Főút fáit nagy igyekezettel gallyazzák lo most a nyár közepén. Tudomásunk szerint a fa koronájának ritkitflBa vagy tavasszal, vagy őszszel végzendő munka. Nem tudjuk tehát: elmaradt munka késői pótlása, vagy őszi tévé-kenység mérhetetlen ambicionálása — vagy pedig valamilyen uj kertészoti módszer alkalmazása-ó a Főút fiinak a kánikulában való szokatlan nyesése.
— A békebeli lakbér azázizoroaát követelik a bécsi háziurak. Az adókkal agyonterhelt, ingatlanaiknak minden jövedelmüktől megfosztott, elkeseredett bécsi háztulajdo nosok hetek óta gytltéseznok, hogy helyzetük ja\'-itási érdekében megfelelő intézkedést eszközöljenek kl a kormánynál. A háziuraknak követelését ma egy mostro-küldöttség adta át a kancellárnak, aki előtt kijelentették, hogy ha a kormány nem toszi lehetővé a házbéreknek megfelelő emelését, amely a békebelinek legalább százszorosa legyen, akkor a háztulaj, donosok minden komunills tehsrviselés terén kényteleook lesznek a passzív reslslenclát kimondani. A kormány külön bizottságot szervez a kérdés megoldására.
— Meghalt a Jugoszláviában megjeleni .Vajdaság" szerkesztője. Lukovich Imre hírlapíró, a Szabadkán megjelenő .Vajda ság" c. lap felelős szerkesztöjo, aki Zzlamegyé ben is kifejtett régebben újságírói tevékony sági)!, 29 éves korában augusztus 3 án elhunyt. Szombaton délután 4 órakor temették a sza. badk^l. közkórház halottas terméből.
(x) Diákotthonomba diákokat fölveszek Pfei/er tanár Szemere-utca 19.
— Ötezer embert elpusztított a talfuu. Hongkongból jolenti egy Reiler távirat : Egy, a Kwalsang hajóról feladott szikratávirat szerint Swatou környékén taifun dühöngött, mely óriási pusztításokat végzett. A talluonak ötezer ember esett áldozatul.
— Német cserkészek Budapesten, ötven cserkész ezelőtt három héttel Pessauból elindul a Dunán tizonöt csónakkal és minden veszéllyel dacolva eveznok Magyarország felé. Klotlilájuk augusztus 6 án délután hét árakor vonul be Budapestre és az Erzsébet hid budai hi\'jfőjénél köt ki, ahol Unnopélyos fogadtatásban lesz részük a cserkészszövetség, a kultuszminisztérium és a főváros részéről.
— Folyamőrtiszt! tanfolyam. A
hivatalos lepban közlemény jelent meg n folyomőrtlsiti tonfolyomba való felvétel tárgyában. A íolyumőrség Magyarország hajózható vizein és ezek partjain hasonló szolgálatot végez, mint a csendőrség a szárazon. A pályázati hirdetmény alapján felvett pályá zólcat felvételűk esetén a tolyeinőrségi tiszti lenfolyam I. évfolyamába osztják be, mint a folyomőrgyakornokok-rt. A jelentkezőket ez év szeptember 25-ével hívják be é) a felvételi vizsga sikeres letétele után próbiazolgá-latra veszik fel. A pályázók sajátkezüleg írott és 20 koronás okmánybélyeggel ellátott lér-vényeiket a magyor királyi belügyminisztérium folyamrendészetl osztályához, Budapest, I., Fortuna-utca 1. cimezve, legkésőbb augusztus 25-ig küldjék be.
— Az egil dohánygyárban naponta 110 ezer kubasrivart állít elő a gyárban foglalkoztatott 815 munkásnők Egy közepes munkátnő 8 órai munkaidőt számitvo, egy nap alztt 250 darab szivart készit, az átlagos heti keresetűk 950 korona. Híromsráz munkanappal évente 32 millió dareb azivar készül az egri gyárban, hol a munkásnőket jóléti Intézményekkel is támogatják,
— Ismét megtámadtak egy rendőrt. Vasárnap éjjel Sípos József Petöli-u. 87. sz. alatti lakos n szolgálatát teljesítő Tornán János rendőrt megtámadta. . Hatóság elleni erőszak miatt megindították ellene az eljárást. Röviddel ezelőtt edtuak hírt egy hasonló esetről és H legnagyobb elitélés hangján nyilatkoztunk azokról, akik a rend és nyugalom őreit nehéz kötelesség teljesítésük közben testi épségükben veszélyeztetik. Felhívtuk a közönséget, hogy pártoló, jóindulattal támogassák a rendőröket. Most sem teszünk mást, mint mindenki szeretetébe és megbecsülésébe ajánljuk őket, azokat, akik éjjel-nuppal, életük, egészségük kockáztatásával őrködnek a ml n) ugalmunk, békénk és épségünk felelt.
— Lefülelt dohánycaempéaz. A helybeli, — minden tekintetben etaőrangu detektivte«tülct elfogta Gyurácz Ferenc légrádl lakott a Király-utca végén akkor, amikor 5 zsák dohányt akart- Kanizsáról csempészés céljára kiszállítani. Nevezett ellen megindították az eljárást, mivel lelkét nem cu< ez az egy, hanem más több, régebben elkővetelt súlyos csempészési eset is terheli.
— Klllön politikai pártot ulaklta nak a burgenlandi horvátok. Az Ausztriához csatolt nyugatmogyarországi területen élő horvát nemzetiségű Ipkossrfg körében politikai és gnzdas ági vonatkozásban egyaránt élénk elégedetlenség konstotálható. A nemzeti tanácsi éa tartománygyülés! válosztások alkalmával a horvátok a keresztényszocialista pártot támogatták, mert ettől a párttól igé retet kaptak orra, hagy érdekeiket a szociális élet minden vonatkozásában teljes mértékben megvédeni Igyekszik. Erről oz ígéretről azonban a választások után a keresztényszocialista párt megfeledkezett, sőt több konkrét kérdésben egyenesen megtagadta a horvátok követeléseinek jogosságát. A horvát lakosság, amely igy ugy a szövetségi nemzeti tandciban, mint a tertománygyülés-ben képviselet nélkül maradt, most erőteljes mozgalmat indított Bu\'genlandban külön horvát politikai párt olakltása érdekében. A szervező munkálatok serényen folynak. Gazdaságpolitikai téren a német kisgazdapárttal keresik a horvátok az együttműködés lehetőségét, egyéb politikai tekintetben ozonban íntranzigens horvát n-mzeti politikát fognak követni
Ha őszül a haja
próbilja meg ogysxer * méwgnienUi
Diana-hajfestőt
mely 17-féle silnvAKosatban kapható 6» igy mindenki tetssfca sserintl sslnt élhet «1. FfatfrusUóboly:
Diana Kereskedelmi RT. Budapest, V., Kádor-u. 30
— Tők«felem«lé». A Vasmegyei Általános Takarékpénztár Részvénytársaság, Szombathelyen (érdekközösségben a Pesti M gyar Kereskedelmi Bankkal) 8 millió ko ronás nlaptőkéjét 10 millió koronára emeli fel. 10 000 darab 200 korona névértékű uj részvény kibocsátása által. A régi részvényesek minden 5 d*rab részvény alapján 1 uj részvényt vehetnek át darabonként 700 korona vételárnak készpénzben való lefizetése ellenében. A joggyakorlás e hó 3Mg eszközölhető a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank főpénztáránál Budapesten, annak nagykanizsai, győri, vagy soproni fiókjainál és n kibocsátó intézetnél, a vételárnak készpénzben leendő lefizetése ellenében.
— Kerti mnUtaág. A nagykanizsai cipész és csizmadia szakosztály az » Atneriká"-hoz. címzett vendéglő kerthelylqégében (Csenget y-ut 84) folyó hó 14-én d. u. 3 órai kezdettel műsoros kerti mulatságot rendez, melyre « n. é. közönséget tisztelettel meghívja a vigalmi bitollság.
(z) Urániái Szombat—vasárnap a svelcl—magyar válogatott mérkőzés.
— A biztosítási tisztviselők szervezkedése. A Magyar Biztosítási Tisztviselők Országos Egyesületének nagykanizsai helyi csoportja 1922 augusztus 6-án tartotta meg alakuló közgyűlését Vidos József korelnök vezetésével, amelyen Budapeatről a központ képviseletében megjelentek: Pataki Emil ügyvezető alelnök és Baláza József főütkár. Pataki ügyvezető alelnök magvas beszédben hangoztatta az összetartás szükségességét és erkölcsi kötelességévé tette minden egyes kortársnak, hogy a szövetségbe voló belépéssel is szolgálják közös érdekűket. Balázs központi főtitkár felszólalásában szintén az egyesülés és szervezkedés sürgős szükségét fejtegette és biztosította a helyicsoportot arról, aogy a központi vezetőség válvetve együtt fog dolgozni a helyi csoporttal és hogy utóbbinak minden ügyes-bajos dolgát a legnagyobb lelkiismerettel fogja mindenkor elintézni. Bajzáth Ignác a beazédre a csoport újonnan megválasztott elnöke válaszolt és felkérte az egybogyült kartársakat, hogy ne ciak a központi egyesülettel tartsuk fenn a szoros köteléket, hanem Itt a városban is tegyük fejlettebbé az egymás közötti társadalmi érintkezést. A közgyűlés megválasztott uj tisztikora a következő: Elnök Bajzát!-. Ignác, a Hungária titkára, ügyvezető alelnök Kostel Ferenc, alelnök Borsai Ödön, jegyző Marton Gyulo, titkár Hirzchler Imre, pénztáros Fürtös Irsóné, ellenőr Benkő Barnabás, háznagy Schwjitzer Kálmán. A választmány tagjai lettek Mandelló Miklós, Bsncze Gyula, Rácz Lijo., Weiberger Arlhur, Polgár Zsigmond, Gündelfinger Elemér, Vidos József, Vizkelety Ferenc, Mágici Etelka, Pum Sindor, pótválasztmány Csánvi Kató, Csonták Ferenc, Kőmives Ferenc. A helyi csoport o hatósági engedély elnyerése után nyomban megkezdi működését és az elnök szavaival élve hiszi a helyi csoport vezetősége, hogy a csoport tagjainak gazdasági és szociális helyzetét a központ támogatásával lényegesen meg fogja javítani. A gyűlés mindvégig lelkes hangulatban folyt l^^s a\' alkotó munka megindításának jegyében oszlott szét.
- Finn újságírók Magyarországon. E. W. Suomalalnen finnorazági újságíró, nejével együtt hosszobb Időre Magyarországba érkezeit és körutat telt a Felvidéken, az Alföldön, a Balaton körül és hosszabb Időt töltött Budapesten. Topssztalatalról a legmelegebb rokonszenv hangján nyilatkozott éa utazásáról cikkeket fog Írni a fr.m lapokba. Egy másik finn újságíró is idősík a fővárosban, Keltunen L. dorpati egyetemi tanár, aki finn ember és jelenleg Budapea\'.en az Eötvös-kollégium vendégeként a magyar nyelvet tanulmányozza és azt gyakorlatilag Is elaoiálltani törekszik. A hírneves nyelvtudós szintén tudó-aitója a finnországi lapoknok és még hosszabb időt srándékozik Magyarországon tölteni.
— Vitézzé avatott rendőrtBrzs-őrmeater. Molnár 13. János rendőrtörzsőrmestert, ki példátlsn vitézségével és harci erényeivel a kitüntetések egész sorát érdemelte kl a világháborúban, Budapest székeifőváros vitézi székkapitánya vitézzé avatta.
Zalai közlöny
1922. auguaalua 8.
— A .Dunántúli Blokk" Kcresztécy FőiskoUta Szövetség í. hó 9-ón szcrdAn délután 0 órakor a Keresztény Olihon nagytermében tartja az 19Í2/Í3 ik tanóv/o tisziujitó közgyűlését. A tárgy fontosságára való (ekl Keltei az összes tagok megjelenése s^crUAn kö:o lezó. Kérjük tehát az Összes iátok*!, ho<y esetleges távolmaradásukat az elnökségnek előre Jtlentiék be, miután igazolatlan távol maradás közgyűlési határozat értelmében súlyos tüntetés alá esik. Az elnökség
— Szoborromboló cseh katonák. A cseh katonák furcván mutálják ki vitéz-légüket. A prágai „Bohémia" szerint a azilé liai Hemmeradorfban az ottani hadgyakorlaton résztvevő cseh katonák József oá-szár szobrát a patakba döntötték.
— Szemőldőktinc. Duncan laadora a mezitlábos klaatzikui táncok ujiáteremtőjf, aki nemrégen tért viisza Moszkvából férjéve!, egy orosz költővel Párisba, uj tánc-kreációval lepte meg a világot. Ennek a táncnak a neve: mozdulatlan tánc éa a franciává leit újgörög táncosnő a minap mutatta bc a Trocadero nagytermében hatalmas közönség dőtt. Ennél a táncnál az egész test mozdulallan, úgyszólván merev éa csakis a azemöldökök morognak a zene ritmusa szerint. A közönség nem nagyon volt elragadtatva az uj kreációtól, de azért azázat lehet tenni egy ellen, hogy nemsokára ez a tánc is legalább mint kuriózum be fogja jáini a világot, tót lehel, hogy népszerű is lesz az öregek körében, akik kényelmes karoisxékekbon Is hódolhatnak a tánc szenvedélyének, mert hiszen, amint az elmondottakból kitűnik, a azemöldóktáncot Ölve Is el lehet járni.
— HlbáabeasédUok állatni tanfolyama. Felvétetnek o tanfolyamra : dadogok, hadarok, pősz-beszédesek és orrhangzós bo Kédüelr. Vizsgálat és relvélel: szeptember hó ílsó hetében, délelótt 0—I óráig, Budapest, VIII,, Mosonyi u 8. szám alatt. Közelebbi felvilágosítási készséggel ad a t.nlolyam igaz. gstóstga. Vítaszbélyeg melléklendő.
— A páriái napfény kereskedő.
Pária ugjrlátszilc irigyli Newyoiktól a .lehetetlenségek város." elneveiétél. Nemrégiben egy furcsa keresVedS Póris egyik külvárosában eleven poloskát árusított. Most a páriái lapokban róvld kis törvényszéki hirböl arról éttesülünV, hogy bizonyos Germain álgyógy-azerérx fi boulevard Flondrin-cn, „üvegbezárt napfényt" árusított. Heliorin néven. Larcque államügyész, a gyógyszerészeti csalások meg-bízott %,5sze, az ügy legközelebbi láigyalá sára uakarlöltül meghívta Pouchet profeaz-azort, az Orvod Akadémia tanárát és Perrin egyetemi tanárt a Germoin által gyártott és forgalomba hozott nspfényfolyodék mez-vizsgálására, "
(z) Uránia t Siombnt—vasárnap . avelci—magyar válogatott mérkőzés 1 felv. Jim bűne, amerikai fllmjáték 6 felv. Bigorro telefonál, amerikai burleszk 1 felv.
Szerkesztői üzenetek.
N. L. Unokámnak cimü verséi, tekinlcltol lapuok korlátolt terjedelmére, nem kiJíílhtIJOV.
QUITTNER ARTHUR
hatóaágltaf ongedélyoxett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
Cseng.ry-utc. 13. uám
Telefon 394 ».
elvállal
vllisiUsl ..seték.*, motorok, oatllárok, valamint t.t.fonek, os.ngék áa J.lsi-káastuák.k f.lsssr.lását, kaaUly-vllláza. kizitó bar.nd.xáaát, Xtnd.na.mil »UU-moa munkálatok gyorsan eeskSi«lt.U.k
Szakaserllen \\ágst
motorok ujratekercieléiét. Mindennemű égők raktáron.
Közgazdaság
Budapest, augusztus 7.
Zürichi zárlat:
BciUn tSi, Amsterdam - —, liottandla 20360, NtwVwk 620, London 2314, Pá-ls 42Ö75, MO.no 2422-6, Prága 1276, RmUpőat ll\'S. 7.iRiáb 167 6, Varai 0.035, Wien 0 01, Sz-fia Osztrik bélyegzett-.
Termény Jelentési
Buta (TLna vidéki) 7025-7050, egyéb 70 0- 25, roxi 5150—560, takarmány árpa, (1000—100, s5r úrpa ÖfivO— SOO, t»br>000 - 700í\'. tengeri 7100 - 7300. repce 125 30, korpa 4IO.>-42<X>, köles--.
Budapesti állatvásár:
Maiiuhui I. i. egénbtn 160-220, hátulja 1G>— 230, eleje 140-45, II. r. egéstben 120—35. hátulja 125-60, elojo 100 — 10. Növendék marha: I. r. ogészben ISO-225, borjú (ölött bórb) 22\'J—35. Kénlet: Kapy-muhi 152, «ládát 128, Növendék marbt 37, c\'jdü 21, borjú 67, eladás 135, Marhabór 340-5% borjubór 640 6*0. Irányzat lanyha
Scrtéavásár.
Felhajtás 1050. Elkelt — r-~ »«rtéi--.
közép g20—30, l r. —, ssir —, szalonna 420—40, lehuiott has 230—58.
A szerkesztéséit sajtó jogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Apró fürdetések
Jó húzlkoszt kapható Magyar utca 34. Szám nlntt.
Egy mindenes azakácsnő 3 tagú róm kath. uri családhoz azonnali belépésre, életfogytiglani kellemes állást tnlá\'hei. Lehet idősebb nó is. Vörösmarty-utca 63.
Teljes ellátáat nyerhet uw családnál két diák. C>m a kiadóhivatalban.
Asztalosoknak igen alkalmas fccek és stánik eladók Attlla-utca 2. szám alatt.
Kereskedők figyelmébe 1
Uaitídl prágai befízö pergamentpapír
V.jcsomagolópnplr Soperlor pnplrxacskó Csomagolópapír Csomag ftiggöclmlróU Sokszorosító készülék írógép
Irójépkellékek
Rendelési zsebkönyv.k Forgalmi.dó könyvek Mindenfól. ttxl.tl könyvek Kötlevelek
G.bon.vásárlási könyvek
legolcsóbb napi árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
papírár ukisábaa, Hagyka&lsaán.
SSXXXX m XX XX XXXK X M
Zab, Tengeri Gépolaj, Nyersolaj Kocsikenőcs Badacsonyi rézkénpor Köles, Mohar
további mindennemű gasdasáol és némctomágl kerti raigv«k kicsinyben it kaphatók
» OrszágWidder cégnél
™ N.gyk.ulzs., Erzsébet-tér 10.
KH XXK SUfiX 3SM XX K X§§
►♦o»e»e»e
3-Í3 URflNIfl Mozgószinház 3-Í3
Szombat—va ámap
Sveici - magyar válogatott mérkőzés.
sJilML biine I Bigorno telefonál
Amerikai filmjáték 6 fel vonásban .
HELYÁRAK: Páholy 40 kor., Z*ilyo 30 kor., II Beadások kezdete: Hétköznapokon 7 át 8 órakor, Körszék 20 kor., Támlái 10 kor., Záttezék 10 kor., II vasár- és ünnepnap 6, 7 és 0 órakor. Pontot kérdési
□aaooDOQQDaaooooaDDaQQODcaQao
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda
Könyvkötészet — Vonalzóíntézet
117.
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
Kiadúhivat. telefon: 78.
Kyoustott
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
QOnODOOOOOODOD QOOOOOQOOQoooq
■ laptulsjáonosok: Zalai ás Gyumstl kónyvuyomtUJábaa. -
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Auguiztui 9. Szerda
\\
179.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Ssuk«iJt6iég 61 kiadóhlv*ul: Pű-ut 13. ac.
■ !at»n>tban-Ul«foa 78. -
Megjelenik mindig kora rezgői
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hóra 100 K. Wsg-yodívro 800 3 Egyes ss&m irt 0 K.
A magyar kormány a román megszállás
Bécs, augusztus 8. (Saját tudósítónktól.) A románok által az 1919-ikl megszállás idején elvitt állami és egyéb javak értéke meghaladja a 26 milliárd magyar koronát. A magyar kormány ennek a hatalmas ősszegnek megtérítése céljából felterjesztést intézett az antant jóvátételi bizottságához és felterjesztésében a 26 milliárd magyar korona meg-
26 milliárdot követel okozta károk fejében.
fizetését, illetve ennek az összegnek a magyar jóvátételi kötelezettségből való levonását. A jóvátételi bizottság Párlsban fogja ezt a kérdést tárgyalás alá venni. Megbízható helyről szerzett értesülés szerint a román megszállás által okozott károk Ggye szeptemberben kerül a bizottság tárgysorozatára. (_
Németország megtorló Intézkedésekkel akar élnL
Berlin, augusztus 8. (Saját \'.udósitónktól.) A birodalmi kormány tegnapi minisztertanácsán mindenekelőtt a francia megtorló intézkedésekkel foglalkoztak. A tanácskozásról, — amelyen jogi- és kereskedelmi szakértők is résztvettek, — jelentést adtak ki, amelyben hangsúlyozzák, hogy a francia rendaxabályok jogellenesek és a fennálló egyezményekbe ütköznek.
A tegnapi ülésen felmerült az az eszme, hogy nem kellene-e a francia intézkedéseket megfelelően német intézkedésekkel ellensúlyozni és hogy nem kellene-o a német kiegyenlítő hivatalokat hason módon utasítani, mint a hogy a francia miniszterelnök a párisi és strassburgi hivatalokat utasította. Egyelőre azonban ily lépéstől elállottak, mert egy iiyen német intézkedés a londoni tanácskozást esetleg kedvezőtlenül befolyásolná, a kérdést azonban csak elhalasztották, de nem vetették el végleg. A jövőben számolni kell majd a német megtorló intézkedésekkel, amennyiben Londonban a jóvátételi kérdés és a kiegyenlítő fizetések ügyét elfogadható módon meg nem oldják.
Az angolok nem vesznek réazt a német büntető expedícióban.
Bécs, augusztus 8. (Saját tudósítónktól.) A Düsseldorf, Dulsburg és Ruhrort városában állomásozó francia megszálló dandár parancsot kapott, hogy álljon késxenlétban. A dandárt állítólag Niessel francia tábornok parancsnoksága alá helyezték, azokkal a francia csapatrészekkel egyetemben, amelyek Bopnt és mögötte a R-ijnától balra eső terület^ megszállták. Niessel tábornok átvette Düsseldorfban a parancsnokságot, ha sor kerülne rá, ő fogja vezetni a Ruhr-vidéken az úgynevezett rendőri akciót. Ez az akció elsősorban Essen és Mühlheim városát fogja érinteni éa állítólag csak akkor történik meg, ha a Németországgal szemben elrendelt többi rendszabály hiábavalónak bizonyul. A kölni hídfőnél székelő angol főparancsnokságot állítólag hivatalosan értesítették a tervbevett francia rendőri akcióról és annak jellegéről,
-f-
egyben felszólították, hogy az nlció végrehajtásával megbízott egyes francio csapat-részekhez angol tiszteket rendeljen ki. Az angol főparanctnok hir szeiint elutasította a franciák felhívását, méjf pedig -azzal a megjegyzéssel, hogy errer nem kapott kormányától utasítást.
Megkezdődik a pénzügyi újjáépítés.
Budapest, aug. 8.1 (Saját tudósítónktól.) Az egységes párt értekezlete foglalkozott az ndójnvaslntokkal s a széles mederben megindult vita eredményeképpen a párt egyhangúlag elfoglalta az ügyvezető alelnök által előterjesztett határozati javaslatot.
Ezzel az adójwaslatok tőrvénnyé válása következményében pedig az állam kétségbeesett pénzügyi helyzetének javulása biztosítva van, a kormányzópárt egysége minden ellenzéki jóslás és óhajtás dacára sem forgott egy pillanatra sem ves.\'élyben.
Csekély vigasztalása lehet az ellenzéki sajtónak a7, hogy Gaál Gaszton felszólalásában a javaslat módosítását kivánta. Az egyhangúan elfogadott határozati javaslat viszont azt igazolja, hogy oz állam minden osztálya s a párt minden tagja belátta, ho„y a javaslatok megszavaz/sí elodázhatatlanul szükséges.
Azzal, hogy „A párt vállalja a súlyosabb megadóztatás elvét s nem zárkózik el oz agrártársadalom teherbiróképességének messzebbmenő igénybevételétől sem", nemcink guvernamentális képességéről tett tanú ságot, de régi tradíciódat, a Kossuth Lajos emlékezetes „Megadjuk" jelenetét juttotjo es>ünkbe.
Poincaré szembekerült Lloyd George-zsal.
Páris, augusztus 8. (Saját tudósítónktól.) A legfelsőbb tanács tegnapi határozatairól az „Ouvre" a következőket jelenti:
Mint várható volt, a londoni konftrencia tegnap Öiszeveszéssel kezdődött. Poincaré, aki rögtön az első ülés megnyitása után szólásra emelkedett, részletezte programját és olyan messzire ment, hogy kijelentette, hogy Franciaország azükség esetéig visszaveszi szereplési szabadságát Németországgal
szemben. Valamennyi jelenlevő elcsodálkozott a heves támadáson és Lloyd George elég éles szavakkal válaszolt. Poincaré érezte, hogy tul messzire ment és a délutáni ülésen mérsékelt, majdnem békítő hangon "beszélt, míg az értekezlet többi tagja aira törekedett, hogy eloszlassa azt a nyomott légkört, melyet a délelőtti incidens teremtett.
A budapesti erzsébetvárosi bombamerénylet ügye-,
Bécs, auguiztus 8. (Saját tudósítónktól.) A bécsi jugoszláv követséghez közelálló forrásból szerzett értesülés szerint az Újvidéken hetekkel ezelőtt letartóztatott Ballá Géza budapesti soffŐr és társa ellen a szabadkai államügyészség vádiratot késxitett, amely nevezetteket bűnösnek kívánja kimondani a budapesti erzsébetvárosi kaszinó elleni bombamerényletben való részesség miatt. A főtárgyalás ez ügyben szeptemberben a szabadkai törvényszék fogjo tartani.
Korfanty lengyel államot akar Felsőszilézlából.
Boroszló, augusztus 8. Felsőszilézlából érkező hírek szerint ott as a hlr járja, hogy Korfanty párthíveivel Felsőszilézlából lengyel fenhotóság alatt autonom államot akar alapítani.
Óriási taifun.
Róma, augusztus 8. (Saját tudósítónktól.) Pekingi jelentés szerint Kina keleti részén óriási taifun dühöngött, melynek ötezren estek áldozatul. Több világítótornyot a hullámok elsodortak.
Magyarország és Afganisztán*
Budapest, oug. 8. A Nemzetek Szövetségének főtitkára levelet intézett a magyar miniszterelnökhöz, amelyben tudomására hozza, hogy Magyarország fölt vételi kérelmét szeptember 4 é.i tartandó ülésén fogják tárgyalni. — Ezzel kapcsolatban arrtl is értesültünk, hogy a szeptember 4-iki ülésen Afganisztán felvételét is akkor fogják letárgyalni. Szegény Magyarország de nagyon sülyedtél. ■ .
A pápa enciklikát bocsát ki.
Róma, augusztus 8. V.itikáni körökben arról beszélnek, hogy a pápa legközelebb, még ennek n hónapnak a folyamán enciklikát bocsát ki, amely mind vallási, mind politikai szempontból rendkívüli fontosságú lesz.
Ez a legújabb enciklike, a hírek azerint, a legutóbbi olaszországi eseményekből kiindulva meg fogja határozni azokat a kereteket, amelyek kőzött a katolikusok szociális tevékenységének mozognia kell a meg fogja vonni n határt a hitélet szociális vonatkozású megnyilvánulásai és a politika között.
FÉRFISZÖVETEK
Mlnifan á r ll h á 1 reál I , .................. » .... ,
príma siffonok
A. viuMk régi árban
Minden áruból csak elsőrendű gyártmányi
Átmeneti és télikabátok, sötétkék ás fekete kamgarnok nagy választékban
singer józsef 6 társa l^f®"*
- KOapont
Z:\\lM KOZhONY
1922. nugumtu* 9
Gondoljunk a télre. A mawar birói kar
" az.-,,l„„ ,sa. tuíusztui
Nyár derekán gondolt azelőtt az ember a télre Készült élelemmel, ruhával, fűtővel. Mostanában azonban megszabadult az ember éltől a messzi gondolattól. Ma már elég a holnap gondja is.
Aki most ugy akarju magat ellátni, mint a ]ó időkben, legalább száz-százölvenezcr korona befektetéssel lehetné. Kinek van ma ennyije?! S mit tesz ennek hijján az ember? Tengődik máról-holnapra, lemond erről is, amarról is, összehúzódik, fűtetlen szobában él, akinek azelőtt még egy kis szórakozásra is tellett.
Most a legégetőbb a kenyér gondja. Az aratás befejezésével tudjuk, hogy mennyink is termett. Tizenkétmillió mázsa körüli buza, miből tavaly tizennégy termett. Az idén tehát lóval kevesebb az élet. Mi lesz az ára ennek jövő tavasszal, ha most hétezer koronán felül áll Rágondolni is borzasztó. Hát még ez árnak szörnyű salangja, amelyben a zsir, a fa, a zöldségfélék, a ruha rémületesre puffadva kapaszkodnak, kúsznak fölfelé.
Megigézve áll az ember a jövő rémei előtt. Csak elgondolásukra is eláll a vér ereinkben, hátha majd megjelennek, mi lesz itt? S van-e reménysugár, hogy elkerülhetjük majd a velük való találkozást. Nincs, semmi sincs. Ez a találkozás nem olyan, mint a csillagászok által egyszer-másszor beígért üstökössel való találkozás, amelytől nagyon féltek az ijedős emberek, de a Jámbor égitest mindig okosabb volt, engedett. A drágaság üstököse meg fog jönni kérlelhetetlenül. Hiszen máris itt van a fia, tavaszra megjön az 3pja, anyja, fenyegetve, hogy magvával agyonzúz, csóvájával agyonfojt mindent.
„Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kisértetbe ne essetek 1" Sohse volt helyénvalóbb ez intelem. De munkálkodjatok is emberek, aki tud, ereje megfeszítésével most gyűjtsön valamicskét télire, vonjon el magától mindent az utolsó csepp borig, a szórakozás teljes megvonásáig, mert tavasszal komoly, iliők várnak reánk.
Mindezt elgondolva, tudnak-e éjjel aludni, próbálnak-e nappal tenni valamit a vezetőink? Ugylátszik aludni tudnak. Még nappal is. Mert csend van mindenfelé, álmos, unalmas csend.
kíny.laies íj cíliie 0 ogy.iul . kéltél vairol! dnplatalpu nyíri
SZANDAL
Egyedüli késxitó:
ARGENT JÁNOS
•Wus üpfaz.t. Imlinioi DaU.lb 1
Uuy.ao.t chevre*ux, fcoi, antilop, selyem, víszoneí[*5k késsel do\'cOSva « legfinomabb kivitelben ■ .JguloU\'J divat szerint.
Nagykanizsa, eugusstos 8. A m.íjynr bt.fii kar .» ország büszkesége. Állami berendezkedésűnk leghatalmasabb pillére nz a testület, mely »<\'"-méltó önfeláldozással használja « judikalurá , oz illám tekintélyének legfontosabb megnyilvánuláséi. Tűri, szenvedet, n msgyor biré. éheseit és lerongyolódott. Irtíwtos vértelen tragédiáját közönnyel, ^ nézte a társadalom, melynek érd.tében fl fejtette ki a legkomolyabb, legodaadobb, legtisztább munkát. .. .
A jogrend, élet, vagyon és személy biztonság mellett vivták gigászi küzdelmüket a szürkeségbe temetett magyar bírák akkor is, mikor ebben nz oiszógban minden erko c«l rend felborult, mikor a váltakozó forradalmi elakulatok akartak érvényesülni a megbontott, kirothasztott ország léstén.
A magyar birói kernak lehetlek tagjai, kiknek fizikai, erkölcsi ellenállisMletarlea nyomor, a képtelenségig felfokozol nélkü o zés, de a kar egészében bamulatta méltó hősiességgel állta, és állja még ma is a
h "C°A bíráknak anyagi gondoklól való függetlenítése erkölcsi kötelessége volno «x
államnak. ,,
Lemoshatatlan szégyenünk, hogy élet, halál, vagyon felett ítélkező hiréink az anyagi gondoktól roakadozvs kell, hogy teljesítsék legmagasabbrendü hivatásukat. _
Egyik mindenkori büszkeségünk a magyar birói kar pártatlan, puritán függetlensége, lehetetlenség tehát őket az állam mostoha gyermekeiként kezelni. Kell, de mielőbb, hogy helyzetükön javuláa álljon be és a magyar birói knr állásihoz és magas hivatásához méltó elbánásban részesüljön.
A jogrendet csak ugy menthetjük meg, ha — oktalan rövidlátó vádak helyeit — az állam önmagát megbecsülve, megmenti az anyagi zűllöttségböl a minden tiszteletet megérdemlő magyar bírákat.
— Kinevezés, A m. kir. Igazságügyminiszter dr. fíentzik Ferenc a nagykanizsai kir. törvényszékhez beosztott nagybecskerekl törvényszéki jegyzőt és dr. Pénzes Uszló zalaegerszegi kir. tőrvényszéki.jegyzőt bírósági titkárokká, dr. Hitzelberger Sándor nagy kanizsai kir. törvényszéki joggyakornokot törvényszéki jegyzővé nevezte kl.
— A megyéspüspök Itthon. Dr. Rótt Nándor megyéspüspök sümegi birlokáról pénteken este visszaérkezett székhelyére.
— Folyósították a B. listára tett tanítók fizetősét, A tanfelügyelőség közli a B. listára telt tanárokkal, tanítónőkkel, hngy az átmeneti 80 százalékos illetményeiket a vallás-és közoktatásügyi miniszter, az illetékes adó hivataloknál folyósította. Ennek következtében illetményeiket bármikor felvehetik.
— Megkezdődött a vadáazat. Ismét megindultak n vadászatok, hogy tizenötödikétől kezdve a nyulak is puskacső elé kerülhessenek. Itt tehát a vadászok szezonja, azonbon a vadállomány még mindig csekély, tekintve a forradalmi állapotokat, amikor sok vad pusztult el. Nem nagyon remélhető, hogy a fürj-, fogoly- és nyul-pecsenyo hivel igen dúslakodjanak, mert az árak előreláthatólag igen magasak lesznek.
— Szombathelyi daloaok Znlaeger azegen. Auguszlus hó 20 án Zalaegerszegen nagyszabású vármegyei ünnepség lesz, amely-lyel kapcsolatban széleskörű dalversenyt rendeznek. Ebben a 3 zalaegerszegi dalárdán kivül résztvesz n szombathelyi, körmendi és nagykanizsai dalosegyesület is. A zalaeger-azegl bősök emlékszobrát is ez alkalommal leplezik le.
_ Munkabéremeléaek a grafikai Iparban. A maeyarországl grafikai és rokon-iparosok főnökcjjycsülel. az ismeretes megállapodás folytán a bekövetkezett dtfc®»taa< megfelelően e hó 7-ikélól kzZJvc U|b,lJ18 5 százalékkal cmolte fel a munKisok hol.béreii. A drágulás folytonos emelkedése állandó bizonytalanságban tartja a «ralikai iparosokat mert nem csupán a munkabéreket kénytelonck mt. ío\'elően fölemelni, hanem még az ezekel is túlszárnyaló és mindjobban íokozódo anyar. drágasággal is kell szimolniok. A súlyos helyzetet csak tetézi, hogy a munVbércrnelésck o; az anyagok drágulása révén előálló többköllsé-gck nem háríthatók át olyan mértékben a Tc.-gyasztó közönségre, amint ez az ipar vesző-delmeztetésc nélkUl szükséges volna. Ezérl u termelés fenntartása érdekében inkább áldozatokat hoz, mintsem távoliarisa a közönsége: i termékek megrendelésétől.
— Esküvő. Piros László m. kir. honv. hadnagy és Miki Rózsik" ma délután 5 éra. kor tarljók esküvőjüket a Szent Ferencrendlek templom óban.
— a hottói tanit<5 f«rr«»taü ösry«-
Károly József hottói tanitó fegyelmi ügyének újrafelvételét « vallás- és közoktatásügyi mi niszter elrefdelto. A vizsgálat vezetésével, mely Károly Józsefnek a kommunizmus alalll magatartására Irányul, a zalaegerszegi főszolgabírót bizták meg.
— Több községben kifogják Utatul az ebaket. Arra való tekintettel, hogy juni usban Zilavármegyében 34 személyt gyógykezeltek a Pasteur intézetben és ennek ellenére a lakosság nem veszi komolyan a vészettség elleni védekezést, a zalaegerszegi járás fószolgn-birósága löbb községbon kl fogja Irtatni az ebeket.
— Gleaaweln a londoni világbéke, konsrreaazuaról. Giessweln Sándor nemzetgyűlési képviaelő, aki ré.zlvett a Londonban néhány nappal ezelőtt tartott világkongresszuson, most hazaérkezett. Giessweln Sándor kijelentette, hogy a konferencia kielégítő eredménnyel végződött és reméli, hogy annnk már a közel jövőben bizlaló eredménye, leaztiek.
— A Zalaegerazeg—Nagylengyel közti ntat helyreállítják. Az alupán elrendelte, a Zslaegerszcgr-Gellénháza-Nagy-
lenoyel között haladó vicinális útnak kijavítását, mely n Gellénházn-nagylongyell hídnak beomlésa következtében immár évek óta használhatatlan volt.
— Körözés. Ctigány Bertalan pusztn-szentpéteii lakostól május hó 24 ére virradóra ismeretlen tettes egy pár teljesen uj lószerszámot 20.000 korona kár értékben ellopott és azt május hó 24-én Bsgdad községben eladta, ahol azt a nyomozó járdr megtalálta A lopás elkövetésivel egy magát Horváth Józaef szómba, helyi \'-kosnak nevező egyén
gyanustttntik, aki 35-38 év körül, 165-170 centiméter magas, barna hosszúkás arcu. gesztenyeszínű lefelé álló vastag bajusza és haja őszbevegyült, homlokán felül kezdő kopaszodás, ruházata: szürkés kabát, ugyanolyan nadrág, mellény nélkül, mellese, kék kötény, lábán papucs, magyarul beszélt. Lent, község tájékán ismerős, mert a lószerszám vevőnek több ismerős nevet említett. Kérem nyomozását és eredmény esetén a zalabaksai őrs (Zalam.) értesítését. Csendőrőrsparancsnok.
— Peldl Gyulát az elemek sesi
szeretik. Történt, hogy a vonat egyik Pullmaon-kocsijo Bercelcaerön az aradi ex-presaz mozdonyából kipattant azikrétól tűzet fogott. Az utasok moghuxták a vészféket » igy a vonat megállott. Elsőnek Pcidl Gyuln elvtárs ugrott ki a kocsiból, mindkit kezében egy-egy csokor vörös szegfüvei.
— Vadászok figyelmébe. Lőszerek, fegyverek, vadászali fclszorelések, üres hüvelyek, félig kész és kész töltények, revolverek, serét stb. minden menyiségben a .legolcsóbb napi Aron Cyenes Lajosnál, Kazinczy ütea 1.
MEGNYÍLT
Forgács Rezső szőrmekiállHásaj
Megtekinthető reggel 8 órától esle fi óráig vélelkinyszcr nélkül, Klolzay-ntca 11. «z. alatt. I
1922. augmitua 9
ZALAI KOZI.ONY
3
IDLCSOÁRAKON
árusítjuk az előrehaladt nyári szezon miatt
a raktáron lévő nyári moséáruinkat

Nfii-diwat kabétvalourok, dlvalkcalua. é> ruhaaxbvatek mlnd.n léta>6 ailn.kb.n, U9V* I ulaUn Mrflkabit Éa doubló angol míSvStek mér raktArra érkoit.k Igán olcaó irakont
Araink
olcsóbbak mint bárhol!
Regenhardt és Raymann
világhírű asztalneműi, vásznai ésslttonjalbél
««- órli.l r .kiirt ~M
Kisfalud! és Krausz „Arany Kakas" divatnagyáruháza, Erzsébettér 21
— Jelentkezzenek az autó éa mo tor kerékpár tulajdonosok. Ax egész országban elrendelt automobil, motorkerékpár (kerékpárokra felszerelhető motorok) összeírása kapcsán fnlhivntnak a helybeli fent leirt jármüvek tulajdonosok, hogy legkésőbb f. hó 12-ig (szombat) délig jelentkezzenek a helybeli m. klr. államrendőrség közigazgatási osztályánál, ahol vezetői igazolványukat éa forgalmi engedélyüket is fel kell m »jd mutat-niok. Jelentkezni kell azoknak is, akik jármüveiket esetleg már eladták, vagy azoknak használhatatlan állnpotbnn lévő automobil, motorkerékpár vagy kerékpárra felszerelt motor van biitokukban-
—- Ebzárlat Nagykanizsán. Ax egész országban fellépett cbveszettség most már Nagykanizsa környékén is fellépett. A szomszédos Nagyrécsén hivatalosan megállapították a veszettséget, aminek következtében ox eb-zárlatot el fogják rendelni.
— A legnagyobb háborús uaxltó halálos ágyán fekszik. NorthcUffe, a lorddá és sajtókirállyá puffadt „angol" ugyan milyen gondolatokkal hánykolódik és a lelke milyen megnyugvással készül elhogyni elnyűtt testét. Talán eszébe jut a sors játéka, amely éppen az ő közelében: Londonban játszódik le. A háború nyertesei méregetik a prés erejét, amivel azon a cimen, hogy a háborút okozta Németország utolsó csepp vérét kiiajtolni igyekeznek. Felordit-e bűnbánóan ax utolsó pillanatban: ne bántsák, n háborút én akartam, telhetetlen pénz- és dicsőség vágyból. Nem hisszük. Végig hideg fog maradni, mint az a másik angol nevü Shylock.
— Valutaláz. Mielőtt a kormány eré-lycs intézkedéssel le nem hűtötte egy kevéssé a Szabadság-téri Pénzpalota és környékének pénzünk romlásán való( vihsros meggazdagodási tervét, valóságos valutaláz dühöngött uton-utfélen a fővárosban. Az alábbi párbeszédet a pesti villamosban lestűk el, két kopott uriernbír között. Arról beszéltek, hogy a koront esése milyen jól esik (jaj fi „egy bizonyos társadalmi rétegnek". Majd hirtelen Igy szól az egyik:
— Különben magam is idegen valutába fektettem az elsején megmsradt fizetésemet.
— Csak nemi Hát már te is?
— Igen, átváltóttam.
— No és mit vettél?
— Nyolcszázharminc osztrák koronát.
— Harapós férfi. Újpesten furcsa osct játszódott ie. Szóváltás támadt Koltenek-ker Józsofné és egy a házban lakó férfi között,, aki felindulásában a nő balkezének kapott és azt összo viasza harapta. A férfit a Pasteur-intézőibe szállították annak megvizsgálása céljából, hogy ncin állapíthatóo meg rajta a veszettség.
— Amikor ■ borjú tarisznyával
jön a világra. Egyik kecskeméti gazdának Különös eset adódott elő a portáján. Tehene olyan borját ellett, amelynek a lapockája felett még két sstnya bordája is várj, A. borda alatt viszont kalapnsgysigu tarfsznyaszerü bőrzacskó látható. Az állatorvosoknak az a véleményük, hogy ez a bőrzacskó a tüdővel áll összeköttetésben. Az egyébként egészséges állatot tulajdonosa az állatorvosi főiskolának adományozta.
— Az osztrák rendőrök a magyar rendőrvértanu árváiért. A meggyilkolt néhai Scy Mihály rendőrfőtörzsőrmester családja részére ujabban a bécsújhelyi rendŐr-biztosság 1500 koronát, a lépesfalvaí osztrák határrendőrség pedig 1300 koronát adott át n soproni rendőrkapitányságnak, mint a saját testületükben eszközölt gyűjtés eredményét. Egyben a gyászos eset felett kartárs! részvétüket fejezték ki.
(x) Uránia. SveUl—magyar mérkőzés,
— Elveszett. A városházától a Kazioczy-
Utcfcn át Csányi László-utca 8. számig egy sötétszürke mellény elveszett. A becsületes megtaláló kéretik, tekintve, hogy egy szegény embor veszítette el, kinek fize éséböl a mellény Arát levonják, hogy vagy a rendőrségen, vagy a népgondozó hivatalban (Kazinczy utca 1. 11. e n ) leadni szíveskedjék, hol illó jutalomban részesül.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolái végzett fiu tanulónak felvétetik.
— Amerikai vendek a magyarországi vend menekültekért. Köztudomású tény, hogy igen sok derék, magyar érzésű vend menekülni volt kénytelen otthonából, mert a határkiigr.zitó bizottság körútja alkalmából az antant-misszió előtt oly bátran vallást tett magyar érxelmelrőL A A menekült vendeknek igen jelentékeny résxe a szentgotthárdi járás falvaiban szorgalmas munkával tartja fenn magát és várva-várja a boldog órát, amikor ismét visszatérhet a jugoszláv kivonulás után szülőotthonába. Ezek Márnára n bethlehemi amerikai vendek 14.000 koronányi segélyt küldtcV. n mult napokban.
(x) Uránia. Szombat—vasármp: Sveicl-magyar válogatott mérkőzés. „Jim bűne* amerikai színjáték 6 felv. „Bigorn j teletonál" burleszk 1 felvonásban.
— Pályásatok. A berhidai körjegyzőségnél rendszeresített segédjegytői állásra ougusitus 10-iki lejárattal; a gyulafirátóti jegytőségnél segédiegyzői állásra, átszervezett adóügyi jegyzői állásra augusztus 24-iki lejárattal pályázatot hirdettek. Pályázatok n veszprémi járás főscolgablrájáho* ndandók be. — Az alsózsidi zalaszántói, kiskcszlhelyi éa vonyarcvashegyi segédjegytŐi állásokra auguszlui 30 ig a keszthelyi főszolgabíróhoz. — Az Olad róm kalh. iskolaszéke az osztály-tnnitói állásra pályázatot hirdet. Jsvndalma lakbér, keitilletmény és 1 méteről felvágott tűzifán kívül törvény szerinti készpénzfizetés államsegéllyel. Kötelessége az iskolaszék által meghatároiott osztályokat és ismétlő tanköteleseket, ez utóbbiakat felváltva oktatni, I a tar.u\'ókot szentmisére vezetni, ott reájuk felügyelni és a kántori teendőkben segédkezni. Csak féi fi tanítók pályázhatnak. Kérvények augusztus 20 ig a plébánia hivatalhoz küldendők.
— Az Idei oraságoa buza éa rozs termés. A földmivelésügyi minisztérium ki-cdta jelentését, hogy az idei termés eredménye butában és rozsban az eddigi jelek és körülmények között métermázsa számban mekkora lesz. Eszerint a jelentés szerint Csonkamagyarországon az idén 12,110.000 métermázsa buza, 45,096.000 métermázsa rozs, 4,325.700 métermázsa árpa és 3.319.200 métermázsa zebtermés várható. Az elÖző jelentésekből, amelyek a terméskilátásokról szóltak, még ilyen szemes eredmény sem volt várható.
— A jugoszláv konzulátus útlevél
osztálya. Az SHS. királyság főkonzulátusának utlevélosztftlya Veres PAlnéutca 17. II. emelet alá költözött. Az utlevélosztály útleveleket hétköznap délelőtt 9—12 óra között láttamoz, utlevélügyekben kérvényeket átvesz és értesítéseket ad hétfőn, \' szerdán és pénteken délután 4—6 ór&ig. A konzulátus többi ügyeit (hitelesítések, információk stb.) hétköznap 11—12 ora között intézik el Honvéd-utca 16. ll. emelet\'alatt.
— A létszámfölötti tisztviselők álláshoz Juttatása. A kormány rendeletet adott ki, melyben szabályozza a létszám-apasitási állományba sorozott közszolgálati tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak azt a törvényben biztosított elsőbbségi jogát, hogy az állami és államvasút! szolgálat körében megüresedő állásokat velük kell betölteni, ha az illető állásokra előképzettségük van és korábbi szolgálatuk alapján alkalmasak és érdemesek és ha a tényleges szolgálatba való visszavételüket kérik. A rendeletben kimondja a kormány, hogy elvárja a törvényhatóságoktól, varosoktól és községekből, valamint az állami támogatás és felügyelet alatt álló minden intézménytől, hogy a létszám-apasztáinál a legigazságosabban járjanak el és legyenok tekintettel az igazán alkalmas és érdemes egyénekre.
— Elveszett marhalevél. Tummer József komérvárosl lakos lovának marhalevele elveszett. Nagykanizsai főszolgabíró.
— Egyelőre nem less fémpénz. Az utóbbi napokban hire járt, hogy nz állam a kisebb címletű bankjegyeket fémpénzzel fogja kicserélni s. hogy ax állami pénzverdében alumínium és rézötvözetü pénxérmekbŐl próba-vereteket Is készítettek. Ez a terv azonban, bár az utódallamokban jól bevált, mécsem valósult meg, mert a Jegyintézet tanácsa a forgalomban levő p»pirváltópénrt elengedő nek tartja s azt a szakvéleményt adta, hogy a papírpénz kopása és előállítási költsége jóval kisebb, mint a fémpénzé.
Ingyeiv szerelem
fel cipőjét gummisaiokk*}, ha sít nálam vásárolta.
Dacára a nagy drágaságnak
a raktáron lévő cipókat, úgyszintén női, férfi éi gysrmekhsris nyakat, cipókrénwt, clpőfUxét stb. míg mindig Igen raórsékolt árban árusítjuk. A nádunk vásárolt olpök tartósságáért koxosségot vállalunk.
HUNGÁRIA
I CIPŐÜZLET FŐ-UT 14.
KözgrzdrsAg
Budapest, augusztus 8.
Zürichi zárlati
Berlin 70, AmstMdam--; Hollandia Í03D0,
Naw-York 526, London 2346, Páris 4280, Milano 24126, Prága 1290, Budapoat 30. Zágráb 160, Varsó 0.085, Wian 0 01, Szófia —, Osxtrák bélyogMtt —.
Termény jelentési
Busa (Tlssavidéki) 6760—6850, •gyéb 67-63, ioss 4850-4050, takarmány árpa, 59-62, sör árpa
--, xab 63-66, tangód 71—73, rapco 120 - 30,
korpa 40-41, kdfes--.
Sertés vásár.
Felhajtás 1200. Elkelt 46a örog strtés--,
kösep 330—32, I. r. —, ssir 500, ssalonna, Ishuxott has 210.
zalai közlöny
1922. augusztus 9.
Budapesti állatvásár:
Merhshus 1. r. egészben 150—2C0, lútulja 17*>— 240, eleje 140-60, II. r. egésiben 110—30. hilulj. 125 —50, eleje 100—10. Növendék marha: I. r. égésiben 05—120, borjú (ölött bőrb.) 220—45. Készlet : Nagy-marha 475, eladás 350, Növendék marha 23, eladás 20, borjú 185, eladás 110. Marhabőr 340—50, borjú bór 540—550. Irányul lanyha.
Délzalai Takarékpénztár
és összes helyi részvényeket a legelőnyösebben vtuUnk és eladunk.
Tőzsdei megbízások
uljullfaél . bud.p..U, wl.nl, berlini,
prágai fa itgrábl ttiMta. elfoguljuk
Külföldi átutalásokat
a legelőnyösebben ét a leggyorsabban teljesítjük.
Dollár, dinár, líra
stb. külföldi pénznemek vétele és eladása.
Grosi és Társa EJÜS-
Nagykanizsa, Sugár-ut 1., I, un. Telefon 321.
Si.rgöoydm: Bankár Nagykanizsa.
A szerkesztésért sajtójogilag felelős : Benedek Rezső szerkesztő.
SZT. GYORGYVIZ
Szénsavval telítve űdltö hatású
Kapható:
Weisz Ignácnál
Nagykanizsán
Telefon T.Uifon
Apró hirdetések
dijai 10 nól( no K. TxUfabb betárol xedett iu»k duplán tutmlltalnak. AltAnt korosaknak mindenkor BO _ auUaT«k iKintdmtay._
Egy mludenes-szakácanő 3 tagu
róm kalh. uri családhoz azonnali belépésre élelfog\'.tíglanl kellemes állást találhat. Lehet idősebb nő is. Vörösmarty-utca 03.
Teljea ellátást nyerhet .mi családnál két diák. Cim a klr.d^hívatalbon.
Asztalosoknak igen alkalmas lécek Is stáfllk eladok Aniln-utca 2. szám alatt.
Eladó egy bőr utazebőrönd, 14 kg sulyu, 2 drb. mait szekrény, 2 ágy, egy ke niónyfa seriésói, 1 darab kétsoros harmonika. Mcgiekinihelő Kossuth tér 24/b. sz. alalt. 49w
Egy kovácssegéd felvétetik azonnal, aki likból jártas a munkával, a legmagasabb bérért megegyezés folytán Tormásy Józsefnél Galambokon. 10<,.
Fehérnemű hímzést, azsurozást vállalok, kézimunka tanításra leányokat elfogadok, özv. Pollákné, Magyar-u. 3 4Í,6
Gyári szolgát
keres a Tésztagyár.
Biborhere, Hajdina, Köles
egyéb
vetőmagvak
jutányos oapi áron beszerezhetők.
Gabona és termények
napi áron vásároltatnak
Quittner és Kolíman
nagykanizsai fiókjánál. Iroda és raktár : Nagykanizsa, Brzsébet-tér 16. Telefon : Nappal 325, este 143.
Központ: Budapest. t900
Fiókok: Mlskolcz — Nagykanizsa.
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee <
Telefon
3-
S URftNIfl Mozgószinház
Telefon
3-13
Szombat—va árnap
Svelci—magyar válogatott mérkőzés.
Amerikai fllmjáték 6 felvonásban
Bigorno telefonál
HELYÁRAK: Páholy 40 kor., Ziölyo 30 kor., II Előadások kexdete: Hétköxnapokon 7 és 9 órakor, Körszék 20 kor., Támlás 10 kor., Zártszék 10 kor , II vasár- és ünnepnap 6, 7 és 9 órakor. Pontos kezdési
►eeeeeee
Magyar Fiat Müvek r. t. Budapest képviselősége, Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javitó-műhely, benzin-árusitás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület. Telefon: 359.
Telep: TárHAZ-UtCB. Igazgatóság: FÖ-Ut 8„ Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSA.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon ismerőseink s jóbarátaink, kik felejthetetlen férjem, illetve atyánk | Lenkei Zsigmond elhalálozása alkal-mával fájdalmunkat részvétükkel eny- I hlieni szívesek voliak, ezúttal fogadják | hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos Földbirtokrendezí Bíróság által engedélyezett
Ingatlanforgalmi irodája.
Telrioa 322. Htvfe-Mr 2t. Tátlr.U dn: Száalé C^aíWg
Eladó birtokok:
400 holilas birtok Zalamegyébcn kevés gazdasági épületlel, dombos vidék, a lalrj agyag és homokkeverék.
190 holdas birtok Veszprémmegyében gazda-sígi ípüictekkel, sik kavicsmentcs talaj.
100 holdns binok Somogy megyében, vasútvonal melleit, éló és holt felszereléssel, 3 szobás lakással.
50-60 hold szántóföld és erdős legelő Zalamegyében, épület nélkül.
42 holdas birtok Nagykanizsa közelében, moly-bői 8 hold erdő, épülőt nélkül.
20 holdas I. birtok 6 szobás urilakkal, sok gazdasági épülettel, külön 8 holdas szőlőbirtok teljes felszereléssel, Zalamegyében.
10 hold szántóföld épület nélkül Somogy-megyében.
Somogymcgyében homokos birtokból, kisebb-nagyobb parcellák épület nélkül.
20 holdas szőlőbirtok Somogyníégy^ben, 2 szobás villával.
15 holdas szőlőbirtok a Balaton zalai oldalán, 6 szobás úri ak teljes berendezéssel,
8 holdas szőlőbirtok Badacsonyhoz közel, emeletes 4 szobás urilakkal.
8 holdas szőlőbirtok, melyből 6 hold I. amerikai oltvány szőiő, 2 hold gyUmölcsn.* kas -.álóval.
11 holdns szőlőbirtok a Balaton somogyi olda-
lihoz közel,vinccllérlakással, isiáloval stb.
Tapolca melleit 4 szobás urilakkal, 1 holdas belsőség, 4 ho\'.dss szőlőbiriok.
Eladó házak:
4 szobás csíúádiház, csendes ulcában, furgal-mos útvonalon, nagy lakóház istálnval, kocsiszínnel és nagy kerttel.
Nrfgjkanizsa külső részén modern lakóház.
A város tclíeiülelén 6 s?obás családihoz, kentei.
Vcndéjőhéz forgalmas útvonalon, azonnal átvihető vendéglővel.
Üzlethez 3 szobás lakással, áívchőtő üzlettől.
(.\'•kóház októberre elfoglalható 2 szobás lakás sál, főútvonalon.
QUITTNER ARTHIIR
hatóságiin g engedélyezett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
Csangery-utca 13. szám
Telefon 394 tx.
Rlvilkl
vlláífltiol v.s.Mk.k, motorok, o.UIirok, v.l.mlnt t.l.foook, oi.Bfök 4. Jol.Ö-ki.iUUk.k fol.x.r.U.ót, kl.Mly-vll) Imii irltö borondoxé.ít. Mlndonnamü vUla-»»\' munkálatok jyor.an o.xköiölt.tnok
Si.ksxoriltn vígil
motorok ujratekercielését.
Mindennemű égők raktáron.
>iyü:B«tou • UptutalJontook: Z»l«i to Gy«m,ti kdoyvnyomJí!»b«n.
61-ik Évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Angusstus 10. Csütörtök
180.
ZALAI KÖZLÖNY
__________KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Ss«ik«s*Mt4K éi kladóhivolil j Pő-nt 15. ax.
- InUnubáa-UUfoB 78. __
Aiogjclonlk mindig kora reggel
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
Franciaország és Angolország között a szakítás elkerülhetetlen.
Poincaré Itövetelései. — Hit mondott Lloyd Oeorae. Belgium el akaria hárítani a szakítást.
London, aug. 9. (Szját tudósítónktól.) A londoni konferencián Poincaré követelései a következő hét pontbon foglalhatók össze: A birodalmi bank ellenőrlése. A behozatal és a kivitel ellenőrzése. Németország devizakereskedelmének ellenőrzése.
• z A, Ruhr-vidélci szénre a jóvátételi számla javára külön adót vessenek ki.
Állítsák vliara a belső vámhatárt a megszállott területen, amint az mái 1920 —21 években megvolt, továbbá a Ruhr-medencé-tői keletre is, tekintettel az uj szénadíra.
Vonják ellenőrző alá az állami bánvák és erdőségek bevételeit.
Kötelezzék a német Ipartelepeket arra. hogy alaptőkéjüket 26%-kal emeljék fel . ezeket az uj részvényeket szolgáltassák be a Jóvátételi bizottságnak.
Pirit, aug. 9. A Hovas-ügynökség londoni tudósitója jelenti, hogy a szakértők azt az összeget, amelyet Poincsré javaslatai eredményeznének, három-négy millió aranymárkára becaqlik. Angol részről azt a kifogást támasztják, hogy ez a hozadék nem áll arányban a tervezett Intézkedésekből a német gazd.aági életre háruló kárral. Anglia ellenzi a Ruhr-vidék termékeinek megadóztatását. 1
London, aug. 9. Hir szerint a szskértők tanácskozásáról szerkesztett jelentésből ki fog derülni, hogy a szakértő bizottság tagjainak többsége ellenezte azt a francia javaslatot, hogy vámkorlátot állítsanak fel és adókat veaaenek ki a megszállót területen. Kedvező
fogadásra talált az olasz külügyminiszternek az az álláspontja, hogy ellenmondásba jutnak, ha egyfelől moratóriumot engedélyeznek, másfelől periig ugyanakkor német javakat foglalnak le.
Páris, aug. 9. A legnrpi tárgyulások után, különösen azon nyilatkozat után, melyet Polr.csré a belga követségen adott reggelin lett és amelynek folyamán az angol miniszterelnökkel szemben Ismét nrról beszélt, hogy Németországgal azembsn esetiig vissravesri a maga cselekvési szabsdságát.
Lloyd G:orge tegnap ette meglehetős szabadon megmondta a véleményét és kijelentette, hogy n szakítás elkrrülbetetlen.
A "brit miniszterelnök hozzéfürte, hogy n szr.kitás ugy az angol, mint\' a francia szempontból egyi-ránt sajnálatos, de az az álláspont, amelyet Polnerré elfoglal, semmi féle más választást nem enged meg neki. Eit IX benyomását cgyébkérfí \' tegnsp este már közölték o brit sajtó képviselőivel.
Páris, aug. 9. A Malin jelentése szerint a belga miniszterelnök tegnap délután kísérletet telt az angol-francia ellentét áthidalására. Előbb hosszasan értekezett Polncsré-val, majd Lloyd Georget kereste fel. Belgium rí akarja hárítani a szakadást Páris és London között. A belga kormány jól tudja, hogy a jelenlegi helyzetben két határozott politikai irány került ellentélbe, az egyik az angol, amelyik a német megokolást elfogadj*, n másik a francia, amelyik kételkedik Németország jóakaratában.
Megmozdult a felvidéki magyarság.
Bécs, augusztus 9. (Ssjét tudósítónktól.) A Pozsonyban megjelenő Hirndó feltűnést keltő tudósítást közöl arról, hogy a felvidéki városokban megmozdult a magyarság és hatalmas tüntetéaeken tiltakozik a magyarokat ért sérelmek ellen. A tüntetések, a tudósítás szerint, nap-nap után megismétlődnek.
Megsemmisítik az ir felkelők hadseregét.
Bécs, augusztus 9. (Saját tudósítónktól.) Londoni hlradáa szerint ez ir szabad állam hadserege az egész vonalon nagyszabású támadásra Indult a felkelőt ellen. Az oífen-zlva során a felkelők több támaszpontját sikerült elhódítani. De Valóra kilmarocki fő-hsdiszállása Is komoly veszélyben forog. A csapatok Cork előtt állnak, melyet most mindenfelől körülzárnék. Remélik, hogy most a felkelők haderejét sikerül végleg meg-semmisitenfök.
A Landau-per.
i Budapest, aug. 0. (Saját tudósítónktól^ A mai tárgyaláson többek között Konja I-ászló tiszthelyettest hallgatta ki tanuként a bíróság, aki a bűntény idején a honvédelmi minisztériumban telje-
sített szolgálatol. Vallomásában a hon védelmi minisztériumban történt csemé nyeket mondja el. Tudomása szerint Landauékal nem bántalmazták.
Következeti ezután Birkás Ferenc izsáki lakos tanúkihallgatása, aki a Stmplon-kávéházban Landau Adolffal lefolyt beszélgetést mondta el, amikor neki elbeszélte, hogy Izsákon az alkalmazottjait bántalmazták, megverték. Erre Laudau kifakadt: Huncut gazember az egész nemzeti hadsereg a kormányzóval együtt, csak kerüljünk mi felül, ugy amint most a nemzeti hadsereg van, az egész vagyonomat rááldozom, hogy ezekkel elbánjunk.
A tanút vallomására megesketlék.
Kevés a börtön Csehországban a politikai foglyok számira.
Prága, aug. 9. A cseh Igazságügyminisz-ter rendeletet adott ki, amely szerint a Pilsen—bory i fegyintézetet ezentúl cink politikai bűnösök számára szabad Igénybe venni. A rendeletnek az az oka, hogy a cseh kormány nem ludja a cseh állam msgyar, tót éa német lakossága ellen indított politikai perek óriási számú elítéltjeit az eddigi bőrtönökben elhelyezni.
ELŐFIZETÉSI ilU; Egy hóra 100 K. SagTadávra 800 K. Egyes azim ára s K.
Akik a magyar koronát leszorították
,, . ,uS"«"u» 9. (Saját tudósi,
tónktól.) A budapesti rendőrség a miniszter-tanács Utasítására pár nap óla rendkívül érdekes ügyben folytat titokban nyomozást A nyomozásra az adott okot, hogy a zürichi
T■ k°r™ányt, hogy . birtokéban levő adalok szerint egy zürichi tözsdecsoporl .magyar" üzletemberekkel ösize-/ogoa, mesterségesen szorította le a korona ár/olya,nát, hogy ezáltal busás haszonra tehessenek szert
Az értesítés után a főkapitányságon néhány nappal ezelőtt a Kállay detekllv-c.oport fogotr hozzá a nyomozáshoz és any-nyit máris megállapított, hogy n zürichi tőzsdecsoport n magyar éa az osztrák koronával, továbbá a német és a lengyel márkával spekulált. Amikor az illető ország pén-zének árfolyama magasan állott, akkor ala-csony árfolyamon óriási tömeg értékpapírt és Idegen valutát vásároltak össze. Igy leltek nálunk I, és mikor ez megtörténi, sokmlllió koronának a piacra dobásával mesterségesen leszór,toltak a magyar korona árfolyamát és arulán az olcsón összevásárolt értékpapíron és ld:gen valután óriási nyereséggel adtak tul.
A rendőri nyomozás megállapította azt is. hogy a mull héten két svájci kereskedő Járt Budapesten, akik megbizollj.i voltak annnk a zürichi tőkecsoportnak, amely a koronával való spekulációt végrehajtotta. A két zürichi kereAedő itt tartózkodása alatt budapesti pénzemberekkel a további spekuláció részleteit megbeszélte. A rendőrség a legnagyobb titokban folyi.tj, . nyomozást.
Az osztrák kormány bixlk ügyel szanálásában.
Bécs, augusztus 9. (Saját tudóaitónk távirata.) Londoni jelenlés alapján közölték a lapok, hogy az osztrák kormány ultimátumot Intézett n nagyhatalmak kormányé-hoz az osztrák hitelkérdés sürgős megoldása érdekében é, e jegyzékben bejelenti az osztrák kormány, hogy ha e kérdés nem nyer záros határidőn b-lül kedvező megoldást, az osztrák kormány és a nemzeti tanács kénytelenek lesznek Ausztria kormányzáséi a hala maknnk átadni. Az oaztrák hadügyminisztériumban most kijelentik, hogy lény ugvnn, hogy az osztrák kormány a legutóbbi napokban Ismét sürgette a hatalmak által már többször beigért hiteleknek a folyósítását, e jegyzékben azonban szó sincs arról, hogy a kérésnek nem teljesítése esetén Auiztrla kormányzását ét akarná adni a hatalmaknak. — Az osztrák kormány bízik Auiztria pénzügyi helyzetének szanálásában, de természetesen ezt csak a hatalmak segítségével tarljs keresztülvlhetőnek, azzal azonban komoly kormány és politikai körökben még egyáltalán nem foglalkoztak, hogy a kormányzást esetleg átadják a hatalmaknak.
Kisiklott a bécsi gyorsvonat.
Budapest, augusztus 9. A tegnap Budapest nyugati pályaudvarról este 10 óra 50 perckor Induló 2. számú gyorsvonat kalauz, és első személykocsija ma éjjel 2 óra 41 perckor Nagyszentjános állomás bejárati váltóján ez ideig ismeretlen okból kisiklott. Emberben sebesülés nem lőrlént; a 2. számú gyorsvonat 95 percnyi késéssel folytatta útját. A s.lgoru vizsgálat folyamaiban van,
_____
A termelőtől a kőws-títőn át a fogyasztóig.
Miért olyan hlMtfUWÜI és meg. llrethetetlenOI drága a megélhetés.
Nogykaniisa, augusztus 9.
A kenyér mellett egyik legoélkülözhetet-lenebb életszükségleti cikk « isir. A beszer. zé3e ma óriási nehézségbe ütközik ós ha igy megy tovább, a krónikák és lexikonok majd ugy emlékeznek meg erről a kétségtelenül na-gyon fontos éWfentaft^l ci\'akről, mini n kiváltságosok luxuscikkéről. A beszerzése nem azért ütközik nehl.Mégefc>e, mert hiány van belőle, hanem meri nem lehel megfizetni.
A hizlaló a mai viszonyok mellett meg-veszi a malacot élősúlyban 180 koronáért. Forgalmi adóban (itt már kezdődik) tizei 3 százalékot, ami egy kilogramná! kilesz 4 és rél koronát. Belekalkulálj! a kukorica után fizetett 3 százalékos forgalmi adót, kilónként 2 koron.it. A nagykereskedő fizet 3 százalék forgalmi adót, ez kilónként már 6 korona. A vágó sem zárkózhatik el a forgalmi adó fizetése elől, ez már kilónként 7 és fél korona. Mire a fogyasztóhoz ér, a fogyasztó fizet kilogramonként 9 koronát. Így azután csak a forgalmi adók összege, amikorra a cikk elér rendeltetéséhez, kitesz Í9—30 koronát. Most ebhez az összeghez adjuk hozzá a szállítási illetéket, ami kitesz 11 és fél koronái, ezután jön még az általános fogyasztási adó, lehál csak adót kell egy kiló hus után liwlni minimálison 60 koronát.
Most már még hozzá kell adnia a rideg malacárhoz és az állami illetékekhez a hizlaló, a nagykereskedő, nagyvógó, a kíshentet u. n. polgári hasznát, a közvetítők, szállítók keresményét s megkapjuk a mai húsárak és isirárak felezer koronáig terjedő összegét a teljes árma-gassági pontjában a csontokkal cg) üti.
Csodák csodája, hogy n nyomorúság tanyáin, a szegénység eldorAdóján az emberek bele nem Srülnek abba az idegizgaló látványosságba, ahogyan a süldőmalac vagy hizó sertés, hus, illetőleg zsir, más szóval az egész megélhetés addig forog a forgalmi adók és köz vetítési dijak prézlijében, mig elérhetetlen ideállá nem formálódik előttüok az ogy kilogratnos sertéshús, hogy a zsírról no is beszéljünk.
Csendélet Kiskomáromban.
községek itt Zalamegyében, meiy^mindig valamely „jó tulajdonságaik" révén tűnnek kl, forognak közszájon, mint ax u. n. „hircs-neves" helységek. Ilyen „jó hírre" vergődött község Kiskomérom, Drózdy választóinak remekbe öltöztetett kis otthona, hol az utóbbi időben bizony nem oly szilárd alapokon halad a közbiztonság, mint ahogy azt a község érdenles választottja különben Pesten szigorúan követeli a hivatalos tényezőktől. A kiskomáromi .legények- duhajko-dásai már tul mennek a megengedhető határokon, a lopások is sGrQ sorrendben érik egymást s e két jeles cselekedet szoros vonatkozásban áll egymással. Különösen vasárnap éjjel szoktak a „nagy mester" kis tanítványai erősen kirúgni a hámból, mikor nem törődve semmivel és senkivel, vígan tőrnek be idegen helyekre s egész hagymakerteket, fák gyümölcsét, avagy kis malacot tulajdonítanak et, éretlen gyümölcsöt ráznak le — ugy kedvtelésből. Csak az érthetetlen a dologban, mikép lehetséges,.. ho^y falun éjiel egy órakor duhai suhancok ilyen kirándulásokat tegyenek, kerítéseket törjenek össze s romboló szándékkal hatoljanak be egyes kertekbe oly nagy lármával, hogy mindenki hallja a környéken, csak éppen a csendőrség nem. De ha egy ilyen lopás alkalmával vélet-
zalal kozkpny
lenül rajtacsípik n táisaságot s egyik bajtársnak komoly sérelem érné, mondjuk egy ktsse n fejét, a megsértett jogalany nem mindjárt Drózdy védőszárnyai alá menekülne-e a mint kedves tanítvány nem Interpelláltatna-s Győzővel a nemzetgyűlésen ax ért sérelem minit ?! Az ilyen társaság, ox a ne-nzedék jórészt a Drózdyék Iskolájából kerül ki. Az n morll, hogy „jó ez a lopott barack, mert a saját szerzeményem- — ci«k olyan iikolában tor.ulhitó, ho! ugy oktutnsk, hogy a misét mind elviheted, do a magadéból egy fikarc nyit se adj, amely iskola, allss Drózdy, Rupcxt, Rossay — mindent oszt és mindig ad (ki akar), de a sajátja ne nyu\'j hozzám. Sajnos, aztún ar i\'yen falu fiatalságán nehezen fog a szép szó, a maszlag beidegződött már a gyermek srívébe s kora haladtával mind jobban kezd kibontakozni a „jó tanítványok tömege-, mely méltónak mutatkozik mwteráhvr A kanizsai fősrolgabiróság hasson oda a csendőrség révén, hogy Kijkomárom éjjeli élete mcfcren^sxabályoxlassék, melynek rgyik fontos momentuma lenne a záróra pontos megtortája s legalább vasárnap éjjel a csendőrség cirkálésa. A kárvaUolt egyedek pedig Drózdyhoz Ú esedeznek, hogy őjog-rendisége óvja egy kUsé fifit hasonló kedélyes ki uccanáftoktól és emelésektől.
HÍREK.
— Személyi hlr. Dr. Csillaghy György kir. ügyész öt hell szabadságát megkezdette.
— Nagykanizsai péu.OgySrl fővi-gjixó vltéxtsé avatása. Horthy Miklós kormányzó ur Őfőméltósága Budapesten a Margitszigeten e hó 15 én tartandó országos vitézzé avatási ünnepélyen avatja vitézzé Kiss Gjörgy, nagykanizsai pénzügyőri fővigyázót.
— Előléptetés a pénzügyőrségnél. A zalamegycl pénzügyőrség kőríb.\'n a kft vetkező előléptetések történtek: Nagykanizsán Ujlaky Elek fővlgyázót szemlésszé, Hofer János, Korcsmár Gábor is Németh Gyula vigyázókat fówgyázókyi; Tapolcán Magasházy János fóviisyázó szemlésszó; Sümegen \'íokács Jenő fóvigyázó szemtésszé; Keszthelyen fehér József és Turza vigyázók fóvigyáze kká; Zalaegerszegen Francia János és Varga János fővlgyázókat szenilészekké; Hankovazky Varga Gizi és Szélpál Szilveszter vigyázókat fövi-gyázókká léptettek elő.
— Nyugdíjazás. Vázsonui Iildor tapolcai elemi lakolai tanitót a vallás- és közoktatásügyi miniszter nyugdíjazta.
— A magánorvost díjazások. Az O. 0. Szövetségnek zalavármegyci fiókszövel ségo a mogváliozott viszonyok nyomasztó halász alatt kénytelen volt újból az orvosi díjazások kérdésével foglalkozni. Megállapította, hogy Upy az állami, mint a vármegyei tisztvi-se\'ők és ezek családtagjainak kedvezményes orvosi ellátása az eddigi módon továbbra is biztosi.va van; az ipari és kereskedelmi alkalmazottak a küiületi munk&sbiztositó pénztárak révén jutnak ugyanlly kedvezményekhez; a szegény betegek gyógykezelését és gyógyszerekkel ellátását továbbra is ingyen végzik, mint eddig, a Szövetség tagjai, egyéb fizetni képes betegtől jár ezentúl- az orvos lakásáu nappali egyszeri rendelés minimális dija 200 K, éjjel ennek kétszerese.
— Megdrágultak a asállodal szobák Arai. A nagykanizsai szállodások arra kérték a vármegyei tőrvényhatósági árvizsgáló bi.oüsagot, hogy a felemelt szállodai bérre való tekintettel engedélyezze a szobák árainak felemelését. A törvényhatósági árviza-gáló bizottság elnöke tegnap értesítette a nagyknnizsai szállodásokat, hogy kérelmüknek indokaikra való hivatkozással helyt cd és a szállodai szobák árnlink 100%-kal való felemelését további Intézkedésig felemeli.
— Revízió alá ve.xlk a forgalmi adót. A forgalo i adó behajtásinak mai módját revízió alá veszi a kormány, mivel a készpénz és a bélyegben való adólerovás, továbbá az átalányozis sok nchézséggol és nem egy eset-ben kellemetlenséggel jár. Az uj behajtási -mód megállapításánál az időközben szcr/elt tapasztalatokat kívánják érvényesíteni.
__1922. augusztus 10
_ A dunántuli kere.xtény újságírók egyesülése. A pécsi napisajtó munkásai körében komoly mozgalom Indult meg a DunSn\'ul keresztény újságíróinak vidéki szervezetben való tömörítésére. M\'óla a „Vldtki Hírlapírók Országos Szövetsége" (V H. O. Sí.) beolvadt a fővárosban székelő Magyarországi Újságírók Egyenletébe, a vidék hírlapiról nélkülözik azt a szervciat.t, amelynek keretében belső politikai és gaada-sági ügyeiket megvitathatják. A píed ujaág-irók e szervezel megalakítása céljából aujusz-tus 20-án Baranya vissxncaatolása alkalmából rendezendő emlékünnep idején Pécsett vendégül látják a Dunántul városai keres lény Sajtójának munkásalt. Miután a keresztény magyarságért a jövő harcaiban a kereaz-tény sajtó munkásai ismét fontos szerepet fognak betölteni, a vidéki keresztény újságok hírlapírói egvségesen tömörülnek az uj alakulás köré. Nagykanizsáról — lapunk felelős szerkesztője szln\'én csatlakozott a mozgalomhoz.
— A nagykanizsai bérkocsisok 100\'/,-kai eKClták a viteldíjat. A kani-
zsal bérkocsisok, mint ismeretes, a személy viteldijaknak felemelhetését kérték. A hatóság az eddig Nagykanizsán érvényben volt bírkocis t xánok száz-száiolékkal való fe\\-emelését eng-délyozte. Igy egy egyszerű ut az állomástól a városba, amely eddig 60 K volt, ezentúl 120 K-ba kerül. Ax uj viteldíj néhány nap óta már érvéoyben is van.
— A Zalavármegyei Gazdasági Egyeattlet kBxgyülése. A Zalavármegyci Gazdasági Egyesület legutóbbi közgyűlésén nagyon sokan vettek rés*. Jelen voltak Kolbenschlog Béla főispán, dr. Tarányi Ferenc, az egyesület elnöke, dr. farkas Tibor nem-zotgyüléai képviaelő és még azámo., a vármegyében jól ismert földbirtokos. Tarányi elnök ismertette o földadójavaslatot, indítványát, hogy a pénzügyminisztert kérjék meg, hogy n földadót a többi adójavaslaltal együttesen tárgyalják le, nagy helyesléssel elfogadták. Tiltakozott a közgyűlés az ellen, hogy • tőzsde legyen az adóalap, mert hiaz ebben az esetben a rossz termé, esetén nagyobb adót fizetne a gazdálkodó, mint jó termé, esetén. Az elnök indítványára, hogy augusztus 19-én megtartandó gazdakongre.szuton Zal.-vórmegye il képviselve legyen, » gyűlés Ábrahám Jozaef, Bedegl G>ula, Bedő Gyula, Bosnyák Gézo, Csertán Ferenc, Deli László, Fábián Zaigmond, Farkas Tibor, Handléry Guizláv, Hertelendy József, Koller István, Mnlatinazky Ferenc, Molnár István, Oltay Guidó, Páslek Lajos, Stádel Jánoa és Simon János földbirtokosokat küldte ki.
— A Lakék Szövetaégébe még mindig lehet jelentkezni. Szervezd bizottság.
— Tanulók ellátása. Mindazoknak a vidéken laW szülőknek, kiknek gyermekei a nagykanizsai felső kereskedelmi Iskolát látogatni óhajtják, az ellátás tekintetében Is s;ívesen szolgál tanáccsal és tájékoztatással az igazgatóság.
— Országos gaid.gyBíés. Az OMGE augusztus 19 én tsrtandó országos gazda-gyűlése Iránt oly nagy az érdeklődés, hogy sz egyesület kötelékébe tartozó valamonnyi szervezet már hivatalosan is bejelentette részvételét. Az OMGE átiratban arra kérto a pénzügyminiszter u\'ján a nemzetgyűlési, hogy a löíd-adó-javaslat tárgyalását halasszuk el mindaddig, amíg az ország gazdsközönségénok állásfoglalása a kongresszus alkalmával híven kialakul.
— A kormány ál Jogával. A pénzügyi felhatalmazási j\'. vaslat tárgyalásakor Eckhardt Tibor határozni! javr-slata után, a m. klr. miniszterelnök kijelentjeit., hogy n kormány a legszigorúbban fogja a Ispdfcat ellenőrizni és szükség esetén törvénvadta jogával élni fog. Az első üdvös Intézkedés megtörtént. A m. klr- belügyminiszter a „Szeged" elmü lap megjelenését Izgató tartalmú cikkel miatt betiltotta. A nemzeti hadsereg is Szegedről indult ej. reméljük « la csak kiindulás, amely legalább . fővárosig ható sikerrel fog folytatódni. Csak tovább ezen az utonl
1922. .ugusztu. 10
2\'LA1 K02U5NY
— A tormi.kU.id.olt. A főldn-lve-lésügyi minin,tcrium azon jelrntif r, hogy n szárazság krfroian b.folyisjljs a kukoric\', burgonya stb. fejlíd<«ét, rés-ben mtg.állo zott, muri mint . Magyar G.zd\'siővctség jelenti, . legutóbbi mindenfelé kiterjedt esőzés . burgonyára, kukoricára és n iSId tnkarmánynemüekre Igen kedvező vo\'t. Azo-kon a vidékeken, ahol a azár.zság a tarlót kiszárította, megkönnyítette a t.i lómunkáln-tok.t. Az őszi talajelőkésritő munkálatok elé kedvezőbbé váltak a kilátások.
— Négy óv m fürdőkádban. Milton B. Mackall, amerikai katonatiszt életének négy utolsó esztendejét egy fürdőkádban töltötte. A szerencsétlen tiazt a világháborúban a hátgerince melleit kapott egy olyan széles sebet, hogy a biltimorei kórház orvosai életének meghosszabbítására csak ezt az elég különös módszert tartották alkalmasnak. Mackall hadnagy egyébként Igen bátran és bölcs megadással viselte sorsát. Az amerikai Egyesült Államok elnöke, Harding és a felesége élénken érdeklődtek Macknll sorsa iránt, néha meglátogatták és nagyon soksior küldtek neki virágot. A beteg a múlt héten halt meg N-wyorkban.
— Kert! mulatság. A nagykanizsai cipész és csizmadia iparosok szakosztálya az „Amerikádhoz címzett vendéglő kerthelyisd-gében (Csengery-ut 87.) folyó hó 13-án dél után 3 órai kezdettel zártkörű műsoros kerti mulatságot rendez — az Ipsrtestületl daláida közreműködésével, — melyre a n. é. közöntéget tisztelettel meghívja a vigalmi bizottság.
— Cipőtisztítóból - Indiai nagyherceg. A múlt héten Halloben egy ember
" tünt fel, aki Fred Tawe, indiai hercegnek adta ki n agát. Egy gazdag özvegytől házassági igáreitel negyedmillió márkát csalt ki, mely után Essenbe utazott, hol az özvegy feljelentésére a rendőrség letartóztatta. A rendőrség megállapította, hogy az állítólagos Indiai nagyherceg August Bárkus novü lipcsei-clpőiisztitó.
A középkor bűntettesei
Csirkefogútörténetek a XVI. századból.
A rosszra való hajlam és a bűnözés egykorú az emberiséggel, hisz a biblia szerint is már az első emberpár egyik fia irigységből agyonütötte a másikat. A gonosztevők viselt dolgai minden korszakban rendkívüli módon érdekelték az embereket s ezért régi, elfakult röpiratokban, krónikákban s a legrégibb újságokban érdekes leírásokat találunk régi gonosztettekről s azok elkövetőiről.
Ilyen, néha kedves, de legtöbbször hátborzongató és kegyetlen történetek olvashatók a gyűjteményemben levő régi német röplapok (Flug-blatt) krónikák és újságok megfakult sárga lapjain.
Ezekből mutatóba álljanak itt a következők:
1. Tilos a kétnejiiség.
Schwelin „Würtembergische Chro-nik"-jában olvasható:
1567 április 6 án visszatért hazájába BlattenhartMiklós esslir.geni születésű nétpet ember, akit 25 évvel azelőtt a magyarországi Esztergomban a patikában elfogtak s valami gonosz-tett miatt\' börtönre vetettek. Kiszabadulása után Blattenhart Olaszországba utazott s számos évig ott is maradt. Sziciliában megint rossz fát tett a tűire, mert újra bezárták, de egy szép és gazdag szicíliai nő, aki szemet vetett\' rá, nagy pénzösszeggel kiváltotta a fogságból. Blattenhart házasságot igért neki s magával is hoztál
Csecsemők
agáuiégéask rnegóvisira legjobb a
Siana csecsemő (Baby)-krém iana csecsemé (Baby)-hintőpor Diana csecsemő (Baby)-szappart
MlndenUlt kaphatói
Gyiitj.: . Di.nt KoreikcJctini R..T. Il rii;..! V., HidOMHi
Esslingenbe, de itt minden várakozás ellenére kitűnt, hogy felesége még él. A bigamusjelölt most komoly tárgyalásokat kezdett az essllngeni tanáccsal, hogy elvehesse feleségül az olasz nőt, különösen azt hozva föl érvül törvényes felesége ellen, hogy az mindig rosszindulattal volt hozzá s a kiváltásához sem járult hozzá semmivel- A tanács azonban hajthatatlan maradt. Blattenhart a tanács határozatából kénytelen volt nagy összeg pénzt fizetni a szicíliai nőnek s ez „sírva és kiabálva" visszautazott hazájába.
2 A hóhér naplójából.
Franczen mester, nürnbergi hóhér irja 1613-ik évi naplójában:
Januar 28. Ma akasztottam fel kötéllel a letteni Merz Györgyöt, egy tolvajt, aki nagyon sokat összetolvajolt. Mikor az akasztófához vezettem, csak a fejit rázta és nevetett. Imádkozni nem akart, mert úgymond, hite már segített rajta. v
Julius 8. Ma fejeztem le bárddal Prikner György itteni polgárt, egy bognármester fiát, aki nagyon elfajzott, számtalanszor volt már a toronyban, de onnan Ígéretekkel mindig kikönyörögte magát, Schnattachban kitört a börtönből, a piacon feltőrt egy bódét, abból hímzett harisnyákat lopott el s azokat elzálogosította. Egy fuvarostól 8 aranyat, egy másik fuvarostól 5 forintot és egy köpenyt lopott. A börtönben ellenszegült az öröknek s az ördög segítségével egy nagy vasrácsot tört szét és ujjnyi szögeket húzott ki a falból. Mikor erre négyszeres láncra verték, azt eltörte. Mivel tettét megbánta, kegyelemből csak fővételre Ítélte a nemes tanács.
3. A schlltachi boszorkány.
Egy 1539-ből való röpirat irja: 1533. március 24-én, húsvét estéjén Schiltach városa a Fekete erdőben teljesen leégett. Az íródeákok (Scri-beulen) jelentik, hogy a dologba az ördög is bele volt keverve és nagy trombitaszóval jelentkezett. Az ördög aztán egy asszonyt, akivel viszonya volt, magával ragadott a levegőbe, felültette egy kéményre s egy fazekat adott ^a kezébe, megparancsolván, hogy annak tartalmát öntse ki. Az asszony ezt megtelte s a városka egy óra alatt porrá égett. Ezt a boszorkányt, vagy varázslónőt később Obern-dorfban elfogták s gonosztettéért elítélték s nyilvánosan megégették.
4. A csaló naplója.
k „Facetiae K. Bebelii"-ben (1541) olvasható: A frankfurti nagy-
vásáron egy csirkefogó ólmot s egyéb értéktelen holmit varrt bőrbe, mintha váláml értékés dolog volna s azt egy gazdag kereskedő közelében elejtette, majd sokak szemeláttára felvette éa kérdezte a kereskedőt, hogy nem az övé-e. A gazdag kereskedő rögtön ráhagyta, hogy az övé- Mire a csaló azt kérdezte, hogy értékes és nemes holmi-e? Persze, hogy az — volt a válasz. — Akkor jutalmat adsz 10 forintot. — A kereskedő örömmel megadta, de mikor magáramaradva látta, hogy be van csapva, visszasietett s kérdőre vonván a csalót, visszakövetelte pénzét. Most azonban a csalónak állt feljebb s így szólt:
— Miért csaltál meg engem te, ha nem a tied volt a holmi. Am jöjj a városbiróhoz I Tegyen igazságot ő.
A kereskedő erre szépen sarkon fordult és elpárolgott. Bernhardt Huszlin mondta nekem, hogy ez igaz Zoltán Vilmos
történet.
közgazdaság
Öt-hatszáz koronás áresések a terménytőzsdén.
A mai terménytőzsdén 0z Irányzat továbbra is lanyha maradt éa a főbb cikkekben >z árak pánikszerű eséat mutattak.
öt-hatszáz koronás, .fit egye. cetekben hétszáz koronás áresés sem volt ritka. A korona magasabb, 35 ős jegyzésének hatisa alatt a vásárlók nagyrésze a vidéki malmok sorából kerültek kl. A terménytőzsde azonban látogatott volt, tekintettel arra, hogy ai értéktőzsde zárva volt.
A terménytőzsdei árjegyzőrbizottság a kővetkező árakat állapította meg száz kilogrammonként Budapesten: Buzo uj 6200— 6250, ó tiszavidéki 6250—6300, pestmegyei és dunántúli 6200-6275, roz. 4200-4250, árpa 5800 - 6000, sőrárp. 6400 — 6700, zab 5700—6000, tengeri 7100—7200, repce 11 500-12 500. korpa 3500 -3700.
A lisztpiacon csendes üzletmenet mellett az árak szintén lanyhultak.
Nullá, és grizes lisztnél vidéki állomásról 93 koronát. Bud.pestről 89 koronát, hatos lisztért Dun.pentelléröl 85 koronát fizettek. A korp. igen lanyha. Zsákk.l együtt hat v.gon decemberi szállítással Budapesten átvéve 3T25 koron. volt.
Zürichi jegyzések i
Zürich, .ugusztus 9. (Zárlat.) Berlin 65, Hollandi. 20 360, N.wyork 526 25, London 2343, Piris 4245, Milano 2387, Prága 1295, Budapest 036, Zágráb 1.62.5, Szófl. 3.25, Varsó 0.08, Bécs 0.010, ositrák bélyegzett 0.012.5.
A szerkesztésért sajtójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
10516/1922.
Hirdetmény.
Nagykanizsa városban folyó évi augusztus 14-én tartandó országos állatvásárra a hasított körmű, állatok felhajtását száj és körömfájás miatt megtiltottam.
Lovak, szamarak és öszvérek felhajtása azonban szabad.
Nagykanizsa, 1922. augusztus 8.
PiiImAiii..!.. rDlJUHiMTOf.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-ti
ZALAI KÖZLÖNY
1^2. auguarlui 10.
Apró hirdetések

Egy mindenes-szakácsnő 3 tagu róm. kath. uri családhoz azonnali belépésre, életfogytiglani kellemes állást találhat. Lehel idősebb nő is. Vörösmarty-utca 63.
Teljes ellátást nyerhet uri családnál két diák. Cim a kiadóhivatalban.
Asztalosoknak igen alkalmas lécek és stáflik eladók Attila-utca 2. szám alatt.
Jó háxlkosxt .kapható Magyar-utca 24. szám alatt.
Házmeateri állást keres nyugalmazott vasutas. Cim: Szomr&er József pályaudvar, waggon-lakás. m,
Kereskedők figyelmébe!
l/alódl prágai befffzff pergamentpapír
Vajcsomagolópaplr Snperlor papírzacskó Csomagolópapír Csomag fllggőclmkék Sokszorosító késztllék írógép
Irégépkellékak
Rendelési zsebkönyvek Forgalmiadé könyvek Mindenféle Bzletl könyvek Kötlevelek
Gabonavásárlási könyvek
legolcsóbb napi árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
papirArolxfcztban, Nagykanizsám.
QUITTNER DRTHUR
hatóságilag engedélyezett viltanyasorelő
NAGYKANIZSA
Csangary-utca 13. >zám
Telefon 394 iz.
KlvUhl
világítási vos.ták.k, uiotoro!, oslllárok, valamint telefonok, osongök ás Jw 1 rö-k4am«ák.k felszór.lésát, kastály-vUlim hárító b.rondszáaát, Mlnflennomtl villamos munkálatok gyorsan .asközOltetnok
Saaldieríien vógil
motorok ujratekercaelécét.
Mindennemű égők raktáron.
XXXXX XXX XX KSS xxxx
Zab, Tengeri |
Gépolaj, Nyersolaj x Kocsikenőcs
* Badacsonyi rézkénpor « Köles, Mohar ^
X
továbbá mindennemű gazdasági és 2-németorsiági kerti magvak klCSlny- A
ben is kaphatók M
* Ország Widder cégnél |
mi Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. »
XXX XXX XXXXX XX X XX
3j3 URANIfl Mozgószinház SS
Szombat—va -árnap
Sveici—magyar válogatott mérkőzés.
JTim biixte I Bigorno telefonál
Amerikai Almjdték 0 íelvoaisban
A -V .VI »| a sniies IV avi., xatusva IV kvi.t II V>9«t- Cl UDII«)JMp U, I OS U UIUBI. rUUlOI MUCI I ^
DOODODOOOOaODOOOOODOOOaOOOOD
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda— Könyvkötészet —- Vonal^óíntézet
HELYÁRAK: Páholy 40 kor., Zsölyo 30 kor,, II Előadások kezdete: Hétköznapokon 7 és 9 órakor, Körssék 20 kor., Támlás 16 kor., Zirtsxék 10 kor., || vasár- és ünnepnap 5. 7 6i 0 órakor. Pontos kezdés I
117.
Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
Kiadóbivat, fcslafon: 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
□oaoaoQaDoocloo ododododooodqd
székesfehérvári m. kit, áll, ménleltp vtnHsáas.
Pályázati hirdetmény.
A m. kir. állami lótenyész iniézctck részáru szükséges polgári lóápoló személyzet biztosítása érdekében.
Általános tudnivalók.
I. Jelentkezések koiiátlan számban és bármely időpontban elfogadtatnak. LóápolAsban és lovaglásban még nem Jártas rgyénck Is jelentkezhetnek. A jelenikezők felvétele mint méneskari lóápoló, lov sz, kocsis történik.
2 Az arra alkalmas egyének részére ugy a felügyelői állásba való ldképzé3, ezen Állások elérése, valamint a rendszeresített felügyelő személyzet állományába való átvétel is kilátásba helyeztetik.
Biztosítva van ezenkívül, hogy az AiIstí lók nyészintezeteknél eltöltölt szolgálni 1 idő. minden más közszolgálati kötelezettségbe be-szAmittatik.
3. A polgári lóápolöknak évente három heii szabadságra vau igényük, mely idő alatt teljes.illetményt kapnak.
A felvétel feltételei a következők i
1. M..gyar állampolgárság. Igazolandó Illetőségi vAgy községi bizonyítvánnyal.
2. Testi és szellemi alkalmasság.
3. Erkölcsi és politikai megbízhatóság, ignzo\'andó községi bizonyítvánnyal.
4 Betöltött 17 év és tul nem haladott 40 év. Igazolandó keresztlevéllel, katonai igazolvánnyal, munkakönyvei stb.
5. Nőllenség.
6. Kiskorúaknál az atyának (gyámnak) a belépéshez való beleegyezése.
Jelentkezés és felvételi
A lóápoló személyzet kötelékébe való fel vóielro a fenti méntelepvezetőségnél és a székes fehérvári, komáromi és nagykanizsai méntelep-osztályvezeiőségénél lehet jelentkezni.
A végleges felvételt ózonban csupán a :néntolcpvezc-:őcége eszközölheti, a méntelep-osztályoknál való jelentkezés alkalmával az előirt kötelező aláírandó és a fent megkívánt okmányok bemutatandók.
Az alkalmasnak talált jelenikezők a szol-gálstukat azonnal megkezdhetik. A jelentkezők azon helyet is megjelölhetik, ahol szolgálni óhtj\'anak tSsékesfehérvár, Komárom, Nagykanizsa), ezen kiváltságuk a lehetőségig figyelembe vétetik.
A szolgálati kötelezettség t
Három év. A jolentkezők azonban egyelőre csak 6 hónapi prób.<s*olgálalra vétetnek fel, me y idő a három évbe betudaiik, 8 csak ezen pióbaszolgálat után tartatnak meg ha arra alkalmasnak bizonyulnak.
Illetmények t
A po\'gAri lóápoló személyzet kötelékébe belépő egyének a teljes természetbeni ellátáson (elhelyezés, élelmezés, ruházat) kivül a következő illetményeket élvozik :
Az első félévbon évi 10800 korona (havi 000 ko ona) és évi 1825 koiona méneskari pótdij.
A második félévtől kezdve évi 13200 korona (havi 1100 korono) és évi 1825 korona méncskaii pótdij.
Ezenkívül 100—500 koronáig terjedhető tréneskori jutalomdíj, amely összeg a méntolep-vozctŐ5ég javaslata alapján kiváló szolgálatok megjutalmazására a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur által esetenként Ítéltetik meg.
A méneskari pótdij félévenként utólag fizettetik.
Székesfehérvár, 1922. jullus hó 23 án.
Székesfehérvári méntelep vezetősége.
Makulatur
Mr újságpapír kapható -m lapunk kiadóhivatalában.
Nyomatott a laptulalaonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdái/iáin.
61-lk évfolyam
Nagykanlzaa, 1922, Aggu«thi« IX. Péntek
181. nim
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
iurkraM.t, ít kUdóhlv.W i Pű ul 13.
—-- ürt.rorbM-t.t.tou 78__
«»t)clci.lk mlndlc kora rogBol
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
írLÍFIZETÉM ÁKAX: Egy hóra 100 K. MfTtAivi. 300 K. ESy»» axfcm ira 6 K.
Elvetették a francia javaslatokat.
i , . fklrí-,*ugUMlus 10. (Saját tudósítónktól.) A Reuter -ügynökség Menti- A szakértők
jutoU hogy a mostatok egyaltalan nem biztosítanák valami nagyobb őszei beloluásáNémet
2Í lüam Ja"/ f\'tT^ÜI. " ellenörzlt TaCJ^ak a
nemet aUam tulaidonaban levő szénbányák és erdők fölött, at olasz és a iapán mepbi ott a
Xmlt£ha ^\'"renZoláTylk n ncs
IrfS/á alkalmazzák. Ami a megszállt területek és a többi
I L úfjL- I^htopdó yárnvonalct illeti, a szövetségesek - Franciaországot beszámítva TzeXnZ "L « """ \'«"\'*«<« nem kivonatos. Azzal az ötlettel
"?„ \'"£ VM ° "^legesek a német kémiai gyá,okban hatvan \'százalékos részesedéshez , ""\'\'""^ylen állást foglaltak, mert ilyen biztosítékban
csaPán
Lloyd George és Poincaré heves összecsapása.
London, augusztus 10. (Saját tudósítónktól.) Lloyd George és Poincaré tanácskozása alkalmával a következő jelenet játszódott le. Lloyd George kijelentette: Nem engedem, hogy Németországot tönkretegyék. Poincaré igy válaszolt: Azt akarom, hogy Németország hajlsa végre a versslllesi szerződést és adjon nekünk produktív zálogokat. Theunis kísérletet tett arra, hogy közvetítsen közöttük, de mindketten ragaszkodnak felfogásukhoz.
A helyzet igen feszült, még pedig any-nyira, hogy a jelen pillanatban semmi remény sincs a megegyezésre.
Poincaré, aki a francia lapok jelentése szerint pénteken visszatér Párisba, állítólag nyomban egybe akarja hívni a parlamentet.
Mire Amerika segit késő lesz.
már
Karlsbad, aug. 10. A Newyork Herald különtudósitója Karlsbndban beszélgetést folytatott «z ott üdülő Apponyi Albert gróffal. Apponyi kifejtette, hogy az Egyesült Államok valószínűleg kénytelenek lesznek mnjd Európa segítségére sietni, de mire ez a* elhatározásuk megérik — már késő lest. Amerikát nem holmi ideálista, v*gy önzetlen indítóokok, hanem aaját jól felfogott érdek* készteti majd erre a lépésre. A béke megteremtői többi köiött megfeledkeztek arról a tényről, hogy az egész .világ egyetlen nagy gazdasági egység, vagy szervezet; lehetetlenség volt várni, hogy a világ gazdasági szervezete ép és egészséges marad akkor, amikor ennek a szervezetnek fontos tagjait megbénították.
A honi viszonyokra áttérve, Apponyi Albert gróf kijelentette, hogy Magyarország a nyugati civilizációhoz intézett kérését arra alapítja, hogy lakosságának és területének kétharmadát elvették tőle. Magyarország továbbra is kérni fogja ennek az igazságtalanságnak jóvátételét.
Az olasz kamarából.
Róma, aug. 10. (S-ját tudósítónktól.) A kamara mai ülésén a kommunista Refossi kijelentette, hogy a tömegeknek is feg^verfel kell védekernlök, mire a f«*ci*ták nem akarták megengedni, hogy folytassa beszédét.
G\'untn képviselő az.*ol feoyegetődiÖtt, hogy hs Refossi tovább beszél, le fogja lőni. Az elnök felfüggesztette TFt ülést és kiüríttette a karzatokat.
Róma, aug. 10. A baloldali pártok a kamarában ma határozati javaslatot nyújtottak be és ebben a kormánynak az ország helyzetére való tekintettel támogatást Ígérnek s felszólítják a hazafias pártokat és osztályokat, hogy a béke hrlyreállitásában működjenek közre. A fescisták kijelentik, hogy a mostani kamr-rában minden kormánnyal szemben ellenállást fejtenek ki. A nacionalisták, akik a kormány mellett foglalnak állást, a sztrájk résztvevőinek megbüntetését követelik. A vitát holnap fejerik be éa akkor lesz a szavazás li.
A Népszövetség tanulmányoz tat ja a nemzeti kisebbségek kérdését.
Bécs, aug. 10. (Saját tudósítónktól) A Népszövetségnek Londonban ülésezett fő-tonácsa tudvalevőleg bizottságot delegált a nemzeti kisebbségek panaszainak megvizsgálására és csak a bizottság jelentése nUpján fog véglegesen dönteni. A Népszövetségi Ligák Uniója, nmely n;m hivatalos szerv ugyan, de a legjelentősebb államférfiakat sorolja tagjai közé, már korábsn hatalmas anyagot gyűjtött össze e kérdésben és az osztrák liga jogi osztálya mér tavaly októberben terjedelmes előterjesztésben foglalta össze ezt ar anyagot, amely elsősorban a Csehszlovákiában, Romániában, Jugoszláviában és Lengyelországban élő ntmzeti kisebbségek sérelmeinek megszüntetését cé\'ozta. A hivatalos Népszövetség a Népszövetségi Ligák által gyűjtött anyagot is fel akarja használni és — mint bécsi munkatársunk az osztrák liga jogi osztályának vezetőjétől, Kunz Józseftől értejül, — a Népszövetség genfi főtitkár-
sága már meg is kereste az osztrák liga titkárságát, hogy a kisebbségi kérdésre vonatkozó adatait és emlékiratalt bocsássa a Népszövetségi főtitkárságának, illetve főtanácsának rendelkezésére. Az osztrák liga e kívánságnak készséggel tesz eleget.
Hat hónap — izgatásért.
Budapest, augusztus 10. Többizben rámutattunk arra a féktelen izgatásra, amelyet a Népszava cikkeiben nsp-nap után elkövet. Ma azután a budapesti büntetőtörvényszéken a bíróság elé kei ült az egyik izgató. Ugyania Nigy Béla táblabíró tanácsa ma vonta felelősségre Schöner Dezső hirlapirót, sajtó utján < Követett Izgatás vétsége elmén. A királyi űgyéa:ség,vádirata szerint Schőner Dezső, a Népszava egyik számában megirt egy autóbalesetet, amelynek egy munkásasszony volt az áldozata.
A cikkben Schöner gyűlölettől izzó hnngon izgatta a munkásságot a polgári ositály ellen. Később kiderült, amikor a kir. ügyészség megindított:. Schöner ellen az eljárást, hogy az egész autóbaleset csupán képzelt esemény, umelyet Schöner Dezső talált kl.
A mai tárgyaláson Schöner védője.mindenáron azon mesterkedett, hogy a bíróság n tárgyalást elnapolja, mondván, hogy a bíróság neoi illetékes ez ügyben itélkozni. a kivételes hatalom alapján. kiadott rendelet mír régen h itályát vesztette, esküdtbíróság elé tsrtozik az egész űgy. A bíróság nem fogadva el a védő érveléseit, bűnösnek mondotta ki a Népszava munkatársát izgatás bűntettében és ezért 6 hónapi börtönre ítélték Schöner Dezsőt, a népstavis embert.
A Prónay-Gömbös-affér.
Budapest, augusztui 10. Prónay Pál alezredes az egyik kőnyomatos utján a ma reggeli lapokban nyilatkozatot tett közzé éa heves támadásban részesiti Gömbös Gyulát a nyugatmagyarországi felkelésekkel kapcsolatbin.
Prónay nyilatkozatára Gombos Gyula ellen-nyilatkor.iittal válaszol, amelyben utal arra, hogy orsrágoi érdekből nem válaszolhat részleteden Prónay támadására, másrészt pedig végtelenül sajnálja, hogy Prónay Pál jóhiszeműségét egyesek arra használják fel, hogy a szegediek kőzött széthúzást szítsanak.
A Pi ónay által említett levelet Gömbös apokrifnek nevezi. A legutóbbi nyugatmagyar-országi eseményekre vonatkozólag megjegyzi, hogy nézete szerint egy nemzeti és keresztény irányt lelkiismeretesen követő kormányzat ellen senl:>\'nek sem szabad akár kalandos romantikus vágyból, akár hatalomvágyból akcióba kezdeni.
A legutóbbi akcióról csak akkor szerzett tudomást, amikor egyben arról is értesült, hogy a felkelés vezetői tüntetőleg szembe akarnak helyezkedni a kormány esetleges iztétkedéseível. Nagyon fájt neki, hogy a letartóztatottak között barátai is voltak.
ANGOI FÉRFISZÖVETEK príma siffonok éa vásznak régi árban
Minden áruból csak elsőrendű gyártmány T■ bl^l Ivaiw W b ■ ■» 0 % Átmeneti és télikabátok, sötétkék és (lUfiED |Á7(FF Ét TÚDtfl J feketekamgarnok nagy választékban JinuCK JUiJCr tl IHK1H Szövőpamut éa saövöcárna állandó nagy raktára
I____
Hol a hatóság?
Nagykanizsa, rugusr.tus 10.
. . . Amikor 37-rc esett a magyar korona — általános nagy elképedés, egyenesen konsterriáció volt az egész vonalon. És felszökött 360 koronára a cukor, 500 koronára a zsír cs hasonló; módon minden .élelmi és közszükségleti cikk ára. Es eltűntek az áru- és élelmiszerkészletek és megteltek a rejteit pincék és titokzatos serény munka kezdődött az eldugott raktárak körül, hs a vércseszcmek különös lázban égtek és a feketelelkü hiénák várták nagy mohósággal a zürichi jelentéseket és perverz kéjjel lesték a magyar koronának naprólnapra mindjobban való elértéktelenedését — amely ezer átkon, milliárd könyön és kétségbeesett lajszavakon át ujabb aranyesőt, gondtalan megélhetést cs. here életet biztosítson — nekik.
. . . Es miközben a fixfizetéses osztály örjitő kétségbeesésben felőrlődik — egy csekély töredéke a társadalomnak — amely az ország halál-vivódását saját anyagi előnyeinek előmozdítására és fokozására használja föl — orgiáit, üli a jólétnek.
. . . Es zuhant, esett a magyar korona. Es becstelen kezek rut eszközökkel folytatták ezt a borzalmas processzust — amely egy egész ország népének katasztrofális végét jelentette volna, (a Nagykanizsa képviselője — a pénzügyminiszter — az utolsó pillanatokban meg nem állítja erős kézzel a megindult rut játékot, melyben a tót egy ország népének jövője, vagy tönkretétele.
. . . Kállay miniszter erélyességé-nek, gyors intézkedésének köszönhetjük, hogy ma a magyar korc na 40 en áll megint.
Am, de mit látunk? Azok, okik a korona esésénél siettek pillanatok alatt a zsirt, a cukrot, a fát, a lisztet, a petróleumot ismét felemelni — nein akarják észrevenni, hogy a magyar korona ma, nem 0.17\'5-ön, hanem már 0.40-en álí. Hogy az áru- és élelmicikkek árait ugyanolyan arányban, amilyennel emelték — le kellene szállítani Ehelyett azonban, végtelen elkeseredésünkre azt tapasztaljuk, hogy a cukor ma 400 koronáw^félül, a zsir pedig 700 koronába kerül, a többi élelmi és közszükségleti cikkek árai pedig hasonló módon állanak és napról-napra nem hogy csökkennének — de állandóan emelkedő tendenciát mutatnak.
Hogyan lehetséges az, hogy a kereskedők, az árusok nem akarják tudomásul venni, hogy ugyanolyan arányban és ugyanolyan sietséggel tartoznak minden vonalon árleszállítást teljesíteni, mint amily boszorká-nyos gyorsasággal és arányban siettek a korona zuhanásakor a cikkek árát felemelni? Miért nem akarják tudomásul venni, hogy a kirakatokban kötelesek a pontos árakat feltüntetni, hogy a közönség pontosan tájékozódhassák? Miért halmozzák továbbra is és vonják ki a közforgalomhói a legszükségesebb élelmicikkeket? Miért?
ZALAI KÖZLÖNY_
Azért, mert tűrik és engedik, hogy szabadon grassiálhassanak, hogy le-fejthessék bőrünket, hogy kiszívhassák vérünket, hogy halódásunkon az aranyborjut körültáncolják
Mert nincs senki, aki vétót mondjon, nincs senki, aki megsuhogtatná végre acélos magyar kézzel a korbácsot a fejük fölött, nincs senki, aki elrendelné»az elrejtett készletek felkutatását, nincs senki, aki komoly, drákói intézkedésekkel véget vetne ezeken a szégyenletes állapotokon, nincs senki, aki férfias bátorsággal belenyúlna a darázsfészekbe és kifüstölné a magyar nemzet tönkretevőit, a sakálokat, a pápaszemes kigyókat, a hullafosztogató hiénákat, a magyar éjszaka jaguárjait?^. ,
Ne várjon senki a „felsőbb parancsra." Ne mentegesse magát senki a felső utasítás hijjával. Mindenki, akit a gondviselés arra hivott meg, hogy vezető szerepet töltsön be, mint magyar hatóság, vagy közhivatal — intézkedjen és vessen véget ezen boszporusi állapotoknak. Ez kötelessége. Súlyos kötelesség — mivel nemzetével szemben tartozik.
Ha minden vonalon, mindenütt, fent és lent, jobbra és balra férfiak volnának, egész más világot élnénk, egész más lenne a helyzetünk. Azért mikor a meggyötört közönség panaszát visszük a nyilvánosság elé, nem mulaszthatjuk el felvetni a kérdést: Hát hol a hatóság, amely végre rendet teremt és széjjel üt a hiénák, jaguárok és sakálok sokasága között? Hol a hatóság ? ? ? A város közönsége látható és érezhető eredményű sürgős intézkedéseket követel. KövctellIlC)
— Személyi hlr. Dr. Almássu Gjula Itir. tői vényszéki biró a mai nnppel *höt heti azabadságát megkezdette.
— Városi koxgytilés, N.gykanizsa városa kél hét mulvo rendes közgyűlést tori, melyre dr. Sabián Gyula polgármester megszakítja szabadságét, hogy a közgyűlésen réaztveheaaen.
— A nagykanizsai .Dnnántnll Blokk- kozgytllése. A ,Dunántull Bokk" Dunántuli Keresztény Főiskolás Szövetíég nagykanizsai csoportja tegnap tartotta tisztújító közgyűlését a Keresztény Otthonban a tagok nagy érdeklődése melleit. A beszámolók, ellenőri jelentések ós a tisztikar lemondása után a közgyűlés a régi tisztikarnak s felmenlést:egyhan-gulag megadta és Jegyzőkönyvi köszönete-szavazóit meg az elnökségnek Ugybuzgó farod-hatatlan munkálkodásáért. Ezután megválaszt tolták az uj tisztikart. A négy főtiszlségro titkos szavazással egyhangúlag a következőkel választolták mog: Elnöknek i\'j Tamás János joghallgatót az eddigi lótiikárt, alelnöknek Datler Lajost az eddigi elnököl, lőtilkárnak ás pénztárosnak Thorday Lajosi, örökös tiszteletbeli főtitkárnak Pilfty Gabriellát és főjegyző nek Horváth Ernő joghallgatót. Ezután a többi kisebb tisztségeiül töltötték be közfelkiáltással. A választás után a megválasztott elnök a tisztikar nevében nagy hatású beszédet mondott, amellyel vázolta a Jövő működésnek program ját, amely szerint a csoport további működése ezentúl is az inlranzigena keresztény nemzeti gondolat és szellem jegyében fog tejotyni. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után a csoport a következő disztsgokat választolta meg köz-felkiáltással: Jiszclnöknck Nagykanizsa város polgármesterét dr. Sabián Gyulái, diszlagok-\'
1922. augusztus 11.
nak pedig a következőket: a nagykanizsai ks\'h. főgimnázium igazgatóját Eberhardl Bálát, Kováts Antal kegyesrendi tanár urat, dr. Kallay Tibor pénzügyminiszter urat mint Nagykanizsa város képviselőjét, Bugsch Aladár ís Bobest Mátyás m. kir. ezredes urakat, továbbá dr. Hegedűs Oyörgy nemz. képv., dr. Hajda Gyula ás Tamás JAnos ügyvéd urskaL
— A atir ára a k.ntsaal piacon. Budapesten az utóbbi napokban a sörgyárak 507„-k.l felemelték a a5r árát és a főváro.1 fogyaazlóközönség erősen érzf a sör mel magsa érit ebben a kánikulai forró melegségben. Mogkédezlük « konlzsr.1 sörgyár igazgató helyettesét, hogy axonosilja-e magát a budapeall sörgyárak akciójával, lllotve felemelte-e ö is az általa gyártott sör árét. Az igazgató-helyettes ur volt szíves Informálni szerkesztőségünket, hogy a kanizsai sörgyár nem emelte a sör árát, így tehát a vendéglősök és éttermek, ugyanazon irón, kapják, amint eddig U kapták.. A kaaiasal.. aötgyár kulantórláját vevőivel szemben mindenesetre le kell, szögeznünk -— azonban akkor nem ludjuk megérteni, miért számítanak egyes helyeken a vendégeknek oly írat egy pohár, vagy korsó, vagy üveg sörnél, mely a felemelt aörár kalkulációját sejteti a fogyasztóval? A vendéglősök nem kérhetnek tehát többet a rendes söráraknál.
— Újból emelték a gyógyaser-árakat. A gyógyszeriirazabás módosításáról a népjóléti miniszter rendeletet adott kl, amely utal arra, hogy az ujabban Ismét rohamosan felemelkedett árak és a mindenfelé jelent keiö általános drágulás következtében sürgős módosítása elkerülhetetlenül szükségewé vált. Erre való tekintettel a miniszter addig Is, amíg a gyógyszerárszabás anyaga és munkadíj tételeinek.. az eddig szokásos módon egyenkint történő megállapításé lehetséges lesz, az országos közegészségügyi tanács javaslata alapján megengedte, hogy a gyógyszertárak augusztus 7 tői kezdve további rendelkezésig az eddigi 40 százalék h-lyett 100 százalék felárt számíthassanak.
— A postacaomagforgalom könnyítése. A kereskedelemügyi miniszter az áruszállítás megkönnyítése érdekében elrendelte, hogy a postahivatalok a belföldre, Auszlriábo, Csehszlovákiába éa Nénetorszégba szóló kézi és ezekhez hasonló betélcsomagokot ezentúl a közönséges csomagokra előirt csomagoláa és lezárás mellett minden különleges meg-azakitás nélkül azállitáara fogadják II.
(x) Svetcl magyar fntballmérkőréa felvételei az Urániában.
— Ssáraz ís hűvösebb IdS várható, Az időjáráslani iniézcl Jelenlése szerint hazánkban igen derült meleg idő uralkodott. Túlnyomóan szárai és- httvösokb idő várható.
— Asldst vltéiavatáa. Horthy Miklós kormányzó, mint a vitézek Főkapitánya, í uguizlus 15-én, Nzgyboldogasszony napján túrija u második ünnepies vitézzé avatást. Az idei avatással.együtt eddig ösz-a/esen huszonkét tisztet és szézncgyyenhároin legénységi állománybeü vilézt jutalmaztak meg hősiességük, törhetetlen nemzeti érzésük elismeréseképp vitézi telekkel
— Amikor a betörő gyónni akar.; Mózer Sindor tábori lelkész feljelentést adott be a budapesti főkapitányságon, hogy lakásából fél millió koronát érő ékszerei eltűntek. A detektívek rögtön Ertl Ferencet, a lelkész tiaztiszolgáját gyanúsították a lopással, akit be is vittek a főkapitányaágra. Vallómé** során a tisztiszolga elmondta, hogy csak*, ugyan ő lopta el gazdája ékszereit. A lopás után beteget jelentett, majd befeküdt az egyik közkórbázba. A kórházból levelet irt a tábori lelkésznek, melyben kéri őt, hogy látogassa meg, mert meg akar gyónni neki. Ugyanis a ravaaz azolga azámitott orra, hogy ha meggyón gazdájának, nem jelentheti .fel őt, mert a gyónás szentsége tiltja. Mózer Sándor áron-ban gyanút fogott és maga helyett egyik peptársát küldte a tisztiazolgáhor. A rendőrei aégen, minthogy beismerő vallomást tett; letartóztatták.
— Jfótékonycólu előadás. Az Urániá. ban hálfőn eslc 7 órakor rendes műsorral Jctékonycétu i-lősdás lesz.
1922. augusztus 11
ZALAI KOüLONY
3.
árusítjuk az előrehaladt nyári szezon miatt a raktáron lévő nyári mosóáruinkat
Nöi divat kabitvelourok, divatkostum és I I ruhaszövetek nflndan lAtexfi színekben, ugy- I | szintén férfikabát *s doublé angol szövetek I I mér raktárra érkestek Iga* ekté érakon! I
éráink
olcsóbbak mint bárhol!
Ragantiartft és Rsymann
vllághi^zWB^, »ton»l ét jHtcniaibdt
Kfsatudi és Krausz „Arany Kakas" divatnagyáruháia, Erzséfaettér 21.
— Hány- zoidó van a világon ? A
román és jugoszláv kormányok a zsidóságot külön zsidó nemzetiségnek deklarálta és iskolájukban cak a héber, vagy a román, illetve szerb államnyelvü oktatást engedik meg. — Beszinszkl, uz ismert nevű zsidó statisztikus ezzel kapcsolatban most kibocsátotta n világ zsidóságának létszám it. A Népszövetségi Liga statisztikája .lapján hivatalosan is elismert tény, hogy a zsidók száma Európában 9,073.522, Amerikában 3,215 873, Azsiábrn már 444.331, Afrikában 391.800, Ausztráliában 19.415, vagyis a hivatalos számontartott zsidók Ssszszáma 13,145.041. Az összlakossághoz arányítva Európában 2, Amerikában 2 5. száz.lés n zsidóság s/ámn. Nagy törne-gekben a zsidóság a kereskedelmi és kultur-inetiopolisokbsn él. A legtöbb zsidó Niw yorkbon (1,350000) és Chlcsg. ban (359 000) éL Európaben a vc/etőazerep Lengyelország fővárosát, Varsót illeti 359.000 zsidó lakos-saL Vt rsó után Budapest következik, amelynek a statisztika szerint 203 000 zsidó lakój, van. Odesszában 185.000 zsidó él. Bécsnek csak 175.000 zsidó lakója von. Berlinben 143.000, Londonban 132 000 zsidó éL
(x) Uránia. Hótfö, keddi „A bestia" kttUnlege. állatfllm.
— Tizenhetedikétől drágább a vasat. A felentelt vasúti díjszabás ugy a szamély-, mint az áruforgalomban augusztus 17-én lép éleibe.
— Edánymérgazáa. Gyakori eset, hogy tisztátalan konyhából kikerült ételek élvezete folytán súlyos betegségek támadnak. Ilyen kellemetlen - következményei lehetnek a cinezett, horganyzott edények rossz használatának Is. Vigyázni kell tehát, hogy ilyen edényekben savanyút ne tartsunk, savsnyu ételeket, amilyen a paradicsom, káposzta, gyümölcsök ne főzzünk. Ilyen célokra inkább zománcozott vasedényeket, vagy zománcos cserépedényeket használjunk.
— Vadászok figyelmébe. Lőszerek, fegyverek, vadászai! felszerelések, üres hltvc-lyők félig kész és kész töltények, revolverek, s.iét stb. minden menyisígbon a legolcsóbb nopi áron Gyenes Lajosnál, Kazinczy utca I.
— Húszezer hadlmlUlozno. Am.rl-kában. Az amerikai bányász szakszervezetek képviselője Biackfoulban tartott beszédében msgállspitotta, hogy az Egyesült Államokban a háború alatt körülbelül húszezer ember lett hadi milliomos.
— AcronMtts magét az anyja atsjáu. Vass Sándor takarékpénztári szolga viruló szép 18 éves loSny. Szombathelyen kiment . Szont Márton temetőt)!! édes anjji sirjAhoz a ott revolvorrcl szíven lőtte magát. Mire tettét .észrevették, m5r halott voll. "Az életunt kis leány anyja 10 évvel ezelőtt holt meg, apja mostohit vitt a házhoz, akit n Iciny nsm tudott megszeretni. Valami összezördülés voll legutóbb is a leány és mostohaanyja között s cfdlőu való elkeseredésében dobta el magától fiatal életét, melyei talán nem is ismert még szegény.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, briltiánsokat, aranufogakat és érmeket a legmagasabb árlaír veszek, ékszer- és órajaviiások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legitf/inyosabb árbafi készülnek, Frled József ékszerész, Sugár-ut 2. (FS-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fia tanulónak felvétetik.
— Zalavármegye Gazdasági Egyesület felkéri mindazon tagjait, kik . tagdíjfizetéssel hálralékbsn vannak, ezen hátralékos tagdíjaikat sz egyesület pénztárába a folyó hó folyamán befizetni szíveskedjenek. Alapszabály szerint a tsgdij minden év első negyedévében fizetendő be, ennek elmulasztása esetén a tagdíj postai megbizás uljAn szedetik be, in i a tagok költségszapotitásával jár.
— Kanizsa piaci árai. Hogy olvisó közönségünk a mindennapi piaci árakról tájékozódva legyen és a lulkövetelésekkel szemben védhesse magát, a .Zalai Közlöny" ezentúl mindennap reggel az aznapi nagykanizsai\' hivatalos hatósági piaci árakat fogj. közölni, hogy ily módon is szolgálhassa a nogyközöb-
Kilo(í»a KnofruTOTxeJM\'
Bab 16 K Szilva 15 K
Lencse 88 . Alma 15 .
Mik 30 . Görög dinnye 30 .
Dió 75 . Sárga" . 20 .
Képoszia - 15 . Vaj 250- -300 .
Burgonya 36 . Turó 60 .-
paradicsom 38 . Tejfel 1 liter 60 .
Vöröshagyma 26 . Tej 15 .
Fokhagyma 33 . Tojás 1 darab 12 .
Sárgarépa 16 . Liba, sovány 500,.
csomó 2 —\'* . . kövér 1000
Paprika darabja —8 . Kacs., sovány 300
Ugorka 15 . , kövér 7- -800 .
darabja 1 . Cslrke párja 3- -400 .
Z ildség Kelkáposzta 15 . 10 . Htnár.k:
darabja 4 — 6 » Marhahús eleje
Kalarábé 12 . 1 kgr. 140 K
Zöldbab 16 . . hátulja 160 .
Cukorborsó 20 . Borjú eleje 160 .
Vöröskáposzln 10 , . h-StulJa 180 .
darabja ő -8 . Serlés 340 .
Kukorica 53 . Birka 140 .
Karfiol 100 . Zsir szalonna 620 .
Sirgalök 6 , Zsír 600 .
Vajbab 35 . Háj 460 .
Csöves kukoric.* Füstölt hus 480 .
darobji —2 . , szalonna 520 .
Saláta darabja 1 . Karaj 800 .
Korpa 26 . Kolbász 240 .
Kajszin barack 25 . —
(x) Uránia. Szombat—vasárnap „Jim bűne" amerikai színjáték 6 felvonásban, a női főszerepben Florenz Vidor. A svelci magyar labdarugó mérkőzés gyönyörű felvétele ; Bigorno telefonál, amerikai burleszk.
Zürichi zárlati
Bwtln Hl, Annteidsm--,* Hottsndts 20370
Now-Yo.-k biü-ó, London 2313, Piils 4185, MtUno
--, I\'...r;« 1.100, Budspost 36. Zíjcrib I67 5,
Vszaí 0.074, Wtaa-Wl, Ssolla —, OssteáZ Mty«gs.U —.
Délzalai Takarékpénztár
U öitm Ticlyi r<»»viny»k«t • Iog»Wnyö»obbon vessünk és eladunk.
Tőzsdei megbízások
teljesítéséi « bud*p«Stl,\' Wl.nl, berlini,
prágai és sigribt tfesrfékr. elfogadjak.
Külföldi átutalásokat
s Ugélóoyójobben 6s • leggyorubban Ulj«iHjük.
Dollár, dinár, líra
itb. külföldi pénin«in«V: vétata és aladésa.
Grosz és Társa
Nagykanizsa, Sugíf-ut 1., i. mi. Ttlatoa 311.
Sürgönyeim: Bankér Nagykanizsa.
TÓHVÉ^VSZÉK
Rablásért elítélve.
A nsgykanizsoí kir. törvényszék, mint büntetőbíróság párját ritkító bünügyben Ítélkezett tegnap két fiatal, életerős, jómódú alsópáhokl fivér falölt. akik egy tehetetlen, félig v.k és sónt. 74 évos koldusszegény cselédembert megtámadtak és nyomorúságos v.ck.it —- két Inget és két .Isónsd-rágol, azonkívül 800 korona keservesen megtakarított pénzét — minden lelkifurdalás nélkül elrabolták, miközben . szegény, tehe-tellen embert torkonr.gsdv. főlareteperték. A cselekmény Indok, szinte megmagyarázhatatlan és Igazat kell adnunk a klr. főügyésznek, aki vádbeszédében ráutalt arra a nagy erkölcsi züllésre, amely életünket kikezdte és szomorú arányokat öltött.
Az ügyet . tőrvényszék dr. Kenedy Imre büntetőt.nács. tárgyeit.. Szavozó bírák dr. Mutschenbacher Edvin és Podolau Jusztin dr. tőrvényszéki birák, közvádló dr. Szabó Lajos ügyészségi elnök, védő dr. Brid Tlv.disr.
Két szuronyos börtönőr kísérte fel >z ügyészség fogházából*, két vádlottat Gönye Jínos éa Gönye Kálmán alaópáhoki fiatal földműveseket, akik közül az el.5 nőtlen fiatal suhanc, akit még üdvös lenne a nád-vessső szabályai szerint .házi kezelésbe" venni, mtg . másik nős, egy gyermek .tyjo, fistól felesége . tanuk padsorában foglal helyet és keservesen zokog, miközben folyton n vádlottak p.dján ülő férjét nézi.
Dr. Kenedy Imre tárgydási elnök kérdésére Gönye Kálmán elismeri bűnösségét, előadja hogyan történt az „e.et". A kérdéses napon munka utón betért fivérével Jánossal a Kiss Gergely korcsmájába, ahol bort ittak. A korcsmában tartózkodott Nagy György 74 éves cselédember h, akt — szerinte — , állás iránt érdeklődött, hogy szeretne v.ls-hcl siolgálotb. lépni. Időközben az öreg , ember az istállóba rfhehni tért. Ők rávették arra, hogy velük menjen, az öreg velük is ■ ment, míg a sáncároknál rája támadtak és elrabolták 2 Ingét és alsónadrágját ás • zsebéből kiragadták munkakönyvét, melyben 800 K készpénz voll.
Gönye János előbb kertel az elnök kérdéseire, mojd ő is beismeri bűnösségét, ózonban ujy álHtj. be . dolgot, hogy oz öreg Nsgy György adta neki a két ingót és alsónadrágot. (/
Elnök ezzel szemben felolvassa a vizsgálóbíró előtt tett vallomását, hol beismeri, mikor fivérének ízt mondott.: bánj el vele/ Vád\'ott beismeri, hogy . szegény ember cselédkönyvében 800 K volt, miből 400 K t k.pott.
Után. » áldozatukat szólította be dr. Kenedy Imre eloök.
Nagy György 74 éves gazdasági cseléd előadja, hogy 3 fia volt, mind . három elesett \'la harctéren, felesége elhalt mellőle, nlnesln .enklje . világon, kénytelen volt valamilyen foglalkozást v.gy pásztorságot keresni. A kérdéses napon Sármellékre ment, a Kis. György korcsmájába, hol . két Göny. is ott volt, Kálmán hozzája közeledett és felajánlott., hogy tudn. részére egy megfelelő állárt. GÖny. valőuínOkg látta, hogy pénz von nál. — mert fizette . korcsmárost.
Azután .Imént . két Gönye fivérrel — míg egy sánchoz értek, hol .\'t n^ondották neki, ugorj, át . gödröt, ..mit ő kereken \'
ZALAI KÖZLÖNY
1922. augtmtm 11.
kényelmes is célsxc ü egyadül a kéxxcl Yairotl dnplatalpu nyári
SZANDÁL
Enynlüli ké.«IH:
ARGENT JÁNOS
meétra dpisziU Kifrkanüja.Oeált-tír 1
Ugyanott cJwvroaux, box, antilop, selyem, vásxoncipók kiszel do\'gosva a legfinomabb kivitelben a legutolsó divat szerint. 4490
megtagadott. Majd 100. koronát kértek tőle borra. Akkor sejtette, hogy rom szándék vezérli a kettőt Adott 100 koronát, de nem fogadtik el, hanem torkonragadva a földre teperték, kezére léplek, hogy nem tudott megmozdu\'ni az amúgy is tehetetlen ember, Kálmán a mellére térdelt és kivette belső-zsebéből a 800 koronát tartalmazó munkakönyvét, mojd a két Jogét és alsónadrágot. Az öreg könyörgött nekik, hogy ez az egész vsgyona — ne vegyék el tőle.
Kálmán tagadja — de Nagy György mindent a szemébe mond. Kiss György korcsmáros lényegtelen, do terhelő vallomást terx. A tanukat megesked\'elte a biióság.
A kir. törvényszék dr. Szabó Lajos fő-ügyész vád és a védő védbeszéde után mindkét vádlottat, mint tettestársakat, a Btk. 344. szakaszába ütköző rablás bűntettében mondotta ki bűnösnek és a 92. szakasz alkalmazásával négy-négy évi börtönre és tiz évi hivatalvesztésre, valamint az összes költségek megtérítésére Ítélte.
A szerkesztésért sajtójogilag felelős: Benedek Rezső\'szerkesztő.
SZT. GYORGYVIZ
Szénsavval telitve üdítő hatású
Kapható:
Weisz Igrtácnál
Nagykanizsán
T.l.íon TaU\'°°
12036/1922.
Tárgyi Ebzárlat elrendelése Nagykanizsán.
Hirdetmény.
Nagyrécse szomszédos községben ebveszettség állapíttatván meg, az ebzárlat három hónapra Nagykanizsa város területére is kiterjesztetett.
Nagykanizsa, 1922. augusztus 9.
Polgármester.
Biborhere, Hajdina, Köles
.gytt>
vetőmagvak
jutányos napi áron baaxeraxhetík.
Gabona és termények
napi áron vásároltatnak
Quittner és Koliman
nagykanizsai fiókjánál. Iroda és raktár: Nagykanizsa, Brxsébc t-tór 16. Telefon: N.ppal 315, este US.
Központ: Budapest. «<*©
Fiókok : Miskolci — Nagykanizsa.
Apró hirdetések
dl>, 10 mAlx ao K, TB.In.kbb bct«T.l ntttMI .InplA. MAnilli.tnak. Allfc-l k.r.^hn.k wlod.nkor BO
Telje, ellátáet nyerhet u-i csalSdn.1l kél diák. Cim a kiadóhivatalban.
Aaztaloaoknak igen alkalmas 1ícek és stáflik eladók A Iliin.utca a. szám alatt.
Egy keveset használt, Jókaiban lóvő homokfutó eladó. Mészárosoknak is nagyon alkalmas. Bővebbet B uncsics Józsefnél, Sudár ut 63.
Tanonc, ki legalább 2 középiskolát vég. zett, elsőrendű vendéglőben azonnali belépésre felvétetik. Cim a kiadóhivatalban.
Házvezetőnőnek ajánlkozik özvegyasszony. A h.\'izlartás minden ágában jártas, főz, varr. Lehetőleg olyan helyre, hova egy szoba bútorát is viheti Bővtbbet özv. Wagner-nénál, Csengery ut 13.
Eladó sarokház
a.város legszebb helyén egy 4 és egy 3 szobás lakással, nagy veranda, fürdőszoba és pincével, parkírozott udvar. 4 szobás lakás azonnal elfoglalható. Érdeklődők bővebb felvilágosítást nyerhetnek Kertész Lajos kalapos üzletében Kaposvárott.
önkéntes árverési hirdetmény.
A Nagykanizsai Tornaegylet katonaréii sporttelepének f. hó 9-én megkezdeti önkéntes árverését f. évi augusztus 14 én, hétfőn délután 2 érakor a helyszínen folytatni fogja. Eladásra kerülnek kisebb tételekben is deszkák, gerendák, téglák, ajtók és ablakok stb. Árverési feltételek azonosak a már közölt feltételekkel.
Nagykanizsa, 1922. augusztus 10.
Pottyondy Józsit sk.,
a NTK titkára.
Dr. Krátky István sk.,
a NTti elnöke.

BEKA
rőfös divatáruház
Erzsébet-tér 20.
éé
a napokban
MEGNYÍLIK
Magyar Fiat Művek r. t. Budapest képviselősége, Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javitó-műhely, benzin-árusitás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület Telefon: 359.
Tolep: Tárház-utca.
Igazgatóság: Fö-Ut 8., Bazár-épület. Telefon : 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÉSZVÍNYTARSASAO NAGYKANIZSA.

S URANIA Mozgószinház %
Szombat—va\'árnap
!
Sveici—magyar válogatott mérkőzés.
JTim bűne I Bigorno telefonál
Amerikai filmJAték 0 felvonásban
HELYÁRAK: Páholy 40 kor,, Zsölye 30 kor., II Előadások kerdote: Hétköznapokon 7 és 9 órakor, Körszék 20 kor., Támbia 16 kor., Záitsxék 10 kor., || vasár- és ünnepnap 6, 7 és 9 órakor. Pontos kezdési

s UptulsHonosok\' Zslsi *« Gywmotí könyvnyomdájában.
61-ikévfolyam
Nagykanizsa, 1922. Augusztus 12. Szombat
182. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMfkMrtóríg ét kUdóblríUl t PŐ-at 13. u.
■■ ■ ■" 11 Intoinib»n-lo!*fon T8. ---
Mcgjolcnlk mindig kora reggel
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
ELŐFIZETEM ÁSLAK: Egy hóra 100 X. Nojjyodóvro 300 X. Egyoa isim ira 5 X.
A kisantant ellenzi Magyarorizágnak a népszövetségbe való felvételét.
Bécs, augusztus 11. (Saját tudósitónk telefonjelentése.) Az a hivatalos értesítés, amelyet a Népszövetség gcnii főtitkársága a magyar kormányhoz intézett, hogy a főtitkárság Magyarországnak a Népszövetségbe felvételi kérelmét a legközelebbi ülés napirendjére kitűzi, a kisantant körében nagy megütközést kelteit. Belgrád-Prága—Bukarest között élénk táviratváltás indult meg ez ögyben. A kisantant mindeddig ellenezte Magyarországnak \'a Népszövetségbe való felvételét és bár Bcncs csehszlovák miniszterelnök a Népszövetségi Ligák Uniójának prágai kongresszusa alkalmával kijelentette a magyar delegátusok előtt, hogy nem ellenzi Magyarországnak felvételét a Népszövetségbe, ezt a véleményét most megváltoztatta, Ez főleg a jugoszláv kormány "befolyásának tulajdonítható. A iegiijabb akció ugyanis Belgrádból indult kl és ennek célja: egységes tiltakozó front teremtése a Népszövetség főtitkárságának javaslatával szemben. Bukarestben igen kelletlenül fogadják a jugoszláv kormány kezdeményezésére megindult akciót és Benes sem szivesen dczavuálja a röviddel ezelőtt tett nyilatkozatát, Nlncslcs azonban blzlk az akció sikerében, mert Franciaország állítólag beígérte támogatását. A Iranclák ugyanis attól tartanak, hogy ha Magyarországot felveszik a Népszövetségbe, nyomban Jelentkezni fog Németország Is hasonló kérelmével, ezt pedig minden módon megakadályozni igyekeznek Párlsban.
A britt kormány ragaszkodik eddigi álláspontjához.
London, augusztus 11. Theunis és Jjszor tegnap este vacsora után hosszabb megbeszélést folytattak Poincaré miniszterelnökkel. Theunis tájékoztatta Poincarét annak a tanácskozásnak eredményéről, amely délután folyt le közte éa Lloyd George kö/.ött.
A belga meghatalmazottak közöllék Poincaréval, hogy a britt kormány ragaszkodik eddigi álláspontjához.
A franciák nem tudják megfizetni adósságaikat Amerikának.
Washington, augusztus 11. Az Egyesült Államok kormányának a szövetségközi adósságok rendezésére kiküldött bizottsága ülést tartott. Az ülésen résztvett Parmentier francia kiküldött is. Parmentier részletes előterjesztést tett Franciaország pénzügyi helyzetéről és hangoztatta, hogy Franciaország jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy háborús adósságait teljes egészében megfizethesse Amerika számára.
A bizottság üléséről hivatalos jelentést mindeddig még:hem adtak ki, tudni vélik azonban, hogy az ülésen még nem hoztak döntést. Pozitiv javaslatot sem egyik, sem másik oldalról nem tettek, az amerikaiak csupán a francia előterjesztéseket hallgatták meg. Elvi határozatokat csak a következő ülésen fognak hozni. Ennek időpontja azonban bizonytalan. A bizottságnak egyébként az a feladata,
hogy módot adjon a szövetségeseknek kívánságaik és esetleges javaslataik előterjesztésére, megvitatására.
A bizottság legközelebbi ülését mindenült nagy érdeklődéssel várják, mert ez alkalommal valósziniien már döntés is történik.
Megegyeznek a keselyük ...
Paris, aug. 11. (Saját tudósítónktól.) A tegnapi minisztertanács végén a belügyminiszter a hírlapírók előtt kijelentette, hogy véleménye szerint nem fog szakadás bekövetkezni.
Az állami iegyintéiet forgalma.
Budapest, auíusitu* 11. (Saját tudósítónktól.) Az állemi jegyintézet forgalma augusztus 7-én, a julius 31-Iki állományhoz képest 2591 9 millió koronával 40 9 milli/.rd koronára emelkedett. Az állami iegyintézet forgalminak szaporulatát az általános drágasággal és a termés értékesítésével kapcsolatban mutatkozó nagyobb hiteligények kielégítése idézta elő.
Amerika kibék,liléire akarja kényazeriteni Európát.
Hága, aug. II. A Nieuwa Rotterdan sohe Kurier mértékadó politikai körökből ugy értesül, hogy nz Egyesült Á\'Umok csak abban az esetben h<jland3k Európa újjáépítésében részt-ventii, ha az összes európai állemok erre vonatkozóan közösen kidolgozol! tervezetet juttatnak az Egyesült Államok kormányához. Ez az egységes terv Európa péniügyeir.ek szanálására alapul szolgálna Amerikának is, hogy ennek alapján vegyen részt az európai államok megsegítésében. Az amerikalak azon-
ban ragaszkodnak ahhoz, hogy ez a terv ne csupán a német jóvátétel rendezésére és a háborús adósságok ügyének lisztázására vonatkozzék, hanem foglalja magába az összes többi államok igényeit és javaslatait is. A lap hozzáfűzi még a jelentéshez, hogy az Egyesült Államok Balfour legutolsó jegyzékére Hy értelmű választ akarnak adni.
Oanszky főhadnagy szenzációs vallomása.
Budapest, auguiztua 11. (Saját telefon-jelentésünk.) A Landau-per mai tárgyalása már hetekkel ezelőtt szenzációt ígért, mert ma hallgatták kl Danszky Mihály főhadnagyot, akinek szerepe vörösfonálként végighúzódik a Landau-peren. Danszky Mihály főhadnagy, akiről elölj írói kijelentették, hogy kifogástalan korrektségü, példás szorgalmú és szolid életű kiütoő katonatiszt, a következőket mondotta a bit óság előtt:
— Mielőtt vallomásomat megkezdeném tekintetes kir. Törvényszék, bejelentem, hogy miután katonai vizsgálati fogságom indokolatlannak látszott, tegnap szabadlábra helyeztek, mély megdöbbenésére azoknak, akik letartóztatásom hírét őrömmel fogadták.
M<ijd elmondja Ltndauék mikénti letartóztatását. Sípos jelentést mutatott b« neki, melyben Landauék hazaárulással, kormányzósértéssel és kémkedéssel vádoltattak.
— Valótlan, hogy Sipos éa Ruzsics engem ebben ax ügyben felkeresett volna. Az urak vesztére, a jelzett Időben tisztiszolgám is mellettem tartózkodott, aki eskü alatt fog vallani.
— Keresztény magyar ember vagyok, — semmit nem tigadok le a történtekből, mindent elmondok — ahogy volt. Hogy milyen atrocitások történtek a kelenföldi laktanyában, nem tudom. Nekem nem kell semmit takarnom. B/látom, fanatizmusomban én Is követtem el hibát, de nem lehet mindenért engem felelőssé tenni. Mikor Sréter kegyelmes urnák jelentettem a Landau-űgyet, Ő Így szólt:
— Én azt hiszem, nem is olyan ártatlanok ezek a zsidók, mint ahogy kupert képviselő ur elmondotta.
Danszky: Másfél évig vártam a katonai eljárásra a vizsgálati fogságban. Nekem nem volt Rupert RezsŐ képviselő-védőm, aki Interpelláljon az ügyemben Rupert nekem politikai antagénistám, ezt tudom. De tudom
iizt ií, hogy a liberális érdekeltség ez ügy politikai részén át akarta a nemzeti hadsereget, a vezérkart és a keresztény Magyarországot hátbatámadni.
— Vannak dolgok, miket Itt ma még nem részletezhetek. Sipos érdekében azonban olyan hallatlan nyomás jött felülről, amelyet egyelőre meg sem mondhatok. Igy került Sipos Simonyi-Semadam volt miniszterelnök első ujánlblevelével hozzám.
Majd elmondotta, hogy Sipos kérésére szabadította ki Dobét, hogy a Landau ügyben kihallgassák. Mikor szeptember |22-én érdeklődött, hogy mi van a két Lindsuval, Sipos elmondotta, hogy Landauék két milliót ígértek neki, ha szabadon engedi őket.
Danszky: Ez ügy legborzalmasabb nap-j ilban két napi szabadságot kértem. Vagy zsaroló vagyok és akkor megszököm, vagy olyan cinizmus ez, aminőre csak egy megrögzött gonosztevő képes.
ZALAI KOZLONV
1922. augusztus 12
— 25 én limentem a kelenföldi laktanyába, hol megbotránkozással tapasztaltam, hogy a foglyokkal volo bánásmódról szili katonai rendelkezéseket valisaggal fcl\'yk. Mt b kérdenem, hogy kinek a rendelkezésére jáin.ik ezek » foglyok szabadon, ki engedte meg nekik, hogy egy cellában tartózkodjanak és csomignt kapjanak. Mégsem voltam kegyetlen velük, hiszen a bicska, mellyel L.ndau Adolf felvágta ereit -az én engedélyemmel került Lsndsu kezébe, hogy kóser evőeszköze legyen. Ilyen barbár ember voltam én . . .
— 29-én kimentünk a kelenföldi cellába.
— Mondd, te vén gazember, büdös zsidó, — kiáltottam Londnunak — hogy merted azt a bitang Ruppertet Sréterhez küldeni ? Erre pofonváglam Landsut. Azután mintegy harminc másodpercnyi ütlegelés következett. — Eközben észrevettem, hogy Sípos revolvert vett elö, felszólítottam, hogy azonnal tegyo el. Az én jelenlétemben nem kínozták a foglyokat. A két Lordau mindig jajgatott, de az atrocitások nem nálunk tőr-téntek.
— Október 2 án kimentünk a cellnba, mert azt az értesítést kaptuk, hoay L«nd«u felakasztotta magát. Lanclau Adolf véresen feküdt a pricesen. Ezeknél az embereknél nem az élet volt a fontos — hanem a pénz. Az öreg Landau, mikor arra gondolt, hogy Dobéé lesz a birtok, lelki depressziójában felvágta ereit. A kés a prlccsen feküdt.
Elnök: Nem téved?
Danstky: Nem. Mindent legjobb tudomásom szerint mondok. Érzem és tudom, hogy most a keresztény magyarságról és a nemzeti hadsereg becsületéről van szi. Egy k iliföldi csoport dolgozott a két Landau érdekében. Msjd elmondja még, hogy vizsgálati fogságában öngyilkossággal foglalkozott — azonban ezt az örömet még sem akarta szerezni a liberális tábornak.
ifiképpen lehet csökkenteni a drágaságot?
Nagykanizsa, lugusztus 11.
A katasztrofálisan növekvő drágaságot csak ugy lehet csökkenteni, gazdasági összeomlásunkat csak ugy lehet megakadályozni, ha a kormány egy rendkívül sürgős és szigorú rendelettel a magáncégeket (bankok, részvénytársaságok, szövetkezetek stb.) és magánegyéneket eltiltja attól, hogy bármiféle gabonánkat és élelmiszerünket (állatok és növények) külföldre exportálhassák. Ez a rendelkezés belföldi forgalmat ne érintse.
A kormánynak gondoskodnia kell arról, hogy a belföldi fogyasztásra nerft szükséges gabona- és egyéb élelmiszermennyiség nem idegen valutáért, hanem csak a hazai ipar üzé-séhez feltétlenül szükséges ipari nyers-terményekért, továbbá iparcikkekért és a feltétlenül szükséges szénért és fáért juthasson külföldre. Ha ez a terv megvalósul, akkor a drágaság azonnal csőkkenni fog, mert az osztrákoknak és cseheknek sokkal inkább szükségesek a mi élelmiszereink, mint nekünk az ö iparcikkeik stb., mivel az utóbbiak nélkül mi huzamosabb ideig is ellehetünk, de ők a mi élelmiszereink nélkül napokig sem tudnak élni Élelmiszereinkért tehát mi aránylag sok és aránylag olcsó iparcikket stb. kaphatunk, mert ezek a szomszédállamok például gabonát bármely más államtól csak sokkal drágábban vásárolhatnak, mint tőlünk, a nagy vasúti és tengeri szállítási díjkülönbségek miatt.
A siker eléréséhez feltétlenül szükséges az is, hogy a földreformtörvény a legsürgősebben végrehajtassák és hogy a mostani adónemek helyébe--amelyek közt a kisembereket sújtó mostani fogyasztási és forgalmiadók a legkárosabbak és legigazságtalanab-bak, mert a két keze munkája után élő napszámost és a koldus állami tis/.tviselőt éppen olyan mértékben terhelik, mint a hadimilliomosokat — az igazi, könyörtelen progresszív adózás lépjen.
Az iparcikkek közül csak azokat legyen szabad élelmiszerekért behozni, amelyek nélkülözhetetlenek, amelyekből hazánkban csak kevés készül és ami készül, az is drága (ruhanemű, gazdasági, háztartási eszközök, gépek, szerszámok, olcsó bútorok, a legszükségesebb építő- és épületfelszerelési anyagok, tudományos sszközök, gyógyszerek, idegen nyelvű tudományos könyvek, folyóiratok stb.) de semmi-esetre se legyen szabad élelmiszerekért importálni drága fényűzési tárgyakat, divatcikkeket, műtárgyakat, képekel, szobrokat, szőnyegeket, drága prémeket és ruhákat, drága bútorokat, ékszereket, selymet, csemegéket, pezsgőt, bort, alkoholos pálinkanemüe-ket, dohányt stb.
A most felsorolt nélkülözhető fényűzési tárgyakra 200 százalékos vámot kell róni, hogy a hazánk bukásával mit sem törődő, nagyzási hóbortban szenvedő, önző, hazafiatlan, nemzetellenes, árdrágitó és láncoló, a háború kitörése óta és a kommunizmus óta a nélkülöző dolgozók verejtékes munkájával meggazdagodott herék vért izzadjanak a luxustárgyak vétele alkalmával és hogy gyarapítsák az állampénztári, amelynek úgyis tömérdek milliárdra van szüksége szerencsétlen politikai és közgazdasági viszonyaink miatt.
Az importálható cikkek stb. ne-meil, minimumát és maximumát a kormánynak kell meghatároznia.
— A megyéapUapök adományai.
Dr. Rótt Nándor megyéspüspök ur a zsla-3Zenliváni u] templomnak épilésérc 100 000, o homokbödögei harangokra 10.000, az enyingi templom harangjaira 10.000 koronái, a csab-rendeki híveknek harangra 10 000, a kaposvári róm. kait) záriaiskolának 50 000, a Zsmárdin üdülő budapesti gyermekek nyaratlatására 1000, a Bakonyszonibaihelyen üdülő gyermekeknek 3000 koronát adományozott.
— Egyházmegyei hlr. Hegedűs Foronc sármelléki adminisztrátor a kegyúr szabályszerű bemutató levele alapján elnyerte a sármelléki plébániát.
— Hűvösebb idő várható. Az időjárásiam Intézet jelentése szerint hazánkban a hőmérséklet jóval magasabb volt a rendesnél. Változékony, szeles, hűvösebb Idő várható, helyenként csővel.
— A kanixaal kereskedők leszállítják az árakat. A „Zalai Közlöny" tegnapi vezércikkében éles tollal rámulatott arra a lehetet\'en helyzetre, hogy inig a magyar korona értéke napról-napra jsvul és emelő dik, addig a közszükségleti cikkek áréit nem hogy leszál itanák, de mintha ml aem tőrtént volna koronánkkal egy hét óta, ugyanazon kilimandzsárói árakat\' látjuk a kirakmokbsn, mint amikor a korona Zürichben 0.17\'5 en állott, sőt, mintha a korona értékének emel-
kedésével az árak is emelkedtek volna. A nagykanizsai kereskedők most értekezletot tartottak, amelyen elhatározták, hogy árucikkeik árait teljesen a korona mindenkori árfolyamához viszonyítva fogják kalkulálni, ami azt jelenti, h jgy a korona ielen állása mellett az egész vonalon érezhetően lefogják szállítani az árakat. Szívesen vesszük ezt tudomásul a roskadozó nagyközönség őszinte örömére.
— A zalavár megyei vitézek. Vitéz Horthy Miklós kormányzó, a vitézek főkapitánya, augusztus 15 én, Nagyboldogasszony ünnnrpén a margitszigeti sporttelepen, az eskü letétele után a következő zslnmegyeioket fogja vitézzé avatni: Szentkirályi Gyula ny. huszárezred™, földbirtokost, Szüts Kálmán tart. százsdes, számvizsgálói, Bosnyák Andor tart. főhadnagy, földbirtokost, Rhédey Llszló tart. hodnagy, mérnököt, Horváth Sándor tart. hadnagy, körjegyzőt, Vattay Dénes tart. hadaagy, községi jegyzőt, Rodks László tényl. főhadnagyot, dr. Terhicz Miklós tart. főhadnagyot, Tóth Károly és Nagy Sándor tényl. törzsőrmestereket, Szakony Péter tenyl. tiszthelyettest, Kiss-.György tart. őrmester, pénzügyi felvigyázót, Ováry György t*?xabo József tényl. tiszthelyetteseket, Hunyadi Bertalan tart. tiszthelyettes, bankszolgál, Both Lsjos tart. tiszthelyettes, portási, Papp István tart. őrmester, államrendőri. Rózsa István tényl. tiszthelyettest. Molnár István tart tizedes, kertészt, Táborfy Károly tényl. tiszthelyettest és Németh József tart. vezető, földművest. Az avatáson Zalavármegyét több küldöttség fogja képviselni.
— Titusz. Zalalftvó községben tifusr. megbetegedés tőrtént. Az óvólntázkídéseket megtették.
(x) Uránia. Hétfő, keddi „A bestia" különleges állalfilm.
— ínség akció Zalam egyében.
Kolbcnschlag Béla főispán kezdeményezésére nagyszabású ínség-akció van folyamolbm Zalamegyében, amelynek céljs az önhibáján kívül munko nélkül maradt mezőgazdasági és egyéb munkások segélyezése. A segélyezés abban áll, hogy a munkásokat az ősz és tél folyamán munkához akarják juttatni. Gondoskodnak arról is, hogy a dolgozó munkások kedvezményes árban kapjanak lisztet, ugy, hogy a keservesnek ígérkező tél folyamán mii denki, oki dolgozni akar, találhat megfelelő munkaalkalmat. A vármegye msgn akar gondoskodni az ellátatlanjairól és ebben a munkájában azámit a vagyonos közönség támogatására Is.
— UJ axeazárak. A denaturálta cél jára szolgáló adómentes szesz 110 K, ecetgyártáshoz szükséges adómentes szesz 135 K, különleges denaturálás céljára szükséges adómentes szesz 145 K, aetherek gyártásához szükséges adóköteles szesz 200 K, embert fogyasztásra szolgáló adókötelea szesz -240 K.
— A badafnl földgáz. A budafsl földgázfurásoknsk hosazu_, meddőnek tetsző munka után eredménye jelentkezett. Budafáról jelentik nekünk, hogy az ottani fúrásnál 860 méter mélységben földgázkltörés támadt, mely a furóhenger alsó szakaszában körülbelül 300 méterig nyomta fel a talajt. Most a vállalat emberei fokozott buzgalommal folytatják a földgázkútatást a kincseket rejtő zalai földben.
— A vaautl tarifaemelés. Mint jeleztük, az államvasutak augusztus 17-től fogva fölemelik a vasúti tarifát. A személy éa pod-gyászdijszabás körében a gyorsvonat! menetdijakat 120, az ily vonnthoz feladott ulipod-gyáaz viteldíjait 200 százalékkal emelik, uiig a személyvonatok menetdijiiit.tiOO, az ezekkel szállított podgyász díjtételeit pedig, vb l&mint bz expresszijükét is 150 százalékkal emelik. Még nagyobb n különbség a gyors éa, teher-áiuforgalomnál, 200 százalékkal emelik a gyorsáruként feladott nagyértékG cikkek díjtételeit, mig a közönséges és mérsékelt diju gyorsárukéit 150 százalékkal drágítják meg
— Törvény a koronc védelmére. A kormány a korona védelmére törvényjavaslatot készit. A javaslat szerint vagyonelkob zással és szabadságvesztéssel fogják büntetni az állami gazdasági rend eilcn csclekedőkct.
I92Z auguutua
ZALAI KÖZLÖNY
- DBgkeaoljrflk. Dr. Kállay Tibor pénxugymiolsitcr a legutóbbi sajtóértekezleten egy érdekes epiiódot cmlitett fel a tőzsdespekuláció köréből. Míj n legelső razíla alkalmival történt, amikor rendőrök fogiák körűi a tős.dét éa mindenkit etíálli-toltak, hogy az előálllloltok köiölt volt egy egyén, akinek lem lakís.i, aom foglalkozása nem volt, röviddel a roz<lo elölt megaiállolt területről érkezett ide csak árért, hogy a rendelkezésére álló külföldi tőke segllsígével milliókat arerczhessen a korona leromlásából. DSgkeaelyllk ezek, — mondotlo a pénzügyminiszter, — okik merne idegenból la megérzik a hu\'lasragot a akik ellen a leg-erélyesebb rendszabályokkal kell védekeznünk, ha tényleg nem akarunk dögrovásra jutni.
— Felhívás. A nagykanizsai kir. törvényszék felhívja Fentös Ferenc fel,őszemenyei volt lakost a házassági életközösség visszaállítására.
(x) Ha azarvaahua kapható Siabó Antal cstmegellzlolábcn. Eleje 100 korona hliu\'Ja 140 korona.
— Az elbocsajto.lt közalkalmazottak visszahelyezése. A koimány rendeletet adott kl, melyben aiobályozra a lélazám-apasztásl állományba soroiott közszolgálati Hadviselőknek és egyéb alkalmazottaknak art a löl vényben bbtositott elsőbbségi jogát, hogy az állami és államvrsuti a\'olgálat körében megüresedő álláaokst velük kell betölteni, h.i ar üresedésben levő állásokra elő-képzettaégük van éa korábbi aiolgálatuk olapján alkalmasak és érdemesek és ha a tényleges sjolgálstba való visszavételüket kélik. A rendeletben kimondja a kormány, hogy elvárjn n tőrvé .yhulóa-ígokt< I, városoktól és könégektől, valamint oz állami t.-mo-gatás és felügyelet alatt álló minden Intézménytől, hogy a létsrámapautáanál a leg-lc"«ágoaobban járjanak cl él legyrnek tekintettel az ige-én alkalmas éa érdemes egyénekre.
fx) Svelcl roogynr futbMlmérkfaéa felvételei az Urániában.
— Mennyi személypodgyáazt vihet
magával az utas? Mindgyakrabban előfordult, hogy a vasutak jegyvlisgálói tulbur-galomhól az összes nogyobh ui ipodgyánokat u\'ánfúettelik, ami rok panaszr.t ad alkalmat. Uj.bb sn a kereskedelmi miniszter szigorú rendeletet adott ki, mely nyomatékosan figyelmezteti a* illetékes közegeket, hoyy az Ut.m ülésére eső podgyásrtartó részen elhelyezett, illetve elférő bármily nagynak látszó 6»omag stb. utánfizettetése tiltva van.
, - Tanítói pályásatok. A lókuti (Ve»»prémmegye) rómoi katolikus népiskolához osztálytanítói állásra pályázat von hirdetve. Fizetés törvényes. Nőtlen előnyben. Választás aususztus 27. Iskolaszék. — A sárhidai római katolikus kántortanitói állásra. Javadalma: 1050 korona készpénz, 6 szekér tűzifa, mise- és stólajövedelem, törvényes lakás melléképületekkel, jövedelmezd gyűmöl-csöskert. Válasxtáa személyes megjelenéssel augusztus 20-án délután 3 órakor. Kérvények Csatári a (Zilarn.) a plébániára küldendők. — - A csatári római katolikus hitközség az újonnan szervezett 11. tanitói állásra pályázatot hirdet. A fizetés törvényazerinll és lakbér. Kötelességei dijlcvél szerint. Folyamodványok n plébániára küldendők (Csatár Zalamegye). Választás augusztus 20-án.
— Fölemelik az átmeneti segélyeket. A közalkalmazottak nemzeti szövetségének nagy választmánya ma délután Kelety Dénes elnökléaéVcl rendkívüli ülést tartott, amelyen az elnök közölte, hogy a kormány a axövetség memorandumára a kedvezményes liszt stb. ellátás kikerekitését és az átmeneti segély felemelését határozta cl. A nagyválasztmány ujabb felterjeaztéa megtételével bizta meg az elnökséget, amelyben a rendkívüli segélyek felomelésén kívül a természetbeni ellátás kiterjesztését kéri.
— UJ mozlremdelet. Hir szerint még e hóban uj mozircndelet fog megjolenni Az uj tr.ozircndeleinek az lesz az érdekessége, hogy a moígóazinhizat, mint állami monopoliumot fogják kezelni.
— A vármegyei tisztviselők országos egyesületének közgyűlése. A vármegyei tisztviselők országos egyesülete augusztus 16-én tartja rendkívüli közgyűlését Budapesten, Pestvármegye székházában.
(x) Mindenkinek meg kell nésni szombaton és vasárnap a Világ-mozgóban bemutatóra kerülő „John Bull, a gólyaláb* cimü mesés kalandor filmet. Ugyanakkor bemutatóra kerül Jimbó és Jumbó a csodamajom pár. Jön Göre Gíbor vidám szkecs!
— Kabaréeatély a Centrál káré házban. Hétfőn és kedden, augusztus 14-én és 15-én este fél 9 órakor Körmcndy Árpád igazgató művészi vezetésével előkelő fővárosi művészek kabarétáraulata tart mindkét estén teljesen uj műsorral előadást. Közreműködnek Luccy a világhirü táncosnő, Körmcndy Ilonka primadonna, Wlrlh Sári és Körmcndy Árpádné színművésznők, Kresch Miklós zongoraművész, dr. Mihályi Ernő tenorista, Pethö Pál, Körmcndy Árpád és Pórfjy Mihály színművészek. Számozott asztal (rendes ülés) 100 K, belépőjegy személyenkint 50 korona. Stin-rekrrülnek a legszebb kabaré darabok, operai ének- és magánszámok. Az estélynek előreláthatólag nagy sikere lesz.
— Az erdők védelme. A vallás- és közoktatásügyi miniszter felhívja az elemi iskolák tanítóit, hogy a tanulókat oktassák ki az erdőknek nagy fontosságáról, amelyeket Magyarország majdnem teljesen elvesztett. A tanulóifjúság minden utón-módon kímélje a fákat és az erdőt, hogy az erdőknek további pusztulása (pl. ordei lüiek által) megakadá-lyoztassék.
(x) Uránia. Szombat-vasárnap „Jim bűne" amerikai színjáték 6 felvonásban, a női főszerepben Florenz Vidor. A svcici magyar labdarugó mérkőzés gyönyörű felvétele. Bigorno telefonál, amerikai burleszk.
A nagykanizsai piac hatásági árai.
Nagykanizsa, augusztus 11.
Bab 16 K Sárgátok 6 K
Lencie 38 „ Kajszin barack 25 .
Mik 90 „ Szőlló 100 .
Dió 75 Szilva IS .
Káposzia IS „ Alma 13 »
Burgonya 116 Körte H .
Paradicsom 36 „ Görög dinnye 20 .
Viszonteladónál 38 Sárga . 22 .
Vöröshagyma 26 Hajdina 60 .
Fokhagyma ao B Vaj 300 .
Sárgarépa 12 „ Turó 40 „
csomó 1 —3 Tejfel 1 liter 40 .
Paprika darabja 1—2 Tej 13 .
Ugorka 11 Tojás 1 darab 11 .
darabja 1 „ Liba, sovány 500 .
Zöldség 19 . kövér 1000 .
Kelkáposzta 10 Kacsa, sovány 240 .
darabja 4 -5 „ . kövér 600 .
Kalarábé 8 „ Csirke pátja 300 .
B darabja 2 „ Tyúk darabja 300 .
Zöldbab 16 —
Vajbab 28 „ A húsárak megálla-
Vöröskáposzta 10 pítását az árvizsgáló
darabja ö -6 „ bizottság most dol-
Kukorica csövenkinl gozza ki és a i\'-„;.o.
darabja 2 —3 zelebbi számunkban
. morzsolt M már ez Is meg fog
Káríiol 100 jelenni.
TÖirtfÉ^VSZÉK
Az: uzaorablróság Ítéletei, A nagykanizsai kir. törvényszék, mint uzaorablróság dr. Kcnedy Imre táblabíró elnöklete alatt a kővetkező uzsora és csempész ügyekben Ítélkezett.
Gyurác< Ferenc és neje Gudenácz Anna légrádi lakosok 2600 csomag 25 grammos magyar pipadohányt vásárolt .egy Király-utcai dohány tőzsdében és megszállt területre akarták kicsempészni, hogy jó nyereséggel tul-adjin-ik rajta, azonban s határon elcsípték őket, a dohányt elkobozták, a házatpárt megbírságolták, letartóztatták és a kanizsai ügyészség foghátába kisérték.
A kir. ügyész árdrágító visszaéléa és árucsempészés címén emelt vádat ellenük.
Mindketten beismerték bűnösségüket, ugy a férfi, mint az asszony mentségükre kereset nélküliségüket hozták fel. Elnök szeműkre veti, hogy ma senki sem akar komolyan dolgozni, mindenki csak könnven akar élni, pedig napszámos embert alig lehet kapni. •A biróság az 1920. évi XV. t.-c. 6. §-ába ütköző árucsempészésben mondotta ki mindkettőjüket bűnösnek és ezért Gyurácz Ferencet 14 napi fogházra és 500 K pénzbŰntotésre, nejét Gudenácz Annát 4 napi fogházra és 400 K pénzbirságra és mindkettőjüket egy évi hivatalveaztésre ítélte. Miután a házaspár [s, az ügyész is megnyugodott az Ítéletben az jogerőssé vált.
Árdrágító viawélé* vétségéért került az uzaorablróság elé Szabó Ferenc killmáni születésű budapesti fehérnemű tisztító, aki 150 csomag dohányt vásárolt és azt Sopronba vitte, hogy árucsere utján anvagi hasznot szerezzen, do a pénzügyőrök lefogták. Többször idézték a biróság elé, de egy esetben sem jelent meg. A tárgyalásra Igy egy budapesti titkotrendőr kisérte le. Szabó beismeri tettét, mentségére előadja, hogy nehéz helyzete, munkanélkülisége vitte a cselekmény elkövetésére. Elnök Őt is kioktatja, hogy igyekezzék becsületes munkával nem pedig áru-csempészéssel kenyeret keresni. A biróság bűnösnek mondotta ki árucsempészés vétségében és exért Szabó Ferencet négy napi fogházra, 400 K pénzbirságra és egy évi hivatalvesztésre itélle. Vádlott, mint ügyész megnyugodott és igy az Ítélet jogerős lett.
Ugyancsak elfogott a határrendőrség négy tojáscsempészt, akik tojásokat vásároltak össze azzal a szándékkal, hogy a határon kicsempészik jugoszláv területre, hol dinárokat fognak értük kapni, azonban Murake-resztur községben az éber határrendőrség tetten érte .Őket, mikor át akarták lépni a határt. A rendőraég természetesen elkobozta tőlük a tojásokat, olcsón kiárusította éa a befolyt pénzt az államDéaztárba utalta.
rCukurisznyák József, Doleocsics János, Stalal István és Behet István molnárii lakosok, — kiket az ügyészség árucsempészés vétségével vádolt — beismerték bűnösségüket, ők is muokátalanaágukkal mentegetŐdztek „kenyeret akartak keresni.* Az elnök azonban Ökel Is kioktatja, hogy a .kenyérkeresetnek" nem ex a módja, de a becsületes munka. A közvádló vádbeszéde után a bíróság mind a négyet három heti fpgháxra, 500 K pénzbírságra és egy évi hivatalveaztésre Ítélte. Kukurlsznyák, Szalai és Behet megnyugodott nz Ítéletben, miáltal az jogerőssé vált, mig Dolencsics János felebbéxett, noha elnök többször jóakaratulag figyelmezteti, hogy a felsőbíróság nem lesz ily méltányos vele szemben, hanem felemeli büntetését. Dolenciics azonban megmaradt felebbezési szándéka mellett, mire a kir. ügyész súlyosbításért felebbezett.
A biróság mind a három tárgyalás vádlottjait azonnal át is adta a kir. ügyészségnek büntetésük kitöltése végett.
KÖZGAZDASÁG
Budapesti tőzsdei Budapest, augusztus 11. A deviza központ hivatalos árfolyamai.
Ai (Ívj árfolyam a vétet, . második didit AmsUrdtm 514—552, Bujurwt 13)0—1325, Kopponhág. 3v2—306, KrintlánU 243 - 24\\ London 6\'255 —63Í0. Berlin 183—108, MiUoo 837-Í470, Pális 112-5—11465, Prágs 3500—3550, Stockholm 360 —372, Zürich 266 7 —2707, Wien 2U0—310, Zágráb 420—Í26, Ksw-York 2 1402 -1423, Vsrsá 20 -2030.
Zürichi zárlati
Ií«rlin ü!, AmsUrdim —, Hollandi. 204, N.w-Yoxlt 525-7, Loodoo 2313, Párti 4282 5, Milano 2385, Prág. 1317 6, BnrUp.at Jí. Zágráb 1571\' Vaisé 0.075, W1.0 0 01-3, SiótU —, Oistrák bétyigi.tt —.
Termény Jelentési
Bull (Ttisavidéki) 0450 — 6600, igyáb 6450— 6550, ro« 47—48, tiküiaáay árpo, 57—50, litr árpv 04—67, 62—64, tongort 710-72, rlpc. 120-30, Zorpi 38—3«„ küln--
\'/ALAl közl0nv
Budapesti állatvásár:
/
Marhahús I. r. egészben 160-200, hátulja 100— 230, eloje 170-06, II. r. égésiben 120—30, tiátulja 126—60, eleje 100-10. Növendék! nuuha: I. r. egészbon 100-20, borjú (dlölt bőrb) 220—40. Készlet : Nagymarta* 442, eladás 401,. Növendék maiba 32, eladás 20, borjú 26i , eladás 154, .Marhabír 280—3C0, borjú-bór 450 - 4Ö0. Vásár élénk volt
Sertésvásár.
Felhajtás 1600. Elkelt 200. öreg sertés--,
kft tép---, I. r. 208—08, »slr 620, ssalonna--,
lehúzott has ——. Vásár lanyha.
A szerkesztésért sajtó jogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Apró hirdetések
náuiKk tmt^lm^y.
Teljes ellátást nyerhet uri családnál két diák. Cím a kiadóhivatalban.
Asztalotoknak igen alkalmas lécek és stáflik eladók Attila-utca S. szám alatt.
Tanonc, ki legalább 2 középiskolát végzett, elsőrendű vendéglőben azonnali belépésre felvételik. Cim a kiadóhivatalban.
Egy mindenes-szakácsnő 3 tagu
róm. küth. Uri családhoz azonnali belépésre, életfogytiglani kellemes állást találhat. Lehet idősebb nő is. Vörösmarty-utcs 63.
Jó háalkosxt kapható Magyar utca 24. szám alatt.
JómegjelenéaB, 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvételik Gyenes fűszer, csemege és fegyverkeroskedésében.
Ápolónő
sürgősen kerestetik az 4S
Állami Szemkórház rószóre.
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai befőző pergamenipapir
Vajcsomagolópapir Saperior paplrxacakó Caomagolópaplr Csomag fUggficlmkék Sokszorosító káaiBlék írógép
Irógépkeliékek Rendelési x.ebkönyvek Forgalmiadó könyvek Mindenféle Bxletl könyvek Kötlevelek
Gabonavásárlási könyvek
legolcsóbb napi árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
papír áruházában, Vagykanlxsán.
sugunlus 12.
r
VILÁG
mozgóképszínház
Erztébil királyná-lár, Színit izillodj épfilitíbn Telefon 74. Telefon 74.

Szombaton és vasárnap bemutatóra keiül
John Bull, a gólyaláb
Kalandorlürténel ós Jinibó £a Jumbó, a caodamajompár. Vígjáték.
Jönl
Göre Gábor, filmszkec.
Jönl
v:
. Páholy 36 K, saölyo K. I. hely 20 K, II Előadások hétköznap (él 7 és 9 órakor, vasár- és ünnep-\' U. hely 10 korona, ID. hely 10 korona. || napokon 3, 6, 7 és 9 órakor. Fontos k»x46« 1
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag eufedólyezett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
Csangary-utca 13. szám
Telefon 394 sz.
Elvállal
világíttat vaxetákoV, motorok, oall\'árok, valamint telefonok, oaengók és Jelxö-késstllékak falasoralásót, kastóly-vilJim-hárító barandaxását. Mlndonnomü villamos munkálatok gyorsan eszközöltetnek
Szakszerűen végzi
motorok ujratekercseléxét. Mindennemű égők raktáron.
xxxxx xxx xx sex xxxx
Zab, Tengeri k
Gépolaj, Nyersolaj * Kocsikenőcs f Badacsonyt rézkénpor* Köles, Mohar jf
M X
továbbá mindennemű gazdatigl és németoiszágt kerti magvak kkslny* ban is kaphatók\'
* Ország Widder cégnél »
Nagykanizsa, Erxsébet tér 10. *
X
X
XXX XXX XXXXX XX X XX
Figyelem! Értesítés!
Külföldiől importált áruimat a ningyor korona javulás? folytán tetemesen leszállítom az alábbi árjegyzék szerint:
Férfi bokáz faszegen, eUőr*ngu áru..............2350 K
Férfi boksz, faazeges h......•..........2750 K
Férfi boksz éa sevró varrott la 24 cm. szár .... 2950 K
Női magas aevró varrott la....................2850 K
NŐI mágus boksz varrott la....................2750 K
Gyermekcipő fekete, feszegeit la 19—22 ig..........400 K
Gyermekcipő fekete, faszegeit la 23—26 ............800 K
Gyermekcipő, fekete faszegeit la..................1300 K
Gyermekcipő, fekete faszegeit la..................1600 K
Fluclpő, fekete 36—39 ig la....................1950 K
^ Kapható:
SZABÓ SÁNDOR
cipőár uháxában, Kaxlncxy-utca 1.
Minden pár cipőnek garantált tl.xta bőrtnipa ás earka van.
Luk.2uax-cipőkben, valamint férfi- éa női sportcipőkben nagy vála.xték I
6141c évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Augusztus 13. Vasárnap
1S3. szám
/KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SuxkMitMf it kludöhivAUt: PA ut 13. " \' ■ laUiorbta-Ulefoa 78" ———
/dog(clcnik mindig kora reggel
SZERKRS7.TÓ:
BENEDEK REZSŐ
BI^^lZBTétl ÁAAK : Egy hóm 100 JC. *»gy«divr» 800 X. Egy«s asám ár* * x. ,„
Amerika az antanttól függetlenül
tárgyal Németországgal követeléseiről.
Washington, augusztus 12. (Kábeltávirat.) Hivatalosan megerősítik, Németország hozzájárult ahhoz, hogy külön bizottság tárgyalja Amerikának a németekkel szemben fennálló követeléseit.
Ez a bizottság amerikaiakból és németekből állana. Harding elnök William Day-t nevezte ki a bizottság elnökévé. A bizottság legközelebb ülést fog tartani és az antanttól függetlenül dönt ama követelésekről, amelyeket Amerika támaszt Németországgal szemben a világháborúból kifolyóan.
A magyar koripány tiltakozása a román kormánynál.
Bécs, augusztus ÍZ. Idevaló romín körökből értesülünk, hogy Zichy Rubido gróf, bukaresti migyar\'köv.t jegyzéket nyújtott ét \'a román kormánynak, amelyben a magyar földbirtokoknak Romániában, vagy E.dély-ben levő földbirtokainak kisajátítása ellen tiltakozik. A román kornrány ugyanis a román földbirtoktörvéfty alapján kisajátította az erdélyi birtokókat, tekintet nélkül arra, hogy azok román, vagy idegen állampolgárok tula^donai-e. A londoni értekezlet kritikus napja.
London, auguíztus 12. Tegnap az értekezlet nem tartott üliat, hsnem a miniszterek fesztelen beszélgotés keretében iparkodtak az ellentéteket elsimítani. Poincaré és Theunis Llóyd Gebrgenál reggeliztek és n reggeli után is együtt maradtak egészen 1 óráig. Délután 4 órakor újból folytatták tanácskozásukat, amely csak este 7 órakor fejezSdött be A három államférfi megbesiélése u\'án Sc\'hanzer is felkereste Lloyd George miniszterelnököt. A tanácskozás folyamán a kiindulási alap a szakértőbizottság jelentése volt. Több módosítás 8\'lele \' merült fel és ezek megvitatására nyomban összehívták a. pénzig 1 szakértőket, akik késő este meg is kezdték a tárgyalást. Az értekezlet mindaddig nem fog ujabb ülést tartani, amíg a szakértők nem készülnek el munkájukkal. Hír szerint • tanácskozások folyamán bizonyos közeledés tőrtént az ellentétes felfogások között.
Franciaország és Anglia is . bűnösök a hábojöért.
London, augusztus 12.. A Daily Herald A francia-orosz háborúi cselsjővény" címmel közli E. T. Morell adatalránnak az ér-tekezletnek a jegyzőkönyvéről, amelyet a francia és az orosz vezérkar o világháborút közvetlenül mojjelőző "év ketaetéAJartott. Morell tó írja, hogy ezek . leleplezések a legazenzációsabbak azok "««■ az adatok közül, amelyek az orosz cári levéltárból eddig napvilágrákerültek. A. úgynevezett ver.qUle.l-békét\' — Európa mosdani Inségánek
okát — egy hazugságra alapították. A béke gaidasági és politikai cíltlilrvnságo egy feltevésen épült fel, aminek a szövetségesek valószínűig erkölcsi srinezetet adnak, még p-dig azon a feltevésen, hogy a háboiu kitörésiben egyedül Németország a bűnös.
Minden íljibb lelepletés a háboruelöttl diplomáciák titkaiból esik azt bizonyítja, hogy hs Némrtornrág bűnös volt is, amint hogy az volt, Franciaország \'s Anglia a bűnösségből épp ugy kivellék a részüket Az okmányokból kiderül a< a hidegvérű vallomás, hogy Németország támadása nem volt váratlan, hogy a belga semlegesség megsértésének nem volt seujmi köze Nigybrilannla háborúba avatkozásához, hogy Németország lerombolásának tervét előre megállapították és hogy ebben része volt a m.iga sovén I berills kormánya révén Angliának.
Konstantinápoly védelme.
London, augusztus 12. A Csataldzsa-vonalon járt angol hírlapírók jelentik, hogyn szövetséges csapstok nagy gonddal szervezték meg a védelmi. Katonailag szinte megoldhatatlan feladat 0 védelmi vonal áttörése és ez csak akkor sikerülne, ha a görögök lu\'-nyomó erőket vetnének harcba és az emberéletet egyáltalán nem kímélnék.
Enver basa Asztrahán előtt áll.
1 Konstantinápoly, augusztus 12. (Saját tudósítónktól.) Enver basa hidseregével dia-dalmassn nyomul előre Asztrahán felé. Enver basa már a Kaukáiu-.tól éaz.-.k.-a áll csapataival és a vörös hadsereg osztagait, amelyek több helyen szembe próbáltak szállani vele, mindenütt szétszórta. Konstantinápolyban már várják, hogy jelentés érkezik Asztrahán elfoglalásáról.
Emelik a tisztviselők segítségét.
Budapest, augusztus 12. (Síját "tudósítónktól ) A közalkalmazottak szövetsége eljárt a kormánynál a segélyek felemelése tárgyában. Értesülésünk szerint a szövetség Ígéretet kapott, hogy az eddigi átmeneti segítség összegét, a kormány száz százalékkal fölemeli, természetesen suguntus 1 lg. A Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége kérte a rendkívüli segítség éa a családi pótlék emelését Is, ozonban a kormány kije-
lentette, hogy a mai pénzügyi helyzet miatt er.t a terhet nem lutja vállalni.
Ennek ellenértékeképpen felemelik a természetbeni ellátást: nz eddigi isir-, liszt-és cukor.idagoljat. A kormány ezzel Is hangsúlyozd akarjo, hogy a v.\'utának mtl Ingadozása mellett a természetbeni e\'látás kiépítésit tartja a Közszolgálati alkalmazottak létalapjának. \'_
■r
ANGOL
Minden á.rubü! ,csak ^{rendit syfytftiányl
Mélyen tisztelt Olvasóinkhoz!
p\' A legutóbbi 38.5 százalékos ujabb nyom-dászati munkabéremelés, a paphoi árának hétről hétre való emelkedése — óriási áldozatot kövelel az ujságvállalatoktól. A legtöbb újság élet halál harcot kénytelen vívni. A .Zalai Közlöny" is. Nem gySzrük az őrületes rohamot, olvasóinkra pedig nem háríthatjuk az ujabb terheket. Azéil elhatároztuk, hogy egye-lőre — míg a helyzet javul — ugy mint a háború kritikus perceiben tettük volt, redukált terjedelemben jelenünk meg, de nem emeljük a lap órái. Rendesen tehát kél oldalnyi terjede-lemben, szerdán és vasárnap négy oldalon 4dgunk megjelenni. Az olvasóközönséget ezzel semmi károsadós nem fogja érni, amenngiben a technikai előállítása oly tömött és olu be-osstásu lesz. hirdetéseket pedig csak a legkisebb terjedelemben fogadunk el — hogy ugyanazt a helyi híranyagot, ugyanazokat a távirati tudósításokat fogjuk hozni, amit eddig is nyujlo\'tunk.
A világ és hazai eseményeket röviden összefoglalva, hogy olvasóinkat mindenről tömören tájékoztathassuk, a fősúlyt azonban — úgy, amint eddig is tettük — a helyi híranyagra /eletetjük. Helyt lap akarunk lenni elsősorban, mely az összes helyi eseményeket, híreket ét várospolitikát a keresztény magyar■ s-ig erkölcsi szemüvegén át tárgyalja Útmutatója, vezetője, irányítója, védője és küzdő harcosa a nagykanizsai keresztény magyarságnak — ugu amint eddig is voltunk.
Es rendületlenül bízunk a mi közönségünkben, hogy nehéz, küzdelmes óráinkban nem fog bennünket cserbenhagyni, nem jogja azt a zászlót — melyet vusmarokkal, szent ideálizmussal kezünkben tartunk, hütlenüt el-hagyni, hanem mindjobban sorakozik köréje, mert tudja, hogy a ,Zalai Közlöny\' ügye nem magánügy, nem egy ujságvállalat privát-dolga, hanem közügy. Mert a 61 "éves harcos, kereszténymultu .Zalai Közlöny" ügye: a nagykanizsai keresztény társadalom ügye. Az a közönség — mely velünk eddig oly testvéri szeretettel összefort {— továbbra is keresztény testvéri hüséfg-l ki fog tartani melleltünk, míg ismét velünk együtt öroend, a nehéz órák elmúlása fölött.
Egyellen ház, egyetlen család, egyetlen üzlet ne legyen, amelyik keresztény és magyar, mely a .Zalai Közlöny\' köré ne tőhiörülne. Minden előfizető egy uj előfizetői toborozzon és e/szánt akarattal keresztül siklunk a szirteken...
A fELELÖS SÍEgKESZTŐi
príma siffonok
>!«(*» sássaak r4ol sírban
,i és téfikabátok. iötí^v és ""•$inger JÓZSEF Ö
afaarnoknagj választékban JinuLi^jyww «
yj}>ront s.állA <pQl»t -
Szövőpamut
4. sx«v«cérna állandó raktár.
XAl.A 1 KOZlONY
1922. augusztus 13
— A pénzBgymlnlszer levele — a nagykanizsai kormányzópárt elnökéhez. Az ir.demnltás sikeres befeje/ése alkalmából a nagykanizsai egyré^es kormányzópárt t^viratb n üdvö.-ölte a miniszler-képvi?elő*. Dr. Kállai/ Tibor a sürgönyre ma Falcs Lijos pártelnökhöz a kővetkező választ intézte: „Mélyen tisztelt Elnök url Kedves Bátyám I I^az meghatottsággal olvastam nagy* kanizsai páithivcim üdvö/lő táviratAt abból az alkalomból, hogy az indemnitásí törvény hosszas tárgyalás után testet öltött. Igaz meghatottsággal olvastam fzért, mert létom éa érzem, hogy abban a munkában és közdelemben, rmelyet hazánk közgaidasá;;i ujjá-épitcséért folytatok, nem állok egyedül, hanem ezt a munkát Nagykanizsa polgárságának szrretettolj s figyelme kiiéri. Ebben a támogatásban, ebben nz odaadásban látom munkám méltó gyümölcsé\'. Hálásan köszönöm bizalmukat és figyelmüket. Igaz tisztelettel: Dr. Kállay Tibor."
— Személyi hir. Dr. Krátky litván városi főjegyző hivatalos ügyben Budapesten tartózkodik.
— Kinevezés. Czumpf Ernő m. kir. pénzügyőri fővigyázó a zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatásé? által pénzügyőri szem-léaszé neveztetett ki s mint ilyen a nagykanizsai vidéki szakaszhoz osztatott be.
— Házasság. Meistner Oszkár álló-másfőnők örök hűséget eaküdőtt Horváth Rózsikának a szentferencrendiek plébánia temp\'omában.
— A házhelyek átadása. Holnap hétfőn reggel 8 órakor adják át a helyszínen a házhelyeket az igénylők első csoportjának, jegyzőkönyv mellett. Az átadásnál ugy dr. Szabó Gyula kir jáiásbirósági alelnök, a házhelyrendezési bizottság elnöke, mint a város vezetősége fog részt venni.
— Száraz, meleg idő várható. Az időjárástani intézet jelentése szerint huzárk-ban az idŐ szára* volt, a meleg csökkent. Túlnyomóan száraz, meleg idő várható továbbra is.
— Az Államrendőrség letöri az
ármaxsorát. A mindjobban elhatalmasodó áruuzsora erélyes és gyökeres letörésére a kerületi főkapitány felhívta a* összes, kerületéhez tartozó kapitányságokat, hogy azonnal lépjenek érintkezésbe a kereskedőkkel, iparosokkal stb. és k&lelstiík őket az ároltnsk a korona értékének arányiban való leszállítására íz az araknak a kirakatokban való kifüggesztésére. A kerületi főkapitány a leg szigorúbb rendszabályok foganato.itáaát követeli. A nagykanizsai államrendőrség is megkapta a kerületi főkapitány felhívását, r&éi i""SM\'\' "H°mt"\'n " szükséges intézke-
— A Konzerv- éa téaataárugyár
alkalmazottainak kabaréval összekötött tánc-rnulttsiga a legteljesebb siker jegyében folyt le az „Amerika*- hoz címzett vendéglő kert-helylségébcn. A gazdag műsor és a azereplők előadása minden várakozást felülmúlt. Előadó képességükkel kitűntek Ritter Ellujka, (•ki a szépségverseny első díjét is elnyerte), Gaál Jolika, ,4nfa/ l\'us, Baksa Loncty, hőidet Nusi, Körösi Glrus, Horváth Anni, Liztkai Annus, Liszkai Katus; mint angyalok Ritter
Íózs.a éa Bányai Irénke. A férfljk közül Utner Rudolf, Krausz Lipót. Külön dicséret jllell Zagajszki Ivánt, kl mint rendezi, leginkább srjátszerzeményű dslslval aratott teljes sikert. Műsor után tánc volt reggelig.
(z) Uránia, Hélfő-kedd. A Bestia éa BIgorno min ősember.
— Holltányilvánltáa, Ambrua István lenti földmives. aki 1886 ban született, A. Utván és Jós Erzsébet fia, Bakon Vilma férj-, a 48. gy.-e/redben 1914. december 6 án hősi halált halt. Z.ljegerszegl klr. járásbíróság.
— A közkórházi főorvosi álUa. A hivatalos lap pályázatot közöl a nagykanizsai városi közkórhiz sebészeti osztályának főorvosi, esetleg igazgatói állasára, szeptember 30 Iki határidővel.
kcnyelin.i és cílss. ü .gyedül z kés«l varrott dupt.tntpn nyirl ^
SZANDAL
Egyedüli ké*ilt<5:
ARGENT JÁNOS
modero clpéutU ttsgyiaalzM. Diák-tír 1
Ugyanod chevreaux, box, aatilop, jelyem, vásxoncipák kéxsal dolgozva a legflpomibh kivitelben a legutolsó dlVat sxcríot. 4490
— 20 aa honvédtisztek találkozója-
A bóró S/urmay nevét viscíő volt 20 ik honvédgyalogezred tisztjei, tisztjelöltj-i éa ha-sonállásu havidíjaséi f. évi auxusztus 26-án esti fél S órakor Nagykanizsán a Polgári Egylet helyiségeiben barátsógos vacsorára összejönnek.
— Szülők figyelmébe. A közeledő iskolaévre való tekintettel, mikor is a belralás alkalmával igen sokon szegénységi bizonyítványt váltanak, figyelmeztetnek n szülők és gyámok, hogy a torlódás elktrűlése végett mrr most jelentkezzenek és vegyék ki a városházán a szegénységi bizonyítványt.
— A hadirokkantak éa hadlözve gyek fontos értekezletet tartanak ma, vasárnap délután fél négy órakor n Keresztény Otthonban. Pontos megjelenést kér az elnökség.
— A pacial vásár. Közhírré testem, hogy Picsán f. évi augusztus hó 18-án tartandó országos vísárrn hnsitott kőiroü állatok felhajtása engedélyeztetett. N tgykanizsán, 1922. évi augusztus 12-én. Polgármester.
— A 6 oa honvédhuszárezred Ünnepe. A régi zalaegerszegi 6. honvédhu«zár-erred augusztus 20-áu hősei emlékérc Z ila-egerszegen ünnepélyt rendez. A régi ezred tisztjei, altisztjei és katonái, amennyiben a névre szóló meghívót még nem kapták m*g s az ünnepélyen /észtvenni szándékoznak, értesítsék sürgősen Szigethy Tibor főhadnagyot (Zalaegerszeg), egyben tudassák, hogy szállást óhajtanak-0.
— Dr. Kőnig fogorvos 13-tól 20 ig szabadságon van. 21-én újból rendet.
— Az Oláh-Bjba Ugy. A „Zalai Közlöny* finnek idején ismertette az Olóh— Biba ügyet, mikor dr. Biba Ferenc törvényszéki biró a .Zala" szerkesztőjétől nánási Oláh Árpádtól egy cikke miatt lovagias elégtételt kért, do Oláh kollégánk kereken megtagadta az elégtételadást, arra vuló hivatkozással, hogy semmi helye nincsen a lovagias elégtétele dósnak, mert ha igazat irt — akkor quo jure követel elégtételt, ha pedig nem Irt igazat, — nkkor rágalmazott és skkor jelentse fel a bíróságnál. Dr. Biba Ferenc Oláh társ-tzeikesztőt n kir. büntetőbíróságnál ennek alapján becsületsértés és rágalmazás vétségeért feljelentette és tegnap délben hallgatta kl alső Ízben dr. Podolay Jusztin, Bertin vizsgálóbíró távollétében mint annak helyettese, Oláh Árpád szerkesztőt. Oláh a kihallgatás kapcsán újból hangp-.tatta, hogy csak a teljes igazat irta, mikor riportjában megírta, hogy a Cs.-u. 24. sz. húzban aranyat két t egy urinŐ egy bútorozott szobáért, sértési szándék távol állott tőle, csak a közérdek lebegett szeme előtt, mikor cikkét megirta. Hs mége^yszer kellene megírnia, most is csak azt és ugy Írná, — mint ahogy nz Inkriminált cikket megírta. Vállalja a teljes felelősséget. A vizsgálóbíró négy sürü oldalas jegyzőkönyvben vette fel Oláh Árpád vallomását, melyet az ügyészségnek beterjeszt. A kir. ügyészség azonban ugy hisszük nem is vállalja a vád képviseletét, mert semmiféle jogi alapja a vádemeléshez nincsen és igy valószínűleg nem is kerül a sor főtárgyalásro. — Egyébként Oláh Árpád társszerkesztő tegnap délelőtt f.zemélyes-n feljelentést tett n kir. járásbíróság elnökénél — dr. Kovács Gyula táblabirónál — Biba Ferenc tőrvényszéki biró ellen párviadalra való kihivás vétségéért. A tár>ya7s iránt, melyet vdószinüleg szeptemberben fognak megtartani — óriási érdeklődés nyilvánul meg. A tárgyalás nyilvános lear.
— A nagykanizsai reáliskola már
nagvobb részében Pécsre költözködött, ugy. hogy a felszereléséből és berendezéséből már csak egy kis réizc van Kanitsln. A reáliskola uj évadját a rendes időben Pécsen fogja megkezdeni.
— Vfsvármegyét Zalavármegyé bői fogják kikerekíteni? Sopron közigazgatási ü\'ésén Fertsák főispán kijelentette, hogy Rakovszky Iván belügyminiszter közlése szerint a kö\'igazgatás késvüló reformja kapcsán Sopronvármrgyét Vnsmegyéből. Vasmegyei pedig Zalavármegyéből fogjak kikerekíteni
— A Magyarországi Munkások
Rokkant éa Nyugdíj egylete nagykanizsai csoportja tudvalevőleg szeptember 8 án vngy pedig 10 én fényes díszünnepség keretében Üli m=g a központ megalakulásának 50 éves évfordulóját. — Ezzel kapc olatban elhatározta a vezetőcég, hogy nagyobb segély-b-n kívánja részesíteni segélyezettjeit. Azokat, kiknek se nyugdijuk, se keresetük, se semmijük nincsen és akik a raaí súlyos időkben irtózatos megélhetési nehézségekkel küzdenek. Evégből kedden délután a vezetőség összejön, gyüjlőbizottságot alakit, hogy gyűjtések segítségével előteremtse a jótékony és áldozatkész nagykőtőnség kegyes adakozásából azt az összeget, mellyel ínséges, szegény segélyezettjeit felnegi i. A jubileumi ünnepen pedig kifogj* nekik a segélyt osztsni. — Felhívjuk azért a nagyközönség figyelmét már most előre ezen emberbaráti akcióra, hogy amikor u gyűjtők jelentkezni fegnak, járuljanak tehetségükhöz képest hozzá, hogy az emberbaráti cél minél jobban sikerüljön.
— A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylat f. hó 14 én délután 7 órakor a Keresztény Olthon helyiségében választmányi gyűlést tart, felkéretnek a választmányi tagok pontos megjelenésre. Hermann József ügyvezető igazgató.
— A Central kávéház holnap esti művész-előadásai iránt szokatlanul nagy érdeklődés mutatkozik, ugy, hogy mindenki jM teszi, ha jegyét még a mai nap folyamién biztosítja.
* — A Kat. Legényegylet tagjaihoz.
A sümegi Katolikus Legényegylet f. hó 27-én leríja 25 éves jubileumát, amelyre egyesületünket is meghívta. Felkérjük tehát mindazon tagtársainkig, akik ezen ünnepélyen résztvenni akarnak, ezen szándékukat f. hó 15-ig bezárólag az egyleti elnökséggel tudatni szíveskedjenek. Elnökség.
— Vadászok figyelmébe. Lőszerek, fegyverek,\'vadászati felszerelések, üres hüve-lyek, félig kész és kész töltények, revolverek, serét stb, minden menyiségben a legolcsóbb napi áron Gyenes Lajosnál, Kszlnczy utca 1.
— Nagykanizsai Háztulajdonosok Szövetsége. Az indemnitásí törvény 17. § a szerint a kincstári részesedés f. évi augusztus hó 1-tól kezdve az 1917 03 bérösszeg 60 s«á-zalék*. Az adóhivatal ezt az összeget a háztulajdonosnak Írja elő, aki azt a lakótól behajtja. Tehát a lakók állal fizetőit 20 százaié kon fölül ujabb 40 százalékot kell a lakóktól beszedni, a mit azok kötelesek megfizetni. Elnökség•
(x) Uránia. Hétfő, keddi „A bestia\' rendkívüli érdekfeszítő állatfilm és BIgorno mint ősember.
Ingyen szerelem
f«l cipőjét gummisarokkaj, ha ast nálam vá&árolU. 1
Dacára a nagy drágaságnak
> rsktiron ]4vü dpék.l, ugyzzioU.l\'nél, férfi . él gyt miekharisayikel, cipíkrémet. cipélilrit » stb. m.-j mindig igen mérsékelt úbaa iru-slljuí A nálunk váairolt elptk tar-tósságáárt k.xesség.t vállalnak.
UUNGÁRIA
■ I CIPŐÜZLET Fő-UT 14.
19\'iZ auguaztua 13
ZíLAl KÖZLÖNY
3.
OLCSÓARAKON
árusítjuk az előrehaladt nyári szezon miatt
a raktáron lévő nyári mosóáruinkat
NSI-dlval kabátvateurok, dlvatkoalum éa ruhaaz&vetek minden Ut.zO színekben, Ogy-szintén fértlkabát es doublé angol szívelek már raktárra érkestek Igen elese érakanI
Araink
olcsóbbak mint bárhol!
Raganhardl és Raymann
Világhírű asztalneműi, vásznai és siff ónjaiból
óriási raktár I
Kisfalud! és Krauáz „Aram Kakas" divatnagyáruháza, Erzsébettér 21.
— Halálozás A kereskedő világnak
fyásra van. Slnger József, a Slnger Jó-sef éa ára a nagykereskedő cég főnöke és megalapítója rövid, do súlyos szenvedés után tegnap délután Budapesten 60 éves korában megholt.. A megboldogult évek hosszú során át Kískomáromban volt üzlettulajdonos éa onnan mintegy 25 éve költözött be városunkba, ahol caakhamar ismertté és becsültté tette üzlete hírnevét. Szolid, igénytelen természete érvényesült minden tettében és általános bec.ülésnek Örvendett. Súlyos gyotnor-baji miatt a fővárosba kellett mennie gyógykezelésre, azonban már elkésett és tegnap délután meghalt. Holttestét hazahozzák éa itt fogják a családi airboltba temetni.
— A „Korona*4 kávéház átalakítási munkálatai nagyban folynak és valószinüieg ké^ hét mu\'va múr be is fejeződnek. Az újonnan átalakított BKorona" igazi látványoi-aág számba fog menni, mert ritka ízléssel és cainnel egyesíti majd magába mindazt, umi otthonossá éa kellemessé teszi a kávéházban való tartózkodást. Ugyanis Kiss Ernő, a kávéház-étterem főnökinek minden igyekezete, hogy a „Koronu" a helyi url tárasda-lom és a vidék kedvelt, meghitt találkozóhelye legyen. Legközelebb fővárosi jónevü, Ismert művésznők és művészekből álló társaságot fog szerződtetni, hogy a közönséget művészetük legjavával szórakoztassák esténkint. E célból már érintkezésbe is tépett a művészekkel és a kanizsai uriközönség nem* sokára gyönyörködhetik igazi, nemes művészetükben. A „Korona" kávéház ily módon teljesen fővárosi mintájú modern kávéház lesz, mely Nagykanizsa városi életében tekintélyes nevet fog magának kivívni.
— A Zeneiskola Értesítője, mely magában foglalja a* Iparművészeti iskola, Gép- és gyorairó iskola, Háziipari iskola és nyelviskola, valamint a Közművelődési Társulat jövő évi programját, — Szerbnél megjelent. Az Intézet növendékei Is ott vehetik át.
— A középosztálybeliek foglal koztatána. A B-Hatás álla/ni tisztviselők közül azok, akik uj pályára kívánnak lépni, állandó foglalkozást és tisztességes jövedelmet szerelhetnek a* alföldi magyar közművelődési egyesület szövőipari osztályánál. A középosztályhoz tt-rlozó minőknek viszont, akik varrógéppel otthon egyszerűbb katonai Ingek készítését vállalják, u^ynr.ciak az alföldi magyar közművelődési egyesületnek a népjóléti minisztérium támogatásával szervezett gyakorlati tanfolyama nyújthat olkalmn-zást. Jelentkezni Budapest, VIII., Sándor-tér 3 , III. em. 2. sz. alatt lőhet -délután 4 és 6 óra köpött.
(x) Mindenkinek meg kall nézni
vasárnap a Világ mozgóban bemutatóra kerülő John Bull, a gólyaláb elmü mesés kalandor-nimet. — Ugyanakkor kerül bomutatóra Jimbó és Jumbó, a C30damnjompár. Jón: Görc GAbor, vidám azkelBT\'
— Alaptők* emelén. A Nagykanizsai Takarékpénztár Részvény-Társaság igazgató-ságn szombaton délelőtt ujnépi Elek Ernő elnöklésével tartott igazgatósági ülésén elhatározta, hogy az 1922. augusitus 26-án egybehívandó rendkívüli közgyűlésnek yaz alaptőke 5,000.000 koronáról 5000 drb. 1000 K névértékű uj részvény kibocsájtásával 10,000000 koronára leendő emelését fogja javaaolni. A vidéki pénzintézetek közt első helyen álló, az ország és városunk legrégibb pénzin\'étete ezen alaptöke emeléssel is ügyfelei minden igényének legelőnyösebben való kielégítését azolgáljn. A* uj részvények lejegyzése piárls biztosítva van.
— Anyakönyvi birek. Nagykanizsán
7—12-ix született 2 fiu és 7 leány. Házassá-
fot kötöttek: Horváth Károly mészárossegéd étő Katalinnal, Ági Lnjos m. kir. főhadnagy Dobosy Mária Juilnna Paulával, Issa Ali cukorkakészilő Marton Máriiva\', Piros László m. kir hidniigy Mikó Rozáliával, Fekete Ferenc téglagyári muikás Csatlós Annával, Dobrovits Lajos Sándor uradalmi intéző Havas Saroltával, Meiszuer Oszkár állomásfőnök Horváth Rozáliával. Elhaltak: Szlávccz Feroncné Giál Anna 64 éves méhnk, Auer János 53 éves földműves tüdőhurut, Viuczo István 26 napos veleszületett gyengeség, P.ichta János 4 éves angolkór, Fiúmból Farcnc 1 napos vclesiüloictt gyángo-sóg, Szász József 64 éves téglavető orbánc, ötv. Sülő Fcrencni Kurucz Terézia 68 éves szívbaj, Parti Mária 5 hónapos bélhurut, Turánszty Erzsébet 17 napos emésztés hiány.
— Botrány egy temetésen Megírtuk egyik elŐzŐ számunkban, hogy Szombathelyen az édesanyja sírján agyonlőtte rangát Vass Juliska 18 éves leány, a mostohaanyja bánásmódja miatt való elkeseredésében. Az öngyilkos leány temetése tegnapelőtt délután ment végbe s csaknem botrányba fulladt a temetési szertartás. A közönség ugyanis hangos „Pfui" éa „Nem szégyenli mngát gyilkofc ?" — kláltoxáasal támadt neki a mély gyászban megjelent mostohának, aki már-már kénytelen volt távozni a koporsó m<llől, mikor rendőrök léptek közbe s megakadályozták a továbbiakat. Az Izgalom le-csillapultával azután elföldelhették a tragikus véget ért szegény fiatal leány holttetemét.
Dr. K4llay Zoltin jogi sieminátiuma t!udap«s(, Andiissy-ut 8. 6s Szegőd, Pallavicüil-u. 3. íclet<Sjég#ol cs biztos sikerrel kéazit elő bármely egy«tom 6* jogakadémia összes Jogi vizsgáira ís as ügyídl vizsgára Jcgyzalbérict! RekapitulációI Minden (elviligosiüst ssóval vagy Icvílbcn Mszséggolad akár a budapesti, akár a «*«gedi igazgát Siág.
(x) Pezagőa- éa boroa üvegeket
vesz a legmagasabb árban Muszelés Fricdcnthal.
\' — Az utolsó tuazsz állítmány. A
mogyar külügyminisztérium közlése sirrjnt auguatlus hó 10 én Csótra ujabb százharminc tagu tuszszállitmány érkezett, melynek tagjai lisztekből, tisztjelöltekből éa c*nládtagjslkból állanak. E< az utolsó csereszáliitmány volt. Ennélfogva a Jungorth dr. osztálytanácsos vezetése olatt olló rigni magyar hadifogoly-bizottság befejezvén működését, felos\'.lik és m*g augusztus közepén elhagyja Rigát. A rigai és a revali m. kir. konzulátusok vezetői azonban megkapták n szükséges utasításokat, hogy ezután még Szovjctoroarországból egyenként ha:a érni kívánó magyar túszok és hndifoglyok hazatérését minden lehető módon és egyetértően o moszkvai német segély-bizottsággal továbbra Ís elősegítsék én az oltüntek utáni kutatásokat azoigalmazzák. Esetleges kéi dezősködéseket és pénzkülde-ményeket oda kell intézni német nyelven.
(x) Uránia. Ma vasárnap három kép. Svclci-mogyar mérkőzés, Bigorno lelefopAl és _Jim bűne" amerikai meatermÜ.
Hajápolásra
DIANNA-HAMPOON
való.
Mindenütt kapható.
Gyártja: a Diana K«reskodoln>l R.-T. Budapojt, V , Nádor-utca 30.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek, Frfed József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fö-tér és Sugár-ut sarok) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
— A tanítók és • B-llata. A tanítói létszámcsökkentés természetszerűen Nagykanizsán Is nagy nyugtalanságot és elkeseredést váltott ki. A „Magyarországi Tanitók Szövetsége" Is többször eljárt a B listás tanitók ügyében s tegnap rondkivűli tanitői gyűlést hívott össze. A gyűlésen fejér Mihály egri állami iikolai igazgató ismertette
B-llatara helyezett tanítók ügyét, utána azám-laian felszólalás történt, melynek eredménye-Léppen elhatározták, hogy felírnak a vallás-
éa közoktetáaügyl miniszterhez és kérik sérelmeik mielőbbi orvoaléaát, az ideiglenesen nyugdíjazott tanitók végleges nyugdljbahe-lyezéaét, hogy helyük betölthető tegyen és végül kérik u minisztert, hogyha tanltóbőaég mutatkozna, ugy a tanítói túltermelést korlátozza oly módon, hogy a tanítóképző Intézetekbe való felvétet csak megszorításokkal tör énheaaék. Ezután mintegy 150 tagu küldöttség jelent meg a kullmzminlazter elölt a előterjesztette a határozati javaslatot. A küldöttség a miniszter válaazét megnyugvással velte tudomásul. — Itt említjük tz^pg, hogy ji mult napokban a kanixsal B liatáa tanitók határozott ígéretet kaptak, hogy ügyük kedvező elintézést fog nyerni és minden egyesnek ügyét revízió alá veszik. Miniszteri biztost a közoktatásügyi miniszter nem tud ugyan leküideni, mint a hogy kontemplálva volt, azonban igy ia mindont a tegnogyobb igazságossággal éa raéltényoaságga! fognak felülbírálni.
A nagykanizsai piac hatósági árai.
Ax árak változatlanok.
Nagykanizsa, augusztus 19.
16 K SS .
90 , 75 . 15 . SS , 35
Bab Lencse Mik Dió
Káposzta Burgonya Paradicsom Viszonteladónál 38 Vöröshagyma 26 „ Fokhagyma 20 . Sárgarépa 12 ,
csomó 2—3 „ Paprika darabja 1—2 . Ugorka 12 .
darabja Zöldség Kelkáposzta
darabja Kalarábé 8 .
darabja 2 .
Zöldbab 15 .
Vajbab 28 ,
Vöröskáposzta 10 , darabja 5—6 , Kukorica csövenkint darabja 2—3 . morzsolt SS Kártol 100
\\
19
10 4-5
Sírgatök 6 K
Kajszin barack 25 .
Szóllö 100 „
Szilva 16 .
Alma 13 .
Körte 14 .
Görög dinnye 20 .
Sárga . 22 .
Hajdina 50 .
Vaj 300 .
Turó 40 .
Tejfel 1 liter 40 .
Tej . 13 .
Tojás 1 darab 11 .
Liba, sovány 500 .
„• kövér 1000 ,
Kacsa, sovány 240 .
. kövér 600 .
Csirke párja 300 .
Tyúk darabja 300 .
A husársk megállapítását az árvizsgáló-bizottság most dolgozza kl és a legközelebbi számunkban
már ez Is meg fog
jelenni.
•mm üOaONv
1422. luguiiluill
— A »■»It állatok vizsgálati
dijának felemelése. A népjóléti miniszter n veszettségre gyanúi állatoknak a* állatorvosi Főiskolán tőrtínő vÍMgálatáéit felaeá-mitható dijakat nz eddigi 20 kor\'-nsról 120 koronára emelte fel. E díjon kívül a fél a boncoláshoz hasxnált kísérleti állat árát ia tartozik megtéríteni.
Zürichi zárlati
B«rllQ 65-3. Amsterd.m--, ItotUndl. 204 3,
N.w-Yoek SiS-S, London ÍM, TíiK -1312 5. llil.no 2412-5, IVÍg. 13576, Bnűapeat 59. Zftsrib 1575, Vinó O.OÍ5, Wl.nOOI, SiótU —, OulrU bily.ji.ll —.
Délzalai Takarékpénztár
í, Ossios iWyi rtsivéoyokst a ,-JegeWnyőiebt*n
•aaaOak it átadunk.
Tőisdéimegbizások
utráVltísít a- budapesti, wlanl, berlini, prágai és aigrábt II
l lóisdíkte elfogadjak.
Külföldi átutalásokat
a legelőnyösebben és a leggyorsabban teljesítjük
Dollár, dinár, líra
stb. külföldi .pénznemek vötelo és eladása.
Groii ét Társa iS^r1
Nagykanizsa, Su|ár-ut 1„ L tm. TiUfon ÍUi
A szerkesztésért so/lóiogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Apró hirdetések
íö «oii ao *. b««a..i -»»»«
dupíao nitoiii----\'
MB ínus MiMska, ,uuilk Mináiiir
*k mlnd.nkor 60
Teljes ellátást nyerhet uii csalidnál kit diák. Cim a kiadóhivatalban._
JVaxtaloaoknak Igen alkalmas licek és sláflik eladók Attila.utca 3. szám alatt.
JémegJelenésB, 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik Gyems fűszer, csemege és fegyverkercskedésében. <;.»
Egy kereset haasnált, jókarban lévő homokfutó eladó. Mészárosoknak is nagyon alkalmss. Bővebbet B.ur-cslcs Józsefnél, Sugár-ut 53.____
Eladó egy gramofon lemezekkel, valn mint Így meslelctiera. Bóvebbcl Eotvtts.|ér24
Ablakfüggöny, kerékpár, lábpumpa és karbidiámba eladó. Arany János u. 2.
Agilis fiatal
azonnali belépésre kerestetik, gép és molorszakmában gyakorlattal birók előnyben részesülnek. hás
bell ajánlatok «M7
Nagykanizsai Autóforgalmi r.-t.
Fő-ut 8. ízn\'m alá küldendők.
Ingatlan-eladás.
Hil. Rákócsl-utca 20: és 43. »r. házak kerttel, ezenkívül több szép l»áj kerttel, elfoglalhat* lakással, hás»k Istállóval. Uslat és emeletes házak. Birtok. Somogyban ICO és 40 holdas földbirtok, Kanissa határábsn 4 hold birtok háx és istállóval. Aranyho-4 hold szóló és 4 hold szántó szép pincével, Balatonhoz közel 12 hold szóló és földbirtok épületjel jutányos ár mellett el- ! adók. Modem szappangyár, uj épület és gépekkel eladó. Megvételre keresek több szóló : és földbirtokot Bóvebbet:
Dukász Miksa
IngaUan-kttivettlö I 1
Niiykittitu, Rékóczl-u. 29.
SZT. GYÖRGYUIZ
Szénsavval telítve Udltö Hatású
Kopható:
Weisz Ignácnál
Nagykanizsán
T.l.fon j^l Telefon
Eladó sarokház
_ város legszebb helyén egy 4 és rgy 3 szobás lakással, nafe-y veranda, fürdőszoba és pincével, parkírozott udvar 4 szobás lakás azonnal elfoglalható. Érdeklődik bővebb fclvllígosltÉBl nyerhetnek Kertész Lajos kalapos üzletében T Kaposvárott.
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolaj
Nyersolaj
Petroleum
RéZgálic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykereskedésében.
Tőbbtermelésü
A Hatuanl J4ö*ftn*n«me*l«0 R-T. Í BREOETI HATVANI
NEMESÍTETT toBUZfc
vtím^t kai. hokUnként WjW ko-
MAGYflRMAGTEHYÉSZTÉSI RT-nál
BUDAPEST, IV., SZáP-U. 1. T
TELEFON 66-53, 66-64. Sürgönyeim i OBANBRIUM.
Kérje az H. 85. számú ismertetöt.
S.jSl lcnyisil4.il MvAki, aiavaloltau \'.jtt"t» J°> cslr.kipessépl uií.Usl kwtulurtl U wi^agrar. Kertészeti és méhíazotl essküstSk.
MONORI HAGKERCIKEDÉS
árjegyzéke Ingyen, ús bérrnentve. (
önkéntes árverési hirdetmény.
A Nagykanizsai Toinaegylet katonaréu sporttelepének f. hó 9-án megkezdett önkénlts frveríajt f. évi angnaztas 14 én, héttőn délután 2 Arakor a holyszinen folytatni fogja. Eladásra kerülnek kisebb tételekben is deszkák, gerendák, téglák, ajtók és ablakok stb. Árverési föltételek azonosak a már kOzőlt feltételekkel.
Nagykanizsa, 1922. augusztus 10.
Pottyondy Józstl sk.,
a NTF. tilkara.
Dr. Krétky István sk.,
a NTI-: elnöke.
sütgfa.a kerestetik ..
Állami Szemkórház részére.
f-TTTT Á fi mo3Kffól£éps*inli&»>
V iij Ali irnébit kWlj rt-Kw-lunm, uilMi íüUUHi
■ ™ ■ * * t_i_.__ha Telefon 74.
Telefon 74. _,.„,„„,,„ Szombaton és vasárnap bemutatóra kerül
John Bull, a gólyaláb
K.landortörténct és Jlmbó éa Jnmbó, a caodamujompúr, .Vigjátik.
Jön I
Gijre Gábor, fllmazkccs
Jön!
Holvá-oV • Pitioly 35 K, n61y. 26 K. I. h.ly 20 K, U Bí.düok híUrösnap 141 7 t, 9 ir.kor, vulr ^ il"»P; y^ntttyaiaí. . U. hely 10 rei.ni, Hl. hely 10 korona II ttapofcfln 3. 6, 7 és 0 ér^tor. »onta» koaűéa^y
e»e»e»e»e»e^e» • >»»e»e»e»e»e»e»e»e»e
___Z. í._--------- . . . T.Uam !
B UftftNIfl Mozgószinház \'S
3-
Szombat—vasárnap
Svcici—magyar válogatott mérkőzés.
Jim bűne
Araerikai ftlmjáték 6 felvonásban
- Bigorno telefonál
HELYÁRAK: Páholy 40 kor., Zsötye 30 kor., II Elóadások kexdote: Hétköznapokon 7 és 9. órakor, A Körszék 20 kor., Támlás 16 kor., Zártszék 10 kor., || vasát- és ünnepnap 6, 7 és 9 órakor. Pontos kezdési ^
A Bestia
> felv ál atfilm, rendkívüli
Bigorno mint ősember
Burlestk_

Hyonuuott • lajitula Jáonowk: Zalai él Gyarmati könyvnyomdájában.
61-ik évfolyam
Nagykanlzaa, 1922. Augu.zttu IS. Kedd
184. ucám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Saerkesstősét és kiadóhivatal i Pő-ut 15. r.x. ——— InUruxban-Ultíon 78. — Megjeloufk mindig kor* roggol
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
ELŐFIZETÉSI ÁMÉJL: Egy hóra 100 BL Kagyadávro i Egyei aim ára 5 K.
A nemzetgyűlés összehívása.
Budapest, aug. 14. (Tudósítónktól) A nemzetgyűlést a mai napon, augusztus 16 ikára, szerdára összehívták. Napirend a további teendők feletti tanácskozás és igy az (llós csak formális lesz. Ezen az ülésen interpellációk is fognak elhangzani a szociáldemokrata-párt lé-szóról. Payer Károly a salgótarjáni bányász-sztrájk ügyében, Győrky Imre pedig a munkás-biztosító dijak felemelése, valamint a közlisztviselők segélyalap ügyében interpellál.
A csütörtöki ülésen a már előkészített kisebb javaslatokat fogja tárgyalni a nemzetgyűlés és ugyancsak ezen a napon tesz jelentést az sdójavsslatról Almássy László előadó, ugy, hogy az adójavaslat tárgyalása már pénteken vagy legkésőbb hétfőn kezdődik. A vitát Kállay Tibor pénzügyminiszter kezdi meg, aki az ország jelenlegi gazdasági hrlyzetét íogja az országgyűlés elé tárni és a törvényjavaslatokat elfogadásra ajánlani.
Az adójavaslat ok elfogadása már ma biztosítottnak látszik, mert hiszen a pénzügyi bizottság is minden tekintetben honorálta a kisgazdák kívánságait és azok a módosítások is, melyeket a pénzügyminiszter legutóbb telt, megnyugtatják a kisgazda társadalmat.
Politikai körök sokat beszélnek nz uj házelnöki állás betöltéséről. Szcitovszky Béla alelnököt kívánják, helyette pedig alelnökké Almássy Léazlót, vagy Hoyos Miksa grófot, vagy esetleg Prónay György bárót. Mindezek azonban csak kombinációk.
Szcitovszky Béla alelnök a szerdai ülésen fogja felolvasni Gaál Gaszton lemondó levelét.
Kislakás épitő akció.
Budapest, aug. 14. (Tudósitónktól.) Az Országos Központi Hitelszövetkezet a kormány támogatása mellett akciót indított, hogy a föld-birtokreform végrehajtása során házhelyhez juttatott egyének, valamint egyéb falusi kis ekszisztenciák részére az építést megkönnyítse. „A falusi kislakás épitő akció" a falusi kisembereknek a nthezen beszerezhető építés! anyagok beszerzését kivánja biztosítani és kedvezményes áron kivánja az érdekeltek rendelkezésére bocsátani. Elosztó telepeket szán* dékszik létesíteni több vidéki városban, igy a Dunámul is.
Zflrichl zárlati
Berlin 06, Amsterdam--, Hollandia 204
New-York 526-6, London 2340, Páils 4260, Milano 2390, Prága 1386, Budapest 37-6, Zágráb 157 5, Varsó 0.076, Wien 001, Szófia —, Oartrák bélyegzett —.
A keszthelyi Balatoni Vándorkiállítás.
Zalavármegye kincseinek gyUjteménye
A „Zalai Közlöny" tudósítójától.
Keszthely, augusztus 12.
A Bilatoni Társaság keszthelyi fiókja, az Amerikoi Vöiöskeresztukció és a Faluszövct-ség a Bjlatonvidék fejlesztése: gazdasági, kulturális, egészségügyi és építkezési viszonyainak javítása céljából folyó hó 10—15 lg rendezte gyönyörű kiállítását Keszthelyen, a községi fiúiskola öjszes helyiségeiben. A kiállítás nemcsak az agilis rendezőségnek válik díszére, nemcsak Keszthelynek, ennek a ikis balatoni városkának, amelyik mindig elől járt a magyar kul\'.ura fejlesztésében, de különösen Zalamegyének. A télen láttunk már egyet Zalaegerszegen az iparosok rendezésében és méltán büszkék lehetünk rá mi,*salkiak, ugy mint most a keszthelyire. Azonban, míg az egerszegi iparosok saját kézmunkájukal mutatták be, addig Keszthelyen a vidék különböző gazdasági stb. kinc.oit is láthatni.
A kilenc leiemre és tágas udvarra is kiterjedő kiállítást 10 én d. e. 10 órakor nyitotta meg Ri\'tsch Imre városbiró ünnepélyes keretek kőzött. A bejárattal szemben az udvaron van az Építkezési csoport. Itt különösen Ansorge szabadalma, „Fi ndu»" vesbeten kerítések (Pauk V. Nagykanizsa) keltettek feltűnést, továbbá Gadácsi Lijos kiskeszthelyi cserepesmester agyagzsindelyezései, a Bjlöton-halászat r.-t. hálói és a Gizdasági Akadémia gazdasági gépei. Itt láttuk még özv. Hoffman Mórné és fia cementáru gyárának csinos munkáit is és a Mayer testvérek gépeit. A földszinten nz első teremben van a Mezőgazdasági csoport. Szatuaek J. komárvárosi iparos betonkészilményei, Pálfy oki. épílő és Tóth János azig. épitő tervezetei, Szokolay Béla festőművész képei foglaltak el nagy helyet. A mogyaróvári növénynemesitő intézelnek és gróf Károlyi Imre zulaszentgróli nővénynome-sitő uradalmának kiállításai élénk érdeklődés tárgyát képezték. A híres magyar nemesített óriási kalászokat és vetőmagvakat nagy tetszéssel nézte a gazdúköiönség. Az Ipari csoportban láttuk a különböző géptőzegeket, a fűtőanyagok egyenértékeit szép rendezésben és u külföldi t£zeggyártmányokat. A mézeskalácsosok is ilt ütötték fel sátraikat. Szekeres Jinos keszthelyi cipész szab. alatt álló bőr-ványoló lemezét is élénk kritika kisérte, to-
vábbá Szilágyi György keszthelyi műbutor-és hangszerkészítő hegedűit, cimbalmait és amerikai női Íróasztalait. A két teremre kiterjedő ipari éj másik termében a gyenes-dláj£ munkatelep gyékéuydolgai és működésben álló gyékényszőnyegszövőgépe köré gyűlt a közönség. Nagy feltűnést keltett bobai CyörJ/y Ilona nagykanizsai lakos „Pannónia csipke szab. találmánya, a sármelléki és kis-komáromi nép csipkemunkái és a keszthelyi Ranolder Intézet (zárda) gyönyörű miseruhái.
Nagy közönséget vonzott a Festetics György gróf és Vaszary Kolos szoba. Keszthely két nagy férfiénak emléktárgyai láthatók itt. Különösen a nagy hercegprímás nehéz aranysujtásos miseruháit és házi reverendiit, breviáriumait szemlélte ámulattal a közönség.
A kertészeti csoport is méltán megéf demli a dicséretet. Szép volt Lovassy S. dr. nyug. akadémiai igazgató Begonla rex gyűjteménye, a hercegi uradalom és at: Akadémia kertészetének kiállítása s a Ranolder Intézet befőttjei.
A kulturális és népművészeti csoportban láttuk Keszthely és környéke nagyjainak (Deáknak, Kisfaludynak) emlékeit, melyek nagyrészt a aümegl Darnay Muzeumból vándoroltak át, továbbá Lénárd Miklós dr. akad. tanár régiség gyűjteményét, a keszthelyi Iparos dalkör nyereménytárgyait, az elemisták, polgáristák és gimnázistj&k rajzait, festményeit és szlöjd kiállításait.
A mezőgazdasági és méhészeti csoportban láttuk a kiállítás egyik legszebb tárgyát, a Gazdasági Akadémia hírneves tanárának, Fábei Sindornak gyönyörű tengerigyüjtemé, nyét és az akadémia birtokának talajszelvé-nyeit, továbbá különféle preparációt, a Festetics uradalom és a zalai bencés apátság gazdaságának feltűnést keltő terményelt. A méhészet körében a cserszegi méhészet (V. J K.) és Kirchner Boldizsár gelsei mintaméhészetének kiállítását.
Az utolsó terem a halászati és vadászati csoporté. -Itt a premontrei főgimnázium, a Gazdasági Akadémia mesteri preparációi voltak az érdeklődés tárgyai, Oltay Guidó sgancs-gyűjteménye, Bálványossy és Horváth fŐerdé-szek, gróf Zichy Gyula stb. különféle gyűjteményei a a Balatonhalászati r. t. hálói, szárított, sózott halai stb.
A kiállítást csak három napra tervezték, azonban már az első nap oly nagy közönséget vonzott, hogy a rendezőség két nappal
4NCOL FÉRFISZÖVETEK
príma s1ff0n0k
é. Vilin.k régi trbao
Minden áruból \'csak elsőrendű gyártmányt
átmeneti és télikabátok, sötétkék és fekete kamgarnok nagy választékban
singer józsef ÉJ társa
- KSspoat aaAUO IpOlat -
_L
XAI.Al KÖZLÖNY
1922. euwtu. 15
meghoaazabbitotta. Ai Aksdémia élőállal gyűjteményének már nem jutott hely é» így « Akadémia udvarán látható. A klállltáat szervesen kiegészíti a keszthelyi Balatoni Mu-zeum, amely a kiállítás napjain egész nap nyitva áH. A vidék minden részéről és a nép minden rétegéből láttunk érdeklődőket éa számos előkelőség megígérte látogatásét.
Nagy újságot és feltűnést keltett, hogy az iparosok kiállított tárgyaikat csak gabonáért bocsátják áruba. És pedig egy pű\'r szép sárga lószerszám ára 20 (husz) mázsa buz», egy cimbalom 7 máris slb. A szerszám tulajdonosa felvilágosítja a nagy számoktól és értékektől megzavarodóttakat, hogy ő valamikor 60 forintért vette, de a buzo Is olcsóbb volt és meg voh az arány. Büszkék vagyunk a keszthelyi balatoni kiállításra.
t—y.)
A kiutalt házhelyek birtokbavétele.
Nagykanizsa, augus^tüs 14.
Nagy volt az öröm tegnáp azok között, akik házhelyet igényellek és a bizottság megítélte száiptlkra a házhelyet. Az öröm tüjo-fénylett a szemekben. Tehát nem puszta ígéret, — dc komoly valósági amit a magyar kir. kormány hirdet. És lelkük elé rajzolódolt az a kicsi ház, amit majd magukénak, sajátuknak mondhatnak, amit fel fognak építtetni. Hol egykor egy hosszú munkásélet fáradalmait szeretteik körében kipihenhetik.
A város képviseletében dr. Novay Imre városi aljegyző végezte a birtokbahelyezés ünnepi aktusjt. Tegnap az első csoport, összesen 74-en kaptak házhelyet, ezek közül három nem jelent meg, egy pedig meghalt. Dr. Novay Imre mindenekelőtt tájékoztatta a bir-tokbahelyezendőket vállalt kötelezettségeikről, tekintve, hogy egyezségi okirat íett kötve, amelynek értelmében vegyes bíróság fogja majd későbben megállapítani a vételárat. E bíróságot az Országos Földbirtokrendező Bíróság nevezi ki. A házhelyhez jutottak részérói kérelmét terjesztettek elő, miszerint a vételár lefizetésére öt évi halasztást kapjanak, ellenben a vételár 10 százalékát azonnal lefizetik. E 10 százalék egyben bánatpénzül is szolgálna.
Ehhez a kérelemhez a megváltást szenvedő hercegi uradalom jogi képviselője, dr. Tamás János hozzá is járult.
Finta százados a katonát" állomásparancsnokság részéről előterjesztést tett, hogy a katonaság részére a kihasított területen levő kisgyakorlólcr használatára továbbra is igényt tart, mig a város más, megfelelő kisgyakorlóterct ki nem utal.
Ezek után minden egyes házhelyhez juttatott be lett vezetve dr. Novay által — házhelyére és birtokbahelyezve, ugy amint azt dr. Waligurszky Béla mérnök kitűnően megtervezte és kijelölte.
A megváltást szenvedő kisgazdák az igénybe vett földjük helyett a 65-ös számú őrház mellett kétszer akkora területtel lettek kárpótolva, mint amit tílQk igénybe vettek. Ezeket is birtokbahelyezte nyomban dr. Novay. Az összes birtokbavételek természetesen jegyzőkönyv mellett történtek.
Az egyes parcellák 274-280 négy-
szögöl között váltakoznak. Kivéve dr Sabján. dr. Krátky, Király tanácsnok és Eötvös Emil házhelyeit, akiknek parcellái jóval nagyobbak az átlag parcelláknál s a legszebb helyen fekszenek. A fenti igénylökön kívül ebbet az első csoportban a következők helyeztettek tegnap birtokba:
özv. Vajda Bélánc, Kovács István, Simon Gyula, Polgár Józsel, Milhoffer Samu, Tulézy Péter, özv. Dávid Istvánná, Schlegel József, Levtk Ferenc, Hollánder József, Füredi János, Béres János, Honfi Lőrinc, Vojkovícs János, Kocsiás József, Marái János, Berke József, Hartmann János, Lőrinczi Pál, Tináker Alajos, Bindinger Gyula, Halász Károly, N\'oth-nagel József, Wlnkler Pál, Ötvös Gyula, Károssy József, Héring Károly,^ Molvá-recz Pál, Horváth László, Kövér János, Ansorge Antal, Pantmer Mihály, Henne Frigyes, (Branlzsa Mihály meghalt), Huszár István, Milley István, Mandics József, Bogalin István, (Benke József, Kozáry Kálmán és Peti György nem jelentek meg), Sebők Károly, Lehóczky Lajos, Kalmár István, Berke István, Pataky József, Károlyi József, Zakubecz Imre, Sipos Lajos, Frühmitter Rezső, Galambos Ferenc, Heim György, Károlyi János, Mlttermayer Ferenc, Nemecz József, Kedmanecz József, Acs Ignác, Baj István, Verő, Imre és Egri Gyuls.
A többiekre legközelebb kerül sor. Mindenki ki lesz elégítve. (")
Egy leány tragédiája.
— Saját tudósítónktól. —
Nagykanizsa, augusztus 14.
A súlyos megélhetési viszonyok már nem egy gyenge lelkű embernek kerültek életébe. Ahelyett, hogy Istenbe vetett biza-lommal, magyar akarással csak azért is meg-küzdenének a kemény ElctAcl, hogy az akadályokat leküzdve egyszer mégis csak diadalmaskodjanak, inkább a kishitünégnek adnak teret bensejükben, amely mikor úrrá lesz fölöttük, megzavarja tiszta látóképességüket, nyugodt mérlegelésüket és higgadt gondolkodásukat, és ha nincs bennük aziláid, erős hit az isteni gondviselés iránt, a kétségbeesés karjaiba dűlnek, honnét vagy elmerülnek az élet sötét fertőiben, ami erkölcsi heldlukat jelenti, vagy pedig önkerük-kel vetnek véget vigasztalan — mert hit nélküli — szomorú életüknek. Nap-nap után olvashatunk ilyen gyenge, kishitű, betegielkü szerencsétlenekről, akiknek Itten legnagyobb adománya — az Elet — teher, mert nem akarják az élettel való harcot végigküzdeni. Különösen szomorú, hogy nagyon sok a nő és főleg a fiatal leány közöttük. Pedig hány elmetasi meggondolatlan tettével egy olykor nagyszerű jövőnek életfonalát.
DIANA
SÓSBORSZESZ
KdloMeg bedörssölásre vagy belsőleg cukorra cseppentve . a legjobb tijclalomc.lllopttó.
MlndonUit kaphatói
Egy ilyen megindítóan szomorú eset történt tegnap délután a nagyk.nlzsoi temetőben. A temető sírásója szokásos Voenor munkájának elvégzése után 5 és 6 óra között visszafelé tartott, amikor az egyik sir-dombon mozogal látott valamit. Mikor közelebb ment a tirboz, egy vonefló nőt látott, aki arcai a sirdombon feküdt, azája habzott, szemei le voltak csukódva, a nö pedig teljesen eszméletlenül. Első pillonatban nem tadts, hogy mittévő legyen, kiszaladt és rendőr után futott. A temetői körzet rendőr-őrazemét megtalálva, jelentette neki az esetet, aki azonnal menlőkért telefonált, akik a még mindig eszméletlen nőt sürgősen a kőz-kói házba szállították, ahol dr. Nisponszky főorvos rögtön kezeié, alá vatte. Kivitték abba a pavilonba, ahol az ilyen nehezebb eseteket kezelni szokták és gyomormosást alkalmaztak rojta. Eatlg még mindig eszméletlenül volt, ugy, hogy addig nem Is lehetett kihallgatni a rendőrség tisztviselőjének.
Sikerült megállapítani, hogy az Illető Vargha Jolán 19 évea, nagyon szép külsejű, szőke, Budapesten lakó leány, aki azért utazott le Budapestről Nagykanizsára, hogy az Itteni temetőben pihenő édesanyja, Vargha Józsefné született Kresxner Terézia sírján öngyilkosságot kövessen el. Sikerült valahonnan veronált szereznie, omlt aztán elhatározásához képest tegnap délután édesanyja slrdombjára feküdve bevett. A méreg persze hotnl kezdett rövidesen és a leány elvesztette eszméletét. Ebben az állapotban találta meg őt a sírásó. A szerencsétlen leány levelet hsgyott hátra, melynek kusza, remegő\' kézzel lt ott vonásai a nem grafológus előtt Is sejtetik azt a belső küzdelmot, amit önmagával folytatott, mig a Veronáiig jutott. Levelében írja, hogy teher neki ez az élet, amelyet édessnyja nélkül kell megküzdenie és azért hal meg, mert nem bírja tovább. Ne kíséreljék megmenteni, mert újból csak öngyilkos lesr.
Sikerült megállapítani, hogy a szegény teremtés hosszú Időn át hiába próbád álláshoz jutni, elhelyezkedni, nem kapott állást, nem sikerűit alkalmazásra szert tenni. S noha kishitű és gyenge volt, inkább a halált vá losztolta, semhogy a feléje meredő félreérthetetlen tekinteteket figyelembe vette volna. És itt nyilatkozik meg fehér leánylelkének igazi szépsége. Inkább a halált, de az egyenes útról nem akart letérni.
Ma, hétfőn délelőtt kissé magához tért Vargha Jolán és igy sikerült őt a rendőrségnek kihallgatnia. A kihallgatás folyamán megismételte azt, amit levelében irt.
A leány állapota súlyos (tíz veronál-pasztillát vett be), azonban az orvoook kijelentései szerint sikerülni fog őt az életnek megmenteni.
Vsjhs akadna valaki, aki bitét, bizalmát, reményét vlzsza tudná adni, mitől a kíméletlen élet megfosztotta . . .
Mily szép feladat adódna Itt a Siociálls Misaló, vagy a Mária Kongregáció hölgyei számára ... (•)
— Káteaaznyolcvanezar koronát az orosházi földek holdjáért. A napokban egy Amerikából visszatért magyar Or»s-háza környékén földet váoárolt. A két áj negyed hold földterületért, melynek egyik rémze kevésbé jó szikes föld, vételár fejében három-százötven dollárt fizetett, ami akkori értékben hstszázhsrmlneezer magyar koronát tett ku Ilyenformán egjí hold föld kétszáznyolovai.-ezer koronába berült.
1922. .ugmitua 15
ZALAI K02L0NV
MELYEN LESZÁLLÍTOTT ARIIKON
árusítjuk az összes raktáron lévő áruinkat
KUFAIUPI ÉS KRAU1Z ^ÍS^TS:
HÍREK.
— Lapunk legközelebbi száma a
mai ünnep miatt csütörtökön reggel a rendes időben jelenik meg.
— Nagy boldogasszony napját, vagyis a boldogságos Szűz menybemenetelének ünnepét üli mo a katolikus Anyaszentegyház. Nagy boldog asszony napja o Mária-ünnepek egyik legmagaaitosabbja, melyet a hivek, főleg a kongreganliták különös fénnyel éa a asentségekhez való járulással ünnepelnek meg.
— Zarándoklat a bucsuazentlászlól kegyhelyre. Mint minden évben, ugy az Idén is a nngykonizsai ferences-atyák nagy zarándoklatot rendeznek a bucsuszenllászlói nagy Mária-kegybelyre. A zarándoklat szép teaiber 8 án. Kisasszony napján reggel indul a kanizsai ferences-atyák plébánia templomából külön vonaton Bucsuszentlászlóra, hol ünnepi istentisztelet, szentbeszéd, stb. lesz megtartva és még aznap délután visszatér Kanizsára. A zarándoklat vezetője Sebestyén atya, akinél jelentkezni kell. Azon katolikus hívek, akik ezen zorándoklaton részt akarnok venni, jelentkezzenek sürgősen P. Sebestyénnél, hogy a kellő időben a azükséges intézkedéseket megtehrsse. Egyébként minden felvilágosítást és útbaigazítást n Irgnagyobb készséggel nyújtja.
— A megyéspüspök ujabb ado m;inyai. A somogymiháldi Ipartársulatnak házépitéare 3000, « sümegi kaih. legényegyletnek jubileuma alkalmából 5000, az njka-c; inger völgyi bányászok Szent Borbála harangjára 20.000, kat. főiskolai hallgatóknak tanulmányaik végzésére 130.000 koronát adományozott a püspök.
— Mikor Jön dr. Kállay miniszter Kanizsára? A legutóbbi hetekben több wben híre kelt, hogy Nogykanizso miniszter-képviselője, dr. Kállay Tibor legközelebb városunkba érkezik. Illetékes helyen felhatrl-maztak annak leszögezéaére, hogy Kállay miniszter mostani rendkívüli elfoglaltsága miatt csak szeptember havában érkezik Nagykanizsára.
— A hal ár megállapító bizottság,
amely annak idején Nagykanizsán is székelt a melynek magyar részről tagjai Waisel ezredes, Bodor főmérnök és B*lek tanácsos, felső utasításra Szentgotthárdtól Kotorig végig vjzs?áiják a határt.- A bizottság magyar tagjainuk egyikével sikerült a Zalai Közlöny muníatársánuk is beszélnie, aki elmondolto, hogy nagyban búik a határkiigazilás kedvező elintézésében.
— Az elnémult harangok akciójára Szekér Árpád rábahidvégi plobános ur hivei 1500 koronát, dr. Batthyány-Strattmann herceg ur őfőméltósága 5000 koronát adomá-nyozott. A gyűjtési akció ezzel oly mederbe jutott, hogy teljesen fedezi a kórházi kápolna,, harangjának előállítási költségét. A harangok az „Ecclésia" budapesti cégnél készülnek éa szeptember havában kerülnek felszentelésre.
— Gyászrovat. Az egész város intelligenciájának főleg a kereskedő világnak nagy részvéte mellett ment végbe Singer József nagykereskedő a Singer József és társa cég főnőkének temetése. Az izr. temető halót teaháza zsúfolásig megtelt résztvevő közönséggel, sőt sokan be se fértek a csarnokba, hol io dr. Büchler a keszthelyiek tudós rabbija (dr. Winkler helybeli főrabbi szabadságon van) szívhez szóló, magas gondolatokkal lelt hosszú beszédében búcsúztatta az elhunytat, mig a gyászdalokat Abrahamovics Márk főkántor énekelte. A szertartás után az egész gyászkőzönaég elkísérte *n diszea érckoporsót a családi sírbolthoz, hol is a végső szertartás után elhelyezték.
— Diákotthonomba diákokat még felveszek. Pjeijer tanár Szemere-utca 19.
— Kölcsön áthelyezés. Uj. Székely Emil letenyei éa Pál Viktor zalaszentgróti szolgabirókat kölcsönösen áthelyezték.
— UJ kereskedői engedély. A városi tanács legutóbbi ülésén a Magyar Köztisztviselők Termelő Szövetkezete részére a fűszer- és csemegekereskedői engedélyt kiadta.
— Tanítói pályázat. Heresznye község róm. kath. iskolaszéke egy rendes osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Szabályszerűen felszerelt kérvények a vízvári plébániahivatalhoz küldendő. Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó.
— Megszűnik a hadigondozottak segélyezése. A népjóléti és munkaügyi minisztérium rendelete szerint f. évi szeptember 1-vel, midőn a megfelelő magasabb járadékok már folyósítva lesznek, a hadigondozottak segélyezése megazünik. Azontúl aem segély, sem kölcsön iránti kérvények cl nem fogadtatnak.
— Lemondottak iparengedélyükről. Jellemző a mai gazdasági helyzetre, hogy a legutóbbi n&pokban a következő kanizsai iparosok és kereskedők adták vissza engedélyüket illetve mondottak le iparuk gyakorlásáról. Tubol Gyuláné sertéskereskedő, Günsbc-rger Ignác szatócs, Horváth Jánosné élclmiszerkereskedő, Kolaiics János szobafestő, Rotter Mária nőiszabó és Horváth István hajóhintás.
(x) Uránia Jön a „Halói cowboj".
— UJ vitézi telkek. Báró Inkey Pál ihárosi nagybirtokos az ihátosi határban mintegy 40 hold főidet ajánlott fel teleknek. A telket három részre osztva Rédey Gyula Ihárosi kántortanítónak, Horváth János ihárosi és Kuli János csutgói főldmiveseknek Ítélték.
— Buzavetőmagbeszerzés. Eredeti Székáts-féle nemesített őszi m.agyar buza után termelt búzavetőmag 100 kg.-onkint 130 kg. búzáért beszerezhető. Bővebb felvilágosítást ad a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület titkári hivatala Zalaegerszeg.
— Vadászok figyelmébe. Lőszerek fegyverek, vadászati felszerelések, üres hüvelyek, félig kész! és kész töltények, revolverek, serét stb. minden menyitíégben a legolcsóbb napi áron Gyenes Lajosnál, Kazinczy-utca 1.
— A Nagykanizsai Kereskedők Táranlata értesiti az összes helybeli kereskedőket (tehát a nemtagokat Is) miszerint folyó hó 16-án szerdán 18 órakor (este 6 órakor) a nagykanizsai Kaszinó helyiségében, a helybeli hatóságok főnökeinek jelenlétében értekezletet tart. Eten értekezlet tárgya, az eladási árak igazságos és méltányos megálla-pitása és igy a kormánynak drágaság letörésére Irányuló szándékának sürgős megvalósítása. Schwarz Gusztáv elnök.
— Az Induló vonatra ugrott. Tegnap délután egyik nagykanissai tisztviselő, aki lekésett a vonatról, a már induló vonatra ugrott föl, azonban a legutóbbi erélyes utq-sitáa alapján erre a vasúti közegek megállították a vonatot, az illető urat leigazoltatták és — leszállították. Óva figyelmeztetjük azért ismételten az utazóközönséget, hogy az induló vonatra ne ugorjék föl, mart a vasúti személyzetnek éa a rendőrségnek utasítása vap arra, hogy ebben az esetben a vonatot megállítsa és az utast leszállítsa. Azonkívül meg is birságoiják.
.Halál cowboj jön az Urániába.
— Hazament meghalni. Szakái Ferenc nemespásztói lakos, földmlveat, a mult napokban lova az istállóban ugy megrúgta, hogy sürgősen be kellett szállítani a kanizsai közkőrházba. Alig volt azonban egy napja a kórházban, mikor felcihelődött és szépen visszament községébe. Alig érkezett azonban haza, alig nyitott be házába, mikor Szakái gazda összeesett éa pillanatok múlva meghalt. A halál okát a hatóság fogja megállapítani.
— Vasvillával sújtották fejen — tévedésből. Boros Antalné szül. Gazda Anna 42 éves murakereszturJ napszámos asszonyt eszméletlen állapotban hozták be a nagykanizsai közkórházba, mert egyik munkástársa ugy ütötte fejbe a szegény asszonyt, hogy azonnal eszméletlenül összeesett. Az eset ugy történt, hogy Boros Antalné Neiues-sándorházán Kollarios Károly községi bírónál a cséplési munkáknál volt alkalmazva. Munkaközben, amint a. szalmakazalon állott és Kovács Mária nevü munkásnőnek feladogatta a szalmát, Kovács Mária véletlenségből a vasvillával megbökte Horváth György napszámost, aki erre annyira indulatba jött, hogy vasvillájával ugy tejen sújtotta Boros Antal-nét — azon téves hiszemben, hogy ő volt az, aki a vasvillával meglökte, — hogy a szegény asszony nyomban eszméletét vesztetten leesett a szalmakazalról és napokig eazméletlenül feküdt. Az első segélyt az ottani tanító nyújtotta neki, majd behozták a nagykanizsai közkórházhs, ahol most a javulás utján van. Ma hallgatta ki a súlyosan sérült asszonyt Podolay Jusztin vizsgálóbíró, aki az ügyéazaég képviseletében a kórházban megjelent. A brutális bántalmazó ellen az eljárást a csendőrség megindította.
(x) Uránia. Ma kedden a Bestia, cirkusz dráma 5 felv. és a 2 felvonásos amerikai burleszk: Bigorno mint Ősember.
A szerkesztésért sajiójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. suguszius 15.
Apró hirdetések
■ lljai 10 »Alc 00 X, Taitagahb batOrrl wattéit iu»k duplán »iim Illatnak. AlUat kereaOknok nliidoukor 00 eaáxaUk irtipf dm«ay._
Egy keveset használt, júkflrban lévő homokfutó eladó. Mészárosoknak is nagyon alkalmas. Bővebbet Bruncsics Józsefnél, Sugár-ut 53.
Eladó egy bör utozóbőrönd, 14 kg sulyu, 2 drb. mait szekrény, 2 így, egy ke ményfa sertésól, I darab kóisoros harmonik« Megtekinthető Kossuth-iér 24/b. sz. alatt.
JómegjelenéaQ, 4 középiskolát végzeit fiu tanulCnak felvételik Gyenes fűszer, csemege és fegyverkereskedésében.
Kocsis 5000 korona haviíizctéssel felvételik Krausz száliiiónál Batthyány-utca 4.
Eladó 4 drb süldő-malac Magyar-utca 155. szám alatt.
ZSAK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolaj
Nyersolaj
Petroleum
Rézgálic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH Él SZEGŐ
nagykereskedésében.
SZT. GYORGYVIZ
Szénsavval telitve üditö Hatású
Weisz Ignácnál
Nagykanizsán
T«l.fon ^ Q^ T.lefon
iladó sarokház
h város legszebb helyén egy 4 és egy 3 szobás lakással, nagy veranda, fürdőszoba és pincével, parkírozott udvar. 4 szobás lakás azonnal elfoglalható. Érdeklődók bővebb felvilágosítási nyerhetnek Kertéaz Lojos kalopos üzletében Kapoavárott. 4M,
XXXXX XXX XX XX XXXX
IZab, Tengeri Gépolaj, Nyersolaj k Kocsikenőcs y Badacsonyi rézkénpor Ü Köles, Mohar jf
tovább* mindeanemu gsidaiigl és M uémetorsiági k«rtl magvak kicsiny-ban Is kaphatók
Ország<
Widdercégnél
10.
jj mi Jtay és
jj Nagykanizsa, Erzsébet-tér
XXX XXX XXXXX XX X XX
Agilis fiatal
tisztviselő
azonnali belépésre kerestetik, gép és motorszámában gyakorlatial birók előnyben része&Ulnek. Ii^s
beti ajánlAtok W7
Nagykanizsai Autóforgalmi r.-t.
Fő nt 8. szára »>á küidend\'.k.
Ápolónő
íüiyúier kcieitclilí ni (-,
Állami Szemkórház részére.
1I409/19S2
Felhívás.
Felhivatnak mindazon hadirokkantak, hadiözvegyek és hsdiarv&k, kik a folyó évi juhus 24 tői augusztus hó 4 ig megtariott igénymeg-állapitó bizottsági összeirAson nem Jelentük meg, hogy okvetlen Jelentkezzenek a pótössze-iráson (Városháza 11 em , 31. ajtó) az alább felsorolt napokon, minden nap délután 3 órakor és hozzák magukkal a fizetési meghagyást, csekszelvényt és a gyermekeik keresztlevelét és pedig 1922. évi augusztus 21-én a hsdiiokkan-tnk, 1922. évi »uguszius 22 én a hodiözve gyek és hadiárvák.
Figyelmeztetnek n hadirokkantak és h<tJi-özvegyek, hogy akik e napokon a pólössztí-irustn nem jelennek meg, azok a felemelt nyugdijuktól elesn-jk.
Nagykanizsán, 1922. évi augusztus 12 én.
Polgármester.

jj URflNIfl Mozgószinház 35
A bestia
Rendkívüli ál atfilm, 5 fc!v.
Bígorno mint ősember
2 (elv. vígjáték (Burlessk)
Jön a Halái-cowboy
HELYÁRAK: Páholy 10 kor., Zsölye 30 kor., [| Beadások kezdete: HéUtösoapokoa 7 és » Örskor, ^ Körsxék 20 kor., Tiralis 16 kor., Zirtszék 10 kor., j| vasár- cs Cnnopnap 6. 7 és 9 órakor. Pontos kezdési

Magyar Fiat Művek r. t. Budapest képviselősége, Tauril gummíraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javitó-műhely, benzin-árusitás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület. Telefon: 359.
Telep: Tárház-utca.
Igazgatóság: FŐ-Ut 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSA.
Figyelem!
Értesítés!
Külföldről importált áruimat a magyar korona javulása folytan tetemesen leazállltom az alábbi árjegyzék szerint:
Férfi boksz faszeges, elsőrangú áru..............2350 K
Férfi boksz, faszeges la......•..........2750 K
gérfi boksz és sevró varrott Ij 24 cm. a?ár .... 2950 K
Női mogas sevró varrott U....................2850 K
Női magas boksz vairott la....................2750 K
Gyermekcipő fekete, faszegeit la 19—22 ig . 400 K
Gyermekcipő fekete, feszegeit la 23—26 ............800 K
Gyermekcipő, fekete faszegeit la..................1300 K
Gyermekcipő, fekete faszegclt U..................1600 K
Fiucipő, fekete 36—39 ig Ja....................1950 K
Kapható:
SZABÓ SÁNDOR
cipőáruház:! ban, Kazinczy.utca 1.
Minden pír cipőnek garantált tiszta bő,talpa és sarka »an. Lnkszusz cipőkben, valanUnt férfi- é. női spoztclpőfcb.n nagy választéki
Nyunstoí\'. « lsotuls|ionosok: Zsiai * Gywmsti JtúnjTOyo-caílíbM.
61-ik évfolyam
Nagykanizsa. 1922. Anguaxtna 17. Csfitörtök
ZALAIKÖZLÖNY
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
tozkMstélfg éa kUdábtv.Ul i Fő-ut 13. I,
-- laUrnrb.a-lol.íoa 78.--
Megjelenik icJndfg kor. reggol
S2ERKESZT6: BENEDEK REZSŐ
Jugoszlávia megakarta támadni Magyarországot
Ntwgork, aug. 16. (Kábel.) A Newyork Amerikán írja : Jugoszlávia ismét beakart törni Magyarországba, csalt a ciehelc huzódo zása játszott közre a Magyarország ellen tervezett támadás elmaradásában. Ugyanis a kiutasított magyarok incidensét orra használták fel, hogy tervszeiü támadást készítettek elő Csonknmsgyarország ellen, Benes azonban elsiettetnek tartotta a jugoszláv mozgolódást. S minthogy Jugoszlávia pénzügyi tekintetben Csehországra van utalva, a belgrádi kormány terveit elejteni volt kénytelen.
A mai nemzetgyűlés.
Budapest, aug. 16, A mai nemzetgyűlés megnyitása előtt kínosan hatott, hogy egyetlen jegyzőt sem lehetet találni, ugy, hogy az ülést emistt csak fél 12 őrakor lehetett megnyitni. A mái illés eseménytelenül folyt le. Tudomásul vették Gaál G\'..sütőn lemondását. Haller István mentelmi jogónak felfüggesztését kérték. Azután az interpellációkra került a sor.
Hétszáznegyven vitézzé avatáa.
Budapest, aug. 16. Országol ünnep keretében avatta fel Nagy-boldogasszony napján vitézzé a Nagyúr az ujabb hétszáznegyven kipróbált hüségü magyar vitézt óriási néptömeg előtt a Margitszigeten. Délután vitézi áldomás volt.
A szerb királyi pár Marienbadban
Belgrád, augusztus 16. A szerb királyi pár Marienbldbn utazott ahol Avela gróf és grófné névrn fognak tartózkodni.
A kormányzópárt értekezlete.
Budapest, aug. 16 Az országos párt 17 én, hétfőn délután 7 órakor pártértekezletet tart, amelyen megejtik a megüresedett elnöki állás jelölését.
•Mit fizetett Németország az antantnak.
Berlin, suguiztui 16. A német \'birodalmi kormány értesítette az angol is franci, kiegyenlítő hivatalokat, hogy a kiegyenlítő fizetések címén 500 ezer fontot a mai napon átutalt az antant javára.
Az átutaláshoz Németország azt a megjegyzést fűzte, hogy ezt az «sazege_t tclje.itőképes.égeinek határ. között, azonban minden erejének megfeszítésével tudta \'csak •előteremteni.
KLÖFIZKTÍlSI ÁitAK B*y hóra 100 X ».tr.d4vco >00 X. Egyas Háza ára & X.
A nagykanizsai kereskedők értekezlete.
A mal ld« ^^SSSÍAS^SS^ - raond1\'
menet nem jogositja a kereskedő ket, hogy a magasabb árakat huzamosabb időn át fentartsák. Bizonyos áldozatokat igenis kell a kereskedőknek is hozniok. Mikor ilyen tömeghangulatok vannak, mint ma — ezeket le kell csillapítani. A kereskedő hivatott arra, hogy az árakat lenyomja. Na vitatkozzunk azon, hogy \' mi , okozta a valuta romlását — most sürgősen nyugalmat kell teremteni Nem Igazság, hogy a közönségnek a bőrét lenyuzzuk éa nem helyes, ha .1 kereskedők igy manőveriroznak. Vegyék tehát a hatóság figyelmeztetését tekintetbe.
Meg kell állapítanunk, dr. Sabján az egész értekezleten a polgárság érdekeit körömszakadtáig elismerésre méltó buzgósággal védte.
Elnök figyelmeztette a jelenvoltokat, hogy a rendőrség vezetője szigorúan őrködik az áraknak a kirakatokban való kifüggesztése fölött.
(Megnyugtatjuk nz elnöklő tanácsos urat, a .Zalai Közlönyszerkesztősége Is ugyanezt fogja tenni éa minden egyes esetben a nyilvánosság előtt teljes névvel felemlíti a mulasztót.)
Dr. Sabján indítványozza, hogy olcsóbb árt szabjanak, szállítsák le az árakat.
Dr. Kenedy 14 naponkénti ármegállapítást indítványoz.
Radnai indítványozza, hogy buda-pesti mintára — az egyesület összes szakmái a maguk kebeléből alakítsanak egy bizottságot, amely a hatóság egy közegének közben-jöttével ine?áljapiij* esetrői-esetre az árakat. Nem 14 naponkint, de szükség szerint.
Dr. Sabján az áraknak országos egyöntetű megállapítását gondolja. (Felkiáltások : az hosszadalmas eljárás 1) Hogyan lehetséges az. hogy [ egy kiló zsir, amelynek előállítási költsége 350 K — az a piacon 600 K-ba kerüljön. Ismer egyeseket, okik 120 K-nás zairt vásároltak — és ma 600 K-val adják (I) Schwarz elnök határozatilag ki-mondja, hogy eljogadják Radnai indítványát és a legközelebb megalakítják már a bizottságokat, melyek az árak leszorítását lesznek hivatva szolgálni. Az/értekezlet 8 órakor ért véget. (•)
A birák illetményei. ~
Budapest, aug. 16. Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter ma klje-lentette, hogy a bírói átmeneti segély felemelése tárgyában holnap vagy holnapután rendelet fog megjelenni, mely az átmeneti segély ősszegét a háromszorosára emeli fel.
Nagykanizsa, aug. 17.
Negyed hét órakor kezdődött tegnap délután a Kaazínó termében a nagykanizsai kereskedők értekezlete Schwartz Gusztáv kereskedelmi tanácsos elnöklete nlatt. A hatósag részéről jelen voltak dr. Kenedy Imre az uzsorabíróság elnöke, dr. Sabján Gyula polgármester és dr. Beusterien Erich ax államrendőrség főnöke.
Schwartz Gusztáv a nála megszokott, egy hosszú tevékeny kereskedelmi élet leszűrt tapasztalataiból eredő és akadémíkusan előkelő színvonalú hosszú előadásban rámutatott azokra az okokra, melyek a drágaságot mintegy természetszerűen előidézik. A jelenlegi viszonyok között csak a fokozott exporttól várja a szanálást. Sajna, minden miliméterre lefoglalt helvünk nem engedi, hogy idéztük és" beszédével bővebben foglalkoz.unk. Dr. Kenedy Imre táblabíró utal a ma beérkezett uj kormányt endelctre, mely szerint minden árkihágás és áruuzsora-esetben azonnali tárgyalást és rendkívül szigorú büntetés alkalmazását rendeli el. Óva figyelmezteti a kereskedőket, hogy oly szigorúak a rendelkezések, hogy erkölcsileg és anyagilag tönkretehetik a kereskedőket—ha töivény-telen, meg nem engedett haszonnal dolgoznak. A raal Idő nem alkalmas a vagyonszerzésre,
elégedjenek meg, ha a megélheté-tésüket biztosítani tudják. Ma csali azéit dolgozzunk, hogy a kenyeret megkereshessük. Tartsák be tehát szigorúan a rendelkezéseket.
Dr. Beusterien Erich rendőrta néc.os komoly aggodalmának ad kifejezést a drigaság folytán előállott néphnngulat fölött. A lakosság nagyon elkeseredett, ami érthető is, nem szabad megengedni, hogy a lehetetlenül magas árak I mi.tt a nép kirobbanjon. Mi sz I oka, hogy míg a pénzünk értéke emelődik, a körsiü!:ségicti cikkek árai is emelődnek ? Schwartr. Gusztáv elnök szerint a kereskedő és fogyasztó ma farkasszemet néznek egymással. A kereskedő m. az a játékszer, melyet csititónak dobnak oda az elkeseredett néphangulat elé. Csak az export javíthat a helyzeten. Azután élénk vita fejlődött ki részint dr. Kenedy, dr. Beusterien, mint egyes kereskedők kőzött. . Dr. Sabján Gyula polgármester ismerteti a háborús tapasztalait, a baj kul/orrását abban látja, hogy nagyon hamar áttértünk a szabad keresked.lemre. Látott urakat, akik, mikor a mi pénzűnk romlott — mosolyogtak. A közönséget meg kell nyugtatni. Egy bizonyos ít-
A pénzügyi bizottság értekezlete.
Budapest, aug. 16. A pénzügyi bizottság ma délután egy órakor ülést tartott az I. számú bizottsági teremben, Ráday elnöklete alatt. Az ülés tárgya a társadalmi adóról szóló törvényjavaslat további Ismertetése.
A fascisták letörték a vörösöket.
Róma, aug. 16. Az olasz ébredők nagyszerű szervezete végre elérte célját. Sikerült nekik alapos munkával az országban a szociáldemokratákat véglegesen letörni és lehetetlenné tenni. Feloszlatták a legnagyobb és legerősebb szervezetüket. A vörösök tömegesen hagyják el a £cmmunista-szociálista .zervexetat.
— Lapnak mai szátaa és köznapokon, szerdát és vasárnapot kivéve, rövid átmeneti időn — mint jeleztük volt — két oldalnyi terjedelmű. Kérjük ismételten m. t. olvasóink szíves elnézését, mig rövidesen ismét a régi terjedelemben jelenhetünk meg. Igy is a bél- és külpolitikai tudósításokat, a leg-frisebb hireket és telefonjelentése-ket, főleg azonban Kanizsa városában és a vármegyében előforduló eseményeket tömören fogjuk közzé lenni, hogy m. t. olvasóinkra semmi hátrány nem háramlik. Megvagyunk róla győződve, hogy Nagykanizsán és ZaUvármegye keresztény társadalma tovább is rendületlenül kitart a keresztény magyarság rendithetetlen h.rcosa — a .Zalai Közlöny" mellett.
- A axt. Ferencrendlek k£-ráből. A szt. Ferencrendiek kii-káptalanja András atyát a veszprémi rendházhoz helyezte át.
— Kinevezések. A m. királyi igazságüg y miniszter Varga Pál nagy-kanizsai kir. törvényszéki, Kaszab Lsjos nagykanizsai kir. járásbíróság!, Perger József nagykanizsai kir. járásbirósági, Szedenik Benő zalaegerszegi királyi járásbirósági, Bachingcr Imre sümegi kir. járásbirósági Irodai iszteket jeleníeglalkal-mazta á.uk helyén iiodafőtisztekké. Tőrök Rózsi nagykanizsai kir. törvényszéki, Veszély József és Tóth József zalaegerszegi kir. járásbirósági iroda segédtiszteket jelenlegi alkalmaztatásuk helyén irodalisztekké, Rádl Imre keszthelyi éa Balassa Sándor letenyei kir. járásbirósági dijnokokat ideiglenes minőségű kir. járásbirósági segédtisztekké, Turek Lás.ló nagykanizsai kir. járásbirósági dijnokot ideiglenes minőségű kezelővé és Kránitz János nagykanizsai kir. törvényszéki fog-
ZALAI KOÜLÜNY
1922. aug usztus 17
házőrmestert a nagykanizsai kir. törvényszéki fogházhoz Jogházfelügy élővé nevezte ki.
— Pályásatok. Veszprém vármegyénél árvsszéki jegyzői és eset-lefc más állásokra szept l-ig ax alispánhoz. — Pénzügyőri szemlész! és 3 fővlgyáxói állásra 2 hét alatt a szombathelyi pénzügyigaz-gatóságnál. — A szűcsi (Ves/prém-megye) segédjegyzői állá»ro aug. 25-ig a pápai főszolgabíróhoz.
— Diákotthonba diákokat még felveszek. Pfeifer tanár Szemere-utca 19.
— A falemelt vasúti tarifa
uj rendelkezés ezerint nem a mai nappal, vagyis 17-től, de 19-től kezdődőleg lép érvénybe, amint illetékes helyen a Zalai Közlönnyel közlik.
— A plébánia templom harangjainak alapja javára Németh Ilonka és Annus, Tóth Ilonka és társai igen sikerült gyermekelŐ-adást rendeztek, melynek teljes jövedelmét 453*20 K-t Szabó Kálmán postafőtiszt a mai napon szerkesztőségünkbe küldötte. Rendeltetési helyére juttatjuk. — Bárha minden egyesületünk előadásainak egy hányadát erre a nemes szent célra adományozná, mily hamar szólalhatnának meg ismét a ferences-plebánia elnémult harangjai. Követésre méltó példának állítjuk Németh és Tóth Ilonka és társainak minden dicséretre érdemes szép tettét.
— A bucsuazentláazlói zarándoklatra mind tömegesebben jelentkeznek a katolikus hívek. P. Sebestyén szentferbncrendi áldozár — a zarándoklat vezetője — mindenkinek szívesen áll rendelkezésére ex ügyben 9—12 óráig a plébánia hivatalban. Az útiköltség 240 korona, mit a plébánián lefizetve, n jegyet át is lehet venni. Ax ez idei nagy zarándoklat a hires zalai Mária-kegyhelyre oly impozáns les?, a résztvevők annyian lesznek, mint már régen nem voltak, hogy egyik legnagyobb katolikus zarándoklatra van kilátás. Hazánk súlyos napjaiban vegyünk minél többen részt a Magyarok Védasszonyának e hires kegyhelyén, hogy lekőnyörögjük az Ur irgalmát szerencsétlen nemzetünkre.
(x) Uránia. Szombat—vasár-aapt ^Halál-cowboy".
— A szeszadó emelése. Az égetett szeszes italok után fizetendő kincstári pótrészesedés hektoliter fokonként 80 Jcj>i»©néval felemeltetett. Miután ezen rendelet alapján a szabadforgalomban lévő égetett szeszes folyadékok után pótadó fizetendő, — netáoi kellemetlenségek elkerülése céljából — figyelmeztetem az összes vendéglősöket, korcsmárosokat, kereskedőket, gyógyszerésreket és drogu istákat, nemkülönben mindazon magánfeleket, kiknek alkohol készlete (szesz és abból készült pálinka, sxilva, seprő, törköly atb. pálinkák, rum, cognac, likörök, illatszerek és esenciák) 1*22. évi auguaztus bó 21-ik napján a 10 liter fokot meghaladja, készletüket — a pénz ügyőri szakaszon beszerezhető — két példányban kiállítandó, beje-lentési iven legkésőbb e hó 23-ig ugyancsak a pénzügyőri szakaszon jelentsék be. Nagykanizsa, 1922. augusztus hó 15-én. Kozák Géza pénzügyőri bixtos.
— UJ magyar bélyegek. Mielőtt még a fölemelt postai díjtételeknek megfelelő uj bélyegek megjelennének, uj hivatalos bélyegekre van kilátásunk. A bélye-
gek rajza ugyanaz marad, mint eddig, csak a koronás értékek árát nem 100 stb. fillérekben, hanem koronákban fogják föltűntetni, vagyis a lemezen o fillér szót koronára vésik át. Egyelőre a kővetkező kiegészítő értékek fognak megjelenni: 50 fillér, 1% 2, 6, 25, 50 és 100 korona. A * uj hiva-
talo* bélyegeknél provizóriumok is lesznek és pedig n 60 fillérrest 50 fillére, a 350 fillérest pedig 2 koronára fogják átnyomni.
— Az átmeneti viszonyban lévő tisztek helyzetűk megbeszélése végett sugusztus 19-én, szombaton délután 6 órakor Budapesten n Tiszti Kaszinó zenetermé ben összejövetelt tortanak. Az összes átmeneti viszonyban lévő tisztek saját jól fölfogott érdekükben az összejövetelen jelenjenek meg.
— Holttányllvánitás Horváth István ulihánfai földmives, aki 1882-ben született. H. Ferenc és H. Erzsébet fie, Or Rozália férje, n 48. gy. ezredből orosz fogságba esve, 1915. jan. végén eltűnt. Zalaegerszegi járásbíróság.
— Adófizetés iránti hirdetmény. Alulírott városi adóhivatal ezennel felszólítja mindazokat az adózókat, akik az adófő-könyvben előirt es az 1900. évi II. t. c. 20. §-a értelmében esedékes adótartozásukat « hó 16-áig be nem fizették, hogy azt járulékaival együtt a jelen hirdetmény kö*-h íré tételétói számított 8 (nyolc) napon belül, vagyis o hó 24-ig annál is inkább fizessék be, mert ellenkexó esetben eltenök a zálogolásl eljárás azonnal meg fog Indíttatni. — Városi adóhivatal. Nagykanizsán, 1022. évi aug hó 16-án. Horváth, adóilgyi számvevő.
— Dr. Halszer fogorvos szabadságáról megérkezett s újból rendel.
— A NTE választmánya ma
este 7 órakor a tornateremben ülést tart, melyre a tagokat ezúton hívja meg a titkár.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fö-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
— A Jogoaalt kereskedők iparszabadságának megvédése. A fennálló jogszabályok értelmében az ipar igazolvány, vagy a? ezzel egyenértékű hatósági engedély birtokában levő kereskedők ipari tevékenységüknek az elárusitásban részét rendszerint csak annak az elsőfokú iparhatóságnak a területén gyakorolhatják, amely nekik iparűzési szándék bejelentése alapján ár. iparigazolványt vagy a hatósági engedélyt kiadta. Az üzletkörükhöz tartozó árukat azonban, ha iparűzési jogosultságukat akár a 3678/1917. M. é. sk. rendelet 17 §-ában foglaltak alapján az arra illetékes iparhatóság, akár pedig különleges törvényes rendelkezések a közellátás érdekében bizonyos cikkek bevásárlását nem korlátozzák vagy esetleg általában nem tiltják, az ország egész területén szabadon bevásárolhotják és őket ebben n helyi hatóságok meg nem gátolhatják.
(x) Uránia. Jegyezzen clS Jókai regényére „Mire meg-vénülünk".
_ A szabómesterek országos szövetségének nogykanizsai fiókja ma. csütörtökön este 8 órakor az Ipartestület helyiségében fontos gazdasági kérdésben értekezletet tart. Minden Kartárs ott legyen. Elnökség.
Zürichi zárlati
Berlin 51, Amsterdam 20895, Hollandia — , Now-York 526-3, London 23 <6, Párls 4185, Milano2385, Prága 1590, Budayest
35, \'Zágráb--, Varsó 0.07 3, Wien 0 01,
Szófia —, Osztrák bélyegzett —.
Délzalai Takarékpénztár
és összes helyi réstvényeket a legelőnyösebben vessünk os eladunk.
Tőzsdei megbízások
leijoMiásé; a budapesti, wieal, berlini, prágai és zágrábi tőzsdékre elfogadjuk.
Külföldi átutalásokat
a legelőnyösebben és a leggyorsabban teljesítjük
Dollár, dinár,líra stb.
külföldi pénznemek vétele él eladáia
Grosz és Társa t\'JL^T Nagykanizsa, Sugár-ut 1. sz., I. unciát
Telefon 321 Sürgönyeim : Bsakír ÜHrkaalzu
A szerkesztésért sajtójogilag felelős, tíenedek Rezső szerkesztő.
URÁNIA MOZGÓSZINHÚZ
Szombat vasár iap
Halákowboy
Amerikai cowboy-drim* 5 felvonásban
Ezresbankó a lájbizsebben
Vígjáték
HELYARAK: l\'áholy 40 K\', Zsdlye 30 K, Kcirsték 20 K, TnmUs 16 K, Zártszék 10 K
Előadások: Hétköznapokon 7 es U órakor, vasár- és üono- n»p 5, 7 és 9 órakor.
ÖN. f
DOHÁNYZIK I
Használjon
DIANA- I fogkrémet!
Mindenütt kapható I
< yártja: a DUna Kereskedelmi R.-T. B-;l«;<ii. V„ NS«fc>»-utci jo.
Pick Gyógy nagybirtokos palini uradat-m^nax ez évi ileattraiis folyá hé 20-ti dílotzQ 16 önkor i ptHsi irzdilon Ireáájá-
bSB megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek cladntik.
Száll Ödön, mint Pld 8>Snj gondnoka.
Htngszwtk. Zongorák. Gramaténok.
ICKMW »»A«u«fC»»írtKU0ilW«M«Jk.TbQ I
# Királyi udvari
hingszergyár I ^ STERN8ERG
Budapesten, RáHóci-ut gnc
aiAnia .xjat p»loUját>»n. ww/ « t|
Iri» mer tnoonti, boa mlly.n h*n«ji«m» V»n •rtWfe mi arrtl .ll)L»lmiul MMSok U. •jtnUloi. ht rím ujtifyj hWukorik. Jmvl-Umló hi>ni*r«l kOldjt poilia zyArtuAht. j J j\'.i.\'iiC\'nn ujJiiUklljei. Oi-Hmorön tula," * dótoknak \'vjujimj h»nfien>««<ktai Id| C Wrrwoive kOM; jk ml»oijtzy«íkflnkti. |
OLCSO
kényt Siius és cé\'«xerii egyedül • képzel varrott duplntalpu nyárt
SZANDÁL
Egyedüli kés.tló
ARGENT JÁNOS
■odva cipészeit\' Hajykanlm. Oták-tk l tz.
Ugyanott chevreaux, box, antilop, selyem, vászoncipők kézzel dolgozva a legfinomabb kivitelben a legutolsó divat szorint Los
QUITTNER ARTHUR
— . - hatóságilag angadélyezett villtuzyasorolö T0|afftli,
NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 13. Ieiei0n\'
394
394
Elvállal
vlláglUai voxotókok, motorok, oalllárok, valamint telefonok, ozongök és Jelsö-késsftlákek falssarolését, kaatély-vlllámliáritó barandasését. Min dannamtt villamos mnnkálatok gyorsan asskösOltatnak. Szakszerűen végzi motorok ojratskarosaléséi. Xlndannsmtl égők raktáron.
Magyar Fiat Művek r. t. Budapest képviselősége,Tauril gummiraktár, teherárufuvarozás, személyfuvarozás, javitó-műhely, benzin-árusitás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület
Telefon: 359. Telep: TárháZ-UtCa.
Igazgatóság: Fő-ut, 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSA.
Mvomafott s Uptulathonosok: Zalai és GyarmaH ^nyvnyomdájáksn.
(l ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Angm«xtaj 18. Péntek
19*.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
- IdI.I urcui-ioMon 7S---
Mogjeleuik rolódig korit reggel
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
llH sajtó sara..."
Nagykanizsa, nug. 17.
„A softó sara" — mondott. . nagykanizsai kereskedők tegnjp esti értekezletén a nagyszerű közgazdasági és egyéni kvalitásai miatt \'■Italunk is igen tisztelt elnök ur.
mA sajtó sara" — mert nem engedjük közönségünket kiszipolyozni. ,<4 sajtó sara" — mert nem tűrjük, hogy egyes emberek az ezer aeb-böl vérző magyarságot fejős teheneknek tekintsék. .A sajtó sara" — mert megzavartuk egyesek kisded játékait. .A sajtó sara" — mert mindaddig nem mozdult meg sem a kormány, sem a hatóság, mlg a magyar ssjló erélyes hangon nem kiáltotta: ne tovább 1 .A sajtó sara" — mikor látjuk, hogy ez a teljesen indokolatlan és egyenesen szemérmetlen árfelhajtás előbb-utóbb az elkeseredett és agyongyötört tömegeknél kirobbanásra fog vezetni.. .A sajtó sara" — mikor áz ő bőrüket is védjük, nehogy az agyonsanyargatott lakosság maga vegye kezébe a maga módján az .árszabályozást". ./I sajtó sara" — amikor az értekezlet elnöke kijelenti, hogy a jelenlegi viszonyok mellett elégedjenek meg a tisztességes polgári haszonnal. „A sajtó sara\' — mikor nz uzsora-bíróság elnöke megállapítja, hogy a mai idő nem alkalrpss a vagyonszerzésre- ..4 sajtó sara" — mikor Nagyktnlisa érdemes pszlvái mestere ráolvassa, Hogy vannak .urak", akik a korona leromlásakor mosolyoglak, hogy tud .urakról", — kik a mái 6 és 700 kpronit áiu zsirt 120 K ért vásárolták.
<-> Igen, Ijpen, megtudjuk érteni, ha a hivatásának magaslatán álló sajtó megzavarja azt a csúnya játékot, mely a nagykőrönaéfc eleven húsáért folyik;\' Igefl, miértjük, hogy egyeseknek kellemetlen, ha hitóság után kiáltunk, ha kötélből font" korbácsot suhogtatunk, de a becsületes magyar kereskedelmet ez nem érinti. Aminthogy nem érinti a Zalai Közlönyt az elnök ur n/állóigéje: .a sajtó sara". A minthogy kijelentése bennünket (nej nem. sérthet: mikor uj>ásirói tisztünkhöz híven rnegyár becsület-tál szolgáljuk közönségünk érdekelt és nem engedjük, hogy tovább lehessen ezt á csúnya játékot foly-tiktni.
Mi tovább Is azon nz ut«p haladunk — éa a hstósá gnak Is meg* fogjuk könnyíteni / munkát. Mltl-
BLŐFIZETéu ÍJUK Uj Ui. 100 K. M.jjr.dávi. soo K. Egy.s isist ál. * m.
danOlt ott leszünk hatványozottabb mértékben, — ahol a közönséget klaksrják szipolyozni és bőriből maguknak zsiros ar.nyizeionák.t hasogatni, azonban ott leszünk mindig akkor is, — ha a tisztességes legitim kereskedelem érdekel-
nek hathatós megvédéséről leaz szó.
.z4 sajtó sara" nálkty), én szegény, lerongyolódott magyar népem — még ma is ajkbigyesztfí mosollyal folyna szemérmetlenül további kiuzsoráztatásod... (•)
Ciriíl nagyherceg-Oroszország cárja
München, augusztus 17. Regensburgban annak idején kongresszust rfií r - ®migránsok, mely kongreuzus CiriU nagyherceget
jelölte ki Oroszország cárjának. Azóta Cirill nagyherceg a monarchia!, mozgalom élére állott. E hó elején fontos tanácskozáaok voltak, amelyek ui 1 r Ll ,rín5rökö»ödé.l törvény „erlnt magát minden oroszok cárjának kiáltotta kl, — mig a cár vagy a trónörökös nem kerül elő vagy a duma nem dönt a cár személyének kérdésében.
Ax uj cár kiáltványban fordult az orosz nemzethez és a hadsereghez.
Egy fiatal leány tragikus halála.
N. látsz a T.gyv.rr.1. —
í»ll*a»l Röaal tragédiája.
(A Zalai Közlöny tudósítójától.)
Forrón sütött a nap és égette n szorgos munkáskarokat, melyek a nagyrécsel Hsntó Ádám birtokán a cséplésnél dolgoztak. Es vigan csendült a nóta éa friss leánykacaj vegyült bele a cséplőgép zakatoló zajába is fűszerezte a munkát. Vigan folyt a munka a sok dolgos magyar munkáskezekben, amikor a lányos csoporthoz közeledett Emmejich Viktor nevű szintén odavalósi 24 éves fiatal földműves legény, aki jókedvében -- ahogy már ilyenkor fiatalok között a cséplőgép mellett szokás, évődni éa élcelődni kezdett a perzselő •\'•mü, takaros magyar leányokkal, majd hivalkodva elővette .sebéből nyoldövetO, élestílté.ü forgáplsz-tolyát ás Ijesztgetni kezdte vele a lányokat. Aronbso a meggondolatlan fiatalember vesztére és szerencsétlenségére, mert ujjával véletlenségből megnyomta o ravaszt és egy as élettől duzzadó fiatal leány holtan bukott le a főidre. A revolver elsült és holt.-|n találta a kacagó szemű gyönyörű leányt. A legény abbsn a pillanatban kíjóíá-nodolt jókedvéből és szerktte volna haját kitépni — azonban már késő volt. Szilágyi Rozália — iiiy hiv-ták 02 áldozatot — nem mozdult mir többet. Bevitték Hintó Ádám Háiáb*, ágyba fektettik, mig t h.tóség emberei megjelentek S helyszinán.
Nagykanizsáról dr. Szabó Lajos kir. ügyészségi elnök és Podolay Jusztin vizsgálóbíró szállt ki a helyszínére a törvényszéki orvossal a vizsgálat és a boncolat megejtése végett, amelynek végeztével a leányt tegnap óriási részvét mellett a nagyrécsei temetőben eltemették. A temetés alatt oly nagy volt ez elkeseredés, hogy megakarták lincselni Emmerich Viktort ás csak a nagykanizsai csendőrjárőr vezetője Zrinn tiszthelyettes tapintatos kö rültekintéiének köszönhető, hogy komoly baj nem történt.
Emmerich Viktor halált okozott gondatlanságért fog a tőrvényszék előtt felelni. (•)
A nagykanizsai kereskedők
láthatták azt a végtelen jóindulatot, mellyel n helyi hatóság ügyüket kezelte.. Nem vette mintául Budo-pestet — ahol minden előzetes értesítés nélkül végig razziázták a Várost éa meglepetésszerűen felku tattak mindent és számtalan keres, kedőt és árusitót előirtottak — súlyosan megbírságolva, már áz uj rendelkezések szerint Lássák be — hogy n hatóság intézkedése nem vadászat a tisztességes és becsületes kereskedelemre — de önvédelem — és tartsák szem előtt illusztris elnökük komoly, figyelmeztető szavalt.
Bizva abban, hogy nem lesz kifogás ezentúl, hanem megsziv-fellk az uzsorabiróság elnökének jóakaratú Intelmeit, nem ak.rjuk szóvátenni, hogy hibát követett el a helyi hatóság — mikor nem vette
példának a budapesti mintát é> éppen a közönség érdekében mindén előzetes bejelentés nélkül végig vizsgálta volna az üzleteket, fet kutatta volna az áruraktárakat. Mi ebben a kérdésben teljesen dr. Sabján polgármester erélyes intézkedési álláspontját valljuk magunkénak — mert Igy, ahogy eddig volt — nem mehet további
Azért ekkora hatósági jóindulat tanúsága után elvárjuk kereskedőinktől, hogy haaonlóval viszonozzál és sürgősen azonnal intézkednek tú általános, minden vonaton való árleszállítás Iránt — ugy amint elhatároztatott. Ml éber figyelemmel kisérjük az intézkedéseket és várjuk a gyors árleszállítást ugy, mint azt a többi városok kereskedői és ipsrosai tették. Azután jön a termelőre a sor I
Tehát — le az árakkal és elő az árukkal!
Kanizsa népe türelmetlenül várja a sürgős intézkedést. (*)
— A kormányzó kiáltványa.
Ma jelent meg Horthy Miklós kor-mányzó kiáltványa a nemzethez, melyben egy országos nyomoreny-hltö akcióban való részvételre szólít fel mindenkit.
— Visszahelyezett B-llatá. kanizsai tanítók. Az a hatalma, mozgalom, melyet dr. Sabján Gyufa polgármester és dr. Hajdú Gyula ügyvéd indítottak a B listára került nagykanizsai tanerők érdekében — már meghozta az eredményt. A közoktatásügyi minisztériumban a legnagyobb lelkiismeretességgel felülvizsgálták minden egyes B listás tanerő ügyét, melynek eredményekép a kir. tanfelügyelőség értesíttetett, hogy Bane-kovlcs János, Erdélyi Imréné, Oztutay Gyuláné, Nagyné Kun Rená, a B-listára való helyezésük hatálytalanítván — előbbi állálukba visszahelyeztettek. Nevezettek a zalaegerszegi tanfelügyelőségtől ma kapták meg a minisztériumnak erre vonatkozó értesítését. A többiekről legközelebb szintén történik döntés. Remélhetőleg — kedvező döntés.
— Piaci szemle. Tegnap reggel dr. Beuslerien Erich államrendőrség! tanácsos Jellenek Szilárd rendőrfelügyelővel végig szemlélte a piacot, hogy személyes tapasztalatai alapján intézlcedheasen. Mi
ZALAI KÖZLÖNY
1922. suguaztus 18
nagyon sokat várunk a rendőrség főnékének mai azemleutjáról 6a megvagyunk róla győződve, hogy a belügyminiszteri rendelkezések oda is fognak kiterjesztetni. Ax áruuzsora hidrájával egyszer s min-denkorra el kell bánni és aki nem akarja tudomásul venni az Ínség jsjszavait, — azt Zalaegerszegen kell internálni.
— Eljegyzés. Pádár Károly mólnálii áll. elemi iskolai tanító eljegyezte Hevesi Mancikát, Hevesi Jenő igazgató-tanító leányát.
— Tolvaj leány. Még csak
husz éves a Nóvák Teréz és máris kétazerült börtönbüntetést lopásért. Most ismét az ügyészség börtönében ül letartóztatva — lopásért. Fegyőr kiséri a jobb sorsra érdemes, megtévedt, jóképű leányt bírái elé, hogy számot adjon legutóbbi cselekménye felől. Két rendbeli lopással vádolva Őt a kir. ügyészség. Bécsi Antalné lazsnaki gazdájától a bezárt lakásból, annak áikulcscsal való felnyitása ulán a szekrényből több értékes ruhaneműt lopott, azokat értékesítette, a pénzt elköltötte. Hévizén pedig mint szállóbeli takaritóleány egy Groszné nevü hölgytől egy hímzett blúzt lopott. A vádlott leány — kinek a fogház mély karikákat szántott szemei alatt — részben beismeri bűnösségét, a hévizi „bluz esetet" azonban nem vállalja. Tagadja, hogy Bécsinéhoz áikulcscsal hatott be. Bécsiné eskü alatt súlyosan terhelően vall ellene. A bíróság dr. Knausz védőbeszéde után a magáról súlyosan megfeledkezett, a lejtőn lefelé rohanó fiatal leányt bűnösnek mondotta ki a lazsnaki lopásban és ezért két évi fegyházra ítélte, mig a hévizi esetet nem látta bebizonyittottnak. A közvádló az utóbbi miatt semmiségi panasszal élt, mig a leány — megnyugodott az ítéletben. És felállt a börtönőr és vitte a leányt — és bezárult a nehéz ajtó mögöttük. Két évre . . . Vájjon odakerült volna ma ez a leány — ha vallásos erkölcsi nevelésben lett volna része ?
— A nagykanizsai Lakók Szövetsége szervezési munkálatai nagyban folynak és legközelebb befejezést nyernek. Aki még nem jeletnkezett, az csatlakozzék sürgősen, hogy már az első nyilvános fellépésnél kivehesse a részét.
(x) Dr. Halszer fogorvos szabadságáról megérkezett s újból rendel.
— Az öngyilkos leány, kinek esetéről részletesen megemlékeztünk annyira van, hogy három hét múlva elhagyhatja a kórházat. Lapunk cikke nyomán a Mária kongregáció hölgvei felkeresték kórágyán és igyekezték visszatéríteni arról az útról, ahová a kishitűség hajtotta. A felebaráti szeretet angyalai már gondoskodtak is elhelyezéséről, ugy, hogyha felgyógyul — állandó és tisztességes elhelyezést fog találni egyik helybeli, derék keresztény urlcsaládnál.
— Aki a mezőőrt ostornyéllel megverte. Marton Gy. 34 éves jómódú galambok í földműves hatósági közeg elleni erőszak vétségeért állott tegnap a kanizsai büntetőtörvényszék Mut-schenbacher-tanácsa előtt, mert
azzal volt vádolva, hogy Nemeaics József nagykanizsai mezőőrt megtámadta és ostornyéllel megverte. Marton tagadta, hogy hozzányúlt volna a mezőőrhöz, azonban részint a sértett, részint a tanuk eskü alatti vallomása alapján — melyek Marton ellen terhelően vallottak — a biróság dr. Hajdú Gyula véd-beszéde után bűnösnek mondotta ki Marton Győrgyöt hatóság elleni erőszak vétségében és ezért 1500 K fő- és 500 K mellékbüntetésre és az összes felmerült költségek megfizetésére Ítélte. Az ítélet jogerős.
— A has ára. Zalavármegye tőrvényhutósági árvizsgáló bizottsága a hus árát a következőkben állapította meg: Morhahus eleje
120 K, hátulja 140 K, borjúhús eleje 120 K, hátulja 140 K, disznóhús 180 K, zsirszalonna 440 K, zsír 600 korona. Ha azonban végignézzük a többi városok ármegállapításait, sajnálattal kell konstatálnunk, hogy olcsóbbak az árak — mint Kanizsán. Budapesten — vegyük például s zsírt — a zsír
kilója 540 K, mig Nagykanizsán 600 K hatósági ára van. Ez igy nem maradhat I Felhívjuk a vármegyei törvényhatósági árvizsgáló bizottság ro. t Elnökét, hogy szerezze be nz ország egyéb piacainak, igy a budapestinek is — árszabályait — és hasonlítsa össze a kanizsai, illetve zalavármegyeiekkel. A különbség lényeges.
— Pályázatok 3 pénzügyőri szemlészi és 3 fővigyázói állásra 2 hét alatt a soproni pénzügyigazgatóságnál. — A szeghalmi, gyulai és békéscsabai vármegyei utbiztosi állásokra szept. 30 ig. Békésmegye alispánja. — A m. kir. postatakarékpénztárnál 15 irodasegédtiszti állasra aug. 26 ig. — 4 pénzügyőri fővigyázói állásra 2 hét alatt a szekszárdi királyi pénzügyigazgatósághoz.
— ítélet hirdetések. A nagykanizsai királyi tőrvényszék dr. Mutschenbacher büntetőtanácsa tegnap a következő elítéltek előtt hirdette ki a felső biróság Ítéletét: Gödinek Györgyöt 6 hónapi börtönre ítélte a kanizsai bíróság, a pécsi kir. tábla felmentette, mig Béber Györgyöt, akit az elsőfokú bíróság egy hónapi fogházra ítélt, — helybenhagyta. — Hajdinák István szombathelyi lakost a nagykanizsai törvényszék 3 heti fogházra és 500 K pénzbüntetésre Ítélte, az elitéit felebbezett, azonban a kir. Ítélőtábla a semmiségi panaszt elutasította. — Farkas József pötrétéi lakost 18 hónapi börtönre Ítélték. A kir. tábla 8 hónapra szállította le. Vádlott és közvádló felebbezett. — Lakatos Lajos nBgybakónakí lakos, kit hat hónapi fogházra Iléltek — egy évi próbaidőre bocsájtalott. — Farkas Jenőt a kanizsai biróság 3 hónapi fogházra ítélt. Ugy a tábla, mint a Kúria helybenhagyta az Ítéletet. A vádlottat a bíróság azonnal át ís adta az ügyészségnek.
(x) Elveszett folyó hó 15 én este a Teleky uton egy fehérszőrű egy éves ártán. Tekintette), hogy egy szegény asszony tulajdona, kéretik a becsületes megtaláló, vagy nyomravezető, hogy a rendőrségnél vagy Selák Istvánnénál leadni szíveskedjék.
- Vadászok figyelmébe.
Lőszerek, fegyverek, vadászati felszerelések, üres hüvelyek, félig kész és kész töltények, revolverek, serét stb.. minden mennyiségben a legolcsóbb napi áron Cyenes Lajosnál, Kazinczy-utca 1.
Zürichi zárlati
Berlin 50, Amsterdam--, Hollandi*
20410, New-York 624 7, I.ondon 2360, Páris 4162 6, Milano 2365, Prága 1530, Budapest 33, Zágráb 1625, Varsó 0.07, Wion 00 7, Szófia —, Osztrák bálycgwtt —.
A szerkesztésért sajtájogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Apró hirdetések
felvesz a
Nagykanizsai Tárházak R. T.
Cíxdiisígi ás kerti
magvak
őssi vetésre
Tengeri, árpa, zab
Gazdasági
olajok és kenőcsök
kaphatók :
Ország és Widder cégnél
HanrkaniiM, lrx«.b.l-t*i- n.
URÁNIA MOZGÓSZINHJÍZ
Ssomtat— vasárnap
Halál-cowboy
Amerikai cowboy-tiráma 5 felvonísbm.
Ezresbankó a léjbizsebben
Vígjáték
HELYÁRAK . Páholy 40 K, Zsolyo 30 K, Körszék 2r» X, Támlái 16 K, Zártszék 10 K
Előadások: Hétköznapokon 7 é* 9 órakor, vasár- és ünnepnap 6, 7 és 0 órakor.
Ingyen szerelem
fel cipőjét gummi sarokkal, ha azt nálajn vásárolta.
Dacára a nagy drágaságnak
a raktáron lévő cipőket, úgyszintén női, férfi és gyermekharisnyákat, cipőkrémet, dpőfüxát stb. még mindig igen mérsékelt árban árusítjuk. A nálunk vásárolt cipők tartósságáért kezességet vállalónk
HUNGÁRIA
CIPŐŰZLET FŐ-UT 14.
SZT. GYQRGYVIZ
Szénsavval telítve üdítő hatású
Kapható:
Weisz Ignácnái
Nagykanizsán.
101
Gyümölcsárverés.
Pick György ntgybirtokos palini uradalminak ez évi alaaWraéii folyó hé 21-ái iélitáa 16 érakar a pillái araitlas Iridájá-
bia megtartandó nyilvános árverésen a Ior-többet Ígérőnek cladatik.
Széli Ödön, oilat Pick Ijiríj gondnoka.
Zsák
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Kévekötő
Gépola)
Nyersolaj
Petroleum
Rézgálic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykereskedőiében.
Figyelem! Értesítés!
Külföldről importált araimat a magyar korona javulása folytán tetemesen le.xóllltom oz alábbi árjegyzék izerint: Férfi boksz, faszegeit, elsőrangú áru ... 2350 K
Férfi boksz, faszegeit, la........ 2750 K
Férfi boksz és sevrő varrott, la 24 cm. szár 2950 K
Nő, magas sevrő, varrott la...... 2850 K
Női magas boksz, varrott Ij . . . 2750 K Gyermekcipő fekete, faszegeit 1. 19—21 ig \'. 400 K Gyermekcipő fekete, fa.zegelt la 23-26 ig . 800 K Gyermekcipő fekete, f.szegelt la . . 1300 K Gyermekcipő fekete, faszegeit la . . . 1600 K Fiucipő fekete, 36—39-ig Fa......1950 K
.Szabó Sándor susggn
Minden pár cipőnek garantált tiszta bfir talpa és sarka van!
mmzus dpCkben, valamint fért és nSI sportdptkb.n nagy választéki "M
MELYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON
KISFftLUDI , KflUSZ „flrany
árusítjuk az összes raktáron lévő áruinkat
KroKstoH . Uptltf.Uono.olz: Z.I.I t, Gywm.il könyvnyomdáját,.,,.
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922, Augusztus 19. Szombat
•íiorkoMtfl.ót é> kUilóhívauT ■ PA - o t J3
——— Intírorbm-loUJ-ir, Tt ..
KERESZTENY POLITIKA! NAPILAP
Megjelenik. sniv.tfi^ kora re^gci
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
KLŐFIZJBTÉSI ÁSiX: Egy hóra 100 K. ZTs^yedávr® 300 i Egyos asim ára 5 K.
Ausztria a Népszövetségre bizza sorsát.
V . \'8- (S\'iít tudósítónktól.) A kormány teljesen te-
hetetlenül áll a fenyegető onzeomlÍMal szemben és arra gondol, hogy kiadja kezéből a hatalmat és a nemzetgyűléssel egyetértésben felazólitia a Népszövetséget, hogy vegye át o halálraítélt ositrák körtárs.sáv kormányzását. A helyzet oly annyira kilátástalan, hogy egyik előkelő köz-él-tl tényező egy angol újságíró előtt kijelentette, hogy az os.trák korona pár hónapon belül o belföldön is megszűnik fizetési eszkőz lenni ih oly borzalmak várnak az országra, melyekre még példa nem volt a történelemben.
A mai nemzetgyűlés.
Budapest, eug. 18. (Saját tudósítónktól.) A mai nemzetgyűlésen Huszár Károly elnöklése »latt elfogadták a muzeumok önálló kor irányzatáról azóló javaslatot. Hé. beit Ede — Sopron vörösszekfűs — követe — ma ismét Conti-utcai cirkuszt rendezett, hogy az elnök ri ndreutaaltottn. A Ház nttgy többséggel Scitovszky Béla eddigi alelnököt választotta elnökké.
A görögországi helyzet.
Konstantinápoly, aug. 18. A tervezett katonai akció Görögorazág-ban igen kiélezte a politikai helyzetet. Alhéni jelentések szerint állandóan napirenden vannak a politikai merényletek. A republikánusok, a volt venizclisták puccsra léazülnok, hogy a halaimat magukhoz ragadják. Ezek Venízeloszt azeretnélf visszahívni az országba, Konstantin királynak azonban igen erős tábora van és a republikánusok kísérleteit minden bizonnyal már csirájában elfojtják.
Bokányiéit merényletterve az ébredők ellen.
Belgrád, augusztus 18. A Novoje Vremja értesülése szerint a magyar kommunisták Wlesbadenben ülést tartottak, amelyen a kommunista internacionale és Bokányi, * magyar kommunista párt elnöke if részt vett, aki n forradalmi szocialisták most lezajlott moszkvai nagy pőrében mint vádló jelentékeny szerepet játszott. A magyar kommunisták részletes Instrukciókat kaptak Moszkvából, Zinovjev aláírásával. A moszkvai központi sservaaet feladatukká teszi, hogy • kommunista akcióé egységesítése céliából lépjenek szoros öaszekötte lésbe az osztrák és német kommunisták,!.
A magyar kommunisták harcoló rajokat szerveztek, melyeknek feladata terrorisztíkus akciók folytatása az ébredő magyarok vezető szegélyei ellen.
Zürichi z&rlati
tértin «-5, Amslerd.ro--, HoliJmdla
20.-6Ö, New-York S2V5, Lendon 2363, Piri* 43, MU.no 2392-5, Prlj, H8S, Bnía-»«et 33 5, Zipib 162-5?Vusó 0.07, Wl.o CHJ06, SlólU —, Osstrtt Wly.gzMt —.
Enver baaa hősi halála.
London, aug. 18. A londoni sejtó jelentése szerint Boehm.ilól délnyugatra az augusztus 14-én vívott harc során Enver bosa hősi halált holt. Enver basát csapatával a vörösök teljesen körülzárták, ugy hogy nem tudta kivágni magát. A mohamedán világot rendkívül le-hongolto Enver boss halálo. A baaa álUndóan győzelmes harcokat vívott az orosz vörös csapatokkal, a Kaukázus és a Turkesztán nagy részét meghódította, ugy hogy Buchara és Chlva vég,eges elfoglalása után megszervezte volna a turkesztáni királyságot, amelynek trónjára a mohamedánok őt szemelték ki.
A München—Berlint bonyodalom.
München, oug. 18. A bnjor kormány alávetette magát n kosliciós partok magatartásának. Azt oz egyawéget azonban, amelyet gróf Lerchenfeld bajor miniszterelnök egyrészről, Gürtner némát nemzeti párti birodalmi miniszter pedig márréazről a minap Berlinben aláirtak, Münchenben nem fogadták el. Ujabb tárgyalás végett Münchenből egy politikust küldöttek Berlinbe. Lerchenfeld gróf miniszterelnök azonban maga nem szándékozik ismét Berlinbe utazni. Az ujabb berlini tárgyoiáson olyan egyezséget akarnak létrehozni, s melyet n bajor parlament is elfogadna. Ez a döntés az összes bajor pártok egyértelmű magatartásán alapszik. A bajor kabinetválságot igy sikerült véglegesen elkerülni.
A drágaság országos letörése.
Budapest, augusztus 18. A drá-gaaág letörésére irányuló rkció tord végre komoly képet ölteni. Intézkedés tőrtént, hogy az összea vidéki törvényhatóságok mellé beosztott armegáflapltó bizottságok olpökei a jövő hét folyamán a fővárosba jöjjenek, hogy egy közös tanácskozna alatt megbeszéljék á drágaság letörésének oraxágoa ak-dójához a szükséges teendőket.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-tl
Az uj iskolai év.
Nagykanizsa, aug. 18.
Még két Két és vége a vaké-dónak. Az iskolákban ismét kezdetét veszi az uj tanév. Bár még javában tart az elmúlt esztendő fáradalmait pihenő Ifjak sok prőmet biztosító vakációja, a közeledő tanév árnyéka azonban már itt lebeg elöltök. Az iskolákban is javarészt megkezdődött már az uj tanév előkészítése, ugy az elemi — mint a középiskolák igazgatói a beírások előkészítésén fáradoznak.
Érdeklődtünk, hogy a beiratáaok u\'án mikor lesz iskolnnyitás. A legtöbb helyen a következő választ kapluk:
A vallás- éa közoktatásügyi miniszter ur eddig még nem Intézke.-dett az" Iskolunyitásokra vonatkozólag, azonban mér elvileg tisztázta az uj év kezdetének Időpontját.
A tanév végén a kultuszmlnisz ter ur már nz 1921. és 1922-ea tanévet normális, tehát béketanév nek minősttette, ugyanígy kvalifikálta a szeptemberben kezdődő 1922—1923. tanévet is. Ilyenformán minden külön intézkedés nélkül is ludják az egyes iskolák igazgatói, hogy körülbelül szeptember első hetében — ugy mint békében — a tanévet meg kell kezdeni. A lrglőbb iskolában intézkedett az igazgató, hogy a beiratáaok szeptember elején kezdődjenek. A középiskolák megnyitása valószínűleg szeptember 8-án lesz.
— Szent István-napi felvata-loa Istentisztelet. Nagykanizsa
keresztény társadalmo oz Idén is a hagyományos fényes egyházi ünnepség keretében üli meg Szent István király emlékezetét. A feren-ciek plébánia templomában hivatalos Istentisztelet lesz holnap, vasárnap, mint Sient litván magyar király ünnepén, 11 órakor, ezt megelőzi a fél 11 órai szentbeszéd, Az Istentiszteleten hivatalosak Nagykanizsa összes állami, városi és katonai hatóságainak fejei, a különböző vallásos egyesületek és társulatok.
— Önnepl Letenltlaxtelet ai
lumpiamban fi, holnapi nerézell ünnepen, István király napján az evanjr- templomban ünnepi iatenitisztelei lesz, mely délelőtt 10 órakor vessi kezdetét.
— A „Zalai Közlöny" — örömmel jelenthetjük mélyen tisztelt olvasóközönségünknek. — holnaptól fogva iámét a régi megszokott terjedelemben fog megjelenni. Nem riadunk vissza icmmi-félo súlyos anyagi áldozatoktól, —
mikor arról van szó, hogy a keresztény magyorságot iá««lónk körré tömörítsük. A .Zalai Közlöny" tehát ismét régi terjedelmében fog reggelenkint olvasóinkhoz bekopogni, hogy beszámoljon a legújabb eseményekről éa távirati tudóailáaokról.
— Áthelyezések. A vallás- és közoktatásügy! miniszter rendelete szerint a kővetkező polgári Iskolai tanárnők lettek áthelyezve: Sodor Erzsébet magyaróvári polgári iskolai kézimunka tanárnő Nagykanizsára Csepreghy Ilona tapolcai polgári iskolai tanárnő Páazlóré (Heveim^ őzv. Eichetené Holl Jolán sümegi polg. leányiakolai tanárnő Zalaegerszegre, Fehémi Bauer Dóri zalaegoj szegi polgári leányiakolai taoárnő Erzaébetfalvára.
— Megválasztott tanltóaS,
A balatonfüredi róm. kath. egyháztanács az újonnan rendszeresíteti harmadik tanítónői álláara Danntis Erzsébetet választotta meg. Ai ^llásra 24 pályázat érkezett be.
, — Návmagym-oaltáz. Á oi
kir. belügyminiszter Radics Lászlrl Gyula rőjtőki születésű és Ulető-aégü, róm. kath. vallású, nőtlen, nagykanizsai lakos, m. kir. honvédfőhadnagy családi nevének KRad-nóczy" névre és KUinhempel Ede tordai születésű, ág. ov. vallású, nős, tóvári illetőségű, keszthelyi lakos, m. kir. honvédezredes saját, valamint Heléne Mária Anna nevű kiskorú gyermeke családi nevének „fíarthay" névre való megmogya-rositását engedélyezte.
— A rendőrség az üzlettulajdonosokhoz. A nagykanizsai államrendőrség- nyomatékosan felhívja az összea kereskedők és iparosok figyelmet arra, hogy a kirakatokba kitett tárgyak árát -j minden egyes tárgynál külön-külön tünteasék fel, qz ükeiben nedig egy összesített árjegyzéket kötelesek látható helyen kifüggeszteni.
— Mit kell beszolgáltatni a zalamegyei malmoknak. A közélelmezési miniszter a zalamegyei vámmalmok terhére 130 waggon buza és 651 waggon rozs kontingenst állapított meg. A közélelmezési bizottság e tárgyban üléat tartott az állapén elnöklete alatt és a kontingenst az egyes járások kőzött szélosztotta.
— Az elaő vitézi házaaaág-k«téa Nagykanizsán, A nagykanizsai anyakönyvvezető előtt tegnap délelőtt házasságot kötött Vitéz Gyurián Vilmos reáliskolai torna-oktató Schneider Emma úrhölggyel. Gyurián Vilmost Nagyboldogasszony napján avatta vitézzé Horthy Miklós kormányzó. Gyuriáa házasságkötése az első vitézi házasság, mely a nagykanizaai anyakönyvi hivatalban köttetett.
&ALA1 KOZLO.N Y
1922. augusztus 19
— Dr. Sabján Gyula — a .Daaáatali Blokk" dlazel-
nSke. A „Dunántuli Blokk* név alatt ismeretes Keresztény Egye-temi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségének nagykanizsai csoportja a legutóbbi diazQlésén dr. Sabián Gyula polgirmeatert is egyik diszclnöknek válaaztotta. Az egyetemi ifjúság több tagu küldöttsége ifj. Tamás János ifjúsági elnök vezetésével most átnyújtotta dr. Sabján Gyulának a gyönyörűen kiállitott művészi díszoklevelet. A 1 polgármester meghatva mondott köszönetet az ifjúság küldöttségének.
— A Zalavármegyei törvh. árvizsgáló bizottság megállapította ugyan a húsárakat, azonban legyen szives kedves Árvizsgáló Bizottság, mutasson nekünk e?y> egyetlen egy kanizaai mészárost vagy hentest, kinél ezen az áron lehessen hust vagy húsneműt kapni. Nagyon hálásak lennénk, ha ilyet tudna nekünk megnevezni.
— Parti Mária temetési kolt-aágelre Kerecaényi Józsefné védőnő gyüjtőivén adakozni sziveaek voltak: Isten nevében 200 K, Jan-cseczné, Szabó Lajosné, N. N., N. N. 100-100 K, N. N., N. N., N. N. 50-50 K, N. N., N. N. 20-20 K, Hódíts Ijtvánné 10 K. Hisszük, hogy ez a nemeslelkü kanizsai közönség, amely mindenütt ott van, ahol aegiteni kell, lehetővé teszi adományaikkal, hogy a letört emberbimbó temetési költségeit a bánatos szülők fedezhetik.
— Ingatlancsere. A nagyka-nizaai kir. járásbíróság telekkönyvi hivatalánál az utóbbi napokban a következő ingatlan adás-vételek lettek bejegyezve : Szabó Péter és nejétől Millel István Hshóton szántót 12.000 K-ért, Pál Györgytől Kovács Istvinné Karoslakon 3 db. szántót 55.000 K-ért, Pál Györgytől Horváth József Karoslakon 2 darab szántót 138.500 K-ért, Balhazi Ferenctől Zalakarosl úrbéri közbirtokosság Zalakaroson egy házat 84.000 K ért, Aczél Ignáctól Czi-gány Bertalan és neie Nagykanizsán házat és rétet 1,200.000 K-ért, özv. Zsalek FerencnétŐl László Ignác és neje Nagykanizsán házat 580.000 koronáért.
— Tanalók ellátása. Mindazoknak a vidéken lakó szülőknek, akik gyermekeiket a felső kereskedelmi iskolába való felvétel céljából Nagykanizsán elhelyezni óhajtják, szívesen szolgál tanáccsal és utasítással a felső kereskedelmi iskola igazgatósága.
— A kirakatok árai. A közönség köréből többen kérdést intéztek szerkesztőségünkhöz, hogy a kirakatokban kifüggesztett árak, hatósági árak-e, vagy csak az illető kereskedők árai. Félreértések kikerülése végett le kell szögeznünk, hogy a kereskedők és a hatóság kőzött most folynak az ármegálla-pitó tárgyalások és vagy ms, vagy a holnapi nap folyamán befejezést nyernek, miről majd részletesen tájékoztatni fogjuk közönségünket. A most kifüggesztett árak tehát még nem hatósági árak. Ennyit megnyugtatásul azoknak, akik megdöbbenéssel nézték a kirakatok mai árait, mert egész más árleszállítást vártak. A hatóság a legnagyobb lelkiismeretességgel kezeli az ármegállapításokat a kereskedőkkel egyetemben, megnézi mit fizetett a kereskedő az áruért, mennvl a minimális polgári haszna\' •mit hozzácsapott és csak azután fizirozza az árakat.
— Helységnév változáa. A
jn. kir. belügyminiszter Somogy-vármegye közönségéhez intézett rendeletével Szárszó és Kiliti községeknek nevét Balatonazárszóra, illetőleg Balatonkilitire megváltoztatta.
— A zalaegerszegi kereskedők az árleazállitáa megbeszélése végett szintén tartottak értekezletet, azonban ezen az értekezleten nem okoltak mindent és mindenkit a drágaságért, hanem elhatározták, hogy még a régi, drágáb vásárolt áruk egy részét leszállított árban bocsájtják a közönségnek eladásra és maguk fognak őrködni afelett, hogy uzsora és kapzsiság ne üsse fel fejét soraikban éa maguk jelentik fel azt, aki megfeledkezne magáról.
— Az Erxaébct tudomány-egyetem Internátaaa. Az ideiglenesen Budapesten működő ro. kir. Krssébet tudományegyetemmel kapcsolatos internátusba as 1922/Z^. tanévre szóló felvételi kérvények folyó évi szeptember hó 15-ig nyújthatók be az egyetem rektori hivatalába (II Szegényházuk* 30 szám As egyetem intenUtusába első sorban a m. kir. Erzsébet tudomány, egyetem siogénysoriu hallgatói nyerhetnek felvételt, más hclyW (budapesti) főiskolák siegéoysorsu hallgatói csak azon esetben, lu a rendelkezésre álló helyekre kellő számú Erzsébet tudomány-egyetemi hallgató nem jelentkeznék. A fiu internátusba 60, a leányinternátusba pedig 30—35 hely áll rendelkezésre. A felvételi kérvények szegénységi hltonyitvánnyal és leckekönyvvel szerelendők fel Kelvétel iránti kérvényüket még azok a hallgatók is kötelesek benyújtani, akik 1921/22. tanévben már tagjai voltak as intexnátusnak. Az internátus! Ugok ágyneműről (lepedő, fejpárna é* takaró) maguk kötelesek gondoskodni. Az ioternitusl dij havi 100 korona, mely havonként előre Fizetendő.
— Találtatott o temetőben a kápolna előtt egy fekete bőrerszény, pénz, egy a Kath. Népszövetség tagsági igazolványt, 2 Bucsuszentlászlóra szóló jegy és 2 jegyzék tartalommal. Átvehető a kiadóhivatalban.
Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fö-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
— Elütötte a vonat. Zsiga István 46 éves Stádler Izidor Máriahegyi birtokosnál alkalmazott gulyás, az ottani állomás sineln keresztül akarta hajtani gazdájának marháit. A sorompó nem volt leeresztve, igy a gulyás áthajtotta a marhákat. Ejfjik részét már a síneken tul hajtotta, a másik rész pedig éppen a síneket keresztül lépték, mikor a marháira figyelő gulyá* nem vette észre a gyorsan közeledő vonatot, melynek ütközője ugy oldalba vágta, hogy messze kirepült és jobb oldalának két bordáját teljesen összetörte. Különös szerencséje a szerencsétlenségében, hogy a vonat ellökte magától és nem került a kerekek alá. Zsiga Istvánt súlyos sérüléseivel a nagykanizsai közkórházba szállították. Miután az állomás sorompója nem volt leeresztve, vétkea gondatlanságból eredő sulyoa testi sértés miatt indul meg az eljárás a Mária-telep vasút állomás sorompó kezelője ellen.
(x) A „Burlington! Jaguár" főszereplőjével kerül bemutatóra szombaton és vasárnap a Világ mozgóban az eddig bemutatott összes kalandor filmeket felülmúló amerikai sláger: nA láthatatlan kéz" I. része. Siessen jegyét biztosítani.
(x) Elveszett folyó hó 15 én este a Teleky uton egy fehérszőrű egy éves ártán. Tekintettel, hogy egy szegény asszony tulajdona, kéretik a becsületes megtaláló, vagy nyomravezető, hogy a rendőrségnél vagy Selák Istvánnénál leadni szíveskedjék.
— Szállodai lopások Ber. 1 In ben. Az utóbbi időben a berlini nagy szállodákban óriási mértékben elszaporodtak a szállodai tolvajlások. A rendőrség nap-nap után ujabb esetekről számol be. Tegnap ismét három nagyszabású szállodai lopás fordult elő.
A szerkesztésért sajtójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Munkásokat
Nagykanizsai Tárházak R. T.
QUITTNER ARTHUR
Telefon\' h*w*4*u*,; Ttiuny.,.r.iö
394
BUffaaaiyaxotx vuianyssarolő — , -
nagykanizsa, csengery-ut 13. iele,on:
ElvilUl
viliéiti.1 mitttik, motorok, o.Wirok, vHnnlnt ul.fonok, 4. j.UÍ- ■ w ■
b.r.nd.zisét.
394
Magyar Fiat Mffvek r. t Budapest képviselősége, Tauril gummlraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, iavttd-műhely, benzln-árusitás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület
Telefon: 359. Telep: Tárh*X-UtCa.
Igazgatóság: Fő-ut, 8., Bazár-épület. Telefon: 3S6.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RtSZVÉNYTARSASAa NAGYKANIZSA.
Délzalai Takarékpénztár
és őssse. helyi részvényeket a Ugelőnyö-sebben wassBs* éa aIadunk.
Tőzsdei megbírálok
teljesítését a budapesti, wiani, baslinl, prágai és zágrábi tőss-dékre elfogadjuk.
Külföldi átutalásokat
a legelőnyösebben is a leggyorsabban teljesítjük
Dollár, dinár,líra stb.
külföldi píniD.m.k vét.i« él .ladto.
Groaz és Tár.a
»My1uitoi, Sugár-ut t u., I. miit
Iltata. Jtl Sürgönyeim : tukir lUnkuItu
Apró hirdetések
<UJ»i 10 mólg ao líoroo*, ruUg.bb belQrcl a>«4*lt iumIi duplAn »>*tnltUui»V. álltat k»T—Sfcnah 50 aaiiaUh Átenged mioy,
vil4g mozgóképszínház
Szuiiibatuu és vasárnap
Láthatatlan kéz
Főszerepet Róbert RoberUon, t Buriingtoni Jaguár főszereplője játsia
JBnIGflre Gábor fllmszkecs
HEI.YÁRAK : Páholy 35 K, Ztóly. 26 K, I. h»ly 20 K, II. holy 10 K, III híly 10 K
Eláidiíok: HétkSín.pokoo 7 is 0 ór.kor, YMir- c, lino.ptur 5, 7 é, 9 or»ko:.
urínia mozgószinhíz
Szombat-vasár «>ap
Halál-cowboy
Aomlk.1 cowboy-drím. 6 fílvonijb.a
Ezresbankó a - Iáibízsebben
VljJltók
ItEl.yXRAK: riholy ,0 K. z»|y„ ao K, k.lrctík 20 K, Timii, 16 K, Zirt.iík 10 K


m.Jisoí : HÍUÖ,n.pokon 7 i, » ói.kor vuu- í, unn.pn.p 5, 7 í, 0 ^r.kor.
61-ik évfolyam
Egyes szám ára 6 korona.
Nagykanizsa, 1922. Augusztus 20. Vasárnap
188.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
$MrkMt1di«t éa kiadóhivatal I P6-at 13. a*. - Iolerntban-UlWon 78. . ■
Mogjelealk mlndtg kora reggel
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
FIZETÉSI ÁBJlK: Egy hóra 100 K. Hogryadivro 900 ] E^yti a*4m ára OK.
A magyar kormány jegyzéke a Népszövetség főtitkárához
Genf, augusztus 19. (Saját ludósitónktól.) Sir Erich Arimundhoz, a Népszövetség főtitkárához a magyar kormány részéről a következő jegyzék érkezeti: .Főtitkár Ur I Azoknak az eseményeknek következtében, amelyek a mult ősszel Nyugatmagyarországon történtek, a magyar kormány kénytelen volt hinni, hogy a Népszövetségbe való felvételre irányuló kérésének tárgyalását halasszák el a legközelebbi ülésszakra A Népszövetség ezt a kérést kedvezően fogadta és amint a harmadik ülésszak napirendjéből kitűnik, felvételünk kérdése ez alkalommal a népszövetségi programon szerepel.
Magyarország ugy mint eddig, ma is súlyt helyez arra, hogy tagja legyen ennek a tiszteletreméltó Népszövetségnek.
A rrtagyar kormány ennek következtében megbizta külügyminiszterét, . Bánffy grófot, hogy tárgyaljon a Népszövetséggel Magyarország felvételéről. A felvétel esetén ráhárul a feladat, hogy megbízotti imnőségben képviselje Magyarországot a harmadik ülésszak ülésén. Fogadja Főtitkár Ur nagyrabecsülésem kifejezését:
BETHLEN s. k.
Országos gazdagyűlés.
Budapest, aug. 19. Ma tartották meg a* országos gazdagyülést Budapesten — a gazdatársadalom óriási részvéte mellett — Somsich gróf elnöklete alatt. Gróf Hadkl és Gaál Gaszton felszólalásai után dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter emelkedett szólásra:
— A kiadások légiói mutatkoztak ebben az országban • - ugy mond — és ezzel szemben nem volt fedexet. TüonÖt milliárdnyi hiányt kell pótolni. E pénzt csak magyar emberektói lehet beszerezni. Egy ut van cstlr, amely kínálkozik a tűrhetetlen állapotok helyrehozatalán — az állam bevételeinek megfelelő /okozása. Azért jelentem meg, hogy az önök kifogásalt meghall gassarn. A földadót buzaértékben állapítottam meg. Csodálkozom, hogy ezt önök kifogásolják, hjjszen mindenütt buzavalutában adják bárba a birtokokat Is. Kifogásolják, hogy súlyos és terhes ex ax
adórás, hogy a gazdák jobban vannak megadóztatva a kereskedőknél, a bankoknál, az iparosoknál. En ezek magadóztatására is beterjesztettem tőrvényjavaslatokat, amelyek ugyan olyan ellensxenvvel találkoztak. Megadóztattam a kereskedőket, az iparost jobban, — mint bármikor.^ En az értelemhez szóltam — ét nem az érzelemhez és meg vagyok győződve arról, hogy ezzel a politikával a józan magyar emberek közt eredményt is fogok elérni. —
Végül sokorópátkai Szabó István szólalt fel a földadójavaslat mellett.
A Landau-por.
Budapest, augusztus 19 A mai tárgyaláson Sróter István tábornok azt va\'ja, hogy Landauékról az volt a benyomása, hogy tényleg kém-gyanúsok voltak.. Domsa százados elmondja, hogy az öreg Lsndau öntolton darabos modoiu embernek tetszet előtte. Elmondotta Landau, hogy neki semmi bűne nincs és nem bántalmazták. Solymossy hon-védiörvényszéki biró előadja, hogy
ez orvosszekértők a hullán öngyilkosságot konstatáltak. Az orvosi vélemény szerint L»ndáU elős?ör a csuklóját akarta Almaszeni, de mi kor látta, hogy kevés vér ömlik ereiből, bekötötte a sebét és fel akasztotta magát.
40 ezer magyar munkás letette a kalapácsot.
Budapest, aug. 19. A vörös vezérek megint kezdik a paprikajancsi cirkuszt. 40.000 magyar munkást — Ismét beugrattak — hogy letegyék a kenyeret adó kalapácsot. A munkásság — mikor hallgatott a Jakabok szavára — önmagán végzett harakirit, s ha ez igy tovább megy néhány napig — nincs m:g-áljás a lejtőn, közeledünk a bennünket elnyelő örvény felé, ahonnan nincsen többé feltámadás.
Tüz a MÁV. főműhely telepén.
Budapest, aug. 19. Ma korra reggel ismeretlen okból kigyuladt a MÁV. kőbányai uU és északi főműhelye. A tüz a fényező műhelyt és az északi részen keletkezeit s az erős szélben hamar lángba borította a műhely építményét és percek allatt romba döntötte azt. Sok vasúti kocsi, köztük négy teljesen uj, valamint tcn^cteg anyag — a tüz martaléka lett. A kár messze meghaladja a két millió koronát.
Zürichi zártat *
Barlin 41, Amsterdam--, Hollandia
204 M, N«w-York 524 5, London 2348, Páils 4IQ0, Milano\' 2375, Prága 1640, Duda-pest 31. Zágráb 150, Varsó 0.07, Wlan 0 000 3, SrifU —, OsitxAk Mlyegxílt —.
— UJ Iparengedélyek. A
városi tanács tegnapi ülésén ujabban a következő iparengedélyeket adta ki: özv. Kiss Józsefné szül. R-tcx Juliánnának kávé kimérésre és meleg ételeknek pieci árusítására ; Dedováct Bélának nyerster-mény, gabona és borügynőkségre ; Meszerics Antalnak kovács iparra ; Bardorfer Antalnak élelmicikkek és mezőgazdasági termények kereskedésére ; Schwartx Józsefnek rőfös kereskedésre; Madáci Mihálynak paprika kereskedésre; Kolla-rics Mihálynak élelmisxer és gabona-neműek ügynökségére.
Gondolatok Szent István napjára.
Nagykanizsa, aug. 19.
Árpád apánk nekünk hazát szerzett, István országot alapított. Amahhoz elég volt a vitézség és hadi • szerencse, emehhnz magasabb belátás, államférfiul bölcsesség kellett.
És Istvánnak magniabb belátása kitalált., hogy országaiapltáshox abban az időben, 900 éa néhány évvel ezelőtt, a virágzó éa nagy* tekintélyű \'keresztény valláara éj világnézetre való áttérés az első kellék — a pogányság mellőzésével. Államférfiul bölcsecsége pedig azt súgta neki, hogy a még mindig vad xabolátlanságra hajló nem. zetet ciak a kfrátyi tekintély suli-dilheti és fékezheti meg.
Így jött létre t. keresztény magyar királyság. így szilárdult meg a magyarság uralma a régi Magyarország területén. Az érdemeiért, • keresztény egyház iránti bókeitt-ségeért és vallásos buzgalmáért sorozta öt az egyház szentjeinek dicső seregébe.
Szt. litván tehát órök időkre érvényei példáját szolgáltatta annak, hogy biztosan és megingás nélkül ciak kereaztény vallási és erkölcsi alapokra épilett ország állhat feno.
Ámde Szent litván az uj keresz-tény országot egyúttal a Boldogságos Szűz Mária égi oltalma ás pártfogása alá is helyette.
Ebben a tényében nemzete fiainak alapos ismerete mutatkozott. Mert Szent litván tudta, hogy m magyarság férfi része, még a »ze-lidllő kereszténység felvétele előtt, mint az egyszerű természel! valláa követője, nagy nőtiizlelő. Ez a tisztelet nyert kifejezést a magyar felt,ég szóban, mely annyit jeleotett, hogy a nő a házasság megkötése után a férfinak félts jogú társa letl.
Nagy lelkesedéssel fogadta tehát a ker. magyarság Szent Istvánnak azt a tényét, hogy a magyar királyságot Szül Máriának ajánlotta fal és az lilén Anyja kéjében a ma-
ANOOt FERFISZOVETEK
PRÍMA siffonok
Vállnak ,4gl árban
Minden áruból csak elsőrendű gyártmány 1
átmeneti és télikabátok,. ötétkék és fekete kamgarnok nagy választékban
singer józsef ÉS tórsfl
- KOapont ..álló ápttUt -
Szövöpamut
I 4*1 uővöcérna Állandó I \' nagy raktára
2aj. \\ i KÖZLÖNY
ÍV22- wuyu<*.tu* 20
gyarságnak égi pártfogót srerzett.
Így ölelkezett a keresztény magyar királyság megalapításában a fŐldi erő az égi hatalommal. És míg ez a kettő megbonthatatlan szövetségben állott, addig virágos kert volt Mária országa. Csak mikor a magyarság egy része már meggyőződésre tért át, kezdett az ország hanyatlani.
Szent litván tehát uj országot éa uj vallást adott népének.
De ugyancsak ő szegezte a magyar népnek a koronát is. És ez a koronr, mert az ő szent fejét érintette, lassan-lsuan olyan tekintéllyé nevekedett, hogy azt valóságos személy gyanánt tisztelték és minden jog és birtok forrásává telték. így történt, hogy mi, magyarok, a szent korona országairól beszéltünk, mig a magyar birodalom teljes volt.
Ebben a szent koronában a műkincs nagy anyagi értéke az erkölcs^ tekintély magas fokával kapcsolódik egybe. Nincs is a földtekén több olyan művészi kivitelű koron*, mely a mienket csak meg is közelítené művészi érték dolgában, de nincs is széles e világon olyan korona, mely akkora erkölcsi tekintélyt képviselne mint a mienk. Most minden uj magyar király akkor lesz a királyi jogok valódi élvezője éa gyakorlója, ha előbb homlokát a szent korona érinti.
Szent István tehát a koronás királyságnak éledbe léptetétével a sxétszakadozotUágra ingerlő törzsfők szerkezetét megszüntette a helyébe ültette a királyságnak egy ségesitő tekintélyét.
Ez a szent korona manapság Is nemzeti ereklyénk és mlr.t ilyen föltétlen tiszteletünk tárgya, mert benne a müérték a tekintély hatalmával forrott össze.
Szent Istvánnak nagyszerű törekvései azonban a nemzet egy része előtt nem voltak kedveltek s azért ellenük fegyveresen is fölkeltek. Ám a király nem hátrált meg a támadás elől, bátran forgatta megszentelt kardját és küzdelmének végén a győzelem koszorúja szállt homlokára.
Országunk a ránk szakadó világégésből és e világégés eloltását célzó erőazakos békcgyártásból po-gányul megcsonkítva került ki úgyannyira, hogy síinte azt lehet mondani, uj országalapitásra van szükség.
Mivel Szent István valláserkölcsi, magyar és királyi alapjáról gonosz a „ felvilágosultak"-nak vakondok munkája következtében letértünk is avval vesitünket is okoztuk; ékesen szóló tanulságként mered elénk az az igazság, hogy tehát vissza kell térni e rég!, bölcs, szent éa klpróbflt alapra, a keresztény vallás és erkölcs alapjára.
S ha némely, ma is pogányul gondolkodó, elvetemült politikai és társadalmi irányzatok a legbizto sabb alaphoz való eme viisrntérés
elé akadályokat akarnának gördíteni, épp ujy karddal kell körijük vágni az ellentörekvés leverése céljából, mint tetle Szent István a pogány lázadókkal.
Éa tsnu\'ságul áll előttünk a mai napon az az igazság, hogy a korona éa a trón árván nem maradhatnak, mert mindaddig hiányozni fog a haza teljes felépüléséhez a biztos jegecesedéai középpont, mig nem lesz a tekintély legmagaaabb fokát képviseld király a nemzet élén.
Hogy ezt elíihessük, hogy újra
cgéazen ép, boldog, keresztény magyar királyságban élhessünk, for-du\'junk neve ünnepén első szent királyunkhoz, Istvánhoz és ké-jük
öt, hogy t-rjeiszo ki fölénk védel mének palástját, ellenségeink fölött pedig subogtaaaa meg győzelmes pallosát i küldjön a nemzet vezető férfiainak lelkébe bölcsességet, árasszon népe szivébe vallásosságot és erőa erkölcsi érzést, hogy ezek nyomán, a hosszú és kínos szenvedések elmultával újra virágos kert legyen híres Pannónia 1
Kováls Antal.
A keresztény ifjúság a zalai közönséghez.
Nagykanizsa, auguszlui 19.
Nehéz időket élünk. Az óriási drágaság és nehéz megélhetési viszonyok immár türhetetlené teszik az eletet azoknak, akik becsületes munkával keresik meg mindennapi kenyerüket. De leginkább sújtják a nehéz gazdasági viszonyok a keresztény magyar ifjúságot. Azt az ifjúságot, amely átszenvedve a háború minden poklát, az októbert patkanylazadas és a szovjetpince minden borzalmát, a legszebb éveit kénytelen emberfeletti munkával küzdve a mindennapi kenyérért és a tanulási lehetőségért nyomorogva, éhezve és fázva eltölteni. Mindamellett mégis a keresztény magyar ifjúság az, amely sohasem veszli el akaraterejét és lankadatlan kitartással dolgozik cs küzd egy szebb magyar jövendőért és sohasem fog a mai szomorú helyzettel gyáván megalkudni, habár éhezik, fázik és nyomorog és sohsem felejti első és szent kötelességét Hazája: szegény, ezer sebből verzo Csonkamagyarország iránt. ,
Hazafias, jómódú nagykanizsai és zalai poIgaroK I Hozzátok fordulunk, midőn art a kérünk benneteket, akik ismert-tek a keresztény magyar ifjúság súlyos gazdasági helyzetei, akik ismeritek minden rágalom dacára az ifjú keresztény magyarság eddigi emberfeletti munkáját és érdemeit — nem könyöradományokkal, hanem szives, jóindulatú, önkéntes adományaitokkal enyhitsétek a nyomorgó kereszteny magyar ifjúság nehéz helyzetét, tekintsétek és gondoljátok meg, hogy elsősorban a saját nagykanizsai és környékbeli, tehát zalai fiaitokról, a magyar jövendőről van szó és minden egyes adomány egy-egy darabka tégla az uj, szebb, jobb, nagy Magyarország felépítéséhez.
Egyesületünk, amely magában foglalja Nagykanizsa és vidéke összes keresztény magyar főiskola ifjúságát, már az elmúlt iskolaévben több mint 30 nagykanizsai főiskolást részesitett anyagi támogatásban, azonban az egyre rossza-bodó gazdasági viszonyok közölt szükségünk van az egész nagykanizsai és környékbeli jómódú polgárság támogatásara. Ennélfogva felkérünk mindenkit, aki a magyar rjöyendö sorsát szivén viseli, hogy minden felkérés nélkül akár szíves adományával, akár mint alapító tagságával a keresztény magyar ifjúság szomorú helyzetén segitsen. Reméljük, hogy felhívásunk nem lesz pusztában kiáltó szó s azért szives támogatásukat előre is köszönve, vagyunk hazafias tisztelettel
A Dunántúli Kereszt. Főiskolás Szövetség
nagykanizsai csoportjának elnökségé.
Minden a legkisebb önkéntes adományt a „Zalai Közlöny" szerkesztőségébe is lehet küldeni, amely minden beérkező adományt nyugtázni fog.
Sok gond
megŐszUI az embe/*ket
Ha azt akarja, liogy haja, bajusza, szakálla l»uut vi-szanyorjo természetes régi színét, jir \'iliiljs meg egyszer a tnéiegraenles
Dianahajfestőt
mely 17-féle színárnyalatban kapható. Gyártja a
Otana Kamkt4alail RT. Budapest. V.. Náta-u. 30
— Kanizsa város bélyegei
Kanizsa városa a különböző városi illetékek lerovására művészi kivi telü bélyegek kiadásának tervével foglalkozik. A terv — melyet Hemmcrt városi főszámvevő vetett fel — legközelebb teatot fog ölteni a város ugyanis máris tárgyaláso kat folytat budapest cégekkel, i bélyegeknek előállítására vonat kozólag.
Aki szóváltás közben meglőtte a menyasszonyát.
A ,Zalai Közlöny • tuiitllijitól.
Szűcs Iván tanárjelölt, gazdag .bal (fehérmegyei) földbirtokot Gyen.adiáson a menyasszonyával, _ özv. Csányi Lászlódé szül. R-d:cs Margittal azéváltásba került, majd a köztük folyó vita hevében négyszer rálőtt menyasszonyára, akit su\'yosan megsebesített. Szűcs Iván a tett elkövetése után azonnal magn vitte be menyasszonyét / keszt-h-lyi kórházbs, ahol a súlyosan sérült urinőt nyomban ápolás alá vatte. Majd Pál keszthelyi járásbiró kiszállt a kórházba, ahol -a sebesült urinőt kihallgatta.
Szűcs Iván azután Székesfehérvárra ment, ahol jelentkezett a csendőrségnél. Mig Szűcs Iván Székesfehérvárra ment, a nagykanizsai kir. tőrvényszék virsgáló-birája, Podolay Jusztin elfogadó parancsot adott kl Szűcs Iván ollen. Időközben pedig a székesfehérvári csendőrség a lövöldöző vőlegényt a nagykanizsai kir. ügyészség fogházába szállította, ahol négy öt napig volt letartóztatásban, majd 50.000 K óv«dék ellenében azabad-lábro helyezte.__
Porlepett Írásokból.
GoUhelf Jeremiás „UJ, • béres" c. elbeszélésében a jóhirnévr\'e vonatkozólag a következőket mtíndja, mely eg>uStsl áll minden pálya kezdetére is: „Tetteinkkel szokásokat nevelünk lelkünkbe, de egyúttal jó nevet is szerzünk. Ezen a hírnéven dolgozik mindenki gyermekkorától sírjáig; minden tettünk, sőt minden szavunk hozzá- ^ járul e hírnév fejlesztéséhez. Ez a hírnév elzárja vagy megnyitja előttünk a sziveket; becsültté vagy megvetetté, keresetté vr>gy kerültté tesz bennünket. Bármilyen kicsiny is valaki, embertársai megfigyelik éa megítélik, mennyit ér számukra. Minden kisbéres és minden szolgáló akaratlanul is a hírnevén dolgozik és ahhoz igazodik a bérük, hogy milyen a hit Ok. Ez a hírnév utat nyit vagy zár előttünk! Be szélhet valaki még annyit is, szidhatja még ugy Is korábbi gazdáit, ez nem teszi jóvá a hírnevét, mert tettei már régen megalkották azt. Az ilyen hirnév messze földön ismertté válik, nem tudni, hogyan. Csodálotos dolog a hírnév."
John Rusliln a;t mondja: „Az igazmondás, akárcsak a szépírás,^ csak gyakorlat utján szerezhető ^ meg; nem annyira az akarat, mint ink\'ább a szokás eredménye az és nem szabad lekictlnylenl egyetlen alkalmat sem, mely e szokás gyakorlását és megerősödését előmozdítja. Állhatatosan és szabátosan napról-napra mindig igazat mondani bizonyára ép oly nehéz, mint ha akkor mondjuk meg az igazat, mikor nafy kellemetlenségektől kell tartanunk. S elég furcsa, hogy sok ember ax igazságért feláldozza Va* ^ gyonát, sőt életet is — mégis vajmi kevés akad, ki az igazság kedvéért egy kii családi jelenetet v?gj kényelmetlenséget is vállalna.
1922. auguarlua 20
ZALAI KCZLONÍ
3
MELYEN LESZÁLLÍTOTT ARAKON
KISFALUDI.. KRAUSZ „Arany Kakas" "SBBT Erzsébet-tér 21
árusítjuk az összes raktáron lévő árainkat
Bjőrnsonnal van egy regénye Absoton hajáról. Ott olyan embereiről van szó, kik tönkremennek — nem azért, mintha jellemük rossz elemei volnának tulsulybon, hanem, mert nem urai a pillanatnak ; azért nem is tudják az életben mindig azt tenni vagy választani, ami állandó hajlamuknak és lelkiismeretüknek megfelel, hanem áldozatul esnek a pillanatnak.
•>Akl a pillanatnak ura, az életnek is ura. Aki megemberli magát, hogy ne hsllgasson pillanatnyi Ingerekre, aki tekintetét szilárdan erre az eltökélt szándékra irányítja, meg az erő és szabadság azon kincseire, melyek aztán Intenek neki: az ura ax éleinek, az minden időben sokkal könnyebben tudja tetteit nem a vak ösztön, hanem a lelkiismeretnek bő\'c^ utmutatásai szerint intézni; az kezében tartja hajójának kormányát.
Spectalor.
— A „Zalai Közlöny*
ezentúl rendesen a megszokott terjedelemben fog ismét megjelenni. Azonban tekintettel az óriási anyagi áldozatokra, melyeket a mai papirárak követelnek, kénytelenek vagyunk a lapot példányonkint 6 koronára felemelni.
— A ma! hivatalos Isten tisztelet. Szent István magyar király ünnepén, a melyen az összes polgári és katonai hatóságok részt vesznek — 11 órakor kezdődik n ferenclek plébánia templomában. Fél 11 órakor ünnepi szentbeszéd les/.
— Zalaegerszeg Ünnepe
Hirt adtunk tnár inról, hogy Zalaegerszegen ma Szent Isvón napján a Hősök emlékünnepén leplezik le az ellenség előtt hősi halált halt 6-oa huszárok cmlékszobrát, nogy ünnepségek keletében. A vármegye legtöbb községe éa városa is képviseli magát az ünnepen. Ugyancsak ma nyitják meg ax Országos Stefánia Szőve\'nég által rendezett Népegészségügyi kiállítást is. Nagykanizsa városát a testvér város kettős ünnepén dr. Krátky István városi főjegyző fogja képviselni.
— Dr. Novay lemondott zalaegerszegi állásúról. Ismeretes, hogy dr. Novay Imrét, Nagykanizsa város második aljegyzőjét ZaUrgerszeg városa legutóbbi közgyűlésén adóügyi tanácsnokká vá-
t fosztott*. Az állást dr. NovSynak \' azeptémber elsején cl kellett volna foglalnia, azonban dr. Novay ma levelet irt Czobor Mátyás zala-egerazegi polgármesternek, melybe lemor.d ax adóügyi tanácsnoki állásról. Igy a zalaegerszegi adóügyi tanácsnoki állás betöltésének kérdése ismét aktuálissá válik. Hir szerint Szencsi Molnár vármegyei tisztviselőnek van a legtöbb kilátása az állás elnyerésére.
• — Rótt Nándor ezüstmlsóje.
Roll Nándor dr. megyéspfispök most ünnepelte pappá szentelésé-nek 25 éves jubileumát. Annak idején szülőfalujában, Nagyper-kátán ünnepelte nz első szentmiséjét, 25 év után most is ott mondott misét. A püspök folujábsn jótékonycélokra többezer koronái szétosztott.
— Háza-taúg. Huhn Gyula hírlapíró kollégánk szombaton délután 6 órakor esküdött őrök hűséget Vrancsics Erzsikének a zalaegerszegi plébánia-templomban. A szerelmi frigyhez mi is t<rtós boldogságot kívánunk.
— A plncl rondőrség, mely már a kora regge\'i órákbun talpon van és szigorúan őrködik afölött, hogy az agyongyötört fogyasztó-közönségtől az eladók a megállapított áinál mogr.subb árt no Uö-vetelienek — elismerésre méltó körültekintéssel cs tapintattal végzi nsponkinl feladatát és bizonyltja be nélkülözhetetlenségét. A piaci rendőrség s<igoru utasítási kapott; hogy minden legkisebb árdrágitási esetben, tehát akkor, mikor a „Zilai Közlönyében ezen\'ul mindennap közzétett hatósági árnál többet kér az eladó — állitsa az illetőt azonnal elő a rendőrkapitányságra, hol nyomban szigorúan megbünteti a rendőrbiró. A legutolsó két napon húsznál több piaci áruit állitottok elő az őrszemek a kapitányság kihágási osztályára, hol a rendőrkapitány értékesen megbüntette őket. Minden cgyea neve nyilván leaz tartva, hogy ismételt árdrágítás esetén a törvény teljes szigorával büntessék. A piaci rendőrség működését a nagyközönség érzi is.
(x) Vadászok figyelmébe. Lő szerel*, fegyverek, vadászati felszerelések, üres hüvelyek, félig kész ós kész töltények, rovolverck, stb. minden mennyiségben a legolcsóbb napi áron Gyenes Lajosnál szerezh tők bo. Kazinczy utca I.
— Dr. Halazer fogorvos íz* ba (faágáról megérkezett s újból rendel.
— UJ zenelakoln. A m. kir. vallás- ós közokiutásügyi miniszter a magánzeneiskolák engedélyezése tárgyában kibocsátott rendelete alapján a Nagykanizsai Közművelődési Társulatnak .Nagykanizsai Kőznü velődési Társulat áll. cng. magán zeneiskolája" elmen, mngAnzene-iskola fentartására engedélyt adod.
— Munkanélküliek figyelmébe. A2onra\' murkába helyezést nyerhetnek a Keresztényszocialista Szakszervezetok Munkaközvetítő Ico dája utján: épület és tutorrsztalo sok, bognárok, kádármunkétok, felsőrész készítők, fagépmuukások, cipészek, szab*\'munkások és munkásnők, kovfesok, ácsok, beton-munkások, kőművesek, könyvkötő* munkások és munkásnők, szerelők, sutógénhegesztők, segédmunkások és munkásnők, napszámosok. Jelentkezni lehet : Budapest, IV., Kossuth Lajos u. 1. szám almt d. e. 9—11 óra közöt\'. Telefon: 138-48
(x) Jegyezzen elő Jók** gyönyörű regényére t Mire megvénülünk, szerda, csütörtök Játaza az Uránia.
— Nagykanizsára akarták helyezni a szombathelyi mértékhitelesítőt. Egyik szombathelyi laptársunk írja: A szombathelyieket az a veszedelem fenyegntte, hogy a mértékhitelesítőt elviszik Nagykanizsára s igy a hitelesítésért mindig Nagykanizsára kellett volna utazniok. A mértékhitelesítőt a központ azért akarta Kanizsára áthelyezni\', mert itt nem akadt számára hivatalos helyiség. A központi kiküldöttel most megállapodás történt, hogy mértékhitelesítő részére a most épülő egyik meneküHhiz pincehe lyiségc átalakításival biztosítanak helyiséget, aminek, építési költsége 200 ezer koronába kerül.
(x) Mire megvénülünk nézze meg az Urániában szerda, csütörtök.
— Az illetékesek figyelmébe. A Sugár-ut és Rákóczy utca sarkán a Tóth-féle kereakedés előtt egy teljesen besüppedt kanálist fog találni az a botdog kanizsai adófizető, aki még nem törte ki arra felé jártában a lábát. A kanália faburkolata fel van szakítva, ugy, hogy aki különösen éjjel ar^a felé jár — és nincsen holmi bal esetek ellen beoltva — könnyen szerencsétlenül járhat. Kérjük nz illetékesek sürgős intézkedését, mielőtt még komoly baleset történne.
— Egyei méazárosok nem vúgtak tegnap. Hogy a pusztu\'ó zzegénység megmentése érdekében a hatóság erélyes kézzel hozzálát az áruucsora letörésére — egyeseknek, elhissiűk, hojcy kellemetlen. De a tisztessége* kereskedőnek, a tisztességes iparosnak, a tisztességes eladónak, amely eddig is áldó* zatot hozott — nincs mitől tartania. Hiszen Ő mege\'égcdett eddig is rgy becsületes polgári haszonnal. Árért n tisztességes kereskedelem csak jónéven veszi a piac megtisztítását éa megrendsrnbályozáaát. S ezért érthetetlen, hogy egyesek szinte provokálni akarják maguk ellen u hatóság drákói szigorát. Például tegnap reggel nyolc mé-azároa nem nyitotta ki a bódéját — ciakhogy ne kellesen a hatósági áron a hu\\t kiinérniök. Az illető mészárosok ellen, kiknek neveit feljegyezte a rendőrség,.— ha ma sem nyitanák ki bódéikat és ma sem vágnának, — haladéktalanul a legdrákóibb szigorral fognak el-já»ni, mert ily esetekben utasítás von az internálási eljárás fogena-tositására.
— 20 as honvédtisztek találkozója. A br.ró Sxurmoy nevét viselő volt 20-ik honvédgyalog-ezred tisztjel, tisztjelöltjei és hason-álláau-havidijasc-i f. évi augusztus 26-án esti fél 9 órakor Nagykanizsán a Polgári Egylet helyiségeiben barátságos vacsorára összejönnek.
— A nagykanizsai piac árusítóit az államrendőrség jóakara-tulag figyelmezteti, hogy oz árakat jelző fekete táblácskájukat feltűnő helyen tegyék közszemlére, az árnak pontos feltűntetése mellett, mert a rendőrőrszemek szigorúan ellenőrzik és minden legkisebb mulasztás a fennálló rendelkezések szerint fog sújtatni.
— Dr. Kaufmann Lajos — beteg. Dr. Kaufmann Lajoa városi aljegyzőnek szabadsága 16-án lejárt és igy 17-én kellett volna ügykörét ismét átvennie, azonban dr. Kaufmann Lajos mai napig nem ment be hivatalába, ugy hogy a városházán ma már komolyan aggódtak a rokonszenves és rendkívül népszerű aljegyző elmaradásának oka felől. Munkatársunk azért ma felkereste lakásán dr. Kaufmann Lajost, — akit betegen, ágyban fekvő talált. Munkatáraunk kérdésére előadta, hogy beteg a talán tiz napig is fog betelni, mig az ágyat elhagyhatja. Dr. Kaufmann betegsége könnyebb természetű, ugy hogy két héton belül valószínűleg Ismét elfoglalhatja hivatalát.
(x) A ,,Burlington! Jaguár*\' főszereplőjével kerül bomuiatóra vasárnap a Világ mozgóban az eddigi bemutatott összes kalandor 0\'-meket felülmúló amerikai sláger: nA láthatatlan kéz* I. részo. Siessen jegyét biztosítani.
— Nagykanizsai Háztulajdonosok Szövetsége. A Szövetség teivbo vette, hogy ugy mint Budapesten és több nagyobb városban is, it házakból a szemét elfuvarozását a város végeztesse. Minthogy a város vezetőségébon erre a hajlandóság meg van, igy felkéretnek azok a háztulajdonosok a kik a szemetet mint trágyát nem használják fel, hanem azt kivitetni kényszerültek, hogy a szükséges számításokat meg ehessen tenni, minél előbb a Szövetségnél szóval, vagy levelezőlapon bejelenteni szíveskedjenek, mert ugy ez, mint a közüzemi pótlékot helyettesítő megtérítések, valamint a ház-rondsrabályra vonatkozó Javaslatok a legközelebbi közgyűlésen lesznek tárgyalva. A 60 százatékos kincstári részesedés megfizetését ha a lakó megtagadj), szóbeli panasszal « bírósághoz kell fordulni. Az 1917. évi november 1-én fizetett lakbérnek a 60 százalékát képezi a kincstári részesedés. Elnökség-
— Brutális ember. Szabó htvánné Szeifert Mária 42 évea oiosztonybáróhegyi nnpszámos-asz-szonyt ifj Csuppán János egy kocsilőcscicl ugy megverte, hogy alsókarját eltörte és oly sérüléseket ejtett rajta, hogy be kellett szállítani n nagykanizsai kőzkór-házba. A rendőrség tisztviselője a szegény napszámos asszonyhoz kiszállt a kórházba és jegyzőkönyvet vett fel az esetről. A rendőrség átteszi az ügyet a kir. ügyészséghez.
- Dr. Kiilay Zoltía Jogi ssamiaaii-UDI Bodapcst, Aadrissy-ut K. ét Szeged. PalUvldai-u. 3 felelóscg&el éi blxtos tikeire! készít e\'.ó bármely egyetem é» jogakadémia Összes Jogi vizsgáira és az ügyvédi vizsgára. Jegyzetbérlott Rekapitulációt Mlodao felvilágosítást szóval vagy levélben készséggel ad akár a budapesti, akár s szegedi
lg"x)lÓ*8ránI« szerda, csütörtök „Mire megvénülünk" zenei prO-gramrrcjp: Koller Béla: Lustspiel Ouveriure, Dillbés : Copelia, Stráus: Valse, Liszt: Soircés de Vienne, Erkel: Hunyadi László, Puccini: Toschs. Hahn: Eigla, Straus: Rciter, Magyar Műdalok. Waldteufel: Mcln Traum, Hahn Barna művészi hegedű-játékával_\'
A szerkesztésért sajtójogilag felelős: Benedek Rezső sztrkesztö.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. 20.
4
Nyilt-tér/)
Városunk é» vidéke
tisztelt közönségéhez!
A viiágbáboiu sok és súlyos áldozatot követelt. Ezen áldozatok közé tartozom magam is, akit a háborús izgalmak beteggé tettek olyannyira, hogy kénytelen voltam a még nagyatyám által alapított, közel egy évszázad óta fennálló Üzletemet a legelső ajánlattevőnek, a helybeli „Gutenberg-nyomda* cégnek eladni.
A változott viszonyok folytán a nevezett cégtől kiléptem és
„Ufajdlis József ás Társai"
cég almt, Nagykanizsón (Sugár ut 2. sz. Fő-ut sarok) könyv, papir-, írószer- és hangszerkereskedést alapitoltam, amely o hó utolsó hetében nyílik meg.
Az a jóindulatu és hathatós pártfogás, melyet tisztelt közönségünk nek vallásfelekezet különbség nélkül, mint
Ifj. Wajdits József cég
köszönhettem a múltban, bizalmat és jogos remén) t nyújt nekem arra, hogy nagyrabecsült közönségünk uj vállalatomat is hasonló jóindulatu támogatásban fogja részesíteni.
Nagykanizss, 1922. augusztus hó.
Tiszteieltel Ifj. Wajdita Jóscaef
a WajdHs József és Tán. cég __beltagja.
\') Az e rovatban közöltekért sem a txtikeszlőség, *em • kiadóhivatal felelősséget oem válla!.
Apró hirdetések
d(J>\' 10 «a£lg SO karóit, niU(>lil> 1>c»Ot.1 aaadatt lünk daplAn axAmlltatnak. Alikat k«ro»ókn«k BOuluUk ÁTCog»áoatny.
t\'rl caalAdoAl kiti=>a tllltl.1 oyolxl « diák l«rm/.itibíci uc:£>kiU. ellcalUa ti. Cím a kUdObaa
llulorok <• kliunlil ciki*k cUiJk SiUlor-aMa •Un* alatl. «974
Kiadd if) noba íi
Uiiiíiyü/-utca »), iiin aJali.
KlkOUCxía s. ..« a rUlidc-UtM II (lattáí-í mtt*t icljct ítlucti.Mu{] al»í«. 477I
Kersaak btliri taViriióo-M rtfctll erllíi j-J (uttOMl Ki 11 julUk. Kulnuy-oica J. <$So
XevalAnC, ki a mtfyn I, iXeatt nythrtl liWk-uuo twji. loocofiunlliit U vállal. uocaall UUptut kcrtUcuk. Cini a kuiCiiv»ulb»B.
Kataaal ^.\'.uait <Ui4 VtWi-
Uc» 46. 111,-1 aUii.
ügy »i*kAoauö UUit k«R«. Clm a ki,U>-Wriukin. 911a
Gyakornoknak
jó hából való, kereskedelmi, vagy középiskolai végzettségű fiatalember Kjári irodába kezdőílzetéssel felvétetik. Német nyelvtudás előny. Bizonyítvány-másolatokkal ellátott ^Ovárl Iroda"
SZT. GYÖRGYVIZ
Szénsavval telítve üditő hatású
K.piuló:
Weisz Ignácnál
Nagykanizsán.
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai bel5z5 tersamentpaplr,
Vujcsomagolópaplr Sup.rior papírzacskó Csomagolópapír
Caomag függöclmkék
Sokszorosító készülók írógép
Irógópkellékok Rendelési zsebkönyvek Forgalmiadó könyvek Mindenféle üzleti könyvek KStlevelek
Gabonavásárlási könyvek
legolc.ófcb n.j>l árukon kaphatók
Flschel Fülöp Fiai
p ap Ír ár u h ás áb an, Hagykanlxaán,
ur4nia hozgöszinhűz
I Telető n 3-13 —— Ma vasárnap
Halál-cowboy
Amerikai cowboy-dráma 5 felvonásban
Herkules elefánt
4 felvonásban
Szerda—csütörtök Jókai Mór egyik legmeghatóbb regénye fűmen
Mire megvénülünk
HELY ÁRAK: ráholy K, Zsólye 30 K, Körszék 20 K, Támlái 10 K, Zártszék 10 K
Előadások : Hétköznapokon 7 És 9 órakor, vasir- és ünnepn-p 6, 7 és 9 óiakor.
Értesítés.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség és barátaim szíves tudomására adni, hogy Nagykanizsán, M-ut 24. as. a.
szabó-műhelyt
nyitottam.
Kérem a nagyérdemű közönség és barátaim szíves pártfogását.
Tisztolettcl «\',*i
Zábó János.
12702/1922.
Hirdetmény.
A m. kir. közéleWnezési Miniszter ur 27500/1922 sz. rendelete értelmében hAksági lisztellátásra jogo sultok névjegyzéke a közjóléti bizottság jftvaslnta alapján elkészült és f. hó 121 tői számított 8 napon át a városi Közellátási Üzemeknél közszemlére lesz kitéve.
Az ellátatlanok névjegyzéko bárki által betekinthető és an ennyiben valaki a névjegyzékből való kihagyást magára nézve sérelmesnek találj?, S napon belül, azaz legkésőbb f. hó 28 ikáig bezfirólag irósbnn hozzám felebbezhet. A felebbezőnek okmányokkal kell igazolni?, hogy a felvételt a fenti rendelet 1 § ónak melyik pontjára alapítja.
Nagykanizsa, 1922. augusztus 20.
Polgármester.
vilúg mozgóképszínház
Kntíbol királya Mír, » Szarvul «t Állotta 4pBl«t«t>*u. Telefon 74
Szombaton és vasárnap\'
Láthatatlan kéz
f I. része
Főszert pet Köbeit Robertson, a Builiogtoni Jaguár íőszereplójo játsza
Jönl Göre Gábor filmszkets
HEI.YARAK : Páholy 35 K, Zsölyo 25 K,
I hely 20 K, II. hely 10 K, III hely 10 K
Előadások: Hétköznapokon 7 és 0 ónkor, vasár- és ünnepnap 5, 7 és 9 órakor.
Többtermelés!
A Hatvani NövénynemesMO RT. 1RKOETI HATVANI
nemesített őszibuza
vetőmagjai kat holdanként 150 -400 kg. többterma* lést biztosítanak. Jegyes* tessa elő szükségletét azonnal az egyedlius itó
Magyar Magtenyésztési RT-nál
BUDAPEST, IV., SZlP-U. 1.
TELEFON 65-53, 66-64. Sürgönyeim i QRANARtUM. Kérje az H. 85. számú Ismertetet.
Saját Loyíiztésü kiváló, ixav.tollan f.j-tiszta ci cslralcépejaígii sudaii^, kw,-hakcrtl is rM|»«raV.
K«rt...«n «■ rn.lt.M.tl ..mkaiak.
Honorl Magkaraskedöa
.rj.(ji»k. .. b.rm.ut...
magvak
őszi vetésre
Tengeri, árpa, zab
Cazdasigi ;
olajok és kenőcsök
kaplíatók:
Ország és Widder cégnél
Nagykanizsa, Erzsáb.t-Ur 10.
Totola Lajos
kalapos-maslar Nagykanizsa, Eötvös tt?r 25 Elvállalom filc és valour
női kalapok
alakítását és festését a legújabb divat szerint Modellek megtekinthetők.
Nagy választék férfi-, fiu- és gyermekkalapokban minden színben és minőségben, valamint sapkákban.
FfrH-k:lapok tisztítása és ItsUsa.
The Dunlop Pneumatic Tyre Co. Birmigham
kiváló minőségű, angol gyártmányú
kerékpár-gummik
egyedüli árusítója 497)
Brandl Sándor
Nagykanizsa, Deák Feranc-tér 2. tr.
Smgy tAlasttek ker«kp*iokban. AlkaU«aa-r«ktár. JsvIUV.iuflhal/.
jeligéjű ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit.
QUITTNER ARTHUR
Telefon:
394
hatóaáffllag •affodólyexatt villanyazarolö
NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 13.
Elvállal
Telefon:
394
vüáffltáal vorotókoíí, motorok, oslllárok, valamint tolofonoh, oaonjfSk éa Jolxö-káaattlákak folaxereléaót, kaatály-vltlámhárltó berendoxiaát. Mla dennomtt villámot munkálatok ffyoraan oaxköxöltotnok. Szakszerűen végzi motorok ojratakoroaolóaót. Mlndonaemü ágök raktáron.
;00000c30 OQQQOQOti
OOOOOOQQOQOaQOOOQQQQQQOOqc o
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát"
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketcsi kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentéseks minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi" és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
és Gyarmati Nagykanizsa. Fö-ut 13
OOQOOOOOC3Q OOOPOQC3GE3 QQg QC3QQQ OQtJOOQOQOQOOQO H
Nyomatott a i«j>tuJ4:rfoiua-jk: Z«l«i is Gjanroti *euyvoyprr.Jp.|íi)tB
61-ik évfolyam
Egyes szám ára 6 korona.
Nagykanima, 1922. Augn»ztu» 22. Kedd
189. nám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
utóiág ii kiadóhivatali l\'rt-nt 13. ax. — Intiiuibaa-Ubfoo 73.---L
Mccjcloulk mindig kora regből
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
Csak tovább!
Nagykanizsa, eug. 21,
A fixfizetéses osztály a kisemberek, a nincstelen szegénység — amelynek békeidőben sem volt irigylésreméltó élete, a jelenlegi viszonyok között pedig megfejthetetlen élő kérdőjel, hogyan képes nyomorúságos fizetéséből megélni — szomorú télnek néz elébe, ha csak a legszigorúbb rendszabályokkal le nem törik országosan, ugy, amint azt dr. Sabján polgármester a kereskedők értekezletén nagyon helyesen és szakszerűen kifejtette — az áruuzsora százfejes hyd-ráját.
Mintha egy láthatatlan kéz az ország teljes gazdasági lerongyolódására és lerombolásán dolgozna, mintha egy szervezett maffia lázasan működne közre, hogy ez a szerencsétlen, porrig lealázott vértanú nemzet sose tudjon térdenfekvő helyzetéből félemelkedni, szánalmas állapotából kievickélni.
A kir. kormány, ipint a helyi hatóságok nem nézhetik tétlenül tovább a keresztény magyarságnak ezt a megdöbbentőn siralmas vergődését és minden rendelkezésükre álló eszközökkel, kivételes intézkedésekkel kell, hogy a lehetetlen állapotokon véget vessenek.
Hatóságaink vissza nem léphetnek a megkezdett útról — az áruuzsora letöréséről — bármit és bárkit is mozgat nieg a láthatatlan kezű titkos maffia bármily jelszavakat is dob hűséges csatlósaival és Íródeákjaival aközvéleménybe, bárhogyan is igyekszik róka ravaszsággal magáról elterelni a nagyközönség figyelmét — a megkezdett uton most már csak erélyesen tovább előre mehetnek.
Halódó, pusztuló nemzet vagyunk. Eletünkre törnek kívülről, életünkre törnek belülről. Itt mindenkinek meg kell értenie, hogy ezt a vergődő, vonagló, halódó országot — melynek siralmas ltüz-
delmét pokoli mosollyal kisérik a bennünket körülzáró ellenségeink: nem lehet szabad prédának kitenni néhány száz aranyéhes, gyors meggazdagodásra mohó, nyerészkedésre falánk, rut önzőnek.
Ma mindent alá kell rendelni a nagy nemzeti szem-pontoknaks akik ezt nem akarják megérteni, azokat a törvény teljes szigorával rá kell kényszeriteni, mert ma nem lehetnek többé első és másodosztályú polgárok. Az utób-
HLŐFlZBTÉfll AajUC: Egy 100 X. >.(T«<Uv» SOO 1 K(y*« i>im ái. « x.
biak beleőrülnek a kenyérért való küzdelembe, az előzők | pedig — a jólét orgiáit ülik és szemérmetlenül pöffeszkednek és tüntetnek a nincstelenség hajlott nyaka fölött, csaktovább a megkezdett uton, csak tovább férfias bátorsággal, erélyes kézzel, megalkuvást nem ismerő határozott Sággal minden vonalon.
Az árdrágítás hydráját — bármily eszközzel, de szét kell tiporni I
o
Nyugatmagyarország éhségforradalom előtt.
Ax oaxtrik katonák minden ólelmisxert etilednek. — A lakol-■"Sí axnbad rablástól tart. — Népfori adalonz kitörése kDaxSbén.
Savanyúkút, augusztus 21. (Saját tudósítónktól.) A megszállott Nyugatmagyarország Wcosságának nyugtalansága a tetőpontra hágott. Csak napok kérdése, hogy az éhségforradalom kitör. Minden élelmiszert Bécsbe szállilanak, ugy, hogy a lakosság teljes éhínség előtt áll. A katonák minden élelmiszert elszednek a lakosságtól. A végpusztulás előtt álló Ausztria felosztása esetén az ellátás nélkül maradó vörös katonaság előreláthatólag erre az elszakitott lerületre fog zudulni és a kétségbeesett lakosság szabad zsákmányolás áldozata lesz.
Az éhínségnek kitett lakosság csak Magyarországtól vár|a a megmentését és bármily módon igyekeznek pár vagon lisztet magyar területről szerezni. A közellátást vezető osztrák törzstiszt kijelentése szerint már csak napok kérdése, hogy a lakosság mikor lép forradalmi útra.
A mai nemzetgyűlés.
Budapest. ouguS\'tui 21. (Ssját tudósítónktól.) Sscitovszky Bíl. 11 ó.-a után nyitotta meg a mai ülést,
ESr/Jy Imre elöi-dó Ismerteti a házsdót ól is a fényűzési adóról azóló törvényjavaslatot. Azért szűk-aéges az uj házadónak törvénybe-iktatása, mert egész adózási rendszerünket át kellett alakítani. A főproblémát a házadónál az képezte, hogy a bérbe nem idolt lakások adója ne emelkedhessék.
Eőrffy előadását azonban nem. nagyon figyelik, mert Giál Gasz-tonnak többszöri hevea közbeszólására dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter felkel a miniszteri székből éa hátruül Giál Gaazton mellé, a keresztény ellenzék padsora közé. Vita indul meg G iiíl G-.szton ci <J*Cállay Tibor pénzügyminiszter kőzött, amely egyre hevesebbé válik.
Eőiffy Imre: Ma az adómorál nagyon csőkkent. Az összes adó-
nemeknél a legszigorúbb ellenőr* xést és büntetést kellene behozni, sőt a pénzügyi hatóságok kezéből a független bíróság elé kellene tenni a büntetésnemek megállapítását. Végre rendet kell tefcm.lenl ezen a téren. Az előadó beszédére közben alig figyelt máT~va-Inki, mert Gaál és Kállay Tibor vitatkozását mindig többen hallgatják. Majd Droidy Győző a következő határozati javaslatot terjeszti be:
Mondja ki a nemzetgyűlés, hogy minden törpebirtokosrs, akinek nincsen több földje 5 hóidnál és ez nem szőlő, vagy kert, a jelen földadó nem vonatkozik.
Az üléa délután három órakor ért véget.
Német bankjegyforgalom
Berlin, aug. 2-1. A német birodalmi bank cug. 15-ről szóló kimutatása szerint a bankjegyforgalom 6.8 milliárddal növekedett a ezzel meghaladta a 203 milliárd márkát.
8eypel oiztrák kancellár Prágában.
Prága, Aug. 21. Seypel kancallár Segur pénzügyminiszter kíséretében ma reggel 8 órakor Prágába érkezett, ahol a pályaudvaron Benes miniszterelnök várta. Nyomban a Hradsinba hajtattak, hogy ott megkezdjék a tárgyalásokat. A cseh közvélemény egyelőre még egyáltalán nincs vele tisztában, hogy ml a tárgya ezeknek a megbeszéléseknek, minthogy Benes miniszterelnök a program kidolgozását teljesen az osztrák kancellárra bízta.
A jóvátételi bizottság kiküldöttei Berlinben.
Berlin, augusztus 21. Bradburyáa Mauclere, a jóvátételi bizottaág két képviselője, tegnap este Berlinbe érkezett. Ma délelőtt kihalígatison fognak megjelenni Wlrt birodalmi kancellárnál.
Brüsszel, aug. 21. (Havas.) Bixo-nyos, hogyha Németország vonakodnék zálogokat adni, akkor nem fog moratoriumhox jutni.
Hs ilyen feltételek mellett büntető rendszabályokhoz kellene nyúlni, akkor Belgium Franciaország oldalán fog állni. Belgiumnak e kérdésben vallott szándékáról nlnca semmi kétség.
München éa Berlin megegyezése.
Berlin, aug. 21. Vasárnap délelőtt a birodalmi kancellárnál tanácskozás volt a birodalmi kormány tagjainak és a bajor kiküldötteknek bevonásával. A tanács, kozás célja az volt, hogy a birodalmi kormány és Bajoromig kőzött olyan egyezséget bozzanak létre, amelyet a bajor parlament is elfogadhat. A tanácskozás részletei még nem kerültek nyilvánosságra, annyit azonban bizonyosnak tartanak, hogy a megegyezés sikerült. Igy a birodalom és Bsjorór-sxíg között kitört konfliktus befejeződött. A két bajor miniszter már tegnap este vlssxautazott Berlinből Münchenbe, hogy kormányának a tanácskozások eredményéről beszámoljon. Münchenben ma részletesen megbeszélik a helyzetet, ugy hogy már nyilvánosságra kerülhet a megegyezés.
ZALAI KOZl-ONY
1922. augusztus 22
Magyarország szétrombolása esztelenség volt.
KI felelős a háborúért-
Paris, aug. 21. Poincaré tegnap délután Thiau-court-ban egy háborús emlékmű leleplezésénél jelent meg. A miniszterelnök ez alkalommal nagy politikai beszédet mondott, beszédében többek közölt ezeket mondta:
— A németek a háború alatt egyre ujabb eszközöket kerestek, hogy a hadviselés módját még borzalmasabbá tegyék Ok vezették be elö-seör a mérges gázokkal való harcot is Ezeket az eszközöket az egész német nép helyesnek tartotta a háború alatt Éppen ezért nem lehet csak a kormányzatot okolni, hanem az egész német népet felelőssé kell tenni a háborúért és minden németnek viselnie kell a háború következményeit.
Eltűnt egy gőzös.
London, augusztus 21. A Goodla angol gőrös sorsáról még mindig ocm jött aeramiféle értesítés. A Gondiának már auguritus IS én kellett volna megérkeznie a kikötőbe. A gőzösről azonban már körOIbelöl két hete semmit sem tudnak. Valószínűnek tartják, hogy egész rakományával és személyzetével együtt olsülyedt. A Gondia 5300 bruttóreglsztertoDnás gőzös volt éa pusztulásával köiülbelül száz ember veszett el.
Francia blokk anglla ellen.
Póris, aug. 21. Az Echo de Paris legújabb számában Pertlnox hosszabb cikkben foglalkozik a jóvátételi kérdés legújabb fordulataival, kütönöaen pedig az Anglia éa Franclaorazág között támadt elhidegülés hátterével. Pertlnex be-ismeri, hogy a legutóbbi napokban a Nyugaton tényleg sokat beszélnek Franciaorazág uj politikai orientálódásáról. Ezek a híresztelések a gazdasági világból indultak kl és arról szólnak, hogx Franclaorazág uj, kontinentális blokkot akar összekovácsolni Anglia, elsősorban az angol gazdasági élet hegemóniája ellen. Ebben a blokkba gazdasági téren Németországot is bevonnák.
Pertinaz erélyesen állást foglalt az ilyen tervek ellen. Pertin.x szerint a Franciaország és Anglia között történt elhidegülés! csak átmenetinek kell tekinteni.
Ausztria Itáliához akar csatlakozni.
Bécs, augusztus 21. Seipel dr. szövetségi kancellár prágai ulja alkalmából a Wiener Sonn und Montagszeltung foglalkozik Czernln gróf nemrégiben felvetett tervével, hogy Ausztria csatlakozzék Olaszországhoz éa kizártnak mondja, hogy a szövetségi kancellár meg tudja szerezni a parlamenti támo-gatáat Ausztriának a klsantantba való belépéaéh ez. Nem lehet azon- I ban megfeledkezni arról, hogy e lépés nélkül Ausztria Csehország-nál semmit sem érhet el.
Bécs, augusztus 21. (Saját tudósítónktól.) A Neues Montagblatt — abból nz alkalomból, hogy a népszövetségi tárnics legközelebb tárgyalni fogja Magyarország határkérdéseit, megállapítja, hogy nz ántánt-hstaiínak mind Ausztriával, mind pedig Magyarországgal szemben arra a meggyőződésre kell hogy jussanak, hogy
az ország szétrombolása igazi esztelenség volt. — A magyar határ szabályozásának eröjél-ben levő döntése ujabb súlyos csapást jog mérni Szent István
birodalmára. Csak a muramenti vendek viselkedtek olyan bátran, hogy 37.000
A vasasok sztrájkja.
Budapest, aug. 21. A vas- és fémiparoaok sztrájkjában a ma reggeli órákig nem történt lényeges változás. A gyárosok változatlanul ragaszkodnak feltételeikhez. A gyárosok szövetségének igazgatója, Mihályfi igazgató kérésünkre a következőket mondotta :
— A vasgyáiosok változatlanul azon az állásponton vannak, hogy minden vasmunkást hajlandók azon\' nal és a felemelt bérek mellett felvenni abban a pillanatban, amikor a munkások testületileg elhatározzák, bogy felveszik a munkát. Annak azonban semmi értelme sem volna, hogy sztrájkoló munkásoknak felemelt béreket fizessenek. Mi az ajtókat nyitva h.tgytuk és készséggel várjuV, hogy a munkásság bevonuljon.
Örvendetes jelenség, hogy több, bár kisebb gyáiban elszigetelt tárgyalások folynak. Igy például a Semberg-mérleggyárban már szombaton megkezdődött a tárgyalás ?s az igazgatóság loyális magatartása következtében alapos a remény, hogy a tárgyalás még a mai nap folyamán eredménj re vezet éu a munkások már holnap felveszik a munkát.
— Mezőgazdasági egyeztető bizottság. Az 1922-ik gazdasági évre, — amely tudvalevőleg folyó év októberétől jövő év októberéig tart — tegnap alakult meg, a mezőgazdasági egyeztető bizottság, melyet Nagykanizsa és a nagyka nizsai járás területére szervezett meg a főispán. A bizottvág elnökévé egyhangúlag dr. Laubheimer Albin nagykanizsai járási szolgabírót választották meg, aki az esküt dr. Novay Imre kezébe azonnal letette.
— A „holt kéz" ujabb ado
mánya. Az ádándi r. kath iskolának 30.000, a veszprémi irgalmas nővérek iskolájának 156.000 koronát adományozott a püspök.
holdnyi földjükből 8000 holdat Magyarországnak kellett ítélni. Az egész jugoszláv határ mentén összesen 37,000 holdjőld kerül vissza mintegy 19.000 lakossal a magyar anyaországhoz. Sokkal ellenségesebben viselkedett a román határmegállapitó bizottság, amelynek francia vezetősége abból az alapgondolatból indult ki, hogy a Millerand- féle kísérő jegyzéket Románia javára kell magyarázni. Igy történt, hogy noha négy tiszta magyar községet 21.000 hold területtel és 6600 lakossal Mugyarországhoz csatoltak vissza, ezzel szemben 11.000 hold magyar földet ujabb zsákmányul juttattak a magyar területtel amúgy is túlságosan jóllakott Romáoiánik.
HÍREK.
— Személyi hlr. Wéber Pál
szentszéki ülnök, a megyéspüspök titkára ma városunkban időzik.
— Szent István király ünnepét nrgy egyházi fénnyel ülte meg Nagykanizsa városa is. A ferenciek plebánia-temploma zsúfolásig meg volt töltve ájtatos hívekkel, akik mind szivük suggalatát követve, az első magyar király emlékének ál dozni és hódolni jöttek az Ur hajlékába. A hatóságok közül meg jelentek a m. kir. honvédség díszen tiszti küldöttsége, a város, a biróság, a rendőrség, a tantestület, stb. Különösen szépen festett a rendőrei disz osztaga. Az ünnepélyes Istentisztelet délben ért végett.
— Eljegyzés. Han Elek a m. kir. Ö. honvéd gyalogezred századosa és Ránó Mária urleány (Magyaróvár) jegyesek.
— Gullleaume Árpád — altábornagy. Horthy Miklós kor mányzóur Őfőméltósága Guilleaume Árpád szombathelyi kőrletparancs nokot altábornaggyá nevezte ki. Ez a kinevezés kiváló érdemeknek elismerése.
— A zalaegerszegi ünnepségek fényes keretben zajlottak le vasárnap. A 6 os huszárok elesett hőseinek emlékszobrát leplezték le nagy egyházi és katonai pompával, amelyen többek között Jármy altábornagy, a 6 os huszárok volt parancsnoka, Bugsch Aladár dandárparancsnok, Kolbenschlag Béla főispán, Bödy Zoltán alispán, dr. Krátky István Nagykanizsa városának főjegyzője és igen sok előkelőségek vettek részt. Az ünnepet tábori szent-mise előzte meg, melyet Pehm József e»pe Á plébános celebrált. Részt vett az ünnepségeken a szombathelyi, körmendi és keszthelyi dalárda. Az ünnepély méltó volt a hős 6-os huszárok emlékének. Majd megnyitoiták a népegészségi mu/eum által rendc-
zelt anyu- és csecsemővédelmi kiállítást, mely az anya- és csecsemő-hygiene minden ágazatát ölelte fel. Ugyancsak a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége rendezett egy kézimunka és háziipari kiállítást, mrly rendkívül értékes munkával ismertette meg a nagyközönséget. A zalaegerszegi fényes ünnepnap a mrradandó siker örökbecsű jegyében folyt le.
— Kinevezés. A péc»i kir. Ítélőtábla Révj/y Andor jogszigorló, nagykanizsai lakost a pécsi királyi Ítélőtábla kerületébe ideiglenes hatállyal dijas joggyakornokká nevezte ki.
— Népegészségügyi kiállítás Nagykanizsán. Az Országos Stefánia Szövetség nz Amerikai Vöröskereszt Egylet hathatós támogatásával az ország jelentősebb városaiban csecsemő dbpensairt rendezett be. Ahol ilyen di*peas«{r létesült — ezekben a városokban a Népegészségügyi Muzeum kiállítási anyagából vándorkiállítást rendezett az egészségügyi ismeretek népszerűsítésére. E kiállítás! sorozatból eddig Nagykanizsa városa kimaradt. Ezt pótlandó az Orazá-gos Stefánia Szövetség hajlandó Nagykanizsán is külön egészségügyi kiállítást rendezni, mely nemcsak a csecsemő egészségügyre éa az anyavédelemre, hanem a tuberkulózis, az alkoholizmus, a vérbetegségek stb. elleni védekezéa ismertetésére is kiterjedne. Molnár Lajos Igazgató tegnep Itt volt Kanizsán és dr. Krátky István főjegyzővel tárgyalt a tervezett kiállítás dolgában. Megállapodtak abban, hogy a kiállítást a jövő hó folyamán megnyitják. Az előkészületek — a legtöbb kanizsai orvos bevo-násávol — folyamatba tételeit.
(x) Dr. Balla János orvos szabadságáról haza érkezett, rendeléseit újból megkezdte,
— Polgári Iskolai értesítés.
A polg. fiu- és leányiskolákban s Javítóvizsgáitok aug. hó 25 án délelőtt 8 órakor, a tanktllönböwti vizsgálatok pedig ugyanazon a napon délután 3 órakor lesznek. Az I. osztályba iralkozók okmányait (iskolai bizonyítvány, születési anyakönyvi kivonat, ujraollási bizonyítvány) augusztus hó 23-án 9—11 óráig kell sz igazgatóságnál benyújtani. A beiratások augusztus hó 28—31-lg tartatnak, még pedig 28-án az I-, 29 én a II., 30-án a III. és 31-én a IV. osztályba, mindig délelőtt 8—12-ig és délután 3-6 óláig. A tanév ünnepélyes megnyitása szeptember hó 1 én lesz, amikor minden beirt tanuló köteles fái 9 órára az iskolában megjelenni. Az igazgatóságok.
— FttazerkeraskedSk figyel-mábel A Nagykanizsai Kereskedők Társulatának íllszer- és gyarmatáru osztálya állal megállapított és hatóságilag jóváhagyott árjegyzéke mai naptól kezdve átvehető RoscnUla Adol/ fiai czégnél.
1922. augusztus 22
aflynar próbálja a
DIANA-
szappant és krémet
s azontnl
mindig használja.
HtntfánUH kapható.
Gyártja a
Kasa UmtMllal RT. Budaptlt. V. Ittcr-U.»
ZALAI K02L0NY
— Áthelyezések. A közoktatásügyi miniszter Biró Sándor oros-háfil polg. .skolai tanárt Nagykanizsára helyette át, Balog Endre balatonfüredi áll. polg. iskolai tanárt pedig,, Szombathelyre.
— Gyá.zrovat Egy munkás életet élt jóságos nö és példa. CMládanya elhunytát jelentjük. Martinék Antnlné, szül. Borsiti Anna, folyó hó 21-én reggel fél 4 órakor bosazaa szenvedés után meghalt. A megboldogult csak férjinek áa gyermekeinek élt ás a házias teendők elvégzésén kívül csckls szerettei kf.rében érezte jól magát. Nem is kívánkozott sehová «em, hr nem c.sládjának körében lelte minden szórakozását. Temetése ma délután fél 5 órakor lesz a r. k. temető halottas házából. — A városi tisztikarnak is gyászr van. Kumper Arthur városi \'.\'azt-viselő hosszas szenvedés után élc-.tének 36 Ik évében folyó hó 20 án éjjel meghalt. A megboldogult mint d.tektiv választatott meg 1918 ban és a rendőrség államositásn után
• városi tisztikarban alkalmazták. Szorgalmas jóindulatu embere volt . városnak, azonban betegsége már évek óta megakadályozta minden tevékenységben, ugy, hogy a halál megváltás volt reá nézve. Temetése ma délután 5 órakor lesz a róm, kath. teomtő halottas boából.
— A polgármester szabadig*. Dr. Sabján Gyula polgár* mester tudvalevőleg augusztus elsejétől nyolc heti szabadságra ment. Azonban a házhely és földbirtok-rendezési tárgyalások szabadság-Idejéből legalább kél hetet vontak el, míg a munkálatok teljes befedést nyertek. Azután jöttek egyébb néUü;özhelollen tárgyalások. S ma augusztus 22-én, n polgármester még mindig hivatalában van — tuibadiágon, hol a sok különböző ügyekben a felek egymásnak adják * kilincset. Igy fut polgármesterünk .szabadsága".
(x) Dr. Kőnlg fogorvos újból rendel.
— A mészárosok ás hon
tesek a nagykanizsai hatósági árleszállítás! akcióval kapcsolatban felkeresték az államrendőrség vezetőjét, dr. Beasterien Erich rendőr-tanácsost, hogy az ár kérdésében tanácskozzanak. A mészárosok éa hentesek előadták, hogy képtelenek « vármegyei töt vényhatósági árvizsgáló bizottság által előirányzott árak mellett a húst kimérni. Hangsúlyozták, hogy a magas árak
egyik főoka, az állatkivitel. Miért is elhatározták, hogy küldöttségileg felkeresik Zalavárniegye alispánját, Bődy Zoltánt, hogy megkérjék, tiltsa el szigorúan az állatoknak a vármegye területéről való kivitelét. Végre abbsn állspodtuk meg, hogy oz árvizsgáló bizottság által meg állapított árnál kilónként 20 koronával emelik a hus árát a mai napból/kezdve, kivéve a zsirt, az továbbra is 600 korona marad. 600 korona, milor a polgármester világosan kimutatta az ankéten, hogy a tetmelőnek a zsír nem kerül többe 300-350 korongnál. A nagykanizsai lakosság nem Igy gondolta az „árleszállítást."
— A nagykanizsai felső kereskedelmi fiúiskolában a fel vételek és vizsgálatok a következő sorrendben tartatnak meg: Augusztus 28-én az első évfolyamba való felvételre jelentkezők felvételi vizsgálata. Augusztus 83 én a javító-vizsgálatra utasítottak vizsgálata. Augusztus 30. és 31-én beiratások az összes évfolyamokba, mindenkor 9—12-ig ás 3—5 ig. Szeptember 4 én az iskolaév megnyitiss, Tandíjak és illetékek. A felvételi vizsgálat dija 50 K. Beirstási és nyugdíj 65 K. Tafidlj (minden évfolyamban) 1200 K. Értesítőre 50 K. A segilőegyesü-let tagsága 25 K. Könyvtárra 80 K Tanárok háza 5 K. Összesen Wlá K. Római kallwlikus hiltandij 50 K.
— Vidéki Keresztény UJaag-
irók Szövetsége alakult meg
vasárnap — Pécsett, B>ranya éa Pécs felszabadulásának évfordulóján. A vidéki keresztény ujságirók szervezkedési mozgalmához Dunán-tul minden városának minden keresztény újságírói csatlakoztok, ugy Nagykanizsáról is. A mindinkább erősebben előretörő destrukcióval szemben fontos momentum a keresztény sojtó fáradhatatlan munkásainak ezen erős tömörülése, mely falanx >t képez minden ujabbi országmérgezéssel és dcstruálással szemben.
— „Ölei" cukor — „olcsó" fa Most egyszezre Ilyen is kezd lenni. Addig, míg a Msajti szaoa" nem kiáltott vétót a szemérmetlen cukorárak ellen — niily magas volt a cukor ára, most, hogy a nagykanizsai államrendőrség vizs gálj. az üdeteket - már 240 koronáért is kapható cukor az egyes üzletekben. Egyes kereskedők a belföldi cukor kilóját 240 koronáért is adják. A tüzelőfánál egyik helybeli f -nagykereskedő cég, (Strém) közölte a rendőrhatósággal, hogy módjában van a fürészeletlen kemény tűzifa mázsáját 400 koronáért, házhoz szállítva 450 koronáért, a fürészelt fa mázsáját 500 koronáért, házhoz szállítva 550 koronáért adni. (Tudjuk, hogy a kemény tűzifa öle ma 9000 koron..) Reméljük, hogy az .olcsó" cukor és .olcsó" fa után most már jönnek o többi „olcsóságok."
ARGENTJÁNOS
cipész*t* Htrrksftiz*. Btik-tfr t sz.
Dus raktÁr kéxz«! dolgozott chevreeux, box, antilop, krokodil-bór, selyemcipőkben a legutolsó divat szerint. A kézzel varrott duplataJpu
SZANDÁL
moly ölesd éa kényelem,
egyedüli kíiiltíje, 1,04
— Anyakönyvi hírek. Aug. 13 tói 19 ig Nagykanizsán 10 születés történt, ebből fiu volt 5, leány szintén 5. Házasságot kötöttek: Snelf György kőmüvessegéd Tóth Margittal, Bsrla József lakatos-segéd Demkó Melániával, Mikó Sándor vssuti lakatos Kuramer Juliánnával, Friedenthal László fü-szerkereskedő Kornitzer Sárával, Csengeti János elemi Isk. tanító Horváth Katalinnal, Gyurién Vilmos reáliskolai tornaoktató Schncl-der Emmával, Bsgonyai György földműves Plánder Máriával, Pint Ferenc kőmüvea mester Wéber Annával. Elhaltak: őzv. Tamás Jánosné Kender Erzsébet 77 éves veselob, Gibicsár József napszámos 36 éves tüdögűmökór, őzv. Stau-ber Jakabné Lengyel Henrietta 76 évjes aggkori végklmerüléa. Dolmányos László földműves 53 évca tüdőlob, Könczöl László 4 hónapoa bélhurut, Fehér Györoyné Bük Terézia 72 éves gyomorhurut, Ro-senberger László 10 hónapos bélhurut, Zveig Magdolna 13 hónapos bélhurut, öszterrelcher Irma 4 hónapos bélhurut.
(x) Uránia. Szerda ás csütörtök t Mlr. megvénülünk,
(x) Milyen irat saabhat meg a textilkereskedő? Az Árvizsgáló bizottság slelnökénok nyilstko zala. A dcvisa-rendelel hatásáról és a hitelkérdésről cikket, az egyes szakmák eseményeiről bő híreket közöl a Textil szaklap, Budapest, VII., Rákéci-ut 22.
— A kereskedelmi szaktanfolyamba a jelentkezőket szeptember lón délelőtt 9—12-ig, délután 3-6-ig Írjuk be. Fölvételre első sorban olyanok tarthatnak Igényt, skik kanizsai lakosok és az Igazgatóságnál felvételre már jelentkeztek. Dijak. TandiJ évi 4000 K. Érlesi-lőre 50 K. Összosen 4050 K. Osztályrendezés szeptember 4-én délelőtt 11 órakor a Nádor-utcai leányiskolában. A nagykanizsai /első kereskedelmi iskola igazgatásága.
— Megszűnt a száj- és kg-römfájás. Nagykanizsán az állatok száj- és körömfájása megszűnt, így a hasitott körmű állatok ismét felhajthatók.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és irajavitások valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek. Frled József ékszerész, Sugár-ut 2. (FS-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvitetik.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
Törvényszék.
ítéletek.
(§) I Szlvertka Jenő 22 éves keszthelyi fényképész segédet lopás és sikkasztás miatt vonta tegnap felelőségre a nagykanizsai büntető-törvényszék dr. Mutschenbacher Ed-vln elnöklete alatt. — Szlvertka ugyanis Halász Sándor nagykanizsai fényképésznek 2000 koronával és egy kendővel nem számolt el, s pénzt saját céljaira költötte. Keszthelyen Reichardt György munkaadójától pedig fényképlemezeket tulaj donitolt el Jogtalanul, a lemezeket eladta és a pénzt elköltötte. Állandó lakhelye nem lévén, sz ügyészség letartóztatásba helyezte. A tegnapi főtár. gyaláson a tanúvallomások után s törvényszék négyhavi fogházra Ítélte. Az Ítélet Jogerős. — II. fider József 59 éves vekolsl lakos Pötrétén Hári József ottani gazda nyitott istállójából különböző ingóságokat lopott és azokat Reich Béla hshóti és Reiner Lsjol letenyei lakosoknak adta el. Az Illetők, noha tudták, hogy lopott Jószág, amit Fider Jó-zsef eladásra kinált, mégis megvették tőle. A bíróság Fidert lopás bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért hst hsvi börtönre, Reich Bélát orgszdaság vétségéért egy hsvi fogházra és Reiner Lajost tulajdon elleni kihágásért 3000 korona pénzbüntetésre Ítélte. — 111. Megla István 35 éves bajcsai lakosi folytatólagos lopásért 8 havi börtönre és 3 évi hivatalvesztésre ítélték, mert a dr. Ballhiány-Strattman László herceg uradalmához tartozó bajosai erdőből mintegy 6000 K értékű fát jogtalanul eltulajdonított.
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár részvényt
és összes helyi rísivínyeket a legelőn/tS
Tőzsdei megbízások
leljoiitését a budaiaasti, wt.nl, bertlnl, prágai íx záfábl tST
dékre elfogadjuk.
Külföldi Átutalásokat
• legelőnyösebben ás a leggyorsabban teljesítjük
Dollár, dinár,lira stb.
külBIdl píaza.m.k vtletets el.dása Grosz éa Táraa ÜWknlzn, Sugár-ut 1.«., L ana.it lakta. 321. Sürgönyeim: BaaMr karrtuLu.
(x) Uránia. Szerda, csütörtök .Mire megvéaUttnk* zenei pro. grammja: Keller Béla: Lustspiel Ouverture, Dellbés: Copella.Sir.ua: Valae, Liszt: Solreés de Vienne, Erkel: Hunysdi László, Puccini: Toscha, Hahn: Ellgln, Str.us: Relter, Magyar Műdalok. Waldteu-felt Neln Traum, Hahn Bsrna művészi hegedüjátékával.
(x) Vadászok figyelmébe. Lő.
szerek, fegyverek, vadászati felszerelések, üres hüvelyek, félig kész ás kész töltények, revolverek, stb. minden mennyiségben a legolcsóbb napi áron Gyenes Lajosnál szerezhetők be. Kazínczy-utca 1.
4
ZALAI K02L0NÍ
1922. augusvlus 22.
Sportélet.
A „Zrínyi" aporttelep.
Miután a katonarétcn lévd sport telepet házhelyek céljaira igénybe vették, már már az a veszély fenyegette a virágzó nagykanizsai sport, életet, hogy pálya és felszerelés hiányában pangf-snak fog indulni.
Azonban akadtak lelkes sportkedvelő honfiak, akik a sport nemzetnevelő fontosságától áthatva — megalapították a „Zrínyi" sportegyletet és megteremtették úgyszólván máról-holnapra a gyönyörű fekvésű sporttelepet s ahol tavaly ilyenkor még kukorica és búzaföldök terültek ti — ma már egy minden sportfelszerelést magába foglaló tökéletes és modern sportpálya áll.
Körülbelül 8 holdss területen, \'Jól hozzáférhető helyen a lólKt főherceg ut Récse felé vezeiő ut sarkán fekszik ez a szép és ma is Dunántúlon párját rilkitó sportpálya, amely különösen sporlbaráti körök áldozat, készsége folytán rövid idő alatt épült fel.
A gazdagon felszerelt pályán már megkezdődött a komoly, céltudatos munks a sport minden ágábsn és a .Zrínyi" sgilis vezetősége minden lehetői megtett arra nézve, hogy Nagykanizsa a legdemokratikusabb alapon fejleszthesse testi erejét a magyar haza javára.
A szépen fejlődő egyesület vezetőségének lelkes és odaadó munkája jfolytSn a legszebb uton halod, hogy a ,Zrinyi" sportegyesület a dunántuli sportéletnek egyik li-gerő. sebb és legvirágzóbb tényezője legyen.
A „Zrínyi" elaő házi versenye.
Válogatott, előkelő közönség előli tartotta vasárnap első házi versenyét • .Zrínyi" < a rövid tréning dacára igen szép sikert araion. A hási ver seny részletes eredménye a követ, ksző:
100 méteres síkfutás. 1. Pailer fő-hsdnsgy ISI mp. 2. Kafka honvéd. 3. Vargha hadnagy. SlJlydsbás. 1. Ács törzsőrmester 960 cm. 2. Szép szkv. 3. Kuruc szkv. Magasugrás. 1. Szombslhy szd. 160 cm. 8. Lu-kies főhn. 3. Kafka honv. Diszkoszvetés. 1. Hőss főhn. S90S cm. 2. Kuruc szkv. 3. Ács lö.-zsórm. Távolugrás 1. Pallér főhn. 578 cm. 2 Csikós lőhn. 3. Kafka honv. 800 m.-es síkfutás. Németh hn. 2 02 p. S. Szlffer honv. 3. Vargha honv. Gerelydobás. 1. Kuruc szkv. 3406 cm. 2. Felde lzd.|3 Hőss főhdgy. 400 m. síkfutás. 1. Kafka honv. 58-0 mp. S. Kelde tzd. 3. Hőss főhadn. Kézigránáldobás. 1. Csancsár honv. 4832 cm. S. Szabó honv. 3. Szép szkv. 4COO m. síkfutás. 1. Bauer honv. 15 3 p. 2. Horváth honv 3 Kecskés honv. 4 X KW m. staféta, futás. 1. Tiszti csapat. (p>Uct (őhn S.ághy főhn. Vargha hdn. Németh hdn.) Idő 54-6 rop. 20 km. távgya-
loglás teljes felszereléssel. 1. Horváth János honv. 2 ora -15 p. S. Horváth György honv. 3. Kőfalvy főhn.
Footbal: III. zlj. legénységi—11. zlj. legénységi 4 : 1 (1 : 1)
Közgazdaság.
Nagykanizsa piaci árai
Nagykanizsa, aug. 31
K|\'..[!...un\', Ltl
Bib IG K
Lenese 28
Mik 90
DIÓ 75 . Káposzia 15 K (drb 6—8
Burgo.iya 28
Paradicsom 14 Vöröshagyma 26 K cso.nó 6 "
Fokhagymft 20
Sárgarépa 12
Paprika darabji 1—2 ^
Ugorka 12
Zöldség 1 csomó 12
Kelkáposzta 10
Kalarábé 8
Hajdina 50
Zöldbab ] 5
Dinnye 20
Vajbab 28
Kárfiol 00
Tök 6
Vaj 300—400
Turó 50
Tejfel 1 liter 50
Tej .15
Tojás 1 darab 11
Alms 13
Körte 14
Szilva lg
Szőilő 00
Barack őszi 26
Kukorica csövenklnl 3
Vöröskáposzta 10
Hus\'trak :
Marhahús eleje j.jq k
búsulja 160
Borjúhús clcjo 140
háiu\'ja 160
Sertéshús 200
Zsir szalonna 460
Zsir olvasztott 600
Budapesti tőzsdei
Budapest, augusztus 21.
Budapesti devizák:
Amsterdam 050—05, Kopc-enhig« 866—-76,
Krisztián\'a--, London 7450 - 000, Berlin
175-85, MUano 75—70 5, Páris 133— 35
Prága 5150—250, Stockholm--, Zürich
317 5,—22 5, Wien 200-220, Zágráb 475-485, New-York 1700—725, Varsó 22 3-22 7 Bukarest 1210—230. \'
Zürichi zárlat:
Berlin 49, Amsterdam---, Hollandia
204 5, New-York\'524\'5, London 235<4, Páil* 4105, .Milano 2375, Prága 1045, bnda-poat 32, Zágráb lo2 5, Varsó 0.07, Wien 0 00 7, Szófia —, Osztrák bélyegzett —.
Termény Jelentési Buxa (Tlszavldéki) 0050—C700, esWb CÖ-0050, rozs 4S50-490o. takarmányárpa 61—03, sör árpa tO-CO, zab 58-5t»„ tengeri 74-75, repce 120 -25, kon.a 41—42, köles--. \'
Budapesti állatvásár:
Marhthus I r. egészben 100-230, hátulia 100-245, eleje 150- 205, II. r. égéssé 120-45, hát alja 125- 60, eleje lfo-2? Növendék matha: I. r. egészben 120-\'J2 borjú (öldtt bőrb.) 235-00. Készlet : Nagy-\' marha 204, eladái 160, Növendék maiba 26, eladas 3 boiju 110, eladás 110, .Marhabőr 320—330, borjubór 400 - 80.

Sertésvásár.
Felhajtás GOO. Elkelt 000- öreg sertés —, közép 330 40, I. r. 35U-60, 600. szalonna 480, lehúzott hus 284—05.
A szerkesztésért sajtójogilag felelős Benedek Rezső szerkesztő.
Apró hirdetések
d|J»: 10 uölg 04 koron*, vaitagKlib be\'.nvel .zrMlctl aziivak ituplfcn (UtmtCtaUink. Atláit korcaOkneh SO ulsalék árou»oiltiiény.
K«vr16n6, kl a tni|)ii ti aímei nyelvet lóltOe-tCMQ tM)>, icctcoriunluit ii vllUJ, aionnall l*Kp<»ie krrttteiik. Cim • V.*44hlrit*lt»a.
UILAQ MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Szombaton és vasárnap
Láthatatlan kéz
Főszerepet Róbert Roberlson, a Burlington! Jaguár főszereplője jálsza
Jön! Göre Gábor filmszkeís
HELYARAK: Páholy 35 K, Z<ólye 25 K, I. hely 20 K, 11. hely 16 K, III. hely 10 K
Rióadások: 1 létköznapokon 7 cs U órakor, vasár- és ünnepnap 5, 7 és 0 orakor.
12725/1922.
Hirdetmény.
Nagykanizsa városban uralgott száj és körömfájás betegségei f. évi augusztus 19-én megszűnté nyilvánítottam. A városban larlandó hell és országos vásárokra hasított körmii állatok Ismét felhajihatók.
Nagykanizsán, 1922. évi augusztus hó 19-én.
Polgármenter.

Orr. Kuroper Jkthonvé ízül- Keitek Irén a maga, ugy az elhaltnak éd«s-nnyju és ósszes rokonai nevében mély fájdalomtól megtölt szívvel tudatja, hogy felejthetetlen szeretett jó férje, iUetvo édes fia és rokon
KumperflrihurViktor
riroit tliltrlaelA
életének 36-ik, házasságának 8-ik évében a haldoklók szenUégének ájUtos fölvétele ntín folyó évi augusztus hó 20-án éjjel 12 órakor csendesen az Úrban elhunyt.
Drág* halottunk földi maradványait folyó hó 22-én délutín 5 ór>kor fogjuk a tóm kath. temető halottas házából a róni. kath. hit-vuPás megáldása után örök nyngvó helyérő kísérői.
Az cogesiteló szeotmiseáldozat lolyó hó 24-én, csütörtökön dél-, elótt 8 órahor fog a szent Ferenc-rendiek plébánia templomában a • Mindenhatónak bemutattani.
Nagykanizsa, 1022. augusztus 21 Feleithitttiio tmlékad Telünk marad mtadtégls! Kyusodjil békében I
URÍNIA MOZGÓSZINHÚZ
Telefon 3.13
Szerda—csütörtök
Mire megvénülünk
Jókai legmeghatóbb regénye
HP.LYARAK : Páholy 40 K, Zsölye 30 K, Körszék 20 K, Támlás 10 K, Zártszék 10 K
Előadások : Hétköznapokon 7 és 0 órakor, vasár- és ünnopmp 3, 5, 7 és 9 ómkor.
Martinék Antal a saját, ugy gyermekei Fanny, Mariska, Antal és Gyula, valamint oz öíSr.es rokonság nevében bánatos szivvel jelenti, hogy a hőn sztrelő hitves, a legjobb anya, nagyanya és rokon
Martinék Antalné
szül. Borslts Anna
életének 68 ik, a legboldogabh házasságának 48 ik évében rövid szenvedés és a halotti szentségek rjt.lo. felvétele után folyő hó 21-én reggel \'/,4 órakor tőrtént gyásioa elhunytát.
A boldogult hűlt tetemei folyó évi augusrtus 22-én, kedden délután \'/,5 órakor fog a róm. kath. temető halottas házinál beszenleltetni s ugyanott örök nyugalomra helyeatetni.
Ai engesztelő szenlmiseáldozet f. évi augusztus 24-én délelőtt 9 órakor fog a Ferencrendiok templomában a Mindenhatónak bemutattotni.
Az örök világosság fényeskedjék neki I Borslts Ferdnc, Horváth Andrásné szül. Borslts Karolln, Tóth Béláné szül. Borslts Róza, Borslts István, özv.
Schnatter Lőrlncné szül. Borslts Ilka testvérei Ifj. Martinék Antalné síül. Dudás Mariska menye.
Martlvek Mancika és Pisti unokái.
Magyar Fiat Mffvek r. t Budapest képvise ösége, Tauril gummlraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás iavitő-műhely, benzln-árusitás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: TárhAl-UtCa.
Igazgatóság: Fö-ut, 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSA.
• "PÍUiajiooo.ok: Zalai M Gyarma., Mayvuvomdíjáb^."
61-lk évfolyam
Egyes szám ára 6 korona.
Nagykanizsa, 1922. Augu.ztus 23. Szerda
190. nim
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMTttiiuSrig é* kkidóhlvaUl i Pő-nt 13. ax.
- laUrorUa-teWfo* 7« ---
Megjelenik mindig kora röggel
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
BLÖFXZBTéBX ÁKAK: E«y kára 100 K. Varradárra 300 X. Eyyas a*4m ára • X.
Nagykanizsa--szegényeiért
Szociális olajcsüppek a tél borzalmainak enyhíti.érc.
Nagykanizsa, aug. 22. Ismeretes Zalavármegye fö» ispánjának dicséretes, emberbaráti akciója a megye nincstelenjei, munkaképtelenjei, önhibájukon kivül lett munkanélküliéi és egyébb szegényei mezmentése és felsegitése érdekében.
Kolbenschlag Béla főispánt az a nemes szándék vezette elhatározásában, hogy az előrelátható igen súlyos tél alatt ne legyen egyetlen szegény, egyetlen nincstelen, egyetlen keresetnélküli, egyetlen mostohája az életnek és a nehéz gazdasági helyzetnek, aki kénytelen legyen elpusztulni. A főispán akcióját a legszebb siker kiséri. Nincs senki a megyében, aki a kivetendő adón kivül természetbeni vagy készpénzbeli adományával ne sietne támogatására
A főispán akciójával kapcsolatban Nagykanizsa városa is meg akar mindent tenni, hogy minél elviselhetőbbé tegye a nehéz telet azoknak, akiket a jelenlegi viszonyok, vagy a sors mostohasága olyan helyzetbe juttatott, hogy képtelenek a súlyos tél borzalmaival segitség nélkül megküzdeni.
Nagykanizsa város érdemes vezetősége ezért elhatározta, hogy belekapcsolódik a főispán akciójába és mindazon kanizsai lakosok részére, akik bebizonyithatólag önhibájukon kivül oly helyzetbe Jutottak, hogy segítségre szorulnak — népkonyhát állit fel, olcsó vagy ingyenes tilzelö-fát szerez be, készpénzsegélyt nyújt és minden lehetőt elkövet a nincstelenség nyomorának enyhítésére.
A város vezetősége az erre
a célra szükséges összegeket arányos adókivetésből akarja fedezni, mert társadalmi uton ma ilyen összeget összehozni Kanizsán nem lehet. Mindenki a maga tehetségéhez képest igen csekély módon meg lesz adóztatva, hogy a szegénységnek ne kellessen elpusztulnia a könyörtelen télben Ezt a „nyomorenyhitési adó\'-t mindenki készséggel fogja beszolgáltatni, mert tudja, hogy életet, munkáskezeket ment meg az ország-
nak, a magyar jövőnek. — A polgármesternek szabadságáról való visszaérkezése után azonnal kezébe veszi az akciót cs pontosan megállapított tervezet szerint megindítja a legszebb polgármesteri munkát — az Ínségbe jutottak megmentését a tél borzalmaitól. És meg vagyunk róla győződve, hogy Nagykanizsa városának minden polgára ezen szociális-huma nisztikus munkájában melléje fog állani. (*)
Katonai konvenció - Magyarország ellen.
A kisantant megállapodásai Marienbadban.
Prága, augusztus 22. (Ssjít tudósítónktól.) A ma,lenhadi konferenciára meghívják a lengyel külügyminisztert la. A kM-Ogymlnlszter feltétlenül elfogadja a meghívást <5. elmegy Marlenbadba. Bratlenu éa Duca, Románia delegátusai a hét közepén árktuuk Hailubadba,
Jól Informált politikai körSkből szerzett érteaOIéatlnk rierlnt Marienbadban ezekre a pontokra nézve fog a kisantant megegyezni t
1. A szövctaégl szerződés Ulbövltóso.
2. Katonai megállapodások éa nz egéaz kiaantantot magiba foglaló katonai konvenció Magyarországra való tekintettel.
3. A volt osztrák magyar monarchia vasúti parkiának felosztása az utódállamok körött.
4. Ama kérdéa megvizsgálása, hogy milyen feltélelek mellett vonhatnák be Bulgáriát U a klaantantba.
5. Lengyelország belépéaónek kérdése.
6. A kisantant képviseletének Ugye . legfelsőbb tanácsban éa a Jóvátételi bizottságban
Franciaország tárgyalásai Amerikával.
Pirit. aug. 22. (Ssját tudóaiiónk-tól.) A Chicago Tribüné tudósítójának értesülése szerint a francia kormány Parmentiert szeptember elején ismét Washingtonba küldi, hogy tárgyaljon a hiborus adós Ságokról
Parmentier ez alkalommal határozott megbízatással érkezik Washingtonba, hogy a háborús adósságok kérdését véglegezen elintézze. Francia politikai körökben még mindig nem sok hajlandóság\' van aziránt, hogy a háborús kölcsönöket azonnal visszafizessék Amerikának.
A s eptemberi Wjshingtoni tárgyaláson mindeneseire végképpen tisztázódik ez az ügy. Parmentier missziójától Párisbsn igen sokat várnak.
Az angolok végleg leverték az ir fékeiéit.
Dublin, aug. 22. (Síját tudósítónktól.) Az Ir kormánycsspatok tegnap sikerrel folytatták harcaikat a felkelők ellen. Az ir szabadállam hadserege ma már huszonhat grófság területén magához ragadta a hatalmat. Tegnap oz ország északnyugati részében lévő Domrghal grófaigot Is megtisztították a felkelőktől.
A nemzetgyűlés mai ülése
Budapest, auguiztus 22. (Saját tudósítónktól.) Tlz éra után nyitotta meg a mai ülést Szcílovszky elnök Eckhordt Tibor és Rakovazky Iván mandátumát igazoltál, Ulaln Ferencé nem felelt raeg.^
Ptrlaky György kijelenti, hogy Orozdy nagyon helytelenül állította be az egész katasztert, mert s kataszteri tiszta jövedelem megállapításánál as összterületet éa összjövedelmet vette alapul éa nem vette figyelembe a művelési ágakat.
Fábián Béla: Hs staliszHkát terjesztettek volna elő as adójavaala-toknil, akkor minden demagógiának elejét vehették volna. Kitűnt volna, hogy ezek az adók nem U olyan magassk.
Lovász János: Könnyű arra Izgatni, hogy ne fi leszünk adót, könnyű arra Izgatni a tömeget, hogy ne dolgoziék, hanem sztrájkoljon, könnyű hibákat találni a mai súlyos helyzetben. Kétségtelen, hogy a most benyújtott javaslatoknál Is vannak hibák. Adóztassa meg a pénzügyminiszter azokat la, akik a háború élőt". még nincstelenek voltak éa ma — milliomosok. A gszdatáraadslom tudja ml a kötcleasége, az a kisgazdatáraida. lom, amely még tud dolgozni éa tud imádkozni is. A klsgazdatársa-dalom a legnehezebb időkben la megállotta a helyét és meg fogja állani ezután Is. Reméli, hogy a részletes tárgyalásnál a javaslaton még módosításokat eszközölnek > ebben a reményben elfogadja a javaslatot.
Visszakapunk három községet
Sopron, aug. 22. (Saját tudósítónktól.) A határkiigazitó bizottság három elszakított nyugatmagyarországi községet, Lékát és vele szomszédos két faival, a határkllgazltáa során visazallélte Magyarországnak. A visszacsatolás napját a soproni antant-bizottság még nem határozta meg, erről csak holnap, csütörtökön fog dönteni s előreláthatólag a jövő vasárnapra tűzi kl
SfERFISZOVETEK
príma siffonok
elsőrendű gyártmány I
átmeneti és télikabátok, sötétkék és fekete kamgarnok nagy választékban
SINGER JÓZSEF És TÁRSA "
Szövőpamut
* siövöctrna Állandó asgy rsktlrs
__ZALAI KÖZLÖNY__
Sándor szerb király és Benes titkos találkozása Tátralomnicon.
Mélyrehaté külpolitikai változások.
Bécs, aug 22 (Salát tudósítónktól.) Előkelő diplomáciai forrás megbízható értesülése szerint néhány nappal ezelőtt Sándor szerb király Avala gróf álnéven Tátralomnicon találkozott Benes cseh miniszterelnökkel. A találkozást nagy gonddal és szigorú titkolódzással készítették elő. Értesülésünk szerint a megbeszélés eredménve a közel jövőben lényeges külpolitikai változást idéz elő Európa keleti jelében és nem vári fordulattal lepi meg a nagyhatalmakat. A hir mindenesetre még megerősítésre szorul.
7
HER.EK.
— A bncsiuMBtUsslól zarándoklat iránt mind erősebb az
. érdeklődés. A katolikus hívek eddig már nsgyszámban jelentkeztek P. Sebestyén ferences atyánál, a zarán-dokUt lelki vezetőjénél. Aki részt óhajt venni a Kisasszony-napján Bucsuszenllászlóra induló nagy zarándoklaton, az jelentkezzék minél előbb a plébánia hivatalban Sebestyén-atyánál. A* útiköltség a különvonaton 240 koronába kerQl.
— Hőseink kultusza, A nagy-kanizsái felső kereskedelmi iskola a világháborúban hősi halált halt letépeti növendékeinek emléktábláját 1922. szeptember 8 án délelőtt 11 órakor az intézet nagytermében (Cbengery ut 10.) avotja fel.
— A katolikus hitközség. Mint minden katolikus mozgalom, ez is megindult nagy lendülettel, még nagyobb lelkesedéssel, hévvel és tok szóval, megválasztották a vezetőséget és — a hitközség, az autonóm katolikus hitközség — marad tovább eszményképnek. Megkérdeztük egy fél év előtt a legkompetensebb tényezőket, mi lesz a katolikus autonóm hitkőz-séggel ? Szervezés alatt áll — volt a válasz. Legközelebb Összehívjuk a vezetőséget, összeírjuk a kanizsai katolikusságot és erősen megszervezzük a katolikus hitközséget. Hónapok múltok el azóta megint és a katolikus hitközség ott van — ahol a plébánia kérdése. Holt ponton. Sehol semmi mozgolódás, sehol semmi életjel. Slrl csönd, mélységes némaság minden-felé . . .
Igen, mi katolikusok megérdemeljük sorsunkat. Megérdemeljük, hogy a katakombákban bujjunk.
— 50 év előtt. Előttünk fekszik a nagykanizsai városi tanácsnak egy, 1871 szeptember 15-én tartott hetivásár árjegyzék lapja, melyet érdemca a „mai hlvrtalos" árakkal összehasonlítani: S éna mázsája 1 forint 80 krojeár, szalma mázsája 1 forint 20 krajcár, gubacs mázaája 9 forint 50 krajcár, finom gyapjú mázaája 110 forint, fehér bab mérője 1 forint, burgonya 1 forint 60 krajcár, búza, legjobb, mérője 6 forint 50 krojeár, rozs, legjobb 3 forint 80 krajcár, árpa 3 forint 10 krajcár, • zab 1 forint 90 krajcár, kukorica 4 forint, hajdina 3 forint 10 krajcár — volt oaztrák értékben.
— Magyar orvosok vándorgyűlése Keszthelyen. A Magyar Orvosok éa Terméazetvizsgá lók folyó évi szeptember 2-től 7-ig fogják Keszthelyen 38-ík vándorgyűlésüket megtartani. Thassy Gábor megyei tiszti főorvos és Keszthely város vezetősége mindent elkövetnek, hogy a gyűlés minél jobban sikerüljön.
(x) Dr. Könlg fogorvos újból rendel.
L
— Ezredilnnepély. A volt m. kir. 31. honvéd- és népfÖlkelő gyalogezred hŐ»i halottjai és dicső múltja emlékét f. évi szeptember 3-án (vasárnap) ünnepli meg Veszprémben. Az ünnepély sorrendje: féltízkor láboii mise a Búzapiacon, féltizenegykor oz oUóvárosi és az izr. temetőben a hősi halottak sírjának megkoszorúzása, tizenkettőkor müsotos ünnepély a városi színházban, félkettőkor társasebéd a Korona-szállóban az ezred volt tagjai részére, félnégykor sportünnepély a sportpályán. Előjegyzések a társas ebédre, valamint megkeresések a vidékiek elhelyezésére legkésőbb rujuszlus 31-ig Schlem-mer Ödön századoshoz intézendők, Veszprém, Hosszú-utca 6. S7., aki tudakozódásra felvilágosítást is ad. A megjelenő bajtársak kéretnek, hogy kitüntetéseiket a polgári ruhára is tegyék fel.
— A kanizsai felsőtemplom. Ugy áll ott — mint egy szegény gyermek, kit mostohája ott hagyott az utca forgatagában — hogy szabaduljon terhétől. Az idegen, aki először j5n Kanizsára, azt hiszi, a templom külsejét látva, hogy egy hadászatilag evakuált falu dü ledező kápolnája. Lapunk egyik baráljs, ki a déltiroli frontot járta és nemrégen visszakerült Kanizsára — azt állította, hogy Cörz bombázása jut eszébe — valahányszor a kanizsai felsőtemplomot látja. Görz bombázása alatt néztek ki ugy a templomok — Görzben. A kanizsai katolikus hívek, akik közel laknak a templomhoz és akik telin naponta is szeretnék meglátogatni n tábernákulumban levő Istenembert—inkább az alsóvárosi ferences-templomba mennek, mert oly bántólag hnt reájuk a teljesen elhagyatott templom külseje. És tényleg, ott a Fő téren, a város kellő közepén, mint egy szüleitől kitagadott fiu — teljesen elfeledve, elhagyat;Js, a maga siralmas, bántó külsejében áll az Ur háza, melyben az Oltáriszentség-ben jelenlevő Istenember lakik. — Hónapok óta. Evek óta. Százan, ezren mennek el naponta a templom melleit. Azok is — akiknek kötelességük lenne o templomot tatarozni, rendbehotni és a viharveit épületnek templom formát adni. Nem bán1)* ezeket az urakat az a siralmas látvány, amit u templom külseje, külső fele és
környéke mutat. Mert a templom környékénél rendezetlenebb városrészt nem ismerünk Nagykanizsán. Nekünk, kanizsai katolikusoknak szégyenleni kell magunkat — e templom miatt. Belsejéről nem Is szólunk. Mert az embernek elszorul n szive, ha ezt a kiáltó nincs-teleneéget, ezt a bántó szegénységet, ezt a bosszantó elhanyagoltságot látja. Hát tényleg azt akarják, hogy az idegenek szállóigéjévé váljon a kanizsai jehölemplom ? A „Zalai Köilöny" már sok rendellenességnek vetett véget, a „Zalai Közlöny" most sem hagyja annyiban, hogy szóvá tette a templom ügyét és napirendre tér fö\'ötte. Az „illetékes tényezők"-nek min-drnt el kell követniök, hogy a felsőtemplom tényleg templomi külsőt kapjon — és mlndnddig le nem vesszük a katoliku* felsőtemplom siralmas külsejének kérdését napirendünkről, mig a katolikus lakosság egyetemének e*en követelését nem intézik el.
— Kitüntetés. A balatoni kiállítás bírálóbizottsága CySrffy Já-nosné urnŐt arany éremmel tüntette
-ki a kiállított csipke stb. gyűjteményeiért. A kitüntetés, mely valódi érdemet jutalmaz, csak méltó folytatása azoknak az elismeréseknek, melyeket GyŐrffy Jánosné már eddig ia bőségesen kiérdemelt — méltó hirnevat szerezve saját magának és közvetve városunknak is.
— Egy erdőpásztor konven dója 1821-ben. Nagykanizsa város régi, elfakult okmányai kö.ött kutatván, kezünkbe került egy 1821. esztendőbeli városi erdő és megyei pásztornak felfogedóleveíe, mely szerint:
„az 1821. esztendőben január 2-ik és a következő napjaiban megtartott Restauratlo alknlma-tosságával Borbély József Városi erdő és Megyei pásztornak megfog adtatott és készpénzben 3 forint és két pár uj Botskor egy esztendőro fizetésül fog adatni. Melyért tartozik a Várqs Erdeire és Mezeire letelt hite azerént minden szorgalommal vigyázni, a Kártévőket minden személyválogatás és tekintet nélkül bejelenteni és igy a várost igazán, híven és jámborul szolgálni." Vájjon mit szólna Borbély József Városi erdő és Megyei pásztor — ha most feltámadna és a mai kollegájának illetményeit látná?
*_1922. augusztus 23.
Bizonyára sürgősen visszakívánkozna sírjába, mert „akkor" 3 forint és két pár Botskor sokkalta többet jelentett — mint a mai többnullás bankópénzek.
— Gyászrovat. Nagywámu intelligens közönség adta meg a végtisztességet Martinék Antalné szül: Borsits Anna emlékéiwk. A gyászoló család mély fájdalma Mnte együttérzést keltett a megjelentekben és sokan megkönnyezték a jó édes anyát, szerető hitvest és önzetlen háziasszonyt. Az egyházi szertartást Pálinkás Rogér h. plébános végezte teljes segédlettel, a gyászénekeket pedig Rátz N. János főkántor énekelte. A beszentelés után n díszes virágokkal elbotUott koporsót a sirhoz vitték, hol a végső áldás után elhantolták. — Utána délotán 5 órakor volt a sokat szenvedett Kumper Artbur városi tisztviselő temetése, akinek végtisztességén a m. kir. államrendőrség képviselői Krajosovics József rendőrkapitány vezetésével és a városi tisztikar tagjai is ré^zt vettek. A beszentelést Itt is Pálinkás Rogér h. plébános végezte, Rátz N. János énekelte a gyászdalokat. Az egyházi szertartás végeztével a koporsót elhantolták.
— A kanizsai Bzletfeliratok Mi kanizsaiak szerelünk váiopunk előnyeivel dicsekedni. Szeretjük hangoztatni fejlett kereskedelmünket, iparunkat. Büazkék vagyunk kulturájára, előrehaladottságára r-a miközben polgári keblünk dagad az önérzettől — nem veseiük észre azt a sok kifogásolni, kritizálni, megjavítani valót, amit a nyitott szemmel néző nyomban észrevesz, s a mit feltétlenül meg kell változtatni, orvosolni, javítani, helyrehozni. Ezt akarja a „Zalai Közlöny" is tenni, mikor felhívja azoknak a•-figyelmét, akiktől a felhozandó eseteknél orvoslást vár. Az első, amit most szóvá teszünk, az az épületes jelenség, amit ugy vagy — mint Kiskanizsán látunk — hogy ugy a régi mint az ujabb cég felírások, üzlettáblák igen v»i-tag helyes Iráal hibáktól és nyelvtani helytelenségektől hemzsegnek, nrgy kacajára a nagyobb, Iskolába járó gyermekeknek, akik naponta végigélvezik a magyar helyesírás és n>elvtani szabályok goromba kihágásait. Hány aranybetűs cim-táblát olvashatunk — mosollyal az ajkunkon. Mintha csak a falunak „Az Ökörhöz" címzett tlntaceru-zával rajzolt felírását látnák. Most csak hamarjában egyet hozunk fel. A P«sti Kereskedelmi Bank fönti fiókján diszlő „Alapitatott" felírást. Jó lenne, ha minden üzlettulajdonos revízió alá venné az üzlet-felírását és a tapasztalt hibákat nyomban kikorigáltatná.
- A Délzalal Takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezet felszámoló bizottsága értesíti a szövetkezet tagjait, hogy a befizetett összegek és járulékaik a szövetkezet pénztárából már 12 ike óts felvehetők és saját érdekében mindenki minél előbb jelentkezzék a Takarékpénztár helyiségében.
1922. augusztus 23
— Alföldi katolikus nagy. íyttléa Szegeden. S,éle«lőrü •Mkészfiletek folynak a szegedi katolikus nagygyűlésre, mtly szeptember hó eliö felében lesz. Most érkezel 1 le hozzánk la a rendező bizottság fölhívása, melyből közöljük az alábbiakat: Mi, akik a • katolikus Anyaszentegyház tanliáso szerint hisszük és valljuk, hogy mlndas, amit a ml Urunk, Megváltónk, Jézus Krisztus tanított az Igaz élet forráaa a. egyedül ezen I életforrásból merített élettel lehel eszik e földön Is boldog országot teremteni, jöjjünk össze, hallgassuk meg vezztölnk szavát, erősítsük meg lelkünket e nehéz idők küzdelméhez. Mindenekelőtt pedig vésaük még jobban s,ivünkbe azt a nagy igazságot, amit a magyar történelem tani*, hogy erő-, nagy, boldog cssk a katolikus Magyarország lőhet 1 Jöjjetek a nagygyü lésre, nézzünk egymás szemébe, szorítsunk egymással kezet, kéz a kézben, egy aziv dobbanásával térjen a: után vissza mindenki a családi és társadalmi körbe, hogy kezdődjék meg már a helyes alapon meginduló épitő komoly munka. A nagygyűlést szeptember hi 8., 9. és 10 én Szegeden farijuk meg. Minden felvilágosításért válaszbélyeggel az Alföldi Katolikus Nagygyűlés Előkészítő Bizottságé hoz Szeged, Katolikus Kör, kell fordulni.
— Tejkezelöl tanfolyam. A sárvári m. kir. tejgazdasági szakiskola Igazgalósága a folyó évi október hó 1 tői kezdődő és következő évi szeptember hó 30 án végződő kezelői tanfolyamon rendszeresített 20 (husz) fizetéses holyre pályázatot hirdet. A kezelői tanfolyam célja: tejgazdaságok szá mára megbízható és megfelelő szakismerettel bíró vaj- és sajtmestereket (inunkafelügyelőkel) kiképezni, kik mind gyakorlatilag, mind elméletileg kellő módon értenek az Intenzív tejgazdaságban előforduló mindennemű munkához, úgymint a tehenek ápolása, takarmányozása, frjása, a tej vizsgálati, kezelése, vajjá éa sajttá való feldolgozása, botjuhlzlalis, sertéstenyésztés és sertéahlzlnláshor. Bővebbet az Igazgatóságnál.
— A mozgófénykópek egyik legszebb alkotását adják ma ís holnsp este az „Uránia" mozgó-fényképszintlázban. Jókaiörökbecsü müvét, „Mire megvénülünk" filmelőadásra átdolgozva. Az „Uránia" mozgófényképszloház Igazgatósága érti a módját, hogyan kell a közönséget színházába vonzani. Csak a legjobb és művészi értékű alkotásokkal kedveskedik közönségé, nek, amely minden egyea előadása alkalmával zsúfolásig megtölti a nézőteret. Az „Uránia" méltán meg is érdemli azt a meleg párt-fogáat, melyben a kanizsai közönség részesiti, mert claőraogu műsort nyújt mindenkor közönségének. A szia és holnap esti előadásokra különösen felhívjuk olvasóink figyelmi). (•)
Z.°LAI KOZl.ONY
— Szenzációs bllvéaz esték
A világ hitű telepalhilus fenomén Herczeg professzor külföldi körútjáról visszatérve Nagykanizsára érkezett. Ma, szerdán és csütörtökön este 9 órai kezdettel a Polgári Egylet kerthelylségében fogja tartani bámulstol kellő előadását. Minden egyes előadása művészi sikerek jegyében folyt le. Szuggerálj \'tehetsége ezldőszerint páratlan az országban. Az orvosi kar legelőkelőbbjei kijelentették, hogy gyógyító Itatása Is van bizonyos esetekben. Igy legutóbb Hévizén tőrtént, hogy Reischl fürdő tulajdonos vejét, aki huszár őrnagy és szeiercaéllens\'g folytán mankón járt eddig, a fürdőorvos jelenlétében Heiczeg tanár gyógyazuggeaztiv hatása alatt mankóit eldobls, minden segítség nélkül egyedül ment fel az emeletre, holott kerosszék-ben vitték fel eddig. Ennek az igazán nagy jelentős sikernek tulaj donithaló, hogy közkívánatra meghívták a művészeket megismételni előadásukat Hévízen. Nálunk Kanizsán mindössze 2 napot tölt, Illetve csak ma és holnap tart előadási. A közönség elragadtatva beszél mindenütt róluk. Mi különösen is felhívjuk a kanízsn mfl-pártoló nagyközönség figyelmét Heiczeg tanár előadására, melyek páratlanok a maguk nemiben-. A müaor keretében fellép C\'ar isse Deán a ragyogó szépségű, gyönyörű fiatal táncosnő, aki csodás graciózitással lejti a legújabb amerikai Ting, Shyml és Slepp táncokét. A művésznő eddig mindenült ahol felléptit, tartózkodását kénytelen volt meghosszabbitsni, a közöntég általános kívánságára. Clrrlsse Deán egy pillanat alatt megfogja hódítani Nagykanizsa közönségét.
(x)Szülők figyelméből S.-om-bat vasárnap játsza ez „Uránia" Montgommery gyermekregényét, n „Gyermekaziv", 4 felv. Szécal Torkával és nz „V. osztályt" diák\'örténel 4 felv., Lóth Ilával. Előjegyzéseket már elfogadunk.
IMPORTCUKOR
bármilyen mennyiségben
1 küognun 520 kofon* Forgalmi adót nem sximitunk leL
A Magyar Köztisztviselők
fiókinidíjában *\'/>i
Erzsébet Mrélyná-tér. Telefon 173.
Ingyen szerelem
fol cipőjét gummistrokkal, ha azt náJam vásíroKa.
Dacára a nagy drágaságnak
a raktáron lévő cipókét, úgyszintén női, férfi és gyermektiarünyákat, cipőkrémet, cipőfűzőt stb. még mindig igen mérsékelt álban árusítjuk. A nálunk vásárolt cipők tartósságáért kezességet vállalunk
HUNGÁRIA
CIPŐÜZLET FÖ-UT 14.
A kereskedők hivatalosan megállapított íral.
Nagykanizsa, A „Zalai Közlöny* megírta, hogy általános árleszállitásí akcióval kap-csolatban a nagykanizsai rendőrhatóság a kanizsai kereskedőket egy értekezletre hívta össze, hogy erős rendszabályok mellőzésével, egyelőre barátságos értekezleten megbeszéljék az árleszállítás módját. Az értekezleten elhatározták, hogy az egyes szakmákból bizottságot alakítanak, mely a rendőrhatóság ellenőrzése és jóváhagyása mellett Időközönként hivatalosan meg fogja állapítani a nagykanizsai kereskedelem árait, me\'y megállapított árnál többet egy kanizsai kereskedőnek sem szabad kérnie — az árdrágítás vádjs nélkül. A kereskedők és a rendőrhatóság állal megállapított hivátalos ár jegyzék — mely tegnapi naptól általánosságban és kölelezőleg érvénybe lépett — a kővetkező:
a) A Jüszer- és gyarmatáru szakban : Cukor, kristály, Import 1 kg. 860 K. Cukor, kocka, import I kg. 420 Ki Só, zacskóval számítva t kg. 16 K. Liszt, 0 ás 1 kg. 100 K. Liszt, 2-es 1 kg. 104 K. Liszt, 6 os 1 kg. 98 K. Liszt, rozs, 1 kg. 74 K. Búzadara i kg. 120 K. Rió kávé, nyers 1 kg. 780 K. Smtos kávé, nyers I kg. 980 K. Guatemala 1 kfc. 1200 K. Rió kávé, pörkölt 1 kg. 940, Santos kávé pörkölt 1 kg. 1SOO K. Guatemala kávé, pörkölt 1 kg. 1480 K. Frank-kávé 1 kg. 480 K. Szil kávé 1 kg. 160 K Uhu kávé 1 kg. 380 K. Maláta kávé 1 kg. 240 K. Füge kává 1 kg. 480 K. Rizs, Burmah ,1 kg. 180 K. Rizs, fény., Rangoon\'l kg 240 K. Rizs, fény., Patna 1 kg. 280 K. Rizs, olasz, Karolín 1 kg. 280 K. Cacao, Korír 1 kg. 960 K. Csokoládé, bel-földi 1 kg. 980 K. Csokoládé, külföldi I-a I kg. 1400 K. Bors, egész, Tekele 1 kg. 700 K. Bors, törött, fekete 1 kg. 800 K. Fahéj egész I kg. 800 K, törött 1 kg. 900 K, Paprika, Is, édes, nemes 1 kg. 1200 K Paprika, félédes I kg. 800 K. Szegfűszeg 1 kg. 2400 K. Szegfűbors I kg. 600 K. Kömény, hollandi 1 ks 1200 K. Árpakása, finom 1 kg. 120 K. Árpakíss, goromba 1 kg. 80 K. Dióbél, feles I kg. 700 K. Eceleazeucls 10*/. I III. 4« K. F.telccet 6«/0 | III. 28 K Zsemlye-morzsa 1 kg 140 K. Tarhonja 1 kg. 180 K. Levestészta I kg. 180 K. Maccaroni I-a 1 kg. 190 K. Keményítő, buza 1 kg. 300 K. Keményítő, I-a, rizs 1 kg. 400 K. Lugkő 100\'/, 1 kg. 220 K. Lugkő 128% Krisialysz6ds 1 kg 40 K. Kékitó. fli.om, 1 tlveg 34 korona. Kékítő korona, Juoo 1 üveg 50 K. Mosószappan I-a \'/> 1 drb. 80 K. Mosószappan I-a t/, 1 drb. 100 K. Mosó-szappsn I a \'/, 1 drb. 200 K Gyér-tya, Elektra, 400 gr. 1 csoti. 168 K. Gyertya, Luna 500 gr. 1 csom. 260 K. Gyertya, Flóra I csom. 360 Dörzsvászon 1 iv 30 K. Dörzspapir 1 ív 8 K. Pergamenlpapir I iv 22 K. Befőzőzslneg 5 deka I g. 56 K. Gyufa, belföldi I dob. 5 K. Gyufa, külföldi 1 dob. 6 K. Gyufa 200-a> I dob. 7 K. Petroleum 1 llt. 88 K. Denaturált szesz 1 llt. 148 K. Rum, 40" 1 llt. 1 üveg 380 K, Rum, 50« 1 llt. 1 üveg 480 K. Rum, 60° 1 llt. 1 üveg 580 K. Tea, Souchong 1 doka 14 K. Tea, Pecco Orange 1 deka 20 K. Tea, Császárkeverék 2ű K. Élesztő 1 deka 4 K Étolaj l a 1 kg. 700 K. Sütőpor 1 lev. 16 K-Vanilás cukor 1 lev. 16 K. Vaspor kicsi drb 2 K. nagy drb 4 K. Pia-
augusztus 22. (Saját tudósítónktól) kóta 1 dob. ISO K, Cukorka, sup. I deka 7 K. EmenthaH sajt 1 deka 9 K. Trappista sajt 1 deka 4 K. Liplói módra túró 1 deka 3 60 K. Keserűvíz: Hunyady 1 üv. 52 K. Ferenc József 1 üv 56 K. Igmándi nagy üv. 60 K, kis üv. 40 K. Ág-oesvlz 1 is fél llt. 75 K.
b) A rövidáru, uri és nSi divat
szakban : S25 m.-es horgany vagy láncjegyü cérna 12—40 számig 160 K. 44—100 számig ISO K. 275 m-es l»—40 számig 190 K. 44—100 számig 140 K. 916 m.-es 12—S4 számig 620 K 30—100 számig 450 K. Gíp- és lyuk selyem, 1 orsó Torpedó 36 K. 1 oreó Rococó 55 K. 1 oreó Graclósa 80 K. 1 matring mosóselyem 30 Kor. Kis matiiog műselyem 20 K., nrgy mattiog műselyem 160 K. Rubens műselyem 1 gomb. 180 K. Toica varróselyem 1 gomb. 100 K. Pamut áruk: Club 50 mát. 25 K. Triton 600 jardos 120 K. Simson 1000 Jard. 220 K. U férc 30 sz 80 K. U férc 1000 jardos 175 K. Kis matr. ftre 35 K. Kölőpamut: Eldorádó 14. íz. 110 K. 24. sz. 140 K. Gombolyag 250—300 grammos 90 K. 360 giam-mos 96 K. 500 grammos 130 Kor. Aida 500 grammos 170 K. Töraő-pamut 20 K. DMC himzőpamut fe-hár, 1 kis matring 60 K. 1 nagy matring 120 K, színes 1 matring 66 K. DMC mouliné Spéclal fehér 68 K., azinea 66 K. Zephler (Beril-nerpamul) 1 dkgr. 40 K. Patent zár I. min. 26 K. II. min. 10 K. Varrótű
I...»Jn. 25 JC. II. mjn. 16 K. Hor-ro\'Ó\'.ű darabja fanyelű is scél 20 K. Köiőtü acil darabja 3 K. Drólhajtfi 5 drb. 4 K 26 drb. 24 K. Övvászon
II. min. 1 méter 46 K. Gummlpertlí 1 méter 6. sz. 22 K. 8. sz. 30 K. Harisnyagummi cérnából 1 miter
I. II. UI. min. 100 K. Gummibelét 1 drb. 200 K. Vatta 1 tábla 65 K. I méter 140 K Slusskötő 1 m. 30 K. Pamulpertli 1 méter 4 50 K, 1 víg 30 K. Danubia (tisztázó szalag) 1 m. 12 K. Köperlüző 1 mit. 3 sz. 12 K. 4. sz. 14 K. 5 sz. 16 K. 6. sz. 18 K. Aljzsinór pamutból 1 miter 18 K. Kefezsinór gyapjúból 1 mit. 30 K. Fűző (Mieder) zsinór 1 mit. 25 K. Cipőfűző vasfonilból 10U cm. 24 K. 120 cm. 25 K. 140 -cm. 36 K. Női pamurharisnya (Slandarl) vé-kony párja 150 K. vastag párja 220 K. Női harisnya pzmutmuszlin pária 450 K. Női harisnya selyemmuszlin (Flór) párja 600-1600 K. Férfi harisnya (socknl) pamutból sima pas-telszinekben I. min. pirji 225 K.
II. min. 180 K. különbőz \' színekben
III. min. 140 K. lelyc. flór különböző ssinokben 500—1000 K. Gyermek patent harisnya pamutbői fekete fehir és barna színekben 1 sz. 150 K. 2 sz. 160 K. 3 sz. 170 K. 4. sz. 180 K. 5 sz. 195 K. 6 sz. 220 K. 7 sz. 230 K. 8 sz. 260 K. 9 sz. 260 K. 10 sz. 290 K._ 11 sz. 300 K 12 sz. 340 K. Puhagallér darabja I. min. 140 K. II. min. 120 K. Keménygallér darabja szimpla 160 K. dupla 200 K. Kézélő fehir párja 250 K. színes 180 K. Férfi ingek fehér 1600, 1800, 2000, 22C0 K. Firfi ingek szines 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500 K. Firti alsónadrág hosszú 1000, 1200, 1400, 1600 K. Férfi alsónadrág rövid 800, 900, 1000, 1200 K. Közalkblmazbtíáknak magántisztviselőknek is munkásoknak fenti árakból míg 10 százalik kedvezmény.
Ezen árak természetesen 3 száza-
2AU1 KÖ2LÖNY
1922. auguaztui 23.
Igk forgalmi adónak felszámítása mellett értendők.
Az árakat illetőleg elég, ha csak az első tételre rámutatunk : kristálycukor (import) S60 K., kockacukor (import) 420 K. kilója.
Mondják meg nekünk őszintén, mi szükség volt az egész értekez-ietre, mi szükség volt a hatósági beavatkozáera, ha ilyen árakat jegyeznek. melyeket az értekezlet és a hatósági beavatkozás előtt is láttunk a kirakatokban /
Közgazdaság.
Nagykanizsa piaci árai.
Nagykanizsa, aug. 21.
Bab 16 K
Lencse S8
Mák 90 m
Dió 75 m
Káposzta IS K (drb 9—8
Burgonya 98
Paradicsom 14
Vöröshagyma 26 K csomó 6 \\
Fokhagyma SO
Sárgarépa 12 „
Paprika darabja I—2
Ugorka IS M
Zöldség 1 csomó IS
Kelkáposzta 10
Kalarábé 8
Hajdina 50
Zöldbab 16
Dinnye SO
Vajbab 28
Kárflol 90
Tök 6
V«j SOO—400
Turó 50
Tejfel 1 liter 50
Tej 11 [
Tojás V 1 darab 11
Alma 13
Körte 14 *
Szilva 16
SzSIKS 60
Barack őszi 26
Kukorica csövenkint 3
Vöröskáposzta 10
Uusársk:
Marhahús eleje 140 K
hátulja 160 m
Borjúhús eleje 140
hátulja 160
Sertéshús SOO
Zsír szalonna 460
Zlir olvasztott 600
Budapesti tőzsde i
Budapest, augusztus 22.
Kapoleon 6SC0, font--, Dollir 10d0—
1716, Francia írtak--, Márka 180-00,
Olaji líra -, Osztrák korona H20-40,
Dinár 1910-1060.
Budapesti devizák:
Amsterdam &>0— 66, Koppenhága 365—75, Krisztiánla 289—65, London 7476—7825, Berlin 176—85, Milano 75-5—77, Páris 133—35, Prága 5260—5360, Stockholm 433— 440, Zúrich317 5,—22 6, Wien 200—220, Zágráb 477 6—,87 6, New-York 1700—726, Vaxsó 21 3—22-7,\' Bukarest 1360—1380.
Törvényszék.
(§) Újrafelvételi eljáráa. A
nagykanizsai kir. törvényszék Nóvák Ernő 34 éves zalaegerszegi földművest a Bik. 333. §-ába ütköző lopás vétsége miatt két hónapi fogházra s egy 6vi hivatalvesztésre ilélte. Az alsóblróság ítéletét ugy a pécsi kir. Ítélőtábla, mint\'a budapesti kir. kúria helybenhagyta. — Nóvák Ernő azonban a per újrafelvételét kére! mezto a bíróságtól — amely kére lemnek a bíróság helyt adott, a jogerőssé lett ítéletet felfüggesztette és az ujabbi tárgyalást holnnp csütörtökre kitűzte.
(§) Főtárgyaláaok. A nagykanizsai kir. törvényszék mint büntetőbíróság dr. Muischenbacher Edvin elnöklete alatt folyó hó 24 én, hol\' nap csütörtökön a következő ügyedben tsrlja meg a főtárgyalás!:
I. Molnár Lsjos 60 éves nagykanizsai helypénzbeszedő és nej 3 Molnár Lsjosné SS éves helybeli ószeres a Btk. 370. § ába ütköző orgazdaság bűntettével vannak vádolva, mert Nagykanizsán 1918 nov. h*vá-ban özv. Csigaházy Antalné birtokából betöréses lopás utján ellopott 40.000 kor. értéket meghaladó különböző női fehérnemüeket — tudva azt, hogy lopás uiján jutottak az eladó Molnár József birtokába.
II. Más Qgyből kifolyólag lelartóz tatásban levő Kutassy Istvánná Horváth Anna 20 éves nagykanizsai asszony a Btk. 880. § áb^ ütköző csalás büntette miatt fog felein*, mert Móger Hona háztartási alkalmazottéi egy nyári ruhát azzal a fondorlattal kicsalt, hogy leakarja magát fényké peztetni és ehhez ruhára van szüksége, de a ruhát nem hozta többé vissza.
III. Hajdú Istvánné szül. Tóth Anna helybeli cipész nejét és Vida Józsefné Tóth Máriát ugyancsak orgazdasággal vádolja az ügyészség, mert löbb alkalommal egy G. M. nevű kisleánytól ruhát vettek, noha tudniok kelleti, hogy a kisleány atyjának tudta és beleegyezése nélkül — tehát Jogtalanul — lopás utján jutott a leány birtokába. Azonkívül tárgyalás alá kerülnek még löbb kisebb ügyek.
A szerkesztésért sajtójogilag felelős Benedek Rezső szerkesztő.
Zflrílhl zárlati
Berlin 41, Amsterdam--, Hollandia
204 5, New-York 524 5, London 2380, Párig 4165, Milano 2375, Prága 106O Budapest 32, Zágráb 145, Varsó 0.06, Wleo 0-00 7 6. Szófia—, Osxtrák bélyegzett —.
Termény Jelentés:
Busa (Tlssavldéki) 6050-6700, egy^b 66-6660, roxs 4860 —4000, takarmány árpa 61--63, sör árpa f6-09, zab 66-50, tengert 74-75, repce 120-25, korpa 41—42, köles----
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egéssbon 160—230, hátulja 161—245, elojo 160-206, II. rí egésiben 120—45, hátulja 125-60, eleje 110-20. Növendék marha: I. r. egészbon 120—32, borjS (Slött bőrb) S3S-10. Készlet : Nagy-marha 204, eladás 166, Növendék marha 26, eladis 8 borjú 110, e1ad.it 110, Mirhabőr 320—330, borjubőr 460 - 80.
Sertésvá9ár.
Felhajtás 000. Elkelt 60Ó. "Öreg sertés
--, közép 330 40, I. r. 35U—60, zsír
6c6, szalonna 480, lehúzott hus 284—95.
Apró hirdetések
á|)»i 10 aaólff SO korona, raatagabb botarol ac*£elt tu»k duplán aíAmlttaUiak. ÁlUUt keresőknek SO aa*uték arenjrodménr.
ko njrhíb trcodeií »
Kiadó cfjr bit HLiófeSróod. tfj ktmtarU xnM 1. durtb l<lK.fvi harmonika. Mrctcliothció KoMutb-t<r i«b. h. dalt. 49)9
ISKOLAI
iPHY**4-
^^ o.lno., |
Idilli klvit.lb.il
OLUÓN VALLAUA
lapunk könyvnyom
FÖUT5SZ
URÁNIA MOZGÓSZINHÚZ
T.uroK s-is
Szerda—csütörtök
Mire megvénülünk
Jókai Mór legmegbatóbb regénye
HELYARAK: l\'áholy 40 K, Zsölye 30 K, Körszék 20 K, Támlás 16 K, Zártszék 10 K
Előadások: Hétköznapokon 7 és 0 órakor, vasár- és Onnepnip 3, 5, 7 és 9 ó:akor..
SZT. GYORGYVIZ
SZÉNSAVVAL TELÍTVE
öoitő hatAsu
KAPHATÓ:
WEISZ IGNÁCNÁL
naqvkanizsAn.
101
Gazdasági és kei ti
magvak
őszi vetésre
Tengeri, árpa, zab
Gazdasági
olajok és kenőcsök
kaphatók:
Ország és Widder cégnél
Nagyk.nl,»., IméM-Ur 10.
Kereskedők figyelmébe I
Valódi prágai btlízí psrflMwntpaplr, VíjciomigoUpiplr Superlor papírzacskó Csomagolópapír Csomag függóclmkák Sokszorosító készBlék írógép
Irógépkellékek Rendelési utbkSsjnlt
Forgalmiadó könyr.k Mindenféle üzleti kBnyvek KBtlevelek
Gabonavásárlási kSnyvek
legolelóbb n,pl ír.kon k.plutók
Flschel Fülöp Fial
paplráruhásiban, Na^ykantzaán^
VILÁG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Szombaton és vasárnap
Láthatatlan kéz
Főszerepet Róbert Robertson, a Butliogtonl Jaguár főszereplője játssa
Jön! Gtfre Gábor fflmszkecs
HELYAKAK : Páholy 35 K, Zsölye 25 K, I. hely 20 K, II. hely 16 K, III hety 10 K
Előadások: Hétköznapokon 7 és 0 órakor, vasár- és ünnepnap 6, 7 és 9 órakor.
lOOCXOOOOOOOOOQQQOOOOOOQOQ CSOOOQaCIOQOOOOOOC
Könyvnyomdai munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
1 Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fő-ut 13 „
30nOQOQQOOQcroooOOC300000oaoc30C30QOOOOOC30C3000
UvAmKnH m Isnkul.l. r/ í i I . . ■ ■ ■ "
Kyom«ott . ispluUHonowi;: Z.W i, GyurmHJ kSoymyoraíáliííp.
61-ik évfolyam
Egyes szám ára _6Jk©r© na.
Nagykanizsa, 1922. Augu^lm 24. Csütörtök
191.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKA! NAPILAP
íwliiMi ll.Jóhlv.1.11 Pő-ut IS. ...
- Int.rntbiio.t9l.raD JS.__
Mezjoler.lk mindi; kor. rcefcl
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
Panaszunk.
Nagykanizsa, aug. 23.
A kanizsai kereskedők hivatalos árainak jegyzéket tegnapi számunkban közöltük. Tettük ezt azért, hogy a nagyközönség tájékozódhassák az árak tömkelegében — mit tartozik az egyes cikkekért fizetni, másrészt, hogy a nagyközönség lássa, hogy az uj, a .hivatalosan megállapított" árak és a régi, „nem hivatalosan megállapítottak" között alig van különbség. Meg is jegyeztük, hogy ezen áraknál nem láttunk semmiféle változást. Nem látjuk a hatósági beavatkozásnak azt a mély szántásu nyomát — melyet a mindjobban zúgolódó és elkeseredett, súlyosan küzdő kanizsai lakosság a helyi hatóságoktól elvárt. A nagyközönség nagy várakozással nézett a hatósági beavatkozás eredménye ,e!é és _
mintha várakozásában csaló- | dóit volna. Nem látja kellőleg azt a kezet, mely a fővárosban rövid napok alatt megtisztította a piacot az uzsora fojtó csápjaitól, ugy, hogy az pár nap alatt érezhetővé vált a főváros piacain. Mert minden hatósági jóakarat és hatósági beavatkozás mellett a helyzet ma az, hogy a hatóság megállapít ugyan piaci arakat, azonban hány kanizsai háziasszony vehet a megállapított árnál valamit? A tejfel .megállapított" ára 50 korona. De mennyire örül a háziasszony ha 100, 150 K-ért jut tejfelhez. Ma egy „bádogért" (2 deci) 20 koronát kértek á piacon, ts így van ez a többi élelmi és közszükségleti cikkeknél. A hatósúg minden rendelkezésére álló esz-
ELŐFIZETÉSI AliAK
Egy hóra 100 K. S.gr.dévr. »00 1 Egy.. isim 4r. e K.
A közönség segítsen és köny-nyitsen a rendőrhatóság munkáján, midőn minden egyes esetben, mikor a megállapított árnál magasabb árt követel az eladó — a rendőr-
őrszem figyelmét azonnal reá felhivja.
Hatóság és közönség segítsék egymást közösen — nehogy elvérezzünk lelketlen kufárok éles karmaiban. (*)
A kisantant ellenzi Magyarországnak a népszövetségbe való felvételét.
A prágai tanácskozáson a Jóvátétel kérdá.érSI 1. tárgyalnak.
l.rtnAtX"? (S-a!í\' ,,udd"lónkl«) * kisantant külügyminisz-dVlól (LTabhll . írteS«,e,« eli ■ "agyszláv eszme cseh hir-
fik ho«aT , """T"\'"1 "«gy várakozással, mert remé-
.SrfífStí..\'<l\'"m\'anl <r°*M isszezárközdsa Csehország és Jugoszlávia
ÓSltla köbért 7 «*■ ««*»oL. A nVszlív
t\'\' r?.n,0p3n«k ,\'I\'J4k • JU«0»<áv uralkodópár msrienb.dl
filniu V .? "CS M"ns"b«db«" már ma megkezdik a cseh-
jugoszláv konvenció tárgyalását.
A prágai találkozáson, amelyen a kisantant külügyminiszterein kivül SS5 \'y külügyminiszter Is rész.vesz és amVly 27-én v^árn.p
kezdődik n kővetkező kérdések ügyében történik megállapodás. P
\'
a n.Ju"üílln,M/V,l;l0l° IC8V°n * kis»""»""«<< • legfelsőbb tanácsban, a nagykövete!! tanácsában és . népszövetségi tanácsban.
lően érvényed,s.4níV4l,!tZOn * \'"\'S*nUm\' * "^ctságben kel-
_ Min. beavatott körökben tudják, a kisantant Magyarországnak a nép-
Z atÚn T."í6 e d0\'gib°n C\'U""M Íl,°\'P°»>\'<> °kaf helyezkedni
lőre ne vegyék fel \' """" h°gy H+
I,So"Vk"U\' v<«ül igában a jóvátétel kérdése is, amely legközelebb, ről Jugoszláviái és Romániát érinti.
közzel szerezzen érvényt rendelkezéseinek, különben illuzó-riussá válik az egész árleszállítás! mozgalom. A vásárló közönség pedig ne nehezítse meg hatóságaink nehéz munkáját, mikor a megáliapitolt árnál sokkal magasabb árt ajánl fel az árusnak, csakhogy a kivánt élelmicikket megszerezze.
A jóvátétel kérdése.
Bics, aug. 23. (Saját tudósítónktól.) A Neues Wiener Journalnak jelentik Parisból: A szövetséges hatalmak november havában fogják tartani legközelebbi értekezletüket, amelyen a jóvélétel kérdéséi vitatják meg.
A drágaság éa lakás kérdés.
Budapest, aug. 23. (Saját tudó- I silónktól.) A nemzetgyűlésnek a I drágaság kérdésében éa a lakásrendelet tárgyában kiküldölt külön bizottsága aug. 24-én .délután 5 órakor az első számú teremben, a huj és zsír kérdése tárgyában ülést tart.
Az osztrák-német tárgyalások.
Berlin, aug. 23. (Saját tudósítónktól.) Az osztrák kiküldöttek ma délelőtt tartották a tárgyalásokat a német kormánnyal. A délelőtt folyamán az oa-.trák pénzügyminiszter felkereate Hermes birodalmi pénzügyminisztert.
Seipel berlini tárgyalásai.
Bellin, aug. 23. (Saját tudósítónktól.) Seipel kancellár ma délelőtt francia, angol és olasz bankvezérekkel tárgyalt Berlinben, hogy Ausztria nemzetközi kölcsönt kapjon. A kölcsönt részben a jegybank finanszírozására használnák fel. A külföldi \'\'bankvezéreknek azonban berlini információk szerint az a véleményük, hogy csak abban ez esetben adnak kölcsönt Ausztriának, ha az osztrák kormány pénzügyi téren maradandót tud alkotni.
Lloyd George válasza Poincarénak.
London. «ug. 23. (Saját tudósítónktól.) Lloyd George nyári pihenőjét megszakítva maCrlcIethbe utazik, ahol egy háborús emlékmű leleplezésénél jelenik meg. Ez alkalomból Lloyd George beszédet mond és válaszol a francia miniszterelnök Bar le Duc-ben tett nyilatkozatára. Angliában elvárják, hogy Lloyd George ez alkalommal erélyeaobb bangót húznál.
a Landau-per
befejezése.
Budapest, augusztus 23. (Saját tudósítónktól.) A végnélkülinek látszó Lsndau-per utolsóelőtti állomásához érkezett. Ma tarlotUk ■ védők utolsó beszédeiket, amelyekr. azután Morócz. ügyész válaszolt > ezzel befejeződött a Landau-per tárgyalása. Az ítéletet miden valószínűség szerint szombaton vagy hétfőn hirdeti ki a bíróság. A tárgyalást ma délelőtt fél 10 órakor nyitotta meg Kereszteasy elnök. Erős Vilmos dr. Kiss Ignác védőj. mondj, el védbeízédét, mint sor-ban az utolsó ügyvéd. Erős Ismétli s megerősíti az ügyész szavait, hogy ehhez a perhez sem a keresztény eszmének, sem a kunuanak nincs semmi köze. Itt nem keresz-tény és zsidóügyet tárgyaltak, hanem közönségéé zsarolási pert. Köszönetet mond a törvényszéknek, a tanáéinak és kösiön.t«t mond különösen e keresztény .ajtó-nak, mely részletesen s pontosan tudatta mindi/ az egész országot a tárgyolás menetéről.
A keresztény sajtó — mondotta -- nem igyekezett félrevezetni ■ közvéleményt, hanem mindig tiszta objektív képet adott.
Németország uj tervel.
Piris, aug. 23. (Saját tudósít-tónktól.) A Temps jelentése ize-rint a jóvátételi bizottaág franda delegátusai ragaszkodni fognak ahhoz, hogy a német jóvátételből a megállapított kvóta alapján 52 százalékot a jövőben Is megkapja Fronciaorsxág. Poincaré szintén Ily értelmű utasítást adott a jóvátételi bizottság francia tagjainak.
Berlin, aug. 23. A mai tanácskozáson Németország uj terveket közöl a jóvátételi bizottság kiküldötteivel. A tanácskozáson a jóvátételi bizottság kiküldőttel elsősorban a garanciák kérdését veretnék tisztázni. Az antant várja, hogy a német kormány maga ajánljon fel biztosítékokat a Ruhr vidéki bányák ügyében.
Meggyilkolták Collina 1r vezért.
London, aug. 23. (Saját tudósítónktól.) Collina ir vezért a corkl grófságban, Bzndod közság közelében. orvul agyonlőjék.
ZAl.Al kÖZLÖN\'/
1922. augusztus 24
\' — Fofadalmi szobor üzen
:eléae Mikefán. Most vasárnap, tugusztus 27 én szentelik fe! nagy jgyházj ünnepség köretében nz i.jttani felállított fogadalmi Nagy-joldogosasony szobrot. A szertartást Hajszántji Adolf novai esperes [fogja végezni.
)t — Az ifjúságért. Batthyány Pálné grófnő fölajánlotta, hogy a ^nagykanizsai főgimnáziumban három jó tanuló részére kifizeti az egész évi tan- éa beiratási dijat |néhai Czukelter Lajos titkárának jemlékére.
— Zalaegerszeg adománya. Zalaegerszeg városa a siketnémák debreceni intézete javára 2000 K évi segélyt szavazott meg, ezért a
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter köszönetét fejezte ki. , — Előállított piaci árasok. A nagykanizsai államrendőrség piaci őrszemélyzete tegnap délelőtt a kapitányságra előállította Vargha Ferencné Plandcr Juüa kiskanizsai élelmiszerárusitót árfelhajlás miatt. Az osztályvezető kapitány azonnal átkísértette a törvényszékhez, ahol az uj böntető rendelkezések szerint az utsorabiróság nyomban Ítélkezett fölötte. — Fehér István készt-helyi árus elővásárlás miatt állíttatott elő. A kapitányság a jegyzőkönyv felvétele után elbocsátotta. Az eljiráa folyamatban van ellene. Azonkívül feljelentettek 14 piaci árusítót, mert a kőtelező fekete ártáblát nem tűzték ki, vagy nem Írták ki az élelmicikkek árát.
— Külföldi honosok figyelmébe. A nagykanizsai államrendőrség vezetője felhívja a Nagy-
Ikanizaán tartózkodó külhonosokat, hogy igazoló okmányaik és útlevelük bemutatása céljából folyó hó 28., 29. éa 30 án a hivatalos
Íórák alatt a kapitányság 9-es számú szobájában jelentkezzenek. Jelent-kezéa sorrendje: 28 án délelőtt £ osztrák honosok, 29-én jugoszláv ♦ honosok, 30-án egyébb külföldiek. i Aki a jelentkezést elmulasztja a mulasztását elfogadható módon \' igazolni nem tudja, az ellen a kihágás! és kiutositási eljárás haladéktalanul megindittatik.
— Rupezt Retiő ügyvédi dija. A pesti „jogrend" páncélos vitéze, Rupcrt Rezsőké ber/édcs önarcképet festett magáról. A L*n-dsu-bünpcr tárgyalásin ugyanis
j nem kért kevesebbet a bíróságtól, mint azt, hogy Ítéljen meg neki a tőrvényszék a bünperben teljesített szolgálataiért kettőszázezer korona ügyvédi tiszteletdijat. Egy fillérrel sem többet, se ke%esebbet.
— A nagykanizsai azoclnl-demokrata maokásság gyűlése. A nagykanizsai szervezett azociáldemokrata munkásság nép gyűlés mtjlarlAtirB kírt engedélyt a rendórkspitinysígtól. A rendőriig vezetóje míg nem halá-roxotl . kéréa tcljisitése fö\'8\'.l.
- A zalaszentgróti tűzoltó-
aág 40 évo. jubileuma. A
7alaszenigróti önkénles türoltóegye-sGlet most ünnepelte fennállásának negyvenéves jubileumát. Ez oltalomból emléktáblát ia állitotlck a háborúban bő-i halált hílt" bajtársaknak. A jubileumon igen sok ífl. oltóegylet képviseltette in.«gát.
— A lotenyel autóbusz folyó hó 25 én, pénteken, tekintene! az orczáR\'" vésftrrfl, Loicnyéiól reggel 4 óra 30 perekor inJul Nagykunt zsíra Visszaindul Lctcíiyírc 6 órakor a Centrtl rlólti mc^Allohclyról. Letcnvéiól indul Nagykanizsára dél-hen 1 órakor és Nagykanizsáról visszaindul Lctenyéro 6 £ra 30 p.
Gaáf Gaszton egy utón halad a szocialistákkal.
A pénzügyminlazter válasza Ganl Gnsztocnak. — Meahoaazabbitott üléaek nz adójavaslat tárgyalása alatt — Kla. Menyhért követeli n aa|tó feleiősségro vonását — A minlazternelnBk állásfoglalása « feddésben. — „A* ország nem Internátus" mondja Vaas miniszter. — Interpellációk. — A mai nemzetgyűlés.
Budapest, aug. 23. (Saját tudósítónk telcfonj-lentéso.) A nemzetgyűlés mai ülésén folytatták az adójavcalotok feletti általános vitát. A nagy érdeklődéssel várt Gaál G\'iszton beszéde nem hozta meg azt az eredményt, melyet egyesek vártak tőle. A kormányzópárt képviselői közölt az a nézet jutott kifejezésre, hogy érvelései nem voltak olyan erősek, amelyekkel megtudta volna győ/ni a képviselőket az igazságról. Giál G iszton egyoldalúi sg állította be a do\'goknt és igy a várt hatás elmnradt.
A beszédre maga a pénzügyminiszter válás.olt néhány a.óval és ő is kijelentette, hogy Gaál teljesen egyoldalú érdekek siolgála-, tába állott, amikor szembe fordult a kormányzattal. Azt is kijelentette a pénzügyminiszter, hogy üuál teljesen egy uton halad a szociális-tákkal — hn célja talán nem is, de eredménye ugyanaz, t. i. lehetetlenné tenni a mai uralmat.
At. adójavaslatok tárgyalása ugy-lá\'.srik nrm fog simán lefolyni, ami Goál mai beszédéből is kitűnik, aki jóformán a teljes ölést maga beszélte végig. Ezért n H4z a mai ülésén elfogadta Doboiszky ama indítványát, hoyy a Ház üléieit hosszabbítsák meg e.gyelőrr, a javaslatok letárgyalására. Ennek következtében a Ház holnapi ülése délután három óráig fog tartani. Valószinü azonban, hogy ez f.em fogja biztosítani az adójavaslatok gyors letárgyalását, amiért ma 30 képviselő aláírásával indítványt terjesztett bc a sürgŐiségnek az adó-javaslatok tartamára vnló kimondása ügyében. Miután az aláiró 30 képviselő j-len. volt, az elnök kimondta, hogy a sürgősség fölött a Ház holnapi ülésén fog dönteni. Valószínű, hogy a nyolcórás üléseket megkérdik már a hét folyamán,, amely esetben biztosnak látszik az adój"vasi?.tok tárgyalásának e hóban való sikeres lefolytatása.
Kiss Menyhért ínlcipcllációjábon a sajtó felelősségre vonását követeli
Bethlen István gróf miniszter* elnök azonnal válaszol az interpellációra és kijelenti, hogy ragaszkodik az 1920 ban elfoglalt álláspontjához ugy 5, mint a kormány. Et oz állá\'pont nem azo-\' nos Eckhardt Tibor és a képvfcelŐ ur álláspontjával.
Kiss Menyhért a miniszterelnök válaszát nem veszi tudomásul, a Híz ellenben tudomásul veszi.
Kiss Menyhért második interpelláció]» a Nemzeti Siinház keletkezésének történetét adja elö. óvást emel Ambrus Zoltán felmentése ellen és egyben Hevesi Sándor kinevezése ellen. Az interpellációt kiadják a kultuszminlaz-ternek.
Györky Imre interpellációját a népjóléti miniszterhez intézi. Van-e tudomása a népjóléti miniszternek arról, hogy a munkásbizlositó-pénztár segélye nem felel meg a mai viszonyoknak. — Hajlandó-e hozzájárulni, hogy a munkások ugyanolyan áron kapjanak ruhát és élelmiszert, mint a közszolgálati alkalmazottak.
Vuss népjóléti miniszter azonnal válaszol. Nem járulhat hozzá a kéréshez, mert az ország nem internátus és nz ország gazdasági életét végre is szanálni kell, amit azonban sztrájkokkal elérni nem lehet. Kéri a válasz tudomásul vé telét. A képviselő a választ nerc veszi tudomásul, a Ház ellenben tudomásul veszi.
Következő interpelláló Rothen-stein Mór. Kédi a miniulerelnök-től, van-e tudomása arról, hogy n lapok tcrjidelmének korlátoz.-ísa sérti az ország érdekeit.
Bethlen miniszterelnök azonnal válaszol. K\'jr.lenti, hogy a rendelet kiudását két körülmény tette szükségessé. Egyik, hogy külkereskedelmi mérlegünket nagy mértékben rosszabbá tette a pspirbrhorotal, másik körülmény pedij az, hogy a papírbeszerzés igen nehéz. Túlzottnak tartja azt a/ állítást, hogy emiatt nz újságírók és a nyomdászok kenyere veszélyben van. Külkereskedelmünk n»-gjnvitAsa sokkal fontosabb, mint a lapok terjedelmének kérdése.
Aí interpelláló nem, a Ház a miniszterelnök válaszát tudomásul veszi.
Peycr Káio\'y interpellációjának rlholn&ztását kéri. A Ház megadja a halasztást.
Eöri Szabó Dezső • az igalí tüz-károsultok ügyében interpellál n kormányhoz. A kultuszminiszter azonnal válaszol. A Ház s az interpelláló ft választ tudomásul veszi. Az űlís déluU\'.n 5 órakor ért végei.
— Furfangos leány. Az utóbbi
időben mindjobban szaporodnak azok a bűnözési esetek, melyeket fiatal leányok, főleg cselédek elkövetnek. Egyik-másik ilyen sajhála-los eset élénk fényt vett arr\'a a mély erkölcsi züllésre, mely napról-napra erősebben terjeszkedik és szedi a maga szerencsétlen áldó rátát. Szintet megdöbbentő, mily tolvaj furfanggal, micsoda ravasz fondorlattal és leleményességgel végzik „munkájukat", melynek mé.tó befejezése rendesen a vádlottak padja és a - fegyház. Egy ilyen esetről számol be mai tudósításunk is. V. Mária, egy nagykanizsai 16 éves cselédleány, aki már megelőzőleg is több helyén szolgált s több kisebb lopásai miatt már eddig is meggyült a baja a rendőrséggel. Legutóbb különböző helyeken barangolt és szolgált, mlg a pestmegyei Fót községbe vetődött, hol Láng Dezső cipétt-mesterhez állt be szolgálni. Ut -cipésxmestcr családjával ügyesen el tudta hitetni, hogy árvaleány, hogy Kanizsán háza és vagyona van a ha felnevelik őt - akkor háxát és vagyonát reájuk Íratja. A leány csalafintaságában elment
odáig, hogy Lsngnét lecsalta Ka-nirsára — „nézze meg Ingatlanát". (Persze a csaló visszaakart jönni Kanizsára és sem pénze, sem >u-hája nem volt.) A cipész neje a legszebb ruhájába öltöztette V. Máriát és bo\'dogan sietett vele a vasútra, hogy **a kanusai házat" megtekintse. Pénzt azonban csak annyit engedett a ravasz leány, hogy az psszony msgával vigyen, amennyi éppen az útiköltséghez szükséges volt. A mint Nagykanizsára érkeztek, a Kazinc*y-ü»ca \\ egy háza előtt a leány megállitotta az nsszonyt, hogy várja meg künn, mig Ö bemegy a .kulcsokért". Lnngné várta a leányt, várta és még mai napig is várná —• ha nem derengett volna bensejében valami világosság, hogy bizony egy 16 éves cselédleány * rútul visszaéli bizalmával és csúnyán becsapta. Azonnal a rendőrtégre sietett, ohol az egé« esetet előadta.
A detcktivtcslület mindent megtett a furfangos csaló kézrekeritése iránt, azonban lapunk zártáig még nem sikerült elfogni". A szegény 1 becsapott asszony, kinek nem volt útiköltségre pénz<*, hogy visszatér-\' jen, várja férjének pénzkűldését, mert a rendőrség szívességből táviratilag megkereste a cipíst-mestért, küldjön sürgősen Útiköltséget feleségének hazautazására. A leány most Kanhsán bujkál s vnló- \'* szinülcg órák alatt a rendőrségA elfogja.
(x) Szabómesterek O. Sz.
helyi fiókja értesíti tagjait, hogy 24-én, azaz csütörtökön este 8 órakor fontos gazdasági értekezletet tart az Ipartestület helyiségében, ugyanalckor kellék kiosztás. A tagok pontos m^j-jolenésót kéri a vezetőség-
Z.-1AI KO/LONY
Olaszország ragaszkodik Trianonhoz.
kommÚküaúÁ\'P\' Ma a kővetkező hivatalos
küTüZmi,Lf L- ,Kul°»*0\'5 híresztelések miatt Schanzer olasz kulugymmiszter megbízta Olaszország belgrádi ügyvivőiét, jelentse ki
A mnalT és trianoni békeszerződéseket szigorúan végre kell hajtani.
t^TinntTl\' r K áU"a\'"»*«» «*«» érintkezésben kivan lenni a kis antant alamaiva, főleg Jugoszláviával meg abban az
- L -- T°ny°5 \'fedések megtétele vagy az események diktálta pohltkui akcw kiwle e válik szükségessé, hogy ezáltal el lehessen kerülni M/iden komplikaciot, amely alkalmas lenne Középeurópa békéjének meg-zavarasára Nmcscs kijelentette hogy a szerb kormány tökéletesen egy nezeten van az olasz miniszterelnökkel.
1 1922. augusztus 24._
— Goromba tréfa. Súlyos testi sértés vétsége miatt jelentettek fél a bíróságnál egy 15 éves ujudvari cselédgyereket. A csendőri jelenig szerint özv. Kovács Jánosné és annak Mária nevű W— leánya arra biitutták a-fiút, hogy bújjon Kovács Júlia 16 éves leány ágjra alá és Ijessze meg. A gyerek szót fogadott és mikor a lámpát eloltották Kovács Júliánál és a lcátty az ágyra térdclten imádkozott, a gonosz fiu előbujt az ágy aló!/ megfogta a leány lábát, — hoj^ az hátra esett és jobb kezének könyöke kificamodott és súlyos testf\'sértést szenvedett. A leány a csendőrségnél feljelentelte a goromba tréfa elkövetőjét és az ügyész a fiatalkorunk bíróságához áttétté az ügyet. Az ilyen ügyek-ke!^a mi véleményünk azerint kár a bíróságot megterhelni — az ily goromba tréfa elkövetőit és értelmi to**" szerzőit amolyan magyaros „házi kezelésben" kell részesíteni — suhogó mogyorópálcával. | — Városok tilzbiztoaitó vállalata. Érdekes eszmét vetett fel Szombathely város tanácsa. Azt tervezi, hogy a magyar városok alapilsanak ma£uk tüzbiztositó vállalatot, hogy ilyenformán a tűzvédelem érdekében hozott kiadásaikat — mint biztosíték — maguk élveznek a biztosításoknál. Szombathely város tanácsa tegnap ily értelemben megkereste Nagykanizsa város vezetőségét. „A tűzrendészet ellátása" — mondja a tanács át-■»— irata — a városokra mind nagyobb kiadásokat ró. A városok a tűzoltóságnak, tüzoltószereknek és intézményeknek fenntartását az ■ dózó polgárokra kénytelenek hárítani, holott a háztulajdonosok a tűzkár elleni biztosításért ugyanúgy fizetnek ax egyes biztosítóintézeteknek, mini ha a veszély csökkentéséra mit sem tennének, s igy a tüzvesredelem érdekében hozott áldozatok igazában csak a biztosító Intézetek vcszélyvállalási esélyeinek csökkentését szolgálják, anélkül, hogy ezen előnyért a lüt-rea\'dé&et költségeihez hozzájárulnának Igazságos volna, hogy a biztosító intézetek minden városban az ott kötött tüzkárbiftosítások után á dij egyrés/ét a tűzvédelmi költségekhez való hozzájárulás ci-mén a városnak adják. Ha ezen kötelezettséget nem vállalják, célszerűnek mutatkozna, ha a város a tüzkárbiztositást mint vállalatot í maga venné kezébe, igy a tűzvédelem érdekében hozott kiadásait maga\'élvezné... Kíváncsiak vagyunk, \'mily álláspontot foglal el Nagyffahlzsa tanácsa.
— Zalamegye szaporítja Iskoláit. Znlavármegye közigazga-
Ítási bizottsága 50 uj iskola felállítását és 50 iskola továbbfejlesztését rendelte el, olyanformán, hogy minden\'olyan község, ahol eddig iskola nem volt, uj iskolát szervezren, valamint olyan puszták is, ahol 30 nál több tankőteJes van.
— Tízmilliót loptak az uj pesti cigányoktól. Szenzációs lopás-ügyet jelentettek be a budapesti főkapitányságon. Az Újpest
.melleit táborozó öreg Kolompár Jánoa féle cigánycsalád nevében Kolompár János lett följelentést, hogy újpesti táboruk mellett a földbe elásolt tízmillió korona értékű aranyat és ezüstöt ellopták. Az ellopott arany és az ezüst, husz és százkoronás-arany- és öt-koronás ezüstpénzekből állott. Az ellopott pénzek közölt voltak még régi menlegomhok és az ezüst vajdobot ír. Az arany- és ezüstpénzek üstben voltak a föjdbe ásva és a tettes valószínűleg éjnek idején áshatta ki a földből és vitta magával.
— Adorjánná Mttyersber.g Frldn, a m. kir. Opera Volt tagja, oki. tánctanárnő, mint már jcloztUk, ezidei tánctanfolyamát szeptember hó 5 6n nyiija meg a Kaszinó nagytermében. E<uton kéri a tanfolyamon részlvenni szándékozókat, hogy előjegyzéseiket Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében leadni szíveskedjenek. Maycrsberg Frida szept. 1-én érkezik városunkba.
— Körözés. A belügyminiszter rendeletével internált Dimitrievics Pál a zalnegerszcgí internáló táborból megs.ökött, kérem körözését és föltalálás esetén a táborba való beszállítását. Dimitrexícs Pál 1893-ban született Belgrádban, gör. kel. nős péksegéd, volt egri lakos 162 cm. magas, arca kerek, haja barná, kopaszodó, bajusza, nagy, gondozott, szakálla borotvált, szeme barna, orra vcstag nagy, szerb, magyar német és oláh nyelveket beszél, szökésekor szerb katonasapkát, szürke darócruhát, magasan gombolós kabátot és bakkun-csot viselt. Táborparancsnok.
— A legelterjedtebb könyv-Sokat vitatkoztak már azon, hogy melyik a legelterjedtebb könyv ? Most egy külföldi Upbun érdekes
Ajövő nemzedék
egéuségénok megóvás* a legsürgősebb ncmicti föladat. UjuúlöUek gondozásira orvotok a
DIANA
Csecsemő (Biby)-krámet Csecsemő (Baby)-hintőport Csecsemő (Baby)-szappant
aján\'anak A lifncsbizhatibb kfcsitmtayak I Mindenütt kaphatók!
Gyártja x
Dtus KtmkwMral RT. tafeput, V. Nifcrn. 30
dolgokat olvasunk a kinai naptárról, amely évenként nyolcmillió példányban jelenik meg s igy bizonyára egyik igen természetes aspiráns a „legelterjedtebb könyv" díszes jebőre. A kinai naptárt a pekingi császári nyomda állítja elő s egész Kínában nem szabad más naptárt nyomni és árusítani. S mivel a kínaiak előtt ez a naptár nagy becsben áll a benne foglalt mindenféle hasznostudnivalók mialt s minden évben az utolsó példányig elkel. Európában természetesén a biblia a legelterjedtebb könyv. Utána a „Don Quijotte" és „Tamás bátya kunyhója" következik. Seydlitz illusztrált földrajza másfélmillió példányban van elterjedve, a lipcsei Reclamcég pe-did Schiller „Teli Vilmos"-ából egymillió példán* t adott el.
— . Gyógynövény állomás helyben. Az országos gyógynövény és füvészeti osztály, melyet a nagy ludós dr. Augustin egyetemi tanár irányit, helyben egy kirendeltséget állított fel és annak vezetését az agIILi és sokoldalú Pintér Nándor nyug. posta főtisztre bizta. E fióknak lesz hivatása vidékünkön a hálásan fizető gyógyfüveket, leveleket, virágokat és gyökereket meghonosítani és azokat idejében összegyűjtetni. — Ar. uj állomást örömmel üdvözöljük, mert sok szegény embert juttat tisztességes megélhetéshez. Érdeklődők jelentkezzenek Szemere utca 9. »z. alatt.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban, veszek, ékszer- és órajavitások valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried Józaef ékszerész, \'Sugár-ut 2. (FÖ-tér és, Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
ARQÉftt JÁNOS
modtro clj>to«l« Naiykuku. Deik-Ur 1. st
üus raktár kézzel dolgoiott chevreaux,
boksz, antUop, krokodil-bór, selyomcipők-ben a legutolsó divst szerint. A kézsel varrott dupUUlpu
moly olcsó és kényelme*,
egyedüli készítője. j
___3_
Törvényszék.
(§) Árdrágítással vádolt kanizsai kereskedő. Folyó hó 26-án szombaton délelőtl érdekes árdrági-tásj ügyben fog ítélkezni a nagykanizsai uzsorabiróság. Kormos Zsigmondot, a Kohn L. Lajos cég tulaj-donosát az 1920. évi XV. l.-c. 1. és 2. .§ ába ütköző áruuzsora vóiség-ári vádolja a kir. ügyészség — mert egy mitring pamutfonálórt 80 koronát követelt, tehát egy oly magas árt, mely a móltányos hasznot arány-talanul meghaladó nyereséget foglal magában. A tárgyalás nyilvános.
(§) Bírói kiszállás Keszthelyre. A nagykanizsai kir. törvényszék birája, dr. Mutschenbacher Edvin f. hó 97-én a keszthelyi járásbírósághoz ki fog szállani, hol három napon át az alábbi ügyek íőtárgyalásnit vezeli:
I. Kopcsándy Gyula keszthelyi cipészsegéd ügyében, aki a Btk. 301. §-ába ütköző szándékos emberölés bűntettének kísérletével van vádolva, mert Knausz Erzsébet nevü Hatat leány arcába lőtt. — 11. Salamon L4szló 28 éves és Salamon Zsig-mood 20 áves szentpéterurí földművesek súlyos testi sértés bűnügyiben. Salamon László Nemesszer községben Tóth Lajost megkéselte Salamon Zsigmond pedig karóval ütötie. — III. N. N. 1/ éves leány egy leányismerőse vőlegényének levelel irt, melyben a leányt és növó-rét olyan testi fogyatkozással vádolta, hogy a legény házassági kedvét szegje. — IV. Kovács Mária 37 éves keszthelyi lakos többrendbeli lopással van vádolva és Tóth Ferencoé szül. Flávics Gizella orgazdasággal, mert a lopott tárgyakból elfogadott. — V. Dukai József 49 éves kis-görbői cseléd, gazdájától egy szakér-tengelyt eltulajdonított. Lopásért lesz felelősségre vonva.
(x) Szülők figyelmébe I Szombat és vasárnap játsza az .UrApiu" Montgommery gycrmekregényél, a .Gyermekszív", 4 felv. Szécsi Fer-kóval és az .V. osztály" c. diáktör-lónet 4 felv. Lóth Iláva>. Előjegyzések már elfogadtatnak.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
Zalamegyei GazdaságiTakarék-pénztár részvényt
és össses helyi részvényeket a legelőnyösebben vessünk és eladunk.
Tözídtil megbízások
teljesítését a budapesti, wianl, berlini, pr*«sl és xáflribl tőzsdékre elfogadjuk.
Külföldi átutalótokat
a legelőnyösebben és a leggyorsabban . . JeljwUjük.
Dollár,dinár,tirastb.
külföldi pínio.n.k Vét.ta te .l.dáta
Gro.x é. Társa "KJÜíÜ* Kiayiuolm, Suflár-ul 1. sz., I. emelet
Tikfa, m Süljönydm: haUr tantutoi
ZAUI KÖZLÖNY
1922. nuguszlui 24.
Nagykanizsa piaci árai.
Kikxri.icnwikitl
18 K
Bab Lencse Mák
Dió
Káposzta Burgonya Paradicsom Vöröshagyma 28 K Fokhagyma Sárgarápa Paprika Ugorka Zöldség Kelkáposzta Kaiarábé Hajdina Zöldbab Bpárgatök Dinnye Vajbab KSríiol Tök Vaj Túró Tejfel Tej Tojás
16 K JS 90 75
(drb 6—8 S8
17
csomó 6 SO 12
darabjn 1 —2
,
l csomó 2-
50 16
SO
28
300—400 50
1 liter 50 15
1 darab 11
Alma 13 .
Körte 14 .
Szilva 15 .
Szöllö 60 „
Barack ószi 25 .
Kukorica csövcnkint 2 — 3 .
Vöröskáposzta 10 .
Húsárak :
Marhahús eleje 140 K
hátulja 180 .
Borjúhús eleje 140 .
háiu\'ja 160 .
Sertéshús 200
Zsír szslonna 460
Zsir olvasztott 600
Budapesti tőzsde r Bndapest, augusstus 22.
Napolcon 0(1X1, font--, Dollár 1710-
1730, Francia frank--, Márka 180 - 00,
Olass líra -, Osstrák korona -\'iO - 40,
Dinár I800-194O.
Budapesti devizák:
Amsterdam 070—76, Koppenhága 307—77, Krisztiinla 205—301, London 700.1—7ViO, Berlin 176—85, Milano 76—78, Pária 132—J5, Prága 67—59, Stockholm 450 — 457, Zürich :I25— 330, Wien 2025 -2225, Zágráb 475-485, New-Vork 1720—1740, Varsó 20—21, Bukarest 1300—1380.
Magyar Fiat MCÍi/ek r. t. Budapest képvise fisége, Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javító-műhely, benzin-árusítás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: TArhAz-Utca.
Igazgatóság: Fő-ut, 8., BazAr-épiiiet. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSA.
Zürichi zárlati
Berlin 36, Amlterdam--, Hollandia
204-5, .S\'ow-Vork 524-6, London 2348, Pária 4140, Milano 2350, Prigz 1826 Bud»-pc*t 33. Zágráb 150, Varsó 0.076, Wien 0 00 7 5. Sz ifia —, Osztrák bélyegzett -
Termény jelentés:
Buza (Tiszavidéki) <3060—7000, egyéb 09-6950, rozs 5100—5200, takarmány árpa 62- 64, sör 60—09,.árpa —, zab 59-OJ, tengeri 774^-^opce 120—20, korpa 42-43, köles —
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. j. egészben 155—225, hltulja 166—240, eleje 146-200, II. r. egészben 116—40, hátulja 120—255, eleje 105—16. Növendék marha: I. r. egészben 120-03, borjü (ölött bőrb.) 220-30. Késsiet : Nagy-mnrha 92, eladót 64, Növendék marha 32, eladás 14 borjú 130, eladás 86, Marhabőr 330—310, borjubőr 480 -500.
Sertésvásár.
Felhajtás 600. Elkelt 000. Öreg sertés
--, közép 350- 02, I. r. 362—75, zsir
530, szalonna 500, lehúzott hu* 290—310.
A szerkesztésért sajtójogilag félelŐs Benedek Rezső szerkesztő.
VIL4G MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Szombaton és vasárnap
Láthatatlan kéz
Főszerepei Róbert Robertson, a BurlingtonI Jaguár főszereplője játsza
Jön! GBre Gábor fllmszkecs
HELYÁRAK : Páholy 35 K, ZsUlye 25 K, I. hely 20 K, U. hely 18 K, III hely 10 K
Eldadások: Hétköznapokon 7 és 9 úrikor, vasár- és ünnepnap 5, 7 és 9 úrakor.
Apró hirdetések
Kgr >••««•
•An«»át tinit, kUdíhlvalaltao.
NAaOlni altar 6i\\tf> njruzdljaa cmUr. tajAi Klxa wd. Kflí«<*il vtonr 15 - JJ cve« níl. kinek rgy. kit uiiticr korooa hoionUaja »an. Kittlex vUirkr* 1. bchliaso\'na Cim - Ka>7 Sindoc, Nafylunüa. Telcky-oi 8«. >iim. ifii
Köszönetnyilvánítás.
.Mindazoknak, kik felejthetetlen I I jó férjem, illetve fiam elhunyta é» [ temetése alkalmával mélységes fájdalmunkat jóleső részvétükkel eny-heteni igyekeztek, különösen az államrendőrség, városi hatóság és a tanítói karnak ezúton is hálás köszönetet mondunk.
Nagykanizsa, 1922. augusztus 23.
özv. Kumpír Arthurné szül. Helbek Irén és édesanyja.
ur4nia mozgószinh4z
Telefon 3-19
Szerda—csütörtök
Mire megvénülünk
Jókai Mór legmeghatóbb regénye
HELYARAK: Páholy 40 K, Zsölye 30 K, Körszék 20 K, Támlás 10 K, Zártszék 10 K
Előadások : Hétköznapokon 7 és 0 órakor, vuár- és ünnepnap 3, 6, 7 és 9 órakor.
QQQQQQQQQQQOOQQQQOQQQO
- ZALAI ÉS GYARMATI 0
könyvnyomda, könyvkötészet, vonstozóintézet
NAGYKANIZSA. FŐ-UT 5 és 13
Nyomdai telefon
117.

Mindennemű nyomtatványokat üzleti könyveket és könyvbekötésekei legolcsóbban szállít Ízléses, csinos kivitelben
Szerkeszlfiség és kiadóhivatali telefon
78.
q Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
00^(^0000000000000
Mvosuiott , Mobttouttak: z^ui t. (jysrmul MnyvnyomdálUkM."
oo
o 0
o 0 0 0 0 0
e
61-ik évfolyam
192. szám
ZALA! KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
SMtkMttói<x it kUdÓblvAtftl l Frt ut 13. ux.
---Intarurhun-tolnfoa 7S ■
Megjelenik mindig non rc^frel
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: E|ry hót*. 100 K. Nsjyadávre 300 3 Egyei »x4m ára 6 JEC.
Mi kell?
Nagykanizsa, aug. 24.
Az emberek nagy része elveszítette a hitét, elveszítette a reményét a gazdasági élet javulását s az emberi sors jobbra fordulását illetőleg. Mert valóban már évek óta nem látunk mást, mint egy szomorú táncot balra a lejtön lefelé. Ennek a szomorú lecsúszásnak az okát ebben az erkölcstelen gazdasági életben kell keresnünk s magukban az egyénekben, akik a törvény ravasz és bűnös kijátszásával a meggazdagodás minden módját felhasználják, nem átalják kizsákmányolni a saját embertársaikat, nem átalják felrúgni az emberszeretet tör-vénvét. Szinte groteszkül hat és bántóan nevetséges, hogy már évek óta hirdetett keresztény felebaráti szeretettel, a becsületességgel vannak telítve oly mértékben, hogy evangeliumi idők, evangeliumi élettel kecsegtetnek, mégis végtelenül szerencsétlen napok telnek, teljes ellenkezői a becsületes társadalmi és gazdasági élet napjainak. A gondolkodó ember szinte önmagából kikelve fájdalmasan állapítja meg, hogy az ember a legridegebb, a legönzőbb, a legkomiszabb élő eszes állat, akit a szeretet törvényén épült tőrvényekkel, az erkölcs törvényeivel vezetni nem lehet, hanem csak korbáccsal, börtönnel, s akasztófával, a legszigorúbb, legkérlelhetetle-nebb vasfegyelemmel. S valóban, ha nincs más mód, ha a nemzet életének fentartása máskép nem remélhető, miért félünk a legszigorúbb módtól? A becsületes nem fél, a becstelen — pusztuljon. Meg kell értenünk, hogy minket meg akar ölni, fojtani a cseh, a román, a szerb és mindazok, I
akik ebben a csonka országban oly becstelen politikát folytatnak, erkölcstelenül élnek, a nemzet életét aláássák, azok cimborái a magyar nemzet ellenségeinek a gyilkosság
előkészítésében. Miért kell ezeknek itt közöttünk élni? Hogy tényleg bekövetkezzék a vég ?
Nem internálás kell, hanem korbács, börtön és akasztófa.
A márka a korona aiá esett.
A zürichi zárlat szenzációja: a mái ka olcsóbb mint a korona. — A szokol katasztrofális emel kedése. — A németek erősen bíznak a magyar koronában.
Budapest, auguszlur 24. (S.ját tudósítónktól.) A mai zürichi zárlat szenzációm nz, hogy a márka, mely ot utóbbi hetekben ellenállhatatlanul zuhant lefelé, ma két ponttal a korona alá esett.
Mig a koionn mai zürichi zárlata 0\'30, nddifc_ a márkáé 028 s érzel felbomlott nz a paritásos viszony, amely éveken át megvolt a marka és a korona kízötl. A háború elStt <-gy márkát 1\'16—1 18 koronáért lehetett vásárolni, az összeomlaa után o márka i, legmagasabb paritáson legfeljebb 5 koronába került, ma pedig n helyzet az, hogy a marka olcsóbb, mint a korona.
Ezzel aiemben a szokol a zürichi piacon állandóan emelkedik, ma 17-70 el zárult a cseh korona Zürichben és a három kőzépeurópai valuta e nagy árfolyamkülönbsége élénken Jellemzi a középeurópai piac hatalmas gazdaangi eltolódásait.
A nemzetgyűlés folyosóján déltájban terjedt el a hir, hogy Zürichben a megnyitáakor a korona 0 32, a márka 0 35, a szokol pedig 17\'80-as kurzust ért el. Természetes, hogy a képviselők köréhen r. mai zürichi feltűnő árjegyzések csakhamar vita tárgyává lettek. Sokat beszéltek a márka zuhanásáról, amellyel a magyar koronával szemben való béke-arányát elvesztette, de még többet a szokolnak hihetetlen ugrásáról. A pénzügyi kérdésekben jártas képviselik arra mutattok rá, hogy a szokol emelkedése nem végleges, mert nz eddigi jelek után Ítélve a azokol még tovább is folytatni fogja emelkedését és ez a mrrgyar kereskedelmi és ipari világra katasztrófát jelent. A magyar kereskedelem mai szokoltor-lozásai meglehetősen nagyra ruínak és a szokol ilyetén emelkedése természetesen a magyar kereskedők teljes anyagi erejét Igénybe veszi éa ha a kereakedők ezt a azokot uitráaaval járó gozdasagi zökkenést ki akarják heverni, kénytelenek leaznek az árakat a lehelő leggyorsabban a íogyasztókó-ónségre áthárítani, ami annyit jelent, hogy minden áru, amelyet Cseh Szlovákiából importálunk, a legrövidebb idő alatt a leghihetetlenebb árakat fogja elérni.
A német piacról azt beszélik, hogy n németek igen erősen bíznak a magyar koronában és nz a vélemény alakult ki Németországban, hogy a háboruveaztett államok közül Magyarország fogja leghamarabb kiheverni a jelenlegi nagy gazdasági bajokat és éppen ezért n németek erősen bíznak a magyar korona javulásában.
Berlinben holnap lesz a döntés.
Berlin, Dug. 24. (Saját tudósítónktól.) Ma délben az a riasztó hir terjedt cl, hogy a tárgyalások a jó/áté eli bizottság kiküldött tagjaival megszakadtak s a híresztelés pénzügyi körökben nagy aggodalmat vállolt ki.
Utána járlunk a dolognak s leg-
illetékesebb helyen azt a választ kaptuk, hogy a helyzet komoly ugyan, de nem válságos és semmiesetre sem reménytelen. A döntés holnap lesz. Ma délután Wirlh kancellár éa Hcrnies pénzügyminiszter folytatni fo^ja tanácskozásait Qradburyval és Maucleréval. Délelőtt a kormány minisztertanácsot tartott.
Elfogadták a sürgősségi indítványt
Budapest, »uZ. 24. (Saját tudósítónktól.) Az adóügyi javaslatok általános vitája holnap valószínűleg véget ér, amennyiben csak egy-kél s/ónok van a tárgyhoz feliratkozva, A mai ülésen lóbbeo szólaltak foj. Említésre érdemes ezek között Cettler felszólalása, aki oz ellenzék minden alapot nélkülöző kiitikájál helytelenítette és Meskó Zoltác felszólalása, aki kifejtette, hogy a progresszivitást azért követelj, hogy a szociáldemokraták karjai köz4 ne vessék a kisgazda társadalmat
A kormánypárton az a vélemény hogy az 1913. évi házszabályok életbeléptetését sürgősen kell kérni sőt sokan még szigorúbb rend szabályokat kérnek a tárgyaiásol nyugodt menetének biztosítására
A mai ülésen elfogadták a sürgősségre vonatkozó indítványt éi Prónay Györgynek a nyolc órái ülésre vonatkozó indítványát, mel) felett holnap döntenek.
Értesülésünk szerint az „Interparlamentáris Unió" bécsi konferenciája miatt, a nemzetgyűlés c jövő héten, szeptember 4-ig nem tart ütést és szeptember negyedikén kerül sor a nyolc órás ülésre is. Ekkor letárgyalják rövidesen a javaslatot, mire a főrendiházi javaslat következik, egyben letárgyalják az 1913-as házszabály szigorításáról szóló indítványt is.
Musztafa Kemal támadása a görögök ellen.
Konstantinápoly, augusztus 24. Musztafa Kemal basa csapatai Kis-ázxiában nagy offenzivát kezdtek o görögök ellen. Usaknál hosszú vonalon megtámadták a görög frontot és visszaszorították a görög csapatokat. Politikai körökben az a vélemény uralkodik, hogy Musztafa Kemal az offenzivát válaszképpen indította meg a görögök tráciai csapatösszevonásaira. (Usak városka a Sznvrna—Angóra vonal első harmadát zárja be. A Brusz-szától délre és Szmirnától keletre vont vonal metszőpontján fontos útkeresztezés.
SINGER JÓZSEF ES TARSA
♦ divatAruhAza +
(„Köxpont-siállö" épUtel) ^^
Sztivöpamut ós szövőcérna állandó nagy raktára.
Ajánlja mérsékelt árakon a következő jóminőségtl cikkeket: Férfi szövetek, női szövetek, zelg, azlnea cloth, fekete cloth, karton, volle, ffreondln, va.roa, aiffon, parget, zefir, kanavász, damastgrddll, uintracgradll, bársonyok, kötőpamut, kondorpamut, azSvő-pumut, .zövöcárna, ágygarnltara, damu.ztgarnltilra, azalmaz.ák, gabnáasaák, télikendő, háráazkendő, fejkendő, zsebkendő, pohártörlő, pllia.kabát, trikó ingek, valamint trlko nadrágok.
ZAL.-MNKÍZLÖNV
1922. augusztus 25
—- Fényes esküvő. Folyó hő 26-án, vagyis szombaton délután fél 6 órakor esküszik örök hőséget a nagykanizsai alsÓtemplom ban Waligurszky Antal polgái i iskolai igazgató fia, Waligurszky Béla okleveles mérnök, Szabó GyŐtŐ kir. járásbirósági alelnök nn^ymö veltségű, bájos leányának, Szabó M^ncikának. A< esketési s>er<ártást VPébtr Pál szentszéki ülnök, püspöki titkár fogja végezni, «>ki a vőlegénynek egyetemi évei olalt a budai Szerit Imte kollégiumban elöljárója volt. Tanuk lesznek Obernyik Ed? vámszaki főfelügyelő és dr. Szabó Zsigmond jnrásorvos, Koszorús-leányok SzaSó Baby és Waligurszky Lilly, vőfélyek Waligurszky Anlol és Kovács L\'-jos százados.
— Városi közgyűlés. JJoha a város vezetősége csak szeptember havában akarta a városi közgyűlést összehívni, a sok elintézésre váró ügy szükségessé tesri, hogy a város nfég e hóban tartsa meg közgyűlését. A közgyűlést valós ti-nüleg a jövő hét ejején fogják megtartani. Értesülésünk szerint ezen közgyűlés tárgysorozatán méty nem fog szerepelni a közigazgatási tanácsnoki, állás betöltése.
— A Dunáutuii Keresztény Főiskolás Szövetség nagykanizsai csoportjának alapító ^tBgjai sorába eddig a követkelők léptek be: Sílhy Teríz földbirtokos Gclse 2000 koronával, dr P/ász Sindor földbirtokos Pacsa 1500 koronávd, Csőlhy Géza kanonok Murake-resztur, Rám. kath. Plébánia S?c pclk, Evang. lelkész Galambok, Koller István földbirtokos Aisórajk, Dervalics Ferenc földbirtokos Kili-inán, Szenliványi intórő Kilimán, Hertelcndy József Pacsa, TVinczos Lljos földbirtokos Nemesrádó, Kaujmann Jerö n „Futára" cégjegyzője Nsgykr-nizsa 1000—1000 koronával. A segélyalap javára pedig a kővetkező nagyobb Adományok érkeztek be: Nagy Pál és neje földbirtokom Pusztaszcnltnmás 2000 K, Jézuslarsasági Rendház Nagykapornak, liasnyák Géza földbirtokos Misefa, ötv. Vésey Lászlőné földbirtokos Felsör&jk 1000 -1000K, Róm. kath. Plébánia Nemesrádó 600 K, ifj. Thassy Imre földbirtokos Felsőrajk, Sebestyén Gézi. földbirtokos Gelse, Sternthal Bernát földbirtokos Zslmenlmilíály, özv. Gumbir Józsefné 500-500 korona, Fercncrendi Zárda Buciuszentlászló 400 koron:;, mely adományokért az összes nagylelkű ndoltózók nft^ ezúton is hálás köszönetet mond az elnökség.
— Nagykanizsa tűzrendészet! szabályrendelet.® Tekintettel, hogy Nagykanizsának mni napig sinca tűzrendészét; szabályrendelete, Body "Zoltán alispán felhívta a város képviselőtestületét, hoxy azt mielőbb meSal<oss.i és jóváhagyás vígéit a törvényhatósági bizottsághoz felterjessze.
A szerbek betörést terveznek Baranyába.
A „Narodna Obrana" Baranyát és Pécset raeg akarj* szállani
Becs, augusztus 24. (Ejcprcsstávirat). A szerb nemzeti szervezetek Újvidéken értekezletet tartottak. Ezen az értekezleten határozatot fogadtak el, amelyben a belgrádi kormánytól követelik,, hogsj Baranyát és Pécset Jugoszlávia újra megszállja. Az újvidéki értekedet határozata szószerint a következő:
„A Narodna Obrana, az önkéntesek és jugofascisták, vagyis az összes nemzeti szervezetek kongresszusa egyhangúlag elhatározta, hogy a kormánytól egész Baranyának igy Pécsnek is — megszállását követeli. Bebizonyosodott ugyanis, hogy ezen a területen főzik ki a Magyar bandák, betörési terveiket államunkba. A nemzeti szervezetek erre a célra soraikból 10 ezer önkéntesét ajánlanak fel"
K\\A „Narodna Obrana" újvidéki határozata, egyébként nem olyan veszélytelen, mint a milyerinek látszik. Értesülésünk szerint q határozatban emiitett 10.000 önkéntest már teljesen felszerelték. A ■„Narodna ObranaM el van tökélve arra, ha a belgrajdi koimány a követelésnek nem tesz eleget — saját szakállába indit egy betörési akciót Baranyába.
— Nagykanizsa torvényha-
/tóságl jogú varossá való emelése iránli- kérvényt n legközelebbi napokban felküldik a belügyminiszterhez, hogy onntta u Ház elé kerüljön, amdy feltétlenül meg fogja szavazni. A törvényhatóság kérdésének megoldás íval sok egyéb más, főleg SJtcméljí kérdések kerülnek majd elintézésre.
— Mit kapnak a kedvezmé nyes eilátáabau réazeaülok?
\'A minisztertanács határozata folytán azok a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak., (oyugdijasok, özvegyek és szülőtlen árvák) nkik a kedvezményes áru élelmiszerellátást természetben kapják, 1922. szept. 1-től kezdve a kedvezményes ;»u élelmiszereket havonkint és fej«:r.kint a következő mennyiségben ki-pják: finom tés-.\'.-taÜs«tbŐl\': 1 kg., cukorból 1 kg., sóból 1 kg,, burgonyából 10 kg. Aaokx«t az élelmiszeredét, melyek oz érvényben riíiő rendelkezések szerint hatósági élelmezési jegyekhez vannak kötve, lovábbrtf is a jegyek beszolgáltató elleniben knpják.
— Az Irodalmi és Művészeti Kör v.enckora e hó 25-én, pénteken e:-le 8 órakor zeneprób-it tart. Ismert okból mindenki ott Irgyen. Elnökség.
— Hatósági munkaközvetítő Nagykanizsán, Nagykanizsa város képviselőtcslülete a hatósági munkaközvetítés közgazdasági és társadalmi jelentőségének tudatában, elhatározta, hogy a város által fenntartott nagykanizsai hatósági munkoközvetítő gyűjtőhelynek hotósági munkaközvetítő hivatallá való átszervezését a kereskedelmi miniszternél kérelmezze. Minthogy a soproni hatósági munkaközvetitŐ-hivntal hstásköre egész Zalavár-megye területére is kiterjed és a nagykanizsai gyűjtőhely működési körébe vonla nz egész vármegye területére a munkaközvetítést, a képviselőtestület a szervezendő nBgykanizsüi h&tósngi munkaközvetítő hivKtol hatáskörébe kéri
utalni az egész Zslavármegyc munkák özvetitését i*. A városi tanács nz átszervezés iránt u szükséges lépéseket megtelte.
— A rokkantak nyugdíj illetménye. Mint ismtretes, a népjóléti miniszter újból szabályozta a rokkontak és özvegyek nyugdíj illetményeit és ozokol lényegesen felemelte. A miniszter rendeletével életrchivott igénymegállopitó bizolt-ság^j, amelyek ax uj illetmények megállapítása körül eljártak, már befejezték munkájukat. Ennek dacáig c felemelt nyugdijakat az igényjogosultak mindmáig nem kapták kézhez. Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter a felemelt rokkantnyugdijak folyósítása tárgyában e hónap végén kiadja rendelkezését és a jövő hónap elsején április 1-től visszamcnöleK* kifizethetők lesznek a felemelt rokkantjárulékok.
— Harsay Gizike tánctanfolyama. A mostani iskolai és őszi évad kezdetekor a szülök legnagyobb része felveti a kérdést, hová, melyik tánctanfolyamra írassa be gyormekót, hová nyugodt lelkiismerettel küldheti. Szolgálatot vólünk tenni közönségünknek, mikor különös figyelmét felhívjuk Harsay Gizike jövő hó 11 én megnyíló tánctanfolyamára, hová minden szülő a legnagyobb bizalommal küldheti el leánykáját, mert az összes modern, klasszikus és különös szépségű, közkedveltségnek örvendő táncokban alapos kiképzést nyer. Jelentkezni lehet szeptember hó 5 tői ő Polgári Egyletben mind-ín nap délelőtt.
— Tilos az élőállat kivitele. Az országos közélelmezési tanács huá- és zsirellátási szakbizottsága kimondotta, hogy tekintettel a húsellátás jelenlegi helyzetére, az élőállat kivitel ügyében a jelenleg fennálló liláimat továbbra is indokoltnak tartja és ezétt az export kérdésével ezidőszerint nom kiván foglalkozni.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
— A gőzgépkezelők és kazánfűtők legközelebbi képesítő vizsgái Sopronban, szeptember hó 1. popján délelőtt 9 órakor fognak megtartatni. A kellően felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. ker. iporfclügyelőaéghftz Küldendők.
— A Magyar Távirati Irpda a Devizaközpont szolgalatában. A Pénzintézeti Kozpor,l vezetősége megállapodást létesilett a Magycr Távirati Irodával, mely szerint n Devizaközpont hivatalos árfolyamainak ö Pénzintézeti Központ bizományosaihoz való továbbítását ellátja. Elvállalta az MTI. azon-kivül címre szóló utasítások továbbítását is.
A Devizaközpent az M. T. ujjon fogja lovább juttatni a fél egy órakor megállapított úgynevezett claíring árfolyamokat. Az így továbbitolt táviratok a Pénzintézeti Központ felhatalmazása alapján hivatalos jelleggel bírnak és igy a pénzintézeteknél leszámolás alapjául szolgálnak. Az M71 ezért a táviratok továbbításának helyességéért felelősséget vállal. Az MTI: nagykanizsai expoziturája által a követJ kezŐ pénzintézetek látandók el. Nagykanizsa: Délzalai Takarékpénztár, Nagykanizsai Bankegyesület, Zalamcgyei Gazdasági Takarékpénztár, Néptaknrékpénztár. Zolaegerszegen : Zalavár megyei Gazdasági Takarékpénztár, Zolnmegyei Központi Takarékpénztár, Zalnvár-megyel Takarékpénztár. — Keszthelyen: Keszthelyi Takarékpé nztár R. T., Keszthely Vidéki Takarékpénztár. A bankoknak eHátásn telefonon é* táviratilag történik. Az MTI, e megbízatását a mai napon kezdi meg\'.
— A kincstári haszonréaze-aedÓB kiszámítása. Az 1922. évi XVII. t. c. 16. szakasza szerint abban az esetben, ha valamely helyiség, akár lakás, akár üzlethelyiség bérét a tulajdonos az utolsó lakásrendeletben megállapított legkisebb mértéknek megfele lően, legfeljebb nz 1917. évi bér négyszeresére emelte fel, haszonrészesedés fejében az 1917. évi novembir hó 1-én fizetett bér, vagyis az 1918>_ évi házadó alapjául szolgáló bérösszeg 60 százalékát kell fizetnie. Ha azonban a tulajdonos a bért ennél nagyobb mértékben emelte, akkor a négyszerest meghaladó emelés után a haszonrészesedés kulcsi annyiszor 20 százalékkal emelkedik, ahányszor az emelés meghaladja a négyszerest. Természetes, hogy aá igy kiszámított összeg az 1922. évi III. lakbérnegyedtől számított időre járó, egy teljes évi haszonrészesedés. Igy tehát nz 1922. évre a fentebb kisxámilott összegnek a fele jár, de ezenkívül erre « félévre járó összegei nem kell külön megfizetni, mert ez összeg a fent kiszámitott összegekben is bent-foglallatik.
1922. augusztus 25
SALAI KGZLONY
— A Nagykanizsai Bank-egyesület Részvénytársaság
tőkeemelése. A Nngykaní/sai Bnnkegyesület Részvénytársaság f. évi augusdus 24 ikén tartott rend-kivüli közgyűlésén elhatározta, hogy a Pénzintézeti Központ 2945/1922. számú előzetes hozzájárulása alapján, alaptőkéjét 20000 darab K 200 névértékű uj részvény kibocsáj»ás* által 4 000.000 koronérői 8.000.000 koronára emeli fel a következő módomtok mellett. Az uj részvények már az idei üzletév eredményéhen részesednek. Az elővételi jog a 20000 darab uj részvényre n részvényeseknek biztosíttatik oly-
képen, hogy minden 1 darab régi részvény után 1 darab uj kibocsáj tásu részvény vehető át 500 koro-nris árfolyamon. Rész.vénykibocsáj-tási költség és bélyegilleték fejeben részvényenkint további 50 korona fizetendő. Az elővételi jog a régi részvények felmutatása és nz összeg trljes lefizetése mellett 1922. évi szeptember 7 ikéig nz intézet pénztáránál érvényesítendő.
— Mennyi bor lesz az idén.
A borkereskedelemben kisebb keretekben ugyan, de állandó vásárlások vannak. Nagyobb tételek azért sem kerülhetnek eladásra, mert n borkészletek n termelők pincéiben nagyon megcsappantak. Boraink további s/ilárdulást mutatnak. Külföldi, különösen svájci éa németországi érdeklődés állandóan növekedőben van. A terméskilátások a szárazság folytán csőkkentek. Az idei termés a legjobb esetben három millió hektoliter lesz, aminek elhelyezése különösen ha oz ausztriai egyezmény megtörténik, nem fog nehézségekbe ütközni. A belfogyasztás szintén növekvőben van.
— A letenyel autóbusz já
ratra vonatkozólag tisztelettel közöljük, hogy a benzin és olej 100 százé lékos, a gummi árak 200 százalékos, n munkabérek, posta, telefon, vasút nagy mérvű drágulására való tekintettel a viteldíjat méisékletesen felemeljük és pedig folyó hó 28-tól ke.-dődőleg. Nagykanizsa—Letenye viszonylatban to-u«iartoúrjegy ára K 500, oda vagy vissz* utozáM a egy személyjegy K 300 Brcsehely—Nagykanizsa viszonylatban tour-retour jegy K 440, oda vagy visszautazásra egy személyjegy K 260 Csomagjegy ára marod K 50. Nagykanizsai autóforgalmi r. t
(x) Uránia. Szombat, vasárnopi müs-jria jegyezzen elő a nagy tumuitus elkerülése végett. Minden szülő hozza el gyermekét. Vasárnap az előadások 5, 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.
— Vadászok figyelmébe.
Lőszerek, fegyverek, vadászati felszerelések, üres hüvelyek, félig kész és kész töltények, revolverek, serét stb. minden mennyiségben a legolcsóbb napi áron Gyenes Lajosnál, Kazinczyutca 1.
A francia kormány megszüntette a megtorló intézkedéseket.
Berlin, augusztus 24. (Saiát tudósítónktól) A birodalmi kormány tegnap délujjtpi Ülésén az. osztrák szövetségi kancellárral ás a jóvátételi bizottság kiküldötteivel folytatott megbeszéléseiről tárgyallak. Tájékozott körökben valószínűnek tartják, hogy szó csen annak a német nyilatkozatnak irányvonalairól is, amelyet n jóvátételi bizottság küldötteinek fognak lenni.
Az elszászi újságok azt írjak, hogy a megtorló intézkedések alkalma, zását fölfüggesztették. Ez a hir megfelel a valóságnak. Miután a francia kormány a londoni értekezleten a magántulajdon után járó német fizetések tekintetében elégtételt nyert, ezeknek az intéikedéseknek többé nincs céljuk.
— Segédet felvenni és alkalmazni munkakönyv nélkül tilos. S^kmunkások hiányában gyakran megtörténik, hogy egyes ipnrosok habár csak kisegítésre is, munkába állítanak olyan egyéneket, kiknek nincsen törvényes munkakönyvük. P. o. ipnrigAZolvány, iparengedély, vagy külföldön nyert munkakönyv (mely a munkába-lép:s után hnzai munkakönyvre cserélendő ki) alapján történő alkalmaztatások büntető cselekménynek számíttatnak. A bejelentés elmulasztása oz ipartörvény* 157. §-ának o) pontja alnpján 40—400 koronáig terjedhető pén(büntetéssel büntetendő, kihágást képez. A bejelentés 2 hét nlatt lévén esz-közlengő. a mulnsztás csuk 2 hét
után kezdődik. (K. M. 530—1899. sz. c. h.) Több segédnek az iparhatóságnál való be nem jelentése csak egy kihágást képez.
— Apad a magyarság. Simon-tornyáról n legutóbbi népszámlálással kapcsolatban megdöbbenti) adatokat közölnek velünk. A járásnak csakn-m minden vegyes-ajku községében kisel-bedet a mii-gyar anyanyelvűek száma. Az értésünkre juto\'t példák közül Felső-nánn községet említjük, ahol százzal, Gyonkö\', ahol kétszázzal és Hő-gyészt, iihol csaknem négyszázzal kevtsbedlek n magyar anyanyelvűek. Íme, a nemzetisági politika, amelyet » pánszláv és pánroiruin agitátorok olyan kegyetlennek tüntettek fel a világ előtt, amelyért háborúba ereszkedni és érdemes, sŐt szerintük szükséges volt. Ezek a számok, amelyek nem is trianoni határon kivül e*ő területre, hunéra egyik legtörzsökösebb magyar vidékünkre esnek - - kiáltóan bizonyítják, hogy mi „elnyomó" magyarok mev./.o elmaradtunk azoknak a kötelességeknek teljesítője mögött, amelyeket nemzetünk, fajunk létérdeke parancsolt reánk.
— A „Közérdekű Leve lek" VI ik „levele" megjelent. „A bé»diktatúra" cim nlatt reá mutat arra, hogy a szociáldemokrata kommunisták mennyire a frázissal élnek és mennyire a frázisból élnek. Kifejti, hogy nálunk, ahol munkaadónak és munkásnak kölcsönösen jogában áll a másik szerződő fél ajánlatát elfogadni, vagy visszautasítani, bérdiktatu\'n nem lehet. A kornmuimlAv: szociáldemokrata árnyalata azonban vilóbon törekszik u búrdiktaturára, de sem ■ a munkaadó, sem nem a
munkás, hanem a szokszervezetek bérdiktulurájára. A munkásoknak a szakszervezeti terrorral mór tényleg diktálják is a béreket s most a munkaadó bérdiktatura hangozta--tásával a munkásokat tüzelik, hogy azok elkeseredésére való hivatko •/fissal a munkaodókat a „paritásos bérmegállapitó bizottságok" elfogadására birják, mely valódi kom-munisztikus\' intézmények beveze-tésr, az első döntő győzelem lenne o szociáldemokrata-kommunisták végcélja, a „szakszervezeti diktatúrádért folyó harcban. A „Közérdekű Levelek" cimmel megindult röpiratsorozat a társadalomtudományi kérdésekben annyira járatlan nagyközönséget kívánja felvilágosítani. A röpiratok kiadói a „levele-kel" bárkinek díjtalanul küldik, aki cimét a „Közérdekű Levelek" szerkesztőségének, Budspeat, Főposta 96. sz. postofiók címre megküldi.
(x) Oyapju kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSŐ cég nél-
Közgazdaság.
Budapesti tőzsdei
Budapest, nugutzlus 24.
Napokon 6800, íonl--, Dollár 1790—
1840, Franci* írunk---, Márka —,
Olasí líra —j Osztrák korona 210 -20, Dinár 1060 - 2010.
Budapesti devizák:
Amsterdam 700—20, Koppenhága 387 -ti?, Krisztián-a 218—31», London 8050—8250, Berlin 140—55, Milano 80 -82, Párt* 141- 43, Prága 01—03, Stockholm 465— 473, Zürich 343—350, Wien 190—205, Zágráb 490—510, New-York 1800-1860, Varsó 22—24, Bukarest 1425—1475.
Zürichi zárlat:
Berlin 27, AmstrrJam ---, Hollandi*
204 5, New-York 524 6, Undon 2348, Pnris 4C65, Milano 2310, Prága 1760 Budi-pest 31. Zágrál- 14Y, Varsó 0.06 5 Wien 0 00 5. Szófia —, OssUák bélyegzett —.
Termény jelentés:
Bum (Tissavldéki) 72—7250, egyeb 7t50—7250, rozs 5475—55. takarmányárpa 63--05, shr IJ9—70, árpa —, zab 61-62, tengeri 7fi —80, repeo 125—35, korpa 41—43, köles--.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I r. egészboo 155 — 225, hátulja 105—240, eleje 145-200, II. r. egéssben 115—40, hátulja 120—55, eleje 105—15. Növendék marha: I. r. «f;ás*bcn 115-30, borjú (ölött bórb.) 264—80. Kesxlct : Nagy-marha 183, eladás 180, NövenJék marha 38, eladás 22 borjú 54, eladás 31, Marhabőr 330—340, borjubőr 480 - 500.
Sertésvásár.
Kelhajtás ÖGO. Elkelt 450. Öreg sertés
--, közóp 340-50, I. r. 320-25, «>r
600, szalonna\'600—30, lehurott hus —.
Törvényszék.
(§) Csalásért kilenc hónapi börtSn. A nagykanizsai kir. tőrvényszék dr. Mutschenbacher Edvin büntctőtaoácsa Kutassy Istvánná szül. Horváth Anna 20 éves nagykanizsai lakost bűnösnek mondotta ki a csalás bűntettében és a terhelő tanúvallomás alapján kilenc hónapi börtönre itélle.
A kir. törvényszék többi Ítéleteit holnapi számunkban közöljük.
Tanügy.
Elhelyezik a létszám feletti tanítókat. A kultuszminiszter legutóbb sürgős rendeletet adött ki a B) listára helyezett létszám fölötti tan-erők elosztásáról. Annak megállapításinál, hogy ki létszámfölötti, ki nem, az szolgál alapul, hogy egy tanítóra 60 gyermeket lehet számítani. Az iskolánként szükséges tanerők száma azonban uem haladhatja meg a rendelkezésre álló tantermek kétszeresét. Az ily mérlegelés mellett létszámfölöttinek táléit állami tanítókról az iskolaigazgatók sürgős kimutatást terjesstenek fel a tanfelügye-lőséghez. A kimutatásban meg keli jelölni, hogy ha nem felelnek meg a helyi feltételeknek. Ha a kimutatásba felvettek közül valaki méltánylandó okokból más állásba akar Jutni, áthelyezését 24 óra alatt kérelmezheti. Aki középiskolás helyre akar jutni, az indokot okmányokkal kölebs igazolni. Akit létszám fölöttinek találnak és áthelyezési kérvényét nem nyújtja be a kellő időben, azt hivatalból helyezik át olyan állami iskolához,- hol B) listára helyezés, vagy egyéb okból üresedés van.
Tankönyvek beszerzése. Az iskola munkájának egyik fontos segítő eszköze a jó tankönyv, már évek óta nem áll rendelkezésünkre. Majdnem az összes ÍBkolák küzdenek a tankönyv hiánnyal. — Ezen az égető szükségen segített most a tanitók „Kalász" szövetkezete midőn nem csekély áldozatok árán kitűnően szerkesztett tankönyveket adolt ki. — A könyvek elsősorban az irredenta eszmét szolgálják; anyaguk ehhez képest van az elemi iskola tárgyainak köréből összeválogatva. A könyvek szerkesztésében a magyar tanítóság legjobb- erői vettek részt s igy sikerült olyan kiválóat alkolniok a tankönyvirod.-dom terén, melyhez hasonlót évtizedek óta nem láttunk. Ezek a könyvek csinos ki állításuak és olcsók, azonkívül a könyvek kiadásából fennmaradó tiszta jövedelem 50 százalékát a Kalász a tanító intézmények támogatására fordítja. — önmagának, iskolájának és a kiadásokkal ugy is túlterhelt szülőknek érdekben cselekszik minden tanitó, ha iskolájában 1 „Kalász" könyveit vezeti be. Forduljatok kartársak bővebb felvilágosításért, mutatványszámokért a Kalászhoz: Budapest, IV. Gerlócy-utca 11. •
\'ZAlAl KÖZLÖNY
1922. augimtiM 25.
Nagykanizsa piaci árai.
KUcvnmcoooMnt
Bab Lencse Mák
Dió
Káposzta Burgonya Paradicsom Vöröshagyma 28 K Fokhagyma Sárgarépa PaprikB Ugorka Zöldség Kelkáposzta Kalarábé Hajdina Zöldbab Bpárgalók Dinnye Vajbab Kárfiol Tök Vaj Turó Tejfel Tej Tojás Alma Körte Szilva Szőlló Barack őszi Kukorica csővenkint Vöröskáposzta
Húsárak: Marhahús eleje
hátulja Borjúhús eleje hátuja
Sertéshús Zsir szalonna Zsír olvasztott
18 K (drb
16 K SS 90 75
i—8 98
17
csomó
30 12
darabja 1—2 19
I csomó
300-
2-3 . 10 , 8 , 50 . 16 . 6 . SO . 28 . 80 . 6 . -<00 . 50 . 50 . 16 . 5 11 .
13 »
14 .
15 . 60 . 26 .
\'-3 . 10 .
140 K 160 .
140 .
160 .
SOO .
460 .
600 .
Apró hirdetések
Kk7 IiIAkMi nfTrlAsi, ti fraixUt, ndnit < lónrwíl Unit, Icrattllk ucfKinto ij-<r«. Cim
K»46hÍT*isItue.
A szerkesztésért sajtójogilag felelős Benedek Rczkő szerkesztő.
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai befőző pergamentpapír,
Vaj csomagolópapír Superior papírzacskó Csomagolópapír Csomag függőcimUék Sokszorosító készülék írógép
Irógépkellékek Rendelési zsebkönyvek Forgalmiadó könyvek Mindenféle üzleti könyvek Kötlovelek
Gabonavásárlási könyvek
legolcsóbb napi árakon kaphatók
Físche! Fülöp Fiai
papir&raháxában, NagykaDlssán
Ügyes ujságárusitók
napi pár órai kcnnyü munkával jó jóvedetcfi>re (ehetnek szert
Horváth József
ujtágárudájábao.
SZT. GYORGYVIZ
Szénsavval telítve üdltö hatású
K\' .pható:
Weisz Ignácnál
Nagykanizsán.
ISKOLAI xÖHV^
V cainoa,
lalóaoa klvitolbon
OLCSÓN VALLAUA
lapunk könyvnyom-
FÖUT.5SZ
101
Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy
pöczegödrök tisztítását
Mrkincl olcsóbl>an vállalom • ooc> Kérem u n. é kí\'izunség szíves pártfogását. Tisztelettel
özv. Weisinger Kálmánná
TÍroJi jytpmistir. Ttllfca 149. sí.
UR/ÍNIfl MOZGÖSZINHÍZ
Tcl»fon S-I3
Szokhat vasárnap dupla műsor
Az V-ik osztály
l.ólh IlávAl
Gyermekszív
Szécsi Patkóval Rer.des helyárak
HELYARAK : Páholy 40 K, Zsölyo 30 K, Korsxck 2<j K, Támlás IS K, Zártszék 10 K
Előadások: Hétköznapokon 7 és í» órakor, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 0 órakor.
I/ILÚG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Szombaton és vasárnap
Láthatatlan kéz
Főszerepet Róbert Robertson, a Burlingtoni Jaguár főszereplője játsza
Jön! Göre Gábor fllmszkecs
HEI.YARAK : Páholy 36 K, Z*i>lyo 26 K, I. hely 20 K, II. hely 10 K, III hely 10 K
Előadások: Hétköznapokon 7 és 9 ónkor, vau\'ir* és ünnepnap 5, 7 és 0 órakor.
magvak
őszi vetésre
Tengeri, árpa, zab
Gazdasági
olajok és kenőcsök
kaphatók :
Ország és Widder cégnél
Nagykanizsa, Erxaébct • t«r 10.
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóinfézet
NAGYKANIZSA, FO-UT 5 és 13
Mindennemű nyomtatványokat üzleti könyveket és könyvbekötéseket legolcsóbban szállit Ízléses, csinos kivitelben
Szerkesztőség és kiadó-hivatali telefon
78.

Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
0
O
0 o
0
0
0
0
0
e
o 0


61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Augusztus 26. Szombat
19S.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Stttkasitésit h LU.l4Mv.Ut\' 13 "
iBtwuzbio-t.Uleo 7R-
Meglelenlk mindi* ""
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
ELŐFIZETÉSI ABAJC
Egy hála 100 K- H.rsadávre SOO K. Eryas ssám ára • X. _
Belpolitika.
Budapest, augusxtus 25. A nemzetgyűlés ro«l ülésén nem fejezték b« *i adójavaslatok általános vitáját, ugy, hogy • még feliratko-IOU 3—4 szónok valószínűleg igénybe fogja venni ax egyhetes szünet után kivetkező egykét napot. Ezután a nemzetgyűlés áttér ax adójavaslatok részletes tárgyalására.
Az Interparlamentáris unió bécsi konferenciájára való tekintettel, a nemzetgyűlés a jövő héten nem tart ülést, hanem cssk szeptember 5 én, kedden ül össxe, amikor is megválasxtják a második alelnököt és folytatják ax adój.vaslstok vitáját. Értesülésünk sxerint Fáy Gyulával axemben Almássy László lesz ax uj második alelnók.
A nemzetgyűlés egyhetes sxünete után ax adójavaslatok tárgyalását nyolcórás ülésekben, minden valószínűség szerint 4—5 nap alatt, legkésőbb egy hét alatt befejezik, ami után a Háx tagjai hosszabb axünetre mennek.
A nagy sxünet után sor kerül a főrendiházi reformra, valamint a közigazgatási reformról sxóló javaslat™, továbbá ax 1913-as báx-
szabályok életbeléptetése. Értesülésünk sxerint a kormánypárti képviselők még ennél is sxlgorubb házszabályok életbeléptetését fogják kívánni, hogy apró-cseprő interpellációkkal ne húzzák a Ház tanácskozásait.
A ma délutáni ülés folyamán egy munkésküldőttség járt Győrky Imre szociálist, képviselő vezetése alatt Vass József népjóléti mlnisx-"1 térnél és kérte egy Zlpper nevű ezüstműves lakásából való kllr.kol-tatásának elhalasztását. A szónok a szociáldemokraták szokott kihívó modorában adts elő a kívánságot, ugy, bogy Vass népjóléti miniszter már elvi okból sem járulhatott hozzá ax ujabb hossxabbltásbor, lőt kijelentette, hogy a lakáshlva-tal rendelkezéseivel való ellenszegülés esetén kénytelen lesx ax Illető munkást, mint munkanélkülit, ax országból kitoloncoltatol.
Ma délután mlnisxtertanács volt, amelyen a drágasági bizottságnak a közélelmezésre vonatkozó javaslatával foglalkoztak.
Anglia Középeurópa összeomlásától tart.
Lloyd George uj javaslatokat tesz a jóvátételt kérdésben. - Londonbon sötéten Ítélik meg a helyzetet.
London, augusztus 25. A londoni Cityben arról beszélnek, hogy Lloyd George uj javaslatokat fog tenni a J^ f j^ délin. A miniszterelnök megszakítja nyár, P>henö,et«M»P Londonba érkezik. Lloyd George ennlkezisbe caréval és a jóvátételi bizottsággal, hogy a megegyezés erdeke
kell Középeurópa összeomlására, ha most nem s.kerdt a meg egyezés. ----
Magyar tiltakozó jegyzék a nagykövetek tanácsa előtt. \'
Piris, augusztus 25. (S .ját tudósítónktól.) Hevessy magyar ügyvivő a magyar kormány nevében jegyzéket adott át a n.gytBvctek tanácsának. A jegylék tiltakozik az ellen, hogy a Magyarország javára optált erdélyi birtokosok jav.it lefoglalják. Minthogy a tanács jelenleg nem ülésezik, a jegyzők a jegyzéket azonnal kiadták az állandó titkárság jogi szakértőjének.
Tömeges száműzetések Oroszországból.
Berlin, augusztus 25. (Sírját tudósítónktól.) Moszkvából kétsxár. Pétervárról pedig harminc szellemi osztálybelit külföldre száműztek. Köztük van Josslnskl, továbbá több neves tanár, igy Poxerov, Berdjfjov és E\'chenwald. Kiutasításuk oka, hogy a axovjettel szemben ellenséges magatartást tanúsítottak.
Párisban visszautasítják a német-francia gar-dasági szövetség tervét
Piris, augusztus 25. (Saját tudósítónktól.) Ax Action Francaise ma bosszú cikkbon foglalkozik ax-zal a tervvel, hogy Németország és Franciaország gazdasági szövetséget kötnének egymásssl. Az Action Francaise éle. hangon tá madja ezt a tervet, .mely szerinte csak bizonyos franci, és német nagyipari kötők érdeke volna. Azt írja a lap, hogy ex a gondolat Németorsxágban axoknak a fejében
született meg, akik Léon Blumhox
és Albert Thomashoz hasonló vágású emberek.
Az Action Francaise sxerint többek között a Stlnnes-érdekelt-ség szeretné ezt a tervet megvalósítani. A lap hangoztatja, hogy a franciáknak minden hasonló tapogatózást vissza kell utasitaniok és mereven el kell zárkóznlok a Németországgal való gazdaaági együttműködés elől.
Seipel és Schanzer.
Rima, augusxtus 25. (Ssját tudósítónktól.) Ax osztrák kancellár ma tárgyei érdemlegesen Veronában Schanxer olasz külügyminiszterrel. Ax olasz aajtó hüvős hangon foglalkoxik a tárgyalással és megállapítja, bogy Olasiország csak a középeurópai helyzet egységes orvoslása során segíthet Ausztrián.
Anglia nem járul hozzá német területek megszállásához.
London, augusztus 25. (Ssját tudósítónktól.) A Mancheater Guar-"dlan jelentése szoiint Brsdbury kijelentette Berlinben, hogy a Ruhr-vidéknek Franciaország által való megszállását lehetetlennek tartja. Anglia semmiféle rendszabályokat nem tesz német területek meg-elállására vonatkozóan.
Moszkva Francia kölcsönt akar.
Piris, augusxtus 25. (Ssját tudósítónktól.) Herriot kijelentette, hogy Franciaország tárgyalásba bocsátkozott a moszkvai kormány-nyal. A sxovjetkormány ugyanis nsgyobbsxobásu francia kölcsönt
sxeretne felvenni. A tárgyaláson megvitatják, hogy Franciaorsxág milyen feltételek mellett volna hsjlandó kölcsönt adni a sxovjet-kormánynak.
őt államban megszűnt ax amerikai bányászsztrájk.
Newyork, aug. 25. A munkások és munkaadók tegnapi tárgyalásain Knnsas, Arkansas, Mlssxourl ás Oklahoma államokban sikerült megegyezni a szénbányászsxtrájk ügyiben. Pensylvania államban a régi munkabértőrvény alapján sxin-tén sikerült megegyeinl. A többi állomban még tart a sztrájk.
A nemzetgyűlésből.
Budapest, augusztus 25. (Ssját tudósítónktól.) A mai nemxetgytt-lést hlussir Károly nyitotta meg. Báró Prónay György és társainak javaslatát ax adójavaslatok nyolcórás tárgyalására a nemzetgyűlés elfogadta.
öri Szabó Dezső bizonyos változásokat sxeretne ax adójavaslaton. Határozati javaslatot nyújt be, emely szerint mondja ki a nemzetgyűlés, bogy a most életbe-léptetendö földadónál az a rokkant, akinek a rokkantsága »z ötven-százalékot eléri — megfelelő axá-xalékos kedvezményben résxosül.
A tisztviselőkérdésnél hibáztatja a sok nyugdijsxtatást, mivel ax állam olyan terhet veax magára, melyért semmi ellenszolgáltatást sem kap. Elsősorban a vagyonos lisxtviselök.t kell elbocsátani, nyugdíjigényük fellüggesxtésével.
Csati József nagy érdektelenség közepette beszél röviden.
Nagy Emil követkexett után. ski Droxdi Győzőt megleckéztette A buxavalutát illetőleg ax lenne r módosítása, hogy a budapeat tőzsdén csak spekulációból fakad, kilengést .x .dóxók terhére sohi figyelembe ne vogyék, hanem pénzügyi tanács tartozik ax előz hónapban topasztalt árak alapjá ax Illető időpontban fenforgó é általánosan tapaaxtalt buxaértéki alapul venni. Exxel a kérdés mérés fogát, amely mindenki előtt ellei ssenvessó teszi a javaslatot — I lehjt venni.
A délutáni ülésen Farkas Titx és Ostor József besxélt.
A holnapi ülás már nyolc órr ülés lesx.
1
ZA1 •••! KOZl.ONV
i 9^2. augusztus 26
— Dr. Kállay Tibor kanl-
ml utja. Dr. Kállay Tibor pénz-ügyminiszter, Nagykanizsa város.i-nak nemzetgyűlési képviseltje mór többizben elhatározta, hogy lejön Kanizsára, azonban tárcájának ügyei annyira igénybe vették, hogy több ízben tervbe vett utazását mindig el kellett halasztani. Most arról értesülünk, hogy a pénzügyminisz ter szeptember első felében telj. bizonyossággal lejön Kanizsára. Ugy a Magyarországi Munkások Rokkant és Nyugdijegyletének mint a Tűzoltó testület jubileumi ünnepségein részt fog venni.
— A szombathelyi egyházmegyétől. A szombathelyi me-gyéspüapök Gáspárt Antal egy házashollósi plébánost a körmendi esperesl kerület vezetésével megbízta. — Hanti Béla rohoncl kanonok-plébános a kemeneshőgyészi plébániát nyerte el.
— Tanóvnylta\'s a föglmná siumban. A nagykanizsai róm. kath. főgimnázium igazgatósága tudatja a szülőkkel és tanulókkal, hogy az I. osztályba f. hó 26 án lehet még jelentkezni. A jelentkezik hozzák el magukkal születési, oltási 4s elemi iskolai bizonyítványukat. Az I. osztály felvételi vizsgálata aug. 29-én 9 órakor laaz. A felvételi vizsgálatra n-inden tanuló hozzon magával 2 iv vonnl-zott papirost, tollat és tintát. — A többi osztályok javító-, pótló- és magánvizsgálataira aug. hó 28 kell jelentkezni tanulmányi értetilövei. A javitó vizsgálatok 30-án, pótló és- magánvizsgálatok 30-31-én lesznek. — A beírások az 1922/23. iskola évre szeptember hó 1, 2, 4. napjain folynak le, 5-én Veni Ssrcte, "lörvényolvasás és osztályrendezés, 6 án rendes előadás. A briráshoz minden vidéki iskolából jövő tanuló hozza magával születési, oltási\' és az összes eddig nyert középiskolai bizonyítványát, a helybeliek cssk tanulmányi értesítőjüket. — Augusztus 27 <n Kalazantl Szent József napján a róm. kath. tanulók jelenjenek meg a fél 9-es szentmisén. Igazgatóság.
— A városi közgyűlés tárgy sorozatát valószínűleg hétfőn vagy kedden állapítják meg. A főbb pontok a kórház ápolási dijának fel-emelése, a téli szüksígf, árának megáMspitéss, a népegészségügyi ki. állítás céljaira szükséges anyagi eszközök megszavazása és sok egyéb halaszthatatlan tárgy. A közgyOlé-»en dr. Sabján polgármester is részt fog venni.
— A premontreiek káptalani gyBlése. A csornai premontrei rend káptalanja most tartotta meg szokásos évi káptalani gyűlését, amely alkalomra Csornára érkeztek a szombathelyi, keszthelyi é» türjei rendházak főnökei és delegált tagj.i.
A magyar-osztrák és magyar-jugoszláv határkérdés.
A népszövetség főtitkárának válasza a kormányhoz
Genf, aug. 25. (Saját tudósítónktól.) A népszövetség fő-tilkára a magyar kormányhoz a következő jegyzéket intézte:
Miniszterelnök Ur 1 Van szerencsém emlékezetébe idézni, hogy a népszövetségi tanács julius 19-iki ülésén egyik tagját Himans belga képviselőt megbízta, hogy készítsen jelentést a következő ülésszak számára azokról a határkérdésekről, amelyek egyrészt Magyarország és Ausztria, másrészt Magyarország és Jugoszlávia között felmerült A jelentést elő-zetes megbeszélésen fogják előkészíteni, amelyen Magyarország is lesz szíves magát képviseltetni.
Kérem szíveskedjék kijelölni azokat a személyeket, akik az ön kormányát képviselik akkor, ha majd a tanács a Magyarországot érdeklő kérdéseket tárgyalja Táviratilag fogom Unt értesíteni arról a pontos időpontról, amikor Magyarország képviselőinek jelenlétére a konferencián szükség lesz.
Fogadja Miniszterelnök Ur nagyrabecsülésem nyilvánítását
Sir Erié Arimund.
Jelentettük már, hogy a magyar kormány a fent emiitett tanácskozáson az osztrák határkérdésben báró Villányi Frigyes követségi tanácsossal, a jugoszláv határkérdésben báró West Sándor külügyminiszter titkárral képviselteti magát.
— Szeméi?! hlr. Dr. Eöry Szabó a nagykapusoi le ír. törvényszék elnöke szob.ids/\'.gáról holnap visszaérkezik.
— A vármegyei főjegyzői álltf\'s betöltése. Végre időszerűvé válik a vYrmrjjyei főjegyzői és árvaszéki ülnöki állás kérdése. Végre döntésre kerül — ki lesz a kitűnő Bődy Zoltán alispán utódja
főjegyzői székben. Zr.lovármegye alispánja ugyanis a megyei hivatalos lop legutóbbi számában kiirta pályázatot a varmegyei főjegyzői és árvaszéki ülnöki állásra szeptember 2-iki határ idővel. Bárki is pályázzon a vármegyei főjegyzői állá sra, csak két régi, becsületeit munkásságu és nagy érdnmü tisztviselőről lehet szó, akik közül oz egyiket a törvényhatósági bizottsági tagok meg kell hogy válr.ssza-ntk. Hann Sándor és brand János, akik mindkelten a legnagyobb közbecsülésnek örvendenek és mulljuk garancia arra, hogy méltó utódok lesznek Bődy ZoltJn székében. Hann Sándor 21 éves becsületes közszolgálati múltra tekinthet vissza, mely idő alatt egyedüli törekvése az volt, hogy személj ének és egyéniségének teljes lotbavetéiével szolgálja hazáját, nemzetét és a közérdeket. Brond János, ki 9 év óta szolgálja a vármegyét és rendkívüli közigazgatási jártasság?, hosszú gyakorlata és lebilincselő, uri modora predesztinálják erre a fontos tisztségre. Kemény, erős lesz a küzdelem a két, általános tiszteletnek örvendő pályázó között — azonban a bizottsági tagoknak nem lesz nehéz választcni, kire adják le szavazatukat. Mindeneseire, ha az egyiket megválasszák főjegy-őnek, a má.ikat kell, hogy az árvaszéki ülnöki állásra megválí.sz-szák. Ezt kívánja az igazj/g éi a méltányosság is.
— Lajos napja. Tegnap ünnepeltek sok jókivánatok közepette a Lajosok. Közéleti kitűnőségeink közül ez alkalommal sokan felkeresték dr. Szabó Lajos kir. ügyészségi elnököt szerenosckivánataikkal. Ugyancsík sok jókivánatot kapott faics Lijoa tiszti főügyész, n kormányzópárt elnöke, Szabó ~Lajos törvényszéki irodafőigazgató, dr. Kaufmann L*jos városi aljegyző és Szabady Lajos kir. törvényszéki biró is.
— A Nagykanizsai Önkéntes Tűzoltótestület fennállásának 50 évea jubileuma. A Nagykanizsai Önk. Tűzoltótestület szeptember 17-én ünnepli fennáltá. sának ölvén éves jubileumát nagy ünnepség keretében. Az ünnepélyre lejön dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter, Nagykanizsa nemzetgyűlési képviselője is. Az ünnepély sorrendje rövid kivonatban a következő, lő-án este ismerkedési estély a Contrál szálloda éttermében. 17-én reggel 7 órakor ébresztő. 8 órakor sorakozás a tűzoltó őrianyán. 9 órakor hálaadó Istentisztelet a szabadban (tábori mise), kedvezőtlen idő esjtén a Szent Ferencrendück plébánia templomában. 10 órakor díszközgyűlés a városháza nagytermében. »/412 órakor a helybeli összes (tűzoltói, gyári, katonai és cserkész) tüzké-szültségeknek szeroikkel való disz-felvonulása. D. u. 1 órakor társas-ebéd a Polgári Egylet termeiben. D. u. 7,4 órakor diszgyakorlat. D. U. 5 órakor az elhunyt bajtársak szobrának megkoszorúzása ós esto 8 órakor estebéd a Korona szállodában étlap szerint.
— Gróf Batthyány Palné adománya. Gróf Batthyány Pálné a Zalaegerszegen építendő uj katolikus templom alapjára tízezer ko-lonnt és az épitendő szűlőnő otthon céljaira tizenötezer koronát adományozott.
— A Jezsuiták zalaegerszegi letelepedése, A .Zalai Közlöny" hirt adott róla, hogy tárgyalások folynak a Jézustársaságiaknak Zalaegerszegen való letelepedése iránt. A rend tartományfőnöke — P. Somogyi tárgyalásokba is bocsátkozott a zalaegerszegiekké és kérdést intézett hozzájuk, hogyan gondolják a Jézustársaaáglaknnk Zalaegerszegen veló letelepedését, az elhelyezés, ház, templom és exls-tencia biztosítást. A zalaegerszegiek ezeket a kérdéseket ugy akaiták megoldani, hogy felajánlottak a tartományfőnöknek egy házat, hogy vegye meg, mint a rendház céljaira alkalmasat. P. Somogyi Jenő tartományfőnök ezek ufán természetesen nem bocsátkozhatott többé tárgyalásokba a zalaegerszegiekkel. Mily egészen máskép csinálták Mezőkövesden. Mezőkövesden, ahol egy virágzó, erőa hitéletet élő katoliku?ság van, felépítettek egy rendházat, építenek templomot, mindent berendeznek a páteieknek és amikor minden teljesen kéazen áll az átvételre, akkor bocsájtják rendelkezésre a jezsuita-pátereknek. Esxünkbe jut itt a mi plébániánk kérdése. Már két évvel ezelőtt megoldódhatott volna szintén ez a hosszasan vajjudó ügy, de mert áldozathozatalról volt szó a város részéről — mai napig húzódik és ki tudja meddig foj még húzódni. Különös kctolicitás az, amely egyházáét t, intézményeiért és papjaiért nem akrr anyagi áldozatot hozni. Talán csak nem gondolják komolyan, hogy emberfeletti munkájuk mellett — még n papok tartsák el magukat. Zalaegerszegen ezek után nem lesznek jezsuiták. Marad minden a régiben. Akárcsak nálunk — Kanizsán.
— A gabonaüszög elleni védekezés. Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara átiratban fordult a vármegyei törvényhatósághoz, hogy a gabonaüszög ellen! védekezés kötelező voltáról vármegyei szabályrendelet alkotásával gondoskodjék a törvényhatóság. A gabonaü^zög annyira el van terjedve sz országban, hogy a gabonatermést mennyiségileg és minőségileg is igen veszélyezteti.
— Hulladékmészvétel trágyázás! célokra. 50—60 ,v#gÓn trágyázási célra is kitűnően bevált hulladékmész kapható mázsánkint 75 koronáért helyt Ajka állomás, vagonba rakva, melyhez míg hozzájárul n mindenkort forgalmi adó. Fentirt 60 - 60 v.-gon hulladékmészre 10 napig megrendeléseket csak vagontételekben felvesz a Zolavármegyei Gazdasági Egyesület, Zalaegerszegen.
(x) Dupla műsor az Urániában. Sjombal—vasárnap játszn az Uránia az V-i< osztályt Lőtt Háva. és a Gyermek síivet Szícni Ferkóvall (x) Gyapjú kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kap-hatók SCHVARCZ DEZSŐ nél.
1922, augusztus 26
2AU1 KCZLONY
— Magyar tisztviselők házi-ipari szövetkezete Nagykanizsán. A napról-napra súlyosbodó gazdasági helyzet, mely különösen a magyar középosztályt fenyegeti elnyeléssel, arra indítottak egy lelkes helybeli csoportot, hogy megalakítsák a Magyar tisztviselők háziipar szövetkezetét, hogy ennek a révén a magyar értelműséget, különösen a tisztviselői osztályt éa hozzátartozóikat — a házi türhely mellett avagy munkstelepcn, mellék vagy főfoglalkozásként űzhető ipari és iparművészen ágakban foglalkoztatni. Mint p. o. fehérnemű és pos/tó vatiliAk, vessző, szolma és raffia fonás, kefe, septökészilés\' fa, bőr és fémmunkák, szövés, hímzés, stb. stb. Az ehhez szükséges nyers anyagokat, gépeket, sze> számokat beszerezni, n tagok között szétosztani és az általuk készített és a szövetkezetnek értékesítés végett beszolgáltatott ipari termékért a becsületes kereskedő által nyújtható legnagyobb árt megtéríteni. Hogy mit jelent ez \'a pusztuló magyar értelmiség számára — fölösleges bővebben magyarázni. Azonban a terv kiviteléhez pénz és sok pénz szükséges, melyet a nincstelen tisztviselői kar önerejéből képtelen előteremteni. Azért elhatározták, hogy azokhoz fordulnak, kiket a kedvező sors arra képeit — negitaék tervüket üzlttrészjegyzésükkel Ml, kik ezen vállalkozásban a tisztviselő kérdés gyökeres megoldásának első komoly lépését látjuk, biztosítjuk az üzlet-résztjegyző közönséget, hogy amidőn egyrészt jegyzésével jót éa nemeset gyakorol, másrészt önmagának is hasznos tőke befektetést tesz. Az uj vállalkozás megérdemli, — mindannyiunk legmesszebbmenő pártfogását. Egy rendes üzletrész ára 110 K, alppitó üzletrész 550 K
darabonként. A szövetkezet központi elnöke Kelety Dénes MÁV. elnökigazgaló.
— Tanítói pályázat. A so-mogyccsai róm. kath. iskolánál nyugdíjaztatás folytán megüresedett osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. P lilyázatWv&Táridő szeptember 2. Fizetés államsegéllyel a törvényszerű. Egyszobás lakás lak-bérpótlékkal. — Kérvények Imrék György plébános, iskolaszéki elnökhöz jelzett határidőig küldendők.
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár részvényt
ás Össse* helyi részvényeket a legelónyu-*"*■"" -----"-it ás eladunk.
Tőzsdei megbízások
teljesítését a budapesti, wlenl,
prágai és zágrábi tőxs-dékio elfogadjuk.
Külföldi átutalásokat
» legelőnyösebben és a leggyorsabban teljesítjük
Dollár, dinár,líra stb.
MilfiSMi penzuomek Vtt.l. él Cl.díl.
Grosz én Társa lUgykulzn, Sugár-ut 1. «., I. emeld
Taldo. 321 Sürgönyeim: ImkW bsyfci.lzs.
Befejeződött a jóvátételi értekezlet.
Berlin, augusztus 25. (Saját tudósítónktól.) A jóvátételi megbeszélések, amelyek egyfelől Pradbury és Mauclere, másfelől a birodalmi pénzügyminiszter között folytak s amelyek a mult hétfőn kezdődtek, ma befejeződtek. Bár nem lehet azt mondani, hogy ezek a tárgyalások pozitivebb eredményre vezettek volna, mindazonáltal különböző indítványok merültek fel cs vizsgáltattak meg.
A jóvátételi bizottság képviselői kijelentették, hogy most már abba a helyzetbe vannak, hogy Németország jelenlegi helyzetéről felvilágosítást adhatnak, továbbá, hogy a jóvátételi bizottságot tájékoztathatják az emiitett indítványról.
— Haraay Gizike tánctanfolyama. A mostani iskolai és őszi évad kezdetekor a szülők legnagyobb része felvcii a kérdést, hová, melyik lánctan folyamra írassa be gyermekét, hová nyugodt lelkiismeretlel küldheti. Szolgálatot vélünk tenni közönsé günknek, mikor különös figyelmét felhívjuk Harsay Gizike jövő hó 11-én megnyíló tánctanfolyamára, hová minden szülő a legnagyobb bizalomm.il küldheti el leánykáját, mert az összes modern, klasszikus és különös szépségű, közkedveltségnek örvendő táncokban alapos kiképzést nyer. Jelentkezni lehet szeptember hó 5 lől a Polgári Egyleiben minden nap délelőll.
— Ingatlancsere. A nagykanizsai kir. járásbíróság telekkönyvi hivatalánál az utóbbi napokban n következő ingatlan adás-vételek jegyeztettek be: Nagy Ferenc éa nejétől Bötőndi Gyula és neje Nagykanizsán há/át 320.000 K, Takács József és Juliánnátói Lutor György és Lutor litván Behiakun szőlőt 28600 K, Tamás Gábortól Pátri István és Lajos Balatonmagyaródon rétet 86000 K, Kis Fe-rencnétől Fuísz György Kiskomá-romban >/3 rész házát 60.000 K, Dávid Jánostól Dávid Anna ifj. Vinciek Józsefné Eszteregnyén 648 négyszögöl szántóföld 10.000 K, Gálos Bélánétól Bognár Lajos és neje Nagykanizsán házat 620.000 K, Bakó Józseftől Polgár Sándor és neje Nagykani<?án házat 800.000 koronáért.
— A Magyarországi Munkások Rokkant éa Nyugdíj Egyletének kanizsai csoportja 25 éves. Huszonöt éve immár, hogy Nagykanizsán is megalakult ez a szociális intézmény — a Munkások Rokkant és Nyugdíj Egylete. Szeptember 10 én ünnepli fennállásinak 25 éves jubileumát fényes díszközgyűlés és nagy népünnepség keretében, melyen valószínűleg dr. Kállay Tibor miniszter-képviselő is személyesen részt fog venni Az ünnepség előkészületei már lázasan folynak.
— IpaxklálUtáa Zalaeger azegen. Ismeretes, hogy testvérvárosunk iparosai a mult évben egy nagyszerűen sikerült iparkiálli-táat rendeztek nemcsak a zalaegerszegi, de a zalavármegyei iparosok bevonásával. Az ország minden részéből jöttek megtekinteni a zalaegerszegi ipsrosok munkáját és mindenki a legnagyobb elismeréssel adózott a magyar iparnak, a magyar kézügyességnek, a magyar
élelrevalóságnak és a magyar tudásnak. Az ip-iroskiálliiáson részt >veitek a mesterek, a segédek és a tanoncok munkáikkal, de részt vettek az iparosok asszonyai és leányai is, akik jól sikerült csinos házi iparai, gyermekjáték és disz-müipari munkáikkal Lrattak megérdemelt elismerést. A derék zalaegerszegi iparosok felbuzdulva a mult év sikerén — nagyon helyesen, a folyó évben megakarják ismételni az iparkiállitást, melyet igen célszerűen, karácsonyi vásárral akarnak ismét egybekapcsolni. A kiállítás tartama december 8 tói 17-ig lesz. Ei amikor a zalaegerszegi iparosok kiállításáról a legmelegebb érzéssel megemlékezzünk, nem higyhatjuk szó nélkül a mi kanizsai iparosaink letargiáját. Itt Kanbsán, hol sokkalta fejlettebb sz ipar, hol a szerencsés vasúti összeköttetések révén valami nagyot s hatalmasat tudna produkálni a magyar iparosvilág — ilt minden stagnál. A kis Zalaegerszeg megmozdul, alkot és cselekszik, — N#gykonizsa teljesen tétlenül visszavonul minden közös akciótól. Pedig mily gyönyörű terveket valósíthatna meg Nagykanizsa különös intelligenciájú iparossága. Tanuljon a kanizsai iparosvilág a testvérváros Zalaegerszeg életrevaló iparosságától. Es ha már sehogysem akar megmozdulni, vegyen legalább részt mindenki, aki csuk teheti ezen az iparkiálUtáson és szerezzen dicsőséget kitűnő munkájával a nagykanizsai iparos nevének. Pedig ugy szerettük volna — ha a fejlett kanizsai ipar megelőzte volna a zalaegerszegiek ipari és háziipari kiállítását...
(x) A „Láthatatlan kéz4\' című amerikai dráma II. részét mutatja be a Világ-mozgó ma és vasárnap. Az arperikai filmgyártás e csodás remeke minden eddi? látottat felülmúl \' rendezés, játék, bravúr és trükk dolgában s igazán önmaga ellen vét ar, ki e remek filmet nem tekinti meg.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
Tőrvényszék.
(§) Az nzaorabirócág tárgya-láaai. A nagykanizsai kir. törvény, szék uzsorablrósága ma több árdrá-gitAsi és áruuzsora ügyben hoz ité. letet dr. Ktnedy Imre kir. ítélőtáblai bíró elnöklete alatt. Ezek a tárgya, lások is mind nyilvánosak, melyekén a nagyközönség részt vohet és meg. nyugtatáslra meggyőződhetik, mily példás szigorúsággal sujija a magyar bíróság az árdrágítót, az árfelhajtót, az áruuzsorást. Figyelemreméltóak voltak a budapesti büntető törvényszék repülőtanácsának tegnap tartott első ülésének ítéletei A tanács a többnapi szabadságvesztés büntette mellett nemcsak érzékony pénzbüntetésre és politikai jogaik elvesztésére Ítélte a hiénákat, — hanem minden egyes esetben az ítéletnek saját költségükön falragaszokon történő kihirdetésére, illetve közzétételére is.
Ez az ítéletnek legérzékenyebb része. A fogházbüntetést elszenvedik, a pénzbüntetést a mellényzsebükből kirázzák, de az ítéletnek a nyilvánossággal való közlését, falragaszokon és a sajtóban való közzétételét — legérzékenyebb büntetésnek veszik, ha már eltörölték a botbüntetést számukra-
A kiszipolyozott, kiuzsorázott, ki-foszlott vásárlóközönség hadd lássa, kik azok, akik a lerongyolódott, rosz-szul táplált, nélkülöző és nincstelen magyarság keserű könnyein keresr.. tül akarnak maguknak jogtalanul anyagi hasznot és jólétet biztosítani.
Az Ítéletnek a sajtóban, mint a falragaszokon saját költségükön való közzététele, azonkívül a saját üzletben való kifüggesztése, amit a ma-gyar közvélemény a mui rettenetes megélhetési viszonyok között a magyar bíróságtól kór.
(§) Elnapolt tárgyalás. A nagy-kanizsai kir. törvényszék az orgazdaság bűntettével vádolt Molnár Ls-jos és neje ügyében a főtárgyalást szeptember 7-ére napolta el, mert a beidézett tanuk közül többen nem jelentek meg.
(§) ítélethelybenhagyás. A
nagykanizsai kir. törvényzzéktől orgazdaság miatt 4 heti fogházra ítélt Hajdú Istvánné Tóth Anna ós Vida Józsefné Tóth Mária büntetését a kir. ítélőtábla helybenhagyta.
ARGENT JÁNOS
■otfani dpíwtta Unyksni-w. Dtik-tár l. u.
Dos raktár készei dotgoxott chevreaux, boksz, antilop, krokodil-bőr, selyemcipőkben a legutolsó divat szerint. y A késsel varrott duplaUlpu
SZANDÁL
aftly olcsó és kényelmes,
így ed üli késrití\'jo. íjot
ZA1.AI KÖZLÖNY
1922. augusztus 26.
— Magyar Anyik Naptára.
A Stefánia Szövetség kiadásában megjelen Magyar Anyák Naptárára felhívjuk a közönség figyelmét A egkiválóbb msgyar írók a munka társai ennek a naptárnak, mely a esccsemővédolem ügyét akarja szolgálni. Ara 60 korona.
Követeljük mindenüti határozottan a „Zalai Közlöny"-t I
Közgazdaság.
Az oreaigoa aső és az ósil t.lajelSké.altö munkák. Az oly
nehezen yárt éj óhajtóit országos eső végre megérkezett, azonban a tengerin és burgonyán már nem se-gileli. Jótékony hatással volt a dohányra, a répára és a sarjuhozamra. Az országos esö igen elónyös volt az őszi talajmunkálatok elvégzésére, meri jó eső ulán Jobban és könnyebben végezhetők el.
Nagykanizsa piaci árai.
Bab 16 K.
Lencse 98 .
Mák 100 .
Dió 85 .
Káposzta 18 K (drb 6—8 .
Burgonya S7 .
Paradicsom 14 .
Vöröshagyma 27 K csomó 6 .
Fokhagyma SO „
Sárgarépa 12 .
Paprika darabja 1—2 .
Ugorka lí ,
Zöldség 1 csomó 8—3 .
10 ,
8 .
70 .
16 .
4 .
15 . 28 . 100 .
6 .
300-400 „
60 .
liter 60 .
16 .
darab 11 .
»
13 . 16 „ 60 „ 25 . S-J . 10 . 10 .
140 K
160 .
140 .
160 .
200 .
460 .
800 .
Kelkáposzta
Kalarábé
Hajdina
Zöldbab
Spárgalök
Dinnye
Vajb,\\b
Kárflol
Tök
Vaj
Turó
Tejfel l
Tej
Tojás 1
Alma
Körte
Szilva
Szőllő
Barack ószl
Kukorica csövonklm
Vöröskáposzta
Vörösrépa
Húsárak.: Marhahús eleje
hálulja Borjúhús eleje hiltllja
Sertéshús Zsír szalonna Zsir olvasztott
Budapesti tarsde.
Budapest, aojtusstus 25.
N.poleoo 7100, fent 8250 -5no. I>»l"r ttXU 1S00, Francia frank U0-<>5 Márka 120.35 OUss líra 82-B!, OsitráV korona 210-20, Lei 1650—"00, Saokol 64-01, Sválel frank 355 - 65. Dinár 10X0—2010. Lengyel márka 24-26.
Budapesti devizák:
Amsterdam 725-50, Koppenhága 403—13, KlisstUnla 320 -320, l.ondon 8250-y500, Bellin t30-35, Milano K2-81, PáH. 140—50 Prága Oi—8Ű, Stockholm 495— 503, Zürich 355—385, Wien 100—200, Zágráb 50J—515, New-York 1850—1000. Varsó 24-2(1, Bukarest 1650-1700. Sofia 1070-1100.
Zürichi zárlati
Berlin 29, Amsterdam--, HollaoJla
205 10, tí.w-York 524 5. l.üoJon 2347, l\'itia 40, Mllaoo 2285, Prága Ifttil Buda-peat 31, Zágráb 145, Varai O.06 5 Wlan 0 CW6\'3, Saófia —, Osatrik béty.gs.11 —.
Termény Jelentést
Btiaa (Tlsaevldíkl) 72-72 50, agyfb 7160—7200, roas 53—54, takarmány árpa 62-.S4, sör 07 — 70, árpa —, aab 03 ■ 65, leng.ri 78 SO, repes 135 10, korpa 43—44, kölaa--.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egésiban 155 -225. hálulja 105—241\', eleje 145-200, II. r. egésjben 115—40, hátulja 120—55, eleje 105 — 15. Növendék marha: I. r. egísrlxu 110-20, borjú (ölött bíib ) 250— 70. Kcailet: Nagy-matha 508, eladái 35, Növendék maih:i 114, eladás 22 borjú 173, eledáslOl, Marha-bár 3311—340, borjubár 4S0 - 490.
Sertésvásár.
Felhajtás 900. Elkelt 380. Öreg sertés
—, köaép 360 - 65, I. r. 380 -89, salr 600, sasion na 500—30, Ichutolt hua —.
Szerkesztői üzenetek.
— Cserszegtomaj. l-evél ment Zalaegerszegre. Tessék ottani c\'mín álvenni. Miirl e hosszú hallgatás< — O. L Ebben a kérdésben már kifejtettük álláspontunkat. Szivoskeg-jék előző számainkat átnézni. — K. H. Szük terjegelmünk nem engedi megl Inlézkediünk. — Keszthely. Várjuk a továbbiakat, A papirosnak csak az egyik oldalára tessék Írni. Levél megy,
A szerkesztésért sajtijoiilog felelős Hencdek Rezső szerkesztő.
Nyilt-tór.*)
Értesítem üzletfeleimet, hogy vil-lanyfelszereíésl vállalatomat Csen-gery ut 13. szám alól kizárólag Kölcsey utca 17. sz., Z*pletál féle házba helyeztem át.
Kiváló tisztelettel Quittner Arthur.
•) As o rovatban közöltekért *«ra a szackasatósóg, nőm a kiadóhivatal lolclósiégot nem vállal.
Irógépiulajdonosok figyelmébe!
Irógépok javításit pontosan és jutányosán viUalja *97*
Brandl Sándor
■Oizttfuatl üzimi, Diák-tár 1
QUITTNER ARTHUR
Tttrton:
394
hatóságilag .nff.dályoxett vUlaajss.ralö
KÖLCSEY-UTCH17. SLSKWSí:
Kiváltai
niu IMI
Teleion:
394
(Inspakclá ntu áljai)
világítást v.xotékok, motorok, csillárok,
------ valamint t.l.fonok, o.ongók éa J.laö-
káaafilék.k í.lss.r.lását, kastály-vlllámhirlW berendelését. Min-donn.ruti villamos monkitatok syorsaji asskglMtatn.k- Siaksiciuen vígal motorok njratek.ros.lésát Mtndonn.mtl áf Sk raatiron.
Magyar Fiat Müvek r. t Budapest képvise 6sége. Taurll gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás javltd-műhely, benzin-árusitás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: Tárház-Utca.
igazgatóság: Fő-ut, 8., Bazár-épület.
Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RtszvíNYTARsasAa naovkanizsa.
Apró hirdetések
■irtot 10 aaól* SO koron*. bajával
„,7lltt »«•»\'* UuylAa .mAmttUitoak. Álltat
l4.re.AKi.ek BO »«á*»14k árengedrainy.
Ksr I«IOa«bb iicTetSna, kl (nadlt. aÁmtt éi «Aí«ortt t*nlt, k«r«l«lk utpUmbcr Clm ■
Ügyes ulságárusitók
napi pir órai kűnnyii muokivat jó jöv«d«tcmro tthatnek »t«rt
Horváth József
ujsáfcázudájiban.
VILáG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Krm.íbel klrAlyné-Ur. m »«""*UHod» «pOUUb*a. T«l»roa 7*
Szombaton és vasimip
Láthatatlan kéz
Físzcrcpct Robart Robertson, a Burlington! Jaguár tósz«roptój« jitsza
Jönl Güre Gábor fllmszkets
HELYARAK : Páholy 35 K, ZsOlye 25 K, 1. hely 20 K, 11. haly 10 K, IIL l.ely 10 K
>:iiadások: Hétköinapokoo 7 ás 9 úrakur, va\'ár- és ünnepnap S, 7 éa 0 árikor.
ISKOLAI
JbHY^
ostnos, ^
laláaaa ktv.t.tb.n
OLCSÓN VÁLUIUA
lapunk köayvayom-
^örts^
PŐTJT.5SZ.
URAHIA hozgószinhúz
Szombat- vaxiinap dupla inűior
Az V-ik osztály
DiáktÖrt<oet 4 falvoniiUn Lúth Ilivat
Gyermekszív
y gy«rroekr«g6nye Szícii Farkával Rar.doi helyár»k
Mootgomtry gy«rmekr«g6nyo 4 felv.-ban Szécsi Farkával
HELYARAK: Páholy 40 K, Ztölya 30 K, Kiintik 20 K, Támlás lö K, ZázUzák 10 K
Előadások: Hétköznapokon 1 it 9 ónkor, vasáx- is ünnepnap í, 6, 7 í« 9 órakor.
) OOOOOO QOOQOOO CO OQOOÜQOQOO0000000000000000
nk» 5
Könyvnyomdai munkát Könyvkötészeti munkát
u. m : Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, s bevételi és kiadási naplók, pénztárköny- J vek, irattáskák készítését erős, tartós ^ kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
OOOO&OQOOO OOOOOOOOO OOO OOOOO00000000000000?
XYomatott ■ lap»ul»|4oaosok: Zalai Gyarmati köovvtiyomiiálibau.
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Auguiztug 27. Vasárnap
194. uám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Ssarkeutlcég éi kiadóhivatal i f\'ő-ut 13. bs. ——— [aterarbna-letefo\'i 78. ——
Megjelenik mlndlc kora rec/.cl
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
ELŐFIZETÉSI ÁBAK. Egy hóra 100 K. Nogyadóvro 800 K. Egyos ssfcm ára 6 K.
fl miniszterelnök a magyar társadalomhoz.
A kormányzó ur Őfőmél-tóságának a nyomor enyhítését felhívó nemes, bölcs szózata már is megmozdította a társadalom szivét. Magas helyek bőkezű példaadása nyomán az adakozás széles mederben megindult. Addig, amíg a gyűjtést országosan megszervezik — amelynek részleteit a közönséggel legközelebb teljes nyíltsággal fogják közölni — arra kérem az adakozókat, hogy adományaikat a magyar kir. belügyminiszter úrhoz, vidéken pedig a főispánhoz szíveskedjenek eljuttatni.\'
Ebben az adakozásban mindenkinek részt kell venni, aki maga segítségre nem szorul, fényűző, sőt megszokott életmódjának némi megszorításával is, mert ennek a mozgalomnak sikeréhez a magyar társadalom becsülete van kötve. Fejtse ki a magyar társadalom adományaival ma azt az áldozatkészséget, amely a háborús segélyezésnek oly dicséretreméltó módon nyilatkozott meg. Gondolják meg, hogy a tömeg enyhitetlen ínsége nem rejt kisebb veszélyt magában a társadalomra, a nemzetre, a hazára, mint a háború rémségeit. — Ennek elhárítására nemcsak az emberbaráti érzés, nemcsak a hazafias együvé tartozás követeli maga legmesz-szebbmenőáldozatokat, hanem mindenkinek személyes és vagyoni érdeke. Az államhatalom minden szuronyával sem tarthatja fenn a rendet és a békét, ha nem segítik a társadalom azon tagjait, akik rideg önzetlenségükkel, a felforgatás veszélyét önmaguk idéznék fejükre.
Rendületlenül hivatkozom a magyar társadalom jós?ivére és értelmes belátására. Remélem, hogy áldozatkészségével ki fogja venni részét a
nemzetmentés ez irányú munkájából isi
Budapest, aug. 24-én. Bethlen István gróf s. k.
magyar kir. miniszterelnök.
Olaszország több csapattestet mozg-ósitott.
Róma, augusztus 26. (Saját tudósítónktól ) Olaszország jegyzékére, melyben tiltakozott Ausztriának a kisantanthoz való csatlakozása ellen, nagy felzudulás támadt a kisantant körében. A kis szövetségesek abban reménykedtek, hogy Közép és Kelet Európa kérdéseit ök fogják a maguk számára eldönteni. — Olaszország egyetlen intése elég volt arra, hogy a kisantant kiábránduljon álmaiból. Prágában és Belgrádban olyan hangon kezdenek tárgyalni Olaszországgal, amelyet Európa egyik leghatalmasabb állama nem tűrhet el. Olaszország eltökélt szándéka, hogy nem enged felfogásától. Az olasz kormány arra való tekintettel, hogy a kisantant esetleg erőszakosan akarja megoldani az osztrák kérdést, több csapattestnek a mozgósítását rendelte el, hogy szükség esetén azonnal megszólhassa Villachot.
Változás a sajtófőnökség vezetésében.
Budapest, aug. 26. Beavatott helyen ugy éltesülünk, hogy Eck-hardt Tibornak nemzetgyűlési képviselővé való választása folytán megüresedett sajtófőnökség vezetésével Hável Béla kormánybiztost miniszteri osztálytanácsost fogják megbizni. Ebben az ügyben legközelebb miniszterianács lesz. — Hável Bélának sajtófőnökké való kinevezése az egész országban a legnagyobb megelégedést váltotta ki, főleg a komoly hirlapirói körben, hol nagyon szívesen látnák
Hável Bélát.
A németek angol nyersanyag vásárlása.
London, aug. 26. Angol kereskedők között nagy feltűnést kelt, hogy a németek egyre több nyersanyagot vásárolnbk Angliában. — Legújabb kimutatás szerint csupán az utóbbi nppokban egy millió százezer font sterling értékű gyapjút vásároltak n németek. Ezt oz Összeget aranyértékben fizették kl. Különösen az angol vasipar kap sok megrendelést a németektől,
akik nyersanyag szükségletüket Angliában szerzik be és Németországban do\'gozzák fel. Angol vezető gazdasági körökben ugy vélik, hogy az az angol német áru-csereforgalom Anglia és Németország hivatalos gazdasági együttműködésének előjele. A jóvátételi kérdés nehézségei ellenére Németországban sem szűnt meg a munkakedv és a német gyárak teljes üzemtarl dolgoznak. A németek most több régi angol hajót is megvásároltak és ezeket ócskavasként Hamburgba szállították.
ítélet a Landau-perben.
Budapest, oug. 26. Ma délben egynegyed 1 órakor hirdette ki a biróság a Lsndau-pörben az ítéletet. Sipos Kamilliót öt évi fegyházra és tiz évi hivatalvesztésre, Dobó Nándort 3 évi fegyházra és tíz évi hivatalvesztésre, Ruzics Ferencet 2 évi és hat hónapi fegyházra és tiz évi hivatalvesztésre. Tóth Andor Endrét 10 hónapi bőttönre és öt évi hivatalvesztésre, Becker Kíván 3 hónapi fogházra és hivatalvesztésre ítélte a biróság s a vizsgálati fogsággal » büntetést már kitöltötnek vette, Kiss Ignlcot felmentették.
fl belpolitika hirei.
Budapest, aug. 26. (Saját tudósi-tónktól.) A nemzetgyűlés szünete következtében a politikai éleibe teljes széicscnd állott bc. A képviselek egy része a tegnapi és a mai nap folyamán, a másik csoportja pedig a jövő héten utazik el Bécsbe, az ot; tartandó interparlamentáris konferenciára és Bécsből osak szeptember elején tárnok vissza.
A nemzetgyűlés legközelebbi ülését szeptember I6«ére tűzte ki, amelyen dönt az alelnöki állás betöltéséről is
Mint már jelentettük, az alelnöki állásra hivatalosan Fáy Gyulát jelölték, az annak idején megtartott egy* ségespárii konferencián. Nincsen kizárva azonban, hogy ennek dacára Almássy Líszló lesz a második alelnök. Az egységes párt bizalma most élénken Almássy felé hajlik.
A tegnapi minisztertanácson Rakovszky Iván belügyminiszter a kormányzó által kezdeményezett nyomorakcióra vonatkozólag telt előterjesztést. A nyomorakció vezetését a közigazgatás veszi kezébe, minélfogva biztosítva van az akció sikere.
Eszlerházy Pál herceg a mai nap folyamán öt millió koronát küldött Bethlen miniszterelnöknek a nyomorakció céljaira.
Politikai körökben arról beszéltek, hogy dr. Kállay Tibor pénzügymi niszter elhagyja helyét. Jól értesült helyen ezt a híresztelést határozottan cáfolják annál is inkább, mert az elégedetlenkedő kisgazdák és a pénz-Ügyminiszter között a mai napon megegyezés jött létre. Kállay ugyanis hozzájárult ahhoz, hogy húsztól öl holdig lefelé depremiv adókulcsol állapítsanak meg és az a földadójavaslat tárgyalásánál be is lesz véve a törvénybé. Ezzel az engedménnyel az elégedetlenkedő kisgazdák mozgalmát sikerült leszerelni.
A holnapi nap folyamán Hódmezővásárhelyen ós Tarp&n\' megejtik a nemzetgyűlési választásokat.
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
♦ divatáruhAza jk.
(„Kttipont-aifclló" «pUlcl>
Siövöpamul és uövűcérna Állandó nagy raktára.
AjAnlja mérsékeli árakon a kövclkcző jóminóségll cikkokcl: Férfi szövetek, női nevetek, zelg, azlnes cloth, fekete cloth, karton, volle, jjrenadln, vászon, siffon, perget, zefír, kanavász, damaatgrádlj, mntracgrúdll, bársonyok, kötőpamut, kondorpamut, sxövő-pamut, szövőcárna, ágygarnltnra, damaaztgarnltara, szalmazsák, gabná.zsák, télikendő, hárászkendő, fejkendő, zsebkendő, pohár törlő, plDsakabít, trlko-lngek, valamint trikó nadrágok.

£,.LAI KÖZLÜNi
Iskolai beiratásck.
A nagykanizsai m. kir. áll. elemi fiu- es leányiskola mindhirom (körponti, Rozgonyiwcai és Kiskanizs* Temptom-téri) körzetében az 1922 — 23. tanévi belratások f. évi augusztus hó 28. 29, 30 és 31 én délelőtt
8 órától Jél 12 ig és délután 2 órától 5 ig az illető körzet-.k iskolaépületében tartatnak meg Minden tan köteles gyermek abba a körzeti iskolába kötelei bciratkotii, amely körzetbe az utcája tartozik. A beirű tásnftl minden szülő vagy gyám személyesen köteles tnrgjeíenni és gyermekének Értesítő könyvecskéjét é3 keresztlevelét, vagy az anyakönyvi hivatal Által kiállított születési anyakönyvi kivonatát bemutatni, nemkülönben az oltási bizonyítványt is, ha a beoüást más módon nem tudji igazolni. A beiratásnál a szülő, gyám vagy gazda nfrkül megjelenő gyer mek figyelmen kívül vétetik. A be-Íratásnál 60 fillér beiratísi dij fize-tendő. Az iskolatartás kölclczettsógc magában foglalja a vasár- és ünnep napi istentisztelet látogatásának kötelezettségét is. Az elemi népiskola I. osztályába csak oly gyermek vétetik fel, aki a hatodik életévéi I92S. év szeptember hó l-én betöltötte. Az 1921. évi 30. l.-c. 1- § ánnk 2 ik pontja értelmében a hatodik évet még be nem töltött gyermek az elemi népiskola I. osztályába rendszerint fel nem vehető, az iskolai gondnokság azonban az elemi népiskola I. osztályába olyan megfelelő testi és szellemi fejlettséggel biró gyermek felvételét is megengedheti, aki hatodik életévét a tanév első négy hó-^ napjában (szeptember 1 tői december 31ig) tölti bc. A legszigorúbban felhivatnak a gondviselők (szülő, gyám, gazda) hogy az iskoláztatási kötelezettség alatt álló gyermekeiket a rendes iskolai beiratások alatt (aug. 28, 29, 30 és 31 én) föltétlenül beírassák, mert elleneseiben a fennti t. C. 8. § a élteimében 000 K-ig terjedhető pénzbüntetéssel lesznek megbüntetve. Miért is az iskolai igazgatók figyelmeziik a gyermekek gondviselőit. hogy a beiratási napokat pontosan tartsák be. — A javitó- és magánvizsgálatok aug. 38, 29, 30 és 31-én délután 2 órakor lesznok meg-tartva. Szepicmbcr hS 5-én reggel lesz az illető körzetek róm. ka?h. templomaiban a Veni Smcte. 6-án reggel 8 órakor pedig kezdetét veszi a rendes, órarend szerinti tanítás. Az igazgatóságok részéről nyomatékosan felhívatnak a gondviselők (szü-íő, gazda, gyám), hogy gyermekeiket az iskoláztatási idő alatt pontosan és rendesen küldjék el az iskolába, mórt elleneseiben az 1921. évi 30. t -c. szigora fog velők szemben alkalmaztatni. Nagykanizsa, 1932 augusztus hú 27-én.
Az igazgatóságok.
— Iláxaaság. Pál fi Ilonka éa Bethlen János 29 én délután 5 ómkor tartják esküvőjüket n S/.ent-ferencre ndi^k templomában.
Szerb csapatösszevonások az osztrák határon
Bécs. augusztus 26 (Saját tudósilónktól.) A,De"lschös-terreichische Tageszeitung téliesen megbízható orrasbol éresüt attól, hogv Pracrll.be jugoszláv katona, kvar ely-d érkeztek, akik minden előkészületet megtettek ,el<,n-
Skeny csapa\'tömegek elhelyezésére. Jugoszláv kormány-köröknek az a szándéka, hogy amennyiben Ausztrtanak Olaszországgal való lárgyalasai eredményre vezetnének, blT^gSja Karinthiát: Klagenfurttal együtt, szóval azt
a területet, amelyet egyszer mar megszállott. _
eiebk.
— Dr. Kapfman Lajoa foglalta hlvatal.it. A mlnop hírt ed\'unV. d.. Kau/man l-.jos városi aljtgyi6nek betcitsígíríl. Dr. Kuufm.n Állapot.. id«Vö;l>cn annyira javult, hogy mi elfoglalta innét hivatalát.
— A nípoítóvtiégUgyl hWIllj tát. Mejjlr.uk, liojy a múlt na pókban NAnykani.-s.in jirt Molnár Lijoa igazgató, oki » társadalmi inuicun mcjlirísiból dr. Krátky István városi- főjcKy\'Svei tavait a népíg/s-Vgögyi kií\'.litás ügyében. A társod.ilmi múzeum igazgatósága *n« értesítette n város vezetőségéi, hogy a kiállítás anyagát már a jövő héten leküldi Kn-nii.sír."», ugy, hogy s.epteinbc.r elején feltétlenül megnyílik n nép-egcs ségi ismeretek terjc-ztcsére rendkívül fontos egészségügyi kiállítás. A\'. előkészítő bwotlság minden ernherileg lehetői elkövet, n kiállítás fényes sikerének bizto silására.
-T Közigazgatás! bejárás. A
kereskedelmi miniszter kiküldöttének, Tankó P«íl műs/aki tanácsosnak vezetése alitt szeptember 5-én közigazgatási b?jarásn lesz a Pécs —varasdi AHnmi ulon levő Dcnc«ár-csntorna hidj.ínak.
— A szerdai állatvásár. A szerdai nagyi anussi állatvásár igen élénknek igérke\'i*, miután a száj-és körömfájás megszűnése folytán a felhajt fiat n városi haló-tág megengedte és igy erős állntfclh^jtátra van kilátás. A hatóságnak nzonbsa na^y gondd.il ügyelnie kellene arro, hogy az eladásra kerülő vágó marhák ne vi\'esscnek ki n vármegye terűleléröl, nehogy Kanizsa húsellátása i\'mét szenvedjen és a kanizsai mészárosoknak o!c<óbb marh^vásírlAsait lehetetlenné tegye.
— Uj iparengedélyek. Nagykanizsa város tanácsa tegnapi ülésén ujabban a következő iparengedélyeket adla ki: Öív. Zsálek Fe-rencnének korcsma iparra, Wéber Mórnak kczműáiu , röfös-, vászon-és divatkereskedésre, Weltner Ja-kabnrik műtrágya, gazdasági termények, magv.ik kereskedésre, Weltner Simonnak gazdasági fa-szerazántok, gépek, műtrágya, magvak eladás vételére, Fehér Vilmosnak szeszesitalok, fűszer, gyarmatáru, vegyiszerík és háztartásbeli cikkek eledávvételérc és közvetítésére, Zngh Miklósnénak ga-bonr, termény és serléskcreske-
dcsrr, Wcis/. Bélának ccetgyártásrn cs Hirsch és Szegőnek ;sák, ponyva, kötd és texiilárut kereskedésre.
— A DV nynsdijuaok A DV. igtzgolóságA r^r hónappal ezelőtt azon nyugdíjasoktól, akiknek nyugdijuk, vagy egyéb jövedelmük a havi 4000 koronát meghaladta, H természetbeni kedvezményt megvolta. Mint illetékes helyről értesítenek bennünket, n DV. igazgatósága ezen rendelet visszavonta és igy a nyugdijasok az eddigi kedvezményüket rug. 1-tól tovább is élverik.
— Liaxtváltságot knpnak » nyomda,! munkások. Az Országos Grafikai cs Rokoniporosok\' Fónökegyesülcte Budapesten érteke/letel tm toll. melynek főtárgyát ti munkásoknak adandó kenyér-váltság képezte. Ax értekezleten n vidéki lapkiadók cs nyomd»lul«j-donosok nagyszámban képviseltették magukat és a munk:\'sok meg-bizottnival megállapodtak nbbnn, hogy minden nyomdai munkóa f. hó 26 tói kezdve fejenként 340 korona uj^bb pótlékban részesül kenyérváitság ciméri.
— A zeneiskola bclratásal. A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 92 863/1922. sz. alatt r-ngc-gélyezett állami felügyelet alatt álló zeneiskola beiratésai mr^kez-dődiek az intézet Kavinczy-u\'cai helyiségében (Városház). E* évtől kczdŐdöleg a zeneiskola bizonyit-ványai államérvényesck, virsgáln-taln állami bUlos Is részt vesz és éppoly nyilvános jelleggel bir, mint bármely másfajta állami szervezettel biró iskola. A tnndij osztály-fokozatok szerint változik, kezdőknek hivi 150 korona.
— Ftolhiváa. A nagykanizsai kir. törvényszék felhívja Miskei József cipész, nagykanirssi volt lakost a házassági életközösség visszaállttására.
— Adomány az elaggott iparosok menházának, özv. Man-tuano Józsefnó halála alkalmából a gyászoló család 2500 koronát küldölt az .elaggott iparosok mctfiáz-alap" javára koszorumegváltái címén, mely nagylelkű adományt hálásan köszöni és nyugtalja példaképpen állitva mások oié o nemes cseleke-d:(ct. Az Ipartestület elnöksége.
(x) Vodásxok figyelmébe. Lő-szerek, fegyverek, vadászol! fcls;.e-rcUsek. üres hüvelyek, fé\'ig kész és kiv/. tö\'tények, re/olvcrc!<, stb. minden mennyiségben a Icf,olcsóbb napi áron Gycucs Lajosm\'i! szerezhetők be. Kazinczy utca 1.
1-922 auguc.tns 27
— ErredUnnepély. A volt m. kir. 31- honvéd- és népíölkelő gyalogezred hősi halotljai és dicső múltja emlékét f. évi szeptember 3 án (vasárnap) ünnepli mrg Veszprémben. Az ünnepély sorrendje: féltízkor tábori mise a Búzapiacon, féltizenegykor az nbóvárosi és az itr. temetőben a hősi halottak sir-jnnak megkoszorúzása, tizenkettőkor műsoros ünnepély n városi színházban, félkettőkor társasebéd n Korona-szállóban az ezred volt tagjai részére, félnégykor sportünnepély a sportpályán. Előjegyzé-sek a társas ebédre, valamint megkeresések a vidékiek elhelyezésére legkésőbb augusztus 31-ig Schlem-mer Ödön századoshoz intézendők, Veszprém, Hosszu-utca 6. az., aki tudakozódásra felvilágosítást is ad. A megjelenő bajtársak kérdnek, hogy kitüntetéseiket a polgári uhára U tegyék fel.
— Haraay Gixlke tánctanfolyama. A mostani iskolai és őszi ávad kezdetekor a szülők legnagyobb része fe\'.veli a kérdést, hová, melyik tAnctanfolyamra Írassa be gyermekéi, hová nyugodt lelkiismerettel küldheti. SzolgAUtot vélünk lenni közönségünknek, mikor különös figyelmét felhívjuk Harsay Gizike jövő hó ll-én megnyíló tAnctanfolyamára, hová minden szülő a legnagyobb bizalommfll küldheti ol leánykáját, mert az összes modern, klasszikus és különös szépségű, közkedveltség-nck örvendő táncokban a\'apos ki-képzisi nyer. Jelentkezni lehet szeptember hó 5 lől a Po\'gári Egyletben minden nap délelőtt.
— A tisztviselők háziipart azövetkezetének helyi megalakítására nagyban megmozdult a nngyknpi\'sai tiszt viselőtártadalom. A postatisztviselők a legközelebbi nnpokban felkeresik a kanizsai közönséget, vállalatokat-, intézeteket, kereskedőket, iparosokat, hogy részvényjegyzéseket gyűjtsenek és minél előbb megalkothassák a sok száz dolgos középosztálybeli kéz résrére nz ujabb munkaalkalmat, a könnyebb megélhetést, a nagyobb darab kenyeret. Fogadja a közönség a szervező postatlsztvia^lőnőket jó szivvcl — cs jegyezzenek le náluk tehetséghez mérten minél több részvény!, ugy, hogy minél előbb fellehessen állítani a háziipari munkatelcpcl.
— Az Iparmtlvéazeti Iskola a f. évben karöltve fog működni a háziipari iskolával. Amannak táigyai, mint tavaly: azőnyegszö-vés, batikolás, (lámpaernyők, divnn-párnák, teritők, nyakkendők, bőr-tárcák stb. készítésével), divatbábu-készité*. kerámia, rajz és festészet . stb. A háziipari tanfolyam átveszi a kalapkéjzité.st, emellett t*nilják a kémzövészetet, himzésl, rokkafo-nás\', ruhavzrrást, szvetterek késelését, raffia- és gyékényfonást és a háiiipsr körébe tertozó még számom tárgyat. Mindkét iskola tandiji havonkint 150 korona. Beiratások Váro%ház II. emelet (Kazinczy u. 1.) a Közművelődési Társulat hel)hegében.

1922. ougusxtu3 27
ZALAI KÖ2L0MY
— A NópegésziiógUgyl kiállítás rendezésire, melyet az Orsz. Stefánia Szövetség és a m. kir. Népszövciségügyi Muzcum szeptember cbjén közösen rendez városunkban, feikérem az érdeklődő orvos urakat és a Stefánia Szövetség szociális bizottságát. Kérem őket szíveskedjenek folyó hó 28 án, hétfőn délután 5 órakor a városházán tar tandó megbeszélésre összejönni.
— Az NTE választmánya ma délelőtt 11 órakor a Iribün eladása tárgyúban ülést tart a tornateremben, melyre a lagokai ezúton hivja meg a titkár.
— A gép és gyorsíró Iskola beiratásai. Az államilag engedélyezett gép- és gyorsíró iskola beiratásai a Közművelődési Társulat városházi helyiségében megkezdődtek- Tandíj havonkint 150 korona. A jelentkezők óhsja szerint délelőtti vagy esti tanfolyam lesz, mindkettő államérvényes bizonyítványt bocsájt ki, mely bárminemű irod »i állásra képesít. A tanfolyam srigoiunn az állami tantervek szerint hol«d, vizsgálatain állami vizsgabiztos fog elnökölni.
— A női szabókhoz. Felkérjük ez összes saját számlára dolgozó női szabókat és varrónőket, hogy 20 ón (kedden) este órakor az Ipartestület helyiségében igen fontom gazdasági ügyben megjelenni szíveskedjenek. Szabómesterek Otszá-gos Szövetségénék nagykanizsai fiókjának elnöksége.
(x) Gyapjú kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSŐ-nél.
— A nyelviskola, melyet a Közművelődési Társulat tart fenn, hétfőn kezdi meg beiratásait az egyesület városházi helyiségében. Tárgyak: francia, német és angol nyelv. Ez utóbbit dr. Lukácsn< Viola Böske úrhölgy fogja tanítani,

"^s&It^ városunk közönsége képességeiről eléggé ismer. Külön tanfolyam lest minden nyelvből a kezdőknek és haladóknak. Külön gycrmeklanfolyain is lesz, melyen tavaly oly szép eredményt értek el. Tandij havi 70 korona, a syer-mektanfolyamon 50 korona.
(x) KaiapUzletmegnyitás. — Pécseit modernül bcrcndcz;lt kalapgyártó üzem (tulajdonos Kertész Ferenc cég) Nügykan:zsán a Badacsony vendéglő épületében, a Szána-tér mellen, özv. Fischcl Fülöpné kalaprsktárát unokafivérével Gerócs Jenővel lársulva, áivelie és azt f. évi augusztus hó 30 ín a legmodernebbül berendezve teljesen uj áruval t; egnyitjs. A cégnek Pécseit modernül berendezett üzeme és kalapos.".lálya van állandóan a leg-dívatosrtfei^párizsi és bécsi modellekkel. Tehát ugy az uri, mint a női kalapálalflkitások is a pécsi üzemben 8 napon belül készületnek. A mintaformák az üzletben ■ megtekinthetők.
— Nagykanizsai Háztulajdonosok Szövetsége. A jövő hó elején a tagok részére mész és po.tlandccment fog a helyben megállapított árnál olcsóbban rendelkezésre állani. Előjegyzések a Szövetség helyiségében már most eszközölhetők. Elnökség.
Dr. Kállay Zoltán jogi szunináii-umi Budapest, Andrássy-ut 8. és Szeged, Pallaviciní-u. 3. felelőséggel cs biztos sikerrel készit elő bármely egyetom és jogakadémia összes Jogi vizsgáira cs az ügyvédi vizsgára Jegyzetbérleti Rekapitulációt Minden felvilágosítást szóval vagy lovélben készséggel ad akár • budapesti, akár a szegedi -igazgatóság.
ÉRTESÍTÉS.
Van szorcncscm Nagykanizsa és vidéko nagyérdemű közönségét tisztelettel értesíteni. hogy Nagykanizsán 18S0. év óta fennálló cs KMiler TtStvfaV cég alatt bejegyzett
vaskereskedést
W2?. iiI iunluj hó 1-éa ítvetttm is azt iz eddigi cég alatt tovább metern.
Midőn erről a l. közönséget értesítem, egyben kérem, hogy mint elődeimet, ugy engem is megtisztelő bitalmukkal támogatni kegyeskedjenek. Fótörekviseni, hogy üzletemet ar eddig Is elismert szigorúan szolid alapon veressem és a t. közönség elismerését magamnak kiérdemeljen].
Teljes tisztelettel
kutassy kálmán
vitak«r«*k«d6
Nagykanizsa, Eötvün tér.
Törvényszék.
ítélkezik az uzsorabkóság
A nagykanizsai kir. lörvénys/.ék uz.«orabirósága tegnap délelőtt tárgyalta Kormos Zsigmond, a Kohn Lnjos nagykanizsai cég főnökének árdrágitási ügyét, mely elé nemcsak a kanizsai nagyközönség, de a kereskedők is élénk érdeklődést tanúsítottak. A bíróság elnöke dr. Kencdy■ Imre táblabíró, szevazó-biró Szabadi/ Lőr Inc, ülnök Schvati. Gusztáv kereskedelmi tanácsos, közvádló dr. Szabó Lsjos ügyészségi elnök.
Kormos Zsigmond 28 éves, nől-len, nagykanizsai kereskedőt az
1920. évi XV. t.-c. 1. és 2. szakaszába ütköző átuursora vétségével vádolja a kir. ügyészség, mert augusztus hetedikén egy dekagramm rézszinü pamutfonalat 80 koronáért árusítóit üzletében.
Kormos nem érzi magát bűnösnek. Amikor az eset történt, ncni tartózkodott Kanizsán, a kisasszony prdig, aki cladlii, a cseh koronának aznapi zürichi á> folyama szerint számította jóhiszcmüleg az árat.
Dr. Kencdy: ön akkor ist felelős alkalmazottaiért, ha nincs jelen az üzletéB^n. A pamut akkori értéke 35—38 korona lehetett.
Kormos: S-jnáljs, hogy ez nz eset meglörlént, ilyesmi nem fordult még nála elő, büntetlen volt eddig. ,
Dr. Szabó főügyész bemutat az
elnöknek egy szakérlő által neki hozóit jobbminŐiiégü pamutot, amelyet egész év alalt állandóan 40 koronás árban árultak az egyik htlybrli kereskedésben.
Sárdy Gézáné, Horváth Itona — n feljelentő — tonuvallomásában előadja, hogy augusztus 7-én nővérével bement Kormos üzletébe, hogy rézszinü pamutot vegyen melyet egyik iomeröse 10 noppal azelőtt 38 koronáért vett meg Kormos üzletében. A kiszolgáló kisasszony sokáig kereste a pamutot, de nem ludta megtulálni, mig ujabb határozott kérésére előhozta. Kérdésére, mi az ára a pamutnak, a kiszolgáló kisasszony azt kérdezte, mit fizetett érle az előző vásárlásnál. 38 koronát — volt a válasz. Ez a pamut most nyolcvan koronába keiül — mondta a kisasszony. Mikor ezt az árat sokalta és kifejezést is adott ennek, a kiszolgáló kisasszony azt felelte, „semmi közöm hozzá, hogy akkor mit fizetett, ennek most ez az ára". El re eltávozott nővérével az üzletből és feljelentette árdrágításért a céget. Két nappal később ugyan-ezt a pamutot n Grünberger-cég-tői 44 korona negyven fillérért vette meg.
Horváth Paula tanárnő tanúvallomásában ugyanígy adja elő az esetet.
Dr. Kcnedy felolvassa Ehrcn-slein Károlyné, a Grünberger cég üzlelvezctőnőjévcl felvett jegyzőkönyvet, mely szerint a kérdéses pamut nincsen rakláron náluk, de hasonló színű, minőségű cs vastagabb pamut augusztus 7-én náluk 44 korona 40 fillérbe került.
Dr. Borta István védő bemutatja a Magyar Távirali I«oda hivatalos kiadványát u cseh korona akkori árfolyamáról és egy mult év októberi számlát a pamut számlázásáról.
Dr. Sznbó főügyész fentarlja a vádat.
Dr. Bartn István nagyszerűen* felépített védbeszédében kéri védencének felmentését. Holnap lesz Kormosnak az eljegyzése, hogyan lepjen menyasszonya elé Kain-bélyeggel — mondja.
Dr. S\'.abó föügyísz válaszol dr. Barlának. Azok az állapotok, — mikre védő utal, a kereskedők helyzete, stb. — elismeri, hogy fennállnak, de szoknak a megszüntetése nem a biróság dolga.
De a kapzsiság is egyik főoka a jelen állapotoknak. Mindenki jómódot akar magának kierőszakolni — mindenáron. Ma mindenki a felső tizezrek életét akarja élni, ma nem akar senki egyszerű, tisztességes életet élni — éa ezért hozták az árdrágiló törvényeket. Elismeri a kereskedők nehéz helyzetét, hogy alá vannak vetve a korona ingadozásnak, Zürich szeszélyeinek — mégis bizonyos fokig egymásra találnának és megtudnák alkotni egy egyaéges frontot, mely a cseh
korona egységes hullámzásával egységesen lépne fel és segítségére lehetnének az országnak. Minthogy más eszköz nem áll rendelkezésre, nekünk védeni kell a közönséget, hogy a fogyasztókról ne húzzák le a bőrt, — mikor mindent a fogyasztónak kell megfizetni. Nem fogadja el jelen esetben a védő érvelését, hiszen 100% nyereségtöbblet mutatkozott a két üzlet nyeresége között. Ez kétségtelenül meghaladja azt az üzleti hasznot, amit a törvény megengedhet. Tévédéi, hogy nem Kormos rendelkezése szerint állapították meg üzletében az árakat, hiszen jegyzőkönyvi vallomásában beismeri, hogy az árjegyzés az ő kalkulációja alapján történt. Kéri vádlottat az áruuzsora vétségében bűnösnek kimondani.
Biróság visszavonul, majd rövid időn belül elfoglalja helyét újból és felhívja Kormost, hogy Igazolja, hogy n kérdéses napon nem volt üzletében. Biróság elfogadja Kormos igazolását. Elnök kérdésére, mi történjék a lefoglalt pamuttal, ügyész annak elkobzását kéri. Az ursorabiróság ismét visszavonul, majd tiz percnyi tanácskozás után bevonul a terembe és kihirdeti ítéletét: Kormos Zsigmondot bűnösnek mondotta ki az árdrágítás vétségében és ezért négyezer korona jő- és ezer korona mellékbüntetésre, az összes költségek megtérítésére itéli, a pamutot elkobozza és az ítéletnek hírlapi közzététele végeit megkeresi az ügyészséget.
A fennforgó enyhítő körülmények miatt jelen esetben mellőzte a biróság a fogházbüntetés és a hivatalvesztés alkalmazását.
Miután Kormos Zsigmond az Ítéletben megnyugodott — és a közvádló sem élt felebbezésscl — az jogerőssé lett.
Az elnök azután nyomatékkal, komolyan figyelmezteti Kormost, hogy vigyázzon, nehogy ilyen eset megismétlődjék, mert akkor a törvény teljes szigorával fogja sújtani a biróság.
Utána még két kisebb esetet tárgyalt a bíróság, azonban a kir. főügyész mindkét esetben elejtette a vádat a vádlottak — két egyszerű szegény asszony — ellen, ugy, hogy azok hálálkodva hsgy-ták el a tárgyalás komor termét.
Seypel kancellár elutazott Veronából.
Verona, augusztus 26í A Schan-zer olasz külügyminiszter és Seypel osztrák szövetségi kancellár, valamint Segur osztrák pénzügyminiszter között folytatott tárgyalásokat délután befejezték. Schanzer szombaton reggel Bozenbe utazott. Az osztrák küldöttség szombaton délelőtt a Branner-expresszel elhagyta Veronát.
2ALAI KÖ2Í.ÖNY
1922. Pugu»iiu« 27.
Közgazdaság.
Budapesti tőzsde i
Budapest, HiíjMi^ztiM 26. Napoleon 711)0, font 8250-500, Dollár IS4\'J 1800, Francia frank NO—150, Márka —. —, Olasz líra 81—.X3, Osztrák korona a 10 30, Lei 16W)—700, Szokol 00— 08, Svájci frank 355-05, Dinár 1980-2010. Lengyel mátka 2-1-20
Budapesti devizák:
AnuterJaoi 725—50, Koppenhága 402—12. Krisxtiánia ÍJ20—328, London 8260—8500, Berlin 120—36. Milano 81—83, Párls 140—60, Prága <U>—08, Stockholm 497— 505, Zürich :si5—365, Wien 190—200, Zágráb 500-615, New-York 1850-1900, Varsó 24—2«, Bukarest 1050-1700, Sofia
Zürichi zárlati
Berlin 29, AmsterJam--, Hollandia
205, New-York 6243, London 2347, Páris 3905, Milano 2206, Prága 1870 Budapest 29, Zágráb 145. Varsó 0.0U 6 Wien 0 00-6, Szófia —, Osztrák bélyegzett —.
Termény jelentési Buia (TUsavldéki) 7100—150, egyéb 7050—7100, rőzs 6250—53, takarmány árpa 03--04, sór "7—70, árpa -, zab 02-01, tengeri 78-80, repce 135-46, korpa 43—44, köles--.
Budapesti állatvásár:
Marhi.hu* 1 r. egészben 155 -220, hátulja 105—251\', eleje 145—195, IL r. egészben 115—36. hátulja 120-50, eleje 106 — 10. Növendék marha: I. r. egészben 90 — 125, borja (ölött bőrbj 120—26») Készlet : Nagymarha 67, eladás 40, Növendék marha 50, eladás 34, borjú 72, eladás 41, Marhabír 325—335, borjubór 480-490.
Sertésvásár.
Felhajtás 700. Elkelt 120. Öreg serlés —, közép —.—, I. r. —, zslx —, szalonnaj—, lehúzott hus —.
A szerkesztésért sajlójogilag felelős Benedek Rezső szerkesztő.
Apró hirdetések
Nyilt-tér.*)
Tisztelettel értesítem az igen tisztelt üzletfeleimet és a vísArló közönséget, hogy a Krefl és Lukáls cég nlatt vezetett fűszer és csemege üzletünkből Lukáls JtnS ur a mai napon barátságos uton kilépett.
Ezen üzletet Krejt József cég alatt tovább vezetem.
Szivcs támogatásukat kéri Kreft József füszerkertskedő
Pfl-ut 15.
*) Az e rovatbnn közöltekért sem a szerkesztőség sem u kUdóhlvatal felelősséget nem vállal.
Ügyes ujságárusitók
napi pár órai könnyű munkával jó jövedelemre tehetnek szert
Horváth József
ISKOLAI
V^ eatnoa,
IsUs.a klvlt.Ib.o
OLCSÓN VÁLLALJA
■•puak k8ayv»yom.
rÖUT.5SZ.
Kgy KlAobli npi-rlAnA, li fraacili. t.ü.ttt iditMii túrit, Jcf»»ielil «nptr.\'l<r l}-íf*. Cim u.dehW.LUxn.
Vadl^a llujn.ilkia j;ó|>lr<Mi.% vAllil m MtrJl |í(.irlil iminUl. I.vnlmil. Mrst\\il<i ín nl( 6—V\'tí. *»>lr- a**Xyrip dl
9—ll-l*. l.»Ui: Mel H„ mtlei.yctb triíty.
A naKykaaU.nl llnogj-u loortuilú »c ktftiofl <0 . ritó. í. tii\'Mra w.Lmibtn jim» g*J xixuul Ukkltnultl n<*t.
i.zJasigl és kei ti
magvak
nxii vetésre
Tertge/i, árpa, zab
Gazdasági
olajok és kenőcsök
kaphatók:
Ország és U/idder cégnél
Nagykanfisn, Erxsébol-tör 10.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó nőm, illetve édesanyánk elhunyta alkilrr.ával I nagy fajdalmunkat jóleső részvétükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton is hálás köszönetet mondunk.
Nagykanizsán, 1922. évi augusztus hó 26
Martlnek-család. I
SZT. OYORGYUIZ
SZÉNSAVVAL TELÍTVE
üoitö hbtAsu
KAPHATÓ:
u/eisz ignúcnál
nagykanizsán.
TELEFON ^ ^ ^ TELEFON
Sajdíts József * jarjaí
könyv-, papír-, Iró- és hangszerkereskedése
(Sugárul sarok)
IFJ. WAJDITS JÓZSEF
személyes vezetésével
folyó hó 29-én, kedden
MEGNYÍLIK!
Kérjük o n. 6. közönség szivcs pőitfcgását
\' Jó állapotban levő bekötött iskolakönyvek ujakra becseréltetnek.
Idei termésű szép J0«>
biborheremag
kapható a ,.Ge:d»k6r"-ail (Sugár-ut 18. sz. aUtt). Ugyanon kenybiktrli és ilráj-
mignk csakis termelőktől megvétetnek.
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai btffcS pergamentpapír, Vajc.omagolópaplr Sup.rlor papírzacskó Csomagolópapír C.omag fUggöcimkók Sokazoroaltó ké.zllMk írógép
Irógépkellékek Rendelési zsebkönyvek Forgalmiadé könyvek Mindenféle Üzleti könyvek Kötlevelek
Gabonavásárlási könyvek
tejolc.óbb n.pí Irakon k.ph.túk
Fischel Fülöp Fiai
paplrárnháixábui, Nagykanlnáu
UR/UilA MOZGÖSZINHÚZ
Telefon 3-ia
Szombat- vasAinap dupla műsor
Az V-ík osztály
Diiktórténct 4 telvonásban Lóth Uival
Gyermekszív
Montgomery gyormekr.-gcoyc 4 felv.-bitu mf Sxécsi Ferkóval
Rendes helyúruk
HELYARAK: Páholy 40 K, Zsrtlye 30 K, Körszék 20 K, Támlás 10 K, Zirtszék 10 K
Előadások : Hétköznapokon 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepn.p 3, 5, 7 és 9 órakor.
Ertesités.
Tisztelettel értesítem n n. é. közönségei, hogy
pöczegödrök tisztítását
bárkinél olcsóbban válltlom jooo Kérem a n. 6 kösönség szivei pártfogását. Tisztelettel
özv. Weisinger Káimánné
lirosl syipmisttr. Tdtfoa W. u.
Mro«i«tQt< i\\ !«?ti]UI áonoa\'.k r \'Í*W ét Cy«.in»tl Jtfnyvn-
Többtermefás!
A Hatvani.Növ&nynomoiltfi RT. EREDETI HATVANI
NEMESÍTETT ŐSZIBUZA
s-e tó magjai kai holdanként 150 400 kg. íöbbtermu-l«>«t biztnsit-nak Jegyei-tasia elő szükxep.letét azonnal nz egyedárutitó
Magyar Magtenyésztési RT-nál
BUDAPEST, IV., SZÉP-U. 1.
TELKFON Öfj— 53, 6« - 64. SUrgönydm: GRANAR1UH. Kérje az N. 85. számú ismertetőt.
Snját tenyésztésű kiváló, szavatoltan fuj-•iszta és jó csiraképességü gaxdsiigl. kon»-
hikwtl és rlrípnwak.
Kcrté.i. ll ét ni«li«»«U esikóiUk.
Honori Magkereskedés
trj.(yi«k. Intr.u H b*niinit»».
Zsák
Ponyva
Vetömas
Zsineg
Kötéláru
Kévekötő
Gépotai
Nyersolaj
Petroleum
Rézgálic
legolcsóbban beszerezhető
hirsch ÉS szegő
nagykereskedétében.
Szabászati tanfoSyam
szeptember l-én nyili* meg JOo«
Báron Mlcl varrodájában
Kuzloczyutea l. tiu, VArostiAs «pniet.
VILÍG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Szombaton és vasárnap
Láthatatlan kéz
II. része
Főszerepet Kobert Robertson, a Burlington! Jaguár főszereplője játsza
Jön! Göre Gábor filmszkecs
HELYARAK: IVhoty 35 K, Zsölye \'iU K, I. hely 20 K, II. hely 1« K, III. hely 10 K
Etőa<f&sok: Hétköznapokon 7 és li órnker, vasár- és ünnepnap 5, 7 és 0 órakor.
The Dunlop Pneumatic Tyre Co. Birmigham
kiváló minőségű, angol gyártmányú
kerékpár-gummik
egycJű\'l árusítója 497J
Brandí Sándor
Nagykanizsa, Deák Firinc-tér 2. sz.
Nagy vAIm.uk keríkpftiokt.an. A>katr*a«-rahtAr. J»»ltA-iufthcly. .
VOlts.lííU fc IN
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Augusztus 29. Kedd
195. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Si«tk*ictús«x éi kUdólilvftU) i Frt ut 13. ■*.
- InUfurbao-teialoii 78. ■
Megjelenik mindig kor» rejjKcl
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hón 100 K. Koyyodóvro i Egyei isim 4ra 8 K.
Az Interparlamentáris konferencia.
Bécs, aug. 28. (Saját tudósítónktól.) Az interparlamentáris konferencia ma délelőtti megnyitása előtt Mataja képviselő bejelentette, hogy az unió tudomására jutott, hogy a bécsi „Magyar Újság" az unió vezetőségének tudta és beleegyezése nélkül brosúrákat osztott szét a konferencia résztvevői között, melyekben a magyar kormányt gyalázza és Magyarországot ócsárolja. Minthogy az unió vezetősége nem engedheti meg, hogy az unió bármely tagját is gyalázzák, tiltakozik ez ellen az eljárás ellen és a brosúra tovább terjesztését megtiltja. A tiltakozás az unió minden tagjának egyhangú helyeslésével találkozott.
Ezután Mataja elfoglalta az elnöki széket és visszapillantást vetvén a mult évek történetére, megemlékezett az interparlamentáris unió halottairól és sikert kivánt az uj működéshez. Majd megnyitotta az ülést.
Seipel szövetségi kancellár üdvözölte ezután a 24 állam kiküldötteit. Az interparlamentáris unió bécsi konferenciájában zálogát látja annak, hogy a borzalmas háborús évek után, a belátás, megértés és a közeledés szelleme hatja át a népeket. Felszóli-• totta az unió megjelent tagjait, hogy hazatérve, parlamentjeikbe hassanak oda, hogy Ausztriát és Bécset, a kultura ezen ősi fészkét mentsék meg a pusztulástól.
Bécs, augusztus 28. Tegnap délután a magyar követség palotájában az interparlamentáris unió magyar csoportjának tagjai tanácskozást tartottak, melyen a magyar küldöttség követendő magatartását beszélték meg. ^ Jól értesült forrásból eredő hir szerint a magyar küldött-ség egyik tagja valószínűleg valamelyik nyilvános ülésen fog válaszolni arra az úgynevezett memorandumra, melyet a Bécsben askálódó magyar szökevények adtak ki.
Az osztrák határon áll az egész cseh haderő.
Csehország készen áll Ausztria megszállására.
Pozsony, aug. 28. (Saját tudósítónktól.) Teljesen megbízható értesüléseink szerint a cseh haderő legnagyobb része a cseh-osztrák határon vonult fel a napokban, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy alkalmas pillanatban megszállja Ausztriát.
Prágában pontosan kidolgozták már a terveket és kiosztották a szerepeket nz osztrák főváros megszállására.
Bgyes hírek szerint a cseheknek ez a katonai készülődése a cseh-jugoszláv korridor megvalósításának szándékával vau összefüggésben, amelyről sem Prága, sem Bécs még nem tett le, amely azonban Olaszország ellenállásán kétségtelenül hajótörést fog szenvedni. Éppen Ilyen elszántan készül állást fogni Olaszország Ausztriának a csehek részéről történő megszállása ellen is, amely snlyosan érlnteué Olaszország ausztriai érdekeit és középeurópai hegemóniájának kérdését.
A Felvidék a cseh haderő ez összpontosítása következtében ugyszólváu katonaság nélkül áll.
A húszasok...
... A húszasok / Mosollyal arcú kon indullak útnak a becsület mezejére, hogy dicsőséget szerezzenek ú magyar fegyvereknek, hogy glóriával fonják körül a magyar hon\' véd nevét, hogy életüket áldozzák a magyar haza szabadságáért, az itthonmaradottak — asszonyaik, anyáik, gyermekeik — védelmében.
... És mindenüti, ahol ami hősi fiaink megjelentek, retteget az ellenség, nevüket félelemmel ejtette ki kelet, nyugat, dél és észak harc terein, — aki a magyar vesztére tört.
... Fiatal testtel, rózsapir az arcon, magyaros testtartással, délceg léptekkd, kemény akarással indultak útnak a harc mezejére — és hányan netr/ jöttek többé vissza közzénk... Hányan fekszenek messze idegenben, jeltelen sirdomb alatt — ellenséges földön .. .
... Nyolc év multán ... nem elmosódott emlékeket Idézzünk vissza, de a dicsőséggel övezett húszas honvéd hősök előtt a magyar vértanú haza meghajtja az elismerés, a tisztelet és hála nemzetiszínű zászlaját.
... Húszasok ! A megcsonkított, megalázott, földretepert, elárult Szent-
Magyarország biizó reménnyel tekint ma rátok ...
... Húszasok ! A magyar Haza szeretettel köszönt ma titekti / (*)
— Egyházmegye! hirek. A
megyéspüspök Gazdag Ferenc labi káplánt a nagykanizsai iskolák püspöki biztossá és hitoktatóvá nevezte ki. Kreutzer Ferenc mura-kercszturi segédlelkészt Somogy-szentmiklósra és Maycr Dömötör felsőőrsi káplánt Tabra helyezte át.
— A megyéspüspök adománya. Dr. Rott Nándor megyéspüspök több keresztény irodalmi egyesületnek összesen 150.000 K-t adományozott.
— Dr. Tarányl Ferenc vas-vármegye főispánja. Megbízható helyről nyert értesülés szerint dr. 7arányi Ferenc földbirtokost, a Zulavúrmegyci Gazdasági Egyesület érdemes elnökét és a zala-szentgróti kerület nemzetgyűlési képviselőjét a kormány a legközelebbi napokban kinevezi Vasvármegye főispánjává.
— Áthelyezés. Ö^v. Eichelené, Holl Jolán polgári iskolai kézimunka tanitót Sümegről Zalaegerszegre helyezte át.
— Várósl közgyűlés. N*gy-kanhsa városa csütörtökön délután 4 órakor tartja az általunk már jelzett közgyűlését.
— A 20 aaok bajtársi össze Jövetele. Szombat este meghitt bajtársi találkozóra jöttek össze a Polgári Étteremben a volt 20a» hősök, hogy a fehér asztalnál, testvérszó mellett visszaidézzék a mult dicső napjait. A találkozásra igen sokan jöttek össze. Többek kőzött ott láttuk Erőssy Oszkár és Molnár Elek tábornokokat, Bugsch Aladár dandárparancsnokot, Vizkelety Ferenc, Bodö Pál, kövesd! Boér Gusztáv és Treiber Kálmán ezredesek, azonkívül még számos törzstiszt. A bajtársi összejövetelt táviratilag üdvözölte Szurmay volt honvédelmi miniszter. A találkozó ragyogó példája annak a bajtárssá 20-as szellemnek, amely egykor minden 20-ss hőst áthatott és mely bajtársi szellem még ma is elevenen él a lángoló 20-as szivekben. A bajtársi összejövetel létrehozása Szigriszt László ny. századosnak érdeme, akinek indítványára több ezer koronát gyöjtöttek és sdtak össze a hősi halállal halt bajtársak sirjainak november elsei feldíszítésére. A vacsora után elhangzott felköszöntők sorát Bugsch dandárparancsnok nyitotta meg, a kormányzóra ürítvén poharát, Erőssy tábornok az összes volt 20-as bsj-társakra, Reischl Richárd nápf. százados pedig a* altiszteket köszöntötte fel. A 20-asok volt tábori papja a szent korona fényéről és nemzetfenntartó erejéről beszélt, végül egy népfölkelő százados a hősi halált halt bajtársak vitézi tetteiről mondott emlékbeszédet és ezzel a meghitt bsjtársi ünnepély véget ért.
— Nyugdíjazások. Steunsuer József nsgykanizsai, Roüeghyné Zomody Emília zalaegerszegi és Popovics Magda zalalövői állami elemi iskolai tanitókat a vallás- ás közoktatásügyi miniszter nyugdíjba helyezte.
— Darnay Kálmár. kitüntetése. Darnsy Kálmán kir. tsná-csos ujabb kitüntetést nyert. A Balatoni Társaság Keszthelyen kl-állítást rendezett s ebben • közművelődési osztály aranyérmét Dar-nsynak Ítélte.
— Vörheny miatt bezárt iskola. A vármegye slispáoja a zalaigricei elemi iskolát vörheny járvány miatt, további intézkedésig bezárta.
__ZALAI KO«-PNY_____
Egy tanító súlyos szerencsétlensége.
— A Zalai Közlöny tudósítójától- —
Nagykanizsa, augusztus 28. Súlyos szerencsétlenség érte szombat éjjel vasárnapra virradatkor Pintér István 27 éves nagykanizsai születésű tótszerdahelyi tanitót, „Pintér bácst\'-nak, a városháza felügyelőjének fiát.
Szombat este a harcteret járt bajtársak összejövetelen a Polgári-Egyletben ő is mulatott bajtársaival a földszinti étteremben és igen jókedvű voll, majd ugy 2 óra felé felment az emeletre, ahol barátai körében pezsgőzött. Egy idő múlva kiment — azóta aztán nem látták többé — épen.
Időközben történt, hogy Madarász J., a városi lakáshivatal tisztviselője és Tamás Károly a DV. forgalmi gyakornoka, akik szintén részt vetlek a kedélyes bajtársi összejövetelen, de a városba sétálni mentek, 3 órakor újból betértek a Polgári Egyletbe. A teljesen sötét lépcsőházban belebotlottak egy emberi testbe. Hamar gyufát gyújtottak és a lépcső legalsó (okán otl látták összegubbcsztva, vérben Pintér Istvánt. Fején hátul a jobb oldalon egy ujnyi hosszúságú zúzott sebhely volt látható, jobb szemén véraláfulás, orrának felső baloldalán, a közepétől a szemhéjig és a szemhéjtól a homlokáig zúzott sebhely. Erősen vérezve.
Madarász egy pillanat alall átlátván a helyzetet, Tamás Károllyal azonnal a mentőkért futott és a mentőkkel együtt beszállították a kanizsai közkórházba és jelentést teltek a rendőrség ügyelelcs tisztjének, aki nyomban kiment a kórházba, de Pintért nem tíldta kihallgatni, mert Időközben eszméletét vesztette.
Tegnap hétfőn délelőtt a rendőrség képviselője újból kiment a kórházba, hol még mindig nem jött teljesen magához Pintér István, jt feltelt kérdésekre csak összefüggéstelen szavakat mondott.
A szerencsétlen fiatal tanítónak állandóan nagy fájdalmai vannak. Sérülései súlyosak. Az orvosok még nem tudnak biztos véleményt alkotni.
. t A különböző hírekkel és verziókkal szemben az eljáró rendőr főtisztnek az a véleménye, líogy az eset valószínűleg ugy történhetett, hogy Pintér István, aki előbb borozott, majd pezsgőzött társaságával, valószínűleg mámoros állapotban léire lépett a nagy sötétségben, leesett és a kőlépcsőkön legurulva, az éles kőlépcsőkön bezúzta fejét és arcát, és innen valók a sérülései. Mámoros állapotban lévén, nem tudott feltápászkodni, hanem tehetetlenül olt hevert vérében, niig Madarász és Tamás nem találtak reá.
A rendőri vizsgálat van hivatva a jelenleg ínég homályos ügyel felderíteni.
I_
* — Megindulnak a vízvezetéki munkák. A városi mérnöki hivatal e hét elején megkezdi a vízvezetéki munkálatoknak Csen-gory és Kisfaludy-utcai részét, illetve az eddigi 1 kilométer kiépítésnek V/t kilométerre való kiépítését. Ezért folyó hó 31-től kezdődőleg a Csengery-utcának — a Főúttól a Kfsfaludy-utcáíg terjedő szakaszán a vízvezetéki munkálatok alatt csakis ezen szakaszon lakói és üzletei részére engedélyezi a hatóság a fuvarozást.
— Működik a piaci rendőrség. A nagykanizsai piaci rendőrség, mely Jelenek Szilárd államrendőrségi felügyelő parancsnoksága alatt áll — derekasan működik, ezt el kell ismernünk. Hivatása magaslatán áll. Mióta erélyes utasításokat kapott — a vásárló közönség mégis elfogadhatóbb áron tud a legszükségesebb élelmicikkekhez hozzáférkőzni- A kapitányság kihágáai osztályára nap-nap mellett tömegesen állítja elő nemcsak az árdrágítókat, de az árfelhajtókat és elővásárlókat. A kapitányság a legtöbb esetben az előállítottakat az ügyészségnek adja át és a lefoglalt árut kiárusítja.
— Magyar Köztisztviselők Háziipari Szövetkezete. Mindazon egyeaületek és intézetek ve-<etői, kiket a Magyar Köztisztviselők Háziipari Szövetkezete megalakítása tárgyában Vizktlcly Ferenc exiedea ur felkeresett, felkéretnek, hogy az ezen ügyben folyó hó 30-án, szerdán délután 5 órakor a városháza tanácstermében tartandó értekezleten megjelenni szíveskedjenek.
— Állandó vonatrazzlák. Van egy rendelet, mely egy bizonyos mennyiségű élelmiszernek aa-ját célra való szállítását megengedi, ha hatóságilag Igazolják, hogy az tényleg az illető saját élelmezésére szolgál. Ezt az engedményt használják ki naponta a csempészek és láncosok, ennek elő-mutatása mellett játazák ki a vizsgáló és ellenőrző hotóságot és röhögnek a markukba. A nagykanizsai államrendőrség most nagyszámú közegével ellenőrzi az öjszcs Kanizsán át jövő és menő (különösen a jugoszláv) vonalokat és szigorúan végigrazziázza naponkint éa minden élelmiszert és közszükségleti cikket, melyet árucsempé-azéa végett szállítanak, azonnal, a helyszínen elkobozza. A vámvizsgáló és ellenőrző közegek nagyon is ismerik a gyakran utazókat és igy hiába lesz minden kontói falazás. Tegnap délután első-izben már foganatosítottak ilyen razziát és nagyon sok csempészt és láncost állitotUk elő a kapitányaágra. Az élelmiszert éa árucikkeket elkobozták, az eljárást pedig megindították ellenük.
— Az IpartcstQleti dalárda • hó 29 én, kedden este 8 órakor énekpróbát tart. Büchler.
— Az Oláh —Biba tárgyalás.
Ismeretes, hogy Oláh Árpád kollegánk a „Zala" társszerkesztője párbajra való kihívás végett a kir. járásbíróságnál feljelentette dr. Biba Gyula kir. törvényszéki bírót. Ebben az ügyben szeptember hó 28-ára tűzte ki most a tárgyalást a kir. járásbíróság. A tárgyalás nyíl vános lesz.
— A Zalamegyei Molnárszövetság uj titkára. A Zala megyei Molnárszövetség a legutóbbi közgyűlésen titkárává dr Boross Istvánt választolta, oki a vasmegyei szövetségnél is fejt ki <redmcnyes működést.
— A villanygyár próbál. Tegnap és tegnapelőtt bizonyos rövid ideig tartó zavarok álltak be az áramszolgáltatás körül. A közönség, amely nem tudta okát — természetesen ideges volt. „Megnyugtatásul" közölhetjük olvasóink-kai, hogy a zavarokat az idézte elő, hogy a villanygyár az egyea áramnak forgóáramra való átvitelét próbálja ki. Igy ezek a zavarok most 2—3 hétig Is ^artr.nak, mig a villanygyár befejezi munkáit.
— Arat a halál. Schér$z István nyugalmazott vosutas, aki a Teleky-utcza 60. sz. alatt lakik, ma n szeszfinomitó-gyár háza mögött épülő iparvágányon dolgozott, mikor hirtelenül rosszul lett és összeesett. MunkástársJÍ hamar segit-ségéie siettek, azonban rövid néhány perc alatt kezeik között kiszenvedett. Szívszélhűdés ölte meg. Beszállították a temető halotas-házába.
— Kiirtják n szabadon járó
kutyákat. Bődy Zoltán alispán felhívta a város polgármesterét az ebzárlat szigorú végrehajtására. Felhívja az alispán a polgármestert, hogy az ebzárlat idején minden szabadon járó ebet irtaston kl és a tulajdonos ellen a legszigorúbban járjon el.
— Tanítói pályázat. Tés (Ves/prém-m., állomás: Várpalota) község r. kath. iskolaszéke a megüresedett osztály tanitói állásra pályázatot hirdet. Csík férfi, okleveles, nőtlen tanitók pályázhatnak. Választás szeptember 6 án délelőtt 10 órakor. Kérvények a tésll plébániahivatalhoz.
3925. augusztus 29
— A váaárló háziasszonyok figyelmébe. Az árleszállítás! halósági rendszabályok nemcsak az árdrágítást é. elővásárláat büntetik szigorúan, hanem az ár/elho/tást Is. Azért nagyon figyelmeztetjük közönségünket, hogy saját érdekár^ ben óvakodjanak minden árfelhej-tásl kísérlettől, nehogy ugy járjanak, mint tegnap reggel Kőbán Ferencné, született Semslts Eugénia kanizsai lakos, aki o 12 koronás napi ár helyett 18 koronát ígért a paradicsom kilójáért Mikb György-nének, sőt arra 100 korona foglalót Is r.dolt neki. A rendőrőr-őrszem árfelhajlásért kisérte be a rendőrség kihágás! osztályára, hol kihallgatása után jegyzőkönyvet vettek fel az esetről. Arfelhajtásé. t meg lesz büntetve. A rendőöraze-mek minden árfelhajtót azonnal előállítanak a kapitányságra. A vásárló háricsszonyok azért kísérjék minden nap figyelemmel a Zalai Közlönyben közzétett ható-aági piaci árakat és ne Is kérder-zík az eladótól, mibe kerül a* egyes élelmicikk, vagy áru, hanem a halósági árat fizessék ki Minden árus fekete tábláján fellSnletelt árnak egyezni ke\'l a Zslai Közlönyben a rendőrkapitányság áltól közzétett napi púci árral. Senki többet nem kérhet a fogyasztótó\\ a vásárló háziasszonytól. A piaci rendőrség parancsnok, Jelenek Sii-lárd állami endőrségl felügyelő a piac tartama alatt künn tartózkodik és minden panaszt azonnal elintéz. A rendőrőrszemeknek szigorú utasításuk van a vásárló közönség érdekeinek legmesszebbmenő védelmére és közbelépésére.
Anyakönyvi hlrak. A nagykanizsai állami anyakönyvi hivatalnál augusztus hó 20-tól 26-ig a kővetkező bejegyzések történtek :
Született 14, 6 fiu, 8 leány. Házasságot kötöttek : Rosenfeld József műszaki szerelő —■ Müller Kotalin-nal, Tóth Gyula lukntosmester — Schusztcr Ilonával, Boros István vasúti munkás — Hartl Máriával, Sabján Pál bognársegéd — Horváth Gizellával, Pintér István földműves — Novók Teréziával, S:alai János g\'plakatosaegéd — Toma-sics Annával, Waügurszky Béli mérnök — Srabó Margit, Mária Adriennével. Elhaltak: Turdán Jó zsef 4 hón»po-» bélhurut, Horváth Györgyné S=bŐk Terézia 53 éves vizkór, Balog István nyug. városi rendőr 70 éves tüdőgümőkór, Mur-tinek Antalné Borsica Anna 67 éves bélcsavarodás, Greif Józsefné Bognár Anna Terézia 58 évessriv-baj, Kumper Artúr városgazda 35 éves gümőkór, Ehrenstein Jakab magánhivatalnok 67 éves agyvérzés, Belovics István 8 hónapos ránggörcs, Sickér Ferenc 2 hónapos bélhurut, Tuboly Antajné KU Viktória 28 éves gyermekágyi láz, özv. Kovács Jánosné BedŐ Fáni 49 éves veselob, Vajda Károly 3 hónapos béihuiut.
1922. augusztua 29
2ALAI KÖZLÖNY
— A aBmegl főreáliakolába,
mely internálussril kapcsolatos, n felvételi vizsgálatok a* I. osztályba augusztus 28-án kezdődnek. Tekintve, hogy internátussal kapcsolatos a főreál, nagyszámmal a messze vidékről jönnek a jelentkezők. Az internál usbnn tanári felügyelet alatt vannak állandóan a növendékek, az egészséges levegő, kitűnő ellátás és a mii viszonyok dacára is elég humánus dijak mellett kedvező a szőlőknek. Beiratások szeptember 1-én kez-"dŐdnck.
(x) Oyapju kötött kabátok, blúzok ős leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSŐ nél.
— Előállított árdrágítók. A piaci rendőrőrszem ma előállította Wolff Rozália kiskanizsai lakost, mert a paradicsom kilóját — noha 12 K n piaci halósági ára — 18 koronájával árusította. Ugyancsak Szokol Rozália nagykanizsai árus 12 K helyett 20 K-vol árusította a paradicsomnak kilóját. MindkctlŐt a kir. ügyé&zségnek adták át. Az ursorabiróság ítélkezik fölöttük az uj miniszteri rendelkezéi szerint.
— A német postautalvány-forgalom. A Németországgal való kölcsönös postautolvány-. utánvételt és postai megbízási forgalom további intézkedésig szünetel.
(x) Uránia. Szerda—csütörtök játfiza az ., Uránia ismét Jókainak egy gyönyörű regényét, a melyben a szereplők: Londo\'i, Rajnai I., Lys Blanc grófnő: Mstyasovszky 1. Medea Körmendy S., De L. Aisne Márki L., Molnár L., Lyonéi. Törzs J., Godiva □ bankár leánya: Makay M. Előjegyzésekéi mrtr el-fogadunk.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és óra javítások valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett^Jhx tanulónak felvétetik.
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár részvényt
él Qui.i h.tyl fíuvónyekot . Iggetőayo-i.bbra vessünk ás eladunk.
Tőzsdei megbízások
Itljoltirit . budapesti, wlenl, bérűn!, prágai ét z.gr.bl liu-tMkro alíbg.djuk
HagySiinliMl Takarékpénztár, B«nk-cgyesfllet és Tárházak részvény
elővételi jogot
legmagasabb napi tiun veszünk. Ugyanitt egy ügyc^ jy«kon»k felvétetik.
Grosz és Társa Nagykanizsa, Sugár-ut 1. sz., I. emelet
Teietoa 321 Sürgönyeim: Baakir lUnfcuIm
■Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
— Óvodai beírások. Az
összes helybeli ovodákb:in a beírások folyó hó 29-én kezdődnek s torUnak szeptember 4-tg. Szeptember hó 4-ikőn megkezdődnek mind a né#y ovedában az előadások. Az óvóköteles gyermekek szülei felhívatnak gyermekeiknek mielőbbi beiratására.
— Villanybevezetést kér a polgári iskola. Jellemző a kanizsai állapotokra, hogy oz állami polgári iskolában mai napig sincsen villanyvilágítás bevezetve. A polgári iskola igazgatója most beadványban fordult a városhoz, melyben n villrriyvilágitúsnak ez iskolában vnló bevezetését kéri. Vitán felüli — hogy a városnak minden körülmények között meg kelladni a villanyvilágítást a polgári iskolának.
— Vadászok figyelmébe.
Lőszerek, fegyvorek, vadászati felszerelések, üres hüvelyek, félig kész és kész töltények, revolverek, serét stb. minden mennyiségben a legolcsóbb napi áron Gyenes Lajosnál, Kr.zinczy utca 1.
^ — Elveszett folyó hó 2é án este 11 órakor a Teleki-utcában egy erszény. Reiszner János névre szóló községi bizonyítvány, Zsoldos órástól egy jegyzék, egy családi fénykép s körülbelül 700 korona pénztertblommal. Becsületes magtaláló kéretik, hogy a pénz megtartása ellenében az erszényt többi tartalmával együtt Vilcsek Józsefhez Btgola 96. szám alá eljuttatni szíveskedjék.
(x) Jönnek a patkányok!
— Hii telemhulnl. Porszem az ember és fuvalom az élete. Tegnap délelőtt még az utcán járkált és lakásának ablakából kinézett — a Kinizsy-utcában lokó Pollák M.-né 62 éves asszony délben hirtelenül rosszul lett, mire hozzátartozói orvosért mentek, a matróna már kiszenvedett. Szívszélhűdés Ölte meg.
Sertésvásár.
Felhajtás 1H00. Elkelt 690. Öreg sertés —.—, kösép 810—55, L r. 305-78, ssir 580, szalonna A00, lehuxott hus 290—305.
Akik beakarták csapni a csendőröket.
Somogyszentmiklósi asszonyok meséje a titokzatos a rablótámadásról. — A nagykanizsai csendőrség leleplezése.
Agyafúrt inódon akarta becsapni a somogyszentmiklósi és nagykanizsai csendőrséget öt egyszerű íomogyszentmiklósi parasztasszony, név8zerint Koinyck Józsefné, Dómján Jánosné, özv. Horváth Józsefné, özv. Szollár Károlyné és Püspök Józsefné.
Azzal állítottak be szombaton a somogyszentmikló.M csendőrőrshöz, hogy őket e hó 25-én este negyed 10 órakor az Imre-hegy alján hét ismrretlen . marcona kinézésű férfi megtámadta, az eladás végeit náluk levő 90 darab hárász nagykendőt és a náluk levő készpénzt, mintegy 278.600 koronát elrabolták és ráadásul meg is verték őket. Az egyik asszony a sajnálkozó csendőrnek még kék aiafutásos arcát is mutatta.
A somogyszentmiklósi csendőrőrsparancsnok azonnal jegyzőkönyvet vett fel az esetről és szokásszeiüen intézkedett, ahogy az már az ily eseteknél szokás. Az öt asszony azonban ugylátszik nem volt megelégedve a axentmiklóai őrs intézkedéseivel, mert még aznap bejöttek Nagykanizsára és az itteni csendőrőrsnél ugyancsak feljelentést tettek a hét ismeretlen rabló ellen.
Zrin csendőrtiszt helyettes azonnal kezébe vette a dolgot és rászólt nz asszonyokra, hogy jöjjenek vele, mutassák meg a htlyszinen, hogyan és míkép történt az egész eset. Az asszonyok akkor mind szabadkoztak és arra hivatkoztak, hogy az eset annyira kimerítette Őket és annyira összo vannak verve, hogy nem tudnak vissza menni. A .tiszthelyettes akkor még nem fogott gyanút, kezdett a maga hatáskörében intézkedni, és felhívta a rigyáci és Ictenyei csendőrőrsöket, hogy menjenek a tett színhelyére és ejtsék meg azonnal a nyomozást. Egyben a kanizsai őrsről is küldött ki egy járőrt.
Miközben a három csendőrjárőr a helyszínen nyomozott eredménytelenül — addig Zrin tiszthelyettes sem maradt tétlenül. A rigyáci mezőőrtől megtudta, hogy a „kérdéses nap" délutánján 5 órakor (i) látta arra felé menni az öt asszonyt batyuval (ők azt mondották, hogy eate negyed 10 órakor rabolták ki). Zrin tiszthelyettes kiderítette azt is, hogy a „rablás" napjának estéjén a Kosztolicz Jenő féle vendéglőben zeneszó mellett mulattak, ettek és táncoltak és a cigánynak 200 koronával fizettek. ■
Zrin liszthelyetles akkor már tisztában volt az egész esettel. Tisztában volt azzal, hogy a rabláai feljelentés csak beugratás akart lenni, hogy magukat fedezzék vele. Azért azonnal visszarendelte a kiküldött járőröket és nyomban behozatta az öt asszonyt az őrsre.
Most aitán nem sajnálkozott fölöttük többé, — hanem erélyes hangon rájuk szólott, hogy mindent tud, hogy le vannak leplezve, hogy valljanak be őstintén mindent. Eleinte erősen tagadtak és egészen vértanuknak állították be magukat, később, Zrin tiszthelyettes ügyes keresztkérdései alatt megtörtek és bevallottak mindent.
Bevallották, hogy u kendőket és egyéb árukat Hirsch Jenőné bajéi kereskedőtől kapták bizományi elndásra, hogy jogtalanul hösznot szerezhessenek maguknak és az árukért kapott pénzzel no kellessen elszá-molniok — kitalálták a rablás meséjét. A holmit elrejtették a Csengeri-ut 13. számú ház házmesterének a padlásán, ahol a csendőrök meg is talállak és lefoglalták.
Zrin tiszthelyettes nz öt somogyszentmiklósi asszonyt hazakisértette, hogy a még náluk, házukban elrejtett pénzt is felkutassák éi beszolgáltassák.
Az öt agyafúrt somogyszentmiklósi polgárasszony sikkasztásért és hatóság félrevezetéséért fog felelni a kanizsai büntetőtörVényszék előtt.
Mozgófényképszinház.
Az ötödik osztály.
A mult héten Jókai filmre átdolgozott örök szépsépü regénye Mire megvénülünk, tegnap Az ötödik osztály ós A gyermeki sxiv és igy megy ez állandóan az .Uránia" mozgó-fényképszinházban. Csupa komoly, művészi értékű, tartalmas, gyönyörködtető, a közönséget elejétől végig lebilincselő, sohasem Ízléstelen vagy kétértelmű, gyermekeink éa leányaink állal is mindenkor nyugodtan megtekinthető elsőrangú darabok, mit az ,Uránia" műsorára vesz és így az „Uránia" a nagykanizsai egyhangú, minden szórakozás hijján levő életben n3m kis missziót teljesít. Minden egyes darabot mielőtt előadásra kerül — gondosan átnéz, és csakha azi a műértő közönség szempontjából előadásra alkalmasnak találja — vetíti vászonra. Az .Uránia" minden egyes előadása az utóbbi napokban állandóan táblás házat vonxott, ami feleslegessé tesz minden kritikát.
.Az ötödik osztály" és .A gyermeki sziv" telve van lelki finomságokkal, melyek a gyermek- és diáklétekre csak nemesitőleg és nevelőleg halnak. Bájosan megkapó történet a gyermok- és diákvilágból — mely nem egy érett korú nézőnek köny-nyet csalt a szemeiből. Az „Uránia" műsorán a főváros első mozgófény-képszinhizának legjobb számai szerepelnek ós így érthető, ha a kanizsai közönség állandóan ostromolji pénztárát. Az „Uránia" idei rendkívül gazdag műsorában kellemes meg lepetóseket tartogat a közönség szé-mára. (•)
Nagykanizsa piád áraL
Klk«njn»OoKfll
Bab 16 K
Lencso 28 .
Mák 100 .
Dió 85 „
Káposzta 18 K (drb 6—8 „
Burgonya 27 m
Paradicsom 14 .
Vöröshagyma 27 K csomó 6 „
Fokhagyma 20 *
Sárgarépa 12 *
Paprika darabja 1—2 .
Ugorka 18 -
Zöldség 1 csomó 2—3 .
Kelkáposzta 10 „
Kalarábé 8 .
Hajdina 70 „
Zöldbob 15 .
Spárgatök 4 .
Dionye 15 ■
Vajbab 28 .
Kárfiol 100 .
Tök 6 .
ARGENTJÁNOS
ootfvfl dpésztta HwylMlm. D«ik-tár 1. u.
Dos raktár készei dolgozott cbevreaux, boksz, antilop, krokodil-bőr, selyemcipőkben a legutolsó divat uernt.
mely olcsó 6s kényelmes, egyedüli készitóje.
\'/AMI KÖZLÖNY
1922. auguixtua 29.
Közgazdaság.
Budapesti tőzsde i
Budapest, augutztui 26. N\'apoleon 7100, font MtO-öOO, Dollii 1S6S 1915, Francia frank 142—146, Márka 120-35 Olasz Ura 81-S3, Osztrák korona 220 - 30, Lei 1700—750, Szokal 70—72, Svájci frank 356 -70, Dinár 2100-2140. Lengyel márka 24-5—265
Budapesti devizák:
Amsterdam 735—55, Koppenhága 400—15, Krlsztiánla 320—330, London 8400—S60C, Berlin 120-35, Milano 81—83, Páris 142—45, Prága 70—72, Stockholm 500— 515, Zürich 356—370, Wien 200—210, Zágráb 530-540, New-York 1875—1925, Varsó 24 6—26 6, Bukarest —.—. Soíia
Zürichi zirlatt
Berlin 35, Amsterdam —, Hollandia 205 -220, New-York 524 3, London 2347, Páiis 4070, Milano 2522, Prága 1950 Buda-peat 29, Zágráb 147, Varsó 0.06-5 Wien 0 00-5, Szófia—, Osztrák bélyegzett —.
Termény jelentés:
8uza (Tiszavidéki) 7125—150, egyéb 7025^-7100, roxs 5250—53. takirmány árpa 62—64, S\'">r —, árpa 67—70, zab 62 - 63, tengeri 78-80, repce 135-40, korpa 44-45, köles -■.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egészben 155—220, hátulja 105—250, aleje 145-195, II. r. egészben 115—35, hátulja 120—50, eleje 105—10. Növendék marha: 1. r. egészben ICO—16, borjú (ftlött bőrb) 233—265 Készlet : Nagymarha 225, eladás 185, Növendék maiha 34, eladás 30, borjú S7, eladás 65, Marha-bór.326—340, borjubór 600 - 510.
Szerkesztésért felelős Benedek Reztö.
Nyilt-tér.*)
Értesítem üzletfeleimet, hogy villanyfelszerelési vállslatomtt Csen-gery-ut 13. szám alól kizárólag Kölcsey-utca 17. sz., Zaplctál-féle házba helyeztem át.
Kiváló tisztelettel Quittner Arthur.
*)Ai o rovatban közöltekért sem a szeikesztőség, sem a kiadóhivatal íelolősséget nem vállat.
VILJÍG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Szombaton és vasárnap
Láthatatlan kéz
Főszerepet Róbert Robertion, a Burlingtoni Jaguár főszereplője játsza
Jön! Göre Gábor filmszkecs
HF.LYARAK: Páholy 36 K, Zsolye 25 K, I. hely 20 K, 1L hely 16 K, 111. hely 10 K
Előadások: Hétköznapokon 7 és 9 órakor, vasár- és ünnopnap 5, 7 és 9 órakor.
Apró hirdetések
4Uai 10 nöle M korona. »Ml«i«bb bctOrol M«d*tt u.Tftk duplán uAmlttalonfc. Atl4»t k*m«ki«k 50 taÁiaUk
Kp Idttaabb nnelflnű. ki fnoriit. «•
>«r<ccil uaít, ktrotttik n.fltoUt tj-<fe. C«m • kj.34hiTatilM.n-
NAtUn. bfSBtoMCa uilB.lrn«.k«w»l.» iwxuali lxkt*tn. PíCiíly (■WJKrutc* Kido^^tvo
Est Jobb htibOl t»\'.9 Twl tó.i.«t
QmIikt Anhtu Kii «of »UUoj»«««!•», K4l<»cr-"- >.-
Azonnali belépésre szolgát keres ax Uránia-mozgó.
ad S400/1922.
Hirdetmény.
A vírosi tanfcs .x.pterober hó 2 ín délelőtt 9 órai kiz-(leltei próbaárverést latt \'B A\'sO-nyiresi vasban kitermelt tölgy haszonffira.
Árverési fclléleltk az árvo:és helyén hirdellemck ki.
Nagykar izsán, 19S2. aug. 27-én.
v A vriroai tanáca.
QUITTNER ARTHUR
Ttltfon:
394
hatóságilag ong.dólyozott vlllan^azorolb Telelőn:
KÖLCSEY-UfCA17.SZ.r^: 394
(luHkriá üti: iiW)
(Iniprkcld ■tísi ÍM
vlt«íiu.l v.a.Uk.k, motorok, c.Ulirok,
------ valamint telefonó*, o,on*3k á. Jelió-
kéixüUk.k í.lai.reté.it, kaatély-vUlimhirlto borondoié.ót. Min donnomtt villamos munkalatot g-yori.n ..lUÍSiöltotnok, Srikiitnicn vtgtl motorok njratok.roaoláiát. Mtndimnomtl «t»> rakttron.
mm
WflJDITS JÓZÍEFJÁRJW
könyv-, papír-, iró. és hangsierkoreikadése
Sugárut 2. és Főút sarok IFJ. WAJDITS JÓZSEF
személyes vczetéBével
folyó hó 29-én, kedden
MEGNYÍLIK!
ír
Kérjük a n. é. Itőrömég szíves pái tfogás it lé állapotban ItvD bakBtSIt IskolakDnyvek ujakra becserélletnek.
Magyar Fiat Művek r. t Budapest képvise őségé, Tauril qummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javító-műhely, benzin-árusltás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: Tárház-Utía.
Igazgatóság: Fő-ut, 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RtszvtNYTAnsasAG NaOVKANIZSa.
Ügyes ujságárusitók
napi pár órai könnyű munkával Jó jövedelemre tehetnek szert
Horváth József
ujságárudájában.
ISKOLAI
^^ o.lnoa, |
llléa.a kivit.lb.n
OLCSÓN VáLLAUA
lapunk könyvayom-
PŐUT5SZ.
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai beiíző pergamintpaplr,
Vaj csomagolópapír Saperior papírzacskó Csomagolópapír Csomag fUggőclmkék Sokszorosító készülék írógép
Irógépkellékek Rendelési zaebk8nyvek Forgalmiadó könyvek Mindenféle üzleti könyvek Kotlevelek
Gabonavásárlási könyvek
legolcsóbb napi árakon kaphatuk
Fischel Fülöp Fiai
paptráruházábaa, Nag-ylranlxsin
URÁNIA MOZGÓSZINHáZ
Talefon S-13
Szerda—csütörtök
A lélekidomár
Patkányok
HELYARAK : Páholy 40 K, Zsölye 30 K, Körszék 20 X, Támlás 16 K, Zlrtsxék 10 K
Előadások: Hétköznapokon 7 és 0 órakor, vasár- és ünnepnap 3, 6, 7 éa t> órakor
OQOOOO OOQOOOOOOOOOOOOOOOO000000(0000000000o
Könyvnyomdai munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ul 13
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOO OOOOQ OOOOOOOOOOOOOQ i
Nyomatott a laftulalionotok: Zalai é» Gyarmati k\'!nyy»yoraítt|é*1t>.
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Augusztus 30 Szerda
196. szám
ZALAI K0ZL0NY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
-ÍMrkM«t4itc kUJúáivatM i l»6-wl 13. is. —— Iatuoibu Ui«(c« i
Megjelenik rnlrdt^ Uorn rc^>;cl
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: ££7 hóra 100 X. Nogryodávro 800 ] Eg-yoa Mim Axa 6 K.
Kereskedők kötelessége.
A eseti gyárak néhány fillérrel harmadrendű áruikat olcsóbban vesztegetik, mint a német, vagy az angol. Hitelt is könnyebben adnak és a kereskedő talán éppen ezért inkább vásárol náluk.
De ugyanakkor nem veszi számba a magyar kereskedő, hogy a cseh ipar, amely ma ugy is a legnagyobb válsággal küzd, ha a magyar kereskedő is elfordulna tőle, gyorsan a végleges pusztuláshoz jutna. Csehország ma árut se merre sem szállíthat, sőt, Csehországban maguk a csehek, de úgyszólván kivétel nélkül maguk a nemzetiségi kereskedők idegen, német és osztrák árut árulnak, részben, mert ott az a belföldi termelésnél olcsóbb, másreszt pedig azért, mert a tót, német és magyar kisebbség igy is fojtogatni akarja zsarnokait.
A magyar közgazdasági, de általában egész életünk gyilkosa és átka a béke, mely elvette tőlünk az ország nagy részét. Ezért a főbűn a cseheket terheli. Ezért éhezik és nyomorog itt ma 8 millp ember.
A cseh ipar ma úgyszólván abból él, amit a magyar kereskedők vásárolnak. Ha pedig a tönkretett felvidéki ipar után tönkre menne a még tengődő cseh ipar, tönkre menne lassan a cseh állam is, de felvirradna ennek a szegény magyar nemzetnek.
A cseh áru u| és szomorú válságba döntötte a magyar kereskedelmet, hzen is tanulhatnának kereskedőink, de a hazaszeretet is rábírhatná őket, hogy ha "néhány fillérrel itt-ott drágábban vásárolnak Németországban, vagy Angliában, inkább ott vásároljanak. Hadd pusztuljon,
sorvadjon el ez a mi nagy ellenségünk és vérszopónk
A magyar kereskedő ezzel a legnagyobb szolgálatot tehetné hazájának, önmagának. A közvéleménynek is az a nézete, sziveden megfizet egy. méter vászonnál 1—2 koroJ nával többet, ha nem cseh áru, mert tudja, hogy ezzel a cseheknek nem 1—2 koronás kárt okoz, de ez se tudja\' ennek a pöffeszkedő és magyar vért szivó vámpírnak gyorsan és biztosan a méregfogait kihúzni, azt anyagilag tönkretenni,
Minden magyar ember tudja,
ha a cseh gyárak közül még azok is kénytelenek megállani, melyek jelenleg még csak a magyar kereskedelemből tengődnek, Csehországot ugyanolyan csapás éri, mint Magyarországot egy aszályos, vagy sáskojárásos esztendőben. Ha pedig ez az aszály, a magyar kereskedő cs közönség kitartása eltart két-három esztendeig is, ha kell, Kassán, Pozsonyban rövidesen megint a magyar szó lesz az ur. Boldog Magyarországon pedig száz korona helyett újból tiz krajcáros cipót- vehetne a szegény ember . . .
Az olasz kormány állást foglalt a cseh-jugoszláv tervekkel szemben.
Katonai tárgyalások Romáaia a Lengyelország között — Kimért a korridor tervének megvalósítása. — Olasz ország előkészületei a cseh-jugoszláv felvonulás ellen.
Bécs, augusztus 29. (Saját tudósítónktól) Az interparlamentáris konferencia beavatott körökben tigy tudják, hogy az olasz kormány nemcsak állást foglalt már az expanzív cseh-jugoszláv tervvel szemben, hanem már előkészületeket is tett arra, hogy fellépésének a kellő pillanatban teljes nyomatékot tudjon adni.
Egyidejűleg az olasz kormány utasította belgrádi és prágai követeit, hogy egyelőre barátságos érdeklődés formájában kérjenek felvilágosítást a jugoszláv, Illetve a cseh kormánytól arra vonatkozóan, hogy az európai sajtóban napvilágot látott állítólagos offenzív tervei mennyiben felelnek meg a valóságnak.
A követek egyúttal figyelmébe fogják ajánlani Benesnek, illetve Nincsicsnck azt is, hogy Olaszország a tervezett korridor megvalósítását saját érdekeibe ütközőnek tartja.
Bukarest, augusztus 29. Románia él Lengyelország között hosz-szabb idö óta katonai természetű tárgyalások folynak. A tárgyolások Oroszország elleni katonai szerződés megkötését célozzák és a két ország határain katonai mozgolódások észlelhetők.
A szerződést s megállapodások alapján msga Ferdinánd román királyt nagy előkészületekkel várják Varsóba.
Bécs, augusztus 29. A Reichspostnak jelentik Zágrábból: Noha a jugoszláv lapok a Jugoszlávia és Csehország közt megkötött megállapodásokat méltatvj, a katonai egyezménynek pusztán defenzív jelleget tulajdonítanak, mégsem simul el az a híresztelés, hogy a katonai egyezmény éle Ausztria és Magyarország ellen lr/nyul.
Jugoszlávia és Csehország vezető emberei, mint mondják, kedvezőnek látják a mostani pillanatot az észski és déli szlávokst össze-
kötő korridor régi tervének meg valósítására és (ibbon állapodta m-g, hogy a két államnak ezz4 kapcsolatban tervezett katonai mi veleteit cseh főparancsnokság a) állítják. A terv, amelyet a lej apróbb részletekig kidolgozta! hozzájárulásra talált a prágai érU kezleten.
Róma, aug. 29. Szerdán Fact elnöklésével összeül az olasz ml nisztertanács, hogy döntő elhat! rozásokat hozzon. A Nazione j< lenlése szerint o mínisztertanác Karíntia és Stájer, valamint néhán osztrák városnak jugoszláv katom at\'g álul való megszállásának két désével fog foglalkozni, ami olai felfogás szerint csak ugy törtét hetik mrg, ha Autztrja azt egyi nesen kéri, de akkor is csak Olas ország hozzájárulásával. Az olai minisztfrtaná^s erre vonatkozói! döntő határozatokat fog hozr hogy Olaszország érdekeit és t. kintélyét megvédje és erről ugy szövetségeseket, mint Ausztriát < Jugoszláviát is értesíteni fogja.
Róma, aug. 29. Paratoro pán: ügyminiszter és Schüller osztál) főnők tegnspi megbeszélésén* eredményét a minisztertanács e terjesztik, amelynek döntés* nen zetközi vonatkozásban is fontc lesz. Eddig Olaszország részéri nem hangoztattak semmiféle kö vetlen fenyegetést, de a külfól< olasz képvisslőknek utasítások* küldtek és Olaszország szándéka közölték a szövetségesekkel. Jug< szlávia mostani politikája fokozo figyelmet követel. A bejelents! cseh-jugoszláv szövetséggel sren ben Olaszország számol Ausztr katon«i~és területi helyzetével.
Amerikai bankárok i^jj épitik Európát.
Párls, aug. 29. A .Chicago Tr huné" newyorki jelentése szerii Wílllomztowhban (Massschusset az amerikai bankárok értekezlet] ültek egybe, hogy Európa ujjáép téséről és a szövetségesközi adó ságokról tárgyaljanak.
SINGER JÓZSEF ES TARSA
♦ divatAruhAza v ▲
(„KösponNasálló" épUlet) ^T
Szövöpamut ós szövőcérna Állandó nagy raktára.
Ajánlja mérsékelt árakon a következő jóminőségü cikkeket: Férfi szövetek, női szövetek, xelg, azinea cloth, fekete dotb, karton, volle, grenadin, válton, aiffon, parget, zefír, kanaTáas, damastgrádll, matracgrádll, bársonyok, köiőpauut, kondorpamut, szövő pumát, azövőcérna, dgygamltara, damnaztgarnltnra, szalmazsák, gabnászaák, télikeodo, háráazkendö, fejkendő, zsebkendő, pohártörlő, plUsskabát, trlko-lngek, valamint trikó nadrágok.

__Í.ALAI KOZl-ONv\'__
A bécsi szökevények aknamunkája.
i--
| HÍREK.
I :. — Kinevezések. A m. kirAlyi l \'elűgymlnbzter frití Pál, Wagner <cnS és Csdnt/iJózsef nagykanizsai pkosokat a ro. kir. illl.mr.nd5r-\' jéghez dcteLtivekké neveit, ki. Az I fi detektívek a mai nap teszik le |j hivatali esküjüket. \'([, A vúro. rendkivUll kSzgytl-.élének tárgysorozata. Mint fliegirtuk, Nagykanizsa képvisclő-jlestülete 1922. évi rujuizlus hó ISI*in, csütörtökön délután 4 órakor a városh.ízn nagytermében rendkívüli közgyűlést tait. A közgyűlés tárgysorozata a következő: 1. A m. kir. közigazgatási bíróság 9847/1921. K. sz. ítélete a város Í919. és 1920. évi kö/ségi pótí\'dó-ulcsánnk megállapítás* tárgyában. . A Rojgonyi utcai iskolának felolvasásokra alkalmassá tétele. 3. A város szegény lakosságának tűzifával önköltségi áron való ellátása. 4. A városi közkórház-al.p 1923. évi költségvetése. 5. A népegészségügyi kiállítás rendezési költségeinek előlegezése. 6 Kórházi tüdőbeteg ápoló osztály felállítási ■lap létesítése. 7. Róm. kath. templomépítés!-.lap létesítése Ev. református tcmplomépltésl-nlap létesítése. 9. hraelíta templomépilési-alap létesítése. 10. Elaggott szegény iparosok menháza címén uj olap létesítése. 11. Arv.hár. olop létesítése. 12. Közművelődési- elz.p létesítése. 13. A nagykanizsai reformál ui egyházközség kérelme évi 1000 K városi javf-dalmánbk felemelése Iránt. 14. Számvevőségi jelentós a 9457/1922. sz. tanácsi utalványnak külön „Rendelet-re történt feljegyzéséről. 15. Az Ojzlrák-Msgy rr Bank bankjegyei- I nek becserélése folytán a várost ért károsodás bejelentése. 16 Matán Ödön óvódsgondnoknak óvódal kiadásokra ndolt előleg elszámolása. Í7. A városi alkalmazottak lakáspénzpót tékának ujobb meg-állopitáse, illetve felemelése. 18. A menekült Konkoly alapítvány- m. kir. Astrophísik&i Observatorium Igazgatóságának kérelme segélyért. 19. Hirschler Jenő terhére előirt clmtábla vételár törlése. 20. Win-dlscb Cecília szállítása aorán fel. merült költségek törlése. 21. Kila-koltatáai költség cimén előlegezett ősszeg törlése. 22. Néhai László József főgimn. tornatanár részére kiutalt 100 K flzetéki előleg térit-mény törlése. 23. Füredi János városi levéltárnok kérelme nyugdíjaztatásért. 24. Vojkovici József városi erdőőr kérelme nyugdíjaztatásért. 25. Balog Iitvánné városi rendőr özvegyének nyugellátás iránti kéretnie. 26. Lenct Gyula III. ker. róm. kalh. kántor kérelme fizetésemelésért. 27. Ábr^movicj Márk honosítási ügye. 28. BreuerVi.Imo*, Horváth Rezső, Eppinger Iisó, (jPetricsics István, Solina Jakab, dr. Schichtanx István, Kunc^ic3 Ignác,
Bécs, auguiztus 29. A* ínter-pnrlumentárls konferencián résztvevő magyar képviselők kö/ül többen szóba álluk tegnap a parlament folyosóján a béc?i megyar s.- j\'ó képviselőivel, akiknek tájékoztató felvilágosításokat adtok. Nagy megütközést keltett mindenekelőtt uz érdekelt mBgyar politikusok körében, hogy ezeket a beszélgetésieket a Bécii Magyar Ujnág és a JövŐ mai számaiban teljesen elferdítve köJik éa igen erős támadást intéznek a magyar politika irányító
tényezői ellen.
Garami Ernő és Buchíngrr Manó tegnap tárgyaltak a konferencián résztvevő szociáldemokrata politikusokkal és rábírták őket arra, hogy a konferencia befejezése után ne menjenek Budapestre. Lőbe, a német birodalmi gyűlés elnöke kijelentette, hogy a magyar szociáldemokrata képviselőknek a konferenciáról való elmar:id.-ísa tüntetés, — tmelyet tudomásul kell vennie — a világ prolctáriálu-sáriak.
_1922. augusztus 30
— Magyarországi Munkások Rokkant és Nyugdljegy-lete — amely kétezer tagjával Nagykanizsa legnagyobb erkölcsi testülete — nagyban készülődik fennállása hus/onötéves jubileumának méltó megünneplésére. Szeptember 10-én délelőtt ünnepi Istentisztelet lesz, utána nagyszabású díszközgyűlés a városháza dísztermében, délután nagy sport és népünnepély, melynek részletes progrrmját legközelebb már közzé-teiszük, este pedig Farkas Vilma úrhölgy nagy meglepetést tartogat az estélyen részt vevő kő/őnség számára. Tekintve, hogy az ünnepély tiszta ővedelme a munkaképtelen, beteg és teljesen tehetetlen tagok felsegélyezésére fordit-latik — a rende/ő-bizottaág kéri a nagyközönségnek minél nagyobb számban való részvételét a jubiláris ünnepségen.
— A Nagykanizsai Tárházak r. t. e hó 26 án tartotta ujnépl Elek Ernő elnökleto mellett rendes évi közgyűlését, melyen a lefolyt űzletév osztalékául részvényenkint 50 koronn Állapíttatott mrg. Ezen osztalék f. évi szeptember hó 1-tŐl kezdődőleg a Délzalal Takarékpénztár r. t., Nagykanizssi Bankegyesület r. t., Nagykanizsai Takarékpénztár r. t. és a Zslamegyel Gazdasági Takarékpénztár r. t., valamint a társaság pénztáránál kifizettetik. Elhatározta a közgyűlés továbbá az intézet alaptőkéjének 1 200,000 koronával való felemelését. Az ig87gatÓ8ág tagjaivá FeicJ Lajos ügyvéd, Schwarz Gusztáv nagykereskedő éi Löwensteín Emil haszonbérlő, s felügyelő bizottság tagjaivá pedig Eperjesy Gábor, Gürtler Ferenc, Kleinfeld Ignác és Miklós Gyula urak választattak meg.
(x) Gyapjú kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSŐ nél.
— MegkerUlt lovak. Vida Imre kiskomáromi lakomtól Ismeretlen tettesek két lovat loptak. A rendőrségnek sikerült a két lovat kézrekeritenle.
— Keresztény Tisztviselő nők Egyesülete felkéri tagjait, hogy folyó hó 30-án 5 órakor a városháza tanácstermében megtartandó „Magyar Tisztviselők Háziipar Szővetségo" alakuló közgyűlésén inlnél nagyrbb számmal megjelenni silvpikedj-nek. Elnökség.
— Bélyeg vásár és nagy bélyegklállitáa. A magyarországi bélyeggyűjtők szeptember 23 —30 lg tartják mrg az Idén a Nemzeti S\'ulon összes termeiben bélyeg vásár ukat. — NagyarabáiU
bélyeggyüjtemények bemutatásával.
^x) Vadászok figyelmébe. Lőszerek. fegyverek, vadászati felszerelések, Üies hüvelyek, ftlig kász és
kész töltények, revolverek, stb. minden mennyiségbon a legolcsóbb napi áron Gyenes Lajosnál szerezhetők bo. Kazinczy utca 1.
Mujdric-a Mihály, 0>ián István, Csepnyák Ltjos, Kovács József," Gödnllry Lijos, Holász Ferenc, Márk Géza, Móglcs János, Htlász Jó/scf, Böhm Samu, Farkas József, Poredus Antul, Bíder Samu, H*jdu L»jos, Vlasícs Ká/mér, Leitner Aladár, Kelemen Rezső, Jnberics Károly, Vitá\'.ís Árpád és Vugrin-ciics András felvétele n város illetőségi kötelékébe. 29. Kisgergely\'\' József éa gyermekei illetőségének megtagadás?.
— Tüz a DunántuIi Élelmi szer r. t. nál. A DunántuIi Élelmiszer r. t. Rozgonyi-utc&i húsfeldolgozó telepének pincéjében tegnap délelőtt a felraktározott szén kigyuledt és égni kezdett. A gyorsan megérkezett tűzoltók a tűzet nyomban lokalizálták, ugy, hogy nagyobb kár nem történt.*
— őszi Időjárás. Az időjárás tani intézet jelentése szetint hí zánkban az idő deiült, aránylag hűvös. Egyelőre derült, később esőre hajló idő várható lényegtelen hőváltozásial.
— A külföldi honosok el-mulasztják jelentkezésüket. A nagykanizsai államrendőrség az utóbbi időben azt trpasztalj4, hogy a jelentkezésre kötelezett külföldi honosok elmulasztják rendes jelentkezésüket az államrendőrség előtt. A kapitányság felhívja azért ismételten minda/on jelentkezésre kötelezett külföldi honosokat, akik az előző felhivái dacára még néni jelentkeztek, hogy aürgőjen jelentkezzenek a kapitányság államrendészeti osztályánál (L<bár Kornél fogalmazó), nehogy más rendszabályokat kelljen igénybe venni.
— A Csengery utcai lakók figyelmébe. Folyó hó 31 tői, vagyis péntektől kezdődőleg a Csengery-utcának a Fő-utlól a Kisfaludy utcáig leijedő szakoszan Nagykanizsa város vízvezetéket fektet le. A munka tartama alatt csakis ezen szakaszon lakók és üzletek részére engedélyeztetik a fuvarozás.
— Előállított áros. A pioci rendőrőrszem özv. D^ni Györgynő kiskanizsai Ukoit előállította, mert az eljáró rendőrtisztnek n-m akart engedelmeskedni, hnnem vele rení-tenskedett.
— Katolikus Legényegylet szüreti mulatiága. Szeptember hónap erősen közeledik és vele együtt itt lesz a hagyományos szüreti mulatság ideje is. A Kath. Legényegylet mint minden évben, ugy most is megtartja ezen méltán kedvelt mulatságát, mely nem csak a táncolóknak, hanem a neni-táncolóknnk is kedves szórakozást nyújt. A Legényegylet derék rendező bizottsága most is mindent elkövet, hogy ez a mulatság is elődeihez híven jól sikerüljön és a közönség ennek ia kedves emlékét őrizze meg. Ezen célból egy pár sikerült előadással is fogják a közönséget szórakoztatni és igy nemcsak az élelmi cikkekkel, hanem sxelleuú táplálékkal is kedveskednek a megjelenőknek. A mulatságot most a Munkás- éa Rokkant Egylet mulatságára való tekintettel nem vesárnap, hanem szeptember 8 án Kisasszony napján tartják meg és annak emelésére meghívók küldetnek szét, és csak a meghívottak vehetnek benne részt. A bemutatandó táncokat Hnrsay Gizi urleány tánctanárnő vezetésével ianulják be.
— A szélhámos somogy-szentmiUlósl asszonyok. Tegnapi számunkban részletesen foglalkoztunk az öt somogyazentmik-ló\'íi agyafúrt asszony silhámossá-gával. A nogyknr.irsai csendőrség — miután nem látott okot fennforogni fog vataii ájukra — állandó lakhelyük éa foglalkozásuk lévén, azabodonbocsájtolta őket. Ügyükben a főtárgyalás valószínűleg októberben fogják megtart .ni. Az egész eset kiderítése körül Z\'in tiszthelyettes mellett Kövér Károly csendőrliszthelyeltei és C\'íppán Jóisef cicndőrtörzsörnicster, illetve a rigyácl ii somogyszenlmiklósi csendőrség^is fáradoztak.
— Pályázat. A lipárJi iako\'a-szék pályázatot hirdet a megüresedett osztálytanítói állásra szeptember 8 án megejtendő választással. Csak férfiak pályázhatnak. Járandóság éa kötelesség dijlevél szerint. Iskolaszék Lipárt.
(x) Tankönyvek, lakolaköny vek minden iskola részére kaphatók Fiachel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán.
1922. augusztus 30
ZALAI KÖZLÖNY
— Belga diákok látogatása ax egyetemi kongregációnál.
Az egyetemi Mária-kongregáció belga diákvendégei Budapestre érkeztek. Az antwerpeni kereskedelmi éa pénzügyi főiskola 27 növendéke két tanár vezetése mellett három napot tölt Budepesten. — Tiszteletükre a főváros vacsorát adott.
(x) Jönnek a patkányok I
— A kormány nem engedi klTinnl a horgonyát. A tzükös burgonyatermés miatt a kormány az idén nem fogja engedélyezni a burgonyakivitelt n igy remény van arr», hogy a bőséges azabolcil és nyíri termés fedezni fogja a lakosság szükségletét.
— Betiltották a „Rokkant Újságot", A belügyminiszter a Budaposten Shiffer Armand kiadásában és szerkesztésében megjelenő „Rokkant Újság" cimü lap további megjelenését éa terjesztését
"megtiltotta.
— A német katolikus nagy gytllés. A német katolikus nagygyűlés megnyitása alkalmából Németország katolikusai nyiivános gyűlést tartottak a Könlgsplatzon, amelyen 100.000-nél jóval többen vettek részt. Az ünnepség zeneszóval kezdődött, azután Faulhaber dr., müncheni biboros-éraek lépett a szószékre és beszédet intézett az egybegyűltekhez. Az ünnepi nagymisét Paceili pápai nuncius celebrálta.
_ Miért nincs zsirí
Hog.an dolgozik a budapesti rendőrség.
Budapest, aug. 29. A budapesti X- kerületi kapitányság vezetőjének utasítására a detektivek váratlanul megjelentek a sertésközvágó-hidon és átkutatták annak raktárait, megtekintették az ottani hűtőház készleteit. A detektlveknek már ez az első nagyobb kísérlete Is szenzációs eredménnyel járt. Találtak a hűtőházban háromszáz hordó zsírt és nagyobb mennyiségű szalonnát. A detektívek ama kérdésére, hogy a rengeteg elraktározott zsiradékáru kiknek a tulajdona, a sertéakőzvágóhid vezetősége megmutatta az elraktározók névsorát. Csupa „előkelő nevű" nagyvágó, n&gyváJlalkozó és bank szerepel a diszes névsorban.
A razsláxó detektívek a hűtőházban összesen hét vagon zsiiról vettek fel jegyzőkönyvet és ezekről mindjárt megállapították, hogy legnagyobb része azóta fekazik a hűtőházban,amikor még két háromszáz koronába került egy kiló zsír, tehát azóta a beraktározott rengeteg áru értéke megháromszorozódott. A rendőrség a felvett jegyzőkönyv alapján a zslrkészle-teket lefoglalta. A hét vagon tu-- lajdonosául eddig nyolc nagy céget jelentettek be és a lefoglalt1 áru rnai ériéke meghaladja az ötven milliót.
Milliós, félmilliós és százezerkoronás pénztárjegyeket ad ki a Jegyintézet.
Budapest, augusztus 29. A folyó évi termés értékesítésével és az áremelkedéssel kapcsolatban észlelhető s mindinkább fokozódó pénzforgalom köny-nyebb és gyorsabb lebonyolítása, valamint a külföldön készülő s igen tetemes előállítási költséget igénylő államjegyek lehető kímélése érdekében a magyar királyi Állami Jegyintézet augusztus 30-tól kezdve látra szóló, nem kamatozó pénztárjegyeket fog kibocsátani.
Ezeket a pénztárjegyeket, melyek három érteksorozatban bocsáttatnak ki és 100.000, 500.000 és 1.000.000 koronáról szólnak, egyelőre csak a m. királyi Állami Jegyintézet budapesti főinlczete fogja kibocsátani és felhatalmazást log
Sportélet.
A futballbajuokaág sorsolásai. Hosszú pihenő ulán vasárnap kezdetit veszi a futballszezon. Nagy változások trl.-téntck a kerületben. A közgyűlés felállította az I. és II. osztályt s az alosztály-rendszert csak a II. osztályban tartották meg. Tiz csapat fog küzdeni az 1. osztályban: Szombathelyről a SzAK, nz SzSE 4s a MÁV, Sopronból a SFAC, Győrből az ETO, a HSE ás a DAC, Tatabányáról a TSC, Fehérvárról az S\'.TC és Nagykanizsáról az NTE. A többi csapatok a II. osztályba kerültek. A sorsolásokat Is megejtette már a kerülőt, s az a következőket eredményezte. /. o«-lály. sztpt. 3 án TSC—DAC, SrSE —MÁV, SFAC—ETO, NTE—SzAK. Sán: ETO—HSE. DAC-SzSE. — 10-in: SFAC—SzAK, TSC—SzTC. 17 6n : DAC—ETO, HSE-TSC, SzSE—SFAC, SzTC—NTE. 24 én: SzAK—TSC, SFAC—HSE, ETO-MÁV. Október 1-én: HSE—SzAK, TSC—MÁV, NTE-ETO, SzTC— DAC. 8-án: HSE—NTE, MÁV—DAC SFAC—SzTC 16 in: TSC—NTE, S;SE—SíTC, DAC—SFAC. 32-én: DAC-SzAK, SzSE—TSC, MÁV-SFAC, SzTC-HSE. 29 én: SzAK— SzTC, ETO- S -SE, SFAC—NTE, November 1-én: S\'.TC—MÁV, SzSE -HSE. 5 én: S.-SE-SzAK, MkV— NTE, ETO-TSC, DAC-HSE. IS én: NTE—DAC, HSE-MÁV, SzAK —ETO, TSC—SFAC. 19-én: MÁV -SzAK, NTE-SzSE, SzTC- ETO. II. osztály, szombathelyi alosztály : szeptember 10 ín: Kőszeg—Kerékpár, Celldömölk—SzDVE 17 én : Celldömölk — Kőszep, Kerékpár— NVAC. 24-én: SzDVE-NVAC. -Október 1 in : Celldömölk—Kerék, pár. 8-án: NVAC—Celldömölk. 15. in: SrDVE—Kerákpár. 2S-in: Kő-szag—SzDVE 29-én : NVAC—Ki-
nyerni arra, hogy ezekkel a pénztárjegyekkel elsősorban az Állami Jegyintézet zslrószámla-tulojdonosainak követeléseit elégítse ki.
Az államjegycket helyettesítő ezeknek a pénzjegyeknek elfogadására senki sem kötelezhető s igy a szóbanforgó pénztárjegyek csak akkor adhatók ki, ha az illető kívánja, vagy ahhoz hozájárul.
Államjegyek ellenében ily pénztárjegyet az Állami Jegyintézet budapesti főintézeténél bárki szerezhet s azt mindenki alakszerűség nélkül tovább adhatja, mert nevezeti főintézet-nél ez a pénztárjegy bcváltha-lás végeit bármikor bemutatható, vagy a nála fennálló tartozás kiegyenlítésére kihasználható.
szeg. Az elől álló egyesülotek a pályaválasztók. A II. osztályban a szombathelyi is győri alosztály <kső helyezettjének küzdelméből kikerülő győztes helyet cserél az I. osztály utolsó helyezettjével, a vesztes po-dlg osztályozót Játszik az I. osztály utolsóelőtti helyezettjével.
Közgazdaság.
Ipari éa gyógynBvények.
A gyógynövények gyűjtése kissé alábbhagyott a mult hiten, egyrészt mert a begyűjtött készletek feldolgozása, másrészt a mér kész áruk oladása van folyamatban. Apró tételekben illaodóan vannak eladások, mint ahogy minden cikkből kis téte. lekben napirenden vannak az ajánlatok. Anyarozsot érte legjobban az olcsóbbodási hullám. 800 koronás vételekről is hallottunk, nohi már 1500 koronás árát is fizettek érte. Körisbogár irányzata is ellanyhult. 6000 koroüis kínálatok voltak e cikkben, most azoban a gyűjtők vagy Inkább az alkalmi gyógynövény-kereskcoők 3200 koronáért szívcsen adjSk át kisebb készloteikel. Szek/ü-vtráf-üzletbon teljes a csönd. Mind amellett a cikk iránt bizakodó a hangulat. Hársfavirág kereseti cikk lesz az ősszel. Beléndeklevél gyűjtése lassan folyik, pedig jól fizető cikk és nagy a kereslet benne. Nadragulyalevél gyűjtésit mosl kell szorgalmazni, keresett cikk, jó ára is van. fehérmályvalevelet az idén sokat gyűjtöttek, sok szép áru ia van a piacon, ami könnyen el Is helyezhető. do a száraz áruért pénzt nem érde.r.es adni. Fehérmályvagyökeret sok helyen gyűjtenek. Hámozva, 8—10 cm-es darabokba vágva és nem hnsilvn könnyen elhelyez-helő.
Nagykanlssa piaci árai.
Kli^iuunoaWsi
Bab 16 K
Lencse 28 .
Mik 100 ,
Dió 85 .
Káposzta 16 K (drb 6—8 ,
Burgonya 28 .
Paradicsom 14 .
Vöröshagyma 28 K csomó 6 .
Fokhagyma 20 »
Sárgarépa 12 .
Paprika darabja 1—2 .
Ugorka 1-2 .
Zöldség 1 csomó 9—3 •
Kelkáposzta 10 .
Kalarábé 8 .
Hajdina 60 .
Zöldbab 16 .
Spárgatök 4 .
Dinnye — .
Vajbab 28 .
Kárfiol 70 .
Tök 6 .
Vaj 300-400 .
Turó 60 ,
Tejfel 1 liter 60 .
Tej 16 .
Tojás 1 darab 11 „
Alma 11 .
Körte 11 .
Szilva 10 „
Szőllő 50 »
Barack őszi 26 .
Kukorica csovenkint 2—3 .
Vöröskáposzta 10 .
Vörösripa 10 .
Húsárak: Marhahús eleje
háfulja Borjúhús elojo hátulja
Sertéshús Zsír szalonna Zsir olvasztott
140 K
160 .
140 .
160 .
200 .
460 .
600 .
Budapesti tőzsde i
Budapest, augusztui 20. K.potoe 7100, foat 841.0—800, Dollár 1865 1915, Krancta írank 143—147, Márka 145 fuj Olass Ura 81—83, Osslrák koron. 225 35, Lei 1700—750, Siokol 70—72, Svájci fr.nk 355 —70, Dinár 2100—2ti0. L.ngycl márka 24-5-26 5
Budapesti devizák:
Amsterdam 735—55, Koppenhága 400—15, Krisitiáo\'a 320—330, Mi 8400 -8800, Berlin 145 - 60, HJ.no 81—83, Párif 143—47, Prága 70—72, Stockholm 5uű— 515, Zürich 355—370, Wien 205 - 315, Zágráb 530 —510, New-York 1876—1925, Varsó 24 5—26S, Bukarest —.—. Sof:í
Zürichi zárlati
Derho 38, Amsterdam —, Hollandia 204 7, New-York 524-7, London 2346, Pirii 4050, Milano 2310, Prága 1835 Budapest 30, Zágráb 150, Varsó 0.06-5 Wien 800, SsótU —, Oastrák bályegs.tt —.
Termény Jelentést
Busa (TtuavMfkl) 7150 - 200, egyíb 7100 —7150, roaa 5250—63, Ukarmány árpa 62 - -64 5, sor 62-63 árp. 82— 93, wb 62 63 tengeri 78 -80, repeo 135 - 40, korpa 44-46, köles -.
Sertésvásár.
Felhajtás 1800. Elkelt 350. Oteg sertés —.—, köláp 820 -40, I. r. —■-, ssu 570 -80, sxatonn. 430—50, tchuaott lius
285 —305.
(x) Urjínia. Sierda—csütörtök játsza az Uránia Ismét Jókninak egy gyönyörű regényit, amelyben a szereplők: Lsndorl: Rajnai I., Lys Blarc grófnő: Matyasovszky I., Mederi : Körmendy S., De L. Aisne Márki: L. Molnár L., Lyonéi: Törzs J., Godiva, a bankár leánya: Makoy M. Előjegyzéseket már elfogadunk.
Budapesti állatvásár:
Marhabul L r. »((íjib«Q 150—210 bilulja liO-230, .leje 145-106, n. r. .ginben 105—35, bitulja llü-55, eleje 100—20. Növendék marha: I. r, egíaiban 00-116 borjú (Slölt bírb) 220—25n Mjalet • NW roaiha J80, Mv.odík n.uh.
US, aladia 17, borjú 210, el.dlj 118, Marúa-bft 930-340, botjub^r 500-520
Szerkesztésért felelős Benedek Rezső.
Apró hirdetések
<JU»i 10 ,z61t ÖO k.ronn. T»«tA*»bb betO»«l uortott Marák riaplán •rAmlttatniak. AlIAít lurMftnak SO ,«4E.Ufc ir»«t.Jml»y.
«jt7 HffMbb d«t«Md0, ki fraacMt, temtt 4 fii, Wrt,MÜk ,l<t,Umt<f "
Azonnali belépésre szolgát keres ax Uránia-mozgó.
■M.funyo, Í..Tccrwtxy nép «o • lOfc.-k.ojM. üt« W/M. KfemhAt dljuo*. Cim ■ kiádöUa.
tíOori.Ii Cim
XAU«d, tul a elonoi korallt itrtKi
PííMly f<.MKrioVo. KUWmirom
. *** f41 kl»* *P«t< Klyem eladó Ko».uih-Ur
m __jojo
TaJtarHóoa vof»i <. fi,m*t<\\ fciWwtiv. K,. ilony-iic* «., uOl ItalapOilw. JOJ|
Magbaváló-szilvát
minden mennyiségben legjobb napi áron vásárol
Sztszflnomltó Részvénytársaság Nagykanizsa, Erxsébettér 12.
Eladó ház
telekkel, istálló, múhelyhelyiséggel, üxlet-nek megfelelő lakáj, t vasutho* 2 perc. Teljesen téglából épült kit utcai sroba, konyha, éléskamra, földpince ; axookivűl egy ssólő 2 hold, kaszáló gyümölcsössel, beültetett 2600 tóke, fóldpioce, tölötte. szoba, présház préssel, hordók kel. Megtekinthető:
Gelse, (Zalamegye) Zadravccz-coalád.
VIL4G M0ZGŐKÉPSZ1NH4Z
Szombaton és vasárnap
Láthatatlan kéz
Főszerepet Róbert Robertson, a Burlington! Jaguár főszereplője játiza
lünl Gilre Gábor fllmszkecs
HELVXRAK: Píholy 35 K, ZaSlve 25 K, I. b.ly 20 K, II. hely le K, III. hely 10 K
KJőadások. Ilétk3anapokoo 7 éj I) úrakor, I vaiir- éa ünnepnap 5, 7 és 9 órakor.
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prijal baiffzfi pwjamsnipíplr, Vaj csomagolópapír Superlor papírzacskó Csomagolópapír Csomag fUggőcimkék Sokszorosító készülék írógép
Irógépkellókek Rendelési zsebkönyvek Forgalmiadó könyrek Mindenféle Üzleti könyvek KötlevelcU
Gabonavásárlási könyvek
lajolcadbb napi Irakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
paUrinüiásibaa, lajjkuju^.
ZÁLAI KOZLÓNV
URÁNIA MOZGÓSZINHÚZ
Szerda—csütörtök
A lélekidomár
Jönnek a
Patkányok
HELYáRAK : Páholy 40 K, Zsölye 30 K, Körsxék 20 K, Támlás 10 K. Zártsrék 10 K
Előadások: Hétköznapokon 7 éí 9 órakor, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 é< 0 órakor.
magvak
őszi vetésre
Tengeri, árpa, zab
Gazdasági
olajok és kenőcsök
kaphatók:
Ország és Widder cégnél
Nagykanizsa, Erxaábot-iór 10.
Ügyes ujságárusitók
napi pár órai könnyű munkával jó Jövedelemre tehetnek saert
Horváth József
ujsáftáruriájában.
ISKOLAI
3 oalnoa,
Istésss kivitelben
OLCIÓN VALLAUA
lapnak kinyvnyom
FÖUT 5 SZ
Zsák
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Kévekötő
Gépolai
Nyersolaj
Petroleum
Rézgálic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykereskedésében.
Nagykanizsai Tárházak Részvénytársaság
Hirdetmény.
hí * N"«V>«nizsai Tárházak Részvénytársaság Nagykanizsán folyó
Ukéfft eoT C\'h"4rM"> h0« " \'"«»■ részvény-
2 200OfínTr,mT 200 "• é u| ,í!zvé"y kibocsálésAvsl
2.200,000 koronára emeli fel a kövsikczö fcliéidek mellen •
1. Az uj részvények a korábbi kibocsílásu részvényekkel Iclioscn
keídóT"" í\' "Z !92,mÍK \'■ M iulius hó to\'eS
o részesednek a lársaséft üzleleredményében
2. A kibocsftlsndó részvényekből 5000 darabol a régi részvénve-.7jS!f \'I U"!< fra\' ",vi,clr" olyformán, hogy c8y dsrab régi részviny alapjén egy uj részvény vehíló ál 500 korona árfolyam és külön 50 korona illeték és köllség lefizetése ellenében.
s, -.3\' A.!0V?b.b-L 1000 da,ab\' valamint a régi részvényesek állas! cselleg át nem vei uj k.bocsálásu részvényl a közsylllésldl kapoll meghálál
alu^értékesiteni*2 \'B"z8°,634g íogJa a le«Jobban, de nem 1500 koronán
hA it iiV4Vííe" l0K\'\' 4vI \'"Ptember hó 1-tól szeptember o 1. bezárólag a Délzalai Takarékpénztár r. 1, Nagykanizsai Bankegyeiület r I, N.gykanlzasi Takarékpénztár r. t. fa a Gazdaság, T.k^ékpénz,ár r t,nál a régi részvények bemuUW« éí1 az uj kibocsátású részvényekért Járó összeg egyidejű lefizetése mellett gyakorolható. Turrucju
. u 6\'/\\U,J r,4szvénJ\'ekr61 Weiglenes eiismervényck adatnaki, amelyek • jegyzési helyeken végleges részvényekre kicseréüetnek. Az ul rész vényekből befolyó összegből K 1.200,000 - az alaplókéhoz K 90 000-Sat"niPhM\' " rennnUradó P«% « larlalékalaphoz fog
Nagykanizsa, 1923. augusztus hó 29-én,
Az igazgatóság.
i i F\'ey<Imcltctí» I A Jjgyieodé ríaavínyalbíl a rísrvénveío.k a réi.v/nv
KvoroM-íH a lapiula}Joiigitok ■ ZcírJ r,y„m,,i HónyvByomríájSb.o \'
1922. aujfuszlus 30.
ad 8400/1922.
Hirdetmény.
A városi tanács szeptember hó 2-án délelőtt 9 órai kez-Jeltcl pr«>baórveré8t tart az aisó-nylresi vógásban ^Idtctmclt tölgy haszonfi4ra.
Árverési feltételek nz árverés helyén hirdettetnek ki.
Nagj kanizsán, 192Í. aug. 27-én A varoai tanace,
Sziketfthérrirl a. kir. álliml wéntaUs itittSsij
Pályázati hirdetmény.
A m. kir. állami lótenyész intézc lek részérő szükséges polgAri \\á ápoló személyzet biztositésa érdc kében.
Áltcildnos tudnivalók.
1. Jelentkezések korlátlan szftmbai és bármely időpontban elfogadtat nak. Lóápolásban és lovaglásbai móg nem jártas egyének is Jelent kezhotnek. A |élentkezók felvétel\' mint méneskari lóápoló, lovász, ko csis történik.
2. Az arra alkalmas egyének ró s?.érc ugy a felügyelői Állásba vak kikép?ó«, ezen állások elérése, vala mint a rendszeresített felügyelő sze mé\'yzct állományába való átvétel is kilátásba helyeztetik.
Biztosítva van ezenkívül, hogy az állami lótenyiszintezeteknél eltöltött szolgálati idő minden más közszol gá\'ati kötilozeltségbo beszAmitlatik,
3. A polgAri lóápolóknak évente három heti szabadságra van igényük, mely idő alatt teljes illetményt kapnak.
A felvétel feltételei a következők:
1. Magyar állampolgárság. Igazolandó i\'lctőségi vagy községi bizo> nyilvánnyal.
2. Testi és szollemi alkalmasság.
3. Erkölcsi ós politikai megbiz. hatóság. Igazolandó köz-iégi bizonyítvánnyal.
4 Betöltött 17 év és tul nem tnladoit 40 év. Igazolandó keresztlevéllel, katonai igazolvánnyal, munkakönyvei stb.
5. Nőtlenség.
6. Kiskorúaknál az atyának (gyámnak) a belépéshez való beleegyezése.
Jelentkezés és felvételi
A lóápoló személyzet kötelékébe való felvételre a fenti méntelepvozető-sógnól és a szék- s\'chérvári, komáror\' ós nagykanizsai méntclep-osztályvi.-* zetősógénól lehet jelentkezni.
A végleges felvételt azonban csupán a móntolepvezstősége eszközölheti, a ménteleposztályoknál való jelentkezés alkalmával az előirt kötelező aláírandó és a fent n eg-kivánt okmányok bemutalandok.
Az alkalmasnak talált jelentkezők a szolgálatukat azonnal megkezdhetik, A jelentkezők azon helyet is megjelölhetik, ahol szolgálni Óhajts, nak {Székesfehérvár, Komárom, Nagykanizsa), ezen kívánságuk a lehetőségig figyelembe vétetik. A szolgálati kötelezettség r Három év. A jelentkezők azonban egyelőre csak 6 hónapi próbaszol-gáláira vétetnek fel, moly idő a három évbe betudatik, s csak ezen próbaszolgálat után tartatnak meg, ha arra alkalmasnak bizonyulnak. Illetmények t A po\'géri lóápoló személyzet kö-telókóbo belépő egyének s teljes természetbeni ellátáson (elhelyezés, élel- \'l mezés, ruházat) kivül a következő illeiményeket élvezik:
Az első félévben évi 10800 korona (havi 900 ko.ona) és~évi 1825 korona méneskari pótdíj.
A második félévtől kezdve évi 13200 korona (havi 1100 korona) ós évi 1825 korona méneskari póldij.
Ezenkívül 100—500 koronáig terjedhető méneskari jutalomdíj, amely összeg a méntelepvezetőség javaslata alapján kiváló szolgálatok megjutalmazására a m. kir. földmivelósügyi miniszter ur által esetenként Ítéltetik meg. A méneskari pótdij félévenként utólag fizettetik. -Székesfehérvár, 1922. julius^23. Székesfehérvári méntelep vezetősége.
61-ik évfolyam
Nagykanina, 1922. Augu.ztu. 31. Ciütö.-tök
197. nám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
S*«rkM«t6iéB ét W*dóhlv»ui i Pő-ctt IS.
-- InUrorb»o-J«!»foa 78 _
McjcJolcnlh rajodig kora roKgol
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
ELŐFXZBTÉtl ÁXAX: E*y hóra 100 X. Wayyodávro SOO X. Bfyes asám ára • X.
Téli gazdasági iskolák.
Nagykanizsa, aug. 30.
Sülyedő országunk minden egyei tagja kezd átitatódni attól a gondolattól, hogy gazdasági összeomlásunkból egyetlen kiút van: összesített erőnknek a többtermelés érdekében való okos éa oéltu-datoi kihasználása. Csak ez menthet meg benűnket Ausztria sorsától, Oroszország nyomorától.
Eddig a beszédekben bíztunk-, a piacokon elhangzó nngyhangu Ígéretektől, mellverrgeléstől vártunk egy gazdasági megújhodást. A csengő frázisok zuhataga alatt észre nem vettük, hogy az árak másodpercről másodpercre fokozatosan pattognak felfelé. Elkábítottak azok az ígéretek, melyeket lépten-nyomon a fülünkbe ordítottak.
Most azután összeszorul szivünk, belereszket a térdünk abba a gondolatba, hogy ml leaz tavaszra. A kétségbeesés tenniakaráaának vad erejével nézünk széjjel, hogy hol lehet mentési munkába állani. — Vezényszavak rángatnak jobbrabalra s mi a kapkodástól, fejetlenségtől kifáradva ülünk lo az árok szélére anélkül, hogy valamit ís dolgozhattunk volna. Kifáradunk és elcsüggedünk a zűrzavarban. Behúzódunk kuckónkba és egykedvűen várjuk a végét. A halál pedig a szegénység egyre növő szárnyain mind gyorsabban és gyorsabban azáguld felénk.
Van még Aenekvés ? Van: a munka. Az a munka, mely a többtermelés szülő anyja. Csak hozzá kell fogni, a kétségbeeséstől megtízszereződő erőnk végaő megfeszítése még kihúz a hínárból.
A ránkzuduló ezerféle cispás következtében országunk éleiben maradása a termőföldünk függvénye lett. A főid termőképessége tehát életfeltételün^alapja, minthogy ezt bizonyos mértékig befolyásolni tudjukv meg van a mód életfeltételünk biztosítására.
Egészen bizonyos, hogy okszerű talsjmiveléssel a vetőmag gondos kiválasztásával, • vetés kellő ápolásával terméseink átlagát két háromszorosára emelhetjük. Ha ezt elérhetnők, ml volnánk Középeurópa legboldogabb népe, de ha csak egy pár métermázsával emelkedne az, már akkor is- mosolyogva nézhet-
nénk egymnara. Dc hogy ezt megtehessük, tudnunk kell, hogy miben áll az okos, jövedelmező gazdálkodás. Tanulnunk kell. Tanulni kell főképp azon többségnek, mely az őseitől örökölt tudással és hozzáértéssel kénytelen kínlódni a földjén. Az utóbbi időben pedig a tudományok fejlődéiévei karöltve n főldmivelés is nagy mértékben haladt előre. Ma már nem ugy gazdálkodunk, — mint a háború előtt.
Nem is szabad ugy gazdálkodnunk. Mások a gazdasági korijuk-túrák s nekünk gazdáknak alkol-mazkodnuiik kell a megváltozott viszonyokhoz. Ez létkérdésünk.
Tanulnunk kell, hogy a megváltozott feltételeknek megfelelő okos, céltudatos gazdálkodást űzhessünk. Folyton tanulnunk kell, hogy lépést tarthassunk a világ fejlődésévé, hogy megismerhessük és kihasználhassuk a legújabb gazdasági vívmányokat. A mintagazda-aágok erre nem képesek megtanítani bennünket. A legjobb, a legképzettebb tanerőkből álló iskolákat kell a nép rendelkezésére bódítani, mely alkalmazkodik a kisgazdák viszonyaihoz, mely közvetlenségével és szakavatottságávsl feltudja olvasztani azt az óriási ellenszenvet, mehyel a gazdák a gazdasági iskolákkal szemben álta-
Jugoszláv bandák az olasz határon
Róma, aug. 30. Egész Olaszországban nagy nyugtalanságot okozott az a hír, hogy az olasz hadügyminisztériumba érkezett jelentések szerint az olasz határ mentén irreguláris jugoszláv bandák tűntek fel.
A Nazione annak az aggodalmának ad kifejezést, hogy a jugoszláv esapatok behatolnak osztrák területre, ami Karinthiá-nak, Stájerországnak és néhány osztrák városnak esetleges megszállására vezethetne.
Ilyen esetleges megszállás — ir|a a lap — nem történhetik meg Olaszország hozzájárulása nélkül. A faseisták a legerélyesebb akciót indították abban az irányban, hogy a kormány végre erélyes lépésre szánia el magát. Mussolini és hivei azt követelik, hogy Jugoszláviát most egyszer és mindenkorra tegyék ártalmatlanná.
A görög török háború.
Kostantinápoly, aug. 30. Angorából jelentik: A frontról érkező legutóbbi hirek azt mutatják, hogy a nikomédiai szakaszon valóban hadmozdulat történik. A hadműveletek husz kilométernyi szakaszon mennek végbe, amely Bílcdzsikné! kezdődik és In-hiszszárnál végződik. A görögök hátrálnak a tőrök hadoszlopok támadásai elől és foglyokat, fegyvereket és lőszert hagynak a törökök kezében.
A görögök vesztesége jelentékeny. A csatározásokat Angorában nem tartják általános offenzívának, hanem csak felderítő hadműveletnek. A török osztagok továbbra is előre haladnak Brussza irányában. Ha ez az előrehaladás tovább tart, a görögök
abban a veszedelemben forognak, hogy ezen a tálon bekerítik őket.
Olaizoruág katonai ellenintézkedései Szerbiával izemben
Bécs, aug. 30. A Neue Freie Pressenek jelentik Ró-mából: A Nazione annak az aggodalmának ad kifejezést, hogy a jugoszláv csapatok behatolnak osztrák területre, ami Karinthiának, Stájerországnak és néhány osztrák városnak esetleges megszállására vezethetne. Ilyen megszállás azonban — irja a lap — nem történhetik meg Olaszország hozzájárulása nélkül. a mai minisztertanácson intézkedéseket fognak tenni Olaszország érdekeinek megvédésére. -—|
lábon viseltetnek. Míg nekünk nincs foglalkozásihoz alaposan értő tf.zd.közönségünk, \' addig űrea fecsegés éa nevetséges frázis marad a löbbtermelés.
Ilyen iskoláink már vannak nekünk. Etek a Besxterczey által szervezeit téli gaidaaigi iskolák. Hogy ezen iskola típus mily szerencsésen oldotta meg a kisgazdák kiképzését, hogy mily óriási hatással van egy jól szervezett, életrevaló gazdasági lakóV az egásx környék jövedelmezőbb gazdálkodására, arról mindenki meggyőződhetik, aki elmegy Veszprémvár-megyébe, meglátogat egy pár Ilyen iskolát, melybe tülekedve jelentkeznek a gazdák fial.
Érthető a gazdák szokatlan érdeklődése ezen uj, modern alapokra fektetett iskolák után, mert ezek mig egyrészt hasznosan lekötik a falusi legények szabad idejét, elvonják a korcsmázáltól, verekedéstől, addig máarészt a gazdasági lameretek mrgazerzéaé-vel felfegyver?ik őket azon kérlelhetetlen élethalálharcra, melyre most az Intenzív gazdálkodás reá" kényszeriti a gazdát a melyből csak a gazdasági tudással kellően felvértezett gazda korülhet ki ép bőrrel. Ezt érzik, tudják ők Is. Hihetetlen áldozatkészséggel, nagy akarásaal járulnak hozzá azon költségekhez, melybe egy ilyen Iskola felállítása kerül. A nagyobb vezető városok: Székesfehérvár, Szeged, Péci, Gyula stb. áthatva ezen Iskolák jelentőségétől, versenyezve igyekeznek ezen tipusu iskolákat felállítani. Maga a földmlvelésügyl minisztérium is anyagiakat nem kímélve elkövet mindent, hogy ezen nagy, közgazdasági fontosságú Iskolák minél nagyobb számban elterjedhessenek.
Ezek az Iskolák hordják méhOk-ben a többtermelés lehetőségát. Ezen Iskolák nagy számban való felállítása ígéret az álmunk megvalósulására, hogy Csonkamagyar-ország rövidesen kiheveri a mostani, sorvasztó nagy betegséget és hogy nemiokára a boldogságtól csillogó szemű gyermekeink gondtalan na-vetéiétöl fog csengeni az intéger Magyarország.
Hisszük, hogy mihamar Nagykanizsán is létesül egy ily téli gazdasági iskola.
I
zalai közlöny
1922. .ugtmtu. 31
Nemzetközi csendőrséget akar küldeni az antant Ausztriába.
Páris, aug. 30. Ujabb hirek szerint az antant egyes tagjai az osztrák kérdést ugy akarják megoldani, hogy nemzetközi csapatokkal megszállják az országot. Az Echo de Paris szerint a francia kormánynak ez az álláspontja, mert meg akarja akadályozni az Ausztriában várható zavargásokat és ezért nemzetközi csendőrséget akar Ausztria számára szervezni. Egy római jelentés szerint a szövetséges csapatok már készen állanak Ausztria egy részének megszállására.
BJLKEK.
— A nagykunlzsal sajtó köréből. Tóth Zoltán a „Zala" főszerkesztője a mai nappal megvált a lap szerkesztőségétől. A Ispot ezentúl nánási Oláh Árpád kollegánk, a fiatal írói generáció egyik jelese fogja szerkeszteni. Oláh Árpád szerkesztőt nem szükséges bővebben méltatni, rövid Itt tartózkodása alatt máris megnyerte az olvasóközönség rokonszenvét.
— Zalaegerszeg rendkívüli közgyűlése. Zalaegerszeg testvérváros szeptember 4-én rendkívüli közgyűlést tart.
— UJ lapindltásra kértek engedélyt. Tóth Zoltán szerkesztő szerdán délelőtt a vároai tanácstól uj napilap megindítására kért engedélyt. „Dunánlul" lenne a cime az uj ispnak és délután jelenne meg.
— Iskolai érteaítéa. A nagy kanizsai kereskedő - tanonciskolában a behatásokat az állami polgári fiúiskola helyiségeiben szeptember 1., 8. és 4-én délután 4 órakor tartjuk meg. Aki tanulóját a kitűzött időben bo nem Íratja és e mulasztását elfogadható módon igazolni nem tudja az az 1884. évi XVII. t.-c 62. § ába ütköző iparkihágást követ el. Beirn-tási dij és tandíj összesen 660, azaz hatszázötven korona. Ez összeg a beiratéekor egyszerre fizetendő. — Az igazgatóság.
— Pintér István állapota. A Polgári Egylet lépcsőházában szerencsétlenül járt fintér István tót-azerdahelyi toniló állapotában örvendetes javulás állott be. Orvosai biznak mihamarabbi felépülésében.
— A főgimnáziumi cserkészek pénteken, 1-én reggel 6 órakor a József főherceg-uti sportpályán gyülekezzenek kirándulásra. Ebédre már itthon leszünk. Megjolcnés kö telező. Parancsnokság.
— Szélhámos asszony. Bazsó Jánoané győri lakos fcljelentéat tatt a nagykanizsai államrendőrség-nál Ambrus Erzsébet ellen, hogy nyitott szekrényéből egy pár cipőt lopott el. A rendőrségi kihallgatás során kiderült, hogy Ambrus Erzsébet nem Is volt a lettes, de vagy három hóoappal ezelőtt néla járt egy előtte ismeretlen asszony, aki azt mondotta, hogy férje hajó-kormányos és aki nem tudni hogyan, megtudta, hogy Ambrus Erzsébet Amerikába akar kimenni és Ambrus Erzsébet előtt két a afrikai levéllel igazolta magát és azt, hogy ő is ki akar menni Amerikába, — utazzanak hát ki együtt éa ez az asazony követte cl a lopást, aki Zalaegerszegen is követett el különféle szélhámosságokat. Az iimeretlen asszonyt, kiről csak annyit tudni, hogy két amerikai levéllel szokott operálni — most keresi a rendőrség.
(x) Jönnek a patkányok. -Nagy szenzáció.
— A Dnnántull Keresztény Főiskolás Szövetség .Danán luli B!okk" nagykanizsai csoportja folyó hó 31 én, szsz csütörtökön d. u 6 órakor a Keresztény Otthonban rendkívüli gyűlést tart, amelyre a tárgy fontosságára való tekintettel valamennyi rendes tag megjelenését kérjük. Ai elnökség.
— A „Zalavármegye" cl mére. Nem srcretjük a hirlnpl polémiákat, nem vagyunk barátai semmiféle vagdalkoiéxnnk. Különösen áll ez bptáisóinkkal szemben. Azonban olt, ahol az igazságot megsértik, nem lehetünk semmire sem tekintettel, mert ott a megbántott igazság védelmére kelünk, orthodix rsbbl legyen az, vagy katolikus szerzetes, reformá tus pütpök, vagy baptista prédikátor. Igazságtalanságot nem tűrünk senkivel szemben! Ez az igazság érzet adja kezünkbe a tollat, mikor óvást emelünk legutolsó számában foglalt HCsehek Magyarországoti" ciraü célzatos beállítású cikke ellen, melyben a nagykepor-naki Jézu3t(írsaaági Rendház tagjait (vagy rmint ön aposztrofálja őket kedves Borbély bátyánk — „a jezsovilákat") ugy állítja oda a magyar közönség elé, mintha azok csehek lennének, a magyar szóból egy kukkot se tudnának s oly ellenséges tendencioritással állítja őket a közvélemény elé, hogy a tájékozatlan közönség — melynek nincs módjában ellenőrizni az ilyes-féle híreket — inint a - magyarság ellenségeit kell hogy lássa : a magyar kuliura zászlóvivőit, a magyarságukért kiutasított és vértelen vértanúságot szenvedett jezsuitákat. Kedves Borbély bátyánk, mielőtt az Ily, nem csekély következményekkel járó cikkeknek teret engedne, (hiszen ha ez igaz lenne, akkor annak a tiszteletreméltó rendnek a lagjni ellen a legnagyobb felháborodást váltaná ki I) jó lenne, ha előbb meggyőződne az állitás valódiságáról. Mert ml véletlenül ismerjük a nagykapornak! jézus-társasági (nem Hjezsovilau, kedves, jó öreg bátyánkj rendház összes tagjait, tudjuk, hogy minden egyes áldozár hazafiassigtól izzó lelkes magyar állampolgár, a legtöbbje magyar tanár (országos hirü tudói) kiknek magyarságában kételkedni megbocsáthatatlan bün, melyet még a vallási ellenszenv sem mentesít. Nincs azonban kizárva az, hogy egy betegjmegrokkant tiroli páter-
rel találkozott az üti cikkezője, aki tehát szintén nem „cseh" (*i Úristennek legundokabb l«remtéso — szedőinas.) Az ily beállítású c\'kkek, jó öreg Borbély bátyánk, nem szolgálják azt a bizonyos Burgfrie■ dent és bárhonnan, bármely oldalról jönnének is azok nz „aiyrfisá-gos" cikktudóaitáaok, mi egyetlen esetben sem hagyjuk szó nélkül. Es ezzel most végeztünk. Pont. Ninci tovább. (*)
— Irgalmas nővér — a becaU-letrend tiazlje. A bordeauxi országos siketnéma intézet főnöknője, aki 1859. óta teljesít az intézetnél szolgálatot, a froncid köztársaság elnökétől érdemei jutalmazásául a becsületrend tiszti keresztjét kapta. Mily hei vadhatatlan érdemei lehetnek ennek az irgalmas nővérnek, mikor egy szabadkőműves — mint a francia köztárasság elnöke —-kénytelen meghajolni és elismerni kiváló érdemeit a fclcb.-ráli szeretet terén 1 No igen, mert a keresztény Coritás nem sztbadkőraüvesi humanista humbug...
— Szőlészeti éa borászati szakiskola.. A földraivelési minisztérium pályázatot hirdet a Sopronban most létesített szőlészeti éa borászati szakiskola I. évfolyamára- Ellátási dij havonta 1500 korona, mely összegért a hallgató lakást és ellátást kop. Sze-génysorsu tanulók kivételesen fél, vagy egéaz kedvezményben részesülnek. Pályázati kérvényeket a ÍÖldmivelési miniszterhez cimezve, szeptember 10 ig nz iskola igazgatóságánál Sopronban kell benyújtani.
— A gabona kontingens kl vetése az egyea járások között. A Zslavármegyére kivetett gabonakontingenst n vármegyei bizottság a következőképpen osztotta el az egyes járások kőzött: Zsli bnksai járás 250 mm., balatonfüredi járás 100 mm., keszthelyi járás 4C0 mm., letenyei járás 540 mm., nagykanizsai járás 1276 mm., novbi járás 280 mm., pacsal járás 560 mm., sümegi járás 361 mm., tapolet i járás 763 mm., zalaegerszegi járás 1070 mm., zalaszent-gró\'i járás 900 métermázss.
(x) Tankönyvek, lakolaköny-vek minden Iskola részére kaphatók Ftschel Fülöp Fial könyvkereakedéaében Nagykanizsán, — FŐut (Városház palota).
— A feleség la utazhat a férj útlevelével. Az útlevelek és a vlrumok meglzorzéso az eddig fennállott rendeletek szerint nagyon hosszadalmas volt és Igy is rengeteg köllségbe került. — Különösen az okozott hosszadalmas és költséges eljárást, hogy egy útlevélen, mint kUérŐ, csak 12 éven aluli gyermek szerepelhetett. Az ennél idősebb gyermekek és a feleség számára már külön útlevelet kellett váltani, ami legfőképpen a virum megszerzését drágította meg, mivel minden útlevél után külön vizumdijat kellett fizetni. A külügyminiszter azonban egy most kiadott rendeletével jelentékeny könnyítést bbtosit^ai útlevél váltóknak. Azuj rendelkezés ugyanis megengedi hogy egy utlevéllnpon, illetve útlevélen a tizenöt évnél fiatalabb gyermekek is szerepelhessenek, továbbá, hogy a feleség is, mint kisérő, a férj útlevelével utazhasson. Természetesen igy sokkal kevesebb vhumdijat kell fizetni. A kedvezmény azonban csak a Románia, Csehország, Ausztria és Olaszországba izóló u\'Uveteknél áll fenn. A többi államokéul az ilyenformában való megegyezés eddig még nem sikerült. .
— Borvásár és borkostoló Balatonfüreden. Szeptember 10-(ől 17-ig lesz Balatonfüred fürdőn, a gyógyterem épületébon borkostoló és borvásár, bor-, gyümölcs-, virág-, zöldség , főzelék-, konzerv-, házi ás kisipar kiáHilás; mező-, kert, szőlő-, és borgazdasági gép és eszköz bemutató, melyet a Balatoni Szövetség a Balatonfüred és vidéke és más balatonmcrili gazdakörökkel rendez. A borkiállításon csakis termelők állíthatják ki saját termésű boraikat. A kiállításra beifóldi és külföldi bor-vásárlók nagy számmal fognak érkezni és ezért kívánatos, hogy a kiállításra minden borkészletet bejelentsenek.
— Bekísért elővásárlók. A kanhsai piaci rendőrség, melynek munkáját minden nap külön kellene megdicsé\'ni. mert éber figyelemmel vigyáz a vásárlóközönség érdekére — ma több asszonyt állított elő, akik mind<n nap a sze-petneki határba mentek ki és a Szepctnek faluból jövő eladóktól, termelőktől — az élelmicikkeket összevásárolták, hogy a helybeli pircon nyerészkedéssel rajta túladjanak. Peraze egyiknek sem volt lp?rigazolványo. A kihágás! osztály az eljárást ellenük megindítja.
— Védekezés a kolera ellen. A kolera behurcoláss elleni védeke-zés céljából a Romániából vagy sz általa elcsatolt területről érkezetteket öl napi megfigyelés alá veszik; akik tehát ezen területekről érkezeit egyénnek bármily rövid időre szállást adnak, erről ne csak a rendőrségnek, hanem az orvosi hivatalnak is tegyenek jelentést. Ennek elmulasztása megtorlást von maga után.
1922. .ugusztus 31
— Tolvaj leány. A tegnapi hfclivájáron egy tizenkilenc éves leányt, Tamás Katalint tetten érték, amikor egy vásárló asszony zsebé-b6l 1790 korona pénzt kiemelt és a hóna alá rejtette. Persze nyomban átadták a rendőrnek. A tolvaj leány, aki flalal kora dacára az erkölcsi züllés szomorú útjára lépett a kihallgatás alkalmával a kapitányságon bevallotta, hogy lopásért már büntetve volt, hogy Hild Pista temetésén egy n5 zaebébj! 10 Koronát húzott ki, egy másik alkalommal pedig a piacon szintén kihúzott egy asszony zsebébSI pénzt, ez észrevette, 5 meg elszaladt. Moat persze elfogták. A tolvaj fiatal leányt a rendőrség átadja n kir. ügyészrégnek.
— Ausztria mozgósít? Tegnap lakodalmat tartott nz egyik helybeli katonazenész. Legjavában folyt o vigasság, mikor a posta behívót kézbesített az ujdomult férjnek, mely ugy szól, hogy ma vonatra kell ülnie éa a (megszállott) nyugalmsgyhrországi kormányzóságnál jelentkezni. Természetesen nemcsak ő, de sok osztrák és magyar odavaló Illetőségű fiuk is ksptak ilyen meghívókat, ugy, hogy khtonazenészelnk közfll többen már ma reggel útban vonnak a bitorolt Nyugatmagyarország felé, honnan azután valamelyik osztrák csapattesthez fogják őket ulbainditani. A tömeges és gyors behívásokból arra lehet következtetni, — hogy Ausztria mozgósít.
00 Gyapjú kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSŐ nél.
— Egy kanizsai fiu jó dolga Amerikában. Lspunk egyik barátjának levelet hozott a posta. Megrendeli a Zalai Közlönyt és azt irja levelében, hogy igen jól megy a dolga és heti 46—50 dollárt keres, mint fodíászsegéd. A ncwyorki Pennysilvánla szálló dábhn van alkalmazva, ahol 55 segéd dolgozik vele együtt. Mind-egyik ugy él ott — irja —- mint „egy geróf"... Az illető a Zalai Közlönyt Pedlow kapitánynak kezeihez juttatta éa több érdekes hazai hirt lefordított neki angolra. A Zalai Közlöny fel fogja használni ezt a kedvező alkalmat arra, hogy Mr. James Pedlow ne feled kezzék meg a kanizsai szegény gyermekekről karácsonyra. Ahol oly szép ünnepségek keretében fogadták a nagy emberbnrátot, mint sehol másutt az országban.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felx vétetik.
ZALAI Kkzí.ONY
A népszövetség szeptemberi munkaprogramja.
Genf, aug. 30. A szeptember hónap borzalmas időszakja lesz a Népszövetségnek. Augusztus 31-én ül össze a népszövetségi tanács és a népszövetség hat nagyobb bizottsága, nogy végleg előkészítsenek bizonyos munkálatokat, amelyeket ezután a népszövetség szeptember negyediken összeülő közgyűlése fog végső fokon letárgyalni. A közgyűlés valószínűleg szeptember hó végéig marad együtt. Az ülésezés egyfo-lyamba valószínűleg 3 -4 napot vesz igénybe.
Ma ül össze Genfben a közlekedésügyi bizottság, melynek tanácskozási anyagát, a vasutforgalmi és a kereskedelmi, nemzetközi egyezmény előkészítése, valamint a gazdasági és vízi utakról szóló egyezmény tárgyalisa fogja alkotni. A lefegyverzés kérdését két bizottság fogja tárgyalni. Először a gazdasági és pénzügyi kérdéseket fogja megvitatni az általános gazdasági albizottság. A pénzügyi bizottság pontjai között a legfontosabb Ausztria pénz-j ügyi helyzete.
— Zárlat. KuVor Miklós alsó rajki lakos vagyonára a nogykani isai kir. tőrvényszék a zárlatol clrei.delte.
— Milyen árak vannak Bécsben ? Hogy a magyar kálvária nem a legnehezebb és legsúlyosabb, hogy venne k országok, melyek még a mi lerongyolódotlságunkat és nin\'cstelenségünket irigylik — bizonyítja egy kezeink között levő nzállodni számla, mely a mult héten Állíttatott ki és azóta ujabb 100 százalékkal emelődött.- Egy szoba 14.000 osztrák korona, 40% községi illeték 5.600 osztrák koions, reggeli 680 osztrák korona. A számla két ágyas szobáról és két reggeliről szól. Számilsuk át a mi pénznemünkre é9 valljuk be — minden súlyos helyzetünk mellett borzalmas sors: Ausztria sorso. Pedig ez a sors vár és ólálkodik reánk — ha a jelenlegi kormányzat alól kisiklana a talaj.
(x) Uránia. Szerda—csütörtökön jAtsza az Uránia ismól Jókainak egy gyönyörű regényéi, amelyben a szereplők: Landori: Rajnai I.. Lys Blanc grófnő: Matyasovszky I., Medea: Kőrmondy S„ Do L Aisno Márki: L. Molnár L", Lyonol: Torzs J., Godiva, a bankár leánya: Makay M Előjegyzéseket már elfogadunk
— Angol tisztek nyomora. Angliában is, mint általában Európában mindenütt, igen nagy n munkanélküliség, amely nén-csak a munkásosztályt érinti, hanem kétségtelenül komoly befolyássi.1 van még a felsőbb tízezer életviszonyaira is. Az angol munkanélküliségről érdekes adatokkal .szolgál az a kimutatás, amelyet az elmúlt napokban a munkaügyi minisztérium bocsátott ki. Ebből a kimutatásból regedjuk ki a következő példákat: „Egy 44 éves százados, aki 27 év óta áll a hadsereg szolgálatában, felügyelői vagy eladói állást keres. Ezidőszerint utcai árus. Kész minden ajánlatot elfogadni." — „Hadnagy, 45 éves, o londoni egyesült liberális párt egy kori megszervezője és jegyzőkönyvvezetője, aki később egy előkelő textil-cég szolgálatában állott, kész
minden ajánlatot elfogadni." — .Százados, 29 éves, őt évig magántitkára volt egy képviselőnek, franciául és németül beszél. Igen rosiz anyagi körülmények között él. Most utcai árus. Minden ajánlatot elfogad. Meghívásra bárhova elmegy."
— Czonkamagyarország lakólnak 70 százaléka tüdőbeteg, Országosan BÜlyedő közegészségügyünk egyik legsúlyosabb problémája, a tüdővész óriási mértékű terjedése. A legjobban megfertőzött részek a Dunántul és n Dtina;-Tlsza köze, amely vMék e tekintetben vetekszik a fővárossal. Hazánkban esidőszerint csak két tüdőbeteg szsnatórium van: a -budakeszi és a Balaton mellett egy. E<ekben mindössze csak ezer beteget lehet ápolni. A kezelési dijak oly magasak, hogy csak a vagyonosok kezeltethetik magukat ezekben a szanatóriumokban.
— AB listások 20 ssisa-iékos illetmény többlete, Kál-l.»y pénzügyminiszter érdekes rendeletet tett közzé, hogy a minisztertanács elengedte a 20 százalékos illetménytöbblet visszafizetését azoknak a B listás közszolgálati alkalmazottaknak, akik illetményeiket junius 30 a után is teljes összegben vették fel.
Magyarországnak a Nép-
szövetségbe felvételét nem ellenzi a kisantant.
Páris, aug. 30. A „Journal des Debats" prágai levelezője az értekezlet eredményéről beszámolva a következőket irja: A kisantant körében az a felfogás, hogyha Magyarországot felveszik a népszövetségbe, a felvételnek magában kell foglalnia azt, hogy Magyarország {teljesen hozzájárul a szerződések által megteremtett rendhez. A „Petit Bleu" igy ir: Benes azt követeli, hogy Magyarország, ha élni akar, akkor tartson össze teljesen a kisantant államaival nemcsak védelmi, hanem támadó szövetségben is.
A cseh vezérkar tervei
Magyarország ellen.
Pozsony, augusztus 30. A cseh hadsereg az osztrák határ mentén folytatja felvonulását. A cseh vezérkar Massaryk elnöklete alatt Prágában értekezletet tartott, amelyen megbeszélték az Ausztria és Magyarország ellen lefolytatandó akció részleteit. Az itteni lakosság körében nagy nyugtalanságot okozott a csehelc háborús készülődése.
„Keresztény" vezér a destruktív sajtó mellett
Ltngauer Albin a dunántull keresztény újságírók ellen.
A Szombathelyen megjelenő kitűnő .Magyar Nyugat" Irja a fenti elm alatt a következőket:
Pár nappal ezelőtt Dunántul ösz-szcs keresztény sajtó organumsinak képviselői megalakították a Dunán-tuli Hírlapírók Stövelségét és az uj alakulás programjához hiven elítélően fordult szembe a Magyarországi Újságírók Egyesülelével és megbélyegezte annak az Eckhardt féle indítvány elleni tiltakozását. Követelte a nemzetellenes sajtó ellenőrzését és niegrendszabályozásit. — A szövetség e-gyik alelnökéül Lin-gauer Albini választották meg. Most L:ngauer .Az Est"-ben közzétett nyilatkozatában visszautasítja ezt a tisztséget s kifejezést ad annak, hogy felfogása nem egyezik a dunántuli sajtóéval.
A színvallás most annál nagyobb örömet kelt a liberális politikusok közölt, mert bekövetkezett, amit régen váriak, hogy a Vasvármogyc szerkesztője ismét nyíltan pártjukra állott, amelyre, ugylátszik, sietett is az első kínálkozó alkalmai felhasználni.
Keresztény körökben sem kevesebb megelégedéssel fog-idják Lin-gauer pálfordulását, mert ugy vélekednek, hogy Lingaucr mindenesetre Jobban meg fogja találni helyét Rassayék és Drózdyék közöli, mint bármily keresztény és nemzeti alapon álló pártban, amitő\', mint nyilatkozata tanúsítja, világnézeti különbségek válAszlják el.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Köjelöny"-ti
ARGENT JÁNOS
Bodtro d»fatata Nsnrkulm. Otik-tk t u.
Dus r«ktfz kéizol dolgozott chovrotux, boksz, aoUlop, krokodil-bőr, selyemcipőkben a legutolsó divat szerint, A késsel varrott duplaUlpu
SZANDÁL
m«ly olcsó 6$ kéoyalmcs,
•gycdüll késxitíjo. s«oi
ZALAI KÖZLÖNY
1922. nugumlus 31.
Zalamegyei GazdaságlTakarík-pénzfár részvényt
és os.res hilyl ré.ivínyeket ■ 1.j«!5nyí.-itbben v.ajllnk .a eladunk.
Tőzidei megbizáiok
icljo.Mtéjí: I budapaatt, wl.nl, be.llnl, prágai ii a*|rkbl Ha.
dekro .Ifog. JJuk.
Nagykanizsa) Takarékpénztár, Bank-egyesület És Tárhátak réstvény
elővételi jogot
legmagasabb napi áron veszünk. Ugyanitt egy ügyes ffyikerMk felvétetik.
Grosz és Táraa "tJl^tT Nagykinlzsa, Sugár-ut 1. sz., L emelet
Telefon 321. Sürgönyeim: Uakii lUfykaalna
(x) A láthatatlan kés III. része — mely egyszersmind befejezó rész is — kerül szombaton ós vasái-nap bemutatóra a Világmo2góban. A páratlanul álló kép III r. a lehetetlenséggel határos trükk és bravúrokkal van tele.
Közgazdaság.
Budapesti tőzsdét
Budapost, augusztus 30. Napoloon 71l0, font 8325 - 625, Dollár 1365 1915, Francia frank 144—147, Márka 165—65 Olaizlira 82 6—34*5, Oszlrákkorona 226 - 35, Lel 1700—750, Szokol 66—63, Svájci frank 356 —70, Dinár 2000 -2040. Lengyel márka 24-5—265
Budapesti devlzákt
Amsterdam 726—46, Koppenhága 400—16, Krbztiáala 312—322, Ixwdon 8326 -3525, Berlin; 155—65, Milano 82-5—84-5, Párls 144—47, Prága oü—63, Stockholm 495— 610, Ziuicb 356—370, Wien 205—215 Zágráb 605 -615, New-York 1875—1925, Varsó. 24-5—26 6, Bukarest 1700-750^ Sofia
Zürichi zárlati
Berlin 36, Amsterdam —, Hollandia 204-7, New-York 625 7, London 2346, Párls 4040, Milano 2305, Prága 1750 tíada-pcat 30, Zágráb 142-5, Varsó U.C6-5 Wien 0 005, Szófia —, Osztrák bélyegzett —.
Termény jelentést
Buza (Tiszavidéki) 7051 — 100, egyéb 7900—7050, rozs 6100—160,takarmány árpa 62--63 5, sör 67-70 árpa 62—63, zab 60-62 tengeri 76-80, repce 135 - 40, korpa 44—46, köles -.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egészben 160—220, hátulja 100—Ü3i>, eleje 140-195, II. r. egészben 110—35, hátulja 11b—60, eleje IOO—. Növendék marha: I. r. egészben 86—110, borjú (ölött bőrb) 235—254 Készlet: Nagy-marha .85, eladás 72, Növendék marha 36, eladás 21, borjú 116, eladás 81, Marhabőr 330—325, borjubór 500- 510.
Sertésvásár.
Felhajtás 2000. Elkelt 400. öreg ser*éi> —.—, közép 860-65, L r. 380-86, zSÍr 630 szalonna 460—, lehúzott hus 285—.
Szerkesztéséri felelős Benedek Rezső.
Nagykani/.ea piaci árai.
Bsb 16 K
Lencse 28 .
Mák 100 .
Dió 85 .
Káposzta 10 K (Jib 0-8 „
Btirgo.iya 28 .
Paradicsom 10 .
Vöröshagyma 28 K csomó 6 ii
Fokhagyma 20 „
Sárgarépa 12 .
Paprika darabja 1—2 .
Ugorka 1-2 .
Zöldség 1 csomó 2—3 .
Kelkáposzta 10 »
Kalarábé 8 .
Hajdina 60 .
Zöldbab 15 .
SpárgAtök 4 .
Vajbab 28 .
Kárfíol 80 .
Vaj 300-400 .
Turó 60 .
Tejfel 1 liter 60 .
Tej 16 .
Tojás 1 darab 11 „
Alma 10 .
Körto 10 .
Szilva 10 .
Szóllö 40 »
Barack őszi 20 .
Kukorica csövenkínt 2-3 .
Vöröskáposzta 10 .
Vörösrépa 10 „
Húsárak:
Marhahús clcjo 140 i<
hátulja 160 .
Borjúhús eleje 140 .
hátulja 160 .
Sertéshús 200 .
Zsir szalonna 460 .
Z-íir olvasztott 600 .
Apró hirdetések
dijai 10 aAI| 30 koron*, t*iU(nlb bcintet • ■•deli uatiit dupláit raámltliaUinit. AlliW lt«rc*Akn»k RO «i4ui4k t rangodul* i»r.
K«jr Itlóielrb nerelAnO, II fi*o<lát, n<nx< »» Unll. kcrctictUt .»«i le.-iit«f lyíre. Cim »\' MtieblraUlbas.
Ügyes ujságárusitók
napi pár órai kfcnnyü munkával jó jövedeíomre tehetnek szett
Horváth József
ojságáxudájábAO.
URÁNIA HOZQÓSZINHÓZ
TvUfon 3-13
Szerda— csütörtök
A lélekidomár
Patkányok
HF.LYARAK: Páholy 40 K, Zsölye 30 K, Körszék 20 K, Támlás 16 K, Zártszék 10 K
Előadások : Hétköznapokon 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 óiakor.
QUITTNER ARTHUR
394
(UlpAcM •lilt t|l«0
hatöaágllaK anxodéljoxott vir.oy.x.r.ló
KÖLCSEY-UTCA 17. SZ. ÍXT&tSS
Elvállal
világíttat voxotókok, motorok, csillárok,
Telefon:
394
(latfwkdó Ilin éU*I>
valamint tol.fonok, o.engrök éa J.Iió-kfaxttUk.k f.laa.roléaét, k..t61y-vUlámhkritó b.r.ndoaóaót. Mla-d.nn.mtt villamos munkaiatok fryor.an oaikdxdlt.tnok. Sf.kszcnien víri! motorok ttjrat.k.ros.lóaét. Mindennemű 6 k ö k raktáron.
Magyar Fiat Müvek r. i Budapest képvise őségé, Taurll gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, iavltd-műliely, benzin-árusltás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: Tárház-Utca.
Igazgatóság: Fö-ut, 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÍSZVÍNVTARSASAO NAGYKANIZSA.
VILÁG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Szombaton és vasárnap
Láthatatlan kéz
Főszerepet Róbert Robertson, a Burlingjonl Jaguár főszereplője játsza
Jön! Göre Gábor fllmszkecs
HELYARAK: Páholy 40 K, Zsölye 30 K, 1. hely 20 K, 1L hely 10 K, III. holy 10 K
Előadások: Hétköznapokon 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnap 6, 7 és 9 őiakor.
Magbaváló-szilvát
minden mennyiségben legjobb napi áron vásárol
Szeszflnomltó Részvénytársasig
Nagykanizsa, Brzsébottár 12.
Kereskedők figyelmébe 1
Vllddl prágai blííií persamantpaplr, Vajcaomagolópaplr * Superlor papírzacskó Caoma^olópapir Cionai filggéclmkék Sokazoroaltó kéaztllék írógép
Iró2épkallékek Rendelési zaebkSnyvek Forgulmladó kBnyvek Mindenféle Üzleti könyvek Kötlevelek
Gobonaváadrléal kBnyvek
legolcsóbb napi irnkon kaphatók
FIschel Fülöp Fiai
p&pirirnhiaibaa, KagykanlKián.
ISKOLAI
> oalnoff,
lalóaaa ktvlt.lb.n
OLCIÓN VALLAUA
lapunk könyvnyom-
FÖUT5SZ
80000000 QOQOOOQ OQ OOOOQOQOQQ ÖOOQOQOQOOOOOOean O
ee| Könyvnyomdái munkái * Könyvkötészeti munkátige
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röp-lapok,gyászjelentéseks minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételt és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
>ooQoooooaQQOOQa0aODaQooa0gQQnnn„n^n-
Mronatott ■ laptulaUonoaok: Zalai t Gy.rrr.tf Wnyvnyontdiláiaa\'. ~
ooaooo
SS