Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.88 MB
2010-03-11 14:27:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
875
5650
Rövid leírás | Teljes leírás (1.55 MB)

Zalai Közlöny 1936. 100-125. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

76. 4v*tjmni 100. Mim
NawkaalxM, IfM, májas 1. pénlek
Ara 12 ni-
ZALAI KÖZLÖNY
__»,x>t»r\'ilt>i| Mik * i L* *
t1 «j»i IMI íjj i HM 5. ctt
^HJiiiiim ■■ mi»<MiBp qtligla.
f*M6é szerkesztő: ttarbarite Lml*.
S^etiíS^LVj^JufíelScí^lí\'Í!\'
áfárhri béke^trének
A külpolitika időszerű eseményei közül bennünket érthető módon igen közelről érdCtoel «z a javaslat, amelyet Franciaország akar prezentálni »Európa nyugalmának helyreállítása* érdekében. Móg mielőtt ezzel a javaslattal érdemben foglalkoznánk, elöljáróban meg kell állató.\'.."ik, hogy abból semmisem lefcw.iUf. ft sorsra Jut, mint
már mS^eiOzöieg megszerkesztett hasonló javaslatok, mert kiindulási pontja éppannyira hibás, mint azoké volt s Így az aktuális francia >béke-terv* szépen elhelyezet nyer a napirendről lekerült irományok archívum ében.
El kell Ismernünk azonban, hogy ez a javaslat logikus, de logikája csökönyös merevséggel ragaszkodik azokhoz az elvekhez, amelyek im>. iaár ÍS esztendeje azt e helyzetet ápolják Középeurópában, amelyik a a győző és legyözötiek gondolatvilágából kerül ki. A francia elvi nézőpont változatlanul a régi, de hibája súlyosabb, mint a már megelőző hasonló lervczgetéöeké volt, mert nem számol azokkal az ekven erőkkel, amelyek ídŐK multával meg mutatkoztak s legfőképpen : rtem tészl figyeiembe éfct, Ittgy a Dtma-medencéjében véglegesen megmerő, viteni nem lehet, azt a hatalmi,politikát, a melyik, kegyet Leitóégre és brutalitásra épült. A Javoalal első pontja hangsúlyozza ugyan azegyen joguság elvét, de ennek a gyakor-Latban önmaga mond ellent, amikor katonai téren viszont nem türegyenjogúságot. Ezzel a kiszolgáltatottság továbbra, is. fennmaradna s zavartalanul birtokon belül élvezhetné a kisantant azt a hatalmi politikát, amelyik a n«nz;\'tek közötti problémák megoldásánál a gyengébb felé csak a térdrekénysxerités eszközéi Ismeri el. Ezzel Bzembenáll a ml felfogásunk, amelyik őszinte, .hátsógondolat nélküli megegyezésre törekszik, de qem vállalja azt, hogy az asztalfőről csak a diktáló hang hangozzék el.
Ez az egyoldalúság jellemzi a franc "a terv egész komplexumát, a mely változatlanul a győzők uralmát igyekszik megszilárdítani az» kon a legyőzőiteken, takik mindez. Ideig védtelenek a győzők által öszS. szeálUtot\'- szerződésekkel szemben. Az elmúlt hetekben ezeken a szer. ződéseken erős léket ütött az élet, mert a Rafna-vldéknck a németek által történt katonai megszállása, a Dardanellák védőövéwek katonai célra való újjáépítése, s Ausztriában a védkötebezJQtiség bevezetése, mind olyan tények, amelyek a kész btlyzet tudomásulvételét kívánják Magyaréi"szájj ugyanekkor higgadt nyugatommal intézi politikája ügyeit s nem folyamodott egyoldalú eszközök igénybevételére.
A szerződéses állapot\'meílétU kitárt &s korántsen\\ jelenti azt, hogy a nngfex rnmmt *\'tet#n6dÓtl WJtkbe a drákóian foűgyet\'.en sz2rző-d&i pontokba, de egyelőre a -jénMi
.Nézeteltérések az angol kormányban
■ Németországnak küldendő kérdőív egyce pontja* körül
Lóridon, április 80
Tegnap az angol minisztertanácsban nízeteNérés* merültek tel t. Nenietor*aééh0z Intízertdő angol kfirdűtv tárgynfVcy kőiben. A v<Ve inényküliWibsögek nem olyan tf\'rmé-szetflík, hogy StMdáltintók ite lennének. Ezért ma az angol kormány tagiíil u) minisztertanácsot tárta-nak. A mlnlsttettmács a ktSveilc\'zö kérdésekkel tojlalkoztk :
1. Hogyan gondolja Németország a szerződéseknek n Jövöben VBló tiszteletben tarttóét?
2. Mit ért Németország jogegyn-loség álatt ?
8. Miként értelmezi Németország azt a követelést, hogy a népszövetségi alapokmányt válasszák el a békeszerződésektől ?
4. A támadást kizáró egyezmé-
nyek, amelyeket egyes httnlmakna* felnjénkMt, ringókban fo^alfik-e « kWosÖnös«*élynytl)«S\'*lvét is? ■Amftltt\'MÍ eHWlfa, bo/y n nyugati efywrmény e^yszersmtad e légi hrterok korWrtoráaívnl te )ír)em.
Igyekszik továbbá Anglta ttszWznl Néroetorsrág viszonyát Ausztriához és a német- orosz támadást kizáró egyezmény t\'ktntetében.
Condon, április S0 (Lapzártakor érkezeti) Az angol kormány tagjai csUlörtök délelőtti minisztertanácson folytatták a hív met kormánynak átnyújtandó kór. dölv megszövegezését. Politikai kö-rflktwn VíriósztfiOnek tnrtlák, hogy a Jövö héten az angol alsóházban, tehát még Edén külügyminiszter genfi ufla elötl, nagy ttüipomikal viták lesznek.
Nem léluit elkerülni, hogy a biztositöttak ne szenvedjenek veszteséget a Phönix-ügyben
A pénzügyminiszter nyilatkozata » ícépviieltfMzban
Bifdapest, ápriHs 30 A képviselőház szerdal ülésfti u PhöTttx bittositó Ismeretes ügye is szö-nyegre került AiWMiázy\'Kasnya Béla rámututólt arra, hogy ajj«gé*z magyar biztoi4Misi állománynak kótel e^yhnr\' ir.adu a Phönix birtokában van. A phónU-nél történtek tehát hatással leszuek a föbbi biztosítókra is, sőt az egész magyar közgazdasági lütel-ÍSletré, ánnál-is Inkább, hieft a legutóbbi időben igen sokan véltek fel kötvényeikre "kölcsönöket. Arrtt \'kérte a pénzügyminisztert, hogy a biztosítottak ügyét megnyugtatóan rendezne. Arról szó sem lehot — mondta —
hogy az államra1 hárítsák át a terheket, mert az intézet valószínűleg örrmagát is képes iesz szanálni. Ne engedjenek hangsúlyozta — semniiféáe magánérdeket érvényesülni.
Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter válaszában ki jelen tette, hagy a Phönix aunyira összeomlott, hqgy haladéktalanul kellett intézkedni. Nyomban rendeletét adott ki, amiről az osztrák kor-íüányt Is éHcsltétte. A többi kúiröldi ftHtmiokban -csak 8—10 nap múlva Jelentek -meg az intézkedések, amelyek voitflképen a mi tatéíkodéseiiikm* kópiái voltak. A rendelet egyébként nem-c«ak u Phönixre, hanem uz összes
kölföldl biztosító társaságok magyarországi fiókjaira vonatkozik és véglegesen lefoglalja ezeknek itt található bármiféle vagyonát: kizárólag a magyarországi biztosítottak fedezéséül. F.z a rendelet törvényerejű. A rendelet hatékony volt. A Phönix-cl kapcsolatban meg kell állapítani, — mondta a miniszter — hogy minden ingatlan le van foglalva, azok hatékony módon biztosítva vannak és cgyáltulában nincsenek megterhelve. Az összes vo-uatkozó értékpapírok a Pénzintézeti Központnál vagy elsőrendű pénzintézeteknél vannak lercktetve. Intézkedés történik, amely a PK-t formális gondnokká nevezi ki ebben az ügyben. A PK tehát a kormánybiztosi jogkörét gyakorolja most. Nincs tehát oly«n nagy baj, mint amilyennek egyesek feltüntetni akarják. A beérkező jelentések szerint a többi biztositóknál a befizetések rendeden folynak, pánikról tehát szó sincsen. 120 millió pengőt meghaladó életbiztosítási állományról van szó, több mint 30.00Ü kötvény megvizsgálására van szükség. A hiány most tíz millió pengő körül mozog, do valószínűleg több lesz:
A dijtartalékszüks^glet 34-85 mii. ltó pengő. Ennek <igyharmadr6szo az, ami most hiányozni látszik, de ez "nvég nem végleges szám. Hogy az ellenőrzésnél mulasztások törlén. tek e, vagy iwm, azt a vizsgálat fogja megállapitani és a következményeket könyörtelenül le fogjuk vonni. A felügyelet fokozatos ki-épltteét szükségesnek tartja ő is. Az egész ügyet egyébként is szakiemberek ele akarja vinni és a felügyeletet hútályosai/Lá tenni. Lehetetlen, hogy a Phönix 6.5 mfljió P bevételeinél 3 milliós rezsi legyen. Ez sem egészséges. Kétségtelen, bogy a biztosítottak az ügyből bt-zonyos veszteséggel fognak klke. rülni, de a kérdést ugy fogják meg. óldanl, hogy ennek a révén a mar gy ar biztosítási *szme józanabb megalapozása fog bekövetkezni. Majd a töblH interpellációk következtek.
ész és a bölos önmérséklet álláspontját vallja, tudja, hogy ideje még nem következett el. A mai európai légkörben még n«m lehet látni annak a szerencsés alkalomnak bekövetkezését, amelyik olyan tárgyalás le folytatás;! na nyújthat al-kaimat, amikor Magyarország kér. dóséit gyökeresen rendezni lehet Fnanckaorezág »béke»ervét« a íeg-kevésbé -sem lehet olyan megoldási módozatnak tekinteni, nmeiyik az igazságot osak megkö«elltené is. Éppen ezért egy pillanatig sem gódunk amiatt hogy abból az> európai élet gyakorlati politikája számá. ra valamit is meg lehessen menteni, mert az egyenlőtlenség élvének ujabb szigorítása b bosszú \'dőre való niegosontodtáaa nw már ke. resztülvlhe tétlen.
Huszonöt esatiendő volna az az rdő, aniely alatt szunnyadtiiok kel. lene az igazság eszközeinek, mig a-fraiicda szerint, szépen,
talán örökre elszenderülnének azok ♦ •r«v4»ió« ■Ub^kvéíi^-te, «*uely»k
immár egymás után támadnak fel. Mi, Európa s ktoelebbról a Dunamedence, problémájának megoldását osak ugy tudjuk elképadnl, ha a trianoni békeszerződést i nomosak egyoldalúan-iehet alkalmazni. Külö. nősen hangzik, hogy nekünk kell még mindig, kifejezésre futtatni »zt, hogy nem vagyunk be leszerelmesed -ve.iebl/- a békeeaentődéste, de. ami. kor az eUenoldalom erőszakról és egyoldalú helyzetek támasztásáról beszélnek, iiniért nem emlékeznek arra, hogy enen asztaluk kószátett, győzelmi raántorban fogant jogtalan szerződésen ók ütötték az első ró. seket. Ilyen szerződésszegést nem egyszer követtek már el s ba erről beszélünk, emlékeztetnünk kell ar-*a, bogy magát a fegyverszüneti szerződést is megszegték, amikor Maaywumzágotvá háború befefiié\' sínek ^Ö2rvetl«n küs2»b,\'n, még u béke megkötése előtt, szerződései-lenesen megszállták.\' Hoss/n volna azt a listát összeállítani, amelynek
esetekre mőr most Is írámutalhatunk Nap^nap után, úgyszólván állandó folyamatként szegik meg a kis\' bb. ségi «aerződések<\' t, pedig a könyör. lelenül végrehajtott tlranonl bóko szerBődés egyetlen ellensajlgálta\' v sa lett volna az, hogy három és fel. mllltányi elszakított vértestvér ink kisebbségi jogai csorbítatlanok le. gyerték. Megszegték « leszerelcsi-o vonatkozó megállapodást is, mert mialatt kicsavarták kezünkből a védekezést biztosító fegyvert, ezt annak \'a szerződési pontnak az alapján tették, bogy kövelnl fogja aa általános leszerelési kötelezettség. Nos és mit látunk? Halárainkon tul soha el nem képzelt mértékben folyik-^ fegyverkezés. s mi itt őllunk k|sw>l gél te fccrtt a n, a védekezés legkisebb reményétől is megfosztva. ■Ke fuvolázzanak nekünk békehaa. gokat Páfftban akkor, nmikor ezek ■a hangok látszatra Jákobtól szár-maznak, de az -első szMigipilUtttásva fel lehet ismerni a háttérben meg.
.ÍumJXU .X\'iuaul TTOWuw DWBuli
maw gjjttjgg.

Szőnyeget, függönyt
Az áruló kabát...
Kisvárad község határában 3 fejsze-csapástól meggyilkoltán találták Rittcr Jánost. Egyik karját levágták, nrnjd zsineggel összekötötték és igv ülő helyzetien földelték cl egészen közei n föld, feszinéhez. Kabátja egyik széle azonban kilátszott, a mezőn járók észrevették és kiásták.
Qyengélkedés Idején, kUlOnO.cn ha a rosszullétet szorulás vigy ke-resxtfij&i okozza, az enyhe és igen kellemes természetes „FerencJózsel" keserűvíz mindig puha, könnyű szék-Urűlést éi kielégítő emésztést szerez Az orvosok ajánlják.
A Zeneiskola növen-dék-hangversenye
A Városi Zeneiskola szerdán dél. után tartotta szokásos nagy érdek, lődés mellett április havi növendékhangversenyét. A műsor ezúttal is adott egy pár olyan komoly és élvezetes számot, amely felül áll a növendékhangversenyek átlagos nívóján. Külön megemlítjük azt a ritkán hallott fuvola és oboa duót, a mely első Ízben szerepelt műsoron a növendékhangversenyeken. Ros-sini Teli Vilmos operájából hallót, tunk egy részletet és akik ismerik, a hangszereket, azok tudják, mit jelent oboával kiállni hangversenyezni A fúvósokat még egy fúvós négyes képviselte, mig a többi számokat zongora, ének, hegedű és gordonka szólók adták. Külön említést érdemel a műsort befejező kamarazene-szám is, Leonardó négy hegedűre irt Concertója-


m. •> \' ; 1 ]
Jégszekrények
már havi fi - P-ös részletre
SZJtBÚ UTIL iptiMkl, ff-Kt 5.
15 éves a nagykanizsai Stefánia
Tizenöt esztendeje, hogy a magyar anya és csecsemővédelemszolgálatában álló Stefánja-lntézet nagykanizsai fiókja fennáll és ez alatt olyan működést fej telt ki, ami méltó arra, hogy helyet kapjon a nagykanizsai annalesekb^n. A ma. gyar életek megszámlálhatatlanjait adta vissza a magyar hazának, sikerült a csecsemő halandóságot léi nyegjesen visszaszorítani, a magyar édesanyákat az anyai kötelességekről kioktatni ós olyan légkört teremteni Nagykanizsán és vidékén, a mely az anya ós csecsemő védés te. rén ezt a várost az első sorba állította. -
Ennek a 15 éves munkának a Jegyében zajlott le a nagykanizsai Stefánia évi közgyűlése, amikor di szes közönség töltötte meg a Steíá^ nia helyiségeit, i
Dr. W\'lnklor Ernő főrabbi, a fiók ügyvezető igazgatója és melegszívű élharcosa lendületes Bzavakkal nyitotta meg a közgyűlést, hangsúlyoz ván, hogy amikor minden sorvad és pusztul: a nagykanizsai Stefánia,, intézet fejlődik, terjeszkedik és virul a központ és Nagykanizsa város segitségével. Most is kérő szóval fordul a megértő szivekhez. A Stefánia megindította a »Láthatat lan báU akcióját, a hölgyek ház. ról-házra járnak és fehérneműtgyüj tenek a veszendő intézeti fehér,-neműek pótlására. ,
Borsa BéLa tanár előterjesztet be szépen felépített titkári jelentésót az intézet munkásságáról. Rámutatott a nagykanizsai intézet 15 esztendő® munkásságára, tevékenységére, a hölgygárda fáradhatatlan és lelkes tevékenységére, az orvosok és * védőnők, mint a gondozónők áldozatos munkájára. A Stefánia munkája nyomán országosan a csecsemő halandóság 26 százalékról 14 ós fél százalékra csökkent. ,
A nagykanizsai intézetnél összesen 4 védőnő, 1 fővédőpő, 5 védőnőjelölt, 1 gondozónővér dolgozik, akik az elmúlt esztendőben 9950látogatást tettek, az anyaotthonban állandóan 16-18 anyu, a bölcsődében 30 csecsemő van, orvosi tanácsot adott az intézet 1379 csecsemő, 687 kisded és 193 anya vizsgálata alkal-mával. Csecsemő gondozáson kivül 92 ecetben szerzett anyagi támogatást és járt el a hatóságoknál.
1927 óta van tejkonyhája, ahol orvosi elóirás szerint és orvosi irányítás mellett 33 féle reoept szerint készítik a tápszereket több mint 80 csecsemő számára, évente több mint 4000 pengő költséggel. A mult év. ben sikerült a polgármester és a
közönség megértése folytán kvaro-lámpát is besaerezni. Nagyjelentül, ségü volt vitéz Tabódy Tibor főp ispán látogatása, aki 600 pengővel segélyezte a csecsemő és anyavé*. eleimet. t
Az intézetet meglátogatta Nieder. nuiyer Gellért egészségügyi főtanácsos, a ázombuthelyi gyermekmenhely igazgató főorvosa, aki a legj-nagybb elismeréssel nyilatkozott a tapasztaltak felett. A nagykanizsai intézetet külföldiek is felkeresték Így Német-, Olaszországból, Szerbiából és Csehszlovákiából. i
Ügyszerető munkatársakra sikerült szert lenni dr. P-ndlW. Károly és dr. Róth Béla orvosokban. Pro-pagandabizoltság alakult. Berlin Agostonné vezetése alatl. Munkásságuk eredménye a taglétszám örvendetes szaporodása. ,
A Keresztény Nőegylet ismétellen természetbeni adományokkal, kivüle még Kálmán Leóné, Gábor Ernö-né, Bencze Sándomé, Vass Sándor, né, Lázár Arturné, dr. Mező Ignác-né, dr. Lóránt ödönné, Szudey Gé. záné, Borsa Béla adományoztak kü. lön féléket az Intézet céljaira Köszö. netet im|nd a jelentés Szólás Zoltán kórházi lelkésznek az anyaotthon gondozottjainak Lelki gomcio-zásáért.
A titkári jelentós az elismerés meleg szavaival adózik dr. llaba Antal igazgató-főorvosnak, dr. WeL wárt Dezső főorvosnak fáradatlan és ügybuzgó tevékenységükért
Dr. Welvárt Dezső intézeti főorvos terjesztette ezután elő jelenté, sét Ezek a beszélő számok eklatánsán bizonyítják, milyen munka folyik a nagykanizsai Stefánia-intézetben. 40 terhes, 28 gyermekágyas asszonyt, 410 csecsemőt és 730 Kisdedet gondoztak- Az intéz** védencei közül meghalt egy éven aluli 23, tehát 6.6 százalék, az 1-8 óv közölt 6, vagyis a védelem alatt álló gyer. mekek 0.6 százaléka. Tanácsadói órák száma 187, terhesek részén; részére 193, csecsemők részére 1879 esetben, kisdedek rtaéi* 687, összesen 2169 esetben. A tejkonyha kiadott 26.068 adag tejet 3326 P értékben, a bölcsödében a gondo_ zottak száma 112, az ápolási napok száma 9623 volt, az anyaotthonban ápoltak 46 anyát 4710 ápolási nap-paL ,
A közgyűlés dr. Haba Afrital igazgató-főorvosnak, dr. Wolwári Dezső főorvosnak buzgó munkásságukért mély köszönetet, a védőnői és gondozónői karnak teljes elismerést szavazott. ,
Hetossy János pénztárnok betér.
Jesztettt gondos és alapos Jelentéseit. A nagykanizsai intézetnek 12.696 pengő tiszta vagyona van. A
költségelőirányzat a folyó évre 22.680 pengő. A város évi 10.000 pengővel, helyiséggel, fűtéssel és világítással járul hozzá a fenntartáshoz.
A közgyűlés Hetessy pénztárnoknak hálás köszönetét fejezte kimun. kásságáért
Dr. Ilcgyl Lajos főjegyző, az intézet ügyvezető elnöke hosszabban ismertette az intézet uj ügymenetét. Rámutatott arra, hogy a kanizsai Stefánia az elmúlt 16 esztendő alatt bőséges tapasztalatokkal gazdagodott. Ezeket kívánja most belevinni uj ügyrendjébe. Az orvosi és védő. női kar munkásságáról a legteljesebb elismerés hangján szólt, amely munka megérdemli a társadalom elismerését.
Dr. Wlnkler Ernő szeretettel emlékezik meg dr. Hegyi Lajos ügy. vezető elnök munkásságáról az in. tézet fejlesztése körül. A közgyűlés meleg szeretettel ünnepelte Hegyi főjegyzőt.
Rajniss Ferenci és Martsekényi Imre a Baross Sz5 vétség vasárnapi kBzgy ülésén
Az az egyre nagyobb arányú szervezkedés, amelyet a Baross Szövet ség nagykanizsai szervezete kifejt, minden tekintetben kifejezésre jut a vasárnapi közgyűlésen. A központ értesítése szerint a Szövetség képvi. seletében vasárnap Nagykanizsára érkeznek dr. Rainlss Ferenc és vitéZ Martsekényi Imre országgyűlési képviselők, akCk3t « központ 9 más kiküldöttjével együtt ünnepélyesen fogadnak az állomáson. A neves szónokok és képviselők a Baross Szövetség közgyűlésén beszédet mondanak. A közgyűlés délslött fél 12 órakor lesz a városháza disz. termében. Az ülés után díszebéd lesz. Az ebédi« jelentkezni péntek estig lehet Golenszky divatüzletében
— Slesta Öanatórlum)
főváros egyik legideáÜsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen. K&náal és mikroszkopiái laboratoriutoL Elektrokardio-graph (szivvlzsgáló). Krogh féle alapanyagcsere vizsgáló készülék. Ente-rocleaner (bélfürdő). Modern vizgyógy-in tézet. Orvosilag vezetett villany-üzetnü konyha. Elsőrendű ellátás. 9700 négyszögöles parki Olssó árak!
Tennis ütök, tennls cipők, tennis Ingek, tennis biousok, tennis nadrágok, tennis zoknik ós harisnyák
nagy választékban kaphatók - Sxotnolúnyinál1^
1936. máhii 1
ZALAI KÖZLÖNY
Ki fizesse meg a magyar Phönix díjtartalékából hiányzó 10 millió pengőt?
Országosan fellángol a biztosítás államosítására Irányuló mozgalom
A magyar közönség dermedt csodálkozással fogadta I-\'abinyi pénzügyminiszter szomorú bejelentését, amely szerint a Phönix magyarországi fióktelepe díjtartalékainál 10 millió pengő hiányt fedezett fel a hivatalos vizsgálat. A további vizsgálat anyagából derül majd ki, hogy a magyar közönséget súlyosan megkárosító manipulációkért kiket terhel büntetőjogi felelősség » bizunk abban, hogy hatóságaink könyörtelenül eljárnak azok ellen, akiknek működése a büntető-törvénykönyv paragrafusaiba ütközik.
A magyarországi Phönix tragikus helyzetében eddig egyetlen vigasztaló momentum van-, kormányunk, Illetőleg Fablnyi pénzügyminiszter a botrány kipattanásának napjától kezdve gyors és határozott intézkedéseket tettek, hogy mentsék, ami menthető. Elismerés illeti Fabinyi pénzügyminisztert azért ls, mert a mai napig utjátszegte minden olyan törekvésnek, amely a Phönix-botrány likvidálását a közönség bőrére igyekezett megoldani.
Fokozódó keserűség tölti cl a magyar publikum szivét arra a sivár látványra, amit a Biztosító Intézetek Országos Szövetségének konok némasága nyújt. A biztosító szakma eme egyetlen érdekképviselete még mindig nem találta meg a hangját, még mindig nem érzi kötelességének, hogy a végsőkig felizgatott érdekelt közönség számára megnyugtató kijelentéseket tegyen.. Szinte hihetetlennek tűnik fel a BIOSz különös cgyjkedvüségo. Hoászu évtizedeken keresztül egy egy aranybánya volt majdnem valamennyi biztosító intézet üzlete Magyarországon. Horribilis vagyonokat halmoztak fel a biztosító szaknva haszonélvező} azokból a pénzekből, amiket szegény emberek évszámra hordtak be a/. Intézetek kasszájába. A biztositó intézetek kliensei legtöbbnyire igazán kisemberek, akik gyakran a szájuktól vonták meg a falatot, akik perselyben gyűjtötték a heti és havi dijakat. Elkép-zelhctŐ-e, hogy a BlOSz-nnk most n<v legyen egy síava a jóhiszemű hangyák, a szorgalmas gyűjtők számára, akik dideregve várnak legalább egy vigasz-morzsát. a BlÖSz-tól, hogy a Phönix-botrányból nem lesz fegy uj hadiköl-csön-ügy és a munkájuknak, szorgalmuknak, vagy é|>en nélkülözésüknek összespórolt kis dijai nem mennek veszendőbe. A BIOSz vezető urainak már régen dónteniók kellett volna afelett, hogy a magyar biztosított közönség tagjai sem dijrelemclések révén, sem a biztosítási igények leszállításával egyetlen fillér károsodás nem érheti. A BlOSznnk messzehangzó szóval kellene most hirdetni, hogy ha jó volt a 10 milliókat megkeresni a konjunktúrában az intézeteknok, akkor ugyanezek az intézetek most, amikor bajok mutatkoznak: saját kebelükben és saját kontójukra reparálják a hibát.
Az egész magyar közvélemény joggal követelheti a BlOSz-tól: valljon szint végre s nyilatkozzon őszintén, milyen szerepet akar vállalni, a kibontakozásban 1 Hagyjon fel végre a BIOSz a strucc-po 11 tikájávai, álljon a nyilvánosság elé s okos áldozatkész-séggel kövessen el mindent, hogy a magyar közönség egyetlen pengője se vesszőn el s a biztosítási gondolat ne szenvedjen hossza Időig tartó csapást.
A Phönlx-ügy szomorú tanulságai kétségkívül országszerte lángralobbantják azt a mozgalmat, amely a biztosítás államosítását tűzte ki célul. A biztosítási eszme támogatása és fejlesztése nagy nemzetgazdasági követelmény s ha a, jelek arra mutatnak, hogy a magánkapltallzmus kezelésében a biztosítási szakma a Phőnix-botrányhoz hasonló krachoknak van kité%e, akkor egyesíteni kell ebben az országban mlndc\'n efőt, amelyek a btó-tositás államosítását követelik. Csak
nemrégiben juttatott el 30 Nep képviselő egy memorandumot Gömbös mi-nlszterelnökhöz, amelyben a biztosítás államosítását szorgalmazták. Köztudomású, hogy az ellenzéki képviselők soraiban is sfámos hlvc van ennek a gondolatnak. De a politikai erőkön kívül fel keh használni e cél érdekében a gazdasági közületeket is, nehogy mégegyszer ilyen megdöbbentő eset előfordulhasson. A kliensek azért gyűjtik a biztosítóknál a pénzecskéjüket, hogy az az övék legyen és nc másoké. Ennek az elvnek a megszilárdítására j>edig a biztosítás államosítása szinte az egyetlen kockázatmentes kivezető ut.
PÁLYÁZAT
A Jelenleg két épQletben lévő Cr*s4b«t Királya* S«All*-nak (Budspest
IV. Egyetem-utca 5 -7) csak a % új épftUtét fogom folyó évi augusztus hó 1-től kezdődőleg tovább vezetni. Ebben az üj épületbon tovább vezetendő ■■Aliénak új ■•«•« kívánok adni, melyre ezennel pályázatot hirdetek az alábbi teltételek iúellett:
1. Lehetőleg magyar vagy a magyar fülnek la Jól bangzó szó,
2. kUltöldlfk által ls könnyen kiejthető,
3. rövid és
4. már meglévő fővárosi szállók és penziók nevéhez no hasonlítson. PályáxatI határidő 1 1936. május 10.
I. dijl 10 napi t«IJ«a •IIAlés (lakás, reggeli,
ebéd, vacsora, Itallal és borravalóval).
II. dijl Egy hall laljaa allátás (lakás,
reggeli, ebéd, vacsora, Itallal és borravalóval).
III. dijl légi napi taljaa allátáa (lakás,
reggeli, ebéd, vaosora, Itallal és borravalóval).
A beérkező pályázatok közül a legmegfelelőbbet szakértő zsllri fogja kiválasztani.
A pályázatokat kérem alábbi címemre megküldeni: öuv. SZABÓ IMRÉNÉ szállodás és vendéglőt Budapest, IV. ker., Egyetem-utca 7. szám.
Prognózis: Élénk szél, dói-nyugatról borulás, amely az ország középső részére Is átterjed. Az ország nyugati részén esö, esetleg zivatar Is lehetséges. A hőmérséklet osökken.
Naptár: Május 1. péntek. Rom. kat. Fülöp. Protestáns Fülöp. Izraelita IJar
hó 9.
Ha el van dugulva és gyomra rossz, folyamodjék azonnal a természetes .Ferenc József" keserfl-vizhez, mert az mír csekély, alig; egy pohárnyl mennyiségben ít gyor-*an, biztosan és mindig kellemesen kitisztítja az emésztés útjait és friss közérzetet teremt.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Salvator gyógyszertár Erzsébet-tér 21. ós a kiskanlzsal gyógyszertár Gőzfürdő nyitva rttfgel 0 órától asta 8 óráig (hétfő, szórd*, péntek délután | *«dd«n «#éu nap oőkoek).
Nöi
elyem újdonságok
Vistra Imprime Cloque Taffet
selymek blousra, ruhára, pongyolára oompléra.
Választék, minőség, olcsósági
Áruház.
OO törtök
L
17.30 A rádió szalonzenekara. — 18.10 Budapest és a Nemzetkóíl Vásár. (l)r. Szendy Károly). - 18.10 Paul Tibor és lte\\«re fiytila klarlnét-hárra számai. — 19.10 Japán esi. — 10 45 Hildegard Hennecke énekel. — 20,15 Külügyi negyedóra. — 30.35 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 22 Hírek. — 22.20 Cigányzene. — 23 Guilleaume Árpád szeinelvéoyeket mulat be a A\'Zrinyiász. német fordításából. — 23.20 Tán elemezek. — 0.05 Hírek.
Budapest II.
17 A rádió szalonzenekara. — 18.45 Angol nyelvoktatás. — 19.45 Ml a társadalom t (Dr. Nagy Dénes). — 20.15 Hanglemezek. — 20.40 Hírek.
Béea.
17.15 Markos Béla: Budavárának visszavétele 1686 Mh. — 17.35 LoOwe-ballada. - 19.30 Magyar óra. - 20.10 Katonai takarodó Kremsbfll. - 20.40 Indiai szlnraü. — 22.10 Állástalanok zenekara. - 23.15 Könnyű zene. — 24 Tánczene.
Péntek
«KhpMt I.
6.30 Cigányzene. - 6.35 Torna. — 6.45 Torna. - 7-7.45 Cselényl Jólsef miigyur nótákat énekel, kíséri rlgány-zene. — 10 Hírek. — 10,20 Időszerű szemle. - 10.45 Hiúsági közlemények.
— *12.05—13.30 A rádió ítalonzeneknra.
— 12.30 Hírek. — 13.15 Időjelzés, ld»-J[Írásjelenlés. — 13.40—14.30 B. Kenéz 1.1 ly zongorázik. - 14.40 Hírek, árak.
— 16.15 Diákrélóra. - 16.45 Idfljelzéa, hírek. — 17 Beszélgetés Szabolcsiul Mihályról.
17.30 Banda Ede cimbalinozik. — 17.55 Sportkózlemények. 18.10
Hanglemezek. — 18.55 Hogyan született meg a Vígszínházt (Dr. Szécsl Ferenc). — 19.30 Az Oiieraház előadása. .Szöktetés a szerályból.- Énekes játék 3 felvonásban, 4 képben. — Az I. íelv. után kb. 20.10 Hírek. — A II. íelv. után kb. 21.20 Hirek. -Az előadás után kb. 22.05 IdOJárásje-lentés. — Majd cigányzene. — 23.10 Ilniczky László Jazx-zenekarának műsora. — 0.05 Hirek.
Budap««t IL
18.25 Gyorsiró tanfolyam. — 19.30 Az Ismeretlen Leonardo da Vinci. (Dr. Tasnády-Kubacska András). — 20 Al-lástaian Zenészek Szlmfonlkua Zenekara. - 21.25 Hírek.
■w
8 Mise. — 8.50 A bécsi fíuénekUr tavaszi dalokat ad elő. — 11 Könnyű lemezek. — 11.30 A bécsi vároai «lkal-mazottak május ünnepsége. — U Sziw-
\\
EALAI KÖZLÖNY
1986. HÜM 1.
Junior,
az ifjúság tennisz-cipöjo, erős vászonból, felhajtott crepp-talppal . . . P
Chrom-tennisz, Mester-iennisz, Dawis-tennisz,
3-60
erős prima dubllfo-zott vászon, felhajtott dupla erős, zöldes-szinti crepp talppal, füzös és pántos, szellőző lyukakkal . P
5<B0
legerősebb, lég- és izzadság áteresztő, ruganyos crepp-talp-pal, a versenyjátékosok elismert ten-nisz-cipője . . P
6*0
erős tropikál-anyagból (lyukacsos fellő
rész), minden sporthoz alkalmas, dupla erős crepp talp- _ __ pal . . . P 6*»0
Szabó cipőáruház
Horthy Miklós-ut 1.
fonikusok. f~ 14 Stórakaztritö z«ne. — 15.40 Vonósnégyes. — 10.40 Az osztrák szövetségi tartományok dalaiból.
17.05 Rádiózenekar. — 19.20 Duhan bariion énekel. — 20.15 A bécsi filharmonikusok hangversenye. — 22.15 A régi Deutschmeistcr fuvóíZ-\'nckar han ver&euyo.- — 23,45 Bécsi kamaiawno-kar játéka.
Havi 200 250 Pj
k*r«Mth«i Juthafnak i6?s
megbízható ügynökök abi«fc-rBd»ny árusításával. Részletre Í8 I Szakmában jártas előnyben. Clm: SaftvAiU, BalkAny.
Mit Írtak Pesten Mécs Alajos japán filmjéről,
amelyet a piarista templom javára hétfőn mutat be az Irodalmi Kör Mécs Alajos előadása keretében
CASTA DIVA
A világ az elmúlt évben Annepelto a Norma srerzöjéivek, Vincsnze IielIbiinek oentennáriumát és ezalkulomból készüli a kanizsai származású Sr.ékely Vilmos produkciójában ez a film. A film azonban nemcsak ezért érdekel bennünket közelebbről, hanem azért is, meri női főszerepét-a csengöhango, I immár világsztárrá nőtt Eggerth Márta játsza. Az ő kellemes szopránja szólaltatja meg BcUini ismert ós ismeretlen, de mindenképen finom szépségű dallamait.
A filmet a kitűnő Walter Reiscb irta Bellini életének egyik kis epizód*\' jáni. Rciscb ismert filmíró ós most is inkább filmet irt, mind történelmet. Ezzel megkönnyítette a rendező, Car-minc \' Galloné munkáját, akinek egypár igen finom és \'szépségekben mély jelenétét köszönhetünk. A XIX. század elején lojátuzódó kosztümös film, két-ségtelenAl romantikus, de a fiatalság fis a turasz leheletét árasztja.
Nem. csoda, hisz a főszerepet Eg: «ertl» Málta játaza, akinek szépségét, finom játékát ós csengő linóin szopránját mindenkor szívesen élvezzük. A zeneszerző szerepében Philip Holmes adott tökéletes képet. A film valamennyi alakja jó, minden szerepét müvéseek játszák. (Paganini, Rossini és a* apa tökéletes I) Hogy ez a fllm a bemutatón a közönség tetszését megnyerte, abban nem kis része van Rel-lini finom szépségű muzsikájának, a mely végig kiséri a filmet. A zene és a mese (ha nem is törekszik tör-ténelmi hűségre), mint minden élet-rajzfilmuél krtzelcbb hozta az alig ismert Bellinit és korát, Így a film nemcsak szép, de értékes is. A kisérő műsor a Jazzkedvelöknek élvozetes.
A Magyarság lVta : »Azok, akik vasárnap délelőtt r.em Juthatlak be a zsúfolásig meglát Uránla-filmszinházba, igazi művészi értékű élménytől es\'ek el, mert Mécs Alajos előadása Japánról, valamint az erről a hatalmas erővel előretörő Imperialista országról be. mutatott filmek, a filmeket kísérő eredeti japáni zene, ezt nz előadást messze felülemelték a hasonló bemutatókon. Mert a néző nem egy filmet nézett, nem egy előadási hallgatott, haner^ Mécs Alajos Bzln dus, szellemes, sokszor egés»en a humor mélységeit csillogtató elő. adása valóságban elvitte Japánba ós a/ előadás alatt és utána az voll az érzésünk, hogy csakugyan Japán-ban utaztunk, kikötöttünk Jokoha-mában, láttuk a romjaiból liz év alatt világvárossáépitelt uj Toklót, bolyongtunk Nara csodás parkjá. ban, résztvetlünk a japáni évszakok szépségeiben és örömeiben, be-
lemerültünk a japáni kultura és a japáni lélek mélységeibe. A mozi. előadások legfőbb vonzóereje sokak számára ö hirdók, a viláa eseményeinek, Különböző országainak l»e-mutatása. Nos, ez a film végig a mozgóelőadásoknak a legszínesebb, legérdekesebb rész»e volt. A közön, ség, mintha megérezte volna> hogy kulturális -csemegébÍVn lesz része, elkapkodta a jegyeket és nagyon sokan voltak, akik a be!ett pótszé. kek ellenére sem juthattak be a zsúfolt nézőtérre- A közönség tapsa újra, meg ujrá felhangzott Mécs Alajos előadásának polntjtelnél. A£ előadást a nagy sikerre való tckln. tettel az Uránia mCgismélH és ez alkalommal Mécs Alajos ujabb anyaggal is bővíteni - fogja a filnV-é? a zeneanyagot *
Jegyeket aj*úilatos előre rendelni a mozl-pén\'-tárnál (le\'efon 500.)
Szombaton május 2-án hajnalban már féláron lehet a Budapesti Nemzetközi Vásárra utazni
Milyen kedvezményeket nyújt a vósárlgaiolvány ?
Budapesten niár teljesen klbonta.
kozoti a tavasz. A Városliget ben káprázatos színekben pompáznak avirág ágyak, benn a váltóban jnegélén. kült a forgalom és mindenfelé külföldiek vidám csoportjait látni. Mert a határon túlról már a mult hót óta érvényesek a vásárigazol-Vány utazási és egyéb kedvezményei, amelyek a belföldiek részére szombaton, május 2-án hajnalban lépnek érvénybe.
A vásárlgazolvány, amely a vásár összes képviselőinél és minden me. netjegyirodában megszerezhető, ez idén még az eddigieknél Is nagyobb kedvezményeket nyújt tulajdonosának. Ezeket a kedvezményeket a lehető legrészletesebben tartalmazza a vásárigazolvány, a legfonto. sabb kedvezmények azonban a következők :
Vasúton május 2-án 0 órától má-
jus 18-án déli 12 óráig lehet Budapestre utazni. Az utas az Induló ál. lomáson vagy a menetjegyirodában teljes áru j*\'gyet vált Budapestre és ezzel a jeggyel, amelyet természito. •sen meg kell őrizni, díjmentesen utazhatlk vissza, tehát végérád, ményben fél áron teszi meg az utat-Visszafelé május 8-án 16 órától május 24-én éjjel 12 óráig kell,llletv« lehet utazni. Ez a kedvezmény minden vonat, minden kocsiosztályára egyaránt érvényes.
Ugyanazokon az időközökben, mint a vasutakon, MAVAJRT autó. buszjáratain 20-26 százalékos az utazási kedvezmény, a dunai hajó-kon pedig féláru jegyet lebet váltani.
Budapesten az összes villamosok-ra érvényes két, vagy háromnapos bérletjegyet lehet váltani napi l pengőért.
A vásárigazolvány tulajdcw tiszteletbeli tagja több országon jel-legü klubnak. Díjtalanul tekintheti
meg a muzeumokat, kedvezményes jegyet válthat az Állatkertbe és jelentős kedvezménnyel veheti Igénybe a különböző gyógyintézeteket. Egész sereg utalványt tartalnwu a vásárigazolvány, amelynek tulajdo nosa az utalványok ellenében 26-60 százalékos kedvezménnyel vált-hat jegyet tárlatokra, a vtrágktálll. tásra, sporteseményekre, a szinhá. zakba, amelyek az Idény legnagyobb sikerű darabjait tüzlk müso. rukra, a kabarékba, a mozgófénjV kép-szinházakba, a Margitszigetre,a főváros világhírű fürdőibe, továbbá a Királyi Vár, az Országháza, a •Magyarok bejövetele* körkép és egyéb látványos nevezetességek meg tekintésére. Nagy kedvezménnyel -csupán 10 pengőért — vehetnek részt a vásárigazolvány-tulajdonosok a Budapest és környék ieletU séta-repüléseken.
(-)
UJ ftelshálók
modern kombinált szekrény, hbz-lonok, löflzőr és afrik matracok, komplett konyhabútor legolcsóbban
KUKECZNÉNÁL
ii. «.
A vésérasbéoi falu-rossza borzalmas ks-gyellsnségBSl msQgyil-kslta fiatal fslsséjét
Kaposvár, április 30 A kis somogymegyei Vásárosbéc községnek- véres szenzációja van. A község »falurossza« kapával agyonverte fiatal feleségét. *
Kun János vásároSbéel lakos egy hónap óta különváltan élt fe\'eségé. tői, aki nem birta kl az állandóan részegeskedő és veszekedő férj mellett. A kötekedő, Izgága ember !>ot-rányai miatt a járás főszzolgablrája egy ízben már utasította a községek vendéglőseit, hogy ne adjanak neki bort Most ismét ivott valahol és utána vadállati kegyetlenséggel meggyilkolta feleségét. Először ka. {>ával félholtra verte, majd, nem tudni mi okból, a református lelkészi lak udvarára cipelte hajánál fogva és ott bicskával átvágta nyakát. A csendőrségnek még az éjszuka si. került elfogni a gyilkost, akit bekísértek a kaposvári ügyészség fogházába.
Bérmúlűsro: szövetek, selymek, botisztok, vásznak
a legnagyobb választékban és legolcsóbb árakon Szőnyegek* függönyök* paplanok minden kivitelben
KIRSCHNER Divatáruházban
1938. Bilu. 1
■ALMIKÖZLÖNY
Bérmálásra ajánl Hiltényi cipőáruház: - (Fő-ut2.)
QyermeM faik páoloulpű
23-2Mg P *-«0, 27-30-12 P 31 -36 Ij P 7*10.
fehCr Dubuk tipöi
Ift—?2-lf P 3-BO, 23 —26-ig P B*SO, 31—35-ig P 7*50.
Fekete es haroa pántos vainrfazffs
fftW r*^
P 10-80, ll\'ÉO, tt «0,
Gyönyörű fehércipfiujdanságok, szandálok, tennisz- és tornacipők érkeztek
30—35-ig P 7--, 36—39*Jg P •••0.
P •••0, «.«0, 10*80, P 11*80,18*88,14-80.
Az NTE—Zrínyi rangadóról
Kerületünk futballcsapatai még »o-hnsem vívtak oly heves küzdelmet u bajnokságért, mint ni Idén. Már csak három forduló van hátra, tehát a finis kellős körepén vagyunk, du azért még csak sejteni se lehet, hogy a PVSK, NTE, Zrinyi, vagy pedig Simon tornya csapata hódítja* el a bajnoki címet?
SImontornya áll az élen, 27 pontja van ós kitűnő gólaránya, de egy mérkőzéssel többet játszott, mint az utána egyformán 28 ponttal kővetkező PVSK, NTE és Zrinyi. Az utóbbiak közt csak árnyalati gólarány különbség határozza meg ezt a sorrendet. De ha arra gondolunk, hogy a PVSK-nak többek közt még a PEAC-cal kell megküzdenie, a kanizsai csapatoknak pedig egymással, merné e valaki a SImontornya esélyeit kisebbnek tar-tani, mint a másik háromét, akiknek előbb még — kell egy pontot szerezniük, hogy ugyanannyit veszteltek légyen, mint az SBTCI
Érthető tehát az izgalom, amely az NTE és Zrinyi vasárnapi találkozását megelőzi, hisz a meccs tülnőftt a helyi derby keretein és jelentőségén » úgyszólván , a bajnokság döntőjének számit
Ha tárgyilagosan mérlegeljük «z eddigi teljesítményeket, azt látjuk, hogy az NTE nagyszerűen küzdött az ősszel, a tavasszal pedig ingadozó formát mutatott; de ha azt is figyelőmbe vesszük, hogy a tavasszal Engel-
leiter lábtörése, Wilheim orrtörése és Császnak a játékból való , eltiltása miatt három Ily kiváló Játékosát kel-lett pótolnia és a riválisai mégsem tudták megelőzni, és hogy még mindig a legkevesebbszer vesztett el mérkőzést és a legkevesebb gólt kapta, akkor a tavaszi teljesítménye előtt is kalapot kell emelni s meg kell állapítani, hogy az ő védelme a ]Cg. kitűnőbb a kerületben é< a csatársora se oly csapnivaló, hogy azt ócsárolni kellene, mint azt egyik-másik türelmetlen drukker tenni szokta. Csapat volt a talpán az NTE, ha ennyi hendikeppel ls ily eredményt tudott produkálni I És a nagy csapatok ellen, a riválisokkal "szemben, ingadozó formájában se vallott soha kudarcot. Nem lesz tehát könnyű dolga a Zrínyinek t
De nem lesz könnyű dolga az NTE-nck sel Az ősszel a Zrinyi gyengén szerepelt, sokkal jobban megérezte az egyetlen Kárpát -elvesztését, mint az NTE most tavasszal három Játékosa elvesztését. A tavasszal azonban kitűnően szerepelt a Zrinyi, csatársora ontotta a gólokat, valamennyi mérkőzésüket megnyerték és beérték a vezető csapatokat. Egymás után 8 bajnoki győzelem hatalmas teljesítménye Jogot ad az önbizalomra s azt mutatja, hogy a kerületben a csatársora a legkitűnőbb. A védelme? Túlontúl sok gólt kapott ily kitűnő csatársor mögött...
Mindebből pedig az következik, hogy vasárnap lehet majd vesztes egyik, vagy másik csapat, de a közönség csak nyertes lesz, mert kitűnő sportot, két igen kiváló csapat küzdelmét fogja látni.
- NCI fehéretpAk gyönyörű kivitelben naponta érkeznek az „Ideál" cipőüzletbe. Fó-ut 12. sz.
Londoni pillanat-képek
Irta: Balog De»6 8
Fizikailag lehetetlen, hogy I^ondon összes látnivalóit az eddigi erősen lerövidített formába" 1? az olvasó elé vetítsem. Sajnos, még azt sem tehetem ma meg, hogy a világhírű és muzeális értékekben igen gazdag BriUsch Mu-zeum, Albert Múzeum, Kensington Muzeum, Sclnec Muzeum, Tato Gal-lery, St. Paul-s bazilika, Buckíngham Palace, GnlldhaU itb. ismertetésére néhány percet is fordítsak. Ezért inkább általánosabb jellegű tapasztala, taim közlésére szorítkozom.
Ál-próféták tídorádófa
A Hyde Parkot keressük tehát most fel. Megjegyzem parkokban London oly gazdag, hogy méltán megilletné parkok városa elnevezés. Nagy kiterjedésük mellett értékű-ket erősen emeli az a körülmény, hogy a Hyde Park, Kensington Gar-den, St. James\'s Park, Regent\'s park a város belső területén vannak és ezért könnyen hozzáférhetők. A legnagyobb és legérdekesebb azonban a Hyke Park. Nem becsülöm sokra azokat a szónokokat, akik főképen siorabaton estefelé és vasárnap délelőtt napi 15 vagy 20 schillingért (20—25 pengő) tehát elég tekintélyes összegért, mindjárt a park bejáratánál és «z «ezel foglalkozó vállalkozóktól bérelt emel
vényeken politikai vagy vallási propagandát csinálnak. Az angol nép azonban ugylátszik másként gondolkodik, mert az álprófétákat állandóan nagy tömegek hallgatják. Meglepő és előttünk falán érthetetlen az, hogy ily propagandát mindenki szabadon, folytathat, engedélyt erre senkitől se keli kérni. Azzal sem törődik senki se, hogy az egyik szónok a kormányt szidja, a másik valamelyik vallási szektának vagy az üdv hadseregének akar híveket toborozni, a harmadik Mussolinit vagy Hitlert akarja kivégezni, a negyedik pedig kommunista vagy pláne anarchista elveket hirdet. A fel és alá sétáló rendőr mindezeket hallja ugyan, de azért egy arcizma se rándul meg, mert az ő feladata csak az, hogy a rendet az esetben állítsa helyre, hogyha a szónok és valamelyik vérmesebb közbeszóló és vitatkozó között komolyabb összetűzésre kerül esetleg a sor. ami azonban igen ritkán fordul elő.
A parkban mindent szabad
Az e módon megnyilatkozó politikai és szólásszabadságnál azonban sokkal többre értékelem azt a szabadságot, amelyet a közönség a parkokban és Így a Hyde, Parkban is élvez. Mindenki azt csinálhatja, amit akar. A gyerekek tetszésük szerint hancúrozhatnak és labdázhatnak, senki sem fél attól, hogy a füvet letapossák. A szülők pedig a fűben heverészvo vagy
— (A főazolgablrótágról)
Dr. vitéz györgyfalvl Csetc Antal eml. tüzérszázados, az alsólendval Járás vitézi hadnagya, Zalavármegye szolgabirája és törvényhatóságának tagja áthelyezés folytán elfoglalta hivatalát a nagykanizsai főszolgabírói hivatalban.
— (Ferenoes hírek)
Április 30-án, csütörtökön este 6—7 Szentóra. — Május 1—31-ig bezárólag cstéukint 6 órakor Márla-lltánlák. — Junlus 10—18-ig esténkint G ómkor urnapl-lltánlák kistemfibml körmenettel. — Junlus 18—29-ig este 0 órakor Jézus Szive ájtatosság áldással. — Már jus 6-án, szerdán este fél 6 órakor a felnőtt bérmálandók oktatása a fehérteremben. Csak az kap bérmajegyet, aki a tanításon megjelenik.
— I\'ehér cipőt, tenni*s-clp6t i» tornacipőt Mlitényinéí Fó-ut 2., veszünk.
Értesítés
A tegnapi lapban köxölt tOtÖ-szakosztályi értesítés nem felel meg a valóaágnak, mert a kenyérárak felett csak ma határozunk.
Sütők szakosztálya.
— (A Mlsszóaházbm)
már ma, csütörtökön este ls lesz litánia, mint májusban minden este fél hét órakor. ✓
— (Dlftérli*oltát)
Vasárnap délután 2 órakor diftéria elleni védőoltások hatósági kioszlása történik a Rozgonyi-utcai iskolában. Az oltás alispáni rendelet érteimében kötelező. Minden 2—4 éves gyermeket beoltanak. Minthogy a diftéria-oltáso-kat eddig ls jó eredménnyel végezték és azok semmi következménnyel nem járnak, a városi tisztiorvosi hivatal felhívja a szülőket, hogy gyermekeiket oltassák be. Az oltás díjtalan.
— Férfi tropikál a kellemee nyári viselet, métere P 550. Golenazky Divatüzlet.
A hírneves „STORMKING\'
tennisz
P 8.50-töl—eo.oo-lc kizárólag kaphatók
Vágó Endre
■port-, Illatszer- éa játéküzletében. Szenzációs szakszerű versenyhurozás.
Tennisz labdák és cipők nagy választékban.
a 2 d-ért bérelt, kényelmes nyugvóágyakon őrülnek a vasárnapi pihenőnek és a napsütésnek, amely az elmúlt nyáron semmivel se volt gyengébb, mint nálunk. Egyszóval mindenki ugy viselkedhetik itt, mintha a porty a sajátja volna. Talán ez a tudat ls hozzá járul ahhoz, hogy az emberek a kapott szabadságot kihasználják, de azzal vissza nem élnek.
TSmeú fegyelem
A Hyde Parkban való tartózkodásom eszembe juttatja azt a felemelően szép látványt, amelynek 1935. julius 20-án szemtanuja voltam. A tavalyi ezüst jubileum utolsó felvonásaképen e napon, szombaton délután fél 1 órakor a Hyde Parknak az erre a célra elkülönített részében folyt te a rendőrségi szemle, amelyen természetesen a királyi pár ls megjelent. A szemlén az ország minden részét képviselő 10.000 rendőr hódolt a királyi párnak, Miután ülőhelyet nem kaptam, már fél 3\'órakor itt voltam, hogy legalább megfelelő állóhelyet szerezhessek. Az ünnepélyen néhány százezer ember vett részt, rendzavarásról azonban szó sem volt. A tömeg a legfcgyclmezetlcb-ben viselkedett most Is. Az ülőhelyeket elválasztó korlát mögött érkezésük szerint 5 sorban álltak az emberek, do előretolakodui, -másokat hátraszorítani senki meg se kísérelte. A rendőrök katonás felvonulása és elhelyezkedése egynegyed 4 órakor be-
fejeződött. Pontosan fél 4 órakor felhangzik az angol himnusz, amelyet a tömeg áhítatos csendben hallgat meg. A királyi pár megérkezett. A király fekete zsakettben van, kísérete is egyszerű. A 3 pár ló által vontatott hintót London rendőrfőnöke és adjutánsa és 4 piros frakkos lakáj kísérik. A díszruhás rendőrfőnök, és adjutánsa a hintó oldalán, a lakájok pedig az előtt és mögött lovagolnak. A hintó a rendőri oszlopok előtt halad el, a. közönség az angol vérmérsékletnek megfe-lelően harsány éljenzéssei \'fogadja. A mindenkit elbűvölő, Jóságos tekintetű királyi pár a tömeg üdvözlését barátságos fejbólintással köszöni meg. De a- kocsi már visszafordult, a parádénak néhány perc múlva var A tömeg a legnagyobb rendben szétoszlik. % I Sav* fh• Kinfi!
A szemmel látható mély hatás, a melyet a királyi p:>r megjelenése és látása az emberekből kiváltott, érthetővé teszi azt a ragaszkodást és szeretet, amellyel az angdt nép osztálykülönbségre való tekintet nélkül királyát és királynéját és a királyi család tagjait ls körülveszi. Csak igfl magyarázható meg az a szokás is, hogy minden ünnepséget szinházl és mozi előadást a himnusszal feleznek be és a közönség csak ennek elhangzása után távozik.
(FOlyt tor.)
Bérmálásra, tennlszezésbez cipőket az „Meál"
olpAOzletben vagyán I
F6-ut II. szám. ~aa
M
ZMJil ttJZLWY
IflU.wátw 1
<Da*as2l és nyári ^jéxmméigékt
tüfftok. Férfi Wlöltö ivetek,
nftasmetek, troptttftlok vagy választókban.
TJalXSLihít-V.ÜCil itiíl i. .£ ., . — « *
is vászonáru*1
Legolcsóbban:
Golensáy ferem
korhatár
u adózásban)
ErdcjfiOs .Javaslat huatfzotl el a nagykanizsai asztalosipari gyűlésen. Luká" csy mester azt az indítványt terjesz-WH*"elfl, htífty -a *ta&terckn£l létminimumot és korhatárt \'1 lapítsanak meg adóztatási szempontból. A javaslatot elfogadták és inegkíildftílo a (Win*-ráknak, az IPOK-nak és társtestületek-
Mk.
— (Fejberugta i oslkó)
Szakái Lajos 28 éves nagylakod ura-dulmi alkalmazott az udvaron csikókat tanítgatott. tfkőibcn az egyik fiatal állat ugy fejbe rúgta, hogy Szakfii agyrázkódást és koponyaalapi törést szenvedett. A mentők Jwsrállilotlák a nagykanizsai kórházba.
— OywnkrfMlkei, szandálokat Mllté-uyiuó), Fó-ut 1, veszünk.
— (UQtOtttt a vasutparton)
Szemlics Ferenc nagykanizsai lftkos pste a temető mellett sétált, amikor n sötétben valaki hátulról ieütötte. Olyan súlyos fejsérfllést sxonvedett, hogy a mentők a kórházba szállították.
— Mintás taft Bolyom a nyári divat, Éi6tere P 1 30. GobCJiky DlvutUzlut.
ARÚHUtATfiSEK
í wrrjs
id .Idlfl 40 raUf. >Mn M.UM »4 I (IWf. •
CMdlt-k«r.B4.i4« cUilóCeengery-tl 77/1. fotdizlnt I. •
* M|*ll ll»Én>»l nladeaHta»klvl\'
leiben ezakaieiüen ét o\'ctón Stcro ötf-tu víltal. Viiolhii-ptkái. 7
«!•• u) bénuld rotdktrtt atfnéMt élben noinwldlaeU: Kulmann aulóluvaioxóntt. Telefon; Ml. 797
lllmto, HlidósioMe udvari laki. ugauliun kiadó. Bővebbet Horthy Mik
Ma*tlt\'.47. 0
Zrinyl Máklóeu. 33. u. <. emeleli k*. NMaafUa iakáa I. évi augu**lua hó l*éic kiadó. Bővebbel a MlkSuégl tllkirl hivatalban. 1670
aa Javít JoMeat, Rieíbel-Kr 18.
1649
_ .. t botort veea éa elad KukecznA, ugyaaolt I légaaéktíny, I alftv elóaioba-ttekréoy, nagyon irép réxdgy olcsón tladO. J6I7
U atakai, lelalább 160 cm magas, calnoa elirnaltó kisasszonyokat kerca dl-vaUrüDilel. Féoykípea afintalokal a ki affiba .ÜgyM" jítlsríre. 1645
BaloroMt eaoba kW, lüniőaaoba-basuilattal, Roagonyl n. 8, em 1669
Azonnali behutcolkodéera alkalmas, tlasta, száraz, vízvezetéken, 2 azobéa lakás, pér lépésnyire a nagyplachöa, Klntsst-u. S átüti, klado. 1066
Cajyeiyul » az hiiban_____
rSft^\'fcVíbWStídi\'í^lérT l\'ffi
aMe. «aelleg ntaaztoara kiadó. Bagolal-
eea 9. 1676
Foaztoll utca 3. Tó;
cókrialdtba \'19T9
Üiaw^ 1685
»tol .laaraatlt ■nmtilii. Cki a H-
adóbSn.__1686
hítf M«MÍÍrnö«W MIMth lei vételik Kelemen Rezaó cégnél, Oeék-tfr 9.
DE CMUSfl&S Az olaszok lövik flddisz flbebát
A trégtis még Mindig várja szövetségesei segítségét — Védelemre rendeakednek be az abesszinek b főváros körtil — Megadta magát egy abesszki tartomány uralkodója
meghalt vagy megtf*besfilt. A vereséget annak a Tielytcfón taktika nak tulajdonítja, amelyet a négus az Asiangi tónál követett. Kljckn-tette a meghódolt uraklodó, hogy a négus elmenekült, cserben hagyta országát, ugyanazt telte tehát, mint árok a törzsfónökök, akiket árulás miatt kivégeztetett, amikor elmene Mitek.
- A háborúnak vége vrm, - (mondotta a meghódolt uralkodó -meg adom magamat.
Asmarfl, április 80
A Stobi folyótól 80 mérföldre délre abeöszin csapatok szállták meg az Addte Abebát védó Negyf. vidéket és ottani állásaikból megkísérlik megvédeni «z abesszin fő. várost.
Páris, április 80 A négus a Temps hidósitójaelött keserű hangú nyilatkozatot tett azokkal a hlnekkel kapcsolatban, mintha megszökött volna Onszágá
ból. I
- Olyan vakok az emberek, hogy ne :i látják: az emberiséggel szembea érzett kötetességhidtóból tartok ki, amig meg nem érkeznek késedelmeskedő szövetségeseim\'. Ha engem és népemet most magunkra hagynak, akkor vége a nyugalnak.
Desszie, április 30 Purru Ameti, a Dessziétől déípc elteríUö ab<\'.sszin tartomány uralkodója, meghódolt az olaMok előtt. Kijelentette, hogy ábl>Ól a félmillió éibesszln katonából, akik « háború kitörésekor hadbavonultak, 260.000
IOO klVtnnéterre vannak u olaazok a fSvároefól és 10 nap alatt el akarják érni
Páris, április 30 Rómából érkező jelentések szerint olasz katonai körökben biztosra veszik, hogy az olasz csapatok 10 napon belüf bevonulnak Addis Abcbába.
Addis Abeba, április 30 (Lapzártakor érkezett) Csütörtökön i»raét olasz bombavető gépek jelentek meg a város felett, először caak « magasban keringtek ® nagy repülőtér felett, majd \'alacsonyabbra szálltak és lőni kezdték a hangárokat. Az abesz-szinek ugy sejtik, hogy o gyakori re-pű\'lőlátogatásoknak az a célja, hogy alkalmas leszálló helyet találjanak. Az olasz előőrsök 100 kilométer-
nyire vannak ■ az abesszin fővárostól és északi irányból- a régi ktvavánuton haladnak a város fölé.
At esőzés sem áltttja meíí
©lőrenyomittóst
Asnfaro, április 80 (Lapzártakor éikezett) A hadilu-dósitók jelentése szerint a szerdai nap ismét élénk harci tevékenység, gel telt el. A klépHett utak ( most niár Olyan állapotban vannak, hogy az esőzés beállta sem akadályozza meg az olaszok előrenyomulását. Az olasz sereg előtt ismét több törzs, főnök Jelent meg behódoLásra. k
Városi Moigó. Szerdán és csOtOrtökOn t
>A mmHkm, m tavaib a axardam filmje I
P.OÍTArih K^rlfl a u,m csalogányának a velencei nemzetközi uggviiu aana versenyen pályadíjat nyert legújabb Világsikere
CASTA DÍVA
VIncenio Belllni, a „Norma" vliágMrü szorzAJe ós Uaddaleoa, a kis uApolvl leány ranyogó stéprigO a könnyökig megindító a»relml Uhtóaete.
R*mak khérlnllurl JElőadísok héUtfeiup 5. 7, 9-kor
« kSznapI al*S ■löadáaok MMmdkl
Tartós kerti pázsit léiesllísére ftIMsáltésére, ajánljuk kDlOnféle páz«Itkev«rékeinket wtpfflS és árnyékos htlyre.
HIRSCH ÉS SZEGŐ magkeroskedése
miMáHMiaátt.
dlvatOzletében
Nagykanizsa aíegyei város rb. bírája.
Ing. 72/1936.
Tárgy: 1 drb talált liba.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a f. évi április hó I7-én talált 1 drb Miér-tarka tojó liba f. évi májtts hó S^áfl Nagykanizsa m. város rendőri büntető bíróságának hivatalos helyiségében d. e. 8 órakor árverés alá kerül.
Nagykanizsa, 1936. ápr. 30. ,ui Városi rb. Bíró.
Gyümölcstermelők!
SilroroHitlásafpennctetég Mejt.
Eredményt csak Utfyére], ha kellő kiöben megbírható szerrel permetez tttnHÉat a permeterésher — ViMlhéiiyfXtp IfélkfH —1 az érdeklődőknek fagyán adok. Ha mással permetezlel, követelje, ffbgy az oldal ön előtt legyen eK készítve. Helytelen, .\'gyenge vagy régi oldalú permetezőizer *t használ. IOO liter oM«t JUtSI 4 iMogBárl UulUtéU
Permetező-szerek műtrágyák, magvak
"KiptiiMk: omcAa jözbef
atag. mtu^fí. qrtapfcUladatm,
tUgykulzw, Eriiébct-tér 10.
(A Mnóaáit.melleit) iTelelon 130.
glefUe ■ leputaJdODei gaztiHxdettcl KI.
ntMterg ínam MOM«3M t válMata H^ykemua.
) N^ykemt. Feleiül kiadó > Zalai Ktrolr
Kj/mo. a kptrfatüoQos ■óe)r.d.tt» ai. autedar) Npmxk ét DákkW UftMU VtWata ktam|»i>dáiÉbaa NifikuMs (MMa Mi, Mai EMU
m
78a tvfotjrun 101. Mim
Rairkaalxn, 1030. május 2 szombat
Ara 12 nn.
ZALAI KÖZLÖNY
-2330
»* O L I T I K » I NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarlta Lajos
ÜUIIsettel ári: trj h&ra • DCTrS 40 tUV Swrfcewrtfitéjl a BWióttriUi ÜSo., n. ■
Ui viharok közben ui fegyelmi okot szavasott meg Zalaegerszeg képviselőtestülete Czobor polgármester ellen
Zalaegerszeg, május 1
A Zalai Közlöny beszámolt az e^érszegi városi képviselőtestület üléséről amely nagy vihar közepette tárgyalta a kórházi alap pénzei, nek kölcsönét. Az ügy, mint isme. nefees, igen nagy vihart kelteit a városi képviselőtestületben, amely a 158 000 pengős kölcsön felelősségét nem vállalta ós igy Ctobor Mátyás polgármester kénytelen volt fegyelmit kérni önmaga ellen, amit a képviselőtestület meg is szava, zott.
A városi közgyűlés akkor ubba-maradt, de a tegnapi folytatólagos ülésen újból viharok törtek ki. A tárgysorozat ílső pontja, a hárma, dik hatósági szülésznő alkalmazáséi nak ügye hosszas vita után mégcsak elintéződött égy javaslattal, a városi hirdetési jog ügye azonban parázs vitát provokált. A Magyar Hirdető Iroda A vám-
sai ugyanis 12 évre szóló szerződéssel bérbevetic Zalaegerszeg város hirdetési jogát és eri« már 4500 pengőt le is fizetett. Az ügy halszor szerepelt már az egerszegi pénzügyi bizottság előtt és most a tegnapelőtti közgyűlésen fegyelmit indit. ványozó Bcnczo Imre Ügyvéd ismét felszólalt és rámutatott arra, hogy Czobor polgármester nem\' azt a szerződést irta alá, amit a pénzügyi bizottság előkésziíett. Szó van ugyanis a szerődésben, amely a kl. dolgozás szerint május 1-én lépett volna életbe, egy világitó villamos óráról, amelyet az MHI a város által kijelölt helyen állítana fel. A polgármester által aláirt Bzerződés pedig már április 20-án életbe lépett, a város felvett rá 4600 pengőt, azt már el is költötte.
A felszólalás izzó légkört azltott és parázs vitát okozott. A felszóla.
lók kifogásolták, hogy a
mester nem" tartja tiszteletben a képviselőtestület jogalt. Mikor a ke délyek lecsillapodtak, mégis elfogadták az aláirt szerződést, de az elnöklő vitéz Tamásu helyettes-polgármester kénytelen volt szava, zást elrendelni, miután Zsidó Sándor Indítványozta, hogy a képviselő testület ezt az esetet is jelölje meg fegyelmi okul és csatolja a tegnap, előtt kimondott fegyelmi eljárás anyagához.
A szavazás alatt a képvlselótestü. leti tagok nagyrésze nyugodtan cl. g^rettázgatott, mig másik részié tartózkodott a szavazástól. \' Végered. .ményben $ 12 szavazó képviselőt**, tülétl tag közÜ? 8 a fegy«lml eljárás mellette, 4 ellene döntött, i «
A fegyelmi. kimondása után , a nyugtalanság elült és a kisebb térte*
Enyhül az angol-olasz feszültség
Szinte leküzdhetetlen akadályok közStt megtelték már az olaszok a fele utat Addis Abeba felé — A négus a fővárosba érkezett is koronatanács dönt, hogg védik-e vagy feladják a várost — Addis Abeba eleste után a négus áll a gerilla-harcok élére
Asmara, május 1 A Desszféböl elindult olasz csa. pat megtette már a Dosszié éa Addis Abeba között lévő ut felit. A csapatok tovább folytatják utjtilíat, bár a gépkocsloeztiigok és a motoros hadosztály elé sokszor leküzd. he tétlennek lálszó akadályuk gördültök. Katonai körökben nem hL szik, hogy a jövö hét e\'.ej« előtt elfoglalhatnák a fővárost.
A gundarl hadsereg Is folytatta az előrenyomulást éa elfoglalta Debra. tabc* városát, j
Páris, május 1 A francia haditudósítók jelentése szerint ugy tudják, hogy az abesszin osá»z4r Addis Ajbeba elfoglalása uíón az ország nyugati részében levő Koreába toszl át székhelyét. Itt bevárja az esős időszak kt\'zdo. lét és azután megmaradt csapataival gwUla haroot l«zd az olaszokellen i London, május 1
Keletafrikai jelentések sarkit < négus elhagyta kastélyát, viaszaula. BJtl a fővárosba, hogy a további ellenállást mcgazervenoa. ;
London, május 1 Az angol saj 16 egyhangúan meg. SUapltJa, bogy SanzoUa^ éa Bar:
bole vonalának eleste az abesszinek védelmi vonalénak két utolsó pontját jelenti. Egy^\'s lapok ezzel kapcsolatban azt Írják, hogy az olaszok már vasárnapra bent lesznek Addis Abebában. Ha a főváros olasz kézre jut, akkor Abesszínia fele került Idegen uralom alá.
Megerősítik azt a hírt, hogy a négus visszautazott a fővárosba, a hol minisztertanácsot hlv öasze. Ezen a minisz^rtanácson határos, zák el, hogy védjék-e a fövároat, vagy pedig ne.
A négusnak az a szándéka, hogy Addis Abeba eleste után Is, utolsó oeepp véréig küzd az o\'.aazok ellen-
I Róma, május 1
A kelelaMk.il olasz főhadiszállás, ról érkező felcntés szerint az olaszok május 7-éne vagy ft-ára tervezik Addis Abeba elfoglalását A varosba Badogíio tábornagy fog ün-nepély»«en bevonulni, i ( Róma, május 1
Az olasz-angol feszültség ugylát. szik egyre enyhül. Addis Aliéba el. foglalása után Marconi szenátor Londonba utazik, hogy személyese tárgyaljon az angol politikusoktól Ugy hiszik, hogy t-nek a tárgyalástik végleges megoldást hoznak at olasz -angol ellentétek ügyében
is olaszok bevonattak Addis Abebába ?
Róma, május 1 (Lapzártakor érkezett) Badoglió tábornok gépesített csapatai folytatják utjukat Addisz Abeba felé. Az előrenyomuló csapatok tegnap elfoglalták Ankobert. A sromáll harctéren Gra-ziani tábornok csapatai Szaszabane és Bulela elfoglalása után folytatják előrenyomulásukat Daggebar felé, mely helység kb. 40 kilométernyire fekszik északra Addis* Abebától. ...
óriási esőrések vannak most ezien a vidéken, amelyek késleltetik ux Be-
nyomulást Imre herceg 15.000 főnyi csapatával elhagyta Debrát, amelybe az olaszok bevonultak.
London, május 1 (Lapzártakor érkezett) Ma délelőtt hire Járt, hogy a* olasz csapatok bevonultak Addisz Abebába. A hir* még nem lehetett ellenőrizni az olasz követségei? még n«n ^dfnak erről- A telefonösszeköttetés még nem szűnt meg cd<ü£ Addisz AbebávaJ,
Rákóczi szobor helyett latin emléktábla
Prága, május 1 Kassa város képviselőtestülete most tárgyalta Rákóczi Ferenc Iovasszob-rának alapítványi ügyét. Kassa ugyanis még 1894 ben elhatározta, hogy lovasszobrot állit II. Rákóczi Ferencnek. Az alapítvány a mai napig 766.000 cseh koronára növekedett, a cseh képviselőtestület azonban természetesen hallani sem akar a lovasszoborróL Nagy vihar után végre mégis beleegyeztek, hogy egy latin szövegű márványtáblát Illesszenek a székesegyház falába. Kassa Ígérete - tehát csak igéret marad. Hogy miért csak latin-szövegű emléktáblát engedélyeztek, ng-zal is mindenki tisztában van.
A pénzügyminiszter Genfbe utazik
Budapest, május 1 Fablnyi Tihamér \' p^nzügytrtínlsz. ter szombaton Genfbe utazik, hogy
tárgyalásán.
Nyugdíjazzák Szentes polgármesterét
Szentes, május 1 (Lapzártakor érkezett) Szentes képviselőtestülete elfogadta azt a javwlalot, hogy Négyessy István polgármestert szeptember elsejével nyugdíjazzák, i
Az OTI-rendeletek módosítása
Budapest, május 1 x (lapzártakor érkezett) A S8-as bizottság ma délelőtt ülést tartót^ amelyen az OTI egyes rendeletei nek módosítását -tárgyalták. Több felszólalás után a módosításokat elfogadták.
öngyilkos jegyző
Klskundorozsma, május 1 Horváth Gyula községi másod, jegyző ma éjszaka felakasztotta magát, i \' " 7
A nagy mufti a zsidók ellen
i Jeruzsálem, május 1
(Lapzártakor érkezett) A nagy mufti kijelentette, bogy az arabok mindaddig ellenállnak, amig meg nem állítják a zsidók bevándorlását A törököknek és keresztényeknek -mondotta a nagy mufti - egyesülniük kell, bogy kiszorítsák a zaidó. kat Palesztinából. I , . , , i
Bérmálásra ajánl Híltényi cipőáruház: (Fő-ut 2.)
Gyírmeh laA Mi
23 —26-ig P «\'»0, 27-30-ig P «• , 31 -36-ig P 7*60-
fehér iililou m
19—22-ig f *-•*, 23—26-ig Pi-10,
31 SMg P T-IO.
Fekete és üanta páitos vasytfizd
30—35-lg P 96—39-ig P 9\'»0.
Nöl divalclpók, fétfl- is gyermekcipők a legnagyobb választékban, a legolcaóbbtól a legfinomabbig.
Gyönyörű fehércipőujdonságok, szandálok, tennisz- és tornacipők érkeztek
Áldott állapotban levfl n8k,
ifjú anyák ti tobbgyirmchea aiiio-nyok az enyhe tciinéaielca .Ferenc Józsel" keieittvlznek mtr méreíkell adagokbin va\'ő haiznáiala állal li könnyíl éi Mg Utaltat, úgyszintén rendel gyomor- éi bélmOködést írnek el. Ai orvosok ajínlják.
IDtíJ
Eső!
Prognózis: Klsié élénkebb légáramlás, aok helyen es6, egyes, helyeken zlvalar, a hőmérséklet tovább csOkken.
EMLÉKEZTETŐ aij.. j.
Feketekávé est a Kaszinóban 9-kor. IUJm 3. \'
V- -----a-*..w0 (ArAlAM > vá-
rOBhácáD.
MOVE lövész-verweny délelőtt fél 9-kor a József föherceg-utl lőtéren.
Hája. 5.
A Marica grófnő IV. előadása fél 9-kor u színházban.
>á]u 4.
Mécs Alajos Japán filmje előadással a silnházbau 9 órakor (Irodalmi Kór). Májúi 10.
Növendékhangverseny a zeneiskolában 0 ómkor. MÍJu. 37.
Növcndékhangserseny a zeneiskolában 6 órakor, ■áj.. 31.
Az ipartestületi Dalárda majálisa a széknáz-kertben,
Janisa 17.
Piarista Diákszövetség Juuiállsa 6 órakor a gimnázium udvarán.
Ofcsvn&jjot oafia moziban szémkozhalik

Az Igazságügyi palota építés! kölcsöne körül fölmerült nehézségeket sikerült elhárítani
nak tuiálták ás elfogadták, igy a ÍWi
merült nehézségeknek eme résrét Kikerült a polgármesternek elhá, tania. , l
A potnirmester mindent elkttVet, hogy az építkezések minél előbb megkezdődhessenek. Egyutlal lamé. telten eljárt az OTI igazgatósánál éti a pénzügyminisztériumba^ hogy megsürgess""- az; OTl-azőkhíz építkezését, illetvre, hogy a vidéki OTI-székházak közül elsőnek a nagykanizsait klvlte\'ezzék. utalással az itteni nyomasztó munkanélküliségre. i
A Petőfi-utoai iskola építkezése pár napon belül megkezdődik, i
;.......- r
yvvwwwvwvww
Dr. Králky István polgái-mesler
három napos budapesll ulja alkal-luával mindenekelőtt uz igazságügyi palota ügyében Járt el és egyrészt az Igazságügymlniszlerhaidnn.\'niás. részt a pénzügyminisztériumban lár. gyalásokat folytatolt az Igazságügyi kincstár és a város között kötendő szerződés tárgyában. Ismeretes ugyanis, hogy a pénzügyi bizottság, ban és a képviselőtestületben is bl. zonyos aggályok merültek fel a MABl-kölcsön feltétteleit lllrlőteg. amelyekel a városnak a kincstárral szemben Is érvényesíteni kellene. Az igazságügymlniszleriumban a vá. ros áltai elfogadott fellételeknek a kincstárra való átruházását Jogos-
iá nyilasok meg akarják szüntetni „a paffok uralmát"
- Véget vetünk a pap-urglomnak, amire semmi szül«»4f nincsen... Legelőször t p«p| birtokokat kell szétosztani a föld emberei között és csak ha azokat már mind szétosztott tftlf,, akkqo kerdlbet sor a. nagyblr. tokókra,
Mindez a Hercegprímás váiv>sá-
ban, Esztergomban hangzott el, most vasárnap, az ismeri vezér ajkáról, nyilvános gyűlés ke rétében, i }V? \\> , \\ i^v
• • Én majd elintézem a papokat... Az a tehetetlen, öreg, kripiaszagu pap nem lesz egyhangúan Eszter* gom képviselője.
Ez Is ugyanakkor és ugyanott hangzott el egy másik vér:-«száju nyilas-vezér szónoklatában.
Ernszt Sándor személye annyira
felül áll minden politikai torzsulko. dáson, hogy az e*tergoml kormány párt ás eBenfcík Egyaránt a nagynevű pap-politikusnak »«4nta Turl Béla mandátumát. Egyhangú választás lett svolna -Esztergomban, ha nem Jön\' ktfebe Varga Károly ki. érdeiuaesült ft>rgalmi«dó\',ll«nőf, Ja-, lenleg gyümölcsk-\'rcskedő és nyi\'as. veaető^mber, akit a nyilad páktja Esztergomban akar mandátumhoz juttatni.
Jó lesz ezt megjegyezni mindazoknak, akik hisznek a nyilas-álszent;,s-kedöknek. A nyilasoknak n«in az az igazi arcuk, amikor oda állnak ha Iái fejes sisakban az ist<nkoporsója mellé, hanem az, anv\'Jylket Eszter, gombán megmutattak.
Mától kezdve érvényes a május 8.-án megnyíló
Budapesti Nemzetközi Vásár
80%-os utazási kedvazménye.
Vásárlgazolvány kapható: Nagykanizsán a Nagykanizsai Takarékpénztár R.-T.-nál és a Menetjegy-Irodában. Ara p 2 80
Péntek
\'17.30 lljiitla Kde cimbalmszik. — 17.fi.\') Spartkőzlemények. 18.10
Hanglemezek. — 18.55 Hogyan született meg a VtgszinházT (Dr. Széesl Ferenc). — t9.30 Az Ojtfniház elö-adása. .Saőkletés a szerálybéi.. Énekes Játék 3 felvonásban, 4 képben. — Az I. felv. után kb. 20.10 Hírek. -A II. felv. után kb. 21.20 Hírek. -Az előadás után kb. 22.05 IdőJárátJe-ientéa. — Majd cigányzene. — 23.10 Uulczky Lászlő Jazz-nenekiirának [nCi-sora. - 0.05 Hirek. ■•aaveM II.
18.25 Gyorsirótnnfolyam. — 19.30 Az ismeretlen Leonardo da Virul (Dr. Tosnády-Kubac^kn András). — 20 állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. — -21.25 Hirek.
Ma*.
17.05 RádiózenekHr. - 19.20 Duhan bariton éoekel. — 20.15 A bécsi filharmonikusok liang\\«rseuye. — 22.15 A régi tleutschmeíster fúvószenekar hun sersenye. — 23.45 Bécsi kamarazenekar Játéka.
Szombat
IMrM L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
- 10 Hírek. - 10.20 Az első magyar vasuttőrvény 100. születésnapja. \' — 10,45 Mit nézzünk meg! — 12.05 Cigányzene. - ,1130 Hirek. + 13.20 időjelzés, iúojárásjelcatás. -T 13.30 Hanglemezek. - 14.10 Hirek, árok. -10.15 Harsányi (iizi mesél. — 16.45 Időjelzés, lilrek. - 17 Miitrofonsája Vácott. Beszélő dr. Keudela Géza\'és Hurrliányi István.
117.30 Budai Dalárda. _ 18.40 VI-dá« , negyedóra. - 19.05 Ismeri ezt a datt) A Rádióálet rejtvénypályázata.
- 20,10 ,ViJljálékel(5:uIás u Stsdióban. ■ A tulbuZgo flntnleniber," fVidám történet 3 felvonásban. Rendező Odry árpád. - 22 Hirek, ldőjárásjelentés.
- 22.20 Cigányzene. -- 23 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 0.05 Hlrck.
BuMpaai II.
17.40 A Szociális Missziótársulat elő adása. (Farkas Edit). - 18.30 Mezőgazdasági félóra. — 111.40 A félszázados scltlement-mozgalom. (Dr. Hit-scher Rezső). — 20.15 A rádió szalonzenekara. — 20.40 Hirek.
10.50 Lemezek. — 12 Qpereltleine. zek. - 13.10 Klcnzl operáiból. - 14 Kulman tenor lemezei. — 15.40 Man-dolin zenekar. — 17 Kívánság lemezek.
17.30 A hazafias front waohaul la-vaszi ünnepe. — 18.30 Népdalokat ta. nulunk. - 10.30 Mánz Mlecsiazláv zongorázik. — 20.15 Tarlta itzpere és operett, rádlőegyseleg. — 21.40 Filmekről. — 22.10 Mlnghetti Liza h«-gedfll. - 23.06 Jazz.
Tennis ütők, tennis cipők, tennla ingák, tenni* blousok, tennls nadrágok, tennia zoknik éa harisnyák
nagy választékban kaphatók Sxosnaldtnyiná.1
j
ucvia-6 mm,
Lacpysayos\' m^sszomjam,
hogy .az arc kellemetlen fényét legjobban a
Ght SToti
kölnivíz él púder legittégével tüntetheti eb A „LADY" kölnivíz\'készítmények felüdítenek éi illatuk utánozhatatlan. A Chat Noir kölnivíz hatználata titán a fáradttág eltűnik, On teljesen felfriniil él imét elbájoló lesz./\\ „LADY" Chat j Noir kölnivíz kellemet illata ellenáll- Jl hatatlanná éi bájouá teiziQnr. fíHj
A Chat Noirral illatosított ^^ jlnl J.ADY" PÚDER órákon át jól Jlví
tapad, nem tömi el a pnrutnlr.it k. barsohyos puhaságot ét termé fljflTSiu. tzeles szépséget ad a bőrnek \'i|J||i|
Minden divat színben kapható I v^Ji
lMft nH|a« 2
ZALAI KMLONV
Érdekes adatok a Kamara ipartestületeinek életéből
A nagyk«nl#al IparteitOlet szerepe a Kamara területén
A soproni Kweeledclml és Ipar. kamura most kiadott értesítőjében kőzlia Kamara ipartestü\'eteinek ér. dekes adatait
A nagykunlisai egyik legrégibb ipartestület® a négy vámiegyére kiterjedő Kamarának: lBBÖ-b^nala pltották. Előtte csak Szombathely, Keszthely, Balatonfüred, CelldömölK Balatonfüred suérCpcI. Nagykanizsa után |ön Sopron 1002 alapítási évi. vei, Tapoloa 18^8, Zalaeg-\'rezeg 1886, Mosón 1006, Magyaróvár 1011. ,
A 36 Ipartestü\'elnél a taglétszám : első helyen áll Szombathely 1360 taglétszámával, utána Sopron 1062. vei, harmadik helyre kerül Nagyka. nlzsa 1100 lajstromozott iparosból SI80-™ fogyatkozott létszámával ÍM laegerszeg mindössze 563 iparossal szerepel. Zalaegerszegnél Jóval több az Iparosság Csornán 908, Tapolcán 866, Musonban 801, Sárvá-rott. 893. A Kamara legkisebb lét. számú iparteslü\'etc a Bopronmegyei Mihályl-é, amely mindössze 87 taglétszámot tud felmutatni.
A belépési dl) legmagasabb Sopronban 28 pengő, utána Jőn Szombathely 27 20 pengővel, majd Zalaegerszeg fejenként 26 pengővel. Kör niend 22 pengőt szed, Nagykanizsa^ Sárvár dija 20 pengő. Bevétel terén a Kamara területén az első helyet foglalja el a szombathelyi Iparra, tület 12.615 pengővel, utána Sopron évi 10.136 P bevétellel- Ngaykaniz-sfl e téren Is a harmadik helyen áll 8168 pengővel, ami a dijak alacsony ságiban te leli magyarázat. A ize. gódtetésl dlj Csornán 6, Sárváron 4. Zalalövőn 6 pengő, addig Nagykanizsán 3 P. A szabadulási dij Körmenden és Zalaapátiban 6, Csór. nán 7, Sárváron p, Nagykanizsán, Sopronben, Szombathelyen 8p<«gö.
A legtöbb fiu-tancooszerződést Sopron és Szombathely kötötte 283-233 fővel, utána Jön Nagyka-nima: 161 és Zalaegerszeg: 1(12. Zalaapáti mindössze 8 tanoncazer. ződésröl számolhat be. Leánytanon-cok terén Szombathely első helyen 411: 119, Sopron 77, Nagykanizsa 61 Leány tanonccal. Belajstromozott tanoncok száma Sopronban 697, Szombathelyen 642, Níjgykanizsán 482, Zalaegerszegen 268. Belajstro. mezőit segédek száma Sopronban 1181, Szombathelyen 949, Nagykanizsán 492, Tapolcán 674.
Kláiiitott munkakönyvek terén vezet Szombathely 261 darabbal, Sopron 208-uial, harmadik helyen Nagy kanlzsa 162-vel, utána Zalaegerszeg 119-ei. Zalaapáti egyetlen munkai, kiinyxet sem állított kt egy év alatt
Szombathely ipartestületi széke 20 ülést tartott, Nagykanizsa 9et, általában a Kamara területén ugy-látszik csak kevésszer volt szOkaS-ges a szék őwzwblvás". i
Könyvtárakban volt KeuUaalyock
1107 könyve, Sárvárnak 1070, Körmendnek 662. Nagykanizsa iparid, tületének ts van könyvtára, do ez nem szerepel a kimutatásban.
Vendéglője van Nagykanizsának és Zalaegerszegnek, Italmérési joga Tapolcának és Körmendnek. Ingat. Ián vagyona a legtöbb testül?tncli van. Tényleges vagyona van i Szombathelynek 146741 P, utána Jón mindjárt Nagykanizsa 72.216 P tényleges vagyonával, Zala\'gmzeg 17594 pengővel, Keszthely 22.766 pengővel.
Tagdíjhátralék terén első helyen szerepel (az utolsó öt év kimutatása !) Tapolca 10.000, Balatonfüred 8340, Sárvár 6962, Nagykanizsa6412 pengővel. |
A nagykanizsai Ipartestület tchál a kimutatás alapján a négy vármegye 36 Ipartestülete közölt hárma, dlk helyen áll, ami — ismerve az Iparosság rendkívül súlyos helyzetét — valóban hangsúlyozásra érde-
TUDJft MAR?
...hogy Stefániái Imre, a nemrég nálunk Járt első Uszt jálékos, szer. dán este a magyar rádióban nagy. •Ikerü hangversenyt adott, amelyei] csupa ismeretlen Liszt müvek szerepeltek első előadásban?... , •
...hogy Zöldhelyi Anna, a Pécs-kanlzsal színtársulat egykori príma donnája 18 tagu operett-társulatot szervezett és most indult erdélyi turnéra ?... ,
«
...hogy dr. Dómján Gyula ügyvéd >Aranypllle< cirnü operettjét, amelyet Kutor Ferenc pécsi zeneszerzővel együtt Irt, május 9-én és 10-én matatja be a Fodor társulat Péosett?... i
— Slasta Sanatórlum) főváros egyik legldeáUssbfean fekvő é« orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógylutézele. Bel- és ideggyógyászat, sebészet, szülésiét, nőgyógyászat, un, lógta stb. Röntgen. Kéiráai és mikroaz-koplal laboratoriiftii Eicktroknrdlo-graph (tzivvksgáló). Krogh féle oltp-anyagcsere vixsgilö készülék. Eute-roeleaner (béilttrdö). Modern vizgyógy-Intézet. Orvosilag vezetett villany-axevnú kunyhu. KlsOreuJn cllüUs. 97UO Dégyssógélu parki Olasó iraki
Ravatalon találták meg a csendőrök a gyújtogató legényt
Végzett magával a tapolcai gyújtogatások egyik gyanúsítottja
Tapolca, május 1 Tapolcán - mint a Zalai Közlöny híradása nyomán ismeretes — rövid Idö óla harmadszor fordult elő az éjszakai órákban tüzeset. A nyilván gyujfcogatásból származó tüz után a csendőrség Súlyos gyanuokok alap. ján letartóztatta Lakat Ftercnc tapolcai lakost, majd előállították Töneky Ferenc gazdalegényt is, akit azonban szabadonbocsátottak. Tőre ky felhasználta ezt az alkalmat és éjjel házuk gyümölcsösében szivén, lőtte magát és meghalt. Mire a csendőrük érte mentek, fclruvótq-lozva találták. 23 éves volt, jómódú
gazdaosaládból származott, de évek. kel ezelőtt vezető szerepet vállalt a szociáldemokrata pártban és azóta szélsőséges elveket hangoztatott. ,
Naptár: Május 2. szombat Rom. kat Athanáz. Protestáns Zsigmond. Izrael. Ijar hó 10.
Gyógysiertári éjjeli s»lgil«t e hó 15-ig a Mária gyógyszertár, Király-utca 40. és a klsknnlzsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyftT* reggel 6 órától est« 9 óráig (hétfő, u*>rá*, pintek délután kedden egáu n«p nóknekl
— (Bélyeggyűjtők találkozófa) hét. íóu délután 6-tól 8-ig * pannonia hátsó kistermében.
4
EALA1 KÓZLOin
1986. aáta. j.
Tavaszi és nyári njdonságok!
NŐI szövetek, Imprimék, taftok. Férfi felöltö szövetek, ruhaszövetek, tropikálok nagy választékban. Szőnyeg-és vászonáruk!
Legolcsóbban:
Golenszky Ferenc
dlvatOzletében
Gondolatok ezúttal a férfidivatról
Mint a nyelv, a ruha is mondhat valót és valótlant. Lehet szerény, büszke vngy kihívó. Ünnepélyes, vidám, vagy csúfolkodó, örvendező vagy lemondó, szeretetreméltó, vagy ellenszenves.

Vun derült és melankolikus slipsz, hazug cipő és becsületes kalap, tékozló nadrág és fukar kabátujj, van
tragikus és komikus kabátalj. . •
A mellény mintájában és szabásában sokszor több n nyíltság, mint « viselője beszédében.
Emberismeretünk nagyrészét sokszor at nyújtja nekünk, amit az ember külseje belsejéről — legtöbb esetben öntudatlanul — elárul.
• •
Az őntudatlanságból szándékos művészetet csinálni, az flöiber. külseje és belseje közt összhangot teremteni: ez
az öltözet nagy feladata.
»
Egy londoni dlvatujságban olvas-suk, hogy a nyakkendő színéről és mintájáról a férfi jellemére Jehet következtetni. Aki nagypettycs nyakkendőt kedvel, az bőbeszédű, beképzelt és kötekedő, mlg az apró fekete-fehér (pepita) nyakkendő kedvelője jóságos
természetű érdekes ember. Az egyszínű nyakkendőt favorizáló férfi becsületes és szerény, mlg az, aki a sávos nyakkendőt szereti, egyenes jellemű, bátor ember.
Ml a férfinyakkendő alapján csak a férfi,"vagy « felesége Üléséről alkothatunk magunknak véleményt.
Egyik divattanulmányi utunk alkalmával rendeltünk magunknak a londoni «Savllle-row>-ban egy zsake\'ttöl-tönyt. Az uj részletek megbeszélése folyamán aziránl ls érdeklődtünk, hogy ml lesz az ára a ruhának, mire az ólló mestere Így válaszolt: «A kabát valamivel hosszabb, mint azelőtt, a nadrág ellenben szűkebb, mint volt
— Így tehát az ár nem változik.* ♦
Az egyszínű Inget állítólag Garibaldi hozta divatba az ő vörös ingével. Fel-buzdulva a példán, Mussolini a feketét választotta. Az amerikai .Világbéke Egyesület, tagjai zöld (remény) szinü Inget viselnek, mlg a newyorkl
•Anti Communist Club. jelvénye az egyszínű kék ing lett. A szürkeszinü Inget az .Ismeretlen Adófizetők Szövetsége. szemelte ki magának találó ismertetőjelül. A megmaradt két szin közül a barnaszinü Ing a németeké, maradt nekünk a fehér ing, legalább is addig, mig a tisztításra telik, vagy amig meghagyják.

A kérdésre, hogy ki a legelegánsabb férfi, nem tudunk válaszolni, mert nz elegáneia nem tűr fokozást. Vagy elegáns valaki, vagy nem. Aki legelegánsabb, az tul elegáns. Ilyen pedig senki sem akar lenni.
Urak, ha mindig szürke ruhában járnak, ugy tűnnek föl előttünk, mint a mocsári rák, melynek szomorú szürkesége csak altkor válik színessé, ha forróvizes fazékba kerül. Ezeknek az uraknak külső megjelenése ls csak akkor lesz színes, mikor a modern nő főtnl kezdi őket.
Városi Mozgó. Péntcktfll-vasárnapig 1
Magyar Iavag6, magyar élatf magyar xene1
Farkas Lajos és cigányzenekarának és ifj. Járóka Ferenc a legkisebb cigányprímás közreműködésével
RÖKK BABIKA Marika huszárja vagy
vllágfllmje: * TOÜTér leány
Partnerek: Paul Kemp, Haas StQwe és Ursula Grabley. Előadások hétköznap 5, 7, 9-kor, vasárnap 3, 5, 7, 9 kor. A kfi.napl alaft alftadáaok flIIAreaakl
Londoni pillanat-képek
Irta: B«Ug DeuS B
Azt azonban nem hittem volna el én sem, amft e szempontból az elmúlt nyáron tapasztaltam. Egy ki« polgári családhoz tartozó leány lakodalmán voltam. Étkezés közben feláll a menyasszony bátyja és legnagyobb meglepetésemre a királyt élteti. Természetes, hogy a felkószóntő vután a zene a himnuszt játszotta, amelyet az egÓ6Z vendégsereg a legnagyobb áhítattal énekelt el.
A PlcadOy Cirhxu
Londonról való Ismertetésem feltétlenül hiányos volna, ha csak néhány percre is a Picadily Cirkuszba nem mennénk el. A Westendnek, egyes vélemények szerint azonban egész Londonnak legforgalmasabb része ez, amelyhez hasonlót Európa egyetlen fővárosában se láthatunk. E sokszor szemkápráztató forgalmat talán megérthetjük, ha rámutatunk arra, hogy itt ezen az aránylag kis téren több nagy utca forgalma fut össze és gyakran oly helyzetet teremt, hogy a különböző jármüveknek percekre meg kell állniok. A legnagyobb csodálattal tekinthetünk tehát arra a néhány rendőrre, akik a hivatásukhoz feltétlenül szükséges hidegvérrel és nyugalommal és jobb karjaiknak különböző
Irányban való mozgatásával a forgalmat Itt Irányítják és annak rendjét fenntartják. Még nagyobb e térdek a* esti forgalma, de egyenesen elbűvölő látvány tárul a szfemlélö elé szombaton este 11 óra után, amikor n színházakban az előadásokat befejezik. A tér szomszédságában van ugyanis a londoni szinháznegyed, amelynek színházaiból kiözönlő közönség a tér felé áramlik és itt zsúfolódik össze. A képnek a nagyszerűségét a téren és a szomszédos utcákban százával működő transparensek káprázatos fénye csak emeli és ugy elragadtatja az embert, hogy szólni is alig tud. Hogy az ilyenkor természetszerűen beálló forgalomtorlódásról fogalmunk legyen, megemlítem, hogy ,egy alkalommal megállapítottam, hogy a szintén ide torlodó Regent Street végén 62 autóbusz áll egymás mögött, mórt a térin vulú ,bcmcuc:el jicm volt
szabad.
Természele«, hogyha nem ls Ilyen nagy, de hasonló méretű forgalommal találkozunk a város más részein is, különösen az Oxford Streeten, Regen! Streeten, Picadilyn és általában ott, ahol a Westend áruházai és előkelő üzletei vannak.
Utcai MxUMés
Hogyan és milyen eszközökkel bonyolítják le ennek a 8 és fél millió lakosú városnak a forgalmát?
Ixindon város közlekedési eszközei az omnibuszok, földalatti vasutak, villamosok és Metropolltán vasutak. Ez utóbblak villamos erővel vontatott vonatai a város külső részein • föld felett, a belső területeiden pedig a föld alatt közlekednek. A közlekedési eszközök még néhány évvel azelőtt különböző részvénytársaságok tulajdonai voltak. 1933-ban azonban mélyreható változás törlént e téren. A közlekedés egységes irányithatása érdekében ez évben állami támogatással és ellen-őrzéss-el egy hatalmas alaptőkéjű részvénytársaság, a London Transporl alakult, amely az eddig fennállott társaságokat magába olvasztotta. Az egy. séges irányítás eredménye az egységes díjszabás. Mint a rendes vonatokon, ugy Itt is, bármelyik közlekedési eszközzel is megy nz ember, angol mérföldenként (1600 m) 1 d-t (10 fillér) nzet. Átszálló Jegyek nliicscikck, ftit utat megszakítani nem lel»et. Az 1935-ben megjelent évkönyv szerint a tár-wság 5573 autóbusszal, 2560 villamos kocsival és 3156 földalatti vasúti ea Mclropolltán kocslvnl rendelkezik. Ez eszközök nagyfokú teljesítő képességét bizonyítja, hogy 1934-ben a társaság különböző utvonalain 3 milliárd és 400 millió ember utazott.
figflg<££ aotóbaBXok
Emeletes autóbuszok, villamosok csak A város külső részein közleked-
A mindennapi öltözetben benne vnn a mindennapi gondolat. Azért szükséges, hogy minden alkalomnak meg. legyen a maga bizonyos ruhája, mely ha kell, a köznapi érzést ünneples hangulatra változtatja.
Egy angol orvos azt állitja, hogy a vörös szin izgat, gyorsítja a keringést és fokozza az agy munkaképességét, de tulsok vörös szin nyugtalanító hatású. A kék szin hideget érzékeltető, megnyugtató, de sok emberre néha nyomasztólag hat. Tulsok kék hajlamot kelthet a buskomor-ságra. A sárga szin felbátorító, életkedvet gerjesztő, napsugarat érzékeltető és lábbadozókra Jótékony hatású. A zöld szin felüdít, reményt $breszt, felfrissül a kedélyt és megnyugtatólag hat. Bafpa szin közömbössé tesz, az Idegekre tompitólag hat, kellemetlen gondolatokat ébk\'szt. A fekete lehangol, szomorít és félelem érzését keltheti. A lila szin érzéki hatással van, vágyakozásra indít és bolondságra csábithat. A fehér szin pihentető, tisz- \' | taságra ösztönző ós ünneplés hangulatot keltő. A szürke lehiggasztó, k0- I molyságra hangoló és előkelőségei kölcsönző.

A monokli az a bizonyos pont az «1. betűn, amely a legjobb Ízléssel összeállított öltözet elegáncláját betetőzi. Varázseszkőz. Finomult férfiak privilégiuma.
Viszont, majdnem olj^n, mint a vakbél, felesleges és Zavaró. Viseld/ének állandó gondot, hiábavaló fáradságot okoz. Nem ls arra való, hogy lássunk rajta, hanem Inkább, hogy általa észrevélessük mnngunkat.
A monokli logikátlan, kényelmei-
nek. Az autóbuszok nagy kocsik- és fóldszinU és emeleti részből állanak,
28—28 vagyis 56 ülőhellyel. Az emeleti rész még néhány évvel azelőtt nyitott volt, ma azonban n gyakori esőzésekre való tekintettol zárt. Az orae-lelre vezető csigalépcső használata nem kellemes ugyan, különösen, ha a kocsi már mozog, az idegen mégis előszeretettel ós helyesen az emeJftti részt használja, mert innen ax utca forgalma jól áttekinthető. A vezetésre jellemző üzleti érzéket bizonyltja, hogy az ember Intésére a kocsi a legtöbb esetben megáll. A város forgalmas helyein persze erre szükség nincs, mert Itt a zökkenők amúgy is nagyok. A közlekedési eszkőzök utvonalait feltüntető térképek a kalauznál ingyen kaphatók, de a legmesszebbmenő felvilágosítást is a Ix>ndon Transport központi irodája mindenkor szívesen megadja. Ezirányu sürgős felvilágosítás természetesen a rendőröknél is beszerezhető.
Három soros földalatti
Az autóbuszok aíonban a torlódások miatt aránylag lassan közlekednek. Aklnak tehát az utja sürgős, Jól teszi, ha a földalatti vasutt«l utazik. E vasutak 3 rétegben közlekednek a föld alatt. Valamikor az embereket a megfelelő perronokr* liftek oállitották.
(Vé*> köv.)
Bírmtiltisra, lennlszezíshez cipőket nz „Metil"
oipSQzlatban vagya" Fő-ut 18. Mám. ~m

1888, wájot 2
len, sőt néha weratclen. A monokli felfogás dolga, Téha egy ideál, níhn a fölény néma f«j«rőjc.
fin mégis, nincs tessebb, mint egy JA1 álló monokli.
Hangold Béla Koloa
Apróságok asszonyoknak
Nyárra, ha behuzzuk ülő bulo-ralnkat virágos nyári huzatokkial, alája azért behúzódhatnak az alattomos molylepkék. Ezért legcél-szerübb, ha a huzat alá tiszta papirost teszünk, mert a papírt nem szeretik, csak arra vigyázzunk, högy ne ujságpaplroat tegyünk, mert ha ráülnek, az meglátszhatlk. A fotel, vagy szék rugói közé pedig dugj-
dossunk terpentincs ujságpapirost. •
Legszebb ételdlszitő ilyenkor ta. vasszal a piros hó napos re lek. A héját rózsaalakjában lehámozzuk és húshoz, körítéshez adjuk. Nagyon gusztusosán néz ki.
BAKAI ROZUORV
Legcélszerűbb mosakodás ilyen-kor tavasszal a következő mód : mossuk meg arcunkat forró vízben, fokozatosan hütsük, mig égészen hideg nem lesz. Bő szappanhabot is használhatunk. MegtörUlközés után az u. ív összehúzó szesszel mossuk át bőrünket és a szemünk körül kenjük be zsiros krémmel. Ez az eljárás a kitágult pórusokat össze, húzza.

Hogy a felvágott alma ne barnuljon meg, a felületeket be kell sóval hinteni, igy sokáig eláll fehéren. Ha azután használatba vesszük, akkor
a sót alaposan le kell róla mosni* •
Ha ezüst tálon tálalunk be tortát, vagy tésztát, amit ott rajta kell fel. vágni, soha ne mulasszunk el vastag üveget t^nnl a tálcára, a sütemény alá, mert minden vágás, karoolás mély nyomot hagy az ezüstön.
Friss tintafolt gyorsan , kimegy fehérneműből, ha azt azonnal friss tejben áztatjuk.
Drózdy Gyftző beszámoló k&rutja a kiakomáromi választókerületben
Ml lesz a nagyrécsel birtok parcellázásával?
Kiskomárom, május 1 (Saját tudósítónktól) DrŐzdy Győző, a kiskomáromi kerület országgyűlési képviselője az elmúlt napokban folytatta Ijeszámoló kör. útját Nagybakónak községben népes gyűlés várta a kúpviselőt, akit Zoltán Boldizsár kisbirtokod, á Neipxetl Egység hetyi\' pHffelpöké\' Üdvözölt. Drózdy Győző régiesen beszámolt egy év parlamenti munkásságáról. Félszázados mulasztás sokat pótolt - mondta - a képviselőház s neméli, hogy a felsőház sem fog szembehelyezkedni a nem. zet közóhajával és alapvétő köve. teléseivel, amelyek nélkül egy ujabb eziedév n^m biztosítható.
A riiásodik napon Zalasárszegen, majd Nagyrécsén tartotta meg poli. tlkal beszámolóját. Útja valóságos diadalmenet volt. A gépkocsi, anv\'ly őt délután Zalaszentjakabra vllta, Nagyrécsén már szinlg megtelt vi. rágokkal, amelyekkel útjában el-halmozták. Teljesen indokolt a nép szeretetének ez a megnyilvánulása, inert kerületének érdeke szivén fek. szik, minden kérelmet, panaszt Sze. mélyesen intéz el, valóban kevés képviselő törődik annyit a kerületé, vei, mint Drózdy Győző.
A gyűléseken elkísérte Drózdy Győzőt.Jenesa András képviselőtár. sa és titkára, dr. Holó Lajos.
Megjelent a gyűléseken bogáti dr. Hajdú Gyula ügyvéd, a Nemzeti Egység Pártjának kerületi elnöke és
a nagyrécsel és zalaszentjakJabt gyűléseken jelen volt dr. Kámnieren Gusztáv, az Alsódunántull Körzeti Mezőgazdasági Hitelszövetkezset Igazgatója, a nagyrécsel uradalom direktora. s
Drózdy Győző képviselő a nagyrécsel és zalaszentjakabi gyUlé#£ ken részletesen ismertette azokat a fontos törvényjavaslatokat, amelye, ket a Gömbös-kormány az elmúlt év alatt a törvényhozás elé terjesztet^ Ismertette a bortörvényt, amelynek egyes intézkedéseit az egy holdon aluli kisgazdák javára az ő Indítványára enyhítették.
A nagyráoael uradalom eladásával
kapcsolatban részletesen ismertelte a telepítési törvényt és a hitbizományi reformot. Kiemelte, hogy a telepítési törvénynek a birtok meg, szerzésére vonatkozó feltótelei oly súlyosak, hogy azokat Nagyrécse.Za laszentjakab és a közeli vidék sze. gény népe teljesíteni nőm tudja és Inkább a parcellázás utján való blr. tokszerzést javasolta. Reményének adott kifejezet, hogy a nagyrécsel uradalom vezetősége a birtok árát és a fizetési feltételeket a vidék teherbiróképességéhez képest fogja megszabni. Majd kérte a jelenvolt dr. Kamrnerer igazgatót, hogy eze. ket a körülményeket méltányolja.
A maga részéről is mindent megtesz
hogy a parcellázást kölcsönös meg.
Nöi
elyem újdonságok
Vistra Imprime Cloque Taffet
selymek blouara, ruhára, pongyolára oompléra.
Választék, minőség, olcsóság I
Araház.
Aiílfciil - * .
elégedésré oldják meg. A gyűlés résztvevői nagy tetszéssel fogadták Drózdy Győző előterjesztéseit és a gyűlések után a kisgazdák élénk eszmecsérét folytattak ezügyben Kamrnerer Gusztáv igazgátóval.
Jenes András képviselőt - aki most már harmadízben Jelent meg a kerületben - nagy szeretettel vették körül, aki minden községben behatóan ismertette a Gömböskormány szociális és néples intézkedését és alkotásalt.
Elmondotta, hogy ő, akit kisgazdapárti programmal választottak "íeg,
miért lépett, ki Eokhardt Tibor kisgazdapártjából
kerületének egyhangú helyeslése mellett Elmondta, hogy nem lehetett tagja egy olyan ál-kisgazdapártnak, amelynek tagjai között egyedül ö volt a kisgazda. De nem követ hette Eckhardt Tibor kisgazdapárti elnököt sem, aki személyes. gyülö. létből a kormány működését és helyes alkotásait állandóan gáncsol.
ta, de alkotásra képtelennek mutatkozott. Kifej lelte, hogy a inal nehéz viszonyok közepette kormány többet nem tehet, mint amit a Gömbös., kormány tett. Jenes András képvi selő beszédét nagy tetszéssel fogadta a községek népe. Gömbös Gyuia miniszterelnököt tamdqnütt lelkes*n ünnepelték, i .
Dr. Hajdú Gyula kerületi elnök beszédjelben hangsúlyozta, hogy a mai súlyos gazdasági helyzetben minden magyar embernek a lelkek megerősítése a kötelessége és nem a lelkek eiosüg\'gesztése. Ne mutas. sunk mindig csak a sebekre, hanem fc gyógyszerekre is, amcílyeket a Gömbös-kormány a mai nehéz helyzetben is nyújt és ezael a gaz. daságl egyensúlyt, az ország rendjét ós a belső biztonságot szolgálja. De elítélendő az a .
szélkakas politika, amely személyes gyűlöletből és hatalomra vágyásból u tekintélyroinbolás nemtelen eszközétől sem riadt vissza ás visszaélt a nagyközönség türelmével és u sajtó szabadságával, valóságom
Junior,
az Ifjúság tennlsz-cipője, erős vászonból, felhajtott crepp-talppal . . . P 3*80
Chrom-tennisz, Meeter-tenniez, Dawia-tenniez,
erős príma dubliro-zott vászon, felhajtott dupla erős, zöldes-szlna crepp talppal, fűzős és pántos, szel-lőző lyukakkal . P 5"B0
legerősebb, lég- és Izzadság áteresztő, ruganyos crepp-talp-pal, a versenyjátékosok elismert ten-nlsz-cipője . . P 6"BO
erős tropikál-anyagból (lyukacsos felsőrész), minden sporthoz alkalmas, dupla erős crepp talppal . . . . P
Szabó cipőáruház
Horthy Miklós-ut 1.

CfALAI KÖZLÖK*
íaat. 2.
kutmérgezést követnek cl és vaklármával akarják a közönségben azt a tévhitet támasztani, hogy veszélyben az alkotmány, a sajtószabadság, amelynek ép ők veszélyeztetik alapjait. Ahelyett, hogy a magyar nemzet nagy barátjá\' nak, Rothermerenek hivó szózatára a nemzet egységét erősítenék, hatalomvágyból az ellentéteket szítják, holott nagyon jól tudják, hogy annál közelebb lesz a revízió, minél egységesebb a nemzet.
A gyűlés lelkesen éljenezte lord Rothermeret, a magyarok igazi meleg szívű barátját.
Drózdy Győző május 19-én folytatja beszámoló körútját, amikor Kiskomá-romban lesz nagygyűlés, amelyre több kép.viselő is lejön Zalába.
Mint most értesülünk, nagyobb érdeklődés jelentkezett a nagyrécsei birtoknak egy tagban való megvétele iránt. Célszerű volna tehát a parcellázás iránt érdeklődőknek a szűk-ségcs lépéseket minél előbb megtenniük.
Ui telehálók
modern kombinált szekrény, tez-loook, lós*őr és afrik matracok, komplett konyhabútor legolcsóbban
KUKECZNÉNÁL
IMS EmiWt-M. II. ss.

Kettős bajnoki futballraér-kőií» lesz vasárnap a Zrínyi pályán
NTE Zrínyi is NVTE-NTE U.
A vaiiruapl forduló kiemelkedő ete-méuye a nagykanizsai rangadó fut-ballmérkórés. A rígi VAC-NTE mérkőzések tudták unuylra megmozgatni a város sporltdrsadalmAt, mint a vasárnapi NTE-Zrlnyi rangadó. Al ntóbbl két évben, mióta a Zrinyi tel-sárkólott az NTE mellé, nagy küzdelmekéi eredményeset! a helyi rangadó, de Ilyen liarv, mint a vasárnapi, ínég nem volt Nagykanizsán. Nagykanizsa siíorlközöiiségc boldog megelégedéssel láthatja, hogy mindkét I. osztályú csapata dóngetl a bajnokság kapuját. A vasárnapi mérkőzés már majdnem teljesen tkjiizhatja, melyik kanizsai csapat nyeri Délnyugat bajnokságát. Természetes, hogy még a bátralévő kit mérkőzést is meg kell nyerni. A közvélemény a zrinyi csapatában látja a mérkőzés favoritját és Joggal, mert a Zrinyi tavaszi szereplése minden várakozást felülmúl. Ezzci szemben nz NTE ezen a mérkőzésen akarja bebizonyítani, hogy a hegemóniát nem adja Id a kezéből. A mér-kőzés vasárnap délután 4 órakor kezdődik a zrtnyi pályán. Bíró Nyugatról.
Nagyfontosságú előmérkőzésc lesz 2 órakor az NTE—Zrínyi rangadónak. A Nagykanizsai Vasutas—NTE II. II. osztályú bajnoki mérkőzés keriil lejátszásra. A mérkőzés favoritja a baj-uokjelőlt Vasutas csapat, de saját pályáján az NTE II. nem lesz kónnyi ellenfele. (
I. out bdjftoksáf állása
M : 32 27
51 : ts 2U
42 : 27 26 90 : 40 W 88 : » 25 39 : 44 17 36 t 45 17
35 : 44 10
£;lí ÍS
W : M 13
1. 8BTC !. PV8K 8. NTE 4. ZTE
7. 18
8. T8B 18
9. KT8B 18 Itt N8B 19. M. PBTC i» a DVOQB 18
X 12 19 12
IS 8
ap 12
1» 7
5 7 9 5
8—10 7 1 10 « 1 12 4 5 10 1 9 14
Ml LEN HE?
Jó volnff tudni, hogy mi len ne, ha egy sohase látott állomáson, ahol a vonat éppen csak megáll, leszállnék és elindulnék valamerre.
Jó volna tudni, hogy mi lenne, ha egy szemközt jövő akárkinek a bánatom titkát elmondanám:
— nem nevetne-e a szemembe?
Jó volna tudni, hogy mi lenne, ha éhesen az utcasarkon állnék és hivnám az Istent, hogy segítsen :
— eqy rossz garast ki adna a kezembe ?
Jó volna tudni, hogy mi lenne, ha egyszer az utcán nem arra fordulnék, amerre szoktam:
— vájjon a sors kit hozna szembe ?
Jó volna tudni, hogy mi lenne, ha valaki helyett, akit szerettek, a ravatalon én feküdnlék J
szétáradva a végtelenbe...
Barbarlts Lajos
Frank-pánik /onjon/ iőz8dérif menekül a svájci tőke
K London, május 1
A Londoni Cltyt a devizazárlat után ls elárasztották svájci frank-ajánlatokkal. Csak erélyes közbelépésre Jehelctl pánik kitörését megakadályozni. Pénzügyi körökben általános vélemény, hogy a svájci frank sorsa porosan összefügg a francia tfinkéfáí és
miután annak aláértékeléso kilátásba van, nem csoda, lia a svájci töke elmenekül és a gazdák igyekeznek megszabadulni devizájuktól.
Mint Bernből glentlk, svájci körökben komolyan -aggódnak a frank aláértékeléso miatt.
Magyarországon fogták el a horogkeresztes Phönix-igazgatót,
aki 30.000 schillinget sikkasztott és megszökött Bécsből
Bécs, május 1 A bécsi rendőrkapitányság rádión köróxőlevelet bocsátott ki Bnchmann Vilmos, a Phönix biztosítási intézel Igazgatója ellen, aki 30.000 Schillinget sikkasztott és azután megszökött. A körózőlevelct a pesti kapitányság to-váKbitotta és most jelentette uz uros-házl csendőrség, hogy Bachmann Vilmost Ásványráró községben elfogták.
A sikkasztó biztosítási igazgató egy cseh rendszámú autón Prágából szökött át magyar területre és ott került csendőrkézre. Az Igazgatónál csak 1000 pengő értékű valutát találtak.
A sikkasztó Bachmann igazgatót, ^kl exponált horogkeresztes, a csendőrség Budapestre kísérte, egyben pedig értesítették a bécsi rendőrkapitányságot.
Már 13 pengüs
havi részletre
megszerezheti a Bemtor Ideális hordozható
portable-
irógépet.
Kp. ára csat 205 A Remington irógép képviselet:
Szabó Antal sportüzletében mi
— (A tábla elnöke Nagykanizsán)
Dr. Konczwald Endre, a pécsi tábla elnöke vasárnap Nagykanizsára érkezik.
— (Barbarlta Lajost),
a Zalai Közlöny felelős szerkesztőjét a Balatoni Társaság ilrodalml, Művészeti és Tudományos Egyesület az országházban József Ferenc klr. herceg elnöklésével megtartott, évi rendes közgyűlésén központi elnöki tanácsának tagjává és az Irodalmi szakosztály központi előadójává őt évre megválasztotta.
— (Klnevezáa)
Vitéz Tabódy Tibor főispán dr. Fodor László tb. szolgabírót, főispáni titkárt díjazott közigazgatási gyakor-nokká, dr. gróf Széchenyi György tb. szolgabírót díjtalan közigazgatási gyakornokká nevezte ki.
— (Doktorrá-avatis)
Barabás Kálmán posta ós távírda főfelügyelő Kálmán fiát a pécsi tudományegyetemen az államtudományok doktorává avatták.
1/ n nuvalÁot felfektetek,felülvizsgálok Ivonyveiesi Átszervezek, Irányítok.
Különös gonddal ügyelek arra, hogy könyveléseim az adókivetéseknél elfogadtassanak. Vállalok bejáró könyveléseket átíró rendszerrel i* — a saját munkaeszközeimmel. Társas elszámolásokat, mérlegeket felülvizsgálok és elkészítek. Ellenőrző könyvszakértői megbízásoknak gondosan teszek eleget Kimegyek vidékre is.
Dr. karttag
— (Feketekává-ost a Kaszinóban)
As Izr. Jótékony Nőegylet május 2-án, szombaton este 0 órai kezdettel a Kaszinóban feketekávé \'-írtét rendes. A vendégek szórakozásáról (brldgo egyéb kártyajáték, dominó) gondoskodik, de aki nem híve a kártyának és játéknak, kedélyes társalgásban U-lálhat szórakozást. Miután a Jótékony egyesület minden bevétele a szegények támogatását szolgálja, hisszük, hogy az egyesület barátai nagy számban keresik fel az estet, hegy a seératao-záson kívül a Jótékonyság oltárán is áldozzanak.
— r*rfl trojkát a kellemes nyári viselet, métere P 560. üolenazky Divatüzlet
— (Ipartestületi tagok flgyoHn+b* I)
Folyó hó 3-án, vasárnap délután 6 órakor az Iparoskőr nagytermében Takács Zoltán biztosítási felügyelő előadást tart a balesetük elhárításáról. Ezen nagyszabású előadás, melyet «z Országos Társadalombiztosító Intézet rendez, felöleli .mindazon óvintézkedést szabályokat, amelyeknek betartása esetén az oly gyakran előforduló balesetek elkerülhetők. Az Ipartestület elnöksége ezúton is felkéri tagjait, hogy ezen, reájuk fontos előadáson minél számosabban megjelenni szíveskedjenek.
- T»muUI( mék nemcsak azt tudják, hogy miiyen értékéé a kölnivíz használata általában a nő szépségápolásában, hanem azt ls tudjuk, hogy éppen a „LADY" Chat Nolr kölnivíz as. smely szerencsés összetétele következtében egyesül a bör természetes Illatával ás megadja azt ss sgváni vonást, aaftre Jíf IfMán ápolt W olym M0T
lg* mtu« 2
BAUI KOZMWV
__ (A pite* diák)
tanulmányainak folytatására még öt pengő volna szükséges. Szíves adományokat a Misszió továbbit. \'
— P.IUrcIjW, tombs olpM U twsa Al^t Mllténylnél Pő-ut 2., veszünk. — (80.000 mu«kátif)
At idei .Virágos Nagykanizsa, mozgalom az eddlginói is nagyobb méreteket óit. A városi kertészet teljes érővel megkezdte munkáját a város terein, parkjaiban, főleg azonban a városi sétányon. A város-szépészct az idén is az irredentizmus jegyében áll. Az idén több mint 100.000 uövéuyt ültetnek ki a város különböző részeiben. Csak muskátliból 80.000 darabot illtettek szét, ugy hogy az idén muskátli lesz a hangadó a Virágos Nagykanizsa mozgalomban.
öregemberek betegségeinél és nenrasstétilások bajainál reggelenként egy-egy kis pohár természetes „Ferenc Jóxsei" ke«rüvü sokszor igazi jótétemény. Az orvosok íjánlják.
sumbstON és *tssárasp ssts
Kla Budában
•>1U késiltminyll, Uletet
disznótoros vacsora
■diája tO tlltér. Kliünó boiok I figyel-ma kiszolgálási Aboneaiek (elvitetnek I TSrdk
1721 Klsizsy-utca 21.
— (Pusztít a gazdssigl válsíg)
Mindenki emlékszik Nagykanizsán Kasztl Adolfra. KölG-szövő gyára volt «z Erzsébet-téren. Amikor 6 ij áldozatául eaett a gazdasági-válságnak,
Budapestre költözködött, ahol szintén kötött-szövött üzemet léteiltdt Ez kezdetben prosperált is, de csakhamar újra fizetési nehézségei támadlak, melyek idegzetét teljesen felőrölték. Morfiummal meguiér^izle utigát Több búcsúlevelet hugyott hátra, egyet .Hitelezőimnek- címezve. A borítékban y paplrszelet volt az eltenfól ügyvédeinek címezve .Ingyenek virágot a síromra.. Utolaó kérés.: a hatósághoz az volt, hogy ne boncolják fel. Válságos állapotban a Rókusba került
—1 Hatás taft salyaas a nyárt divat, mátire P 1 30. Oolsnszky Divatüzlet
-ma hUetápSk gyönyört! kivitelben naponta érkeznek az „Ideál" clpó-üzlolbe. Fö-ut 12. íz.
— Aa aHl.uy
Zllahy Lajos nagysikerű vígjátékát eddig izázőtvenszer játszották a Belvárosi Színházban. A Színházi Síelnek elkerült megszerezni a darab közlési Jogát és e heti uj számában adja da-rakmellékletkézlt. Az uj Színházi Életben a vezércikkel Móricz Zsigmond irta a május elseje jelentőségéről.
— 0l»..kJ>lkK,nxandtlokst Mtlté-nyiaél, Fő-ut 2., veszünk.
Bérelnénk
« léglagyártási Idényre egy telje-|eaen jo, azonnal üzembe vehető
bknMfcill.
Herkatcs TtglMjir R.-T.
Nagykanizsa,
Erzsébet tér 14 szám
Nép MoageT^S™"\'\'"^
WALLftCE BEERY igául nagy mnpi
Barnum Cirkusz
Halált megvető artlslabravurok, fenevadak, terménzell csodák és ritkaságok tllmje Ramak klaás-ft mDaor.
Előadások szombaton 8, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, • órakor. Osak »0, 40, 60 filléres haly árakkal I
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Érwáayaai IB3S. á«i október há B-tól kanba. IinkuliM állomásra érkui él u oiau Ui«li maitokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p. a.
Vo.tl Aroaai KMÜIÍ- ZailUr Bpeitre VMlt A vonít ■f«t/4l i=Gr
■eme .41 M. r. fci. érkezik neme bM i* U.I riM.
1207 Oyr. 610 705 956 1120 Szem. v. 23 05 3-30 449
1213 5zem. v. 9-45 11-05 15-40 1232 Motor _ 6-22 7-49
1211 Szem. v. 14-30 15-55 20-30 1202 Oyv. 730 1010 11-15
1201 Oyv. IV30 19-23 2217 1212 Siem. v. 630 1122 1256
1231 Motw 17 50 19 23 — 1214 Szem. v. 1410 I83Ő 20 00
1219 Szem. v. 23-50 1 15 6-16 1206 Oyv. 20-00 23-13 23 45
KBzvstlM kssslk forgalma i
Az 1202/1201. sz. gyorsvonatokkal:
egy étkező kocsi Prigerskolg.
egy 1. 2.. 3, 0 kocsi Triesle-Venezla, Milsno, Qenovs, Ventimlglli,
agy I., 2., 3. o. kocsi Trieste, Venezia-Mestre, Bologna-
Firenze, Röms. egy hálókocsi Cannes. Közlekedik XII./16-töl 1036. V.J0.-Ig hétlón, szerdán és pénteken. Az 120® 1207. sz. gyorsvonstokkal:
egy 3. o. kocát Vsnszls, egy hálókocsi Venezla, egy 1,2. o. kocsi Venezia-Triiate, Róma. Az 1231/(733. sz. motorvonatok közvetlen vonatok Keszthelyre Az 1220/1210. sz vonlokkal egy 2 ás 3. osztályú kocsi tut Zalaegerszeg—Buda-peat közüli, valamint Budipert és Pici kőzött.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
K.nll.l lUM. Igmz. Ml t.ür M. hfH kUM. friri,! te liM.
14II Sz. v. IV 20 6Í8 7-27 »I0 tllh Motor _ 5-55" 7-J6
un Molot 8-11 9-44 1034 15-03 HIT Molor 5-40 ■■ e 810 936
HM Sz. v. 1350 1514 IS 05 _ 1411 Sz. v. 10 03 1123 12*07 1322
HIS Sz, v. 16 20 17-44 18-27 2001 1419 Sz, v, 1341 15-29 16 19 1741
un Motor 7015 21-47 2235 — 1411 Sí. v. 19-44 21-23 21-48 13-34
Az 1412/1411. sz vonstokksl egy-egy 2. és 3. ft kocsi tat Zalaagenzeg-Badl-peat déli pu. között.
Az 141S/1416. sz. vonalokkal egy 2. és 3. 0. kocsi tut Wlcn-Oslek közöli.
Nafykmhtsa—Barcs—Pécs
1 I.UIMI- S.fttf. rk.f. I Bucii
| ititil M.1 Uk. | M. M
54» Sz. V. m AM -t05| / tiV 5. v ._ f 43" 7 ÖÖ
2414 Sz. V. 13-53 1(05 17 571 I 2413 Sz. V. 12 25 14-20 181M
2428 Vtgy. 1811 213! 23 27| | 2421 Végy. 1655 19 20 2140
A 2414. és 2413. s>. vonalokkal közvet\'en kocsi fut Oslek-WIen között. A 242 /242I. sz vonalokkal egy 2. és 3 o. közvetlen kocsi fut Budipes! dél Pécs közölt.
Nagykanizsa—Oyék/nyes—U/dombavdr— Budapest Kelett pu
Kinizsiről indul * kWJ 1 kWdlff Kinizsin
Sz. v. ] 21-06 A 2448/2447. sz. v íl-451 65T| | 2225 | 7-77 J 8Ó3 inatokkal egy\\3. és egy 2 o. kocsi fot Nagykanizsa—Buda-
Nagykanizsa—Murakeresztur—Kolortba
Vegyes Gyors Oyozi
Nieykanl 1 ssáiYl Indul ||
Hovs?
715 I1\'40
010
\'[ M.-Keresztül I Wli-^l. I Hóma
Homun 7 1
Toloyecs Venezle f 797] Vegyes M. Keresztül
2ol| Qyocs Romi
Ninkul-nárs árt.
5-40
ll-M 18*10
közvetlen kocsik ugysnszok, mint
Az 12IWI207, 1201 1202. íz. vonstoknál a Nagykanizsa—Budapest vluoaytat alattiak.
1292/1397. íz vonstokksl csík 3. osztályú kocsi tut Murskereszturtg. Azoknsk az ulasoknsk, skik Jugoszláviába Murskereszluron át személyvonsttal óksltinak ulisnl, Murikereizturon át kell izállnl s magyar vonatokról.
Murskereuturon át közvellsn személyvonstl csatlakozása csak s 2420. és 2414.
jgUOfflUll
immJKLmm
Zalában Is kisért a fekete hernyók pusztlló veszedelme a szőlőkben
Megdöbbentő jelenség mutatkozik a szőlőtermő vidékieken, nevesete-sen a gyöngyöst szőlőkben. Fellépett az úgynevezett fekete hernyó, amely rajokban éa tömegekben lepi el a szőlőket és elpusztítja az egész termést A gazdaközönség le. hetet lenül nézi a pusztítását, alig tud ellene védekezni. Évtizedek 61a nem emlékeznek a gnzdák arra, hogy ilyen milliárd számra lepte volna el 6zőlöket n fekete hernyó. A veszedelemről jelentést tettek a földművelésügyi miniszterek, i
Mint beérkezett jelentének mond. Iák, Zala egyes részein is felütötte fejét a fekete hernyók pusztító tömege. Így Bacónak, Galambok, «tb. vidéken a gazdák megdöbbenve látják a fekete hernyók megjelenését. Sürgősen tenni kell valamit, mert minden óra késedelem beláthatatlan károkat jelent a zalai gaz-daközönség részére. Ott, ahol tel. lép a fekete hernyó, jelentsék azonnal a gazdasági felügyelőnek vagy a hatóságnak. A fekete hernyók ellen - minden ellenkező hlnekktel szemben - Igenis , lehet védekezni megfelelő szerek alkalmazásával.
Kla4|a a taptalajdoaos Ktztasdasáil Rt Maabarg Nyomda ás DOsalal l.jMiii Vállalata «aokaalzi«%_,.,_ . Kefelói kiadó i Zalai Károly. Iatariabia telifon l Nagykanizsa 78. saáia
Pénzt kaphat
otthon heverő, használt bélyegkl-ért, bélyeges levelezéséért, FÍlvM-goaltásl szívesen ad a Bélyeggyűjtők Nagykanizsai Asztal társaság*, minden hétfőn délután < és 8 óm közt a Frontharooaok helyiségében (Pannónia hátsó különterme).
A2 Asztaltárssaság szlveaen lát mindéi, felnőtt bélyeggyűjtői. A tagság semmiféle kötelezettséggel nem jár. Tagdíj nlnca.
tíyümölcstermelők!
Szlromhullás a té permetezés IdejeJ
Eredményi csak ugy ér el, ha kellő időben megbízható szerrel peimetw vt a permetezéshez wa»r nélkül —. az érdeklődőknek lanraa sdok Ha mással permetezte!, követelje, hogy az olda ön előtt legyen el készítve. Helytelen, gyenge vagy régi oldalú permetezöszer naa használ.
^WO IHarolJa*
Permetező-szerek műtrágyák, magvak
Kaphatók: ORBZAOJÓZSEF
IMláaal
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Teleion 19a
1936. mi|u» 2.
TarUahall*?, nrladOTMaO oado-Ulti, hillealáa, nfll-, uri- ti gyemekhil-vásás tófűden iiikba vágó munka Plflpovlca lodráazflsletáben kétzül. Caen-|erj-lt 2. Teleloa 526_"
UI«iU> LaUat kttttak acguu-tuara. > Vazulhoz kOttl. Címeket > kiadó-
hivatal továbbit. __ 1727
A Nagvkanltaal Takarékpénztár azék-htiának Dtlk tért lront|án, I. emeleti 8 aaalaáa, lürdóazobáa lakáa november 1 ic kiadó. __
Ela«* Bzlatootenyveaen 137 néjyazilj. ölet lalck, köiel a fenyveahea a vasutvo-ral mentén Ctra: DOnat Adél, Miskolc, Temttvárt-ntct 7._ \'703
Caengery-ul 18. alatt aáifaaakaa, nrfáankáa lakás augnaztusra kiadó. Bóvebbet dr. Knanei Ugytédnél (F6-«t 21.)
____1716
Málna 15 re kmflakajárata, szépen butoroaolt aioba kerestetik, lehetókg lilidö-azobával. Ládeczy Jóiatl, várc*házp»lola
Forgalmaa útvonalon kalatliáa alidó. Hívebbel Blen lüsatrízlet Eralébat-ttr 22.
1730
FinrKtM\'Oa\'**1 i<uMn. tmatót
munkák kldolgoiáaa legokaóbban Teutaeh drogériában, *
Kötvöa-tér 53. ai. alalt tobblile bútor
8-4 arobáa lakáa, oeWditöbival, Klalaludy-utcában, auguattoara kiadí -Labor, Csengery-ut 22 , \'
fcerraek megvételre i|( |ó <a|l ktllönlék kovácsazerazémot. A|áola:
tatái él
Egy aalaaéeeí------
ezek raá)ua T-re. Háry vendégló.
Vaauthoz körei klaáá azounatra egy kátaaobáa át egy hiromazobáa laUi —
Horthy Mlklós-uTM.
Jóezáru harlaa>*H fajaltaaaa meg
özv. Csizmadia Lajoanáuál, Róaaa-u. 21. \'
Huta Itbár sállal .. . kutyakölykek eladók. Klnlul-u. 81.
ZALAI K0ZL0NV
ÍPEÓBDHTETÉSEK
Eh**l5-fcaraa«aiéa eladó Caengery-
ut 27/a. loidazlnt 1.___
■ériaáUara ákaiert, órát váaárollon legolcsóbb árban Vékáay Testvéreknél. \'
Waadáglll üveg- ás porcellánirukal golcaóbban Stera nvagllzlelében ezerez-1)1 bt (Városbáepelota). 7
Xábaakáa, llltdóaiobáa udvari lakáa angnaituara kiadó. Bóvebbet Horthy Mik. lóMt 47, 8
Jeteinek, Braaábet-lér 18.
lavlt viaaaaatébat
it-íér
__.1 bútort veaa éa elad Kukecxná,
ugyanott 1 Jégaeekrény, 1 nagy elótaoba-azekrány, nagyon szép rézágy olcaón eladó, 1647
Caereaxnyela Ia*l6 át eztp lebérazoba tutor eladó. Clm: Vágó lllatazerlárbln. •
ldóaebb Máráall [elvettek. Jeleni-retrU lehet Klrály-u. 4. u.
_____, ftlrdóuobáa lakáa azonsaira. aaetleg vtv.zluira kiadó. Bagolai-
aor 8.__1875
EMMaiUl lakás ktaWé Horthy MlUoa-ut 21. aaáui alatt
____I uíl Íróasztal, antik lOkór, lote-
lek, márkás kép áa t»blé!e bútorok: HMztl-téf 7. ___1688
HáraaianaMa, komlortos lakéi mg. eUe|én Saglr-ut 43. ttám alatt kiadó. Bővebbel Deatacb, Deék-téf 12. 16«0
Háromjsobás, komtorloi udvari gak*a, Erzsébet-tér 2, asept. 1-áre kiadó, ugyan-ott 2 drb rolóa í««a|tó át agy horgany-Boti Iháltáá eladó. 1893
wéaaa eladó Magyar-utca
1604
...-.-.-.•r.\' M ...............................Éimniaaaa
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztőségs és kiadóhivatala
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénz-__^ftj—^
intézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat^ árjegy- TELEFON" zékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és ___ mindenféle Ízléses kiállítású """aáHKri
nyomtatványokát.
78.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzökönyveket, zsebkönyveket* bevásárlási könyveket, raj/füzeteket és tömböket^ mintazacskókat, zsák-
eédulákat, naptártömböket, feli-naptórakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám alatt
HVn » l»|W«l*«» IltytMII ttt. outnfeana Njoudt <t DümU LqMI IWtk kóvivaymtttfbw UgMMt iWk Mttr, ZaMKftoQQ
Ha 8 oldalas képes mellélclcíl
7B. évlolyam 102. uám Nag,túrnia., 1838 május 3 vasárnap
Art t2 mi.
POLITIKAI NAPILAP
"•sasat
Felelís szerkesztő: Sarbarlta Lajos
Klöf!ieté«l irt: egy htfra « petigS « SurktulStégi «■ klidóhlntill telelőn ;
40 BWr. 78. IX.
A nemzeti erő forrása
Irta: ér. »«rá»yt Kálaáa
m. klr. földmiyelésügyl mlnUzter
Az az erős küzdelem, melyet mezőgazdaságunk a külföldi piacok megszerzéséért és megtartásáért folytat, csak a minőségi termeléssel lehet sikeres, ez pedig tanilás, szaktudás nélkül el nem érhető. Piaci versenytársaink termelésének meny. nyisége és minőségié ugrásszerűen emelkedik és ha nem leszünk résen, hátrább szorulunk a külföld versenyében. A mai élet küzdelme sokkal nagyobb szaktudást kövelel meg mint a multaké b erre a küzdelemre rá kell nevelnünk a mai gazda-nemzedéket. \\ •
Minden újságolvasó tudja, mily nagy erőfeszítésből igyekszik g\'az-jáit nagyobb szaktudással ellátni nemcsak Németország és Olaszország, hanem a kisantant is. Az utód. államoknak ez a törekVéfce a ml Mezőgazdasági termelésünk megfojtá-sára törekszik ■ Csehországban például a gazdasági iskolák száma jelentékenyen emelkedett.
A mi mezőgazdaságunk vers^ny-képességének is előfeltétele minél több gazdasági szakiskolának\' és gazdasági tanácsadó állomásnak a felállítása. Sajnos, oeklink minded, dig csak 22 mezőgazdasági szakiskolánk van, s hiába fejtenek) ki Mintaszerű tevékenységet, számuk az Ismeretek elsajátítására utalt gazdaközönség nagy számárai való tekirf. tctlel, valóban elenyésző. ,
Tudjuk, hogy szegény országinknak nagyon sokat kell pótolnia a régmúlt mulasztásaiból. NáRijnk íl mezőgazdasági szakoktatás inkább országosan szervezkedett és igy hiányoznak azok a szakjodktatásl In. tézmények, amelyek a szaktudásra utalt gazdaközönség által, a maga munkahelyétől nem messze érhetők el. A német gazdának, a cseh földművesnek még csak a járásából sem kejl kimozdulnia, hogy a megfelelő gazdasági szakoktatásban részesülhessen. ,
Amit a mezőgazdasági szakoktatás terén a földművelési tóormíány-zat ujabban megtehetett, azt Meg is tette és cacn a téren - különösen a telepítési akcióra való tckUi-tettel, mely csakis a kisgazdákmeg. fe\'.eló szakképzése mellett lehet si~ keres - jeientőségteljesebb alkotá. tásokra készül. A kultusz- és a föld, müvelésügyl tárcák szakoktatási intézményeinek kölcsönös társfci. ügyeletét megszerveztük és az isko. lalátogatásokat meglnditotttuk, há. rotp uj téli gazdasági iskola léta> sült, a szakiskolai hálózat Idegé, szitéséne a gazdasági felügyelők ve vezetése alatt háfomhóaapos téli gazdasági tanfolyamok száma huss tanfolyammal szaporittaíotf, a gaZi daságl akadémiák tudományos bu várkodásának elősegítésére Wllön hitel biztosíttatott, a gazdasági aka. démial gyakorlati oktatás kántflyit-
Egy kanizsai bérkocsis égve felejtett gyertyája miatt leégtek a sümegi Mesterhézy-szélló udvari épületei
Sümeg, május 2
Csütörtökön éjszaka ismét nagy tüzilárma verte fel Sümeg csendjét. A Mesterházy-féle szálloda udvari épületei álltak lángokban, be. világítva az egész környéket. Mire az utcára kirohanó emberek értesítették a tűzoltókat, addigra már kísérteties látványt nyújtott az égő, 69 méter hosszú istállóépület és a\' 12 méter hosszú udvari lakóház.
A tűzoltók mukáját az istálló padlásán felhalmozott takertrtányí-mennyiség csaknem lehetetlenné tette- Bár a tűzoltók mindent elkö. vettek, a két hatabnas í\'pük* tettf. iete teljesen leégett.
"Az oltásnál Túrt Pál tűzoltó igen súlyos égési sebeket szenvedett, ugy hogy a mentőknek kellett el/H| segélyben részesíteni.
A csendőrség azonnal megindj. totta a nyomozást és megállapítást nyert, hogy a nagy tüzet egy kanizsai bérkocsis okozta. Bedö Péter kanizsai lakos ugyanis kocsiján egy utazót szállítóit Sümegre. Késő este érkeztek a szállóba. Bedő be. kötötte lovait az istállóba, majd gyertyát gyújtott és maga ls lefeküdt. A gyertyát nem oltotta el, köz beji elnyomta az álom. A gyertya tövig leégett, majd utolsót lobbanva, meggyújtotta Bedö Péter közel.
ben lévő ruháját, majd az alomszalmát. |
Bedö egyszerre csak arra ébredt, hogy fulladozik a füsttől és nagyon melege van. Rémülten vette észre, hogy az egész istálló lángokban áll. Szerencsére Bedőnek volt annyi lélekjeienete, hogy lovaihoz ugrott és a lángokon kefesztül sikerült az udvarra menekülnie.
A kár töbfcezer pengő. A( csendőrség gondatlanságból okozott tüz. vész elmén megindította az eljárást Bedő Péter bérkocsis ellen. Bedőt szabadonengedték, tekintettel arra, hogy Nagykanizsán bejelentett lakosa von- I

Válságos helyzetbe jutott a kisantant az osztrák lépés miatt
Rómában .nem nyugtalankodnak az állítólagos osztrák csapat-mozdulatok miatt — A magyar-kérdés Is szerepel a kisantant belgrádi értekezletének tárgysorozatán
I London, május 2
Az osztrák ügyvivő tegnap megjelent az angol külügyminisztérium, ban és tájékoztatta az angol kormányt az osztrák szövetségi szolgá lat bevezetéséről. Mint a különböző jelentések mondják, hasonló tájé-koztatást kaptak a fracia és plasz kormányok is.
London, május 2 A Temps bővebben foglalkozik a kisantant és a balkáni csoport széthullásával. Görögország a Balkánegyezményből Írja a T^mps - kl akarja vonni magát és azt csak a kisantantra akarju korlátozni, meri nem akar Olaszországgal ujjat húzni és különösen nem akar kezes
séget vállalni Jugoszláviáért egy esetleges olasz támadás alkalmával A lap szerint a (kisantant a németor szági és az ausztriai lépések hatása alat^ áll, valósággal vájeágtos hely, zetbe került és válaszúihoz érkezeit A kisantant államok biznak aj angol-francia megjegyezésben, ami rendezné az ő ügyüket is és ezeset. ben a kisantant, de főleg Jugoszlávia Németország támogatását kérné-Mindezekkel a kérdésekkel a kisantant értekezlet foglalkozik1, amelynek tárgysorozatán a magyar és az osztrák ügy is szerepel. \\ ! » Róma, május 2
Suvlch olasz külügyi államtitkár fogadta az osztrák követet, aki tájé-
koztatta az osztrák lépésről. Fogadta ezenkívül a magyar követet is és a szívélyes hangú fogadtatás arra enged következtetni, hogy Róma egyáltalán nem nyugtalankodik az állítólagos osztrák csapat-mozdulatok miatt.
Mint Rómában tudják, a kisantant valószínűleg még a belgrádi értekezlet előtt tiltakozását Jelenti be a Népszövetségnél az osztrák védkötelezettség bevezetése miatt.
London, május 2
A Matln Írja, hogy az osztrák kormánynak Bécsben tett kijelen, tése és az egyes kormányoknál adott tájékoztatása teljes megnyugtatást váltott kl.
teteti, az év«k óta szünetelő gazda, sági népkönyvtárt akoiót ujria felélesztettük és a rádióban tartott tary-folyamszerü gazdasági előadás-soro zatok filléres kiadmányaival szintén Igyekeztünk a gazdák gyakorlati szaktudását gyarapítani.
Az Országos Gazdasági Szakoktatási Tanácsnak hivatása (a telepítési törvényjavaslatban szervezett telep-felügyelői Intézmény sikeres mükÖ. désének biztosítása céljából) telep, felügyelók kiképzésére, továbbá a kiválasztott telepesek .előkészítésére és végül a telepeseknek állandó
gazdasági tanácsadásária megtelelő - szakoktatási Intézményekben gyö. kerező. állandó jellegű munkát biztosító - tervezetet kidolgozni. Ez az előkészítő munka már folyamatban is van. A kormányzatnak egyik fon. tos feladata a megfelelő tanerők kiképzése is, mert bér töméntelen okleveles gazda és mezőgazda van ma állás nélkül, azért a kiképzett tanárok számát még jelentékenye® szaporítani kell. Egyelőre az akadémiák Kegédtanszemályzctc jöhet számításba.
\'Az idei tavaszi mezőgazdasági ki
állítás gyönyörű eredményeit szem léi ve, a földjét, hazáját saer^ő magyar gazdának bensőbb óhajtása nem lehet, minthogy a legkisebb gazdaság is ugy minőség, mint ho. zam tekintetébon a leg-maga/sabb teljesítményekkel dicsekedhessék s hogy ez valóban igy legyen, arról a magyar kormány a szakismeretek minél szélesebb körben való elterjesztésével fog gondoskodni, már csak azért is, mert a gazda tudása a nemzeti erő kiapadhatatlan, biztos forrása.
tAUU KOELONV

1863 óta világmárka!
liimimiHinii rrTT°rrTih«a«rn»te
70 év óta kipróbált, ártalmatlan, természetes hashajtó.
Elég már fél pohárral, — kapható klsQvagekben is 66 fillérért
Fablnyl Genfben
Budapest, május 2 (lapzártakor érkezett) Irinyi £1* hu in ér pénzügyminiszter szombaton délben Genfbe utazott, hogy résztvegyen a népszövetségi pénzügyi bizottság illésén.
EMLÉKEZTETŐ
reketekávé est a Kaszinóban 0 kor. ■ájaa 3.
A Baross Szövetség gyüléso a városházán.
MOVE lövész-verseny délelőtt fél y-kor a József föherceg-irti\'lőtéren. Május 5.
A Marica grófnő IV. előadása fél
ü-kor a színházban.
ftUJus 4.
Mécs Alajos Japán filmje előadással a s/inházbau 9 órakor (Irodalmi Kör). Háju 20.
Növendékhangverseny a zeneiskolában fi órakor. MAjas 27.
Növendékhangverseny a zeneiskolában 6 órakor, ■iju 31.
Az Ipartestületi Dalárda majálisa a székház-kertben.
Janin* 17.
Piarista Diákszövetség juniálisa 6 órakor a gimnázium udvarán.
IDŐ
Változó!
Prognózis: Mérsékelt északi légáramláp, hel>enklnt még záporeső és zivatar, a hőmérséklet alig csökken.
Naptár: Május 3. vasárnap. Kom. kat. Jubllate. Proteatáns Irma. — Izraelita IJar hó II. Május 4 hétfő. Kom. kat Flórián. Protestáns Flórián. - Izraelita Ijar hó 12.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a Mária gyógyszertár, Királyutca 40. 6s a klskanlzsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától «st* fl óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden •fési nap nőknek).
— (Ilfilyeggyüjlők találkozója) üét. főn délután (Utói 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
- KAitUitvUelők té»Ur* rendkívül előnyös butorvásárlásl alkalom. Modern beiendezések, tökéletes Jó kivitelben, hosssu lejáratú részletre, sőt kamat-mentesen U kaphatók Kepeteln butor-éraházban, Horthy liiklói-ut 4.
Diadalkapu várja a Nagykanizsára érkező meggéspüspököt
Ezernél több Nagykanizsán a bérmálandók száma
A plébánia nagy előkészületeket lesz a májusi püspök-napok méltó tlőkéflzyésérc. Dr. Rott Nándor mo. gyéspüspök kíséretével május 8-án délután 6 óra Í0 perckor a trieszti gyorsvonattal érkezik Na\'gykanizsá. ra. A pályaudvart ebből az alkalomból fellolxjgózzák .ós feldiszL tik. A főpásztor fogadiatására a pályaudvaron megjel-nlk a város, az egyházközség vezetősége, valai mint a papság. Rövid üdvözlés után a megyéspüspök az Ifjúság sorfala között bevonul a plébániatemplomba. A cintórium lejáratánál diadal, kaput <emel a város a főpásztor tisri. te\'etére> melynél a plébános papsá> ga élén fogadja ós köszönti a me-gyóspüspököt, aki a templomba vo. nul rövid imádságra.
Utána a kiskanlzsa, palini ésnagy kanizsai rk. egyházközségek kópvl. selőtestülotc dr. Itegyi Lajos egy. házközségi elnök élén tisztelegnek a főpásztor elötl. |
Május 9-én, szombaton délelőtt dr, Rott Nándor ünnepi misét pontifikál. Ezen -a szentmiién *\\z cgy-házközség tanácstagja! a püspök k\\).
zíböl veszik a szentáldozóst.
Utána ko«4öcUk a béfiuélá.s szent-ségének kiosztása. A bérmálandók-
nak 9 órakor kell elf^UOniuk hv-lyüket. .
Köuetlen bérmálás után a katolikus egyesületek szervezetek tisztelegnek a megyéspüspök előli.
Egész éjjel szentségimáóás a plébániatemplomban.
Vasárnap délelőtt 10 órakor bori mlce a felsőtemplom előtti lé-ren, utána kezdődik a kaklikui n«gj gyűlés. ,
Délután 4 órakor a nagykanizsai Oltáregyesüíet \'25 éves Jubiláris diszi gyűlése (kath. nők nagygyűlése) és Jubiláris kiállítás a fehérjeimben.
Este 7 órakor gyertyás körménél a városban, amit a megyéspüspök vezet. Ebbe az egész környék népe, a klskanlzsai nagykanizsai ifjú s£g, cserkészek, iskolások, stb\' }>ele. kapcsolódnak. |
Rége<i voltak már olyan impozáns katolikus gyűlések és nüspök-napok Nagykanizsán, mint a május 9. és IC-lkJ katoUkus-napok. ,

Tömeges a? érdeklődés Mécs Alajos hétfői előadása és filmje iránt,
amelyet a piarista templom javára mutat be az Irodalmi és Művészeti Kör
Félelmetes crök bontakoznak a távoli keleten. Ezek az erők hamaro. san egész Európa sorsába beleszól-nak. Európa pedig alig ismeri ezt a messze, titokzatos világol, a forron. gó, romantikája mellett is jnodern világot. | t ,
Mécs Alajos, a kitűnő magyar uj. ságiró 3 évet töltött Japánban. Az
újságíró eleven szemével, mélyre, látó Ítéletével gyűjtött öt**- min. deht, ami a felkélő nap országában érdekes. Ezt mind elhozza május 4-én, hétfőn este 9 órakor a nagykanizsai színházba, ahol előadást tart 40 szines veliicit képpel és be. mutatja 1600 méter hosszú hangosfilmjét a politikai, kulturális és
A Centrálban szombaton este
díjtalan TOMBOLA
és tánoostély
■ok és érMkn nyereményekkel I
Szederkényi Kató és Bodnár Jally bárénekesnők hangulatos számaikkal I
A Indánál* vasökle
patkányt, egeret.
UfflMUI fc HU lerakat:
NEU és KLEIN
NAOYMNIZSA.
gazdasági .sárga mumufl«-ról, Japánról. » Az előadást az Irodalmi és MUvé. szeli Kör iwiiKzl kimenctterlesalö ciklusában, olcsó mozl-helyárakkal.
A tiszta jövedelem . a piarista templomé.
Az érdeklődés olyan tömeges, bogy jól leszi mindenki, ha Jogyét a inozlpénztár utján (telefon 500 ) előre biztosítja.
A vasárnap délelőtti (Jaross-gyQlés programmja
Délelőtt 0 óra 30 perckor talál kozó Baross tagok részére a Csen geri-u t. 1 eni. "\'gyesUkel! htlyl ségben. ; •\'•■\'"\'\' - •\'-
10 órakor szentmise az alsóvárosi plébániatemplomban.
10 óra 60 perckor a fogadó bizolt ságok indulása.
11 óra 15 perekor « vasutálloniá son Illovszky János országos elnök dr. Varsányi Emil felsőházi tag, dr. Rajniu l-\'crenc, vitéz Mart»=-kényl Imre országgyűlési képviselők s kíséretük fogedátt.
11 óra 30 perckor közgyűlés a vá. rosháza dísztermében, tr^lycn felszólalnak vitéz Tabódy Tibor, Zalavármegye főispánja és Illovszky Já nos országos elnök.
Délután 1 órakor társasebéd a Pannoniában. A társasebéden a bu. dapesll vendégük közlil többen fel. szólalnak.
4 órakor a Ctengeri-u. 1. az. alatti egyesületi helyiség avatása éa Baross Gábor arcképének leleplezése. Az avató beszédet mondja dr. Knausz László ügyvéd, a helyi fiók ügyésze.
Az érdeklődőket az elhelyezés miatt pontos meg|el«nésre kéri a rendezőség.
Vitéz Tabódy Tibor főtspán vasárnap délelőtt 11.30 órakor érkezik gépkocsin Nagykanizsára és » városházára hajtat, ahol a Baross Szö. vétség vezetősége fogadja, i
Tennis Ütők, tennis cipők, tennis ingek, tennis bloui fennis nadrágok, tennis zoknik és harisnyák
Inagy választékban kaphatók , Sstomolúnyin<íl\\
isok,í IndlS
J2LEÍISLL
ZALA1 KÖZLÖNY
Gyengélkedés Idején, különö en h> • rosszullétet szorulás vipy ke-retzlfijit okozza, az enyhe és Igen kellcmetlerméiielet „FereneJózsel" keterüvlz mindig puha, könnyű tzék-ürdlést «• kielégítő emésztést srerez Hlret nőorvosok a legnagyobb elismerés hangján írnak a valódi Ferenc József vízről, meri ez a •kritikus életkorban Is hosszabb Időn ál alkalmazható anélkül, hogy szerieleit kedvező halán ciOkkcnne.
vele az u| anya-lipust, akinek csak lelke egyik fele az otthoné, a másik kifelé vágyódik abból a társaság, a szórakozások felé. Az u| anya-típus szeretetéből több jut a társadalomnak, mini a csa ádnak. A gyermeknek alig jut valami a szülei társaságából. Ebhez járul , tik mellék-tantárgy s ami kis szabad ideje marad a gyermeknek, az a pajtásoké, a szabadjára hagyott szórakozásé.
Mindezeket a lényezőkit az iskola maga nem tudja megváltoztatni, de a szülői házzal összefogva, a sze repeket szétosztva lehe\' és kell se-
fitenl a holn\'p magyarságának lelki pilkezését. Az Iskoh megadja az a\'apot a jellemneveléshez, a szülői háznak kell azt ugyanabban a valláserkölcsi és hazalías szellemben állandósítani.
Végül gyakorlati tanácsokat adott az előadói tanár a gyermek befolyásolására, helyes irányban való vezetésére.
Az uj nnya-iipuít többet ad szeretetéből a társadalbmnak, mint az otthonnak
Szülői irHUzltt a plarhta gimnáziumban
Szülői értekezlet volt a nagykanizsai piaristák gimnáziumában. Mini más hasonló alkalmakkor, most Is • gyakorlati gyermeknevelés szolgálatában állt Vegeit Károly tanár előadása. Szavai színesen, könnyedén fogták kézen a szülök ligyelö táborát, amíg megtetette velük az utat a maguk gyermekkorától a mai gyermekszobák levegőjéig. Furcsa, sok gondolkodásra késztető ut. Az Iv túlsó felén az olthon, ahol legfőbb nplnlakép a szülő volt a gyermek számára, — az innenső oldalon az olthon, uhol a gyerme-kon minden és mindenki löbbel nevel, mint a szülő, akinek gondoskodását, idejét, ere|ét sok kényszerű él sok önként vállalt e,yéb ok rabolja el a gyermektől.
Zamatosan, tarka képszerüen mulatta be az előadó tanár a gyermek éleiét és jelleméi az Iskolában. Példákkal Illusztrálta a mai dlák-gene-ridó lelki elsstnyulását, fegyelmezetlenségét. Nem általános tünet, de — országos. És ezért a kultuszminiszter rendeletet adott kl, amely utasítja az iskolákat, hogy üljenek össze a szülök parlairenljévrl és vessék meg az együttes munka alapjait a fiatal generáció legyeim zett, harmonikus, szép lelkinek kialakítása érdekében. Jellemes, lovagias embereket kell áladnl az iskolából az étet számára. Ehhez elsősorban szükséges a felnőttek hasonló példaadása. A hiba éppen ilt van. A ma felnőttje Igen nagy részben a féktelen egolzmus rabszolgája, aki sem fegyelem, sem kölelességtudás, unt lelki egyensúly tekintetében nem alkalmas a példakép szer. pére. A keresztény steretet, a kölcsönök megértét magvait első orb n az likolában kell elvetni a káros tulajdonok helyébe.
Az iskolás fiatalság fegyelmi és akarati összeomlásának vannak mentő éi vannak terhelő okai. Há-bora volt, válságok jöttek utána A felnőttek Idegrendszere meglazult t ez ott hagyta nyomát 1 gyermekeken it. A gondok béklyóba verték a családokat, melyeknek egyetlen bálványa kit a Jövő: — a gyermek. Ezt a bálványt elkénnttetlék. A viszonyok kényszerítő hatása alatt az Iskola li hof Itt, hol olt tágított a követe]tlféltyefcen. A gyerthek kor&n kikerült a gytfrmeksioba levegőjéből, tokai érezte magái fontosnak a felnőttek közült, csoda-e, ha t felnőttek iránti tisztelete megfakult? Jött a sport-szenvedély káros tűi-hajtása, ami elvitte a gyermek-létek üde érzékenységét. A kalokagathia nertt ldWO töbft, a lélek mellékes lett, a nyers erő állt a gyermek elé eszrflénynek.
A család épölete is recteg-ropog • gyermek körül. A mult gyermeke előtt a íztftő az Isten megtestesítője volt, benne látta megszemélyesítve az nsszet itteni tulajdonságokat, S m«rt a gyermek ösztönösen példákat keret belső kifejlődéséhez, a
rit szüleiben találta legközelebb, mk gyermekeinek nagy része hlábs keresi a felnőttekben ezt a példát ét öreg letz, mielőtt gyermek lelt volna, elketeredlk a szálaize, mielőtt a> élet édestágét izW-hette volna.
Megható melegséggel emlékezett
Vegele tanár ezután * tálát ------
mekkorára* ufflöl \' szokására, Mh
Az Ipartestületi Dalárda majálisa
Pünkösd első napján uz ipartestület kje rl helyisé gében tánccal egytie kötött majálist rendez az Ipartestületi Dalárda. ,
A majális tiszta Jövedelme a Ju. nius hó U8- 29-én Szombathelyen tartandó XXIV. urszágos dalosverseny részvételi költségeinek fedezé. sét szolgálja.
Az előkészíti munkálatokat serényen folytatja a dalárda vezetősége, élén dr. Hegyi Lajos városi főjegyzővel, aki, mint a dalárda elnölre, értékes támogatásával Igyekszik le. betövé tenni, hogy a dalárda és Nagykanizsa daikulturája fejlődése blztosttiassék. I
Az Ipartestületi Dalárdát i>cm kell bemutatnunk n város közőnaégúnelt-Az utolsó évek országos versenyein

Járjatok kedvükben. Ami nekik jó, az nektek Is pompás. Ilyen az
DORCO
ny Ari-cipő
Könnyű, tartós, szellős, rugalmas talpú EMERGÉ nyári-cipőt különféle színekben választhat a dolgozó nő vagy férfi. Az EMERGÉ nyári-cipó a kevéspénzü emberek örömei
Viiyizzl
BMOTtGÉ védjegy
^IlMIgROÉ minőség!
GYÁRTJA A MAGYAR RUGGYANTAARUGYAR
elart sikerei fényes tanúbizonyságot szolgáltattak arról, hogy ez a dalárda megérdemel minden támogatást, hisz rövid idő alatt a fejlődés, nek ama fokát érte cl, amellyel immár az ország első dulegyl\'ícl közé soroz tatolt.
A ctyl<>sfeg>elmCzettség, a magyar dal iránti lelkesedés, városunknak ebben az egyetlen férfikarában is összpontosul és habár a dalárda túlnyomóan iparosokból rekrutálój* dik, a mostoha viszonyok és a napi fárasztó munka ellenére is szívesen áldoznak heti 4 5 órát a magyar dal oltárán, i
A város közönségének figyelmét
felhívjuk a dalárda majálisára, a mely nem sablonos nyári mulatság, hanem egyszersmind hangversenye is lesz a dalárdának és amelyen a kötött versenykart, Liszt: »Ist<>nll zengi napkelet* olmíl gyönyörű kó. rusát és ugyancsak Liszt: -»Pater nosier« latin szövegű összkari^hiü-vét fogja előadni.
Pártoljuk az Ipartestületi Dalár-dáílkulturálls és hazafias törekvésé, ben és a város közönségének a !ma-jáliíxm minél nagyobb számban való részvételével tegyük lehetővé, hogy továbbra is hirdethesse a magyar dal dicsőségét és ezzel Nagykanizsa dalkultúrájának fejlettségét. ,
Miniszter! megbízott érkezett Kanizsára a katolikus knltorbáz ügyében
IvánkovIcB miniszteri tanácsos tárgyalásai a plébánossal éi polgármesterrel
A nagykanizsai katolikus kultúrház megvalósítása érdekében meg. indított mozgalom, ujabb fázisához ért llómaim Bálint kulluszimniazi-ter a nála járt nagykanizsai küldött, ség előtt kijei "ntelle ugyanis, bogy a kérdésDek a helyszínen való megbeszélésére leküldi Nagykanizsára megbízottját. Szombaton érkezeti Nagykanizsára a miniszter Megbi. zásából Ivánkovics Kálmán, miniszteri tanáosos, aki előezSr P. Cztrfuss VIktorin plébánost, a kath. kultur.
ház-mozgalom elindítóját és vezetőjét látogatta meg, majd együtt felkeresték dr. Králky István polgármestert, hogy a támogatás kérdését és annak feltételei! megbeszéljék.
Ivánkovics miniszteri tanácsos ez. ufán megtekintette a rend telkéig ahová a kulturház építését tervezik.
A tárgyalások eredményét és a felmerült kívánságokat u minisztert tanáosos Jelenti a miniszternek, akt Ígéretéhez híven rövidesen söntén Nagykanizsára érkezik. | i i
ruhák, kompiéit, blousok, pongyolák legszebb tavaszi ás nyári fazonokban kaphatók. Hatalmas választékunkat bármikor készséggel bemutatjuk.
Ármház
EALA1 KOZLÖHV
1996. mtim 3
Bérmálásra ajánl Miltényi cipőáruház: - (Fő-uft 2.)
m antilop m
Gyermek lack mm
23—2ft-lg P «■•». W-30-lg P •■-31 -36-lg P I-«0.
Gyönyörű fehárcipAuJdunságak, szandálok, tennisz-
19—22-lg P I II, 23 —26-ig P B-IO, 31-35-lg P 7 »0.
Fekete és baraa paotu vagy lazffs
30-35-lg P 1\'-,
36—3Wg P •-•0.
NŐI divatcipők, férfi- és gyermekcipők a legnagyobb választékban, a legoicsóbbtól a legfinomabblg.
és tornacipők érkeztek
Nyolc napi fogházba került a templomban lopott másfél kiló kenyér
Beszámoltunk arról, hogy a Zalai Közlöny nyomdájának tanoncleánya a felsőtemplomban észrevett egy gyanúsan viselkedő asszonyi, aki a falusiaknak az előcsarnokban hagyott eók-mókja kőzött elkezdőit kotorászni, nz egyik kosárból kiemelt egy csomagot ós azzat továbbál. A fiatal leány azonnai figyelmeztette a sekrestyést és mivel Ismerle névswrlnt is ,a nőt, az rövidesen rendőrkézre került. Kovács Jói\'sefné Gangl Emerencia volt a templomi tolvaj, akinek férje eslz-madiamunkás és három gyermeke van. A 36 éves asszony elmondta, hogy másfél kiló kenyoret és a kenyérruhát lopta ki egy asszony kosarából. Nyomorával védekezelt. Benkő Józscfné-nek, i károsult asszonynak később a kenyér fejében 50 fillért, az időközben eladott kenyérruha fejében 20 fillért adott, de mivel hasonló csele volt már, Kovácsné a törvényszék elé került. Makáry tanácselnök elölt sirvu vallotta be lettét és azt mondta, hogy férje heti 5 pengőt keres, ebből nem tudja családját eltartani, hatan vannak, akik naponta tőle enni kérnek. Kihallgatták a károsultat is, aki nem kivánta Kovácsné megbüntetését. A bi-róság figyelemmel az enyhítő körülményekre az enylxltő szakaszt alkalmazta és nyolc napi fogházzal sújtotta Kovácsnét. Az ítélet Jogerős.
Tekintetlel arra, hogy Kovácsné már harmadízben állott a bíróság előtt, mely esetben a büntetőtörvénykőnyv súlyos büntetést ir elő, a kiszabott büntetés a bíróság emberiességérő) tesz tanúságot.
Nemzetközi Vásárra utazók kozmetikai szaktanácsot
díjmentesen
kapnak, ha e lappéldány! felmutatják :
GÁSPÁRNÉ SONJA
gyógy kozmetikustól VI., Undrássy-ut 184.
Telophon: I8M»-I854i. A vásár területétől & percnyire van a kozmotlkal rendeld.
Magyaros vendégszeretettel és olcsósággal várja Budapest a Nemzetközi Vásár látogatóit
Páratlanul gazdag programmot állítottak Össze a vendégek szórakoztatására
A magyar főváros minden tényezője összefogott, hogy ezidén valóban fe-lejlltetellenné tegye a május 8-án kezdődő Budapesti Nemzetközi Vásárra érkező vidéki és külföldi iközönségnek az Itt tartózkodás Idejét. Magyaros vendégszeretet, előzékeny figyelem és olcsóság, olcsóság, olcsósági Ezek n kiadott jelszavak, amelyekhez kivétel nélkül mindenki szigorban tartja magát, mert már a gyermek is tisztában van az idegenforgalom nagy értékével.
Természetesen maga a vásár a fő vonzóerő. A vásár, amely csodálatosan szép keretében káprázatos gazdagságában vonultat fel minden komoly értéket és minden uj ipari szenzációt. Készen is áll már az egész hatalmas vásárváros. Minden épületjo és pavil-lonja oly \'tökéletes építészeti remekmű, mintha örök időkre szánták volna. Most a belső kiképzés, a belső berendezés gondos és serény munkája folyik, hogy a megnyitás időpontjára pontosan a helyén álljon minden.
Az asztalosok, a szlkviziparosok, Bz épitőlpar, a molnárok, a trafikosok mind a vásár ideje alatt tartják meg országos kongresszusaikat Budapesten, de országos kongresszusra gyűlnek Itt (üssze a "magyar könyvtárosok és levéltárosok, valamint a pilóták is. Országos kongresszusuk keretében a gyors-és gépírók látványosságnak is beillő tömegversenyeket rendeznek. Egyidejű a vásárral az országos kertészeti- és virágkiállítás, valamint a Magyar Képzőművészeti Társulat nagy Jubileumi kiállitása. Ezidén ls szenzációsnak ígérkezik az aytortítfbilok szépségversenyé, a híres «Nemzetközi Concours d\'fclégance.. Különleges sportesemény a Budapest—Felsőausztrla-i válogatott kézilabda mérkőzés, továbbá a gyep-hoky-bajnokságok, valamint a lovas-
póló mérkőzések. A színházak legnagyobb sikerű darabjaikat tűzték műsorra, u zenekedvelők pedig nem kisebb világhircsségek, mint Grace Moore és Walter Bruno művészeiében gyönyörködhetnek. Ogetőversenyek, lő-versenyek minden lap lesznek és ekkora esik a Millcncuml dij lefuttatása ls. A Magyar Automobil \'Club Tourist TrophiJa, nemzetközi kutyaklállitás és még egy sereg látványos esemény teszik teljessé a szórakozások gazdag programját.
Két egész rendkívüli kedvezmény-nyel ls kedvcskiedik a vásár Idei látogatóinak: sétarepülések és vidéki kirándulások rendezésével. Sétarepülések naponta lesznek Budapest és környéke fölött ós egy-egv Ilyen 20 perces repülésre a vásár területén személyenként 10 pengőért lehet jegyet váltani. Május 10-én. vasárnap szerfelett olcsó kiráiidulóvonatok Indulnak Budapestről Győrbe, Sopronba, Miskolcra és Debrecenbe. A vásár.* igazolványok tulajdonosai a kirándulás célpont távolságának arányában egy-egy ilyen kirándulásra caak 3—5 pengőért válthalnak vasúti menettérti jegyet.
(-)
— Siesta Sanatórium)
főváros egyik legideállsahban fekvő é» orvosilag legtökéletesebben felszereli gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen. Kámáal és mikroszkopiái laboratorlutal. Elektrokardlo-graph (sziwizKgáló). Krogh félő alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Ente-rocleaner (bélfürdő). Modern vizgyógy-intézet. Orvosilag vezetett vlllany-üzeroü konyha. Elsőrendű ellátás, Ő70Q négyszögöles parki Olcsó árakl
A még raktáron ltv6
kalapokat (wiMr. mii mm) fürdőruhákat, férfi pulloverek és kabátokat
rendkívüli olcti áron kiárusítom.
Barta Alfréd
Pfl-ut 8.
Szombat
I.
17.30 Budai Dalárda. - 18.40 Vidám negyedóra. — 1005 Ismeri eit i dall* A Rádióélet rejtvénypályázata.
— 20.10 Vlgjátékelőadás a Studlóhan. .A túlbuzgó fiatalember.. Vidám tór-ténet 3 fölvonásban. Rendelő Odry Árpád. - 22 Hirek, időlárásjelentés.
- 22.20 Cigányra*. — 23 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 0.0Í Hirek.
BuiUpe* II.
17.40 A Szociális Missziótársulat elő adása. (Farkas Edit). - 18.30 Mezőgazdasági Klóra. — 19.40 A félszáza-dos seltlement-mozgalom. (Dr. Hit-sclicr Rezső). — 20.15 A rádió szalonzenekara. — 20.40 Híreit.
Béea. í
17.30 A hazafias front wachnul tavaszt ünnepe. — 18.30 Népdalokat tanulunk. — 19.30 Műnz Miecslszláv zongorázik. — 20.15 Tarka tlzperc és o pereit, rádióegy\\-eleg. — 21.4(1 Filmekről. — 22.10 Minghetti I.iza hegedül. — 23.05 Jazz.
Vasárnap
9.30 Hirek. — 10—10.55 Református istentisztelet. — 11—12.15 Egyházi ének és szentbeszéd. A szentbeszédet dr. Sík Sándor mondja. — 12.20 Időjelzés, időjárás Jelentés, - 1X30 Az operaházi zenekar. — 13.35 Lengyelország feltámadt. (Vitéz Somogyváry Gyula). — 13.50 Puccini-hanglemezek.
— 14.45 Egészségügyi Kalendáriuirf.
— 15 A lucerna kártevői. (Dr, Gróf Béla). — 15.50 Cigányzene. — 16.30 Lőcse. (Germanusné Hajnóczy Itózsu).
— 17 Kerpely Jenő gondonkázik. — 17.20 A magyar—ir válogatott labda-mgómérkőzéa második félidejének közvetítése a Hungária-ut! pályáról. Beszélő Pluhár István. — 18.20 Bndá-novics Mária énekel. — 18.50 Anyák napja és nemzeti gyermekhét. (Libcr Endre). — 19.10 A rádió szalonzenekara. — 20 A debreceni Csokonai-színház előadása. .Leányvirlus.. Zenés vígjáték 3 felvonásban. Rendező vitéz Jakab ffy Dezső. - Az I. felv. után kb. 21 Hirek. - A II. felv. után kb. 22 Sporteredmények. — Az előadás után kb. 23 Cigányzene. — 0.05 Hírek.
a
15 Cigányzene. — 18.40 A rádió szalonzenekara. - 19.20 Szülőföldünk képe. (Dr. IfJ. Reitzer Béla). - 20 Hanglemezek. — 21.05 Hirek, sporteredmények.
Mm.
U Népdalok Kremlből. - 11.35
Bérmúltlsra: szivetek, selymek, botisztok, vásznak
a legnagyobb választékban és legolcsóbb árakon Szőnyegeky függönyök* paplanok minden kivitelben
KIRSCHNER Divatáruházban
1936. május 3,
BALAI BOZLOWY
Szimfonikusok Reichcrt csellömüvész-nővel. - 12.45 Szórakoztató zene. — 13.30 A hazafias front wachani ünnepi felvonulása. — 14 Könnyű zene. — 15.40 Komoly zene. — 17.55 Rádió-zenekar. — 18.10 Vidám utazás a saiz-kámmergutban. — \'20.45 Hebbcl-vers az éjszakáról. — 20.50 Humoros negyedóra. — 21.45 Bohózat zenével.
22.20 Szánthó Emil alt éneke. — 23.15 Schrammelzene. — 0.15 Cigányzene Budapestről.
Megindult a vitorlázórepülők gyűjtése
Az NTÉ~KéÍ>eí4b*n alakult vitorlázórepülő szakosztály, mint isme. rétes, öt pengős alapltóiagságokal alapított, amelynek elfogadására a nagykanizsai közéleti nagyságokat és jószívűségéről ismert vezetőket kérte fel. A felhívások szétmentek. Volt, aki igen kedves buzdító sza. vakkal 5 pengő helyett 16-öt küldött be, de bizony még igen sokan nem reflektáltak a kérelemre. A ve. zetőség most ezúton is kér mindenkit, hogy a hó eleji pénzbeosztásnál gondoljanak a vitorlázórepülőkre is. Ez/eí" egyidejűleg alispáni engedély-lye» gyűjtést is indítóit a szakosz. tály. Kérjük, a kopogtató repülőket fogadják szívesen és kl-ki helyzetéhez mérten támogassa ezt a mozgal. mat
,;dterrut" tetőfedöpala nagylemez cső
•ok nar m<
fényesen b a w á 11, kimagasló mln&ség.
ETERNIT MŰVEK
Badapei), TL, Aairásiy-nt 33
Elárueiték minden nagyobb helyeégben
— (Kinevezés)
Vitéz Tabódy Tibor főispán dr. Haba Antal nagykanizsai kórházi főorvost Zalavármegye tb. tiszti főorvosává nevezte ki. A főispán olyan érdemeket ismert el ezzel a kinevezéssel, amelyek Haba Antal nevét országos viszonylatban is elismertté és te kintélyessé telték.
— (Az OTI köréből)
A belügyminiiszter Kaply Ferenc számvevőt Győrből a nagykanizsai OTI kerületi pénztár mellé számvevőségi főnökké kinevezte.
— (Házasság)
Alpár Frledrich Irén és dr. Novai nagykanizsai városi tanácsnok ma dél előtt házasságot kötöttek Kajíosvárott.
— (Pedagógiai szeminárium)
Megirtuk, hogy Zalavármcgye tanítósága hat napból álló |>edagógiai szemináriumot tart a megye különböző részeiben. Az első ilyen napot most tartolták meg Pacsán, amelyen igen nagy számmal veitek részt a környék és a távolabbi vidék, igy a kanizsai járás tanítói is. Az első pedagógiai szc-iníháriumi nap, amely igen ériéke: gyakorlati és szakelőadásokkal telt el, a legnagyobb sikerrel zárult.
A legokosabbat akarod cselekedni? Biztosan akarsz a nyeregben DlniT
Válaszd az
EMERGÉ
kerékpárgumit
hiszen eddig la « leghívebben szolgált
Az EMERGÉ kerékpárgumi hét fajtája áll a rendelkezésedre. Még a legolcaóbb Is tökéletes
Vigyázz!
EMERGE védjegy :
EMERGF minőség!
GYÁRTJA A MAGVAK RUGGYANTAARUGYAK
— (A vasárnapi térzene)
A nagykanizsai határőrzenekar vasárnap délelőtt fél 12 órakor térzenét Md a Korona elölt. Az egyórás szóra, koztató hangverseny műsora a következő: 1. Blscup: Előre, induló. 2. Moréna: Elő dalok, keringő. 3. Alettor— Pécsi: Vígjáték-nyitány. 4. Bizet: Carmen, ábránd. 5. Schubert: A tengc. ren, dal. 0. Lehár: Losonczi-induló. A zenekart Hering Alfréd ezroddobos vezényli.
Férfi sport ingeket
Pizsamákat
legújabb wieni szabás szerint
hozott anyagból is, legszebb kivitelben készít
Berta Sándor
férfi fahérnamO-aaame
— (Tisztújítás)
Még csak néhány hónapja, hogy a fáradhatatlan P. Czirfusr, Viktorin plébános megalakította Nagykanizsán a katolikus férfiak szervezetét. Azóta mind több és több a Credo-tagok szá ma. Ma már a nagykanizsai katolikusság legerősebb egyesülele a Credo, amely Nagykanizsa központtal a nyáron az egész környéken íolytatja pro. pagunda munkáját. Holnap, vasárnap a Credo ideiglenes tisztikarának mandátuma lejárván, végleges tisztikar választásra kerül sor. A fehérleremben 11 órakor kezdődő kőzgyüléésen minden Credo-tag okvetlenül jelenjék meg. A gyűlés után a tagok P. Czirfusz prézes vezetésével a Baross-szövetség nagygyűlésére mennek.
— Férfi tropikál a kellemes nyári viselet, métere P 560. Qolenszky Divatüzlet
— (Előadás a Legényegyletben)
A Kath. Legényegylet május 4-én, hétfőn este hét órai kezdetlei balesetvédelmi előadást rendez. A vetitett-képes előadást Takács Zoltán biztosítási felügyelő tartja. Belépődíj nincs, mindenkit szivesen lát az egyesület.
— Nöi r«hérdp«k gyönyörű kivitelben naponta érkeznek az „Ideál" clpő-Uzletbe. Fő-ut 12. az.
— (A Szekeres-utoa megnyitása)
^Szekeres József-utca lakói és háztulajdonosai szombaton beadvánnyal fordultak a polgármesteri hivatalhoz, amelyben kérik a várost, hogy a kórház melletti kél zsák-utcát és a Sze-keres-utcát nyissák meg.
=» Löwy olpő.-üzletben, Budapest IV., Muzeum-körut 7. és IV., Váczi-ut 10. legolcsóbban vásárolhatja a legfinomabb nöi- és férficipőket.
— Hinti, taft •elycm a nyári divat, métere P 1 30. Golonszky Divatüzlet
— Fehér elpfit, tennUx elp«t éa torna cipSt Miltényinél Fő-ut 2., veszünk.
— (A Isánylioeum)
növendékei eddigi sikeres, szerepléseik után vasárnap délután 5 órai kezdettel az Intézet tornatermében előad-ják Sophocles tragédiáját, az Anti-gone.t, A liceum műkedvelő gárdája hónapok óta készül a holnapi nagy napra, hogy méltó legyen a liceum nevéhez. Ezenkívül Mese az édesanyámról cimü színdarab is szinre kerül. A liceum családjának kedves délutánja lesz ez, szülőknek, hozzátartozóknak, a liceum minden igaz barátjának egyaránt élmény. Belépődíj nincs, müsormcgváltás 1 i>engő és 50 fillér. A jövedelmet a könyvtár-alap javára fordítják.
a- Oyoi-mokclpíket, szandálokat Miltényinél, Fő-ut 2., veszünk.
— (Diftória-oltás)
Vasárnap délután 2 órakor diftéria elleni védőoltások hatósági kiosztása történik a Rozgonyi-utcai iskolában. Az oltás alispáni rendelet értelmében kötelező. Minden 2—4 éves gyermeket beoltanak. Minthogy a diftéria-oltásokat eddig is jó eredménnyel vé. gezték és azok semmi következményiével nem járnak, u városi tisztiorvosi hivatal felhívja a szülőket, hogy a gyermekeiket oltassák be. Az oltás * díjtalan.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett Is mindenki részére igeu olcsón beszerezhető Kopslein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
— Háilauxonyok! Megjelent a Dr. OETKER gyár 1936. évi első kiadású féayképM rocoptkSayvo, melyet kívánságára bárkinek Ingyen és bérmentve küld: Dr. OETKER A. Tápszerművek Budapest VIII., Contl-u. 25. 8ütőpor és vanllllncukor ára most levelenként 12 fillér.
7tU mi nimmddetí motínafc,
" r.Aco t
morl at még nom luxus, ha ®gy csésio FRANCK kóvópóilékkal izositett KNEIPP malálakavét iszik. Tápláló és olctó mindennapi ital. Ai élvezőiért pedig, omit olfogyaszlá»a nyujl .iom it koll külön fizotnio, oz a gyárhnányi saját-tága
Hranck ésKneii
wr.mm\'mMmiíimmm n — w W ■ #
a taAci\\ikmcd.c(knctk, íVMKtW. *?/tiji
ZALAI KÖZLŐN*
1936. máim 3.
Junior,
az ifjúság tennisz-cipője, erős vászonból, felhajtott crepp-talppal . . . P
3-60
Chrom-iennioz,
erős prima dubliro-zott vászon, felhajtott dupla erős, zöldes-szlnü crepp talppal, fűzős és pántos, szellőző lyukakkal . P
5-80
Mester-tenniaz,
legerősebb, lég- és izzadság áteresztő, ruganyos crepp-talp-pal, a versenyjátékosok elismert ten-nisz-cipője . . P 0*®°
Dawis-tennia
erős tropikál-anyagból (lyukacsos felsőrész), minden sporthoz alkalmas, dupla erős crepp talppal . . . . P
6-
Szabó cipőáruház
Horthy Miklós-ut L
Az NTE és Zrínyi futballosapaíal felkészülten várják a mai rangadói
A kanizsai rangadó az országos tippversenyben
Elérkezett a nagy rangadó n"pja. Csapataink teljesen felkészülve várják a délután 4 órát. Ez n mérkőzés magasan emelkedik ki az eddigi összes rangadók közül, mert itt nemcsak a helyi rivalizálás, hanem u bajnokságról van szó. Az NTE és Zrinyi nemcsak egyenlő pontszámmal állnak 11 bajnokság előkelő helyén, hanem a gólaráiiyuk is majdnem teljesen egyforma. ^\'apirfornia szerint tehát egyenrangú ellenfelek küzdelmének látszik n mai rangadó, « valóságban azonban nem igy van. A Zrinyi csapatának egé-íZ tavaszi formája annyira meggyőző volt, hogy a szurkolók nagy tábora a Zrinyilien látja a mérkőzés győztesét. Az NTE kapta az alosztály csapatok közül a legkevesebb gólt, mig a Zrinyi csatársora ontotta a gólokat. Tehát egy nagyszerű csatársor megütközése lesz a mai összecsapás az NTE kitűnő védelmével.
Olyan küzdelemre van kilátás, a milyen ínég nem volt Nagykanizsán. Félő, hogy ezalkalommul kicsinek bizonyul a Zrinyi sportpálya hutalmas tribünje, azért ajánlatos időben megjelenni.
A két csapat a következő felállításban játszik:
NTE: Persovits — Csáki, Farkas — Szollár, Ritter, Kudich — Csász,
Londoni pillanat-képek
Irta : Balog Deu4
10
A földalatti állomásokat azonban állandóan átalakítják és az ósdi lifteket elegáns mozgólépcsőkkel cserélik ki. Egyes állomások meglepően szépek és elegánsak. Ilyen a Plcadily Cirkuszon lévő is. A körben futó kirakatokban híresebb cégek rcklámárui láthatók. Jegyeket a csurnok közepén nagyszámban elhelyezett elegáns bódékban kaphatunk. A jegyváltást az e célból felállított automaták is megkönnyítik. Tájékoztatók lépten-nyomon láthatók. Nagyszerűek e szempontból a piros ernyöjü lámpák, klasszikusan tömör és az eltévedést kizáró felírásaikkal. Ilyen: -Kövesd u piros fényt és a Bar-ker Streethez érsz.\' E lámpák által jelzett irányban kell tehát mennünk és Mkkor ahhoz a mozgólépcsőhöz érünk, amely a megfelelő perronra visz. A mozgólépcsőkre lépve a falakon "z ezek használatára vonatkozó utasításokat olvashatjuk, mint amilyenek; állj jobbra, hogy az emberek elmehessenek melletted,\' — lépj ki a jobb lábbal,. — -utas tartsd » jegyedet a második korlátig, aho\'l a jegyellenörzós
Jakubecz, lioffmanti, Szendröi, Jelinek. Tartalék Csondor, Vági.
Zrinyi: Pápai — Kárpát, Slröbl -Beke, Ködbaum, I\'őcze - Poór, Babos, Csöngey, Pum, Bod.u
A mérkőzés délután I órakor kezdődik. Játékvezető Nyugatról.
Elbtte 2 órakor
Nagykanizsai Vasutas—NTE II. bajnoki mérkőzés lesz. Játékvezető Szirtes. A kettős bajnoki mérkőzésen nem lesznek felemelt helyárak, de az NTE
és Zrinyi tagkedvezmények ncin érvényesek.
I. oszt. bajnokság állása
1. 8BTC 20 12 3 5 64 : 32 27
2. PVSK 10 12 2 5 31 : 28 26
3. NTE 19 10 6 3 42 : 27 26
4. ZTE 19 12 2 5 60 : 40
5. PEAC
6. KRAC
7. DVAC
8. TSE
9. KJT8E
10. N8E
11. PBTC
20 12
1 7 3 9 39
3 8 36 : 45
- J0 35
1*10 29
1 12 35
28 25 17 17 16 15
: 41
5 10 36 : 55 13 3 14 22 : 55 5
12. DVOOE 18
Hátralevő mérkőzések
PVSK-nak: DVAC, PEAC, TSE.
NTE-nek: Zrinyi, DVAC, KRAC.
Zrínyinek: VOGE, NTE, Turul.
SBTC-nek: Turul, TSE.
Engellelter itthon
Az NTE kitűnő jobbszélsője, mint ismeretes, Pécsett lábtörési szenvedett. Nyolc heti klinikai kezeiéi után a műit héten haza hozták, de állatta még olyan, hogy 0 hélig kénytelen az ágyat nyomni.
A PANNÓNIA SZALIODA éttermében és keri-helylségében ma és minden este w.
Vig Fiuk Jazz\'*en«kara Járóka Antal,
a rádióból közismert prímám vazatésével
HANGVERSENYEZ.
Vaaár- éa únnapnap délalStt sörzana
JANDÓ NUSI ÉNEKEL.
Eredeti angol férfi szövetek
nagy választékban érkeztek. Qyönyörü exlusiv mlntik, — kiváló minőségek.
Schütz-Aruház.
A francia válaazVáaok
Párls, május 2
A Vasárnapi képviselőválasztással kapcsolatban az egyes jelöltek a párt-fegyelemnek megfelelően jártak é\', n kevésbbé esélyes jelöltek visszaléptek pártjuk esélyesebb tagjai javára és igy a vasárnapi választáson a jobb és a baloldal teljes nyíltsággal küzd az elsőségért.
A lapok szerint Sarraut miniszterelnök a választás idejére még megtartja kormányát, a választás után azonban feltéllenül sor kerül annak átalakítására.
Bad Gleichenberg
(SUjtrortiig) falUI múlhatatlan
katarrhuiok-, autai-, tMőtágfllái- él fiivkajrkiál
Egyedülálló klíma, liires gyógyforrások, tormészetes szénsavas furdök, pneumat. kamrák, inhalatórlumok.
PÜrdaUény wAjoi itapt«Mb«r.
Telj., pen.ló S é tói
Prospektus: Osztrák Forgalmi Iroda Budapest, Andrássy-ut 28.. vagy Kurkommlsslon, Oleichenberg utján. mi
történik stb. A perronra érve egy nagy fénytábla ötlik a szemünkbe. A táblán kiugró számok a sínpár számát clzik, amelyről a legközelebbi vonat indul. A tábla alsó rés\'tón a szám mellett |>cdig az állomás neve olvasható, amely felé a jelzett vonat megy. Ha valaki olvasni tud, nem tévedhet el. is I. és III. osztályú kocsik vannak. Az I. osztály ára a lll.énak kétszerese, mint a rendes vasutakon, dc a III. osztályú kocsik is igazán szépek és kényelmesek. Kalauz itt sem látható, mert a jegyellenörzés az állomásokon való belépésnél és kilépésnél történik. De a kalauzra azért sínes szűkség, mert a kocsik automatikusan működnek. Uu a vonat az állomásra ér a kocsi önmagától kinyilik, ha 1 H?dig a vonat indul ugyancsak önmagától becsukódik.
Utcai baleset-védelem
A közlekedéssel kapcsolatban még
azokról az óvintézkedésekről akarok legalább néhány szóval megemlékezni, amelyek az utcai balesetek elhárítását célozzák. A Budapesten is látható fénylámpákat itt ls nagy számban alkalmazzák. Az egyik oldalról " másikra való átmenetei természetesen
csak a feltűnően megjelölt helyeken és merőleges irányban . történhetik. Egyes utcarészeken alkalmazott feketesárgára festett magas oszlojiok, amelyeknek tetején nagy sárga és messziről észre velKHŐ gömbök vannak szintén azokat a helyeket mutatják, ahol az átjárás lehetséges. A kanyarodóknál nagy számban alkalmazott és feltűnő fémlapokból készített felírások nézz jobbra,\' —• .nézz balra,. — -tarts jobbra, — .tarts balra, is hasonló colt szolgálnak. A balcselek számát az autóvezetők előzékeny, óvatos magatartása mindenesetre csökkenti. De a balesetek elhárítása szempontjából a legnagyobb érték a nagyszerű angol rendőr, aki egy pillanatra sem feledkezik meg fpntos kötelességéről és akinek sastekintete azt is észreveszi, ha pld. egy öregember habozik és nem mer az utca másik oldalára átmenni. Erre azonnal megállítja a jármüveket és maga viszi át uz öreget, mint azt egy alkalommal én is láttam, fis mindezek dacára Londonban havonta átlag 500 autóbaleset fordul elö, amelyek közül 200 halállal végződik. A balesetek számának állandó \'emelkedése londoni tartózkodásom idején arra bírta More Be-
lische közlekedésügyi minisztert, hogy a mozivásznon figyelmeztesse a közönséget az utcán szükséges magatartásra. Az erre vonatkozó tudniva. lókat különben egy 24 oldalas kis füzetben is kiadta és ezt u füzetet minden londoni lakosnak megküldte.
A haza minden előtt
Nyilvános ünnepségek és előadások végén azt mondja az angol: I.udies und (icntlcmans: The kingl A magyar, nak is van ilyen jelszava és ez igy hangzik: A liuza minden előtti És aki sokszor járt külföldön és sok földet bejárt, az tudja, taj>asztalja önmagán, hogy esetleg mindenütt jó,\' do feltétlenül a legjobb Itthon! lilába oly szép és kívánatos a kanadai alma, az angol cseresznye, a francia barack vagy spanyol szőlő: az mind csak a szemnek jó! Dc ize, zamata, lelke csak a magyar föld termékének van. Szeretetünk és őszinte belső vonzódásunk ezért csak azé a földé, amelyhez gyermekkorunk szép emlékei fűznek bennünket, amelyben elhunyt kedveseink pihennek, ahol élünk, dolgozunk, örülünk és sírunk, — amely ápol és majdan eltakar bennünket.
(Vége)
BÉtmílísrti, tennlszezésbez cipőket uz „Ideül" SKílfsri
1030. intim 3.\'
ZALAI KOZLONV
T
£
ITAL-SPORT
ITAL-SPORT
ITAL-SPORT
ITAL-SPORT
ITAL-SPORT i
A tenlsifltók A Isgjsbtisk
legjobbja •teniszütője
Minden OIMrt tyirl ,.ru4. I Hurozáat, javítást alsórendű luktmlxr végzi I Mindennemű tanlaz cikk legolcaóbban csak az
„ITAL SPORT"-nál
Zrínyi MIkIds-utca 40/*.
N. T. E. és Zrínyi verseny-játékosai .Ital Sport\' -tal játstanak I
A négus feladja Jiddis Abebát, de folytatja a háborút
Abesszínia még mindig nem hajlandó közvetlenül tárgyalni az olaszokkal
r—*• mmmu—j
I Mindenki • helyi kertwkedőknél I I éa lparo#oknál szerezze bel j|
Addis Abeba, május 2 A külföldi tudósítók jelentése szc. rint a négus pénteken a legnagyobb csendben, észervétlenül, zuhogó esőben érkezett Addis AJbcbába.\' Vele volt Kassa \'és Getasi herceg ls. A császár és serege egyelőre a fővárosban marad". Valószinüleg ma dön. tenek a további teendők felett. A legvalószínűbb terv az, hogy a né gus kiüríti a fővárost és attól 60 mérföld >yire, «(lrü, erdős, hegyes vidéken fog megküzdeni az olaszok, kai. A főváros kiürítése után csak Decla Hevarietc, Abesszínia genfi megbízottja marad 1000 rendőrrel a városban, akik az utolsó pillanatig fenn akarják tartani a rendet és
csak a legvégső esetben szándékoz, nak csatlakozni a négus táborához.
A négus az újságírók előtt tett nyllatkt xatában kijelentette, hogy Addis Abeba elefete még nem jelenti a háború végét. Nincs veszve Abcsz-szinla, - folytatta - mert uj fövá rosba vonulunk és a végsőkig foly tatjuk a harcot az olaszok ellen Kijelentette továbbá, hogy nptn haj landó ezek után sem közvetlen tár gyalásokrn Olaszországgal, hanem
csakis a Népszövetségen keresztül. »
A fenti hinek egyben cáfolatát adják annak a tegnapi hirnek, a mely Addis Ajbeba elfoglalásáról szólt \\ I I ; "|
A négus és családja Dzsibutlba utazott, a fővárosban zavargás tőrt kl
London, május 2 (Lapzártakor érkezett) Az addis abebai nagykövet szombaton táviratban értesítette ua angol kormányt," hogy a négus és a királyi család hajnalban különvonaton elutazott Dzsibutiba, a francia szórnál föld fővárosába.
Az elutazásból arra következtetnek, hogy a négus nem akár tovább szer-vezett ellenállást kifejteni, bár trónjáról még nem mondott le. Addis Abebában egyébként — táv-
iratozza az angol nagykövet — zavargások törtek ki. A rabjók és a zavargók megtámadtak több épületet, a rendőrségnek kellett közbelépni, többen életüket vesztették és súlyosan megsebesültek. Az idegenek a követségekre menekültek, különösen sokuak adott menedéket az angol követség, amelyet szudáni katonaság őriz.
Egyes jelentések szerint a császárné és a trónörökös már az éjszaka elhagyták Addis Abebát.
Ha Pestre Jön
okretlenlll keresse lel
női divatházát
Budapest IV,
Váol-utca 24. szám. ahol kabátok, ruhák, komplék, blúzok
nagy választékba,
legjutányosabban
lég Zalaegerszegen
Zalaegerszeg, május 2 Szombaton délután fél 8 órakor az ég hirtelen beborult Egerszeg te. lett és röviddel késóbb MhőszaU-d&s közben 6 percig mogyoró nagy. ságu jég esett, amely igen nagy kárt okozott a gyümölcsösökben A talaj egészen fehér volt a jégtóU
- ButervásárUs n<sn ftnál Tel]M beiend«z4seL-\'it rendkívül elínjOs r*m-letttzet&re, sót kamatmentesen ls ssit-Utunk. Kopsteln batoráruhái, Horthy Mikiin! «. _
EZ A HÁROM OLDAL HIRDETÉSÜNK
jelent meg a Budapesti Nemzetkőzi Vásár vásárigazolványában ;
Meg fog lepődni,
kW MMlit lellMitt esv h alatt Mink 72. földszint
Hogy ön la maglimarje a kiváló „BRIDQE- márkát, azért a váaár Igazolvány felmutatása •liánéban kap 7 tábla „BRIDQE" caokoládét, vagy 1 darab „BRIDQE" kétszínű csavarlrént.
Arra kérjük önt, ha meggyőződött BRIDQE" márkánk klválóaágárél tarjeaaza azt azélaa körbon.
A „BRIDGE" caokoládé, 7 különböző Izban kéazül: ét, ét-mocca, ét-mogyoró. taj-mogyoró, tajaxln, ta|aa-kávé éa kaaerü Izekban.
A 7 mlntatábla aulya öaazaaan ooa\' 200 gr.
(Nemxelkőxl Vásár loMtolvíny f»l-mutMtandó félemeleti bQttinkbtn
Kötöttáru
Kesztyű
Harisnya
Urldlvat
Férllkalan
Munkaruna
Női fehérnemű
Qyermek:
fehérnemű Csecsemö-
fehórnemtl Ernyő, bot Fflrdőelkkek
Cipő, mar edék Büftt
72. II. eaelel
Nólruba Qyermekruha Nőkalap Caerkészlelsz.
72. tV. emelet 16. Illdtini
Hal, baromfi Szőnyeg :gony
Zöldaég
Ojrömöks _ __
Játék Linóleum
Oramofonlemoz Kisbútor
BE
Ei a tetszett Miyif iirtíz, ■elrken ejísi hw M folyik
milliók vására
Árusítás három éptttotbtn
A régi csarnokban i a földszinten, télemeleten, elsőemeleten és a sxuterrénben Ax uj csarnokban t a földszinten, első, máaodlk, harmadik éa negyedik emeleten Az osxlopcsar ttokban t a földszinten ós a azuterrénben
Négy felvonó, köztük Mamrorpsát 7C A
legnagyobb azeraólytelronóia, / UU percenként 80 azemétyt tíéz az emclt\'tckro alk«lma*Ott
DIVAISNOK
BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-UT 70, 72, 74, 76
ZALAI KÖZLÖNY
1936. ml|u« 3.
Szőnyeget, függönyt
YtntillMsi Hirdetmény.
A pttrivenlíl állami elemi iskola gondnokiága sí iskoiaépll.cl gom-bállanlláil, valamint ai tptllelhcz építendő kápolna fülke épitésl munkálataira pályáiatot hirdet. A pályázatok 1936. mdjua 25. d. u 1 óráig adandók be «z áll. iskola gondnokságához zári borítékban. A pályázat feltételei hétköinaponklnt 8-15-Ig megtekinthetők ai Iskola Igazgatóságánál.
Az ajánlatokat 1936. május 25. d. u. 3 órakor bontjuk lel.
A munkálatok odaítélése feleli a gondnokság szabadon határoz.
Petrivenle, 1936. április 16.
Dr. Soriéi ü«Wltéir Tibor s. k.
gondnoksági elnök.
isiül,
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerű •xlvattyut
szerel ós javít,
épület- és géplakatosmunkákat vállal
Széchényi István
... Nagykanizsa, F6-ut 3. sz. Arajáalat tljtalaa I a
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9134/1936.
Tárgy: Gyümölcskárositók elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések.
Hirdetmény.
Miután a mésszel bevont gyümölcsfákat sent gomba-, sem féregfertőzésre kivizsgálni a meszelés miatt nem lehet, illetve a meszelt fás növényeken a gomba és féregkártevők irtása éppen a meszelés miatt megfelelő eredménnyel nem hajtható végre, a bemeszelt fás növényeknek a mésztől való megtisztítását elrendelem és a további meszelését, ami a ká-rositók ellen ugy sem nyújt védelmet, G. Szabó Gyula gyü-mölcstermelési intéző előterjesztése alapján megtiltom.
Nagykanizsa, 1936. ápr. 29. iras Polgármester.
További eíőrenyomulás, ujabb abesszin behódolások
t Róma, május
Badogllo távirata szerint délen az ellenség megfutamodott az olaszoW elől. Az olasz katonaság most gyil. lekezik az ellenség állásaiban, hogy tovább folytaihassa "útját. Északon fs teljesen az előkészített lerv sze. rint halad előre a csapat, annak
ellenérc, hogy a motoros osztály igen nagy nehézségekkel küzd.
Az előranyomufó sereg előtt több törzsfő meghódolt és fcej<\'lentettp, hogy kész harcolni az olaszok olda: Ián a négus ellen. Az olaszok sok ha dianyagot és két á#yut is zsákmányoltak.
Pusztítják a katolikus templomokat Spanyolországban
Madrid, május 2 \\ A spanyol fővárosban a május el9ejé általában nyugodtan telt el. Az egyes vidéki városokban azonban voltak zavargások és tünteiések.
Madriednno Afconában « tüntetők a templomot ostromolták meg és nzt felgyújtották. Cbuenoban n katolikus népakció hivatalos helyiségót és palotáját rohamozták meg, összetörték n berendezéseket. Gaudiában, valamint
Üzletmegnyitás.
A Bárány-veudóglöt átvettem és f. hó 3-án, vasárnap megnyitom kitűnő cigányzenével. Salát termésű balatoni borok. Rlxllng 1 liter 80 fillér, vSr«i 60 fillér. Kitűnő konyha.
Szíves pártfogást kér
B«ák József
korcsmáros. Üzletvezetőm Hovith Ferenc volt Teleki uU vendéglős.
Culcában n katolikus templomok szobrait és szentképcit nz utcára máglyákba hordták és elégették.
Prágában is...
Prága, május 2 (Lapzártakor érkezeit) A rendőrség szombaton letnrlóztatta Andrcs Ferencet, a prágai Phönix biztosító vezetőjét.
Bodnár József
képesített szűcsmester
Átalakításokat és javításokat jutányos árban vállalok. Szőrmebundák, pelerinek és
rókák nagy választékban. Molykár elleni megóvó. Szörmefeatés. Budapest IV., Párisi utca 2.
Telefont 81-3-17.
A hírneves „STORMKING\'
P 8.50-től—60.00-lc kizárólag kaphatók
Vágó Endre
■port-, Illatszer- és játéküzletében.
Szenzációs szakszerű versenyhurozás.
Tennisz labdák és cipők nagy választékban.

lolelti vállon Botolta rud tolatta iilaor Uaoleia TIiiioi ráiioi UktórlOk Kárpitos kellékek Afrik, tisztított Zsineg-félék latrac váiioi BiOnyejek 8i8njeg»éd5 Sjngagjtiixoa Satonauák SialsuiU
Hlrscta és Szegő
Ha Budapestre utazik,
a. malaraua .1 «.lk.r.a«l a NEMZETKÖZI VÁSÁROM
(IPAKCSARNOK 2<7. ss.) a
Z0N60RAGYAR
kiállítását!-
Gyári ul él átjátexott hangexerek feltonfl olcsó árban 1 - KOIOnlefes flxetéel ked-- Kérjen díjmentes tájékox->1 .iy pengős" akcióról 1
MUSICD1
ISIÉI
zongora és hangszerkeres-kcdclml r. t. Badapaat, VII., Erzs»b«t-k9r«t 43. h^M*
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9183/1936.
Faeladási hirdetmény.,
A város erdőhlvatalában a hivatalos órákon belül készpénzért bárki - közalkalma-zott pedig hat havi kamatmentes részletfizetésre — vehet tölgyforgácsot, ölenként házhoz szállítva 24 pengőért.
Nagykanizsa, 1936. ápr. 27. „a Polgármester.
Megtérül ntlkOHsége
GittotUl 300 an. szílés, 1 mtr, P 5 50 IndratkT*. ra,f a.yk.t«. 75 cm.
széles, 1 mtr. ... ... ... ... P —M
SMr-n^a.y ktopli csipkével.
150icSü "... "... _ ... ? ÍM
MAGYAR PERZSA SZŐNYEGEK
WEISZ ■áBISKA®ud"Re?l -
I Llpót-kOrut 22.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6156/1936.
Hirdetmény.
A Kossuth-tér 14. sz. házban megürülő kétszobás lakást f. évi május hó 5-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom.
? Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. ápr. 29. ina Polgármester.
Kiadja • l.ptulajdonos KOzgazdftaáRl Rt. Qutenberg Nyomda éa Utlzalal Lapkiadó Vállalat. Nagykanizsa.. PatelOs kiadd r Zalai Károly.
Tavaszi és nyári újdonságok!
NŐI szövetek, Imprlmók, taftob. Férfi felöltő szövetek, Golenszkv Ferenc
rnbaszövetek, tropikálok nagy választékban. uuieii5«y remii
Szőnyeg- és vószonóruk!
Legolcsóbban:
dlvatOzletében
IMO máim 3
ZALAI KÖZLÖNY
BÚTORT
legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk. Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
állandó butorkiállitásl
KOPSTEIN BUTORÁRUHÁZ
NAGYKANIZSA

APRÓHIRDETÉSEK
Af rMliMIl Wllinip h hi™—— W .,44f W n>i*>. K)lK4Mt IMIM u6 I IllUf. kltliOinaf 10 nAlg « HMr. alnl** lovibW lU I hll«r.
Ut 27/a. löldazlllt 1.
s eledd Caengety-
__I ráezéte üveg- éa köedény-
árak ugy választékban étkeitek Stein Uregüzletébe (Vátoihái palota). 7
Margit Mrall, Caengery-ut 19. Nyitva mindennap. Mánány kákfClrdé 11 >0, kiszolgálás P --20, lütti P - 20, tyúk-uemvágáa P -U, 48»
Salát tsraésa elaórendü kerecaenyl III-Ull fehér kar llteienként P - 50, altUII illler (vóröa)boe llleteukénl P -.60 logyaiz-táal adóval együtt. Viszonteladóknak Iren-gedmány. Bőhm Jöasel borlermeló, Caen-gery-ut 19. 4874
gery-ut 56.
udvari lakái kiadd, Caen-
2
_„_______uj bérautó rendkívül
raéiiákelt árbin megrendelhető: Kaulmann lutóluvirozdnál. Telefon: tat. 797
. ___, lüldőaiobáe udvul lakái
■uguutuara kiadó, Bővebbet Horlby Mik-lóa-ut 47. 6
_ _____ lavlt vlivai.táfcit
Jeriusak, Brgaébet-tér 18. 1649
ugyanott acekrény,
_ buloit vesx éa elad Kukeczné, t jágizckrény, I nagy elóizobí-nagyon aiép rézágy olcsón
RarkatráBia eladó Magyai-utca 32. ss. 1694
34 alakú, legalább 160 cm. aaigat,
csinos cliniilló kisasszonyokat keres dl. vatlruüikt. fényképes ajánlatokat a kiadóba .Ügyes" jeligére. 1645
Csengery-ut 26. sa. házban háram-aaebáa udvsrl lakáa azonnal vagy autr léteklsdd.Bővebbel Széchenyl-lél8. 1671
■áayaaal
KinIziT utca ■ ügyvédnél.
lakáa, Arany Jáaos- éa Birkán, kiadd, dr. Oyulal Béla
KátaaaMa, fürdőszobái lakáa azon-nalra. CBelleg auguflzluars kiadó. Bagnlal-aoi 9. 1675
Ha Paatra Jla, as mitaaaza el fllkeriasl
LÚWY cipöüzleteit
- . _. IV., Muieunj-kOrut 7. és
Buda,** vtd.olc, |Q (
hol legnagyobb válasilékot talál
LICHTMAN gylrlmlnyu
női- él félti cipőkben. geo
A Nigykanliial Tikarikpénzlár szák-hlzánsk Deák lérl lront|ln, 1. emeleti I uekáa. fürdőszobái lakáa november 1 re kiadd
Kátaaakáa lakást kezetek lugitai-tSBia, s vaauthoz közel. Címeket a kiadó-hivatal továbbit. 1727
Forgilmai útvonalon Oilalhái eladd. Bővebnel Bien lüizerüzlel Elzaébet-tét 22.
1 Jto
IlaBI női Iróaazlal, antik tükör, fole-lek, mátkái kép éa többléle bútorok: Haaztl Kr 7. 1688
Májua 15 re k*Maafe.jára«aa, azépsn
bulotozoll azoba kerületik, lehetőleg tüidő-sxobával. Lédeciy Jóiaef, vátosházpalota 1720
Ciengety.ut 16. alatt firálssrtás laká:
Bővebbel dr. Kaauli II
Elaalé Bitatontenyveaen 137 négyszögöles lelek, Itözsl a fenyveshez ■ vsiutvo-nal mentán. Clm: Dönsz Adél, Mliko\'c, Tzmesvárl-utca 7, 1703
Egyszoba-konyhás lakás klaUé Horthy MtkTÓB-ut 21. szám alatt. 1724
Jókaiban levö| k.roama.kar.nd.-aáat keresek megvételre Clm s kiadóban. 1686
Kél azobát Iroda éa laakéaaaak, ugy-aalntán tömegárunak toldazlntes taktáil, lehetőleg egy házban, keresek. Ajánlatok ..Síén- jeligére a kiadóhivatalba. 1692
Ólaké aiaralás Balat.akc.lé-
raa I A Szociális Mlssilótáraulat Ba.a-wlréU Üdülőiében köivellen a vltparton. Napi penaló négysaerl bóaégea átkezésiel 3 P 70 löt. Jelenlkezéi Borrendjében a 101-vttel. Külön van ssját nól éa külön cas-ládl tlrandjal. Prospektust váliizbélyeg elleniben készséggel kOld sí üdülőház vezelőaége. 1662
Vsrazsdlu. 23. (Klskinlzai) számú ház szabad kézből mlmt*. Bővebbet ugyanott. 1726
Négyszobás, —, .........—
kertlel, gyümölcsössel, virágos udvarral
eladó.\'Vörösmarty u. 16.
1732
Enssskás utcai tak
l-ie Csányl László-u. 26.
kiadó aug.
1736
Kiadó azonnal Magyar-utca 5. uámu házban egy udvari kétszobáa lakás. Bővebbet Ctányl-ntcs 13. 1787
Httlgyaiaas ILegojibb, legsssbb kézi unki mintáhit finálékért "
munks Böhmná, Záids-ocoa.
kért előriliol 1746
KlkSia Ctányl L.-u. 20. kétazobál, 22. alatt egyszobás és Teleki u. 24. Blatt egy-iiobáB IskáB. Bővebbet Tslekt-ut 24. 1748
Szép kattlkkakéka sMazobáa lakás auguazluaia kiadó. Tátház-u 4. 1749
Kétszobáa lakáa mellékhelyiségekkel luguszlulrs kiadó. PU st, Zárda-u. 6. 1750
IDEfi É8 KEDÉLYBETEGEINEK
magnyllt a
BUDAPESTI SZAIATDRIHN.
legmodernebb klinikai és lélekgyó-gyltö módszerek. Elsőrangú ellátás. Polgárt árak. Budiput, XIV , Jávw-atea ll\'B.
Telofon: 966- 71.
Belátó takarnánk stonnslra (elvétetik. Kölcsey u. II. udviibao. 1752
Sugár-ut 15 udvul kálaaakéa, eló-Bzobái lakáa mellékhelylaáaekkel suguaz-lui l-re kisebb családnak azadd, 1753
Alkalmi nakák, komplik szolid álban kénülnek. Salát részükre dolgozó llzelóket Ielveszak. Krauaz-azaloa, ^ugár-ul 18. 1754
Elagékkaa bulotozoll ttlónbejálBlu aioba ■ belvárosbin klidd. Lénáit bír-knsskadő.__1757
Z.aaara fekete, keresztharos, rövid, eladó. Clai a klsddbaa. 1767
HARKÁNY GYÓGYFÜRDŐRE
W C radioaktív kénes gyógyforrások. Reuma-Gyógyintézet ■ Szállodában I + Pauaál - árak 1 — BO%-oa
F.lsórendB szobák folyó vízzel. — Modern strand, kávéház, brldge-terem sib. ♦ viaazautazáai kedvezmény
Ha reutnés,
utazzék a teljesen modernizált
10
ZALAI KÖZLÖNY
1936. május 3.
Városi Mozgó. Péntektől-vasirnaplg I
Magyar levagB, magyar élal, magyar zena I
Farkas Lajos és cigányzenekarinak és IIJ. Járóka Ferenc
a legkisebb cigányprímás közreműködésével
BÖKI HARISA Marika huszárja vagy viiágfiimje: g Telivér leány
Partnerek: Paul Kerap, Haus StBwe és Ursula Grabley. Előadások hétköznap 5, 7, 9 kor, vasárnap 3, 5, 7, 9 kor. ft kB.ra.pl alsi alöadáeok filléraaakl
Cfwaaaatt egy fekete nól pénztárra fö-nt vonalon a pladg. Kérem a becsüle-tea megtalálót, adja le Balthyány-u. 22.
Szép, modern konyh«h»r«na»a*»
olcsón eladó Klnltal u. 2. asztalosnál. 175?
KanBuahá* viiveretákea lakást ke-reaak • belvárosban. Címeket a kiadóba kátém. 1X65
Nagyon olcsón kiadók azuthalyl.4-
aak cipási, borbély vagy márnák. Eötvösül 10. azám alatt. 1799
MAraaaaaakéa ulcal u|, parkettás, óssakomfortoa Iskás augusatus l-re kiadó. Bóvebbet Eotvói tér 33 1768
Sagér-at 48. ax. 3 srobás maiéaháa suiusslua 1 ra kiadó. Érdeklódnl Spiegel. Rlióczl-n. 93. _ 17,6
Tlaatelatlel ártesllrm a nigyárdemU kó-xónséget, bogy alhalyaaS IroráAmat
tovább lolylaTom. Kérem azlvea pirtlofc\'i. ankat Oxv. Mandlbanm Oszkérné. v
Bajosa község elöljárósága. 754/1936.
Hirdetmény.
Bajcsa község tulajdonát képező korcsmát 1936. évi Jul. hó 1-től 3 évre 1936. évi május 28-án d. e. 11 órakor tartandó nyilvános árverésen bérbeadjuk. Az árverés helye : Bajcsa községháza.
Az árverés feltételei Bajcsa község birájánál és a szepet-neki körjegyzői irodában megtekinthetők.
Keit Bajcsán, 1936. ápr. 30. Ir. Lakács láaot s. k kjző. llloarlcl láioi s. k. kblró.
Nagykanizsa m város
polgármester é;ől.
8176/1936.
Hirdetmény.
Mindazok, akik selyemlenyésztéi-ael óhajtanak a folyó évben foglalkozni, Jelentkezzenek Konlor Gyula cipésznél, Barakk 36., városi se-lyemtenyésztésl felvigyázónál, hol a seíyemtenyéeztéshex szükséges her-oyomeonyiségit és a hozzávaló papiros! Ingyen kapják.
A gubóra folyó évben a felügyelőség a köye\'kezö áiakat állapította meg:
I.o. 1 pengő,
II. o. --80 fillér,
III. 0. —10 fillér.
Fe hivők mindenkit, hogy a se-lyemtenyésztéinek most meginduló munkájába minél többen kapcsolód-ianak be.
Nagykanizsa, 1936. ápr. 22. tsm Polgármeiter.
_ KSaaSaknasatlak ncyakaálMl Ba
torírzlnkat .ótiyegeseD laeiáUllott árakon árusítjuk. Hossza lejáratú hitelre la, kajnatineotaseii. Köpetein butorárn-hás. Horthy Ulklóa-at 4. aaára
Bérelnénk
a léglagyártásl Idényre egy leljc-Jesen jó, azonnal Üzembe vehető
IO-e> lokomobrlt.
Herkules Téglagyár R.-T,
Nagykanizsa, Erzsébet tér 14 szám.
Nagykanizsa megyei város polgármeslerélől
8479/1936.
Árverési hirdetmény.
Folyó évi május hó 5-én, tehát kedden d. e. 10 órakor az uj vásártér mérlegházánál egy fedezésre alkalmatlanná vált tenyészkant eladok. Nagykanizsa, 1936. ápr 22.
Dr. Králky litváü s. k.
i polgármestf..
Gyermekruhák Selyem fehór-
nemüek Harisnyák Kalapok és Sapkák
legolcsóbban
Brónyai Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalola.
Nép Mozgó. Szombaton ég vasárnapi
WALLMCE BEERY Igazi nagy azarape
Barnum Cirkusz
Halált megvető artlslabravurok, fenevadak, tarméizeli csodák és ritkaságok filmje. Ramrak kiaérö mOaor.
Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Osak 80, 40, 80 filléres hely Arakkal 1
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓL&BOH&TÓBIUI.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre Is.
SZABÓ ANTAL
Fotó azakQzlete Fő-ut 3.
Ui telehálók
modern kombinált szekrény, ses-lonok, lószőr éa afrik matracok, komplett konyhabútor logolosóbban
KUKECZNÉNÁL
IMI Emtfet-Mr II. mu
A békítők királya
Kltünű minőség, ezt használja I
Bérmaruhák
nagy választékban
olcsó árban
LIDITH IMRE
gyermekruha szaküzletében Horthy Miklós ut 1. u. VáiaaUa-rabta.
Fiatal segéd
Clm
url és női divatáru szakmából azonnali belépésre felvélellk.
kiadóhivatalban.
Gyümölcstermelők!
Szlromhullás a Wpermetezés Ideje.
Eredményi csak ugy ér el, ha kellő időben megbízható szerrel permetez Utaiilást a permetezéshez — vttalkényazar nélkül — az érdeklődőknek Ingyen adok. Ha mással permetezte!, követelje, hogy az oldal Ön előtt legyen el-készítve. Helyleien, gyenge vagy régi oldalú permelczőszer nem használ. 100 liter oldat S-tSI 4 peng&ért kéezithatfi.
Permetező-szerek műtrágyák, magvak
Kaphatók: ORSZÁG JÓZSEF
■at, Mfitráfya, ■ItkrUjtblmwk, stb kirtikiillillini
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telefon 130.
Bitiylwlfliltö
A FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZ nagysikert revö-operett újdonsága
Budapest tavaszi szezonjának színházi szenzációja a ■••eárahái parádés elö adása a Fővárosi Operettszínházban, amely az igazi nagy sikerek minden külsőségével kerül esténkint színre.
A d«rab aranyos derűje magával ragadja a közönséget, zalos tapsok és tüntető elismerés illeti minpen előadáson a főszereplő
Bársony Bózslt,
a legnépszerűbb nrimadonnát éa a töDbl szerepet látszó ragyogó egytlttca taglalt:
üotnboarögl Ellát, Kaboa Qyulát, Békássy Istvánt, IIJ. Lalabár Árpádot. Oárdonyl Lajost, Peti Sándort
továbbá a darabban siereplő 24 tagu gflrl-csapat minden produkcióját.
A Ssllágyl UaaU aióvegára Itt remek ElaMua-muialka éa abzabolca Ernő által rendezett elóadásnak példátlan tikere tartós előadássorozatot Igét e világvárosi szlnháxl eseménynek.
Baata. a lajMUjdonua Ut,
Nvawk át IMI isftun nkkát i
I Harmat*" tPikHi flnh, UWH
78. évfolyam Í03. szám
Wagykanim, 1996. május 5 kedd
Ara 12 flfl*
A Baross-eszme imwzáns zászlóbontása Nagykanizsán
Bu<tepe8tről 13 tagu vezérkor érkezeit a Baross Szövetség országos elnökének vezetésével — Vitáz Tabófy Tífoor föfopán is megérkezett a diszgyfilésre Nagykanizsára — <4 ^c^rtizsai Baross-szervezkedés gazdasági gócponttá akarja tenni Nagykanizsát
Amikor pár hónappal ezelőtt az ,. első.hirek keltek ^árnyra a Barqsa S*övetsé£ nagykanizsai fiókjának megalakításáról, az eredményhez senki sem fűzött vérmes reménye* ket. Egyszer volt és működött már Báross-fiók Nagykanizsán, de a gazdasági válság sodrában sok más értékkel együt elveszett az is. Annál meglepőbb volt az az Impozáns len. diliét, amivel most az ujraalakulás történt. Nagykanizsa tegnapi Baross vasárnapja nem pillanatnyi szalmaj láng )eliegü volt, hanem komoly el, határozások, szervezett átütő erő , , i
Nagykanizsa vendégel
Vasárnap délelőtt a pwU gyorssal 13 tagu Baross-vezérkar érkezett NagyHanl?sára, ahol az állomáson si szervező bizottság és dr. KMtky István polgármester fogadta Őket, Időközben megérkezett autón a vá. rosházára vitéz Tabódy Tibor főispán, aki nem csak a gondjait osztja meg-.ennek a városnak, hanemi részt vesz az ünnepnapjainak örömében is.
Budapestről a következő gárda
llovszky János, a JBaross Szővetj ség országos elnöke, Varsányi Émll felsőházi tag, dr. Hajnlsa Ferenc or, szággyülésl képviselő, Bortodu Gyula ny. alispán, Lányi Árpád ny. ezredes, Majthényl Béla kormányfő-tanácsos, a TESz társelnökei, Bánta S*öqyén Bertalan államtitkár, dr. Orol Géza főigazgató, dr. Ate/ri-s Nagy Mihály Ügyvéd, dr. Votlsk^ Antal ügyvéd, dr. Domonkos Lászlód ny. miniszteri osztálytanácsos, dr. S*athmáry Sándor főszerkesztő Papp András szerkesztő. |
A városháza dlrterme zsúfoltig mtglelt Aí "Welvény Beiwss-tofto gókkal díszítve, mögötte a_ főlsjián, «z oetágos elnökJég tagjai foglaltak helyet és a heiyl vezetőé é«: vitéz Tóth Béla ügyvezető elnök, Teutsclt Gusztáv és Unger UUmann Elek társ rjllnBkqk és Boda Károly titkár. A széksorokban ott volt a város keresztény társadalmának kersztnit. szele, kereskedők, iparosok, gazdák, la lelnetek, a papság, a közhivataluk tejel, a frontharcosok, a NTuaett Egység, a Cr»do küldöttsége, slb.
A disz-gytijés a Magyar Hlstrekegy szavaival kezdődött. Vitéz Tólh
elnöki megnyitója után fSoda titkár rövid jelentése ismertette az alakulás mozgalmát. »Nem. mások ellen, - mondta - hanem sájáy érdekeltiig védelmére .tűftwufc-fil A szervezkedés az ,uj idők széliemében,* A szjer.
.vezk^dés. még. ntf-\'g. sem Indult és máris 102 tagja van a fióknak, •IjllgyjUnk, a keresztény .magyar, k1-. reskedeiem elhivatottságában és feli támadásában!* - fejeződött l<e el
jelentés.\'
Díszközgyűlés, a városházán
llovszky János országos elnök
hangsúlyozta, hogy szeretetet htr. detnl jött, de fontos közgazdasági érdekeket is hirdet Nem felekozeU harc ez, csak védelmi harö; tajely-i nek jogát senki clp „ps^n.. vjtailmtja sem itthon, sem külföldön. Afclmw célkitűzése tírgyOagoeság\'. krisr. \'tus| alapon váló pselekvés a nénire!! öncélúság szolgáltban., A 10. "si^zad derekán a keresztény magyarság kl engedte csúszni a kezéből a gazdasági élet gyeplőit. A következményeket érezzük, mia is. A magyarságnak egységesnek kell lenni a gazdasági életben Is. A Baross e||ilkal alapon áll. Nem azt akarja, hogy a vevő drágábban vásároljon, lwóem. azt, liogy a keres, ke elő versenyképes legyen. Istennel munkálkodni a MMMpMMI tag csak Baross tagot Támogasson !
Vitéz Tabódy Tibor főispán
a szeretet é?, barátság Jelentőeégét
fejtette kl. Ezek nagy harcokra adnak képesítést ^ keresztény mqptev ságért. A keresztény tervért, -We-baráti szeretet melegét köszönti a Baross-vezérkarban.
-■ Mindig azt hirdettem mindig hirdetni fogom, hogy ,„ kjet«iztény\' nemzeti alapon kepessűk tneg egy.) más kezél, teremtsük meg aí egy-; séjpes, magyar frontot, mert ettől i függ a\\csonka haza bnldogujáaa., (jezdas^gl téred Is a legfontosabb» a magyar kezek összefogása A tóaf reális világban elsősorttm a gtaf-daságl kérdéseken van a suly s ha Itt erőt és egységet hidunk imíaltoi, akkor (önnek utána az egyéb oned. inányek K De pe csak gazdasági téren, hanem legyünk £®sége»ak minden elgondolásban, ami a nem. zetet naggyá teheti. ,
Dr. KráUy iatváB polgármeater
történelmet (ctentö eseménynek mondta ezt a napot Nagykanizsa \' életében. A város minden öntudatos magyarja qevében testvéri szeretet, tel köszönti a Baross-gondolat zászlóhordozóit. Ez a város - mondta
- a kereskedelem és Ipar meg L-e
csillésében fejlődöft, ezért Illeti meg különböztetett W-\'ly a köíhecsülé^ ben és a közéletbén a város keresi kedölfM Iparosait. Ez a trwflckíj nális szerep most uj lendületet iiyer;
BáTMt-ss^íék á kereszt
i hletébe. A Baross, tgograrp a mágyar-progWmiot felen tl. A kereskedelem és Ipar riieJ. lett az Őstermelés érdekeit ls szolgálja, tehát Jeienll a hartnotilkiis "•IJ\'ar\'^ígyütt-dolgVrtáat\'^\'.ííf\'\'\'
Rajnlss Ferenc dr. oruággyBlésI képviselő .....
hosszabb beszédében Baross Gábor pályafutását ismertette a 172 előr fizetős kis Délvidéki lap szerkesztő-ségétől a miniszterségig tthM és jellemét példának állította minden magyar iparos és kenesK\'.dő elé. Vázolta • Banoaa Gábor után követ. k*ző idők szellemének változásalt, a gazdasági liberalizmust, az elszegényedést, a világkrizisek korát. \'\' - \'\'Nem mi, magyarok iezd\'llnk uj - ipondta - hanem az egész világ vajúdóban van. Vak a magyar, ha nerrt látja ezt és nem
keresi az utakat, amelyelcen a mb. gyarságot talpra lehet állítani. A 20 év előtti törvények semmibe milN lak. Az uj törvények bennünk van-,nak, a szivekben, az akaratunkban, nem a gazdasági liberalizmusban, hanem csakis, bennünk. A Barosspolitika az egyetlen, amely lehe,-tővé teszt a magyarság közepénél^ gerincének kiépítését. Ezt a gerin. oet meg kell teremteni. Ehhez nem elég egyszerűen t«két termelni, mert nem mindegy, bogy a bank, a kartell, vagy pedig iO.OOO kisember gyűjti* azt a tökét. Ne a nagyok gyűjtsenek száz és «wr millió, kat, hanem a klsémbenek gyűjtsenek pengős vagyonokat, amit St ad-\' hatnak gyerniekéiknek. Az egész Or. szág jövője függ attól, \'" hogy illeg lehet-e kezdeni égy uj refórm-korszakot Baross Gábor szellemében\'. Ehhez nagy szervezetek kellenek, hogy ázok kényszerítsék helyes Iránybe az ország politikáját és újra egészséges alapelveket teremt, sernek. Olyan politika keli, amety elsősorban az egész magyar nép egészségét megóvja a mai tudomány színvonalán, fokozza ezzel a .dolgozó magyar nép gazdasági ene-jáV Jí)»ltWfp«lilikájával pádig tovább fokozza ebeket az erőket Bgászség-. védelmi, gazdasági és kulturpollti-kának együttesen kell szolgálnia a magyar honvédelem céljait Egyetlen lehetőség a magyar ujjáterezri-tésre : — munka-államot teremteni, a munka becsületére és szentségére épített államot. Az erőknek önmagunkban kell lenni, mért semmiféle ázövetségben tartósan n<*n bízhatunk. A magyar erő, a ttíagyar ge-rinc szövetsége: - a Baross Szövetség-
Lányi Árpád, m TESz országos társelnöke
a Társadéiul Egyesületek . .Szövet ve(sége nevében jíléntetlc be a köz. ponti elnökség üdvözletét és a közös célokban az erők" összefogására buzdította a közönséget.
Vitéz Tó\'h Béla zárószavai után a közgyűlés a Himnusz hangjai mellett befejeződött.
Keazthtlg, Szombathely is bekapcsolódik a szervezkedésbe
Gyűlés után 8Q terítékes bemkett volt a Pannonia-étterembeji, akii a budapesti veridég«tíen kivtll megjelenlek a város közéletének vasétól.
Az első felköszöntőt dr. Kritku István polgármester mondotta , ti kormányzóra, « tawwztóny ét zetl újjáépítés TSHBérc.
lMjWl/Ömart»Blek kereskedelmi tanácsos köszöntő ti- mindazoknak szállott, akik a Baross Szövetség munkájába,ttOl vették. A Magyar nemzet — mondta -- nem törhet honfugWisna, de kemskadőinck munkássága utján it « revízióra ké. szül fel. (nUllváiiyéru a Barossláiv cos minlizterelnöknek, GömbősGyu-Iának táviratban küldték a kanizsai
gyűlés üdvözletét. {
Boda Károly a pécsi fiók üdvözlő táviratát olvasta fel.
Varsánál Emil leiaőházl tag utalt arra beszédében, hogy Széchenyi az ország boldogulását az ipurosltás. ban látta. Minden.\' a kisemberen ven,..rosszul teszi az az ország, a mely a kisembereket elhanyagolja Elismeréssel azólt a kormány munkájáról, becsületes törekvéséről, hogy amit elődjei elmulasztottak, azt most pótolja. Amit ma a kormány intézkedéseiből látunk, az Széchenyi gondolatainak a jneftm lósitása. A mai kormány megértette, hogy nem n;
eddig volt Mégedkot(«ríz""lpí
vellát, auvelyböl roppant nagy segítséget fog kapni a* ország, ha ezen m uton halad- A kcnéskede-leninek! é« Iparnak minden ereje a középkeresk^\'delemben és közép, iparban van. !
Dr. Nemes Nagy Mihály Nagykanizsa város szépségét méltatta és az itteni Baross-fiók szjerv^zóioek hitét dicsérte.
Kokat István (Szombathely) kijelentette, hogy Szombetthely lesz az első, amely Nagykanizsa után a Baross Szövetséghez csatlakozik. |
Eszes Mihály Keszthely és vidékének csatlakozását Jelentette ba.
Raintos Ferenc dr. utalt arra, hogy kis egyéni érdekofc teszik lehetetlenné a nagy egyetemes kérdések elő. rejutását. A magyarság a maga pénzével szolgáltatja a nyelet a kalapácshoz, mely az 6 életerejét döngeti. i
P. Czlrfutz Vlktorin plébános Ígéretet tett, hogy a nagykanizsai kato-llkusság között mindent el fog kö. vetni a Baross Szövetség érdckébsn.
Gazdag Ferenc püspöki tanácsos ar ifjúság szeretetéről beszólt. Ha a vallást és nemzeti érzést ki tudjuk belőle csiholni, akkor megtettük feladatunkat.
Boda Károly felköszöntöjében hangsúlyozta, hogy a munkás magyar étet mindennapos imádság Magyarország feltámadásáért. i
Itovtfky janos kifejtette, hogy itt az ldö, amikor az egész ország azt fogja kiáltani: tempó, tempó Baross Szövetség ! A magyar ipar és kereskedelem ebben a lendületben találj ja meg a maga boldogulását. Na^y, kanizsán a Baross Szövetség olyan gócpontot akar teremteni, amely a . magyar vérkeringés gócpontja. Be. szélt a Balatonfejleszlés nagy jelen, tőségéről. Kell jönnie a magyar glóriának, amelyben benne szeretné látni Nagykanizsát, Keszthelyt és a
többi balatonmenti városokat is. ■
A délutáni helységavató ünnepség beszámolóját helyszük*1 miatt lapunk holnapi számában közöljük.
EMLÉKEZTETŐ
Hiju 4.
Mécs Alajos japán flfaxje előadással a színházban 9 órakor (Irodalmi Kör).
Májú 5.
A Mórica grófnő IV. olöadása fél 9-kor a színházban. \\
Mijua M.
Növendékhangverseny a zeneiskolád ban 6 órakor. Májú. 27.
Növendékhangverseny a zeneiskolában 6 órakor. ■Jjai 31
Az Ipartestületi Dalárda majálisa a székház-kertben.
Janhu 17.
Piarista Diákszövetség junlálisa 6 órakor a gimnázium udvarán.
HMM KÖZLÖNY
1936. mlfru 5.
A négus menekülés© uj helyzet elé állította az európai diplomáciát
Saját érdekében" francia gyarmati katonák öizlk Dzsibutlban a négust — Nagy izgalom Londonban — A történtek siettetik az uj Népszövetség megalakulását — Badoglio gyorsított iramban halad az abesszin főváros felé
Gyilkol, gyújtogat és fosztogat a Addis Abebában
tömeg
Dzsibuti, május 4 A császár és családjának elmenő-külése után a nép ezrével özönlötte el a császári palotát és azt teljesen kifosztotta. Valóságos hajtóvadászat Indult meg az európölak ellen, akik közül sokat lemészároltak. Addis Abeba egész vasárnap egy lángteri-gerben volt. A csőcselék fosztogatott, rabolt és gyilkolt. A tömeg megtámadta a francia követséget. Az olasz kormány rádión parancsot adott Badogllónak menetelésének meggyorsítására.
Haite Szelasszlne vasárnap családjával bevonult Dzsibutiba a francia kormányzósági palotába.
Páiís, május 4 A francia hatóságok mindent elkövettek, hogy a Dzsibutiba érkbtttt menekülő négust biztonságba h°lyeZ zék.
Az abessln fővárosból a legkülönbözőbb hirek érkeznek, amelyek mind elmondják\', hogy a tüntetések és zavargások politikai Jelleget ölf tötlek. A csőcselék zavargásának24 európai esett áldozatul, jobbára görög ós örmény kereskedők. A követségek maguk kérték az olasz fő. hadi-szállást, hogy Igyekezzenek ml. előbb megszállni a várost és a* európalakat megvédeni, mert az abesszin rendőrség nem képes fenntartani tovább a rendet.
Dzsibuti, május 4 Az addis abebal francia követség védelmére két szenegáli hadosztályl Indítottak útnak az abesszin főváros
felé. E katonaság a rend fenntartásában is résztvenne. A zavargások során ugyanis több épületet felgyuj.
tottak, a tüz továbbterjedt és a városnak csaknem háromnegyed része leégett.
London, május 4
Londonban megrendüléssel fogad, ták a négus megfutamodását. Az első hir okozta izgalom most már enyhült. A miniszterelnök megsza. kitva szabadságát, azonnal London, ba utazott, hogy tanácskozzék ez. ügyben. A helyzet több javaslatot szült, - irja a Daily Express. -Ezek : 1. Praktikus megtorlások, a melyekkei meg lehet akadályozni azt, hogy Olaszország megnyerje -a békét! 2- Anglia lépjen kl a Nép-Szövetségből. S. UJ alapokon hyugvó népszövetséget alakítani.
Az angol kormány tanácskozásait élénk figyelemmel kisérik, a lapok szerint valószínűleg a 8. javaslat mellett döntenek.
Párisi és londoni politikai körök: ben sokat foglalkoznak a iiég\'us S2fe. ladásával. Altalános felfogás, hogy mindent el kejl követni, hogy a négust minél tovább Dzsibutlban tartsák. Ha a négus ugyanis most a Nép. szövetség elé kerülhetne, az amúgy is súlyos helyzetet végleg elmérge-sitené. Ezt akarja megakadályozni az az intézkedés, hogy a négust francia gyarmati katonákkal őriz. tetik, bár teljes cselekvési szabad, ságában nem korlátozzák. Az őrizet a négus »saját ■ .érdekében történik, t
Jbc olasz olóArsAk elérték Addis JUbebát
Mussolini ma délután bejelenti á\'háború végét és Addis Abeba elfoglalását
Róma, .május. 4 (Lapzártakor érkezett) Ma délután 2 órakor érkezett; magántelefonjeten-tések szerint az olasz csapatok előőrsei elérték Addis Abebát.
Róma, május 4 Motoros osztagaluk átkeltek a Ter-maber-hágón és megszállották Bre. hant. A déli harctéren a nagy felhőszakadások ellenére gépesített osztagaink fokozott menetelésben haladnak előre. Agadé lakossága nagy örömmel fogadta az olasz katonaságot.
».. . ■■..ff.. Réipa, május 4 Itt biztosra veszik az olasz csapatok
bevoi

Is Abebába.
. Róma, május 4 A képviselőházban ma délelőtt fel. szerelték a hangszórókat, a délutáni nagy ülésre. A képviselők fascista for. maruhéjukban jelennek meg, amiből azt következtetik, hogy Mussolini ma délután bejelenti\' a képviselőházban Addlsz Abeba elfoglalását és a háború befejezését
Áldott állapotban levS nök, Ifjú anyák éa Wbbgytrmekea aaazo-nyok az enyhe terméazctea .Ferenc JAitel* kcietOviinck rair méisékelt adatokban való használata állal la könnyű éa hlg OrtIKil, ugyizJnlén rendel gyomor- éa bélmOködéat írnek el. A modern nígyógyáai fökép-vlielöl á Ferenc Jóiael vizet Igen aok eoe\'ben kipróbálták éa ait kivétel nélkül gyoraan, megbtabalóan éa fájdalom nélkül halónak találták.
Budapest, május 4 (Lapzártakor érkezett) A magyar rádió ma délután Itt órakor az olasz képviselőház ülését közvetíti.
Párta, május 4 (Lapzártakor érkezett) hp itfdlsi abebal francia követ távirata szerint az angol vöröskereszt főnökét abban a pillanatban ölték meg, amikor egy, sebesült abesszint akart bekötözni. A törők és belga kóvelség ölten a csőcselék Ismételt rohamot kísérelt meg. Dzslbutlból olyan hírek érkeznek, hogy az addlsz abebal pályaudvaron 50 francia elsáncolta magát és gépfegyverekkel védekezik. t
A Habsbnrg-kórdés
robbantja lel a kisantant „egységét"
Bukarest, május 4 A Balkán-csoport és a kisantant értekezletén Igen súlyos ellentéteket és nemzeni kérdéseket akarnak áthidalni. X* értekezleten szépei- a né. met és osztrák, valamint a Habsburg, kérdés is. Jugoszlávia Németország közeledését kisebb veszélynek látja, mint a Habsburgokat, sőt hajlandó Németországot támogatni a Habsburgokkal szemben. Ezzel ellentétben Csehország kész Ausztriával kiegyezni és közösen küzdeni a német eszme elten. Románia inkább Jugoszlávia álláspontján* huz. A kérdésben mindenképpen nagy viharok várhatók és nem lehetetlen, hogy ez a poijt fógjff felrobbantani a kisantant egységét.
- Ktittotfvtol* ré—M rendkívül
előnyé* bmtorrásárUsl tlkalou. Modern berendesfesk, tökéletes jó Uvttelbeii, hoM*n lejáratú részletre, sőt kais*t-netiteMo U kaphatók Kipitite bútor iivbáxban, Horthy Mlklóa-ri 4.
Otcsén&jct ttáfiamaukan vmakozTialik
| Tennis Ütők, tennis cipők, tennls Ingek, tenni® blousok, \\ tennis nadrágok, tennis zoknik ós harisnyák
j nagy választékban kaphatók ==- c---------
Sszomolányinál^
1936. május 6
zalai közlöny
Nem csak panaszok vannak, hanem munka is folyik a kanizsai ut-mizériák frontján
Vécscy Barnabás műszaki tanácsnok nyilatkozata
Városi közgyűlésen, egyéb gyülé-seken, a Zalai Közlöny panasz-rovav-tában, árvaságban, kávéházban, mindenütt sokat hall az ember arról, hogy itt is, amott is milyen rettentő Hosszak a nagykanizsai utak és utoa-burkoiatok. Arról azonban kevesebbet beszélnek, ha valahol utak épülnek, uttesteket Javítanak. Ezért a Zalai Közlöny most össoe-gyűjtötte egy csokorba azt is, ami" etéren történik a panaszokorvpslá sána. ; ,
Munkatársunk megkérdezte Vécsey Barnabás tanácsnokot, a vá. rosi műszaki hivatal kitűnő vezetőjét, tudva azt, hogy Kráíky polgár* mester az a fajta városvezető, aki figyel a legkisebb panaszra is és segiteni igyekszik, Vécsey Barna pedig az az ügyosztályvezető, aki felesleges huza-vonák nélkül, az éket kívánságaihoz igazodva hajtja végre, a hatáskörébe eső orvoslást. A műszaki tanácsnok a kővetkezőket mondta:
- Tagadhatatlan, hogy Nagykanizsának égető problémája volt az utak rendbehozatala A város a külterjes építkezés miatt olyan nagy területen fekszik, hogy úthálózata nagyobb, mint más nagyobb városoké. Eltekintve a fontosabb Utvonalak legutóbbi aszfaltozásától, az utak el is voltak hanyagolva. A vá. rosi mérnöki hivatalnak állandó gondja ezekhek a kérdéseknek a lehetőséghez és rendelkezésre álló anyagiakhoz mért megoldása. ,
- Az idén is kivesszük részünket a munkából, R»adbefaí«tuk a József főherceg-utca kongói-té*la burkolatát Átforgattuk a téglát és az egész úttest megkapta a szükséges keresztmetszeti formát, az u. n. bogárhátat.
- Állandó ós indokolt panasz tárgya volt a Kinizsy-utca Ez most mész-m&kadámos burkolatot kap, a mi alapja tesz a további kiépitée-nek, de már magában vév« ts jó külsőt ad az utcának és forgalom szempontjából is megfelelő. Erre jön pár év multán a bazalt-maka-dam, majd egy bitumen-szőnyeg.
- A Zrínyi Miklós-utcában négy szakaszon háromféle burkolat van (kő, tégla, makadam). Mo6t a ma-kadam-szakasz a mái modem útépítésben kedvelt burkolatot kap (Einstrelch eljárás). A makadamba bazalt-zúzalékot préselnek, erre jön egy záró réteg1 és igy az egész teljesen oszfaltszerü lesz. Igy csináltuk tavaly a Kisfaludy-moa alsó szakaszát próbaként, de ahhoz akkor csak maradék-anyagokat használtunk.
- Készül a kiskanlzaai Hajgjató Sándor-utca kőburkolata is. |
- A kanizsai lebontott barakkok helyén egész kis bányaüzeni dolgo. zik. A volt alapokat feltörik és az igy nyert kavicsos, cementes törme-
lékkel Ideiglenesen feljavltjuk a már teljesen hasznavehetetlen külsőbb utcákat Nagykanizsán és Klskani. zsán is. Jól bevált ez a rendszer a Plvári-utcában ós nagyon olcsó. Igy Javítottuk már kl a Babocháy-utcát, a Hajcsár-utcát. Sor kerül a Csányj László-utcára és a kiskanlzsai Alsótemető-utcára, valamint a dülő-utakra. i
- Van azután - folytatia Vécsey tanácsnok - kanizsai programja az államépitészetl hivatalnak is. Az idén megcsinálják a Petöfl-utca tavaly tervezet javitását. Az Eötvöstér felé eső bazalt-makadamos szakasz hidegaszfalt-köpönyeget kap. Ez azonban jobb lesz, mint a Magyar-utcai hasonló burkolat, amely csak kísérlet volt, hogy az Ilyesfajta kezelés hogyan válik be a téglánál. A Magyar-utcai téglaburkolatnak ilyen kezelése ugy látszott, mintha nem sikerült volna, ezt azonban az az államépitészetl hivatal annak tulajdonltja, hogy későn,, esős időban, kényszerilett körülmények közt vé. gezték a munkát. Az államépllésie\'.i hivatni most ezt is ki fogja javítani és a Magyar-utcát egyben tr&chit-kőszegéllyel Is ellátják.
ODOL
FOG PÉP
Apoljo fogott ODOL.FOGPÉPPEL, é» jogol ópek .morodnok kétó óreg-/ koróig. ODOL-FOGPÉP olo-poson megtisztítja o fogokot, pompás Izü, üdít ós élénkít.
- Az államépitészetl hivatal megkezdte a Bajcs-fltyeházl össae-kötő ut földmunkáinak további kiépítését,-ami már tavaly 2 kilométer
hosszúságban elkészült. , •
A munka tehát folyik. Egyszerre természetesen nem megy minden. De ha a mai viszonyok közt is enny) jut egy eszt ndőre, akkor a város vezetőinek gondoskodása és törődése remélni engedi, hogy néhány év munkája árán a mai sok panasz lassanként sorra kiküszöbölődik.
á Credo ilsztnjitó közgyűlése
Vasárnap \' délelőtt tartotta május havi gyűlését a nagykanizsai Credo P. Czirfusz Viktorin prézes elnöklete olatt, a tagok óriási érdeklődése mcl-lett. P. Czirfusz a vasárnap megtar-
részletes programját ismertette. A Cre-do-tagok szombaton délelőtt fél 12 órakor gyülekeznek az egyházközségi irodában, hogy utána tisztelegjenek a megyéspüspök előtt. Vasárnap délelőtt zászlójukkal a cintoriumban gyülekez-nek, innen vonulnak fel a nagygyűlés, re. Szombaton részt vesznek az éjjeli szentségimádáson. Vasárnap este fél 7 órakor gyülekezés a zászló alatt\' a cintoriumban a nagy körmenetre. \'Kő-ve tkezett
a Utitujilát 3 esztendőre, a következő eredmény.
Egyházi elnök ivWtfA &*>.
rin választáson kivül.
Egyházi alelnökök: P. Andreska Fo. licián hitoktató, Kiss Béla piarista ta. nár, dr. Mészáros Bála világi pap, hittanán
Világi elnök dr- AUnássy Gyula kir, törvényszéki biró.
Világi alelnökök: Benedek Rezső, a Zalai Közlöny s.erkesztője, Bittcra Béla polg. isk. igazgató, Pusofszky Béla postafőellenőr, Somogyi Gyula földbirtokos Palin, Viczenty Árpád nyűg. Máv. főmozdonyvezető.
Titkár Gozdán Ernő, a róni*, kat egyházközség iroda tisztje.
jegyzők: Grimm Emil Máv. főintéző, Thury Endre rendőrfelügyelő.
Pérztáros Gráf János, a Magyar Nemzett Bank pénzbeszedője.
Felügyelőség: Filó Ferenc igazgató, Horváth István nyug. adóhivatali főnök, df. Székács Sándor orvos, -Zsig-mond József igazgató. . VáUMtináayl tagok: Bányai János

$ >v"-l j
A hírneve*, „STORMKING"
tennisss iitók
P 8.50-től—60.00-ig kizárólag kaphatók
Vágó Endre
•port-, lllatazar- éa JátékflzIttébM.
Szenzációs szakszerű versenyhurozás.
Tennlsz labdák és cipők nagy választékban.
nyug. csendőrtisztj/ilyettes, Bogdán Pál postatiszt, Egry Gyula postafelügyelő, Gerócs György kőműves mester, Her-czeg György földműves, Horváth Imre postaaltiszt, Junker Rezső nyug. fő-mozdonyvezető, Kenyeres János nyug. főpatkoló mester, Kiss János kémény, seprő mester, Licsár István .pagonyerdész, Markó Jenő nyug. állomás, elöljáró; Miklós János postafőnök, Polay Józscí városi számvevő, Rltter András kereskedő, Szabó Győző ny. jb. elnök, Szemes László postaaltiszt, Szudey Géza polg. isk. tanár, Toraa-sits Gyula ccmentámkészitő, Tráyer János kőműves és ács mester, dr. Wéber Elek Idr. járásblró, Zákonyi Nándor asztalos mester, Bárány István órás és ékszerész, Csaba Lajos nyug. állomáselőljáró, Erdélyi János városi kataszteri nyilvántartó, Golensz-ky Ferenc kereskedő, Horváth József áll. tanító, Horváth Lajos munkás, Kaiamár Mátyás adóhivatali tisztviselő, Kcrecsényi József városi tisztviselő, dr. Knausz László ügyvéd, Lőrinczy Pál nyug. Máv, főraktárnok, Merényi Béla városi tisztviselő, Némei\'h Jenő áll. tanító, Puskás Rezső műszaki tanácsos, Schless Gyula könyvkereskedő, Szabó Kálmán postafelügyelő, Szétí^fenyi István lakatos mester. Táll Lőrinc nyug. postatiszt, Török Péter bankaltiszt, Várad! István nyug. rendőrfelügyelőfct. Viola Kálmán folyammérnökségi tisztviselő, Várfalvi (Wittmann) Mátyás altiszt.
Zápor!
Prognózist Mérsékelt légáramlás, egyes helyeken még záporeső, egyes helyeken zivatar, a hőmérséklet nem változik lényegesen.
Május B. kedd. Rom. kat. V. Plufl pápa, Protestáns Qotthard. Ur. IJar hó 13.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó
15-ig a Mária gyógyszertár, Király-utca 40. ós a kiskanlzsai gyógyszertár.
Szőnyeget, függönyt
RttJU KOÜLMrtl

A vff*«frodalom legsrebb alkotása: Dosztojavsskft já-i
M&hm a un
szerdán ós csttförftlcön =
a Városi Mozgóban

Hatalmas küzdelemben Zrinyl-győíelmet hozott a rangadó
ZflHyi tfafeykánlisal TE 5:2 (2:1)
Dacára a rossz időnek, 150Ö néző volt szemtanúja a kót csapat nftgy. szeWl küzdelmének. A csúszós mély talajú pályán\' mindkét csapat minden játékosa tudása legjavát igyekezett nyiytani, hogy ez uem mindig sikerűit, annak sem a játékos, b&nem a hihetetlen mupkabirúst kívánó sáros pálya volt ax oka.
Mégis, hogy ilyen npgyarányu Zri-nyi győzelem alakulgatott ki, az NTE balszerencséjének is j^ozzá kellett Já-ruluia. Nemcsak az, hogy tartalékosán kellett kiáltania, j,anem az is, Jiogy JRittér, a csapat tengelye az első félidő 36.percében megsérült és utána a jobbszélen statisztált.. Nem is, szólva a II. félidő 6. pérceWll, amikor
Ctást szenved sulyot rtrtllétí, ugy kell a piíiíyiVrói léviniil és nem tud többé a pályáid vlssfiuntnriL Mitldéze\'k akkor történtek. anilkbf még nyílt volt a iHérkölCs, igy ncift tudni, hogy meiyítf csaj&t jávSfa billent voIHa a mérleg, ha NTE 11 eml&rrél játs^itta voltíá véglfe a mér. kőzést.
Tetőttc ai NTE balszerencséjét hogy az egyébként mlddlg mfegblz\'bató Pertovlts kapus; a rabtóöó ligalmdS légkörtől íavárva Wgtitybb hflrom potyadu^ót stédeit be. Ez cink erkölcsi mentségéül szolgálhat az NTE-Ö«lf. Végeredményben megérdemelten került kl győztesként á Zrínyi a rangadó mérkő-létből.
Rrdftkes újításként e^ütt jött ki a két csapat a pályára,, ugy üdvözölte a nagykanizsai pályán rég qera látott nagystámu közóuséget. Dübörgő h«ng és tapsorkán jutalmai* a szellemes újítást.
A* első percekben Zrínyi-fölény alakul kl, anűt Csöngey és Babos lövései juttatnak kifejezéssé. A 8. percben viszont lioffmannt kell a Zrínyi védelemnek sarokra szerelni. A 9. percben Csász lövéséi védt sarokra Pápay. A 12, perq h0J»a a mérkőzés első gólját Kudlch kézzel akaszt meg egy tánia-dást, Szabad rúgás NTE ellen, Búbos nagy éröve! rúgja kapufának, Innen Csöngey elé kéről és máris 1 s 0. Nyolc
percig mezőnyjáték némi NTE fölény-nyél. A 20. perc egyenlit&t i,oz. Rlttcr rug szabadrúgást, jól Ívelt labdája Ja-kubecz elé kerül, aki nem habozik, igy 1:1 az eredmény. A 31. perc sarokrúgás az NTE ellen. Poór szépen rufj/a, de az NTE védelem tisztáz. A 35. pércbfta Boda szabadrúgását Persovits sarokra védi, melyből Stollár fejese tisztáz.\'A 30. percben Ritter megsérül, Jobbszélre megy, Helyette Jakubecz les* a középfedezct A 37. percben Ködbaum 30 méteres szabadrúgását a lövésre nem számitó Perso-viis egyszerűen beejti. 2: l-re vezet a Zrínyi. Utána az NTE rohamoz. A 40. percben Hoffmann szép fordulás kapás lövése alig kerüli el a Zrinyi kaput. Nagy tologatás a Zrinyi kapu. előtt. Stróbl szabadit fel szorongatott j^elyzetböl. A 43; percben\' szfebödrutfás a Zrínyi ellen. Kudich lövését kiejti Pápay, majd újra megszerzi. Mezőny-Játékkal ér véget * félidő.
A második félidő elején Csász szerez kelténkön1 perceket a Zrínyi víS-delemriCk. Az 3. percben Kudl&h 40\' métércs szabadulását védi Pá)>aV. A 6. tJWé eredménytelen sarok az NTE elleti. Csász ékkő* megsérül. Többet nem jón vissza á pflljfara. 10 emberrel közöttük a séfült Ritterrel játszik tovább az NTE. Igy is erősen rowtmof. Jelinek és Kudlch kapura lövéseit kell a Zrinyi védétenth«k tWztátttl\'.\' A 15. jjerebért Kudich tá\'ccsot dob, Szollár elé kerül a labda, aki ügyesen előre-huzódltt és a bámészkodó Zríttyi védelem mellett dugót rug. Itt n» egyenlítés 2:2. A 22. percben Poór rug Babos labdájából nagy JbtpüTát. A 23. perebeh Böd* hátmrítgott (rtrokrogá-sa Jc\'rí, hogy a Zrinyi van frontban. A 27. percben Kárpát nngy megérzéssel töi4 az NTE kapuja felé.Atmegy három emberen és a jobbszél felé íveli labdáját. Csöngey helyes érzékkel átengedi a labdát Poóry\'ák, nagy lövéWf védhetdWff. El h a mérlto-\'
zés. 3 :2-re vezet a Zrjnyi. Nem adja még meg magát aZ NTE. Nagy lelke, sedéssel és akarattal küzd továbbra Is, de nem tudja megakadályozni, hogy Szollár hibája miatt Bodá megsíerezre a 4. dugót. 4 :2.
A 33. percben vagyunk. Jakubecz visszaesik a ftág^ Annikától. Zfhtfi

Iliiül
támadások következnek. Farkas és Csáky együttes erővel tudja csak Csön-geyt megakadályozni « gólszerzésben. Végeredmény a 40. percben alakul kl, egy hátraadott labdát Persovits kiejt a kezébőj, a közben száján megsérült Poór ügyesen elcsípi és az 5. dugót rúgja az üres kapuba. 5:2.
Mindkét csapat játékosai megtették kötelességüket. • Kiemel til a Zrínyiből Pumot, Stróblt, Babost, Poórt és Bo-dát lehet. Az NTE-ben játszott a me-zőny legjobbja, Szollár személyében. Nagyot játszott Kudich, Farkas, Jakubecz, mlg meg nem sérült Ritter és Csász ls. Palkó játékvezető nagyon igyekezett. Nem kövelett el súlyosabb hibát.
Nyilatkozatok
Örményi Zoltán elnökségi tag:
— Az eddigi formák szerint n Zrí-
nyinek ezt a mérkőzést ilyen arányban kellelt megnyérnlc. Az első fŐídfl 20 precén kbresztül Igazi lábdárugás volt, majd utána ellaposodott. Vblt • játéknak olyan \'szakasra, amikor nagyon is kétey vblt az általam várt eredmény.
Kasztl Árpád, az NTE intézője:
— Sáros talajon a játék nagy részében 9 értiberrel játszó NTE-nek nem volt ésélye a nagy flfclkumu, steftnW sorozatban -levő Zrínyi ellen. Enriek1 előrebocsátása után a Zrinyi megé*\' demelte «, győzelmet.
Palkó szombathelyi JátékveffelŐ:
— Jobb kondíciójának köBZÖnWCÜ a Zrínyi megérdemelt győzelmét Nem volt szerenciféic az NTE-nik. NejJéZ\' tulajon példásan, sportszerűen küldött mindkét csapat.\'
HoHrtr
A II osztályú rangadót az NTE II. nyerte
NTE It—Ndgykarihwai Vasutas TE 4:0 (2:0)
A két csapat a következő felállításban játszott:
NTE tís Zandur r " Zieglcr, y.öld-vári — Kardos, Horváth, Varga — \'Baranyai, Győri, Vági, Kiss Szakonyt Vasutas: Gozdán — Cserjés I„ Cserjés II. — .\'ikubecz, Mihólecz, Né-ilieth — Poór, Hauer, Alkonyi, Sn-vanyut D/vid.
A II. osztályú bajnokság éllovasának trost sem sikerült győzelmet szerezni ez NTE n. ellen. Mezőnyben szebb futballt mutatott a Vasutas esa-pat, de csatársora a kapu előtt gól-képtelen volt. Ar. rtső félidőben ax NTE II. Kiss révén két gólt ér el, a Vasutas csapat támadásai erőtlenek, majd Pandúr az NTE kupüsa reme\' kül véd biztos gólhelyzetben.
Szünet után VflltakMÓ* játék, többet táinrid a Vasutas, mégis az NTE ér cl gólt. Szakonyi szép beadását Vági kabásból a hálóba küldi (3:0). Ezután Pandúr megsérül, majd Zlegler
ós Savanyut a biró kiállítja. A 45. percben Baranyai egyéni játékból fad\'-rfbtttleft gólt lő.
Az NTE-ből Pandúr (a mezőny leg-jobbja)j Szakonyi éfl\' Győri emelM* dett ki. A Vasutasból -Mlhttleez é* Dávid érdemei említést
Játékvezető Szirtes.
Keröteti erednYéríyek
PVSK-DVAC 3 : 3 (3:1). Nagy meg. lepetés a PVSK pontvesztesége.
PBTC-KTSÉ 3:2 (1 : í).
NSE—DVORE 3:2 (2 :0). \'
Egyéb eredmények
Írország—Magyarország 3 : 3 (2 • Nemzetközi futball mérkőzés.
Olimpiai amatőr keret B-Cslkók
0:3 (1:1).
Nemfeell I.ign B—Olimpiai amatőr Vál. 8:4 (4:3).
Bocskai-Budafok 4:2 (2:1).
A MOVE zalamegyei lövész-versenye
Vasárnap dé!«lAtt lartot.a a nagykanizsai MO\\(E löcsoport lövészversenyét, amelyre Zalamegye minden részéből ttssiejöl^\'k a lövész-sport müvelöl. A vers rtyeft nagy-szfftnu és díszes ltözönség volt je. len, ami nagytan ambicionálta a versenyzőket, i A verweny eMdinénye : CsapatverséWJbeft : 1. MOVE Nagy kanizsa, 691 egységgel, 2. MOVE Zalaegerszeg, 608 egységei, 3. MOVE Polgárt Lővösz Egylet 604, 4
Vasutás Polgárt Lövíaz Egylet «00, B. 8/1. határőrök csapeta 68», 6. Oelse Polgárt Lövész Egylet 578, 7- Kiskantzsal Polgárt Lövész. Egylet S66, 8. Postás Polgári LövéM Egylet 646. , i,
Egyéni versenyben: 1. Míljor Jé. zsel MOVE Nagykanizsa 13\'i, 2. űr. Beznicza Pál MOVE Zalaegerszeg 131, 8. Szecsődl Jenő Nova PLE 130, 4. Szabó József Nova PLB 129, 6. sipai látván MOVE Nagykanizsa 128, 6. Markó Jenő MOVE
Bérmálásra: szívetek, selymek, botisztek, vásznak
A mghögyőbb választékban és legolcsóbb árakon Szőnyegek) függönyök, paplanok minden kivitélben
KI^SCHNÉFt Divatáruházban
18& Wtet t
BAI1AI HOZLOWV
szakszerű
bnrezás
Tennisz labdák íntal sportüzletében
Nagykanizsa 128, 7. Károsl Jzósef Vasutas PLE 128, 8. Plrlll Árpád MOVE Zalaegerszeg ÍM, 1). VáP-falvl János Vasotae PLE J25, 10. Horváth Mami Kiskanlzea PLE 126.
Bárcaverseny kisalakra: 1. Tava, szí Béla Nova PLE, 2. Beznlcza Bé. la MOVE Zalaegerszeg, 9. Várfalvi János Vasutas PLE, 4. dr. Szísz Gábor MOVE Zalaegerszeg, 6. Horváth Gyula MOVE Nagykanizsa,
A megjelentek soraiban ott láltult a MOVE pesti kiküldöttéi, vitél Ratkovszky Bódogot és Breinser Gusztáv testnevelési vezetőt.
A díjkiosztás ünnepi ker\'tek közölt történt, i
Tiszteletdíjat adományoztak: —, Nagykaniiaa város, .Magyar Nemzeti Bank, Zalamegyel Gazdasági\' Taha. rékpénztár, Bod* Károly, Dunántúli Gazdasági Szesigyár, Király sör-főlö, Szomolinyi Gyula, Szabó Antal, Unger-Ultmonn Elek te HáUJ vadkereskedés, V.-kásl Károly, Zsoldos Gyula, Kugler Antal, Major József, Gazdag Ferenc,. Teutsch Gusztáv, vitéz Tóth Béla, Hitler Andris, Schlesa testvérek, Lukács Vilmos, Schnltzer és Göndör, atb.
A nagykanizsai MOVE vezetőség ezúton is legmelegebb köszönetéi fejezi ki mindazoknak, akik nagy kézségükkel hozzájárultak célkitűzésének elősegítéséhez.

A nagykanizsai MOVE lővészszak-osztály ezúttal ia megmutatta, l,ngy U megyében első holyx\'ii áll teljesítményével, méltóan tikhoz n nagyszerő hazafias munkához, amit a rnlni XIOVE végez.
A megjelent közönség melegen ünnepelte a MOVK csapatokat sikeres munkájuk befejeztével.
Pénzt kaphat
otthon heverő, baaznált bélyegeiért, bélyegei levelezéséért. Pelvllá-peitást szívesen ad a Bélyeggyűjtők Nagykanizsai Asztaltársasága, minden héttőn délután 6 é» 8 óra közt a Frontharcosok helyiségében (Pannónia hátsó különterme).
Az Ásztaltársaaság szívesen lát rnudeai felnőtt bélyeggyűjtőt. A tagság semmttéte kötelezettséggel nem )4r. Tagdíj
Ha este 9-kor: Mécs Alajos ázsiai filmje és előadása
a Városi Moziban az Irodalmi és MDvészctl Kör rendezésében, a piarista kápolna Javára
Mécs Alajos, a kIHlnö u|ságiró és neves Azsiákutató hétfőn délben érkezeit Nagykanizsára. Az állomáson a hétfő eott előadást r.\'ndezö Irodalmi és Művészeti Körvezetősége fogadta. Az esti előadás, amely elő. szóval és hangosfilmen mutatja be Kelet rejtelmeit, pontosan y órakor
kezdődik a Városi Színházban. Jegyekről a tömeges érdeklődésre való lefUntetiei ajánlaton Idejében gondoskodni. A mérsékelt helyára te gyek a mozi pénztáránál kaphatók. A tiszta jövedelem a piarista kápolnáé. |

Ilyenkor, tavasszal...
Ilyenkor tavasszal Mindaz, amt bánat, Érző omberazlvnek Mindaz, ami fáihat: I.ováalk... A tavai,/. Újult szent csodája . A szívben a lóság & 8zépaég kútját ássa .., 8 csobogó forrásból Míg szent permet árad : Vlrágravataton Haldoklik a bánat...
Lllaforgonáknak Gazdag, fürtös ága Ráhajlík a kiskert Koldus palánkjára. 8 bol a szürke Télnek Bus nemtói Jártak: .Jázminoltár nyílik Csókos ajkú nyárnak. 8 gémberedett rögéa A sanyargó földnek, Zöld füves Illa os Szőnyegei nőnek.
Ilyenkor, tavasszal Mily1 Jó már nem várni.. Mlndon kis virágban Istenre találni... Emberektől ronggyá Tépett koldus hittel, Kismadár dalától Szárnyra kapott szívvel, Hol az ég a földet Magához öleié: Csorduló lélekkel Menni a Nyár elé...
Branány! Qyulm
If nmiualÁot felfektetek,felülvizsgálok IMJIiyvt)IV9l átszervezek, irányitok. Különös gonddal Ügyelek arra, hogy könyveléseim az adókiVetéíeknél elfogadtassanak. Vállatok bejáró köny vetéseket átíró rendszerrel is — a saját munkaeszközeimmel. Társas elszámolásokat, mórlegeket felülviza gáiok éa elkészítek. Ellenőrző könyvszakértői megbízásoknak gondosan teszek eleget. Kimegyek vidékre is ül* lfnrr?an NAGYKANIZSA,
ur. ftarczag csengem n^T.joi
— (A megyéspüspök Mura-kereezturon)
Muhikercszlurról Jelentik: Nagy napja van a csendes Murakeresztur községnek. Dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök oldalkanonokjá.val o szobi bérmálás utáU hétfőn délután Murakereszturra érkezett, a^ol Csótbi Géza pápai prelátusnál megszállott. A főpásztor néhány napi pihenőre Jött Csóthi npáthoz, akinél péntek délutánig tartózkodik. Akkor utazik Nagykanizsává, fcogy itt kiossza a bérmálás szentségét ós résztvegyen a katolikus nagygyűlésen. A megyéspüspök murakeresztur! pihenése alatt senkit sem fogad.
— (Érettségi biztosi megbízatás)
A nagykanizsai piarista gimnázium és n leányliceumban hétfőn délelőtt megkezdődtek az érettségi jjitlani vizsgálatok. A megyéspüspök megbízásából a vizsgabiztos! tisztet Csóthi Gé*a pápai prelátus tölti be..
*m A fogak eztnesedéao nem kö vetkeiik be, ha rendszeresen ápolja a tokát ODOL fogpéppel és fogkefével. Az ODOL fogpép nagymértékű kolloid aikatréizeinél fogva eltávoüt minden tisztátalanságot és fotóanyagot a fogakról. Az ODOL logpép a fogakat hófehérré varázsolja.
— (A Napsugár Leányklub)
szerdán, május 6-án este 8 órakor
felolvasó estét tart. Előadó HüH C1Q óvónő, a ki ne* eddig, csak Írásait ismerte a nyilvánosság, de most, mini előadó is, ugyanolyan érdeklődés kíséri. Aa előadás a Katolikus Legényegyletben lesz.
- LAKBBRPNDEZfiS a mai pénz-azüke mellett is mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Kopstein Lipót Magyarország legnugyobb bútoráruházában.
«=» Mintás taft ■elyom a nyári divat, métere P 130. Golenszky Divatüzlet
A hódiíró külsóról I
Tavasaié* őtzlc nem kerOi e»UMe»S< í elegáns öltözködés. A cipőgond Is megszűnt, mert olcsón áll rendelkezésre az
divatc i
A kUlónWl. pompás farmi . I.frt.fáiual Ka ii n yil. h.ttan
lalírt l« Íl _
vtS:
Vigyázz I
CHI*CÍ
SfMBRöÉ .i.
nlttm i ment mmiHlllWt
A megtalált gyermek
s eime annak ® látványos, táncos és énekes színdarabnak, amelyet a Vé-esey-ulcai eieml Iskola növendékei ad. nak elő hétfőn, május 11-én a Városi Szin^ázban délulAn fél hflt órai Tcez. dettcl. Az I. körtet kis műkedvelőit j nem kell bemutatni a közíuságaoti. Ahányszor esak nyilvánosság elé lép. tek, mindenkel- alkart uraltak tiímula-tos felkészültségit Játékukkal. Most ka-lön Is felhívjuk a közönség Ilgyelvoét erre az előadásra, amely olcsó helyárak melleit kerti színre A* a jövedelmet utolsó llllérjg szegény Iskolás-gyermekek segélyezésére Tordltjdk.
— Sieti; SanatórlM»l>a est-.* m a-i
főváros egyik legldeálisaUxin fekvő éa orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete llel- és Ideggyógyászai, sebészet, szőlészet, nőgyógyászat, nro-iogla stb. Röntgen. Kéetia) t> mlíírpsz-kopiai lutxjrutorkSEL Elektrokardio-graph (szlvvizsgáló). Krogh féle alap-anyagcsere vizsgáló kéizSWí. Eftle-rooleaner (bélfürdő). Modern vlzgyógy-Inlézet. Orvosilag vezetett vlllsey-űzoraü konytia. Elsőrendű ellátás. 9700 négyszögöles parki Olcsó ájakl
Gőztürdő nyttvs reggel « órától Mts • óráig (hétfő, asenla, péntek délután
------ (aa »»p "őkiwlrt,
I ruhák, komplék, blousok, pongyolák legszebb tavaszi és nyári fazonokban kaphatók. Hatalmas .vál**.*-ték unkát bármikor késxtággel bemutatjuk.
Arqhfa
EALAI MjMjjl
1986. roá|iu 5
Junior,
az ifjúság tennlsz-clpője, erős vászonból, felhajtott crepp-talppal . . . P
Chrom-tenniaj
3-80
erős prima dubliro-zott vászon, felhajtott dupla erös, zöldes-szlntt crepp talppal, füzös és pántos, szellőző lyukakkal . P
5-80
Maater-tenniez,
legerősebb, lég- és izzadság áteresztő, ruganyos crepp-talp-pal, a versenyjáté-kosok ellshiert ten- _ nisz-cipője . . P B"Ml!J
Dawia-tenniaz,
erős tropikál-anyagból (lyukacsos felsőrész), minden sporthoz alkalmas, dupla erős crepp tal|v ^
Szabó cipőáruház
Horthy Miklós-ut 1.
— rtrfl tropikál a keUemea nyári viselet, métere P SüO. Goienazky Dlvst-Qilet
— (Zeneiskola Zalsagsrazag.n)
Szeless Béla, a nagykanizsai városi aeoeiskola volt hegedűtanára, aki nem. rég végleg elköltözött Nagykanizsáról, szeptemberizen zeneiskolát nyit Eger. Szegen. Ezt* a kultuszminisztériumtól már meg is kapta az engedélyt. A bírt Zalaegerszegen nagy örömmel íogadták annál Is inkább, mert az eddigi magán-társulások helyett a lom elő zeneiskola okleveles zenet-iiiárokkal tanítana, az iskola felett a kultuszminisztérium felügyeletet gyakorolua és igy bizonyít, ványait mindenOU elfogadják. Ha » terv megvalósul, Zala egy. ujabb kultúrintézménnyel gazdagodik.
- (BtliemalKk Málkoiíp) bét. főn délután C-lól 8-ig ■ Pannónia bátsó kistermében.
Eredeti angol férfi szövetek
nagy választékban érkeztek. Gyönyörű exlusiv minták, — kiváló minőségek.
Schütz-Aruház.
Infanterist Stefan Vadász
Egy .48"-m naplójából
Nem szeretek, nem is igen szerettem temetőbe járni. Különösen nem őszkor amikor a fákról hull a sráraz levél, az embernek önkéntelenül is az elmúlás jut eszébe. De igy tavasszal, rügyfakadás kor mégis minden esztendőben elmegyek a nagykanizsai köztemetőbe. Ilyenkor tavasszal nem bántja az embert az elmúlás gondolata...
Amint a kapun belépek, szinte már szokásommá vált, hogy rögtőn balra forduljak s alig 15—20 lépésnyire szépen kezelt, de egyszerű siremlék előtt állok meg.
Az alig másfélméter magas sircmjéle felső részének közepébe egy fénykép ran beillesztve. A fénykép egy csákós, waffenkabátos, volt 48-as bakát ábrától.
A fénykép hűen adja vissza annak arcát, akiről egykor készült. Alatta feketére festett betűkkel áll:
•Itt nyugszik Vadász István, meghalt 1899. ápril 3., élt 24 évet.
\' Ez a sírfelirat visszaidézi elmúlt ifjúságomnak, egyszersmind annak a szép deli legénynek emlékeit, aki e bant alatt alussza örök álmát.
... 1896 tavaszán Vadász István nagykanizsai (Petőfi-utcai) deli szép szál legényre is kimondták art a neki, — mint mindannyiunknak, kik vele szolgáltunk, — nem tetsző szót, hogy •taujgUcb.t ..,.„. \'
A magyar szellemi ólét tükre
a TÜKÖR
a Zalai Közlöny előfizetői által az együttes előfizetés feltételei szerint rendelhető meg. Az együttes előfizetés kényelmes, egyszerű és olcsó.
A ZALAI KÖZLÖNY és a TÜKÖR együttes előfizetési ára egy hónapra P 2.96. Előfizetéseket az alábbi szelvényen szíveskedjék még ma beküldeni.
ft ZALAI KÖZLÖNY t. kiadóhivatala
Nagykanizsa.
Mint a Zalai Köitöny előfizetője, ezennel előfizetek
aTOKÖR-re ... .....................-tói........ ........................-tg
a lapjukban hirdetett féltételek szerint.
Az előfizetési dijat — díjkülönbözetet — egyidejűleg küldöm — pénzbeszedőjüknek kívánom kiegyenlíteni.
Nagykanizsa, 1936. .x,.......v........................\'......i..........
Név:~L.................:.......................................................
Foglalkozás:..............................................................
Postai clm: .1i-sL..,..

Hirdessen a Zalai Közlönyben
Ugyanazon év őszén be kellett rukkolni az akkor Pozsonyban állomásozó cs. kir. 48. gy. ezred 7-ik századához, ahol akkor már egy szép, szőkefürtü, ugyancsak nagykanizsai, Petőfi-utcai bakagyerek, mint altiszt Szolgált, akihez Vadász Istvánt legénykori és utca-bell barátság Is fűzött. A különbség csak az volt, hogy T. J. egyévvet előbb vonulván be, már <öreg; baka. volt 1898. szeptember 10-én, amikor egy őrült talián a legnemesebb szivek egyi. két, Erzsébet királyné szivét keresztül, szúrta ^alahol Svájcban, a nagygyakorlatokat azonnal lefújták és mi, a 2-ik Bataillon, Nagykanizsára jötténk a liazai kaszárnyába. A szőkefürtös legény, akinek akkor letelt a három évi szolgálati ideje, mint káplár szerelt le. De ugy Játszott, hogy nem smakkolt a fehér kesztyűhöz szokott kezének az ekeszarva, mert csakhamar vissza folyamodta magát továbbszolgálatra ugy hogy karácsonyra már vissza Is jött a századhoz szakaszvezető «zupás.-uak. >
Jól emlékszem 1899. április 3-lka vasárnapra esett. Ugy este 10 óra körül a kaszárnya tiszti ügyeleti szobá. jában a telefon erősen berregett
— Halló, Itt a városi rendőrség be-szél, kérjük a «Bereitschaftot,. a kis sörházba, mert ott 48-as bakák verekednek. \'
A készültséget lefúvatni, art össze-állítani alig néhány pillanat műve voll s már hangzott is a kflszámyaflgyeletes vezényszava: «Haptacht| Bajonett aufl In dio Balanzel Lauffschrltt, Marschl.
Nem telt el tiz perc, a készültség már nz akkor halotti .csendes korcsma ivójábun volt.
Ott feküdt szegény .Infanterist Ste-fan Vadász,. Heinlein kapitány urnák dédelgetett kedvence és lovásza, át. szúrt szivével, haldokolva, egy keskeny fapadon, körülötte a baka sokaság tarkít** tl velük mulatott konyha-tündérekkél: Csak egyedül a gyilkos nemtvolt sehol.
— Senki se mozduljon I — hangzott a kuszárnyaügyeletes altiszt parancsa. — Ki verekedett ? Ki szúrta le infante. rist Vadászt?
— AlasSan jelentem, — szólott egy baka — senki sem verekedett. Nem is volt Itt verekedés. Csendi-sen idogál-tunk az asztal mellett « Vadásszal, n mikor egyszer csak kitárult a korcsma ajtaja s belépett rajta a .Zugsfbürer ur T.- Szegény Vadász megkínálta egy korsó sörrel, mert az asztalunkhoz jött T., el ls fogadta az italt, kiitta aztán a poj,ar«t az asztalhoz vágta mérgesen, majd olyan hirtelen, hogy nem is tudtuk megakadályozni, kirántotta a bajonetljét és markolatig döfte szegény Vadász mellébe, anélkül, hogy csak egy árva szót is szólt volna. Aztán hirtelen elro||^nt, a Vadász nem is érezte, hogy megszúrták, csak 5—6 perc múlva lefordult az ülőhelyéről.
Mire a baka bevégezte mondókáját, már ott volt a kapitány ur Heinlein is, az ezredorvossal.
Szegény Vadászt bevlttük a «Maro-denhaus.-ba (az akkor ott volt, ah)Pl mostan a csecsemő-otthon van, a régi postával szemközt), ott néhány pillanatra még magához tért. Kapitánya nem tudta elnyomni könnyeit, amikor hozzá szólt: .
— No Vadász fiam, lenni csak pelyá-ros 48-a* katona, nem semmi paj
Nemzetközi Vásárra utazók kozmetikai szaktanácsot
díjmentesen
kapnak, ha e lappéldányt felmutatják :
gAspárné sonja
gyógykozmetikustó!
VI., Jlndrás«y-ut 104.
Telephon: 18S-00-18501. A vásár területétől 5 peronyire van a kozmetikai rendelő. ,
- Batsrváaáriás MM «eMI Telje.
berendezésekel wodkivül előnyös rása-kifizetésre, SÓI kamatmentesen is ttiál. titnnk, Kopstetn Dtztoráralzás, Hortky lálklő»-at á.
Ha Budapestre utazik,
■a malsssis sl fslksrssal • NEUZETKÖZI ViUAROa
(IPARCSARNOK 217. sz.) a
ZONGORAGYAR
,I - XárJsaiUJaisste* tájskax-taU< a U-iM asv >s«a<»- eSdSál I
zongora és hangszerteres-kedelml r.t. Baáapst, VII., Erzsáket-klrat 4S.
musich
lenni. Mi fáj lenni fiam? Hamar meg-tyotyulni, aztán haza menni lange Urlaub ... Was? — Nem fáj semmi... de azt a V" •• • Itt eladat a hangja, nagyot csuklott, s a kapitánya fogta le szemeit.
Kgést éjjel kerestük a gyilkost, de bizony nem találtuk meg. Amikor aztán ugy hajnalt 4 óra tájon, már egészen világos lett, szép csendesen bandukolva jött a Sugár-uton a laktanya felé, csapzott, szép, szőke haja a szemébe lógott, ott csiptük el — nem is elleukezett — a laktanya előtt
Az eljárás megindult s 8—10 nap múlva kemény vasbaverve elvitték T. J. zupás szakaszvezetőt Pozsonyba a h^dtörvényszéki fogdába.
Hogy miért tette, nem lc-hölelt pontosan kinyomozni soj/rsem, a .tárgyaláson rezignáltán felelt minden kérdésre, beismerte tettét, de hogy miért szúrta le szegény Vadászt, azt nem kitett belőle kivenni sohasem. Ugyau a tanuk azt áljitották, hogy «mlkor leszúrta bajtársát, azt mondta volna fcel-kun: .Nesze, ez a Tiéd Pozsonyért» Két és fél évi szigorított katonai börtönt és lefokozást kapott a szőke, fürlü kanizsai legény.
Később hallottam, hogy Pozsonyban büntetése kitöltése után városi rendőr
lett. „

A másik szép szál, feketej.áju d*H legény, Infanterist Vadász pedig immár 37 éve a nagykanizsai köztemetőben a kapubejárattói balra alussza csen-desen, 24 éves átszúrt szivével őrök-
álmát... , .
Bágyonl Stabó Odóix
1836. má|iu 8.
ZALAI KÖZLÖNY

BÚTORT
legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk.
Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó butorkiállltás!
KOPSTGIN BUTORÁRDHÁZ
NAGYKANIZSA
APRÓHIRDETÉSEI
■él, EMvfl HIIbiBH

_,___ki 1 01 MJÍVM bükk ét
jvtrt/á, bárhoz aJllilva kéizp>nz
fötáa mellett 34 P. HlUlképet vevSiKk
8 Imi réazletn 86 P.__«
Héulul minden mfc-olcad áiakon váaaiolhat
r.t éa Un
azéleaaégben o tveg&zleTében.

rl ilmnMM
18. 1649
Erzaébet-___
___Imiil Miiyif-ata\' 5.azámo
házban igy udvart kíúzobái lakáa. Bt-vtbktá SMfUca 13.__IW
- KS arrtf.
_jké., Hrddazobáa Ukái november I n kiadd.

___lakiét kereaek angaaz-
a vaautboz közel dineket a kW
továbbit. int
Forgalroaa útvonalon aledd-
Bívebket Bleu KWertilet Eraébet-lér g.
ImuUx utc.1 1< t-re íeinyl Léazld-u. 89.
utal lakáa kiadd iw.
1138
Klárié Batatonlenyveaen 137 négjazdg-Mea lelek, közel a lenyveahea a veautvo-nal mentán. Clm: D«naz Adél, MlikoK, Temeavirt-utca 7. . . 1*8
Síigár-nt ad. II. 3 aMbáa angaíxlua 1 le kiadd, firdektődni Splejel. Rákóczl-a. 93. »i8
__bútorozol! kfltöabeUiatu
ttoba\'a balvároaban Hadd. Unárf bde-kereakedö.__17W
Alkalmi rakák, komplék tzoHd Mán kéaztUnek. S.|át rfazlkre dolgozd lelveaiek. Krauaz aaaloo IWelu Vlktoenél, Sugár-ut 18. 1134
Fiatal segéd
Clm
uri ét női divatáru szakmából azonnali
belépésre felvételik.
a kiadóhivatalban.
Tárté.hullám, mindennemű ondo-láláa, hajleatéa, n41-, ml- lyermekhil-vágáa éa minden azakba vágó munka PUlpovIca lodráazűztetében kéaifll. Caea-gery-.t 2. Telelőn 526__
□•ki*., kiváló eredménnyel U»H ütmeiét éa handát Magyar-a.30._•
Vazulhoz közel kladá azonnalra egy kélzzobáa éa egy háromazobáa lakáa. — Hortby MlkUt-ulM.
eladó. Vöröiiuarly-u. 16, 1732
Heaáláara ékezett, árban Vékái, Teüvérekofi
iwawa bt.
Ulaaakéa .dvtrt lakétműéttel^ gckkel auguaxtaa l-l. kW4. Zrttg
aégekki Mik Mi
Nacvcj aaép k.Wr.*.t« y lea takdoak Hadd. Nádor-u. 4.
Sugár-ut 6. aaám alatt tánanUi,
Ssea i§IH
Telcky-ut

Oiiea k.láré.B azonnal
Horthy MlkkiMt 67.
Ktieaek ....ételi-. IWb aalédl.él bét házat. Pap, Ingatlaa-közretltd Telel-jr
betéphet M. 1782
Háromazobái, Otazkomtatoa udvart la-iái, Enaébettér 2, -------- ~
Srb borleereezld kMél .uJ*. 1783
B*riae«rakék olcaó áibaa Udllb Imre gyermekruha-llzletébea Hortby M.-at 1.
ban, otcaófl

Hunyidy-utca 31. tzám alatt I k*. lakáa Inalna l-re kiadd.
Két altdeutacb égy HtM> Qjrfc n.31. •
Ui telehálók
modern kombinált szekrény, am-lonok, lóezdr éa alrlk matracot komplett konyhabútor logoloaóbban
kukecznénAl
tér 30.
Inaaibáa, aldazobta udvari lik azonnalra, eaatleg anguiitura kladí. Babocbay Qyírgy (Qyárl-t 43._^
Haaználl fc«ter« éa elad Kardoa I, Erzaébet-lér ffl. .
Antal
KMTpiaasíK
háld oleaön
Alacaony «vée« vlrégokhoz altadju
jgjj.as^.\'a^^y.
VáUruák réaaére »vet- ta kOedtaT-trnk aagy vélaaztékbaa írkezlak Séern Uvegüzletébe (VároahéipaloU). 7
Tavaszi és nyári újdonságok! Legoi<*ébban:
Ml szövetek, imprlmók, laftok. Pérfl felOIttí szövetek, (ínlpn«7liv Fprpnr ruhaszövetek, tropikálok nagy választékban. TÍ L\'
y m „ . m dlvatflzletében
Szőnyeg- és vássonáruk! _
ZALAI KÖZLÖN*
MÉt, lÉiáí,
léfcészségUgyi bcrendcjüeefcetéf eieiwy-vlzcsalornikat, minden randáiéra aalaaHtal
•tozerel éa Javít,
Hpulet- éa géplakatosmunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, lö-at 31 az. Urajtalat alljtalaal
s
Gyermekruhák Selyem fehér-
nemüek Harisnyák Kalapok ós Sapkák
legAlcaébban
Sflorthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
Már 13 pengGs
havi részletre
megszereiktti i Remtor idtilllMoMó portable-
irógópet.
Kp. ára csak 205 pengő.
A Füemington Írógép képviselet:
Szabi Untai spartiizletében mi
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A fÖVáros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király SzAlloda
(Vln Podiaaaloxky-utca 8.)
igazgatóságával sikerűit olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják i szálló minden modern konfortial (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lifl stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a Jelentkező olvasók részére.
>936. .Biálw.S.
Gyümölcstermelők!
1
Srirornhullás a « permetezés
Eredményt csak ügyér el, ha k(tk időben megbízható szerrel pertmttz Utaaltéat a permetezéshez
•ételMnyaiar nélkül r
az érdeklődőknek Ingyen adok. Ha mással permelezlel, követelje, hogy az oldal ön elölt legyen >ei készítve. Helytelen, gyenge vMy régi, oldalú jenmlezQszer miéi
tOO IHar.Oldat 2-tBI 4 pengőért kéaalthetfc
Permetezö-szerek műtrágyák, magvak
Kaphatók:
ország József
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A;MnS«l|( mellett) Telefon lqp
9
E-. BUStOKMI .-i-1
zutaikl a helyi kereakeddknál I áalpazaaokzill aaamsa bal I
Kiadja a laptolajdonoa KOzgazd.sátl KI. Oateaberg Nyomda éa Délzslsl Lapkladé Vállalata Nagykanliaán. Pelelöa UarM I Zalai Károly. ;
Nacykaolzuu fk.vln,
Kb|udaságl Részvény társaság
• i4 OK \'Ül\'**
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, fizleti könyvek és dobozok gyára a. „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk b
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, "elöntéseket, névjegyet, falraga-iökat, körlevéleket, "röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat...
TELEFON:
78.
R Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi-naplókat)
jegyzökönyveket, zsebkönyveket* bevásárlási könyveket, tajzfözeteket és tömböket, mintazaoskökat, mk-cédolákat, naptártömbéket, felt-\'\' naptárakat, dobozokat Stb. elsörangjj\' i kivitelben és a legoleeóbb árakon.
"Nyólnda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. azám Alatt \' i
¥
RlOuZeaberg Njozarfc áa

78* évfolyam 104. Hám
Nagykaalna, 1838, raAJui 6 szerda
ZALAI
Ara 12 U.
POLITIKAI NAPILAP

és kiwtóhivsUl: Hóul 5. síim.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előllsetésl ára: egy hérs I pengő 40 fillér. SxerUesztölégl és thdfJilTsl.il teleíoa: 78. u.
A négus Genfbe utazik
Az addlsababal követségek szorongatott helyzetben, csőcaeléktöl körülzárva védik az Idegeneket — Kiürítették az amerikai követség épületeit — Tovább folyik a rombolás az abesszin fővárosban — Nem valószínű, hogy Anglia a megtorlások szigorítása mellet foglal
állást Genfben
Solyos eseményeket Idézhet elő a francia baloldal előretörése
\' London, május 5 Addis a|>ebaf jelentés szerint a különböző követségek épületeiben tar-tózkodő európaiak sorsa teljesen bizonytalan. A csőcselék gyilkolva, rabolva és gyújtogatva járja a várost. Az araerikai követ távirati kérést in-< tézett a londoni követséghez. hogy azonnal Indítsanak útnak gépfegyveres indiai osztngokat az amerikai követség védelmére. A hir érdekessége az, ho;íy az angol követség csak két mérföld, nyire van az amerikai követségtől, de a helyzet súlyossága sokkul inkább megengedte, hogy táviratban Ixmdon-tól kérjenek segítséget, mint a két mérföldnyire lévő angol követségtől, amellyel nem sikerült összeköttetést találni.
Az angol követség oltalma aLatt mintegy 2000 ember van, 23 különböző állam polgárai vegyesen. Hasonlóan kb. 2000 Idegen tartózkodik a francia követség védelme alatt ls, a melyet
a fosztogató osőoselék körülvett ét elzárva tart.
A követségben felhalmozott
ölelem ós lőszer fogytán van.
a francia követ már két Ízben távira, tozott Dzsibutiba segítségért. Hétfőn éjjel egy szakasz francia gyarmati katona el ls indult AddlsZ Aljéba felé. Hasonló parancsot kapott a piredaró-ban állomásozó gyaramati szárad is, amely szintén utnakindult a abesszin fővárosba.
Igen sok idegen menekült a vasútállomásra is, ahol egyes jelentések szerint nyugalom vau, viszont inás jelentések arról számolnak be, hogy a csőcselék megszállta az épületeket. Tény, hogy a harcok során
több embert, jobbára európalakat, legyilkoltak.
• London, május 5 Az amerikai követség utasítást ka. pott, hogy haladéktalanul ürítse ki épületeit. Az angol követségnek\' ugyanis tekintettel a szorult helyzetre nincs módjában csapatai egy részét kikölcsönözni az amerikai követség védelmére. Az angol gyarmati katonaság az amerikai követség épületének kiürítésénél segédkezik és visszatartja a csőcseléket addig, mlg az angol követségre át nem vonulnuk.
Mi lesz Genfben ?
London, május 6 Az angol kormány még nem döntött, hogy a legközelebbi genfi népszövetségi ülésen milyen állást foglal el az besszin kérdést illetőleg, A lapok azonban valOszinünek tartják, hogy továbbra is a megtöri ások mellett döntenek. v
London, május 5 A négus családját Jeruzsálemben helyezi el, de ö azonnal tovább uta. zik. Egyenesen Genfbe megy, ahol I
Repülőgépekről bombázzák
Róma, május 5 Az olasz csendőrség Keletafriká-ban nyomára bukkant annak a bandának, amely legyilkolta a behódold területeken utatépltö Gondrand vállalat 62 emberét, köztük egy mérnököt és annak feleségét is. A banda hét tagját haditörvényszék elé álli. tották, egyet felmentettek, ötöt halálra Ítéltek, egyet börtönbüntetésre
I személyesen akarja képviselni a I Népszövetség előtt Abesszínia I ügyelt.
az egyiptomi zendülőket
A halálos Ítéletedet azonnal végre, hajtották.
Bagdad, május 5 Ruatla kőtelében a lakosság fellázadt. A tömeg fékteH*nül kezdett rombolni, mire a kormány Iraki repülőgépeket vezényeltetek kl, amelyek bombát dobtak a zendülők közé. Ezzel egyidejűleg1 büntető hadjáratot is indítanak a wtnriülrt lakosság ellen, i
Franciaország fizet a szovjet-bárátságért
Berlin, május 5 A franoia képviselőválasztások, mint Ismeretes, túlnyomó baloldali többséget hoztak. Ezzel kapcsolatban a német lapok rámutatnak arra. bogy milyen válságos helyzetbe került Franciaország, amely keserűen meg fogja bánni még, hogy a szovjet zsoldjába állt. A világlapok
mind elismerik, hogy a megválasztott 72 kommunista képviselő a szolét eszmék végleges elterjedéséért küzd. A balfelé történt elli*, lódás nemcsak Franciaországban idézhet elő súlyos eseményeket, de egész Európa arculatában is lényeges változást hozhat.
Legújabb jelentések!
AddisZ Abeba, május 5 (Lapzártakor érkezett) A tömeg a legutolsó jelentések szerint ismét több házat felgyújtott. A fosztogató csőcselék az éjszaka folyamén visszajött a hegyek közül és reggelre ujabb zsák-mánnyul vonult el.
A francia alattvalók most már valamennyien a francia követségen vannak. A német csapatkülönllményefc szintén munkába álltak "is a vfirosban összeszedték a különböiő helyekén meghúzódó német, magyar, osztrák, bolgár és svájci állampolgárokat
London, május 5 Az addis abebal angol követség jelentése szerint az amerikai követség személyzete és az ott tartózf-l\'.odó európalak az angol gyarmati katonaság védelme alatt elhagyták a követség épületét.
Hétfőn esle a tömeg megtámadta a belga követséget. A szorongatott európalakat az angol csapatok mentették meg, aklfc gépfegyverrel vonultak kl és szétoszlatták a zendü. lők*t.
Róma, május 5 Az olasz csapatok 8 kilométerre vatmak Addis Afcebától. Mint hivatalosan jelentik Rómából, taind<*n
eHetfVzŐ híreszteléssel szemben, hétfőn esle egyetlen egy olasz csa. pat sem vonult be az abesszin fővárosba. Eddig mindössze csak a fekete gyarmati katonaság érte ef Addis Abeba határát. Az olasz had* vezetőség ugyanis súlyt hejyez arra, hogy elsőnek Badoglio olasz seregei vonuljanak be a fővárosba.
Az olasz repülök folytatják élénk tevékenységüket. A déli harctéren a heves esőzések ellenére is folytatja az olasz csapat az előrenyomulást.
A négtts után Naslbn herceg Is megfatartiodott
Desszle, május 5 (Lapzártakor érkezett) N\'asibu hor-c«g ős katonai tanácsadója, Vehub pasa otthagyták állásaikat és átlépték «z angol szomáll határt. Az abesszin hadvezér BeT borába akar raennL
Dfcslbutl, május" 5 (Lapzártakor érkezett) Nasibu hefcfcg, a négut déli csapatainak főj. vezére, aki megfutamodott, Vehub p»sa kiséreTébén Dzsibúfiba érk*-, fcett I . . . , . í . . « l
Mécs Alajos előadása
A Zfinyl Irodalmi és Művészeti Kör llceálls előadássorozatát az Idén ismeretterjesztő fllnvelőadásokkalls bővítette. Az első ilyen műsor április 20-án volt, amikor az olasz rt-naxlmento történelmi nagyszerűsége bontakozott ki előadásban és mozgó képben a hallgatóság előtt, az olasz -abesszin háborű háttercivei kapcsolatban. Onne\'pszámba menő érté-*\' ket és szépséget hozott a második llceális ismeretterjesztő filntelőadás is, amikor Mécs Alajos előadásából, színes diapozitlvjeiböí és hangos filmjéből a csodálatos Ke\'et Embereit, tájait, azok éleiét éfi lelkét Ismerhették mPg az érdeklődők.
Méos Aladjos a magyar újságírás nemzetközi értéke, akit Írásai nyo; x mán a nagykanizsai közönség rég. ) óta ismer. Nagy külföldi világlapok megbízásából bejárta már az egész világot és\' legutóbb 3 évet töltött Keleten, ebből 21 hónapot a felkelő nap országában. Ezalatt vélte fel hangosfilmre a négy évszak szerint csoportoslto:t japuínl életből^ minduij ami jeifétttZÖ. Budapesten so^ozatósan kísérte tömeges érdeklődés Mées Alajos filmjét és előadását az Uránia tudományos film. színházban és. a magyar vidék nagyobb kuTtur-gócpontjai egymásután hívják meg előadásának tartására. Mindenütt óriási érdeklő-dós Jviott Mécs Alajosnak, mindenütt teljes elismerés nyilvánult meg a kitűnő míagyar újságíró hatalmas teljesítménye iránt.
Ezért hivta meg őt Nagykanizsára az Irodalmi és Művészeti Kör. Mert Nagykanizsa is kultur-vároa. Nagykanizsát is érdekli a magyar kitartás, a magyar szellemi erők termése, Nagykanizsa is meg tudja ós akar.ja becsülni a magyar kultilW.. vállalkozás bátorságát.
Sajnos, - Nagykanizsát nem * ét\', dekelt" Az egyetlen város volt eddig, ahol Méos Alajos mindössze 160 ember előtt tartotta nttg esti előadását. Pedig Nagykanizsa, volt aí egyetlen ván»s, ahol 1 pengő volt a legmagasabb b*iéf>ődij, arril másutt mindenhol jóval nagyobb volt
Szomorú jelenség, hogy amjt a Kör Ingyen rendez, ott mindig tolong a fömeg, ellenben iiühelyt aránylag csekély áldozatot is kér a Kör azért a munkáért, amit évén át kifejt, a tömegek azonnal elmaradnak. Pedig nem is saját céljaira kérte a Kör a. csekély belépődíjat, hanem a piarista teíttpjomra, maga a Kör egy árva fillért sem akart-megtartani belőle.
így aztán a rendezést csak az iskolák mentették meg a teljes anyag! eredménytelenségtől. Az összes iskolák valóban elismerést érdemlő lel. be^edés^í tettek magukévá a Mécs. előadás ügyét, részben annak oki. tató értékéért, részben a piaristt tetfiptoWitM. Elölfáft etéronf a várost I felsőkereskedelmi iskola, amely a£
t ■ __Miatt WttLOW-
Bérmálásra ajánl Hiltényi cipőáruház: - (Fő-ut 2.)
IM&. ml|ui 6,
Gyermek luk Mii
23—26-ig P 27—30-lg P •■—■ 31—36-lí P T-iO.
fehér ulp dpík
19—22-lg P < 11, 23 —26-ig PB\'IO, 31-35-lg P T-M.
30—35-ig P T—, 36—39-ig P •■80.
NÖI dlvatcipök, férfi- ét gyermekcipők a legnagyobb választékban, a legolcsóbbtól a legfinomabblg.
Gyönyörű fehércipfiujdonságak, szandálok, tennlsz- ts tornacipők érkeztek
intézet összes növendékeivel vonult ti az előadásra. Az 1. és II. körzet elemistát olyan hatalmas számban jelentkeztek, hogy számukra külön előadást kelMt tartani és teljesen megtöltötték a színházat. A leány-lloeum, a két polgáriiskola p»yda. adó növendék-tömegeket mozdított meg és természetesen a gimnázium is, amelynek temploma volt az anyagi eredmény célja. Igy a dél. után 3 és 6 órai dlák-elöadások mindegyike zsúfolt ház elatt pergett le. Szociális elgondolás vezette az Irodalmi Kört, amikor az iskolai előadásoknál minden öt fizető gyér-, mek után egy szegény gyermeket díjmentesen vitt fel az előadás lá, tógától közé. ,
Aimál sivárabb volt az esti ház. igaz, osak mennyiség szempontjából volt sivár, mert akik ott volak, a vá ros szellemiségét, uri intelligenciáját képviselték. Ez volt vigasztaló körülmény az egyeb\'-\'kbén üresen tátongó széksorokért. .
Az előadás előtt a kuliura szeretetétől áthatott hangon mondotlj rővld bevezetőt dr. Hegyi Lajos poltzánnesterhelvetles, az Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke. Az utána dobogóra lépő /déos Alajost a közönség melegen ünnepelte. Mécs Alajos a tnűga gazdag élmény tárából derűs közvetlenséggel mondott el sokkok érdekesen jellemző dolgot Japánról, Nem a tudós szárazságával, nem a szónok lendületével, hanem az átélés impresszióinak frisseségével, szinesen, fűszeresen, könnyedén tárta fel hallgató, sága előtt a japán életet, azt a 14. voli, titokzatos világot, Kelet emberének lelkivilágát, a cseresznye^, rágós föld ezer poézisét és történél-met diktáló erőit. | . , . , ,
Szebbnél szebb, plasztikus színes dlapozitlvek mutatták be színekben gazdag Japánt, a sárga fajta kultúráját, Ízlését, művészetét, vailásátj tájszépségeit. Maga a film költői szemmel fotografált, őszinte, sokszor szinte bravúros képek négy felvonáséban vitte végig a nézőt Japán egész életén, bemutatta annak bájos, üde romantikáját, idők ködébe vesző tradícióit és megmutatta a modern életerőktől llikte*5, felhőkarcolókat építő, mohón fejlődő modern Japánt. Mint film gyönyörű volt. Mint ismeretterjesztés eszköze: - tökéletes, i
Vitéz Marton Béla 12 miatt feljelentést tett
Azoknak a politikai élü támadásoknak a sorozata után, amelyeket az Esti Kurír vitéi Marion Béla és ós munkája ellen hónapokon keresztül folytatott, Marton Béla jogi kép. viselői a tegnapi nap folyamán az Esti Kurír ellen sajtó utján elkőve.
rendbeli rágalmazás az Esti Kurir ellen
tett tizenkét rendbeli rágalmazás és becsületsértés vélsiégc "italt bűnvádi feljelentést nyújtottak be. Igy tehát ebben, a politikai berkekben nagy port felvert ügyben a bíróság fog Ítéletet mondani.
Vissza az iparos és kereskedő pályákhoz!
A Baross Szövetség nagykanizsai fiókjának helylség-avatója
A vasárnapi Baross-ürnnepségek délután 4 órakor a helységavatóval folytatódlak. Az ifjú és nagy cél* kitűzésekkel induló kanizsai fiók a Nagykanizsai Takarékpénztár épületében szerzett három helyiségből álló, kedves otthont. A nagyteremben gyűltek össz" Ilovszky -elnökkel az élen a budapesti vendégek, a helyi vezetőség és a tagok. A vendégeket SZomolányl Gyula háznagy fogadta kedves és megható szavakkai. Ezután került nur a teKHi falainak egyetlen ékéne, a Baross Gábor kép Leleplezésére. Az emlékbeszé det dr. Ktkmsz László ügyvéd mondotta. Meleg szavakkal emlékezett Baross Gábor munkásságáról, élénk színekkel ecsetelte rövid, de munkás életét és azokat az eszméket, a melyek irányt mutattak és amelyek széliemében kell ma is dolgoznia minden magyar kereskedő és ipa. rosembernek. Lelkes taps és éljenzés közben hullott te a kék-fehér lepel a képről. |
Dr. Orel Géza kir. főigazgató, a Baross Szövetség propaganda elő. adója megemlékezett Deák Ferenc* ről és Kossuth Lajosról, e két nagy magyar szellemről, akik száz évvel ezelőtt olyan Qszméket hangoztatniuk, amelyek még ma sincsenek megvalósítva, pedig ma is irányelvül szolgálhatnak. ReméU, hogy a kereskedelmi kormány ebben az irányban folytatja munkáját, amire minden remény megvan. |
A felszólalás második részében hangsúlyozta, hogy minden iparos kereskedő becsülje meg foglalkozását. Vissza kell vezetni a gyermekeke! erre a pályára, - mondotta - Elsősorban kötelessége ez a mai generációnak. A kereskedők és iparosok már az iskolai idő alatt, a szünidőkben vegyék maguk mellé gyermekeiket, vezessék be az üzk\'t egyes fogásaiba, hogy mindenkép, pen kialakuljon a gyermekben az
a felfogás, amit sokszor a szülők titkolnak, hogy iparosnak lenni nem pzégyen. Ha egy kicsit jobban m«gy az üzlet, mindén kereskedő azon iparkodik, hogy gyermekét magasabb iskolába adja és olyan pályát válasszon neki, amely merőben ellenkező a kereskedelmi pályákkal. Téves ez, mert igy egészséges iparos és kereskedő generáció nem tud kialakulni. Hibáztatja, mint pedagógus, a tanitók és tanárok még mindig hallható álláspontját: »ha nem tanulsz, elmehetsz inasnak !* Nagy bün ez! Mert a kereskedő és iparospályára nem a növendékek salakját keli kidobni. Meri állítani, hogy a mai világban, amikor p kon. kurrencla harcában ez£r fortély-lyal kell az üzletet vezetni, sokkal több rátermettségre és tudásra van szükség, mint egyes közhivatalok-ban az akták másolását és iktatását végző tisztviselőnek.
A lelkes és szép otthonavató ün. nepély SZomolányl háznagy zárószavaival ért véget, amelyben a szövetség minden tagja nevében ki. jelentette, hogy Baross szellemében fognak dolgozni és munkálkodni. <
Prognózis: Mérsékelt szél, több helyen Iámét záporeső, esetleg zivatar, a hőmérséklet nem változik.
NaptAr: Május 6. szerda Rom. kat. János. Protestáns Frlda. Izraelita IJar hó 14.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó
15-ig a Mária gyógyszertár, Király-utca 40. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Agy- és szlvérelmeszesedésben szenvedőknek megbecsül hetetlen szolgálatot tesz az enyhe természetes „Ferenc József" keserűvíz az-Altal, hogy a lápcsalorna tartalmát kíméletesen levezeti és az emésztö-rendsier működését biztosan elősegíti. Az orvosok ajánlják.
A leányllcenm előadta az Antlgone-t
A nagykanizsai Notne Dame leány lioeum márkás műkedvelői előadá. sálból Is kimagaslott Sophocleat: Antlgone-jának vasárnap délutáni előadása. A klasszikus szomorújáték nak nem csak a meséjét juttatták pompásan kifejezésre, hanem a rendezés is olyat nyújtott, ami minden elismerést megérdemel. A kar kor. szerű viselete stílszerű és (zltep volt. Az egész előadáson űhnepl hangulat lebegejt és széppé varázsolta az előadás három óráját Minden szereplő megérdemli, liogy megdicsérjük, mindegyik nem csak jól fogta fel szerepét, komoly és figyelemre méltó munkát végzett. Megérdemelték a kapott viharos tapsokat. A szereplők, Salga Ilona, Kamarás Klára, Vldy Gabi, De-dovátz Gizi, Farkas Irma, Benedek Ilonka, Réhbfrger Klári, Szokolal Annus, Jandl Hédy, Lontay René, Benedek Józxa, Varga Mária, Rédci Llvya, Szerecz Aranka, valamint a kart képező VI. osztály növendék"! szép játékot produkáltak. Ugyanezt lehet elmondani Kosztw: Mese az édesanyáról elmü és a lelkek Air lyén járó kedves szind&rAbról, a melyben Waligurszky Adrienné. Krátky Eyelyne, Gadányi Margitka, Mechner Ilus, Popovlts Kató, Németh Izabella, Sághy Annlkó, Zbo. rovszky Magdus, líciumért Duduft Réliberger Klári, Harmat Zsuzska, Puskás Márti, Farkas Irma éR Salga Ilus szerepeltek minden tekintetben elismerésre méltó módon. Szerepeltek még tündérek, táncoló tündérek, törpék és manók. Mindegyik ennivalóan bájos volt. A bevezető be. szédet előadás előtt Hauaí Ilona tanárnő mondta. A teljes szépségű előadás sikeréért dr. K rkay József Igazgató, a tanári kar és a növendékek együttes munkáját illeti legteljesebb elismerés. |
- LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett Is mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Kopfíeln I.tpól Magyarország legnagyobb butordrutiá-zában.
Gőzfürdő nyitva raggal 6 órától Mtt I óráig (hétfő, «teni», péntek délutis Udd«n agte Mp nőtauk).
Tennis ütök, tennis cipők, tennis ingek, tennis blousok, I tennis nadrágok, tennis zoknik ós harisnyák
| nagy választékban kaphatók - Sxomolúnyinál^

1«3». május 6
ZALAI KOZLOWV
Hazafias egyeiö letek figyelmébe
• Igazságot Magyarországnak l>
Ez a két szó mindig nagyobb és nagyobb lángot vetve égeti Európa lelkiismeretét
Ellenségeink előbb árnyékot igye-kertek vetni reá, hogy ne vehesse észre senki létezését és mégis az egy. magában álló Magyarországnak millió és millió barátot, hatalmas pártfogókat, s baráti nemzeteket szerzett ez a két szó.
Ellenségeink belátták, hogy árnyé, kukkal nem tudnak bennünket eltakarni s ekkor piszkos kezükkei Mar-seille-n át nyúltak felénk, hogy most most már végleg eloltsák ezt a fényforrást De nem számítottak azzal, amit aztán tapasztalniok kellett, hogy aki tűzbe nyul, megégeti kezét. Most minden áron el akarják fojtani a tü-zet és ennek régi, de hatásos módját eszelték ki. A francia kormány eló állott ismeretes béketervével, amely 25 évre, egy hosszú negyedszázadra rögzítené meg a jelenlegi áldatlan helyzetet.
Ez volna az a gyászlepel, amellyel a magyar igazság lángját örökre szeretnék elfojtani.
Nem is- számoltak atzal, hogy cs a nemzet tud tűrni szenvedést, jajszó nélkül, de az elevenen eltemettetést mégse fogja gyávaságból végig szenvedni.
Itt is, ott Is egy-egy egyesület egy-egy küzdeni kész magyar férfi felemelt szava után újra megszólal Jord Rotbermere, akinek minden szavából érezni lehet, hogy hisz a magyar nemzet lelki erejének klmerithetetlenségé-ben.
Meg meri kockáztatni s nagy tekintélye egész súlyával kijelenti, hogy a magyar nemzet fölött, a tiármas hal-mok között rövid időn belül megfog szólalni a nemzeti nagy létünk ünnepi harangja.
ö, aki messziről kevesebb optimizmussal, de kevesebb pesszimizmussal is láthat bennünket, mint mi önmagunkat, hiszi az eljövendő ünnepi ha-rangzugást Hiszi a magyar feltámadást.
Ez a hilc s tíZ • hit, mely minden barátunkat áthat, kell hogy lelket öntsön azokba Is, akik már a csüggedés Idájába hullottak.
Észre kell venniük, hogy mindenki akarja megmozdulásunkat. Minden barátunk, minden Jóakarónk és minden szövetségesünk elvárja, hogy erre a 25 éves u. n. «béketerv-re megmozduljunk és elégtételt követeljünk.
Debrecen, mint a legmagyarabb magyar város, magának luvánja az első nagyobb megmozdulást. Hát a mi városunk. a mi megtépázott, életlehető-ségéitől megfosztott Nagykanizsánk és testvér városnuk,, Kiskanizsa nem tar-tozik • legmagyarabb magyar városok közzé? Mért nincs itt még erős visszhangja annak a lámadási harang-szónak, amelyet fővárosunkban meg-kongattak?) Nincsen Nagykanizsán magyar zászló? Nincs itt elég izmos férfi kar, aki azt felemelje és nincs ezernyi ezer 30-as és 48-as, aki világgá Idáiba, hogy nem engedjük eltemetni haaánkatt Nem engedjük rabként meg. halni elszakított vérei
nk«t s nem engedjük sárba taposni a magyar nem-xeti becsületet.
Érzem és tudom, hogy mögöttem áll a két Kanizsa egész ifjúsága, amikor kifejezést adok kívánságunknak: vegyék kezükbe a nemzeti lobogót azok, akiket a vezetés megillet és — hirdessék ki tiltakozó megmozdulásunk nagy ünnepnapját
Lenk Andrát Jogszigorló
tudja hAr ?
. ..hogy a kanizsai leány társadalom egynéhány tagja vasárnap este szív. szorongva ült a rádió hangszórófia mellett? A debreceni Csokonai-színházból közvetítette a rádió a •Leányvlrtusc elmü zenés vígjátékot, amelynek férfiflőszenepét a Pécs-kanizsai színtársulat évekig volt hősszerelmese, Nagy Gábor játszotta. A leányszivek most ií( Meg dobogtak... ,
...hogy h*ég 3 ismerőst üdvözölhettünk a vasárnapi debreceni közvetítés alkalmával ? Az egyik a pé. esi társulat kitűnő régi színésze, Bihary Nándor volt, a másik ugyan csak a kanizsaiak által is isánert Bethlen B. László karmester, aki most is lndülelesen vezetle a £jok tapsot kapbtt szinházl zenekart. A darabot n harmadik ismerős, vl. téz v Jakabfy Dezső rendezte. Jólesett hallani a régi ismerős hangokat... I

...hogy Szeless Béla, a Zeneiskola volt hegedűtanára, csütörtökön a déli hangverseny keretében 12.05-kor a rádióban játszik ? |
...hogy Mezey Mária, a kanizsaiaknak is kedvenc színésze Budapesten végérvényesien befutott és igy azok a híresztelések, amelyek arról szólnak, hogy a nyáron visszajön Nagykanizsára a Fodor színtársulat hoz, - merő kitalálások? Legfeljebb egy pár napi vendégszereplésről lehet szó, tekintettel, hogy a Belvárosi Színház »Mlndenn«k ára van* c. darabját Mezey vitte sikerre...

...hogy a Nagykanizsán járt Stefá-nlal Imrének annyira megtetszett Kerekes írén játéke, hogy megígérte, behivatja a Stúdióba próba, játszásra ? Nem lehetetlen . tehát, hogy a Zeneiskola kitűnő zongora, tanárnőjét a jövőben a rádióban is hallhatjuk... I.

...hogy Vágó Möry, a közönség egykori kedvence, egy hét óta Pécsett vendégszerepel Fodoréknál ? A legjobb darabok főszerepét ját sza zsúfolt házak mellett...
...hogy Ralniss Ferenc országgyűlési képviselő, aki a Baross Szövetség vasárnapi kanizsai gyűlésén két hatalmas beszédet mondott, - há rom napos férj ? Hát nem az önzetlen közéleti tevékenység csimbo. rasszój,a ez? | ; \'
Azereftming mesés...
HAxIorvotom tiaácu Önök T )i I o s o |> t s z n p p a u A t használom rgy arcktUtfcs ollan, amely nór bArom UAnao óta
Ílnoz At eredmény Ur»- .........- — - -
W. -- —
volna a klUléat.
Vlg bajtársi táborozásból a halálba
Egy jegyzőgyakornok szerencsétlen ugrása a vonatból
Megdöbbentő tragédia látszódott le minap éjjel a somogymegyel Berki község állomása közelében. A nagyberki kántortanító, Parragi János 21 éves Tibor nevű fia, aki Nagyberken jcgyzőgyakornnkosko. dík, vasárnap Kaposváron volt az egyik bajtársi egyesület vlg táboro. zásán. Az éjjeli személyvonsttal akart hazautazni. Fel Is azállt a vonatra, de miután Nagyberki csak feltételes megálló, akkor áll hiega vonat, ha azt a kalauznak előre megmondják. Parragi ugylátszlk ezt
elmulasztotta, mert a vonat nem állt meg az állomáson, mire a fhi kinyitotta az ajtót <b alig, hogy a vonat elhagyta az állomásépületet, kiugrott. A meggondolatlan fiataléra! ber olyan szerencsétlenül esett, hogy a kerekek alá került, levágták mft mindkét lábát. Bár a szenencsétKm-séget hamar felfedezték, máne a mentők a kórházba érek v*le, a fiatalember kiszenvedett. A tragikus eset a környéken általános részvétet váltott ki. , .\';::.«
A biztosító intézetek díjemelésre szeretnék felhasználni a Phönix válságát
Súlyos csapást mérne Önmagára a biztosító szakma ezzel az Intézkedéssel
Ólomlábakon halad a végkifejlet felé a Phőnlx-botrány likvidálásának ügye. Szinte példátlannak tekinthető az a rideg önzés, amellyel a magyarországi biztosító intéz»-tek ezt a kérdést kezelik. Ugy lát. szik, hogy a szakma összessége mlképpjen sem akar áldozatot vállalni, hogy a biztosítási piac végre* nyugalmi helyzetbe kerüljön és a Phőnlx, továbbá leányvállalata: a Turul életbiztosító R.-T. közel 50 eaer kliense ne szenvedj™ károeo-dást. Pedig ez volna az egyetlen módja annak, hogy a nagyközönség megrendült bizalmát helyre-állítsák és növeljék a publikumnak a biztosítási eszme komolyságába és megbízhatóságába weWt hitét, amelynek hiányában a biztosítási intézmény elveszti létjogosultságát.
Ahelyett tehát, hogy a magyar biztosító intézetek összeállnának éa
mindent elkövetnének ■ Phönix ügyfelei érdekének védelmét*®, -olyan hlnek keringenek, hogy a Phőnlx válságát a biztosító szakma díjemelésre próbálja felhasználni. A BIOSz elmulasztotta eddig meg. cáfolni ezeket a híreszteléseket s ezért könnyen lehet, hogy komoly elhatározásról van szó. £pp£n fezért e közvélemény nevében már előre ls a legerélyesebben tiltakoznunk kell az eféle próbálkozások ellen, a melyek mindenképp^ Indokolatlanok, méltánytalanok, igazságtalanok s Végeredményben nem tekinthetők egyébnek, mint a magyarországi 1Hz tosltási szakma öngyilkossági kísér letének.
Fantasztikusnak tűnik fel, hogy a midőn a Phőnlx összeomlásával hatalmas csapás érte a biztosítási frontot, akkor a kedélyek megnyug. tatása helyett a biztosító intézetek
ruhák, komplék, blousok, pongyolák legszebb tavaszi ás nyári fazonokban kaphatók. Hatalmas választékunkat bármikor készséggel bemutatjuk.
Áruház
4
ZALAI KÖZLÖNY
ljMroagM 6.
A világirodalom
Dosztojevszkij 0T9 ■■ _ regénye uUll
szerdán és csütörtökön =
legszebb alkotása:
a Városi Mozgóban
tekintélyes nyeresége fokozása ked. véért yjabb terheket igyekeznek a biztosítottak vállára rakni. Ilyen gesztusokkal valóban n«m K\'het uj klienseket édesgetni n biztosítási szakma köré, sót ellenkezőleg.
Reméljük, hogy az illeíék\'s kormánytényezők azzila fjK\'lcssi\'ígbel jes komolysággal és eréllyel, amivel eddig is megvédelmeztek a Ieh2tŐ ségHez- képest a bjfctostlotlak érde kelt, ezután is útjában állnak min den olyan törekvésnek, amely csak arra lehet alkalmas, hogy a bizto sitó intézeteket gyarapítsa a pjabli kuiy megsarcolása árán.
EMLÉKEZTETŐ
Májat 5.
A Marica grófnő IV. előadása fél 0-kor a színházban. Május 30.
Növendékhangverseny a zeneiskolában 6 árakor. M\'Ju. 17
•NÓven\' mgverseny a zeneiskolában 8 órakor.
Május 31.
Az Ipartestületi Dalárda majálisa a szákház-kertben. Tűzoltó-majális a sétakertben. Jniiiut 17.
Piarista Diákszövetség juniálisa 6 órakor a gimnázium udvarán.
Jégszekrények I
már tiavi fi-P-fis rí
SZABÚIRTIL ijertizlelileD, Fl-ut 5.
Aktuális furcsaságok
Péct, Unjam, Balkan
Ez a három szó, cimzés annak a kérvénynek a borítékján, nme. lyet egy nAnet katonatiszt irt Pécs város hatóságához. A .német sógor- címzése érthető felháborodást keltelf, annál is inkább, inert ha u hitleri propaganda már Magyarországot is kikezdte, akkor illik tudni minden német katonatisztnek, hogy a német határtól délre és keletre még nem. feltétlenül a Balkán terül el. E furcsa felfogás ellen tiltakozott egyéb, ként az illető városi tisztviselő Is, araikor a kérvényt .visszaküldte a következő plrosbelüs felírással: <Ungarn isi nicht Halkan!\'
Nem vitatkozunk u pécsi tisztviselő helyes, vagy helytelen cselekedetéről de végre is megkőve. telhetjük legalább azt annak az ál. Iámnak alattvalóitól, „melyik uj-határos térképeket bocsájt ki Mn. gyarországról, hogy megtanulják, hol is van tulajdonképpen a nyugat kulturáját őrző, sokat szenvedő mugyarság.
Cigarettából - gázmaazk
Az egyik állami cigarettagyár vezette be ezt, az érdekes ujitást. Minden dolxiz cigarettához egy utalványt mellékei és bizonyos szánni ilyen utalvány után ajándékot ad. Az ajándék azonban nem cigaretta, vagy öngyújtó, mint «z máshol szokás, hanem Olaszország és a világ mai helyzetéhez kéjest stílszerű: egy d:irab gázmas^k.
A mai időknek megfelelő ajándék Igazán Jó gondolat. Ajánljuk, hogy a repülőtársaságok utasaik részére csináljanak sorshúzást egy-egy bombavető repülőgép nyereménnyel, uz autógyárak tank ajándékkal, a fegyvergyárak kis családi ágyukkal, a játékboltok pedig testhezálló és divatos bombákkal kedveskedjenek vevőiknek.
PneumonoaltramiaoKcopio-aiUcovaleanoniaia
Az ipari törvényjavaslat vitája ugylátszik nemcsak nálunk aktuális, mert azt tárgyalja a penn-wylvániiii lürvi5nyhojiiii\', is. A juvus.
lat az i|>ari betegségek orvoslását célozza és annak szövegében gyakran előfordul cz a szó: pneumo. noullramisoscopiosilicovalcanoni-sis. A derék pennsylvániai honatyák, csak annyit tudtak, hogy ez is egy ipari betegség, de miután Jelentőségét egyetlen szónok sem tudta, leszavazták a törvényjavaslatot. <
A jóakarat egymagában ugylát-
szik a törvényhozás terén sem elegendő, de az ilyen Ismeretlen értelmű szavakat tartalmazó javaslat megszavazásához valóban több kell, mint jóakarat és jóhiszeműség.
Kettéhasadt egy bolygó — 1000 évvel ezelőtt
fv/dekes a világ élményéit fi. gélemmel kisérni. Kuiper tanár, , a kaliforniai san-joséi Lick.csillag-vizsgálö vezetője 30 hüvelykes óriáscsövén át felfedezte, hogy a Nova Herkules l>olygó keltéha. sudt. A tudós csillagász elkezdett számolni, számolni — és kiderítette. hogy~ez a kettéhasadás 1000 évvel ezelőtt történt. Szerencsére a kettéhasadt bolygó külön külön is világit, legalább is a magyarok l>ejővelelekor még volt fényük. Hogy ma van-e, azt nem tudni. Mert ha a tudósok sokat számolgatnak, könnyen kiderülhet,, hogy az égen már egyetlen bolygó sincs
— valójában! Siek-ncsére, ha ki is alszanak, mi még jó párszáz évig látjuk őket. A világűrben nincs rádió., telefon és ha egy-egy esi Iliig ka Iszik, vagy kettéhasad,
— azt csak párszáz, vagy ezer év rpiiiva tudja meg az emberiség.
Adománygyűjtő lovak
Anglia déli részein Jelentek meg az elmúlt napokban ezek a furcsa rendeltetésű lovak, hátukon putto-nokkiil, adományokat gyűjtve az elcsodálkozó békés polgárok között. Később derült csak ki, hogy a furcsa lókaraván a .Hoyal Vc-terinary College Hospitál\' számára gyűjt adományokat. Az összegyűlt összegből segélyezik az angliai hadirokkantakat. A menet élén az egykor hires 29 éves Brenda halad, az egykor ugyancsak nagy népszerűségnek örvendő társnőjével: Joscfinnel, <aki- polgári foglalkozásra nézve kivénült kanca.
Lám a kivénült lovak még igy a sir szélén segitik hadirokkant gazdáikat — csak az ember az, aki megfeledkezik a háláról.
Szelaaazié azerkeaztő ur
Nemrég tudtuk meg, hogy a négus tulajdonképpen kartársunk. Abcsszlniában ugyanis öl újság jelenik meg: kettő francia, egy angol. egy olasz és egy a hivatalos amhara nyelven. Ezt az amharu-nyelvü újságot, amelynek elme <Bahina>. maga a négus szerkeszti. Hailc Szelasszie szerkesztő ur, legtöbbszőr, még a háborús cifog-

laltságok közepfetfte\'is, maga Írja az újság ve»ércikk«it. A lapot nemrég még az a<ldiík,abebal kéíií nvoindában állították. «lő,2S péi-dányban. amit kikűldtek,az..«gycs törzsfőkhöz, akiknek megbízottai a város és falu főterén hangosan felolvadták a Bahinál.. Aki -tehát újságot akart olvasni, af, a meg. határozott időben jelmcqt a fő, térre — és meghallgatta, hogy mi újság a nagyvilágban.
Most az afrikai .háború sorún a négus is állított .fel sajtóirodát, hogy "mindenképpen egyenlővé te-gve országát a Népszövetség többi tagállamával. A Bahina, is elérte már a százas példány Mámat, kár, hogy most meg nem érnek rá uj. ságot olvasni az abesszinok.
Sőt, ha továbbra Uiigy .«győznek > az abesszinek, könnyen meglehet, hogy a négiwnak nem marad egyelje, mint a szerkesztői címe I
mwm
(—) A zalai borplao
változatlan és nagyobbrészt üzletiden. Tapolca vidékén 40—50 filléres
árban kisebb tételek keltek el. Bala tonfürcden a jobbminőségű . borokat 30-00 filléres árban adták el. A szőlők fejlődése mindenütt Jó, a kisebb fagyok nem okoztak.-különösebb : károkat.
Nöl betegségek gyógyltásáoá
a természetes „Fer^ncddiEMf Ue gerüvinet gyakran alkalmazzák, Mert
könnyen b-vehetö, rendkívül enyhe hashajtó hatása pedig gyorfin és minden kellemellenség nő kül bekö-veikezik. Az orvosok ajánljik.
— Slesta Sanatórlum)
főváros egyik legideálisabban: fekvő é» orvosilag legtökéletesebben felsSéTell gyógyintezete. Dél- és Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen. Kémiai és mikroszkopiái laboratoriutai i Eiektrokardlo-graph (szivvizsgáló). Krogh féle áláp-anyagcsere vizsgáló készülék. . Ente-rocleaner (b&íürdö). Modern vlzgyógy-intézet. Orvosilag vezetett villany-űzomü konyha. Elsőrendű\'BUátts. 0700\' négyszögöles parki Olcsó ánjkl
BérmúlOsro: szövetek, selymek, botisztok, uúsznak
a legnagyobb választékban és legolcsóbb árakon Szőnyegek* függönyök* paptanok minden kivitelben
KIRSCHNER
1838. május a
BALA1 KOZuONY
Junior,
az Ifjúság tennisz-cipöje, erfis vászonból, felhajtott crepp-talppal . . . P
3-eo
Chrom-tenniez,
erős prima dubliro-zott vászon, felhajtott dupla erős, zöldes-szinfl crepp talppal, fűzős és pántos, szel- _ __ lőző lyukakkal . P B\'B0
Meeter-tenniez,
legerősebb, lég- és Izzadság áteresztő, ruganyos crepp-talp-pal, a versenyjátékosok elismert ten- _ nisz-cipöje . . P fi"HU
Dawis-tannioz,
erős tropikál-anyagból\' (lyukacsos felsőrész), minden sporthoz alkalmas, dupla erős crepp talppal . . . . P
Szabó cipőáruház
I I
Q.BO
Horthy Miklós-ut 1.
17.30 Rhodos szigete. (Lovag Oscarro dl Francé olasz kir. követségi kancellár előadása). — 18 A rádió szalonzene-. knra. — 19.20 Nem vagyok gyáva. (Surányi Miklós), - 20.10 A Városi Szinház operett-előadása. «Pármai Ibolya.. Zenés parádé 3 felvonásban. Zenéjét szerezte Dolecskó Bóla. Rendező Lóránth Vilmos. — Az I. felv. után kb. 21.10 Hírek. — Az előadás után kb. 23.05 Időjárásjelcntés. — Majd Bercnd Endre jazz-zeuekaránftk műsora.\' — 0.05 Hírek.
Bu<*p«*t D.
18.55 Mezőgazdasági félóra. — 19.30 francia nyelvoktatás. — 20 A Hubay Társaság lengyel hangversenye. ~ 21.35 Hírek. — 22 Cigányzene, Cselé-nyl József énekszámaival.
B*<*.
17.35 Santera szoprán- &» Lorenzl , basszus éneke. — 19.10 A munka szimfóniája. - 20 Rádiózenekar. - 22.10 Muzsikáló Bécs. -23 Orgona. — 23.45 Állástalanok zenekara.
NAlók,
abédISk, nriMobék,
kombinált berendezések
BUDAPESTI BDTQ1SZAL0IBAI
Budapest, VIII. Barou-u. 21.
Kan wálaaaték. « Kadaaa* ráaeleMlaaMare I
Képvlaalflak rajzalakat ■aaklváara álj-■aataaaa benutatja.
Szobabútor váaárláaa esetén vaauU költséget vlarnatérltjok.
Szerda
0.45 Torna. — Utána hanglemezek. — 10 Hírek. — 10.20 Egy modora leány tragikus élete. — 10.45 A íscio-trálls konyha. - 12.05 Wolr Endre hegedűi, Dobos Imre kiarlnétoalk. — 12.30 Hírek. — 13.20 Időjelzés, Idő-Járás|elenlés. - 13.30 A rádió szalonzenekara. — 14.10 lllrek. árak. — 10,15 Diáktálóra. _ 10,45 Időjelzés, hlrck. — 17 Dr. Burányi János zongorázik.
17.40Közvolltés a Tisza Kálmin-léri gyermekjátszótérről a Nemzeti Gyermekhét alkalmából. - 18.15 Mária Meder énelcel. — Majd cigányzene, Kalmár Pál énekszámaival. _ 10.15 Cigányzen*. — 20 Hangjátékelőadás a Stúdióban. .Ml lett volna ha.... Hangjtáéklegenda. Rendező Kiss Fe-
renc. — 20.40 A Budapest! Nemzet, közi Vásáron képviselt nemzetek zenéjének bemutatása. — 21.40 lllrek. idő-járásjelentés. — 22 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 22.40 Németnyelvű előadás. — 23.20 llniczky I.ászló Jazz-zenekarának műsora, — 0.05 Hírek.
Badapeal 1L
18.50 Cigányzene, — 10.15 Olasz nyelvoktatás. — 20 A Zeneművészen Főiskola Ifjúsági Segitő Egyesülete hangversenye. — 22.05 Hírek.
Bér*.
12 Könnyű zene. — 14 Elgar-lcme-zek. — 16,05 Kamarazrnc.
10.45 Savoynl Jenő herceg koraliell íuvós zenedarabok. — 20,20 Berlini filharmonikusok. — 22.10 Itádiózcne. kar. — 23.15 Szórakoztató zene. — 23.45 Jozz-zongoralemezek.
- KtzIUzt.lulSk rf\'aára rendkívül elAnyőa bntorváaárláal alkalom, llodern bermdezísek, tökéletes Jó klvItelMn, hosszú lejáratú ráaelatro, sőt kamat mentesen U kaphatók Kapataéa buto, áraházban, Horthy Ulklóa-ut 4.
2651/1936.
Hirdetmény.
A magyar Ur. Pénzügyminiszter 66000/1934. számú rendelete alapján felhívjuk mindazon háztulajdonosokat, akiknek tulajdonában levő éa bítbeadás utján haasnoillolt épület (épületrész) bérjövedelme a házadó kivetés alapjául vett bérjövedelemmel szemben időközben emelkedett vagy csökkeni, hogy a bérjövedelem összegében beállott változást a városi adóhivatalnál be-azertendö és ugyanod beadandó nyomtatványon május 20-lg bejelenteni tartoznak.
A Ipájlott változás alapján az év második telére esö bázadó helyesbítve lesz.
Bejelentés tárgyát alkotja minden, rendszerint béroeadáa utján hasznosított és az év áprilia havában üresen nem állott bérlettárgy, melynek bére megváltozott.
Ha valaki oly évközi változás bejelentését mulasztotta el, mely a beállott Jövedelem-emelkedés loiytán terhére előírást eredményezne, az a bejelenlés elmulasztása mlstt annyiszor 100 pengőig terjedhető pénzbírsággal lesz bttntelve, mint ahány bérletUrgynál a bejelentést elmulasztotta.
Nagykanizsa, 1936. május 4. ia» Városi Adóhivatal.
— (A megye vezetői a belügyminiszternél)
Vlléz Tabódy Tibor tőlspáu és dr. Bódy Zoltán alispán hétfőn esle Buda-peslra utaztak. Znlavármegye két ve. zctőjét a belügyminiszter kedden dél-előtt fogadta.
— (A tűzoltók közgyűlése)
A nagykanizsai tűzoltó testület május G-án este 7 órakor a laktanyában tartja közgyűlését, inelyzvj a tagok pontos megjelenését kérik. Halározatkép. Iclenség esetén a közgyűlést május 11-én tartják meg.
— (Kirándulás Péoara)
A nagykanizsai Izraelita Leányegylet május 31-én és Junlus 1-én kétnapos kirándulást rendoz a szép Péca-re, ahol megnézik a város nevezetességeit, környékét, a Mecseket stb. A költség étkezéssel és útiköltséggel együtt 14 pengő. Jelentkezel lehel az egyesület tllkáránál, Kssyer Simonnál (Deák-tér 15.) a Schnitzer-üztetben.
— (Vadász hlr)
A vármegyei vadászai! szabályrendelet módosítására kiküldött bizottság május 9-én délelőtt 10 órakor Eger-szegen a megyeházán ülést tart.
I0EQ É3 UDÉIiYlITEMXIEK
megnyílt •
budapesti rnnmm.
Legmodernebb\'klinikai éa lélekgyó-gyltó módazerek. E\'aőrangu ellátás. Polgári árak. XIV., Jársr-Btca 11/E. Teleion: 980-71.
— (A tüdőbetsggondozó)
intézet április havi forgalma a kővetkező volt. Kezelés alalt áUt a hó folyamán 153 beteg, ezek közül 27 volt olyan, aki elsőizben jelentkezelt Az év elejétől 628 beteg állt az intézet kezelésében. Áprilisban a röntgenvizsgálatok • száma 16 volt, laboratóriumi vizsgálat 25 esetben volt szükséges. Természetbeli segélyt 35 beteg kapott a hó folyamán, akik közt 1085 liter tejet és 170 kg. lisztet osztottak ki.
MAGYAR EMSEI ABBAZIÁIAI
az Erényl-fále
RESIDENZ
penzióban lakik I
MIÉRT??
1. Mert az Erényi penzióban ktUföidön is ugy érzi magát — mint otthon. 2. Mert nsm olajjal főznek, hanem kitűnő, Ízletes magyar konyha van. 3. Mert a Resldenz egészen közvetlenül a tenger partján fekszik. 4. Mert a fekvő lég-e8 napkurákat a vendégek a saját gyönyörű tengerparti pálmakertben tarthatják. B. Meri kívánatra diétikus koszt felár nélkül kapható. 6. Mert meleg tengeri fürdő is be van vezetve. 7. Mert a Residenz a magyar uricsaládok találkozó helye. 8. Mert a legjobbat a legolcsóbban nyújtja. 0. Mert a Residenz magyar vendégei egy nagy családot képeznek. 10. Mert az utazás és valutabeszerzés minden gondját leveszik a válláról: Erényi 4k, Bud.peiUn (Kárely-k8r«t S. tsl. 316-19.) Kárlsa ■*« aa képes prospektust I Klaerltlea réezletee om levélbeli lafsraáeté I
— (Baleset a göoseji ooncourson)
Az Egerszegen megtartott nagysikerű göcseji concours alkalmával a terep-lovaglás közben Tóth Miklós kaposvári urlovas egy éles fordulónál a sáros talajon lovával együtt megcsúszott és felbukott Sérüléseit a kórházban várták össze.
— Hatás taft Mljrwa a nyári divat, métere P 1 30. Oolenaaky Divatüzlet
— (A városi virágok tolvaja)
Az utóbui napokban a városi kertészet által elültetett gumók nagy részét ismeretlen tettes kiásta a főidből. A jelek szerint csak a helyzettel ismerős ember követhette el a lopást. Tegnap az egyik rendőrőrszem tetten ért egy nőt, amint épen a gümókat a földből kiásta. Feljelentették a rendőrségen. Egy elbocsájtott munkásnő volt
— OyeraMkcistket, szandálokat lilltény lnól, Fő-ut 2., veszünk.
— (Trafik-betörés)
Tegnap este 9 óra tájban a Teleky-uton, u Bazsó-fóle házban, ahol Jágcr Kálmánnó trafikja van, ismeretien lotles o« udvaron át behatolt Jágerné lakásán keresztül e trafikba és onnan a pénztárban levő készpénzbevételt elvitte. A nyomozás folyik.
— Mindenki, aki súlyt helyez arra, hogy bőrét higiénikusán ápolla, használja a Thloaept-szappant A Thloaept-szappan kiválóan alkalmas tisztátalan, erősen zalroa és kiütéséé bőr, valamint fej korpa kezelésére.
Tavaszi 6s nyáxi Íjjdoiisárgok! Legolcsóbban:
Nöl szövetek, imprlmék, taftok. Férfi felöltő szövetek, Qolenszky Ferenc ruhaszövetek, tropikálok nagy választékban.
Sxönyag- vászonáruk! —
dlvatttzletében
EALAI KÖZLÖNY
1966. májul 9
Szőnyeget\\ függönyt
A liberállzmus a vádlottak padján
Ezen a clmon tart előadást május 7-én, csütörtökön este 9 órakor a Kaszinóban Kun Zsigmond, a Pénzintézeti Tisztviselők Országos Egyesületének főtitkára. Az előadást a PTOE nagykanizsai köraetc rendezi éa azon érdeklődőket szívesen látnak. Belépődíj nincs. _
— Férfi tropikál a kellemes nyári viselet, métere P 5-50. Golonszky Dlvat-0*1 et.
-r (Baletet favágás közben)
Bódlcs György rendőrtörzsőrmester felesége hétfőn favágás közben fejszével véletlenül levágta bal kezének hüvelykujját Kórházba tiökllitották.
— FtUMiytt, temÜM-olpít 6a toraa-Mlltényinél Ffl-ut 2., veszünk.
névmagyarosítás! mozgalom
Vasárnap nagyszabású üunepségek keretében Győr és Komárom városa csatlakozott a nagyarányú névinagya-rosltási mozgalomhoz. Mindkét helyen nt Egyesületek Névmagyarositó Szövetségének elnök-, Somody István hírlapíró mondott nagy beszédet. Utána a két város polgármesterei és vezetői jelentették kl nagy ünneplés közben csatlakozásukat. Somody, mint már megírtuk, rövidesen Nagykanizsára is ellátogat.
Testvérek egymás közt...
A testvérek közötti egyenetlenke-dós sohasem vezet jófa. Igy volt ez Kerkateskád községbe ls a Fata csalódban, ahol súlyosbította a hely. zetet a részeges apa állandó gyülö. letszltása. Fata István és Imre öcs. cse között a veszekedések napirenden voltak. Egyizben Imre egy karóval ugy sújtotta fejbe bátyját, hogy az hetekig nyomta az ágyút. Fata Iiprét akkor a nagykanizai tör véjyizék 4 hónapi fogházra iélte. Fata István sem akart azonban adós maradni és február 9-én az egytk összeszólídkozásnál bicskát rántott és hasbaszurta öccsét, aki ezenkívül combján lés karjái< saefaved^\'tt su* lyos sérüléseket, ugyf hk^y 2 ihfct-naplg élet-halál között feküdt a kórházban.
Igy ezúttal Fata István került tőrvényszék elé. A bicskázás verekedés közben történt, de önvédelemről szó sem lehet. Egy üveg bor miatt vesztek össze, de az igazi ok, a régi birtok-viszályból fakadó gyűlölet. Már volt büntetve ő is. Apjuk azon az estén is részeg volt és bár ott volt a szobában, a verekedésről semmit sem tud nAOfldujui, A törvényszók bűnösnek mondta ki Fata Istvánt súlyos testi-sértés vétségében és az enyhitő szakasz alkalmazásával ;5 hónapi fogházra itélte. Kötelezte\' egylxin, hogy Intt-e öccse közel 600 pengős költségeiből 250 pengőt a ft^rházhak megfizessen.
NIAU tf JUti^on*
Gutenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállal Ata Nagykanlzaiu. Pelelös kiadd i Zalai Károly.
»78t a
APBÓfflBDETÉSEK
10 uólg 40 (UI4r. mlnd.n további tU 8 II
■ülök autd, csukott, üzemképes, olcsó eladó. Kaulmann Manó Teleion: 828.
Margit fürdő, Csengery-ut 19. Nyitva mindennap. Márvány Dcádfdrdft PJ- 80, kiszolgálás P --20. fűtés P - 20, tvuk-szemvágás P — 40, 48?0
Salát termésQ elsőrendű kerecsenyl asztali fehér bar literenként P —.50; aaztall siller (vörös) bor literenként P —.60 fogyass-tásl adóval együtt. Vlizontelsdóknak árengedmény. Bőnm József bortermelő, Csengery-ut 19. 4874
Kétcxobéa udvari lakás kiadó, Csengery-ut 56. 2
Zriayi Miklós-utca 47. alatt egy tala-hál A eladó.
Háromszobás, összkomfortos udvari lakás, Erzsébet-tér 2, szeptember l-re kiadd. ugyanott egy horganyzott fürdőkád és két toló üvegajtóval, egy körfűrész. 2 drb borleeresztő kötél mlmúó. 1783
Sugár-ut 6. szám alatt népyazobáa, ös»komfortos lakás kiadó. — Bővebbet Kautmann Károly cégnél. 1777
KitaaaMa udvari lakás mellékhelyiségekkel augusztus l-re kiad). Zrínyi Miklós u. 20. 1775
Ui telehálók
modern kombinált szekrény, sez-lonok, lószőr ós afrik matracok, komplett konyhabútor legolcsóbban
KUKECZNÉNÁL
Ma Inlttil ><■ II. n.
Nagyon saép b«1.r.i.tt szobi csen dts lakónak kiadó. Nádor-u. 4. 1774
li1w.Ua udvari lakás augusztusig kiadó. Zárda. n. U 1793
EladnalO, ll.ita jég házhoz szállítását má|ua líin mc«knd|llk. Rendalt-ssket Erzsébet-tér II si. Irodánkba tataion 04., kélünk. H.rkial.a Téslai,*r.
t m
Vsn szerencsém a nagyérdemű közönség szíves Indomásáza hoanl, hogy I...I-l»l.ra>lasal lr.dAn.Bt Nagykanizsán, T.l.kyut szám alatt megnyitottam. Kedvezd tlsetéal leltélelek mellett eladó több családi- éa bérház a város belternle tán. Psp Islván. 1778
Csengery-ut 16. alatt aénaa lüzdAazobás lakás augusztusra kiadó Knausz ügyvédnél (Fó-at 21.) 1805
Kiadó háromszobás, összkomfortos I. emeleti lakás aug. hó 1-ére, Horváih éa Vas, Csengery-ut 17. sz. alatt. 1795
maavéti
bérházat. Pap, tngatlan-közveötó. Teleky-ut 8. |780
- Butorráaárlá* nem tfondl Tetjea
berendezéseket Wtadklvül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmeutesen ls asál-Utunk. Kopstein bútoráruház, Horthy Mlklóa-üt 4.
Gyümölcstermelők!
Sriromhulláa a ffl permetezés Ideje. Eredményt csak ugy ér el, ha kellő IdOben megbízható szerrel permetez Utaaltáat a permetezéshez — wételkényazer nélkül — az érdeklődőknek ingyen adok. Ha mással permelezlet, követelje, hogy az oldal, ön elOII legyen el készítve. Helytelen, gyenge vagy régi oldatu permelezöszer nem használ. IOO lltar oldat S-iftl A pengőért fcéezithat*.
Permetező-szerek műtrágyák, magvak
Kaphatók:
orszAq József
as.fi aiitráiya, slihiiáád.lzzwki stk kmAiálirti.
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blrós&it mellett.) Teleton 130.
Nagykanizsa m. város
polgármesteréiül.
8175/1936.
Hlrdctmány.
Mindazok, akik selyem* enyésztés-zel óhajtanak a folyó évben foglalkozni, jelentkezzenek Kontor Qyula cipésznél, Barakk 86., városi it ljemlenyészlésl felvigyázónál, hol a selyemtenyészléshez szükségei her-nyómennylségi I és a hozzávaló papíros! Inpyen kapják.
A gubóta folyó évben a felügyelőség a követező árakat állapította meg:
I. 0. 1 pengó,
II. o. — 80 fillér,
III. o. —10 fillér.
Fe\'hlvok mindenkit, hogy a s«-
lyemtenyésztéinek most meginduló munká|ába minél többen kapcsolódjanak be.
Nagykanizsa, 1936. ápr. 22. láca Polgármester.
I
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hirittSMl w4*áro!tmil
PONYVA készítés r \\j m i v JAVIT^S
ZSAK HIRSCH és SZEGÖ-nél.
OfcsénÁ&jiot náfiamczLban SzctakoxTialik
Gyermekruhák Selyem fehér-
nemüek Harisnyák Kalapok és Sapkák
legolcsóbban
Bróiyai Divatház
Horthy Mlklós-ut I. szám
Vá ro s há z pa lota.
I tekercs 6x9 film r előhívással együtt
P 1.20 FOTÓL&BOHáTÓRIDR.
Fényképezőgépek mér P 6.50-től részletre Is.
SZABÓ ANTAL
Fotó szaküzlete Fö-ul 5.
•P-T UtaNi
I mindenki • helyi kozwkodóknél I l «»4pat»«*»il asemia l»|
Bt. QutAztMrf Njoarfa éa nflaalal
CTMü talalv, laki S ároly)
76a évfolyam 105. uám
Nagykanizsa, 1996. május 7. csütörtök
Ara 12 P-
I l * SfrSr»"* Jí-\'
ZALAI
\' O L I T I K » I H « P I L » » ■ - ■ ■
SuMkcaiUeéi éa kiadóhivilal: Póni 5. aiim. M^jflcníf minden bttkOwap déluUlL
Felelős szerkesztő: Barbaríts Lajos
lilóllieléal ára: egy hóra « pcn«ó 40 fillér. Szerkciztóaégl éa kladóhlvatall leldoni 7^ aa.
Uése van az afrikai háborúnak
Részletes jelentés Addis Abeba megszállásáról — Badoqlio bevonult az abesszin császár palotájába — Lövöldöző csőcselék megtámadta az amerikai követséget — Anglia a megtorlások ügyében csatlakozik a többséghez — A négus csak nyolc hét múlva megy Genfbe — A balkáni államok nem ellenzik a Népszövetség újjászervezését
A Balkán-blokk már egy n] háború eshetőségein veszekszik
Addis Abeba, május 6 Az olasz csapatok kedden délután két (oldalról bevonultak az abesz-szin fővárosba. A régi karavánuton az eritreal sereg, a Desszie felől vezető uton pedig Badoglio gépesl tett osztagaival. A bevonulás alkalmával
ötven olasz gép keringett a város felett.
Badoglio tábornagy azonnal a császári palotába ment, ahova már előzőleg felhúzták az olasz zászlót. A különböző hadászati alakulatoki a bevonulás után azonnal megszállták az egtfes középületeket. A pályaudvaron, postán, a minisztériumok* ban és a miniszterelnökségi palotában olasz katonaság táborozik, ti kik a rend fenntartására is ügyCL i>ek. A csőcselék ugyanis, annak ellenére, hogy az ol^sz hadvezetőség a viáros megszállásá után azonnal rendeletet adott kij, újból nisgtá madta az amerikai követséget.
A lövöldözd tömeg ellen a
követség az olaszok segítségét hívta.
akik azonnal rendet teremtellek a környéken.
Az abesszin főváros megszállása egyébként a legnagyobb rendben és az előre kidolgozott tervek szsrint ment végbe. . A gyarmatügyl titkár táviratban értesített? Mussolinin, hogy
a lakosság a legnagyobb örömmel és hálával fogadta a bevonuló olaszokat.
miután napok óta sem életük, s-m vagyonuk nem volt biztonságban.
Az olasz király és Mussolini meleghangú táviratot intézlek Badoglio tábornagyhoz az Addis Ap;ebába való győzelmes bevonulás alkalmá. val. f
Addis Abeba, május 6 Melly dr., az abesszíniai angol kórház\' főorvosa, aki a legutóbbi napok zavargásaiban megsebesült, sérülésébe l*lehalt.
niszterek maguk is sürgették a bé. két, a négus azonban hujthatatlan maradt. A zavargások mind gyako-
koriabbak letjek, a hivó szóra n©m jelentkezett ssnki, Így a császárnak nem volt más választása, rtiint a menekülés.
Jeruzsálem, május 6 A császár az események után nem követi eredeti programját és hat hétig Jeruzsálemben marad családja körében. Ezután megy csak Londonba, ahol két hetet akur tölteni, majd onnét megy Genfbe, hogy személyesen mentse a még megmentbetőt.
Dsalbutl, május e (Lipzirfakor érkezeit) Addis Abe-bAból érkezett jelentések szerint a királyi palotát ma virradóra felgyújtották. Valószínűleg a négus hivei tehették, hogy Hclli herceg ne *öl-tözködheisék be.
Az abesszin összeomlás árnyékában bom-ladozik a kisantant
Anglia kapitulál Genfben ?
London, május 6 Az egész világsajtó elismeri, hogy Olaszország megnyert" a háborút Keletafrikában. Az angol lapok is kénytelenek bejelenteni a háború végét ós találgatják, hogy milyen állást foglal el az angol kormány ezekután Genfben. A . kormány ugyanis még nem döntött a megtorlások kérdésében elfoglalandó álláspontjáról. A nagy lapok általában valószínű.
nek tartják, hogy Eden külügyminiszter olyan megbízást kap, hogy Genfbea.csatlakozzék a tagállamok többségének állásfoglalásához. A Daily Thelegraph azt irja, hogy
megtorlásokat pár napon belül megszüntetik,
miután Angliának is el kell simernf, hogy Abessziniában csak egy hatalom van, ez pedig Olaszország.
A négust mindenki cserben hagyta
, Dzsibuti, május 6
A négus menekülésével kapcsolat-ban most kerültek nyilvánosságra aunak érdekes körülményei. A négust, mint kiderült, saját emberei mára harctéren cserbenhagyták. A szervezkedés vezére maga a négus l*adügymlnlsztere volt. Amikor a
császár a frontot elhagyta, még kocsit sem adtak neki, ugy hogy öszvérháton kellett egészen szükkörü kíséretével visszabandukolnia a fő. városba. A császár még ekkor is remélt és fyitte, hogy ujabb sereget tud toborozni. A fővárosban azonban teljes felfordulás fogadta. A mi-
Belgrád, május 6 Angol tudósítók szerint a balkáni csoport a fennálló ellentéjek miatt nem tudta kedden befejezni tanácskozásait. Románia ugyan kapitulált a Dardanellák kérdésében, de csak bizonyos feltételek mellett. ,
Görögország ós Jugoszlávia között azonban az ellentéteket nem sikerült elsimítani.
Görögország semmi körülmények között nem hajlandó igéreU\'l lenni, h<>gy egy esetleges jugoszláv bolgár konfliktus esetén Jugoszlávia mellé áll, Jugoszlávia viszont Bulgária fegyverkezésében nem akar beleegyezni.
A balkáni csoport tanácskozásaira Abesszínia összeomlása láthatólag rávetetie árnyékát. Ez az eset is megmutatta, hogy a kis államok nem várhatják országuk független, gének megvédését a nagyoktól.
Az angol tudósító jelentése szerint a fenti ellentétek ellenérv is a hivatalos jelentés valószínűleg azt fogja mondani, hogy »az összes kérdésekben teljes egyetértésben sikerült megegyezni!«
A balkáni szövetség egyetlen állama sem akar kilépni a Népszövetségből, de annak átszervezését ivem ellenzik. A szövetség különben ls kijelenti, hogy hajlandó megvizsgálni minden olyan kérelmet, amely jogi szempontból valami változtatást akar a vélt sérelmek miatt.
• Mussolini felszabadult Európa számára
London, május 6 A nagy lapok Örömmel Tógádták azt a tervel, hogy most az afrikai háború bofejcztévcl Musszolinl visszatért az európai együttműködéshez.
Az etióp katonák és a csőcselék megtámadta a bevonuló olaszokat
Páris, május 6 (Lapzártakor érkezeit) A francia sajtó hosszabban foglalkozik Addis Abebának az olasz csapatok bevonulása előtti helyzetéről. Közvetlen az olaszok bevonulása előtt Kallal lovasok jöttek be a városba, akik szintén végigfoBztogatták a várost. Kedden délelőtt sikerült sok menekülőnek a francia követségre bejutni, akik már két nap óta nem
ettek semmit. Dzsibutiba francia élelmiszervonatok érkeztek, hogy a menekülőket élelemmel lehessen ellátni. Az olasz csapatok délután ,4 órakor vonultak be a rommá lett városba, Addis Abebába, ahol a visszavonult etióp csapatok marádványai és a csőcselék tűzharca fogadta az olaszokat. Az olasz fegyverek rövidesen rendet teremtettek és bevonultak a romvárosba.
BAUW KOZLONW
ím m<|u« 1.
Bérmálásra ajánl Miltényi cipőáruház: - (Fő-ut 2.)
NŐI dlvalclpők, férfi- és gyermekcipők a legnagyobb választékban, a legolcsóbbtól a legflnúmabblg.
ás tornacipők érkeztek
GjCTÉ \\É PállOJOPÖ
23-2Wg P 17—30-lí P »•-31 -36-Ig P 7-»0.
m iiiiiop m
10—22-ig P 141, 23 —26-ig P S-10, 31-35-ig P T-IS.
MéitapáÉi vapy ftlzős
30—35-lg P T--, 3a-39-ig p »-ao.
Gyönyörű fehártipűujdonságok, szandálok, tennisz-
Agy é> szlvérelmeizesedésben szenvedőknek megbecsülhetetlen
szolgálatot tesz >z enyhe természetes .Ferenc József" keiettlvlz azáltal. hogy a lápcialotna tartalmát kíméleteset) levezeti és az emisztS-tendszer mükodéiét blzloian elősegíti. Klinikai tapasztalatok alapján kétségtelenné vált, hogy a Ferenc József víz féloldali hődéiben fekvő betegeknél Is állatában mindig megteszi l kellő hitált s Igy nsgy megkönnyebbülést szerez.
IDŐ
Esős!
Prognózis: Keleti és északkeleti szél, (óbb helyen eső is zápor, zivatar, aőt egyei helyeken Jégeaó la lehetséges. A hó csSkken.
Május 7. csütörtök. Rom. ksi Qisella. Protestáns Napóleon. Izr. IJar hé 15.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a Mária gyógyszertár, Király-utca 40. és a kiskanizsai gyógyszertár.
tióxlürdö nyitva « órától S.U
i óráit (MRÓ, aaerda, péntak délután
- (fléfpef#pfl//flár fdfdfáozó/a; Hét. f«n délután 6-tól Mg a pannoni, hátsó kistermében.
EMLÉKEZTETŐ
Hája. 11.
A megtalált gyermek a színházban ti órakor (t. kórz. elemisták eló-\' adása).
Mája. 17.
Levente majális és boxverscny 4 órakor az Ipuroskórben.
■áju II.
Fehér Arthur előadó-estje az izr. kisteinplomban tl-kor.
■ája. M.
Növendékhangverseny a zeneiskolában 6 órakor, ■áj.. 17.
Növendékhangverseny a zeneiskolában 9 órakor, ■áju 11.
As ipartestületi Dalárda majálisa a székhás-kertben. Tüzoiló-mnjális a sétakertben. 17.
Piarista Diákszövetség Juniálisa 0 órakor a gimnázium udvarán.
A helyzet zalai javulása
jelentkezik a kanizsai járásban
Az aliipán évnegyedes jelentéséből
Zalaegerszeg, május 6 Bődy Zoltán alispán most készítette el az év első negyedéről al ispán! jelentését, amelyet a május 14-i közgyűlés elé terjeszt. A jelentés töbl>ek között a kővetkezőket tartalmazza :
A vármegye lakosságának gazda-sági helyzetében bizíonyos árnyalati javulás észlelhető. A háztartási alap egyensúlyát a fokozőtt takaré. kossággal sikerült egyensúlyba hozni. A nyugdijakat a megye pontosan kifizette- A jegyzők és nyug. dijaik kifzetéséne felvett kölcsönt teljesen visszafizette a megye, sőt a belügyin misztériumtól a fenti célra felvett kölcsönből is 40.000 pengőt törlesztett. A bankok segítségéért az alispáni jelentés köszönetet mond.
A közbiztonsági viszonyok kielé. gitők, az egészségi állapotok kedvezőek, bár kanyaró és vörheny, megbetegedések több helyen elö*-fordültak, de járvánnyá sehol sem fajultak, mert több községben az iskolákat idejében lezárták. A trachomás kezelés rendszeresen folyik, a betegek állapota örvendetesen javul. Tifusz és diftéria csak szórványosan fordult elő. A szegéiiy gyermekek között a megyében 60 métermázsa Ingyen cukrot osztot-
I tak ki.
A szaporodás évek óta kisebb az átlagosnál és sajnos, évről évre csökken. Ennek okát a gazdasági helyzetben, a kevés házasságban és az egyke-rendszerben kell keresni. Az elmült ltároirí hónapban a kanizsai járásban észlelhető a legjobb gazdasági jávuiás és igy ott a születések száma is emelkedett. Legszo. morubb Zalaegerszegen a helyzet, ahol a negyedév 58 születésével szemben 74 halálozás történt. A.megyében a negyedévben született 1948 gyermek, meghalt 1487 egyén, a természetes szaporodás tehál 459 lélek.
Megemlékezik a jelentés az lnség-akeiórót és a balatoni idegenforgalom fellendüléséről is. Minden remény megvan arra, hogy a Balatonpart végig villamosítva lesz.
Az állategészk\'-gügyl viszonyok Jók voltak, az állatvásárok forgódnia emelkedett, valamint az állatok árai is emelődtek, ami a kivitel fo. kozásával hozható összefüggésbe. Élő állajhikon klVül levágva Is szál. lltottak, igy pl. Ege rszegről 1828 dara\'y hizott sertést Drezdába kettéhasítva.
A jelentés végül a mezőgazdasági állapotokról és az utügyekről számol be-
Két és félévi börtönre emelték föl az inkei politikai gyilkos büntetését
A Zalai Közlöny annakidején rész letesen beszámolt arról a gyilkosságról, amelynek áldozfcta Berkes Fenenc inkei lakos volt akit Németh György ny. csendőrőrmester szúrt meg zsebkésével, ismeretes az is, hogy a két, egyébként ptncéző jó. barát politikai nézeteltérések miatt verekedett össze. Németh korttiány-párti volt, Berkes pedig Inkey hívének vallotta magát. Berkes egy al kálómmal a pincéből hazafelé. a kormányt kezdte szidni, amin összevesztek, Berkes Némethet a földre lökte, mellére térdepelt, aki szoron-gatOtt hblyzetéb«n bicskájával halá-losan nyakonszurta társát. A törvényszék annakidején másfélévi börtönre Ítélte Németbe!. Fellebbe-
zés folytán az Ügy a pécsi táblához került, ahol az Ítéletet megváltoztatva, két és fél évi börtönre emel. ték fel az inkei csendőr büntetését. A végső szót ezügyben a Kurta mondja ki. | |
— Siesta Sanatórlum)
főváros egyik legideálisabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen. K&Bial és mikroszkopiái laboratóríÚÉni Elektrokardio-graph (sziwizsgáló). Krogh féle alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Knte-rocleauer (bélfürdő). Modern vizgyógy-intézet. Orvosilag vezetett villany. üz«nü konyha. Elsőrendű ellátás. 9700 négyszögöled phrk! Olcsó árakl
Szerda
17.40Kőz\\eUtés a Tisza Kálmán-téri gyermekjátszótérről a Nemzeti Gyér-mekhét alkalmából. — 18.15 Mária Meder énekel. — Majd cigányzene, Kalmár Pál énekszámaival. — 19.15 Cigányzene. — 20 Hungiátékelőadás a Stúdióban. «Mi lett volna ha.... Hangjátéklegenda. Kendező Kiss Ferenc. — \'20.40 A Budapesti Nemzetközi Vásáron képviselt nemzetek zenéjének bemutatása. - 21.40 Hirek, időjárásjelentés. — 22 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 22.40 Németnyelvű előadás. - 23.20 Ilniczky László jarz-zenekarának műsora. — 0.05 Hirek.
Budapwt U.
18.50 Cigányzene. — 19.15 Olasz nyelvoktatás. — 20 A Zeneművészeti Főiskola Ifjúsági Segitő Egyesülete hangversenye. — 22.05 Hírek.
B*<*.
19.45 Savoyal Jenő herceg korabeli fúvós zenedarobok. — 20.20 Berlini filharmonikusok. — 22.10 Rádiózen«-kar. — 23.15 Szórakoztató re ne. —
Csütörtök
««<*r*» L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Küzdelem a tÜÖő-vész ellen. — 10.45 Költők a betegségekről. — 12.05 liont Erzsébet énekel, Szeless Béla hegedül. - 12.30 Hírek.
— 13.20 Időjelzés, időjánlsjelcntés. — 13.30 Cigártyzene. - 14.40 Hírek, árak.
— 16.15 Erdély népművészete. (Bethlen Mária grófnő). — 16.45 Időjelzés, hírek. — 17 A homoki takarmánytermesztés. (Szabó Lajos).
17.30 üostaiy Ignác tárogatózik. -17.50 A Vígszínház első sxínészgár-dája. (Dltról Mór). _ 18.20 Tánclemezek. - 19.05 Hogyan Öierijünk \'a Vásárról. (Rttdó Árpád). — 19.30 Az O^ertiház előadása. ^Orfeo.. Pásztormese 3 felvonásban. — Az I. felv, után kb. 20.05 Külügyi negyedóra. — A II. felv.\' után kb. 21.05 Hirek. -Az előadás után kb. 22.15 Időjárásja-lentés. — 22.20 A Fejes szalonaene-kar műsora. — 23 Angólnyelvü előadás. — 23.20 Cigányzene. — 0.05 Hírek.
Bu<Mpe« u.
17 A gépkultura és a gazdasági válság. (Kerdész FeHenc). - 18.30 Angol nyelvoktatás. — 19.30 A magyar műhelyek mesterei. (Nádai Pál). — 20 A rádió szalonzenekara. — 21.20 Hirek.
10.50 Citeralemezck. — 12 Bécsi operettek részletei. — 13.45 Francilio— Kaufmann koloraturszoprán lemezei.
— 16.05 Waguer: A nürnbergi mester-dalnokok. — 17 A Práterről.
17.30 A Teréziánum fiukar®. 17.50 Castan szoprán dakstje. — 18.10 Doppler Író felolvasása clterastólóval.
— 19.30 Rádiózenekar. — 20.50 Hangjáték. — 22.10 Schubert-, Bella- és Wolf-dalok. —\' \'Í3.05 tánczene.
inisdtők, tennis cipők, tonnis ínyek, tennis btousok, tennls nadrágok, tonnl» zoknik ós haclsttyák
nagy választékban kaphatók i , Sxomolünyim
1936 májút 7
ZALAI KÖZLÖNY
[lovatvezető: Dr. Dévainé, Erdős] Böske
Abbázia! divathirmondó
Április az Abbázia jegyében zajlik le. Pest és vidék számottevő emberei, de főleg hölgyei rohannak le ilyenkor a tenger mellé, a tavasz elébe. Megcsináltatják sürgősen la. vaszi, illetve nyári garderobjukat és a nap minden szakában divatbemutató szerű meglepetésekkel szórakoztatják,,.vagy pukkasszák a szemlélőt.
Az idő nagyon kedvezett az Idén az elegáns hölgyeknek. Minden ruhájukat ki tudták használni. Reggel; mikor felkeitek, már a reggeli-hez gyapjú, hosszú pizsamát öltöllek. És, azután délig ebl>en voltak a tengerparton, vagy a strandon, a homokban, aszerint, hogy milyen Idő volt. A szürke gyapjunadrág volt a favorit szin, hozzá sötétkék gyapjú, trikó, vagy kötött bluz. A tiroli hatás is kedvesen mutatkozott a pizsamáknál. Különösen feltűnt egy tiroli ruhát viselő pár, akik minden reggel kéz a kézben jelentek meg a hallban és Így sétállak délig. Anya volt 3 éves kisláyávai. Az anyán tiroli pizsama, a kislányon pedig kötött tiroli ruhácska volt. Mindenki megnézte őket. Csak azt nem tudom, melyiknek volt nagyobb sikere, az anyának, vagy a kislánynak.
Néhány elszánt ember még a vízbe is belemerészkedett, de özeknek néhány nézőn kívül legfeljebb csak náthát sikerült szerezniük.
Délben a dinerhez mindenki átöltözött, kivéve azokat, akik sétálni, vagy kirándulni vollak és sportruha volt rajtuk. A sportruha, érlsd : nadrágszoknya, kabát, kötött bluz csak ugy hemzsegett. A legtöbb hölgy azonban szines szövet, gyapjú ruhákba, komplékba öltözött. A leg-dominálóbb színek : sárga, kék", zöld és terakotta.
Ebédután a legtöbbjük nyugovóra tért, csak nagyon kevesen maradtak a társalgóban, hogy résztvegyenek nehezen összejött bridge-partikban. De ez ls csak fél 5-ig tartott. Ekkor minden asszony, leány rohant a sáp; bájéba átöltözni az 5 órai teához. Itt annyi szép ruhái láltam minden nap, hogy alig győztem feljegyezni őket. Legszebbek voltak az uj, mintás imprimék, főleg angolos fazonokban. Szépek voltak a selyem kosztümök, a fekete szmokingok habos georgette blúzokkal, a kis kalapokkal, a fátyolcsodákkal, igazán pazar képet mutattak.
Vacsora előtt még egy kis sétát tetlek a hölgyek férjeik, barátnőik, lovagjaik társaságában, kinek mi akadt... amíg el nem\' érkezett a vacsora ideje. A sétán azután előkerültek a szebbnél szebb és pazarab. nál pazarabb szőrmekeppek, pele-rinck, egy és kettes ezüstrókák\', négy és hatos nyestek, nerzek. Sok volt a vakond és a sil kepp. Ezek bizonyultak a legpraktikusabbak-nak, mert amellett, hogy szépek és sikkesek voltak, még meleget is adtak. ,
A soupé és az azt követő tánc nyújtotta a legnagyobb látványossá, got. Ide mindenki nagy estélyiben vonult fel. Elképzelhetetlen az a Szép, tarka kép, ami az ember elé tárult. Legszebbek Itt is a nagy-
virágos imprimé ruhák voltak. Ha van fantáziád, k. Olvasó, képzelj magad elé annyi fajta virágot, a mennyiről az életedben csak hallottál. Mert itt az orchideától a lóheréig minden képviselve volt. Sleppesek, mély dekoltázsuak vol tak. Fiatal lányokon nekem legjobban a fehér piké. estélyiruha t\'Mszeit, tarka mezei virágcsokorral. De szépek voltak a szines gyapjú csipkeruhák, sötétebb színű bársony, vagy taft övekkel. A taftok, a cirék mind, mind csodaszépek voltak. Láttunk elvétve néhány véglgpllssirozott georgette ruhát, amik közül a legszebb egy halvány lila volt, ehhez viselt a hölgy egy térdig érő her-melln keppet.
így legalább ezzel a kis helyszíni közvetítéssel ogyszersmind elintéztük azt a kérdést is, hogy e\'egáns helyen hogyan öltözködjék az ele. gáns asszony reggeltől estig.
Divatposta
Rlhariné. Fekete szővctruhájáról most már szedje le a bársony gallért és alkalmazzon inkább fehér piké-gallért rá, vagy masnit. Ha a ruha elől nyílik, fehér zippzár szép lenne rá. Fekete lakk övet vegyen fehér gyöngyház vagy piros csattal, üdvözlet.
Csöpp\'. Ha olcsón jut halványkék
georgcltchez, csináltasson belőle egy teljesen plissirozott jumperruhát. A szoknya egyenes, a blúznak puffos ugyancsak plissirozott ujjai legyenek, elöl a kivágásban fehér georgette gallér jöjjön és sötétkék öv a derekára. Ugy csináltassa a gallért, hogy le is vehesse és este inkább sötétkék és fehér virágokat legyen helyébe. Üdvözlet.
Sch. T«rl. Én is sajnálojn, hogy olyan régeM nem találkoztunk, de ami késik, az nem múlik. Csináltasson sötétkék klóké komplét fehér plké kl-hajtóval. Az biztosan jól fog állni Önnek. Meleg üdvözlet.
Nagykanizsai gyermek-üdülőtelep a Balaton-parton
Gazdag Ferenc püspöki tanácsos elgondolása
A közeledő nyár újból aktuálissá tette a balatoni terveket. A szeretf.fr újra megmozdult, hogy azoknak ls jusson a nyár áldásaiból, akik a nyomor stigmáit viselik lelkükben és arcukon. Ezekre gondol Gazdag Ferenc püspöki tanácsos ls, aki mun katársunkkal folytatott beszélgetés keretében a következőket mondta:
- Régebben foglalkozom a sze. gény gyermekek nyaral tatásának kérdésével. A polgármesterrel tárgyaltam már egy állandó gyermek-nyaraltalás terveiről. El is határoztuk akkor, hogy kimegyünk Balaton berényl>e és megvizsgáljuk a helyszíni lehetőségeket. Ez egyelőre ugyan elmaradt, de remélem : nem véglegesen.
- Arra gondolok, hogy egy nagy városi gyermeknyaraltatási akciói kellene szervezni, amelybe mindazokat a szegény gyermekeket, cserkészeket, leventéket, elemistákat, stb. kellene besorozni, akik más hasonló akciók kenetébe az egyes egyesületek kisebb teherbíró képessége miatt - nem férnek be.
- Egy telket kellene a városnak szereznie ecélra, gondolom : legkedvezőbben Balatonberényben. Ezen kellene valami kis egyszerű, a célnak megfelelő alkalmatosságot létesíteni, ahol a nyarallatásl a város társadalma minden évben kellőleg megszervezve lebonyolíthatná. Ugy kellene valahogyan megoldani, hogy a gyermekek hozzátartozói is kijárhassanak olykor a kanizsaiak berényl gyermeknyaraló telepére. Ehhez nem kellene talán egyéb, mint pár kabin. Más városoknak már vannak hasonló gyermeknynral tató berendezései szerte a Balatonparton. Nem hiszem\', hogy ugyanolyan szerény keretek közt Nagyka. nlzsa is ne tudna hasonlót íétesl. teni.
A pénzt ugy kellene előterem-I tenl, hogy minden résztvevő egye-
sület, szervezet, Iskola, stb. összehozna ecélra egy bizonyos összeget, azután olyan arányban vehetné Igénybe tagjaival a telepet, amilyen arányban az áldozatból kivette a részéi Helyesnek tartanám az egy. házközség bekapcsolódását is.
- Természetesen nem gondolok arra, hogy ez a terv máról holnapra kivihető. Először csak a telket kellene megszerezni. De ezt minél sürgősebben, mert a telek ára egyre megy fel és egyre kevestíbb a megfelelő beépítetlen telek.
- Ma az egész világ elsősorban a h<.lnap népével, az ifjúsággal törődik, azokról gondoskodik! Ezt a célt nagyon eredményesen szolgálhatná egy ilyen széles alapokon megszervezett és állandósított gyermeknya-ral tatás.
»
A gondolatot a nyilvánosság útjára bocsátjuk. Megvalósítása nem tartozik az álmok birodalmába. Meleg szlvü, jövőbe tekintő emberek ösz. szefogása kell hozzá mindenekelőtt.
— Gyermekcipőket, szandálokat Mllté-nyinél, Fő-ut 2., veszünk.
Meddig berregnek még a rádiók ?
Tekintetes Szerkesztőségi Hogy nem minden igéret valósul meg, azt minél idősebbek leszünk, annál inkább megtanuljuk. I)e hogy, minden Ígéret ellenére semmi se történt a rádiózavarok kiküszöbölése, vagy legalább^nyhité(s<a érdekében, ennek ma már olyan súlyos követkéz, ményel jelentkeznek a rádióvételek kő. rül, hogy azt kelj kérdeznem; Quo usque tandem?!
Meddig lehet még tűrni, hogy esténként idegtépő berregést és krákogást kapjunk muzsika helyett elannyira, hogy estéről-estére elkeseredetten keli elhallgattatni a készüléket és valósággal fogvicsorgatva gondolni minden hatóság, hivatal és intézményre, mely hivatva van a rádióközőnség igényeit — jogosan támasztott igényeit — kielégíteni.
Ha ezt a panaszt akármeddig folytatnám is, nem használna. De sokan vagyunk, akik azt lüsszük, hogy a tekintetes Szerkesztőség sokkai eredményesebben panaszkodhatnék b. lapja publicitásával. j
Melynek reményében előre is köszönetet mond, kiváló tisztelettel Nagykanizsa, 1936. május hó 1.
Fábián Miksa
Még egy ut-panasz
Levél a szerkesztőséghez.
Ir*u tisztelt Szerkesztő Uram! Állandóan folyik a vita és indítványozás a város idegenforgalmának cmeléso érdekében. Azonban ennél a kérdésnél elfelejtik a lényeget szóba hozni: a megfelelő utakat építeni, javítani és karban tartani. Az idegenek elmondják egymásnak, hogy milyen utak vannak itt Zalában, Nagykanizsa-vidékén és igy nem kell csodálkozni, ha a magyar autósok kerülik ezeket nz utakat. Itt van például a Galambok-^nagykanizsai
Mhv iitugdi n&jcfátHM
De nem luxus cuc a kellemes és jóleső érzés sem. amiben egy eséssé FRAMCK kóvépértékkal beeite* IÍNEIPP mai álakávé fogyasztásánál része van. A jóleső megelégedettségre szüksége von.
Franck ósfíneipp
a taAa ■ Tf^kod^jtaf^. SdSÍKtíe^ it^*^.
EALAt KÖZLÖNY
útszakasz! Aki a«on átment valmi járómüvei, csak. az t-idja, mit jeleni ezen az ulo-< közlekedni legyen az gépkocsi, vagyi lófogat vagy egyéb jármű, kivéve a levegő éterikus magaslatokon repfllő szárnyasraadarát. Az ut itt olyan, hogy nem vehetjük rossz néven, ha az autósok — idegenek, mint benszűlőttek — kerülik az utut, mint az olaszok ac afrikai esőzéseket. Ilyen utak mellett nem lehet idegenforgalmat kívánni. Fontos gardusági érdek kívánja, sőt parancsolólag kő. vetéli, hogy minél előbb megjavítsák a Galambok—nagykanizsai útszakaszt, amelyen most életbiztosítás nélkül közlekedni kockázatos, de mindenesetre nem kis bátorság. Ajánljuk az illetékes hatóságok figyelmébe és megfelelő intézkedést kérünk.
Főszerkesztő Urnák hálás köszönettel
aláírások.
Asztalokat a piacra!
Nagykanissa az utolsó évtired alnlt kultura és szépítés tekintetében az eUftk közé küadölle föl magát. Elöljáróink és a város közönsége igazán meghoztak ezért minden áldozatot. Különösen a sw5p írán\'i szenetelet igye. keztek az emberek\' lelkébe beoltani az által, hogy a merre tekintünk, mindenütt parkírozott, virággal szegélyezett utak, terek vannak, slb.
Azonban a sok munka és áldozat mellett, még egy uagy kötelesség vár a városunk vezetőségére: — a piac reodeaése. Midőn « sorokat leirom, a hygiéniát nemcsák ismerő, de kultiváló sok háziassaony nevében s egészségünk megvédésének érdekében szóialok föl. Meg vagyok győződve arról, hogy a\' iuí, minden szépért s nemesért lelkesülő városatyáink találnak megoldást arra, hogy a tejtermékeket és a moshatallaii élelmiszereket a közegészségnek inegfelclöcu. asztalokon és ne a földön árusítsak. Bármily primitív alkotmányok legyenek is, de alkalmasak urru, li«gy a piacra felhozott termékeket megvédjék az uU porából felkavart bacilusoktól. Mert hiába küzdenek értékes orvosaink és tanítóink, a nép tudatába nehéz belo vinni a tisztaság iránti hajlamokat. Hiába hirdetik óriási plakátok a köpködés és eldobált hulladék káros következményeit, azért ulon-utfélen találunk jóizlésbo ütköző, egészséget ve-széiyczfctő holmikat. Jönnek a szeles idők, felszáritiák az uttesteket s a piac földjére lerakott vékák tartalma percek alatt tele van porral-szcnuycl. A jó íafusi asszonyok igyekeznek le-csipegetni a friss májusi túróról, vajról a ráhullott szemetet, de a .mosatlan kezek babrálása nem viszi előbbre a jó ügyet. Éu ugy vélem, ez a probléma megoldható volna, ha mi, háziasszonyok, a családjuk egészségéért rcincgő^anyák, hozzájárulnánk az asztalod lK\'szerzésének költségeihez. Meri re csak a város áldozatkészségére bízzunk mindent, hanem mi is mozdítsuk, scgUsük el\'őbbre ennek az áldásos ügynek mielőbbi megvalósítását. A terv célszerű kivitelét természetesen elöljáróink bölcs belátására keli bíznunk.
Kouátiné
— LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett is mindenki résaére Igen olcsón beszerezhető iiopsiciu Lipót
Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
Antigoné
(F\\ leányliceum elóadásához)
A legszebb görög sorstragédia. Szikrázó jellemek, mint a gyémánt s olyan mély tragikum, a melynek hatását nehéz súlyként cipeljük sokáig lelkünkben, de e lelkeket marcangoló mélységekből feloldó érzésként tör elő a görög tragédiák gyönyörű értéke: az erkölcsi világrend abszolút győzelme, _ az írott parancsok felelt uralkodó örök tőrvény.
Csupa olyan gondolat és olyan eszmény, amelyek irtán nekünk meggyötört embereknek és meggyötört magyaroknak egész lelkünkkel kellene kapnunk.
Am c nehézveretű szépségek mellett nem hiányzik a darabbői valami sajátos poézis sem. Hiszen annak egész menetét egy törékeny leány hordozza vállán, a görög égnek egy gyönyörű hurmatesopp-je: Antigoné. Mint az örök eszmények ragvogó márványalakja, szomorúan, de emelt homlokkal áll két össaerobbanó világ kőzött, amelyek közül egyik tulajdon képen őmaga: az erkölcsi világrend. Színpadon nem lehet olképzclni bájosabb. megragadóbb jelenséget és jeleneiét, mint Antigoné bu-* csuját a szép világtól, melyet elhagyni készül.
Mindent összevéve: a magasabb szépségeket, lelki\' mélységeket ke. reső ember részére Antigoné: lelki élmény. Amikor a lcányliceijm ké-
szülődéséről hallottam, erdélyi remmiszcenclák jutottak eszembe. Kolozsvárott Janovics rendezett a görög klasszikusokból sorozatos előadásokat. Iskolát akart azokkal mutatni, ré.szvétlenségtől féli, — s ime az előadások az intelli-gens közönség zsúfolt találkozóivá váltak. Csakhogy Kolozsvár a <magyar Athén volt.
Igaz, hogy Kanizsán nem a Nemzeti Szinháe adta elő a darabot, hanem a liceum gárdája, — ám, aki ott volt az előadáson s azzal a tudattal ment oda, hogy az ifjúság szellemi erőmérkőzé-sére megy: illúzióiban nem veszített, sőt nyert. Az előadás az átlagos műkedvelői színvonalon felüt állolt, egyes részleteilHíii, egyes szereplőiben épenséggel tökéletes volt. E soroknak nem á<i a célja, hogy a szereplőiül s az előkészi. tés nehéz munkáját méltassa, csak azt akarja megállapítani, hogy a szereplők teljesítménye, a játék Intelligenciája s az üde. légkör, a mely a csupa leányszereplő együtteséből kiáramlott a liceum színpadánál nagyobb kereteket, - a városi színházat s nagyobb publikumot, — a város intelligenciáját érdemelte volna. A darab erkölcsi célzatát, — amely mindennapi kátéja kellene legyen a ma magyarságának •— nem is említjük-.
KcrczsiJ Géza
Holnap nyitják meg a Nemzetközi Vásárt
Statisztikai adatok a vásár fejlődéséről és gazdagságáról
Érdekes és figyelemreméltó ada. tokkal teljes jelentési terjesztett a vásárt rendező nagybizottság elé Hallóssy István, a Budapesti Nemzetközi Vásár ügyvezető forgatója-A jelentés megállapítja a minden eddiginél nagyobb érdeklöd/ést ugy a kiáilitók, mint a látogatók részéről és rávilágít arra, hogy ennek az érdeklődésnek okai a gezdasáyi élet javulásában való hit és egy tudat alatti optimizmus, amely a gazdasági életet áthatja. De oka ennek az is, hogy a vásár rendezőséi-ge, amely eddig a Budapesti Ke. reskedeluii és Iparkamarából, va-_ lamint a Gyáriparosok Országos Szövetségéből állott, most Szendy Károly polgármester bekapcsolódásával Budapest Székesfőváros kö. zönségévef is bővült-
Az (igazgatói jelentés statisztikai adatai tisztán világítják meg a vásár fejlődését és gazdagságát. A jelentkezett cégek száma közel 1800 (tavaly 1450). A .vásár területe 130.000 négyzetméter (tavaly 100.000), a vásár legerősebb szakcsoportjai közül a vas-, gép- és eiektromosipar 6000", a bútoripar 5000, a textilipar 4000, az élelmiszeripar 2500, a kisipar, a háziipar
uygancsak 2500 négyzetméter terű-lelet foglal el. A legnagyobb gonddal ügyelnek arra, hogy a vásár érdekes, látványos és vonzó legyen. Még több csarnokot és még több pavillont építettek, mint a mult években^ egyes szakmák és csooor. tok egész utcákat, egész tereke* kaptak A szakmai főcsoportok a már fentebb emlitetieken kívül a következők : kézműipari remekeik, házi- és iparművészet, idegenforgalmi anyag, kerámia- és üvegipar, a tudomány a magyar ipar szolgá. latéban, az uj találmányok, a légvédelem, a teherautók, külföldi államok és a magyar közintézmények csoportjai.
Nem csupán területében és kiállítóinak számában növekedett meg hatalmasan a vásár, jóval több láto. gatója is lesz, mint lavaly, meri már eddig is mintegy 80 százalékkal több vásárigazolvány kelt el, mint a mult évben, amikor 700.000en telül volt a látogatók száma. De bármennyien jöjjenek is külföldről m«g a vidék, ről, olcsó és hibátlan ellátásban ezúttal sem lesz hiány. Hiszen Szendy Károly polgármester a legutóbbi rádióelőadásában maga ál. lapította meg, hogy »Budapesten hm
im »hust.
KETTER ÉTTERMEI
BUDA, XI , Horthy Mlklta «t 48.
Szép és kellemes kerthelytaégelben esténként és ünnepnapokon délben ls
zalaegerszegi H0BVÁTH bezső ás cigányzenekara aiillkál.
Drehor •Örök. - i\'«]borok. — Elismert ]ó konyha.
mindenki a vásárra készül és mindenki azon dolgozik, hogy a vásár sikerét fokozza.. De n\'mcsak a vásár sikeréért dlogozlk Budapesti) mindenki, hanem Budapest népe egységes a vendégvárás izgalmában Is. A vásárt pénteken, május &-án délelőtt ünrnepély-s keretek közöli nyitják meg.
h
Vasárnap DVAC-NTE bajnoki
Az idei bajnoki évad utolsó\'.mérkőzését játsza az NTE ilthon. Ismét j. nehéz ellenfélre akad azvNTE a DVAC csapatában. A DVAC ép vasárnap mutatta meg oroszlán körmeit, amikor u PVSK-tól pontot rabolt el és ezzci megfosztotta a Vasutast aZ első hely-től. A DVAC-NTE mérkőzések a múltban mindig szép sportot eredményeztek, mert u pécsi csapat is ugyanazt a stílust játsza, mint az NTE. A két egyforma képességű csapat küzdelme szép sportot ígér.
I. oszt. bajnokság állása
1. ZTÉ 20 13 2 5 85 : 42 28
2. SBTC 20 12 3 5.Ő4 : 32 27 8 PVSK 20 12 3 5 54 : 31 27
4. NTE 20 10 6 4 44 : 32 28
5. PEAC 20 12 1 7 38 : 28 25
6. KRAC 20 8 3 9 41 : 45 19
7. DVAC 19 7 4 8 39 : 48 18
8. TSE Itt 8 — 11 -"36 : 46 18
9. NRE 20 7 1 12* 38 : 50 15
10. KTSR 19 7 1 II 3t : 44 15
11. PBTC 20 "5 5 10 39 : 57 15
12. DVOOE 19 1 3 15 24 : 58 5
Kerékpárosok figyelmébe
Május 10-én, vasárnap a kaposvári kerékpár egyesület nagy szezonnyitó országúti versenyt rendez-Aki részt akar venni a vers^yen, jelentkezzék Dávldovics Ferenc versenyzőnél. Indulás Kaposvárra szombaton este 8 órakor az Qrszáz-zászlótól kerékpáron- Élelmezést és alvást az ottani kerékpár egyesület ad a résztvevő vers-nyzöknék. i
Ui telehólóK
modern kombinált szekrény, sez-lonok, lószőr és afrik matracok, komplett konyhabútor legoloaóbbaa
KUKECZNÉNÁL
IM F,ru4b.t-U. II. a.
Junior,
az ifjúság tennisz-cipője, erős vászonból, felhajtott crepp-talppal . . . P
3-60
Citrom -tennisz,
erős prima dubliro-zott vászon, felhajtott dupla erős, zöldes-szinü crepp talppal, fűzős és pántos, szel- _ __ Ifiző lyukakkal . P 5"80
Mester-tennisz,
legerősebb, lég- és izzadság áteresztő, ruganyos crepp-talp-paT, a versenyjátékosok elismert ten-íiisi-cipője . . [> S"BO
Szabó cipőáruház
Dnris* taimh*,
erős tropikál-anyagból (lyukacsos felsőrész), minden sporthoz alkalmas, dupla erős crepp talp- _ __ pal . . . P 6*80
Horthy Miklós-ut 1.
BALAI KOZLONV
Grace Moore átutazott Nagykanizsán
Kedden délután nem mindjennapi vendége volt rövid negyedórára Nagykanizsának. Graoe Moore, a newyorki Metropolitan op^ra világhírű énekesnője, akinek csodásszép-ségtl hangját nemrég filmen élvez-hettük, kedden délután a 6 óra 10 perces római gyorssal Nagykanizsára érkezett.
Amikor a murakerfeszturl határon kiderült, hogy a vonattal érkezett a világhírű operaénekesnő, a vámőrök és vasutasok csakhamar körülvették a hálókocsi ablakon kinézegető, feltűnő szépségű szőke mű-
vésznőt és egyikük angolul köszöntötte. A művésznőnek igen jól esett a spontán fogadtatás és ünneplés. A művésznőt virággal halmozták el, aki viszont autogrammokat osZfco( gatott. Bucsuzásul kijelentette, hogy nem fogja elfelejteni azt a szívélyes fogadtatást, amit u magyar határon kapott és emlékül dedikált fényképet küld az őt üdvözlőknek.
A világhírű énekesnő Nagykani,. zsán inoognito maradt és a fél hetes gyorssal utazott tovább Budapestre. l
Viharok a Házban Peyer és Rajniss Ferenc összetűzése körül
A Ház megkezdte költségvetési vitáját
ISM. május 7
— (A megy*\' nyugdijbizottság)
« májusi kisgyülésen lclárgyalásra kerülő nyugdíjügyek elkészítésére má-jus 12-én, kedden délelőtt fél 10 óra-kor az alispáni hivatalban ülést tart.
_ (Bűohler főrabbi előadása
Jeruzsálemben)
Dr. Büchler Sándor egyetemi tanár, keszthelyi főrabbi küldetését elvégezte és holuap, csütörtökön hazaérkezik. Jc-ruzsclcmbon több előadást tartott Magyarország helyzetéről, megrázó módon vázolta, mivé tette ezt az országot Trianon. Számszerű adatokkal bizonyította, mennyi magyart rabolt el .a békediktátum az anyaországtól, amelyei ezzel életlehetőségeitől is meg-/osztotta. i
— (Fehér Arthur előadóestje)
Fehér Arthur, az országszerte ismert
kitűnő szavaló és előadóművész cz-évben ismét eljön Nagykanizsára. A tavalyi nagysikerű előadói estjére mindenki emlékezik, igy különösebben nem kell bemutatnunk. Mostani előadóestje május 19-én, kedden este lesz az izraelita kistemplomban. A/. 50, 80 és 100 filléres jegyek már kaphatók a nagylrafikban.
— (Szobor-avatás a Legényegyletben)
Szabó István fodrászmesler szép Szent József szobrot adományozott a nagykanizsai Katholikus legényegylet, nt\'k. Abból az alkalomból, hogy a megyéspüspök ittlétekor ellátogat a , Legényegyletbe is, egyben felszenteli a főpásztor az uj Szent József szobrot is.
\' — (A keszthelyi gazdasági akadémia)
kedden tartolta ifjúsági egyesülőiének alakulását, amely alkalomból Komáromi István III. éves hallgatót választotta meg ifjúsági elnöknek.
— (A leányliosum)
az Antigoné nagysikerű előadását szombaton délután 5 órakor mégis, métli az intézet ■ zinpadán. Müsor-meg. váltás 50 fillér és 1 pengő. Az Antigoné páratlan élményt nyújtott mindenkinek, aki látta és aki még látni fogja. — Itt említjük meg, hogy az első előadás beszámolójából kimaradt Kctting Klári neve, aki az előadással kapcsolatos anyák-ünnepe műsorán mondott kedves, szép beszédet.
- A Máj tvW, Ivás, b~*id 4a UUg-tia kötb«a folytonosan és Intenziven érintkezik a külső levegővel. Ezáltal cslrtk Jutnak a szájöregbe, amelyek akadálytalanul kifejlődnek a száj nyálkahártyáinak ráncaiban én a foghus tasakjaiban, ugy hogy a szájüregot joggal \'ötvözhetjük ahaktérlumtenyészet métyfcágy áriak. — Bteket az erjedő és rothadó folyataatokat a szájban meg kell előzni, még pedig egy olyan hatásos szájápoló szerrel, amely fertőtlenítő és baktériumölő hatása. — Az ODOL az az ideális szájápoló ezer, amely fertőtlenítő és cslraolő erejével behatol a szájüreg legelrejtettebb zugaiba és megakadályozza az ttjedó é« rothadó folyamatokat — Aki naponként használja az ODOL-t, védi egéttségét ós helyes száj- és rogápolást (űkalmaz.
— (A megtalált gyermek)
cimmel kerül bemutatásra az o nagysikerű és igen érdekes zenés, táncos gytfrmekdaljáték, amely nemcsak a gyermekeket, hanem a felnőtteket is \' Usilju, oktatja, szórakoztatja. A darabot a Vécsey-utcai elemi iskola immár közismerten nagyszerű műkedvelői adják elő a Városi Színházban,, május 11-én délután olcsó helyárakkal az intézet szegény növendékeinek felsegélyezésére. Jegyekről ajánlatos előre gondoskodni.
- FeUrdjSt, Unfei-d^t U W Hjrft MII tény Inéi Fő-ut 2., veezünk.
Budapest, május G A képviselőház keddi ülését délután 4 óra után pár perccel 8 képviselő yelenlétében nyitotta meg Kornis Gyula alelnök. Pedig ezen az ülésen kezdő, dfitt meg a költségvetés vitája. A kormány részéről Kánya1 Kálmán külügyminiszter volt jelen.
Zsindely Ferenc költségvetési főelő. adó beszédében hangoztatta, hogy a kormány reális költségvetést igyekezett a Ház elé terjeszteni. A főelv az volt, hogy az adott viszonyok szerint a fejlődő gazdasági águkat kell megerősíteni és a pros]>erilásl biztosítani. Nem tér ki a költségvetés a szociális kötelezettségek elöl sem, mert viszonyainknak megfelelőén honorálták u szociális kívánságokat.
Az első szónok az ellenzéki Sulyok Dezső volt, aki azonban\' nem a költségvetés részletes kritikájával, hanem a magyarság általános politikai hely. setével foglalkozott. A germánság és a szlávság ütközőpontjában élő ma-gyurságiiak fenyegető helyzetére mutatott rá. A körülöttünk lüktető Idegen szel-lemből — mondta — nem szabad átvennünk semmit. Sürgette, hogy n 07.5 százalékra rugó katolikusságnak nagyobb szerepet kell juttatni Magyarországon. Az antiszemitizmust elitéli, mert nem igaz, hogy ennek a fajtának csak rossz tul jdon-ságai vannak és nem lehet félmillió embert kirekeszteni a nemzet életéből.
Bud János . szerint elismerést érdé. mcl a kormány, hogy a deficitet a mai keretek közé szoritolta. A liberalizmus politikai irányzat, a gardasági szabadság azonban más dolog. Ugy látja, hogy nem állunk aj gazdasági rend előtt, mert a mai gazdasági ós társadalmi rend is életképes, csak a hibáit kell megjavítani. Ezzel szemben a inai rendnek uj fejezete elé kerültünk, amelynek főjellemvonása az organizálás fokozása. Az egyéni kezdeményezést kell támogatni. Több tudást és ismeretet kell bevinni a gazdasági életbe. A fő értékünk a földmunka értéke. A munka teheti
csak naggyá az országot.
Az állástalan l/jusággal — mint külföldön nxár van rá példa, — meg lehelne oldani a termelés or-gatiizálását, a gazdák felvilágosítását. Javasolta, hogy adópolitikánkat a gyermek-létszám alapján állapítsák meg.
Huszár Mihály a vidéken lábrakapott uzsora ellen, az adórendszer komplikáltsága ellen tett javaslatokat, sürgette az egyketörvényt. Követelte, hogy valósítsák meg a kereszténypárt elgondolása szerinti család-védelmet, a házassági jog reformját.
Ujfalusy Gábor a Tiszántúl kérdéseiről beszélt.
Éber Antal a gazdasági helyzet javulása mellett kifogásolta a transzferálások növekedését, u tőkeképződés csökkenését és bizottság kiküldését javasolta, hogy flz állami deficit megszüntetésének lehetőségeit tanulmányozza.
Peyer Károly a titkos választójog bevezetését és a kivételes hatalom alapján érvényben lévő rendeletek hatályon kívül helyezését sürgette
Aajos viharok közben. Az Uj Magyarságot horog, keresztes propagandával és idegen pénz elfogadásával vádolta Peyer, mire Rajnis Ferenc (bitang, gyáva disznó. jelzőkkel válaszolt Peycrnek, az meg ilyeneket, kiabált vissza: «Strici, közönséges csibész, körúti csirkefogó, rothadt gazember, szemét* — stb. Mindkettő elnöki rendreutusitásban részesült.
Melczer I.ula csendes beszéde után Krüger Aladár beszéde alatt még egy-szer fellángolt hasonló tónusban a vihar Peyer körűi, aki ezúttal vitfel Balogh Gáborral tűzött össze.
Az ülés éjfél után pár perccel fejeződött be.
Kiadja « Isptutajdonos Közgazdasági R4. Gutenberg Nyomd* és Détzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelőt Miuló: Zslaf Károly. IntatUfban telelőn: Nagykanizsa 78. aaim

Mindent együtt tatát
j „1HP ölftai
A szállodában i
teljes komfortot A kávéhátbani
100 újságot.
■ A tőfSzdban i
200 ételkülönlegességek ás Bura Sándor olgány-muzslkiját. A télikertben i
délutánl-eitl ttnoot és •7 llnlozky rádió jaz»-zene-
karát.
Budapest, RákóczI-ut 58.
A Metropole valamennyi özemé-1
ben elfogadják fizetésként a Provincia ke4vajuaá-| ayea psnglsxslaéiiyi
— (Anyakönyvi hirsk)
Nagykanizsán az elmúlt héten 9 gyermek született, 4 fiu és 5 leány: Horváth* István lüzérszakaszverető és Rtísterits Máriának rk. fia, Horváth Jó-zseí mézeskalácsos és Szltnyik Anasztáziának rk. leánya, Koréin Jenő kereskedő és Weller Ilonának izr. fia, Kepe Miklós napszámos és Hochmann Annának rk. fia, Kósa Pál kertész segéd és Dominkó Ilonának rk. leánya, Varga Imre uradalmi cseléd és Lovász Annának rk. leánya. Házasságou kívül szülelett 2 leány ós 1 fiúgyermek. — Halálozás 7 történt: Hodlcs Fcrcncné Zimlcz Mária rk. 87 éves, Gémes Katalin rk. 6 éves, Pap Vince rk. 3 éves (Bccaehely), Fischer Ignácné Laufer Róza izr. U1 éves, Horváth Ferenc napszámos rk. 38 éves (Orosziooy), ózv. Gróf Józsefné Takács Anna *k. 8(i éves, Koch Sándor tanuló izr. 13 éves (Csurgó). — Házasságkötés 6 tör-téut: Benke József napszámos rk. és Timár Anna rk„ Bernáth Jenő végrehajtó segéd és Kntz Franciska rk., Solymosl Lajos kalapos segéd rk. és Polai Margit rk., Csizmazia József kádár mester rk. és Hardi Kazimira rk., Zadraveez János napszámos rk. és Szumi Julianna rk., Horváth Rudolf szabó rk. és öveges Mária Jolán rk.
mHamvxűHsn szómkozhalik
— A Kateliku 8>«mle
most megjelent májusi számában Serédi Jutf tinián bíboros hercegprímás emlékezik meg a váratlanul elhunyt Thuri Béláról, aki három éven keresztül állt a folyóirat élén. Figyelemreméltó tanulmányban foglalkozik Simon Sándor azzal a hazánkba is átcsapott szellemi áramlattal, amely — részbefly a kereszténység kikapcsolásával — klasszikus görögséghez kiván visszanyúlni az uj ember-Ideálért. Sándor István az ujabb magyar regények Pária-szemléletéről. K«*ákgyál<ó Árpád a természettudomány,,uj útjairól értekezik, Hermann Egyed pedig a XVIII. századben lefolyt telepítéseket ismerteti, amelyek napjaink számára is sok ■ tanulsággal szolgálnak. Egész sor mais cikk, könyvismertetések, szépirodalmi és művészeti szemlék, kftlföldi beszámolók olvashatók még, a folyóiratban, amelyet a Szent István Társulat fid ki* ElőfUetésl ára 10 peagö. | . ,j
Városi Mozgó. Szerdán és csütörtökön.
Aranyéremmel kitüntetett film, DOSZTOJEVSZKIJ a világirodalom legnagyobb regényírójának örökéletű munkája- a
Bün és bűnhődés
(MUUKOLKYIKOV), mely fddlg 32 nytlfen lObb mint 10 -millió példányban jeleni meg. A legizgalmasabb, « legmegrázóbb, legművészibb film I — FSsiereplók: Mirry Baur, a világ legnagyobb drámai filmszínésze és MadeUine Ozeray, a legújabb filmcsillag. Előadások 5, 7, 9-kor. *z alsé alftadéaok fltUrMakl
ZALAI KÖZLÖNY
1936. ntá|m 7.
mim
l A földigénylő kisgazdák gyűlése a miniszteri kiküldött részvételével
Kedden délelőtt a városháza tanácstermében összejöttek a kani-jssai, j sánci, homokkomáromi földf-Igénylö kisgazdák, hogy a földművelésügyi minisztérium kiküldötté-nck, Léhner Károly miniszteri tanácsosnak jelenlétébe előterjesszék Igénylésüket. A bagolasánclakat vitéz Tóth József községi biró^ a homokkomáromlakat Czlfra László községi bíró, a kanizsai gazdákat Aradi Antal városi képviselő vezette. A járási mezőgazdasági felügyelőséget Kovács Mikis s^géd-felüayelö, a várost dr. Borsai városi tisztviselő képviselt^.
Az érdekeltségeknek az volt a kérésük, hogy a Batthyány Slrattmnnn hejpegl földek bagolasánci és nagy. kanizsai majori részéből ezután is 15 százalék adassék n földteten, munkanélküli és Így a legsúlyosabb viszonyok között lévő kisgazdák részéne kisbérletfll. Ugyanazt kérték a homokkomáromiak. A további ké-rés az volt, hogy a minisztérium ne járuljon hozzá a sánci és nagykanizsai majorok bérleti szerződéséhez. csak akkor, ha n földigénylök kérését teljesitik. Az igénylők mind. egyike nyomatékosan rámutatott n jelenlegi súlyos helyzetre, atnlbe a válság a kisegzlsztenciákat sodorta Léhner miniszteri tanácsos a kl-válságokról«jegyzökönyvet vett fel és azt még csütörtökön a földmű, velésügyi miniszter elé terjeszti. Miután a földigénylök kkbérletaaer-zésre irányuló kérelmét a polgár mester ls pártolja, biztosra vehető] hogy a megindult mozgalom sikerre vezet. >
APRÓHIRDETÉSEI
10 « nitt,, m I"... IMM u. I (111(1.
Szexem be nyári toxlfójót Szillnger--" PJJtvóvtér 31. ii alalt. MUiil
•MjjaHva
árak I
1 01 egy ives bukk és gyertyán dorong báihoi ssiültvs készpénz tízetés ntelltll 34 P. Hitelképes vevőknek 6 bávl részletre 36 P. 12
Javít alaaaaatókat
l-tér 18. 1649
. i kiváló eredménnyel tanít németet éa franciát. Magyar-u. 30. \'
Vasúthoz közel kiadó azonnalra egy kétaaobás éa egy háromszobás lakis. — Horthy Mlklóa-ulM. •
Enaiakáa, előszobáz udvari lakáa aionnalra, esetleg auguszlntra kiadó. — Babochay Oyörgy (aylr)-u. 45. •
Tartóakallósss, mindennemű ondo-lálái, hilteatéa, női-, url- éa gyermekhaj-vágás éa ailnden szakba vágó munka
Flltpovlca lodráazüzleliben készül. Caen-gezy-nt 2. Telefon 626. •
Kitűnő zamatu pőrkOltkávé-kMőnlegesség kg.ként már 9.60 P-ért kapható a .Fiumei" lerakat ban (Sugár-ut 2.) 1806
Kereaek sss|iálalra
bérházat. Pap. lagatlan-k
at S. .
több caaládl- éa közvetítő. Teleky-
néo
Sugár-ut 6. szám alatt «égya*«kia,
összkomfortos lakás kiadó. — Bővebbet Kautmana Károly cégnél. 1777
laárn karl»iill I.J.It.... meg
Cslsmadla Ulosnénál. Rósaa-u. 21. *
udvari lakáa mellékhelyiségekkel augusztus l-re kisdó. Zrínyi Mlklós-u. 20. _!
Bl.ra.ku.r.tl belátó mlndenra! lelvessek. Vldáné, Horlhy Mlklóa ut 4.W 1814
Caengerv-nt 16 alatt zsótzira-akóa, fürdőszobás lakás suvusztusra kiadó Kna<«i ügyvédnél (Fó-nt 21.) 1805
9nf.. aiaakálatahal, nlat éa la. vitást legolcsóbban Stem Uvegea végei házakhoz la megy. 7
Fehér, mélv. szén gvarmshkassl és egy láróka eladó. Horthy Miklós nl 43/h 1815
.STfiHMFR- főzőcsokoládé, „STflHMER" kakaó. „STÜHMER" bonbonok
olcsó árért, órláal válaaztékban Sugár-ut 2. 1806
Angolul la beszélő béctl agyataml hallgatónak nyári vakációra uriháihoi a|ánlkoinak. Szíves megkeresést a kiadóhivatal továbbit. 1818
Egyazoba-knnyhás lakás kiadó Zrlnvl Miklós-utca IS. •
Jó! és olcaón Radlca Dumál (Horthy M. ut 5) raggallahal. Príma aludlel és tellfll Ismét kapható. •
Négyszobás, előszobáz magóashóv kert\'el, gyümölcsössel, virágos udvarral eladó. Vörösmarty-u. 16. 1732
órsae^Uhal slándékok legolcsóbban doa ékszerész....... — \'
■ó.
Zsoldos ékszerésznél kaphatók. Fő-ul. Koronával szemben.
OvMfalat keresek megvételre. AJán latot kar (liünleld Miksa Klnlzsy u. 5. *
Jóaaaakrónf 2 ajtós elsdó Muszel és Frleden\'hsl csemegekeieskedésében. *
Vsaidig ló-helyiség lakással TeleHut 43. szám alatt azonnal kiadó. Ugyánott lelsaerelésl tárgyak eladók. 1822
Slrazegé\'yek, ledőlspok betonból, műkőből legszebb kivitelben, továbbá ízléses ulróaóaf ■sagilyak — legolcsóbban Stöaaelnél, Magyar-utca. •
Világos, llazta, udvari kis bútorozott szobát ksraask, ahol vízvezeték vsn A|ánlatokal: Sugár, Azsny János-U 12 1823
Ogyea fakárvarrásagádut azonnali belépéare kereaek. Barla Sándor, Fő ut 8. •
A nagykanlzaal klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
4025/1936 tkv. sz.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek
Dr. Elek Mór végietultstónak Papp Gyula végrehajtást ssenvedö ellen Indított Bgyében a telekkönyvi hálósig a végrehajtató kérelme kővelkeitében az 1881 :LX. L-e. 144, 146. és 147. §6 sl éltelmében elrendeli a végrehajtást árverést 60 P tőkekövetelés, ennek Járulékai és az árverési kérvényért megállapított 12 P költség behajtáaa végett a nagykanlzaal klr. járásbíróság területén levő. Pacaa községben fekvő is a pacaal 44. aatjkvben (3. hrsz. kert, ház 32. az alatt udvarral végre Hajtást szenvedő nevén álló és 65. hrss. kert. ház 32. az. alatt udvarral végrehaj-táat szenvedő nevén álló éa 65. hrsz. kert a beltelekben Ingatlanra együttesen 1000 P, 2437. brss. ut a komakuli ut dűlőben Ingatlanra 100 P, 484. hrsz. rét s lelsóbe-rekben Ingatlanra 184 P, 1222. hrsi. szántó a kelmezőn Ingatlanra 1531 P, 1131. hrsz. rét a tobánl dűlőben Ingatlanra 178 P. |230 hraz tét a caekozóv düt Ingatlanra 424 P, 1621. hrsz. szántó a sziget eleji dűlőben Ingatlanra 560 P, I159/b. hraz. kert szántó a Klsmezőu Ingallanrn 925 P. 2572. hras. rét a tattöst berekben Ingatlania 60 P.
A pacaal 1567. azljkvben 66/a. 2. c. hru, biz 43. népaorsaim alatt éa asáuló a kls-pacaal pusztában Ingatlanból Papp Oyula nevén álló: tele részére 2000 P klklálUsI árban.
A telekkönyvi hetóaág az árverésnek Pacaa községházánál megtaitásárs 1936. ivl május hó 23. napjának d. a. fi óráját tüll ki éa az árveréal feltételeket aa
1881: LX. L-c. 150. §-» alapián a kővel-kelőkben állapítja meg:
1. Az átverés alá eA 63, 65, 68/a. 2. c. hraz. Ingatlanokat a kikiáltási ár leiénél, a többit kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lebet.
2 Vevó köteles s vételári aa árverés
napjátdt Járó 5% os kamatával együtt a nagykanlzaal m. klr. adóhivatalnál, mint bírói ietélhlvatalnál, három egyenlő rész leiben megfizetni, még pedig az elaő részlelet 30 nap alatt, a máaodlkat 60 nap alatt, a harmadika! 90 nnp alatt as árverés Jogerőre emelkedésétől számítva. A bánatpénz ss utolsó részletbe fog besxi-mlltatnl. (1881 :LX. 147. {.)
3. Ha a vevő az árveréal feltéleleknek a kitűzött Időben elegei nem teáz, a bánat péirst elveszi!, a bánatpénz letétele alól leimentett irverelő pedig a telekkönyvi hatóéig (elhívásának kézhezvételétől asá. mitott 8 nap alatt a bánatpénznek meg lelelő összeget bírót létéibe helyezni ko teles (1908: XL1. l-c. 2! 8) és az érdekelt felek bármelyikének kérelmire a telekkönyvi hatóság ujabb árverést rendel el (1881 :LX. t.-c. 185. §.)
Nagykanlzaa, 1936. évi ápr. hó 2-án. Dr. Wéber s. k. klr. Iblró.
A kiadmány hiteléül: Klaa a. k.
IWr irosa-tsttit
A nagykanizsai klr. Jirisblróaig, mint telekkönyv! hatóságtól.
1840/1936. Ik. sz.
Árverési hirdelraény és árverési feltételek.
Dr. Bek Mór végrehallatónak Póka Istvánná ss. Siljártó Márt végrehajtáet szenvedő ellen indított végrehajtás! ügyében a tkvl hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t.-c 144, 146. ia 147. ai értelmében elrendelt a végrehaj-lisl árverést 81 P 60 Ilit. tőkekövetelés, ennek Járulékai éa az árveréal kérvényért ezúttal megállapított 9 P kóttaóg behajtása végett a nagybakónak! 235. aztjkvbell l/a részben végrehaltist szenvedő nevén illó 31. hrsz. kert lllelöaégre 30 P, 33. hraz. hiz lllelöaégre 300 P, 392. hraz. kert Illetőiéire 70 P, 1129. hraz. erdő !(-letőaégre 150 P." 1130. hrss erdő illeiö-ségre 150 P, 1646/173. szinló és ré! Ille-lőiégre 400 P 1679. hrsz. szántó 800 P, 2073. hrss. azőlló lllelöaégre 200IP kikül-!ásl árbvn.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Naf,bakónak községházánál megtsrtásárs IttjB ivl raájua hó 29. napjának d. a. 10 iráját tűzi ki is sz irveréa! feltitele-ke! az 1881: IX t.-c. 150. §-a alapján a kővetkezőkben állapltja meg:
1. Az árverés alá eső Ingatlant a kikiáltást ár kétharmadánál slsconyabh áron eladni nem lehet (1908: XLI. I. C. 28. §.)
2. A vevő köteles a vételirt az irveris napjától Járó 5«/o os kamatával együtt a nagykanlzaal m. klr. adóhivatalnál, mint bírói letélhlvatalnil, három egyenlő részletben megfizetni, még pedig az első részletet 30 nap alatt, a másodlkat 60 nap alatt, a harmadikat 90 nap alalt az érvelés Jogerőre emelkedésétől szimltvs. A binslpénz az utolsó réssle\'be fog beszámíttatni. (1881 :LX. t -c. 147. §)
3 Ha a vevő sa irveréal teltételeknek a kitűzött Időben eleget nem teáz, a bi-natpénat elvesstl, a bánatpénz letétele alól (elmentett árverelő pedig a telekkönyvi hatóság felhtváaának kézhezvételétől azá-mitott 8 nap alatt a bánatpénznek megfelelő összeget btról letétbe helyezni kS-teles éa az érdekelt lelek bármelyikének
kérelmére a telekkönyvi hatóság ujabb áz< vetélt rendel ei. (1881: LX. t.-c. 185 8.) Nagykanlzaa, 1936. lebr. hó 18. napjin. Dz. Wábev sk. klr. |irásblró,
A kiadmány hiteléül: Kiss s. b.
1(08 lrodsll.it.
Gyermekruhák Selyem fehér-
nemüek Harisnyák Kalapok és Sapkák
legolcsóbban
Brónyai Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Város ház pa lofa.
Gyümölcstermelők!
Szlromhullás a <5permelezés Ideje.
litedményt csak ugy ér el, ha kellő Időben megbízható szerrel permetez Utasítást a permetezéshez — •italkiamnp szóikat — az érdeklődőknek IssQyass adok. Ha mással permeleztel, kdvelelje, hogy az olda\' ön elöli legyen elkészítve. Helytelen, gyenge vagy régi oldalú perme!ezÓi>zer ssam használ. IOO lltar oldat 8-tSI 4 penyfiért kéazHhaftfi.
Permetező-szerek műtrágyák, magvak
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
asag, műtrágya, ztöviayvédelmisaerek, atb InreakertiaiU.
Nagykanlzaa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.) Teleton 130.
Már 13 pengffs
havi részletre
megszerezheti t Bemtor Ideílls hordozható
portable-
irógópet.
Kp. ára esti 205
A Remington írógép képviselet:
Szabó Antal sportüzletében mí
■Nxno. a tapágáajdooos Kóapaóaai* fiA
Nionita éa Bátaaáai La«*ta<U VHIaMa torsiyayasnójjááraa MaBkuts^b tFoáalóa taMv, ZaMKizoll]
78« *vtoly«m 106, srtm Ksgyksnlzas, ll»6. május 8 péntek __Ara 12 fflt
■ " _ _ » ge •vsafci\'tiOTéB-
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos SSS^UTl^ín^^
Mi következik Abesszínia elfoglalása után ?
Olaszország vállalja a gazdasági együttműködést Franciaországgal és Németországgal — Most már London Is megszünteti a megtorlásokat — Uj megegyezések alapja lesz a Rómának megküldött locarnoi javaslat — Anglia Olaszország távolabbi terveitől teszi függővé genfi állásfoglalását
Anglia hajlandó barátsági nyilatkozatot váltani Olaszországgal
Finita...
Irta: dr. SuM Zsigmond
Hét hnóapig tartó nehéz küzdelem után az olasz csapatok teljes győzöl-niével véget ért az abesszin háború. Könnyű ezt ma egy vállvonogatás. sal tudomásul venni és fontoskod va kijelenteni, hogy e? előre látható volt, mert ez a győzelem a modern haditechnika győzelme a rosszul felfegyverzett, félmeztelen etiópok felett. Amd® hétszám menetelni 50 fokos forróságban az ogadeni sívó homokban, úttalan utakon 3000 méter magasságig felkapaszkodni, lesből ólálkodó, félvad hordákkai verekedni, munició, f«gyvertx géppuskát, sőt tábori ágyukat vfillon cipelni abbajDuB biztos tudatban, hogy sebestff&s vagy fogság esetén megcsonkítás és a legkínosabb halál vár minden olasz katonára, mégis csak valami, sót kiváló és nagyszerű katonai teljesítmény. És ha a küzdó hadsereghez hozzáselimiljuk a tizeznekre menő munkásömeget, akik életük kockáztatásával építették meg az utakat az előrenyomuló csapatok részére, ha méltatjuk az ezer kilométerekre terjedő terepen az olasz hadvezetőség mesteri munkáját, akkor be kell látnunk, hogy Abesszlnlának hét hónap alatt való tökéletes meghódítása a világtörté, nelem legnagyobb és legragyogóbb gyarmati háborúja volt.
Olaszország nem lyezdte és nem akarta ezt a háborút. Az ual-ifeli incidens után a Népszövetséghez fordult és onnan várta a jogos érdekelt kielégítő megoldást. Hivat, kozott arra, hogy a világháború utáni békénél, dacára az előző igé. reteknek, gyarmati igényeit nsm elégítették ki és hogy a 45 millióra szaporodott olasz nép számára szűk lett az óhaza. A Népszövetség bölcsei elzárkóztak Olaszország jogos igényel elől, mert felfogásuk szerint Abessziniának, mint egyenjogú "tag. államnak terüeilt biztonsága és sért. he tétlenségé felett a Népszövetség köteles örködnl és mint mindig, ugy most is találtak kibúvót és a vitában álló két államot egymás, közti megegyezésre utalták.
Abesszínia császára, Halle Szeiasz-szle, Juda oroszlánja azonban büsz. kén jelentette ki, hogy birodalmát megcsonkiantl nem engedi és az abesszin nép vele együtt kész hulló vérével az országot megvédelmezni. Erre azután Mussolini megkezdte a a háborút a Népszövetséggel, a Nöp szövetség nélkül vagy a Népszövetség ellen.
A tekintélyében megsértett Népszövetségben most az angol felfogás lett úrrá, ami röviden abban ál. lott, hogy a nemzetek kölcsönös biztonsága irotí malaszt csupán, ha egy tagállam a Népszövetség ellenére háborút kezdhet egy másik tagállam ellen. Ebben az ideoiogiá. ban születtek meg a szankciók, a melyhez Magyarország, Ausztria és Bulgária kivételével 54 állam csatlakózott. Olaszország a szankciók dacéra lépett ki a Népszöv^l-
Párls, május 7 A francia sajtó felveti a kérdést, hogy Abesszínia összeomlása után most már milyen fordulatot ve színek az események. Több lap ugy tudja, hogy Olaszország nem állit a négus helyére embert. Az egyes törzsek, törzsfőnökükkei az élen> önkormányzattal birnak és Abes2i« szinia, mint Olaszország gyarmata, a fascista uralom alatt áll.
Egyes lapok ezzel fc&pcsolatba_ azt irják, hogy Róina nem V,állal nemzetközi kötelezettségeké. Gaz. dasági téren együtt akar működni Franciaorszggal és Németországgal, de többé nem játsza a nyitóit ajtó politikáját.
Páris, május 7 A francia kormány a keletafrlkal eseményekkel kapcsolatban még nem döntött magatartásáról és valószínűnek tartják, hogy május vége előtt nem is foglal állást az ezzel kapcsolatos . genfi kérdések, ben, „
Végre megegyezési
i London, május 7 Anglia belátta, hogy a háborúnak immár vége. A lapok szerint belátja azt is, hogy a megtorlásoknak semmi értelme és a kedvező pfl.it-lanatban keresztül lehet vinni a megtorlások megszüntetését. Anglia hajlandó arra hofcy kölcsönös
ségből és tovább folytatta a hábo. rut. De nemcsak folytatta, hanem dicsőséges győzelemmel be is fejezte. És ezzel az egész világnak bemutatta /az ö általa m$r régen hangoztatott igazságot, hogy a Népszövetség jelen összetételében nem szolgálja a világ békéjének fensét-ges eszméjét, mert az osak arra való, hogy a világháborús győzők érdekeit védje és örökre megmerevítse a legyőzött népek nyomorúságát.
Az olasz győzelem nagy mementó a világ számára, mert rámutatott a Népszövetség tehetetlenségére és az utolsó órában figyelmezteti a nagyhatalmakat, hogy rossz szolgá-gálatot tettek népeiknek akkor, a midőn egy barbár, rabszolgátartó, afrikai nép képzelt sérelmeiért a már küszöbön álló katonai szankciók alkalmazásával a világháború, nál még irtózatosabb kataklizmába borították volna Európát.
Valóban szánandóan nevetséges, a midőn az angol alsóházban egy el-yakult labour párti képviselő még
barátsági nyilatkozatot vállson Olaszországgal. \\ locarnoi értekez. letre vonatkozó javaslatot elküldik
London, május 7 Az angol kormány tudakozódott az iránt, hogy Mussolini milyen rendelkezés-eket akar foganatosítani. Remélik, hogy Olaszország Megfelel feladatának. Az angol kormány egy. ben craeklődött Olaszországnál a távolabbi tervek után is. Ez ugyanis megkönnyítené az angol kormány feladatát a Genfben elítoglulandó ál-
London, május 7
Az angol alsóházban szokatlanul éles támadást inlézéit Dalion volt külügyi államtitkár Eden külügy miniszter politikája ellen, amely -szerinte — a mogaiázások és megszégyenülés sorozatát hozta Angllá. ra. Felelős a kormány az abesszin háború kitöréséért és azért is, hogy nem teljesítette népszövetségi köte. lezettségét, ellenállásra biztatta az abesszineket, aztán magukra hagyta őket, sőt olajat szállított az olaszok, nak ós ezzel Mussolinit segítette, végül pedig szégyenbe döntötte a Népszövetséget.
Eden azonnal válaszolt. A hely. zet, mondta, amivel most Angliának
ma is, Abesszinia teljes megsemml. sülése után a szankciók megszigorítását köveleli: a világbéke és az elkjölosl világrend nevében. Bár. mennyire fájhat lord E dinnek, hogy a Népszövetség révén nem birtu elérni, hogy Olaszország abbahagyja a háborút és az olasz-abesszln viszály elintézését, mint egyetlen hi. vatott fórumra, a Népszövetségre bizza, bele kell a nemes lordnak nyugodnia, hogy még mindig vannak olyan esetek, ahol csak a háború, a fegyverek hatalma, Bren-nus kardja hozhatja meg a döntést-De be kell látni az angoloknak azt ls, hogy nagyot tévedlek akkor, midőn egy sorba állították a 3000 éves kulturális múlttal biró Olaszországot a négus rabszolgatartó ál. lamával. Az abesszin háború végső akkordja a legnagyobb csapás az angol felfogásra. A négus, Juda oroszlánja az éjjel sötétében szökik meg fővárosából, miután már előzőleg 50 millió pengőnyi vagyonát a londoni bankokban elhelyezte. A Dzslbutiból elinduló császári külön
Rómának is és az angol politikusok remélik, hogy ez a barátságos meg. egyezéi megújításának alapja lesz.
láspent tekintetében.
A lapok szerint Franciaország a megtorlások megszüntetését kívánja amit hUxsr már Anglia sem {ellenezne.
Szorosan idekapcsolódik a kérdéshez a keieturgpai kérdés is, mert hiszen Olaszország Ausztria függetlenségének biztositéka. Nagy kérdés a Népszövetség ügye is.
és a Népszövetség összes tagjainak szembe kell nézni, súlyos és kiábí-rándító. Az egyetlen hatásos megtorlás a Szuezf-csatorna elzárása lett volna, deez azonnal háborút ho. ZOtt volna. Az olajzáralloi éppen Anglia követelte. Az angol olaj-kivitel Olaszország felé q,z idén 13 százalékról 4 százalékra csökkent. Ka. tömi megtorlásokat éppen azért nem ajánlhatott Anglia, mert az angol ellenzék irtózik a háborútól-Szuezt csak együttes népszövetségi határoz&tlal leheietj volna elzárni. Tény, hogy a Népszövetség az afrikai háború ügyében csődöt mon. dott-
A világnak ós a Népszövet-
vonath-z ezüst tallérokkal megrakott két vagon és hal vagon kávérakomány volt csatolva. A császár, aki bemondása szerint az utolsó csepp véréig akarta megvédeni ha. záját, buosu nélkül otthagyja a csá. szári gárda még megmaradt harco. sait, otthagyja vérző országát és menekül ezüst tallérjaival és bodroű fejű asszonyaival az angol birodalom vendégszerető földjére.
Ilyen csúfság nincsen feljegyezve a világtörténelem lapjain . petár szerb király, is otthagyta országát, de vele ment 40.000 hü katonája és magával vitte Corfu szigetére h&f zája feltámadásának szent gondola, tát. A királyi gondolatot, hogy Szerbia ismét a szerbeké legyen, d«s nem vagonrakomány ezüst tallé-rokat.
Abessziniát nem csak legyőzték &s elfoglalták, hanem Ab\'sszinin nincs és megszűnt létezni. Mussoll-ninek nincsen többé kivel tárgyalni a békéről. Abesszínia ma olasz én az is marad, akár Genffel, akár. Genf nélkül, vagy. Genf eüen. ,
A holnap kérdőjelei
Eden: „Tény, hogy a Népszövetség csödöt mondott"

BAleWOZLOOT
IW8, má|n. &
Bérmálásra fehér cipőket, lack-cipőket, barna bőr fél-, fűzős- és pántos cipőket
Ünnepekre női-, ffrfi- és gyermekcipőket, szandálokat* szán-doletteket, bocskorokat
szebbnél szebb kivitelben, legolcsóbb árban az „IDEÁL" cipőáinházban vehet (Ffi ut 12.)
aógnek félelmetesen súlyos kérdésekkel kell szembe néznie.
Várható-®, hogy a jövőben erőteljesebb népszövetségi eljárás lesz lehetséges, mint ebben a vitában? Készek-e u nemzetek súlyosabb kockázatokat vállalni, mint aminőket eddig vállaltak? Leheti a Népszövetséget ugy megszervezni, hogy inkább megakadályozó, mintsem megtorló hatású legyen? Ez csak néhány a kérdések kőzöl, amelyekre válaszolni kell.
A hétfői genfi ülésen a követendő együttes eljárásból Anglia kész kivenni a részét. A helyzet kényes és súlyos,
a kormány ezért «*abad kezet kér.
Bármit hozzon a jövő, Anglia csak akkor teljesítheti feladatit, ha a felfegyverzett világban rendelkezik a szükséges eszközök kei.
A négus áthajózott a Szuezi-csatornán
London, május 7 Az a hajó, amely a négust, családját és kiséretét viszi Egyiptomba, csütörtökön reggel érkezett a Szuezi-csatorna bejáratához. A csatornát azonnal megnyitották az an. gol hajó előtt, a kikötőből azonban csak a négus kiséretét lehetett látni, ö maga kabinjában maradt t 4 Jeruzsálem, május 7
Politikai körökben ugy tudják^ hogy a négus csak pár napig marad Egyiptomban. Bejárja a szept helyeket és mindenütt imádkozik hazájáért. Családja és kísérete Egyiptomban maradiak, ő azonban pár nqp múlva egyedül továbbutazik Európába, ahol hazája ügyeit akarja képviselni. v t
A spanyol forrongások mérlege
Madrid, május 7 A spanyol képviselőházban az egyik monarchista képviselő beszámolt arról a munkáról, amelyet a spanyol forradalom végzett. Ez a beszámoló világos képet ad a vörös forrongásokróL A spanyol zavargások alatt az" utolsó két hétben 32 sztrájk volt, 53 bombamerénylet, 99 utcai tüntetés. A zavargók leromboltak 52 épületet, nagyrészt katolikus templomokat A halálos áldozatok száma 47, a súlyos sebesülteké 201.
A nagykanizsai katolikus napok részletes programja
Holnap délután érkezik a megyéspüspök Nagykantytfra
Nagy napra virrad holnap, május 8-án Nagykanizsa. Megyéspüspöke és főpásztora, dr. Roll Nándor pénteken délután 6.10 órakor érkezik Murakeneszturról Nagykanizsára, a hol ünnepélyesen fogadják a "feldíszített pályaudvaron, a hivatalos város, a honvédség, az egyházközség és papság, valamint a közhivatalok és testületek vezetői. Nagykanizsa város közönsége nevében dr. Krátky István polgármester köszönti.
A pályaudvarról a kocsisorral a megyéspüspök és kísérete, valamint a fogadására megjelent előkelőségek a Horthy Miklós-uton iskolád-gyermekek sorfala közt bevonul a Ferenciek plébániatemplomában. A cintóriumban papsága élén egyházi ruhában a plébános, P. Czlr[asz Viktorin fogadja és köszönti. Majd bevonulás a templomba, aholl a püspök föpásztori áldást ad. Majd következik a nagykanizsai, kíákanl-zsal és palin! róm. kath. egyház_ községek képviselőtestületének tisztelgése, akiknek élén dr. Hegyi Lajos főjegyző, rk. egyházközségi elnök köszönti a megyéspüspököt a fehérteremben. ,
* ii
A polgármester felkéri a háztu. lajdonosokat, hogy házalkat k>l*> gózzák fel a megyéspüspök nagy ka.
nizsal tartózkodásé utalt. ,

Május 9-én, szombaton reggel 9 órakor az egyházközségi képviselők közös szentáldozása a püspöki misén, utána a bérmálás. Fiuk, leányok az idén egy napon bérmálkoz. nak. Ennek befejeztével a fehérteremben az összes katoliklus egyesületek és szervezetek küldöttség^ tl-sztelegn\'\'k a főpásztor előtt. A Credo tagjai fél 12 órakor gyülekeznek a fehérteremban.
Este 8 órától ^gész éjszakán át szentségimádás az egész környék katolikusságának részvételével. Este 8 órakor szentségkltétel. 9 órakor szetbeszed. Mondja P. Aindrcska Fellclán. lt-{12-ig szentóra a ple. bános vezetése mellett. 12-kor szentbeszéd. Mondja P. Markó Dénes pápai ferences házfőnök. Fél 2\' kor keresztút. 8-kor szentbeszédet mond P. Csontos Márton. 4 órakor
ünnepélyes szentmise.

Vasárnap délelőtt 10 órakor tábori mise a felsőtemplom előtt, ülőhelyekről gondoskodás történt. Kordon nincs. A tábori misét a megyéspüspök pontifikálja. Utána a Katoli-
kus Nagygyűlés, amelyen a környék községeinek népe ls képviselteti magát. i
Elnöki megnyitót mond dr. Roll Nándor megyéspüspök. Ünnepi szónokok : vitéz Tabódy Tibor főispán, vitéz Makray Lajos országgyűlési képviselő, dr. Vértesi Frigyes theologiai tanár, dr. Lafrankó István szerkesztő, majd Kovács Sándor püspöki tanácsos, az Actio Cat-holika titkára. A felsőbb iskolák növendékeiből alakult kórus előadja •Hitünk,a z leszc cirnü müvet A záróbeszédet Csóthl Géza pápai prelátus, m ura keresztúri apát mondja.
Vasárnap délután 4 órakor női gyűlés a gimnázium tornatermében. Ezzel kapcsolatban a nagykanizsai Oitónegyesület megtartja fennállásának 26 éves jubileumát. Szónokok xesznek P. Czlrfusz Viktorin plébános, dr. Krátky István polgármester. Boér Edltl. missziós nővér, dr. K:js György papneveidei rektor, Kreiitzer Dezső kerületi esperes, t. kanonok. Énekelnek az Oltáregyesü. let, Leányklub, Urleányok kong re. gáclójának egyesített énekkara Gazdag István kánbor vezénylete alatt.
Este 7 órakor szentségi körmenet a plébániatemplomból, amit a püspök vezet. Gyülekezés fél 7 órakor a cintóriumban és a Szent Imre utcában, az egyesületek zászlóik
alatt sorakoznuk fel. j ■
A katolikus napok rendezősége felkéri a nagykanizsai katolikusságot, hogy ugy az egyházi réfzen^ mint a gyűlésen tömegesen jelenjenek meg és tegyenek nyilt hitvallást katolikusságuk mellett!
Minden Nagykanizsai katolikusnak ott kell lennie.

A Katolikus Nagygyűlés kedvezőtlen idő esetén az Iparoskör disz. termében lesz, a püspöki mise pedig a plébániatemplomban, ugyanakkor ünnepi mise lesz a felső[ templomban is. i
Ideges embereknek és lelkl-betegeknek az igen enyhén ha ó, mindig rregbizható természetes „Ferenc József" keserűvíz — reggel éhgyomorra e#y pohárral bevé-ve — rendes bélmüködétt, jó emésztést és eleg< ndő étvágyér/etet teremt. Az oivosok ajánlják.
- Nfil, férfi U gyermek fehér dlvat-oipőket és wokkendolpőket legolcsóbban az „Ideál" clpfláruházban vehet. Fő-ut 12. sz.
17.30 Dostuly Ignác tárogatózik. — 17.50 A Vígszínház elsjő szinészgár-dáju. (D,itrói Mór). - 1JJ.2Q Táncle-mezek. 19.05 Hogyan üzenjünk\'a Vásárról. (Radó Árpád). - 19.30 A* Operaház előadása. «0rfeo.« Pásztor-mese 3 felvonáson. — Az I. felv. után kb. 20.05 Külügyi negyedóra. — A II. felv. után kb. 21.05 Hírek. — Az előadás utáp kb. 22.15 Időjárásje-lentés. — 2230 A Fejes szalonzenekar műsora. — 23 Angolnyelvé előadás. — 23.20 Cigányzene. Budapest 1L
17 A gépkultura és a gaz4aságl vál: ság. (Kerdész Ferenc). - 18.30 Angol nyelvoktatás. — lty.30 ,A magyar műhelyek mesterei. (Nádal Pál), — 20 A rádió szalonzenekara. — 21.20 Hírek. B*<*.
17.30 A Teréziánum fiukara. — 17.50 Cnstan szoprán dalestje. — 18.10 Doppler író felolvasása cileraszólóval.
— 19,30 Rádiózenekar. 20.50 Hangjáték. — 22.10 Schubert-, Bella- é» Wolf-datok. — 23.05 Tánczene.
P4*teH.
RufepMt L
6.45 Torna. — Utána hanglepiezek..
— 10 Hírek. — 10.20 Időszerű szemle.
— 10.45 Ifjúsági közlemények. — 12.Q5 Séta a Budapesti Nemzetközi Vásáron Beszélő Turchányí István. — 12.45 Hírek. — 13—14.20 Laatos Jenő jazz-zenekara. — Közben 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 14,40 Hirek árak.
— 15.30—16.40 Rádlóüaenetek a Nemzetközi Vásárból. - 16.45 Időjekéa, liirek. - 17 Utry Anna magyar nótákat,, énekel, kiséri cigányzene
17.20 Pluhár István sporthíreket zöl. - 18 A Kisfaludy Társaság és a magyar irodalom. (Dr. Kéky I>alós).
— 18.30 Operettelőadás a Stúdióban. .Leányvásár.\' Operett 3 felvonásban. Zenéjét szerezte Jacobi Viktor. Rendező Gyarmathy Sándor. — 20.40 Ilit rck. — 21 Alexander Borovsky w.n-gorázik. - 21,40 A 24, tagu. cigánygyerek zenekor. — Majd cig<tyyícn/e, Kalmár Pál énekszámaival, - 22.40 Németnyelvű előadás. — 23 Új niagyar, vonósnégyes. — 0.05 Hírek.
DadapMi II.
15.30 Hanglemezek. 17.55 Irodai gyorsírók és lx}sz£dlró gyorsírók. (Dr. Nosz Gyula). — 18.30. Gyorsirótanfolyam. — 19.05 Háborúságok a régi Nemzeti Színház Jtörül. (H. Haraszti Jolán). - 19.35 a rádió szalonzenekara. j
12 Könnyű zene. — 14 Bach Zongoralemezek. — 15.20 Népdalok. — 16 Lchár-lcmczek.
17.30 Zongorahármas dalokkal, — 19.30 Schumann: Genovéva, nágyfelyo-násos opera, Rössler Endre föllépésével. - 21,35 RádiózWlWT. 23.3^ A bécsi operfi énekeseinek lemezei. — 24 Osztrák népzenejemezek.
I Tennie ütők* tennie cipők, tennie Ingek, tennls bloueok, tennie nadrágok, tennls zoknik ée harisnyák
[nagy választékban kaphatók , , ■: Ssomolányináll
Magyaromig háborns felelőssége
a IO-ik szálad diplomáciájának tükrében
Irta: Ferenoi András
A történelem korokra, részekre tagozódik századok szerint. Azonban a századok nincsenek egymástól élesen elhatárolva, hanem ütköző éveikben összefolynak. Az események zavüiia-lanul követik egymást s nem befolyásoltatják magukat dátumoktól. Itt találjuk annak okát, hogy a századokat nem annyira évszámoktól, mint inkább nagy horderejű eseményektől tesszük függővé. Olyan eseményektől, melyek uj érát, uj légkört, uj világot, tehát egy-egy egészen uj, a régitől mindenben eltérő korszakot teremtenek. \'
Merő véletleu, hogy a XX. századot •scményileg is 1901-től számithatjuk. Ezek uz események egy váratlan fordulatokkal teli, véres korszakba vetik árnyékukat.
A XIX. század vége felé u brill világbirodalom helyzete válságosra fordult. Az a nagy hatalom, melyet Anglia a kezében tartott, gyarmatainak —■ elsősorban Indiának vtflt köszönhető. Azonban a cári Oroszország seregei már-már India küszöbén állottak. .Ugyanakkor a transszibériai vasút Pétervár—Wladivosztok—Peking vonalának kiépítésével és Port Arthur birtoklásával egész Mandzsúria orosz kézben volt. Oroszország ily módon végre melegvizű kikötőhöz jutva, korlátlanul fejleszthette kereskedelmi, valamint hadi flottáját. Ezt a lehetőségei Oroszország fel is használta s u nagyarányú vállalkozás már komolyan veszélyeztette Anglia tengeri hegemóniáját is.
Ugyanakkor Anglia a burokkal is háborúba keveredik, melyből eléggé megtépázottan kerül ki. De cz a kisebbik baj. mert nemcsak Dél-Aíriká-ban inognak az angol hatalom vaskos pillérei, hanem északon is. A francia terjeszkedés már-mrir a Szuctl-csator-nát is eléri. Várható volt, hogy a csatorna birtokában francia befolyás érvényesül Egyiptomban is.
Gyarmatai veszélyeztetését látva, működésbe lép az angol diplomácia hatalmas szervezete. Felismeri elszigetelt helyedének hátrányait azon változtatni akar. Igyekszik barátokat, szövetségeseket szerezni. Anglia az USA és Németország bevonásával mog akarja teremteni a germán fajvilág hegemóniáját. Igaz ugyan, hogy a* USA-val is voltak ellentétei, nemkülönben Németországgal, de ezeket jóakarattal könnyen el lehetett volna simítani. Azonban a német diplomácia valahol áz 1870-es éveknél visszamaradt s az akkor divó .bismárcki. merevséggel fogadta az angol közeledést. Ez a merev elzárkózottság akadályozta a megegyezést Anglia és Németország között. Ezzel szemben a megegyezés az USA-val sikerrel jáit.
Az angol kormány már mintegy évszázadja, hogy kereste a megegyezést az USA-val. Az ellentét oka főleg a Panama-csatorua épitése volt Már 1850-ben megegyezés jön létre a kél állam között a csatorna építésére vonatkozóan. Ezek szerint egyik állam sem épiti meg a csatornát a másik engedélye nélkül. Természetes, hogy e szerződéssel megakadályozták a .csatorna — melyre oly nagy szükség lett volna — felépítését. Hiszen az engedély megadásáról egyik fél részéről sem lehetett szó.
így érünk a XX. század küszöbére. 1001-ben Viktória királynő meglel s & trónt VII. Eduárd foglalja cl. Eduárd, mint welsi herceg, csak mulatozásnak, szórakozásnak élt. A közvélemény tehát nem is várt sokat az ő uralkodásától. Eduárd azonban megcáfolta a közhiedelmet, s? 10 évig tartó, aránylag rövid uralkodása alatt Anglia egyik legnagyobb, legbölcsebb uralkodója lett. Uralkodásának első ténye, hogy igyekszik Németországgal szövetségre lépni. A germán block tervének végrehajtására megteszi az első érdemleges lépést. Azonban jószán-déka fennakadt a német merevségen. Németország Eduárd jóindulatú közeledését ismételten visszautasítja. A német diplomáciai körök álláspontját az sem változtatta meg. hogy Anglia nyíltan kijelentette, hogy érdekei megkívánják, — amennyiben ez a szövetség létre nem jön — Orosz- és Franciaországgal. Németország ősi ellenségeivel kénytelen szövetkezni. Berlin elutasító magatartása megadja a germán block tervének a kegyelemdöfést. Anglia kénytelen Francia- ős Oroszország felé orientálódni, bár azok sokkal inkább ellenlábasai, mint Németország.
A németországi tárgyalásokkal párhuzamosan. de sokkal szerencsésebben folynak a tárgyalások az USA-val. Még ugyanabban az esztendőben létre jón a Panama-egyezinény. E szerint Anglia átengedi a csatorna építési, fenntartási és védelmi Jogát Ellenszolgáltatásul nem kér mást, mint esetleges háború esetén (amire l!)01-ben kilátás sincs!) katonai támogatást.
Anglia ezután hozzálát európai diplomáciai tervének végrehajtásához. A németországi kudarc után Francia- és Oroszországot akarja szövetségesévé tenui. de okulva a német felsülésen nem közvetlenül keresi a kapcsolatot ezekkel az államokkal, mert biztos volt, hogy Ily módon cl sem éri célját.
Oroszország nagy halalma tudatában, soha nem egyezett volna bele Anglia vezetésébe s még kevésbbé abba az alapfeltélelbe, hogy Oroszország vonja vissza seregeit India mellől.
Ezért volt szükség Oroszország térd-rekényszerítésére, mégpedig lehetőségek szerint egy olyan állam segítségé, vei, mely Ázsiában mér döntő csapást a cárra, s megfosztja Oroszországot melegvizű tengerétől.
Anglia választása Japánra esett.
1902-ben jött létre az angol-japán megegyezés. Ez a szerződés látszólag egyoldalú szerződés volt. Anglia minden elleuszolgátatás nélkül felícgyverzi Japánt Viszont a nemsokára kitört japán-orosz háborúban Anglia semleges maradt.
Anglia a japánok győzelmére várt. Azért is szerelte fel azokat. Azonban az angol diplomácia csak meggyöngíteni akarta Oroszországot, megfosztani melegvizű tengerétől és jndia melől elűzni, ezután |>e<iig szövetségesévé akarla tenui. így a háborúban nem is állhatolt a japánok nyílt szövetségeseként a porondra.
Amint híre fut. hogy Tap admirális az orosz flottát megsemmisítette, megjelennek Párisban Anglia követei s barátsági sacrződést ajánlanak fel. Ezt a barátságot most örömmel fogadjak a franciák, mert megdőlt a bizalom
ho^y a hatás, amely a nagyvilági, jól ápolt hölgyből kiarad, egységes legyen! ..." A „LADY" Chat Noir kölnivízhez a Chat Noir parfőmmel illatosított
illik U \' A „LADY" Chat Noir kölnivíz tartós illata egyesül a bőr természetes illata-val, megadja a nőnek azt az egyéni vonást, amely oly kellemesen hat és amelyre minden jól ápolt nő olyan nagy súlyt helyez. ^
A „LADY" PÚDER csodála- ff tos puhaságú, teljesen ártalmat- lik lan, jól tapad és elveszi az arc- raSfe bőr kellemetlen fényét. NT\'
Minden divat sünben kapható!

TUDJA MAR ?
. .hogy e. kedden Nagykanizsán át. utazó Gracc Moone op«raének3«nő autogran mjaiért nagy versengte indult meg? Néhány szenvedélyes aubogran.mgyüjtö hajiadó több kt sebb »negyság« kézjegyét clcsen-OÖlnl a Metrojpolitan opera csengő hungu énekesnőjének névjegyével, a pár boldog tulajdonos atonbun nem hajlandó az üzletre...
a hatalmas, de a háborúban megtört szövetségessel szemben.
így jött létre 1904-ben Anglia és Franciaország között az Entente Coi-diale néven ismeri barátsági szerkő, dés. Ebijén, a szerződésben egyelh-n szó sem esik Elszász-IvOtharingia fel-ajánlásáról, mint azt Németország el-híresztelni igyekszik.
(Folyt kóv.)
Aki sokat evett vagy ivott és rosszul érzi magát, annak i pohár tetraészetes .Ferenc József
keserűvíz Igen gyorsan és alaposan kitisztítja a gyomrát és a beleit és felfrissíti egész szervezetét. Az orvosok ajánlják.
- I.AKBEBENDEZÉS a mai pénz-szűke mellett is mindenki részére igen olcsón bcszerezliető Kopslein ■ Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
(íőzíürdő nyitva reggel 6 órától estt 8 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden égést nap nőlmokV
~ (llélyeogt/iijlBIc találkozófa) úét. főn délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
...heg, kedden megérkezett Ma. gyurországra az első vagon banán ? A szállítmány a -muraket\'eszturi lia. tárca érkezeti ál, ahol nagy ováció, val fogadták, tekintve, hogy négy év óta ez az első Magyarországra érkeielt szállítmány. A banán-tilalom beszüntetése is a római látogatás eredménye. Egyesek máris félnek, h>gy újból divatba jön : banánhéjon elcsúszni...
...hogy a Fodorék Pécsett az utolsó előadásokhoz közeledek és a tervek szerint május 18-án kezdik a nagykanizsai szezont ?... > ,
Szőnyeget függönyt
vegyen.
1936. mt|m 8
ZALAI KÖZLÖNY
4
ZALAI KÖZLÖNY
1986. m<|u« B
Apróságok asszonyoknak
Finom csipkét soha sem szabad mosásban dörzsölni, vagy kicsa. varnl, csak nyomkodni, szappanoldatban. A vasalása ugy történik, hogy nem magyjuk egészen megszáradni és selyem papíron k Tesz. tül vasaljuk.
Söló\'kék és fekete gyapjú, vagy szövetruhák tudva\'evöieg fényt kap. nak a sok üléstől, vagy strapáiástól. Legcélszerűbb, ha veszünk egy da. rab tiszta ruhát, azt belemártjuk hideg feketekávéba és a fényes helyeket ezzel átdörzsöljük. Olyan lesz, ha megszáradt, mintha soha sem lett volna fényes.
Tejszínhab t könnyebben lehet felverni, ha hozzáadunk egy kis darabka teavajat.
Bfln és bűnhődés
Irodalom é6 művészet.
(Dosztojevszkij világhírű regényét mindén ku turember ismeri. Meg-fi ízesítéséhez nem kis bátorság kelleti, hisz a regény kevés külső, cselekménnyel rendelkezik. A francia filmgyártás azonban vállalkozol! a feladatia és szinte lökélelesen oldotta meg annak problémáit.
A film, bár teljesen a regény felépítődét követi, mégis inkább Rasz-kolnyikov és a vizsgálóbíró alakjára épiti fel a film tuiajdonképeni tartalmi cselekményét, Sonja pl. csak epizóalak lett. A rendező finom megérzésekkel dolgozott, nem csinált bűnügyi filmet, hanem meglartotla végig irodalmi magasságokban. A film tulajdonképpen a gyilkosság és a vallomástétel közöt i „esemény-lelenségu-et mondja el és mégis minden métere lebilincselő. Hogy a képek kuliszaszerüek, az nem fontos A lényeg a tartalmon van, ezt pedig vérbeli művészek jálezák.
Dosztojevszkij alakjait megjátszani nem kis feladat. Hisz az irodalmi remekmű 10-20 oldalát kelleti egyetlen mozdulattal, arcjátékkal kifejezni. A francia színészek azonban megdöbbentően mély és kulturált játékkal tökéletes illúziót nyújtanak. Harry Baurt már ismerjük, élmény minden szereplése. Rasz-kolnyikov lelki vergődését magával ragadó etövel játsza meg a megszemélyesítő k tünő fiatal szinész: Pierre Blanshar.
A f.lépiiésben és megiátszásban tökéletes művészi értékű filmet ajánljuk mindenkinek, aki magasabb kulturemberi szemszögből tud filmet nézni. Aki ritkán adódó, lenyűgöző, igazi művészi élményben akar részesülni, nézze meg, mert nem mindennap látni Ilyen filmet, —ge—
A SZÍNHÁZ KÖRÜL...
József főherceg is lejön Kanizsára, darabjának, a Kolorabusznak bemutalójára — Milyen programmal jönnek Fodorék ? — Dévényi Laci is fellép Kanizsán — Rövid lesz a szezon, de nagy sikerre lesz kilátás
Látogatás a Pécs—nagykanizsai színtársulatnál
A jó kanizsaiak, ha Pécsre mennek, nem tudják elkerülni a színház tájékát. De Így Is illik. Hisz csak látni kell azokat a felcsillanó szemeket, ahogyan a pécsi szinházba betévedő kanizsait fogadják és étezni kell, hog a pécsi társulat nagyon szered Kanizsát.
Már megy a darab, amikor a szi. né-szbejárón felszaladunk a színpadra. Lent szól a zene, a szinen éppen F. Harczos Irén táncol .Szabó Ernővel. (It mtntdjárt be k\'11 mu. tatni Szabót. Alacsony termetű, érdekes arcú komikus. Primadonna. Szenzációsan tánool, civilben p:>dig főrendező.) Felhangzik a tapsorkán, legördül a függöny é« a színről kl-sereglő színészek máris körülvesznek bennünket. Harczos Irén az ismerősök után tudakozódik. Vass Irma, Egry Berta sok kérdéseid\' nem is. lehet hirtelenében válaszolni. Itt vannak^ kanizsalak is. Mérey, a vitézzé avatotl Hajmá-ssy, Bakó Baba és a többiek. A kedves arcú Koncz Jolit, majd Gaál Bélát, Ozorayt üdvözöljük még a régiek közül, az után jönnek az ujak. Mindegyik Ka. nizsa után érdeklődik.
A társulat régi tagjai annyit emlegetik ezt a várost, hogy qrtáí ml is kíváncsiak vagyunk rá ! — mondják sorban. Milyen az élet otl ? - Szép-e a színház? Várják-e a társulatot? Van-e strand\'?
Hát a közönség milyen ? pattognak a kérdések.
Az ügyelőnek ugy k \'11 kihalászni a színészeket a körből, hogy kiküld, je őket a színre, a még mindig felzúgó tapsokat megköszönni. •
A társulat tagjai már maguk is újságolták, hogy 10 év óta nem kap tak ilyen »menetrendszerü pontossággal* gázsit. Harczos Irén lekopogva jelenti, hogy »sz\'nzáclósan megy !« De nem is csodáljuk. A pécsi-közönség mindig honorálta a művészi teljesítményeket. Az idén nedig kijutott ebből. A végignézet két előadásból is megállapíthatjuk, hogy régen volt ilyen jó és kifogás, talanul összeválogatott társulata Fodor Oszkárnak,
A régi nagyságok mellett ilt van a visszajött Székelyhidy Adrién, Bende László és az ujak egóSz sora. Mindannnyl kllünö művész. Egyelőre elég ennyi: színészek - a javából...
Hogy a pécsi színháznak ilyen jól megy, abban termész tos n a kitűnő társulaton kívül az idei nagy. szerű daraboknak is része van. Budapest Wien, 3 ember a hól>an,
12C-as tempó, Az Ur katonái, Érettségi, Mese a Grand Hotelben, Légy j< mindhalálig, - olvassuk sorba a plakátokat a szinház irodájában. Az Érettségi például, amely pedig prózai darab, most megy Pécsett hur. mincadszor. Ilyen siker még nem volt. A legnagyobb eddigi sikert a Mosoly országa tartotta, de az is
csak 28 előadást ért meg. • *
Fodoi Oszkár igazgtó éppen Budapesten van, igy távollétében helyettesével, Danis Jenövei beszélgetünk, aki Fodor«fclek távozása óta a gazdságl ügyek Intézését is átvette. Megtudjuk, hogy Fodor igaz-gató a vendégszereplések ügyében jár Budapesten. A színtársulat időn-ként ugyanis kitűnő vendégszlnésze-ket hozat le, igy nemrég Kiss Fe. renc, a kis Dévényi Lacika, Vaszary Piri, Somogyi Nusi, most Góth Sándor és Góthné Kertész Ella vendégszerepelnek, majd Vágó Möry, a közönség egykori kedvence. A szezonban rendezett operaelőadások során Kőszeghi Teréz, Laurisin Lajos, Dalnoky, Érdi, stb. vendégsze. repeltek. ^ <K
- .Az idei kanizsai szezonban -mondja Danis - annyi kitűnő uj da. rabot mutatunk be, hogy a közönség bk/ven válogathat belőlük. Ilyen jó \'.ársulattal és ilyen tele tarisznyával már rég mentünk Kanizsára. A nagysikerű darabok mellett eredeti operetteket is mutatunk be. Szlnrehozzuk Kanizsán József fő. herceg nagysikerű darabját, n Ko_ lombuszt is. őfelsége megígérte, hogy a bemutatóra lejön Nagykanizsára. Szeretnénk, ha a kanizsai szezon a pécsi sikernek a folytatása lenne.

Este színház után hangos a Pannónia plnoe. Az egyik asztalnál Harczos Irénék borozgatnak. Ott van1 velük a társulat szép szőke primadonnája, ürmössy Magda ls. Egy másik asztalnál Majthényi Gabi, a fiatalság kedvence, aki szorgalmasan látogatja a táncporondot. Megismerkedtünk itt egy nagyon szimpatikus fiúval: Bondy György-gyei, aki nem csak kitűnő táncos-színész, hanem zeneszerző is. Bende Lászlóval közösen irtak egy nagysikerű operettet, Kanizsán is bemutatásra kerül. Bondy huga, aki egyébként Berlinben táncosnő, szítén itthon van és esténként klasszikus szépségű táncaival lázbahozza a pécsleket. Lehet, hogy őt is lesz a\'kalmunk látni a kanizsai szinpa. don. Hogy kik vendégszerepelnek még a rövid, hathetes kanizsai sze. zonban, azt még nem tudni, a Mó-
Kerékpár
olcsón részletre is,
alkatrészek és gummik
filléres árban.
SZABÓ ANTAL
kerékpirQzletében Fő-ut 5.
ricz filmből megszeretett kis Dé. vényi Laci azonban minden valdt szjiiüség szerint köztük lesz.
Láttuk a pécsi társulatot és az ottani sikert, szeretnénk remélni, hogy a május második felében kcz. dődd kanizsai szezon valóban annak folytatása lesz.- ,
h
Vasárnap DVAC-NTE Nagykanizsán
A bajnoki szezon Ijefpjciéshez közeledik. Már csali két mérkőzés van hátra és még mindig teljesen nyílt a bajnokság. Az NTIi vasárnap jálsza utolsó mérkőzését Nagykanizsán a DVAC ellen, a KI1AC elleni mérkőzése Ka|>osváron lesz. A Jóképességá pécsi csapat nagykanizsai JiHékn iránt sportkörökben nagy érdeklődés nyilvánul meg. « ,
oszt. bajnokság
1. ZTE 20 13 2 5 20 20 20
állása
2. 8BTC S l\'VSK
4. NTK
5. PRAC
6. KRAC
7. DVAC,
8. T8K
9. N8E III. KTSK II. PBTC
20 12 20 8
12. DVOOE 19 1
: 42 28
: 32 27
: 31 27
: 32 26
: 28 25
: « 19
: 4H 18
: 40 16
: 50 15
: 44 15
: 57 15
— A« .rcp.d.r, épugy mint a divat, alkalmazkodjon az idők változásához. Bármily foglalkozás mellett órákhosz-azat Jói tapadjon. azUnteaao meg a bőr kellemetlen fényét éa adja meg a ílata-lo« Udo kuleőt. — Használja a kltUnő „Chat Nolr" parfőmmel Illatosított .Lady" púdert, mert ez egyesíti magában mlnd-ezekot az előnyöket. Minden divatszln-ben kapható.
Bérmálásra: szövetek, selymek, bntisztok, vásznak
a legnagyobb választékban és legolcsóbb árakon Szőnyegek, függönyök, paplanok minden kivitelben
KIRSCHNER
M,
193. ailu. ,8
EAUttMZUttW
NEM IGAZ ..
A tavasz örOme nem igaz, hiszen a szirmok egyre hullnak, a fék, a rétek és szivek alig kinyíltak, elvirulnak.. Égisz nap sir az almafa, ezer lepergű kis virága: fehér könnycseppek, néma gyász űí életért, ami még nincs, de már ezer halál az ára.
Az ász bánata sem Igaz A csend ezüslOs sUrgánydrátJaln i ökörnyál-hintán napsugár vet bukfencet... Pár árva rím találkozik sok vidám szüreten és bNcsát ringató anyák halk mosolyába takarózik a fáradt, szllrke végtelen.
Barbarits Lajos
— (A püspök Is végignézi az Antigonét)
Általános óhajra a klasszikus gö-rög tragédiát, Sophocles; Antigoné-Iát, a ieányliceum szombaton délután 5 órakor megismétli. Különös lényt ad az előadásnak, hogy aion részt vesz a megyéspüspök Is kíséretével Belépódij nincs. A műsor-megváltás 1 pengő vagy 50 fillér.
— (A nagykanizsai ügyvádi kar) csütörtökön délelőtt t sztelgett dr.
Konczwald Endre, a pécsi Ítélőtábla elnöke előtt, dr. Hajdú Oyula, a nagykanizsai ügyvédszövetség elnökének vezetésével. Dr. Ha|du meleg szavakban köszöntötte a táblai elnököt, aki hosszabban válaszolt az üdvözlésre.
— (Ipari munkások Jutalmazása)
A kamu* az Ipari miniszter pályázatát közölte a kanizsai ipartestülettel, m?iy, Szerint a hosszabb Ideig megszakítás nélkül alkalmazásban levó és minden tekintetben arr» érdemes ipari munkások részére a miniszter ez évben Is 6, egyenként egyszáz pengő jutalmat sz^ndékozikadni díszoklevéllel együtt. A testület elnöksége ezért felkéri a gyári és kisipari munkaadókat, hogy a megfelelő előterjesztéseket legkésőbb lullus 31-ig tegyék meg a testület utján a kamarához.
,2-drl^vip^Wr;
V^gó Illat?zfrt£rb«n.
— (Nemzeti Egység hírek) Vasárnap, május lOrén délelőtt
10 órakor földműves értekezlet lesz a párt Deák-tér 14„sz..al«miiielyl-ségében.
Ha maid ön Is rájön, mit tud az —*idí",
lomadtán csak *zt fogja hasz-
„Igmándl
Alkáli
— (Országzászló dlszőrság)
Vasárnap (május 10.) d. e. 10— 12-ig az országzászló diszörséget a 375. sz, .Kanizsai István" cserkészcsapat szolgáltatja.
— Slesta Ssnatórlum)
főváros egyik legideálisabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszereli gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, uro-logia stb. Röntgen. Kémiai és mikroszkopiái laboratoriuöil. Elejit^kardio-graph (szivvizsgáló). Krogh féle alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Ente-rocleaner (bélfürdö). Modern vizgyógy-üitézet. Orvosilag vezetett villany-üzemű konyha. Elsőrendű ellátás. 0700 négyszögöles parki Olcsó árakl
— (Balatoni betörések)
Még el sem kezdődőt a balatoni szezon, mAris ütembe léplek a villa-fosztogatók. Az elmúlt héten Okoli-csánvi Paula fonyódi villájába törtek be. A tolvajok a? ablakon keresztül paplanokat, szőnyegeket, törülközőket, lepedőket, teritőket és egyéb ériékes holmit vittek el. Hasonló köiülmények közölt fosztogatták meg Presziy Aladár lakását,is, Á csend* Őrség megindította a nyomozást a gyanúsított háromtagú banda kézre-keritéfiére.
— Tena\'ncipSkot, gummltalpu vászon cipőket legolcsóbban az „Ideál" cipő: áruházban vehet. Fő-ut 12. sz.
Ma nyílik meg a

Budapesti Nemzetközi Vásár
Siessen felkeresni. — Csak május 18.-ig tart,
50% ntazási kedvezjaény a visárigaiolYány aURj^v
Vásárigazolvány kapható Nagykanizsán: a Nagykanizsai Takarékpénztár R.-T.-nál és a Menetjegy-irodában. r 21
- A* Iskolaév
vége közeledik és kezdődik a gondos szfllő nagy gondja, hogy melyik tanintézetbe, melyik internátusba adja gyermekét, milyen életpályát válasszon liának, leányának. Most jelent meg az • Intcrnátusok, tanintézetek résjletes tájékoztató címtára? az 1936—37. tan. évre, mely részletesen is mer teli a hazai oktatóintézeteket és nevelőotthonokat. Ezt a minden szülőnek nélkülözhetetlen és rendkívül ügyesen összeállított tájékoztatót, amejy öt esztendő óta jelenik meg, 20 filléres porlóbélyeg beküldése ellenében ingyen megküldi Erdős József hirdető irodája, Budapest, VI., Teréz-körut 35.
- Il*ilorvásárlás nem «oodl Teljes berendezéseket lendkivüt előnyös részletfizetésié. sőt kamatmentesen la szállítunk. Kopatciu butoráruház, Horthy lálWó*-Mt 4.
llárosi Mozgó. Szerdán és csütörtökön.
Aranyéremmel kitüntetett Ilim, DOSZTOJEVSZKIJ a világirodalom legnagyobb regényírójának örökéletű munkája á
Bün és bűnhődés
(RMSZKOIHYIKOV), mely tddlg 32 nyelven több mint 10 millió példányban leiem meg. A legizgalmasabb, a legmegrázóbb, legművészibb lllrnl — Pösierep\'ök: Harry Baur, a világ legnagyobb drámil filmszínésze és Madelalne Ozeray,
a legújabb filmcsillag. Előadások 5, 7, 9-kor. Az alak •Ifiadéaok filléreseid
nájnll
— (A Napsugár Lsányktub)
csendben, a nyilvánosság elöl szinte teljesen visszavonulva dolgozik, mint a Katolikus Legényegylet leány-szakosztálya. Csak olyk.r tud meg a nyilvánosság valamit a Napsugár-leányok mQsoros estélyeiröl. Most egyről tlke ült mégis tudomást szerezni Hüll Cili óvónő tartott előadást a Napsugár-tábornak tegnap este. Az élet meséi cimen olvasta fel néhány derűs, finom hangulatú, meleg szívvel, könnyed tollal megirt novelláját Sikere őszinte volt és megérdemelt. A mösor elölt és után Lukács József hltlanár mondott munkára lelkesitö bevezető beszédet. Puska Júlia k\'llemes, szép szavalata és a Rácz Alajos kántor vezénylésével előadott n\'pdalok tarkitolták a mOsorl.
A hírneve* „STORMKING"
tennisz ütők
P 8.BO-töl—60.00-lg kizárólag kaphatók
Vágó Endre
UU«>Mr- áa jáUki>l^áhp«.
Szenzáció* e^akszeqü verseny hurozás. Tennie* labdák és cippk na^y választékban.
EMLÉKEZTETŐ
Mijai 11.
A megtalált gyermek a színházban (i órakor (I. körz. elemisták előadása).
■4jtt» 17,
Levente majális és boxverseny 4 órakor az Iparoskörben.
■áj na 19.
Fehér Arthur előadóestje nz izr. kistemplomban 9-kor.
Mája* 20.
Növendékhangverseny a zeneiskolá: ban 6 órakor. Héjú 27.
Növendékhangverseny a zeneiskolában 6 órakor. Májua Sl.
Az Ipartestületi Dalárda majálisa a székház-kertben. Tűzoltó-majális a sétakertben. Jnnlu 17,
Piarista Diákszövetség juUiálisa 0 órakor a gimnázium udvarán-
OfcSMésjjOÍ cwlta moziban szérakvzTiatik
IDŐ
Esős!
Prognózist Élénk északi, észak keleti szél, sok helyen még eső, kivált az ország nyugati IWén. néhol zápor és zivatar. A nappali hó nem csOkken, az éjjeli lehűlés, kivált keleten, fokozódik.
«.»U»: Május 8. péntek. Rom. k^t Mihály lóangyal. Protestáns OlzeUa, Izr. Ij&r hó 16.
Gyógyszertári éjjeli uolgiUt « M 15-lg « Mária gyógyszertár, Király-utca 40. ós a klskanlzsal gyógyszertár.
A nikotin-permetezés
ideje most van. Minden szóló- és gyümölcsfatulajdonos számán nagy előnyl és megtakarítást is jelent, ha az ebbeli munkát a nagykanizsai önkénics munkaszázad embereivel végezteti, akik a maguk anyagával olcsón és pontosan permeteznek. Telefonszám b29. vagy pedig szóban, Írásban Lengyel János vezetőnél, Pelőfl-ut 46. szám alatt lehet jelentkezni. Nagykanizsán már sokan veszik igénybe az első önkéntes munkaszázad munkáját, amely sok szegény embernek biztosit megélhetést. Támogassuk a becsületes munkával dolgozni kívánókat 1
| Gyüniölcier\'moíőkl
Sziromhullás a f dpermetezés ideje.
Eredményt csak U| ly ér el, ha kellő időben megbUható szerrel permelez Utaaitáat a permetezéshez — •átalkéarszsr nélkül -az érdeklődőknek\' IngyeN adok. Ha mással permetezte], követelje, hogy az oldat ön elölt1 légyen elkészítve. Helytelen, gyenge vagy régi oldatu permetezőazer nem használ. IOO liter oldat t-tftl 4 pengőért készíthető.
Permetező-szerek műtrágyák, magvak
Kaphpt^ki osszAu József
- -^."i^cáö^—
Nagykanizsa, Erastbcé-ttc lO.
(A btróaáK mellett.) Telelőn 13a

KALA1 KÖZLÖNY
1986. máN 8.
Mit lilái,
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerű aailvattyiat
• zerel és Javít,
épület- és géplakatosmunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, Fő-ut 3. sz. áraiáalat «l|lalaa I z
Zajos filés a t. Házban
A képviselőház szerda délután izgatott hangu\'atban ült össze. Még mindig a keddi Incidenst tárgyalták. Az elnök javaslatára elfogadták, hogy Rajnisst, Pcyert, Esztergályost, Györkit és Proppert a mentelmi bizottság elé utalják a keddi sértések miatt. A továbbiakban nagy vita kerekedett, hogy kik a Házban a bolsevlkik ís hol ülnek, Festetics Domonkos Ü Peyer egymást bolie-viklnek és maieszgrófnak tilulálták, majd a vita csendesülésével Gratz Ousztáv mondott alapos, széleskörű és igen érdekes beszédet. A Ház padsorai csakhamar megtelnek, Oralz a revízióról, Magyarország külpolitikai helyzetéről, a királykérdésről, a diktatúra veszélyről, az egypárt-rendszerról és a titkos választójogról beszélt. Szükségesnek tarlja a francia politikához való közel, dést is. A királykérdés megoldását szükségesnek tarlja, de látja az akadályokat. A két-pártrendszer esetén megszűnne a titkos választójog elleni ellenérv.
Vlléz Svoy Kálmán válaszolt Oratz-nak és kijelentene, hogy Magyarország Európa két legerősebb államához kötötle sorsál.
Dulln Károly az egyéni szabadság érvényesülését hirdeti, a sajtóreformmal kapcsolatban pedig kijelenti, hogy a sajtószabadságot megtörni a legnagyobb merénylet a magyar alkotmány ellen.
Több kisebb felszólalás után éjfélkor tért át a Ház az interpellációkra, amelyen a villamos és egyéb drágítások kerültek szóba.
5
Fizessen elő
v. a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában a legszebb magyar képes folyóiratra I
Irodalom, képzőművészet, zene, színház, Ilim, könyvek, társadalmi élet, világesemények valóságos é I ö tllkre a Franklin-Társulat képes folyóirata, a
TÜKÖR
Szerkeszti Révay Jdxaaf,
Írják n legkiválóbb rr agyar írók, költök, tudósok, újságírók, tlluszt-trálják a legjobb rajzolómQvészek és (ényképnzők.
Évi előfizetés P 8-40. Előfizeléseket készségesen iovábblt a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatala: Nagykanizsa, Fő-ut 5.
A Zalai Közlöny előfizetőinek
lénysgas kldvszmény I
APRÓHIRDETÉSEK
rWhlr4«Mi vwénwf U Smmmm 10 >t«tf
Í6 (Illír mlnd«n tovibkl atA 4 fiiOr. kélkOfn.f 10 szóig « mUr, minden további u4 1 ftlléf.
Van szerencsém a nsRyérdemfl közönség szivei tudomására hozni, hogy lna»t-lanfaifjalml Irodámat Nagykanizsán. Taleky-ut ». szám alatt megnyitottam. Kedvező fizetési feltételek mellett eladó több családi- és bérház a vároa belterületén. Pap látván. 1779
________I, Huta J*p házhoz szál-
lltását május 15-én megkezdjük. Rendeléseket Erzsébet-tér 14 sz. Irodánkba, telefon 84., kérünk. Herkiilea TéglagyAr.
1792
■ulok autd, csukott, üzemképes, olcsó eladó. Kaufmann Manó Telefon: S8t.
Caengery-ut 16. %Jatt atégyavebáa, fürdőszobás lakás augusztusra kiadó Knausz ügyvédnél (Fő-ut 21.) 1805
Uj telehálók
modern kombinált szekrény, aez-lonok, lószőr éa afrik matracok, komplett konyhabútor legolcsóbban
KUKECZNÉNÁL
ISM Eruábat-tár II. ».
Frhér, mély, szén Bvarmakkaeal és egy járóka elldö. Iloithy Miktől nl 43/b.
1815
Ubontindö raktárépllat riadó. Bővebbet Teutsch drogériában, Fó-ut 2. 1829
1000 kg -08 mázsa sulyokkal, nóraparát. gramolon lemezekkel •latfók. Clm a kiadóban. 1824
Ügyes, megbízható, Önállóan dolgozni tudó kovAoaaaoérfal azonnali vagy május hó 15 1 belépésre keresek. Clm: Tóth János kovácsmester Letenye 1830
Elad* egy konyhaaaakrény Rákó-
czy-utea 4. az. 1831
Calnoa hMsakhaU blntö eladó. Mee-teklnthetö Kovács péknél Petöll-ut 8. 1834
Jóiziru karlu,áll fajaltaoa* meg
Ozv, CstsmadU Lajosnánál, Rózsa-ti. 21. •
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Rt, Qnteuberg Nyomd, éa Délzstal Lapklartí Vállalata Nagykanlzaán. Felelős kiadó l Zalai Károly. Interurbán telelőn t Nacykanisaa 78. ssán>
* nagykanizsai klr. járásbíróság,
mint telekkönyvi hatóságtól.
1419/1936 Ikv. sz!
IMI MÉMm-kM.
Szondy Utsló végrehsjtatónak Pál József éa ne|e Mátyás Kalalln végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatósás a végrehs|tstókérelme következtében az 1881 : LX. L-e. 144, 148. és 147 55-al érte\'míben elrendeli a vágre-h\'jlásl árverést 800 P tökeköveteié., ennek Járulékai és ai á verés! kérvényért asuttat megállapított 29 P költség, valamint a oat-lokozoltnak kimondott Kiss Károlyné 462 P, dr. Báron Pál 100 P, Trlestl ált. blzt 50 P 76 I. é> jár. behajlása végett és Klein Ousztáv 40 P,
a börzönce! 20. sslikvbeil 78. hraz. szántó s/t-re 350 P, a 109. hrsz. rét «/i re 150 P, s 192. hrst. szántó \'/s-re 660 P, 38/5. brsx. rét s/t-re 600 P, a 267. brsz. rél "s re 100 P,
a 482. eztjkvbell t l(Vb. hrsz rét l/s-re 30 P, a 483 aztjkvbell 70 hraz szántó >/, részire 260 P, as 595/a. hrsz. szőlő Va-re 200 P, . 477 sztlkvbeli 22. hraz. szántó \'/a re 130 P, a 152. sztlkvbeli 616. hrsz. azőlö llis Illetőségére 155 P, a 487. satlkv-bell HIVs. hrsz. rét Illetőségére 155 P, s 13. aat\'kvbell 622. hrsz. szőlő \'/a tlletóaé-gére 350 P, a p. pataktlrlősl 73 sztlkvbeli 11 l/a. brsz. szántó ■/> Illetőségére 36 P, 112/a. hrsz. szántó s/s-re 75 P, liS/a. hru. szántó \'s-re 70 P éa 114\'a. htez. azántó \'/i-re 120 pengő kikiáltási árban. Fenti ingatlanokat Kiss Károtvné javára a kikiáltási áro", dr. Báron Pál javára a kikiáltási ár 110% án, végrehajtató javára a klkláltáal ár 113*/a án, Trieszti Alt. Blzt. Társ javára I ll°/o-án alul eladni nem lehet.
A telekkönyvi hatóság az árvetésnek Börzönce községházánál megtartáséra 1936. évi május hó 20. napjának d. a. 9 órájál tüzl ki éa az árverési feltételeket as 1881 : LX. t.-c. 150. §-z alapjárt a következőkben állapltja meg:
Az átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár IMMt készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél le tenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított leteti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár-vetési fellételeket aláírni. (1881 i LX. L-c) 147., 150, 170. §§.; 1908: XL. L-c. 21. §.)
Az, skl sz Ingatlanért a klktáltáal árnál magasabb ígéretei teli, ha többet Igétnl senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltást ár százsléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százslékálg kiegészíteni (1908:XLf.tc. 25 %.)
Nagykanizsa, 1936. év! lebr. hó 6-án. Dr. Wétxr s. k. klr. jbiró.
A kiadmány hiteléül: Kiss a k.
Ili1 Iroda-tótUat.
Bolelta vásson loletti rii Bolelta silnor Lluolouai Tlauoi vámson LábtőrlOk Kárpitos kellékek Afrik, tiaztitotl Zsineg-félék Matrac vászon Szőnyegek Sxönyegvédö SyagágyyáBíon öabona^Hák Sislmanik
Hlrscb és Szegé
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-uioai 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kölnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Válsz Jó«a«f ugy a salát, mint alulírottak nevében mély fájdalommal tudatja, hogy szeretett felesége, a legjobb anya, anyós, nagyanya és rokon
WEISZ JÓZSEFNÉ
as. Galgar Sarolta
áldásdús életének 80-ik, boldog házasságának 59-ik évében folyó hó 7-én hajnali 3 órakor elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait f. hó 8-án délután 4 órakor fogjuk az izr. temető halottasházából örök nyugalomra helyeztetni.
Nagykanizsa, 1936. május 7. Welai Szabin férj. Stahaor Ar-mlnné, Marcit férj. Frank Jenönó, Ilonka férj. Polgár Emilné, Lajoa, Lujza férj. Gflrtlor I.Uánné, fiyer-mekel. Staiaar Ármin, Frank Joaő, Polgár Emil és Gfirtlar látván, völ. Vaias Lajoané SZÜl. Adlar Twái, menye. Stainer Enuébat és Annua, Frank Utván és Gyfirgy, Polgár Endra és Farane, GÍrtlar Évi. unokái.
Mlnd«n kQlön árUalMa helyett.
Gyermekruhák Selyem fehér-
nemUek Harisnyák Kalapok és Sapkák
legcicaóbban
Brónyaí Divatház
Horthy Miklós-ut 1. szám
Városházpalota.
r—• mmwm —i
I azindenki a helyi kereskedőknél I és Iparosoknál asarassa bal j
Njtom, a laptttkaidoooi Kőrrrflrieád fit, Omenbsrg Npuzide Ét Uéisalai ..-.u-i-.- --------- -j-^ n|-m. j- |,|, | tj|[| |jj
76a évfolyam 107. tUm
Nagyktubsa, 1996. május 9 szombat
Ars 12 HU-
ZALAI] KÖZLÖNY

és UadéUyaUh FM 5. uia.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElöllKtétl iia: egy hóra I pen«6 40 fiUér. Sieikuztéségl é» kiadóhivatal! telefon: 18. u.
A megyéspüspök Nagykanizsán
Irta: dr. Mészáros Béls-hiltanár
Miért jön Püspökatyánk KanL z-sára? Erre a kikívánkozó kérdésre szentlelkes felelettel lehet csak válaszolni. Az ünneplésen, jubilá. láson, a hívek szeretetén éa az esedékes bérntáláson tul, a mélyebb célosságot is keressük a Főpásztor lövelelében éa a hívek várásában. Ezért most elhagyva a gyönyörűséges szavak áradatát és mellőzve az ékoslrés kínálkozó lehetőségeit, a májust üde égboltozat végtelent*, feszülő kékség* alatt, egyszerű ve-retezésü Írással formázzuk sorokba ezt a célosságot:
A Főpásztor bérmálni jön kanizsai híveihez és a katolikus nap keretében lemérni, megállapítani oz Illeni lelkiéletnek és hitételnek ed-dlgvaló értékét 6s apostoli küldetésével irányítást éa útmutatást adni az ezutánvaló munkához.
I. A Főpásztor híveihez JSn
Amikor a főpapi méltóságról van szó, a mának gyermek® ls ösztön-•uertltag a legnagyobb eu&erl giél. lóság előtt hajol mi_ nül érezve, hogy a papsiágtCS. emberméltóság legtlsztatetremél-tóbb virága fesllk ki. A főpapság mivolta : közvetíteni Isten és az emberek kőzött. .Atlasz. szerepéban helytállni, aki vállán hordozza as eget, Isten kegyelmeinek az egét, hogy nyugodtan tudjon alatta élni az ember, aki ugy van alkotva,hogy kell neki az ég.
A Főpásztor lelkében, lelki hatal. 1110 által, híveinek áhítatos vágyai, hódolata, mélységes, taségszülle kö nyörgésel, satwMt és fájó lelkük panaszai és gondjai áldozattá sürü.. södve éa nenVsedve szállnak Isten trónja elé, - és most Kanizsán az apostoli Főpap szedi össze ezeket a megnyilatkozásokat, hogy minden kanizsai hívőjére közvetíts? az Islen teremtménykereső szereidét, scgl-tenlkész Irgalmát Az élet minden\' jelenségének, Igazi értelmének, okai nak és bajainuk, de patikájának fr orvosságának a kulcsa azoknál van, akiket hivatásuk és Istentől kapott meghatalmazásuk képesítek .irra, hogy ne engedjék bitangjára Isten országának gyöngyeit, hanem a meg szeotelés, segítés és kegyelem által mutassák meg, milyenek az .emberek,. a küzdő, gyarló, de lllvö embernek a dolgai a felülről Jövő, va. lóságot átvilágító és a mélységekbe belesugárzódó krisztusi Igazaágnak éx szeretetnek a fényénél.
És amtkor egyházmegyénk nagy-tudású, jóságos azlvü Föpásztora, Rott\', Nándor dr. megjelenésével megtiszteli Nagykanizsái, egyház, megyéjének legnagyobb lélekszámú egyházközségét, elsősorban mint Krisztus főpapja, mint főpásitor jön, nem osak azért, hogy szerető érdeklődéssel kísérje llteol híveinek életül, hanem azért ti, hogy főpapi sza*rán és azlvén, lelkén és kezén
keteszlül a .Püspök. fogalmába benneértett kincseket árassza hlvel.
Ezért első köszöntésünk igy szól: >
- Áldott, aki az Ur nevében jön.
2. Püspílk Atyánk bérmálni Jön
A Zalai Kfizlöny minden Jóindu. lata ellenére sem azabud visszaélnem a szívességgel. A bérmálási prédikáció területéül a lap hasábjait Igénybe nem vehetem\', azonban az a mélyenjáró és kendőzetlen katolicizmus, amely a maga idején nem egyszer hitvalló meggyőződéssel jelentkezik a Közlönyben ls, megengedi, hogy a bérmálás hlttnni világából egy-két gondolatot kikülönítsek.
Püspökatyánkat elsősorban az a gondolat vezeti, hogy közvetlen érintkezésbe Jusson minden hlvőjé. vei. Személyesen találkozzék övéivel, személyesen avassa fel a gyermeket Jézus lósággal és szi\'rejettel
w •
, _„„,, erm. i ian
közvetíti a Püspök a SientléKk ki áradásakor. Szeiit \' demokráciával egymás mellé állítja- azo)n^ akik :! egyébként az éle\' sókvonat kozásu választófalal egymástól elskatulyáz, nak és a Püspök kezének krlziqáa Ölelésére mind\'n bérmálkozó megkapja az az Isteni erőt, amely az Igazság és szeretet vészeiével látja el a küzdő ertjbert, hogy har, oolnl és győzni tudjon ít evilági és másvilági jóiét és boldogság sok
bajos küzdelmélien. Nem csak ce-leillónla a bérmálás, hanem erótel. je-t társadalom alakítás, ahol min. denkl öntudatosan kap olyan erői, hogy íe\'elősen helytállni tudjon.
Ezért második köszöntésünk: a közénk is nagyon óhajtott igazság és szeretet leikét közlő püspöknek szóL
3. Kanizsa Katolikus napjára jön a Főpásztor
Á köztudatba való beleültetésnek minden propaganda eszközét fel. használtuk, hogy ne csak csillogó élmény, jólrendezett demonstrálás legyen ez a nap, hanem Jelkes és öntudatos\' hitvallás, amely már folyamatban levő céltudatos munkánalt kifejezője, de még Inkább uj utaknak ös uj irányoknak életlel|o. sehb megindítója.
Illusztris szónokok és előadók a Főpásztor vezérlésével az ünnnep. ségbe Idekapcsolódó egész kanizsai katolllnisság számára adnak majd magvas és jelentőségteljes útmutatásokat, lelkesítő tanácsokat
Azonban az általános, egyetemes katolikus igazságok klhangsiilyozá1
w tt\'-Jttuk 6. n« mm »
Igéi,\' HAgy eteösorban \'áí-siíüksi ges,\' hogy a\'tortieggyülésen\' a katol llkus egyéneket igézze meg azegyü. yétaHoiís ói egyetakarás gondolata, hogy egysikon, egy sZ^mtóíSgből, , a valóhoz -.simuló helyes successló: tfiin lássák-\'egyháziak és világiak a legsürgősebb tennivalókat, de falán, ctzt & Iell&diységet sapitl a vé\' szükségességnek nem beképzelt, nem váratlansága tfiáiitt hlhel\' rém*. ■ \' n
Kietlen
4-
Müidenünk kockán van: az aláaknázott európai kereszténységnek minden nlappilléie recseg és ropog-Kanizsán azonban a kábult szen» dergés boldog gondtalanságában ós gondolattalanságában szendereg sok olyan katolikus kérdés, mely nem a szélesség, \'hanem a melység dl-1 menzlójában jelentős.
Ilyenek: a második plébánia, az uj templom, a szektárlus mozgalom terjedése, a perifériák vallásos és erkölcsi pibilizálódása, a fioeunf anyagi jövője, a huszéven aluli is-koíánkivüli fiatalság fegyelembe és ^rkölcsbe alakítása és még sok-sok mélyrehágó kérdés. . Hangsúlyozom, hogy mindenki részéről a legjobb szándékot és legjobb akarást nem csak miegta. pasztalni, hanem megbizonyítani is lehet és l&ll is. Azonban kevés a lelkiség és az önzetlen ügyszerstet
Pedig minden jószándékii, íriég a megfeszültségig is elfutott törekvés lelkiség nélkül vagy semmi, vagy keveset ér. A mai világot csak jószívűséggel és az ebből eredő jócse-lekedettel lehet fcobbé tenni. Iga*-\' Jog, tradíció, anyagi nézópon
ró tennínemmvás csak \'
eszkfl| szerepét Játszhat}*
Ennek a vitygnáfr nem diplomáciára ralflnéltaágig tulffnomult igazságke^esééro van: szüksége, ha. nem egészen egyszerű krisztusi sze. relietré. ^rrri mégisa legnagyszerűbb valami- \'
A Főpásztqmak joga, hogy itt ne csak kérdésbe, hanem megoldásba is tegye ezeket a kérdéseket és ezéft nagy szeretettel ék szent várással köszöntjük öt a katolikus naptm.
„Abesszínia nem szűnt meg
— mondja a négus fiondoni követe
Felgyújtották Addis Abebában a török követség épületit, a levéltárat és több Iskolát
. , a Róma, május 8 Addis Abebal jelentés szerint a csőcselék megtámadta és felgyújtotta az addis abehai török kövelséig épületét. A török követnők sikerült elmenekülnie, de két szolgáját atün-tetők elfogták és megölték. Eltűnt a török követ nővére is, llollétét nem tudják.
A feldühödött tömeg felgyújtotta az állami levéltár és több Iskola épületét és azt a városrészt, amelyben a magasrangu abesszin tlsztvl. selők laktak. A lünlelések és zavar, gások oka nyilván bosszú.
London, mjjus 8 A londoni olasz nagykövet klje lenletle, hogy a legnagyobb mértét ben IcgbölkapotgKk szók a hitek, a i,.elyek az «gy#\'lapokban megjelentek és arról ^zőlnak, hogy Olasz-
ország Abessziniában fekete had.\' sereget szervez. A kormány, és a hadvezetőség az egyes helyőrségeket éppen a legkhebb mértékre le akarja csökkenteni, hihet, *ogy fel-\' vesznek egyes jelentkező feketéké* Is, de arról, hogy aj abesszinek között sorozást rendeljenek el, szó sincs.
London, május 8 A londoni abesszin követ kljeién, lésében határozottan cáfolja, f.o;y Abesszínia megszűnt. Akt állítja, hogy a kormány még nem oszlott tel, nyugati* menekült, Magával vitte a fővárosból az állatni levéltárat és Abessclnia visszamaradt területén, ami mintegy háromötödéi teszi ki a régi országnak éa ural-
kodni akar. A kormány tsrtózkod. dásl helyét katonai okok miatt nem közli. I
Dollárjait olvassa a négus
London, május 8 A cirkáló, amely a négusi szállította, pénteken reggel 9 óra 50 p-ro-kor megérkezett Halfába. Először a .négus 10 tonna sulyu szeniélypod-gyászát rakták partra. Ebben vannak az abesszin császári korccia-ékszerek ls. Az ab sszin császár és klsárate egész utón a 146 ládát meg töltő ezüst tallérok számolásával foglalkozott. A négus Port Saidban egyik!\' angol bankba akarta tc?uil vagyonát, de a cirkáló netn állt ineg ás igy kénytelen volt magával vinni pénzét Egyiptomba. A császár egyelőre a Dávid király szállótól
falai közlöny
1936: fai jut £
veit M magának és kíséretének lakást \\
A kisantant és a béke
Belgrád, május 8 A kisantant miniszterek csütörtöki vacsoráján Stojadlnovics miniszter, elnök kijelentette, hogy a kisantant nem támadó jellegű, hanem azt a célt szolgálja, hogy tagjainak érdekeit megvédje. Nem zárkóznak el az együttműködés elöl, hogy Középeurópa békéjét megszilárdítsák.
Krafta miniszter szerint még soha sérti volt szükség olyan nagymérvű együttműködésre, mint éppen mosl. A béke érdekében a kisantant haj. landó együttműködni és a békeszerződéseket megszilárdítani.
At olaszok ostromállapotot hirdettek ki Aédis Abeba . területére
Róma, május 8 (Lapzártakor érkezett) Az olasz főparancsnok utasítási adott az ad-dls abebai fosztogatások okozta ká. rok megállapítására és a telítsek ki
nyqmo^taára. i
Badoglio tábornok klhirdetle az ostromállapotot Addis AJaebában.
Dzsibuti, május 8 (Lapzártakor érkezett) Hrmrban súlyos zavargások vannak. A fosztq. gató bandák nagy csapata Kiretaua felé Ve^k utjukat é£> a városban állomásozó francia katonaság minden intézkedést megtett, hogy a bennszülötteket visszaszorítsa a alva. tagba. ,
Sejum herceg Is meghódolt az olaszoknak
Addis Abel)a, május 8 $ejut» herceg ma megjelent a III. hadtest parancsnokságánál és bejelentette meghódolását.
A haltai katonaság tisztelgéssel logadta a négust
Haifa, május 8 (Lapzártakor érkezett) A négus (Lapzártakor érkezett) Harrarban kezjett. A i«ndőrség minden intézkedést megtett a személyi biztonságára. A kikötőkbe lépőktől esküt vettek ki, hogy nem férkőznek a négus közelébe. A, huiíai katcqpság tisztelgett az OdlSárkező Hailó Szelassziénak-
Enyhült a hangulat Olaszországban a Népszövetség Iránt
Rónia, május 8 (Lapzártakor érkezett) Mikor a közeledés első Jelei mutatkoznak Olasz-ország ós Angiin közölt, Olaszország, ban kedvezőbb hangulat uralkodik a Népszövetséggel szemben. A Népszövetség meghalna, mondják, hogyha Olaszország kilépne, vagy ha világháború törne ki.
A keszthelyi főrabbi köszöntette az olasz nemzetet a Marcia su Róma emlékünnepén a „Patestina" gőzösön
Tízperces beszélgetés útjáról, a Szentföldről haza-érkezeti Büchlerrel
Dr. Büchler Sándor egyetemi tanár, a keszthelyiek tudós főrabbiija április 13-án elldult a Szentföldre, hogy P. Pöltl budapesti karmelita-perjel ajánlólevelével felszerelve, végiglátogassa Palesztinái, felkeres-se a zsidók városát, a glzéhl piramisokat és a kairói muzeumb\'m Thutenkamen múmiáját.
Dr. Büchler három hétig volt uton és május 6-án reggel a trieszti gyorsvonattal ismét a nagykanizsai állomásra érkezett, hogy néhány órát leányénak, Marosi Géza felsőkereskedelmi Iskolai tanár feleségéinek lakásán töltsön.
Nem látszik meg rajta, hogy csak három órával előbb hagyta el a marselllci kihajózás utánazolnsz vo. patot a kanizsai állomáson. Készséggel, frissen áll rendelkezésünkre. Még teljesen az impressziók hatása alatt mondja el dióhéjban élményeit Csak főbb vonásokban kísérjük utján. |
Kis áiagyar sziget Haifában
Az első állomás, abola»Palestina« gőzös kikötött, Halfa volt. Csodás panoráma. Haifa felett a karmelita, atyák nagy rendháza, amelyben három magyar szerzetes él: Molnár Bernardin alperjei, Demeter atya és a fiatal Bárd Oszkár n^vlclus, aki keszthelyi gyerek. A páterek Szeretettel fogadták a magyar főrabbit , mindenüvé kalauzolták, megnézték a hatalmas zsidó-technikumot, a bámulatosan kiépült kikötőt, a Karínéi modern üdülőjét, a Tibé* riás meleg fürdőjét. Útjában sok magyarral találkozott dr. Bücblen Majdnem mind elég szerencsés körülmények között élnek. [ ,
„Evvlva l\'Ungheria" az Óceánon
Még a tengeren jártak, a nagy hajó-kolosszus szélsebesen szelte az Óceánt, amikor az olasz parancsnokság alatt álló hajón megünnepelték a Marcia su Róma évfordulóját. Zászló és virágdíszben volt a hajó- A kapitány ünnepi beszédben, méltatta a nagy napot é* dr. Büch. ler Sándor az utasok nevében köszön tötle a nagy olasz npnmotet. Mikor az olaszok meghallották, hogy dr. Büchler magyar, hatalmas evvivákban törtek kl, éljenezték a magyar nemzetet. |
A .véres zsldó lrtás" a valóságban
A legközelebbi állomás a nagy zsidóváros, Tel Aviv. A| lapokból dr. Büchler is olvasta, hogy ijil minden •történt* a 150.000 lakosú városban, hogy az arabok és zsidók véres harcban állnak egymással. Szorongó érzéssel szállt partra, de min-
denütt, ahol csak megfordult, a legnagyobb csend és nyugalom, vendégszeretet és udvariasság az arabok részéről.
Tel Avlv amerikai tempóban fejlődött 1920 óta. Kedves meglepetés volt, mondja dr. Büchler, amikor a város legnagyobb mozijában Gaál Franciska-filmet adtak.
A bibliai\'város: Jeruzsálem. Csupa történelem. Szent itt minden talpalatnyi föld, kereszténynek, zsidónak, töröknek egyaránt. Csodásak a kiépített szerpentin útja. A Saelek-Jtapujáról az arabok azt tartják, hogy mielőtt a szél kiindul a világa ba, Ide tér 1*. A régi arab temetőben az elhunytakat régi arab szokás szerint ma is fegyvereikkel együtt temetik el. Voltaképpen két Jeruzsá. lem van, mondja dr. Büchler, egy modern, szép újváros és a régi, patinás szentváros, öt napig tartózko* dott Jeruzsálemben. Volt Betlehemben, megnézte Ráhel sirját ós földet is hozott róla, hogy az elhunylak sirjába tehessen belőle néhány porszemet. f-
Király sírok, király-temetés
Tiberias, Genezaieth, Halfa, Egyptóm, Kairó. Utóbbi múzeumába^. megnézte a luxori sir-kamra lakóját, Thutenkámen múmiáját, ragyogó arany felszereléseivel, edé. nj elvei, drágaköveivel. Teveháton kilovagolt a piramisokhoz. Több órát töltött az El Hasa mecsetben. A mohamedánok legszentebb me-osetje ez, ahol dr. Goldziber Ignác oriemálista földink él általános be-osülésben. ,
Kairóban részt vett dr. Büchler Fuad király temetésén. Elképzelhetetlen az a pompa, ahogyan az elhunyt királyt temették. A menet elvonulása reggel 6 órától déli 1 óráig tartott.
Alexandria, Rhodos-szlgefcü, A^then, az athéni Akkropolis, a régi Hellén kultura emlékeinek csodás világa kövstkozfctt.
Szerettünk volna még sokat hal. lanl, de c*ak percek voltak hátra, dr. Büchler az órájára néz, a vasútra készülődik, keszthelyi otthona és hivei várják tudós papjukat az állomáson.
Mintha a Hakeldama felöl fujdo. gáLó szellő üdvöztetet hozott volna a megcsonkított zalai földre.
M
- LAKBERENDEZÉS a mid péuz. izüko melleit U mindenki résióre igen olcsón beszerezhető Koptliln Lipót Mngyarország legnagyobb bútoráruházában.
Epe- és májbeteglégeknél, elírt sorban e,;Oióly«ltMarme, epekép zödéB és sárga«l| estleiben • mindenkor enyhe bálim lerméneles .Ferenc József- keserűvíz • hasi szervek funkcióit élénkebb tevékenységre serkenti. Az orvosok ajánlják.
Az Oltáragyesfllet Jubileumi kézimunka-klállltása
Kedves, l/nsóséges ünnepi Imreiek közt nyílt meg ontttőrtftköneste a fennállásának 25. éves jubileumit ünneplő nagykanizsai 8nállá Oltár, egyesület Jubleumi kézimunka.kiál-litáta. (•
A plébánia fehértsrmo gazdag és ériékes egyházi ruhákkal van tele. Mindmegannyi az oltáregyisuiett hölgyek nemes áldozatkészségét és szorgalmát dicséri. Finom, csipkés karingek, miseingek, gyönyörű hímzésű kehely tartók, dus aranyozású ml\'eruhák, oltárteritök sornkozakaz asztalon. A kebelyk- ndőknek, váll. kendőknek 9° szeri, se száma. Mind egyik remekmű a maga nemében. Csupa értékes kézimunka. Van két miseruha, amelynek csak arany, szövésű anyaga közel 800 pengőb-került. Mennyi szeretet, odaadás és lelkes lüizurás, öltés kellett esekhez a ruhákhoz...
A kiállítást megnyitó ünnepség ti az Oltáregyesülct jelenlegi Igazgatójának, P. Csontos Mártonnak szavat vésették be, akt ineleg szavak kai emlékezett meg a negyedszáz*, dos egyesület alapítójáról, P. Bör-zsey Tivadarról és arról az áldozatos és szeretetteljes munkáról, a mely ezt a kiálliüM összetolta. A kiállítást P. Cztrfuaz viki.nin nyi-tptta meg- Rámutatott beszédéi*!* arra, hogy milyen nagy szükség van az OltáregyeSüiet áldozatos munkájára, amely gundoskodik » szegény plébániák felruházásáról, majd megáldotta a kiállított rubákut ós kézimunkáét.
A munkák nagyrésze a balatunl szegény plébániáknak készült, nagyon sok azonban itt marad Kani. s>án. Egy részük Csurgóra kerül, mlg másik a távolkeleti missziókba ahol a kanizsai hölgyek kóztmun-kája hirdeti majd szeretetük és önzetlenségük nagyságát
.Valami azonban feltűnik a szép kiállításon. Sehol egyetlen név. Az értékes kézimunkák készítői névtelenek maradlak, igazi krisztusi el gondolásban gyakorolják a Jócsetei ke&etct.
A kiállítás csütörtökig naponta 8—12-ig és délután S-7-tg nwgte-klntbetö. Belépődíj nincs, önkéntes adományokat aaoaban küszönetlet fogad és kér a neme&oélu egyesület
Tennls lltök, tennie cipők, tennls Ingák, tennie blonsok, tennie nadrágok, tennls zoknik én herienyák
| nagy választékban kaphatók ,. Saomo lá n y i n dl\'|
3
1986. máin* 9
ZALAI KOtLOWY

Péntek
17.20 Pluhár István sporthíreket kőről. — 18 A Kisfaludy Társaság és a magyar irodalom. (Dr. Kóky Lajos). _ 18.30 Operetfclőadás a Stúdióban. «Écányvásár.\' Operett 3 felvonásban. Zenéjét szerezte Jacobl Viktor. Renderő Gyarmathy Sándor. — 20.40 Hírek. — 21 Alexander Borovsky ron-gorázik. — 21.40 A 24 tagu cigánygyerek zenekar. — Majd cigányzene, Kalmár Pál énekszámaival. — 22.40 Németnyelvű előadás. — 23 Uj magyar vonósnégyes. — 0.05 Hirek.
KtadipMi 11.
15.30 Hanglemezek.
17.55 Irodai gyorsírók és beszédiró gyorsírók. (Dr. Nosz Gyula). — 18.30 Gyorsirótanfolyain. 10.05 Háborúságok a régi Nemzeti Szin ház körül. (H. Haraszti Jolán). — \'19.35 A rádió szalonzenekara.
17.30 Zongorahármas dalokkal. — 19.30 Schumann: Genovéva, uégyfelvo. násos opera, Rössler Endre föllépésével. — 21.35 Rádiózenekar. — 23.30 A bécsi opera énekeseinek lemezei. — 24 Osztrák népzcneleme*ek.
Szombat
. 6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
- 10 Hirek. — 10.20 Békefi Antal elbeszéléseiből. - 10.45 Mit nézzünk meg} — 12:05 Cigányzene. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, idöjárásje-lentés. — 13.30 Hanglemezek. — 14.10 Hirek. árak. - 15.30-16.40 Rádióüze-toetek a Nemzetközi Vásárból. — 16.45 Időjelzés, hirek. - 17 Vig György saxofouozik.
17.20 .A* Einericana ifjúsági nagygyűlése. — 18.15 K. Füzesséry Mária zongorázik. — 18.45 Mit ü«en a rádió?
- 19.15 A rádió szalonzenekara. — 20 Hangjátékelőadás a Stúdióban. \'Texasi vakáció.\' Hangjáték 3 felvonásban. Rendező Gyarmathy Sándor.
- 22 Hírek, időjárásjelenlés. - 22.40 Cigányzene. — 23 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 0.05 Hírek.
15.30 Cigányzene. — 17 Hanglemezek.
18 Kondenzátorok u rádiótechnikában. (Zakariás János). — 19 Mezőgazdasági félóra. — 20.05 Vitéz Tibor énekel. — 20.40 Hirek. — 21.05 Gutten-berg György jazx-zenekarának műsora.
Mea.
10.50 Lftudler-lemczck. - 12 Szórakoztató lemezek. — 13.10 Grieg-leme-zek. — 14 Piccaver tenor lemezei\'. — 15.35 Karének. — 16.35 Viesen Dűlőre* irónő. — 17 KLvánságlemezek.
18 Népdalokat tanulunk. — 19.25 A gésák, operett. — 22.10 Arlaest. — 23.05 Tánczene.
Esős!
Prognózist Mérsékelt keleti szél, napsütés, néhány helyen eftö, ,esetleg zivatar, a nappali hőmérséklet változatlan.
»: Május 0. szombat. Rom. knt N. Gergely. Protestáns Gergely. Izrael. l)v hó 17.
Gyógyszertári éjjeli szolgáim e hó 15-ig a Mária gyógyszertár, Király Utca 40. és a kiskanissaj gyógyszertár,
Magyarország háboras felelőssége
a 20-lk század diplomáciájának tükrében
Irta: Feranol András
URy onsbben az időben a szerl>ek arról kezdenek beszélni, hogy Bosznia okkupációja csak 30 esztendeig tart s ez az idő 1908-ban lejár. Oroszországba vetik reményüket, hogy az sc-gili őket Bosznia megszerzésében. Nem számoltak azonban azzal a körülmény-nyél, hogy Oroszország kényszerűségből vonult vissza Ázsiából és igy újból aktuális lett az ősi orosz probléma: a melegvizű tenger kérdése. Korupat. kin, az orosz fővezér két kötetes hatalmas munkában ir erről a problémáról. Ezt a könyvet egyúttal a maga igazolására Irta.
Izwelszki, az akkori orosz külügyminiszter igyekszik a nagyhatalmak, nál kieszközölni a tengerszorosok, dc különösen a Dardanellák és a Boszporusz megnyitását; de tervének keresztülvitelénél helyrehozhatatlan hibát követett el. Ahelyett u. i.. hogy Angliánál, a legnagyobb tengeri halalomnál kezdle volna körútját, elsősorban az Osztrák—Magyar Monarchiához fordult. Telte ezt annak ellenére, hogy a Monarchiának úgyszólván semmlnémü tengeri érdekeltsége nem volt.
Izwelszki tehát 1908 szeptember 16-án találkozik Aehrcnthállal. a Monarchia külügyminiszterével. IIt Iz-welszki tervére vonatkozólag kedvező választ kap. «A Monarchiának abszolút semmi kifogása nem lehet a szorosok megnyitása ellen» — mondotta Aehren-thál. Izwelszki vagy nagyon járatlan volt az európai politikában. vagy Aehrenthálnnk tulajdonított nagyobb befolyási, mert <hálából> felajánlotta Bosznia anuexióját.
Izwelszki eltávozása után Fercncz József leveleket irat n nagyhatalmakhoz, melyben közli Bosznia annexió-ját. A leveleket 1908 október 5-én déli 1 órakor kellett volna átadni a különböző államoknak. Ugyanakkor a Monarchia valamennyi sajtótermékében megjelent volna a császár-király fel. hívása népeihez. Igy tervezték, dc a véletlen máskép határozott. A kritikus Időpontban u. i. a párisi osztrák.ma-gyar követ szabadságon volt s helyettese 5-ike helyett valamilyen tévedés folylán 3-án délben adta át a kérdéses levelet Franciaország elnökének. Igy már két nappal a kitűzött határidő elölt jutott nyilvánosságra Fcrencz József terve. A hir bombaként hatott. Pillanatok alatt futott szét Franciaországban, majd egész Európában a* annexió hirc.
Ugyanakkor Izwelszki Angliában a legteljesebb balsikerrel küzd, mert a* angol diplomácia hallani sem akar kérelméről. Másrészt a szerbek, csa-
lódva az orosz szövetségben, másfelé keresnek barátokat. Izwelszki két szék közölt a földre tístftt s ez a ballépése okozta bukását is.
Magyarország ellen különösen a szerbek részéről igen gyakran merült fel az a vád,L hogy Magyarország telhetetlensége idézte elő az annexiót s ezzel a kedélyeket a végsőkig feszítve, kötetlen okozója volt a világhábo. runak. Ez « vád kereken visszautasítható. S helyt nem állósága igen kóny-nyen bizonyítható.
Az annexiót bejelentő levél már október 3-án délben Fercncz József császár-király aláírásával a francia kőz. társasági elnök kezében volt. Ekkor léhát az annexió már befejezett tény volt. Minderről azonban Magyarországon még mit sem tudtak, amit egy 1908 október 3-iki keltezéssel fennmaradt minisztertanácsi\' jegyzőkönyv bizonyít.
1908 október 3-án este fllt össze a minisztertanács. Az ülés tárgya: «Az annexió tervének véleményezése.. (Ugyanaznap délben Páriában már tudott és befejezett tény volt az annexió.) Ezt — ugyanennek a jegyzőkönyvnek tanúsága szerint — a magyar minisztertanács kereken visszautasította, mi-után azonban a tényeken már változtatni nem lehetett, minden felelősséget Aehrenlhálra, a külügyminiszterre há-ritoltak. A tanács visszautasítása nny-nylra felháborítja a császár-királyt, hogv nem akarja ezt a jegyzőkönyvet tudomásul venni és nem is írja alá; ám az is lehetséges, hogy Aehrenthál nem is meri megmutatni a jegyző-könyvet. Minden esclre ez az egvetlpn akta Ferencz József uralkodása idején, mely késedelmet szenvedett. Tudnunk kelt ugyanis; hogy Ferenc* József csá. szár-király volt a Monarchia legpontosabb éí legpedánsabb hivatalnoka. A szóban forgó jegyzőkönyv aláírási dátuma végeredményben 1908 október 3. helyett 1900 március 22.
Az annexiót ls felülmulta jelentőségben az a gazdasági harc, melyet a Monarchia Szerbiával vivott. 1901-ben, sőt már azelőtt is Franciaország megkísérelte, hogy kedvező földrajzi helyzeténél fogva elzárkózzon kelet export cikkel elől. Ennek a* elzárkózásnak azonban tiszta gazdasági okai vannak. Ezzel szemben Németország — maga elölt látva és okulva Franciaország példáján — politikai és katonai célokból követi az önellátás elvét. Ezt cé-loZza a német agráriusoknak .1901-ben hozott agrártörvénye, mellyel a keleti államokat megfosztja a Kekt-Nyugat iránvu export-lehetőségektől. Különösen a Diinamedencc államait érinlette
Ha felutazik a Nemzetközi Vásárra,
JöjJin el velllnk május 17.-én vas\'map egész napos tandéri hajókirándulás keretében
ESZTERGOMBA,
a magyar hercegprímás történelmi levegőjű székvárosába. Indulás Budapestről reggel 7 órakor az Eöhrös-téri hajóállomásról. Érksxés Esztergomba délelőtt fél 12 órakor. Visszaindulás d Jután 5 órakor, érkezés Budapestre este 8 órakor. Ejuetergoml programi a székesegyház és a primási palota megtekintése. Bőséges ebéd az elegáns slrandvendég-lőben. Fürdés a gyógyító héwizü strandon. — A világhírű Árpádkori ásatások megtekintése és egyéb látványosságok. A trafón oda-visáit rerrnk ]«zz*zenekarról ét egyéb szórakoztatásoktól gondoskodunk. — Mindkét fedélzeten tátto I Részvételi dlj személyenként 7 pertflft, me\'yben a kirándulta minden költsége bennfoglaitatik. Jelentkezni lehet májas í4.-én csütörtökön déHg a Pro-vlncia Utazási és Jegyiroda nagykanizsai képvUeleténél, a Nagykanizsai Takarékpénztár R.*T.-ndL
ez az Intézkedés Igen suijWian, miután Oroszország érdekei ellméie lsv Németországot támogatja. At;4Mállalok kivitele Magyarországból K>lj*wea megszűnt, de Sttrbiábóí még mhWegyro özönlik a stt-tés, mlg véjpfc tortánkban megakadt. Ez áldatlan állapotok megszüntetésére hozták ez ttllatbehozatajl tilabni törvényt, mely különös tekin-leltel volt a szerb sertéSelű*.
A szerb sertéseket korlátozó rendelet nagyon súlyosan érintette • főként serléskereskedelemmel foglalkozó szerb népet. A szerb állam etbtfayu veszteségei azonban mégsem áltattak arányban azzal a robbanásszerű felzúdulással, melyet a tilalom kiváltott, hiszen Szerbia továbbra is szállíthatott Angliának és Franciaországnak Szalonikis keresztül.
Jobban megértjük a helyzetet, há azt más szemszögből nézzük. A szer* politikusok mindig számoltak az ofoss barátsággal. Remélték, hogy annak se» gitségével megvalósíthatják a nagy, pánszláv tervet. Uy körülmények kőzött örömmei ragadták meg a lakos, ság elégedetlensége által nyújtott ab kaimat, hogy a Monarchia ellen iz. gassanak. Ez az egyik nézőpont. Egy másik tény. hogy Szerbín irtlndözldelg a Monarchiától vásárolt fegyvereket. Kapcsoljuk össze e két ténye«ő(t s már megkaptuk a választ a .disznóhábo-ru< valódi mibenlétére. Az akkori bel-grádi angol követ jelentéséből Ismerjük Paslcs szavait, mellyel a,helyzetet jellemzi. «Ezt a dlsznóháborut nem is a serlések okozták, hanem hogy az orosz ágyukhoz orosz lövegekre van szükségünk.* \\
Ilyen volt a helyzet egész Európá- / ban. mert Németország mögött is ott állt a féfyilág. lesve a pillanatot, amikor zsákmányára lecsaphat.
fis VII. Eduárd még most sem akarta a háborút. Még uralkodása utolsó éveiben Ls remélte, hogy talál kiverető utat és sikerül Németország és Anglia •között a jó viszonyt biztosítani.
A különSÖiő "ófrsHttfok, \'fiépek, uralkodók érdekeinek összkuszált Indáján támadt gordiuszi csomót békés eszközökkel megoldani többé bem lehetett. Ezt mindenki tudta. — amit a népek lázas fegyverkezése bizonyít — de senki nem merte bevallani. Mindenki a békéről beszélt, miközben igyekezett saját hatalmi pozícióját biztosítani.
(Folyt kóv.)
Fél kiló szöget és hat
cigarettát evett meg egy életunt fiatalember
Különös eset tőrtént esütörtfifofln este a Fő-uton. Nem messze a Mária gyógyszertártól, fél 11 ófra tájban egy fiatalember összeesett. A járó. kelők a gyógyszertárba siettek segítségért, ahonnét a mentőkért te. lefonáltak. Uton a kórház telé az Ismeretlen fktaletnbsr megszólalt és elmondta a mencöks*ek, hogy Szabó Józsefnek hívják, 21 éves, kereskedősegéd és a Kinlzsy-utoa 20. szám alatt lakik. Később változtatta ezt a bemondását és azt mondta, hogy Zrínyi Miklós-utca 8- szám alatt van a lakása. Elmondta, hogy már egy nap óta eszi a szögeket, már több mint fél kiló szöget nyelt le és hat darab cigarettát egészben megevett utána. Nem tudott tovább beszélni, mert a nagy fájdalomtól yjra esz. méletét veszítette.- Á kórházban azonnal bevitték a műtőbe, ahol az életunt fiatalembert megfogják\' szabadítani a gyomrában levő vaSkie-reskedéstől. Hogy miért akart öngyilkos lenni, arról hallgatott. Alig}., hanem a május lehetett az oka.., f
ÍMJd KÖZLÖNY
1986. mi|ui 9.
I tekercs 6x9 fllm előhívással együtt P 1.20 FOTÓLABORATÓRIUM.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre Is
SZABÚ ANTAL
Fotó szakflzlete Pfl ut 5.
h
Az NTE Itthon játszik a DVAC-al
Délnyugaton ismét néhány nagy fontosságú mérkőzés kerül lejátszásra. A Zrinyi szabadnapos, " PVSK, SBTC és i\\z NTE pedig saját otthonukban játszanak, mindhárman komoly ellenféllel., A PVSK u szekszárdi TSE-t. at SBTC a kaposvári Turult, az NTE pedig a pécsi DVAC-ot látja vendégül. A helyezések szempontjából niindhá-rom mérkőzés rendkívül nagyfontosságú, hisz bármelyik az élcsoportban lévők köizül ha\'egyszer vereséget szenved, elbúcsúzhat előkelő helyétől.
A pécsi DVAC csapatában játszik Krivitz, az amatőr olimpiai csapat jobb halfja, aki országos viszonylatban is elsőrangú játékerőt képvisel. a DVAC védelme szilárd, csatársora pedig kombinatív futballt Játszik. Utoljára az ősszel szcrc|>elt a DVAC Nagykanizsán, amikor a Zrinyi ellen 3:3 arányban döntetlenül játszott. Ez a mérkőzés hónapokon keresztül emlékezetes volt . Nagykanizsán, a DVAC olyan gyönyörű futballt vonultatott föl. A mérkőzés fél 4 órakor kezdődik. Biró Fenyő.
1. oszt. bajnokság állása
1. ZRINYI 20 13 2 5 85 42 28
2. 8BTC 20 12 3 IS 04 32 27
» PVSK 20 12 3 5 54 31 27
4. NTE 20 10 6 4 44 32 26
5. PEAC 20 12 1 7 38 28 25
6 KRAC 20 8 3 9 41 45 19
7. DVAC 19 7 4 R 39 48 18
8. TSE KI 8 _ 11 36 46 16
9. NSE 20 7 1 12 38 50 15
10. KTSE 19 7 1 11 31 44 15
II. PBTC 20 5 5 10 39 57 15
12. DVOQE 19 1 3 15 24 58 5
HasmOtétek utáni időszakok
ban reggelenként egy pobír termé axetes „Ferenc József keserüvi igen kedveli, nagyértékd hishaj\'ó amely a belek tartalmát biztosan felhigiija és azt minden fájdalom okozása nélkül néhány óra alatt könny, n levezeti. Az orvosok ajánl-ják.
Ballag már a vén diák...
Csütörtök délben ballagott a
NotrsDamc leányliccum VIII. osz. tálya! Intézeti ruhájukban, diáksapka nélkül, kezükben nefelejt-koszoru. amit társnők fontak búcsúzóul a VIII. Osztálynak. Tanárkisasszonyok, növendékek szeme könnytől ázott, amint énekelték a búcsúzó diákok énekét: Ballag már a vén diák... A közönség meghatott szeretettel kísérte a menetet a Sugár.ulon végig.
Diákleányok búcsúztak az iskola padjaitól. Gondoskodó édesanyjuk volt az intézet, a kedves falak, a jó apácák, a megértő tanárkísasz-nyok és mindlft édesapa az igazgatójuk. És most megnyílt előttük az Élet a maga kérlelhe. tétlenségével. Az Élet. amely nem ismer pardont, ahol csak kézitusa van, az erősebb izmok ereje és ahol az élnl-tudás bölcseletének minden fifikája jelzi az utat. Jaj a gyengének, aki a tusában lemarad. Minden álvillanik a fiatat leányokon, amikor ajkukon felcsendül a búcsúszó: Ballag már a vén diák... Nemrégen nz iskola padjaiból körüliek a líceumba. Ott voltak az intézet alapításától kezdve és ma már mint felnőtt, az élet ko. hójának szánt EMBEBek kérnek bebocsájtást a Holnap kapujánál.
Arcukon a Szent Hamvasság. lelkükben az elszántság: hogy a kultúra és tudás fáklyájával kezükben, mindama eszményiséggel teliive, amit a Notre Dame házá. ban magukba szivtak .útravalóul mindama lelki bőséggel megrakódva — amit az évek folyamán az iskola, a pap és tanárkisasszony, szaktanár és szerzetcsnő gondos kertészként beléjük plántált, a magyar haza szorgos egyedeiként lépjék át az ismeretien ház küszöbét, amit Életnek neveznek. \' Ballag már a vén diák ... Valami lestvéri együttérzés jár a nyomukban, amint az Ifjúság derűjével és gondtnlanságával ballagnak a rózsaszínű ködfályol alatt a Jövő nagy misztériumával. Még nem tudják a Holnap mosoly-fagyasztó komorságát, a kícsjkc kenyérért, klrsike emberi részért való harcot, a küzdelmet minden. Őrt, fo{h>i az Életet Jelenti. Ballag már a vén diák ... Sokkalta méghatAbb a diákleányoknak ez a ballagása, mint a fiuké. A fiukat is csak ez a tusa
várja, de a leánynak az otthon melege, védelme a rendelteiéi és íme: — a könyörtelen valóság a holnap Nőjét is térdre késztette maga előtt. Az otthon melegségé, ért, a tűzhely oltalmáért neki is kemény harcot kell folytatnia, versenytárs lett ax Életben az Életért a férfinek, a kenyérért, megéihe. tésért.
Ballag már a vén diák... •
Megható volt a VIII. osztály búcsúztatása. A legfiatalabb kanizsai iskolában immár a második érettségi előtti búcsúztatás. A távozó növendékek a VIII. osztályban gyűltek össze, melynek falait virágerdő borította. Könnyes szemmel várták igazgatójukat, dr. Kerkay József piarista tanári és osztályfőnöküket, Kovács Györgyike tanárkisasszonyl. Kamarás Klá-ra VIII. oszt. növendék az osztály nevében megható módon búcsúzott és köszönetet mondott min. denért igazgatónak, tanári karnak, szerzolesnőknek. Kerkay igaz. gató félórás beszédben búcsúzott növendékeitől, hangsúlyozva, hogy hűek legyenek az élet!>cn is az Eszményiséghez, melynek alapjait az intézet igyekezett bennük kicsiszolni. Az igazgató .beszéde alatt mindenki sirt. Növendékek, tanárnők egyformán. A VIII. osztály növendékei Kovács Györgyike tanárnővel végigbucsüzkodtak az összes osztályoktól, melyeknek növendékei virágokkal várták a távozókat. Bucsut vettek az intézet csengőjétől, amelyet mindegyikük inégegyszer utoljára — meghúzott. Ezalatt az intézet udvarán összegyűllek az ünneplőbe öltözött összes növendékek, apácák, tanárok és tanárnők és a szülők. Szokölay Aimy VII. .osztályú növendék vett bucsut a távozóktól. Falcs Kató VIII. oszt. nőven. dék a távozók nevében búcsúzott cl. majd a VIII. osztály a tradicionális «Ballag már a vén diák-hangjai mellett végigjárta az intézetet és kivonultak az utcára, hogy bucsut mondjanak a diákéletnek.
A szorgos méhek kivonultak az intézet kaptárából, elszélednek az Élet utjain, hogy most már mindegyik a maga külön oltárán áldozzon Istennek ós a ,magyar Ha-zának.
A jó Isten kisérje az Életbe In-duló léptciketl (B. R.)
Városi Mozgó. Péntektfll-vasárnaptg 1
lagyarul beszéli A filmrendezők versenyén l-fö dijat nyert.
Az én fiam
A «ilv filmje. L bilincselő tém«, CJOdil tájak, művészi játék. ^
•«»!«»•• I A legul.bb ezincron elj&ráa alapján magya-rul bciílnok: Oréolya Enri, Lincii Margit, Modgyaanajr Vilma, BaKE.
Előadások: hétköznap 5, 7, 9-kor, vasárnap 3, 5, 7, 9 kor.
* héftkAznapi .1.1 •tfiadáa filUrol
Nép Mozgó. Szombaton és vasárnapi
LIomI Ataril, a borzalmas Iliinek nagymesterének legújabb Idegfeszítő filmje
A SZFINX
Remek kisérft műsor.
Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 érakor. Csak 20, 40, 80 filléres helyárakkal 1
— (Megyegyülás)
Május 14-én délelőtt 10 órakor Zaiavánnegye törvényhatósága gyűlést tart vitéz Tabódy Tibor főispán elnöklete alatt. A 67 tárgypontból álló gyűlésen nagykanizsai ügyek nem szerepelnek.
— (Hőtök emlékünnepe)
A kultuszminiszter rendelete értelmében a Hősök-napját ezidén május 24-én tartják meg Nagykanizsán is a szokásos ünneplés kerctbén. A programot most állítják össze.
— (A Plébániánk Hitélete)
legújabb száma elhagyta a sajtót. Minden benne van, amit katolikusnak a helyi hitélet terén tudnia kelt. A híveit szerető lelkipásztor gondos kezét látni a pratikus összeállításban, amit P. Czirfusz Viktorin plébános végzett. Vezetőhelyen közli dr. Hegyi Lajos egyházközségi elnök cikkét, a mely üdvözli a Kanizsára érkező me-gyéspüspökőt. Majd Benedék Rezső tollából a Credo zászlószentclésl finnepét Ismerteti teljes részletességgé*. P. Erőss Alajos sekrestye-igazgató az egyház ünnepelt méltatja. Egy másik cikk. az Olíáregyesület 25 éves jubileumával foglalkozik, majd a III.-Rend hírei következnek. «Tiz perc az autóbuszon- című szellemes párbeszéd a Jézus-szive kultuszát szolgálja. A kis. kanizsai értesítő beszámol az ottani hitéletről Végül rit. 4gyh*«kteséjk biztosítási osztálya srámol be slkerés működéséről.
IVönyVBIBSl átszervezek, Irányítok. Különös gonddal ügyelek arra, hogy könyveléseim az adókivetéseknél elfogadtassanak. Vállalok bejáró könyveléseket átíró rendszerrel is — a saját munkaeszközeimmel. Társas elszámolásokat, mérlegeket felülvizsgálok és elkészítek. Ellenőrző könyvszakértői megbízásoknak gondosan teszek eleget. Kimegyek vidékre is.
rir IfnrrTfifi naoykanizsa. Ur. Aarczay Csengcry-u»27/aT.305
— (Nyuko»z-tagok figyelmébe 0
a nagykanizsai állomásparancsnok, ság kéri a helybeli Nyukosz tagjait, hogy — amennyiben a. kath. nagygyűlés ünnepén egyenruhában óhajtanak részt venni — a be nem osztott tisztek csoportjához csatlakozni szi. veskedjenek. a részielekre vonatkozó-lag a Nyukosz elnöksége ad felvilágosítást.
— (Misszióa-tea)
a Szociális Missziótársulat május 9-én, sfcombaton délután 6 órakor dr. Rott Nándor megyéspüspök tiszleletéro tea-estet rendez a Missziósház nagytermében.
— Sieata Sanatórlum)
főváros egyik legideáUsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, uro-logia stb. Róntgen. Kétráai és mikroszkopia! laboratoriulmf. Elektrokardio-graph (Szivvizsgáló). Krogh féle alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Enle-rocleaner (bélfürdő). Modern vizgyógy-intézet. Orvosilag vezetett villany-üzeraü konyha. Elsőrendű ellátás. 9700 négyszögöles parki Olpsó árakl
títtttÁ. mllna Q
imw. UW)UB ~
ÉALAI KOZLÖfifY
— (hz l köriét elemlstil)
mezítlábas kicsi kollégáikéri, kiknek sokszor ,még li kára, ceruzán sincs pénzük, minden évben sorompóba lépnek és kérik a fölnőttek társadalmának jószivét ós figyelmét. Minden évben olyan ellenértéket adnak a figyeleméit C-s a fillérekért, ami az érdeklődést megérdemli és sokáig emiékezetes marad. Ealdén A megtalált gyermek c, színdarabot adják elő. Május ll-én hétfőn délután 0 órakor lesz az előadás a színházban. Aki kedves, szép két órát akar, nézte meg a kis gárda előadását.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától est* 8 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egftu nap nőknek).
— (Elütötte • kerékpár)
özv. Gerócs Józsefné kiskanizsai asszonyt n városba jövet egy ismeret len kerékpáros elütötte. Olyan sulyoi sérüléseket szenvedeH, hogy a mentők beszállították a kórtiáiba. \\
— (Meg akait halni a 68 4vm) gazda)
Lukácsi Pál 08 éves bakónaki gazda nem tudta megvárni, mlg a halál reá gondol, hanem önkezével akart véget vetni életének. Zsebkésével átyágta a nyakát, de idejében észrevették és az első orvosi segély után bettájlitották a mentők a kanizsai kórházba. Tettének okáról nem akart nyilatkozni.
— (Ilélycgfyiljlók találkozója) üét. főn délután 6-tól 8-ig • Pannónia hátsó kistermében
igazi lényébe enged bepillantást a Tükör májusi számának vezető cikke, amelyet kilünő történettudósunk, Tóth László irL A müveit magyar közönség osztatlan érdeklődésére tartanak szá. mot a kilünő folyóirat egyéb közlő, ményei is. így Németh Antalnak, a Nemzeti Színház igazgatójának mindenképen jeléntős tanulmánya a .Csongor éa Tünde, színpadi és rádióbeli rendezéséről. Ady. Lajos visszaemlékezése u szilágyiági életre, Csatkay Endre ciklíe Liszt Ferencről és a korabeli karfikaluráról, Balla Antal \'érdekes tanulmánya az aranypénz izgalmas történetéről. A kiváló magyar filmrendező, F ejős Pál madagaszkári élményeiről ad számot. A Tűkéi* májusi számának művészi és gazdag képanyaga önmagában is nagy teljesítmény. A Zalai Közlöny előfizetői kiadóhivatalunkban különleges feltételekkel rendelhetik meg lapunkkal együtt o Franklin-Társulatnak ezt a nagyszabású folyóiratát.
- KHUtrfvtaeU* réMfce rendidről előnyös batorrásártási alkalom. Modern berendezitek, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú rés.letre, sót kamat-mentesea is kaphatók KepsMa butor árahásbau, Horthy lliklós-ut 4.
A PANNÓNIA SZÁLLODA éttermében és kert-halylaégéban ma és minden eete a
Víg fiak jazz-zenekara, Járóka Antal
■ rádióból közismert prímás vntMUval
HANGVERSENYEZ.
Mi b liiflti Déliek Kte imú halászlé MmM
V«»ár- éa ünnepnap délelőtt aöraana
JANDÓ NUSI ÉNEKEL.
A kormányzó megnyitotta a Nemzetközi Vásárt
Budapest, május 8 Pénteken délelőtt a kormányzó ünnepélyes keretek kőzött megnyitotta a Nemzetközi Vásárt. A kormányzót Szendy polgármester fogadta. A megnyitáson jelen volt a kormány minden
tagja, a diplomáciai testület ós a po. lltikal előkelőségek egész sorai
A vásár megnyitása ulán a kor-mányzó és kísérete végigjárta az ósz-szes pavilonokat és nagy tetszését é$ megelégedését nyilvánította.
Peyer Károlyt 30 napra kitiltották a képviselőházból, Rajnissnak meg kell követnie a Házat
A költségvetési vila második napja a képviselőházban
Budapest, május 8
A képviselőház csütörtöki ülésén Uchtensleín László (N^mzeli Egység) hangoztatta, hogy helyleien a folytonos támadás a kapitalizmus ellen, meri nagytőke nélkül nincs hitelélet, szükségesnek tartja a PK alaptőkéjének felemelését, hogy meg lehessen erősíteni a vidéki pénzintéze.eket. Hangsúlyozza, hogy most már meg kell szüntetni a kettős állásokat, nem lehet tovább elzárkózni a diplomás ifjúság jogofc követelései elöl. Hétezer uj áUásl lehel megnyitni igy az ifjúság előtt.
Mnkray Lajos azt hangoztatta, hogy a legitimisták nem a dlnasz. (iát, hanem a magyar államhatalmi eszmét akarják restaurálni. KUlpoli. tikaiiag az a feladat, mondolla, ho^y a nemzetet megtartsuk törté-" nelmi hivatásának utján, semmit ne hagyjunk kí és lépésről lépésre közelítsük meg Szent Islván ezaréves birOduln.ának integrációját. A Lei-politikában a nemaet életének átszervezését tarlja szükségesnek. Egyetlei kivezető ut van és ez a kenesztény etika útja, iránya és ereje. A család válságáról beszélt. A családot kell védeni, támogatni. Szociális igazság kell és a magán tulajdon szociális kötelességen jogi kötelesség«kké kell szigorítani. A munka elsőségét követeljük I Akit az Úristen ideállított a földre, an_ nak Joga van a munkához, az emf-berséges élethez, mukája gyümölcsének részesedéséhez. A germán és szláv népek között az erös magyarság Középeurópa békéjét és stabilitását biztosítja, kilndulója le. het egy kialakuló nagy keresztény birodalomnak, amely a nyugati pán-germánság ós a keled pánszlávizmus között őrlődő, kimaradt ger-
mán és szláv törzseket össző tudja fogni.
Lakatos Gyula uz eddiginél fokozottabb szociálpolitikát tart szüksé-gesnek. Kéri a pénzügyminisztert, hogy kezelje kímélettel a válság alatt ellenállásban legyengül rétegeket és foglalkozzék komolyan a tehercsökkentés problémájával és gondolatával. (
Matolcsy Mátyás radikális földreformot sürgetőn.
Csizmadia András a családvédelemről beszélt. •
Kertész Miklós a szellemi munkások felkarolásának szükségességét hangoztajta. ,
Arvátfalvy Nagy Istávn a falusi lakosság érdekében emelte fel szavát. Az általános védkötelezettség bevezetését tartja kívánatosnak. , Kei bel Mihály a gazdaadósságok kérdésével foglalkozik.
Cslkvándy Ernő a háziipar fejlesztésének sürgősségéi fejtette ki.
A mentelmi bizottság a kedd éjszakai ismeretes «afféri ügyét tárgyalta és meghozta Ítéletét. Eszerint Peyer Károlyt 30 napra kitiltották a Házból, ami 840 pengő fizetés megvonást is Jelent, EsztérgályoS, Propper és Győr,, ky jegyzőkönyvi megrovást- kap, amivel együtt jár 10 napi fizetés (280 P) megvonása, Rajniss büntetése a HáS ünnepélyes megkövetése, ami 5 nápl fizetés megvonást Jelent\' (140 pengő).
A telepítési javaslat a felsőházban
Budapest, május 8 (lapzártakor érkezett) A felsőház mai ülésén folytatta a telepítési javaslat vitáját. Gróf Széchenyi Aladár, Purgly, Ladányi, BeicZay és még többen szólaltak fel. A javaslatot általánosságban letárgyalták. A* elhangzottakra holnap Darányi Kálmán miniszter fog válaszolni.
EMLÉKEZTETŐ
Hájas 11.
A megtalált gyermek a színházban \'6 órakor (I. kőrz. elemisták előadása). Hájas 17.
levente majális és boxvemny 4Í órakor az Iparoskörben; Hájas 19.
Fehér Arthur előadó-estje izr. kistemplomban 9-kor. Hájas 20.
Növendékhangverseny a zeneiskolái ban 6 órakor. HAJM 24.
Hősök ünnepe. ,
Májas 27.
Növendékhangverseny a zeneiskolában 6 órakor. Hájas Sl.
Az Ipartestületi Dalárda majálisa
a székház-kertben.
Tüzoltó-Junlális. Janlos 17.
Piarista Diákszövetség Juniálfta 6 \' órakor a gimnázium udvarán.
■E6HIVÚ.
Az AlsódunéntuH Hússertés Tenyészti és Értékesítő Szövetkezet 1030. óvl májua hó 16. napján délelőtt 11 órakor Buda-
prslen, VIII., Rákóczl-ut 5. síim alatt, a Pannónia-szálloda Wlörv-termében
rendkívüli kOzgffllést
tart. melyre a tagokat ezennel meghívjuk.
Tárgysorozat; Az depszabályok I. (a
5. (szövetkezet céljai), 6. (müH terület), 7. és 8. (tagfelvétel), 9. (tagsági Igazolvány), 16. (szavazati jognak meghatalmazott utján gyakorlása) 28. (osztalék maximuma), 39. (közgyűlés helye), 41. (Indítványok benyújtásának halárideje), §§-alnak megváltoztatása, módosítása, Illetve átszövegerésc és a 19., 21., 2Í. ék 23 §-ok (bírságolási |og, szedhető jutalék mérve) törlése. Nagykanizsa, 1936 május 8-án.
Az Igazgatöaáfc.
Nagykanizsa m. várót polgármesterétől.
8175/1936.
Hirdetmény.
Mindazok, akik selyemtenyésrtés-sel óhajtanak a folyó évben foglalkozni, jelentkezzenek Kon tor Gyula cipésznél, Barakk 36., várod se-lyemlenyésztési felvigyázónál, ho! a selyemtenyéiztéihci szükségei het-nyőmennyiségel (s a hozzávaló papirost Ingyen kapják.
A gubéra folyó évben a felügyelőség a kővetkező árakat álűpl-totta meg:
I. o. 1
II. o. --80" I
III. 0. —-10 fillér.
Felhívok mindenkit, hogy a se-
yemtenyésztélnek most meginduld munkájába minél többen kapcsolódjanak be.
Nagykanizsa, 1936. ápr. 22. in Polgármester,
IALAI KÖZLÖK*
APBÓHIBOETÉSEK
Kladé háromuobái, flLtxkomloitoi 1. emelett likát Ilin. há Mit, Horváth Vas, Cacngery-nt 17. u. alatt. 1795
~llalrnlli »Mf |ál híihoj aiil. Iltájll májul 15-én megkeljük. Kendelí-acket ernébet-léi 14 u. Irodánk bt. tele-Ion 84., kéilik. Markulaa Ti»l.«»*r.
1792
■•taaatlaatl éi altiul! uabály-uerü sapkák minden Hámban, ttgyuln-uabilyuerü o>S- ét oif<»
•M
aarfcaatyafc, elótrii eietlnl, nigy vá laulékban Belexnalnál, Sugárul 53. *
„STÜHMER" főzőcsokoládé, „STŰHMER" kakaó, „STÜHMER- bonbonok
olotó árért, órláal válaaztókhan Sugár
ut 2.__1806
Caengeryut 16. alatt n4aya*ak4a,
lürdósiobái Ilkái lueuulusra kiadd Kniuu ügyvédnél iPd-«t 21.) 1805
jaaaa*kr*ej 2 altéi eladó Maazel la PrTeden\'bal cieraigekeieikedéaében. *
íartáikaltám, mindennemű ondo-látái, hljlctlát, nőt-, uit- él gyermekhil-vágáa ét minden Ixakba vágó munka Plilpovlci todránázleláben késiül. Caen-geiy-nt 2. Telelőn 526 •
Kltllnó umatu pórköltkávé-kDlönlegeiség kg. kínt már 9.60 P-ért kaphatóa .Fiumei" lerakat-ban (Sugár ut 2.) 1806
Lebontandó raktar4»aut etldó. Bó vebbet Teuttch drogériában. Fő ut 2. 1829
1000 kg.-ot máiu mlyokkal, sónpirát, gramolon len.ei.kkel atadák. Clm a kt-
----------1824
arlaayan NJiltn«i meg ín. Cslamadla Lajoaaáaál, Róau-u. 21. » Vaauthox kóiel klaéé aionnalra egy "—L1- — háromuobáa lakás. —
kétaaobái éa egy hái
Horthy Mlklót-ut 55.
Ui telehálók
modern kombinált szekrény, sez-lonok, lósxőr óh aírlk matracok, komplett konyhabútor legoloaébban
KUKECZNÉNÁL
i«u lnsálattár lt. m.
Kétüléiei, hatbengeiei ktudóju apart-" exernlgysxáiéit eladó, drót Zichy,
ífm.bái lakáa auguistna l-re kiadó. Eötvös léi 19.
Rákócilntca 23. aarakkAa, mely mindenféle Ültetnek megtelel, azonnal etadó.
1841
2 kttaaakéa, elónobii, ftlldóiiobái lakáa mellékhelyiségekkel aucoailui I re kiadó. Petóff-ot I. 1842
Nagyon uép atMaataah ebédlő egy tebér ágy matraccal és tobbléle bútor el adó. Horthy Miklósul 3. •
Karmk megvételre levfl, fiira sitielható, cca sága nipe llenió ponyvát. Clm: Vallca él Dantadl Nigykenliu.
egy jókarbat i la. boaaau-
P.legánian butoroxotl szoba belvárosban, májiu 15 re kladé. Ltnárt bórkereikedéi. *
Jókaiban lavó ajirmakág, jutányo aan eladó. Cilnyl Láiiló u. 21. •
Salát eltevíiü bordói savanyu ká,mu
kapható Slern Igná nil, Huuil-tlr 7. *
(la«a ■ Siáp mahagóni íróasztal, álló tflkór, ebédló-aiönycf, oleinderok, luktu-■xok. Sugár nt 16/d. •
Ttliti lehál málUI ..l,.m,lno.l kutyakólykek eladók. Klnlul-u. 81.
Klad|m a Ualul^donoi KSistidutgl Rt. 0-l..b.rg Nyuda ta Dáliil.l Lapkiadó Vállalata Na|ykantiaán. Felelőt kiadó I Zalai Károly. liWirbM telelőm Naavkanliu 78. ulm
A nagykanlxaat klr. láráabtróiág, mint telekkönyvi hatóságtól.
2069/1936. tk. u.
Árverési hirdelmény-kl vonat.
Act tajoa végrehajlatónak \\a Zatg-rnond, Áci latrán él Ács Sándor végre-hajtást sxenvedók ellen Indított végrejtij-táil ügyiben i tkvl hatóság a végreha|liló kérelme kóvetkextében aa 1881. LX. t.-c 144, 148 éa 147 §| al értelmében elrendeli a végrehajláll át vetéli Ács Zilgmond ellen 800 P lóké át láiulékil a 18 P jelenlegi ét Act István ellen 600 P tóke éa lánlékal s 15 P jelenlegi él Aci Sándor ellen 300 P lókeköveleléi, ennek Járulékai a exnltai megállapított 12 P kóltaés, valamint a cutlakoiotlnik kimondott dr. Tamás Jánoi 60 P, Id. Pipp Zsigmond 440 P, Welsx Heiminn 26 P lóké éi jár. eie-
Dr behajtása végeit a pacaal 239. sxljkv-I 2115. hrix. izólónek >/i llletólégfre 180 P, a pacsatütlóil 94. sit|kvbeti 589. hm. alántónak 11 Illetőségire 55 P, a 702. axtlkvbetl 178 hrlz. bál i\'i ttletóaégére 400 P.\'ai 533 attlkvbell 529/a. 2. bru. Hántó tk illetőtégte 70 P, a 719. tzllkv-btll 3191. bru. alánlóra 140 P. a 965. Sll kvbell 318/c hu. aiántó t/l illetőié-géie 30 P éi 532/a biti. aiántó t/i llle-\' ére 150 P, a 2232. aitjkvbetl 1301/b.
bru. Hántó l/l llteUlígére 50 P, 686. aitjkvbtb, 427. hiax. 210 pengő, a 379. utjkvbell, 691/1. biti. szántó \'/\' meló-
210 P, a paculUllótl 24. sitjkv-biu. hál •\'< llletösáeére 760 P, lllelóiégéte 75 P.
tétére 2 beTl 27.
a 293. bru. uánló Xi Illeti ax 574\'c. hrai uánló >/i illetőiigére 210 P. a 691/a. hrax azánló l/l lllelóiégéie 210 P klklálláal álban
Ac.érvérét 11 oav. Act Frcencné javára bekebíjeielt batzoaélvezeU uolgilml jo got nem érinti.
A telekkönyvi hatótág II ánreiéanek Pacaa II. kózaégbáiánál megtartátára 1936. évi laalu bó 3. napjának d. e » óráját tüll ki és tz ánreténl teltételeket u 1881 : LX. l.-c. 150. J-i itipján a követkeiókben átlapltti meg:
1. Ai árveráa alá eaó Ingittinokit a ki-kiállási ál kétharmadánál alacionyi.bb áron eladat nam lehel. (1908:XU l.-é. 26. §.)
Ai árverelni aiándékoiók kcteleiek ba nalpéniüt a klkUltáit ár lt»/i>-át kéupém-ben, vagy u 1881: LX- t.-c. 42. $-ábin mcghatároioU áitotyammal aiámltolt óvadékképei éitákpapirosban a kiküldöttnél letenni ét u ámréat feltételeket tlálr<
1881 :U. te. 147., 150., 170. ( 1. t.-c 21. 5).
i; lfOd:
Az, tkl ii Ingatlanéit a klHáltáil árnál magaubb Ígéretet lelt. ha többet ígérni senki aem akar, kötelei nyomban a kt-
bánatpémt u álli itlékjlg ktegéutl Nagylunlxta, 1
klálláal ál uáulákt uerlnt megállapított általa Igéit ál ugyanannyi aiá-klegéuilenl. (1908 : XLl. I. c 25.§.) 1938. fttX. hó 21. napján. Dl. WáW tk. klr. járátblró.
A kiadmány hiteléül: Klta a. k.
II trwUtUit.
■— mmi
I mindenki • helyi kereakedóknél I ét Iparotoknál muroiit bt I
mm\'
Jégszekrények I
már havi B - P ős részletre
Mi INUL jpOftüzJetébBf], ftil 5.
HIRDESSEN
■ „Zalai KBaMnyu-bM.
Gyermekruhák Selyem fehér-
nemüek Harisnyák Kalapok és Sapkák
legolcsóbban
Brónyai Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
1936. május 9.
Gyümölcstermelők!
SzlfomhulláB a fttpermetezés Ideje.
Eredményt csak ugy ér el, ha kellő időben megbízható szerrel permetez Utesltést a permetezéshez — vételkényezer nélkül — az érdeklődőknek Ingyen adok. Ha mással permetezte!, követelje, hogy az oldal ön előtt legyen elkészítve. Helytelen, gyenge vagy régi oldalú permeiezöszer nem hasznát. IOO liter oldat H-tftl 4 pangóért kéezlthetB.
Permetező-szerek műtrágyák, magvak
Kaphatók: ORSZÁG JÓZSEF
-•-sríjiiLLi:1
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telefon 13a
lUjknluifWiU litttnz Hllilit MENETRENDJE
érvényét 1935. október 6-tól.
IriUk.r-Ur tf..ullill.
Vaiutátlomáira
l» 7» l»
II « 12*4á 13 » 14tl 1«00 1730 I111
H" 21 M 23»
Letenyel menetrend
M>,MIU. 1-41 aiatmtliántrir.lM
(UcrtMiMárái M. 14 00 l*lM,ln Mr. 1110
• KIz|azdaságl RéazwénytársaaAg
Mitöm nyomda ti oeiznlal Lapkiadó Válialata
■■gyksnixss
Köayvnyoada, kSeyvkMésnt. ........ haté**, tzleti kínyvtk és dobozok gyára
• KBzIBny" politikai napilap azerkesurtAaéga és kladéhinataU
KAszHAnki
mindenféle kereskedelmi, IpaH, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, nttveket, meghívókat, eljegyzési & esketésl értesítéseket, gyászjelentéseket, név|egyet, falragasza-kat, körleveleket, rtlplapokal éa mindenük:
JSL
Ízléses kiállítása nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rsjzfozeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártOmböket, falinaptárakat, dobozokat stb, elsörangund-vttelben és a legolcsóbb árakon. 9
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Msza. s kytuWdouoa M^wrUsá^ ut. Oatemtmra Nxouds ás Uéáaaiaá LsvMadó YállalaU kónjvoyaudáitbui Usukuitaam (tMalta ssleáv. ZalaiKázolD
S oldalas lcépes melléklet!
78a évtoiyam 108. uám
Nagykaaiua, 1W36. május 10 vasárnap
Ara 12 tm.
„r ° H t ■««t, p * r\'.Jk

Felelős szerkesztő: Bar barit* Lajos
td

Az Iparszabályozás történetéből
--jTM m. Ur. Iparügyi
miniszter
Még olyan mezőgazdasági óraiéiban is, mint Magyarország, évszá. udokon- keresztül mindig komoly; kormányzati probléma volt az ipar. szabályozás kérdése. Első komo. lyabb Jeteit már Nagy Lajos (tfátt megtaláljuk, ak| lSÍa-jján felülvizsgáltatta az erdélyi szász céhek rend tartását és az egész országra kiterjedőiig Igyekezett egyisége^llcnl az Iparosság szervezési kérdéseit. Érdekes, bogy mór ebben az időben megtaláljuk\' a tisztet iparvétfrlem-nsk és a kontárok üldözésének nyomait.
A XVI. azázadlg a céhek voltalt uz iparigazgatisnak, az ipari rendészetek és az ipari szakotatásnak szervei és csak a XVI. század közepe táján kezdődött meg az, hogy a céhek elsősorban saját érdekeik védelmezőt és a bennük tömörült másfelek fellegváraivá váltak
A török uralom lp»I fejlődésünket Is derékban törte. A hódoltság területén a céhek élete teljesen meg szűnik, a királyság területén pedig, a nagy szegénység folytán!\' « Céhek egymásután" aláliílhak át saját érdekeik védelmezőid ; csak Erdély, ben maradt még a céhrendszer azn-badsága.
A török hódoltság megszűnés-a kormányzat telepítési politikája rendkívül nag)r mértékben kedvezett az ioegon iparosok, kézmüvea?k betelepülésinek. Ezek a külföld, ről rtiagukMT hozták az\'Hkkor már teljesén meWvvé fejlődött ch-rendsaér intézményét és autonóm
jogaikra támaszkodva, a legtöbbször kerékkötői,letl«k az Iparosok haladásának. De agyte sürgetőbb.n jelentkeztek már azok a törekvések Is, amelyek a cétr\'k rcegrcndszabá-lyozását sllrgetlék. Már a XVIII. század elején megtaláljuk a mai Ipnrbatóságl biztosoknak ősell, a céh-kortitsSzárlusokat, akiket a kor-tnánjtíSt kÜMŐtt a céhekbe a köíér-dekü eHéhórüéfe véjjétt és akiknek aláírása nélkül a céh-h itirozatók tulajdonkéjjpeti érvénytelenek voltak. Amikor éz \'Sírt segített, akkor II Jízáef 1786-ben kiadott rendeletében — intézményesen, nagy mértékben szalzaddá tette az Ipar gyakorlásának kereteit.
A XIX. azáz»d étsó telében azután bekőWtkGzffc a céhtendsezl- tökélé-tes bbnilfcsá\', íflrmslyet nem Is annyira a kormányzati intézkedés, mint elsősöVban a munkagépek elterjedés, továbbá a tökének az Ipari termelési*\' való nagytokú ijevonu-lása Idézett elő.
Magyarországon már az 1840-lkl XVII. törvénycikk foglalkozik gyárak Viszonyaival. Megállapítja, bogy\'ékl a törvény szerint kereskedést\'-kezdhet, szabadon gyárat is
„A katolikus étet nemá Élériderges es tétovázás, hanem a tevekenyseg jegyében folyik NagykanizsánM
. - óí .
Dr. RoH Nándor megyéspüspök ünh&ttyes f^dttídsá — A főispán és alispán is elkísérték a főpásztott Nagykanizsára — Nagykanizsa, Kiskhntísá és Palin egyházkőiségelnék tisztelgése a megyéspüspök elíH\'
Fellobogózva, ünneplő díszben és Ünneplő lélekkel várta Nagykanizsa nuegyéspüSpÖkét, aki két esztendővel ezelőtt járt egyházmegyéjének legnagyobb katolikus-lélekszámu városában.
A főpásztor már abszolválta tavaszi bérmakörutjának egy részét éri Csurgóról jövet, pár napot Mura-keresztitron pih°nt Cfófhl Géza pápai pmlátusnáL Péntek°n délben
MurÍk*ra«xturra érkezett Zalavármegye főispánja és ós alispánja, akik azután elkisérték a főpásztort Nagykanizsára.
Délután 6 óra 10 perckor pontosan futott be a trieszti gyors Mura. keresztúr felől a lobogókkal díszített
kanizsai állomásra.
A perron tömeggel és a fogadtatás hivatalos közönségével volt tel°.
Dr. Rott Nándor megyéspüspök vitéz Tabócty Tibor főispán, Bődy Zoltán alispán, Engelhart Ferenc kanonok . Pfelfj^r János és Schwartz R. püspöki tanácsosok, dr. Ldn\'ay. Alán főszolgabíró és gróf Stéchtfnyl György főispáni titkár kíséretében szállt kl a vonatból. A püspöki hu-szár ölében már hatalmas virágcsokrok pompáztak, a \'murakeneszt-uri szeretetteljes búcsúzás tanrfl.
Elsőnek dr. Krátku István polgármester köszöntötte a püspököt.
- Uj erőt, az élet küzdelmeihez bátorságot hozott Nagyméltóságod ennek a városnak, hogy ezek fényinél megtalálja a mai nehéz időkben az egyetlen kivezető utat, a krisz. tusi ázenetet és békés alkotó munka útját , (
Dr. Rótt Nándor megyéspüspök szeretetteljes szavakkal válaszolt.
- Egyet akarok bozni ennek a Vá-, flQSMÜt* - mondta - jó leltet. Ha ez van, akkor van minden és vele mindent el lehet érni, fel lehet vele gyújtani Krisztus lángját, amely a nemes, szép élet útjára vezet.
A polgármester ezután vitéz Tabódy Tibor főispánt és BMy Zoltán alispánt köszöntötte a város nevében, megköszönve a főispánnak, hogy ezutt«l is eljött megosztani Nagykanizsa ünnepnapjainak örömét.
A II- körzet elemi iskolásat nevében Hegyi Baba mondott kis beszédet, amely a gyermekszivek üde, aranyos kicsendülé&e volt és utána gyönyörű csokrot nyújtott át a fő. pásztornak. Az iskola fiu-aerege nevében Szoirior Pisti szép szaval köszöntötték a püspököt, ugyancsak hatalmas csokor kíséretében.
Bevonulás
Bemutatkozások után a hosszú kocsisor, kis és nagy cserkészek é$ az összes iskolák diákjainak sorfala
állíthat fel. Megállapítja ez a törvénycikk, hogy gyárak felállítására egyházi személyek és katonai szol. gálatban lévők is képesek, ezeU azonban köte\'es;,k ejjy aláírási clm. zet«s vezetőt - oégvezetít - kinevezni, akire a gyár vezérletét biz zák. De a törvény szabatosan megmondja, hogy egyébként a gyártó intézetben mindennemű m?stersé. get üző segédet, munkást szabadon alkalmazhat.
A gyáripar fejlesztése előtérbe hozta a kézműves problémákat ia és 1848-ban Klauzál Gőlx>r, Akkori ipari és kereskedelemügyi mlnisz. ter éleslátásával n°m a céhrendszer Intézményének , megszüniciésében látta a kivezető utat, hanem a céh. jogok kőszerű megreformálásával
igyekezett a céhlntézményt eredeti céljához v*szatérltenl. Megállapítja a tanulók életkorát, munkakörét, el. rendeli, hogy a tanulót nem lehet házi és családi munkával foglalkoz. tatnl, rendezi a kismesterek és gyá. rak egymáshoz való viszonyát, elveszi a céhek munkiabérmegáUapi. tási jogát, de fenntartja továbbra is az úgynevezett remeket, amelyet akkor is a képzettség igazolásának tartottak. Ez a rendkívül alapos és korszerű rendelkezés tulajdonképpen nem lépett életbe, mert a szabadságharc leverése után, a Bach* korszak idején, aí »I<kíglenes utasításiban, majd később az 1869. évi nylltparancsban már a teljes Iparszabadság álláspontjára helyez, kedn^k, s a Kiegyezés után az 1872:
között megindult a város felé. Legelői három lovasrendőr. Az útvonalon végig emberek százai. Az is-kolásleányok virágokat szórtak a püspök virágdíszéé fogata elé. A házakon lobogók, az ablakokban szőnyegek és virágok. .Jobbról, balról végig, térdreboruló emberek sorfala, akik a pTispÖk áldását vir-ták.
A fogatok sorrend^: a püftpök a főispánnal, alispán és polgármester, Engelhijüct kationok a határőr tttzti-kar küldötjévelt, gróf Széchenyi György és dr. Hegyi Lajos egyházközségi einök, dr. Pllháf Viktor sflházl tag és dr. Fábián Zfcigtaond. az egyházközség dtoz»lnöke, Schwartz. püspöki tanácsos és Magas Mihály piarista házfőnök, dr. Mutocífenbacher Edvin, a Katfc Legényegylet vilőgl elnöke és Barthoa Gyula heroegl. cjrdőmester^ Pfeiffrr püspöki tanácsos és dr. Lontay főszolgabíró, Szal>ó Győzőoé a kongregőcló és dr. Almé»jr Gyula a Credo elnöke, dr. Ssígethy Ká-rojyné, a Missziótársulat elnötoe és Manáukits Celestln, a Missziósház főnöke, Filó Ferenc igazgató és P-, Erős Alajos, dr. Hajdú Gyula tb.. . vm. főügyész és dr. Tholway Zf^ígmond postahivatali igazgató, Gazdag Ferenc püspöki tanácsos és A-Jamovich Károly, dr, Petrics Jó-zsef egyházközség ^ndtvok é*^
VIII. törvénycikk a korlátlan iparszabadságot vezeti be basánkban. Csakhamar kitűnt uaonban, hogy Klauzál elgondolása volt a helyes, mert. a kézmű iparosságban .az iparszabadság a fejlesztés helyett, különösen a minőségi munkáknál, rendkívül • nagy visszaesést hozott-így már 1884-ben a XVII. törvénycikkben vissza kellett térni a oéh-rendszernek legalább is a képesi- / tésro vonatkozó rendelkeasésedbez. Az 1884. évi törvénycikk a képesítést már ismeri. Ugyanilyen alapon áll az 1022 : XU. törvénycikk és ezt az irányt követi az ipari köz-Igazgatás egy^s kérdéseinek utabá. lyozásáról most életbelépő törvénycikk is.
HALAI KÖZLÖNY
1936, májúi 10
Miholcsek Miklós.
A.fenaöiiség^t dr. Várhidy Árpád! rendőrkapitány képviselte, a paliní egyházközséget Somogyi Gyula el nők, a Nemzeti Egységet Szabó Győző elnök, a folyam mérnökséget Puskás Rezső főtanácsos, a mozgópostát Miklós János hivatalfőnök.
Méltóságteljesen szép volt a bevonulás. J
A olntórium előtt, a díszkapu körül
nagy tömeg. A plébánia papsága várta teljes ornátusban a főpásztort, a feszülettel. P.\' Clrufaz Viktorln plébános köszöntötte a püspököt. Beszédében a bérmálás kegyelmi jelentőségót méltatta és megkö szönte a föpásztornak, hogy elhozta azt Nagykanizsának. Dr. Rotí Nán-
dor válaszában a lélek jóságáról beszólt jóságos, meleg szavakkal.
Itt az I. körzet elemisláinak k*t kis küldöttsége állt a püspök elé-A kislányok nevében Pl azJitny Erzsébet, a kisfiúk nevében Meskó Endne mondtak helyes, versbesze-dett kis beszédeket, mindegyik vi. régcsokrot nyújtóit át a jóságos mosolyú föpásztornak.
Ezután térdeplő hivek sorfala közt vonnult be a men^\'t a íjemplom|-ba. Itt az Urleányok Kongregációja, a Szent Ilona Leányklub ós az 01. táregyesület egyesilelt énnokkara Gazdag István kántor vezetésével az Ecce Saoerdos-szal fogadta a püspököt, aki rövid adoráció után az oltártól a lélek jóságára vonatkozó rövid tanítást intézett hiveih-z, majd áldást osztott.
Hit, hultura, szeretet...
A püspök-fogadtatás következő aktusa a fehérteremben zajlott le, ahol nagy számban jöttek össze a nagykanizsai, kiskanizsai és palini egyházközségek képviselőtestületeinek tagjai e főpásztor köszöntésére
pr. Hegyi Lajos
főjegyző, a nagykanizsai egyházközség elnöke emelkedett, formai és tartalmi összhangban álló beszéd ben tolmácsolta a három egyházközség hódoló érzéseit és szer?tel-teljes ragaszkodását. Vázolta az egyházközség hitbuzgalmi, kulturális és karitatív tevékenységé!.
Az egyházközség működésének gerincét - mondta az Aclio Cat-holica adja meg. A hitéletnek korábban csak elmélyülésre korlátozott terüleie jelentékenyen kimélyült cselekvő irányban. Dokunr-ntuma a Credo és a szentségvétel számadatai A lelkipásztorok buzgósága módot talált, hogy a kulturális igények je. lentékeny része is lehetőség szerint kielégítést .találjon a vallásos egye. sületek működési keretében. Karitatív téren a súlyos viszonyok hátráltatják a működést, de a remény és az akarat megvan, hogy etéren is jelentős lépést tegyen előre az egyházközség. A lelkiismeretesmun-ka, az elért eredmények és szerzett tapasztalatok alapján igazolva lát juk, hogy lelkipásztorainknak egymással és a hivekkel való kooperációja felbecsülhetetlen előnyt, sőt az enedményes munka egyetlen biz. tositékát jelenti. Ez a város ma már készen áll arra, hogy Krisztust ál landó vendégként szivébe fogadja] csak megértő lelkipásztoraink további kitartó mukája kell, amely ezt az érzést £ lelkébe beköltöztetni és ott megtartani tudja.
Dr. Rott Nándor
meghatott örömét fejezte ki afelett, hogy Nagykanizsán a katolikus élet a tevékenység és nem a szendergés, nem az álmosság, nem a buslakodás és tétovázás, hanem az Actio Cat-holica jegyében folyik. Külön öröme, hogy az egyházközség hitéleti, kulturális és karitatív iránybanfejleszti magát. Nagyon fontos, hogy a működés ebben a három Irányban történjék. Eténen a város-.
nak kell példát mutatnia a környók számára. Hitbuzgalmi téren szere, tettel üdvözölte a Credol. Kulturális, téren nem vagyunk ml mondta -
a maradiság hívei, hanem az Igazi, a bölcsen átérzett haladásé. Azért |ehát a katolikusságnak etéren sem szabad elmaradnia, hanem az élre kell állnia. A szeretet gyakorlása pedig a legfőbb parancs. Ha igazi katolicitásról akarunk tanúságot tenni, a szeretet legyen mindenek-feletti erényünk. Olyan szegények nem vagyunk, hogy valamicskét ne tehessünk a még szegényebbekért. Ha sokan egy-egy keveset teszünk, már nagyot tettünk.
A nagykanizsai egyházközség képviselőtestületi tagjainak bemutatása után Somogyi Oyula, a palini egyházközség elnöke mutatta be a pa-liniak küldöttségének tagjait, majd P. Miholcsek Miklós és Kovács Illés Igazgató a kiskanizsaiakat. P. Miholcsek a püspök elé terjesztette
■ kiskanizsalak kívánságát, ahol egy pap már kevés és a városból kijárva még nehezebb ellátnia 8000 kiskanizsai hívő lelki gondozását. A püspök válaszában igéretett tett a kérdésnek a város segítségével és Kiskanlzsa áldozatkészségével leendő megoldására.
Ezer körül járt a bérmálkozók száma
dása kíséretében a bérmálandókhoz, majd több mint 900 gyermeknek és közel 100 felnőttnek osztotta ki a bérmálás szentségét.
Az egyesületek tisztelgése
Szombaton délelőtt 9 órakor kezdődött a püspöki mise, nagy papi asszisztenciával, a szorongásig zsúfolt plébániatemplomban. (A tömeg olyan nagy volt, hogy több asszony és gyermek rosszul lett, akiket az tán kivittek a templomból.)
A mise után CsólHl Qéza pápai prelátus mondott szentbeszédet. Az öt érzékszerv és a lélek kapcsolatairól szóló bölcs és szép szavai legértékesebb bérma-ajándék volt kicsinek, nagynak egyaránt.
Mise alatt az egyházközség kép-viselőteslületének és a Credonak férfitábora a főpásztor kezéből megáldozott.
A bérmálás előtt a megyéspüspök intézett szeretetteljes szavakat, ál-
Déli egy órához közeledett már az idő, amikor a főpásztor a fehér-teremben fogadta a társadalmi és vallásos egyesületek összesített, hatalmas tisztelgő küldöttséget, melyeknek nevében dr. Mutschenbacher Edvin ny. törvényszéki tanácselnök mondotl beszédet. Tolmácsolta Keresztény lótékony Nőegylet, az Úrasszonyok Mária Kongregációja, a Keresztény Tisztviselőnők, az Ur-leányok Mária Kongregációja, az Egyházi Énekkar, a Baross Szövet-
Legújabb divat!
Sima és kézzel nyomott mlntűs
lenuásznak
dus választékban
V
hétfőn, i. hó ll-en érkeznek.
Singer Divotóruhóz.
ség, a Credo, a Katolikus Legényegylet, a UI. Rend, az OHáregyesü-et hódolatát a főpásztor előtt. Beszéde a caritas szépen ívelő, hitvallása vblt, a szereteté, amely az egyesületek munkájában él.
Dr. Rott Nándor megköszönve az üdvözlést, meleg elismeréssel szólt a kanizsai jótékony és vallásos egyesületek karitatív munkájáról, ami erősítője\' a katolikus öntudatnak, ennek az igazi, Isten akarata szerint való ébredésnek.
A püspök azután elbeszélgetett minden jelenvolt egyesület küldölt-ségének tagjaival és elismeréssel nézegette végig az Oltáregyesület jubiláris kézimunka-kiállítását.
Az üdvözlések programjának befejeztével a püspök a piarista rendházban lévő szállására hajtatott, ahol vacsorán is volt, míg kíséretének egy része a ferences zárda vendége.
Ideges embereknek és lelkibetegeknek az Igen enyhén ható, mindig megbízható természetes „Ferenc József keserűvíz — reggel éhgyomorra egy pohárral bevé-ve — rendes bélműködést, jó emésztést és elegendő étvágyérzetet teremt. Világhírű idegorvosok és gyógyintézetek vezetőinek véleménye álapján a Ferenc József víz állandó használata az agy és a gerincvelő megbetegedéseinél a legmelegebben ajánlható. (
Az én flamt
A Hűn és bűnhődés után ismét egy francia filmet láttunk és meg kell állapítanunk, hogy a francia színmű, vészét messze-messze előttünk jár, olyun magasságokban, amelyet csak a legnagyobb csodálattal nézhetünk. Amit pedig rendezőik produkálnak, az minden képzeletet felülmúl.
Az én fiam megható és síivhezszóló története talán Így elmondva tul érzelmesnek hatna. Nem is lehet elmondani ugy, ahogy azt a film teszi. A film csak sejteti — dlc minden beszédnél kifejezőbb ez a sejtetés. Csodálatos finomságok, képek, részletek, kevés beszéd, lábak és arcoki — művészi tökéletességgel clrendez\\e. Jean Choux nevét néin ismertük. De amit cbl>cn a filmben produkál, az minden rendezői tudást felülmúl.
A film másik ériéke a rendezésen kívül a színészek játéka. Henna Műl-ler nnyája alig beszél, de minden mozdulata az események sorozatát mondja el. Francis Hosay Duvahié szerepében kitűnő. A gyermeket a kedves kis Alain játsza. Pompás alak a jós szerepében Gongét.
A film francia, de magyarul beszél. A* első szinkronizált film. (Tisztázzuk mindjárt u fogúimat. Szinkron — görög sió és semmi köze a magyar
• szin -hez. Használjuk talán a jobb
• áthangolás, szót. Tehát az első áthangolt film.) ízlés dolga. Lakncr Ar-thur és Fedák Ágota dr. (a Rádió uj bemondója) kétségtelenül nehéz feladatra vállalkoztak. A francia szőve-
J Tennis ütők, tennis cip6k, tennis ingek, tennis blousok, { tennis nadrágok, tennis zoknik és harisnyák [
^ nagy választékban kaphatók _. J
Sxomolányinál
1936. május 10
ZALAI KÖZLÖNY
get ugy átültetni, hogy az a tartalmai is kifejezze és a francia beszéd szájmozgásához .is megfelelő legyen, igen nehéz és termésre lesen nem lehet tökéletes. Néhol azonban meglepően jól sikerül és ennél a filmnél különösen örömmel kell üdvözölni, meri kevés a beszéd, azt is magyarul halljuk és igy minden figyelmünket a képek köt-hetik le. Ezért pedig érdemes lemondani a szöveg olvasásról, mert amit ebben a filmben a rendező, fényképész és a színészek végeznek, az; -— művészei,
A magyar szövegeket Orsolya Erzsi (anya), Lónczi Margit (DuvajnéD, Med gyaszai Vilma (dada), Baló Elemér (jós), Bálint Béla, Ungvári László mindják stílusos finom átérzéssel. ■ _A kisórőmüsor a tavasz szépségei) kfltl vnUkorba-remek tílvétcWihfn ís képekben.
S még valamit, — nemi a filmről, — a közönségről. Már igazán ideje volna, ha a páholyok, magukat intelligensnek nevező közönsége is leszokna az állandó hangos vélcmény-nyilvánitás-róll i • {
EMLÉKEZTETŐ
■áju 11.
A megtalált gyermek a színházban fél 6 ótfakor (I. körz. elemisták előadása). , Mája. 17.
Levente majális ós boxverscny 4 órakor az Iparoskörben. Kiskanizsai Kath. Ifj. Egyesület ma. jálisa 8 órakor a levente Otthonban. Májú 19.
Fehér Arthur előadó-estje az izr. kistemplomban 9-kor. Kija. 20.
Növendékhangverseny a zeneiskolában 0 órakor. Máj na 24.
Hősök ünnepe, ■áju 27.
Növendékhangverseny a zeneiskolában 0 órakor. ■Aju 31.
Az ipartestületi Dalárda majálisa a székház-kertben.
Juniua 7.
Tüzoltó-juniális. Janim 17.
Piarista- Diákszövetség Juniállsa 0 £rakor*a gimnáziuta udvarán
Szombat
UufepMt L
17.20 Az Emerleana ifjúsági nagygyűlése. — 18.15 K. Füzesséry Mária zongorázik. — 18.45 Mii üzen a rádió?
— 19.15 A rádió szalonzenekara. — 20 Hangjálékelöadás a Stúdióban. •Texasi vakáció.\' Ilangjálék 3 felvonásban. Rendező Gyarmathy Sándor.
- 22 Hirek, Időjárásjelenlés. — 22.40 Cigányzene. — 23 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 0.05 Hirek.
Bu<tapM« II.
18 Kondenzátorok a rádiótechnikában. (Zakariás János). — 11) Mezőgazdasági félóra. — 20.05 Vitéz Tibor énekel. — 20.40 Hirek. — 21.05 Gutten-berg György jazz-zenekarának műsora.
18 Népdalokat tanulunk. — 19.25 A gésák, operett. — 22.10 Ariaest. — 23.05 Tánczene.
ugye a szívedhez nőtt az
EMERGÉ
kerékpárgumi
Kenyérkereső utaidon, verőfényes túráidon, lóban — rosszban kitart melletted
Hétféle EMERGÉ gumiban válogathatsz. Egyik jobb a másiknál, mart a legolcsóbb fajta is EMERGE - tehát tökéletes
Vigyázz!
EMERGÉ védjegy - EMERGÉ minőség
GYÁRTJA A MAGYAR RUGGYANTAARUGYAR
Magyarország háborús felelőssége
a 20-ik század diplomáciájának tükrében Irta: Ferenol András
Közijén bizonyos politikai eltolódások is észlelhetők. A/, angol politika, amely eddig szinlc hegemón biztonsággal ludta a világ sorsát intézni. VII. Eduárd halálával vészit réméből. A német diplomácia i>edig, mely az akcióban oly gyenge volt, a védekező passzivitásban annál szilárdabbnak, ügyesebbnek mutatkozik. 1911. ben u franciák- bevonulnak Marokkó, ba. A francia rkövet megjelenik Belt-mann Ilolveg \' német külügyminiszter elölt, bog)1 közölje vele a marokkói onn^xiól.
— Jelen tépi Excelkmcíádiiak. hogy csapataink bevonullak Marokkóba!
— Azt tudom, — hangzott Bell-mann Holveg válasza — tehát nem érdekel. Olvastam az újságokban. Inkább érdekel, mikor vonulnak kf.
Az Ilyen és ehhez hasonló válaszokban a német diplomácia nagyon tetterős volt. Annál kevésbé tehetett annak nevezni a cselekvés terén. Olaszország elfoglalja TripoMszt, Egyiptom élére angol tábornokot neveznek kl de n német gyarmatosító politika nein lesz ennek ellensúlyozására semmit.
Ugyanekkor összeül az «Algesirasl konferencia,* melynek orra alá sikerült II. Vilmos császárnak borsot törni. Egy csatahajót küld azzal a feladattal, hogy a konferencia tar. . tama alait cibáljon . Algeriras előtt. " Kt u ftrcmtelenn. k is\'fnlhősit|»élő\'provokáció egész Európa szerte igen erőé" nem lelszés visszhangját szülte, pedig ugyanakkor az egész spanyol hajóhad is mozgósítva volt, amennyiben «a franciáknak eszükbe jutna tévedés-
ing selymek
pouptinok
zeffirek
gyönyörű kimintázásu pizsama anyagok Wimpasslng—Reilhoffer férfi és női
esőköpenyek
legolcsóbban
-né!
böl a tripoliszi spanyol érdekeltséget is védelmébe venni, ugy készen legyen a felelet.. (Jellemző az államok érztt-letére, hogy a teljes spanyol hajóhadnak a mozgósítását rendjén valónak találták, mig u&anott egyetlen német csatahajó oly nagy port ver fel.) Erre azonban nem kerül sor. A németek túlságosan lefoglalják az európai politikát. A diplomácia minden megmozdulásánál kénytelen velük számolni.
Közben u balkáni ügyek is mindinkább kifejlődnek. Poincare előtt újból megjelenik Izwclszki — az elcsapott miniszter — követi minőség, ben. Izwelszki minden vágya, hogy kiköszörülje a .boszniai csorbáL* Az európai, gyarmatosítást látva, országa részére is gyarmatokat kíván szerezni, melyekkel együtt járna a Boszporus és a Dardanellák megnyitása,
— Nem! — mondja Poipcare. — A Dardanellákról és & BoszporusróJ szó sem leijei. De olt van a Bulkánl
Ennek alapján jón létre 1912-ben Oroszország vezetésével a « Balkán szövetség.. E szövetség éle valójában Törökország ellen irányul. A szerződést a legnagyobb titokban kötik, mégis puszta létezése nem maradhat rejtve Poincare előtt, hiszen ő maga adta az ötletet. Érdeklődni kezd az akták iránt, de eredménytelenül. Végül is kénytelen Pétervárra utazni, ahol Szaszanov, az orosz külügyminiszter meg is mutatja a szerződést. Poln-caré az akták áttanulmányozása közben rémülten kiált\'fel:
— Mensicurl Ce sent les actes d« la guerrel. (Uram ezek a háború Írásai.)
— Cuil Vous avez raison Monsieurt (Igen, önnek igaza van Uram!)— bang zott Szaszanov válasza. Poincarét ez a fordulat nagyon kellemetlenül érintette, mert az orosz-francia szerződés értelmében Franciaország az orosz hadüzenet esetén automatikusan mozgósítani köteles. Poincaré azonban nem akarta népét idegen államérdek miatt feláldozni. Annál is inkább, mert ismerte a németek sztratégiai felvonulásának tervét esetleges háború esetén. Tudta azt, hogy a német támn-. dás elsősorban Franciaországot fogja érni, mert a német (ísapdtszállitásokat igen nagy mértékben megkönnyitenék a kitűnő római-francia országutak^, el-ientélben az úttalan, mocsáros orosz síksággal, másrészt a németeknek nem kell tartaniok az orosz hátbatámadástól, mert azok érdeke elsősorban a Monarchia legyűrése a Balkán miatt.
Poincaré tehát hazatérte után igyekszik a bajt elhárítani és nemzetét « fenyegető veszedelemtől megóvni. Lázas tárgyalásokat kc«d Angliával, o barátsági szerződést szövetségi szerződéssé akarja változtatni. Anglia addigra már értesül a Balkán-szövetségi szerződés lényedéről és Franciaország kellemetlen helyzetéről. Tanulságokat merit belőle. Húzódozik, mert nem
4
ÉALAI KÖZLÖNY
■IBM. Május 10
_ és szetiny-
vízcsatornákat, minden Yendszertl • - -agjjthwil\'
nlr ÍVltJrJa w 11,
épület- és géplakatoamim kákát vállal
Széchényi István
akar ugyan olyan kálytiba Jutni, mint FY»nctaország.
Voincaré most közvetlenül l.ord Gfey-vel tárgyal. \'Kimondja rémlátá-sitit a németek betöréséről. \'Annál rosszabb, a- gondolja I.ord Grey, de csak ennyit kérdez:
k- Hál betörtek már a németek 1
— Nem, de az clsö alkalommal megteszik I
— Hát majd likkor beszélünk a dologról, *ha nlá» történt vatámt.
Poiiirtirét ez r válasz kétségbe ejti. Hiába minden erőfeszítése, ékesszó. lása, — I.brd Gréy kijelenti, hogy nem vállalja a felelősséget pörlamenljc elölt egy ily nagyfontosságú lépésért. Lcg. feljebb csak egy lei-elet ödhat,, do rtvk\' mint magánember, melyben ki. Jelenti.\' hogy egyéni Véleménye,\' hogy
esetleges "konfliktus es.etén Anglia minden bltolthyal segíteni\'fogja Fran. clMörsrágól. 1
"Miközben Polnearé igyeksiik nemzetét menteni a* Oroszország által ető. Idézett\' Mleitttltód\' helyielböl, addig másrészről egyre-másra születnek ineg a nngy orosz ten-ek a Mdnarehla Megsemmisítésére és felosztására. 1011 és línf között nem kevesebb, mint 18 okmány ismeretes, melyekben a Monarchia megcsonkításául van szö, KQlónösen Szerbia kapott Igen nagy Ígéreteket. SzakzSnov, hogy Szerbiával Mrtfeit érintkezésbe jusaon, beleavatjá ROmátílftr H\'iervébe. s \'iiívetségesévS
Az orosz tervek nagyszabású voltáról paléelegW émléklratit\' győzhet-bek meg txfcnOnkel. Ekék Sieriilt \'1915 áfWlls" hónápbtm I.obdoiiba háboríts Okmányok\' Herilltwk. ntetyek ar\'bro-slok\'lehelről számblnak\'be. F. teríek
■ As ortisz sereg megszállja a magyar-orsZ&gl rtfthén\' lerőWekW, ■ mert sfr*. tégtaiíag eírtl \'nz\'egész Dunamcderi\'ee « kezébe Kerül. PSrifogoIJS a \'éáfll önállósági lefekvésüket, \'Se\' az öiiúllli eseh élWW éléfí\'őtiosz nagyheréeget ültetnek.\' A *»b dt-alkOdiS\' kóleíw lesz\' orosz nagyhercegnő! J felésfgtll venni, hogy ezen\'tén$*k\'1által OHosz. orsSftg befolyásé a nláv \'állaÁiokra hegemón legyen. (Eliél * tervvel\' it lloinanovok Vigvlátsíik a .W feli* AilMria nube. lihiMMrg.polltlkal jel. mondatot kftmttékir\'H<*f a\'Wagyha. talmakknl a m*gváltoíotl vtszónvoknt etfcnrtrteasék. dMrt "Ausztria nyugati részét Németorsrttfiiak: oláizlakta déli részét Olaszországnak1 ajánlotta ■ volnS fel. A teévek1 6Iy n«gyi»nbásAák volt tak, hogy tatTOlmányoíHstikkor"*! em. bei* önWntetenflt ls NKJlőléon (Htpan-zlfu törekvésetvei hasonlította ósjzé. A boj\'eiak ólt Költ, bogy\'afcínl Anglia Napóleonnal is «enitiészfiTtt,"érdekel védelmére, ogy moit\'Kéld nézte tétté-\' Hűl" ntiként erősödik Oíosíortzág.
Rejtett szenzációk a pénteken megnyílott Budapesti Nemzetközi Vásáron
Már az első napon is hatalmas tömegek nézték meg a kiállítást
Pénteken reggel ünnepélyes külsőségekközölt nyilt meg a Buda-péfc\'tr "Nérnxetközi Vásár, amelynek kapuit a nagyközönség részére pénteken délben tárták fel. Percek alalt hatalmas tömegek lepték el a vásárváros óriás területét és kedvtelve gyönyörködtek aljban a csodálatos és meröften ufsterü panorámában, amelyet ez az ídél vásár nyújt.
Minden lépten-nyomon ujabb meg ujabb szenzációk fogadják a látogatókat, akik nem is sejlik, hogy milyen meglepetések, milyen szenzá ciók várják. w \'
A miniszterelnök luxus szalon-kocsija mellett - például - tribünt építettek, hogy ni\'ndenki megnézhesse ennek a remekműnek kénvelnies belsejét Is. A kocsi kö relében van a nLélbar", ahol a legraffináltabb italkiverékeket szolgálja ki egy ördöngös automata. Borravaló pcsze nincsen. A légvédelmi paviío mái egy valddi lég vé delmi ágyú áll s arról nyugtat meg, hogy a légitámadásoknak igen hathatós ellenfegyvere is van már. Az óriási, kél^zer személyt befogadó dlvairevü színházion njponla két előadást tarlanak. Egy-egy előadás hátom óra hosszáig tart anélkül,
hogy egy és ugyanazt a divatcsodát kétszer vonultatnák fel. A hölgyek kitörő örömmel vették tudomásul, hogy nyomban a helyszínen, a revüszlnház titkári hivatalában megrendelhetik azt a túhát, cipőt vagy kalap t, amely a divalrevün megnyéríe tetszésüket. Azonnal mértéket vesznek a megrendelőről, akinek - ha vidéki — még ilt-tarlóz-ködási ideje alatt budapesti lakására szállítják le a megrendelt di-valcsocfát.
Hatalmas sjkere van a magyar falunak ls! Egy ma yar falu főterét építették fel csoda hűen és ebben a romantikus keretben vonult fel az egész magyar népművészet és az or*zág minden népviselete káprázatos színekben, gyönyörű foMhákban.
Tizenkét külön vonatot jelentettek be eddig Európi legtávolabbi országaiból is és a vásár iránt akkora az érdeklődés, hogy már napok óta minden vonat zsúfolva érkezik Budapestre. Mau a Budapest hallatlan 8?iyélyessé^gel fogadja a vendégeket, akiknek úgyszólván személyes szolgálatára áll mindenki, bs mindenki a vásár halalmas sikeréiöl beszél, amely mindenben b. váltotta a hozzáfűzött reményeket. (=)
A Centrálban szombaton sste
PQ?¥ tanai il hangverseny
hangulatos énekszámokkal I
Díjtalan TOMBOLA
•ok é* ért4ka» nyaremányekkell
NAGY TÁNCESTÉLY.
A Bajniss-Peyer flgy további bonyodalmai a képviselőház előtt
Budapest, mifos 9 A képviselőház péjitekl ülésén KrUga \' AlaHár Mnők \'lélolvasla á Házban május 6-án történtek Jegyző-könyvét és a mentelmi bizottság határozatát
Peyer is Ralnlss ügyibtn Berg Miksa kijelentette: .Vagy bizonyít Peyer, vagy le kell mondania a mandátumról I"
Az elnök fellelte a kérdést: meg-szavazza-e a Ház a mentelmi bizottság határozatát? A Ház megszavazta. Sztranyavszky elnök ezután komoly Intelemmel fordult a
képviselőkhöz és kérte őket, hogy magaliirUsukkal legyenek az elnök-lég segítségére törekvéseiben, amelyekkel a parlament nyugalmát akarja fenntartani.
A költségvetési vita folytatásánál Dlnnyis Lajos politikamentes közigazgatást kívánt. Mrrlsektnyi Imre (NEP) hangsúlyozta, hogy a tőke nem vesz eléggé részt a nemzeti termelésben, ezért van az, hogy ma félmillió munkanélküli van. A bankok fúziójára szükség van — mondotta — és megindokolta.
A biztosító tntéutek államosításinak Ideje elérkezett
Alizon 0E8UB0S láSTil
NÖNEVELŐINTÉZET
BUDAPEST, VI., Amerlkal-ut 96. száa. hároméves háztartási Irányú tanfolyamára az 1930 -37. Iskolai évre polgári leányiskolát, vagy középiskola IV. osztályt végzett keresztény leányok kérlelik
a felvételt. Érdeklődőknek készséggel ad felvilágosítást az Intézet Ig«sftat604(a. Telefoni 9-74-12.
hangsúlyozta, a biztosítók rezsiköltségei Igen magasak. Szükség van a biztosítottak érdekképviseletének megszervezésére. Majd a sl-ber-üzletek és a dollárkötvény vlsz-szavásárlásának likait fejtegette.
OOrgey István (NEP) őrömmel fogadta, hogy megfelelő összegeket fordítanak beruházásokra. A ház-tulaldon terhelnek könnyítését kivárna.
Vdtsonyt János a költségvetést túlméretezettnek látja. Védelmet kér a nyilas és kaszás mozgalmak ellen. Az Izgató hang mellett forradalmi megmozdulás észlelhető, mondja. Az Ilyen jelenségeket nem szabad lebecSdlnl. Ezekkel szemben védekezni kell.
Leel-Osy Árpád (NEP) jobb mezőgazdasági munkabérek és adóreformok mellett foglalt állást.
OySrkl Imre szinti" szóvilette a horogkeresztes mozgalmat, ami főleg a németek lakta vidéken végez nagv inélelyezést a lakosság közölt. Felolvasott egy levelel, amit állítólag Rajnlss Ferenc, mint az Uj Magyarság munkatársa irt Németországba e^y magyar—német nyelVQ közgazdasági lap alapítsa ügyében.
Malthay János kljtlenll, hogy Pfyer nem ismitelte meg vádjait a Házon kivül, igy ellene nem tehetnek feljelentést rágalmazás miatt. A f»W vásott levélben a német sajtinak\' a magyar viszonyokról <ti\\jS tálé-koztatásáról vqjl szél gj a le-yíl c^Jf «st blzonyifja, hogy egyí, sek a mágvfi kPzélieU llsziwág bemocskolására törekszenek. -r. De a magyar kormány fellogása szerint barátságos viszonylatban levő állammal való megállapodási nem lehel olybá tekinteni, mintha valaki Moszkvától fogad el pénzt
Makkay ezután rámufatott arca, milyen szerencsés gondolat volt, hogy Magyarország az olasvok tnal-letr angazsálta inagát.
Ezután még több szónok hpsiéU.
M\\ PVtW
nagy válaszlékban
L1DITH 111$
nMwkmkt kUéka Horthy IlkMt li I. is.
A nyári újdonságok legnagyobb vMautéko
SiiyfftH Rifhavásznak Selymek Legszolidabb érek
KIRSCHNER Divatáruházban
«» május 10.
BAlJtt KOZLMCT
.jóterrufc tetőfedőpala nagylemez cső
•ok u«r Maiban f Anyásán boáit, klmagaaló nslnftaig.
ETERNIT MŰVEK
Bndapeit, TI , Aiírilijnt JJ
Elárualtók mlndan
nagyabb halyaégbaas
V___J
Genfben átedték
Jehlioaka jegyzékét,
mely a tót n6p panasz-özönét tartalmazza
Genf, május fl (Lapzártakor érkezett) Jchllcska, a Tót Nemzeti Tanács elnöke és Dvor-zsák. u tanács alelnöke szombaton «gy 38 oldalas jegyzéket nyújtottak át 0 Népszövetség főtitkárának. A Tót Tanács az emlékiratban elpanaszolja mindazt, amit a tót és rutén nép gazdaságilag és anyagilag vesztett Magyarországtól való elszakadásavál.
— A cseh elnyomó és gyarmatosító politika — mondja az emlékirat többek között — teljesen elkészíteltfr\'a tilajt wtfrnit cmimék. befógtfaáiára. \'flUií-kozik a felvidéki városokban orosz repülők számáfa épített repülőterek és a cseh-szovjet egyezmény egyéb pontjai ellen. Felveti, hogy a csehek a Felvidéket ugródeszkának akarják felhasználni ax európai kultúra és civilizáció tóökretéteijére, Rámutat a jegyzék az egyedüli kivezető újra ls, amely szerint csak a Csehországtól való el^sakadás lenne a megoldás. Ezáltal meg lehetne teremteni a közös lengyel-magyar halárt is.
ir: Május 10. vasárnap. Rom. kat. Cantate. Protestáns Armln. Izrael. Ijar hó 18. - Május 11. Kedd. Rom. kat. H. Fereao. Protestáns Mamertus. Isr. Ijar hó 1A
MAGYAR m JUUZliUl
u Hrinyl-Mfe
RE5IDENZ
panzióban l.kfcl
. MIÉRT??
1. Mert ai Ertnyl penzióban külföldön la ugy érzi magát — mint onhon. 2. Mejt a.n olajjal ffcntk, banam killM
saját gyönyörű tengerparti pálmakertben tarthatlak. 5. /Ari kívánatra dlétlkua ko.il talál nálkul kapható. 6. Mart nulaf tan«l Klrdö U. be.«ti veutve. 7. Mart\' a Raaident a magyar urlcaalátk* Utál-kóló helye. 8. t&n a legjobbat a le«-otaóbbaii nyujlja. 9. M.rt. Mdiaa iiugyír vendigei tfy rugy culádol
Upaaadr. 10. Aert .. iliXl, ud.,.-
baaiente minden gondját. leveliik a váltáról: Eráaytik. lláanatM (Ur.lv-
levélbeli liftraáolé 1
— (Pénzügyi blzottsigl ülés)
A városi képviselőtestület pénzügyi bizottsága kedden délután 5 órakor ülést tart, amikor a város múlt évi zárszámadásait tárgyalja. Valószínű, hogy közgyűlés a jövő héten lesz, mert a zárszámadásokat május 15-ig fel kell terjeszteni a minisztériumba. \\
— (A HONSz)
nagykanizsai főcsoportja nemrégen tisztújító közgyűlést tartott és több határozatot hozott. Most a közgyűlés határozatait megfellebbezték az országos választmányhoz és kérték, tekintettel a gyűlés határozat képtelenségére, hogy a tisztújítást, valamint a hozott határozatokat semmisítse* meg és uj közgyűlés összehívását rendelje cl.
— (Az Izr. elemi iskolában)
látogatott szülői értekezlet volt. Lázár Artúr igazgató felkérésére Marosi Géza felsőkereskedelmi iskolai tanár előadást tartott, melynek vezetőgóndo-lala a mai modern pedagógia irányelvei voltak. Az előadás megbecsülne, tétlen értékű tanácsot és felvilágosítással szolgált szülökuek, tanügybarátok-nak egyaránt. Maros\' tanár előadásáért I.ázár igazgató mondott köszöne-tel.
— (Eljegyzés)
Fitos Margit (Balatonszánlód), Pékó Jenő kántortanító (Nagyszakácsi) jegyesek. (Minden külön értesítés he-
íyettY
-=• Paplanok, teveszőr, gyapjú és tlanel takarók minden minőségben Singeméi.
— (Polgáristák a Nagymagyar-ország-szobornál)
Amikor Schless István a Nagyma-\'
gyarorsfág-emlékmüvíel Nf^ykaunsán felállíttatta, , uz a céi lebegett Saeme előtt, nogy ai uj ís u következő ma. gyar generáció lelkében frissen, ébren megtartsa a* egy és oszthatatlan Nagymagyarország gondolatát, azét a Nagymagyarországét, amelyet ezek a generációk nem is ismerlek. Ezt a szándékot érezte,meg Szudoy Géza polgári iskola ilanár, aki a polgári fiúiskola két osztályát elverette minap az. emlékműhöz és ott magyarázó olőadásl tartott nékik< a monumentális alkotás szimbolikus jelentőségéről. Bár minden iskola minden \'évben megtenné ezt a kis zarándoklást a Hungária irredenta felkiáltójeléihez, nehogy az idő kimossa lassan az ifjúság lelkéből a történelmi Magyarország visszavá-rásának őróklürét.
— Szenzáció! Csak 14 napig: 12 drb. beretvapenge 44 fillér, Vágó illatszertárban.
— (A Kaihollkus Legényegylet)
ezúton is felhívja tagjai ügyeimét,
hogy a vasárnapi katholikus napon testületileg, zászló alatt vesz részt. A gyülekezés a tábori misére fél 10 órakor. az esti körmenetre negyed hét órakor nz egyesület helyiségében. A tagok teljes számban való megjelenését kéri az elnökség.
— (Az Ipartestületi Dalárda)
vezetősége felhivju a tagok figyelmét, hogy vasárnap este háromnegyed 8 óraKor tfljju számban jelenjenek meg az Iparoskörben.
— Férfituba és f.Ull« szövőtök, Ing poupllnok, selymek és tropikálok legnagyobb választékban Singer Divat-áruházban.
— (A Baroas Szövetség)
nagykanizsai fiókjának hivatalos órái kedden és csütörtökön délelőtt 10—12 óráig, délután 5—9 óráig, vasárnap délelőtt 10-12 óráig, -déhitán 3-Sl-lg a Nagykanizsai Trikarékpénitár R.-T. épületének (Csengery-utca 1. az.) első emaletéu lévő saját, helyiségeibea.
nssa,
munkahelyedre a MMtf*,\'
tartós, könnyű, azellőa
DORCÖ
nyári cip£ nétköl
A««zonyokl Leányok! Olcsó áron megszerezhetitek ás örömötöket lelitek az EM ERGÉ cipőben. Már az első napon ajánlani fogjátok mindenkinek az ÉMERGE cipőt, amely változatos „_. . színekben kapható á« minden Igényt kleWgtt
Hiytzz!
EMEftGÉ védjegy - EHCR&t minő,égi
QYÁRTJA A MAGYAR BUGGYANTAAftUGYAl
(Szegény, rongyos elemisták)
felruházására rqpdczik az első kör. zeti elemisták hétfőn d. u. fél 0 órakor előadásukat a Városi Színházban. A kis műkedvelők A megtalált gyér-mek cimü zenés, énekes és táncos szindorabot adják elő. A szegény gyermekeken segit mindenki, aki aZ olcsó holyáras előadást megnézi, dc emellett kedves kis előadásban ls része lesz.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénz-szűke mellett is mindenki részére igen olcsón beszerezhető Koptifin Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
— (Az Inkái.Jiósl emlékmű ... i leleplezése) j
Ilike község lakossága nagy ünnopríi készül. Pünkösd hétfőn lepleiig , nagy ünnepség keretében a . község hősi halottainak emlékművét, amelynek különösen az ad jvientőséget, nogy Jótfseí főherceg táborszernagy mondja az avatóbeszédét, inig az \' üónepfbeszé-det Bethlen István gróf mondja.. A zenét a nagykanizsai lOvCute.zene\'kar szolgáltatja. Részt vésznek\'sokan\' Nagykanizsáról is. A kanizsai levente-kerékpáros- csapat is kivonul és koszorút helyez a hősi emlékműre. A hősi emlékmű felállításának érdeme Nádor József körjegyzőé.
= Hadirokkantak, hadiözvegyek
14—16 éves jó megjelenésű leánya szerény díjazás melleit állást kaphat. Jslentkezés Honsz elnökség Deák-tér 3.
— (A klskanlzsal Kath. Ifjúsági Egyesület)
május 17-én este 8 órai kezdettél műsoros majálist rendez a I.cvente Otthonban. A szorgalmasan mtrtrkál-kodó és egyre iZmösödó, Szimpatikus egyesülőt mulatsága iránt Kiskanizsán élénk érdeklődés nyilvánju mög.
Értesítem a n. é. hölgykötötisé-get, hogy a legújabb
füzöanyagjatm
megérttettek. Jutányos árnn kéat!-tek ffliökel, meJltartókal te gyógj* liaskftlöket.
Sjmdí Kspir
K«lóily-ttík.
ItÉ
Jl.
ínnfi-inr
— (Iparos üdülés Hévizén)
Az Ipartestületek Országos Központ, jü az Iparosságnak minden bajában segítségére siet. A hdvtósiéHhttWrtlsl iparos üdülőben ugv a jnult években, mint a folyó évben minden jelentkező iparost elhelyezett az irigyéhcs" üdültetési csoportban, kiknek üdftUé: lést és gyógykezeltetés! Ideje fólyó hó 22-én lejár. Foly<$ hó 25-éM üj tW-~
nus nyílik meg napi\'3 pengŐ^ (éllátás, lakás, fürdőjegy, kurtaxa stb.) költséggel, melyre folyó hó 11-ig \'etet lenlkeznl az Ipartestület irodájátféfl. Az Ipartestület elnőkuégc.
Ha felutazik a Nemzetközi Vásárra,
jöjjön el velllnk mt|us 17.-én vatlrnap efétt napos tündéri hajókirándulás keretébert
ESZTERGOMBA,
a magyar hercegprímás lOrlénelml levegő|Q nékvárosába. Indulás BudapaatrAI reggel 7 órakor az EfilvOs-téri hajS-átlomásrói. Érfcarta E«tMrga«nba> délelőtt léi 12 ónkor. Visszaindulás délután 5 órakot, éikoiéa Budapeslre ea!e 8 órsltor. Eaxtapgoml program i a székeiegyház ét a primisl palota megtekintése. Bőséges ebéd az elegáns ilraudvendég-löbeo. FOrdét s gyógyító héyvUa tlrtndon. — A vilálhlrfl Arpádkorl ásatások megtekintése és egyéb látványosságok. A hajón oda-vissza remek lizz-ienekárról é« egyéb szérakoztáll-sokról gondoskodunk. - Mimikát fadélxatan tíndl Msasilsll dlj aaantélyanként 7 yaitgS. melyben a kirándulás minden költsége bennfoglallstlk Jelentkezni lehet mífoe 14.-41 cMSrtSkBn MUg a Provincia Utasáéi is Jegyiroda\' nagykanizsai képviseletinél a Nagykanizsai Takarékpénztár JL-T.-náL
ZALAI KÖZLÖNY
1936. málui 10.
BB.-ik N Klr. Jllliii Sorsjáték
17.000 nyeremény 250.000 ar. pengő értékben.
Ilf
Nyeremények:
20.000 ar. pengő 10.000 ar. pengő 2-szer 5.000 ar. pengő 4 szer 2.500 ar. pengő 6 szór 2.000 ar. pengő 10 szer 1.000 ar. pengő és még több nyeremény, melyek mind készpénzben fizettetnek kl. Húzás junius 5-én. Sorejegyárak:
Egé»: ar. P 3.00 Fél: ar. P 150
Sorsjegy kapható osztálysorsjegy főárusi-tóknál, valamint dohánytözsdékben. Postai megrendeléseket a pénz előzetes beküldése után azonnal teljesít a M. Klr. Pénz-Ugyigazgatóság Budapest, V. Szalay-u. 10.
A nagy sikerek mQcora a Vígszínházban
A Nemzetközi Vásár alkalmából Budapestre utazó vidéki közönség kedvéért a Vigszinliúz rendkívül gazdag játékrendről g mdoskodott, amelyen a szezon legnagyobb sikerei váltakozunk. A legújabb szenzáció Molnár Ferenc legendája, a «Csoda » hegyek közt., amely Hunyadi Sándornak.,a Vígszínház jubileumára irt alkalmi játékávai és Harsány i Zsolt e Emlékezés --ével kerül színre. Változatlanul erős a vonzereje Csathó Kálmán «Az én leányom nem olyan» című nagysikerű vígjátékának. .Az első tavag4( nap. című angol vígjáték pedig a londoni, new-yorki és bécsi szenzációs siker után méltán ragadtatta el a budapesti közönséget is. # ,
A Nemzetközi Vásár vidéki látogatói a Vigszinház előadásairól á legkitűnőbb benyomást és emléket fogják magukkai vinni.
- A S*éW«»Ar«d M. Klr. Pénzügy-IfHXfatfeáf
felkéri a* igen tisztelt közönséget arra, hogy aki ® címére küldött állami sorsjegyet megtartani óhajtja, annak árát a postatakarékpénztári befizetési lap felhasználásával mielőbb egyenlítse kl^Aki a beküldött sorsjegyet nem kívánja megtartani, szíves-kedjék azt a mellékelt portómentes küldésre Jogosító válaszboríték fel. használásával visszaküldeni oda, ahon-nét érkezett. Az állami sorsjáték Jótékonyéért szolgál s aki a megtartani nem kívánt sorsjegyet vissza nem kül. dl, a jótékonycélt károsítja meg. A sorsjegyek visszaküldése díjtalan.
— KomplAro, ruhára emprimé különlegességek Sinder Divatáruházban.
— Siesta Sanatórium)
főváros egyik legideálisabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen. Ké»níai és mikroszkopiái laboratórium Elektrokardio. graph (sziwizsgáló). Krogh féle alap. anyagcsere vizsgáló készülék. Enle-rocléaner (bélfürdő). Modern vizgyógy-intézet. Orvosilag vezetett villany-üzemü konyha. Elsőrendű ellátás. 0700 négyszögöles parki Olcsó árakl *
GöxtürdA nyitva reggel ö órától *H I óráig (hétfő, uerda, péntek Miután Mden agéss nap uökaek).
A császári udvar előkelőségei
behódoltak Badogliónak
Az előkelőségek nagyrésze letette a hüségesküt — A rabló hordák megtámadták a dzsibutt-I vasutvonalat — A négus a jeruzsálemi kolostorban helyezte el 158 ládát kitevő kincseit — A megtorlások megszüntetésének kezdeményezése Franciaországra vár
Elégedetlenség az angol kormány határozatlansága miatt
gáli francia csapat, amely néhány nappal ezelőlt a főváros segítségére sietett éa olyan gépfegyverttlzzel fogadta a támadókat, hogy azok kénytelenek voltak elmenekülni.
Pénteken egy német asszony kért az olaszoktól segítséget, néhány kilométernyire a fővárostól megtámadták férjét. Egy csapat olasz katonát küldtek ki segítségül.
Mennyit mentett meg a négus?
London, május 9 A négus amikor Jeruzsálembe érkezett, első gondja volt, hogy fáradtsága ellenére biztonságba helyezze 158 ládáját kitevő vagyonát. A jeruzsálemi angol Barihley-bank páncélszekrényében akarla elhelyezni és amikor a kérést továbbította az igazgatósághoz, kiderült, hogy a banknak nincs akkora séfje és igy a négus vagyonát a jeruzsálemi kolostorban helyezték el. Az átszállítás angol katonaság védelme alatt történt.
A négus vagyonát másfélmillió fontra becsülik, de ezenkívül már 4—5 millió a londoni bankokban van elhelyezve. A császárnő vagyona külön hatalmas összeget lesz kl és az a londoni, newyorkl és Jeruzsálemi bankokban az ő neve alatt van.
A megtorlások llgye
London, május 9 Angol politikai körökben ugy tudják, hogy az angol kormány Qenf-ben nem fogja felvetni a megtorlások ügyenek kérdését. Ugy számítanak, hogy a megtorlások megszüntetésének kezdeményezését majd Franciaország vállalja magára.
Angol politikai körökben igen elégedetlenek a kormány határozatlan magatartása miatt. A politikusok nagyrésze mindent el fog követni, hogy a miniszterelnököt nyilatkozatra birja a kormány felfogásáról.
Beteg a négus
Jeruzsálem, május 9 (Lapzártakor érkezett) A négus kijelentelte, hogy beteg. Még mindig a fronton jártában szerzett gázmérgezés utóhatásait szenvedi. A császár környezetében ennek ellenére kijeleniették, hogy a négus 3-4 nap mulvá ulnak indul London felé. Felesége Jeruzsálemben marad.
London, május 9 A Reuter iroda jelenti Mairápiból: Az angol keletafrikai csapatok "parancsnokai parancsot kaptak, hogy az Abessziniával határos angol területeket haladéktalanul szállják meg. Mint kijelentették, ez az intézkedés kizárólag védelmi jellegű, mert nem akarják, hogy az abesszin hordák és pusztító tömegek angol területre meneküljenek.
Addis Abeba, május 9 Az abesszin császári udvar előkelőségei nagyrészt mind behódoltak Badoglio tábornagy előtt és pénteken ünnepélyes keretek között letették a hüségesküt. Az addis-abe-bai angol bank igazgatója is megjelent Badoglio előtt és kijelentette, hogy mindenben rendelkezésére áll, a bank páncélszekrényében elhelyezett pármillió lira, mint hóditóé, Olaszországot illeti s kérte, hogy a bankot újból megnyithassa. Az engedélyt valószínűleg még szombaton megkapja. Az abesszin ezüstdollár beváltási árát megállapították már. Egy abesszin ezüst dollárért hat li-rát adnak.
Olasz katonaság megszállta a középületeket és a környéket is nagyrészt már meglÍ8ztitolták a rabló hardáktól.
Addisz Abeba, május 9 (Lapzártakor érkezett) Gratíam tábornagy seregei Dsidsiga elfoglalása után a vasútvonal irányában folytatják az előrenyomulást. Az olasz vezetőség valószínűnek tartja, hogy ezen az uton összetalálkozik C.ratiani serege az Aussza felől előrenyomuló olasz csapatokkal.
Eredménytelen rablótámadás a dsibutl-l vasútvonal ellen
Agdla-Abeba, május 9 A belga követ a diplomáciai testület megbízásából kérési intézett Badogliohoz, hogy rendeljen ki őrséget az összes követségekhez. A kérést azonnal teljesítették.
Az olasz repülőgépek minden különösebb akadály nélkül megérkeztek az abesszin fővárosba és leszál-tak az addis-abebai repülőtéren.
A rablók még mindig támadást intéztek néhány épület ellen és az éjjel megtámadták az Addis-Abeba— PtffipM vasútvonal egyik vonatát. A banditáknak azonban nem volt Mérencséjük, mert éppen azzal a vonattal utazott vissza az a szene-
Páratlan kedvezmény a Zalai Kflzlflny olvasóinak
A főváros egyik,elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(Vlv/odmanlozky-atoa B.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, teleion, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a Jelentkező olvasók részére.
Komolyra fordult a palesztinial kérdés
Az arab nemzeti tanács Összefoglalta követeléseit és ai angol kormány elé terjeszti
Szuez, május 9 Az ismailidai angol csapat több szakasza, géppuskások és gyalogosok vegyesen parancsol kaptak, hogy azonnal induljanak Palesztinjába. Az arab nemzeti tanács ugyanis Oandhl álláspontjához hasonlóan kijelentette, hogy ha nem teljesül az angol kormány követeléseit, megtagad mindent, még az adózást Is.
Az arab követelések a kővetkezők :
A palesztinjai zsidóbevándorlás azonnali megszüntetése és arab nemzeti kormány alakitása.
Gyilkosság a japán minisztériumban
Tokió, május 9 A vasutügyl minisztériumban véres gyilkosság Játszódott le. Az egyik eibocsájlott mérnök tőrrel leszúrta Fuiukova miniszteri osztály-lanácsosl, aki belehalt sérüléseibe. A gyilkos mérnököt sikerült elfogni, az innal letartóztatásba helyezlék.
öfcsjéiíjésjjot
oáfiamczibM szórakozhatik
Pénzt kaphat
otthon heverő, használt bélyegeiért, bélyeges levelezéséért. Felvilágosítást szívesen ad a Bélyeggyűjtők Nagykanizsai Asztaltársasága, minden hétfőn délután 6 és 8 óra közt a Frontharcosok helyiségében (Pannónia hátsó különterme).
Az Asztaltársaság szívesen lát minden felnőtt bélyeggyűjtőt. A tagság semmiféle kötelezettséggel nem jár. Tagdíj nincs.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a Mária gyógyszertár, Király-utca 40. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Mély fájdalommal jelentjük, hogy sseretett édesapánk, illetve apósunk és j\'agyapánk
Giinsberger Ignác
áldásos életének 88-ik évében folyó hó 8-án este 8 órakor csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó IO-én délután 4 órakor fogjuk az ítr. temető halottasházából örök nyugalomra helyeztetni. Nagykanizsa, 1936. május 9.
GUnaberger Vllwea, Faragó Zsigmond, Faragó Béla, Faragó látván, Gárdonyi Jenöné sz. GBaaberger Gizella, Wnld-mtnn Nlkeánó sz. GUnaberger Olga
gyermekei. Faragó Zelgmoadaó és Faragó Bóiánó
menyei,
Twlke, Tibor, Endre, István, Edlth,
Miklós unokái.
(Minden kOIOn értealtét helyett)
1938. mi|m 10
ZALAI KÖZLÖNY
»
BÚTORT
legjobban a Dunántnl legnagyobb áruházában
vásárolhatunk. Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó butorkiállitásl
KOPSTEIN BUTORÁRUHÁZ
NAGYKANIZSA
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9183/1936.
Faeladási hirdetmény.
A város erdőhivatalában a hivatalos órákon belül készpénzért bárki — közalkalmazott pedig hat havi kamatmentes részletfizetésre — vehet I tölgyforgácsot, ölenként házhoz szállítva 24 pengőért. Nagykanizsa, 1936. ápr. 27. d Polgármester.
Kiirtja a laptnlajdonos KGigaidaaágl Rt. I Ualenbcrg Nyomda Délialal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzata. felelői kiadót Zalai Károly.
I l\'itofuiban telelőn: Nafykanixaa 78. taám
A tudomány vasökle:
biztosan 01
patkányt, egeret.
Képvlielet ii gyári lerakat:
NEU és KLEIN
NAGYKANIZSA.
h
Határörök—honvédek 5:2 (3:2)
A nagykanizsai határőrök válogatott csapata a nagykanizsai Zrinyl-futballpályán mérközött a kaposvári 6 honvédgyalogezrfcd csapatával. Az eredmény 5:2 (3:0) a nagykanizsai határőrök javára.
Részletes tudósítást, a- tekintettel arra, hogy a kézírat későn érkezett a szerkesztőségbe — egyik legközelebbi számunkban lesz módunkban közölni.
A pécsi DVAC vendégszerepel vasárnap Nagykanizsán
A tavaszi szezon utolsó bajnoki mérkőzése lesz vasárnap az NTE-nek Nagykanizsán. Még mindig teljesen nyilt a bajnokság, |>cdig már esak két mérkőzés van hátra a tavaszi sze-zonban. A Zrinyi 1 ponttal vezet az élen, igy legjogosabb aspiránsa a baj-\' nokságnak, bár hátralévő két vidéki ellenfele, a Turul és VOGE nehéz mérkőzés lesz. Az NTE vasárnapi cllenfelo a DVAC lesz. Nagykanizsán jól ismerik a DVAC csapatát. Három év-vei ezelőtt Délnyugat bajnokságát is piegnverie, attól fogva az elsők között foglalt helyet. Az idei bajnoki évben rosszul kezdett és igy a bajnoki tabella közepén áll. Vasárnap azonban alaposan kitett magáért. A PVSK ellen 3:3 arányban döntetlenül játszott, amely pontveszteség a PVSK-nak « bajnokságába kerülhet. A PVSK félidőben 3: l-re vezetett és a DVAC-nak sikerölt a finisben egyenlíteni. A DVAC csapatában játszik Krivitz, a magyar olimpiai csapat jobbhalfja, aki már sokszor szerepelt a fővárosban a válogatott keretben sikerrel. A két csapat egyforma képességű
stíluson futballt játszó csapat küzdelme szép sportot ígér. A mérkőzés délután fél t órakor kezdődik.
A csapat felállítása: Csondor — Csáki, Arany — Szollár, Hitler (Horváth), Kudicli — Farka^\'Jiikubecí, Vági, Szendrői, Jelinek- Tartalék Per-sovits. Kiss és Győri.
Játékvezető Fenyő Kaposvár.
Felhívás a Z, inyi-drukke-rekhez
Május 17-én tud\\alevőleg Kaposvárolt a KTSE ellen játszik a Zrinyi. .Minden pont fontos. Ezért szükség van, hogy minél többen kísérjék el a csapatot. Elhatározta a vezetőség egy sin-uutó járat megszervezését. A sinautó május hó 17-én reggel 9 órakor indulna és 4.84 P összegbe kerülne sze-mélycnkint. Jelentkezni lehet Horváth Géza temetkezési vállalkozónál és a Filipovits fodrászüzletben szerdán délig.
Gyümölcstermelők!
Szlromhullás a föpermetezés ideje.
Zrinyi atléták
Kedd esle 7 órakor edzést tartunk. Itt fogom kiosztani a megérkezett szerelvényt. Felkérem ngy a szenior mint a levente atlétákat, hogy pontosan je. lenjeuek meg.
Síukosztályvczetö .
Tennisz bemutató
A Nagykanizsai Torna Egylet tennisz szakosztálya vasárnap, május 17-én nagyszabású tennisz bemutatót rendez. A bemutatóba a budapesti központ négy kitűnő férfi és két elsőrendű hölgy játékosa érkezik Kanizsára, akik a lennisz-sport magas nivóju játékát mulatják be a kanizsai sportközönségnek. A bemutatóra érkező budapesti versenyzők neveit és a bemutató-verseny időpontját idejében közöljük.
Eredményt csak ugy ér el, ha kellő időben megbizható szerrel permetez Utasítást a permetezéshez — vétalhényszar nélkül — az érdeklődőknek ingyen adok. Ha mással permeteztet, kövelelje, hogy az oldat ön előtt legyen elkészítve. Helytelen, gyenge vagy régi oldatu permetezőszer nem használ.
100 liter oldat 2-161 4 pengőért készíthető.
Permetező-szerek műtrágyák, magvak
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, ^Irfaj^d ■ Ui ai.fr,
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett) Telelőn 130.
Nié|l Mozgó. Szombaton és vasárnapi
Llonal Attnrll, a borzalmas lllmek nagymesterének legújabb Idegleszita filmje
A szrinrx
Rsmsk klaérft mflsar.
Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 15, 7, 9 órakor. Csak so, 40, BO filléres helyárakkal I
A hírneves „STORMKING"
t enni sz
P 8.50-tál—60.00-lg kizárólag kaphatók
Vágó Endre
■port-, illatazar- éa játékOzlatéban.
Szenzációs szakszerű versenyhurozás.
Tennisz labdák és cipők nagy választékban.
PONYVA
ZSAK HIRSCH és SZEGÖ-nél.
Még mindig kapható s világhír* „Hlada" onkilW 40 dka-aa
tlblá aa tlKér, klillaó deésert-csokoTádék olcsón. Hindu csokoládMjirt letekatban, VsrtMSBS tejtermék ízlel, Eraiébel-
lér 15. 1897,
Rózu-utca 14 isim slstt két szoba konyhás lakás 250 tiki telikkel, hozzáillő mellék balyiaágék kél 9000 pengő készpénzéit slsdé. UgyanétI két utazó költet es egy gramofon iImIé.
Klafyaraiak gondozásához és báz-tartási munkákhoz éttö, közepei életkorú nő azonnal Vlgy Junini eltejére alkalma^-zásl nyer bet. Clm s kiadóhivatalban 18S0
Kéláaakéa, Izáraz lakás augusztusra\'
kléáói zárda-u. 6. Ugyanott tsksritónö félvétetik. 1S9I
Ügyei kilatáfla azonsat felvétetik.\' rehér Lajos, füszeitlzlét. Cséngery-nl 66 I8671
Szép, masszív Maláélház, kedvező fellélétekkel, eladó. Jóssat főhercegül 53 1850
LMun teimó olln
utca 12. alatt.
afa eladó Levente-" 1883"
Kétiiársya, fehéren lakkozott príma ■\' •|!ó eladó. Sugár ut él/l. 186i«<
sssiirs, rövid, lekete, keieulhuroi, ló. Clm i kiadóban. leW1
Kétaaafeás, lütdóezobái tskás azon-" nabi vagy ssgasitaill ktaéó, Bagel*"
HaHeaaaa Ammy kalapaialoajá! ró-at 1. nana alá (Mlttersdérfer voll «zklhelvl-•égébe) helyezte ét 1871
Kiad* teher mentes két izoba-konyház kU caaládt ház 250 ölei lelken KrMÓ\'gyt. ■tölgyfákkal, koaybakeitUI. JSOO P késs pina az árs.Hálás ló é. bekölteéhető. -Clm s lap klaáónlviliiáhea VtrkMffi.
Oa-ák allÉMa. HóglMaigya tMfrebb dunaparii nyaralóhelyén, gysrmekielert há-zilpaí saját hálában családtagként elvál lslna ölök ellátásra tdósebb arat\'tag* hölgyei bizonyos ósaiegért. Clm a kiadóban. __1874
Pk.M4b/l936. sz. 1938 vghtól 2541. sz.
Árverési hirdetmény.
Dl. VII Perend ügyvéd által képvlielt Keilész Déla Javéra 470 P >óke él több követelés |áruléksl erejéig a nagykanizsai klr. JáráeUióéág 1936. írt UéSTss. véf-aéséval elrendelt kielégítési vésrehajtla folytán végteháltiit izenvedótől 1936. évi Jin. bó 20-án lefoglalt, 2330 pengőre bé-ciDlt Ingóságokra a nagykanizsai kir. játéi-bíróság fenti száau végzésével az árverés elrendeltetvén, annak SS 1906. évi XU. l-c. 20. § a alapián a lent megnevezeti s a fogtáléit Jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltató* javára li az átverés meg-tartálát elrendelem, de csak arra az esalie, ha kielégtléil |oguk ma Is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykén •el folyamatba ninca, végrh. izenvedó lakásáé, Nsgykanlzián, Sugát-rrt 8. házai, alatt, a HiiTett Uazeg livonáiával leendó megtarláiára határidőül 1936. évi május hó 96. napjának d. e. tl órája tűzi. tik u, a mikor a biióllag lefoglalt bototok slb. a egyéb ingós&okat s legtöbbel ígérőnek kénpénVS.alé. mellel! eietleg beceátoa alul la, de s kikiáltási át ■/i-nái alacsonyabban csak a vágta-hajtást ssenvedó bcleegyeaéiével. el fogom ^l.rn..^1?" "a«óJ«okri. amelyeknek " Sí.\'í\'üf pengőn klŰl van,
sz 5610/931. K. i száma teadslst értei-mában csak azok árverezhetnek, akik s kikiáltási ét egytfzedréisél bánilpéuül leteszik.
Nlgyklnlzia, 1936 évi éptUb hó 18.
Haáa Oyfcla
kit. bér. végtsbajló, mini bitóéért klkeldoll
Ut aatatel Niuads éi UétanU LapkM* niM kó»,vupmv4ájat»z. Ma«k»*aU 1IWI. MM,,
pelyhet szállodák,
peniiok, meayasz-háztaitások részérc hlelenl-kuaú kezelve ajánlok Kérje miniázott Árajánlatomat
rshér f.a.tott lisálasllat 10 kiló véielnél kilónként P I éri izál lltoc ulánvéltel bérmentve. lua
Ogynsaat (Iiól Is) falva a lak.
l*«er öyula, IlskulétrftUu
4JPBÓHKDETÉSEI
SfrjMta^a. aéa wIm. és H uiaa
SalfUt. .MM MWrM * ruUrTkatkem^ 10 áiki « MM.. ..InZ^. tcrtfcM ut I (llttr
Van szereneiéas ■ nagyérdemű közönség szíves ludonráBárs hozni, hogy lagat-laaha-galaal Irodámat Nlgyksnlzsán, Tallkt-al szám alatt megnyitottam. Kedvszó ilaetéal teilélelek mellett eladó löbb családi- és béthái i vátoa bellerillc téfl. Pap István. 1779
t fflréia, Csenueiy-ul 19. Nyitva isp. Mánány kiéMrál PI-\'«0,
"1 P --20. Ililés P -\'20, ivük ■ P - 40. 4890
Sad»k aaté, csukott, flzemképea. olcsó uídó. Ksnlmsnn Manó Telelogá 111.
SsBézze bé nyári tOzrtfáJdt Saállnget-nél, Efivöi-tét 31. ai alatt. RaasakMI •l*f*«a árak I I öl egyéves bükk él fcyedűa dotong házhoz aalllllva kélzpénz ftieffi znclktt 34 P. Hltslképes vevőknek 6 bátj részletre 36 P, 12
IctMésS elaórcudfl ketecsaayi aiv Ir bw lllatankéal P -5Q aszUU Jröi) bot lllenskéat P -.60 logviis-ivil együtt. Vlizontcladókeak áren-t. Bflhm Józief bortermelő, Caén-19. 4074

i udvari lakás kiadó, Cs«n-2
jm
Jivit ilnuitékri
l-lér
Erssébet-tér 18.
sekel EnsébH-léf 14 ss. Itodánkbé. telelőn 84., kérünk. Nas*al«a Tágtasif^.
Héronnzobéi. ösnkomloftoi udvirf lakás, Ptisébéj-iér ueptembét . 1-te ki-, ada •» fiotganyzolí lírdókád
éa két. tolt üvegajtóval, egy kOtWréii 2 dtb horteeiisstó kötél alaiU. 1788
Angolul k bcnéVÓ bécii .a(.t.nl kaUgatáaik\'ajáti vakációra utlháihos ajánlkoznak. JzivM megkereiéit s kiadó-
Csinos kaeaaekhat* hintó eladó. Mea-leklnthétő Kovács péknél Pelőll-st 6. 1834
UJKMUndó rakUrépal.t tladó. B»-
vebtyf Teutach drogériában, Fő-ut 2. 1829
Miüjfcw, haibaagersi kUadóJu .. kawi ezernégyszázéit eladó. Qtól Zichy, Süni, 1846
lak^km^^"igekk^?ug£í2^<^íe, kiidó. Pelóll-ui l * " 1842
Rákóczi-utca 23. aarakkáa, mely min-denléie üzletnek meglelel, azonnal eladó.
1841
Claa|* öreg Pöthénc-hagyen 1200 Q-öl Jókaiban tarlóit szőlőbirtok. Érdeklődni lehet mindennap s pásslotoknái. 1579
Miraaakéka. öiszkomloilot lakás, Sugár M 16/c., suguszius i-re kiadó. *
Balatonleny veaen 125 Q-öl alllat.l.k 100 P-ért eladd (267. iziinu). Két havi
résziéiben is lórteizlbstő. Clm 1 kiadóban. _______1764
1 tg. finom lraaplalau.it p l-SO.
klilinf olmülsi, óvári, amenthall és egyéb
:aémégéll|tok ayárl árkaa klphalók ■ariaaaaa tejipart vállalat azakjltlelé ben Etzaébét-lál 15. 1865
arla. szobáéit német órái adna, vagy lelaóil téazáté. Clm i ki-
---- 1868
A landóás Irtja. l|uom Iraktajaala és Npn. a k|Ma|<loaoa
ZALAI KOZLON*
Vérosi Mtmflé. P^ntektai-vasárnaplg 1
Magyarul baazél I A filmrendezők versenyén 1-iS dl|at nyert.
Az én fiam
A silv filmje. L-billncselö léma, csodás tájak, művész! lilék
■adapaallaf agyldtkaal A legújabb szinoron eljárás slnpján rnsgya-rul beszéluok: Orsolya Erzsi, Láaoxl Margit, Medgyssszay Vilma, Baló E-
Előadások: hétköznap 5, 7, B-kor, vaaárnaR 3, 5, 7, 9 kor.
A hétköznapi ala* alSadéa filléreta I

Kélaaakéa, vlzvezetékea kkál, piac kőzaiéban, azoanal vlgy kélóbbre, kiadó, Klaiisi-u. 5. 1820
EkHMi hutáéit ajtók és 3 dtb Jókat-ben levő vaskályha, Józief főherceg-ut\' 38. alatt. 1843
UI
modern kombinált raekrény, nerr Ionok, lószOr éa alrik matracok, komplett konyJiabutor legolcsóbban
kukocznénAl.
IMS Evaaákal-tér II. as.
78b évfolyam 109. szám
Nagykanizsa, 1898. május 12 kedd
Ara 12 "11-
ZALAI KÖZLÖNY

é» UattU.aUl: FH 5. \'■*•-
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElMlitMsi .ict: egy hóra I pengG 4» lilKr. Sierke*zt6»égl is kíiutóhivaUU tfldon: 78. K.
A nagykanizsai katolihussűfi nafiy napja
Dr. Rott Nándor megyéspüspök nyitotta meg a katolikus nagygyűlést — Vitéz Tabödy főispán, Csólhy Géza pápai prelátus és dr. Vértesi Frigyes voltak a nagy-gyűlés szónokai — Hatalmas tömegek vettek részt a katolikus seregszemlén
A felső templom virágbaborult vad gesztenyefái a szellő minden kicsi érintéséne hulló virágokat havazlak a templomlépcsőn felállított díszes táborioltárra, mintha az élet kezdődéinek misztériuma akarta vol-Ügyelmézelni az oltár kör ül ál-i£)tat, ülőket, hogy voltaképpen minden csak földi hivság, aminek el kell először múlnia, hogy a gytymöll-csök beérjenek és á rendeltetés beteljék...
Az eddig mindennapos zivatar-sorozatok helyett zavartalan ragyogással várta az ég a nagykanizsai katolikusság nagy vasárnapját.
Az országzászló rúdján a nagyün,-nepek sélyemlobogója hirdette a nagy napot, tövében cserkész-apr6-dok dlszörsége.
A F6-utcán végig a határőrség rendezett vonalai. A nagy téren köröskörül sürú ember-tömeg. A templom két oldalán frontharcosok, cserkészek, leventék, iskolások osztagai. Az oltár körül a kivonult
egyesületek zászlai. A széksorokban a város és a környék közéletének és katollkusságának hivatalos méltóságai, küldöttségek és reprezentánsok díszes együttese.
Az oltár felett hatalmas, fehér transzparens kereszt a sürii lombok közt, jele annak, ami ezt a hatal. mas tömeget ide hozta.
Tiz órakor megérkezett dr. Rott Nándor megyéspüspök az elébe ment papi: kiséretM, oldalán vltés Tabódy Tllwr főispán, Csóthl Géza pápai prelátus, dr. Krátku István polgármester és dr. H\'yyl Lajos főjegytő. A határőr zenekar ünneplő harsonával jelezte a város nagyvendégeinek érkezését, az iskolák egyesit^ énekkara dr. Mtazá.
I ros Béla hittanár vezetésével a pápai himnuszt énekelte. A megafonnak 4 48-as hősök szobrára szerelt hang-szót ójt messzehangzójan hirdette a tábori mise kezdetéi. A misét a főpásztor mondta. Közben felváltva játszott a határőr-zenekar és énekelt az iskolások kara.
Rott püspök: „Most akarjuk általánossá tenni a katolikus uw. ... .. .. Öntudat ébredését1\'
Mise után kezdődött a katolikus nagy így illés, amelyet a szabadon el-helyett szószékről dr. Rott Nán* d»>r megyéspüspök nyitott meg. Az Actio Cathollca jelentőségéről be-síéit,
- Eddig is dolgozott az Actio Catbolloa, - mondta - de ez nem vó!t katolikus munka. Katolikus atfnyit jelent, hogy általános. Ez a nnmk\'i pedig nem volt általános.
Mórit akarjuk általánossá tenni a kaf-llkus öntudat ébredését, katolikus kötelességeink tudatál és most akarjuk megsiereznl a munkateret, an elyen az Actio Cathollca tevékenykedni akar a hit és erkölcs szolgálatában.
A jóságos szavú főpásztort beszéde után a tömeg hosszan ünnepelte. |
Tabódy főispán: „A nemzeti újjáépítésben csak a vallásos emberekre lehet számítani"
I dáját mutassam. Biztos tudatában vagyok annak, hogy az alkotó mun. kában, a magyar haza újraépítésé, ben csakis azokra lehet számítani, akiknek lelkében ott van az Isten félelme és imádata, mert csak ezek tudják valóban megérteni az isteni parancsokat a nagy csalód: e nemzet szolgálatában.
— Milyen furcsa, hogy nagyon sokan vannak közöttünk is, aklkneW lelkéből hiányzik az igazi hit és meggyőződés, akik egész életük célját e slralomvölgyébe helyezik és nem gondobiak arra, hogy ez csak rövid pillanat, átmenet a nagy örökkévalóság felé.
Minden szenvedése az embernek hiábavaló itt e földön, ha nem hisz, de örömre válik a szenvedés
Lelkes óvácló, a szeretet őszinte jele köszöntötte vitéz Tabódy Tibor főispánt, amikor a szószékre lépett.
--Különös örömmel jöttem ez-úttal Nagykanizsára, mondta a főispán - hogy hitet tegyek mint ennek a vármegyének főispán, ja, vallásom és egyházam mellett, hogy vármegyén hódolatát nyilvánítsam egyházunk főpapja előtt és egyben résztvegyek Nagykanizsa 27 000 katolikusának, mondhatnám : az egész városnak ünnepén. Felelősségteljes állásomban él bennem a felelősség érzése. Bár felekezeti békét hirdetek, mert arra a nemzetnek nagy szüksége van és ra©rt az Krisztus parancsa is, de felelős, s^pér^etem van atekintelbsn is, tWjnjhfrnf* a vallásos élet pél-
a megváltottság szent gondolatában, amelyben mindannyian viseljük Krisztus keresztjét már Idelenn-- Rang, gazdagság, jómód, minden mulandó, csak egy örök: az
Igaz szeretet, amely Istentől kap jutalmat a másik világban, ahol számot kell adni az Itt átéltekért. Ez^a kikerülhetetlen számadás tesei köle\'ességünké a keresztény 141ak ébredését. Ez a célja a Szentatyának, amikor elindította az Actio Catholica-t ebl>en a mai nehéz vi-világban, amikor csak a vallásban lehet biztos reménye minden nem^\'t minden gyermekének.
Kovács Sándor püspöki tanácsos beszéde után a középiskolásakéi összeállított nagy szavalókórus jtej. tlny Ferenc polgári ^skolai tanár vezénylésével szépen féldolgozott és szépen betanított vallásos \' ktffly ményt adott elő.
Vértesi: „Kell-e az embernek az Isten ?u
Dr. Vértesi Frigyes, a pécsi theologia tudós tanára, a nagykanizsaiak lelkesen szeretett apologeta. vallásbfllcselője és nagyszerű szónoka hosszú taps közben lépett a szószékre
- Az élet nagy problémái közt - mondta legnagyobb az Isién\' problémája. Félreteszek minden objektív bizonyítékot és ahelyett belenézek mélyen az ember lelkébe és megkérdezem: kell-e az emb*. r-nek az Isten? Ezt a kérdést, amig bölcseleti rendszerek el nem ron-tofták az ember hitét, fel sem lehetett tenni. De Descartes\'és a következő bölcselők után megingott a hit, a kérdés ma már feltehető.
Ml köze az egyszerű embernek a bölcselethez ? A bölcselet hatásaiban eljutott a különböző csatornákon át (sajtó, irodalom, színház) minden lélekbe. Ezeknek a bölcseleteknek istentagadó konklúziója, a melynek előzményeit ugyanaz az ember nem ismeri, megfészkelt a lelkekben.
- Kant felveszi a valóság létezését, de azt elfilozofálja és megállapítja, hogy abból senrmtt, még önmagunk létezését SsW ismerjük. Ezzel a »Ding an sich«-hel elfflozo*-rfijja az Jstent ls. A theoi«tlkus ész. szerinte, Istent meg nem Ismerheti, létezését bizonyítani nem tudja. Filozófiája közben eltünteti az Isfent, aztán ott marad kiürített, szegény emberként. A lélek valóban sok problémát, sok szenvedést okoz, sok kötelezettséget jelent, érthető, hogy szabadulni Igyekszik tőle. De amikor a bölcselő embere ott áll minden nélkül, akkor jön egy mentő ötlete : különbséget tesz egy praktikus és egy thi\'oretikus ész között és azt mondja: »elfilozo. fáltam mindent, a theoreilküs ész Istent* nem ismer, de a gyakorlati ész mégis követeli az Istent.«
- Kell-e tehát az Isten ?
- A világon minden egyedülvaló. A tudomány szerint minden egyes sejt külön é\'et. Csak a lélek össze-tétel nélküli, magánvaló, egy egyetlen iény. Ez a lélek próbálja magát közölni,á társat keres öröméhez és szomorúságához. A lélek az önmaga tengersrt\'in-jtnjfelyscgébe, ahova az Isten is cs&k kopogtatva tud be-
jutni, beletekintve, érzi, hogy egyedül van. Érzi, hogy amikor vele örülnek, v«lp nevetnek is, csak mély röJ, merfcjuirfllj jhapgzö visszhangot
kap. Érzi, hogy amikor szomorúságával a világ zaja elől félOaywul,
akkor is egyedül, \'egészen Vön. Pedig a léleknek\'tár? teli, mért a lélek társaslény a szó legszorosabb értelmében. Még JWIzaohe is panafczkódik, hogy társ kellené a félkének. Akárhogyan is iHe8*tjük k lelkünket más lélekhez, a végeién lelket hiánytalanul betötő tár*i ném lehet más, mint aki áthatolja a végtelen világokat, de le tud eras£. kedni a porszemb? is, aki mellett » legárvább lélek is érzi, hogy nincs egyedül és ©Ü - az Isten.
- A léléknek egyensúly kell.
Az embet«k\' tömtfgé vagyon, élvezetek, egyéb okok után rohan a lelki öngyilkosságba, a lélek disz harVnonláJa felé.\'A lélek távlataiban végteleh. A világ minden tudása elfér egy plol szögletébe s ha a világ minden dicsőségét, minden szépségét megszerezhetné az ember, a lélek akkor sem mondaná, hogy elég, többet befogadni nem tud. Az egyensúly d súlynak egy/ fajtája Ahol nincs suly, nincs egyensúly sem. Ha a lélek a maga óriási súlyának egyensúlyt keres, olyan .sulyft kéli keresnie, anv>ly azt a végtek-n lelket kitölti és ez : - isten. K?ll te. hát az Isten a lélek egyensúlyaként. Csak istenes lélekkel tudunk b?ls6 harmóniában élni. Ha ez az egyen suly megvan a Lelkünkben, akkor nem mozdíthat kl bennünket senki a harmóniából, mert hinnünk van a végtelen suly, az Isten.
- És amikor elérkezik az ember az utoLsó állomáshoz, a halálhoz, megint csak odaér Istenhez. Akkor, a leghetykébb lélek is odatalál és Isten ős, örök, hatalma* valósága kitágítja a megszükült tudat utojsó kicsi rését is ós azon keresztül is reagál még egy lényre, a végteleír Istenre.
Ha kell Isten, hogy 1\'gyen tó£
sunk, egye"sulyu(nk és a halálos p« lanatban utolsó menedékünk, - a™ kor kell áz Isten különösképp^ nekünk, társtalan, rokontalan nvfl gyaroknak, Kelft és fsZ
tározó helyén, ahol társWBhul, mtt
.111)
--"5«—1•
gunkra hagyatva állunk. Ha mindazt » pénzt, vért. hősiességet, amit ezen a poszt.*i ez a nép áldozott, kultúrára, művészetre, hódításra fordíthattuk volna, ml lehettünk volna* világ első biroda\'ma. De Itt
tMian BOícturt
HSR\'mlfui 12.
állunk, tisztán politikai konslellá-
oiók kényekedvének kiszolgáltatva. Egyedülvalóságunknál fogva több okunk van keresni és több jogunk van kérni Isten szövetségét, mini a világ bármelyik népének.
Csótt: Géza: „Feleljen mindenkinek a lelkiismerete"
meddig az örök egyházi & krisztusi tanokat nem sérti 1 Qfcps és helyeslés zaja.) (
- Az Alctk) Cathollca n kalollkus közönséget vissza akarja vezetni Krisztushoz. Több lelkiséget akar. Ezért van szükség egységre, összefogásra. A főpásztor és a vidéki kajolikusság jelenléte tjnnepl keretben1 Impozáns demonstrációvá szélesítette ki ezt a nagygyűlést. Az összefogás megmutatta hnlalmát. * . Igaz, hogy az> életben, a társadalomban vapnak súlyos lmjok, de meg kell látni annak\' n jó olda. lát is. A bajokon csak összefogással lehet segíteni. A parancsokat, a krisztusi igazságokat nem elég mOg. tanulni, azokat át kell Ültetni az életbe is. Az evangélium nem szószéki, olvasmány, hanem utmutató az Éleiben, elveit át kell vinni az Élet minden megnyilatkozására. Ezt akarjn az Aello Cathollca. A krisz.
Ezután CsMhl Géza murakereszt-url apát, pápai prelátus lépe\'t a szószékre
- Két esztendővel ezelötl - mondotta - ugyan ehelyütt tartottuk meg az Aello Cathollca zászlóbonló. nagygyűlését Akkor programot adtunk, hogy a katolikus öntudatot minden lélekben felébresszük Hogy a két év alatt eléren mit végzett mindenki, arra feleljen mindenkinek a lelkiismerete.
Nem elég kacagtató, humorosan kedves beszédeket, mélyenjáró fllo-zofial fejtegetéseket végighallgatni, mert itt léleknPntésröl van szó. Ez pedig komoly dolog, mert az örök boldogság, a lélek örök léte a tél.
Egységet hirdetünk. Párt, politika, csoport, egyesület határain túlmenő lelki egységet. Szolgálja mindenki ott hazája ós az emberi Kég érdekeli, ohol tudja, ahvl és ahogyan akiarja, de csak addig, a
tusi élettel fel kell égetni a tái». <t>ilom bűneit és a tisztesség és becsület kell, hogy urolkodjon minden vonalon.
- A papság és a hívek találjanak egymásra, mert nyáj pásztor nélkül épp oly szomorú látvány, mint vezető nyáj nélkül. Ez azonban nem szórakoztató előadásokat (eK"nl, hanem komoly vezetést.
- Krisztus kikívánkozik az élet, be. A katolikus öntudatot hirdetni kell, fel ken rázni a lelkekel, hogy Krisztus elvei szerint tanuljanak meg élni.
Szeretné, ha a szónokok szaval a lelkekben talajt kapnának, hogy oll gyökerei verve, kiha|tsan ik és gyümölcsözzenek. Élesen látó, bölcs szavait és egyben a nagygyűlést a kővetkező szavakkal Fjezte be lelkes taps közben :
-t Bekét, nyugalmat és megértést Krisztus mellett, Krlszlusérl 1
ilyen gondolatok után, ez\'k sikerére adla végül R-j\'I Nándor megyéspüspök íöpásztori áldását, o mely a nagygyűlés záróaktusa volt-A határőr-zenekar Himnusza utón az elvonulás hosszú ldöt veti igény, be. Az ezrekre rugó tömeg, lelkében gazdagodva, csendes-\'n és rendben távozott a kanizsai katolikusság nagy megmozdulásáról.
Beszámoló a nagykanizsai püspök-napokról
A megyéspüspök látogatásai az egyesületeknél, iskolákban — A főpásztor ünneplésének társadalmi programja — Az ifjúság lelkes tüntetése
Rott püspök előtt
A kanizsai püspök-napok gazdag programja kifejezője volt annak a Gzpíetctnek és ragaszkodásnak, a mély a föpásztort hivei minden rétegében körülveszi. Minden egyesület, a társadalom és a társaság egy. afánt részesülni akart Rott püspök Bzemélyes kősiségének örömében.
Szdmbaton a bérmálás után az Oltáregyesület kiállításán tiszteleg, tek előtte az egyesületek. Délután
a leányllceumban
volt a megyéspüspök, ahol a Notre Dame nővérei, a tanárkisasszonyok fogadták dr. Kerkay József Igazgatóval az élen, Az intézet virágos ud. varában sorfalat álló növendékekkel a püspök elbeszélgetett, majd meg. tekintette a llcisták Antigone-elő-adását. A műsor kezdetén G&rln^r Évi VIII- o. t. mondott üdvözlő beszédet és csokrot nyújtott át a fő-pásztornak, akinek az Antigoné elő-dása láthatólag megnyerte a tetszését.
Innét a püspök és kísérete a Missziósházba
m^snt, ahol a Missziótársulat szervezete és a Szent Ilona Leányklub teát rendezett tiszteletérc. A föpász. tor bevonulásakor a beányklubének kara Rátz Alajos kántor vezetésével a Prohászka-hlmnuszt adta elő, mdjd Kolta János piarista tanár, egyházi tanácsadó meleg szavakkal üdvözölte a megyéspüspököt.
Rof. Nánffor kedves és közvetlen válaszában a szeretet munkájáról
beszélt, amely a Missziótársulat programjában különösen nagy szerepet visz. Ez a szeretet csodákra képes, mondotta — és nem mulaszthatja el az alkalmat, hogy meg ne említse azt a bámulatra méltó munkát, amellyel a nagykanizsai Misszió 183 házasságot rendezett. Megbecsülhetetlen munka ez, mert eltűnnek a botránykövek ós a város erkölcsi nívója nap-nap utón javul ezáltal.
Az egybegyűlt szépszámú és elő. kelő közönség, akik között ott láttuk a város vezetőit és az Egyesületek képviselőit, lelkes tapssal kö« szönte meg a főpásztor szavait. A megyéspüspök kedves közvetlenség* gel elbeszélget^ a jelenvoliakkut és vacsoraidőig maradt a missziósnővérek vendégszerető otthonában.
Este
dr. Krátky István polgármester adott vacsorát
a megyéspüspök tiszteletére. Az egy házi és polgári társadalom kitűnő# ségel voltak hivatalosak a vacsorára,\' amely alatt a házlgazga felköszöntötte a város illusztris vendégét. A főpásztor a városépítő, egyben ka-tolikus szellemet erősítő munka meleg elismerésével a saár.\'tet hang-jáa válaszolt a polgármester szu. vaira.
Minden várakozást felülmúló volt a plébániatemplomban az
éjszakai szentséglmádás.
Este 6 órára már megtelt a
templom és attól kezdve reggelig állandóau zsúfolva volt. Nagykanizsa 27.000 katolikusának minden rétege képviselve volt ezen a halai, nias éjszakai demonstráción, amely karácsonyi éjféli miséknél is nagyobi) tömegeket mozgatott meg. Estétől hajnalig több Ízben voltak elmélkedések, prédikációk. A tömeg óráról Órára csak személyekben változott, számban nem\', i
Vasárnap a katolikus nagygyűlés utón a piarista atyák vendége volt ebédre a főpásztor, majd részt vett a délutőni nö-gyülésen, amelyről külön számolunk be.
Fetedhetctlcnül impozáns voll -talán soha még olyan
az esti körmenet.
Tizezer ember mozdult meg leg}-alább és tömegektől feketélltek végig az utcők. Kiskanizsa külön ha. talmas menetben vonult be, a kis. kanizsai leventék zenekarával és a magyar-ruhás gyermekek ennivalóan édes, tarka kis századával, amelyet egy pöttömnyi legényke vezeteti. A körmenet eleje már visz. szaért a cintóriumhoz, amikor a vége még a Szent Imre-utcában kígyózott be a Csengery-utra. A menetet a határőrz^nekar klsérle. Meghatóan szép volt a halárörök érc-falként térdeplő kordona az Ollári-szenlség előtt. A püspök külön dl-eséretiel emiékezeit meg a határőrségnek a katolikus ünnepségekben való részvételéről. A körmenet-
ben « tőpásator taaga vitte a Szentséget papjai diszn kíséretében. Egy óránál hosszabb Ideig ISrWt, amig a körmenot visszaért a tornámba.
Vacsora a püspöki biztosságon
volt vasárnap este, amikor is Gaz dug Ferenc püspöki tanácsi* látta vendégül aa főpésztort, kíséretéi és a város kalollkus közéletének papi és polgári notabtlltásait. A püspö. köt a házigazda köszöntötte fel, utalva arra « szent és nemes versenyre, ami a lelkiek terén kialakult Nagykanizsán, amióta a főpásztor gondossága üt püspöki biztosságol létesített. VS <■\'■■
Dr. RafJt Nándor pohárköszönlőjé-ben a hála lélekliől fakadt Jvaival aposzttofálta Gazdag Ferencet, aki 14 éves nagykanizsai működése óla szinte a semmiből Alkotott uj terű. leteket a város eleven, buzgó hu-életének. Katolikus közéleti munkássága - mondta - n sikerek egész sorára tekinthet vissza s ha eközben llfOtt cllentállásoklm is ütközött, nem lényeges az, hiszen a legjobb célért történt minden cítfle. kedete. A plébániával való békés ojyüttmüködés felold örömének adva kifejezést, arra emelte po-harát.
Vacsora közben
Lamplónos szerenád
volt a püspöki biztosság elölt a püspök tiszteletére. Már 9 óra Is elntult, de a Fő-utca tömve voltemberekkel, amikor felvonult a Levente Zenekar Schiller János zeneiskolai tanár vezetésével, n Katolikus Legényegylet és a Napsugár Ijeányklub lampionos, láklyás menete, leventék, cserkészek és Keltt/ig Ferenc karnagy vezetésével az Ipar-leslületl Dalárda. Az Ifjúság nevé. ben BáriUm István legényegyleti rendezőbizottsági elnök rövid I*. széddel köszöntötte a főpászjorl, utalva n magyar fiatalság maii nagy megpróbál látására, amelylicn egyedüli fegyvere a krisztusi türelem és hit. A dalárda és a zenekar számait a püspök szeretettel meg. tapsolta, majd beszédélren melegen megköszönte. Az ifjúság szónoká nak válaszolva, megható szavakban vázolta a fiatalság helyzetének okait, a trianoni tragédiái, amely nem csak földünket, hanem fiatalságunk kenyerét is elvette. ,
- Nagy baj, - mondta — hogy soha annyi tanuló nem volt Iskoláinkban, mint most, vagyis az aspirációk rendkívül megnövekedtek, amikor a rmmka-helyek viszont eresen megfogyatkoztak. Hiszem azonban, hogy az aspirációknak ez a megnövekedése erőgyűjtés a magyar jötő számára.
ígérte a főpásztor, hogy hatáskörében továbbra ls megtesz mindent a kalollkus fiatalság érdekíben.
Az utcán álló tömeg lelkes, hosz-szantartó ovációval ünnepello a fő. pásztort.
A szerenád rendezéséért a Kato. Ilktis Legényegyletet Illeti a dicséret
Tennis ütők, tennis cipők, tennis ingek, tennis blousok, tennie nadrágok, tennis zoknik ós harisnyák
[nagy választékban kaphatók , Sxomolányinúl^

„ZALÁI-KflZLOXV
a
ODOL
I O G V É V
Reisehl Imre, Keszthely városbirája lemondott tisztségéről
Nagy viharok a keszthelyi képviselőtestület ölésért — Sorozatos lemondások Keszthelyen — Meizler képviselősége felkavarta Keszthely nyugalmát
Keszthely, május 11
A keszthelyi képviselőtestület egyéb-kínt csendes életében minap nagyon izgalmus közgyűlés zajlott le. Amióta Meizler Károly a kerület megválasztott képviselője. egyesek hangja megnőtt és egészen felforgatták a képviselőtestület egyensúlyát. Látszólag kisjelen-tőségü ügyeknél nagy viták robbantak ki. a túlfűtött hangulat viharokat eredményezett, majd Reischl Imre város, biró bejelentette lemondását.
A képviselőtestület az inségakció, strandfürdő, diáküdülö, a villamos-üzem és a halá.szlclep ügyeit tárgyalta. Már ezeknél a kis ügyeknél is feszült Volt a hangulíat, a vihar azonban akkor tőrt ki, amikor Szüts Károly kérdést intézett a képviselőtestülethez, hoxy miért nem képviseltette magát Me:zler nagygyűlésén. Már ez első szavaknál tiltakozások hangzottak a képviselőtestület politizálása miatt, hangos köz-bcs/.áHsok- áradat* ntdult a felszólaki
felé. többszőr félbeszakították és amikor viharrá fajult a dolog, a városbíró megvonla tőle a szót. Mindez termé-szelesni hangos vitát szült. Az elcsen, desedö zajban Reischl Imre városbíró emelkedett szólásra és l»ejclcntelli!, hogy miulán több dologban a képviselőtestület ellene fordult, levonja a konzekvenciát és lemond.
A bejelentést szó nélkül vették tudomásul. az izgalom azonban nem ült el és a gyűlés után. sőt még most is másról sem beszélnek Keszthelyen, mint a lemondásokról.
Ez érthető is. mert nem egyedülálló Reischl lemondása, amit már Írásban is benyújtott a főszolgabírónak. Lemondott Reischl Imre a Kaszinó el. nőkségéről is. Dr. Lénárd János hcr. cegi főtitkár a Keszthelyvidéki Takarék igazgatósági elnökségéről mondott le, mig dr. Gárdonyi I.ajos helyettes vá. rosbiró i»z Iparos Dalárda elnöki tisztségétől válik irt*g.
Magyarország háboríts felelőssége
a 20 ik század diplomáciájának tükrében
Irta: Ferenoi András
Mikor Oroszország terve Londonban köztudomású Itftt, a/ angol diplomácia kénytelen volt belátni, hogy c tervek megvalósulása esetén kénytelen lesz Anglia vozetőszerepét az Entente-ban átadni. A megrémült angol diplomácia szakított elveivel és erőszakos cselekedetekhez folyamodolt. Ultimátumban szólitotlu fel Olaszországot, hogy azonnal mozgósítson a Központi Hatalmak ellen s előZze meg az erő-pzakot a Duna vonalánál — -különben nem marad ép ház tengerparti városaiban.. Olaszország, mely kényrekedvre ki volt téve az angol flotta ágyúinak -- hiszen a Monarchia részéről semminemű támogatást nrtni várhatott két lehetőség előtt állott}, Vagy hü marad a Központi Hatalmakhoz, melyektől még győzelem esetén sem remélhetett semmit. — ezt a rossz; oszlrák diplomácia már előzőleg tudomására adta — vagy a szerződést megszegve, veszély nélkül, a győzelem biztos tudatában csatlakozik az F.n-tentehoz. Az első csetl>cn Olaszorszáq szén és élelem nélkül szenvedte volna végig a háborút, melynek emlékét sokáig őrizték volna rommá lőtt tengerparti városai. Olaszország nem választotta, de nem is választhatta a -dicső halált, egy szerződés miatt, melyet a Monarchia már úgyis megszegett, amikor az olaszlakla területeket nem csatolta vissza Olaszországhoz - másrészt pedig ezt a szerződést dMírmészjelénéi és a fentebbi okok miatt megtartani nem lehetett.
Erre a pontra szerelnék cgy kissé bővebben kitérni, meri sokan Olasz, ország eljárását «cs ilárd hitszegésnek. bélyegzik és megfeledkeznek, hogv a szerződéseket a kormányok kötik azért, inert azt nemzetük, a nép szempontjából hasznosaknak Ítélik meg. Nincs tehát joga egyetlen kormánynak a nép érdekeivel ellenkező srerző-déseket kötni, vagy akár csak megtartani oly szerződést, mely a nemzet részéről öngyilkossággal volna egyenlő. A diplomácia első és legfonlosabb tényezője az önzés. Az a diplomácia pedig, amely munkásságában az önzés faktorát elveti, nem <nemeslelkü és lovagias,. hanem rossz és tehetségtelen. Sajno.va magyar diplomácia erre csak későn jött rá, amikor e tétel igazságát a saját keserves tapasztalatai révén
/
Az olasz hadüzenet megtörtént és ugyanakkor az orosz csapattestek a Kárpálok között tűnnek fel. Már-már ugy latszik, hogy a Központi \'Hatalmak hadereje a véres kárpáti harcokban a kétfejű sas karmai között ösz-sr.eroppan.
Ekkor következik |»e a hircs galíciai áttöré-s, moly a diadalmas orosz se. reget visszadobja a Kárpátok gyűrűjéből. Az orosz hadseregben súlyos bajok észlelhetők. A Kercnszkl, majd a bolsevista forradalom meglazítja a jó katonaság alapkövetelményét, a fegyelmei. Az óriási birodalom minden részéből özönlenek Pétervárra a katonaszökevények. Mindenki elkeveredett, mindenki valami újra vár. A katonák bosszúért, az intellektuelek kar. rierért sóhajtoznak. A fejetlenség általános, ami magával hozza a háborúban álló halahnas birodalom bukását. A Központi Hatalmak, de különösen a Monarchia, nagyrészben tehermentesül. Minden vonalon győznek a Központi Hatalmak seregei, hiszen a némclek is mélyen bennt állnak nz ellenség földjén.
Most érkezeit el az idő, amikor Anglia learatta előrelátó diplomáciájának gyümölcséi. Már a háború előtt is igen erős német-ellenes agitáció folyt Amerikában. Ez a németgyülőlet az\' idők folyamán csak erősbödött. (Nem csekély része volt ebben Angliának.)
Anglia kétségbeejtő helyzetében Amerikához fordul a Panama-egyez-ményben emlilctt katonai segítségért. Az USA-ban a hangulat már amúgy is paprikás volt. hiszen sok millió dollár forgott kockán, (a Szövetséges Hatalmaknak nyújtott háborús hitelek), ugy hogy mikor a békés polgárokat szállító I.usitániát Is megtorpedóz-ták, egész Amerika lelkesedéssel ve-lelte magát az ismeretlen veszedelnick-kel járó háborúba. A hadüzenet után minlegv 10 millió önként jelentkező katonát toboroztak, amelyek közül 2 millió Európában meg is jelent. De hol? Ez volt az a nagy kérdés, amit, dacára a jól szcrvczelt német kém-hálózalnak. a Kőzponli Hatalmak nem tudtak meg idejéberti s a késedelem okozta a Központi Hatalmak bukását is. >
Az amerikai háborús okmányok kőzött néhány éve megjelent egy Irat,
mely Tisza Istvánnak az osztrákoktól rúggellen békeajánlatával foglalkozik. Az oroszok visszavetése után Tisza István közli az fiszakamerlkai Egyesült Államok kormányával, hogy .a védő-háboru részünkro ezzel be van fejezve.. Külön békét ajánl fel, azonban a tárgyalások nem vezetnek eredményre, megszakadnak. Más akták bizo-nyitják, hogy Tisza erélyesen ellenszegül a kíméletlen buvárhajó-harc-nak, melyet az amerikaiak előszeretettel emlegetnek, mint hadüzenetük legsúlyosabb okát. Azonban a magyar miniszterelnök szava vajmi kevés II. Vilmos császár akarata melleit.
iÓlfi elején megindul a kíméletlen búvárhajó harc. A németek nem hitték, hogy lehetséges lesz az amerikai csapattestek partra szállítása. Azonban az amerikaiak nagy kerülővet Bordeaux-ban szállottak partra. Innen jól tápláltan, kényelmesen, folyton gyakorlatozva haladtak a német,határ felé. fis mindezt a legnagyobb titokban.
Ezalalt a németek már behatoltak Franciaországba és gyors ütemben hfl-ladlak Páris felé. Helyre akarták hoz. ni a híres «Marnel csorbát* s most Újból a Marne mentén törtetnek előre, ellepve n francia országutakat. ,Ez országutak központja azonban nem Pá. ris mint azt a német hadvezetőség gondolta, hanem a catalaunumi sikság. hol már a hunok is eltévedtek és Attila is vereségi szenvedett. A németek pedig csak mennek előre Páris felé.-
Egyszerre pedig azt veszik észre, hogy egymást lövik, csakhogy Páris nincsen közöttük, Páris nincsen sehol. A német hadvezetőség látva, hogy mellé lőtt a célnak, igyekszik u hibát a legkisebb időveszteséggel megoldani, de akkorára már megjelent az óriási amerikai hadsereg, — csupa friss, pihent hadlest. Az eredmény már nem lehet kétséges a megfogyatkozott, erejét vesztett seregeinkkel szemben.
Ekkor hirdeti ki Wllson. az USA el-nöke 14 békepontját, mellyel a népeknek önrendelkezési jogot biztosit. A Kőzponli Hatalmak őrömmel fogadják a wilsoni békeelveket (meg kelt vallanunk. hogy a Központi Hatalmak bel-IHilllikai és gazdasági helyzete olyan zilált volt, hogv nem igen válogathatod).
(Vége köv.)
Beszámoló , a íetenyel kerületben
I^ten^e, raájtft Vasárnap (ártotta besZárholó körútját kerületében Nagy István letei>yel országsyülési képviselő, akit uljátyaq vitéz Rirö (lyőrjjy, Drózdy Győző ,or. szágnyülési képviselők, vitéz dr, Bif$ Ignác, a Nemzeti Egyséfc vármegyei vczelötitkára és több más politikus kísért.
Nagy Istvánt kerületének községei mindenütt nagy szeretettel fogaatfik. Heszédélien kirejtette, mit végzett, etf, dlg a Gömbös-kormány, rámutatott annak alkotásaira, népi politikájára, amit csak rosszakarat vitathht el. Be. szédeket mondtak a többi képviselők Is. Nagykanizsán át hétfőn reggel visz-, szatérlek Dudapestre,
Epe- és mijbetcgségekflét, első
sorban epehólyagkatarrus, epekép-zödés és sárgaság eleteiben a mindenkor enyhe hatású természetés „Ferenc József" keserűvíz a hasi szervek funkcióit élénkebb tevékenységre serkenti. Évtizedes orvosi tapasztalatok igazolják, hogy az oltho-ni ivókúra leggyakrabban ugy válik Igen eredményessé, ha ft Ftrenc József vizet reggel éhfeyorfiörra, kevés forró vizzel keverve isszuk.
Zivatar I
Pt .gnóili i Sok helyen, főleg nyngaton, zivatar és esetleg jégeső, később élénkülő szél, a hő nyugaton csökken, sz Alföldön nem változik.
Naptár: Május 12. Kedd. Kom. kat. Pongráo. Protestáns Pongrác. Izraelita ljar hó 20.
Gyógyszertárt éjjeli szolgálat e hő 15-ig a Márln gyógyszertár, Királyutca 40. és a kiski" izsal győgyszertár.
Már csak májua 18.-ig lehel a
Budapesti Nemzetközi Vásár
50% utazási kedvezményével Budapestre ntuni.
SIESSEN 1 Váltsa meg vásárlga/olványát!
Nagykanizsán : a Nagykan!; sut Takaréktár R.-T.-nál ét a Menetjegyirodában.
kni P 2.80 ....... j\',,,,; .. , i
Kapható pénztár
ZALAI KÖZLÖNY
1686. májút 12.
Az NTE döntetlenül játszott a Pécsi DVAC-al
DVAC-NTE 1:1 (0:0)
Kis számi) közönség néxlc végig az l\'NTE ulolsó itthoni bajnoki mérkőzését. Azoknak volt igazuk, akik otthon maradtak, u*ert ez a mérkőzés a futball el k-n propagandája volt. A DVAC-tól még mezőnyben láttunk valamit, de az NTE ugj\' a mezőnyben, mint a kapu elölt teljesen csődöt mondott. Csondoron kivül nem volt az NTE-nek egy játékosa sem, aki csak elfogadható futballt játszott volna. Fáradt, lélck-nélküli játékot mutatott mindkét csapat és hiába volt a f)VAC-nak néhány igazán szép támadása, ha a kapu elölt a legbiztosabb helyzeteket nem tudták kihasználni. A csatársorok gyenge já. tékát misem jellemzi jobban, mint hogy az egész mérkőzés során nem láttunk a két csatársortól öt rendes kapura lövést. Egyetlen mentség lehet a gyenge Játékra a nügy molcft.
A két csapat a következő felállításban játszott:
DVAC: (írozdics — Loos, Projda — Krivilz, Relnhojd, Tóth - Cslrko, Kesztler I., Fúhrer, Dunai Kesztler II.
NTE: Csondor — Csáki, Arany — Farkas, Horváth, Kudich - Csász, Ja-kubecz, Szollár, Szcndrői. Jelinek.
Már a 2. perc,ben Szollár Jelinek beadását elrontja. Az 5. jKTcben Csirke kapufát lő, majd Csondor véd veszélyes helyzetijén. A 12. percben Dunai átadását Csirke 3 méterről fölé vágja.\' A 20. percben Fúhrer lövését Csondor kiüli Dunai elé, aki az üres kapu fölé lő 5 méterről. Az NT^.nek sehogy sem megy ebben a felállításban a játék, tehát átcsoportosít, Szollár visszamegy jobbhalfnak, Farkas jobbszélre és Csász lesz a center. Sokkal jobban megy mindjárt, Csász kétszer egymás, után szépen Io, de uincs szerencséje. A 44. percben Farkas beadása az ötő. sön Jakubecz elé kerül, aki nem lő még onnan sem, hanem Csász elé
passzol és oda a nagy helyzet.
A második félidőben az NTE erősen szorongat és mégis a DVAC, rug góll. A 8. percben Csirke kornerét az üresen álló Dunai Közelről a sa-rokba lövi (1 :0). A 15. percben Farkas hatalmas bombája gólnak látszik, do Grozdics kornerre meni. A 18. perclicn Farkas leadásánál Groídics kiszalad a kdfruból, a labda Jelinek elé kerül, aki az üres kapu fölé lő. A 23. pcrdxn Farkas beadását Szcndrői Csász elé adja, aki közelről kiegyenlít (l : l). Ezután mindkét csapat a helyzetek egész-\' sorát hagyja ki. A 13. percben Szcndrői a kifutott kapus mellett is a ka-pufát találja el. Utána óriási helvzet a DVAC kapu előtt, 4-5 lövés pattog a kapunak, de gól nincs.
A DVAC halfsora koHállan ur volt a pályán., Krivilz szép jálékot mutatóit. A védelemből Loos emelkedőit ki a csatársorból a kél szélső érdemel dicWelet.
Ar NTE játékosairól kritikát sem lehet mondani, Csondor egyedül érdemel említést az egész mezőnyből.
Fenyő biró kifogástalanul vezette a mérkőzési.
(Ofl)
Kerületi eredmények
KRAC-PEAC 1:0 (0 : (IJ.
SBTC-Turui 8 :0 (4 : 0).
PVSK-TSF. 7 11 (3:0).
PBTC-VQGE 0:0.
Egyéb eredmények
Hungária—III. kcr. FŐ$:0.
Attila-Budai «11. 3:3 (2*:1);
Phóbus—SBTC 3:2 (0:2).
Er. So.—Bocskai 2 2 (1 : 1).
Szeged-Budafok 2:1(1:1).
A határőr válogatott biztos győzelmet aratott a kaposvári 6. h. gy. e. csapata fölött
Határőr vál-6. h. gy. *. vál. 5:2 (3:0)
Váratlanul jó ellenfélre talált a 9 Zrinyi játékowu felálló határőr váló-galott csapat a kaposvári 0. h. gy. c. csapatában. Változatos, helyenként szép küzdelmet vívott a két csapat. A határőr\' válogatott nem mulatta azt a játékot, amit várni lehetett tőle. Végeredményben azonban megérdemelte a győzelmet, mert sokkal vcgységesebb futballt játszott ellenfelénél. Olykor a kaposvári csapattól is egész szép támadásokat láttunk, a befejezés azonban elmaradt; Védelmié pedig a kapott 5 dugó ollenére is nagy játékot mutatott.
A két csapat a következő felállításban, játszott:
Határőr vál.: Németh TI, — Kárpát, Stróbl — Hegyi, Ködbaum, Pőcze — Poór, Németh I., Csóngei, Horváth, Bodn.
6. h. gy. e. vál,: Bardinecz — Nagy. Ctinóber — Iletesi, Nákói, Fazekas — Károlyi, Dutka, Bali, Vukov, Szilágyi.
A csapatok üdvözlik a közönséget. Heves határőr támadásokkal indul n mérkőzés. A l»pni csapat, egy kicsit könnyen veszi ellenrelét, a kaposvári védelem köunyen veri vissza az erőtlen határőr támadásokat. Bardlhccz a volt Somogy kapus gyönyörű védéseket mutat. A lV. perclx\'n Poór kornerét Csóngei 8 méterről fölé kiíldi. A 24. percben Poór szép beadását CÜftngei a kapunak háttal állva küldi
gyönyörűen kapásból kapura, de Bar-dínecz helyén van. Ezután erősen tárnád a kaposvári csapat, de eredménytelenül. Poór hatalmas bombája után szinte úszik a kapus és sikerül menteni. Ezután nagy helyzolet hagy ki a kfii>os-vári csapat. A balszél beadása két belső csatár olőlt is elgurul, akik cl. ügyetlenkedik a jó helyzetet. A 30. percben Kárpát szalad a labdával a lft-oson álló Csóngei elé ad, aki a későn vetődő Bardinecz mellett a sarokba lő (1 :0). Két perc múlva Német lövését a kapus kiejti és Poór közelről a hálóba küldi (2:0). Veszélyes támadásokat vezet a kaposvári balszárny és mégis a határőrök érnek el gólt Csóngei révén.
A második félidőre mintha kicserélték volna a kaposvári csapatot Szebbnél-szebb támadásokkal közelítik inog a határőrök kapuját. A 8. percben Poór, Horváth, Csóngei akció és máris a báléban a labda (4 :0). A határőr csapat lefékez és jön a kaposváriak 20 perce. A 14. percben a jobbszárny támadásából Vukov 18 méterről "gyönyörű dugót lő a felső sarokba, majd két perc múlva védelmi hibából a kapuból rosszul kiszalndő Németh mellett Vukov ismét a 16-osról szép dugót lő (4 :2). Most élvezetes szép a játék. Ugy látszik, mintha folytatná a kaposvári csupat a gól lövést, de a határőr védelem jól áH a lábán. A*
utolsó 10 perc ismét a hazai csa-palé, melynek során a 41. percben Poór kornerét Csöngei bomba fejessel küldi a hálóba és ezzel beállította a Zrinyi hagyományos 5:2-es credmé. nyél.
A halárőrök csapahtt>ól Poór, Hegyi, Németh I., Slróbi és Csóngei volt Jó. A kaposvári csapat védelme Bardinccz-ci az élén nagyszerű volt. Nákól ccn-terhalf, Szilágyi és Vukov érdemel dicsérelel.
Kaufmann biró jól vezette a mérkőzést. \'
A mérkőzés előtt, félidőben és mérkőzés után a kitűnő határőr zenekar szórakoztatta a közönséget.
__(Ofl)
Felhívás a Zrinyl-drukke-rekhez
Május 17-én tudvalevőleg Kaposvárott a KTSE ellen játszik a Zrinyi. Minden pont fontos. Iízért szükség van, hogy minél többen kisérjék el a csa-pa|ol. Elhatározta a vezetőség egy sin-autó járat megszervezését. A sinautó május hó 17-én reggel 9 órakor indulna és 4.81 P összegbe kerülne szc-
mélyenkiut. Jelentkezni tehet Hdrvttlh
Géza temetkezési vállalkozónál és a Filipovils fodrászüilelbcn szerdán délig. _
Zrínyi atléták
Kedd esle 7 órakor edzést tartunk. Itt fogom kiosztani a megérkezett sze-relvényt. Fölkérem ugy a szenior mini a levente atlétákat, hogy pontosan jc. len jenek- meg.
Süikoszldlljvetelö
fVOnyVHIöSl Átszervezek, irányltok. Különös gonddal ügyelek arra, hogy könyveléseim az adókivetéseknél elfogadtassanak. Vállalok bejáró könyveléseket átíró rendszerrel is — a saját munkaeszközeimmel. Társas clszámolásokflt, mérlegeket felülvizsgálok és elkészítek. Ellenőrző könyvszakértől megbízásoknak gondosan teszek eleget. Kimegyek vidékre is
riü Vgpnion NAOYKANtZSA, Ur. narczay Csengery-UI27/«T.305
B" mM □t
csodaszép és csodaolcsó
pünkösdi utazás
közt válogathat: ——————
IO napos társasutazás (május 23—június 2 )
PORTOROSEBA
Részvételi dlji 149 pengft, amelyben bennfoglallatlk: Budapesttől—Budapestig gyorsvonat III osztály, — hajóuton I. osztály, — podgyászszállitás, — elhelyezés folyóvlzes szállóban napi háromszori bőséges élheiéssel, — adók, borravalók, — strandfürdők.
Jelentkezési határida májas 16._
IS napos társasutazás (méjus 30—Június 11.)
Abbáziába
Részvételi dij ■ 138 psngS, amelyben bennfoglaltatik; Budapestifii—Budapestig gyorsvonat III. osztály, — podgyászszállitás, — )ó polgári tolyóvizes abbázlai szálló, — napi háromszori bő eges étkezés, — adók, — boiravalók. Jelentkezési hstárldtt május 24.
IO napos társasutazás (május 23—Június 2.)
VELENCE-UDORA
Részvételi dij ■ IS9 pengő, amelyben bennfoglallatlk: Budapeslöl—Budapestig gyorsvonat III. o>ztály, — motoros hajó, — podgyászszálitás, — elsőrangú hotel-penslo napi háromszori bőséges étkezéssel, — adók, — borravalók, — gyógydlj, — strandfürdő. _Jelentkezési határldH május IB._
4 napos sutébusz társasutazás (május 29—Junlui I.)
Részvételi diji 29 pengő, amelyben az autócar költsége Budapesttől—Budapestig bennfoglaltatik. UtUvil nem axüht^aet, c>ak kél darab rendőrileg láttamoiott fénykép. Kívánságra Igen olcsó ellátásról is gondoskodunk. Schilllngigénylésl díjmentesen elintézzük.
8 nspos Pullmann-luxusautócar kirándulás Imáj. 30—|un. 6.)
Grossglocknerre
Részvételi dlji 24B pengft, amelyben bennfoglallatlk az utazás kilünő szállodákkal és bősfges ellátással Budapesttől—Budapestig. Magyar vezelő I Utlránvi Bud»p»t-ay«r-Sopron-8em-raerlng—Leoben—HaiUtadt—Zoli am Se i -Otocknoratrasno—Bnd Puaob— Melweimosuo«-Fracz,l(,wti.|lau«-HelHgonblut MIllnUMerSee-VIHach Volden—Pörtschacb PackStrasso-Oraz—Fürstoiiwald—Tapolca- Bpe.t Schllllngfgénytésról díjmentesen gondoskodunk.
Siessen |elentkezni a Provinola Utazási ás Jegyiroda
nagykanizsai képviseleténél, a Nagykanizsai Takarékpénztár Menet jegyirodájában, ahol bármilyen egyéni utazá-_sokra is felvilágosításokat kaphat.
1936, málué 12
DALAI KOZLOffVi
EMLÉKEZTETŐ
Mája* 11.
A megtalált gyermek a színházban fél ö órakor (I. kórz. elemisták előadása). Máju» 17.
I^evcnte majális és boxverscny 4 órakor az Iparoskörben. Klskanizsai Kalh. Ifj. Egyesület ma. jálisa 8 órakor a Levente Otthonban, ■áju. 19.
Fehér Arthur előadó-estje az izr. kistcmplomban 9-kor. Hájas 20.
Növendékhangverseny a zeneiskolában 0 órakor.
Máju. 24.
Hősök ünnepe. Májua 27.
Növendékhangverseny n zeneiskolában 0 órakor, ■ijai Sl.
Az Ipartestületi Dalárda majálisa a székház-kertben.
Tüzoltó-juniális. Janlu. 17. Piarista Diákszövetség Juniális* 6 órakor a gimnázium udvarán-
JégaxekrényekI
nir bavi i-Mi résilntrii
— (A törvényszéki vizsgálat)
Dr. KoncZwald Endre, a pécsi tábla elnöke, vasárnap befejezte hivatali vizsgálatát a nagykanizsai törvényszéken,és visszautazott Pécsre. Dr. Koncz-wald több napi vizsgálatának eredmé. nyeként a birói és a fogalmazói karnak, valamint a tisztviselőknek és nl. kalmazoltaknak legteljesebb elismeré. sét fejezte ki a példás ügymenet és kifogástalan vezetés felett.
— (A Kath. Legényegyletben)
a megyéspüspök hétfőn este fél 8 órakor szenteli fel Szent József szobrát, amelyet Szabó István adományozott az egyletnek. Ebből az alkalomból a főpásztor beszédet fog mondani. A legényegylet vezetősége szívesen látja a város érdeklő közönségéi..
— (A nagykanizsai Ipartestület)
május 14-én tartja havi előljárósági
üléséi Samu Lajos elnöklete alatt.
— (Sebő Miklós és Fehér Arthur estje)
Május 16-án, szombaton este a Kaszinóban Sebő Miklós, a rádió énekese 6á I\'ehér Arthur előadóművész együt. 4es estet tartanak. Az érdefces dal és előadó estet,nagy érdeklődés előzi meg. Jegyek a nagylrafikban már kaphatók 50—150 filléres áron.
— (A tűzoltók mulatsága)
A nagykanizsai tűzoltóság május 31-re nyári mulatságot tervezett. Technikai okokból a tűzoltóság ezt n mulatságot junius 7-re halasztotta, amikor ls nagyszabású juniálist rendeznek a sétatéren változatos programmal.
— (Az Első önkéntes Munkásszázad)
földmunkában jártas munkásokat is. mét felvesz. Jelentkezni lehet kedd délelőtt 8 és 10 között a munkaszázad vezetőjénél Pclőfi-ut 46. alatt.
— (Az uj/nyári menetrend)
Május 15.6i lép életbe az uj nyári MAV-menetrend. A Nagykanizsa—balatoni viszonylatban — értesülésünk szerint — az uj beosztás jobb lesz, de még mindig nem üti meg azt a mértéket, amit Nagykanizsa kiván. A tel-jes menetrendet annak idején közölni fogjuk:
— Megjelent m ■IllUk Könyve
legújabb száma, ára 20 fillér, kap. ható mindenütt. Minden számhoz keresztrejtvény értékes dijakkal. A Mii. liók Könyve megjelenik minden bélen, előfizetési ára egynegyed évre 13 regény 2.40 pengő. Kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.
— A május hónapot
minden esztendőben ünneppé avalja a Budapesti Nemzetközi Vásár. A ma. gyar gazdasági élet e nagy Jelentőségű eseményével foglalkozik a Reklámélet uj száma. A Jelentékenyen bővített szápi tele van friss, eleven tippekkel, ötletekkel, tanácsokkaL Előfizetés egy évre 12 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, V., Lipót kórut 0.
— LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett ls mindenki részére igen olcsón beszerezhető Kopsfein Lipót L .Magyarország legnagyobb buloráruhá< [ sában.
= Ha fogainak zománoát kimélni akarja ugy, hogy fogai mégis fényesen fehérek maradjanak, csakis Odol fogpépet használjon. Az Odol fogpép a legfinomabb anyagokból készül, tehát nem sérti fogainak zománcát és mégis biztos sikerrel tisztítja a fogakat.
Gőzfürdő nyitva reggel 0 órától est« 8 óráig (hétfő, szerda, péntek délután k#dden égést u«p nőknek).
- (llélycggijüjlGk találkotófa) hét. főn délután 6-4ól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében. — Siesta Sanatórium) főváros egyik legideálisabban fekvő é& orvosilag legtökéletesebben felszereli gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészel, szülészet, nőgyógyászat, uro-logla stb. Röntgen. Kémiai és mikroszkopia! lal>oratoriutó. Elektrokardio-graph (sziwlzsgáló). Krogh féle alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Ente-rocleaner (bélfürdő). Modern vlzgyógy-Intézet. Orvosilag vozetett villany-üzemü konyha. Elsőrendű ellátás. 9700 négyszögöles parki Olosó árakl
Ottó királyfi húga
tartózkodási engedélyt kért az osztrák kormánytól
Bécs, május 11 Oltó királyfi legidősebb buga, Adel-liaid főhercegpő Ausplriába való be-utazási és tartózkodási engedélyt kért, mert olt akarja folytatni tanulmányait. A szövetségi kormány még nem döntött az engedély megadására vonatkozóan.
hAlók,
ebédlők, uriszobák,
kombinált berendezések
budapesti wmmm
Budapest, VIII. Baross-u. 21.
■ wálMBzték. m
>.<n<rr«nlaHli.Uar. I
Sí,vl«.l»ak rajz,Inkát reighlviara d!J-Mentei.n bemutatja.
Szobabútor vásárlása esetén vaautl kOltaéget visszatérítjük.
Sztrájkol ■ gBrSg munkAnig
Athén, május 11 A görög munkásság elhatározta, hogy hétfőn az egész ország terülő* tén sztrájkba lép. A kormány minden óvintézkedést megtett.
cipóben ját, fcs
KHBME
divatcipőt
tím!
pvmKalw.1 MuMMk al a MaMaid KMEROÉ dtratd, M^M, Wkmyl vM<t|4is(ára
flS&F1
ma ■ ihni iiiimwhitu
Fizessen elő /
f\\i •>, alt, ivaM
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában a legszebb magyar képes
folyóiratra I
Irodalom, képtfművéezet, zene, sxtnh&z, Ilim, könyvek, társadalmi Met, vllág-cseméayek valóságos élő t Q kr 0 a Franklin-Társulat képea folyóirata, a
TÜKÖR
SzerketsU fU.af JóaMf,
Írják a legkiválóbb magyar Írók, költik, tudósok, újságírók, llluszt-trálják a logjobb rajzolómOvéatek
és fényképozflk.
Évi előfizetés P 840. Előfizetéseket készségesen továbbit a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatala: Nagykanizsa, Pö-ut 8. A Zalai Közlöny előfizetőinek lényeges kedvezmény I
Ha felatazik a Nemzetközi Vásárra,
jöjjln el velőnk má|us 17.-4n v.sirnap egész napos tündéri hajókirándulás kertiében
i. .:
ESZTERGOMBA,
a magyar hercegprímás történelmi levegőjű székvárosába. | Indulás Budapestről reggel 7 órakor az Eöivös téti hejó-állomásró\'. Érkezés Eaitargomba díielőtl léi 12 órakor. Viistalndulis délután 5 óiskor, étkezés Budapestre es e 8 órakor. Esztergomi program, a székesegyház és a priraási palota meglekin.ése. bőséget ebtd az elegáns slrandvendíg-lóben. FJrdés a g/ógyitó hévviztl strandon. — A vilánhirU Árpádkori ásatások megtekint.\'se és egyéb látványosság^ A hajón oda-vlsszi remek jjn-zenekarrói és egyéb szórakoztatásokról gondoskodunk. — Mindkét fedélzeten téno I Részvételi dl] személyenként 7 pengft, melybea a klrándulis minden költsége bennfoglaftailk.
Jelenthetni lehet mája* 14.in cMBrtSkSn dilit aPra-v írt rítt Utazási és Jeüytroda « Naűyhanlzeat Tan
EALA1 KÖZLŐN*
1986. mi ha la. I
APBÓHffiDETÉSEK
l \' LJi K..u .uTÍ \'IKL
B* >
fűd 84, kérünk. Ha
W92
i etéólö igy
Nagyon uép i fehér ágynuiraccal éa többféle bútor ef-yó. Horthy "MlHÖS-ut 3.
i
f5j
*•, etöimbÍB, fttrdóizobll
Iakáa\'nelKÍheí\'ljégckkel iiigiuilm l-re Hadi. Petőtt-at 1 1842
I : Rtttoat-ate. 23. WMkhéx.meiy ain dcnWé fulefnefc «egfeltl, .ionnal eladó
Két altdeutsch így .Imáó, Qyár.o.a
■.ojT\'
iffAtáa. Nógrftdategye legszebb danaperlt nyaralóhelyín, gyermektelen ht-ajuplr Mfdt házában ciaUdligkánt elzál-lal*>.öi«4 4|láU«za JdóseM.uat .agy hölgyet blzonyoz összegért. Clm a kiadóban.
.,!ÍIV«7«
UtaioMs, IQrdösiobás lakás az«n Balra vsgy angasatusra kiadó. Bagtaa-sor S. 1170
\' SzíV mxuziv o.«l*<Mh*«, kedvizé mWfkkel. dsdó. Jóssal löherMg-Ht^-
Klp<,yariaak gondozásához és háztartási cnaakikhoi értő, közepes életkorit Bő szórnál vagy június elsejére alkalmazást nyerhet. Clm a kiadóhivatalban. 1850
Vasúthoz közel Sl»<fé azonnaira egy kétszobás és egy háromszobás lakás. — Horthy Miklós uTXS
Jósaim karttalált fajaitmeg
óz> CslsBUdla Lajosaénál, Rózsa-u. 21. *
. mindennemű ondo-lálás, ha|festés, nöl-, uH- (s gyermeklul-vágás és aladen szskba vágó munka Pulpovlca lodrásztlzlrtébcn készül. Csen-gezy-Bt 2. Telcton 526. *
ÖOŰ o-«l li
eladó. Bólvos-fér 31.\'
Ó»a<l«kki».a ügynökök sd|ák be llásbetl alánlatukal eddigi nültödésOkkel .Ért eltoglsltság tahikon- |ellglre*. KI-■dóba. 1887
Eötvös-tér 8. statt egyszobs-konyhás lakéa mellékhelyiségekkel suguntus l-re
Egy bold taosraa, lábon, eladó. Bővebbet József ftherceg-nt 76/a. \'
Ml«aka|*rata, elegáas utcai azoba, tdrdöszobs-haiználatlal kiadó. Deák lír 5. •
Főzni tadó k.JáranSZ azonnal felveszek. Havas, Deák-tér IS. 1887
Jártas kajéréatt keresek szonnsll belépésre. Ktniul-n. 4/c, Práger, 1873
MütiitoKlittl litíln; Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1933. október ő-tói
ErxaAbat-tár—VaaalAIIoatá*
448
6 80 T» IS
1106 12 46 13« 1410 1800 1750 1J-10 1BS0 2ISS 2S«
!?
l I 8
í í !
| Latanyai manatrand
\' S4S «.„l.,u.l,. 1,1.8 08 u. 1400 l.tMjIr. irt. 15-10
___■\' ■ _.._____
Az abesszinek szent városában koronázzák Etiópia császárává Viktor Emánuelt
Olaszország átnyújtotta a Népszövetségnek az Abesszínia annektálásóról szóló bejelentést — Viharokat várnak a tanácsülésen, amelyet ezért junlusra halasztanak
Genf, május 11 Az olasz megbízott hétfőn reggel átadta a Népszövetség főtitkárának az olasz kormánynak azt a jegyzékét, amelyben Etiópia ann?ktálásál közli. Avenol az átvétel után kijelentette, hogy az annektálást tudomásul veszi, de annak elbírálása a Népszövetség tanácsára tartozik.
A Népszövetség tanácsa hétfőn délután ül össze. Az ülésre meghív* ták Etiópia képviselőjét is. Politikai körökben biztosra veszik, hogy Alolsi báró, az olasz megbízott til. takozását jelenti be Etiópia megbízottjának jelenléte miatt.
A londoni kérdőjel
London, május 11 Az angol kormány a hétfői minisztertanácson dönt azokról a kér. désekről, amelyek Etiópia megszál-
lásával és birtokbavételével kapcsolatosak.
Politikai körökben biztosra veszik, hogy a hétfői népszövetségi ülésen Etiópia részvétele körül bo. nyodalmak lesznek es ezért ugy tud ják, hogy a tanács ezügyben a döntést a juniusi tanácsülésre akarja halasztani. Genfben az angol meg-megbízottak élénk lárgyalásókat folytattak a Népszövetség tanácsá. nak tagjaival.
Londonban az angol radikális párt néhány tagja már most követeli, hogy a megtorlásokat azonnal szüntessék meg.
Róma, május 11
Mint az olasz fővárosból jelentik, Viktor Emánuel királyt Akszum szent városában fogják Abesszínia császárává koror^ázaii. ,
Nyilatkozik a négus megfutamodásának okairól
Jeruzsálem, május 11 A négus az újságírók tlS2rteletére vasárnap teát adott Jeruzsálemben szállásán. A tea után, amelyen a külföldi sajtó összes képviselői jelen voltak, a négus titkára nyilatkozatot olvasott fel, amelyben a négus kijelenti, hogy ha Addis Abebában marad, halál vagy fogság vár reá-Azért jött el a fővárosból, mert meggyőződése, hogy ezen az uton többet tud tenni hazája érdekelért.
A négus nyilatkozatának további részében, amely futását van hivatva menteni, elmondja, hogy az ellenállás teljesen kilátástalan lett volna, nem akarta népét még nagyobb vér-ontásba keverni, ezért elhagyta az országát. Ezzel kapcsolatban a Dáily Mail amelynek tudósítója szintén részi vett a négus sajtófogadó estjén -közli Mussolini és más olasz nagy. ságok nyilatkozatát, amely szerint Olaszország vezetőit igen meglepte a négus futása és kijelentik, hogy ha a négus helyén marad, Olaszország igen messzemenő védelmet biztosított volna számára, esatleg a trónján ls meghagyták volna, olasz fennhatóság alatt.
A négus egyelőre Jeruzsálemben marad, annál is inkább, mert az nngoi kormány közölte vele, hogy Ixmdon. ban és Genfben való megjelenése most nem kívánatos.
A genfi okmány módosítása
Páris, május 11 A semleges államok hosszasan ta-nácskoztak a Népszövetség esetleges átalakításáról és az alapszabály módosításáról. Kedvezően fogadták a 11. és 19. szakaszok megerősítését is. A 16. helyett azonban inkább a eeviziós
cikkely alkalmazását tartják előnyő. sebbnek.
Meggyilkolták Addis Abeba volt kormányzóját
Addisz Abeba, május 11 (Lapzártakor érkezett) Addisz Abe-bábán egyre-másra jelentkeznek a törzsek főnökei és behódolnak az olasz parancsnokság előtt. Platta Takalát, Addis Abeba volt kormányzóját egy galla meggyilkolta.
A genfi tanácsDIés
Genf, május 11 (Lapzártakor érkezett) Ma délután 5 órakor Genfben összeül a népszövetségi tanácsülés, amely mindenekelőtt zárt ülésen állapítják meg a napi. rend első tárgypontját Abessziniának Olaszországhoz való csatolásának kér. dését, amit valószínűleg elfognak napolni. Nyilt ülésen kerül tárgyalásra a szenvedő idegenek megsegilésének kérdése, az egészségügyi bizottság je. lentése, valamint a megüresedett nemzetközi birósági helyek betöltése.
Gróf Széchenyi Aladár meghalt >
Budapest, május 11 Gróf Széchenyi Aladár, a felsőház tagja életének 74. évében hirtelen elhunyt Budapesten. Széchenyi a Nemzeti Kaszinó egyik szobájában tért az este nyugovóra, mikor ma reggel nem jelentkezett, utána néztek és akkor találtak reá holtan szobájában. Valószínűleg szlvhüdés ölte meg.
Kiadja a laptalajdonoa KOzgazdaságl Rt. Outeaberg Nyomda é« Délzalai Lapkiadó Vállalata N.gyJ,.,,!,*.. Palelöa kiadó i Zalai Károly. laUruíba^ tylpton i N^U^ 38.
KBzgyQlési meghívó.
A Nagykanizsai Ur. Jótékonyl és Kulturális Leányegylet tiszte léttel meghívja összes tagjait éti rendes köigyftlóiére, melyet f. hó 14-én, csütörtökön d. u. 3 órakor határozatképtelenség esetén f. hó 21-én, csDtflrtOkOn d. u. 3 órakor a nagykanizsai Izraelita Hitközség tanácstermében tart meg.
Tárgysorozat:
Elnöki megnyitó.
Jelentések.
Ellenőr, számv. bizottság jelentése.
A felmentvény megadása.
Választások.
Esetleges indítványok.
Az alapszabályok értelmében a máso-dik közgyüléB a megjelent tagok számán való tekintet nélkül határozatképes. Fel-hívjuk t. tagjaink figyelmét, hogy csak i olyan indítványok tárgyalhatók, amelyekel a közgyűlés előtt 3 napppl az elnökség, nél beterjesztettek. Nagykanizsa, 1936. május 11.
Dr. Rothschild Béláné sk. elnök.
Dr. László István sk.
itu titkár.
Nagykanizsa m. város polgármester élői.
8175/1936.
Hirdetmény.
Mindazok, akik •elyemienyésitéi-ttíi óhajtanak a folyó évben foglalkozni, jelentkezzenek Kontor Qyula cipésznél, Barakk 36., városi se-lyemtenyé«zté»l felvigyázónál, hol a selyemtenyésztéihez szükségei her-nyómennyiBéget és a hozzávaló papirost Injiyen kapják.
A gubóra folyó évben a felügys-löség a következő árakat állapította meg:
I. o. 1 pengő,
II. o. — 80 fillér,
III. o. —10 fillér.
Felhívok mindenkit, hogy a se-
lyemtenyéaitéinek most meginduló munkájába minél többen kapcsolódjanak be.
Nagykanizsa, 1936. ápr. 22. i»a Polgármester.
Gyümölcstermelők!
Szlromhullás a fOpermetezés Ideje.
lyt csak ugy ér el, ha ímegblihstö szerrel permetez Itéat a permetezéshez -kéa,tnr ntlklll
iklMSknek Ingyan adok .lássál permetezte!, ktlvetelje,
\' az oldal ön elölt legyen el-Jtve. Helytelen, gyenge vagy régtj oldalú permetezSszer i
használ. »0 lltar oldat 2-tfil 4 pangóért kéazlthatO.
Permetező-szerek műtrágyák, magvak
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
I. BitrSfj.,
»tk laalilUa
N«»yk»nlzs«, Er/sébet-tér 10. (A blróaAK BtUMt) Telefon 130.
^Hpm « Utfmó^ ai, Quttt
1 ¥ lAttadO .WkttU Umtnft,
.nuil A.
I ............. Zalai KtroU)
76a évfolyam 110. Kám
Nagykanlua, 1996. májug 13 szerda
Ara 12 IW.
ZALAI KÖZLÖNY
tiatodMl UadóWT>Uli rtmt 5. ..*-Meddői Béaika MUtuup dMn.
Felelős szerkesztő: Bi
a]os
Elótlzctéíi ár.: cgv hóra « psngó *0 lllUr. Sterkesztóiégl éi klidóhiv.Lll telefon. 1*. «x.
A célnál
Mussolini rádiószózata után ágyúdörgés, harangzugás, hálaadó ünnepi istentiszteletek, teljes harci fegyverzetben felvonuló katonai és fasclsta csapatok adták vasárnap Olaszország népének tudomásán az uj római birodalom megszületését-A megfékezhetetlen örömnek és lelkesedésnek olyan mámoros kitörése kiséri ezt a világraszóló eseményt egész Olaszországban, amelyhez fog hatót csak a régi római császárok és konzulok diadalmas hadjáratai válthattak kl három évezreddel ezelőtt. ,
Abesszínia fővárosának ormain olasz trikolor leng s ezt azt jelenti, hogy ebben a zsarnoki, rabszolga országban megindul az európai kultura és civilizáció munkája. Nehéz külpolitikai viszonyok bonyodalmai közepett, hét hónapi küz. delem hősies fegyvertényei ered. ményét ünnepelheti most Olaszország. A baráti nemzet győzelmi mámorát teljesen megértjük.
Hogy mit jelent egy ország számára a céltudatos akarat, a vezérlő szellek érvényesülése, arra örök időkre példát szolgáltatott most Olaszország. A Duce ünneplésétől visszhangzik az egész Olaszország s csodálattal tekint erre a nagy férfiura az egész világ. Ma, amikor kész helyzettel áll szemben a világ, s Olaszország nagy vezére kimondotta Abessziniának meghódítását, reméljük, hogy ezz«l megnyílik az utja az egészségibb külpolitikai irányzatok kibontakozásának.
Minket kezdettől fogva az a vágy vezérelt, hogy Olaszország sikerrel fejezz^ be gyarmati vállalkozását-Kívántuk ezt a baráti olasz nemzetnek azért, mert ismeretében vpl. tunk annak a nagy olasz nemaeü problémának, amely az ő népfeles-legel elhelyezése körül sürgető meg oldásokat kívánt. A papirosra fektetett, gyakran kikényszerilett szerződéses megállapodások felett elhalad az élet s elmossa azokat, mint a dagály vize a partok kavicsalt, ha a szerződéseket olyan tilalomléceknek tekintik, amelyek megrög. zltve, mozdulatlanul állnak, miközben az élet megy tovább a maga természetes ütemében.
Olaszország felfrissült és megifjodott ereje életet kivánt, fejlődést és boldogulást egy magas kulturájtl, többez«r éves múltra visszatekint, he tő nagy nemzet ivadékai számára s amikor e boldogulás számára esz. közöket\' keresett, tiltakozásokkal találta szembe magát. Ekkor Magyarország bátor elszántsággal a bar tót oldalára állott s nem csatlakozott a szankciós államok sorához. Az események minket igazoltak s elsősorban igazolták a magyar nemzet sorsát intéző felelős tényezők tisztalátását. Mert plaazországot megállítani abban a vállalkozásában, a melyhez hasonlót más nemzetek nagyobb arányokban lefolytattak már, felfogásunk; szerint igazságtalan. Történelmi tényként kfeU meg
Még egy hónapig veszélyeztetik a megtorlások Európa Mkéiét
Körőmkörül olaaz katonaság védi már Abeaazlnla határalt — Btlópia •x-caáazára készül Európába — Görögország kéri a Dardanella-értekezlet összehívását — Párls aggódik a semleges államoknak a 19. szakasz módosításáért Indított akciója felett
á négus csak a magán birtokai sorsáért aggódik
Asm ara, május 12
CClano gróf propagandaügyl miniszter kijelentette elutazása előtt, hogy az olaszok egyik feladata lesz az is, hogy az eddig féltve és önzőén őrzött abesszíniai terméataeti kincseket a világ kereskedelmének forgalmába és gazdasági életébe belekapcsolják. Meggyőződése, hogy az abesszinek maguk is tapasztalni fogják, hogy az olaszokkal a béke és a jólét költözött Abesszinlába.
Addte Abeba, május 12
Badoglio altábornagy első alki rályi minőségében magához hivatta a külföldi sajtó képviselőit és kije. lentette előttük, hogy a hlboru befejeződött, most már nyugaton csak az utolsó akkordok Játszódnak le és kezdődik Abesszlniában a béke kor. szaka.
Az olasz cspatok Badoglio irányítása mellett a nyugati határszélig akarnak előrenyomulni. Mivel ellen-állásra nem találnak sehol, rövidesen angol és egyiptomi Szudánig olasz katonaság védi az immár olasz Abessziniát. Vasárnap és hétfőn repülőgépek keringtek az abssszin vidékek felett és röpcédulákat szórtak le. Ezen tudatták a fekete lakos, ságg^i hogy az olasz király ..lett császáruk. ( 4
A svéd konzul hagyta el elsőnek helyét, az amerikai követség még. utasításra vár. Az angol vöröske. reszt felszólítást kapóit az olasz vezetőségtől, hogy hagyja el Abesz-szinlát, mert a továbbiakban nincs rájuk szükség, miután olasz vörös-keresztesek látják már el a segély, nyújtásokat.
Ml fáj a világnak ?
Jeruzsálem, május 12 A négus kijelentette, hogy uralkodása alatt ők mindenkor tiszteletben részesítették ar olasr mejrán. birtokokat és reméli, hogy az olaszok is ugyanígy bírálják el az ő és családjának birtokalt.
A négus és kísérete részére európai ruhákat rendeltek, amiből arra következtetnek, hogy az abesszin excsászár rövidesen útnak indul Európa felé.
Rómában eltemették a megtorlásokat
London, május 12 -"AZ angol parlament 19, jobbára
Párls fél a revíziós
London, május 12 Genfi jelentés szerint a görög kormány azt indítványozza, hogy junlus 20. és 25-e között hívjanak össze egy értekezletet Montrcuxbe, amely a Dardanellák kérdésével foglalkozna.
állapítani azt is, hogy az olasz gtyiar-mati vállalkozás egy rabszolgasorsban senyvedő, törzsi zsarnokság járma alatt nyögő ország népeinek felszabadítására irányult, amely le. törte a bilincseket az alsóbb néposztályok tagjairól s embert meg}-llletö életsorsot és életnívót kínálja fel a rabszolgarendszer helyébe.
A kultura ós a civilizáció nem csak a fehér ember joga, az élei nagy vívmányainak birtoklása közös emberi kincs, amik elöl rabszol garendsZer fenntartásával ma már népeket elzárni nem lehet-Abesszínia sorsát megpecsételte örök Időkre ez a vosztett háború, amely lényegileg a volt abesszin állam . területén élő nép« törzsek győzelmi felszabadulását
jelenti az alől a zsarnoki uralom alól, amit a törzsfőnökök ápoltak mind a mai napig.
Az afrikai gyarmati vállalkozást európai dimenzióba helyezve, meg kell állapitanunk, hogy Olaszország Súlyát nagyban emeli az a tény, hogy most már több figyelmet szentelhet olyan kérdések eldöntésére is amelyek középeurópai vonatkozásúak. Csak a dunai államok megoldatlan helyzetét emlitjük, ami ép. pen amiatt szenvedett most is ké_ sedelmet, mert nyilvánvalóvá vált, hogy Olaszország nélkül hiába ls kezdenének annak boncolgatásába-Ez a minket oly( közelről érdeklő probléma most már reméljük, belátható időn belül oly módon kerül a n^pek tanácskozó asztala elé, aho.
konzervatív párti tagja indítványt terjesztett elő, hogy tartsák fenn továbbra is a megtorló rendszabályokat a támadó Olaszországgal szent ben. v [
• Genf, május 12 A Népszövetség tanácsa kedd délutáni ülésén valószínűleg megszavazza, hogy az abesszin ügyet a ju. nhis 15-1 tanácsülésre halasszák. Miután tehát az ügy nem kerül a tanács elé, a megtorlások is életben maradnék juniusig. A Népszövetség keddi tanácsülésén olvassa tel az abesszin megbízott éleshangu nyi. latkozatát, amelynek szövegét már hétfőn este kiosztották a tanács tagjai között
Róma, május 12 A megtorlásokat Olaszország áfju. sága tréfás gyászünnepély keretében akarja eltemetni. Karneválhoz hasonló felvonulások lesznek, amelyen utolsó útjára kísérik a megtorlásokat \'; l \'
eszme terjedésétől
, . Párls, május 12
A francia sajtó genfi jelentés nyoipán azt irja, hogy a semleges államok a népszövetségi alapokmány módosításával kapcsolatban különösen a 19. szakasz módositá-
gyan azt ml igazságosan megtoldha. tónak látjuk. Olaszcrfsztfg bizonyára még nagy erőt lesz kénytelen be-fektetenl az abesszin probléma teljes levezetésébe, de most, amikor már elnémultak a fegyverek s, előtérbe került az abesszin vállalkozás gazdasági részének lebonyolítása, az olasz diplomácia figyelme ls jobban ráterelőd bet azokra a kérdésekre, amelyek őt, megnövelje dett súlyánál fogva még fokozottabban érdeklik
A magyar nemzet őszintén osztozik a baráti olasz nép\'győzelmi hrfh moréban s jólesik tudnunk, hogy a Duóénak az abesszin gyarmati vállalkozásban is sikerült célhoz vezetnie népét. j - \'
__ÜKíli ÉŐ2LÓNY__
A megyéspüspök- kedden reggel elutazott Nagykanizsáról
A püspök-napok hétföl programja
.ti*
fiát óhajtják.
Armada félhivatalos eajtó óva to*» foglalkozik az üggyel éa aggodalmának ad kifejezést, hogy a
népszövetségi alapokmány módosítása esetleg megnyitja az utat a teljes revizionlzmus felé.
Jfnttftiff 22-én döntenek a Dardanellák Qgyében
Genf, május 12 (•Lapzártakor érkezein Rnsdi Arrns, a töröl* katonán/ kiküldött külügyminisztere* megerősítette azt a hirt hogy a Io^nmi axer/ődést sláiró hatalmak juniuS." 22-éo Monteauxban értekezletre gyfllnck össze.
Aloialt sürgősen visszahívták IGenfből
\'v Genf, május 12
(Lapzártakor érkezett) AloisibárA olasz főmegbizott kedden déllen utasítást kapott Rómából, hogy azonnal hagyja ott a Népszövetséget. Az olasz kiküldött a parancs értelmében még kedden visszautazik Olaszországba.
A keddi ülések
Genf, május 12 (lapzártakor érkezett) Kedd dél. előtt a locarnol hatalmak élénk meg beszéléseket folytattak egymással, a melyeken a délután 3 órakor kez-dődő tanácskozás előkészületeit beszélték meg. A tanácskozás Paul Bonoour szállodai lakásán lesz, nem a népszövetségi palotában.
Gpnf, május 12 (Lapzártakor érkezett) A kedd délután 5 órára kitüfcöU népszövetségi tanácsülés napirendje : A tárgy sorozatot a zárt ülésen megállapítják, azután nyilt ülésen az olasz-ahesszln üggyel foglalkoznak, r..
Számos női bajnál reggel éh
gyomorra fél pohá*nyl természetes Ferenc Jőztef keserűvíz végtelen nagy megkönnyebbülés! szerez azáltal, hogy a belek tartalmit feltai-gltja és akadályla\'anul kiürül, azonkívül az emésztöszervek működését lényegesen előmozdítja. Ax orvosok atWlib. A
N«»Mv: Május 13. szerda. Rom. kat B. Róbert. Protestáns Szervác. Izrael Ijar hó 21.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a Mária gyógyszertár, Királyutca 40, és a kiskanizsai gyógyszertár.
fíftz|öc4ft oyttvtt rúgtfftt 0 órától A óffUtf ,(héN6. xterda, péntek détut/U. Udrfen »«p nöknpkV
— (HélyeffWülMk tatálkoxófa) hét. ffln détptán ft-tól 8-ig ■ Pauuonia hátsó kistcruiébeu.
A nagykanizsai püspök-napok programja hétfőn már megoszlott a környékkel. A főpásztor CWthff Ferenc püspöki tanácsos, dr. fontai/ Alán főszolgabíró és papi környe. zete kíséretében hétfőn Nagyrécséra ment, ahol 310 hívének osztotta ki a bérmálás szentségét, KvZiW György1 plébános szeretetteljes, míéleg, csu-D«i-virá^ fogad tatádról gondosko dott a köisé^ magas vendége szá. mára. i >i:v \' v \'
Egy haldokló az országúton
Déhitán a főpásztor Surdon Zichy Aiaiiár gróféknál tett látogatást. Visszafej jövet, már a nagy kanizsai barakkok közeléljen egy haldoklóval találkozott a püspök autója. Egy fiatal csurgói ügynököt szívszélhűdés ért és utolsó perceit élte már, kétséges volt, hogy élve eljut-e vele a kocsi a kanizsai kórházig. A főpásztor megállíttatta autóját, felkhiálta azt a haldokló beszállítására s ö maga, kíséretével, gyalog akart bejönni Nagykanizsára. Csakhamar látta azonban, hogy a halál sokkal közelebb van, stynhogy segítség lenne, a haldoklót az autóban lefektetni különben sem lehetni volna, Így aztán a püspök - látván, hogy a fiatalember nyakán kis Mária-érem lóg ellátta az utolsó feloldozással, aztán autó is, szekér is elindult a kanizsai kórház felé. Alig értek azonban/ a szélhü-dött fiatalemberr"1 a ^őrházba, az utolsót sóhajtolt és anélkül, hogy eszméletre tért volna, meghalt.
Dr. Rott Nándor egy lelket megtett\'meg az örökkévalóság" számára.
Szobor-avatás a Legényegyletbe*
Nagykanizsán már várták a fő-pásztort a Katolikus Legényegyletben. A székház uj nagytermében hatalmas közönség és vlrág-özön várta a püspököt, aki ezalkalomm >1 szentelte meg a Kath. Legényegylet uj, szép és nagy Szent JózS2Í szob. rát, amelyet Stabó Islván l>orbély-mester adományozott igazi önzetlenséggel az egyesületnek. Az egy. házi szertartás után dr. Mutschsn b°cher Edvin ny. törvényszéki tanácselnök, az egyesület világi el. nöke üdvözölte kedves ós meleg szóval a főpásztort. Rott Nándor
megyéspüspök meghatottsággal vá. lakzolt és örömét fejezte kl, hogy az egyesület tagjai a napi nehéz munka után is összegyűltek üdvöz, lésére. Kedvesen emlékezett meg a Napsugár Leányklub működéséről és kérte, hogy a két testvér-egyesület továbbra is k&Ös munkával dolgozíon és tegyék kedvessé, napsugarassá egymás életét.
A kedves kis ünnepély után a főpásztor elbeszélgetett a szobor adományozójával, Szabó Istvánnal és az egyesület vezetőivel, majd ál-dását adta a jelenvoltakra.
Vacsora dr. Hegyi Lajosnál
Este dr. Hogyl Lajos városi főjegyző, a nagykanizsai róm. kath, egyházközség elnöke adott vacsorál a inegyéspüspök tiszteletére. A fö. pásztort a házigazda köszöntötte fel, aki válaszában megállapította, hogy nagykanizsai szép napjainak s ezek a\'att érzett állandó örömének szép befejezése az egyhőzköz ség elnökének házában eltöltött\' este-
- Reám nézve voltak legmegha. tóbbak e.ek a lelkes hangulata kanizsai napok, mondta - fyi magam buzdultam leginkább azokon. Hiszen a főpásztornak is szükséges látnia az eszmékért való rajongást, meH^kŰtÖnben elfáradna vaz eszmékért való munkában. Köznapivá, géppé válna enélkül az ember. A tények és az élet emberének szűk sége van a szellem Ünnepnapjaira é« éri ezeket kaptám Niagykani/sán Itt most köszönöm egész Nagykanizsának, a város polgármesterének és főjegyzőjének ezeket a napokat
Majd köszöntötte a főjegyzőt, mint az egyházközség uj elnökét, akiben megtestesül az Actlo Cat. holioa szellemétől vezérelt étet s akinek példája ébreszti a város közönségében a katolikus élet után való vágyakozást olyan örvendetes mértékben, amint azt most tapasz, talnl módjában volt.
Elutazott a főpásztor
Kedden reggel a megyéspüspök kísérő papjaival Homokkomáromba hajtatolt, ahol\' és ahonnét tovább folytatja bérma-körutját a megállapított útiterv szerint
Nagykanizsa felfrissült lélekkel,
im májút 13.
megej-őítfdött,katolikus öntudattal, a főpásztor iránt érze\'t szeretettel és nagy-nagy hőlával őrzi szivében az elmúlt püspök-napoknak áldás
ban gazdag emlékét.

\'ftfem zárhatjuk le a katolikus napokról szóló beszámolók sorozatát anélkül, hogy a közvélemény meleg elismerésével meg ne emlékezzünk az előkészítés és rendezés hatalmas, sokrétű, mégis mindenfelé gonddal helytálló munkájáról. Az oroszlánrész P. Clrf\'isz Vlktorln plébánosé volt, aki fáradhatatlan munkakész. séggel, közismert szervező erejév -1 és lelkesedésével váltotta valóraezl a nagy elgondolást, a kanizsai katolikus nagy-gyűlést. Segítőtársa volt körültekintő munkában, a rend \'zés ezer gondjának nyegosztásában Gazdag Ferenc püspöki tanácsos buzgó ügyszeretete és.agilitása, valamint a piarista tendház, amely Mftgas Mihály házfőnökkel az 0len mindent szeretettel és szives-n tptt, hogy a püspök és kísérete a vendég látás napjaiban minél kellemesebben érezze magát. A püspök-napok technikai lebonyolításban az egyház község hatalmas teljesítménye nyújtott nélkülözhetetlen támaszt a rendezésnek, amelyben GoXdán Ernő egyházközségi Irodat\'szt kipróbált munk-ieneje isimét megtette a magáét. A körmenet feledheteth-nül Impozőns rendezése P. Eröss Alajos érdeme, a kiskanlzsaiak gyönyö. rü felvonulása P,. AfWw/cs?k Miklósé, a vasárnap déíutánl nő-gyü-lés és Jubiláris oltáregyesületi ün-nep lé|ke P. Csontos Márton volt. A katolikus nagygyűlés sima lé-foiyását dr. Po\'fpondu nljegyfcövel az élen a vőrosházi rendezőgárda biztosította. | ;
EMLÉKEZTETŐ
Miju 17.
l.cvtn(e maJ&tU és boxverseny 4 órakor az Iparuskórben. Klskunizsal Kath. IfJ. Ktfyesúlet ina-Jállsu 8 érakor « Levente Otthonban.
■ iju 1».
Fehér Arthur elöadó-estje az izr. klstemplomban 9-kor. UJ.. M.
Níivendókliaoyverseay a zeuelskolá. ban 8 órakor.
■ áj.. 24.
Hösók ünnC]te. MJa. 27.
Növendékhangverseny a wnelskolá-ban 0 órakor, ■íja. 31.
Az Ipiidebtcilell Dalárda majálisa « székház-kertbeti. Julu 7.
Tüzoltó-Junlálls.
Városi Mozgó. Kedd, szerda, csOtOrtOk I ALPAR GITTA
■ világhírű magyar koloratur primadonna, kinek művészete előtt London, Píris és Berlin Is leborult — alakítja a
(Királyi szerető) clmO szenzációs film főszerepét Előadások: hétköznap 5, 7, »-kor, vasárnap 3, 5, 7, 9 kor. M hétfctenapl •!•« «l6ari*a fiHérMl
Uraknak
Riviéra
P 4.50 B.00 a.oo
Divat Is, |ó Is, kellemes is a sport Ing viselet
Opalin Balilla gyermek
-11.00 2.70 4.80
HfÜöiioknoW 0(iaUn BÜMB8e ®i86-1
llUIXy enilc A nemflfek, könnyfl mint a pebely
Szomoféüyi árttház
1936. má|u» 13.
ZALAI KÖZLÖNY
A nő feladatairól beszéltek a nagykanizsai katolikos nők nagy-gyölésén
Az Oltáregyesület negyedszázados jubileuma
Vasárnap délután 4 órakor kez. dödött a nöi nagygyűlés a piarlsla gimnázium tornatermében. Részt vettek azon az Összes katolikus női egyesületek és a katolikus női társadalom minden rétege. A kíséretével érkező rnCgyéspílspököt és polgármestert tüniető szeretettel ünnepelték. A jubiláló Oltáregyesülot igazgatója, P. Csofi\'.os Márton ferences lelkész fogadta az érkező előkelőségeket.
A Női Énekkar Mária-éneket adott elő G\'izdag István kántor vezénylete és Rácz Alajos kántor har. móniumkLsérete mellett.
P. Czlrfysz VAktorin plébános lendületes megnyitó beszédében rámutatott a nagykanizsai Oltár, egyesület fennállásának 25 éves jubileumára, amit a kath. női gyűlés keltében ünnepéi.\'Szer-tettel üd. vözli a föpásztort, Nagykanizsa nép. szerű polgártnlesterét, aki minden katolikus Ügyet melegen támogat, valamint a megjeKnt .szónokokat és nagyszámú vendégeket.
Dr. Krátky István polgármester ragyogó beszédben méltatta a jubiláló ültáregyesüK\'t szép munkáját, az elismerés, a hála és köszönej szavaival adózott a jubiláló egyesületnek mind azért, amit a kato\'.i. kus liulíura, a katolikup egyhózinü-veszet és a katolikus közélet terén tett 2f. esztendő alatt á ferences alyák vezetésével. Ez a jubileum -mondta — dokumentálja a katolikus nő áldozatos lelkét. Az oltárból in-dur ki az Élet és az oltárhoz tér visjysa. Az Eucbarisztika és a női lólek kepc®olutárói bűzéit, a mp nőjének feladatairól. A női szív őrangyala a tárójadalemjiak, az ernhe. riségnek, ezért á katolikus egyház is bekapcsolja a női\' szivet munká. jáb\'a. A legfontosabb ífeladat, amí a mai katolikus nőre vár: a szoclá. lis és karitatív feladat. Az ujjászü. letést ezen a téren a női lélektől várja. A legteljesebb elismerés hangján szólt a Szociális Misszió-ról, a betegápoló Irgulmas nővérekről és mindama munkáról, amit. a katolikus nők végeznek. Milyen Bzép lenne, - mondta - ha ebben a vá. rosbap .a katolíHus nők segítségével olyan segítő dkciót lehetne megvalósítani, amely megoldaná a szociális gondoskodást, az inségkérdést Ma ezt a város végzi, de a női szív melege nélkül. Sok katolikus nő neve bele van vésve az Élet könjjvtfbe akik öntudatos kátolikusságukat be. levisilK\'.a családba, az élet minden vonatkozásába. Mi, katolikus fér-fiak, elismerjük azt a munkát, ami* a katolikus nők kifejtenek és azért minden tiszteletünk és elismertS sünk az övék I ,
Krátky polgármester beszédét viharos tetszés fogadta. Majd Qpér Judit, a szociális misszió budapesti kiküldötte mondotta el beszédút
Mindenekelőtt az alapító főnök, asszony üdvözletét tolmácsolta, majd a nők állásfoglalását fejtette kl az Actio Catholica terén. Mi, nők, ugy gondoljuk, - mondta — hogy az Actio Catholica azért van, hogy a20k a katolikusok, akik eltávoztak a táborból, visszatérjenek és a ke-vésbbé jó katolikusok jobbá válja. nak. A férfiak nagyszerűen flel vannak szerelv^ a szellemi csatára, de nekünk az Isién nein ezt a szerepi-t szánta. Ml a nő beállítottsága és tapasztalatai alapján dolgozunk és a női gyülekeznek az utóbbi 50 év alatt kitűnő munkát végezlek. A mai élet parancsa : - több krisztusi világosságot! Ezt csinálják a fér. fiak. De nekünk ezt itiagúnkévá kell tennünk. Több apostoli éMre-valóságot! Mi ezt a jövőben még jobban ki akarjuk mélyíteni. Több gyakorlati tudást! A szociális érzéket, felelősséget még jobban érvényre kell juttatni. Ml a nő jel-adata? A családba visszahelyezni Krisztust, a gyermeket felkarolni, hogy megkapja mindazt, amire katolikus gyermeknek szüksége van-Az ifjuságol vissza kell vezeinl Krisztushoz. A nővér beszéde nagy hatást váltott ki a hallgatóságból.
Dr. Kiss György veszprémi pap neveidéi rektor beszéde csupa lelkiség és az eucharisztikus gondo latnak gyöngyszeme volt. A v^sz préml Oltáregyesülot üdvözletét tolmfes^lta Keresetlen szavakkal ráír itatott arra a szoros kapcsolatra, ami az Eucharisztika és a női lélek között van. Minden nő lelkiben ott van a szeretet, az áldozait. készség, a segifeenlakarás. Beszélt az Oltáriszentség jelentősegéről. Az a női lélek, aki nem szeret, — mon-dott.\'- - fagyasztja környezetét. Az a női lélek, aki szeret, mert megtalálta szeretete tárgyát: boldog. A női lélek, akinek nem jutott másnak a szeretetéből, juttasson meleg női szivének szeretetéből Krisztusnak, az OítáregyesÜlQt munkáján keresz. tűi az elhagyatott oltároknak. Ápos* tolal legyenek »az élet kenyeréhez vezető utnak.« t
A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Kreu\'zer Dezső kerületi esperes beszédében hálás szívvel emlékezett meg az Olláregysület mun. kádjáról, mely a falusi templomokról és plébániákról annyi körültekintéssel gondoskodik. Nagy és el. Ismerő munkát végeznekmondta" - az Oltáregyesület tagjai, ugyanazt a munkát, amit Krisztus idején a Szentasszonyok végeztek. Majd beszélt a hollandi ka tol lkusság lendületes és pezsgő életéről.
Dr. Rott Nándor püspök a nagygyűlés lelkes ünneplése közben lépett ezután az emelvényre, hogy néhány buzdító szóval és főpapi elismeréssel adózzon a jubiláns egyesületnek. A K\'lke örül, - mondta -
Baléban tény...
Valóban lény, ho*y u Onuk Thloaeplizappaoa teljesen IjfawilJ/t azokat az elóoydaet, nmolycket őnók hlrdetfu-lkbed említenek
Jf>l tudoui, botfy nagyon neh.a volt az Ivailt mri\'taldlnl. do tul\'-Aa pólLul mondhatom, hogy rao»t n Thloaept-axappant aem nélkülözhetem.
Kiváló tlaalxletwl K. T.
1930. Julin* 17.
amikor jön és láthatja a gyümölcsöket. Nem csak bérmálni jött c\\ Nagykanizsára, hanem gyönyör ködnl is abban a gazdag, szép hitéletben, ami ebben a városban van és amiért az Oltáregyesülelnek is főpásztori háláját és legteljesebb elismerését fej;,zte kl, majd áldását adta a jelenlévőkre.
Nagykanizsai fldvözlő távirat flnssoliuinak
A nagykanizsai Olasz-barátok Köre nevében annak elnöke, dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos a következő szövegű táviratot küldte Mussolininak, az afrl. kai háborúban győztes Olaszország miniszterelnökének:
»A nagykanizsai Olasz-barátok Köre túláradó lelkesedéssel üdvözli a hatalmas római birodalom uj feltámadását.*
Rövidesen megkezdődik a kanizsai szlnl-szezon
A beköszöntő első nyári napok mindig meghozzák Kanizsőra a színészeket. Ezidén - éppen a pécsi nagy sikerek miatt - egy kicsit később érkezik a Fodor-társulat. Pontos dátumot még nem tudnak, de a színház titkára, Málray József már Nagykanizsára érkezett és már meg Is kezdte a bérletek gyűjtését.
Prognózis: Mérsékelt légáramlás, egyes helyeken záporeső, zivatar, néhány helyen eset jég* A hőmérséklet nem változik.
ndlsí-tód iö»oy*f
TUDJA MAR ?
... hogy Rott Nándor megyéspüspök somogyi bérmautját megszakítva\' el-látogatott Csurgóra, ahol megtekintettje itz épülő uj templomot és percokig könnyes szemmel ált a modern és piégis áliitatot keltő templomban, amely Longaucr Imre kétévi fáradha-
latlftn munkásságának köszönhető...* »
. ... hogy a kanizsai utcán néha meg-fiató, kedves események Is történnek? Minap történt, hogy egy alig hátévcs szőke kislány keserves sírásra fakadt. A* utca forgataga egy slr<5 gyermek-Jianggal gyarapodott, dc senki sem (örödött a pöttömnyi kislány bájával. Egyszer csak fcgy magas urtém-Í»er lép a keservesen síró kislánghoz és m^kérdl, mi baja. Kiderül, Hógy a kis Margit elbámészkodott és elejtette a Stefánia pléhkosaras tejesüvegeit Összetört a három üveg és öcsikének nem lesz tejecske.
A vigasztaló sió mellé egy fényes pengőt csúsztatott a magas ur a kislány markába. Kevesen látták azt a könnyes, hálás tekintetet, aróít Krátky István polgármester kapott. Mert, eláruljuk: — ő volt at a magas úriember, aki a hivatalbasietés közben Is meglátta és megsegítette a siró kisleányt...

...hogy gróf Bethlen István, Nagykanizsa országgyűlési képviselőjének emlékiratai « közel jövőben könyv-alakban Jelennék megt Neúitsak politikai, dc irodalmi körökben is nagy érdeklődéssel várják a kétségtelenül nem mindennapi érdekességö könyv megjelenését...
9
...hogy vitéz Bánky Róbeft és színtársulata Szegeden vendégszerepel és országos érdekességü nagy bemutatóra készül. Eredeti anierikai darabot mutat be. rmely most küröl először magyar színpadra 3us-Fekete átdol-\' gozásában «A pesti asszony* cimmel. A szegedi nagy bemutatón a \'főszerepet Gordon Zita játstó:..
% 1 : "
... hogy «Falai Kosztony Nagy,-ranissa. cimíéssel Newyorkból egy
Szőnyeget\\ függönyt
i -né!
á
BALAI K02L0WV
1906. mftfqg ll
angol magazint kaptunk, amely a hónap legjobb novelláit közli és Oinely-nek érdekessége, hogy mindjárt a* első magyar vonatkozású és tele van: «B\'.Japest, Kecskemét, Café Corso, Király-restaurant, Honvéd, Husszár, Annuska» — és egyebekkel. A novella, amelynek szerzője a bécsi I.eo Pemtz, azt is megmagyarázza az amerikaiak-nak, hogy mi is tulajdonképpen az a <gulash>...
...hogy Homokay Pál, a pécsi társulat tavalyi hősszerelmesc, most Kecskeméten van és vitét Bánky Róberttel együtt Ö is pályáztot* a kecskeméti színház igazgatói bérletére.
h
Levente kispuska céllövő
Bremser Gusztáv testnevelési vezető május H-in, vasárnap levente kispuska céllövő versenyt rendez. Részlvesznek a versenyen a Járás összes községei, Nagykanizsa város levente csapatai, a cserkészcsapatok és a középiskolák lő-véstcsapaiai. A verseny győztesei érem és tiszteletdíjazásban részesülnek. A vasárnap reggel kezdődő versenyen szívesen látja az ifjúság barátait a testnevelési vezető.
Vasárnap Marcali Levente-Nagykanizsa levente ökölvívó mérkőzés
Vasárnap nagy levente nap lesz Nagykanizsán. Reggel kispuska céllövő verseny, délután pedig ökölvívó mérkőzés és majális az Iparoskör kerthelyiségében. A verseny kezdete délután 4 óra. Csak Nagykanizsa I. és II., kerületének leventéi indulnak |el a versenyen. A verseny után majális folytatás egész záróráig. Az ökölvívó versenyen kivül különböző sport vonatkozású szórakozások várják Nagykanizsa közönségét.
Kanizsai kerékpáros-siker Kaposvárott
Vasárnap tartotta a Kaposvári Kerékpár Egylet szezonnyitó országúti kerékpárversenyét. A 100 kilométeres országúti versenyre a Kanizsai Kerékpár Egylet három versenyzőt indított. Bár a Kanizsai versenyzők éjjel kerékpáron tették meg az utat Kaposvárra és reggel starthoz álltak, «z egyik versenyző, Dávidovics Ferenc szép sikerrel szerepelt. Fél biciklihosszal, 2 óra és 40 perc idővel második lelt. A kaposvári versenyzők egyébként 24-én Nagykanizsára jönnek, amikor a Kanizsa—Keszthely és vissza versenytávon Dávidovi csuak alkalma lesz revansot adni B kaposvári kerékpározóknak.
Magyarország háborns felelőssége
a 20-lk század diplomáciájának tükrében
Irta: Ferenoi Andris
De Clemenceau nem azért küzdötte végig a háborút, nem azérl szállt szembe a mérsékeltekkel, nem azért érdemelte ki határtalan németgyülöle-tével és bosszúvágyával még honfitársai előtt is a .Clemenceau le Tigre. nevel, hogy most kénytelen legyen egy mérsékelt békét kötni. Pedig jelen körülmények között nem tehetett egyebet, mert itt volt Wllson milliós seregével és diktált. Clemenceau azt az elvet vallotta, hogy csak a «I-a paix integrálé, a 100 százalékos győzelmi béke az, melyért érdemes volt mintegy 2 milliós emberáldozatot hozni. Hogy ezt megvalósíthassa, a fegyverszünet megkötése után azonnal elhatározta, hogy az amerikai sereget hazameneszti és diktáljon Wilson serege nélkül, ha tud.
Wilson nem látott át a szitán. Ea a szegény naiv tanár bizalommal volt mindenkihez, mert amilyen őszinte ember volt ő maga is (mint diplomata Is), ugy gondolkodott másokról. Szé pen értett az elméletekhez, de nem tudott egyszerre küzdeni tapasztalat lanságával és parallzisével. ; A, paix lnlegrale. megvalósult abban a pillanatban, amikor az utokul amerikai katona is elhagyta a franci" partokat.
Alig hagyta el az USA serege Európát, Clemenceau máris a helyzet urá-nak tekintette magát. Mikor Wilson pontjait érvényesíteni akarta, előbb kitérő válaszokat adott, majd kijelentette, hogy ily pontokat csakis a nem. zetek közösen képesek megvalósítani, léhát azok megvalósítására csak akkor kerülhet sor, ha meg lesz a .nemzetek szóvetsége.> A uépek viszont már izgatottan várják a békét, tehát azt nem lehet tovább halogatni. A békekonferencia tehát ősswftlt, • hogy határozzon a leigázottak sorsáról. Ez. zcl egy időben Wilson újból szobájába zárkózott, hogy kidolgozza a Nemzetek Szövetségének alapokmányát. Mig Wilson a jövő biztosításán fáradozott, a békekonferencia már eleve tönkre, tette azt. A fegyverszünet megkötése után, mely a népek önrendelkezési jogának elismerése alapján történt, — olyan békekonferencia ült össze, melynek első ténykedése volt a legyőzötteket megfosztani a konferencián való részvétel jogától.
A békekonferencia összeillése után tulajdonképen csak a németekkel tö. rődött. Clemenceau és I.loyd George
a békekonferencia diktátorai minden erejüket arra fordították, hogy a paix integrale-t mentől tökéletesebben keresztülvigyék.
Az ót békekötés mindössze egy fogalmazvány, a versaillcsi. Ebből készítették a többit. I)e ezek már nem Is nagyon érdekelték a konferenciát, hiszen miután megalkották a versail-lesl békét, azonnal fel is oszlott s a többi államok sorsáról már csak bi. zottságok döntöttek. Ez jellemző tünet arra a sietségre, amely ezekben az időkben a győztes hatalmak diplomáciai köreiben uralkodott. A népek önrendelkezési joga alapján csak egy esetben rendeltek el népszavazást Belgiumban. Mivel azonban ez egy uj kreáció volt, semmi formalitás nem kötötte a színjátszó államot. Igy Belgiumban a falvak községházaira ive-ket függesztettek ki, azzal a felhívással, hogy akinek nem tetszik a belga megszállás és az örökös belga uralom, írja alá a nevét. Csakugyan szép számmal jelentkeztek, akik ezeket az eminó. zus Iveket aláírták. Ezeket azonban rövid uton áttették a német határon, s ezután jelentették a konferenciának, hogy a nép immár osztatlan lelkese, déssel tekint a belga uralom elé.
E mellett a békekonferencia tekintéllyel biró államfér fiai a nép- és földrajzban olyan járatlanságot árulnak el, hogy a Jelenlegi kis Entento tehetséges és fiatal diplomatái köny-nyüszerrel vezetik őket félre.
Igy Benes kijelenti, hogy a cseh és a lót egy és ugyanaz a nép, s csupán lakóhelyük szerint különböztetik meg Őket.\' Mélyen hallgat azonban arról, hogy a cseh és lót nép között különbséget állit kulturájuk, vallásuk, gazdasági életük és általában minden népi >j*He*4kr.- - i •
Bratianu kijelenti, hogy a magyarok a dákoktól vették el Erdélyt s a 0ákok a románokkal azonosak. I.loyd George ugylátszik megfeledkezett arról a .néhány évről,> mely Dácia pusztulása és a magyar honfoglalás között eltelt, valamint azt sem tudta, hogy a románoknak csak annyi közük van a dákokhoz, mint a németeknek mondjuk a franciákhoz.
I.loyd George különben brilirozott nagyfokú tudatlanságával. Ilyenformán mikor Bratianu nemzete részére Trans-sylvániát követelte, I.loyd George e hallatlan vakmerőségen igy fakadt kl:
— Nem is tudtam, hogy az ön or-
Férfi sport ingeket Pizsamákat
legújabb wieni szabás szerint hozott anyagból Is, legszebb kivitelben készit y
Barta Sándor
férfi fahérnama-Ozema
szágának tengerentúli gyarmatokra is vannak aspirációi!
Nyilván Pensylvánia járt az eszében. Szlléziát következetesen Szíriával cseréli össze s Pozsonyt tengeri kikötőnek véli.
Wilson ekkor már észre veszi, liogy kijátszották. Sértődötten távozik s u trianoni diktátumot már nem is ratifikálja.
1921-ben kötünk az USA-val egy külön békét, melyben az Egyesült Államok hangsúlyozzák, hogy nerti ismerik cl a trianoni területi és gazdasági csonkításokat.

Az előzőkben rámutattam a világégést előkészítő és a világégést méltóan betetőző békediktátumokat eredményező diplomáciai hadjáratra. Hogy mely állam, vagy államok idézték elő ezt a szerencsétlenséget, miután még nem áll rendelkezésünkre megfelelő Időtávlat, — pontosan megállapítani még nem lehetett s én sem szándékozom azt megtenni. De le klvánoia szögezni, hogy lehetett az bármelyik állam, Magyarország soha. Ennek oka egyrészt, hogy önálló külpolitikánk nem volt, de másrészt bizonyíték békés szándékaink mellett, hogy a ma-gyúr miniszterek mindig felemelték szavukat a háború, vagy annak veszélyét előidézhető cselekedetek ell^n. Igy 1908 október i-án kijelentette Apponyl Albert gróf, hogy,az annexió háborús veszélynek leszi ki országunkat s ezt nem helyesli. De nem egy. szer felemelte szavát Tisza István gróf, a magyar miniszterelnök. I.átnő ki szemeivel a jövőbe tekintve óvta nemzetét az elkövetkezendő szomorú körülményektől. S mikor u magyar mi-nisilereluók szava nem haugzott el a bécsi császári udvarba, vájjon nem igyekezett-e Magyuror«cág különbéke árán is bizonyítani, hogy részére A háború csak szükség volt, mert megtámadták és mert védekeznie kellett, írásbeli dokumentumok bizonyilják Magyarország felelőtlenségét a háború okozásáért.
Érdekes tény, hogy épen ellenségeink között akadt egy ember, Charles Tisseyre, a francia parlament tagja, aki elismerte és nyiltan ki merte mondani, hogy gróf Tisza István volt aa egyetlen vezető államférfi, aki komolyon szót emelt a háború ellen. Sajnos, azon a végzetes korouatanácson azok a különböző nemzetiségű osztrák politikusok, kiknek hazája ma a győztes hatalmak között szerepel, — leszavazták.
Magyarország a háborúért nem felelős s az ellene kovácsolt vád mflr-már úgyis inog, de ma-holnap meg is dől. Ha pedig a vád megdől, nincs nincs helye a bünhődésnek sem. Előbb utóbb el kell jőuníe az időnek, amikor a magyarság szomszédainak vádjaitól megtisztulva, emelt fővel állhat a nemzetek ítélőszéke elé. S az újbóli Ítélet felmentő lesz.
S hogy ez igy legyen, az ránk vár, a ma fiatalságára, melynek nemcsak fegyverrel, hanem a kultura minden fegyverével kuli elsősorban küzdenie.
(Vége)
Rendkívüli alánlat!
A legújabb minták I
Tiszta gyapjú férfiszövet 140 cm. széles —- méterenként
P IZ.90
Óriási választéki
Vételkényszer nélkül tekintse meg, bizonyosan fog ebből ön is vásárolni
KIRSCHNER Divatáruházban
1998. május 13
CALA1 KÖZLÖNY
Mindent együtt talál
Jj
A szállodában ■
teljes komfortot. * kávéházban■
100 újságot. A sörBzöbeni
200 ótelkülönlegességet és Bura Sindor olgány-muzsikáját. A télikertben ■
délutáni-esti táncot ós t7 llnlozky rádió jazz-zene-
v- kárát. Budapest, Rákflczl-nt 58.
A Metropole valamennyi üzemében elfogadják fizetésként a Provinoia kedvezményes pangBazelvényt.
A szlvburok, a szívbillentyűk és a szívizmok megbetegedéseinek kezelésénél a rendkívül enyhén ható természetes „Ferenc József kese-rüviz fontos segédeszköz, mely reggel felkeléskor egy kii pohárral be-véve a tápcsatorna tartalmát blz\'.o-san felhígítja és azt mindi n meg-erőlte\'és okozása nélkül Igen kony-nyen levezeti. Az orvosok ajánlják.
Ofc&én&jjot náfiamczÚwn ttótakozTialik
— Férfiruha éa felöl 6 szövetek, ing poupllnok, selymek és tropikálok legnagyobb választékban Slngor Divatáru házban.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke melleit is mindenki részére igen olcsón beszerezhető KopHein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓLABORATÓRIUM.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre is.
SZABÓ ANTAL
FOtó szaküzlete FŐ-ut 5.
A Nemzeti Egység letenyei nagy-gyűlése
Nagy lelkesedés fogadta az ut-ügyi bejelentéseket
I.elcnyc, május 12
A Nemzeti Egység \'letenyei választókerületének szervezete, mint pár sorban már jelentettük, vasárnap délelőtt tartotta I.etenyén 1000 főnyi közönség jelenlétében nagygyűlését. Jelen volt Nagy István, vitéz Bíró György és Drózdy Győző országgyűlési képviselő, valamint vitéz Bíró Ignác, a Nemzeti Egység központi vármegyei titkára.
I)r. Csempész Dénes kir. közjegyző, válaszlókerülcli elnök megnyitójában üdvözölte a megjelent képviselőket és felkérte Nagy István képviselőt beszámolójának megtartására. A beszámoló előtt a községek bírál terjesztették elő kérelmeiket, melyeknek meghallgatása és megválaszolása után tartotta meg Nagy István, a kerület képviselője tartalmas és nagy tetszést arató beszámolóját. A beszámoló kapcsán a vá-asztókerülct választói előtt vázolta a belpolitikai és a külpolitikai helyzetet
és kifejtette a Gömbös-kormány hazafias és eredményes politikáját. Nagy éljenzéssel fogadták a Jelen voltak a képviselő bejelentését, hogy a jövő évi költségvetésbe felvették a Ixjrttl— I.etenyc—Nagykanizsa közötti ut megépítésére szükséges összeget, valamint ama bejelentést, hogy a képviselő közbenjárására a vármegye a Járás területén még ebben az évben 10 uj ut építését fejezi be.
Utána vitéz Bíró György képviselő szólalt fel, aki beszéde elején tolmácsolta Zalavármegye főispánjának és alispánjának üdvözletét, akik a nagykanizsai kath. nagygyűlésen voltak eb foglalva és igy a letenyei gyűlésen nem vehettek részt Ezután a politikai kérdések ismertetésére tért át és ennek kapcsán főleg a hitbizományi reform és a telepítési törvényjavaslat kérdéseit fejtegette, a hallgatóság nagy te«-
H
□ t
csodziszép és csodaolcsá
pünkösdi utazás
közt válogathat: —a—
10 napos tirsaautazés (május 23—Junlus 2)
PORTOROSEBA
Részvételi dlji I4B pengft, amelyben bennfoglallalik: Budapesttől—Budapestig gyorsvonat III osztály,—hajóuton I. osztály, — podgyászszállitás, — elhelyezés folyóvizes szállóban napi háromszo i bőséges étkeréssel, — adók, borravalók, — strandfürdők. __Jala»lfce«éeMsa«á»»Ma május 18.
18 napos téraaautazéa (május 30-Junlus fi.)
Abbáziába
Részvétali dij i I3B pangA, amelyben bennfoglallalik: Budapesttől—Budapestig gyorsvonat III. osztály, — podgyászszállitás, — jó polgári folyóvizes abbázia! azálló, — napi háromszori bö éges étkezés, — adók, — botravalók. _Jelentkezési hatérldtt méjna g4._
10 napos téraasutazáa (május 23—Junlus 2.)
VELENCE-UDORA
Részvétali dij ■ IBS pangö, amelyben bennfoglallalik: Budapestöl—Budapestig gyo svonat Ili. o ztály, — motoros hajó, — podgyászszálitás, — elsőrangú holel-pensio napi háromszori bőséges étkezéssel, — adók, — b rravaiók, — gyógydij, —■ strandfürdő. Jelentkezési határidő május IB.
4 napos autébusz téraasutazás (május 29-Junlus I.)
Réazvétell dija SB pengd, amelyben az autócar költsége Budapesttől—Budapestig bennfoglallalik. Uttwil nem Mzükaéget, c-ak két darab rendőrileg Iá tamozott fénykép. Kívánságra igen olceo ellátásról is gondoskodunk. Schllllnglgénylést díjmentesen elintézzük.
8 napos Pullmann-luxusautócar kirándulás i máj. 30\'- |un. 6.)
Grossglocknerre
Részvételi dij i 245 pengői amelyben bennfoglaltatik az utazás kilünö szállodákkal és bőséges ellátással Budapesttől—Budapestig. Magyar vezető I Útirány ■ Budapest-Győr-Sopron-Sem-merlng—Leoben-Radstadt—Zell am 8ee—Glockneratrasse—Bad Fusoh— Edelwelss csúcs—FranzJose fa Haus-Helllgenblut-MillsUltter 8ee—Vlllach Veiden-Pőrtsehach- PackStraaae—Graz—Püratenwald—Tapolca- Bpest Schllllngfgénylésről díjmentesen gondoskodunk.
Siessen jelentkezni a Provinoia Utazási és Jegyiroda
nagykanizsai képviseleténél, a Nayykenlzeel Takarékpénztér Rfenetjegylrodájáben, ahol bármilyen egyéni utazásokra is felvilágosításokat kaphst.
szése közepette.
Majd Drózdy Gyózö képviselő . hatalmas sikert arató beszéde következet, melyben az előző kor. ínány káros politikáját fejteg^ és meggyőző érvekkel bizonyította az ellenzék által tagadásba v*Ht, való% jában azonban elért kormányzati eredményeket. Be«zédét a közönség szűnni nem akaró tetszésnyilvánítása közben fejezte be.
Végül dr. Csempész DéM kir. közjegyző, választókerületi elnök javaslatára a nagygyűlés Gömbös GyuW miniszterelnököt távlatilag üdvözölte ós ezjfil a gyűlés lelkes hangulatban végetért. | .
— (A tankerületi főigazgató Nagykanizsán)
Dr. I.lbner tankerületi főigazgató, akinek hatásköre alá tartozik a kanizsai piarista gimnázium és a Notre Dame leányliceum, szerdán délelőtt Nagykanizsára érkezik hivatalos iskolalátogatásra. Dr. Libner szerdán délután visszautazik Szombathelyre.
— (Az Irodalmi és Művészeti Kör)
összes meghívott és rendes tagjait ezúton hívja meg a folyó évi május 18-án, hétfőn délután 0 órakor, a városházán tartandó 41-ik évi rendes közgyülésére. Elnöki megnyitót mond Magas Mihály elnök, az esztendőről beszámol Barbarits Lajos főtitkár, a pénztári jelentésieket beterjeszti dr. Eichuer Árpád pénztáros. (Választás ezidén nem lesz, tekintettel arra, hogy a decemberben megválasztott tisztikar egyéves mandátuma alapszabály szerint még nem Járt le.) Indítványok. — Az elnökség kéri a tagok teljes számú megjelenését és különösen az uj, meghívott tagok szíves bekapcsolódását megjelenésükkel a Kör életébe. (Az alapszabályok értelmében külön személyre szóló közgyűlési meghívók nincsenek.)
— (Szülői értekezlet a leány-lioeumban).
Hétfőn délután szülői értekezlet volt a Notre Dame leányliceumban, amelyre nagyszámban Jöttek össze » szúlök és tanügybarátok. Dr. Kerkay József igazgató megnyitója után Gesmay Ilona tanárnő tartott igen érdekes előadást az udvariasság szabályairól, tekintettel a leányifjuságra. Kifejtette az udvarias* ság szabályait, amelyek minden intelligens leányra nézve kötelezők. A rendkívül értékes előadás után dr. Kerkay József előadása következett: az udva- v riatlanságról. szoros összefüggésben «s előző előadással. A nagyszámban nwg-jclcut szülők hálás köszönettel fo<pd-ták mindkét előadást, melyek mind-legyike a praktikus tanácsok váltságot tárháza volt
— Paplanok, teveszőr, gyapja és IUm>1 takarók minden minőségben Singénél.
— (A Vegyeskar tagjaihoz I)
A Zrinyi Irodalmi és Müvésss* Kér Vegyeskara ma, kedden este fél • érakor ösupróbát tart, melyre a U«ok teljes számú megjelenését kéri: RMtinj Ferenc,
SALAI KÖZLÖNY
1936. máim 13.
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerű
szerel és Javít,
épület- és géplakatotrtiunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, Fő-ut 3. sz. Arojáalal riljtalaa 1 V\' a
— (Vitézi hlr)
Az Országos Vitézi Szék, a Vitézi Rend érdekében teljesített értékes és eredményes szblgálatóérf okirattal és dicsérettel jutalmaztá vitát Tamásfalvy Jenőt, a Magyar Nemzeti Bank nagykanizsai fiókjának főnőkét, a nagykanizsai járás vitézi hadnagyát és vitéz Szabó István nagykanizsai postatisztet, a járási vitézi hadnagy helyettesét.
ruhára emprlmé külön-legeMégek Slnder Divatáruházban.
— (Boda Károly előadása a kereskedelmiben)
A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola önképző Körének előadás-ciklusában 1 Boda Károly kereskedő! városi képviselőtestületi tag tartott rendkívül szakszerű és élvezetes előadást a bor-kereskedésről, annak minden fázisáról. Az élőadás teljes képet mutatott « hazai borkereskedés munkájáról és ennek jelentőségéről. A nem mindennapi előadásért Börsá Béla, az On-képző Kör tanár-elnöke mondott köszönetet az előadónak.
— (Levente-majális)
A nagykanizsai I.: és II. kerület Le-ven te Egyesülete nagyarányú előkészületekét fólvtat égy majális rendezésére. A nyá^t\'mulatság tárká és vlilám programmal és egy komoly höx-WffcA-zéssd (K\'agykanlzsa—"Marcali) inájus 17-étí lesz 4 órát íczdélíel az ipartestük leti kertben. Táncról,\' sokfélé szóra-\' kozásról, minden jóról gondoskodott a rendjbiőség.\'"\'
— Slesta San a tórium)
főváros egyik legideáUsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézet Bel- Ideggyógyászat, sebészet; szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen. Kémiai és mikroszkopiái laboratórium Elektrokardio-graph (sziwizsgáló). Krogh féle alapanyagcsere vizsgáló készülék. Eute-roeleaner (bélíürdő). Modern vizgyógy-intézet. Orvosilag vezetett villany-üzemü konyha. Elsőrendű ellátás. 9700 négyszögöles parki Olcsó árukl
- Dr. BkrMÍeld Hagé. A tKápUI
Megmérgezte magát és meghalt egy 23 éves leány
Halálos ágyán sem vallotta meg Öngyilkosságának okát
Megrázó öngyilkosság történt Nagykanizsán Halász Sándor fény. képész műterméken, .iM PáikaRózsi 23 éves leány, mbit fényképéoz-segéd volt alkalmazásban. A fiatal leány árva volt, nem volt tf\'nklje, a Horthy Mlklós-ut 17. szám alatt lakott albérleti lakáskan. PAska Ró. zsi tegnap ismeretlen méreggel a műhelyben megmérgezte mngát, mielőtt bárki észrevehette volna,
hogy mjne készül. Beviltéli n kórházba, ahol ma reggel meghalt. Annyi idó még volt, hogy a rendőrtisztviselő kl tudta hallgatni, azon. ban tettének oka felöl nem nyilatkozott. Titkát mngával vitte a sírba. A rendőri hullaszemlét dr. Vár-hldy kapitány és dr. Fodor tiszti-főorvos ejtették meg. A nendőrsvg Igyekszik most teltének okát kinyomozni.

Szállítsák le a jégbiztositási dijakat
A magyar mezőgazdaságnak életbevágó érdeke, hogy a kisgazdák és törpebirtokosok is képesek legyenek jégbiztosítást kOtnl
A magyar mezőgazdaságnak életér- | deke volna, hogy valamennyi magyar birtokos V s köztük a kisgazdák és törpebirtokosok százezrei is — évenként jégbiztosítást kössön. Óriási jelentősége volna ennek a gabonatermő területekén, de még Inkább életérdek a gazda számára a jégbiztosítás azokon a vidékéken, ahol gyümölcs- és szőlőkuliura van.
Sajnos, a magyar gazdáknak\'ceupán egy elenyészően kis töredéke csinál jégbiztosítást. E helyzetűéi nem "az \' az oka, mintha a gazdatársadalom nem volna tisztában a -jégbiztosítás •jelentőségével, hanem az a szomorú tény, hogy a jégbiztosítás díjtétele, valóság-gal megfizet hctetlenill magasak. Ugy véljük, hogy a biztosító társa-Ságoknak lényegesen olcsóbb tarifákkal kellene dolgozni, mert ez az egyet-en célravezető ut ahhoz, hogy a rendkívül súlyos anyagi viszonyok között élő földbirtokosok tömegesen \'köthessenek jégkár elleni lilztosilá\'st. Ahelyett, hogy a biztosító társaságok
ebbe az irányba dolgoznák át tarifájukat, épen az ellenkezője történik. Nemrégen léptetlek életbo olyan Intézkedést, hogy
akármilyen csekély összegre bixto-sít egy khgazda jégkár ellen, a biztosító Intézeifk 6 pengó minimális dijai számítanak fel, amelyhez 60 szátalék Illeték (-s bélyeg-költség fűrut ugy, hogy a legkisebb biztost\'Ültért legalább 10 pengőt kHtl a gazdálkodónak /ítélni. ~ E- az intézkedés valósággal ellen-p.-oj>agandáft» a jégbiztosítás népszerűsítésének iés véleményünk szerint e tarthatatlan "helyzet megváltoztatása érdekében minden mezőgazdasági érdekképviseletnek meg kellene mozdulnia.
Ha a mez6ga;dasági kamarák és a vidéki gazdakörök egységesen felemelnék szavukat . a biztosító társaságoknak eme üzletpolitikája ellen, ugy kétségtelen, hogy egy o\'riziigos akció hatása semmiképen sem maradhatna el.
II. népuerü kiadása most jelent meg. A szép és harmonikus külső fokozódó szerc|>e a létfenntartásért vívott harcban, - a minden emberben élő vágy az örök fiatalság, de legalább az öregedés külső jelcinek minél későbben való bekövetkezése után uj feladatok elé állította a sebészetet, E feladatok kitűnő mególdáxi lehetőségeiről számol be Ehreáfeid Hugó dr. müve, melynek II. kiadálw most hagyta el a sajtót. E II. kiadás is gazdagon" ittusztrálvá Nóvák Ruáolf és Társa tudományos könyvkíadóvállalat kiadásábait1 iBÜtKpJst. ^VHl^WtoÚ-u. 21.) jelent meg, ára P 2.00.
Amm\'\'m mmiwSiMK. Main
Már 13 pengSs
Mm\\t\\n
megszerezheti a Remtor ideális hordozható
portablQ-
írógépet.
Kp. ára csat 20Ö pengő. A Remington Írógép képviselet:
tyabó Antal sportüzletében rsut 5
— A Thlosept-sznppan állandó használata meg«zabadli|« Önt mln-denléle bőrkiütéstől és tisztátalanságtól még akkor is, ha minden más kezelés eredménytelen maradi — A Th osept-szsppan Ódén, rugalma san tartja meg a bOrt és egészséges szint ad neki.
— KlitlastvUeliik részét* rendkívül előnyős bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tőkéiéin Jó kivitelben, bosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen i> kaphatók Koprteto buto, Iraházban, Horthy Ulklói-ut á.
Rajntes válaszol a támadásra
Budapest, május v!2 (Lapzártakor érkeretl) Györki sio-cialista képviselő a Ház indltványkőny-vébe azl Jegyeite, hogy küldjenek ki parlamenti vizsgálóbizottságot az L\'j Magyarság anyagi forrásainak felfii; vizsgálására. Eizel kapcsolatban Ruj-niss J-\'erenc képviselő kedden eslo nngy beszédben váiusrol a szocialisták támadásaira.
Tovább tartanak a zavargások Görögországban
Athén, május 12 A görögországi sztrájkzavargások egészen politikai Jelleget öltöltek. A kormány egésaen különleges rendszabályokat léptetett életbe, ennek ellenére Szalonlkibőn és Athénben ujabb zavargások éa tüntetések voltak. ,
Fizessen elA
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában a legszebb magyar képen folyóiratra I
Irodalom, képzőművészet, zene, színház, film, Könyvek, társadalmi élet, világesemények valóságos élő tűkre a Franklin-Társulat képes folyóirata, a
TÜKÖR
Szerkeszti Káway J4x«af,
Írják a legkiválóbb magyar Írók, költők, tudósok, újságírók. Illuszt-trálják a legjobb rajzolómüvéatek éa fényképezők.


Évi előfizeti, P £40. Előli készségesen továbbit a K0ZL0NY kjwni^li;
A Zalai Kö^ny lényjf
féljan I
íejnmitíemkqckázW
ha Provincia pengőszelvényt vásárol, mert a felhasználatlan pengőszelvé-nyelet a helyi kirendeltség, vagy Budapesten a Magyar Takarékpént-Központl jelzálogbankja bái-mfkor vlsstaváhják.
tárak
A Provincia Utazási éa Jegyiroda helyi képviselete a
.TityOM,
1938. m»(u\' \'3
Zalai közlöny

BÚTORT
légjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk.
Pazar választék finotö
és jó polgári bútorokban.
Ali a n d 6 b u torklálUfásI
K0P8TEIN BUTORÁRUH
NAGYKANIZSA
"V n BUCI »■» K i
wméi

Közgazdasági Részvénytársaság
..... NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szarkasztöségé és kiadóhivatala
intm* <ií.v.
Irttti s»k#
KószitQnki
mi, ipari, pénzintézeti ügyvédi, gtásdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és etetési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyjimitutványokíit.
TELEFON:
78.

Gyártunk i
üzleti könyveket, ígyyélii naplókát,
jegyzökönyveket^ zsebkönyveket, bevásárlási koiyveket, rajzfuzeteket és tömböket, mintazáestókat, xsák-
oééntókat, napíárt&mbölcet, fcti-naptáraWat, dobozekat stb. eteSrang* kivtteibeu és a leg»l«isóbb árakon.
i t > •• • talmi* * I
Nyomda, szerkesztőség és kiádóWvtttW Fő-ut 5: szám alatt «
ZALAI KÖZLŐN*
1936. május 13,
IbtMIiMi n* ■11*11i, S. taaia.ia W *a«.
I? fliri,, ic.ttbl mi * Nlii..UiVn,-..»
10 u^t 40 lUUt, mln^M lo.lbbl uS S tllUr.
Van szerencsém * nagyérdemű közön-■éf ulvei tndomáaára hosnl, hogv laoel* iMfargalw*! frMUhmat Nagykanizsán. Talakyü, a. azám alatt megnyitottam. Kedvezd llzetétl letlételek mellett eltd-i tobb családi- ét bérház I várót belterllle Un. Pap litván. 1T79
ElaSrtMla, llaxtai 1*0 házhoz szál-IlUail n,á|us 15 én megkezd|ük. Rendelé-Mfcet Erzsébet-tér 14. zz. Irodánkba, telelni 84., kérünk. H.rk.l..
1792
Salát termést! etaőnndfl kerecteuyl aii-1.11 fehér kW literenként P — 50. asztali •tlkr (vflrős)boí Hlerenkén\' P —.60 togyssz-Utl adóval együtt. Viszonteladóknak árengedmény. Bőhm József bortermelő, Csen-gery-ul 19. 4874
udvari lakás klsdó, Csen-
2
gezy-ut 56.
Mariit tama, Csengerv-ut 19. Nyitva mindennap. Márvány hérifOrda Pl- 80, kiszolgálás P —-20. Intés P -20, tvuk zzemváglz P - 40. 4890
iM, ccukott. Ozemképes. olcsó eladó. Kaulrrzr.,. Manó Telafon: 1IC.
■átssafcáe, fürdőszobát lakát azon-oalta vagy sugusztusrs kiadó. Bsgols-tor 9. 1870
KéteMkés, szánsz Iskás augusztusra klsdó. \'/árda a. 6. Ugyznott takarítónő felvételik. 1831
Kfraaebés, öaszkomlortoi lakás, Sugár ut 16/c., augusztus l-re kiadó. 7
HaamssAlt ruhát veszek és eUdok, hívásra bizhoz megyek. Márkus, Ktrálv-utca II. 1995
u. Bularváaárfáa nem (Ondi Telfea berendezéseket rendkívül előnyös réez tetftzalésre, sót kamatmentesen la zzAl-Utuok. Kopsteto butorlruhái, Horthy UlkbW-ut 4.
Bsgolal-sor 45. st. ottláaiház nagy
kerttel, gyümölcsössel, szabadkézből eladó. Cin a kiadóhivatalban. 1874
IlMt% MSStiHIzllt l.l]aata]
1 ti. la (III., forralható pasztőrözött ISIS.OII-I.J 1 llr I <111., mmrtém-blaUt*arz> frlM («Ma«tt-taJ • 1 llr 4 (Hl., édes ssvó 1 llr I (III., hlzhoz-szállltva ksphstó ■arlaiaaa te|lpsrl váltalainál. Szíves rendelésüket aaakUzle-tOakbca, Erzsébet-tér 14. az sUtt kérjük eaiközölnL 1906
Eladó 1 drb kevetet hasznán háztartási Jáauakréisr, t drb pult llókokksl, I drb rótöi állvány: Scbleslnger Gyula vi
> rólöi állvány: Scbleslnger Oyuls vas-ktnikedőaél._ 1889
trtMlUn, hogy füszertlilelemet Erzsébet tér 18 szám alá, Szarvss-épdlelbe, helyeztem át. Kérem a nb vásárló közönség tzlvea pártfogását. Schleslnger Qyuláné.
■>ár< érisae a legUnomabb Mltak kaphatók, 1 kg. már I Wort-
mana tejlpirt vállalat uaka«l«Mk» Erzsébet-Tér 14. és Dsatsak ámaltó-
1900
Etraaaatt Magysr-u.. Erzsébet-tér tálán egy zsorzsett kendő. Kérem a megtalálót, szíveskedjék átadói Arany János u. 6, 1892
keidó fizetéssel éa ta>. felvételik. Vörörazrty-u 13.
1896
i Jól lőző mindenes szakácsnőt keresek mí]ui elsejére. Jcleutkezés Sugár ut 40/a. 1897
I*.kslMM {elvétetik. Tűchert korács. Nagykanlzaa, Teleky-ut. 1894
Uasám harlsayáH I.J.M.... meg
Cs.\'imsdla Lajotnénll, Róaaa-u. 21. »
Kiadja t laptulajdonos Közgazfiasági Rt. Gutenberg Nyomda éa Délzetal Lapkiadó Váltai.t. Htgyktnlzaán. Felelót kiadó] Zalai Károly. Interurbán teleloii: N.cvbanlzsa 78 auárv.
Boletta várna tolatta ná Balettá ulior Uioleam Viaszol TálIOU UMtrltk
Kárpitos kellékek
Afrik, tisztított Zsineg-félék
Hirsoli és Szegé
latrao liuil
Bxínyegek
8«6»jegvédó
Sjuftágyyáiioii
Sabonauák
Szalmazsák
A utgyktnlzsal klr. Járásbíróság, mint talekkOnyvl hatóság.
4229/1936. tk. ZZ
Árverési hlrdelmény-klvonat
Nagykanlrssl Tskarékpénzlár Rt. végre hajlstónak Dsra István ét ne|e ts. Tólh Éva végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtást Ogvében t tkvl hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. L-c 176. 8 a értelmiben elrendeli a végrehaltáal árverést 295 P és 3640 P tőkekövetelés, ennek Járulékát ét az árverést kérvényért ezuttsl megállapított 55 P költség, valamint a csatlskozotlnsk ki* mondott Pfetler Henrik 480 P. dr. Dom-Ján Lajos 1960 P, Dobrln Richárd 90 P, Pocht Jánot 320 P, Tóth Jánotné 200 P, Tudls Jánot 23 P, Kellermann Ferenc 56-63 P, Kelemen Rezső 175 + 200 P, Angol-Magyar Baak 600 P. Id Bencze János 70 P. dr. Petrlca Józael 99-50 +|l 19-50 P behajlása végett a Dara litván és ne|e nevén álló. a nagykanizsai klr. Járásbíróság trittlétén leró. az essteregnyel 42 sztjkvbea levő 51. hrsa. ház ts udvar >/■ Illetőségén 1500 P, az 585. aztlkvbell 3371 hrtz rétre 120 P, 47(Vb. hrss. szín-lóra 220 P, 2504t hnz. szántóra 320 pengő, a \' 250513. hrsz. és a 250V/ó hrtz szántókra 480 P. az 1776. ssl|kvhel! 2503/s. hrtz. sUntórs 450 P, sz 1815 satjkvbell 2158. hrtz. ssánlórs 140 P, a rlgyád 810. szljkvbell 191. hrsz. szántó \'/I llletótégére 931 P, tz 1030 ttllkvbell 1712/b. hrsz. szőlő </s Illetőségére 169 P, az 1011 sztjkvbelt 1712\'c. hrsz. ssólő ét pince V, része 327 P, az 1036. \'astlk.bell 228 b. 1. hrsz. szántó \'/a Illetőségéért 370 P. 544/b. 2. rét l/s Illetőségére 176 P s a 622/b. 2. hnz rét i/i ttletőségtre 58 P klkláltáil árban.
A telekkönyvi hatóéig az árverésnek Ezzteregnye községházénál megtartására 1996 évi luulaa hó 2. napjának déli 12 óráját HM ki éi zz lrveré\'1 (eltételeket sz 1881: LX. I.-C. 150. alapján a következőkben állapil|a meg:
1. Az árverés alá eső házat végrehajtató javára a kikiáltási ár felénél a többit kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. A többit dr. Dómján Lajos Javára a klkláltéal ár 79>/o-án, Dobrln Richárd lávát. 8OV0 án, Fnchs lános |svára 103o/o-án, Tólh Jánotné Javárs 1170/0 án. Kellermann Ferenc\'tavárs 1390/o-án, Kelemen Rezső lavára Hl°/o án, Angol-Magyar Bauk tavára íeWs-án. Bencze János Isvárs s kikiáltást ár 2030/o án s Pelrlcs Józael lávára 257o/o-án alul eladni árveréten nem lehet (1908 :XL l-c 26. §.M
Az árvenlnl tzándekozók kötelesek bá natpénztll a klktálláil ár 100/o-át kézpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ábin meghstsrozott árfolyammal számított öva-dékUpea értékpaplrosban s kiküldöttnél letenni, vsgy a bánatpénanek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni éa az árverési fellételeket nUi.nl (1881: LX t. c 147.. 15a, 170. §§; 1S08 : LX. t.-c. 21 §)
Az, st| az lugstlanhl a kikiáltási ámil magtaabb ígéretet telt. ha többet ígérni senki aern akar, köteles nyomban a kikiáltást ár százaléka szerint megállspttott bánatpénzt as áttala ígért ár ugyanannyi százalékéig kiegészíteni. (1908: XLI t. c.25.§.)
Nagykanizsa, 1936. ápr. hó 18. nap|án.
Dr. Wébw sk. klr. Járáablrö.
A kiadmány hiteléül:
lilrtaluiiütkl Utttui Vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1935. rktóber 6-tól.
Crualsal-Ur—VaaetAllaa**
Vaiutállomásrs Erzsébet-térre
4-4S t-to 7S0 8 26 Jé $ o S
11 00 12 40 13\'* 1410 1«oo 17M 11-10 1900 21 M 2J«« : Í 1! a4 a a >
B-etenyei r rsanetraad
M^MI w. S4S Na»kaaliil^l M. 14 00 I^UnluU. 101 ISII
Gyümölcstermelők!
Srlromhullás a fflpermelezés Ideje.
Eredményi csak ugy ér el, ha kell6 időben megbízható szerrel permetez lltasltést a permetezéshez — vétslkényszsr nélkOl -sz érdeklődőknek Ingyan adok. Ha mással permetezte!, követelje, hogy az oldai Ön elölt legyen elkészítve. Helytelen, gyenge vagy régi oldalú pcrmelezőszcr nem használ. 100 litsr oldat 2-tftl 4 pengftért készlthstO.
Permetező-szerek műtrágyák, magvak
Kaphatók: ORSZÁG JÓZSEF
mag, mitrégya, növényvtd.lmUz.rak, atb k.reahadáeába«
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A blróaig mollett) Telefon 130.
EwyiBiiii—|
mkl a helyt kereakedaknél I párosoknál azerezíe b«|
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és kőzponll fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utca 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kölnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforllal (hideg-meleu folyóviz, központi fülés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
Nagykanizsa megyei város rb. bírája._
kzg. 81/936.
Tárgy. 1 drb. talált tyúk.
Végzés.
Közhírré teszem, hogy a f. hó 8-án, Fő-ut 8. szám alatt 1 drb. tyúk találtatott, felhívom tulajdonosát, hogy hivatalomnál 3 nap alatt jelentkezzék, ellenkező esetben nyilvános árverésen leendő eladását fogom elrendelni.
Nagykanizsa, 1936. május 11.
Városi Rb. Biró
Nagykanizsa m. város polgármesteréiül.
8175/1936.
Hirdetmény.
Mindazok, akik selyemlenyésités-sel óhajtanak a folyó évben foglalkozni, jelentkezzenek Kontor Qyula cipésznél, Barakk 36., városi se-lyemtfnyésztési felvigyázónál, ho( a selyemlenyéiztéshez szttkségei her-nvómennylséget és a hozzávaló ps-plrosl Intyen kapják.
A gubóra folyó évben a felügye-lőiég a l\'öveikezö árakat állapította meg:
I. o. 1 pengő,
II. o. — 80 fillér,
III. o. —-10 fillér. Fe\'hlvok mindenkit, hogy a se-
lyemtenyésitéinek most meginduló munkáiéba mind többen kapcaolód-jsnak be.
Nagykanizsa, 1936. ápr. 22. ,„, Polgármester.
IDEB ÉS KEDÉLYSETUKIJEK
Msgsylll á
BUDAPESTI mUTIIIIN.
Losmodemebb klinikai éa lélokgyó gyltó módszerek. Eiaőrangú ellátáa. Polgári árak. BurUput, XIV , Jivm-atea U/B.
Telefon: 968-71.
Mindenki
ZILII KÖZLÖflYi
olvas
Hírszolgálata gyors, pontos, megbízható
Hirdetései! az égin ■agyt
olvgoa
Km. a laptslajdooos fni|isili^g m.
HmnHm ás QáMal Lavktaúá VálWal. kóujvuiomdáláá-n "-gt" rí" HMk ásUr, bMIfesU
évfolyam 111. uám
Magykaab**, íaao. májúi 14 cstitörtAk

,Azonos felfogás"
A Balkán Szövetség és a kisaiv tant belgrádi értekezletének lezajlására élénken rávilágítanak azok a szükreszabott kommünikék, amelyek nyilvánosságra kerültek. Nem akarunk a diplomácia párnázott ajtajai mögé pillantani, hogy a közvéle-mény tájékoztatásáig kombinációkba bocsátkozzunk, mert annyi kézzelfogható valóság mutatja, hogy a belgrádi értekezletek nem abban az egysége® hungulatban folytak le, mint amit a hivatalos kiadványok hangoztatnak. Éppen ezért marad, junk csak a rideg s könyörtelen valóságnál.
A Balkán értekezletről kiadóit kommüniké azt állítja, hogy a *négy külügyminiszter megállapította felfogásának teljes azonosságát, stb.« Ez az ^azonos felfogás* a gyakorlatban azonban egészen másképpen fest. Már az első napokban kitűnt, hogy a Balkán Szövetség balgrádf értekezletének győztese az az állam leit, amely nincs ls ebben a szövetségben. Ez pedig Olaszország. Mik azok a tünetek, amelyek Olaszországnak ezt a diplomáciai győzelmét mutatják? Ó, korántsem a hivatalosan kiadott kommünikék, nem azok a nyilatkozatok, amelyeket Ti-tulescu, vagy Knoffta, avagy Sztoja. dlnovlch adnak a hírlapíróknak, mert nagyon jól Ismerjük azokat a sajtóinformációkat, amelyek lly^\'n alk^iuakkor a világ közvéleményét tájékoztatni szokták.
Belgrád és a kisantant több álla. mainak központilag irányított köz-véfeménye legyen csak abl>an a téves hitben, hogy a négy l^ülügy-miniszter »f€lfogása teljesen azonos,* deLhamarosan rá fognak jönni arra, hogy például, a londoni tőzsdén szerdán este (t^hát a Balkán Szövetség értekezlete után) az öpz-szes olasz részvények árfolyamai emelkedtek.
A pénz és a gazdasági erők köztudomás szerint kegyetlenül rideg szempontok alapján Ítélnek, , mPrt egyedül a realitásokat tekintik. A belgrádi,Balkán Szövetség ériekez-kezletén bizonyára történt olyqn do-lojj, anii a kívülálló Olaszországnak kedvez. Történt is. Az árfolyamoméi kedés1 ugyanis annak tudhátó b3, hógy a Balkán\' Szövetség döntés* az albán-jugoszláv ellentétet a szövetség érdekkörén kívüli ügynek te-kinti. Nem hisszük, hogy Sztojadi-novics jugoszláv külügyminiszter álláspontja ebben a kérdésb\'-n, klfe-jeüíhé a Balkán Szövetség döntés?.
A szövetség ülése elé terjesztet javaslat azt szerette volna elérni, ha valóban egységes magállapodás jön létre a kisantant és a Balkán Szövetségben érdekelt államok között a külpolitika,l^to^ izzadtaiban. Köztelépett azonban Görögórszág miniszterelnöke akinek határoz >tl sikere yolt azziah hogy a a"111 bal káni állíunoklcJValó konftlUtusesa-\' t&tOflMp segélynyújtás Wtetaoeft-séfle alói iiieBt-sitette országát. A balkán értekezlet kénytelen volt el-
6SJM pengd felesleggel zárult Nagykanizsa város 1935. «l»i gazdélkodése
I5,mlllió pengő a város tiszta vagyona, ami a leiárf ívben kfofil .félmillióval gyár rapodott — Negyedmillió pengO volt a rendkívüli bevétel, 200,OOÜ ptag& a ran*-klvDh kiadás — 2-2-5 uázalik a zárszámadás eltérése a költségvetési előirányzattól
A kormány njábft 45.000 pengő államsegélyt adott
gxsn Otf gttoftiffi
Kedden délután 6 órakor Ba. bochay György elnöklete alatt ösz-szeült a városi képviselőtestület pénzügyi bizotjsága, hogy ielár-gyaljd a számvevőség által beterjesztett műit évi zárszámadást, amely
65.000 peng6 felesleggel
zárult. A rendes kezelésben a költségvetéstől való eltérés a bevételeknél 2 százalék, a kiadásoknál százalék. E kis számok Igazolják a költségvetés reális voltát.
Az előirányzat lielyesen bscsülte a bevételeket A keresel adónál 12 406, a községi pótadőnát 2076 pengővel több a tényleges eredmény u költségvetési előirányzatnál. **
A fogyasztási adók 9781 P vissza, esést mutatnak ugyan, a tényleges eredmény azonban számottevő többlet, amit a múltból származó hátralékok törlése rontott 1®.
A helypénznél 8.824 P volt • visszaesés,
ami azonban csak átmeneti jelentőségű, mert a piaci forgalomnak a mult évi tífuszjárvánnyal kapcsolatos korlátozásaival függ össze A forgalmi adók részesedésénél a be, vétel 23.33$ pengővel kevesbedett. Ez állandó Jellegű veszteség, mert ezt a jövedelmi forrást az állami-kincstár az adóztatási rendszer meg. változtatása révén már majdnem teljesen magához vonta. Az ingatlanok tiszta hozama
1Q.20* pengővel több, amint várni lehetett. Az
ardöOzemnél ax előnyössbb értékesítés színién 22.442 pengővel eredményezett többet,
viszont a laktanyák bérkártalaniUn sál a megye 18.760 pengővel leszállította.
Az elmaradt bevételeket bőven ellensúlyozta a rendes kiadásoknál elért
38.855 pengfi megtakarítás.
4 Nagykanizsa rendkívüli bevételei voltak 1936-ben : Államsegély a tor-galuiladó alapból 70.600, lfwégjétti-lék 121.085, tw-zflárulésok a líceum Iriternátusának álalakllásl költségei hez 2890, \'társadalmi gyűjtésből szegénysegélyezésre 418, társadalmi gyűjtésből Instoagélyezéate 3122. államsegély Imétfaegélyezésra 24.099 tértfoénji$j< aí lnséfpegélyeiiéasel
kapcsolatban ty.OqS p«igQ. Törzs vagyonalap hozzájárulása a pásztor-ház tk kartwntelyezén^rc 2000 pengő. A Transdanubtától a szerződésből folyó kötelezettségeinek megváltáséra 19.1ÍJ p^njő. összesen 256. SOI pengő volt arand-. kívüli bevétal. \'
Ezzel szemb-n .199.508 pengőre rúgtak a rendkívüli kiadások..
Adóhátralék volt 489.000 pengő. A hátralékok az év íolyamán 28.889 pengővel kcvaetpedtek- :, , A pénztári mérleg 11.440 P ma-
radvánnyal sérül. 1
A háztartás az niapotóak «Z előző év végén tartozott 134.000 pengővel, ezt visszatérítették.
A pénzintézeti betétállomány az év végoj, 07 202 P. ^ , „, A háztartás talap őnazes .tiszta vagyona a mérleg szerint; 9,875:848 P, az előző évinél 251.584 pengővel több., v(,. , MM " :"<i A
A pénztári vágyott 37.778, aléltért pedig 218.785 pengővel gyarapodott.
Aztfcszvagyonmérleg a kimutatás szerint: \'•..\'•
évinél 430.9
... V«A íf>$- C, o F. számok minden < dkséraUnél szebben beszélnek-.vBt számodban benne van a nagykanizsai polgárság felmentvénye a város vezetői számára. , ■
Hwwmrj Károly fíWte^Jeaztfee után a bizottság egyÖn\'.ettfcen megállapítja a jelentés kedvező <vol}*t. A város vezetőség® tehál j<*l gazdálkodott. Dr. Krátky Istyán polgármester abbeli reményének adott\' kifejezést, hogy ha csak rendkívüli események nem történnek, a jövőben is ebben a kedvező mederben marap a városi gazdálkodj, . ,.„ Miklós Gyula banfcigazgiató az, előterjesztett, jelentésből * köitség-veto
. « pénzügyi bizottság teljet
fogadni a ,-görög miniszterelnök kl--vánságát, amely & segélynyújtási kötelezettséget csak arra az es^tixj mondja ki, ha valamely balkán áf- ■ mm tám&d meg más balkáni álla-\' niot. Miután ezen van a lényeg, egy általán nem állitható, hogy a négy balkán állani valami szorosrafüzle volna, Belgrádban a barátság kötelékeit.
Hozzá vagyunk azonban ahhoz szokva, különösen a kisantant kon. fereiiciával kapcsolatban, hogy az értekeztetek lezajlása után kicsomagolják a fibtölöt s öntömjénezéssel akarják biawnygatnl art, ami valójában nincs. Elsősorban a közős > és elszakíthatatlan szálakat, amelyek az érdekelteket összefűzik s azt a hatalmi erőt, amely csak a kommünikék monda tszerkesztésében szerepel.
Egy kérdésben, tagadhatatlan,
egyetértenek. Egységesek abban a
rettegésben, amely a területi rovi-i ziőyiM. kapcsolatban mfcidannyiuki leikében él. Ma még ugy, ahogy, összetartja őM\' a reylziólól való félelem, de előbb-utóbb el fog jönni az ideje annak, hogy a- béke szerződések határozatainak módost tásáról is ahányan Vannak, annyiféleképpen vélekednek. Nemmond-juk, hogy csoda, de mindenesetre a külpolitikai erők összejátszásának különös jelenség® az, hogy mindez-ideig el tudták hite;ni a világ köfr véleményével »®gység"ÜkéI« A dip-\' lomáci i szótára azonban a köz-használatú kifejezési\'kriek egészen más értelmezést ad. A normális halandó az »egységet« ugy képzeli el, begy azt nem zavarják flllent& les érdékik sólyán élIrülönUléssk ,szétágazá^ai„ ajnely^kbez jobb qeo) lis nyúlni. A kisantant diplomáciai" szótára az -egységet* ugy ■ érte^ -mezi, hogy valóság a fából vas-
karika. De valóság-e akkor, amikor mint geográfiai, mint gazdasági és katonai védelmi szempontból is oly súlyos ellentéteket észlel OH* Ontat ami Jugoszlávia, Gseftpetovákla éa Románia között található. W
Korántsem áhítozunk hogy
valami nagy európai detnniftiA kettessé meg a világ légköri*, tnerf még az évezredc.s falakat nwgrenr\'gíetheti, de igpnte várjuk azt a szeliőeskét, amelyik\' a Wkc. szerződésnek párisi lég^jirébefl épített kártyavárat le fogja döntsd Eg>eV)re még öss^ tud üii|| k|g. antant konfeitoneléjé Ép való rettegés laözöa JMWd ben, de ml Rsz akkor, ha ez a j blép)4\\már nemcsak 444 kis^Wnt államokat fofe*alkozt;U] han^m jutJ?Ma»m*a, t _
luk Ifntalmasabb tényéíÍTls akan§.
-tát? — • I-"
ÍAbtt BöZLOW*
elismerését fejezte kl a város \' vezetőségének.
A polgármester bejelentette, hogy • város Ismét 46.000 pengő államsegélyt kapott.
a forgalmiadé részesedéaből. ;
A bizottság ezután tételről tételre átvette a zárszámadia fojezeteit. na Rotschlld Béla a vlUany.koncesszM és a rendkívüli Brdökltornielés ügyé-ban Interpellált. KHmán Lei Speyer-kölosön kötvények vásárlását tartja kívánatosnak. A bizottság a váróét szeszgyár jelentésével kapcsolatban megállapította, hogy bér nem rentábilis Intézmény,\' mégis árszabályo zólag hat és Így hasznos a gazda közönség szempontjából. A vlzmü vek tiszta vagyona !,670.919 pengő, a 38 000 pengő tartalékot a város a vlzmü-hálózat kiépítésére kívánja fordítani. A csatornaműnél a kezelési eredmény : 10206S p«igö be vétellel széniben ugyanannyi kiadás A tiszta vagyon 1,408.200 pengő. Miklós Igazgató szóvátette, hogy még mindig 60 százalékot kall fizetni araién álló lakások után. Ennek teljss elengedését sürgette. A csatornadíjnak a háztartási alapba való beolvasztását tartja kivána. tosnak. Ezt a polgánneslér f\'lviiá gositása saerlnt a pénzügymlniszte riumban lehetetlennek tartják, amire az egész országban nincs példa.
Miklós : Nem építenek házat, mert a teher olyan nagy, hogy nem rentábilis ma házat építeni.
A bizottság a Kath. Legényegyletnek újból 1000 pengő építkezési se-gélyt javasolt, Kácz János volt kántornak havi 30 pengőkegydljat. a szombathelyi országos dalosvei*e-nyen való részvételre az Ipartestületi Dalárdának és a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör VegyOskaránk 200-200 pengő segélyt.
A bizottság egyhangúan elfogadta a zárszámadást, i
A polgármester bejelentette, hogy a városi képviselőtestület pénteken
délután tartja közgyűlését. , •
\' Mint a fenti mérlegből kitűnik, Nagyktmlzsa vároa vezetősége a lezárt költségvetési esztendőben dl-osénetreméltóan gazdálkodott, mert olyan eredményt ért el, amimesazs. felülmulta a várakozásokat. Dacára u megtakarításoknak, dacára a lefaragásoknak és nagy mérvben csökkent bevételeknek, mégis sikerült 65.000 pengő felesleget elérni. Beszélő szám ez, amely Igazi k£ pét adja annak a lelkiismeretes gondosságnak, amelyei a város vezetősége a polgárság anyagi érdekeit, a közösség pénzét kezeli.
f».»J
OfcsvnÁsjjSf mfiamczitxm izctakozfíalik
1936. mijui 14.
Hár csak csoda tarthatja mag Olaszországot a Népszövetségben
Komoly veszedelemben az olasz-francia barátság is — Mussolini döntése a genfi állásfoglalástól fflgg — Sürgősen összehívják a kisantant államok értekezletét — Páris Angliát okozza a történtekért
A kisantant fél a revíziós szellemű uj Népszövetségtől
I I Berlin, május 18
Aloisi főmegblzottnak Genfből való visszahívása általános bonyodalmat keltett.. Diplomáciai körök-\'benf latosra veszik, hogy Azután csak az következik, hogy Olaszország végleg otthagyja a Népszövetséget. A genfi események után -Írják a lapok - teljesen lehetetlon-né vált a diplomáciai tárgyalások folytatást.
Páris, május 13 A francia sajtó lesújtva vette tudomásul a genfi es^*ményeket-Egyelőre az a helyzet, hogy az olasz küldöttség visszahívása súlyos bonyodalmat okozott. Csodával határos dolognak kell jönni, hogy Olaszország ne csatlakozzék azokhoz azi államokhoz, amelyek otthagyták a Népszövetséget, - Írják a francia lapok. - Csoda kell ahhoz ls, hogy a franct»-«lasz barátság sértetk»ül kerüljön^kl ebből a bonyolult ügy-bőL ♦
Franciaország Angliát teszi felelőssé az eseményekért.
A Népszövettág eredeti szervezetében ós felépítésében
kimúlt,
most mjár csak egyet lehet tenni: sürgőeeay megkísérelni az uj alpi pókra fektetett Népszövetség felállításét . -, London, május 18 A Matln szerint biztosra vehető, bogy a Népszövetség főtitkára rövidesen hivatalos megkeresést kap Olaszországtól a klléjjésne vonatko zóan. Aggódva látják, hogy Rójma ös Genf között a végleges Bzakltás csaknem elkerülhetetlen.
Róma, május 18
Jüvatalos helyen még nem nyilatkoztak arról, hogy Olaszország kilép-e a v Népszövetségből.
Jólértesült helyen ugy tudják, hogy Mussolini döntése a további eseményektől és a Népszövetségnek Olaszországgal szemben elfoglalt álláspontjától függ. |
Az egyik bizottsági tag mindössze ennyit mondott az érdeklődő újsága íróknak:
— Egy bizonyos: a Népszövetség igen sok bajt okozott Olaszországnak. Többet én sem mondhatok!
London, május 13 A Mornlng Post római tudósító^-iának Jelentése alapján azt irj# hogy Róma rövidesen dönt, kilép-e a Népszövetségből. A lap szerint e* attól függ, hogy a Népszövetség milyen magatartást tanusit Olaszországgal szemben, továbbra is meg-bélyegzle, mint támadót, elismerte
a római birodalom keletafrikai jogait és milyen állást foglal ei Abesszínia jogi képviselőjével szemben, egyenrangú félként kezeli-e, vagy pedig nem ismeri el többé tagállamnak.
A Journal szerint
a katasztrófa elkerülhetetlen. A Népszövetség nem ért el mást, mint a nagyhatalmak között versengést jzitott.
Olaszország és Genf elszakadásával le kell számolni.
Nagy az aggodalom a kisantant-fronton
Bukarest, május 13 A kisantant államok vezetőinek értekezletét junlus^jS-ára hívták ösz-sze. A kisantant államoknak célja mindenkor a Népszövetség rendelkezéseinek fenntartására Irányult, a mely sérthetetlenné tette a jelenlegi határokat. Most a Népszövetség szervezetét veszély fenyegeti és a kisantant államok félnek, hoyy az uj és az ^setieg a revízió szellemében felépülő Népszövetségtől Ma-gyarország egykori területeinek visszaadását fogja kérni. Ezért kellett sürgősen összehívni az értekezletet. , f-Csehország védövet épít ( London, május 13 Az angol lapok foglalkoznak azzal
a cseh véderő tervvel, amelyet a cseh véderő tanács dolgozott ki. E terv szerint a cseh köztársaság két év alatt mintegy 900 millió pengő költséggel egy véderő vonalat és eródlánoot akar kiépíteni. [
Teljes bizonytalanság
Genf, m^jus 13 (Lapzártakor érkezett) Az olaszok elutazása óta itt semmit acm tudnak. Hogy Olaszország kiléte a Népszövetségből, - teljes bizonytalanság uralkodik. Azt hiszik, hogy a Duoc Aloisi báróval való tanácskozása után tisztázódik a helyzet és hogy Olaszország magatartását illetőleg nem fog határozni a tanácsi julius 15 re kitűzött terminusa előtt
Egy millió magyart halálra akart itélni a cseh kormány
Szomorú trianoni interpelláció a magyar felsőházban
Budapest, május 18 A felsőház szerda délelőtti ülé-sé.i Szontagh Jenő mondott érdekes interpellációt ; t
A cseh képviselőházban egy nemzet védő törvényjavaslatot nyújtottak, be, - mondotta. - Mit akar ez a Jar vaslat ? Nem mást, \'mint a cseh kö4-társaság déli részein, Pozsonytól Mármamsig, a közel egymillió magyart halálra Ítélni. Ennek a tiszta magyarságú területsáv lakóinak, a javaslat életbelépésétől számítva, egyetlen nyugodt pillanatuk nem volna mprt kl vannak téve annak, hogy őket a közigazgatási albiróság egyszerűen megbízhatatlannak minősíti. A rendelet értelmében a felvidéki magyarság kl van téve annak, hogy a főszolgabíró egyszerűen kiutasltja Őket, vagy legjobb esetben minden kárpótlás és Indokolás nélkül birtokaikból és javaik-
ból kiűzik őket.
A \'Javaslat a fennálló vám- és ke. reskedelmi szerződést is sérti, nem beszélve a trianoni békében kisebbségeink számára biztosított Jogokról. Kérdi, van-e a kormánynak tudomása erről a javaslatról és ha van, mit szándékozik tenni annak megakadályozására.
Kánya Kálmán külügyminiszter válaszában kijelentette, hogy * kormány már hetek óta foglalkozik a kérdéssel, tekintettel azonban annak nagy fontosságára, kéri, hogy a választ a kormány által megkezdett tanulmány befejezésével moudhassa el, mert lehetetlen, hogy a szerződésekben biztosított jogokat egyszerűen felrúgják, a nemzetközi jog arculcsapását jelentené. _
- (IlélyegiyQjtök találkoiófa) ttét-főn délután 6-tól 8-ig • Pannónia hátsó kistermében.
Uraknak
Divat is, jó ls, kellemes ls a sport Ing viselet
Riviéra Opalin Balilla gyermek
P 430—8.00 8.00-11.00 2.70—4.80
Opalin lilanese alsó-
Meknek neműek, könnyű mint a pehely
Szomolányi áruház.
WM. mi\\w \\i
ssmsssíEí
l liberalizmus a vádlottak patf}án
Egy< érdekes előadás, amely vádbesiéd a közvélemény ellen is
Nagykaolwa, május 12
Érdekes előadást tartott Kun Zpig-moBd a nagykanizsai Katóban. -A liberalizmus a vádlottak padján* volt az előadásnak érdeklődést költő elme. Valóbon: — volt benne vád is, az t. i., hogy a liberalizmus a. n>aga fduyko-rábau nem volt elég liberális. Természetesen elsősorban gazdasági liberalizmusról volt sző. hiszen az előadást a Pénzintézeti Tisztviselők .Országos Egyesületének nagykanizsai fiókja rendezte, amely örvendetesen élénk kulturális tevékenységet is fejt ki hasonló előadások értékes sorozatával. Az előadáson a nagy baukotbgijrdu szép számban vonult fel, az igazgatóktól a kisasszonyokig. Dc ott voltak a\'lcóz-gaüdasági élet. más Jelesei is, ott;,volt dr. Krátky István, polgármester, ,Dob-rovics Milán v. országgyűlési képviselő, Balogh Dezső, a városi felső-
kereskedelmi iskola igazgatója ,s a Kaszinó többféle rendű és rangú tagjai.
A naivak és a haszonlesők
A budapesti központi vendég-előadónak Nagykanizsán már nem ismeretlen személyét Nagy Aladár igazgató, a PTOE-fiók elnöke köszöntötte. Bevezető beszéde súlyos és szép program volt, komoly és alátámasztott állásfoglalás a gazdasági liberalizmus mellett. Az egész világ gazdasági élete — mondta egyebek közt — súlyos szervi betegségben srenved. Az orvoslás módjait keresők közt vannak jóhiszemű naivak és vannak, akik hamis jelszavakkai önző céljaikra akarják ki-használni a gyógyításra szoruló helyzetet. Ilyen jelszó, hogy a minden bajnak a liberalizmus az oka. Akik ezt hirdetik, hihetetlenül felnigyitják a liberalizmus hibáit, másfelől letagadnak tényeket. Pedig a liberalizmus korszakot és államot alkotott, naggyá tette a magyar agrár-államot, nyelvben és szellemben öntudatos kultúrát adott a magyarságnak.
A liberalizmus volt-e oka a háborúnak?
Kun Zsigmond azzal a megállapítással kezdte közel másfél órás előadását, hogy a Uberaliimus égést Európában lépésről-lépésre szorul vissza. ( Helyébe ugyanilyen tempóban nyomul előre az állami lntervencionlzmus. .Pedig a szabadság-vágy természeti lőr-véuy erejével együtt jár *z emberi élet. fejlődésével. (Némi ellentmondás jelentkezett az előadás szellem óvd a következő, mondatban: «Az élet fenntartásához . alkalmazkodási készség kell.. Mi más a gazdasági kötöttség én Irányítás ls. VtUiít tapogatózó és kényszerű alkalmazkodás a változott viszonyokhoz?) Az ember törekvése:
•raenlwülnl a komplikációktól a na-gypbb ellenállásoktól) a s nyugtalanságtól és biztosítani a harmonikus, életet. Az államok, az emberek ma,egymás elnyomására, gúzsbakötésére rendezkednek be, ami nem szolgálja ezt a harmóniát. A véres háborúk is ennek ft > harmónia-keresésnek állomásai. Ideig-óráig el Tehet nyomni a barmoniára irányuló törekvéseket diktatórikus megoldások átmeneti elfogadásával. de történelem •filozófiai szempontból lehetetlen, hogy az ember le-mondjon siíabadság-vágyának minél teljesebb kiélési letotőtégéről.
A liberalizmus «átkos» $záz esztendeje megnégyszerezte az országok lakosságát, megkétszerezte az emberi életkort azokban ar országokban, ahol érvényesülhetett? Elfogadható volna a kevesebb szabodság, ha több kenyér fárna vele,
de nem igy van.
Hibáztatni igenis lehet a liberalizmust. Hibáztatni a*ért, hogy békeidőkben,
amikor ei az eszme ,virágjában volt, nem volt eléggé liberális.
Monopollunvpk, trösztök, fegyverkezés, dömping akkor is voltuk. Az antar-chiás gazdálkodás azonban nem küszöbölte ki a gazdasági élet szerkezeti hibáit, hanem a meglévő hibákat fej. lesztette gigantikus arányúvá. Amilyen mértékben nem tudtak találkozni 0 föld értékei a hatalmi monopóliumok miatt a munka értékeivel, olyan mértékben léptek fel a történelem folyamán zavarok « gazdasági rendben. Hm ezek a* értékek harmonikus együtt-működésben összetalálkoznának, a föld sokkal több embert el tudna tartani.
A szabad verseny a legteljesebb mértékben a gazdaságosság elvét \'szolgálja, ösztönző erő a maximum kitermelésére. Káros ellenben a tröszt és a kartell megjelenése, amely , föld-zárlattal biztosítja a minél kevesebb munkával kitermelendő földjáradékot. Csakhogy szabad verseny, a szó klasz-szikus értelmében, sohasem volt a világon. A tőkés raonopoliumok lefoglalták a földeket, « vámvédclihes imperializmus, a nemzeti ipar fütl a népeket és ennek következménye volt a világháború\'és
ugyanezek Jolytdn köuiledik a vl-
lág egy uj háborús katasztrófához.
A > háborús kényojergazclálkodás kitermelte az antarchiás üvegházi iparokat, amelyek-élni és keresni akarnak a háború után is. A kényszer-békék pedig olyan pszichózist teremtettek, hogy az országok egymástól való féltükben tartják fenn ezt a gazdasági rendauert, mindig ujabb háború lehetőségére gondolva.- A béke tehát csak uj lendületet adott a háború szülte kónyssergazdál kodásn ak.
A liberalizmus vagy a mai rendszer okoz-e termelési anarchiát?
Kérdés már, most, anarchisztikusán, tervszerűtlenül tenncl-e a liberális-must Az ember testi és lelki életének sok mindenféle ismeretlen vitaminja van még, amelyeket a tervgazdálkodás rubrikáiba nem lehet besorozni. Nem az a baj. hogy sokat termelünk. A sok felesleg még nem ártott meg senklnek(?) A zavarok .oka az, hogy valamely ok-sorozfclnál fogva , az emberek százmilliói vapnak elzárva attól, hogy szükséges gazdasági Javakért csereértéket termelhessenek és azt piacra vihessék. Amerikában a földek 20 százaléka van csak bevetve, a bányák csak 1/10 régiben vannak kihasználva. Az agytröszt mégis a túltermelésben látja a bajok okát és . a
termelés leszorításával igyekszik emel\' ni az árakat, sőt
prémiumot fitet közpénzekből, íe-, hát ai éhező városi lakosság pénzéből annak, aki nem termel, )
ugyanakkor, pedig ,20 raiHió embert tartanak ,elAmerikában > WsBegéljtyől, mert nincs számukra munka. Az agytröszt tumuHHlkodás* "tehát eeWbe jutott. De
csődbe jutott a szovjet tervgazdálkodása is. A pjctiletka 5-ik évében Ukrajnában 200.000 ember halt éhen, az ipari launkunélkülitég* tervek eléirányzata ellenére fr0^))"!8!^^ ^i^fi^Yft1"**
. f ■ ÜM
ftd üV
0W
(W
iitóqeíoxfr Ptn.to.su
lin felborította a kommunista termelés három ulapelvét (1. képesség szerinti munkakörben termelni, 2. az üzemek profit-képessége, 3. egyéni felelősség a munkahelyeken) és ezzel egy khaosz állt be a szovjet-termelésben.
Az .átkos, liberalizmus idejében so-
hasem volt ilyen gaZdapág} %pa<yhia, ptfnt ma, amikpr /pe^ga^as^gi, áJJ*-moknak semmiért,. űv^gtyázi iparok fenntartásáért kell dömping-áron . áradniuk mezőgazdasági térp^ej^sftkef más országoknak.
Felelős-e a kormány miedezekért ?
A poli\'ikai demokrácia szabadsága velejárója a gazdasági liberalizmusnak. A gazdasági megkötöttség szükségképpen megszorítja a politikai szabadságot is. A politikai szabadságjogokat csak politikai alapon megvédeni nem lehet Az etekintetben fennálló mai helyzet
egy kényszerhelyzet, amiben nem a kormány a hibás, hanem sokkal Inkább a közvélemény, amely tele van tévhitekkel, jelszavakkal és ezek követelései ellen sokszor magának a miniszternek kell a szabadságot megvédenie (lásd: az ipari zártszám követelései). Az ér^Imiségi kategóriák pedig beállnak kibicelni • közvélemény tévedési mellé, k kormányt a közvélemény hajszolja egyre, hogy emeljen ki tőkéket és aegitseír vele egyes rétegeken .legyes csoportokon, ami mind i a szabadság korlátozásárai jár.
Nem a kormánytól „kell várni a termelést, a gazdálkodást. A kormánynak egy fő kötelssége van: — hárjtsá el a termelés belső akadályalt, oldjon fel minden megkötöttséget és ld-váltságot amelyek a gazdasági forgalomnak útjában állnak.
Bármilyen szinü diktatúra egyenruhájának felvétele borzalmas nemneü
........* \' •--»-» s.
___________________ í
bontásához,-olyan mértékben közeledünk a ,tfianonl : határok felbontásé-
hoz is. A* előadó áJÚtJf, fcogy -n
a. irfmjtaiáro* U bontását *4V állam Is eredménnyel bevezetheti
„ \' W
Szerinte csak babona, hogy ez igy lehetetlen. Viszont a Jelen helyset fenntartása egy kezeli. ga*da*ágt kataaztró*
felé sodorja a.nemzetet (1)
Át, ir fal miségnek te, kelt stfmalnla a divatos jelszavaXkat, . amelyek p?m bírják el a, kritikai, tudomány világosságát, hanem csak népgyűléseken hatásosak. AZ európai kibontakozást, a világ és a (magyar válság megoldását, a trianoni tragédia elrendeződését csak szabad gazdálkodás, csak komolyan értelmezett gazdafc.pl liberalizmus mellett lehet elképzelni.
Az előadót a kózőpség érdekes é? szabadon előadott fejtegetései után melegen ünnepelte.
Fának rohant egy novai teherautó Keszthely közelében
A súlyos szerencsétlenségnek két komoly áldozata van
Keszthely, május 18 Minap délután súlyos autószerencsétlenség történt Keszthely és Za-laszentgyörgy között az országúton. Szikszói István novai kereskedő teherautójával Budapestről tartott hazafelé. Vele volt Hoffeiarm János 28 éves novai fiatalember, te mert, jómódú novai kereskedő fia-Alig hagyta el az ánmü megrakott teherautó Keszthelyt, az országút egyik zökkenőjénél kiszakadt az auló volánjának két tart var ja és az egyensúlyát vesztett autó az útszéli fának rohant Az összeütközés ereje oly nagy volt, hogy - aS 4utó lal*|ér tU« egyik utast messze kilendítette az országút melletti s.intoíöWre. Szerencsére »»(« buzaliWába esett éa tgy komolyabb b|>j t um, történt < Sokkal Inkább megszenvedték az összeütközést «z autótasn ,«lők$ \' *"" —*" " -is a mellett* i gerinctörést, , sérültüket
A szerencsétlenséget egy arra-ko.adó kerékpáros vett® észre, akinek intézkedését" a laasztbelyl niav .,tök.AMBnal «,h«liK>tni» aPOak éa
kórházb i szálUMUIk a két súlyom, sebesült embert A szerencsétkoséf ügyében a vlsgálat megindult, \'i

Zivatar!
Prognózis: Több Helyen, főleg nyugaton és északon é* a Mváros kftrnyékép zivatar, egyéb helyeken esetleg Jégeső. A hS
lbpu.1 lUJu U. wOt&rtak. Rom, kat Boaltác. ProtMtáM Bialfáo. Izrael IJsr hé a
Gyógyszertári éJJeU u>^l«lUt a hé 15 lg s Mária gyógyizcrttr, .Király-ulca 40L és a ki.Un||,il gyógyuartár.
OOsUnig oyltM S érától asta
I Ml| (hétfő, art, pMsI lm aap aőkask),
4
HALAI KOtLOIW
int, ggw u.
Szép és legszebb
A frissen nyílott cseresznyevirág gyönyörű akkor Is, ha ráborul a legfeketébb éjszaka és akkor is, ha vad vihar tépdesi az ágakat s a gyenge cseresznyefaág a száguldó titok előtt alázattal, fehéren meghajol, mint sanctusra gyermek-fejek az Istent váró boltivek alatt.
$zép egy fe/zengö hang a zongorán, akkor is, ha egy hur pattant csak el, mint bánatos, dacos kocintás olykor, magányos éjszakán, mikor a tegnapot 6rli a csend-malom s már csak ketten virrasztanak: az ember és a fájdalom.
Szépek a sziveket kereső szavak,
akkor is, ha az egész világ
fülébe ólmot öntenek
a hajrá vad csatlósai.
És szépek a rimek, amiket
még senki össze nem csenditett.
Szépek a nem várt találkozások
(összeérő sors-gyürük álom-vizén).
De legszebbek a meq sem irt regények,
amelyeknek az ára: — élet,
és mégis egy könnycseppbe beleférnek.
Bsrbsrítt Lajol
A megtaiál! gyermek
Kicsi elemisták nagy munkája szeféoy társaikért
Meg kellene arawoonl annak a sok tanítónak, tanítónőnek a kézét, akik nagy elfoglaltságuk és katel& ző munkájuk mellett nemes lelkesedéssel Juttatnak gondoskodásukból, fáradozásukból arra Is, amit senki se parancsol, csak a Jóságos sziv, csak a vér minden cseppjében buzogó magyar érzés.
Ilyen munkia volt, a szivek parancsára, az az előadás, amit az f. (Véffley-utcal) körzet elenilstái ren deztek a színházban, hatalmas energia- és Időáldozattal, csakazért hogy oz iskola sok kis mezítlábasé-nak legyen irkára, cézára, tan. könyvre való a szeretet közös k\'asz-szájából. ! !
Háromíelvonársos gyermoklszin darabot sdtak elő A megtalált gyermek *>!t a etap. Rendkívül helyes, kedves, tanulságokban gazdag színdarab, tele látványos képekkel, tarka tömegekkel, szebbnél szebb tánc-Jelenetekkel. Valóságos gyer mek-revű volt, de olyan revü, amely ben minden egyes képnek erkölcsi szimbóluma, nevelő hatása van A mellett mind(n Jelenet csupa Ízlés, finom rendezési effektusokkal, a gyermek lélek Irha, üde bájával
A színház majdnem egészen megtelt a délutáni előadáson felnőtt kő zönséggel, amely - ml tagadás ? -a gyermekhez fűződő meleg érdeklődésen tul is szép órákat köszönhet a rendezőség sziwel végzett mun kájának. .
A kis szereplök százan is voltak, nem tudjuk sorra venni őket, de -mind aranyosak voltak a maguk Jól megválasztott helyén. Csak egy két főszereplőt kell mégla külön megdicsérnünk, mert Játékuk nagyok nak is dicséretére szolgálhatott volna. Ezek : Riskó Psnnl, Thury Baba, Makó Lőrfcit, Meskó Endre, Pus kás László, Sárecz Anna, Antal R. és a többiek. A virág-csoportok gyönyörűek voltak, a ballettcsoport. béjos, a magyar-csoportok festőiek, a tornászcsoport egyike a leghatá sósabbaknak, a kls-cserkészek cso portja harsogó derültséget ara\'otl elismerésül. Az énekfes csoportnak (Németh Jenő tanító b^anttAia) ha talma$ sikere volt. A rendezés fő érdeme NéroPBi Jenőnéí-, a kirí k férjén klvM Dénes Gizi és Gábossy Gizi tanítónők, a szülők közül Riskó Gézáné és Thury Endréné nyújtottak értékes segítséget. A zongorfriál Gol<fc<*mied Károlyné sejtette hozzá a kicsinyeket a sikerhez.
A szebbnél szebb ruhák Székel/ Magda tervező Ízlését dicsérik.
Zsigmond József Igazgató büszke lehet a vezetése alatt "iskoláiéban lüktető munkára és annak erre az eredményéi*. Nagykanizsa pedig büszke arra, hogy akármelyik eiem| körzetébe néz a három közül, mindenütt az alapokat építgető magyar munka hangya-szorgalmát, önzetlenségét és nemes lelkesedését lát 1», amelynek gyümölcsű a magyar holnap fogja learatni s majd talán Igazán hálás is csak az tud lenni érte.
Orvoslást kíván a balatoni u| manat-i rand
A MAV hiteles nyári menetrendjét már kiosztotta hivatalainak. A Zalai Közlöny május 12-lkl számé ban már megállapítottuk, hogy az uj beosztás Jobb lesz a réginél, de még mándlg nem üti meg azt a miérteket, amit Nagykanizsa kíván. Elismerjük, bogy a Trienetrend elkészítésénél az arra illetékeseket a legjobb szándék vezérelte, de a gyakorlat már f. hó IVén igazolja, hogy a menetrend nem a gyakorlati élet számára készük. 11136 május 16-től a délutáni pesti személyvonat 8 óra 46 perckor Indul, tehát oly későn, hogy a délutáni kirándulásnak befellegzett, mert a legközeKblil balatoni fürdőhelyen sincs több idő a Nagykanizsára este 8-kor érkező személyvonatig, mint hogy valaki az állomástól a villájáig elmehessen és rögtön fusson is vissza a vasútra. Már pedig igen sokan vannak, akik csak délután érnek rá nrra, hogy villájukat és szőUejüket rendbe hoZzák. Az lóra 36 perckor induló motoros csak ju-nlus hó 28-tól jár a Balaton felé, egész szeptember Bikáig. Igy ez a késői Indítás folytán a késő öszi munkálatokra sem enged Időt, nem Is említve a szüretelést és egyéb
Balaton-melletti munkálatai. Igaz ■ugyan, hogy a MAV a motorost 16-lkétól járatja, de csak Keszthely, re és Így a Balatonra járók legv feljebb Balatonszentgyörgynél vál* hatják meg a későn Induló személyvonatot. Vagy nem kellett volna a személyvonatot 1 éa negyedórával később indítani, vagy pedig az uj motorost a Balatonra ezzel egyidejűleg végigjáratni. Ez oly sérelem a közönségre, bogy azonnali orvoslást kíván. Dr. Hí
TUDJA MAR ?
... hogy a kanizsai dr. Meiő Fa. renc olymplal bajnoknak a magyar könyvnapon Jelenik meg uj (könyve? A . könyv az oiympidszról szól és kis
olymplal-léxlkont Is tartalmaz. •
...hogy a pécsvidéki • kaszáskeresztes. rohamosztagok, amelyeket most lepleztek le. Buda[«stet akarták megszállni!

■.. bogy a nyáron Kecskemét környékén hat heti időtartalommal 80
tagu nemzetközi munkatábor létesül? •
... hogy Győrben Schlna András iparművész egy 12 kg. sulyu, művészi kivilein győzelmi kürtöt késdtebt MussoliUnek a kclelafrikai győzelem emlékére...?
...hogy a kaposvári kórházat 350 ezer pengős 0TI kölcsönnel kibővítik!
...hogy a Pécsett szombaton bemutatott .Aranypille, c. operett, amelynek dr. Doniján Gyula a társszerzője. nagy sikert aratott! A darabról « . Pécsi Napló, a következő, ket írja:
•A szezonvég sivár eaeménytelen-ségében Jól esett at a forró, ősdnle fogadtatás, amelyben a közönség a színház ma esti újdonságát. az • Aranypllle.-t részesítette. Öröltünk ennek a becsületesen megszolgált sikernek, amelyet az operett szerzői, Szegő (SlelnlU) Sándor, dr. .Dómján Gyula—Kutor Ferenc és Padoss Re. zsö derekasan kl ls érdemellek. Kedves, vidám, hangulatos ez a darab, amely kétségkívül Jóval érté-kesébb annál, amit helyi szerzőktől eddig megszoktunk. A librettó — Szegő Sándor és Dómján Gyula dr. munkája — nagyon finom, szórakoztató. fordulatos és ötletes. Hasonlóképen minden elismerést megérdemel Kutor Ferenc és Padoss Rezső muzsikája. A pariitura minden egyes taktusa vérbeli Invenclórus muzsikusok kezenyomát viseli magán. Kedves, fülbemászó, csupa melódia ez a muzsika, amely — előre megjósolható — csakhamar városunk falain tul Is meg fogja a sikerhez vezető utat találni,. " Az Aranypille kedden este .folytatta sikereinek sorozatát
...hogy Koltay Gyula, a péca-ka-nizsai társulat kitűnő drámai színésze — Biídapestre szerződött?
Számos női bajnál rsggel éh-
Komorra fii pohárnyl természetes írenc Jőziel keserűvíz végtelen nagy megkönnyebbülés! szerez szálul, hogy « belek tartalmát felhígítja és akadálytalanul klűiltl, azonkívül az eméiztösz ervek működését lényegesen előmozdítja. A nőgyógyászán klinikák bizonyítványai tanuslt-Mk, bogy az Igen enyhe hatáau Ferenc Jözsef vitet, különösen ■ szülészeti osztályon, • legjobb eredménnyel alkalmazzák.
Dubarry
Mlllöcker pompás zenéjü operettjét ezúttal filmen látjuk. A fordulatos mese a vásznon még több kedves és Igazán látványos jelenetre ad alkalmat, amit e színpadokon nem lebetní megoldani. A rendező ki is használja ezt a lehetőséget és bámulatos pazar l^áilitásu, valóban látványos filmet kész*. A szem mellett a fül kap még nagy élvezetet, mert Mlllöcker fűlbemfcizó, kedves melódiáit az Immár világhírnévre szert tett magyar kóloratup-prtma donna, Alpár Gitta énekli. Csodás szép Szopránja mellett kedves játéka biztosit a magyar kedvencnek sikert. Nem csoda, ha Pária és London elsőre szivébe fogadta Alpár Gittái. (
A méreteiben is hatalmas és látványos film sikerét »nl sem bizonyltja Jobban, mint az, hogy annak főszereplőjét, a csengőhangu Alpár Gittét egymásután szerződtetik kül földi turnékra, ahol kizárólag min den este a Dubarry főszerepét énekli.
A kisérő filmen pompáé tengeri fölvételekben látjuk a vlzórlás szimfóniáját Wagner Igazi muzsikájával- , I (XI
Városi Mozgó. Kedd, szerda, cgfltOrtftfc 1
ALPÁR GITTA
a világhírű magyar koloratur primadonna, kinek mfivészete előtt London, Párta ét Berlin U leborult — alakítja ■
(Királyi azaratfi) dmö szenzációi Ilim ffazerepét Előadások: hétköznap 5, 7, 9-kor, vasárnap 3, 5, 7, 9-kor. A Hétköznapi ah* al&wUa fHMraal
tAua ftmxm
1036. málut 14
A „Zalai Közlöny"
és a „Plébániánk Hitélete44 a vatl kánl sajtó-világkiállításon
A Vatikán-városban most meg nyilt nagyszabású sajtó-világkiállítás érdekes anyaggal mutatja be Magyarország sajtóját és a katolikus sajtó feüódését. A kiállítás egyik hatalmas termében a magyarországi katolikus napilapok között ott látjuk a 76 éves Zalai Közlönyt is, .amely egyedül képviseli Zalai-vármegye sajtóját a kiállítóit 8 fővárosi és 27 vidéki napilap között. A kiállítás egy másik helyén,amely a magyarországi hltbuzgalmá lapokat tünteti fel, ott van a fiatal, de annál szebb eredménnyel dolgozó •Plébániánk Hitébete« is, amely ugyancsak a Zalai Közlöny nyomdáját dicséri.
Jól esik hirül adnunk, hogy a világkiállítás anyagában, amely büszkén hirdeti a magyarországi sajtó előkelő helyét, ott vep a Zalai Közlöny és a Hitélet is.
— (Kereskedelmist!! kikér)
Sárkány Pál, a nagykanizsai városi felsőkereskedelmi iskola negyedéves tanulója résztvett n Budapesten megtartott országos kereskedelmi iskolai tanulmányi versenyen annak gyakorló irodai ágában. Ma délelőtt sürgöny érkezett ar iskolához, melyben tudat-ák, hogy Sárkány dijat nyert ós kérik, logy jelentkezzék annak átvételére. Az eredmény nem csak a nyertesre, hanem «•« -nagykanizsai- MMkereslecdeImi iskolára né*v« la méltó elismerést Jelent.
— (Iskolai kirándulás)
A nagykanizsai polgári leánviskola növendékeinek egy része szerdán reggel Polónyi György igazgató vezetése mellett három napos kirándulásra indult. Nagykanizsáról vasúton Győrbe és onnan hajón * Dunán Pestre, ahol megtekintik a Nemzetközi Vásárt legközelebb egy másik csoport Balaton-fenyvesre Indul.
— (Meghalt Rothsohild Samu)
Altalános részvétet keltett a hir, hogy Nagykanizsa régi kereskedelmi társadalmának egy köztiszteletben álló tagja, Rotschild Samu terménykereskedő Sümegen kedden meghalt. A szilárd alapon nyugvó békebeli kereskedő világban nyers bőrök és nyers termények exportjával foglalkozott, Ezt az üzletágat Blau M. Fiai nagyhirü cégtől vette át. Ennek a cégnek szolgálatában állt ifjú éveiben és ennek a cégnek üzletét folytatta sikerrel. Csakhamar észrevették osztrák ügyfelei, hogy ritka becsületes, szolid kereskedővel van dolguk és nemsokára mint nyersbőrexportőr, számottevő tekintélye lett a szakmának. Tagja volt a nagykanizsai Bankegyesülct és Dél-zulal Takarékpénztár igazgtóságának és a IX. izr. hitközség-kerület választmányának. Jellemének megbízhatósága és páratlan szerénysége megkedveltették őt barátai körében. Gyakorlati tudását és tapasztalatait mindig a kóz-/ótékonyság érdekében kamatoztatta. Sok idegen országot járt be. Az idegenben szerzett tapasztalatok tanulságos összehasonlításokra indították, de a háború után kővetkező kereskedelmi kliaoszbft már beilleszkedni nem tudott és egészséges alapon nyugvó üzletét likvidálta Az elhunytat Láng Miksáné testvére, dr. Rotschild Béla ügyvéd unokaöccse és kiterjedt rokonság ©rászólja. A régi kanizsai kereskedelem egy számottevő tagja és egy tartalmas, becsületes ember hunyt el 86 -íves korában. (y/r.)
— (Nagy művészi esemény Nagykanizsán)
Folyó hó 10-án. szombaton este kél nagyhirü művész lép fel a nagykanizsai Kaszinó nagytermében, kiket közönségünk is jól ismer vagy a pódiumról, gramofonlemezekről, vagy a rádióból. I\'ehér Artúr, az európai hirü művész az egyik, ki csak a közelmúltban tért haza külföldi szerepléseiből, hol oly nagy dicsőséget szerzett a magyar irodalomnak. Csak magában Párisban ^ét előadó-estélyt rendezett, melyek közül a legkiemelkedőbb a Párisi Magyar Házban tartott estélye, hol a hivatalos követség is üdvözölte a nagynevű művészt. Svájcban, Prágában, Bécsben német nyelven Interpretálja kűlhelyzetünket, mindenütt a sajtó s a közönség legnagyobb elismerése melleit. Szombat esti műsora bizonyára nagy gyönyörűséget fog okozni a helybeli kullurközönségnck. A másik művész, ki dalai révén lelt országszerte népszerű, Sebő Miklós, ki annyi felejthetetlen perceket szerzett a rádiózó közönségnek. Gramofonle-,mezei a legelterjedtebbek az országban s mindenütt, ahol magyarság lakik. Ilyen két nagyszerű művész lép fel
most Nagykanizsán, reméljük zsufolt ház mellett, mert közönségünk megtudja becsülni értékeit. Jegyek l.r»0-től 50 fillérig a nagylrafikban válthatók.
(-)
- Dr. W*lss Lajos és dr. SiAllSst Pál
ügyvédek Irodájukat Caengery-ut 25. sz. alól Fő-ut 4. bzám alá (Roaenfeld-hás) h.elyezték át.
— (Az Irodalmi és Művészeti Kör)
összes meghívott és rendes tagjait ezúton hívja meg a folyó évi május 18-án, hétfőn délután (1 órakor, a városházán tartandó 41-ik évi rendes közgyűlésére. Elnöki megnyitót mond Magas Mihály elnök, az esztendőről beszámol Barbarils I^ajos főtitkár, a pénztári Jelentéseket beterjeszti dr. Eichner Árpád pénztáros. (Választás ezldén nem lesz, tekintettel arra, hogy a decemberben megválasztott tisztikar egyéves mandátuma alapszabály szerint még nem járt le.) Indítványok. — Az elnökség kéri a tagok teljes számú megjelenését és különösen az ui, meghívott tagok szíves l>ekapcsoIódá8át megjelenésükkel a Kör életébe. (Az alapszabályok értelmében külön személyre szóló közgyűlési meghívók nincsenek.)
— RégAU ismert Mnv, hogy a száj és a garat legjobban kl vannak téve a fertőzésnek és hogy [valósággal ny\\-tott kapuk mindenféle betegség számára. Tohát nagyon fontos a szál és a garat ápolása. Öblögesse tehát a száj- és orrüreget reggel és este, lehetőleg az étkezéa után l« ODOL-lal. Egy fél pohár vízbe tegyen 3-5 csepp ODOL-t Influenza járvány esetében, ha a garat fertőzése kezdődik, célszerű ezt az adagot növelni. Az ODOL az Ideállá szálápoló szer, amely fertőtlenítő és cslraölő erejével behatol a szájüreg legelrejtettebb zugaiba és megakadályozza az erjedő éa rothadó folyamatokat. Aki naponként haazoál ODOL-t, megvédi egészségét
— (Siesta Sanatórlum)
főváros egyik legideállsabban fekvő é» orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen. Kémiai és mikroszkopiái laboratórium. Klektrokardio-graph (szivvizsgáló). Krogh féle alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Ente-rocleaner (bélfürdő). Modern vizgyógy-Intézet. Orvosilag vezetett villany-űzetnű konyha. Elsőrendű ellátás. 9700 négyszögöles parki Olcsó árakl
- LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett is mindenki részére igen olcsón beszerezhető Koptlein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
EMLÉKEZTETŐ
■ájas 17.
Elemisták filléres előadása délelőtt fél 11 órakor a színházban. Levente majális és boxverseny 4 órakor az Iparoskörben. Kiskanizsa! Kath. Ifj. Egyesület majálisa 8 órakor a Levente Otthonban.
■ájus 19.
Fehér Arthur előadó-estje az izr. kőtemplomban 9-kor. Hájas 20.
Növendékhangverseny a zeneiskolában 6 órakor.
■áj« 24.
Hősök ünnepe, ■ájaa 27.
Növendékhangverseny a zeneiskolában 6 órakor.
■ m □t
csodaszép és csodaolcsá
Pünkösdi utazás
kfizt válogathat:
10 napa* Uruutazé. (májút 23—junlus 2)
PORTOROSEBA
RAaxwAtall dij ■ I4B pangtt, amelyben benn Budapeattöl—Budapestig gyorsvonat III. osztály, — bajói tály, — podgyászszállitás, — elhelyezés folyóvizek "szál
bennfoglallalik: hajóuton i. obz-- elhelyezés folyóvizes szállóban napi hárómszdil bSséges étkezéssel, — adók, borravalók, — strandfürdők. Jalaatkazéal hatAridB mtjuu 16.
IB napea ftAraaaaiazAa (május 30-Junlus 11.)
Abbáziába
RAazwAtall dij i 138 pangfi, amelyben bennloglaltatlk:
Budapesttől—Budapestig gyorsvonal III. osztály, — podgyász-szállliás, — jó polgári folyóvizes abbázlai szálló, — napi háromszori bőséges élkezéi, — adók, — borravalók. _JalanthaarAal hatArldtt mdjiia g*._
10 napoa lirusuluás (májul 23—junlus 2.)
VELENCE-UDORA
RAazwAtall dij ■ I5B pangö, amelyben bennfoglallalik: Budapestól—Budapestig gyoisvonat III. o.ziály, — motoros hajó, — podgyászszálltás, — elsőrangú hotel-pensio napi háromszori bőséges étkezéssel, — adók, — b rravalók, — gyógydij, — strandfürdő. _JalanthazAal HatArtd6 méjaa 18._
* napoa autAbaaz táraasutaxés (május 29—junlus I.)
RAazwAtall diji 28 pangd, amelyben az autócar költsége Budapesttől—Budapestig bennfoglallalik. Útlevél nem szüknttee, csak két darab rendőrileg láttamozott fénykép. Kívánságra igen olcsó ellátásról is gondoskodunk. Schllllngigénylést díjmentesen elintézzük.
8 napoa Pullmann-luxusautóc.r kirándulás Imáj. 30—jun. 6.)
Grossglocknerre
RAazwAtall dlji 245 pangfl, amelyben bennfoglallalik az utazás kitűnő szállodákkal és bőséges ellátással Budapestről—Budapestig. Magyar vezető I Utir Any ■ Budapeet-GyGr-Sopron-Sem-mertng—Leoben—Radatadt—Zoli aru Bee—Glookneratrasae—Bad Fuaob— Rdelwelsa osum—FraaaJo«et< Haun Helllgenblul Millstatter 8w—VlUaob Veiden— PörUchaoh -PaokStraaae—Graz—Ftlratenwald—Tapolca- Bpeat Schllllngfgényléarfll díjmentesen gondoskodunk.
Siessen jelentkezni a Pro.lnol. m.iá.1 Aa Jagyla-oda
nagykanizsai képviseleténél, a Ragyfcaalraal Takarékaáu-tdr MenatjegylrodAjAban, ahol bármilyen egyéni utazásokra Is felvilágosításokat kaphat.
Uja. Sl.
Az Ipartestületi Dalárda majálli. a székház-kertben. Jnolu. 7.
Tüzoltó-junlális. Janiu 17.
Piarista Diákszövetség Juniális. 0 árakor a gimnázium udvarán.

HALAI KÖZLÖNY
1936. mátut 14
h
A vitorlázórepülők
mint Kanizsa legfiatalabb egyesülete, teljes lelkesedés,sel ós ügyszeretettel kezdte n»eg munkáját. Sajnos, a tulajdonképpeni munka megkezdéséhez anyagiak szükségesek. Ezek egy részét az egyesület a csekély ötpengös alapító tagságokból akarta fedezni. A felkérő i\\fek szétmentek, do még mindig nagyon sokan adósak a válasszal és igy megnehezítik önnek a nemes és nemzeti szempontból nagyjóvőjü egyesületnek a munkáját. Az egyesület elnöke, vltéf Tumásfulvy Jenő ezúton is felkér mindenkit, hogy fogadják el u felkérést és csekély adományaikkal támogassák az egyesületet munkájá-ban. _____
Bemutató tennisz-mérkőzés
A Nagykanizsai Torna Egylet ez évben ünnepli fennállásának 70 éves jubileumát. Az ünnepi számokat a 70 éves múlthoz méltóan állitottu ósszo az egyesület tennlsz-szakosztálya ls, a mely szakosztály sok éven keresztül a még egész Dunántult magában foglaló kerületnek egyes és páros női bajnokokat, valamint vegyes páros bajnokokat adott, férfi vei^senyzői i>e-dlg minden alkalommal előkelő helyezést értek el a dunántuli versenyeken. Az elmúlt két évben az NTE tennlsz-szakosztálya rajta kívül álló okokból nem tudta teljesíteni hivatását. Nem tudta győzelmi sorozatait folytatni, nem tudott — rajta kívül álló okokból — utánpótlásról gondoskodni. De a múltból merített erővel .és a jövőbe vetett rendületlen hittel megmutatta a szakosztály nagy élni-akarását. A mult évben még alig Játszott valaki a gyönyörűen megépített 0 tenniszl-pályán, az Idén pedig tömegek keresik lel a pályákat, ahol ar. Ifjúság, HcennV, gimnázium és kereskedelmi Iskola külön-külön pályákon tanulja és gyakorolja a gyönyörű tennlsz-sportot. v
Az NTE tennlsz-szakosztálya Nagy. kanizsa városának tennisz-sportjál akarja tovább fejleszteni, mikor f. hó 17-én, vasárnap bemutató tennisz mérkőzést rendez, melyen részt vészinek a magyar válogatott tennlsa csapat tagjai, a keszthelyi jacht ,club, a helybeli ZTE és a rendező NTE éljátéko-sai. Belépő jegyek ezen bemulató mérkőzésre felnőtteknek 1 pengő, diákoknak 50 fillér.
NTE tagok a május havi tagsági nyugta bemutatása ellenében, omennvi-ben jegyeiket folyó hó 15-ig előre ki váltják, 50 százalékos kedvezményben ben részesülnek. Jegyeket előitf lehet váltani Grünhut Elemér oki. mérnök üzletében Deák-tér 2.
Jégszekrények I
sár M 8-P-ös részletre SIUÍ IHIftt UMrttilettfeea. fi-ut 5
A Nagykanizsai Bankegyesűlet és D6lzalai Takarókpénztár R.-T. igazgatósága, felügyelő-bizottsága és tisztviselői megilletődéssel tudatják, hogy az intézet igazgatósági tagja
Rothschild Samu ur
ma reggel Sümegen elhunyt.
A megboldogult 40 éven át Ugybuzgó lelkes tagja volt igazgatóságunknak és mindvégig őszinte érdeklődéssel foglalkozott annak ügyeivel.
Földi maradványait Nagykanizsára szállítjuk és május 14-én, csütörtökön délután 6 órakor az izr. temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Emlékét kegyelettel őrizzük meg.
Rothschild Ida férj. Láng Mlksáné a maga
és az egész család nevében szomorodott szivvel tudatja, minden külön értesítés helyett, hogy szeretett testvére
Rothschild Samu ur
85 éves korában e hó 13-án a reggeH órákban rövid szenvedés után Sümegen csendesen elhunyt.
Drága halottunkát f. hó 14-én d. u. 6 órakor temetjük Nagykanizsán az izraelita sírkertben. Sümeg, 1936. május 1?.
I Sav. dr. ttoth.chlld Jak.bná sógorasszonya, Láag Hlk.a sógo-s, dr. H.vaa Ml. éa neje Laa, k.t.,!q, dr. Rothachlld Bála t» neje Láiár SargIt Ha.a. Klára. Ziiua, Efldn éa KotkacUld Gábor unukahugal éa unoklöccsel.
APEÓfflBDETÉSEK
rm*nm* ét toa.iwy 10
t* liiíi, mlndan lo.ábbl 4 HMr, KétkOin.a .o (léig 40 MIMr. minden további uá S miit.
Szerezze be nyíri tAaifáJát Szállnger-nél, Eötvös tér 31. u alatt. ReadkévCI
•IfinyO. árak I 1 01 eeyéves bUkk éa
Sertyáa dorong házhoz szállítva készpénz etés mellett 34 P. Hitelképes vevőknek 6 havi részletre 36 P. 12
Tartóshullám, mindennemű ondo-lálAs, hajfestés, női-, uri- ia gyermekhsj-váffáa és minden szakba vágó munka .Ftfipovlcs fodrászüzletében készül. Csen-gery-ut 2. Telefon 526. •
. tlaxta JáB háihos szállítását május 15 én megkezdjük. Rendeléseket Erzsébet-tér 14 sz. Irodánkba, telefon 84., kérünk. Herkalaa Téglagyár.
1792
örCk ellátáe. Nógrádawgye legszebb dunaparti nyaralóhelyén, gyermektelen házaspár saját hátában családtagként elvállalna örök ellátásra Idősebb urat vagy hölgyet bizonyos öassegért. Clm a kiadóban.
1874
KMIdnb«|áralu, elegáns utcai szoba, fürdőszoba-használattal kiadó. Deák tér 5. *
Paestára Jól főző mindenes szakácsnőt keresek Junlus elsejére. Jelentkecés Sugár ut 40/a. 1897
Fiatal lakató* vagy axaraie és
sassakáaa* azonnal felvétetik Frank Manónál, Csengery-ut 3 1901
Egy homokfutó kocsi olcsón eladó. Petőft-nt 6. Kovács pék. 1907
Kiadó háromszobás, össskomfortos I.\' emeleti lakás aug. hó 1-ére, Horváih és Vas, Csengery-ut 17. sz. alatt. 1795
\\ Űslatbarandaxóa azonnal eladó Erzsébet-tér 22. dohánytőzsdében. 1912
Jól főző mlndaaaBt keresek. Zrínyi Miklós-utca 34 __é
Jókaiban levő, használt fürdőkád eladó. Batthyány-u. 22. ♦
Egy |ókarbau levő kétajtós ]«()•*•* réay« keresek megvételre. Klrály-u. 16, füszerüzlet. i
Női •»ba.*,Ad«t felvesz Öcttlhelm Ilona ruhaszalon, Csengery-ut 27/a. 1909
Egy zongora bérbe kerestetik. Koch Qéza, Ipartestületi vendéglő. •
Legprecízebb órajavltáaok Zsoldos órásmesternél készülnek. Fő-ut 8., Koronával szemben. ♦
Egy terjedelmes, gyönyörű floua eladó. AtanyJános-u 11, második ajtó. 1911
Tiszta lehér máltai aatyampiaoaí kutyakölykek eladók. Kfnhst-a. 81 •
Vasúthoz közel kiadá azonnalra egy kétszobás és egy háromszobás lakás. — Horthy Miklós uT 55 •
Jósaim harlanyAlt f.JaHaaaa meg
özv. Csizmadia Lajosnénál, Róisa-u. 21. \'
Bogenriedei palotában 2 üzlethelyiség, I. emeleti garzon lakás, fő-ut 24. si. a., Csengery-ut 13 sz. a.. Zrínyi u. 6. sz. a. több lakás, Sugár-ut 17. sz. a. nagyobb lakás Madó. 1908
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qatenberg Nyomda ás Délzalif Lapktadí Vállalata Nagykanizsán.
Felelős kiadói Zalai Károly, ínbmirhan telefon; Naov»tanl«» in *ssi>r
Hölgyek!
Fehér kalapok
»z«nzácló> formákban legújabb újdonságok
Fehér retikülök
nagy válaiatákban
Habselyem
fshárnsmOsk, u] fazonú Ingnadrágok, komblnék gyBnyOrd" pasztsll-szlnskbsn. Márták után Ibi
Horthy Mlklta-ut I. szám Vátötháipálota.
NMWWiilb
Gyümölcstermelék!
Szlromhullás a ♦Bpermetezés Ideje.
Eredményt csak ugy ér el, ha kellő időben megbízható szerrel permetez Utasítást a permetezéshez — vAtalkénysxai- saélkBI -az érdeklődőknek Ingván adok. Ha mással permelezlet, követelje, hogy az oldal ön elGtl legyen el készítve. Helytelen, gyenge vagy régi oldalú pcrmelezSszer asm használ.
IOO lltsr oldat S-tAI
4 pangBárt kásaHhatB.
Permetező-szefek műtrágyák, iriagvak
Kaphatók:
orszAo József
^"■SfcSSBMS***
Nagykanizsa, Erzsébet-ttr 10
(A blrösAu melleit.) Teleion 130.
. IspUmdum). Bt. Uutoü—, Njoaxta és Utts^l LapkMá VtlWÜ. kOujruy.maáliUa UáfKkautMi. (IMalts UU,. I^tKküjT
78a évfolyam 112. szám
Nagykanlzw, 1938. május 15. péntek
Ara 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
é» kudóki.alal: Hóul 5. uán. brttOíiuii délatio.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlt* Lajos
Előfizetési ára: egy hóra t pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadótilTatsil telefon: 78. «x.
Starhemberg nélkül uj kormány alakult Ausztriában
Izgalmas éjszakája volt az osztrák belpolitikának — Miért volt szükség Ausztria kormányának újjáalakítására?
i Bécs, május 14
Szerdán este Schuschnlgg osztrák miniszterelnök megjelent Miki >s dr. szövetségi elnöknél és beadta kormánya lemondását. Miklas a lemondást elfogadta, de azonnal újból megbízta Schuschniggot a kormányalakítással.
Schuschnlgg miniszterelnök még az éjszaka folyamán megalakitotla kormányét A lapok reggel különkiadásokban számoltak be a ko*i mányváltozós híréről. Általános meg lepetóst kellett, hogy Starhemberg heroeg alkancellár kimaradt az uj kormányból. , Sohusohnlgg a miniszterelnöki tároa mellett a honvédelmi és • külügyi táróét is megtartotta,
alkanoellár és belügyminiszter Barbareníelds lett
Starhemberg herceg azért maradi kl a kormánybél, mert Schuschnlgg kancellárral tárgyi nézeteltérései vol tak. A Helmwehr kötelékébe lar;o-zó miniszterek m-gkapták a felhatalmazást Starhembergtől, hogy a kormányban tárcát vállaljanak.
A kormány átalaktására
két okból Is szükség volt.
Schuschnlgg erélyesen követelte már régóta, hogy hagyják meg a tekintélyen alapuló kormánynak azt a tényleges hatalmat, amivel rendeleteit végre is tudja hajtani, másodsorban pedig kl kellett küszöbölni a kormányban mutatkozó el-
lentéteket, amelyek már többször súrlódásra adtak okot. Ez okopta, hogy ImAnap Is megtámadták a Helnnvehreket a szocialisták az egyik utcai felvonulás alkalmával. A kormány egyesíteni akarta a miliőiét és régi vágya, hogy a hazafias front egységét megteremtse. Ezért vette átj most Schuschnlgg ennek a vezetését Is. \\ A kormány változás t az osztrák külpolitikában semmi változást nem hoz,
Schuschnlgg kancellár erről azonnal értesítette táviratban Mussolinit és Gömbös miniszterelnököt is.
Ui kormány alakult Abesszínia ui fővárosában
A négus el van tökélve, hogy Londonba és Genfbe utazik „országaM védelmében Aggasztó a helyzet Róma és Genf között
Páris, május 14 A Népszövetség tanácsülésével kapcsolatban a francia sajtó eg^ hangúaa annak az aggodalmának ad kifejezést, hogy a megtorlások életbentartásával végi-ges-jn megpecsételődik a szakítás Olaszország éti Genf között
Páris, május 14 A francia sajtó biztosra veszi, hogy pár nap múlva az olasz hatóságok felszólítják a francia és a többi külföldi államok követelt, hggy miután Abesszínia, mint olyan megszűnt, hagyják el Addls Abebát A külföldi követeket - írják a lapok - már most Is csak szívességből tűrik meg a volt abesszin fővárosban,
j Róma, május 14 Az olaszok a volt abesszin fővá-
rost, Addis AJbebát, az olasz birodalom keleti modern fővárosának akarják kiépíteni. Az errevooat-kozó nagyarányú terveket már el ls készítették és most nyújtották be a kormánynak.
A négus még „uralkodik*
London, május 14 A négus végleg elhatározta, hogy Londonba, onnét pedig Genfbe uta zlk és a Népszövetség előtt szemé lyeaen fogja képvls inl »országa« ügyeit a júniusi tanácsülésen. Ang> Mában egyelőre még nem tud/jók, megadják-e a négusnak a b\'utazási engedélyt, d« ha meg is adják, nyilvános szerepléseit erőssn korlátozni fogják.
Kortu, május 14 A Reuter-Iroda jelentése szerint
Abesszlnlu nyugati részén, 860 kilométernyire Addis Abebától, Gore-ban abesszin kormány alakult. A négus néhány minisztere Idcmene-kült, magukkal vitték az állami levéltárt és a fontosabb Iratokat és n/ost újból megalakultak. A kis városkának? amelyet kineveztek Abesz-szlnia uj fővárosának, mindössze 4000 lakója van. A Balkán-csoport fél Olaszországtól
London, május 14 A balkáni csoport belgrádi értekezlete világosan megmutatta, hogy a csoport milyen gyenge és mennyire fél Olaszországtól. Görögország nem hajlandó az olaszok ellen át lástfoglalni, igy az egész szövetség Bulgária ellen Irányuló helyi szervezkedésé zsugorodott össze.
Ünnepélyes kormány-nyilatkozat a Házban a kabinet egysógórAI
A képviselőház megrágalmaiátiért bűnvádi eljérás indul Eckbardt Tibor elleti
Budapest, május 14 A Ház szerdai ülésén napirend elölt Silranijaiytku Sándor
elnöki javaslatot
tett. Eckhardt Tibor — mondta a javaslat — május 11-én a független Kis. gasdapárt nagy választmányi ülésén töhbek között a kővetkező meg nem cáfolt kijelentéseket tette: «... ebben a parlamentben nfiy egy parlamenti at-roÓpzMra. hanem. * parlamenti pinoó-ne|i az atmoszférája csapott fel....
• A gomblyukában párt jelvénnyel ülő pártelnöke a képviselőháznak... "azzal kezdte meg működését, bogi- az erőszakos választások ellen való tiltakozásunkat is lehetetlenné akarta tenni és a parlamentben olyan terroriszü-kus hangok Jelentkeztek, hogy én « második ülésen már minden támadásra felkészülve®, revolverrel a zsebemben mentem el.. (Nagy mozgás és zaj.) Miután Eckbardt kijelentései kimentik az mi4. évi XLI. te. 1. és 2. ft-ait, javaslom, méltóztassék felhatalmazási
adni a kir. ügyészségnek, hogy a* Eckbardt képviselő ur által
a magyar országgyűlés képviselőháza sérelmére állítólag elkövetett rágalmazás, Illetve becsületsértés vétségének megtorlása végett a bűnvádi eljárást hivatalból szor-galmazxa.
A képviselőház megadta a felhatalmazást.
Kozma belügyminiszter állott füJ ezután szólásra és a következő
kormány-nyilatkozatot
olvasta fel:
Különböző sajtóorgánnnmokból értesültünk arról a nyilatkozatról, amit Eckhardt Tibor képviselő ur a független kisgazdapárt választmányában tett és amelyben a jelenleg beteg miniszí-terelnök ur személye és politikájú ellen súlyos támadást intézett A támadással a Nemzeti Egység pártja foglalkozni kiván. Egyébként pedig a támadásnak mind a hangját, mind lényegét Csík József képviselő ur a párt nevében visszautasította. Felesleges hangsúlyoznom, hogy a kormány minden tagja a pírt állásfoglalás.^ h leghatározottabban magáévá teszi. Reflektálni kívánok Eckhardt képviselő ur nyilatkozatának egy kijelentésére, amely ugy hangzott: «A bomlás kikezdte már a legfelsőbb adminisztrációt is, a kormányban nincs egység, a kormány tagjai közül Is többen állanak a miniszterelnök úrral szemben,* stb. lípen azért minisztertársaim, de különösen Kánya külügyminiszter ur lés a magajn nevében kijelentem: — A kabinetnek altjan tagja nincsen, aki és a miniszterelnök között ilyen ellentétek állanának f*nn.
Hangsúlyozni kívánom, hogy tárcám keretén belül fieVn tárgyi, E«-*rt tewt-mélyl vonatkozás^ kérdésekben nem fordult még elő, hogy a minise lenelnök ur dezavuált volna, vagy hogy felfogásomnak érvényt sze reznl ne tudtam volna. Ugyanez áll minisztertársaimra is.
Az egész kormány tiltakozik az ellen, hogy személyünk a miniszterelnök ur ellen irányuló támadások egyik félre nem érthető célzatú eszközeként használtassék fel. De Visszautasítom azt az újra vissza térő vádat ls, mely a kormányt azzal vádolja, hogy\' az ország ügyelt alkotmányellenes szellőmben kívánja vijinl. Megállapítható, hogy ilyen tendenciáktól a kormány - ntfly esküjéhez hlv^n az alkotmány alapján áll - távol áll és bárhonnan jövő Ilyen irárlyu törekvésekkel szemben* az adott egeiben a legí-energikusabban fellép. A kormánybán olyan férfiak ülnek, akikről senki sem állíthatja, hogy elfogadnának egy olyan Myretet, arriéty róluk Eckhardt Tibor képviselő ur nyilatkozata alapján feHé;elezhéíő volna, mert ez azt j \'lentené, hogy a miniszteri működésükben nem csupán a közt, hanem egyéb érdekeket Is tartanának saem előtt.
A Ház a belügyminiszter beszéde után percekig éltftle a kormány-elnököt, Gömbös Gyulát és a kormány mindért tagját.
Majd a Ház átféW a költségvetés tárgyalásénak folytatására.
A vita során felemelkedett Bek. hardt Tibor is. Mikor a jobboldal látta, hogy Eckhardt fel akar állni,
egységesen kivonult az Qlés-teremből,
Eckhardt Igyekezett elhfcngztftt ki-jelentéseit magyarázni Beismert^ hogy uz elnöki Ifiéit teljesen azo-, nos ftz ő kijelentéseivel. Maga is kéri© kiadatását, .hogy, a független biróság elölt bizonyíthassa mind ^n-
BAL*! KOZLOWT
Választási fegyelmiügyek foglalkoztatták Zalavármegye közigazgatási bizottságát
Zalaegerszeg, május 14
A vármegye közigazgatási bizott-„ága május havi ülését vitéz TabMU Tibor főispán elnöklete nlatt tartotta. Az eseményjelentést BriÉndl Sándor főjegyző olvasta fel, am<\'ly után Furkxa Tibor kifogásolta, hogy a válsztásl fegyelmi ügyekben még mindig nem történt Intézkedés.
Tabódy főispán válaszálwn kijelentette, hogy ha a választások folyamán hibák történtek, az a meglehetősen hiányos törvényből magából adódik. Nem tartja helyinek, hogy éppen a választási rendszerből kifolyólag Indítsanak eljárást egyesek ellen, annál is inkább, mert reméli, hogy a titkos választó-Jog mielőbb megvalósul.
Farkm Tibor kijelentette, hogy a fegyelmi lefolytatására azért ls szükség von, hogy Intő példa legyen.
Cólhl Géza pápai prelátus kérte, hogy utalják a fegyelmi választmány elé nz ügyet.
Több felszólalás után, melyw\'k során Tor,-íny/ Ferenc elismeréssel
ndózott a főispánnak, hogy megteremtette a megyében a kedvező tárgyalási légkört, amelyben mindenki elmondhatja vélem.nyét, a fólspán kijelentette, ho,-y most már javasolja, hogy n felhozott panaszt kivizsgálásra kiadják.
A keszthelyi választási panaszok ügyében Kaller István javasolta, hogy most ne szálljanak ki az uniugy is izzó hangulatu keszthelyi kerületbe, várják meg u jegyzőkönyvek beérkezését. F"Mis Tllwr ellenjavaslatot tett, de a bizottság leszavazta.
Csóthl Géza a Murakeresztur-kanlzsal ut karbantartását kérte.
Torány! Ferenc bejelentette, hogy a felsőház útügyi ílzotlsága tegnap tárgyalta az Ugyekel és nyolc millió pengőt fordítanak a grácl útra. ZWamegyét Itt nagy sérelem éri, de a pénzügyminiszter Ígéretet tett Sárvár Sümeg balatoni bekapcsolására, aminek érdekében a bízott-ság felirati jvaslatol szavazott meg.
Az ülés a különböző jelentés kkel ért véget.
Hozzászólás a balatoni gyermek-üdülőtelep kanizsai terveihez
• ___
nak valódiságát, amit mondóit. A külügyminiszter sremélyét nem akarta sért-nl, mert ö csak a tárcáról beszélt. Tárca és miniszter két fogalom. Nyilatkozatát különben sem az egész képviselőházra vonatkoztatta, hanem azokra a magukról megfeledkezett képviselőkre, akik u parlamentben nem méltó hangot használnak. Majd hosszan foglalkozott a költségvetéssel.
Többek felszólalása után az Interpellációkra került sor.
A Ház csütörtök délután folytatta ülését.
Lalkeaan Ünnepelték QBmbBat
a N....II B,rri, caátliUkt 4rt.k.at«lé»
Budapest, május 14 (Lapzártakor érkezett) A Nemzeti Egység csütörtök déli értekezletén Ivády elnök megemlékezett a betegszabadságra utazott Gömbös miniszterelnököt ért durva támadásról. A bejelentés után nz igen nagy számban összejött tagok percekig lelkesen ünneplik és éljenzik a távollevő miniszterelnököt, aki 3 és fél évi szakadatlan munka után egészsége helyreállítására szabadságra utazott. A párt biztosította vezérét szegletéről és ragaszkodásáról. A távollevő miniszterelnököt Darányi KáT-mán, mint hadügyminisztert Kozma Miklós helyettesíti.
Az értekezlet lapzártakor még tart i
Pünkösdkor nyitják meg a kanizsai strandiOrdAt
Szerdán délben ült össze a városi strandfürdőbizottság és Ismét Dob-rovlts Milánt választotta elnökéül. Dr. Prack István tanácsnok javaslatára a strandfürdő ügyrendje és árai megmaradnak az idén is, mert mindkettő bevált ft gyakorlatban. A fürdő-büffjérer a város versenytáv gyűlést hirdetett, egyetlen jelentke-zö sem akadt, a bizottság végül is Horváth Józsefnek adta, akit a polgármester Is ajánlott megbízhatóság szempontjából. Dr. Berke József Budapestre való távozásával a strandfürdő úszómester! teendőivel Dévényi (Nothnagel) Béla testnevelési oktatót bizlák meg. A medencét kic&iszolták, bogy ne knroolja a talpat- Bővül az öltözőhelyiség is. A kabinhoz az idén csak egy bejárat lesz. A strandfürdőt pünkösdkor nyitják\' meg, amramylben azonban legalább 15-sn jeletkeznének egy napra, ugy korábban is hajlandó a város megnyitni. . i
Szívbetegeknek t% érelmeszesedésben szenvedőknek reggel éhgyomorra egy léi pohár lermészetei .Ferenc József" keserűvíz — a legkisebb eiölködés nélkül — Igen könnyű fülűiéit biztosit, a gyomor és • belek működését elősegíti • az eméizléi renyheségéi cukhamar megszünteti. Az orvotok ajánljtk.
Kaptuk a következő sorokat: Gazdag Ferenc püspöki tanácsos nemes elgondolását a nagykanizsai szegény gyermekek, cserkészek, le-venték, elemisták slb. érdekében, a legnagyobb örömmel üdvözölhetjük és annak mielőbbi létesítését minden eszközzel elő kell mozdítani
Volt már olyan terv a pénzbőség Idején, a strandfürdő lélesllés\'előtt, bogy Uj-Kanlzsa alapíttassák ti Ba latonszenlgyörgy melleit! nagy réten, de ezt a kedvezőt len gazdasági viszonyok feledésbe merítették. Az emberbaráti, egyben hygienl-
kus célt szolgáló eszme megvalósításához az első lépcső a telek megszerzése lenne, mint ahogy a nagykanizsai piarista gimnázium növendékei részéne Balatonmárián vett telek ára teljes egészében megvan, megvannak a nyoraltatáshoz szükséges sátrak, ugy hogy a növendékek ezldén már élvezhetik a nyaralés örömeit.
A nyaralás ilyen körülmények között nemcsak ellenállóvá fejleszti a fiatal diákok testét, nemcsak prevenció a téli hurutok ellen, hanem hozzászoktatja az ifjúságot a tábori
_1936. mi|ui 15.
élethez ls.
Ha már a gimnázium Balatonná rián telepszik meg, felmerül a kér. dés vájjon a Gazdag-féle elgundo lás\'alapján létesítendő üdülőtelepet a szomszédos Berénybe tele-pltsék-e ? Tudtunkkal Balatonmária fürdőn olcsó parcellázás folyik, ahol a telkek négyszögöle 3 pengőért már kapható. Azt is .tudjuk, hogy Balatonmárián a telkek fekvésében és művelési ágában ls vál-tozatos a paroellázás alatt álló terület, de meg a fizetési feltételek ls kedvezők. Megfontolandó tehát, hogy az üdülőtelepet hol létesítik. Balatonmáriafürdő mellett 6zól az a körülmény, hogy Balatonmálán annyi nagykanizsai villa- és telek tulajdonos van, hogy ott az üdülő gyermekek (a felügyelőik Nngyka-nizsán éreznék magukat. A gimnáziumi üdülő tanítványok szüleinek bizonyára van h tervezett üdülőtelephez tartozó gyermeké s igy a logika Is azt kívánja, hogy egy he lyen, egyszerre látogathassa meg a szülő gyermekeit. De etlöl ellreklnt-ve, számos érv szól Balatonmária, fürdő mellett! Balatonmáriafürdön van a jegyzőség, ott van orvos, gyógyszertár, Balatonmáriafürdön van mindenre berendezett vasull állomás, egyben gyorsvonat! megállóhely. Balatonmáriafürdön sokkal olcsóbb és könnyebb az élelmiszer beszerzése, állandó és nagy piaca van, mert Balatenmárlafür-dőí számos (falu övezi, ahonnan na ponta az élelmiszer tömege kerül be. Még n tejeilátás - a közeli uradalomból sem okoz gondot és fáradságot. Ez az elgondolás hozta Balatonmáriafürdőre dr. Molnár László budai apálpléliános gyermeknyaralóját is. A Balatonmáriafürdön nyaraló diákoknak kulturális táplálékban ls bővebben nyílik részük.
Ez a kis hozzászólás nem akar , propaganda lenni Balatonmárlafűr-dő érdekében, hisz a tsrmészet rendje nz utat már rég megmutatta akkor, amikor éppen azok, akik ré- I széné az üdülőtelepet szánják már évek óta Balatonmáriafürdön táboroztak és a legkellemesebb emlékekkel távoztak.
Akár Balatonberényljen, akár Balatonmáriafürdön 1 élesül az üdülőtelep, azt mér a folyó évre meg kell nyltanl, ha máskép nem, sátrakkal, ehhez pedig szükséges a telket mielőbb kiválasztani, megállapodni a tulajdonossal és az előmunkálatokat megkezdeni. Sátrakkal a szükséges számban kölcsön is be lehet szerezni, i
Bulatonberényben a folyó évtől kezdve nem lesz fővárosi gyermek-nyaraltatás. Ennek okát iamerjük: A régi Armuth-telep újból vendéglő lesz, Itt is és a majd egy évtizede üresen állt Magyar Tenger helyiségeiben a legnagyobb renoválás folyik, hogy a nyaraló és mulatni vágyó és tudó vendégeket illő köntösben fogadhassa.
Az Ifjúság megérdemli a jólété ről és üdüléséről való gondoskodást, kár lenne a folyó évért is és igy a telep kiválasztásában és meg-valósításában a legnagyobb jó legyen az iránytű 1 Dr. N-
Uraknak
Riviéra
P4.SD B 00 8.00
Divat Is, |ó Is, kellemes Is a sport Ing viselet
Opalin Balilla gyermek
11.00 2.70-4.80
Opalin lllanese alsó-neműek, könnyű mint a pehely
Hölgyeknek
Szomolányi áruház.
Lenvásznak, divatselymek, pijama kelmék
Sinserdivatóruházban
ím mAiut 15
ZALAI KÖZLÖNY
Ujabb rádió-panasz
Becses lapja minapi szádéban közölt és a rádiózavarokra vonatkozó levéllel kapcsolatban magam is na-gyon kérem, Méltóztassék minden lehetőt elkövetni és nem nyugodni addig, amig az illetékesek a már valóban minden képzieletet felülmúló és ezért tűrhetetlen rádiómizériákon nem .segítenek. Mert hi-sze • még nem ls volt olyan régen, a mikor soha eszünkbe se jutott vo\'.na hason/o panaszt jenni ós vágyva vágyunk a >régi jó Időkre.«
Köszönettel és kiváló tisztelettel Hofrlchter Emma zen-tanárnő
alkalmazva is, de feltéén senkit nem kiméivé, véget kell vetni. Soraim közléséért a tekinteten
Szerke-satőségn^k igaz köszönetemet nyilvánítom. ,
BöH>0*-\'.érl M*fahfrlonos
Békésen zárta le a főispán a becsehelyi felekezeti villongások ügyét
Zalavármegye klsgyülésének májusi ülése
Rongálják a házfalakat
Kérem a tekintetes Szerkesztősé get, hogy panaszos soraimnak becses lapjukban helyet adni szlves-kedjenel
Már évek óta, de különösen ujabban a háztulajdonosok sromoruan észlelik, hogy házaik utcai frontján a faiakat neveletlen suhancok bemocskolják, megrongálják.
Különös előszeretettel megrongálják éles kavics és tégladarabokkal, kifúrják vasszöggel, bemocskolják sáros ronggyal pont akkor, amikor a vakolás, bepucolás, festés elkészült és a munkavállaló a munkát teljesen befejezte és a háztulajdonosnak átadta.
Felkérem nz elemi iskola és polg. iskola alsóbb osztály Inak tanáruralt, kegyeskedjenek osztályaikban ezen ügynek pár percet szentelni és felkérem-a rendőrség őrszomélyzeti parancsnokságát is, méltóztassék az őrszemeknek utasítást adni,bogy kisérjék figyelemmel ezen tarthatatlan állapotot, mert ennek végeredményben, bármilyen drákói szigort
Zalaegerszeg, mőjus 14
Zalavármegye kisgyülése Bzerdám délelőtt tartotta május havi ülését vitéz Tabódy Tibor főispán elnöke lete alatt. A főispán megnyílójában rátért a beosehelyl eseményekre.
- Ismeretes, - mondotta — hogy Kovád Sobostyön Miklós és P-hm József a nnilt ülésen szóvátették a becsehelyl sajnálatos állapotokat. Miután a kérdéses ügyet és a felszólalókat félreértették, nr\'g kell állapítani, hogy mindkét felszólaló bizottsági tagot a felekezeti béke érzése hatotta át és semmiféle éket verni a felekezetek közé szándékukéban nem volt. A felszólalók nem használtak sértő kifejezéseket. Az a megállapítás, hogy »gyik egyház részére sem jelentenek értéket azok, akik feltételesen mennek át a másik valláshoz* - senkit sem jogosít fel arra, hogy ebből felekezeti békét\' lenséget állapítson meg. Mindenki tisztában van azzal, hogy vallásszabadság van és egymás vallásának tisztelete feltélenül jogos és helyes.
Bejelentette továbbá a főispán, hogy a szóbanf<jrgó i>ecseheiyl tanítót a Nemzeti Egységben viselt tisztségéről leváltották s áthelyezéséit (az államhoz való átvétele) ügye folyamatban van.
A kisgyűlés a bejelentést megnyugvással vette tudomásul.
Ezután a közgyűlés tárgysorozatát tárgyalták le. A három balatoni megye évenként 20.000 pengőt szavaz n,eg balatoni célokra- Zalajwe-gye az összeget az Idén ls megszavazza. Jövőre a 60.000 pengő az állam ugyanannyi hozzájárulásával a keszthelyi vízvezeték építésére szolgál. >
Az Országos Lovasegyesület tanulmány utjának támogatására 1500 pengős hitelkeretet kap. Dr. Szabó Zsigmond nagykanizsai járási tisztiorvost szolgálatában az uj tisztiorvos kinevezésében visszatartják.
A bucsuszenllászlól templom és ferences zárda segélyezésére Soma. gUl Gyula hozzászólása után 1000 pengőt javasol a kisgyűlés. A MANSz egerszegi csoportja 500 pengő segélyt kap. A kereskedelmi miniszter a boletta alapból 60.000 pengőt utalt kl a Kjeszthely-cger-szegi útra, de a megyétől 80.000 pengőt kér a balatoni körútra. Ez utóbbira mintegy 1 mjílió pengőt áldoz a miniszter.
A kisgyűlés rendes tárgysorozatán jóváhagyták Kanizsa több határozatát, köztük az igazságügyi palota építkezését is. „ *
A fiatalasszony kitépett haja a bíróság előtt
„Filléres" rokon-látogatás a Magyar-utca 101. alatt
Még a mult év őszén történt, hogy a filléres budapesti gyorsvonattal jöttek haza nieglátogatnihoz-zátartozóikat Kovács János és tár-
sai. A viszontlátás örömei nem tán Ferencék lakásába és ott boros
folyhattak le a Magyar-utca tradíciói nélkül, borban lévén arrafelé az igazi öröm. Boros jókedvükben odáig mentek, hogy behatoltak Kus-
1 i), ni m it
állapotban nemcsak a fiatalasszonyt verték meg alapoaao, kihúzták a baját és bántalmazták dur«fcn, hanem a férjnek is kijutott, ugy hogy a .hasznos a futás elve. m«n-lette osak meg őket komolyabb ve szedelomtól. A nagy jelenet pénze megfelelő csődület mellett folyt le és most az egész társaság a törvény szék elé Került. Kustán Krémmé papirosba csomgolva elhozta a kitépett haját és bemutatta azt a bíróságnak, mint a filléres gyors örömeinek szemléltető kővetlnimtayét.
A bíróság rövidesen meghozta ítéletét. Kovács látván t hóniipol, Kovács János 2 hónapot ö Kovács József 15 napot kapott, mig egy fiatal nőt, aki szintén jelen volt, felmentettek. I
A Magyart tea 101 sziiuu ház, ahol a rendőri irodalom eme re mske lejátszódott, a blról Ítélet után sötétségbe borult. Drágn árat fizettek a .flllén*. gyors után . |
— r»ili.ik, teveszőr, gyapja és flanel akarót minden minőségben Singeméi.
Ember lesz a Bálint pzda
Irta : Lóránt Ödön 1
A fuluban épen, hogy esteledett. A sorvégi házak zsuppos tetői még visz-szaverték a lehanyatló nap ittfelej-lett sugarait, de már a módosabb házikókban egymásután gyúltak ki a pisrf-lákoló lámpák. A liarangozó inár a harangláb alatt tömkődte pipáját, sűrűn nézegetve idomtalan óráját, hogy a harangozás időpontját a világért ei ne mulassza egy perccel. Horvát bi-róné ki-kikaudikált az utcára nyitó szoba ablakán, lesve az esti Csillagot, mert, rendes háziasszonyhoz méltón, az a vacsora feltevésének pontos ideje. A jószág alatt már elhányták a friss almot és csendes béke nyugalma ülte meg a falu kevés lelket számláló lakosságát.
Vidáman csilingelt a hazatérő juh-nyuj hangos csengője. A juhászgyerek nagyokat cserdített ostorával, élénk füttyszóval biztatgatva szorgalmas puli kutyáját Az okos puli élénk méltat-lankodással tett eleget kötelességének és a végzett munka után borzas fejét hízelkedve dörgölte gazdájához.
És ebben az esti homályban, mint mindennap, ma is hazaeflé tartott a földjéről Bálint gazda, a már elég idős, megcsontosodott agglegény. Furcsa ember volt ő. A faluban módos ember hirében állott és ezért nem is csoda, hogy többször megkörnyékezték a lányos családapák házassági ajánlataikkal. Pénzt, földet, jószágot kínáltak neki a lányokkal, d« Bálint
gazda hajthatatlan maradt, nem állott kötélnek és agglegény maradt. Tettek is neki sokszor célzást, hogy minek pkkor a birtok és minek a munka, ha nincs akire ráhagyni, de ő ilvenkor csak mosolygott a bajusza alatt és mintha olyant mormogott volna min-dig, hogy elég, ha más bolond, de ő nem vesz betegeskedő asszonyt a házába. Mert hisz minden asszony egyforma, csak addig egészséges, amis be nem kőtik a fejét és azután megéri az ember a pénzt költögetni orvosra meg patikára. Igy meg is maradt Bálint gazda asszony nélkül.
Most ls, hogy hazafelé ballagott, alig figyelte a szomszédok köszöntését, pedig mindig végigköszönte őt a fél falu, hol meg ö « másik felét a falunak és nem is volt kíváncsi azokra a muskátlis ablakokra, amolyek mögül kiváucsi leány fejek leslék lépteit. Peli Vince szóba is akart állni vei©, de ő biz nem szaporázta a szót, egyrészt, mert vacsoráig is megkésett egy kicsit és asszony hijján magának kell lüzet rakni, hogy megfőzze a paprikás krumplit, másrészt mintha a látása valahogy incselkedne vele, már messziről észrevette, hogy házának kéménye vidáman füstölög, letagadhatatlan bizonyságául annak, hogy valaki a tűzhelyén tudtán kivül begyújtott
Közelebb érve a házhozí, a kapuajtót amelyet maga szokott elmeuéskor be-rcteszclni, nyitva találta. Valaki jár nála még pedig vagy tévedésből, vagy
hivatlauul.
Belépett akpnyhába. Nem akart hinni a szemeinek. A homályban is jól látta, hogy egy leány gu&o\' a tűzhely előtt és tömi szőlővenyigével a parazsat, ügyet nem vetve a belépőre, hatalmas fújással szította annak hamar elhamvadó lángját.
Bálint gazda nem ismerte fe( mindjárt a leányt, bár « parázsló világosság emlékezetes vonásokat mutatott .neki. Mintha már látta volna valahol ezt az arcot. Igen, hát persze, de mit keres ez itten? Kl hivta ide?
files kacagással üdvözöl* őt a leány és ez végighasitott Bálint gazda büszkeségén. Még kl is nevetik őt a saját otthonában.
— Csak bátron, beljebb is jöhet! — kacagott a leány és Bálint összeszedve agglcgényes önbizalmát, odalépett a leányhoz. Goromba akart lenni, mert még sohasem volt ilyen helyzetben. Egy leány az ö házában, akit talán látott bejönni • fél falu. Még ha legalább sötét lenne... de igy félhoé mályban. Egy kis ideig tartott, megszólította a leányt.
- Gál Erzse, te vagy az? Ki hivoft téged?
A leány kiegyenesedne lesimította mhájának a ráneait.
- Kl hívott? - erélyeskedett Bálint, de érezte, hogy ezt csak azért ismétli, hogy épen felvegye a lánnyai a beszédet.
— Nézze meg az emberi — csattogott a leánylxíl a kötekedés — nemhogy örülne, hogy egyszer megszánom, tű-zet rakok, felteszem a yacsorát, még
morgatja rám a fogalt 1
Bálint gazda kezdett megbékülni. Ezért csakugyan nem lehet kidobni a leányt.
— Nahát, hiszen nem is morgok — békült meg morózus tekintote és meggyújtotta a gyufát. Még a lámpacilinderbe ls belehelt, hogy barátságosabb legyen a világa és a tűzhely pat togó melege elsimította aggodalmainak felhőit. Már kezdett arra is gondolni, hogy mit kellene mondani, hogy az előbbi gorombaságúért kiengesztelje a leányt.
Gál Erzse pedig egyre közelebb húzódott Báliut gazda felé, miközben alig hallhatóan biztatta;
- Kár volt lámpát gyújtani, hiszen még a nap it fenn ven az ágon.
Bálint gazda, aki már az ötödik évtizedet taposta, mo>t volt clőwór 4é\\ / nyes helyzetben. Semmi kétség- e« a leány szerelmes belé. Ez a szeplős, nincstelen, faluvégi Gál Erzse. Ismét elkomorultak vonásai. Már sokiflor előfordult, hogy egy leány vonzódása, vagy «gy asszony hűtlenkedése érett gyümölcsként hozta elébe a nőt, de mc^st ennek a lánynak a közelsége, hízelkedő szaval kissé mintha minden erőskódése dacára nyugtalanítanák. Végeredményben mindegy, ez is egy leány és ha már itt van, végezni kell vele minél előbb. Vagv kidobni, vagy nem törődni semmi vél, átkapula derekát és odaszorítani magához, hogy rajta ne nevessen egy ember lánya •era, ha mindjárt idős agglegény iső.
ZA|;AI KÖZLÖNY
1&36. mA|u> 15
Ml mindent lehet látni egy homokkomáromi turieta-klránduláeon ?
A Magyar Turista Egycsülét Nagy-kanizsai Osztálya május 17-én, vasár, nap a következő of(6.tr. napos túrát rendezi: Zslgárdi erdő (Erzsébet park, Millenium! park), Homokkomárom, Allgvári hegy, Hála Isten hegy, Kecske völgy, Várdomb (337 m.), Bocskai szénbánya. Szántó véig)1, a Nádasi patak völgyén át a Bubi\') hegyre, Bocska. Találkozás vasárnap reggel 7 órakor a Magyar-utca és a József ffí. herccg-utea sarkán. Bocskától vissza Nagykanizsára autón tesszük meg az utat. Útiköltség, személyenként 1 P. Visszaérkezés negyed 8 órakor este. A jelentkezés kötelező, hogy megfelelő számú autóról gondoskodhassunk. Jelentkezni lehel folyó hó lG-lka, szombat déli 12 óráig dr. Szűcs Lászlónál, városház I. cm. 13. ajtó az útiköltség egyidejű lefizetésével.
Nagykanizsa környékének cgvlk legszebb és történelmi emlékekben gazdag helyére visz cz a Iqra. A zsigárdi Batthyány-féle erdőség Kanizsa köz. vei len szomszédságában fekszik. A zsigárdi majorba vezető ut egyik oldalán az Erzsébet park van, benne egy Erzsébet királyné emlékérc készült cire-lék mű 1808-ból, a másik oldalon |»c. dig a millenium emlékére létesített, u. n. Mii len in mi park. Esen az útvonalon találjuk a Zrínyi idejéből való Zrinyi-hársfát.
*
Homokkomárom tcmplomU Iműttn-lékekben gazdag. A Műeiplékek Országos Bizottsága a következőket nyilvánította műemlékké: a kegvur által adományozott 1. drb sclyembrokát, 1 drb aranybrokát miseruha. 1 drb palást, Szent Félix koporsója két más ereklyclartóval együtt (olasz mesterek munkája), 1 drb Mária kegykép, valószínűleg német telepesek hozták magukkal Koblenzböl. A stílusa ezt mutatja. A néphagyomány azonban azt tartja, hogy egy fa kivágása közben talál
ták a fában. A fejszecsapástól megrepedt és ezért van rajta u ma ls látható repedés. Ugyancsak műemlék a főoltár két szárnyán elhelyezett, fából való Szent Péter és Szent Pál szobor. továbbá Szent Sebestyén és Szent Rókus fából való szobra. A homok-komáromi templomot 1722-ben kezdték építeni, l>cfejezte gróf Batthyány I.ajos 1744-ben. A pápa 1751-ben « homokkomáromi templomnak ®dqnná-nyozta Szent Eélix vértanú ereklyéit, Ezeket még ugyanezen évben hatalmas körmenetben vitték ki Homokkomáromba. Egy kor u feljegyzés szerint (50 pap és 30.000 ember vett részt a körmenetben. Ennek a számnak a nagysága akkor tűnik fel különösen, ha meggondoljuk, hogy Nagykanizsán akkoriban 4—5000 embernél több nem lakott. Szent Félix hat testvérével édesanyjával a rómaiaktól szenvedett vértanú halált. Bómában tiszteletűkre külön templom van. A kis Félixet bottal verték agyon a rómalak. Koponyáján az ütések nyomai most is láthatók.

Aligvár nevét a rajta állott őrtoronytól kaphatta, legalább ls neve erre mutat; alig (éppen csak hogy) vár. Aligvárról gyönyörű kilátást "kapunk n homokkoinároml templokra mellett Nagykanizsára. Vetekszik azzal a kilá-
tással, amit Tihanyban kaphatunk, hozzá feltűnően hasonlít. Rsrakm és kelelre kitárni a I»rincipális völgy a maga |>oinpájában a Kerülő l»egy. Pogányvár, stb. és hátlérl>en a láthatár szélén Badacsony. Aligvárról szép er-dpi ut vezet a Kecskdvólgybc, amely egvlk legszebb völgy Kanizsa környékén. Nevét a. valamikor itt nagy mértékben űzött kecsketcnyésztéstöl volté. •
A Várdomb hogy a Mura, Zala és a Kerka folyóktól határolt hegyvidék legmagasabb pontja. Ez a ltegvvidék a stájer Alpok közvetlen folytatása, umely a Zala és Kerka folyók között tőr be vidékünkre. Magassága 337 m. összehasoníltáskéo|>en nem lesz érdektelen, ha megemlítjük, hogy Szigliget csak 204 in., a Csobánc 3l>7 m., « Badacsony |>edig 438 m. magas. Mini az egész vidék legmagasabb pontja tel-
jes körkilátást nyújt. Páratlan szépségű látvánvt nyújthat innen egész Göcsej és a kanizsai hegyvidék. Története belevész a mondák homályába, amiből eddig nagyon keveset sikerült felderíteni. A néphagyomány szerint Bocskay István vára állt volna a Várdombon. amelynek tövében épült Bocska község is innen vette « nevét. Törmelékeket találunk a Várdombon, amelyek a nép szerint a vár maradványai. Emlegetik, hogy földalatti folyosók vezetnek le a völgybe. A fuvarosok, akik a környező herceg Eszter-házy-féle erdőségekből a fát szállítják, ugy mondják, hogy nagy üregeknek kell a hegyben lenni, mert állandóan /\'állanak őrjártukban olyan hangot amely csak üregektől származhatlk. A hegy tövében találjuk n bocskai szénbányát, ennek feltárása jelenleg szünetel.

A nagykanizsai gimnázium iskolaszolgájának 100.000 dolláros
Szegényházat és kápolnát akar a pénzből építeni a szerencsés szegényember
Váratlan szerves- virrad Schaf-fer Jenő, a nagykanizsai kegyes-rendi reálgimnázium iskol\'szolgájá ra. Schaffer Jenő nős, családos em-b<y\\ volt 20-as honvéd, aki a világháborúból becsülettel vette ki részét, Ismételten megsebesüli, aminek nyomait ma ls viseli testén. Hadirokkant. Megnősült, kis családja van. Sikerült bejutnia a gimnáziumhoz, ahol havi 60 pengő fizetése (* lakása van.
Schaffer csendes életét hirtelen megzavarta a levél, amit tul a nagy vízről kapott. Newyorkból értesitik, hogy egy közeli rokona, aki évekkel ezelőtt kivándorolt Amerikába, meg halt és tekintélyes vagyont hagyat maga után. Több mint 100.000 dollárról van szó, ami íj dollár mai értéke mellett sem roegvetvndő összeg. Felhívták, miután ő is ro kona az elhunyt örökhagyónak, hogy nyomban küldje l>e iratait, a melyekkel pontosan igazolja rokon ságát az elhunyttal.
Sch iffer, aki egyszerű, szegény ember és nem ismeri az Igazgatás ezerféle labirintját, nem tudja, milyen okmányokat kell beszereznie, hová kell fordulnia, érdeklődött jó embereknél, hogy ml a teendő ? Azok útbaigazították és Schaffer
most siet a szükséges okmányokai beszerezni.
Schafferen kívül még nógy"n vannak, akik szintén itl élnek Nagykanizsán és szintén igényt larlanak a dollár-örökségre. Igy, ha a 100.000 dollárt fel kell\'ne e^et\'eg oszlani, jogszerűen az öt reflektánsra fejen ként 20.000 dollár jutna, ami még mindig\' nem megvetendő összeg.
Ml,kor megkérdeztük S^haf^rt, mit csiifál, ha ezt a 100.000\' dolláros örökséget megkapja, nem is tud mindjárt válaszolni. Bágyadt mt«oly •ónul az ajkára, gondolkodik, mielőtt válaszol, azután csendesen válaszolja :
- Hát, kérem, ruhát vennék a gye-rekeninek, azután meg építenek egy szegényházat, hogy legyen hol lakni és miből élni az elhagyatott sze gény embereknek. És azután vennék egy harangot a kápolnának és építenék egy templomot...
Ebl>en a néhány szóban benne van Schaffer Jenő egész lelke. Megérdemli, hogy megkapja a 100.000 dollárját, ámbór aligha hisszük, hogy a pénzből kifutná mindaz, amit a becsületes, szegény ember a köznek szánt belőle.

Az oláh katonaságtól megszökött, Itthon a rossz társaság börtönbe vitte
A keszthelyi betörőbanda két tagja felett Ítélt a törvényszék
Keszthelyen sorozatos betöréseket követtek el nemrégen, Ismervlien tettesek többek közfltt bamásztak Krausz Zsigmond kereskedő, majd Hoffmann Istvánné irodáiéba, ahol nagyobb pénzösszeget, ékszereket zsákmányoltak. A banda tagjait a
keszthelyi csendőrség csakhamar leleplezte, de sikerült Bécs felé szökniük, ahol azonban a határún elfogták a bandavezért, Juncsakics Árpádot, akit a kanizsai törvényszék három évi fegyházra Ítélt. Kél társa, Gondi István és PozáczkyJá-
Jégszekrények
■ár M 6- P-ös részletre
1ZJIB0 ÍRTÁL iporlfiiletÉlieD. FS-Bt 5.
nos önként jelentk\'-\'zeti a bécsi rendőrségen, amely a kiadatási eljárás után Kanizsára szállította őket. Egy Ízben volt már tárgyalás ügyükben, de Ítélethozatalra nem került sor, inert nem tudlák megállapítani, hogy Gondi fiatalkorú volt e cselekménye elkövetés, kor. A szükséges iratok beszerzése után megállapították, hogy Gondi nem volt már fiatalkorú. A biróság tegnap hozott iléleiet. Mindkettő be-Ismerte teltét. Dr. Béres Sándor védőbeszéde ulán a törvényszék fejenként 2 évi és 2 havi fegyházra és> 3 évi jogfosztásra ítélte őket. Az ítélet jogerős. Pozáczky kolozsvári flu, aki megszökött az oláh katonaságtól, itt nem kapván állási, rossr társaságba került, ami most fegyházba sodorta. Sírt, amikor a börtönőr rátelte kezére a bilincseket.
Prognózis: Több helyen megújuló zivatar, kivált északon és keleten. A hőmérséklet keleten Is csökken, nyugaton alig változik.
Naptár: Május 15. péntek. Rom. kat Sallo János. Protestáns Zsófia. Izraelita Ijar hó 23.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hé 15-ig a Mária gyógyszertár, Király-utca 40. és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától e&U fl óráig (hétfő, axerda, péntek délután k*ddeo «géax nap nőknek).
— (Hélyegtyüjlök találkozója) nét-főn délután 6-tól 8-ig * Pannónia hátsó kistermében.
Rendkívüli njönlnt!
A legújabb minták!
Tiszta gyapjú férfiszövet 140 cm. széles --- méterenként
P 12.90
Óriási választék!
Vételkényszer nélkül tekintse meg, bizonyosan fog ebből ön is vásárolni
KIRSCHNER
1836. rol|u» 15
BALM ROZLOm


_ (A városi közgyűlés)
Nagykanizsa város képviselőtestülete pénteken délután 4 órakor rendkívüli körgyülést tart, amelynek egyik fő-tárgypontja a város múlt évi zárszán*-ndása.
— (A központi választmány)
tegnap ülést tartott a polgármester elnökletével, amelyen az 1937. évi kép-viselőválasz ló-névjegyzék összeállításáról tárgyalt.
— (Himlőoltás)
A városi tisztiorvos vasárnap délután 2 órai kezdettel a Rozgonyi-utcai iskola tornatermében himlőoltást végez. Vidéklek, akik nem kaptak behívói, szintén hozzák be gyermekeiket a himlőoltásra.
— (Dlj-adományok)
A Magyar Élet és Járadék liiztositó nagykanizsai intézete a nagykanizsai vasutasok lővészversenyéhez rendkívül értékes vándordijat adományozott. Márványoszlopon álló, kiterjesztett szárnyú turulmadarat, ezenkívül az iparosdalárdának egy értékes és művészi kivitelű dijat küldött.
— Férfiruha |éa f«UI « szövetek. Ing poupllnok, selymek ós tropikálok legnagyobb választékban Sláger Divat-áruházban.
— (Dalos-kisórők utazása Szombathelyre)
A szombathelyi országos dalosver-senyen Nagykanizsa két dalárdája ves* részt, az Irodalmi Kör Vegyeskara és az Ipartestületi Dalárda. A verseny napján induló dulos-vonattal a dalosok kísérői is 57 százalékos kedvezménnyel utazhatnak. Aki ezzel a vonattal utazni {, akar, jelentkezzék máji^s 18-án, hétfőn délig a Mair-könyvkcreskedésben. Az utazáshoz 80 filléres igazolványt és a versenyre belépésre jogosító 30 filléres dalos-jelvényt előre meg kell váltani. Minthogy az utazás kétnapos, a jelentkezők jelentsék azt is, hogy szükségük van-e étkezésre (a két napra összesen 4.50 pengő) és szállásra. — Hisszük, hogy Nagykanizsa magáénak tekinti az országos próbára induló dalosait és a város közönsége saját ügyeként segíti érdeklődésével dalosainak sikerét. Jelentkezzünk minél többen a dalos-vonalra, hogy ezrei lelkesedést öntsünk dalosainkbal
— (Az Irodalmi és Művészeti Kör)
összes meghívott és rendes tagjait ezúton hivja meg a folyó évi május 18-án, hélfőn délután 6 órakoV, a városházán tartandó 41-ik évi rendes közgyűlésére. Elnöki megnyitót mond Magas Mihály elnök, az esztendőről beszámol Barbarlts Lajos főtitkár, a pénítárl jelentéseket belerjeszti dr. Eiehner Árpád pénztáros. (Választás ezidén nem lesz, tekintettel arra, hogy u decemberben megválasztott tisztikar egyéves mandátuma alapszabály szerint még nem járt le.) Indítványok. — Az elnökség kéri a tagok teljes számú megjelenését és különösen at uj, meghívott tagok szíves bekapcsolódását megjelenésükkel u Kör éleiébe. (Az nlanízabályok értelmében külön személyre szóló közgyűlési meghívók nincsenek.)
>,lfjmándl"-ból nem kell pohárszámra
Negyed vagy fél pohár elég szokott lenni I
Városi Mozgó. Kedd, szerda, csütörtök!
ALPÁR GITTA
a világhírű magvat: koloratur primadonna, kinek művészete előtt London, Pária és Berlin Is leborult — alakltja a
(Királyi szerető) elmü szenzációs film lőszerepét Előadások: hétköznap 5, 7, 9-kor, vasárnap 3, 5, 7, 9-kor. A hétköznapi mimé sltsdás filléres I
Hadseregkupamérkőzés Szombathelyen
Szombathelyi repülőtér csendőrkülönítmény—nagykanizsai határőrkerület 2:1 (1:1)
A mérkőzésről szombathelyi laptársunk, a «Vasvármegye. a következőkben számol be:
• Valóságos társadalmi esemény volt tegnap délután az SzFC pályán. A repülőtér csendőrkülönitménye és a nagykanizsai határőrkerülct futballcsapatai a dandárversenvek döntő mérkőzéséi játszották le hatalmas közönség előtt. Olt volt Ferenc bajor kir. herceg nejével, Erzsébet Izabella kir. hercegasszonnyal és három leányával, nemes Suhay Imre altábornagy, ve-gyesdandárparancsnok nejével, Marton (lábor és Józsa Dezső tábornokok, Uj-váry Ede dr. polgármester, Horváth György dr. rcndőrfőtanácsos, a kapitányság vezetője és még nagyon sokan mások u ltonvédség és u város előkelőségei közül. \'
Ez alkalommal avalták fet az SzFC pálya uj tribünjét is, amely most legnagyobb ülőhelyes tribünje Szombathelynek. A szünetekben az 5-ik hon-védgyalogezred zenekara szórakoztatta a közönséget.
Nagy várakozás előzte meg a mérkőzést. A nagykanizsai határőröket nagyon jó hirek előzték meg, de azért mindenki a csendőrök győzelmére fogadott. A Jól hirek,\' melyek a kanizsai csapatot mégelőzték, mindenben igazolták őket. A csapat lendületes, helyenként technikás és Igen sokszor komolyan veszélyeztette u csendőrök kapuját. A repülőtér csendőrei azonban sokkal nagyobb tudást, nagyobb összjátékot mutattak. Főleg a csatársor volt elemében, amely egyre-másra vezelte a támadásokat, de nagyon jól működött a csendőrök védelme is. Változatos . és izgalmas játék bontakozott kl hamarosan a kezdés után. A határőrök mintha egy kissé elfogultak lettek volna, de aztán hamarosan megemberelték magukat és ellentámadásokba mentek át. Az első gól az első félidő 27. percében esett Hen-de révén, aki szép sarkos gólt lőtt. A határőrök pontosan a 35. percben egyenlítettek Csönget révén, (Egy kavarodásból csúsztatott labda ment be a csendőrök kapujába, amit a kapus könnyen foghatott volna.) Ezzel fez tán vége is volt a félidőnek.
A második félidő 10. percében ugyancsak Hende szerezte meg a csendőrök második és győztes gólját. Isméi egy nehéz szögből lőtt sarkos labdát juttatott a határőrök hálójába. Változatos játék folyt ezután az egész félidőben, amelyben inkább a repülők voltak fölényben. A játék utolsó negyed órájában lendültek sorozatos támadásokba a határőrök, dc nagy munkájuk eredménytelen maradt, minden támadásuk megtört a csendőrök tömörült védelmén.
A repülőtér csendőrkülönítmény legjobb csapatrésze a csatársor volt, de jól működött u közvetlen védelem is. Egyénileg Gantner, Karsits, Hende, Horváth és Lovass tűnlek ki. A határőröknél a halfsor végzett nagy munkát, itt is a centerhalf (Kódbaum és Kárpát) emelkedett kl, de jó volt a csatársor jobb szárnnyá is.»
A magunk részéről csak annyit fűzünk a mérkőzéshez, hogy Fülöp biró a mérkőzést tárgyilagosan és igazságosan vezette, azonban a repülők tul-crős játékának szabad folyást engedvo a kanizsai csapat nyolc játékosa többé-kevésbbé elég súlyos sérüléssej hagyta el a mérkőzés végén a hatalmas küzdelem színhelyét.
NTE tornászbemutató
Junlus hó 6. és 7-én rendezik meg Budapesten az országos hölgy és férfi tornászcsapatbajnokságokat, a melyen az NTE hölgy és férficsapata is elindul a II. osztály küzdelmeiben. <k
Mindkét csapat teljesen készen van a veraenyanyaggíal. Felkészültségét és előrehaladását b\'\'szeretnék Nagykanizsa város sportközönségének mutatni, ezért május hó 21-én, Aldozócsűtörtökön délután 4 órai kezdettel a teáigimnázium\' tornatermében bemutató tornát rendeznek. Mivel ebl)öl az összegből kívánják a budapesti úthoz szükséges költséget előteremteni, olcsó \'helyárukat állapítottak meg a bemutató megte-
A hírneves „STORMKING"
texixiisz ütök
P 8.50-tól 60.00-lg kizárólag kaphatók
Vágó Endre
•port-, lllatsssr- és jjétékUsIstéksn.
Szenzációs szakszerű versenyhurozái.
Tennlsz labdák és cipők nagy választékban.
kintésénél. Ezúton kérik Nagykanizsa város sportközönségének támogatását. _
■ —
Levente kispuska céllövő
Bremser Gusztáv testnevelési vezető málus 17-én, vasárnap levente kispuska céllövő versenyt rendez. Résztvesznek a versenyen a Járás összes községei, Nagykanizsa város levente csapatai, a cserkészcsapatok és a középiskolák lövészcsapatai. A verseny győztesei érem és tiszteletdíjazásban részesülnek. A vasárnap reggel kezdődő versenyen szívesen látja az ifjúság barátait a testnevelési vezető.
Ofcsvndsjjot aafamezíhan szctakozTialik
— (Nagy művészi esemény Nagykanizsán)
Folyó hó 16-án, szombaton este két nagyhírű művész lép fel a nugykanizsai Kaszinó nagytermében, kiket közönségünk is jól Ismer vagy a pódiumról, gramofonlemezekről, vagy a rádióból. Fehér Artúr, az európai hirü művész az egyik, kl csak a közelmúltban tért haza külföldi szerepléseiből, hol oly nagy dicsőséget szerzett a magyar irodalomnak. Csak magában Párisban /\'ét előadó-estélyt rendezett, melyek közül a legklemelkfedőbb a Párisi Magyar Házban tartott estélye, hol a hivatalos követség is üdvözölte a nagynevű művészt. Svájcban, Prágában, Bécsben német nyelven interpretálja külhelyzetünket, mindenütt a sajtó 8 a közönség legnagyobb elismerése mellett Szombat esti műsora bizonyára nagy gyönyörűséget fog okozni a helybeli kullurkőzónségnek. A másik művész, ki dalai révén lett országszerte népszerű, Sebő Miklós, ki annyi felejthetetlen perceket szerzett a rádiózó közönségnek. Gramofonlemezei a legelterjedtebbek az országban s mindenütt, ahol magyarság lakik. Ilyen két nagyszerű művész lép fel most Nagykanizsán, reméljük zsúfolt hát mellett, mert közönségünk megtudja becsülni értékeit. Jegyek 150-től 50 fillérig a nagytrafikban válthatók.
(-)
Veszek használt
NáTIOlláL KASSZÁT
mtiUKPraKt^f-
oirdatA lr<xlA)»tM^ - Budapest, V&rocfc
— (Phönix-rsvlzló Nagykanizsán)
A Pénzintézeti Kf jpont egyik főrevizora csütörtök délelőtt Nagykanizsára érkezett, hogy a Phönix nagykanizsai fiókintézetnél felülvizsgálatot végezzen.
— HásIoMxonyok 1 Megjelent a Dr, OETKBK gyár 1936. évi első kiadású ftayUpM r*o^tk8.y«., melyet kívánságára bárkinek ingyen ée bérmentve
küld: Dr. OETKER A. Tápszerművek Budapest VIII., Contt-u. 25. Sütőpor és vanlilincukor ára most levelenként 12 fillér.
— (Vasárnsp lavsnts-majális)
lesz a nagykanizsai Ipartestület árnyas, szép kertjében. A tánc délután 4 órakor kezdődik, lesz hozzá cigányzene és a Leven le Zenekar kitűnő muzsikája. Lesz azonkívül 7 órakor egy, Nagykanizsa—Marcali box-mérkőzés ugyanott, ami kétségkívül a mulatság gazdag programjának legérdekesebb réssé lesz.
ZALAI KÖZLÖNY
1936. máim 15
r Csalánkiütésnél és bőrviszketésnél a gyomor és a bóltraktus reggel felkeléskor egy pohár termé-si<tes „Ferenc József kesei üviixel fértél lenül killuUlwdó. Az orvotok ajánlják.
— (Halottja van a Keszthelyi karambolnak)
A Zalai Közlöny beszámolt arról a súlyos autósrerepcsétljcnsóáről, amely Kexxlhcly és Szentgyörgy közelében történi az országutou. Szikszay István novai nagy keres kod ő áruval megrakott teherautója az utsnéll fának rohant és Varga Lajos 25 éves soffőr, valamint Hoffmann János 20 éves novai flaial-,enjbei^ súlyos sérüléseket szenvedett. A gerinctöréssel kórházba szállított Hoffmann Jánoson az orvostudomány sem tudott már segíteni, rövidesen belebalt sérülésébe.
— KonapUr*, ruhára emprlmé különlegességük Sinder Dlvatáruházban.
— (Pstkánymérget Ivott)
Egy 10 éves nagykanizsai leány a Sikátor-utcában patkőnymérget ivott, a közkórházba.
— (Slesta Sanatórlum)
fővárjon CjgyUc, iegideális«|)bau- fekvő ós opvppiiag lcgtökéÍet«p<vW)en felszereli gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet, szüléséét, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen. Kétalai és mikrosz-typtyi laboratórium Elektrokárdjp-grapb (s^TyiisgáJó). Krqgh féle alap-anyagcsere vizsgáló kési&iék. Ente-rocleaner (bélfürdő). Modern vizgyógy-Iqtézet, Orvosilag veretett villany-Öí«ifiQ konyhai Elsőrendű ellátás. 0700 négyszögöles parki Olcsó árakl
1PEÓHJEDETÉSEK
M. W*f. mMi.MlOM u* « mit. MtkOinap IO 40 tovtkbi u* S n|Ur.
tollnrt*. Ilaata J4a hizhoz szállítását máta 15 én megkezdjük. Rendel*-■eket Krz*bet-té» 14 m. Irodánkba, tele-fos „W,, kértt^k. IfsftwI^P. T^ÍIMJ^^
Hstáaa cipésznél kaphatja a Itgiobb tehétdp^ MaatHat Sugárul 2. 1920

ol-
ijaHytalillaartiaal Nagyluntialn, IS. asám alatt megnyitottam. M I«*tel«k naaMt eladó b bériláz a vároa oejlértlle-
jr, ...Ti-,\'./.,„„- )7re
Üilatbaeeadaala azonnal eladó Ezzséfoel-téí 22. dohánytózidében. 1912
Prtííí
at 6. Kúrát. pólr.
kocát otcaóo eladó.
1907
Utat M alatt.
előszobás lakta kiadó Te-1913
- LAKBERENDEZBS a m«l pénz-szüko\' mélMt la\' mindenki részére igen OjortP Kopalein Lipót
mÓ/f^mi, legnagyobb tmoráruhá-
ijos Közgazdasági Rt. a és Délzaíal Lapodé Vyitatf. Nagykanizsán. "\'
Mfoiy.
latnaiban telajoal Naavkanlzza 78- aaérr.
hpm. »
PONYVA
ZSÁK HIRSCH és SZfGÖ-nél.
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Érvényes i 1936. A*i május HA 15-IBI kezdsre. Iigykului állomáirt érkeifi éi u ouu Uduló loeitokril.
-Badapesl dili p. u.
Nagykanizsa\'
KantlMM Batári Boltra Ivowt A vonat | Bporiríl Bogtlr ÍZmiIW, Kaalná-
rs kk. irt. SrkM& neme M.l Ind. rll l«*,l ra árit.
1Í2 700 1007 11-28 1332 1737 19*29
9(5 piól.lik IIZ1
15 45
20-35 2119
1220
1240 1202 1213
2222 1114
2238 1208
Motor*)
Oyr.
Szem. v.
Molpót1)
Szem.».
Slnzut*)
Oyr.
730 6-30 Sldrind 1M4
14-30
Sldl.lnd SO-JO 2000
306
5-28 10-10 ll\'IO 13-35 18-22 21-15 22 38
3" 80
5-55 10-10 11-14 14-05 18-37 20 10 22*47
449
7*31 1125 13*00 15*23 2004 12 58 23*45
t) Közlekedik VI—28-tól lX-8-lg. Közvetlen vonal Vitt—19-IÓI lX-9-lg. Bpesl déli pu-ig. z) Közlekedik Nagykanlzaa Balatonszentgyörgy között V—16-töl X—3-ig.
Balatonszentgyörgy Székesfehérvár közt)!! VI -2MÓ1 IX -8-lg.
•) Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy között egész évben.
"----------L-y BaUtonWIár közölt V1-27-IŐI IX—8-lg
latonszenlgyörgy között Vt—28-tól IX 9-lg. ** Nagykanizsa közölt egész évben.
Bslatoitszénl
•) Közlekedik Bálatohboglfr Baíat.
Balatohlzentgyörgy 1 \') Közlekedik VI 28-tól IX-8-fg.
KAavatlaa kocáik Toriul ma i
Az 1201/1202. az. gyorsvonatokkal:
Az 1208Í 207.
I., 2., 3. o. kocái Trleale, Venezla-Mestrc, Bologna, \'Íren re, Róma.
I, 2., 3, o. koca! Trieate, Venezla, Milano, Genova, fenthnlglla, egy étkező koca! Pragerakolg. gyorsvonatokkal:
egy I , 2. 0. kocái Trieate, Venezis, Bologna, Rónia, egy hálókocsi Venezla, egy a o. kocs! Venezla,
egy 2.. 3. o. kocsi Abázls, Fiume, de caak VI/I5-1ŐI IX/15-lg. Az 1220/1219. az vonatokkal közveUen koczlk Budapeat déli pu és Zalaegerszeg és Barcs-Péca között. 2, 3. osztályúak.
Nagy/canizsa—Szombathely—Ágfalva
Ka^Há rátlaá. árt. árt. á.p.aa tü U. Sro-I.t-Wjrál U4. CfMI. U.l Kaatuá- rsk)u
uli Sz.v." | 5-15 BS7 7*27 910 t«r Sz-v. _ _\' 5-W 7-36
Sz.v.\' 5-48 7-14 8*00 9*27 I.ZT Molor — 7-28 8*12 943
814 943 10*35 _ MIS SZ.V, 10*03 II 23 12*02 1322
Sz. v. 13-45 15-17 — _ MIS Ss. V. 1345 15-35 16 15 17 35
Sz v. 15-30 IMI 17*32 1904 1411 Sz.v, 10*19 2055 2100 23-16
Mol.r 1 70-12 22-31 _
IMI üator 23 50 1-05
i) Közieked k V—15-1Ó1 VI—14-ig és IX- 0-tól 1937. évi május 14-lg.
1 K zifkcdik VI—19-töl ix. 15-ig.
nar
2414
Sz. v.
«.„k»l-uirU laáal
Tftr
Nagykanizsa—Barcs—P/cs
npi
IÍ40 2014
-ssr
1558 2155
m
17-48 2331
rfcaril liaarMrál
l«a«l»!-
JLSÖJS!
24171 Sz. V. - I 4 45 > 1)58 2413 Sz. v. i! 11 50 I 1335 15*24 . 245! I Vegy. ] 16 50 I 1910 | 2145 A 2414. éa 2418. ar. vonatokkal közvefen kocáik futnak Wlen-Péca, Wlen-Osiek közöO,
A 24^0/2451. sz. vonstokkal közvelitn kocsik Pécs Budapeat dé» pu. közötl.
Nagykanizsa—Oyikinyes-U/dombovdr- Budaptsl Kcltll pu
t Qy.v. II 23*56 I! VIA A 2408-aa sz. vonal közlekedik VI-15-IÓ! IX-A 2<09-es sz. vonal közlekedik VI-I5-tól IX—15-íg. A 2444. sz. vonat közvetlen vonat Budapest—Keleti pu-lg.
Nagykanizsa—Murakeresztur—Kotailba
. _ „ ________11-58
IJOíllOyors ( 512 A 25
_l20l|0íors | 17-52 1805
Az 1208 és 1207. sz. vonatoknál, valamin! sz 1201. és 1202 sz vonatoknál
vlszónj^at TiSat 1292/129;- sz. vonslokksl csak 3. osztályú kocsi WTMurakereszlurlü
ohsusn^^rmts^tis!; m±, i^r.......
vonaüfeaw jmse^sseimisi^ u
v„ U&I&ÓZ& "\'"^"M c«k a, 1297. és 2451. «. vonstokn^r
Kerékpór
olcsón részletre is,
alkatrészek éa fjummik
filléres árban.
SZABÓ ANTAL
kerékplrDzletében Fó-ut5.
Hölgyek!
Fehér kalapok
szenzációs formákban legújabb újdonságok
Fehér retikUlök
nagy válasstákban
Habselyem
fehérneműek,
uj fazonú Ingnadrágok, k?mbfnák gyönyörű pasztell- színekben. Mért«k után lal
Irinái Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Vá ro s há z pa lota.
Gyümölcstermelők!
Sziromhullág a fftpertpetexéa Ideje.
Eredményt csak Uüy ér el, ha kellő időben megbízható szerrel permetez Utaeltáüst a permetezéshez vételkényazer nálkfll
az érdeklődőknek ingyen adok. Ha mással permetezte!, kOvelelje, hogy az oldal ön el&U legyen el készítve. Helytelen\' gyenge vagy régi oldafu permelezőszer nem használ.
Permetező-szerek műtrágyák, magvak
kaphatók: ORSZÁG JÓZSEF
Nagykanlzaa^ Erzsébet tér 10. (A bizóaág mellett.) Telaton 130.
Szíkségletiit.
I—
I mindenki a helyt kweakadóknél I é« Iparoaokfl^l szerezze ha!
nifilii^ Bt. úatmbari Njooak és Qámlsl lanM^i vaiuur. ——tfltT_
án>ID
évfofyttn 113. vám
Nagykaateu, 1836. május 16 szombat 1¥
Ars 12 mi. _
a 9J-.I T,»•*.*,!, SÍAJIiáil. *
In. In KBItn *
Felelős szerkesztő

Ifagyftaoizffa polgára
n város aranykorában tekintélyi, dl-csöséget szerzett a városnak mesz-sze a magyar határon tul is. A nagy kanizsai áru, a nagykanizsai Ipar-cikkek, a nagykanizsui termeivény fémjelzést Jelentett. A legjobb uján lólevél volt a szó : nagykanizsai Szorgos polgársága sosem látott Jó-léin?, gazdagságra emelte a városi, ahol a munkanélküliség borzalmát akkoriban\' sohasem Ismerték Munkás polgárai, a legkisebb egzisztenciák Is becsülettel tudlák megkeresni a magtik és csalódjuk minden-napiját és bár az élet mindenkor, Igy akkor ls küzdelem volt, a kenyérgond nem sorvasztotta az etnbeíckel és nem miroangolta az idegeidet. Patrtáhmális, nagy csa Iád volt a nagykanizsai polgáraág, melynék szorgos hingyál valóbon a közösség,\'a város, az ország Jólétét, naggyátélelét mozditotiék elő. Valamiké a római polgár is büszkén mondhatta, felemelt fóvel, a becsülettel teiJéSI\'eti kőtél sség megnyug tató érzésével : »Ctvts Rotnanus sum U - Ugyanígy mondhatták\' en nek a városnak lakói: .Nagykanizsai polgár vagyok \'!.
A hábörri 41afi a nagykanizsai polgár Ott \'volr VérWel,\' éle«fcH anyagi áldozatkészségével és hirdeti polgári kötekességteljesllésél, a legsúlyosabbat a 20-as .szobor, , Q 48 a,s emlékmű, a hósl tem-\'tÓ\' sir \' városa, .„„...,. . i
Ezjtk.a HMM erényí-\'k, ez az ál-dozfijk&zség, az Igazi jimgyar lélek nyjrpIHpzoti.imeg Trianon a\\alt.Js a nagykanizsai polgárban. Hat^rváros sorsai ^ liéltók,^ elvettet .4K"tl«belö-ségeíl, gazdasági éhhalálra hagyták De a nagykanizsai polgár állta ezt ls. Végigküzdőlie, végigszenvedte nnnij lít, cmi\' Wétnáia ez a szó jelentett ■ Tr\' noa ! EK; megmaradt « régivágásu, tradicionális, hüségps nagykctilzsai polgárnak. A szen\\e dó, bizo, reményét soha [eladó, áldozatos nagyltártfzsal polgánvtk Ott voitak MOrifc elei "perdál : a .1 ifyliStliíWll polgárok mintaképei.
Ennek az éldlizatos nagykanizsai polgálMk\' á mpc tükröződik visz sza a város 1085. évi zárSzámadááá ból. Ennek a becsületes, hazafias, "^tóM^L P°W áldozatkés?-ségnek köszönhető, tjogy a dasági^elKulfásot és kalaaztrójálls válság ldejéh\' Nagykanizsának slke rült 65 000 pengó felesleget elérni\'
Minden bccsülésüok, minden el Ismerésünk a város wef tőségének és lisjrtyisel<lf karának, akinek együtíé\'í muifliálu ezt a szép ered mé-.iyt lthetóvtrte;te. Mindeii kő szönettlnl. Jj héJéJiJi. a polgármes leinek és munkatársainak, de en-gedtíssék meg, hogy az |el-mult nehéz es/t ndö sikeres városi gazdálkodásáért Nagykanizsa S\'4000 lakosának nevében a közvélemény kéaíorllásával meghajtsuk az el-IsMKfcs zászlaját JM álckMtkisz, polgári IjÖtflgiséáJ minden j.masz, k\')\'®\'. keservesen hullatott v rilék és sflWor szinte utolsó eröf>\'szlli<»
Elfogták á Rainiss-tewét hamisítóját......
Györki fmre ruhájáb^u keijülirendőrség eJé a hamisító Györki tegezt lűub-társa be is vallotta a hamisítást — Izgalmas éjféli Qlés a képviselőházban
Budapest, május 15 A képviselőház pénteki ülésén Drózdy Qzözö
megállapította, hogy 1082 óta a gazdasági élet évről-évre javul, a Gömbös-kormány kimozdította a mélypontról. Kevescite az állami költségvetés 788 milliójót, mondván, hogy Newyórknuk 5&3 millió dollár, Dnkágónax 316 nüllló dollár a háztartása., ,Rendkiy íll splyoanak túrija a nyugdijterhet., Mind nkl nyugdíjas j^ltjist keres. Más országban az ifjúságit öqálló munkára nevelik, nálunk arra törekszik az ifjúság, hogy a társadalom nyakán éljen meg. Nyugdíjmorál nincsen ! Mikor nz ország ilyen nehéz helyzetben van, azok az előkelj nyugdíjasok, akik nagy földbirtokokra vonulnak vlsszq, nyugodtam lenujndhatnának nyugdijukról. A kormánynak mindenáron klvebbit"ni, kell a,oyijgdij-terhet, kere^ kell valami meg-(ele^bb,, kevésbé köjfséges társa-, ^alornblztositásl rendszeri., A »t»-
fyar külügyi képviseletet üzlelsze-üen kell megszervazni,,hangsúlyozta. A vízumdíjakat minél jobban le kellszoritanl. A konzulátusokra mi-nél több kereskedelmi érzékű embert kell kiküldeni.
A Rajnlss Dgy
Kortész Miklós az elnök napirendi indítványával szemben azt javasolta, hogy tűzzék kl Győri Imre állí-
tásainak és az Uj Magyarság unyagl ügyeinek megvizsgálására vonatko zó Indítványt. Tudomása szerint kísérlet történt, hogy Baraslta< Tivadart* a levél egyik aláíróját ráve gyék: - vállalja, hogy a level-\'t egyedül ö irta és a másik aláirás hamis. | . ( !«,..
Maktom János az Uj Magyarság nevében kijelentette, hogy
tinzidjtíruhtak ahhoz, tioffy a kép- " vitelőhá- frtíll a lap i)é-
leli ügyelt-Maga is Indítványozni kívánja, hogy parlamenti bizottság vizsgálja felül az összes budapesti napilapok üzleti ügyeit, továbbá a szociáldemokrata szakszerveit külföldről kapott pénzeit is.
frUnlta Ferenc be jelen te tW, hogy feljelentésére
a kaplldiiUsóo el lógta Schmldt lAs-~W, aki a Györki Áltat -a Ház asztalára lelett és felolvasott levelei hamisította. Schmldt László bűnét töredelmesen. bevallotta a reodönségen. -SehmidUit a rendőrségen , szembesítették vele és ott kijelenteti, hogy őt (Rajnlsst) soha életében nem látta !
Schmtdt fiyörkl Imrének elvtársa, sfít klubtársa volt, tegező viszonyban van vele, söt mi több: Györki Imre ruhájában fogták el a rcrnt-örök ma éslel
(A Házban általános felzúdulás.) Schmldt László pár nappal előbb még rongyokban járt, ezt a ruhát most kapta Qyörkltöl Ezt a tényt maga vallotta be Schmidt a rend-Őrségen, bevallotta azt is, hogy évekkel ezelőtt oÜopott üzleti teveleket másólt le és ez alá hamisította a nevemet.
Nagy zaj ós izgalom támad íla|-níss kijelentése nyomán a Házban.
A szocialisták azt kiáltják:^-
r- Ar « kérdés, ki Irta a levetet és mennyiért vallottak a rendőrségen ?
- Györkit kérdez2ék meg, kl hamisított ? - válaszolták af jobboldalról.
Rajnlss folytatja : Scljmldt László
az 11 j Mugyarságtioi Cfltf megMiot-\' tat küldött, hogy topjon el levélpapírokat. \\ \' Miután ez mm sikerült, fc&ateség«s levélpapíron írták. "A Ház üh^sánelf papján fotografálták le a hamisított te vetettét éti ezeknek frisS kópiáját hozták be este a Házba. Én ezsíc-Ütán az egész üggyel nem fogMlk^\' -jom. Akik erköloslteg ugy^«l vannak tévelyedve, hogy ilyW leléplek M-s után még tatodig előállanak \'vá dákkal, számoljának a TfMgfrar Röi-véleiht^rtnyel fin a rt>ag»m részéről n Hár előtt ezt az egész ügyet befejeztem.
I \'jííUSfc f&start-
Nússolini: „A megtorláiok srigorltása megváltoskatja Európa térképét!11
Párls, május 15 A Matin római tudósítóija érdekes beszélgetést folytatott Mussollnilnl-niszterelnökkel, amelynek során u Duoe töbl>ek között a következőket mondotta :
Békét akarunk, de ha valaki megkísérli, hogy hosszú fáradozá-zásunk és annyi áldozat árán kivi vott győzelmünk gyümölcsét elvegye, az i
Olaszország végsőkig ellenállásával tatátkozna. Ma már nem tiltakozunk a megtorlások miatt, mert azok ls csak segítettek ós használtak a végső gyö?e-lem kivívásánál és kíb\'tővé tették a keleti római birodalom megalapítását. i < % Abesszínia teljesen és vissza
közepet^ ^ becsülettel t ljesitő wpagykaniz^i polgár előtt
Valóban, a nagykanizsai polgár ls öntudattal és jogos büszkeséggel
vonhatatlanul az olaszoké. Prancia-prszágban a közeljövőben olyan em berek kerülnek vezetéshez, akik a békéért dolgoznak és hiszem, hogy nem fogják zavarni a mi munkánkat sem.
Az ujságiró Itt figyelmeztete Mus solinit-BZ ősszel teM nyilatkozatára, amelyben a Duce kijelentette, hogy a katonai megtorlások életbelépte tése esetén Európa térképe és arculata megváltozik. Mussolini erre-v<»natkozólag a kővetkezőket mondotta ;
Ugyanazt mondhatom most a gazdasági megtorlások szigorítására mint akkor a katonai megtorlások ról mondtam.
A továbbiakban kijelentette, hogy Olaszország ugyanazt t*tte Kelet-
vfl Ihatja magáról, mint a római polgár egylmmn : .»« Nagykanizsai polgár vagyok !
(B. R.)
a/rlkában, núnl évszázadok során a többi államok.
Az erő elve alapján jártak e4 "
igy. saerezlék. mog a világ lefr
igyobb birodalmát, - mondotta Mussolini félre nem érthetetlenül Angliára célozva. ( (
Gen/ üres formalitásokért haf\'an-dó volna egymásra uszitani/Euró-
l>a népeit. ^
- A megtorlásokat is .Olaszorszár
gon akarták k»p\' óbáini......Hü cWrték
Olaszország gyors összeomlását, de ez csak felvillanyozta az olasz népet ír és ínég nagyobb kitartásra és ellen állásra serk*nt*to.
A Népszövetsítfben vaRT m^a v dák vapy kilépés ügyéb«% Musso »H Unt Mfn nyilatkozott/ érrfU • majd 0 o*>k A geníi teBáwilé*- tsitár.». . után fog Olaszország határozni.
BAUW KOLOím
im má|m 16,
Ai angol munkáspárt követeli a megtorlásokat
London, május 16 Az angol munkáspárt nyilaikon tot adott, amelyben köwtell az Oluszortzág elten életbeléptéiéit megtorló intézkedések fennturlását és a Népszövetség megszilárdítását.
A négus utazni akar
London, május 15 A négus kérte az angol hatóságokat, hogy adják meg neki a tv\'uta zési engedélyt. A kérés Igen kényes helyzet elé állította az angol kormányt.
A palesztinjai angol föbiztosegye-lóre azt tanácsolta a négusnak, hogy most ne utazzék Európába, mert esak rontana a helyzeten. Lehet, bogy a négus önmaga is elhalasztja az utazási, ami lényegesen megkönnyítené az angol kormány helyzetét, llalle Szelasszle családja részére hat hónapra egy házat bérelt kl, oda fog költözni a szállóból.
tluerllla támadás
Addis Abetui, május 16 A fővárostól mintegy 70 mér-fölnyire az abesszinek megtámadtak két angol misszionáriust. A hadvezetőség Olasz osapatokal küldött segítségükre.
Leendő anyáknak kellő figyelmet kell fotdiUniok arra, Itojy bél-müködésük rendben legyen, ami legegyszerűbben a régóta köilimeit természetei .Ferenc József* ketertt-vlz használata által — teggel éhgyomorra egy tél pohárral — érhető el. Az orvotok ajánlják.
EMLÉKEZTETŐ
■UJ- 14.
Fehér Artúr előadóestje a Kaszinóban fél 9 órakor.
UJ- 17.
Kbuiisták filléres előadása délelőtt fii 11 órakor • ssinháiban. Levente majális és boiverseny 4 ónkor u Iparoskőrbeu. KUkutiMsI Kath. IfJ. KgyssulU majálisa 8 órakor a Levente otthonban. lUJu M.
Növendékhangverseny a zeneiskolában 6 órakor. Uj.. ll.
NTE tornabemutató 4 órakor a
Májas 24.
Hősök ünnepe.
Juci Tan le német óvodájának majálisa • gyermek-otthon udvarán 3 órakor.
■ájaa >7.
Növendékhangverseny a zeneiskolában a órakor.
■ijx >1.
As ipartestületi Dalárda majálisa
7.
TtUolté-juniális. Jauta. 17.
purista Diákszövetség junlátlsa 6 órakor a gimnázium udvarán
A 25 éves béke-rögzítés terve a megyegyfllés előtt
Frigyes főherceg üzenete a zalaiaknak — A főispán az Alláshalmozások radikális megszüntetéséről — Dr. Kövess Ferenc lett az uj szolgabíró
Zalaegerszeg, május 16 Zalavármegye törvényhatósági bl aott-sága rég nem látott népes és csendes lefolyású közgyűlést tartott csütörtökön vitéz Tabódy TtUvr föJ Ispán elnöklete alatt.
A főispán megnyitójában rael\'g szavakkal emlékezett meg a 80 szü letésnapját ünneplő Frigyes királyi hercegről, aki a világháború kimagasló vezéralakja volt. Méltatta munkás életét, a magyar kaluna Iránti szeleteiét, aki egyizben azt mondotta a főispánnak : ;
törülök, hogy Zalába kerüli fOii-pánnak. A zalaiak voltak a vihKfr háború legfőbb kalonüi. Kérem mondja nie<j alkalmilag ü WInjait-nak.*
Midőn ezt most tolmácsolja, javasolta, hogy a megye táviratban üdvözölje a főherceget. Hatalmas él jenzéssel fogadták e| a javaslatot.
A diplomás Ifjúság Ügye
Rátért »A főispán a továbbiakban a diplomás ifjúság problémájára is Keresni k«ll a módot, mondta — hogy ez«n változtassanak, t nnek érdekében ö maga is ügyelni fog, hogy se álláshalmozás, se jogosulat lan álláselnyerés ne történjék. (Éljenzés.) Az álláshalmozásokat r^ái-kállsan meg kell szüntetni. Érre-vonatkozólag bővebben foglalkoztak a bécsmegyei átirattal.
Az uj párisi „béke-terv"
Szép és komoly előterj esztés következet ezután az ismerete*.. francia terv ellen, amely 26 évre rögzíteni akarja a jelenlegi állapotokat. A magyar nemaet mondja az elő-terjesztés csodás lelki erővel állja a próbát és töretlenül viseli a szen-
vedéseket, mert hisz az Igazságban Ha a francia terv megvalósul, u szentlstváni határokra való igényünk meggyengülne, össze k.-»U fogni a terv ellen, erősen, fegyvl-mezeden, keresztényi szeretetben, együtt kell megkeresni a tiltakozás hangját és az Igazság útját.
Szolgabíró választás Ezután a szolgablróválaaztásra ke rült a sor. Hosszas szavazás után a törvényhatósági bi»>tlság 268 ie adott szavazat közül 13U szavazatta\' dr. Köve*» Ferenc vármegyei fogalmazót dr. P/\'erffy Bóla 66 ós dr. Fülöp Lajos 52 szavazatával szemben Zalavármegye szolga-blrájává választotta.
Utak és egyke
A már ismeretet! alispáni jelentéshez elsőnek gr. Kár 4yl György szólt hozzá, a rossz közlekedési viszonyokról és utügyekről. Az egykével kapcsolatban kijelentette, hogy az nem szociális kérdés, mert éppen a legszegónyebl>eknek van k\'g-több gyermekük. A flxflzetéses bábaállásokat kellet*\' mielőbb betölteni. t 4- A A főispán válaszában kljetent\'tt-s, bogy a grácl ut építésénél magasabb országos érdekek játszottak közre, óé kl fog épülni a kt«zthelyl ut, a Sümeg balatoni és a Veszprém-tapolcai ut is. A községi utak tevén az alispánnak nagy érdemei vannak, amit a közgyűlés éljenzés-sel helyeselt.
A pártjelvény
Gróf Károlyi szólt a pártjelvényről is, amire a főispán igy válaszolt ;
Lenvásznak, divatselymek, tropikálok, pijama kelmék, strandanyagok
^ dus választékban. ^
Sinser Diuatáruház.
Már sokszor hangoztattam, hogy e jelvény mellemen a nemaeU mun ka megbecsülését jelenti és nem pártjelvény. Aki szt viseli, az meg becsüli a mátlk magyar munkáját. DikUturaszándékról itt nincsen szó. Ebben az országban minden kiben megvan az alkotmányttszle. let a lelkekben a szabadságérzés (Nagy éljenzés.)
Számos felszólalás után már fél kettőre járt az Idő, amikor a tárgysorozni többi pontjára került sor. Ekkor már csak 16 megyebizottsági tag ült a teremben. Általában, hoz-zászólás nélkül elfogadták a kis gyűlés Javaslatait. Elfogadták\' a kis gyűlésnek azt a javaslatát is, mely a ngykanlisal és egerszegl sport-repülőknek u siklórepüléshez 1000 1000 pengőt szavazott meg. A közgyűlés 2 őru után ért véget.
Jönnek a színészek I
Megállapították a színház kapunyitásának napját: - máju8 26in lesz az első előadás. Rövid lesz az Idei szezon, de belezsúfol a társulat minden szépet ós jól, amit az Idei színházi évad csak adhat. A pécslek az idén még a melegebb Idő beálltával ls alig-alig engedik el a társulatul. Szól az idei különösen nagy és anyagilag ls erednie nye-s érdeklődés a kllünö társulat nuk. A pécsi kritika is megállapl tolla, hogy ehhez hasonló nagy szerű táraulut hosszú ideje nem ját szőtt a pécsi deszkákon. Mos ugyanez a társulat lüánylaianu Ígérkezik Nagykanizsára- Hisszük, hogy a kanizsai közönség etdden a rövid szezunt alaposon kihasználja. A bérletezést a színház titkára a napokban megkezdte Nagykanizsán, az eifed mény márts sokat Ígér.
TUDJA MAR ?
. .hogy a Pécs kanizsai szintársu lat egykori primadonnája, Erényi Böske Szegeden van Bihari Nándor ral együtt ? Erényi Böske azóta már férjhez is ment - Mészárus Bélához, aklszirttén szegedi színész ..
...bogy ugyancsak a szegedi színtársulatnál van a kanizsai társulat tavalyi szőke szépsége, Vizy Judit is ?... ,
»
. .bogy a dlákuiükedvelők egészen a klasszikus színműirodalom felé fordultuk ? A nagykanizsai líceum Antigons-ja után.a zalaegerszegi fclsők-\'reskedelniisták S halai peure Vihar át adták elő... , a
...hogy a kanizsai származású operaénekes, Ctóka Béla az egerszegi Mansz Irredenta estjén nagy
sikerrel vendégszerepelt?... t •
...bogy ZulaegerszJCg június 28. és jullus 6. között nagyszabásúnak Ígérkező Göcseji Hetet rendez?...
Uraknak
Riviéra
I* 4JM)—8.00 8.00 11.00
Divat is, jó ls, kellemes is a sport ing viselet
Opalin Balilla gyermek
2.70—4.80
Opalin Ulanese alsó-nemfiek, könnyű mint t pehely
HSigyeknek
Szomolányi áruház.
>16
ZALAI KÖZLÖNY
Hliodea mp hatalmas töm«g«k 4cenesik fel a Budapesti Nwizelközi Vásárt
Hétfőn délig lehet Budapestre féláron utazni
Zsúfolt csarnokok és pavlllonok, | hömpölygő emberáradatok a vásárváros széles utoóin és tágas terein. Vidám jókedv, remPk hungulat. Reggeltől estig. Igy van ez a vásár megnyitása óta minden áldott nap Esténként százezernyi tömegek viszik szét a városba a vásár csodás látványosságainak hirét és ez a hlr másnapra újra százezres tömegeket vonz. Soha, még megközeliöt\'*n sem volt ekkora siker? egyetlen vásár-mik sem. Külföldről is, vidékről is sokkal többen jöttek, mini bármikor uz elözö években. A vásár területében és kiállítóinak számában ez Idén a tavalyihoz képest 80 száza \'lókkal-nőtt és Immár bizonyos, hogy lálogatóinak száma legalább ÍO s/á zalékkai lesz több, mint volt a bnult évben.
Ml ennek a hatalmas sikernek az oka ? Mindenki más és más választ ad erre a kérdésre A legtöbben mégis a lechnlka ama legújabb csodált tartják ellenállhatatlan von zóerőnek, amelyeket maga a közönség ls megnézhet, kipróbálhat, kiélvezhet. A vásáron Mpróbálh itó gázálarcokat. A tlzpengös Budapest feletti köm-pilléül. A pompás légelhárító ágyút, Amelynek acólteslél síereWtlel simogatják meg a látogatók. Az Arpád4ipusu motorkocsi! é« a Lél-ve»ér navü luxus motoros kocsit, amely az utazás technikájában és azutazás kényelmében mutat hallatlan fejlődést. Mások viszont a magyar falut tarlják a legszebbnek. Csodálatos színek, még csodálatosabb forrnák . minden minden, amit a magyar népművészet valaha c«ak megálmodott és megalkotott. Naponta ezren, meg ezr.?n vannak, akik leginkább a divatrevüro kíváncsiak, amely maradék nélkül vonultatja fel az ámuló nézők s»e-
mei előtt a legfrisebb divatot és a legremekebb divatkreáclókat. Vannak visaont, akik az élelmiszer-és Italkóstolók olcsóságát dicsérik elragadtatva és napestig kóstolgatják a fino"m falatokJat s a Ínég finomabb kortyokat. Az olcsó vásár-fiák is csábítanak mindenkit: egésaen uj, modern játékszerek, kiváló piperecikkek, praktikus és mutatós lakásdlszltö-tárgyak és rengeteg újdonság a vásár leghangosabb részén : az ujdonságlerjesz-tők sorain.
Szikrázva süt a májusi nap Buda pest fel \'ti, uz egész város Idegen szótól hangos, bizakodás és jr&edv mindenfelé és ezt a jókedvet még csak fokozza az a tudat, bogy a vásár iganolványlval a vidékiek még egyre jönnek és jöhetnek, mert május 18 án, hétfő déli 12 óráig lehet fél áron Budapestre érkezni
(-)
"rogr
szél, több helyen zivatar. A hő mérséklet éjjel csökken, szombat délelőtt a felmelegedés erösebb.
Naptár: Május 16. szombat. Rom. kat N. János. Protestáns Mózee. Izraelita IJar hó 24.
Gyógyssertári éjjeli szolgálat « hó 15-ig a Mária gyógyszertár, Királyutca 40. ós u klskanizsai gyógyszertár,
Uöafürdő nylh* 6 órától m*
6 óráig (héttő, axwrda, péntek délután kaddea egéaa n*\\> nőknek}.
Baker less a Bálint gazda
Irta : >L4ráut -Ödöu 2
—- .gzoretőm akursz lenni? — fordult a lányhoz most már fályolozottabb hangon. -- Nem szoktak az én portámra másért járni a lányok.
— Kidob? — Incselkedett a leány. — Pedig én nem akarok semmi mást, miut csak megszántam magát. Erezze egyszer maga is, mi az a befűtött tűzhely, meleg vacsora és rend « szobában. Ha haragszik, hát dobjon ki.
Bálint gazda valami olvasfélét mormogott. hogy vigyázni kell a falu szájára, rosszak az emberek és mit gon-i/oluak egy leányról, aki nem "kar szerető lenni, egy Gál Erzséről, aki a másik falu végről való és vagyon sincsen.
Gál Erzso ujabb köteget dobolt a parázsra és szinte szomorúan mondta:
— Hát igaza van, akkor megyek.
— Na Jól van, ha elmégysz — fordult feléje Mlint és önkéntelenül a leány keze után nyúlt. — EredII
A leány nem hozta ki keiét Bálintéból, de hiábavaló kísérlet is lett volna, •mart a férfi olyan erősen fogta most már G«U Erzsét, hogy u leánynak kellett összeszednie minden erejét, hogy kiszabadítsa magát.
— Pedig már nem is haragszom rád. — erősködött Bálint.
— De ha kidob — erősködött hízelkedve Erzso.
— Nos eredj, de előbb terítsd meg az asztalt 1
A leány egy kis cseléd cngedclmea-ségével sompolygott az *zta]hoz, kikészítve először a kenyeret, kirakta a
villát és kési, a késpengét gondosan megtörölve felterítette a tcrlíöt.
Bálint csak nézte és most mintha már könnyebben biztatta volna:
— Ha akarod, máskor is megteheted I — és szinte szégyenkezve tette hozzá: — máskor is szívesen látlak.
Csuk akkor, lm hívni fog — sza porázta a leány — hiszen tudja, hogy milyen a falu szájú és rosszak az emberek.
— Igaz, igaz — vetette oda Bálint — vigyázz, ha kimégy sz, meg ne lásson senki.
A haraugozó most vágott bele a rtarangozás!>a. Szálltak a csengő han. gok, Incselkedve hancúroztak Bólint gazda portája körül, betöltve csllln-golésükkel a félhomályos szobát.
A harang utolsó kongása akkor lépte át a buzadombok léteiét, amikor Bálint megsimogatta Gál Erzac hom lokát és odasúgta neki:
— Siess, vár az apád.
— Sietek — válaszolta a leány és egy fordulattal kint termelt az udva-
rob.i
Bálint gazda nem volt tisztában magával. Valami gyengeségfélét érzett, hogy nem volt elég erélyes ezzel a leánnyal. No majd legközelebb, gondolta" és ezzel igyekezett magát megnyugtatni.
Értse pedig diadalmas mosollyal szaladt a kfrrtek alatt a falu vége felé.
Sebők Viocéné látta is kijönni Bálint gazda portájáról, de elfordult és ugy tett. mintha semmit sem vett volna észre. Minek az Ilyent észrevenni, hol-Jiap úgyis tudni fogja az égés* falu, hogy Gál Eme meg Bálint gazda...
Aznap éjjel keveset aludt Bálint.
m
.Jatt
** m
JS
A
iuai
emeli az ön kbtUncselS hat Ásót... A „LADY" púder és kölnivíz a pompás Chat Noir parjommel van illatosítva, tehát ez az igazi púder és kölnivíz minden jólápolt, modern 170 SZOtMtra.
A „LADY" PÚDER jól tapad, et veszi az arcbor kellemetlen fényét és fiatalos üde külsőt biztosít. Minden divatszínben kapható! A „LADY" Chat Noir kölnivíz utánozhatatlan illata bőrének természetes illatával . egyéni vonássá egye sül és egész különös bájt kölcsönöz Ömi !:.
Kétszer is felkelt, hogy megnézze az istállóban, rendben van-e a jószág. Imre, az istállófiu is szörnyen meg volt lepve, hogy ml ötölt gazdájába, aki sohasem szokta őt éjjel ellenőrizni. Reggelre győngyszemú. csendes eső kerekedett, amolyan tavaszi l>ermetezéso at égnek. A galambok turbékolása, a kondás tülkjének mély hangja kiugratta Bálintot az ágyból. Hamar magára szedte ruháit. egykettőre beleugrott a csizmába és mire u tehéncsorda kolomp ja a háza előtt elkongott. teljesen készen, szerszámait vállára vetve megindult a munkába. Útját mindig a dülőutnak szokta venni, arra rövidebb Ls, m|8g a mező még csak nem ls poros, de ma szóba ereszkedett a teljenesgyerekkel és mintha észre sem venné, vele tartott a falu vége felé. A telíenesgyerek szörnyen büszke volt a nagy kitüntetésre, de csodálkozott volna, ha észrevette volna, hogy Gál Eméék portájához közeledve hogyan szorul mindinkább a szó Bálint gazda torkába, aki folyton csendesebb és szótlanabb lett és csak hallgatta a gyereket, nagyokat lesve lehúzott kalapja alól a Üélék két ablakos, szalmatetős viskója felé
Most ért épen oda és mérges a to-héncsordára, hogy a szitáló eső dacára olyan port tudnak felverni. Meg is állt egy pillanatra, amig a csorda tovább állt. Épen Erzséék ablaka alatt, de háttal arrafelé.
Mintha bársonyujjak játszottak volna a szivén, olyan kellemesen érte az ablakból kikftüóotótt J6rc«grlU Nom fordult meg, de megismerte Er zse hangját. EllaégyeKe magát, mint. az iskolásgyerek, akit csinnyen fog a
tanár. A Komoly Bálint gazda egy leány ablaka alatt várja, hogy ráköszönjenek. De most már nen\\ volt vlsszahátrálás, Itt állt az ablak alatt, mint egy leányleső bolt ár gyerek.
— Jófceggelt •— fordult most \'lassan hátra és mentegetőzve telte házzá: — Ezzel a gyerekkel elbeszélgettem az utat. No, most már mindegy, felétek tévedtem.
- Jól tettel — kedveskedett l>rzse.
— Látom, friss lány vagy — toldotta meg Bálint, hogy csak épen mondjon valamit, majd hirtelen elköszönt a leánytól.
— No, Isten áldjon Eme!
Három, vagy négy lépést tolt csupán, amikor bátorságot véve mag-in visszafordult.
— Aztán, ha Ut elvágattál, este megint tüzet rakhatsz nálam ... . ha akarod,
Gál Erzso csak a fejével bólintotta rá az igent.
Aznap Bálint gazda kézé alatt duplán folyt a munka. Még « tarsolyát
t. Egy pacsúp-fctt ««pd<f«h >tütésben. Ujt
ls elfelejtette cöMMttm mert mnn érzett éjies^éget. Egy paa tn .illan Jó an • (e)e Mttt trillázva • ragyogó tia|Mil! próbálta Bálint Ha«d« latlM jótoM ben lulWyűloI. I
Alkonyodott. A pap iámét « domb mögül kukucskált a fajnp. a kitisztult láthatárról. Sebölt Vlncéné Térjél hivta tanúnak, bogy ő ls csodálója .leflron a nat(v esetnek, ha GAl^Ertte larnet belo|>ódrtk Ilálinl gaid^ portájára, ákuaqsi óaattaévofc émte, hogy • IJjiiapi ewl mm *rail; i(tolylatál
\\Vtgs Ittv.J *
SALA] KÖZLÖNY
Irn at|in 16
Pünkösdre cipőket legolcsóbban az „Ideál" cipőáruházban vehet!
N4I cipők, fehér. fekete éa barna, cyönyérfl újságok I P-8\'80, ••80, 10*80, 12-80 és feljebb.
Pérflcipök, divatos formák, fshér, fekat* és barna
P 10-80, 12-80* 14*80, 16-80 és feljebb.
Fő-ut 12.8^
NŐI-, férfi- és gyormok-ssandálok, sxandalsttok, wssk-snd cipők, guml-
ftalpu vásxonclp&k óriási választékban I
RAvátvezeté: Dr. Dévabri, Erdfa B*.k»
A nyári kOtOtt holmikról
Ne gondold kedves kézimunkázni nem szet«tö olvasó, hogy elmúlt a tél, nem kell leülni kézimunkázni, nem kell putlóv-reket gyártani, nem kell sálakat kötni és kesztyűket horgolni. óriási tévedés ! Nem is képzeled, milyen nagy divat az idén nyáron a kötött-szövölt holmi.
Kezdjük mindjárt a kis könnyű, kosztümökhöz viselendő nyári pul-lövegeken, amik laza kötésükkel, sikkes, apacskihajtós nyakukkal, rövid ujukkal, nagy monogramjukkal valami hallatlan bájt kö\'jpsö-nőznek viselőjüknek. Mlndeféfc szint viselnek: rózsaszín, tégla, zöld, kék és most legújabban van egy nagyon érdekes fonál : sötétkék, fehér cslkozásu pullover jön ki belőle. Ugyanis maga a pamut ugy van elkészítve, hogy horgolés közben két soronként vállozik a szin.
Ha valaki szépen tud 100-as cérnából horgolni, ne mulasszon elegy kedves, könnyű, mintás zsabót készíteni, vaey bubigallért, hozzávaló manzsettákkal.\' Ezt kimossuk, jól kikeményítjük és sötétebb tónusu ruháknak legszebb diszc válik belőle. És Igazán csak fillérekbe ke rül, nem is szólva arról az élvezetről, mikor egy-egy ilyen remakmü házi készítésben elkészül...
Mint valószínű méltóztatik tudni, a dlrndll óriási divat az idén, sőt n kasmír dlrndll. Ehhez szoktak azután egy háromszögletű, nyakba kötött kendőt viselni. Ezt a kendőcskét is otthon készíthetjük el fekete pamutból, egyszerű sinja kötéssel, csak a szélén kötünk hozzá piros és zöld színeket Ha valaki azulán nagyon ügyes, horgolhat egy egész kis tiroli kabátot, elől nyitva, a nyaknál zöld és piros diszekkel, érdekesllroll gombokkal. Ezt a ka bátkát még rendes kosztümhöz is fel tudjuk venni. Most, ha valaki el-szánja magát ilyen kötésére, akkor Inkább fehéret válasszon alapszínnek, mert az mégis nyáriasabb, mint a fekete.
A kötött kosztüm ls nagy cikk-különösen annak, aki nyáron sokat utazik és a hegyekbe jár. Annak elengedhetetlen ruhadarab. A minap láttam egy gyönyörű összeállítást. Egészen halványszürke -nadrágszoknya, nyitott, gallér nélküli, csípőig érő kabátkával, alatta pedig
egy rózsaszínű rövldujju bluz volt. Az egész enscmblé elképzelhetetlenül jó benyomást kelleU. Persze, ha ilyen kosztümöt vásárolunk és nem luxusra kell, hanem strapára, legjobb sötétebb szint-kel vásárolni, igy barnát, sötél szürkéi, kéket és zöldet Ezekhez viselhetünk bármilyen szinü világosabb blúzokat.
A hölgyek után a gyeretfek, különösen a kislányok divatját is >egyenruhá-sitották« az Idén. Majdnem műiden cseop lányka zöld, rövid tiroli szoknyácskában jár, kél kantárral és fehér blúzzal. Rém édeííek b"nne. Ezsket is házilag készítheti a gondos anya. Pár fillérébe kerül az egész. Tereken, parkokban egyebet sem lát az ember, mini tiroli ruhácskát horgoló anyákat Egyszerű, hosszú pálcikákból áll uz egész.
Ha mér itt annyll kézimunkázunk, ajánlok azon hölgyek részére egy könnyű, kedves munkát, akik még nyáron sem riadnak vissza a »bökö-déstöl.« Vegyenek asztaluk nagyságához képest színes lenvásznat és mllle fleupekkel nyomassák kl szerte, amiket szines selyemszállal hímezzenek ki, vagy egyszerűbb Öltéssel kézimunkázzák kl. Nyánon^na-gyon gusztusos, itt az üzle\'.ek tele vannak ilyen munkákkal.
Hát kérem, Hölgyeim, fel van adva a lecke. Választhat, kl mit akar. __\' | •
Divatposta
Magyar leány. A beküldött rózsaszín anyag nagyon szép és nagytan finom. Csináltasson belőle egy egész ruhát, végig sajátjából gombolva apró fillér nagyságú gombokkal, ami elől kicsit nyitva van. Négy kis rávarrott zsebbel díszítse és esetleg szélcü fantázia lakk övet tegyep a derekára. Hozzá pedig egy kis kabátot sajátjából, derékban svcifolva, férfi fazonnal Nagyon szép lesz. Fekete kalapot is viselhet hozzá, ha a cipője, kesztyűje és táskája is fekete lesz. Üdvözlet.
Matyi. Fekete taft klókéból csináltasson magának egy ruhát, amiben elöl nagyon sok a fehér organdi, vagy georgette. hozzá egy rövid kabátkát, elől vendéggombbal, széles, pufos ujjakkal. Viseljen hozzá fehér tok-kalapot, fekete-fehér cipőt. Ezrei a toalettel elintézte az egész nyári elegáns toalettjeit. Üdvözlet.
A\'. K.-né. Már nagyon váriam előre jelzett levelét, de csak nem akart megérkezni. írja meg, hogy milyen ruhái vannak már eddig is, mert csak ezután tudok a többiekre nézve felvilágosítást adni. Remélem gyermeke már egészséges és most már nyugodtan tud ruháival foglalkozni. Meleg üdvözlet
Május 21-én lesz az Irodalmi és Művészeti Kör szavaló-versenye
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör nyilvános szavalóversenyéir-\'W Időpontját május 21-ben állapították meg. A verseny a városháza dísztermében losz, délután 5 órai. kezdettel.
A verseny bírálóbizottsága öt tagú és Ítéletét a verseny után nyomban kihirdeti.
A verseny három csoportban tör-
ténik : - felnőttek, felsős diákok és alsós diákok csoportjában. Minden versenyző egy kötött és egy szabadon választott költeményt szaval.
A zsürl Ítéletének kihirdetése után tesz a díj kiosztás. I
A verseny nyilvános, belépődíj nincs, a Kör vezetősége minden érdeklődőt szívesen lát.
Letartóztatták a gyermekgyilkos balatonbogiári asszonyt
Néhány héttel ezelőtt beszámol tunk arról a megrendítő gyermek gyilkosságról és öngyilkossági kl sérletról, amelyet Szarnék György né balatonboglárt fiatalasszony kövelett e|. Szamekné rossz viszonyban élt urával és ezért elhatározta, hogy megöli gyermekét és magával is végez Egyik éjjel zsineggel megfojtotta rajongásig szeretett 11 éves Géza nevtl fiát, majd borotvával sa-
lát torkát Is átvágta. A vérbefagyott\' asszonyra a szomszédok találtak rá, beszálllttatták a kórházba, ahol sikerült Is megmenteni az életnek, an-nek ellenére, hogy felépüléséhez alig volt remény. Az asszony most hagyta el felgyógyultán a kórházat, a csendőrség azonnal őrizetbe vetto és gyilkosság büntette cimOn eljárás Indul ellene.
h
Kanizsai tenniszesők Pécsett!
Szombaton és vasárnap látszotta a Zrínyi TE férfi és női tennisz-csai>ala Pécsett a PEAC pályálu Dunántul déli kerülete csapatbajnokságának második, illetve lwrmadik fordulóját.
A Zrínyi játékosain meglátszott a Irénlngbíány, mert a rossz időjárás lehetetlenné tette, hogy a versenyzők formába kerüljenek. De nagy hátrányt jelentett az ls, hogy a játékosok a vörös salak pályát nem tudták két nap alatt kiismerni, ezzel szemben ált az is, hogy a pécsi játékosok egész télen át játszhattak, mert abban a sm-rencsés helyzetben vannak, hogy nekik van az országban egyetlen fedettpályájuk.
Mindezek ellenére a nöi csapat 3-1 arányú győzelmet aratott a PEAC hölgyei felett, míg a férfi csapat a PEAC férfi csapatától 6 :0 arányú vereséget szenvedett, a PSC csapatát pedig 4:2 arányban legyőzte.
Részletes eredmények a következők:
Horváth PEAC^dr. Halszer 6:1, 6:1. Horváth, aki Hetényit és Mar-sovszkyt verte a mult heti pécsi bajnokságbán, jelenleg a legjobb formában levő dunántuli tennlszjátékos és bár Haiszer a szokott formában volt, még sem tudta megakadályozni biztos, fölényes győzelmében.
Marsovszky PEAC-Koncz 6 :1, 4:6, 6:1. A Zrínyi színeiben először szereplő Koncz meglepő Jó Játékkal egyedül a tréninghiány miatt vesztett a Hetényit verő Marsovszkyval szemben.
Dánhldy—Cseh 6 :1, 0 : 1. Cseh nem mutatta a tőle megszokott Jó játjékot, ezscl szemben ellenfele, kl a PEAC futballszakosztályának válogatott lobb-szélsflje, bebizonyította, hogy kitűnő tenniszező ls egyszersmind.
Hetényi- Hoffmann 7:5, 6:1. A rossz formában levő Hetényi biztosan győzött a téliesen tréningen kivül levő Hoffmann ellen.
Hetényi, Horváth- dr. Haiszer, Hoffmann 7:5, 4 : (i, 6:1. Szép mérkőzés, melyben Hetényi a legjobb, de Haiszer alig marad mögötte.
Koncz, Cseh—Révy, Mlkovlcs 5:7, 3 :6. A fiatal csikó pár biztosan győz.
Végeredményben a PEAC csapata 6 :0 arányban nyer.
Annál nagyobb örömet kelt a hói-gyek győzelme, akik 3:1 arányú szép győzelmet arattak a PEAC hölgyei felett.
Makóné-Geigerné 7 :5, 8 :6. Nehéz, ^i\'négis biztos győzelem, mert Makóné elejétől kezdve éles labdáival kergette ellenfelét s azt teljesen kifultasztva, a második szettet 2:5-ről nyerte meg. Küzdőképcssége külön dicséretet érdemel.
Raán—Kubrlcza 6:4, 6:1. Baán ragyogóan Játszott és c?ak az első szettben egy-két perces bágyadtságot nem
Rendkívüli ajánlat!
Tiszta gyapjú férfiszövet 140 cm. széles ----méterenként
P 12.90
A legújabb mintákI Úrláal választék!
Vételkényszer nélkül tekintse meg, bizonyosan fog ebből Ön ls vásárolni
KIRSCHNER Divatáruházban
1036. májúi 16
BALMHOZUm
számítva, feltartva is győz. Legjogosabb aspiránsa a déli kerületi egyéni bajnokságnak.
Cziráky—Bittcra M. 8:1, 8:1. Czi-ráky nagymullu versenyző, akivel szem ben Bitterának még eléggé rutintalan játéka nem tudott érvényesölni. bár idei legjobb formáját jáUrolta ki.
Makóné, Baán—Kubricza, Cziráky 6:3, 7:5. Élvezetes meccs. Mindkét kanizsai hölgy szépen játszott. Makóné bek"end ütéseivel, mlg Baán bomba forheudjeivel szerezte a biztos pontokat. \'
Vasárnap délelőtt játszotta a férfi csapat a psc ellen harmadik kerületi csapatbajnokságát.
Schwarcz—dr. Haiszer 7:9, 6:4, 7 :5. Nagyon szerencsélleu mérkőzés, melyben bármelyik fél nyerhetett volna.
Stern- Koncz 6:3, 6:1. Stern a PSC. legjobb iátékosa, ki még nagyon sokat fog Imitálni magáról.
Cseh—Reinstein 6 :2, 6 : 4. Cseh tetszés szerint győz. i
Hoffmann Schnéé 6:3, 6:2. Iloff-mann biztosan győz.
Dr. Haiszer, Hoffmann—Schnéé, Reinstein 6 2. 0:3. WO.
Koncz, Cseh—Stern, Schwarcz 5 :7. 0:3, 6:4. Idegek küzdelme, melyben a kanizsai pár maradt felül. Kiemelkedett különösen Koncz, akinek nagy-ercjü szervái, valamint biztos bekk-hendje. Cseh okos hálójátékával kiegészítve, döntően befolyásolta az eredmény kialakulását.
Végeredményben győzött a* NZTE csapata 4 :2 arányban.
A férfi csapatbajnokság állása:
1 KT8E 3 .3 - - 15:8 6 p
2. PEAC 2 2 — — 10:2 4 p
8. PAC 22 — - 8:4 4 p
4. NZTE 3 2 — 1 10:8 4 p
6. T8E a ~ ~ a 6:ií0p
ö. P8C 3 — — 3 5:18 0 p
7. PV8K t - — 2 0:12 0 p
A nöl csapatbajnokság állása:
1. NZTE 2 11 — 6:8 3 p
2. PV8K 1—1 - 2 :1 1 p
a 4. KT8B---- —:--
3-4. PAC---- —i--
5. PEAC 1--1 1:8 0 p
A vasárnapi bemutató ten-nlsx-mérközéire négy elsó-osztályú jatékoa érkezik Budapestről
Meaemlékjez tünk arról a nagyszabású bemutató tenniszv<-rsenyrói, amelyet az NTE teimlsz-saakoazt-iya rendez vasárnap, f. hó 17-én az egyesület Vár-uti pályáin. Amint a szakosztály veaetőeégótól jiost értesülünk, a budapesti I. osztályú játékosok közül a következők jönnek Le Kanizsára : dr. Pakay Józané és M. La tesz Csilla, az urak .közül Balázs Zsigmond éa Friedrich Tibor, akik f. hó 15-én Pécsett ját szanak bemutató mérkőzést.
Itt emiitjük meg, hogy az NTE pályákon tennisaezö diákok szombat délig 80 filléres áron válthatják meg belépő jegyeiket (igazolvány felmutatandó), i
Vasárnap Marcali Levente-Nagykanizsa levente OkOI-vlvó mérkőzés
Vasárnap nagy levente nap lesz Nagykanizsán. Reggel kispuska céllövő verseny, délután pedig ókölvWé mérkőzés és majális az Iparoskör kerthelyiségében. A verseny kezdete délután 4 óra. Csak Nagykaulzsa I. és II; kerületének leventéi indulnak pl a versenyen. A verseny után majális íolytatás egész záróráig. Az ókölvivó versenyen kivül különböző sportvo-"utkozásu szórakozások várják Nagykanizsa közönségét.
______ rulíára emprlmó külön-
legMaégek Slnder Dlvatáruháxban.
— (48-ss hlr)
Budapesten a 48 as ezred bajtársi összejövetele minden hó második csütörtökén este a nyugati pályaudvar melletti Denius-vendéglőben lesz.
— (Legényegyletl kirándulás)
A keszthelyi Kath. legényegylet most ünnepli fennállásának félszázados jubileumát és ebből az alkalomból pünkösd vasárnapján nagyobb ünnepélyt rendez. Az ünnepélyen a nagykanizsai Kath. Legényegylet testületileg vesz részt egy társaskirándulás keretében. A kirándulásra külön motoros Indul, melyre jelentkezhetnek az egyesület tagjain kivül azok veadégei is. A részvételi dij 2.60 pengő. Jelentkezni 1 pengő lefizetése ellenében május 21-ig lehet Fenyvesi és Bárány ékszerészeknél.
— (A Riff-Kabyl asztaltársaság)
értesíti tagjait és azok barátait, hogy május havi rendes összejövetelét Bedének István városi képviselőtestületi tag ur meghívása folytán annak Szentgyörgyvári (második hegyhát) szőlejében vasárnap, május 17-én délután 3 órai kezdettel lartja. A szép idő esetén kedves és hangulatosnak Ígérkező összejóvcielre a jótékonyság barátait azzal lilvja meg a vezetőség, hogy a jó borhoz ivópoharat (tekintettel a nagy számú részvételre) mindenki hozzon magával.
LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett ls mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Koptleln Lipót Magyarország legnagyobb -jutoráruliá-
Lóverseny
AIdozocsütörtökön délután 2 órakor kezdődik a Zrínyi sportpálya mellett lévő téren a nagykaniznal Zrlnyi-ocmoours, amelyet Nagykani zsa város és Somogy Zalai Lovassport és Lótenyésztő EgyesüKX rendez. Jegyeket élővételtvn a Hirsch ler-trafikban lehet beszerezni.
— (Az I. körzeti elemisták)
könyet és kacajt egyaránt, fakasztó tarka, szép előadásának felnőttek kórében is nagy volt a sikere, olyan nagy, hogy május 17-én, vasárnap délelőtt fél 11-kor a színházban filléres helyárakkal megismétlik. — Itt emiitjük meg, hogy sikerült lelepleznünk a darabnak szerényen visszavonuló szerzőjét Németh Jenöné sz. Dénes Ilus személyében. Csak egy édesanya finom, meleg lelkében születhetett meg a magyar gyermeklélek szépségeinek ilyen bűbájos meséje. A főreu-dező. Gábossy Gizi munkája lelkesedést és szereletet mutatott és meghozta a sikert szemek és szivek számára egy-aránt. Az összes táncokat Dénes Gizi, a torna és ének csoportokat Németh Jenő, a cserkész-csapatot Nádor György tanította be, valamennyi nagy fészt könyvelhet el magának a közönség és "kritika bőséges és méltán megérdemelt elismeréséből. — A kis szereplök között pótlólag kl kell osztani a dicséretet Takács Ellának, Herskovlcs Ilonkának, Knapp Károlynak és Bencs Julikának.
— (Gyermek-majális)
Juci Tanle kedves kis gyermek-otthonában május 24-én, vasárnap délután 3 órakor a csőppségek és szüleik részére nyári gyermek-ünnepség lesx, bájos, kedves műsorral, amely gyermekeknek és gyermekbarátoknak igaz örömet okoz és egyben a kis iskola évzáró vizsgája is lesz.

Szülei megdorgálták, — reggelre felakasztotta magát
A somogymegyel Surd községben egy V. Gy nevü 17 év<\'s kádírsegéd szerdán este szülői megrovásban részesült, mert munkáját nem végezte kl«\'légitóen
Az érzékeny fiatalember elkeseredve, kétértelmű szilvak kíséretiben távozott hazulról. Az apa már megbánta, hogy fiát a szokottnál
kissé erősebben megróta és gyanakodva a fiu zavaros kijelentésen, kereséséit Indult. A flu azonban éjszaka nem került elö, csak máaiap délelőtt talállak rá a szénáapadlá bon, ahol felakasztotta magát. Levágták a kötélről, de ekkor már nem volt benne élet
Városi Mozgó. P*ntcktoi-vMir«Pig i
Az aranyos, kedvei, bdbájoi női .Chaplin* Anny Ondra minden eddigit leld mulö bécsi vígjátéka, a
Vidámság, humor, kacagás két órán át
,Mtalak I Fényaa klaérft muaorl Előadások: hétköznap 5, 7, B-kor, vasárnap 8, 5, 7, » kor. A hétköznapi alaS alfiadáa fllláraal
Nép Mozgó. Szombaton ég vasárnapi
A legizgalmasabb és legérdekesebb repülő Ilim a
Letört szárnyak
Fösserepltk: Myraa Loy éa Cay Orant. Óriási snmáiM I Kamii Uséré tnlssr. Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 8, 5, 7, • Arakor. Osak BO, 40, 60 filléraa helyArakkal I
Értesítem a n. é. közönséget,
"ü8y fflster, csemege és vegyeskeres-kedésemet N»gy-
kanltsán, Csengery-ut 68. sz. s. május hó 16 áa megnyitom. A n. é. közönség szíves pártfogását kérem tisztelettel Faltér Lajos kereskedj
— (Nagy mOváazi asemtny Nagykanizsán)
Folyó hó 1G in szombaton este két nagyhírű művész lép fel « nagykanizsai Ksuinó nagytennébea, kiket kö*0o-.égűnk u Jól isitrtr vagy a pódiumnál, Krumofonteinezekröl, vagy a rádióból. 1-ehér Artúr, az európai hlrú művésa ú egyik, kl csak ■ kórtluiullban tért haza külföldi uerepléseiböl. hol oly nagy dicsőséget szer.elt a magyar irodalomnak. Csak magában Pártiban "él előadó-estélyi rendezett, melyek közül a legkiemelkedőbb a Párisi Ua gyar Házban tartott estély*, hol s hivataioi követség la üdvözölte a nagynevű művészt. Svájcban, Prágában Bécsben néuwt nyelven ürtar-prelálja kúlhelysetünlset, mindenütt s sajtó a a közönség legnagyobb elismerése mellett Szombat esti műsora bizonyára nagy gyönyörűség! fog okozni a helybeli kullurközóuségliek. A másik művész, kl dalai révén lett országszerte népszerű, Sebő Miklóa, kl annyi felejthetetlen peaeelsct azerrett a rádiózó köióniégnek. t.ramofonle mezei a lege 1 terjedtebbek az országban ■ iiűndenűtt ahol magyarság lakik. Ilyen két nagysserű művé*. lép fel moat Nagykanizsán, rauéljúk tsufolt ház mellett, mert kótóoaétftnk meg tudja becsülni értékeit. Jegyek 190-tól
60 fillérig a nagy trafikban válthatók.
<->
Kö nyvelést1 áíí2í5í£a\'ill^k*\'
KUlönöa gonddal ügyelek arra, hogy könyveléseim az adókivetéseknél 3-
fogsdtssssnak. Vállalok bejáró könyvelteeket átíró rendszerrel Is — a saját munkaeszközeimmé. Táraaa elszámolásokat, mérlegeket Wtlvizs-gllok és elkészítek. EŰIenörzó köayv-szakértöl megbízásoknak gondosan teszek eleget Kimegyek vidékre ls,
Dr.Karczag^V^
— (Majális Klskanlzsán)
A Klskanizsal Kath. Ifjúsági ügye snlet vasárnap, málus 17-én a Kis \\ luiuizaai l-esen le Otthon elölt majálist rendez. Kitűnő cigányzenéről guudoa-kodva van. A belépőjegy 30 fillér. A Jgeyek elővételben kaphatók.
- Parftar Igen, Öa a drága parfö-mőt takarékosan alkalmaira, de ka egées testét be akarja vonni avtsJ a
S ennéd, tartós Illatul, amely bájának egyénlaécénok befaieaifatgtl Ja-lenti, ebbes .LADY- clat Nolr kötil vlsre van ssUsége. A JJ.0Y- kölni víznek megvan aa a aaerenoeéa tulajdonságuk, hogy egy latinak a bár természetes Illatával éa megadják ast aa egyéni vonáat amire mlndea _ ápolt aö olyan nagy snlyt helyes.
— (Slasta Sanstórium)
főváros egyik legideáUaabban fekvő éa orvoallsg legtökéletesebben felaaeralt gyógyintézete. Bel- és UagBrtgyászat. sebészet, szülésiét, nőgyógyászat, nro-logla stb. Röntgen. KéUáal éa mlkroaz koplal laboratorhaa Elektrakardio-graph (.zlvvlxsgáló). Krogh féle alapanyagcsere vizsgáló káasálák. Bnls. rocieaner (bélttrdő). Modern vtzgyógy-Intését. Orvosilag vessMt villany, űzemű konyha. EUómuHl eUátás. 9700 négyaaögölas parki Otasó árakt , ;
SALAI IfMUŰOT
i
itte *nu n.
A kritikus éklkorbia icggelen-Hat fi—Hí pohár természetes >erWc UUffl- ksKiüvUntk való b«n IMixx hilása van. Ai orvosok
•MM
j frhár satt-rávnk érksstek
W.«l 11 m.
— (Utaaa[frU> munkaadói
fl|y.|l|#íl*|>
Ai Oreiágoa TárudAltmiUxIorrltú In-tfcet lK«ipló>á||ánik határozatából kl t«>4lsí és swiálla *>-nr-
psnlhól rtáaionitó 17 éven aluli hlrto-sltollalnak lllSfl. m»h" \'«■ - «"I>\' lembe* 15. kólóit 2—3 he les ingyenes nyátf adáltetáit biztosit Sem «i üdültetés, sem az ode és vlssniula^s az üdüJiet^lK-n résztvevőkre semminemű kőllséggei ncn> Jár. Hogy a biztosított fiatalkorunk az Intézet ezen áldásos egészség védd imilgál tatásához hofzd-Julhnssanák, szükséges, hogy a munkaadók azt 3—3 hetes sza^dság Idő eu; gedélyez&ével lehetővé tegyék. Az Ipartestület elnöksége ezúton is felhívja • tanonctartó munkaadókat ezen szociális intézkedés tudomásulvételére és egyben értenitl őket, hogy az üdü
léshez smksége* lv^k beszerzése céljából a* Ipartestület Irodájában a hivatalos órák atalt J<-|entkeczet)€k. ^ legoloaóbfcaa ai
vehoL Főút It a.
- Paitlf^.tevpaAr. gyapjú *s tlaaei
takarók minden mlnóeáüNui 8tai(exa4l ""BB\'ar f-f\'w\'t.w\'immwirw ........
1L.II.J II.U.I. I
!• y I
ur h^L- Pe rfeihtn
Féij^r: kakilj
■itiuitMsj forrni_____
Fflhér rétik Ülök
Habselyflfflu
, hWw "
uj
\':5ff*
M4ftAJk,íitá». LL
HOcOw Mlfctóft-m 1. «4m
i) Vá.r»sházp«lota.
iMmim
Zalát érdeklő ügyek a Mezőgazdasági Kamara elStt
Az AI*ódunán»«U MeaögH«daság! Ka
mara legutóbb tartott elnöki tanács ülésében foglalkozott a kamarai kerület i vármegyei mezőíFudasdgl bizottságának küszbön álló közgvülése kérdésével. A /a la vármegyei Mezőga»du-sági Rízoltság JuaJu* 7-én tartja köt gyűléséi /nlwt^crstwgeu a vármegye, básán ünnepélyes keretek között, a menuylben megjelenik azon dr. báró Mirbacb Antul kamarai elnök, oki át-nyujth két érdemes, a mezöga\'daság szolgálatában megöregedett zalame-gyei uumkjbaak a kamarai páni- és oklevéljululinakttt
Flfogadta az elnöki, tanács igazító javaslatát tl gazdakörnek rádió adományozási tárgyában. Zalainegyében a káptalantóti és a csabrcudeki gazdakör kap Ingyenes rádiókészüléket a kiuwátöl, mint amelyek érdemes munkásságukkal . erre különöseit rászolgáltuk.
ti határozta még iu elnöki tanács, h^ty a kamara a Magyar Szőlősgazdák Országos l-;g>tísületé\\«l karöltve ez éy őszén Balatonfüreden uagysia-básu szőlészeti és borászntl kongrusz-srust és Virblrálatot fog rendezni, mely többnapo* u m te | bégeken dr.
Parányi Kálmán földművelésügyi miniszter is megjelenik.
lie jelentette Igazgató. hogy \'< ka murit — emelőre kisértelké|tpen — a körzetébe\' tartozó 4 vármegyében külső tisztviselőket alkalmazott. A kamara za|uvármegyei külső tisztviselője Pálvólgyl István oki.\' gazda. Zalaegerszeg székhellyel.
Flhulároztn az elnöki tanács u kamarában méhészei! szakosztály* alnkl-táaát
Nagyobltarányu anyagi áldozattal *tónus együttműködésbe lé|>. u kamara a keszthelyi m. klr. gardaságí akadémia növénytermelési tanszékivel s annak vezető tanára, Kolbav Károly , ált^\'l összeállított és kitenyésztett növényfajta gyűjtemények felhasználásé-val u. n.i .kantorai kísérteti gazdaságokkal állítanak be és tarhmak fenn a jövőbe*, köztük többet Zitamegyé-bea. i i
Foglalkozott még az elnöki tanács patkoló kovács taafolya mok rendezése, u zsir- és sertésesport elősegítése, a kiskománnm tiiezögiudesági bizottság lennényhiállMáM, állandó téli gazdasági iskolák ssuporilása, stH. kérdé-selyeh
KatOM Bélai Ma^yarorszée kftf gazdasága
\\l<3"^*z feladat váltaikomi gazdasági életünk mai holveetének öjsze-függö és áttekinthető niegli^aárn: Katona Béla részére azonban ez nem uj probléma, mert hasonló munkái másfél éviizeden át egyre nagyobb érdeklődés. mellett jelentek nuig. .Különösen a háború aln%jrt évkönyvei kitettek
Ívröl-évre fokozódó figyelmet, mert kkor még újszerű volt \'az álUni l»e-nvatkozásnak inlnd erőteljesebb érvé-t>v*lléte. Abban az idóbea kezdtek Whpntakowl a valutáris és áruforgalmi korlátozások, melyek valutarende-Késünk után megszűntek ugyan, de azokat a. -t válság újból felélesztette-s azóta mind nagyobb területeken, érvényesítette, mint a hál>oru alatt voltak. Most Jvogy Knteaa ilél* újból kiadta évköny\\ét. aránylag elég kóny-byü helyzete volt, mert csak régebbi
rendszene srerint kellett az eseménye, ket feldolgozni. . Kipróbált gyakorlati és bizlos áttekintése pedig tókélete^n elég volt ahhoz, hogy a mult év eseményeiből, vulamint statisztikai és egyéb adatából kiválogassa és meg-feielöci csoportosítsa azokat, melj-ek a gyors tájékozódást lehetővé teszik a v\' .Iuláris és áruforgalmi korlátozások m.nden vonatkozásában. Rvkönvvének •i u egyik Igen nagy ériéke. » másik pedig, hogy «z események folyamatos összefoglalása tl.<áta "képet ad hazánk egész gazdasági életéről. Olyan kézikönyvet kap Katona Béla miivé-beu az olvasó, melyet nem is többi könyve közölt, hanem állandóan íróasztalán fog tartani, mert annak dus és kimerítő űdatafra minden pillanatban szüksége lehet Az 500 oldatos\' évkönyv árn vássonha kötve tO pengő, kapható minden könyvkereskedésben.\' ((irill-kiadás. Budapest, .V., Domttya.
utea.2.)
10 u.1. « MM*. ->-*— MM u4 • nilíi
IMnM,
UIWI mi|ui 15 SiM EruéDal-t Ion M. kárl.k.
m«|u> 15 ín iM|k«a)nk. OcnikU-EruéD.I-téf 14 11 Irodánkb. lelt H„ kélünk, n.rt.ln Tá«la«,ér.
_______1782
trtoaltaM* hogy tOuwUWta.l lt-a*,) tér lt uia .U, Sar.u-épél.ltx, hclytiicTti II. Kiitta • tb. iWiU UWa. •íí szint plillo(iat ScblMlagu QyuláoC.
1890
Bgy lak^Un U.fl kiU|M>
IIU.IIM é.arfáhkA
nipMk, Király-*. 18
BUdé 1 dtfa keveset tuusllt hlilartlsl I M p.k MkokM, * m INea-állvásy: Sddaslster OyuU ... kerMkedéntl IHM
wÍNfiBÍÍtS, íl\'l"^^"\'.^
ÍÍ!K>" i^SSSÜÍbS\'k\'
............. m
- rirftnk. <■ Ull ssövetek, ln(
poupllnok, selymek éa tropikálok loj-nsgyoli\' rálssttéktm Sláger Dlvst-áruhásban, i
JOulio IMMMI htoH*... mtK
SsB.CIisMáH^lfi.twH WM-. 21 5
F«Mk kiutal sikk, riUrolluk UHaMt, icMIs mellett. «
«l*ll»i\'ll| bokaoaoaHtlyedé. ell.n l
■ yerisekck réuéie Pipp Oulli dpi,, imatarntt. - .
Bfén kicsi tekartkltikalnt ken-
*« megmerre ^ogsr-nt 29/0.
KébioÜl lakás mellékhelylaésekkai1 augu.ilu.ra kladá. PUiat, Záfda-a. & 18281
s loldulntt éa emeleti I á«.aékk.|M tuynokék .d|ák be •«»«»»ss átknli ko„lí.
IMstwll .|inlaluk.t eddigi mUkAdí.Ukkel ^" ""í",, IU*UU,U< I n kladé.
.PtI cltoflal|Ml8 IsltikMS ■ .Horthy MÉkkil nt 33.
US:__** \' 1,,.^ M
kiad!, EölvöHléi 18.
l-t.
U-dJ. a lat^alsiSuaa tt.
d.t.nb.ff Nyomda «a Détialat Lapkladi VátMMM l^uM.," \'

I tekercs 6\'x 9 film előhívással együtt P 1.20 rOTÖbáiOB&TÖBIÜI.
Fényképezőgépek máf P 6.50-töl részletre ls
S,ZABd ANTat,
Fotó sukBshsle F« ut 5.
NagyKinlta megyei város\' polgármeslerétöl.
9687/1936.
Hirdetmény.
A rendkívül veizcdelmes fi kártékony tengeri moly Irtása cédából minden gazdi vsgy bárki mái a bitiokában levő ás az cISifi évek terméséből származó tengert kdrót (kukorica szári) tengeri ciulkál, ten-gert tuskót kötelei minden ét\'április hó végéig megwmmllllehl, ivÍgy ugy Mkiunálnl, hogy siókban reltftikódS tengeri moly petéi me«iemmiilll|enek.
Kötelesek a lengeti lermésad\'f lilkozók innak ■ zárát mindet) l április havának végéig a szántólold ról elizállltsni, a luskó|ál ugyincsik eiMdg a MdkOl kiszedni és raefc-< scinmlillenl, Illetve a takarmányod látra\' alklubit rétzél uktdg lel-hisználnl. A megsemmhlIM legegy-tzerdbben ugy a lui-
kóbst ás gsztaágli célokra slksl-mstlan egyéb részeket szánMtOMOn <gy .rakfiba bonlluk ét etégM^Ok.
AM \'ezsti rendelkeiéseket u(l-usglakHiágM MmI d és at 1884. évi\'SS. J-a értelmében bontettettk,
Nagyttftlzáv\'1986. májtts «.\'" PdlgR-iíflfeí.
Silromhuini áTa^rmeterét Idefe, dményt cáak ugy ér el, ha kellő Mnmegblshalósietrel permetez IÍiáaM«t a peimeteaéstiez — vitalhéayuar nátkW -
Iiz érdeklődőknek Inay" adok. Hi mással permeteztél, követelje, hogy\'át óldi* Cin rWt Icgyttt W késlitve. HelyMttt. gyeibe vsgy régi oldllu pennetezöner f»«m| használ.
1 ioo Uw oin.t a-tai
* MimHái t*é»kHlwt>
jPérmetező-8/.erek I mühágyák, magvak|
Kaphatók:
omtátJóiMEr
I Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.1 I (V bíróság mellett) Tilelon 130. |
Njüko. a ImNklajdnoos IP^ill ^ Ut.
MjPHds él QáMal Upktadá VWaMs ktelvnyWálábara 1UtfuM. (Mti tsM, ZiMKáolJj
Htt 8 oldalas icépea melléhlel 1
J8« évfolyam 114 tuam Nagykaslna, 1»36. május 17 vasárnap
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY

POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra t pengő 40 fillér. Szerkesztőségi is kiadóhivatal! telefon. 78. s*.
Pónzeslevelet bontott ós 900 pengőt sikkasztott egy kanizsai postatiszt,
akinek egyetlen szenvedélye volt, hogy nem tudott ellentállnl az ügynököknek
Intellektuális bünügyben nyomoz a nagykanizsai rendőrkapitányság, a melyben nem csak a cselekmény szenvedő hőse a bünős, hanem azok a lelketlen emberek is, akik a fővárosból elárasztják a vidéket és boldog, boldogtalannak ezer rábeszéléssel, trükkel kínálják portékájukat és akár kell, akár nem keli, a kiszemelt áldozat végül is bedől és aláírja a megrendelő iveket. Igy járt egy fiatal nagykanizsai I. oszt. postatiszt, Tiuiár József a mozgópostánál. Mindenki s/e relle, becsülte a kőszegi származású fiatalembert, felettesei bizalmi res*-szortokba osztották be. Tizfiuegy éve volt postás. Sohasem volt ellene semmi panasz, semmi kifogás. A maga kis polgári életét élte fiatal feleségével és 11 éves leánykájával, nem ivolt, nem\' kártyázott, ■ szolidan ólt. Egy na \' poo mégis rácsapott a végzet u kis családi otthonra. Az államrendőrség detektivjei Jelentek ineg Timáréknál. elvitték a családfőt és «mlkoCt u sorok napvilágot láttttik — Tímár József pos-
tatiszt már a klr. ügyészség foglya.
Az eset ugy történt, hogy tu egyik szigetvári cégnek ajánlott levetet küldtek, amelynek a nagykanizsai mozgóposta kezelésén kellett keresztül mennie. Az ajánlott levélben a feladó 000 l>engöt küldött a címzettnek, kilenc darab száz|>engős bankjegyben. A szigetvári címzett várta a küldeményt, amely nem érkezeti ineg. Végül is megindult a nyomozás, amely megállapította, hogy a tevéi Nagykanizsán tűnt el.
A nagykanizsai mozgópostán a legnagyobb titokban megindult a vizsgálat. Gyauuokok alapján figyelni kezdték Tímárt, mert csakhamar kitudódott a könyvekből, hogy az elveszett ajánlott levelet, Tímár József kezelje. Vallatóra fogták, de eleinte nem igen akart tudni semmiről. A , postafőnókség jelentette az esetet a " pécsi póstnigazgit|,óságnak, ahonnan dr. Vldos titkár érkezeit Nagykanizsára, a hivatalos vizsgálat lefolytatására. Dr. Vldos is felelősségre vonla
Timárt, aki végre bevallotta, hogy a levél az ö kezén tünt el. Felbontotta u szigetvári ajánlott levelet, « pénzt magához vette és elköltötte adósságai törlesztésére.
A postaigazgatóság a beismerés alapján bűnvádi feljelentést tett Tímár József ellen, akit a rendőrkapitányságra kisértek, ahol kihallgatását dr. Várhidy Arjíád, a kapitányság vezetője foganatosította.
Tiinár kihallgatása során elmondta, hogy az ügynököktől való vásárlásokból eredő sok adóssága volt. hitelezői szorongatták, mindenáron pénzt kellett szereznie a követelések kielégítésére. Kiderült, hogy többek között rádiót, vadászfegyvert. Írógépet és nagyon sok könyv-sorozatot vásárolt, amit mind budapesti ügynökök sóztak reá. A részietek lejártak, u felszólításokra sem tudott fizetni. Szorongatott helyzetében "hivatalos pénzhez nyúlt.
Szombaton délben átkísérték Tímárt a klr: ügyészségre. A, vizsgálóbíró dönt további sorsi felett.
Zárszámadási seregszemle Nagykanizsa gondjai, panaszai és kívánságai felett
Tény, hogy Nagykanizsa háztula|donosal erOsebben vannak igénybe véve, mint mái városokban, — mondta a polgármester — „Gondolkodni kell a közteherviselés kflny-nyltéséuek lehetőségei felelt" — Bizottság 01 Össze az Inség-munka szabályozása ügyében — Nincs kilátás a közmü-dljak kOzvetlen kirovására
Hmi> oaak papiron van mag a zárszámadás 03.00 D pengft feleslege
Közepes érdeklődés mellett tartotta pénteken délután kőzgyülé\'él Nagykanizsa város képviselőtestülete dr. Kri\'k/j István polgármester elnöklete alatt, aki bsjelmtetto dr. Fodor Aladár tiszti főorvosnak a VIII. fizetési osztályba való elő. léptetését. Napirend előtt KrlulUW Józsi (nyilas) feleslegesnek jsknletto kl u nagy erdőőri apparátust Indítványozta, hogy
a közgyűlés negyedévenként ■lakliljbn át lakaréltoMágl bizottsággá és vegye revízió alá a városi alkal-
mazottak létszámát és azok fizetését.
Krátky jtolgárinesler nf\'gmagya rázta, hogy a fokozottabb erdökl-lerntelés tette szükségessé a na-gyobb személlzetet ós az intenzív erdőgazdálkodás meg ls hozta az unyagl eredményt. Oodákozlk azon, hogy a képviselő, aki mindig szociális érzését hangoztatja, tiltakozik uz ellen, hogy 10 fiatalembert foglalkoztatnak az erdőkben. Takarékossági bizottságot nem tart szükségesnek, nWt n pénzügyi bizottság és a plénum ezt a kérdést a legnagyobb lelkiismeretességgel vég zl el.
A hátralékok, az inség|árulék, a vlllanykoncesszló Dgye
A zárszámadáshoz e\'sőnek dr. Haliti Zsigmond szólt hozzá a nagykanizsai Nemzeti Egyaég nevében. Mikor örömmel lát|a az elért eredményt, rámutat olyan bevételi forrSíok hátralékaira, amelyek állandó panasz tárgyét képezik Fogyasztási adóknál kb. 60.000, va gyonátruhásási illetéknél 2*000 P tt hátralék, tunl gondolkodsra készlet A horribilis csatorna- é« vízdíj hátralékoknak végre le kell már
egyszer kerülnie « szőnyegről, .\'vmig llnségjárulék cimtn adót kell fizetni/ Izgatni fogja a közönséget ez a kérdéa, mert ezt a kisemberek is fizetik. Hogy a zárszámadás kedvezően végződött, ezt csak papinon látja, lnséglárulék elmén 121.000 I> folyt be, ezri szemben a rendkívüli kiadások rovatában 80.000 pengőt adtak kl, eredmény tehát 30.000 P. Leszögezi, hogy Nagykanizsa közönsége nbbctn a feltevésben van.
hogy nntlt a közönség fizet, azt az ínségesek számára fizeti, nem pedig azért, hogy az ott mutatkozó felesleget más háztartási alapra használják fel. Azért Indítványozta, hogy az inségakcló költségvetéséi ne vegyék bele a háztartási alapba. A borfogyasztási adó uj rendszerű beszedésének revízió alá vételét kérte, A vlllanykonoesszló ügyében javasolta, hogy a város vezetősége minden esetben jelent*: be n képviselőtestületnek, hogy a társaság
eleget tett fizetési kötelezettségének és az esetleges halasztást u kép-vlselöteslület engedélyével adják meg. Javasolta, hogy a Szeszfözdo Intéző bizottsági tagjai tisztüket díjtalanul legyenek kötelesek végezni.
Aradi Antal elismeréssel szólt a zárszámadás eredményéről. Klfogá soltu, hogy a vlllanyellenörző bizottság még nem üli össze. A többi bizottságok Intenzivebb munkáiéi Is szeretné látni. A fásítás hibáit lette szóvá, majd segítőéről kért az erdőmester részére. A kisebb városi alkalmazottak belegefgélyhlz-sllásának megoldását szorgalmazta. Egy bizottság megalakítását véli szükségesnek, amely a város gazdasági elöbbrevIFIén dolgozzék. A Szeszfőzde zárszámadását nem veszi tudomásul.
Igazságos közmfl reformok a díjfizetésben
Mikiit Gyula bankigazgató, megállapítja, bogy a. zárszámadási eredmény jobbéra tendklvüll jövedelmekből álkrtt elő. Megtakarítások, ra kell a súlyt helyezni. Már a bl-aoltságban kérték a csatornadíj-hátralékosok listájának ravizló alá vételét A hátralékok nagy résia a polgárság elszegényedéséből állt elő. Kitér a díjmérséklésre, amit a felügyeleti hatóság nem hagyott jóvá. Indítványozta, hogy a város közvetlenül szedje b.1 a közműdíjakat, mert nem Igazságos, hogy a háztulajdonos azok után Is adót fizessen. Meg kell kísérelni tt csutor nuntü költségvetésének a háztartási alapba való beillesztését. Az üres lakások után közműdíjak fizetése sérelmes, ezt szabályrendelet módo sllással kell megoldani.
Uj rendűért as Insér-mun-kábanl
Kalmár Zoltán az Inségakcló ügyéhez Bzőlt hozzá Az irts\'gokeló munkásai a napi fizetésből nerutud-nak megélni. Gyermekeket és öregeket nem kell dolgoztatni A többit a teljesített munka arányában kell fizetni. A munkásokat kél kategóriába kell sorozni l\'rémlunttt kapjanak azok, akik szorgalmasab. bon dolgoznak.
Papp Oszkár a fe\'sőkercskedelml Iskola tandíjának mérséklését kérte.
A háztulajdon 77 százalék terhet visel
Dubrovlls Milán a Háztulajdono-tok Blokkja részéről örömmel üdvözölte a zárszámadási eredményt. Köszöntötte ezért n polgármestert, és a főszámvevőt.
- De azért ne gondolják, mondja, hogy a háztulajdonorok meg vannak elégedve I (Derültség.) Ezután pontos és konkrét számadatokkal sorra vette a háztulajdon tér-lelt. Kitűnt ebből, hogy u nagykanizsai háztulajdonosok összesen 77 százalék! adót fizetnek Ezín gyökeresen segíteni kell, már csak azért ls, mert megakadályozza az uj építkezéseket.
Vitéz Tóth Béla Dobrovritsnak egy
elejtett megjegyzése kapcsán vlar.: szautasitotta a közgyűlésbe a politika bevitelét. Védelmére Iralt a törvényhatósági tagoknak, akik min-denkor helyt álltak.
SSrröó Gyula kifogásolta a zárszA-számadás bonyolult voltát.
B<ida Károly a zárazántadás korábbi kézbesítését kérte, l J
Országos szervezkedés az adó-terhek leizállitáaára
Dr. Rotichlld Béla hangsúlyozta, hogy tenni kell valamit a polgárság terheinek osökhemtéee érdeMwa,
■ALA1 KOZLOM*
IHB, mijm 17.
ÓRIÁSI SZENZÁCIÓ A FILLÉRES DIVATÜZLETBEN
j
0
a 0 0.
901)11 mptnn szebbnél-szebb, ruhákra alkalmas mé- ItlfÓnj maii
üUUU lllülul retfi, mintás crepe de chine - imprime - DIÓI I HIOII
kerül eladásra üzletünkben.
Manolita - Crépe Anita - Perlita
neg Araink hihetetlen olcsóságáról. — Saját érdekében
Filléres Divatüzlet
Minél előbb személyesen győzódjck meg Araink hihetetlen olcsóságáról. — Saját érdekében várja önt a
OI
l\\ «
u-l
Tekintse meg raktárunkat minden vételkényszer nélkül
■__iMfriftiii.....it i.........................
hogy végié egy lassú vagyunoso dási folyamat megindulhass.®. Ezt a kérdt\'st minden pártpolitikán felül kell elintézni. Nagykanizsa in-ditsa ír.eg az autonomiák országos szervezkedését uz adóterhek köny-nylléséie. A hátralékok kérdését a szerint kell elbírálni, hogy mennyi az előző évből átvitt hátralék. Nem
lehet csodálkozni, ha most több az e\'esett embsr és emellett a hátralékok nem nagyobbodtak, hanem csök ken tek. Olyan érdeme ez a polgárságnak, amiért aranyérem jár számára. Egyszer csak meg k"ll kezdeni a »konc\'\'sszió kö!csön« tör lesztését, amikor évi 70.000 pengő bevételtől fogunk elesni.
„A kimutatott felesleg Igenis megvan !„
Hemmorl főszámvevő válaszolt az elhangzottakra. KijeKnte\'.te, hogy a kimutatott felesleg igenis megvan ! Az uj rendszerű borfogyasztási adóbehajtás leváll a gyakorlatban A Drávavölgylr.ek 68 800 P hátraléka van, amire 60.000 pengő a hátraléka, ez pedig minden tekintetben biztosítva van. A Szeszfőzde nem üzlet, hanem közszükséglet a gazdaközönség részére.
Dr. Krátky István polgármester
megnyugtatta dr. Balázsi, hogy h » bár az inségakcló beiine van a háztartási alapban, azért minden fillérjét csak az Inségakclóra fordítják. A Szeszfőzde Intézőbizollsá gának tagjainak díjazása az alapszabályok alapján történik. Védelmére kelt a bizottságok munkájának, majd felvilágosítást adott a fásítás és erdőkltermelés kérdésében. A városi alkalmazottak Letcg-segélyző biztosítását rendezni szán dékozák. Elismeri, hogy gondolkodni kell a közteherviselés könnyítésének mikéntje felett. A felső hatóság nem megy b^le, hogy a Vízdíjat a fogyasztó közvetlenül fizesse. Tény, hogy a nagykanizsai háztulajdonosok erősebb^n vannak igénybe véve, mint a többi vároáók ház tulajdonosai, de megkísérli a kérdés megoldását. A csatornamű költségvetésének a háztartási alápba való beolvasztása a csatornadíjnak Dótadóval való pótlását vonná maga után. De ezen a téren is megfelelő megoldásra törekszik. Az inség akciós munkások bérét illetőleg egyetért Kalmár Zoltánnal, de gyakorlatban kivihetetlen. A leglgazsá
ságosabh az akkord-rendszer lenne, ezt azonban minden munka-kategóriára nem lehet kiterjeszteni. Egy., munkásokból éa vállalkozókig áfló bizottság megalakítását tartaná 1 célszerűnek ebben az ügyben. A kereskedelmi Iskola tandijmérs.\'kléso elöl nem zárkózik el a költségvetés tárgyalásánál. |
A közgyűlés ezután általánosságban elfogadta a zárszámadást. Fél 8 volt, amikor áttértek a részletes tárgyalásra, amely után a közgyűlés este fél 9 órakor ért véget.
fi.*}
Tovább tart a harc a reális és irreális közszállitási ajánlatok körül
A nagykanizsai Ipartestület elöljáróság! ülése
A nagykanizsai Ipartestület május havi elöljárósági ülésén dr. Hegyi Lajos főjegyző, iparbiztos is megjelent.
S°mu Lajos elnök bejelentette, hogy az ipartestületi sT-ék megvonta elöljárósági tagságát Bagünll Béla és Slm<-n kisknnizsai iparostól és helyükre Horváth Gézát és Aridra-sek Bélát hívták be az clőljár^ ságba.
Az irreális árajánlatok elk rülcse végett a jövőben a hatóságok Idevonják az Ipartestületet is a közmunkák kiadásába, mondotta az elnök. Mikor azonban a hatóságok támogatják az Ipartestületet az egyetemes iparosérdekek védelmében, ugyanakkor a legolcsóbb ajánlattevők azzal állnak elő, hogy bé-
Lenvásznak, divatselymek, tropikálok, pijama kelmék, strandanyagok
^ dus választókban. ^
Sinser Divatáruhoz.
lyegezzék meg azokat, akik náluk magasabb árajánlatot nyulainak be közszállitásoknál Ezért azükséges, hogy szakkörök bevonásával bírálják el az ajánlatokat.
Bejelentette az elntjk, hogy Vt. c*eu műszaki tanácsnok elkészítette a székház színpadának tervét és költségvetését, amely a gazdasági bizottság elé kerUl.
Az Ipartestületi Dalárda részt vesz a szombathelyi országos da\'os-versenyen. Az anyagiak elötfel*m-tésére május 31 én majálist rendez a testület.
/\'"p/j Oszkár alelnök egy Wm nagykanizsai testület bevonáséi tartja célszerűnek a közszállitási ajánlatok elbírálásánál
Kertét\' Béla alelnök azt mondja, hogy azért adják a közmunkát, hogy a vállalkozó keressen, nem pedig, hogy benne elvérezzen. Ami Nagy kanizsén történi, arra nem lehet alkalmazni a Közszállitási Szabályzat intézkedéseit, amelyek nagy ipartestületeket vettek zsinórmértékül. Nem lehet ugy megállapítani egy ajánlat reális vagy irreális voltát, hogy i -l pályázó összeül és kimondja, bogy valamely érajón lal .irreális.* A konkurrexwk na gyon hamar készen vannak az Irreális |elz«*l. Ha valaki klsreal vei dolgozik és a saját azerény körülményei szerint állítja ösaze ajánlatét, azt nem lehet még irreálisnak: bélyegezni Az ajánlattevőt és viszonyalt is kell mérlegelni a realitás kérdésének megállapít* sánál. Az érdekképviseletnek bevo nása a munkába : Nagykanizsán nem lehetséges. Csak nagyvárosban Nagyobb vállalkozó nem lehet elbírálója egy kisebb /vállalkozó munkájának.
S \'mu elnök válaszéban megáll*
Uraknak
Riviéra
P 4.90 5.00 8.00—11.00
Divat Is, jó is, kellemes is a sport Ing viselet
Opalin Balilla gyermek
2.70-4.80
Opalin lilanese alsó-
nemOek, könnyű mint a pehely
Hölgyeknek
Szomolányi áruház.
1938. gá|Bi 17
ZALAI KÖZLÖNY

pitja, hogy a Közszállttásl Szabályzatból igenis könnyen meg lehat állapítani kisebb városokban is az árajánlatok reális vagy irreális voltát. A szakosztályok állapi súk meg Időnként az irányárakat. Legutóbb egy 400 pengős és 1200 pengős ár-ajánlat érkezett egy közmunkára ! Ilyen differencia nem lehet az ár ajánlatokban. Volt 300 százalékos különbség is egy legutóbbi munkánál.
Hosszabb vitát eredményezel! Löbl Bélának a hévízi gyógy teuta lásra vonatkozó Interpellációja S\'imu elnök válaszából kiderült, hogy az IPOK a testület ajánlató val szemben másokat utalt be Hévízre. Az ülésen ennél a tárgy-
nál olyan hangok Is hallat iszol lak, hogy az elöljáróság bizalmatlansá gát fe>«e ki az IPOK elnökségével szemben.
Kertész alelnök beterjesztette a Kamra átiratát, amely a kisipari hitelek visszafizetéséi sürgeti és eljárás lefolytatását kéri a hálralé kasokkal szemben.
Dr. Ileyul /őjegyző utalt arra, hogy a hitelezett összegeket n.-m veheti könnyelműen a kisiparosság, ezek közpénzek, amiket vissza kell fi/elni. Az egész hitelakció jövője függ a kapott kölcsönök pontos visszafizetésétől.
Az elöljáróság erélyes intézkedé seket h<\'lyezetl kilátásba a hltekk behajtására.
Az életmentő tűzoltónak ünnepi keretben átadták a kormányzó kitüntetését
A nagykanizsai tflzoltóteslDlít évi közgyűlése
Csütörtök este tartotta évi köz gyűlését a tűzoltólaktanyában a nagykanizsai Önkéntes Tűzoltó Tes ttllét dr. Krátky István polgármes ter elnöklete alatt. Ott volt dr. Prack István főparancsnok, VA\'aot/ Barnabás műszaki tanácsnok, Szép. udvary László alparancsr.ok, Vo-etem Antal tüzoltótlszt, lf|. Knorl. tor György ós RMhiy szakaszparancsnokok, dr. Schmlítt Imre rv. n tíorvos, Prunck Jenő és mások.
Dr. Krátky István elnök u napi rend előtt méltatta O\'JVios István tűzoltó őrparancsnok érdemét, aki a múlt évben a kutbe es\'tt Bodán kútásó életéi saját életének kockáz tatásával mentett® meg, amiért a kormányzó a bátor, Önfeláldozó, <!e-rék örparancsnokot az életmentés bronzérmével tüntette kf. Nagy meg tiszteltelés \'\'z Gerócs szfmánt, mondotta beszédéhen a polgármes\'er, de megtiszteltetése ez az egész nagykanizsai tüzDltóteslülelnck U Gerócs becsületes önfeláldozásával diszt és tiszteletet szerzett a testű-letnek és egy magyar polgár életét megmentette a családjának és hazá Iának. I
A polgármester ezután a szolgálati érmeket osztotta kl Dr. SchmUI Imre mtentőföorvos K évi, V\'cserfí Antal 10 évi szolgálati érmei ka pott. A polgármester a kőzgyilltó, előtt méltatta munkásságukat. Mind ketten összeforrtak a testülettel, orvosára mindenkor számíthatott a életet kellett menteni, a b-teg cm
A quarseról Kivié, 4u »
LAURANA
napfényes tenged strandján az
EXCELSI □ R
nagyszállót a legjobb társaság színe-java keresi fel gyógyulás, üdülés,
nívós szórakozás végett. A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton épült; loggiás szobáiból, tengerparti terraszos étterméből gyönyörű kilátás nyílik s kék Adriára és a köze i szigetekre. — Elegánsan be-társalgók, női szalon, dóim, Ird- é • * • *"
- és olvasószoba i nak a vendégek rendelkezésére. A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb; kívánatra diétás étkezés. A legtökéletesebb komfort mellett Is az
árak Igen mérsékellek!
Mindennemű felvilágosítás, szobarenddé, pengöbcflzetés ss „Ul Magyarul RiikSÍy-utl»láfóífon, 464^5$
bertársaknak segítségére síelni, testület, mindenütt ott volt, amikor Vecsera tüzoltótlszt pt\'dlg dr.Piack föparanosnok mellett, aki erőteljes fejlődésre vitt« a testületet, »;gész egyéniségét vitte bele működési körébe ós méltán megérdemelte a szolgálati érmet kiváló munkásságjával.
Vecsera Antal terjesztette ezután elö a múlt évről szóló jelentést, amely beszédesen bizonyltja, milyen derék munkát végzett a tűzoltótestület. A polgárság nyugodtan hajthatja le álomra fejét, melynek Ilyen derék, önfeláldozó hivatásos és önkéntes tűzoltósága van. A testületnek össz sen 86 müködö, 84 pártoló és 14 hivatásos tagja van. Tűzesethez 41 esetben vonultak kl, vidékre is mentők több esetben. 131 esetUn állítottak őrséget, a mentők 1184 esetben vonullak kl. A testület különböző egészség- és légvédelmi előadásokat, mentési tanfolyamot tartott. Az elsősegélynyújtás! kurzust dr. Schmldt Imre tartotta. A testületnek Ismét sikerült szertárát gazdagítani, töbLek közölt füstátarookat szerzett be minden hivatásos tagja számára. Bevétele volt egy év alatt 16.270 pengő, ©zzel szemben 6561 P a kiadás. [
Krátky polgármester ezután melegszavakban méltatta FreíadimUU Ferenc őrparancsnok munkásságát, aki távozik a testület kötelékéből, miután hosszú esztendőkön át becsülettel teljesítette munkakörét és most a hordójelző hivatal vezetését vette át. A polgármester mint a becsületes kötelességtelj* sitós példa-képét állította a testüket elé a távozó örparancsnokot. ;
50-lk növendékhangversenyét rendezi szerdán a Zeneiskola
Tizedik tanévét fejed be a zeneiskola a folyó tanévvel. A 10 év alatt 50-ik növendékhangversenyéhez jutott el ui intézet, amely szerdán rendezi meg félszázadik növendékkonoerljét. E hangversenynek ünnepi műsora lesz, amelyben már tekintélyes számban lesznek olyan produkciók, amelyek komoly művészi élvezetet is nyújtanak, a legmagasabb osztályú növendékek előadásában. Hogy csak egy párat említsünk: a Bűvös vadász c. opera világhírű dueltle, Beethoven hegedűre irt Románca stb. már figyelemreméltó komoly követelményt támasztanak a dobogóra lépő növendékekkel szemben. A liangverseny délután 0 órakor kezdődik a zeneiskolában. !ielé|>ődlj nem lesz, azonban önkéntes adományokat köszönettel vesz a rendezőség.
Vigyázz!
olyan a kerékpáros útja
EMERGÉ
kerékpárgumin
Rugalmassága, eltent-állókápesságe még a legrosszabb utakon la derekasan helytáll
Hátféle EMERGÉ gumiban válogathat minden szaküzletben
EMERGE védj.gy - EMERGÉ m.nó.ég
gyArtja a magyar ruqqyantaáruqyAb
A BIOSz is a biztosítottakra akarja hárítani a Phönix-Ugy kárát
A bankok javára fog eltolódni a tőkegyűjtés súlypontja
Hosszú és kinos hallgatás után végre a porondra lép.\'lt-a Biztosító Intézetek Országos Szöwtsége (BIOSz), hogy Fabinyi pénzügyminiszter sürgetésére ajánlatot tegyen arról, miként képzeli a Phönix-botrány magyarországi ré. szének likvidálását. Hónapokig tartott* amig a magyar biztosítási szakmának ez az érdekképviselete keserves vajúdás után kinyögte, hogy mi a szándéka. S szomorúan állapíthatjuk meg, hogy a BIOSz ajánlata súlyos csalódást keltett az egész vonalon.
A BIOSz ajánlata egyenesen elképesztő: négy nagy biztosítási vállalat tarisznyájába szerelné rakni a Phönix Életbiztosító Társiság négyrészre fűrészelt holttetemét, amely még roncsaiban is óriási értéket képvisel. Ez ellen természetesí-n nem lehetnie senkinek kifogása, ha a BlOSz.-on keresztül a Phönix örököseiként jelent-
kező négy vállalat megfelelően reáWs áldozatot lenne hajlandó vállshti, amiért máról holnapra zsebrevághat-jáK a Phönix 36.000 kliensét. Horribilis üzlet ez s olyan gyarapodást jelentene a négy biztosító cégnek, a milyenhez talán évtizedek túlfeszített akvizíciós munkásságával scin juthatnának.
Ha a Phönix roncsaiért jelentkező intézetek a még mindig értékes mara-dékból részesedni akarnak, akkor fizessék is meg az tárát, ne pedig a biztosított felek seregére akarják áthárítani a phönix számláját. A BIOSz ajánlata ugyanis szinte az utolsó fillérig a közönségre tolná a Phönix díjtartalékainál Jelentkező óriási hiány fedezését egyrészt a biztosítási keretek redukálása, másrészt a biztosítási díjtételek emelése révén.
Az általános közvélemény szerint
ing selymek
pouplinok
zefflrek
gyönyörű kimintAzásu pizsama anyagok Wimpassing—Relthoffer férfi és nöi
esőköpenyek
lefiolcsóbban
néI
ÍALAt KÖZLÖNY
1996. mjjua 17
Pünkösdre aiánl Miltényi cipőáruház: (Fő-ut 2.)
Gyönyörű fehércipöujdonságok P 8*80, 9-80,10-80 és feljebb, szandálok, tcnnisz- és tornacipők
M M páílűKipi
23-2frig P * »0, 27 - 30-lg P ••»0, 31 36-lg P 7 »0
M\\ antilop mi I\' mm
19—22-ig P S-IO, 23—26-ig P 8-50,
27-30-lg P TSQ, 31 - 35-lg P 8-80.
30—35-lg P 8 50, 38—30-lg P 7*80, 880, 8 80.
NŐI dlvatclpők, férfi- és gyermek-clpők a legnagyobb választékban, a legolcsóbbtól a legflnomabblg.
elképesztő a BIOSz elgondolása. Tra-gikouükus valóság, hogy a BIOS* ajánlata valóságos ellen propagandája a biztosítási eszmének. Nem volna csoda, ha ilyen jelenségek következtében a f publikum elvadulna az életbiztosítás nagy szociális és nemzetgazdasági gondolatától. Pedig az életbiztosítás es/méjének sikere nemzeti érdek, hiszen a tőkegyűjtésnek egyik fontos formája. Biszonyosra vesszük: a BIOSz vezetői hamarosan ta|>a&z-talhatják, hogv a tőkegyűjtés súlypontja az eddigi aránynál sokkal nagyobb mértékben a bankokra fog esni. Nein hisszük, liogv a BIOSz nak az lenne a célja, hogv a tőkegyüjtö -polgárságot erre buzdítsa. de végül is óhatatlanul !>ekövctkczik e* a folyamai, ha u BIOSz l>ólesei gyorsan és gyökeresen nem veszik reviziő alá a Phönix-ügvbon tett ajánlatukat.
Szívbetegeknek és érelmesze sedésben szenvedőknek reggel éhgyomorra rgy fél pohír természetes „Ferenc Jássel" keserűvíz — a legkisebb eiö kődés nélkül — Igen kflnnyü - ütOlést biztosit, a gyomor és a be\'ek működésit elősegíti i az eméizlés renybes\'gél csakhamar megs> (Inteti. Klinikai tapasxtalatok igazolják, hogy a rendkívül egyhén haló Ferenc József viz elsősorban agyvérzésre él gutaillésre hajlamos idotebb cm^eekmk .tesz nsgyfontosságú szolgálatot.
h
A Zrinyl concoursra,
amely május hó 21-én AldoiócsO törtökön délulán 2 őritől tojva a Zrinyl sportpályán lesz, gyönyörűen sikerültek o nevezések. Dunán tul legjobb urlov.tsal és urkocslsal mérkőznek tt győzelem pálmájáért. A/, amerikai keirs fogatuk, villa mint az amerikai sulkl vertf-nyt a pályán futják le. Iljcn koo-iveraeny még Mm volt Kanizsán nőt a hlnes osztrák Steierlache Lizl is kiáll a porondra. Jegyek elővétele a Hirechler lözadében. Páholy ülés 2(0 belépő 1.60, állóhely &0, deák eorso 50, deák álló 20 fillér. Páho lyuk 10 személyetek, vázlat a tőza dében.
- I.AKBERENDEZ8S » mai pénzszűke mellett is mindenki részére igen olcsón beszerezhető Kapáiéin i.ipót Magyarország legnagyobb bulorérubá-zában.
Óriási tűzvész pusztított Bacónak
A tűzet egy fedél alá cipelt holtrészeg kanizsai ember okozta
Nagyrécse, május 16
(Saját tudósilónktál) Tűzvész pusztított a Nagyrécse mell-\'lti Ba cónak hegyen. fcjfél tájbin kigyúl ludt Németh\'István (öteg) gazda pajtája,, majd zsuppos pincéje. Pár perc múlva hatalmas lángokban állt az egész pinoesor, ugy hogy a lángtenger kilométerekre bevilágította az éjszakái, nem kis fémüle-tet kellv^ a szomszéd községekben. A tüz az egész hegyközséget elham-vasztással fenyegette a vUhiány miatt. Az álmukból felveri gazdák majd a réc el tűzoltóság ember-fe\'etti munkái végzet « vész pusztításának megakadályozásba Kü ö nö en Kománkul Márton nagyrécsil kereskedő valóságos hősies munkájának köszönhető, hogy sikerült a pincék borait és a benne b vő eszközöket megm ntenl. Hosszú órák megfeszített munkája után hajnalban sikerült a tüzet izolálni és a többi pincéket megm nleni, de Németh István (öieg) pajtája és-pinoéje. Szabó Zsigmond nagyró-c el lakos, Rajkó György és Rajkó
Vasárnap Marcali Levente-Nagykanizsa levente ökőf-vivó mérkőzés
Vasárnap nagy levente nap lesz Nagykauizsán. Reggel kispuska céllövő veneny, délulán pedig ökőlvivö mérkőzés és majális at Ipuroskór kerthelyiségébcn. A verseny kezdete délután 4 óra. Csak Nagykanizsa I. és II. kerületének leventéi indulnak lel a versenyen. A verseny után majális folytatás egész záróráig. Az ökölvívó versenyen kivül különböző sportvo-nalkozásu szórakozások várják Nagykanizsa közönségét.
János kisrécsei lakosok, Teterlcs József, Csinát Gáb^r volt községi biró pincéje elhamvadt a tűzben. A kár jelentékeny. \\
A nagykanizsai csendőrség egy járőre csakhamar megérke zett a vész helyére, ahol megindította a nyomo/ást a tűz kelepcezési-t illetőleg.
A nyomozás s erlnt egy Combos r.evü nagykanizsai péksegéd künn tartózkodott a hegyen egyik barát jánál és alaposan becslpeit, majd elvágódott az ulon. Igy találtak ieá eszméletlenül a részej emberre és hogy baja ne legy n, levitték Né-meth István közeli pajtájába, ahol lefektették és olt hagyták. Valószínű hogy Gombos részegségéin ciga lettóra gyújtott és ettől gyulfadt meg a pajta A csendőrök vallatóra lopták Gombost, aki azonbim azzal védekezett, ^hogy^nem tud semmiről Kemmit, merrteijesan részeg volt. A csendőrség őrizetbe velte Gombost és lekísérte Nagykanizsáin, ahol áía$"m a klr. ügyészségnek.
WTE tornászbemutató
Junlus hó 6. és 7-én rendezik meg Budapesten az országos hölgy és férfi tornászcsapatbajnokságokat, a melyen uz NTE hölgy és férficsapata is elindul a II. osztály küzdelmeiben.
Mindkét csapat teljesen készen von a versenyanyaggal. Felkészült ségét és előrehaladását b szeretnék Nagykanizsa város sportközönpégd-nek mutatjni, ezért május hó 21-én, Aldozócsütörtökön délután 4 órai kezdetül u reálgimnázium tornaler-
A Centrál tündérszép kertjének
szombaton asta lesz a
A szokásos díjtalan tombola lép; nagy táncestély keretében MÉRSÉKELT SZOUD ÁRAK I Rossz Idő asstén táno és tombola a. kávéhásban I
mében bemutató tornál rendeznek. Mivel ebl>öl az összegből kívánják a budapesti úthoz szükséges költséget előteremteni, olcsó helyárukat állapítottak meg a bemutató megtekintésénél. Ezúton kérik Nagykanizsa város spoiiközönségének támogatását. _
Levente kispuska céllövő
Bremser Gusztáv testnevelési vezető máius 17-én, vasárnap levente kispuska céllövő versenyt rendez. Résztvesznek a versenyen a járás összes községei, Nagykanizsa város levente csapatai, « cserkészcsapok és a középiskolák ló-vészcsapaial. A verseny győztesei érem és tiszteletdíjazásban részesülnek. A vasárnap reggel kezdődő versenyen szívesen látja az ifjúság barátait a testnevelési vezető.
A kis gróf
Az öreg gróf, aki kitagadta a fiái, csak az unokát hajlandó visz-szufogadnl házába. Mikor elküld érte, kiderül, hogy az unoka - leány Ennek ellenéne otthagyja a cirkuszt, "hol fellép, fiuruhába bújik .meghódítja nagyapját és visszakönyörgi apját is. Közben természetesen beleszenet flu létérc nevelőjébe.
Ez röviden A kis gróf pyxupás, fordulatos, édes-bus mssójé( A filmet a főszereplő Anny Ondra kedves, üde fiatalsága, bájos, tem-penunentuma aranyozza 1>\'. A pompásabbnál pompásabb, kacagtató jelenetek egymást követik. Kari La-muc, az ismert kitünö rende^^em fukarkodott az ötletekben.. Ml sem bizonyltja ezt jobban, mint az a derűs kacagás, amely a .film .bemutatóját végigkísérte. Rég ttem láttunk már ilyen százszázalékosan jó filmet. Csupa kacagás, .derű, vidámság. A pompás .rendezés és Anny Ondra aranyos humora éa temperamentumos kedvessége.nyílét t u német filmgyártás egy pár kitűnő alakja segíti sikerre a filmet, akik megérdemlik, hogy nevüket ideiktassuk : Hans Söfanker, Pr|tz Odemár, Hans Junkermann, K#rl Plueten. A filmhez a kedves, fülbemászó zenét Leux koqrpenáltn. Aki másfél órát kellemesen, vidám kacagásban akar eltölteni, az feltétlenül nézze n^-g ezt a filmet, bátran merjük ajánlani.
Rendkívüli ajánlat!
A legújabb minták!
Tiszta gyapjú férfiszövet 140 cm. széles - méterenként
P
Óriási választéki
Vételkényszer nélkül tekintse meg, bizonyosan fog ebből ön is vásárolni
KIRSCHNER Divatáruiházban
IB38, máim 17
SALAI aozLom
a nagy titkotl
Reggeltől estig talpon lehatsz,, és fáradság nélkül végezheted\'
munkádat az
EmmEVORGÖ
nyári cipőben
Takarékos, oKos, kónyalemsíeratö,., kósnő ós munkás tavasztól őszig cipőben jár. Az EMER.GÉ mindén vj , . fölülmúl, minősége éa olcsósága \'
viyyazzl
&MIII36IÉ védjegy ->EMI£R6Í mi»6*é*£
f.VARTJA A MAOYAB B U O Q V A M T/l é^BiU Oi^itSU
Utolsó napok!
A Jólékonycélu M. Kir. Államsorsjáték húzását janiaf 5-éa tarifák meg. Még nem késelt el, még vehet sorsjegyet! — Kapható osztálysorsjegy-fóánuMtóknál és dohánylözsdékben.
Sorsjegy ára:
Égési: ar. P 300 fél: ar. P 150
A Zalai Közlöny Ingyen fénykép-akciója megszűnt
Mintegy fél esztendőn át tartott a Zalai Közlöny ajándék fényképakciója előfizetői .számára. Megállapodott fotográfusunk ezidö alatt több mint 400 elöíUelcnkn\'k készítette el a Zalai Közlöny ujándék-fény képét. Minthogy 6 hónap alatt mindenkinek, aki akarta, módjában volt o kedvezményt igénybo venni, ezt az akciónkat megszüntettük és Pogány Béla fényképésztől Q megbízást visszavontuk, akinek igy a Zalai Közlöny nevében jelentkezik; nincs felhatalmazása.
— (Keresztjáró napok)
Krisztus mennybemenetelének ünnepe előtt az egyház három napot szentel sajátos szertartásokkal, körmenetekkel, illetve keresztjárásokkai a liivek lelki és anyagi hasznára. A kérő-napok kezdeményezője a történelem sMiint 470 év körül Szent Műmért viennei püspök volt Galliában. A sp-lyos csapások arra indították a jámbor föpásztort, hogy vezeklő körmenetet tartson a csapások megszüntetésére. A büntető, sujtö isteni igazságosság kardját akarták megálUtarti. Azért könyörögtek régen és imádkoznak ma is « háború, a ragály, tt gyenge aratás és vele az inség elluii\'i-tásáért, egyben a föld termésének bőségéért. Krisztus mennybemenetelének ünnepével voiutkozáfban állnak a kös-nyörgő napok. Az Odvözitő búcsúzik a földtől, mielőtt azouban elmeunc, az egyház siet ügyes-bajos dolgát mennyei ügyvédje elé terjeszteni? — Ősrégi szokás szerint a ferences plébánia körüzenete,eddig első nap a kis-kanizsai templomba, második a\' feiső-teuiplomba, harmadik nap a temetői kápolnába szokott menni, likkor még más templomok nem voltak Kanizsán. Mivel Nagykanizsán « legutóbbi idő-ben gyönyörű szép Isten-házai épül. lek, igy az idén már nem. megy kf Kiskanlzsára a körmenet, sem a kicsi temetői Kápolnába, hanem május 18-én, hétfőn a .kegyesrendiek templomába, május 10-én, kedden a régi szokás szerint a felsőtemplomba, május 20-án, szerdán a kórházi kápolnába. Kiskanizsa az Idén már külön körmenetet tart, még: pedig hétfőn « temetői kápolnába, kedden a Szent l-\'lórián szoborhoz, szerdán a Stesz-1 in-féle (Homokkomároml-ut) kápolnához. — Eddigi szokás szerint a nagykanizsai körmenetre hétfőu kivonult » III. körzet (KUkanlzsa), kedden a II. körzet (Ro^gonyi-ulcal), szerdán az I. körwt (Vécasy-u.) elemi iskolája. A 1ÖI. "kőrisét hétfőn már nem vónul ki, mert nekik l^inn külön processió-juk ksz, inig a másik két körzet a régi szokást betarthatja, Így nagyon szép lenne, ha a hétfői körmenetre valamelyik felsőbb katolikus iutézet vonulna ki. A köru»nell szentmise az ulsótemplomban mind a három nap reggel 7 órakor, kezdődik, mely után » processió megadni a. kijelölt, taplómba.
— (Érettségi biztosok)
A vallás- és köznktatiu^igyi minisz-ter most»jelölte ki a folyó tanévvégi szóbeli érettségi vizsgálatokra az egy. házi felügyelet alatt álló iskolákhoz a kormányképviselőkéi. Eszerint a nagykanizsai kegyesrendl rcálgimnái zlumban Pélerffy Béla tanügyi tanácsos. a nagykanizsai Notre Dame leányliceumban .Habján János sümegi reálgimnáziumi igazgató, a keszthelyi premontrei gimnáziumban pedig dr. Alszeghy Zsolt c. igazgató vesz részt mint miniszteri biztos.
— (Kápolna-szeutalés)
A plébánia templomban épült uj lurdi kápolna felszentelése folyó hó 17-én, vasárnap este « litánia kereté ben lesz ünnepélyes keretek között.
- Gy«r»*k»lf4k«t. szandálokat Milté-nyiaél, Fő-ut 2., vetnünk. «=• Dr. WoI.í L»lo» 6, dr. S»4UIS«i Pál
ügyvédek Irodájukat Csengery-ut 25. sz. alól JW-ut 4. szám alá (Hosonteld-ház) helyezték át.
— (A Frontharoos Szövet,ég)
nagykanizsai főcsoportjának ÍOi!I vete tősége fontos feladatá-VsRv I nnk ,nrtjn- l,ogy a bajtársi összetartás széliemét a ta-^ gok sorában legteljesebb mértékben kifejlessze, mert csak egységes összetartással fejthet ki eredményes működést. A vezetőség ennek szellemében e hó körepén szándékozod taggyűlés keretében a bajtársakat az aktuális dolgokról tájékoztatni, azonban körl>ejölt akadály miatt kénytelen ezt elhalasztani és a tervbe veti taggyűlést junlus hö legelső napjaiban tartja meg.
Elsőrendű
pogányvár! bor
Ifterenklnt 60 fillér
utcán át
a lagyar kírálybao.;
— (Himlőoltás)
A városi tisztiorvos vasárnap dél-jután 2 Órai kezdettel a Hozgonyl-utcaj iskola tornatermében himlőoltást végez. Vidékiek, akik nem kaplak behívót, szintén hozzák be gyermekeiket a himlőoltásra.
- US!-, férfi avMriMk fehér antilop, gyönyörű cIpőilulonBágok érkeztek az „fiuil* Hpőánlháiba, Fő út 12. sz.
Az Irodalmi Kör meghívott és rendes tagjait
ezubm ismételten kéri a Kör vezetősége, hogy május 18-án, hétfőn délután a 41-ik évi rendes közgyűlésen megjelenni szíveskedjenek. Kezdődik 6 ÓW.kor avárosházán.
— (Tízéves tündérkert)
nyitja meg szombaton újra « kapuit Nagykanizsán. A (lentrái 10 évvel ezelőtt rendezte be kertjét s most a jubileumra az egész kis paradicsomsarkot gyönyörűen ujiáalakilolták. Uj zenepavilloul, uj táncbetont, uj sdnes világítást kapott, ,uj virágformációk idillikus elr«odvzésben várják a vendégeket, akik kedvéért a Centrál sohasem riad vissza áldozatoktól, kellemes, kedves, jóleső újításoktól. Csak a .muzsika marad az eddigi, a kitűnő Hun-gária-jazz, mert azt a kőzönségi jugy megszerette, hogy egyelőre uem fhgedi el őket Kanizsáról. A szombati kertmegnyitón díjtalan tombola és tfne-estély várja a vendégeket.
— Férfiruha és íolfll S szövetek, Ing
— (Jelentkezés ppjkpló-tsnfolysmra)
A m. kir. szombathelyi 3., vegyesdandár parancsnoksága Nagykanizsán és Szombathelyen palkolótajifolyam felállítását ten-ezi.. A tanfolyamon való részvétel és a bizonyítvány: kiállítása teljesen diitalan. Az Ipartestület; ezúton Is fclbivja^kovácsipsri Bankcsoportjának tagjait, valamint azokat a munkavállalókat, akik legalább 1—2 évi sogédi gyakorlattal reijdellwznek, hogy a tanfolyamon való .részvételüket legkésőbb folyó hó 24-lg az.Ipartestület hivatalában bejelenteni.■szíveskedjenek.
— Teonls,cipőket legolcsóbban. az .UUál" cipS«>Utk«a v«Ut FéhUlfc az.
— Danár\'ull ÉMmImnt-1 és hxtdor-g«lo»l Ráu v. nytárMMtf folnápolásSIatt. Mérttgsrámta: IWöT deoetnbwWSMn: Teher: Alaptőke P 60.000,\' HtteteÉSk P 34 021 23, tWeaen P SA-OZFES. IfcfMwt: Pénztár P %\'77, Adów>kpll«;«*78, Berendezés és \' P<*40—. Egyenleg, mint veszteség P «4j64fr88, összesen P 84.021 23 Na*yk«alSSa,\'rt35. dooombor 31-ód. Baldzt /gfttfqfei—áWoló.
— Komplér., ruhára emprimé kűlön-iegességek Slnder Divatáru házban.
dpát Mmén5ffil,lF?ufveáJaíT"
(pneoun d\'Élégance 1936
A\' Magyar Tourlng Club Ivindordlla « I»jt«bh pontot nyári mftrka f4a»«ra
........
TeMooi WM-4S.
ty., vuí ku. i.
t Or««J ptlx <l*l(U«nc. W»f. VU/Mw^l-
. 0 ,aUt dij IsMmsMkiM
ZALAI KÖZLÖNY
1936. ml|ui. 17,
Pünkösdre cipőket legolcsóbban az „Ideál" cipüáruházban vehet! E
W*! cipők, fehér, fekete és barna, I Pérfleipftk, divatos formák, fehér, I NŐI-, férfi- és ffy«rmsk-szandálok, gyönyörű újságok I fekete és barna szandalsttok, wssk-snd cipők, guml-
P 8*80, 9-80, 10-80, 12*80 és feljebb. | P 10*80, IZ-SO* 14*80, 16-80 és feljebb. 1 talpú vászonclpttk őri választékban !
— (Nagy mdvéazl esemény Nagykanizsán)
Folyó hó 10-án, szombaton este két nagyhírű művész lép fol a nagykanizsai Kaszinó nagytermében, kiket közönségünk ls jól ismer \\iagy a pódiumról, gramofonlemezekről, vagy a rádióból. Fehér Artúr, az európai hlrü művész az egyik, ki csak « közelmúltban tért haza külföldi szerepléseiből, hol oly nagy dicsőséget szerzett a magyar irodalomnak. Csak magában Párisban Aét előadó-estélyt rendesett, melyek közül a legkiemelkedőbb a Párisi Magyar Házban tartott estélye, hol a hivatalos követség is üdvözölte a nagynevú művészt. Svájcban, Prágában, Bécsben német nyelven interpretálja külhelyietünket, mindenütt a sajtó s a közönség legnagyobb elismerése mellett. Szombat esti műsora bizonyára nagy gyönyörűséget fog okozni a helybeli VuKurközönségnck. A másik művész, ki dalai révén lett országszerte népszerű, Sebő Miklós, ki annyi felejthetetlen perceidet szerzett a rádiózó közönségnek, Gramofonlemezei a legelterjedtebbek az országiján s mindenütt, ahol magyarság lakik. Ilyen két nagyszerű művész lép fel most Nagykanizsán, reméljük zsúfolt ház mellett, mert közönségünk megtudja becsülni értékeit. Jegyek 150 tői 50 fillérig a nagytrafikban válthatók.
(-)
— I pmgMrt 49.000 p*ng«t ny*rh«t,
ha részt ven a 66 Ik Jótékonycélu ál lamsorajátékon. Sorsjegy kapható do-hánytöaadékben, oaztálysorslegy lőáru-sllóknál, továbbá a Székesfővárosi PénzUgyIgazgatóságnál. Budapest, V., Ssalay-u. 10., a pénz előzetes beküldés* ellenében.
— A kdaf«tM rág megtartott 193a évi Conoours d\'Eieganco-on 11 szebbaél-nebb Fiat kocsi vett részt és mind a 11 dijat nyett A Fiat team nyerte a leg zebb, olasz kocsi diját, 5 első dijat és 5 Grand Prlx d\'eleganoe-t. A Fiat eszel újra bebizonyította, hogy nemosak teljesítményben, de szépségbea la első helyen áll a világpiacon az összes autók kőzött.
— (Gázolt a motorkerékpár)
Súlyos kimenetelű motorkerékpár szerencsétlenség történt Zalaszentgró-ton. Bognár István szabómester hét éves fia az utcán Játszadozott és nem vette észre, hogy egy motorkerékpár közeledik. Az utolsó pillanatban ugrott fel, de oly szerencsétlenül, hogy éppen vitéz Körinendy János motorkerékpárjának kerekei alá., került. A fiu koponyaalapi törést, súlyos l>első sérüléseket és karlörést szenvedett. Súlyos állapotbon szállították kórházba.
Naptár: Május 17. vasárnapt. Rom. kat Rogate. Protestáns Paskál. Izraelita IJar hó 25. - Május 18. hétfő. Rom. kat. Venáno Protestáns Erik. Izraelita IJar hó 26
— (Slesta Sanatórlum)
főváros egyik legideálisabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszereli gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészel, szülészet, nőgyógyászat, uro-logla stb. Röntgen. Kémiai és mikroszkopiái laboratóriumi. Elektrokardio-graph (sziwlzsgáló). Krogh féle alapanyagcsere vizsgáló készülék. Ente-rocleaner (bélfürdö). Modern vizgyógy-lntézet. Orvosilag vezetett villany, űzemű konyha. Elsőrendű ellátás. 9700 négyszögöles parki Olosó árakl
— (Anzakönyvl hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 14 gyermek született, 8 fiu és 0 leány: Bánali Lajos utcaseprő és Gergollcs Alojziának rk. leánya, Kovács József pékmester és Guorzu Kornéliának rk. fia, Fülöp László napszámos és l)ani Máriának rk. leánya, llegedüs László földműves és Törők Katalinnak rk. fia, Hornák Vilmos határőrőrmesler és Kucztnann Ilonának rk. leánya, Tislér József napszámos és Berke Bo-láliának rk. leánya, Németh István dpésimesler és Molnár Juliannának rk. fia, Gerencsér Lajos pincér és Varga Bozáliának ág. h. ev. leánya, dr. Plichla Jenő Máv tlszl és Stern Ibolyának rk. fia, Pető Józscr fogházőr és Vég Annának rk. fia, I\'olai József napszámos és Flinger Juliannának rk. leánya, Németh István OMTK tiszt viselő és Wagner Valériának rk. fia, Hársing I^tjos napszámos és Simon Annának rk. fia, Pergel Islván napszámos és Bojczer Teréziának rk. fia. Hr Halálozás 8 történt: Kovács László :földinüves rk. 60 éves, Kurucz Lajos földműves rk. 17 éves (Alsószemenye), Szabó Lászlóné Herjavecz Katalin >"k. 73 éves, Kohári Julianna földműves rk. 78 éves, Tóth Islván csizmadia rk. 69 éves, Weisz Péter Józsefné (lei-ger Sarolta izr. 79 éves, Günsbcrger
Ignác kereskedő i*r. 88 éves, Jámbor József földműves rk. 29 éves. — Házas ságkötés 0 volt: Varga Ffrenc földmű ves rk. és Szmodlcs Mária rk., Wlnter Géza zenész izr. és Welner Ilona színésznő izr. (Budapest), Palló József szabó mesler rk. és Cserti Erisébe! rk., Dobos Sándor községi jegyző rk. (Bánokszentgyörgy) és Juhász Gizella ref., Bagonyai József földműves rk. és Kárpál Erzsébet rk., Havasi György magántisztviselő izr. (Miskolc) és Kocij Erzsébet izr.
— Paplanok, teveszőr, gyapjú és flanel takarók minden minőségben 8lngern6l. — (Ráesott a fa)
Pintér József zalalóvői munkás több társával n fatelepen dolgozott. Éppen egy nagy farönköt akart a gépre emelni. amikor megcsúszott, a .hatalmas farönk ráeselt és jobb combját eltörli:.
Jégszekrények |
már tavi fi - F-h részletre
Bili IHÍtL plMMM, fHl 5.
Városi Mozgó. Péntektöl-vasárnapig I
Az aranyos, kedves, bűbájos női .Chaplin" JUany Ondra minden eddigit felD muló bécsi vígjátéka, a
Vidámság, humor, kacagás két órán át Rsmsk felvételek I Fényes klsérÖ műsor I Előadások: hétköznap 5, 7, 9-kor, vasárnap 3, 5, 7, 0 kor. A hétköznapi elsft előadée filléres I
Ember less a Bálint gazda
Irta : Uránt öMm 3
Nem hiába várlak. Mikor a harangozó újra tömködve kiszívott pipáját, ismét a harangláb felé tartott, Erzso a fák,, leple alatt, az esti félhomályban beosont ismét Bálint portájára.
Sebők Vincéné arcán végigvonult a diadalmas mosoly. Ki hitte volna, kl gondolná ezt Gál Ereséről. No meg Bálint gazda, a magashangu nőgyűlölő. Hogy tudják az emberek letetni magukat I
A kémény emelkedő füstje már messziről tudatta a hazajövő Bálinttal, hogy meleg otthon várja. Jóleső érzés volt. Nem kell ma sem aprófát hasogatni, hiszen itt van helyette ez a vászoncseléd, aki mindent elvégez ragaszkodásból és talán tiszteletből.
Ma este könnyebben estek át a találkozón. Olyan természetes volt minden, mintha inár régóta összeszoktak volna. Bálint gazda még azt ls megengedte maflának, hogy jót csipjen a lány tűztől klpi. ult arcára. Kapott is ezért a kezére egyet, de ez csak olyan biztatásféle volt inkább. Csak a terités tartott soká. A leány mintha húzta volna az időt, háromszor is kihúzta a fiókot, mig « tcr.tőt megtalálta. De végre elkészült. A leány n*<g a vacsorát is megkóstol11. Bőstelte a dolgot, hogy egy kicsit rukozmásodott, de ennek Bálint az oka, minek viselkedik ugy és nem hagy nelü békét.
Igy tartott ez egy\\ egész hétig. A faluban már széltében VhosszKban nem is «uttogták, .hanem mosolyogva mesélték, hogy Bálint gazdának vénsé-
gére elment az este, összeállt Gál Er-zsével, amúgy a természet jogán, pap nélkül és templom nélkül. Pedig ha tudta volna a falu, hogy Bálint gazda csak legnap esle adott egy lopott csókot Erisének, az sem volt csók, hanem inkább csak elkapta a száját egy óvatlan pillanatban. Ezt is csak azért tette, mert a lány annyira kellelte magát, hogy ő abban a pillanatban clhutá-rozta, történjék bármi is, dc átöleli a leányt. Es csudák csudája, a leány nem is ellenkezett, csak a kakukóru állt meg csodálkozásában.
És multak a napok és vígan pattogott a tüz Bálint gazda kályhájában.
A következő vasárnap, amikor ünneplőbe öltözött a falu népe, Bálint gazda is épen fényesíteni kezdte csizmáját, különös gondot fordítva arra, hogy hiba ne essék az öltözködésben, egyszerre csak világos nappal délelőtt az egész falu szemeláttára, mikor mindenki az utcán volt, betoppant Erwe a Bálint portájára. Szemei kisírtak voltak, látszott rajta, hogy nem sok keli hozzá, hogy újból elővegye a keserves zokogás. Se szó, se besaéd, Bálint gazda nyakába akasztotta magát és ziháló mellei olyasfélét suttogott, hogy mindennek vége..
Olyan hirtelen jött a dolog, hogy Bálint gazda még magához sem tért a csodálkozástól. Alig tudta magáról lefejteni a leányi, amikor «z szipogva, akadozva elborította panaszaival.
Mint a meleg nyári Jdőfle a kopogó zápor, ugy pattogtak a leány panaszkodó szavai:
— Nem mehetek haza többé. A« apám kiadta az utat, hogy nincs semmi keresnivalóm otthon, merthogy az
egész falu rólunk beszél.
No még csak ez kellett Bálint gazdának! Itt van a leány és máris micsoda zavar származik belőle.
—,fMlért nem mehetsz haza? — szikráztak Bálint gazda szemei. — Majd beszélek apáddal I
— A világért sel — retlent vissza a leány, — hiszen magára dühös legjobban.
— Miért? — pattogott a férfi.
— Mert szégyenbe hoztuk őt. Pedig maga tudja legjobban, hogy mit let lem éu és mi az én nagy bűnöm.
Bálint gazda földhöz csapta a pu-colókefét. -)
— Ha nem engednek haza, akkor ilt maradsz I — vágta oda önérzetesen.
— Hogyan? — rettent visszb a leány.
— Hát, ha kell, a feleségem is le szel, — toldotta meg kissé halkabban a férfi és összegombolta a dolmányát
Érezte Bálint és jól tudta, hogy most nagyot mondott, amit most már nagyon nehéz lenne visszaszívni, dc « végzetes szót kimondta, most ha törik, vagy szakad, de állnia kell.
— A felesége?... csillantak fel a leány szemel. — Hát elvenne engem?
— Ha megmondtam, mepnondtajnl — erélyeskedett most már a férfi — és ma karonfogva viszlek a templomba. Megértetted ?...
— A templomira?... Karonfogva...? lelencül I - suttogta boldog mosollyal h leány. — Templomba .., magával..
— Igen, velemI — erősködött Bálint.
Mint a sebes szárnyú szélvész, ugy
terjedt el a hlr® annak, hogy az\'asz-szonygyülőlő Bálint gazda, aki eddig okos maradt, elvesztette a* eszét és
feleségül veszi Gál Erzsét. A templom előtti téren a falu népe sorfalat áUt Bálint gazdának, aki a karján vezet le Gál Erzsét. Laczó Menyhért még a a cigarettasodrást Is abbahagyta és nagyot bökött szomszédján, Borsós Ferin, hogy odanézzen, ott Jönnek.
A méllékuton jött Gál Erzsc apja. Nem is látszik haragosnak. Bálint gazda elé érve mosolyogva fogolt vele kezet és nem is kérdezett semmit, l\'gy látszik, ő ezt természetesnek találta. Meg is jegyezte erre Bodor Böske, hogy biz ravasz nőszemély leheléit ez a Gál Eme. v
Egy óra múlva már a faluvégi malom kerekei ls azt zúgták, hogy komoly asszonyjelölt lett Gál Erise.
Báliul gazdát igy megfogni... ex az asszonyi tudományi E* a falu «gy-hangú véleménye. Balogh Rozi fitymálva újságolta ugyan, hogy ő ezl már régen meglehette volna, de nem lette. H igy le aki akarja, az emberek csak mosolyogtak.
A sebesen folyó patakban kis ha-lacska evickél. Ki-kidugja fejét a habok körül és a templom felé kukucskál. Hogyne, nem mindennapi esemény ez a vasárnapi. JTemplomba megy Bálint gazda karonfogva Gál Erisével. A parti füzes odasúgja • nagy eseményt az öreg akácfának, •» megrázza koronáját és a szél szárnyaira creszli a másik falu felé a hirt, hadd hallják, hadd tudják meg " szomszéd faluban ls, meg a nagy ví" Iágban:
Asszony lesz Gál Eriséből és Mibe* lesz a Bálint guzda ... v
(Vége) .
1836. má|u. 17.
ZALAI KÖZLÖNY
BÚTOR

legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk. Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
állandó bútorkiállitásl
K0PSTE1N BOTORÁRUHÁZ
NAGYKANIZSA
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen 16 feleségem, drága Édesanyánk elhunyta alkalmával kifejezett Jóleső részvétüket nyilvánították, ezúton mundunk hálás köszönetet.
Welsz Józael és családja.
Frank Jenó és családja.
VizvezelÉket. MM[
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerű szh>sU|al
• z • r • I is Javít,
épület- éa géplakatosmunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, P6.ut3.sz.
1 s
llKán syermekruhák
nagy válaszlékban oloaó áron
LIDITH ÍRBE
gyeratknki Illetékei Horthy El klói it 1. IX
7
A nógos kastélyt vásárol Genf mellett
Az ex-császár utitervei erősen nyugtalanítják az európai diplomáciát
London, május 10 Port Sitld-ból érkező jelentés sw rlnt egy francia gőzön több abesz-szln törzafAnőkőt éa tábornokot ho zolt magával A tábornokok között van Nasibu herceg és még tölib ntagasrangu abesszin, akik azért érkeztek Port Saldba, hogy Palüztl nába menekülj nek
A négus táviratban közölte londoni megbízottjával, hogy junlus 16 e körűi érkszIK Ankarába és onnét egyenesen folytatja útját Genf felé.
A meglepő hir nemcsak angol, hanem népszövetségi körökben is nagy Izgalmat keltett, annál 1-s inkább, mert bem tudják, hogy a négus mit és kit akar tulajdonképpen képviselni Általános vé-famény, hogy a négus futása Igen megbolygatta és csak elrontotta az ügyeket-I Belgrád, május 16
A négus megbízott)" Belgrádba érkezett és nem pókkal később folytatta útját Genf \'felé, hogy a rövidé, sen odaérkező négusnak szállásról gondoskodjék. A négus egy kastélyt vesz Genf mellett és ott aa|át háziban fog lakni. Onnét Jár Jte a Népszövetség üléseire, _ ha beengedik A négus már má|us 26 én ott akarja hagyni JBnuBálemet i
Megkezdődik az olasz telepltéa Abeaazlnlában
, Addis Abebu, rnájua 16
Az olaszok rövidesen szakértőket küldenek kl Keletafrikába, akik a természeti kincsek kiaknázását tanulmányozzák és véleményezik. Az északi vidékekre egyenlőre aooodo
olasz családot telepítenek, de ezt a számot a munkák éa a kitermelés megindulása folyamén milliókra akarják felemelni- Vast különösen Iparosokat éa keresk?döcsaiádokat telepítenek kl elsőben. ;
Róma, május 1» Mussolini Vltiortót ée Brúnói, a Duoe fialt, valamint Badoglio al-király Hát, a keletafrtkal harookban tanúsított bátor magaviseletükért főhadnagyokká nevezték ki. i
Hírek a Népin
fpttSoHtét
frontjáról
dSUd.iő
London, május 16 A különböző tanácskozások folya mán arra a megállapításra jutottak, hogy a íregalakulauidó francia szo clullsta kormány, még az eddiginél ts határozottabb népszövetségi politikát fog folytatni.
A lengyel kormány átalakulása
Páris, május 16 A Irancia fővárosban az uj lengyel kormány nagy meglepetésként hatott A kormányátalakításra szá
milottak, de a miniszterelnök sze mélye mindenkit meglepett. Azt hiszik Pártában, hogy erőskezű kormány lesz, anwly mögött az ezredesi \'kai- áll. Brck külpolitikáié bun nem hiszik, hogy változás állna be. r ! I Délamerika kilép?
Páris, május 16 Ismeretes, hogy Guatemala kilépett a Népszöveteégből. A többi dél-amerikai államokat most rá akarják venni, hogy döntsenek a meg-
torlások mellett. Valószínű azon ban, hogy a többi államok ls Guatemala példáját követik és kilépnek a Népszövetségből. 1 _ (
Györki letelte ■ kapitányságon ■ II. levelet
. \' Budapest, május 16
(lapzártakor ér kezelt j Gyórld Imre ina megjelent a főkapitányság bún ógyi osztályán éa benyújtotta a Rajom-esetben a második scétnu leve lel, melyei a rendőrségi ténymegállapítások Schmidt tjtszló vallomása alapján hamisnak minősítenek. Gyórkl felhívta « figyelmet • levélen talál ható kOlőnös jelekre ós azt mondta, hogy az nem lelni hamisítvány, de feltétlenül valódi. Schmidt tcljeaen nyomtalanul eltűnt Budapestről.
Kivonat:
Anrsréti hirdetmény.
A marcalli klr Járásbíróság, mint hagyatéki bíróságnak Pk. 724/1936/2 számú végzése alapján Marcaliban elhall Lengyel Sarolta ózv. dr. Mayer Ignácné hagyatékához leltározott ét a hagyatéki kimutatás 1—72. télele alatt irt két könyvszekrényt, íróasztalt, zongorát, dísztárgyakat, szőnyegeket, képeket és egyéb ingósá
fokai, ugy a hagyatéki kimutatás —15. lélele alatTlrl ékszereket t bírói önkénlet árverés szabályai szerint, Marcaliban a községházánál
1836. évi május hó 28 ln délelőtt 9 órakor kezdődő árverésen el logom adni.
Az árverés alá kerflló Ingóságok Marcaliban a községháza tanácstermében május hó 24-tól kezdődően az árverésig megtekinthetők.
Marcali, 1936. április 30.
Dr. Kasza Sándor t. k, un Ur. kOaJttgyaó,
ZALAI KÖZLÖNY
móHUBBETÉSEK
■Ma A> tt ■> M hM«
bt arárl ta.ltapt Si
r Sl. u \' —
árak I 1 01 egyévi dorong hlzhoz aatllllvl

___In» kW*
mellett 34 P Hitelképet vnSatk lleaktra 36 P. 13
ialta tltéitndll kMotnl titkár literenként P S(1 aietall la| bor literenként P -OOtoBttl ■al egyOU. Vlazoatekdóknik ttea-r.^Bőhm iétatl bolttionH; CjjK
■ aaM, ciakoll, lliemképet, ol-k Kaahaatn Mtné Tekton: ttl.
i advul lakáa kkdd. Cten-
\'a P --S0, ttléa P - 20, Irak I P —4#. 4890
, öaezkomloiloi lakáa, Su gáf|ElS/c., augutztut I tt kiadó. 7
ábla33dkg o» .STÖBMER" kóládé 96 llllér (SuBár* nt 2.)
> eladlt. 25 literiéi kitti* hlihoi fa 30 ttllér literit. A bor aiép lOld, \'kllOn aaMI, Utált oKvlnj, Ma, ---- " IMIff 31MC.il
<,«,ii,loia Itala. MegaendMtMl letMUI hcatee éa tzélAbinokt: —1 4a a pfaNa.
lik KM* lümiüBkt.
13. 109
hoatlu blzooyitvl tal vidékié felvétetik Királya, 22. tat. Jaleatkeaét 10-12 tg. 1933
IÉHha«lariaB 5 taobt, halina, kar-tcS taaglnház klad6, Béveböet Klilalu.lv-uH 80. 1934
itelepcn egy 8 izobáa, Duui
0ÍM \'«wtbU, liltettt kl
Chr« \' MlttAlN iUI\' 1945

Flnalaai I Megnvétt a vttrtptill baHA. Hldcc lelvlgoltak, mltna, ttódt éa mit blallé Italok olcaé áiutltlta. Szivet
áiuilláaa kár a tukldoaoa.
Utaaafeéa fOrdótnihSa takáa ét ba-
Uaoault atubt Hadé. Bővebbel Vlda kalap-Hkllwi. 0
r láttat l-ra- Vlf4. 8. .Ittatlkaiel vtaéanta 3-4
_ I9U
Wentrln. Ina bl
aSac8"1
btieafltváajokktl rta-"I tlllat kerti. Clm a 1957
laWáa, lirr ** T--T" ll\'jlalaj
1 Itl M <111., torrilható paaatéiOzOtt »l*aSn-lai I |tr ■ IMI., hHI» hUlal4ar. Iilaa Itlfalll M I II,
4 fUl^/iUt «ttl 1 Itt C im, .zltlU.i kapható Wartaaaaa telllpail vlMáatnlti Hatna itaddfclltit mtuk
tJSÍ!ttő5SÍ!Saij?*°M" "*i9S5
Vali fdaaertxl«i~~l9M
■MMxakaa homokfutó Maié, Kovlct PUMfl\'tll flí, 1990
Czlnjl lluid•«. 28 >latl%(T «a>a\'>-
ketakét augtazfua ekcjére kltdé. 1960
■ aaliak 111 I WMWII, rJW \' aaeiaaMtSM
kiadta
Oal, "
d|i a teMaáaMwua
tUkwaateáat ct MIUlal l.ipkltdé
Sióin betolt és vasáraapl
A legizgalmasabb él legérdekesebb repüld Ilim a
Letört safirnyaft
FAsxerepMki Myrnn Loy éaCay Oranl. Óriási eismáMI Rsmek htaárS anOser. BMadátok szombaton S, 7, 8, vasáraap 3, 5, 7, 9 órákon Otak SO, 40, SO filléres helyárakkatll
1936. málut 17.
......,t vem a ttattatfcaa »wmiü »...-
t%». 1570.TM90. utal.
Ancráii hirifatmény.kísonat.
Nova (a Vktlk. TakarJáéKiür Kl. vlgrckaltiténak Fala IfOlc .(gr«h.|tlat utn-ndó ellen Indított véir<tia|táal ügyében a Telekkónyyl halóéig végrehalllil Imráat 050 P tékcköfcleléa és JlniUkal bíhaitio végett a laknyel klr. Urleblntilg terUklén koó, Ookrt kaaatgtaa kkrf t a dobig 47. aiflkibu A I. 3, 4. 7. son>; alatt kivett ZÜ hraza r4tnck • NStyrttbH. 289 hisn rálatk agyanc.lt, 496 arait aaáatfeak a Hoauüdulöben a vigrehaltlal azenvedé nevín B. 36. aom. alatt k>9 tllelMgéce egyOt taacn 238 P, ar u o. 309 azl|ktrbcn kivett 185. hnxu erdének aa Ah&Tdóbw • WgrlMtM KaiuMut 8. 61. altit kt« illets.(.ete 146 P, al a. o. 406. azllkvben lelfttt 287. hraTu1 léiket a Najyrtttwi > vígrtha|ll.t aienvedő nerla B, W.IOX a. Itk-tóaégire 11 P, az u 0. 500. aillkvben kivett 1108. lírain kidének a Hegyerdében a végrehajtást aaenvedé B. 14. 39. a. itktfeégére tl« P. az a. o j 600. aztjkvtién iktvst 480 hraia azlalinak a t lkkelyeatien B. 57 V IMéeMIn 58 V, sa - s 748. \'salltvhst telvett 548. Itatu ssktMak\'a HillrrtUgyben B. 38 81 a/ Meté Nnc Ü8 T, ai u. o. 748. ultkvbBi IcMtt 950. hraan iiÓBnek a Hatá rrtllgybea a Wjreti.ttíit uenvedé nertn R 34. (4. S, llletóa^íre 36 P, ai ». a 748. ullkvben kiveti 552. braan azétének a vtgiehajláal azenvedS nevín Illó a 38 84. a. IlktMtlre 138 P. aa u. n 748. utjkvben felvett 562. hruu rétnek a llallrvdlgyben B 38. 84 a. tlkléaéglre 80 P. a> u. o. 748. uljkvben leivett 566. hrazu rétnek a Hatltrtlgyban végirtujtáit azenvedó ft 38 84 a. IlktlWgln 20 P, az a. o. >33. azljtvben 1 t! 4. 5 aoraiám alatt felvett 29. t»azu kertnek a Beltelekben, az 52. hrtza háznak 31. az. a udvarral 4a kcrtkl a 214 hraau rétnik a P.aat.rétben, a 236. krazu rétaek a Nagyiétben a vb. az. mén B. 53. 01 alatt avfl tlktóaégéie egyOlleaen 234 P, az a. o. 846. astlkvben kivett Mp. kiaau létnek a Nigyrétbeo a vh. az. nevén B 42. a illető Bégéit 26 P, at u. o Dtty. aztlkvtien kivett 4\'9 hrara azántSnak a Lapltoolbin vég-ichajtlat azanvedd nevén B. 30 a. tttetéaégére 399. P, aa u. o. 530. aatlkvbea felvett 486. hraiu erdének aa Atnaerdében v4(rehi|tiat izenvedfl B. \'255. 500 hraaa Uktéal-gére 58 P kikiáltási áibaa.
Az ánreiéa nem érinti a dobid 47, 300. 406, 500. 749, 833. 884. 530 aal|kvben Pala latvin lalra C. 10, C 8. C. 53. C. 16 C. 27, C 13, C 14, C. 211. aoeaalm alatt éa a dobrll 47, 406, 500. 600, 748, 833, 846 884 530. ailjkvben Tolh Ignác javlra C. 41, C. 98, C. 56, C. 119, C t>2 C 49, C. 40, C 36, C. 431. aonzl alalf bekebe lezett életlogytlglanl baazonélvezetl jogot.
A dobill 530. aztjkvbco lelvett 486. hruu Ingatlan a C. 488. aorta, akli bekebe-kxett Tóth Ignlc éa teje Maja Rozi holilgtartS huzoaélveatU jeglatk leantarUta
A leaklaebb vételár, melyen tini aa livtila all bocaltott lagaUaat a ledeiett elvrt tel Intettel eladni nem leblt, a következőképpen llkpil|l meg:
Aa Ingatlan
Al. 736. 289 495 ÍR w nos
48»
548
690
652 562
Legklaebb vételára, melyen alul f\'idni nem lehel
ktktll-tlat
■lik. Tkt>
a klkllll. lr\'/ir.
Í2,
ífí

kérelmére megtartott Irverét e
120 9
M «l
50 26 110 70 30 230 20 380 40
10 91 41 51 27 112 71 91
21 386 41\'
A tekkkönyvt halóiig íz liveréiiKk | DobH tOzaégMilnlt inégtaztlUra: 1936. évi i aaálaa hé 18. atpHtak d. u. 1 ériját tllal kl la aa árvcréat tettéktetet az
1881 iLX. t.-c. 150. § a akp|ln a kOvet-ktaMbta llkptlja meg:
I. At liveréa tll eaé lagalknok t k-dOll eX tzeiM meglllapttolt kgkiaebb vékáéinál altcawayebk Iron ei nem adhatók. ml* akkoi lein. Iia at eléri Irveréal vételi! a hitekid kovtltlétél megelíiíl ranghelyen kkléglUaiM lertMket nem terttaá. (tmOrKUl. M. B Bt. reaMtt 2t »)
Az Izvtztlnl atáodékúaék kOkkack bl-„alpénztll a ktkllltlal Ír KMa-lt kén
30 359
719 133 442 249
19
180
540 41
220 255 135 510 225 100 890 80 un 220
110 1160
HQ9
373 1418 829 159
599
péwzbew, varrtt 18«f! LX. t.c. 41 8 Iban I iinStaá4itiaott liMyaumual átlSMII éta-délStpea Mékfapátoakana kSűIdSttall k-
knnk vagy a hlnatpénznak elOkgw bMI letétire helyealaéiői kilUKott lílHI eih-nervlnyl > kiküldöttnek tudni ét tt Ir-veléal fettételeket tlllrnl. (1881\'lUt. t.-e. 117, 150, 170. Hl 1908: LX. L e. 21. g.)
Al, aki tz lugatátnézt a MklllUtl iinlt magattbb Iglretel tett, ka többel Iglcal tenkl aein akar, kötelet tygmbta a kl-klllUtl Ir azlaaWka szerint tneglllapltolt t\'lnatpéiut az HUk tgtal Ir rSmiMnri azlaaiékltg kkgéatlkal, (1908-1 *U 25. §.)
Leknyt, 1936. 4*1\' Kltc, ké\' 12. aapflt. Dr. Hltztlbergtr i. k. kit. |Mr6.
A kltdtnlay hltetéut: HSWtaa-t kik.
lazi UUkktejntMU.
lollttTT
^1*118 ná. lalfa ulao;
Tlaazoa vájxoa mucum
KArpitos kellékek Afrik, tiszUM* Zsineg.félék
BlrMh és Sug»
latra* rlizoa
BC
iSSi&E
fliilamáh
Hölgyek!
Fehér kálapok
titniáolái formákban legújabb újdonságok
Fehér retikülök
nagy válaaatékban
Habselyem
fehérnamüak,
uj fazonú Ingnadrágok, komblnék gyönyörű pasztell-aalnakben. Márták után Isi
Brónyai Divatház
Horthy Mlktós-ut I. szám
Vá ros házpa lot a.
Hirdetmény. ""
A nemesvldl Korona nagyven-déglfl 13.000 □ 01 földdel, 8 000 ll-ől rét, konyhakert ét mellékhelyl-aégekkel egfült tolyó évi Június hó l-éii, azai pDnitSsd másnap.
£ln délután 2 órakor a közblrlo-oitágl Unáctierentben bárom évit haszonbérbe adatik.
Bővebb ielvllágotlláitil készséggel szolgál az érdeklődőknek a közbirtokosság elnöksége, Ncmesvld.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétol.
9183/1936.
Faeladási hirdetmény.
A város erdOhivataiában a hivatalos órákon beiQI készpénzért bárki - közalkalmazott pedig hat havi kamatmentes részletfizetésre — vehet tölgyforgácsot, ölenként házhoz szállítva 24 pengőért. *
Nagykanizsa, 1936. ápr. 27. >1a Polgármester.
OytlmMostermelék!
Iromhnlláaa Wpeimrtezés Ideje.
rediuényt csak ugy ér el, ha kellő löben megbízhatóSzerrel pe-metez UfasifMt\'a permetezéshez — krétatkényaaar- náthlll -kz érdeklődőknek Ingyen adok. Ha mással jiermeltzlet; követelje, hogy az oldat On előtt legyen el készítve. Helytelen, gyenge vigy régi oldalú permetezóazer nem használ. IOO lltsr oldst a-tai 4 ptagMrt kéaaa4tKat45i
Permetttő-szerek\' műtrágyák, magvak
Kaphatók: ORSCAe JÓZSEF
■Mg, -^jj-jjjjgju-k^k,
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. I (A blrótlg mellett) Telelőn 130.
Nvaa. a ItiAaWduaot UTUK Ht. UiUoabtag N;
él Uálaalal LapkMd VálkM. kóajmyMadiJtbat. tia^kulsaáa CiMaUa taktv, ZakiklmlXI
76. évfolyam US. aiAm
NlKrkanlna, 1830. május 19 kedd
Ara 12 m.
ZALAI KÖZLÖNY

í. UaUWraW! PM 5 uáim.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elöflícléni ára : eiy hóra « iKngí *0 bilir. Srerkesztöségf <a íi.dfthlralati Mefos, 78. sí.
Legfőbb Ideje
lenne, hogy eltűnjék a magyar közéletből az a botrányos tónus, amely abban éli kl magát, hogy plyan közéleti férfiakat támad személyi ben és ócsárol munkájában, akik csak nagyrabecsülést, bizalmat és támogatást érdemelnek.
A közvé\'emény előtt ismeretes már, hogy Gömbös Gyula miniszterelnök, aki közel négy esztendeje valóban emberfeletti munkát vé-\' gezve, irányítja az ország ügyeit, rövid plhenőr^ tért, nv rt hiába lendelkt\'zik elpusztithata. lantiak látszó szervezettel, a szakadatlan idegmunka öt Js igénybe v tle & most orvosai tanácsára nyuga\'.mr.it keres. Bár tudatában vagyunk an-nak, hogy a politika sokszor nem ismer kíméletet, mégis nem tudjuk elképzelni, hogy a magyar közéKH annyira elfajult volna, hogy akkor támadjanak egyesek a miniszterelnökre, amikor az nyugalomra és pihenésre szorul. Ha ez a támadás a megengedett kritika határán belül mozogna s tisztán elvi jelentőségű mederben nyilvánulna meg, senki sem kifogásolná az ellenzék véleménynyilvánítását. De amikor vula kit elragad a túlfűtött hevütet s a személyi elgondolásban való csalódás miatt egyensúlyát veszítve, megingott Ítélőképességgel tempera mentuma kirobl)anásának minden gátlás nélküli szabad teret enged és az idegölő, megfeszített jnunkát kifigurázza, a kézzelfogható eredményeket egyszerűen eltagadja, ez mind olyan tünet, amiie politikai életünkben nagyon kevés példa van.
A Nemzeti Egység Pártja leg-utóbbi ülésén is szóba kerültek ezek a dolgok s a felszólalók az elfogulatlan közvélemény hangulatának adtak klfe;ezé«t, amikor köve. telték, hogy vettessék gót a demora llzálás és destrukció áradaténak, mert a lelkllsnTretlenség és felelőt lenség nem lehet úrrá még egyszer a magyar közéleten. Az a határozati javaslat, amit a Nemzeti Egység Pártja elfogadott, helysléssel tálát kozlk a közvélemény körében s reméljük, hogy annak keresztülvitele meg fogja állítani azt a bomlási törekvést, ami bizonyosan romlás ba vinné nemzetünket.
Ma, amikor nem a személyi tusa kodás, hanem a világnézetek vla» kodása folyik, nem mehetünk bels olyan közéleti harcba, amikor az élenjárók legfőbb feladatuknak azt tekintik, hogy letépjék a küzdelmes feladatát betöltö vezér homlokáról a munka babérját.
A Nemzeti Egység Pártjának kö réből felháborodva utasították visz sza azbkat az átlátszó tendenciájú, dicsérő szólamokat, amelyekk l pártbomlást akartak elérni. Az ilyen hívogató szózatok hiába halmozzák el a Gömbös Gyulához hűséggel viseltető politikusokat, bátran kifc faqftst adtak ama felfogásuknak, htíg ők híveik azoknak a nagy ©sz-
V
Alaptalanok és rosszindulatuak
a miniszterelnök betegségével, a kormány kebelében történő változásokkal és a Bethlen-Eckhardt utazásaival kapcsolatban elterjedt hirek
ügyeket. A híreket egy szervezeti társaság terjeszti, amelynek az a célja, hogy a pletykákkal az országban nyugtalanságot keltsen.
A miniszterelnök betegségével kapcsolatos hirek is valótlanok. A miniszterelnök jól érzi magát és az éjszakákat nyugodtan tölti.
Eckhardt és Bethlen bécsi illetve római utazásával kapcsolatosan elterjedt híresztelés is és nem más, mint alaptalan és rosszakaratú pletyka.
Budupest, május 18 (Lapzártakor érkezett) A miniszterelnökhöz közelálló helyen hétfőn kijelentették, hogy mind azok a híresztelések, amelyek Gömbös miniszterelnök betegségével és a kormány kebelében történö változásokkal kapcsolatban elterjedtek, nem egyebek, mint alaptalan koholmányok. Darányi Kálmán teljes\'n Gömbös szellemében vezeti az
Hamis az első száma Bafnlss-Ievél Is!
Budapest, május 18 (Lapzártakor érkezett) A magyar belpolitikai életb\'n egy hót óta mint szenzáció s;er"pel a Rajnlss-levél bonyodalom. Szombaton ujabb szenzációként halott Bajcsy Zsilinczky Endre bejelentése, hogy a/ első számú levél tőle származik, ö egy Nagy István nevü állítólagos újságírótól kapta. Azó,ta kiderült, hogy Nagy sohasem volt újságíró, hanem egy rovottmultu betörő és
mint egy betörőbandának a vezére, körözés alatt áll.
Azóta elfogták Nagy Istvánt, aki hétfőn délben a pestvidéki törvényszéken a vizsgálóbíró olőtt bevallottja, hogy uz első s<áinu levelet ő hamisította. A hamisítással anyagi előnyöket akart magának biztosítani. Az ágy eziol .nagy fordulatot vett és mpst inig csak az vár klnvomozásra, honnan vették a hamisító Nagy István, Illetve Schmidt László a leveliikben tartalmazó adatokat.
Forradalom. •. államcsíny... ostromállapot •..
Bolíviában katonai államcsíny történt — Skót katonaság szállta meg a forrongó Jeruzsálemet
London, május 18 Bolíviából érkező JeKntósek szerint a hadseieg vezérkara megbuktatta a kormányt és katonai paranosuralmat lépteiéit étetbe.
Egy másik, ugyancsak Bolíviából érkező jelentés szerint u hadsereg tisztjei véres katonai államcsínyt követiek el. A köztársasági elnök vasárnap ugyanis lemondott, ennek következtében a kormányt átalakították. Ezt az alkalmai a tisztikar felhasználta és katonai forradalom-
mal magához ragadta a hatalmat. A jelentések szerint a forradalmi zavargás még tart.
London, május 18 A palesztinai helyzet egyrs ag<-ga-s/.ióbb /esz. Vasárnap egy skót zászlóalj érkezett Palesztinába, megszállták Jeruzsálemet ós kihirdették az ostromállapotot. Az angol kiorí-mány nem hajlandó teljesíteni az arabok követeléseit, amelyeket a zsidók bevándorlására vonatkozóan kértek. í
Mi köze Tltnlescnnak a francia kfllflgyl tárca betöltéséhez ?
Hitler hajlandó megnemtámadási szerződéseket kötni, de nem hajlandó tárgyalni Oroszországgal
London, május 18 A hétfői rendkívüli angol minisztertanács a kiszivárgott hirek sze. rint a következő ügyeket tárgyalja :
- a hitleri béke javaslat, Al/\'sszinia nnnexiója, az angol -olasz viszony, a Népszövetség ügye. Hitler kész ujabb megnemtáma-
méknek, an.ely-knek Gömbös Gyula az első szolgája.
Nem most mondjuk először, dc sajnos, amint a dolgok alakúinak, talán nem is utoljára, hogy a táma-
dások hátierében a hatalom irániI szomjúság húzódik meg s egy tul heve& temperamentum, amely ma az alkotmányosság szellemét félti a jelenlegi kormányzattól minden
dásl szerződéseket kötni, de a szovjettel nem akar tanácskozni. (
Berlinben határozott aggodalommal figyelik az új cseh -orosz szerződést, amelynek célja szicrintük az, hogy a szovjet nagy légihaderejét Csehországban elhelyezze és igy köze\'ebb lehessen Németország szivéhez. {
London, május 18 A Daily Tbelegrah ugy tudja, hogy Tltulescu azért utazóit Franciaországba, hogy rávegye Herriot-t a külügyminiszterség vállalására. A lapok általában furcsának találják, hogy a román külügyminiszter egy idegen állam b^lsö ügyeli* avatkozik. Mindig tudták, hogy Titulescu nemcsak Romániában, de Franciaországban is nagy tekintélynek Örvend, de ezt a magatartást egy kicsit soknak találják.
London, május 18 (Lapzártakor érkezett) Az angol kormány hétfőn délben rendkívüli minisztertanáosot tartott, minisztertanácson elsőnek Eden külügyminiszter számolt be Genfben és Párisban, a külőnl>öző államférfiakkal folytatott tanácskozásairól.
Jeruzsálem, május 18 (Lapzártakor érke-c\'.t) Egész Palesztinában szinte óráról órára megújulnak a bombamerényletek. Szerencsére eddig komolyabb következmények nélt krtl mult el ez, bár több súlyos áldozata van. A bombák következtében több helyen töz támadt és az komoly kárt ls okozott. Jeruzsálem- utcáján hétfőn délelőtt meggyiflfoltak egy nciu zsidó származású osztrák (Kjlgárt. t
Dráma egy villában — 24 óra alatt négy halott
Diakonescu Dimitrov román főhadnagy az egyik villában bizalma* kettesben találta fejeségét Gerzi-gkscu őrnaggyal. A főhadnagy revolvert rántott és a tettenért sze relmeseket négy revolverlövéssel agyonlőtte.
Másnap ugyanebi>en a villában egy kertészlegény agyon verté Mérésen Sarolta orvosnőt. A fiatal orvosnő alkalmazta a házben a kertész, legenvi, aki a gyilkosság után elme nekült.
A gyilkosság hírére a villába ér-keze\'t a megölt orvosnő nővére, elmondotta a rendőröknek ez elöimé nyeket. Alig távoztak a villából a nyomozó közegek, az orvosnő nővére felakasztotta magát.
24 óra alatt a villában igy három fiatal nó én egy férfi vesztette életét tcnriészetvltenes módon.
Pllíudszky emlékére ...
I Varsó, május 18
A lengyel gyárak munkássága Pilsudszky emlékére több értékes dolgot és munkabért ajánioM- fel Igy nz egyik gyár és a munkásság 1000.gépfegyvert ajánlott; fel a had-seregiek, egy másik gytir többezar munkaórával 12 pontont, a hadirokkantok pedig 1000 gázálarcot.
*
ÍMMtOZLOm
ÍMk má|ui I!)
ÓRIÁSI SZENZÁCIÓ A FILLÉRES DIVATÜZLETBEN
mptpn szebbnél-szebb, ruhákra alkalmas mé- nyópj IH61GI retfl, mintás crepe de chlne - Imprimé - BJUl "
kerül eladásra üzletünkben.
Manolita - Crépe Anita - Perlita
Minél előbb személyesen győiődjék meg áraink hihetetlen olcsóságáról. - Saját érdekében váija önt a
Filléres Divatüzlet
O-l i r £ •,
a
&
minden »éteIkén»axer nélkül
_
LeendA anyáknak ke"5 figyelmet kell fordltanlok arra, bog/ bél-mOkOdéiük rendben legyen, ami legegyszerűbben a régóta ltOz lamert természetes .Ferenc József" keserü-»lz használata által — reggel éhgyomorra egy fél pohárral — érhető el. NÖOi VOSI Klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a valódi Ferenc József viiet, mert könnyen bevehető, rendkívül enyhe hatása pedig gyorsan és minden kellemetlenség néikűi bekövetkezik.
EMLÉKEZTETŐ
Az Irodalmi Kór évi kóigyalésc fl órakor a városházén.
»,j„. 10.
Növendékhangverseny a zeneiskolában 0 ómkor,
Hájas II.
NTE tornabemutató 4 ónkor a gimnáziumban.
Az Irodalmi Kór szavalóverseny. 5 órakor a városházán.
■ájos 24
Hősók ünnepe.
Juci Tan te német óvodájának majálisa u gyermekotthon udvarán 3 órakor.
■ájas n.
Növendékhangverseny a zeneiskolában 9 órmkori-
Ax Ipartestületi Dalárda majálisa a székház-kertben.
Julu 7.
Tűzoltó-juniálls. Junta. 17.
Piarista Diákszövetség Juntálisa 8 órakor a gimnázium udvarán.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénz; szaké mellett ls mindenki részére igen olcsón beszerezi >e lő Koptiein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
1 szegényember sorsának javításáról
beszéltek Drózdy Győző beszámolójának szónokai
Klskomárom, május 18 (Saját tudósítónktól) A^Éllgyors vonattal érkező vitéz Bíró György és Drózdy Győző képviselőket n komárvárosl állomáson Nngy Istvján letenyt\'i képviselő, dr. Hofdn Gyula, a NEP kiskomáromi választókerületi elnöke ós vitéz dr. Bíró Ignác vármegyei titkár, valamint nép\'s küldöttség fogadia.
Fél 12 órakor érkeziek a képviselők és kíséretük Zalakaros községbe, ahol virágos diadalkipunál Horváth János NEP kerületi elnök, Borsos Ferenc titkár, Ige® nagyszámú gazdaközönség fogadta az érkezőket. Fehér ruhás leányok csokrokkal kedveskedtek a népszerű képviselőjüknek és a beszámolóra érkezett országgyűlési képviselőknek. A gyűlésen Garabonc és Nagybakónak községek nagyszámú
küldöttsége ls részt vei I. \' Vitéz Bíró György, a lentii választókerület képviselője ismertette a kormány működését és különösen a közelmúltban hozott azon törvényeket, amelyek a magyar gazduközön-ség érdekelt védik. Hangsúlyozta, hogy a kormány elsősorban a kis emberek sorsán akar javítani, tehát a kisgazdák és kisiparosok létérdekeiért dolgozik és ebben a honmentő munkájában nem engedi magát el-gánosoltatni az ellenzék támadásai által. Közös összefogásra, Munkaszeretetre és különösen a felekezeti békére\' buzditotliWa falu népét.
A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Nayy István lelenyei országgyűlési képviselő beszélt, n többtermelés helyett n mlnőségtertnelés-re való áttérést ajánlolta.
Drózdy Győző vázolta a súlyos
Lenvásznak, divatselymek, tropikálok, pijama kelmék, strandanyagok
^ dus választékban. ^
Sin$er Diuatoruhnz
Uraknak
Divat Is, jó is, kellemes is a sport ing viselet
Riviéra Opalin Balilla gyermek
P 4.50—5.00 8.Ö0 81.00 2.70-4.80
külpolitikai helyzetet, amely kötelességévé teszi minden magyar számára a belpolitikai ellentétek félretételét és a feltétlenül szükséges-nemzeti összefogást. Meggyőzően bizonyította, hogy a Gömbös-kormány a mélypontból emelte kl a nemzetet, mert ugy külpolilikuilag, mint belpolitikuilag határozott ja* vuiás állapitható meg. Buszéit az Ijesztő nagyarányú nyügdijterfr\'k-röl, a nép szociális terheinek okszerű javításáról, a nagy-vagyonok tói felveendő belső beruházási kölcsönről, a kisipar megaegitéséről, az ármentesítés államosításáról, a kormány azon szociális intézkedései rői, amely a legszegényebb társa-dalmi osztálynak, a munkásságnak ós zsellérségnek egyszobakoíiyhás lakásait adómentessé tette. TÖM) munkát és munkabért sürgetett a mezőgazdasági napszámosoknak, az agrárolló további szűkítését és szo ciális reformokon keresztül igazi nemzeti osaládvédefanet |
A viharos tetszéssel fogadott be. széd után dr. ffojdu Gyula mondott nagyhatású buzdító beszédet, lendületes szavakkal körvonalazta a valódi nemzeti egység eszméjét, mint az egyedüli utat, amely a revízió felé vez£t. j
A gyülós után Galambokon Ká. lóczl János látta vendégül a képviselőket. A komárvárosl gyűlés délután fél 4 órakor kezdődött. A felvirágozott diadalkapunál az elöljáróság, a NEP vezetősége, fehér ruhás leányok csokrokkal várták az érkeződet. A gyűlésen szokatlan nagyszámú tömeg jelent meg, a amelyben klskomárom, Galambok, Zalasárszeg, Csapi községekből is igen sokan voltak. A gyűlésen vitéz Bíró György, Nagy István és Drózdy Győző mondtak beszédeket.
- Férfinüu é« f«UU « szövetek, lag poupllnok, selymek és tropikálok legnagyobb válasstékban Slnger Divat-áruházban.
HfilúupknDk 0paUn 1119,1686 al86" í
Biuigycnucn neműek, könnyű mint a pehely
Szomolányi áruház.
JBLüJfciJÍL
ZALAI KÖZLÖNY
, Mér Arlhur éi Sebé llklós estje
Sasmbatoh este gyér érdeklődés mellett tartották w«g Fehér Arthur és Sebő Miklós előadó- és daKstjét a nagykanizsai Kos/iné dísztermében. PtedlK - és ezt elöljáróban el kell mindjárt mondani - amit ez a két művész nyújtott, az több volt, mint közönséges élvem és sokkal, de sokkal nagyobb érdeklő dést érdemeit volna.
Febéf Arthur országra, sőt kül-földön is elismert művész tét már volt alkalmuk a kanizsaiknak megismerni. Ahogyan a hangjával bánni tud, minden képzeletet felül muL 21engö, mély orgánuma néhol viharként dübörög, másutt enged 1 mes szelídséggel a leglágyabb lírai finomságokat interpretálja. Bámulatos felkészültséggel és tudással pá rosui n üvésiete és ez együtt komoly élvezetet szerzett a jelenlevő kisszámú közönségnek.
Aelőadónak, aki prózát épp oly löké\'eies biztonsággal és célt nem tévesztő hatással tud előadni, mint drámát vagy Urát, igen nagy sikere volt. Karinthy finom humoru me séje, Móricz Zsigmond Zuírtatos > történelei, Innocent Ernő : Pénz e, Bozzay Margit asszonyi finomságú verse és Forró Pál szellemes és frappáns versbeszedett megállapításai a Nö-ről arattak igen nagy sikert a többi előadott müvek mellett.
A másik előadó a rádióhallgatók kedvence, Sebő Miklós volt, ugyan csak a hang művésze. Biztos és kellemes énekét és tudását nem kell bemutatni, hisz naponta halljuk felénk csengeni a sokszáz hanglemez néhányáról. Műsorának első részében pompás tangókat, dalkéringő-ket adott elő, tnajd irtagyar nótákat kát és mű dalokat. Minden számával nágy sikert artrtolt, öe talto mindegyiket Wlflimulta az immár országos sikerű részeg-számaival és a közkívánatra előadott Taxi Jani kalandjaival. Befejezésül egymaga ofynn pompás Haossk és Sajót adott elő, hogy percekig nem folytathatta a közönség zajos kocogásától. Sebő Miklós ezekkel a számokkal bebizonyltdttn, hogy nemcsak nagyszerű énekes, hanem kitűnő eWadó és utánojjó művész is.
A közönség - amely két és fél órán át a legkitűnőbben szórakozott - lelkesen ünnepelte és zajos tapssal honorálta a hang két művészének pompás teljesítményét, tk
Amikor Graziani csak estónként viselte a hercegi cimet
Az afrikai győző, Graziani tábornok nagyapja már „mantovai herceg" volt a — színpadon
Amiről egy öreg azlntap mernél
Póstyén. 1Ö3G május (Copyright) A müvészettórténelcmnek kétségkívül legértékesebb ereklyéi « régi. megfakult színlapok. A laikus számára nincsen különös jelentősége ezeknek az öreg szinlapoknak, mosolyogva állunk meg előttük pár percre, de a kutató olvasni tud a néha fura a\'.aku l>etükböl, amelyek sorokba szedve hí rül adják, hogy Petőfi Sándor .aktor. korában merre vándorolt.
A magyar színjátszásnak gyerekkorát ezekből u régi szinlapokból* állították össze.
Azokról az Időkről, amikor Dériné Ifiasszony ekhós szekéren tette meg az utat Erdélyországban és amikor -májdlingért. játszottak a színművészet halhatatlanjai vidéki korcsmák kocsiszínjében: nem maradt meg a számukra egyéb emlék, mint néhány megkopott, néha kézzel összerótt, máskor selyempapirosra nyomott színlap...
Most egy •színházi cédulka- fekszik előttem abban a teremben, ahol a május utolsó vasárnapján megnyíló pöstyénl színházi kiállítás anyagát rendezik. Milanóban, a Gran Teatro la Fenp\'e színházban (ahol az utolsó évtizedekben Lehár Ferenc és Kálmán Imre operettjei kerültek bemutatóra) 1852 február 18-án, kedden este Giu-seppe Verdi örökéletű operáját, u Rigor-lettot adták. A szereplők között az első név mindjárt feltűnik. Ennek a névnek a viselőjét ma minden reggel, délben és este ökölnyi betűkkel nyom\'-tat/ák le első oldalukon a világ újságjai a földkerekség metropolisaiban és kicsiny városkáiban egyaránt, nyolcvan esztendővel ezelőtt ez a név métf csak a Gran Teatro la Fenlce szinlupján szerepelt.
Igaz: ott Is vezető helyen: a színlap első sorában ...
Azt meséli a színlap: II Duca dl Mantova. l.udovíco Graziani
A szinlappal együtt levél is érkezeti a kiállítás rendezőihez Milánóból.
Ez a levél azt adja hirül, hogy I.udovico Graziani, aki 1852 februárjában mantovai herceg voll a szln-padon Verdi operájában, nagyapja annak a Grazinni tábornoknak, aki o diadalmas olasz hadsereg élén győzelmes csapásokat mért\' a négus nád-seregére.
Itáliában mindenki tudja, de megírták ezt már másutt is az újságok, hogy az afrikai hadiárat befejezése után GraSiani generális hőstettei elismeréséül hercegi rangot kap az olasz királytól. Nincsen kizárva az sem, hogy ez lesz a elme: Duca dl Mantova... Mantovai herceg,.. At unoka az életben is megkapja azt a rangot, amit a nagyapa 83 esztendővel ezelőtt már
megkapott a Rlgolettoban — a színpadon.
Ludovico Graziani, aki olasz szokás szerint staggioneval járta be az akkor még nem egycsitett Itáliát (a Gran Teatro la Fenice szinlapja 1852-ben még osztrák értékben tünteti fel as ■ iagresso. árát) bizonyára nem álmodta, — hogyan is álmodhatta volna?... — hogy harmadfél emberöltő multán Viktor Emánuel nemcsak Milanóban és Venezián, hanem talán Addisz Abebában is szankcionálja unokája számára azt a cimet és rangot, amellyel öt csak « milanói Gran Teatro la Fenice szinlapja ajándékozta meg.
Az is csak azokou a napokon, amikor a Rlgoletto szerepelt & repertoáron.
A <XIX. század művészete. — ez a címe « kiállításnak, amely magában foglalja a mult század színpadi, irodalmi és zenei életének úgyszólván egész históriáját.
Ismeretlen Beethoven emlékek állnak előttem...
A kilencedik szlmfónh halhatatlan komponistája a szomszédos Korom-pán, ahol áll még az ősi Brunswick kastély, szeretett, szenvedett ós álmodott muzsikát. Egy zivataros nyári estén itt dobta magát oda a poslpkocsl elnyűtt ülésére, hogy soha ne térjen vissza Teréziához. Dörgött az ég. villámok cikkáztak és a kilencedik szimfónia első komor akkordjai ezen uz uton \' születtek meg Beethoven lelkében, hogy folytatódjanak a Flnta ezrei des pöatyéni nyári lakában, ahol a meghajszolt Beethoven végre pihenőre talált. Ezeknek a napoknak az emlékei vitrinben és rámákba szorítva állanak most előttem.
Ttt rnn « Vlg özvegy első kottája... Ixhár Ferenc küldte el • kiállítás számára. Azután levelek, metszetek a színpad halhatatlanjaitól és halhatatlanjairól. Kiss Józsefnek ez a két örökéletű bűbájos sora. amit kúrája befejezése után h-t a fotográfiájára:
• Minden forrás misztikus, akár az őserő megnyilatkozása, akár zsongitó vli, akár lángragyujtó ének. 1894. Vili. 13..
Külön részben srerepelnek azok a művészek, akiket személyes kapcsolat fűz a Vág csodálatos szigetéhez. Ebben a gallériában szerepel Tauber Richárd Is, aki egy sehol elő nem adott operettjének partitúráját küldte el ide Az operett szerelemről asól. Melyikről t talán maga .az isteni Richárd-se tudná megmondani. Hiszen a pöstyénl platánok annyi sok szerelmének voltak akaratlan tanul.
Herczeg Ferenc, Kóbor Tamás, Szép Ernő, Kálmán Imre, Balló Ede, Ney
o kódIMis f*gyvor4t.
EHSIIGE
divatcipőt
Mlnte. raMMhoi UUU IIIIIÉ OIMolpM. «l»(á«s farm*. sestMe vAixonfili/lf4<x, kdfínyű fwttlttlp Sa lakkozott fcsarok a UnyiImM, ohsló EMERQÉ dlrtWpé Um«rt*Mt«M
Vlgyáast
IMEISl©!
itira i IIITII imiiiiUiNfti
Uilvld Niké l.ioa vonuluak fel írásban fa képben. külón TÍInnlica órclk Hubay Janó orjának. « Cremonal benedús -Mk partitúráját. a,mivel • kiállítás .esrtósé«.! — • Mrzö kérésén! — ntor dollárra bblosltotl.
TAI. 1* tó rés és lopás elten.
(Al utóbbi veacélyuél azonban ■ bw-losltó társaság a komponisták jelenté-lére nem vállilja « koekácalot.. )
Nap - tipor
Prognózis: K»l»tr6l nyug«l fát* Javuló Idő, kavasabb felhő, több halyan dálkalatl aiál, • fol-malagadáa fokoxódlk. Távolabbi kilátások: naposabb ld«, dálutánon-kéat aAporaadvel.
■Uflá»: Május 19. ksdd Kom. kat Cllaaatln. fjolaalána Ivó. laraeUta I|ar
ui r.
WW0r« ayttra .^gM • áritól MH I áráig (MWI, asarda, péntek détntáo kaddta agáss nap nflkmeki
Gyógytsartárl éjjeli ssolgálal a bó 15-lg a Mán. gyógysaertár, Királyutca áO. ás a klikaulxsal gyógyszertár, (tlilnituállök KUélkotif) OH tón áálután 9-tól 8-1. a Pan«onia kátaó
Háztartási takarékáram a háziasszony megbízható, legolcsóbb segítsége. 19-én, kedden délután 5 órakor nagyszabású
BEMUTATÓ ELŐADÁS
MOyO-ílíth:vf» «\' \'\'■\'•
keretében ismertetjük az uj bemutató helyiségünkben Ffi-ut 13. Bogén-
rieder palota. — Ragyogó látványossági —. . x. . .
Belépődíj ninosen__SiImuk várja « DravaVOlgy*
ZALAI KOZLOHY
Egy falusi szerelem rémregénye a bíróság előtt
Tizenötévi fegyházat kapott a zalatárnoki gyilkos asszony
Varga István zalatárnoki kisbirtoka éveken át udvarolt Bocs Verának, aki azonban szülei kívánságára 1022-ben mégis Tóth Gyuk Gábor földműveshez ment felségül, miután az pár holddal módosabb volt. Vnrga és az asszony között a szorosabb kapcsolat ekkor sem szakadt meg. Az asszony a férje tudtán kívül eljárogatott Vargához. Az évtizedes barátság a télen azonban váratlanul megszakadt. Nem sokkal később a csendőrség Varga István uláirással levelet kapott, amely ei-modja, hogy Tóth Gyuk Gáborné nak 1028-ban elhunyt gyermeke nem termész;tes körülmények "közt halt meg. A osendörség nyomozni kezdett én az ügyben őrizette vette az asszonyt b miután az terhelőén vallott, hűtlen kedvéét, Varga Istvánt Is.
Az egerszegi törvényszék a jftfo\'c év előtti gyilkosság ügyélen moat tartotta meg a fótárgyalást. Tóth Gyuk Gáborné elmondotta, hogy több mint egy évtizeden át, szoros barátság füzfe Vargához, akit őszintén szereteti. Szerinti Varga bir.\'a rá, hogy 1028-ban szü"eteti P\'renc nevű kisfiát éUCgye láb alól, sőt fel akarta bérelni arra Is, hogy ölje meg férjét és akkor meges-
küsznek.
Az asszony állitólag három Ízben kevert mérget férje ételébe, de az nem balt meg. A gyermeket éheztette, nem ado.t neki mást, "mint napjában egyszer njKrs tehéntejet. A gyermek viflóban 18 hónapos korában meghalt. Az asszony tagadja, hogy férjét is el akarta volna tenni láb alól.
Varga István kihallgatása Borán elmondta, hogy a levelet nem1 ő irta, nem ő jelentette fel volt kedvesét és nem is ő birtu rá, hogy ölje meg gyermekét. Hogy/a gyermek h<»-gyan pusztult el, azt csak a temetés után tudta meg. Elmondta még, hogy az asszony öt is meg akart3 két Ízben mérgezni, napokig rosz-szul Is volt, de méreg n\'irt volt elég erőjí. j
A törvényszéki orvosszakértő jelentéséből kitűnik, hogy a kisgyermek akinek származáisa is bizonytalan - éheztetés és rossz gondozás következtében halt meg. Az izgalmas tárgyalás után a törvényszék bűnösnek mondotta kl az asszonyt és 15 évi fegyházra Ítélte. Varga Istvánt bizonyíték hiányában felmentették. A vádlott enyhítésért, •\'<* ügyész Varga felmentéséért fellebbezett.
A Zrinyi diadalútja Kaposvárott sem ismert akadályt
NZTE—KTSE 7:1 (2:1)
é
Macartney C. A.: A mai Haiyaroraiág
Es a rnö « maj Magyarországról
szól alkotmányáról, egyházairól, « mágnásokról. u gentryről, a zsidókról, a parasztokról, «z ipari munkásságról, a kisebbségekről, a koronáról, « közéletről, a külpolitikáról, visszapilian-tás a múltra és jövőre.
Három ritka tulajdonságot egyesit magában a szerző: tárgyát kitűnően ismeri, részrehajlatlan és van Ítélőképessége.
Amit mond, abban kritika is van. De elvégre legjobb barátainak barátságának legbiztosabb próbaköve az őszinteség. Ez a könyv egy müveit angol teljes őszinteséggel elmondott, helyes érlfsülésen alapuló véleménye, Ha itt-ott nem is helyesel mindent, büszkék lehelünk rá, hogy ilyen jól értesült, élesszem ü és megvesz Lege the-tetleu biró ügyünket igazságosnak találta és barátunk lett.
ila a szerző könyvének angol kiadásával angol barátaink számát növeli, ezzel a magyar kiadással nem kevesebb szolgálatot tesz nekünk magyaroknak: növeli önismeretünket. Könyvének zárómondatai ezek: -A magyarok történelme valóban romantikus és hősies történelem. Mint idegenek jöttek idegen országba, mint kis nép, amelyet nagy nemzetek vettek körül, amikor Európa legexponáltabb bástyáján veszélyes helyen állomásozó őrségként voltak kitéve a minden oldalról jövő támadások ellen. Ellenálltak. megmaradlak, sőt megerősödtek ott, ahol minden más kevésbbé bátor és történelmi missziójának kevésbbé büszkén tudatában lévő nép e|tünt volna a föld színéről. Igv tehát, ha ma sorsukrífk egy sötét időszakán haladnak keresztül, igazuk van, ha nem esr.ek kétségbe. .Máskor is álltak szemben a balszerencsével és legyőzték azt. Most is le fogják győzni.*
A magyarság és Magyarország iránti rokonszenve könyvének minden sorából kitűnők és mé« a jnagyar táj sajátosságait is ugy átérzi, mint kevés idegen. Ahogy a magyar falut leírja, |K»ros, széles főutcájával, amelyen «otl sütkéreznek a disznók, tyúkok és libák, végtelen sokasága a libáknak.- A fehérre meszelt házak sorai olyanok, — mondja — mint egy sátortábor, szinte csoda, hogy olyan régóla nem szedték föl. Vagy leheti jobban szemléltetni alföldi városaink falujeUegét, mint amikor följegyzi, hogy Debrecenben a nagytemploinlói 200 yiirdnyiro fürjet hallóit szólni?
Angol iró könyve Magyarországról. Nem első könyv erről a tárgyról. Már 1030-ban jeleni meg egy kötete Tho Magyurs in the ninth century (A magyarok « 0. században) cimen amely eredeti forrástanulmányok alapján kutatja a magyarokról szóló első arab, perzsa és görög tudósításokat. Ara vászon kötésben 3 pengő.
W < | i -vwEttVWi
mm
Jégszekrények I
sír M 5- F-is részletre
SÍIM) AHTIL ijWlSlIílílíi, FID 5,
A Zrínyi csapatát vasárnap léggel lelkes drukkergárdu kisérte el Kaposvárra. A drukkerek n\'\'ni csa iócltak csapatukban, meri a Zrinyi ismét pompás győzelmet aratott ellenfelén. Örömmel számolunk b.i győzelmes mérkőzésről am \'lyet a Nemzeti Sport ts v \'zetöhslyen, az ország összes vidéki umatőrmérkő-zései közül kiemelve közöl u kővetkező főcímmel : .Csöngey nagy játékával Kaposvárott Is lógésben nyert a nagykanizsai Zrinyi.*
Magáról a mérkőzésről a Nemzeti Sport a következő feltűnő bő tudósítást Írja:
Kaposvár. Vezett." : Qray (Nyugat).
A Zrinyi Ismét hatalmas lépéssel jutott közelebb « bajnoksághoz Az első félidőben szél ellen még kissé nehézkesen játszott az NZTE,, dü szünet után rákapcsolt és nyert, ahogy akart. A S0. percben Bodn l>e adását Csöngey a kapunak hátfal állva vágja hálóba, 1 :0. A 86. perében Ismét Boda fut el, jó labdáját Csöngey fordulásból lövi be, 2:0-Remek akció, pompás gól I A 87-percben Rákhely egyéni kitörése eredményezi a KTSE egytlen dugó ját, 2 : 1. A 40. percben Rákh\'lyegy labdát kézzel üt a kapubn, a játék verető elöször megadja és csak u határbtró meghallgatása ulán sem misitl mag a gólt. Szijael után óriási fölénybe kerül a Zrínyi. Már a 7 percben gólt ér el: pum kiugrik és lapos labdája a hálóba köt kl, 8 :1-
A 15. percben Poór szabadrúgása Pum elé száll, ez fejjel kiugratja Csöngeyt, aki szintén fejel éa a KTSE kapusa sakk-matt, 4 : I. A 26. percben Csöngey átjátsza az egész védelmet és közeli lövése védhetet. len, 6 :1. A 81. percben Boda egyedül elfut és éles lövése a bal alsó \' sarokban köt kl, 6 ; 1. A 41. pei clen Poór lövése Jelenti a vendégcsapat hetedik dugóját. Kitűnt : Ködbaum és az NZTE csatársora, élén a mezőm) legjobb játékosával, Csöngey-vei, Illetve Czanyó és Szilágyi.
Dfliitetlen a két vasutas találkozója
NVTE - Dombovárl VOOE II. ltl (1:1)
Hirtelen jóit tavaszi zápor előzi meg « mérkőzést, melyen a két csapat kővetkező felállításban Játszik:
NVTE: Hiehl — Cserjés f.. Cserjés 11. Jukubecz, Alkonyi, Tóth — Kárpét. Pleisner, Hauer, ltorváttu Dávid DVOUE II.: Farkai Ball. Pole-csek Szabó, Ororui, Berta — Marosi, Szcbényl. Horváth, Kimmel. Széka,
Az elstt támadást az NVTE vezeti és a 2. percben vezetéshez is Jut Alkonyi ügyesen szökteti Hauert, az balszélre Játszik, Dávid n centcrwéa helyeit lerohan & a n ,.8 ^„„.^ gólt lő. Ufána a dombóváriak támadnak tk az NVTE védelme Jól helyezkedik. A 7. percben llorváthmk van nagy helvzele. de lóié sikerül, nuijd Alkonyi lő mellé egy Itt-osról irányi-tolt szubadrugáat. A síkos talajon nem
A hires könyv Magyar kiadásban maftjefeiit\'
BRUNO BREHM i
IGY KEZDŐDÖn
- APIS ÉS ESTE -
A hírhedt eterb „Fekete két" vezér* Aple ét Ferenc Ferdinánd vllóütragédiát megindító harca.
Minden könyvkereskedésben kapható. — Fűzve P 3-20, vászonkötésben P 6\'40.
Brill lároly köayrtltdó ráliiiiU kltUit.
sikerül a csatárok akciója. |:edig mindkét részről nagy az igyetkezet. A 22. percben a vendégcsapat centere ismét nagy helyzetet hagy ki, majd Hauer szökését szereli nehezen Pola-csek. Több sarokrúgás az NVTE részéről, de egyik sem sikerül. PolaCsek és Farkas jó formában van és megakadályozzák a gól lövést. A 37. percben épületes jelenet a pályán. Dávid és Szabó dühös szemeket vetnek egy. másra. A biró békil. Az NVTE támad, de a szélsői gyatrán mozognak s oda a sok helyzet. A 41. percben az NVTE kapuja előtt Alkonyi hátraad egy labdát Cserjés II.-nek, aki elveszti, Hor. váth rajta van és a tisztán álló Kim-inelhez játszik, cz egyenlít. 1 :1.
A második félidő nem boa változást, csupán annyiban, hogy durvább a játék és a csatárok tehetetlenek a kapu előtt. A 10. percben Farkas véd egy gólnak látszó labdát, utána l*dig Horváth (DVOGE) a kapu szájában durrant fölé. A támadások váltakoznak. Alkonyi megunja a centersor dekázását. 30 méterről a bal sarokba Irányit, már gólnak látszik, de a kapus önfeláldozóan ment. Vetődés közben nekiesik a kapufának és eszméletlenül cipelik a kapu mögé. A 31. percben ismét Zuhog az eső. Ai NVTE most mindenáron vezetéshez akar jutni, de n dombóváriak szívvel-lélekkel játszanak. Mezőnyjátékkal ér véget a mérkőzés. »
A dombóváriak inkább értenek a szimuláláshoz, mint « labda kezeléshez. A halfsoruk lukas, mint egy átjáróház. Csupán a kapusuknak (Farkas a mezőny legjobbja volt) és Potacseknek köszönhették, hogy nem kaptak ki. A csatársorból Marosi ős Kinupel mutatott valamit.
Az NVTE-ben Rlchl kissé bizony-talan, a Cserjés testvérek jól, Jikpbec* nagyszerűen megállta a helyét. Alkonyi inkább középcsatámak, mint körfépfcdwetnek nilrt A- W szétsö mem sok vizet zavart, a belső hármas ban Hauer kflztfttt, <f»« fcfcripalövé-mí nem sikerültek.
Izsák biró jól alkalmazta a szabályokat és dicséretére vált, hogy nem engedte elfajulni a trifrkőzést.
-k-n-t-
Kerületi erérffflények
peac pvsk 1:1 (0:0) tse -sbtc 2 1 (i i 0) NSE--PBTC 3 :1 HS) W^M
dvac voae w ív ■■
• mHmm
Egyéb eredmények
Ferencváixis. AhHa -Í ií t 0) ^ Újpest-Szeged 7 : 2 (6:1). Hungárü Bowkai 2:r(f.tü9(1
Törekvés- SBTC (2 5 01, r* Kispest- Ifi. k^r. 2 :0\' (ti*?** .j|
I8M. máin. 19
BAUŰ BOZUMni
Hölgyek!
Fehér kalapok
szenzációs formákban legújabb újdonságok
Fehér retikülök
nagy választékban
Habselyem
fshérnoműsk, uj fazonú Ingnadrágok, komblnák gyönyörű pasztell-szlnskbsn.
Mérték után lal
trónjai Divatbáz
Horthy MlklÓB-ut 1. szám VároihájMjola.
Phőbus-Budai 11 7 :-t (4:1)-Ausztrlu~0)asz«rB«ág 2:2 (1:0) Győzelemmel felért dlutatient éri el Rómában, az osztrákosapat
A Zrínyi concokrsra,
amely má|«s hó 2t-4n, Aldomtócsll törtökön délután 2 Arától fogwi a
Zrínyi sportpályán lesz, győfly(ü rtlen sikerültek a nevezések. Punán-tul legjobb urlovasal és urkoeslsal mérkőznek a győzeK\'m pálmájáért. Az anterlkal kettes fogatok, valamint az amerikai sulki versenyt a pályán futják ie. ilyen kocsiverseny még nem volt K\'inizsón, sőt a híres osztrák Steterlsche Llzl is kiáll a porondra. Jegyek elővétele a Hirsehler tözidében. Páholy ülés 2.60, belépő 1.60, állóhely 60,doák oorso 60, deák álló 20 fillér. Páho lyok 10 személyesek, vázlat a tőzsdében. ___
— KsmpUn, ruhára amprlmé különlegességek 81nger Dlvatáruházbaa.
A Zalai KOzlOny Ingyen fénykép-akciója megszűnt
Mintegy fél esztendőn ál tartott a Zalai Közlöny ajándék fénykép-akciója előfizetői számára. Megállapodott fotográfusunk ezidő alatt több mint 400 előfizetőnknek készítette el a Zalai Közlöny ajándék-fényképét. Minthogy 6 hónap alatt mindenkinek, aki akarta, módjában volt 8 kedvezményt igénybe venni, ezt az akciónkat megszüntettük és Pogány Béla fényképésztől a meg bízást visszavontuk, akinek igy a Zalai Közlöny nevében jelentkeznie ninos felhatalmazása.
Hirdetmény. m
A nemetvidi Korona nagy vendéglő 13.000 D-ői földdel, 8.000 □-ŐI rét, konyhakert é« mellékhelyiségekkel együtt ioíyó évi lualas hő 1-én, axa* pünkösd másnapján délután 2 órakor a közbirtokossági tanácsteremben három évre haszonbérbe adatik.
Bővebb felvilágosításul készségül szolgál az érdeklődőknek a köz-■ tokossdg elnöksége, NemesvU.
iti
Hova párolgott el a tokaji a Pannónia pincéjéből ?
A leleményes szoba-asszonyok a bíróság eMJtt
Varga Józsefné te Mazur Janka nagykanizsai lakosok a Pannónia szállóban voltak alkalmazásban. Hogy a munkát édesebbé fc-gyék, alkakimadtán egy gumicsövön bort szívtak. Még pedig nem akármily** bort, hanem finom tokajit. Pár Ízben a lopott borból megkínálták Pauler Kálmánné ós András Róza takarítónőket is, de azok Wm tudták a bor származását.
A Pannóniában csakhamar feltűnt a tokaji hordó gyors ürtilése és a
nyomozás klderitettc, hogy kb. 30 li\'.ert lopkodtuk el az alkalmazó .tu]$ Vurga Jóasefné a most megtartót! főtárgyaláson tagadta a mennyiséi get, szerinte legfeljebb csak 16 20 literről kehet szó. Kiderült az is, hogy Varga Józsefné nemcsak bort, hanem ruhaneműt is lopott. Gödör, házléktől. Minthogy már volt bün. tetve, a törvényszék Varga József, nét három hónapi, Mazur Jankát pedig 15 napi fogházbüntetésre itálte. Az Ítélet nem jogerős.
Az őszben nálad Jártam ...
Tegnap este nálatok Jártam, fent a szőlőhegyen. Sötét, ó/mos volt a köd. Az ősz már előttem futott
hozzátok s a hervadást, bánatot mutatta nekem. Ködbe fulladt minden, a nap Is ködtengerbe bukott. A nyirkos, hideg estén hozzátok Jöttem halk szóval, mert a halál suhant mögöttem.
Véres, gyűrött levelek hullottak a lábam elé, Nedves szőlővenyigék vadul belém akaszkodtak, Dárda-erdő, csúf karók közt vitt az ut házad fdé, s az útszélen álmodó, meztelen fák nyújtózkodtak. . . MegriadI madár surrant el fejem fölött, én hozzád mentem — az ősz és a tél között —
Az elmúlAs csendje ült feketén a sziklás hegyen, csak két árva szürbogár fújta ezüst furulyáját, csak a lelkem akarta, hogy ma örömünnep legyen. . . de a világ felvette már bús halotti ruháját. Könnyező, néma, haldoklók közt Jártam, Mindenütt csak gyászt és ravatalt találtam.
Házatok még virrasztott, fényfolyó ömlött a hegyre minden ablakából és vakúlt lepkék vergődtek bent. A pinceajtón egy pók futott végig s a kezemre ökörnyál csavarodott, mikor zörgettem odafent. A házad e/Ott álltam, őszi éjszakán s halkan kopogtam dérgyöngyös, vén kapuján.
A földön egy szál gyufa s eltiport szivarvég feküdt. A bokron egy törött ég, kicsit a fO le volt tiporva. Lehántott kis füzvessző — te vagy mindenben, mindenütt: és a korhadt kerítés mellett erős lábad nyoma . . . A kapud előtt álltam — fullasztótt a köd, vadludak húztak gágogva fejem fölölt.
Tegnap este nálatok Jártam, fent a szőlőhegyen. Dermesztő volt az éjjel. Az ősz már előttem futott hozzátok s mindent megölt. Nem hagyott semmit sem nekem / Ködbe fulladt minden — a világ könnytengerbe bukott. A nyirkos, hideg estén hozzátok Jöttem búcsúzni, mert a hálái suhant mögöttem I
Vajda Mar/itt*
50 lk növendékhangversenyét rendezi a Zeneiskola
szerdán délután 6 órakor, melyen alacsonyabb és magasabb osztályú növendékek lépnek fel. Belépődíj nem lesz, de önkéntes adományokat köszönettel fogadnak, sőt kérnek is a rendezés költségeihez történő hozzájárulásképpen. A műsor méltó lesz a félszázadik koncerthez és különösön a magasabb osztályú növendékek számai mutatnak rá arra a színvonalra, n melyet ax iskola 10 esztendős pedagógiai munkájával elért.
— Paplanok, teveszőr, gyapjú és flanel takarók minden minőségben Singeméi.
— (Jelentkezés patkolő-tanfolyumra)
A m. kir. szomballtelyl 3. vegyes -dandár parancsnoksága Nagykanizsán és Szombathelyen patkolótanfolyam felállítását tervezi. A tanfolyamon való részvétel és a bizonyítvány kiállítása teljesen díjtalan. A* Ipartestület ez-,uton is felhívja kovácsipari szakcsoportjának tagjait, valamint azokat a munkavállalókat, akik legalább 1-2 évi segédi gyakorlattal rendelkesnek, hogy a tanfolyamon való részvételüket legkésőbb folyó hó 24-ig aa Ipartestület hivatalában bejelenteni szíveskedjenek.
A hírneve* „STORMKINQ"
tennisz
P 8.80-töl eo.oo-lc kizárólag kaphatók
Vágó Endre
apw-t-, Illatszer- éa JáUkDilelMen. Szenzációs szakszara varaanyhurozáa. ,
Tennteí labdák és cl pök nagy választékban.
ttlrtnMNtl littau HHti
MENETRENDJE
4rv(ny«. IW6. aáj« IMM. Eraeéhet-tér—lf
VsiaUHoatos.
4« 8*
m • »
n ii is«
ir"
ÍJ a l»«» l»w am 23"
n«•
l\'i nibittérra
1 \'""IMI TI
t- ate ayal n4aaaéeeM4r-
tii^miu. ______,
UoMnM U. 14N. . II
JS
rnmmki
Hógy állnak a zalai vetések ?
Zalavármegyc mezőgazdasági állapotúról szóló jelentés többek között a következőket mondja:
Az időjárás áprilisbon Igen szélsőséges volt, szinte állandóan fagyveszély kísértett. Talajineuti ■fagy. azon--ban csak egy ízben alakult.ki,-akkor, sem okozott különösebb károkat. A hónap második fele a szárassá*\' jegyében mull el, a szükséges bő e«ő csak májusban étkezett meg.
A gazdasági munkálatok a szokásos időben kedvező viszonyok mellett lói elvégezhetők voltak. A reppe Jól fejlődött, virágzásban van, virágzások"ston-bau as idő és » repoebo#aittk föllépése miatt nem « legkedvesebb,- A* ,őa*ii busa jói fejlődött, kissé\'több meleget kíván. A rozs kalászát kihányta, sok helyen alacsony és ritka. Az árpa és zab jól bokrosc,d>otf, több mettget és csapadékot kiváu, A tengerittalsjeiő-késxítése folyamatbao van, ajhé véi géu vetését is megkezdték. A burgonya ültetés befejeződött, meleget és csapadékot kíván.
A gyümölcsfák iói\'é* kedvarf kő-rülmények kósött virágo«tak. fia egyeit Utre remélni eogedi, hogy jó gyümölcs* termésre vau kilátás.
A takarmányozási helyzet lényegesen javult, a gazdák megkezdték a zöld-takarmányok etetését és igy aa áilaU állomány kondíciója ls lényegéssa Ja* vult. v
A megye ismét 23 darab tenyészbikát szerzett be. A gabonaárak kissé csőkkentek, de az álfatársk, kötöttősen a szarvasmarháké örvendetes javulási mutatnak. . .
A mezőgazdasági m^Bká* ,áff >»«yz«tc erősebb javulást -mulat\' AM elbcíyezláe-dés kérés kivétélUl mindqaüttf TWl-ben inagtör tónt, sok mynkán hely eskette tl el a szomszédos, megyékben -Js.
A szőlőkben az időszaki munkák rendben folynak és a ssőlő fejlődése még nem hagy- kivánnhalót maga utám Ai.metssés és az ekő kapálás lHilejtízödólt, a tőkék fakadása jó időben míudenüll megindult.
Bad Olelchenberg
(S«aKuW WIHMMi. . (j
uSÖGoSŐéií
EgycatOUIIó Idinu, hlm n^ortaMtMfc tetméazatcs Kfcur" (tudok, poauaat. k.mrik, InksUManab
"\'"rUji ^ i\'ÜÜ"*-
Prospektus: Chutrák Porgslmi Iroda Bud«-pMt, AadriM^ri 2Ss vagy KaMnnWMi
Oldchenbcrg utján.
•L
EALAI KÖZLÖNY
1986. mi tat 19
— (A főispán ét alispán Balatonfüreden)
Vitéx Tabódy Tibor főispán és Bődy Zoltán alispán vasárnap Balatonfüredre utaztak a« orvoshét ünnepélyes megnyitására.
— (Weekend a városházán)
A miniszteri rendelkezések értelmében a nagykanizsai városházán május 16-tót kezdve vasár- és ünnepnap előtt déli 1 órától, vasár- és ünnepnap után következő nap reggel 9 óráig nincs hivatalos óra.
— (Felekl Rezső a Rádióban)
A kanizsaiak kedvenc énekese, Félekl Rezső hétfőn délután hat óra 50 perckor 35 perdg tartó hangversenyt ad a magyar rádióban. A hangversenyt örömmel Jelentjük és eZuton is felhívjuk rá olvasóink Ügyeimét.
— (Áthelyezések a pénzügyőrségnél)
A pénzügyminiszter Gruuucr Károly fősxleinlészt, a városi pü. szakasz vezetőjét. Megyery István fő vigyázót és Baranyó Károly I. osztályú vigyázót a budapesti váinfőlgazgr.lóság kerüle téhez, Kopasz Antal szemlészt a soproni pénzügyigazgatóság kerületébe helyezte át. »
— (Halálozás)
Rosenberger Bernát, egykor jónevü kereskedő életének 84. évében cscnde sen elhunyt. Rosenberger Bernát Csákányból Jött Nagykanizsára, ahol hajlott koráig tevékeny és munkás életet folytatott. Munkáját siker koronázta Gyermekeit mind iskoláztatta és sikerült mindegyiket polgártársaik által becsült vezető állásokba elhelyeznie. Fialr; Miklós Gyula, a ■ Barikegyesület és Délzalai Takarékpénztár igazgatója, <fr. \'Miklós Sándor nagykanizsai ügyvéd és dr. Miklós Imre orvos Nagykanizsán. Rosenberger Bernát Nagykanizsán mindenkitől becsülve szerettei körében élte csendes polgári életét. Ravatalánál nemcsak családja, kiterjedt rokonsága, hanem mindazok ott gyászolnák, akik a Rosenbergcr-Miklós családokat becsülni és tisztelni tanulták hasznos közéleti és polgári tevékenységük raifitt, A megboldogult temetése kedden délután lesz az elköltözött kívánsága szerint a gyászházból (Eötvös-tér 29.).
— (A nagykanizsai Baross Szövetség sürgönye Rsjniss Ferenonek)
Abból az alkalomból, ami a Házban Rajnlss Ferenc országgyűlési képviselőt a szocIáldemokrauHí megvádolták, a nagykanizsai Baross Szövet-sóg vitéz Tóth Béla elnök aláírásával meleghangú üdvözlő sürgönyt küldött Rajnlssnak. a Baross Szövetség központi vezetőségi tagjának, amelyben üdvözli sikeres küzdelme alkalmából.
öxv. Rosenberger Bernátné szül. Sohwarozenberg Karolin
ugy a maga, mint gyermekei Nikl6s Gyula, dr. Miklós Imre és dr. Miklós
Sándor, valamint az egész rokonság nevében megtört szívvel tudatja, hogy drága jó férje, a felejthetetlen szerető, édesatya, nagyatya, após és rokon
Rosenberger Bernát
> i munkában eltöltött életének 84. évében folyó hó 18-án reggel 2 órakor csendesen elhunyt.
Drága halottunkat folyó hó 19-én délután 3V« órakor kisérjük utolsó útjára az Eötvös-tér 29. sz. gyászházból az Izraelita temetőbe. Nagykanizsa, 1936. május 18.
El nem mulA szeretettel triiiBk emlékedet!
Dr. Miklós Iraréné sz. Deutach Klári, Dr. Miklós Sándorné sz. Frank Margit, menyei. Miklós István és Dezió, unokái.
Agytollal,
szonyok, háztartások részére higiénikusán kezelve ajánlok. Kérje mintázott árajánlatomat.
Faltér- fMitoü lúdtollat 10 kiló vételnél Utónként P l-ért szál litok utánvéttel bérmentve. t8 2
Ofyaftfcftt (nőt is) MtMu\'k.
Immt tyila, liikuíélegyfcáia
— (Az Olasz-barátok Köre),
mint jelentettük, távira$an üdvözölte Mussolinit az afrikai háború győzelmes befejezése alkalmából. A Kör elnöke, dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos most a következő táv-ir. tot kapta az olasz fascistfr-párt e^yik országos vezető-tagjától:\' «df. Szabó Nagykanizsa. — A kormány-elnök köszöni az Olasz-barátok Körének szívélyes távirati üdvözletét Ja-comini.t
— (Sáska-majális)
lesz május 24-én a gördővényi erdőben. a KiskaniZsai Levente Egyesület és a kiskanizsai diákok rendezéséin. Délután 3 órakor kezdődik. A Centrál-tói külön autóbusz hordju kl a kanizsalakat pár fillérért. Lesz ott cigányzene, levente-zene, ott főzik az erdőn a bográcsgulyást. Csupa hangulat lesz ez a mulatság.
— (A sikkasztó postatisztet),
Timár Józsefet a vizsgálóbíró beismerő vallomása után letartóztatásba helyezte. Timár belenyugodott a végzésije, sőt ügyvédet sem kért, ugy hogy hivatalból fognak védőt kirendelni. ,
— (Nem lesz nyllas.gyülás)
A nagykanizsai nyilasok engedélyt kértek a rendökrapilányságtól. hogy május 24-én nyilvános népgyűlést tarthassanak, melynek szónokai gróf Festetics, Meskó Zoltán és dr. Dücső Já-nosné ügyészségi titkár neje lett volna Budapestről. A rendőrkapitányság a fennálló belügyminiszteri rendelkezésekre való hivatkozással nem adla meg a gyűlésre az engedélyt.
— (Slests Sanatórlum)
főváros egyik legideáUsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszereli gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen. Kémiai és mikroszkopiái laboratóriumi Elektrokardlo-graph (szív vizsga ló). Krpgh féle alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Ente-rocleaner (bélfürdő). Modern vizgyógy-Intézet Orvosilag vezetett villany-üzemü konyha. Elsőrendű ellátás. 9700 négyszögöles parki Olcsó árakl
APBÓfflRDETÉSEK
10 « n*4>, MlnSM I....M U4 I IUI4,
Il.ír.nao, II.,,. j«, hliboi siti-lllásál május 15 ín megkezdjük. Rendelt, aekel Eri.tl.cl-K. 14 u. Irodánkba. tele Ion 84., kérünk. H.rt.L. T*Bl.„ar.
1792
Magyar hang Erdélyből
Marosvásárhely, ittfjus 12 Bernát György raagyarpárti ké(H viselő nagy beszédben kikeli a román állam kisebbségi elnyomhat ellen NCni lehelünk mást, - mondott:! a magyar képviselő - nrtnt hogy a világ közvéleménye <-|é visz-sztlk bajainkai, hogy ott Kéljenek az elnyomók (eK\'lt.. A belső össze-fogást* sülhette, hogy kivédhesse ezután is a romániai magyarság aa ujabb támadásokat.
Haanaéll nihil vessek é. eladok. hl-váar. háthoz megyek. Márkns, Király-
«■________1895
Bogenrleder palotában 2 oilelhelyi-aág, r. emeleti girxon lakás. Pó-ut 24. sí.
Caaagary-ut 13 áz. I.. Zrínyi u. 8. íz. t. löbb likat, Sugár-ut 17. u. a. nsgyobb likái ktidó I9C8
Via szerencsém i nagyárdemfi közönség ■ Ilus tudomására ho.nl, hogy lqi|. laarfartsslsssl lr.tta.1 N.gykinlzián, T.l.ky-.l szám alatt megnyitottam. , Kedvező Unttal feltélelek mellett elsdó lj»b családi- ás bérház a város belterSle- l lén. Pap litván. 1770
"»!•• kll.UI.Í.,1 azonnsl lelve-5! . 7 »"•» kalapazslon,
Kia4é háromszobás, ősszkomlortos I. emeleti lakát aug. hó 1-tre, Horyá h ás Vsa, Caengery-ut 17. sz. .1.11 1795
. c\'páaznél kaphal|a a Irglobb
fehérdpó tlaallUI Sugár ut 2. 1920
Balatonfenyvesen 125 D-öl .Illataink 400 P-ért eladd (267. azímu). Két havi ráailelben la lodezzlbelő. Clta a klsdőban 1764
raaták klaalmsl cikk, vásároltuk Hrtalaél. SchOU melletl. •
■ II.Iá le)vételik Vita lüuertUlet Hoelhy Mlklda-u. 13. 1932
TaaMafcallAaa, mindennemű ondo-lilás, hitleslés, női , urt- és gyertaekbil-vágáa és a Indán szakba vágd munka Flfipovica fodrátzdzleltbcn kéazlll. Cten-gery-ul 2. Telefon 526 .
, J,— ■.■ --•--- löldazlnll és emeleti lakéi aloa4 bárárt u állomás közelében azonnal vagy augusztui 1 11 kiadó 1 sl 50. .
Horthy Mlklóa 0
J.Ua mellé megbízható nő kerealellk fizetéssel, elUláaaal. Vlda füsierüilet. 1958
Eladó cca 600 O-el háuah.ly Józaal tóberceg-al C8/S. alatti ház keleti oldalán Pelvllágoailáat ad leali azáa, ilalt Mo
noslorv. , au
HérsmanUa lakás aagnazlui 1 re
Madó, Deák tér 8. 1963
TaharlMs* falsétatik Arany János-utca 4 alatt >
K lllön be |áratu ..........
IBrdóaioba haaználallsl, azonnsl kiadó. Sngár-ut 34 19Ő4
EIK4 s balotok, lokör éa rubanemlKk Pó ul 21., ea. •
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓLABOB&TÓBIUB.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre Is
8ZABÚ ANTAL
Fotó szaküzlete Ffl ul S.
Gyümölcstermelők!
Szlromhullás a f8permetezés Ideje.
Eredményi csak ugy ér el, kcllö időben megbízható íierrel pe melez Uteslláat a permetezéshez — wétallzényuar saAUzOl —
az érdeklődőknek Ingyen adok. Ha mással permelezlel, kOvelelJe, hogy az oldal ön elCII legyen el készítve. Helytelen, gyenge vagy régl-jOldatu permelezöszer nana használ.
KJO Illa.,_______
4 paagtárt káaiHkatt.
Permetező-szerek műtrágyák, magvak
Kaphatók:
ouazAa józsef
"taTClwIli lál.\'A\'J"""^
Nagykanlzaa, Erzsébet-tér 10.
(A blrőaág melleit) Teloton 130.
Kiadja a laptnlnjdonos Kfizgazdaságl Rt. Ontsa berg Nyomda éa Dél zalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Falelöa Uadót Zalai Károly. Interurbán Utelo. I Naavkanls.. 711 már.
i • iaptalajdoasoa
at
unm* áa UátoaU LspM«U VMat. kőaiya^aááiáUz. NaokanMka tB<M. talalv, Ual KároljJ
76a évfolyam 116. tUm
N»Krk««lii», 1938. május 20 szerda
Ara 12 f«l-
ZALAI KÖZLÖNY
U UadóUfiUli P&il 5. i MefJdíoJfc ulodra IMUluup dílutá
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóllietáel áll: env hón » n« U llllár. Sieitie»töl<gl f« htailólilvslili lelet00 : 78. u.
lankában a fantázia
Alig pár napja, hogy Igénybe vette szabadságéi Gömbös Gyula miniszterelnök, máris megindultuk a politikai kombinációk, találgatások, fantasztikus tervezgetések. Mindaddig, amíg a ráérő emberek szórakozásaikat ilyen téren élik ki, addig senklsem hederít a kávéházi Konrádokra, a pletyka-nyelvekre,-a szúnyogból elefántot fuvó jálsza-dozásokra, de amint komolyabb hullámokat vet a társadalmi és p<>-litiikai életben az ilyen tünet, már manóvrii-ozással állunk s emben, amely — mint a jelen esetben is nyilvánvaló - két célt akar elérni: politikait és gazdaságii.
Gömbös Gyula miniszterelnök immár közel negyedik esztendeje, ho^y éjt nappallá téve, heroikus erőfeszítéssel Irányította az ország ügyeit. A közéleti munkán \'k o\'yan tempóját ütöle meg, amilyenre azelőtt alig volt példa, ö maga elkop* hatatlannak látszó fizikumával s friss és felkészült szellemi képes ségeivel versenyt dolgozott legkiválóbb munkatársaival.-"Akik a7-állami gépezet munkájának funkció, nálását ismerik, azok tudiák, mit jelent felelős pozícióban ülve éveken kei észtül dolgozni. Talán maga Gömbös Gyula is jobban bízott va-lóbun rendkívüli fizikai erejében, mint ahogy a vállára nehezedő feladatok súlya azt megengedte volna, talán tul katonásan, az akarat erejo öntötte el s éveken át úgyszólván pihenő és szabadság igénybevé-tele nélkül fáradozott magas hivatásában.
Most, bogy végre önön magával is törődnie kell s szabadságot vett igénybe, előbújnak a rémhirterjeszt tök, a hirkovácsok s kombinálnak, találgatnak, híresztelnek minden felelősség nélkül.
Nagyon helyeseljük, hogy ennek a machinációnak Illetékes hegyen is véget akarnak vetni, amikör a felelőtlen híresztelések elfen szigorú nyilatkoztot adtak kl. He>esc;ijük ^t annál l« Inkább, inert ugy külső, mint belső politikánk szempontjából, de a gazdasági élet nyugodt bázisénak fenntartása miatt is r.em tűrhető, hogy olyan kombinációkkal kísérletezzenek, amelyek lehetnek izgató szórakozások, de annál ártalmasabb tünetek.
Az ilyen megtévesztő célzatú hirek forrásainak klkutatása, azok ter jesztőinek nyakoncsipése közérdeke Közérdek elsősorban politikai szempontból, mert amikor annyira fa julnak a kitalálások, hogy már a kormány kabalán belül törtónö sze mélyl változásokról is regélnek, a mikor arról szó sincs, itt olyan machinációval áll szemben a magyar közélet, amelynek forrásait kívánatos idejekorán eldugaszolni. De veszedelmesek ezek a hirterjeszté-tések gazdasági szempontból is. A gazdasági élet a legérzékenyebb seizmograph, ^amely a legcsekélyebb hullámverést is felfogja és gyakran ug/ reagál, hogy abból a
m
A londoni döntés s — halasztás őszig, addig egyezkedő tárgyalások Olaszországgal
Anglia egy erős államot keres, amely javasolni merné a megtorlások megszüntetését
Pár is, május 11)
Londonból érkező jelentések nyomán a párisi sajtó arról szán.ol be, hogy a hétfői angol minisztertanács a Népszövetség módosításának ügyét az őszig elhalasztotlu. Az angol kormány a kérdéssel kapcsolatban az őszig várakozó álláspontra helyezkedett- A megtorlások meg szüntetésének kérdése is szerepelt a hétfői minisztertanácson, amely eb-
ben a kérdésben is halogató magatartást tanúsít. Az angol kormány ugyanis egy erős államot keres, a mely javasolni merné az Olaszország elten fogantosltoll megtorlások megszüntetéséi, ö m:»ga nem akarja kezdeményezni a megszüntetést, az uj szocialista francia kormánytól pedig nem reméli ezt. Az angol kormány egyébként keresi u megegyezést Olaszországgal.
Földrajzi változásokat is hozhat a Népszövetség reformja
London, május 19 Az angol sajtó a súlyos bel- és külpolitikai válságra való tekinlet-tel lehetségesnek túrija, hogy az alsóházat még a képviselői mandátumok lejárta előtt feloszlatják. Az egész sajtó követeli, hogy a kormány határozottabb külpolitikát folytasson és a Népszövetségi Tanács junlus közepén összeülő ül\'s-szakáig már érvényesítse külpolitikai döntéseit, mert különben elke-
rülhetetlen az általános zűrzavar.
A Népszövetség reformjának a gondolata az államok földrajzi létébe .is belenyúlhatna és még nagyobb összhangot tételez fel, mini a gazdasági megtorlások ulkalma-zása egy határozott támadófél ellen.
Az Ewenlng News szerint Edcn biztosította a kormányt, bojy a népszövetségi tanács tagjainak ál talános meggyőződése szerint a Népszövetség mai alakjában képte-
len a tőle várt feladatok teljesítésére és hogy az együttes biztonság egész kérdése felülvizsgálatra szorul.
London, május 19 (Lapzártakor érkezeti) Beavatott forrásbői vett hírek stf rinl az an gol kormány ugy döntött, hogy a Népszövetség módosításával az őszig vár. A megtorlások kérdésében ugyancsak őszig vár. Londonban ugyanis ugy számítanak, hogy a megtorlások kérdésében Leon Blum elődje politikáját folytatja.
Berlin, május 19 (Lapzártakor érkezett) Hitler kancellár csak az uj íranola kormány hivatalbalépé-ve után válaszol az ungol kérdőívre. Hitler azt sze. retné tudni, hogy az uj kormány is ugy gondolkodik e a francia -szovjet egyezménytől, mint elődje és ennek tisztázásáig nem akarja leszögezni saját álláspontját azzal a francia javaslattal szemben, hogy kössön megnemtámadási szerződést a szovjettel.
Fabinyi pénzügyminiszter bejelentette a sokgyermekes családok adókedvezményét, az uj szesztörvényt és a társulati adó reformját
Budapest, május 19 A képviselőház hétfő délutáni ülésén folytatják aköllségvetésáltalános vitáját. Napirend előtt Prop. per Sándor reflektál Rajniss múltkori beszédére, amikor az szóvá tette, hogy vörös pénzeket kaptak Németországból. A szakszervizetek vettek fel kölcsönöket Németországban, - vallotta Propper - de a pénzt munkanélküliek segélyezésére fordították.
MátUly Sándor (NEP) különösnek tartja Propper beszédéin azt, hogy az összeget a szociáldemokraták nem titokban, hanem ny illan vették fel, holott — mondta — ezzel nem nagyon lehet dicsekedni.
Mándy ezután szóvá tetie a Dunántúl folyó pángermán lzgatásokt. Dr. Melzhr Károly elmondta ez.
után első beszédét. Ismerleite a reformnemzedék programját.
Pintér Józ>eff (NEP) a falu s;o woru táplálkozási viszonyait ismén tette. A legtöbb vidéken kenyéren és ciberelevelesen élnek a szegény emberek, - mondta.
Majd Fabhmt miniszter mondta el záróbeszédét.
A gazdasági életben bizonyo^ felélénkülés látható, - mondotta a helyzet határozott Javulást mutut. Ezt a javulási tendenciát kell még jobban megerősíteni, ami köteles ségünkké teszi, hogy az állami te-véíe\'eket helyesen használjuk fel, a szükségletekkel peállsan számoló pénzügyi politikát kövessünk. Pén-zünk értékét tartani kell. Aránylag igen csekély az az összeg, ami az Idén mint tényleges pénztári hiány
jelentkezik. A kladá-\'-ok emelés.-re irányuló legtöbb kívánsággal szemben el kellett zárkóznunk, de néhány fontos nemzeti esetben emeltem u kiadásokat. Már két esztendeje és igy a folyjó évben sem terheltük meg deficittel a magángazdaságot és ugyanezt a szempontot a 27 millió pengős legújabb beruházási összeg előteremtésénél is sikerült érvényesítenem. Az állami gépgyáraknál a deficit nem emelkedett, sőt 826 000 pengővel csökkent. A trianoni nyugdljleher ma is 80.7 millió pengő. Ezzel, sajnos, még évtizedeken át számolnunk kell-Az előtt a dilema előtt állunk, hogy meghosszabbitsuke a szolgálati időt (akkor az Ifjúság elhelyezkedése nehezebbé válik), vagy padig a kiszolgáltakat nyugdijba küldjük és
közre nézve "Vár származhat, do legtöbbször a csekély anyagi egzkö-zökkel rendelkező rétegekre hára-mol a legtöbb baj.
Nyugodjanak tehát bele a külön bözö célok szolgálatában müködö hirterjesztők abba, hogy a magyar belpolitikai életben semmiféle változás nem áll be s Gömbös Gyula miniszterelnök pih nő szabadsága nem Lehet ok arra, hogy abból bármely politikai oldal is alkalmi előnyöket profitáljon. A sajtó egyik szárnya, amelyik legfőbb faladatá-
nak mindig a szenzációhajhászást tekinti, most is kavarni igyekezett a nem létező eseményeket. Egyik mondatában ismert politikusokat utaztatott külföldre azzal a célzattal, hogy sejtelmes látszatot keltben, viszont a másik mondatában már poz|tiv megállapításokat tesz arra nézve, hogy az említett politikusok Itthon, vasárnapi szórako zásaikmk hódoltak. Nyilvánvaló tehát, hogy azokban a körökken, a melyeknek hangulatáról a sajtónak ez az oldala számol be, hőn óhaj-
taná, hogy olyan bonyodalmak támadjanak, amelyekből ki tudnánJk kaparni a maguk számára valamilyen politikai előnyt
Szeiencsére az ország higgadt közvéleménye és a sajtó komoly szárnya megfelelő mértékre sz^M totla le a rosszlndulalu blrVerjcgz téseket s Így mint gyanús ítimejje-telü nyári zivatar után, azzal az ^r-zéssel zárjuk le j^zt rémhirekpt terjesztő akciói, amelyből nem jégverés, hanem dorült napsüu* köVst-kezett be.
BAUW KÖZLÖNY
1936. má|ui ?0
ÓRIÁSI SZENZÁCIÓ A FILLERES DIVATUZLETBEN
qnnn mPÍPP szebbnél-szebb, ruhákra alkalmas mé- ny^nj mjjS üUUU MGIÜI reta, mintás crepe de chine-imprlmé- moll HÍDII kerül eladásra üzletünkben.
Manolita - Crépe Anita - Perlita
Minél előbb íiemélyesen győződjék meg áraink hihetetlen olcsóságáról. — Saját érdekében váija önt a
Filléres Divatüzlet
o-
íj
S. I «
Tekintae mag raktárunkat minden vétalkónyazer nélkül
ezzel fokozzuk a terheket. A »hat méltóságoa dljnokot. illetőleg: el-mondta a miniszter, hogy <\\, központi dij és illetékkiszabási hivatalnál tízezres restanciák vnnak, ott ukart rendet teremteni, amit el is ért azzal, hogy oda hat tapasztalt szaktisztvipelöt tett hat hónapra-Ezeknek sikerült két ős fél millió pengő többlet-jövedelmet biztosítaniuk. Ebből az összegből leh^t nyújtani a költségvetésben biztosított 880.000 pengőt uz Ifjúság elhelyezéséne. 1
Az udó egyszerűsítés munkája napról napra előrehalad, a törvénykezési illeték reformja is a Ház elé kerül rövidesen. Fontos az arányosítás, u társulati adó reformja, a többgyermekes családok szociális védelme, t\'ak a reformok a nagy adó ügyviteli kodifikócló során fog-nak megtörténni. Folyamatban van az uj szeszadótörvény előkészítése is. Az ipuri szakoktatást emelni fogja az ipari novella. A kereskedők továbbképzésére az idén külön tételben gondoskodott. Fontos, hogy a pénz értékét tartani tudjuk. Nincs semmi szükség a pénz értékének felduzzasztására, mert e réven elértéktelenedés következne be. Hitel, szervezetünk racionalizálása, olcsóbbá tétele a célunk.
Fabinyi beszédét nagy tapssal fogadták & a Ház elfogadta álla Jánosságtxui a költségvetést. ;
Az Irodalmi és Művészeti Kör egy nehéz esztendeje
Gyomor-, bél- és anyagcsere-betegségeknél, vérszegénység, sápadtság, és lesoványodás eseteiben reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz az emésiiöuerveK működését hathatósan e.ömozditja s igy megköny-nyili a tápanyagok vérbejutását. — Az orvosok sjánlják.
Bapbarits Lajos évi
Nagy erőpróba volt az Irodalmi és Művészeti Kör elmúlt esztendeje. Alig léptük ál a 10-ik jubiláris esztendő túlsó küszöbét, a Kör életét súlyos belső válság rázkódtatta meg. Hos»-szii és kiuos tárgyalásokkal kezdődött a 41-ik esztendő, a munka lendülete megtörött s mindannyian, kik szivünk mélyén hordjuk a Kör gondját, ijedt döblienettel, egyben azonban a kibontakozás egybeforrott hitével és ereiével álltunk a zajlásban. Voltak pillanatok a megoldás minden reménye nélkül, de nem hagytuk abba a harcot. Fűtött bennünket a 10 csztjendős múltba vetett hit, küldött bennünket további küzdésre az u ludat, hogy idők, programok, emberek változhatnak, de a Kör működésében rejlő gondolat s a déli magyur végek kulturális erődítésének a lelkünk ntélyéu, a vér»ejtjeinkl>en élő |K»rancsa el nem múlhat és meg nem változhatlk.
beszámoló-jelentése
A parímcsot végrehajtottuk, a hitünk győzött. A munkánk kövatkezfo felsorolásából állapítja majd ineg a közgyűlés: érdemes volt-e nn-gvivni o/.t a harcot?
őszinte vallomás
J Mielőtt uzonban az esztendő munkásságának felsorolásába kezdenék, méltóztassanak m\'isengedni egy kis kitérőt. Ugy érzem, hogy bármilyen lesz ls a közg-ülés Ítélete az chnu\'t év cfedtnénv/iről. a Körrel 13 év óta összefogott lelkem csak akkor nyugszik meg abban, ha magam számára ls megkaiwm. a felmentvényt » mosl Záruló esztendő elején történtekért.
Ugy érzem, teljes nyíltsággal és őszinteséggel gyónhatom meg a közgyűlés színe előtt, mint azoknak a nehéz hónapoknak — sajnos — egyik szereplője, hogy önzetlen és becsületes szándékokkal mindenkinek és mindé-
Lenvásznak, divat-selymek, tropikálok, pijama kelmék, strandanyagok
dus választókban
■ ^
Sínger Diuotóruhóz.
nekfelett a Körnek csak jót akartam, lígész szivemmel, a munkában társaimnak és barálaimnak teljes lelkesedésével és segitő készségével: a magunk és az egész Kör szeretetének érdemrendjeit szerettük volna csak kiosztani és nem volt soha olyan pillanat, amikor bárkit akár csak a gondolat árnyékával Is bánlani akartunk volna. Mindannyiunknak, akik itt n Körben évtizeden át összeforrtunk a munkábnn és barátságban, nyitott könyv a szive-lel ke. egész élete nem csqk a Kör, hanem úgyszólván a» egész város előtt. Es bármilyen rejlett zugaiba tekintek !>elc lelkemnek, bármennyire vizsgálom végig 13 esztendő minden tényét és a Kör élén munkálkodó barátaim jellemét, azokban az önzés rugóit soha és sehol npm találom. Ali ez az Irodalmi és Művészeti Kör ama válságára is, amelybe sajnálatos félreértések egyéni törekvések indító okait igyekeztek belemagyarázni s amely ennek következtében — hála Istennek, csak rövid Időre — megbontotta az összhangot azok között kiket a munka lázában megacélosodott barátság forrasztott össze évtizeden keresztül.
Itt, a közgyűlés teljes nyilvánossága előtt állítom: — Igaz és szeretetből fakadó volt minden szándék, amellyel a 40-1 k esztendő lezáfiisa után meg akartuk ülni és előkészítettük a SrC-mély szerinti megbecsülés ünnepét és nekem és neküuk fájt legjobban, hogy szándékaink más — a lelkűnktől teljesen idegen — értelmezést kaptak,
Tudom, szemrehányást fogok kapni, r- s talán jogosan is — hogy mindezeket újra emlékezetbe idézem, de megteltem mégis, mert a kővetkező esz. tendő munkájához hitet és erőt csak ugy érzek magamban, ha a tövist, amely az egész Kör testében sajgott, az egész Kör előtt mutatom meg most, amikor azt sikerült kihúzni és a teljes belső harmónia alapjait újra megteremteni. Csak az őszinteség követelhet feltétlen bizalmat, ami pedig múlhatatlanul szükséges a közélet minden önzetlen munkása számára.
Lehetetlen Itt mélységesen megitatott lélekkel meg nem emlékezni arról, akinek az a SOrs jutott, hogy a tövist legmélyebben érezze lelkében éppen akkor, amikor velem együtt a Kör minden vezetője és minden tagja éppen neki akart « szivekben magasan lobogó hála-tüzeket gyújtani. Hálávai
Uruknak
Riviéra
r 4.BO—B.00 8.00—11.00
Divat Is, jó Is, kellemes ls a sporl ing viselet
Opalin Balilla gyermek
2.70-4.80
Hölgyeknek 0t"\'° *
neműek, könnyű mint a pehely
Szomolányi áruház.

ZALAI K02LÖMV
is emlékezem inog róla. nYorl a Kör iráitt\' értett waretíte űagyobb volt mirij az egyéni fájdalma s igy- clsff-neki ismerte fel a valóságos helyzetei, barátainak becsületes szándékait s o bosszú gondolatának árnyékát is kl dobva nemes magyar szivéből, elfogadta felé nyújtott jobbunkat és nem tagadta meg lelki gyermekét, az Irodalmi Kórt. Ez a férfiú örökös tiszteletééit elnökünk, dr. Tho\'way Zsigmond.
őszintén szeretném, ha ez után a konfcesJrtó után az évtizedes munkában és barátságban Összefogott kezek . ugy,\' forrnának Össze, hogy benne le-gyei, a magyar kulturáltak végvárai épitök, a Kört szeretök és céljait megértők szivedobbanása.
UJ emberek a fedélzeten
Amikor a Jubiláris esztendőt kö-
: vető válság után először jöttünk össze : számot adn| sáfárkodásunkról. a sre ntot és bála hangján kell megeiulé kezttem azokról ls, akik újonnan vállaltak vez\'etfi sziercpet Körünk életében .-Maga* Mihály gimnáziumi Igazgatóra, mindannyiunk által tisztelt ée becsült elnökünkre gondolok elsősorban, akinek ügyszeretete, puritán « közélet munka-porondján, nagy eredményekkel kipróbált egyénisége vált támasZtópontjává a Kör már-már széthulló boltozatának.
Társelnökeink sorában uj értéket és nyereséget jelent két uj név: Nagy Vince kegyesrendi tanáré és dr. Hegyi Lajos főjegyzőé. Mindketten hivatali állásuknál fogva is hivatott őrtállói a magyar kuliura frontjának, de ezenkívül Is mindketten meleg létekkel és teltekre kész akarattal álltak az élre, hogy felfrissítsék az addigi vezetőség munkaerőit.
A köszönet szaval
Mielőtt az esztendő inüködésbeli adataira rátérnék, meg kell emlékeznünk az őszinte hála szavával dr. Krátku István polgármesterről. Körünk tiszteletbeli elnökéről, akinek segítő kezét és jőakaratu támogatását esztendőn át minden megmozdulásunkban nélkülözhetetlenül éreztük, elkezdve ott, hogy a 41 év óta még mindig hajléktalan Kör állandó vendégjogot élvez a városháza falai között.
Köszönetet kell mondanunk a wfro*-hdia tisztviselőgárdájának, melynek tag/al a lioeáHs rendezéseink lebonyolításánál megbecsülhetetlen és odaadó szolgálatokkal siettek segítségünkre.
Köszönet és hála szavaival emléke, zünk meg Vannay János igazgatóról, aki a zeneiskola termének egész cikluson át való rendelkezésre bocsá{-tásával, a Kör rendezéseiben komoly művészt értéket jelentő aeneszámok biztosításával és rendezés-technikai dolgokban ls sokszor sietett segítségünkre. i
Jusson meleg kézszorltásunkból az /. si. postahivatal derék altiszti karának, amely nem egy esetben komoly fáradságot Jelentő munkával állt rendelkezésünkre azzal a lelkiismeretes kötelességtudással, amely ennek a testületnek tulajdona.
Köszönetünk szava szálljon « prfr-rriegl/e vezetősége és a helybeli pénzintézetek felé amelyeknek anyagi támogatása Jelentős biztosítéka eredményes működésűnknek.
Régi vezetőségi tagjaink érdemeiről nem szükséges külön megemlékeznem. Mindegyikét az ügyszeretetük értékelése tisztelte meg évek hosszú során át a Kör bizalmával és e sokéves bizalomnak feleltek meg mindazzal. «m!tIKör életében cselekedtek.
A meghívott tagokhoz
Szeretettel köszöntöm sorainkban meghívott tagjainkat, akik a* utolsó hónapokban sorakoztak hivó szavunkra zászló6k aiá. Mindegyikükben van kiflturáüs érték, ami miatt magunk közé kívántuk őket. Mert szükségünk vau e város minden komoly kultur-értékére, akkor Ls, ha az alkotásokban, ftklbV Is, fia elmélyülő lélekben avagy érdeklődésben nyilatkozik weg.SsOk-
ségünk van reájuk azért, hogy rael-lettünk-áliásuknak érdeklődő várako. zásnknak, tevékeny közreműködésüknek ereje lendületet adjon működésünknek és megtartsa, sót fokozza bennünk a kitartó kedvet « kulturális közélel terén olyannyira szükséges, nem mindig hálás, de mindig önzetlen munkára. Higyjék el. a legnehezebb és leghálátlanabb munka is öröm le het, ha van néhány ember, aki megnyitja lelkét a közéletnek már-már elfáradó napszámosa felé és szárnyat ad a jó szándékoknak a jóakaratú érdeklődés melegségével.
Köszöntöm régi tagjainkat. akik minden viszontagságon át kitartottak a Kör mellett, őrizői maradlak 40 esztendő hagyományainak és erőforrásai, biztos erkölcsi alapjai a Kör holnapjának, ami — szent hittel hiszem
— nem lesz méltatlan soha négy évtized tradtdóihos.
Újítások a Uceálls fronton
Az elmúlt esztendőben a Kör működési területe és programja jelentősen kibővült
I.lceálls programunkon 21 előadásunk volt, ezek közül 2 volt hazafias ünnepély, 2 pedig alkalmi évfordulók megünneplése. I.lceálls programunkban több újítást vezettünk be. Igy fokozottabb mértékben Igyekeztünk országos nevű előadókat szerepeltetni előadókul. A ciklus folyamán 8 budapesti előadónk volt: Gramantik Margit, dr. Hévay József. Thewrewk Pallaghy Attila, Köttevényi Olivér, Kresz Károly. Dorosmay János, dr. Szekeres László és Mécs Alalos.
(Vége kóv.)
Kanizsai piarista diák-város a Balaton-parton
Az idei nyáron már megkeidődlk az élet a diák-telepen
A közért való önzetlen munkálkodás zaj Hanságénak, szerénységének és névtelenségének Iskolapéldáját leplezi le ezúttal az újságírói kíváncsiság.
A városi közgyűlés- tárgysorozatárói tudtuk meg és ennek alapján tudták meg olvasóink ls, hogy a nagykanizsai piarista gimnázium egy nagyon életrevaló, nemes célkitűzés utján eljutott már a megvalósításig, anélkül, hogy a nyilvánosság tudott volna róla. A gimnázium növendékei az Idei nyáron már künn fognak üdülni a Balaton parton, a gimnázium saját kis üdülő telepén.
Most, amikor már kéez eredménynyel állunk szemben, legalább utólag és példaadásul le akarjuk rögzíteni e hasábokon a csendes, céltudatos, a köz érdekében fáradhatatlan munka tanulságát, s azért utána érdeklődtünk : - hogyan is jutott ez a gondolat a megvalósulásig ? ;
Megkérdeztük Magas Mihályt, a gimnázium igazgatóját. Tőle tudluk meg, hogy a piarista üdülő Dzák Jánosnak, az Intézet tornatanárának agyából és sok-sok utánjárásából pattant ki. Felkerestük erre Deák Jánost, aki még ekkor la Igyekezett kitérni a nyilvánosság elől, mondván, hogy mondott vagy irott szavak helyett ö a munka embere s a munka eredmény© minden szónál beszédesebb. Igaza is van. De a köz okulására mégis sikerült megtudnunk a következőkje*. \\
A dolog ugy kezdődött, hogy Deák János évről évre látta, hogy egy sereg kanizsai gimnazista egész nyáron át itthon lézeng, nem tud mit kezdeni a nyarával, mert szüleinek anyagi vagy más családi viszonyai nem teszik lehetővé számára a nyár célszerű felhasználását. Szomorú dolog valóban a nyár minden örömétől megfosztott gyereksereg sorsa, a semmitérő, tétova nyári osavargások. Igy jutott Deák
magyarországi vezérképviseletének kiküldöttje 1936. typusu autóval f. hó 21.-én, csütörtökön, egész napon át az
lll Magyar lünk r.-l.
ligyliiiKii Góljául
komoly autóérdeklődőknek felvilágosítással készséggel rendelkezésre áll.
Teleion 1-54
ing selymek
pouplinok
zeffirek
gyönyörű kimlntézásu pizsama anyagok Wlmpasslng—ReHhoffer férfi is n6l
esököpenyek
legolcsóbban
János arra a gondolatra, hogy valamiként módot kellene találni a diákság kellemes és minden tekintetben üditő nyaralásáhak szervezett megoldására, az erőgyűjtés nyári lehetőségeinek kihasználására, a gyermeknek a megszokott környezetből való kiemelésére.
Az elgondolás osakhamar megszületett: - kell egy telke* szerezni valahol a Balaton parton, a hova a diákseneg megfelelő felügyelet mellet\' minden nyárim, akár egész vakációra is kitelepedhetik. Magas Mihály igazgató jóságos lélekkel fogadta a gondolatot és szaba\'d kezet adott a kivitelt illetőleg Deák Jánosnak,, aki a karácsonyi vakációban már megkezdte a gyűjtést. Sorra vette baráti körét, ismerőseit b a fiuk gyűjtésével együtt csakhamar együtt volt 769 pengő. Ehhez adott a város 500 pengőt, a Piarista Diákszövetség 100 pengőt Ebből az 1369 pengőből már meg lehetett venni egy 260 négyszögöles telket Bulatonmá-riafürdőn, vízparttal A telekkönyvi tulajdonos a gimnázium Sportköre. j
A diák-nyaralás a kis telepien már az idén megkezdődik. Az eddigi pénzből kifizették a vételárat, a partvédelmet is meg tudják csinálni belőte, talán még a kerítést is, de az idén még csak sátor-tábor lesz a telepen. Jövőre azonban lesznek már a kis telepnek használaton kívül helyezett vasúti kocsijai, amelyeket a cserkész lelemény min* den furfangjával átalakítanak oe-inentlábukon álló nyári diák-villákká. Igy pár óv alatt szabályos kis weekend-falu lesz a kanizsai gimnazisták balatoni telepe.
Ebben az évben 1.60 pengő lesz a napi ellátás (négyszeri étkpzéa).
ZALAI KOELÖNY
Ezt a fiuk havi részletekben fizethetik. Ha például valaki egy hónapra akar kimenni, az az iskolaévben havi 4 50 panpöt fizet be és igy összegyűl magánlk egy kellemes balatoni nyer*! EzarikivUfl 4 ft ;$vi>e!ettt s*\'gény fiu minden évben Ingyen v<\'bet részt a nyaralásban.
A felügyeK\'tet Deák János maga vállalta. Reggel torna, vízi sportok, kirándulások, sok pihenés lesz a naptrend.
Van aztán téli programja is a telednek, félen, igy a karácsonyi szünetbea, 1 6 nqpoa kirándul áso kst tesznek majd á növendékek téli sportok üzésére.
Hogy a gimnázium büszke örömmel készül n telep idei premierjére, az természetes. De büszke lehet reá Nagykanizsa város is, mert első vüros az országban, amelynek egy Iskolája nyaralótelepet lélesilett a Balaton-parton.
Évadnyitó bemutató előadások
A pécsi Nemzeti Színház ezldén is fokozott felkészültséggel, nagy ambícióval, teljesen uj társulattal kezdi meg az ostromot Nagykanizsa közönségének rokonszenvéért.
Hogy minden évinél ntgyobb sikere lesz, azt biztosltja az uj, friss társulat ngysaerü össaeállllása, a szereplő színészek művészi éríéke és az a pompás műsoranyag, amely a fővárosi színpadok slágereiből megfontoltan sorozódolt a pécsi színpadra.
Szombaton este 8 órakor, vasárnap délután 3 órakor és este fél 9 órakor az Aki mer az nyer operett-újdonsággal nyitja meg kapuit a színház. A főszerepben Ormöesy Magda, az Ifjú bájos primadonnát ismeri meg a nagykanizsai közön-zönség. A többi fős\'ereplő is mind uj név, a vidéki színészet legkiválóbb talentumai.
Vasárnp délután 8 órakor az ország legkedvesebb komikusa mutatkozik be a Katz bácsi cimü ének s színjátékban. Szabó Ernő hivatása lesz az évadon át kacagásban tartani a közönséget, ami neki nem is nehéz feladat, mm humorának bőségszaruja kifogyhatatlan.
Hétfőn este Székelyhldy Adrient, régebbi kedvencét látja viszont a közönség az Egy asszony hazudik cimü színműben. Székelyhldy Adrién művészete országos értéket Jeleni és mitWen fellépés® szenzáció.
Kedden vsie Szabó Ernő és 0r-mössy Magda felléptével egy érde ke< operctt-tipussai, a Kölcsönkéri felség cimü operettbohózattal is njci kedünk meg.
-Szerdán este h budapesti Nemzeti Színház hatalmas drámai újdonsága, a Baskircsev Márta ad alkal-mut a színtársulat valamennyi prózai értékének az előnyös bemutat kásásra.
„Már 8 fillérért eltemetjük"
Hallott o valaki úrról, hogy u gazdasági válság legsúlyosabb esztendeiben egy temetkezési vállalkozó tönkrement volna? Az egyetlen üzletág, amely nem függ kou-jun kturától, az egyetlen üzlet, a melyet a legzsugoribb sem "kerülhet ki, az egyetlen fogyasztási terület, amely nem függ divattól, sem hatósági intézkedésektől.
l-\'urcsa azonban, amikor az cm-bernak mindenáron kedvet akarnak csinálni ahhoz, hogy temetkezzék.
Hogy a moziban olyan csalo-gatóan szép sírkő-hirdetések színes diapoziUvjeit látjuk naponta hogy az embernek szinte kedve szottyan alattuk szenderegni, — az még csak hagyján. Vannak ugyan, akik még u Mikimaos mókáin sem tudnak egy világért sem elmosolyodni, annyira elsavanyodott a szájuk i/e a temető-hirdetés láttán és még hazamenet is lud-bőrós lesz a hátuk, anükof* « sötét kapualjban reszkető kézzel a kulcslyukat tapogatják, — de nekik nincs Igazuk. Miért képzelik te, hogy az élelmes sirkő-gyártó éppen nekik akar örök emiékot állítani t Képzeljék art, hogy milyen jól festene az a hirdetett sir-kő .legolcsóbb és ízléses kivitelben — valamelyik ellenségük vagy esetleg a koiikurrcncia földi maradványai feleli! *
A sírköves hirdetés semmiesetre sem arra buzditja a nézőt vagy olvasót, hogy önmagának csináltasson sírkövet, hanem csak arra inti az élőket, hogy a holtakról ne feledkezzenek meg.
Nem igy azonban a |»écí»i Ke\'-gyelet Temetkezési Egy U-t.
Minap negyedoldalas hirdetés ötlött a szíemünkbe az egyik pécsi újságban. Vastagon aláhúzott, messzire kiabáló címszavai: -MAR 8 F1LL8RBRT ELTEMETJÜK !•
Ez a hirdetés már egyenesen nekünk szól. uz olvasónak. Engem, téged, minkéi akarnak eltemetni • már 8 fillérért.. Nekem, neked, nekünk akarnak .hullaszállitás esetére kedvezményt, biztosítani. Ez a hirdetés személy szerint az olvasónak akar kedvet csinálni ahhoz, hogy használja fel a ritkán kínálkozó, olcsó alkalmat és — amíg a készlet tart — temettesse el magát.
Az ilyen hirdetés nem túlságosan ízléses és reklám-erejében sem nagyon hiszünk. A 8 fillér ugyan nagyon csalogató, de nem valószínű, hogy kedvel csinálna bárkinek a hirdetett üzleti tevékenység igénybevételére. A heti-befizetéses temetkezési segély propagandája üdvös és hasznos dolog, de — nem igy! IIjen tréfás könnyedséggel mégsem lehet a halál üzleti részét beleállitani az alkalmi kiárusítások hirdetés-or chesterébe. A halál zord fensége előtt a propaganda-ötletek zsivajának is el kell komolyodnia és az Illő hangot megtalálnia. Rs főként keli e;<y kis szív ahhoz, hogy hogyan adjuk be embertársainknak* a kérlelhetetlen igazságot:1— ember meg fogsz halni és nem lesz, amiből tisztességesen eltakarítsanak a föld színéről! Az egyénnek ezt a legnagyobb tragé diáját nem lehel ügynókviccek színvonalán, a derű és humor eszközeivel ugy kezelni, mint egy töltötpll részletüzlctet. Nagy és ko. moly dolog az: — meghalni és eltemetkezni a föld alá és onnét soha, soha többet nem jönni elő. Groteszk gondolat arra vállalkozni. hogy hozzá — akár a kereskedelmi reklám leghangzatosabb eszközeivel is — kedvet leliCtne ébreszteni az emberekben.
(M)
EgyszerQ javaslat ■ nyári menetrend hibájának azonnali megjavitáeára
A MAV gyakran szállít gazdasági
okokból a rendes személyvonatokkal sürgős élőállat kocsirakományt.
Ha tehát a személyvonathoz teherkocsi kapcsolható, mi akadálya lenne annak, hogy az amúgy sem igazgatósági jogkörte tartozó és igy menetrend változtat ás nélkül — a gyorsiehervonathoz személykocsit csatoljanak ? _
Juniüs 28 ig és szeptember 8-tól. a téli menetrend hatályba lépéséig hosszú az idő és igy lehetetlen, hogy az életbelépteie.t menetrend
ezen idő alatt változatlanul maradjon érvényben és igy a Balatonra utazó közönség a valóságos nyári menetrend életbelépése elölt fs szeptember 8. után akár Nagykanizsán várjon háromnegyed 4 lg, a vagy Balatonszentgyörgyön várja be a NBgykíanlzKáról a most om9i:<ttt időben indított vonatot, fcojy a Balaton somogyi oldalára eljuthas son, ami fél délutánt, 1 és negyed órai veszteséget jelent.
Akármilyen jelentős fürdőhely Keszthely és Héviz, Nagyknlzsának
Városi Mozgó. Szerdát! és cstUörtQkflnl
Utolsó előadás — osak a Városi MozibanI
A legbonyolultabb és legizgalmasabb kémfllm s
2. számú kémiroda
(Kémek és asszonyok) Éles agyú koponyák, ravasz splónok fordulatos harca. — Kémfilmek vollak és lesznek, de egy
sem v .lt olyan Izgalmas mint ez Előadások: szerdán 5, 7, 9-kor, csOtörlOkBn 3, 5, 7, 9 kor. Mz ilsl előadás mindkét napon filléréé I

Jigutkréiiyrt I
ifttaTl I.-f-k Haitin
HHf) HTll prttófttlfl, Pf-lt i
a Balaton somogyi oldalán sokkal nagyobb a*"érdekelte^ ifa Így érthetetlen, hogy az uj menatrend a korai vonatot Keszthelyre irányítsa Ha már a menetrud igy készüli el, anélkül, hogy Keszthely és Héviz rovására kérnénk intézkedést, a fenti szarvashiba korrigálására egy egyszerű, adminisztratív intéz kedé&sel kijavítható javaslatot leszünk. ,
Nagykanitcsáról 1 óra 60 perckor indul a 1251-es g^ortehervonat, a mely röviddel a motorpótló után érkezik Balatonszentgyörgy állomás ra. A korrigálás abban állna, hogy ehhez a gyoratehervonatboz junius 28-ig és szeptember 8. ulán kaj* csoltasson a MAV egy személykocsit és járassa azt a gyorstehervo-natlal egészen Boglárig és Igy az említett, Nagykanizsát és vidékét súlyosan sértő intézkedés megjavul Ha a MAV .Nagykanizsa és kör nyéke érdekeit szem előtt tartja, ugy ezt 24 óra alatt elintézheti és bebizonyítja, hogy elismeri Nagy kanlzsa és vidékének a BulaUmnal kapcsolatos nagy érdekeit, merf ezek legalább olyan fontosak, mint a pécsi csatlakozás és a Budapestre való későbbi érkezés, amik egye dűli indokai a személyvonat későbbi indításának. A jóakarat a MAV-bun megvolt, osak a sorrend fordított, mert ha a személyvona tol 2 óra körül Indította volna, ak kor Nagykanizsa igényei ki lenné nek elégítve és a motoros. járhatna a pécsi összeköttetés in^gvalóSl\'.á-sára. ,..
Nagykanizsának mellőzése a \'tarifa szempontjából is feiUinö. Eddig vasár- és ünnepnap .60 százalékos kedvezmény volt, ezidea ezt éribe tetken okokból eltörölték. Ezt % vissza kellene \'állítani az ünnepi ki rándulók érdekében. A nagykanizsai strandfürdő még a kedvezto-\'sny\'s jegyfŰDett<\'l okozott balatoni ver senyt sem érezné meg !,...,
Nagykanizsa és vid^ne -.többtffe villa- én telektulajdonosának érdekei sem u menetrenddel, aem pedig a viteldíjjal nem sérttoetöky b igy * sürgőé intézkedésnek helye van.
Dr. N.
Pünkösdre cipőket legolcsóbban az „Ideál" c\'tpőáruházban rehet!
NŐI clpflk. fehér, tokai, éa barna, KyényArü uJdanaá«ok I P »-80, «Ü0, 1O-80, V2-80 és feljebb.
FérflcIpSk, dlvaioa formák, fehér, fekete éa barna
P 10-80, 12-80\' 14-80, 1680 és feljebb.
F«ut 12.W.
NSU. férfi- é* ryermefc-aaamíálok, azandaléttok, waek-and clpSk,gumitalpú váaaendpM 6rM(i vátasrtéktwn
1936. májúi 20
_ (A pénzügyigazgató Nagykanizsán)
Yárkony Rezső miniszteri tanácsos, m. kir. pénzügyigazgató hétfőn délután hivatalos ügyben Nagykanizsára érkezett.
_ (A r. kath. egyházközség)
tanácsa pénteken délután 0 órakor ülést tart a plébánia fehértermében. Ekkor kerülnek napirendre az adó-lellcbbczések is.
- (Fehér Arthur)
és Sebő Miklós estjével kapcsolatban pótlólag itt említjük meg, hogy a uu> »r pompás zongorakiséretét Gold-jchmidt Károlyné látta el, mivel nagyban hozzájárult Sebő Miklós énekének sikeréhez.
- (Vasárnap: a Hösök Nspja)
A még Apponyi Albert kóíoktatás-ügyi miniszter nevéhez fűződő mlnlsz-lí-ri rendelet minden évben május ulolsó vasárnapját az elesett hősök emlékének szánja. Pünkösdre való tekintettel czidén május 24-én lese a Hősök Napja, amikor Nagykanizsa város is kegyelettel adózik elesett hősei emlékének. Délelőtt 10 órakor minden felekezet templomában ünnepi istentisztelet. 11 órakor a 20-as hősi szobor előtt megkezdődik az ünnepély. Hiszekegy, Játsza a határőr zenekar. Mécs László: A kirándulás elmaradt c. köl-teményét szavalja Amtmann Pál reál-giinnáziumi VI. o. tanuló. Az ünnepi beszédet Borsa Béla városi felsőkereskedelmi iskolai tanár mondja. Az Ipartestületi Dalárda Ketting Ferenc karnagy vezénylete alalt Amnur: Nem, nem, soháját énekli. Ilarsányi Miklós felsőkereskedelmi iskolai IV.