Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.67 MB
2010-03-08 14:08:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1794
5654
Rövid leírás | Teljes leírás (1.42 MB)

Zalai Közlöny 1933. 074-097. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73.
ééíűfytuk
/K
Nagykanizsa, 1988. íprilU 1, izombat
Ai» 14 BUér ........
■nr
POLITIKAI NAPILAP
^HS^HS^ 11 ^fl* «erke«tö: Barbarlts L«]o.
ÜKHulMán: «ty idt. * pentf M SuikculMcl fa uadóblvaUII Ulaton! íí. te
A panama-front
\'" BUipMl, máretin 91\' Lavotta üynls beismerő vallomást lett. Entotat > kérdéses 1700 pen-gőt ajándékképen kapta n Eternli-cégtöt. Eaael.a mtftakgtUi bün-cMikményémk elkövetéséi Igazoltnak i^vAj.Elwnlt igazgató|a, Kkln MÓI U voltán t% Czária Péteren kívül Jóssá Jenő tOraérnökOt {ikt tegMBvKpwll KHÍ\') \'» ">**-reszleneite, Igy KWn ellen Mfom-rwdbeli meiiveiilegetés clmán totylk
<1miuu w sa«
,A», Ogyéniég Pw Bél. MAV
lőldogyelő, a vaiuti laboratórium vtzctője ellen vizsgálati indllványt készített hűtlen keztlés büntette elmén. " ■■■\'■•i
Az angol követ
elhagyta Mpszkvát
fi <r II rí Módba, márolus II Ovi mottkvai angol nsgVkövet íegnap elutazott Moszkvái. Áz oM letartóztatott angol mérnököket kémkedéssel U vádolok, a kémkedés bűntettéért pedig halálbüntetés (ír.
Egy dadogó diák és agy süketnéma leány Halálos szerelme
Uuclopwt, március II
(MOT) Ma déluián [él 2 órakor az Orizemes rendőr, a Qellérlhegy Silitea-uil oldalán ai árok miién egy eszméletlen férfit é« nőt (alálf. A mentők megállapították, hogy a férfit Baka Józsefnek blvlák, a 00 pedig Krausz Magda. Clankdllval mérgezték heg magukat A men\'ők bestállllottálr őket a RSkuikórháiha, de útközben mindketten meghaltak. Búcsúlevelükben azzal Indokolták meg az öngyilkoiságot, hogy sérelmesek voltak. Baka József Í0 évei tanilló volt, ak! gyerniekkorl heteg-sége következtében ciak nehezen, dadogva tudott heazélnl. A leány, Krauiz Magda 19 éves varróleány slkeinéma volt.
Szterényl lemondott a 6-oa bizottság elnökségéről
Budapest, március 31 (ÉJsukal ttlefonfelentés) Báró Szterényl Józief levelet irt a 33-as bizottság elnökéhez, melyben be-leienli, hogy lemond a 6 os bizottságban vitelt elnökségéről él tag-■ágártl. : ■■■-.■
« kaHam valutUaraMA kSatotéaét lawsálUUHák
\'Budapest, mártriua 31 A királyi Ítélőtábla at úgynevezett vílutarabtáv agyébert Sstkuleiz József büntetését"! kétévi és kéihónapl
fegyhízról egyivl és halhónapi börtönre mériékélto.
Ma estig tart a zaidó-bojkott, ami osak akkor folytatódik, ha azerdáíg nem azDnik i mi»g a külföldi németellenee propaganda \' J
Berlin, március 91 (Élsza.ll telefonjelenlés) Oöbbels birodalmi miniszter pénteken kijelentette az újságírók előtt, hogy a
Eorroány elégedetlen konstatálja a alföldi rémhirproptganda caök-enését. — Ai\'zatdó-bojkott ma, szombaton délelőtt 10 órától estig tarDforéttl éterda délelölt 10 ériig sittnél teft, Ha ezalatt a kalfHál rémhirprepagonda teljesen megtzű, nlk, akkor a nemzeti uoctáltsta párt hallandó helyreállítani a normális állapotot. ftlItnkeiS esetben szerdán délaött 10 órakor a bojkott Ismét megindul mégpedig az eddlgtntl nagyobb erővet é« tartani fog mindaddig, amíg a kalfoldl rémblrhalssa li^nyliól ésibe nem kapnak,
Barlln. márclua 31 (Éjszakai tele/onjekntii) Az ál
laml biztos utasllolla az Összes városi kórházakat és klinikákat, hogy azonnal bocsássák el zsidó vallású orvosaikat. A nemzetiszocialista orvosok dillalanul vállalták magukra az eloocsálolt orvosok munkáját.
Berlin, márolus 31
Berlinben m» dél óta folyamatban vannak a zsidó üzletek elleni Intézkedések. Kölnben a zsidó bírákat és ügyvédeket átmenetileg védí-írlzetbe vették. KOnlgsbergben a zsidó bíráknak és Ogyvédekn, i megtiltották, hogy törvényszék épületébe lépjenek.
Holnap délelőtt 10 órakor a nemzeti szocialista Oieml sejtfönökök-nek valamennyi zsidó üzletben a nem zsidó munkások is alkalmazottak risztre kithavl munkabér H flzetis kifizetésit kell kteszkbzSInM.
A zsidó alkalmazottakai felmondd!) Idő nilkll el kell bocsátani
London. «án«l*«l
A Reuter Iroda waeliingtpM értesülése szerint u Egyesült AllMOk* kormánya barálságns és udvarias formában latbavell befolyását, hogy elhárítsa Németországban a zsidók ellent gazdasági hábotul.
A newyorki egyeaült német társaságok eleihangu táviratot Intéztek a birodalmi kancellárból, melyre Lammers birodalmi államtitkár a következő válásit sürgönyMe: .A német zsidókkal, mint minden más állampolgárral is, a nemiertl kormányhoz való állásfoglalásuk szerint fognak bánni. A nemzeti szocialista párt védekezési mozgalmát a külföldi német zsidók magatartása váltotta ki"

Az ál- fizetés kifizetései kell neszKozomioK. vanoiin ... _
.\'Jfr íj- .............. ■■■■■■••■■........•"\'.......maaaaM—aaaawaaai
Éjszakai postarablás Veosésen két halottal
Pénkkre virradj éjszaka két\'.betörő ki akarta (oszlani a vecsésl postahivatalt. A posztoló ctendOrök meglepték a betörőket, kik közül az egyik revolvert rántott és agyonlőtte a csendőrökkel odaérkezett Kiss Kálmánt, a vecsésl nyug. iőjegyző Hát; a Jegyzők Á\'vakáza tliztvlselö-
~aa\\jrniWinJ"*Wi ~ iV*"» *"l"i — ■ »■
(ét. A bsndita a csendőrökre il három lövést adott le, de a sötét hivatalban a golyók céit tévesztettek. Erre a csendőrök Is legyverOkei haazníllák, vaktában lőttek és az egyik haramia hollan bukott a padlóra. A másik betörő az ablakon ál elmenekült. Az agyonlőlt bandita
Málé István vasesztergályos. Ennek zsebében levelet találtak, miből kiderült, hogy a másik betörö Schallt Sándor újpesti rézöntő. A villamos-végállomáson ezt is elfogták, de az sutótaxibó1 kiszállás körben megszökött. Schaillnak Újpesten háza, Málénak Rákospalotán villája volt, látszólag mindegyik szolid életet élt.
Ausztriában feloszlatták a Heimatschutzot
Osztrák katonaság megszállta a blrtenbergl
Bécs, március 31 Dollfuss kancellár a mai nappal Ausztria egész területére klmondolla a köztársasági védelmi szövetség feloszlatását.
A Utalom Indokolása rámulat arra, hogy a védelmi szövetiég államcsínyt kísérelt meg, alaku\'alal és tag|al az elmúlt években Ismételten megzavarták a közrendel él nyugalmat, különböző erőszakosságokat követtek el.
A szociáldemokrata párlvezetöiég tudomásul vette a védőszövelség f(l
oszlalásáról szóló hivatalos átiratot és ugy határozott, hogy a holnapra és holnaputánra hirdetett munkás-tttntftéseket IrfuJJvr, a rendek! ellen pedig törvényes formában fog panasszal fordulni a közigazgatási bírósághoz.
Bécs, március 31 (Éjszakai telefon/clentés) A szervezetek feloszlatása pémeken délután 5 órakor kezdödótl. Oiszelüzés seholsem volt. A rendelet nagy nyugtalanságot kellelt a vidéken, de a katonaság mindenhol fenntartotta a rendet.
tölténygyárat
Böoa, raárolu* 31
A Hirtenbergbei) végrehajlott katonai műveletről szóló Jeleotést illetékes katonai körök msgerőittik. E szerint ma éjszaka a szövetségi hadsereg egy százada megszállta a löllénygyáral Az el|árál célja állítólag védelmi Intézkedés az Ismeretes fegyverszállítások ügyéből kifolyólag még ott beraktározott fegyverdtlo-mdnnyal kapcsolatban.
Az eljárás oka álll\'ólag az, hogy a munkásság meg akarta szállni a gyárat.
. j-i.i-iL üiru ii "...........**\'
JIMUU t Hl"."UH >HVr»-|-|1~>~l~l"l\' - -!----.....* - -................
Tltulescn Párlsban tárgya! és cáfolja londoni alját
MacDonald lapja szerint
Párta, márelrai\'81
(Éjszakai telefonjelenlét) Tilukscu pénteken délután hosszaaan tárgyalt Daladler mMiszterelnökkel, majd tá-VQzásakor kijelentette az újságíróknak, hogy tévesek azok a híradások, amelyek iervezetl londoni útjáról szólnak/ Egyelőre nincs szándékában Londonba uiasni.
revízió a kis
Londoa, márclua 81 (Éjszaka! telefonjelentés) A Reuter Iroda Jelentése szerint Tttfitescut a Jövő héten várják Londonba, ahol, hlr szerint, elöad|a kifogásait Mussolini (ervével szemben.
London, március 31 (Éjszakai telefonjelentés) MaeDo-natí személyes szócsöve, a Nrw
államok érdeke
Lelter Írja: Mussolini javaslstának főtétele abban rejlik, hogy az együttműködésre és a békés fejlődésre helyezi a súlyt a vasököl politikájához való visszatérés helyeit Ha meg lehetne találni a módjdl a békés revíziónak, akkor épp a kisállamok lennének a legnagyobb hálára kitetszve. Európának megnyugvásra van szüksége és ez csak a nagyhalaknak közti megegyasás alapján WKtségcs.
ZALAI KÖZLÖNY
1.
paAl JÓb i-iportregtnye: A Habsburgok trón nélkül
Az élő halott és fia, az „ukrán hetman"
A Habsburgok lengyel ága teljesen ellengyelesedett - Kiroly István főherceg, Frigyes főherceg tkcse Jenő »««} * évek Ha magival tehetetlenül fekszik zaybuschl kastélyában Vilmos főherceg regénye
roly Albrecht gazdálkodik. Szerelemből nősült, a avéd király főudvarmesterének leányit, Badenl Lajos brngytí vette feleségül. A gaida-ságol fellendítette, különös előszeretettel vezeti a blrlok halalmaa sör-gyárát ét a zaybuschl tör ma a legnépszerűbb egész Lengyelorszig-ban. A háború után akli* katona volt a lengyel hadseregben ét mint ezredes egy brigádot v«ín/clt. Síiv-vel-lélekkel lengyel »o1t. Vitézül harcolt • botaevlala Oroaioraiág ellen. Politikával nem loglalkoilk, euládjával keveset érlntkexlk. A Habsburgok sorsa eit az ágat általában nem érdekli.
Nemrég hírt adtak a lapok arról, hogy Moscldű Ignác, a lengyel
copyright
Százötven esztendő telt el azóta, hogy a Habsburgok mai dinasztiájának megalapltó|«, Márta Terézia örök álomra hunyta le azemeit, de ez a máit él évszázad elegendő volt ahhoz, hogy a família szerleszóród-jék az egész világba és a Habsburgok hihetetlen akkllmatlzálódására Jellemző, hogy ezalatt az aránylag rövid (46 alatt négy nemzetiségű család keletkezett A loscsnalak egy ideig szivvel-lé-lekkel és nyelvükben is olaszok voltak, a Holburg és Schönbrunn lakói megmaradtak tipikusan bécsieknek, az óreg József főherceg utódai Izlg-véri» magyarok, Albrecht főherceg Hetedik gyermeke pedig ma már teljesen lengyelnek számit.
Károly István főherceg, a lengyel ág feje ma 73 esztendős, mérhetetlen vagyon ura, — de esztendők óta élő halott. Teljesen béna, mozdulatlanul fekszik a lengyelországi, zaybuschl kastély egyik napos szobájában, szellemileg tökéletesen friss, — de még egy korty vizet sem tud meginni. Csöveken keresztül táplálják. Az ósszeomlás után a független lengyel állam elkobozta a birtokait. Ötvenhétezer hold egy tagban I Kitűnően kezeli mlnlablrtok voll. A spanyol király Intervenciójának eredményeként a ujm — Lengyelország parlamentje — Károly Istvánnak utóbb visszaadott mindent.
Károly István hálából a lengyel tudományos akadémiának tlienítezer hold földet adott. A birtokon ma a legidősebb liu, a 45 eszlendős Ká-
koztársaság elnöke meglátogatta Károly István főherceget zaybuschl kastélyában. Ennek a látogatásnak politikai színezete voll: a lengyel államfő ezzel akarta dokumentálni, nogy a hivatalos Lengyelország, fiának tekinti a Habsburgokat...
Károly István felesége, Márki Terézia főherceg nő a Mibsburgok toscanai ágából való. Ma 74 esztendős és színién súlyos beleg. k szive nincs rendbea Bsdenben él a főhercegi pár legidősebb leánya: Ék-onora Mária Immaculata, aki I. Ferenc József engedelmével morgana-tlkua házasságot kötött: felesége lett Klosz Alfonz fregsttkapitánynak. Annak lde|én feltűnést keltett, hogy
amikor a főhercegnő fírjének, Klosz fregattkapitánynak grófi elmet kínáltak lel, » tengerésztiszt ezt, visszautasította J
és kijelentette, hogy nincsen más vágya, minthogy nyugodtan éljen a feleségével. Károly István nővére, Mária Chrtsttna XII. Alfonzo, a
VÁROSI MOZGÓ
Landi
■a ÁVE CAESAR
ffisxereplAJa, ■ lafl-uiliébb filmoaillag
AVE CAESAR
Péntek, szombat, vasárnap van műsoron
mostani spanyol ezk irály édesanyja volt.
A lengyelországi Habsburg-család fejének ösázesen hat gyereke van. Odahaza Károly Albrechten kívül csak Leo Károly tartózkodik, ma 40 éves. Szintén szeretemből nősüli, édesanyja udvarhölgyét, Monfole msrqulset vezette 10 esztendővel welölt oltárhoz. Ezt a házasságot a család egyenrangúnak ismerte el. Leo Károly aktív ulánua-kapttány volt, ma a gazdaság vezetésében segít bátyjának. A két lány: Rtna\'a Mária és MechttlM Márta lengyel főurakhoz mentek nőül.
A legfiatalabb gyermekük, Vilmos főherceg ma
számkivetésben él és nincs Is remény rá, hogy engedélyt kapjon a lengyet kormánytól a visszatérésre. Vilmoe főhercegről beszélték, hogy a lengyel trónra aspirál. Pedig nem igaz. Ma nyiil titok, hogy még a hibora alatt Vilmos ét Ferenc József megegyeztek, hogy győzelem esetére önállóságot adnak Lengyelországnak és Károly Istvánt ültetik a lengyel trónra, azonban Vilmosnak más ambíciót voltak. Az ö regénye szorosan összefügg az ukránok sisbadságmozgal-roival.
Wasyl Wyszewanev név alatt élére állott a háború után az ukránok szabadságmozgalmának éa fegyverrel a Kezében harcolt Lengyelország ellen. Az ukrán hadsereg főparancsnoka volt és — ha a forradalom sikerül, akkor Vilmos ma mint ,Ukránla hetnanja\' a kis ország trónján II."..
A szabadságmozgalom azonban balul ütött ki éa Vllmosnsk menekülnie kellett. Ma hol Párlsban, hol a francia Riviérán éL Nem nősült meg. Elegáns, Jómódú fiatalember, mindössze 38 éves. Atyját menekülése óta nem Utta, anyjával Baden-
Amor profanus
(Régin; 1DU-MI) 72
Irtai SZABÓ ZSIQHOND Már kilenc óra volt és dobogó szívvel számllgalta, hogy mikor lehelnek Itt Mar az oxigén-ballonok Is egyre jobban ürültek és Monos-tory elkészítette a műtő asztalt a szomszédos szobában. A gyermek állapota folyton rosszabbodott és az őrs mulatója kínon laaiuiággal haladt előre. Voltak olyan percek is, mikor kékre vált a kistiu ajka és arcát ónszínű sápadtság futotta át. A sivító lélekzés la abbamaradt éa ebben az ldegörjitö csendben a grófné szlv-dobogáta megállt éa azt hitte halálos rémülettel, hogy már Itt a vég. Az orvos hideg vízzel mosta a kis gyermek testét, újra sustorgott sz oxigénét levegő és a beteg megint kinyitotta lezárt azemhéjalt. Ez a kétségbeesett küzködés megdermesztette a grófné lelkét, torkát az lazo-nyat fojtogatta és gyermeke rettenetes kínlódását látva már-már azt kívánta, hogy mindennek vége le-
EDe mikor egy u|abb roham a a gyermek mozdulatlanul t, eliszonyodva felsikoltott, ereje végkép elhagyta és ájultan rogyott
Monostory karjai közé. Az orvos csak egy pillanatig tartotta karjaiban. Az Imádat és a leggyengédebb szánalom szállt szemeiből a megtört asszonyra, aztán lefektette a pamlagra éa betegéhez sietett. A gyermek leslét erős köhögés rázta, de mlnthi lélekzése vslsmivel javult volna. A grólné felnyitotta szemelt és zavaros tekintettel, bágyadt hangon kérdezte:
— Él?
Monostory megnyugtatta és odavezette a gyermekhez.
Mát tlz óra leié árt az Idő. Rövid nyugalom után újra kezdődött a gyermek rettenetea küzdelme. A grófné kétaégbeesetten ragadta meg az orvos karját, heves sírás lógta ej és mintha támaszt keresne, fejét lehajtotta Monostory vállára.
— Irgalmas isteni — jajdult fel, mit gondol, kibírja?
Monostory megrendülve etlől a kétségbeesett fájdalomtól, önkéntelenül az ég felé tekintett és mintha most már csak onnan remélne segítséget, hstlun mondta:
— Bízzunk a jó Istenben.
Ismét elmaradt a gyermek lélekzése.
Mindketten fölé|e hajoltak és ebben az Idegölő csendben alulról felhang-zott az autó motorjának zúgása Es
mintha a beteg meghallotta volna, erejének teljes megfeszítésével létek-xfttat vett.
— Megjöttek I - ujongott tel a grófné.
A sióba ajtaja kinyílt és Boér tanár lépett be assislensével, legutolsónak Solthy gróf, aki halálsápadtan, reszketve megállt az a|tó elölt.
A tanár a gyermekhez eleteti
— Egy pillanatnyi veszíteni való Idö nincsen I Elő vsn készítve a műiéihez? — kérdezte Monostory!. • As orvosok egy-két perc alatt ledobták ka báljaikat, magukra vették a mütóköpenyeket és már hallatszott a máaik szobában mosdókeKk súroló hangja. A tanár Idézőit és Monostory az alélt gyermekei karjaiban vitte be a másik szobábs. A grófné térdreeseti sí üres ágy elölt és a párnákra hajtva fejét, azavaknélkül feljajduló imába fogott. Solthy gróf kábultan, megdermedve állt és nem blrla tekintetét az üres ágyról ellor-dltant.
Egy örökkévalóaáglg lartó negyedóra telt el Igy. Egyszerre léptek halistsiottati a szomszéd szobából. Boér tanár Jelent meg az ajtó nyílásában. karjaf között tartóba a kis
grófot, aki halványan, bágyadtan, de egyenesen üli éa kék szemeivel rámosolygott édesanyjára.
A grófné éles sikollyal ugróit fel és slrvs-kacagva csókolta kis fiának és Boér tanárnsk kezét
— lslenem, Istenemi Csodát lettét I — kiáltotta — a gyermekem éli Moaolyog Isi Oh édes, egyetlen kicsi fiam I
A világhírű sebész szemel könnyesek voltak. Elhárította a hálálkodás! és óvatosan lefektette a kis gyermeket.
— Asslstencem, Kovács doktor Itt fog maradni a gyermek mellett és elvégzi a további kezelést, -mondta.
Valamennyien a gyermek ágya körül llllak, aki csendesen feküdt párnáin. A legőszintébb hála siaval szálltak a tanár felé. Al asslstens leölt s beled ágya mellé éa ügyelte téiekzését.
Monostoryva! nem törődött senki. Még várt egy Ideig, de amikor Iáit* hogy a tővírosi orvos elfoglalta helyét a betegnél, távozni készült.
— Legalább kipiheni magát, kollega ur - mondta Jóakarón Boér tanár.
(Folyt kör.)
wajEdüu
auuu g.OZLOWT
hB, szokott tslálkoznl, gond|ai nln-c«ntk, mert Zsybusch Igen sokai vwedelmez...
A lengyel \'i\'61 raé8 csak egy M«zelet feljegyzés van: Károly IdvAn családja b«rco1 legerősebben izon, hogy Albert főherceg házáénál iu lsm«je el » Habtburg-crtlád. Ha ugyanis « « harc ti. H„d jár, akkor jogilag Frigyei !ö~ lutceg halaimat magyarországi birtokaira Károly Itlván lőhercegnek, frigye* főherceg öccsének gyer-mekei, lllelve ezek leszármazottai larlhalnik igányt.\' euk • Habsburgok tőrvényei álapján ét „tm a magyar |og tierinf, amely porganallkus házasságot nem lamer.
Képkiállítás
Tegnapi Hámunkban már hírt idlunk arról, hogy nevet magyar festőművészek eredeti alkotásaiból kiállítás nyílt meg Fő-ul 11. szám alatt. Alkalmunk volt a tárlatol megtekinteni t gyönyörködve szemléltük B emeletnyi magaiUgban felhal-mozolt szebbnél-tzebb képeket, 01-m feitőmüvétz válogatott fettmé-nye mintegy 200 drb. van liléteten elrendelve keretekben. A mull évben rendezett városunkban tárlatot Perenczy Jfatef, • izaton lula|do-non igen szép tikerrel, de ei az anyag a Uvalylnál it hatalmasabb, nívósabb, étért hlattük, hogy al eredmény nem marad a mull évi mögött. A sikerhez nagyban hozzálátni a tulajdonol megnyerő modora. Nem erőtztkot, tárgyllagoi te előzékeny tájékoztaláttival nem befolyátoljt ■ vevőket t Igy min-denki a neki legjobban teliző képel vásárolhatja. — Iványi OrOnfeld,
1 kereskedelmi miniszter magából kérette a kanizsai kereskedő-kongiesszns elnökségét
Ai elnökség nagykanizsai Nagykanizsa, uárctua 31 Hogy a nagykanizsai kereskedő-.kongresszus nem lesz pusztába kiállolt szó, afelOl nem volt kétség. — Mégis Örvendetes az a gyors figyelem, amivel a kereskedelemügyi kormány kísérte az ország kereskedőinek a végeken történi megmozdulását.
Fablnyl kereskedelemügyi miniszter április 3-án, hétfőn délután </s5 re
tagjai It meghívót kaptak meghívta a kanlztai kongrestzus elnökségéi hogy tőlük, mini legille-léketebbektől tájékozódjék a magyar keretkedelem kivántágairól, > hozott határozati javallatokról ét eszmét cseréljen velflk a megvalósítás lehetőségeiről ét módozatairól. A meghívást a kongresszus elnökségének nagykanizsai ta?jal is megkapták ét közrjok többen fel ls fognak utazni.
Nagykanizsa és a Balaton nyári menetrendje
Nagykanizsa szerencsétlen fordő-vlszonytl tnlndeu tavasszal aktuálissá teszik azt a problémái, hogyan lehetne városunkat közelebb vinni • Balatonhoz I Ezen kérdésben a .Zalai Közlöny" már Ismételve tanúságot lett a helyes megoldás eszközeinek alapot ismeretiről ét a kérdés gyakorlati megoldásáról, miért U kérem, tzlvetkedjék az alábblak közzétételével a már rég várt eredményt várotunknak elősegíteni.
Vitatni sem lehet, hogy tKanlllt, Herkules ét az Idővel létesülő Merkúr melletti strandfürdők mellett nagy számban lesznek, akik a Balatonra járnak, már pedig ezt
bármily gazdaság) viszonyok között it cuk ugy várhatjuk, ha • közlekedés gyakori, gyort ét olcsó.
Tud|ák est az intézkedésre hivatottak ls ét ennek következményekép a nyári menetrendtervezet kérdésében a kereskedelemügyi mintatér a három balatoni vármegyéi értekezlelre hívta meg. ahol a MÁV Igazgatósága It értesült Dunántúl városainak és községeinek uon óhajáról, hogyan lehetne a balatoni kirándulókat alkalmat Időben ét olcsón a Balatonra vinni ét haza-izállltanl. Az értekezleten Zalavármegye főispánja It siót emelt Zalaegerszegnek a Balatonnal való |obb összekölletése érdekében, ami köz-
A nehéz gazdasági viszonyokra
való tekintettel
cipőárainkat
il.." "
számoltuk kl, hogy
minden vásárolni
szándékozónak
hozzáférhetővé te gyük húsvétra cipő-szükségletének
nálunk való
beszerzését
Araink a tok kOzfli: Női trottőr ét magastarku dpók
p 1380,1280,11*80, ft.
9-80, 7-80, \' « ö" NŐI bőr divaldpök
P 13-80, 12-80, 11-80,
10-80, 9-80, » "" Női lakk ét antilop dtvatclpók
P 14-80, 13-80, 12-80, H\'80
Férfi félcipők P 13-80, 12-80, 11-80,
9-80, \'w
Oyerraekclpők m..r P 2\'—t«U Ezeken kívül na.y raktárt tar unk női , férli- ét gyermeke pö kfllBnlegeaségekböl stb.
Nézze meg kirakatainkat!
uergciy, \\jciaci, ív— t\'""./.----:—.
luszkó, Vlgh, Vlskl, Neogrády, Acs, Beregi, Cterna, Kolottváry Uitz, U|-vári ét még tok művész válogatott festményeiből valészlnüieg Isméi sok itt marad Kanittán, m*r ctak azért ls, mert az árak a szokásos műkereskedői áraknál jóvsl alscsonyab-bak s emellett kedvező Hzetésl feltételekkel vásárolhatók meg a képek. Olvasóink figyelmét felhívjuk a kiállításra, még azokéi it, akik nem szándékoznak vásárolni, mivel a tárlat vételkényszer nélkül megtekinthető s Így a művészet iráni érdek-lődők költségmentesen fejleszthetik művészi Ízlésüket. <—)
A nagykanizsai ref. templom
építési munkálatai már serényen loly-nsk. A templom elhelyezkedése a Rozgonyl-, Kölcsey- ét Hunyady-utcák ős tzetzOgeléténél kialakilandó léten már tisztán kivehető. A Vtaty Barnabál tervezete alap|án k\'srnlő modern-stilü templom képe 10 fllllr-ért képeslevelezőlap formájáhao a Králky-tőztdében kapható a templom slsp javára.
ELADÓ
BoncodtOlddn, (Zalsmejye) Zals totyi mellett Alsóbsiod vssutillomiitól 8 percnyire szép ház * szobás lakással pidzíitf épületekkel, niev íyümtSI-
I.M3WC1 LJ-OI D«llolc». - -<>
tózet 5C00 Q-81 elsőrendű síintólo d érdivel. 3000 O-Ot szép plne<« «z41S (• gyümölcsös évi 50 hl. bor, I vaiwn eytlmftlcstermíB. Azontúl ítvehstő. Érdeklődni t.het: Nímeth Jézse*, PSp«. T&kstt ti. ». a.
,„„ cipőáruház Na«yk«nlx»», M-ut 2

vetve várotu1 sk la elónyére ezol-gálhalotl vol
N.gy vár .. ..fsunkat ta|not, nem követi az . sdmény, mert tehol sem olvactuotunk arról, hogy a forgalmat és kirándulási lehetőségei előmozdító /egy/tutrll. vtgy dcsd havi UrUtrll uó esett volna, tői « meneirendlervezet tem váltja be a I hozzáfűzött reményeket 1 . Alkalmam nyílt az alábbi menel-rendiervezetet megszerezni, amely eltekintve a Keszlhelyre indítandó és onnan Ide hefutő molorotoktól, hallgat a Balalon felől és felé járó molorvonalról, de megállípilbatí, hogy még a Uvalylnál la rosszabb, meri pl. Balalonmárláról a lürdő Idényben háromnegyed 7-kor haza | kell InduInL
A tervezel tzerlnl: Budapnt feli:
Hajykaiúuiról Indul: tzemély-I vonst 0 30, gyors 6 10, személyvonal 8 45 Kaztfulyre személyvonat 11-32, személyvonat 1430, Keszthelyre Idény szerint 1715 és 17-SO, gyort-I vonat 18-24.
Budapest ftM: , Nagykanizsára itkttlk: személyvonal 4 35, személyvonat 7 27 (Kessl-jlrUtiÚZ.. hely lelől), gyors 1130, személyi l-"* I vonal 1307, személvvonat 16 07
(Keszthely felől), személy vonal 2007,
gy°" 23 50 Or.H.* Orttr.OgrM
ZALAI KOjLONY
i .tprilh I
április 6 in less Itflot a négyére fcniódó itelky-Sohllobter contra Higykanliu kártérítési perben
NttjkvdZM, mirclui 81
A gjóri Htalky—Schtichler ctg, mtot limeretti, UitMM pert indító* Nagykaim ilto ellea, jsert * csatornázási munkálatoknál — IIC-rinla a váwa késodllflllgl mlall —< 84 nappal tODOat kellett dolgoznia, mint (mennyit « szf-Sdés kikötött. A cég 104.348 pcngOl kö-hM a vároaíól. Nagykantzaa várói vezetőcége hajlandó volt egyezaégt utón 24.000 peagöt {elajánlani, amit • cég azonban nem fogadott el, Kö. négy étt Myft nak ez a per, rnaly-ben tegnap volt az utolsó polgári törvényszéki tárgralts dA Henriig Alfréd torvényszéki duók. polgári tanácsa elölt. Nagykanizsa magyal várost dr. Sabjin Gyula HiiH0gyé« képviselte, mlg a felperes céget dr. HKka Imre gyOri ogyvéd. EIOadó Mri.tfc Imreft László.
A peranyag ismertetése több mini így óráig tartott Az épilksséa alatt blioafoe tervváltoztatások: történtek. Hogy érie-e kár a céget. errevonit-kozétsg kihallgatta a büóaág. Varga József uakértöl, akinek nézete aze-tlnt csak 10.000 P kir érte a telpem. céget. Megállapítást nyert a. per folyanán, hogy a várót utólag mdtU olyan fóttmmhVtat, amitek •m wHa* a mnMMU. Tény, kogy 1928-ban a vállalkoaó cág már kisebb munkásapparátuaaal dolgoiott. Mlndaionáltal — mondia Joi István: szakéHt —ufUW a. kéeedatem kfWIrtt\'i oéfteiMre tnri.
A törvényszék etre Unfamlnlaz-Irt tanácsúé szakértőnek adta U ez
■ . ■ .. ■ . * 11 veiemenyezes vegeit, varga
szekértőt véleménye: ai tow mtn-
kdk, amiket a ctg vigzett, kiuMlag
mmiéha munkák a dertU ktvtk-
A Wról referátum után dr. Sab|án Oytth klfctenletle, hogy Varga szak-értő tévedésben no, amikor ait átHlja, hogy mind szerződéses munka volt. A cég eredetileg 440 aspra adta be ajánlatát, de a város est tul hosszúnak tartotta éa ait mondotta a cégnek, hogy ereket n
munkákat 3S0 nap alatt oalnálja meg. Csak akkor lehetne tehát kárról besiélnl, hogyha a cég a kalkulációiét 360 napra eszközölle volna, de 6 440 napos kalkulációt lett, Irv ól károsodás a hosszabb munkaidővel nem érte. fiz a UrOl-mény perMntt — jelenti ki dr. Sab-|án. A város egyébként minden tekintetben azon volt, hogy a cég 360 nap alatt késien lehessen, ezt, mint akkori polgármester, eskü alalt la kész bizonyítani. A naplóbejegy-séeskinam felelnek meg a valósáp nak ugy, ahogyan be vannak állítva. Kár egyáltalán nem állapítandó meg és a költségek kölcsönös megszOn-lelését kéri
Hacker Imre dr. hosszabb beszédében kifejtette, hogy a cég nem hibás a késedelemben, tehát megilleti a kártérilés. Ellenzi dr. Sabján-nak, mint volt polgármesternek a kihallgatását
A bíróság ezután tanácskozásra vonult vissza, majd dr. Hennlg Alfréd törvényszéki elnök enundálta, hogy az \' -Mel a bíróság április 6-án fogja "alrdetnl.
Hagy húsvéti vásár*
szenzációs olcsó árakkal
Griinfeld férfiruhaáruházban
Kteimst ftzáUlé épülőt.
•/ /-
Legelőkelőbb hazai gyapjú-„ szövet-gyár lerakat a.
naifln mértékutáni osztály.
Óriási választék! Fővárosi nívó!
Emlékeztető
Apr. S, 5, fi. Aí lir. Lednyegytet
Kyermckelóadiaa a színházban. Kft. 4. Böjti konferencia a fehér-teremben 6-kor (P. Rónsl György.) Apr. 4. A zeneiskolai tanárainak Brahms-hangversenye 9 órakor.
— Legdlvatoiobb férfiszöveteket
olcsó áron SchUUnil vásorolhatjuk.
A„HELLAS
ti
harisnyagyáp reklám-akoiája 1
Minden vevő, aki 3 pár „Hellat" gyártmányú harisnyát vásárol - 30 napon belal - I drb. ridikMt kap ajándékba a „Hollas"
harisnyagyártói
RStter András
divatára UzietMwn i» ■agykanizoa, FA-ul 3. tzám.
Tavaszi divatbemutató
Naorkanlaaa, maratna 31
A hirtelen beállolt tavaszi esó dacára zsúfolásig meglelt tegnap estefelé a SchtttM A ruhát nagyterme érdeklődő hfllgykOzónséggel. Az Idei divatbemutató Isméi meglepetést hozott, ötletben, Ízlésben és főkép olcsóságban pesti nívót mutatott be a SchMs Áruház. Elegáns tavaszi köpenyek, könnytt ruhák kerültek bemutatásra, egészes hihetetlen olcsó áron. Szinte érthetetlen, mlljen olcsón tud nu már a hölgyközonség öltözködni. Ez lehel a titka annak, hogy a rossz gazdasági viszonyok ellenére annyi jólöltözött hölgyet látni a városban. Valóságos hivatási tölt be e tekintetben a SchOIs Áruház és Igazolja azt, amit lapunk hasábjain állandóan hirdetőnk: ne vigye a kart Utal Mxiroig pimit a Jtivdrosba, meri mindent megtakllluit Idehaza is.
— KSztisztvlaatM réssír* rendkívül aMajrOs bútorvásárlás! atka-lom. Modem berendezések, tökéle-tes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sót kanatnentwes it. kaphatók — KopoMn bútoráruházban, Horthy Mlldós-ut 4.
Versenyen kivü! állnak cipőink,
kivitelben, tartósságban és olcsóságban!
Női pántos Nő* regatta és pántos Antilop divat áttört P 6k80 P 780 köröm dp4 Pirsa ^ P1280
Férfi fekete fél Férfi barna fé!
P 7\'80 p 8*80
Ha nam kapta voftta k*xhez, «ahr«san rnogköldjök árjegyzékünk**.
Hiltényi Sándor és Fia ripMáza Nagykanizsa, Főút 2. (Városházpalota)
N.
jatt tafo >•
ZALAI KÖZLÖNY
MAPI HÍREK
napirend
Április I, «««b«t
iMmil katollkm: Hugó. ProtMUef:
Városi muzeum js Könyvtár .rttv. cŐertttM é« vssénMp dálaléu tö-MI
mi\'ftj; ,„„; rr«i»i» SM gjt>«iw>«»
ftgsgac
ktddtn cgéss »P
trianon
liln" a vthwtan. Kiáltás «»», Mm dsrgéeuva Zivataros vtS«íl"iN Hit meg kell haliul
Aae»3evllá««ek: , \'
ÍJaiágot Magyaroraaágaakl
Véráatatott földnek i
Panaszos alráse,
Te°á*rt>e áradó Uinii vizek árja, HÍ™ vlad meeau Széles e vllágulk: Igazságot Magyaroreságnakl
Könyörög az érád, Vtrághlmea rétek, Hol eioellult régjn^
UlgázoU^SKöo^^
ípüsJgS*&agjtrortiágnak1
Ének ex alkunkon, Lelkünk vágyódása, Haldoklik sóhaja. Gyermek Imádsága, Ült mef kell érteni As agées világnak: Igazságot Magyarorazágnak I
A megváltás hite, Jövőt váró álmunk,
Ráfi Magyarország, Hégl boldoeeágunk Zokogva kiáltjuk
Oda a világnak:
Igazságot Jagyaromágoakl
Dr. Wlnlthmé Hurikéul lioéml
- (Háti István tábori pltpOk lelkigyakorlatait) a plébániatemplomban befejezte. Mindhárom este teljesen megleli a templom tttfl-hsllgstósággti, a tzentély a hitközségi képvltelöletlűlel tagjaival. A püspök beszédei Jótékony ttntokánt hatollak hallgatóságára éa az élet za|láaáben bcpotoaodoU lelkekről leverték a mindennapok porát, hogy nitán feludltaék aiokat a húsvéti szentségekben. A kOiOi gyónás má ette len, a közöt áldoiáa vasárnap reggel 8 órakor.
- (A kórházi bizottság) ülésének második napján Weltt Lajos dr. elnökölt. A kétórás ülésen a hon-riadalmas stiláris módosllátok miatt cuk négy iiakasil tudtak letár-Oatni. Lényeges váltoiás nem tőr-NoL -
- (A kath. fértlliga) ma este 7 órakor tart|a rendes havi Mta-JGveteléé.
- (Dr. Wlnklír ttrabbl eló-adása Péftett) A Mcs((V<yfc)ii|a: Hatalmú és előkelő közönség gyűlt össze a* Izraelita hlfkOiség dísztermében, ahol a Mit/hot kulturmstlné-|ának keretében Dr. Wlnkltr Ernó hegy kanizsai löribbl Urtotlelóadásl: „A uldósdg erkölcsi hivatása* címmel. Walkmleln Zoltán dr. lórabbi meleg papi üdvöiléu után lépett s dobogóra Dr. Wlnkler Ernó, aki hatalmas tudásul, ragyotf szellemességgel fejtegette a zsi^i ethika ét vallás alapproblémáit s mutetott rá a zsidóság magasztos erkölcti missziójára a világ népeinek történetében. A kiváló fópap előadását a közönség nsgy tetszéssel fogadta, beszéde közben sokszor zúgott lelt tápé e előadása megtartáu.ulán lelkes ünneplésben részesítették. Ungtr Mihály, a kulturbizoltság elnöke mondott kötzönetet az eg/esDlet r.e-Dr. Wlnkler Emilnek, aki
______>htn megmutatta az ulat,
melyen a zsidó iljuságnalí haladnia káli.
- Minden Ideális nő ét (érti húsvétra .Ideál\' cipót visel.
ige ii ■áJMegtigekaél, epekő I ét sárgaság eseteiben a természetes tatM láuet" keserűvíz a ha>i szervek működéséi élénkebb tevékenységre serkenti. Klinikai lapasztalatok gazolják, hogy az otthoni ivókura különösen Eetásos, ha a Fereao láuet vizet kevés forró vízzel keverve, reggel éhgyomona Isszuk. A Férne loztel keserűvíz gyóayszet-tárakban, drogériákban és füszer-ttzletehben kapbaló.
— Helyrclgazltáa. Lapunk pénteki szám.ban közöli özv. Frk Jánosné elhalálozásáról szóló gyász-hirdetésben ai engetzteló szenimlse-áldozat nem mint közöltük, hanem /. évi április M 1 én ia 9 órakor lett megtartva.
ön sem Kivételt
ön la megnyerheti • BOO.O**, esetleg *00.0«0 pengőt főnyereményt, ha oulálysorsjegyet
Itf. Hlrsc&ler Miksa
ou/dlyaortfegy ttíKláruBÍtóaál veu. Hutait április 7. éa IQ-én. m
asora/egy®* dra -"
Egész 24 P, lét 12 P, negyed « P, nyolcad 3 P.
— (Az Izraelit* Leányegylet)
Jótékonyoélu előadása nagy érdeklődén keltett KaniztakótOntégében. A vároe egész közönsége érthető kíváncsisággal várja II április 3-ra jelzett bemutató elóadást. A helyi szerző, kinek nevét Utókban tartja a rendeiöaég, báromlelvonásoa revfl-szerű, énekes-láncos, irredenta szép-egekben bővelkedő dtrabja már tjjeten készen áll á hemutatáira. Felejthetetlen Ulványt fog nju|tenl a virágokkal dllzilelt színpadon megjelenő, ragyogó virágjelmezekbe öl tözOII 116 gyermekazereplö. Díszlet festők, ruhatervezők éa rendezők buzgó hada állítja lehellégét a ti ker szolgálatába, melynek a szegények foglak tutajdonképe ni haunát látni. Jegyek elővételben már kaphatók a színházi pénztárnál, az április 3-iki, este 6 órakor kezdődő előadáara.
— k waut ^tlhfl-^— a olme annak as érdekfeszítő kis regénynek, mely u elmúlt héten | lent meg « Nyil leg-ujabb aaár»ában. - Hósa egy minden agvalurtaága meUett la ulmpaUkua béré, aki alteregója eegttatgével orránál lógva vesetl hoessu Idén kareastöt a rend éreéget. hogy végül továbbálljon aie-relmeeével éa asial a millióval, amit a hiszékeny, kiskaliberű emberektói merteti Aazlányl Karoly Izgalmas ke regénye minden traűkban kapható, ára 10 fillér.
— sejtör közaáf pótváeára április 3-án, hitlón lesz meg tartva.
hotkí. continkntalk abbazia
a SAVOY-türdóvel és .trendd.1 szemben, Abtazta tymbb Myée. A legWWMesabb m^ern komfort - A legtöbb aioba ferdíazohávtí. - Síját 3 tenntazpélya -Uirage. - Ellátás már napi 33 llrátóL iái: 0t«......
Felvllágotllással szolgál:
mar napi jj ..
Baáepeet, VI, AWíi-y -t «♦. -á«.
MEGHÍVÓ.
A Budapest Székesfővárosi Takarékszövetkezet
vezetője: Hor.áth Károly ssp
ismertető előadást
tart a koa.zul.jár.tu épitáml fcBIosflssSli megszerzési lehetőségeitől Arrllta a-Ais, vaeáPMP d. e. Vtl2 órakor a PolaAH Esiyl«t, délután Vs4 ó-akor PotB*rl 01—.ókBr nagylmrtében, melv előadásokon minden érdeklődőt szívesen lát az lgai|atátá«.
Belépte dijtalass. 1H| Nagykanizsai főmegblzott:
Flaeoh LAuló, KBIomi utoa tt. •
— (A fémipari txakttkola ápU»-Ipari tsnlolyamának vizsgája)
Pénteken tartóttá vittfájál a nsgy- t
kanlxaal m. klr. fémipari szakiskolában a III. építőipari téli tanfolyam. A vizsgán ott volt Dr. Kritkf István polgármester, KUáíj Sándor műszaki tanácsnok a tárót (áttérői, az Iparteetűietet Kertén Büá alelnök, a mestereket PtUtp Józaef át Kedmenecz Jenő ácsmesterek képviselték. Levizsgázott összesen 17 növendék Inolay László lgazgstő elnöklete alaA. Meg kell állapítani, hogy a növendékek szépen megbirkóztak a nehét vizegaanyaggal. Általános Jeles osztályzatot kspott 4 növendék, általános Jót 5, etégaé-gut 3, egy tanK. jyból javMáata van utaillva 5 Különös emiittat érdemelnek a növendékek rajul. A vizsga Inotay Igazgató lelket buzdító uavaival véget ért, köszönttel mondva a tanfolyam ügy buzgó tanárainak.
— (A Szent Uoaa Leányklub) sorozatos bójil estjei közül t negyedik, vitárnip, áprilii 1-án ette léi 7 ónkor lesz s Missziósház nagy-termében. A beszédet Ltkia Józsei hittanár mond|t. A műsort navtltt, ■ ét zenetzámok egétzltlk kL (Az OHE eHSterJeutéte « Wtlkó-Bgyben) A W.lkó-léte llk-.vldJCló ügyében at OHE véleményt adott be a nsgykanlzael törvényszékhez, a legutóbb hoiott határozattal kapcsolatban, amiről t Zalai Közlöny már betiámoll. At ettter-jesetás sz OHE ét AlsódnnántuU Htteistövet kesét nevében 80.000 pengő értéket ajánl fel a kvótáid, hitelezőknek ét erre való tekintettel kéri a likvldáclót eljárásnak 1834. |unlut l.-lg való kiterjesztéséi, hogy tt srdőkitermelétt «Wg lolyttlbst-aák. A törvényszék szombaton délben tárt ülésen határoz.
_ (A KÁOSZ évi MtgyWéte) A ntgykaniiul K .retkídelral Akal-mazottak Egyesülete április 2,-án, vasárnap déluián 3 őrikor tartja rendet évi közgyűlését, ttuelyen u országos központot Egri Artúr fogja képvlselnL
Í| A budapesti áraknál ís alacsonyabb árakért árusítok a husvétí I ünnepek alkalmára, hogy a legkevesebb pénzű vevőimnek • • is alkalma legyen húsvétra vásárolni. Arakat nem hirdetek, mert a köztudatban wan, hogy a leB-olcaóbbaat árusítok. FUíSt dlVaiCSamOK.

ZALAI KOZlOWr
MMMr-
A MfTkKMlXMl ««t»Ot!)lót
önkor +I1Í «l« » +»«
MIM R<ggal Uaila. délben (• t%U borult ágkoNMai.
ÍmMd»y: Reggel díltaM délben in énakkaletl ott (tijiukuí tlMnUMil »
FIIMa, •>•■•« Mí >*rkaM.
I\'i........................................
— Tavaszi n«l kabátokra alkalmat külön legeaen síép szövetek láthatók aoSMUt ÁrmMx kirakataiban.
— Cl pikOIOnlegea séfek napoiiti érkeznek az „tópU" clpóáiuházba.
SPORTÉLET
Vaaároip Itthon J*\'**"1 " NTE futballcsapata
NTE -Szigetvári AK A tavaszi azaonban szebbnél; iicbb eredményeket elért NTE futballcsapata vasárnap limit honi pá-lyán |átsilk a bajnoki pontokért. — Bár a bajnoki tabella álláia uerittl 4 tlizta ponttal rezei ai NTE él, bajnoki poildója ázlnte m-gl\'g t-hatatlan, mégis mlndtn Mir. levő mérkőzése érdekeinek rautaHoilk. A szigetvári caapit jeltnleg nagy-aiertl fotraíbm un, amit Igaiol a vasárnapi dombovári VOOE elleni 3: l-es győzelme. Az NTE ri\'kyn kéltül a vasárnapi \'aldkoiáira, mert tavaly lavasizil S:0 arányban le-gyézte S Igelváron n aatádetekt miatt 7 emberrel kiálló NTE-t.
E mérkSzéi tehát reváns |ell gtl és reméljük, bory a |elenleg nagy tormában levfl NTE-nek ilkerOi I* a kolcionl vlsatall etnle, A m\'rköiéa d u. 4 Ankor ke didik Rlköezy kaposvári blrú bíráskodása mellett.
KOzgazdaság
(-) Vásár Nagykanlzaán. Az
április havi országol nagykanizsai váaárt az Idén április 4 én tart|Ak meg. Eróa felhajtás várhstó.
(—) Vásárt hlr. A leienyel váaart február 24-én a rosai idö miatt nem lehetett megtaiUnl. Helyette április 27-én pótvásár lesz.
Basa tliaav. 7ö-o« 14-23-14 45. 77-ea 1430 14-75, 78-ai 14 75 -1400, K-m 14-90 -15-05, 110-aa I5-10-U23. dunán-tüll 7»0| 1.350- li»,7T-ea l*6»—13 80, 7s-« íjso-tm 14-00 1415,
80-a» I4 15--I4-S0, rou 7-40 75t» tak. irpa lOOt-ll-OO, ab 840 8W, jeti 8 68- 87S, korpa 0-0® SI5
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen ló édesanyánk, anyósunk (a nagyanyánk
özv. Frk Jánosné
I a>. Wokonn Mária
elhunyta és temetése alkalmával |6es6 részvétüknek klfe|eiést adtak és lemetéaén megjelenni szívesek voltak, ezúton Is hálás koszonetet mondunk.
A gyászoló család.
; , \\u\\fii "í
a viaó illatszertárban (Fö-ut .14. szám alatt) VAOÓ ESŐRE cégtulajdonos vezetése alatt
aWapesüBÉSZirttlWt
Ezen országos hirtl áritfiáz budapesti áraiban .árusításra kerülnek: , " \' , ya Játékériik, diumO, 0»o0-, poraaHán é* hárf»rt*.i cikkek. J \'
illatszer, pipere éa kozmetikai cikkekben ugy»n*x a hatalmaa választék, mint eddig. " v
Szenzációsak a „Minden térflj 08 filléres" osztály reklámcikkei és pedig 5 csomag tollettpaplr, 5 csomag papírszalvéta, fatálca, evőeszköztartó er-ős fémből, nagy fayaitc tésztástál, főzelékestál, 2 nagy fő fi bögre, fali sótartó, zománc palacsinta és fánksllW, tortasdtő fémből, 17 m. ruhaszárltókptél, kenyérpirító, nickel tálca, bevásárlási kosár, ételtakaró, talpas üvegtál, kézipartvis, nyeles szőnyegkefe, parkette-kefe, tojásszeletelő, 3 drb selyem ruhaakasztó, fardőszobagyékény stt>. stb. ,l*,4p>
Exénktafll még órlisi vélawtékl
■udapaall ikrák I
Tekintse meg Uzletemet és kirakatomat minden vételkényszer nélkül!
96
18*3. április 1.
I \'" . SMU táitol
Pirfi 10 W/i, Uwdm 1777, NaMn 517-79, Brünet 72M. Mitoao aé-SC, Madrid 43-77\'/!. AnjUrtKO JC8-70, Biriin 11340, Wian lífi. Slófll J-75, Prá|l 1937, Varsó 58«, Sudap«t Belgrád 700. aaÉwrast J08. 1 I.;wí).tlloiH \' \',wr , .u ■ i Iwzetl laak leviM-ártolyaaal VAUTTAlf DEVIZÁK
Aatat. 23005-231 25 Belgrád 800-H-40 BWlla l>6«>-I3fr«) üiQuai TO16-70-74
_____ laUllll 34t-34S
DoUáz 5TO-IJOÖ73-IJO Kot»oll. »7JO-M 20 odai. 22-30-22\'50 Londoe 1956-10 72 I. 229 231-25 Madrid Zloty 64 20MT0 Ul 340-3-44
Ura
Mátka I3STO-I3M0 NorráflOOtDO-tOl 00
ScUll. —1---\'—II
Sválclt. 11070-111 « Svádk 10340-104-40 ! Wiw dearing árfolyam ».454,
Herléitáaár
PathalUi 024, eladatlan 794 - Oió-nndO CMO-O^S. ráttatt I1X), iz»
IrOd rendű ^■02-1-06,
ojAitooan-ioiflo
PÉfi 22-33-2247 Prága 18*00-1701
Saéfia 4-OM27 Stockb.i03fi0-104 40 Vtmó (MM-(M 70
Wt« —,— _
Zdftcb llMO-111\'40
áz nj osztAlysorslátékban o| szerencsét Hozunk!
Myllian. vagy tttokban, • ItTifiOO
de mlnanya/an nyerni izereteénk.
Vásérólja meg sorsjegyét a huUs előtt a
M.KIR.DOHÁNYNAGYÁRUDÁBA^
Horthy Miklóa-ut 8.
m I. Címre Uffynlfttu!
MELCZER üvegkeroskedés
dett köiép 0«2-(rt4. könnyű aa0-0"88, \\-%t> rendű ör«f ~ *
Cxem 0-75^-OTO, •zaloniu
U MfllUJU U
Orag »» OS4 Hri >70, angol IHIiÜ 1.1-naíyban 1-25-1-M, ulr 1 38 -145, hua liO-l-Sd. Mlxrtía IÍ4-1J2.
Kiadja a ia|itula|«oaoa KOi|axd«Mgl Rt. Outanberg Nyomda <s Oeiiaiat Lapkiadó Váltatata Nagykanliaáa,
Pdeiéa kiadó: Zalai Károly, nlararban iaielon: Naaykanliaa 78. saáix.

l^nlakk romrlt.i klttafem ablak.lt éri lótálláual. V«m hipi, Váro*ái-
S
palota.
IrWafall .M* lapunk khtfdhllraU-
lában.
OaUlbB
baaár.
aO«4« «la4*. Armniii-
Haualll rákit feaMk. Mlrkau Ktlály-ata Sti <W
UH a.larak laiUéH\'átttákMWi\'m\'-dttl mndalkk u\'áa már 1 «WaWi. Putaa Rínaa. Zriayl MUWa-a. 5«. (Batw-
a*<tyid mSm. 1 IC"
na
Kxwts IWI\'»«»«iat. Ctm a kiadó-htral.lban. •< - -HM
vtMaB«rtr«ie» ». tiiaiu Ui wr
Ml Hznl t>« Havai, BMvöl tér 8.
Szenzációs olcsó húsvéti edény é» üvegáruk árusítása megkezdídOtt.
A t. vevókOiönsíg » legjobb érut vásárolhatja moat a legolcsóbb árakon. (Tömeg é« selejles árut nem tartok).1
Étkezó készletek 6 személy
különféle mini
24-SOl SMO, 34- P 15 50
10 50, n-so -130, MO - 8\'5P
n I
Teás készletek 6 szeraélyra gyönyört! mintákban
Tésatáa k\'az letek 6 azeulélyre
Sandwlch készletek 6 szem. Csiszolt flveg kísztatek 6 személyre
boros, vliea vagy ilköröa
Siltemépy készlet Uvef, 6 személyre -
Teás cséaze aljával, gySnyórO mintákban P*H«
6 vlzea pohár t s.JX
Óriási válaszlék minden egyéb cikkben igen olcsó árakon.
Tekintse meg kirakataimat, látványossági
„ 5 96 „ - 2-10 „ 3-66 * 2-9Ó ; * n —i-45
n i—\'90
bb>«i»k«t etodó. Ojanyk malii ajánlkoxlk plmodoni SaUI toány ScMgonTj:
PETI SO
Répa. burgonya, tengeri, rét, henlikk. sloIÓ Hb., veteményea, vlrá£5*^gyD-
karital, _
vilóan alkalmfi nllro«t(imntráeía B c4lWí- 5 és -tO k(W kii e«>mi golálban ia iorgalopka kar«L
Oyári<4rSan kíjfató:
OrsiágJózséfcégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tár 10,
(A ktríaág wtHMl I .(ismertetők dijuU^ leadalkMá"*
Nvomalotl a laptulaidonoa Köigazdaaád R.-T. üuknUrg Nyomda 4a üílialal Lapkiadó VállalaU könyvnyomdl|aban NagykaaUaán. (faklöa nil«he»elö: Zalai Károly-)
78. évfolyam 75. irim IfatvksdlzM. 1933. áprlll, 2, v.sirn.p__Ar, 16 flUér
zalai közlöny
.... \'OLITIKAI NtHLAP ]
KSSSt^^^j^Xd Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos SIS^V.\'ÍÜ&.m^^\'ÍÍ
* Anno Domini!
Megnyílik ma a Szent-Péter leoiplom lwlaUzotí szenlkapuja és a Szentatya átlépve rajta először .Bíkél és Boldogságot" hirdet az egybesereglő zarándokoknak...
Az utóbbi\' napok politikát eseményei a megújhodott OlaMorszásr és az újjáébredő, megfiatalodott Örök Város telt terelték a világ politikai érdeUMé^él. Rómában fogadalmat tett a yilág két legerősebb hatalma a béke melleit. S • Szentatya is a béke reményében hirdette meg a Szent Evet, Krisztus tizenkilenc évszázad előtti kereszthalála emlékére. Bárha ez u év meg hozná a mindenki által óhajtott békét, a világra nehezedi válságok megoldását s az emberek és nemzetek közölt a szeretetet éa egyetértést.
Anno Domini I Az Urnák az esztendeje volt\' 83-ban is, kerek tizenkilenc századdal ezelőtt. De akkor I mai gallkakas helyett a rómaisas szárnyal csapdosták véresre Európa, Ázsia és Afrika népeinek testét, mert Rómát imperiátista törekvések töltötték el, mlként.raepepiág Franciaországot és a Kisantant országait. Ennek következtében vészét blrek szállnak az tWben. Kattognak a gépek, • fegyvergyárak éjjel-nappal tizemben áUnaK a puskaporos tornyok roskadoznak a felhalmozott lőpor alatt, mely ha kirobban, szen-vedée és klpok között pusziul el az egész müveit világ, s nem maradnak sem győztesek, sem legyőzöttek.
Igy volt azonban ez tizenkilenc századdal ezelőtt is, amikor Róma milliónyi lakósságát rabszolgák légiói szolgáliák, kikel legyőzött országok fiaiból szedtek. A földeket, a barmokat már akkor is elrabolták a győztesek. A kincseket sem hagyták meg s az elűzött királyok trónjaira despota helytarlókat Misitek, akik sanyargatták a népet. Már akkor is szegénység volt a földön s mig a gazdagokat a fold minden java szol-
fálts, addig a szegények talevelek özött megbújva várták a hajnalt. A hajnalt, melyen elhangzott a kiáltás: .Elli Elit Lamma sabaklanl?" .Uram I Uram I Miért hagysz magamra engem ?
A pusztuló Róma már magán viselte minden fénye mellett is a dekadencia legyeit • az ősök tiszteletének sárba taposása tombolt napkelet prostitúciójával s ledér divatjával. A pusztulás egyenes utjain írt már Róma, hol a vezetők hallatlan pazarlása válságba sodorta az államot, melyen már akkor is csak migas adók kivetésével tudtak segítem Ideig-óráig, ami végtll a nép és az ország elszegényedéséhez vezeteit
S ime, tizenkilenc század multán Európa népei kezdik elveszíteni hegemóniájukat a világ felelt. Pusztulás « dögvész fenyegeti országaikat, meri a népek sorsának gyeplői embertelenek és istentagadók kezében vannak, akik elvakultságukban a Mborak Ördögével cimborálnak S mindez cspk azért, mert hol a sasok,
hol a gallkakasok ter|e»ztlk H Imperialista törekvésekben szárnyaikat s béke helyeit, Itlzbeborltva a világot, hónapok *lslt Megsemmisítik évszázadok kultúráját.
Anno Domini 1 Legyen ez valóban a Te esztendőd Uram I Aki a vizet borrá válloztattad s öt kenyérrel és két hallal ezreket megvendégellél, aki lecsillapítottad a háborgó tengert s Magad is dicsőségesen feltámadtál. Tégy csodát I Szüntesd meg a kétségekel, oszlasd el a tornyosuló fellegekel. Hárilsd el a villámokat.
melyek lecsapni készülnek a puskaporos tornyokba I Hozz békét a világnak és Tégy igazságot I Pihentesd el a fegyvereket, de nyisd meg mi-előttílnk Is az lgéretföld|ének kapuit, miként előtted is megnyíltak a Mennyország kapui. S óvd meg nemzetünket, nehogy a pusztulás csirája hajtsa ki szikleveleit az őstelevény-ből s éhínség, testvérharc, vagy gyűlölet lakjék Kánaán földjén.
Anno Domini I Ez a Te esztendőd Uraml Te pedig mindent megtehetsz I Sorfa Károly
miatt a politikai rendőrség az egyik berlini banknál zárolta Einstein bankszámláját és 25.000 mirha h téka értéktárgyat, miamiul A003 márka írtéka készpénzt lefoglalt.
Zitáiknak nem adnak ki útlevelet
Berlin, ápr. 1 (Éjszakai telefonjelentét) A halóságok megakadályozzák, hogy a zsidó lakosság kolfoldre utazhassék és ezérl a zsidóknak nem adnak ki útlevelet.
A román zsidóság Hltakozáta Bukanst, Apr, 1 (Éjszakai tekfonjilentés) A romániai zsidók szombaton este 7*80 órakor mtafca tevékenyegüket felfüggesztették, tiltakozásul a németországi zsidóbojkott ellen. Felszólították a rabbikai, hogy a zsinagógákban tartsanak tiltakozó Istentiszteleteket.
A magyar nemxetiexoc/altilák diiz/elvényt nyaftotlak át Htí-Urnák
Berito, április 1 (Éjszakai lelefonjelentts) HUter kancellár szombaton fogadta • magyar nemzetiszocialista párt kél képviselőjét, Meskő Zoltánt és Atfandrl Rezsői, akik átnyújtották neki a magyarországi nemzetiszocialisták díszjelvényét.
A revíziót alkalmas Időben kell végrehajtani...
Párta, április 1 (Éjszakai telefonjelentés) A revízióval kapciolatban a következő érdekes megállapítást teszi a flrpuW/gue: Arra kell törekedni, hogy a revizlól alkalmat Időpontban, a jog szabálya! szerint kell végrehajtani. A háborút követő Időkben Tardleu tette a legártalmasabb kijelentést, amikor ezt mondta, hogy a revízióra sohasem kerülhet sor, mert azt Franciaország mindig ellenezni fogja.
A harmadik gyilkosságot is rábizonyítják a feleséggyllkos Szlkorára
Gyöngyötön a rendőrségen mag jelent Horváth Róza malomlulejdo-nosnő és bejelentette, hogy a fele-séggylíkos Szikora Oyula első feleségét la meggyilkolta. Ugyanis Székesfehérvárott Silkora első feletégé nek temetése után S/.lkora Oyula két felnőtt leánya a legnagyobb titoktartással kOzölte vele, hogy anyjuk nem természetes halállal halt meg, hsnem apjuk ütötte ugy meg, hogy sérülésébe belehalt.
Vácon került rendőrkézre a megszökött ▼ecsésl postarabló
aki beklsérése közben Ismét szökést kísérelt meg
Vác, április t
Ma délután 2 óra tá|ban vitéz Harmat! István rendörtOrziőrmesler benézett az egyik kiskorcsmába és szeme megakadt egy férllu, akinek szeraélyleirása megegyezett a keresett vecsésl postarablónak u egyik lap képesmelléklelén közölt fényképével.
Bement ■ gyanús Hlsejfl tértihez és rászólt, hogy:
— Ugy-e, le vagy SchalU Sándor?
A férfi szó nélkül felállt az asz-
taltól és rövtd Idő ulán ezl mondotta: — Igen, in vagyok I A rendőrőrmester azonnal megbilincselte az elfogott betörőt. Útközben az egyik mellékutcán Schaili Itmét szökést kíséreli meg, de a rendőr elfogta és bevitte a kapitányságra, ahol dr. Oírtg József rendőr-fogalmazó előtt szintén beismerő vallomást tett. Az eBogoll betörőt ma, vatárnap reggel álkltérlk a budapettl főkapitányságra.
A kiéli rendőrség épületében agyonvertek egy zsidó ügyvédet, aki rálőtt a nemzetiszocialista védörség egy tagjára
Németországból a zsidó lakostágnak tilos külföldre utaznia
Berlin, ápr, 1 A zsidóüzletek kiközösítése a birodalom területén mindenütt pontosan 10 órakór kezdődött Minden zsidó-üzlet e\'é valamint olyan hátaknál, ahol zsidó orvosok és ügyvédek laknak, rohámosztagosok ét védő. csapattagok áltak fel falragatzokkal, amelyeken ez a felírás volt: németek védekezzetek, ne vásároljatok zsidóknál. Azokst, akik ezekben a helyilégekben vásároltak — kifütyülték. Számot váróiban a ztldók zárva tartják ültetőket. Horogkeresztet lobogó a hannoveri szakszervezeti épületben Hannover, Április 1 A németországi zsldó-bo|kollal kapcsolatban ma reggel az Itteni szakszervezeti épület előd kél te-gédrendőrt állítottak lel, akikre kevéssel megjelenésük után az épületből rálőttek. A segédrendőr azonnal viszonozta a tüzelési és erősítés Igénybevétele ulán behatollak a házba, ahol kutatást rendeztek fegyverek után. Időközben karabélyos
rendőrök körülzárták a szakszervezet épületét és etdlUdk a kijáratokat. A házkutatás még tart. Az épületre a lakosság ujjongása közben felhúzták a horogkeresztes lobogót. A bojkottmozgalom ma reggel Hannover városában ls tervszerűen megkezdődött és eddig minden zavar nélkül simán folyt le
Meglincseltek egy ügyvédei, aki rálőtt egy nemzetiszocialista védőrre
Klet április 1
(Éjszaka! telefonjelentés) Schumm zsidó ügyvéd és körjegyző tegnap rálöll Achthatter Walterre, aki tagja a nemzetiszocialista védörségnek. Achthalter életveszélyei állapotban szállították a kórházba. Schummot letartóztatták, de a felbőszült tömeg behatolt a rendőrség épületébe, ahol megOUe a korjegyzőt.
A rendteeig zárolta Etnttein tanár bankszámláját
Boriin, Április 1 (Éjszakai telefonjelentés) Einstein tanár amerikai németellenes agiláclója
ZALAI KÖZLÖM\';

7\'
// ■t\'f
Hasznos tudni
|j hoir SCHHIDTHAUBR
Sr> Q32ÉGEDke«rtTtoe
nemcsak a legjobb természetes hashajtó, de kiöblitési szerepénél fogva gyorsan eltávoü Ja a káros bak\'ériumokat a szervezetből.
& 48-as szoborra
a nagykanizsai származású Schless István Ausztriából 55 pengőt küldött A Zalai Kbzlíny-ben olvasta tz akciót és nemes magyar szive sugal-lalál köveive ityroódon óhajl|s részéi kivenni városa hősi emlékének felállításából.
Dr. Potlyondy Józsel 20, dr. Ropoch Aladár 5 pengőt adományozott • tzobor-alapra.
A 6. honvéd gyalogezred tisztikarának adakozása 26a90 pengővel gyarapította az alapot. Schniizer ékszerész 4 és dr. Schlchtanz István 2 pengős adományával az ezred volt 48-as tényleges taglalnak gyűjtés, összesen 675.73 pengőre rug. Az ezred áldozatkészsége és ügybuzgó bekapcsolódása az akcióba valóban példamutató és minden elismerést megérdemel.
Ktskanlzsal adakozás (összesen 21.50 P).
Arnsteta Sándor 2 1\', Kovácn UK*. Anek Ferenc, Városi 8andor, Tóth J6-zsel, Dávldovtca György. Kies László, Szilaj ka Perenc. Kiss György, Dolmányos Józset. Gábor György ipeakó) Szelni László, Baa Károly. Ptánder György, Qölleez Forenc, Be] Plc György, Sielt Ferenc 1-t P. Horváth Mihály 60 fillér, Gozdán Józsel. Balogh György 60—60 ttllér, Gárdonyi Géza, Bzv. Falts JÓMetoé, Dani Jioos, Farkar János, Knautt György. Faragó látván, Herja-vetx Károly 50-60 !., Ba] József, Jan-kovlcs látván. Kuzaner László, Lenko-vloe Feronc, Németh Jánoa 20 20 t.
Pactalak adakozóm: Barthoe Izsó 2, Horváth J&ooe, Papp András. Mlikó Károly, ösv. Németh Aodrásné. Kámán Ignác, Povtos István, Vlda látván, Kar-
dos Lajos, I.ugojtl Sándor, Horváth Imre. Clrákl István. Kámán Ferenc, Horváth István. Varga Gyula, Agg Jósért, Négy Károly. Papp Károly 1-t P.. Hlnó Jfr zsel, Horváth Fereno. I.ugosl JózMl, HencsI Imre. Kis János, Kovács István, Szabó István, Böröcz JánoH, Kámán Károly 60—ISO l, 8zabó Jánoa, Horváth Márton 40-40 !.. Horváth Antal, Papp Lajos, Deák Imre, Honoséi Józaet 20—20 t., Neubauer István 16 tlllér.
Zatalgrkeiek gyűjteti: Kámán István. Törn e Józset, Tömpe János t—1 P, Bobes Józsot. Slnkovlcs Lajos 60—W I„ Tóth Mihály, Németh Károly 20-20 1.
1833, április 2.
PAAl JÓB riportregénye: f\\ Habsburgok trón nélkül
őszinte és igaz portré a legitimistákról
Amilyennek a kízSnség elképzeli őket is •milyen a\'Mtfg-ban a legitimista propaganda Ausztriában - Gyéren H\'W\'M gyűlések a heurlgereknél - A legitimista mozgalom mfalunk
— Javíttassa meg, ala-kttassa át rádióját a Transdanubiánál.
Copyright A legitimisták mozgalmát, főké«t a határokon tul, még az állagnál műveltebb emberek Is ugy képzelik el, hogy hatalmas szervezel, ellátva bőségesen fontok, dollárok és frankok millióival titokban felfegyverzett hadseregekre támaszkodva készitl elő a Habsburgok számára a restaurációt.
Mennyire más a valóság, mint a fantázia h.U
Legitimista mozgalom csak két országban van : Magyarországon és Ausztriában. A kellőnek azonban nincsen szoros kapcsolala. Mind a két mozgalomnak a célja közös: restaurálni a Habsburgokat és C$ól ültetni a trónra. D« amíg a rtagyar legitimista mozgalom, amelynek élén Csekontch Iván, Hunyady József grif,
I
VÁROSI MOZGÓ
Landi
Elissa
■I AVE CAESAR, főszereplője, ■ l«g-uftkibb filraoelllaiB
IVE
még ma vlszavonh^tatlanul van műsoron
Amor profanus
(Regény 1814 Ml) 73
Irta. SZABÓ ZSIŰMOND i2.
A gyorsvonat zakatolva haladt kérésztől az összekötő vasúti hidon és Margit néma teklnlellel nézte a hid vasgerendáit, melyek szövevényes hálózatban tűntek fel az ablak előtt Ugy érezte magái, mint a szárnya-szegett madár, melyet biztos röptében ért a vadász golyója. A verőfényes levegőég kékségéből lezuhant a porba. Közvetlen a cél előtt aujtott le rá a katasztrófa és ez a hirtelen jött csapás elszédítette, összezúzta, elvette gondolkozási képességét és most akarat nélkül réveteg pillantással ült helyén és nem tudta, hogy ezután ml kövelkezhetik. A vonat megállt a pályaudvar üveges halljában és Margit, mintha a többi utast utánozná, gépiesen leszállt a vasúiról. Nem volt semmi célja semmi elhatározása. Felült egy kocsira és mikor a bérkocsis megkérdezte, hogy hová hajlson, csak ugy lalájomra mondia : — A városliget felé. A flakker-kocsis megértően hunyorított a leányra, mini aki t jdja, hogy
hová mehet a ligetbe hajnali ölkor egy ilyen magános szép leány. Jókedvűen csettintett lovain k, aztán uras trappban megindította szürkéit. Végighaladlak a reggeli álmát alvó városon, a csendes utcákon, ahol csak egy-két korán kelő munkás tért be a pálinkamérésekbe, elértek a liget elhagyott fasorai közé, még egy rövid hajtás, aztán a kocsi megállt egy tarka homlokzilu épület bejárata előtt, ahol az erős reggeli napsütés dacára még égtek a villamos Ívlámpák. A kocsis bizalmaskodó, barátságos pillantást ve elt a lányra és egyenesen tartott ostorával a kapubejárat fölötti felírásra mutatott: „Jardin Parisienne".
Margit felnézett és megismerve a mulatói, bosszúsan szólt a kocsisra:
— Hajlson további
A kocsis fejcsóválva engedelmeskedett.
Már a liget külső részei felé jártak és a fiakkeres még mindig nem tudta hová tartanak.
— Ez a fehérnép alighanem öngyilkosjelölt, — gondolta aggódva — ha tovább akar menni, én leteszem valahol.
A vízloronynál meg is fordult és a Slefánia ulra tért. Néha visszanézett utasára, de az (mélázó tekin-
nzián az arisztokratákon kívül Sán-dai Pál polgári frakciója állatuk, Oltói csak magyar királynak képzeli el, Aasztrlá nélkül, addig at osztrák legitimisták egy oMtUtimeyar monarchiáin ábrándot/ok.
Magyarországon mliKlen psrla-mentl párt tag|al torában ott találjuk a legitimizmus képviselőit, Ausztriában a legitimistáknak parlamenti képviselői nincsenek és egy csomó különböző nevű é« célú azervtzel harcol • restaurációért. Igen szerény anyagi eszközökkel é< még szerényebb keretek között. A két mozgalomnak eddig egyetlen közös akciója volt: a steenockerzeeli száműzetésben élők segélyezésére megindult akció. i-a.
A magyar mozgalom egységesebb és Itnpozánsabb, az osztrák szétágazó és belső harcokban éli ki magát.
Két tábor halad különböző utakon. Az egyik, amelynek névszerinti vezetője Hohenberg Miksa herceg, Ferenc Ferdinánd legidősebb fia, az úgynevezett .Blsernt Ring\', amelynek ügyvezető alelnöke Wletner meghatalmazott mtniazter, a sajtó-hadlszállás egykori főnöke. Ebbe a szervezetbe 27 bécsi ét egy csomó vidéki egyesület tafozlk, ködöttak a leghatalmasabb a ,Relchsbund der Östirrelcher\', amelynek három-négy szobából álló irodahelyisége Is van. Az utóbbi egyesületnek Dankl vezérezredes áll az élén. Pozitív munkát csak ez az egy szervezet végez: ez bonyolítja le Zita és Ölti ausztriai postáját, Jattat/a 11 a levelekel is ajándékokat Steenockerzeelbe, kö-szönt meg az ajévl, névnapi, szüli
r-*
tettel ült a kocsiban, mintha nem Is törődne vele, hogy merre járnak
— Talán csak hajnali sélakocsl-zást tesz — mormogta a kocsis — ugyiálszik visszamegy az állómásra.
Az Iparcsarnok táján Margit megállította a kocsit. Kifizette a viteldíjat, aztán útitáskáját kezébe fogva rátért egy gyalogúira. A kocals megcsapkodja lovalt és gyorsin tovább hajtolt.
— Nem vagyok bolond, hogy tanúskodjam a rendőrségnél — gondolta. 1
Margit cél nélkül haladt a kanyargós sétaúton. A reggeli órákban senki sem járt a ligetnek ezen a részén. Az ut egyik kanyarulatánál leüli egy padra. Gyönyörű nyári reggel volt, a pázsit fűszálain gyémánt-cseppenként szikrázóit a hajnali hármai, a levegő üde és illatos volt, a felkelő napot köszöntő harsány madárdal szólt a tükrök és fák sűrűjéből, minden, ami körülvette az élet diadalmas hymnuszát zengte, csak a leány szivében honolt a lemondás és a halál keserűsége.
Hosszú ideig ült ott, mintha mozdulatlan szobor volna.
Arcvonásai megmeredtek és tekintete kifejezéstelenül szegeződött a napfényben uszó pázsilra. Egyetlen-
egy gondolata volt, mely befészkelte magát agyába és megismétlődött a végtelenségig.
— Minden elveszett 1
A letört szerencsejátékos agyát béniló fájdalmát érezte, aki éjfél körül már visszanyerte előbbi veszteségét, már nem remélt óriási nyereséghez jutott és hajnaltájban egy rövid kárlyaforduláakor egyszerre elveszted mindent. Éa ebben a porig való lezuhanásban, melyben éleie minden reménye, minden ábránd]a meghiúsult, ebben a lesujló veszteségben csodálaiosképen nem Solthy grófot, hanem Mqnostoryt okolta.
— Ha szerelme Igaz lett volna, nem jutottam volna ennyire--gondolta újra, meg újra. — 0 az oka mindennek, hiszen 6 csalt meg, a gróf csak gyáván megfutott, tőlem.
Már Itt is feltűntek a liget reggeli sétálói, az ásványvizüket ivó öreg urak, akik poharukkal kezükben szabályos léptekkel járták az utakat Margit még mindig helyén üli és már régen felköltötte egy arra posztoló rendőr figyelmét. Már harmadízben ment el a lány előtt ét vizsgálódva tekintett iái Margit megí. rezte ezt a fürkésző pillantást és kellemetlen érzés lógta el annak tu-dalár-, hogy figyelik. (Folyt B>1
jygjgrtoL
ZALAI KÖZLÖNY
Imakönyvek
Kegyszerek, Irodapapirok írószerek, legújabb tavaszi divatlapok kaphatok
Ofenbeck Vilmos
könyv, papír H Írószer-kereskedésében. „„
tésnapl gratulációkat h Inttzl azt az akciói, amljntk eredményeként Ottói eddig száznál \'óbb ausztriai község választotta mg díszpolgárinak.
Az .Elaerae, Ring"-nek hivatalos lapja is van, a» „österrelcher" és ennek kiadásában jefínnék\' meg azok a fekete-sárga fedelű kalendáriumok, amelyek a hagyományokat vannak hlvaiva ápolni.,
Külön utakon halad az a szervezkedés, amelynek élén Walf Gusztáv ezredes ált. A szervezet cime .Kai xrtreut VMkspartet". A Habsburgok uonban, jóllehet makulátlan embernek tartják Wolf Ousztávot, a pártját nem tekintik eléggé erős szervezetnek és <na kétségtelenül Wiesner tekintheti\' a Habsburgok leglllm megbízottjának. A kit szervezkedés kMtt elvi ellenUlék vannak
Amíg a Rtlchsbund der öster-rekher a restaurációnál Igénybe akarja venni a kereaztényszoclallstákat, számítva arra, hogy az osztrák hitlerista - mozgalnik ellensúlyozására áz Ausztria Önállóságát véd6 keresztényszocialisták kénytelenek lesznek nyíltan legitimisták lenni, addig Wol/f ezredes azon az állásponton van, hogy a mai keresztényszocialista párt forradalmi alakulás és ezért mon-arehlsta Ideákat nem reprezentálhat. A Wleur pártja: a Jintmestké, a Wol/f pártja a kispolgároké. A kü-lömbség közöttük nagyobb, mint a szocialisták éa keresztényszocialisták közölt. Wolíf ezredesnek la van lapja, a .StoelstwAr", helenklnt háromezer példányben Jelenik meg.
A két szervezet kötelékébe tartozó sok-sok kis organizáció nefti egyéb csöndesen politizáló aszlaltárMság-
T
nil, amely.,ek tagjai felváltva más-más heurigernél Jönnek össze, ahol egy flrlll bor, vagy pohár sör melleit hallgatják a szónokokat.
Bécs mindig bor mellett poltlizált és azok, ákik a külvárosokban, a hosszú rudakra aggatott zöld koszorúk mögött csöndesen bólogatnak, voltaképen nem sajnálnak az elmúlt idökbfll mást, csak a déli kaluna-bandát, az udvar éleiéhez tapadó fényt és pompát, amivel együtt el-
tűnt ennek a gyorsan fejlődött városnak az életéből az a gondlalan-sig és kedély, amely a császárvárosnak mindenkor tipikus bélyegét adu.
Van aztán Bécsben még egy legitimista nlfezgalom, ennek karaklere horvát és leRdenciája a legitimista jellegéből lassankint kezd veszllenl. Suikotlc Ubornok és Peicevk altábornagy állanak a mozgalom élén, amelynek kimondott célja: vissza-
Megkezdődött a
74-ik
olcsó tavaszi vásár
SINGER
DIVATÁRU HÁZBAN
Meglepő olcsó árak!
Mindenki tekintse meg vételkényszer nélkül.
Magyai. g y *r t s«s t
„TERTA"
alpssooss\' oaiMikti
Éfi
védjeggyel. Árban és minőségben minden külföldi gyártmánnyal felveszi a versenyt Ha Terta evőeszközt veaz, olcsón Jól vásárol.
Gyártja: Telefongyár\'R.-T. KaphatO a Jobb szakOzletekbenl
állítani Horvátország Önállóságát, lehetőleg a Habsburgok Jogara alatt.
A legitlmisU szervezelek nagyrésze álUlában klmondolUn katolikus jellegű, van közöttük egy csomó diákalakulás.
Arról már mindnyájan letettek, hogy teljes egészében elérjék a régi monarchia restaurálását és területi igényeik mindössze Déltirol némeiiakta vidékeinek legitim uton való visszaszerzésére irányulnak.
Katolikus Irányuk melleit Is a legitimista szervezetek nem nevezhetők antiszemita irányuaknak, sőt ellenkezőleg : Wiesner és Wolff ezredes határozottan kijelentették előttem, hogy amiként a Habsburgok mindenkor baráUi voltak a zsidóknak, azonképen a legitlmisU mozgalmak nemcsak szívesen lálják soraik között a zsidót, hanem tőlük telhetőleg leintik azokat, akik «l; legftimlsU mozgalmakba felekezeti tendenciát akarnak vegyíteni,
Romániában, Csehszlovákiában és Jugoszláviában legitimista mozgalmak nincsenek. Ametlkdban műkő* dik néhány szerény egyeaűtet, amely a klrályhűséget ápolja, azonban jelentőségükben ezek sem haladják meg a bécsi heurigereknél megtartott gyűléseket
- QramofonltMtxikt
olosó akotű Tranada-nubta.
Filléres húsvéti cipővásárunk megindult!
Fillért női pántos cipő
P 6 80, 7 80, 8 80, 9 801180
Áttöri kőrőm cipő
fekete antilop, kézzel varrott p 1f-Qf) talp, luxus kivitel " II ou
Ugyanaz pántosban
P11-80 és 12\'80
Filléres férfi cipő P 7 80, 8 80, 9 80, 11-80,12 80,14 50
Látogat** meg Ozlatünkat. Vidékről kérj. sok ábrával .llátott árjagyzékünkat.
Hlfitényi Sándor és Fia cipőáruháza Nagykanizsa, Főút 2. (Városházpalota)
ZALAI KÖZLÖNY
á regény Hpp-pályáíat eredménye
A> a sok pályázat, Mit" Z»kil Kfc-íőaylrodslml tippversenyére beérkezett Llzonyltja, hogy dr. Szabi Zsigmond ,^mor protanus" clmtl regénye a legszélesebb körökben ielkeBeite ti újságolva** tózöMég érdeklődését, összesen 319 pályázol érkezett be. A regény pontos beftltzitét azonban egytíltn egy tsm találta tL Tulaj, donliéppen nem la csods, inert • befejezés nem sablonos éa rabiban nem « lesz az egyei regéayalakok sorsa amit aa olvasó várna, vagy szerelne. A dijakat ennek el lentre Is kiosztjuk a legOllelesebb megoldások beküldői között. (Mikór az ,Amor prolanua" Írója a beérkezett tippek kiválogatott Javait álolvarla, mosolyogva Jegyezte megí .Ktirlyl nagyazertt léméből akár második kötetet Is lehetne trnil") Díjnyertesek:
I. dtj: egy, festmény (a aaenő ajándéka) a legérdekesebb megoldás beküldőjééi Kmn Irmáé.
II.—V. díj egy-egy tóoy»- E"**1 Halász Manóné, FBUtsQyniK Ctlp\' kióaa Jeligés megoldta és Ktss Antal nyertékr
Részben megközelíts, réesbenér-dekes megoldás volt Untát Árpádé, Mustos Mancié, BmbarUt flálrláé (Keszthely), Totola Frigyed é*.Ta-más Oyuláé.
A dijak átvehetők a szerkesztőségben.
— Köztisztviselők részére rend-kivtll előnyös bútorvásárt* -Mv-16a. M*tértr4t«n»«h*ékí
tes kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt ksmatmenttsen ls kaphatók — Kopsltln butorárubértau, Hovthy Miklós ul 4.
Aru&áx.
Ut a meggascdagodástiox!
Siessen és vegyen oszlálysorsjegyet
íff. Hirsc&ler MiUsa
o.+zunyaorsfegy /öeldruallóndl, rü-ut
Kisorsolásra kirlll 9.000,000 pengő. I. oszt. (tuntan április 7. éa lO-én.
Sorafegyek óra:
ligész a-í \'P, tél 12 tC negyed « P, nyolcad J P.
LMH <pria» 2
ZALAI KÖZLÖNY
A világbajnok
Szerénytégi mérkfzét 10:0
A magyal kezdő u/ságlrónó valami szenzációs cikkel akart irnl. Olyat, ami kell a közönségnek. Olyal,. amit rögtön leközölnek, akármilyen gyenge. Mr.\'. akiről szál, érdekli az emberekel Fellapozta az újságokat. Átolvasta a különböző rovatokat A sport ro latban megakadt a világbajnoknál. Egyszerre szenzációs ötlett támadt: meg fogja tnterjuholnl a a világbajnokot. A kővetkező pillanatban azonban Ijedten éstbe-kapott: íróval beszélt már, de világbajnokkal soha. Hogyan kell általában egy sport-Interjút csinálni? S milyen lehet ez a világbajnok ? Aki katoialtszt. És elég Jóvágású férfi. Fölényes egy kicsit pózolni fog. Rettenetes fölényes lesz Pótolásával valósággal le JogJa hengerelni. Fiúismerőseire gondolt, akik hordtak Is egyenruhát nem Is, sportférfiak voltak égy ktcstt, meg nem Is. Ellenben valahogy olyan nagyoknak és valakiknek mutatkoztak a nagyon kezdő újságírónő előtt, hogy a napra lehetett nézni, de rájuk nem.
Mindezek ellenére a telefonhoz lépett és határozott hangon kövelelte a Ludovlka napos káplárjától a világbajnokot. Egy óra múlva sikerült. Csendes, nyugodt hang beszéli a telefonba s este 6-ra leérte az újságírónőt a Testnevelési Tanács székházába, a Vivő-szövetségbe.
Ez sikerült, — tette le a hallgatói az újságírónő. De ml lesz, hu megUÍJa az in szerény, bocsánatkérő egyéniségemet ? Baj lesz Határozottan, Hogy bátorítsa magát,következőképen vázoltaa tör-ténendőket: I. Szörnyen fölényes Itsz és lekezel. 2 Esetleg kllzdel-mtll fogja ecsetelni, míg eljutott: .odáig " 3. Terveiről. 4 TIz perc múlva fel fog állni s Jelezni fog/a, hogy a kihallgatás véget ért
Az eshetőségekre Így elkészülve, állított be az OTT-ba. Először a Masz-ba ment rokonának férjihez s klrte, hogy mutassa be a világbajnokot.
Felmentek a VlvőszOvelségbe a tanácsteremben megkezdődött az Interjú. S lezajlott következőképen: ,Első a hallgatóság megnyerése," jutóit eszébe a szónoki be széd kellékeiből a szerény újság írónak. Azért így kezdte :
— Vegye elő, kérem, az óráját s mondja meg, mennyi Ideje van számomra ? Ttz vagy tizenöt perc, hogy a kérdéselmet ugy osszam be.
— Ráérek — mondta a világbajnok.
— De, kérem, egész nyugodtan.
— Nincs órám, a másik zubbonyomban felejtettem, vallotta be bocsánatkérő mosollyal.
1. Nagyon közvetlen volt. 2. Bestéit. Folyton. Az ó világos, tiszta stílusával Igyekezett megmagyarázni a vivők munkáját és életét. .Touts les grand escrlmeurs sönt aetlus," Idézte Santelli mondását a vívás Idegfárasztó munkájáról. Francia kiejtése tökéletes volt. De mikor kérdeztem, azt feleUe:
— Hát, tudok valamit.
A munkájáról azt mondta.
— Hét évig dolgoztam.
Semmi többet. 3 A lemondásokra azt feleik a kérdésemre :
— Nem Igen leientettem sok kmondást.
— Annyi nő, minek annyi nő,
mondotta többek közölt s olyan tiloson mosolygott hozzá, mini egy llzenhatéves kisleány, ha ránéznek.
4. A terveiről azt mondja:
— A kard, a magyarság Jajt JetUgénél fogva, a magyarság nemzeti sportja. Ezt nem hagyjuk, S megnyugtatta az újságírónőt, hogy az uj generáció igen tehetséges.
Ai újságírónő kétszer akart indulni, hogy megelőzze a felállást és azt, hogy megunják, A világbajnoknak még mindig volt mondani valója. Harmadszonu azonban megérkeztek a zsürlképe.Vés ülésére, az urak bemutatás ulán
kezel nyújtott az újságírónő a világbajnoknak s a lehM leggyorsabban el akart vonulni a gépírónők tektntele elöl Rohant a szobákon át. Lépéseket hallott. Hátranézett. A világbajnok sktetl utána s kinyitva elölte az áltól, kérte, hogy adja át rokonának üdvözletét, aki bemutatta.
S az újságírónő, kl magát a világ legszerényebb emberének tartotta. majdnem neki menve IfJ. Horthy Miklósnak, kl kél lépcsőt ugorva rohant a Musz-ba, teljesen lehengerelve megállapította, hogy: szerénységt mérkőzés 110-0, Je-kelfalusy György, kardvlvi világbajnok tavára. xeth Cdlth
Egyelőre nem lehet megkezdeni a strandfürdő építését
A megye nem Járult hozzá az azonnali végrehojthatitighoz
kell várni, mlg a határozat Jogerőre
Nagykanizsa, április I A nagykanizsai slrnndlürdő ügye, ugy látszik, megint defektet kapott. Nagykanizsa képviselőtestülete ugyanis ugy hozta meg legutóbbi határozatát, hogy az azonnal végrehalt-haló. Azóla elintéződött az OTT 26 000 pengős segélye Is és biztosnak látszott, hogy a tavasszal megindulhat a munka. A vármegye azonban a március 13-lkl közgyűlésen foglalkozott dr. Fülöp Oyörgy-nek és Ansorge Antalnak ezügyben beadott fellebbezésével és a városi határozatnak az azonnali végrehajtásra vonatkozó részét, mint törvénybe ütközöl, nem hsgyla |óvá. A munka elkezdésével tehát meg
emelkedik. Minthogy dr. Fülöp Qyörgy tovább fellebbez, (a megye ugyanis a fellebbezés luia|donképpenl tárgya: a slrsndlüidő \'helyt tekintetében jó vábagyta a képviselőtestület hitá-rozalát) — az Idei nyáron már aligha lesz strandlürdó a Merkúr-telken.
Emlékeztető
Apr. 3, 5, 9. As Itr. Leányegylel
gyermekelóadása a színházban. Apr. 4. Böjti konferencia a fehérteremben 6-kor (P. Rónai Oyörgy.) Apr. 4. A zeneiskolai tanárainak Bratims-hangversenye 9 Örskor.
Most is, mint mindig
legolcsóbb árak, legnagyobb választék, legújabb modelek, legjobb minőség
S&abó
Cipőárujáéban
Hortöy MIMós-ut 1. Kérem kirakataim szíves megtekintését!
Díva tujdonságokat
olcsón vásároljon
Schütznél
Letartóztattak egy orosztonyi gazdát, aki nadrágszíjjal félholtra verte összekötózfttt feleségét
Najl> kanliau, áprüla 1
Évekkel azelőtt foglalkoztunk Sós János fiatal ocosztonyi gazda esetével, aki édesapjtval együtt a nála házkutatást végző csendőrökre lá-madl, ugy, hogy Elekes csendőr-főtörzsőrmester szuronyá! volt kénytelen használni.
A- csendőri lecke és a fogház azonban ugylátszlk nem használt semmit. Most u|bói csendőrkézre került a fiatal Sós, aki hatalmaaj tagbaszakadt fiatal gazda és v»d-bázastánát Tóth Máriái rettenetesen Összeverte. Azt követelte leteségélöl, hogy mondja, hogy neki baráti viszonya van apjával. A Halai asz-szony nem volt hs|lsndó a durva kívánságnak eleget tenni, azért az ura ott a nyílt országúton arcul vagdosta és megszurkálta. Otthon Sós újból neki támadt a nőnek, ugy, hogy az ki akart menekülni az ablakon. Sós azonban — a nő vallomása szerint — összekötözte kezelt, elővette a nadrágszíjat és azzal véresre verte, ugy, hogy elvesztette eszméletét és fején csontig hatolt sebeket kspolt. A csendőrség r. vadállallas embert behozla Nagykanizsa™. Sós tagad|a a terhére tót bűncselekményt, azonban dr. Almássy Oyula törvényszéki vizsgálóbíró a terhelő tárgyi bizonyítékok ét látlelet alapján letartóztatásba helyezte, amit a vádlanács ts belybenhsgyott. Sós most a táblához fellolyamodott.
Kesztyűk és övek
legújabb eredeti francia modellek utin legolcsóbban kaphatók
Lásrlóné Grflnhut Erzstaél
Deák tér 2., 1. 11a. \\m
ZALAI KÖZLÖNY
19*3. áptllit 2.
Beszámoló egy városról, ahoJ testvéri megértéssel élnek egymás oldalán az emberek
Kanizsán fél esztendővel ezelőtt még n\'égy egyesületben tömörültek a város kereskedői, a különböző egyesületek az OMKE-ban egyesültek és az eredmény :
a képviselőtestületnek ma 18 kereskedőtagja van. a kereskedők szavát meghallgatják mindenütt, az adókivető bizottságokban Is és intenzivebb lelt a varos kulturális élete, fehérebb a morál. ..
jaiuk nehéz munkájukat követő in-brui óráikban. Tagjaink létszáma 468, pontosan kétszer annyi,
Nagykanizsa, 1033. máro. végén Szombaton é» vazárnap országol kongttttzutl tartolt az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés a Dunánlul régi kereskedelmi gócpontiában: Nagykanizsán.
Még a laikus is érezte, hogy Nagykanizsán komoly munka folyt ét • kanizsai kongresszus általában nélkülözte azt a hangulatot, amely rendesen kísérője szokott lenni a kongrestzutoknak és hajnalig lartó dáridóban, clgánymuzsikában és pezsgőt fiaskók durrogásában éli ki magát. Nagykanizsán dolgozlak a magyar kereskedelem képviselői, akiket meleg szeretettel, szívélyes vendéglátással fogadott a várót egész közöntége: polgármester, ha-tótág, keretkedelera és polgártág.
Megérkezét után az OMKE kanl-ztai klubhelyiségének laká|ot termeiben jöttünk össze először a ka-niztil kereskedőkkel és ennél az öttzejövefelnél az újságírónak már az eltő percben feltűnt, mert kellett, hogy feltűnjön: Nagykanizsán valahogyan nagyobb az összetartás a kereskedik között, mint egyéb részein a világnak. Meghlllebb a kan-gulat ét őszintébb a barátság. Valahogyan a azivből fakad az a mosoly, amely kiül az emberek arcára. A kanizsalak szívből tudnak mosolyogni, a gazdasági krizls legsúlyosabb napjaiban is. Pedig az ö életűk sem fenékig le|fel. Telve van az ia a gondok felhőjével ét a küzdelmek háborgó hullámaival. Ctak-hogy ezeknek a hullámoknak a caip-kéi fehérek ét tiszták és nem szeny-nyezi be ökei a tenger fenekéről a viharban feltörő hullámok szemete... Érdekelt a kérdés: ml az oka annak, hogy Nagykanizsán nagyobb megértesse! élntk egymás oldalán az emberek? Ét nyomban megkaptam a kérdésre a választ:
— A kereskedelemnek azóta van szava ebben a városban, amióta a különböző kereskedelmi egyesületek megszűntek ét arnUta egyetlen erős szervezetbe tömörül a város kereskedelme.
Ez a mult év októberének IS. napján esett meg. Ét ml történ: azóta? Ezt Így metélik el maguk a ha-
niztaiikj:
— Mindenekelölt egyesületi helyiséget béreltünk a Weiser-palotá-ban. Mienk az egész emelet. Otthont adtunk a kereskedőknek, itt tartjuk összejöveteleinket, gyűléseinket, felolvasásainkat, kedélyes esté-tydnket, Ide járnak szórskoznl tag-
rntnl volt együtt a megszűnt Összes egyesületeknek. Félreértéteken ét üzlet! féllékenytégen alapuló évtizedet haragok szűntek meg és egy csapásra komoly tényezővé vált Nagykanizsa mindenkor elismerten magas nivóju, de széjjelforgáciolt kereskedelme. A lüzpróbít a december 22-én megtartóit községi választáson álltuk ki. Amíg az egyesülést megelőzi Időben a városi képviselőtestületnek mindössze kél válaiztotf kereskedő tagja volt, addig az OMKE tizennyolc kereskedőt vitt be a város parlamentjébe. Képvls."\',.k olt dinek a városi bizottságokban és nélkötönk nem történik semmi, aminek kihalása van a kereskedelemre.
Nagykanizsán történt meg elsőnek, hogy az adókivető
Hölgyek figyelmébe!
Vit! h
Van szerencsém az Igen thzte/t MlgykOzOntégal érteilten/, hogy Buda. oasten 61 a bécsi tavaszi nemzetktlzl vásáron végzett tanulmányutamat és bevásárlásaimat befelezve, legu/ahb nHI-kalap-uldonsigalm megérkeztek és szokat a mostani gazdaság! viszonyoknak magfelelő olcsó árakon árusítom, Tisztelettel kéram nagybectU látogatását, hogv nag, választékú raktáramat v é I a I k é ny s z a , nélkll bemutetkaiaam. Ugyancsak felhívom szíves figyelmét arra, hogy kalapok alakítását altő-rindü fővárost munkaerővel aredetl modellek után meglapő sztpan ét mértékalt áron végiem. — Olcsó árakI figyelmes kiszolgálási
Brónyai L. Nagykanizsa,, Horthy M.-u. 6. síim.
bizottságokban rétit vesz-nek az OMKE tagjai It
és o kereskedik adóját a bizottságok a kereskedők képviselőinek véleménynyilvánítása alán állapítják meg. Ennek az előzménye az volt, hogy ml elégedetlenek voltunk az adókivetét módjával. Nagygyülétl hlviunk össze, ahol tiltakoztunk és követeltük, hogy az adókivetés ezentúl ugy történjék, hogy meghallgatást találjanak az érdekeltek is. A hatalmas OMKE-kerület szava most már nem volt kiáltó sző a pusztában : most már velünk karöltve történik az adókivetés.
— A kereskedői morál fehér alapokra került, mozgalmasabb lett a város kulturális élete, irodalom és művészei Intenzivebb mértékben szá-mlthst a kereskedelem támogatására és — Kanizsa régi, patinás intellektuális élete felfelé lendült... Megkérdezem: és kiknek köszönhető ez az egyesülés?
Ritka alkalom!
Tavaszi idényre TropiKa-Epong szövetet olcsóért vásárolhat divatos színekben „ és schottis mintákban,
ameddig a készlet tart
csak 48 pengő
Megérkeztek
az angolt magyar ^ egyéb külföldi
férfi és női tavaszi
kabát él kotzfiU mi zövetek
melyek vételkényszer nélkül megtekinthetők
Mier Mór divatáruul]
Nagykanizsa, Ffl-« 3.
— Elsősorban a kanizsai keres-kedöknek. Mi láttuk be azt, kogy egyesülésben rejlik az erő. A nemrég elhuny! Szántó Vllmot, jelenlegi ügyvezető alelnökünk, Ra|ki István, Melczer Jenő, Unger-Ullmanp Elek, egykori vlléz századot, Teutscli Gusztáv, de valamennyiünk fanatizmussal állott a terv keretztűlvllelé-nek szolgálatába. Gs leghathatósabb támogatónk volt Nagykanizsa város kitűnő polgármestere, aki mindenkor ét mindenül! a társadalmi béke harcosa volt. Ö biztatott ét legitett bennünket. És tokai, Igen tokai kötzönhelünk a helyi tajlónak, a Zalai Közlönynek ét főtzerketztőjé-nek, Barbarits Lsjosntk, aki önzetlenül tzentell nívót lapjának hatáb-jalt ét értékei idejének óráit ét gyakran éjszakáit ügyünknek. Neki oroszlánrésze van abban, hogy a moslanl kongresszus Is ennyire sikerült.
f
...Budapestre együtt utaztam/frdrty István doktorral, Nagykanizsa népszerű polgármesterével. Ragyognak a szemel, csillog az arca, amikor városáról ketzél. É|szaka utazik Budapestre, hogy eljár|on városának hivatalos ügyeiben a minisztériumoknál, Boldog, hogy sikerült egy kalap alá hozni a város egétz kereskedelmét. Nekem, az újságírónak azért mégis akkor legnagyobb az örömöm, amikor a nagykanizsai polgármester a nagykanizsai ufságlri-ról beszél. Az OMKE egétz vezérkara előtt azt mondja Krátky doktor:
— Minden városnak olyan a sajtója, amilyent megérdemel. A ml sajtónk metsze fek)tte van a vidéki Slagnak és ha mindenütt olyan emberek Írnának u|ságot ét Irányítanák a közvéleményt, mint nálunk Barbarits Lajot, akkor mindenütt könnyű volna egy táborba hozni a nemzet értékes erőit. Mert • kereskedelem a nemzel erőforrásainak egyik legértékesebbje.
... Nagykanizsa: Deák Ferencnek, a haza bölcsének legtzükebb pátriájába tartozik. Kalaplevéve nézlem meg a házal, ahol minden Idők legbölcsebb államférfia kvártélyt veti, ha bejött Kanizsára. Deák Ferenc levegőjét kergeti a szélet, gondotan aszfaltozott, rügyező fákkal szegélyezett utcákon a tavaszi szellő is a megegyezés, békét együltmükü-dét, egymás megbecsülétének gondolata él itt tovább az emberek lelkében...
...Valahogyan ugy-érzem: Kani-zta megérdemli, hogy az egész ország eljöjjön tanulni ide...
Paál jót
1983 áprilia 2.
napihírek
NAPIREND Aprllla 8, wasársaap*
Róimt kajollku: J w!k«. PfoteiUti: luon. Izr.: Nlzan hó 6.
Városi muwum és Könyvtár nyltvs cüiatOkOíi «» vasárnap dékUU 10-161 12 Aráig.
Oyógysxcrtítf é||ell nolgáUt e hónsp. bon: a Fekete Sai gyógyaiertic Fó-ut 6, ii, íf a klakanlisal gyógyszertár.
(löifflrdő nyltvs reggel 6 órától elte 6 óráig (bétlo, >mda. péntek délatáu, kedden eg**2 n*P nőknek).
Aprllla S, hétffl
Hóm. katolikus: Rlkárd. Protestáns: Keimtíly. Izraelita: Nlun. hó 7.
ZALAI KOZLONT
Utolsó Qéíí
Pénteken kezdődik az uj sorajáték húzása. Ne mulasaza el megvenni oaztályaorajegyét
Milhoffer Kálmán főárusltónál
Csengery-ut 7, (« kapu *laatt>.
Főnyeremény azerencsés eaeiben »\'".-■
500.000 partgfi.
Egész aorajegy P 24--, léi 12"-, negyed 6"-, nyolcad 3-—,
— (Szentév kezdete) Ma április 2-in van a Szentév kezdele. X megyéspüspök ur rendelete értelmében ma 9—6 óráig szenlségir.iádás lesz a plébánia templomban, utána azenlbeazéd, litánia, majd félóráig barangolás.
— (Áthelyezés) A nagykanizsai rendőrkapitányság szombaton értesítést kapott a budapeatl főkapitányságtól, hogy a belügyminiszter dr. Kajdy Lajos rendörlogalmazól a szolgálat érdekében Makóról a nagykanizsai rendőrkapitánysághoz helyezte át. Ez az uj áthelyezéa Ismét a normális helyzetet állítja viasza a kanizsai rendSrkapllányaág létszámában, amely már három év óta hiányos volt.
— (A zeneiskola tanárainak utolsó eat hangversenye) kedden este fi órakor lesz a zeneiskolában. £ hangveraeny caupa Brahms kompozícióból fog állni, a nagy zeneköltő születésének 100. évfordulójára való tekintettel. Brahms munkásságáról és jelentőségéről Vannay János log előadást tartani. Jegyek 60 filléréé éa 1 pengős árban a Krátky tőzsdében és a zeneiskolát szolgánál ksphatiók.
— Képkiállítás, Fő ut II.
— (Az Oltáregyealliel) április 9-én a febérleremben jótékonycélu vallásos színielőadást tart. Kezdete déluián fél 9 órakor. Belépti díj: L 80 f., II. 60 t., III. hely 30 f.
— (Leforrázta magát a kávéval) Súlyos kimeneteld gyermeksze-reocséllenség tőrtént Nagykanlzaán a Rákóczi-ut 5/s számú házban, ahol Czlmmer Teréz máafélévea ánnusks nevű kislánya magára rántotta a forró kávét. A forró folyadék másodfokú égést sérüléseket ejteti a kisleány arcán éa mellén, ugy hogy a sierencaétlen gyermekei be keltett szállítani a városi kőzkórházba.
— A OrQnfeld ruhaáruház (marét! vására szenzációs I
Az Izr. Leányegylet héttöeatl bemulató előadásit
szokatlan érdeklődéssel várja a kanizsai közönség. Ez az érdeklődés, mint a szombat délutáni próbán alkalmunk volt meggyőződni, teljesen Indokolt. Oilbor Lajos tánctanár energiával párosult szaktudása valósággal csodát művelt azzal a v 16 gyermekszereplővel, akik hélfön esle a legragyogóbb és legfantasztikusabb vlrág|elmezekben fognak a rivalda fényében a közönség elé állani. Felejthetetlen látványt fog nyújtani a szó-szoros értelmében itővlrigoktit zsa/olt színpad. A darab egyébként, hogy színházi műszóval él|ünk, lel-lestn dl/. Hibátlanul és bátran peregnek az egymást káprázatos gyorsasággal váltó szebbnél-szebb jelenelek. Nagy értéke az ügyesen felépített énekes-táncos revilnek, hogy látványosságánál fogva a kicsinyek, elragadó tartalmával pedig a nagyok figyelmét köti le, akikben régmúlt idők halk emlékeit kelti életre. Amellett azonban, hogy a néző egy kellemesen eltöllött és maradandó emlékű szinháai estében részesül, megjelenésével még a rendező Lányegyletet is hathatósan támogat|a szociális törekvéseiben. Értesülésünk
szerint a Városi Színházban hétfőn este 6 órakor színre kerülő három-felvonásos revü Iránt oly nagy az érdeklődés, hogy a jegyek legnagyobb része már előjegyzésben elkelt. Előjegyezni még lehel a színházi pénztárnál. Az előadást 9-én és 9-én megismétlik.
=■ Házasság. HelsUr Ibolyka és Brandl József, ma vasárnap d. u. 3 órakor tartják esktlvö|aket az Izr. nagytemplomban. (Minden külön értesítés helyett).
— A OrUnfeld ruhaárnház hut-véti vására szenzációs F
— (Felhívás a frontharcosokhoz!) A magyar történelem dlcső-multu királya, Nagy Lajos bősi lényének, hogy 1362-ben a litvánok lelett nagy győzelmet aratott, most 581-lk esztendeje. Ennek emlékére a helybeli m. klr. „Nagy Lajoa király" nevét viselő 6.-lk honvéd gyalogezred ezrednapot tart, melyre lőcsoporlunk ünnepélyesen meghl-valott. Felkérem léhát főcsoportunk ösazea ba)láretag|alt, hogy f. évi április hó 2.-án ezen Onnapélyen való részvétel céljából d. e. 9 órára hivatalos helyiségünkben minél számosabban meglelennl kötelességüknek lsmer|ék Megjelenés: formaruha kilüntetésekkel. VtztMsig,
__________,...........
A nehéz gazdasági viszonyokra
való tekintettel
cipőárainkat
a letflifi Mm
számoltuk kl, hogy
minden vásárolni
szándékozónak
hozzáférhetővé tegyük húsvétra cipő-szükségletének
nálunk való
beszerzését.
Araink a sok közül: NŐI irottör éa magaasarku cipők P 13 80, 12 80, 11-80, a on
9-80, 7 80, D öU Női bőr divatcipök
P 13 80, 12 80, 11-80, - on
10-80, 9-80, / HU Női lakk és anlilop dlvalclpók P 14-8^ 18-80, 12-80,
11-80
Férfi félcipők \' 1 P 13-80, 12-80, 11-80, ~,on 9-80, 7 öü
Gyermekcipők már P 2"—tői, Ezrken kivül nagy raktárt tartunk női , férfi- éa gyermekcipő különlegességekből stb. Nézze meg kirakatainkat I
IDEÁL
1113
CIPŐÁRUHÁZ Nagykanizsa, Fö-ut 2
■» Legdivatosabb férfi szöveteket olcsó áron SchűlziUI vásorolhatjuk.
— (Felhívás a volt 48-aa bajtársakhoz) A m. klr. 6. honvéd gyalogezred folyó hő 2.-án tartja ezrednapját. Istentisztelet c felsővárosi római kath. templomban 9 óra 45-kor és az evangelikua templomban 10 órakor. Az ünnepélyen minél nagyobb azámban való megjelenést kér a 48-as szoborbizottság.
— Slnger olcsó tavaszi vására március 30 lói kellemes meglepelést hoz vevőinek.
= Képkiállítás, Fö-ut ÍJ.
— A r.hí, SrdSf a elme Koda Dezsí Izgalmas kis regényének, mely a Nytl eheti fámában Jelent meg. Aíríka titokzatos dzsungelvllága éa ennek a misztikus környezetnek véres szertartásai elevenednek meg az olvaaé elölt. Hűse egy magyar tlu, akt ezernyi ve-Bzólyen keresztül Is legyőzi veszedelmes ellenfelét, a .Fehér ördögöt", akt uralma alatt tartja az emberevő feketék törzseit. Az órdekee éa Izgalmas kis regény árn 10 fillér.
A „HELLAS"
harisnyagyár reklám-akoiája I
Minden vevő, aki 3 pár „Hellas"\' gyártmányú harisnyát vásárol - 30 napon belül - I drb. ridikdlt kap ajándákba a „Helias"
harisnyagyártól
Ritter András
dlvaitéru üzletében ■agykanizsa, Fő-ut 3. azám.
A budapesti áraknál is alacsonyabb árakért árusítok a húsvéti ünnepek alkalmára, hogy a legkevesebb pénzű vevőimnek • • is alkalma legyen húsvétra vásáfolni. Arakat nem hirdetek, mert a köztudatban van, hogy a leg-
olcsóbban árusitok. Först divatcsarnok.
1*
ZALAI KÖZLÖNY
Oyermektekn kómüves házaspár ,Ml.rl áltlil ketee Clsa • kiadóit Ive-
Ssép tatoalMtok nagyon olcsón kaphatók. Sugár ul II _________ HM
r.l.ál»á«. diszkréten csakis btatoe helyre, vagy ékaierre. Clrn a kiadóban^ IMI
Balaton mártán ké> é. vlltatoUk ol-
eladó, TírdeUódnl Itta! OOrtg do hánytóeedébee
kás kiadó Jóml fóíieiceg-ul Üli. »l
mmmtthám I Ma küldettem Neked ■ Siafcó dpóíruháaból a kért (eke le anUlop állott dpíkel, Ide pénzedet vtaru-küldőn, meri ctak P > 80 kerüli. Olitnek mond meg, begy lekela lakk é> aiürke antilop dpökel már P 7\'«0-ét( vehet. me-Ivektetflmár a Szabó dpóárahái klre-katában klgusstáliam számira uiháay párat J0|J8ii be Ksnlaaárs. blztoMn aa » kéayes Ízlését la kkkgltlk. Caókol H»l
láayoeaa
IgOMSoMe konyhás utol lakáilés kétszobáa .Icai kkás a belvárosban kiadd Deák* JlBórüilet.__
mtmffmrm é> óaémet ebédM la-eladd. Sogár-at 14., I. 3. HM
Tlalla *m —*m egéez kk mennyi-■égben la meiiátt érim Steenber-ger Samunál kapható Izácbeuyl-tér 4. az. alall cgáaa napon át. _-1191
Hl kerékpár uaainllt, |ó állapolben olcaé eladó. Hava* Deák-tér |5. ^IlM
MkllMa atcaá lekáa májua l-re kiadó Klnliat-nlca 43. ____-HM
Ceengary-u. X. u. bálban kát Hám antáa alael k&áe málna l-re kiadó. Bdvebber Szácheayl-lér a.___-1184
E0tvC*-tér 19. aUlt egy egyszobás utcai kkáa Műn l-re MoM. -1I8S
aaép ü darabból élió taycnc rlpeagsfnlturs Eroébtt-lér II. sa.
rilágoe. a* adó Király
__utcai vízvezetéke* lakás,
IZüT"** — £
Kiadók egy ée kétaiebái laká»k
-----■ -, 11. alatt. 1054
Magyer Alisai garnitúra
lOOaa eladó. Bóvebbel llnriny Mikidé-ut lá -11M
J kttléüálM udvari saoba rendes káaban PetóU-alca 17. alatt -1107
KM éa báromsaobáa lakás kiadó málus l-re. Refcbeafdd buaátuüilel, Eriaébct-tér. -1161
BUdó káa, mely áll I bárom ée I egy-ssotás lakáaMI. Sugár-ut 41. -116U
Teleki-utca 39. alatt két ée báromsaobáa lakások májas l-re WaMk. -1177
Haraa éa tetteléMtXd Ingyen dboid-bató PUÓU-ulc. 13. 1174
Udvari >tS»««kák lakás májua l-re kiadó Hunyadi-utca 20. -1178
Kinllal-ulca 3\'.
■1175
Bgy vagy kél egymáibeoylló utcai axoba WBMekaalra kiadd. Szent Imre herceg (volt Nádor) utca B. U6u
fiseafleriMit S7e. Mái
minden koroloritst ellátott szép; modern, üt, ntgy és báromsiobáe parkettás lakások ■aéjaas t-re klauUt. A négyszohás
azonnal álvebetó. Bővebbet a tufuaester •el. -1176
VARGA
UsiáUHsH éross Fsst Tisztit
Kivált gaUérttszUtás
Horthy Miklós-ut 8.
gyüjtü-telep
Hunyadi.utca 19.
gyártelep
MEGNYÍLT
a VAflÓ illatszertárban (Fő-ut 14. szám alatt) VABÓ ENDRE cégtulajdonos vezetése alatt
Ezen országos hirü áruház budapesti áraiban árusításra kerülnek:
Játékáruk, ditimO, Ovsa-s parcellán és hézIssrtAai oikksk. \'
Illatszer, pipere és kozmetikai cikkekben ugyanaz a hatalmas választék, mint eddig. ,
Szenzációsak a „Minden tárgy 98 fillér**" osztály reklámcikkei és pedig: 5 csomag toilettpapír, 5 csomag papírszalvéta, fatálca, evőeszköztartó erős fémből, nagy fayanc | tisztástól, főzelékestál, 2 nagy fő/őbőgre, fali sótartó, zománc palacsinta- és fánksütő, tortasíltő fémből, 17 m. ruhaszáritókötél, kenyérpirító, nickel tálca, bevásárlási kosár, ételtakaró, talpas üvegtál, kézipartvls, nyeles szőnyegkefe, parkette- | kefe, tojásszeletelő, 3 drb selyem ruhaakasztó, fürdőszobagyékény stb. tlb. fillér.
EzanklvOl méq óriási választéki
Bsidapasti árakl
Tekintse meg üzletemet ét kirakatomat minden vélelkényszer nélküli
mi
j Üzletváltozás
miatt raktáron lévő mai
LICHTSCHEINDL PÁl
miatt raktáron lévő maradék árut olcsón árusitom
vttltereekeál MaYKAINIZS*, HORTHY MIKLÓS-UT
Fixessen éld
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
Rádióéletre
Előfizetési ár: 1 évre P I0-1-. Vs évre 500 pengő, Vt évre v 2\'80 pengő, 1 hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL: Budapest, IV., Kárrfly király-ut 10.
193?. április 2.
Méw syiiiiuláii
Rügyfakadás előtt egy h«ttoi t
100 liter vizbea feloldva 3 kgr. .Solbár\' oldattal. y Rügyfakadás és virágzás kOztttt Időbeni alma-, körte- és szilvcfákat
Lombfakadáskor: meggy- és cseresznyefákat. Szlromhulláskor < ösiibarackfákat 100 liter vízben feloldva I kgr. .Solbár* és ii kgr. .Prooikol* oldatul. Hernyóenyvgyürüket most már
sOrg^eo lel kell rakni. Sebhelyek és a vágott felületek ,Almola"vagy»Pomrinnal"kenendók be. Melegágyakban a lótetQ .Arvalln\'-nal irtható.
Fenti védőszerek, oltóviasz beszerezhető:
ORSZÁO JÓZSEF
Slag, műtrágya, zsák, nóvényvédelml axarek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
Hirdetmény
KOzbiné teszem, hogy Welter J. C. nagykanizsai lakós kOzlarlozá.ok felében f. évi ápiillt hó 7-én d. e. 9 óráj. ra kilüióll második árverésen a lefoglalt ktllónféle ingóságok és pedig „Wtrthdm szekrény", irtt-saekrény, vetógépek, ekék, répavágók, zúzógépek, szólóprések, rosták, szecs-kavágók, stb. a becsérték >/i részén alul Tt a legtóbbet Ígérőnek elfognak adatni:
Nagykanizsa, 1933. évi márclut hó 31. ... .
Kengyel Gyutsr s. k. ll» városi végrehajtó.
Zsák, zsineg
Linóleum, viatzot vászon LAbtSrlft Matracgrádll RolettaváSaeH
KoletUmd- ét ztlnor afrlfc (kártolva Is) Kárpitos kellékek legolcsóbban
Hirsch és Szegő
ELADÓ
Boncodlóldón, (Zalamegye) Zala lolyó mellel! Alsóbagod vasútállomástól 8 percnyire szép üá* 4 szohás Iskásaat. garda sági épületekkel. Hegy gyütitOl* cüssel 4000 D-öl bellelek^rsn hoztá kürel 5100 D-DI etaórendü ecánlólóld erdővel, 3000 ím stép pincés szóló é» gyümólcjós é»l 50 bt. bor, 1 vagon gyümölcstermés. Áronnal átvehető. Er-deklódnl lehet: Németh Miset, Pápa, Tókert U. u. a. itor
Festék
lekk, kefeáru
legnagyobb választék leszállított Arak
Oeutsch Sándor cér^
„„ Fő-ut 1. Városházzal szemben.
1933 április 2-
ZALAI KOZLONY
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
5265/1933.\'
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai törvényhatósági hordóielző hivatalnál feleslegessé vált egy darab 45 hl. éS egy dafab 30 hl. víztartó kádat a tűzoltólaktanya udvarán évi április hó 6-án d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverés utján eladom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1933. évi március 24-én.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
5562/1933.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai f. évi április hó 4. és 5-én reggel 7 órától délután 6 óráig a Tölgyes erdő lőterén harcszerű éleslövészetet tartanak.
Ott tartózkodni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1933. évi március hó 18-án.
llo i -f. Polgármester.
Ponyva
zsák, zsineg
\' r r .
legnagyobb választék leszállított árak
Deutsch Sándor cégnél
»\' Fö-ut 1. Városházzal szemben.
MELCZER üvegkereskedés
Szenzációs olcsó húsvéti edény- és üvegáruk árusítása megkezdődött.
A I. vevőközönség a legjobb árut vásárolhs.tja most a legolcsóbb árakon. (Tömeg és selejtes árut nem tartok).
Étkező készletek a személyre P 15 50
küMntéle mintákban 24-50, 32 60, 34 — a ""
„ 5 96 „ 2-10 „ 3-66 * 2 90 » 2-„-•45 -—•90
Teáa késztetek ti személyre „
„fíkiyOrO minliktmn 10 50, 14 SU
Tésztás k\'szletek 6 azemélyríl 3 30, 3-90
Sandwlch készletek 6 szem. 8 — 850 Csiszolt tl\'veg készletek 6 azemétyre boros, vizes vagy llkörös
Sütemény készlet Dveg, 6 szentélyre Teás csésie aljával, gyönyörű mintákban párja 8 vizes pohár
Óriási választék minden egyéb cikkben Ig n olcsó árakon, tekintse pteg kirakataimat, látványosság I_
Ozlotátadás miatt
a raktáron levő árukat a legolcsóbb árban ámsitom. Női harisnyák, férfi harisnyák, férfi és gyermek zoknik, férfi ingek és alsónadrágok, női selyem-„„ blúzok és kombinék, férfi és női kötöttkabátok, nyakkendők, csipkék, szallagok\'és gyermekcipők.
Tisztelettel Schlealnger Sándomé
Erzsébet tér 22., Strem é> Klein ház.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
5818/1933.
Hirdetmény.
Folyó hó 1-től kezdődően mindazon gazdálkodók számára, akik állatalkat tiem hajtják kt a városi -Rözlegtlőkre, a fedez-tetési dijat esetenként szarvasmarhánál 3 pengőben és 50 \' fillér fedeztetési pótdíjban, a sertéseknél pedig 1 pengőben állapltom meg.
Nagykanizsa, 1933. március hó 23-án.
„u Polgármester.
MadraI/nnkUtáoa,as kW-
ram mémm Ifciltoi Mo«easfc«-
kapható
Ipt HÉHIt
Hirdessena Zalai Közlönyben
ÉRTESÍTÉS. I
1 értesítem a nagyérdemű vevőközönséget, hogy raktáron tartöm az összes kivitelű sírköveket
itiúiuúnyból, sronitbúl. termő- és mükíböl.
Továbbá sirbolt, sirkeret épitését és javítását, betflvésést és aranyozást Szakszerűen és olcsón "" vállalom. -Kérem a nagyérdemű közönség további szíves pártfogását. Hazafias tisztelettel
KOVÁCS JÓZSEF KŐFARAGÓ-MESTER
NAGYKANIZSA, Klrálj-utoa 38. u. alaM.
Plakát-ét laphirdetéseket
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Iroda R. T.
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 24. I. em.
Elek László nagykanizsai klr.
járásblrőaágl végrehajtótól.
árverési hirdetmény.
Dr. Bród Tivadar nagykanizsai ügyvéd csődtömeggondnok közbea-löltével a nagykanizsai klr. törvéflj-szék Cs. 1633/1932/54. sz. végzése alapján a vb. Kisfaludl és.Krauíz nagykanizsai bej. cég csődtömegéhez tartozó é« az alant felsorolt Ingóságokra árverést tűzök kl.
Árverés alá kerül a csődleltár 71. t. sz. alatt felveit crepe de chlne és georgette anyagok P 180 becsértékben és a csődlellár 678. t. «J. alatt felvett 1 drb. „N«ch" gyártmányú, nyitott karosszériájú, 6 hengeres zöldre fényezett személyautó 1500 pengő kikiáltási árban.
Ezen árverés megtartására határidőül a Nagykanizsa. Zrínyi Miklós-utca 18. sz. alatl levő garageban 1933. évi április hó II napiának d e. 11 óráját ttizOm ki. Amikor Is a fent körülírt Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg a becsérték, Illetve a kikiáltási ár kétharmadánál alacso-nyobban is el fogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási árs egyezer pengőn felül van, tz 5610/1931. M. É az. rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, aldk a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik.
Nagykanlzaa, 1933. április hó 1.
Elek László t. k
klr. bír. vigrehiltó.
taégt kiküldött.
mint WróOat
Erzsébet királyné szálló
• m-___B.
Budsspaat, IV-, EflYB,em"u\'°" 5\'
(A Belváros központjában).
60 éve a fővárosi és vidéki uri középosztály találkozóhelye. - 100 moderü kényelme, szoba. Az <H*r.m éa káváháab.n Leazállltctt árakl Az Kr»éb«t-plnea a főváros legszebb sörtzője. ---------(vlfy M t, isj.1 villamos.
11«
Szabó Imre tulajdonná.
1*
ZALAI KÖILÖNV
Uye,m«kl«len kfimUvaa "f"
...l.rl illáit lem. Cím a Wadóhto
talban.
r , Iméluámu dtukrétca csakis bUtoa
Cl» a UadóbanJOJI
BalalonirUriáo *• »Mtatal»á ol-
jrssr&laufchl l«t-l Oórtg .to-
bínytóiadél»«. __
Utankil előaiobáa, visvswtlkea la-kfa kiadó Jóiael IMmon-nl Wa. "
Mm MaMtlukai I Ma küldettem nJ^TTsuM dpíiiuMtóOl a kért lekete „Ukip mart dpiiüí leli píuedelvluu; kakim. mert alak P 8 80 Sérüli. Olxtoek ZZT\'m, hogy leketa la" fa alilrke „lilop d&kel már píj*"?
T. .T* . _ V.hl.lnun II fi
ká.yea tsifaét la kkKglul.
i. Csókol »»••!
\' mmwmmrn^Am kOOVhfa ulC*\' Ukll fa
ttSSSTSSTlaífa > belvárosban kiadó.
Deák-tér 12. BfirtUlel.
TUlh fa —*m egfai Ide ~n»jt-•égtxn la »!■"\'>* »tnb<r-
j^munílkaphaló fcácta«jl-« 4. alatt egfas napon II. _
Ml k«r*k**i- Használt, |ö íltapotban okafi eladó. Havaa, Deák-Mr ri -HM
a (ifi Klnlul-uio 43.
utol Ukn aájea 1-ra H-
Caengoy u. *> aa. Wib.n kél Um« Wfa ml|ea I-N UtM. Bővebbet Sa4cheayl-tá* a -1184
EOIvOe-lái 1». alalt «tí egyuobfa utert lakás nájos 1-n fcfaaaS. ->\'»
Óías aaavoa uép fi darabból áűó kyenc rlpexgarattura íluthl * II. fa.
Kskecaá._____"ns7
■atfa «Uai vlxveultke. Itfáa, •záras inkládielyiséi ezoenal B-" -«. iS. 35
vttáKoe, u. adóiCitily.
Kiadók «T fa kátaxebfa —" % 11. .lelt. >051
MagyH Alkual garnitúra
800-aa eladó. Bóvsbbel llorlh
Bt II.
KHthy MlkkS.-•1169
kalóoálió udvail aioba rendee kisban Pelfill-ulca 17. alatt. -Ilb7
Kél fa biiomuobfa lakfa kiadó május M«. Refcbenteld ÍHuáiuUtlet, Erisélx\'-Mf. -1161
Kiadó mily áll l Üröm fa l egy-asobfa lakástól. Sugár-ut 41._ -1168
Teleki-utca JS alatt k« fa hiromazobfa lakások nájna l-n ktoasa._-1177
fa UlteMUOld Ingyen dhord ható Pawtl-utca 23. 117\'
Udvart I___
kiadó Hunyadi-utca 30.
I l-re -1178
Kinlui-uica 3\'.
• 1173
Bgy vagy kél egymiibenylló utcai szoba oNlJni kiadó- Ssaat Irma herceg (volt Nád«) «tca 9. • _IMkl
azonnal álvehető. Bővebbel
Gtiagirr-Nl É1I». —-----—■
minden komtortlli ellátott azá^; modem, ót, ntry fa Uromaxobáa parkeilSs lakások •UK* t-i-» klméék. A nígywbto
.......... -a SUiawater
-1176
VARGA
L»«iállltot< áron
Fsat Tiutlt
Kiváló galMrtisztilás
Horthy Mlklós-ut 8.
gyöjtfi-lelep
Hunyadl-utn 19.
gyártelep
MEGNYÍLT
a VAoA illatszertárban (FS-ut M. szám alatt) VAOÚ ENDRE cégtulajdonos vezetése alatt
Ezen országos hlrll áruhái budapesti áraiban árusításra kerülnek:
JAtékáruk, diumO, 0»«o-. poroellén éa háztartási oifckak. 3
tlistszer, pipere é. koimetlksi cikkekben ugyanaz ■ hatalmas választék, mint eddig. ,
Szenzációsak a „Minden tárgy SB fillére." osztály reklámcikkei és pedig: 5 csomag toilettpapír, 5 csomag papírszalvéta, fatálca, evfleszköztartó erős fémből, nagy fayanc tésztástál, fözelékestál, 2 nagy fő/öbögre, falt sótartó, zománc palacsinta- és fánksütö, tortasütö lémból, 17 m. ruhaszáritókötél, kenyérpiritó, nickel tálca, bevásárlási kosár, ételtakaró, talpas üvegtál, kézipartvts, nyeles szőnyegkefe, parkette-kefe, tojásszeletelö, 3 drb selyem ruhaakasztó, fürdőszobagyékény stb. stb. tmar.
Ezenkívül még óriási választéki
Budapesti árakl ^ ;
Tekintse meg üzletemet és kirakatomat minden vételkényszer nélkül!
nc
un
JU
Ozlatváltozá*
miatt raktáron lévő maradék árut olcsón árusítom
LICHTSCHEINDL PÁL
vaakarukaái
U8YKMUZM, HŰBTHT HIKLÓS-UT
Fizessen elft
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
a
Rádióéletre
Előfizetési ár: I évre P 10\'*— \'/i évre 500 pengő, \'/< évre v 2-80 pengő, 1 hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL:
Budapest, IV., Kártfly klrály-ut 10.
1933. április 2.
Mme piiul!
Rügyfakadás előtt egy hőit*! t
100 liter vizben feloldva 3 kgr. „Solbár-oldattal. J RögyfakaiU* és virágzás kOUHl Idfibcn: alma-, körte- és sillvefákat
Lonbfakadáskor: meggy- és csereainyetákat. Szlromhulláskor: öszibarackfálut
100 liter vizben feloldva I kgr. ,Solbárét i« kgr. .Pronikol" oldatul. HernyéeByvgyflrflket most már
sárgásén fel kell rakni. Sebhelyek ét a vágott felületek ,Almola"vagyMPomrinnal" kenendflkbe. Melegágyakban a lötstfl .Arv«lin"-nal Irtható.
Fenti védöszerek, oltó viasz beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
>ag, műtrágya, taák, BövényvádSImt
szárak kereskedésében Nagykanizsa, Erzaébet tér 10.
(A bíróság mellen)
Hirdetmény
Közhírré teszem, hogy Welser J. C. nagykanizsai lakós közlarlozá.ok felében f. évi április hó 7-én d. e. 9 órájira kitűzött második árverésen a lefoglalt ktllönléle ingéságok és pedig „Wtriheim szekrény", Irat-apekrény, vetögépek, ekék, répavágók, zúzógépek, izölöprések, rosiák,siecs-kavigók, stb. a becsérték i/< részén alul Ti á legtöbbet Ígérőnek elfognak adatni:
Nagykanizsa, 1933. évi március hó 31. . ,
Kengyel Oyula a k, 1IM városi végrehaitó.
Zsák, zsineg
Linóleum, vlaszoa vászon Lábtörltt Matracgrádil Rolattaváaam
Rolettarud- él xslrtor afrik (kártolva Is) Kárpitos kellékek legolcsóbban
Hirsch és Szegő
ELADÓ
Boncodloldon. (Zatamagye) Zala folyó melleit, Alsóbagod vaautátiomáalól 8 percnyire uép Sá< 4 azobá. takáSM. gatdkiágt éputetekkei. nagy gyamot-"«0ss«l 4000 O-0I belletrk vin hozzá közel 5100 □-»! elsőrendű ízánlóKM erdővel, 3000 D-al izép plntfa »«ól» ét gyUmölcsőa ívt 50 hl. bor, 1 vagon gyümölcstermés. Azonnal itveható Érdeklődni lehet: Németh Józsal, PSpa. Tókart U. u. 2. i"»
Festék
lakk,kafaAru
legnagyobb választék leszállított Arak
Deutsih Sándor cégnél
„ F6-llt 1. Városházzal szemben.
ZALAI KÖZLÖM?
kapható
tpBk mumm.
MrtiilmvMttl írttal tiiiiM
MENETRENDJE
érvényes 1032- október 2-151
,„.< K.i <lr-ll.»rtll««l»
VnnUikHr-\'--* Erzsébet-térre
1933 2
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
5265/1933.\'
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai törvényhatósági hordójelző hivatalnál feleslegessé vált egy darab 45 hl. éS egy dafab 30 hl. víztartó kádat a tűzoltólaktanya udvarán évi április hó 6-án d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverés utján eladom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1933. évi március 24-én.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
■ 5562/1933.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai f. évi április hó 4. és 5-én reggel 7 órától délután 6 óráig a Tölgyes erdő lőterén harcszerű éleslövészetet tartanak.
Ott tartózkodni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1933. évi március hó 18-án.
uo i . Polgármester.
Ponyva
zsák, zsineg
legnagyobb választék leszállított árak
Deutsch Sándor cégnél
» Fö-ut 1. Városházzal szemben.
MELCZER üvegkereskedés
Szenzációs olcsó húsvéti edény- ét üvegáruk árusítás* megkezdődött
A t. vevőközönség a legjobb árut vásárolhatja most a legolcsóbb árakon. (Tömeg és selejtes árut nem tartok).
Étkező készletek 8 azemélyre P 15 50
ktüdnlíle mintákban 24-50, 32 50, 34 — a aj ""
„ 5 96 „ 2-10 - 3-66
Teás készletek <1 személyre
tyflnyttrll mintákban
1050, 14 50
Tésztáa k\'szletek 6 személy^ 3 30, 3fl0
Sandwlch készletek 6 szem. 8 — 8 50 Csiszolt üveg késztetek 6 személyre boros, vizes vagy llkUrös
Sütemény készlet üveg, 6 személyre
Teás csésze aljéval, gyönyörű mintákban párja
6 vizes pohár
Óriási választék minden egyéb cikkben Ig n olcsó árakon, tekintse |twg kirakataimat, látványosság!
„ 2 90 * 2— „-•45 „-•90
Üzlotátadás miatt
a raktárát! levő árukat a legolcsóbb árban áttisltom. Női harisnyák, férfi harisnyák, férfi és gyermek zoknik, férfi ingek és alsónadrágok, női selyemblúzok és kombinék, férfi és női kötöttkabátok, nyakkendők, csipkék, szallagok\'és gyermekcipők.
Tisztelettel Schleslnger Sándomé
Erzsébet tér 22., strem és Klein ház.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
5818/1933.
Hirdetmény.
Folyó hó 1-től kezdődően mindazon gazdálkodók számára, akik állatalkat hem hajtják ki a városi -Rözlegtlfikre, a fedeztetést dijat esetenként szarvasmarhánál 3 pengőben és 50 \' fillér fedeztetést pótdijban, a sertéseknél pedig 1 pengőben állapltom meg.
Nagykanizsa, 1933. március hó 23-án.
„u Polgármester.
MadraI/nnfcméoa,ae JtHW-
tm \' ----------
Hirdessen a Zalai Közlönyben
ÉRTESÍTÉS.
1 értesítem a nagyérdemű vevőközönséget, hogy •raktáron tartöm az összes kivitelű sírköveket
múnifinyból, sronitMI. termő- és mQkSből.
Továbbá sírbolt, sirkeret építését és javítását, betüvésést és aranyozást Szakszerűen és olcsón "" vállalom. -Kérem a nagyérdemű közönség további szíves pártfogását. Hazafias tisztelettel
KOVÁCS JÓZSEF KŐFARAGÓ-MESTER
NMVKMIZSA, Klrály-utoa 38. u. alatt.
Plakát-1» laphirdetéseket
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Iroda R. T.
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 24. I. em.
,1 ■ Elek László nagykanizsai klr.
Járásbíróság! végrehajtótól.
I Árverési hirdetmény.
Dr. Bród Tivadar nagykanizsai ügyvéd rsödtömeggondnok közben-lőttével a nagykanizsai klr. törvényszék Cs. 1633/1932/54. sz. végzése alapján a vb. Kíafaludl és.Krauéz nagykanlzaal bej. cég csődtömegéhez tartozó éa «z alant leleorolt ingóságokra árverést tűzök kl.
Árverés alá kerül a csödleltár 71. t. sz. alatt leivel! crepe de chlne és georgetle anyagok P 180 becsértékben és a csödleltár 678. t. sz alatt felvett 1 drb. „N«ch" gyártmányú, nyitóit karosszériájú, 6 henceres zöldre lényezett személyautó 1500 pengő kikiáltási árban.
[ Ezen árverés megtartására határidőül a Nagykanizsa. Zrínyi Miklósutca 18. sz. alatt levő garageban 1933. évi április hő II napiának d e. II óráját tttzOm ki. Amikor is a lent körülírt Ingóságokat a leg-többet Ígérőnek készpénztlzetés mellett, esetleg a becsérték, Illetve a kikiáltási ár kétharmadánál alacso-nyobban is el logom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kiklálláai ára egyezer pengőn leiül van, *z 5610/1931. M. É az. rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1933. április hő 1.
Elek László s. k -
klr. bit. v4jrth.lló. nIC mint htaóai* WkfliWt.
Erzsébet királyné szálló
Budsspaat, IV., Egyalam-utoa 8.
(A Belváros központjában).
60 éve a tóvárosi és vidéki uri középosztály találkozóhelye. - 100 modent
kényelme, szoba. Az áHaram éa kávíháaban
Leszállított árakl Az Krxmébet-pliiea a főváros legszebb sörtzője.
---------. (vlfy 44 t, 1SJ.I vtllamou.
Szabó Imre tulajdonná.
ZALAI KOltONY
1933. április 2.
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
meggyőzödhetik arról, hogy a
a legjobbat
NagykaniiM
Horthy MlklAo ul
^ vásárolhat.
Sopron Szombathely Békéscsaba
Kedvező fizetési feltételek! Díjtalan ezéllitésl
i
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-töl. Modern, kényelmes fotelek 75 P-től.
„Olcsók vagyunk, mert J6k vigyünk."
Tavaszi kirándulásokra
vigyen magával *
Olcsó árak Részlet Kölcsönzés Bérlet
Trahsdamibia R.-T.
Oungary.ui 6.
Talafon i 4.13.
s
■agykanlzoalak találkoaékalya u
István király Szálloda
Surfapaat, VI. Podvaanloxky-uftoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon :> (Interurbán) 202—43, 294—34. ■+■ Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink irá^t mérgékettftk. E lapra hivatkozók 20»/o engedményt kapnak. XOzponlI f Illés, lolyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és araerlcan bar

BRIDGE-BLOCK
darabonként 40 fillérért kapható
praktikus beosztással <50 lappal)
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő út 5,
valamint
Králky György és Hj. Hirachlar Mikaa dohány-árudájában, Fisokat Ede és Bohlma Ta»Mr*k
kflnyv és paplrkereskedésében, Horváth Jé»o«f ujságárudájában
NyaoaM LipluUlíoou, KOigaiíaaAíi K.-T. Outeabcr* Nyomda é» Uálialal Lapkiadó Vtllalala könyvnyomdádban Natylianúaén. (íciaióa ü-JetveMtC: Zalai Károly.)
78. évfolyam 76. u4m
Nagykanlna, 1933. áprllli 4, kedd
Ara 14 fillér
zalai közlöny
laalwittate <• kUdttinM: Mol 6. uim.
Megjelenik minden reggel, MUÖ kivételével
»oliti»ai mnuf
Feleló* uertetóö: B,rb«rlt. L.lo. SS^VS^v.íu^\'tfí
Tibenszkyné „megjelent imáiban" gyilkos férje előtt és követelte, hogy legyen jelen a temetésén
Megrázó réazletek a gyilkosságról, a családlrtáira készülő térj utolsó napjairól, a boncolásról és a temetéirfil
A boncoló asztal előtt
Nagykanizsa, április 8
A leletéggyllkus Tlbenszky Ferenc ny. törzsőrmester a szombatról vasárnapra virradó éjszakát a legnagyobb nyugalommal töltötte el a rendőrségi cellábsn. Amíg nem ve-sették a cellájába és amíg rendörök szeme elölt volt, állandóan reszketésI tmttált, hogy abnormtt benyomást keltsen, amint azonbsn becsukódott mögölle a cella ajtaja, néhány percig le ée föl sétáll a szak cellában, a reszketése egyszerre megszánt és 9 őrskor lefeküdt.
A gyilkos a vasárnap délelőttöt It véglgaludla, délután (ionban ujabb kihallgatásra vezették. Ismét szlmu-
Bsszeroppant
mondatokban elmondotta, kl akart békülni a feleségével. Arrs, hogy miként kerall hozzá a kés és hogy miként történi a gyilkosság, ezslka\'ommal sem akart emlékezni.
törzsőrmester
Hétfőn reggel megint elővezették, hogy kihallgassák, de most sem emlékezett semmire, ami a gyilkosságra vonatkozik. Ellenben elmondotta a kihallgatást végző rendőrtisztnek, hogy álmában meglétent véresen a felesége, aki azt kívánta tőle, hogy legyen jelen a temetésén. A rendőrtiszt, mluján megmagyarázta Tibenszkynek, hogy ezt s kívánságát a vizsgálóbíró elöli kell előterjesztenie, délelőtt 10 órakor átkísértette a gyilkost az flgyéizség fogházába.
látni kezdett, majd világos, érlelmes
A gyilkos raiszullett a boncoláson, melyen saját kívánságára vett riszt ,
Tibenszty a fogházban arra kérle > klr. ügyészséget, hogy vezessék el őt Is a boncolásra, hogy még egyszer láthassa feleségét mielőtt eltemetik. Tlbensikyt a fogházból megvasalva a temető hullaházába kisérték, ahól a boncasztalul szembe állították.
Mikor a gyilkost bevezették a hullaházba, felkiáltott:
— Édes anyukám... Beteljesedett a kívánságod I Itt vagyok melletted I Kezébe temette arcál, elkezdett jajgatni ét siránkozni, de könny nem volt a izemében. Később, amikor Nisponszky és Ország törvényszéki orvotok megkezdték munká|ukal: a gyilkos elsápadt, megingott, rosszul lett, ugy, hogy kl kelleti vezetni.
Kttnn s temetőben csak ugy feketéllett a nép. Az utcákon végig emberek, akik látni akarják, amikor visszakísérik a gyilkos férjet.
„Simán West eegiteen F A gyilkosság Simán János kereskedő házában történi. Simán bical Hát, dr. Simán Endre budapesti újságírót és édesanyját Peiterziébeten egy Lakszlcs nevű rablógyllkot megölte is kifosztotta, Lukszlciot ezért
kivégezték.
A nyomozás eddig többek kőzött a következőket állapította meg :
Mikor Tlbenszky szombaton délután felkereste feletégét, az atizony-nak mintha valami előérzete lelt volna, kimenekült az udvarra, ahol az öreg Simán, a házigazda betzél-getett.
Slmdn bácsi, segítsen I — kiáltotta az astzony. De közben Tlbenszky már utolérte feleségét, egyik karjával átölelte, mlg a másikkal mellébe mártotta a kését. Majd kirántotta a kést és ugy ahogy voll, véresen, cslzmaszárába dugta, aztán elment egy zsákért és az! feleségére borította. Mindezt Tlbentzkyék rémülten tl-kollozó hároiti gyermeke, a II. ét III osztályba járó fiúcskák és a IV. osztályos kisleány is végignézték. Tibenszky
nz egyik kiáltozó gyermeket megfogta, de az kiszakította magát apja kezéből.
Szerencsére, mert a vértől Illat szörnyeteg talán az aprósággal It végzeit
volna.
\'ialeaégoflIkoB
atszony ét csaiádjs ugyanis állandóan rettegett, hogy egyszer végez velük a brutális ember. Annál Inkább, mert
folyton fenyegette ts őket, hogy végezni fog velük,
Longauer bement a laVátba, ahol addig betzéll a lelkére Tlbentzky-nek, amíg az teljesen megnyugodott és a kést meg a baltát odaadta < tlsztekndőnek.
Egy másik astzony beszéli: Durva, brutális ember voll Tlbenszky. Felesége valóságos vértanuja volt durvaságának és féltékenytégének. Szerette az őrmester az asszonyt és családját, de a maga módján.
Érdekei ezzel tzembenTIbentzkyék hiziatszonyának, Spllalszky Józiefné bentesmesiernének kijelentbe, aki elmondotta munkatársunknak, hogy a gyilkos náluk lakolt honzabb Időn ál él azalatt kllogáitalanul viselkedett otthon. Soha nem volt ellene panatz. mindig ponloaan űzette az al&rlell szoba bérét, gyakran hűit
vásárolt azzal, hogy elviszi a caalád-Jának. Nagyon szerelte Tlbentzky a gyermekeit, mondotta SpiUlszkyné. Előző nsp Tlbenszky, aki mindig komoly, sőt komor volt otthon, 4
Jókedvűnek látszott, sót énekelt is.
Megkínálták a borukból, Ivott.| A gyilkosság napján Is Ivott.
A temette
Hétlön délután temetlék sl Ti-benizkynéi. Nem izázan, de ezren jelentek meg. Jobbára nők, auzo-nyok. Horváth Oéza temetkezési vállalkozó, noha ciak a temetéti anyag árát kapta meg, méglt díszei teme-léil rendez\'M a szerencsében asz-tzonynak. A várói Ingyen sírhelyet sdott, a ferencesek Ingyen izolgál-tatlák a temetést.
A koporsó körűt a három árva. Minden szem megteli könnyel. Sírt, zokogott ott mindenki.
A keservesen zokogó gyermekek melleit ott vollak a jő mlívzlót növírek, Celesztin tönöknö vezetéié-vel.
P. Király Lőrinc mér egyházi ornáluiban állt a ravatalnál, amikor jelentették, hogy a kántűr valami bonyodalmak miatt nem jön al. Németh Jenő, a kit árvák lanltó|a erre átvette ét elvégezte a kántori teendőket. (B. «;
Elkészült a gazdakamatok csökkentésének tervezete ....
Budapest, április 3 A fővárosi él vidéki pénzintézetek mai tanácskozásán bejelentették, hogy elkéizol! a terv, amely a gazdakamatokat lépciözetcien csökkenti, A tervezet a föld megterhelését vetzi
alapul. Minél nagyobb a gazda tartozása, annál nagyobb kamatleszállítást biztosit számára. SzóbakerUU egy birtokpolitikái Intézet felállítása is, amely az árverés alú kerülő földeket vásárolná össze.
A fraoda minisztertanács nj javaslattal válaszolt Inssoünl és lacDonald módosított tervezetére
Tlbenszky már csütörtökön kl akarta Irtani a családját
kést és baltát vitt magával it azt köszörülte otthon. Felesége Ijedten nézte térje munkáját (l kiszaladt az utcára, ahol Longauer Imre hltoklalóval találkozol!, akinek elmondolta, hogy térje való-
A Teleky-ut B. uámu ház lakót közül Kovács Andrátné elmondja nekünk, hogy nemrégen költözködött csak a házba. Csütörtökön délután történt — \\ehál három nappal a gyilkosság étöti — hogy Tlbenszky felkereste feleségét és akkor
szfnüieg tervez valamit A szegény
London, áprilta 3 A Párisba, Rómába és Berlinbe küldött angol emlékirat három Irányban módosította a Mussolini-féle javaslatot. 1. Á békeszerződések revíziójára vonatkozó célzásokat tompította, határozatlanná tette, 2. az angol leszerelési terv körüli megegyezés lett a négy hatalom meg egyezésének bevallott fő pontja, 3. hangsúlyozza, hogy mindent a Nép-szövetség keretén belül és ennek szervezetében kell elintézi.
Ezek a módosítások a franciák számára is lehetővé (eszik a hozzájárulást,
Pária, április S (Éjszakai telefonjelentés) A franda kormány tag|si ma délben minisztertanácsra Üllek össze és elsősorban a négy nagyhatalom megegyezéséről szóló Rendelettervezetei vi-
tatták meg.
Aminisztertanics elhatározta, hogy az olasz—angol javaslatra emlékirattal válaszol. Az emlékirat olyan uj lavas\'atot foglal magában, amely különbözik az olasz tervezettől és az angol módosítástól és utóbbinak különös figyelembevételével az eredeti javaslatot kiszélesíti. A franda kormány bővebb tájékoztatást fog kérni az angol és olasz kormánytól a békerevizióra vonatkozó véleményük felöl.
Pária, április 3
Politikai körökben ugy tudják, hogy Mussolini és MacDonald Is módosította javaslatait. Hogy mit tartalmaznak a módosítások, az nem került nyilvánosságra, de állitólag mindketten megértést tanúsítanak Franciaország kifogásai és követelései Iránt.
ZALAI KÖZLÖNY
IMa. április 4.
á hivatalos lista győzött titkos szavazás után
az Ipartestület közgyűlésén
Kit szavazat elleniben a Polgári Egylet megvételével döntette el a közgyűlés a székház-kérdést
Nagykanizsa, április 3 cát is eltartja. Joggal követelhetik az iparosok, hogy Orcájuk Is gondol-janak.
Bazsó Józsel testületi vezelőjegyző beterjesztene Jelentését a lefolyt esztendőről. Mind lobben és többen fordultak segélyéri a vezetőséghez, mind lobben és többen dőltek ki és Jutottak az Inségakclólg. Hosszabban ismertette a Italaiét érdemes működését az Iparosság érdekében. Kimutatott az Önsegélyző misszióiara, amely több mini 80 százalék ere|éig segllelle ki a nagykanizsai Iparossigo\' Elismeréssel szól sz Ipartestületi üalárda működéséről, Parti Lajos karnagy tevékenységéről, Poredus Anlal nevelő munkáiéról, majd Idézte Papp József 1POK elnök ki|elentésél, hogy minden remény megvan arra, hogy Nagykanizsa visszakapja az Ónálló OTI
Vasárnap délulán tartolta közgyűlését a nagykanizsai iparteslűlet a városháza dísztermében. Az IPOK-ot Papp Józsel elnök képviselte, akinek Kanizsa volt első állomása vidéki körútján. Olt voll dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, dr. Hajdú Qyull leslűletl ügyész, az OMKE nagykanizsai kerületének vezelöségél Rajkl István és Melczer Jenő alelnökök, Neu Pál titkár és Bíró Simon háznagy képviselték. A közgyűlés megnyílása elölt az Ipartestületi Dalárda a Magyar Hiszekegyet adta elő.
Samu Lajos elnöki megnyitójában hangsúlyozta, hogy a vezetóség a mai súlyos viszonyok kOzt Is sokkal tObbet tudott volna elérni, ha nem leli volna úrrá a testületben a visszavonás. Majd visszapillantást vet a lefolyt esztendőre. Megrázó szavakkal ecsetelte a nagykanizsai iparosság szomorú sorsát és megdöbbentő helyzetét, rnunkátalanságát.
Kél dologban látja a súlyos helyzet okát: a munkaalkalmak hiányában és az elviselhetetlen közterhek-ben. Mindent a világjelenségek számlájára Irnt nem lehet. Munka és csakis a munka menthet meg bennünket. Az egység megteremtésének szükségességél kangoztslva nyitotta meg a közgyűlést.
Papp József, az IPOK elnöke vázolta az évllzedes nehéz munkát, aminek eredménye az IPOK. Többet szeretelt volna elérni, hiszen Nagykanizsa Is többel szeretett volna: — a kézműves kamarát. De egyelőre meg kell elégedni ezzel is. Munkával lássák el as ország Iparos és kézmüvestársadatmát, amely 240.000 segédjét és 80.000 tanoa-
kerülelét.
Majd a számszerű adatok következtek, Több mint 2000 ügydarabol intéztek el. 1020 tag|a vsn lajstromozva az ipartestületnek. 433 segéd és 391 tanonc vsn nyilvántartva, 1 parigazolványl nyertek 59-en, mlg 63-an lemondtak Iparukról. Tanonc-szerződés köttetett ISO esetben, szabadulás 147 cselben. Majd beterjesztene a zárszámadást és a folyó évi költségelőirányzatot
l\'ranck Jenő, a székházépítési bizottság elnöke előterjesztene indítványát, hogy a székházkérdés megoldásául vegyék meg a Polgári Egylet székházát 52.000 pengőért. A feltételeket a Zalai KSzlOny már részletesen Ismertelte.
Bazsó József felolvasta a szerződéstervezetet. Samu Lajos elnök hosszabb beszédben rámutatott az OMKE otthonára, hogy amikor az OMKE megfelelő olfhonhoz jutott, akkor kezdte meg nagyszabású munkáját és pezsgő egyesölelj életit. A Polgári Egylet székházának megvi-
A „HELLAS"
h«pí«iiyaB|áp rekiám-akoiájal
Minden vevő, aki 3 pár „Hellaa" gyártmányú harisnyát vásárol - 30 napon belül - I drb. ridikdlt kap ajándékba a „Hellaa"
harisnyagyártól
Ritter András
divatáru üzletében hm Nagykanizsa, Fft-ut 3. szám.
leiébe nyugodtan lehet belemenni, mert megtelelő az Iparlestűlel céljaira és a vitel rizikómentes. Egyben bejelentene az Ipartestület Ingatlanainak eladását, a Hangya lebontását, a telek parcellázását. A Polgári Egylet tatarozására 6000 pengőt Irányoztak elő.
Vlda Endre, Bárány József, LObl Béla hozzászólása ulán a közgyűlés nagy többséggel megszavazta a Polgári Egylel székházának megvételéi. Csupán 2 szavazat voll ellene.
ttoffmann Henrik szívesen látja ■ vételi, mégis a legnagyobb fokú óvatosságot is takarikossigot ajánlji, hogy a terhekből ba|ok ne legyenek.
Majd egyhangúlag megválaszolták az Iparos is meslervizsgáló bizottságok tagjait is a lanoocvlzi-gáló bizottságok Lagjall 3-3 évre.
Ezután az elöljáróság! tagválasz-lásra kerüli sor. Többen titkos szavazást kértek, amit Samu elnök elrendelt. A szavazás eredménye: a hivatalos Usta került kt gyózelme-. A választás eredménye: IS rendes elöljáróság! tag 3 évre: Babits Lajos hentes, Bárány Józsel kazánkovács, Bród Ignác fodrjUz, Buday János asztalos, Czvetkó Oyula szerelő, Hajas József vendéglős, Gyarmati Oyörgy nyomdász, Kalmár \'.Zollán építészmérnök, Milton István szabó, Márkus Ktrolyné sntő, Me-gyimorecz Tsmás szabó, Metz János szobsfestő, Rltscher Mór vendéglős, Schnilzer Oáza ékszerész, Zwelg Imre szabó.
5 elóljiróságl póttag 1 évre: Pet-rlcs Gyula hentes, Csertők József kőműves, Horváth Mihály cipész, Némelh József szobafeslő. Kovács József kőfarsgó.
3 számvizsgáló bizottsági rendes tag I évre: Frank Jenő kefegyáros, Szálinger József szitás, Perényi Andor szappangyáros, 1 számvizsgáló bizottsági póttag
Amor profanus
(Hegény IflU-Ml) Irtai SZABÓ ZRIOMOND
Kezébe vette kézitáskáját és megindult a város leié.
Habozva állt meg az Andrássy-ut torkolatánál és mint aki igazán nem tudja, hogy hová men|en, megint csak leült a Műcsarnok elölt egy padra.
— Mii legyek ? Kihez lorduljak ? — töprengett.
Már délelőttre fordull az idő és Margit éhségei érzett. Gépiesen nyl-tolla kl táskáját, hogy sz útra hozott cukorkáit kivegye. Szemei most hirtelen a maroquin-tokon akadtak meg, melyben gyémánt kolliérje voll. Es egyszerre átvillant agyában a gondolat:
— Három közül megmaradt a harmadik I
És ebben az elkeseredett hangulatában arra gondolt, hogy elfogadja Popper Slmi ajánlatát. Ámde mégsem bírta magát elhatározni. Teste, lelke irtózott ettől sz áldozaltól és kétségbeesve gondolta:
— Nem, nemi Ezt még sem tehetem I
De aztán szoktatni kezdte magát ehhez a gondolathoz. Elképzelte
hogyha nem lordul a bankárhoz, viasza kell mennie a gyűlöli szegénységbe és lehel, hogy nővérére szorul, erre az Igénytelen terem-lésre, akit eddig ö gyámolított. Mlnlha látta volna a palikárus-sógor bosszús arcál, aki haragszik, hogy sógornőjét kell eltartania. Ettől a gondolattól megirtózott.
— De hát miért ne a bankár? — gondolta — kire várhatok most már? Eddig már eleget csalódtam és ha nem akarok nyomorogni, egynek mégis csak az elsőnek kell lenni I
Ismerte Popptr Slmi cimét, kocsiba üli és odahajlatott.
A bankár irodája nagyon előkelő benyomást tett. A lépcsőház fényes stukkó falaival, a vert bronz lépcső-korlát, a vörös plüsszőnyeggel bevont lehir márványlépcsők, a kovácsolt vsscsillár mind azt mutatták, hogy llt a pénzvilág előkelője lakik. A bankár várószobájában már sokan ültek a > zöld bársonypamlagokon. Egy borotváltképü, lehetetlenül elegáns bankflu fogadta az -irkezöket. Kitűnően szabott zsakettja zsebéből egy cluisanthem-parfQmmel Hatott zsebkendő lálszoit ti, amelynek illata betöltötte a szobái A fiatal ur állandóan monoklit viseli és azon
keresztül olvasta el Margit névlegyét, amelyet a szolga azonnal bevitt az udvari tanácsos úrhoz. A várakozók legnagyobb ámulatára Popper Siml személyesen Jelent meg pár perc alatt szobája ajtajában és udvarias meghsjlással kísérte be az imént érkezeit látogatót.
— Hál mégis elhatározta magát?
— Igen I — telette Margit, de nem nizelt a bankárra.
Popper Siml kíváncsi érdeklődét-se! nézte a leányt. A nyári nap barnás zománccal vonta be arcát, egy kissé meg is erősödött, kifejlődött, egészen más letl, mini mikor utoljára látta.
— Nos és mikor utazhatunk? — kérdezte egy kissé üzleti hangon. Arra kérem, bogy sokáig ne várasson, mert sajnos, az én időm nagyon meg van szabva.
A leány habozol! a felelettel.
Popper Slmi lürelmellenül várla a választ. Felesége még négy hétig szándékozott Fratlzensbadban maradni és csupán ennyi Idő állt rendelkezésire.
— Még a tollette kérdéseket kell megoldanom — felelte halk hangon Margit.
— Ah, igen, értem márl — mondta helybenhagyó hangsúllyal a
bankár. — Erre én is gondolhattam volna I
Kitöltött etekkel csúsztatott egy borítékba.
— Nagyon kérem, fogadja el tőlem ezt a csekélységei! — mondta is a leány feli nyújtotta.
Margit arca halálsápadt lett. Egy szempillantásig mozdulalltnul maradt, aztán titovázó gesztussal elvelte a borítékol és beletette reti-küljébe. Es mintha fojtogatta volna ennek a szobának a levegője, felkeli, hogy távozzék. Popper Slmi égiszén közel ment hozzá is motoiygós arccal áll! meg előtte. Ugy nizetl a leányra, mint az arabs főnök újonnan vett rabnójére, aki már tettet-töl-Jelketlöl az övé, de még halogatja a birtokbavétel gyönyörűségét.
—- Azt hiszem kisattzony, meg fogjuk érteni egymátl — mondta csillogó szemekkel — ét mott csak arra térem, határozza meg elutazásunk napját!
— Még nem ludom megmondani - felelte Margit tétovázó halk hangon — majd értesíteni fogom.
Kifelé Indult, hogy távozzék. A bankár az ajtóig kísérte, mégegyszer rámosolygott a leányra ét bucsuzáski-pen kedveskedve megcirógatta arcát.
(Folyt kOv.)
jf^JeÜÜJ
I évre: L\'ldl °>0" dPéM\'
A közgyűlés Samu Lsjos záró-
„iválvál ért vígét.

A, április havi előljáróságl üiéi ,\'maradi a H>vő bét ciüiöilökjére. C,jlOrtököd elte S "íakor előadéit urt t testület székházának fanáci-tennébea Ji\'oli Oéza a« IPOSz at-«ftke, aki aa IPOSz JóléU oiztá-lyiban alakult Intézményeket tog|a Ismertetni. Kéretnek a leatllieU tagok ponioaan megjelenni.
A Walkó-Ogy a C(ődblrós«s KarOlt
. . ,./.! » Nwokaatoaa, április !> A Walkó-féle llkvldádói ügyben n OHE a Hkvldádóhik 1994. |unlm 1-lg vak! megbosizibbltását kérte. A nagykanizsai törvényizék kényizer-egyezségi tanácaa elutasította az OHE kérelmet és az így aktáit ittette a csődbírósághoz. — A bíróság több mint 8 oldalon indokolja határozatát.
ZALAI KOZlOHT
Eegastebb CegaiVatoaabb
nöi Kalapoltat
legolcsóbban
41ektMMlr mf-f/In><> BMépesn Maaillaek 1
Brónyai C.
IcalapÜJtloíébcn
HortOy Miklós ul O.
Elgázolt az autó egy karikázó gyermeket a Magyar-utcán
1 Polgári Egylet háia döntött eladása mellett
Kagykaai^a, április 3 Dr. Hajdú Gyula elnöklete alilt vasárnap délelölt aajntfatoun csekély érdeklödéi mailelt tartotta rendkívüli közgyűlését a Polgári Egylel. A közgyűlés egyetlen tárgya a Polgári Egylel székházának MikalUst volt.
Dr. Hajdú Qyula, elnöki megnyitójában feltette a kérdési, hogy va||on a lagok anyagi lekiulelben finn ludjdk-e tartant a székházukat ? Azonnal meg Is adla a választ rá, fcogy: nem. Épp ezért, tekintettel a súlyos adótságokra és az egyéb kötelezettségekre, ajánlotta, hogy május elsejével adja el az egyesület a székházát. Beismerte, hogy tájó silml leszi ezl a propozlclót, de kénylelep vele, mert a kényszerítő helyzet ezt diktálja.
Dr. Malek László, Ötvös Érall, dr. Szabó Zsigmond ulán SzlgrUzt László háznagy felolvasta a szerződés- tervezetet, tír. Hegyi Lijös főjegyző éa Bazsi Józiel az egyesdlel tragikus vagyoni helyzetére hivatkozva a székház értékesítése mellett foglallak állást, majd a közgy Ölés egyhangúlag ugy döntölt, hogy 5SjOOO aranypengő értékben eladja az Ipartestületnek a székházát.
Dr. Hajdú elnök végül megnyugtatta a tagokat, hogy az eladás után li ápolni fogják at egylet hagyományos szellemét, amelyei beköltöztetnek az u| ha|lékba la, ami • Korona emeletén lesz.
Nagykanizsa, április 8
Sulyoi kimenetelű izerencsétlen-ség történi héttőn délulán a Ma-gyar-utca 96. számú ház elötl.
Fischer Qéza ketegyárl könyvelt. S éves Ha kinn karikázott az Utcán, amikor Utanak felöl arra|öil egy izemélytzállliö autó, amelyet Vaska Józsel sollör vezetett. Szemtanuk állítása szerint a klsflu csupl huncutságból ijesztgetni akarla > sof-lört és eközben oly hevesen szaladt neki az autónak, hogy nekiesett a jobboldali első sárhányónak, amely hanyattlökte a gyermeket. Fischer Lacikái, aki eaimélellenül terült el a kocsiúton, a softör felvette autójába és beiiállilolii a kórházba,
ahol az orvotok megállapították, hogy lUlyos, koponyaoUpi lőréit szenvedett.
A solfőr Jelentkezett a rendőná-gen. Bojtot Józial aulóuakértö meg-vizsgálla a kocsit, lékpróbát csinált és azt kifogástalannak Ultit\' Két-tiégtelen megállapllá.l nyert, hogy a klsliu futott neki «z aulónak, mert a jobboldali elsó sárbinyón megtalálták mind a két tenyérnyomot.
A délutáni órákban a klsliu egy motorkerékpáros villájába akarla akasztani a kari kájál, amiért az épp akkor arra haladó Orünbaum Béla gelsel ma lomlulajdonos meg lt pirongatta. A figyelmeztetés ugylál-izlk nem Igen haiznált, mert né-
74-ik
olcsó tavaszi vásár
sing ír
DIUATÁRU HÁZBAN
Meglepő olcsó árak! Mindenki
tekintse meg vételkényszer nélkül.
bány óra múlva bekövetkezett az aulóizeienciétleniég.
Fiichrr Oéza családjában egyébkén! ez a második gyermekszeren-cséllenség. Évekkel ezelőtt a most elölölt klsflu bátyja srapnellel /it-szadozott, amely felrobbant és leszakította a gyermek jobbkarját.
A szerencséden család hánt várot-szerte öszlnle réizvét nyilvánul meg.
Az Izr. Leányegylet tflndér-estie
Ne \'méllózlastinak ázl hinni, hogy _z újságíró a Jótékony céloknak kijáró lelkesedéibe mártolta a tollát, amikor a tegnapi esléröl beizámol. Nemi Ezen az értén nem volt ilyesmire szükség. Ciak ki kellett nyitni az embernek a két izemét, a meleg szívéi ét megnylll egyszeriben szem él izlv elöli egy gyönyörű kis tündéronzág, amit az Izr. Leány-epylel varázioll kél órára a kanizsai színház tatai közé. Mert ttlndér-orazág volt Ciupa izii, ciupa tinóm, kedvei, meleg hangulat, csupa álomvilág, csupa virág, csupa gyermek, csupa lelket derítő, lanyaru napokat bearanyozó gyönyödliég. Egy kii darab magyar tündérország, benne a buzakaláiz, a pipacs, benne Trianon él a magyar Imádság, benne a magyar reménység és a magyar Holnap apró katonáinak
ajkán a magyír élet ígérete. •
Oyermekelőadás a program mü-laja. A elme „NagyvaUdó,- látvá-nyos előadás 3 felvonásban. De ezl a gyermekelóadást felnőttek számára csinálták, akik hálás örömmel, tok nyíltszíni lápnál, a iilnpadon azln-pompáió gyerekieregnél Is csillogóbb szemekkel, ragyogóbb arcokkal és kicsorduló lélekkel kisérték a hivatásos rendezőknek Is dicséretére váló, simán gördülő, pompái ren-dezéi tirka képsorozatait.
Hogy kl Irta a darabot? Tllok. Azt mondták, nem izabab rt.eg-Irnom, De én megírom. SubmUr.né irta. Megírom azért, mert aki toiluoz nem uokott és mégis Ilyent tnu írni és Ilyen szívvel és lantázlával ind apró emberekel nagyoknak Játékba ál-l|lani, az ne izégyelje a munká|át • hl már nem |6tt a függöny dé, mikor a közönség dübörögve követelte a izerzöt, akkor álljon most III a nyilvánosság elé. Annyival li inkább, mert a rendezés hatalmas munkáját Is ez ö odaadó láridozáaa tette eredményeiié.
Szerző-táreai li voltak. A verses réizt l.ldltt Julla, az Irredenta verset Wlnkkrni, ez a két finom szavú kanizsai poéta Irta. A táncokat, a sok-sok élő virág szlnporapái moz-gásái Gábor tánctanár álmodta meg Vagy nem álomban lát-e olyan szépet az ember, mint mikor a szülői neretet srjvirs egyszerre láncba elevenedet! az egész tündéri szépségű virágosbolt ? A zenei rész fővezérlete Ooldschmltdlné avatolt e-zében volt, a Leányegylel zenekari élén. A hatásos diszletezéi Kardos
Sándor szépérzékét dicsérte, diliére váll volna nagy tilnhiil ealék revü-szlnpadának.
*
Mlnlbogy pedig a azetkeszlö bácsinak a szive nagyon tele van a kicsinyektől kapott örömmel, ugy hogy ai mosl erre a pld \'.elyre már nem lérne Ide, — róluk, ai este kgdrágát^alról majd legközelebb. Szerdán és vasárnap ugyls előadják még a darabol...
Csak még annyit a nagyoknak, hogy ne ss|uálják azl a két órát, -nézzék meg est az előadást valamelyik esle. Aki a tiszta, szép örömöket szereti és meg tudja becsülni, bálás lesz a tanácsért. m
Előadás az épitötakarékokról
Nagykanizsa, áp.-Ula 8 A mai nehéz viszonyok kőit lt meleg éa bhloa családi fészek ulán vágyakozó kanizsalak élénk érdeklődése mellett tartott előadást vasárnap a Polgári Egyletben éa Klska-nlzsán az Olvaaókörben Horváth Károly v. országgyűlési képvlw.\' . székesfővárosi törvényhalósági blzoi sági tag. A mai idők bajainak okát boncolva, ismertette a gépek konkurenciájának, a trianoni határoknak rés a hitelválságnak káros jelenségei!. Ismertette az épitőtakarttok kifejlődését mt óta napjainkig. -Érdekeien mutatóit rá az amerikai és angol öspéldára, ahol pl. Manchester, ez a szövölparl világ-gócpont (majdnem akkora város, mini Budapest) teljesen épltőlaktrék-ala-pon épfllt fel. Németországban a wDstenrott épllötakarék 7 év alatt ISO millió márkát (több mint a magyar népszövetaégl kölcsön) fizetett ki 12.000 tag|ának. Ebből az összegből egy 60.000 lakosú városi lehelne felépíteni. Rámutatott arra, hogy ez épllótakarékok közt vannak jók éa rtsszak. Jó csak as, amelyik fotlnUn megmondja, hogy mikor ad kölcsönt is pontosan tdmatat/a exl Is, hogy ez a kölcsön a tagoknak mibe kerül. A német Volksbaa sikere abban van, hc|y a 25 éves várakozási maximumot Is őszintén meg meri mondani tagjainak. Magyarországon 3-9 hónapos határ-Időt Is hirdetnek, holott ez leheletlen. Németországban egész csomó épllötakarék bukott meg azért, mert nem tartotla be pontoaan a szabályzatokat, elspekulálta a befizetett ösz-sztgeket. Végül ismertette a vezetése alatt álló ét Nagykanizsán lt képviseli Budspest Székesfővárosi Ta-karékazövetkezet üzleti elveit, melyek lő kritériuma az abszolút őszinteség, teljes felelöaség és kivételi nem Ismerő; ragaazkodás a szabályokhoz.
Az érdeke* előadás ulán s vezérigazgató és Ftcsch László helyi megbízott Idvilágosllásokat adtak a nagyszámban hozzá|uk forduló érdeklődőknek.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND Április 4, hadd
RSmil katolikus: Iildor. Protestáns: liidot. Izr.: Nlsan hó 8
Várost muiéiim ét Könyvtár nyltvs ciütörtAkön ás vasárnap déMötl 10-UI 12 éráig.
Oyógysiertírl illett szolgalat e hónapban: i Fikale Sas-negyemül Pó-ut 6. sa. és s kisksnlssalgyogysxcrtir.
(MiUrdS nyitva regit! « órától elte é óráig (bétló, szard1. péntek délatáu, kedden egén nip aókaek).
— (A 6 oi honvédek ezred-napja) Vasárnap ünnepe voll a 6-oa honvédeknek, Nagykanizsa házi-ezredének. Az ezred Nagy Lajos király nevét viseli, aki 1352. márc. 31,-én a litvánok lelett nagy győzelmet aratolt, mikor maga is megsebesüli. Ennek emlékére vasárnap isMnliaztelel voll a felsötemplombsn,
amelyen nemcsak a 6 os ezred vett részt, hanem az egykori 20 as és t!-il bajtársak, a honlbaicosok és vitézek nsgy számban. Ugyancsak ialenllsalelet voll az evangélikus templomban. Utána megkoszorúzták a hősök szobrát.
— (Lelkigyakorlatok ■ felső-, templomban) A felsőtemplomban kedden, szerdán éa csütörtököd esle fél 7 órakor lelkigyakorlatok lesznek nők részére, amiket Qaxttag Ferenc püspöki tanácsos végez. Férfiak részére virágvasárnap, kéUőn ás kedden esle 7 órakor Vértesi Frigyes dr, pécsi Iheológlai lanár, a kiváló egy-házszónok log lelkigyakorlatot tartani.
— (A Kathottkua Legényegylet) húsvét másnapján műsoros háxlesUt rendez saját helyiségelken. Az eladásra a próbák folynak és a ren dezöblzottság különben Is mindent elkövet, hogy az eal sikerét biztosítsa. .

Sfdi
lb*S
Arufr.tsc.
On sem kivételt
On ,is i—ppMi 1-m.iiw, tg coo.oao penfőa főssyaraményt, ha oszMIyeoajegjet
UJ. Hirsc&ler Ml les a
•MMDuortfe«p(4M)*nHáiidl vesz. üuxdia. Oprills 7. éa lO-én.
\'Mmmmmmmmnmmi^mmmmm^iJt^i *.ssi
Sofs/ejryek Ora:
__Egész X4 P, fél 12 P. negye-1 6 P. nyolcad 3 P.
■ április 4.
Szizaos M bal sál a természete, -renw lázsef" kesertlvii has,„ti," végtelen nagy —■—«•«-----
- —-"-•-■<» .[ u
megkönnyebbülést s„
rez. A nőorvos! klinikák biionvlt ványai tanúsítják, hogy a rendkívül enyhe hatáau Isreoe lóuei vizet kflWnöeen a szülészeti osztályon a legjobb sikerrel alkalmazzák A rartM Jóttáf keserűvíz gyógyszer-
lló.
— (Leventék lelkigyakorlata) A klskanlzasl levenlék caülörtökön kezdődő háromnapos lelkigyakorlaton vesznek részt, amll P. Kocsis Ödön tart számukra.
— Képkiállítás, Fó-ot 1).
— (MunkzirtéikQU ankét) összehívását kéri legújabb beadványában Armrge Antal\' városi képvleelótes-lületl tag a polgármestertől. Hivatkozik a kereskedő-kongresszui példájára, hogy éppen ugy egy löhb-napoa értekezlet keretében a kép-vlselőiestfiletnek .Is meg kellene hánynl-vetnl, mit tudna a város most azonnal csinálni .közel 7000 munkanélkülijével". (Szomorúan nagy szám a kanizsai munkállsnoké, de ennyi még családtagjaikkal együtt sincs. A türk.)
— „Éjjel án, nappal la" egyike az évad legszebb operettjének.
— (A zeneiskola tanárainak rctoleó bérleti eett hangversenye) ma kedden esle 9 órakor kezdődik. E hangversenyt, születésének centen-nárinmára való tekintettel, Brahms János emlékének szenteHk, kinek munkásságál Vannay Jinos Ismerten. Fáblánni Pásztor Irma zongors-szólója, énekszámok, gordonka-szonáta éa longorá-lrló fogják az est műsorát vállozatossá tenni. Belépődíj 60 fillér ét 1 pengő. Jegyek a Králky tőzsdében és as esti pénztárnál kaphatók.
— Képkiállítás, Fő-ut 11.
•m Legdlvatoaobb férfiazöveteket olcsó árun Schűlznil vásorolhat|uk.
— (Meghalt a kávéval leforrázott kisleány) Megírtuk, hogy a Rákóczi-ulca 5/a azámu házban a másféléves Czlmmer Annusks kávéval lelorrázla magái. Az orvosok hiába követlek el mindent, a szerencsétlen kisleány hétfőn belehall sérüléseibe.
— Nagy Kató ás Wllly Frltaoh osztoznak egy ágyon szerdán és osütörtökön.
— (Elfogtak egy merénylő cigányt) Horváth Battó János nagykanizsai cigányt egy 0 érez leánygyermek súlyos bántalmazása miatt a kanizsai ügyészség körözte. A zalaegerszegi rendőrség most elfogta éa vasárnap vasraverve elállították be a nagykanizsai ügyészségre.
IdOjáráa
A nagykanizsai «»tai>r<iiagUI «*a zyalö lelantéavki Héllón a Mmér-UK: Rwl 7 ólakor +2-8. délután 1 Örskor +11* asta » órakor +7« PtUióut Egén nap borait égbolton! Sléttntay: Réggel délnyng.t, délbíh nyugit, este détkskU uél.
(Élaalml rMliliknUtl A ái.I».r.U-•■•1 liMullstsall Mk WSrali" **ltM*lwe7, fcMa, •«#• tea
lWj. áprillt 4.
Tilos a lapok klkOlcaSnzéu
\' Ugy a (Óváros, mini a vidélü lapvállalatoknak mlndgyakoribb panasza, hogy egyes lapárusltók az eladásra átvett lappéldányokat egyes vevőjüknek elolvasás végett kikölcsönzik. A budapesti napilapok szindikátusa most a törvény tiltó rendelkezése alapján határozatot holott és közti a közönséggel, hogy o lapok kikölcsönzése tilos és bűn-telendő cselekmény. Miután a közönség hozza olyan helyzetbe az árusítókat, hogy a kikölcsönzés iránti kívánságokat nem tudják megtagadni, (elkérjük a közönséget, hogy kíméljék meg az árusokat ily Irányú óhajuktól, mert az illetőknek kellemetlenséget okoznak. A dohánytőzs-dékben egyébként a lapkikolcsönzést tiltó nyomtatványt helyeztek el a lapvállalatok, hogy azokról a közönség tudomást szerezzen.
- (Hátbaszurta a haragon) Mités Jónás 23 évu nagybakónaki löldmll\'veslegény már régebben haragot viszonyban volt Szántó László val, akivel néhány nappal ezelőtt összetalálkozott! Szóváltás kerekedett a legények között, melynek hevében Szántó a zsebkésével hátbaszurta MltésL A sérült legényt súlyos állapotban szállították a kanizsai közkórházba.
- Képkiállítás, Fő-ut 11.
- (Meg akart halni) Polal Rozália 44 évet Kunyadl-ulca 36 szám alalll lakos hétfőn délelőtt Öngyilkossági szándékból ismeretlen méreggel megmérgezte msgál. Tettél szerencsére Idejekorán észrevették a házballnk, akiknek értesítésére a menlök beszállították a közkórházba. Polal Rozália állítólag már hosszabb Ideje betegeskedett és afeletti elkeseredésében akart megválni az éleitől Állapota súlyos, de nem életveszélyes.
- Hsjszálon (üga az erkőlos, de le nem pottyan:? .Éjjel én, nappal te."
- (»»j«ka«rvl kirak) Nagykanizsán olua 28-tól április 1-lg 7/ ryermk
---1Ml, 9 nu tm i leány: Bon* Sándor
roott altiszt ét Csabit ftmtrlénak rk.
luwj r ____
raárelua 28-tól április Uall gyermek uíteMt, 8 nu 6. {leinj: Sönt Sándor ™»tl altat tm Csabit ftmlrlénak rk. na, Dobri Ferenc napazémo. és I\'app Rozáliának rk. tl«, Bek Salamon borW-»áfé él Neu Kozállának lzr. leánya. Virág József napezémoa és Kondikor Kíf?"^ rk\' "»■ L""10* Otte. keres-kedöaegód és Hartmann Máriának rk. na. Tamás Ferenc vasúti lakatos és Horváth Margitnak rk. leínya, Ma-MbSMker Léazló magánllezlvlselö és Ktuger F.rzaébetnek lzr. Ha, Gyergyék Jtaal földmUve. 4. MthálSz löník g. na, Birkás Sándor sertéskere.kedö fc Horváth Máriának rk. (la, Dlanlika Oyilrgy edénvfoltozé és Tóth Annának ív. it- ?tríbl J4no" K\'P4" Walder l>rzsél»!nek rk. tia. - riaWoede 11 volt: Ats JtoeM Nyíri Anna rk. 44 éve., gíOre Istvén tOldm. rk. 71 éves, Webe^ Ferenc csizmadia rk. 60 éves. Horváth "K^JenyzO rk. 28 éve. (So-
^HW^rk. 3J éve., özv. Jámbor rk■ 4» éve«, ösv. rtUvai J4aelo6 Bortalan Mária rk. 64 \'<*<>"; Knauaz Lajosné Danloi Mi !™,»^,íí,4,"5•• 8zv* Frk Jánoané Wo-koua.Mária rk. 68 éve* Horváth Irtván hónapom öz-v. Major Jáncné \'k. 74 éve.. - Hizmá-
Ci ii^St\'1 Ar">\' J«M«\' (\'ívélt)
SS?- «s.V»ber Mária rk., Miikovto. íörgH rfc mé«éroi és Sommer
. ~ S\'nger olcsO tavaszi vására ■eiieaics meglepslésl hoz vevőinak.
ZALAI KÖZLÖNY
Uiolsó Qétl
Pénleken kezdődik az uj sorsjálék huzlsa. Ne„mulassza el megvenni osztálysorsjegyét
Milhoffer Kálmán főárusltónál
Cuangery-ut 7. (a kapu alatt).
Főnyeremény szerencsés ese: ben \'
500.000 pangA.
Hgész sorsjegy P 24--, tél 12\'—, negyed «•-, nyolcad 3--.
— A helyzetkomikumok Ossz.-torlódáss a* „ÉJJ»I én. nappst te.-
— (Leforrázta a gyermekét) Oyurka János valkonyai földműves egy forróvlzzel telt edény tartalmát véletlenül ráöntotle egyéves kis fiára, aU az arcán oly súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy be kellett szállítani a kar\'mal közkór házba.
— Tavaszi női kabátokra al-
.x kdlönleKesen szép szövetek láthatók a Schttlz Áruház kirakataiban.
— AUe..Baromi. . aS_.Uk .I7lk l«kW..tt.bli Irf.jj., Frlsa, íordulato.
lökedvtt regényei több százezer példányban torognak közkózeo. AUse Be renddel moat ismerkedik meg a magyar olvasó közönség. Legsikerültebb, legvidámabb regényét, a „Babett vőlegényei"-! tordl tollak le magyarra. A mai nehéz Időkben öröm ós tldülés ilyen egészségesen vidám, pergő meaSIU regényt olvasni, amelynek az alakjai nom karikatúrák, hanem hus-vér emberek s amelynek a világnézetét, stílusát nom fanyar guny balja ál, hanem .zlvbél takado, meleg humor aranyozza be.
Babett vőlegényeidnek közlését as UJ Idők eheti széma kezdte meg.
™ Férfi éa női szővetvásárlók
már évtizedek óla elismerik Slnger Dtvatáruház kelméinek elsőrendű minőségét.
= Képkléllltás, Fő ut II.
— Ali Wi u, ■ k... As Bn Újságom kis olvasóinak kedve. mewalakjal, ezúttal Törökországban kalandoznak. A népszerű gyermeklap tele van mesével, verssel, képpel. Tttko. lrá». huavóU nyulacska meg plro. tojás kóultése, köesőntőversek stb. tarkítják • lapot A kiadóhivatal : Budapest VI. Andráasy-ut te. ntveMn kQtd mutatványszámot.
— Ha jOl akar mulatni, JO|JOn szerdán és osOtOrtökOn a Vároal Mozgóba.
— (Leecett a mozdonyról) Szentes János 51 éves Máv fmő oly szerenuétienül esett le a mozdonyról, hogy Jobb válIIOrést szenvedeti. A mentők beszállították a közkórházira,
— Közalkalmazottak ügyeimébe I Butoránrinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú leláralu hitelre Is, kamatmentesen. Kopstetn butorámház, Horthy Miklósul 4. szám.
Ritka alkalom!
Tavaszi idényre Tropllcci-Epong szövetet olcsóért vásárolhat divatos színekben m és schottis mintákban,
ameddig a készlet tart
csak pengő
Megérkeztek
az angol, magyar és egyéb külföldi
férfi és női tavaszi
kabátéi koiztümizövetek
melyek vételkényszer nélkül megtekinthetők
Kírschner Mór dli/nínrufiaznünn
Ragyhanizaa, Fi-t 3.
A vadorzók állal megvakított kiitolmácd erdMr inegnyertt perét a Kúrián ,
A kislolmácu erdőben Németh Miklós, János é( István lestvéreket Boros Jenő, á herceg Eszterházy uradalom erdőőre onrvadánaton érte. Az erdőőr az cirrvadáazokkal folytatott harcban egyik szemét elveszítette, Majd rövidesen a másik szemére Is megvakult. Az cbbOl indult kártérítési perben a Kúria végső fokon 13.220 pengőbea élla-pitotta meg Boroe Jenő kárigényét, ami! a három Németben moat végrehajtás utján fognak betűjük
Diva tujdonságo\'kat olcsón vásároljon
Schützné!
Teraáayttoté
Bma Uaiav. It**, ISSS-IS-CO, 77-as 1410-14-35, 78-as 1435-I4A0, T»-m
.... .... _ ------jtmr*
I4-S0-US5, HO-as I4-70-!4«j, u<n tult 7fros I3 IÍS -U30,77-as IS30-1J-40, 78-u I3«—13<J0. íüs 1J65-IM0, SO^s 1380-IM5, to« 7-1O--7D0, tat. árpa 8«-8-a0, sab 8-<»-»I0i tsn-gert 6«S-»75, korpa 603 -018. ^
álrlokl tárlat «
Párfs JU 35"/t, London \\TT3)/t, ütmet 51717, Rröwi . 7125, Mlluo jBl, M.drid 43 801 AnuSantam 30000 Bmh 12331\'/!. Wl« 73 m, SwMI* 3 75, Prága 15 37, Varsó 58-05, Badapttt -T" Balgrád B«s, Bekarsst 308.-
VALUTÁK Angol r. 1855-1995 Mgafr. 78*16-7^*74 Csahk. 16-91-1701 Dánk. 86 80-88 00 Dinár 7-50*00 Dollár 570"50-573-50 Prsncfst. 22-30-22-50 Holl. 230-30-2)170 Zloty 6420-8470 Lsi 340-3*44 Un 3*95-425 Líra 2fr80-302t) Márka 136*70-136*60 Norvég 99" KM 00*80 Paula -•—<—
SckUL -•---•-
Svájcit. 1I070-1II-40 " \'lk.l(Bl(M04*10
DSVIZAR AmsL 230-40-23170 Belgrád 800-6*40 BMUS 135*60-136*60 Brűasel 79*26-79*7S Bokarest 3*41-3*43 Kopwb. 870088*00 London 19*54-1868 Madrid -■-
Milano 3000-3018 N«y. 571*00-57400 Oszló 10000-10080 Párt. 22*33-22*47 Prága 10-00-17*01 SriK 4*004*27 <tocttJ0330>l(H\'I0 Varsó 64*30-64 70 WlSB —> Zürich 11080-111*40
Wta clMrlng ártolyaaai 80464.
Sériáiváiár
Falhaftii 6578. stadattan 1108. - Btsé-rtodö 093—086, sntWt 0416—098, SM-
Mű rendd 6rM 080 -trw, ll-ea rsaafl
--------SAkSé L 1*00-1 oe,
-1*«, sak 1*38-
Mlsartá. 1*20—1*25,
öret cm-018, angol sildé szalonna naaybui 1T23—1*20, 1*45, has KO -130, léls«M
ZALAI KÖZLÖNY
•PORTÉLET
Az HTE gyönyöre játékkal győzött a SzáK ellen
Nagykanizsai TE-Siigetvárl AK 6:3 (3:3) Nagykantár, április 3 | centerei, Jtkubea vlsanasdja Farkas
Hbéd utáni áprilisi zápor ulán Ideális Is veszi futballidóben játszotta le ai NTE bs|tiokl márkázását a SzAK ellen. A közöisség, sntely nagy számbsn vonult ki a Zrínyi pályára. Izgalmakban bővelkedő láttában, szebbnél-szebb csatárkom binácMkban. pompás gólokban gyönyörködhetett. Az NTE csatársora a vasárnapi feiállitáaban végre sikeresnek mondható és tovtW kiUtkk-zésnek nincs Itilyt. A sor minden tagja szépen játszott és néhány mccce után a bajnoki döntőkön már a legjobbak kbzótt is megállja a helyét. A csapat a következő felállításban játszott: Caondor — Czigler, Engelleiler — Csáki, Olngi, Kudich — Farkas, SzoUár, Jtkubecz, Kelemen, Csáti.
Nagy szél ellen, hevet NTE támadásokkal Indul t játék ét már t 2. perc gólt eredményei. Olngi szökteti Csánt, kicselezi t védelmet, beadása Jaknbicz és SzoHáron kérésitől Farkasbot kerül, aki IS méterról szép serokgólt ló, 1:0. Következő percben Ctátt komerét t védelem kánt tagja, a megítélt II-esi Jakubecz angol hidegvérrel mellé vágja. A 6. percben Turbékl II. beadását sí NTE védelem elhibázza Sseeó MM 1:1. Váltakozó, ttgtlmát Jáiék folyik. Mindkét csipa! taápen ás veazályeten lámád. Három eredménytelen NTE komer (Ián » 14. periben egy kapufáról riatta pattanó labdát Szegó közeiről gólba helyez, 1:2. Nemzőkéig őrölhet a szigetvári cwpst a vezetésnek, mert Farkas beadását Jtkubecz védbetetiepOl be.égjá. Csátz szép beadásából Kelemen Hihetne még góll, de bárom méterról lóié lő. Állandóan ti NTE támad. A 24. percben Csász kornerál Farkas kapufának lóvl, a vltatapailanó labdát Kelemen kőiéiről behelyezi, 3:2. -NTE lámsd állandóan, mégis a SiAK rug gólt. A 40. percben Cton-dor egy veszélytelen labdára rotuul fut kl, a labda Siegó elé kerül, aki azt Oret ktpuba helyezi.
A második félidőben szél támogatásával Hiszik az NTE ét csaknem egész félidő alatt egykapura (átesik Békkek a félpályán tanyáz-nsk ét könnyen verik vissza a SzAK támadáaokat. A 8 percben Sudár llszUra jálsza Jakubeczet, aki kötélről megszerzi a 4. gólt. (tornersorozat következik. Csáii ét Itrkat remek kornereket rúgnak, de á iömőrtlll védelem mislt eredménytelenek. Ali. percben Kudich szép keresztlabdái ad Szollái elé, skl védbetetlenül belövi, 5:3. Kelemen a kapufái bombázza, a visszapattanó lábdát Jskubecs fölé lövi. A 34. pere Hozza e mérkőzés legszebb és niotaó gólját Stollár ezökietl Par-jjttl. tkl leszalad, Jikubecz elé
elé, aki 20 méterről ballábbal felső-tarokba lövi a labdát.
Az NTE védelme ezúttal bizonytalan volt. A halfsor, különösen a második félidőben nagy Játékot mutatott. A SzAK támadásai a
nagyszerűen működő NTE halfokon
>
torra elakadtak. Legjobb volt Kü-dlch, de Olngi ét Ctáki sem maradt tokksl mögötte. A csatársor voli ezúttal a csapat leg|obb része. Csátz ét Faikas minden lerohanása veszélyt jelentett a SiAK kapura. Jtkubecz nsgytierfien Irányított, Szollár és Kelemen megállta a helyét.
A SzAK, különösen az első félidőben nagyon szépen játszott. II! is a csatársor voli jó. Szegő ét Turbékl 11. voli a legjobb.
Rákóciy kaposvári bíró Jól veselte a mérkőzést. (Olrj
Vesztett az idegenben játszó Zrínyi
BIOK-NZTE 2:1
Horváth ét Babot Igizoltu
Szerencsétlen
B&ree, április 8 mérkőzési vlvotl
meg t Zrínyi Barcson. A mull vt- r szerepellethették őket.
sárnapi jó játék után ujrt rossz napot fogott ki u együttes, mely széteső játékával megérdemelten kapott kl. Nagy zökkenők voltak a csapatban, csak. Poór, Pócze és Antal játéka volt elfogadható. Menti a Zrínyii még az a körülmény, hogy
még
mindig nem érkezett meg ét Igy nem
A barcsi csapa! volt lelkesebb játékával többet támadásban és igy
győzelme megérdemeli. Qőilővök
Qonsberger él Oujier Birct ét Anlal Zrínyi.
Halneti bírón nem múlott a mérkőzés.
Profi eredmények Bocskai— Újpest 4:2 (3:2). Ferencváros—Soroksár 7:0 (2:0). Hungárls-HI. ker. 2:1 (1:0). Budsl 11—Szeged 1:1 (1:0). AlUla—Somogy 2:1 (1:0).
Kapotvári alosztály eredményei
KPAC—KTSE 3:0 (0:0). DVOOE—NTSE 3:1 (1:0). SBTC-KRSC 2:1 (2:1).
Levente eredmények Ékszeréti—THeky 5:2 (S:2). Megérdemelten, tzép játékkal gyói az Ékszerén.
Teleky 11.—Törekvés 9:0 (3:0). Könnyű győzelem.
A Spllzer-serlegre
ujabb adomány érkezett: Kálmán Leo 5 pengőt jegyzett tz adakozók listájára. Al érdeklődél uélet körökben megnyilvánul, ahol méltányolni tudják azt az önzetlen odssdást, amivel Splt-er Anttl Nagykanizsa •porijáért dolgozott
ELADÓ
Boncodlóldön, (Zalamegye) Zali I mellett. Alsóbagod vasuláltomást percnyire szép ház 4 szobás lak*
folyó tornáitól 8 percnyire síép ház 4 eiobás lakással, gazdaaágt épületekkel, nsgy gyümölcsössel 4000 Cl-öl beltelek. Van hozzá
közel 3C00 ri-ól elaóreudll siánlótóld enlóvel, 3000 D-öl síép tln \' —" és gyümölcsös ívt 50 hl. fot gyümölcstermés Aionnat átv
_ ________ „ jMft
deklódnl lehet: Németb József, P Tókert n. n. J.
Pápa.
Levente tegédoktató tanfolyam záróvizsgája
Nagykanizsa április 3 A tél folyamán löbb tanfolyamot rendeiett a Kiskinlzsa! Levente Egyesület a leventék ismereteinek bővítésére. Az Ismerelterjeeztö tanfolyamokkal párhuzamoun, tmlkel Kovács Iliéi Iglzgllő, egyesületi elnök szervezett meg nagy szakértelemmel, Szipudvary László tsnltó, főoklató, január 1.-én háromhónapoe levente legédoktalóképző tanfolyamot rendezett, rvelynek 42 hallgatója mosl, vsiarnap délután tette le sikerrel t vizsgát.
A klskanlzsai futballpályán nagyszámú közönség elölt mutálták be a tanfolyam hallgatói ludásukat. amivel a lelenvollak legnagyobb megelégedéséi vívták kl.
Rumpf Károly tanácsnok, testnevelési vezető szeretettől áthatolt beszédet Intézett a tanfolyam hallgatóihoz, majd kn lönelét felezte ki az oktatói karnak, eredményes munkálkodáséit. P. Mlhoksck Mlklói hitoktató, Kovács Illés Igazgató, Szipudvary Ltszió lőoklaló és a leventék nevében Titk Ferenc mondottak még betzédtl.
A lélekemelő vlzsgeünnepélyt díszmenet zárta be.
Kiadja a laptulaldonos Külgazdasági Rt Gutenberg NyWMe é. Dél zalai Lapkiadó
Vállalata Negykaulzsan. Pelelóe kiadó: Zalai Károly. Interurbán teleton: Nagykanizsa 78. szám.
JÓ RmaSKÁT
PÁLCSICS-seél
kapunk.
HáS\'nagyiaalztal tslyeet-, kelne-. lonaUetlé ét segyttntltó Inae FAbdskts FŐ-UT 7.
1983. április 9.
Permetezze gyümölcsfán!
Rügytakadáe elótt egy héttel,
100 liter vízben feloldva 3 kgr. „Solbát" oldattal.
Rügyfakadás és vlrágiás kóittlt Időbent alma-, körte- és sillvstákst.
Lonsbfakadáskor: meggy- és csereeznyefákat. SitroMhulláskor t. óulbaricklákal 100 liter fiiben feloldva I kgr. .Solbár\' és >s kgr. .Pronlkot\' oldattal. Hernyóenyvgyflrüket moet már
sürgősen tel keh rakni. Sebhelyek éa a vágóit leiületek .Almola" vagy .Pomrinnal" kenendök be. Melegágyakban a lótatü .Arvnlln\'-tul Irtható.
Fenti védószerek, oltóvlaai beszerelhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, xaák, növényvédelmi szerek kereakectésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blróaág mellett)
APRÓHIRDETÉSEK
OvM, kar, Blondel és szegletes képkeretezés ssakizeiOen Sternél, Városház-pelota.
ipoSiafal etatdé lapunk kladóbtvala-tában.
IlpharateeSaak, cipók, gyeta kocsik atb. sa*l>«a leaaáltlteH ál.
kaphatóit. Ars..th, tt»«ár-iiá—r.
Kátoawkáa u cet vízvezetékes lakáé, " le, száraz raktárhelyiség ázonnal kl-IMIy-u. 43. 33
ügy vagy két eg
BIOMS.Ir. klai.
(volt Nádor) utca 9.
\'mátbanylló utcai sióba Sient
herceg
1160
Jókerben tevő r bet tét 4., II. em.
■ latiák eladók. Etssé -1173
Ihatáteán t
. Kalapáltét.
eladók Csengery. msnné.
varrógép, hlztarlásl holmik iry.u. 27/s. lötdsilnt, Kául
1203
Dr*«ss ■flxelnáatl A küldeti lekrte antilop cipőt viaeiaküldtem, mert ugyan Ilyet vettem már iavaly Millényl dpőJzlel szezovégi ktárnslllsán P 6-ÍO éri, tehát u Idén nesi vehetek ugyanolyat még drágábban. Ma egészen mia a dtvsttorma éa asabás Kedvea Bözilnénl éa pedig otyan, amilyet Mlltényl clpótlzlel kit listában láttunk, síért kétlea, hogy Mlllényltöl kul már t ........ 1
dssss s cipőt (llsl mit\' veit s Mlltényl ctpőüalelben as Itdei dtvstmodellbdl, én Is éppen Ilyet szeretnék, nem pedig stnllyel Böislnénl ktttdőtt, niett ebbíl már tavaly veit minden Illeni leány Mlltényl cipőüllet olcsó kiárusításán. Inkább adok pár pen gővel többet, de hs már luxulcipót skarok venni, nem veuek olyat, amityet ai egész város már tsvsly hordott Mlltényl modellje ennyire megtetszett nálunk, hogy minden leány éa alszony csak Mlltényl cipőben log es Idén Járni. Keielt caókoUi ■anolka. -1206
egy ősaikomlorloe háromszobás elsőemeleU lakáé május t-re. Érdeklődni Horváth te Vess, Csengery-u 17. I20S
ssép 6 dsrsbhól Illó rlpazgs\'raltufa éa egy ttrsaiesa reg, 250X 330 cm. nagyságú Erisébet-
EtsSá nagyon
selyem rlpazgamltuta saónveg. 250X 330 cm tér II. as. Kukeciné.
7(0 pengő sürgős UloaSkt keresek Ivánéi ledeieltel Clm a kiadóhivatal
c
-I20S
Egy nullás w«rlli«lmu<sbr4siy olcsón eladó Háhn, Kliály-u. 23. -12»
at«a* F darab~VereszUjtó tokkal Kl-ntzsl-utca 23, Mám. -12"
I mindéi
I *"l
Wltteit
mindenki a helyi kereokedöknél IparoaoknAl reerwae be-1
Niomitu* a laptula|donoa Közgazdasági R.-T. Qutcoberg Nyomda éa DéízaUl Lapkiadó VállaUU Wnyvnyomdájában NagykaiiizUn, (felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
78. évfolyam 77. szám
Nagykanizsa, 1933. április 5, szerda
i
Ara H Hllér
zalai közlöny
MulMf <• Madéfcfvatil: TOst S. azáis. MuJtónlk mlRdu rsfgd, Mlií kMttlévd
ruLlrltii KaPlLAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajoa
B«t»eléd ára: intM ■ pengi SO KIK) SzcrkcuUMgl é* jüadóhlvatall telelőn. 7á. 14
Két nyilatkozat és az Országzászló
Irta\' dr ORILL LÖRANT, az Orazág-zászló Nagytrlzottaág ISUttiU-a
Mussolini a tasdzmus megteremtésének Kómában tartott évforduló Ünnepségén, utalva a napokban tortént római értekezletre, mely a tarthatatlan békeszerződések következtében beállott európai feszültség és S békerevlzió kérdésének agyét tárgyalta, kijelentette, hogy .ezentúl a lascesoka! még szorosabbra kell Hízni és a fascesek bárdját még élesebbre fenni."
Llewellyn Jones angol képviselő az alsóház ülésén ugyanakkor kijelentette, hogy elképzelhetetlen, hogy a békeszerződések által megvont magysr határok az Idők végtelenjéig olysftok maradjanak, mini aminők ma. .Bárki — mondta —- aki Ma-gyarorazágon járL tapaazlalhalla, hogy ott rendkívül erős mozgalom folyik és hogy gyökeret vert az sz eltökélt szándék, hogy sz agyét bármi módon \' Is, de okvetlenül elintézik... Minden villamoskocsiban, minden nyilvános helyen oll lögg a magyar Hiszekegy szövege..."
Midőn Nagykanizss lelkes lársa-dslms az elmúlt esztendőben elhatározta, hogy csatlakozik a magyar erőmulatáa mozgalmához éa (elállítja ennek szimbólumát, az Országzászló!, példát mulatott a magyar vidéknek, hogy a tétovázásból ki kell lépni, hogy belejussunk az első vonslba, melyben lennie kell egy önérzetes, s maga részére jogosan életei kövelelő nemzetnek a megnyomorító és megalázó békeszerződés megváltoztatása Iránti követeléaben. Az Országzászló alatt a nemzeti akarat nyilatkozik meg, egyben bizonyítékát is adja a nemzeti akarat komolyságának, mert az Országzászló a béke nyerészkedői, a revízió ügyének lalrlkttsal elölt Is le nem tagadható bizonyítéka annak, hogy a magyar népakarat képviseletében emelt Országzászló azt s meg nem alkuvó szándékol képviseli, melynek célja az ezeréves ország terülell egységének visszaáiliiáea. A kis enlente, mely e bizonyító eszköz hiányában eddig mindig azt hajtogatta, hogy a revlilo csak egy blsonyos magyar társaság követelése, az Országzászlómozgalom intézményéé megnyilatkozása óta ezt nem leheti. És hogy most, midőn a németországi események dübörgése, s német önérzet hihetetlenül döbbenetes leitörése a béke menteni akaróit gondolkozásra készlelte és az angol Premier sietve kereste lel a nagy olasz vezért, kinek Igazságos szaval felénk már 1937-ben elhangzónak és 1928 óls a Budapesten átló Ereklyés Ország-zászlóban bevésve hirdetik a magyar jövő Ígéretét, a revízió szóbskerölése kapcsán a csonka ország Ugye s napirendről le nem maradi, annak oka csupán az, hogy aikerüit az utolsó esztendőkben a bizonyító erejű magyar propagandát Is meg-leremtenl, amely megújhodó élet-
Megsxiint a Külföldit ellenaKcló, elcsitult a xsidóbofkoti-moxgaloin
Egy Tirolba menekült
Berlin, áprtlia 4 A birodalmi kormány köreiből szerzett értesülés szerint a zsidók ellen megindított klközösltésl mozgalmat holnap, szerdán nem folytatják, mert ez a fejlemények kővet-kellibtn feleslegessé vált. A birodalmi kormány megelégedéssel vetle tudomásul, hogy a szombaton végrehajtott mozgalom nem tévesztette el hatását. Eltekintve kisebb esetektől, a külföldi ellenakció teljesen megszánt. Noha a klközOsltési mozgalmai holnap nem folytatják, a birodalmi kormány szükségesnek tartja kijelenteni, hogy a nemzeti szocialista párt bojkottszervezete érintetlent! fennmarad és azonnal ismét működésbe lép, he ujabb kísérlet történik a németellenes külföldi uszítások folytatására.
bmjor szerkesztő politikai Meggyilkoltak egy bnfor
lapszerkesztőt
Innsbruck, április á
A határún osztrák területen Durch-holzenben politikai gyilkosság történt. A kis község egyetlen vendégfoga-dójábsn megszállt dr. Bell müncheni újságíró, akinek menekülnie kellett mert magára vonta a horogkeresztesek haragját. Héttőn délután két autóval négy ember érkezett a fogadó elé, akik közül hárman leikeresték dr. Bell szerkesztőt. A látogatók felszólították, hogy térjen velük vissza Münchenbe. A szerkesztő csupán a csomagolásra kért rövid Időt. A látogatók közül ketten visz-szameniek az autóhoz és s következő percben éles vita hallatszott a
gyllkossig áldozata lett szobából. Rövidesen revolver dördült el és a négy Idegen futólépésben a kocsihoz sietett, amely erős Iramban megindult a halár felé. A sorompó le volt engedve, a két kocsi azonban nekirohant a sorompónak, áttörte és a következő pillanatban már bajor területet voltak. A fogadó vendégel azonnal a szerkesztő szo-bájába siettek, de akkor már dr. Bell halott volt.
Letartóztatott angol újságíró Berlin, áprUls á A politikai rendőrség közlése szerint Catchpole angol újságírói tegnap hamis hírek terjesztése miatt őrizetbe vették. A lakásán tartott kutatás slkalmával a némelorazágl legutóbbi eseményekkel kapcsolatban igen sok uszító anyagot találtak. Catchpole a Sodety ol Rlends nemzetközi titkára.
A tengerbe aruh
Egy másik léghajó
Newyork, április á Amerika óriási kormányozható légbajója, az Acron-i súlyos kataazlrófa érte. Próbaútján U| Anglia felé le zuhant a tengerbe. 77 főnyi legénységéből 3 embert és s vezetőt megmentették. Az Acron a világ legnagyobb léghajója voll. Az Aftonon
ant a világ legnagyobb léghajója
Is elpusztult, amely az „Acron" segítségére sietett számos kisebb repülőgép, ágyú
lőbb gépfegyver voll.
London, április 4 (tjszakal telefonjelentés) A J. 3., a haditengerészet egyik ujabb kormányozható léghajója, mely kedd délelőtt Lakehuratből az Acron keresésére Indult, Beach-Havennéi
(New ■ Jeraey állam) rettenetea viharba kerüli és a parttól 1000 yardnylra a tengerbe zuhant. A léghajó Irtózatos erővel ülközölt a hullámoknak és c csónakja áronnál elsülyedt. A 11 főnyi személyzet közül csak kellőt sikerült megmenteni.
Országos hadirokkant-alap megteremtését követelték a Házban
Budapest, április 4 A képviselőház mai ülésének ele-lén kimondotta a Ház, hogy a rok-kanllőrvényjavaalatot 8 órás ülése-
erőt adott a magyar nemzeti követelésnek és az arra való ügyelem felkeltésének olyan eszközét teremtette meg, mely a szimbolikus megnyllal-kozáaok megértése Iráni fogékony angolszász és latin népek lelkületét meglógni volt képes.
A római értekezlet lénye vllágossn b)zonyll|a, hogy netn a némaság, nem az óvalosság, hsnem a határozottság és a bátor fellépés adhat csak tekintélyt Igazságunk követelésében.
Uewellvn Jones nem ludja, hogy midőn Szövetségünk a magyar Hiazekegyel elnökének, Urmánczy Nándornak gondolatából megteremtette, milyen küidelmeket vlvoll ezért az óvatosok közvéleményével, mig addig eljutott, hogy a magyar irredenta httvallásl mindenüti leltüg-gesztethette. És talán most Is lehelnek olysnok, sklk a magyar kérdési immár a kényelem ul|án vélik fellektetve látni és a római megbeszélések első fecskéje ulán azt hiszik, hogy
ken tárgyalja. A javaslat vitájánál Oál Jenő foglalkozott a nemzeti hadsereg azerepével. Aki szereti az országol éa hazáját, — mondta —
Immár mérsékeljük a tempót, legyünk szerények és bízzunk az Igazság biztos, békés eljövetelében. Ezeknek figyelmébe e|áhlom az idézett Mussolini nyilatkozatot, melyben a Duce a római tárgyalások békés első reményei után közvetlenül, népének azt mondja, hogy .szorossbbra a faaceaeket, élesebbre a bárdot."
Midőn tehát a két nyllalkozat konzekvenciáit levonjuk, elsősorban állapítsuk meg, hogy az eddigi kis hasadást a békenyomorltók ránk-nehezedő sötét bástyáján, Igazságunk tudatában csak azáltal érlük el, hogy ezi Európának közvetíteni mertük oly módszerrel, melyből Európa meggyőződhetett arról, hogy a magyar társadalom, a magyar nemzet mindenképpen kl togla vívni az igazság győzelmét. Ennek sz elszántságnak a hangja hasította tel némileg ezt a sötét burkot, a rablók érdekszövetségének lármás hang|át tudta végül ez a módszer néhány pillanatra túlkiabálni akként, hogy e
annak fel kell néznie azokra, akik mint a fegyveres.arő a. nemzeti In-lézmények védelmét JelenUk. A rok-kanlkérdéa Is a hadsereg megtisz-
felklállás hangja néhány helyüti az európai politikusok emlékezetében meg is maradt. Hogy azonban ott továbbra la megmaradjon és ez a hang őket végül Is cselekvésre kényszerítse, ezt a hangot, miként a laacló nyalábjait, aürübbé és miként annak bárdját, élesebbé kell tennünk. Mert legyen bármilyen módja és alkalma majd a békeszerződések megváltoztatásának, az igazságban csak az első vonalig eljutottak fognak részesülni. Ezt a helyünket küzdjük kl bátran és ködjük ki azáltal, hogy az Országzászló alá aorakozva, a minden politika és társadalmi partlclpálódoltság lelett álló magvar Irredenta utján követeljük az ezeréves határok visszaállítását.
Ml magyarok, máa eszközhöz nyúlni nem kívánunk, de érezze minden Európáért aggódó humanlata és emberbarát, hogy a magyar kérdést meg kell oldani, meri különben a magyarok minden áron Is megoldják azt.
ZALAI KÖZLÖNY
PfiAL JÓB riportregényt: fl Habsburgok trón nélkül
A legitimista mozgalmakat csak a kispolgárok filléreiből lehet fenntartani
Érdekes beszélgetősem Wolff ezredessel is Wiesnl-miniszterrel, Zita is Ottó bécsi megbízotti ive!
Copyright
Egy badeni barátum, Klt/haber alezredes, a világhírű badeni ilrand-fürdő igazgatója ad a|ánl6 lorokal Woljf Gusztáv ezredeshez, akinek a neve annylizor szerepel ai u|iágok hasábjain. Bécs külvárosában, c Oenz-gasse egyik bérházának harmadik emeletén lakik az osztrák legitimista mozgalmak harcoa vezére. Hosszai csengetésre valaki belülről kinyitja az előszoba ajtajának kém lelő nyílását. Véglgmuitrál, azlán beenged. Sötét szobába |utok, a keskeny Isi melleit régi slmárium, le-tején belőtte* üvegek. Jobbra kis kabinet — a bécslek Igy nevezik a izük, lötét, udvsrl szobákat — és Woltl ezredes mosolyegva mondja:
— Bevezetem öití ai én .udvari kabinetembe", olt zavartalanul beszélgethetünk...
Ez hát az
a híres .udvari kabinet",
ahoinan alegttimizmui aortát Intézik... Szűk kis szoba, még nappal li villany ég benne. Egéiz berendelése: egy íróasztal és egy Iratállvány. De az Is miniatűr. Nagyobb nem léme el kl. Az ezredei ur a hetvenes évek elején jár, magas, már kilté hajlott alakja van, de szemeiben a lelke-sedés tüze ég...
— Ugye, csodálkozik szón, — mondji keserű mosolygással — hogy Ilyen .termekben" dolgozik a legitimizmus ? De egyébre nem tettk.
VÁROSI MOZGÓ
Április 5-én és 6-án Szerdán és csDtOrtOkOn
Naponta 3 előadásban! 5 órakor félhelyárakkal 1 Nagy Kató és Wlily Frttsch briliiáns együttesével
ÉJJELÉN,NAPPALTE
(A hónaposszoba titka)
Werner R. Heymann, a legnépszerűbb zeneiró legsikerültebb slágereivel
Remek kísérő mflaor
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor
_»___
telésének egyik jelensége. A rokkanlak támogatásira Igénybe kellene venni a könnyen szerzett vagyonokat Is. Meg kellene adóztatni az örökségeket. Határozati |availatot nyújtott be, melyben ország js tok~ kantalap megteremtését kérte.
Kor-in Károly a javallatot ciak alapnak tekimi, amelyet tovább lehet éptteni. A HONSz vezetőségét nsgy elismerés Illeti azért, hogy a javaslatot nem használta lel politikai célokra. Vannak még oly források, amelyekből a rokkantakat támogatni lehelne.
Kocsún Károly ezután arról beszélt, hogy a rokkantkérdéinek és általában a nemzetnek okoznak kárt nemcsak a siberek, hanem azok is, akik külfőldin árulkodnak és beavatkoznak külpolitikai kérdésekkel Idegen államok ügyeibe. Buchlnger Manó és a szónok közölt itt heves szócsala támad.
Budapest, Április 4
(Éjszakai telefonjelentis) Ra/covszky Tibor kérte, mondják ki a javaslatban, hogyha a költségvetést a jövő-évben csökkentik, ez nt ,. \'átkozzék a rokkantak ellálásának .delére. A kedvezmények Juttatásánál vegyék különös ügyelőmbe a falusi hadl-gondozottskst, akik smugyli hátrányban vannak a vároilakkal izemben. Utay Ernő kifejtette, ba! • szociáldemokraták kisebbségi javaslatát megvalósítanák, ez 99.5 mlílló pengő terhel lelentene az államnak. Helyteleníti, hogy a rokkantság Igazolására eredeti okiratokat követelnek. Usettl Béla szankciói kér a rokkantak társadalmi alkalmaztatásával kapcsolatban. Dlnlch Ödön kl-fogáiolta a rokkantak szövetségének politikai működését, mire Varga Oábor megjegyezte, hogy ez a Nemzeti Munka Védelem kérdése, melyről elegei beszélni nem lehet.
A Ház ülése fél 12-kor ért véget.
Amor profanus
(Kegény MU-M1) 76
Irüft SZABÓ Z8IGM0ND
— A közeli viszontlátásra, kisasz-szony I — szólt könnyű meghajlással.
Margit telkén az irtózat és undor hidegsége futott végig ennek a kövér, puha kéznek érintésére, melynek minden pórusából az erős szivarok nehéz szaga érzett. Mintha menekülne, ugy sietett le a lépcsőkön és mélyen fellélegzett, hogy az utcára ért.
A járókelők nyüzsgő áradatában megállt egy pillanatra, aztán dacos elhatározással gondolta.
— Csak azért Isi Jöjjön, aminek jönni kell I
Egy előkelő divatáruházhoz hajtatott. De a tollettek összeválasz-tása, amit olyan sóvárgó vággyal kívánt egykor, nem szerzett neki most semmi örömei. Ráhagyott mindent a bőbeszédű madámra, aki a divatszalont vezelie, mindenbe beleegyezett és fél óta alalt már végzett is. És mikor megint kocsijában ült, olyan nehéz lett a szive hogy azt hitte, kiszakad kebléből. Ugy szenvedett, hogy azemel köny-nyektöl lettek fátyolosak. Szivébe
sajgó fájdatom nyilall és elvesztett szerelmére gondolva, mint feltörő zokogás hangzóit fel lelkében a keserű panasz.
— Ml lelt belőlem?
És mint a folyton erősbödő szélroham ugy erősödött lelkében a végtelen vágyódás a férfi után, akit most is, mikor örökre el akart tőle távolodni, jobban szeretett és jobban kivánt, mint valaha. Mint valami hatalmas mágnes, ugy vonzotta hozzá sóvárgó vágya és annyira szerette volna mégegyszer látni és annyira epedt ismét hallani férfias, meleg hangját, hogy lelkében csak egyetlen egy gondolat volt, visszatérni hozzá. Életének eme válaszútján midőn le-ányságát készült eltemetni és ifjú szépségének áiából biztosítani jövőjét, lehetetlennek és Irtózatosnak ttlnt fel előtte, hogy ez a szatír mosolyú bankár legyen az első, akinek magát feláldozza.
— Nem, nem I — gondolta — ez nem történhetik meg. Visszatérek atihoz, akinek szeméből először szállt rám a szerelem pillantása. Talán már ő is vágyik utánam é3 megbánta, hogy távozni engedett. Talán újra fellángot szivében a szerelem, ha visszatérek hozzál
És keserű daccal gondolta:
— Még akkor is, ha csak a birás vágya vonzotta felém, még akkor is a világ Összes férflal között öt választom, mert ennek a rövid boldogságnak édesség ért szívesen odaadom hátralévő éleleme: I
Margit a déli vonattal visszautazott Sörjénliázára.
Monostory ugy érezte magát mikor a grófi kastélyból eltávozott, mint a hűséges cseléd, skit önhibáján kívül elküldtek a háztól. Testileg, lelkileg össze volt törve az izgalmaktót él csak egy vágya volt, hogy pihenhessen. Otthon, lakásának meghitt csendjében a régi módi karosszékben ülve, keserű gondolatok gyölörlék.
— Ugy kell neked, te ábrándozó bolond, te szegény javíthatatlan ídeá-listai Hiába osztottad meg az anyával kinos aggodalmait, hiába remegtél vele együtt gyermeke életéért. Hiába tettél meg mindent, mint orvos, mint ember — a gyermek életét Boér tanár mentette meg, most annak szól a hála és köszönet, téged meg elküldtek, mert feleslegessé váltál. Mikor az az Imádott assrony karjaidba ájult, azt hitted, hogy benned tudja már egyetlen lámaszát és
_im áprlHs 5.
A publikum másként képzel el bennünket... A mozgalmunkat mindenki cserbea hagyta, nem kapunk támogatást se a főne mesektöl, se a kltruslőt, akik pedig mindig a császárok kegyelt éhezték. Erről én sokst mesélhetnék... Hogy miből Úrijuk lenn a mozgalmunkat V Kizárólag a kispolgárok filléreiből Ma egyedül a bécsi .Kteinbürger" áldoz a legitimista mozgalomra... De ő is egyre kevesebbet, hlizen ms már s legsúlyosabb gondokkal küzd. Pártomnak, a Katxrtnae Volkspartei-ntk háromezer tagja vitt, a tagok negyed évenként egy shilling tagsági dijat fizetnek és ebből a Havi nem Is egészen ezer skiMngbil — mert hiszen sajnos nem min-denki fizet rendesen — tartjuk fenn a» egész mozgalmat. Én vsgyonom nagy részét a mozgalomra áldoztam és
ezredesi nyugdijamtól egy
bírósági ítélet megfosztott. Hiszen tudja: 1928-ban, Kun Béla látogatásával kapcsolatban azt Iriam a lapomban, hogy ha » osztrák kormány nem képes Bécset az Ilyen veszedelmes látogstáslól megóvni, akkor
be kell hívnunk Bécsbe ■
magyarokat, ők majd rendet csinálnak Itt Ezért a cikkemért egyévi btrtlrui Ítéltek, megfosztottak a lángomtól és a nyugdijamtól. Három bónapot becsülettel leültem, akkor kegyelmet ksptam és nyugdl|sm helyett most kegydijat kapok...
— A célunk ? Visszaállítani a Habsburgok uralmát. Szomorú dolog, hogy nem dolgozhatunk együtt a magyarokkal, ők, sajnos, szón az állásponton vannak, hogy u eljövendő magyar király nem lehel egyben Ausztria császára Is. A ml célunk: egy dunai föderáció a Habsburgok Jogara alalt, Magyarország-
látod, te rajongó fantaszta, éppen olyan távol volt akkor is s lelke löfed, mint most, amikor távozni engedett. A Ha életéért aggódott csupán és te csak addig voltál jó, mlg szüksége voll rád I Már hitted, hogy ez az arisztokrata nő megérteit és már azzal általiad magad, hogy az ö szivében Is vlsizhangot keltett a te néma imádatodI Édei Istenemi de együgyű voltál I Soha el nem érhető Ideálok után izaladtál és visszautasítottad egy leány szerelmét, amely őszinte és Igaz volt és akit boldoggá tett egy meleg izavad és üdvözített egy szerelmes pillantásod. A földi szerelem édes gyönyörét kínálta a «>rs, te pedig eltévedtél az idealizmus útvesztőjében. Bolond voltál kedvesem és most már igazán nem lehet rajiad segíteni I
De azért egész délután reménykedve várta, hogy talán mégis hivatják a kastélyba. El|ött az este és ez az utolsó reménye ii szertefoszlott. Magányosan vacsorázott, alig nyúlt az éleihez *s egészen elmerült szomorú gondolataiba. Kibontotta újságját és olvasni próbált. A lap elejétől végig a közeli háború eiélyelvel foglalkozott.
(Folyt, köv.)

gal egyttU. A ml felfogásunk, hogy Burgenlandot, amelyet Auss-trla akarata ellent re kapott meg a bíkesserződésben, vissza kell adni, természetesen alkotmányos népszavazás atin, azonban elvár|uk Ms-gyarorizágtól, hogy DiMrot vissza-csatolására vonatkozó törekvéseinket az olaszoknál támogatják. Ml nem tartják még alkalmasnak az táil arra, hogy a fiatal Ölti, mostani koriban az uralkodást átvegye, ha bármilyen ok folytán céljaink ál-adaba Jutnának, ugy képzelnik meg oldani a kérdést, hogy addig, amíg OttA minden tekintetben érett lesz ax uralkodásra, Jenő főherceg ■ Kerepeljen, mint kormlnyzf.
— A céljaink namesek és nagyok, az eszközeink szerények. De bízunk abban, hogy mindent megérlel az IdO.
Sok-sok kérdés tolul az ajkamra, de ezt a rajongó Oreg embert, aki elveiért kélszer ült börtönben., nem akarom megbántani. Mlifélórás beszélgetésünk alatt osztrákoknál szokatlan tttzzel beszél. Ennek az oka Klán az, hogy Wolff ezredes mak félig osztrák, anyai ágon magyar, még pedig székely. Az anyja esik-
szenlmlhátyl la fő-nemes leánya voll. *
A következő stációm a Reimer-gaase 5. lit van • ,Relchsbund der Osterretcher". A másik leglllmlsta >zer vezet. V/lesner kegyelmes urat keresem. Nincs ott Telefonon a lakására kérd. Szép barokk-palota, első emeletén vadászlrófeákkal ékes lőuri lakás. Hatalmas Íróasztal mellett fogad s kegyelmes ur. Először Steenockerzeslről beszélgetőnk. Elmeséli legutóbbi utazásának benyomásai!. Gyakran utazik Belgiumba. Megkérem, meséljen valamit a leglllmlsta szervezkedésről.
— A ml szervezetünk az ,Eher-ner Ring", amelynek kötelékébe tartoznak Wolff ezredes frakcióin kívül az összes to«sakttk. Ennek Ausztria minden tartományában működnek fiókjai, úgynevezett „Landes-orgsnisstion"-otr, A szálak itt futnak össze, ennél az Íróasztalnál... Működésűk kore: egyrészt lenntar-lani a közvetlen kapcsolatot a felséges családdal, misrészt gyűlések tartásával, újságok informálásával szolgálni az eszmél. Ausztriában mindennemű propaganda meg van engedve. Parlamenti pártunk nincs, de az osztrák parlament képviseli tagjai közül számosan vannak, akik megingatta* hlvel a legitimizmusnak.
Beszélgetés közben meg kellelt győződnöm arról, hogy Wlesntr kegyelmes ur hatalmas lölgylsiróasz-talánál Intézik a legllimlsták mozgalmát és ennek az Íróasztalnak fiókjai rejtik magukba a Habsburgok restaurálására törekvő mozgalmak érdekes aktáit...
— Oramofonl»ma*»k: oioső akót6 Tranrtda-nubia.
ZALAI lOzUMT
Cegsxebb Cegűlvaloaabb
nöi IcalapoTcaí
aiauuaeolc meolepa mmépen Ilinek/
legolcsóbban Rrónyai C.
kalapttolelébea _ . HoríQy Mtklóe-ul O-
Miért nem rendelte el a kényszer egyezségi tanács a Walkó-lihvidáció meghosszabbítását
Megemlékeztünk arról, hogy a kénysziisgyezaégí tanács elutasította az OHE kérelmét a Walki-lt\\e likvidálás eghosszabbllására vonat.
kozólag. A tanács az űgy aktáit ma tette át dr. Almássy Gyula csőd-biróboz, aki még ezen a hélen dönt.
A kényszeregyezségi lanács Indokolásában klmondjs, hogy azért nem adott helyt a likvldádó meghosz-szabbllásl kérelemnek, meri ugy látta, hogy az értékesítési eljárás eddigi eredménye annak sz elvnek, amelyet a törvényhozás az értékeslléel eljárás során megvalósítani kísérelt, nem felel meg és mert tz érlékesltésl eljárás eddigi folyama alalt a terhek csak emelkedtek és mivel a fizetés, amely mintegy 328.000 pengő ér-
lékben atalatt az idő alatt történt, tulnyomő részben a hányadoa hitelezők sérelmivel Járt.
A kényszeregyezségi tanács megállapítása szerint, az értékesítési el járás során bekövetkezett árlemor-zsoláson kivűl az OHE, mini s Hkvküclóval megbízott szerv, gazdálkodása, Jelentős mérvben hozzá-Járutt ahhoz, hogy tz 1930. évi október 24.-én még 84.8 százalékra becsült és a kvólális hitelezők rendelkezésére álló fedezet m«t már 25 3 százalék. így a törvényszék nézete szerint az érlékesltésl eljárás további meghosszsbbitása ugytzól ván a még megtevő vagyon teljes megsemmisítésére wzetne.
Ez a végzés jogerős.
74-ik
olcsó tavaszi vásár
singer
DIVATÁRU HÁZBAN
Meglepő olcsó árak!
Mindenki
tekintse meg vételkényszer nélkül.
lég valami a leány-egyleti előadásról
Nsaykanlsaa, április 4
No, kicsinyek, most gyertek Ide t szerkesztő bácsi köré I Qyertek Ide mind, mert a szerkesztő bácsi szerelné valamennyiteket a szivére Ölelni, olyan aranyosak, olyan okosak, olyan bátrak és sokszor — olyan ntgyotan él komolyan művészek voltatok. Nem csak azért voltatok mBvészek, mert hot megmosolyogtattátok, hol megkönnyezlettétek a szerkesztő bácsit és Ízt a sok-sok gondbaráidás arcú, nyugtalan álmu embert, hanem azért is, mert anill adtatok, ozt mind-mind a 11 kis egész lelketekkel adtálok és ugy adtllok, hogy nsgyoknsk is díszére vált volna.
Milyen aranyos volt mindjárt a kis Jetiinek Picur a prológgal, amit csengő, meleg szavakba kanlzssi szerző: Pollik Böske ötvözött I Aztán a leányliceum mozgalmss jelenetében, meg s továbbiakban Is végig Fürst Msgdus, meg Welnberger Vica, a szöszke Hahn Aliz! Milyen ennivaló komolysággal láncolt a parányi Klein Edit, hogy harsant lel a taps, mikor a spárgái csinálta I A szombathelyt Lorschy Vilma nagy szereplő volt nagy sikerrel, orosz láncol jtit, még cigánykereket is vetett, mintha csontja se lett volna. No és .Oross Ibiké vagyok, Örvendek • szerencsének\' kisasszonyka I ? A földből alig látszik H és ö volt egyik starja az estnek s drága kis barátnőivel, ríoffmann Jucival, Tóth Msg-dussaL Az élő virágosüzlet direkt káprázatosan szép voll. A kél kis primadonna, Kau/fmann Klári ét Csillag Zsuzsi bájosak voltak, ugy látszottak, ugy mozogtak, mintha színpadra lírmettet volna. Hát ínég a gyönyörű táncuk I Halász Maca meg olyan szépen tud beszélni, hogy még a vízállás jelentést is mindig meghallgatnám a rádióban, ha ö lenne a speaker. A szebbnél szebb lepkék, a tündéri virág-cso-portok (ez is egy művészet: — 3-4 pengőből állították ki I házilag kéizltett ragyogó toaletteket IX a nagyszerű ballelt-táncosok, a Fodor Géza harsány vezénylésére masírozó drága kis katonák egyik bámulatból a másikba eltették a nézőt, Oaramvölgyl Bandi ap|a-Ha: kitűnően szavalt. Él a tablói Magyarország térképe: ,lgy voll, Így lesz I" Benne) Hungária: Büchler Manci. Ugye, de gyönyörű volt? Milyen lelkesen, szépen szavall I Utána mintha a szivek muzsikálták volna a befejező Himnuszt!
Közben nagyok is szerepeltek. Persze, hogy ők is mind kitettek magukért. Bergstetn Olga, Sípos Ella, Schiller Kata, Berény Magda, Szabados Magda, Heuzler Klári, Fischer Pali, Deutech Andor, LeUner Ferenc csupa jó típus-szerep voH.
Tőletek pedig, csöppségek valamit kérek. Ne haragudjatok a szerkesztő bácsira, hogy nem tudja Ideírni
ZALAI KÖZLÖNY
mind t neveteket. Száz nem tudom én hányan voltaioki A azerkeaztö bácsi mindnyájatok augárzó ezernél, hamvaa-plioi arcocskájál a szivébe véste, de oda elféltelek egy öleiéibe, Ide a papirosra pedig nem tud akkora kanyarllásl csinálni ei a rossi toll, hogy mind bele!ér|etek.
Lillátok, a (ó Rotsshltd néniről sem ltok semmll. Nem írom meg, hogy bűsike lehel a Leányegyletére éa nem írom meg, hogy Kanlxsa Is bbuke őrá. amiéri eil a virágió, szép egyesületet ai ó lelke éltell. Nem írom meg, mert kenés a pspir és mert a U Rotschild nénitek szigorúan megtiltotta, hogy a neve benne legyen ai u|sághan. (U) e •
Aj előadást ma, szerdán délután léi 3 órakor és vasárnsp délelóll fii 11 órakor megismétlik.
A magyarutcai
gázolás ügye
Nagykanizsa, április 4
A Magyír-utcában héltón déiulán történt szerencléllenség sérült|e, ai 6 évei Fischer Lacika kedd eillfi lem nyerte vlssia eszméletét. A rendőrségen klhallgitlák Vaika Jóiief sottört, aki már köxei 20 éve vexet autót él a legmegblxhatóbb kanizsai soifőrök egyike, ugyanugy adta elő a szerencsétlenség lefolyásét, mint ahogy azt a Zalai Közlöny tegnapi számában már megirluk. Elmondotta, hogy iimerve a Magyar-ulcil gyermekeknek azt a szokását, hogy pajkosságból l kocsiúton haladó jármüvek elé állanak éi azokat nem egy esetben megállásra Is kényszerítik, a megengedettnél il laaiubb tempóban, a legnagyobb elővigyá-xattal haladt a kocsiúton, araikor megpillantotta a kisfiút, aki ott álldogált a kocsiul szélén. Alig leheteti 5 méterre • gyermeltól, amikor az meg akarta kísérelni a lehetetlent és át akart axaladnl az autó elölt — Ebben a pillanatban ért oda ax autó li él Igy történt, hogy a gyermek a jobboldali első sirhányónak futott. Vaska azonnal télrevágla a kormányt, mire a lárhányó ellökte a gyermeket.
Mivel az eddig kihallgatott tanuk közül többen is hasonlókép adták tlö a sxerencsétlenség lefolyását, a rendőrségről elbocsátották a sollőrl, a nyomozás azonban tovább folyik.
— Fértl és női izővetváaárlók már évtizedek óta elismerik Singéi Dtvatdruhás kelméinek eiiöiendo minőségét.
Nagy huswétl vásár
szenzációs olcsá árakkal
Grlinfeld férfiruhaáruházban
gkpwt SkAII* ápOIat.
Legelőkelőbb hazai gyapju-w szövet-gyár lerakata.
KQIbn mértékutáni osztály.
Óriási választéki Fővárosi nivó!
Legkésőbb a húsvét utáni napokban mégis megindul a strandfürdő építkezése
Nagykanizsa, április 4 A városházáról kapjuk ax értesl-lést, hogy a nagykanizsai slrand-fürdő építkezésének munkálalai a legrövidebb időn beiül, de legké-lőbb a husvél ulánl napokban feltétlenül megkezdődnek. A városhá-zán ugyanis a kisgyülésnek az azonnali végrehajthatóság! elutasítását Illető határozatát alapoaan áttanul-
mányozták és ennek eredményeképpen az a meggyőződés alakul! ki, hogy a fellebbező dr. Fülöp Qyörgy éa Ansorge Anlal tévesen értelmezik a határozatot. Az azonmll végre-hallhatóságot ugyan — a kisgyűlés szerint — szabálytalanul mondla ki a képviselőtestület, mlelő.! a megye az elsőfokú halározatot jóváhlgyla ; minthogy azonban ez a másodfokú
lá«l ár is A nagjka&lxMl ueieorológlel i ügyelő lelentéieki Kedden a Mail-atkta: Kcsgel 7 órakor t-7\'B, délután 1 őrekor +139, etle 9 órakor +10.
ftlhóul: Keggel és délben borult, ule lelhóe égboltom.
isUtriny. Reggel üti, délben délkelet, eite délnyngali utl.
(Bjuakat rildUJtUnUtí » BelMral*-(lai laUeelieleatl eete 10 órakori VAltaxákoMy, eeelen la* .á h.ló.
h
lb6>\'
tata, ápriMa 6.
jóváhagyás az elsőfokú határosai érdemi részére vonalkozólag a kls-gyűlés szóbanforgó határozatával megtörtént, az azonmll végrehalthalóságra vonatkozó alulaaitás és Indokolása csak utólagos kioktatás jellegével bir, de gyakorlati jelentősége nincs, a képvlnlőieitület határozata tehát azonnal végrehajtható, mihelyt az Iratok a MUSt-tóI visszaérkeznek. Ai Iratok pedig már útban vannak, amint ezt a lapok li, a rádió li közölték az őt vidéki város ilrandfürdöépllélelröl szóló hl- . rekkel kspcsoialbin.
igy tehát Nigykanlna mégiem esik el a tavasz! munkaalkalomtól él — ha hely dolgában nem li egyeznak meg a vélemények — a nyáron mégii csak lesz hol ittan-dolnla a kanizsai közönségnek.
Nagyatádi Szabó látván emlékművet kap Kanlzaa
Budapest, április < (Éjszakai telefonjelentés) A Nigy-atádi-Emlékbizottság kedden délután altat tarlóit a képviselőházban. A) ülésen elhatározták, hogy Nagyatádi Szabó Istvánnak Nagykanizsán emléke! állítanak. Erre a célra az anyagi eizközök már rendelkezésre állanak.
Az erdöcsokonyal (emelőben Nagyatádi lirhelye még nem volt emlékmüvei megjelölve, ezért a blxotlsij elhatározta, hogy a temetőben ilr-emléket álllllat.
Tilos a lapok kikölciönzéie
Ugy a főváros, mint a. vidéki lap-véllalatoknak mlndgyakorlbb panasza, hogy egyes iapárulltók az eladásra átvett lappéldányokat egyei vevőjüknek elolvasás végeit kikölcsönzik. A budapesti napilapok azindikátuaa most a törvény tiltó rendelkezése alapján határozatot ho-zolt él közli a közönléggel, hogy o lapok■ kikölcsönzése tilos ts ífln-telendő cselekmény. Miután a közönség hona olyan helyzetbe az árusítókat, hogy a kikölcsönzés iránti kívánságokat nem tudják megtagadni, felkérjük a közönséget, hogy kíméljék meg az árusokat Ily irányú óhajuktól, mert az Illetőknek kellemetlenséget okoznak. A dohánytőzi-dékben egyébként a lapkiköicsönzésl llltó nyomtatványt helyeztek el a lapvállalatok, hogy azokról a közönség tudomást szerezzen.
Áruf>áx.
ágy- «i tttvárahassMiaáéikes iieaveáé egyéneknek a természetes „Fsreio lássál" keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálatol tesz azáltal, hogy a béltartalmat kíméletesen távolítja eL Tudományos tapaszislalok kétségtelenné telték, hogy • rereao lónál vix izámos féloldali hűdéiben fekvő betegnél is megtette a kellő hatást s igy nagy megkönnyebbülést okozott. - * Ferenc láliel keserüvlx gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben kapható.
1918 áprttte S.
ZALAI KÖZLÖNY
napi hírek
NAPIREND Április », usrda
Rdmst katotlkae: Vlnos. Protestánst
VlfK* izr.: Nlsan hó 9.

VároiI muieum ét Könyvtár nyltvi csOUJftókön é» vasárosp délelőtt lö-lől
12 éráig
Uv4jy«»tlUll é||sll siolgálat « bénip-ban: s Fekete S«. gyrtgyiterllr Fó-nt ö. M. és ■ kltksnlisal gyógyarciLí.
(Jőrtnrdő nyltvs reggel 6 órától eate 6 óráig (béllo, szerda, péntek dólvlán, kedden egész nap nőknek).
Tékozló Hu megtérése
Uram, bántottak, megint Hozzád lövök, mert a Te kegyelmed végtelen a örök. Tékozló Bed niegtuiéet kór Tőled h első híve lesz a bűnbánó böjtnek Szivének nyugalmát tajtékra vertók, simogató Hóra aeholaom lelt még. Hossz szivét tegnap ellened emelte, ma bünbocsánatért nés a szemedbe. KI a púrtutéa ormaira hágott, moat megköveti Benned a világot. Tenger sebet njra Hozzád vlttók, hogy néma azlvét gyújtsad dalra lenét. Gyújtsd fel a szivem, hogy mint egy daltmáglya,
IQsea szikráit trónusodig hányls. Sslvem, ha roset még, bog/ szivedbe [tárjad,
engedd át helyét szived pitvarának. Uram, bántottak, megtnt Hozzád jövök, mert a Te kegyelmed végtelen a örök.
Divld Magyar Jóm/
— (A nagyböjti előadássorozat záróelőadására) is zsúfolásig megleli érdeklődőkkel a plébánia lehérlerme. Bevezetésül Divld Magyar József hírlapíró olvasta fel egyik költeményét, ma|d P. Rónay György szombathelyi ferences tbeo-lóglal tanár tartott érdeket, vetített-képekkel Illusztrált előadást a Szentföldről. P. Rónay, aki kél évig lartózkodott ezen a helyen, legszebb felvételei közöl mintegy 120 dlrabot mulatott be, miközben előadásában sorra felelevenítette a krisztusi Idők örökké akluáltl ét megrázó mozzanatai!. A nagy tetszéssel fogadott előadás után P. Molnár Arkangyal házfőnök \'Wetetteljes szavakkal zárta be az utolsó nagyböjti előadást.
— (A tUdóbcteggondozó Intézet) márciusi lorgalmában 40 u| belegel vetlek fel az Inléiet Apoltjai közé. Kezellek ösazeten 148 belegel (az év elejétől fogva 624-el). márciusban 18 Röntgen él 31 laboratóriumi vizsgálat váll izüktégeaié. Segély! kapott 42 beiig, kik közt 1432 I. tejet, 10 kg. lisztet ét 90 pengőt oszlottak kl.
— Képkiállítás, Fó-ut II.
— (Ipartestületi taggyűlés) lesz április 6.-án ette 8 órakor az Ipartestületi székházban, amelyen az IPOSz alelnöke Ismertetni fogja ai IPOSi Jóléti Intézményeit.
— (Az Oltáregyesület) április 9-én a lehérteremben |ótékonycélu vallásos színielőadást tart. Kezdete délután fél & órakor. Belépti díj: I. 80 f., II. 60 f., III. hely 30 f.
— Legdivatosabb fértiizőyeteket olcsó áron íkhatznil vásorolhatjuk.
ti
A„HELLAS
hapiwyaayjp raklám-akeiája I
Minden vevő, aki 3 pár „Hellas" gyártmányú harisnyát vásárol - 30 napon belát - I drb. ridikttlt Kap ajándékba a „Hellas"
harisnyagyártói
Ritter András
dhtslárs ü,l.t*ben hm lagykanlxsa, Ffi-ut 3. szám.
á klvtlágltatlan motorkerékpár belerohant egy szekérbe, a motorvezetö csendőr meghalt
Stmeg, április 4 A vigyázatlanság és szabálytalan hsjtás halálos kimenetelű motor-kerékpárszerencséllenséget Idézett elő p sümegi országúton. Toplak Halmos Itlván 25 évet sümegi ciendör mo-lorkerékpáronlndullSűmegröl Mihályiéra. Útközben ötszelalálkoiotl Bene Lajos tömegl henlec kocsijával. — Miután tetn a kocsin, sem a motor-
kerékpáron nem volt lámpa, a csendőr leijei sebességgel nekirohant a kocsinak, amely összetöröd, 6 pedig oly szerencsétlenül zuhant a földre, hogy koponyaalapi törési szenvedet! él mire beizállltották a tömegl kórházba, meghall.
MntU Ut snrMnk, «sama-
Ritka alkalom!
Tavaszi idényre TroplRa-EponQ szövetet olcsóért vásárolhat divatos színekben és schottis mintákban, ameddig a készlet tart
csak
1
\'48
pengő
Megérkeztek
az angol, magyar é, egyéb külföldi
férfi és női tavaszi
kabótés koiztümuövetek
melyek vételkényszer nélkül megtekinthetők
Klrschner Mór dluntűrutiEizúban
lagykaniiHi Fö-t 3.
(Szentévi zarándoklás Rómába) Az Actlo Cslhollka ét az Orizágoi Katolikus Szövetség karöltve május I7-1Ó1 26-lg Országos Nemzeti Zirándokláit rendez Rómába. A zarándoklás Budapestről májút 17.-én délután indul ét Buda-peitre májul 28.-án reggel érkezik. Útirány: Budapest, Nagykanizsa, Kotorlka, Rakek, Potlumla, Venezll, Firenze, (I napi lariózkudái) Róma (4 leijei nipi iartózkodál). Vlltaa útban Padova (félnapi Iartózkodál), Venezii, (1 napi Iartózkodál) Pos-lurola, Nagykanizsa, Budapest. Rési-véleli dijak: HL osztályú gyorsvonalon való utazásit!, jó szállodában való dhelyezéssel, tel|es ellátással, az öuzei költségek bdudásával 185 pettgó. II. otzlályu gyortvonalon való utazásul ét jobb izállodákban Váló elhelyezéswl, leijei dlátáswl, öuzei költségek bdudálánl 238 pengő. Jelentkezési határidő 1933. április 29,-lke. Jelentkezéteket az Actlo Citbollca ét m Országul Katolikus Szövetlég központi irodája, (IV. Ferenciek-tere 7., III. lépciő I, emelel 8.) fogad d, ahol a részletes programmlervezet li kapható.
— Képkiállítás, Fó-ut II.
ly.ist áP
ólén Kárpáti Aurél .Elefántosontteeony vagy lövészárok" c. cikkét kö»ll, Bálint György a német azelleml étet válságával, KW Brnó magyar agrárproblémák -kal foglalkozik, Babits Mihály Bergson ról, Illyés Uyula a katollkua költészet-rét, Illés Endre a sztovenszkól magyar irodalomról Ir. Koaztolányl Dos* 90 u) lapán verset fordított le. Negyedévi eiő-llzetést ár 10 P, Kiadóhivatal: Bodapeat, V. Vilmos caáazár-ut 84.
— (Tudnivaló a háxadóinen-teaságrói) A munkanélküliség enyhítése végeit a házadónwnleatágre vonatkozó rendeldet módosították. Ebben a randdelmódotllátban tog-lallalik az az lnlázkedéa U, hogy a rendkívüli Ideiglenes házadómen les ségre az átalakítások át munkálatok csak akkor isolgálnik jogalapul, ha pl. caaládl házaknál az átalakítás és taiarozái ön-költiége eléri a házadóilap 30 százalékát, Illetve bérházaknál annak 15 százalékát. A rendelet a hivatalos közlöny áprilia 2-iki izámában Jelent meg.
— Tavaszi nól kabátokra alkalmai különlegesen tzép izövetek láthatók a Schatz Árultál Idraka-talban.
— (A VároiI Férfikar) ma, tzerdán este fél 9 órakor próbál tart.
= Képkiállítás, Fó ut tt.
— (Kutbaugrott egy oroiztonyl gazda) Horváth Józaef 48 éves orosztonyi gazdálkodón az u\'óbbl napokban az elmezavar tűndd mutatkoztak. A napokban odament a 29 méter mély községi kúthoz ét belevetette magát. Bár Idejekorán észrevették, mégis mire ^húzták már halolt volt.
— A VUágváml RegAmk eheti Bálna érdekfeszítő, meglepő fordulatokban gazdag bilhOgyt regény, amelynek dm* „Az arany darázs". Kiv repülőgépnek a neve oz, de sem erről, sem ez utasairól nem árulhatunk el többet A regény t Tamás István irta, öüeteeen, színesen, lebilincselően.
— Singet olcsó tavaszi vására kellemet meglepetés! hoz vevőinek.
„Botond, (ki adói fizet" — 8 napi foghái
Nagykanlzaa, április *
A valkonyal arölöhegyről haza-
£vct Szakonyl János gsnla szembe
lálkozoll a kőzsée. birájával, Hor-tdih József 67 éves gazdával, aki íppcn a kéményseprf-l dijat éa a borfogyasztás! adót ezedle. Szako-nyibr. dolgozott már a hegy leve, azért amikor a bitó felszólította, hogy fizessen, Igy tort ki:
— Van pofája kijönni pénzt szedni, amikor Gömbös mlnlszlerelnók H-jelentette, hogy nem kell adói fizetni novemberig) Bolond, aki adót Nretl
Az alkoholtól fűlött gazda a nagykanizsai torvényszék elé kerüli. 8 napi fogházra ítélték izgatás vétsége mlatl. _
Egy üveg .igmándi" mindig
(otthon legyen, Hogy ha szükség van rá,
(gyorsan segíthessen I
— Képkiállítás, Fó-ut II.
Díva tujdonságokat olcsón vásároljon
Schützné!
ZALAI KOZbONV
Ut a meggaxdagodásőoae!
Utolsó Qéíl Siessen és vegyen oszlálysorijegyd
iíj. HlrscQler MIKsa
asxlólysaratr.tjy fOelelruaUeHUlí. FO-ul
Kisorsolásra kerül S.OOO.OOO pengő. I. o*Kt. Quxása dprlHs 7. é» 10-én.
üora/egyetc ára:
Egész 24 P, fél 12 P, negyid fi P, nyaltad 3 P.
SPORTÉLET
Az NTE vasárnap lamét itthon Játszik a DVOOE-vál
Nagykanlzaa, április 4
A délnyugati kerület egyetlen bajnoki mérkőzése Nagykanizsán kerül lejátszásrs. Ugyanla vasárnap azövet-ségi nap lévén, Délnyugat válogatott futballcsapata KOzép ellen játszik Pécsett fulballmérközést Az ápr. 24-ére Dombovárra kisorsolt NTE-DVOOE pályaválasztól jogot az NTE átvette és igy alkalma lesz a nagykanizsai sportküzönségnek ismét egy szép mérkőzést látni.
Az NTE vasárnapi nagyszerű szereplése után a mérkőzésen eiőre-láthstólag nagy közönségre van kilátás. — A balnoksig állása: Z.po.,í,l alaaataly.
14 11 2 1 41 : 14 24
1. NTK
2. SBTC
3. KPAC
4. KRSC
6. VOOB e. BIOK
7. KTBE
8. SzAK
9. Zrínyi 10. NT8E
4 t 84 : 18 20
: 19 18
: 22 16
: 18 15
: 29 14
: 28 18
: 88 9
: 27 H
: 51 1
8 38 8 20 8 20 6 24
9 27
( - 10 11
— 1 12 7
A Spltzer-ierleg
Nagykanizsa, április 4
Mint már közöltük, a Nagykanizsai Levente Labdarugó Szakosztály Kasztl Árpid banktisztviselő Indll-ványára .Splizer-eerkg\' elnevezés alalt serlegei alapit, hogy a Szakosztály megalapítója és 12 éven ál voll ügyvezető elnöke iránll kegyeletét lerója.
A serleg megvételékez szttkaáges összeget a Szakoaztály tagjai gyűjtik Össze a sportbarátok körében.
Felkérjük Nagykanizsa város sporl-közönségéi, hogy bármily csekély adományát a Zalai Ktzlöny szerkesztőségéhez eljultatnl szíveskedjék.
A mai napon dr. Krátky István polgármester 5 P, dr. Mező Ignác 4 P, Vermes Aladár, Krdlky György, dr. Tholway Zsigmond, RUter András, Ungár László, Szabó István, Welsz Dezső 2—2 P-l küldtek be szerkesztőségünkbe.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamstmentesen is kaphatók — Kopsleln bútoráruházban, Horthy Miklós-ul 4.
19*3. április 5
JÓ MUNKÁT
PÁLGSICS-nái
kapunk.
SSliő nagykanizsai salyna-, kelme-, foiaallealfi át vegyísilltá tzeae rsozlati FŐ-UT 7.
(A Letenyel Polgári Lövész egyeaOlet) fotfcal csapata vaaárnap tartotta első Idei mérkőzését a Lenll-I Sport Egyesület fotbal csapatával. A letenyel csapat győzött 3:t arányban. Félidő I :0. Egy Lentiben tartózkodó ceeh lolbal bíró vezetle a mérkőzést nagy szakértelemmé!.
— As OJsag aj ssáasa azenzáetóe cikket hoz HiUer Snapoleon héatettelifil szárazon, vízen éa április elsején. Einstein éa Oerhart Hauptmann lepipálva. Stern Samuról egy égi utat neveztek el. Berlini magyarok Pesten. Mmkö Hitlernél. HlUer aárga foltokat mázol. A Bölcs Rabi azenzáolóa véleményst, Kuna Pé András n német bojkottról.
Közgazdaság
A nagykanizsai országos vásárról 19 vagon állatot szállítottak el ( Nagykanlaaa, április 4
Az áprilisi országos vásáron szarvas marhákból közepes, lovskból nagyobb volt a felhajtás,
A vásáron külföldi, főleg olasz kereskedők Is voltak, azonban az állatállomány csökkenése erősen vol! érezhető. A gyengébb kínálat folytán az állalárak javulást mulattak. Jő szarvasmarháért élősúlyban kllog-ramonként 40-46 fillért fizettek. A két éven aluli zzarvaamarhák leihajtása legalább 50%-kal visszaesett, sminek oka egyrészt az állatársk visszaesése, másrészt az export csőkkenése, minek folytán a gazdák tartózkodnak az állatneveléstöl, mini nem rentábilis üzletágtól. Az országos vásár eredménye: 6 vagon marhát Olaszországba, 2 vsgon loval Ausztriába és 1 vsgon vágó loval Ausztriába vittek, mlg a belföldi piacra 10 vagon marhát azállltoitak el. Számszerűleg mintegy 300 ló és 400 szarvasmarha cseréli gazdát Oyenge eredmény.
I—
I mindenki a helyi kereskedíknét I éa fparoaoknál szerezze bel
Utolsó őétí
Pénteken kezdődik az uj sorsjáték huzdsa. Ne mulassza el megvenni oiztálysorsjegyéí
Mllhoffer Kálmán föárusltónál
Caengary-ut 7. (a kapu alatt).
Főnyeremény azerencsés eaetben
500.000 pengfi.
Egéaz sorsjegy P 24-—, fél 12\'—, negyed «•—, nyolcsd 3\'—.
Értesítés.
Tisztelettel értesítem nagyrabecaült rendelőimet, hogy külföld! házaimtól megérkeztek a tavaszi és nyári különlegességek;
úgymint:
angol
Kansgarn SchewIoHok Fs-ssko és TsMipIkalt, valamint
hazai
gyárak legújabb gyártmányai. Igy módomban áll olcsón és jói 1.1. rendelőimet kiszolgálni és a mai viszonyoknak megfelelő részletfizetést nyujlsni. m BAQLADI BÉLA, férfiszabó.
Szenzációs olcsó női Kobútvűsúr mai napon meskezdfidfitt
Áruinkat filléres hanonnal árusítjuk.
1. sztria angol kabát már 14.99-tCI il. széria angol kabát már 1B.90-M1 Hl. széria angol kabát már I9.90-\'*1
Modul darabokat szintén igen olcsón adjak Wsiizfsld ÉS FlfCÍI©!\'
1883 áprllle 5
VARGA
Laaxállttott áron F»l TltiW
Kiváló gallérUszUtás
Horthy Mlklós-ut 8.
gytljlö-t.l.p Hunyadiutca 19. gyártelep
(-) Váairi Urak. Ztkmpátl engedélyt kopott a rosss Idő miatt március 21-én elmaradt vására helyei! április 10 én pótváeár tartására. — Novdn ai április 18-ra eső vásárt május 1-éu tartják meg.
Tsrmiaytáasés
Bnia ttsiav. 76-os IMO -1403, 77-« 1415-14 35, 78-ai 14-40-14fl0, 79-M I4KS-14 85. W-M 1473—1485. dunántúli 76-01 I3\'20-U30L77-«S 13-33—13-43 78-as 13 50 -1350, 79-as 13-70-1Í80 80-as 1385-139), rtxs 715-7 35, taJr. árpa 855 - 880, sab 8-00-8-10, tengeri 8-65—8-75, korpa 603-6-18.
Xftrtofal sárlat
Párts a03VII, London l7-73\'/a, Newyork 51800, Brttsael 7225, Milano 20-51. Madrid 4380. Amsterdam 20903. Berlin 123221/1. Wlao 7291, Szólta 375, Prága 15 37, Varat) 5865, Budapesl -■-Belgrád tt-93, Bukarest 308.
VALUTÁK Angol I. 1933-1993 lalaatr. 79-16-7914 Caehk. 16-91-1701 Dánk. 8680 8800 Ofaár 7-50-8-00 Dollár 57050-573 30 Prandaf. 22-30-22-50 HolL 23-120-231 80 1 *1 64 20-64 70 lat 340-3-44 Léva 3-93-4 25 Ura 2990-3020 Márta 135-70-136*60 Norvég 99-80-10080
felet* -■--•—
Schlll. -■---•-
Srálclt. 11080-111-40 Mdk.103 10-10410
dbvizAk Amit. 23040-231-60 Belgrád 8008-40 Berrtn ISODO-ISa-OO Brüssel 79-2Í-79-74 Bukaresl 341-3-43 Kopenh. 87-808800 London 19-54-19D8
Milano 3000-30-18 Ntwy. 57I-OCWS7400 Oazlo 100 00-10080 Pária 22-33-22-47 Prága 16-90-1701 Szófia 400-4-27 Stockh.103 30-10410 Varsó 6430^4-76 Wien _•—■_ ZtUlchl 10-80-11140
Wlan cl«arln» árfolyama t 80.484. Sertéiváiár
Fdhaltái 1132. eladatlan 824 - Elsírandó 093—096, szndott 0-98 -098, txe dett közép 090-1/94, könnyű 018-0-84, l-aó rendll öreg 0-80 084, ll-od rendű IVeg 073-078, angol süldó I. 100-1-08, szaTonna nagyban 1-20-1-23, sslr 138 1-45, boa 100-1-30, lálaertés 118—1-28.
Kiad). a l.ptulajdonos Közgatdaiigl Rt, Oulenbarg Nyomda éa Détsalal Lapkiadó Vállalata Nagykaalzaán.
Pelelóa kiadó: Zalai Karoly, lolerurban tataion: Nagykanizsa 78. aaám.
Mezógasdasági 4* kerti
magvak.
Gyümölcsfa- p«rmata*8 smek.
MQtrágyAk
(Szuperfoeafát, káliaó, méaznltrogéa, Péti só, kálifoszfát stb. atb.)
■Irina növénytápsó. Fater szénsavas takarmánymész.
Madáreleségek,
Pokla .D- vitamin késaltmény. Beszerezhető:
ORSZÁG iózsef
»ag, műtrágya, zsák, növényvédelmi.
szereit kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blióságl palota mellen)
ZALAI KOZLONT
MELCZER üvegkereskedés
Szenzációs olcsó husvéll edény- és Ovegáruk árusítása megkezdődött.
A I. vevőköiőnség a leg|obb árul vásároliuljs most a legolcsóbb árakon. (Tömeg és selejtes árut nem tartok).
Teás készletek 8 személyre
gyöwyörfl mintákban 10-50, 14 50
TésztAs ktszlelek 6 személyre 3 30, 3IX)
Sandwlch készletek 8 szem. 8 — 8-50 Csiszolt üveg készletek 6 személyre
boros, vizes vagy Mlcöröe
Sütemény készlet Bveg, 8 személyre
Teás csésze aljárai, gyönyM mintákban párja
8 vizes pohár
Óriás! választék minden egyéb cikkben Ig.n olcs
Tekintse meg kirakataimat, látványosság!
P 15 50
H 5-96
n 2-10
n 3-66
n 2-90
n 2 —
>■ —•45
n —•90
APRÓHIRDETÉSEK
Magas ét alaesoaytörxstl rózsafák rendelhetek sz atsárajkt o««ti»asaai.
Esetleges telvllágoslUssat Slpoo SaSsr nr .KOtpil. 1217
Vak takrák u|ra tükrözését Ismét vál-tslom. Stern, Városháspslota. Telelőn 196.
tr*4afat oloéé Ispank kiadóhivatalában.
•statátkarsatás miatt raktáramat nsélyon ■•■xéllltott álban bocsátom a
a. á kftzönaég rendelkezésére, ársiutb,
Huavétra már moat ranslkhaa •éoérolhat. Keselyük, hsrlsnyák atb. Kantmann Hasié Nagykanlzea.
Bogenrleder palotában modern utceí\'la-kás és üzlethelyiség, dr. Sietrem-básban több lakás, Cseagery-ut 13. is Zrlayi-utca 6. sz. a\'sttl házban több lakás <t mtlhely 1052
Manóikéin I Áprilist hálád jót sikerült; eljó pillanatban elhittem, hogy a cipót vlauaktltdted. Jól mulattam, mikor Otzl mondta, hogy leveledel áprilisi írttá-nak szántad 1 Kívánom, hogy ló kedélyetek továbbra la megmaradjoa. Csókol Ba.ol néssM. -1224
Privétpéan diszkréten csakis blztoa helyre, vsgy ékszerre. Clm a kladóbsn. 1011
pogAnYVAri
uradalmi fajboraim kaphatók llíerenklnt már 80 fillérért. Legkisebb tétel 35 liter. BROSS KAROLY földbü tokos 3H4 Batthvánv-utca 36. aaám.
KaiSalMjéralM bútorozott szoba a belvárosban azonnal, vagy uájua l-re kiadó. Bővebbet a kiadóban. 1228
6rea eaafca, a város közepén, csen-dea blibrn, esetleg kanyhahéaaaélat-
tal kiadó. Bármikor elfoglalható. Roigo-nyi-ntca 19. *
—-ww 2 darab keresztajtó tokkal Kt-
nlial-utca 28. azám. -1211
Kétazobái magiRháa kerttel, trazda sági épületekkel május l-re kiadó. Bővebbet Templom-tér 6. 1204
K\'aéé három egyszobír lakáé konyhával éa 1 egyazobáa lakás konyha nélkül májas l-re. Bővebbet Sugár-ut 41/fc. 86
Jól fóaö, megbízható salaéeaaat ha-trmmmk 10 re. Jelentkeaéa d. a i—2 között Klsfaludy-utca 10. -1Í18
firSkCse adnésss egyévea fiamat meg. bízható caaládaak. Érdeklődés Cuagery-
Csengery--1220
Ebéd ló éa háló, ónémet faragott ke ményta alaéé Horváth, Caengery-ut 17. !, d n. 1-2-lg megtekinthető. 1228
Warttielm- kaeeaa olcsón eladó. Bővebbet lapunk kiadóhivatalában.
Takarményrépa éa réaeakar-
Nsgykanl-aán háznál kapható. Clm
Kétaurekée előszobát, vlzveietékea la-káa kiadó József fóherceg-ut 58/a. 31
Kamér«áraaanv a vasutállomáatól
500 méternyire, újonnan kétazobáa kemy-háa laká* hoirálailo\'ókkal. 900 [>öl telekkai egyfltt mimúé. BSvebbet Homár-városon, Marton ácsmesternél. 1219
Mmmémvom nő űres szobát kerea kl-arolgálássál. Címeket a kiadóba. -1228
Keoale felvétetik Stcrnbergernél, ^zé-rhenyl-tér 4. -1230
Egyaxakáa, etöazobáa lakás, mairá-
nyoa hölgy vagy nr részére kiadó. Bá-thorl utca 20. aa. 1227
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű vevöközönséget, hogy raktáron tartom az összes kivitelű sírköveket
műruányból, sranitbú), termő- és műkőből.
Továbbá sírbolt, slrkeret építését és javítását, „„ betüvésést és aranyozást szakszerűen és olcsón vállalom. Kérem a nagyérdemű közönség további szíves pártfogását. Hazafias tisztelettel
KOVÁCS JÓZSEF KŐFARAGÓ-MESTER
■ABVKANIZSA, Király-utca 33. aa. alatt.
ELADÓ
Boncodtóldön, (Zalamegye) Zala folyó mellett, Alsóbagod vasútállomástól 8 percnyire szép hát 4 szobás lakással, gazdásági épületekkel, nagy gyümölcsössel 4000 Q-61 bel\'elek. Van hozzá kOsel SCOO | l-öl elsórendtt szinlótnl.l erdővel, 3000 fj-öl szép pincés szól, és fytlmolcsos évi 50 hl. bor, 1 vagon
SrDmólcsterméa. Azonnal átvehstó. Er-ekMdni lehel: Németh József, Pápa, Tóltert ii. N. 2. iim
> nagykanizsai Mr. lsráahlróaég, mint telekkönyvi hatóságtót.
287/tkv. 1933. szám.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Németh József végrebajtatónsk Németh Boldizsár végrehajtást ssezrvtdö ellen Indítón yégrehsTtástr egyében a telekkönyvi hatóság a végrehaltató kérelme köyetkez-líben as 1881 : LX tc. 144., 146. éa 147. §§ értelmében elrendeli a végreh»|tást átverést 180 P tókekövetelés, ennek 1931 évi márdus hó 1. napjától játó 5c/, kamata. CO P 70 I eddig megállapított per és végrehajtási és aa árver&l kérvényért ezúttal megállapított 13 P 80 I költség, valamint a csatlskozottnak kimondott dr. Elek Mór 29 pengi tókekövetelíae éa Jtrn. lékal behaltáaa végen, a aagykantiaat klz. járásbíróság területin levS Uatambok köz-sédben fekvő a
I. g\'lanibokl 378 az. tjkvfcen A I. 9. ao> 2179 a. hrsz alatt foglalt ssáató, •
II. FSzesia dttlóbsn Ingatlannak végrehajtást szenvedd nevén álló s/s részére 297 P 50 Iliiét,
II gslambokl 767 sz. tjkvben A +1 aot 1335/a. hras. a toglalt sxánló a Nyerges dS\'5ben ItigsUaanal végreha|táit szenyedá nevín álló s/s résaétl 116 P,
III. galambokl 1801 az. t|kvben 1335/b. hisz- alatt foglalt szántó a Nyerges dDlö-ben végrehaltást szenvedd nevén álló Ingatlanra 336 P, 2138/b. hraz. aUtt toglalt rét a Pasesta dílóben Ingatlanra 265 P,
IV. gslsmbokl 1894 sz. tjkvban A f t. sor 2]38ls. hras. aUtt foglalt rét az f. Pa-zesttl dUóbea vfcrrrhajlit szenvedő nevéa álló Ingatlanta 122 P 50 f kikiáltási álban, de a hirdetmény I. pontiéban (elsorolt In-
Kllaa Németh lózaet végrehajtató követe-
él Illetően 1350 P, dr Elek Mór végra-hs|tató kftveteléaét illetóen 1660 P/ a 11—IV. nontokbaa Maorolt ingatlanok Németh József végrehaltató követelését Illetóen a kikiáltsál ár kéthaimadinál, dr. Eklc Mór kOveMiéaét llieáb 350 P angiilUpttoit legkisebb vételáron alul el nem adhatólr.
A telekkönyvi hatóság az érvéréének Galambok községházánál megtartására évi áprllta hó 21. napjának d. e. 10 óráját tsz! ki ás az á vetési teltc -le-kel az 1881 : LX t c. 130. §.a atapji . a következókhea állapítja meg:
1. As ázverés alá eaó ingatlanokét a kiállási ár kétharmadánál. Illetve a meg-állapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem tehet 1908. XL1. tc. 26. i;
Az ánerelnl szándékozók kfltckaek bánatpénzei a kikiáltási ár 10°A>-á( készpénzben, vagy az 1881 : IX t.-c. 42. §-ában meghatározón árfolyammal száralton óvadék-
képes értékpapíron\'. a kiküldöttnél letenni, mgy a bánatpénznek előlegesen blról leiéibe kelyatéaér kiállítóit letéti elta-mervényt a kUcOit.-.tinck átadni éa az árverési feltételeket aláírni. (1881 ; LX. L-e) 147., 150, 170. §5-; 1908: XL. L-c. 21. §..
Az, aki az Ingallanért a kUdálláal árnál magasabb ígéretei teU, ha többet ígérni sensl sem akar, kötelea nyomban a kikiáltási ár százaléka azerlnt megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig UegéazltenC (1908: XL1. 23. §.)
Nagykanizsa, 1933. évi január hó 12. Dr. Bentztk s. k. klr, JUró.
A klsdmány hiteléül: Mlkó a. k.
Ifitlut.
Festék
lakk, kefeáru
legnagyobb választék leszállított árak
Deutsch Sándor cégnél
Fő-ut 1. Városházzal szemben.
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a
legolcsóbban a legjobbat
vásárolhat.
Nagykanizsa Sopron Szombathely Békésosaba
Horthy aihMa u«
Kedvezft fizetési feltételek I Dijtalan szállités I
Recamierek garantált jó minőségben már P IBO-töl. Modern, kényelmes fotelek 75 P-tfll.
Szebb lesz
Dr. Benedlgné Láng Magda
kozmetikai j intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Siípsíuhlbik ktidé«, sinnfllcsök, uSruil.k elttvolltiw. DikUiomU.
Olcsó bérletrendszer.--
Ponyva
zsák, zsineg
legnagyobb választék leszállított árak
\\
Deutsch Sándor cétnii
,0" Fő-ut I. Városházzal szemben.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Ipartestület Horthy Miklós-uí 31. sz. alatti ingatlanán levő u. n. Hangya-épületet eladja, vagy lebontatja.
1. Változat.
A telken levő u. n. Hangya-épületet, annak minden anyagával lebontatja, eladja, mely esetben vevő tartozik nevezett épületet záros határidőn belül lebontatni és a telket ezen idő elteltével tisztán, a feltételekben leírtak szerint az Ipartestület rendelkezésére bocsátani.
2. Változat.
Az ipartestület lebontatja az u. n. Hangya-épületet az. erre vonatkozó feltétek szerint.
Az első változatra bárki adhat ajánlatot, a második változatra csak azok az iparjogositvánnyal rendelkező iparosok, akiknek emeletes épület lebontására törvényes képesitésük van.
A részletes feltételek az Ipartestület irodájában a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Az ajánlatok f. hó 10-én d. e. 10 óráig az Ipartestület elnökségéhez nyújtandók be.
A Nagykanizsai Ipartestület nevében:
Nagykanizsa, 1933. évi április hó 4-én. ,m
Bazsó József s. k. (P, H.) Samu Lajos s. k.
legyzö. elnök.
.Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk."
Tavaszi kirándulásokra
vigyen magival
gramofont
Olcsó árak Részlet Kölcsönzés Bérlet
TRANSDANUBIA R.-T.
Oaangary-ut 6.
Talcfon ■ 4-13.

Nyomatott ■ laphilajdo.m KOmiiUiUgi R.-T. Uuteobers Nyomda tt DílnUI Lapldsdó Vállalati kOoyvuyomdA|áb«n NiíyUniuSn. (felelői UilchetbtG i Zalai KírotíO
78. évfolyam 78. izém
Nagykanizsa, 1933. április 6, cgMSrtSk
Ara 14 fillér
zalai közlöny
Utrkeutteég \'« klaíéblvalal; fflut 5. iilm. Megjelenik minden reggel, bétlő kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Rőrlietévl éri: egy hóre 9 pengj BO lllltl Sierkesitéiégl éa klidóhiv.UII telelőn: 7S. u
A kereskedelmi miniszter a magántisztviselőkről
Dr. Fablnyi Tihamér m. klr. kereikedelml mlnlazter a Magin-alkalmaioltak Nemzell Szövetsége hlvataloa lapjának vezéicikkében a magántisztviselők mai gazdasági helyzetéről többek közöli a következőket mondja:
A gazdasági élet organizmusában a Itlklelö szív . a forgalom és az élelerö, amely ezen szivet működésben tartja, a magántisztviselői kar, amely munkaerejét, szaktudását, életrevalóságát, szorgalmi! éa ügyességét villalalának rendelkezésére bocsátja. Eminens fontossága van léhát az Ipari és kereskedelmi vállalatoknál annak, hogy elsőrendű tisztviselői kara legyen, de eminens érdeke ez az országnak is, mert a gazdasági élet csak akkor egészséges, ha az Ipari és kereskedelmi vállalatok élet és fejlődésképesek. Szerény maginllszlviselői állásokból nőitek ki a bankok, iparvállalatok, kereskedelmi vállalkozások irigyelt nagyságai, de ne felejtsük el, hogy a vállalatok viszont ezeknek a tisztviselőinek genialllásai révén leitek hatalmasokká
De hol vannak ezek az ldőkl A magántisztviselők sorsa ma már nem irigyelt. A gazdasági élet sorvadásával a magántisztviselők helyzele sromoru lelt. A vállalatok egy nagy része elpusztult és vele együtt mentek tönkre a tisztviselői, növelvén a munkátlanok lömegét. Másik, kisebb része küid a válsággal és éppen c«ak a legszükségesebb megélhetést tudja ideig-óráig biztoallanl tisztviselőinek. Alig akad, sajnos, egykéi vállalat, amely biltató le|iödéal mulat.
A 60.000 magán tisztviselőnek egy az érdeke és egy a célja, még pedig az, hogy a gazdasági élei túljusson a mai válságon és nyugodt fejlődése biztosíttassák. Ennek az utja pedig az, hogy a mai általános zulyos gazdasági helyzetben minden gazdasági éa lársadalmi réteg a ia|il kenyerét biztosítsa és sa|ét lársadalmi osztályán belül a nyugalmai fenntartsa. A kenyeret számára a magyar ipar és kereskedelem nyújtja, az legyen léhát a vezérelv, hogy a magyar Ipari az illata foglalkoztatott és eltartóit magántisztviselői ksrnak és csalíd-jaiknak pártolni kell, mert ezzel mód nyílhat arra is, hogy munkanélküli, nyomorgó kartársai számira ezáltal munkaalkalma! biztosítson. Ezt legsikeresebben nemzell alapon történő összetogással érheti el a magyar magántisztviselői tábor.
A magyar iparpártoláa propagan dija igen nagy lendületei vehetne, ha a magyar kereskedelem és ipar tisztviselői maguk íb beállóénak szervezetten a propaganda munkájába.
Kétségtelen, hogy a magyar magántisztviselői karból a leiemé nyesség és eszmegazdagság nem
hiányzik. A gazdasági étel fellendítésére irányuló törekvésben milyen nagy segítséget jelentene egy ekkora egységes tábor kialakult nézete.
Az egységes msgántlszlvlselől tábor nagyban elősegilhel! a hanguial
megváltozását, előmozdühatja a nemzeti érzéa megeröaödését és a gazdasági helyzet javulását is. A gazdasági étet nyugodt menetét leginkább zavarják a szélsőségek, melyek ellen történő állásfoglalás
nagy hálást váltana ki a közvéleményben. Itt azután alkalom nyílik a nemzetmentő munkában való részvételre, meri most nemzetmentő munkáról van sző.
« ■ afilWrVaWWWWWWMSW***
ötven méterenblnt őrszemek állnak a belga-német határon, hogy megakadályozzák a zsidók menekülését
Hitler felmondja az orosz szerződést és Ukrajna különállását szorgalmazza
Bukarest, április 6 A bukaresti Curentul azt az állítólag Berlinből származó hirt közli, hogy Hitler lelmondani szándékozik az oroszokkal kölölt rapallói szerződési és minden eszközzel azon leaz, hogy a kommunisták moszkvai köz-pontját megbuktassa. Evégből mln-képpen Ukrajna különválását fogja szorgalmazni, mert véleménye szerint Európa egyensúlya csak ugy állitható helyre, ha Ukrajna különválik Oroszországiéi. A lap hlrél még nem erőslteliék meg.
Papén ésGSrlng Rómában
Berlin, aprllla 6 A Conti iroda értesülése szerint Papén helyettes kancellár éa Qöring birodalmi mlnlszler a legközelebbi napokban Rómába utazik.
Megállt a menekülik izöne a belga határon
BrQaeel, április S Németországból minlegy 3000 mtnekllll zsidó tépte dl a belga határi Herbeslhalnál. A meneküllek legnagyobb réaze Páriába ulazoll,
csupán 300-an maradlak belga lertt-lelen. A vonatok hétfőn este zsúfoltan érkeziek Herbeslhalba. A meue-k Ilitek többnyire tehetős emberek voltak, sokan luxusvonalon ulaztak. A hétfőről keddre virradó éjszaka azonban az u| német útlevél Intézkedés következtében az emberözönUs hirtelen megszűnt. A német—belga határt a németek részéről szigorúin őrzik. 50 méterenklnt őrszemeket állítottak fel. Belga részről a határ-felügyelelel színién megerősítették.
..................................... ■ ............................wwvwwww
Gömbös miniszterelnök húsvéti nyilatkozata
a végrehajtott sofort-programról, a javult helyzetről, a választójogról és a nemzeti sorsközösségröl
Budapest, Aprllla 5 A nemzeti egység pártja szerdán délben értekezletet tarlóit, melyen kimondtuk a páit gazdasági f-csoportjának kebelében a
kézműues csoport megalakllását. A csoport elnöke Orffy Imre, előadója Körmendy Mátyás.
Imrédy Béla pénzügyminiszter Ismertette a viléggazdaaági helyzel alakuláséi. Rámutatott arra, hogy ■ gazdasági életben általában optimista hangulat kezd felülkerekedni. Kivilelünk a legutóbbi hónapokban emelkedett és egyre |obban emelkedik az adófizető készség és képeség. Ha a költségvetésben a jövő évben hiány állana eló, pótlásra meglnl meglesz a mód a transzferpénzekból.
Az értekezletet követő ebéden Gömbös Qyula miniszterelnök lelte meg husvéll nyilatkozatéi.
— Amikor — mondla — a kormányzást átvettem, a levertség légköriben éltünk. Rádlósxózalom elhangzása után a nemzel fellélegzett. A csend azonban nem tartott sokáig. Magyar szokáshoz híven 2-3 hét múlva megkezdődött a krlllzálás, összetévesztenék nemzeti munkatervemel azonnali programmal. Állandóan szembeállították egymással a
két programcsoportot. — Alig mul-ak el az első hetek, már azt kezdték hangoztatni, hogy nem oldottam meg a programom. A politikai .bessz-spekulánsok" arra számítoltak, hogy nem sikerűi, amire vállalkoztam. És Íme: államháztartásunk egyensúlyban van, Infláció nincs, elégülettenség nincs (?), Magyarország ma a nyugalom mintaképe.
—- Külpolitikai vonatkozásban az elmúlt hat hónapban a revízió gondolatában, a lefegyverzés egyenjogo-sllásának elvében és a kereskedelmi szerződések gondolatiban bontakozott kl tevékenységünk. Ha nem Is ériünk el kitűzött célokat, de megközelítettük őket.
Magyarország helyzete tehát nem romlott, hanem javult, még pedig elsősorban külpolitikai, de gazdasági tekintetben Is.
A belpolitika mérlege az, hogy én hitelt adtam a nemzetnek. Biztosítottuk a |ogrendet. Azt,
amit ma Németországban csinálnak, ml elvégeztük 1919-ben Gyorsabb magyar temperamentummal intéztük el az ellenforradalmai.
— Folytatni fogjuk munkánkat. Nincs szükségünk arra, hogy uj utakra térjdnk. Az úgynevezett azonnali
programnak már túlnyomó rész/t megvalósítottuk és a nemzeti munkaterv megvalósulásának érdekében dolgozik úgyszólván é||el-nappa! az egész kormányzati apparátus.
— Most vilaaztójogot követelnek. Erre azt mondom, hogy
nem a választójog a fontos.
Az étet a fontos, hogy élei, fejlődés él munka legyen. Amikor minden rendben lesz, amikor a háznak törvényszerű mandátuma lejár, akkor be fogom terjeszteni a titkos választójogról szóló Javaslatot.
— Első hathónapi munkim mérlege tehát aktív. A további munkák jellege reform-jelleg lesz. Nem to\'-radalmakra, de evolúciókra van szükségünk. Remélem, hogy a külföldi események hatása alalt mindenki egyeiéri abbin, hogy gazdagnak, szegénynek egy táborba SÍI tömörülnie. Akiknek Islen vagyoni adóit, vagy szerencsét, azoknak kötelessége most a nagylelkűség. Sorsközössigre szólítom fel az egész nemzetet felekezeti, nemzetiségi és társadalmi különbségre való tekintet nélkdl. Egy táborban van most a helye mindenkinek, ezl követeli a nemzetközi helyzet és Magyarország történelmi hivatása.
ZALAI KÖZLÖNY
1838, ApHIU 6.
Az
Imii mm ngyfcyfr
Legjpbb magyar márka, Ki egyszer használta, Másnak is ajánlja.
á miniszterelnök garanciát vállal, bog? a rokkant törvény végrehajtásában nem lesz bürokrácia
Budapest április ö
A francia szocialisták vezóre a revízió mellett
Pária, április 6 fltom, a szociáldemokrata párt vezére a Populalre mai számában a következőket ltja: .Addig nem lest Európában nyugodt béke, mlg elzárnak minden lehetőséget a barátságos uton megállapítandó revíziók elől és mlg nem biztosítják az alapokmány 19. cikkelyének hatályosságát.\'
Világpolitikai látogatások
MacDonald Washingtonban, Titulescu Londonban, Normann „ Davis Párisb:"-
Lono- április & A Reuter Iroda értesülése szerint MacDonald miniszterelnök a parla menll szünetet, amely április 13-tól 2&\'ig tart több angol miniszter kíséretében Washingtonban akarja tölteni. MacDonald a háborcs rdósságok junlus lb-lkl részletéről tárgyal és mint a világgazdasági értekezlet elnöke, általános gazdaságpolitikai kérdéseket beszél meg az Egyesült Államok elnökével.
Párta, április 9 (Éjszakai telefonjelentés) Normann Davis és Daladler miniszterelnök szerdán jelenlös megbeszélésekel folytatlak a leszerelésről és a né. gyes hatalom szerződéstervezetéről.
London április 5 (Éjszaka! telefonfelentés) Titulescu délben látogatást tett Paul Boncour francia külügyminiszternél. Tltuiescut estére várják Londonba.
A képviselőház ma folylatta a hadirokkant lörvényjavaslal tárgyaláséi.
Uzonyi Oyörgy rámulatott arra, hogy a vidéken egyes Izgatók teljesíthetetlen követeléseket hangoztatnak a rokkantakat Illetőleg.
Turchányl Egon szerint a |avaslat a hevenyészett munka bélyegét viseli msgán, azt nem fogadja el.
Melczer Lilla javasolta az alsó osztály járadékainak felemeléséi, a vllézségl érmeseknek 5 pengő pól-dij megsdását és az özvegyek számára a létminimum biztosítását.
GOmbős: Elfogadom I (Allalános helyeslés).
Péntek Pál lulnagynak találja a tiszti és legénységi járadékok közli különbségei.
Oömbös miniszterelnök kijelentette, hogy a javaslat alapot nyújt
arra, hogy alkalomadtán novelláris (örvénnyel lépjen t Ház elé. Ez ugy öl, mini utódalt Is kötelezni fogja.
Frledrlch: Ne tessék az Ördögöt a falra festeni I (Nagy/erüllség).
A miniszterelnök ezután bejelentelte, garanciát vállal arra, hogy a rokkanttOrvény végrehajtásában nem fog érvényesülni a bürokrácia szelleme. Hangoztatta, hogy a javaslat ban az uf kedvezmények többet nek minden pénzbeli támogai Az elhangzott vélemények alapj az eredeti javaslattal szemben kb. 30 Javítási tett a magáévá.
— Ne lessék tehát — folytatta — szemére vetni a kikiáltott jogtlpró-nak, ha némelykor enged. (Lelkes tsps.) Kérte; hogy fogadják el • rokkantlörvény-javulatoi az általános vita alapjául.
A Ház elfogadta.
Az ölés vége 11 órakor.
vasún- cr
Több mint 50.000 pengő inségadót fizettek be Nagykanizsán
Nemrégen Nagykanizsán volt a belügyminisztérium kiküldöllje, ski felül vizsgálta a városi Inségakclól, annak működését és adminisztrációját, példásnak találta. Nagykanizsa város polgársága eddig S0.000 pengőnél több Inségakciót fizetett be. Szomorúan érdekes, hogy nem egy, akire kivetették a szükségadót, időközben annyira tönkrement, hogy
maga is az inségakció ellátottja. Mlg Kaposvár és más városok az Inségakclól befejezni vollak kénytelenek anyaglak hiányában, addig Nagykanizsa még mindig el tudja látni inségeseil.
Krátky polgármester ugy oldotta meg az inségskciót, hogy ma már a többi városoknak is mintaképül szolgálhat.
Megalakult a Hitelintézetek Szövetkezete
Budapest, április 6 (Éjszakai telefonjelentés) Szerdán a TEBE helyiségében megalakult a Hitelintézetek Szövetkezele, a HISz, amelynek 15 millió aranypengö az alaptőkéje. Célja, a kölcsönösség alapján kOzös űslelkezelés mellett az Ipari munkaszervező intézet, továbbá a mezőgazdák, valamlnl a mezőgazdák valamely teslülete, vagy más
gazdasági tényező közcélú hitelműveleteivel való közreműködés. A közgyűlés a szövetkezet elnökévé Hegedűs Lorándot választotta meg, aki bejelentette, hogy sem az Igazgatóság, sem a lelügyelőblzoiiság nem kap lanliémet, mlulán működésűk llszlán* közcélú. A szövetkezet azonnal megkezdte működését.
A zeneiskola Brahms-konoertje
Nagykanizsa, április 5 Eriékes zenei eseménnyel ajándékozta meg a városi zeneiskola Nagy-kanlzsa zenekedvelő közönségét a tegnapi Brahms-hangverseny keretében. A kamaraterem örvendetesen egyre több és több közönséget vonz a zeneiskolai rendezésekre. Nagy-kanlzaa kullur-iársadalmának díszes creme-je foglalt helyei ezalkalommil a széksorokban.
A műsort F. Pásztor Irma a lapszódia op. 79. és a Capriccio op. 76. interpretálásával nyitotta meg. A bizloskezü, brlllláns technikájú pianista színes dinamikával, teljes tartalmi és formai azéptégében szólaltatta meg Brahms hstslmas érzés-skáláját. Vannay János Igazgató érdekes, lOmör előadásban Ismertette Brahms helyét a zenetörténetben, éleiét, kapcsolalalt a magyar zenével él a magyar zene nagyjaival. A Szonáta op. 38. előadásával F. darai Margit és Kerekes Irén arattak őszinte, nagy sikert. Oaral keze alól benső művéül élményként születik újra a kompozíció. Kerekei mély kulluráju, finom Ural rezonanciákra hajó zongorista, de ura hangazerének az erőteljesebb technikát kívánó rsglszlereken is. Már belépésekor Is lüntető lapsvihar logadla Flltlner Rózsii, aki Honll Ilona igen linóm és gondos kísérete mellett négy Brahms-dalt énekelt. Fllllner dúsan, tisztán zengő orga-numa, abszolút muzikalitása és ének-kullurája ezúttal is leljen sikert biztosított. Befejezésül a Zongoralrlo op. 101. került előadásra, ez voll az est legsúlyosabb, legmélyebb zenei élménye. L. Wreber Margittal, aki a különféle színezésű lételek mindegyikében lökéleles, szép ét nyugodt technikával, leijei zenei megalapo-
Amor profán us
(Ifegény 1B1S-M1) 70
Irlot tiZABÓ ZSIGMOND
Az egyik távirat vastag belükkel nyomva már arról beszéli, hogy a háború kitörése csak órák kérdése és az sem lehetetlen, hogy ebben a percben már megdördültek a monitorok ágyul Belgrád elölt.
Monostory rosszkedvűen dobta félre az újságot.
— Még csak az hiányoznék, hogy be kelljen vonulnom I — gondolta, — mintha nem volna igy is elég balom. Különben ki ludja ? Talán jobb volna ott. Talán leiedheiném ennek a legutóbbi pár hétnek gyötrelmeit Ha igazán behívnának, ugy megyek majd el reménytelen szerelemmel szivemben, mini a középkori lovagok, akik kegyellen szlvü szépükért meghalni mentek a Szentföldre. Pedig ha eszem lett volna, máskép is mehettem volna 1 Egy nagyon szép leány bucsucsókjaval ajkaimon . . .
Hátradűlt karoaszékében és átadta magát a félszendeinek, mely az álom és ébrenlét közölt sz érzékeket eltompítja és álomszerű köddel vonja be a gondolatokat
Már harmadszor kopoglak ablakán, mire feltekintett. Zavartan nézett körül és már azt hitte, hogy álmodott, midőn újra megzörreni az ablak üveg|e.
Kivilágított a lámpával. Ajtaja elölt egy sudár nő álll utazótáskával kezében. Monostory lelkén egy édes sejtés suhant keresztül, gyorsan kisietett a subából és olt kint megismerve a késői látogatót, lelkiállott.
— Margit 1
— Én vagyok — mondta a leány Izgalomtól elcsukló hangon — visz-szajotleml — Ugye nem haragszik rám, ugye nem küld el?
Hangjában fájdalmas aggódás reszketett és karcsú teste megingott, míutha elalélna. Monoslory kitárta karjait és erős szoritásssl magához ölelte a remegő leányt.
— Nem, nem I — mondta íel-indullan — nem küldöm el I Oh, hogyan remeg ez a szegény gyermeki
Margil a férfi vállára hajtotta fejét és megenyhülten suttogta:
— Istenem, csakhogy Ideértem I
Felnyitotta lezárt p¥láit és feltekintett Monostoryra. Mintha szereimééri könyörgött volna ezzel a pillantásával, mely gyengéd és alázatos volt és mégis forro a legéde-
sebb vágytól. A szerelme és az élele, mind a kettő benne volt ebben a néma könyörgésben, a várakozás félelme, hogy meghallgattas-sék. Mintha meg akart volna halni, karcsú teste ugy omlott a férfi erős karjaiba. Oyengéden és puhán, mint a hattyú pelyhe simult az imádott férfihez, mint aki tudja, hogy ez az ö helye, mert végzete már arra hívta, hogy ezé a férfié legyen.
Monoslory lelke mélyéig megremegett a leány tekintete alatt. Karjaiban érezte puha teatét és keblén szivének heves dobogását És kigyulladt szivében a szerelemnek kimondhatatlan édes érzése. Érezte, hogy ez a szerelméért való néma esdeklés megtold lelkét, gyengévé teszi akaratát, véglelen Onfeledtség fogja el és szive meglelik a sóvárgó vágy tüzével. Már nem gondolkozott. Lehajolt a leányhoz és ajkaik hosszú, végnélküll csókban egyesültek. A szerelem legédesebb szavsll suttogta a leány fülébe és karjával támogatva, szinte ugy vitte be lakásába. A leány nem ellenkezett, mlnlba egy lesl és lélek volnának, boldog Onfeledtségben simult az imádott férfihez és midőn rr eléje térdelt és százszor Ismételte, hogy lmád|a, lehajolt hozzá és sírva,
kacagva, mámoros boldogságában össze-vissza csókolta hajfürtjeit. A szerelem izzó lángja csapott ki szempillantásukból, hogy egymásra tekintetlek, aztán kialudt a lámpa fénye és rájuk borult a nyári éjszaka sötétsége.
Még csak a szürke derengés félhomálya elözle meg a pirosló hajnalt, mikor Margit távozott. Monostory elkísérte. Szó nélkül haladlak a házak sötét árnyékában. Egy csók, mely hosszú volt mini az örökkévalóság, aztán elváltak az utca kanyarulatánál. Margit majdnem futva tette meg az utat lakáaáig és bezörgetett az ablakon. Özvegy Kutro-vlcsné álmosan, borzasan nyitotta ki az utcaajlót.
— Jézusom I — kiáltott meglepetve — a hajnali vonattal telszelt jönni ? Még ágyazva sincsen. A léns-asszony tegnsp elutazott a kisgyermekkel, a palikárus ur értük jött.
Monoslory minden szól megbsl-lőtt a hajnal csendjében^ szlán megnyugodva, hogy Margit zwrencsésen hazatért, visszafelé Indult. A lulsó soron a föszolgablrósági hivatal ablakaiból lámpafény szüródötl kl és a kapu elölt egy-pár ember á&iogált.
(Folyt köv.)
ZALAI KOZLONV
zollsággal exeellált, - F. Pástié, Irma ét F. Oarat Margit osztozott
a sikerben.
Ma latin nem népszerű ezt a gondolatol felvelnl, de mint fennálló szükségszerűséget szögezzük le és tartsuk nyilván: — a zeneiskolának szüksége van egy nagyobb zenei események befogadására alkalmas tliatU lcrtmrt. Dicséretei gonddal Igyekeztek < kis kamarálerem akusztikáit biztosítani; zenei llceillsokon, növendék-koncerteken, kisebb rendezéseken iz megtelelő is, de már egy komoly, nagy koncert, mint a tegnapi Is volt, nagyobb akusztikai felkészültségű termel kivin és — érdemel Is. (N)
Útban a zalai dalos-béke
Nagykanizsa, április a A zalai, daloskerülelböl kivált zalaegerszegi és egerszegvidékl dalárdák ügye évek dia sokat foglalkozója a daloskerület vezetőségét. A tavaly novembervégi egerszegi serlegavalis óta állandó a kontaktus az egerszegi és kanizsai dalosélet laktorai kőzőtt, hogy ez az ügy végre a zalai dalkuliura egysége érdekében megoldást találjon. A közvetítést Czobor Mátyás polgármester vállalta, aki április 11-én délelőtt II órára ezögyben értekezletet hívott össze Zalaegerszegen. Nagykanizsáról dr. Krátky István polgármester, a Daloskerűlet elnöke, dt. Tbolway Zsigmond, a kerület ü. v. elnöke és Barbarlts Lajos főtitkár fognak átutazni az egerszegi tárgyalásokra.
Mozgósztnház
Éjjel én, nappal te
Egy hónaposszoba rejtelmeit tárja fel a Városi Mozi iegujsbb filmje, amelyben Nagy Kató manikűrös klsssszony és Wílty FrllKh éjjeles lokálpincér az albérlők. Egy azobá-ban, sőt egy ágyban laknak anélkül, hogy ismernék egymást. Az egyik ugyanis csak éjszaka, a másik csak nappal larlózkodik otthon és Igy soha nincs alkalmuk találkozni. A kiérdemesüli színésznő-háziasszonynak ebből a vállógazdálkodáaáhól adódik azután az a rengeteg vidám bonyodalom, amiken keresztül szimpatikus hőseink eljutnak a jóvátételi happy-endlg.
Ezt a zenés v!g|átékot egy magyar Híradó és egy érdekes, színes állat-film egészíti kl. (D)
Idílárás
A ttaeykaalzMl mateorotAgtal raia-ttgyalfl talantésafcr Szardán a hőmir-•Hiti; Rcnsl 7 érakor +7, délután J 4"kor +11-8^ esta » Örskor +9
FtlMxd; Egéu napon át borait égbol-toat.
SxWdn,: Eg«u napon át éazakkalctl
utl.
re/l,ah:/ ,MiJtleMll a atfaa\'aU-itat J.|.„tl .Ma lUAraksri
Baráti, |
A kanizsai kereskedő kongresszus
végrehajtó bizottsága a kereskedelemügy/ miniszternél és Varga államtitkárnál
Budapeet, éprűla IS (A (Zalai Közlöny tudósítójától) A nagykanizsai II. országos kereskedő kongresszus végrehajló blzolt-ságs Magyar Bertalan, az OMKE h. elnökének vezetése alatt megjelent Fablnyl Tihamér kereskedelmi miniszter előli, hogy az országos értekezlet állásfoglalását elébe terjessze. A végrehajtó bizottság tagjai voltak; Sesztlna Jenő felsőházi lag (Debrecen), Fodor Dezső (Miskolc), Vértes Miksa (Szeged) kamarai elnökök, Perl Sándor (Oyőr), Rajkl István (Nagykanizsa), Rad( Dezső (Debrecen), Balkány! Kálmán és Horváth István.
Magyar Berlalan a miniszter elé terjesztette a kereskedelmi lárci hatásköréi érintő határozati javaslatokat, A miniszter kijelentette, hogy élénk figyelemmel klsérle a kereskedelmi testületeknek ezt az országos megmozdulását és ázott lefoly-tslott komoly tanácskozásokat. Fontos szempontja az, hogy a tárcája körébe eső kérdéseknél az állandó kontaktus fenntarlásával a vidék ke-
reskedelmének jogos szempontjait figyelemben részesítse. Közölte a küldöttség tagjaival, hogy a köz-tgazgatás küszöbön levő reformjával kapcsolatban sikerüli a kereskedelmi és Iparkamarák felszólamlást Jogát biztosítani. Szívesen togad minden olyan javaslatot, ameiy a közigazgatás keresztülvihető racionalizálását célozsa a gazdasági élet követelményei alapján. A kereskedelmi és Iparkamarák reformját a kormány az érdekképviseleti elv általános alkalmazásával egy Időben óhajtja tető alá juttatni az összes érdekellek közmegelégedésére. Elégtétellel látja a kereskedelmi leslületek korében megindult koncentrációs mozgalmai. A külkereskedelmi ügyeknél a kormány Intenciója ls az, hogy egyszerűbb, gyorsabb és szakszerű adminisztrációval mozdüsa elő az ezport és Import ügyek gyakorlati keresztülvitelét. Ezt a célt szolgálta éppen a Külkereskedelmi Intézet életrehlváss.
Kijelentette a miniszter, hogy az orszdgos kirakodó vásárok fokozc
74-ik
olcsó tavaszi vásár
singer
DIVATÁRUHÁZBAN
Meglepő olcsó árak!
Mindenki
tekintse meg vételkónyszer nélkül.
tos leépítésére Irányuló kérelmit hajlandó szakszerű vizsgalat alá vétetni. A szerzett jogok figyelembevételével készséggel vállalkozik ez intézmény korszerű relormjára.
Az országos értekezlet ktzkíedés-ügyi kivánságslval kapcsolatban a a miniszter hangsúlyozta, hogy a MAV működése minden elismerést megérdemel. A MAV kummerciallzá-lása lerén a siker és törekvések állandóak. A vasúti díjszabás általános mérséklését a MÁV-,a nehezedi aránytalan nyuqdtjterhek ma még nem teszik lehetővé. Ezen a téren azonban, éppúgy, mln(| a posta és telefonszolgálat javítása lerén, állandó részletmunka folyik
Végül anrak a meggyőződésének adott hangsulyotollsn kifejezést a miniszter, hogy a most meglndató beruházási munkálatok, tatarozást munkák, a transzferpénzek egy részének mozgósítása érezheti módon meg fogja élénkíteni a vérkeringést és alá fogja támasztani a gazdasági élet folytonosságához nélkülözhetetlen bizakodó hitet. \'
Magyar Bertalan nyomatékosan kérte a kereskedelmi miniszteri, hogy támogassa a vidék kereskedelmét behozatalt és kiviteli Igényelnek egyenjogúsítása tekintetében, kérte a miniszter célirányos Intézkedését egyes gyárak Illegális versenye ellen, utalt arra, hogy a vidék kereskedelme megnyugtstást kér abban az irányban, hogy filléres vonalok a JOvő-ben csak munkaszüneti napokon lesznek indíthatók, kérte a minisztert, lüzze újra napirendre az üzlelbér-egyeztetés kérdését. Végül ismertette a miniszter előtt azokat a kívánságokat, amelyek az alkalmazotti viszony korszerű reformjával kapcsolatban elhangzottak.
Ra/kl István a nagykanizsai kereskedőknek azt a kérését terjesztette n miniszter elé, hogy szüntessék meg Nagykanizsán a vasúti áruda hatósági versenyét a kereskedőkkel szemben. A miniszter érdeklődéssel hallgatta Rajkl előadását, válaszában kijelentene, hogy a kérdést Ismeri, azzal jólndulalulag kíván foglalkozni és mielőbb meg .fogja hallgatni az illetékes referen-aekel.
A miniszteri audiencia után, másnap tisztelgett a kereskedő-kongresz-szus végrehajtó bizottsága Varga Imre pénzügyi államtitkár elölt. Az államlllkár meleg szlvélyességgel fogadia a küldöttsége\' és kétóra hoaz-szat tartó konferencián alaposan megvilatta velük a kongresszus határozati javaslatait. Az áljaműlkár kilátásba helyezte, hogy a vas, építőipart anyagok és festékdruk Jdzlsrendszertl forgalmiadóját testileg még az uj költségvetés előtt éktbeléptetl. Ha az összes áruk fá-zlsrendszerü forgalmiadója kiépül, sor kerül a luxusadd leépítésére.
Az OMKE ügyésze, Nyutdsti dr. kérte, hogy kényszeiegyerségeknét ax államkincstár ls elégedjék meg kvó-tátls kielégítéssel. Az államlllkár kl-
ZALAI KÖZLÖNY
|elentette, hogy ezt a kérdést generálit intézkedéssel, állsmtlnanclálls okokból, rendelni nem lehel.
Ai adókivetési munkálatokban az érdekképviselet részvételét illetőleg « államtitkár kijelentette, hogy minderre már >1 1927, H. ö. rendelkezik. Rajkt István Itt kifejtette:, hogy mindeddig a kereskedők nem vetlek részt ebben a munkában, mert az adókivető bizottság csak a sorrendi kataszter összeállításánál engedelt beleszólási, mosl stonban a zalaegerszegi pénzügylgazgalóaág az érdekképviselet szskraák szerint kiküldött bizottságának tágabb teret enged az adókivetés munká|ábsn. Kérte tehát, hogy az öiSzes pinz-ügylgazgatóságoknál hasonló utasításokat adjanak ti. Ez a propozidó nem caak a végreha|ló bízottéig tagjainak, hanem oz államtitkárnak Is tetszésével találkozott.
A raktár könyvvezetés kérdésében az államtitkár kijelentette, hogy gondoskodni fog szon, hogy rsktárkönyv hiányában azt a nyitó és záró leltár helyettesítheti. Ez a kérdés főleg • kisebb kereskedők érdekében álló.
A közigazgatás gyorsítása és a áovd*W fteetés csökkentések kiküszöbölésére vonatkozó kívánságokra az államtitkár megnyugtató választ adott. Az tnségadóval kapcsolatos kérdésben as államtitkár kijelentene, hogy érintkezésbe fog lépni a városok vezetőségeivel egy inségsdómentes létminimum megállapítása végeit
A kongresszus végrehajtóbizolt-ságs az összes felmerült kérdéseket memorandumba !oglal|a és a részletkérdéseket az Illetékes osztályokkal fogjs szóbelileg behatóan megtárgyalni.
Balatonfüred, április fi Vakmerő rablók garázdálkodnak néhány nap óla Balalontüted környékén.
Szombaton a késő esti órákbsn Lovas községben kél Ismerellen férfi betörte özv. Steln Qyörgyné Iskásá-nak ablakát, akire rákiáltottak:
— Betörök vagyunk, adja kl a pénzét, mert baj lesz.
Az öivegyasszony ugy megrémült, hogy kiáltozni kezdett és sikerült [ellármázni a szomszédokéi, mire a tettesek elmeneküllek.
Ugyanezek az emberek a következő éjszakán bezörgetlek özv. Kiss Sándorné alsóörsl u|ságárus asszonyhoz, aki abban a hlszemben, hogy
Operálhat-e külső orvos a kórházban ?
Nagykanizsa, április fi A kórházi bizottság a gondos és alapot tárgyalás miatt etek lassan halad előre. A kórházi szabályrendelet minden szakasza és minden pontja a legnagyobb lelkiismeretességgel kerül megvilstás alá. Novai Imre dr. tanácsnok elöadáaában tegnap a bizottság a 38 §-lg jutott. Eldöntetlen maradt a kérdés, hogy nem kórházi orvos végezhet-e a kórházban műtétet ? Az volt a vélemény, hogy ha a kórházi orvos vál-latja a szakorvoil műtétet, akkor felesleges külső orvomsk azl a kór házban elvégeznie Többen azonban amellett voltak, hogy amint más körházakban nagykanizsai orvosok végezhetnek műtétet, ugy s nagy ksnizsal kórházban ll operálhat külső orvos. Dr. Takács Zoltán igaz-gstó-fóorvos magasabb és főleg fontos egészségügyi szempontokból ellenezte ezt, mlg dr. Haba Antal nőgyógyász mellette foglalt álltst. — A kérdésben élénk vita fejlődőit kl Határozni ebben a kérdésben a legközelebbi ülésen lógnak. Előreláthatólag még néhány napos Ölése esz az együttes bizottságnak.
Cegaxebb Cegdlvaiosabb
nöi RalapoRaí
legolcsóbban Brónyai C.
Jlaktrdaok meBtepS aMépen HéMUtnch r
halapUMlcéébeta Horföy Mlklóa-zií O-
„Civil csendőrök" éjszakai látogatása egy alsóörsi özvegyasszonynál
a Ha jön haza, bebocsátolla őket. Az Idegenek rászóltak:
— Clvllruhái csendörök vagyunk I Csendben legyen I
Ezulán kést kértek, amll az egyik rtissné mellének szegezett és köve-lelte a pénzét. Az asizohy odaadott 3 pengői a rablóknak, mire azok még tojást, tostötthust és kenyerei vettek magukhoz, majd elmenekültek, A balatonfüredi csendőrség megállapította, hogy az egyik rabló 30—35 éves, 163 cm. piagat, szőke, szeplős, nylrollba|uizu ember, akin vlaelles katonai köpeny volt. A másik 25—30 éves, 170 cm. magas, barnshsju, nylrottbajuszu, \'iseltes szürke kabátot és kalonasspkát viselő egyén. Mind a kettői körözik
Tlbenszky elmondja, miért ölte meg a feleségét, de hogy hogyan ölte meg, arra a vizsgálóbíró előtt sem emlékszik
Nagykanizsa, április fi Szerdán délelölt vezettette maga elé dr. Almássy Qyula lörvényszéki vizsgálóbíró Tlbenszky Ferencet, sz asszonygyllkoa nyug. homrtdlörzs-örmestert. Mikor a vizsgálóbíró megkérdezte, hogy miért követte (i tettél, Tibenszky előadta, hogy hoassabb Idő óta foglalkoztak azzal a tervvel, hogy cssládjával Isméi összeköltözik. Már néztek Is megjelelő lakást és ha összejöttek, rendesen arról folyl a tárgyalás közöttük, hogyan fogják berendezni Ismét otthonukat. Szombaton délután Is a lakás és ötsse-költösködés ürjye került szóba és 6 felvetette s kérdést (elesége elölt, hogy mikor gondolja a közösség visszaállítását ? Tlbenszky szerint az asszony erre azt mondta volna:
Várjál és bűnhődjél még egy kicsit. Hadd kínozzalak meg azért, amll velünk tettél.
l\'gyanls sz asszony — mond|« Tibenszky — tisztában volt azzal, hogy szereli az ura és gyermekeit Is nagyon szerelte, de hogy jobbulá-sát próbára legye, kitolta az össw-köllözkOdis terminusát, utal öt rendkívül idegesítette Az asszony válaszs idegeit telajzotta és nem tudja már miit tett... válasaotla a bíró további kérdéseire. Ugyanit a gyilkosságról nem a kai, ladni, arra nem akar einiéktsni. Ugy teszi magát, mintha emlékezőtehetsége tll cserbenhsgyná.
— Nagyon szereltem a felesége-
met ét nagyon megbántam, amit lettem — zokog hangosan.
Majd amikjr megkérdezték tőle. nem sajnál1.-e a gyermekeit, Ti-\' fátyolozott szemekkel klje lentetle:
1983. április 9.
NAPI HIRiK
NAPIREND Április 6, oaOtSrtBk
Római katnllkui: COleiztln. ftole.láni:
Cöksitla. tar.: Ntzan M 10.

Várost niuxeum ás Könyvtár nyitn csütörtökön áa vasárnap délelőtt 10-től 13 óráig.
OíígviMitáil á||all aaolgálat < báni • Fekete Sas-gyógyszertár PJ-ut 6. sa. ás a klaluntsui gyogyszeitár.
OőitOrdő nyitva refgel " órától este 6 Aráig (béllé, szerda, péntek dálutáu, kedden agási nap nőknek)._
- Csak megkönyörül valaki a szegényeken.
A vizsgálóbíró a kélórás kihallgatás után kihirdette elölte letartóztatását, amibe a gyilkos férj belenyugodott. A törvényeték védőjéül dr. Ellényl Oéza nagykanizsai ügyvédet rendelte kL
Mlulán az égési büiiügy ntgyob-bára tisztázva van, a vizsgálóbíró rövidesen elrendeli Tlbenszky elmebeli állapotának megvizsgálását, amit a törvényszéki orvos a logházban fog etzközölni.
Végül megállapítást nyert az Is, hogy Tibenszky a kési észrevétlenül házigazdájától, SpUelszky hentestől hozta el, sml az eüremegfontcllsd got valószínűsíti.
A HATÁRON
Zakatolva, pöfékelve érkezeit be a Jugoszláv vonat a murakererzturl állomásra Kevés volt az utas, váló gatnl leheteti a helyekben Egy fülkében a sarokba húzódva egy fiatal pár bámult kl az állomásra Beszálltam hozzájuk. A vonat Indulása elnyomta suttogásukat. Ahogy figyeltem őket, az asszony Idegen kiejtéssel beszélt magyarul, a fit fi tökéletes magyar volt.
Megtu Ham róluk, hogy az asszony a horvátok közül való. akti férje most hoz feleségül Magyarországba.
A férfi a vonat ablakából mindent mutogatva magyaráz asszonyinak, aki figyelemmel, szinte áhítattal hallgatja. Valahol Somogyszentmlk-lős eláll, ahonnan már látszanak Nagykanizsa háztetőt, a férfi lehúzva az ablakot, kimutat a környező vidékre:
— Ez Magyarországi
Az asszonyka kihajol az ablakon. Szinte habzsolja, falta a soha nem látott vldlk változó tájait. Arca mosolyra gömbölyödik és boldogan néz urára, mikor alig hallhatóan int-togja:
— Szip ország... nagyon szip ország I
A mezőn egy kis boci szaladgál körbe sziles Jókedvében, egy szorgalmas kutyus száz méter hosszal ugatja a vonatot, a nap a dombok mögül aranyozva küldi sugarait ai élettől duzzadó magyar rónaságra.
De rossz ez a mozdony, amelyikből annyi szikra hullik, hogy épen most etet! egy a férfi szemébe, aki szipogva törölgeti szemelt és szálltja fel azt a könnycseppet, amelyet, bárhogyan titkolt ts, észrevett az ou-szony.
Már a váltók köztit Járunk, a* lógnak a vágányok, már Je.lünu Nagykanizsa állomása ...
Dr. Uchtsctnln Öite
— (Megtusit « leforrázott kisfiú) Megírtuk, hogy néhány nappal ezelőtt beszállították a kanizsai köz-kórháiba Oyurka Lajos 1 éves vsl-konyai Usliul, akit az édesapja véletlenül lorróvlzzel leönlptt. A gyermek szerdán belehalt sérüléseibe.
Jaot ttaasa meg, alakitassa át rádióját a I Transdanublánál.
— (Ülések a vármegyén) Hétfőn, folyó hó 10.-én s törvényhatósági kisgyűlés, kedden, folyó W II.-én pedig a közigazgatási bizottság ülésezik.
— (Nyugdíjazás) Éder Ferenc keszthelyi állomásfönököt juli"\' sejével nyugalomba helyezték.
_ (Az összes nagykanizsai
elemi iskolák berendezésének
megújítása) sok nagykanizsai asztalost fog foglalkoztatni. A polgármester terve szerint ez több, n™ 20.000 pengős munka, amll a polgármester legutóbbi bodapi-sü tartózkodása alkalmából már a közoktatásügyi minisztérium elé Illesztett.
- Singer olcsó tavatzi vásár\' kellemes meglepetést hoz vevóloe"
IM6. április i
A balatonfüredi körorvos és felesége Öngyilkosságot kísérellek meg
Caopak, áprllli a Halász lilv/l dr. bilatonfüredl kOrorvoi ís felesége kedden délelőtt angylkonágot kíséreli meg. Az asz-szony felvágta ütőerét, leltél Honban jókor észrevették. A veszprémi kórházba szállították. ■- A klrorvos Ismeretlen méreggel megmérgezte malii, lakásán ápolják. A kellős Öngyilkossági kísérlet okát még nem tudták kideríteni.
Kpekü-, rezeké él kilyagkékele-Uéfe, valamint azok, akik hugysavas lók lultzaporodá»ában és koszvényben szenvednek, a természetes „Terelte József" keserűvíz állandó használata mellett.állapotuk enyhüléséi érhetik el Az orvosi gyakorlat számos kiváló férfia hosszú megfigyelés alap|án megállapította, hogy a Fereio Jónel viz biztos és rendkívül kellemetlen ható haihaltó s ezért
Íroslalabelegiégeknél li ajánlják. A íreio Huel keserűvíz gyógyizer-térakban, drogériákban es lüizer-ilzletehben kapható.
— Tekintettel a közelgő ünnepek elOItt rendkívüli kladáiokra, a kép kiállításon levő értékei festmények vásárlásánál az első részlet csak má|us| 1-én Hzetendö, tehát pénz nélkül vásárolhat még néhány nipig Pő-ut 11. alatt.
- (Az Irodalmi Kór választmányi Ölése) A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör április 7.-én, pénle-ken délután 6 órakor 33 lk évi közgyűlését s az azon esedékes teljes llszlujltdsál előkészítő válaizlmányl öléit larl a poilapalola tanácskozótermében. Ugyanakkor lörlénlk döntés az elsi programmszerű könyv-vdsdrlás végrehajtásától. — A könyvvásárlás megejlétére kiküldött bl-zotliág ma, ciűtOrtökön délután léi 5 órakor ülésezik a Zalai Klzltay szerkesztőségében.
— (Ma este tartja taggyűlését a nagykanizsai Ipartestfllet) pont 8 órakor, mikor az IPOSZ alelnöke személyesen fog előadást tartani az IPOSz népjóléti Intézményeiről. A tagoknak minél nagyobb számban való megjelenése kéretik.
- Féril és női szövetvásárlók már évtizedek óla elismerik Slnger Dlvatdruhdz kelméinek elsőrendű minőségéi.
— (Hamis kétpengói Rlgyácon) Néhány nappal ezelőtt Igen Jólilke-rűlt hamis kétpengőil talállak Rlgyácon. A csendőriég nyomoz.
- (Iskolás fiával Íratta alá a himli váltót) Özvegy Sz. Vendelné falusi auzony súlyos körülmények közé kerülvén, 130 pengői vállót hamlillolt Lágntr Józiel gazda nevére. A bíróság elöli Sz.-né elmondotté, hogy 6 gyermeke van, nlnci kenyérkeresője. Az anya mlndenl magára vállalt, de kiderült, hogy kiskorú Iskolás fia Is segített ntkl, "z irta a váltóra a nevel. A bíróság figyelemmel a nyonnlékoi enyhllő körülményekre, hal havi börtönre, kiskorú fiát pedig dorgálásra ítélte.
ZALAI KOZLONV
fin sem Kivételt V/olaó Qét!
ön is megnyerheti a SOO.OOO, esetleg SOOOOO pengős lönyereményt, ha osztálysorsjegyet
iff. HlrscQler Miksa
osxtdlyaora/egy ttieldruaHóndl vesz. Huxda dprllla 7. éa lO-én.
^^^^MHMHiHMMBHM SSZ
Sora/egynk dra :
Egész-, 24 P, léi 12 P, negyed 6 P. nyolcad 3 P.
- (Az „önműködő" auló soffőr-Jét megbüntették) A rendőrség mosl vonla felelösépe gondallanság elmén Knapp Lajos 31 éves kanizsai soflőrt, akinek a Pő-ulon őrizetlenül hagyott kocsija bekurbllzái ulán megindult hátrafelé, felfutóit a járdára, összeütközött egy kétlovaii kocalval él egy kerékpárt agyonlapított. A kihágás! bíró Knapp Lv fost 20 pengőre büntette és három hónapra eltiltotta a vezetéstől.
— Butorvásárlái — nem gond I Teljei berendezésekel rendkívül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen ll szállítunk. Kopsleln bútoráruház, Horthy Mlklós-ul 4.
SPORTÉLET
A MOTESZ szabadiéri kerületi bajnoki tornadnnepélye
Nagykanizsa, április 5
A Magyar Országos Tornaszövetség Délnyugati Kerülete Junlus 4-én Péciett szabadiéri kerületi bajnoki tornaünnepélyt rendez. A bajnoki versenyen az előirt nyújtó, korlát, ló és müizabadgyikorlatok lesznek csapatbajnok! és egyéni számokban (előirt szöveliégl él izabadon vá-laiztolt gyakorlatok). A verienyen felvonuló ciapalok az 1934-ei izö-vdségi tza hadgyakorlatokat Is csinálják, tehát azokat be kell tanulni. A verseny attrakciója lesz az úgynevezett pünkösdi hétnek.
A versenyen a került ll középiskolai tornász bajnokságokat Is megrendezik, amelyen a pécsi tanintézetek valamennyien részi vesznek. A versenyt a KISOK ll engedélyezle. A tornaünnepélyén rélzl veiznek a leventealakulatok la, lehál löbb ezer tornálz log megjelenni.
A MOTESZ déinyugall kerölele nevében dr. Tholway Zsigmond poilalönök, mini a déinyugall ketü-lel tanácstagja, az öuzei nagykanl-zial tanlnlézetekher, levente és sporl egyei (Delekhez megkereiéil intézett, hogy minél löbben vegyenek részi a tornaünnepélyén.
Közgazdaság
Tenaénytözséo Buza Ussav. 75-os 13-85-14-00, 77-«s 14-10-1430, 78-si 1430—1443, 7S-es
14-80—14«5, ÍO-as 14 85-1480. dunán-iull 76-01 13-10-1J 23,77-es 13-25-13-40, 78-ai 1340-1355. 79-es 13-50-1375, 80-11 1375-13-90, rozs 7-05—7% tat. árpa 880-010, lab 8-00-8-30, Itn-gert 6-70 - 680, korpi 5-90-600.
Zürichi vártat Pária 20-30, London 17 60, Nevryork 517-62, Brüssel 72-25, Mltino 2649 Midrld 43-80, Amsterdam 20905, Berlin 12280. Wien 7284, Szófis 3-75, Prága
15-40, Varsó 58 65, Budipnl — Belgrád (195. Bukirest 306
i IwawM Iáik éevlzs árlolyimal
VALUTÁK Angol f. 19-50-iMÖ Belgafr. 79-I6-79-74 Csehk. 16-91-17 01 Dánk. 8660-81-80 Dinár 7-5MOO Dollár 57050-57350 Francia 1.22-30-22-50 Holt. 230-40-23180 Zloty 64 20-64-70 Ui 34ö-3\'44
Uva 3 95-4 25 Ura 2&UO-302Ü Márka 135-70-138-80 Norvég 9960-10060
PlMta ----•-
Scbm, -•—•-
SvájcK. 110 60-111-40 Svéd k.102 90-103 90
DEVIZÁK Amsl. 230-60-231 80 Belgrád 600-8-40 Beriln 135 60-13660 BrOssel 79-26-79-74 Buksrest 3-41-3-43 Kopeoh. 8680 8780 London 1949IÜ63
Madrid —■-•—
Milano 3(M)0-30-18 Newy. 571-00-574-00 Oizlo 99-80-100 60 Pária 22-33-22-47 Prága 16-90-1701 Szófia 4-0Ü4-27 Slockh.103 10-103-90 Varsó 64-30-64-70 Wien _■_•_ Zürich 110-80-111-40
Wien clearlng ártolyims i 90.454.
Bertéiváiár
Felhsltás 1212, aliditiin 198 - Blsó-randa 0«4—OU8. izeden 0-96 -098, SM-delt kö-íp 002--IT94, könnyű 0-80-0-88, l-eó randi öreg 080 -084. Il-od rendű öreg OTÖ-O-78, ingót süldő I. 100—1-06, izilonni nigybsn 1-20—1-25, nlr 1-38-1-45, hot MÍ6-1JJ, lélsartés 1-18-1-26.
Kiidji i Isptulajdónos Közgazdasági Rt. Qutenbarg Nyomda él Délzalal Lapkiadó Valiaiali Nigykantzián. Felelős Idadó: Zalil Károly. Intwurbjtn telefon; Nagykanizsa 78. szim.
PETI SO
17% nitrogén, 50<>o mész (mészammon-salétrom) ■ tSkáletee magyar nltiogán műtrágya.
Répa, burgonya, tengeri, rét, herefélék, szölö stb., veteményes, virágos, gyümölcsös kertjei, pázsitjai részére kiválóan alkalmas nitrogénműtrágya. E célból 2-5 és 10 kg -os kis csomagolásban is forgalomba kerül.
Gyári árban kapható:
Ország József cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10
(A bíróiig mellen)
(Ismertetők dljlilmul rendelkezésre állnak).
I—- im$M —j
I mindenki a helyi kereskedőknél I 6s Iparosoknál szorozze bel
APBÓHIBDETÉSEE
él ilicionytörzsü rómlák rezz-■IMralkl gaadraéglsél. Ivilágositéiist SIpM áaéw
1217
Mii delhei Biellegci fel világosii
Ov*e- és paroalláaéruk nsgy vá*
lasztikban Sternnél, Városhéspslotl, Tele-
tnéifil alMlé Upnnk kiadóhivataléban.
Oalatbaraiadaits ala«. Armalb-bazár.
(\'.-»• aatofca, i város kösepén, cien-des báibin, esetleg Myk* 1,6 ax né lattal klldó. Bármikor elioglllhitó. Roigo-nyl-utca 19.
■seHnlakssssa olcsón eladó. Bővebbet lapunk IrtidéhlvatiUbln.
KQIflabaJAratu bútorozol! SZobl a betvéroiban izonnai, vagy má|ua l-re U-.dó. Bővebbel i kilóéban. 1228
Iglrsasbés, etössobés lakéa,^znajá-
hőlgy vagy ntcs 20. ii.
vigy ur részére kiadó.
Ebédlő él háló, ónémet firigoll keményít alad* Horváth, Csengery-nt 17. I, d u. 1—2-ig megtekinthető. 1221
_____J, varrógép, béilirlést holmik
eladók Csengery-n. 27/s. lölditlnt, Kinf. mlnné, 1201
Bladó három egyizobéi tikéi kony* hérat és I egyszobás lakás konyha nélkül május l-re Klnliit-o. 20. Bővebbet Sugárút 41/b. W
Egyszobás konyhás utcai lakás él egy kéluobéi udvari likés május l-re klaáá Magyar utca 43 I2M
□HUa BBaalaéat t A cipői tényt— vlnziküidtem, meri én csikti Mlllényl cipót logidok el, mert i klnkitbsn Is sz titsiett legjobbin él Mlllényl cég őlven-hit évei múltja nekem a legtöbb garandlt nyu|t|s és eddig Is mindéi meg voltam elégedve Mlllényl elnökkel. Olil ll ugyu-nt mondti éa ni Bőulnéni máit értett, ugy romul értette Csak sajnálni tudom, hogy Bózilnéntt u olcsó ér megtéreszlette. Ismételten kérem, nekem csasls Mlltényi dpöt küldjön Csókolja Manolha. 123)
Megbízható btjéró wilaSanaal kin-
gltent (elvessek, Csengiry-ut 28. -1240
Szerdán s gyermekelósdáton alvaaiatt egy pár lehér nőt böikeizlya Kértük a kedvea megUlálót, adji ll dr. ScbuznéL Clengely-u. I. _-124
ELADÓ
Boncodl&ldö.i, (Zilamegye) Zala folyó mellett, Alsóbigod visulállomástól 8 percnyire szép ház 4 szobás llkásssl, gizdsiigi épületekkel, nigy gyümölcsössel 4000 Q-ól beltclek. Van hozU közel 5C0O (>öl elsőrendű szántótöld erdővel, 3000 D-ÖI szép pincés Bz4lő és gyümölcsös ív! 50 hl. bor, 1 vagon gyümölcstermés. Azonnal étvebstö. Érdeklődni lehel: Nímeth Józiel, Pápa, Tőkért 11. u. 2. UW
liHktiliufliltl UlMi Vállalat
MENETRENDJE
érvényei 1932. október 2-töi
Eraaébat-tér—Vaaiz&állomáa
Vasutállomásri

8-4! 7-10 8 20
11 II
12 M
13 26
14 08 18 50 1711 18 01 U«0 22 áO ÜJ» IJM
Erzsébet-térre
ZALAI KÖZLÖNY
1983. iptllli 6
NAGYKANIZSA
Könyv! yomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára • „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkeaztőaége és kiadóhivatala
KószHOnka
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési ss esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON:
78.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazaoskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a laptulajdonoa Közgazdaság R.-T. Quie*tf*rg Nyomda tl Délialxi Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanlzada (i/aietóa üzletvezető: Zalai Károly.)
73. évfolyam 79. uám
Nagykanizsa, 1988. április 7, péntek
Ara 14 Hllér
FtiltlKA! KAP1LAP
__ ét kkdóhivstsl\'. ffiul 5 Mám,
Meglekoik minim reggtl, híliö klvéklévtl
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
EJ6fl«té*l ári: c|T börs a penjé •*«>»" SnikesslSsé(l éi kkdólilvsull teklon: 7S. M
A francia kormány nem határoz a revízió kérdésében a parlament véleménynyilvánítása nélkül
Pirit, április 8 (éjszakai teUfonJeientés) Daladltr miniszterelnök ■ külügyi tárca költségvetésének vitájában li|«koiUIU a képviselőket a kormány politikájáról. Franciaország a leszerelés politikáját folytatja azzal a fettétellel, hogy senki «ra fegyverkezhet fel újból. A továbbiakban kl|elenlatte, hogy lehetetlenné kell lenni ai ujabb legy-verek versenyét. Addig leheletlen a gazdasági talpraállát, mig el nem űzik a politikai lelhOzést. Hangoz-talta végül, hogy a revízióval kapcsolatban a kormány nem hoz addig lemmiléle határoxalol, smig a parlament nem Jultatja kifejezésre érzületét.
Kisantant kifogások a Maesollnl terv ellen
London, mároius 6 (Éjszakai telefonjelentés) lltulescu román 1 tJOgyminiszler csütörtökön délután MacDomld miniszterelnökkel és Simon külügyminiszterrel
tanácskozott. Rövide«n leikeresi a londoni cseh és délszláv követeket Is, hogy \'tanácskozzék velük a Mac-Donald-Mussollnl terv elleni egységes kisantant kitolásokról.
A fatcleta nagytanács ragaszkodik Mussolini ttrvéhes Kóma, iprilla 9 A faaclata nagytanács Mussolini elnöklete alalt tegnap tartotta tsvaszl ülésszakának második ülését. A nsgylanács megállapította, hogy Mussolini tervének slapvetO elveibe* változatlanul ragaszkodni kell, mert egyedül azok tudják megteremteni a béke szükséges feltételeit a különböző érdekek méllányos elismerése mellell.
jRdmdban dolgozzák kl az egyezmény részleteit
Budapeat, április 6
Londoni tapjeleuléi szerint valószínűnek tartják, hogy Anglia, Franciaország és Németország képviselői
jullus közepe előtt Rómában értekezletre ülnek össze, hogy a négyhatalmi egyezmény részleteit kidolgozzák.
Roosevelt meghívta Mac Donaldot
London, április 6 (Éjszakai telefonjelentés) Az ingói nagykövei ciülö.tökön délután átvelie Washingtonban Roosevelt elnök meghlváaát MacDonalá miniszterelnök azámára.
Washington halasztást ad Angliának a hábaras adósságok kifizetésére
London, áprllla 8 (Éjszakai telefonjelenlés) Az Eve-nlng Standard ugy véli. hogy Roosevelt elnök MacDomld látogatása ulán felhatalmazást kér a washingtoni törvényhozástól, hogy halasztást adjanak Angliának a háborús adósságok megfizelésére a világgazdasági értekezlet befejezéséig.
ajuuinnnnravinrsirrrriri—.........
A független kisgazdapártot «•«*» elégítette ki GBmbBa húsvéti szózata
Eckhardték tüntetőleg vonultak kl a Ház ülésterméből
Budapest, április 6 A képviselőház ma döntőit a rok-kantlörvényjavaslat általános vitája során benyújtott határozstl |avaalalok felett. A Ház elutasította Qyőrky Imre, Vázaonyi János, Meskó Zoltán, Kéthly Anna és Téglássy Béla határozati javaslatait.
Petrovicz Qyula azt kérle, hogy a rokkantak azámának csökkenésével felszabaduló összegeket fordítsák a megmaradtak támogatátára.
Kun Béla a miniszterelnök leg-napl kijelentéseivel szemben vállo-zatlanul tenntartolla pártja álláspontját, mely szerint a javaslatban
megállapított járadékok nem elegendőek a rokkanlak becsületes megélhetésére. Fábián Béla Isméiellen felhívta a figyelmei az Oroszországban sínylődő magyar hadlloglyokra és sürgős Intézkedést kért a kormánytól. Bajcsl-Zsilinszky Endre azt követelte, hogy a hadirokkant ténylegea liszteket az előléptetéseknél részesítsék a többlekkel egyenlő elbánásban. Rakovszky Tibor a föld-höz|ullatott hadirokkanlak kedvezményeinek rendezéséi kérle.
Budapeat áprllla 6 (Éjszakai telefonjelentés) Petrovicz Qyula éa Kéthly Anna lelszólalása
ulán a Ház a miniszterelnök Indítványára részleteiben Is elfogadta az eredeti szövegel. Ma, pénteken harmadszori felolvasásban tárgyalják a javaslatot.
Eckhardt;Tibor gunyoros hangon cáfolta meg az egyea lapokban megjeleni azt a hírt, mintha 01 éa pártját Oömbös kusvéti szózata kielégítene volna. Birky Oyula állt tel ezulán, de mielőll beszélni kezdhetett volna, Eckhardt Tibor éa pártja tüntetőleg, a kormánypárt nagy zaja közben elhagyta az Oléalermet.
Az ülés léi 9 ólakor ért végei.
WWMMMMMAáWWaMfWMAMMaMa
jiajus.ii ni»»i-s-ri-i-i\'i-i-i............................*\'*
A kormány belső átszervezése
Budapeat, áprllla « A képviselőház a húsvéti szünet után a órás üléseken logjs tárgyalni a költségvetést, amelynek plenáris tárgyaláaára egy hónapot kontemplálnak. Ezután már cuk egy-két fon-toaabb törvényjavaslat fogja foglalkozatni a Házat. A nyári rzünet előtt letárgyalandó javaalatok közt szerepei a kormány belső átszerve-
— Junius közepén kezdi meg
zéséról szóló törvényjavaslat. Sró van a középiskolai reformnak a nyári azünet előli való letárgyalásá-ról Is, amennyiben erre még marad Idő. A nyugdíjtörvényre a nyári szünet elólt aligha kerül sor. A kormány tervel szerint a Ház junius közepén megkezdi 4-5 hónapos szünetét és ezalatt az Idő alatt a kormány racionalizálási programm-
i Ház 4—5 hónapos szünetét
Ját akarja előkészíteni.
Gömbös Qyula miniszterelnök bua-vét ulán állllólag törvényes lelhalal mazáal kér a kormány összetételének szervezeti megváltoztatására. A törvényjavaslat azerlnl a földművelésügyi ét kereskedelmi miniszteri állás megszűnik és ezek helyetl közlekedésügyi minisztérium létesülne.
Mindent a megfelelő helyre!
(Országzászló tp 48 as szobor) A nagykanizsai országzászló elhelyezése ügyében a középltészeti bizottság és az országzászló végre-hajtó bizottsága minap a helyazTnen végleg megállapodott. A lehérmár-ványból készüli talapzaton a mü-véazlea kivitelű tuiulmadár repűléare bontja szárnyalt és az 5 méter magas póznán az orazágzáazló fog|a leiképezni bánatunkat és reményűnket. A művészi kivitelű emlékmű pedig a Fő-ut, Ceengery-ut és Sugár-ut keresztezés! tengelyén áll msjd, olt, hol ezldőszerint a nagy ulcai lámpa a körben terjeszti jobbra-oalra kar|alt. Igy döntött a jegyzőkönyv ezerint a középitészeU bizottság értekezlete. A helyet Igszán nem lehet kifogásolni. Ez a hely a vároa egyik legazebb és legforgalmaaabb poijtja. Háttere tesz a fasor és csak ez vált kl némi aggodalmat. Ez a fasor Nagykanlzss város |ellegzeles képéhez tartozik. Ezt bántani nem szabad, hacsak a varos perspektíváiét megsemmisíteni nem szándékozunk. Viszont a lombos Issor az orazágzáazló művészi hálását zavarja és csökkenti. Minden emlékmű csak olyan téren érvényééül, amelyei megfelelő épületek környékezik, de közvetlen szomszédságában majdnem 5 méter magas fák nincsenek. A Kossuth Lajos azobor, a bécsi Mária Terézia szobor, a Palace de la Concorde azobrainak keretéi báz-kvadrátok képezik. Az orazágzáazló a Fö-ul hossztengelyén fog állni, mögötte a jellegzetes ía/or. Nem Indokolt-e az aggodalom, bogy az emlékmű haláaát ez a körülmény csökkentheti ? A fák lömeghstása elnyomja sz országzászló egyedes haláaát. Ez nem aksr gáncsoskodás lenni, csak egy művészeti elv megállapításának kifejezése, amelyet elfogadni, de elvelnl éá meHOznl Is lehet.
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban egy másik emlékszobor felállításának problémája vetődik lel: a 4S gyalogezred hősi emiikszobra hol álljon ?
A kegyelet és a művészet birodalmában érzések éa nézetek sokszor változnak. Azt mondják : .Allilsuk a 48-as hősi szobrot a Deák-térre a kútoszlop (vagy oazlopkul ?) helyére I" Szó sincs róls, hősi szobor azámára ez volna a legméltóbb hely. De ml történjék a iruttal, amelyei Babochay György polgármealer, hl valall működésének elaO évében Hlld józael aoproni építőmesterrel állítatott fel, mikor ez a városház építkezéséről 1876-ban végleg elszámolt ?
Ez a korinthiai oszloppal dlazitett kut nemzedékek lelkében él éa mlóla levették róla a miniatűr-Eiffel toronyhoz hasonlító lámpsvaaat, nagyon azép Is és még szebb volna, ha az oszlop tetejére vlsazahelyeznék azt a gomböl, amely a villanyviláglláa létesítését megelőző évtizedben azt
ZAIAI KÖZLÖM*
paAl jób riportrtginye: A Habsburgok trón nélkül
A Habsburgok vagyonának regénye.
Háromszil millió értékű vagyont veszítettek el * Habsburgok — Ausztrim külön törvényt hozott t Hebsburgvtgyon elkobzására, ez utódállamok e trianoni is st. germeln! btkeszerzödtsek alapján cselekedtek — Ml történt ez egykori uralkodó család \' \'almás birtokaival, kastélyaival is mesés értékű kincseivel ?
szít: kereken tltmlllló fontot azzsl hagyott hátra, hogy tbből a pénz-böt családi alapot kell létesíteni és
alauti hátaim
Copyright
Habsburgr Rudolf Ivadékalnik sohasem volt vagyonuk és a Habsburg-csalid sohssem volt gazdag. A hatalmas vagyon alapjait Lotharingial Ferenc, Mária Terézia (érje hozta magival házasságába. Mária Terézia elölt bizony örökké gondokkal küzdöttek a Habsburgok éa az sem titok, hogy néha, mikor nagyon megszorullak, bizony uzsorásoktól voltak kénytelenek kölcsönöket (elvenni. A bécsi udvari levéltárban akták ezrei lehelnek erről tanúbizonyságot.
Lolbaringlal Ferenc igen gazdag ember voli és amikor meghall, végrendeletében vagyonának egy ré-
az aiap Jövedelmének csak harmadát használhatják lel a család ke-vésbbé vagyonos taglalnak segélyezésére, kétharmadát a lökéhez kell csatolni. Tessék kiszámítani, hogy ez oz ötmillió Mária Terézla-kora-bell forint misfél évszázad alatt mennyit Jövedelmezett...
Még Lotharingial Ferenc nagy gazdagsága sem volt azonban elegendő ahho:t, hogy megvesse a família háború előtti hatalmú vagyonának alapjait, a német-római birodalom — hogy ugy mondjam: rossz
VÁROSI mozgó
Április 7„ 8. és 9.
Péntek, szombnt, vasárnap
Ábrahám Pál legújabb filmoperetije Hermáim Thlmlg, Schnelder Magda, Szőke Szakáll főszereplésével
egy Éjszaka ahgyala
Énekes, táncos, bűbájos flltnoperelt
„Paramount és „Fok" híradó
Ezenkívül: VarMé műsor
Előadások kezdete hétköznap 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
8__
az otzlopol művésziesen leiária. A kut nagyon |ó helyen van, különösen azóta, hogy a csodaszép to|ásdsd alakú virágágyban áll. Kul éa növényzet mégis csak összeillő alkotások? De hová tegyük akkor a hősi szobrot, vagy a kutat? Nem nézeteknek akarok elébe vágni, csak Jó előre óhsjtom felkelteni a közfigyelmei, hogy tájékozódhassék.
WlUnyl Henrik dr.
Fölakolal hallgatók rejtélyes merénylete Vaduzban a Rotter-teetvérek ellen
Bécs, április 6
Roller Alfréd és Rotter Frigyes berlini színigazgatók, akik tönkrementek éa Németországból elmeneküllek — Vaduz környékén sétailik Rotter Alfréd né vei és egy Wolff nevű berlini hölggyel, amikor több fiatalember elébük ugrott és megtámadta a kél Rotter-fivért. Rotlerék felvették a küzdelmet támadóikkal, Izgalmas kézllusa következeti, mely alatt a két fivér megsebesült. (Rot-terékal a gaflei Kurhaus tulajdonosa csalta tőrbe, amikor őket meghívta.) Az autóé merénylők kötelekkel és kézi-bilincsekkel akarták őket béklyókba ventl Ez azonban csak réazben ti-keeüll. Rotter Frigyest megszljjazták, csuklójára bilincset raktak és Igy hurcolták be a kocsiba. A másik hátom megtámadott azonban leugrott a hegyoldal meredekjéröl. Wolffné súlyosan megsebesüli, Rőttel Alfréd és felesége szörnyelhaltak.
Rotter Frigyesnek sikerüli a száguldó autóból kiugrani, időközben ítörlelcfonálásra a csendőrség gyürüt vonl az utakon és fegyverrel fel-tartózlala a gépkocsit, amelyben hét fiatalember ült. Mindannyian főiskolai hallgatók, akiknél gáz-plsztolyoks! és kloroformot talállak. A csendőrség beszállította őket a fcldkirchen! törvényszék fogházába.
Amor profanu8
(Regény 191áhdl) V
irta, SZABÓ Z8I0M0ND
Feltűnt neki ez a szokatlan hlva-laloskodás, de jobbnak tartotta észrevétlenül hazamenni.
Másnap délelőtt már kilencre járt az idő, mikor Inasa felköltötte. Alomtól Ittasan, bosszankodva nézett a legényre, aki mentegetődzve mondta.
— Kérem szépen, már másodszor vsnnak ül ezzel a táviraital és azt mondták nagyon sürgőst
Monostory átfutotta a táviratot éa a szive megdobbant az u|sá£tól Távirati mozgósítási parancs volt ezredétói, az átvételtől számított negyvennyolc óra alatt haladéktalan bevonulásra, Nagyszebenre. Monostory egy pillsntás alatt mérlegelte a helyzetet Az első vonsltai Indulnia kell. Kiugrott az ágyból, kikereste ajánlat! lapját és sietve kapkodta eiö egyenruháját. A vonal délben Indul és egy óra mlg az állomáshoz Jut, sietnie kellett. De a készülődéseiben gyorsan telt az Idő ét már a kocsi is elöálll, mire végzetl Bezárta lakásál, a kulcsoksl átadta a köztégi Jegyzőnek, aztán eündult,
hogy elbúcsúzzék Margittól.
Kint hangos volt az utca. A mozgósítást elrendelő plakátok elöl! Izgatott tömegek álltak. Fdazalago-zolt legények egymás kezét fogvs hsngos kurjongalással járták az utcái. Itl is, oit Is feltűntek a naftalln-szaru egyenráhákba bujtatott tartalékos tisztek, akik esetlenül csörtették karójukat éa egvlk boltból a másikba szaladlak vásárolni. Lovas-küldöncök vágtallak az utcán keresztül, hogy Idejében kivigyék t íslvakba a mozgósilásl parancsot.
Hsragos arcú, rosszkedvű gazdák hallották a kincstári lovakat a városház udvarára, ihol a komllsió lázit gyorsssággal osztályozott, lajstromozott és káromkodott A máskor oly csendes falu megelevenedett, mint a megzavart méhra|, mindenki az ulcén volt ok nélkül sietett, kiabált, hogy végül betérjen a korcsmába. Tele is voli valamennyi és a délelőtti idő dacára hangos muzsikaszó és kurjongaló nólázás hallatszolt kl mluden-egylk ajtójából.
Monostory rosszkedvűen és nehéz szívvel haladl végig a lármás utcán, (lem a hadbavonulás bántolta, hanem Msrgit, akit itt kel! hagynia És épen most, ezután az éjszaka után. Lelke még zavarót voli ennek t
bűvösen édet pár órának emlékétől, még képtelen volt trra, hogy analizálja érzelmeit de egyet érzett ét tudott, bogy még nem (ejtett ismeretlen fájdalmak várnak erre a szegény lányra, aki azi hitte, hogy egy boldog jövő áldozatát hozta meg, amikor az övé lett. Vájjon mii monoton neki, hogy össze ne törje szivét ? Van-e szónsk olyan hatalma, itrri bizalmat öntsön lelkébe? Elhiszl-e va||on, hogy a háború forgatagában mindig rá fog gondolni és szerelmének szent áldozatát ctodás amu-letként fogja őrizni, ami blzlon vissza fog|a hozzá vezetni ?
Odaért a lány lakásához. Özvegy Kulrovlcsné a ház előtt állt ét jóleső érdeklődéstel nézle az utca ktva-rodátát.
— Margit kiiattzonnytl szeretnék beszélni — szólította meg Monottory.
— Nem lehet. Még alszik, — vetette oda foghegyről tz asszony.
— Okvetlen beszélni akarok vele
— mondta komolysn Monostory.
— A kisasszony a hajnalt vonallal érkezett mondtam már, hogy még alazlk, nem fogom az álmái zavarni.
— Fontos beszédem van vele,
— szólt Monottory most már türelmetlenül.
_IMa. áprlUt 7._
Bzlet volt —- nem Jövedelme
zett ét erre a Habsburgok háromnál esztendőn keretitől ráfizettek
Az adók nem folytak be, a különböző hivatalok fennlartásántk költ-. légei! a császárok máshonnan voltak kénytelenek viselni és amikor t napoleonl háborúk közepette Ferenc lemondott a német-római császárságról, — Metternich fellélegzett, a lemondással az ausztriai ét magyar javak voitaképen tehermentesítve I illek. ,
Lolbaringlal Ferenc — elődjeivel elleniéiben — alaposan értett a takarékossághoz és ezt a szokását utódal Is trökllték. Lotharingial Ferenc vátárolla meg a hatalmas kiterjedésű ausztriai birtokok aUpja\'t, ó vette meg a csődbe kerüli Cio-bor gróftól a mai Csehszlovákiában Oödinget, Hollcsot ét Sasvárt, amelyek nem tudták már fedezni a 18. század legkönnyelmfibb főurának kölfségea passzióit. Az úgynevezett „családi alap készpénzen kívül g háború kltöréte előtt a voll monarchiában mát háromtzái aranymlllló koronánál nagyobb ártékd birtokok lelett rendelkezett Magyarországot kivéve, ai utódállamok valamennyié elkobozta a Habsburgok vagyoninak ezt ■ J. lentőt részét. Olaszországnak, Csehszlovákiának, Jugoszláviának t béketzerződétek jogot adlak erre, Magyarországot és Ausztriát illetőleg a béketzerződések nem Intéz ked lek, Ausztria a forradalom zűrztvtrot napjaiban törvény betűivel kobozta el a Habsburgok vagyonát Magyarország nem vett el lemmlL
Magyarországon még ms it a családi alap birtokában van a közel 40.000 holdat ráckevei birtok, u Apponyi-téri bérház ét a családi alap jótzániából váll meg t iáilyal
— Tették délután jönni — mt-kscskodolt Kulrovlcsné.
Monottory belátta, bogy ezzel as attzonnytl nem érdemet betzéinl. Félretolta az útból ét elizánitn befelé Indult. Ámde Kutrovlcsni egyszerre sarkára állt
— Egy lapodlat sem további — rikácsolta haragos vörös arccal. Majd meglátom, bogy meg tudok-e védeni egy tltzlességes lányi, akihez világot nappal akar betömi egy fiatal ember I
Monostory meghökkent Már s kél szomszédasszony it figyelni kezdeti tt sürü fejbóllntátokksl helyeselték özvegy Kulrovlctné erkölcsi álláspontját.
— Hil utoljára kérdem - szólt Monottory a haragtól viutafojloll hangon — nem kelti fel a kisasz-azonyt, még akkor sem, hl ránézve nagyon fontot dologról van szó?
— Nemi — felelte Kulrovlcsné komor makacssággal.
Monostory várat vont. Margil érdekében nem al?art botrányt előidézni Elővett eay névjegyet ét azi irta rá:
Katonai tzolgálalra hívtak be ét azonnal utaznom kell. IH voltam, hogy elbucsuthiitak, dt nem lud-tam bejutni. Kéltégbe ejt, hogy nem láthatom. (Folyt MvJ
HK8. április 7
uOIÖbtrtokoktól, amelyet röviddel cjelölt eladlak.
Amit Ausztria tett, arra a történetemben még neal voll példa. A hdldtlansdgnak ezt a cslmborasszó■ $ iskolában kell tanítani. Az az Ausztria, amely inzdzadokon ke-itulM <" köszönhette a Habsburgoknak, az a Bics, ahol nincsen egy atca, egy hit, az utcák flasz-tnkövezetin egy darab kőkocka, mely a Habsburgokkal ne lenne kapcsolóiban, kegyetlen gonoszsággal eltelt mindent egykori uralkodóinak utódaitól,
Ax osztrák nemzetgyűlés 1919. iprllls 3 án Habsburgtörvényt hox, amely egy héttel későbben már életbe Is lépett A tömény megfoizlja a Habsburgokat a Hóntól. klulaslt|a a köztársaság terflletéról a család ama lag|alt, akik nem tesxlk le a hőség-akut a köztársaság alkotmányára — ax utolsó uralkodó éa gyermekei még ebben ax esetben li ételük végéig sxámüxve maradnak Ausztriából — és a x állam részére lefoglalja a család úgynevezett .kötött\' |avilt. A törvény Intézkedett még aleklntetben Is, hogy az elkobzott birtokokat egy alapítandó rokkant-alap kezelje és azok
jövedelme kizárólag rokkantak éa hadiözvegyek éa hadiárvák segélyezésére lordtt-
Az elkobzásról a Habsburg-család vagyonkezelője, aki az összeomlástól Károly haláláig gyakorolta ezt a tisztét, ezeket mondta nekem: — Amikor 1919 áprilisában élelbe-iépeti a Habsburg-törvény, ax általam kexelt családi alapok pénxtárá ban 17,000.000 korona — pontosan 4,000.000 svájci frank — voll készpénzben. A birtokok Jövedelme volt ax 1918-ból, tehát olyan időből, amikor a lörvény még nem hozalolt meg és amikor Károly uralkodói jogai birtokában voll. Tiltakozásain ellenére ext az összeget is lefoglalták, után azt a 12.000,000 svájci Irankra értékeli 6 gobelint is, amelyei Károly Ferenc Ferdinánd után személy sxerlnt örökölt. És lefoglaltak mindent... Ausztria nem hagyott meg semmit a császáriának és az országból elmenekülő jeni főherce-ceget, a német lovagrend nagymesteréi
a határon a .munkástanács" motozta meg. Még a pénztárcáját Ts elvették...
Mit vettek el hát a Habs
burgohtól? Ausztriában: pontosan 25.000 katasztrális holdat, hét bécai bérházat, ax udvari ezüst-kincstárt, a hites császári kincstárt. Ezek kivétel nélkül magánvagyon! képeztek. Elvették ezenfelül: aBurgot,Schönbrunnt, ! sxenburgot, a lalnxi állalkertel, a libául 1200 holdas birtokot, az öt badeni házat, a bécsi Pralert, Augarten-palotát, a Belvedere!, _ Hofteatert, Hetzendorfot, a Salzburg melletti Schiosshofot, a salzburgi, Insbrucki és gratxl palotákat, a salz-
burgi Hellbrunnl, ax Istállókat, a Hofopent, az udvari könyviárai, a spanyol lovagló-iskolái, a liroll Ambrass-iraslélyt, a gárdakaszárnyát és a mQIOrténelml- és természettudományi muzeumot. Ezek udvari kincstári tula|dont képezlek és a fenntartásukkal járó költségeket, az 1900 alkalmazott fketisit a csiszár a kit államtól kapott 22 000,000 milliói kltevó clvllllstájából fedezte.
Csehszlovákiában: ax elkobxolt Habsbrrg-birtokok terjedelme meg-haladji\'a 250 000 holdat. Valamennyi birtok a családi alapé volt. De ax uj állam elvetle a prágai Hradalnban épült gyönyörű toscsnai palotái és elkobozta axt a brandeiai birtokot is,
ZALAI KOZLONT
amelyei Károly magánvagyonából ■ 917-ben vásárolt.
Jugoszlávia nem koboxolt el mást, csak Frigyes főherceg bélivel birtokát .
Olaszország lefoglalta a hires miramarl kaslélyt, a lipicai ménesi, a Róma közelében lévő Villa d\'Este-t, ahol mostanában Mussolini fogadásokat szokoli rendezni, a Padua mellelll callaio-i birlokol és a toscanai vagyont. Ex utóbMérr azonban 700.000 svá|cl frank kártérítési fizetett a toscanalaknak. Ugyancsak el-kobozlák Olaszországban a lengye! Károly István főherceg lusilnpiccoiói villáját és yachtját, de kéaöbb exek vételárát ax olasz állam kifizette.
74-ik
olcsó tavaszi vásár
singer
DIVATÁRUHÁZBAN
Meglepő olcsó árak! Mindenki
tekintse meg vételkónyszer nélkül,
gári tanácsa, mely dr. Welsz Lajos és dr. SzMsI Zsigmond ügyvédek érveléseinek adolt Igazat és ki-mondla, hogy Nagyrécse község csak a 4 osztrák forintnak megfelelő 10 pengőt köteles fizetni.
Nagyrécse megnyerte tehát perét a földbirtokosával szemben.
A bizottságok befalazták a kórházi azabály-
rendolet vitáját
Nagykanizsa, április a
A városi jogügyi és kórházi együttes bizottság tegnap este dr. Welsz Lajos elnöklete alatt tartolta ülését. Az előző ülés problémáját Illetőleg, hogy külső orvos vígeihet-e operációt a kórházban, a bizottság több hoxxásxóiás után az előadó dr. Novai Imre tanácsnok |avaslaiát logadia el egyhangúlag, mely sxerlnt .rendkívüli esetekben, külön megállapítandó dl|aiáe felszámítása melleit, a polgármester, ax lgaxgató és az illető osxtályosfőorvos hozzájárulásával megengedheti, hogy az osxiályfőorvos felügyelete mellett a kórház mOtősxobált és gyógyesxkö-zeil, a kórházi orvosi személyzelhei nem tartozó orvosok is igénybe vehetik*. \'
Ax együttes bizottság ezután már gyorsan a végére járt a többi sxa-kaszoknak.
Ezzel a kórházi szabályrendelet végleg le van tárgyalva és a képviselőtestület tagjai számára bármikor, a városháza kiadói lrodá|ábsn betekinthető.
Hagyrécse megnyerte 1865-be visszanyúló négy forintos perét a Knrlán Walkóékkal szemben
Nagykanlaaa, Április « Még 1865-ben történi, hogy a nagyrécsel úrbéresek az akkori földesúrtól, palini Inkey Lisxló földbirtokostól 25 öl lát kaplak ölenklnt 4 osztrák forintért. Évtizedeken keresztül ment ez igy, mig a háború után Walkóék ezl a régi megállapodást megtagadták és csak a mindenkori forgalmi áron voltak hajlandók az úrbéreseknek, illetve Nagyrécse községnek a 25 öl fái kiadni.
Nagyrécse község erre 1929-ben pert Indított, amelyben arra kérte a bíróságot, állapítsa meg, hogy 4 osztrák forintnak megfelelő 10 pengőéri kötelesek a földbirtokosok neki a 25 öl fi! kiadni.
A nagykanizsai törvényszék kimondta, hogy Nagyrécse rz mindenkori forgalmi árai köteles a 25 öl fa után fizetni (ami évente kb. 750 pengő).
Most foglalkozott ezzel az évek óta húzódó üggyel a kir. Kurta pof
1 dlszell bazaltbánya és az olajpanama
Kiterjesztették a nyomozást a MAV dlszell szerződéseire
Tapotoa, április 6 Az emlékezetes olajpsnamával kapcsolatosan ax ügyészség kiterjesztette a nyomozást a MÁV egyéb szerződéseire és szállításaira is. igy került a sor a dlszell közbirtokosság tulajdonában levő bazallbányával kölött gyanús hátterű MAV-sxerződés kivizsgálására is. A bányái 1928-ig a Tapolcai Oazdasági Bank bérelle évi 3.480 pengő béréri, amikor a banknak a bériéiről való lemondása után azt a MÁV velle ál évi 8000 pengőért. 1929. február 6 án jóval alacsonyabb bérösszeggel küldött uj szerződés tervezetet a MÁV a közbirtokosságul... amit az állítólag aláirt, de később különböző vádakkal kérle a régi 8000 pengői bér visszaállítását. Ax ebből keletkexő pe;b-n « Kurla érvénytelenítette a kisebb összegről szóló szerződési, mert azt a köi-blrtokoiiág közgyűlése nem hagyla |óvá és január 12-ikl kelettel van ellátva, habár a "flAV február 6 in küldte le Dilzelbc. Az ítélet után a MÁV leállította a bányát, melybe már 700.000 pengőt beruházott él iziveien lemondana róla. Ebben ax az ügyben Lux Ernőt, a panamaper miatt szabadságolt MÁV igazgatót és több főtisztviselői már kihallgatlak. A vizsgálat folyik,
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIRIK
NAPIREND
Április 7, péntek
Római katoUhu: Pájd.ua>. Prolealáni: Hermana. Ur.. Nlzan hó 11.
Várod múzeum ét Könyvtár nyitva eaHKrtOkSa ti vasárnap átum 10-161 12 áráig.
Oyógyszertárl éjféli uolgálst t hóntp-ban: a Fekete Sas - gjógyazerlát Pó-ut fi. ii. fs ■ kískinliail gyógyaierlár.
Oózfflrdö nyílva reggel 6 órától ette 6 óráig (bírta, aierda, pintek délután, kedden egétz nap nóknek).
Kelemen Ferenc előadása * Független Kisgazdapártban Nsgykanlass, április « Eckhardt Tibornak a Független Kisgazdapárt elnökének meghívására Kelemen Ferenc, a Nagykanizsai Takaréknak a magyar közgazdasági életben és közgazdasági irodslom-ban immár országos nevO Igazgatója, a húsvét utáni napokban előadást tart Budapesten a Kisgazda Pártkörben, a vidéki pénzlntézefek közhasznú tevékenységéről.
— (Le,. „ rakorlaí) A lelsőtem-plomban ..^ilis 9, 10 és II.-én este 7 órakor tartja lelslgyakorialos beszédeit dr. Vértesi Frigyes pto-teszor, melyre ezulon hívom meg szeretettel a férfiakat. Ülőhelyről gondoskodtsm. Püsptkl biztos.
— Hirmen yennek: Schnel-der Megde. Szőke Szakáll, Hermina Thlmlg. (Egy éj-széke angyalé).
— (Hamis őipengős) Farkas Ferenc nemesvidl gazdálkodó kocsival jött be Kanizsára, hogy Ut eladjon néhány sértési Amikor beért a Petőfi*útra, líj. Klrchknopf Károly városi belypénzszedőnek öl-pengőssel akarl fizetni. A helypénz-azedő észrevette, hogy a pénz hamis, mire azt elkobozta és beszolgáltatta a rendőrségnek. Megindult s nyomozás.
— Tavaszi nói kabátokra alkalmas különlegesen szép szövetek láthatók a Schűtz Aruhiz kirakataiban.
— (A kidőlt kapuszárny halálra lapított agy klslluf) Halálos kimenetelű szerencsétlenség Itutént Kiskutas községben. Sebestyén Endre gazdálkodó megrakott szénásszekérrel akarl beha|lani az udvarába. A kapuban |átazadozó két és féléves klsfis s nyitott kspuszárny mögé bujt, nehogy a szekér elgázolja. A kocsi azonban ugy ment be a kapun, hogy közben vétetlenül kidöntötte a kapuszárnyát, amely háláira lapította a mögölte meghúzódó fiúcskát.
= Schnetdcr Magda csudaszép, Szőke Szekált csujeló, Hermann Th/mlg , /ertnii dlgabb filmszínész í
t«s~r»á.\'.Vl;.ty<!,ta|,,,k a termísze-nálják. eredményesen hm-
Nöi Kalapokat
WMWIWIWWIW
3--P

/MlaltUáaoK meglepő ttépen XéSMUlnelkf
\'-ttíl keedve a íegúivato&ibb formákban
Brónyai £.
ScalapUxleíéhen — HorlOy Mlklds-ul O.
Agyonlőtte magát a somogyfafszi 6000 holdas hitbizomány várományosa
Kaposvár, április a
Somogyfajszon tegnap Kund Béla, Somogymegye egyetlen nemesi 6000 holdas hllblzományának várományosa
vsdászfegyverrel agyonlőtle rostál, öngyilkosságának oka limeretien. Állandóan jókedvű voll, ami annak jele, hogy nem készüli előre a halálra.
Lehetővé tesszük Önnek is, hogy divatosan és olcsón öltözködjék!
Vásároljon most ízléses faconu tweed noppe női
szövetruhát crepe de chine gallérral
J> {J-50-ér/.
Aru&ásc.
Nagykanizsa város pervesztes leli a Kalky—SohlloMor-féle kártérítési perben
Nagykanizsa, április 6 A napokban Ismertettük a győri Hlalky-Schllchler cég kártérítési perét Nagykanizsa várossal szemben. Ebben a négy év óla húzódó perben ma hozla meg Ítéletét a nagykanizsai polgári törvényszék Ai.JHennlg Alfréd törvényszéki elnök elnöklete •Isit.
A törvényszék végrehsjtás terhé-
vel arra kötelezi az alperes Nagykanizsa várost, hogy felperesnek 15 nap alatt 16.756 pengő tökét, 40.711 lőkáaMk 1929 évi augusztus hó 5-től járó 8"/.-os kamatát (4250 pengői) és 12 500 pengő eljárási köllségel megfizessen.
Ahogy illetékes helyen értesülünk, a város megfellebbezi a törvényszék Ítéletét.
Értesítés.
úgymint:
gyárak legújabb
delöimet\'
™»fl <r,efi\'tm nagyrabecsüll rendelőimet, hogy külföldi házaimtól megérkeztek a tavaszi és nyári különlegességek ;
Kaangarn Sohesriottok p. _ Freskó és
r— Tropikált, valamint a hazai
angol
——-——" " vaiauirtii d naza
egujabb gyártmányai. így módomban áll olcsón és jól i. t. ren kiszolgálni és a mai viszonyoknak megfelelő részletfizetést nyújtani
BA6LHDI QÉI «, férNsarebó
1933. április 7_
Embert 611 a gondatlan vadász
Kaposvár, Sprlllt 9 Ifj. Becsey István 21 éves nagy atádl joghallgató a mull év dtcem-berében Nemes Imre és Sdrdlnecz János polgári Iskolai tanulók táras-ságában kiment vadászni s pumt. jori erdőbe.
Útközben Szecsey a löllölt fegy. vert áladta Sárdlnecz Jánosnak akinek kezében az később elsült és a golyó a mellette haladó Nemes Imre fejébe furódolt. A szerencsétlen klsliu még aznsp belehalt sérüléseibe.
Ifj. Szecsey Istvánt gondatlanságból okozott emberölés vétsége miatt 300 pengő pénzbüntetésre Itélie a kaposvári törvényszék. Az ítélet nem jogerős.
a természetes „Ferotc lóuel" kés? rüviz használata állal igen sokszor megszflntethetők. Tudományos meg-állspltások megerősillk, hogy i Fereac lózseí viz a makacs székszorulás mindenféle jelenségeinél a legjobb szolgálatot teszi. — A Fsreu Hitei keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben kapható.
— Gömbös miniszterelnök optimista nyilatkoutára elhatároztam, hogy tárlatomon levő müvétzi fest-ményekel olctóbban adom még az eddigi alacsony áraknál Is. A részletre vásárlók az első részletet csak májút, vagy junlut hónapban fizetik, tehát pénz nélkül váiárolhat minden hiteiképei egyén még néhány napig. A tárlat e»te 8 óráig nyitva van ■ vételkényszer nélkül megtekintheti. Ferenczy, Fő-ül 11.
— Javíttassa meg, alaki tassa dt rádiójelt a Transdanubtdndl.
— Slnger olcsó tavaszi vására kellemes meglepetést hoz vevőinek.
— .Egy éjszaka angyala" tele van vidámsággal, tele fülbemászó zenivel.
— KBzIinert az Aiplrla-Taklatták táj-
dalomcslllapltó hatáas minden meghülétes megbetegedésnél De nam mindenki tudjt, hogy hamisítványok is vannak forgalomban és gyakran pótszereiül I* .kínáltuk. megvételre. Hogy magunkat káros uló-hatásoktól megóvjuk, ügyeljünk Aapirtn-tabletták vásárlásinál mindig az eredeti .Bayer" csomagolásra (a /öld szalaggal), mert csak ebben kerülnek forgalomba az eredeti tabletták.
— Legdivatosobb férfiszövelekel olcsó áron Schütznél vásorolhat|uk.
— A Magyar Kait*,* legújabb asáiua Mim Lászlóról, ss „u| életérzés kól-tójérjr- közöl érdeke* tanulmányt vezető helyén. A „Nietzsche kulturkarrrl-ksturáls" c. bő 6s rendkívül mélyenjáró tanulmány kimagasló értéke as n] számunk. A szépirodalmi rész a szokottnál Is gazdagabb. A „Pajzs és kard" rovat bátran nyúl hozzA aktuális kérdésekhez. A bMéges szemle és krtüks rovat a sztnházt, Irodalmi, képzdmúvé-azeü élet eseményelról azárnol be. Kló-fizetés negyedévre 8.60 P. Kiadóhivatal Budapest, V. Honvéd-u. 10.
Romlott étel-ital, ha gyomrát
[elront|a, Fél pohár .Igmándi" gyorsan
[helyrehozzál
— Ktftslkalmazottak figyelmébe I Butoráminkat lényegesen leszállítóit árakon árusltjuk. Hosszú lejáratú hitelre Is, kamatmentesen. Kopsteln bútorát uház, Horthy Miklósul 4. szám,
Jpt.tfxim 7.
Rohamcsapat
szállta mag • frankfurti szakszervezeti házat
Majnatrankturt, áprilli e. A Burger-strassen levő szakszer-vezell hánt a rendőrfőnök Intézke-díiére rohamcsapatőrség szállotta meg. Az Intézkedésre az adott okol, bogy a Weitend munkái sport-egyeaQtet telepén nsgyminnylségü fegyvert találtak. A telepen elkoboztak mintegy 150 kézigránát gyutacsot, körülbelül 50 puskái éa pisztolyt, egy gépfegyvert, vslsmlnt több ezer felfQzOtt géppuskatöltény!. Tobb letartóztatás tortini, a munkások kOzHI azonban néhányan küllőidre meneküllek éa Így kl tudták vonni magukat az eliogalás alól.
Barhn, április e Busklrchenbői jelentik, hogy Esser tanácsos blrodalmlgyülés! alelnököt a kölni larlományhalóságl elnök Intézkedésére ma délelólt letartóztatták.
SPORTÉLET
Az NTE vasárnap ■ Dombo-várt VOOE-val Játszik Itthon
Nagykanizsa, áprttla 0 Még el sem üllek a vasárnapi szép NTE—SzAK mérkőzés Izgalmai, máris ujabb aportcsemege lesz Nsgyksnlzsán. A kertsiet egyik legtöbb futballt Játszó együttese, a Dom-bovárl VOOE Játszik az NTE-vel bajnoki mérkőzést. A dombovári csapi! az ősszel Nagykanizsán Játszott és vereséget szenvedett. Sorsolás szerint a tavaszi forduló bajnoki mérkőzése iDombovárott kerüli volna lejátszásra, de az NTE vezetősége — tekintettel a sportkörökben megnyilvánuló nagy érdeklődéire — átvette a pályaválasztói jogot, Így a szezon legizgalmasabb mérkőzése ls Nagykanizsán kerül lebonyolításra. A dombováriak a tavaszi szezonban csak első mérkőzésükön az SBTC-töl szenvedlek vereségei, majd ulána Zrínyi <s Nagyatád fölött győzedelmeskedtek éa hogy nagyszert! formáinkról tanúságot tegyenek, a bajnokaspiráns KPAC-t verték meg 3:0 arányban. Az NTE nagyszerű tavaszi nereplése után nem hisszük, hogy sikerül a dombováriak további győzelmi sorozata, de komolyan kell venni a mérkőzést, nehogy meglepetés érje iiz NTE-t.
Oyöiatt a Bocskai latambulban Istambulból jelentik, bogy a Bocskai csapata 3:1 (1:1) arányban verte Penner Bagce csipatál.
IMIirás
A ttagykaolxial m.t.orológlal ><|-"ayalO leientésakr Csütörtökön a Mmir-Mkt; Recgsl 7 órakor +7, délután 3 Srikot +11-1, ests B órakot +0
PtiMul: Reggel borult, dilbea telböa, "te boralt égboltozat
Széíírday: Reggal délnyugat, dálbaa kelet, este éaaaU ssét.
liloakot rMlóltíinUi) a S»t»T>tS. elxl IxUa.ll.l.atl a.l. téárakari VéltuékMf, Hál Ml vArti.té.
ZALAI KOaONY
Uí a m&aaaxaaooaáaöosc!
Vlolaánaot Siessen és vegyen oszlálysorsjegyet
iíf. Hirsc£}ler Miksa
oaxlálytora fogy föelörualíOndl, rö-ut
Kisorsolásra kertll 8.000.000 pengő. 1, osarf. (uzdsa április 7. éa lO-én.
Sora/egyelc ára:
_ Egész 24 P, fél 12 P, negyed 6 P, nyolcad 3 P.
Spltzer-serleg
A Nagykanlzaai Levente Labdarugó Szakosztály volt ügybuzgó elnöke Iránti kegyeletét a azakoszlály örökös vándorkupa alapítással akarja megóílzni, miért elhsllrozta, hogy a .Spitzer-kupi\'-ra gyűjtést eszközöl, \'ogy U volt Spltzer Antal Nagykanizsán. azt mutatja az ■ »zép eredmény, amellyel a nagykanizsai sportközönség ezt az akciót leikarolta. Az utóbbi napokban a következő adományok érkeztek szerkesztőié-günkbe: Mechntr Ede 4 P, Rumpf Káioly, Ofenbeck Ferenc, Holczer József, Kaufman Manó, Sípos Andor, dr. Hlrschler Jenő, Ricset Imre, Stelnbock Lajos, Dukást és tisl, Wettendorfer Alfréd, Oibor Ernő, Mindlovlti Márton, Pálcslcs Ferenc Zt-2 P, Hlrscht József, Ullmr Aladár, Balázs Vilmos, Zwtlg Imre, Mlskolcty József, Dobrtn Hugó ét Seabados Mátyás 1—1 P.
Felkérjük a sportközönséget, hogy adományát a szerkesztőségbe lesdni szíveskedjék
— PtntektOl vtsírntp/g lesz Kinizsin tz é/axalta angyala.
Közgazdaság
A bíróság megnyitotta a cafidOt Walkóék ellen
Nagykanlzaa, április 6 Dr. Almdss) Oyula csődblró csütörtökön hozta meg döntéséi a Walkó-féle llkvldáclós-flgybcn. Dr. Almássy Oyula Walkó Ágoston közkereseti társaság és ennek taglal Ágost, Lajos és Árpád elten az 1881. évi XVtl.
tc. 248. §-a alspján a csődöt megnyitotta, egyúttal minden vagyonának sár alá vételéi elrendelte. Csődblztos dr. Molnár Imre törvényszéki jegyző, csődlömeggondnok dr. Berlin József ügyvéd, helyettese dr. FUlOp György ügyvéd.
Az OHE ;— értesülésünk szerint — a határozitol megfellebbezi.
TenaéayMuáe
Buza Hifit. 70-os 1S«S-1410, 77-ei 14 2\',-14*40, 78-aa 14-40-14 55, 7»-aj 14 60-14-75, 80-ai 1475-1490. dunán-lull 78-os 13*20—IJ\'34,77-as 13*35-13*50. 78-as 1350-I3M, 13*70 -1380,
80-as 1385-1400, roia 7 I5-7-30 tak. árpa 880 - 9*10, zab 800 -8*20, tengeri 6*75- 6 85, korpa 5 no-6*00,
Xtrtohl zárlat
Pária 20 36»/i. London 1772, Nswyork 517-z/r, BrOssel 72*22>lt, Milano 26*50, Madrid 43*80, Amstardam 200*05. Berlin 122 65, Wien 11V, Szólia 3*75, Prága 1541, Varsó 5865, Badapas! Belgrid 6 95, Bakaraal 30S.
A Ssmietl Baik <6Tt»-iriolTaa>l
VALUTáK Angolt. 19-55-1905 BeTg.tr. 79*I6-7»74 Csekk. 16-91-17 01 Dán k. 86 8088*00 Dinár 7-50-800 Dollár 57050-573-50 rraods 1.22-30-22-50 HolL ^3\'>45-231*85 Zloly 6420-04-70 Lal 340-3-44 Lava 3-05-4 25 Ura 2000-30 20 Márka 136-70-136-60 Norvég 90*80-10080
Paaala —*-•—
SckiU. -*---
Svájdl. II063-111*40 Mdk. 10310-104*10
DEVIZÁK Amsl. 23065-23185 Belgrád 8«HI« Berlin 130*60-136^0 Bríssel 79-26-79-74 Bukarest 3-41-3*43 Kopanb. 8700 8800 Londoo 19*53-1907 Madrid -•__•_ Milano 3000-30*18 Newy. 671*00-57400 Oszló I000;>-I00 80 Párís 22*33-22*47 Prága 16*00.1701 Szórta 4*00-427 Stockb.103*30-104* 10 Varsó 64*33-64-70 Wien _•__•_ Zürich 110-80-111*40
Wien cl oaring árfolyama i 80.454.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Quteaberg Nyomda áa-Dálzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Palelöa kiadó: Zalai Károly. Interurbán tatafon: Nagykaalsaa 78. aaám.
l/tolsó nap!
Ma kezdődik az uj sorsjáték húzása, Ne mulassza el megvenni osztálysorsjegyét
Mlihoffer Kálmán fóárusltónál
Csengary-ut 7. (a kapu alatt).
Főnyeremény szerencsés cselben
500.000 pengő.
Egész sorsjegy P 24-—, fél 12\'—, negyed «•—, nyolcad 3-—.
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS
■■sál kapunk.
Béé aagykeniuai Mlyaa-, kelme-, foaalfeitS él rsgytUlűtó fixese FAflzrlat I FŐ-UT 7.
Bwttnitár
Palbaius 1674, eladatlan 44. — EM* tandfl 0*96-1*00, aiadett 1*00-1*02, aza-dett közép 094-098, kOnnyO 084-000, l-sö randi öreg 084 0-88, tt-od rendé öreg 0*78 -OHO, angol eüldé 1. 100-1*08, azaíorwa nagyban 1*29, salr 1*38-1*45, hus l~4 -1-40, Mtaartéa 1*24-1*32.
APRÓHIRDETÉSEK
Taksrmáarpép. és rissabae-g..T. Nagykanizsán hálnál kapható. Ctm a kiadóban. 1222
OégtáblAk ás kirakatok eladók Slera üveg- él poreellánkeieekedéréösa, Város-házpalots.
IraA.I.I ala.é lapunk kiadóhivatalában.
Húsvétra már most raa*khal .IlMUa
vioárolh.!. KesztyU, harlsayák stb. Ksufmann H.isé Nsgykanlzaa.
Sépkarat.aáB.k, cipók, gysraek-kocslk itb. —air-M ■■uAllltsII ártsa ksphstók. ArMMth, Ba^r-aátar.
KI.SA egy összkomlortoa hiromizobás eliécmckU Ukáa má|as l-re. EritaUMa] Horváth éa Vass, Cstngery-u 17. 1205
ElvMMttegy fáimig.■ páratlaa azOrka kesityü a Sugár-uton. KtttUk a mgUláló a kladófalvaulbaa Isadnl.
poqANYVAHI
ursdslml fsjboralm kaphatók UtmaUat már 10 UUráti Ugkliebb tétet 25 Uter. aaoaa s A a o l v loiduitckoa
tlzi Batthváav-ntca 26. ssiia.
Zsiaárváreiaai s vaaatállomástót
6X1 méternyire, uloanan kátazobás-koay. hts lakás hotzálsrlotókkal. 300 a-61 Isiikkel együtt «I.<é. Bővebbet Komlr-városon, Mutoo ácamesteraél. 1219
V.rtkslm ka.ua olción eladó. Bóvehbet lipnnk kladttlvalalábin.
Jól Mai mladaaaa bajáré aaakácsaőt keresek azonnal! balipáars. Szsbó. Klnlaal. atca 2/a, I. emelet lelentkczti dtlatáa !—3-lg. -H4I
r>or»rait.a.v, •llla.yMia.éll
eladók Cisngery-u. 36., KÓUI. 1144
Megblzhstó Izlf.iéftat lelveazank lentkués déluUn. Hlrub ál Szagö. -1250
K»r vasy SálsaaMs lakást karesek,
kheltlegai várna bellertUelén. amake! a kiadóba kérem 1240
Két- éa háromszobás Iskások klaaék.
Hfcibbet Kelchealeld huittslet, Erssébsk ttr 4. -1254
A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete 1933. május 7-én d. u. 5 órakor a Nádor-ulcai helyiségében rendes közgyűlést tart Tárgysorozat: 1. EvI jelenlés 1932. évről. 2. Pénztárjelentés. 3. Költség-előirányzat. 4. Felmenléa megadáaa. 5. A lejárt elnökségi és választmányi megbízatás folytán szükséges választások megejlése. 6. Esetleges Indítványok. Az Indítványok 3 héttel előre az elnökségnél benyújtandók. Amennyiben a közgyűlés 7-én határozatképes nem volna, ugy májul 21-én Ismét gyűlési tart, amikor is a jelenlevők számára való tekintet néikűt hoznak a fenti tárgysorozatra nézve határozatot. tus
Ponyva
zsák, zsineg
legnagyobb választik leszállított árak
Deutsch Sándor cégr^i
M Fö-ut I. Városházzal szemben.
ZALAI KÖZLÖNY
Felhívás.
Tisztelettel felkérem mindazokat, akik a „Városok Filmje" felvételeire beiratkoztak, hogy jelen felhívástól számított 3 napon belül a felvételi utalvány átvétele végett a Városi Színház irodájában d. e. 9—1 vagy d. u. 3—5 óra között jelentkezni szíveskedjenek. A szülők, akik gyermekeiket vétetik fel a filmre, lehetőleg a gyermeket is hozzák magukkal, hogy azt személyesen megismerhessem.
Az utalványok feltétlen átvételét kérem, meri enélkül a csütörtökön megkezdődő filmfelvételeken senki részt nem vehet.
Tisztelettel
A „Városok Filmje" rendezAjB.
fül!
KQgyfaksdáa >1011 egy hitt.!, 100 liter vízben teloldva 3 kp. „Solbir* oldatul.
■tSgytakaiUa «• virágzás kOzittl Időbeni alma-, körte- éa azitvatákat.
I.ombtakadáskor: meggy- és cseresznyefákat. SxtroMhulláskor t OaztbarackMkat 100 liter vízben feloldva 1 kgr, .Solbir\' és n kgr. .Pronikol" oldattal. HernyóenyvgyOrSket most már
sürgősen tel kell rakni. Sebhelyek és a vágott felületek .Almola\' vagy „Pomrlnnaf kenendók bt. Melegágyakban a tttetO .Arvatln\'-nal irtható.
Fenti védőazerek, ottővlnsz
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mütrigyn zsák, növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellen)
A lelenyel klr. lárásblrótágtól.
Pk. 905/193 3/2. szám.
Árverési hirdetmény.
Dr. Poisogár Rezsó letenyet flgyvéd álul képviselt Letenyat Já-ásl Hitelszövetkezet letenyet bej. cég javára 300 P tóke ée lObb követeiéi )ár«lé«el ereiéig a lete-nyel kU. Járásbíróság 17S2/I933 és 2M2/ 1932/2. számú végsaaetvet alrendéit kielégítést végrehajtsa folytán végiehajtáat nenvedettektól 1933. évi |annír hó 13. nap|án leloglslt a 1597 P re becsolt Ingóságokra az 1906. ávl XU. tc. 20. $ a alap-ján a toglaláal Jegyzőkönyvből kl nem tűnő más fogleiutók Isvára u ai árverés megUrtáaát elrendelem, de csak arra az cselre, ha ellenük tutasxtó hatályú Igény-kereset folyamatbeli nincs ás hogy ba a kielégítési joguk iiiéf ma U lennáll, Tót-
auidahelycn végrehajtást szenvedők házánál, Uztetébei, leendő megtartására határrupu 1933. ávl április hó 10. napjának délután
3 óráját klIIUŐm, amikor a bíróilag lefogtad pult, bollutviny, mérleg, hordó, kocatkenőcs, tó, lószerszám, tengert, .uána és egvéb Ingóságokat a legfőbbet ígérőnek kéaipénzIUetéa ellenében caelleg Deca-áron alul is el togom adni.
Kat az árverést a határnapot megelőző utolsóelőtti hátköznapon délelőtt 9 óláig ba kell lelentcnt.
Aa árverés kltluésl dija 3 P 80 Ilit.
Letanye, 1933. ávl márciua hó 23. napján.
Pál Oyula
klr. Ibtróaágt kezelő ízts h. végrehajtó.
MELCZER üvegkereskedés
Szenzációs olcsó húsvéti edény- és övegáruk árusítása megkezdődött.
A t. vevőközönség a legjobb árul vásárolhatja most a legolcsóbb árakon. (Tömeg és selejtes árut nem tartok).
Étkező készletek 6 személyre
ktlIOntále mintákban
Teás készletek 6 személyre
gyönyörű mintákban
24-50, 32 50, 34-10-50, 14 50 3 30, 3-90 8— 8-50
Tésztás k\'.szletek 6 személyre
Sandwlch készletek 6 szem. 8 Csiszolt üveg készletek 8 személyre
boros, vtzaa vagy likőrös Sütemény késztet üveg, tl személyre Teás csésze aljával, gyönyörű mintákban párji
a
6 vizes pohár
Óriási választék minden egyéb cikkben lg,n olcsó árakon, tekintse meg kirakataimat, látványosság I
15-50 596 2-10 3-66 290 2 — —•45 —■90
ZSINEG-ZSÁK J^JJ
legolosóbbaa
VARGA
LaazzAllltoH áron
Fást Tlsjrttt
Kiváló gallérllsztltás
Horthy Mlklós-ut 8.
gylljtő-telep
Hunyadi-utca 18. gyártslap
1983. április 9.
lakk, kefeáru
legoagyobb választék leszállított árak
Deutsth Sándor cégnél
Fő-ut 1. Városházzal szemben.
.Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk*
Tavaszi kirándulásokra
vigyen magával
gramofont
Olcsó árak Részlet Kölcsönzés Bérlet
TRAIUDflNUBIA R.-T.
Caangery-ut B.
Telefon ■ 4-13.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Ipartestület Horthy Miklós-ut 31. sz. alatti ingatlanán levő u. n. Hangya-épületet eladja, vagy lebontatja.
1. Változat.
A telken levő u. n. Hangya-épületet, annak minden anyagával lebontatja, eladja, mely esetben vevő tartozik nevezeti épületet záros határidőn belül lebontatni és a telket ezen idő elteltével tisztán, a feltételekben leírtak szerint az Ipartestület rendelkezésére bocsátani.
2. Változat.
Az Ipartestület lebontatja az u. n. Hangya-épületet az erre vonatkozó feltételek szerint.
Az első változatra bárki adhat ajánlatot, a második változatra csak azok az iparjogositvánnyal rendelkező iparosok, akiknek emeletes épület lebontására törvényes képesítésük van.
A részletes feltételek az Ipartestület irodájában a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Az ajánlatok f. hó 10-én d. e. 10 óráig az Ipartestület elnökségéhez nyújtandók be.
A Nagykanizsai Ipartestület nevében:
Nagykanizsa, 1933. évi április hó 4-én. Bazsó József s. k. (P. H.) Samu Lajos s. k.
Jegyző. elnök. __
Nyomatott a UptnU|don<* Közgazdasági R.-T, Qulenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó VálUUU könyvnyomdájából Nagykw!*aás..traU6s tuletvwtí r Zalai KárttfO
TS. évfolyam 80. szám
Nagykanizsa, 1933. április 8, szombat
Ara 14 Hllér
zalai közlöny
Saukeutfitf <e klatMMvalal: RS.I 5. tslm. Megjelenik minden reggel, Mllö kivitelivel
POLITIKAI MaPILAP
Feleifis szerkeszti: Barbarlta Lajos
ElilUetisI ira: egy bóre a pengi SS Hllít Saerkeeilieégt és Cledihlv.Ull teleloa: 71. le
2500 zsidó Ügyvéd közül 35 kap milkfidési engedélyt Berlin területén
Berlin, iprllts 7 (Éjszakai telefonjelentés) Pénteken ii Igazságügyi minisztériumban ér-Ukezlet voll, a zsidó ügyvédek tevékenységének újból való megengedése ügyében.
Berlin, április 7 (Éjszakai telefonjelentés) Neuberg dr., az ügyvéd! kamara elnökségi biztosa bejelentene, hogy a zsidók számarányának megfelelően engedé-
lyezhető zsidó ügyvédek számit 35-ben állapították meg. Berlinben 3400 ügyvéd él, ezek közül 2500 zsidó vallású.
Berlin, április 7 A német birodalmi bank közgyűlésén Schacht elnök kijelentette, hogy a devtzakényszergazdálkodást nem lehet megszűntetni, mert a német fizetőeszközt szilárdan kell tartani. Némelorazág elegei lesz a kereskedelembői származó adós kö-
telezettségeinek.
A Conli Iroda értesülése rzerlnt Kahn Richárd ismer! berlini nagyiparost a rendőrség védőőrizetbe velte.
A birodalmi kormány további intézkedésig nem akar külföldi mező-gazdasdgl munkásokat beengeJhl, tekintettet arra, hogy a németországi nagy munkanélküliség a vidéken is fennáll.
LULruvnvjv. "i "ri.-in-irr -rrnri-rr ~r Ti..................................................
A pénzügyminiszter Zie/elen/etíe expoxéfában
nyugdíjasok többszörös illetményeinek beszüntetését, egyetemek leépítését és a gazdakamatok két és fél százalékos leszállítását
ugy külföldi adósságainkat akadály- adósságainak rendezisire kívánja teljesen kl
Budapest, április 7 A képviselőház mai ülése nagy érdeklődés mellett >/i8-kor kezdődői!.
Imrldy Béla pénzUgymlnlszier be-nyujlotla az 1933/34 évi költségvetési, majd megtartotta expozéját. Kifejtelle, hogy a költségvetés végösszege 764 9 millió pengő, tehát megtakarítás a mult évi költségvetéshez képest 41.3 millió pengó. A kormánynak az a törekvése, hogy az előirányzott összeget is apassza. További apasztások Inkább csak a személyt kiadások térin lehetségesek, még pedig szervezeti változtatások utján. A dologi kiadások olyan csökkentésével állunk szemben, amelyet tovább tolylainl nem lehel.
Minden becaülelea törekvés meg-lötlk azonban azokon a terheken, amiket állalában trianoni nyugdíj■ terheknek nevezünk és amik egyedül 17,6 millió pengót (esznek kl. Ha ez nem nehezedne a költségvetésre,
talanul lizeihelnénk éa egyensúlyozott költségvetést állíthat-nánk össze.
A kormány törvényjavaslatban gondoskodik arról, hogy akik at államtól nyugdt/at élveznek, mis elmen ne kaphassanak llletminyl. Felhlvla a Ház figyelmét az egyea tárcák költségvetésén beiül bizonyos télelekre és rámutaloti arra, hogy a külföldi ösztöndíjak és a Colle-glum Hungarlcumok cstfk 120.000 pengővel, a tihanyi állattani tntizet pedig csak 67.000 pengővel szerepel a költségvetésben. Négy egyetemet nem btr el az ország és legközelebb afelett fognak dönteni, hogy valamelyik egyelem megszüntetéséről, vagy a karok összevonásáról legyen-e szó. A gazdasági kérdéseknél hangsúlyozta, hogy a világgazdaság! konferenolán a kormány a legnagyobb gondol az ország külföldi
fordítani. Ugy nálunk, mint külföldön bizonyos lűnelek a gazdasági éle! javulásira mulatnak. Bejelentette, hogy a rövidlejáratú gazdaadósságok kamaitábát 2 és fél százalikkal fogja csökkenteni. Az ál\'ami vállalatokat fokozottabb ellenőrzés alá helyezik.
A pénzügyminiszter kétórás beszédét nagy tapssal fogadták, majd elhatározták, hogy legközelebb május 2-án ül össze a Ház. Az ülés fél 9 órakor ért véget.
Asboth Oszkár tévedett
A budapesll ügyészség a Jusllce for Hungary balesetével kapcsolatban indított nyomozást megszüntette. A nyomozás megállapította, hogy a iégcaavar kl|avitása helyesen történt és Asbolh Oszkár csak téves szakismeret alapján lehelte feljelentéséi, amelynek tényállításai alaptalanok.

Németország nem tesz ellenjavaslatot Mussolini tervével szemben
London, áprltla 7 MacDonold április 15-én ül bajára, hogy Washingtonba ulazzék, ahol április 26,-áig marad. Roosevelt Francia, Olasz is Németországot is felhívta, hogy küld|enek gazdasági bizottságokat Washingtonba.
Boriin, áprltla 7 Daladler és Paul Boncour beszéde — berlini vélemény szerint — az óvalos fogalmazáa ellenére is, minden kétséget eloszlatoH abban az irányban, hogy Franclaorszig engesztelhetetlen ellentétben áll a Mussolini filé tervvel.
Párti, Áprltla 7 A négyhatalmi egyezménytervezetre vonatkozó francia emlékiratot holnap nyújtják át Londonban és Rómában. Csak rövid italról van szó, amely iőleg Franciaország elvi álláspontját fejti kl és ezzel kapcsolatban indítványokat tesz a népszövetségi alapokmíny 10,. 16. és 19. szakaszának tárgyában.
Berlin, április 7 Többielöl felmerüli az a kérdéa, hogy német részről ellenjavaslalol lesznek a Mussolini-tervvel szemben. Erről azonbsn szó sem lehel, mert Németország egyáltalán nem
tart/a szükségesnek, hogy ellenjavaslatot tegyen, minthogy Mussolini eredell tervivel teljesen egyetért és legfeljebb csak néhány kisebb iga-zilást kívánna rajta.
Amerika ünnepli a sissz-tllalom felszabadulását
Nowyork, áprltla 7 Mára virradó é|szaka pontban 12 órakor 1917. óla először mérlek kl Washingtonban a szállodákban és vendéglőkben széntartalmú aört, amely csak 4 százalékot tartalmaz. Egész Washington megünnepelte Amerika visszatéréséi a sörhöz.
Félév alatt közel 9000 szülést ellenőrzött
ét szabálytalanságok miatt 319 mtbsn Indított ellátást a nagykanizsai szülészeti kerültt
Nagykanizsa, április 7 Dr. Haba Antal kerületi szülész-főorvos most terjesztette fel az 1932. év második feléről szóló |elenlését s belügyminisztériumba dr. Taaffer Vilmoshoz, aki a szülészeti ügyet miniszteri biztosa.
A kerületi szüiészfőorvos éa munkatársa, dr. Istvánffy Miklós szakse-
?éd, három vármegye (Zala-, Fejér-s Veszprém) szülészeti eseményeit ellenőrzik. A havi kórhizl leienlések alspján a kórházak működését szülészeti szempontból és a bábák működését a havonklnl beérkező bába-naplók alapjin vizsgál|ik felül.
Érdekes és a laikus számára megdöbbentő számszerű adatokai találunk a belügyminisztériumba küldött jelentésben, igy a szülészfőorvos kezéhez beérkezett 8181 bábanapló 7669 szülésről és 512 aborlusról, a befutott kórházi Helenlések pedig 531 szülésről és 226 aborluaról számoltak be. Ez a mindenre kiierjedő ellenőrzés különféle szabálytalanságok miatt 319 esetben Indított eljárást a bábák elten. Az elmúlt év második felében 39 hanyagságból eredi gyermekágyi láz esetet derítettek kl, amik szakszerű vizsgálat nélkül nem luiottak volna a hatóság tudomására. Ez a szakszerű vj^agá-lat 114 szülés alalt elhall magzat szülési körűlményell llszlázva, több mini 50 százalékban derilelle kl a segédkező bábák mulaszlását.
A kerületi szüiészfőorvos es szaksegédje minden hónapban továbbképző tanfolyamot tartanok a kanizsai közkórhizban, ahol — elméleti és ryakorlati ismereteiket felújítva — a szülészet legújabb haladásáról uyetnek oktatást a bábák.
Főfeladata a kerülelt szűlésziflor-vosnak a bábaviszonyok javilása és intézkedéseiben mindig a képzett bábák egyenletes elosztását tart|a áremelőit. Csakis oly községek részére enged uj bábát kiképezletni, ahol arra valóban szükség van. Ez az intézkedés a bábák szociális érdekeit képviseli: hogy becsületes munkájuk után meg is tudjanak élni.
Azelőtt, sajnos, gyakran előfordult, hogy az újszülött és az anya élete, egészsége egy iudallsn. tehetetlen vénasszony keze kOzőHVvoil. Ma már más a helyzet: az egész országra kiterjedő azüiészeti rendtartás megoldja a bábakérdési, az újszülöttek halálozási arinyszimát évről-évre lejebb sikerül szorítani és Igy remélhetőleg az élelbenmaradoltakkal ellensúlyozni lehel a magyarságot hirom oldalról bekerilő, azaporafajta szláv és germin embcrrengetegcl.
ZALAI KÖZLÖNY
PAAl JÓB riportregénye: fi Habsburgok trón nélkül
Először, másodszor, senki többet,
harmadszor... Ami a Habsburgok vagyoniból eltűnt — Aukciók, árverések mindenfelé — Az udvari butorraktár titkai — Az i ivartartás fantasztikus egyenruhái Hollywoodba kerültek ■ Az udvari vonat regénye — Kilószámra adták el a ,,Siiberkammer" kincseit — Zita királyné zongorája Renner kancánár lakásán
Copyright Komoly szakértők háromszázmillió aranykoronára becsalik azt az értéket, amelyet földbirtokban vetlek el a Habsburgoktól az utódállamok.
Az elkobzott királyi paloták, pompával éken kaalélyok, a bennük évszázadok óta felhalmozott kincsek értéke talán még nagyobb... Kl tudná ezt plajbásszal és psplrossal s kezében kiszámítani... Arany és ezüslholml mázsaszámra, brilliánaok, zafírok, rubinok, amiket lexikonok sorolnak lel, műkincsek, amiknek nincsen párjuk, gobelinek, amelyeknek csodájára jtrt Bécsbe a világ, cifra ezekerek, amikben koronázni vlllék az Imperalorokat, szobák éa termek, hodályok és rsfllnált zárra járó páncélazekrények, lelve pénzzel és mérhetetlen értékű i , lekkel... Az .Ezeregyéjszaka" för-.e szám csodál: ez voll a Hababurg-vagyon.
...És mindez s kincs a Csáky szslmájs leli...
Régi ponyvaregényekben olvashatunk arról, bogy amikor haramiák törnek be löurl kastélyokba, elóazör gúzsba kötik a palota gazdáit, aztán lerohannak a pincébe és csapra verik a hordóiul...
Igy kezdődött el 1918. novemberében Bécsben is a revolucló.1.. Jegyzőkönyv fekszik elöltem, amely elmondja, hogy c .császári és királyi udvari pincében" a bécsi Burg-ban a forradalom borgözös napjaiban
177 öveg likőrt, 72 üveg konyakot, 19 butélla pezsgőt
és rengeteg bort ittak meg a gyóztes forradalmárok.
Mindez a császár magántulajdona voll. Pár hónappal késObb azlán II-citáción adták el a kéazlet egy részét. Elöször az egész pezsgóraktárt, aztán 31,128 liter tokaji bort és 1043 liter tokaji konyakot. Hova került a pénz, kl számolt el vele... nehezen lehel megállapítani...
A Mariahllfer-slraasen volt a cs. klr. udvari bulorraklár. Telve a legértékesebb bútorokkal. Innen egészítették kl az Összes palolák és kastélyok állományát. Tirszekerek hordták széjjel a bútorokat és Bécs régiségkereskedései megleltek udvari
holmival. Biztos érteitlltselm vannak arról, hogy a forradalom Izgalmas Idejében
a butorraktárból hatmillió svájci frankért váaárolt egy külföldi konzorcium bútorokat, de ennek aemml Írott nyoma nincsen... Az egykori utazási marsall; Haresch udvari tanácsos közvetítésével az ujdonsüll köztársaság kilószámra adta el a .Hot Tafel- und Siiberkammer" mérhetetlen értékű kincseit.
ÉlkezOkészletekel, amiket francia ötvösök álmodlak meg Mária Terézia számára, császárok és császárnők nászajándékait, arany garnitúrákat, amikkel csak királyoknak terítettek, elkótyavetyéltek...
Napalek, az egykori ceremóniamester
a volt udvari vonatot szó-rőstől-böröstől eladta Jugo-azláviának
és a Jugoszláv királyi család ma Is ebben a vonalban ulazlk. Az udvari
VÁROSI MOZGÓ
Április 8. és 9.
Szombat, vasárnap
Ábrahám Pál legújabb filmoperettje Hermann Thlmlg, Schnelder Magda, Szőke Szakáll főszereplésével
EGY ÉJSZAKA ANGYALA
Énekes, táncos, bűbájos fllmoperelt
„Paramount és „Fox" híradó
Ezenkívül : Varieté műsor
Előadások kezdete hétköznap 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
1983. április 9.
istállókban levő kocsikat és autókai részben elajándékozta, réazoen el-adla a közláraasági kormány és a forradalom hősei a császári udvar címeres kocsl|sln hordoztalták magukat Bécs utcáin...
A ,*. u k. Hofwüschekammer készlete eilünl, elvándorolt magánlakásokba. Aukcióra kerültek a muzeumok értékes holmijai. És a királyné zongorájának akkordjai az u| köztársasig első kancelláriának, Renner urnák a lakáaáncaendOHekfel... Amikor ezért valamelyik képviselő interpellált a nemzeti tanácsban, Renner azt felelle:
— Zila zongoráját tényleg a lakásomra azálllloltam, de azért, hogy az értékea hangszert a rongálásoktól és a rozsdától megóvjam.
Arra a kérdésre: mi történt a Franciaországba eladott gobelinek árával, mindenkor sablónoa f:lelet érkezeit: .ez államtitok..."
Közben a megszorult főhercegek tfín másra rendeztek aukciókai vagyonuk roncsaiból. Ferenc Szalvator, a császár veje az Ischll vills berendezéséi adla el, Jenő főherceg a watienl kaalély híres fegyvergyüjle-ményélől voll kényleien megválni, Miksa főherceg kalapács slá bocsátó Ita Ferenc József Cccaének hirea kleaaheiml műkincseit. Károly Ferenc, akii Bécs .Lucl-muci" néven Ismeri, tudvalevően homoszexuális hajlamai miatt Salzburgba volt száműzve. A klesshelml ksslélyt ralfináll Ízléssel rendezte be. Halála ulán a vagyoni Miksa örökölte. Az aukción löbb, mint 400.000 frank folyt be, de ez a vagyon eluszolt azon a Sevilla-környéki vlzazabályozó vállalkozáson, ahol a szimpatikus főherceg érdekellaéget vállalt...
Mária Terézia főhercegnő, aki unokaöccsét, Lipót főherceget bízta meg Mália Lujza hlrea nyakékének értékesítésével — ennek a botránynak részletei eléggé Ismeretesek s
Amor profanus
(Regény ISla-bél) 78
Irtai SZABÓ ZSIdMOND
Mosl, hogy a háború lameretlen forgatagába Indulok, egy gondolalom van, maga édes Margll I Isten vele I Én Is bízom benne, hogy vlszonl-lálluk egymást.
Borítékba zárta a névjegyei éa áladla Kulrovlcsnének. Azlán sietve megindult éa kihajtatott az állomásra.
Már dél la elmúlt, hogy Margll felébredt. Mlnlha boldog álmának folytatását élné, első gondolata Mo-nostory volL Síelve Öltözött, hogy minél előbb láthassa. A szobából már kihordták a toilelte asztalt és Margit a fali lükről állította az asztalra és ugy fésülködött. A régen elmúlt Időkre gondolt, hogy dus haját kibontotta, a budapesti udvari lakáéra, ahol épen ilyen szegényesen kelleti minden reggel öltözködését végeznie. Mennyi minden történt azóla, hogy a kopott tükörben megcsodálta szépségéi és erős aka-niel « t«lk-mánnal előkelő férjet és gazdagságot hódit magának. Elgondolkozvanézle magái a tükörben és a lényét üveg-
lapról Isméi lelé|e sugárzott csodálatot szépsége. Ámde a szürke szempár pllianlálából eltűnt a kemény, dscos sksrat kifejezése. Szerelemtől fátyolos, nevelő pillantás sugárzott a tükörkép tekintetéből az asszonnyá váll leány szemérmesen félénk, de üdvözüllen boldog kifejezésével. A világ minden kincse nem éri fel most már sz Imádott férfi egyetlen szerelmes szsvával. Mosl, hogy az övének ludla magát, teljesen eggyé váll vele és csak egyetlen egy vágya volt, minél előbb lálnl őt
A háziasszony jött be.
— Jó reggeli kívánok, szépséges Margitka, pedig már Jó napnak beillenék. Mégis csak Igazam voll, hogy nem engedlem az álmát zavarni A Halai leányok álmukban szépülnek. Nagy újságot mondok, kilörl a háború Szerbiával. No de ezt ugyls leheléit gondolni. Scglihelek valamiben? Nem? No hál akkor az ebéd után nézek. Hja! Igaz, ezt a levelel hagyták ilt a klaasszonynak.
Margit átvette a levelet éa (ellépve a keskeny borítékot, síelve álolvasta.
Kutrovicáné az öregedő asszonyok kíváncsi érdeklődésével várakozott. Egyszerre rémüllen látta, hogy Margll arca óntzluüvé válik, karjai erői-lenül hanyatlanak le éa aléltan zuhan
a azoba padlójára.
— Jézusom aeglla I — gondolta — ezek közölt valami komoly dolognak kellelt történnie. Oh, én vén azamtr, hogy nem ereiztettem be hozzi azt a doktort I No tessék I Nem ls mozdul, még ulóbb a azlve azakad meg szegénykének. Oh, péctl Siüzmária, segélj rajlal
Vízért szaladt ét vacogó fogakkal mosogatta a leány homlokát és szive iáját. Jó idő leli el, mely Kulrovlca nínak hosszabb voll, mint az örökkévalóság, mire Margit felnyitotta szemelt.
Zavaroa, télova tekinteltel nézett körül, mint az eszelősök és egyetlen szóval sem válaszolt Ku\'rovlcsné hízelkedő, anyáskodó beszédére. Nem nyuit az ételhez sem és mozdulatlanul merev leklnlelél a azoba menyezetére függesztve feküdi a pamlagon. Órák tellek el Így ét Kulrovlcsné kétségbeesetten, mardosó önváddal lelkében lanácstalanul állt mellelte, Már öt óra körül járt az Idő, midőn Margit azlntelen lompa hangon megszólalt.
— Nézzenek kocsi után, az estéli vonallal el akarok ulaznl.
Azután Ismét belemerüli érzékellen Ijesztő hallgatásába. A kocsiban la mozdulatlenul, merev nézéssel üli,
mini aki mllsem tud környezetéről és mint akinek leikéi egyetlen egy gondolat tölti be. Majdnem lépésben haladlak as állomáalg. Bevonuló katonákat vivő kocsik hoaazu aora foglalta el az ulat. Anyák éa teleségek is ültek a kocsikon és itt Is olt lt jajveszékelő sírás hangja vegyült a kurjongató éneklésbe. Az állomás előtti tér zsúfolásig lömre volt szekerekkel. Olyan zsivaj volt, mint valami népes országos vásáron. Az egy faluból való legények összeölelkezve körbe álllak és a közéjük fogolt három cigány muzsikájára elbuiullan fújták, hogy .Ferencz Jóska azt izenle..." Körbe járt a tele butykoz és nagyokat húzlak belőle.
— Igyál komám, hátha utoljára lazol hazait.
Ilt Is, olt Is zászlók meredezlek ki a tömegből és sűrűn hangzott a kiállás:
— Vesszen Szerbia I
Egy mesterlegény forma azt kiáltotta.
— Éijen a hármas szövetség!
Az emberek helybenhagy Alag ordl-
totlák, hogy éljen, bár nem egészen voltak tisztában azzal, hogy kii tisztelnek meg vele.
(Folyt, köv.)
1938. április 8
közönség előtt — színién aukción adta el klncaell, de aukciói rendezel! holmijaiból Schratt Kathartne la... És caak a köielmull napokban árvereztette el burgenlandi és badenl kastélyának bútorait Frigyes főherceg. A gazdasági krízis ellenére jól kell el a holmi, a gyönyörű tusztereket egy bécsi kávés vásárolta meg...
Az összeomláskor hatalmas ma-gszlnokbsn tartották a Habsburgok hallatlanul értékes ruharaktárát. Középkori kosztümök melletl Itt vollsk a gárdatisztek festői egyenruhái, a felvonulásokon hssználl fantaazllkua ruhadarabok, arannyal, ezüsttel átszőve. Nem volt a világnak még egy Ilyen gazdagon felszerelt kosziamraktára. A köztársaság ezt Is eladta.
A fantasztikus öltönydarabok ■ filmvilág centrumába. Hollywoodba kerültek,
egy volt osztrák kapitány, később világhírtI filmrendező volt az ágens...
Hogy ml történt a pénzzel... Ez .államtitok..."
A császárnak hét háza voll Bécsben. Magánvagyonától vette őket. Köztilök kettőt eladla\'r nyomban. Zlmmermann doktor, i Népszövetség bécii pénzügyi megbízottja III-takozott az eladás ellen, a tiltakozás nem használt...
«
Azon a birtokon, ahol valamikor a Habsburgok vadáazlak, az öasze-oiMlás ulán az uj gazda nagy vadá-szstot rendezeti. Erre a vadászatra meghívták az angol nagykövelel la. És a brltl birodalom királyának képviseli/a nem jeleni meg a vadászaton. Iráaban merítette kl magát. Azt irta. hogy .Anglia képviselője lopott fácánokra nem vadászhatlk..."
De a vadászatot azért megtartották...
Hzliketegekaek és érelaeizese-léátea IzeareéSkssk a természetes ■Fsreae léisel" keserűvíz használata könnyű és pontos bél működést biztosit. Klinikai vizsgálatok Igazolják, hogy a rereic lóuel viz különösen agyvérzésre és gutaülésre hajlamos Idősebb embereknek kitűnő szolgálatot tesz. A Fereae léswf keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
ZALAI KOZLONT
Durva áprilisi tréfa egy asszony halálhírével
vlllámcsapáe érle a dolog, elszaladt vejéért, hogy lnlézked|ék s holllest hazaszállításáról, maga pedig elmenl a Keresztény Társas Temetkezési Egylet Irodájába, ahol Intézkedett a temetésről. A Temetkezési Egylet
Nagykanlzea áprűla 7
Nem mindennapi és mindennek, csak áprilisi tréfának nem mondhsló különös eset történt Nsgyksnlzsán, amely áprilisi tráfánsk indult, azonban minden valószínűség szerint bűnügyi folytatása lesz.
A Qyár-ulcs egyik házában lakik Kádár István ny. vasutsa, akinek felesége néhány nsp óla e szőlőben, a föifeénci hegye* dolgozik. Kádár Itthon végezte a ház körüli munkáiét, amikor beállllolt hozzája egy vaaulat táraa, aki Ijedi arccal elmondta neki, hogy nagy szerencsétlenség történt, felesége hirtelen meg-hill künn s hegyen. Kádárt, mini
azonnal meglette a szükséges Intéz-kedésekel, hogy a hatóság a holttest elszállítását engedélyezze és összeállította a szükséges gyászdolgokat, a koporsói szekérre rakták, hogy kivigyék a hegyre.
Egyszeire berreg a Keresztény Társss Temetkezési Egylel lsleton|a és valamelyik községből Kádár iele-fonill, hogy ne küldjék ki a koporsót és ravatalozó dolgokat a lörhéncl
74-ik
olcsó tavaszi vásár
singer
DIVATÁRU HÁZBAN
Meglepő olcsó árak!
Mindenki
tekintse meg vételkónyszer nélkül.
hegyre, mert nem igaz, hogy a felesége meghall. Valamelyik barátja csúnyán rászedte öl, áprilisi trétát akarván vele járainl.
Értesülésünk szerint a durva tréla-csináió ellen megindul az eljérjs.
A diftéria elleni védekezés
Az ujabb orvosi tudomány nemcsak a betegségek gyógykezelésével, hanem azok megelőzésével l| foglalkozik. A fertőző betegségek elleni védekezés egyik mód|a az, hogy a kórokozó baclllusoknsk a megvédendő emberbe való be|uiáaál megakadályozzuk. Ezért vannak a kolera, lifusz, stb. oltások. A difiérláitál azonban ezt megakadályozni nem lud-juk, mert vannak közöttünk baclllua-bordozók, akikel telismerni leheletlen. Ennélfogva az egyetlen gyakorlatilag járható ut ezldöizerint az egyéni védekezés eszközeinek mi«-denki, de lóként a legfogékonyabb korban leví gyermekek számára való hozzáférhetővé létele. Ez két-féleképen lörlénhellk. Egyik esetben az ollóanyagot már készen visszük be a szervereibe, ezek a prophl-laklikus védőoltások. A másik esetben a szerverelel magái a kórokozóval, Illetőleg a dlllérla okozó mérgével szemben való ellenanyag (antltoxin) termelésére kényszerlt-heljük. A gyógysavó védhatása (passzív Immunitás) gyorsan mnllk éa csak kb. 2—3 hétig tart Az aktív immunitás azonban tartósabb, éveken át megmaradó mentességet eredményez. Sajnos, a kanyaró és vörheny elleni védőoltások még éjidéig jó eredményre nem vezettek. Ellenben a diftéria elleni védöollá-rok olyar\\ jó eredményre vezettek, hogy a belügyminiszter az oltásokai alkalmazásra ajánlotta olysn helyeken, ahol a diftéria nagyobb számban azokoli fellépni. Nagykanizsán a legutóbbi években a diftéria meg-betegedéaek azáma nagy mértékben emelkedett, ezért a polgármester a védőoltások alkalmazását a 2—6 éves gyermekeknél elrendelte. Ezen védőoltásokat a városi tisztiorvosok folyó hó 9.-én délután 2 órakor a Rozgonyl-utcal Iskolában fog)ák megkezdeni Tekintettel srra, hogy a védoltások csak akkor fejtik kl Ud-vöa hatásukat, ha a gyermekek 2 éa 3 heti Időközben ujru védőoltásban részesülnek, szükséges, hogy minden
Filléres húsvéti cipővásérunk pératlan sikerrel folyik!
KLe^afTajr^V
Reklámáraink: P 680, 7-80, 8-80, 9-80, 1180, 12-80.
Látogassa mag üzletünket. Vidékről kérje sok ábrával ellátott árjegyzékünket.
Miltényl Sándor ól Fia cipíáruháza Nagykanizsa, Főút 2. (Városházpalota)
ZALAI KÖZLÖNY
1983. április 9.
Hat Ixp. Leányegylet
Látványos gyermekelöadása
vasárnap délelőtt 7,11 órakor a Városi Színházban.
gyermek mind a három védőoltásban résztvegyen. A 6 évet gyermekeket a tisztiorvosok az iskolákban fogják beoltani.
Megállapítást nyert, hogy a véd-oltott gyermekek 90 száialéka nem kopja meg a dlftérlát, a lobbi liz százsléknái pedig a betegség csak enyhelefolyásu. Azért a legmelegeb ben »|ánlhiló, hogy a szülők gyermekeikel a !el|eien díjtalan védoí-1 Azokra elvigyék.
■ ■.•....,>r.fn-..ri.-.n.-i_________
Virágos Hagykanissa, virágos Keszthely
Hogy milyen átalakuláson éa fejlődésen ment át az évek hoaizu torán Nagykanizsa, ízt elbírálni l még élt bennszülöttek lurlják csak, kik életük legnagyobb részét e város falai küzt ttitotték. Nagykanizsa, gyermekkoromban, valóságos sálfészek voli. A gtbonávtl meg-rskott kocsik tengelyig sfllyedtek a sárin, ugy hogy egy, sót kélpár lovst fogtak I kocsi elé s igy is csak nsgy fársdlság árán sikerűit s vasul felé kózlekedó gabonásazekerek sorál a kátyúból kivontaiul. Mintha most Is látnám, amint a Zöidft-száltodába vivő fiákkerot egyik kátyúból kivonszolta s hintót, a másikba meg beteeaett. Kövezve nem volt a vároe. Kivéve a meneteles Fó-ulal az Eőivős-téri régi gimnáziumig. Ez íz ut a régi kanizsai várból Idehordott, Idomtslan, nsgy, lapos kövekkel volt fedve. Esős Időben sz átjárás a kocsiúton cssk keresztbe fektetelt és lecövekeli gerendákon, egyiktől a másikig ugorva, volt lehetséges. Az Iskolába Járó gyermekeket Ilyenkor a pedellus, vagy könyörületes emberek ölbevéve villák ál. A várost pislogó lámpák világították. A lámpigyujtogsló reggel a lámoákal s támpatartókról leszedte, n gy kengyeles kosáibs tette, a városházán petróleummal teleönlöite ét este vissza hordta a helyére.
Az idők folyamán, különösen a legutóbb! Időben, Nsgykanizsa any-nylra fejlődött, hogy méltán a nagy ét szép városok közé sorozhstó. Van a várost behálózó csatornázása, vii- éa vlllamosvezeléke, aszfaltozol! és színpompában gazdag, virágos utcái, terei és parkjai. Ma már elmondhatjuk, hogy széppé varázsolták Nagykanizsát a szorgos és gondos kezek. Még s soha nem tatarozott, elhanyagol! cinktórlum is, melynek egyes sarkal s múltban szemétlerakódók voltak, most olyan, mini egy kis tündérkert. Fenyö-(llsaea lelt végig a vasul leié vívó Horthy-ulca, a régi olromta deszkapalánk helyén gyönyörűség végignézni. Most kétzül éppen a vssuli házakon Innen az u| kis séiskert. Mindebben nagy érdeme vsn városunk letleiöi, körültekintő polgármesterének, dr. Králky Istvánnak. A fájdalmas hazaltasság szimbólumát kifejezd, kiváló szépségű virág-gruppok föszeikesztöje, vinnünk tevékeny erdömérnöke, Erőss Rezső. Művészi kivllel és összeállítás dol-gábsn, mint segilő társnak is, nagy
érdeme van Dene Béla lökerlészilek. *
Keszthelyen gyakran megfordulok
s igy talán indokolt, ha e kedves kis fürdővárossal Is foglalkozom, feltüntetve annak azéptégét, de egyúttal annak némi hiányosságál ls. Remélem, hogy a maglsztralus nem fogjs rovásnak venni, ha rámulalok egy-két olyan dologra, ami üdülés és szépség tekintetében még némi kívánni valót hagy. Ugyanit a nagy-és klspark némely helyen likkal és még Inkább bokrokkal, olyan sűrűn van beültetve, hogy naplény hlanyá ban a levegő megszorull, tikkadó, esős Időben a szúnyogok tanyája. A tok bokor, bozót a tiszlátlanaágra Is sok alkalmat nyu|l. Egy Időben Kanirsán Is Igy volt. A iegtzeb\'j nyári napokon a parkban úgyszólván lehetetlen volt az ott tartózkodás A sűrűn ültetett tátiét bokrok el záriák a Jó levegői, a sok szúnyog
pedig majd megetle tz emberi. De jail Dene fökertész, aki ennek a tarthatatlan helyzetnek végei velelL Hajnalban, sullyomban a munkásaival Idöközönklnl egy-egy felesleges fit, bokrot kivágatott, az aiacsonysn lehajló ágakat levagdosta és azóta van |ó levegő, van napfény, a nagy szunyoglelepek pedig eltűntek.
Hlinya még « keszthelyi nagy-parknak, hogy nincs benne virág. A parkol\' átszelő hármas ul mentél vlrágokk\'l kellene beülleioi. Továbbá a füvei benőit, napsüiéses helyeken virággruppokat kellene elhelyezni. Meggyőződésem, hogy mindezzel ezl a kedves, szép fürdővárost még vonzóbbá és lálogatoliibbá lehelne tenni
£rd6sl Bilim ny. üti. lik. Igazgató
NAPI HIRiK
A fogházban megörült Nagylványi Zoltán ügyvéd,
a zalai szőliősgazdák Teheránba szökött csalija
Budapest, április 7 Nagylványi Zoltán ügyvéd, aki fantsszllkus kalandok ulán került néhány hónappal ezelőtt a törvényszék Markó-ulcii fogházába, a fogházban megörüli. A törvényezékl elmeszakértők megállapították róla, hogy ön- és közveszélyes elmebeteg
éj ezérl a lipótmezei elmegyógyintézetbe vitték. Nagylványi Budapesten különböző sikkasztási és csalási bűncselekményeket követeti el, majd megszökött Budapestről. Bebarangolta úgyszólván az egész világol és végül Is teljesen lerongyolódva hazajölt és önként jelentkezett.
Sánctól hazáig vonszolták a lovak a kocsi alá esett gazdáink holttestét
Nagykanlua, áprllla 7 Kollartts György, 53 éve* nagykanizsai fuvaros, legény-ember, pénteken délután kukoricaizárért volt Szabadhegyen. Amikor hazafelé tiltott, a lovak Sáncnál valamitől ráugrottak i a fuvaros — egy kis bor is volt benne — leesett ax ülésröL A liba fennakadt a kocsin, a testét pedig a kocsi alatt vonszolják a vad vágtában rohanó lovak. Egy rendőr a városban meg akarla állítani a szekeret, de a lovak hajszál híján azt is elgázolták. A megbokrosodott állatok egyenest hazavágtattak a szekérrel és a Rózsa-utca 33. sz.
ház elótt, otthon, álltak csak meg. Addigra a szekér alatt vonszolt K\'ollaritsnak a lába eltörött, feje és egész teste összezuzódott, ugy hogy holtan szedték ki a szekér alól.
Idd|£rás
A nazyUaoIzaal uiateorológlal meg-tlgyalö lelentéMki Pénteken a Mmér-üklet: Heggel 7 órakor +8-8, délután 1 órakor +132, eate 1 órakor -f0-8 lelhöxti Egíaz nap borult égboltozat. Szélirány: Reggel észak, délben éizak-nyugat, este éizakkeletl szél.
(Bjuakai rúiitOjtkAlii) A ■UUoralé-alai lntéx«ti«lMHl ••»« 10 órakor i VtkltoKékony, •«•!•• idd várhalé kiaabb eaAkk«l.
HETI SOROZAT!
Csíkos duplaszéles
(nyersselyem) müselyembal csak pengő
Úiiasi választék BiindenBemtt tavaszi szövet és leiyem uídooiagokhaD
Klrschner Mór üíuntöruhözátjan
Ragykanina, Fö-t 3.
NAPIREND
Áprllla 8, szombat
Római katolikus: Dénes. Protestána:
Lldts. izr.: Nlzan hó ÍJ.
• 1
Várost muxeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és viairnsp déletítt 10-tól 13 óráig.
OyógysserUrl é||ell szolgála! e hónapban: s Pekete Saa ■ gyógyszertár Fíut (1. lí d . klakanlml tyígyaxertár.
Qóilurdö nyttve reggel 8 órától cete 6 óráig (hálló, axerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
— (A leltötemploml lelkigyakorlatok belejeiéte) Mi reggel
fejeződlek be a felsötemplomban a lelkigyakorlatok, amiket Gazdag Ferenc püipöki tanácsos tarlóit három napon át. Több mini eterre tehetó azoknak a száma, akik ezalkalom-mai a szeniségekhez Jáiullak.
(Vértesy Frigyet előadáta a Misszlótháiban) A Keretzlény Nö és Gazdasági Világválság cimen tart előadási Dr. Vértesy Fiigyet icolcgial tanár 9.-én, hétfőn délután fél 5 órakor a Misszióshál nagyler-mében. Kérjük t mélyen lisztéit érdeklődőket, hogy minél többen és pontosan |elen|enek meg, meri a-tanár ur lelkigyakorlatot elfoglaltsága miatt kéiöbben nem taithatja a beszédet. Mindenkit szívesen lát és szeretettel vár a Veatiség.
— (Frontharcotoki) F. hó 9.-én, azaz vatárnip d. u. féi 4 órai kez-detlel a Polgári Egyletben levó hl-valalos helyiségünkben tagértekezle-lel tarhink. Tekintettel az értekezlet tárgyának foulosságáta, mindnyáján olt legyelek, VezetSstg.
= Férfi és női tzövelvátárlók már évtizedek óta elismerik Slng\'r Dlvaláruház keiméinek eistrendü minőségét.
— (Előadás az Iparteetületben) C\'ülötlökön este hosszabb előadási tarlót! az Ipartestületben JiroU Oíza. az IPOSz alelnöke, a kanizsai iparosok álénk érdeklődése melletl. Jároli előadásának keretében felhívta az Iparosságot arra, hogy vegyen részi egy életbiztosítási akcióban, amely hivatva lenne egyben a kisipari hitel kérdésit megoldani.
— Tavaszi HÓI kabátokra alkalmas különiegeten sz# tzövelek láthatók a SchllU Áruház kirakataiban.
Hallót Hallói Figyelem I
Akt éven ál mogblzliató, etedrendti, zalroe. órctl, fiatal m.rke-, ■erti.huit óe ktasulyu keevSil ">"k\'i akni vetni, az ióJJHn iinzzám •
piacit heváflárolnl. JeiHzavum n rógl:
l.goicióbbéii . leilobb írni «\'el
SUSOK ISTVÁN <„« »•,.>»■«»«»
IM4 - ,ur wt, ■(,,•(.,n, kOi.i*!<•>■"*\'"\'"
ZALAI K6ZLÓNY
Lehetővé tesszük Önnek is, hogy divatosan és olcsón öltözködjék.
\\
Vásároljon most ízléses faconu tweed noppe női szövetruhátcrepé de chinegallérral
JP 6~50-ért.
druQúz.
1^93 ipillli t.___
Mozgószlnház
Egy éjszaka angyala
ÁbrahdmPM lllmopirelije. Künn, td éi vidám löríénet, hangulatos zene-Ulérellel. Egész kellemes tavasz! film. Még a záporetd Is ezabily. sieiüen működik. Az eleven Schnel-Jit Magda, a szimpatikus Hermann Thlmlg és a kifogyhalallan humoru Szik! Szakált minden vidámságukat sorompóba állil|ák, hogy közmegelégedésre happy-endeljék azokat a bonyodalmakat, amiket egy tévesen körleveleiéit telefonszám idéz elő.
A vidám műsort Paramonnl éa Pox-hlradók, valamint egy érdekes varlelé-műsoi egészítik ki. fi»
— (Lelkigyakorlat) A leliőiem-plomban április 9, 10 és 11.-ín elte 7 órakor tartja lelkigyakorlatos beszédei! dr. Vérltsl Frigyes pro-lesior, melyre ezúton blvom meg szeretettel a férfiakat. Ü.öhelyröl gondoskodtam. Püspöki blilos.
— Esküvő. Havas Boriska és Urosx László gépészmérnök f. hó 9-én lO\'/i órakor taitják esküvőjüket a nagykanizsai Izr. nagytemplomban.
— (Visszafizetik a filmdíjakat a tanulóknak) A vallás- és köz-oklalásögyl miniszter elrendelte, hogy még a mull Iskolai évben bellzelell, úgynevezett kötelező filmdíjak a tanulóknak llzellessenek vissza, miután jelen Iskolai évben a lilmok-lalás elmarad!, az Iskolai lilmelő-adások gyökeres álsiervezése miatt.
— Fájóslábuak I Bokasulyedés és ludlalphajlam megelőzésére éB gyógyítására raktáron tarlunk és méret után készilönk gyógybeléieket. Mlllényl cipőüzlet.
— (A „fekete-főzés" vége) Nemrégen a pénzügyőrök- Zslaszánló községben lefoglallak több pálinkafőző szerszámol és üstöt, smlt egy pillában elzárlak a hegyen. Éjizaka többen (eltörték a pajlát éi kivitték a lefoglalt ültökéi és főzőedényeket. A leltelek közül többel már meg-bünlellek. Tegmp Adorján Viklor zalaszánlói gazdálkodói vonták felelősségre, aki mint lársai, hal heli logházzal tizelelt a lefoglalt ültök „eltüntdéie" mlatl.
=> Legdlvatosobb férfiszöveteket olcsó áron Schütznél vásorolhaljuk.
Szenzációs
húsvéti olcsóság
1 drb. óriás csokoládés tojás stanlolban 1-16 flll.
30 dkg. mogyoróbél — 98 flll. 30 dkg. mazsola -«8 flll
IVt kg. rizs, fényezett —-98 flll. Számos 98 fillérei olcsóság.
Kaufmann és Bien
Erziébct-lér 18.
____izra
—• Brldge könyvek, Brldge írás-szabályok, Brldge játékkártyák, Brldge blokkok kaphatók Fticlul könyvkereskedésben Nagykanizsán.
— (Drága lakodalmi sütemények) Pelhó Jánoi 19 évei letenyd molnárlegény Buday Qyörgyékhez lakodalomba ment. Éjjel azlán átment abba a azobába, ahol a lakodalmi lüteményeket tartották él betörve a ládát, a finom süteményekből saját külön lakodalmi tort tartott. A nyalánk molnárlegényt feljelentették és a birójág 5 napi logházra llélle.
— SInger olcsó lavaizl vására kellemes meglepőéit hoz vevőinek.
- A Kapoatiron „.„Indult ,UI-Vlr-
uj.r elmü Irodalmi és mii vészeli folyö-irat átlépte Somogyország határalt, Borsodban, Nyírségben épugy, mint Baranyában éa Somogyban erősen növő olvasótábora van. Eszel n vidék nélkülözhetetlen irodalmi lapjává nőtte kl magát, melynek hasábjain i vidéki Irék azlno-java szólal meg. A lói szor-keaztott lapban a falu kimagastóbb tehetségeit Is ott találtuk. Előfizetési ára egy évre 4 pengő. Kérjon mutatványszámot Meskula Ferenc, Kaposvár Kos-suth-Lajos-u. ö. elmen.
— (Vetítőgépet kapnak a zalai horvát községek) Akulluszminlsz-ter 200 pengői utalt kl Zila vármegye likolánklvüll Népmü/eléil Bizottságinak azzal a céllal, hogy a muramenll horvát községek részére vetítőgépet ilerezzen be. A gép egyelőre Becsehelyen lesz.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásárlásl alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú résziéire, sől kamalmentcBen Is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
Magjaiul ■ Milliók Klayva legújabb szama, ára 20 fillér, kapható mindenütt. Minden számhoz keresztrejtvény értékes dijakkal, amelyekre mindenki egyforma eséllyel pályázhat Előfizetóel díja, negyedévre 18 regóny 210 pengő.
— Elhízott egyéneknél a természetes .Fsreao lózssf" keserllvizkura hatalmasan előmozdítja a bétmüködést, a lesiet köny-nyeddé teszi és tiszta fejet és nyugodt alvást teremt.
SPORTÉLET
Dombovárl VOOE-NTE Nagyszerű sportprogram lesz vasárnap Nagykanizsán. A dombovárl VOOE nagyszerű formában levő csapata lesz az NTE elleniele bajnoki mérkőzés keretében. Az NTE vasárnap Szigetvár ellen gyönyörűen játszott él iiebbnél-uebb akciókkal gyönyörködtette a közönlégei. A tavaszi mérkőzéseken az NTE fokozatosan javult fel, ugy, hogy jelenleg kitűnő fot mában van. Érdekes összehasonlításra ad alkalmat a vasárnapi találkozás. Ugyanis a VOOE első tavaszi mérkőzésén vereséget szenvedeti Simontornyától, mig az NTE ugyancsak első mérkőzésén Simonlornya ellen döntetlent éri el. A további mérkőzéseik során mindkét csipal lorozafolan gyözöti. A bajnokjelölt KPAC ellen a VOOE 3:0, az NTE 1:0 arányban győzőit.
A VOOE jelenleg a tabella 5. he-\' lyén áll és esetleges győzelme esetén nagyol javíthat pozícióján\'
Az NTE 4 ponttal vezet a bajnokság élén, de mindennek ellenéee nagyon kell vigyáznia, nehogy a jó-
i
formában lévő dombovárl ciaptl csorbái ejtsen győzelmi sorozatában.
A métközés fél 5 órakor kezdődik a Zrínyi pályán. Elölte fél 3 órakor a Zrínyi I. ciapala barátságos mér-közéit játszik az Ékizerész levente csapjával.
A Spllzer-serlegre
serényen folynak az adományok. A szakosztály tagjai fáradtságot nem kímélve gyűjtenek a sportbarátok körében, hogy a gyönyörű célt izol-gáló „Spitzer-kupa" költsége meg legyen és büszkén lilrdeue örökre a izakoiztály megalapítójának nevét.
Ujabban a következő adományok érkeztek izerkeizlőiégünkbe: Vermes Oézi, dr. Miklós Slndor 3-3 P, dr. Prack litván, Ciulek József, SInger József és iársa, Szabó Sándor, Vajda Zsiga, Rajkl István, HlrschUr Andor, Hofer Viktor 2—2 P, Böhm Jóisef, Kaufman Jenő, Welsz Józiel, Rltler Ferenc, Schelber Jenő, Kadlch Béla él dr. Slrém Sándor 1—1 P.
(Wlndlsch Dénes) a Zrínyi fut-balllgazgatója, mini Ismeretes, a Dombóvári VOOE—Zrínyi mérkőzés után a mérkőzés blrójtl, Wolf Mi-hilyl sulyoi lértésekkel Illette, majd sértegetéseit a többi nagykanizsai bírókra Is kiierjesztette. Wolf és az összes nagykanizsai birók feljelentést lettek a Délnyugatmagyarországi Labdarugó Szövetségnél él egyúttal leiratkoztak a Zrinjl mérközéieiről.
Most foglalkozol! a Szövetség fegyelmi bizottsága Wlndlsch esetével és ugy a Játéktól, mint a Szövetséggel szemben vlselendó niindenntmí tisztség viseléséin 4 hónapra eltiltotta.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzalal l apkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
Mezőgazdaaigt éa kerti
magvak.
Üyümölcsfa parmilaiS ssereb.
MUtrágyák
(Síupeifosilil, kálisó, mésinlirogén, Peti só, kálifoszfát stb. stb.)
Slrlun növénytápsó.
FhIoc* szénsavas takarmány méat.
Madáreleségek.
Pakk „D* vitamin Icéailtmény. Beszerezhető:
ORSZÁG IÓZSEF
mag, műtrágya, zaúU, .lóvé\' vvédelmi-szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
lÉliiwr
kapható
lapunk UMMM.
ZALAI KÖZLÖNY _
LINÓLEUM
a legszebb tiusvíti ajándék P 2\'BB mélirt
Hirscíi és Szegő
Ersaábet-tár 1.
Zürichi lárlat Páris 2036, London 1171, Newyork 517 75, Brttaael 7225, Milano 26-50. Madrid 43-80, Amsterdam 20895. Be.Un 12110, Wien 7294, Szólta 375, Prága 15 40, Varsó 58 05, Bndspeit —•-, Belgrád 095, Bukareat 3118.
i luuatl Bank il»Tlia-árlt)l;»iatl
VALUTÁK
Angol t. 1950-1990 ittas fr. 7910-79-74 CsSk. 16-91-17 01 OifllL 86-00-87 80 Dtaír 7-SO-flOO Dollár 57050-573*50 francia f. 22-3O-22-50 HolL 230 25-231-75 Zloty 64-20-64-70 Lel 340-344 Lata 3«M25 Ura 2990J02U Márta 135-70-136-60 Nonrág 9960-10060 PsaeU -■--\'—
lenni. -•----•-
s»á|dl. 11060-111-40 IvádkJO - 103 80
dbvizAk
Antal. 230 45-23165 Belgrád SOO-8-áO Berlin 135-00-I36«) Btllssel 79-26-79-74 Bukarest 341-3-43 Kopenh. 8680-87-80 London 1950-1964
Madrid -•-
Mllaro 3000-30*18 Newy. 571*00-574*00 Oszló 99SM00-60 Hárli 22-33-22-47 Prága 1690-17-01 SzóRa 4-00-427 Stoekb.103 00-10380 Varsó 64-30-64-70
Wien —•-*—
ZOrlch 110-80-111-40
Wi«> -\' ..ring ártolyama.- 80.454.
Teraéíytíiide
Fuza tlsaav. 76-os 13-95 14-10, T7-es 14 20-14-40, 78-aa 14-40-14 55, 7»-«s 14-60-14-75, 80-as 14 75—1490. dunántúli 76-os 13-25—1335,77-es 13 40—13 50, 78-aa 13 55-1365. 79-«s 1375 1385, 80-as 13 85-14 00, roxs 715-7-30, tsk. árpa 840 H 60, zab 8-00- 8-20, leo-gerl 6-70- 680, korpa 5A0-6U0.
Sorténáiir
Pelballáa 958, eladatlan 365 Elsőrendű 098-099. aenlett 096-t 00, aao dett közíp 0D2-0D4, könnyű 082-0-86, l-sö rendű öreg 0-84 -0-86. ll-od rendö öreg 0-76—0-80, angol allldé I. 100— 1 06, szalonna nagyban 1-25-1-25, zsír 1 40— 146, hus 1-16-1*40. tálasrtás 1-24—134.
APBÓHI8DETÉSEK
Legújabb roguettsí kitlelem ablakalt 5 évi Jótállásul. Stern üveges, Városháa-
palota. ______
Orua uobu, a város közepén, csen-des hátban, esetleg kenybaháeanélat-tal kiadó. Bármikor elfoglalható. Roxgo-nyl utca 19.
Keresek a vároa belterületén egy azáraz, 1*0*" Orca szobát. Clm a kíadóhlva-
Ögyes, megbízható M«bal»ásiyt felveszek. Clm a kiadóban.
Irodafal alad* lapunk kiadóhivatalában. _______
OxiMtbaraiikiaxáa aladá. Armuth-bazár.
Warthaim-kaaaxa olcsón eladó.
Bóvebbet lapunk kiadóhivatalában.
Egy vagy fc4ta*ob*o lakást keresek, lehetólegaa város belterületén. Címeket a kiadóba kérem 1249
Fizessen elő
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
a Rádióéletre
Előfizetési ár: 1 évre P 10\'-Vz évre 5\'50 pengő, \'/i évre 2\'80 pengő, 1 hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL:
Budapest, IV., Károly klrály-ut 10.
prlvétpin* diszkréten csakis biztos balyre, vagy ékszerre. Clm a kiadóban. 1021
Háld-és ebédlflbutorok kifogástalan állapotban aladdk Batthyányu. 3. 1243
Oalathaly\'séfl berendezéssel Járáa-Mékhelyen textil, vegyeskereskedéa. vagy mag\\ arazabónak alkaimaa, láráablróaággal szemben azonnal kiadó, Clm a ldad<V hlvatalban. 1245
Két- éa háromlzobás lakások kiadók.
Bóvebbet Rk:chenteJd husüslet, Ersaébet-tér 4.
Kiesek kimondott vendéglői axakáoa-■St majurf l-re és egy ügyes mlnda-naat április 15-re. Qm a kiadóban. 1269
Ineyvn aralhat balatoni panslóm-ban ket hónapig, aki a Jelen Időtől aug. 1-lg 4C0 pengőt kölcsönöz Clm : Napv-kanlzsa II. posla, Farkaa. -1370
Egy, esetleg kétszobás udvsrl lakáa május l-re kiadó Csengery-u. 35. -1266
Eladé Kiskanizsán. Szepetnekl-utca 36. sz. alatti kétszobás háa 367 G-Öl telken kevéa készpénzzel és törlesztéses kölcsönné!. Clm s kiadóban. 1268
Salvam éa flórharlaaya, zokni, zokerlf, kesxtyü, insr. nyskkondó, gyermek-és bázldpő legolcsóbban, 1 pár mosó selyemharisnya és l drb. női kézitáska együtt összesen P 2-SO-é.t kapható Perisx Vilmos „Elefánt" divstáru üzletében, az idóhlva-lallal szemben. 1275
1913. áprilU 8
1933. vghtói 2600 sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Bakos Qábor ügyvéd által képviselt Stern I. Mór éa lla Navratll vasbeton, löld vállalat Navratll Uszló és táraa ellen 3157 P lőke és több követelés járulékai erejéig a budapesti klr. törvényszék 193? évi 82612. számú végzésével elrendeli ki-elégltési végrehajtás lolytán végrehal-tást szenvedő öl 1933. évi lebruár hó 27-én lefoglalt 390 pengőre becsült Ingó-ságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság feml számú végzésével az árvwé* elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL t. c. .20. S-a alapján a fent megnevezett a * foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tünő mis foglaltatók Isvára ls ax árverés megtaiU-sát elrendelem, de csak arra az eaetrt ha kielégítési Joguk ma is fennáll és ha ellenük halam ó hatályú Igénykereaet folyamatba nincs, Nagykanizsán, Caengery-ut 89. házsi. Slern L Mór és fia téglagyártelepén leendő megtsrtáaára határidőül 1933. évi április hó 11-ik napjának d. u. 5 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, 19000 drb. födémtégla és egyéb Ingóságokat s legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg becsáron alul Is - de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer P őn felül van, u 5.610/931. M. E. számú rendelet értelmében csak ások árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytUedrészét bánatpénzül leteszik,
Nagykanizsa, 1933. március bó 16-án.
Haán Oyula s. k.
klr. blr. végrehaltí, ,2w mint bírósági kiküldött.
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (50 lappal)
darabonként 40 fillérért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-ut 5.
valamint
Krátky QyBrgy ésifj. Hirachler Mikaa dohány-árudájában, Fiachel Ede és Sohleaa Teatvárek
könyv- és paplrkereskedésében, Horwáth Józaof u]8ágárudájában
SaiTkaaiziavISáki Antibuz lillilil
MENETRENDJE
árványes 1932. október 2-tól
fcraraéb*t-téi—VaButéllonsá*
Vasulillomlsta
4*30 642 7*10 8 20 |t-l» 12S0
13 21
14 05
15 50 1725
1X3
1950 2230 23 20 23 60
KSi|«Aiaé|l RéaaváaytAraaaág
autenbers nyomda és Délxcüal Lapkiadó Vdllalata
Nagfkanizaa
KtSryvfiyarasda, kSayvkMáuet, nlnliil IcMnet, Oztaki UajTvek U dobwok gfén m „Zalai KttxUk«yM |iaHMá.ai napilap aaarbaasMaéga éa kiadóhivatala
[TELEfON: 78." "
Készítünk ■
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyidi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle C Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyáriunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, • zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
NyoMsda, saertaseatAség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Nyomaion a laplulaldonoa Közgazdasági R.-T. Onleoberg Nyomda «s Dtlzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdá|ában Nacvlanksáp. (petelól üiletvesetó: Zalai Károly.)

78. évfolyam 81. síim
Nagykanizsa, 1933. április 9, vasárnap
Ara 16 mit
zalai közlöny
Saaikessttsáf és kiadóhivatal: Ptal 5. szám. Megjelenik minden reggel, béttö kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelőr szerkesztő: Barbsrlta Lajos
BUUelésl áré: egy hóia > pengd an Iliiéi Sierkoitdaégt éa kíadóhlvitall leleten: 78. aa
Sorsközösség
(bl) Sorsközősségre iiólitja lel Gömbös miniszterelnök az egész magyar nemzetet buivéti szózatában. A 95 pont ulin, a lelkek koncentrációja után, a sotorl-progrnm után uj szo a zajló politikai horlzonlon. Meglógható nem tok van ebben a szóban. Szatmaszálnak gyenge, i s. ménységnek kevés. De az • szuggesztív öntudat, amivel a miniszterelnök munkásságának lélesziendós eredmény-srámiáját leláliltotts, — az sz Imponáló kiállás, amivel az elsőszemély halározollságával beszélt ténykedései sikeréről, — hitel önt a húsvéti szózat olvaaójába, hogy a kövelkezö halhónap megállójánál a nemzet egésze log|a hitelesítési záradékkal ellátni a miniszterelnök eredmény-kimutatását. S ha Oömböa Oyula semmi egyebet nem adotl volna az országnak, csak azl a bitet, hogy érdemes törni, érdemes szenvedni, érdemes ötszecsikorduló lúggal, keservesen vergődve várni és kitartani s világra szakadt félelmetes égiengésben, — ha csak ezt adta volna Oömbös Oyula, akkor is olyan nagyol, olyan sokat adott volna nemzetének, amiért megérdemli, hogy minden tzavánsk tiszta szándékot tulsjdonlisanak és minden tettének megadják a becsöleies skaráanak kijáró erkölssl támasztékot. Maga az a nyílt, férfias öszln-leség, smivel Óömbős a Httler-láz-ban vonagló Európának ebben a sarkában újra hitet tett húsvéti beszédével a magyarság felekezeti, nemzelllégi és társadalmi rétegeinek közös sorsba, körös szenvedésekbe, körös jövőbe kovácsolódó egységéről, — elegendő ahhoz, hogy gúnyos megjegyzések helyett az egész embernek, az emelkcdeli jellemnek kl-járó becsölés övezze régi elveinek revízióját. De...
De hol keressék a magyar ncmzel széles rélegel a sorsközösségei, amikor sorsának Inlézől nem forrnak össze a nép sorsávsl, hanem szt még mindig, az ulolsó évtizedek keserít tanulságai után Is, csak a zöldasztalok mellől, a párnázott előszobák mögött Intézik s ami eljut hozzájuk a nemzet nagy tömegeinek panaszából, hangulatéból, az ls csak jóllésdl! memorandumok és gondo-isn preparált deputádók ulján jut el illetékes (ölekhez? Küidöltségjárás-nak, memorandum-szerkesztésnek nem sokkal több jelentöaége van ma már, mint a kipulfogó szelepeknek, l-e lehel velük vezetni egy kis le-szQilséget. A politika dodonai nyelvén lehet .kilátásba helyezni," .tanulmány tárgyává tenni," .megértés-sel fogsdni" és .figyelemmel kísérni," de nem lehel rajtuk keresztül a magyar föld éleiének lelkébe belelátni, annak a hangjait nem lehet rajtuk keresztül meghallani, a golgothás magyar élet szívdobogását nem lehel rajtuk keresztül megérezni. Küldöttség — memorandum : ez se több ma már, mint az akla.
HacDonald Magyarország számára ls egyen]ogoságot követel
Milyen módosításokkal akarja az angol miniszterelnök Mussolini tervezetét elfogadni
London, április 8 A „Daily Talegraph" közli, hogy MacDonald milyen módosításokkal akarja Mussolini tervezetét elfogadni. Ezen módosítások a következők: 1. A négy hatalom együttműködése a békének minden körülmények között való fentartása érdekében. 2. A revixió lehetőségéről intézkedő 19.
szakasz megvitatása. 3. A többi nagyhatalom együttműködése a négy nagyhatalommal. 4. Ausztriának, Magyarországnak és Bulgáriának ugyanazon feltételek mellett kell megkapnia az egyenjogúságot, mint amilyen feltételek mellett Németország megkapja.
Elmegyógyintézetbe szállították Lavotta Gyula műszaki főtanácsost
Budapest, április 8 Nagy szenzációt kelleti néhány nappal ezelölt, hogy az Eternit vesztegetési ügybe belekerüli a (Óváros egyik tisztviselője, Lavotta Oyula műszaki főtanácsos Is. A főtisztviselő első kihallgatása alkalmával belemerte, ■ hogy 1700 pengői „köl-csönképp" kapott az Eternit Müvek lói és kijelentette, hogy ebből 1000 pengői már visszaadott, 700 sl pedig a fegyelmi vizsgálat alatt az
asztalra számolt le, smely pénzt azonban az aktához csatolták. A műszaki lötanácios az eset óta nem járt be a hivatalába. Tegnap megjelent a városházán Lavotta Oyula kezelőorvosa és belerjesztette szakvéleményét a műszaki tanácsos elmeállapotáról. A székesfővárosi tisztviselők segilö alapiénak veielősége beutalta Lavotta Oyulát a Szent János kórház zárt osztályára.
Legfeljebb eleven szavakból van összeállitvs.
\' lám, még olyan polillkus Is, mini a miniszterelnök, aki pedig minden támadás pergötüze ellenére ls sorba-járla |ó nagy darabját a magyar vidéknek, kijelenti húsvéti beszédében, hogy a magyar földön nincsenek az elégedetlenségnek aggodalmas elei. Pedig ha megvolns az a aors-közösség, amit maga a mlnlszler-elnök propagál, akkor ez a kljelen-lés Is aligha hangozhaloll volna el felelős helyről. Meri elégedetlenség, sőt elégedetlenségre ok Is, éppen elegendő van a magyar élet minden azomoru, vérző frontján. Sőt: aggodalomra okol adó elégedellenség Is van. S hogy ez mégssm robbanik más országok puskaporának példájára, az elsősorban a keresztet hordozó magyarság fegyelmezettségének, komolyságának, egy nagy történelmi mult méltóságteljes öntudatának egy élni akaró nemzet erős akaratának lula|donllható és csak másodsorban annak a pollllkának, ami hogy a mlnlszlerelnök szavait idézzük: .hitet adotl a nemidnek." Olt van Németország I Az csak hisz Hitlerben 7 És mégis: - a forradalom minden vihara álsöpör nem csak a lelkeken, hanem az ulcák rendjén, emberek és vagyonok biztonságán Is.
Oömbös Gyulától bitet kapóit ez a kitartó, erős akaralu és acélos türelmű nemzet. Ebből a hitből
azonban csak ugy lesz reális nemzer-tennlarló erő, tia a sorskörösség érzése nem marad szólam, hanem a közős sorsban csakugyan arányos áldozattal tárául az épltkezéa munkájához a nemzet minden rendű és rsngu tényező|e. Kezdód|ék pedig a sorsközösség olt, hogy szálljanak le sorsunk Inlézől és a nép bizalmának birtokosai a politika asztalainak elvont magaslataiból. Tapogassák és kopogtassák kl a panaszokat és jajokat közvetlenül a beleg teslén és doktriner elvek meddő harcai helyett, görögtüzes Illúziók struccpolitika helyett, máslelől a kontra-bonl-virtüs és halalomkergeléa hamar és könnyen népszerű hadakozása helyeit kapcsolódjanak bele az Igenis : szenvedő, Igenis : elégedetlen, Igenis : gondok és balok útvesztőiben, a iüreleni berelvaélén járó magyarság sorsközösségébe. Jöjjenek kl a politikusok a nép közé, foglalkozzanak vele, nézzék meg a felaebzelt lesiét-lelkél s csak aztán referáljanak a minisztereknek kerületeik hangulatáról. A mandátumuk erejével pedig egy őszinte parlamenti légkörben keressenek a sebekre irt, bizonyítsák tettekkel, hogy ebben a sorsközösségben nincsenek kiváltságok. Addig pedig ne a kevés elégedeltek szélesen derüli mosolyából állapítsák meg a magyarság hangulatának prognózisát.
Nagyarányú arzén-mérgezések egy arad-1 megyei községben
Arid, április 8 Világos községben nsgyarányu arzénmérgezésnek jöttek nyomára a hatóságok, amely a jelenlés szerint felülmúlja a tiszazugi arányokat Is. Az üggyel kapcsolatban letartóztatták özv. Todoroff Pálné 60 évea gazdálkodónöt, Kovács Ilona clgány-asaronyt, Borbély Katicái, Duma Flóricát és őrizelbe vette tllmann Józsefnél, egy kerezkedö feleségét, aki a tömérdek légypaplrt — amivel a gyilkosságokat elkövették — • gyilkosoknak kiadta A letartóztatottak eddig 6 mérgezést iamertek be.
Gyermekrablás miatt letartóztattak egy Ipar-felQgyelót
Budapest, április 8 A főkapitányságon ma délben gyermekrablás bűntettének a gyanújával előzetes letartóztatásba helyezték Zatmus Illés nyugalmazolt Ipsr-felügyelól. A letartóztatás hátterében egy családi bonyodalom áll. Az Iparfelügyelő tőle különvált feleségétől 3 éves gyermekét elvitte.
A botal gyilkosság tetteseit átadták az ügyészségnek
Mlakolo, áprtlla 8 A bolal gyilkosság ügyében a csendőrség befejezte a nyomozást. Bárdos István gszdslegény, aki agyonlőne Hagymás! Oézát, beismerő vallomást tett, mlg barátnője, Kontor Jánosné tagadta, hogy ő biztatta volna Bárdoai a leli elköve-iésére. A csendőrség Botán a nyomozás során sok fegyvert foglalt le. Ezek a fegyverek a Bárdos vezetése alatt álló lolvajbanda tulajdona volt. Bárdos Ágostont és Kontor Jánosnét a rendőrség ma beszállította a miskolci ügyészség fogházába.
A 8 éves tanuló agyonverte 7 éves JátszópaJtáaát
Waidlusa (Baden). április 8 A Slrltlmait határában levő Stollen-mall réten Fmorherz Eric 5 éves tanuló a hét éves Homan Vsyer Oer-Iruddal virágot szedett. Egy órával később a 8 éves fiu egyedül tért haza. A leány szülei a gyermek keresésére Indultak, akit a réten legnagyobb rémületükre agyonverve találtak. A vlzagálst megállapította, hogy a fiu játszólársnő|él bottal és kővel verte agyon.
ZALAI KÖZLÖNY
1983. április 9.
Sok millió ember
Szenved gyomor-bajban,
De itt az
„Gyógyhatás"? — páratlan.
A nagykanizsai kongresszus határozatai a kereskedelmi hivatal elnöke előtt
Budapest, április 8 A ittgykanixui kereskedő kon-
kfll-
gresszus végrchajtóbizottságának kép-viideiében Sculina Jenő felsőházi tag, Balkdnyl Kilmán éi dr. Varon-nai Aurél meg)elenlek Wlnchkler litván kormánybiztosnál, a M. Klr. Külkereskedelmi Hivatal elnökénél.
Eléje terjesztették a nagykanizsai értekezletnek g külkereskedelemre vonatkozó javaalalail. Wlnchkler közölte. hogy a legnagyobb mértékben szükségesnek tart|a a kereskedelmi érdekképviseletekkel való kooperációi és a vidék méltányos érdekelnek kielégítését.
Nagykanizsa nőegyesületei készítik el az országzászló díszlobogóját
Az uj gyűjtési dr. Krdtky polgár-mester 10 és Boda Károly 10 pengővel, Bazsó Lajoa 3 pengővel nyitotta meg.
Nagykanizsa, április 8
Az összes nagykanizsai női egyesületek vezetőségei a polgármester elnöklésével tarlóit ülésen elhatározlak, hogy a pünkösdvasárnspjfel-avalandó országzászló díszes ünnepi lobogó|ál a nöegyesületek fogják beszerezni, ők készíttetik el egyik oldalára s magyar, másikra a Zrlnyl-cimert és ők lervezlk és állil|ák össze a díszlobogót.
Nagykanizsa hölgyeinek ez a ne-má áldozala és munkakészsége nagyban fogja emelni az országzászló értékét és erősbiteni a hozzá fűződő hazafias érzéaeket.
Minthogy a szükséges összeg egy része még fedezetlen, újból felkérjük Nagykanizsa hazsllaa közönségéi, járuljanak hozzá lllléreikkel az ország zászló-alaphoz
— Oramofonlemezek: olo só akció Transda-nubla.
Megnyílik a Welser-gyárnál a Sugár utat és Kinizsi-utcát összekötő utca
Nagykaalsea. április 8 A Nagykanizsai Bankegyesülel
magasabb szempontokra való tekintettel ugy döntölt, hogy a birtokába Jutóit Weiser-gyárat nem bontalja le, hanem áldozatok árán is fenn fogja tartani, amire a nagymultu gyártelep szép vármegye egyetlen vasöntödéié, mindenkeppen érdemes la A gyár körüli szabad területei a Bankegyesülel parcelláztatja. Az elkészüli tervek szerint ilt 12 házhely van, 4 fronttal a Sugár-utra, a többi a Welser telken áll a Kinizsi-ulca felé nyiló, a városrendezési tervben Is szereplő uj utca frontjára esi*.
Az uj utca csatornázását és vízvezetékéi a Bsnkegyesület vezell be, az Erzsébet-tér felöl, igy a Kinizsy-uica elejének is lesz csaiornájá és vízvezetéke. A rendkívül kedvező és városépilkezési szempontból ma a perifériáknál sokkal megfelelőbb fekvésű telkek iránt igen nagy az érdeklődés. Az első hirre máris több telek elkeli, Sugár-uli emeletes építkezések tervei állanak készen. (Amig van a telkekből, a Bankegyesülel, amely az építkezésben is segiteni fog a telektulajdonosoknak, megadja a szükséges felvilágosításokat.)
Az Ipartestületi Dalárda hnsz esztendeje
Nagykanizsa, áprltla 8
Jubileumi «zlende|e az idei a Nagykanizsai Ipartestületi Dalárdának. Ez a Zala daloaéletének országos viszonylatban is sok dicsőségei, hírt és nevel szeneit dalosegyesülel husz esztendős fennállásit nemrégiben ünnepelte mtg. A cialádi ünnep beniőiégei, meleg hangulatában osztoztsk a város kulturális és közéletének vezetői, de osztozol! benn főként a kanizsai lélek, az egész város együttérzése, ami ha a
Nöi Kalapokat
már 3*- TP-íöM kesdue
aiaUUá»oU meglepő sxépeo késxUIn eht
a legdivaioaa\'jb formákban
Brónyai C.
KalapUxlctébcn « Horl&y WlrUs ul O.
mai garaatalan világban nem ti lu-doti fényei küllőaégekben megnyilvánulni, annál őiziniébb megbecsü-léa és büazkeiég lormá|ában kíséri
a dalárdát a lovábbi likerek felé.
*
Az Iparteilületl Dalárda 1913 márciusában alakult. Kezdeményezője néhai OJenbeck Vilmoi nyomdáiz-mester, a kedvet emlékű .Vili bácsi" voll. Azok közül, akikkel együll harcolt, dolgozott a dalárda létrehozásán, még ma Is aktiv tagja! i dalárdának: BUlk Perenc, Kumano-vla Pál, Megylmorca Tarnál, Mím-kdtjy József, Sdfrdn Perenc és Szakdala Károly. Az első karnagy BüchUr Mór volt, akinek lelkesedése, önzetlen Ogybuzgósága, hozzáértése és szervezőereje hosszú időkön it volt tok fronton éltető lelke a kanizsai daloikullurának. Az Iparoz-dallrda ellő 30 tagját la ő loborozta össze s habár a háború kitörésével a Isgok nagyrésze bevonult is, • dalárda mégsem oizlolt szél Első nyilvános szereplése az a névnipl
Amor profanus
I Regény 19U-M1) 71)
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
A mesterlegériyl elkapta a siker és tovább ordított.
— Éljen Ferencz József 1 Általános éljen.
— Éljen Vilmos császári Tsrtóikodóbb éljenzés.
— Éljen a Viktor Emánuel I
— No I no! Hát csak éljen az i|! — hagyta helybe egy-két rezer-vista.
Mir este letl, hogy a vonat nagy késéssel berobogott. Szinig iele voit bevonulókkal és nem vehetett fel több utast. Csak a harmadik vonatnál jelezte az állomásfőnök, hogy be lehet szállni.\'A nép egymást taszigálva özönlött a pályaudvarra és sűrűbben hangzott fel az anyák jajveszékelése. Asztalt hoztak ki az állomási irodából és a tolakodó, gomolygó tömeg lelett kiemelkedett a sörlenházi plébános és jegyző alakja. Oreg, ősz ember volt mind a kettő. Először a jegyző beszéli, de gyenge, öreges hangja elveszeti nagy zsivajban. Aztán a plébános mondott áldást a távozókra. A nép áhítatosan hallgatta a pap reszkető
hangját és mikor ezt mondla, "imádkozzunk lesvéreim! Ml Alyánk, ki vagy a mennyekben" — szinte parancsszóra letérdelt az egész tömeg. Margit is kétségbeesetten, min! egyetlen segítő horgonyba kapaszkodva, mondta a többive! a szent igéket.
A másodosztályú kocsiban már minden szakasz tömve volt bevonuló tisztekkel. Egy utazókosárra ült le a kocsi folyósóján, de még ott is folyion lökdösték a jövő menők. Két kariát Ölében nyugtatva, mozdulás nélkül 1111 ott, mintha nein is ludná mi történik körülötte. A vonat minden állomáson hosszú ideig állt. Ugyanaz a jelenei ismétlődött mindenhol és az ablakokon egyre hangzoli be a kalonák éneke és a búcsúzó asszonyok sirása. Már éjfél is elmúlt, mire Batatongyönkre értek. A keresztező állomáson tetőpontját érte el a zűrzavar, Nyolc-liz katonákkal megrakod vonat áll! egymás melle!!. A marhaszálliló vaggonok nyitott ajtajában lábaikat kilógslva ülte a bc vonulók és egyik kocsi ulasai í másikat harsogták tul éneklésükkel. Lámpákat Jóbáió Vasutasok szaladgállak ide-oda, éles fllllyjeizések hallatszollak, közben vagy liz loko-motiv mély dobogó hangon dobt?
ki kéményéből a füstöt, mintha egy mythoszi óriás létegzenék beteg tüdejével Aztán végnélküli tolatás következett. A hosszú vonat siró nyikorgással megindult, minden váltón zökkenve halad! keresztül, majd befutott a csendes éjszakába éB megáll!. Mos! megint hallatszolt a loko-motiv ziháió dohogása, u|abb zök-kenés és soha véget érni nem akaró nyikorgással visszafelé Indult a vonat. Megint belálszottak az állomás lámpái és újra körülvette őket a zűrzavaros lárma, Ötször egymásután ismétlődött ez az idegöiős ide-oda szaladás a pokoli lármából a hangtalan csendességbe. Még egy éles fütty és a vonat gyorsvonali sebességgel neki iramodolt.
Margitot ledobta helyéről a vonaton végigszáguldó erős rázódás. Egy őszba|szu lüzérőrnagy segítette fel és szinte szemrehányó hangon megjegyezte :
— Miért is utazik ilyen zavaros időben egy egyedül való ieány?
Margit ránézett az öreg katonára és mintha álomban beszélne azt mondtr:
—- Keresek valakit, akit behívlak, és nem ludtam elbúcsúzni tőle!
- Ki az?
Margit hallgatolt, mintha gondol-
koznék, aztán csendes hangon felelte:
— A vőlegényem egy orvos.
Az őrnagy részvéttel nézett a lányra.
— Hova vonult be? — kérdezle.
— Csak annyil tudok, hogy Nagyszebenbe.
— Többe! nem tud róla? Az! nem ludja melyik ezrednél szolgál?
— Nem tudom.
— Menjen el Budapesten a katonai parancsnoksághoz, ott majd ulba igazítják. Nézze felirom a elmét.
Margit átvette a jegyzőkönyvből kitépett lapot és megint belesülyedt szüntelen hallgatásába.
— Nem akar bemenni a szakaszba? — kérdezte Jóakaró hangon az őrnagy.
— Köszönöm, itt is Jó.
És olt maradt reggel 8
mig a vonat Budapealre ért.
Az állomásról egyenesen rancsnoksághoz hajtatott. A hatalmas épület kapualjától kezdve végig minden folyosón sürtln ra|zoit a sok katona. Margit félénken kérdezői-ködöli, de legtöbbször válásit sem kapóit- Már reményét vesztve ki akart menni, midőn még utolsó próbaképen megszólított egy jóképű, pohos őrmesterj.
(Folyt, köv.)
óráig, i»-
ZALAI KOZLONT
Olvasóinknak! Ingyen!
Mi érdekelné a mai bizonytalanságban jobban az embereket, mint jövő sorsuk alakulása? Már többezer éve tudják az emberek, hogy a csillagok állásából, tenyerük vonalaiból és kezük Írásából kiolvasható mindenkinek a jövője.
Nagy áldozatok árán megegyeztünk egy kiváló Írásszakértővel, -f| grafológussal, aki minden olvasónknak megírja, teljesen ingyen, jellemét és jövőjét. Akit tehát érdekel, hogy mit rejteget a jövője, milyen lesz a jövendő sorsa, az irja le egy darab papirosra sajátkezűié^ nevét, pontos elmét, foglalkozását, születésének évét, hónapját és napját és egy 10 filléres bélyeggel együtt küldje be a következő cimre:
Budapest, Főposta, Postafiók 161. (semmi egyebet ne újon a borítékra).
Minden levélre 14 napon belDl levélben válaszolunk.
Egy néhány olcsóság
a sok közül:
JórainőíégD ujoxfordok és zefirek P I"— Iweed szövetek ..... P 1*20 140 cm. széles férfiszövet . . .PB*—
singer
DIVATÁRU HÁZ.
Kanizsai filmoperatőr levele Berlinből a zsidóüldözésekről
1B33. április 9....__
szerenád voll, amit néhai Samu Józsefnek, az Ipartestület akkori köz-becsült elnökének adott. A forradalom és a kommün megakasztották a dalárda működését, de a dalos-élet renaiaaance-a idején, az , 924. éti eltö vármegyei daloayersenyen Nagykanizsán, már megnyerte Nsgyka-nlzta város vándordíját, amit még ma Is büszkén őriz birtokában. 1925-ben már a soproni országos dslosversenyről hozott haza szép sikert a kanizsai Ipartealüietl Dalárda, 1926 ban pedig a zalaegerszegi megyei versenyről hozott ériékes di|at. Az 1925. évi pícal daloa-llnnepélyen egy Tinódi-Lantos Sebestyén szobrot kapott emléktárgyul (nem lévén verseny, Itt dijak nem voltak). 1926-ban volt a dalárda Impozáns zászlószentelés! ünnepélye éj Bözsi Józsefné volt a zászló anya. 1927-ben Büchler Mór, akinek a dalárda eddigi fejlődését és szép eredményeit köszönhette, meleg ünneplés közben bucsut vett a dalárdától. A karmesteri pálcát Van-nay jános zeneiskolai Igazgató vetle ál, aki hivatáaában gyökerező magas szaktudását és pedagógia! gyakorlatát értékesítette leleltébb érdemes eredményekké a dalárda további-fejlesztésében. Vezetése slalt bozotl dijai a dalárda Kaposvárról sikeres szereplésééri, majd 1928-ban versenyen kívül részt vett a nagykanizsai megyei daloiversenyen, amikor is díszes emlékserleget kapott Van-nay 1930 december végéig vezette a dalárdái, önzetlen odaadással. — Utóda Parii Lajos polgári Iskolsl tanár, akinek fáradhalatlanságánál csak a lelkesedése nagyobb, amivel a kanizsai dal ügyét önzetlenül szolgálja. Vezetése alalt az Ipartealüietl Dalárda az 1931. évi budapesti országos Iparos-dalosversenyen 18 versenyző közül a könnyű müdal-ban a harmadik helyei szerezte meg. Következő évben a keszthelyi kerületi versenyen már másodMt helyen végzett s igy ezldén részt vesz az országos dalosversenyen.
A dalárdának ma Márkus Károly sz elnöke. Melegszívű ember, őszinte, lelkes dalbarát, széles horizontú kulturember és mélyérzésű - magyar. Parti karnagy szakmabeli ludása, Márkus elnök összetartó erejű vezetése és Samu Lajos iparieslületl elnöknek atyai hagyományokból táplálkozó rajongáaa az Iparoa-élet mindenirányu fejleaztésééri, — olyan tényezők, melyek legszerencsésebb és a jövőre leglgéretteljeiebb halárkövei huaz esztendő munkásságának.
Nnxykauisae, április 8 A németországi események sok olyan ksnizsai családban kellettek aggodalmai, kiknek hozzátartozói kinn laknak Németországban.
Hogy a becsületes embernek még a mai zavaroa állapotokban sem történik bánlódáaa Németországban, arra épp a napokban érkezell bizonyíték Kanlzaára. Spileln Vilmos kanizsai magántisztviselő fia, zsidó valláau, 19 évea kora óla kinn él Németországban, ahová még a világháború kitörése elöli vándorolt kl. Mint mozloperatőr, azép egziszten-
ciát sikerüli teremtenie magának, amellett pedig jólmenö fényképészeti műterme la van.
Epsteln Vilmos néhány nsppal ezelölt kapott levelel a fiától, aki többek közölt szószerlnl a következőket irja:
.Nekünk minden Jól megy, egészségesek vagyunk és ne csináljatok magatoknak gondot, ha nálatok zsldó-gyllkossdgokról stb. beszélnek, meri ez az egész humbug. Ml teljesen normális Időket élünk és a becsületes embernell nem esik semmiféle bántódása\'.
_é_
áz Irodalmi és Művészeti Kör munkássága
Nagykanizsa, április 8 A Zrínyi Irodalmi és MOvészeli Kör pénteki Igazgatóaágl ülésén Kelemen Ferenc társelnök a választmány őszinte részvétét felezte ki dr. Tholway Zsigmond elnöknek súlyos gyászában. Az elnök beazámoll az elmúlt ciklus munkásságáról, ami október 6-án kezdődölt éa március 20-án zárult. Volt 5 hazafias ünnepély, 14 Itaálls előadás, 4 vetltett-képes előadás, 1 zenei llceálls előadás. Klskanlzsán 1 hazafias ünnepély és 3 llceálls előadás.
Kálmán Leo társelnök a választmány köszönetét felezte kl Tholway elnöknek és Barbarils főtitkárnak, kérve ennek jegyzőkönyvi megörökítését
— A teljesítmény, — mondta — amit ez a két ur a Kör élén kllejl, megérdemli, hogy az egéaz város közvéleménye meghajtsa előtte a lejét.
Az elnök a köszönetet álháritotta munkatársaira, az előadókra, a dalárdákra éa a Kör rendezéseinek minden közreműködőjére.
A tisztikar mandátuma lejárván, a válaazlmány kandidáló bizottságot küldött kl, amely a má|usl tisztújító közgyűlés elé javaslatot terjesazen a lisztikar uj összeállításáról.
A következő llceálls program előmunkálatainak elvégzésére a Tholway, Kelemen, Surányl, Szabó Zs„ Kerkay, Winkler, Vannay, Barbarils Isgok-ból álló blzollságot küldték kl.
Kelemen Fetenc Indítványára a Kör bele log kapcsolódni a Trlpam-mer-emléktáblának a park lókapu-jára való elhelyezésekor tartandó ünnepségbe, ami egyldöben lesz a strandfürdő ünnepélyes megnyitásával.
Barbarils főtitkár előterjesztette a könyvvásárlás végett kiküldött bizottság jelentését. A választmány hozzájárult a bemutatóit listára felvett könyvek megvásárlásához, ösz-szesen mintegy 100 P értékben. Kimondta a Kör, hogy hivatásának tartja helyi azerzők müveinek kiadását elősegíteni. Ltdttt Juliánok, a Kör lehetséges, Hatat poéta-tag|ának májusban megjelenő verskötele már részben a Kör támogatásával jele-

s
ZALAI KÖZLÖNY
ím ápriia 9,
Ax Iip. Leányegylet
Látványos gyermekeloadása
ma délelőtt V.ll órakor a Városi Színházban.
nik meg.
Kálmán Leo és Kelemen Ft\' mc Indítványozták, hogy a KSr karácsonyra arlla kl Barbarits Lajos költeményeit. Bsrbsrits örömét fejezte kl a megtisztelő blialom és az egyhangú lelkesedés teleli, de a kérdést ma nem tarl|a időszerűnek, lontosabbnak véli a nyilvánosság-hoi kevésbbé Jutó Irók tehetségének ilymódon való értékesítéséi. Az igszgsió-tanács ezt ai érteléit nem fogadta el.
Thotway elnOk kérte Kelemen társelnököt, mini városi képviselői, a KSr szubvencló/a érdekében való Intervencióra. — A Kór viroil se-gélyél teljesen törölték a költségve-léiból, végül li Kelemen közbenjl-rásárs 50 pengót beállítottak ecélra. A választmány elkeieredve lárgyalls a Kör köxérdekO kullur-munká|ánsk Ilyen aláérlékelését más közhasinu egyesületekkel szemben.
Kimondta a válasxtmár hogy ölésell, ai izr. Istentiszteleti; tekintettel, exután nem tartja pénteken este.
Barbarits fölllkár a zeneiskola és az Irodalmi KSr közölt az utolsó évben létrejött békés együttműködés lehetősége és kimélyltése érdekében emelt szól, amihez BUchler Mór, dr. Szabi Zsigmond és többen szóllak hozzá. Kelemen társelnök Indllvá-nyára a választmány kimondta, hogy a KSr a legteljesebb kullur békél kívánja kiépíteni s ezért mindent elkövet, hogy — kölcsönös megértéssel — a legteljesebb harmóniában működhessék együtt a zeneiskolával.
BUchler Mór indllványára a Kör a zeneiskolai rendezésekre tagjai részére kedvezményes legyeket fog kérni
— Köztisztviselők részére rfnd-kivtti előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, lökéle tes Jó kivitelben, hosszú lejáratú résziebe, sőt kamatmentesen is kaphatók — Ko/itletn bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
TömogaaeuU
Vidéki városok propagandája
a Nemzetközi Vásáron — Dr. Krátky István polgármester nyilatkozata
Nagykanizsa, április 8 Minap Nsgykanlzsin Járt Székely Mihály, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kiküldöttje és dr. Krátky Ialván polgármealer elé terjesztene a Budapesti Nemzetközi vásárnsk ama tervéi, mellyel a vidékei be akarja szorosabban kapcsolni a vátár Idegenforgalmába. Lesz ugyanis a vásárnak egy külön psvlllonja a vidéki városok propaganda-anyaga (plakátok, képek, ismertetők slb.) száméra, a MÁV pedig 3 kedvezményes ulazáll tzel-vényl illeszt a külföldi váiárlátoga-tók Igazolványaiba, hogy amennyiben óhajtják, kedvezményesen látogathassák meg a vidéki városokat. A Vásár vezetölége azt kéri a városoktól, hogy ebben az Időben rendezzenek falaik közt az Idegenforgalmat vonzó eseményekel.
Mindezek megbeszélésére érkezel! Nagykanizsára Székely Mihály, aki elölt dr. Krátky Islván polgármester a kővetkező nyilatkozatot telte: — Minden évben meg szoktam
tekinteni a Budapesli Nemzetközi Vásárt és tapasztalataim alapján bálran állithatom, hogy ezek a vásárok mindenkor azt a1 hitet és bizalmai ébresztették bennem, hogy ennek az országnak az Ipart az ország gazdasági életében olyan jelentős szerepet toll bc és olyan magas színvonalon áll, amely egyik legerősebb biztosítéka a jövő gazdasági élelünk megerősödésének.
— Téves felfogás az, mintha a Nemzetközi Vásár a vidék kereskedelmének meg nem engedeti versenyt támasztott volna, hiszen a vásároknak célja, elsősorbán az, hogy a nagyközönséggel megismertesse és mtgkedvellesse a fejlődő ipar ujabb és ujabb produktumait, továbbá ezekre a produktumokra felblv|a a viszonteladók ügyeiméi, akik azokal forgalomba hozzák és saját kere;-kedö üzleteikben árusítják. Igy ezek a vásár ük közvetve a vidék kereskedelmi éleiére Jelentékeny hatással vannak, mert kétségtelenül fejleaztik a közönség Ízlését és vásárlási kedvéi.
— Ugy tudom, — folyiat\'a a pol-
HETI SOROZAT!
Csikós duplaszéles
(nyersselyem) miiselyemből pengő
csak
Kirschner Már Klluafaruhclzálian
Nagykanizsa, Fö-t 3.
I» sek pénat takarít mag, ha
ayauitatvény-sx«ks«gletit és kBnyvait la fiunk
nyemdéjéban, F6-iit B. alatt rendeli mag.
gármesler — hogy a vásárigazolvány az idén háromszori kedvezményes vidéki utazásra It érvényei. Felhívom ez alktlommal a vásárlálogaló közönség figyelmét Nagykanizsára, melyei a volt déllvtsull vonalon a Bala-tonmellett gyorsvonalon nem egész négy óra leforgása alalt lehet elérni. Kellemet fekvétö, érdeket város, melyet kiválóan szép kertészele, szép parkjainak, régi épületeinek érdekessége, néhány kisebb műemléke (Szt. Hiromság szobor, Inkey sírbolt, barokk-stílben épült templomi) miatt érdemei megtekinteni. Vidéki vonalkozátban it kényelmet, modem szállodái várják az Idegeneket, kik sehol olyan jól és olcsón nem élhetnek, mint Nagykanizsán.
— Nagyon szerencsét gondolal-nsk tartom, hogy a Budapesti Nemzetközi Vásár előnyeiben — legalább közvetve — • vidéki városokai Is részetllan! akarják él a vásár propaganda munkájába bevonják a vidéki városokat is, hogy ezzel növeljék azok idegenforgalmát. Reméljük, hogy az Idegenek, akik a Budapesti Nemzetközi Vásári látogatják, a lövőben meg Is hozzák azt az áldozatot, hogy a vásár rendezősége állal rendelkezésre bociátott eszközök segítségével megismerni törekszenek a magyar vidéket és annak szépségeit.
Filléres húsvéti cípövásárunk páratlan sikerrel folyik!
Reklámáraink: P 6-80, 7*80, 8-80, 980, 11-80, 12-80.
Látogassa meg üzletünket. Vidékr6l kérje sok ábrával ellátott árjegyzékünket.
Nllfiényi Sándor és Fia tlp0áruháza Nagykanizsa, Ffiut 2. (Városházpalota)
1933 Április 9.

PAAl JÓB riportregénye: A Habsburgok trón nélkül
Ahol a Habsburgok vagyonát kezelik
Látogatás az osztrák rokkant-alap igazgatóságánál — Egykor! udvar! hivatalnokok vezetik az elkobzott birtokokat — A jövedelemről senki nem akar és senki nem mer nyilatkozni — Ml történt a Svájcba kivitt ékszerekkel?
Copyright
Az a törvény, amely az osztrák köztársaság javára elkobozta a Habsburgok vagyonát, intézkedett arról is, hogy az elkobozott vagyon jövedelme kizárólag a háború rokkantjainak, hadi özvegyeknek és hadi árváknak a segélyezésére fordítható. Az igy felállított alap autonom és nincs egyik minisztériumnak se alárendelve.
A rokkantalap irodái a Burgban vannak, a volt főudvarnagyi hivatal helyén. A vezérigazgató szobájából a birtokok referenséhez, Mohibacher Károly doktorhoz kerülök. Régi udvari ember. Begombolkozott. Szívesen szolgál felvilágosítással, de nyomban elhallgat, ha megkérdezem, hogy mennyit jövedelmeznek az elkobzott Habsburg-birtokok és mj történik a pénzzel... A főtanácsos ur elmeséli, hogy a 7000 holdas orth-mannesdor/l birtok bérbe van adva egy társaságnak, amelyben erősen érdekeive van a vörös Bécs. Ez a birtok fedezi az egykori császárváros tejszükségielének jelentős részét. A luxenburgi kastélyba-1, amelynek minden talpalattnyi helyét a történelem levegője járja át,
tánciskola van, a Lajta-hegységnél fekvő erdőaégek vadászatát évi 60.000 shillingért Dlehn a német káli-szindikatus vezérigazgatója bérli, aki rendesen repülőgépen érkezik a vadászatokra. Schönbrunnban, a külügy miniszter egykori fogadótermében bár van, a botanikus kertet egy filmgyárnak adták bérbe,
de ez tönkrement és éveken át Rein-hardt tartott előadásokat a híres Schlossbühnén. ő is elkészült...
Schönbrunnban egyebekben épen-ugy bérbe adták a lakásokat, mint a bécsi Burgban, itt főleg politikusok laknak. És Rudolf kertjében ma a ,,Klnderfreude" egyesület sápadt gyermekei játszadoznak...
A rokkantalap csak a birtokokat kezeli, a paloták, színházak, muzeumok a kereskedelmügyi minisztérium hatáskörébe tartoznak, azért, mert ezek deficites költségvetésével nem akarták a rokkantalapot terhelni.
A birtokok, amelyek az úgynevezett családi alaphoz tartoztak, békében is szépen jövedelmeztek. Általában tudott dolog, hogy békében a hétezerholdas orthi birtok fedezte az összes főhercegek apanázsát. Ma? A vezérigazgató ur nem nyilatkozik.
Én azért megtudom, hogy az egykori Habsburg-birtokok jövedelme évről-évre csökken és átlagban soha-
sem haladta meg a 900.000 shillinget. Valamikor ennek a jövedelemnek sokszorosát hajtották a birtokok.
Igaz, hogy a rokkantak száma is évről-évre kevesebb lesz, minden évben százával kerülnek a temetőbe a háború hősi halottainak özvegyei. Tavaly: 400.000 shillinget költöttek hadiárvák nyaraltatására és néhány >ezer család kapott karácsonyi csomagot.
De mégis mi történik a többi pénzzel? A közvélemény erre hiába kiváncsi.
A rózsaszínű gyémánt szerencsétlenséget hoz minden gazdájának
Itt akarok röviden foglalkozni azokkal az ékszerekkel, amiket menekülése alkalmával Zita magával vitt Svájcba és amik « világ sajtóját azóta is annyiszor foglalkoztatták.
Az 191? „márciusában Eckarlsau-ból történt Y lutazáskor ezek az ékszerek már Zürichben voltak. November 2-án, tehát az összeomlás előtt kerültek ki. Gróf Berchtod vitte ki őket. Az ékszerek a királynő magán-vagyonát képezték és közöttük volt Mária Terézia hires diadém ja, több hatalmas értéket reprezentáló gyöngynyakék, a hires rózsaszínű Florentine brilliáns, Erzsébet királyné koronája, gyémántokkal, azután kolli-erek, forgók drágakövekből.
Ugy szól a legenda, hogy minden kor szerencsétlenség éri azt, aki a hires Florentine-t birtokba veszi. Ez a hatalmas gyémánt évszázadokon keresztül átkot, bajt, szerencsétlenséget hozott a gazdáinak.
Amikor Károly a családjával megérkezett Eckartsauból, a drágakövek
már kinn voltak. Ebben az időben tünt fel Zürichben Stelner Brúnó, aki valamikor Ferenc Ferdinánd bizalmát élvezte. Irodatiszt volt a római osztrák-magyar nagykövetségen, mint ilyen látta el a Villa d\'Este házgondnoki tisztét. A szürke hivatalnok a trónörökös protekciója révén a diplomáciai státuszba került. Az összeomlás idején Svájcban tartózkodott és amiSor Károly megérkezett Wardegba, Steiner ur szolgálattételre jelentkezett, öt bizták meg a kivitt ékszerek örizetével és később a tranzakciók lebonyolításává\'. Az ékszereket Bécsben Köchert udvari ékszerész, aki az udvar ékszereit kezelte, hat millió svájci frankra becsülte.
És ezt a mesés értékű ékszertömeget Steiner Brúnó 250.000 frankért zálogosította el egy Perlesco nevü alkalmi részvénytársaságnak, amely akkor alakult Svájcban és amelynek Sondhelmer frankfurti, Bienenfeid párisi ékszerészek és Steiner Brúnó
Lehetővé tesszük Önnek is, hogy divatosan és olcsón öltözködjék.
Vásároljon most ízléses faconu tweed noppe női
szövetruhát crepe de chine gallérral
f> Q\'SOérí.
Aruffáx.
Festik
lakkjkefeéru
legnagyobb választék leszállított árak
Deutsch Sándor cégnél
)(8 Fő-ut 1. Városházzal szemben.
voltak a tágjai. Az osztrák kormány közben vissza akarta szerezni az ékszereket és azt az ajánlatot tette a király bécsi vagyonkezelőjének, hogy amennyiben visszahozzák a Svájcba kivitt ékszereket, kiszolgáltatják a császár részére azt a négy millió svájci frankot, amit az összeomláskor a családi alapok pénztárában találtak.
Ezt az ajánlatot a király nem fogadta el, még pedig elvi okokból, hivatkozva arra, hogy az ékszerekhez az osztrák köztársaságnak semmi köze sincs, ugyanúgy, mint a családi alapok négy milliójához.
Az ékszerekre kapott 250.000 frankból a száműzött család egy darabig mindennapi kiadásait fedezte, a pénzt egyebekben egy Schlegel nevü zürichi bankár kezelte. Egy szép napon aztán ez a Schlegel a király pénzével Kubába siökölt és akkor kiderült, hogy Steiner Brúnó nem elzálogosította, hanem eladta a fejedelmi vagyont érő ékszereket. Az értékük hatvanad részéért.
Steinert letartóztatták, az ékszerészek elten eljárás indult, a perek egy része felmentéssel végződött Párisban, egy másik részében maga a királyi család vonta vissza a feljelentést.
A „Florentine" amely most állítólag az olasz király kincstárában van, szerencsétlenséget hozott negyedik Karolynak is.
Vájjon kinek fog még szerencsétlenséget hozni...
Idölfrfls
A nagykanizsai meteorológiai

figyelő leientétek i Szombaton a hőmérséklet: Reggel 7 órakor +3\'4, délután 7 órakor +7-8, eate 9 órakor -H Ftlhöui: Egéez nap borult égboltozat. StéUrdny: Reggel éi délben északkelet, este keleti szél.
(Éjtxakal rddiójtleniisí A Motoerolé-glol Intézet ielontl eaie lOérekari Változékony, aaia NA várhoté.
VARGA
Leszállított áron Fest Tisztit
Kiváló gallértlsztltás
Horthy Mlklós-ut 8. gyfljtö-telap Hunyadi-utca 19. gyártalap
ZALAI KÖZLÖNY
19*3. április 9
Armuth Sándor és Fia Bazár M8 fillér** cikkel: Játékáruk Háztartási eszközök Edényfélék Üvegáruk HAVAS ÁRUHÁZ Deák-tér 15. HH filléres cikkel: □ háztart. reszelő 2 csésze, aljával Tésztád tál Egy készlet szines tál 4 szines bögre és a kirakatban még látható számos cikk
Bettlheim és Guth a „Vasemberhez" Hí fillére* clkk*l: öntőtvas gyorsforralő □ háztartási reszelő Csiszolt palacsintasütő Alumínium kenyérkosár Qaluskaszaggató Sajtolt szeletsütő Kaufmann Károly Erzsébet-tér 1. HH filléres cikke!: Férfi bőröv Férfi nadrágtartó 2 pár zokni-tartó Börerszény Cellul. borotvatükör Sétapálca
Deutsch Sándor Fő-ut 1. HH fillér** clkk*l: Kézi bartvis Parkett kefe Szőnyegkefe ® Kaufmann Manó Erzsébet-tér 1. hh filléres cikkel: Selyem nyakkendő 4 zsebkendő Férfi divat bőröv Prima nadrágtaitó 1 pár férfi la. makó-zokni 1 „ „ divatharisnya Női divaterszény 1 pár la. zoknitartó
FISCHEK ÉS BAQER FÖ-UT 9. HH filléres cikkel: Hajsütővas Fodrászlámpa Vasalótartó 4 darab kanál Húsverő 2 alumínium tojástartó Alpacca teatojás Zománcozott palacsintasütő MECCZEU UvegKcreskeáés HH filléres cikkel: 2 pár csésze 6 „ feketés csésze Keverő tál Tésztás tál Szendvics-lap 4 drb. desszert-tányér 2 db. mély v. lapos tányér
Fischel könyvkereskedés Horthy Miklós-ut 1. HH filléres cikkel: 5 csom. finom papírszalvéta 5 csom. legfőbb toilette-papir 4 kötet legszebb ifjúsági irat 2 doboz rajzszeg Perlsz és Beck HM filléres cikkei: 1 pár női harisnya 2 „ férfi zókni 1 p. férfi zokul, tartóval együtt 1 pár selymes férfi zokni 1 pár 4-es gyermek zokni 2 db. Ideál csokor 1 pár kézelőgomb 1 erszény 1 fogkefe Heider fogporral 2 Noseda szappan 3 db. la. zsebkendő
88 filléres hetek
a
k a
n

i z s
m
I
b
0
1 t
o k b a
Ultter András HH filléres cikkel: Divat nyakendő Jó minőségű férfi zokni Gyermek- és női pullówer ujja nélküli, fehér színben • teutsch drogéria hh filléres cikkel: 1 csomag pipero szappan (i drb, fürdőszappan 1 üveg (100 g.) kölni víz 3 tubus Stomatin fogpép Telles borotvakészlet (ecsot, tál, rudszappan) 1 üveg («) a.) kölni, locsolóval együtt 1 törhetetlen v. alvó baba 8 db. (cca 1 kg.) mosószappan 1 Olllettc-készíet, pengével í> csomag papírszalvéta Hőrdlszműáruk ős gyermekjátékok nagyon olcsón!
Schless Testvérek Deák-tér 10. * Horthy Miklós-ut 8. HH filléres cikkel: r> csom. toillette papír 5 „ paplr-szalvéta R „ papir-szalv. desszert 4 tekercs krepp-paplr 12 drb. képeslap 200 drb. Kugler-paplr lft drb. szekrény papír 00/50 levélpapír borítékkal \' Ilip UIIidb Elek és Ti HH filléres cikkei: 4 mosogató szivacs 2 teatojás 1 acél szeletsütő 1 tésztareszelő □ vagy Q 1 alumínium bögre 4 tészta kiszúró
Siern J. Kálmán Fti-uí 2. HH filléres cikkei: 2 bögre 2 tányér 4 vizes pohár 1 tál 6 boros pohár Vajda Géza Erzsébet-tér 16. HH filléres cikkel: Palacsintasütő Füszerdoboz Pocsunyeaütö Sajtolt szennHlapát Gyorsforraló Háztartási reszelő 2 alumínium klsbögre Boxer (Jaluskaszaggató 17 m. ruhaszárító
SZABÓ ANTAL HH filléres cikkel: Homokjáték Vizeskanna Boxer Netz-diaboló Kard-karika játék Pengőerszény Szivacs Alumínium csajka „ ivópohár lü Walditi Jűzsef utóda OFEHBECK VlCMOS 8» filléres cikkel: 6 csom. papírszalvéta H csom. paplreziv., desszert fi csom. toliettc-puplr 7 Milliók klínyvo (nagy nlak) 11) nagy Iv erős csorog. papir iskolai irószerkéíftlct: 4 Irón r> toll 1 dotioz ,.szines" 1 tollszár 1 rmiir
szomolányi gyula FÖ-UT 14. HN filléres cikkeimet tekintse meg 88 filléres osztályomban! s Weisz ós Ledofsky Utóda HIRSCHLER TESTVÉREK M8 fillére* clkk.l: 1 pár la. női harisnya 12 drb. szappan 4 „ zsebkendő 2 mappa levélpapír \\ 1 let. Irón
88 filléres hetek
1933 Április 9
ZALAI KÖZLÖNY
Tavaax van...
A rigó vígan fújja a dogo io vkgzetü szavakat. A pacsirta dalol. Ellenben azt a pacsirtát, mely a rádióban Ismételten felhangzott nóta szerint a „fán" zeng, mint ön- és közveszélyes muzsikust, az állatvédő egyesület közbenjöttével i Iker ült ártalmatlanná tenni. Jelenleg a IA-pótmezón ápolják.
Meg lehet érteni a csalódott szerelmes vénembert, aki addig epekedett, addig Ivott, amtg a kántor búcsúztatta el emigyen:
Meghalt a vén Dobál,
Nem volt ó már korai.
Részeges, de jó ember vót,
Ügy meghótt, hogy egy szót se szót.
A kiképző altiszt nagyobb hévvel vezényli a regrutáknak a tlz hátra-arcot, vagy tlz feküdjt 1 Csendőrnek, rendőrnek leblllncselőbb, lekötelezóbb a modora, min! máskor A bíróság belső megelégedéssel utalványozza kl a hónapokra esedékes életjáradékot, sőt az esztendőket ls. Az ügyvéd mosolyogva álUtja kl a költségszámlát. A végrehajtó derűs arccal ■foglalja le a tinót és a berendezést, a végrehajtott megértőbben káromkod k a müvelet láttán.
Tavasz van...
A tavasz Ihlette meg az egykori ifjú alanyi költőt, kinek remekmüvét elrettentő például néhány évtizede azzal közölte a Pesti Hírlap, hogy honorárium nem jár érte. A költemény annyira alanyi, hogy az embernek önkéntelenül a barkás fűzfák jutnak eszébe. Lehet, hogy vannak, akik emlékeznek reá, mindeneset/e érdemes a feledés homályából kiemelni és a halhatatlanságnak átadni.
Áltél Sionett Petrarcától
Enyhült a légszél csaknem már lavaszlag A máskor háborított földtekén. A tévhit agg szivén és gyermekén Tavaszt varázsolt, mini tündéri maszlag.
Hűlt kéjvlrár.yom már fel. nem olvasztlak* tár tünde enyh\' szélt szintén érzek én. Szememből könny csorg végig a zekén Ezúttal ám szüm nem lesz már vlgaszlakk 1
Vészkin nyögel most, szomorú az t_ lövő ta vaukor kél u/ zsenge rügy, i Nem áltél, sőt valódi kikelet.
v, de
Majd akkor oh I f ölenged kebll kérgem Es túl ezernyi bún, ezernyi mérgen Tavaszlok én ls a tavasz felett.
Tavasz van...
Vasárnap délután — mosogatás után Kati szakácsné szive-bakájával a réten hlmporos virágot szed Ilyenkor a hállak kevesebb vacsorát kapnak, a. baka többet, mert ha fordítva történne, ugy méltán felhangzik a szemrehányás: — „ez a te szerelmed, Kati ? r
Tavasszal az alkotó erő nagyobb. Ezért lesz a közigazgatási reform tízkötetes munkájából ezerkötetes könyvtár.
Éjjelenkint a kerítéseken, háztetőkön macskák szerenádja zeng. A nagy ébredéstől süket és vak békát most avatja szerelmének vértanújává o gólya.
Tavasz van... id. Végh Ödön
„Lendval nr" esete BOrzöncén a kacsapecsenyével és az 50 pengővel béleli kabáttal
Nagykanizsa, április 8
Hohl Ferenc 35 éves zalagelsel ember éleiének felét fegyházakban és börtönökben töltötte. A fegyenc-rnha ugy áll rajta, mintha abban született volna. Csalásokért és lopásokért egy iz$n több mint 9 esztendőt töltött ki, egy másik esetben gyujtogatásra való rábírásért 3 év, most csalásért 8 havi börtönbüntetését tölti Sopronban, ahonnan lehozták Nagykanizsára.
Hóhl egy napon beállított Tóth József börzöncei korcsmároshoz, akinek nagy bőbeszédüséggel előadta, hogy ő Lendval Ferenc birtokos, szüksége lenne favágó munkásokra. Közben kacsa pecsenyét rendelt magának és Takács nevü barátjának Is. Mialatt Hohl pompásan hozzálátott a vacsorához, megérkezett 12 favágó, akiket Tóth szerzett. „Lendvai ur" ezeknek ls fizetett bort. Mikor a cech már jól felszaporodott, a korcsmáros felszólította az ismeretlen „Lendvai urat", hogy fizessen. „Lendvai ur" határozott mozdulattal a zsebéhez nyúlt és egy angol politikus hidegvérével megkérdezte Tóth korcsmárost: tudna-e neki 50 pengőt felváltani. Tóth nyújtotta a kezét az 50 pengő után, de „Lendvai ur" erre ugy tett, mintha nagyot halló volna, pedig nem volt más baja, csak egy fillérje sem volt Végül a kabátját adta oda zálogba. Tóth, hogy a vendége mégse menjen egy ingben haza, saját rosszabb kabátját adta rá. „Lendvai ur" azt mondta, hogy majd visszajön és kiváltja a kabátját. Mai napig is várja a kocsmáros...
Hohl aztán elment Szabó István gazdához, akinek előadta, hogy eladta az ökreit 570 pengőért, de a vevő még 65 pengővel tartozik neki. Elment hozzá, meg is kapta ? tartozását, de nagy szerencsétlenség érte a korcsmába, elaludt és ezalatt valaki ellopta a pénzt a kabátjával együtt. Nem mer igy haza menni, mert „ha az édesanyja Igy meglátja, kl tudja mit gondol felőle". Hohl itt Tóthnak nevezte magát. Szabó megsajnálta „Tóthot", akinek a saját kabátját adta kölcsön, mig majd visszaadja neki a kanizsai vásáron. Hohl még egy Ízben próbált igy kabátot szerezni, Szalal molnár-gazdánál ugyanezzel a mesével.
Persze hamar megtudták a károsultak, hogy szélhámosnak estek áldozatul.
A törvényszéki tárgyaláson több mint egy órát tartott „Lendvai ur" bünlajstromának összeállítása.
A bíróság három havi fogházzal büntette a javíthatatlan bűnözőt.
öyomor él bélmaroknál, étvágytalanságnál, szorulásnál, felfúvódásnál, gyomorégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél 1—2 pohár természetes „Ferenc lóuef keserűvíz alaposan kitisztítja az emésztöutakat. Közkórházi jelentésekben olvassuk hogy a Fereac József vizet még a fekvő belegek is nagyon szive<en isszák és általánosan dicsérik. — A Ferenc Jóxief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben kapható.
Húsvéti árleszállítás!
április 9-161 április 15 lg I
88 fillérért: 96 fillérért: Egyéb áraim
l\'/» kg fényezett tIzh 1-30 kg aszaltszllva l>/« kg szllvalz >/« kg dióbél 30 dg csokoládépor 35 dg Bon-cacaó 1U dg pörkölt kávó 5 drb parad. conserv 11 drb oroezhal
li/i kg japán rizs
1 kg. akácméz 3 kg lencse
30 dg mogyoróbél
2 kg vágottborsó.
40 dg emmentháll belf. 30 dg mazsola 2 doboz Staurter-snjt 1 doboz Ovomaltino
1 fahordó oroszhal P 2.80 1 kg Koestlin-keksz P 1.50 V»kg Orlent pótkávé P —.80 I-a téli szalAmi rúd-
vételnél kgja P 4.80 1 kg trappista-sajt P 1.30 1 kg Patna-rlzs P —76 V, kg csokoládé-dara P —.85 1 kg zseralyomorzsa P —.08 1 kg mák P 1.44
Arain ixlyoruan á megjelöli mennyiség vitelére vonatkoznak I
Vicla, Lajos
48-as gyűjtés
A már szinte megszokott eredményességgel és nemcsökkenő áldozatkészséggel folynak be az adományok a 48-as szoboralapra.
A klskanlzsal leventék adománya 12 P. Stelner esredes (Bécs) 10 Schilling, Bokor Manó (Szeged), dr. Bartha István, dr. Schlchtanz István, Szmodlcs József, Schöfl Uezső, dr. Kiss Elemér 5-5 P, m. klr. postahivatal Nagykanlzsi 1. 4 P, Belső JAnos, dr. Beck Rezső, Kálmán Leó. Ixsltner Aladár, Jámbrovlts István, 2-2 P. Lldltt Samu 150 P, Rátkal László. Kustos József. Fata István, Tl-bolt Lajos. Sáfrán Ferenc, Szabollc* József, klelnfeld Ignác, Grá? Béla, Do-hrln Richárd, Friedenthal László. Le-hoczky Lajos, Gödinek György, Csets Lajos 1—1 P, Horváth Mihály, öomogyl Sándor, Tomaslts Gyula 80 - 80 f.. Czu-lek Antal. Krausz József. Tóth József, Beke László, Cslza György 50-\'0 !., Magyar Gyula 20 fillér.
Volkovlcs Zsigmond törzsőrmester gyűjtése 509-60 P. Ebből február és március hóban a következő összegek folytak be: Balogh Péter 5 P. Vojkovlcs Zsigmond törzsőrm., Szűcs János, Zsoldos Gyula. Teutsch Gusztáv 4—4 P, Flscht könyvkereskedő 3 P. Bekő István. Kaloh József. Hosszú György, Egyed Kálmán, Sternberger Gyula. Unger Ullmann Elek, Lusztlg Jenő, Deutsch Adolf. Neu Pál, HofferViktor. Schless Testvérek. Klrsch-ner Mór. Vojkovlcs János. Wollák Jenő. Benedek József.; Bogdán gyógyszerész, Bagladl Béla. Bogáthí JAnos, Stern Gyula 2—2 P. Bojtor József, Halász Imre, Both Ferenc. Révész IaJos. Nóvák Géza, Ko-hajda N.. Kovács József. Vojkovlcs György. Horváth Géza. Horváth József, Loos József l-l P. Tóth István, Be-recky Sándor. Magyar József, Bálint iBtván 50-50 fillér.
6. h. gy. ezred volt tényleges 48-as tagjainak gyűjtéséből oddlgl együttes eredmény: 840-73 P.
Ápoltassa arcbőrét
Dr. Benedlgné Lang Magda
kozmetikai intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, szemölcsök, szőrszálak eltávolítása. DiathermU.
Olcsó bérletrendszer. _ Sakkbajnokság
Nagykanlzia, április 8 Ezen a héten csak két játszma fejeződött be. Nagy érdeklődés előzte meg a Oumllár—dr. Makó döntő jelentőségű játszmát. Qumilár nyerésre állt, de a nagy izgalomban rosszul számított és tisztet vesztett, dr. Makó azonban elnézett egy háromlépéses mattot és Oumilár a játszmával együtt megnyerte a bajnokságot is, amennyiben értékesebb pontokat szerzett eudig, mint a második helyezett Böhm, kinek még erős játszmája is van vissza, dr. Kavács Ring eiler.l győzelmével javított a helyzetén.
Ma vasárnap: dr. Kőnig—Sekulja, Qumilár—Berényi, Plntér-Böhm, HriU —Argent, Vidos—dr. Lichtr qstein elmaradt játszmák kerülnek etdöntésre.
Ia A budapesti áraknál! is alacsonyabb árakért árusítok a húsvéti
f ünnepek alkalmára, hogy a legkevesebb pénzű vevőimnek
• • ls alkalma legyen húsvétra vásárolni.
Árakat nem hirdetek, mert a köztudatban van, hogy a
legolcsóbban árusítok.
Fiirst divatcsarnok.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 8, vasárnap
Rőmtl ktlollkui: Pilmsrom. Protest.i Erhtldt. :tr.: Nizan hó 13.
Városi muzeum és Könyvtlr nyitva csütörtökön ét vttárnap délelölt 10-től 12 óráig.
OydgyazerUrl illeti uolgálat • hdntp-bjin: ■ Fekete Su - gjögysierlll í;6ul 8. si. és t kitktnlEStigydaysitrlir.
Oöifürdö nyitva reggel fi órától ette 6 drilg (héltő, Irerdt, pénlek délután, kedden egéM ntp nőknek).
Áprllla 10, hétfA
Róm. kitollkus: Brekiit Proteitáns: Zsolt, lutelllt: Nlztn. hí 14
— (Nagyheti sorrend a plébánia
templomban) Nagyszerdán délután 4 órakor Jeremiás siralmai. Nagycsütörtökön reggel 9 órakor szenl-mite, délután 4 órakor Jeremiás slralmsl. Nagypénteken reggel 8 órakor kereazlul, 9 órakor csonks-mlse, passió, utolsó böjti szentbeszéd; délután 4 íwteor Jeremiás siralmai, 6 órakor ./enlségel tétel. Nagyszombaton reggel 7 órakor tüzszentelés, a húsvéti gyertya megáldása, szentmise; délután S órakor fellámadáal kormenet. A kormenet utvonalai.- Szent Imre herceg-ulca, Csengery-ul, a Deák-téren lel a felső templomig, onnan a fó-uton vissza a Hotthy Miklós-utón át a kiindulási ponllg. Kérem a testületeket, hogy zászlóik alall a kOzlendó sorrendben sorakozzanak az Oltáriszentség elölt. Az Ollárlazealség után haladnak a hatóságok képviselői, ezek ulán az egyházközség képviselőtestületének tag|ai. Husvit napján reggel 6 ólai mise ulán leaz az ételek megáldása. Plébános.
— (A postáról) Dr. Tholway Zsigmond poalafönök április 12-101 a hó végéig szabadságra utazik. Távollétében helyelleae, Hulttr Qéza felügyelő vezeli a hivatali, aki egyben irodalomköri, dalos éa postás sportügyekben Is helyettesül Tholway főnököt."
=■ Képkiállítás, Fő-ut II.
— EakDvó. Havas Boriska és Grosz László gépészmérnök f. hó 9-én iO\'/é órakor taitják esküvőjüket a nagykanizsai izr. nagytemplomban.
= Férll és női szövetváaárlók már évtizedek óla elismerik Stnger Dlvatámház kelméinek elsőrendű minőségél.
~ Schne/der Magda ebben a szerepében csupa báj és kedvesség.
Cipökűlönlegességek naponta érkeznek az „Ideál" cipőáruházba.
JÓ MUNKÁT
PÁLCSiCS-nái
kapunk. /
Hsó nagykanizsai selyem-, kelne-, ioialfeztő és vegyttaxtltó üzeme FAQzlat s FŐ-UT 7.
— (Vallásos előadás a fehérteremben) Az Oltáregyesület műkedvelő gárdája ma, vaaárnap lél-5 órai kezdettel vallásos lárgyu műsoros előadási rendez a fehérterem-ban. A nagyböjt borongós hangulatához híven ,/t mexlcól hősük" című Olfelvonásos dráma kerül azlnre, amelyet pénteken és szombaton már bemutaltak a kanizsai elemi Iskolák éa leánypolgári növendékeinek. Bevezetőül Klsi Erzsébet szavalt, majd következeti a mindvégig meghaló jelenetekben bővelkedő darab, amelyben Heffer Margll, Varga Mária, Láng Manyi, Horváth Erzsébet Ven-czel Nusi, Heffer Erzsébel, Buza Mária, Varga Ilonka, Horválh Margit, Balogh Karola, Kiss Ella, Man-kovits Gabriella, Popovils József és Horváth Oyörgy csallak megkapó játékukkal könnyeket a hálás kis nézőközönség szemébe.
= Képkiállítás, Fő-ut 11.
«*> Össztánc. Blagusz Elek ma a Cenlrálban Össztáncot tart.
—Tegye kellemessé, otthonossá, lukását, vásároljon torontáli szőnyeget olcsó árak mellett a Schülz-Aruházban.
mm Szivbstsgtknek ét érelmeszesedésben szenvedőknek a természetes .Ftreno láziét"
keserQviz használata könnyű és pontos béimüködést biztosit.
— Képkiállítás, Fő-ut II.
— (A bajai lelsőkereskedel-mlsták Nagykanizsán) A ba|ai felsőkereskedelmi Iskola növendékei Lcgányl Dezső igazgaló ét tanáraik vezetése mellett lanulmányul|ukon szombaton délután Nagykanlzaára érkeztek. A bajaiakat a pályaudvaron Balog Dezső, a felsőkereskedelmi iskola igazgatója fogadia. A növendékek egyebek között felkeresték a Dunámul! Szeszflnomlló gyártelepéi, ahol Vermes Géza Igazgaló szakszerű előadás! tartott a szeszgyár-lásról. A diákok esle Sopronba folylallák útjukat.
— Képkiállítás, Fő-ut II.
— Viharos kacagás * mai mozielö&dáson.
— A városok flimje rendezősége félreértések elketülése végett közli, hogy az lakolal oklaló film-előadásokra beszedett ösazegek visz-szaflzelése semmiféle összefüggésben nincs a városok filmje akcióval, meri ulóbbinak megállapodott dijai okvetlenül bellzelendök.
Slnger olcsó tavaszi vására kellemes meglepetést hoz vevőinek.
— Szőke Szakái hallatlanul mulatságos.
— Képkiállítás, Fő-ut 11.
1983. április 9.
Szenzációs
húsvéti olcsóság
1 drb. óriás csokoládé tojás staniolban M6 fin.
30 dkg. mogyoróbél — 98 fin. 30 dkg. mazsola . — «98 fj|L 1 i/i kg. rizs, fényezett —>98 fill. Számos 98 filléres olcsóság.
Kaufmann és Bien
Erzsébet-tér 18.
A kirakat-tippverseny
eredményét a kereskedő-kongress; ui rendezősége a kővetkezőkben közit: Beérkezeti 216saav8zat. V/lndlschni kalap-kirakatának elsőségére 8 pályázó
tippelt. Ezek kőzUI sorshúzás utján Molnár Lászlóné a szerencséi, aki a kirakatverseny győztesétől a dijat I megkapja.
A tippversenyen legtöbb szavazatot nyertek a kővetkező cégek kirakatai (betűrendben): Adler Miksa, Babits Lajos, Qyenes Lajosné, Kirschner Mór, Melczer üveRkeresk., SchQtz áruház, Szabó Antal, Szabó István.
A régi világhírű magyar gyártmány, a
Tiszaujlaki bajuszpedrő
r.iindenOtt kapható. \\1A
Nagy húsvéti vásár
"t
szenzációs olcsó árakka!
Grünfeld férfiruhaáruházban
Központ Szálló épület.
Legelőkelőbb hazai gyapjú-. szövet-gyár ler a ka t a.
KttltSn mérték utáni osztály.
Óriási választék! Fővárosi nivó!
— Minden ideális nő és férfi húsvétra „Ideál" cipőt visel.
— (A Katii Legényegylet) húsvét héttőjén műsoros háziestet rendez. Az uj rendezőgárda erősen dolgozik, hogy mindenben annyit adjon, mint amennyit tőle joggal elvárnak. A mü»or művészi igényeket igyekszik kielégíteni. A drámai részi Herceg Ferenc .Két ember a bányában" című egy felvonásos színműve és Schless Qyula szavalala töltik kl. Művészi teljesítményt lógnak nyújtani táncukkal: Tasm Rózsa, Btdekovlci Nuíl és Császár Imre, akik már hetek óla gyakorolnak Szabó Ialván vezetése alatt. — A komikumot egy felvonásos bohózat és egy kla jelenei fogják szolgáltatni. Előadás ulán a szokásos, az elmaradhatatlan lánc.
— Tavaszi női kabátokra alkalmas különlegesen szép szöveteit láthatók a Schlltz Áruház kirakataiban.
öregedő egyéneknél, ha az erek
|meazeaednek, Igmándlvnl segíthetnek s évekkel [tovább élhetnek.
Szenzációs olcsó nöi koMtuössr mai napon megkezidöit
Áruinkat filléres haszonnal árusítjuk.
1. széria angol kabát már 14.90-töl II. széria angol kabát már 16.90-töl III. sz;rla angol kabát már l9.&0-(<51
Módit darabokat szintén igen olcsón adjuh. WclííNStí Él FÍIsKPICÍ
1806. április 9.
ZALAI KZLONT
A nehéz gazdasági viszonyokra
való tekintettel
cipőárainkat
■zámoluk ki, hogy
minden vásárolni
szándékozónak
hozzáférhetővé tegyük húsvétra cipő-szükségletének
nálunk való
beszerzését.
Araink a sok közül: Nól trotlór és magassarku cipók P 13 80, 1280, 11-80, (. QA 0-80, 7-80, O 81) Nói bór dlvalcipók P 13 80, 12 80, 11-80, - on 10-80, 9-80, I ÖU Nól lakk éa anlllop divalcipők P 13-80, 12-80, 11-80, 8\'80
Férfi félcipők P 13 80, 12 80, 11-80, _,„„ 9 80, / öU
Qyermekclpók már P 2\'—t«l. Ezeken kivül nagy raktári tarlunk nól-, fért!- éa gyermekcipő különlegességekből stb. Nézze meg kirakatainkat I
IDEÁL
,„„ CIPŐÁRUHÁZ Nagykanizsa, Fő-ut 2
— (Lelkigyakorlat) A leliőtem-plomban április 9, 10 és 11.-én este 7 órakor tartja lelkigyakorlatos beszédeit dr. Vlrtal Frigyes professzor, melyre ezúton hívom meg szeretettel a férfiakat. Ülőhelyről gondoskodtam. PBsptkl biztos.
— JavlttaBBameg, alaki tassa át rddióját a Tranadanubidndl.
— Legdlvatosobó férfiszöveteket olcsó áron Schatznél vásorolhatjuk
(-) Befejező böjtlestjét) tartja a Missziósház vasárnap délután fél 7 órakor. Lukács József hiloktaló mond betzédel, közreműködik Szent Ilona leányklub zenekara. -Héttőn délután fél 8 órakor dr. Vér-lay Frigyéé pécsi teologial lanár .Keresztény nő él a gazdasági világválság\' elmen tart előadási a Missziósházban.
=» Hermann Tblsnlg dupla-vőlegény szerepében utolérhetetlen.
— A legszebb huavétl aján dék: két hét Badenben, a hires Outenbrunn szanatóriumban, ahol évtizedek óta divat eltölteni a tavasz ünnepét Újjászületve érkezik haza, szórakozva gyógyul és pihen. A mai viszonyokhoz mért mérsékelt 4rak. Modern kényelem, legtökéletesebb orvosi berendezések. Világbíró diétás konyha. A legjobb társaság. Szórakozások, Pengőbeflzetée.
A temetőben felakasztotta magát egy keszthelyi öregember
Keszthely, április 8
Pintér Józstf 68 éves keszlhelyl lakos nehéz megélhetési gondokkal küzdőit, Kiment a temetőbe és egy fira felakasztotta magái. Már csak holttestére bukkantak leá. Semmiféle levele! nem hagyott hátra.
Előed meg a negyobb bajt, BAYIR PURGO enyhén hajt, Egéazségnok mit sem árt, Utánzattól uzenvedae kárt.
— (A kiskanlzsai Levente Egyesület) húsvét vasárnap és hétlón 6 órakor l Po-jári Olvasókör színpadán előadja ,A tót leány* dmü népszínművet. Hétfőn az előadás után láncmu\'atság következik. — Április 23-án ugyanez a szorgtlmtt egyesület .A szabadkai diákok\'-l! adja elő.
— Fájotlábuak I Boktsűlyedés és ludlalphajlam megelőzésére él gyógyítására raktáron iarlunk és méret ulán készítünk gyógybetétekei. Mlltényl cipóüzlet.
— Váltóinak u I4sk, változnak az emberek. Gyakran idézik manapság ezt a közmondást, pedig csak részben igaz. Lehot ketoton háború, Amorikábnn elnökváltozás, vagy bármilyen fonton pollükal ée gazdasági esemény — az emberekot mindez nem befolyásolja n rádiózásban. Ha a tél elmúlt éa a szabadban kellemeeebb, akkor kl ahol teheti, erkélyre, tornácra, kósőbb a nyaralóba vagy a strandra víbzI a rádióját. De azért, mert az ldök változnak, eemmtesetro sem válik mog töle, mórt ma már a\' rádiót senklsem nélkülözheti.
A rádió nincs helyhez kötve. Ezt láthatjuk a dinamikus hangszóróval egybeépített 6+1 lámpás 7050-cs Orion rádiónál Is. mórt [Öld és antenna nélkül működik, csupán a hálózatba kelt kapcsolni. Kapható bármely azaküztetben, egyenáramra Is.
— A szezon legszellemesebb v/g-operettje ,Az éjszaka angyala
— Hogyae 41 esy makaraázaa? Indiában néhány száz bennszülött fejedelom uralkodik. Némelyiknek as országa oly ítagy, mint a régi Magyarország. A maharadzsák sok tekintetben már egész modern emberek, de azért rési hagyó mányalkat is megőrzik. As ö életűkről, szokásaikról és nópolkról rendkívül érdekes cikket Irt Baktay Ervin az
Uj lilók" eheti számában. Kovátok: Receptpályázat, Szerkesztői üzenetek. Keresztrejtvény, Oasztronomta, Szépségápolás, Kertészet. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapwt, VI. ker. Andrásey-ut 10.
n Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamalmen-tesen is számiunk. Kopsletn bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Csikós pijsma anyag szép mintákban milselyemből miiere csak 90 fiiitr
Sc&Uixnél.
Értesítés.
Tisztelettel értesítem nagyrabecsüH rendelőimet, hogy külföldi házaimtól megérkeztek a tavaszi és nyári különlegességek;
Kamgarti SohearloMok ... ,mini. UH m Wl Freskó és
úgymint. \'tigTropikál!, valamint a hazai
gyárak legújabb gyárlmányai. Igy módomban áll olcsón és Jól 1.1. rendelőimet klszo\'gálni és a mai viszonyoknak megfelelő részletfizetést nyújtani. m BJIQLAD! BÉLA, férflszeaabé.
angol
MELCZER üvegkereskedés
Szenzációs olcsó húsvéti edény- és üvegáruk árusítása megkezdődött.
A t. vevőközönség a legjobb árut vásárolhatja most a legolcsóbb árakon. (Tömeg éB selejtes árut nem tartok).
Teáa kéazletek ti személyre
gyönyörű mintákban
Téaztás készletek fl axemélyre
10-50, 1450
3 30, 3-90
Sandwlch készletek 8 szem. 8 — 8-50 Csiszolt üveg készletek 8 személyre
boros, vizea vagy likőrös
Sütemény készlet üveg, 6 személyre Teáa caéixe aljával, győnyórfl mintákban párja 6 vizes pohár
Óriási választék minden egyéb cikkben Igen olcsó árakon. Tekinlse meg kirakataimat, látványosság I
P 1550
V 5-96
n 2-10
r> 3-66
V 2-90
n 2 —
V —•45
n —•90
Hallói Hallói Figyelem!
Aki éven át megbízható, eUSrendü. zsíros, érett, llatrd marka. keaj.- ée •eriéekoet éa klssulyu keavéti miit
akar venni, az jöjjön hozzám a
piacra beváaárolat. Jelszavam a régi:
UfeluébUrt ■ leijeik árat .4*1
Tlut«i>tt«l
8M0N ISrVÁN haoU. í, mu.im
13*4 m.M.r ■ piacon, kSi.l .h.l.i moll»tt
SPORTÉLET
Ma bajnoki futbailmérközést játszik az NTE a Oombovárl VOOE-val
Nagykanizsa, áprtll. s
Csonka fordulót játszinak ma a kerület csapatai. Délnyugat válogatott futballcsapata Köiépmagyaror-szág válogatottja ellen játszik Pécsett, Igy Nagykanizsán az április 24-re Dombovárra kisorsolt éa a mai napra előrehozott mérkőzés kerül lejátszásra Nagyatádon pedig az elmaradt KPAC mérkőzést játszák le. A\'. NTE anyagi áldozatok ári* Is átvette a dombóváriaktól a pályaválasztól Jogot, hogy az állandóan növekedőben levő sportközönségének kedveskedhessen.
Mindkét csapat jelenleg formája tetőfokán áll, Igy nagyon nehéz a győztest megjósolni, Annyi azonban bizonyos, hogy Izgalmas, szép mérkőzésre van kilátás.
A mérkőzés délután fél 5 érakor kezdődik a Zrínyi pályán. Előtte fél 3 órakor a Zrínyi 1. csapata barátságos mérkőzési Játszik az Ékszeréu levente csapattal.
A Spltier-seríegre szépen folynak az adományok. Ujabban Rácz Tibor, Freisllnger Ágoston, Krauaz Albeit, Baumgarten Ignác és Szöllósl Pál dr. *—t pengőt, Hlrtchler István éa Sebless László I—1 pengőt küldtek a szerkesztőségbe.
Felkéri a Levente Labdarugó Szakosztály Nagykanizsa sportközön-ségét, hogy a serleg megvételéhei hozzájárulni szíveskedjék. Adományokat a szerkesztőségbe kérjük.
(Csász a délnyugati válogatottban) Ms Pécsei! Délnyugatmagyar-ország Középmagyarország ellen játszik válogatott fulballmérközéat. — Htbrony István délnyugati szövetségi kapitány a kaposvári NTE— KPAC mérkőzésen látott formák alspján (ugyanis Hebrony vezette a mérkőzési) Csász, Farkas, Rttter és EngelUller NTE jálékosoka! kombinálta a válogatottba. Dezső, az NTE Intézője kérte a szöv. kipilányt, bogy nélkülözze ezen a mérkőzésen sz NTE játékosokat, mert a mai napra előrehozta az NTE a VOOE bajnoki mérkőzést. — Ennek dacára Császt és Farkast jelölte a válogatottba. Értesülésünk szerint Farkas JeUUsét elkerült telefon ut/án hatálytalanítani, igy csupán Csász játszik a válogatottban, Farkas pedig az NTE izIneK, ben a VOOE ellen.
02893898
ZALAI KÖZLÖNY
1933. április 9.
Közgazdaság
Megfellebbezték a Walkóék elleni csődnyltást
A törvényszék Által Walkóék ellen megnyílóit csödöl többen is megfellebbezek, ugy, hogy a kérdéssel még a tábla log foglalkozni.
Zürichi zárlat Pária 20-36\'/a, London IVTO"/., "."vork SI7 7B, Brüaael 7225, Mll.no 26-48\'/!. Madrid 43 t»i Amsterdam 208W/Z. Berlin 130 3), Wien 72 91, Szótla 3-75, Prága 15 41, Vsrsö 5605, Budspeit —•-, Btlgrád «95, Bukarest 306.
TiraáaytŐJidi
Huta Uauv. 76-01 13-1)5-1410, 77-ea 14-20-14-40, 78-as 14 40—14 55, 7»-«8 14Ü0—14-75, 80-as 14-75—14 90, dur.Sn. tull 76-os 13-25—1335,77-es 1340-13-50, 78-as 13-55—13-65. T9-es 1375-13 85. 80-as 13 85-14 00, rozs 7 IO-7W Uk. árps 8-40- 860, zab 800- 820, lengett 005-675, korpa 590-6-00.
á Jeazell Bask áeilia-árloiyamal
valutAk Angolt. 1950-1990 Belga Ir. 79-16-7974 Ceenk. 16-91-17 01 DAnk. 86-60-87 80 Dinár 7-50-8 UO Uollát 57050-573\'50 rrandat. 22-30-22-50 Holl. 230 20-23160 Zloty 6420-64-70 IM 340-3-44
Lsva 395-425 Ura 2900-3020 Márta 135-70-136-60 Norvég 9960-100 60
Paasta —■---
Schlll. -----
Svájcit. 11060-111-40 Svádk.102 80-103 80
DEVIZÁK Amst. 230 40-231 60 Belgrád 800-8-40 Berlin 135 60-13660 Brüss.1 79-26*79-74 Buksrest 3-41-3-43 Kopenh. 86 80 87 89 London 1950-19-64
Madrid -
Milano 3000-30-18 Nswy, 571-00-574-00 Oszló 99811-100-60 Pária 22-33-22-47 Prága I6H0-17D1 Szófia 400-4-27 Stoekh.103 00-103-80 Varsó 6430-64-70 Wien -•-—•-ZBricb 11080-111-40
Wien clearlng árfolyama r 80.454.
Klad|s a laptulajdonol Közgazdasági Rt. Out.nb.ru Nyomda ti DtlzaUI Lapkiadó Vállalati Nagykanizsán. Felelés kiadó: Zslal Károly. Interurbán telefon: Nagykanlzaa 78. azám.
APRÓHIRDETÉSEK
Takarmányrépa ét róxaabur-
ganya Nagykanizsán háznál kapható. Clm ■ kiadóban. 1232
Ovaaaamanhálatokat legolcsóbban végei Stern üveges, Városházpalota. Telefon 196.
Autórugók készllésót, hintó olajtass-galyak nádolá»at garancia mellett vállalom. Bazsó uWda, Tflcheit Lajoa kocsi-kováca. 1253
Húsvétra már moai i~andkl»M — váaáralhat. Kesztyűk, harisnyák stb. Kaufmann Manó Nagykanizsa.
Bxlatáthayaxléa miatt raktáiimat mályan laasállltott átban bocsátom a n. é közönség rendelkezésére. Arnn^Ai, Baxár-udwar.
Egy vagy kátaxobáa lakást keresek,
lehetőlegaa város belterületén. Címeket a kiadóba kérem__>249
Oxlatbalylaóg berendezéssel járás-székhelyen textil, vegyeskereskedés, vagy magyarszabónak alkalmas, járásbírósággal szemben azonnal kiadó, Clm a kiadóhivatalban. ____\'245
Fagywarállvánv, villanylámpák eladók Csengerv u. 3b., Kótol. 1244
Oraa esxobo, a város kOzepén, csendes hásban, esetleg konybaháoxnálat-
tal kiadó. Bármikor elfoglalható. Rozgo-
nyi utca 19. _ _
Boccmleder pa otában modern utcai lakás és üzlethelyiség, dr. Szekeres-háaban több lakás, C*ngery-ut 13. és Zrtnyl utca 6. sz. alatti haxban több lakás és mühelv kiadó. K52
Kétszobás mngánháx kerttel, gazda-aágl épületekkel máj ts 1-ie kiadó. Bőveb bet Templom-tér 6. j 12C4
ebédlő ts Úté, ónémet faragott ke-méoyla aladó Horválh, Csengery-ut 17. !., d u. 1—2 lg megtekinthető. 1223
Egyszobás konyhás utcai lakás és egy kétszobás udvari lakás május l-re kiadó Magyar utca 43. 1236
HálO- és ebéülöbutuiok kifogástalan álla polban aladók Batthyány-u. 3^ 1243
Satyam éa *lórharlBnyn, zokni, zokerli, kesztyű, Ing, nyakkondő, gyermek-és házlclpő legolcsóbban, 1 pár mosó selyemharisnya és 1 drb. nól kéxitáaka egyült összesen P 2-EO-ért kspható Perlsi Vilmos .Elefánt" divatáru üzletében, az adóhivatallal szemben. _j27&
Két- és háromszobás lakások kiadók.
Bővebbet Relchenfeid husüzlet, Erzsébet-tér^_____-\'271
Keresek kimondott vendéglői axakáoa-nS« május l-re és egy "gyes mlnda-naat április 15-re. Cim a kiadóban 1269
Eladó Kiskanlxsán. Szepeineki-utca 36. sz. alatti kétszobás hás 367 L] 01 tel ken kevés készpénzzel és törlesztéses kölcsönnel. Clm a kiadóban. 1268
POGÁNYVARI
uradalmi fajboraim kaphatók llterenklnt már 80 fillérért. Legkisebb tétel 25 liter. GR0B8 KAROLY földbirtokos mi Batthvány-utca 26 szám.
Prlvátpónx diszkrétén csakis biztos helyre, vagy ékszerre. Clm a kiadóban. 1021
EomáT^eeon, a vasútállomástól
500 métei ■>•■•■.i, ujonnsn épült kélszobás-konyhás la»as hozzátartozókkal, 300 D-Ö) telekkel együtt aladó. Bővebbet Koinár-városon, Marton ácsmesternél. 1219
Udvari kátaxnbás lakás májas l-re
kiadó Hunyadi-utca 20. -1178
Fónykópaxfaóp és fényképészeti cikkek l8X24-es, bútorok, konyhs és há -tartási felszerelés eladók. Csengeiy-ut 12 Kauffmann. 1329
Vaaxak fiókos fűszeres stelázsit 2-0 cm. széleset. Eladok használt üzleti tra-gácsot. Mezrlcsky. -13v2
Jókarban levő hathengeres Essex autó Jutányosán elsdó. Cirn a kiadóban. 1305
KB Iónba Jóratsa báromszobás utcai és háromszobás udvari lakások május l-re kiadók Deák-tér 6. 1306
Balatonmárián dr. Szlgethy-üdülő körüli és pécsi telepi vlllalelkek Ju ányos áron eladók. Felvilágosítást dr. Hoch ügyvéd ad. 1305
Háromaxobátt, előszobás lakis mel lékhelyiségekkel május l-re kiadó Eötvöfi-tér 24. ■ -1202
Kiadó egy üzlethelyiség Király-utca i9. Bővebbet Erzsébettér l.Zwdgnél. -1291
Város baltarftlatán 2 szoba-konyha esetleg szép kerttel kiadó. Bővebbet dr. Etlényl Oéaa ügyvédnél. 1269
Egy műhelynek alkalmas helyiség azon-nalra is kladá Erzsébettér II. ss. házban. Bővebbet Sugár-nt 2J. -1301
Kótaxobó* előszobás, vlzvezetékes lakás kiadó József fóherceg-ut 68/a. 31
Hóraiwxnbóa féltaái
megvehető. Hunyadl.u. 22.
háromezerrel -1361
Jó hagadfl aladó Csengery-ut
Vasút közelében adómentes nj I adó. Clm a kiadóban.
ím el--1278
Kiadó egyszobás l-re Magyar-utca 71.
utcai lakán Július -1290
EmelelI utcai háromszobás modern, parkettás lakás május l-re kiadó Eötvöstér 30,_____-1237
Magblxaató takarítónőt keresek
Oyár utca 37. _ \'293
Fekete xangora ér ónémet ebédW K lányosan eladó. Sugár-ut 14., 1. 3. 1192
Kiadó három egyszobás lakás konyhával és 1 egyszobás lakás konyha nélkül május l -re. Bővebbet Sugár-ut 41/b. 3d
Arpád-utca 16. számú" báx saabadkéx bői eludó. Bővebbet ugyanott -1317
Egy Língel-féle abódlfl, 3X« méteres axr-.lraaaxónyag eladó Kinizsi utca <3.
-649
Csengery-utca 7. sz. alatt elsőemeleti siógyaxobóa lakás fürdőszobával augusztus l-re kiadó. Bővebbet dr. Rapoch übv védi irodájában. -1012
Horthy Mlklóa-ut 23. ax. lakó-
háx 1 ötszobás lakással éa több mühety-lyel azonnal bérbeadó, esetleg eladó. Érdeklődni lehet a Néptakarékpénztárnál. 1312
Rnha és függöny tlaxtitóat vállalok Jutányos árban Erzsébet tér 18., Hercegné^
K\'ndó egy szép ebédlőkredenc fehér márvánnyal, egy nagy tükör és egy ágv Erzsébet tér 13 , ajtó 4. 18. -1313
Literes és félliteres Bvagakat minden mennyiségben vesiBnk Teutsch ^^
Egy Jókarban levő aynrnaabkaoal
eladó. Megtekinthető d. e. 10-12-lg Főút 10. II. lépcsőház. -1»15
Rügyfakadás előtt egy héttel:
100 liter vízben feloldva 3 kgr. „Solbár* oldattal.
Rügyfakadás éa virágzás közóttl Időben: alma-, körte- és szllvafákat.
Lombfakadáskor: ineggy- éa cseresznyefákat. Szlromhulláskor: őszibarackfákat 100 liter vizben feloldva 1 kgr. „Solbár\' és i s kgr. „Pronikol" oldattal. Hernyóenyvgyürüket most már
sfirgősen fel kell rakni. Sebhelyek és a vágott felületek „Almola" vagy „Pomrinnal" kenendók be. Melegágyakban a lótetfl ,ArvaIIn"-nal irtható.
Fenti védőszerek, oltóviasz beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zaák, növényvédelmi
szerük keresksdáaálwn Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
(A bíróság mellett)
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7005/1933^
Versenytárgyalási hirdetmény.
A vágóhídon f. évi április hó
1 -tői szeptember hó 30-ig össze-gyülemlő trágyát f. évi április hó 11-én d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1933. évi április hó 6-án.
1K4 Polgármester.
1 mindenki n helyt kereskedőknél éa tptuosoknái szeresse be I
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6893\'1933.
árverési hirdetmény.
Folyó hó 12-én délelőtt 10 órakor a vásártér mérlegházánál egy hízott bikát eladok.
Nagykanizsa, 1933. évi április 5-én.
Polgármester.
LINÓLEUM
a legszebb huivéll ajándék P 2*00 métere
Hirsch és Szegő
Árverési hirdetmény.
Nagykanizsán Zrinyi Miklói-utca 13. szám alatt lévő garageban 1933. évi április hó 11. napjának d. e. 11 órájára kltttzötl nyilvános árverésen vb. Klsfaludl és Krauiz nagykanizsai bej. cég csődtömegéhez tarlozó egy darab Nasch gyártmányú, halhenge-tes siemélysutó és mintegy 60 méter különboiö szinti georgetle anyag a legtöbbet ígérőnek kéMpénillzelés ellenében eladalik. im
kapható
Erzsébet királyné szálló
Budupesi, IV., Enilem-utoa B.
(A Belváros központjában).
60 éve a fővárosi és vidéki uri középosztály találkozóhelye. — 100 modern kényelmes szoba. Az étterem ée k*váháxt»n cl«áis*»ene.
Leszállított árak! Az Krziábet-plnc* a főváros legszebb sörözője. 0*11 •■•alrál 14-es (vagy 44 ée 75-üs) Villámot.
Szabó lmr» iula|donos.
1933. Iprilli 9
ZALAI KÖZLÖNY
IJ
„Olcsónk vagyunk, mert lók vagyunk."
Telepes rádiókészüléket
olcsón, szakszerűen épitünk át
T rl h" DT rádióvá!
rantaanUDia Kl. Ci.gery.ut6. Telefon: 4-13.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Ipartestület a tulajdonát képező Deák-tér 14. u. alatti székházát, valamint a Horthy Miklós ul 31. sz. alatti ingatlanát eladja,
Zárt Írásbeli ajánlatok folyó hó 29-lg nyújtandók be ai Ipailesttl-lelhez. iszs
Az IpartealDbt elnöksége.
Nagykapizsa megyei várus polgármesterétől.
6874/1933.
Hirdetmény.
A mezőgazdaságról és mezőrendörségről Szóló 1894. XII. t.-c. 50. §-a szerint minden birtokos a fák rügyeinek faka-dása előtt köteles gyümölcs- és egyéb fáit és bokrait a belsőségekben, majorokban, gyümölcsösökben a kártékony hernyóktól, illetve hcrnyófészkektől és lepketojásoktól megtisztítani és az összegyűjtött hernyókat, hernyófészkeket és lepketojásokat elégetni.
Köteles azonkívül minden birtokos a későbben mutatkozó hernyókat is minden módon pusztítani.
Aki pedig az irtást a birtokán elmulasztja, az 1894. évi XII. t.-c. 95. §-nak k. pontja értelmében kihágást követ, el és a kiszabandó büntetésen felül a polgármester fogja az irtást az illető költségére elvégeztetni.
Nagykanizsa, 1933. évi április
!i?, 3~án\' Polgármester.
Nagykanizsa megy/ti város polgármesterétől.
6682/1933.
Hirdetmény.
Özv. Heinrich Lajosné nagykanizsai lakos tulajdonát kéjjező, a Juda dűlőben fekvő s a Principális csatornára., dülőző ingatlanon vert gyalogút tilalmát az 1894. évi XII. t.-c. 42. §-a alapján ezennel közhírré teszem.
F.zen az ingatlanon vert gyalogút használata az 1894, évi XII. t.-c. 95. §. f. pontja alapján kihágást képez és 600 pengőig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő.
Nagykanizsa, 1933. április hó 4-én.
IM Polgármester.
Zsák, zsineg
kárpitos cikkek
legnagyobb választék legolcsóbb árak
Deutsch Sándor c^néi
">" Fő-ut 1. Városházzal szemben.
Pályázati hirdetmény.
A Nagykanizsai Ipartestület a megvásárolt Polgári Egylet vendéglő helyiségeit bérbe adta.
Pályázati leltélelek az Ipartestület irodájában a hivatalos órák . alatt beszerezhetők. w
Az Ipartestület elnöksége.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7710/1933.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 13-án d. e. 9 órakor az alsőerdei felső lesháznál cca. 500 ürm. bükkmühasábfát árverésen eladok.
Nagykanizsa, 1933. évi április hó 8-án.
IJ01 Polgármester.
Üzletváltozás
miatt raktáron lévő maradék árut olcsón árusítom
LICHTSCHEINDl PÁl
vaakaraakedS NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT
Felhívás.
A „Városok Filmje" jővőheti felvételeiben csak azok vehetnek részt, akik az utalványaikat átveszik, ezért kérem, szíveskedjenek azok átvétele végett a Városi Mozgó irodájában jelentkezni.
Akik a filmre feliratkoztak, azoknak a megállapított összeget minden körülmények között meg kell fizetnlök, kívánatos tehát, hogy az utalványokat átvegyék, mert enélkül a filmfelvételeken részt nem vehetnek.
A „Városok Filmje" rendeaíjo.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől. ^
6640/1933.
Arlejtési hirdetmény.
A rendkívüli vágásban kiteí-melt cca. 300 ürm. bükkhasíb Nagykanizsa területére való szállítását és 4—500 tm\'tölgyrönk fuvarozását, továbbá Nagy-récse állomásra való bevagonl-rozását folyó hó II-én d. e.í) órakor a város erdőhivatalában megtartandó árlejtés utján vállalatba adom. Nagykanizsa, 1933. évi ápriljp
6"án\' Polgármester.
NaiykaaUiaiimi Utiku fíllilat
MENETRENDJE
érvényes 1932. október 2-tfll

Vaiutállomáira Erzsébet-térre
430
B« Jt
7-to 820 a a c
11-11 12»° , * a a x
13 26 14 M 15 50 17 2S 18 05 19 »0 22>0 1 S 1 J 4 4 N e * >
2320
23 8° /

ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű vevőközönséget, hogy raktáron tartom az összes kivitelű sírköveket
múriiúnyból, gránitból, termő- és műkőből.
Továbbá sírbolt, sirkeret építését és javítását, ,,,, betüvésést és aranyozási szakszerűen és olcsón vállalom. Kérem a nagyérdemű közönség további szíves pártfogását. Hazafias tisztelettel
KOVÁCS JÓZSEF KŐFARAGÓ-MESTER
NAGYKANIZSA, Király-utca 33. ur. alatt. Q
ZALAI KÖZLÖNY
1983. ápriüa »
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a
legolcsóbban a legjobbat
vásárolhat.
Nagykanizsa Sopron Szombathely Békéscsaba
Horthy MlklAa irt
Kedwezfi fizetési feltételekI Dijtalan szállítási
Recamierek garantált jó minőségben már P IBO-tfll. Modern, kényelmes fotelek 73 P-töl.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4517/1933
Tárgy: Diftéria ellen oltóanyag beszerzése.
Fehivás.
A ír. kif. Belügyminiszter Ur 209.300/1933. B. M. sz. rendeletében a diftéria elleni csoportos védőoltások alkalmazását ajánlotta oly helyeken, hol a diftéria (gyakran lép fel a gyermekek között. Az utóbbi Ivekben városunkban is a diftéria számos esete fordult elő, ezen okból szükségesnek tartottam városunkban is ezen rendelet végrehajtását elrendelni. Ennélfogva felhívom a szülőket, hogy 2—6 éves gyermekeiket folyó évi április hó 9-én, április hó 30-án és május hó 14-én a városi tiszti "orvosok által a Rozgonyi-utcai állami elemi iskola tornatermében tartandó védőoltásban részesítsék, mert a háromszor védoltott gyermekek közül 90 százalékkal kevesebb gyermek betegszik meg ezen súlyos fertőző betegségben.
A védőoltások a városi tiszti orvosok által díjtalanul végeztetnek.
Nagykanizsa, 1933. március hó 20-án.
Polgármester.
ZSINEG-ZSÁK S
lagolosAbbais
Nagykanizsaiak talAlkaaóhatr* u
István király Szálloda
Budapaat, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árit mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20°/o engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telelonoi szobák. Teljel komfort. A szállodában étterem, kávéház és amertcan bar
Fizessen el6
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
a Rádióéleire
Előfizetési ár: 1 évre P 10\'->/z évre 5 50 pengő, \'/< évre 2 80 pengő, 1 hóra P 1-s-
K1ADÓ HIVATAL:
Budapest, IV., Károly klrály-ut 10.
11549/931. B. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások felében lefoglal! ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56—58. S-ai értelmében eszkózlendí nyilvános eiárverelésérói. A végrehajtást szenvedó neve: Szegó Mór. Lskása: EótvOs-téi 2. Az elsó árverés helye: EOIvös-tér 2.
Az elsó árverés ideje (nap él és óra): 1933. április 21-én d. e. 9 óra.
A második árverés helye: EűtvOs-tér 2.
A második árverés ideje (nap és óra): 1933. május 1-én d. e 9 óra. A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként: 1 drb. pénzszekrény zOld 80 P, I drb. kis pénzszekrény 30 P, 1 drb. személyautó 667-503 600 P, 1 drb. Ford-traktor 1600 P, 1 drb. száriépö 120 P, 1 drb. "Ivógáz-motor 400 P, 1 drb. írógép 160 P.
Árverési talUtslsk.
1. Az elsó árverésen «z egy" in«lia" sok csak akkor fogtuk etsdatnl, h« ■ becsértéknek legalább Ttáromnagyed része
tfértetik. . „ „
1. A második árvatésen azonbaa u Ingóságok a becsérték hlromttegyedén aw Is, a legtöbbet Igérének mindenesetre eladatnak. j
t^*v«t?t!t<Íttír5todón a^tortslut\'** és ai esetleges ténylUésl adó Is.
Nagykanhsa, 1933 évi március hó 30 oapjén.
Lehoczky Lajos s. k.
v. végrehallé.
(Uutroiyazslk!«»«».
NyomitoU > Uptutsldonos KOiganlaság. K.-T. Qulenbcrg Nyomda is Délzstal Lapldadó Vállalat. könyvnyomdádban NigvkinUaiu. (íslelós Uiletvezeti; Zalai KAroly.)
71. évfolyam 82. uám
Nagykanizsa, 1933. április II, kedd
Ara 14 HM\'
zalai közlöny
iMfknitfeJg éa kiadóhivatal; l\'óut 5. uim. Megjelenik mlndea reggel, héttő kivételével
politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajou
ElófUetéal ára: egy hóra » pengő SO Iliiét Sierkeutőaégl éa kiadóblvatall telelőn: 78.
Mussolini a ,.A revízió útban wani"
A francia javaslat követeli a békeszerződétek megóvását
Ixjndun, április 10 A ,Mornlng Posl\' Mussolini cikkéi közli a klsánlántról. Mussolini kifeji!, hogy a kisantant államait eddig csak a zsákmány megtartásának negatív politikája fűzte Össze, most aionban u| szerződéssel nagy hűhóval mint Olödlk nagyhatalom aksmsk feltűnni, politikai szerzédé-iík azonban még ntm ettgendó uj nagyhatatom megteremtésére. Az uj egyezmény IScél|a a békerevlzló ellenzése. Evégett állanak a klsanlsnl államok fegyverben, pedig a revízió útban van, mert a világ tartós békét kíván és ént, hogy kívánsága meddó maradna, ha a békét nem kíséri az Igazság. A revízió ellenséget a népszövetségi szellemnek Is ellenségei és ha a népszövetség nem
mer a revízió kérdésében kelló erővel és a szükséges óvatossággal szembe nézni, sorsa megpecsételődik.
Pária, április 10 A köztársaság elnökének elnökleté-él ma délben államtanács voll, amelyen elsősorban pz Időszerű kül-polltlksl kérdéseket lárgysllák. Da-ladler miniszterelnök kOzOlte, hogy sz Egyesüli Államok elnOks meghívói kitiltott a világgazdasági érté kezlel előzetes megbeszélése céljából Washingtonban tartandó tsnácc-koiásrs. A tanács Hertot t blzla meg, hogy Franciaországot képvlsel|e a tárgyaláson. Ezután hozzájárult a négyhatalmi egyezmény ügyében előterjesztendő francia emléklralhoz. Az Iratot azonnal eljuttatták a londoni francia nagykövetnek, aki még
ma délulán átnyújtja az aogol, Illetve az olasz kormánynak.
l\'A/ls, április 10 (É/szakal telefon/eteniés) Hétlön délelőtt az államtanács jóváhagyta, az olasz- angol javaslatokra válaszkép előterjesztendő francls emlék-Iralnsk és az ehhez fűzött |avasls-toknak végleges szövegéi. A francia javaslat a nyugati halalmak megértésének és őszinte közeledésének szellemében készüli, de szükségesnek véli a NépszOvelség hatáskörének fenntartását és a békeszerződések megóvását. A francia kormány sulyl helyez arra, hogy a békeszerződések clkkelyeil egyűilesen hajtsák végre. A javaslatokat még hétfőn eljuttatták az érdekeli kormányokhoz.
t.w.n.nnrawawwsVi*i*il*i\'i*i* .....................................
Frontharcos zsidó ügyvédekre, hősihalottak hozzátartozóira nem vonatkozik a nnmerns clausns Németországban
Berlin, április 10
(Woltf) A birodalmi kormány a következő törvényt tetle közzé :
A tisztviselői ksr újjászervezéséről szóló április 7-lki törvény értelmében az drja-származdsunak nem tekinthető ügyvédektől a gyakorlat engedélyezését 1933. szeptember 30 lg vissza lehet vonni. Ez az intézkedés nem érvényes olyan ügyvédekre, akik már 1914. augusztus 1. előtt kaplak működési engedélyi, v»gy azokra, kik a világháborúban Németország és szOvetságeset harcvonalában küldőitek, vagy akiknek atyjuk, vagy fiuk elesett a világháborúban. Az ügyvédi gyakorlat
engedélyezéséből Iri kell zárni minden olysn egyéni, áld kommunista szellemben lejtett ki tevékenységet. Az ilyennek már kiadóit engedélyéi vlsszs kell vonni.
Hónra, április 7
(Wolff) Ooering birodalmi miniszter ma délben alig 3 és fél órai repülés után Münchenből jövet Ró mába érkezeit. Egész utón maga ült a hároinmotoros Junkers-gép kormányánál. A rendkívül szívélyes üdvözlés után üoerlng Balbo légügyi miniszter kíséretében 5 hesseni herceg villájába meni, akinek egész római Isrlózkodása alall vendége les:.
Papin helyettes kancellár ma dél-
ben máslélórás megbeszélésl folytatott Pactlll bíboros államtitkárral. GSrtng megérkezett, Dolfnst holnap érkezik Rómába
Réca, április 10 (Éjszakai telefonjelentés) Dolfuss szövetségi kancellár ma, kedden reggel repülőgépen Rómába utazik, ahol résztvesz a vatikáni húsvéti szerlírlásokon, egyultal meglátogatja Muscolini miniszterelnököt.
K6ma, áprllia 10 (Éjszskal telefonjelentés) Mussolini miniszterelnök héllöii fogadia Papén alkanccllárt, akivel egy óra hosszat tanácskozott.
Peking megszállása előtt
Európa és Távolkelct közt megszűnt a kereskedelmi iorgalom
London, április 1U Csang-Csunban, Mandzsúria 16-városában vssárnap az a hlr terjedt el, hogy a japán lovasság elérte a Pekingtől 140 kllómélernylre levő Csl várost. Politikai körökben biztosra veszik, hogy a Japán és mandzsu csapatok talán már néhány nap alatt megszállják Pekinget.
A Reuter Iroda jelenti DalrenbOl Illetékes mandzsu részről hivstalos rendeletet lellek közzé, mely szerinl Cslngaut, mint 5-tk tartományt Mandzsukuo államhoz csatolják.
Európa és Távolkelet közt a közvetlen kereskedelmi forgalom megszakadt. A mandzsu halóságok ugyanis elrendelték, hogy Mandzsuin
el kell szigelelni és Ilyen módon Szovjetoroszországtői az utlevélügyek, a vámigazgatás és egyéb határmenti ügyek elintézését el kell venni. A kereskedelmi forgalom megszakításáról szóló rendeletet lennlarlják mindaddig, mig az ellentéteket oly módon nem rendezik, hogy kielégítik a mandzsu államot.
Főként bírósági és ügyvédi kérdések rendezése szerepel a magyar törvényhozás következő idei programjában
Budapest, április 10 A képviselőház a husvéll szünel ulán a költségvetés lárgyalásával loglelkoiik. Jól értesüli helyen közölték, hogy a kormány ebben az évben még több törvényjavaslattal kívánja foglalkoztatni a Házat. Ezek közölt szerepel az összeférhetetlenségről szóló javaslat, amelyet a felsőház bizonyos tnódosllásokkal visszaküldőit a képviselőháznak, továbbá
vidéki járásbíróságoknak a törvényszékkel való egyesítéséről, a
királyi Ítélőtáblák és királyi ügyészek státusáról ttm 1920: XX. l.-c, kiegészítésekről, a földblrtoknndizés befejezésére vonalkozó rendelkezések kiegészítéséről, az ügyvédi kamarák szervezetére vonalkozó egyes rendelkezésekről, az országol ügyvédi gyám- és nyugdíjintézetről szóló törvények módosításáról, a
vagyontalansági eskü feltéleleinek és jóul kihalásainak alkalmazásáról, a váltójogról, a zugilásiatrót és a polgári törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat. Ezenkívül lobb rendeletet is bociál ki a kormány ebben az évben, Igy a törvénykezés! szünidőről, a |áráíbiró-ság hatásköre tekintetében megalapítóit értékhatár leszállításáról, az ügyvédi kamara fegyelmi I óságá-
nak szervezeti módosításáról, a közjegyzői nyugdíjszabályzat módosításáról, a külföldi vonatkozású pénztartozással kapcsolatos bírói sza-bályzat megállapításáról, a magánalkalmazottak nyugdíjigényeinek rendezéséről csőd esetén és végül a mezőgazdasági kényszeregyezségrll szóló rendeletet.
Verekedés a román parlamentben
(Éjszakai telefonjelentés) A román parlament bélföl ülésén Lupu képviselő a Skoda-ügyben lobb tábornok levelét Ismertette, akik helyeslik par-lamenli felszólalását ebben az ügyben. Solomon kormányplrti képviselő panamaváddal illette Lupul, akinek hlvel erre megtámadták a szónokot. A kormánypárti és Lupu-párti kép viselők olyan parázs verekedést rendeztek, hogy az elnök alig tudta helyreállítani a rendet.
Megtalálták az Acron parancsnokának holttestét
Newyork, április 10 Az Acron léghajó parancsnokának, Mac Coid kapitány holtteatál egy parti őrha|ó megtalálta. Ma meg-talállák Mof/et tengernagynak, az amerikai kalonal léghs|ózás főnökének hollleslét Is.
Gárdos alezredes öngyilkos lett
Oárdos Aladár nv, alezredes, akit a Kertviroa Épllö R.-T. ügyében a Iörvényszék felmenlctl, de a tábla 8 hónapi börlönre Ítélt, a Hűvösvölgyben öngyilkosságot követelt el. Héttőn délelőlt meghalt.
Ötezer segédrendört soroznak Ausztriában
Bécs, április 10 Az osztrák minisztertanács elhatározta, hogy a Heimwphr és a többi luzallas szervezet 5000 tagját már a legközelebbi Időben segédrendör-ségnek sorozza be.
Uj itélat a keszthelyi ts-afik-batSs-Ak bűnügyében
Nagykanizsa, április 10 A keszthelyi nagylrallk betö\'ólnek ügyében hozott Ítéletet a tábla, mint jelenleltük, megsemmisítette és uj tárgyalás megtartására utasította a törvényszéket.
Most volt eb&én az ügyben az ujabb tárgyalás. A vádlottak most is mindent beismerlek, csak a kezdeményezés kérdésében igyekeztek egyik a másIkVu tolni az értelmi szerzőséget.
A bíróság bűnösnek mondotta ki mind a hátom vádlottal lopls bűntettében és azért Nyul Lőrincet 2 évi fegyházra, Bedő Kálmánl másfél évi börtönre ts Oőth La|osl egy évi és 9 havi börtönre iléllf. A két utóbbi megnyugodoil az Ítéletben.
ZALAI KOZLOHV
paAl JÓB riportregénye: fi Habsburgok trón nélkül
Zita és Ottó ügyvédje megszólal...
N.ooklo tartó érdekes beszélgetésem bíró Strizl-Artstadt frigyes bécstw rt 1307. ót. képviseli a Habsburgokat és jogtanácsosa Zitának és Ottónak - „A Habsburgok egyetlen fórumon
\'e indltóttatr pert elkobzott vagyon.lkért - mondj. . bécsi ügyvéd
-ml . népek Ig.zsigérzetéW várjuk az elkövetett Igazságtalanságok Jóvátételét"
Copyright
Splegelgasse 2.
Modern bérház a belvárosban. A magas löldszlnlnek nevezett második emeleten van Dr. Frltz v. Strlzl ügyvéd irodája. A fiskális ur teljes neve : Dr. Frlli, Freiherr von Strlzl-Artsladt. Régi osilrák arlszlokrala család urja. Kiváló |ogás». lrodá|a csak udvari ügyekkel foglalkozik. Az ügyvéd ur vagyonkezelője a megmaradt császári |avaknak.
Harminchat esztendő óla áll a Habsburgok szolgálatában Slrlzl-Arlsladl báró. Qyákran megfordul Sleenockerzeelben, |árt Lequilloban. Külön dosslerben larl|a azokat az ügyvédi meghatalmazásokat, amiket .Zita von Habsburí-Lolharlngen" és ,Olló von Habsburg-Lothartngen\' Írtak alá. Vaskos fasciknlutokban a Habsburgok vagyonának leltára. Az Is. ami megm «-\'t, az Is, ami eltűnt.
Miodenekelön megkérdezem tóié:
— Ml Igaz azokból s hírekből, hogy s Habsburgok perek légióit indítják meg vagyonuk vliszaszerzé-
— Ezekből a szállongó hírekből semmi sem igaz — teleli a báró ur. ~ A Habsburgok nem perelnek Nem Is lenne célja a pereskedésnek. Amit elkobozlak az egyes országok: azt törvényes Intézkedések alapján lelték. A törvénnyel nem szállhat szembe a Jog. Mi a népek IgazíágérzetélOl várjuk az Igazságlalanságok jóválé-lelét. Arra, ami mosl lőrlént, már volt példa a históriában. Franciaország elvette az Orleansok vágyónál és azlán — évek múlva vissza-adla.
— Ügyvéd ur kezeli Zita és Olló
magánvagyonál — folytattam tovább. Szíves lenne megmondani, hogy ebből ml van meg ma?
— Ausztriában kél kis birtok: Warlholz és Tirolban Felstrltz. Igaz, hogy a köztársaság kormánya 1919-ben 40900.000 korona vagyonvált-ságot vitelt kl ezekre a csekély értékű birtokokra, de azlán ezt törölték. Mind a kél .birtok" bérbe van adva, Warlholzon penzió van, de a bérlő nem lud fizetni, Felstrlzből vlszonl az évi 2500 shilling bért hiánytalanul megkapom. De ebből nem kap semmit a királyi család. Az oszlrák kormány ugyanis mindent elvell az
egykori királyi családó\', de az elkobzáskor megfeledkezett az egykori alkalmazottakról, akik ma valósággal nyomorognak.
Naponta érkeznek kérvények hozzám, ezeket azlán Sleenocier zeelbe továbbítom. Es a királynétól naponta érkezik hozzám si,;átkezüleg irt levél, amiben utasítási ad, hogy ennek, vagy annak, az alkalmazottnak űzessek kl segélyként 20—30 shillingéi.
— Van aztán a családnak még egy törvényes Jövedelme, amelynek az eredete a napoleonl háborúkba nyúlik vissza. A bécsi kongresszus idején kapták a Mellemichek a johan-nesbergl birtokol a Ra|na melled. Az ajándékozásnak az voll a feliéiele, hogy a szüretelt bor tizede mindenkor a Habsburg-család fejéé. A Johannesbergl llzed évenklnt Jó termés esetén 4—5000 liter, ezl a helyszínen eladatom és a pénz felett a család leje rendelkezik. Ez a pénz is segélyekre megy...\'
— Szakemberek, tudósok, Jogászok és historikusok, akiket nem
lfljtfl. áprWs 11,
tfáPOSI MOZGÓ
A mozi nagy napjai Április hó 12-én és 13-án, szerdán és csütörtökön napi 3 előadásban
A mozlasemélyiat JulalomJátóka
Magyar beszéd
A legszebb magyar film Magyar muzsika
Magyar ének
Vasárnap délután
Dlta Parlo és Willy Frlts magyarul beszélnek Előadások 6, 7\'és 9 órakor
lehet elfogultság vádjával Illetni, megállapították, hogy az elkobzott vagyon kilencvenöt százaléka minden kétséget kizáró módon magánvagyon. Adásvételi szerződések, telekkönyvi feljegyzések Igazolják, hogy azokat a Habsburg-család fejei magán-vagyonukból szerezlék. Ferenc József 1901 lebruár 6-án kell végrendele-lében világosan intézkedett: hHa pedig elkövetkezik egykoron az Idő, amitől óv/on meg az Isten, hogy a Habsburgok többé nem uralkodhatnak, akkor az általam alapított Ferenc József hitblzomdny családom tagjainak tisztességes megélhetését szolgálja...\'
■ Valamennyi elkobzolt birtokol megtakarított pénzükből vellek a Habsburgok. Es pedig nem Is a clvllllsldból. Ezt másra lordllolták. Ferenc József évenklnt kétmillió koronát fordított Jótékonycélra... A dvli-llslából tartotta lenn az úgynevezett ugvari kincstári javakai, palotákat, kastélyokai, színházakéi, muzeumokat. Ezek nagyrészének a jussit nem Is vilaljuk, Jóllehet jogilag a clvlllists nem voll más, mini fizetés és az attól a perctől kezdve, hogy kilizeltetell, a császár és király lulaj-donává váll.
— Az elkobzások ellen annak Idején még megboldogult Károly megbízásából liltakozást jelentenem be. A tiltakozásomban létei szerint felsoroltam az elkobzoll vagyonhoz való kétségbevonhatatlan jogunkal, kimulattam lélelről-lélelre, mikor és hogyan kerüllek a birtokok a Habsburgokhoz és ml volt az eredele annak a pénznek, ami vételárul szolgált. A tiltakozások ugy hangzottak el, mint üres szó a pusztában...
Időlfrfs
A nagyksnlzssl m.i.orol»gl.l *>••■ figyelő leien téseki Héllín a hómtiM-Itt: Reajel 7 Örskor +3\'t, éílutla 1 érikor +16, este 9 Úrikor +88.
PtMitl: Reggel lisits, délben ál ests borult égboltozat.
(&Juakat rddlóJlUnttil a ■•to.r.ia-gl.l laMulUlrati »»t« IOér«»«M Enyh., fslkls .4rh««é.
Amor profanus
(Regény 1614-b«l) »»
Irtai SZABÓ ZSIGMOND
Az altiszt türelmesen meghallgatta, behívta az Irodába és síelve végiglapozol! egy-két vastag foliánsl.
JT — Szerencséje vau kisasszony, hogy velem találkozott, én épen a nyilvántartási osztály altisztje vagyok. Tehát doktor Monostory, igen, beosztva a nagyszebeni könnyű tábori tüzérséghez, mint főorvos. Már elkésett a bucsuzással kisasszony. Megmondhatom önnek egészen bizalma san, hogy ez a tüzérezred holnap hajnalban indul Oaliciába, már pedig a katonai menetrend éleibe lépett és oda civil nem julhal el holnap reggelig.
Margit kábultan, zugó fejjel ért le az utcára. A széles körúton hömpölygött a járókelők sokasága, az nltest közepén bevonuló katonák végtelen sora haladt, katonaruhájukat és ládáikat cipelve. Az utcai élet rendes zajába a katonák éneklése,
ülemes marsolás dobogó zaja, dobpergés és trombitaharsogás vegyült. Zűrzavaros chaosz volt, mintha az egész utca egész szélességéből harsogva zugoll volna a felhős égbol-lozal leié a háború kezdő akkordja.
Margit kétségbe esett tekintettel nézte ezl a gomolygó embertömeget, ezl a háborúra készülő világvárost, melynek emberoceánjában nem voll egyetlen egy ismerőse. Tétovázva állt meg a kocsi|a előtt és magán érezte a kocsis kérdő tekintetét. Es ekkor hirtelen Popper Simire gondolt.
— A bankár gazdag és hatalmas ember, ö talán segithel. Megmondom neki az igazságot, talány részvéttel lesz hozzám. Hiszen mindig azt igérle, hogy pártfogóm lesz. Odamegyek hozzá, a lábaihoz borulok és ugy könyörgök neki, hogy segitsen rajiam. Csak annyit legyen meg, hogy még egyszer láthassam azt, akié az egész lelkem I Hogy még egyszer beszélhessek vele s tőle tud|am meg sorsomat. És hu megtörténne az a hihetetlen dolog, hogy elutasít, akkor ugy is ériéktelen az élelem és nem
törődöm vele, bárkinek is kell odadobnom magamai! .
A bankár előszobájában nagy sürgés-forgás volt. Nem a rendes váró-közönseg volt ez, hanem inkább nyersebb modorú mesterember népség, közlük nagyon sok egyenruhában. Izgatott szóváltások tompított hangja hallatszott a bankár zöld posztóval párnázott ajtaja felől és a kijövök valamennyije bankjegy-csomói tarlóit kezel közölt. Egy testes, erős ember jött kl épen és az ajtónyitáskor még utána hangzott a bankár rikácsolása.
A lérfi visszaszólt.
— Hiába gorombáskodik, be kell vonulnom és be kellett szüntetnem a munkát.
Mosl Margit köveikezeit.
Ahogy az ajló bezárult mögötte Popper Simi eléje Jött és ahogy megismerte idegesen felkacagott.
— Ha, ha I Épen jókor jön, kisasszony I Épen olyan jó kedvemben vagyok, hogy egy kis üdítő flört utan epedjek. Tengeri fürdőre óhajl menni a kisasszony ? Talán Osten-
débe vagy Dieppebe? És persze velem, a pénzes-zsákkal? No ezl ugyan Jól kieszelte. Ponl a háború knörése napján, mikor én tönke-mentem. Menjen kisasszony az Istenért ebből a házból 1 Hál nem hallja, hogy fundamentumától tetőig recseg minden fala. Menjen, még van Ideje I Keressen magának más pártfogói, olyant, akinek az én millióim a zsebébe folytak, engem meg hagyjon magamra, hogy összedűlő házam romjai eltemessenek I
És majdnem ugy tuszkolla kl szobájából az elképedt leányi, aki az ijedtségtől szóhoz sem jutott
Margit azl sem tudla, hogy hogyan került le az utcára. És a végsőig lealacsonyító elbánás még azl a kis akaraterejét is elvette, ami eddig fenntartotta. Akarat, cél és gondolat nélkül belesodródott az ulca forgatagába és géplesen haladl a lömeg-gel. Hadba vonuló kalonákal kisérlek Felkesarcu férfiak, ujjongó, kiabáló gyermekek és kisírt arcú asszonyok.
(Vége köv.)
Húsvéti ünnepekre
szőnyegeket kevés pénzért M^^Sn^Mt
Kirschner Mór divatáruházában.
193q, iprlHi 11
ZALAI KOZLOHT
A polgármester ünnepélye* keretek között adta át a nagykanizsai tűzoltók kitüntetéseit
A uijkulul AoM"** TfaolUtMtaUt
«yl kSsfyflléM
Vasárnap délulán tartotta közgyűlését a nagykanizsai Önkénlel Tűzoltótestület dr. Krátky Izlván pol-girmeiler elnöklete alalt. A magjelentek aoralban olt láttuk dr. Prack litván lüzoltófőparancinokot, Vargha Jenő járási lOzrendészell felügyelőt, dr. Schmtdt Imre. mentőorvos!, Vt-cura Antal tűzoltótlsztel, Knortur György, Szépudvary László, Rdtkay Jórset szakaszparancsnokokat, stb.
Napirend liött a polgármester meleg szavakban adózott ama derék nagykanizsai tűzoltók érdemel előtt, akik tioaszu szolgálatuk, bátor és önfeláldozó kölalességteljeslléstlk elismeréseként megkapták a dlizér-mel, amll még Ftrtnc József alapl-lolt. Utalt a polgármester az Önkéntes lazolióteitület érdemes és Önfeláldozó munkásságára, mint a polgári kötelességteljesítés megbecsülendő példaképére.
—- Nem azon van a hangsúly, mondotta a polgármealer, hogy kl milyen szerepel lóit be, ott van-e a korraányrudon a keze, vagy csak egy csavart képez az állami gépezetben. A hűséges kötelességteljesítés ben van a súlypont.
Az érmet megkapták a tisztikarban Poredus Antal egyesületi pénztárnok 40 évi szolgálatának elismeréséül, Vtcsera Antal éa Rdtkay Jó-ziel 5-5 évi bátor éa önfeláldozó ■zolgálatukért. Altisztek és tűzoltók: Cslza György őrparancsnok 25 évea, Frelschmldl Ferenc őrparancsnok 20, Novölh Oyöígy őfparancsnok 5, Vidéki József rajvezető 5, Németh István ralvezelö 10, ll|u Krénuu Ferenc tűzoltó 10, Kertész János tűzoltó 10, Vargha Oyörgy lűzolló 10, Tóth Ernő lűzolló 15 és Mátyás Béla lűzolló 5 évi becsületes szolgálat ellameréséűl.
Vtcsera Antal ezután beterjesztette a parancsnoki jelentési, amelyből a legapróbb részletekig kibontakozott az a szép munka, amit a nagykanizsai tűzoltóiig kifejtett az elmúlt két esztendőben. 1931-ben 22, tavaly 33 működő tagja voll az Önkéntes lüzoltótestűletnek. Beszámol a jelentés a szertár bővítéséről. A leiszerelés bármely vidéki lűzoltó-sággal felveheti a versenyt. Dr. Prack főparancsnok fáradhatatlan volt a tűzoltóiig modernizálásában, minek során sikerűit ismét spcclálli szereket beszerezni. A törvényhatósági hordójelző hivatali saját kezelésbe vették. 1931-ben a város te-
rűidén 28 lűzeiet volt 19.137 pengő kárral. 1982-ben 16 esetben voll tűzvész, amely 19 682 pengő kárt okozóit. A testület saját kebelében altisztképzö tanfolyam li volt.
A mentől izolgálatot dr. Schmldt Imra orvoi és Ifjú Knortzcr OyOrgy szakaszparancsnok vezetik. A mentő-osztály gazdagon van felszerelve. 1931-ben 966 eielben nyújtottak se-
gélyt, 609-izer vonullak kl. 1932-ben 1090 esetben leljesltettek mentől le-gélvl és 635 eleiben vonultak kl.
Vargha Jenő |árást lüzrendésiell felügyelőt szakaazparancsnokká választotta a közgyűlés. Vargha Jenő, aki dicséretes tevékenységet fejt kl a nagykanizsai járás községeiben, ügybuzgalmát most a nagykanizsai tes-I lülelben lógja értékesíteni.
Anyagi gondok a halálba kergettek egy kanizsai iparost
Nagykanizsa, április 10 Megdöbbentő Iparostragédia híre futott végig hétfőn Nagykanizsán. Bazsó Sándor 63 éves kovácimei-ter hétlön reggel fél 9 óra tájban Eötvös-téri hiúnak pincéjében felakasztotta magát. Mire rátalállak, haloll voll.
A szerencsétlen ember sok csaló-diion éi anyagi veszteségen eselt it az utóbbi évek folyamin. Ezek
annyira alüilik az egészségét, hogy mir többször hangoztatta életuntsi-gát. Családja minden éberségi lem ludla azonban megakadályozni a tragédia bekövetkezését.
Nagykanlzaa Iparosliriadalmiban őszinte részvét nyilvánul meg a mélyen sújtott csslád Iráni, melynek lejét mindenki becsületei, törekvő és megnyerő modorú embernek ismerte.
& kisgyűlés ls elutasította « kanizsai képviselőtestületi választás ellen benyújtott fellebbezést
Zalaegerszeg, Aprltla 10 (Tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye törvényhatóságának kls-gyüléte héttőn délelőtt ülést tartott Oyömörey Oyörgy főispán elnöklete alatt.
lfj. dr. Tamás Jinoi kanizsai
ügyvéd fellebbezést nyújtott be a kanizsai képvlielöteitületl tagválaiz-táiok ügyében hozol\' Igazolóválaazl-mányl hltározat ellen. A kisgyűlés a fellebbezéet elutasította él a vá-laizláit jogérvényemek mondotta kl.
A löldmüveléiügyl mlnlizter, mint
Egy néhány olcsóság
a sok közül:
Jóminőségü ujoxlordok és zeíitek P I"—
Iweed szövetek......P l\'20
140 cm. széles férfiszövet . .\' . P 6\'—
singer
DIVATÁRU HÁZ.
1
Itt május 6-15.
Több mint ezer gyáros é« Iparos kiállító. Tömegáruk. Mlnöiégl cikkek. Magyar mezögazdaaágl exportáruk bemutatója.
Exportüzlet pííí illattá
Nagyszabású dlvaUetvonulAsok -Kozmeükal kiállíts. KepttlSgóp klátlltáa - BélyegklAllltAa és Mlyeg-tózade - Telepítést éa épltkczéat kiállttia — UlnlatauyH -■ Öntözni, lAsttta — Baromfi és anró&llat klAlli-tAs — Borwoport — Kisipari galftrta
Háziipari csoport Nagyszabású ut.zásl-. vizű*-, szóra-kozáal és gyógyászait kedvezmények a vAsArigazolványok .IzpJAn raájr-
t-JO-lg. II
Vásártg&zolvAny és felvilágosítás kapluilo: Budapesten a vAaárlrodi nAI, V., AlkotraAny-u 8., Nagykanizsán a Nagykanizsai Takarékpénztár RT.-bAT és menetjegylrodáknil.
Ismeretei, éleibelepletle nz aj állategészségügyi tőrvényi, mellyel kap-csolzlban szükség (az arra, hogy az állatorvosok városonklnt értekezletei tartsanak. A kisgyűlés ethilirozta, hogy az állatorvosok felmerült útiköltségeit a megye megtéríti.
A kereskedelmi miniszter az iltala kijelölt éi meghatározott bekötőutak átépítésére a transfer-alapbőt 70.000 pengő kölcsönt hajlandó adni a megyének 5 évre. A munka mielőbbi megkezdéie érdekében előlegel U folyósít a miniszter, ha a megye > kölcsönl elfogadja. A kisgyűlés ugy határozott, hogy a közgyüléinek a kölcsön Igénybevételét fogja javaiolni.
Végül a kisgyűlés jóváhagyta még Kanizsának löbb lakbérleizállltili határozatit ls.
Sakkbajnokság
Nagykanizsa, Április 10
A bajnoki sakkverseny második
helye Is eldőlt vasárnap. Böhm— Pintér játszma kölcsönös elnézéi ulán eldonletlenűl végződölt, Böhm a második helyet Igyekezet! larlanl és ez ilkvrült is, Bory dr. Könlg ellett, Oumllőr Berényl ellen, mlg Sekulja a rossz napol kifogó Relnltz ellen nyert, mellyel meg ii előzi a bajnokságban, Argent—Hrltz játiz-ma eldonletlenűl fejeződött be.
A bajnokiig jelenlegi álláu : Otl-m\'lár 14, Böhm I3Vj, Welszteld 13, Böichall, Sekul|a II, Reinitz 10V„ Argent, dr. Mskó 10, Bory 9, Pln-lér 81/2, dr. Lichlenstdn 6Vf, Hrltz, dr. Könlg. Ring 4, Supka 3\'/», dr. Kovács 3, Berényi 2>/2, Vldos 1 ponttal.
A versenybizottság a függő él elmaradt jállzmák lejátszásit rövid Időn belül előírta, kl nem jiliza le. azl pontozással veszteinek fogja nyilvánítani.
Filléres húsvéti cipővásárunk páratlan sikerrel folyik!
Reklámáraink: P 6-80, 7-80, 8-80, 980, 11*80, 12-80.
Látogassa meK üzletünket. Vidékről kérje sok ábrával ellátott ár|esyzék<lnket.
Miltényi Sándor és Fia cipőáruháza Nagykanizsa, Főút 2. (Városházpalota)
ZALAI KÖZLÖNY
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS -nál
kapunk.
H»li nagykiulual leljem-, kelme-, loulfeiM él vegytiixtitó bemé FSOzlali FÖ-UT 1.
4
napi hírek
NAPIREND
Áprilie II, kedd
Rómái katolikus: Leó pipa. Píotest.: Leó. tar.: Nixan hó 16.
Városi muuum 6a Könyvtár nyitva taQtöi tökön éa raaánup délelőtt 10 tói 12 óráig.
Oyógyaxertárl éjjeli saolgálat e hónapban: a Fekete Sa« -gyógyszertár Pó-ut 0. ti. éa a kiakanliaai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 0 óráig (hétfő, szerda, péntek délutáii, kedden egész nap nőknek).
[■eueledler Jena]
limét egy u|abb megdöbbentő halálhír. Neusledler Jenő nyűg murakiráfyi körjegyzö, a nigykanl-ssal ipartestület voli jegyzője, a pécsi klinikán, ahol vesebüjának gyógykezeltetése végett tartózkodott, tegnap meghalt. 60 évei volt. Neu-siedler Jenő a szerb megszállás elöl menekült Muraközből Nagykanizsára. Itt a közért való élénk tevékenységével csakhamar közbecsültté lette magát. Elsőrendű közigazgatási jártasságával nagyban előmozdította az ipartestület és az iparosság érdekeit. Mindenkor a nemzeti gondolat nemesveretü harcosiként küzdött. Szándékai mindig nemesek, önietlenek vollak. Becsületei, puritán lélek volt, aki mindig másokért dolgozott. Halála mindenütt nagy részvétet váltott kl. Halálával a Wajdlti, Manluano, Harsay, Al-mássy családokat borította gyászba. Temetése iránt még nem történt intézkedés.
-T- Lelkigyakorlatok a piaristáknál) A nagykanizsai kegyesrendi társházban vasárnap estétől megkezdődtek a szokásos húsvéti lelkigyakorlatok. A papi exertitiumokat dr. Szüct Imre veszprémi kegyesrendi tanár vez*ti, aki annak Idején több éven át Nagykanizsán működött és közszereplésével az egész város közönségének osztatlan szeretetét érdemelte ki.
— (Halálozás) Vdsony József, a Somaiich-uradalom föintézöje, Or-mándlakon, életének 65. évében elhalálozott. Mintaképe volt a lelkiismeretes, hivatásának élő gazdatisztnek. Megyeszerte ismerték és mindenütt a legnagyobb becsülésben volt része. Temetése kedden délután 4 órakor lesz az ormándi temetőben.
— Üzenet azoknak, akik eddig vártok a képvásárlással: 1- A kiállítás holnap, szerdán este megszűnik 2. Minden hitetképes egyén 20 havi részletre vásárolhat. 3. Előleget nem kell adríh 4. Az első részlet junius 1-én fizetendő. 5. Az árakat leszállítottam. 6. Ajándékba kap a vásárolt képhez megfelelő keretet. 7. Havi 2 pengős részletre is vehet értékes festményt. 8. Minden áron itihagyom a képeket, mert az elszállítás sokba kerülne. 9. ön is jöjjön el, mert 10. csak kedden és szerdán lesz erre alkalom. Fő-ut 11. Ferenczy.
= Férfi és női szővetvásártók már évtizedek óta elismerik Singér Divatdrahdz kelméinek elsőrendű minőségét.
Dr. Vértesi Frigyes lelkigyakorlatai kimagasló eseménye a nagykanizsai húsvét előtti katolikus életnek. Ugy a felsőtemplomban három esfe férfiaknak, mint a Misizlósházban tegnap délulán hölgyeknek tartolt beszédei puszién a homo sapiens ész-törvényeinek vas erejével vezetik rá hallgatóságát az ember létezésének céljára, az Isten akarata szerint való élet törvényeire és emberi méltóságára. Cáfolhatatlan logika, mélyen járó lélektan, sokoldalú tudomány, sugárzó inlelllgencla, suggnsztiv szónoki erő és szépséf; minden mondata ennek a kiváló ihectfogiai professzornak. Az apolo-getáanak abból a fajtájából való Vértesi Frigyes, akinek egy szava se veszik el hatástalanul a felé táruló lélekben. Hatalmas tudásával világosiágot tud gyújtani, meggyőződése hevével izinte kézen fogji az ember lelkét, káprázatos sjépsé gében felnyitja elölte annak legcso dáJatosabb, mégis a mindennapi életben legelhanyagoltabb világál. Ai embernek valahogyan „tisztára sepert" bárányfelhős ég misztériuma jut az eszébe: — igy tudják ünnep elé tisztára, elmélyedőre, a végtelenség felé szárnyalóra seperni a hétköznapok salakjával tele lelket Vértesi professzor lelkigyakorlatai.
- .Mi ird.kll « fiatal iaiayokat ?
Ugy hiszem, semmi sem annyira, mint a Jövő" — iria Herczeg Fereno a Magyar Lányok legulabb számában, amely ezúttal gazdag, üde, változatos tartalommal jelent meg. A 16 oldalas „Otthonunk" melléklet, a divat, kézimunka, kertészet, fényképészet stb. birodalmába kalauzolja az olvasót Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. ker. Andráasy-ut 16.
- Plroi tojás helyett vegyen olcsó rayé blúzt a SfAűte Áruházban.
- (Megtiporta a bika) Vasárnak reggel az ungjakabfai uradalomban egy megvadult bika félholtra taposla Olasz Ferenc 66 évei uradalmi cselédet, akit sulyoi állapotban szállítottak be a kanizsii közkórházba.
(Aayakfayvl kkak) Nagykanizsán
az elmúlt héten 4 gyermek születeti, 2 fiu és 2 leány: Bolf József Wldm. ós Mihá-lecz Juliannának rk. leánya. Oalablos Ernő tüzér patkolómester éa Barna Rozáliának rk. leánya. Kardot Sándor kereakedősegéd éa Deutsoh Irénnek tzr. fia. Slnkovlos KAroly gépkezelő és Lukács Rozáliának rk. fia. — Halálozás 10 történi: Tlbenazky Ferencné Mlhallk Mária rk. 34 évos, Votln József földia, rk. SS éves (Gtlse), Zlmmel Anna rk. 17 hónapos, Jankovlcs Ferenc földm. rk. 71 éves, Sebők Imre napszámos rk. 30 éves, Gyurka Lajos rk. 14 hónapot rk. (Valkonya), Szőllősi fláodor cipész rk. 80 éves. Kálmán Margit rk. 8 hónapot, özv. Simon Lalosné Baranya Julianna rk. 64 éves, Kolarics György földm. rk 58 évos. — Házasságot kMött I pár: Brandl József magántisztviselő és Heis-ler Ibolya Izr.
Tekintse meg gy íjteményünket, mig ki nincs Válogatva.
OFENBECK
könyvkereskedés. 13M
— A in. klr. dohányjővedék s mezőgazdasági kiállításra egy ujabb nagyon értékes, lehelet könnyű cigarettát hozott forgalomba „Agrár" néven. Ára 6 fillér. Mai naptál kezdve a m. klr. dohánynagyárudá-ban l"észerezhetö.
Singer olcsó lavatzi vására kellemes meglepetést hoz vevőinek.
ittttt. áyill. 11.
Meghal! Kómában Ollay Gúldó a gaiantblBvés zalai világbajnoka
ZalMgeraseg, április fo
Ollay Ouldó alsóméndl földbirtokos, galamblövő vllágba|nok Tri-poltszbol hazatérőben Rómában rövid pihanól tartott. Slrassburger István magyar galamblövő társaságában április 3-án Róma nevezetességeit nézték, amikor Ollay hirtelen rosszul leit. Beszállllotiák az Umberio klinikára, de már az orvosok sem tudták megmenteni a 33 éves fiatalembert, kinek a versenyek Izgalma éa ai ulazások fáradalmai felőrölték ai Idegzetéi. Oltay Ouldó halála nemcsak Keszthelynek és Zalavölgynek, ahol az url társaság kedvenc tagja volt, hanem az egész magyarságnak is fájdalmas veaziesíg.
Eaéixtill gyeagenág, vérszegénység, lesoványosodás, sápadtság, mirigybetegségek, bőrkiütések, kelések, furunkuursok eseteiben a természetes „r«r«io lóual" keserűvíz szabályozza a belek annyira fontos működését. Az orvosi tudomány számos vezérférfia meggyőződött arról, hogy a valódi Fereac léxsaf viz hatása mindig kltűníen beválik. A Ferenc lóllal keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben kaphaló.
— (Sátor-Ioaitogaló vasi cigányok) A picsái vásáron rajokban jelenlek meg a vasi cigányok és mindenféle trükkökkel igyekezlek a sátrakat megdézsmálni, különösen a ruhás sálrakat látogatták előszeretettel. A károsulluk közöli nagykanizsaiak is voltak. A csendörök fáradságos hajlóvadászal után elfogtak ti clgányasszonyl (akiknek összesen 43 gyermekük van), valamennyien a Telekei közaégbell Nyárl-famllla tagja és bekísérték őket a nagykanizsai törvényszék fogházábi.
— Alt b«M» ■.( » k.«M — mint az fin Újságom legújabb száma közit, két kaptár méhet vásároltak éa méhészkedői keidtek. Egyetlen hiba volt csupán, hogy előbb lógtak a mesterség-hor., rotnt megtanulták volna. Bélyeg w látékrovatot la tartalmaz az Én Újságom legújabb száma, amolyból sslvesen kllld mutaiványazámot a kiadóhivatal: Budapest, VI. Andráasy-ut te.
— (Felesége lejéhez vágta a tányért) O. F. kanizsai napszámol vasárnap késő esle (ért haza ti étért e, vagy más okbtl, • falssége hideg levest lett eléje al asztalra. Ez annyira feldühöaltette az amu0-is Ideges embert, hogy felkapta i tányérját és oly erővel vágta l le-iasége fejéhez, hogy az asasonyi 20 napon tul gyógyuló sérülésiéi szállították be a közkórházba.
— (Betftrfa MIMMtm) Néhány nappal nfttlt éjs.aka\' limarelten lenesek betörtek Hajas Istvánní miháldi lakos házába, ahonnan többszáz pengő értékű nől-rubane-műt vittek el.
— Eps- é. nájbilsiséiskaél, epekó í> tilgaság asetaiben « te"»4."„,í
M».f be«rtlvlt . han aaaiwi
mllWfldését élénkebb tevékenységre serkenn
Olcsó ruha és bluz
7
a Scf) iiíáZ AruOáxban.
Tweed noppe női szövetruha /?»£()
crepe de eklne gallérral P O
< Piros tojás helyett vegyen
nálunk divatos és olcsó rayé blúzt!
.ytlto II.
8 PORTÉLJET
A tartalékos NTE döntetlenül végzett a lelkesen játszó dombóváriakkal
Nagykanizsai TE—Dombovárl VOQE 0:0 (0:0)
2AIAI
Nagykanizsa, áprllla 10 | A tavaszi szezonban szép eicd-ményeket eléri dombovárl ctap«l Nagykanizsán la bebizonyította nagy-jierü képességalt. Caán ét Farkat válogalottaága mlall • csatársor kél löerősségét kénytelen voll ai NTE nélkülözni, miért la előrelátható voll a nagykanlzaal csapat gyengébb tierepléte. A két jóformában levő izéltő hiányát nagyon megérezte az NTE, mert a helyettük szerepelt Jelinek és Flumbort nsgy lámpalázzal látszottak ét nem bírták pOtoInl válogatott elődeiket.
A mérkőzés nagyon gyenge iportol hozott. Két nagyszerOen nittködO védelem állt két tel|esen lehetetlen csatársorral szembe. Az NTE tartalékos gárdája Igy Is megérdemelte volna a győzelmei, de a szélsőkkel karöltve a belaő csatárok lt gólképtelenek ét gyengék voltak.
Az NTE a kővetkező felállításban látszott: Csondor — Czlgler, Engel-leller — Rtdlcs, Olngl, Kudlch — Flumbort, Szollár, Jakubecz, Kelemen, Jelinek.
Az első félidőben szél támogatásával játszik a vendégcsapat és fölényben Is van. Ai NTE közvellen védelmére nagy munka hárul, mert s balfsor gyenge. Szerencse, hogy sz NTE védelme |ó. Sikeresen rombolja szél a meg-megujuló dombovárl támadásokat. 10. percben Éngslleiter a 16-os sarkán kézzel log egy labdái, a megítélt szabadrúgás a felsorakozott védőkről pat< tan vissza. Az NTE Jelinek révéi vezet támadást, de a azélsö szép betdásál Jakubecz eldekázza és a védelem közbelép. Dombovár veszélyesen szorongat, egy labdára Csondor kiszalad, de a labdát kiejti és Kudlch tisztázza a meleg helyzetet. Az etaö félidő végén az NTE lámád, több lövés megy kspura, egy a védelemről visszapattanó labdái Ulngl lő, de Frd kapus szépen véd Szünet után as NTE látszik szél támogatásával. Szinte egykapura látszik, de a nagyszerűen védekező dombovár! caapalnak elkerül megakadályozni a gól lövést. Állandóm hat dombovárl játékot tanyázik a 16-oson. Minden lövés emberbe akad. Kelemen szép szabadrugáaát a kapua védi. A 40. percben van a mérkőzés legazebb jeleneié. Jelinek beadátát Jakubecz kapát lorduláa-ból gyönyörűen kflldl kapura, Kor-pádl, a VOOE bekkje az utoltó pillanatban kornerre fejeli. Ellen-lámadáa során I\'olectek |obbszélaö leszalsd éa szép sarkoa lövéaét Csondor nehezen védi.
Az NTE caapatára a mult vaaár-napl tzép játéka ulán rá sem lehetett Ismerni. Ctupán a védelmi trió láléka volt örvendetes. Csondor hiba nélkül látta el feladatát, Czlgler— Engelleiler bekkpár egymáat multa felül. A halfaorra ráragadt a csatársor tehetetlensége és sz első félidőben nsgyon gyenge volt. A második félidőre feljavultak áa tömték a csatársort labdával. Kudlch volt a halfsor legjobb|a. A csatársorból a két azélsö lámpalázas játéka érthető, de bogy ml volt az oka a belsők lehetetlenségének, az Igazán érthetetlen. Mire egy kicsit belejöttek volns a játékba, már az egész dombovárl legénység a kapu elölt voll éa a sorozatos lövések a védőkről pattantak vissza.
A dombovárl egyűlles szívvel ét lelkesedéssel küzdött végig. Védelme végzeit különösen nagy munkál. Jó volt Prel, Korpádl, Polecsek ét Szajkó.
Fenyő bíró |ól vezelte a mérkőzést. \' __(OH)
Csász és Farkassal kiálló Délnyugat értéket győzelmet aratott Középmagyarország ellen
bélnyugat—Köiép 2:1 (1:0)
Vasárnap válogatott mérkőzést játszott Délnyugalmagyarorazág Középmagyarorazág ellen és tzép jálék után megérdemeli győzelmet aratolt. A délnyugati csapatban látszott Ctátz ét Farkas (Farkast szombston este 10 órakor táviratilag rendellék Pécare) ét mindkét |álékot megállta a helyét. Különösen Csász mulalott nagy játékot, aki Délnyugat legjobb embere volt.
Zrínyii.—Ékszerész 3:0 (2:0)
A Zrínyi megérdemelt győzelmet aratott a iartalékoa Ékueréaz ellen. A gólokat Poór lötle.
KapoavárlPAC- NagyatádiTSE 1:0 (1:0).
Húsvéti árleszállítás!
április 9-től áprllla 15-1(1
88 fillérért;
l\'/« kg fényezett rizs 1-30 kg aszaltszllva 1 \'/♦ kg szilvák >/« kg dióbél 30 dg csokoládépor 35 dg Bon-cacaó 10 dg pörkölt k&vé 5 drb parad. conserv 40 dg emmentháll belf.
96 fillérért:
Jt/i kg ]apán rizs
1 kg. akácméz 3 kg lencse
30 dg mogyoróbél
2 kg vágottborsó 30 dg mazsola
í doboz StauHer-saJt 1 doboz Ovomaltlne 12 drb oroszh&l
Egyéb áraim:
1 fahordó oroszhal P 2.50 1 kg Koestlln-kekra P 3.60 1/1 kg Orlent pótkávé P —.80 I-a téli szalámi rüd-
vételnél kgja P 4.80 1 kg trappista-sajt P 1.30 1 kg Patna-rlzb P —\'78 «/, kg csokoládé-dara P — 1 kg zsemlyomorzsa P —.68 1 kg mák P 1.44
Arain ixlgoriun a megjottilt mennyl«éy vételére veiutkoxnak!
Vida Lajos
Magyar profi komb.—Jugoszláv válogatott 3:1 (2:0) A magyar csapat, különösen a második félidőben remekül játszott és a győzelmet lel|esen megérdemelte. A gólokat Turay, Kármán és Eőry, Illetve Trnanics lőllék. Bratlslava — Ferencváros 3:1
(U0). _
Csehszlovákia—Ausztria
2:1 (0:0) Az osztrák „etodsesapat" hazai pályán vtlő veresége óriási meglepetés.
HETI SOROZAT!
Április hó 10—17-ig.
Csíkos nadrág szövet 140 cm. széles, métere P
5.-
140
cm. P
8.
Casha nadrág szövet széles, métere
felöltö szövet széles, métere P 10.—
Trenschkó I40
cm.
Csikós duplaszéles nyersselyem (múselyemből)
P 1.48
Óriási választék mindennemű tavaszi selyem- és szövetuidonságokban!
türschner Húr MHiM
■agykanizaa, Ftt-t 3.
Hungária—Somogy 2:1(1:1)
A nagyazerüen látszó Somogy csak 1 l-essel kapott kl.
Újpest-Szeged 5:1 (2:0).
Kispest—Budai II 1:0 (! ;0).
(A Teleki II.) vasárnap barátságos mérkőzési látszott a Letenyel Polgári Lövészegylet futballcsapatával. 3:2 (1:1) arányban győiOtt. A kanizsai ctapat lelkesedéssel jálsxotl és a győzelmet megérdemelte.
— Közalkalmazottak figyelmébe I Butorárulnkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre Is, kamatmentesen. Kopsteln bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4. szám.
Z&rtolü zárlat
Pirit 20-37, Loodon 17*70Vl, Nwort S17 62, Brtlasel 72 22VI, Milano XrU\'lt, Madrid 4380, Amsterdam 206 00, Berlin 12115, Wien 7296. Szótla 375, Prága 1541. Varsó 5805, BudapMt —•-, Balgvid (195, Bukarest 306
Terméa;tSuia
Buia tlssav. 76-oa 13-95-1410, 77-et 14 X- 14*40, 78-as 14 40 1«3, 14-60— 14*75, 80-ss 14-75—14-90, dunántúli 70-os 13*25—U\'34.77-es 1340-1350, 78-at 1355-1365. 79-ea 13-75-13-85, 80-ts 1385-1400, rou 8-90-714 lak. árpa a40-880, zab 800-8-20, lángért 6*65-6\'75, korpa 590- 600.
A leazeU Eaak áetlza-ártolTa"\'
VALUTÁK Angol t. 1950-1990 Belga Ir. 79*18-79-74 CaSlk. 18*91-17 01 Dán k. 86 50-87 70 Dinár 7*50-800 Dollár 57050-573*50 Francia 1.22*30-22*50 Hull. 23025-231*65 Zloty 6420-84*70 Lel 340-3*4.
Lava 4*00-4*26 Ura 29-9CW02U Málta 135*70-136-60 Norvág 90*50-10050
Psaata —•-\'—
•chili. -*---\'-
Svájdt. 11060-I1I-40 SvádtL 102 80-103 80
DEVIZÁK Amat. 230 41-231*19 Belgrád 800-8*40 Banln 13560-1360(1 Brttssal 79-26-TO74 Bukarest 341-3*43 Kopenh. 86 80-87*70 London 19-50-IÍ64
Madrid -•-\'—
Milano 3000-30*18 Newy. 571*00-574*00 Oszló 99*70-100*30 Pálit 22-33-22-47 Prága 10-90-17-01 Széna 4*11
á-141/\' Stockh.t03öót03*8U
Vartó ------
Wlan -•-■—
Zürich I1M0-I tt-40
IWi 4-14 .J3ÖÓ-103 64-30-Í4TO
Wien cltarlng árfolyama . 80.484.
Serténását
Feltúrtát 5320, eladatlan 959. - BlaO-rtndO 093-096. mWI Ü9S-098, ta-dett küzép 090- 092, kOnnya 0*80-0*88. l-s« iwksE öreg 0*82 -084 H-od öreg 0*76 -0*80, angol tOldö L rco -1*06, tulomui nagyban l^S-t-25, zalr 1*36-tPlO—I-3C .....-
1*45, bua 1
1-30. Mlsertt. 1-18—1*28.
BSyflS^WSSJft
Vállalata Nagykanizsád Ftlel6t kiadó: Zalai Károly, latsrurban telelői.: Nagykaaltaa 71 tzáa.
ZALAI KÖZLÖNY
I9M ápfUU II.
Mezőgsxdaiigl é1 kerti
magvak.
Gyümölcs!* parmctaiO «ifr«k.
műtrágyák
(Síuperfosilát, kállsó, mésinltrogén, Péti tó, kálifoizlál itb. Atb.)
Blrlus növénytipió.
Futor szénsavai takaimánymész.
Madáreleségek.
Pakk ,D" vitamin készítmény. Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi-szerek keresbedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett)
A Neuiledler, Wajdlts, ManUano, Almássy és Hariay cialádok mily réméttil Jelentik, hogy izeretett rokonuk »
Nensiedle jend nr
nyugalmazott muraklrályl körjegyző, nagykanizsai Ipartestület volt jegyzője
Pécsett folyó hó 10-én hirtelen elhunyt.
Temetése ugysnott lesi folyó hó 12-én délután 4 órakor.
A* engesztelő sxentmlse-áldozatot a helybeli felsőtemplomban f. hó 12-én reggel >/i9 órakor tog|uk a Mindenhatónak bemutalni.
Nyugodjék békében! Emlékezete örökké él szivünkbe* 1
özv. Bazsó Sándorné és gyermekei, valamint az egész család nevében mély fájdalommal jelenti, hogy azeretett férje
Bazsó Sándor
ihUntk 53., boldog liizaHjtgánaU 34 évében I. hó 10-én regjei 9 órs-krr hirtelen elhunyt
Megboldogultat f. bt} 11-én délután 4 órakor a köztemető halottai báliból helyezzük örök nyugalomra.
Az engesztelő szentmise áidozst t. hó Jl-én délelőtt 9 órakor a sseat-ferencrendlek temploméban lesz sz Egek Úrinak bemutatva. Nlgyksnlzss, 1933. iprllll lló 10-én
Nyugodjék békében I
IiCTicK köméi olölláróiájátiSI.
385/1933. szám.
Hirdetmény.
Nagyrécse község vadászterületét Niíyrtaén a körjegyzői Irodában 1931 évi április hó 23-án délután 3 órakor meRlarlandó nyilvános árverésen 6 évre haszonbérbe adjuk Árverési fellélelek a korleijyzoi Irodában megleklnlbetSk. Nagyrécse, 1933. évi március 20.
A* ElOIJáróaAg.
APBÓHIRDETÉSEE
Ovál, klr, Blondel és szegletes képkeretezés tiaktzerüen Steraél, Városházpalota.
Oaletkarasidaséa elsrfi. Armuth-bazár.
Oree Maciba, s város közepén, csendes hátban, esetleg konyhaháaznélat-
tal kiadó. Bármikor elfoglalható. Roigo-nylutca 19.
a«lf«m éa flórharlanya, zokni, zokerll, keszlyfl, ing, nyakkondő, gyermek-és bizldpő legolcsóbban, 1 pár mosó se-lyemharlsnya és 1 drb. női kézitáska együtt összesen P 2-90-éit kapható Perlsz Vilmos .Elefánt" divatáru Üzletében, az adóhivatallal szemben. 1775
Kai«nkalAratM háromszobás utcai és háromszobás udvari lakások május l-re kiadók Deák tér 6. 1306
Jókaiban levő halhengeres Essex autó Jutányosán eladó. Cim a kiadóban. 1305
Város kaltariMatéaa 2 szoba-konyha esetleg szép kerttel kiadó. Bővebbet dr. Etlényt Oéaa Ügyvédnél. 1289
Magányos nő különbejárata baloro-xott lakást lahetóleg csendes helyen keres. Címeket a kiadóba kérek. 13*2
8.uéd és klfaMlaJay azonnal (elvétetik Holfmann Anny kalapszalon. 1351
NársmisMs cdvarí komfortos Ukás klagó azonnalra la Erxsébettér 2. és üres szoba Kölcsey-u. 19.
is egy 13tl
Hé«ix«n nyaralhat és még 50% keresetet biztosítok, ha 180C—2C30 pengővel társul biztos Jövedelmű üzlethez. Pénzre Ingatlan fedezetet nyújtok. Cim a kiadóhivatalban. 1344
VOjulroJfua k ///£Vo aa. ae kOM-
Utolsó felhívás.
Felhívjuk mindazokat, akik a filmfelvételre beiratkoztak, vagy gyermekeiket beíratták, a felvételi utalványok átvétele végett a Városi Mozgó Irodájában legkésőbben szerda estig okvetlenül jelentkezzenek, mert klllömben a filmfelvételből kimaradnak. Ennek dacára azonban a teljes filmfelvételi dijat, amire magukat kötelezték, meg kell fizetniök.
Filmrendező.
„Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk."
Cserélje ki
régi rádiólámpáit!
Jobban és szebben fog szólni készüléke.
TRANSDANUBIA R.-T.
Caangery-ut S.
Telefoni 4-13.
Nyomaton a lapíolajdonos Közgazdasági
Ajánljuk neme. fümagkeverékelnket átisndó é. üdezöld
pázsit
létesítésére PáziitfOmag akót keverék napos helyre Pá/sltfümag skót keverék
árnyékol helyre Pázsltfflmag nehéx angol keverék
Hlrsch és Szegő
Erzsébet-tér 1. i«.
A nagykanizsai klr. ]árá>blrölát, mTnt telekkönyvi hűtősig.
647/tk. ISÍÍH
Árverési hirdetmény
és árverési teltételek.
Viganó textilipar rt vé«reha|litónak Kelemen Mirla Jergler Rezsöné, Kelemen
tlnoe, Kelemen István, Kelemen József, kk. leiemen Lsjos, Roiilta és Ferenc végrehajtást szenvedők ellen Indított végreha|. ttsl ügyében I telekkönyvi hatóság a víg. rehaitaló kérelme következtében az IMI LX. tc. 144., 148. éa 147. 85 értelmében elrendelt a végrehajtási érverést 233 ar. p tőkekövetelés, enmk és pedig 133 P ulin 1631. november 20. nspjálól, 190 P ulin 1911. évi december hó 20. nspjllól Járó po/o kamata, 114 P 16 f eddig megáltspi-totl per éa végrehajtást és sz árverési kérvényért ezúttal megállapított 13 P 80 I költtég, valamint a cutlakozotlnak klmon-dőlt Deutsch Hermán a tas budapesti cég 250 P -f P4 P és az ingatlannak Kelemen József nevén illó >/i, részére Deulscll Mór és Hal cég 200 P tóktkövelelése és Járulékai behajtás, véget\',
a nagykanizsai klr. Jirá,bíróság területén levő, Nagyk.nl,la vétosbsn iekvö s a nagykanizsai 7616. sz. tjkvbcn A + 1 sor 676/s. hrsa. slstt foglalt ház 2273 u. a. él beltelek Ingatlannak végrehajtást szenvedók nevén illó tele részér. 1400 P kikiáltást árban, a 0019/lkv. 1932. SS. végsé.srl Hatiaz Anna özv. Kelemen Perencné Javára bekebelezett haszonélvezeti szolgalmi lógnak a fenntartásávsl, — de hs sz Ingái-lanért a szolgalmi Jog fenntartásávsl sa ail megelőző Jelzálogos terhek fedezetére ezennel megállapított 5100 P be nem Sértetnék, — SS árverés hatálytalanná válik é. sz Ingatlan a trolgalml Jog fenntartás, nélkül kerül ugyanazon halárnapon árverés alá, — de sz Ingatlan Deutsch Her-msnn s tsa cég követelését- illetően 3«Í0 P, Viganó textilipar rt követeléséi illelően 4960 P és Deutsch Mór és fial cég követelését Illetően 5400 P megállapított legkliebb vételáron slul el nem adható.
A telekkönyvi hatóság sz árverésnek s klr. Járásbíróság hlvstsTos helyiségében (Igazságügyi palota, földszint ll.sitó) meg* tsrtáiára 1933. évi május hó 1. napjánsk d. t. 10 óráját kl és az árveré.1 leltén, leket IU 1881 :LX t-c. 150. g-a alap|ln s következőkben állapítja meg:
1. Az irverés alá eső ingalianokal a kikiáltási ér felénél, Illetve a megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron el-adni nem lebet. (1W8. XU. t.-c. 26, §.)
Az árverelal szándékozók kötetesek bánatpénzül a kikiáltási áz 10%-át kés/-pénzben, vsgy sz 1881: LX. t.c. 42 § ábz« meghslérozotl árfolyammal számlton óvadékképes értékpaplrosbsn s kiküldöttnél l«-tenni, vsgy s bánatpénznek előleges bírói leiéibe helyezéséről kiállított elismervényt s kiküldődnek átadni és sz árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c 147., 150, 170. §§., 1908 :XU. U 21. §.)
Az, skl as Ingatlanért a kikiáltási írnál msjrsssbb ígéretet tett, ha többel ígérni senki sem skar, köteles nyomban s kikiáltási ár százaléka szerint megálisplloll bánsipénzt sz általa Ígéri ár ugyansnnyi százslékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25 §.)
Nsgyltsnlzss, 1933. évi Jznrrlr hó 21-napján.
Dr. Btntzlk s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: (P. H.) Mlkő s. k.
I3W tórlut
Hirdetmény.
A Tapolcai Sertéshizlaldáéi Husipari RT. -^polcai (hatosi) telepe bérbeadó, esetleg eladó. Felvilágosítással szolgál az Igazgatóság,. iw
R.-T, Uutcoberg Nyomda é» Délzalai Upldadó VállaUU könyvnyomdájábui Nsgylnnizaáu. (pckJSs tlzletvczotO: Zolii Károly.)
v \\
73. évfolyam 83. szám
Nagykanizsa, 1933. áprilli 12, szerda
Ara 14 "llfcr
zalai közlöny
laerkajstőeég és kladóhlvstal: Pönt 6. nám. Megjelenik minden reggel, bdtlö kivitelével
eűLtTIKAI mápilap
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóitietéai irt: egy hóra t pengó a» Iliiéi Saerkeaitóségt é> kUdótalvataU teletea: 7S. M
A pénz kötelessége
Senki sem válárol, mindenki lemond majdnem arról is, amiről lemondani már vélek, amiről lemondani már egyenlő ami, hogy javaink tönkremenését még lobban siettesse. Csak jövUnk-megytlnk komoran, hideglelősen és tele van c, szánk sopánkodással, panasszal, s várjuk unollan, eitásulva, mii lioz a holnap. Közben tzépen végzi az Idő vasloga lelkűnkön és javunkon romboló munkájál.
Axel Nuntbe írja, hogy .élhessünk, két dologra van szUkségank, a Reményre s az Alomra". Enélkül nem élet az Élet.
A csüggedést, a minden-mindegy hangoztatását vessük le magunkról. Eltörendő hazadul kötelesség hárul ma t vagyonok birtoklóira, de ugytnllyen mértékben minden egyet polgárra. S ez t köleletség eltő-sorban íz, hogy mtgrendült pénzügyi viszonyaink újraépítéséből vegye kl mindenki a részéi.
Jól tudjuk, hogy mi ugyizólván az egétz világon végklárusllás vtn. Olyan döbbenetet vliágkrlzlt rázzt, vllitrozzi sz óttzet iermelésl ága-ktl, hogy keserű kényszerűségből dobják el úgyszólván gyárosaink, kereskedőink, iparosaink árulkat.
Saját magunknak vagyunk ellenségei, ha azon tul is spórolunk, mint amennyire muszáj és ha e dekonjunktúrát a magunk lávára (ordítván, nem szerezzük be tzük-séglelcínkti motl. Hisz ez a dekonjunktúra nem tarthat már sokáig. A gyárak gépeit rozsda mar|s, leg-nsgyobbrészl bezárva, produkció léhát nincs, t ha t készletekel el-adják, cssk természetes, hogy az árak tetemesen emelkednek. Előbb vagy utóbb, de ez törvényszerű folyamat, A leltek órája ütött és ha látjuk a tok ehiyfltt házal, viharvert házfedeleket, a düledező gazdasági épületeket t ezzel tzemben az utcákon a tok tétlenül, kéltégbeetve sétáló sok száz és ezer munkátlan embert, önkénytelenül Is eszünkbe jut: miért kell ennek Igy lenni és hova vezet ez?
Miért kell t tomboló léveszmék-nek vamptr karjaiba sodródnia e sok munkás, éhes embernek? Ezek nem kérnek egyebet, ciak munkát, csak kenyeret.
Ne haritnyaszárba rak|a pénzéi, akinek van, ne kamatra adja kl fölös vagyonát. A pénz csak akkor érték, ht azi hasznosan felhasználjuk s lehetett-e pénzzel valaha olcsóbban dolgoztatni, venni, mini ma és nálunk?
Ez a legjobb önvédelmi eszköz. Munkát, munkál adjunk, ha keveset Is, cssk amennyit adni bírunk, hadd tudjon a kereskedő, iparos, minden vállalkozó dolgozni és dolgoztatni, keresni, adói fizetni. Hadd állhasson a sok munkás gyalupadja mellé, vehessen szerszámot a kezébe, hadd kattoglanak a gépek, füstölög|enek a gyár kémények. Munkát,: munkát I
Emlékezzünk 1919 tavaszára. Akkor bőglek, sivítottak a gyárkémények szirénái, velőkbe hasító rémes bugással, s mint az alvilág patkányai, l jó koncra felülkerekedett egy vad horda, reszketőt félelmei, undort
keltve. .Mirden a mienk* cttlt-kláltással. A nagy döbbenetben a lalste fairé, lalssar passer lankadt Ságunkat felhasználva, ök kerüllek az uralomra. Emlékezzünk idejében 1
MaoDonald szombaton Amerikába utazik
Mussolini kedden fogadta Oörlaget
London, április 11 (Éjszakai telefonjelentés) MacDo-nald miniszterelnök leányával egyült szombaton Amerikába ulazik, ahonnan má|us 3-án érkezik vissza. Kitételében letz az angol külügyi bl-vatal állandó vezelö|e, a kormány gazdaság! tanácsadója, vitamint a a kereskedelmi minisztérium tlállam-tltkári.
Oöring római útja
Róma, áprllla 11 (Éjszakai iekfonjekntés) Mutto-llnl kedden délután 4 órakor Qö-ringet, 6 órakor pedig Hassel né-
met nagy! ővelet fogidti.
A pápa ma, szerdán klhlllgllá-son fogad|a Papén alkancellárt ét Oöring minisztert.
Dolhzse Rómába utuzott
Róma, április 11 (Éjszakai klefonjekntés) Dolfust osztrák kancellár kedden délután repülőgépen Rómába érSezetL
Pária, áprllla 11 (.Lapzártakor érkezett) Herrlot külügyminiszter április 17-én utazik Washingtonba az Ili de Francé I fedélzetén.
Japán teljesen magához
London, áprllla 11 (Éjszakai rádlójekntis) A kínai beleli vasutak miatt kitört |apán-tzovjet viszály nagyon kiéleződött. A japtn félhivatalos t szovjetet rablással, csalással és azzal vádo!|a, hogy « kínai keleti vasutak kocsijait és mozdonyalt azért rabolta el, hogy háborús célokra tegye üzemképessé a mandzsúriai vasutal. A mandzsúriai külügyminiszter éles jegyzékben szólította fel a helyt
ragadja a kínai vasutakat
tzovjel konzulokai a nyugall és keleti határon levő mandzsúriai vámhivatalok azonnali kiürítésére.
Azt hiszik, hogy Japán teljesen magához ragadja a klnal vasulakai, melyek felelt |elenleg a szovjet Is bizonyos ellenőrzést gyakorol.
London, április 11 (Éjszakai Iekfonjekntés) A japán csapatok a klnal nagyfal közelében kvó Lengkov klnal erődöt nagy harcok drdn elfoglalták.
gad\'a Francois Poncét, a berlini francia nagykövetet, aki bttzámoli Htlkr kancellárral folytatott tárgyl-lásáról.
Kommunista rádióállomás egy bánya tárnájában
IClaustal-Zellerteld, áprllla 11 A mull éjjel folytatták az eljárást az illeni kommunista párt ellen. Átvizsgáltak ■ Marín-bánya támált, ihol egy kommuniltl rádlólesdó-állomátt 28 kilogramm robbtnó-tzerl, 3500 robbantó gyutacsot él 500 méter gyujtózilnort találtak. Kedden reggel löbb embert letartóztattak. Letartóztatott egyetemi tanár Klet, április 11 (Éjszakai klefonjekntés) LichUn-berg egyetemi tanárt hűtlenség él cttlás vétsége elmén letartóztatták. Az nJ bajorországi helytartó Berün, április 11 (lapzártakor érkezett) A birodalmi elnök Epp, szolgálatonkivüll tábornokot bajorországi birodalmi helytartóvá nevezte kl.
Pepen alkancellár levélben bejelentette Hitler kancellárnak, hogy tekintettel a birodalom ét a Porotz ország közli eddig fennállt keltóiség megszüntetésére, lemond a porotz-omzági birodalmi blztoil áltáláról.
u^m^r/wwvfi\'a*
Hitler Görlngei nevexie lel porosse mlnlsxíerelnöleKé
Papén lemondott a birodalmi biztosi illisról
Berlin, áprllla 11 Politikai körök értelüléie szerint Oöring birodalmi minisztert, a porosz belügyminisztérium birodalmi biztosát Hllkr kancellár — Poroszország helytartója - ma valószínűleg porosz miniszterelnökké nevezi U Oöring miniszterelnök |avasti Iára ezután megtörténik ■ többi miniszter kinevezése is. Oöring miniszterelnök, hir szerint, megtartja a porosz belügyi tárcát is. Az uj porosz kormány akkor veszi majd át a hivatalos ügyek vezeléaét, ha Oöring miniszterelnök visszaérkezett Rómából.
Berlin, áprllla 11 (Éjszakai tekfonjelentis) Hitler kancellár Oirlng minisztert porosz miniszterelnökké nevezte ki.
Olasz-francia találkozás küszöbén
London, április 11 Politikai körökben szó van egy olasz—francia találkozásról, valamint arról Is, hogy Hitler rövidesen Rómába utazik.
Poncét tárgyalásai Hitlerrel
Párta, áprllla, 11 (Éjszakai lelefonjeknlis) Paul Boncour külügyminiszter kedden fo-
A Tiszába ölte magit az eltflnt IÁT titkár
Budapeat, április 11 Néhány nappal ezelőtt Morva Károly nyugalmazott MAv titkár eltűnt fóvároal lakásáról. Búcsúlevelében belelenlelte, hogy öngyilkosságot tog elkövetni. Szolnokról most értesítették a főkapitányságot, hogy a Tisza partján egy kabátot talállak, melyből Moiva Károly névre szóló Iratok kerüllek elő. Minden jel arra mutat, hogy az eltűnt Ittkár a Tiszába ölte magái
100 holttestet exhumálnak
a világot! arzénét tömeggyilkosság bűnügyében
Arad, április 11 A világosi arzénes lömeggyllkot-ság ügyében eddig 5 asszonyi tartóztattak le. özv. Duna Anitlné bevallotta, hogy 10 év óta sok asz-szonynak adott tégypaplrról leáztatott arzént, hogy kelkmetlen hozzátartozólkat megöljék. A megindított nyomozás több mint 100 holttest rxhumátásól tette szükségessé, hogy megállapítsák s halál okát.
ZALAI KÖZLÖNY
1893. április 12.
Kommunla/a
Merveakedés
r.gy romíln led*íy-ylmnOmtumstMiB
Bukarest, április 11 A klti\'neví leSnygimnáJiumban kommunista szervezkedésnek Jöttek nyomára, amely a leányok közöli folyt. A .Vörös tanuló" nevü kommunista szerveseinek 250 tagja volt. M liatalkoru leányi a rendőrsig le-tartóilatoll.
Magyarország; a kaleteurópat agrár-órtekezleten
, Budapest, április 11 A román kormány a budapesti román köveiság utján meghívta a magyar kormányt a közép és keleteurópai agrárállamok kormányainak Bukarestben május 5, 6. és 7-én tartandó értekezletére, melyen az agrárblokk államainak a világgazdasági értekezletén való egy ailes állás-foglalásit beszélik meg.
Vlzagálat az „Acron" kataaztrófája ügyében
London, április 11 Az amerikai haditengerészet hadbírósága\'megkezdte a vizsgálatot az .Acron" szerencséllenség okának megállapítására. Tengerésztisztek vallották, hogy a léghajón cssk egy e|tőernyő voll, de sem menlötulaj, sem mentőövek nem voltak rs|ls, mert ezekel \'.túlsúlynak tekintették.
Ausztria lényoflesen\'lasxéllltja a munkanélküli segélyt
Bécs, április 11 A héttőn mrglarlotl minisztertanács kimondotla a munkanélküli segély lényeges les.\'álillását, tekintettel arra, hogy a munkanélkülieket már legközelebb a köleleiö munkaszolgálta-Msba állítják.
A magyar Katolikusok I. Országos Nemzeti Zarándoklása Rómába
A rendkívüli Szenlév és az általános nagy jubileumi bucsu alkalmából a magyar katolikusok 1. nemzeti zarándoklása május 17 én Indul Budapestről. A zarándokok má|us 18-án délután érkeznek Padovába, majd továbbfolytatják uljukat és este érkeznek meg a kies fekvésű Firenzébe. Május 19 én reggel ünnepélyes szentmise a firenzei híres Dómban, megtekintik a város nevezetességeit és különböző képiárakat. Ugyanaznap délután vonatra ülnek és este tl órakor érkeznek meg az Örökvárosbá — Rómába. A római program má|us 20-án kezdődik és a nevezetességek megtekintését a rendezőség négy napra osztatta be, ezalatt az idő alatt véfilk el a zarándokok a jubileumi IH|es bucsu elnyeréséhez előirt ijlalotságokal Is. Előreláthatólag május 23-án, kedden, XI. Plus pápa kihallgatáson fogadja a magyar zarándokokat.
Ugyanaznap este indul a zarí.ndok-lás vissza és május 24 én reggel érkeínek újból Padovába, ahol a híres pádnál Szent Antal bazilikában szentmisét hsllgatnak. Délután fél 3 órakor vonalra ülnek és Velencébe utaznak. Má|us 25-én, ál-dozócsülörtökön a velencei Szcnl M\'rk templomban szentmiséi hallgatnak, majd megtekintik a templomot, a Doge-palotát ét a város minden nagyobb nevezetességét. Délután 2 órakor ölnek vonalra és május 26-án, pénteken reggel érkeznek vissza Budspeslre az I. magyar nem-zeli zarándoklás lag|al. Részvételi dl| III: osztályon 186 ar. pengő, a II. osztályon 238 ar. pengő. Ebben az összegben , benne van a vasúti jegy, Firenzében, RAniAban és Ve-neztában teljes ellátás, elszállásolás pedig jó polgári szállodákban. A zarándoklás résztvevőinek ullevél neat szükséges. Jelentkezni április
VÁROSI HOZGO
Április hó 12-én és 13-án, szerdán és cstDtörtökOn napi 3 előadásban
A nsoaiaaemélyzet jutalomjátéka
A legszebb magyar Ilim
Magyar beszéd
Magyar muzsika
Magyar ének
Vasárnap délután
Dlta Parlo és Wii\'y Frlts magyarul beszélnek
Előadások 5, 7 és 9 órakor 5 órakor félhelyáras előadási
Imakönyvek
Húsvéti képeslapok Falvédők Szekrénypapirok Papírszalvéták
s egyéb könyv- és papíráruk rendkívül olcsó árban
kaphatók u>,
flHEL KÍMKMÉ6EII
HaaykanlíJán, Horthy Elkléi-it 1.
27-ig az Actlo Cathollca és az országos Katolikus Szövetség központi irodájában (Budapest, IV., Ferenciek tero 7.) lehet. A rendezőség gondoskodik a zarándoklást! lelklvezetök-ről és kisebb csoportokra osztva a zarándokmenetel, a műemlékek megszemléléséhez magyarázók állnak ma|d rendelkezésére a zarándoknak.
Nagykanizsa balatoni menetrendle
A Zalai Közlöny múlt heti számiban közöltem a nyári menetrend-tervezetei, amelynek krlllkájskép ri-mutattam arra, hogy az a balatoni kirándulók szempontjából a tehető legrosszabb. Hivatalos helyen egyáltalán nem veszik tudomásul kívánságainkat és már ugy látszott, hogy a folyó évben a délutáni kirándulók kis száma még a tavalyinál ls kisebb lesz, éppen a lehelellen menetrend miatt.
Végső segítségért a Balatoni Szövetséghez fordultam, ahol postafordultával megadott előzékeny, az ügyel alaposan ismerő 750—1933. sz. értesilés szerint mellénk álllak és most már reményűnk lehet ahhoz, hogy aki leheli, menelreudl hiányok mlalt nem lesz kénytelen Itthon maradni.
Amor profanus
(Regény 1914-MI) 81
Irtai SZABÓ ZSK1MOND A gyalogjáró mini végleien nagy-ságu kúszó kígyó faketéllet a siető embertömegtől. Végighaladtak a körúton és mint az örvénylő vízfolyás beözönlőitek az egyik külváros főúrira. Margitot magával ragadla a lömeg. Mlttlha nyitott szemrkkel álmodnék, ugy ment előre. Nem hallotta a lömeg lelkesalt kiáltásait, nem lilla körülölle sz izgalomtól kipirult arcokat, a zászlók silnu erdejél és a házak erkélyeiről és ablakaiból folyton hulló vlrágesőt.
Öak mikor «z U| Színház-térre érlek, nézelt körül. Megismerle ezt a leret, ahová éveken át napoula járt. A multak emlékei olyau erővrl rohanták meg, hogy egyszerre vágyott az egyedüllét után és szabadulni óhajtott a tömeg közül. Minlha uj erőre kapotl volna, elszánlan meg indult és gyenge karjaival lörl magának utat. Szinte megkönnyebttlr, hog/ a színház elé ért és siető léptekkel meni lel a lépcsőkön. Pihegve álll meg az építtet elölli eslradton és a hosszú utlól fáradtan tekintett
körül. Megint eléje tárult a sokszor látott panoráma. Idelátazotl a llgel zöld lombtengere, az Iparcsstnok kupolája és a Stépmüvészell Muzeum görög oszlopsora. De a tágas tér, mely máskor llres és elhagyott voll, egészen megváltozott. Kavargós, go-ntolygó, feketéllő néptömeg töllöltc meg és a tér közepén szabályos rendekbe sorakozol! katonák haladtak ütemesen dobogó léptekkel. — Hangos trombitaszóval huszárok vonullak, tompa dübörgéssel ágyú ütegek, vöröskeresztes szanltéc-ko esik és vászonernyős trénkocslk végnélkül sora. És a fekelélö lömeg éa a csukaszürke szlnü katonák feleli a felvirágzott zászlók száz I lobogtak. A kalonák énekelve mcnc-lellek, a lömeg él|enzett, kiabált és a zűrzavaros lármából és ágyús szekerek tompa dübörgéseiből kihallatszott a katona zenekarok Indulóinak egy-egy ülcme és a nagy dob rilnikus pufogása. Minlha ez a tengernyi város, ez a békén pihenő óriás harcrakészen megmozdult volna és glpászi szálából a harci düh vészee kiállása zendült volna meg. A nagy lér lelve voll, diadalmas csaták fegyvirzöre|ével, hazájukért küzdő hősök forró littegésévcl, ki-
vivőit győzelmek örömujjongásával, halálba készülök búcsúszavával, gő-rölgő vér szagával és a győzőknek nyújtott babér éa fehér rózsák (Halával.
Margit kábultan és szive mélyéig meghatottan nézte ezt a képet. Megérezte, hogy egy mérhetetlenül nagy és iszonylaló valóság, a háború közeledik felije és gigászi ere|ével eltiporja. Hogy ez a fegyvercsörgés és a győzelem utáni, egekig szálló, esdeklő fohásza elnyomja és letörli a földi szerelmet és ar. 6 kis drámájának erölelen, zokogó hangja elvész a háborr viharának harso-gásibin.
És megértvén sz Igszságol, kétségbeesetten tekintett a tömegre
Megint katonák jöttek. Felszalag-zott, felvirágzóit honvédek, bsbérés rózsskoszorus, nemzetiszínű zászlókkal. Az egyik század élén egy csuksszürkeruhás tiszt ment széles nemzeti szinü szalaggal dlszllve. Ahogy Msrgil közelébe ért, felnézett rá és kivont karddal üdvözölte. Margit reáteklntett és az egyenruha dacára íb azonnal megismerte Zsoldos Sa"ru voll.
És smlnt a katonák ütemes léptekkel tovább haladlak a keleti
pályaudvar felé, Margll ugy érezte, mintha mindenki elhagyná és megrabolta volna és durva kezekkel elvette volna tőle egyellen szerelmét, lövőjét és reményéi. Minlha gúnyt űzne belőle, egy lehelelével értéktelenné lelte csodálatos szépségéi, mellyel meg akarta hódítani a férfiakal. Nincs löbbé szerelemre éhes lérfl, aki kincseket rakna le lábaihoz egy kegyteljes mosolyáért és elegendő volt a háború viharának első szélrohsms, hogy egyellen szerelme, kinek leányságát és fényes lövőjét áldozta, búcsúszó nélkül otthagyja.
Földlgsujló, összezúzó, végtelen keserű fájdalom nyllamloll kérésziül lelkén. KétBégbeesellgeszlussal emelle tel karjait, mintha egy láthatatlan gigtsz ellen védekeznék. Ajkai hangtalanul mozoglak, mintha segélyéri esdekelne vagy mintha csodát város.
De hiába vártai A nagy téren az ezernyi lömeg közepette megszállja leikél a legteljesebb elhagyottság érzése. Kétségbeesett lemondással szivében haladl le a színház lépcsőiről és megindull homilyos |övö|e . a Város felé.
(Vége)
1938., április 12
Az értesllés • kövelkezO:
Kézhez vellűk f. hó 7-ikl sz. levelét és tisztelettel közöljük, hogy S nyári menetrendben lesz egy vonat, amely Nagykanizsáról 11-32 órakor indul és Balatonszentgyörgyre 1332, Fonyódra 1307, Boglárra 13 20 órakor érkezik.
Ezen és a 14.30 órakor Induló tonal között kellene egy vonatot indllanl déli 1 órakor, amelyik azután este visszaérkeznék. Estére ugyanis csak a gyorsvonal van beállítva, mint késői vonat, amely 23.50 órakor érkezik Nagykanizsára. Van egy helyi vonat, amelyik 23,37 óra-kor indul Fonyódról, de csak Keszthelyre van csatlakozása.
Készséggel járunk közbe, hogy délután 1 óra tájban Indítsanak Nagykanizsáról egy olyan kiránduló vonatot, amelyik Fonyódig, esetleg Boglárig járna is este 8—9 órakor Indulna vissza Boglárról, ugy hogy 10—11 órára érkezhessék Nagykanizsára. Méllózlaasék közölni, hogy ei megfelelne e, mlulán a Hs leleplek tényleg nem vehetik igénybe a gyorsvonstot.
Reggel 6.22 órakor Indul egy mótoros vonal Keszthelyről Nsgy-kanlzsára, amely fél 8 órakor ér be. Ehhei kellene csatlakozást csinálni Fonyódról, illetve Boglárról. Megfelelne-e ez?
Méltóztassék közölni, hogy a nagykanizsalak melyik telepen vannak Inkább érdekelve ?
A nagy vonalok járását megváltoztatni igen nehéz, de hlsszök, hogy egy nagykanizsai nyári kiránduló kts vonat beállítása nem jog külOnOs akadályokba Utkóznt.
Eddig az értesítés I Nagyon természetes, hogy ily lontos véleményező szövetség pártoló indítványába örömmel keli belekspcsolód-nunk, annál ls Inkább, mert lenti indítványai a dolog lényegét érintik és minden kívánságunkat felismerte,. amihez még az utazási köllségek leszállításának kérdése kapcsolódik.
Dr. hoch Oszkár
— Fájósfábuak I Bokasülyedés és ludlalphajlam megelőzésérc és gyógyítására raktáron tartunk és méret után készltunk gyógybelélekel. Mlllényl clpöOzlet.
— Javíttassa mag, alaki tassa (ft rádióját a Transdanubiánál.
ZALAI KÖZLÖNY
Höi Kalapokat
3-i>
•tói Ucrndvc
AlaKUámoK meglepő szépen készülnek t
a legülvaíomabb formábban
Brónyal C.
IcalapUxIciAben
HortQy fijtklóa-ut
6.
Bölcsőtől a virágpálcáig, repülőgéptől a cserkész-sárkányig
ezer tmgyur emléktárgy készOl a jamboree ra a nagykanizsai polgárlslák tízpercenként dolgozó „gyérDzemében"
Nagykanizsa, április 11 A gödöllői |ambore még messze ven, de a nagykanizsai polgárisla cserkészek már lázasan készülődnek a gödöllői nagy r.apokra, amikből ők Is becsttlellei ki akarják venni a részükéi. Azon fáradoznak, hogy minél nagyobb dicsőséget szerezzenek a trianoni halárváros színeinek és a Zrínyi polgári iskola nevének. Deák falván polgári iskolai tanáré, a polgárisla cserkészek melegszlvo, lelkes és fáradhatatlan parancsnokáé
a gondolat, hogy a világ cserkészeinek összejövetelén ismerjék meg a magyar szint, a magyar lelkei, a magyar szokásokai és vigyék hírül haza, lengeren lul is: milyen nép \'akja a rabbá leli Magyarországot. Meghaló ezeknek a derék lluknak a lelkesedése és hazaliss érzése, akik egy pillanxt alalt megérlelték tanáruk nagyazerO gondolalát éa csakhamar lelt követte az elhatározást.
Nagyban gyártják azóta a magyaros emléktárgyakat, apró aszta-
Egy néhány olcsóság

a sok közül:
Jóminőségü ujoxtordok és zeiitek P I"-— Iweed szövetek ..... P l\'20 140 cm. széles férfiszövet . . . P 6\'—
SINGER
DIVATÁRU HÁZ.
lókat, magyar udvarházak sok érdekes miniatűr bútorzatát, bölcsőt, sótartót, gémeskutst, egészen a feltűnő szép virágvesszőkig, hogy a acrkészlcslvérek emlékül vigyék magukkal haza, Idegen országokba.
Az Iskola munkatermében Kerezsy Oéza tanár vezénylete és útmutatása slalt tervezik, lombforéazellk, fúrják, faragják, leslik a aokléle magyar specialitást. Es mindegyik igyekszik a másikkal versenyezni, ki lud szebbel, Ízlésesebbet produkálni. Tiszta magysr levegő uralja, ezl a termet, amelyben a |övö nemzedéke Ily megindító módon dokumentálja már most a maga tiszta magyarságát, magyar fanatizmusát, magyar leikéi és gondolkodását, amit ezek a derék magyar szlvll tanárok beléollottak, belévéstek kltö-rülhetellenBL
Az I. osztály koplrozza a mintákat, a II. osztály is koplroz, de már segédkezik a kis székek elkészítésében, a 111. osztály növendékei virág-pálcák és hasonlók készítésével foglalkozik. A virágpálcák feje magyar leányokkai, csikósokkal van díszítve. A IV. osztályosok már asztalokat, székeket, bölcsőket készllenek. úk a konstruktőrök. Teljesen gyárrendszertlen folyik a munka. A növendékek a 10 perces szünidőket használják fel arra, hogy furjsnak-larag-jansk. Az egyik csoport csak széklábaiul csinál, a másik csak bölcső oldalakat, a harmadik lakkozza a ktsz bútorokat és Igy tovább.
A IV. osztály most egy másfél-méleres repülőgépei konstruál, mely fel ls fog emelkedni és benzin helyeit csuzli-gumml fogja mozgstnL
Elárulhatjuk azt is, hogy a kanizsai polgári cierkésr-lf|ak a sárkányl is meg akarják ismertetni főleg az angol cserkész-Ujakkal. A speciális magyar sárkányereszlésl. A sárkányon oll lesz Baden-Powel feje,
Ápoltassa arcbőrét
-Dr. Senedlgné Latig Magda
kozmetikai l intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelése, szemölcsök, azórszálsk eltávolítása. Dlathermia.
Olaj bérletrendszer, -r-
Filléres húsvéti cipövásárunk páratlan sikerrel folyik!
Reklámáraink: P 680, 7*80, 880, 980, 1180, 12-80.
Látogassa meg üzletünket. Vidékről kérje sok ábrával ellátott árjegyzékünket.
Miitényl Sándor és Fia cipőáruháza Nagykanizsa, Főút 2. (Városházpalota)
magyar cserkész jelenetek, derűi epizódok a cierkélzéletből.
A legszebb talán az a kél lérkép, amit a IV. osztály készít. Apponyl Albert térképe, amit a genfi areopág előtt bemutatott, hogy ml«é letle Trianon Magyarországot.
Mielőtt a tárgyak rendellelési helyűkre, a gödöllői tiborba kerülnének, a polgárisiák ki lojlák előbb állítani, hogy hadd lássa a nagykanizsai kOzOnség, milyen mnnka folyik Itt a polgári Iskolában.
(B. R.)
r yiAl KOZLONV
Bflnögyl kartel
> elme a Zalai KOzlOny huavétl számában meginduló Izgalmas regényünknek
IMtlrtU
A naarUsDlwal meteorológiai mag-llgyalí lelentéMki Kedden a hómtiM-let: Reggel 7 Órakor +79, délutén 1 ifikor +U4, est. 9 Órakor +10.
HIMul Regge- délben telhíe, eate borait égboltozat.
Szélirány: Reggel éa délben észak, este északnyugati szél.
(fí/tzakal TádliJtUnlM * ■•»»«rcti-(lal hlézit|*I«mSI ute tOér.kori Cafka, klaaé >«*!■» MS várhmló.
Nagykanizsa, április 11
A Zalai Közlöny hasáb|aln ma ért véget Szabó Zsigmond nagy érdeklődéssel kísért társadalmi regénye, az Ámor profanus, amelyet Balázs József érdekes történelmi regénye, a Mária Terézia korában lejátszódó Ferde lovag előzött meg. Mind a kél regényt olyan izimpállával fogadiák olvasóink, hogy elhalározluk, ezután Is gondoskodunk olvasóink számira megfelelő szórakoitató olvasmánytól. A történelmi és a társadalmi környezet ulán most azoknak az igényéi szándékozunk kielégíteni, akik szerelik fanlizlá|ukat a bűnesetek xjlágiba elkalandozlalnl.
Bűnügyi kartel a elme legközelebbi regényünknek, amelyet lapunk húsvéti számában kezdünk köiölnl. A Zalai Közlöny bűnügyi riportere, Dávid Magyar József Irta ezt az érdekfeszítő kis bűnügyi regényt, melynek központjában egy gyilkossággal gyanúsított újságíró áll, akli utoljára láttak távozni a meggyilkolt ügyészségi elnök szobájából. A legsúlyosabb bizonyítékok szólnak ellene, ugy hogy a rendőrség Is kénytelen örlzelbe
HETI SOROZAT!
Április hó 10—17-ig.
Csíkos nadrág szövet 140 cm.
széles, métere P 5.—
Casha nadrág szövet 140 cm.
széles, métere P 8.—
Trenschkó felöltö szövet
140 cm. széles, métere P 10.—
Csikós duplaszéles nyersselyem (műselyemböi) P 1.48
Óriási választék mindennemű tavaszi selyem- és szövetujdonságokban!
Klrscünsr Mór dlvatúruhúzábon
Nagykanizsa, Fö-t 3.
venni. Talán sohasem derülne kl az ártatlansága, ha közbe nem lépne ekkor a
Bűnügyi kar tel, melynek taglal mind bűnügyi riporterek. Ök sietnek bajbajutott kollégájuk segítségére és titkos barátaik, a vagányok segítségével rendőrkézre Juttatják az Igazi gyilkost.
A bűnügyi riportereknek ezt az érdekei nyomozását mezéll el lebilincselő módon Dávid Magyar Jó-zief regénye, melyet az Iró a Zalai Közlöny olvasói számára irt, hogy bepillantást nyu|tson abba az egészen izokallan él különöi kapcsolatba, amely a nagy allöldl város rendőri riporterei él az alvilág tag|ai közöli fennáll.
A huivéll izimunkban meginduló Bűnügyi kartel-tt már moll, előre [elhívjuk az olvasóink figyelmét.
Zsák, zsineg
kárpitos cikkek
legnagyobb választék legolcsóbb árak
Deutsch Sándor c«gnéi
Fő-ut 1.
Városházzal szemben.
i kai teltlége, májtájéki fájdalmak, emésztési nehézségek, gyomorbélhurut és sárgásig a természetes „Ferflic lóxief keserűvíz használata által megizüntethetök és az agy, a szem, tüdő vagy sziv felé irányuló vérlólulások ellensulyozhatók. Qyo-mor- és bélspecialisták igazolják, hogy o Pertio lózzef vizzel, különösen az ülő életmód következtében Jelentkező bajoknál, nagyon kedvező eredményeket érnek el. — A Ftrtac Iéuel keserűvíz gyógyszertirakban, drogériákban és fűszer-Üzletekben kapható.
_1986. ápaiMa 12.
A leitámadási körmenet
iorrendje A húsvéti leitámadási körmenet sorrendje a plébánia templomból a következő: 1. Feszület kél lobogó között. 2. Elemi éi polgári Iskolák. 3. Reálglmniilum. 4. Egyelem! Ilj«-sig. 5. Földművesek, gazdik. 6. Ipartestület. 7. Kereskedők letlülelel. 8. Kivások, vendéglőink egylete 9. Kalh. Legényegylet. 10. Ker. szocl-allslák és munkáslfjik egylete. II. Kereskedelmi éa magánalkalmazottak. 12. Nagykanizsa állomás forgalmi személyzete éa nyugdíjasok. IS. A posta személyzele és tisztviselői kara. 14. A vaaul lűtőházl és pályafenntartó személyzete él tlszt-vlselöi kara. 15. Pénzügyőrség sze-mélyzele. 16. Vámhivatal, állampénztár éi lóhlvalal tisztviselői éi személyzele. 17. FolyammérnOkiég é» erdőgondnoksig. 18. Viroihiz személytele. 19. Államrendőrség. 20. Btrósigl, ügyészségi éa ügyvédi kar. 21.Viroal képviselőtestület 22. Pénzintézetek tisztikara él személyzete. 23. Kath. Férllligi. 24. Keresztény Tisztviselőnők Egyesülele. 25. Ur-leányok éi Uraiazonyok Kongregációja. 26. Szoc. Misszió nővérei és Szent Ilona Leinyklub. 2T. Kántor az énekkarral. 28. Olliregyeiülel. 29. Szent Ferenc Harmadik Rendje. 10, Cserkészcsapatok. 31. Leventék. 32. Tűzoltók. 33. Kalonal díszszázad első tele. 34. Fehérruhái leányok csoportja. 35. Srent Vincéről nevezett Irgalmas nővérek. 36. Papság a legméltósigoiabb Oltári szentséggel, a baldachin mellett lámpavivők és kalonal dlszttakaiz. 37. Méltóságok képviselői. 38. Egyházközségi képviselőtestület. 39. Kalonal diizizizad misodlk tele. 40. A megnevezett csoportokba nem tartóz* ösizes fér-fiak és nők.
— Gramofonlamexek: olcsó akol6 Transda-nubia.
I mindenki a helyi kereskedőknél I ée iparosoknál raerexxe be I
Nagy húsvéti vásár
szenzációs olcsó Árakkal
Griinfeld férfiruhaáruházban
Központ Száll* ápOiat.
Legelőkelőbb hazai gyapjú-„ szövet-gyár lerakata.
Külön mértékűt* irí osztály
Óriási választék! Fővárosi nivói
1983, április 12.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 12, uarda
Római katolikus: Gyula. Protestáns: Oyula. tar.: Nlzan hó 16.
VároiI muscuni fca Könyvtár nyitva csínoitökftii él váiárnap délelőll I0-1ÖI 12 óráig
Gyógyszertári éjieti szolgálat c hónapban: a Fekete Sas - gyógyszertár pó ut 6. sí. és a ktskanliial gyógyszertár.
QAzISrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig {héilo, szerda, petitek délstáu, kedden egész nap nőknek).
— (A szentmisék sorrendje a (első templomban) Nagycsütörtökön d. e. 9 érakor szentmise. Nagy-pinteken d. e. 9 órakor csonkamise és szentbeszéd, d. u. 5 órakor Jeremiás siralmai. Nagyszombaton d. e. 7 órakor lüz és husvéll gyertyaszentelés, 8 órakor szentmise, d. u. 5 órakor tellámadásl kormenet. Húsvét napján d. e. háromnegyed 7 órakor szentmise és husvéll ételek megáldása, 8, léi 9, 9 és háromnegyed 10 órakor csendesmise, léi 11 órakor ünnepi nagymise szentbeszéd, háromnegyed 12 órakor csendesmise d. u. 3 órakor litánia.
— (Egyházi hlr) A megyéspüspök dr. Nagy Qyörgy káplánt Galambokról Lengyeltótiba helyezte ál.
— (Áthelyezés) A földművelésügyi miniszter dr. Llpthay Kálmán m. klr. folyammérnököt Nagykanizsáról a szombathelyi kullurmér-nöki hivatalhoz helyezte át.
— | Martinék Oyula | Héllón este még ott von a teisölemplom-ban Martinék Oyula a Nagykanizsai Bankegyesület éa Délzalal Takarék-pénzlár pénztárosai ahol részt veti a busvélelAlti lelkigyakorlaton, mikor az éjszaka folyamán erős szívrohamot kapott, amely percek alatt végzeit vele. A tragikus haláleset mindenütt a legnagyobb megdöbbenést és részvétel vállolla kl. Meri Martinék Oyula nemcsak példás tisztviselője voll intézetének, hanem minden Jóérl és nemeséri hevülő lérlilélek, aki számos nagykanizsai egyesületben nagy ügybuzgósággal tevékenykedeti és sok melegséggel szolgálta embertársainak ügyelt. A legtöbb kanizsai egyesület tisztikarában szerepeli a csendes szavú, mindenkihez szívélyes modorú, előzékeny és ügybuzgó Martinék Oyula, aki szabadidejét arra használta lel, hogy embertársai ügyes-ba|os dolgaiban hasznára legyen. Marlinek Oyula 36 év óla állott a pénzintézet szolgálatában, ahol pályafutását megkezdelle. Mint tisztviselő, mint kartárs, mini polgár és mini ember egyaránt köztiszteletnek örvended. 53 éves voll. Temelése ma szerdán délután 4 órakor fog végbemenni a tóm. kath. egyház szertartása szerint a temető halollas házából. Az engesztelő szentmiséi ma, szerdán d. e. 9 órakor mulatják be a Mindenhatónak a szentferencrendl plébánia templomban.
" SInger olcsó lavatzl vására kellemes meglepetést hoz vevőinek.
ZALAI KOZU3MY
Vásároljon OÍCSOÜ
Schütznél:
Műselyem pyjama anyag q«
szép pasztell alkokkal "I/ 140 cm. széles férfísZOVet métere P
Divatos casha nadrágszövet P Burbúry szövet P
férfiruhára, trench-coatra alkalmas
Műselyem rayé női ruha P
gyönyörű szabással, miieden színben
Tweed noppe női szövetruha
divatos crepe de cliine gallérral P
Divatujdonságok legnagyobb
mi
4—
6-80
6-80
5-60 6\'50
választékban!
— (tgy zalai csendőrtöras-örmester kitüntetése) A kormányzó Cstder Dénes sármelléki őrsbell csendőrtörzeür mesternek, mezi egy fuldokló embert 1932. év varán a Zala folyóból étele veszélyeztetésével kimenletl, a magyar bronz érdemérmet adományozta. A kitüntetést ünnepi keretben most adták át Csldernek a szombathelyi csendőrlaktanyában. Szopkó Győző ezredes, csendőrkerületl parancsnok a kivonult csendörőrsparancanokképző Iskola ^és a teljes számban megjeleni uendőrtluUkar és küldöttségek elölt méltatta Cslder Dénes törzsőrmester férfias és bálor teáiét, majd ezt követte a feldíszíts. Az ünnepség befejezésével a ciendőralalrala-lok dlszmenetben vonullak el a ke-rületiparancanok és a feldíszített törzsőrmester előtt.
— (Az Ipartestület elöljáróság! ülése) A nagykanizsai Iparterület ma esle ft órakor tartja rendes május havi elöljáróság!\' üléséi Samu Lajos elnöklete alalL A tárgysorozaton szerepel többek közöli a Hangya lebontására beérkezett ajánlatok feletti döntés, a bizottságok megalakítási, a Polgári Egylel székhál átvételére való előkészületek, stb.
= Eljegyzés. Rectmltzer Irénke (Vaavár) és Vrtdder Jenő (Hegyhát-azenljakab) jegyesek.
— (A Nemzeti Egység Pártjának) kanizsai lljusági csoportja kidőlő üdvözletei küldőt! Oömbös miniszterelnöknek. A miniszterelnök köszönettel fogadta a nagykanizsai szervezel! nemzeti ifjúság hódolatát és azt üzente, hogy tartsanak ki továbbra Is a nemzet egységének zászlaja mellell, bluanak benne és Ígéri, hogy legközelebb személyesen fog lejönni, bogy meglátogassa az ö nagykanizsai fiait.
— (A Srent Ilona Leányklub Mjtl rsljsl) befejeződlek. Az elő-adaiokat vollak szívesek vállalni Kotta János kegyesrendi tanár, Uttz-dag Ferenc püspöki tanácsos, Varga Béla balatonbogiári plébános, Stá-lás Zoltán kórházi lelkész, Lakács Józaeí hittanár. Az előadóknak ezúton Is hálás köazöaelet mond a Szl. Ilona Leányklub vezetősége.
— (A Szanatórium Egyesület elnöksége felkéri tagjaitj bogy felejthetetlen emlékű pénztárnokának, Martinék Oyutának ma délutáni temetésén minél nagyobb számban megjelenni szlveskedlenek. Gyülekezés délulán fél 4 órakor a temető kapujánál. Elnökség.
— (A Városi Színház személyzetének jutalomjátéka) Ma és holnap esle nagy eseménye lesz a Városi Színháznak. Magyar Igazgatónak nagy áldozattal sikerüli megszerezni a Vasárnap délután dmO melegszlnü magyar vonatko-
1 és magyar levegőjű filméi, melyben a bájos Dila Parid és • kitűnő Willy Frttsch magyarul beszélnek szerepűkben. A két nap előadása a színház személyzetének jutalomjátéka less Magyar direktor nobllitáaából, hogy nekik Is legyen husvéll ünnepük. Kérik a nagyközönség szíves párlfogásál.
ZALAI KÖZLÖNY
Egerszegen Ij lesz ortzág zászló
A zalaegerszegi Müve ifjúság mozgalmai indított, hogy kanizsai mintára Zalaegerszegen Is állítsanak fel országzászlót, amelyei a vasútállomás előtti kis virágos köröndön fognak elhelyezni. *
A kanizsai országzászlóra Ntufeld Simon I pengői küldőit a szerkesztőségbe.
— (A Városi férfikar e bélen nem Isrl próbát
— (A Klskanlzaal Levente Egyesület műkedvelői előadása) A Klskaulzsat Levente Egyesület husvélvasámsp és húsvéthétfőn nagyszabású műkedvelő-előadási tart. Színre kerül Almássy Tihamér Tói leány című 3 felvonásos énekesláncos színmüve. Hétfőn előadás után táncmulatság következik. A színdarabban a legjobb műkedvelők szerepelnek.
— Elsőrangú müjég kapható a Transdanublá Gőzmalmok Részvénytársaságánál.
(Nagykanizsa brtdge csapat. a k"" • ------------•
Vasárnap
Szövetség kaposvári patversenye a kaposvári Nemzeti Kaszinó helyiségében. A versenyen résztvetlek Nagykanizsa város, Kaposvár város, Pécs város és Tolni vármegye kiküldött csapatai. A versenyt körmérkőzéssel bonyolították le. A körmérkőzésen a tolnamegyei csapat I nyert és 2 eldöntetlen eredményével 4 győzelmi pontot a kaposvári csspat, 2 győzelmével és 1 vesztésével szintén 4 győzelmi pontot, Kanizsa 1 vesztett, 1 eldöntetlen és 1 megnyert versenyével 3 győzelmi pontot és végül Pécs csapata 2 veszteti és 1 eldöntetlen versenyével 1 győzelmi pontot szeneit, A verseny vezetésével megbízott Barcsay Akos főszolgabíró a jury bevonásával, a helyezések sorrendiét a mérkőzések folyamán elért meccspontok figyelembevételével a következőkben áUapilojla meg; I. A Tolnamegyei BrWge Club csapata 4 győzelmi és 91 összmeccsponltal; II, Ksposvár város csapata 4 győzelmi és 89 összmeccsponltal; III. Nagykanizsa vdtos csapala és IV. Pécs város csapata.
— Piros tojás helyeit vegyen olcsó rayé blúzt a Schatz Áruházban.
pifl|yssuizia uriugc ua-
i a kerületi csapatversenyen) imap folyt le a Magyar Bridge etség kaposvári kerületének csa-
VARGA
Laazállitott áron Fsat Tisztit
Elváló gallérttsztitás
Horthy Mlklót-ut 8. gyűjtő-telep Hunyadi-utca 19.
gyártelep
Utolsó üzenet szoknak, akik eddig vártak a képvásárlással:
1. A kiállítás ma szerdán este megszűnik.
2. Minden hitelképes egyén 20 havi részletre vásárolhat.
3. Előlegel nem kell adni.
4 Az első részlet június 1-én fizetendő.
5. Az árakat leszállítottam.
6. Ajándékba kap a vásárolt képhez megfelelő keretet.
7. Havi 2 pengős réazlelre is vehet éttékes festményt.
8. Minden áron lllhagyom a képekel, meri az elszállítás sokba kerülne.
9 ön is jöjjön ej, meri
10. csak ma szerdán lesz erre alkalom. Fő-ut 11. Ferenczy.
— (A kórtégre hagyta a házát) Néhtl Nemes György klskomároml lakos 4000 pengő értékű házát a községre hegyit azzal, hogy azt közigazgatási, vagy kulturális célokra kell felhasználni. A szép örökséget a község az özvegyi haszonélvezet megszűnése ulán veszi birtokba. Ha ón gyorsan akar, Jól meg-
jkönnyebbűlnl, Használjon .Igmándlt" s be fog (teljesülni.
Kik fedezték fel • vádiéi, még öaz-
aze nem állított sorozatát folytatja sz Amatör husvíU Bzáma. waitoa Voll-dyno nagyeröeltő, továbbá a rég várt 2 oeöves rövid hultámu vovö részleten leírása képezik építő olkkett. A vasul! amatőrök, a légi rádió, hangszóróval egybeépített vevők torzítása, kvaro-krlatályok ozüstözése. rövidhullámok hatása élő szervezetekre, transzformátorok gyors mérotezóee, a Miért rovat, kit gondol pályázat kiragadott fejezetei a gazdag számnak. — A fotóróezbon a tavasz dominál ragyogó, napaűtéeoe képekkel, a nagy turista pályázat valóban értékéé dijakkal, gyakorlati rovatok, kozdő fényképészek Iskolája.
= Férfi ét nól szövetvásárlók már évtizedek óta elismerik Singet Dlvatdruhdz keiméinek elsőrendű minőségét.
- L estidé asyáknak kellő ügyeimet kell lordlUnlok arra, hopy bélniUködésök rendben legyen, ez pedig a természetei .Ferenc lózaef keaeriiviz haaználsla áltat érhető el.
SPORTÉLET
Az NTE ét Zrínyi nemzetközi futballmérkőzéit játszik húsvétkor Nagykanizsán
Nagyktudzsa, áprllla 11 A nagykanizsai sportegyesületek húsvétkor nemzelközi mérkőzési bonyolítanak le. Az NTE és Zrínyi közös rendezésben vendégül lálják a Varatdi Siávlát. Az NTE az ötz folyamán már szerepeli Varatdon és 3:3 arányban döntetlenül játszóit a vendégekkel Vasárnap az NTE, hétfőn pedig a Zrínyi lesz-a Slávla ellenfele. A nagyszerű képességű jugoszláv csapat nagykanizsai szerepléte iráni ntgy érdeklődét nyilvánul meg. _
A Spltzer-terlegre
egyre folynak be az adományok. Ujabban Spltzer Károly Budapetlről 10 pengői küldőit boldogult fivérének emiéke megalapliátához szerkesztőségünkbe.
Ma délután nyílnak meg
az NTE tennlszpályál Az Időjárás minden szeszélyetke-déte ellenére It futólépésben kőzü-ledlk t tavasz, nagy örömére i sportolóknak. Vonatkozik ez elsősorban Is a tenniszezőkre, kiknek tekintélyes létszámú táboruk van Kanizsán.
A több oldalról érkezet! sürgetésekre az NTE vezelösége ugy határozott, hogy ma, szerdán délután már megnyitja pályáit a türelmetlen teniszjátékosok elölt, akik nagy örömmel fogadiák a döntési Ma délutántól kezdve le\',át Isméi megkezdődik a mozgalmas sportélet az NTE lennlszpályáln.
Húsvéti árleszállítás!
április 9 tői április 15-lgl
88 fillérért: 96 fillérért
l\'/i kg fényesett rlM 1*30 kg aszaltszllva l\'/« kg szilvaiz \'/« kg dióbél 30 dg caokoládépor 35 dg Bon-cacaó 10 dg pörkölt kávé 5 drb parad. conserv 40 dg emmentháli belf.
lt/i kg Japán rizs t kg. akácméz
3 kg lencse
30 dg mogyoró bél 2 kg vágottbofsó %) dg mazaola 2 doboz Staulfer-aajt 1 dobó?, Ovomalttne 12 drb oroszhal
4 drb. HÓaherlng
Egyéb áraim;
1 fahordó oroszhal P 2.50 1-a téli szalámi nld-vételné! kgja P 4.80
1 kg. finomliszt
P --40
1 kg trappista-sajt P
V, kg csokoládé-dara 1\'
Araim »ilfj»r«M a Megjslttlt meunylcég v6Ulire vo
¥ida Lajos
19*3. április 12.
Szenzációs
húsvéti olcsóság
1 drb. óriás csokoládé tojás stanlolban 1-16 fill.
30 dkg. mogyoróbél —\'98 fill. 30 dkg. mazsola . -98 fill IVs kg. rizs, fényezett —-88 fill. Számot 98 filléres olcsóság.
Kaufmann és Bien
Erztébet-tér 18.
Közgazdaság
Az Angol-Magyar Bank a napokban larlolta évi közgyűlését Budapetten. A magyar pénzintézetek eme egyik legelőkelőbbjének mérlegadatai érdekeien világítanak rá arra a realitásában ét provldenciálii üzletvezetésében fellétlen bizalmat keltő, a vállozott gazdasági viszonyok közt It eredményei működésre, amit az Angol-Magyar Bank minden üzletágában kifejlett. A 23 millió pengő alaptőkével rendelkező bank tartalékalapjai 17 mlllóra tugnak. A betét-csökkenések ezt a bankot majdnem teljesen kikerülték: az előző évi 98 7 millió P mindössze 96.fi millióra apadt le. Körülbelül ugyanennyi a bank váltókétzlefének (39 millió P) éa adói-léteiének (61.6 millió P) OBszege, ami azt blzonyllja, hogy az Angol-Magyar Bank a mai hitelválság Ide|én is nagy mértékben és teljes méltányossággal tudta eló-segilenl kihelyezéseivel és leszámítolásaival a gazdasági élet vérkeringését. A bank aktiválnak összege 156.5 millió P, tiszta nyeresége 1932 ben 1,525.018 P, ami csak jelentéktelen hányaddal marad el az előző évi nyereség mögötl. A banknak közel 6 millió P értékű Ingatlana van, főként budapealt bérházak. Az intézet mobilitását még az 1932. évi adós védelmi intézkedések ellenére is sikerült változatlanul az előző évek kedvező színvonalán biztosítani A bank összforgalma 1932-ben 4 milliárd 385 millió P, pénztári forgalma 1490 P volt.
Az előttünk fekvő mérleg adatait olvaiva önkéntelenül irta a megállapításra jut a pénzintézetek ételének figyelője, hogy amíg a magyar
Kénzpiacon az Angol-Magyar Banké-oz hasonló elvek irányítják él hozzá hasonló eredmények lgazol|ák a pénzintézetek müködétét, tddlg egyszerű, józan számilát elegendő annak megértéséhez, hogy miért maradt meg, idegen országok minden ellenkező tapasztalatai Idején it, váltó-zallanul szilárd tltpon az a bizalom, amelyen i magyar bank-élet ma is alapul s amely az Angol-Magyar Bank múltév! mérlegének a mai viszonyok közt kllünö eredményeihez il elvezetett. (-)
Szenzációs olcsó női Kabátuúsűr mai napon megkezdődött
Áruinkat filléres haszonnal árusítjuk.
I. széria angol kabát már l4.9Q tól II. széria angol kabát már 16.90 (1 111. széria angol kabát már I9„90 til
Model darabokat szintén igen olcsón adjuk. W©ilZfeld él FIlCHef
iápciiti 12.
(—) Megalakul a (lyBraOlcs termelők Országos Szövetkezete.
A Gyümölcstermelők Országot Egye-aületdnek elnöksége, llőkegyeialelel bevonásával elhalározta a Magyar Oyltmölcttermelők Országos Szövet-kezeiének mega\'ikllátát ét az alakuló közgyűlést április 20-án délután 5 órára hívta össze (Budapest, VI\' Andrássy-ut 8). A megalakítandó egyesület olyan üzleti azerv lesz, amely a lermelök érdekelnek szemelóit tartásával elsősorban a termés értékesítésével foglalkozik szikembe-rtk vezetése alatt.
Bútorvásárlás — nem gond 1
Teljes berendezéseket rendkívül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstcln butor-áiuház, Horthy Mlktós-ul 4.
Zlrlokl tárlat
Párlt 2037>>, Londoo I7Í6, Ntwyork 51735, Brüssel 72-23, Milano 26-45 Msdrtd 43 90, Amtterdam 206-90. Berlin IMJO, Wien 72 97. Szélit 3 75, Prága 15-45, Varsó 56 05, Budapest ,
lltlgrád 6 95, Bukirni 3 06
Teraiaytduis
Buia 11(11*. 76-os 14-05 1420, 77-et 1430-1450, 78-u 1450-1465 , 79-eia 14-70-14 85, NO-aa 1485—15 00, dunán-tull 76-os 1335-13-45,77-ea 13 50-13 60 78-as 1365-1375. 7»-ei 1385 1395, 80-as 1390-1400, roia 6-95 -7 05, tak. árpa 840— 860, zab 8-00- 8-20, lan-gerí 665 - 8 75, korpa 590 - 600.
VALUTÁK Angolt. 1950-1990 Baigtlr. 79-16-79-74 Ctáik. 16-91-17 01 Oánk. 8640-87 61 Dinár 7-50-8 00 Dollár 57050-573 50 Frtndtf. 22-30-22 50 Holl. 23045-23185 Zloty 64 20-64 70 Lat 340-344 L«va 4-00-4-26 l.lra 2990-30 2U Márka 135-70-136-80 Norvég 99-40-10040 Peseta _■—-•— Schltl. _■__•_ Svájci 1.11080-111-40 Svádk.102 70-10Í 70
D?V1ZAK Amst. 230-65-231-85 Belgrád 800-8*40 Berlin 135 60-136*60 BrQssel 79*26*79*74 Bukarest 341-3*43 Kopenh. 86 60 87 M London 19*48-1962
Madrid -•-•-
Milano 3000-3018 Newy. 571*00-574 00 Oszló 9960-100*40 Párls 22-33-22*47 Prága 1690-1701 Szófia 4*Mi/.-414Vl Stockh.102 90-103 70 Varsó 6430-64-70
Wlan ---•-
Zürich 110*80-111-40
Wien clearlng irlolyima , 80.454.
Hertét rájár
Felha|lás 1061, eladatlan 500. — Elsőrendű 093-Ö96. szedett 0*86-096, szedett köiép 090-082, könnyű 080-086, l-tö rtndü öreg 082-0*84, ll-od rendi öreg 076—0*80, angol süldó I. 1*00-1*05, szalonna nagyban 1*25 -1*25, ulr 136 "" US1Ö6 -l~.........~
1 45, taua I
-1-28, lálsertát 118 1 26.
Kiadja a laplulajdonoi Közgazdasági Rt. Onltabarg Nyomda is IWialil Upkladd Vállalata Nagykantiiin. Felelöt kledé: Zalai Károly. Interurbán telefon: NagykanlzM 78 síim.
Meiögaidtságl és kerti
magvak.
Gyümölcsfa iwrMtUil szerek.
IVIUtrágyák
(Szuperfosafát, Hállsó, mésinltrogén, Péti só, kálifoszfát «tb. stb.)
■Irlu* növénytápsó. Fular szénsavas takarrnányméaz.
Madáreleségek.
r.kk .D\' vitamin kétillmény. Beszerelhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, matriava, isik, növényvédőim! aiarek karetkadáséban
Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10.
(A bitólági palota mailett)
tMM KÖZLÖNY
MELCZEK Uvegkereskedés
Szenzációs olcsú huavétl edér.y- és Üvegáruk árualtáaa megkezdődött.
A t. vevőközönség a leg|obb árut vásárolhatja mosl a legolcsóbb árakon. (Tömeg és selejtes árut nem lartok). Étkező készletek 8 személyre
különféle mintákban 24*50, 32*50, 34 Teás késztetek 6 személyre
gyönyört! mintikban 10*50, 14 50
Tésziás készletek 6 személyre 3 30, 3 80
Sandwlch készletek 6 szem. 8— 850 Csiszolt üveg készletek 6 személyre
boros, vizet vagy llköröt
Sütemény készlet Oveg, 6 személyre Teás ctésze aljával, gyönyörű mintákban párja 6 vizes pohár
Óriási válaszlék minden egyéb cikkben Igtn olcsó árakon Tekintse meg kirakataimat, látványossági
P 15 50 „ 5-96 * 2-10 „ 3-66 „ 2 90
w 2--
,-•45 „—•90
VAGOENDRE
illatszertArában
Fő-ut 14.
nagy húsvéti vásár
V
legfinomabb illatszerekben, buavéti locsolókban stb.
TenniszUtők nagy választékban.
Budapesti Relsz Áruházak larakatának „Minden tárgy 96 filléres" osztálya a mai naptól
88
fillér.
JÓ MUNKÁT
PÁLCS1CS
•ssél kapunk.
Kiló aagykaalzial selyem-, kelme-, fonalfeslő és vegytlislltó üzeme Ffidzzlat s FŐ-UT 7.
APRÓHIRDETÉSEI
Et»«aa«tt egy eztlit karkétfléra
József főherceg uicától, Sugár-, Rákócxl-utcér. át a Kinixsl-u. 15. számig Kétem ■ kedves megtalálót adja le e lap kiadóhivatalában.
Vak tükrök újra tükrözését Ismét vállalom. Stern, Városházpalota.Telefonl96.
Oras sxaba, a város kösepén, csendes bálban, esetleg koaykahéuaáiat-tal kiadó. Birmlkor elfoglalható. Rozgc-nylutca 19.
KápkaraUiásak, cipók, gyermek-koraik stb. mélyaa lasxéllttaM árba-kaphatók. Armatk, Sanét-asUar,,
Autórugók készítését, hintó ala)tai»-talyak aédolését garanda mellett
vállalom. Bazsó utóda, Tflchert Lstoa kocsi-kovács. 1253
Húsvétra már most r«aékl»M a vásáraikat. Kesztyűk, harisnyák stb. Kaufmann Waaé Nagykanizsa._
Klaéé három egyszobás Iskás konyhával és 1 egyszobás lakás konyha nélkül május I-re. Bóvebbet Sugár-ut 41/b. U
Privátpéaac diszkréten csakis biztos hslyre, ragy éksserre. Clm a kiadóban. 1021
Cbédlö és háló, ónémet faragott keményfa ela4é Horváth, Cgengery-ut 17. I., d u. 1—2 lg megtekinthető. 1223
POGÁNYVARI
uradtlml falboraim kaphatók Illíren kint mii 90 filléréit. Legkliebb tétel 26 liter. BROS. KáSOLT földbirtokot Bttthyány-ptqi 26. uám
F4*>k4...a.4» éa tinyképfeutl
cikkek 18X74 ei, bútorok, konyht ét bii-tarláil feltierelét eladdk. Caengety ut 12. Kiuffmtnri. 1329
aalflnbajir.tu biromtiobit utcai ét hálomizobit udvari lakások májút l-re kliddk Deák tér 8__1306
■al.tonmárlAn dl. Sllgtlhy-üdlllö
körüli ii pécsi lelepi vllltlilkek fo\'ányot áron lltdok. Fdvlllgotllást dr. Hocb ügy-
véd td
!fi
Város kaltorQletén 2 szoba konyha esetiig azép kerttel kiadó. Bővebbet dr. Ctlényl Oéza ügyvédnél. 1280
Magányos nő kis szoba-konyhás lakáat keres esetleg butoroava váro« kö«*léb«n. Cim a kiadóban.
lagéá és kHatélaáay azonnal lel-vétetik Holfmann Anny kalapszalon. 1391
Héviaaa nyaralhat és még 50°/o keresetet biztosítok, ha I50C-2Ü00 pengővel társul biztos jóvedelmU Üzlethez. Péazxc Ingatlan fedezetet nyúltok. Clm • kiadóhivatalban. 1844
NArasnsaekAa udvari komfortot lakáa kiadó azon.ialra is Brasébtltér 2 és egy Pres szóba KOIcsey-n »> _ia«l
Balatonmárián káa és vlllatalak olcsón eladó. Érdeklődni lehet Qőrőg do-
hánytőzsdében.__-107
eivavaatt vasárnap délelőtt dr. Hoch Ogyvéd udvarából agy ksrékpér, visz-szahozóje és nyomravezetője 3) pengő (utalómban részesül, bántódass nem lesz, hozza ki a sormást utalómba. 1366
Nyolclakásos bérhéa Blsasml át-
zehető. Clm a kiadóban. -1365
Hálébatar, ebédlő, előscobaAzekrény, ccilláiok, szőnyeg, háztartási holmik eladók Csengery-u. 2//a. Kaufmanné. 1364
Saakké|iaatt téglameater téglagyárban vezetői mesteri vagy é.itől állást keres. Clm Bencs AnUl Nagykanlzaa, Te-leky-u. 92. _1367
Intelligentes deutscher Frflalala mit Jahreszeugnis aucht per «ofort Stelle. Ad resse in Redaktion. -1368
■ajéréaét keresek aaonnilra. Királyi Pál u. 3. sz. hátsó lakásban. Jelentkezni
csak d. u. 3-tól. _-1876
Telekl-nt 29. szám clatt egy négyszobás cseléd szobás utcai lakás klmlé. 1377
Pályázati hirdetmény.
A Nagykanizsai Ipartestület a megvásárolt Polgári Egylet vendéglő helyiségeit bérbe adja.
Pályázati feltételek az Iparterület irodájában a hivatalos órák alatt beszerezhetők.
Az Ipartestület tlnöksége.
ZALAi" KÖZLÖNY
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Ipartestület a tulajdonít képező Deik-tér 14. sz. alatti székházét, valamint a Horthy Mlklós-ul 31. sz. alatti ingatlanát eladja.
Zárt írásbeli ajánlaiOk to\',,0 hó 29-ig nyújtandók be az Ipartestülethez. 11M Az Ipartestület elnóksége.
12372/1931. B. szám.
Árverési hirdetmény.
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. tc. 56—58. ,§-ai értelmében eszközlendő nyilvános elárvereléséröl. A végrehajtást szenvedő neve: Kovács Gábor. Lakása: Kinizsi-u 39. sz. Az első árverés helye: Erzsébet-téri piac.
Az első árverés Ideje (nap és óra): 1933. április 21-én d. e 9. óra.
A második árverés helye: Erzsébet-téri piac.
A második árverés ideje (nap és óra): 1933. április 29-én d. e. 9 óra. A lefoglalt ingóságok megnevezése
sommásan, nemenként 2 drb. Hoffher-Schram . * ártmá-nyu cséplőgép 2 drb. be, -^motorral P 3000.
Árverési feltételek.
1. Az elsó árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, na u becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az Ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek minden esetre eladatnak.
3. A vételár kéuzpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Keit Nagykanizsa, 1933. április hó 6. napján.
Kengyel Gyula s. k.
u;» városi végrehajtó.
A nagykanizsai Ipartestület elnöksége éa előljáróságe mély szomorúsággal Jelenti, hogy 12 éven át volt érdemes Jegyzője
Nensiedler Jenő
nyug. körjegyző
folyó hó 10-én Pécsett hirtelen elhunyt.
A boldogult, testületünk érdekében kifejtett hasznos tevékeny-Bégével maradnndó érdemeket szerzett. Az Iparosság benne egyik legőszintébb barátját gyászolja. Nagykanizsa, 1933. április 11.
Emlékét kegyelettel őrlzxOk meg!
Az Országos Tüdőbeteg Szanatórium Egyesület nagykanizsai^éMwtéaste szomorú szívvel Jelenti, hogy láng-lelkü munkatársa, fáradhatatlan ügybuzgó pénztárnoka
Martinék Syula
banktisztviselő
folyó hó április 11-én hirtelen elhunyt
A megboldogult éveken keresztül a legnagyobb önzeüenséggel és lankadatlan ügyszeretettel szolgálta a nemea célt: embertársainak megmentését és áldozatos munkásságával örök emlékét állított egyesületünk aranykönyvében.
Temetése szerdán délután 4 órakor fog végbemenni a róm. kath. sírkert halottasházából.
Nagykanizsa, 1933. április ÍJ.
Az örök világosság legyen legszebb Jutalma. I
Az ircii*j TUtiwtig ünuttraa Efftslltt
nagykanizsai fiókjának elnöksége.
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
Villamos
vasaló-bérlet
már havi
1 pengő 10 fillérért
Traiüdahubia H.-T.
Ctmgirj\'ut B.
T*l«foni 4-13.
A Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatósága, felügyelöbizottsága és tisztviselői
fájdalmas megilletődéssel tudatják, hogy érdemes főtisztviselőjük és hűséges kartársuk
Martinék Gyula ur
folyó évi április hő 11-én hirtelen elhunyt.
A megboldogult példás szorgalommal és becsületességgel 35 év odaadó munkásságát szentelte intézetünknek, emlékét kegyelettel őrizzük meg.
Nagykanizsa, 1933. április 11-én.
1933. április 11
Ajánljuk nemes tlimagkeverékelnket
állandó OH Ddetóld
pázsit
létesítésére PázslttOmag skót keverék napos helyre Pázsltfflmag skót keverék
árnyékos helyre Pázaitfluiag nehéz angol keverék
Hirsch és Szegő
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
740/tk. 1033. sz.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek. Angol Magyar Bank RT. végreha|fatóruk Dómján Károly éa ne)e Horváth Mirl véj. réhaltáit szenvedők ellen indított véért-hajtási ügyiben a telekkönyvi hatóság . végrehaltató kérelme következtében u 1881. LX tc. 144., 146. és 147. §§. értelmében elrendeli a végreha|tá»l árverést 600 P tőkekövetelés, ennek 1932. évi március hó 13 napjától járó bíróilag érvényesíthető legmagasabb kamata, \'/»> váltr.dll b P 90 f óvási, 3 P 60 I értesítési, - 73 P 60 I eddi* megállapított per és végrehajtási éa az árverési kérvényért ezutUI megállapított 30 P 40 f költség, valamint a csatlakozottaknak kimondott, a nagyradal 386 és 736 ii. llkvben foglalt ingatlanokra Doniján Oéza 34 pengő — és Llpschliz Mityás 3 P 30 f tőkekövetelése és járu lékai behajtása végeit, n nagykinlziai klr. Járásbíróság területén levő, Nagyrada községben lekvó s a
L nagyradal 386 u. tjkvben 1158/a I. hraz. alatt foglalt ház 44 népaorsi alatt szőlő, rét az Újhegyen Donján Károly nevén álló Ingatlanra 3S4 P,
II. nagyradal 756 sz. tjkvben 1107/b. hrsz. alatt foglalt iző\'ő a* Oreghegytn Ingatlannak Dómján Ká\'oly nevén álló »/• részére 711 P 36 íilléf,
Ili nagyradal 20 sa. tjkvben 23 hrsz. alatt foglalt ház 17/d. sa. a. udvar s kerttel Ingatlannak Horváth Márta nevén álló »/» részére 33 P,
IV. nagyradal 344 s*. t|kvben Nl/b. hrsz. alatt foglalt szántó a Pajtahelyl dűlőben ingatlannak Horváth Márl nevén álló 7u részére 68 P, 46l/b. hrsz. alatt foglalt szántó a Cst-
lakuti dal..........
f9 P 50 f,
663/b. hrsz alatt foglalt kendertöld a Kenderlöldi dűlőben Ingatlannak «/a részére 34 P 50 f,
840/b. hrsz. a foglalt szántó a Pelsórác-földi dűlőben ingatlannak \'/» tészére 60 P, 966/c. hm. alatt foglalt szántó a Diós-kutl patakra dűlőben ingatlannak »/» részére 9 P 50 f kikiáltási árban - ás pedig a hirdetmény III—IV. pontiában felsorol! In-gatlanokia 3190/tkv. 1919. végzéaael Birkái Zsófi özv. Horváth Uyörgyné Javára -
a U. pontban (elsorolt ingatlan >/« részére 7130/tkv. 1902. sz. i/s részére, 4069/tkv. 1SI9.BC. végzésiéi Kis Rozi özv. Boda Jánosné éa >/« részére &506/tkv. 1914. ss. végzéssel Sxnepek Borbála Tulok Istvánná Javárt bekebelezett haszonélvezeti szolgalmi Jog fenntartásával.
A telekkönyvi hatosig az árverésnek Nagyrada köziégháiánái megtartására 1933, évr május hó 6. napjának d. e. 10 óráját tüll kl éa ai árverési feltételeket u 1881: LX. t-e. 180. 8-e .lapján a kovetkesókben állapítja meg:
1. Az árverés alá esi Ingatlanokal és pedig 1158/a. I. és 23. hru. Ingatlanokai a klklillítl Ír felénél, a lobbit íélhatma-dánál, Illetve • hirdetmény I. é> tl. pontjában (elsorolt Ingatlanokat Dómján Oéza kOvelelísét Illetően 830 P megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lebet. (1908. XLt. t-e. 26. §.)
Az árverelol szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lW/e-ál kési-pénzben, vagy az 1881: LX. tc. <2. § ában meghstiroioít árfolyammal asámltolt óvadékilépes értékpapirosban a klküldóltnét letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírót leiéibe helyezéséről kiállított elismervény! s kiküldöttnek átadni és sz árveréil fellételeket aláírni. (<881 : LX. t-e. 147., 190-, 170. §§., 1906 :XL1. t. c. 21. 6.)
Az, aki aa ingatlanért a kikiáltást árnál magasabb Ígéretet tett, ha Ifibbet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban ■ kikiáltási ár százaléka szerint megállapítod báiial]>énzt az általa Igén ár ugyanannyi azásalékáig kiegészíteni (1908: XU 29 j>.)
NagykanUsa, 1933. évi jífe \'ir bó 55. napján.
Dr. Ucntslk s. k. klr. Jbtró.
A kiadmány UtaWI: (P. H.) Mlkó s.>. isss IÍOmL
1838. április 12.
ZALAI KZLONV
Festék
lakk, kefeáru
legnagyobb választék leszállított árak
Deutsch Sándor cégnél
Fő-ut 1. Városházzal szemben.
14130/1931. B. szám
Árverési hirdetmény
a köztartozások telében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. tc. 56—58 § ai értelmében eszköziendó nyilvános elárvereléséröl. A végrehajtást szenvedő neve: Szopesy Imre. ■ Lakása: Zrínyi Miklós-u. 22. Az első árverés helye: Ernébet-lér 4.
Az első árverés Ideje (nap és óra):
1933. április 21-én d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Erzsé-bet-lér 4.
A második árverés ideje (nap és óra): 1933. május 6-án d. e. 9 óra. A lefoglalt Ingóságok megnevezése
sommásan, némánként. 1 drb. íróasztal P 20, 1 drb. pérosiekrény P 100, 1 drb. Írógép P 100, 1 drb. balatoni táj paslell, Wagner Géza P 100, 2 drb. viz-leslmény Palíky Andor P 100, 1 drb. olajfestmény Hermnnn Lipót P 60, 1 drb. olajfestmény fekele P 30.
Árverési feltételek,
1. Az első árverésen az egyes ingósá-zok cssk akkor fognak eladatni, ha a becsé-léknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árvsréaen azonban az Ingésigok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet ígérőnek mindenesetre el-
sdsának.
3 A vételár készpénzben azonnal (izélendő, vevő által fizetendő a forgalmiadé és ai esetleges fényűzési sdó Is.
Kelt Nagykanizsa, 19J3. március h6 30. napján.
Lehoczky L«Jos s. k.
ura v. végrehajtó,
rdmoguaaak oa ártfasaes
Elszomorodott szívvel jelentjük, ugy a magunk, mint az alulírottak nevében, hogy forrón szeretett fiam, a legjobb lestvér, sógor, nagybácsi illetve rokon
Martinék* Gyula
banktisztviselő
életének 53-ik évében rövid szenvedés ulán foly6 hó 11-én visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 12-én d. u. 4 óiakor fogjuk a róm. katli. temető halottas házából örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozatot folyó hó 12-én d. e. 9 órakor fogjuk Szentferencrendiek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutatni.
Nagykanizsa, 1933. április hó 11-én. Szeretőiünk kisér utolsó utadon ! Nyugodjál békében!
MArttaek Antal édesapja, Fé*l» Mariska, Antal testvérei, Ifjú Martinék Antalné szül. Dudás Mariska sógornője, Meszerlts Istvánné szül. Mr :lnek Margit unoka huga, Martinék István unoka öccse és az összes rokonság.
ÉRTESÍTÉS.
Értesitem a nagyérdemű vevőközönséget, hogy raktáron tartom az összes kivitelű sírköveket
márvűnyból, sconitböl. terme- és műkőből.
Továbbá sirbolt, sirkeret épitését és javitását, „„ betüvésést és aranyozást szakszerűen és olcsón vállalom. Kérem a nagyérdemű közönség további szíves pártfogását. Hazafias tisztelettel
KOVÁCS JÓZSEF KŐFARAGÓ-MESTER
NAGYKANIZSA, Kírály-utoa 33. az. alatt.
■agykanlataalak találkozóhelye u
István kirAly Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-satoa S.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Inlerurban) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. KOzponti fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komlort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcátn bar
Fizessen elő
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
Rádióéletre
Előfizetési ár: 1 évre P 10 -\'/2 évre 5\'50 pengő, \'/t évre 2\'80 pengő, I hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL: Budapest, IV., Károly klrály-ut 10.
LINÓLEUM
a legszebb húsvéti ajándék P Z\'BB méter*
Hlrsch és Szegő
Erzsébet-lét- I.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, rnt-.it telekkönyvi hatóságtól,
74W.v. 193?. szánt.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek. Nagykanizsai Magyar Bank RT. végre, haltaiénak Czerbusz István (nős vott Németh Annávsl) végrehajtást szenvedő ellen indított végreksjiá.i ügyében s telekkönyvi halóság a végrehaitaló kérelme követkéz-t\'ben az 1881. LX. Ic. 144, 146. és 147. _ érteiméhen elrendeli s végrehsltáii ár-verést 182 P tőkekövetelés, ennek 1933. évi tebruár hó 4. napjától |áró bíróilag érvényesíthető legarsgsiabb kamata és as árverési kérvényért ezúttal megállapított 15 P 50 I költség behajtása végett a nagy-tianlrss! klr. járásbíróság területén levS, Dlóskál. Palkonya és Unglakabta községben tek/ö s s
I. dióikill 10 ss. Ijkvben 196 hrsz. alatt loglali h*a, 41 ss. a. udvar s kerttel a Bélietekben Ingatlannak végrehajtáat szea-vedó nevén álió tele részére 290 P,
U dlóskáll S12 sz. tjlrvben 187 htes. atalt foglalt ház. 40 ss. alatt udvar kerttel (teltetekben Ingatlannak végrehajtáa azea-vedő nevén állj lele részére 250 P,
777/c hrsz. slatt foglalt azántó a Sieg-lalusl hegyen ingatlannak fele részén 6 P 10 I,
1 967/b. hrsz. slstt foglalt rét a Klsrááj réteken Ingsttannsk fele rássére 7 P 50 I, 1014,\'b. hrsz. alatt loglslt szántó ugyaa-ott Ingsllsnnsk lele részére 57 P 90 I,
1017 hrsz slstt loglslt szántó ugyanott Ingatlannak fele részére 73 P 80 f,
III pslkonysi 2Í4 az. t|kvben 41 hrss. slstt foglalt rét a pataki dolőben ingatlannak végrehajtási szenvedő nevén álló lek részére 2J3 P 60 f,
IV. unglakabfal 404 sz. t|kcben 1/b. 54 hraz. alatt foglalt erdő a Jakablapusstán Ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló lele részére 240 P.
1/b. 55 hrsz. slstt foglalt erdő ugyanott Ingatlannak fele részére 240 P, 44 hrss. s. toglalt szóló s plncc sz siló Ungl hegyen Ingatlannak tele résrére 536 P 50 f kikiáltási árban de az Ingatlanok végrehaj. tató követelését Illetően 700 P megállapított legkisebb vételáron alul el nsm adhatók.
A telekkönyvi hatóság sz árverésnek Dióakál kö.aéaliáiáitál r regtartáséra 1033. évi május hó 3. napjának d. e. 10 óráját nzl kl és sz árverési feltétele-
kel az 1881 : LX. t.-c. 150. jj-« alapián a következőkben állapítja meg:
1. Az árvetés slá eső ingaUsnokst s kiáltást árnál alacsonyabb áron eladni nem lehel (1908. XL1. tc. 26. 8).
Az átveretni szándékozók kötelesek bá-nstpénzol s kikiáltási ár I0°h-át készpénzben, vagy sz 1881 : LX. I.-C. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapírosban s kiküldöttnél letenni, vsgy a bánatpénznek előlegesen blrttl letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételekel aláírni. (1881 ; LX. t.-c) 147., 150, 170. §§.: 1908: XL. t.-c. 21. § .
Az, aki sz Ingatlanért a kikiáltási árnál msgsssbb ígéretet tett, ha többet Igére! senki sem akar, köteles nyomban a ki kiállási ár százaléka szerint megállspltolt bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig IdegészltenL (1606: XLI. 26.
Nagykanizsa, 1933. évi január hé 35. Dr. Bentzlk s. k. klr. |Wró.
A kiadmány hitelééi: Mlkó a k.
Hirdetmény.
A Tapolcai Sertéshizlaldáés Husipari RT. tapolcai (hatoíi) telepe bérbaacló, esetlég eladó. Felvilágosítással stOlgái az Igazgatóság. IW
ZALAI KÖZLÖNY
\'1033. április 86.
Tekintse meg vótelkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a
>>

a legjobbat
vásárolhat.
Nagykanizsa Sopron Szombathely Békéscsaba
Horthy Miklós ut
Kedvező fizetési feltételek I Díjtalan szélütésI
Recamierek garantált jó minőségben már P 130-ttíl. Modern, kényelmes fotelek 70 P-ttil.
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
KészHdnki
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, öl~ jsgyzési és esketési értesítéseket* gyászjelentéseket* névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
■ ."^^flíHltlí^isa
TELEFON:
78.
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket* mintazacskókat* zsák-
cédulákat, naptártömböket, falinaptárukat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon>
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Nyomatott a laptulajdonoa Közflaztlaaági R.-T, Gutenberg Nyomda fes IHlialai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában NaKVkamxaáa. (felelő* lUletveiető; Zalai Károly.)
n. évfolyam 84. szám
Nagykanizsa, 1933. április 13, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SierkaulMg h klxlóhiv.lil: Páni s Megjelenik minden reggel, héttő kivétílével
\'OLITIKil NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElWietéll ára: egy hór« < pengj SO Iliiéi SzukesitO^,! éi UadöKIvitall letelon: 78. M
Játék a tüzztíl
Muaaolinl és MacDonald oly Idő-ponlban vellék kezűkbe Európa sorsét, amikor már-már újból elszabadullak láncaikról a háború furlál s smlkor olyan helyeken ls, mlnf a francia külügyminisztérium, számollak azzal, hogy újra felborulhat Európa békéje. A világ közvéleménye kél táborrá oszlott, Nem a háború és a bíke láborára, hanem olyan két táborra, amely mérlegelte azt, hogy lenni kell valamit a béke megmentése érdekében á egy másik Iá-borra, amely ragaszkodott a párls-környéki békékhez s amely lábor, á tégl békék rendelkezésein keresztül Is biztosítva látja Európa békéjét, nyugalmát és békés fejlődéséi. Mussolini és MscDonald tervére Fellélegzett a világ közvéleménye s azt várla, hogy a kezdeményezés olysn sikereket ér el, amely OrOk díszére fog válni Olaszország és Anglia minden hűséges fiának.
Franciaország nem kíván kimozdulni a párlskörnyékl békék állal megtögziiell területekről.
Vagy szükség volt Mussolini és MacDonald megmozdulására vagy felesleges voll a kél államférllu kezdeményezése. Ha Mussolini és MacDonald olyannak Itéllék Európa helytelét, hogy szükség vsn kezdemé-hyezésfe ét Orvosízetek alkalmazására, akkor Franciaország elzárkózó politikája — alighanem — végzeles lehet Európára. Mussolini és MacDonald terve a béke fennlarlása érdekében született meg; Francia-Ország magatarlása, esetleg tiltakozása már nem íb a béke fenntsrlá-Sát, hsnem a hábotu megindítását szolgálhslja. Rettenetes felelősség »Uly« nehezedik Franciaországra. Ha szembefordul, Mussolini és Mec-Donald vállalbal(ák-e kezdeményezésük bukásánsk kövelkezményell ? Olyan kérdések ezek, amelyekre feleletet várunk, de nem várluk azt, bogy a válasz a rend és nyugalom felborulása legyen.
Ha pedig felborulna a rend és a béke, felvetődnék a kérdés: kii terhel hit a felelősség a rend és béke felborulásáért? Felmerül a kérdés, hogy ki lenne háta háborús bűnös? A világháború Indiióoks a szera|evól Irónöroköspár meggyilkolása volt, de a párlskörnyékl békék Berlinben, Bécsben és Budapesten keresték a háborús bűnösökéi. Hl újból végigsöpörne a háború a nagy világon, senkinek sem jutna eszébe visszamenni az események kulfejéhez. — Legalább is Franciaország és a kisantant tiltakoznának az ellen, hogy megállapitlassék, hogy vakságuk, makacakodásuk és gyűlölködésük voll oka az uj h.borúnak?!
A magyar közvéleménynek liezlán és nyitott szemmel kell beleklnlenle a külpoli ikai eseményekbe. A kor-
mányelnök szaval szerinf.\' „le kell bnnkózni azl, aki a háborúi akar|a", de e megállapítás melleit nem lehet megállsnunk, mert látnunk kell
Mussolini és MicDonald kezdeményezésének indító okait a láfnunk kell azt, hogy Franciaország éa a kisantant tűzzel jálazlk, jóllehet
Mussolini és MacDonald keidemé-nyezése azt eredményezhetle volna, hogy örök békesség legyen ur a lelkeken és a nagyvilágon.

Már csak ötmillió pengő hiányzik a belső kölcsönből
A gyáripar lejegyezte a 26 millió pengőt — A transfer-munkálatok hitel-Agyi tárgyalásai a megegyezés utjara Jutottak — Megindulnak a vasúti beruházások
Budapest, április 12 Beavalott helyről közlik, hogy a gyárifar csaknem teljes egészében lejegyézte a belső kölcsönből reáeső 25 mllllő pengőt. A mezőgazdaság IS millió pengős jegyzése II rövidesen teljes sikerrel jár és most már csak í mllllő jegyzés van hátra, legnagyobbrészt a blztoslló Intézetek részéről. A tárgyalások itt is ered\' ményeaen haladnak.
A transzfer beruházások hitel-kérdése megoldás előtt
A kormány ludvalevöleg a munkaalkalmak szaporítása érdekében a transzferpénzek részben való felhasználásával munkálatok megindítását határozta el. A tőke egy részét maguk a gyárosok teremtik elő. Az adminisztrációs eiókészülelek
nyújtsák be.
most lejeződtek be és a meginduló beruházásokra szakséges hitelekre a gyárvátlatatok 10 millió pengő hiteligényt jelenleltek be. Ebből 5 millió pengőre vonatkozó kérelmet visszautasítanak és Igy az 5milliós Igényt o tárgyalás alap/ául elfogadták. A beruházásbsn résztvevő gyírak ma felszólító levelet kaptak, hogy beruházási tervük részleteit sürgősen A 26 pengűs buza, 20 pengős rozs és a kenyirirtk
9 millió pengő MÁ V-bemházásokra
Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter kidolgozta a MÁV fejlesztésére vonatkozó terveket. Vasúti beruházásokra 8 9 millió pengő fordítható. A munkálatok rövidesen megindulnak.
A földművelésügyi minisztériumban ma délben lovább folytatták a gszdaérdekellségek képviselői tanácskozásukat Festetics Sándor gróf elnökletével. Ma a buza és rozs árénak megszilárdítását tárgyalták annak a tervnek alap|án, bogy a buza és rozs árának aranyparitásra való emelését akként biztosítsák.
hogy az egész buza és rozs készletel a gazdák terményértékesítő szövetkezete venné ál és egységesen értékesítené. A gazdák megnyugtatónak találták; hogy a 26 pengőa buza és 20 pengős rozs árát a tiszt és kenyér árának drágítása nélkttt is meg lehet valóaltinl.

Erőmüvek megrongálásával, kémkedéssel,
vesztegetéssel és ellenforradalmi izgatással vádolja a szovjet az angol - olasz kémkedési per 18 vádlottját
hogy a szovjetlpar megbénítása és Moszkva. április 12
az állami berendezkedés gyengítése (Éjszakai telefonjelentés) Ousew, céljából megrongálták az erőműve- orosz vádiolt kl|elenlelle, hogy Mac-ket és hogy titkos értesüléseket gyűjtöttek, amelyek a szovjelre nézve katonailag és politikailag fontosak voltak és azokat a szovjet kárára használták lel. Végül azzal vádol|a a mérnököket, hogy az erőművek alkalmazottait megvesztegették és Igy ellenforradalmi amerlkázásra btrlák.
Moszkva, április 12 A Vlckert-céí angol és olasz alkalmazottal ellen Indult szabolálásl és kémkedési per ma kezdődött meg. /I vádlottak padján lS an ülnek, közlük a cég szolgálatában áll! 8 angol. A tárgyaláson az egész diplomáciai kar megjelent és előreláthatólag egy hétig log tartani.
A per ma délelőtt a vádirat felolvasásával kezdődölt. A vádirat főleg azzal vádolja a mérnököket,
Donald mérnöktől kapott megbízást katonai tllkok beszerzésére vonatkozólag. Thornlon mérnök visszavonta a nyomozás során lett beismerő vallomását. Kijelentelte, hogy arl csupán a cseka elötli ideges állapotában lelte. Erre a kijelentésre harsogó kacajban törtek kl a hallgatóság és a bíróság tagjai.
Munkába lépett a tisztviselő-rosta Németországban
Pnpen és Göring
Berlin, április 12 Kiadták a német tiszlvlselöi ksr újjászervezéséről szóló lörvény első végrehajtási ulasilisát. Eszerinl alkalmatlan és elbocsálandó minden olyan tisztviselő, aki a komtnunlsla párthoz tartozott. Nem tekinthető árja fajhoz tartozónak az, aki nem árja, különösen pedig, Ha zaldó szOtőklől, vagy nsgyszűlöklöl származik. Azoknak a llaztviselOknek, akik 191-t augusztus 1-én még nem
nem tárgyaltak a Mussolini álllak szolgálatban, Igazolnlok kell, hogy árja származásúak, vagy frontkalonák voltak, vagy pedig, hogy apjuk, vagy fiuk a világháborúban esett el. Minden llsztvlselöriek be kell Jelentenie, hogy eddig milyen politikai pátihoz tartozott.
TObb lap arról Irt, hogy Popén és üörlng Kómában külpolitikai lárgyi-lásokal Is folytatott Mussolini emlékirata ügyében. Illetékes helye\' ezzel szemben kijelentik, hogy t-r.pcn-
-tervrői Rómában
nek és QOrlngnek nem voll rem szándéka, sem telaSíta az emlékiratról tárgyalni. Mlnlhogy Időközben a francia emlékirat megérkezel! az olasz kormányhoz és az sngol is Ismereles, a hu,véti ünnepekig egyáltalán nem lesznek tovább! külpolitikai tárgyalások.
Hitler a nemzeli munka ünnepnapiára, május 1 re a lempelholi térre ktlüzötl nagy tünlelés alkalmából egymillió ember elül fog|a kl-
ZALAI KÖZLÖNY
80 éves multam, Mert
-I ittam,
LHuHEÜ
Minden héten egyszer, Fél pohárral reggel.
te|lenl a kormány négyéves tervének első évre szili Irányelveit. Tüntető fütty-koncert a kassal német konzulátus előtt.
Kaasa, Április 12 (Éjszakai telefonjelentts) Szerdán a zsidók lűntetcit rendeztek a kassal német konzulátus épülete elólt. A tüntetők fültyhangverienyt rendeztek, zsidó dalokat énekellek és pfujolták Hlllerl. Incidens nem lör-tént, a rendőrség szétoszlatta a tüntetőket.
A pópa kihallgatáson fogadta Papent ée Görlnget
Kóma, április It
(Éfszakal telefonj\'!\'- \'• 1 X\'- plus
pápa szerdán hosszas t..íkllgaláion, de külön-külön fogadta Papén al-kancellárt él Oőrlng mlnlszlerelnö-köl, aki álteklutésl nyu|tolt a pipának Németország jelenlegi helyzetéről.
Numerus clausus becsületszóra
Berlin, április 12 (Éjszakai telefonjelenlis) Sierdán jelent meg az uj diákjogról szóló rendelet, mely szerint a beiratkozás alkalmával minden diáknak beciű-letazavára ki kell jelentenie, hogy ugy szülei, mint nagyszülei német származásúak. Düeeeldorf főpolgármesterit őrizetbe vettih
Düsseldorf, április 12 (Éjszakai telefonlelentis) Düsseldorf kormánybiztosának rendeletére a rendőrség őrizetbe vetle Ehr dr. főpolgármestert és Odenklrchen tanácsost.
A vagyonokat veszélyeztető adózás
és a tenyészállat-import ügyében tellrattal lordul Zalamegye a kormányhoz
Zalaegerszeg, április 12 Zalavármegye közigazgatási bizottsága Oyőmőrey Oyörgy töispán elnökletével tartotta áprilisi gyűléséi.
Brand Sándor dr. főjegyző, hozzászólás nélkül elfogadott eseményjelenlésében 6 tűzesetet, ebből egy gyujlogatáal jelentelt be 35.841 pengő tényleges és 38.026 pengő biztosítás utján megtérüli kárral.
A törvényhatósági állalorvot jelenlése szerint az állategisuigűgyl viszonyok tovább rosszabbodtak. A terjedő izáj és körömfájást 5 községre sikerült lokalizálni, azonban 16 községben lórthkór tépeti fel. Az uj állategészségügyi törvény szerint ma már a sercegő üszög, a baromlikolcra és baromflpesIlD, valamint a izarvasmarhák nyílt gümö-kórja is bejelentendő.
Zsupán Kálmán főállalorvos li-mertette az állatállomány csökkenésiről szóló statisztikát.
Farkas Tibor szerint az állatillo-mány csökkentse is a szigora adóbehajtások között össze/Bggis van. A lakosság nem jövedelmét, hanem vagyonát adja le. Az állalállomány minőségi leromlását tenyiszállat-tm-porttal kellene ellensúlyozni. Figura Oyörgy gazdasági felügyelő által lebonyolított tenyéizállat-aVcIó során 105 tenyiszkan irkezlk a megyébe. 8—100 ,megyei" bika beszerzését ls tervezik. Ezeket községről köziégre vinnék.
A fölipán az elhangzottakat ösz-szegezve határozatként mondta kl, hogy a bizottság felhívja a kormány figyelmét a vagyont veszilyeztető adóztatásra is a tenyészállat-Import szűksigessigire.
Farkas Tibor sürgette a teherautóforgalom rendezisit is. Zala szempontjából nem megtelelő a 60 kilométeres rayon. A gyümölcs- és szőlő-export izemponljából nagyon fontos
VÁROSI MOZGÓ
Április hó 13-án, csütörtökön napi 3 előadásban
A moxiasamélyzat juialomjétéka
A leglzebb magyar film
Magyar beszéd
Magyar muzsika
Magyar ének
Vasárnap délután
Dlta Parlo és Wllly Frtta magyarul beszélnek
Előadások 5, 7 és 9 órakor 3 éa 7 órakor félheljéraa elúadáa ■
1893. április 13.
a gyors és rövid uton való közlekedés.
Malatlnszky Ferenc is létkérdésnek tartja a tavaszi termények, gyümölcs éa zöldségfélék gyors eljuttatását Ausztriába. A lellralol egyhangúlag elfogadták.
Dr. Thassy Oábor megyei tiszti löügyész jelenlése szerinl a megyé ben 360-ndl több az elmebeteg.
Oyömörey Sándor felhívja a figyelmet egy régi és súlyos panaazra, miszerint az elmebetegek a horribilis ápolási költségek miatt vagyonl-lag tönkreteszik családjukat. Egy 8 holdas gazda napi 4 pengőt tizei hozzátartozójáért
Thassy Oábor tliztiföorvos a megszűnt zalaegerszegi tűdőbetegszana-tórlum felhasználását javasolja elme-osztály céljaira.
Farkas Tibor izerlnt a zalaegerszegi elmeoszlály túlzsúfoltsága miatt nagyon lontoi ez • kérdéi. Igazságtalan, hogy akinek kii Ingatlana van, már fizetnie kell. A bizottság elhatározta a feliratot.
Dr. Brutsa Oyula m, klr. pénz-űgylgazgaló az adózásról lesz jelentési. — Az esedékes adóhátralék 5,499,888 pengő. Ez 107 százaliknak felel meg, Legkisebb a nagykanizsai kerületben (82 százalék) s legnagyobb a tapolcai kerületben 170 százalékkal.
Időlfiril
A oajirkanissal meteorológiai "»! figyelő WentéMki Szerdin a MmirM-lei: Keagel 7 órakor +S4, délulán 1 Órakor +12, elte 9 órekoz +3-1.
Ptlhfati: Egész nap borult égboltozat.
Sstllránf: Heggel saéksend, délben kelet, este délkeleü szél.
(É/uaAal rOáláttknUtí A at«t«oral4-glal latéulI al antt ssle lOérakoM 1*6 várhat* Uajagtalan M>
váltstassal.
«. Fértl és női szSvetváUrlók már évtizedek óla elismerik Slnger Divatárunál keiméinek elsőrendű minőségét.
Tavasz van...
Irta: Hall Cslli
Már reggel kezdődölt.
Félhétkor erélyes csengetés. Szent Isten ml lehel ? Ijedt fel a nagysága, talán aürgöny ? Meghall volna valaki a rokonok közül? Csak nem? Óvatosan kikémlelt az .előszoba függönyén.
— jaj, maga az tejes bácsi? már nyilotla is az ajtót. De mi lelte, hogy ma olyan korán jön£
— Hát tavasz van — mosolyog a helykebajszu legény akli a nagysága csak ugy szokásból hlv lejes bácsinak, - aztán korán kl kell menni a mezőre dögoinl.
— És ezért kell nekem is korábban kelni? Nem, nem baji Úgyis tavasz van.., Egyébként mi nyomorítja a szivét? — fordul a legényhez, aki néha a bejárói lánnyal szokott évődni.
— Ha) — haj — sóhajt a legény.
— No, mi az, Kait, Mari ?
— Annus — feleli a legény egyenesen.
— Ugy... Birtok, szőllő?
- Ugy...
- Nincs.
— Ház?... semmi?
— Kis ház van — legyint a legény.
— - Szeretik egymást ? — lirlalja tovább a nagysága.
— Hál Igen — mosolyog a legény.
— No, hát az nem elég ? Minek a birtok? Dolgozni Igy Is, ugy is kell. A sirba nem viheti el a birtokol... No, nem igaz?
— Igaz — Igaz... De azért jól jön a kis ház. is, meri egyes leány.
— Na és mikor lesz az esküvő?
— Húsvét után.
— Majd elmegyek, — mosolyog a nagysága.
A legény szalutálva köszön (mindig Igy szokott) s átmegy nagy kannájával a folyosó mán., oldalára.
A konyhában ketyeg az óra.
— Szenl Isten — mlngyárt hét... Hol van ez a leány ? Mondta iá neki, háromnegyedkor itt legyen...
Télen pontosan járt, de most hol reggel, hol délben későn jön. Miért ?
Tesz-vesz, Jön-ntegy, szobából kt, be rakosgat, végre negyednyolckor belép a leány.
— Te, Rozi — hívja őt az órához, mennyi Idő van most?
— Jaj, nagysága kérem, találkoz-
tam az unokabátyámmal és elkíséri.
— Hogy hívják ?
— Bélucl — feleli bálran a leány.
— Te, Rozi és csipőre leszi a kezét a nagyiága — Ide figyelj I A télen neked nem volt unokabátyád. Most a tavasszal egyszerre van ?
— Elvesz — vág közbe Rozi.
— Hallgas, a-nlg be nem fejezem Ha még egyszer későn jöllz éa ha kiiérellel jössz, akkor abban a pillanatban elválunk. Te nem vagy udvari dáma, hogy kísérelte) járj és ha valaki el akar venni, az majd jelentkezzék az édesanyádnál. És most siess, takarítás van. Püspökkenyeret sülünk, már elökészileltem mindent. Keverd a sárgájái, de egyfelé, mindig egyfelé, hogy szép omlói legyen.
Ezzel a nagyBÍga bemegy a izo-bába. Bent már mosolyog, hogy megcsípte Rozit.
Persze a tav-sz öt ls m.\'gbolon-dít]a néha. Pedig 0 már egy komolyabb nő, özvegy. De llyenkot mindig uj izinben látja az életet Örül minden napsugárnak éa órákig képes barangolni és gyönyörködni rügyben, űde pázsitban. Moit éppen takarít.
— Rozi — hozzad be a portör-lőkel. Rozi jön, leteizi az aszlalra, miközben egész halkan azl mond|a:
— Nagysága kérem, többel nem télálok avval a fiúval.
— Jó is lesz, édes lányom — teleli színién kiengesztelődve a nagyiága — de Te Hebrencs, nem a port őrlőket hoztad, hanem az ablakruhái... |aj I?
Rozi mosolyog, egy pillanat alall kicseréli a rongyokat, s már hallani la a mini a konyhában dudorász : .Az egyiknek ilkerül, a máilkmk nem"...
A nagyiága ll elkezd törülgetni, de valahogy nern olyan hévvel, mini máikor izokoll. U|ra előveszi az ujlágol.
Az a regény...! Mégegyiter el lógja olvasni. Az a Sollhy I Hogy nem ludla a jó leleségé! szerelni. É« az i Monoslory I Hogy tudta izegény Margitot weielem nélkül bolondltanl. Jaj ezek a lérllikt
Olvai... olvai .. Egyszer fellled. Szent liten, már ma|dnem kilenc óra.
— Rozika — siet kl, verd a habot, addig én egy kii vajai olvasztok bele. (Véffe kt>»-)
______________________miAI KÖZLÖNY________
A „Zalai Közlöny" rejtvény-pályázatának eredménye
193S. április 13
1200 gyermek közű! 340 kapott dlftéria elleni oltást Kanizsán
Nagykanlzaa, április 12 A polgármester rendeletére, mint jelentettük, a 2—5 év közőtll gyermekeket dlftéria ellen beoltották. Ki a preventív Intézkedés vollaképen a jövőre szóL A váróiban ugyanis komoly aggodalmat kelt a mind ■ürübben jelentkező dlftéria. A szülök körében mégis bizonyos ellenszenv volt tapasztalható a preventív oltások ellen. Vannak, akik egy komoly ellenakcióról Is beszélnek. — Ennek tudhsló be, hogy a mintegy 1200 gyermek kőiül a szülök Nagykanizsán mlndOsaie 270, Kii-ksniisán 70 gyermeket hozlak az oltásokat lagyen végző lisitl orvosok elé. — Ezekulán nem lehet okolni senkii, ha a balóság gondossága és jólndulalu készsége folytán nem tudja célját ugy elérni, mini ahogy szerette volna. A második ollást (minden gyermek 3 oltást kap bizonyos Időközönként) április 30-án végzik a tisztiorvosok, ismét teljesen ingyen.
Mozgószinház
Vasárnap délután
A mozlszemélyzet jutalomjátékára a Magyarországon készült első magyarul beszélő hangoifilmel, a Vasárnap délután-1 kötötte le a direkció. A filmet, export cikknek szán-Iák a készítői és ezért visznek olyan mesél a közönség elé, amely hslyen-klnt kissé idegenszerüen hat a ml szemünkben. A faluról Budapestre kerülő kis cseléd (Dlla Parlo) már az első vasárnapon kikerül az ulcára, mert későn megy haza és kidobja erkölcsöp asszonya. Mindennek oka pedig a snájíilg i]iedrt(\\bllly Frttscfi), aki egy ló árát szerelné Osszekupor-gslnl, hogy megnősülhessen. Az állás nélkül maradt leány erre elfogadja a löbb, mint kétes foglalkozású szállásadónője tanácsát és áruba bocsátja s fiatalságát, hogy mielőbb megkeresse a fő árát annak, akinek életéhez csak így kötheti hozzá a maga éleiét. Az Iról jóérzés Itt azonban mégis felülkerekedik és költői szépségű drámai ponttal fejezi be a megindul! bonyodalmakat.
Az elsőrangú rendezés sok szép jelenettel támaszt|a alá a kitűnő színészek munkáját, akik szívvel-lélekkel állítják művészetüket a siker szolgálatába.
A film általában tetszett a közönségnek, amely szépszámban veit részt a tegnapi bemutatón. (o1
Nagykanizsa, április 12
A Zalai Közlöny a mull hónapban rejlvénykésziiésre pályázata! hirdetett. A beérkezeti hatalmas anyag átnézése és leldolgozása ulán most kihirdetjük a pályázat eredményét.
A versenybe sorozott rejtvény-auyíg nagy tömegéből 31 rejtvény-készítőt soroltunk be a pályázatba. Díjnyertesek :
I. dij (egy karkölöóra) Kiss Julla, Sugár-ul 9.
II. dij (Scbűtz-cég dija: ruhaanyag) dr. Benedlg Árpádné.
III. dij (Szabó Antal dija: egy thermos, Pottyondy Lajos (Tolnaőrs).
IV. dij (Noll József rézmetszeie) Lustgarten Miklós.
V. dij (egy olajfestmény) Pllchla Oyula.
VI. dij (egy doboz levélpapír) Totola Frigyes (a legszorgalmasabb
Nagykattlzaa, április 12 A daloskerülelek országos álszer-vezése ulán a zalaegerszegi dalárdák kiváltak a XIV. (zalai) dalos-kerületből és Szombathelyhez csal-lakoztak. A kerület Nagykanizsán székelő vezetőségének minden törekvése az voll, hogy az ellentéleket elsimítsa és ezzel a fe|lődése lendületében részint a szélhuzás miatt megállt zalai daikullurál u|ra erőteljes éleire indllsa. Ehhez a törekvéshez telkes ügyszeretettel és odaadással állt oda Czobor Mályás polgármester, a kerület társelnöke és segítségével a novemberi egerszegi serlegavatáson elveteti
pályázó).
VII. és Vili. dij (a Zalai Közlöny negyedévi elölizelése) Bllchler Edllh és Czerján Károly.
IX. és X. dl| (egy-egy doboz névjegy) Ofenbeck Ferenc és Steiner Oszkár.
Egy-egy könyvet nyertek: Gumi-tár Lujzl, Wetsz Ferenc (Kustány), Lóránt Ferenc, Jerzsa József, Buko-vtes István. Gyarmati József, Wetsz Lajosné, Oumttár Ferenc.
Igen Ötletes és egyszerűségében frappána Barbarlst Mária (Keszthely) pár rejtvénye, amelyek azonban versenyen kívül vetlek részt a pályázatban.
A beérkezett és lónak talált rejtvényeket a Zalai Közlöny a megfellök szórakoztatására hetenként közölni fogja. A helyesen megfejtők névsorát ls közöljük és közöttük minden alkalommal jutalmat sorsolunk ki.
mag meghozta a gyümölcsöt: — a zalai dalosbéke létrejöttél.
Dr. Krdtky István polgármester, a kerület elnöke, dr. Tholway Zsigmond postafőnök, 0. v. elnök, Bar-barlts Lajos szerkesztő, főtitkár átutazlak Zalaegerszegre a Czobor polgármester állal Összehívott értekezletre, melyen jelen voltak az egerszegi dalosélet vezetői teljes számban. Minlegy másfélórás beható tanácskozás eredményeként létrejött a megegyezés, melynek értelmében Zalaegerszeg Ismét csatlakozik a zalai daloskerdlelhez, viszont a kerület vezetősége biztosította a megillető szerepet és Irányító sulyl as
___s_
egerszegi dalosoknak a kerület életében és annak egész működésében. Ennek dokumeniálására a daloske-rület évi közgyűlése ezldén Zalaegerszegen lesz, május 21-én, abból az egyébként Is ünnepi lka-lomból, hogy a Zjlaeggrszegi iparos Dalkör ezen a napon nagyarányú dal08ünnepély keretében, FrUhuit Ih Mályáa országos elnök jelenlétében meg togjs ünnepelni fennállásának negyedszázados évforduló] át. Az értekezletet követő szűkebb megbeszélésen részleteiben Is kidolgozták ti egynevezőre hozták az örvendetes megbékélés kölcsönös teltételeit. A jövőben a Nsgykanl-zsán székelő zalai kerület Zalaegerszegnek Is testvéries szerepet fog nyújtani rendezéseiben, befolyási ügyelnek intézésében és igazságos elosztást a tisztségekben,
A daloskerületnek közgyűlést megelőző választmányi ütése május 7-én, vasárnap lesz Keszthelyen.
Amikor még a Potyll volt a kanizsai strand...
A kanizsai strandfürdő valamikor a Polyli volt.
A nagykanizsai idősebb népek élénken és szeretettel emlékeznek vissz* a városunktól nem messze eső Potyll-malom vizére, s hozzátartoxó házacskára, kerthelyiségre, ahol kuglipálya is volt és csendes társas-jáiékok mellett szórakoztak néha százan-száxötvenen is. Hlntókon és egyéb jármaveken, sőt hátaslovakon is ]árt ide Nagykanizsának minden osztálya. A hosszú, poros utak fáradtságát enyhítette a zöld fűben való strandolás és a fürdés. Ha elhangzott a szó : .molnár ur, eressze meg a zsilipeket I" akkor a tartalék medencénél felengedjék a gátcsapokat, forogtak a malomkerekek, zuhogott a zsilipeken át a nagyobbik fürdőmedencébe a kristálytiszta viz. A fürdés után Jött az evészet, aminek az olcsósága ma is emlékezetképen él a népek közt. Egész kirántott csirke, egy darab barna molnár-lisztből készült kenyér, egy adag tejfölös turó összesen 43 krajcárba került. Literenkint 16—18 krajcár volt a kadarka. Hát még a Szusxi Lajcsi, vagy a nagyot halló, rövid látó Halis Jóska zeneművészek klasszikus szimfonü, amiknek hallatára az összes egerek, átúszva a Polyllf, Somogyvármegyébe menekültek.
Véletlenül pikánsabb szórakozások is megestek, de nem a közönség akaratából. Néha a kíméletlen szél okozott izgalmat, ha felkerekedett és a hölgyek ijedten ugráltak ki a parton levetett ruháikhoz. De hiába, a szél gyorsabb volt és ugy össze-kavarta egyikét a másikéval, a fehér férfiinget a tarkával, a kosztümöket a nadrággal, hogy azután a testhez tapadt vizes ruhák átcserélése a szárazzal hatástalan nem maradt.
Milyon volt a fürdőmedence? 20 —25 négyszögöl, középen átlag 2 és
MÉiapir
kapható
Itt kíadMalin.
Egy néhány olcsóság
a sok közül:
Jóminőségü ujoxfordok és zefíiek P I"—
Iweed szövetek......P 1-20
140 cm. széles férfiszövet . . . P 6*—
singer
DIVATÁRUHÁZ.
Létrejött a zalai dalos-béke
ZALAI KO/XONY
19M. áprtllz 13.
léi méter mély, ihol csík n usznl tudók fürödtek. A medence kifolyásánál az árokparton egy krlitálytlaila lorrái csörgedezett. A vizet még a ízólOhegyekbe la önnél merítették.
A Polyll forrásvize azéil méltó a leírásra, meri ma la olt lenne legérdemesebb a tervezel! strandfürdői 1 élesíteni. Ez a hely, a Polylluak nevezeti patak vize, a felsötemplom-tól a budapesti vasútvonal partján befásiloit sélányulon, egész a vlz-alagullg 28 perc. Az alagul alól folyó palak pariján, a kis fahíd melleit lekvó egy kai. hold nagyságú rét lenne alkalmaz a strandfürdő létesítésére.
Nézzük, mennyibe kerülne III a strandfürdő ? t
1. A vasúton közvetlen lerakható 20—25 vagon homok él murakavlcs.
2. 60 négyuSgőltől kezdve 100, 150, 200, esetleg még nagyobb medencének kláialáia és kiépítése stranddá.
3. 100 fürdőbódé viroiunk erdeinek fáiéból és belásltása ugyanennél.
15.000 pengő befektetéiiel bármely magánvállalat céit érne. Söl, egy kis trlbünszerü alkotmányra is lutna belőle pihenő céljaira. Azon a helyen felállllandó, bérbe adható étkezdének blzlos jövője kínálkozik.
A viz: kél ciatornaizerü palak egymáiial párhuzamos Irányból ered. Az egyik Rícse állomás alatt az erdő végétől, közben csatlakozik az eidö széleknél két erdei lorréivlzzel. A másik patakkal a Békástó— Szabadhegy alól a jánoskápolna mellett, a téglagyár alalt egyesül. Körülbelül 50—100. köbméler vízmennyiségei továbbit 24 óránként.
Csak egy baj vin. De ez lem el-Inlézhetellen. A Jánospalikba a Telekl-ulon lekvö katonai épületek szennyvize folyik bele. Azl hiszem, ezl könnyű lenne álhldalnl, amikor a Teleki-ulca csalóméi elkészülnek. És ha ez a csatornáiéi a strandfürdő elkészítése elöli nera nyerhetne elintézést, akkor inkább még két évig várni keltene és lenne a városnak egy kőzett, szép és kedvet kirándulóhelye a vasutparti sétaút völgyében.
Hétvax Lajos
17«/0 nitrogén, 500 o mész (méstammon-salétrom) a tSkélate* magyar nitrogén -ttrá„a.
Répa. burgonya, tengeri, rét, herefélék, szóló stb., veteményes, virágos, gyümölcsös inertjei, pázsitjai részérc kiválóan alkalmas nitrogénműtrágya. E célból 2-5 és tO kg -os kis csomagolásban is forgalomba kerül.
Gyári árban kapható:
Országjózsefcégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10
(A birósig mellett)
(Ismertetők díjtalanul rendelkezésre állnak).
Tapolcai lány hozta át Amerikából Budapest uj szinhnzi szenzációját
Nagykanizsa, április 12 .Boldog huivél." Szerzője: Mlss Putnam Mosson. Elkerüli hozzánk is. Magyarországba. A budapesli Orton-mozll alakították ál színházzá. Naponta esti léi 10 órai kezdettel játsszák. Szombaton van a premier. Berky Llly, Makay, Bojár, Oál, Berend, Zátony. Nem regény és talán nem Is izlndarab. Egészen modern valami. Egy darab szalon. Érdekei. Egy mp alilt 20 év története, Angliában, Párlsban nagy sikert éri el. A izerzőnönek külön izinházal vannak. Oiganllkus vállal-kozál. Nő Cllnálll a darabol. Amerikai. Min Pulnam Masson. És | azokal a szédületes sikereket, melyekkel a darabot rendezte, szatén nő érte el. Az alig 23 éves Rollh Masa, a szerzőnö barátnője. Magyar leány. Amikor Tapolcán gyerekei-kedell, hányszor klállolta édesanyja féltő, szerelő hangja: „Mausi." Akkor, amidőn Mausi nagy zöld gyerekszemelvei órákhosszal bámult a tapolcai Tavasbarlang félig feltárt aknáiba. Merengetl, bámult és érzeti. Balról Csobánc, hálul Tállka, jobbra a hegyek mögölt Szigliget, még előbbre Babacsony és a Balaton. Ezek Ihlették meg ŐL Tündénk varázsa és a természet.
Az Idő mull. Pártáik Sorbonne. A kis Mausiból nagy zöldszemü Masa leli, aki elhozla barálnője darabját, á sok küllöldl siker ulán haza, Magyarországba. Hazahrifta ö! Csobánc, Tátika, Szigliget. Mlulán rendezésével külföldön slkerl-aiker ulán ér! el, lefordította barátnőié angol darab|át magyarra és mosl lllhon van Peslen, erői akarattal, tehetséggel. Kulisszái lervez, alkuszik gardrobos asszonyokkal, alakit, rendezi az égési darabol, színházat alapit, emberekel, magyar színészeket foglalkoztat, nagy egyéniség viaszbábként formálódnak alakításában él 6 — mindössze alig 23 éves. Álmodozó gyerekteklutele csodálatosan megacélosodlk. Impresszionista gyermekhangja keményen, élesen
cseng. Klérzlk belőle édesaty|;n:k, a magyar tisztnek ellentmondás! nem lürő, határozott vezényszava. Egyéniség. Nobilis. Elő. Csobánc, Tá-lika, Szigliget él édeiaty|ának szelleme Ihlellk. Magyar I Zala síülölle I Földi I
Most o\'csón vásárolhat
Schütznél.
A ref. templom alapkőletétele
Nagykanizsa, április 12 Teljes erővel folynak a ref. lem-plomép:íésl munkák Kalmár Zoltán építészmérnök vezetése melleit. Az alapkőletétel május 7-én,- ünnepélyes kereiek közöli történik, mely alkalomra lejön a dunántull ref. püspök, aki nemcsak az alapkőleléleli aklusl végzi, hanem egyben az uj egyházi tb. főgondnok, gróf Teleky ünnepélyes beiktatását Is végzi.
— SInger olcsó tavasz! vására kellemes meglepetést hoz vevőinek.
Húsvéti árleszállítás!
április 9-től április 15-lgI
88 fillérért ;
V/t kg fényeseit rizs 1\'30 kg aszaltszllva 1 */• kg Bztlvalz \'/« kg dióbél .30 dg csokoládépor 36 dg Bon-cacaó 10 dg pörkölt kávé 6 drb parad. conserv 40 dg ommontháll beit.
96 fillérért:
1V« kg japán rizs
1 kg. akácméz
3 kg lencse
30 dg mogyoróbél ? kg vágottboreó 30 dg nmzsola
2 doboz Staufter-sajt 1 doboz Ovomaltlne 12 drb oroezhnl
4 drb. Bóshorjng
Egyéb áraim;
1 fahordó oroszhal F 2 50 I-a téli Bzalámi rúd-
vételnél kgja P 4.80
1 kg. flnomll.it
P — "40
1 kg trappista-sajt I\' 1.30 »/, kg csokoládé-dara P .85
Araim i
i a megjelölt mennyiség vételére vonatkoznak I
Vida Lajos
NAPI HÍREK
NAPIREND Április IS, osflffiptfik
Római katolikus: Nigycsüt. Protest: Ida. Izr.: Nlzan hó 17.
Várost muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön 6s vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Oyógysxertári éjjeli szolgálat e hónapban: a Fekete Sas - gyógyszertár Fű ut 6. M. és a klskanliaai gyógyszertár.
(JöxfUfdö nyitva reggél 6 órától este 6 óráig (bétfö, szerda, péntek délutáü, kedden egész nap nflknsk).
Júdás áruló csókja
ekkor már ott égeti az arcán és a csőcselék káromlón ostorozta meggyötöri lestét. Minden megaláztatásnál jobban fájt azonban lelkének a leghűségesebbek árulása, akik emberi gyarlóságukban megtagadták, mert féltették életüket, szürke hüvelyét annak a halhatatlan léleknek amiért ó az életéi ajánlotta fel.
É$ azóta hányszor feszült már keresztre az Igazság, mely ellen ostoba, önzö módon küzd a világ teremtése óta örök ellenfele, a rövidlátó• Rosszindulat. Az Igazság és Hamisság örök küzdelme törvényszerűen megismétlődő folyamata a történelemnek és ennek a harcnak mindenre kiterjedése hozza magával, hogy nemcsak Indlvldumokat, de népeket és világokat állit szembe egymással.
A magyarság évezredes küzdelmét végigtekintve, arra a vigasztaló megállapításra kell jutnunk, hogy a leghatalmasabb világtörvény, a kiegyenlítődés örök törvénye eddig még minden bajunkra meghozta a gyógyírt. Ez a törvény uralja a világrendet, mert a nyugalom nevezőjét képviseli a fizika szabályai szerint. A kiegyenlítődés örök törvénye rombolja le az Idő vasfogaival a nyugalmi állapotot sértő hegyeke\', hogy betöltse velük a völgyek mélységeit, létrehozva ezáltal a békés nyugalmi állapotot. Ehhez Időre van szükség. A világrendben semmi sem sürgős, csak az ember siet. Épp ezért a vllágtörvények munkája ala posabb, mint az emberé, kinek baklövéseit Is neki kell helyrehoznia. De helyrehozza, mert fölötte áll a legerősebb emberi törvénynek Is.
Magyarország felé Is megindultak a világtörvény feltartóztathatatlan erői, högy a kiegyenlítődés nagy természeti törvényei alapián létrehozzák a minden Igazságtalanságot jóvátevő nyugalmi állapotot. És ennek a törvénynek, melynek a legerősebb s lklák sem tudnak ellenállni, csak Idő kérdése, hogy elsöpörje magaelől a rosszakarat hus-ből-vérből való embe/l akadályait.
D. H. J.
— (Polgármesteri rendelet • szegények temetéséről) Dr. Krátky István polgármester rendeletet adott ki, amely a következőket mondja: .Konkrét esetből kifolyólag elrendelem, hogy minden szegény temetésén a kántor ezeniul személyes felelőség terhe melleit ingyen köteles közreműködni. Az esetleges mulasztásokat szigorúan fogom megtorolni."
- Hiak Takarék-irónok és
irónbetétek egyedárusltása Flschel könyvkereskedésben Nagykanizsán. Használatban a legegyszerűbb és leggazdaságosabb.
1áfriUi 13.
ZALAI KQtpOfjY
Schütz kabátban
minden nő elegánsI
Vére* verekedés a rokon-gyerek miatt
Szerdán délután 6 őrt tájban vétel verekedét játszódott le Töllier-dahelyen Andrasek litván 53 ível gazdálkodó portálán.
A gazdálkodó valami mlatl megfenyítene az egyik kii rokon-gyere-kel ét emiatt uóválláta lámadl a gyermek apjával, aki fe(előltégre ronta. A szóváltát hevében egyiier csak a klitlu apja előkapta a zsebkését ét aázal hal tzurátt ejtett Andratek tején. Amikor pedig véresen összeesett, ráadátul még ugy Oldalba is rúgta • ctizmájávai, hogy hordalörétl izenvedett.
A rokon-háború térfllljét tulyot állapotban szállították be a mentők a kanizsai közkórházba.
A nagykanizsai Iparoskör
Nagykanizsa, április 12 A nagykanizsai iparteslOlelben nagyban folynak t munkák az uj tzékház, a Polgári Egylet házának átvételére. Az álvétel má|ut első he-lelben történik, amikor megkezdik a tervezeit átalakltáiokat 5000 pengő költaégelöirányzaltal.
Az lparleslület éleiében az uj tzékház tordulóponlol jelent. Samu Lajos elnök szerint Ugyanarra a pezsgő, Intenzív egyeiűletl élelri törekszenek az uj otthonban, mini amilyent az OMKE nagykanizsai kerületének sikerült elérnie. Azért első dolga lesz az Iparoskör megalakítása, ami régi terv, de éppen megtelelő és alkalmat helyltégek hiányában mindig cl kelleti odázni _
— Elsőrangú mDjéi kapható a Trantdanubia Gőzmalmok Készvény-tártaiágánál.
— (Fejbeverte a feleségét, mert az nem akart kibékülni) N. János klskanizsal clpiizmester szerdán délután felkereste a tőle már 2 hónapja különélő teleiégél, hogy kibékülésre bírja az aiszonyt. Amikor az nem voll hallandó etre, tejbe-vágla egy vatdarabbal. N. Jánotné a bezárt udvar kerllétén át akait elmenekülni a térje elől, de oly tze-renctéMenül ugrott le a kétméteres kerítés tetejéről, hogy tulyot tétű-léit szenvedett a ballábán. Betzálli-tolták a közkórházba.
= A Nagykanizsai Keresztény Társai Temetkezési Egyesület I. évi április hó 23-án délután 3 órakor, határozatképtelenlég esetén következő vasárnap, április hó 30-án la ríja XIII. évi rendes közgyűlését a Rozgonyi-ulcal áll. elemi iskola tornatermében, melyre a tagokat meghívja a Vezetőség.
— (Bűnjeleket loptak s járásbíróságon) A keszthelyi járásbíróság Iklalóhivatalábó! löbb, bűnjel ként lefoglalt ruhaneműt elloplak. A lopás alkalmával egy mészárossegéd és ennek vadházsslársa, egy cselédlány járlak az Iklalóhlvalalban, hivatalos ügyükben, a gyanú reá|uk Irányul. A csendőrség mlndketlö|ük ellen-körözést adotl ki.
Letudó anyáknak kellő figyelmei kell forditanlok arra, hogy bélmü-ködésük rendben legyen, ez pedig a természetes „Feresc lóJiet" keserűvíz használala állal érhe ó el. Nő-orvosi klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a valódi Ferenc lóuel vizet, meri könnyen bevehető és rendkívül enyhe halasa gyorsan és minden kellemellenség nélkül jelentkezik. A Ferenc Iónét keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerűzletekben kaphaló.
- Április 15-tei május 20-ig: Olosó asilldrvd-
eár a Transdanubiánál.
— (A sormást dalárda és tOz-oltóegyesQlet) f. hó 17-én este 7 órakor a sormási nsgyvendégtőbert teriegavaló ünnepélyt éa táncmulat-ságol rendez, melyen a Daloikerü-let vezetőtége it képvlieltell magái.
UiaékaJaoknS a elme Palotai itorls érdekua kis regényének, moly a „Nytl" legutolsó számában jetent meg. Hgy modern lány érdekes töiténotet hozza oiénk, aki az uszóbHlnoknfll stBrt-tói hosszas küzdelem után és fájdalmas keriliőutakon sprintel bo a boldogság révébe. A ,Nyll" áru 10 tillér, minden trafikban kapható.
— (Ellopott kerékpár) l-orschy Milkó maiomtulajdonos az egyik Király-ulcal ügyvéd kapuja előli kerékpárját az épület falához támasztotta, amit elloptak onnéL A nyomorát megindult.
— Piros tojás helyeit vegyen olcsó rayé bluzl a SchUz Atuhúz-ban _____
A feltámadási körmenet torrendje
A húsvéti fellámadáil körmenet torrendje a plébánia templomból a következő: I. Petzülel két lobogó közöli 2. Elemi és polgári iskolák. 3. Reálgimnázium. 4. Egyetemi ll|u-ság. 5. Földművesek, gazdák. 6. Ipartestület. 7. Kereskedők teslületei. 8. Kávétok, vendéglőtök egylete. S. Kath. Legényegylet. 10, Ker. tzocl-aliaiák ét munkásifjak egylete. 11. Kereskedelmi él magánalkalmazol-lak. 12. Nagykanizta állomás forgalmi személyzete és nyugdíjasok. 13. A poita személyzete és tltzlvl-selól kara. 14. A vasul fütöházl él pályafennlartó izemélyzele ét tisztviselői kara. 15. Pénzügyőrség személyzete. 16. Vámhivatal, állampénz-lár éa sóhivalal tisztviselői és tie-mélyzele. 17. Folyammérnökség és erdőgondnoktág. 18. Városház személyzete. 19. Államrcndőriég. 20. Bírósági, űgyétztégi és ügyvédi kar. 21. Várost képviselőtestület. 22. Pénzintézetek lltzllkira éi tzemélyzele. 23. Kalh. Férflllga. 24. Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete. 25. Ur-leányok és Úrasszonyok Kongregációja. 26. Szoc. Misszió nővérei és Srent Ilona Leányklab. 27. Kántor az énekkarral. 28. Olláregyesülel.
29. Sienl Ferenc Harmidlk Rendje.
30. Cserkészcsapatok. 31. Leventék. 32. Tűzoltók. 33. Kalonal díszszázad elsó lele. 34. Fehérruhás leányok csoportja. 35. Srent Vincéről nevezel! irgalmas nővérek. 36. Papság a legmélióságotabb Oltári szentséggel, a baldachin mellett lámpavlvők és kalonal dlszszakasz. 37. Méltóságok képviselői. 38. Egyházközségi képvl-selöteslülel. 39. Katonai díszszázad második tele. 40. A megnevezel! csoportokba nem tartozó összet tér-
| fiak ét nők.
Faberakó-lparmüvész kiállítása Nagykanizsán
Nagykanizsa, áprtlla 12 Pár éve már járt Ktniztán ás akkor hosszabb riportban foglalkoi-lunk Bezdány József tsberakó-lpar-művész érdekes életével és rrég érdekesebb művéizetével. Azóla dolgai feltűnést keltettek a nemzetközi váiá-rokon, nemrégen elkétzlielle Horthy kormányzó, Oömböi miniszterelnök, több miniszter sib. portréját is — faberakáiból. Legújabb büszkesége, amiről a ujtó kűlönöi meleg elismeréssel emlékezik meg, egy bárom méteres berakás, amely Mussolini és Oömbös találkozását ábrázolja. Ez a kitűnő művén, igen változatos anyagával mától pár ntplg a Cenlrál-ban rendez klállltáil, ahol bármikor megtekinthető.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsiein bútoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4.
— Száatoi tél kslsil s természetes .Fereno JSistf* keserűvíz hssználata végleien nagy megkönnyebbülést szerez
Az olasz pénzügyminiszter ls Washingtonba utazik
Róma, áprtlla 12 (Stefanl) A washingtoni olasz követel megbízták, hozza az Egyesűit Államok kormányának tudomására, hogy Jung olasz pénzügyminiszter legközelebb Washingtonba utazik, hogy eizmecterét lolylanon a küszöbön álló világgazdatágl értekezlet kérdéseiről.
Husvéti ünnepekre
szőnyegeket kevés pénzért rE«ámta«%rakőn\'k*Ph*t
Kirschner Nór divatáruházáben.
ZALAI KflZLONV
Közgazdaság
Xttrlchl tárlat
Párta 20371/*, Loildoo IV 61, Newyork 51545, Brtnaei 72-17>/>, Milano 26\'46\'/i Madrid 43921\'*, Amsterdam 20890. Berlin 12260. Wien 7268. Ssilla 3 75, l\'rágz 1541\'/i, Varaó 56"), Budapejl Belgrád 7-00, Bukarest 3 04.
íermáBjUiiáe
Bura tteaar. 76-os 14-15—14\'30, 77-ei 1440-1480, 78-as 1460-1475. 79-es 14-80-14 95, 80-ta 14 95—1510, dunán-tnll 79-os 13*45—1360,77-es 1360-13 75, 78-aa 1375—13-90, 79-es 1395 14 10, 80-as 1405-1425, rozs 6-95-705. tsk. árpa 8-40—8d0, zab 800—8-10, tengeri 665-6-75, korpa 590 - 600.
á gjMjg jnjl átrltá-árlolTamal
VALUTÁK Angolt. 19*45-1985 Belga fr. 79-16-79-74 CsAk. 16-91-17 01 Dánk. 8630-87 50 Dinár 7-30-7-80 Dollár 57050-573-50 [■randat. 22-30-22-50 Holt. 23i>75-Z31"15 Zloty 6420-64-70 Lsi 3-40-3-44
Léva 4-00-426 Ltra 2990-3021) Márka 135-70-136-60 Norvág 99-30-100 30
Psteta —■■--\'—
tctlll. -\'---■-
Sráltíl. 11000-11140 Svtd k.102-60-103 60
DEVIZÁK Amat. 230*95-232\'15 Belgrád 8-05-8\'l5 Berlin 135 60-13660 Brüssel 79-28-7974 Bukarest 3-41-3-43 Kopenh. 86 50 87 50 London 19-46 1960
Madrid -•-■-
Milano 3000-30-18 New/. 571-00-57400 Oszló 99-50-10030 Pária 22*33-2247 Prága 16-90-17-01 Szófia 4lla/i-4\'l4>/< Slockh.102\'80-103 60 Varad 6430-64-70
Wien -\'--\'-
Zö\'ich 11080-111 \'40
Wien clearlng ártoia,. 1 80.454,
Sertélt itár felhsftáa 2079. eladatUn 644 - Elsőrendű 092-094. szedett 094-096, sze den közép 0*86-090, könnyll 0*80 - 084, l-sö rendű öreg 0*82 -084. tl-od rendű öreg 076—080, angol sűtdó 1. 1-00-1*05, szalonna nagyban 1-20-1-25, zstr 1\'38 — 1-45, hualOO -1-28, tátsertás l\'lt-1\'24.
Kiadja a laplidajdonoa Kőzgazdaiágl Rt. Outenberg Nyomda és Dálzatat Lapkiadó vállalata Nagykanizsán. Pelei As kiadd: Zalai Károly. Interurbán teleton: Nagykanlzaa 7a szám.
MELCZER Uvegkereskedés
Szenzációt olcsó húsvéti edény és üvegáruk árusítása megkezdődött.
A t. vevőközönség a legjobb árut vásárolhatja most a legolcsóbb árakon. (Tömeg és selejtes ,\'rut nem latlok).
Étkező készletek 6 személyre
különféle mintákban Teás készletek 6 személyre
gyönyörű mintákban
24-50, 32 50, 34 -
Tésztás készletek 6 személyre
I0\'50, 14 50 3 30, 3-90
Sandwlch készletek 6 szem. 8 — 8 50 Csiszolt üveg készletek 6 személyre
boros, vizes vagy llkörös
Sütemény készlet üveg, 6 személyre Teás csésze aljával, gyönyörű mintákban párja 6 vizes pohár
Óriási választék minden egyéb cikkben lg;n olcsó árakon. Tekintse meg kirakataimat, látványosság! 1
P 15 50
W 5-96
n 2-10
n 3-66
» 290
n 2 —
n —•45
n —•90
1M3. áprllla 13.
Fizessen elA
A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA
ádióéletre
Előfizetési ár: I évre P 10\' -\'/z ívre 5*50 pengő, \'/< évre 2-80 pengő, 1 hóra P 1 —
KIADÓHIVATAL:
Budapest, IV., Károly klrály-ut 10.
APRÓHIRDETÉSEK
CiveeaaH egy szttlt karkStfióra
Józael főherceg utcától, Sugár-, Rákóczl-utcán át s Kintzsl-u. 15. ssámlg. Kárem a kedvei megtalálót adja le e Isp ktadóhl
vstslábsn.
Qwaf. és paraalláaáMek nagy vi
tautékban Slernnél. Vároaházpalola. Tele. Ion 196. _
OsletberandaBéa eiatt. Armalti-
bazár.
űrao szaka, a Vátos közepéit, trtn-des bálban, esetleg kaavkakéaaaálat. tat kiadó. Birmlkor elfoglalható. Roago. nyl utca 19. ___
Magányos nő kis aaoba-konyhás lakáét kerea eaeileg bútorozva város közelében. Clm a kiadóban. _
Várói baltaralatéa 2 axoba-konvhi esetleg szép kerttel ktadó. Bővebbet dr. Edényt Oíal ügyvádnál. I2tt
HAItbator, ebédlő, elöeaobaszetifny,
cciliárok, arönyeg, háztartási holmik el adók Caengery-n. 27/a. Kautmanaé, 1361
NSamaataa, lehetőleg gyermektelen iparos, telvftetik. Horthy Mlldőa-ul 6., tu-IspOzlet.
■araéa világos udvarban vUvezelíkei kát (a háromszobás lakás tdadó. Qáa-oaSvat hiiznáttat megvess Fő nt 10., háztulsldonos. I3M
K4la*obáa~eiószöbás,"vízvezSÚkei l,i. kás kiadó Józaet lóhercegnt M/a. II
Hirdetmény.
A Tapolcai Sertéshizlalda és Husipari RT. tapolcai (hatosi) telepe bérbeadó, esetleg eladó. Felvilágosítással szolgál az Igazgatóság.
„Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
YO-yO (foxtrott)
Que diós la perdone (tangó) Paradise (waltz)
Marta (rumba)
Magyari csárdás
stb. stb.
GRAMOFONLEMEZEK
K
Traiudahubia l-l
Ceengery-ut 6.
Telefoni 4-13-
—^ * "C""""1™"\' Közgazdasági R.-T. aulenb:rg Nyomds ás Délzalal Upkiadó Vállalata köny,n,omdá|ában Nagvk-nizat.. (telelő. MeWesdíTzaü\'ü KároW
Ik 4
78. évfolyam 86. síim
Nagykanizsa, 1933. április 14, péntek
Ara 14 HȒr
zalai közlöny
S«erkeiitó«ég és kiadóhivatal: Pflut 5. ttlta. Megjelenik minden reggel, bétlö kivitelével
VOLITIklI N4PILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
KlölUclíit Ita l egy hSrs « pengj »0 tUléi Sieikeutdiígl éa £tidóhlv|Ull telelőn; 78. s>
A Szentatya megáldoztatta Papent
A négyhatalmi kérdés eszméjét Németország Is támogatja
Kútua, Április 13 Papén némel alkancellár és Dolfuss oszlrik kancellár ma délelőtt részt vetlek a pápa magánkápolnájában tartolt pápai misén. Mise ulán a pápa megáldoztatta udvartartásának taglalt és ezalkalommal a két állam-férfi Is ai Oltárlszentséghez Idrull.
Róma. április 19 (Éjszakai telefonjelentés) Papén alkancellér és Oörlng miniszterelnök nyilatkoztak a sa|tdnak az olasz—némel viszonyról. Papén kl-Jelenlelle, hogy bár utazása magán jellegű, mégis amikor találkozott Mussolinival, sok ezó eseti kOzOttük a négyhalalmi kérdésről. Ezt az eszmét és politikái Németország is támogatja. Nagy súlyt helyeinek arra, hogy a revhtó eszméje megvalósuljon.
Oörlng miniszterelnök kllejlelte, ;,3gy látogatása hivatalos JeliegO és az olasz—némel légi összeköttetés problémájának szil. Egyúttal meghívta Balbá minisztert Németországba, aki a meghívást örömmel fogadta el.
A írevizié kérdése a valóságban i négy hatalmak tanácskozásén
„Félreértések" a revízió kérdése körül
London, április 13 Éjszakul telefon/elenlés) Az alsóházban löbb képviselő felszólalására válaszolva Simon külügyminiszter kijelentette, hogy rövidesen a ház elé terjeszti a négyhslalnd egyez-ménylralot. A revízió, körül „félreértések* merüllek lel. Egész más az, ha a nagyhatalmak arról tanícskoznak, hogy miként lehetne a revízió kérésziül vitelére alkalmas szervezetei léleslleni, mint az, ha valamilyen meghalározott határok módosllásáról van szó. Nem tárgyallak konkrét határokról, csak a revízió keresztülviteléhez szükséges tervekről volt szó. Az a céljuk, hogy egy emberöltőre blzlosllsák Európa
A moszkvai kémkedési per drámai fordulóhoz ért
békéiét. Revízióról csak halározot-tabb tervek alapján lehet szó, mint amit a 19. § tartalmaz. Az angol kormány nem nyilvánított vélemény! erről a kényes kérdésről. Általában a cél, hogy a nagyhalalmak egyike se sodrődhassék egymással ellentétes táborba.
London, április 13 (Lapzártakor érkezett) A Mac-Donald miniszterelnökhöz közelálló New Letter ezzel szemben lr|a: Lss-san már egész Európa közvéle. -énye megbarátkozik a revízió gondolaiával, amire okvellenül szükség van, ha meg akarjuk akadályozni az erőszak ulján történő revíziói. mwmmwmmmmmmmm IS
Az angol mérnökök visszavonták beismerő vallomásalkat
A németorsxögt események
Berlin, április 13 A nemzeli szocialista szervezetbe tömörült német diákság május 10 lg felvilágosító akciót fog tartani. A nem német szellemű hazallallan könyvekel május 10-én máglyára teszik és felgyújtják.
Berlin, április 13 A hivatásos tisztviselő! kar helyre-állllásáró! szóló törvény módot ad srra, hogy a főiskolákon Is hivatalnoki revíziót végezzenek, Rust porosz közoktatásügyi miniszter blro-dslml biztos azonnali hatállyal egész sor főiskolai tanárt szabadságolt.
Berlin, április II Düsseldorf városának legnap este őrizetbe veit tanácsnokát, Olden-klrchen dr.-l ma reggel felakasztva holtan találták cellájában.
Berlin, április 13 (Éjszakai telefonjelentés) Az államügyészség Oereke, voll birodalmi blzlos és Freigang szövelségi képviselő ellen vádiratot adott ki többrendbeli csalás és , hatlen kezelés büntette elmén.
Németországban teljesen megsemmisüli a szociáldemokrata párt. Ve-zetöl önként kiakarják mondani a párt feloszlását.
Moszkva, április 13 A gépromboló perben ms MacDonald vádlollal mlulán mi délelölt kijelentette, hogy ártatlan, még egyszer kihallgatták. E klhallgalás során majdnem minden ellene emelt vádul Ismét beismeri. Thornlon vádlott HJelentetle, hogy nem kénysze-rllették hamis vallomásra. MscDonsId kihallgatását folylalták, azulán Thorn-tont veszik újra elő.
Moszkva, április 13 (Éjszakai ielefonjetentés) Az angol kémkedési per tárgyalás, drámai fordulathoz ért. MacDonald mérnök, Thornlon és Monkhouse
visszavonták összes, eddig tett beismerő vallomásaikat és kijelentették, hogy nem érzik bűnösnek magukat.
London, április 1« (Éjszakai telrfonjetentés) Sir John Simon külügyminiszter kijelenlelle, hogy a moszkvai vídlollak soha nem álltak az angol hírszerzés szolgálatában ts éltől soha megbízást vagy fizetést nem ksplak.
Budftpoat, április 18 Moszkvából jelentik, hogy a Wickers-cég angol és orosz alkalmazottainak kémkedési és szabolásl peréi a húsvéti ünnepekben is tárgyalják
mérnök, mormon o ------ ■><- ......
...... iii-r- ...................
Gömbös a német-magyar viszony kiépítésének szükségességéről
A német kormány gazdasági közeledése Magyarországhoz
Berlin, április 13 (Éjszakai telefonjelentés) Egyik berlini lep közli munkatársának interjúját Gömbös Qyula mlnlszler-elnökkel. aki a némei-magyar viszonyról »zl mondotta, hogy igen fonlosnsk tartja azt ápjlnl és kiépíteni. A nemzetközi helyzet világosan mutatja, hogy a kél állam közt nemcsak éidekkOzösség. de bizonyon tekinlelben sorsközösség Is fennáll. A szükséges együllmükö-dés érdekében mindkét államnak
bizonyos áldozatai kell hoznia
Magyarországnak a Duna völgyében való helyzetével kapcsolalban
ugyancsak kijelenlelle Qömbös miniszterelnök, hogy Magyarország hallandó minden együtlmükodésre, ha nemzeti érdekeit figyelembe veszik és ha a kisantant is elismeri „z álláspontunkat, hogy Ili, a Duna alsó medencéjében nem szabad olyan politikát folytatni, amely Magyarországot mellőzi.
Berlin, április 13 A Völklzcher Beobachler" a némel nemzetiszocialista párt hivalalos lapja Hitler nyilatkozatát közli mely szerint a némel kormány válialfa azt a feladatai, hogy gazdasági vonatkozásban Magyarországgal u/ra összeköti alapot teremtsen.
Qno vadls Domine?
A kanlzssl lelsökereskedelmit végzettek szövetségének budapesli csoportjában Hajdú Zsigmond társelnök a minap előadási tarlóit .Röptében \'d nagy kérdés körül" elmen. (Hajdú Zsigmond a régi nagykanizsai ujságirógárda egyik kimagasló alakja volt. Bravúros tömörsége, mesterien könnyed sttlusa, mindvégig érdekfeszítő tartalma és mély lírája méltóan reprezentálták múltját.)
Azzal kezdte előadását, hogy a közgazdaságot iiányiló csoportok működése mindenkor odsirányull, hogy a tömegek életfeltételei bizonyos határig biztosítva legyenek. Ezl a humanisztikus kapilallsla tendenciái azonban 1914-ben súlyos defektusok érték az egész világon s az u|abb vezető egyéniségek Ideológiájából szinte kieseit sónak a kö-telezettaégnek az érzése, amely a kapitalizmust a nagy tömegekkel szemben elkerűlheletlenül és szükségképen köti, lévén ez az egyellen erkölcsi alap|a létezésének. Mély tudási tanúsító alapossággal tekintett I vissza a történelmi idők távlatába, vázolja a kapilalizmus kelelkezését, 1 aminek során négy erkölcsi elindulást jelöl meg: elsősorban a sémi népek erkölcsi tömörítéséi, amely a közgazdaság amblcló|tt leremtl meg, ma|d Jézus fellépését, aki az első és minden idők legnagyobb hurna-nistája voll. A harmadik korszakos elindulási 1760 \'a leszi, amikor a villamosság felfedezésével a lechnika mindem átalakító korszaka kezdődön s az utolsót az 1848 ban kirobbanó polgári forradalmak lellán-golAsáb\'art láljs, amikor a Jobbágyság polgárlasodása kezdődöd. 1-uló-lag megemlítette a nő szociális helyzetének közgszdsságl és kulturális Jelentőségét, majd a gépről beszélt, anvly az emberiség éleiének megkönnyítését volna hlvalva szolgálni. Párhuzamot vont a Jobbágyság s a mai bérmunkás helyzete közfllt s megállapította, hogy mlulán a földesúr encrgisforráss, a jobbágy, vagyonának fontos részét képezte, an-nsk erőben és egészségben való megtartása eminens érdeke volt s Igy a jobbágyság azóta nem polgáriasul! utódai ma rosazabb helyzel-ben vannak. A gyarmatosítás hosszú Ideig tehermenlesiletle sz állsmokst a feleslegessé váll tömegek foglalkoztatásinak súlyosabb gond|allól, viszont ennek megszűntével, a gazdasági viszonyok rohamos romlása következtében a politikai eszközökhöz nyúló polgárság msgs vonts be az utolsó rendel a politikai mozgalmakba. Megállapítja, hogy azosz-tályharcot klzirilag a gazdasági kíméletlenség termelte kl, bar az oaz-lályok élrs elhatárolódásáról az elviselhetetlen gazdasági viszonyok következtében már nem Is lehel komolyan beszélni. Az UJ Embert várjs, akinek el kell löpnlc, mert a réglek cak egymás hibáit másol|ák le Az UJ Ember-m* kell a azoli-darlláson alapuló humanisztikus uf
ZALAI KÖZLÖNY
ifflt 11
kapitalizmust megteremtenie.
Hivatkozol! Brínnlng kancellár 1931-ben leli am» kijcleetése: .elér-keiell a vég kezdete I" A inal Németországban elszabadult apokalyp tls nígy lovasa Igazolni lálszik Bilin-nlnget, pedig üerhardl Hauplmann Is kétségbeesetten kiállóit lel: .egymás éleiére vigyázzatok I" És ll«|tlu mély lírájával elérzékenyltve a |flen-levökel, magyarázta, hogy a világ legnagyobb szellemei válcsl megérzéssel Krisztus nagy lanllásál, az emberi szolidaritását ismételték Örökké.
Végül megismételte a klasszikus kérdési: „quo vadle Domine?" és azzal fejezte be előadását, hogy az ember nem tudja hová megy.. t * Az előadónak hasonló tárgyú cikkéi egyébkénl a m. klr. Tildomá-nyoa Akadémia kladásábsn megjelenő .Közgazdasági Szemle" Is közölte. Ugy értesülünk, bogy Hajdú Zsigmond a pünkösdi ünnepek valamelyikén hasonló tárgyú előadási tart Nagykanizsán, mely Iráni máris előrelátható a nagy érdeklődés.
Mellesleg: Haldu Zsigmond ugyanis nemcsak kiváló közgazdász, hanem rendkívüli képességekkel megáldott humorlala Is.
Bsiizi jíiur
U] gyárak alapításával •ok ezer munkás jut kenyérhez
Budapest, áprllla 13 A kereskedelemügyi miniszter engedélyt adott egy mesterséges éde-ailőazer gyárnak, továbbá egy cérnagyárnak a létesítésére. Rövidesen klbővlllk a magyar posztógyár csepeli Özemét egy fésűs fonógyárral, továbbá a Qoldberger-gyár 2000 orsóval bővíti kl Özemét és ezzel saját pamutfelealegél dolgozza fel. A kispesti texlllgyár és más Ilyen természetű üzemek ugyancsak kisebb-nagyobb bővítéseket hajtanak vég e. Uyáralaplláal lérvek merüllek fel különösen a féatlletlen gyapjú-fonal terén.
Az ipartestület a fémipari szakiskola áthelyezését követeli
Memorandum a kereskedelmi miniszterhez — Az Ipartestület elöljáróságának ülése
Nagykanizsa, április 19 A nagykanizsai Ipartestület áprllla havi e!öl|árósági ülésén Samu Lajos elnök beszámolt az adókl-egyezési tárgyalások eredményéről, amelyek során az adóalapot 25—50 százalékkal redukálták.
Az elöljáróság hozzájárult ahhoz, hogy a Jóiéll intézmény ügyeli Bazsó József vezető Jegyző vezesse.
A Hangya-épület lebontására két a|ánlat érkezett be. 1. vlléz verböcl Cséthy István építészmérnöké éa 2. Tóth Qyula épllésl vállalkozóé. Előbbi 2.200 ulóbbl 2480 pengős ajánlat. Az elöljáróság lárgyaláaokba bocsátkozik bizonyos garanciákra vonatkozólag Ctélhy mérnökkel.
A Polgári Egylet átvétele jrapcaán as\'elöljáróság elfogadta a vendéglőssel kölendő szerződés feltételeit.
Bakó vendéglős kérle, hogy kél hónapig lovább maradhasson a bér-leiben. Hosszú vita ulán kimondták, hogy az elöljáróság ragaszkodik a pályázat kiírásához, Illetve a vendéglő kiürítéséhez. A bérlel összegének kérdésénél az elöljáróság a U százalékos rendszer melleit foglalt, állást.
Majd a székházblzoltság terjesztette elő javaelatát az uj székházzal kapcsolatos munkálatokra vonatkozólag.
Az Ipariskola lelügyelöblzollaága áUrt, hogy a tanoncvizsgáló bizottságba tantlót Is delegáljon az elől-járóaág. A legtöbb iparos az ellen szólalt fel. Kalmár Zoltán mérnök az ónálló Iparostanonciskola felállítását kérte. Az elöljáróság kimondta, hogy a tanítók delegáláaa gyakor-
vArosi mozgó
Szombaton, április 15-én csak egy előadás 9 órai kezdettel!
Vasárnap, április 16-án 3, 5, 7 és 9 órakor
nagy húsvéti műsor!
Nagy Kató éa Hans Albers minden eddigit felülmúló aiakilásával
A DIADALMAS FÉRFI
Az évad legszellemesebb vig|átéka. Pompás slágerek. Elbűvölő zene A Comedlan Harmoniti, a Hana Bund jazz-zenekar éa az UFA 220 t3gu szimfonikus zenekarának közreműködésével.
Remek kiaér&mtlsor.
Ápoltassa arcbőrét
Dr. Benedigné Lang Magda
kozmetikai s intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelést szemölcsök, szGrszalak eltávolítása. Dlathermla.
Olcsó bérletrendszer. -
latllsg kiviheteilen, ellenben megkéri a város vezetőségét, hogy kövessen el mindent, az önálló Ipi-roslanonciskola leiállltáaára.
Sajnálattal vették tudomásul Serény Árpád szakosztályi elnök lemondását.
Varga L«|os .lemondott a ház-nagyi llaztéröl. — Tlbolt Lajost második háznaggyá választották. — Tüske József szakosztályi elnök lemondását is sa|nálaltal vették tudomásul. Az Iparoskor megszervezésére szűkebb bizottságot küldtek kl.
Samu Lajos elnök kitért a fém-Ipari szakiskola ügyére, ami már többször foglalkoztatta az elöljáró-aágot. Ugyanis a lémlparl szakiskola, mluláu magának kell lennlar-tanla magát, munkát vál\'al és ezzel konkurenciát okoz az adókkal sújtott helybeli vas és fémiparosoknak. A kérdés Ismertetése után az elöljáróság egyhangúlag kimondotta, hogy felir a kereskedelmi kormányhoz és kéri a nagykanizsai m. klr. fémipari szakiskolának Nagykanizsáról való elhelyezéséi, az olt levő gépeknek a helybeli Iptrostanonc-Iskola rendelkezésére bocsátását. Báron Ferenc szakosztályi elnOk örömmel üdvözölte az elöljáróság határozatát.
Az elöljárósági ülés az é|féll órákban ért véget.
Tavasz van...
Irta: Hall Calll Előveszi a splriluszmasinál, spirituszt önt, meggyujla. Nem ég. Még egy gyufát gyujl. Megint nem ég. Mi ez ? Miérl nem ég ? Megnézi az üveget, hangosan felkacag.
— Nshát, ecetet ömöltem belel
— Látja, hogy Rozi sunyin mosolyog. A tekintélyt óvni kell, s ezért megint Rozi kap ki.
— Látod ennek is te vagy az oka, máskor ne rskd a két üvegei egymás melléi — Igy a nagysága, de ö is szeretne nevelni, maga sem tudja miért.
» Aha — persze, reggel a lejei legény az Annussal, mosl Rozika a Béluclval, még az kellene, hogy ő Is. Na még mit nem I Bemegy.
Az lió asztalon ott az ura fényképe. Leli vele azemben. Nézi. Megint csengetés. Poslás.
— No, int az Rozika. Eljegyzési kártya. Csak nem? Na
végre I Hála Isten, hogy tionsui vívódás után ez a kél ember ii összekerül. Jenő és Máiika. Leül és azonnal gratulál nekik.
— Te, Rozi, — kiáll kl - vigyázz a süteményre el ne égjen I Forró legyen a sülő él a lüs lassú legyen.
De közben mosogathatsz is.
Szegény Rozi — gondolja magiban — vallon hogyan old|a meg ezt? Forró sülő és lassú tűz...
Lis.u lüz emészli az embereket is, gondolja miközben az uj jegyeseknek Ir. Be la fe|ezi.
Nal? — ugrik fel Ijedten, mert égett srag jön a konyhából.
— Persze, — nyitja fel a sütő-ajtót — elégelt a tésital
— El -• Ijedezik Rozi, — pedig mosl már alig lülöttem.
— Igen — de eleinte ugye jól megraktad? No, nem baj. — szelídül a nagysága, — amilyet sütöttünk, olyat eszünk.
És elneveti magát. Rozika ia nevet. Ó ia azt gondolja, amit a nagysága. Hogv minek ül a azobá-ban, ha ilyen kínyes sütés van. De a nagysága, máat ls gondol. Hogy Ime, a tavasz öl Is megzavarja, össze-vissza lesz mindent. Ma minden össze Is lálszoli, hogy egy kissé elmélázzon. M g az az cijegyzéa is.
No, de mosl már komolyabb lesz.
El kell menni az adóhivatalba. Hogy e;ek az urak mii gondolnak, hogy azulán a négy lakásos kis ház ulán olt a Dűlő ulon ennyi adót vetnek kl I ? Ma|dnem rámegy a tele lakbér. Pedig a tatarozás ls meny-
nyibe kerül.
— Majd 6 megmondjál Így meg
^Belép a városháza nagy kapuján. Az udvarra nyíló kapu leled az ablakot mossák.
ölen vannak hozzá. Egy asszony a magas létrán áll és törli az üveget. Egy azolga fogja a létrát, hogy az aaazony le ne essék. Az asazonyok lenn törlőruhákkal, vizes vödtökkel állnak és néznek lölfelé.
— Na, ml sz ? — uólll|i meg a nagysága az egyik aaszonyt, — pucolnak ?
— Igen, mosolyog a takarítónő, tavasz van, tetszik tudni, aztán...
A nagyaága lovább megy Ta vast... tavaaz... Már ez isi Pedig 6 nem akar ludni most a tavaazról. Adóról kell most beszélni Komolyan, okosan, hogy foganatja legyen.
Belép. Hu, micsoda dohánytűsl I És mennyi emDérl Várni kelL Vár. Leül. Fölkel. Az ablakon betűz a nap. Az udvaron la caak ugy azlpor-kázlk, láncol a napsugár.
Nem lehet ezt kibírni, ezl a várakozást I Sürgős ez az adóügy? Éh, ráér holnap Is, hátha holnap nem lesz olyan bolondul azép idő.
Igaz a varrónőhöz is el kell menni. KIsomfordáL Boldog amikor kinn
van. Mlnlha egy nagy terhet rázott volna le.
— Jaj, kedves Sósné, de gyönyörű idő van, eljöltem megbeszélni, mikor próbálhatnánk, az uj ruhái.
— Talán holnapután — mondja Soósné.
— Na, ml az Lacikám ? — kérdi közben belépő glmnázisla fiától.
— Nézd anyukám, jó lesz ez a nefelejcakoszoru az emlékkönyvbe ?
— Jó, Jó fiacskám I Nem Is tudom kinek lesz?
— Hát s Ducinak I — feleli Laci
— Tudod anyukám, azt irom bele: „Azt mondja a kéknelele|cs, engem Duci el ne felejts I"
— jó, jó, — mosolyog a mama, — csak most menj kla fiam I Látod, el vagyok foglalva.
A mama és Sósné egymásra mosolyog.
Mlndkellő ugysnazt gondolja: .nekem is volt. egy emlékkönyvem, sz enyémben ls benne voll a vers. Én Is hittem, mtrl fistal voltam. En voltam a tavasz..."
Kia sóhajtás. Azlán elmerülnek a tavaszi dlvallapok tanulmányozásába.
A szobában naplénycsikok cikáznak.
Tavaaz van... Tavaaz van...
(Vág.)
1933 *pri)|« 14
Mocsányl és Lakos Nagykanizsán
A rádió világbíró zenehumorlslái-nsk vidám estje kedden este lesz Nagykanizsán. Városunk közönségének alkalmi lesi most személyesen Is gyönyörködni ennek a két zseniális magyar művésznek szenzációs produkcióiban és hogy ez mindenkinek módjában legyen, a mozi igazgatósága — tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzelre — belépődíjul a morlhelyárakaláliapilolta meg.
A azenzáclős Mocsányt — Lakos műsoron klvtll a közönség míg egy nagy sUgerfllmet Is kap.
Jegyelővétel a azlnhézban délelőtt 9—l-ig és > napi előadások alatt.
<-)
Bezdány József Intarzia miivész Nagykanizsán
Nagykanizsa, április 13 Még pénteken is szombaton Nagykanizsán tartózkodik az orazágos hírt! magyar intarzia-művész, Bezdány József. Bámulatos szépségű isberakás-képelt sokszor a festmény-lói alig lehel megkülönböztetni. A világ minden részinek txollkus fiiból, azok eredeti, természetes színében, mégis a paletta színpompájában rakja kl \'a legilelhűbb po.trékat (Rákosi, Olló királyfi, Qömbös, Horthy kormányzó). Mosl Albrecht főhercegtől és feleségétől kapott engedélyi, hogy portréikat Intarziából elkészítse. . Gombaszágl Frlda képén Is dolgozik egy egyesület számára. Bezdány 3 éve dolgozik a világ legnagyobb (90 négyzetméteres) Intarziáján, ami Magyar-orsiág ezeréves történelmét fogja ábrázolni s ami Iránt, fővárosi művészkörökben igen nagy az érdeklődés. Itt van kanizsai anyaiában (a Centrálban megtekinthető) Munkácsy: Siralomházban c. képének lába rakott másolati Is. Oyönyörű, rajzban, színezésben, mozdulatokban, kifejező erőben kitűnően sikerüli a furulyázó juhász c. berakás. Tá|képel, virágai, aktjai, modem jelenetel egyaránt csodálatot keltenek a nézőben.
ZAV>I KÖZLÖNY
A polgármester felhívása
országzászló ügyében
az
Juliiul 4 én szenteli lel Nagykanizsa országos ünnepség keretiben a nagykanizsai országzászló!. Mindnyájunk lelkéből fogant a mű felállításának nemes gondolata, hogy ébrentartsa bennünk a magyar igazság diadalra |utásának hírit és a .város szivében a legszebb helyen hirdesse a magyarság rendíthetetlen élnlakirását.
Ugy érzem, minden kanizsainak az a felfogása, hogy fájdalmunknak ez a szimbóluma a nagy gondolathoz méltó kivitelben kerül|ön meg-valósllásra. Az országzászló létesítésére alakult bizottság nagy sulyl helyez arra, hogy az egész összeget, amely ■ méltó kivitelhez szükséges, a társadalom önkéntes, hazafias áldozatkészsége teremtse elő, ezzel is növelni akarván az emlékmű belső erkölcsi érlikét. 600 pengőnél valamivel több kellene mig ahhoz, hogy a művet az eredeti elgondolásnak megfelelően alkosauk meg. Mint az országzászló bizottság elnöke, felkérem tehát a közönséget, hogy erejéhez mirlen járuljon hozzá e
nélrány száz pengő előteremtéséhez. Az adományokat a .Zalai Közlöny" szerkesztőségébe kérem leadni, amely azokal hlrlapiiag nyugtázni lógja.
Dr Krátky István
*
Dr. Szabi) Zsigmond 10, a Nép-takarékpénztár 10, Rácz Tibor 2, dr. Szűcs László 2 pengői adományozott az országzászlóra. Az orsiág-záaztó rúdja zalai földben nőll tenyö lesz. Ecéira Somogyi Qyula földbirtokos egy gyönyörű szái, 12 méteres fenyö-rudal bocsátott ingyen az akció céljaira.
IdAlárás
A nagykanizsai msteorológta! ansg-Ilgyelft lelenttseki CsUlörlökfln u nűmtr-Mltí: Reggel 7 órakor +7 4, dilutin 1 órakor 4-141, este » Örskor +11.
feíftdlrí: Egész nap borult Égbolton!.
SzíUrlny: Reggel kelet, délben déli síéi, este délnyugati szél.
(Slmkal rádlójlkiait) * ■stsanlá. glail laMzatlalaatl • »<• 10 érakar a HBvtla, aafia Ida várh.ló.
— Közalkalmazottak figyelmébe 1 Butoráruinkal lényegesen leszállított árakon áiusitjuk. Hosszú lejáratú hiteire is, kamatmentesen. Kopstetn bútoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
Egy néhány olcsóság
a sok közül:
Jóminőségü ujoxfordok és zefitek P I"—
Tweed szövetek......P I"20
140 cm. széles férfiszövet . . . P 6"—
singer
DIVATÁRU HÁZ.
A aarompóvám és a vidék
Egy környékbeli birtokos előfizetőnk Írja az alábbiakat.
Minap olvastam a Zalai KSzlöny-ben a sorompóvámról szóló cikket. Nagyon helyesnek tarlom teljes egészében. Nem loguuk bemenni Nagykanizsára kocsival vásárolni. Nem lógunk vámol fizetni. Ha pedig elkerülhetetlenül dolguuk lesz bent, ugy a vám előtt leszállunk a kocsiról is gyalog Ilesétálunk. Végre |ó időben az a kocsi is ló megáll ott kint, amig visszatérünk, ahogy megáll az a liakkeros ló, megáll a gazdák lova is. A bevásárlást pedig elvégerzük kint a szövetkezeteknél, hisz majdnem minden községben van már ilyen. Oabonánkai, más terményünket nem visszük Kanizsára, hanem eladjuk klnl, vaaulállomásra szállítva. A serlis, baromli éa más eféiéket pedig nem lógjuk a már eddig Is túlzott helypénz után mig vámmal terhelve vinni a nagykanizsai piacra, hinnem eladjuk itthon annyiért, amennyiért veszik. Ma már haszon ezeken sem igy, sem ugy nincsen. Kénytelen szükségből termeljük is állítjuk elő erős ráfizetéssel. Van elég sok járási székhely, más nagyobb község, ahol lehet irlikesltenl azl > gazdasági cikket, amk talán kevissége miatt vasúton nem szálllthaió. Igazán lel|esen érthetetlen, amikor folylon azt lehet hallani: Nagykanizsa egy holl város ; akkor azt a kevés forgalmai is megakadályozni óhajlák, ami még van. Ahogy én megleazem, hogy ma már nem utazom máson, mini III. osztályon, ugy meg fogom lenni azt is, hogy akár a város határától bemegyek gyalog, ha éppen elkerülhetetlenül szükségem lesz Kanizsára menni. Amil venni óhajtok, azl hiszem kiküldi bármely kereskedő is a kocsihoz, ha pedig nem, akkor nem veszünk. Tessék meggyőződni, hogy hol vásárolnak a hely, ínz mentes kanizsai is kiskanizsai kereskedők baromfli minden he!- iád napon. Nem a kanizsai hr. árban, ahol a rendőrök ügyelik, \'.anem kocsikkal mennelt ki 3j-4 kt..aégen kivül az ulra és olt vásárol|ák össze. Helypénz! ök nem fizetnek, de a vidéki sem, aki niklk klnl eladja az árul. Hogy ők aztán a vevökőzön-ségn.k a fuvart es kirándulást iel-számllják, az li.onyos. igy lesz (alán
Filléres húsvéti cipővásárunk páratlan sikerrel folyik!
Reklámáraink: P 6-80, 7*80, 8-80, 980, 11-80, 12-80.
Látogassa meg OzietOnket. Vidékről kérje sok ábrával ellátott árjegyzékünket.
Miitényi Sándor és Fia íipőáruháza Nagykanizsa, Főút 2. (Városházpalota)
ZALAI KÖZLÖNY
1933. áprill* 14.
egy réssé a vámmal is, hogy vám-menlesen |ul ma|d be. Ar Illetékesek bizonyára nem tud|ák azt, hogy micsoda elégedetlenség van a drága helypénz miatt Is kint a falvakban. Azl izonban mi bálijuk és tapasztaljuk Itt kinl. «
Hirdetőinket
tisztelettel felkérjük, hogy a húsvéti siómba szánt hirdetéseiket ma, pénteken r^fíe 7 óráig juttassák el a kiadóhivatalba, mert az ünnepi szám már szombaton délután megjelenik.
A rejtvényverseny
első diját, egy értékes, modern ksr-kölöórál Kiss Julls előfizetőnk nyerte el. Az eredmények legnapl közlésénél cim-hlba csúszott be. A nyertes Kiss Julls nem Sugár-ul 8., hanem Fö-ut 8. sz. (vaskereskedés) címmel küldte be pályázatát.
NAPI HIRiK
NAP1RF.NO Április 14, pántek
Rómsl katolikus- Nsgypént. Protest.: Nagypéntek, lzr.: Nizan hó 18
Városi mureunt és Könyvtár nyitva csütörtökön és V.iírmp délelőtt 10-101
12 óráig.
Gyógyszertári é||.ll szolgálat « hónsp-ban: I Fekete Su .gyógyszertár Pó ut 6. sí. is ■ klsksnlzsal gyógyszertár.
Göztllrdö nyltri reggel « órától este 6 óráig (héttő, szerdi, pintek délután, kedden égést n«p nőknek).
Április l», szsmbat
Rórn. katolikus: Nsgyszorabit. Piotest. Aliit. Izraelit!: Nlzsn. hó 19.
Schütz kabátban
minden nő elegáns!
Nöi Ualapoltat
u .1.11.11 Jin Ari! I r ir.É Ü-I • r • \' ................^aw\'aow
mrtr 3*--I^-Wl Kerrduo
a lcgdlvatoaahb formákban
arányai £.
ItalopUsreiébea . . Hor/Cy MtUlós-ul O.
jtlaklIósoU meglepő ttxépen készUIoeht
Pé/er
....És amaz éjtszakán háromszor ls megtagadsz engemet I"
A keresztény lelkek bűnbánó óráin a Szentírás lapjairól mindig a szomorú döbbenet Intermezzójaként világolnak t feljegyzés sraval és nyo mában a kérdés: Vájjon vo.i-e kb-zötttlnk olyan, aki életében sohase cselekedett Péterként ?l
Vájjon küzdelmes ételünkben van e olyan, akli ulja nem ver el Kajafás házának tornácára, a csudálkozó asszonyi állat jámbor kérdése elé: .... Nem-e Te Is a Qalllleabetlvct valái együtt ?"
És van-e közöltünk egy Is, akinek bátorsága volna megmondani: Igen, én Is hozzátartozom...?
A nagypénteki tragédiát megelőzi napok Pétere mennyivel különbözik az azt kivető napok PéterétőlI
A Mester szavalmak mladen emléke lelkébe vágó ttmen tüske. Bűnbánó életinek minden pillanatában magán érzi Jérus fájdalommal lett pillantásait. Minden hajnal ébredése a számára rikácsoló kakasszó. A késóbbl golgolás prófétasága minden gyötrelme, mórtlromságának minden klnla csak enyhülés számára a háromszoros hlttagadás kln/athoz képest
Hiszen nem egyszer, háromszor tagadta meg Misterét.
És megnyugvása talán azen naplót fogva tett, amikor a Rómából kivezető ulja elején újra szembe la lálla magát Misterével: — Quo vadls, Domine?... A belszaldat halásznak ekkor eszébe
jutott még egy pillanatra a Oene-záret tava s azután elmultak lelki gyötrelmet. Néró önkénye megnyl tolla előtte a mártírok arénáját...
Mea cutpás farlzeuskodássat hajtunk térdet ma ml Is ott, ahol felgyújtják számunkra a könyörüld gyertyáit. És vájjon akadna-e egy ls közöltünk, akt visszafordulna a lángtenger ben uszó ffl-rra felé?... Pedig minden nagypiriteken együtt sírunk Péterrel, hogy a gyász órái alán letagadjuk azll
Vájjon lesznek-e uj Péterek, uklk-ben lesz elég lelki bátorság a kíváncsi asszonyt állat szemébe mon dánt:
— Igen, én Is hozzája tartozom I
Brsisényl <3yute
A „Zalai Közlöny" következő száma
a miniszterelnökség állal elrendelt nagypénteki lap-szünet mlatl szombaton jelenik meg, még pedig u délutáni órákban, minthogy ez lesz a „Zalai KüzlSny" terjedelmesebb ünnepi száma. _
- (Érettségi biztosi megbízatás) A közoktatásügyi miniszter Magas Mihály nagykanizsai kegyes-rendi gimnáziumi igazgatói érellségi biztosnak a szekszárdi állami reálgimnáziumhoz raegblzla, a kanizsai lzr. kereskedelmi fiúiskolához dr. Oerő Tibor miniszteri osztálytanácsost nevezte kl érettségi biztosul.
FáJOslábuak 1 Bokasillyedés és ludlalphajlam megelőzésére és gyógyítására raktáron tartunk és méret után készítőnk gyógybetélekel. Mtltényl clpőűzlet.
MELCZER üvegkereskedés
Szenzációs olcsó húsvéti edény és üvegáruk árusítása megkezdődött.
A t. vevőközönség a legjobb árut vásárolhatja mosl a legolcsóbb árakon. (Tömeg és sele|les árut nem tartok).
.84- P 15 50 „ 5 96 „ 210 „ 3-66 * 2-90 „ 2-„-•45 „-■90
Étkező készletek 6 személyre
különféle mintákban Teás készletek 6 személyre
gyönyörű mintákban
Tésztán kíszletek 6 személyre
24-50, 32-60,
1050, 14-50
3 30, J40
Sandwlch készletek 6 szem. 8 — 8-50 Csiszolt üveg készletek 6 személyre boros, vizes vagy llkörös
Sütemény készlet üveg, 6 személyre
Teás csésze aljával, gyönyörll mlnlákban párja
6 vizes pohár
Óriási válnszték-minden egyéb cikkben ig.n. olcsó árakon. Tekintse meg kirakataintat, látványosáéi;!
— Esküvő. Bartal Béls állomásfőnök ás krifkófalvi Földvöry Erzsébet leányát Lutlt f. hő 17-én r/sl órakor vezeti oltárhoz a szentfertnerendi plébánia templomban Ifj. Janda Károly takarékpénztári tisztviselő, Janda Károly postafelügyelö és Knortzer Margit fia. (Minden külön érlesllés helyett).
— (Edgár Wallace afrikai könyvel) 1. szdm: Sandtrs, a folyam ara. A világhírű angol Iró „Afrikai Könyveiből" moal jeleni meg az első. Minden egyes kötet teljesen önálló. Valamennyinek középpontiéban Sandtrs áll, sz afrikai gyarmatok kormányzója. Sokféle fából faragott, okos és vakmerőségig elszánt hidegvért! angol tisztviselő, sklnek alakját Wallace a vsló éleiből mintázta, éppen ugy, mint a löbhl gyarmati angolt Is, a ravasz, önző, kapzsi és kegyetlen négerekkel egyült. Mélységesen emberlek, lélektanilag Is étiékesek Wallace afrikai könyvel. Drámai fordulatok, humoros jelenetek — kacagtató Iré-Iák és véres tragédiák — váltakoznak a mindvégig lebilincselő könyvekben. Kapható « Horváth-újság-üzletben.
— Fértl és nőt szövetvásárlók már évtizedek óla elismerik Slnger Dlvatáruház kelméinek elsőrendű minőségéi.
— (Hét pacaal cigányasszony szabadlábra került) Megírtuk, hogy a caendőrség Racsáról 11 vasi cigányasszonyt kisért be a nagykanizsai ügyészségre, akik végigloplák a vásár sátrait. Almássy Qyuls vizsgálóbíró ezek közül helel szabadlábra helyezett.
— Piros tojás helyett vegyen olcsó rayé blúzt Schütznél.
itaijiailiinMíkl litítai líHilst
MENETRENDJE
érvényes 1932. október 2-től

Vasútállomásra Erzsébet-térre
430
642 7-10 - .J* l
«20 c C
11 is > *
,250 3
1326 i 3 V *
MOS N
16 50 ■o c 0 X
,725 «
» II« N (A
isi" «
2230 >
P320
>C j 50
_19*8 áfrUts U
lllioi MékrekeJéj, vastagbél-kalarua, gyomorba|. pulfadás, vér-torlMás, sárgásig, aranyerei csomók, CBlpófájás eteieibcn a természetes „Fereio Jóllét" keierüviz, reggel é« eile egy-egy kii pohárral bevéve, rendkívül becses háilizer. Klinikai megfigyelések lanusága szerint a fereio lónel vlz még Ingerlékeny beit! betegeknél la fá]da!om nélkül hat. — A Ferenc lóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerüzletekben kapható.
— (A Zalaszentinlhályi Iparoi-kör) huivét vaiárnapján a Népházban szegény tanulók likolaizerelnek beixerzéie Javára szlnmüelöadázt rendez. Színre kerül: ,A cigány népfilnmfl 4 telvonáiban.
-Megbízhatóan,olcsó Jav It és alakit dí rádiókat: Transdanubta
— VaUaifta ku.átl «li»44k n „Mus-kiltl" Magyar Kézimunka Ulaág áprlüal száma. Sok Ismertotő ciklre. kedves szép magyar ktmr.Cs, horgoláa, rece. pullóvor, iwókely hímzés, urnattal terítő a magyar háziasszonyom na* legnagyobb gyönyört nyújtják. Egéaz évre 10 szim 12 pengő. Aki 9 uj egóaz éves előfizetőt szeres, egy gomba alakú asztal lámpával vagy vlTlanyvasalóval ajándékozza meg n kiadóhivatal. Budapest, Vili. Kákóczl-tér 4.
— Tegye otthonossá, meghlllé lakásán Vásároljon szőnyegei, függönyt ScMttnél.
— (Száguldó szerelem) Szeretnénk megszabadulni tőle, csak néhány percre. Hogy egy kis lélek-zelhei |tnstink De nem lehel. A tornádó eget-földet rázó viharosával száguld lova a történet és ragad magával. Ebből az elviharzó romanllkua versenykocsiból nem lehet kiszállni egy perccel tem előbb, mlg diadalmasan meg nem torpan a célnál: a feluj|ongó szerelmi boldogságnál. Mi ez ? Szerelmi regény? A modern ifjúság regénye? A ver-senyörület regénye? Korunk hősének, a motornak éposza ? Egyik sem és méfls valamennyi egyült. A vl-lágdladal felé száguldó motor, amely mögölt a zakatoló szív eget vívó szenvedéllyel és Izzó akarattal lüktet bele az élet boldog hajnala felé. A molor szetef és gyülol, a molornak akarata van és szeszélye, a molor megérti vezetőjének szenvedélyét, vágyait, álmait, a motor hol föléje kerekedik az embernek, hol meghunyászkodik a keze alatt. Együtt küid a sajátságos regényhőssel a leányéri: e bübá|os, bizarr, különös mai Éváért. Sajátságos, soha meg nem irt környezel, elragadó, uj, kü-lőnöi emberi alakok regénye ez. Ujjongó, zengő szerelmi hősköltemény, amelyben a szerelemről be izélnek legkevesebbel, de a szerelem benne van minden szavában, az emberek és a motorok minden izlvdobbanásában. Irta Emilló Martini. A legújabb FélpengSs Regény. A lordllást Gáspár Miklós avaloil lollal végezte. Kapható a Horvát-ujságáruddban.
kapható
Dk Hita
ZALAI KOZLOyy
4 nagyréosel Walkó-nradalom mint Zrínyi-város
Nagy telepítési akció terve a polgármesteri hivatal előtt
Nagykanizsa, április 13 Érdekei beadvány érkezett a héten a polgármesteri hivatalíoz Ansorge Anlal és képvlselőteslülell lagtánai aláírásával.
Nem keveiebbre tatvják fel a várói figyelmét mini arra, hogy a moil csődbe meni nagyréciel Walkó-léle uradalmai a telepítés problémájával foglalkozó földművelésügyi kormány vegye meg (mint annak Idején a kehldai egykori Deák Ferenc-féle uradalmat) és a 2400Iholdai birto-
kon él kornyékén cilnálja meg a Zrlnyl-vároit.
Uj teiepüléi legyen ez, amely sok uj egzisztencia megteremtésének alapjául szolgálna. Mindenek előli utal a beadvány a nagyszámú munkanélküli kanizsai foidmüveiekre, földmunkáira, ipatosokra, kereskedőkre, akikre mind uj élei, uj érvényesalél éi egzilzlencla teremtésre lehetőség nyílna.
A beadvány részletesen kifejti a lehetőségei Is.
Bél-lntectlőnál „Igmándl" gyorsan Iseglt,
Mert pár óra alatt gyomrot betet __Jtlnzllt.
— Takarékoskodjunk. Haak ta-
karékironok és belélek legnagyobb választékban Schtess Testvérek papir-kereskedésében.
— Slnger olcsó tavaszi vására kellemes meglepetést hoz vevőinek.
— n.zj.u.i, tanítók legújabb száma, Ara 20 ttllér, kapható mindenütt. Minden számhoz keresztrejtvény értékes dijakkal, amelyekre mindenki egyforma eséllyel pályázhat, akt beküldi a megfejtést n Milliók Könyve szerkesztőnő gebe. Előfizetési dija, negyedév™ 13 regény 1.40 pengó.
Mocsányl és Lakos
zenehumorlsták
kedden, április 18 án a Városi Színházban
— Elsőrangú mfljég kapható a Transdanubia Gőzmalmok Részvénytársaságánál.
= Férfi szövet 140 cm. széles, már 4 P-ért kapható a Schűtz Áruházban.
■s. Bágyadt, levert, dolooini képtelen egyéneknél a természetes Fereao Jézaef" keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringést és
emeli a gondolkodó- és munkaképességet. —
I mindönki a holyl koreskodflknél éa Iparosoknál szerezze bei
SPORTÉLET
Varasdlnski Sportski Klub Slavija vendégszerepel húszéikor Nagykanizsán
Nagy attrakcióban lesz része a húsvéti ünnepekben a nagykanizsai sportköxönBégnek. Az NTE és Zrinyi közös rendezésben nemzetközi íut-ballmérköxést bonyolítanak le. Húsvét vasirnap az NTE, hétfőn pedig a Zrinyi játszik a vendégekkel. A nagykanizsai amatör egyesületeknek nagy anyagi aldozatök árán sikerült a nagyszerű képességű varasdl csapatot két mérkőzésre lekötni, mely találkozás az NTE-re nézve reváns jellegű is. Ugyanis a mult évben az NTE játszott Varasdon a vendégek\' kel és 3:3 arányban döntetlenül végzett. Az NTE már 2:0 arányban vezetett, de a nagyszerű képességekkel rendelkező Slavija felülkerekedett és döntetlenné tudta tenni az eredményt A varasdl Slavija azóla néhány nagynevű játékossal megerősítette csapatát és a győzelem biztos reményében érkezik nagyka nizsai kirándulására. — Az NTE-t varasdi szereplése alkalmával fényes fogadtatásban részesitetlék és szép akcióit hatalmas tapssal Jutalmazták.
Amint értesülünk, a Varasdinski Sportaki Klub Slavija a kővetkező felállításban szerepel Nagykanizsán: Brankovic — Pinlac, Madjaric —
JÚ MUNKÁT
PÁLCSICS -nál
kapunk.
Sli6 ugykuliul lalyem-, keim-, fonalfeilö is vegytlutlti lietne FSOzlel i FŐ-UT 7.
Plakát-és laphirdetéseket
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Iroda R.
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 7f.. \'. ent.
r.
A kis Budai Csárdában
megindult az
\'«• oloaó borjupBrkSI*.
Négy pörkölt 44> flK, kis pörkölt >0 Ilit. Kóstold meg Ps|tás, ha ízletesei akarsz enni.
Törők Péter Irnkii. Etáiul ». üt
Nagy. Krsllc, Koviccvic — Kukec, Staniikovic, Dedui, Dabic, D|ordjevlc.
Tobb tartalékkal |0nnek, hogy a Zrinyi ellen pihent játékotokat ize-repellenenek.
A Zrinyi ciapstában játszik már Babos és Horváth Is, akikel mint Umcietes, amatőrnek nyilvánítottak és a Zrínyi részére le lellek Igazolva.
(Kerékpárverseny Zalán át.) A Magyar Kerékpáros SzOvetiég junlus
28-től jullus 2-ig ötnapoi amatőrkerékpárversenyt rendez a Dunántúlon. A versenyzők Zalamegyén ll áthaladnak és pedig a máiodlk napon Pécs felöl érkezve Nagykanizsát, Pacsit, Bakot, Zalaegerszeget étintik, majd továbbhaladnak Szombathelyre. A harmadik napon Szombathelyről kiindulva Ukkon, Sümegen, Tapolcán, Keszthelyen át mennek Székesfehérvárra. A negyedik nipon Székesfehérvárról elindulva Balalon-lüredrn él Zánkán ál Veuyrémbt, majd Oyörbe érkeznek.
Közgazdaság
Zlrtchl záriul
Piri. 2U-37S/S, London 1763, N«»york 516 37"A, Bröesel 72*l7\'/z, Milano 26*47, M.drld 4393, Amsterdam 206 95. Berlin 12200. Wien 7269, Szólta 375, Prága 1541, Varsó 56*10, BadspMl -•-, Belgrád 700, Bukarest 3W
A Jraietl Bank levtia-lrlolyaail
valutAk
Angolt. 1950 1900 Balga Ir. 79-16-79-74 Csen k. 16 01-17-01 Din k. 80 41187 70 Dlilár 7 20-770 Dollár 57(150-573-30 Prands 1.22-30-22W Holl. 23J95-23I35 Zloly 64 2064-70 Lel 3 40-3-44
Léva 4110-426 Líra 2»90-3fr2U Mirka I35-70-13S60 Norvég 99-40-10040 Peseta
Sctalll. —--—•-Svájci t. 11060-111*40 »védk. 102-70-103 70
DEVIZÁK Amit. 231 15-23235
nrld 7«-8-05 In 135-60-136-60 Brttlasl 79-20-70*74 Bukarest 3-41-3-43 Kopeob. 86 60-87M London 19-47-1961 Madrid _•— Milano 3000-30 18 Newy. 571-00-574-00 Oszló 99 6(1-100 40 Párts 2233-2247 Prága 1M0-17-01 Szólta 4*11^4-4-14\'/* Stoclh.KŰ 90-10170 Varsó 6430-64*70
Wl«n —\'_■—
Zörlcti 110-00-111-40
Wien clearlng árfolyama i 60.454.
Mezőgazdasági és kerti
magvak.
Oyümölcsía parnotsiil nerek.
WlUtrágyák
(Szuperfosxlál, Káliió, mésraltrogén, Peti só, kállfotzfát stb. stb.f
eirlua növénytápeó.
Futár szénsavai tikarniányméu.
Madáreleségek
Pakk ,0" vitamin késiltmény. Beszerezhető:
0RSZÁ6 JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi Merek kereskedésben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A biiósági palota mellen)
ZALAI KÖZLÖNY
Tenaanylfizide
Basa ü,m. 76-01 14-15-14-30, T7-ez 14\'40—14 (10, TS-át 1480—14 75; 79-es 14 80—141)9, MO-as 1495—15-10, dunántúli W-os 13-45-Iít0,77-e« 1360-13 75 78-U 1375 1390. TO-«S 1395 1410 80-as 14 05-14 25. rozs 6-»- 700. tik. árpa S\'40- 860, «ab 8-00-810, tengeri 865 - 6-75, korpa 590-600.
Hírlíarálir
Felhajtás 2010, eladatlan 518 Klaó rendtt 093—094, szedett 094- 0 96, sic deli küiep 086- 0*fi0, kOnnyll 080 - 0-84, l-aó rendi Oreg 082 084 ll-od rendll Oreg (m-O-ÜO, angol ailldí I. 100-1-05, uiüoniu nísybui 1 "20-1-25, ulr 138-145, hus 11)8 -130. télaerlés 114—126.
Kiadja • laptulajdonos KSzgazdaaSgl Rt. Outenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykantzaán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán teleion: Nagykanizsa 78. ssám.
APRÓHIRDETÉSEK
Oágtáklák és kirakatok eladók Stern üveg- és porceliánkeieske désében, Városház palots.
Korién virágos udvarban vízvezetéket két és háromszobás lakás kiadó. Gáx-eaflval használtat megvesz Fő ut 10., háztulajdonos. 1386
~lr4kiyfcétMMH4p és fényképészeti cikkek I8X^-ci, bútorok, konyha és háztartási felszerelés eladók. Csengery ut 12. Ksoffmarin. 1339
Bilsláthayazlás miatt raktiramat mélyam laaxáliltott áiban bocsátom a a. é közönség rendelkezésére. Armuth,
űrsa aioba, a város közepén, csendes bálban, esetleg konyNahéaxuálat-
lal kiadó. Bármikor elfoglalható. Roxgo-
nyi-ntcs 18.__
Húsvétra már most randhUOl olosén vásárolhat. Kesztyűk, harisnyák stb. Kaufmann Haitá Nagykanizsa.
POGANYVARI
uradalmi fajboraim kaphatók Ilterenklnt már 20 Iliiéiért. Legkisebb tétel 25 liter. BROSS KÁROLY földbirtokos ím Batthvány-utca 2fi. szám
eisuán* parkettás emeleti bútorozott szoba kiadó a belvárosban. Bóiüzlet, Deák-
Elvásott vasárnap délelőtt dr. Hoch ügyvéd udvaiából egy Steyer Walfenrad-gyártr ányu karákpár, vlazszahozójs és nyomravezetője 30 pcngó Jutalomban részesül, bántódaoa
sormást mslomba.
nem letz, hozza ki a 1366
■laMflé egy OxUlhalyiaóo Sugár ut 53. szám alatt. 1392
Egyszobás-konyhát utcai Más a belvárosban kiadó. BőrUilet, Deáktér 12. 1393
Hunyadi utca 18. szám alatt 1 kocsi száraz lucerna s!adó. -1403
minden komlorttal ellátott modem négy ét háromszobás lakások május l-rs ...... Bővebbet a házmesternél. 1405
Dohé nytflxadim fej* megbizotUt keresek Clm a kiadóban. 1406
i olcsón magammal vinnék utazót (mltfahrert) Érdeklődök dme a kiadóban Icadanjdó. -1419
Kél és hárowasxokés lakások kiadók Relchvnfeld huióruüslelben Erzsébettér 3. -1418
KátaxobAa elösxobás, vízvezetéken lakás kiadó Józief főherceg ut 58/a. 31
VARGA
LessxAltitott áron F»t Tluztlt
Elváló gallérllszlilás
Horthy Miklós-ul 8.
gyüjtó-telep
Hunyadi-utca 19. gyártelep
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Ipartestület tulajdonában levő úgynevezett Hangyaépület lebontásra kerül. A bontásból nyert anyagok, u. m.:
nagyméretű tégla/
tetőcserép,
deszka,
gerenda, épülelfa, ajtók és ablakok, bádogcsatoinák stb. a helyszínen folyó hó 20 tői kezdve el adásra kerülnek. Előjegyzéseket az Ipartestület irodája a mai naptó! kezdve elfogad, abol az anyagok egységára is megtudható.
Baisó lóssef Samu Lajos
Jegyző. elnök.
Ajánljuk nemes fümagkeverékelnket állandó és Bdezöld
pázsit
létesítésére Pázsltlűmag akót keverék napos helyre Pázsltfümag skót keverék
árnyékos helyre Pázsltlűmag nehéz angol keverék
Hlrsch és Szegő
LINÓLEUM
a legszebb husvéll ajándék P 2 96 tnilirt
Hlrsch és Szegő
Erzaébet-tér I.
A telenyel klr. lárásbtróaig, mint telekkönyvi hatóság.
58501 k. 1932. szlm.
Árverési ttoHMii-Umit
Dr. Csempesz Dénes végrehajlatónsk IfJ. Sajtos Adolf végreha] ást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a t«lekkön>vl hatóság végrehajtási árverést 140 P tőkekövetelés in Járulékai behajtása végett a letenjel kir. Járásbíróság területén levő. Letenye községben fekvő, • a lelenyel V62 sz. tjkvben (elvett 117 hrsz. ház, 55 sz. a udvar kerttel Ingatlanból B. 5 sorsz. szerint Sajtos Adoll nevén álló Illetőségére 1000 P, az u o. 158 sz. tjkvben felvett 158 hrsz. szőlő és présház s Kurtahegyen Ingatlanból B. 10 alatt Sajtoa Adolf nevén álló illetőségére 100 P kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1933. évi május hó 2 napján d. e. 11 órakor s telekkönyvi hatóiág hivatalos helyiségében fogják megtartani.
As árverés alá keiUlő Ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10W©-át készpénz ben, vagy az 1881 : LX. t-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számítolt óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881: LX. t-c 147., 150., 170. §§.; 1008 . XU t-c 21, §)
Az, aki az. ingatlanért a klktáltá.1 árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1008 : XU. 25. ft.)
Letenye, 1932. évi december hó 13. nap|án;.
Dr. ftányai i. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül Olvashitlan aláírás l«>i UUkkönyvvaiatfl.
HRIDGE-BLOCK
darabonként 40 fillérért
kapható
praktikus beosztással (50 lappal)
a ZALAI KÖZLÖNY kAdóhivatalában
Fő-ut 5.
Krátky György ésifj. Hirschler Miksa dohái*y-árudájáb&n, Fisohel Ede és Schless Testvérek
könyv és paplrkereskedésében, Horváth József ujságárudájában
1893. április 14.
Fájdalomtól megtört bánatos szív vei, de a Mindenható szert akaratában való megnyugvásul jelentjük hogy legdrágább kincsünk és boldogságunk, forrón szeretett, felejthetetlen Jó feleség, édesanya, leány, anyós, nagyanya, testvér és rokon
Jákli Lajosné
szfll. Péter Rozália
életének 44 ik évében f. évi április hó 13 án d. u. 2 órakor türelemmel viseli hosszas szenvedés és a halotti szentségek állatot felvétele után nemes lelkét visszaadta Terengőjének.
Drága halottunk földi maradványait f. évi április hő 15-én délután >/*4 órakor lo«|uk a róm kain egyház szertartás*! szerint beszentelnl és örök nyugalomra helyetnl.
Az engesztelő szentmlseáldozat a megboldogult lelklBdvért.f. évi április hó 18-án d. e 9 órakor fog a helybeli plébánia templomban «z Egek Urának bemutattatnL Nagykanizsa, 1933. április 13. Emlékedet örökké őriizflk f Nyugodj békében f Jákli Lajos téri*. Brxsébat, litván. Lajoa ryarmtktl. Péter látván éa aala ti. Balor Roiálla ««0I«I, Pélar Utváa éa Sáador Uilvérii Drab Feraac víl«. BSxsl, Mariska unokil ■ lyláíolá rokonáig.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
2484/lk, 1933 Sl.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Dr. Balázs Zsigmond ügyvéd végrehajtatnak Papp Mária férj. Trozsonyi litvánná végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható-■ág a végrehajtató kérelme következtében az 1881, LX. tc 178. fi a értelmében elrendeli as u|abb árverést 80 P hátr. töke követelés, ennek 1932. december hó 15 lói |áró 8«o kamata. 17 P 20 f addigi és 12 P • jelen kérvényért megállapított költség behsjtáia végett a nagykanizsai klr. járásbíróság területén levő, Pacsa községben fekvő a a pacsal 808 sz. tjkvben 11Í5/j. 1. hrsz. alatt foglalt szántó a Klsmtiöl dűlőben ?gész Ingatlanra 1000 P kikiáltási árban, az u. o. 2054 sz. tlkvbe átjeavxell és Jelenleg Szabó Irma férj. Papp Zalg-mondné nevén álló 2047/b. hrsi. szántó a Kápolnai hegyen egéaz Ingatlanra 5X) P kikiáltási árban, as Ingstlanok dr. Balázs Zsigmond ügyvéd érdekében a kikiáltási ír kétharmadánál alul el nem adhatók.
A telekkönyvi hatóság as árverésnek Facia községhátiuái megtartására 1933. evi május nó 3. napjának d. e. 10 óráját tűzi kl és as árverési feltétt-ieket as 1881: LX t-C 150. § « alapján a következőkben állapltja meg:
1. Az árverés alá eső ingatlanokat a fent meglelölt összegnél alacsonyabb áron eladni nem lehet (19C8. XLI. t-c. 26 §) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10o/o-át kést pénzben, vagy az 1881: LX. t.C 42. §-lb* meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban s kiküldöttnél lf tenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított elismervény! a kiküldöttnek átadni és az árverési leltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§., 1908: XLI t C. 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. 25 §-) Nagykanizsa, 1933. évi március hó 16 nspján.
Dr. BenUik a. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: (P. H.) Mlkó s k.
1409 tötlart.
.Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk.\'
Április 15-től május
igen olcsó csillárvásár ÍRANSDANUBIA R.-T.
Csengery-ut 6. Telefon: 4-13.
Nyomatott a laptula|donos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
73. évfolyam 88. szám
Nagykanizsa, 1933. április 16, vasárnap
Ára 20 Httér
POLITIKAI NAPILAP
_______| és kiadóhivatal; rtat 5. isim.
Megjelenik minden reggel, bétlft kivitelivel
Felelte szerkesztő: Barbarlis Lajos
Sserkesitósfgt h
tfí bór kfídóbl
v.L.lt telelőn: 78. I
ÖRVENDEZZÜNK
Irta : Dr. WÉBER PAL
Csodálatos erővel hatnak reánk a keresi
téiiységnek srent ünnepei. Így a feltámadásunk : Jésus feltámadásának nogy történeti ténye is, melyet húsvétkor ünnepel a világ.
A keressténységet ne teki-Use senki bölcseleti rendssernek. melyen vt aki siobá-jábon, iróasitala vagy kandallója mellett elméláz, elandalog, elgondolkodik. A kereszténység tény, valóság, történelein, élet. As evangéliumban ait olvasom róla, hogy olyan, mint a kovása, mely miként_ a lisstet át meg átjárja, hasonlóképen átjárja as ember egéss életét, átformálja, átalakítja astés rányomja bélyegét as élet minden megnyilatkozására.
Esért kell nngy tévedésnek minősitenünk aat 01 állítást, mely a vallást magánügynek deklarálta. Ennek épen as ellenkesőjc igai, mert as igaii vallásosság inteniiv befelé, de annál exintenlivebb kifelé, aminthogy fl napsugárnak sem lehet megtiltani, hogy fényesítsen, de melegei ne árassion, - hogy as éjnek sötétségét világossággal váltsa fel, de ugyanakkor életet ne fakassion.
As évslásadok folyamán már sokan akarták a vallásos felfogást a modern élet kívánalmai sserint megváltoltatni. Jéius tanítása asonban nem ssorul sem korrigálásra, sem átalakításra, sem reformálásra, mert néni a korok siessélyeí és divatja sí érint igasodik, hanem SIÓI minden időknek, léius dicsőséges feltámadása as a történeti fundamentum, amelyen a keressténység áll. Épen asért nincs is síüksége orra, liogy magát váltostassa. Isteni tan, mely nem siorul az emberi értelem korrektivumaira. Annyira igai ci a megállapítás, hogy immár körei kéteier évnek története bíionyitja, hogy a bajok felhői akkor tornyosullak ai emberiség egére, valahánysior leiért Krisitus útjáról és elfordult tanításától. Klossiikus példája ennek as is, hogy 1931-ben a ssociálls bajok orvoslására XI. Pius papa köeismert és Quadragesimo leidetri körlevelében alapos és megdönthetetlen érvekkel ssőgeite le a Krisitnshoz való vissiatérést. Senki a világon nem merte kritika tárgyává tenni a Szentatyának megállapításait, mert mindenkinek be kell látnia, hogy siociális fejlődés es haladás a keresiténység nélkül el sem kep-lelhető. A keressténység sohsem bocsátko-sott alkudoiásokba. Est nem teliette, de nem is volt rá síüksége. Ha ai hgyhái ezt tette volna, már rnegsiűnt volna Krisztus egyhazának maradnia.
Mennyire megnyugtató, hogy a kereszténység as a fin pont, melyre mindenkor biialommal tekinthetünk és amelyhei igniod-hatunl. Erre síükségilnk van. mert már nagyon soksior megfeledkezünk elhivatottságunkról- Ai ember tudja, hogy Krisilus uralmát bietositani kell, mert nincs ae életnek problémája, nehéisége, melyre Krisetus nem adna feleletet. És dacára, hogy est ttnl|a, mégis bálványt csinált magának.
Retroniiálni akarta Istent, hogy ai emberi értelmet ültesse helyébe és világgá kürtölte jelseavát: „nincs snikségünk Istenre!" Kikeli tehát vonni ai embert már gyermekkorában ai evangélium üdvös befolyása alól! Siet kell rombolni a családi sientélyeket, mert - úgymond — a felbonthatatlanság jegye sem férhet össie a modern életfelfogással! Erkölcsi tekintélyek se korlátoziák tehát többé seabadságában a „kategorikus imperativus" nagyobb dicsőségére!
És as átlag, a tucatember nem egysser felül a hangsatos hasisoknak. Hatnak reá a modernséget, felvilágosodottságot hangoztató kifejezések. Uj fogalmakat keres, örül aiok-nak, de ugyanakkor nem vesii éssre, hogy lassankint eltávolodott a kereszténységtől is.
És ha a bajok inditóokait keressük, megtaláljuk a hitetlenség terjedésében, a vallástalanság térhódításában. Ha pedig as etnber hitetlenné, vallástalanná lese, esiel egyúttal elvesiili siociális érzéhét is és már nem érii a belső, a lelki impuliust arra, hogy felebarátján segítsen.
örüljünk tehát hitünknek, mely győzelmessé képes minket tenni minden felett, ami vissiatartja ai embert az előremeiT-tel-től, hívják ait bűnnek, gonosiságnak, vétkes szenvedélynek, hamisságnak, halálnak. Győzedelmes pedig az a hit, mely a legnagyobb eseményre támasikodik: Urunknak győzedelmes feltámadására. Ezért mondják és helyesen, hogy a keressténység és pessit-mismus nem férnek üveg egymással. Le-
mondás eltsibbasztja az erőket, ellenben az öröm lelkesedést ad. mely uj v lágot teremt. A kétségbeesés elfanyarilja, elsorvasitja, elsavanyitja ai«életet, a győielem tudata pedig emel, tüsel, vidámmá tesi.
Nem lehet tehát más a kővetkeslelés, mint amit Xlll. Leo pápa mondott, hogy: vissia a keressténységhei, mely sohasem régi, sohsem elavult, sohsem antik, sohsem ósdi, mert élet és valóság és lény I A hónak sincs ssüksége, hogy fehér ssinét megváltoztassa, — a mérnek, hogy édességétől megfositassék, — a róisánal, hogy illatál elrabolják, — a kőnek, hogy keménységét eltüntessék, mert esek lényegükhöi tartóinak, - hasonlóképen a keresiténységnek sincs síüksége arra, hogy válloltassanak rajta, - mert a hó addig igaii, ameddig fehér, — a més, ameddig édes, - a róisa, ameddig illatos, - a kő, ameddig kemény, - épugy a keresiténység is, ameddig Krisztusra, győzedelmes feltámadására és tanitására, mint alapra, támasikodik!
Örvendenünk tehát, mert feltámadott a mi Urunk, aki - mint a nemsetek apostola - a isidóknak írja: „ugyanas tegnap és ma és mindörökké.
mismus nem férnek meg egymással Le- i es ma es minaorosse. juuv.-A-irari-.-L-L-oyrr-i..........1 .......................*************
Mit várhat Muraköz a revíziótól?
Irtai dr. Szabó Zsigmond
Mussolini és MacUonald azokra a (erőietekre óhajtják a revíziót, amelyek az európai békél veszélyeztetik.. A jelenlegi magyar-szerb halárviszonyok nemcsak az európai békére, de a magyar állampolgárok életére Is veszélyesek. Nap-nap után megtörlénik, hogy Oizerblából ldecsöditett vadrácok magyar embereket gyilkolnak le a határon.
Muraközt 1918-ban saját keideményezé-sűkre a varazsdi horvátok foglalták el. A horvátok még elég nalvul ugy gondolták, hogy az uj államalakulatban Horvátország legalább is annyi önállóságot nyer, mint amennyivel a magyar éra alatt blrl. A meghódított Muraközi küldöttség ajánlotta lel Petár királynak. Ámde rövidesen bekövetkezeti a szerb abszolutizmus, és a horvátság keserves kijózanodás! A horvátiig és vele Muraköz ma már tudja, hogy nincs Horvátország, és Jugoszlávia ma: Nagyszerbia.
A horvátság kétségbeesett küzdelmei folytat elveszteti nemzeli önállóságáért. Radlcs Isiván és társai vértanúhalált szenvedtek a nemzeli eszméért. A horvát és szlovén nacionalisták vezetőemberei: Macsek, Prlblcsevlcs és Korosec Internált foglyok, a horvát és szlovén nép fogcsikorgatva kényleien lürni a szerb vasigál.
A horvát és szlovén nép helyzete léhát ma olyan hogy a fegyveres erő által lefojtott népharag\' bármikor forradalomban lörhel ki és ennek folytán a Jelenlegi Jugoszláv viszonyok az európai békél Is veszélyeztetik. Már pedig Mussolini és MacDonald épin az idegen terültekre óhajtja a revíziót, tehát akkor fel kell tételezni, hogy a világbéke érdekében Horvátország és Szlovénia autonómiára törekvése is szóbi kerül. Amióta a magyar revíziós törekvések igazságát Európa sőt Amerika közvéleményének nagy része beismeli, a kis enlente a revízió megakadályozására egy tömör blokkba egyesült Franciaországgal és Belgiummal és Lengyelországgal együtt, mint antlrcvtzlonlsla enlente. Amióta Mussolini a Times-ben közzételte .Kis enlente" clmü cikkét, amelyben figyelmezteti a világot hogy « revízió a béke vagy a háború kérdése és megírja, hogy az u/abb háborúra különösen fetkésilllt Jugoszlávia sem tehet biztos a győzelemben, mert a leigázott népek
a háborubin zsarnokuk ellen harcolnak, lefllcs szerb IrtSIügymlnfiiter lónak tartott* kijelenteni
a Skupíllnában, hogy a revízió vagy annak erőltetése folytán kitörő hábora egy táborban és
egy akaratban fogja találni a délszláv nemzeteket és Igv Jugoszlávia belső bomlására nem számíthat a revíziós tábor. A iierb kormány lapjai nap nap ulán arról adnak hírt, hogy a veszély idejében máris lényegesen csökkennek a szerb-horvát ellentétek. Mindezzel a legélesebb ellentétben áll i librvát nemzeti mozgalomnak dr. Pavellcsnek legutóbbi nyilatkozata, amely szeriül a horvál nép ma is legteljesebb függel-lenségél követeli. Az olasz érdekek is egy ttlg-getlen Horvátország megteremtését óhajtják. Európa revíziós térképébe tehát a legnagyobb valószínűséggé! belekerül az uj horvát állam.
Már rrost az a kérdés, hogy ennek az u| államnak északi halára a Dráva vagy a Mura lesz-e? Pavelics értől nem nyilatkozik, csupán annyit mond, hogy a horvát törzsek érdekei sehol sincsenek elleniéiben a magyar érdekekkel. Bennünket magyarokat, de különösen Zala-vármegyét most Muraköz lövő hovatartozáss érdekel. Macsek, a horvál nemzeli párl vezére már több Ízben ugy nyilatkozott, hogy a horvátság sohasem mondhat le Muraközről, mert annak lakossága legnagyobbrészt horvAL De Magyarország sem mondhat ie Muraközről, ha állandó és jó viszonyban akar élni az uj horvát állammal. Mert bár Igaz, hogy a muraközi ntp horvát ajka, de — és ezt bizonyítani tudom — még ma Is többségében magyar érzelmű és gazdasági vonatkozásban Is Magyarország felé gravitál Röviden: Muraközi existcnciális érdekel Magyarországhoz kötik. De Magyarország biztonsága Is a Dráva-halárt követeli, mert a Mura-határ csak a lámadó félnek előnyös.
Mi jó és testvéri viszonyban akarunk élni az uj független Horvátországgal, amelyhez 800 éves történelmi kapocs fűzött. Közös megértéssel kell rendeznünk Muraköz hovatartozását és erre a soproni a legjobb felelel: Ne határozzunk a nép megkérdezése nélkül és semleges fórum előli népszavazással döntse el Muraköz népe, hogy hova akar tartozni.
ZALAI KOZlONY
•V
\'*, *
7
Hasznos tudni
IL mzHzm^.
nemcsak a legjobb természetes hashajtó, de kiöblítés! szerepénél lógva gyorsan eltávoli ja a káros baktériumokat a szervereiből.
Siklós Albert nyilatkozik
a kanizsai zeneiskoláról, a cigany-jazz háborúról és arról, hogy hogyan születnek a „fülbemászó melódiák"
Nagykanizsa, áprllla 14
Budapesten egy (árasztó előadás ulán laiálkoitunk Siklós Albertlel, a világhírű zeneeszléllkussal és pedagógussal, aki a Zeneművészeti Főiskolának kél év hljln negyedszáza dos professzora.
— Az alall a néhány óra alatl, mondotta, arait a kanizsai zeneiskolában töltöttem, a legszebb és legkedvesebb benyomásokat nyertem. Vannay Igazgatóban, aki különben régi, kedves növendékem, a fegyelemhez azokoli szervezözseni feliünö mértékben párosul a kl ünö muzsikussal. Ezért prosperál ilyen nagyszerűen ez az iskola. A zeneiskola tanári karához csak gratulálhatok. Valamennyien kitűnő lanerök, a leg-nagyobbrészükei már a főiskoláról ismerem, ahol szintén fellüntek. Alig Ismerek Iskolái az országban, ahol Ilyen kltüni, összeválogatott tanárt kari láttam volna. A lakosság számarányához viszonyítva a kanizsai zeneiskola látogatottság tekintetében egyike a legkitűnőbbeknek az országban. Sok lakotiabb városban nincs ennyi növendéke a zeneiskolának. Alkalmam volt meggyőződést szerezni a lanitásl metódusról is. ami őszintén meglepett. örülhet Kanizsa, hogy ilyen jól .megszervezett ku\'tur-intézménye van.
— Milyen híre van Budapeáen a kanizsai zeneiskolának?
— A legjobb. Igen jól van beállítva, tudunk róla Js állandóan figyelemmel kisérjük. Épp a múltkor dicsérte dr. Meszlényt Róbert miniszteri tanácsos, a Zeneművészeti Főiskola titkára, aki országos felügyelője a vidéki zeneiskoláknak. A legnagyobb melegséggel nyilatkorolt arról, hogy milyen fejlett pedagógiai kultúrál talált llt.
— Most nyilatkozzék valami! a tanár egykori tanítványáról.
Meleg mosoly sül a szeméből erre a kérdésre.
— Talán 12, vagy 13 éve lehelen, hogy egy veiéikarhoz beosztott
főhadnagy azzal jelentkezett nálam, hogy komponista akar lenni és ezéri el szerelné végezni a zeneszerzésl tanszakot: Vannay János volt. Egymásután ki Unó eredménnyel tel\'e le a vizsgáit. Nsgy technikai készséget mulatott a harmonizációban és a magasabbrendü formákban Is. Egy nap azzal jölt hozzám Hubay, hogy kit lehelne Kanizsára vinni zenílsko-lal igazgatónak. Én erre Vannayt ajánlottam, akit |ől Ismerlein már ekkor és nemcsak kliűnő muzsikusnak, de nagyszerű szervezözseninek |p tartottam... is nem csalalkoitam benne. Alig Ismerek vidéki városi, ahol ennyi növendékhangversenyt rendeznének, mint ill. Ez helyes is, meri a növendtknek minél többször kell a nyilvánosság elé kerülnie. Igy serkentik az ambícióját és Igy idegzl magába az anyagól is.
— A cigányzene és a Jazz harcáról valamit...
— Ez az a kérdés, amelyben a muzalkus és a laikus sohasem találkozik. Középen van az iitrzság. Nem helyezkedem a teljes 1 egició alapjára ér Igy túlzottnak tartom a vidék mohóságát, hogy mindig csak cigányzenét követet.
— Ml a véleménye Stravlnszkyról?
Igor Stravinszky tudvalevőleg a
modern zene legmerészebb ujilója
— Egyike a moderneknek, aki egyenesen megy ".lőre a maga utján. Ez az ut kitervelt és egyéni alllusiai burkoli, amelyből semmll sem enged. Vannak művel, amik nem Is annyira a mcréazségükke1, mint inkább a tarta\'muk poézlsával
1938. április 16
JSÍöi Kalapokat
luwtnnju na a.........................................
műr 3*— \'P-r
és hangszlnorgiájukka! kábítják el at emberi. M\'ggyőződésem, hogy még nem érkezet! el a végső állomáshoz. Egyébkén! őszinte tisztelője és cso-dslója vagyok
— Ml a véleménye a nemielközi opereilzene három nagyágyújáról: Kálmán, Lehár ts Ábrahám Pálról ?
— Ábrahám éa Kálmán növendékeim voltak. Kálmán elejétől kezdve a könnyű zene felé hajlóit éa ezl be is vallotta. Csak az operett érdekelte. Ábrahám Pál azonban nagy meglepetést okozol) nekem, meri soha nem említette, hogy érdekelné a könnyű muzsika. Voll egy bábszlnházszerű mesejátéka, ami mindent inkább elárult, cask nem könnyJl zene felé irányuló hajlamol. Amikor Ábrahám kikerüli az akadémiáról, sokáig nem hallot\'am róla, meri tözidézett. De 6—7 ív elölt, araikor a Jazz feltűnt, ő is minden átmenet nélkül ezzel a zenével kezdeti foglalkozni. Különben 6 is azl csinálja, mint a legtöbb, hogy ismert magyar népdalokat formál át olymódon, hogy alkalmas helyen megvállozlalja a dallam vonalát. igy szüleinek azlán az u. n. fülbemászó melódiák. Ami Lehárt Illeti, nagytudásu muzsikusnak tartom, aki mos! abba a szerencséilen helyzetbe kerüli, hogy éleiének utolsó harmada arra az Időre esik, mikor a bécsi operettslllust a jazz váltolta tel amibe azonban 6 nem lud beleilleszkedni. Most egyült üvölt a farkasokkal, bár meggyőződése és egyéni adottsága egy cseppet sem vonzza ezekhez.
Bucsuzásunk pillanatában Ígéretet kaptunk még, hogy rövidesen tsmtt Kanhsa falat közt üdvözölhetjük a kiváló muzsikust és zenepedagógust, akinek egynapos Ittartózkodása alatl nagyon megtetszett Kanizsa és akii őszintén meglepett az III talált ma-
/tlaUUasoU mealepO szépen ktimxUlnch /
\'-tül Kr.xdutt a Iog(S\',vaíomaJ>Z» formákban
Urónyai £.
KalapUxlclében « HortOy Mlkláa-ul O.
gasfoku zeneku\'iura.
0. n. j.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejárntii részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ul 4.
Szflz Mária sziklája
Irta: Ballu Jásxt
Tizenketten maradtak együtt, mint az apostolok, miután a mexikóiak felgyújtották a kolostort. Csuháikat bőröndjeikbe tették és vonalra ültek. Los Vegasnál, a nagy fensik peremének szélén szálllak ki, ahonnan már ellátni a halezer lábbal mélyebben kéklő mexikói öbölig, amely Vera Cruz partjaihoz simul.
— Don jósé y Oabena haciendá-jálg kell gyalogolnunk. — Magyarázta a legidősebb szerzetes. O és a cow-boyok, jó keresztények és tia keli meg is tudnak bennünket védelmezni a rtirales katonái ellen. (Rurales: rézbőrű rendőrkatonaság.) Két ngpi járás. Onnan már láthatják a Popokatepeit hófödte csúcsai.
A szerzetesek keresztet vetettek, elmondtak egy halk imát s elindultak. Az egyik vörösbőrü pályafelvigyázó sandán nézett utánuk, arután figyelte az irányt amerre mentek, majd jetentette ?. főnöknek, hogy tizenkét papos külsejll ember keresztet vetett s elindult Sztlz Mária sziklája leié. Ebbe az óriási sziklába, mely a sik pampák közepén emelkedett, valaha egy hittérítő véste a Szűz Anya képét. A rézbőrű állomásfőnök sokáig figyelte távcsövével a vándorokat s araikor meggyőződött arról, .hogy az ut irányban nem tévedhet, a t&virógéphez
Olt. A felvevő állomáson 3enkl sem ült a gépnél, a távlrászt elhurcolták, mert valami haragosa feljelentette, hogy a papokkal cimborál. Csak hajnalban került vissza s akkor olvasta el a táviratokat. Értesítette a rurales parancsnokát. Reggel be-vagonlroztak ötven rézbőrű lovast, délben kiszálllak Los Vegasnál és vágtatva indultak a szikla felé. — Estefelé utóiérték a tizenkét szerzetesi. A szikla tövében térdellek és Imádkoztak. A liszt megparancsolta embereinek, hogy üssék fel a sátrakat a szikla kél oldalán, azután megkötöztette a papokat, ott hagyta őket a szikla tövében s gúnyosan vetette oda:
— imádkozzatok a szent asszonyhoz, hogy tegyen csodát értetek, akkor én is hiszek benne 1 Ti pedig, — kiáltott katonáira, — menjetek jó előre a sátrakkai, nein akarok ezeknek a keresztény kutyáknak a közelébe lenni, undorodom az imádságnak csufoit nyivákolásukat hallgatni I
És elmentek vagy két kilométernyire előre, Ettek. megitták a magukkal hozott puique-t s lovaikat kipányvázva mély álomba merültek.
A legfiatalabb szerzetes a mellette heverőhöz hengeredett, fogaival felbontotta kötelékeit, azután az feloldozta öt is. A legöregebbhez léplek, aki isteni nyugalommal aludt. Felkeltették s kezdtek feloldozni.
— Mit csináltok?
— Elszökünk. A katonák horkolnak, elkötjük a lovaikat, felfegyverkezünk és ellovagolunk. Nem érhetnek utói. Magyarázta a legfiatalabb.
— Maradjatok nyugton. A pogány meggyalázta a Szent Szüzet. Én hiszem, hogy csoda fog történni. Itt kell maradnunk.
— Énl... — kiáltott fel a fiatal szerzetes.
—• Te is itt maradsz! — Szólt rá szigorúan az öreg szerzetes.
Már opálos fény derengett az égen, a szerzetesek szótlanul hevertek a valamennyien megadták maglikai sorsuknak. Tudlák, hogy a legjobb esetben a kénbányákba viszik őket kényszermunkára, esetleg kivégzik őket lázadás, vagy hazaárulás cimén Vera Cruzban.
— Krisztust megfeszítették s mi az ő alázatos szolgái nem tagadhatjuk meg az ő türelmét és alázatosságát, amellyel a kinhalált tűrte értünk. Bencések vagyunk, megin-gathatattanul szilárdak hitünkben és krisztusi alázatunkban, amelyek, nélkül a mi életűnk értéktelen. Ha pedig az Ur ugy határozott, hogy élnünk ás szenvednünk kell, azl ugy sem kerülhetjük el. De tudom testvéreim, mielőtt innen elindulunk ■ ■
Távoli moraj hallatszott, amely mindinkább erősödött.
Lódobogás. — Jegyezte meg a iialal szerzetes reménytelenül.
-Vélte az
— inkább földrengés, öreg szerzetes.
A moraj dübörgéssé, majd fülsiketítő zajjá nőt, a katonák lovai eltépték békóikat és félelemtől kidülledt szemekkel felborzolódott szőrrel, szélvészként vágtattak cl a szikla kél oldalán s mögöttük a megvadult szarvasmarhák ezrei...
Amikor az utolsó ökör is tovaszáguldott, egy csapat cow-boy vágtatott utánuk. Az egyik megállította lovát:
— Szerencsélek, hogy a szikla mögött voltatok. A katonákat szétgázolta a csorda. Legalább három napig fog tartani, amig összetereljük őket. Most már elindulhattok. És tovavágtatott.
Estefelé Don Jósé y Oabena haci-endájához értek s még éjszaka tovább mentek kocsin.
És amig Mexikóban Irtották a papokat, fából u| bencés kolostor épült a Popokatepetl egy buján termő rejtett völgyében és a flata szerzetes egy óriás •sziklatömbből kezdte iaragni vezeklésként a Szent Szűz szobrát-.■
Húsvét vasárnapján csendült meg először az uj bencés kolostor ezüstös szavú harangja. Krisztus örök dicsőségét hirdetve a messze vidékről özönlő pásztoroknak, Az azelőtt lakatlan lejtőkön apró házak épültek és az uj ismeretien községet a beavatottak Santa Mariának nevezik.
1933 április 16.
zalai kOzlOnt
Épül a református templom
Múltkor még nem volt Itt semmi. Csak szanaszét néhány mutatkozó téglarakás...
Milyen bosszantó közömbösségéét tudták ezek nézni, amint egyhangúan folydogál körülöttük "a kisvárost élet. Nem viszonozták kedves mosollyal az Iskolából özönlő kisdiákok huncutkodásait és bájos élénkségéi. Nem örüllek az Egyletkert rendezettségének, a hívogatva kacérkodó füpá-zsltnak, a színháznak hus- vér hőseivel és celluloid-héroszaival. Óh, ezek a szemtelen kőrakások I Ezeknek nem kellelt a napfény és nem kellett az élet. Arcuk bosszantó rózsaszíne sohasem változott. Legfeljebb ha nehéz esőfelkőktöl vált tengerré az égbolt, akkor — anyagi életük tehetetlenségével — kénytelenek voltak magukbaszlvnl az ég könnyeit és Ilyenkor ábrázatuk rózsaszíne kár-mlnplrossá komorult. Ugy kellelt nekik I A szemtelenek I A közömbösek! Jul, de haragszom rájuk... De a téglarakások Uraisógából, azt hiszem, ennyi elég. Mert volt III még más Is. Ili voltak a gödrök, meg a nyári napfénytől szomorú -szinüvé égetett fűcsomók. Hl voltak az alattomosan acsarkodó és a bólintást soha meg nem unó féltégták. Az anyagi élet hlvsdgalról panaszkodó, és csúfolódó fenekellen lábo sok, leszakadt Palma-sarkok és már használhatatlan cipőtalpak. Itt voltak azok a rozsdás vasabroncsok Is, mik már alkalmatlanná váltak arra, hogy szegény utcagyerekek gyermeki naivitását betölthessék a karikózás örömetvei... Ilyen és hasonló szomorúságokról meséltek az unatkozó téglarakások... Ma munkáról beszélnek. Az öreg kőfaragóról, kinek kalapácsülése nyomán apró, kópor-fel-hőkbe burkolt lemezek pattannak le a vörös terméskőről, melyet\' a véső meglepő gyorsasággal szabályos négyszöggé alakit. A munkavezetőről, akt készséggel felel naiv kérdéseimre, hogy hol lesz és hol nem lesz alápincézve a templom. A tégla-adogato leányról, aki mosolyogva, de gyorsan kapja el és adja tovább az egymást követő téglákat. A délsárii, mely meglepően uj, még élesen mutat/a a fa finom erezetét és széles, átlátszó ívben önti ki magából a friss vizet. A rögtönzött tűzhely lelett gizölgi bitumenről, a tömegével Imponáló földhányásról, a deszkapallón tatlcskázó munkásokról...
Röviden: építkezés folyik Itt. Mögötte pedig emberek. A tervező, az építész, a munkavezető, a kőfaragó... Feleségeik és gyermekeik... És otthon, a munka ebédje az asztalon...
Az építész csak ennyit mond: ,Összesen 20 embert foglalkoztatok és pontosan ee év szeptember 1-lg be kell fejeznem az építkezést...\'
A tervező: .Valóban ugy lünlk fel, mintha uj területtel gazdagodolt volna Nagykanizsa városa. Hiszen a templom mögött egy uj, beépítésre alkalmas utca nyílik meg. A
templom a mai modem templomépítés jegyében születeti.\'
4 munkavezető: .Azok jó Idők voltak, amikor koksikátyhákkal jelszerelve vidáman folyl még télen Is az építkezés..."
A lelkész : .Május 7 én lesz az ünnepélyes alapkőletétel, melyen előreláthatólag Antal Géza püspökünk Is részt fog venni. Salnos, a templom belső építkezésére még nincsen elegelilő pénzünk, de bkunk abban,
hogy minden akadály leküzdésével unnál Inkább ludunk örülni majd templomunknak.\'
Igy a Nagytlszteletü ur azoknak nevében, akiknek hite templomot emelt. És munkát adott...
A munka zenéjét és a munka ritmusát érzem Idegeimben bizseregni, amikor elhagyom azi a helyet, ahol nemrégen néhány rozsdás vasabroncs szolgálta az enyészetet. Ma ugyanolt a hll — épít... K. Z.
Háborús mesélők és „borszakértők"
vasárnap délutánja a cserfői hegyen

Tavaszi eső ázlatta a földeket. Sáros, csúszós ulakon, hosszú libasorban hegyilakók tortelnek a cser-föl pincék felé. Oldalukon bőrtarisznya, kezükben a maguklaragta bot. Csizmájuk alatl nagyol cuppan a latyak és van mit iepucolni arról, mig elérik a hegyet
Zsuppos ielejü, megrozzanl pince belse|éből vidám társalgás, hahota állítja meg a vasárnapi arrajárót. Pislogó psráis mellett, kezükben az elmaradhatatlan szalonnával, gazda-
polgárok tárgyalják a napi eseményeket és a legmagasabb politikát. As ajtón beszűrődő dems naplény csak félig világítja meg becsületes magyar arcukat, amelyre a munka, a gond, a küzdelmek rászántották barázdáikat.
Épen egy öreg viszi a szót.
— Ketten voltunk, az oroszok meg tizen, Nó, gondoltam — igy biztattam magamat — most mutasd meg, kl vsgy. Nem ijedtünk meg. Puskavégre fogtunk egy-egy ruszkit
Női kabátok
Női szövetek
Férfi szövetek
Divatselymek
Fehérnemű anyagok
Ingzefirek
Siffonok
Damasztok
Asztalteritők
Ágygarniturák
Szőnyegek
Sezlontakarók
Bútorszövetek
Függönyök
Nagy váGaszték.
singer
DIVATÁRU HÁZ, Alapítás 1860.
Mérsékelt árak. Pontos kiszolgálás.
és mindegyikünk talált. A lobbi ezt látva, ijedten megadta magái. Elszedtük a puskáikat és bevltiük Okét. Századparancsnokom — nyugosz-talja az Isten, ott fekszik Kevaiusz-kánál, egy támadásnál agyonlőtték — megveregette a vállamat, de nem szólt egyebet:
— Vierzehn Tage Urlaubl
— Többet nem is klvánlam. Igy kerültem én legelöször haza.
Mindenki, de különösen a fiatalabb generáció áhítattal, meleg érdeklődéssel hallgatja, ók csak elbeszélésekből Ismerik a háborúi, melyet apáik túléltek. Most is szívesen hallgatják.
Az elbeszélőt a sarokban eddig elbujt kiskutya ugatása zavarja meg.
— Csiba tel — rug felé a mesélő, de mintha maga is zokon venné a kutyának adóit sértést, szelídebben teszi utána:
— Hallgass márl
Az ajtó kilárul, uj vendég érkezik.
Hosszabb viták indulnak meg. Sürün pattognak a közbeszólások. Egy rötszakállu Igyekszik túlkiabálni valamennyit. Nehéz küzdelmet folytat, amtg szóhoz Jut ugy, hogy a közfigyelem felé fordul.
— Ez semmi... De hogy volt a Kárpátokban... Igy akarja kezdeni a mondókáját és már mesélné is hadiélményét, megtoldva szirtes képzeletének soha át nem élt élményeivel, ha egyik sánta, aki köztudomás szerint már gyerekkorában is bicegett, föl nem ingereiné azzal, hogy tamáskodva beleköhög az elkezdett hadiélményekbe. a mesélni kezdő fantáiiájának csapongása egyszerre zátonyra szalad és hosszút sercintve a sánta lábai között n parázsló tflzre, jdzt, hogy részéről nincs több mondanivalója.
Mindenki látszólag a sántára haragszik, aki zavarában venyigét tör* del a parázsra. A gazda a belső fülkéből hosszú lopóval hozza a bort, amelyet hamar elpusztít a szomjas társaaág. De nem azért van vasárnap délután a cserfoi hevyen, hogy a megkezdett ivást közmegelégedésre tovább ne folytassák.
— Most egy másikból hozok — veti oda mellékesen a gazda, igy akarva szerezni tiszteletet borai kü-lönféleségének. mii lünlk a sötét fülkében, az ajtót félig ravaszul behajtva nézi, hogy nem látja-e senki és ismét ugyanabból a hordóból huz kl,^melyikből elsölzben hozott. Mo-
Húsvéti cipővásárunk olyan páratlan sikerrel zajlott le, hogy nem mulaszthatjuk el megköszönni mélyen tisztelt vevőink támogatását, hogy vásárlásaikkal ezen nagy sikert elérni segítették. Továbbra is kérjük Ötvenhatéves cégünk iránti jóindulatukat. Tisztelettel
Miitényi Sándor és Fia Cipőáruháza Nagykanizsa, Főút 2. (Városházpalota)
ZALAI KÖZLÖNY
Rolygó arccal hozta a kínálni valói, amelyet elöszOr a leghangosabb szakértövei kóstoltat meg. A szakértők előnye, hogy egy másután két pohárral kóstomatnak, de viszont egyértelműen állapilják meg, hogy a másodszor hozott bor sokkal finomabb az elsőnél.
Egy oldaltáskásnak hosszunyaku borosüveg áll ki a zsebéből. Egy kinaiSMmü öreg a tolongásban észrevétlenül kilopja az oldalláskástól az üveget és a körülállók ravasz szemhunyorgatása közben saját borából kínálja meg a gyanútlant, ^AJievegö kirobbanó ,hahola viharatói telilett. Mindenki félrefordul, hogy nevetéstől potyogó könnyeit az oldalláskás ne lássa, aki épen most emeli szájához saját üvegét. Nagyot hú e belő\'e, szakértelemmel öiürcsöll, majd kimondja a sen-tenclát:
— Semmi I Majd mulatok én nektek Jó bort I — És már nyúlna ls az üvegje után, amelyik hiányzik a zsebéből.
Az eddig visszatartott kacagás orkánszerüen tört ki. Egyik nagyfülű nevettében nekiesik a falnak, a többiek ls dülöngélnek a szörnyű haho-tától. Csak az . xlláskás keresi vésztjósló szemek: Va Iréfacsinálót, aki ekkor mir a pinceajlón kívül várja a fejleményeket.
De a gazda már olt van ujabb fajta borral, még mindig az első bordóból, mire az egyensúly ugy a nevetők, mint a hiragos részéről helyreáll.
Kézről-kézre jár a pohár és kevesebb lesz a szalonna.
A tavasibi játszó téli levegőn át távoli hangszó hangja;t hozza a bujkáló szellő.
— Valakit temetnek I — jegyzi meg egy báránybörsapkás.
A vidámság egy pillanatra eláll, a töltögető pihenőt tart munkájában, az arcokra kiül a komoly részvétteljes kifejezés és a kalapok lekerülnek a fejtkröl.
— Talán jobb neki, — véli Ismét oda a báránybőrsapkás, de látszik rajta, hogy csak azért mondta, mert épen szólni akart valamit.
Nem felel rá senki. Csak kis iiö multán szólal meg egy harcsabajuszú.
— Mindenki meghal, még talán én is — veti oda ravaszul, miköz-
Üünügyl kartel
Irta: D»vH Jiutf 1
t grafológus újságíró
Fenyegető forröiággal Indult ei a baljóslalu nyári nap. Már az ébredés Is bosszúsággal kezdődött. Lenn az ablak alatt valami szekér akadhalolt el, mert a kocils nem a leggyöngédebb szavakkal nógatta indu ásra a lovalt. A nagy zajra ter-méizetesen még olyan gyakorloll alvó Is f-lébred, mint Msgas üines, bár az Alföldi Közlöny bűnügyi rl porterét Igarán nem lehetett azzal gyanúsítani, hogy minden csekélységért egykönnyen félbe engedi sza-kllf.nl a délelőtti álmát.
A kis legénysroba faliórája abban a plllanalban ülöiie el a liret. A fiatal ujságiró néhány percig csendesen átkozta magában az álomrab-lót, majd dühösen megfordult a má-aik oldalára, hogy tovább folylanaa legkedvesebb álmít. Már el is he lyezkedelt kényelmesen, amikor, mini a vijlamosáram futott végig id-gein a köteleaségérzel. Hirtelen eszébe Jutott, hogy ms 6 a soros sz anyagszerzésben. Ezt a rendszert még a n ári hónapok beköszöntése előtt Ifplatlék éldbe sz ujiáitiók. Ter-■neszsleten csak a bűnügy! il pof tő-
ben hosszút sodor a bajuszán.
Már vége is a komolyságnak, összenevetnek. Kél fiatal legény dalba kezd, igyekezve egymást túlkiabálni. A társaság egy ideig hallgatja, a sánta néha elérzékenyedve billeni egyel sapkáján, közben édesanyját sűrűn emlegetve nagyokat ül a saját fejére. Lassan-lassan mindjobban összemelegszik a társaság. Már együtt énekelnek. A dalra valahonnan a harmadik pincéből visszajön a felelet. Olt meg mást énekelnek. Nem telik bele rövid fél óra, már hangos az egész vidék, majdnem minden pince a dalok sokféleségétől.
Csak Ivásközben tartanak pihenői Mlr ninca tréfa, nincs harag. A pajzán csapongó dalolókedv szegetlen szárnyakkal repül, meglöllve minden kis zugot, bokrot a föld népének romlatlan, éleitől duzzadó azeretel-reméltóságával. Már nincs háború sem, nincsen gazdasági válság, a gondot erre a üéluiánra elnyomta a magyar dalnak mindent feledtető ereje. A pohárnak csak rövid szünetet adnak, már csillognak a szemek.
A gazda épen most megy u|ra a fülkébe, hogy egy ujabb kostolót hozzon ugyanabból a hordóból.
Dr. Llchtschaln Ödön
á kereskedelmi érdekképviseletnek magának kell kezébe vennie sorsa intézését
Irta: ár. HOFFMANN JÁNOS
A Nagykanizsai OMKE Kerület elnöksége logos büszkeséggel álla-pilhaija meg, hogy a kereskedők országos kongresszusa nemcsak Nagykanizsának, hanem az ország egész kereskedelmének ünnepe voll. Az ünnepnapok elmultával aztán r.)nk köszöntött a munkás hétköznapok sors, a mindennapi munká-
ban jól esik visszatekinteni arra a nagyszerű munkára, amll kereake-döink végeztek.
A gondos kereskedő mód|án készítsük el a kongresszus mérlegét. Akllv tételként könyvelhetjük el az önbizalmat és az öntudatnak azt a felébredéséi, ami ellöltölle kereskedőinket. Határozott nagy eredmény
V&ROSI mozgó
Szombaton, április 15-én csak egy előadás 9 órai kezdettel I
Vasárnap, április 16-án 3, 5, 7 és 9 órakor
nagy húsvéti műsor!
Nagy Kató és Hans Albers minden eddigit felü\'muló alakilásával
A DIADALMAS FÉRFI
Az évad legszellemesebb vígjátéka. Pompás slágerek. Elbűvölő zene. A Comedian Harmonit\', a Hans Bund jazz-zenekar és az UFA 220 tjgu szimfonikus zenekarának közreműködésével.
Remek kiaóirőmü&or.
rek, azok is hétpecsétes litok alatt. A soros-rendszer azt Jelentette, hogy mindennap más-más szakította félbe a legkedvesebb délelőtti álmát, ami hajnalban fekvő embereknél, Különösen pedig fiatalembereknél, nem a legkellemesebb dolog. A sorosnak ezután meg kellelt jelennie mindazokban a hivatalokban, ahonnan megírandó cikkéhez anyagoVszeez-het az újságíró. EzaiaU természetesen a lobbi kollégák nyugodtan aludtak délig. Egy órakor valameny-nyien Összegyűltek a korzó árnyas platánjai alait, ahol a soros leadta kollégáinak a mHnopra mrgirandó cikkek anyagát. Mivel öt lap volt a városban és mindeniknél egy-egy bűnügyi riporter, akinek a rendőrségi és törvényszéki hirck tartoznak a resszortjába, Magas Dénesre csak minden Ötödik nap került sor. Négy hapig tehát folyton gyűjtötte az erőt, hogy az ötödiken elé^ lelkiereje legyen a falkelni.
Ezen a reggelen nem nagy kedve volt a felkelésijei, de amikor eszébe Jutott, hogy a bekrszönlölt uborkaszezonban úgyis milyen nehéz valamirevaló anyagot szerezni, gyözOit n jobbik belátása év néhány pillanat múlva már benn frissítette magát a fürdőszoba zuhanya alatt. Egy óra
múlva már a rendőraégi épület komor folyosóján kopogtak a léptei. Délelőttön kint első uija mindig az őrszemélyzet! osztály parancsnokához vezetett, akivel bizalmas barátságban volt. Már évek óta ez volt a legféltettebben titkolt anyagforrása. Még a kollégáinak sem árulta el, mert ez volt egyik legerősebb fegyvere ellenük. Épp ezért a többiek respektálták, féltek tőle és nem mertek vele Összeveszni, mert tud-Indiák, ho^y M igas Dinest nem lehet lemarasztalnl, nekik viszonl állandóan rettegni kel , hogy az Alföldi Közlöny olyasmit is meg talál Írni, amiről nekik nincs tudomásuk. Emiatt pedig annakidején, amíg nem volt még meg a bűnügyi karlel a bűnügyi riporterek között; igen sok szemrehányást kaptak a többlek a lapkiadóktól. A sok bosszúság és a kenyérféltés végre is arra a meggyőződésre juttatta a bűnügyi riportereket, hogy legjobb lesz titkos megegyezést kötni a békés együttműködésre. Igy született meg a bűnügyi kartel, amelyről természetesen halvány fogalmuk sem volt a lapkiadóknak, mert máskép már az első napon szétugratták volna a társasagot. Igy csak azért dühöng tek, hogy a bűnügyi szenrtotdk «e~
1893. április 16.
Vargha államtitkár állásfoglalása az adóztatás kérdésében a rangsorozás melleit, magánál a kivetésnél az érdekképviseletek bevonása. A kongresszus sikerének kell tekinteni azt az eredményt, ami a pénzügyi hatóságok kétségtelén jóindulata mellet csak a szakmai szolidaritás, az érdekek közösségének felismerése mellett volt elérhető a folyó adó-kivelések során.
De amikor a legnagyobb tárgyilagossággal őrömmel regisztráljuk az eredményekel, nem hallgathatjuk el azokat a momentumokat sem, melyek bizony az emelkedett ünnepi hangulat után alkalmasak arra, hogy a szürke hétköznapok reménytelen letargiájába taszítsanak bennünket. A kongresszus vezetősége megjelent a miniszternél, aki „érdeklődéssel hallgatta meg" a jelentéseket, „tudomásul vette a panaszokat", kijelentette, hogy „ismeri a sérelmeket" és kilátásba helyezte, hogy „jólndu-latuan fogja kezelni" az elébe kerülő ügyeket.
Hát ezek a kijelentések bizony nem sok jóval biztatnak, mert igazi megértés, a segiteni akarás erős törekvése helyeit csak szokásos szólamok, amikkel a miniszterek és más magasállásu urak a párnázott ajtó* mögött évtizedek óta intézik el a küldöttségeket. Ezeknek a kijelentéseknek csak a hangszerelése más, mint a hírhedt Hegyeshalmi mondatnak, de hiányzik belőlük a meggyőződésnek az az ereje, amit a vezetőkben keresni kell, amit s tömeg vezetőiben fellelni kiván, ha nyugodt lélekkel ezekre a vezetőkre akarja bizni sorsa intézését.
Amikor ilyen langymeleg kijelentések a visszhang az ország egyetemes kereskedelmén ik feljajdulására, a leglojálisabb lélekben is a kétkedés szelleme támad fel: — betöltik e az érdekképviseletek hivatásukat a kongress\'usokkal, el tudják-e érni kitűzött coljaikat a felterjesztett határozati Javaslatokkal, nem kell-e más utakon, m4s eszközökkel esetleg közelebbi feladatok megvalósításában hivatásuk betöltését keresniük?
Et ha a kétkedő lélek skepszlié-ben ide Julott, ismét megtalálja a kongresszus mérlegének egyik Jelentős aktívumát, nem a szónoklatok görögtüzes fényében, hanem azok-
klntetében teljesen uniformizáltak voltak a lapok. Ami megvolt az egyiknek, az megvolt a másiknak is, mégpedig szórul\'szóra ugyanugy. A kartelt tehát titokban kellett tartani még a többi kollégák előtt is, mert egész biztos, hogy besúgták volna a kiadóknak, akkor pedig búcsút lehetett volna mondani a késői felkeléseknek.
Az őrszemélyzet! osztály előszobájában tiszteletteljes örömmel ugrottak fel a rendőrök, hogy üdvözöljék. Az újságírók közül Mag" Dénesi szerették legjobbin, mert mindenkihez barátságos volt, mindenki számára volt egy barátságos kézszorítása, vagy egy cigarettája. Magas Dénes ugyanis azok közé az emberek közé tartozott, aki csak jó és rossz embert Ismert. Hi valaki az előbbi cíoporthoz tartozott, lehetett az utcaseprő, vagy főispán, az ő szemében egy volt mind a kettő: Jó ember. Ezt nem szégydle hangoztatni fom. Igy ha valami kompromitláló cikk elhallgatására akarták kérni, akkor tudták, hogy mindenre szabid hlvalkoznl, C6ak arra nem, hogy úriember az illető, mert ilyenkor dühbe jött és azértis pellengérre állttól la az illető „úriembert\'.
(Folyt köv.)
W83. április 16.
ZALAI KÖZLÖNY
ban ■ jelenségekben, melyek a bl-zotlságok munkájának eredménye-képen jelentkeznek.
Ha a ininlazter .az országos vásárok korizertt reformjára a szerzett jogok épségben tartása mellett" hajlandó, — amely kifejezés végeredményben nesze semmi, fogd meg jól, — Igen megsrlvlelendó az az akció, amely oda Irányul, hogy ha a kereskedik zömének és a gazdáknak nem érdeke a kirakodó vásár, — nem lehel érdeke a hivatalos városnak sem, mert a viios érdeke caak lakóinak érdekével azonos lebet. Annak Ideién azt hlllűk, nagy érdekünk a 6 kirakodó vásár számának felemelése 10-re, azóla meggyőződtünk arról, hogy a megszaporított kirakodó vásárok az újságok bdnügyl rovatát szaporították, de nem gyarapították városunk lakosságának anyagi erejét. Ha annak Ideién összeköttetést, protekciót vettünk Igénybe a vásárok számának emelésére, — mosl tévedésünket korrigálandó, logikus, hogy törekedjünk a kirakodó vásárok számának apasz-lására. Jogunk van vásárt tsrisnl, de ha ebből hasion nem, de kár származik, nem kell, de nem is szabad annyi vásári tartani.
Felmerült a kongresszuson a házalás kérdése és ezzel kapcsolato-san az a sok nehézség, mely a hivatalos spparátuaok bonyolódoilsága miatt a legális kereskedelem e rákfenéjének leküzdése elé tornyosul. Memorandum Itt nem segit, de biztos eredményre vezet az OMKE vezetőségének ezirányban hozoll határozatainak maradéknélküll energikus keresztülvitelt.
A házalás elleni küzdelmet a kereskedelemnek magának kell megvívni azokkal a fegyverekkel, melyek a jogrendünkben erre a célra rendelkezésünkre állanak. Hivatást fog tellestten! az OMKE akkor, ha ennek a küzdelemnek rendelkezésre bocsátja erkölcsi preszlítének teljes súlyát, taglalt megszervezi e küzdelemre és törhetetlen kllartáaaal véglgküzdl e harcol a saját léiéért, de nem ulolaósorban a fogyasztó-közönség, sőt az államklncatár érdekében Is.
Ilyen és hasonló értelemben gondolok, hygy a kereskedelmi érdekképviseletnek a panaszok illetékes helyre jullatása helyeit sorsának Intézéséi magának kell kezébe vennie.
Filmezik Nagykanizsát
Nagykanizsa, áprllla IS
Nagy az izgalom legalább a fél Kanizsában. Főként a gyermekes házakban. A Vároaok Filmje megkezdte a filmezést. Csütörtökön, pénteken egéaz nap nagy volt a sürgés-lorgás a mozi táján, ahol a gyermek-lelvételek folylak. A azülök boldog Izgalommal öltöztették, villék, instruálták apróságaikat. Persze felnőttek Is álllak a felvevő masina elé. Fökénl fllmarc-jelöllek. Pénteken délután az elemi Iskolák kis hadserege vonult ki a Zrínyi-pályára, magyar ruhásán, cserkész-csapattal, torni-bolokkal ét nagy klsérö-publlkum-mal. Ltfolografillák a nagyszerűen sikerüli elemista lorna-gyakorlatokal, a tribünt. Vaaárnap a déli órákban a kanizsai korzót fogiák Hímen megörökíteni. Ugyanekkor folografál|ák > lelsőlemp\'omot, a hőat szobrot és Kanizsa egyéb nevezelefségelt.
— Fájóslábuak 1 Bokasülyedés és ludlalphajlam megelőzésére éa gyógyítására raktáron tartunk éa méret után készítünk győgybelélekel. MMényt cipőüzlet.
Vásároljon
ofcsón
Schütznél:
Műselyem pyjama anyag q/j f-JII
atép pasztell alkokkal fit TI 11,
Modern, mintás futószőnyeg n o
Jét.7. 98 fillér
140 cm. azéUt férfiszövet métán z \'^T
Divatos casha nadrágszövet P
Burbury szövet P fi\'80
IMlmhira, trench-coatra alkalmat
Műselyem rayé női ruha P ^\'60
győnyöríl tzabáttal, minden színben
Tweed noppe női szövetruha
divatot crepe de chíne gallérral P "
Divatujdonságok legnagyobb választékban!
A kis Budai Csárdában
megtartóit sc \'"* oloaá borjupfirkftlft.
Nagy poskolt 40 lill., kis pSrkOlt 10 Hl). Kdslfl\'d meg Pajtás, ha lileleset akarsz enni.
Törők Péter kutsaim. Ualiu-a. 21.
Feleannyi Inságeaslnca a kanizsai járás falvaiban, mint tavaly volt
Nagykanlzaa, áprllla 13
Az idei inségakció Januárban kezdődőit meg a kanizsai járásban, mert addig nem merült fel a segélyezés szükségessége. Januárban ia caak ruhasegélyeket osztottak kl, mázdua utolsó heteiben azonban llsztsegéllyel Is bővült az akció. Ezt a segélyezést három hónapra kon-templálta a töazolgabiróság.
A járás két legszegényebb községe, Murakeresztur es Fllyeháza részesül llszlsettélyben. Ezekben a községekben 88 családfő és 258 családtag kap segélyt A segélyezeitek kérelmére kenyér és fözöllszt helyett havonta fejenklnt 6 kg. kukoricalisztet osztanak kl.
Szerdán dr. Laubkalmer Alán főszolgabíró jelenlétében Murakereaz-luron ismét kiosztás volt, ahová Fltyeházáról és Bajcsáról gyűltek össze a aegélyezettek. összesen eddig 27 pár férfibakancsot. 104 pár gyermekcipőt, ezenkívül Murskeresi-luron 30, Fliyeháián 20, Bsjcsán pedig 10 OltOzet ruhát oszlottsk ki az iskolásgyermekek között.
A járás többi községeiben elenyészően csekély a segélyezeitek stáma, ugy hogy mindössze 100 pengő értékű ruházati cikket osztottsk ki.
Dr. Laubkalmer Alán főszolgabíró Örömmel lelentetle kl a Zalai Közlöny munkatársának, bogy Idén mintegy 60—70 százalékkal csikként a segélyezésre szorulók száma a tavalyihoz viszonyítva. Ennek okát at elmúlt évi jó termésben lát|a. A tavalyi inségakció\' során 33.000 kg. lisztet oszlottak szét 9.000 pengő értékben, mlg a ruházati segély öaszj^t 2500 pengőt tett kl.
Idén a ruha és a llsztsegély együttvéve nem tesz ki többet 3.000 pengőnél.
A fémipari szakiskola áthelyezésének ügye
Nagykanizsa, áprllla 16 A nagykanizsai Iparosság körében osztatlan együttérzést vállott ki az elöljáróság határozata a fémipari szakiskola álhelyezése lárgyában. A vas- és fémipari szakosztály ulán most a bádogos, vizvezetékszerelö, lakatos, stb szakosztály is megmozdul, hogy ebben a kérdésben meghozzák a maguk\' külön határozatát, kérve ugyancsak a kormánytól a fémipari szakiskola áthelyezését és a gépeknek oktatási célokra való átengedését.
VARGA
LwállitoH áron Fest Ttajetlt
Kiváló gallértlsztltás
Horthy Mlklós-ut a gyfljtö-telep Hunyadi-utca 19.
gyártelep
ZALAI KÖZLÖNY
IB83. ApriH» 16
A Késmárki Lövész Egylettől
az ezer magyar sportegyletig
1,1. : Dr. «EIŐ FEÜENC
Hobbes Thomas angol filozófusnak majdnem háromszáz évvel ezelőtt lelt megállapítása, hogy az emberiségnek űz a természetes állapota, ha mindenki harcai mindenki ellen (bellum omnlum conlra omnes), teljes mértekben Igszoiásl nyer — a magyar aporlban. hvtlzedek óla hol III, hol olt, de valahol mindig hallható volt valami csatazaj. Nemrégiben Is hoiaru Ironlon lángolt lel a harc, melynek hevében aok szó esik a msgyar sporlegyletekról... Alkalomszerűnek látszik tehát, ha bemutat|uk — keletkezésük rendje szerint való — rangsorukat.
Hazánkban a XVI. század ele|én keletkeznek az első egyesülelek. Szepességi németajkú lövészek ala-kltjak ezeket. Feltehető, hogy Németországból kanták az Ösztönzést, meri olt már a XIV, században ls voltsk lövészegyletek. Legrégibb kOitük a ma la mükOdö Késmárk! Lövész Egylet (Késmarker Schülzen-Vereln), amelyet 1510-ben alapítottak. Időrendben következik utána a lőcsei 1516-ban, a azepesváral|ai 1582-ben. aztán az iglól 1587-ben. Mindezek megelőzték az 1696-ban létesüli Budai Polgárt Lövész Egyesületet, amelyet tévesen tart egyik-másik sporttrónk hazánk legrégibb egyesületének 1701-ben már Pesten Is vígan durrognak a puskák a Pesti l\'olgárl lövöldözi Társaság löiöl-déjébert. Vácoll 1793 ban tömörülnek egyesületbe a lövészek. Egy 1830-ban klsdoll némelnyelvü lövész-almanacii már 14 egyletről tud. Ekkoriban kezdik felismerni az egyletek basznál él Jelentőségét a loobi sportágak művelői Is. 1825-ben a Pesti Vlvákör, Kolozsváron 1834 ben a Vladallntézet kezdi meg működését. A lornsegyletek közül legrégibb az erdélyi szászok állal 1861-ben alapított Brassói Tornaegylet. A fővárosban 1863-ban egyesítik tornászainkai a Pesti Torna Egylet-ben, ennek lesz |ogulód|a 1866-ban a rrta Is virágzó Nemzeti Torna Egylet. (Érdemes megemlíteni, hogy Németország legrégibb torna-egylete, a Hamburger Turmrschaft éppen félszázaddsl Idösebbl) A fővárosi nyomon köveli a vidék, 1866-ban Nagykanizsán (a Nagykanizsai Toma Egylet rendezi 1870 szeptember 10—1 l én az első orazágos tornaveraenyl), Sopronban (a Soproni Torna és Tűzoltó Egyesülel éplli meg a vidék első lornacssrno-kát 1867-ben), Debrecenben (1867), Szombathelyen (1868),Nyltrán (1868), Kassán (1868), Sátoraljaújhelyen (1868) Is egyletbe sorskozlal|ák a lornászokal. 1883-ban már husz iornsegylelünk milködlk, de már hat lel Is oszlott. Ekkoriban Német-országban 234 lakosra esik tgy tornász, nálunk csak minden tízezredik lornászlkl
Lelkes mágnásunk, gról Esterházy Miksa 1875-ben átültette magyar talajba a szabadtéri sportokat és ez zel testi kultúránknak u| fejezetét nyitja meg. Még ezévben éleire hlv|a első atlétikai egyesületünket, a Magyar Athl. Club-ot. Ennek íratása alatt alakul meg 1883 ban a Kolozsvári Athl. Club.
A evezős sportot még a negyvenes évek elején Széchenyi próbálta mrghonosllsni: a Lánchídfőnél csónakddt létesített és a szabadság-haic kitöréséig ez voll a szépen tejlődö pesll evezösélet közoont|a.
Első egyesülelünk, a Budapesti lla/ós Egylet csak az ö halála ulán, 1861-ben alakult meg. A ma Is működő egyesülelek közül legrégibb az 1864 ben kelelkezell Nemzeti Hálós Egylet. A téli sport nivelt 1869 ben a Budapesti Korcsolyázó Egylet hozza össze egy táborba, a kerékpárosok első alakulala a Budapesti Kerékpár Egyesület 1882-ben, az úszóké, a Magyar Usii Egyesület 1893-ban kezdi megmunká|át, mlg a íutballt 1897-ben tornászok — a már 12 éve fennálló Budapesti Torna Club tagjai — honoslják meg.
A főiskolai egyletek közül legrégibb a Sárospataki Akadémiát Torna Egvlet, amely már 1882-ben éiei|elt ad\' magáról. 1885-nen mű ködlk már a Selmecbányát Akadémiai Athléta Club is. Csodálslos, hogy a fővárosban csak 11 év múlva alakul meg az elaő lőlskolal egylet, a Műegyetemi Footbatl Club.
A msgyar sportnak a kilencvenes évek óla látható nagy fellendülése kétségkívül az egyletek önzelten munkájának az eredménye. Nevelik, egészsége áprlására sroklal|ák az ifjúságot, buiditj.sk a komoly munkára s elért kiváló eredményeikkel öregblllk a nemzeti dicsőséget. Az egylelek vollak a n-agyat lesledtés ultörői, az ő kezdeményezésűkre ke-
rült a Corpus lurlsbn az 1868. XXXVIII. III. 1883. XXX l.c., amely a tornatantlást kőtelezővé tette.
De hálránya Is van az egylelek munkájának. Az egylet dicsősége mlndeneklelett való, az egylelek versengésében mindenkiből a lehelő legnagyobb eredményt akar|ák kipréselni és néha nincsenek tekintettel a szervezet munkabírására. Az sem szórványos jelenség, hogy a bajnoki oabérokra lörö lt|u elhanyagolja tanulmányait a csak akkor kap észbt, amikor már nincs akaratereje.
A hivatásos (professzionista) sportnak kétségkívül megvan a Jogosultsága: kétségtelen, hogy sok embernek ad kenyerei és kifelé sok lekln-t el ben becsültté leszi a msgysr nevet. De romboló hatását sem szabad figyelmen kívül hagyni I Akárhány jóravaló hlvalalnok, iparos ilju otthagyja munkahelyéi s sz Iró-asztall, kalapácsot, zsákol felcseréli a bőrlabdával. Amíg tetszik a |áléka, gondoskodnak megélhetéséről, de bs megrokkan, ha klöreg.zlk, többé senklsem lörCdik vele. A taps már nem csatlan lel, u llzelés, a prémium elmarad, vége a gondtaianlágnak, helyét elfoglalja a kélségbeesés.
A belügyminiszter rendelete alap-Ián 1929. végén közzélett klmulstás szerint hazánk lerülelén 993 sportegylet működik. Az 1885. évi k.-mulatás 127 testedző egyletről lesz emlllésl. Csonkamagyarország területén tehát ma/dnem nyolcszor annyi egylet tevékenykedik, mint nejiyvenöt évvel ezelitt Nagyrmgyarors.ágon.
A polgármester felhívása
az országzászló ügyében
Június 4 én szenteli fel Nagykanizsa országos ünnepség keretében a nagykanizsai országzászlól. Mindnyájunk lelkéből foganl a mű felállításának nemes gondolsla, hogy ébrentartsa bennünk a magyar igazság diadalra jutásának hírét és a város szivében a legszebb helyen hirdesse a magyarság rendilhetellen élnlakarásál.
Ugy érzem, minden kanizsainak az a felfogása, hogy fájdalmunknak ez a szimbóluma a nagy gondolathoz méltó kivitelben kerűl|ön meg-valósllásra. Az országzászló lélesi-tésére alakult bizottság nagy sulyl helyez arra, hogy az egész összeget, amely a mélló kivitelhez szükséges, a társadalom önkéntes, hazafias áldozatkészsége teremtse elő, ezzel is növelni aksrván az emlékmű belső
erkölcsi értékét. 600 pengőnél valamivel löbb kellene még ahhoz, hogy a müvet az eredeti elgondolásnak megfelelően alkossuk meg. Mini s\' országzászló bizollság elnöke, fel kérem tehát a Wiönségel, hogy erejéhrz mérten |árul|on hozzá e néhány száz p-.ngő előteremtéséhez. Az adományosat a .Zalai Közlöny" szerkesztőségébe kérem leadni, amely azokat hlrlapllag nyugtázni tog|a.
Dr. Kritky htvtn
*
Dr. Takács Zollán közkórházi igazgató 10, May Mária tanítónő (néhai May Margll emlékére) 5, egy öreg muraközi Rákosllgetröl 2, egy másik névtelen muraközi 1 pengőt küldőit a szerkesztőségbe.
VÁROSI MOZGÓ
Április 17-én
Húsvéthétfőn
ViHAgnároel müaor 1
A mai gazdasági viszonyokhoz mérte*
Hölgyeim I
Uraim I
Nagykanizsán
Divat a szerelem?!
Szerelmesek
lesz műsoron Renare MOller. Hermann Thlmlg és Oltó Walburg
Résnek kiaérA miisor
Előadások keidfte 3, 5, 7 és 9 órakor
vásárolhat árát, ékszert
Zsoldos Gyula
órás, ákszeréss és litsserássnél F6 ast M. Bl«to»«ó-p.lota
Vigyázzon szemére
és vásároljon nálsm Jól ŰIS izemllvegel, (orvosi receptre ls késsllek) melyet olesón adok, mert kSivatlan gyárbál kopom.
Legmodernebb gépekkel kistereit optfktl Szemem vsa. Optikai (zakOsIM. Szakszerű óra-, ékszer, ás láltxet-Javítások.
Tlnoncntk felveszek legalább « kOtép Iskolai osxlátyt vágiett lobb Itat, eset. leg a vizsga ulán Is. KltOnö szakemberré kiképzem. irta
„Het drama van Trianon"
Kanizsai fiatalember a hollandiai magyarok között
Szép kiállítású zöld könyv. A címlapján a trianoni kereszt. Cime: .Het drama van Trianon" — a trianoni dráma. Irta A. S. M Abblng, holland postaigazgató, az amsterdami magyar klub pénztárosa. Nem magyar ember. Holland nyelven jeleni meg a könyve la De tud mamrul beszélni, írni és tud magysrul érezni. Könyvében csak egy mondat van magyarul, az ajánlás. Igy szól: .Mélyen érzett rokonszenvvel ajánlom e könyvemet szoknak, akik szükségben és elnyomatásban élnek saját szülőföldjükön, amely mini hadizsákmány jogtalanul ela|ándé-koz tátott."
A könyve: Lengyel János fiatal rádiótechnikus, az amsterdami magyar klub .titkára hozta magával, aki 1929-ben ment ki Nagykanizsáról Hollandiába, hogy ott a katolikus szervezkedést és sz ottani msgyar-ság helyzetét tanulmányozta. Lengyel János nemrégen visszaérkezett Nagykanizsára, de A. Oellért Abblng-gal azóta Is levelezésben áll. Abblng, aki leveleit majdnem hibátlan magyarsággal Írja, rz nyár folyamán valószínűleg eljön Nagykanizsára. Lengyel Jánoanak van tőle egy ent-lékkepe, amire ezt irta a „Het drama van Trianon" szerzője: .Magyarországnak élek, Magyarországért har-colok, Magyarországgal szenvedek."
Abblng Trönyve a Magyar Revíziós Liga támogatáBával, nagyrészt azonban a szerző költségén jeleni meg Megjelenése ulán megküldlék a holland királyi család, kormány, parlament minden tagjának, a holland közélet minden neves vezetőjének, az összes Iskoláknak és könyvtáraknak.
liyoaor-, Ml- fa ssrsgcMreketóg légeknél a természetes Perese lóuet
keserűvíz sz emész\'öszervek működését hathatósan előmozdllja s Igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szak-vélemé ych hangsúlyozták, hogy » Fereac lóise! víz különösen űlö (létmódnál igen hasznos gyomor- es bélszabá yozó szer. A rstetW JM»\' keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzleteV.ben kapható.
=. Elsőrangú műjég kapható a Transdanubia
Egyesült 00*ma 1mo* Rósnuónytársaságnál.
április 18
ZALAI KÖZLÖNY
Séta Rómában, keresztény és zsidó katakombákban, Pilátus lépcsőin, Jézus nyomdokain
Itta : Hu|»U BaUuy LuJxh
Életem legmélyebb, legszebb be-nyumáaul közöli őrzöm azi az uiai, melyet Rómába leltem.
Kóma legszebb közkul|a a Fontana dl Trevl. Ennek medencéjébe az Idegenek egy-egy soldól dobnak be, meri a hiedelem szerint ez záloga annak, hogy lsm/1 visszajönnek Rimába...
A soldot bedobtam a medencébe; élelmes, kis olasz gyerekek ugyan a szeműnk lállára klbalászták, de a hiedelem Igaz, meri lélekben vlssza-vlssza térünk Rómába, az örök-városba, ahol olyan nyugalom szállja meg az ember leikéi, mini sehol máshol e világon.
A Kolotszeumlól Konstantin diadalíve mellett ki a híres Via Appiára, ez az a lóbb, mini kétezer éves ut, amelyen Szent Péter apostol Jézussal lalálkozott, Itt hangzott el a ,Quo vadls?" Kicsi kápolna jelzi a találkozás helyét. Jámbor hagyomány szerint üvegbura alatt őrzik a szeni lábnyomokat. A kis ,Q\'io vadls" kápolnától kezdve cipiutfák kózóll visz az ul. Kedves lemelkezéal helye volt ez a vidék a római pogány-népnek la, de — bár távolabb és mélyen a fold alá — Ide temették a keresztények li halottaikat. Sokszor ö eroeletoyi milyen, egymás alá vájták az üregeket, amelyekel márvány-Isppal fedtek el
Ide jártak misét hallgatni, Ide menekültek veszély Idején és III hallak sokszor mártírhalált a keresztények.
Kicsi égő gyertyával a kezünkben látjuk ezt a labirintust vezetővel, (vezető nélkül tenkl, soha nem lalálna ki innen). Szent hely ez, még a pogány rómaiak sem bántották s temetőket... Vezetőnk, a jó trappista atya figyelmeztet, hogy feljebb az uloo a szőlőkben zsidó katakombák vannak. Meg néznénk, de ránk esteledik ; az autóbusz vár, Indulni kell. Indulunk, de vissza-vlssza nézünk messze el a szőlőkön, a régi római sírboltokon tul, amerre az ul kanyarodik, a merről a Mester Jött avval a szándékkal, hogy magát újra megfeszíttesse...
\' Elindultam egyedül a Plazza dl S. Oiovannl In Laterano felé, bogy a Scala Sanda (széni lépcső) kápolnához eljussak. Itt őrzik azt a haszonnyolc lépcsőfokot, amely Panelos Pilátus palotájában állott és amelyen fölfelé Pilátus elé laszlgál-ták a durva katonák Jézus Krisztust. A lépcső fehér márványból van, faburkolatba foglalva. A lépcsőn caak térdepelve szabad fölmenni és Imádkozva csókolja meg a hlvö-ember azokat a helyeket, ahova Krisztus Uiunk vércseppjel hullottak
innen az amphltealrumboz megyek, •melyet Kokwzeumnak nevezlek el. Csodálkozva és borzadva állok a világ legnagyobb alkotásainak egyike előtt. A cél, amelyei szolgál!, legnagyobb txórnyüaége a világnak...
Mélyen elgondolkodva |árom körűi a sokezer vérlanu vérével megszentelt helyet, a renovált b;lsö falak közölt pincelejiratok nyomát látom: Itt hajtották fel az elítélteket... amott engedték be a kiéheztetett fenevadakat..., ott volt a Cézár páholya, akli rabszolgák egyezlek, egyre le-
gyeztek, hogy a drága egészségének meg ne ártson a nsgy meleg...
Gyönyörű napsütésben az olasz ég alatt gyalog megindulok a Quiri-nál felé, kérésztől a fehéren csempézett alagúton, el, egészen a Szent Péter templomig. A földkerekség leghatalmasabb templomában érzem, milyen kicsinyek vagyunk...
A száz méternél is msgasabb kupola belső galériájáról nézve a bazilika belsejében mozgó emberek ugy tűnnek fel, mint apró szenlját.os-bogárkák: egyik világit a hitével, a másik hitetlenségben sötétlik...
Optimizmust hirdet a május 6-án megnyiló Budapesti Nemzetközi Vásár
Hosszú dekonjunktúra, szűnni nem akaró pesszimizmus után Magyarországon most végre beköszöntölt az optimizmus. Erről beszélt Imrédy pénzügyminiszter a parlamentben s erről tárgyalnak ma az összes gazdasági érdekeltek Is Budapesten. De az op\'lmlzmus még csak hangulat, amelyet termékeny tettnek kell követni. Ilyen tettnek, a gazdasági optimizmus messze kiható hírnökének ígérkezik a május 6.-án mettnylló Budapesti Nemzetközi Vásár. Néhány szám már előre is Igazolja ezt az állitást. A vásárra már eddig löbb mint 1 100 kiállító jelentkezett. A vásár területe is lényegesen nagyobb a tavalyinál. A vásár kiállítói sorában a magyar gyáripar minden szak mája cégeinek szine-|avával szerepel. Az elmúlt éveket messze túlhaladó számmsl jelentkezett a kisipar is. Emellett a vásár az uj kezdeményezések egész sorávsl lép a közönség elé. Elég ha csak a legnevezetesebbeket emlll|ük meg, mini amilyen például a 10 napon át reggeltől estig tartó hatalmas dlvatrevü, a szépség és egészség kiállítása, amellyel kapcsolatban népszerű orvos! szak-eliadásokat tarlanak. Bizonyára nagy tömeget tog érdekelni a vásár hatalmas repülőgép kiállítása, a kisipari galéria, a bélyegklállltás, stb.
A vásár külön csoportjainak javarésze azonban a magyar vidék szol-
gálatábai áll. Itt mutatják be először azoknak a mlnlafalvaknak és minta-tanyáknak terveit, amelynek mintái-jára akarja keresztül vinni a kormány telepítési programmját. Egy tanyát udvarral, minden hozzávalóval természetes nagyságban is felépítenek. De terméBzetben láthatja a közönség a városszéli telepítésre alkalmas családi házakat és a legu|abbkorl építkezési rendszer |ó néhány egyéb modelljét Is. Főképen a vidtket érdekli a vásár baromfi és apróállat kiállítása, a Duna-Tisza csatorna, az Alföld öntözésének és fásításának megoldására készített tervek. Általános érdeklődésre számíthat a bor-csoport, a bornappal és borkostoló versenyekkel, és ugyancssk a vidék érdekelt szolgálja a vidéki magyar városok kollektív kiállítása és a "Nyaraljunk Magyarországon" elmü a vásáron útjára indított nagy propaganda akció.
Már ebből a rövid felsorolásból is látható, bogy a vásár Igen nagy felkészültséggel Indul a gszdasági élet fellendítésére. Az üzletkötések elősegítésére telt számos Intézkedésről külön beszámoló lesz. Egyet már most lehet említeni. A vásár az idén 280 pengőre szállította le a vásárlgazolvány árát. Ezzel nagy mértékben segítette elő azt, hogy a vidéki érdeklődők olcsón utazhassanak Budapestre. (=)
Városi Moig6
Április 18-án, kedden este 7 és 9 órakor csak egy napig
Mocsányi és Lakos
a rádió kedvenceinek vidám estje a moziban.
Velük egyidöben bemutalásra kerül
Divat a szerelem
elmü szenzációs slágerfilm.
Mocsányi és Lakos bemutalják az Idei sláger-ujdonságalkut.
Szenzációsan kellemps est. Rendes mozlhelyárak.
központjában, a legforgalmasabb helyen, különböző
Hzlethalyistgek
és egy jól bevezetett stintéa nagy leltárral IsArbassdt. Ctm a kiadóban, hm
A német Kormán? tiltakozik Londonban
a belügyeibe való beavatkozás miatt
Berün, áprllla 16 A német kormány utasította londoni nagykövelét, hogy nyomatékos tiltakozást jelentsen be amiatt, hogy az sngoi alsóházban Németország belső agyéitól folyt vita.
London, április 16 A Reuter iroda értesülése szerint azi a döntést, hogy a londoni német nagykövet tillakozzék az angol kormánynál a csütörtöki alsóházi nyilatkozatok mlalt, Hoesch rtémet nagykövet és Hitler közöli nagyon hosszú és heves vita előzte meg.
Ahogyan a világbéke készül...
Király lálogatáa Belgrádban — Duna-hld épül Románia és Szerbia közt — ötven százalékos munkás létszámemelés a Skoda gyárban
Bukarest, április 16 Károly román király rövid időn belül visszaadja Sándor jugoszláv király látogatását. A kíséretében lesz a külügy- és hadügyminiszter Is.
A tegnap tartott minisztertanács elhatározta, hogy megindítja a Romániái Szerbiával összekötő uj Düna-hld építési munkálatait. A terv az, hogy a hid alapkövét Károly és Sándor királyok együttesen rakják le. Az alapkőletétel! ünnepségei arra az időre tervezik, amikor Károly román király visszaad|a Sándor szerb király látogatását.
Prága, áprűla 16 A pilseni Skoda-müvek az eddigi 6000 főnyi munkás létszámot 9000 főre emelte fel. Ujabban Lengyelország 250 millió cseh korona értékű megrendelést tett t gyárban és és még kél államnak van nagyobb megrendelése.
Hiiai Apás Oléa utéss a-aggal hatkor elfogadták a frssss-ola taöitaigwatéat
?áris, április 16 A francia kamara 20 órás szakadatlan ülés után reggel 6 órakor 514 szavazattal 67 ellenében elfogadta a költségvetést. A költségvetés 4.178 000 frank Mányi mutat, de valószinű, hogy ez az összeg még lényegesen növekedni log.
Jzenzficiös olcsó noi
Áruinkat fillére
I. széria angol kabát már 14.90-® Model darabokat szintén igen olcsón adjuk.
i Kabúluúsúr mai napon mefikezúfidOtt
haszonnal árusítjuk.
széria angol kabát már 16.90 ® I"- széria angol kabát már 19.90-1*1
Weífgfeld éf Fischer
ZALAI KÖZLÖNY
Ápoltassa arcbőrét
Dr. Benedlgné Láng Magda
kozmetikai «intézetében
NagykanlMa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelésn siemólcsők, ezótsrálak eltávolítása. Dlathermla.
Olcsó bérletrendszer. =
Klnxilsokhol és IcdbUdszerekhel
Cfifftorfdk hí a vallomdBokai as angol mtrnökökbül
Moezkva, április 13 A motzkvsl angol mérnökök bün-perének harmadik napján az egyik angol mérnök, Dolgov, vlazavonla a OPU elölt tett beismerő vallomását, Dotgovoí ma szembesítik az orosz vádlottakkal
London, áprllla 15 A leglöbb angol lap annak a feltevésnek ad kifejezést, hogy a „fre Ismeréseket\' fenyegetésekkel, kínzásokkal és kábítószereidül csikarták kl. A Moralng Post a pert vad bohózatnak nevezi éa eljárást követel Moszkva ellen.
Lutx főhadbiztos főbo-lőtta magát
Budapest, április IA Lutz Henrik nyug. főhadbiztos löbelölie magái. Mtghall. Teliének oka eddig ismeretlen.
Mellbelötte magit egy gyékényes! halárör
Pénteken reggel 6 óra tájban lövés dördült el a gyékény.si hitárör-Isklanya egyik szobájában, ahol Stetnmaclur János 20 éves halárör öngyilkossági szándékból Frommer pisztolyával mellbelötte magát. A szerencsétlen fiatalembert, aal semmiféle levelet nem hagyott hátra, aulyos állapotban tzáliliotlák be a kanizsai közkórházba.
19 millió dollár értékU aranyai kleagednek liaerlkdlH)!
London, áprllla lé Óriási feltűnést keltelt amerikai pénzügyi körökben az a hlr, hogy a kincstári hivatal engedélyt adott 18.709.000 dollár trlékű Idegen számlán tartott arany kivitelére. Ez egyesek szerint a német kölcsön visszafizetésére, mások szerint az angol font klegytnlilö alap céljaira szolgál. Az arany felazabadjlásából általában arra következtetnek, hogy a kormány megengedi a dollár árfolyamának esését, ami egyrészt fellendítené a kiviteli, másrészt élén-kltöleg hatna a nyerészkedő mozgalomra.
Operáció után megOalt Salkorn, a feleséo-gy llécos
Budapest, április lb
Az egri Irgalmasok kórházában operáció ulán meghall Silkora József teleséggyllkos gyöngyösi pékmester, aki letartóztatása után azt Is beismerte, hogy évekkel czelöll Székesfehérvárott megölte Orbán Ferenc
syonwtt-
HALÁSZ A BALATONON
Egy ember az alkonyatban, csónakon áll 6s evez. Meztelen melle fénylik, mint arány lemez. Csendes a ló, csendes a dai, ami ajkán fakad: A bús alkonyatban szürke csónak szalad. Felette fecskeraj húz Hint szálló vágyak követik, mindig, nyomában járnak.
homloka szép, töretlen, szabadság ragyog rajta. Fekete haját a siti kis fürtökbe csapja. Szeme hideg, messzejáró. Felhőkön ködön átnéz Karja izomkigyós, ökle eres, nehéz. A ha/ász. Ere-szobor a vad. örök vizén, fürge szél a társa. Sohasem pihen.
A lelke bJs. zsolozsmázó. Templomot, istent áldó sóhajok, imák feszitik, ha ragyog a tó. Társtalan, de magányában ismerős minden hornadt domboldal, nádas, hab a vizén röppenő vadludak, szálló sirály szárnya. Elvénült nyárfa a\'parton — várja /
Köszönti az elvérző nap utolsó na£y mosolya és mint a Hát, remegve végigcsókolja. Köszönti az éjszaka és üdvözli hajnal, a lény. övé minden, vizén és az Isten egén. keserű hinárszag, szellő, felhőfátylak... Hagy lomha gémek utána szállnak.
A végtelen előtte és mögötte lágy léthatár. Körötte csapkod, cikáz száz fekete madár. Tajtékot, uj tajtékra tur, haboz a szürke csónak. III már nincs ereje tiltó, hivó szónak. Az embert messzeség, távol űzi, hajtja. Az ég, a viz — az áldott viz csatjai
Mézszinü dús búzatáblák, kanyargó út, szőlőhegy, muskátlis ablak, jegenyesor, erdő egyre megy I hiába vár kőkeresztnél esle a pajtás, a lány. mikor dalol a viz s az örvény habot hány. Bronzkarja megfeszül, szeme a messze partokon... S megy... Őröl dalával hívja a viz, — a Balaton.
Kiváló minőségű, divatos és mégis bámulatosan olCSÓ
annyira megnyerték a vásárlóközönség tetszését, hogy raktáram felfrissítéséről kellett gondoskodnom már most, a szezon közepén.
SznveU selyem és tweed-iiiliinsáBaM
tehát még az eddiginéi is nagyobb választókban állnak rendelkezésre.
Bizalommal vásárolhat
Klrscbner Már ülüataruhúzúbnn
Tekintse meg újdonságaimat vételkényaxer nélkül.
1833. áprilla 16.
A világirodalom néhány Srftkboesa kőnyvo rendkívül olcsó árban azo-rsshotC mag
mm hhkoüü
Nagykanizsán ,m Horthy Ilkléi-it 1. és 8«gár-it 2. Egy egy luxuakladáau vaatag kötet Illusztrációkkal csak 1 p
Hugó Viktor:
A nevető ember 2 kötet P J-— td. Dumas Sándori
A hí Kim teatör 2 kötet P 2-— TolstoJ Leo : Ur é. siolga I köl.Pl — A két huszár I köt., Pl--. . Iljics Iván halála 1 kit. P 1 _ Bármely könyv, fölvállal, zeaemfl, divat-lap ereded bolti áron kaplutó.
A 48-as gyűjtés
leglelkesebb maladoral és legáido-zatoaabb munkásai a 6 b. gy. ez. redben szolgáló volt 48-aa ténylegesek. Eddig 913 pengő 36 fillért gyűjtöttek. A február-márciusban befolyt Összegeket as alábbiakban nyugtázzuk : 8
V. Kormos János Ihta. gyültéae: 57.88 nengő. Ebből február á« március hóban betólyt: v. Kormos Jánoa thta. 4. Bá-Hnt Ignác 2. Kanll Fereno, Kárpát Géza, Tlll István. Benkovlca látván t-i Muoakay Jánoa, liogur Ferenc 0-50-0.60 pengő.
Boán Jenő atvlm. gytHtéae: 54-60 P. Ebből február és március hóban be folyt: Vlncze Józael 3. Veoreoe Kálmán szds. Brtán Jenő szvfm. Plnk Perenc, Perger Ferene, Péter Benedek, Sörley Oyuia 2—2 P„ Varga Márton 60 tllter.
V. Major József ny vfm. gyűjtése: 2160 l. Ebből tobruár éa márolua hóban befolyt : v. Ohegyl Ferenc 3, v. Malőr Józael 2 P.
V. Zalán József thta. gytljtóae; 18 P. Ebből tobruár éa március hóban befolyt: Zalán József 2, Benkovlca István 1 pengő.
Ódtól Károly thta. gyűjtése. 52-80 P. Ebből tebruár és március hóban befolyt: Oáloe Károly, Schützenhotler Emil 2-2 P„ Major Jáno., WŐIIer Károly, BarAth Sámuel, v. Harsányt Páter, Weckl Oellórt l-l P, TDttő Vendel, Bedő Imre 50-60 tlllér. „^/inOf György törm. gyüjtéro: 3S-50 P. hbbol tobruár és márolua hóban befolyt; Sohnelf György B, Kozmor PAt, Thurl Pál, Holozer lAnló, Klsa Fe-renonó, Muozer Józant 1—1 P„ Polal László 50 fillér.
Ctalló törm. gyültéso: 3U 02 P. Ebből február ós március hóban befolyt: Cealló Andráa 2, Tólh Fereno 1; Hapaj Gyula. Szo boltos Károly, Németh István 0-60—050. Koch István 0 20, Ekgp. azd. legénysége 1-32 P.
128 >, EbUVobSr\'S\'mi\'reSl\'llótaí\'ii
befolyt: v. óvári Oy rgy 4, Caótár Károly, Gőucs István i-f, MOller Károly, Kcllor István, Kotsy Qyula, Bodal Isl-
ván, Jerebey Gábor 0*50—0-50 P. *
Kaan Irma 10 pengőt, özv. Melz józselné 150, Horváth Simon 060 pengőt adományozott a negyvennyolcat azoborra.
= Húsvétra megtett k badenl Outenbrunn szanatórium. Baden-böl leientiki A gazdasági krizU ellenére a husvéli ünnepekre a híres badenl Outenbrunn szanatórium zsúfolásig megtelt. Különösen sok a magyar vendég, akik évtizedek óta keresik fel a konUnenanek ezt a tö-kéletea Intézetét. Az Idő Badenben kitűnő, a szanatórium tavasai szezonja a siker jegyében Indult meg.
8?ií* ABBAZIÁBAN
a QUISISANA vagy EDEN szállodában. Budapesten pengővel fizethető olcsó
penzió áilk. Kárlen a|ánl»totl Budap.sH Iroda: VL, Taráz köret IS , 11. «. Kii
1838. áprlHs 18.
NAPI HÍREK
NAPIREND Április IS, vasérnap
Kóntatk.lúllku, lluavét vas. Protesl.i ttuazíl >u tir.: Nlzsn hú 20.
Vlrosl muzemn éa Kflnyvllr nyílva cstltÓítókön él vssirnap délelőtt 10 lói 12 OrlIg.
Oyógysrertlrl é|leli saolgllat e hónap-ben: a Fekete Saa-gyógyazerllz Pó ul 6. aa. és a ktskanlfsal gyogysztrllr,
GöilHrdó nyitva reggel fi órltót eete 6 órllg (bétló, szerda. péntek dtlulán, kedden egész nap nóknek).
" Április 17, hitfS
Hóm katolikus: Huavét hétté Pioleat. Heivít liétíó. la.: Nlsan. hó 21
április 18, kadd
Rónai katollkua ; Apollón. Proeat : Ilma Izraelita: Niaan hó 22.
A húsvétI sírnál
Mai nipsdg igen nagy dolog az általános műveltség. Tudni kell mindazt, amit a természet titkairól a könyvek tanítanak. Ismerni kell a csillagok milliárdjainak utalt s azoknak a mérhetetlen világoknak törvényszerű rendjéből kell kiolvasni az örökkévalóságnak tanait. Küidetmetnk színhelyét, ezt a lábaink alatt mindig morgó földet, ennek rétegelt, fejlődésI törvényeit mind Jól kell Ismerni, mint amelyekből megtanulhatjuk, hogy miként vétekedlünk a föltárna-dósról. Ámde ne feledjük, hogy mindez kevés, nagyon kevés és hogy a külvilágról alkotott tudásunkfényénél csak mint egy tükör által látunk. MII ér a kép, ha nincsen benne étel, ha a szívben elrejtett belső virágok fénye, a hit nem világítja meg a sötét hátteret?
Mert tudás és hit kél ellentétes nagy hatalom, melyek a haladás és nyugalom nevében örök harcot vívnak egymással Meddig tart e küzdelem az elv az elv ellen, meddig használja mlg fegyverét és hol és mikor borul majd reánk az örök béke olajága?..
Titok... ötök titok.
De hogy a hit végre ls győzelmi babérrql lép kl a küzdelemből, az bizonyos. Fennen hirdet! ezt a húsvéti nyitott sir. Hiszen anyag a szellemmel, erő az Istennel. Jog a gazsággal csak nem küzdhet örökíti I
Errnek a fenséges eszménynek élő kifejezése a Húsvét megszentetfse a müveit keresziinyvlldg öntudatában. Milliók is milliók lelki nyugalma ezen az ünnepen a halhatatlanság hite, mely nélkül szánandó, llvdr tenne az ilet, céltalanul bolyongva, gyötrelem közt itnők azt ál. Munkánknak nem lenne áldása, a becsületnek kenyere, az irdemnek Jutalma.
Fogadjuk be lelkünkbe a húsvéti dogmát, mert minden földi tudásunk összege csak egy porszem, de hllünk egy egész világ, mely míg egy máslkat ls tglr.
Ne feledjük, hogy nemzetünk Jövője Is a szellemi müvettsig mellett csak az erkölcsök ápolásán virágoz hattk fel, meri a tiszta közszellem illető hatalmán nincs, nem lehet ereje az Időnek is halálnak.
Dr. Kttney Qyulu
— lUzaiság. "varga Kató és Kamper József április 17-én délután 5 órakor tartják esküvöjtikel a fc-renciek plébánia templomában. (Minden klllön értesítés helyett.)
ZALAI KÖZLÖNY
Ellopták a hagolai kSzaégi pénztírt éa a biró vadászfegyvereit
* bíró és osalédjs a kSzalban aludt a batttrés alatt
ládát, amelyből az utolsó ftltirlg el-vlttik a plnzt. Mind adópinz volt, amit szombaton reggel kellett volna a bírónak beszállítania a somogy-
\'Nagykanlzaa, áprllta 16
Vakmerő betörés lörlénl szombatra virradóra a szomszédos Bagola községben, ahol az éjszaka folyamán ismeretlen leltelek fttortek, Kercs-marlcs Józsel községi biró házába él onnan a községi pénzlár tartalmát, több, mini 3000 pengőt is kit vadászfegyvert elvittek.
Kercsmarics biró háza a közrég közepén áll. A betörők, akik ugy-lálszlk llaitában voltak a helyzettel, az utcára nyiló egyik ablakai kiemelték a keretiből, szétfeszítem a vasrácsot és igy hatollak be a szobába, ahol a fi mázsás községi vasláda állott. Ettől a szobától a lanyha választja el a blróék hálószobáját és igy történt, hogy a házbeitek közül senki sem ébredt fel a zajra. A tettesek vésővel feszítették lel a vas-
u unoiiun i/vo&aiiiiaiiia a iwniu|jj\'
szentmiklósi körjegyzőségre. A tettesek még a biró vadászfegyverét ée a községi vadászfegyvet is elvitték.
A betörést reggel fél 7 óra tá|ban fedezték fel és Kardos István kisbíró azonnal Somogyszentmiklósra sietett, ahol a csendörségnek és Csdnyl János főjegyzőnek jelentette az esetet Csányi főjegyző nyomban magához vette a pénztáwaplót, hogy meg tudják állapit3ni pontosan az elvitt összeg nagyságát és kiment Bagolára.
Lapzártakor a vizsgálóbizottság még kinn tarkukodik a községben, ahol az emberek nyugalmát érthető módon felkavarta a vakmerő betörés.
Rádió S...O...S!
Uhet, hogy a Rádió bo van sózva és azért olyan konzervatív, de a vészkiáltás Jelen esetben komoly.
Nem elég, hogy egy garmada panaszos levél kozinásodlk az elnökség papírkosarában, de Ilyen a helyzet, ha nem tízszer Ilyenebb magánál az igazgatóságnál Is, aki kénytelen volt a vakok háziipari szövetkezeténél 10 uj papírkosarat rendelni, a meglévőket pedig a klskanlzsal kosárfonók fogják hasasabbá átdolgozni. A ipüsorral van baj. Garmadával érkeznek erre vonatkozó tanácsok, kívánságok, sőt érkezett radai kívánság is .. . (Nagyrada, Zala m. u. p. Zalaszabar),
A gazdasági Igazgató ugyan felhozta, hogy a naponta beérkező levéltömeg a télen a fűtési általány előteremtéséhez 33 százalékkal Járult hozzá, de az Igazgatóság végre ls elhatározta, hogy a bajon és a műsoron segíteni fog.
Őszi lovagvárában azUkebbkörtl haditanácsot tartott, majd a felvonó hidat leeresztvén, az ankétbe belevonta a Studfö személyzetét ls, mint akik egyedUI érintkeznek a külvilággal, A gazdasági direktor sűrű fejnsóválgatása közben mesés Jutalmak kilátásba helyezésével ösztönözték egy-egy Jó mentőgondolat ki-sütéséré. Igy Beöthy.Babának egy hajwbabát, egy autószemüveget, egy hintalovat, egy aprószentekkor használt, de Jómlnőségtl fűzfából font lovaglóvesszővel és egy két pengős tortát. FI lótás Lilinek egy flótát és egy miniatűr vitorlásrepülőgópet, (leeső Sándornénak egy doboz finom cigarettát, 25 szendvicset éa egy V tennlszrakcttet (csokoládéból), Radó Árpádnak az alsó cé díjtalan használatát, Rosner Kálmánnak azt a Jogot, hogy a külügyi negyedóra alatt valamit határozottan állíthasson, a hivatalszolgának seprillgazgatóJ elmet és Jellegként uj seprűt helyetek kilátásba.
Azonkívül, ha a fejűket törőkön a sok fejtörésben, a koponyaalapi törés ismérvei mutatkoznának, ugy a kórházi kezelési költség 50 százalékát magára vállalja az Igazgatóság.
Noha a kormány megbízottja hangoztatta, hogy fiz eddigieknél kor-rektebb, becsülotesebb programmot nem hallott és a műsornál ez a fő, —
határozatba ment uj ünnepi műsorok kiadatása.
A. legközelebbi ünnepi müaor, Jövő április elsején lesz a következő számokkal :
1. Operaházi zenekari nyitány. Rlőadja a Gutenberg, Mándits, Wel-dlnger, Patát monstre Jazz-zenekara.
2. A szórakoztató műsor, mint olyan. Felolvassa a „Rádlóélet" szerkesztője.
3. A Stúdió műsora, mint nem olyan. Felolvassa a „Rádlóujság" szerkosz tője.
4. Édesanyám, hol van az a lábos
Akivel te spoakernek noveltll\'/" Műdal, előadja tyatfó Árpád.
5. Az operaházi zenekar Dohnányl Krnő vezényletével modern tánczenét ad elő. ^
fi. A cremonal hegedű. Műsoron kívül az igazgatóság fejéhez vágja Hub*y Jenő.
7. Prada Kde és Szalay Karola el-•árják a csürdöngölőt a Plerette fátyolából.
8. Pelolvasái, a magánhangzók csoportosításáról. Tartja a Hálám sza mara.
0. Kézlgránátdörgés ós géppuska ropogás mint aláfestés! eszköz a rádió-zenében. Rlőadja a honvédzenekar közreműködésével Frlcsay Richárd. Vezényel: Azaiiyádovics tábornok.
10. Műdal egyveleg, c) Jó a paprikás szalonna, b) Még Jobb a füstölt szalonna, c) Vlrányokon sütöttem szalonnát. Előadja a Virányi szalonzenekar.
11. Félórai Jazz-zene az állástalan cigánymuzsikusok Javára.
12. Félórai cigányzene az állástalan Jazzmuzslkusok Javára.
13. A „Morohemsz" — a Magyarországi Rádlóorvhallgatók Egylete, mint szövetkezet elnöksége deklarációt olvas fel, melyben Jelenti, hogy összes tagjaival belép az előfizetők sorába. Miáltal azok száma félmillió és a posta részesedése 80 százalék lesz.
14. A rendőrkapitányok és főszol-gabirák küldöttsége deklarációt c.Ivuh fel, hogy mivel orvhallgatók nincsenek, ezentúl a műsorral elégedetlenkedőket fogja 5 napi elzáráat helyettesítő 20 peugő pénzbirsággal sújtani. /d. Végh Ödön
HOTEL CONTINENTALE ABBAZ1A
■ SAVOY-Iürdővel és stranddal szemben, Abbazia legszebb helyén. A legtökéletesebb modern komfort — A legtöbb szoba fürdőszobával. Saját 3 tennlszpálya. —
Haragé. — Ellátás már napi 35 Urától. FelvlIifiOSitlSMl szolgál: Utalási ü««u Baáaya t, VL, A»4/áMy-«t It.
Aki a bólintó angyalt kifosztotta az eszterág-nyel templomban
Moxaik a fUt.lkoruak kirteágáaak •IT tárgyalá*4 61
A padsorok tömve, az ember ait hinné, hogy iskolában van: annyi a sok, különböző korú gyermek. Mindegyik háta mögött ott van a szülő, aki ixintén be van Idózve.
Nyomor, szegénység, esetiség, bün. •
Kacorlak! leány. Fiatalkorú még, de alaposan fejlett. Egy napon valaki gyalázta az anyját. Erre a teány odament és olyan pofont adott a gyalázkodó nősxemélynek, hogy nyomban véresen köpte ki a fogát. Most felelnie keU a hlslány-nak. Anyja védelmében törlént és sok az enyhítő körülmény. Dorgálást kap csupán,

Tótszerdahelyi fiu. Vadászfegyvert lopott. Az eset már a komoly bűncselekmények közé tartozik. A fiu
már aiheder-koru. Egyhavi fogház. •
11 és 12 éves fiuk. Letenyel szülök gyermekei Mlg az apák nehéz napszámban voltak, a fiuk kővel ledobálták a telefonpóznákról a porcellánbabákat. A posta feljelentette ŐVet. Az egyik sírásra fogjs • dol-
Rot. „Bocsássanak meg.;." E* a
u meg fog javulni. Dorgáláual fizet.
i ■ 1í
Komolyabb eset. 12—13 évei esz-teregnyei fiuk. A kisebbikben rair már benne van a holnap bűnözője. Szeméből róka-ravaszság csilláink, amikor a biró kérdéseire vigyázva és óvatosan felel, de csakhamar a keresztkérdések hálójában ficánkol. Az a vád, hogy társayaj Karácsony ünnepén a templomban a Betlehem bólintó angyalkát ábrátok* pléh perselyéből kiszedte a kegyes adományfilléreket Társa is volt. Mikor a bólintgató angyalkával végzett, elment a szent Antal-perselyhez, azt is megrázta, de onnét nem hullott ki a fi lér A plébános ésxrevslte a dolgot, jelentést tett,
„Koronatanú" egy 8 éves fiúcska, akitől a tárgyalási elnök kérdi, tudja-e a tízparancsolatot? A fiúcska szépen összeleszi a két kezét imára és elmondja a tízparancsolatot. Amikor odaér, hogy „hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen"\' —- dr. Mutschenbacher elnök megmagyarázza neki, hogy most sem szabad mást mondania) mint ami a tiszta igazság. És a 8 éves tanú elmond mindent, ahogy látta... Az egyik „vádlott" kérte öt, hogy ne Jtondja meg senkinek... A lopott pénzből cukor-áldomást rendeztek a tettesek — mondja.
A bíróság a tettest javitónevelésce utalja, mivel a szülei sincsenek jól leírva a környezet-tanulmányban, a másik kis bűnös dorgálAasal ússza meg...
W
Ez már valóban súlyos, sőt döbbenetes esel. Egy polgárlsla, két elemlsla és egy 10 éves lds „magyar." Valóságos betörő társaság. A vezér apja meghalt, anyja nehéz harcot vív az élettel. A többiek szülei szintén. A gyermekek magukra vannak hagyatva. Nlck Carter és BiU a táplálékuk.
Mandl Istvánnéhoz küldték egy társukat hogy leányához kiessen hamar, dalait az asszony oda volt, kifosztotta a lakását. Pesti mintára. Megú dták, hogy Kovács lózsefnénál pénz van. Mikor nem voít olthon, a lakatot lefeszítették, a [szekrény zár-
10
ZALAI KÖZLÖNY
1833. április 16.
ját ráspollyal felfeszítették, a talált pánit elvitték, megosztoztak, nyalánkságokra költötték. TObb hasonló eset terheli lelkt\'-.mcretüket. A vezér javítóba kerül, a kél elemistát megdorgálták, a legkisebbiket, (mini egy babszem) az Iskolának adják ál megfigyelés végetl...
— (A nagykanizsai kereskedelmit végzetlek szövetsége) április 29-én este 8 órakor a Koronában rendezendő vacsora keretében vesz bucsnl az iskolának nyugalomba vonull tanárától, Domdny Ármintól, aki elköltözkodlk Nagykanizsáról.
— (Helyi szerző premierje Bu-csuszentlatzlón) Strohmayer Pál bucauszentlásilól munkanélküli ker-lész, fiatal, ambiciózus levente-parancsnok, „Az Igazi szeretet" elmen hazafias lárgyu egyfelvonásos színdarabot Irt. A kis darabol a bucsuszenllászlói Róm. Kath. Ifj. Önképzőkör május 7-én, a bösök emléknapján előadja.
— (Halálozás) Súlyos csapás ért-Szondy Aladár klr. járásbíróság irodatisztet. Édesanyja rövid szenvedés ulán tegnap délután elhunyt. Temetése vasárnap délután lesz a róm. kath. sírkert halottasházából. — Takács józsef csizmadiamester, a régi nagykanizsai iparos-generáció szorgalmas, csendes életű tagja szombaton reggel, türelmesen viseli hosszú szenvedés ulán elhunyt. Temetése hétfőn délulán 4 órakor lesz a róm. kath. egyház szertartása szerint a temető halottasházából.
— (Az Iparoskör szervezőbizottságát) az elöljáróság, mint megírtuk, kiküldte és a blzollság meg is kezdle munkáját. A tag-jelentkezések máris Igen szépen folynak. Alig 24 óra alatt 2€0 Iparai pártolá tag Irta alá az Iveket. Helyiség természetesen az Iparos székházban lesz, a Polgári Egylet emeletén.
— Soha olyan sok jól öltözött hölgyet a: uccán nem lehetell látni, mint napjainkban, a rossz gardasági viszonyok dacára. Ez a csodálatos jelenség abban leli magyarázatát, hogy Schütznél már néhány pengőért kapni elegáns blúzt, kész női műselyem rayé és szövel ruhái, vala-mini tavaszi kabálot. Természetes, hogy hölgyeink felhasználják ezt az alkalmat, lömegesen vásárolnak a Schülz áruházban. Ez a titka a korzó eleganciájának.
— (Áramszünet) Kedden és szerdán reggel léi 8 lói d. u. tél 6-lg áramszünet lesz a Horthy Mlklós-ulcában (házbonlás miau) a Szemere utcától a Klsfaludy-ulca sarkáig.
~ Férfi és női szővetvásárlök már évlizedek óla elismerik Slnger Olvatáruház kelméinek elsőrendű minőségét.
— (A Kath. Legényegylet) mü soros házi-estje színes, vidám, szép estének Ígérkezik. Húsvéthétfőn fél 9 órakor lesz az egylet helyiségeiben. Herczeg Ferenc: „Kél ember a bányában" c. drámai Jelenete, szavalat, tánc-számok, nagyszerű némajáték és egy igen mulatságos bohózat vannak műsoron. Mü6or ulán tánc.
« Olosó gramofonleme-
VS&iSS!?"1* Tran°-
— Iaprn ausik Pmttt, ha Fehér M Eíi °"ífPl-\'»ti "i s\'sbósigában (IV\' Károly király-ul 12.) rendeli meg mérték után elsSrangu hozzávalóval, s l«3inom.hb
Miiét, rtir egy rendelésnél annyit\' tik." t
kSSé.e\'TJ VS\' ""B
Költsége kerlll. Mérték ulán ruhá! elsó-
ffi m!hk. 70
Hagy húsvéti vásár
szenzációs olcsó árakkal
Griinfeld férfiruhaáruházban
Kfizpont Szálló épdlet.
Legelőkelőbb hazai gyapjú-szövet-gyár lerakata.
Külön mértékűién! oaztély.
Óriási választék! Fővárosi nívó!
— (A PTOE nagykanizsai csoportja) közgyéíén 7933. évte a következő tisztikart választotta: Elnök: Nagy Aladár, alelnök: Dr. Etchner Atpad, titkár -.Kreutxer Károly, pénz-láros: Varga József. |egyző : Platzkó Mária, ellenőrök: Potzner Oyula és Lidiit Mária. «-A központ képviseletében Kun Zsigmond titkár jeleni meg, kll > nagyszámú hallgalóság egy rögtönzött előadás lartására kért tel, aki a világgazdasági helyzettől tirtoii értékes, nívós előadási.
— Felhívjuk olvasóink figyelmét a budapesti Baár-Madas rel. Leánynevelőintézet Ispunk mai számában megjelent hirdeiésére.
le ktlijük leányaikkal küllőidre, 1
A külföldi iskoláknál többet nyújt a budapesti
baAr-madas
reljrmát\'ja ieánynoveiölntézet. Alapos nyelvi klkónzéa. Internátus. Lloeum. továbbképző. Gyors- óa gépíró, fözó, vari\'ótanlolyain. Buda legszebb éa legegészségesebb helyén. II., Lórántfy Zsuzsánna-ut 3. Teljesen modern beren-dozéa. Mérsékelt irak. Kívánatra érte-altót küld az igasgatóság,
— (Versenytárgyalást) hirdet a nagykanizsai helyőrség közétkezési bizottsága a legénység félévi hus-és hentesáru szükségletének szállítására. A főbb télelek: 25.000 kg marhahús, 12.000 kg. disznóhús, 5000 kg. zsír slb. Haláridö május 10.
— SchDiz kabátban minden nő elegáns.
— (Az OMKE családi össze jövetele) ma, szombaton este elmarad, helyelte húsvétvasárnap esle lesz családias összejövetel.
— J0 rád i ó : Trans-danubla.
— (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán április 9-IÖI 15-ig 6 gyermek született, 4 fiu és 2 leány: Horváth Boldizsár cipészsegéd és Mihalecz Erzsébetnek rk. leánys, Csákányi János clpőfelsörészkészitö s. és Vlaslcs Erzsébetnek rk. leánya, Dr. VII Ferenc ügyvéd ét Mlgllotlni Ilonának rk. fia. ffázasságon kívül szüleien 3 Hu. — Halálozás « Iór-ténl: Qergely Emil rk. 8 hónapos, Lutár János rk. 5 éves (Oelse),özv. Plander Anlalné Krisztián Rozália rk. 76 éves, Bazsó Sándor kovácsmester rk. 52 éves, Martinék Qyula banktisztviselő rk. 52 éves, Jákil Lsjoené Péter Rozália rk. 44 éves, Bereczky Mária rk. 4 éves, özv. Fischner Anlalné Szondy Rozália rk. 69 éves. — Házasságot kötött 5 pár: • Orosz László oki. gépészmérnök és Havaa Borbála Izr., Janda Károly banktisztviselő ét Bartai Katalin rk., Kamptr József rézműves segéd és Varga Kalalln rk., Palza József földműves és Tlslér Erzsébet rk., Fehér Vendel napszámot ét Tamái Rozália rk.
— Tesare otthonotsá, meghitté lakását I Vásároljon szőnyegei, függönyt Schütznél.
- * v4r tlllfrlssltiie céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes .Feroso JézssP keserívizet inni.
Átment a köztudatba,
hogy a Weisi Nővérek nöi divatszalonjában
készülnek a legdivatosabb, leglzlésesebb nöi kabátok, kosztümök, estélyi és utcái ruhák.
, „ IlirXi | A mai gazdasági viszonyoknak készilményü iuioi vezetnek! megfelelő olcsó árakI __Zrínyi Miklós-utca 34. Postapalotával szemben.
JÓ MUNKÁT
PÁLCSICS-néi
kúpunk.
EUö kugykaaliial selyem-, kelme-, touaifeilü él yegytlnUtó liemt Fíüatl.ll FŐ.UV 7.
Megfellebbezték »i IparteatQ. letl elöljáróaági választást.
Nagjkanliaa. április le
A legutóbbi Iparlestületl közgyűlés elöljáróság! választása ellen az ipartestületi tagok egyrészt többféle, iív többek közöli alaki és egyéb kifogással éli, amiért a választást megfellebbezték, kérve uj választás el rendeléséi. A fellebbezés ügyében dr. Hegyi Lajos főjegyző, min" Iparbiztos a legközelebbi napokban határoz.
- (Fosztogatják s pincéket) Zsla éz Somogymegye bortermő vidékein az utóbbi Időben számos plncebelörét fordult elö, melyek letteseit ezldelg eredménytelenül hajszolja a csendőrség. Néhány nappal ezelőtt Magyaratdd határában Isme-rellcn lettetek álkulcs segítségével Farkas Lajos és még hét másik gazdálkodó pincéjébe törtek be, ahonnan minden elmozdíthatót magukkal vlltek. Ozmánhlk községben Benedek Józsel és egy másik gazdálkodó pincéiébe hatoltak be ál-ku\'ci regllségével. Innen még hordókat Is loplak a vakmerő betörök.
— A meudonl fehér bár. Szerelmi kalandok, udvari cselszövések, titokzatos összeesküvések és vallási ellentétek mozgalmat, Idegletzllően érdeket keretében tiövl pompás regényének bonyodalmait a nagy tran-da író és páratlan művészettel lá-maazlja tel annak a kornak történelmi nagy alakjait: Medici Kalalln anyaklrálynöt, a Quite hercegekel ét Montpentier hercegnői -4 halálos ellenségeit a navarral hercegnek — aki vltzonl hü beárnl bajtársaira tárnatzkodva száll izembe az udvari ligával. Lenyűgöző művé-esettel megírt kalandot regény ez, tele humoros fordulatokkal és léleg-zelfojlóan Izgalmas epizódokkal: hihetetlenül érdekes történelmi regény, amelynek azonban cs k a levegő|e lörténelml, meri az alakjai IzIg-vérlg eleven emberek. Meg|elenl a Palla-dls Kalandos Rgények sorozatában. Kaphaló a Horvdlh-ujságüzlelben.
- (HaifUt pengős Letenyén) Néhány nappal etetőit egy jólsike-mit hamis egypengött szolgállallak be a lelenyel csendörséghez, amely nyomozási Indítóit a hamlspénzlet-jeszlők kézreketilésére.
— (A bocikat prímát gyilkosának ügye a táblán) Baranyai Lajot nagybakónaki muzsikus cigány lesiurla, majd agyonverte Horváth Józsel 27 éves bocskal kollégáját. A nagykanizsai törvényszék 3 évi börtönbüntetéssel aujtotla. A pécsi tábla az elsöbiróság ítéletét helybenhagyta. __
Herriot a revízióról
Pária, éprtlla 16
Herriot a lyoni Demokrate hasáb-* jaln hosszabb cikkben foglalkozik a itanda képviselőház legutóbbi külpolitikai vitájában kifejezésre Jutott állásfoglalásával, amelyei a maga részétől élénken helyesel. A francia kormány — írja többek közi — nagyon helyesen Jár el, amikor a revízióról tzóló l». nkkely alkalma zásal ai alapokmány más cikkelyeinek alkalmazásához köti, amelyek biztosítják a halárok sérlellentfgtt és a megtanMdolt Ml oltalmát.
1833 április 16
ítélet a székesfehérvári aktalopási perben
8zékesteh6rvár, április 16
Négy napig tarló tárgyalás mán ma hirdeieti Hitelei a síékesfehír-vári törvényszék az Ismeretes aktalopási ügyben. A blrófág Pálinkás József volt törvényszéki Irodaszolgát hivatali slkkaszlás, kOzokl>a:hamlal-fás és megvesztegetés bünlellc mlaH 4 évi fegyházra. Horváth Pál sere-gélyesl gazdálkodói ugyanezért 3 évi és 6 hónapi fegyházra, Németh Perenc gárdonyi gazdálkodói megvesz-legelés bünlelle mlall 1 évi börtönbüntetésre Ítélte, mig Csíppenssky Ernó dr. székesfehérvári gyakorló ügyvídti felmentette.
Előzd meg a nagyobb bajt, BAYER FÜRGO enyhén hajt, KgéBEoégnek mit som árt, Utánzattól asenvodes kárt,
— Két légy egy csapásra. A
Pélpengós Regények szinpompta és széles skálájú Izgalmakat jelenlö sokaságában is u| hangokat üt meg ez a romanlikus alakokkal leli, amellett minden izében modern bánya-regény. A regény középpontjában fiatal jegyeipár áll: a bányatulajdonos leánya, Philippa és Clinton, a kissé könnyelmű fiatalember, akli nagybáiy|a börtönbe záratott, Clinton megszökik, felkeresi nagybály-jál, hogy meggyőzze ól ártatlanságáról. Dealt«[, hogy a bányatulajdonos szobáiéba Kileli, fellármázzák a házat és olt érik öl Is nagybáty|a melleit, aki hálában tőrrel holtan borul iróaaztatára Az ügy bonyolódik s amikor már-már csak egy hajszálon múlna, hogy az Igazi bünösl leleplezzék, a hurok kihull a földi Igazságszolgálta láa embereinek kezéből. De ekkor, az utolsó pillanatban megmozdul a bánya és napvilágra vetve a maga földalatii titkait, lesújt a bűnösökre. A regény irgalmas és fordulatokban bővelkedő cselekménye melletl köllöi szépségeivel s az emberi érzések mélységei! feltáró jellemrajzaival Is megragadja az olvasff. Kapható a Horváth ajságQzletben.
— Slnger olcsó lavaszi vására kellemes meglepetést hoz vevőinek..
MlrtiiiiuMíli! litttn íillaHI menetrendje:
érvényes 1932. október 2-161
tr>«éfcei-tér VaautAllamA*
Vasútállomásra
430 548 7\'to 820 ti 18 12 no 13» 14« 18 so
17 28
18 SS 1860 22 30 2320 2360
f i 12
ls
IALAI koilony
8POBTÉ L.ET
A vara/sdi Szlávia vendégszereplése
Húsvét vasárnapján ai NTE, hétfin a Zrtnyt mérkőzik a horvátokkal
Nagykanizsa, április 18
Halesztendel szünet után Ismét nemzetközi mérkőzésben gyönyörködhetik húsvétkor a kanizsai sport-közönség. Az NTE és a Zrínyi a Varasdl Sporlski Club Slavlát hötölle le a kellős ünnepre.
A varasdi csapa! a másik kél varazsdl egylet játékosaival meg-erösllve, vasárnap délelőtt 9 óra 36 perckor érkezik Ks izsára. Tavaly, amlko, az NTE szerepeli Varazsdon, Igen barálságos fogadtatásban része-ailellék az NTE-I, a kanizsai egy-lelek ezl revanzsálnl akar|ák s ezérl felkérik tagjaikat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a
pályaudvaron.
A meccs a legteljesebb érdeklődésre tarthat számol. A vendégcsapat a varazsdl kerület bs|noksá-gában tavaly a második helyen vég-zelt, s az NTE-vel is 3 :3 arányban döntetlent ért el.
A horvátok rámenős futballt játszanak. Az NTE-tói ls 2:0-ás vezetés után csikarták kl az eldöntetlent. Most megerősítve állnak fel s úgyszólván Varazsd válogatottjának tekinthető az együttes.
Mindkét napon délután 4 órakor kezdődik a mérkőzés. Elsó nap Wolif, második nap Rízóczl kaposvári bíró vezeti a mérkőzési.
11
Ut a bajnokság felé!
Emlékezetes Nagykanizsa sporl-lársadalma elóll az a halalmas és Izgalmas küzdelem, amelyei a Nagykanizsai Torna Egylet tulbailcsapata 1926. évben a Délnyugalmagyar-országl ba|noklág megnyeréséért folytatott. Ugyanekkor ünnepelte az NTE, mint az ország legrégibb vidéki sportegyesülete 60 éves jubileumát.
Az alosztály-bajnokság elnyerése után a bajai aloazlály győztesével kerüli össze az NTE Ba|án, ahol 6:0 arányban lelépte a ba|alak reprezentánsát, a BTSE-t. A döntő második fordulóján. Nagykanizsán, 2:1 arányban gyözötl az NTE a bajalak ellen.
A küzdelmek további során a Debreceni Vasutas Sporl Club voll az NTE ellenfele. Hogy milyen elleniéire talált ott az NTE, arra fényi vethet az a körülmény, hogy ugyanazon év óizén Debrecenben megalakult Bocskai prolicsapal zöméi, 7 embert a DVSC, léhát az NTE ellenfele szolgállatta. A debreceni csapat már 3:0 arányban vezetelt az NTE ellen, amikor a Hirschler-Dezsö Palkó Pérhezll-Harangozó ösz-szelélelü NTE csalársor megkezdte az attakot és 5:3 arányban szenzá-
ciós győzelmet aralotl és ezzel bekerüli a középdöntőbe. Ezen a mérkőzésen Dezső egymaga három gólt iőii.
Sorsolás szerint a Miskolci Vasutas Sport Club csapatával keltett hétköznap, csütörtökön a középdöntőt lejátszani. A csapat csak kedden érkezeti haza összetörve, láradian Debrecenből és már csütörtökön az Üllöl-uli sporttelepen löbb, mini 1000 km-es vasull ultal a lábában kellelt kiállnia a MVSC ellen, ahol 6:2 arányban vereséget szenvedett. Igy a döntőbe az akkor még amatörbajnok Ferencváros, liléivé FTC kerüli a miskolciakkal és az FTC 4:1 arányban győzöll, az NTE pedig az ország lutballcsapatat között a 3. helyre került.
Ez olyan siker volt, amilyennel csak Szeged, Mlakolc és Debrecen város fulballcsapalai dicsekedhettek.
A következő évben megalakull Nagykanizsán is a profi lulball-csapat. Az NTE |ó játékosait leszerződtették a Zala-Kanizsa részére, Így az amalörfutballt teljesen tönkretelték és az NTE éveken keresztül az I. osztályból való kiesés ellen küzdölt, amit sikeralt ls elkerülnie.
\'A proficsapat megalakulása után
Divat a szerelem Hagy Kató
EIMUJZ ELEK II [EHTIIUII
húsvét vasárnap éa hétfőn
össztáncot tart.
Belépődíj egy estélyre 50 f.. két estélyre 80 f.
sportközönlégét teljesen elvesztette az NTE él csak nagy anyagi áldozatok árán elkerüli a szakosztályt ienntartsnls. Teljesen u| játékosgár-dával Indult neki a bajnokslgnak és lokozalosan rukkolt feljebb a bajnoki tabellán, amikor Is Dezső József, az NTE 12 évig volt jeles csalira, löbbszöröi válogatott játékosa vette át 1930-ban az Inlézó-ségei, A hozzáértő munka hamar eredményeket mutatott fel. 1931—32. bajnoki évben szebbníi-szebb ered-n \'nyeket, a PVSK után az előkelő 2. helyei foglalta el csapat. A folvó bajnoki Ívre a délnyugati kerület pécsi, kaposvári is bajai a\'osztályra osztatott szét. a kaposvári alosztály bizloi bajnokának márii az NTE teklnWetö, mert 3 ponttal vezet a bajnokságben is három könnyű mérkőzise van csak hátra (Kaposvári Turul, Nagyatád. 3atcs).
A bajnokság elnyerése ulán juniui 11-én a bajai bajnokkal Nagykanizsán, tunius 25-ín a pécsi bajnokkal Pécsett kezűi össze a< NTE is e körmérköziiekbő! győztesen kikerülő csapat Délnyugat bajnoka lesz. Következnek ezután az orizá-gos döntők és ha az NTE eljut odáig, ugy Közip, majd azután Dílmagyarorszig bajnokival kerül össze.
A közönség már teljes mértékben méltányolja az NTE nagyszerű szerepléséi, meri közel lOOO né\'3 van leien a mirkőziseken és -eméljOk, hogy a csapat továbhi jó szereplésével sikerül a dönlömérközisekre összes régi hiveit visszahódítani. . Mi a magunk résziről síivjői gratulálunk az NTE jeles vezelösé-gének, valamint csapatának éa kívánjuk, hogy az orazág többi nagy vidéki városai után Nagykanizsát Is az elsők közölt ünnepelhessük.
__toni
Kerékpárverseny
Húsvéthétfőn délután 3 órakor nagy kerékpárverseny lesz a Zrinyi sportpályán. A verseny előli a hősök szobrának megkoszorúzása.
Az Újpest gyözötl Kopen-hágában
Az Újpest c»apata tegnap Kopen-hágában 5:0 arányban legyőzte a
Frem Boldklubenl. A III kerület csapata Rotterdamban 4:0 arányban gyözötl a Xerxss csapata ellen.
Az .Igmándi" vízben ösgyógy-jerő rejlik,
Mesterséges pótlás nem sikerült ___[eddig.
— Bútorvásárlás — nem gond I
Teljes berendezéseket réndkivűl előnyös részleifizetésre, sőt kamalmen-lesen is szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklós-ul 4.
Kiadja a lapliilajdonoi Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és DílzaUI Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagyksaiiaa 7& szára
ía
ZALAI KÖZLÖNY
193a ápriltl 16
apróhirdetések
Leaajabb roguell.l ktttskm ablakai! 6 évtjótáltással. Stern Qvegei, Vároihát-palola.__
Bogenrieder palotában modern utcai la-tii ii flilclhslytiég, dr. Szekeres-bálban több lakás, Csengery nt H. ia Zrtayluto S II alatti házban több iskáa ia mtihely kiadd. lt5»
~ Autdmgók kéazllésát, hintó alajlaa-aaliak nádaiáaát garancia mellett "állatom. Bazaő utdda. TllcWt L.|oa kojri-kovárs.__________1253
0 rm\'m inka, a város köaepén, aen-des báibaa. esetleg koajhah*eatailla«-M kM. Bármikor elfoglalható. Rosgo-aytutca 19.__
Kat0Mb«j*i-«tH kényelemmel buloro-Kjtt utcai ssoba. kisebb garage okaón kiadók Cscsgery-ui harmincegy. —1480
Huivétra mái most «sSkÍT« váaáraltial. Kesztyűk, harisnyák stb.
Ka.lmann SSaa* Nagykanizsa.__________
rrtvétpéKK diszkréten csakis biztoa helyre, vaty ékítene. Clm a kiadóban. IMI
ItsksnlasSssk, cipók, gytmak-kocslkttb. aa*l>aa l.a.állltoH árbaa
kaphatók.
virágot udvarban vtzvesetékea sét és háromazobáa lakás klsdd. Q*>-naival hiaznillat megvess Fó-ut 10., háitalajdoiioa. 13M
poqAnyvAhi
uradalmi talbofstm kaphatók
ItteiiokUt mái «□ tulérért.
Legkisebb tétel » liter. ■ MOSS KAROLT löldblrlokos mi Batth^ánv-nlca 2fl. «sám.
_______■ advsit komlostos lakás
kiadó sioanslra li Ersiébattér 2. éa egy üres izoba Köicaeyu. 19 S3ÍI
Hálák.lír, ebédlő, előseobiszckrény, ccilUiok, stőuyeg, hiitartásl holmik el* adók Csengety-U. 11 It. Kauhnanné, 1364
SattstbyOr körüli és pécsi telepi vlllatelkek (utányoa áron eladók. Felvtligoelliat dr. Hocb agy-vM ad. lSb
____ I vasárnap dtlalótl dr. Hoch
ügyvéd udvarából tfy Steycr Wallenrsd-gyájlmányu kar*hpái>, vlazazahozóji és nyomravezetője 30 pengd Jutiloinban tésieitll, bántódaaa nem lesz, hoits kl a sormás! malomba. 1366
Egyaiobáa-konyhái uUal lakáa a bel* városban kiadd. BóiUakí, Deákttr 12. 1393
Talskl-ut 29. stim alatt agy négyszobás, cseléd.zobás utcai lakás ktalá. 1317
Isatkéfsail léglsmestu téglagyár ban vezalől ueslerl vagy igétől átláal keres Clm Bencs Antii Nagykanizsa, Te-lekyu. 92. 1367
SsliáaiUiadáMha megbtzotut ke-retek Clm a kiadóban. 1406
Omairral 17lm. aaáMa há/han ■Inden Éoniloittal ellátott modern nfgy éa háromszobás lakások ea*iaa t-ra
kiadók. Bővebbet a házmesternél. 1405
KtasSaa parkettái emeleti bútorozott aioba kiadó a belváioaban. Bórtlzkl, Deáktél 12.____
"Peketa «aa»r« és daéaet ebédMHuj lányosan eladd. Sugár ut !«., I. 3. 1192
Emeleti utcai háromasobái modem, parketta lakáa májua l-re kiad* Ml*ói; lét 30. \'*>\'
St,.lo lakS.i. bírbé. Oteierí.t átvehető. Ctm a kiadóban __-1442
Kit«>*kA> ét eatyizobás udvart, ew-szobái utcai lakások má|us I re klsdób. Magyar u. 43____"I"9
Szép családi aea«áahá», olcsón rtsz-ktre eladó. KOzveUtdt dt|azok. Jdraettőher. ceg.utca 53. i^0
A gyékényei! állomás melleit levd Zákány-telepi emeletes modern asálloda, étterem, vendéglő, kávéház lakdtiázial .sak.lklskál .ladó, «•«» «rk. ad*. Érdeklődni lehet a Néptstrarékpénz-tár R. T.-nál Nátyksnlssáa._
Klnízsf-utca 67. szám slatt 2 egyuoba-konyhás tikit májni l-re kt»«á Ctm:
Teleki ut S. sz.__
Raia«b«|Aralll utcát bnlorozoit aioba
azonnal klsdd. Tekkl u. 12.____-^3S3
Utcai kétssobáa. ndvari verandáa két-azobáa lakások máiusta llaáák. Klnlsay-utca 11. 14,7
Máháu«ti f<g»liaaék« I Bladd ttz
erta méhcsalád, tel|es telszereléaael, 20 kapUr, keretek, pergeld, özv. Horváth 14-zsetná, Orositony. -Iá*
Isrtáuaíkia |él írtö itatalemberl keresek konvencióra vagy hénapazámra. Fsisdsánd gazdaság. -1«5\'J
Ütméé egyazob-konybál lakás azonsaira
ls. Sséchenyf-tér 4. -1452
Harthy saiklta-at «S. •»■ lakd.
hál i fltizobái lakással és több műhely-lyel azonnal bárbeadó, esetleg eladd. Er-deklódnl lehet sNéptakaiékpénstárnil. 1313
Ea> ailsas nea«*akéa azabadkéz.
>61 eladd, Ba|za-«. J/a sz. alatt.
1445
Magyar utca 4 számú k4x szabadkéabdl •ladó. Bővebbet ugyanott. <412
Haazaáll vtavaaaMk taóvel, 40-50 1. átmérővel megvételre keresek. GrBnbaum gőzmalom, Oelae.____1436
Megbízható kltat* fal atonnalra tel-veszek. Maazháncker Márton, Telekl nt 47 -roa
Udvari kétaxobAa lakáa má)us I re ktadé. Hunyadi u. 20. 1429
Tlabdaa aáHagat vessek jókarban
Hun,árU ketegyár. Király é. 2S. -1428
Kulönléle butarak ebédlő, csillár, kettős villanyóra éa loazlott toll eladd Roi gonyl-ulca hat. Megtekinthető kilenc óráldl. tizenkettőig. -1443
AtkSliaak*d*a miatt sSigőaen eladó fürdőkád, kályhaés egyéb báitartást cikkek. Bővebbet Maíteadorfer tóssdében. -1462
Eayaaakáa ll
Mlktóa-u «. alatt.
lakáa kladé
Zrtnyt -1461
ROgytakady eldlt egy héttel:
100 liter vízben (eloldva 3 kgr. .Solbár" oldallal.
ROgytakadáa éa vlrágzáa kőzitli Időben r
alma-, körte- éa azllvatákat
t.onibfsksáaskor: meggy- és cseresznyetákst. Szlromhultáskor i ószibaracktákat 100 liter vízben leioldva I kgr. .Solbár-éa 11 kgr. .Pronlkol\' oldattal. Hernyéenyvgyörtlket most már
sdrgőaen fel kell rakni. Sebhelyek éa a vágoll felölelek , Almota" vagy „Pomrinnal\' kenendókbe. Melegágyakban a lőtetfl .Arvalln\'-nal Irtható.
Fenti védőszerek, oitdvlasz
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, aaák, növény védelmi
szerek kereskedésében Nagykanizsa, Krzaéhet tér 10. (A bíróság mellett)
Meghívó.
A MÁV. Alkalmazottak Temetkezési Egyesülete folyó hó 23-án 4 órakor tartja XIII. é\\il tisztu|ltó közgyűlését a Rozgonyl-uícai elemi Iskola tornacsarnokában. IU, Al Elnökség.
Ktadé egy SaUtkalilaátl Sugár ul 53. azim alatt. 1392
Balstonmirtán HAm ém wlltatalate olcsón elsdd. Érdeklődni lehet Odrőg do-tiinytőssdében. -107
Elad* Hunyadl-utcra 8. ssámu magán-ház. ______________1460
M*|aat klllUakftdiara bntor szál-lltáat a legolcsóbban vállalom, ugy helybenr mint vidéken. Weiaz Laioa tsvaioa, Petőit utca 30. _ ________-1459
Kiad* 2 szobás udva.1 iskáe, Caen-gert-n. 35. 1458
KOszOnetnylIvánltts.
Mindazoknak kik felejheletlen feleségem és édesanyánk temetésén megjelentek és fájdalmunkat bármiiy módon enyhíteni IgyekeiteV, fogadják ezúton köszönetünket.
Jákll Lajos
ás családja.
Meghívó.
A .Zalaszentbalázsl Téglagyár R.-T.* Za\'a>zenlbalázson rendes évt kőzgyöléaét 1933. április hó 23-án d. e. i/t 12 órakora zalaszentbalázsl Iskola udvarán tartja meg, melyre a 1. c. réazvényeseket ezennel meghívja.
Zalastentbalázs, 1933. március 22.
Az Igazgatóság.
Tárgysorozat:
1. Az igazgatósági ét felügyelö-blzotls\'gl jelentés, sz 1932. évi zárszámadások előterjesztése,- a mérleg megállapítása.
2. A nyereség feloszlása Iránti határozathozatal és a felmentvény megadása.
3. Felügyelöhizottságl tagok vá-laaztása 1 évre,
4. A részvénytársaság hivatalos lapjának megállapiláaa.
5. Indítványok. ""
^ ^ kfllönbejáratu
vagy két egymásba nyíld bútorozott utcai szooa kiad* Szent Imre-utca 9. alatt, (volt Nádor-utca). ím
Esraaabáa utcai lakás F.ólvöl-tér 19., május t-re kiad*. -1455
Hárornitobia (*lhAa háromezerrel át-vehelő. Hunyadi u. 22. -1463
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Ipartestület tulajdonában levő úgynevezett Hangyaépület lebontásra kertll. A bontásból nyert anysgok, u. m.:
nagyméretű tégla,
letőcscrép,
deszka,
ge.enda, épUlelfa, •jjtók és ablakok, bádogcsatomák stb. a helyszínen folyó hó 20 lói kezdve eladásra kerülnek. Előjegyzéseket az Ipartestület irodája a mai naptól kezdve elfogad, ahol az anyagok egységára ls megtudható. Bazió lósiel Samu Lajoi
Jegyző. elnök.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7504/1933
Árverési hirdetmény
Folyó hó 20-án d. e. 9 órakor az alsónyiresi csemetekert helyén 4 halom szárazfát és 4 darab széldflntött fát a górdövényi erdőöri laknál eladok.
Nagykanizsa, 1933. év április hó 13-án.
14), Polgármester.
. 5, 4, S éa 2 szobás saaag*a-őbb nagyobb éa kisebb |övedel-mezö fc*rh*aat, amaUtaa éa Aalat-háaak, «and*at«b. Bírtak cgeiszegi
Kráaban 73 kat. hold aa*at«, 73 kai >!d ardlvat Q-dknként 25 tlllér. Q*aa*rkaasaa 4 hold kirtak épülettel, •■*ataySrgyv*rt él Baaatai kaayaa 4. 3, 2 ét 1 hold astSllblr-tak pincével, L*t*haayaa 5 és 3 hold birtok épületiéi, jövedelmezd malaseh. H*atathab s beliárosban.Katanaritaa több klaebb k*a él tatak, Kaaatha-lyaa 3 izobás adáaanl.a magánház, Zalában nagykötaégekben BaUthé-aak oksd árban eladók. Bővebbet DakSaa Mlkaa Ing. közvetítő. Nagy-kantssán, Szemere u. 3. sz. .1436
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7373/1933.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 18-án d. e. 9 órakor az ügyészség kertgazdasá-gártál megkezdődő árvérésen 112 halom ágfát eladok.
Nagykanizsa, 1933. év április hó 13-án. Polgármester.
Nagykatízsa megyei város polgármesterétől.
7335/1933.
Tárgy: GyUrtlspille irtása.
Hirdetmény.
Felhivom Nagykanizsa megyei város gazdaközönségét, hogy a hernyók, valamint a gyürüspille és a fákon még sok helyütt látható monilia irtását haladéktalanul foganatosítsa, mert az irtást minden egyes kertben és gyümölcsösben ellenőrizni fogom és a mulasztót, akik kihágást követnek el: szigorúan megbüntetem. Nagykanizsa, 1933. évi április
hó 13-án. Polgármester.
■agykasslzaaink találkozóhalr* ttz
István király Szálloda
Budapaatf VI. Podmanlozzky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim l HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20»/o engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállódéban élterem, kávéház és amerlcan bar
1033. <Pflll« 16.
ZALAI KOztONV
Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár Részvénytársaság
Intézet! székház Ffi-ut 8.
■Részvénytőke : J> 5oo.ooo
Tartalékolt:
P 44o.ooo
Foglalkozik az összes bank- és takarékpénztári üzletek lebonyolításával
AngoMtoNQi Bank
RtaMMi
Nagykanizsai Fiók
Telefon: 154.
Központi
Budapest, V. Vilmos császár-ut 32
Alaptök* éa tartalékok :
40 millió pengő
a ö * »

Dunántuli Gazdasági Szeszgyárosait Szeszfinomitó
-Részvénytársasága Nagykanizsa
Sxes&ftnomitó és sxesxdenaturáló, rum-, likőr- és sósborssesx-gyúr Konyak-tőxde
Legolcsóbb bevásárlási forrás!
Kitüntetések: a soproni kiállításon aranyérem
a székesfehérvári kiáüitáson ezüstérem.

P^fifejíi^aiai laenaagaggg
ZALAI KÖZLÖNY
\'1033. április 86.
NÉPTAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
Alapíttatott 1906.
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank leányintézete
TELEFON : Alapíttatott 1906
Nagykanizsa 20. és 126.
Betéteket legjobban gyümölcsöztet. Idegen pénzeket vesz és útlevélre elad. Foglalkozik a banküzlet
minden ágával.

Érdeklődni lehet: Csengery-ut 4. alatt
JL
A nagykanizsai Wr. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
2360/tkv. 19M. sz.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
Danneberg L éa Weiaz cég végrehíjlató-nak Wodinák litván éa neje Szabó Janka végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóiig a végrehajtató kérelme követkeltében az 1881. LX. tc. 176. g-a értelmében elrendeli ..... 1857 P 48 f tókekövete-
az ujabb árvetést lés, ennek 1931. évi |anuár
24. napjá-
tól járó érvényeilthetó legmagasabb ka-mala, \'/»% váltódlj, 363 P 88 f eddig megállapított per éa végrehajtási it az árverési kéivényért exuttal megállapított 53 P 66 t kóltség, valamint a csatlakozottak kimondott Pacsal Takarékpénztár RT. 97 P 68 I, Iigykanizsal Takarékpénztár RT. 4000 P,\'- a Wodinák István fele réizére dr. Hirschler Jenő 128 P 40 f, - Welsz Hermann 61 P, 0. T. I. 856 P 78 f + 1*4 P 95 f, Kann és Helle: RT. 675 P 8U I + 88 P 3Ü f tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén levő FeUőrajk községben fekvő s a felsórajkl 674 sz. tjkvben A f 1-8 sor 815/14. a hrsz. alatt foglalt ház 40/a. sz. alatt foglalt Ingatlanra 2500 P, 815/14. b. hrsz. alatt foglalt szántó s Hegyaljai dUlóben ingatlanra 480 P,
889,-b. hrsz. alatt foglalt rét a Zsidóberki dűlőben Ingatlanra 50 P,
890/3. a. hrsz. alatt foglalt rét a Ziidó-berkl dűlőben ingatlanra 23 P,
89 /4. a. hraz. alatt foglalt rét a Zsidóberki dUlóben Ingatlanra 23 P,
890/2. a. hria. alatt foglalt rét a Zsidóberki Ingatlanra 23 P,
890/6. a. 1. hrsz. a. foglalt rét a Zttdí-berki dűlőben Ingatlanra 50 P,
890/5. a. hrsz. a. foglalt rét a Zaldó-berki dlllőben 24 P kikiáltási árban, — és az Ingatlanok Danneberg I. éi Welsz cég követelését Illetően 1350J P. — Pacsal l akarékpénilár RT. követelését illetően 32244 P, — a Wodinák István nevén álló
felerész dr. Hirschler Jenő követelését Illetően 269C0 P. az O. T. I 164 P 98 f követelését 26400 P, - a 856 P 78 I követelését Illetően 3K00 P, — Welsz Hermsnn követelését Illetően 32300 P, — és Ksnn és Heller RT. követelését illetően 33bOO P megállapított legkisebb vételáron alul el nem adhatók.
MELCZER üvegkereskedés
Szenzációs olcsó húsvéti edény- és üvegáruk árusítás* megkezdődött
A t. vevőközönség a legjobb áiut vásárolhslja most a legolcsóbb árakon. (Tömeg és selejtes árul nem tartok).
Étkező késztetek 8 személyre /1J „„ „
különtéle mintákban 24\'50, 32-50, 34
Teás készletek 6 személyre ____________.,„„
gyönyörű mintákban tO\'SO, 14-50
Tésztás kíszletek 6 személyre 3 30, 3-90
Sandwlch készletek 6 szem. 8 — 8-50 Csiszolt üveg készletek 6 személyre
boros, vizes vagy iikörös
Sütemény készlet üveg, A személyre Teás csésze aljával, gyönyörű mintákban párja 6 vizes pohár
Óriási választék minden egyéb cikkben Igen olcsó Arakon.
Tekintse meg kirakataimat, látványossági nu
P 1550 „ 5 96
ti 2-10
„ 3-66 2-90 2 — -•45 -•90
»
A telekkönyvi hatáság sz árveréssel! Pelsörsjk községházánál megtírtijZr. l«tt évi május hó 6. napjának d. a. 10 óráját tüzt kt és ai Irvtréil teltig leket ss 1881: LX. t.-c. 150. §-s slsplán • következőkben átlspltls meg:
I. Az árverés alá esö iojlllsnoksÜ
rtte 815/14 s. hrsz IngatlarstIs klkUttári leiénél, ■ többit káthsrmsdánál, Illette a megállapított legkliebb vételárnál sis-csonysbb áron elsdnl nem lehet (1BCB.
X AÍ fcmrelnPszándékozók kötelesek bá-nstpánsol s kikiáltási ár low-át kész-pénzben, vsgy sz l8Jl:LX.t,e. «. « ábsn mestutározott árlotyammsl számított övs-díkképes értákpsplrosban s IcikatdOttníl letenni. vagy a bánatpénznek előleges blröl tetátbe helyezéséről klállllolt elismervényt a kiküldöttnek átadni 6s az árverést leltételeket aláírni. (1SSI : LX. t--c 147., 1M-, 170. §§., 190Í: XLL t. c. 21. |.) , ,
Az, sld az Ingatlanén a kikiáltási áml nugssibb ígéretet lett, ha többet Igéről senki sem skar, köteles nyomban s W-kiáitási ár százsiáks szerint megállapító! bánatpénzt «z álUli Ígéri ár »WO;«T százalékáig kiegészíteni (I90Í: XLI. » SJ Nagykanizsa, 1B33. évi március ht U. napián.
Dr. Bantztk s. k. klr. jbiró.
A kiadmány hiteléül: (P. H.) Mlkó s. k. . uzi »aMt
UMlM j
mindenki a helyi kereskedőknél Iparosoknál szereize bet
I mJndei g ée lt
April
.Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
is 15-tol május Y igen olcsó csillárvásár
Transdanubia R.-T.
Cmengery ut S. Telefon: 4-13.
1933 Ap-ll
ZALAI KÖZLÖNY
1(
Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság
FoglallcoxfU a banküslet minden ágával
TELEFON: 31 és 261.
Alapíttatott
1845.
évben
TELEFON; 31 és 261.
Menetjegyiroda a Városház épületben (Telefon: 452.)
Zsák, zsineg
kárpitos cikkek
legnagyobb választék legolcsóbb árak
Deutsch Sándor cégnt.
m Fő-ut 1. Városházzal szemben.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6932/1933.
Árverési hirdetmény.
A Horthy Miklós-utca 1. sz. házban folyó évi május hó 1-én megüi ülő 3 szoba-konyha és mellékhelyiségekből álló lakást folyó évi április hó 19-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1933. év április hó 7-én.
ím Polgármester.
Ozletváltozás
miatt raktáron lévő maradék árut olcsón árusitom
LICHTSCHIINDL PÁL
vaskereskedő NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű vevőközönséget, hogy raktáron tartom az összes kivitelű sírköveket
márványböl, sronitböl, termő- és mükfiből.
Továbbá sirbolt, sirkeret épitéséf és javitását, „„ betllvésést és aranyozást szakszerűen és olcsón vállalom. Kérem a nagyérdemű közönség további szives pártfogását. Hazafias tisztelettel
KOVÁCS JÓZSEF KŐFARAGÓ-MESTER
NABVKANIZSA, Kirélyutoa 33. u. alatt.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
5184\'i933.
Árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képező Erzsébet-tér 3—4. sz. házLin üresen álló Kasztl-féle üzlethelyiséget f. évi augusztus hó 1-től kezdődőleg a városi gazdasági hivatalban I. évi április hó 20-án tartandó árverésen bérbeadóm.
Bávebb felvi\'.\'igositást a v. gazdasági hlviita\' ad.
Nagykanizsa, 1933. évi április hó 7-én.
1US Polgármester.
Festék
lakk, kefeáru
legnagyobb választék leszállítóit árak
Deutsth Sándor cégnél
„„ Fő-ut 1. Városházzal szemben.
Erzsébet királyné szálló
Budapeat, IV., Egyetem-utca 5.
(A Belváros köiponljában).
60 éve a fővárosi és vidéki uri középosztály találkozóhelye. — 100 modern kényelmes szoba. Az átteram és kávéházban cigányzene.
Leszállított árakl Az Erzsébet-plnc* a főváros legszebb sörözője. Déli vaiutr-OI 14-es (-•)£> 44 és 73-01) villamos.
„ Szabó Imre tulajdonos.

ZALAI KÖZLÖNY
1933. áprijls 16.
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTÁRUNKAT
meggyőződhetik arról, hogy a
k legolcsóbban a legjobbat
Kii BÚTORÁRUHÁZAIBAN
vásárolhat.
\\ -
Nagykanizsa Sopron Szombathely Békéscsaba
HoHhy MlklA. ut
Kedvező fizetési feltételekI Díjtalan szállítási
Recamierek garantált jó minőségben már P 190-től. Mod8rn, kényelmes fotelek 75 P-töl.
Zalamegyei Gazdasági
Takarékpénztár R.-T. Nagykanizsa
ALAPITASI EV: 1896.
Elfogad betéteket könyvecskékre és folyószámlára a legelőnyösebb kamatoztatásra.
4
Kölcsönöket nyújt jelzálogra, váltára vagy egyéb biztosítékra mérsékelt kamat mellett.
Nyomatott a lajilulajdonoa KOigajdaai*! R.-T. üulenberg Nyomda í. Dilzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdádban NaRvkankaáu. IftUlOs lliletyezetí i Z»W KiroH)
78. évfolyam 87. szám
Nagykanizsa, 1933. április 19, szerda
Ara 14 üllér
zalai közlöny
bokoiIMa éi kiadóhivatal: Pónt s, „im Megjelenik minden reggel, héttő kivételével
POLITIKAI SIPII.iP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Elóiizetéil ír.: ígv hói. I pengi 10 Iliiéi Saerkesatőségl él kiadóhivatal! telefon: 78. ax
Útonálló banda
(N) Éppen egy hete ma, hogy egy azenxáció kergelésében tulbazgó bélfól ujeág öklömnyi clmbeltlkkel orazággá kiabálta: „Útonálló banda
Íardzddlkodik Nagykanizsa környé-én". Bosszantó voll akkor Kanizsa nevél Ilyen régmúlt bakonyi betyárvilágra emlékeztető beállításban olvasnunk, de mégla napirendre iér-tünk volna felette, ha azóla mindennap hol Ut, hol olt nem bukkant volna fel ugyanez a hlr. A hímek fonása természetesen mindig ugyanaz: a szóbanforgó hétfci újság, liléivé annak lág lelkiismeretit és az újságírás etikai oldalával aligha Ismerős kanizsai tudósítója.
A vérfagyasztó tudósításból elég a következőket idéznünk:
.... nyolc kilenc lagu útonálló rablóbanda relleglell Nagykanizsa kornyékéi". — .A iralóaágok tehetetlenek voltak velük szemben*. — .Egész sereg fosztogalásl követlek el". — Arról Is lud a rémregények fanláziáján hlzoll, de a szenzáció-éhség szárnyán repülő hélfól kacsa, hogy egy közismert kanlzaai rőfös kereskedőt éjszaka megtámadtak és kifosztottak ezek a rettegett útonállók.
Mindebből — mini a .Zalai Közlöny" megirta — annyi volt Igaz, hogy a pacsai vásáron (mini a ka-nlzsain, meg a kaposvárln is, meg a világ minden váaárán) a sátrak körül, a nagy vásári forgalomban ugynevezell „vásári lopások" lörlén-telr, elcipellek egy fejkendőt, egy bádogbögrét vagy egy cseréptányért, egy féllucat zlherelclül és Igy tovább, hol amit értek. A tcltesek — pardon I az útonálló zslványbanda — a kóborcigányok fa|lájából kerültek kl, akik közül bét horogra la került. Hét cigányasszony I El hát a „retteged ulonállóbanda\', amellyel szemben ,» halóságok lehelellenek voltak" és amely „félelemben tartja Nagykanizsa környékét".
Tiltakoznunk kell a közérdek nevében, tiltakoznunk kell az újságírás komolysága nevében, tiltakoznunk kell z halÓJágok nevében és — lasi no! ieasi — tiltakoznunk keli Nagykanizsa Jó hírneve érdekében az ellen a felelőtlenség ellen, amivel az újságírás Ismeretlen garabonciásai, a névtelenség |ó(ékony köpönyege alatt, ilyen és hasonló merényletekkel illetik egy város, egy vidék híréi, halóságainak kötelességludását és rátermettségét. Vegye tudomásul a kélföt újság ismeretlen- kanizsai hlrhajazoló|a, hogy nem az az útonállás, ha vásári sálrak ponyvája alól elcsennek egy vég kékfestő kartont, hanem útonállás Igenis az, ha egy becsülettel verejtékező város féltve őrzött |ó hírnévéi ország-világ előli mullazáiadbeil rabló-legendákba keverik. Ez a delekllv-regényeken táplálkozó fantázia pohosra torzított Rózsa Sándor szenzációival nemálall egy vároa hitelébe, közbiztonságába rémhíreket belekontárkodni csak azéft, hogy megkeresse a maga pár-filléres sordljail, mérhetetlen erkölcsi kj|tl, de amellett a megtorpanó for-
galomban anyagi kárt is okozva Nagykanizsának.
Nem, — azok az öröktől fogva enyves kezű clgányaaszonyok nem voltak útonállók. Az újságírásnak azonban Igenis kalózai azok a lelkileg is fésületlen „sierkesztö urak", akik n leglehetetlenebb jogcímeken mind nagyobb számban lolakodnak be a vidéki újságírás amúgy is gyakori konlárai közé és ezzel, minden szellemi, mesterségbeli és erkölcsi felkészültség nélkül ulonállólvá vál-
nak a felelősségteljes, komoly és verejtékesen nehéz Igazi újságírásnak. Ezektől a „szerkesztő uraktól" több rettegni vstójff van Nagykanizsának, mint a „ordljakért világra Izzadt „útonálló bandáktól". Mert azok az „útonállók" legfeljebb egy méter perkátt lopnak el, de a „szerkesztő urak" meglopják egy város becsületes hírét, nevét, tekintélyéi, messze vidék biztonságérzetét és — meglopják a saját Jóhiszemű lapjtik megbízhatóságát.
Bizonyitáakiegésaitést rendelt el a tábla a paosai vásár Ügyében
Pécs, április 18 (Éjszakai lelefonfelentés) A pécsi Ítélőtábla tegnap foglalkozott a véres pacsai vásár bűnügyével, amelynek annakidején kél halálos áldozata voll.
A kanizsai törvényszék annakidején egy gazdái felmentett, tizet pedig egy hónaptól egy évig lerjedö
fogház, illetve börtönbüntetésre ilélt. A pécsi tábla tegnapi tárgyalásán helyt adott a védőügyvéd előterjesztésének és mind a 10 vádlott ügyében elrendelve a bizonyítás kiegészítését, a tárgyalást bizonytalan időre elnapolta.
Lesz, vagy nem lesz infláció Amerikában?
WMhlnKton. április 18 Rooseveltnek az a szándéka, hogy a rövid húsvéti szünet után Fokozott eréllyel folytassa az amerikai gazdasági helyzet orvoslását célzó ujitó terveinek megvalósítását. Az uj intézkedések tömege erősen Idegesül mind a kongresszust, mind pedig az ipari körök nagy részéi és sokan azt tait|ák, hogy az óhajtott cél köny-nyebben és (gyorsabban volna elérhető a dollár értékcsökkentése utján. Rooseveltnek továbbra is szilárd
elhatározása, hogy nem Up erre az állítólagos mkivezető útra" : legközelebb erélyes intézkedésekkel fogja megkövetelni a szigorú terv-gazdálkodás bevezetéséi, kapcsolatban a hitellehetőségek fokozásával.
Washington, április 18 (Éjszakai telefonjelentés) A washingtoni képviselőház elnöke kijelentette az újságírók előtt, hogy a kongresszus jelenlegi ülésszakán minden bizonnyal meg fognak szavazni egy inflációs törvényt.
Csomagolják a kincseket pekingi császári palotában
I,ondon, április la
A japánok a Luan folyó tuisó
Ealtjára azorllollák vissza a kinala-al. A /apdnok eddig 1500 négyzet-mérföld területet foglaltak el a Nagyfaltót délre. Pekingben a császári pslola nagyérlékű kincseit lázasan csomagolják. Jól értesült külföldi körökben a kínaiak veszteségét 3000 halottra és mlnlegy 10.000 jijij jijvir*_.j >...... . . ....................... y - - -.......i..................
sebesültre becsülik.
A mukdeni Japán katonai miasló vezetője kljelentetle, hogy a |apán hadseregnek csak Ttencsln megszállása volt a célja, de most a szándék megváltozott és előreláthatólag Peking megszállására ts sor kerül. Ezzel elérik Kína további ellenállásának teljes megtörését.
HacDonald mérnök: „Bűnös vagyok és nincs több mondanivalóm"
London, április 18 (Éjszakai telefonjelentés) A moszkvai kémkedési perben kedden hsng-zottak el a vád- és védbeszédek. Az ügyész halálbüntetést kéri. A súlyos beteg MacDonald mérnök ki-elenlelte az utolsó szó |ogán:
— Bűnös vagyok és nincs több mondanivalóm.
Az orosz vádlottak valamennyien beismerték bűnösségüket. ítélet a késő éjszakai, vagy a hajnali órákban várható.
London, április 18 (Éjszakai telefonjelenlés) Mac Donald miniszterelnököt rádió utján
állandóan értesítik a moszkvai kémkedési per fordulatairól.
Húsvéthétfőn Járt le egyébként az angol-orosz kereskedelmi szerződés. Az angol kormány csak a moszkvai ítélet kihirdetése után dönt a szerződés további meghosszabbítása ügyében.
Moszkva, április 19 É/félután 1 órakor érkezett a leienlés, hogy MacDonald mérnököt 2 évi, Horlhon 3 évi fogházra Ítélték, Oregont felmentették. A lobi angol vádlottat 3 napon belül kiutasítják az országból. — Az orosz vádlottak la hosszabb fogházbür\'etést kaplak.
Egy fiatal özvegy lugkBvet SntBH hOtlan seerslmese arcába
Nagykanizsa, április IS Húsvéthétfőn délután léi 5 óra tájban lugköves léllékenységl jelenet játszódott le a Pelöfl-uton.
A léllékenységl Jelenet sienvedő hőse, Cs. Islván már évek óla udvarolt P. jánoanénak. Az özvegyasszony egy nap arról értesüli, hogy a fiatalember egy másik leányt akar oltárhoz vezetni. A szereimébon csalódolt asszony bosszúra határozta el magát. Elhatározta, hogy leOnli lugkö-vel a veiélylársnöjél. Napokon keresztül kereste az alkalmat a találkozásra, azonban nem ludolt összejönni ve-lélytársnöjével. ilyen elkeseredett lelkiállapotban találkozott húsvéthétfőn délután s Pelőfi-uton volt szerelmeiével. A járókelők egyszer csak arra lellek figyelmesek, hogy a llataiasszony előránt egy üveget a zsebéből és annak egész tartalmát Cs. István arcába önlölte. A iialsiember, akinek szeméi szerencsére nem érte a maró lolyadék, azonnal berohant a legközelebbi udvarba, ahol a kútnál lemosta arcáról a lugkOvet, ugy, hogy csak kisebb sérülésekel szenvedelt.
Percek alatt hatalmas embergyűrü fogta körül a féltékenységi |elenel hőseit, akiket ezulán egy rendőr előállított a központi ügyeletre. A lugköves léllékenvség ügyében megindult a rendőri nyomozás.
Halálos gyermekjáték
Czlmber Lajos 20 éves galamboki legény egy hétlel ezelőtt kinn játszadozott az udvarbsn egyik szomszédjának kisfiával, a iO éves Hollender Györggyel. Játék közben Czlmber megfogta a kisfiú kezét és a gyermeket kézenfogva forgatta maga-kőrIII. Forgás kőiben véletlenüT-e, vagy készakarva, a kisfiú keze kicsu-87 ott éa a gyermek hatalmas ívben zuhant a földre.
A zuhanás után Hollender Qyörgy belső fájdalmakról panaszkodott és a szülei otthon ápolták. Á\'lapola azonban napról-napra roiszabbodott é» husvétvasárnapján már olyan válságosra fordult, hofty Jobbnak látták beszállítani a kanizsai közkórházba. Mire azonban beérlek vele Kanizsára, útközben meghalt. Halálát valószínűleg a le/uhanásból eredő belső elvérzés okozta.
A rendőrség nyomozást indított annak megállapítására, hogy kit terhel a felelősség a kisfiú haláláért.
Magyar győzelem Montecarlóban
Montocárló, áprilla 18 (Éjszakai telefonjelentés) A húsvéti ünnepek alalt nemzetközi kard-vivóverseny volt Montecarlóban, ahol a magyar , kardvivócsapat fölényes győzelmet aratott az olasz, francia és osztrák csapatok felett. Második lelt Ausztria, III. Olaaxország, IV. Pranciaorsxág csapata.
ZALAI KÖZLÖNY
Karó és bicskapárba] a szőlőhegyen
Nagy-aulzsa, április IS Húsvétvasárnap délelőtt sulyoa kllacnelelU, véres verekedés játaió-dolt le a Csörnyelold közelében fekvő Zsófi-hegyen.
Buzics György és Németh József csörnyeföldl gazdálkodók szólöje szomszédos. A gazdálkodók már régóta haragos viszonyban voltak egymással, ami abból eredt, hogy Buzics o gyümölcsfái megrongáláséval gyanúsította Németh Jozselet. Vasárnap délelőtt mind a ketten kinn tartózkodtak a szőlőben. Szóváltás támsdt közöttük, melynek hevében Buzics tgy karóval félholtra verte a szomszédját, Németh pedig á Utólag önvédelemből előkapta a bicskáját és felhasította vele Buzics hasát. — Mind a két sérültet súlyos, eszméletlen állapotban szállították be a kanizsai kOzkórházba.
A nagykanizsai törvényszék vizs-gálóblráta husvéthétlön kiszállt a kórházba. Buzics azt mondotta, hogy Németh voll a támadó, Némelh szerint viszont Buzics kezdte a verekedést. A vizsgálóbíró, nlellel állapotukra, nem vette t .allomásukra az esküt. Mindkettőjük állapota válságos.
Lugkövet Ivott a féltékany férj
Nagykanizaa, áprtlla 18 Az öngyilkossági statisztikák eddig a lugkövet ugy Ismerték, mint speciális női eszközt az élet eldobására. Most Rltecz János 32 éves gyékényes! gazdálkodó választotta a lugkövet, hogy megszabaduljon életétől. Húsvétvasárnap délelőtt hangos féltékenységi Jelenet látszódott le közte és a felesége közölf. Ez annyira elkeseritetle, hogy álmenl az egyik közeli szomszédhoz, akitől lugkövet kért, azt feloldotta két deci vízben és felhajtotta. Felesége Idejekorán felfedezte tettél és a gyors orvosi beavatkozással sikerült megmenteni az éleinek. Beszállították a kanizsai kOzkórházba.
— Megbízhatóan,olcsón Jav i t és alak 11 át rádiókat: Transdanubía
Szenzációs fordulat a somogyszentmiklósi jegyző-tragédia ügyében
Kapoavár. április IS Mint Ismeretes, Somogyszentmlkló-son néhány héttel ezelőlt Zőka Sándor főjegyző sgyonlőlte Horváth József segédjegyzőt, majd öngyilkosságot követelt el. A vlssgáist sorén
Horváth JózseJ lakásán most hivatalos Iratokat találtak, amilyeket a meggyilkolt rejtett el, hogy főnöke a sikkasztás gyanújába keveredjék. Zőka tehát Igazsága tudatában követte cl a gyilkosságot és öngyilkosságot.
Két éjféli balászt áldozatni követelt a Balaton
A hálóba és a nádba keveredve borzalmas tusát vívtak életükért a (elborult csónak utasai
Balatonfüred, áprtlla 18 A Balaton megkövelelle az Idei első áldozatait A mull napokban két jóbarát, névszerint Hartmann Kálmán cipész és Kovács Oábor poslás, mlndkellen türedi lakosok elhatározták, hogy éjfélkor halászni mennek a Balatonra. Mlulán az egyik korcsmában hosszabb ideig együtt tartózkodtak, az éjféli órákban klmenlek a parira, kerilettek egy rozoga menticsónakot és kieveztek a lóra. Mtr künn voltak a mély vízen, smlkor hozzáláttak a háló klfesziléséhez. Ugylátsztk kissé borosak lehellek, meri nem vették észre, hogy víz tódul be a csónakba. Csak amikor
már mindjobban lődull be a viz, ébredlek ludalára a veszélynek és Igyekeztek a kifeszíteti hálót kifelé vonlain!, miközben felborult a csónak és mlndkellen a vízbe eslek. irtózatos kOzdelem folyl a sötétségben az életükért. Az egyik a hálóba keveredett és oll pusztult el, mlg a másik a nádasba került, ahonnan nem tudott menekülni és szintén halálát lelte.
Reggel arra járt Szakás Béla mo-lorhstótulajdonos, aki a mentöcsö-nakjá\'t kereste a parton és akkor találta meg azt felfordulva és mellette a két fiatalember hulláját.
1988. tpriils 19.
Nagy tüz pusztított a felsősáncl ujmajorban
A tüzet egy lelrobbant petróleumlámpa okozta — Allatok Is benn pusztultak az égő istállóban — Egy súlyos sebesültje van a tűznek
Nagykanizsa, április 18 Vasárnap délután hatalmas tüz
vczoussiup --------- ---
pusztítóit Oross Ferenc nagybérlő felsősáncl ulrasjorjában, ahol kigyulladt és teljesen leégeti egy kb. 60—60 méter hosszú IslállO épülel. A hatalmBs fűznek, melynek Varga Sándor 42 éves gulyás személyében egy súlyos sérültje Is van, egy ló és négy marha lett az áldozata.
Ujmajorban, amely mlnlegy 4 kilométernyire lekszlk Bagolasánctól, vasárnap délulán fél 6 óra tájban Varga Sándor gulyás, Szabó József csősz és ennek 16 éves lla 31 marhát és löbb loval letellek be az Istállóba. A csősz és fia rövidesen klmenlek az istállóból, Vargz. pedig bennmaradt, hogy meggyu|lsa a lámpái. Ez a lámpagyujlás Idézte elő a | szerencsétlenséget. Előzőleg ugyanis
nagyon (eleöniotlék a lámpát petróleummal és amikor Varga meg-gyujlolls, az egész lámpa langbabn-rult. A tüz szétrepesztette az üveget és al égi petróleum részben a gulyás ruhájára, részben az alomszalmára folyt. A szerencséilen ember, aki egyik legrégibb és leghűségesebb cselédje az uradalomnak, bár maga Is lángokban állott, azonnaf\' lelépte kabátját és azzal Igyekezett a tüzet elfojtani, azonban sikertelenül.
Az Istálló |ó része lángokban állóit már, amikor a löbbl cselédek Is észrevetlék a tüzet. Egy részük vizet hordott az oltáshoz, a többiek pedig behatoltak az égő istállóba, hogy klmenlsék a megkötözött állatokat. Az emoerek, életük kockáztatásával az állatok nagyrészéi kimentették, négy marha és egy ló uzon-
111
te május 6-15,
Több mint ezer gyáros és Iparos kiállító, tömegáruk. Minőségi cikkek. Msgyar mezőgazdasági exportáruk bemutatója.
Nagyszabású dlvalTolvouuláaok — Kozmetikai kiállítás - KepUlígép kiállítás — BélyegklálllUs éa bélyeg-tőzsde — Telepítési ée építkezési kiállítás — Mlntatanya — Öntözés, táaltás Baromtl és apréállat kiállítás Borcsoport — Kisipari galéria
Háziipari caoport. Nagyszabású utazási-, vízum-, szórakozási és gyógyászati kedvezmények a vásár Igazolványok alapján május t ao-iB. mi
Váaarlgazolvány éa felvilágosítás kapható: Budapesten a vásáriroda tráf, V., AlkotmAny-u. 8., Nagykanizsán a Nagykanizsai Takarékpénztár HT.-nái éa menetjegy Ír odiknAl
ban bennpusztult. Már az egész Istálló lángtenger volt, smlkor Varga Sándor gulyás égi ruhájában, borzalmasan Összeégett arccal és kézzel megjelent az ajtóban. Ha egy pillanatig még bennmarad, ő is bennpusztul. Eszméletlenül esett össze az ajtó előtt, ahonnan beszállították a lakására.
Róth Imre Inléző, aki a sánc! gazdaságban voil, onnsn vette észre, hogy tdz van az ujmajorban. Azonnal értesítette telefonon a kanizsai tűzoltókat, akik egy fecskendővel és vlzeslsjtckkal vonullak kl a tűz színhelyére. Mivel nem volt ekgendi viz, a tűzoltók munkája sikertelen voll és a hatalmas Istállóból csak a tüz-falak maradlak épen.
Megrendítő jelenet volt, smlkor az egyik ló, amelynek mind a kél szeméi kiégette a tüz, amikor kizavarták az égő Istállóból, nekivágott a mezőnek és tízperces vágtatás után csuromvizesen, reszkető inakkal, vakon megérkezett a sáncl gaz daságba, ahová ösztönszerűleg hsza talált.
Dr. Lakatos Ferenc rendőrfogalmazó vezetésével még sz éjszaka folyamán rendőri bizottság szállt kl a helyszínre, hogy lefolytassák a
Bűnügyi kartel
Irta : Dávid Magyar JStaal 2
Qyárfás főfelügyelő, az őrszemélyzet! osztály parancsnoka épp a szokásos tízóraiját fogyasztotta, amikor belépett hozzá az újságíró Bár mindennap látták egymást, mindennap mégis őszinte örömmel szorl-tottsk kezel és töltöttek együtt egy jó félórái. A lőfelűgyelö szerette ezt a nyllleszü, szókimondó fiatalembert, akivel sok érdekes problémát vitatott már meg. Rendea szokása volt, hogy mindennap meginvitálta Magast egy kis tizóraira, amit az azonban következetesen mindig elhárított magától. Most is ezzel kezdte.
—- Na jöjjön, szerkesztő ur, tartson velem. Nézze milyen gusztusos ez a kis lUstölloldalas III. Még majdnem meleg. Epp mosl hozattam.
— Ne zavartassa magát főfelügyelő ur, mosl már háromnegyed tizenegy felé |ár ugyls az Idő, nemsokára én Is ebédelek.
— De hát csak ez! a kis falalol, eröllette tovább és a zsebkésére szint husdarabkát mosolyogva nyújtotta a fiatalember felé.
- Kénytelen vagyok visluaulisi\' Isnl, főfelügyelő ur,- mezi máskép
elroulanám vele az élvágyamat.
— Nem szép, h0({y mindig vlssza-ulasllja a meghívásom.
Az újságíró felnevetett.
— En pedig mindennap épp azért jövök be ebben az Időben, hogy visszautasíthassam. Hogy őszinte legyek, tantalusl kínokat állok kl, hogy bele ne harapjak most is1 ebbe az Illatos oldalasba, de nem teszem, mert holtbiztos, hogy nem tudnék jóízűen ebédelni, ön az én élvágy-cslnálóm, főfelügyelő ur. Igy azután olyan éhes vagyok, amikor az asz-Islhoz ülök, hogy az utolaó morzsáig eltogyasztok mindent. Ml u|ság különben? Hogy viselte magát éj|el a város?
A főfelügyelő felvelle az asztalára helyezeit rendőri lelenlésekel, amelyek az éjszakai eseményekről számoltak be.
■— Nagyon sovány a termés, jegyezte meg nevelve, szzal átnyújtotta az újságírónak az egész csomói.
Magas néhány perc alatt tiszta képel nyert a helyzetről. Mindössze egy kisebb betörést és egy élelve-szélyes sérülési jefiyzett lel. Sab-lónos, mindennapi kis bűncselekmények. Az újságból nyolc—liz sor jut ezeknek
.-- Hát ezekkel nem sokra me-
gyünk, mondolta bosszankodva. Ugy látom, ma meglot kemény napom lesz, ba egy valamirevaló anyagot ki akarok kaparni ebből az álmos városból. Msholnsp, ha meg akarnak élni a bűnügyi riporterek, kénytelenek maguk elkövetni valamit, hogy megfelelő táplálékot adjanak a lapjuknak.
— Hál Ilyenkor uborkaszezonban nem sok szenzáció akad és Így...
— ...És Igy meg kell becsülnünk a legjelentéktelenebb hlrecskét Is, élve a közmondással, hogy aki a bírt nem becsüli, az nem érdemli a cikkel aem. Épp ezért köszönettel nyugiázom ezeket a kla morzsákat, most pedig szaladok egy nagyobb karé| kenyér ulán, amivel kielégíthetem sz olvasóközönség szenzáció-éhségét.
— Ez nehezen fog menni, de én mindeneseire szerencséi kívánok hozzá.
— Köszönöm, jegyezte meg tréfás hanggal az u|ságlró. A Jókívánságot hasonló jókívánsággal viszonzom a ma délutáni vadászslon.
— Jaj, akkor inkább visszavonom, riadt (el a löfelűgyelöben a vadász-emberek babonája, azzal megszorl-totts a feléje nyújtott kezet.
A bűnügyi osztály fönözét rendszerint délben ostromolták meg sz
újságírók. Még csak lizenegy óra volt.. A hátralevő egy órát arra akarta lelhaaználnl, hogy a törvényszéken és az ügyészségen Is körülnézzen, hálha fel tehet valami érdekes anyagot szippantani. Ilyenkor nyáron azonban egyetlen nagy ügyet sem tűztek ki fötárgyalásra és Igy már előre is sajnálta az elpazarlásra szánl időt.
Gyors léptekkel sietett át a hatalmas téren, amelynek másik oldalán feküdi az Impozáns törvényszéki épület. Minden legkisebb zugát ls-merle, hiszen már nyolc éve, hogy mindennap megfordult benne. Amikor huszonnégy éves fejlel, mini fiatal újságíró, először tette be tömör, díszes faragású kapuján a lábát, valami különös meghstódoltság vett erőt rajta arra a gondolatra, hogy Íme, moat III van az Igazaág csarnokában. Ez az Illúziója az Idő fo-lyamán kiasé megkopolt, kissé vesztett ugyan a lénkéből, amikor tapasztalnia kellett, hogy sölétszándéku és rosszindulatú emberek milyen agya-lurt módon láncolnak a paragrafu-aok örvényei között, azonban a szándék csak megerősödött benne, hogy minden erejével és tudásával támogatni fogja a gyengék, az elesetlek Igazságát .(folyt, köt.)
1838. áprillt 19
ZALAI KOZLÜNY

VÁROSI MOZGÓ
Április 19—23-lg, szerdától vasárnapig Elejétől végig tiszta magyar beszéd, ének, zene
Rendes belvárak!
ÍTÉL A BALATON KÜKMSS.
Cigánymuzsika - Kállai ketté. - Szüreti mulatság Ezenkívül Ozfth. »„*«» legjobb vígjátéka: S„.ki|,
Előad,isols kezdete hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
nyomozási. Ugyancsak az éjszaka tolyamán kihallgattak még a kórházban Varga Sándor gulyást Is.
A kár nagyréaze biztosítás révén megtérői.
NAPIREND április 19, aieráa
Római katolikus: Emma, Protestáns: Kocsárd. tar.: Nlzan hó 11
Városi muzeum és Könyvtár nyltvs csütörtökön és valárnap délelőtt 10-101 12 önUg.
Gyógyszertári é{jell szolgálat a hónapban: a Fekete Sai-gyógyszertár Főút 6. ss. és s klskanlisalgyógyszerlár.
Qőitardö nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (héttő, izerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Evangélikus lelkész és tanító konferencia Nagykanizsán
Nagykanizsa, áprllla 18 Héilön délben Kanlrsára érkezik dr. Kapt Béla dunánluli evangélikus pttspOk, hogy kedden és szerdán a zalai és somogyi evangélikus egyházmegyék lelkészel, csütörtökön és pénteken pedig ugyanezen egyházmegyék tanítói részére konferenciái tartson. Az evangélikus főpap, kanizsai tartózkodása alatt Horváth Olivér evangélikus lelkész vendége lesz..
■ — (Az országzászlóra) Welsz Ignác szikvizgyáros 3 pengót küldött a szerkesztőségbe.
- (A kiskanlzsai leventeegye-sület) mindkét húsvéti ünnepen nagyszabású műkedvelői elősdásl rendezel! a Polgári Olvasókörben, ahol a nagyszámú közönség sokai tapsolt a ktlünö műkedvelő gárdának. A kiskanlzsai leventék érdemes oktatóik élén nemcsak a sportlétesítmény terén töltenek be nagyszerű szerepet, hanem minden kulturális lörekvéaből la derekassn veszik kl részüket. A két húsvéti ünnep alalt Ismét bebizonyították, milyen szép levenleélel folyik Kiskanlzsán. Előadásra került a( „Tóth leány" című táncos-énekes szénmű, amit a aze-itplők dicséretreméltó felkészüllség-gel adtak elő. Minden egyes szereplő derekasan hozzájárult az est sikeréhez. Mégis különösen kl kell emelnünk a következőket: Kovács Mariska, Puhy BOzalke, Lukács Annuska, Kováca Annuska, Jakabfty
les, Kelemen Elus, Bia Gizike, Bolt József, Splngár János, Horválh Tiki János, Nagy Anlal, Bolf Ferenc, Gödinek Ferenc. Elismerés Illeti Tóth Jánosi a sikeres rendezésért. A láncokai Németh La|os tanította be. A színielőadás után táncmulatság (övetkezett, amely a leg|obb hangulatban záróráig tarlóit. A kls-kanlzssi Levente Egyesület másik műkedvelő csoporl|a vasárnap, április 23-án délulán 4 órakor a .Szabadkai diákok- elmu hazafias és kedves magyar levegő|o színdarabot adja elő.
— Eljegyzés. Lackenbacher Irén és Schönfeld Sándor (Halvan) le-gyesek. (Minden külön érlesilés helyeit.)
— Schfltz kabátban minden nő elegáns.
— (A Kaíhoilkus Legényegylet) sikerült motoros háziestet rendezett húsvéthétfőn. A gondosan öaszeálli-lotl műsort Schless Qyula szavalala nyitotta meg. aki Krüger Aladárnak egy cröa drámai költeményét Interpretálta lelkes taps kisérelébtn. Herczeg Ferenc: .Két ember a bányában" elmü egylelvonásos drá-má|ában Oódl l-a|os és Puskás Dezső nyu|>oltak elsőrangú alakítást. Taschner Rózsa, Bedekovlch Nusi és Császár Imre egy angol lánc-Irlőt és elragadó kínai táncol mulatlak be nagy felkészültséggel Szabó látván betanításában. Sikeres jelenelük ulán Horváth Miklós, Engel-tetter Zoltán, Oódl Ls|os, Cserép József, Takács Géza és Hegedűs Lajos remekeltek egy kis bohózatban. A kiiünö mdsor ulán, amely a megjelenteknél lóval nagyobb-számu nézőközönséget érdemelt volna, Arnbeiger Rudolf nagyszerű jazz-zenekara lépelt akcióba és a fiatalság az éjlélulánl órákig táncolt.
— ElsOrangu műjég kapható a Transdanubta Egyesült QOxmalmok Részvénytársaságnál.
Dtgnlái át aranyerei káatalaak,
gyomor- és bélzavarok, má|- éa lép duzzadás, hál- és derékfájás ellen a termésretadta „Vereao léssel1\' keserüvlr, naponként több zör be-véve, hathatós segítséget nyújt. Tudományos megfigyelések beigazolták, hogy a Ferenc lózzel viz alhaai megbetegedések eseteiDen gyorsan és mindig enyhén hal. A Ferenc léttel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— (Letartóztatott hentes) A csendőrség Nagykanizsára szállította Behm Józtef lenllszombathelyl munkanélküli hentest, aki állllólag lakát-adónője sérelmére csalá-t követelt el, azonkívül orgazdaaág gyanúja alatt áll. A vizsgálóbíró tzabadlábra-helyezését rendelte el, azonban a vádlanáca fogvalarlását rendelle el, ami ellen Behm a táblához felfolyamodott. ,
■■ Eljegyzés. Neu UH és Udtth Imre |egyeaek. (Minden külön értesítés helyett).
Utazái Almlrába Berezeg Ferenc
minden írása eseménye n magyar Iro-dulomnak. A nagy író legújabb elbfr szótóae a soha be nem teljeaedeit vá-
jibeszólést az U] Idők husvótl száma közli. A nópszorü szépirodalmi hetilap llnncpl tartalommal Jelent meg. Caathó Kólman mesteri regényének folytatásán klvlll, azAüros cikk, vem, elbeszélés gyönyörködted az olvnHót. Az Uf Idők klndófilvntala Budapest, VI. Anrirány-ut 16 bárkinek küld mutatványszámot.
— (Fegyver utón kutattak az orvvadászok) Letenyel tudósilónk Irja: A napokban hét csöinyeföldi gazdálkodó pincelét lörlék fel ismeretlen tellesek, azonban sehonnan aem viliek el magukkal értékesebb holmit. A csendőrség orvvadászokra gyanakszik, akik valószínűleg fegyver ulán kulattak. — A húsvéti ünnepek alalt éjazaka Ismeretlen tettesek belörlek Héder Károly letenyel gazdálkodó konyhájába, ahonnan ellopták a húsvétra- elkészíteti élelmiszereket.
Nöi 1talapokat
3--P

mór .
*-töl Kcscdve
aiaUltá&oU meglepő ttxépen KémxUlr.cKl
a legdivatosabb formúKbaa
Brónyai C.
lcalapUxletében lioriQy Mlklóa-ut O.
— (A Várni Férfikar) ma, *zer-
dán eate léi 9 órakor próbát Url.
— Ifi. Urámr Márton Irt* a Vllág-
városi Regények eheti asámát. Cdwi „A nagyhercegné". Merész éa kénye* témához nyúlt az Iró ezzel a regényével. de olyan tiszta müvéwtettel irta meg, hogy Lováazynak ez a bravnroa írásműve a legkényesebb ízlést ls kl elégítheti. Egy példány ára 10 tlllér.
— Tegye otthonossá, meghitté lakásátl Vásároljon szőnyeget, függönyt Schütznél.
— A hu.véti lumk hangulatát tükrözi vissza Tutaek Anna népszerű lapjának, a „Magyar Lányok *-nak ünnepi száma, amely a megszokott dus tartalommal jelent meg. Babay József ma
Ksan szárnyaló Ünnepi olkkt vezeti a lapot, amelyben folytatódik a szinte kivételes sikerű „Az utolsó Eórasy lAny" elmü gyönyörű Tutaek-regény. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. Andréasy-ut 18
A Oonda Hugó-féle Batthyány-utca 21. sz4mu
ház4-
folyó hó 20-án, caütörlökön délelőtt 10 órakor a járásbíróság földszint II. sz. helyiségében nyilvános . rverésen eladallk.
Nincsen párja oehol az .lotnándl" jvlznek,
Mert hűséges őre jókedv
[a egészségnek.
— A botdog. napin,aras hu.vár Jegyében Jelont meg Az En Újságom legújabb száma, amely bemutatja termöasetesen azt la, hogy a húsvéti nyuszi Jelenlétében hogyan locsolja meg a népszerű kacsát. A húsvéti ünnepekből áradó hitről írott kedves cikken kívül Babay József lolytatla gyönyörű regényét m Bolhrwtnháxrot. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal. Budapeat VI. Andráasy-ut 16.
™> Közalkalmazottak figyelmébe t Butorárulnkat lényegesen leszállított árakon árusltjulr. Hostzu lejáratú hitelre is, kamatmenteaen. Kopstein butoráruház, Horthy Mlklóa-ut 4. szám.
Kezddődá érelrMazsaedásaél a tereié-szeles .Ferenc Jázsef keserűvíz ugy az alhssl pangást, mint a renyhe emésztést megszünteti és s magas vérnyomást leszállítja.
la&lárás
(Éjünkül ttdlijtkmUtl a Maaralá-alal latáaatlalaall Mt. Wávaksri zaa, .itfh. Ma wárhaU.
Visszamaradott férfi és női divatszövetek,
raktárleépités miatt, nagy árengedménnyel kaphatók
Kfrschner Mór divatáruhózában.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Mindkét kanizsai csapat legyőzte a fíorváí futballistákat
HTE-Varasai Slávla 5:2 (2:2)
A nagykanizsai sportegyetületek közös rendeiéaben nemzetközi mér-köiéot bonyolllotUk le a húsvéti ünnepeken. A program kitűnően aikerüll, meit ugy erkölcsileg, mint anyagilag fépyes diadalt aratlak egyesületeink. A varazsdl kerületben elikeld 2. helyen dili Jugoszláv csapol kanizsai szcrepléae Iráni Igen nagy érdrtlödé\'sel figyeli lel a aportközönség. Teli tribün éa ai 41161 Ilyen itfrQ wrokban mlnlegy 1500 ember szorongod éa szurkolta végig a pompás küzdelmei. Oly nagyszerű játékot mulaloll a jugoszláv csapat, hogy fele|!heietlen élménye marad a sportembereknek, örvendetes, hogy ezl a kitűnő |ugO; azláv csapatot mulla (elül az NTE és a kél csapat találkozásából olyan szép, Izgalmas éa fair |álik alakult ki, hogy a közönség siűnni nem akaró ovációval ünnepelte mlndkél csapatot.
A vendégcsapat vasárnap délelőtt (él 10 órakor érkezalt meg. Az állomáson nagy tömeg várta a |ugo-szlávokal. Arlner Sándor horvát nyelven üdvözölte a kaniiaai Bport-egyesülcS nevében a vendégekel.
Apályán Dezsi Józsel Intéző larloll üdvözlő beszédet, melyre Hirschshon • Slávla titkára válaszol! és egy bronzszobrot adott át ajándékul.
A kél csapat a következő felállításban látszott:
NTE: Pipál, (Csondor) — Ctlg-kr, Hngellelter — Radlcs, (Csáki), Ritter, Kudlch - Flumbort, (Wil-helmk Szoilár, Jakubecz, Kelemen, Caáai.
Slávla: Brankovlcs — Pinlocs, Magyarics — Nagy, Krsziics, Kova-csívlcr — Kukec, Silankovlcs, De-dus, Dabics, Oyorgyevlcs.
A vendégek támadásával indul a lálék. Röglön veszélyetek Is, meri a jobbszél azép beadását Dabics ke-véaael a kapu lóié fejeli. A 10.
Ércben Kelemen 20 m lövéséi a pus klOll, a labda Csász elé kerül, akinek szép lövését csak kornene védi. A jugoszlávok mesésen látszanak, az NTF. védelemnek nehéz dolga van. A 13. percben Czlgler luflol, Dablca kiugrik és bombá|a védhetetlen, (0:1). A gól ulán a közönség további |ugosiláv gólokat vár, meri a vendégek remekelnek. A 18. percben Csász jó labdái ad Jakubecznek, aki éles szOgból, 15 méterről a lelsösarokba lövi az egyenlllö gólt, (1:1). Oyönyöiü gól voll. Két perc múlva Kelemen szökteti Császl, akinek lapos, erős lövését a kapus Szoilár elé 011, aki közelről behelyezi, (2:1). Vállozalos, Izgalmas a |álék. Isméi a (ugók támadnak. Dabics a 23. percben
tisztára játsza magái éa három NTE játékos között ügyesen a "rokba lövi a labdái, (2:2). Az első fél-Hőben sokkal szebben játsiansk a vendégek, az NTE védelem pedig bizonytalan. Czlgler sokai hibáz és a halfsor is gyenge. Az NTE Kelemen, Jakubecz éa Szoilár ösaz|álé-kából érhetne el gólt, de az utóbbi nagy helyzetben mellé ló. A lélldö hátralevő részében a Slávij ural|a a mezőnyt.
Szünet uláu az NTE kapujába Csondor, Radlcs helyére Csáki kerül, Flumbortot pedig Wilhelm váltja fel A csapat ezen összetétele sokkai jflbb. Különösen Wllbelm visz nagy lendületei a csatársorba. Az NTE-t mintha kicserélték volna. Igyekszik a kllünő ellenfelél felülmúlni. Az 5. percben Wilhelm szép beadását Csász a hálóba vág|a, (3:2). Válaszolnak a vendégek is, de Dabics halalmas bombá|át Cson-doi gyönyörűen védi, majd veszélyes helyzetben Csondor rosszul fut kl, a labdll elvéti éa Dedus lölé lő. A 15 percben balszárny kombinációból a labda Rlller elé kerül, akinek nagy lövéae Szoilár mellét érintve jut a hálóba, (4:2). A 23. percben kavarodásból Wilhelm rug szép góll de a bitó lesállás cimén nem adja meg. A 38. percben Wilhelm lövésszerü beadására Csász startol és a szorongatott helyzetben levő Pinlacs ssjál háló|ába bombáz, (5:2). Jugoszláv lámadás során Csondor kiszalad a kapuból, a labda
az üres kapura larl, de Csáki gólvonalról meni. A vendégek támadásával ér véget a mérkőzés.
A mérkőzés ulán a közönség nagy ovációval ünnepelte a |átékosokat
Az NTE csapata önmagát mulla leiül ezen a mérkőzésen és csak ennek tulajdonítható, hogy sikerüli legyőzni a nagyszerű Slávlál. A kapuban Csondor voll a jobbik. Hátvédek közül Engellelter emelkedett kl, Czlgler az első félidőben íbkal hibázott, de a második félidőre leijavult. A (íallsor az első télidőben bizonytalan voll, de a máaodlk télidőben nagyszerűen jálszoltWtfe\' volt a legjobb, de a többlek is hasznosan dolgozlak. A csatársor, valamint a mezőny leg|obbla Csász voll. A mérkőzés hősének nevezheI-|0k, meri művészi futballt mulaloll be. Minden gólban benne voll. Kelemen gyengén kezdett, de a má aodik félidőben már sok szépei mutatott. Jakubecz |ól fogta össze a szárnyakat és víftozalosan foglalkoz-Ulta a szélsöket.l Szoilár végig agilisán dolgozott. Flumbort csődöt mondott. Wilhelm nagyszerű szélső-jálékit öröm voll nézni.
A jugoszlávok egypár nagytehel-sécel vonultattak lel. Leg|obb emberük Dabics balösszekötő, aki remek játékos. Labdakezelése, lövéae nagy lálékoara vall. Minden kllöréae veszélyes voll. A hallsorból Nagy a mezőny leg|obb hallja volt, pedig Csász adoll neki egy kis dolgot. A védelemből Pinlacs érdemel dicséretet.
Woljf bíró a nagyiramu, nehéz ■iérkőzésl jól vezelte. (OH)
19&3. április 19.
ZTJE Varasál Slávla 5:1 (4:1)
Örömmel szögezzük le e helyről, hogy érdemes Nagykanizsára jó luiballcaapakik.it lehozatal, meri a második napon Is 1000 néző gyö-nyörkődolt a ZTE érdekes és nívós küzdelmében. Tényleg meg Is érdemelte a mulatott |álék a Nagykanizsán Immár szokatlan lálogalolt-ságol. Olyan lendülelea és gólratörö játékot láttunk a Zrínyi részéről, melyet még a nagyobblgényü budapesti sporiközönség Is csak tapssal iudolt volna honorálni. Van ugyan a. vendégcsapat részéről némi mentség, hogy második nap ma|dnem ugyanazon tizeneggyel játszóit, de ez ciak réazlegea lehel, mert ahogy a Zrínyi keiében larlolla a játik elejétől annak végéig a mérkőzés sorsál. még a piheni jóképességű Sláviát Is biztosan megverte volna.
Kezdés előtt a Zrínyi egy azép zászlóval kedveskedett ellenfelének, melyei aiok egy. bronzaioborral viszonoztak.
Zrínyi lelállllása a kővetkező: Szakácslcs — Kárpit, Varga —
Qozdán, Babos, Horválh — Pőcze, Poón Vellák, Pum, Anlal.
A vendégcsapat lelállllása a leg-napi, csak a balledezel poazlján szerepel Oulh és a második félidőben Szlankovlcs jobbősszekölő helyére állott be Kohn.
Válasitásnál Zrínyinek kedvei a szerencse. Így szél támogatásával játsza végig az első lélldől. Mindjárt támadólag Is lépnek fel, de 7 percig a Slávla védelme Alija a ZTE csatárok meg megujuló ruhamail. A 8. percben szabálytalanul szerelnek le egy támadást, a bíró szabadtugási ítél ellenük éa Babos 20 méteres bombája védhetetlenül Jut a kapuléc melleit a hálóba, 1:0. A 18. perc hozza meg a mérkőzés legszebb |elenelél. Nagy Irammal szálúid a Zrínyi csatársora, szépen lo\\>gal|ák egymásnak a labdái, mely a kapunak háttal álló Púmhoz kerül, aki olyan szép kapáslordulás gólt rug, hogy megérdemli a gól ulán leihangzó nagy tapsol, 2:0. A 29. I percben gólt szerezhetne Varazsd,
de a meglépett Oyorgyevlcs az üres kapu mellé gurltja a labdái. A 36. percban születik meg a mérkőzés legszebb góljs, a vendégcsapat részéről, mikor la Sitankovlcs gyll-koserejű lövése szál! góikénl a Zrínyi kapu|ába, 2:1. 40. percben Kárpál nagy szabadrúgását a kapus klejli és a résen álló Púmnak caak gurítani kell a labdái, hogy gól legyen, 3:1. A 43. percben Pum gólja szere? gyönyörűségei a nézők szemelnek, 4:1.
A második félidőnek 7. perce újra Zrínyi gólt hoz, Schenk kapua kirohan egy labdára, Pum becsapja, elhúz mellette éa az üres kapuba bent ül a ZTE ötödik gólja, mlállal a végeredmény 6: 1. Rá 9 percre a 15 percben Pöciének jobbazélröl ballábbal küldöli nagy lövése az eredmény, melyei szerencsével véd a kapus.
Szakácsica kapus kevés dolgál lói végezte. Kárpál—Varga védelem Ideális védőmunkál végzett. Kárpát
gyors közbelépéseivel, Varga okos elyezkedésével lünl kl. Az először játszd Qozdán—Babos—Horvát halfsor szorgalmasan minden kiemelkedés nélkül látszott. A volt kél profin meglátszott a komoly mérkőzés hiány. A csapat leglobb résiél a csatársor Antal—Pum balszárnyán láttuk Pum remek csalármunkát végzett, amit 4 különböző Izü gólja U bizonyít. Három társuk közül még az újonc Pőcze árult el |ó szélső kvalitások. Wellák és Poór elveszlek a részletmunkában.
A vendégcsapat küzdötl, ahogy tudott, de az előző napi gyilkos Iramú mérközéa meglátszott a Játékukon. Magyarics balhálvéd, Krlsz-tlcs középledezet. Nagy |obbledeiel éa Oyorgyevlcs balszélaö tűntek kl társaik közül. Kozeluh volt caeh-szlovák válogatott a csapal edzö|e. Nagyon lelsiell neki Kárpál, Pum éa Pőcie jáláka. Véleménye szerint bármely nagy caapalban megállnák helyüket. Csapata nagyarányú vereségél az első lélldö nagy szelének tulaldonllja. Bíró: Hdkőczl (Kaposvár). W Egyéb futball eredmények Klskanlzsat Levenle-Teleky II. 2:1 (1:1) 11. osztályú levente ba|-
n°Keszthelyl Tdrekvés-Zrlnyl II.
2\' TeiekyLelenyel LOvészegytet
8-2 (5:0). A levenle bajnokságban első helyen álló Teleky gyönyörűen játszott éa megérdemelten győzöl!.
VARGA
Leszállított áron Fsmt Tlaxtlt
Kiváló gallértlsiütás
Horthy Mlklós-ut 8.
gyüjtő-telop
Hunyadi-utca 18-
gyártelep
voninuno* « . - - —......- ______„^---
Szenzációs oltsd nöi kabátuásűr mai napon megkezdődött
Áruinkat fillére® haszonnal Árusítjuk.
I. széria angol kabdt „,dr 14.90 H. széria angol kabM ,n4r 16-90 I Hl. széria angol kab*l m*r IÖ.90
Model darabokat szintén igen olcsón adjuk.
WeUifeld és Fiicher
iwajeU\'
ZALAI KÖZLÖNY
A kis Budai Csárdában
megindult ex
olo»6 burjupfirkfili.
Nagy pörSoll 40 III- kis pörkölt 10 MII. Kóilo\'d meg Pilláé, he ízletesei akarsz enni.
T»r»k Péter lltialiü, Klnliil-n. 21.
Bemutató kerékpár verseny A Nagykanizsai Kerékpár Egylet húsvét héllőn tartotta a Ztluyl sportpályán az idei első bemutató versenyét.
A veraeny győztesét Ddvldovlcs Ferencet, mint első belutót éa Szokol Ferenc második belutót éremmel tűntette kl az egylel.
Fatér József, Nagy Józset, Ueren-alr István és Vigó László szép lormát mutatlak.
A Zrínyi sportpálya jelenleg nem ilkalmas kerékpár versenyre, mert g 480 méteres lulópályán olyan Hós kanyar van, hogy a versenylóra megdöbbenést Jelent a hirtelen fordulat. A szép fejlődésre hivatott kanizsai kerékpártport érdekében ajánlatot lenne a sportpálya futópályáját ugy áialakllanl, hogy az kerékpár-versenyre Is alkalmas legyen.
A legközelebbi versenyt a Kerékpár Egylel április 30-án délután 3 órakor Lelenyére és viasza rendezi.
HrloM lárlat
Párti *íX\'/s, London 17-70, Niwyork 61440. Bröseel 72 02\'/., Mlljno £55 M,ilild ««), Amsterdam 20800. Birtln 122*1, Wien 72 99. Siófii 3 75, Prági 1W8\'A, Vitsó 5810, Budipeet —■-, Mgtid 7-00, Bukarest 308
T«nséijt6»id«
Buzi Uszít. 78-os 14-33-1450, 77 es 14 00—14 80, 7&-U 1480-14 95. 79-as 15-00—IS IS. HO-as 15-15-15 30. «»;á»-tull 76-os I3H0-IJ-T5J7-M 375-3 90, 7S-ii 13 90-14 05 . 79-es H10^U25 80-aa 1420-14 40. rozi 685--6A5. lak. ária 840 8 00, zab 8«5-81b, tengert 680 - 690, korpa 5Í0 -6tt>.
VALUTÁK Angolt. 1965-2005 Beiaifr. 79-16-79-74 Csekk. 16-91-17 01 Bánk. 8710-8830 Dinár 7-20-7-70 Dollár 57050-573S) FrsncUI. 22-30-22-50 Holl. 23195-23333 Zloty 64 20-64-70 Lat 3-40-3-44 Liza 400-4-26 Líra 29-90-302U Mirks 13570-136-80 NorréglW-20-101\'20
Peseta ----\'—
Idilli. _■---•-
Sráldl. 11060-111-40 Irtdk.103 30-104 50
DEVIZÁK Amit. 23211-233 35 Belgrád 793-8-05 Bsnln 135 69-13660 Urüssél 79-26-79*74 BnkiTOt 3-41-3-43 Kopenh. 87 30 8830 London t»63-l9-77 Madrid -•——■-Milano 30-00-30-18 Nswy. 571-00-574 00 Osxlo 100-40-101 20 Pirii 22-33-22-47 Prági 16-90-17-01 Szófii 4-lli/l-414*/< Stockh.lC3 70-104 50 Varsó 6430-64-70
Wlso —--
Zllrlcfa tlO-80-111\'40
Wien clearlng ártolyima i 80.454.
Sartéatáfár
Felhi|Ui 2224, itidiüin 381- - Blaó-rendO 0!95-097, izodett 096 0 96, sze-dett közép 0-90—092, könnyű 0-84-OT8 l-só rendű öreg 0-34 086. Il-«l rendű öreg 018-0-8-r wirol aOMfi 1. H»-H» szalonna nigyban 1-20-125, sslr I 38-145, huj HO - I -aO^JálMrtáeJjlt^-ljB-
Klidla a laptratajdonoi Küzgazdiaigl Bt. Outínberg Ryoidi 4i Dólzil.i UpCMó Vállalata Nagykanizsán. Peleiéi kiadó: Zalai Károly. Interurbán tileton: Nigykintzii 78. izlm-
Ápoltassa arcbőrét
Dr. Benedlgné Láng Magda
kozmetikai s Intézetében
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Szépséghibák kezelései szemOlcsM. azóíszíik eltávolltáM. Düthcimli.
Olcsó bérletrendszer. =
Vásároljon
oíesón
Schtitznél:
A nagykanizsai klr. JArtablró^,
mint telekkönyvi hatóságtól.
1976/lkv. 1933.
Végzés.
A leiekkönyvi hálósig Angol\' Magyar Bank RT. végrehajtónak Dómján Károly és neje Horváth Mári végrehajtást sienvrdök elleni végrehajtási Ogvében 740/tkv 1933 sz árverési hirdetményt kiegészül akként, — hogy az árverést a nagy-radai 766 sz. ifkvben 1107/b. hm. alatt foglalt Ingatlannak Dómján Károly nevén álló további Vs részére is a hirdetményben fog la kikiáltási árban és feltételek mellett elrendeli -» erről ai érdekelteket jelen végzéssel értesül.
Nagykanizsa. 1933. ívi március hó 1. napján.
Dr. Bentzlk s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó
im főtiszt-
Műselyem pyjama anyag q/\\ f-11
tzép pasztell ctikokkal yif II11\'
Modern, mintás futószőnyeg gg
140 cm. szélet férfíszÖVet métere P 4
Divatos casha nadrágszövet P 6
Burbury szövet P fa \'80
férftmhára, trenchcoalra alkalmat
Műselyem rayé női ruha P $\'60
gyönySrB rzabáttal, minden tzlnben
Tweed noppe női szövetruha
divatot crepe de chlne gallérral P «
Divatujdonságok legnagyobb
választékban!
Rügyfakadás <IÓU egy hétlslr 100 liter vízben leloldva 3 kgr. .Sotbár-oldattal.
ROgylakidáa éi vlrágzái küzöttt Időbent •Imi-, körte- éi izllvatákit
Lomblikilláikor: meggy- es csereiznyefikil. Szlromhulláikor r öizlbiricklákit 100 liter vízben felold™ I kgr. .So\'bár éi i s kgr, .Pronlkol oldittal.
"•"ffffKS.""
Sebhelyek és ■ vágott leiületek , Almota" vagy „Pomrtnnal" kenendók be. Melegágyakban a lóteto .Arvalln"-nal Irtható. Fenti védőizerek, oltóvtui beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mzl, mütrsgva, raák, növényvédelmi
szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A blróiég mellett)
11566/931. B. szám.
Árverési hirdetmény
a köztsrlózások felében lefoglalt ingóságoknak sz 1923. évi VII. te. 66-68. §-al értelmében eszközlendö nyilvános elárvereléséröl. A végrehajtást szenvedő neve: özv. Szegő Oyutáné. Lakása: Eötvös-tér 8. Az első árverés helye: Eötvös-
\'SrAz\'elsö árverés ideje (nap éa óra): 1933. április 27-én d. e. 5 óra. A második árverés helye: Eötvös-
lélA8másodlk árverés Ideje (nap és óra): 1933. május 6-án d. e. 9 óra. A letogU\'.t Ingóságok megevezése sommásan, nemenként. 20 m8 deszka vegyes P 1000, 30 m« tölgyfapadló P 2400.
Árverést feltétetik.
ea Ingósi-hi ik(-
része meg-
IgtrteUk. m4jodlk írvKtatn azonban az Invóslgok • becsérték hizomnegytdén ilul Is. 4 légtöbbet ígérőnek mindenesetre el-
"\'3"*\' vételár kézpénzben izonnil tlze-teodö, vevő Í1UI llzelendó . orgitmladó és it eaetlegea fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsán, 1933. április hó 3. napján. . . ,
Lehociky Lnloa s. k.
•O, V. végnhajló.
APRÓHIRDETÉSEK
ü..,..munk*;.lo».> legolcsóbban véges SUrn evegee, Városháspalota. Tele-
Sa\'jUtkayailáa miatt rakláramal •aitiaa iMKéllltalt árban tjc.átom a
n. á, közónség rendelkezésére. Armulh,
Hájul katt8aktMJa<-« bútor ull lltlut a legolcsóbban vállalom, ugy helyben, mlut vidéken. WeUi Lajos tnvatos, Petiit
_ szabadkézből
L Bővebbet ugysnotl. 1412
Magyar-utca 4. számil slaA. I
affit.
a.l.tti.lfl.aa
Szép családi «.»«*»"», olcsón rász-ietre sladó. Koveiltól díjasok. lőzaellóher-cég-utca 53. 1440
POaANYVARI
uradalmi lajbotaim kaphatók illerenklnt már 10 Iliiéiért. Legkisebb Klet 25 Uter. ■ IOii KAROLT földbirtokos isii Batthyány-utca 36. ssám.
Használt ata.a.aták.csővel, <0-50 ■% á^aérővel Wjvítsllf keresek. OHnbaum
Inteltlgentes deutsrhes FrA.).l. mii Ishreszeugcls sncht per aolort Stetie. Orete Walter bd Dr. Orosz Mlklóiné. -1478
Issa »»if--r«S kerákpár kl-
tilnó álla. .M eladó olcsón. Havas, Detk-lár 15__-1492
EJÖszobsszekrény, konyha, aacafcaka-rars«a«*a, porceilánok eladók. Kaull-mann, Cseagery-u 12. tdaz. 1491
tMs latámua Wrh*. Stoarárt
" —. Cttn s kiadóban. -1485
két ágybetét |ó állapotban B a kiadóban -1484
Ktakanlssán Homokkomároml-utca 3t. izSmn k*« kentei kiadó. Bővebbet a >481
Fehér vászon aklakralUt keretek megvételre. Címeket kérem a kiadóhivatalba. -1474
Baku borbély <s todrász ul belylaéire Csengery-tit Transdsnnbta mellett. -1477
Hát daisbMI álló brokátselyem •ulaa-aaraHara ás lobbiéit eladó Frank kelegylr. 1479
Elatraaslft sims Rlparla portálta vad-vsssső. kifli bvrgonya elottetat való, pergetett akácmás, vegyds alma 20 llliér kilónként, szép Ella burgonya étkezésre mtrden mennylrégben kspbató. Orflnleld Magysr-utca 25 1475
168/1933. Ikt. szám.
Versenytárgyalási hirdetés
A nagykanizsai Horthy Miklós városi közkórház 10 métermázsa mosószappan szállítására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatokat 1933. má|us 10-én déli 12 óráig kell a kórházhoz békül denl. Ezen határidőn tul érkezeit ajánlatok nem lesznek figyelembe véve. Szállítási fellételek .a kórháztól beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1933. április 10-én.
Korthy KlkUi városi kízkórháj "" lagykaaiua.
ZALAI KÖZLÖNY
16 fillér
6 „
50
6 12
Jó MUNKÁT
PÁLCSICS-néi
kapunk.
i
Eliö nagykanizsai lolyeat-, kelme-, foaá}tesl5 it ngjtlizUló luu FfiOxIals FÖ-UT 7.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7365/1933. Tárgy: A kéményseprők által szedhető
dijak megállapítása.
Hirdetmény.
Közhirré teszem, hogy a m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur 20300/1933. sz. rendeletével 1933. évi április hó l-től kezdődő hatállyal a kéményseprési dijakat a következőképen állapította meg :
I. Csoport.
(Csak a kéményseprővel végeztethető munkák)
1. Egy földszintes épület kéményének tisztítása tekintet nélklll a kémény szerkezetére és anyagára .
2. Minden további épületosztály (emelet) után .
3. Az egész éven át rendszeres használatban levő kéményért (havonta egysz,er, évenként tizenkétszer seperve) az 1. illetve 2. tétel alatti dijak 12-szerese fizetendő.
4. Csak a téli, vagy csak a nyári félévben rendes használatban lévő-kéményért (hatszoros! seprés) az 1. illetve 2. tétel alatti dijak halszorosa fizetendő.
5. A gyakoribb tisztogatást igénylő kéményeknél az I. és illetve 2. alatti dijak arányos többszöröse fizetendő,
6. Egy uj kémény átvizsgálásáért (első tisztitás, lehúzás, legolyózás)............
7. Kéménytoldalék tisztogatásáért az első méter után méterenként ............
8. Füstcsatornák tisztilásáért: két betorkolásnál .
II. Csoport
(kéményseprő vagy háztulajdonos, vagy cselédje állal is végezhető munkálatok)
9. Takaréktűzhely tisztítása 1 sütővel vagy sütő
nélkül (2 m. hosszúságig a cső is bennfoglallalik) . 20 fillér
Takaréktűzhely tisztítása 1 sütővel és 1 üsttel vágy 2 sütővel.............30 „
Takaréktűzhely tisztítása 2 sütővel és I üsttel vagy 3 sütővel...............40 „
Takaréktűzhely tisztítása nagyobb vendéglőkben, kórházakban, urasági konyhákban.......60 „
10. Kályha (szobafütésre) tisztítása beleértve 2 ni. hosszú eső tisztítási kisebb.........20 .„
nagyobb.........30 „
11. Fürdőszobakályha tisztítása......30 „
12. Csak a csövek tisztítása, vagy a 9. (11.) tételek alatt 2 méteren tul terjedő csövekért méterenként 6 „
13. Mosó vagy melegítő katlan tisztítása. ... 30 ,
14. Gyárkémények egyszeri tisztításáért méterenként 40 „
15. Cserépkályhák, szárítók, fűtőházi füstfogók, gőzfülö-kazán, gyárüzemü gőzkazán, különleges szerkezetű kályhák és más itt fel nepi sorolt fűtő vagy fllstvezető szerkezet tisztítása egyezség szerint. Ugyanezek a dijtételék érvényesek a külterületen is; fuvardijak, távolsági dijak sem számithatók fel.
Nagykanizsa, 1933. évi április hó II-én. , llS0 Polgás\'svsossler.
1893. április 19.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6931/1933.
Árverési hirdetmény.
A Horthy Miklós-ut 1. s,zám házban f. évi május hó \' l-f, megürülő Róth Laura-féle h lethelyiséget f., évi április j 22-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban bérbeadim Bővebb felvilágosítást a v, gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1933. év április hó 14-én.
Polgármeslei
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7177/1933.
Árverési hirdetmény
A Petőfi-utca 3. számú ház udvarán elszáradt 2 drb. df fát f. évi április hó 21-én d. 10 őrakor a helyszínen tartara: árverésen eladom.
Bővebb felvilágosilásl a ,v, gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1933. év áprili: Sá 14"én- Polgármester,
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7109/1933.
Arlejtési hirdetmény,
A tűzoltóság részére mintával ellátandó zárt írásbeli ajánlat alapján
14 dr. nyári zubbonyt, 14 drb. nyári nadrágot, 14 drb. téli zubbonyt, 14 drb. téli nadrágot, "75-60 ni. nyári ruhaanyagot, 33-40 m. téli rühaposzlót, 14 drb. téli csizmát. 14 drb. sapkát és 14 drb. sisakot szerzek te és 14 drb. csizmát fejeltetek meg.
Az összes beszerzési anyagoknak a budapesti hívatásos tűzoltóság által előirt niiniámli kell megfelelni.
A zárt írásbeli ajánlatok í» lyó évi május hó 1. napján\' déli 12 órájáig adhatók be v. iktató hivatalba.
Bővebb felvilágosítást a »H rosí gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1933. évi ápiüi hó 18-án. PolgármeJtei
[
.Olcsók vagyunk, mert Jók vagyunk.\'
Április 15-től május 15ig _ igen olcsó csillárvásár
IRAN5DANUB1A R.-T.
Csengery-ut 6. Teiefor;: 4-13.
H*Om»tott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Könyvnyomd4jáb»n Nagvtianiv.sía. vt\'c^lös íuldverdG; Zalai Károly.)
fc
78. évtolytm 88. uám
Nagykanizsa, 1933. április 20, csütörtök
Ára 14 Htlér
zalai közlöny
Isarkustóség él kiadóhivatal: fiüt S. »l». Megjelenik minden reggel, H kivételével
\'OLITKII NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMttzetési áts i egy W" • t*ng6 ao Iliiéi SíérkesilSségl "ts kUdóhlvstall leleten: 78. u
A négyes szerződés Ügyében megbeszélések folynak Párls és Réma között
Csehország revizlóellenes magatartásával a Népszövetség alapokmányával száll szembe
Párta, április 19 |
(Éjszakai telefonjelenlés) Francia diplomáciai körökhen kijelentették, hogy a négyes szerződés Ügyében megbeszélések vannak folyamatban az olasx kormánnyal. A francia kormány félhivatalos uion Berlinnel is
közölte a francia emlékirat szövegét.
Róma, április 19 (Éjszakai telefonjelentés) A O tornaié d\' llalla megáHapitja, hogy Csehország nemcsak a revízióval és Mussolini tervezetével száll szembe, hanem magával a Népszövetség alap-
okmányával is, amelynek 19. §-a határozottan kimondja a revizió lehetőségét. Ismét bebizonyult tehát, hogy a kisantant az európai együttműködés és a Népszövetség ellen fordult.
A lap cikke nagy feltűnést keltett.

Amerika uj aranypolitikája egyenértékű az aranyalap elhagyásával
Az uj politika leszorítja a bankjegyszaporltásl Javaslatokat
Budapest, Április 10 Newyorkból u|abban 7 millió dol-lár értéka arany kiviteléi jelenllk. Az Összes aranyktvitel Párlsba irányul, amiből arra következtetnek, hogy a dollárt a francia frankhoz akarják rögzíteni. Newyorkban továbbra is állhatatosan tartja magái a dollár felhígításának híre. A közönség lázas áruhalmozásba kezdett. A chicagói gabonatőzsdén ismét élénk
vásárlások folynak.
Washington, áprtlla 19 Roosevelt a belföldi árak emelésére elsó lépésként elrendelte az aranyktvtlell tilalom u/bóI való életbeléptetését.
London, április 10 (Lapzártakor érkezett) hi Eschange Telegraph jeleni! Washingtonból, hogy ái amerikai u| aranypolltlkál, smely már ma életbelépett, lényegileg az aranyalap elhagyásával egyen-
értékűnek tartják, bár hivatalos részről pusztán az árszínvonal emelésére Irányuló intézkedésnek minősítik. Remélik, hogy az u| arany-polllika hamar le fogja azori-lani a törvényhozás ügyrendjéről a különböző bank|egysláporitásl |avat-laiokat, minihogy Róosevell elnök fttás uton reméli elfthelnl az Infláció híveinek c(l|át: az őslermékek árának emelkedéséi.

Anglia retorziója: kiáltványban megtiltotta az orosz árak bevitelét
Ha a szovjet száműzetésre változtatja az angol mérnökök büntetését, Anglia is visszavonja árulllalmát
illelö hajóralrományok érlékesllhelők legyenek.
A Reuler-lroda értesülése szerint a szovjet kereskedelmi képviselet három vezető lag|ának diplomádat mentességét kifejezetten felfüggesztenék.
Ixmdon, áprllla 10 (Éjszakai telefonjelentés) Az elmúlt évben 20 millió lonl érlékü orosz árul vittek Angliába, shonnsn ezzel szemben csak 9 millió fonl érlékü áiu kerüli Oroszországba.
Budapeat, áprtlla 10 A Moszkvában ellléll kél angol mérnököl, Thorntont és MacDonaldet az llélel kihirdetése után azonnal
Bndapeet, április 19 Az angol királynak a titkos tanáccsal folytatóit tárgyalásai alap|án kiáltványt írlak alá, amely megtiltja az orosz áruk beviteléi Angliába. A kiáltvány ma Jelenik meg.
London, április 19 A ma délután közzélelt klállvány megllilja a legkü önbözöbb orosz termékek nagy számának behozatalát. A tilalom az orosz behozalalnak mintegy 80 százalékára lerjed kl, különösen a vajra, a gabonára, nyers gyapotra, kőolajra és épülelfára. A behozatali tilalom április 26-án lép éleibe, hogy a Jelenleg Anglia felé ulban levő és angol kereskedőket
ifrny ■ 11 ^S,i -■— — — - ---- -
A belügyminiszter a személyi kiadások apasztását nem tisztviselői fizetéscsökkentéssel, hanem átszervezéssel kívánja elérni
titkos választól jog mellett — Hat és fél millió pengő a belügyi tárca megtakarítása
Ennél a tárcánál 6\'5 millió pengő a meglakarilás.
Korntss Oyula megfontolandónak tartja, hogy lennlarlandó-e fellétlenül a 30 főispáni állás? farkas István a vidéki rendőrség lénykedé-
letatlóztatták. A mérnökök letfcb-beznek az llélel ellen. Hir szerlnl remélheti, hogy büntetésüket kitiltásra változtatják át.
Hir szerlnl, hogyha a szovjel a kél angol mérnök bünlelését széntüzelésre változlalja át, akkor Anglia Is visszavonja az árulllalmi hatíro-zalot
London, április 19
(Éjszakot telefonjelentés) A Press Assodaclon érlesolése szerlnl Sir John Simon külügyminiszter délután magához kérette a siovjel nagyköveid, akinek átldla a szovjet-áruk behozatalát tiltó királyi proklaméclól, hogy azl továbbítsa a szovjelkor-mányhoz.
A kormány lekötötte magát a
Budapeat, áprllla 19 A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délelölt kezdte meg a költségvetés tárgyalását. Elsőnek a belügyi tárca költségvetése kerüli sorra, amelyet F. Szabó Oéza ismerlelell.
seit bírálta. Östör Józsel szóváletle azt a nyugtalanságot, amelyet az a hir kellelt, hogy a kormány állítólag az összes alispánok rendelkezési állományba való helyezését, illetve az alispánok kormány-kinevezését ter-
vezné. Fenyó Miksa helytelenítette azl a törekvést, amely az öregségi és rbkkanlságl biztosítási ág teltog-geszlésére vonatkozik. Eckhardt Tibor szerint nálunk a kOztgaz-galás annyi, mint a politizálás. Wolff Károly kéri megváltoztatni az állampolgársági ét letelepedési engedélyekről szóló tételes rendelkezéseket annak megakadályozására, hogy a máshonnan menekülök Ide-özönöljenek.
Kozma Jenő azl mondja, hogy a megszállolt területen élő lakosok nemzetiségre való lekinlel nélkül visszasírják a régi magyar szolgabírói közigazgatást.
Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter hagoztatta, hogy a választó-Jog kérdésében a kormány lekötötte magát a titkos választójog mellett, de a: Idő tekintetében szabad kezet tartott fenn. A mostsnl választójog melleit több választás nem lesz. Védelmébe vette ezután a csendörsé-get és rendőrséget és általában a magyar közigazgatási, amely a mai viszonyok melleit Is hlvatáia magaslatán\'áll. A megtakarilás súlyos érdekekel érlnl, a személyi kiadások tipaszlásdt azonban nem a tisztviselőt fizetéscsökkentéssel, hanem átszervezésül kívánja elérni. Az alispáni állások megreformálásáról keringő hírek koralak, meri a kérdés csak most van kialakulóban. Az autonómiái kl akarja építeni, de valódi autonómiái kiván és nem ál-autonómlál. Kl kívánja építeni a betegségmegelőzést. med siocfálla siem-ponlból fontos a nép letli és lelki épségének megóvása. A gyermekvédelem a falvakban nagyon kezdetleges, ezen változtatni kell. Az orvos túltermelést meg kell szüntetni.
A főispáni állások problémáját a helyi viszonyok szabják meg. A fiatalság elhelyezését Igyekszik sa/ál tárcája körén belül Is megkönnyíteni. Gondoskodás történt abban az Irányban, hogy a vármegyék és megyei városok színién gyakornoki állásokat szervezzenek. Elsőrangú fontosságúnak tartja a községeknek Irodával való ellátását.
A svájci borház-királyt ma adják át a magyar hatóságoknak
Budapest, április 10
Bécsi jelentés szerint az otzlrák Igazságügyi minisztérium olyan döntési hozolt, hogy Laskat Dénest Magyarországnak adja kl;\' Mert Ma-
_ ZALAI KÖZLÖNY . _
á nagykanizsai vas és fémipari szakosztály
sürgős Intézkedést kér a minisztertől a fémipari szakiskola ügyében
■j
Ha betegség ,gyi>lri, Arra jegyien\' gondja*
> f\'^i rlVtií\'Mr\'"1
emésztését Mindig rendben tartsa.
gyarország voll az első illám, amely kiadáséi kérte. Laskail holnap dél-elöll adják ál Hegyeshalomnál a magyar halóságoknak. A deleklivek Budapestre, a Markó-ulcjl loghálba szállítják.
A
vasárnapi munkaszünet és a vidéki kereskedők
Nagykanizsa, április 19 A székesfővárosi kereskedők hatalmas akciói Indlloltak a vasárnspi munksszOnel törvényes rendezése tárgyában, amelynek érdekében a legtöbb érdekképviseleti szerv sorompóba lépett. Ebben a mesterire kihaló fontos kérdésben megkérdeztük a nagykanizsai kereskedelmi tényezőket, akik többek közöli kijelentették, hogy a nagykanizsai kereskedők egyik legutóbbi választmányi ölésén tnár foglalkoztak a kérdéssel, azonban vidéken a kérdés megoldása kényes. Egészen más a helyzet Budapesten, mint a vidéken. Nagyon sok polgár egyenesen azért jön vaaárnsp a városba, kogy akkor szerezze be szükségleteit Vidéken ezt csak akkor lehetne eredményesen véghez vinni, hogyha ugy a városokban mini a falvakban teljes vasárnapi munkaszünetet lartanáiMk a kereskedik és pedig minden kategória. Mindaddig, amig ezt nem tudják keresztülvinni, addig illuzórikus minden Ilyen vidéki mozgslom a vasárnapi kereskedői munkaszüneire.
Nagykanizsa, április 19 A nagykanizsai iparteslalet vas és fémipari szakosztálya kedden este az ipartestület székházában ülésl tartod. Egyedüli tárgya voll: állásfoglalás a nagykanizsai m. kir. fémipari szakiskola ügyében. Báron Ferenc elnök hosszabban Ismertette a nagykanizsai fémipari szakiskola konkurenciájával (olytatoll küzdelmei. Megrázó szavakban vázolta a nagykanizsai Iparosság szomorú helyzetéi, amelynek egy állami Intézmény, a fémipari szsklskols támaszt munkavállalásával halalmas konkurenciái.
Az elnök jelentéséhez sokan hozzá-. szóllak. A szakosztály végül Is kimondotta, hogy felkéri az Ipartestületet, hogy ebben az ügyben sürgősen írjon lel a kereskedelmi miniszterhez és kérje, hogy a fémipari
szakiskola működéséi szorilsa vissza oly keretekbe, amelyek lehetetlenné teszik az iparossággal való tűrhetetlen konkurenciáját, amennyiben pedig ez nem volna lehetséges, ugy helyeztessék el Nsgykanizsáról. Kimondotta a szakosztályi ülés, mielőtt a feliratot a miniszterhez elküldik, az Ipartestület elnöksége és a szakosztály vezetősége érintkezésbe lép a polgármesterrel, megfelelő nyomstékos Intézkedés végett. Ettől függetlenül, a legutóbbi elöljárósági határozat folytán megállapított memorandumot az elnökség már a mull napokban felküldöttc a kereskedelmi miniszterhez.
— Április 15-tei május lS-tg: Oloaó asillárvd-sár a Transdanubiánál.
__ jgfe jgrjjto 20.
Hármas serlegavatás Sormáson
Nagykanizsa, április 19
A zalai daloakerülel egyik büszkesége, a Sormást Földműves Dalárda, amely nem csak fehérgalyás, árva lányhajas, tősgyökeres magyaros kiállásával, hanem teljesítményével Is sokszor szerezte meg már a nagyközönség, sőt a fővárosi zsűritagok és központi küldöllek őszinte meleg tetszéséi, — húsvéthétfőn ünnepet üli. Ekkor avatták fel azt ■ gyönyörű, hatalmas serleget, amit a keszthelyi válogató versenyen nyertek (Surgollt Miksa bankfönök adománya). Ugyanekkor avatta a dalárda egy korábban nyert serlegéi és a dalosokkal ünnepeltek a derék sormást tűzoltók, akik a tüzollőver-senyen nyert II. dijukat avalták.
Az ünnepségen megjelenlek a falu és a környék papjai, jegyzői, tanítói. A dal és muzsika szeretetétől áthatott falunépe zsúfolásig megtöltötte a nagyvendéglö minden szobáját. Avatás előtt Hossza László körjegyző, mini a daláida lelkes és közszeielelben álló elnöke vaciorán látla vendégül a Nagykanizsáról, KUksnlzsáról, Szepelnekról slb. érkezeit vendégeket.
Az ünnepség a Hiszekegy-gyei kezdődőit, majd Piló Li|oa község-biró üdvözölte a sormásiak ünnepére megjelent vendégeket. A nagy-serlegei Barbarits Ls|oa szerkesztő, a daloskerület főtitkára ayatta fel. Lelkes ováció kísérte beszédének azt a részét, melyben bejelentene a zalai dalosbéke megkötését. A másik serleget Fábián Oábor plébános, az aranyszívű, ékesszavu, tözes magyarságú dalbarát avatta fel. A tűzoltók serlegének Varga Jenő |árásl iüzrendészell felügyelő, a |árásl tűzoltó ügyek alapoa hozzáértésű és láradatlan odaadásu vezetője avstls. A beszédek közt a műsort a dalárda
vArosi mozgó
Április 20—23-ig, csütörtöktől vasárnapig
a .Vén gazember" sikerét Is felülmúló 100%-os magyar beszélőfilm
ÍTÉL A BALATON
Irta: Mihály litván. Rendezte: Fejős Pál.
Szereposztás:
Csortos Oyula, Páger Antal, Elekes Ernő, Medgyesl Mária, Baló Elemér.
Cigánymuzsika — Kállai kettős — Ének - Magyar élet Szüreti mu\'alség Magyar levegő — Ezenkivül a népszerű Szőke Szakáll legjobb vígjátéka: Tengerre Szakáll.
Előadások kezdete hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Rendes helyárak.
Bűnügyi .kartel
Irta: DávM Magyar 5
Ebben az elhatározásában sok nehéz akadállyal kellett megküzdenie, mert különféle erdekekkel jutott ellen tétbe, becsülete* gondolkodása azonban ennek ellenére is győztesen került ki minden olyan ügyből, amelynél megalkuvásokra akarták kénysierlteni. Hosszas bűnügyi tapasztalata már a tárgyalás első pillanatában helyes és világos képet alkotott beune az előtte folyó ügyről. Még a legjelentéktelenebb mellékkörülményt sem hagyta figyelmen kivül, ha egy nagyobb bünügy vizsgálatára vetette magát.
Felsietett a második emeletre, ahol a szüfietl tanács igyekezett igazságot gyakorolni az apróbb bűnösök felett. Beült az ujságirók padjába. Bosszankodva állapította meg,
hogy valami Jelentéktelen magán-okiralhamisitási per vádlottjai ülnek a biiótág előtt, jelen volt az Írás-
szakértő is, aki ugy az egyik vádlottól, mint az állítólagos károsulttól épp próbairást vett fel. A biróság vissza is vonult néhány perc rnulva, hogy időt engedjen a szakértőnek « Írások összehasonlítására.
Amint kiürült a tárgyalóterem, Magas Dénes odament a szakértőhöz, akivel melegen összebarátkozott az évek során. A barátság létrejöttében nagy része volt annak, hogy az újságíró az utóbbi időben igen sokat foglalkozott a grafológiával. Szerelte a betűk mögül kihámozni Írójuk lelki arcképét. Igy természetesen minden iránt érdeklődött, ami valamikép is összefüggött az irás-vizsgá tattal.
— Miféle ügy ez, főtisztelendő uram? Szólította meg a fiatal piarista tanárt, aki láthatólag mélyen elmerült a vizsgálatban.
A szakértő feltekintett és amikor megismerte, mosolyogva nyújtott kezet.
— Jöjjön ide és nézze még ezt a három érdekes Írást. A vád az, hogy a vádlott gazdálkodó háromszáz pengőt kért kölcsön a szomszédasszonyától, aki ebben az ügyben, mint sértett szerepel. Amikor a szomszédasszony visszakövetelte a pénzét, a gazda felmutatott egy elismervényt, amely szerint ő már régen megfizette volna az összeget. Ezzel szemben az asszony azt állítja, hogy az elismervény közönséges hamisítvány, amit ö sohsem irt alá. Miután a gazda nem fizetett, mert
azt állitolta, hogy ő már visszafizette a tartozási\', az asszony bűnvádi feljelentést tett ellene magán okirathamisitás elmén. Érért került a férfi ide a vádlottak padjára. Most nekem kell eldöntenem, hogy melyik mond valótlant a kettő közül: a vádlott-e, aki azt áüitja, hogy fizetett, vagy az as%(ony-e, aki ezzel a furfanggal akarja mégegyszer megfizettetni az adósságot.
— Na és van már valami határozott feltevése?
— Eddig csak a vádlott kézírása és az állítólagos hamisítvány volt a birtokomban. Ezeket alaposan öisze is hasonlítottam, arai nem volt kis feladat, mert csak az aláírásokra támaszkodhattam.
— Miért? Hiszen ha a vádlott valóban hamisitolta az elismervényt, akkor neki kellett megírni az égés* szöveget is.
— Nem egészen igy áll.
e- Hát az mégis csak elképzelhetetlen, vetette ellen az ujságiró, hogy valaki mással Írassa meg az elismervény szövegét és^ö csak az inkriminált nevet hamisítsa rá.
— Pedig valahogy mégis csak így áll a dolog.
— Hogyan? Ezt már meg is állapította ?
— Nem, hanem a vádlott maga vallotta be.
— Nem értem.
— A vádlott elmondotta, hogy amikor az ő állítása szerint visszafizette a pénzt, az asszony megkérte, hogy állítsa csak ki az elismervényt, 0 majd aiáirja.
— Na és?
— Az asszony azonban azt állítja, hogy ő sem nem látta az elismervényt, sem nem irta alá, hanem az egészet a vádlott hamisította, hogy ne kelljen visszafizetnie a kölcsönösszeget.
Az ujságiró eddig mozdulatlan arcára egyszerre a legnagyobb érdeklődés ült kl Most már kezdte érdekelni az ügy. Felébredt benne az Igazságkereső, amely sohsem hagyta addig nyugodni, amig végére nem járt az útjába került kérdésnek.
— Na és főtisztelendőséged szerint ki hamisította az elismervényt?
A szakértő arcán halvány mosoly futott végig, amikor válaszolt.
— Mint mondtam, a vádlott Írását már régebben összehasonlítottam az elismervényen szereplő aláírással és meggyőződésem, hogy valóban Ő hamisította rá az asszony aláírását.
(Folyt köv.)
___ZAIAI KÖZLÖNY_
Az Egészségvédő Intézet negyedévi beszámolója
1938 április 30_
szebbnél-szebb énekszámai lollöilék kl. A szónokok (s • közönség mi. lej elismeréssel, a dalosok a szemekből sugárzó szereletlel köszön-lölték Kovács Dezső Igazgalólanlló\', a dalárda karnagyéi, ezt a nagyszerű dalosembert, akinek sokéves munkája vivta M a lővMoslak állal Is nem egy dalosversenyen megbámul! csodál: e dolgoskezű, nzp-égelte arcú, viharbarázdált homlokú, egyszerű sormás! földműveseket, akik kottát olvasva énekelnek és muzsl-kálnak munkás-éleink fáradt hétköznapéinak estéin. Ha példái kell ál-lllan! a magyar vidék dslkullurá|a elé, ha rá kell példával arra világítani, hogy mll jeleni a magyar dal a vidék Ítéletében, akkor a aormásl dalosokat és azok vezetőit leltet oda álllianl.
A serlegavaló ünnepélyt vidám táncmulatság fejezte be. Fosaik Jő-zsi bandája fáradatlanul húzta a Islpalá valói és a széles szoknyák, piros kendők, ünneplő dolmányok és tűzoltó sapkák közé csalogatta a hangulatos, szép ünnepség meghívóit vendégelnek bájos hölgyeit és láncoskedvű uralt Is. Hozzásegített a nagyszerű hangulathoz a nagyszerű és messze vidéken kedveli sormás! zenekar Is, ez a kllünö és lelkes rezesbanda, amelyre méllán büszkék a sormáslak.
Mozgószinház
Itéi a Balaton
Sok becsületes művéazl szándékról tesz tanúságot a magyar filmgyártás legújabb alkotáaa, a Hollywoodból hazakerüli Fejts Pál ren-dezte llél a Balaton. Egyszerű htlászemberek kis tragédiája. Egy a sokezer közül. Már maga a sokatmondó clm Is elárulja, hogy drámai cselekményt visz a néző elé. A film Írója, Mihály István nem a temperamentumok, hsnem a belső átélések emberell rajzolta meg és ezzel bálás terepe! nyílott az egytőt-egyig kllünö művészi erők ember-ábrázolásának. Csortos Oyula gőgös tiatászgazdájs, Páger Anial féltékenységtől gyötrődő fiatal férje, Medgyesl Mária azerel-mes asszonya és Elekes Ernő boldogtalan, reménytelenül szerelmes legénye sz, ami komoly Irodslml ériékké és elblhelővé dramatizálja lélektanilag is ez! s Hírnél. Mindenekfelett ált szonban sz s zamatos, borongós, népi motívumokon letépheti kísérőzene, amely különösen a Kállai-kettős |elenetben szolgál ínyenc csemegéül a zenebarátoknak.
Fejős Pál ezzel a rendezésével Ismét visszahódít sok elpártolt hívet a magyar Ilim számára. D. n. j.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bulorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéle-les Jó kivitelben, hosszú lejáratú
részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ul 4.
Nagykanlzaa, éprilia 19 Csendben, de annál áldásosabban dolgQzik Nagykanizsa legfiatalabb egészségügyi Intézete a legpuszlllőbb népbetegségek, s nemzeteket gyilkoló venereás bajok frontján. Nagyon kemény az az úttörő munka, ami erre az intézetre hárul, de végzi töretlen kölelességérzéssel, biztos hlllel, sok Megmentett szegény ember hálájától kitérve. Az Ingyenes rendelések forgalma lassan, de állandóan növekszik. A belrgek, sklk máskor szégyellek bajukkal orvoshoz menni, vagy pénzűk nem voll, lastan odaszoknsk a Slefánla házá-
Nagykaulzaa, áprtlla 19 Néhány hónappal ezelölt a kanizsai rendőrség érdekes nyomozást indított egy kanizsai vlllanyfogyasztő ellen villanyáram jogtalan eltulajdonítása elmén. Annakidején sokat beszéllek erről az ügyről és igy |o-gászf körökben Is felvelődölt a kérdés, hogy az áramlopás bebizonyítása esetén milyen büntelés vár a gyanusllollrs. %
Az újpesti Phőbus Villamos Művek feljelentésére nemrég hasonló ügyben Indult bűnvádi eljárás az újpesti járásbíróságon egy áramlóival fogy autó ellen, akt jómódú ember és hozzá még háztulsjdonos ls. A járásbíróság! tárgyaláaon bizonyítás! nyert, hogy a vádlott ír háza kamrájában elhelyezeti villanyára felett a főbiztosítékra egy leágazási szerelt és ennek segítségével az áramol huzamosabb Ideig az óra megkerülésével vételezte. Ilymódon az óra természetesen nem mutatta a
ban levő rendelőintézetbe, ahonnét egymásután kerülnek kl teljesen gyógyultsn. Dr. KeszUer István, az Intézet kllünö specialistája és vezetője mosl terjesztette be évnegyedes lelentéséi. Ebben olvsuuk, hogy az Idén januír l-löl március 31-lg 63 uj beteg jelentkezeti ielvélel-e. Ezek közül 6 volt friss fertőzéses syphl-lls, 6 volt Isppangó syphllls és 3 voll bálgerlucsorvadás. A kezelések száma 1401 volt, melyből 803 volt gonorrheás kezelés, 27 bőr és egyéb betegkezelés és 571 syphIIU-kezelés, melyből 255 volt az adott salvarsán injtcliók száma.
fogyasztott áraminennylséget és a villamos cég kb. 400 pengő kárt szenvedett.
Mjndrzek alapján a járásbíróság az enyhítő szakasz alkalmazásával kéthónapt fogházra ítélte a vádlottat, a sértett céget pedig magán|ogl igényével polgári pene utasította. A vádlott fellebbezése folytán most tárgyalta ezt az ügyel a budapesti ítélőtábla, amely sz elsőfokú bíróság llélelél teljes egészében helybenhagyta.
Mint látható tehát, az áramlopás vétségét szigorú elbírálás alá veszik a bíróságok, épp ezért nem aján-lalos néhány pengő miall kitennie magát az embernek a büntetett előéletnek és a hosszabb Időtartamú szabadságvesztésnek.
— Tegye otthonossá, meghitté lakásátl Vásároljon szőnyeget, függönyt Schtttznét.
_8_
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 20, cüütflrtöV
Római katollkui: Tivadar. Protestáns: Tivadar. Ur.: Nizan hó 24.
Vároal muzeum éa Könyvtár nyitva csfltArtAkan éa vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Gyógyszertári éjféli szolgálat e hónapban: a Fekete Saa-gyógyareitár Fő út 6. u. és a kiskanlssafgyógyaxeítár.
OözlUrdő nyitva reggel 6 órától eate ö őréig (hétiő, axerda, péntek délutiM, kedden egész nap aőkrek).
Kreutzer Dezső: fb. kanonok
Nogykaolua, április 19
A kerflleH papság egyik legképzettebb és legkiválóbb papját, Kreutzer Dezső gelsei esperes plébánost jól megérdemelt kitüntetés érte. Dr. Rott Nándor megyéspüspök a kiváló egyházi férfiút hervadhatatlan érdemeinek elismeréséül a székeskáptalan tb. kanonokjává nevezte ki.
Kreutzer Dezső kinevezése nemcsak a nagykanizsai kerületben, hanem az egész egyházmegyében osztatlan örömet váltott kl, mert elismerése azoknak az egy emberöltön át szeVrett kimagasló érdemeknek, amiket apostoli munkásságával és nagy egyházszeretetével kifejteit. A kitüntetett egyházíérflut az egész egyházmegyéből számosan keresték fel szerencsekivánataikkal.
Ad mullos annost
— (A polgármester Budapesten) Dr. Krátky István polgármester két napi tartózkodásra hivatalos ügyben Budapeslre utazott. A polgármester több fontos ügyben a minisztériumokban fog tárgyalni.
— (Közgyűlés előtt) Értesülésünk szerint az egyes városi bizottságok a jövö héten tárgyalásokra ülnek öisze, hogy a legközelebbi közgyűlés elé kerülő ügyeket letárgyalják. Nem valószínű, bogy az uj kórház! szabályrendelet is tárgysorra kerül, mivel némi módosítására van kilátás.
— (Az Ipartestület elöljárósága)
ma este 8 órakor rendkívüli elöljárósági ülést tart amelyen több fontos szőnyegen levő ügy kerül letárgyalásra.
— (A 48-as szoborra) Wetsz Ignác 5 pengőt adományozott.
— (A Városi Nőikar) ma. csütörtökön este 9 órakor próbát tert.
— (Csendőrkézen Behm József vadházastársa) Megírtuk, hogy fi törvényszék vizsgálóbirája letartóztatta Behm József lenliszomtalhel/i hentest csalás és orgaz^ság gyanúja miatt. Keszthelyről ma beszállították Nagykanizsára Behm vad-házastársát. Horváth Máriát, akit bünrészesfcéggel gyanúsítanak. A vizsgálóbíró ma dönt Horváth Mária sorsa felett.
— Elhájuodisaál, kötvénynél éa onkor. betegargnél a természetes .Ferenc József" keserűvíz javítja a gyomot és a belek működését és előmozdítja az emésztést
A polgármester felhívása
az országzászló ügyében
Június 4 én szentelt fel Nagykanizsa országos ünnepség keretében a nagykanizsai országzászló). Mindnyájunk lelkéből foganl a mű (elállításának nemes gondolsta, hogy ébrentartsa bennünk a magyar igazság diadalra jutásának hlrél és a város szivében a legszebb helyen hirdesse a magyarság rendllhetellen élnlakarását.
Ugy érzem, minden kanizsainak az a felfogása, hogy fájdalmunknak ez a szimbóluma a tlagy gondolathoz méltó kivitelben kerül|ön megvalósításra. Az országzászló létesítésére alakult bizottság nagy súlyt helyez arra, hogy sz egész összeget,
Sinely a mélló klvilelhez szükséges, a társadalom önkéntes, hazaüas áldozatkészsége teremise elő, ezzel Is növelni aksrván az emlékmű belső erkölcsi ériékét. 600 pengőnél valsrnl-vel tobb kellene még ahhoz, bogy a művel az ereded elgondolásnak megfelelően alkossuk meg. Mint sz országzászló bizottság elnöke, felkérem tehát a közönséget, hogy erejéhez mérten járuljon hozzá e néhány száz pengő előteremtéséhez. Az adományokat a .Zalai Közlöny-szerkesztőségébe kérem leadni, amely azokat hlrlapllag nyugtázni fogja.
Dr. Krátky lityin
A nőegyesűletek vezetőiből illó hőlgy-blzottsig
készítő cégektől és tagjai körében mozgalmat Indil a diszlobogó köll-ségelnek fedezésére, hogy az teljesen Nagykanizsa hölgyeinek áldozatkészségéből kerüljön ki.
szerdán délután ülést tsrlott a városházán. Ketttng Ferenc és Nőtt József rajztanárok elóter|eszlették művészi elgondolásu és általános tetszésre t-Iált cimerrajz-iervezetüket, ami az ünnepi díszlobogó két oldalát fogja díszíteni (egyik felöl angyalos magyar elmer, másik felöl a Zrínyiek címere). A hölgyblzollság mosl rész-le es ajánlatot log kérni a zászló-
Dr. Krelner Zsigmond 3, Polgár Zsigmond 3 pengőt adományozlak az országzászló céljaira.
Áramlopásért két hónapi fogház
ZALAI KÖZLÖNY
I9&3, tpttiu ag_
Blockner Izidor halált
Budapeat, iprllU 19
Blockner Izidor, • Blockner I. köziratért hirdető cég alapítója él se-nior-főnókt róvld betegeskedés uián meghall. Nemrég tartotta snnylako-dalmát, amely alkalommal nagy ünneplésben volt rélze. Az örömet ttUioan nem soká élvezhetle, meri betegség támadta meg és pár nap alatt végzett vele.
A magyar hirdelésügynek reformátora volt te a szakma nagyrészt neki köszönheti megalapozottságát és fellendülését. Szerdán délben temették el.
Halálát a magyar újságkiadás nagy társadalmán klvöl kiterjedt családja, köztük Ha, Blockner Balázs Pál, a cég jelenlegi vezetője és veje, Hajás Alfréd, a többszörös úszóbajnok és műépítész gyászolja.
— (Műkedvelő előadás Pacaán) A pacsai Iparoilanonc Ujak műkedvelő gárdája nagysikerű előadási rendezell húsvétkor. A gyónást titok áldozata cimű dráma került színre, amelyben a kllünő ize- \'ők, Bor-tolottt Oyula, Deák In.- Horváth András, Vadász Károly, Aczél Jó zsef, Tóth Lsjoi, Itlgács Ferenc, Welsz Oyula, Czoma István, Németh András, Srágll Oyuta, Kiss Ernő, Agg József, Németh Tibor, Cztráky István, Pátfy László és Fehér József könnyekig meglndllolták a nagyszámú hallgatóságot. A darabol Kovács Imre plébános rendezte nagy gondossággal és hozzáértéssel. A rendezőség a templomi orgonaalap javára fordította a bevételt.
Ulti. < Vltif LtfUjoubh Naj.
A Színházi Elet legújabb
némában Jelenti be a zárórát a_____„_
Trlbune bájosságt versenyén fta az utolsó fényképeket a Sz nházl filét 28-Ikí száma k sll. lengyel Menyhért a weekendről Irt cikket az n| számban, Hatvány UH színházi és mozl-aktuall-táwkról, Nád a* Sándor n huavétl levelezőlap árusokról, Krúdy Qyuli a hó-naposretokról, Bródy I.lll Irodalmi uj-donaágokról számol be. Darabmellék-lotül Hunyady 8Andor „Rllx 1910 ■ oimtl legújabb aslndarabját kií/,11, kottamel-lékletén pedig „A vén gazember" olmü hangoaflfm két slágeréi közli. 82 oldata* Gyermekulsáz, ktalmunkalv és M oldalas ltfdtó Világhlradó van még a Színházi Ebi oj aiámában. Ara 00 HU.
\' — (Fejbcverték kapával) Horváth Oáspár oroszionyi földműves már régebb idö óla haragoa viszonyban voll Szabó Ferenccel. A haragoaok néhány nappal ezelöli összetalálkoztak, ebből aióváitás kerekedett, melynek hevében Szabó kapáiéval ugy félbevágta Horváthot, hogy az eszméletlenül terüli eL A tértit* kiszállították a kanizsai közkórházba, a csendőrség pedig megindította a nyomozási.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az utolsóba ví előlizelési nyugta felmutatása mellett
napi 2 fillérért
tagja lehet a többezer kötetea nagykanizsai Horváth féle ujságüzlct kölcsönkCnyvtárá-nak. Vagyis havi 60 fillérért a .Zalai Közlönyminden előfizetője ^ annyi könyvet vihet ki havonta a kölcuön-könyvtárból, ahányat csak el tud olvaeni.
Az előfizetési nyugta felmutatói kötetenként 8 filléres kedvezményes kölcsöndijért kspnak könyveket a Horváth kölcsönkönyvtárban akkor is, ha a havi kedvezményt nem óhajtják igénybevenni.
Az Iparoskör alakulása előtt
Nagykanizsa, április 19
Az ipartestületi elöljáróság által kiküldött 5-ös bizottság az Iparoskör megszervezésére olyan dicséretes és alapos munkát végez, hogy eddig már 300 a jelentkezők száma. A szervező blzotiság elhatározta, hogy a várost rayonokba osztja és Igy folytatja ha\'almas szervező munkáját, amely az egész nagykanizsai Iparostábori lesz hivatva politikamentesen egy táborba tömörileni. A jelek szerint valószínű, hogy a jövő hónapban megtartandó alakuló közgyűlés 7—800 taggal kezdheti meg az Iparoskör életét.
— (Kigyulladt egy autó) Szerdán reggel 8 óra tájban kUebb tűz volt a Zrinyi Miklós-utca 13. szám alatti Hoffmann-féle garázsban, ahol kigyulladt Herczok Zoltán zágrábi faipari részvénytársasági igazgató autója. Előzőleg az aulóba benzint töltöttek, amely kifolyt. Igy történt, hogy indításkor a motor visszavágott és meggyulladt a bencin. A tüzet a kivonult tűzoltóság oltotta el. A kár 1000-1200 pengő.
— (Elgázolta a saját kocsija) Császár Antal csapi-i gazdálkodó nagyszombaton fát fuvarozott ha*a. Egy ideig gyalog ment a kocsi mellet, majd annélkűl, hogy megállította. volna a lovakat, fel akart szállani menetközben. Véletlenül megcsúszott és oly szerencsétlenül került a kocsi alá, hogy egyik kerék átment a jobblábán és azt eltörte. Beszállították a kanizsai közkórházba.
— A Ny ujjat húsvéti száma gazdag
tartalmából kiemeljük Tersánszky J.. Jenő uj regényének (Ab amerikai örökség, Kakulr, Marci uj kalandjai) első fejezetét. Babits, Erdélyi, Illyés, Szabó Lőrinc. Rédé\'y Tivadar éa Török Sophle verselt, Kőrös Andor, Görög Ilona éa Török Sándor novelláit. Schöpfltn Aladár v taclkkét a nyelvmüveléa proble májáról. Kiadóhivatal: Budapeat, V. VUmoa császár-ut 34.
Bágyadt, levert, dolgosai kéntelen egyéneknél a természetes Ferenc Jósseí
keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó- és munkaképességet. Beható kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, hogy a Fórénc lósief viz szellemi munkásoknál, neurasíténiás embereknél és betegeskedő asszonyoknál rendkívül jótékony hatású gyomor- és bél-tisztító szer. — A Ferenc lóxief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzleiekben kapható.
Agyonlőtte a vendégéi
Tapolca, Aprllia 18 Horváth Lőrinc 32 éves salföldi földműves látogatójával, Horváth József falubeli földművessel szóváltásba keveredett, miközben a házigazdát látogatója szőlőkaróval támadta meg. Horváth Lőrinc támadó szomszédját erre vadászpuskájával főbelőtte. Horváth Lőrincet a tapolcai csendőrőrs letartóztatta. A nyomozás folyik.
A Qonda Hugó-féle Batthyány-utca 21. számú
ti á z -
folyó hó 20-án, csütörtökön délelőtt 10 órakor a járásbíróság földszint ll.sz. helyiségében nyilvános érverésen eladatik.
— Ax OUAg uj uim& közli, hogy a németek Heluet is elégetik. Hitler éa nz elefánt. Berlint bolkokottok. Hogy cáfolnak a német zsidók. Ebédbang-veraenyek a rádióban A Gaál Franci leánykora. Mire kell a peatt tőzsdének társalgó. Meskovlts megelőzte Dollfuat, vérvizsgálat Németországban, Nagy Imre Izgalmas regénye, ut legkóserebb éa arisztokrata-viccek, Bölca Rabi éa még rengeteg tréfa, móka, vicc. aktualitás és intimitás Nagy Imre kitűnő vicclapjában Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, Budapeat VI. O utca 12.
=» SchOtz kabátban minden nő elegáns.
— Kl • jylIUo* ? a otm© Walter Eduárd kis bűnügyi regényének, mely a Nyíl legutóbbi számában Jelent mei A budapesti miliőben lejátszódó \'
meg. izgal-
mas cselekményt színes fantáziával vlsíl az Iró az olvaaó elé, hogy lebilincselő meseszövéaével egész az utolsó sorig fogva tartsa az érdeklődését Az érdekes kis ragénv ára 10 fillér, kapható minden trafikban.
SPORTÉLET
A Testnevelési Bizottság megemlékezése Spltzer Antalról
Nagykanizsa város Testnevelési Bizottsága lolyó évi április 13-án tartott ülésén mélló keretek közöli emlékeseit meg Spilzer Antalról. A Levente Labdarugó Szakosztály megalakítási, önzetlen tevékenysége és működése körül kifejlett munkáljál jegyzőkönyvben örökítenék meg él a serleghez s testnevelési alapból 20 pengőt szavazlak mejj,
A Testnevelési Blzotiság ezen megemlékezése is igazolja Spltzer Antal önzetlen tevékenységéi Nagy-kanlzaa város levente fulballsporl-jának fejlesztése körül. A következő adományok érkeztek a serlegre: Kaszll Árpád gyűjtése: Bankegyesülel lisztvlselökara 8, Néplakarék-pénztár, N. N. 4-«. N. N., N. N. 3-3, dr. Hoch Oszkár, Kelemen Ferenc, Nagykanizsai Takarékpénztár, Oazdaság! Takarékpénztár liaztviselö-kara, Welsz Ignác szlkvizgyáros 2—2, Kleinfeld Ignác, Lackenbacber András, Schless Oyula, Wllheim Frigyes 1—1 pengő, Bauer János, N. N., Tlbolt Lajos, N. N. 50—50 fillér.
A gyűjtés eddigi eredménye 220 pengő. _
Vasárnap: KRSC—ZTE
Húsvéthétfői értékes nemzetközi győzelme után újra Nagykanizsán játszik a Zrínyi macára talál! labdarugó crapafa. Ellenfele a Kaposvári Rákóczi Sportklub lesz. Minden remény megvan arra, hogy győriéi ciapatával léphet gyepre a Zrínyi, meri Horvátnak, a Zala-Kanizsa proflcsapal volt érlékea tedezeljálé-kosának Igazolása már megérkezett, Babosé pedig vasárnapig leérkezhet. Nagy adósságot kell lőrieszlenle a Zrínyinek, nemcsak saját kaposvári vereségét, hanem az NTE-ét is neki kell visszaadnia. Ugyanis a Rákóczi voll ezideig az egyetlen, mely megadásra késztette a bajnokjelölt NTE-I. Mostani formájában a Zrínyinek ez biztosan sikerülni fog. Az ellenfél is nagyon jóképességű csapat, erős, gyors és keménykötésű játékosokból áll, melynek legyőzése mindenkor figyelemreméltó teljesítmény volt.
Maga a mérkőzés biztosan nagy csemegéje lesz Kanizsa sporlbarátal-nak.
Visszamaradott férfi és női divatszövetek,
raktárleépités miatt, nagy árengedménnyel kaphatók
Kirschner Mór diwatáruházőban.
1983 ápriüt 30.
Idólárá.
A nngykiulxattl meteorológiai m,K. figyt-lö ielentéseki Csütörtökön a Mmtr-stklrt: Reagel 7 ínkor +3 6, délután 2 űrikot -H\'4, este 9 önkor -J-3-2.
filhítd: Egész napon ál borull égboltozat.
Sstllráity. Egésa napon át északkeleti alti.
(tyuakat rddjójtlintiit * as.t..r.i,
glal lMM««t|aUntl lUOrakar,
Borult, I.U.O., ■■6a Idfi „irható.
Közgazdaság
A török ióvásárló bizottság csak 3 hidegvért lovat vásárolt Nagykanizsán
Nagykanlzaa, április 10 Törökországi kompenzációi Üzlet alapján mintegy 500 lovat visznek ki Magyarországból katonai célokra Torokországba. A bizottság az or-azág tobb vásári központját kereste fel, abol a kiszállításra meglelelö anyagól összeválogatta. Nagykanizsán a bizottság a Királyu\'cal Mechner-ház udvarán ütötte fel székhelyét, ahová a legszélesebb környékről hajtották fel a gazdák bldevvérü lovaikat. A bizottság az egész felhajlott anyagból mindössze három darabol vásárolt meg 600—600 pengőéit, ami elfogadhsló árnak mondható. A bizottság Innét Csur< góra, majd Pécsre folytatta ulját.
A gazdák közólt nagy elkeseredést váltott ki az eredménytelenség. Megkérdeztük az egész Dunánlulon Is meri lóexportőrt, Mechner Edét, aki a következőkben adta magyarázatát a törökök eljárásának:
— A bizottság minden egyes lovat alapos vizagálatnak vet alá, annál is inkább, mert katonailag alkslmas iovak szállításáról van szó, arait a törökök jobbára ágyuk von-talására használnak lel. Súlyt helyeznek tehát arra, hogy semmiféle láb-defektusuk ne legyen. Már pedig a felhajtott lovaknak több, mint 00. stáiallka tyuksiemes volt, melyek nagyobb strapánál hamar lesántulnak. Igy van ez nemcsak a törököknél, hanem az angoloknál, a németeknél és minden katonai ló-sorozás-nát. A mai csurgói visiron például egyetlen egy lovat sem vásárollak, mert mind tyukszemes volt, vagyis kslonsi szempontból hasznavehetetlen
Egyébként az 500 kontingensből eddig már 430 darabol vásároltak, "gy, hogy már csak 70 (darab van hátra, amikor la a gytljlőlelepról exportálják az egészet Törökországba.
(—) A Zalavármegyel Oazda-"igl Egyesület április 22-én dél-e\'őtt 10 órakor Zalaegerszegen, az egyesület székházában tartja rendes közgyűlését.
. (-) A „rümSIc.S. tavául át nyári
>«.ISrft iemerteU a Növényvédelem é« Kertészet legújabb száma. Hiií"} közSI mé« \' Sltlmblos zacs-WKUáról, az almit- ás kTírtoták lermé-"ttek [okozásáról, a sütőtők termosz-Eri1 • tavaszi Ittgyok elleni védo-ÍKÍ"\'- " ldel várható herayólnvá-E \' S. ?"J0\' Irtásáról atb. a dtisan
WutráH kit ezaklapbói a Nővéuyvé-vxm „kiadóhivatala (Budapest, V.lter. r» ■ImllvelS.UByi Minisztérium) egy állmai díjtalanul kttld mutafirány-
2ALAI KÖZLÖNY
ROgylak.daa előtt egy héttel z
100 liter vizben (eloldva 3 kgr „Soltár* oldallal.
ROgylak.dit éí virágzáa kőzölll időben: alma-, kflrte- és srllvaíákaL Lomblakndáskor:
meggy- ós cseresznyefákat. S/lromhulláskor i őszibarackfékat
100 liter vizben teloldva 1 kgr. .Solbár-é» \'a kgr. „Pronikol- oldallal. Harnyóenyvgyürüket most már
aürgösen fel kell rakni. Sebhelyek és • vígolt felületek
„Almola°vagy„Pomrinnal" kenendókbe.
Melegágyakban a lóieta ,Árvalin"-naI
Irtható,
Fend vél-őszerek, olióvlaaz beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, nöttányvédelmi
szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
(A .bíróság melleit)
Zürichi zárlat
Párls 20-38, London 1784, Newyork 51200, ürülnél 72-25, Milsnn 2Í45. MsdMd 4400, Amsterdam 20915. Bartln 12200. Wien 72 94, Szótla 3-75, Prága 10-371/s, Varsó 5810, Bidapaet Belgrád 7-00, Bukaresl 308
TerméayUzide
Buza Usiav. 76-os 14-38-14-50, 77-es 1460-1480. 78-as 1480-1495, 7S*s 1500-1515, 80-as 1515—1530, dunán-luti 76-os 13-00-13 75,77-es 13-75—13-90 78-as 1390-1405. 79-es 14 10-14-25 80-as 1420-14-40, rozs 675- 685, lak. árpa 8-40 - 860, zab 815-8-26, tengeri 6-75 - 6 85, korpa 5 80 -5 99.
i ItaiieU Bank devlia-árfolyaaial
valutAk
Angol I. 1980-2000 Belga tr. 79-16-79-74 Csehk. 16-91-17 01 [Jánk. 87 8118900 Dinár 7-20-7-70 Dollár 568 00-57100 Praocla t. 22-30-2250 Holl. 23200-233 40 Zloly 6420-64-70 Ul 3 40-344
Léva 4-00-426 Ura 2OTÓ-30 20 Márka 135-70-136-60 Norvég lOOOO-iOt\'90 Peseta —•—_•—
Schlll. -■---•-
Svájcit. 11060-111-40 Ivádk.104 20-105-20
DEVIZÁK Amat. 232-20-233-40 Belgrád 795-8UÍ Berlin 13560-136 60 Brilsset 79-26-79-74 Bukarest 341-3-43 Koponh. 88 00-8900 London 1980-1994
Madrid -■_
Milano 3MM0-18 Newy. 568-80-571-50 Oszló 10110-101 90 Párls 22-33-2247 Prága 17-00-1706 Szófia 41 Ii/t 4 l4l/t Stockh.lM 40-105-20 Vsrió 64*55-64 95
Wien -•-•-■
Zürich 110-80-111-40
Wien clearlng árfolyama t 80.454.
Herlés vásár Felhailáa 1062, eladatlan 194 - elsőrendű 096-097, szedett 096 -098, sze-deit közép 0-92 -094, könnyű 084 -0 90, l-ső rendll öreg 0-96 0-98, li-od rendű öreg 0-60-0-82, angol aűldő I. 098 -102, azaTonna nagyban 1-20—1-25, isir 1-38 — 1-45, hus PIO-l-32. félsertés I16-P28.
Kiadju a laptniajdonoa Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda él DátzaUI Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zslal Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. azám. J
APRÓHIRDETÉSEK
0**1, kör, Blondel és szegletes képkereteiéi szakszerűen Steriléi, Városháspalota.
OuUtbarandüBcéH aiadé. Armuth-baxár.
Nyolo lakáMi bérhá« fltaxárral AtvahatA. Clm a kiadóban. -1465
Májual kaitOxkfldéara bútor ssál-litást a legolcsóbban vállalom, ugy helyben, mint vidéken. Welsz Lajos fuvaros, Petőfi utca 30. -1459
A gyékényei! fllomá. mellett levó Zákány-telepi emeletes modern tsálioda, étterem, vendéglő, kávéház lakóházzal axabadké.bfll aladó, vagy bérba adó. Etdeklődnl lehet a Néptakarékpénz-tár R.-T.-nál Nagykanizsán.
Fehér vászon ablahrollöt kere,.x megvételre. Címeket kérem a kiadóhivatalba. .1474
Kérem a közönséget, nogy autó megrendeléseit kizárólag 167. és 571. telefonállomáson ad|a le részemre. Kaufmann ■aaö.
Karaaak megvételre 1—1 pár fajtiszta msgyar komondor és terelő puli kölyökkutyát. Vágó Illatszertár. -1493
Fiatal pár részére keresek a város belterületén kUlönbe|árntu, csinosan bútorozott szobát 4 hétre fflrdSaaaba-haaználsttal. Ajánlatokat a kiadóba. -1500
Kladé ■ nagy kocsiszín (fakereakedés-nek Is alkalmas), raktárhelyiség; Királyutca 32.
Lehetőleg kertészethez értő háitmai tar felvétetik Horthy Miklós-ut 15.
Mindenki
olvas
Hirszolgálata gyors, pontos, megbízható
Hlráetáioll ii egész negye olvassa
Plakát- 4, laphirdetésehét
felvesz budapesti és vidéki bfekba-
Magyar Hirdető lrodz» R.
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 24. em.
T.
Meghívó.
Merem- Vasművek Részvénytársaság felszámolás alatt nagykanizsai bej. cég részvényeseit a Zalamegyei Oazdasági Takarékpénztár RT. nagykanizsai cég Fő-ut 1. szám alatti helyiségében május hó 7. napján d. e. Vat I órakor tartandó
közgyQlésre
ezennel meghívom.
Tárgysorozat:
1. Az 1931. és 1932. évi vagyonkimutatások beterjesztése.
2. Határozathozatal a felszámolás befe|ezése ée a cég törlése tárgyábsn.
3. Felmentvény adása a felszámolók, illetve jogutódaik részére.
4 Netánl Indítványok.
Kell Nagykanizsán, 1933. «vl április hó 18. napján. I«H Dr. Dlskal Imre s. k.
lel számoló.
Pk. 8943. u. 1933. 1932. vghtól >233. sa.
Árverési hirdetmény.
Dr. Báláz, Zalgmond ügyvéd által képviseli Rlcbard Maler |evára 6H0 whllllig tőke és több követeiéi járulekai ere-Iáig a nagyksnlital klr. |irásblrósá> 1913. évi 8943. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaltás lolytán végrehaj. lást ssenvedőlöl 1932. évi december bó 7 én lefoglalt 9070 pengőre becsült Ingő-algokra a nsgvkaniisal klr. |áiá.b!tóság \'lenti ssámu végzésével az árverés eErett-dellelvén, annak u 1906. évi XU. t.-c. 20. 6-a alapján a lent megneveicH s a logUliat Jegyzókönyvbői kl neia iünö más foglsttatók Tavára Is az átverés megtartá-aái eltendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési Joguk ma Is leináll ás ka ellentlk hilaaaló h.tályu Igénykereiet lolya-matba nincs, végretu|tált lienvedő laká-sán, a.leiében. Komárvároson vaautl állomás melletil nín.telepen ás BethMtm-raktárban leendő megUrtására bstárldőfll 1933. ávt áp. lila hó U-lk napjának d. u. 3 órája lüeetik kl. amikor a blróllig lefoglalt azéna, zsupszalma, 3 drb. ló, kocsi alb. a egyéb Ingóságokat a legtöbbet Igétőetek készpénzllzeléa mellett, esetleg becsároa alul la - de a HkUIUil ir kétharau-dinil elacionyabbsn nem — el fogom adni. Azon mgóaágok.a, amelyekasa a kikiáltási ára egyezer 1\' őa Iliül vsa, az 6.610(931. M. e. szánra rendelőt értelmében esik ások Irvertihetaek, akik a kikiáltási ár egyllzedrészét báastpáasül leteszik.
Nagykanisss, 1913. márdus bó 22-án.
Haán Qyula s. k. klr. blr. vágrebsfU, im mint bírósági kiküldött.
MifkuliuiMttl lilikuz Vállalat MENETRENDJE
érvényei 1932. Október 2-161
Erii4b»t-tár VMUlátliniáa
Vsiutállomáiri

541
7 1« c jo
Uis 12 M
IJfS |«06 IBM 1T»» 1106 tsM 22 * 23 25 2JM
I !í
ii
C M
n -■
*
>
ZALAI KÖZLÖNY
1893. április 20.
fiaessen elö A LEGJOBB RÁDIÓLAPRA a Rádióéletre i 1 « „Olcsók vagyunk, meri Jók vagyunk." Rossz a
Előfizetési ár: 1 évre P 10" V» évre 5\'50 pengő, \'/< évre 2-80 pengő, 1 hóra P 1 — KIADÓHIVATAL: Budapest, IV., Károly király-ut 10.
* rádiója...?
BRIDGE-BLQCK Szakszerűen, olcsón megjavítjuk. IS TRANSDAHUBIA R.-T, Csengery-ut 6. Tslsfoni 4-13.
praktikus beosztással (50 lappal) darabonként 40 fillérért kapható a zalai közlöny kiadóhivatalában fő-ut 5. valamint Krátky QySrfly és Hj. Hirachler Miksa dohány árudájában, rischal Ede és Sohloss Tostwérek könyv és paplrkereskcdésében, Horváth József ujsigárudájában
Közgazdasági Részvénytársaság
KI AGY KANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó Intézet, ÖÉtetl könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Kószitdnk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket* névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON:
78.
Gyártunk:
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, raj/füzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben- és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott , l,ph,l.|donos KSxuduári R.-T. Qutoberg Nyomda és Díl.alal Lapkiadó Vállalata ktSnyyoyomdiUban Nanvkaaiuto. tl-slelós IttlctvCMlS: ZaW
78. évfolyam 89. szám
Nagykanizsa, 1938. április 21, péntek
Ara 14 Hllér
zalai közlöny
_, _^ politikai mapilap
\' >■ - i McgjdM^ mi ^kivété!<vei Feleifis szerkesztő: B.rbarlt* Lajos
Nyolc milliárd dollár papírpénz kibocsátására kér felhatalmazást az amerikai szenátus
Tanuljunk Sormástól!
(bt) Sormáa ezer és párszáz lakosú kisközség, pár kilométerre Nagykanizsától, de a büszke végváros tanulbatna tőle. Megtanulhatná töle, hogy hogyan kell a magyar föld minden szellemi ériékét a pusztító gazdasági világrengés esztendeiben is csorbítatlan egészben átmenteni a jövő számára. Megtanulhatná tóié, hogy a kullur-közélet porondján a supprema Irx mindig a cél és sohasem az utmenli virág, vagy sohasem az utmenli bogáncs.
*
Lám: Sormáson a búzának éppen ugy potom az ára, a kis tinót éppen ugy szemelgeti a végrehajtó, a gond éppen ugy vési keserO barázdáit a homlokokra, mint ahogyan Kanizsán kisebb lett a falat kenyér, kevesebb a jóálmu éjszaka, több az utcákon az örökre lehúzott redóny és nagyobb a karaván a reménytelen holnapok szomorú országútján.
És mégis...
Sormás nem adta meg magát. Sormás nem hagyott veszendőbe egy szemernyit sem a nehéz munka árán megszerzett értékeiből, hanem dolgozik és minden kis eiedményből uj és uj hitet meril, u| és uj energiát gyűjt a további munkához. Sormás nem „épitette le" a közérdekű kultur-célokért »aló áldozatos lelkesedést, nem telte el jobb időkre, gondtalanabb napokra azt a munkát, amiből nem terem senkinek pénz, kenyér, hanem ami éppen ellenkezőleg : pénzébe, áldozatába kerül a munka résztvevőinek.
Nagykanizsán a közcélú, akár jótékony, akár kulturális egyesületek egyre néptelenednek. Akinek alkalma van az egyesületek életébe beletekinteni, megdöbbenik sokszor, hogy még ma is nagy|övedelmü emberek milyen ártatlan magátólértető-déssel lépnek ki évi egy-két pengő áldozatot kivánó egyesületekből azzal az indokolással, hogy —„a gazdasági helyzet". Olyan nagykanizsai egyesületek, melyeknek munkásságából akár karitatív, akár kulturális téren naponta hárul haszon a váróéra, tehát annak minden polgárára is, ma már alig fél-létszámmal élnek, tengődnek. Sormás messze földön hires árvalányhajas, fehérgalyás dalárdája és rezesbandája nem lett kevesebb egyetlen dalossal, egyetlen trombitással sem Városi nagyságos és tekintetes uraim,\\— (kiket, igaz, cibál, pofoz, sanyargat az élet), mielőtt aláirtok egy levelezőlapot, melyen kilépésleket bíjeientitek, — mielőtt elzavartok ajtótokból egy tag-dllnyugtát hozó pénzbeszedŐt, — mielőtt kimondjátok az ítéletet, hogy nem dalárda kell, hanem kenyér, nem sport kell, hanem cipő a gyereknek, nem kullurelóadás kell, hanem villanyszámlát kell fizetni, — gondoljatok először a sormásiakra I Gondoljatok ezekre a gondbarázdás arcú, kérgestenyerü, földszagú szántó-vetőkre I Ezek az egyszerű földművesek, legtöbbjük meglett, hajlott
Washington, április 20 Roosevelt az újságírók előtt kijelentette a következőket:
— A dollárt teljesen sorsára bízzuk. Ezzel az Egyesült Államok visszanyerik versenyképességüket a dumping-gel támadó országokkal szemben, melyek súlyosbították ezzel a munkanélküliséget is.
London, Április 20 (Éjszakai telefonjelentés) Roosevelt elnök merést lépése a bizonytalan-
Budapest, április 20 A képviselőház pénzügyi bizottsága folytatta a költségvetés tárgyalását. A vallás és közoktatásügyi tárca került sorra, östör József előadó kiemelte, hogy a tárca költségvetését 87 millió pengőben állapították meg, ami 6 millió pengő megtakarítást jelent. Fcihivla a bizottság figyelmél a tanítók súlyos anyagi helyzetére.
Farkas Tibor a kathollkus auto-nomlák és az egyházi adóztatás Jobb rendezését sürgette. Szükségesnek tartja a népoktatási terhek egyenlö-
hátu, ősz magyar, — ezek oda nem adnák a dalárdájukat, a rezesbandájukat semmiért. Ezeknek egy folttal több kerül a dolmányukra, a csizmájukra, ezek aulóbusz helyeit gyalog hordják a háromfilléres tojást a kanizsai piacra, ezek egy pipa dohánnyal keverebbet szívnak, — de a dalárdájukat, a zenekarukat nem hagyják cserben. Pedig ezek a föld egyszerű emberei, akiknek a hálán keservesebbel vágott a gazdasági válság ollora, mint akár a leg-redukáltabb fizetésű városi tisztviselőén vagy megcsappant forgalmú városi boltosén.

Amikor a minap a sormási hármas serlegavatás volt, lehetetlen volt arra nem gondolnom, az egész falu lázas öröme és az ünneplés ben va\'ó oszlozása láttán, hogy pár esztendő leforgása alatt hány Jó-képességű dalárda szűnt meg Nagykanizsán. „Hja! - mondják — ma nincs kedvük az embereknek énekelni. Az ember idegeit ma más gondok foglal|ák el..."
Lám: Sormáson kedv is van énekelni, ideg is van hozzá, áldozatos szellem ls van hozzá. Pedig amikor az egyesületekből való menekülés megindult, azt hitlük, legelőször a falusi dalárdák fognak áldozatul esni.
ság érzetét /áttolta kl egész Amerikában. A londoni tőzsdén is általános bizonytalanság uralkodott. A Népszövetség pénzügyi köreiben általános értékrontó versenytől tartanak, mert Anglia Washington sakk-huzására esetleg a font további értékcsökkentésével fog válaszolni, ami rendkívül súlyos helyzetbe hozná Franciaországot.
A ntwyorki értéktőzsdén a közönség értékpapírokba fektette minden
sitését, mert 240 százalékot elérő Iskolafentartásl költségek elviselhetetlenek. A kántortanítók javadalmazása is megoldásra vár.
Fábián Béla a modern nyelvek tanítását sürgette a középiskolákban.
Fenyő Miksa hangsúlyozta, hogy művelődési politikánkat nem lehet azokban a keretekben folytatni, mint ahogy az elmúlt 10 év alatt történt.
Györki Imre a kultusztárca költségvetésének lefaragását soknak tartja.
Eckhardt Tibor az állásnélküli Ifjúság helyzetére hivla fel a bizottság figyelmét.
# Az a falusi karnagy, rendszeiint laniió-ember, kap is, nem is fizetést, mégis a lelkét adja bele önzetlenül és ingyen a dalos-munkába. Pedig az a tanító csodát müvei, amikor kotla-olvasásra, hangzatokra tanitja esténként az ekeszarv mellől fáradtan hazatérő sormási öregpolgárt. És az a sormási fáradt, öreg rögturó magyar odaadja a szivét, a lelkét, a rövid éjszakai nyugodalma egy részét és tanul és kottát silabizál és talán előbb hagyná agyonütni magát, mintsem hogy meg ne tegye a dolgát a dalárdában, a zenekarban.
Hej, ha ez a szellem Sormástól beköltözött volna Kanizsára, — bizony ma is meglenne még mind a tizenkét kanizsai dalárda és lehetne mindegyik egy-egy kis asyluma a magyar nótaszó szép kincsének, egy-egy kis erőtartalékja a magyar, holnapnak...
Sormáson a dalnsünnep az egész falu ünnepe volt. összedobbantak a szivek, összecsillogtak a szemek, minden lélekben kigyulladt egy kie büszke öröm. Az ur, a föld egyszerű népe, a robotos ankás egymásra talált, együtt, egy érzéssel, egy jókedvvel ünnepelt és szorongott a | pódium kőiül Nem ültek külön so-
pénzét. Peruk alatt 1000-10.000 darabból álló részvénycsomagok cseréltek gazdát.
London, április 20 (Éjszakai telefonjelentés) Mac Adoo szenátor, volt kincstári államtitkár a washingtoni szenátus elé terjesztett törvényjavaslatban 8 ezer millió dollár uj papírpénz kibocsátását Indítványozta a következő 5 év alatt dékes rövidlejáratú államkölcsönök fedezésére.
Schandl Károly hangoztatta, hogy ű 8 osztályú elemi Iskola megvalósítása mezőgazdasági országban, a tavaszi és őszi munkaidőre teklnt-tettel, nehézségekbe jütközik.
Hóman kultuszminiszter bejelentette, hogy a tandij-kérdésben tervezete! dolgoztak ki az egyetemek és középiskolák srámára degresszív alapon. Eszerint 100 százalékos tandíjat (100-120 pengői), csupán a diákok 10 százaléka fizetne és a kedvezmény fokozatosan lemenne a tandíjmentességig. A reálgimnázium alapján szándékozik kiépíteni az ala
rokban a notabilitások, nem táncollak külön parketten az elegáns hölgyek, a magyar föld közönsége, a magyar rögből sarjadt magyar kuliura közös megbecsülése, az eredmények közös öröme, a munkából sarjadzó msgyar jövő közös hite töltötte meg őszinte, embeiien igaz és mély demokráciával a lelkeket.
Ezt a demokráciát a dal váltotta ideális valósággá.
önkéntelenül eszembe jutott egy nemrégi kanlzsil jubileum, ahol az ünneplő dalárda ttoieletére 31.000 ember közül (a dalárdán kívül) alig 15—20 jelent meg az ünnepségen...
, » * Es még v*tiamil
A se Njáai dalárda készül az országos versenyre és minden követ megmozgat, hogy fel tudjon menni.
— Ml tudjuk, — mondják — hogy nem leszünk elsők. De ml nem is megyünk sohase versenyre azzal a gondolattal, hogy ha nem leszünk első vagy második, akkor igazságtalanság történt. Ml azért megyünk versenyre, hogy megmutassuk, hogy élünk és akarunk élni és akarunk tanulni...
A zalai dalosbéke hajnalán Jöjjön el ennek a derék, becsületes, szorgalmas falusi magyar dalárdának szelleme az egész zalai dalosétetbe t
A kultuszminiszter bejelentette a tandíj-reformot
Befejezték a kultusztárca költségvetésének bizottsági tárgyalását
ZALAI KÖZLÖNY
csonyabb loku egységei középiskolái. A polgárt Iskola egyenlő lenne a gimnáziummal aszal a különbséggel, hovy az egyik az éleire, a másik pedig a tudományos pályára készítene elő. Nincs szándékában a ranltók fizetésének csökkentésével foglalkozni.
A kultusztárca köllség»elését délután részleteiben is elfogadlák.
Betiltották az Egyenlőséget
Budapest, április 2U
(Éjszakai lelsfonfelenlés) A belügyminiszter az Egyenlőség c. idő szaki lap megjelenéséi és terjesztéséi kétheti Időtartamra, alcal és házaló terjesztését háromhónapi idölarlamra megtiltotta. A betiltás az április 8-lld számban „Oörlng, Oöbbels éa a többiek* dm alall megjelent közlemény mlalt történt, mely az egész német nemcetet sérti éa ezzel Magyarnrazág külpolitikai érdekeli veazélv •„. -ti.
Genf helyett Londonban
01 ösaie csütörtökön ■ világ-gazdasági előkészítő értekezlet
(leni, április 20 (Wolff) Hlr szerint a Népszövetség lőlllkára MacDonald angol miniszterelnöki éa az Egyesült Államok kezdeményezésére értesítette az érdekelt kormányokat, hogy a gazdasági vltdgértekezlet előkészítő bizottsága valószínűleg már április 27-én összeül, mégpedig Londonban és nem, mint eredetileg tervezték, Oenf-ben.
Imréd! Genfbe utazik
Budapest, április 20 tmrédl Béla pénzügyminiszter a |övö héten Genfbe utazik a Népszövetség pénzügyi bizottságának tanácskozásaira. A pénzügyminiszter előreláthatólag S- 1Q napol tőit Oenfben.
A zeneiskola a zalai földből termett muzsikáért
Zalai szerzik művel a zeneiskola ibvtUvt tanirt hangversenyeinek műsorán ..
hangszerre Irt azám, énekhangra ki-sérettelí vagy a capella, eaelleg kl-aérelea kórus-szetzeméuyek stb. Te-klnleltel arra, hogy a jövő salson programja most áll kidolgozás alalt, az Iskola felkéri mindazokat, kik az Iskolát említett munkájában támogatni akarják, hogy a teklnlelbe |övö mflvekei olvasható állapotban, akár kéziratban Is, mielőbb, lehetőleg május 31-lg, az Iskola Igazgatóságához eljuttatni szíveskedjenek, mely minden érdeklődésre készséggel ad felvilágosítást. Névtelenül, álnévvel, vagy jeligével beküldői! munkák nem vehelők ligyelembe, azonban kívánságra az Iskola a szerzők további Inbognltóját megőrzi. Az előadóit müvek egy példányára, amennyiben az csak kéziratos munka, további előadása cél|4ból az Iskola zeneműtára részére Igényi tarl, mlg az elő nem adott munkákat visz-szaadja.
A zeneiskola fenll közleményéhez nem sok kommeulár kell. Beszél ez önmaga helyeit. Beszédes bizonyítéka annak az emelkedett szellemnek, amely mindenek felelt csak a zalai zenekullurn érdekeli tartja azem előtt sokoldalú munkásságában. Beszédes bizonyítéka annak a lelkes leltrekészségnek, amivel a zeneiskola a zenei élet minden vonatkozásába a legteljesebb jóakarattal iparkodik bekapcsolódni.
Aitól az elgondolástól vezetve, hogy a Városi Zeneiskola Nagykanizsa, de ezentúl egész Zalamegye zenei életét is pezsgőbbé és mozgalmasabbá legye, másfelöl pedig azért, hogy mindazon komponisták számára, akik Zalában születtek vagy pedig 111 élnek, egyrészt zalai közponlol, másrészt p:dig esetleg nyilvánosságot biztosítson, a jövő saisonlól kezdve lanári hangversenyei és egyéb nyilvános szerepléseinek műsorában fokozódó gondot és helyei kíván biztosítani minden olyan hangversenyképes kompozíció számára, melynek gzerzője, vagy szerzői közül bármelyik a zalai földdel vonatkozásban áll. így szívesen vesz műsorába olyan szerzeményeket Is, hol pl. csak a szöveg Írója van Zalával kapcsolalban. Természetesen csak olyan kompozíciók jöhetnek teklnlelbe, melyek céljaikban emelkedettek, kidolgozásban pedig kellő technikai felkészültségei mulatnak, vagyis művészi színvonalon mozognak. Nem vehetők figyelembe a láncdalok, népdalutilnzatok, nóták, sanzonok, ellenben a stilizált lánczene, nép a|kán szüleien dalok müyészl feldolgozásai, népi motívumokra épített magasabb rendű szerzemények, ha egyebekben megtelelnek, nem lesznek az előadás akadályai. A kompozíciók lehetnek azóló, vagy kamarazene, vagy orgona és háifa kivételével bármilyen korszerű
ötven baiatonpartl betörőt Ítélt el a törvényszék
Kaposvár, április 20 A kaposvári törvényszék kedden tárgyalta azt a hatalmas bünperl, amelynek két lövádloilja MuszU József és Bagl István voltak, ahik végigfosztogatták a balatoni villákat.
A bíróság Muszlit szigorított dologházra Ítélte, amelynek legkisebb mértékét 4 évben szabta meg, mig Bagl Istvánt 2 évi (egyházra ítélte.
A többi vádlottakat — közel 50-et kisebb nagyobb bünlelésre ítélték.
1938. flprilla 21.
50 pangSaBkat gyártó nagyOxemet laplaatak
Ib egy péoai gyároa házában
A gyárost, egy kereskedőt, egy fényképészt és egy kőművest
letartóztattak
Pécs, április 20
Pécseit ma délelőtt a rendőrség pénzhamisítás büntette mlalt őrizetbe vette Frledmann Hermann hentesáru-gyárost, akinek vagyonát nemrég 500.000 pengőre becsülték. Fried-ma\'nnal együtt a rendőrség letartóztatta Vojcsek Jenő Ismert pécsi kereskedői, valamint Landesz Béla baranyaszentlörlncl fényképéül, A dlósvlszlól csendőrség ugyanebből kifolyólag letartóztatta Kram Oyula 30 éves kőművest, akit pénzhamisítás mlatl már többször elítéllek. A pénzhamisító banda báromnegyed évet előtanulmány ulánlogotl hozzá az 50 és 100 pengős bankjegyek készítéséhez. A kísérletek sikerrel járlak, de a 100 pengős bankjegyek forgalomba hozatalára nem került sor, mert mint Ismeretes, mull év őszén a régi 100 pengősöket bevonták. Ekkor az 50 pengős banklegyek hamisítására lektetlék a fősúlyt. A rendőrség nagy eréllyel folytatta a nyomozást a pénzhamisítók után, akiknek 25 darab 50 pengőst sikerült elhelyeznlők, mlg végűi a rendőrség munká|át trgna; esle siker koronázta. Detektívek körülvették Frledmann Slklóal-ulcal házát, hol az egyik kamrában éppen Landesz Béla dolgozott. Behatollak a kamrába és oll óriási mennyiségű tökéletesen sikerüli 50 pengős bank-Jegyei találtak.
— Közalkalmazottak figyelmébe 1 Butorárulnkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre Is, kamatmentesen. Kopstelir buloráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
Bűnügyi kartel
Irta: Dávid Magyar Jóim/ 4
— Na é> az asszony Írásával hogy állunk? Paggatta tovább az újságíró.
— Azt most kaptam meg, itt a tárgyaláson. Vele is leírattam a nevét, de ahogy látom, az sehogysem hasonlít az elismervényen szereplő aláírásához. Hasonlítsa egyébkínt össze, Itt van mind a három — azzal odaadta az aláírásokat az újságírónak.
Magas Dénes, miközben átvette a három Írást, gyorsan hátrafordult és néhány pillanatig mereven a mögötte ülö vádlottra nézett.
A kissé egy ügy ü férfi arcból nyilt, ijedt szemek aggodalmaskodtak felé. Meglátszott a félelem az egész emberen, de sem a» arca, sem a szime nem árult el ravaszságot. Az újságíró tekintete hirtelen átugrott,! vádlott közelében álló sértett asszony arcára. Az asszony kissé elfordulva, de észrevétlenül « vádlottat figyelte. Sovány, karvaly arca már az elsó megpillantásra rossz benyomást keltett. A szerencsétlen külső néha könnyen megcsalja a felületesen lucmlélöt, a szem azonban annál
veszedelmesebb árulója a bel6Ó indulatoknak.
Magas Dénest is az asszony szeme ejtette gondolkodóba. Ezekben a szemekben annyi alattomosság, annyi rosszindulat, annyi kapzsiság volt, amikor a vádlottra néztek, hogy az ujságiróban önkéji elentll is az áldozata kínjaiban gyönyötködö ragadozó benyomását keltették.
— Ezeknek helyet kellene cserélniük, szaladt ki önkéntelenül is Magas száján egy alig hallható megjegyzés.
— Mit mondott ? Kérdezte a szakértő.
— Nekem nagyon gyanús ez az asszony, súgta vissza, majd az aláírások fölé hajolt és egyenkint vette azokat vizsgálat alá.
Az egyik aláirás, felületes szemléletre nagyjából megegyezett az elismervényen levő aláírással. Ugyan azok a gyakorlatlan, nehéz kéztől eredő ákombákomok dülöngéltek mind a két papiron. A harmadik aláirás teljesen elütött a másik kettőtől. Ezt olyasvalaki irta, ^akinek erősen reszket a keze, aki Ideges rángatóJzásban szenved. És épp ez volt benne a feltűnő. Egyetlen egyenes vonal sem volt ezekben a betűkben. A betüszárak, mint ritmikus
hullámvonalak fűződtek egymásba. A hullámhegyek és hullámvölgyek méretei szinte mérlani pontossággal egyeztek egymással.
A grafológus egyszerre feltámadt az ujságiróban.
— Itt valami nincs rendben ennél az Írásnál, fordult halkan a szakértőhöz, nehogy meghallják a vádlott és a sértett.
— Miért, kérdezte meglepetten a szakértő. Ez az asszony valódi Írása. Itt irta a szemem előtt. A keze állandóan resiket irás közben, azért ilyen hullámosak a belül.
— Lefogadom, jegyezte meg komolyan az újságíró, hogy ez a betegség csak most vett erőt rajta ezen a tárgyaláson.
— Miből gondolja?
— Mert ha valóban reszketne, akkor nem lennének ilyen szabályosak ezek a hullámok, akkor egyik-másik mégis csak jobban kl-ugrana, hiszen eit már az ideges rángatódzás hozná magával. Ezzel szemben ilt azt látom, hogy aki ezt irta, az nagyon Is erős idegekkel rendelkezik, aki nagvon Is tud uralkodni az irósaersiámon. Ezeket a betűket egy erős akarattal rendelkező személy irta, aki srindíkosan tette reszketővé as Írását.
— Azt akarja tehát ezzel mondani...
— Egyelőre még nem mondok semmit, csak azt, hogy cki ezt Irta, az tudatosan meg akart valakit téveszteni, mert van valami takarni-valója.
— Ml oka lenne erre?
— Ezt falán felesleges is kérdeznünk ebben az ügyben, ahol egyszerű emberek szemében elég szép summa a tét.
Most már a sxakértő is az Írások fölé hajolt és együtt vizsgálgatta Magas Dinessel, aki ceruzával a kezében, halkan kezdett magyarázni, hol erre, hol arra a betűre mutatva.
— Az elferdített Írásoknál az ékezetek, az áthúzások, hurkolások, de elsősorban a betükapcsolások válhatnak leginkább árulóvá. Igy van ez a jelen cselben is. Hasonlítsuk csak össze az asszony reszkető* írásit az éjlilólagos hamisítvánnyal: Androaek jánosné. Nézzük csak meg a nagy A betűk áthúzását. Mind a kettőnél megtaláljuk az annyira Jellemző, hullámos vonalat, melyek kezdőszára föl, végződésük pedig alig észrevehetőleg lefelé hajlik. Mosl pedig lássuk, mit árulnak el «* ékesetek. v \\
JM ápHHt 31.
A kilencedik balatonfüredi omshét
Batatontáredorvoti larticsida la*, loleie legplóbb Urtott Diétán ellutt-rozU, hogf •> orvotok lovibbkép-zétél ét. a Balatonvidék megismerését itrtgáió. klel orvotheld május l5-30.lt fogja megtartani. A tanfolyam előadói — miként n etmuli években — Idén ll a gyako»S6 orvotokat érdeklő tárgyaörtiól vwsft léroilkil. Ai etűadlsok megtartására eddig a következő egyetemi Unitok, illetve migin tanárok vátlatkoztak: Ángyán Jáoo. dr„ Bakty Ujat dt„ Barta-Slabó József dr., Benerfes Uszló dr., Hesenfeld Artfeur dr.. Iliy/s Oíza dr., Baross J4z»ef dr.. frfcyotJJózteá dr., a-rláezy Oéu dr., Hatntsí Elemér dr„ Rasznyák IsIvAn dr., Sdlmtdt Ferenc dr. Tóth litván dr., Verebéty Tibor dr., vitamint Aail Uaztó dr. ttSimcgl Józaef dr. ISorvo»ok« Az orvot! tat-nteudó teaWIeá lelkét! aa orvotokat, hogy az oivoshéten való rétz-vélelükel május l-ig Jelentsék be. Az elMátok délelőtt leaznek, dél után pedig a Balaionvidék neveaebb fürdőhelyei! látogatják meg. A tanfolyamon télzlvevő orvotokat caa-ládtaglalkkal együtt a tordölgazgitó-aág díjmentesen helyezi el ét az el-látiit ii egéuen kedvezményei áron, napi 6 pengőért biztosítja izimukra. Jelentkezni lehel Balatonfüreden a gyógyfürdő Igazgatótáginil.
liadlkőlcsöntiilajdonosok figyelmébe
Nagykanizsa, áprllla 20 A zalamrgyel, Igy a nagykanizsai lírát halótágainak U fellant, hogy az utóbbi időben Ismeretlen emberek keretlk (el a lakottágnak azt a rétiéi, amelyről ludják, hogy annakidején hadikölcsönt legyezlek ét ezek előtt maglikai hivatalos meabtaoil-kéjlt feltüntetve, kőzbenjárátra a|ánl-koxoak hadikölctőntegíly lolyÓÉi-tála végett.
Dr. Laubtalna Alin Mszolgabíró ezaton tlgyehneítell a lakosságot, hogy ne dljőn fet esteknek u Isme-tellen embereknek, akik kőtbenjári-•itkért, különben Is anyagi ellen szol gállatási követelnek. A belügy miniir-ler ugyank senkii sem hatalmazott fel Ilyen eljár álra. épp ejárt a hadi. kölcsön-kötvénylulajdonosok minden ilyen közbenjárást a saját érdeMk-bea multaaaali.il.
A hatóságoknak a a figyelmez-leléte annál Is inkább megtzlvle-k«dó, mert a Jogot Igények, a Jogo-«#ak saját kérelmére miete köz-wlárás nélkül is kielégítési nyernek.
IMfárát
J^lwlUnta +M. dU.it. ]
.+**■ *"" » +VJL
^ íL^f" * dUba ""
» ■■O.r.M-
Í7. 11 —*•
MUI KÖZLÖNY
Bugylibicskával szent Antal szobrot és hegedűket farag egy 14 éves parasztgyerek
Nagykanlsaa, 4priHs Ü0
A tandl klttemplom főoltárán már két év óla áll egy\'művészi faragású pádual szent Antal szobor. Egy 50 cm. magas szobor, festellenül, • msga természetes, nyers színivel. Amint m ember alsposabban szemügyre veszi a szobrot, szemébe ötlenek a kidolgozás spró finomságai és ai arc áhllalos lóságot sugártó tekintete.
Vatárnaponklnt Ulán senki sem tekint annyi szeretetlel és büizke-•éggoí aa oltáron álló kii tzoborri, mint az őreg Csertf. Jánotné, akinek lá évet IU keze alall születeti mfg es a művészi alkotás. Egy földhöz-ragadl paraszlaaldd gyermeke, a csupán elemi Iskolái végzett Cserit Antal két (ne! ezelőtt egy darab fából a zsebkésivel faragta kl pádual szent Antal félméteres szobrát. Amikor a szobor elkéuüll, félénken kopogtatod be vele a tanlló urboz, aki néhány perc multa már a plébános ur szobájában üli a gyermekkel a szoborral együtt A tanító ét a plébános tudták, hog/ as Öttagú Cserll család hátom hold földje mennyire a röghöz láncolja a 14 éves gyerekei, akinek együtt kell dolgoznia a családjával ét azzal li tintában voltak, hogy ezektől a láncoktól ctak az étzizertten felkelteti ambíció tudja megiztbaditanl a gyermeket.
Ét a isndi plébános felkellette a kii Ciertl Antalban íz ambíciói: a páduat szent Antal szobor rövidesen felkerült a lemplomocska főoltárára, hogy vatárntponkinl az egész falu szine előli ujabb munkára sarkallja a gyermekei.
A kísérlet meghozta a gyümölcséi.
Amikor a föld egy percnyi pihenői sdoll Cserll AnUInsk, az Játék helyet elővette a bicskáját ét apró kis álmait egymásután taragta fába. Mivel pedig a lehetség kléléte rendszerint több formában lör utal, egy éstfl eselőtl már a melódiák színes világa Is klnyuJIolU csábító karjait Ciertl Antal fdé.
A fiu egy nap izzal a vakmerő kéréssel leple meg sz anyját, hogy vegyen neki egy hegedűt, mert muzsikálni szeretne.
— Hiszen le sohsem logUI ilyen szerszámot a kezedben, -- Igyekezett lebeszélni sz any|a, aki fájdalmas szívvel gondolt arra, hogy még a megélhetésükre ls alig telik, nemhogy hegedívásárUsra.
— Megtanulok én hamarosan, csak vegyen egyet, idesanyám.
.Ideianyám" azonban nem vett, mert szegénynek nem voll rávtló pénze.
A Hu egy-két ntplg buiull, azlán elhatározta, hogy máiként leglt magán, de mégis lesz begedü|a.
A hegedű valóban meglett. Épp olytn |ól sikerült, mini a szent Antal szobo:. Bármelyik hangizer-készllő kilehelné a kirakatába, ha egy klisé belskkozná. Olyin ízt-bályoi, olyan predz munka, hogy akár azonnal roa-.crnek lehetne fel-szabadítani a készítőjét. Él ez a hegedC. Is csak egy rossz kis bugylibicska segítségével készült, lévén a mestere olyan földhözragadt, hogy még vésői un tudott magának vá-sátolni. Ezt olyan Htokban készítette el, hogy még az édettnyja sem tudott róla. Amikor elkészüli vele, titokban csempészte kl mindig a mezőre, ahol a hangjegyeket éleiében nem látott tlu addig próbálkozott, addig cincogott, mig egyik népdalt a másik után megtanulta.
Egy nsp az édesanyja teríteni akart az ebédhez, amikor bottzau-kodva látta, hogy a Tóni gyetek megint öuzeforgáctolta az egétz szobái. A derék attzony kinn doho-goll |avában a konyhában a fiára, amikor egyezer ctak odabenn elő-tzör halkan, linoman, ma|d mindig erötebben teliirl a gyerekujjik alall: .Haragszik az édesanyám..."
Annyi fá|dalmal öröm, annyi s-o-moru ujongát voll i fia állal eitó-Izben látszani hallóit csárdáiban, hogy az öregasszony strva-nevetve csókolta össze szive msgzatál. A
VÁROSI HOZGÓ
Április 21— 23-ig, péntektől vasárnapig
• .Vén gazember" sikerét is felülmúló 100<Vo-os magyar beszélőfilm
ÍTÉL A BALATON
Irta: Mihály litván. Rendezte: Fejői Bál. Szereposztás:
C sortot Oyula, Páper Antal, Eleket Ernő, Medgyeai Mária, Bitó Elemér.
Cigánymuzsika — Kállai kettős — Ének — Magyar élei Szüreti mulatság — Magyar levegő — Ezenldvttl a népszerű Szike Szakáll leg|obb vígjátéka: Tengerre Szakáll.
Előadások kezdete hétköznap 5, 7 ét 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Rendes helyárak.
Értesítés.
Van Bierencaéra tlsttelettel értesíteni a férfiköxönaéget, hogy Széchenyi-tér 2. sz. alatt fennálló modern
mi iliyaHnHMfloiiial
FA-ul 8. szám alá
helyeztem it, ahol továbbra Is a legkényesebb ízlést kielégítő dlvatru-hákat készítem szolid árak mellett. Oarantált bel- éa kUltBid! szövetekből állandó nagy raktár. Szíves pártfogásukat kérve, vagyok kiváló tisztelettel
skerlAk jános
url divatterme ma Fő-ut 8. sz., Bazár udvarban.
kis Cserll Tóni 65 éves édesapja pedig cwk ennyit mondott büszkén:
— No tatod, anyjuk...
Azóta megint egy év mull el. Elkészült még egy hegedű, lót két u|ibb ll vtn készülőben. A szülők végre belátták, hogy lenni kell vata-mll a gyerek érdekében, aki vézna, fejletlen fizikumával ügyiem alkalmai a paruzlnunkára. III Innét az anya praktikuiabb gondolkodáia lépett előtérbe. Miért ne lehetne a Ha hegedákészliő, ha már Ilyen tzép hegedűket tud faragni?
1933 áprllltántk első, hűvöset, borongós vatárntpján Ctertlné kézenfogta a kll Tóni gyereket ét begyalogolt vele Kanlzlára. Az ujtág-Iqó a Fó-uti Fischer és Bidet vas-űilet előtt találkozott ötize velük. Azokat a szobrászvésőket nézegették éppen, amll a|ándékba kaptak a cégtől. Elmondta az anya, hogy hangszerkészítőnek szeretné tdni a ttát, akinek most már csak az ellátását kellene valamikép biztosítani. Nagyon szeretné, ha közben hegedülni ls tanulhatna a gyermek, épp ezért felkereil rövidesen Vannay lános zeneilkotal igazgatói, aki, limerve megértő ét tzoigálalkétz egyéniségét, biztosan talál rá módot I kisfiú zenei klképezletéiére.
Az u|iágirőnak az az érzése, hogy tok érték rejtőzik ebben t kll paraszltluban, cuk megfelelő kör-nyezelet és lehetőségeket kell találni a számára. Ugy érezzük, nem veszne kárba az a vesződség, amit ezeknek az értékeknek a klbányá-Szására fordítanának a megértő tehetősek. Egy kfs Jóakarattal sok-mindent meglehel cilnálni.
Gondoljuk csak meg, hogy a kanizsai származású Szlgethy József hegedűművészt Is Itl fedezték tel 9 évet korában, akinek ctodálaloi művétzete néhány lelket kanlztai mecénás tegiltégével lendüli a világhír zenlthjére ét a genfi hegedű-mesteriskola vezetői azékébe.
CDéme)
— ElaOrangu műjég kapható a Transdanubta Egyesalt Odxmalmok Részvénytdrsaadgndl,
ZAUU KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND Apa-Illa ül, péntek
Római katolikus: Anzelm. Proteatána: Autlm. Ur.: Ntzaa Ixl 2S
Várod muwum ás Könyvtár nyitva caulwtóZöii ál .odiaap dAtUUl 10 lói 12 óráig.
Qyógysscrtárt á||etl saotgálai « hónap-baa: > Fekete Saagjógystetlát F« ul 6. sa. ás a kiakaniassl gyógyszertár.
Oöifardó nyitva reggel 6 órától este 8 óláig (bórtó, itcrda, péntek délutáu, kedden egész nap nóknek).
HAJÓ A BALATONON\'
Hók piratátylak hullámoznak Szolid, sóid Unkák dombaorán. A mUlály arany-plroaan Mosolyog leihók sátorán.
ii
A Balaton szunnyadva ringat, Sztn zápor ömlik rá puhán. S ugy nézett, mint asszonyszem A kedves távozó utón A hajóm siklik... balkan suhan. Leng a zászló. alkonyi azél Éket vágunk... tény tolyó nylUk A gyöugyózó vls babteatéu. Rdt-brousoson Tihany még ragyog, Csillog Füred, mint nagy smaragd. Aronysuhatag... a napig ér... Elmosódik a mesase part. A hajó vlaz visz... Pji bilosüsom, Sok ssép emlékem elkísér, Ugy bucauson, mint aserelmea, Aki tudta, hogy vlsasatór...
<3y. Cslkfe Vinni
— (Balatoni mDsor a Nemzeti Kultunagyesütetben) A Nemzeti Kuiluregyesűlet április 21-IU egész műsorát a Balaton-kultusznak szentelte. „A BslaIon lelke" elmen dr. Sutád Antal tart előadást, izeri h<dk Oyula, a Balatoni Társaság ü. v. elnöke .Balalonl hangulat" c. írását olvassa fel. űy. Cilkle Valéria balatoni verseiből ad elő. Oröber Sári, a m, Ur. Operaház művésznője balatoni dalokat énekel. B, Als cvelln .Balatoni kaland" c. novelláját olvassa lel. Dr. Jdrosl Jenő zeneszerző balalonl kompozícióit Iid|a elő. Pethes Margll, a Nemzell Színház müvésznö|e balalonl versekel szaval. Dr. Qergetyfy Gábor .A Balaton mint múzsa" djnetl ad elő. Ferenczy Zoltán magyar nólá-kal énekel
— Eljegyzés. Wehi Lola és Htlmayer Mlldós jegyesek. (Minden külön értesítés helyett).
— (Kanlzaal iparosjubüeum Budapealen) Az .Ipsros újság" ha-sábjsin kéthasábos, lényképekkel illusztrált cikk foglalkozik Malia János és Fia kigyótérl női tüzökészlló-cég 50 éves Jubileumával, A leg-jobbnevü budai cég ünnepléséből s hazai rög büszke örömével részt kér magának Nagykanizsa Is. özv. Malza Oyuláné ugyanis, a jelenlegi cég-tulsjdonos, nagykanizsai szülelésű, Roller-leány. Valamikor Itt yolt női szalonluk Kanizsán Roller-nővérek clm alalt. Ma a Malza családnak egy tündéri park közepén, fenyvesek közt, négy épülelből álló vllla-palotá|s vsn Budán, a Németvölgyben,
_ Házasság. Welsz Irmuska és Stetner Lajos folyó hó 20-án déli l/S 12 órakor házasságol kölöllek. (Minden külön érlesités helyett).
— (Meghalt a csörnyeföldl szomszéd-háború sérültje) Beszámoltunk arról a véres klmenelelü szomszéd-háborúról, smely húsvétvasárnap délelőtt zajlott le a Csörnye-löld közelében levő Zaéli-hegycn, ahol Bulles Oyörgy és Németh József gazdálkodók összeverekedlek. Buzics karóval félholtra verle Né-methet, aki viszont basbaszurla a szomszédiét. Mindkettőt beszállították a kanizssi közkórházba, ahol Buzics Oyörgy csütörtökre virradóra belehall súlyos sérülésébe.
— (Levente temetési volt Kls-kanlzsáh. Az egyik derék, szorgalmas, lőmagyar levenle ftul, Dolmányos Ferencet kisérték ki meghitó gyász-parádéval társai a temetőbe. A ISO főnyi levenle díszben állt a sir körül Siépudvary f\'joklató vezetésével. P. Miklós síivhezszőió bu csuzla|ó|a ulán a Ir-vente Dalárda gyász-énekkel veit bucsut a kedves ba|társtól.
»■ Bútorvásárlás — nem gond 1 Teljes berendezésekel rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstein bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
— J<5 rddiO: Transdanub! a.
JWöl Kalapokat
iwwiiiíwniww
3\'- p

aicooituou
meglepő mmépen tcésmOlaeU I
*-től kcxdve a legdivatosabb formákban
Brónyai C.
lcalapttMletében ^ HortOy Miklóa-ut O.
A polgármester felhívása
az országzászló ügyében
Juniua 4 én szenteli fel Nagykanizsa országos ünnepség keretében a nagykanizsai országzászlót. Mindnyájunk lelkéből fogant a mű felállításának nemes gondolata, hogy ébrentartsa bennünk a magyar Igazság diadalra Jutásának hirél és a város szivében a legszebb helyen hirdesse a magyarság rendíthetetlen élniakarását.
Ugy érzem, minden kanizsainik az a felfogása, hogy fájdalmun\'.nak ez a szimbóluma a nagy gondolathoz méltó kivitelben kerüljön megvalósításra. Az országzászló létesítésére alakult bizottság nagy súlyt helyez arra, bogy iz egész össreget, amely a mélló kivitelhez szükséges, a társadalom önkéntes, hazafias
áldozatkészsége teremtse elő, ezzel Is növelni akarván az emlékmű belső erkölcsi értékét. 600 pengőnél valamivel több kellene még ahhoz, hogy a müvet az eredeti elgondolásnak megfelelően alkossuk meg. Mint as országzászló bizottság elnöke, felkérem tehát a közönséget, hogy erejéhez mérten Járuljon hozzá e néhány száz pengő előteremtéséhez. Az adományokat a .Zalai Közlöny* szerkesztőségébe kérem leadni, amely azokat hirlapilag nyugtázni fogja.
Dr. Hritky Ütvén
Kotonya Lajos ny. főjegyző 2, dr. Villányt Henrik 1, Várnai János 1 pengőt adományorott az országzászló céljaira.
Értesítés.
Értesítem tisztelt üzletfeleimet, jóbarátaimst és a mélyen tiszteit hölgyközönséget, hogy •
borbély- és fodrászfizletemet
Eötvös-tér 20. szAm alól Fft-ut 15. Hám al* (Bogenrieder palota mellé) htlyeztem át, ahol továbbra is a szokott előiékenységgel állok a nagyérdemű közönség rendelkezésére. B. pártfogást kérve, mindenkit olcsó, szolid és pontos kiszolgálásról biz\'oáitva, vagyok tisztelettel PAHÓOSA ISTVÁN uii és női fodrász.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az utolsó havi előfizetési nyugta felmutatása mellett
napi 2 filléréét
tagja lehel a tSbbezer kötetes nagykanizsai Horvéth-féle ujságOzlet kSIctönkönyvtárá-nak. Vagyia havi 60 fillérért a .Zalai Közlönyminden előfizetője
annyi könyvet vihet kl haivnta a höleeön-könyvtárból, ahányat csak el tad olvasni
Az előfizetési nyugta felmutatói kötetenkéni 8 filléres kedvezményes kölcsöndljért kapnak könyveket a Horváth-kölctönkönyvlárban akkor is, ha a havi kedvezményt nem óhajtják igénybevenni.
lj>D3. április 31,
1 lét ISUrlssltósa céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár lertnészetes .Faros lázul ■ keserüvlzet Inni. Az egész világon rendelik az orvosok a valódi Fereao lótsal vls használalál, mtrl ez szabályozza a bélmüködést, erősül > gyomról, Javltja a vért, megnyugtatja az Idegeket és ezáltal ul életerőt teremt. A Pereao lótsel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban éa íüiaerüzletekbcn kapható.
— Oagyaa- HBvfauit. As Athonaeuzn kiadásában kilencedik évfolyamában megjelenő -Magyar yüvéoset" áprilisi Mámábau EIbV Artúr Oustavo Dóré nagyszerű művészetét széleskörű tanul-Hiányok alapfán kitűnő elemzőművó-szettet matatja be, a zseniális francia Illusztrátor oentennártuma alkalmából A pompásan Illusztrált esaay-t Bler-- " --------------- ti aj \'
bauer Virgil tanulmánya kövei __ házról, melynek belső szellemét \'felte-gólt éa kimutatja rendkívül szép, \'eV detl Japáni fölvételek booszu sorával
fazdogftott. Bzollemos Írásában s Ispánt
p téa^ törekvéseinek azokkal a axetfoml áramlatokkal való rokonságát, amelyek az európai uial énltőmUveszetet belő-lyásolják. Illusztrált tájékoztatót ailvo-sen küld a kiadóhivatal: Budapest, Brzsébet-körut 7.
- (A Follák-börkereskedés tolvaja bét hart fogházat kapott)
Pollik Adolf bőrkereskedő Deák-téri üzletébe egy napon beállított egy fiatal cipész és a cipészek állal hasz- \' nált selyem-gummlt kínált megvételre. Pollák kifizette a cipésznek a kért S\'30 pengőt, majd felment a rendőrségre és jeletitéi! tett az eset-1\' röf. Pollák ötletéből ugyanis sz ulóbbl hónapokban sok mindén tűnt el, közte a most vásárolt selyem-gumml it. A detektívek a kapott nyomon elindulva, megjelentek a fiatal cipészmesternél, aki elmondotta, hogy sógorától, Varga Istvántól\' kapta a selyem-gummlt. A többi gyorssn pergeli lé. Házkutatás. A lopott áruk meglalálása. Be-Ismerés. Letartóztatás. Ma voll ebben az ügyben a fölárgyaUs. A lefoglalt lopott tárgyak, cipők, bőrök, alb. oll voltak a törvényszék padlóján. A bíróság a bizonyítási el|árás után Varga Istvánt hét havi fogháiud sújtotta.
- A kannibálok Hs«tt Fölnyílnak ebben a kötetben Wnűaoenak azok a fényes kvalitásai, amelyek vllághlreMé tették a nevét Izgalmas detekilvreeé-nyelvel, Do caak afrikai könyveiből ismerjük meg a nagy iró Jóságos, mélységesen értó humanitását, lélekbe markoló pszlholóiíláját. Mint csodálatosan áloa fllmtölvátelek cikáznak azemelnk előtt a részben izgalmasan drámai, részben humorral aláfestett eoemények, amelyeket - mesebeli bűvész módiára - Sandors dirigál. Wallace afrikai könyvel dlazes, színes oimlappal leien-tek meg. ára l\'8ft pengő. Kosáryne Réz tola fordította a tőle már mmnzokolt hllséggol éa müvéazeliol. — Kiadta s PaUaals, Kanizsán kapható a Horvátk-njságűzlrtben.
- taoavedS aikaél a természetes „Fereno lózsáf1 keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül való bélklllrtlléat Idéz eló a ezáltal aok aselben rendkivUl jótékony hatással van a beteg szervekre.
VARGA
LosxéllltoM árost Fsaat Tlaxtll
Kiváló gallérUszUtás
Horthy Mlklós-ut 8.
gyü|t ó-telep llunyad|-utca Í9. gyarielep
1983. április 21.
A város vezetőségének kérelme a közönséghez az Ollet-vények védelme érdekében Nemcsak » nagykanizsai polgári, hanem az Idegen! is, aki Nagykanizsái látogatja, gyönyörködteti a város valóban szép parkoelláaa, fá-sllása, ültetvényei és virágágyai, amelyek kedves, meleg, azlnea külső képel adnak a városnak. A nagy költséget és fáradságos munkát Igénylő ültetvények körül mégla azt kell tapasztalni, hogy a közönség nemcsak hogy nem védi éa óvja azokal, hanem sokszor összetapossa, rongálja, puszlll|a. A város vezetősége azzal a kérelemmel fordul a vároa közönségéhez, hogy segítse eieket az ültetvényeket, a város ezen díszeit megvédeni és ollalmazni minden vandál cselekmény és pusz-liló kezek ellen. Hogyha bármi Ilyesmit akárki lát, szíveskedjék közbelépni és ha kell, rendőrnek Is szólni ét annak segítségét Igénybe venni, a rongálókal pedig az erdömetterl hivatalnál feljelenteni. A város közönsége tegllsen megvédeni éa megóvni a vároa üllelvényelt.
80 éves multam, mert .Igmándlt" (Ittam,
Minden héten egyszer, fél
[pohárral reggeli
- Jé kirakatokat kirak I Ilyen címnél Irt a .iteklámölof legújabb számába mlodon kiskereskedőt érdeklő cikket dr. Hermann-Cztnner Alloe a tó kirakat szabályairól. A „Iteklámélel-
legújabb száma a gyakorlati reklám kérdéseit tárgyaló számos cikket, frappáns rekjámöllotekel ós Illusztrált kl-rakstrovatot hnz. Szorkesztl: Balogh ■Sándor Klóllzetésl ára ogy évre 12 pengő. Kiadóhivatal: Budapest V. Bál-vány-utca 12. Kérjen mutatványszámot.
— (A nagy harag vége) Ben-kes István és RudlcsIstván polöske-föi gazdák régi haragosok vollak. Rudlcs egyszer a hegyről hazamenti hátulról ugy vágóit egy borral tele üvegei Benkes fejéhez, hogy azl heteken át kellelt gyógykezelni a kanizsai közkórházban. A kanizsai törvényszék legnap Rudlcaol másfélévi börtönre Itélle.
„ — A traylandl rsjtály. Irta: Annlfl ««??<"• Valaki ás a parkban azon a Jótét éjszakán, amikor Cynthla megár-?!\', "asynónJo kastélyába. Hanualr nín kodvono kutyáját korbáccsal veri el tlauuah nánl férje, az ajtótól, ahol a kulya vonltva kapar. Cynthla megcsúszik a folyosón, elesik : mikor lefekvéskor Usztttja a ruháját - vért mos kl a kabátjából... Ktnok a vóro ez? -Miért vonít» kutya? - Mit áanak olyan lázasan a kérünk ójléll csöndjében? Miét titkok és voezedelmek sorozata: ez a groylandl rejtély, melynek minden lapla uj problémákat is Izgalmukat dob SZ olvasó oló. Ugyanazok a nagy írót availlások, amelyek a „Pengős regó-Wek" egyik legkapósabb kötolővó avattak a „Tanú a háztetőn\'clmU tlaynns-regónyt: ugyanolyan — ha ugyan nem frappánsabb — drámai urővel és művészettel érvényműinek ebben a kötőtűén ls Megjelent a Palladls Egypengös negényolnek sorozatában. Kanizsán kapható a Horvdlh-ujadgütUtben.
ZALAI KO^ONY
Jú MUNKÁT
PÁLCSICSssá,
hatpunk.
Elli nagykanizsai selyem-, kelme-, fonalfetlí él yegjliiilltó tzeme \' FBOal.t, FŐ-UT 7.
Közgazdaság
Gyflmölcstelepltésl program Zalában
A földművelésügyi miniszter rendelete szerint 500.000 pengős kői csönbőt 11 vármegyében létesítenek gyümölcsösöket. Elcőtorban 20—25 holdat kisbirtokosok réuetlllnek ebben az akcióban. A kölcsön első helyre lesz bekebelezve. Almalele-pltéshez kai. holdanklnt 200 pengői, azllvalelepitéthez 300, őtzlbarack-felepltéshez 640 pengői lolyósltanak. A törlesztés évente növekvő részletlel várha\'ó liszia jövedelem arányában történik. A telepített gyümölcsfajok szerlnl 10—12 esztendő a kölcsönök lejárata. A lelepitíst szakértők ellenőrzik, meit a miniszteri utasításokat pontosan be kell tartani. Az akció lebonyolításánál fonlos szerep Jut a Gyömörey Qyörgy főispán elnöksége alalt működő Oyűmölcslermelök Országos Egyesületének.
A kölcsönt május 31-lg közvetlenül a földművelésügyi minisztertől kell kérni a főszolgablrák és polgármesterek utján.
A telepítési program Zalamegyében :
1. A lenti Járás egéaz területén (a sármelléki körjegyzőség ét Zalavár község kivételével),
a letenyel Jirát tgétz területén,
a nagykanizsai |áráa területén (Balatonmagyaród, Klakomárom és Komárvárot kivételével),
a novai, pac&al ét sümegi Járás egész területén,
Nagykanizsa ét Zalaegerszeg vá-roB területén csak alma.
2. A balatonfüredi |árásban Balatonfüred, Akaii, Atzólö, Csopak, FeltöOrs és Jlnk községek területén cstk őszibarack, a járát lobbi részében csak alma.
3. A tapolcai járásban Badacsonytomaj, Rendead és Szepesd községek, továbbá a neinestörde-mlcl körjegyzőség lerülelén csak őszibarack, a járás .többi részében csak alma.
4. A zalaegerszegi és zalaszent-gróli járás egész Itrűlelén cask alma.
A telepítést csak a program sze-ilnlt helyekre és csak a meg|elölt gyümölcsfajtákkal lehel kérvényezni. A telepítendő lerüleí felső halára nlnct korlátozva, az alsó halár 5 hold.
A nehezen várt Idepllétl program remélhelőleg jogossá leszi az optl-mlala jövöbeláláa\', mely szerint Magyarország néhány év múlva Középeurópa gyümölcskertje lesz.
Mekl tárlat
Pária 2038, London 1782, Newyork 460*00, BrUesel 72*22>/z, Milano 2655, Madrid 44*15, Amslerdam 20890 Berlin 12150, Wien 72*99 Szófia 3-75, Prágs 15-35, Varsó 58<;0, Budapest -•-, Belgrád 7 00, Bukarest 308.
TermtajUzide
Buza tlszav. 76-os 14-35 -14 50, 77-es 141)0-1480, 78-as 1480-1495, 79-es 15-00-1515, 80-as 15-15-15 30, dunán-tuti 70os 13 60-1375, 77-es 13 75—13 90, 78-aa 1390-1405. 79-es 14 10 14 25, 80-as 14 20 -14-40, rozs 6 60 - 6 70, tak. árpa 860 -8-80, zab 8-25-8-3b, lenged 6-75 - 685, korpa 580 595
Kiadja a tar Qutenber
Nagykanizsán Felelős klsdó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
a laptulajdonos Knzgazdaaágl Rt. lerg Nyomda és Dálzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Kis itüei mi erednfiBy.
ha vetéseit és veteményeit
PÉTI-SÓ-va!
niUtrágyázza.
Szükséglet négyzetméterenként:
Főzelékféléknél ... . 2-től 4 deka
Virágoknál........ 2 . 3 .
Rózsaláknál 5 . 6 .
Gyümölcsfáknál... 1 . 20 „
Földiepernél ..... 3 . 4 .
Málnánál ........ 5 . 6 .
Pázsitnál ........ 3 . 10 .
Burgonya kai. h.-ként 80 . 100 kg.
Répánál 80 . 100 .
Tengerinél . , 80 . 150 .
Kerek és kaszálóknál 50 , 60 .
Őszieknél feltrágyának, tavasziaknál Is
eredményesen használható. (Részletes használati utasítás az érdeklődőknek díjmentesen rendelkezésre áll) 2 kg -os zsák ára ... 1»— P 5 „ . ... 216 P
10 , . . ... 412 P 100 . , , - 19 86 P Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
nag, műtrágya, zsák, növény védelmi
szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
á Nemzet! Raak iertca-ártslTaaul
VALUTÁK
Angol f. 1075-2015 Belgáit. 7B-16-79-74 Csenk. 16-93-17-0?\' Uánk. 87 411-88 60 Dinár 7-20-7-70 Dollár 560 00-568-00 Praucta 1.22*30-22-60 Holt. 231-30-232-70 Zloty 6445 64-95 Ui 3-40-3-44 Lava 4*00-4 26 Ura 29*90-3020 Márka 135*70-136*60 Norvég 100*30-101 óO Pesol.
Schilt. ---•-
Sválclt. 11060-111*40 Szád k. 103*30-104:10
UBVIZAK Amsl. 211-50-232-70 Belgrád 795-80S Bellin 13560-136® Bilissel 79-26-79-74 Bukarval 341-3*41 Kopenh. 87 60-88 SO London 19 73-19 ST
Madrid -•--
Milano 3000-301«
Newy. 562*00-568*00
Oszló 10070-10130 Párls 2233-22*47 Prága 16-95-1706 Szófia 4\'tll/i-4\'l4Vs Stockh.103 50-104 » Varsó 6455-6401
Wlan —■--
Zerlch 11080*111*40
Wtau clsaring árlolyama r 80.454.
Berténáiár
[\'elhajlás 2856, eladatlan 104. — Etsá-renda 0*96-098, szedett 096-098, szedett kőtép 092-094, kónnyU O84-OS01 l-ső rendfi őreg 086 088, tl-od randi
apbóhihdetEsek
Kifutót lu «• tv éta tik Slpoa AMtf«r
csemegeüzlttében. 1507
Kérem a közönséget, hogy autó megrendeléseit kizárólag 167. és 571. telelő* állomáson adja le részemre. Kaufmaaa Manó.
8«latétfcayaal4« mUlt raktáraméi mélysn laait Állított árbsn bocsátom * n. é közönség rendelkezésére. Armstk, B«iár>ad«ar.
Pehér vászon aMakiisllét keresd
megvételre. Címeket kérem a kladóhlvt-t«lba.___-U&
Klárié i nagy kocsiszín (fakereskedáfr nek Is alkalmas), raktárhelyiség; Királyutca 32.
POQA N YVA Rl
uradalmi lajboralm kaphatók llterenkint már 10 Wléiért. Legkisebb tétel 25 liter, anost KAROLY földbirtokos mi Batthyány-utcs 20. síim.
Magyar-utca 4. számú háa szabadkézből •laao. Bóvébbet ugyanott. 1412
Elóiiobaazekrény, konyha, usbab»> rsaiMás, porcellánok eladók. Kaulf-msnn, Csengery-u 12. fdsz. 1491
M*JH«i ktltlskUésrs bútor o*ál-lltást a legolcsóbban vállalom, ugy helybea, mint vidéken. WeUz Lsjoa fuvaros, Petőfi
-1460
utca 30.
küadrandű sima Rlparia portálta vad-
vessző, kifli burgonya elültetni való, pergetett akácméz, vegyes alma 20 fillér kilónként, szép Ella burgonya étkezést e minden mennyiségben kapható. Ortlnfeld, 25. 1475
Magyar utca a
Háxmaatari állást keres fiatal házaspár. Cltn a kiadóban. -1508
7000 dra 2 méteres akácfa aaftlt-karé eladó az oazkól gazdaságban, (Vasmegye). -1510
Klarfé egy összkomfortom háromszobás elaőcmetetl lakás május l-re. £>«klMd«i Horváth és Vass, Csengery ut 17. 12C5
Ebédlő ményfa I., d. u. 1
háló, ónémet faragott ke-Horváth, Caengery-ut 17. 2-Ig megtekiathető. 1223
Vara.ré.O.t\' c.eilcg Ostházzal és kerti bútort vasból vennék Csengery-ut 30.
-1511
April
.Olcsók vagyunk, mert jók vagyunk."
is 15-tol május
igen olcsó csillárvásár IRANSDANUBIA R.-T.
CmenKVry-ut 6. Telefon: 4-13.
ZALAI KÖZLÖNY
1893. április 21.
Tekintse meg vételkötelezettség nélkül
BUTORRAKTARUNKAT
m
eggyöződhetik arról, hogy a
w legolcsóbban a legjobbat
Nagykanizsa
Horthy Miklós ut
Sopron
vásárolhat.
Szombathely
Békéscsaba
KerivezA fizetési feltételekI Díjtalan szállítási
Recamierek garantált jó minőségben már P 150-töl. Modern, kényelmes fotelek 75 P-töl.
Illlut
Magyar Királyi A 111
MENETRENDJE
rUnkuizsa állomásra érkező él az onnan Induló voiatokröl. Érvényes i 1832. évi október hó 2-tftl kezdve.
Nagykanizsa—Budapest
VMI Avwutt neme lót Indul "rsr típeatlt érkcíik Vo««t VíJlWt || neme Bpealri mdul <*.ith.l, * N.-Ksnl-íJi "i. 3 itin erk
1316 1307 1313 1311 1301 1331 Szem. v. a„. Szem. 7. Sum. ?, or». Motor 0-30 610 8-45 \' 14-30 1850 1800 3111 7-14 10-11 I6C3 1831 IMI 735 955 16 05 21-00 33-20 122^1-iem. ». I21\'jyix<m. * ISOMOJT. 1214 Szem. v. 120*1,v. 1333jMotti 31 45 6-30 7\'10 14 19 19-45 350 11-21 1014 18-42 2200 5-53 440 1300 1135 30 07 23 31 737
•koc«i és étkeiőkocai Pragersko.
Az 1207/1208. sz. vonatokkal egy I., II. oszt. k*csi Róma, egy hálókocsi Velence, egy II, III. oszt. kocsi Tritste.
Nagykanizsa—Sopron
DfííöSTi
JL,
V/l*>WI\'8of>ro«-j] kombtl- |E|*ftiJJ KiaIiU-ifx). !: Hl M-Vl,^: Ind indul
19 38 II 2132
801 8-48 |i 10-44flU-50 i«igíSz. v. Il6\'<0 IH-5S ! 16-06 —11— itoa Motora -I 17-37 1 1827 II 19-5TÍ23-43 mJOysz.B 7-25 10 05;, 11-28 5120-11 I 2114 ; - U - I«I«5SZ.*.|IO-43 13-18 8 15-02 Az 1417/1418. sz. vonatokkal ecv III. oszt és egy II. oszt. kocsi van Budapcét déli pu.—Zalaegerszegre, II., III. oszt. kocsik Wien S. B.-re és vissza.
Az 1411/1412. sz. vonatokkal egy II., III. oszt. kocsi Pécs-Wicn, egy I., II., III oszt kocsi Sopron—Susak között.
Nagykanizsa—Pécs
jl StukMl-ukril M.l GjíUajmj Barcsra [I Pácara irk. | irk. | ifi. Ju U. 1 W , Ud. lllf. Irk.
14IÍI Qyta 1146^1 Vtgy. 144*1 Sí V. 18 49 21« í" fi 43 f M8\' 14 25 ii I5v«8 I 17 34 18 52 21-Ö8. -21-54 1 - I4»KSI. V. 1417" Sí. Y I411u üy« l44t[Ve|JJ. ... f - f ÍM _ 1 5-41 6 51 13-22 1 14 09 | 15 37 18 15 30 36 J 31-58 Sül íül 1604 23 46
Nagykanizsa—Pragerhof
Hova?
mfty-ori -f —\'TTO---fTne«r
1240(Személy < Frsgeih I
J702 Oyor. jj U-4J 124<| Személy | U-00 Az 1207/1208 éa t a Bu4af*s( déli
NagvKanl-
yr.í iiyorA* i—rr-—TTH^T
1247 SiemélyJ 936 Pragerhof Ti ír ízt v 1201 Gybrs ;l 18 08 Trieszt j Praguhof 1241 Személy || 2110 Prsgerhol 1201/1202. sz. vonatókkal fuló közvetlen kocsik ugyanazok N&gykarizu viszonylat alattiak.
Honnan 7
Plakát-és laphirdetéseket
felvesz budapesti és vidéki lapokha
Magyar HirdEtő Iroda R. T.
nagykanizsai kirendeltsége, l-\'ű-ut 2-i. \'. em.
HirdessenaZalai Közlönyben
BRIDGE-BLOCK
praktikus beosztással (50 lappal)
darabonként 40 fillérért
kapható
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában
Fő-ut 5.
valamint
KrAtky György éssfj. Hirachler Mliksia dohány árudájábaFiachel Ede és Schluss Tea<wérek könyv és pspirkereskedésében, Her«átH Jóxe®\' ujsáRármlájátmn
t a.LsplulsJdoao* Kriiaaulssifit R,-T. Outenberg \\\'yuniu» ís Diluütl Upkiadó VálUUts Söoyvnyonidájibí.ti N»,;vkii0i»Í£L (esleiös ^atvoieiil: Zsisl Kiroty-1
73. évfolyam 90. uám
Nagykanizsa, 1933. április 22, szombat
Ara 14 »Hér
zalaiközlony
UuUuttoég kiadóhivatal: Fflut K. nám. Megleknlk mindari retjei, MUÓ kivételével
POLITIKAI HAPILAP
Felelőn szerkesztő: Barbarltii Lajos
HUlutést án: egy h6« « •• J11*\'
S«eikentö»í*l é« kiadóhivatalt telelőn: 7«. M
A fémipari Iskola Qgye
(bl) Egészen szokatlan vehemen-xlával Indult meg Nagykanizsán egy mozgalom, amely nem kevesebbet akar, mint hogy egy állami Iskolát vigyenek el Kinizsiről.
Az akció legalább Is meglepő és példa nélkül 411 nem csak Nagykanizsa, banem más vétosok történetében la. Minden város azért tőrlet, hogy kaplon valamit, csak a háború alall a kolera-kórház ellen deputiclózlak a kanizsaiak, meg most — egy iskola ellen.
Furcsa ez a kívánság ebben a városban, amelynek éppen az az egyik szomorú nevezetessége, hogy mindig mostohagyermek volt az állami Jók kiosztásánál s az orra elölt mindig más, élelmesebb vagy
Eib protektorokkal rendelkező város
potl meg mindent, vicinálist, hivatalt, iskolát, egyéb intézményi. Pedig az akarat mindig megvolt Kanizsában, mindig izerelett volna gyarapodni, te|lődnl s amit egyszer megszerzett, abhoz mindig görcsösen ragaszkodott. Votlák jobb idők, amikor depulácló depulácló ulán indult Kanizsáról a magas kormányhoz hol ezért, hol azért Annyi igéretel talán egy város sem őriz a politikai étele kalendárium-széleire lel legyezve, mint Nagykanizsa. Igy hát amije van Kanizsának, azWeg nagyobbrészt a maga ereiéből csinálta. (Mint a leányliceumol, zsebében néhaivaló szegény Klebelsberg kultuszminiszter majdnem készpénznek látszó igérelével.)
Mindig Is nevezetes volt Kanizsa arról, hogy mindent kér, de semmit se kap. Ennek a nevezelességének történelmi dokumtnluma az a kedves Deák-anekdóla is, mely szerint egyszer a haza bölcse kanizsai deputécióval találkozol! a parlament lolyosólán s mikor az urak nagy reverenclával ráköszönlek, az öregúr széles mosollyal parolázott le velttk, mondván:
— Azl hiszem ludom ls,| mi járatban vagytok I Blzlon azérl depuiáclóztok, hogy az orazág-gyülés legye át a székhelyét Kanizsára...
És Íme, — az Ur 1933. sanyarú esztendeiében, amikor minden város körömszakadtáig ragaszkodik a legkisebb Intézményhez vagy hivatali apparátushoz Is, ami falai közi ha csak pár család logyasztásál, életéi, pár embernyi forgalmat Is jelent, ugyanekkor Nagykanlzia azérl azer-keszt memorandumot, hogy egy meglévő Intézményét, egyikéi ama igen keveseknek, amll az állam Ide telepített, vigyék el innét.
A kanlzaai iparosok ama csoport-Iának, amely programjába vette a fémipari szakiskola megszüntetését, teljésen igazat kell adnunk abbén, hogy tiltakoznak az Iskola állal a klslparoa amUfc\'y Is nehezen lengődö műhelyének támasztott konkurrencla ellen. Igenis: —. minden módon meg kell akadályod, hogy az Miami létnlpari szakiskola kivegyen ciak
A jttvÖ hónapban Prágában megalakul a gazdasági kisantant
Bukarcat, április 21 (Éjszakai lelefonjelentés) Az Aiie-vetul szerint a jövő hónapban Prágában találkoznak a kisantant ktll-ügyiiiliilszletei, ahol kicserélik a jóváhagyott egyezményeket, megalakítva egyúttal a gazdasági klsantan-
tot. A tárgyalások során szóbakerül a 3 ország közli árucsere zavarla-ian lebonyolításának biztosítása, megszüntetve az eddigi korlátozó Intézkedéseket ; a legszorosabb együttműködés biztosítása a három ország nemzeti bankjai közölt; a va-
lullforgalom kile|lesztése kedvezményes tarilák alkalmazásával; kedvezményes elbánás bUIoallása a három állam alattvalói számára, hogy Igy a kereskedelmi élet fellendülése könnyebb legyen.

McDonald: „Azért jöttem Boosevelthez, hogy közös haditervvel harcoljunk a meg nem érdemelt szegénység ellen..."
Az angol miniszterelnök mint a béke előharcosa érkezett Washingtonba
London, április 11 MacDonald ma délulán érkezik Ntwyorkba. Az angol miniszterelnök titkára utján kijelentette, hogy az a tény, hogy Amerika letért az aranyalapról, Jelentékenyen megváltoztatta a feltételeket, amelyekről Roosevelt elnökkel tanácskozni készül.
A newyorkl tizede óriási forgalma
Newyork, áprllla 21 A newyorkl lözsde forgalma tegnap elérle a 7,130 000 darabot és az 1928-iki nagy fellendülés méreteire emlékezleiell.
Roosevelt pénzügyi diktátor
Washington, április 21 Robinson szenálor a washingtoni szenátus elé terjesztette, a Fehér Ház által jóváhagyóit valulatörvény|avas-lalot, amely Rooseveltet teljes pénzügyi diktátorrá lenné és omely felhatalmazza az elnököl, hogy saját belátása szerint szabályozhatja a dollár aranyhalalmát, hogy megvéd|v Amerika külkereskedelmét a romlott valulájuorczágok bevitelével szemben. Teljesen aj helyzet teremtődött Pária, áprllla 21 (Éjszakai telefon/elentés) Herrtot
külügyminiszter kijelentelte az III de Francé fedélzetén az újságíróknak: Teljesen u| helyzet elölt állunk. Minden számításunkat előírói kell kezdeni.
MacDonald beszéde a newyorkl kikötőben
Nowyork, április >1 (Éjszakai telefonjelentés) MacDonald miniszterelnök a „Berengarla* fedélzetén pénteken délelőtt tél 11 órakor érkezel! a niwyorkl veszleg-zár-klkőtőbe, ahol beszédei mondott a mikrofon előtt. Hangoztatta, hogy a béke elSharcosaként Jött Amerikába. Azért jött Roosevelthez, hogy
egy darab kenyeret It az államnak adózó kisiparos szájából. Ehhez azonban nem szükséges az Iskolának a megszünlelése.
Nem tudjuk, milyen mértékben vállal a fémipari szakiskola olyan munkákat, amiket kanizsai klslparoa műhelyéből von el. Tény azonban, hogy a lémlpari szakiskola műhely! munkájának javarésze olyan, amire a kanlzaai klslparosmühelyek nincie.-nek berendezkedve, Az pedig egyenesen városi érdek, hogy ne kelljen munkát Ksnlrsáról BudapeBlre küldeni és onnét nyolc-tíz napi késedelemmel, aokkal több köllséggtl megkapni, amikor a fémipari műhelyében a legpriclilósabb munka is a legrövidebb idő alall, sokkal olcsóbban elkészül. Etlől a munkától a fémiparit elliltanl a város ellen való vélek volna. A kérdésnek ezl a réazé! léhát a konkurrencia-elmélel-ből ki kell kapciolni.
A fémipari sraklskola fennmaradása a mai állami leépítések Ideiében különben Is problemállkut. De még ha az állam akarná megszüntetni. akkor la azérl kellene Nagykanizsának deputáclóznla hogy hagyják meg. A fémiparival együll ugyanis elveszllené Nagykanizsa a zalai autó-körlet székhelyének netn lebecsülhető Idegenforgalmi előnyeit. Negyedlélszáz zalai autótulajdonos minden auló-ügye Intéződik ma Nagykanizsán. Ezeknek gyakran kell ide be|önnlük t olyankor Itt fogyaaz-lanak la, vásárolnak Is. Helenként
öl-hat vidéki sollör-vizsga zajlik le Nagykanizsán. Ezek is |elenlenek valami forgalmai az üzletekben is, a vendéglőkben Is. Most van éppen kilátás arra, hogy Somogyot, ami jelenleg a pécsi auló-körlelhez tartozik, ugyancsak a zalai, tehát kanizsai körlethez csatol|ák prakllkui szempontokból. Nagykanizsa léhát önmaga ellen vétene, ha most oda-állna a miniszter elé és azl mondaná : — vigyék Inr.ét ezt az Intézményi, mert konkurrenclál csinál néhány kisipari műhelynek. A fém-Iparl szakiskola tanárai a lizetésüket itt költik el, a növendékei is in élnek, a fentiekben vázolt közvetett haszon ls jelentékeny télel a város gazdasági forgalmában. Ezek melleit a kis számú érdekeli kisipari műhely kára csak kisebb súllyal eshelne latba, mégis azl állll|uk, hogy Igenis, még egy srótszeg erejéig sem szabad egy állami iskolának a kisipari műhelyeket megkárosllanla.
Csakhogy...
Csakhogy (és tőkénl I) károsodnia a város egyetemes érdekelnek sem szabad. És ezérl kell más megoldási keresni. Az nem megoldás (bocsánat az erős hasonlatért I), hogy ha van egy öklelős tehenem, akkor agyonütöm. Nemi Qombo! leszek a szarvára és fejem tovább.
Ha már most a fémipari ügyének lalán nem Is annyira a konkurrencla a súlypontja, hanem Inkább az a plauilbilla hlr. hog/ az épülelre más célokra volna szükség, akkor
meg igazán felesleges röglön a megszüntetésnél kezdeni a tanakodást. Tagadhatatlan, hoey a fémipari elhelyezést a sugár-utl kincstári épü-ielben lulméreiezelt, mert ma (bár hosazkbb a nap a kolbásznál I) , növendékeinek lélszáma Igen ciekély. Ha tehát lehetséges az, hogy a kincstár a fémipari megsiüntelése isetén egy elsőrendűen és vitathatatlanul tonlosabb közoktatási célra az épületet a városnsk átengedje, akkor átengedheti azl a fémipari megszüntetése nélkül Is. Tessék a fémiparnak egy tlkalmas kisebb helyiségei blzlosilanl, esetleg a leien épület-komplexumból részére egy elégséges kisebb részt kihasítani s az igy lelazabaduló kincalári épületet vagy annak elválasztott részét felhasználni arra a célra, aminek megvalósulásáért évtizedek óla küzd, dolgozik és remél Nagykanizsa s aminek sikere őszinte és egyöntetű óhaja, lontos közoktatásügyi érdeke az egész város közönségének, A kombinációban lévő oktatási intézmény megszerzése várost érdek, amiéri mindent latba kell vetni. A meglévő iskola feláldozása azonban, amíg máa megoldás is leheliéges, — bün volna a város ellen és következetlenség ama egyedül hflyea városfejlesztési elvvel azemben, amely évek óla tud kemény harcokat vívni mindenért, ami megazerezhelö és minden ellen, ami e város testéből csak er-y körömnyit la le akar csípni.
a szomszédi együttműködés szellemében közös haditervvel harcoljanak a meg nem érdemelt szegénység ellen.
A beszédet Amerika összes ridló-állomássl közvetítették.
MacDonald ezulán a w.uiilngtoni vonalra szállt.
w ffi"*!?..
Jóváhagyták a dollárftthlgttáet javaslatot
WaaMngtou, áprilla » (Éjszakai telefonjelenl/s) A washingtoni szenátus bankügyi bizottsága jóváhagyta a dollártelhlglláel törvényjavaslatot, amelyei egyúttal Raukln képviselő a képviselőház elé terjesztett.
Kállay miniszter a mezőgazdasági termelést teljesen a mai életnek megfelelően kivánja átszervezni
letárgyalták a fOldművelésfígyl tárca költségvetésit
Budapeat, áprilla 21 A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délelölt megkezdte a földművelésügyi tárca költségvetésének tárgyalását, amelyben a kiadások föösszegét az üzemek és nyugellátások nélkül 28 millió pengőben Irányozták elő. Ez az összeg 547.000 pengővel nagyobb a mait évi előirányzatnál.
Budapeat, április 21 (Éjszakai tele/onjelentés) A pénzügyi bizottság délutáni ülésén Kállay Miklós földművelésügyi miniszter válaszolt s diielőlti felszólalásokra ás többek közt rámulatolt arra, hogy Magyarország évi tejhozama 184 millió pengői lesz ki, lehál majdnem annyit, mini sz egész gabonatermésünk ériéke, ami lejgazdaságaink nagy előretörését blzonyilja. Bejelentette a miniszter, hogy minden törvénytelen többletet, amely az Ipari cikkeket megdrágítja, arányosan le fog nyesni A boletta árát la redukálni kell, de a Itszlforgalml adólót nem lehet eltekinteni. A mezőgazdasági termelést a modern éleinek megfelelően klván|a álszerveznl. Olyan intézkedéseket, melyek nélkülözhetetlen értékekel pusztítanának el, mint a mai nagy- és középbirtokok, a korm/ny soha nem fog lenni. A
munkabéreknek együtt kell haladniok a termelési lehetőségekkel. Arra azonban ügye1, hogy megakadályozza a munkások kluzsorázását.
Bejelentene, hogy a kultuszminiszterrel folytaiolt tárgyalásai során kizárólag az egyetemi jellegű mezőgazdasági főiskolák átcsoportosításáról volt szó. Bejelentene végűt, hogy a borházak kérdése felgöngyölít alatt áll.
A bizottság részlelelben Is ello-gadla a költségvetést. Ma, szombaton a honvédelmi tárca költségvetésére kerül aor.
Maghalt D\'Annunzló és Noblle
Róma, áprilla 21 Oabrlell D\'Annunzló ma délelőtt 69 éves korában Oardoneban meghalt. — Umberton Noblle tábornok Leningrádban vakbélmüiét után meghall. 48 éves voll.
— Közalkalmazottak figyelmébe 1 Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú, hitelre is, kamatmentesen. Ko/steln butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
aUMMBBlLiS;
Az Ipartestület elöljárósága két őrás\'zárt filés alán egységesen állást foglalt Samn Lajos elnök melleit
nek adta kl. As elöljáróság egy bizottságot küldölt kl a lebontás ellenőrzésére és ss anw értékesítésére. Az elöljáróság elfogadla a Polgári
Egyletlel kölöll szerződési. A frontharcosok továbbra Is helyiségeikben maradnak. Azonban a Kertmozlnak nem adfa kl az egylet kerthelyiségél, mert arra szüksége van tagjainak. Schnllzer Oíza beszámolt az Jparoa-kör megszervezésének örvendetes előrehaladásáról.
10 óra leheiill, amikor az ülés zárt üléssé alakult ál, amely teljes két órán át tartolt. Zári ülés után az elöljáróság egységesen állást foglalt Samu Lajos elnök mellett és a legteljesebb bitalmáról biztosítván, zajosan tüntetett mellette.
Nagykanizsa, áprtlirf 21
A nagykanizsai ipartestület elöljárósága csűlörlök este rendkívüli ülést tartott, amelyen részi ntt dr. Hegyi Lsjos vátosl fő|egyző és az elöljáróság tagjai majdnem teljes számban.
Samu Lajos elnöki bejelentéseiben rámutatott arra, hogy a Polgári Egylet székháza már az Ipartestület lulajdona. Beszámolt arról, hogy helyes voll az Ipartesiülel állásfoglalása, amikor nem forszírozta a Járási Ipartestület megalakítását, mert a miniszter maga |e!öl! kl azokat a községeket, amelyek a járási IpariealUlelhez fognak tartozni. Bejelentette, hogy a Hangya-épület bontást munkálalail 2200 pengőért vitéz Cséthy István épllészmérnök-
Szomoru családi dráma Örömhegyen
Az uszony maga vezette a bíróság elé az urát, akit lugkővel megvakított
Nagykanizsa, április 21 Az Orosztony mellein Örömhegyen Kocsis Jinosné szül. Oönczöl Rozália lugkővel leöntötte térjél, aki megvakult. Megvakítat .férjét maga az asszony vezette cl a mai tárgyalásra.
A vádlóit asszony elmoudia, hogy térje állandóan Ivoll és olyankor nem lehetett vele birnl. Férje azonkívül valósággal gyűlölte az anyósát. Február 15 én Is sokai ivoll a gazda, ulána pedig olyan feszült volt a hangulat, hogy elmenekült hazulról MeszUnyl Oyörgynéhez. A férje később érte meni és akkor Mr.zlénylnével együll hazaiériek. De Hocsls még az ágyban is dühöngött.
— Ma még valakit meg fogok Olnll — mondotta. Ezzel felkapott egy Jókora darab fit éa azt az anyósához vágta, majd tojlogatnl kezdte
a balálra rémült asszonyt. Kovácsné édesanyja védelmére kelt, Olötte a férjit, mire Kocsis kést kapott elő és azzal lámadl s kél ssszonyrs. Kovácsné kétségbeesett helyzetében lekapta a azekrényröl a szappanfőzéstől ottmaradt lugköves bögréi és szt férje arcába öntötte.
A törvényszék a »édö kérelmére elrendelte a vizsgálatot és áttette az ügy aktált s vizsgálóbíróhoz.
lMKrás
A nagykaalBSNl mataorotógtal Mag-llayató lalantáaaki Pénteken a Mmtr-sBM: Reggel 7 diakor -t-n, délutln 1 érakor +S»t« 9 órakor +í\'4.
Felhőset: Egéss napon át borult égboltozat.
SíéUrdny: Remei ts délben északkelet, este északnyugati síéi.
(Éjünkül rádlóJek/Utel a SlaSaant*-,1.1 IsUsellalHll »•<• tsáratnei Ha.a. im •>!• US vál-kaM,
BUnflgyi kartel
Irta: Dávid M.tr., 1W 5
Az elismervény szövegében levő betüékezetek, melyekről a vádlott beismerte, hogy ö Irta azokat, finomak, vékonyak, melyek lélénken helyezkednek el fellünö magasan a betűk lölött. Ezzel ellentélben az állítólag hamisítóit aláíráson már feltűnően más ékezetekkel találkozunk. Ezek olyan alacsonyan járnak, hogy ma|dnem lüskeszerűen fúródnak bele az á és é belükbe. Most hasonlllsa ezeket össze Androsekné resrkelős aláírásával, azonnal lát-liathat|a, hogy egy kéztől származik mind a kellő.
Az írásszakértő Idegesen lörölte mefc verejtékező homlokát és feszülten figyelte tovább az újságíró magyarázatait. Az pedig egyre biztosabban, egyre meggyőzőbben beszéli, mert tudta, hogy most már kizárólag tőle lügg, hogy egy ártatlan ember kikerül|ön a bönöntiöl, mdynek ajiajál már ki la nyitották elölte.
Most a belükapcsolások feltűnő haaonlalosságalra mulatóit rá. Észre sem vették, hogy már jó félóra le.t cl a blióság visszavonulása óla. A
tanácselnök már másodszor dugta ki fejét az ajtón, hogy megnézze, elkészült-e már a szakértő az Írás-vizsgálattal. Érthetetlennek tartotta ezt a hosszss vizsgálatot, hiszen már néhány nappal azelőtt tudomására hozta a szakértő, hogy egyezőnek találta a vádiolt írását az elismervényen levő aláírással.
— Elkészült már szakértő ur a vizsgálattal ? Kérdezte idegesen.
—- Készen vagyok, méltóságos uram.
Magas visszasietett az újságírók helyére, a bíróság lag|a! bevonultak a terembe, az Írásszakértő pedig előterjesztette a véleményét. Nemcsak a büntetőtanáci elnöke, de a padokban űlö hailgatóközönség is nagy meglepeléasel vette tudomásul, hogy az elismervényen ievö aláírás nem a vádlott, hanem az állltólcgoa sértett kezétől szármaiik. A szakért