Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.11 MB
2007-02-13 13:28:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
830
10752
Rövid leírás | Teljes leírás (632.87 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. október - 80-88. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


október 8-án.

8QH11Í: L

{Izenklienezedtk értotyam.


Bor «•*»• IO Jer
patit
urban
RTlLTTKHIIIiK
? uronktot 10 krérl t*
w.ik Í.I
Kinc.liri illeték oűiide,
\'C7M birietia>trt kflIAE
30 kr űtpfail.

előbb: ,Z AL A-BO M OG YI KÖZÍ.ONY.

A lap
kí«la»i„,.k
kSalamiayak pedi| kiad&hoz bém.nti
- SAOV KANIZSA
B-írmantetlfta JeT»S< eílik iimsrt aiunk*uj-?•.kt*51 fogfidUtutk

K.-KanJi8»Táros helyhatóságinak, „n.-lumlz8al önt. ttuoitó-egfUt", a ^.-kanlisal kereskedéuní s iparbank", „nagy-kanksai takarékpénztár", a „zalamegyei íltalinos tanltó-tes-tElet", a ,n.-kanizs«I klsdedneYeló egyesület", a n.-kanlzsai tiszti önsegélyző szÖTeftezet", a .soproni kereskedelmi 8 iparkamara n.-kanizsai kHUalasztmánía" g több
megyei és Táros! egyesület hltatalos. értesítője. ?
Hefenkinl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú Lap.

Felhívás-előfizetésre.
Lapunk mindazon t. pártolóit bizalommal felkérjük az előfizetés mielőbbi megújítására, kiknek előfizetésük a ill-dik éynegyéddel m. hó végén Lejárt, na-hooy a pontos szétküldésben hiány, merüljön fel.
üj előfizetéseket szintén elfofladunk okt—decz. évaegyedre 2 írtjával, mely tegczélszerffijben postautalványon tír-tenhetik.
Haia6ui tissteleitel
KIADÓ HIVATAL.
Mag) arosodjunk!
A belügymioister átirt a pénzügyérhez, hogy nem rolna-e czélszerü a névmagyarosítás, öt forintos dijakat meg-seüntetni, miután úgyis\' kevés pénz folyik .be e czimen?
Tors Kálmán orsziggy. képviselő a .Vasárnapi 1Jjság*-ban ezelőtt két évvel már hangsúlyozta volt innak szükségét, hogy ama dijak eltöröltessenek és bogy nem Tiözőnyös r*nk nézve: vájjon nevünk — ha magunk magyarérzélmüek ie vagyunk — magyar hangzasu-e vagy sem ?!
Feltéve, hogy egy alkotmíny-válság alán népszámlálás lenne, hiába mondaná G-oldsteinj Glüct, Eosenkrsnz, Remenyik, D.etrich, Kreybiger, Czernyinszky, Brozo-vics, Sztankovics, Pornntin, Hatter, Hut-íer; Svoboda stb. stb. hogy —magyarok vagyunk"; azért csak más nemzetiségűek -nek lennének felvéve. De békés életünkben is nagyon furcsa, hogy például a

világkiállításokon í>]y köanjen. tévntra vezetik a k Alföldöt idegen névhangzása kiállítóink, cultur képességünk iránt.
Igaz ugyan, hogy a megpróbáltatás
nehéz napjaiban sok idegen nevű jeleseink
voltak; de az utána következő időkben
keservesen tapasztalhattuk, hogy a magya
rok létszámát tisztán a oéy után ítélték
meg és költötték rólunk, hogy: minden
más nemzetiséggel szemben kisebbségbea
vagyunk
Alig-alig akad bármely- nemzetnél is, hogy a polgárok neve ne hordozná magán világosan nemzetünk nyelvét, csak mi magyarok vagyunk e téren oly absord\' helyzetben, hogy majd minden második magyarnak idegen hangzása neve van.
Minden ily nevű hazait kérünk tehát: ne vegyék közönyösen e csak látszólag jelentéktelen ügyet. Három -négy sor írás és.... nemzeti ügyen van lendítve!
Előre is gratulálunk a belügy ér jó gondolatához, várjuk a mielőbbi intézkedést és akkor: papirosra minden nem magyar nevű, de igaz magyar!
V... L.
A király Pécsett
— 1880. szeptember hó 24-én. — (S&jit .erelezSnktSL)
Pécs vároBa örömünnepet ült.
Fényben uasott az egész város s a koronás magyar királyt ill iáihoz méltó királyi féaynjel fogadta.
A Táros díszítésével megbízottak el ? köröttek minden le he tát, hogy a váróit, mely-oek falai kStt több 100 év óta koronás magyar király nem volt B eonek fogadtatását minél fényesebbé, minél szebbé és magasztogabbá lehesse.

-AJ3—4 nap óu folyton azakadó eső s orkáokén: dühöngő szélvéss közepe He hangya szorgalommal működő bizottság f. hó 23 io esti órákban bevégezte nagyszerű muakáUlát.
Beköszöntöd -régre folyó hó 24-ike, ama nevezetesebb napok egyike, mely Péc* városára Örökre emlékezetes marad.
Míg 23-án este* kétségbe esve nézett miod-ioki a következő nap elé, B lemondott a reményről, hogy a még esti órákban ia zápor-kén; aláhnlló e*ű Qtio másoapazóg kiderüljön.
24-ikéo reggel gyönyörű veiőíényea napra virradtunk.
A városba érkező idegenek kora hajósiban ellepték ai mcsákat.
6 óra tájt hallámzott a Dépség at ulcsá-kon. Sokan a vasúti iodóházhoz sietlek.
Pe rezei Miklós Baranya megye és Pécs vároe főispánja, Aidinger János Péc* vároa polgár ni es tere, agjBziatén a m*gaa vendég el-fogadásárs alakutt k&ldÖMaégek ét a 90 Ugból állő B Dooászi Míklóa pelérdí foidbsrtükos vese-léié alatt ^yolcsgatyáb-D; bő ujjú ingben éa ?álra vetett pitjkés mentében foliiltötöu — ugy síi ötén a városi 50 fúbfil álló a magyar ruhába Öltözött lovas bandérium az indÓbáx előíti téraégen foglalt állást.
A bitOLtságok az indóház perronjáa csóportoaujtak.
Poa.ban 8 órakor a Havi boldogasszony hegyén elbslyezett taracskok megdzúllalUk a jelezték a legmagasabb vendég megérkezését,
A* udvari vonat megérkeztekor as indóháznál lövő ,Schmerling*-esred, zenekara & néphymnast játszta, a a nagy seámmal összegyűl t közönség peresek ig tartó éljeazéssal fogadta Ptí&s városa legmagasabb vendégét.
0 felsége, ki huszártábornoki egyenruhát viselt, a kocsiból kiszállva kegyelmesen köszöntött as ott levő bizottságoknak a tzemlét tartóit a pályaudvarban elhelyezett honvéd diaz-szá-zad felett.
A szemle megtartása ntáo 0 felsége a
polgári bizottságokhoz lépett s itt Purczel fő
ispán álul hosszabb beszéddel íoga.Jtatott,
melyre ó felsége következőleg válaszolt:
K fogadom hódoló szivet üdvözletü-

keL Örömmel jöttem, hoaszu idd malva szép
vidékükre s biztositom öuöket, hogy őtzinte
megelégedésemra szó\'gál nebáay napát körük
ben löhhoLni." ^
Ezek után a városbai bevonulás vette kezdetét. Elől mentek a bacderisLák azatin a polgármester és főupán, a tanuk ő felaéga Tiiz* Káimánnil, a hadsegédek atb
A menet a városba* előtti ^wöayörííen ejkéezitett mü\'éfz: kivitelű diádul kapabil megállott B itt ö feUégét a polgármester &dvÖ-tölte, mire Ö telaége köreikssőleg válaszolt; . .Fejezze ki Féca város köaői?ségte<ik meg* ~ elégedésemet éa köstöeetemei a íug»dUiái felett.\' Erre a dincUlkapuná! folállttoU 50 febérraháa hölgy közül Worsiosehy k. *. üdvözlő szavak küsüu. »jgy gyöiyörü. virigcíotrot nyújtottál ó íelaégének.
Adidlfili
p^ városok kt>ldÖtte> di?3.nii»gyarb»í! jsl«=tek. meg.
A azékea-gyhiq eiótl Jjuláucsky Nándor pécsi pQ«pők a elárassz űű7Íiií)!ie U íeU»%ét, ki ezután a székeaegykason.? tsrtiiil Todaamra. vonult s innen a templomi jneiiL-yesot »Uu « püspöki palotában részére iiraiyilag readssect lakosjctályba.
9 óra után megkeidí-dölt s. k-íiidö;r*égek fogadtatása.
Z^Iamegye kuldött&égénet tidrozletét 6~ felsége következő szavakkal fogadta:
„Sziveeen Utóm ZalamegyO küldötteit is jelenleg ások sorában, kik h fi. érselmeik által vflíírsltetTí, ioyalis r^-gftBikodiiakról b i > t o aj tanuk. — Hinni akarom, hogy Ö o ő Jt » megyei népesség tuln.yomó\' számának érzelmeit t o i m á-ceolik és szívesen fogok emlékezni jelen szavaikra, midőn Zala népessége maitji\'hosh i-ven a biztosítást minden alkalommal tettleg is bevál-t. and ja. E reményben Örömest küldöm megbitóiknak üdvSs-letemet B kegyelmem bíztoii* táa á t-TÁRCZA.
Az én Tagyonom*)
Heuie maradt atyafiak, Uadárlilta j<5 baritok, Jí»gy sokira falkereitek, M-etoani, hogy „mikép állok?* 8 hogy vafyouom megranUMam, ÍTem U keral: nxgy miiDkáb» : Nem rejtj.a»t ütkoa zárral, Tanmentei eb nxgy ?u ]?da.
ltl YM e» R csapat gjtrmele, Piroi »rcsa, mint az ílet; • Kiknek & mint *an mit enni — Haagoa k«dvöfc agyre eled. 8 iabár b\'uoaj a tételre Etádig még nem ígea kérték : De mennyiért el nem aduink, Az »» 5*»ECC bixtoi érték.
Éa aest-e nagy Tiloiztíku }U az ,ütó"t „mosgó" t&ke ? Mtndeirfi.e ÍIUWTU: Fin, Uioy, b&ina, iíBke. S eaek mellé noba, bútor, Felríoreléf, hogj nincs ?zima. Hit á könyrtir B irathal m«: íki — máua uitnxk
igen nép, j-j be
tjik lóft
Kondefatjik moaüljgófta; Uintba sumQk ast kírdeení: A fBld-lSlrtok, hát ás hol Tan ? a 4a nyuítstom: hogy ne volna? Ha- oly sokat ulnakerre. Csak Tárja&ak ebád atia — . Ujjd kiaésank a f&ldekre.
*y-S, eaalidi képet a boldognU káteabagjott B méf meg oam jeleni mtlveib5i közöljftk : .S*er-t

Akkor axtin, íme tessék:
IU a rétét, ott a plinta; \' ,
Meg&QtötT», jól mivelrp,
Kgy i«m véez be a burjánba.
No1! fait nem szép: ba>z dcUló föld —
Knnyi együtt hamarjában ?
Pénze, hogy mind csak cserépben —
A folyosó ablakiban I
EAKO8I LiSZLÓ.
Az Öreg jó Kálmán bácsi.
(ÜObetzélés.)
Ki ne ismerné az öreg Kálmán bácsit, ő as, aki végig nyargal K. város utczán é* rendesen be benéz egy régi jó barát, vagy régi ÍB-merős Lakására és az egykori kollegákat ily szavakkal üdvözli:
— Komiaz idő van. A szél hordja a zuí-marát; nem iszol egy kis pálinkát? —
Ékkor az tán hoeazakabátjazse béből el6ve«z egy csorba üv.eget, a melyen a ragczédala arról tudóéit, hogy egykor :a palaczk „Sebt Sirmi-soher Liquer\'t tartalmazott; & oda nyújtja az üres üvegét, hogy ígyék belőle.
Aztán nt-vetve viassadagja belaő zsebébe és tovább rohan és bekopogtat a másik iame-rőshös.
Azt mondják s&egénjről, hogy egy .kereke hiányzik, sőt a rósz nyelvek azt ű hiress-telik felőle, hogy csendes őrültségben sz&nved.
Öt éve múlt aonak, hogy ér megismer", tem 6\' ezóta mindennap, legyen az bár a leg-zordooabH, ^agy a legmelegebb, Végig íatva a városi tsmótslteo mtgteszi azt.
Hogy ki volt a jó íülmin bácsi, mi volt oka annak, hogy ily u$reQcsétlan, IsU,. ha kí-JTÍIICBÍ vagy re& kedves ojraaám, elmoadoio.

I.
Szálljunk ríssza n>5hiny érvel a dicső azab&dságharcz elé, a-midön még nyugodtak /oltak a kedélyek, a midőn még különbség volt a nemes éi nem nemes között a ez meghunyászkodva, de boflzut forralva húzódott el amas mellett. —
Gyorsan repüljünk messze e helyről a
béresek közé B. városka melletti pusztára, a
mely mélyen fekszik a hegyek között az ezer
meg ezer élvet nyújtó völgyben; s e helyet
már láthatjuk akkor, ha a képzelet sebes szár
nyaival leereszkedünk ama azikía-csúcsra, a
mely oly merészen nyoJik ki a hegyóriá&ról,
mint a aaéditő magaslat keskeny aórtpárkány-
zata. Már innen látjuk ama ari lakot, amely
oly barátságosan ÍBt felénk, híva a boldogok
köréoe, híva le a völgybe, ahova a patak is
BÜrögve siet le innen a szírt melől B vig cseve
géssel aikamlik eL Sieseünk le mi is,
de mégis na, hiszen itt közeledik az, a ki a bol dogságot terjeszti e vidék fölött, akinek üdvkörében minden uj életnek örvend. S kí e nő ? Eli ez angyali teremtés? Az öreg Sághynak leánya ő, aki mint béke angyala éa mint Erős, földi szerepre jótt.
De nemcsak lelkileg angyal, alakja ia lebilincseli a fogékony keblet. Arany ha ja díu fürtökbeD ömlik váltaira B mosolygó arczai oly édesdeden intenek s hófehér karjai s karcsú &u-dir termste oly széppé teaíik, amily szépséget csuk a művész ecset* is ritkán fest
Jó kedvűn hajol a pázsit virágaihoz s leszakítva csokrot alakit, majd a patak nefelejcseiből lép pár azálat. De im hirtelen komorság vili&nik át K-czáns gondolatokba merülve Oi le itt e szirten, ahol mi időstünh. Majd dalra nyitja

"ajakát s száuzoroffan visazhaogzík a kedvet
hang az ógnefc meredő hegyfxlakről. S mint
fölvert őzike, ugrik fel nyughelyéről, amidőn
éo ekére férfias erő teljességgel hangzik: „Hahó!
Hűhó!" s nem telik bele néhány perez, a félel
met bátorság váhjs fel, amidőn a fenyvesek
közt kanyargó útról egy férfiú lépett a bijterem-
téa, Erzsi elé. : ?
Erzsi arczán a meglepetés és Öröm vonásai váltakoztak s remegő hangon üdvözölte aa eléje lépő férfiút, akit oly jól ismert, aki után vágy aközött, körűi leogva őt gondolataival.
Pásztor Kálmán, ?.. városka egyik leg-gizdagxbb lakosa, voit Ó, NyíJt arczán az ifjúság derűje sugárzik egyesülve azon megragadó vonásokkal, amelyek Erőst min; mondani szók-ták, a bájos Erzsit is bebíliucaeiték. Hát még az a kedvez modor.
Mily nyájas volt az üdvözlés isi S moat mindketten\' beszédbe ereszkedve haladtak a keskeny Ösvényen a boróka bokrok köztié a völgybe De a vig csevegés komolylyi változott, amidőn az egykori házi barát, Gerő került a szőnyegre, HU>~ez engesxtelhetlen vetélytársa volt Pásztornak t nem egyszer kellett tőle tűrni galádtá-got B mindazt ámít egy aísítomoa jellemszőhet
Erwi gyűlölettől remegve ejté ki ajkain a Gerö neve; s balsejtelem fogt* el szivét mindig e rév említésére, S megkonyabboJve lélek-zati fel, midőn Kálmán hosszú halig*táa után slragadtatve. szólt:
— Még soUaaem UláJtam ily ícépoek a belyet, mint most. De ffem caoda; hiai most e terméazetszépségek ragadták gondolataimat. Mig fentebb vígan csergedezett a patak mollet-lüvuk, én is vig voltam, j csak most térek viasza oda, mióta :<*mét hallom a kellemes xuüogáat.

Mai száaHa&boz a >ZaÍal TinÖgy* S-ík száma van rondes melíékietü! csatolva.

TIZENE3LENCZEDIK ÉVFOLYAM
11 órakor Ö felsége kíséretével együtt a nevezetesebb heljek megszemlélésére indáit. Először is a „Miasszonynjafc\'-ról cztznsett női zárdát íátoga\'ta meg, innen a „Badolfínam" árva háti) a ment. Amidőn e helyen . kocsijából ki és abba beszállt, elébb egy éltes paraszt nŐ, azután egy szegédyeaen öltözködött agg férfin egy-egy, több melléklettel ellátott kérvényt nyújtottak át. ó felségé az árvaház megszemlélése utsn as ezuii épület és a közkórház kost levő tőrük mecset (most kórbáli kápolna) külsejét szemlélte meg s a kíséretében la vő főispánhoz ez épületre vonatkozó kérdéseket intetett. Esek után 0 felsége a városi közkórházat, a „Litke" kaszárnyát, a Zsolnay-fÓle majolica gyárai, a katonai kórházat é« PaP DŐveldét szerencséltette magas látogatásával.
Délután 4 órakor Ő felsége a sátortáborba ment s mintán itt mindent megszemlélt a lövöldébe hajtatott.
A város- ée sátortáborban tett .körútja alkalmával az 6t folytonosan követő nagy nép-tőmeg által lelkesült s öröm rivalgással páro-Bult .óljenzéssel* fogadtatott.
Esti 6 órakor udvari ebéd volt, melyre mintegy 80 vendég volt hivatalos.
Az üonepély egyik legszebb része csak az e&t beálltával volt szemlélhető.
A szorgalmas rendezőség a délután folyamában az esteli kivilágítás előkészületeihez fogott, Leirhatlan azon hatás, melyet\' az oly pazar féaynyel kivilágított város az utciákon és tereken hullámzó nagy naptömegre gyakorolt. Legszebben ki voltak világítva a székes-egyház, melynek főbejáratánál a királyt huszár-tábornoki egyenruhában ábrázoló életnagyságu olajfestmény e felirattal: .Isten áldd meg a királyt! hogy dicsővé s nagygyá tegye Önmagát és a Hasát 1* — diseeskedett, mSg a templom teteje bengáli tüzfónynyel világíttatott meg. A főgymnasiumi épület, melynek ajtaján mécsekből a magyar czimer és korona gyönyörűen volt alakítva, továbbá a nŐÍ sirda a zsidó templom, Szláby nagyprépost s többek háza.
Esti 7 órakor Ö feleége BÓlakocsizást tett a pazar fénynyel kivilágított városba.
8/»8 órakor 600 lámpion és 400 fáklyával megindult a dísz-menet a városbás előtt a palota előtti térre indult, hol a vároai zenekar kíséretével a dalárda énekeld Ő felsége a püspöki palota erkélyén megjelent a magát.a nagyszámú közöüség előtt több ízben meghajtotta.
A zenekar a palota elől elvonulva a Széchenyi-térre ment, hol 10 óráig játszott,.
Szombaton f. hó 25 én délelőtt a nagy hadgyakorlat tartatott meg a pelárdi, malomi is udvardl határokon.
ő felaége a hadgyakoríathos reggeli 8 órakor érkezett meg. Megérkezésekor nagyszámú közönség a a szomszéd falvakból összegyűlt B fehérrnhákba öltözködött koszorús leányok lepték meg.
As ügyesen s kellő tapintattal megoldott hadgyakorlat 10 órakor véget ért.
Ő felaége a parancsnokok helyea intéz-

kedései, a gyakorlat sikeréé kereastfil vitele, a honvédség jó kinezése, kiképectetésa ? a had-gyakorlatbani tehetsége felett örömét é« telj** megelégedését nyilvánítón l/klí óimkor a gyakorlótérről, a Uborkarral egye te m be ö, 1Ó-háton távozott el.
Délután 2,órakor Ó felsége külön vonaton a bánjatelep megszemlélésére; indult.
A bányatelepen valóságos Qnnep volt-Az ezerét felülhaladó muoká»ot Ünnepi Öltönyeikben lámpáikkal kezükben sorfalat képezve várták, be az érkező legmagasabb vendéget
A bányatelepen ö felsége as Öwxes gépezeteket s az iskolát is megszemlélte, melynek vendégkönyvébe nevét bejegyezte.
A bányatelepen 2 diadal kapu volt egyik ,Viribu8 anitis" és „Gittek anf" 1 feliratokkal, mig a vasúti indóháznál .Isten hozott 1* felirat volt olvasható.
Az udvari ebéd ya6 órakor tartatott meg. Esti 7 órakor Ő felsége az uiczákat "ellepő óriási közönség folytonos éljenzése közt vonult ki az indóházhoz.
A kívilágitás e napon mondhatni, sokkal nagyobbazerii volt, mint tegnap.
Az. indóházhoz vesető fasorban minden
huszadik lépésnél egy-egy bolt ív volt felállít
va, melyen 100 meg 100 mécs és lampíon
égetL . -
Az iddóbáznál ő felségéhez AidÍDger János polgármester intézett búcsúbeszédet, mire a legmagasabb vendég köszönetét é> legmagasabb megelégedését nyilvánította, oly kijelen tóaael, hogy a polgármester „tudassa est Pécs városa k Ö s-ö D (égével1.
ö felsége ez után a coupéba Bzállls ennek ablakából kihajolva fejbólintással köszönte meg a közönség lolkes éljeozését.
Az udvari vonat elé kapcsolt mozdony elején egy díszes kivitelű magyar czitner. óa korona két-két zásvlóval volt helyeive. A mozdony többi részét zöld cserkoszon] & minden oldalról 8 — 8 zászló ékesítette.
Az egyes állomások ctközbea is, mint pl. a sEent-lőrinczi, szigetvári, gárdonyi óa burcsi fényesen ki voltak világítva és számtalan lobogóval feldíszítve.
így folyt le Póesra nézve ama nagy fontossága s falejthetlen emlékű ünnepély.
Élénken fog Pécs jelenlegi ifjakori ( nemzedéke visszaemlékezni íme szép ünne- j péljre.
A vároa teldiszJttetécp, a vasúti indóház tói a püspöki palotáig 10—10 lépésekre fel- j állított árboezokon függő nemzeti és városi lobogók az ünnepély fényét nagyban emelíéh. ?Kern lehetett egyetlen házat sem látni, melyen zászló nem lengett volna.
Alig hiszem, hogy valaha Pécs * mostanihoz hasonló Ünnepet ért volna,
Éljenek soká az ünnepély lelkes ás bazgó rendetői, éljenek a város hazafias lakosai!
BAKA.

Az alsó-ausztriai iparklállitásróL
— Eredeti todáaitií. — - Bécs, 1880. évi szept. hó 22-én.
ia
(Folyt, és vége.)
Abeles Lipót (lerakat, Bécs, I. Wieder-thorgusa 17.) vátton, fonó és szövőgyára nem csekély figyelmét vnnj% magára & látogatóknak. — A crég 1840 tőli fenállása iu több gyárral •záporodon, ugy hogy a c»ég főnöke jelenleg a kfüöofále gyárakban több 3000 embernek ad foglalkozást és a négy évtizedben nyert lendület, — elég bizonyíték arra nézve, hogy a ezég exportja nagy és exportált tárgyai szívesen vétetnek fel bárhol is, m»\\y csakis örvendetes és megtisztelő a nagykereskedőre nézve. — Gyártmányai egy része a cs. kir. hadsereg számára van szánva és Erlach (Alsó-Ausztria,), Heh Rosteles, Cseh Trübau, Poraik és Kudelsdorfban (Csehország) felállított gyárai naponkint közel egy millió métert szolgáltatnak ki. —- Á vágyat, ujabb és raffinii ózott mustrák által elvakitani a népet sohasem tartozott A beles Lipót ezégéhes, hanem igyekezett sserfelett solid gyártmányait a nagy közönség elé terjeszteni — És csakis eme törekvésnek köszönheti a ezég, hogy exportált tárgyait nemcsak Németországban, hanem Oroszország ban sőt a tengeren túli kikötőkben szívesen veszik. — Ezen fáradna ti an, sokoldalú és tehetséges munkálatok, nem maradhattak soha megtisztelő elismerések nélkül: 1869 óta,mióta a ezég legelőször exportált, — tavalyig &?&z a Sidney kiállításig, A be les ura iegeluő kitünte-lésekben réazesiuetett, mi reá nézve annál nagyobb érvénynyel bir, mert Ab&lea ur 40 óv óra fen D ál ló Bubi issementjét míudig sv.2oiély6-sen vezette.
Weiss psstony párisi mittderjei (Bécs, Neuer Harkt 2. 1 ső emelet) mar régen egy alapos renommeének örvend a nővilág elölt és előnyei folytán a medici no férft&i által w mái tóan ajáaltatott a női ifjúság számára. Weissné asszony érti az Etabtissemeníjából kikerült miedereket Ízlésesen készíteni és kivinni a legnagyobb eíegantiával. — Weíssné asszony által a legújabb F»c,onu kiállított miederek, sok mogtekintésre méltó tárgyat tartalmaznak. — Mogemlitjük azon miedert (Garasáé bee de cigne)t mely malhaüanul szükséges hölgyeink montani divata szűk rábainál; a lovagló mied^r ^Curset amazoné), mely rpganyos mosgékony-ságáitjl fogva a csiriőmozgás alkalméval a nő ?ek íeromi hátrányára sem szolgál; míeder, ferde cövésp gyermekek számára stí>. — Továbbá oly miederek ís találhatók e lerakat-b&n, melyek a gerinexosslop ne tani meggör-bülóaekor rögtöni segélyt képesek nyújtani.
A butorkiállitás a rotuodában ismét jóiét AtJ\'.a ama előrehaladásnak, melyet . az alaó ausztriai bútoripar as utóbbi években tett; a béc*i bulorcségtk között, — melyek as ípar-kiálí.ításon szép számmal jelentek meg — első helyet foglal a Kron P.-féle ezég "(lerakat Bécs, I. HimmelpfortgAMe 6.). — Áltaxa itiálhtUtott egy menoycxeiea ketlós ágy, egy kárpitosott ülőbútor drop és selyemdamastbói kéuitett és

OKTOBEK 3-ia 188a
•etyemmel dissitott alvó«»oba bamdetéa. -_ At í-^=g7 »oiid éi felette isléset, mövetii ki. viteltt ejye* darabak, mind a itakértök, mind a nagy k6%öu*ég teljes ragyának eleget tesz-nek és a közönségnek alkalma van itakseV esetén a vaiódi é* mesteri iparoshoz fordulaatoi, kívánalmait illetve megrendeléseit teljesitecdfi. — A lerakatbao található a nagy választéka batorj xatAy magában foglalja a legfinomabb ét ? legmüvé»iebb kivitelű aaJoiibutorokat és attól leleté a legegruerübb bátorokig ás egyáltalia képes, miadaa otthont i«ié»e*en disMtení.
Hogy at 08* trák üvegipar a víligpiaczoa előkelő helyet foglal el, — aa eléggé ismeretes; ba a rotunda belsejében jobbról as Üvegkiálli- f tason járatjuk végig asemeiaket, akkor aa egy ragyogó csoportnak tűnik fel. — Közelebbről megtekintve, — az osstiákok dicséretére legyen mondva — az elismerést érdemlő, gonddal éi kitűnő ízléssel Összeállított lerakat, mely StölzU C. fiai tulajdona, vonja magára figyelmünkst. A Stólaíe C. fiai cség(fölftr»kaía: Becs, Wie-deo, FreibauB; kisebb lerakata : Rudolf*heim, Schönbranaerstraase 26. Bécs; asután Prágában Ferdinandstraue 38.) annál ii intibb örvendhet és hírt szereibet as csstrak iparnak, mert bét üveggyára kftzüi öt Alsó-AoBtriában van és csak kei tó Csehországban és igy a ki-tünŐ gyártmányok — melyek m<sssze eltérje déab«n részesülnek — képesek nagy mértékben csakis as osstrák ipart emelni. — A ezég megmaradt ama régí elve melle:t, hogy a. kitűnő cseh üveget, annak tisztaságit, éa átlátszóságát megtartani igyekszik és távol van attól, hogy a müvéssi raffinirosáitr — mely as Üvegre nngy kirrml hatna — gyáriba bevezette. — Ili a főealy csakis a nemesítés, alak, akötsbrü-lés finomsága és faragványokra íektettetik, miközben a művészt játékok festékkel éi tes-téki dissszei tökéleteten kihagyatnak. — Igy hever előttünk a gyönyörű munkák egész sora, melyek kivitele a technikai gonddá] karöltve jár. — Lflginkább ki van es fejtre a loiai*-tárgyaknái; itt van előttünk egy görög edény (virágtartó) söld avegfcőt, mely . többszörösen van díssitve kék üyegbdlolvasiioitcteppekkfli, Enely egy gyönyörű, természetes ntnvegyülé-ket hoz lécre, égy diss, melynek technikai kivitele persze nagy bajjal jár, minthogy e dara bok több mint saásszor mentek as olrastto-kemenezén kvresstül. — Hasonló mesteri kivitelű a világos üvegből késtült.aszUli service, a remek faragTásyokkal és szépen felrakott Üveghenger kék kel; — mig másatt Í tat garnitúrák topal, borostyia és aranysárga színekkel, me\'.yek egy gyönyörű a«invegyü!óket adnak.
— Mindezek elegendő bizonyítványt adnak
arról, hogy a ezég a legutóbbi időkben mily
óriási lépt-kket haladott előre ex iparág terén.
— De nem csak alaxostárgyakbaa, — melyek
a Stölzle lerakatot díszítik — hanem olyanok-
bao, melyekben aa al*ki, technikai és müvésset
hát érbe van szorítva — ilyenek a közönséges
háeiazerek, — a Irgrelső hely a eiéget illeti;
Iáibatai itt közönsége* ivóűrTicot bámalaira
méltó gyöayöraeo köszörülve, melyre a ezég ^
különös gondot látszik fordítani. — Elégedett :
(Folytatása a mellékleten.)— Valóban 1 oly egyszerre változott beaté 1-
getésünk komolylyá a habok elnémulásával,
midőn oly halotti csendben síkamlottake] mel
lettünk.
— De há* miért U hozlak elő, mond,Kál
mán azt a Grerót, hisz aa ellenségekkel legjobb
csak gondolatban foglalkozni B ez ís elég?! —
— S most isméi? felele Erzsi, hagyjuk
már abba Kálmán. Hogy el ne felejtsem mon
dani, az öregem már várja önt, s csodálkozik
ritka megjelenésén.
Kálmán megilletődve hallgatta az édes Bzavakat B még inkább megílletődve mondta:
— Iga*, régen nem voltunk együtt, de
ha nagysád is ugy akarja mint én, annál töb
bet leszünk együtt ezután ; s később megszakí
tás nélkül. —
— S ha atyám agy akarja — mond Er-
esi — mint én óhajtom, akkor Örökké. Ez volt
óhajom, erről álmadosUm én oly gyakran,
mondhatni, mindig. Ö ha ei teljesedésbe megy,
büszkén kérdem a világtól: van-e nálam bol
dogabb lény? —
E szavakat mély hallgatás követte, de annál nagyobb szerepBk volt a szemeknek. Egymás arczán pihentek azok B ha a háthoz érve az öreg Ságny nem közeledett volna, tán a mély tekintetek\' többet is mondanak. De az Öreg ur öröm riadva kiálta — Servus édes öcsém-et — s forrón ölelte meg a kodvea ifjút \' a Bzoritá magához azután leányát.
Víg volt mofli *i ház még inkább; a JÓ Sághy bácsi helyét sem találta vendégének.
* ? ? * * ?
Múlnak a napok e K. városka uicztin csoportba gyülekeznek a iérfiak hangoztatva, hogy Sághy Erziike, a megtestesült Eros; menyasszony.), \'? •

Tehát Erzsiké menyasszony...
De ki az, akin a csoportban achameleoní tünemények láthatók ? Hosszú fekete haja által eltakart homloka redŐkbe vonul s halál sápadtság futja el arczát, maj-1 kigyul as, s elfojtott lélekzettel vágja ki magit a csoport kosi! » ft leggyorsabb léptekkel halad a kövesetea.
E férfiú ax említett Gerő volt
Egy alacsony, de tisztességes ház kapu
ján rohant be s szobájába érve egy székre ro
gyott. Ajkai átkot lihegve mozogtak s hősem
ideig ült igy a legrémitíbb arcz kifejetéaaol.
Végre ajsuláhoi ült s irni kezdett; irt miad-
addig, mig a düh el nem fogta. Boppant erővel
ütötte tollat az asztalba, amely éles pengét kö
zött töredezett darabokra. Majd asztal fiókjá
ból egy pisztolyt vett elő B e szavak költ töl
tötte mag: " ?
— Édes a boszu. —
Ezután már nyugodtabb volt. Elment ismét fölkeresni társait, akik előtt ügyesen takarta bostu tervét s teljes nyugodtságga! kérdezősködött a lakod»lmí nap után.
— Tehát mához egy hétre! — kiálta- f6]
a tudakozódás után.
— Mához egy hétre I Sírba viszitek e
naphirét Sághi Er«i B te kényes vőlegény I
Eijön a boezulás perese, —
S e! is jött a várva-várt nap, as a bo*m-lás napja.
K. varos lakossága türögve forrt as " ut-csikón, de főkép, amint gondolhatjuk, a tenjp. Lm előtt Ismét láthatjuk a csoportokat «ogni búgni B caak Gerö az, aki kimárt léptekkel sétálgat magasan tariva fejét s bÜaxke magvetéssel tekint a mellette elhaladókra.\' Arcza ismét halavány s vonagló ajkáról majdnem mind&n második lépésnél e szavak repülnek el:

— Édes a bosru, —
Már látsxik a porfelleg skétaégteleu, hogy a boldog pár >ön, Qerő ssebéhes kap ennek láttára, s belenyúlva felbozsa pisztolya kakasait, s azoknak minden csettenésénól jéghideg zsibbadtság faija át tagjait
A porfeileg mindinkább kőael&dik s pár peres és a városba ér.
Gwő bámulatos higgadtsággal nyúl zsebébe, 8 midőn előtte robog a menyasszonyi fogat, eldördül pisztolya a Erzsi keséből kihull a csokor, de csak a csokor.
Ilyen a boldogság első peren ?
Óerő többé nem volt található. As esküvő folytonos rettegés köít történt meg, de a ,Meretem" és „igen" sstvak annál meghatóbbaa ée élesebben csengtek.
S az Öreg Ságby üröm kötött várta víssaa a megrémülteket s most ő is velük rom eget; és tált.
De ki ronthatni meg a boldogságot, ha a sors ÍB közre nem játszik.
n.
Évek múlnak s a multat elfödé a feledés fátyol..; feledve már GerÖ tettét, nyngodUn s U^ldogól élték a« üdv-napokat Erwi és Kálmán, hiss Q-!-r6oek már a lakodalmi nap óta hirót sem hallak. S igy nem volt, aki meg savarja percteiket askálódasairal > gálád tetteivel.
Boldogok Toltak 5k a pusitai magányban, ahol csak a patak csengem^ a Fülemülék csattogása pótolt minden Táróéi xajt s mulatságot; hift* e bájsex)é& elmerengni fölülmúl bármi földi élvet, különösen olyan hőn dobogó s legmélyebben szerető szivek ölelése mellett. AE Öreg Saghy édea orommal legelteté sxemeit e sxerető angyalokon s gyAkrac kiáltott fel

örömében, hogy ilyen boldog még soha sem volt, csak korán elhalt neje oldalán.
Ily ártatlan örömek, a szerelem és szeretet Örömei közt tellettek az évek s mindnyájuknak, de főkép a jó őr°g Ságbynak karjai ölelték a kedves unokát, mint a legtiaitább szerelem zálogát.
Ismét kérdezhet)fik, ki ronthatja meg a boldogságot, ha a sors közre nem játszik.
1&4S tavasza van; nem olyan a közhangulat, mint az előtt, hanem fcs égési ország olyan, mint egy tűzhányó hegy, amely föld-rengetáseivei birleli haragját Elhangzottak a buzdító ssav&k ? fogrver oaiUogoU már a jó hoagttk kezében s » hüvelyéből kirántott kard és a vöröa sipka félelmetesek késetek lenni.
S a nyugodt családi körökbea is nagy izgalmat kelteit a napi történet,
Szegény öreg Sighy is lelkesült es mégis aeomorkódolt, mert tudta, hogy Kálmán sen -fog kimaradni a vészes mozgalomból s féltette őt, mint egy sejtelem súgva aski a véres drámát.
A balsejtelem nem caak őt gyötörte kínosan, hanem Eraaít is bíototfca a kétes jövő s ennek nem egyszer adott kifej«zé»í; áe mit tesz a haza azól
Talpra állt minden jó honfi a késs volt vérével adóz&i a has* oltárára ? Caak az elfajult szív volt az, akí vesztegette as időt.
Kálmán is katona lett és pedig vessél? «? h«lyeo, itt az oláhok tö*ött, akik eddig meg hanyáazkodva zsoljráltak uraiknak, de most, most nem volt egy is, aki szabadon ne akart volna lélegteni, ura elleo fordítván éles tűrét s aa eltűnteket szásazorozva Tiaas&fisetai ne akarta Yolna,

Melléklet a „Zalai Közlöny" 1880-ik évi 80-ik számához.

moioljljal nézhet Ánstriaaiipariljen férfiaira, kik — mint a Stőlsle gyár — majd egy mun ? k&B hadsereget foglalkoztat gyáraiban (Eugénia, Eilfang, Alt- and KeuNagelberg, Sofianlhal undliudwigsthal Alsó-Aaaztriabao, Suchenthal és Q-eorgsthal Ciehoszagbán), kik nála bizlOB kenyeret bírnak ás oaftladjaik bistot jövője meg van vetve. "- A cxég minden kiállításon — melyen réazt vett — a méltóan megérdemlett jutalmat elnyerte és kétséget Bem szenved, hogy a czóg a Jory figyelmét jelen esetben magára is vonta. — A legszebb jutalom min den aseíre ama kellemes ée. édes öntudatban áll, a hazai ipar híréhez, a hazai munkaerő javához évek hosszú Boráo át ily gazdag mértékben járulhatni 1 SZOMMEK SÁNDOK, épitétzettan hallgató.
. BliiiOgyt tárgyalások jegyzéke.
Zaía-egerezagi kir.. iörcénytzéktSl.
(Folytatás és véga.} ? Október hó 8-in.
771. B/80. Sz. 1. Berke ForeDC* s társa hatósági közegek elleni erőszak bűntettével vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
1671. B/80. Sz. 1. Kovács Juli gyermeküléssel vádolt elleni ügyban vógtárgyalás.
1796. B/80. Sz. 1. Pujcaek Józ»eí B társai súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
Október 15-én.
1752. B/80. Sz. 1. Recsek Márton sikkasztással vádolt elleni ügyben véglárgyalás.
1868. B/80. Sz. 1. Kiss Feronoz sulyoB teati sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalán.
1931. B/80 Let. Halász Mihály s társai emberplóöBel vádoltak elleni ügyben vég-targyalás.
Október 21 én. ,
376. B/SO. Sz. 1. MohoB Pál sikkasztás, s&l vádolt elleu: ügyben 3 ad bir. Ítélet hirdetése.
2151. B/80. Sz. 1. SStét Ferencz Bikkasz-tással vádolt elleni ügyben 3-ad bir. Ítélet hirdetése.
Október 22 én.
1940. B/80. Sz. 1. .Dőmök György súlyos testi aértésset vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
1951. B/80. Sz. 1. Dobosi Forenoz lopás sal vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2089. B/80. Let. ZókaFerenoz B társai lopisaal vádoltak elleni ügyben végtárgyalás. Október. 29-én.
1969. B/80 Sz. 1. Tóth Károly lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2017. B/80. Lot. Idei József lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalái.
2048. B/80. Let. Pilipár János emberöléssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Zala-Eger»zegen, l!>80. szept. 27-én. MUZSIK KÁLMÁN
iroda igazgató.
Helyi hírek.
— ö Fel&ége neve napján ofct. 4-én a •fŐgymn. ifjúság ének.- és zenekara közreműködésével lesz a nagy mise rqegtartva a Szenl-Fe-^ renczrendüak templomában.


— A helybéli főgymnasiumí „Gyakorló
iskola" 1880. ssept. 20-án tartotta hetedik év-
folyami gyűlését, a melyen Ft. P*pj Jástee
igazgató ur, mint a gyakorló iskola elnöke, a
tagokhoz intézett buzdító beszédében különösen
amaz óhajának.adott kifejezést, hogy irodalmi
működésében mindenkit a szép, jó éj igaznr k
eszméje vezéreljen, s hogy ne személy személy
ellen, hanem eszme k Üsd jön eszme ellen. —
Azután pedig, nogy ne csak szivreható szavak
kal buzdítson a hasznos munkára, hanem hogy
a szellemi versenyt is előmozdítsa, díjazásul *
aranyat tűzött ki, és pedig az egyiket az ez év
folytán leendő Jegjobb szavaló jutalmazására, a
másikat pedig egy legjobban Elkerült szabad
tárgyú természettan! vagy természetrajzi érte
kezesre. Végül gyakorló iskolánkra Isten áldá
sát, s mükődésíinknek a legjobb sikert kivánva
eltávozott. — Ezután tt Hám József vezért*-
nár ur vette át a beBzéd íolyamát, s lélekemelő
Bzavakkal ecsetelve a „Gyakorló iskola" nemes
czélját és a hasznos munkásság elmaradhatUn
jutalmát, számtalanszor tanúsított áldozatkész
ségének s nemes BzivÜségónek uj jelét adá, mi
dón egy darab aranyat tűzött ki aanak szá
mára, ki Kun Lászlóról egy sikerült elbeszélést
kéüzitend. Majd pedig amaz egy darab m. k
aranyat, melyet tek. Knausz Boldizsár ur,
egyike azou nagyérdemu férfiaknak, kik több
éven át nemcsak érdekkel kisérték a gyakorló
iskola működését, hanem pályadijakkal a ne
mes vetélkedést is fölkeltették, szabad rendel
kezésére bocsátott, egy f-sjtegetéare tűzte kí,
melynek czíme: „A mohicai vész BZÜIŐ okai" ;
ha táró apa! a húsvét utáni 2-ik őrt van kije
lelve. —? Ezok után a választásokra bivla fel
vezér tanár ur a gyülekezet figyelmét, s aján
latára főjegyzőnek KÍBS Gyula, aljegyzőnek
Maikovi ta Gyala, könyv tárnoknak. Kas: ti
Adoif, pénzláraoknak B.gyny Emil VtIL, al-
könyvtárnoknak Plibál GyŐzŐ VII. oszt^ tanu
lók választattak meg; mire a gyűlés hangos éi-
jenzések közt feloszlott. Főjegyző.
— Követkézé közérdekű sorokat vet
tünk : Szíveskedjék ezen sorok fölvételét btjeses
lapjában a nem zetgazdász* tünk érdekében
megengedni, hogy a ,Zalai Közlöny" 76-ik
BzámÁban közölt marhavész czim alatti sorukra
véleményemet adhassam, — T. csikk író
Horvátotszág ellenében állandó zirlatot kíván,
ez n nézetet nem oszthatom, nem oszthatom
pedig azért, mert kedves hazánknak a horvát
marhákra igen ia nagy Bzüksége van; hanem
czélszerü volna, ha a magas kormány Horvát
ország ellenében 3 veszteg intézetet állítana
f«i és pedig egyet a varawdi hídhoz, 2-Íkat
Légrádra, a 3 ikat Barcsra. — Ezen 3 veszteg
intézet föntartása 18,000 írtba jönne évenkint,
és ezen 18,000 irt kiadással kedves hazánk
megvolna mentve millió károktól. — De ha
tekintetbe vesszük a minden évben rendesen
bekövetkezni szokott határzárnak költségeit,
mely 160,000 frtba kerül az államnak, ezen
kivül a kereskedelem mennyit szenved, nem
csak kivánatoe; de igen 1B BZÜkségee volna,
hogy a magas- kormány ezen - óvintézkedést
minél előbb életbe léptetné, mert csakis igy
lehetne kedves basánkat a kiszániithallan

károktól megmenteni. Teljes tisztelettel vagyok Furat Lajos, v. állatorvos.
— Magyar *xinéttxe(> Szerdán, szept.
29 én Caiky Gerg*ly jeles színmüve ,A prole
tárok" másodszor hozatott színre. — A szerep
lők: Károlyinó, Könczöl JLujza, Bács, Mészáros
L. aat. mindvégig derekasan megfeleltek fel
adatuknak, B az előadás nagyobb közönséget
árdemelt volna meg — Csütörtökön, ssept.
30-án ugyancsak, másodszor adatott ,Bok-
kácscsó* közkedvességü víg operetté, — Elő
adásáról itt ie a legjobbat mondhatjuk. Bácsné
liptay Laura és Metey Péter kitűnő, ala
kításuk , Tatay Eugénia, Könczöl Lujza,
Berényj és Mihálovica jól betanult, ügyes
szereplésükkel kiv&Ióan megnyerték a kóztiti-
ség tetszését, mely ezúttal közép Bzámmal
volt jelen.
— Hirtelen halt meg szept. 28 án
Erdélyi Ferenczné áldott ilUpolban levő n&,
a bonczolásnál az tűnt ki, hogy ülést, vagy
lökést kelleti szenvednie, melytől a méh fel
repedt és igy el vérző tt.
— A* Őszi országos vasár Nagy-Kani
zsán okt. 11-én lesz.
— Gyásxhir. Fájdalmasan esik beteg
társadalmi életüokben egy-egy ifja midőn meg-
haftonlutt kedély állapotában önkezével ^et
véget éleiének; ily megdöbbentő hirre ébrpd-
tünk okt 1 én, ifj. ?ók Nándor dupla pisz-
tolylyal egyszerre kélJovestiraayzott szívéuek,
a szörnyű tettet a cin toriamban követte el. Hét
lerelet s egy költeményt hagyott bátra, A
mélyen szomorodott család jelentése kövotkető :
Zók NAndor, neje Karolina, ugy Lenke férje
zett Takács Jánosáé és József) szomorodott
Bzivvel jelenti kedves fia illotóleg testvéröknek.
Itj. Zók Nándor f. évi október hó 1-ón d. e. 7
órakor, élete 22-ik óvébftP, rövid ezeuvtid\'ís
után történt gyászos kimulvát. A buldoguitnak
hűlt teteme f. évi október hü" 2 án d. u. Ö óra
kor fog a nagy-kaoizsai köztemetőbe űrök
nyugalomra tétetni. Az engesztelő sz*;at mise-
áldozat pedig f. hó 4-én reggeli 10 órakor
tartatík meg a Szt. Ferenczrendüeb egybázá-
baa. Kelt Nagy-Kanizsán, lö80. évi oktob-.r
hó 1 éo. Béke hamvaira!
— Gyásxhír. Hofmaon Simon u?y
gyermekei és hozzátartozói szomorodott szivve!
jelentik szeretett nejének, illetőleg anyjuk,
nővérük, Öreganyjak, napúk és sógornőjük
H< fmann Amália őzül. Hetiheim asszonynak
m. hó 30 án reggeli 3 órakor hosszas szenvedés
ultn élte 64-ik évében törtéut gyászos kimül-
tát. A boldogult hűlt tetemei pénteken f. éi i
okiober hó 1-én d. u. fél 4 órakor létettek az
izr. sírkertben örök nyugalomra. Béke ham
vaira! Fany szül. Botlheira, Baclirah I. H ,
Lina férj. Svarcz, Laura férj. Rózsai gyermekui.
Beiiheim Mór.SvarczSamuügyvéd, Dr-KózBai
veiéi. Scherz Linda, férj. Ba.cb.rach jn^nnje.
Rózsav Berlba, Lajos, Sz-lioa, Irén, Ilona
unokái. Betlheim Hugó, Bódog, Alfrrd, Emii,
Bachrach Béla, Svarcs Géza, OjcAr, Károly,
Ferencz, Ödön, Béla unokái. Beilheira líatii,
Tellbeim Carolin nővérei. Bütihíim Károly
fivére. Hofmaan Adalbert, Wílheim Igaétz,

Mfcschsnzker Mór sógorai. Hofmana Kat., Wíl-heim KeginSf Maschaozker Eugénia sógornői.
— Kőxhirré emelkedett *z a szomorú
hir, bogy a helybeli kir. sótárnokot őrülési ro
hamok érték, kijeién tjük biztos forrás nyomán,
hoxy erős fejlázbao szenved. Hivatalában helyet
tesitik.
— Vonat Összeütközés. A nagy kaní-
zaai gyorsvonat Székesfehérvárott saept. 30 áo délelőtt egy teher vonattal összeütközött, a gyors vonat mewzire vifBzalöketett. Komoly baj nem történt.
— A szüret általában kezdetét vette,
kevéa menDyieé^, rósz minőség lehangolja a
kedélyeket, miod amellot: itt ott tartatnak ki-
Bebb nagyobb mulatságok, de bizon nem oly
7ígan, mint ezelőtt szokott lenuí.
— Keszthelyen megye bizottsági ta
gokká Caesznák László kir. tanácsos és X>r
Lipp Vilmos gymn. igazgató urak válnsztattak
meg.
s — Pacaán Dervarics Ákos ur e\'nöklete alatt történt meg a megytbizottsági választás. KiaorsultaloLt: három t&g. — Meg választattak ; Ujlaky Jüzsefá4BróiíJbb8éggel, Neiezidler Já-noa 36, Botka Ferűncz azolgabiró 29 szótöbbséggel.
—- Tűzvész. Zala Eg*rszagen f. évi szeptember 28-ác estéli fói Sií ór%k.or at úgynevezett pap utcaaban tüi űtvéa ki, darók lü«-oltóiuk kitartó muukiUaág*, ég iigyeeságénsk tulajdoniiható, hogy az erősen dübfíngő szól dnczira nem több, mint két épül-t lett a tűz martaléka.
— S&tnegJi BzőDh^yeiú a *züret f. ér
okt 4 éti vetie kezdetét, iíoúnyiaégre kevesebb, minői égre csekélyebb cjökur tartalom mutatkozik, múlt évhir. kép-aL
— Vadászat oiaüü^ hóra. Á medve a
gyúmölcaös erdiréazekbyii c=amroag. A borzra
vadászni e íió végéig aao^íik;. A vadsertest
makkoBOítban találjuk. — A *ü«rvsa é» dámv*d
a sűrűségeket kerí-ei. A bak ü? ogéí^n kövér.
A nyúl burgonya vagy tengeribeii bever, i tú
zok éa «. fugoiy n:ig^ caapatoktmu ]úr. Az erdei,
szalonka werjék éi vizeny^a helyükén teiopszifc_
meg. A sár- és BZŐrsralockr. v^enyái közeire
vár bo. A vándorsiárnr&Eok m gkczoliék útja
ikat. A ragadozók té:i bundát öliKT«k. Az aga-
rászat és bajtóvadiUzatok megkezdődtek.
— Árverés Zalaraegyébeu. "Varga Jó-
zsef 956 frtra b. ingt. okt. 25. Bccziben. —
J»Ddre8etz József 618 frira b. ingt. okt. 30.
Borsfán. — Csicaai Jáaos 900 frtra b. ingt.
nkt. 23 Nyirád. — Vaaa Anial Í6i0 frtra b.
ingt. okt. 23. Mindszent-Kállán. — tíznopek
György 1475 frtra b. ingt. m>r. 17-óű Bajcsán.
— Bárány látván 870 frtra b. iogt. okt. 30.
Kfivágó-Eórsön. — Nagy Ferencz G96 frtra b.
ingt. OOÍ. 2. Tapolczán. — Jakliu István 870
frtra b. ingt. okt. 20. Nedeliczen. — Kiss Jó
zsef 1413 frtra b ingt. oki. lP-éu Caicsón,
— Rövid hírek. At óbudai ásatások
nál (vmphilheatrum romjaira aUhdtak. — Szé
kely Elek mint BzemUnu állítja, hogy Petőfi
Naj^y-Szebűnben esett el, ké: orosz uhlánussal
küzdve. — Gerőfi ?ZiDtáröUÍata „Bank Ba\'n*-
oai kezdette meg előndasait Székesfehérvárott.De most térjünk viiiaza ahhcz, akit oly regen nem láttánk, akinek nem volt biztonsága e vidéken, Geiőhőz, Gyilkos szándéka után külföldre ment, de most birÓt vevén a mozgalmaknak, iámét visszatért; Dem hagyta nyugodni boszu vágya. Ha a boszuterv először nem sikerült, az elfojtott láng. majd még vészesebben nyaldossa körül a>-martalékotl
GerŐ visszatért; de csak rejtek helyeken lappangott, még pedig az oláh lásangók között, B babár gyűlölte is ezeket, de néhányat kiszemelt boszutervéaek kivitelére* Különösen Kálmán oláhjait bujlógatta, s természetes, az ily embernek nem kell sok.
S ba a rengetegbe megyünk, most U három morcé alakot látunk egy dühtől sápadt arezu egyén köríií a fenyvek selétjében. Hogy kí volt ezen fari a, könnyen reá ismerhetünk az alattomos vonásokról Gerőre. Három oláhval főzte a tervet s a hosszas kohol ás után e szavakkal válltak el egymástól: \'
— Majd éjfél előtt... tehát bizonyosan. Átok a terv árulójára.
Most mindnyájan más irányban mentek s Gerő még hosszas kóborlás után jutott egy ösvényre. Fejét lecsüggessté B arcsa belső küzdelmet árai -el. De nemsokára egy ismert helyhez ér, azon szirthe* és patakhoz* ahol Erzsire, először találkoztunk. Itt még inkább eltáppadva ült le, s hosszan, merengve nézett J Sighyék lakására. Lába ingadozott, midőn felkelt s ajka átkot mormott.
Innen visszafordulva K: városkába ment, nem félt as emberektől, hisa tnár tán reá sem ismernek s amügy is már\' setétedni kezdett. Szemei mereven keresték az embereket, de ismerőst vajmi keveset talált; csak a vendéglő előtt állt meg s tagjait jógbidegiég fatotU At, a midőn az ajtón Kálmánt látta kilépni. Tekin-

teteik találkoztak. Kálmán kardjához kapott, de csapása elől ügyesen tért ki Gerő s mig meglepetéséből felocsúdnék, már nem ulálta ellenét.
lm a balsejtelem! Kálmán órtott mindent az előjelből, s BÍetett elintézni ügyeit s szabadságot kérni.
Gerő pedig elrejtőzve kipihente magát s ismét megindult a dráma kitűzött színhelyére, ahul Sághyéknák áldozatai kell esni.
Csillagos, de mégis sötét éj 7an. A holdat hasztalan keresed még ábrándozó, majd csak órák múlva vonja vérazinöre a fenyvesek koronáit. De képzeleted mégis elragadhat a földi gondok közül; hisz ha a csillag myríádra vagy a föld édent pompájára tekintesz, ha hallod a csalogány bájzenéjét, lelked a képzeletek Üdvkörébe emelkedik.
S mégis mi visazariasztó van az éjbj^n.
Közeledik az éjféli határidő. Az" Öreg Sághy nyugodtan alszik párnái közt s ki lehetne mák ébren egyedül, mint Erzsi. Gondolatat messze szárnyalnak, nem tud aludni s gyakran nés ki az ablakon át as éj sötétjében. . A ház előtti bokrokból elbájoló csalogány hang hallatszik s hosszan, hosszan tárta csattogás nyögdécselft elhalása s hozzá még a visz hang. De jaj neked, aki az utánzatot fúl nem Ismered a a valódi illatos ibolya helyett a meg-mérgezett utánzatot szagolva mérgesed meg boldogságodat
Már másodszor hatiszik a remek hang s elhaló panaszaira a has másik oldaláról felel hasonlón a másik s midőn harmadszor is megszólal as ál-dalnok s három oldalról válaszol a caalogányi hang, fölegyenesedik a bokrokból azon egyér. akiben as egyik oláhra ismerünk B röppentyűje uisaegve repül a padlás lyukon be s utána minden oldalról egy-egy.

« Most elcseLdesedtek míodayájan, meghúzódva kiti saját helyén, zsebeikből egy egy pisztolyt húzva ki s csak GerŐ állt az ajtóval szemben. Nemsokára magasan csaptát fel a lángok s recsegve hullt össze a tetőzet:
Erzsi sikoltva ugrott fel nyughelyéről, karjára kapva gyermekét B a szegény öreg Sághival, a szerető éd&a apával rohantak az ajtónak. A zár fölnyilott. Da amint Erzsi kilé* peit. egy pisztoly dördült el, GerŐ pisztolya B Erzsi gyermekével együtt halva rogyott össze. Baloldalon is dördült egyszerre két pisztoly, s a jó öreg változatlan arczczal borult leánya és unokája holt tetemére e két BebbAI, karján é& mellén vérez-.-e csókolta a kedveseket.
A hold már megaranyozá a rengeteg ko-náits a szirtek csúcsait még rémitóbbÓ téve a látványt
Későn sietsz már szerető férj a magmentésre; feldúlva boldogságod ! Csak még ellene deb.Gerőt találod ott; ez nézi mereven, mikén\'. öleikéinek áldozatai meghűlt karjaikkal B mint szórja csókjait vonagló ajkáról a jó ör«g kedveseire.
Lő dobogás hallatszik fi Kálmán Bzél&e becen nyargal kedvese megmentésére, hisz látta távolból a felmagasió lángokat s rt-szkettek tagjai Gyorsan ugrott le lováról hasa előtt sím! kit pillant meg először, mint ellenét. Egész díih vei ront reá, ? a gondolatokba mer fiit Ge rőt kardjával letéri ti s az elhaló végszavai ia ezek voltak:
— Édes a boszú.
Kell e méghatóbb jelenet, mint látni, hogyan borult a boldogtalan férj meggyilkolt kedveseire, órjőngött fájdalmában * s eserazer meg ezerszer sorba csókolta ifiket s fájdalma még fokozódott, midőn a jó Öreggel viszont csÓ kolhattak egymást, B az öreg Sághy még egy-

azer tekintett övéire a egyik karjával Kálmánt < Ufí át, másikkal unokáját kebléhez szorító " leányát s szó nélkül adta ki leiké:; a fájdalom \' szeretteitől megválni, lezárta ajakát — Kálmán pedig ölelve tartotta Őket, mig a nap el nem oszla<á az éjét.
Lezajlott az önvédelem liarcst, Kálmán K. városba mtiQt inkiii, de gj akrao-- el-eljölt a sirhalomiios, a mely három legkedvesebb halottját, összes boldogságát fö ii. Gyakran üldögél a sirhalom fölótt viruló czíprus mellett t könyei záporként omolnak, öntözve a száras hantokat. Szemei előtt mindig egy fehér alak lebeg, &kí ölelve terjesz i feléje karjait, mellette pedig gyermeke áll a a jó öreg Sághy, aki ál dásait binti reájok.
Azóta évtizedek multak ej.
A világ fist mondja, hogy a jó öreg Kajmán bácsi caandes őrülUégben szenved\', de mondd csak kedvesulvaacm, hoi aza kőtemó-oy , sziv, mely me^ ne törnék, a fájdalom tiurhei alatt, midőn Összezúzva Iái ja a legtisztább szerelem bilincseit, midőn & kedvesek helyett ciak a hideg hantot ölelheti, amsly reá nehezül a, kedves hottalcra.
Hajhl az a hant de sokaknak boldogságát takarja, s csak a megtört lelkeket kínozza -sokáig az élettel, nem fogadva keblébe a közös anya, ezek előtt sokáig zárva a sir jég öle.
Szegény jó Kálmán bácsi is mily gyakran mondta nekem, hogy szeretne már kedveseivel egy :Írban nyugodni s ekkor láttam mindig ar-czán a valót, hogy ig&z a világ Ítélete, amidÓa köny özön gördült végig arcza redőin.
SZrGETHY KÁBOLY.

TIZENKILENCZEDIK B/FOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

OKTÓBER 3-4n 1880.

HIRDETÉS.
— Á czár yachtjábaD pokolgépet talállak. —
A temesvári tanuló ifjúság ujr* magyar ruhát
vesz fej. — Sennyey báró terjedelmi-aprogrmm-
mot terjeszt elő as egyesült elleosák részéről.
— A flotta demoDstraiió eJmttradi. — Gr.Maj
láth Kálraáa perében a bécei eskudtiték vád*
lottat neír bűnösnek nyilvánitá. — LiíilFerenca
busánkba érkezett. — Thiersoé férjének sír
jáért 150.000 frankot fizetett Pária városának.
— Dulciuo égését megcsáfolták. —
Ki nyert?
BraoD, wapt. 29-éa: 71. 44. f
Irodalom.
(E roval alatt megemlitett munka Nagy-Kanizsán W&jdits Jósief könyvkereskedése iluü meg-
rendeibetó.)
— Megjelent éa beküldetett hozzánk „Az
adókezeléai rendszer refWmja" irta Dr. Frei
Gyula. Külün lenyomat a „Pesti Napló* ból.
Ára-iO\'kr. Szerző méiy szakismerettel és jó
akaró buzgalommal ezól a kényes tárgyhffz,
méltáo ajánlható, hogy minél szélesebb körben
olvaalaaséK.
— Pécsről Várady Ferencz tehetséges
fiatal küllőtől kaptuk az „Ujabb köl
temények* Ciinoaan kiállított füzetét.
Ára 80 kr. Sierzói lapunkból is iameriközönfté-
giink s igy ajánlásunk felesleges.
Vegyes hírek.
— Mosonybun fiókot állit az oaítr.-magy.
baok. — Kzen uj fiók váltó leszámítolásokra
•ÖOO.UOO, lombard kölcsönökre 200,000 frt.
dotációt nyert.
— A Martinovics Összeétküvés legifjabb
tagja, Szentmarjay Ferencz arcaképét fogja
megkapni legközelebb a nemzeti mnzenm. Miat
a „Fflggetl." irja, e kép 1793-iki kia olajfes-
téaü -.rczképének másolata leaz, melyet Szent
marjny Jozefa k. a. éa Szenlmarjay Pál most
készíttetnek Kovács Mihály derék kdpiró-
mii részszel. A fiatal Sienlmarjay e régi fest
ményen lieztea vendéghajjal, rococo ruhában
vau leábrázolva; szinte gyermeKÍesen finom
arczából lelkesen ragyognak ki sötét villogó
szemei, ajkán méla mosoly játszik.
— Egy különcz. London legnagyobb, kü-
lo\'Dcze halt meg a napokban. Lord Wriftdvolt
neve. Róla beszélik a következő esetet, mely
Philadelphiában történt velő. Lord Wrifld egy
vendéglőbe lép e valami különös ételt rendelt.
A pinczér ránézett vendégére a elkezd nevetni.
A Lord erre nyugodtan pisztolyt ránt s lelövi a
pinczérl. Lön természetesen nagy jajveszéklós,
a hord azonban egész nyugalommal megfogja
a vendéglőst s ezt mondja: „írja a holttestet a
számlámra,0 — A szegény Ördög azonban nem
halt meg, de meggyógyult B aLord ezentúl 4000
frt. évi nyugdijat rendelt ezámára.
— A német düh tehetetlenségében azzal
akarja megboezulnt magát a német ssinhás be
csukásáért, hogy a németországi szerkesztik és
kiadók ezenlul nem adnak ki semmit magyar
emberektől. Tegnapelőtt egy nómetorBzági íolyó
Írat visszaküldte egy budapesti iró KölvÖe Jó- -
zaefről Bzóló czikkér, mert „a moBtaní napok
nem alkalmasak Magyarország irodalmának
propagandát csinálni." No bizon kétségbeesünk!
?a az a Németország kotnyeleskedik be igy a
mi ügyeinkbe, melyekhez semmi köze, mely a
tUzta franceia Sirassbourg francija színhazait zá
ratta be karhatalommal fl állított helyette német
komédiákat, melyekben különben nem gyönyör
ködik mii, mint kurtasipkás borkus Iájtinantok.
Nevelni és megvetni kell ext a hitványságot.
— A világ áUamadóiságai, Egy „a világ
h-vladásá\'-nak czimzett mübea a világ állam-*.
ad CM ágairól a következők foglaltatnak. 1820*\'
tói, 1880-ig csupán Németalföld államadóssága
Cdökkent. Á.z egyes államok adósságai:
1820. 1880.
Nagvbrittania 135 mii. BU 777miLaL
Francziaorazág 180 850
Németország 22 215
Németalföld 745 120
Olaszorazág 33 405
Atuziria-Mugyarorsaág 95 419
Oroazország 47 682
Spanyolország és Portagall 46 635
Torokorazágós Egyptom 10 352
Skandinávia — 24
Svájcz és Görögország — 25
Európa 1413 4501
Egyesült államok \' 20 395
India . 29 144
Cbina Japán — 77
Britt gyarmatok ^ — 118
Délamerika " — 206
14626444
Egy hasonló őuxeállitaaa a jövedelemnek, ai adónak, K tókéaek és as öeazégxett adósságoknak, igen érdekes ösazehsjsonlitó táblázatot ad, \' Az adók EurópábaD 16 etáxalekát teszik a jövedelemnek, as adótságok 13\'/, axisalékát a

tökánek. Amerikában ceak 10 ttítsdéktt a jövedelemnek; as adósságok csak nyolcxszázalékát a tűkének. Auaztria-Mugyarorwág * második kodvexÖtlen helyen áll adó tekiotetéban (Olassonxág U) 19 raásaiétcár*] a jövedelemnek ax adósságok 15 százalékai a tokénak; a negyedik hely: Oroszország, Spanyolország rosszabbul áll.
— A honvédség hadgyakorlatai alkalmi
ból a kírály kéziratot intézett József fóhercz* g-
bez a honvédség fűpajanc* no kához, melyben
megelégedésének ad kifejezést a lovas és gyalo
gos honvédségrjél tapasztalt előmönetel fölött.
A királyi kézirat igy végződik: „Elvárom,
hogy az ez idei hadgyakorlatok és aeok kíeló-i
gttfl eredménye az egéaz magyar honvédségnek
ujabb ösztönül fogstolgálni B hogy minden egyes
liszt buzgalma ezáltal még inkább fog foko
ródni."
— A magyarországi püspöki kar egye
lőre befejezte tanácskozásait. ÖaszeBöQ két érte
kezhet tartatott Mielőtt a püspökök a büntető
törvénykönyv némely határozataira nézve,
melyek a házasságkötést illetik, végleges
határozatokban, illetőleg a IelkészkedŐ papság
nak adandó utasításokban megállapodnak, e
tárgyban bizalmas tárgyaUsok foljuttatnak a
kormánynyal B beváratik a törvényszékek el
járása, A püspökök valószínűleg a jövő tavasz
aza] gyűlnek Ösase ujabb tanácskozásra.
— Törvény az Özvegy asszonyok ellen.
Nem a mai korról van szó. A múlt századbeli
kormányok as alattvalók jóléte iránti gondos
kodásból gyakran oly dolgokba avatkoztak,
melyek a mi jelenlegi fogalmaink Bzerint a
politikai ügyek körén kívül esnek. így 1790-ben
a portugáli kormány az 50 éven felüli Özve
gyeknek eltiltotta, hogy újra férjhez menjenek,
miután ezáltal a népességre semmi előny sem -
háromlik, s a fiatal férfias pedig át özvegyek
vagyouát csak elvernék.
— Két megrenditS szerencsétlenség hírét
jelentik. Bordeaux mellett m. hó 21-én a
Garonne folyón közlekedő és a Lacesoe és
Bordeaux közötti átszállítást eszközlŐ hajót *gy
hullám ?ölfordította. A hajón levő "33 személy
közül csak tizenöt menekült meg, a Lobbi 23
a vízbe fűlt. — A második szerencsétlenség
Indiában történt. Az erről szóló távirat igy
hangzik: Nyneeben a eok esőzés következtében
a fold beomlott; egy hár összedült s 22 embert
temetett romjai alá. Több angol tisst és katona
meg akarta menteni a szerencsétleneket; e kös-
ben azonban a halom, melyen a has állott,
tovább omlott s a msnt&ket is mind eltemette.
Egy ujabban érkezett jelentés még a követ
kező részleteket közli: A mait pénteken este
reudkivüli eaő állott be, a mely még szómba
tön is tartott. Az esőmérö" 40 óra alatt 25
hüvelyk eséat mutatott. Ily roppant víztömeg
nek természetese FI igen káros hatása volt a laza
halomláncz áUal körülzárt telepre. A* ház,
,Viktória-hotel* , délelőtt kezdett sülyedni;
mögötte csnszamlás történt, agy, hogy a külsl
épületek csakhamar leomlottak. A. vendéglőben,
volt vendégek elmenekültek, s bír a főépület
sértetlen maradt, mégis 30 benszüiött és egy
európai gyermek ekem éltetett. Taylor biztos
egy csapat rendőrrel, kikhez számos katona i»
csatlakozott, gyorsan megkezdé a szerencsétle
nek kiásását. Délután fél 2 körül egyszerre
menydörgésszerü moraj hallatszott a Nynee
völgyből, melynek elhangzása után ominózuB
csönd állott be. RekkentÖ porfbllegek stálltak
föl csakhamar e a környéket aötéteégbe borí
tották:. Egy közelfökvő tó messze kicsapott
partjaiból, — a leszakadt hegy a vendégiőt, a
melléképületeket, az uiczákat, kerteket s az
egédc környéket minden rajta levő emberrel és
állattal eltemette. ?
— Tóth Kálmán, kösoi egy vév óta salyos
psralytikas bánialomban szenvedő költőnk álla
pota folyton egy stádiumban van. A beteg ki
ről júniusban a lapok már a legrossiabbat
hireastelték1, hónapok óta nem hagyhatta el BSO-
báját; október folytán azonban ?— ha az idő
kedvez — családja a császárfürdŐbe szállítja
át, hol a gyógyvíz s a. jobb levegő kétségkívül
könnyebbülésére lesi a szenvedőnek. Tóth Kál-
máu állapota írja F—g, egyelőre nem ad okot
aggodalomra; a gyógyulást asunbaa — fájda
lom, — nem lehet remélni. >
— Galambok mint csempészek. Egy lago
nai (svájcii) óragyáros több száz galambot ta
nított be arra, hogy kisebb-nagyobb teherrel
Olaszországba és visszarepüljenek. Minden ga
lamb lábára asután egy nőórát köt, mit azután
( a galambok egy olasz csegb.cz hordanak. Így j kikerülik a vámfizetést. A lagonai gyáros agy számit as eddigi eredmények atán, hogy minden nap 50 órát küldhet át Olaszországba vám mentesen. Azolasz vámőröknek még egyet sem sikerült a galambok közüJ elejteni, sem azt nem tudh&Uk ki, hogy honnan repülnek ki.
— A király fótzakácsa és a sokács asz
Biony. Mait csütörtökön a királynak Pécsett
időxéfte alkalmával, nagy eső volt, mel/ miatt
• b.eÚ7Í*árrx jött ároíÓ paraastasasoayok fedőit

helyre, hdzakba menekültek. A király fű*»ki-csa sÖldséget akarván vásárolni, németül ké-dezé egy átázott, d^derdÖ sokaczaFS^onylól, bogy adj**csomóját a söldségnelc; .két krajozár as ára," monda as árcsnó a Bzakácsnak érte faelBtlen nyelveD. MídŐn megmagyarástáb neki az asszonj azavait sajnálkozva monda: nSz<t-gány asszony ilyen esőben és hidegben olcsón árulja portékáját,a és egy ezüst forintost, s még néhány ba\'ost dobva az asszony ölébe távozott. As álmélkodó asszony alig birt magához térni ijedtébőt és csak dk kor nyugodott meg, a mikor egy sxomszédnóje oda súgta neki: ,E* a király köréből való!11
— Bómer Fíóris a portagáli kiráiy aty
jánál. A mait hó 20-án megnyitott lissaboni
irodalmi congreusueon kettős birodalmunk egye
dűli képviselőjeként dr. Rímer Flóris apát
kanonok és jele* régészünk volt jelen, kit
Dummreicher osztrák magyar követ helyettese
Salzburg báró bomutaiott a pjp-tagali király
atyjának. Dr. Rómer tnagyaml üdvöílé ő fen
ségét e szavakkal: Szerencsésnek tartom maga
mat, hogy hazámtól ily messze jőve, felséged
del saját nyelvünkön besTÓihetek. — A király
örömét fejezte ki a fölött, hogy magyart lát,
mert — agy mond — mindig különös Örömére
szolgál magyarral bestéi he tűi. A társalgás vé
gén a király egéjt magyarosan Ezorílá meg
Ró mer kezét. Az atyakirály különben a legtöbb
enrópai nyelvet fogékonyán beszéli, agy a né
metekkel, spanyolok, francaiák és olaszokkal
anyanyelvükön taraai\'gotl. Az aty auráik odó,
ki félféjjel-kimagaslik, a gyülekezetből, nsgy-
bályJR Cobnrg h erez egünknek. Míndltét ural--
fcodó fekete frakkban és a legmagasabb rendje
lekkftl diszitve jelent meg a megnyitó gyüló
sen, és igen leereszkcdŐleg társalogtak a gyü
lés tagjaival. Dr. Ró mer, a ki részletes levél
ben értesité hazai barátait a gyűlés eseményei
ről, alelnökké választatott.
— A távíró hivatalok számt Franczisor-
szagban már az 5000-et meghaladja a igy min
den 7500 emberre esik egy, míg Sveijczbun
már 250 lakosra. A távírók huzala oly nagy,
hogy a földet másfélszer veané körül, míg ax
Ö38ZC8 távírók o földön 33-szor nagyobbak, mint
a föld kerülete. Az egész földön jelenleg éven-
Hnt raiptf-gy 115,000.000 táviratot küldenek
el. A táviratok aránya 100 lakost számítva
jelenleg a hö™etkGző: Sveiczban 70, N.-Brittá-
- íábao 67, ai Egyesült Államokban 64, Hollan-
diábaa 49, Belgiumban 43, Norvégiában 32,
Fancr-iaországban 31, Dániában 28, Német
országban 25. Görögországban 21, Ausztriában
10. Olaszországban 16, Magy&rorcságbaa 15,
Oláfaországban 13, Portugáliában 10, Oroszor
szágban &j Japánban 3. A nagy városokban
ezen arány torméeEetes sokkal nagyobb. Paris
ban p. o. minden lakosra, több két táviratnál
jqt óvenkint, azaz iit 4 000,000 nál több táv
iratot adn>.k fel.
Üzleti szemle.
Nag7-Kanit>in, 1630. okL S.
Id5jirá»ni.k teljes Ö8*ies jelleget vett fel; a hét elején 15bb Iec4»podiaimk volt, most azonban derűit és ítép ax ÍA5.
A mait héten ara]írott &zil*rá hangulat e bét folytában sokat tngi-öett.
Bociban mérsékelt a kereslet; árak hanyatlók.
Hoz* axintén Uojhibb irioy tatot köv^t és caökkanik áraiban.
Árpa ciak finom fajokban keresett, s ezekben mi{u ár*ka.t ér el.
Zabban agyán** x baogaWt; árak lem rái-toitak. —
Tengeri iránt, duciira ktUzöbön lerS aj termésnek-, élínk keraslet aralgott, mi annak a kOrfll-tnéaynek tuUjdonithitó, hogy régi kéasleteink majd-neia tlfogytmk. Arik tetemesen felébb szálltak.
M\'U
I 1
6? ?- ? _
a I

Ba.a 10 20-10-75. ROM 8 40— 9 —. Árpa
7. g-öo Zab 5 40—6\'—. Knkoricaa 8 8 4o
CinqQantiQ 8\'ifr—850 B»b (fehér) •—. B»b (tarka).
.—. Ropae —-. •—• K. B.
Hivatalos placzi árak.
N&g7-Kanu*áo, 1880. nopt 29. 100 kilogrammjával isámitTa.
Bu*a 10*——10-60. ROM 8 9—. Árpa
7•_.—s—. Zab 5-_.__6.—. Knkoricsa 8.40--^ ?—. Burgonya 3-—. —. Borsó *—.—30—. Lencse —•
- 28" . B*b \'—.—14.—*. Sxéna •—.—1-80.
Ssalma ?—.—1-20.
1 kilogrammjával számítva.
Marhahm 52 — 56. Sertejhaa 60-—. — . Sm*-lonn* ?—.—88. Disznózsír *—-.—92, Vör5« hagyma ?—.—16. Foghagynia •—. - 30. Ctukor •—.—f.0. Bon ?—1-30. Paprika 1"—.—. Ssappan ?—.—40.
1 literjével siámitTa.
Ó bor 32—48 kr. üj bor 20 - 28 kr. Pálinka
.46 kr. Ecset 8 kr. KUdtft:
FARKAS, v. placz köoyv vetetS.
Szerkesztői flzenet.
4272. SztntgyargTvÖlgy. Haxafia« kSnSnettel
Tettem. Mielőbb írok.
4273. B—ex. Kendben T&D mbden.
4274. K. V. Köiölhetetlec.
Íí75. 8. ö. Uagin lére let Írnak, .Ssszeitalmo-zodott teendStnk miatt — kétóbb.
4276. S. S Egenseg. ujabb levelünket be kell
virnia, kdlöobeo faiiba j5.
4277. N. k. Intézkedtünk.
4 78 O. Alexandria. Érdekkel Tettük, többire néave meghagyáia seeríot ienünk. Ai aUiis elha-
l&SZUtOtt.
4279. A helybeli fogyón. f5t. igszgatájitól bo-esinatot kérduk, a/, értesítés eltévedt, nem ralink bonn. Moitt már id-jét műit*.
4230. D. K. Sajnáljak, mi mir sem vehetjük, it, amint lehot, eredetieket ateretünk köileni.
Vasúti menetrend.
Indul Kanlniíról hova:
Or. P«ro. IJ5 5 10 rogg.l 2 30 délnt.
11 1 íj jd 5 55 rsggt! a 6 dalát.
11 20
Vonat iKÁnj
307 Eiméa, Hobfecn. Domho.ir
215 . .
202 Bnda-Putre (gyorsvonat)
204 , (poatarooa\'.)
313 Bjeabe (S*omb»th«iy, 8opron- feli) € 15 reggel
301 \'1150 ijjel
315 Sopronba 3 40 dilnt.
205 Prígerhof EottorL Caaktorujra i 50 reggel
203 , , 2 1\' dílat
201 . . (»T°™*) ? 1050 sÜel
Érkcalt Kanizsára
lionnét:
210 Zikánj (.151 5 27 reggel
216 ,, 1 41 dilb\'
2118 , 11 1 éjjé\'
211 Rnda-PeitrSl tTe87ei Touiit) « 15 reggel
203 „ (poiUTonat) S 6 délnt
201 „ (gjotiTonat) 10 30 éjjel
302 Bicil.Sl 4 1 reggel
314 ., 10 15 éjjel
316 Sopronból 12 54elbea
202 Pragerbof felöl (gJorJTOO.t) 5 37 reggel
2U4 , . 1 30 délot
20S „ „ 10 50 ijjel
A Balatonon való hajózás.
Balaton-Püredról iudn! a Kisfa]<lty>golö« reggé! 9 órakor, áilalin yjt érakor Siófokra naponta.
Siófokról indul délelőtt 11 órakor <? díloút 5 órakor Balaton-Föradre. naponta.
Ül
III

Felelős szerkesztő: BaíOrfi LaJM.


TIZENEELKNCZEDÍ1. ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY,

OKTÓBER 3-áa 1880.P

1* 33 S 13 BT.

frt bo»«iáriaa aiio 1 \'/4 színes abroal

Ily ftltüuö olcsóin"; még nem teletett, mint ,
Székesfehérvárott a „PROFETÁHOZ\'
OZlXXLZOtTt tnlB.1 rla-vnnsifrTiál str /.TlTilT. 1^- H tX :Et Gt- Ö ST "S" -^f (TErXaElC3-:
tudóeitosa a a. é k5*5aa<$«t, hogy az előrehaladt idény végest - nyirp. kelmék és mit egyéb
C8Q D-B ECSLESEN ALULI

árak Tégleget gyön elaőaaiTal leti^ir irinaé P. E- gyáros ÜUl rr.eebirva, kivel stertSdéaem akként nTyetö, bog? tenger etita.i Ka.LJtan.nyit lepfeMoLb 41 naij Ala.lt okvetlen el in mit* m f • A ?
tehit iu * j<S alkalom, hogy a lilági MrnÉTre Kert tett „Priífétlu csLtnü tnlajaonoUho.. SZEKESf .".HÉRVÁElfU fulyimodjélc a n Ó. kQxfii»(-e, bárki i» * ]«Kkev—«ib D^ i>«rt I ViV\' 1 ? ?» rti i» - , em
fed«heti, ne kísiék tehit senki e Mrok ittakintiK nlín asoona! megbisiaait uskSrBlal, mert ily ac-Ulatoi oluórfg a XlX-ik fltáxadba-i nem f..p urn*. kmilkoxni\' dacéra horr a k\'«l*i í T\'" ° xC
rnsges mBíbitaaok aat kimeriük, axirt atokat mietSbb esiköröfni kérem. , Kiváló tisticlo tol \'
R.
pnlotaikupa-nleza
volt SZEIVALD-féle ház
E I B I S C H
a „Proférafioz" SZÉKESFEHÉE VÍ.HOTT.

?iel6tt Moat. . —.85 _.!S . _.DÓ —2S
Etelőtt Mnst.
16000 rSf Kamarjó —.38 —.14
1000 r3f miudun sjinbao Kímgani — 85 — 38
2000 róf Pekkingi Bevift 3000 röf Marzalini . .
4000 rSÍ francaía cretoa de Milflör —:21 —.15
3000 rSf T«Iodi anijol c.-ep.n . . —.45 —.25 .
6500 röi Tilódi uegedi feltö . . —35 —1G |
, 3200 rSf izegedi featö do Mi:flör . —48 —.2+ ;
oxx
Egészen lei
a második leltári kivonatból.
X a b e 1
Bürgöny.
KaBavá8znokbói.
" Gyslewkbil
Ezelőtt Holt
1 vSg 30 ríf V, Eoller-fíle börríaion !2.\'O 6J0 1 vég 30 r5f •/, »»I. feh. iL kreas 14.70 6.90 1 Teg 30 rőf V* "t. fehérített krefta l-*.9O 9.75
EzelSU UosL
1 TÍg 30 röf 7 c. chiffon 1 vés 30 r3f */, fiooza E. chlffon 1 vég 30 r6f */« cfiiovat fehér Rradl 1 vég 30 rEf */t flore^íd\'irfi k.iÍ i fM i í
990 6.4?
14 50 7.4"
11.50 6 90
5.20 2.75
?ég 30 rSf V* KosenthaJi gyolcs 6 50 3 G?
I rítt 30 röf V< amaípráami kanavásE 11 ŐO 6.75 1 vég 30 röf */* \'?"- rutuburgi kanavtiaa lű-50 7&j 1 VCÍ 30 röf 7, leriebetH!bl> ainking 16.50 7.50
?ij 30 rff </ izilézial (rjolcs 9 bO 4 80
1 Tér 30 r5f \';, lüeséru riawii 8.85 4^6
1 vég 30 róf \'U »al. oenít Sle-lncer 11 50 Ö.85
(SKiilW Hytltnztitni > •-érd. közöuéjet e 3-dlk Ipltir: kirooilonri. mely feWr «t sziott abroszokból, szalvéta és I5rü,kizokb5l illud\'l
Ezelőtt M, izalvéta 3.50 1.50
6 db damaatironxt pekkmei Bial\'éU 3 90 I SS
6 db fekéritetie " - - - —
115 —47
1 db */, txinet morva tbroix 1 db " klbi fb
6 db fehérített p?p&i szövésű
6 db di kkii
6 db liígfi 1-2 db fin
rsb. Esoiikeiidú 3 90 1.65 rzcrna-*s..bLentló
Í.50 1 50
Mo«t
Ezelőtt Mo*t.
6 db mülíifiusi fehérített türüliüEÖ 2.00 1.65
1 db "... karlsber|i fob. t uines abr. 2 76 1.50 1 db \'°|, aiines T. feh. mob. abrosa i 80 2.25
EselStt Síoat. 2.90 1.15 8 80 1.60
6 db foralol.erg v. damxet tSrűiköiö 3 9-0 1 S5
6 dh valódi nímburger tsebkend" 1.88 —.95
íQlbausi torülkSxS 2 40 1 35 V gv /Fekete és szenes selymek hallatlan olcsó "ároti !
tzeiütt M
1 rőf FaiUe de P^ria minden ssinbea 6.50 1 8c 1 db V, (??keto aUas selyem kend3 <.8O I 31
KzelStt Moit
1 rSf Dobles lelyeis feket4 1 röf grodenapi Fdll.
! feKol* nohlss
1 db J db
Í.ÍW) 2élt? oíllt. i &Ü —.Ö
1 röf valódi Oogren FsJlle 6 40 2 25
1 rSf Ujnehezebb fekete atlas 3 95 1.76
? Fekete tefnilntat, lüszteretaet. rlp&zeiKet, Bár az ftszTivadra is Igen se egea ajánlhatom.
relitt Most. 1.25 —.46 -.75
Ezelőtt Most.
- .55 —25
- .95 - .35
etit Hott, 1-^0 —.45
1 röí \\ fekete lostré
1 réf *j4 igei^ finom 1Q tré
, 4. fekete temo . 4. fekete ai&piD
virágos
1 röf 6\' 1 r5f 6\'
EzelőU Most. ioes doth tnrrtolc minden >st isi divat azeriot
! ! XT toíaóelótti n"ta. gsyon. leBzilílltott
• Baftouwk, mairáczok csipkefüggönyök, gltinzperkálók, színes és fehér parquetokb-U.
EiaUtt
— 55 — .15 i 1 db valódi Afrik i
9.80 4.50 13 8Ü 5.2ö 32.50 12.50 —.40 — .25
rof színei béexi parqnet
•^ cretoo paplan \' 1 \'j. törflk creton paplac : 1 I0|4 török creton paplan
i piro« papi*:,
f i fi i
y
1 dh kitücí: lóiaőr matricc 1 röf Schnürl parq>iet
1 r5f igon Enorn gipnr csipkefüggöny 1.50 —.55 i I db new-yorki Afrik
1 róf fit. T. caikoa glan. perkil " •" \' n J1- "?*-\' "-\'- -
1 db gvermtk <retoa paplxa
1 db gyermek casmir paplan
—.46 —. 180 —90 2.80 1.45
Utolsó
estit 3.50 — .55 —.3S
üf piqaet.barquí-t ?öf Ititílnö külföldi «
— 30 — 19 I caak 1 85 1 amk 1.9Ó ; cask 2.3.\'i 1 ]
kivonat
O 1 O B O
(150 1—*)
1 gim. finom mansett&\'gomb
1 Jb orsc^os kiillititl kendő
1 pir kii gyermek harisnya
I db. finom penweiroí tollkéa
1 db. finom gacir
Ml kütönZegcsségekbÖl! Exen. eztkJcsken potom áron túladok.
Eiolótí Mott c»k 4 kr.
EtelSU Most. 2000 röf kiTéazin ngy fekue ba.- \'
sony Yagy pMeat fér.Q- vagy QiSi
ratákn ?J0 —.70
1 garnitnra rips-t-rit5 2Í.50 9.50
1 róf \'[. srile. kitOoC Saxi njy téli
ftrapjaasOTet 3 30 1.85
1 r5f \'[^ atíloi ihna Tagy kocskáa t»lí gyapjü-kelme kábáira
1 db. chiffüs farfi-int;
1 dh. madupoláa chiffón ing gallérra! Tapy anélkül
1 db. ssínes angol cretor-iog
1 db. argttl síineí ing, Y.ragoa, kocz
káa vapy csikós .
1 db. teür oxford in^ . \'
db. brucil. e^Í d
ExelStt Most
5.50 2.25 1.90 —.85
5 kr. 8 kr. 3 kr.
2.90 1.65 2.80 1.20
2.80 1.50 1.85 —80
n finom Oxford-ing 3 60 I.7.:i 1 db. nagy da. nadrág szilés. gyolcsból csak S5 kr. 1 als j nadrág amer. bön-ánonból csak 95 kr.

Záradékul figyelmeztetem a helybeli és ridéki n. é. közönséget ba valamalyik czikk nem tetszése eseten, Tisszavóttítilí és a lcgkészségeseb-ben kicaeréltetik ; Tagy & pina YÍaaraadntik ; megjegyzendő a visszaszállított portókat franco kell boz^árn szállítani.
A. megrendelő közönség kéretik a czimet és a rasntl Tagy postai állomást és az utolsó postát Tilagosim meg-Irtü, hogy hátrány ne történjét sem egyik, sem másik részére.


Minden eddigi világtáriaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzoHoszerek gyár, harang
és
érczöoíőde í
Hazint legnagyobb korszerűen bereadeaett gyára harRBg»k tüzoltászati és viimütészetl gépek készítésére; a gyÁrral kapcsolatos vizmütéatoü o«*tily a jelenben egyedüli belföldi szlvattyn gyárt képezi, mely bet kizárólag honi mnnkaerö alkalmazása mellett, minden csélnak megíelelí szÍTattynk és kutak késsittetaek. _
09^ Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak. ~9f ,
^ fi-«í>lEt©loi>© : Kolozsvárott? belmonostor-utcxa 12. sstam alatt létezik.
! Én minden versenyt legyőzök I
SretkesS, mindenki rásxera huisoa lirgyalc 10 M ftUmkr
n kaphatók n tan Tétel vagy as is beküldése
0 BACBSICB8
siÁj 146 3 — 10
vagy as is bekül BACBSICB8, ii Ötlet, BuU^nt király utctt
a 2>upuy A\'^féle vetőmag-pácx használata mellett. Nearéfi t siCBt-pőIÜ vldékhtll éreraeí lütSntetve

6 db, aiigol brití- eifUt két
1 db. ing. brit ez. 1
S 6
, villa , evBkaaÜ • kávéjkaei] teríték timuzt^ » talcaa
a-a "K7
„ lftTe«mer6
E tojiltTtát
erakortátesa, T. exakortartó ityatartí gyertya
ExeQ ré\'gilies (Ukkó) x mis maró urakból álló pici teije-?en elptíixíttJB. — ha & minden csomagon olvaihaió eryixerd ki-vitelQ hasináJati atuítis ponto.ua köret le tit, — s baza, irpa, sab, kolet. tengeri stb.-nél & Tetómagíra találtató fUzögcsirikat, mint eit sximoí bisonyítTÍay er5»iti.
O, gy
Segfic alib
rakTioy,
A magas mifry. kir. Boiníiterinm fiidmig-i körlemónyei & Dapvy N--fá*A {tiszai miut egyiké: & lcgsüorüjebb uereknek ajánljak & btxsaönSg eiharitisira.
1
j. tnuufirű
Mioá a 60 drb csak 9 forint 60 kr. ~pg
AsoskívOl tjáalom dotAn felssexelt raictiromm dl^ai, ptpsrt il
rSrldárskku, fesyvarMaStkbei *tben a H^luiúfc árak lJtt Ow^ertok 89, 80, «-ég*«s 100 fcrí«títi*bíÍ
Áttckintiielc bisooyitvanyotkjlí Üvinatni ingy»a ^ bárnicut7e.
Ára, egy 2 hektoliter (200 liter) magra raló ceomagnak &0 kr.
St fj-Ssni.tín egj-töűl CSJÜC Rtrafeld Adttf kerei-
kedósébvü kapható. — Altó-t.\'-aó.Ytc. Twak* fi. — Lentin TaiSS
VtiwiS. — Mara-Swrdineljea Sr&kiYMZ A- — Zala-Egersiegon
\' és 8a. 133 10—10

„THE GBESHAM"
életbiztosító-Társaság Londonban.
Magyaror&ttHKi flók: ji Aa»ztriai fiók:
Fer. József-tér 5. í Bács, OpGiirin? 8.
A társasig vagyona fros. 66.576,023.95
Eri bérétől bixtoíitisofc és feamatböl 1679.
junias 30-ia : frea. 13.628,702.40
Kiáxetéaek biztoaitisi é% járadéki axerződé-
sek BTÍasiavÍ3ár!á.3ok etb. utia a tiraasíf
fenniJlisa óta (1818} fi-cs, 86.000,000.—
A iefntóbb tiieakét hőniipoB ücleti ídö siatt
a tÁr*as4gnil fr«. 58.310,600.—
ériúltig aj-ujuilak lie ajáaUíok, míilta-i a
lőgutibbi 2t év alatt teujajtott ajáalatok
önssértéke tSbb míut frea 945.062,825.—
értékre megy. — Tervezetek B minden közelebbi feln\'Ii-
goeítáBok a yídéki ügjoök s a magyar és osztrák
fiókok álul adatnak. \' C998 9—*)
Ii1111III III IIII III I
Mán fnriimnlno onifiít "i r9nd""!i "t"ni, «avar aéiko BŰ EíuiOlCa Sí ÖL „?«?"":L*fki\'íbti"!\'"is,v
OJ ?* \' keíti\'a gyoraa*iga és ertyü mfiköű
t jókálköa klé
kíta gyoraa*iga és ertyü mfiköűea
.! & mostani sajtóknál; köcnya kezelés s srilá.d ég tartós nerkozet met>
Jlett. Egy ily sajtó ára nag^ágiho* miSrten 75 frttál feljabb, Béctig
[TEÍÓ bérmentve leillitva. — üíiótarajzolaLök és Je írás ok ho»& bértnoa-
| i€sen ingyeo. — Ügynökök kftreawtack.— 145 3—5
Rnktár Bi\'csben:
KAYFAB.TH PH. és Társa
íMíírü ?épiííráiial rattára Praterstrasss 14, H I 1 I II I IMI I I I I lil I 1 I

TKENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

OKTÓBEB 3-ia 188a


ELSÓ MAGYAR ÁLTALÁNOS EIZTQSITQ-TARSÁSÁG.


a. t. toiartOBitó Közönaégliez
a lakházak és gazdasági épületek hat évre szóló biztosításáról az ingyen év előzetes élvezetével.
g
?(148 l-l)
Budapest, 1880. október hó.
A t. bizlositó közönség ét fáleg t feleink, a kiknek rokonnienvo és bizodalma emelte társaságunkat, több egj-éb tényező hozzájiruUsival, jelen állilira, nem fogják tőlünk megtagadni aunak elismerését, hogy táreasignnk mindig szilárdan megmaradt azon aUpon, melyre fekteté üzletét és bogy elveihez bü maradt a nyomában keletkezett versenytáreasá-goknak az 5 eijáríBától nagyon eltérj kísérletei kOzt is.
1 Ez elmeit azon rendkívüli eredmény igasolta és jutalmazta ra«g, hogy mir a jelen 1880.
évvégével társaságunk 3000,000 frtnyi alaptSkíje készpénzben teljesen ki van e\'észitve, tartalékalapja pedig 1.000,000 frtra emelkedett, és hogy a károk fedezésére szolgáié dij-\' tartalékot, társaságunk vagyoni állásánál fogva a jelen ér végével oly nagy összegben viheti át a jövő évi számla javára, hogy ennek folytán ezentúl előreláthatólag mindig abból fedeztethetnek a következő éven át előforduló károk.
Ez eredmény elérésére törekedett mindenek felett táraaságnnk, meri meg voltgyízMve hogy a hazai biztositási "úgy érdekének ál\'alában és különösen t. felei érdekének ss által tesz kiváló szolgálatot, ha az üzlet\'nyereményéből oly eris alapokat, tartalékokat alkot, mik minden eshetőségre megnyugtatást, mert kellő biztositékot nyújtanak, s a fnily teljesen befizetett nagy alaptöke- és tartalékokkal csak a legkiválóbb külföldi társaságok birnak.
Azonban a t. biztosiló közönség és különösen t. feleink azt is bizonyíthatják, bogy mig mi egy részről ily módon igyekeztünk megnyerni, igazolnij viszonozni a bizalmat, addig más részről társaságunk fejlődésének, erősödésének arányában s üzleti viszonyaihoz képest szem előtt tartva a biztosító felek s a társaság kösl létező érdekközösséget is, mindenkor kész is volt t. feleinknek ujabb előnyöket és kedvezményeket nyújtani, mit többek közt az által tanuBÍtott, hogy életbiztositási feleink ez osztály nyereményének fele részébe, jógosztálybeli feleink pedig ez osztály nyereménye egy ötödében réazeaittetnek.
Ez a mi eljárásunk vezér elve most is; és ennélfogva, midőn oda jutottunk, hogy
teljesen "befizetett alaptökévíl és teljes tartalékokkal folytathatjuk az ftzletet, társaságunk j
örömmel foganatosítja az ily eredmény esetére rég kitűzött szándékát s ezennel a tíízoiztdly- j
ban is ujabb kedvezményben kívánja részesíteni bizlositó feleit. ^

Elhatinjztuk ugyanis, s e felöl kívánjak ezennel & bíctoeitö közönséget értesíteni, bogy & lakhátak í* a gazdasági épületei bixtosiuUa nálunk esentul »son kedTwmónyben róaíetit* ! tessék, bogy t. i. ha a háztulajdonos vagy a fuldbirtofcoe köteles magit a* ily épületnek Aa* j \' egymásután következő éven át va]<j biztoailásira, tárBaságunk » szokásos ingyen évül a* BIB$ \' , évet adja, agy hogy a biztosító fél az ingyen év el8*9tes élvezése után a második Óvtől kendre tartozik csak a dijakat fizetai.
HÍBZszük, ez intézkedésünk előnye teljes méltánylásra fog találni a birtokos köxŐDség-nél mindenkor, de fűleg a jelen évben s a közel idíben. midÖQ a ieleo saayara év hatása mé-érezbetö lesz, s raídfln a gazda körul\'oly szQk a pénz. Ez intézkedésünk ugyanié még a* í]y Bzornlt viszonyok közt is lehetségessé, könnyűvé teszi réazére a hosszabb időre vaíd biztosítást. És ez plőny annál nagyobb, minél tetemesebb az évi dij s annak a jelen vagy a javŐ évben való előzetes megfizetése minél nehezebben esnék a jelen év gazdasági víezcayai át le\'-najtott gazdának. De HZ előzetes ingyen év hassnát érezni fogják ason feleink », kik hosszabb időre levéo már biztosítva, az, érvényben levő biztosításuknál ingyen érül &a Htolftó éret él vezik, mert ezen biz\'.ositá&uk megujit\'isa óltai egymást követő két ingyen ével fajaik feleink élvezni, u. m. a mostani biztosítás Utohó (ingyen) érét, a & megajitásaái ft 6 évi bi*to-sitss elsü a igy előzetesen élvezendő ingyen évét.
Midőn ez ujabb kedvezményről kívánjak a t. btxtoBÍtó közönséget ezennel értesíteni, hem tartózkodunk azon meggyőződésünk kifejeséaé\'ál, hogy & t, biitotitó közön**-?, amint ez intézkedésünkben készségünknek, ug-p az i&gycn év elŐzetas élvezetének kedvezményébe a iránta kifejezett bizcSalmutiknak jelét fogja feÜAmerni.
Értesítvén meg a í* biztosító kösöoséget & folöl, hugy ügynCkeink, de magánk is itive-
sen szolgálunk líiindentiemü felrííAgoe.\'UUaal, , -. . .
tiurtílettel maTadunk \' ;
Az „Első magyar általános biztosító társaság.\'\'
Bővebb felvilágosítást ád FESSCLIIOFEH JÓZSKF nagy .kanizsai ügynökség.
SEIDLITZ - PORA.
lenyomva.
SO ér óta a lejyobb likerek mellett fennáll roíndennemfi gyOHSr betegségek és emésztési akadályok, (mist étvágyhiány, baassornláa), vér ?*t»|as és aranyér elten. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik Mó élet-taódot folytatnak.
HuBliitások. törvényileg htotsttrtnfc.
Egy lepecaétfit eredeti doboz ára. I frt. o. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL
belső
y
< külső Rynlladáaűil, a legtöbb betegség ellen, min. estnéiek, fej-, föl- és fogfájás, rép sérvek é« nyilt sebek-riirekélyek. QBiöfc, szemgralUdis. mindenBetnü bénulás és térülés Eíb, itb. ellaa.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o, ó.

Ha!-niajolaj-
KrohnH. és társától Bergenben
(Norvégiában).
E)ECQ halmij ZBtrolaj valameanyi, a kereak«delembcn elfifordoló faj kSiGU az e^edali, mely orvosi czélokra ha>«QÁlfaato.
4ra egy Üvegnek használati utasítással I frt o é.
Fő BEállitás Jftoll A. gyógyszerész, cs. kir. udHri szállítónál, Bécs
Tachlaabea.
Baktür at JUIACQ minden hírneves ey<5gyixertirib*n vagy i\'Qstiir-ker&skodóflébeD. Raktár nélküli helységekben magánegyének atgyobb megrendeléseknél megfelelő irleengedésben réiíe»ülD«k.
A t. C2. kőzoaíéf kéretik hatarozotUn Koll-féle késcitmeujt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek sajal ávjegyem és aláírásommal íannak ellátTR.
Raktárak: Nagy-Kasizu Prágor Béla gyógysz. Helos J. gyágy.
Bosesberg Ferenci Feaselbofűr Jí«ef Eoicnfeld Adolf. — Zala^Egerszeg
„Győgyíiertár a siont lélekhez". — BlTOi Dorner 8. Csikt«r>yt Qönca
L. v. gyógyszeréas (UpílVár Kohn J. BaVichay Bilm. pégy. Th.
Eecskésay gyógy.\' KaprooCZ* Werli U. gyó^y. KftsZflfl Csacsi no vita lat.
(ryógy. Küttel Ist. gyógy. Keszthely öchleifer A. Wansch F. KSraeid
BátE Jin. Zágráb PerkJet Fsrencx gyógy. Míttlbach S. Ir,T»ImMhor
y. Seprű Meiey And. gr^EJ- (980 39—52}

Egy uri hölgy sem
nélkülözheti toilletje választásánál
99* !!\'divatlapját!!
A most bekövetkezendő* B«zi idény és uj cfcloher-decseoibsrí
arra, hogy köayvkBresktdésenbea vladea hazai >• kÜlfSIdi DIVATLAPOKRA eJ é fizethetni.
Minden div&ti&p bonám be, azon kellemes helyzetbe*. -pmj megjelenésük itiu bitbot kflldbetac azét.
Magyar Bazár
Bpe^ti m&BTV bazir
Hölgyek lapja
Biar (berlini)
köiretlen a ki»á\'.tó! pás tát küldetvén »üyok. bojry a ltpckat már e?y két hr.üattutoü ki,
y és vidékre
2 frt 50 kr. 2 fi! 50 kr. 2 frt — 1 frs 60 kr. 1 frt Sü kr. i frt 60 kr. 1 frt 20 kr. frt 7S kr.
? vídékry pjstival holyb.
égy vidékre bér k-Udéassl 30 krr*l több
Mind«D eg^éb bárhol é« öirki alta! hirdetett divatlapokra niap met é« traaczis nvelrec is e!5fizet?.ok elfogadtatnak. któber haviban 1880.
Wajdits József.
Jj; Majduem ingyen!
k botolt n.gy.iöTl BRITTANIA-E2ÖST6YÁB firiati raktárit
a csSd^ondnoksag itTevén, nagyohbssera fisetén kOtetesettsigei
és a beijiségek kiQresedé<e miatt 7& százalékkal a becaároa
alul bocnaüa áruba, tel it majdnem tll,i«dB»ar1ítlk. Caak 6
frt 10 \'krért, ataz a ptuxta maDkadij értíkinek felMrt kaphatni fc
kovetkexS igea csinosba Urlós BrittanU-ezQst aizUlli (erric, zat}y.
aek in enürf 30 frt vilt, is melvnok t.mifokér,
85 évi beienüég váialtatlk.
6 aeziali két kitfioo aezáiuppzl
6 valódi biitt. Must viat.
6y6 kúil UviatuiI ?errtlkmál tsJraurttiKuá!
Hrltek UrU
I , n. ,
i nrttf oznker tiloza •ntlMítH t«rí Úrié ttet uirí
1 legfinomabb
2 igen sxép
uírom lytrtyadlaz
k) darab
Mindeset
elfis
roH 50 .-aődaTKb ír»
S S ?r* 7O U=»r.
AZ öwiegnek iíik
Megrendelések poiLai utÍQTÍte.Hel Th? k — a medd\'g a kéa&le?b5i jui —
Erittaoia-ntlstsvirsJc ÍSraXtira iltil
Bécs, I. Elisabethtftrasse 6.
A k3t*5n5 és \'eVunnerS letelek isisisra sien$ száatt flinkban kQáceulére vanp«k kitere.
Rendeléseknél \'«iégtéges e csím :
B L "AU és K A NN, Bécs.

Dr. Schmidt fótörzmnrat
FÜL-OLAJÁ.
. Kapról-naprk sxaporoduak a valóban kigyógyultak nyÜTÍ* DOB elismerő én köaSÖnS ir»t*í! Hasonlóul a L C*. orvos Qrsk is folyvást &x iímételre utxlnak a dr. Schmidt O-fele fal-olaj (éajmi berijira, mikiSui njabbin dr. H*mcjerachmid megyei fSorroi uruk kCvoíkesS levele ígaaolja:
Van szerenoém tndomácira adni, bogy az ÖatSt »y«tt .valódi" dr. Schmidt G fele fúl-olaj ffilbute^eimu^!, ki le nü«ogi*-ban, falstakgia,b n, időleges B0ketadgb*n é* na.gymáríli nefe"** ha!lá>ban rttenvedtek. mint leghaihalosabb gyógyszerigaxoliA magit! Kiterjedt orrosi gyakorlatomban exentul ia miudea falb*jbas axett-TedSoék recdalDi fogota, é3 c»m moUas^iaiOK el, 9x«o Utflaíí iiKtisa »xort a fent m«-gnevezeU bajokban aconvodS min4«a betegeknek ajánlani.
Zaolna, I8S0. márcziai 5
. . , Z>r. HammersmitU, :
m. kir. fcf>ív?d fSofvo* éa megyei orrot.
Dr. Scbmidt G, fulőrísorvos in orv
íül-olaj a
öínotüa*.tj», aJetSieg meggTÓgyil^a ai idS^e* «ilcet.íg«l, fal- flUvakg^tást, fülfijitt, még réffi -legmakacsabb tietek- A kellemetlen fülxiigaat ét kisebb mírTÜ Qebéxh&llast, olmalasxtja, miként ^eser és éter erodoti btxosj-ltvány
inden Qr^|é«
f
i
Egy Üveg ára baszcáUü atacitáiaal
ó Ck kk 16di 1\' i
r0r0,
^«, — palánkon _ _ ._
-po\'atí í>i*owinyoe-(Jaí:obi Tb. Baabirrgb«5r> cxíg-jeeyo asfnjlélhettí íz minden Qveg
" ? \' PiTsItin -Bf. ísWtt"
BánozniéB Dr. R«Üuohnk V ban. Béesbea. SMW^Id A. gyigysz- «? „csiaiirkoronitiOB1- V1E. ISariakllfezstnne Nr. lOfl. — Bputea TirSfc J. ffjágyn. — Pra-fákas First Jértsf ryógyif- — firiethu gyifTn. ,^aarr«sboE"i1 PergleiíBer J. gyógyii. — Lmberffaei Hrkttisok P. gyij^it. — ?Usrafcbu Mittelbtch Zsiga. gr^gy». — Uubn Riokeo- Farwoi gyógyul- — Salzburgba* Dr. SNittzky c*. kir. udr (rjójjix. — P«zsoayb&B Softz R. gyó^yn. — TMeavánkt Steiwr F. gy«t?7«s. — Kalersrároti Siefcj KfkiU gr^kTu- - CierMvici 6ecttllt#wtky G. sy^ryn. — Ri*fltílfDrtt*a Tbm*UÜ4 W. gyógyas \' arakaáí. U. I MiBdeH nátiw! hirtletett fW^i! RBM YI\'WI Schmidt Í3-
ti*. -ScÜEÍát ar czteérB ByrtbteiWívAnysitra- iStó 7—IS

N»gy-K&nizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdiís József gyorssajtóján. \'

NAQY-f föf8Blr ?títm. október 7-én.

flcenkllenezedik árfolyam.


elibb: ,Z Al> A-SO MOÓT I
rtl ím .
a«ty»« ina .
NtrMttMl
4 W-áko. ».tl«wW
7, atstojnór 6 I aJpH*1
miikbl lorirt 6 kr
NTH-tfÉBIiEK
tatii«k /«i. Kiseitirf tliíték mlQdn.
30 kr


NAGY-KANIZSA
I Wlásaleitai.
i Béna.atetl.n lei.l... i »skltH fogad utn&k vl [ixiratolc TÍMII n«s
N.-KanJissváros helyhatóságaink, ^taitanl dak. tűzoltó-egylet", a „n-kanizsai kereskedelmi s iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „aUamegyei általános tanltó-teíí tölef, * „n.-kanlss»i klsdedaeTeló egyesaiet", a n.-ksnlzssl tiszti önsegélyií szöTetkeiet", a .soproni kereskedelmi 8 iparkamara n.-kmlzsai kaiTilasttmánya" s több
megyei és rárosl egyesület hiratalos értesítője.
BetenkliH kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Telhivás előfizetésre.
Lapunk mindazon t. pártolóit bizalommal felkérjük az előfizetés mielőbbi megújítására, kiknek előfizetésük a III-dik évnegyeddel m. hó végén lejárt, nehogy a pontos szétküldésben hiány merüljön fel.
Uj előfizetéseket szintén elfogadunk okt—decz. évnegyedre 2 írtjával, mely legczélszerübben postautalványon történhetik.
Haiafiui lisitelettel
KIADÓ HIVATAL.
kötelességének pontosabban megfelelve az adó befizetését csak megfeönnyitni, az amagyís terhesnek talált adót elviselhetővé teszi.
Mert mioden község saját kebelében legbizlosabban járhatváü el, régrehajtó kősegei a felelősség súlyát érezve kötelmük megoldásában eljárva, míg az adózó közönségnek a kormány iránti kötelezettségét ismerve, nagyobb eredményt biztosíthatna.
Egyedül a felügyelet maradván az állam kezében, itt is gyorsabb eljárásra lehetne számitni.
AZ adókezelési rendsíier reformja.
(Vidíki TÚthaDg í>r. Frei Gyula faasoo crimO röpiratára.)
L • .
Tagadhatatlan, bog; hazánkban az adókezelés és annak kivetése tárgyában oly feldolgozandó halmaz áll előttünk, melynek megvitatása egyszerű czjkk sorozattal el Bem érhető, miután szerző maga munkálatinak végszavai szerint szerzeményét bírálat alá bocsájtandónak jelzi, bárha nem mint bírálók kivánnnk fellépni, de mind a mellett mint adóflzetó polgárok jogosítottnak érezzük magunkat, ezen Kezdetleges állapotnak tisztázását lehetőleg megvilágitni.
Szerző munkáját négy részre osztotta s mint ilyenben adja meg a nézetével és tapasztalatival megegyeztethető javaslatot, miután azonban már a mü czim lapja .Adókezelési rendszer reformja* szerző is megmaradt a már kész adónak kezelése körüli hiányok felderítésénél, miután azonban nem tisztin az adó kezelés-

nél, de igen az adó kivetésnél is a hi
bák ás hiányok tömkelegével találkozónk,
szerző nagy szolgálatot tehetett volna, ha
bonczkése alá adókivetésünk borzadalmas
helyzetét vette volna irányadóul első sor
ban, ekkor joggal hasonlíthatta volna a
kormány, illetve annak végrehajtó köze
geit a Bpeculatióból élósdó pénztőzsér és
uzsoráshoz, mert ax adókezelés körül sok
kal kevesebb a hiány, mint az adókivetés
körül fentlevó Önkénykedésból folyó és
soha elég tételre nem számitható kive
tésnél. .
Mert tndjnk jól, hogy a föld és. ház adónál illetve házosztály adónál meg van a bizonyos alap, mely az adónak kivetési tételéül Bzolgál, de ott van a házbér, keresetadó és ináirect adók tömkelege; ezen adónemeknél tűnnek fel a visszaélések és az adózó közönségnek vérig való üldözése, holott nézetünk szerint e bajon segíteni annyival inkább szükséges és ezen utóbbi adónemeket rendezni\' és ~bizonycs időhöz kötött megállapodásra fektetni, mert a föld- és házadó mar arnngy is oly magas tokra hágott, hogy azt ezen alapon megtartani, illetve még m&gasabbra emelni lehessen, az a lehetlenségek soriba tartozik.
Allapitassék meg tehát egy bizonyos időre, teszem hat évre, minden törvényhatóságnak az állampénztárba befizetendő adóitalánya, ezen összeget tz belátása szerint évenkint, még pedig január havában ossza fel a területén ieró városok és falvak, ngy ezekkel kapcsolatos pasztákra, mely városok és községek saját körükben azt felosztva, egyesektől behajtva a pénztárba szállítván, minden törvényhatóság

A new-yorki időjelző gömb.
A faiasi ember, mikor ast a valamit, a mit hiábavaló lustálkodásnak nevez, nagyon hoaszuaak tartja, hogy .ejnye de hosszura hu-Eodik es a uegéBy aaaakodas,11 akkor: »eh kinézünk már", a essél baglyas fűvel, pislogd sremskkel kibotorkal ai ajtó elé. MegdSrzaol geta almos szemei); nagy kínnal, mÍDtha csak osKeDOtt volna az alsó ajka afelsóálkapczaval, igj ssól la: „No most már lássuk, ha van látni vaUS?!" Eisel még nagyobb kínnal felkandi tál as égboltra s keresni látszik valamit. Ezután ismét beballag ?zomőldokí! falfelé, száját oldal-vaet, vallat pedig felfelé mozgatva, — az ajtót pedig, a mely ugyancsak elnyikorogja magit, jó! becsapja maga alán- Oda megy, ahonnan ki jött, e oda oajik, a honnan kimászott. Azzal az arcstoraitással, ajtóessttanáas*l azt adta ludlul, hogy még nagyon korán van félkeini. Ast a mit az égboltoc keresett, nem találta a Keljén. Még nem volt több, mint hajnali 3 óra.
Milyen ellealét a városi emberrel! Van is az embernek — valijak meg csöndesen — az eszében a csillagok állásából időt jósolni. Hány meg hány ember tudja is, hogy melyik csillagból lehet az órát kikalkulálni?!
Cúllag, — caiiiag, egyik, olyan mint a másik. Csillog, mert van csillogni valója. Ha

nem csillog, hát nem csillag. Hogy mikor csillog, hát mikor egyéb dulga sincs. Ennyibíl áll ni, sok meg sok városi ember ismerte.
Ennél bizony egj vidéki egyszerű föld-raivelS ember sokkal többet tud. Majd még a csillagokkal is törődik a városi, — hit akkor minek van az a krumpli a zsebben, a melynek az a jó tulajdontiga vsn. hogy többet jár roiz-flzul, mint jól. No tiz porc* ide, Iá peres oda. Ez nem tesz nagy változást szón, hogy néhány purczczel előbb vagy utóbb kell as ebédet legyűrni.
Ha nem ulott még hármat, bát akkor még csak kát óra körül teofereghat ax a doczo-gós idó. Hja, de van azért sek ember, s.ki nem így gondolkodik- Ott vannak a hajósok, & m-utak emberei, azok így nem alkadoxhstn&k az idóvel, nekib mindig szabottan k«ll felhasználni. Ha csak perclekkel isjár roesiolárájuk, menynyi kellemetlenség származik !
Hány meg hány emb-*r lapitoíta 3lár a földhöz azt & ketyegő órái, « caeiy jó tulajdona mellett meonyi boszsnkojásoak is tud ss&ióje lenni. —
Egy Tgiaki ast ? furcsa UüáOdot merte egyszer még pedig hangosan aioadaní, hogy mai napság az emberesnek Q^gyobb marosban csak luxus órái hordani, miatta léptec\'syomon egy-egy jókora torony 6rsbá (ltodik tekintete. O;t mindig mozog, arc: mozogb&t- V^n órtv! van bizony, — de milyen 3 KisÓrtösé mfcg c»»k valaki nálunk azt a böbndet megteaai, hogy a torony órák után mozgatná lábát é« ko?&, mert tudvalevő dolog, hogy vaoo&k emberek, akik lábbal dolgoznak és vannak olyanok, a Scik jobbára csak kézzel munkálkodnak. Ha azt veszszük, hiszen vsn nekünk is elég jókora tornyaok, az össze-vissza aranyozott tornyokban nagyobbrészt van óra, még pedig ^raga pénzen készített mestermü; de az adu órái ft hány van, annyi féleképen mozgatja a nagy mutatóját, mintha egytől egyig arra volna kár-hoztatva, hogy egyenlően csak két darabnak sem szabad boiooditani az embereket.
Egyik siet, mintha társait mindig megelőzni akarni, a másik késik, mintha az ítéletnapjáig utolsó akarna lenni; a harmadik megTÁRCZA.
Az utolsó Tlrág.
Ei bnjt * nxp a hegy m0g4, Helyett* kél a hold, Alowu*k i hegj Ukái, Minden némx, kibolt; Még c**k l«nt » Tölgy ölében Plilog * mécf ű* Kit Tityillo zuoj Most bimí egy
]fj»k él öregek,
Cwl benn * kis méd rü&gnti
Egy ujs kwerey,
Síire tseftfirt — uerae kösybeo,
Forrón imidkotik:
Isten, Iateo, ml lets Telem 1
Hí 8 ii tiTOÜk I
A his előtt a*lo« HriUtja baj Mvkt, Utnth& vígaizUlni filgyni A ke*erg5 *nyi*t Májkor i* >xoU *a * m«dir\' U«ra h»Ug»ítak riji. Akkor még nyílt u anjimk
UUd ÍÍ
8b u »aya — u6\\ .a kii liny
Hkldokolva üémáo,
Ne »irj hUt én boldog rigyok,
Oly .sej>et ilmodim 1 ?
Karjaim koxt Öleltem 6t,
Ccókjit aroit ii ériem,
Ob mii; forró — oh mílj édes
NincB már Meoredeaeml
Egy ifjn jen menx« ftldrŐl A cnUk ujíbol, — Bárom éve, hogy buejut Tett
Ká bbÁJiWL

Ballgatj* t mftdir djüit,
Oly szómon Tolt\' *.
MiH ^ ili
TeaeUM roln*.
Megillott a kU biz elolt,
ÜQD epéivé* «5ndben, Ssivet a fájdalmak tépik Egyre «r5eet>bes; — KyiUk *jt<S, ill a* ifjn A kedvei ágyánál, — Ébredj, ébredj, «zl»em Legszebbik áill
.?* folébredt, é* aofolyog
A lány kedreaére.
Két tsép gyöngywíin — örömkönytt
Ixjpód«ott nemébe j
Ott pihen most a ködTetsek
Ölel5 karjáb}\'. —
Ugj liervadt el as asyin&Jc
Utolsó virág*.
Uégii ssól a dalos madír,
Sir Mérető, í "»yj»,
KQzbe-kQxbe msg«tt5Lal á
Kápolna harangja,
Tioym caillag ball ax égrSl
A begy tetejére, —
Pe sokkal uabb csillag axállott
Ax égre — heljéb« 1
RAJKÁT VILMOS.
A z A r v a.
Jelige V ,K; taeretetet Teteti, Szeretetet ar&b\'
I.
Ha B«re!miseink hű, baxátoíok, Bzeretelt véirokonaínk elhaltak, ugy ó««ük mintha keblünk vídim éneiméi ia velők egyCtt elhal-lak <rolna, miotha eiivüok megbéoalt rolsa, mely többé nem volna képes as Örömre: a ma-aok íSrömribea wJó rénvéiro; i ha nem me-

gyünk is a karthaaiiak köx^f viasz* vooalanfc a Tilágtól, s elxárkodoU wvvel íoi^Utjak hiva UIOB teendőinket nem törődve kőrnyesetüak Mm űrSmaire) sem bánataival, egjedüJ & multak emlékeinek tartogatják fel könnyeinket a minden órselmelakeL Elég önxdk vagjuok a Dem vésésük figyelembe sem & vallás vigasztaló szavait, sem a terméséét intő példáit.
Láthatják, hogy a tenger, mely a vihar alkalmával a hajótőrteket eltemette, milió s mílió vidáman Vicskáudozó halnak ád éltető elemet, hogj a temető ie, hol kedveseink porU-doraak, oevel rótsákut, ibolyákat, melyek a Uvasinak vidám hirdetői, mégsem gondoljuk meg, hogy a kebel ia, mely anuyi örömnek és boldog értelmeknek temetője — adhat még több örömnek is helyet, s elhalt boldogságunk . romjain, még a reménynek örökzöldje is ?«Í-rirnlhat. Makacsul ragaszkodunk a költők által anejissor elcsépelt üres hasonlathoz; hogy a szívnek csak egyszer van tavasza. — Nem hagyjak magánkat megvigasztal Ütni, hanem ajra. a ajra fel-fel szaggarjuk a sajgó wbeket, melyeket as idő és feledés már némileg be-gvíSgyitott. Erőnek erejével akarnánk magunkat a sors és szerelem vértanojinl tekintetni.
Én is kit asors eléggé m«ghányt; sstsre-lemb<>n eeerencsótlen, a legközelebbi vérrokonaimtói megcsalattatva, a világtól visszavonulva éltem életem legszebb korát. Aisal akartam a világot megboesalni, hogy mindenki írást bÍE»ln»tian és barátságtalan voltam. Szírem titkát mélyen elzártam mindenki elől. Ha-valaki ayájassággal akarta siivem titkát feltörni, akkor tetetéehea folyamodtam, vidám arewt mutattáro akkor is, ha belől sírt a kebel, A multak emlékein való könny esés volt egyedüli

tápláléka keblemnek. Gtak tanítói hivatásomnak lelkiismeretes b*töltési volt mentő csolna-kom a kétségbeeaét örvényéből. Igen szánandó helysetben voltam levert kedélyem miatt, i még rosszabbra is fordalt volna, mert a lelki betegségnek testi betegség lett volna a következése, ha az isteni gondviselés nem könyörül rajtam, egy jó barátnak mint nabaditó ma-gyalnak küldéie által. E jó Uráttaíi társalgásom, különösen annak élettörténet* kígyógyí-tott engem lelki betegségemből. E hü barátomnak történetébői tanultam meg, hogy j> világ még «em ely row mint a milyennek addig a sötét világgyülölö szemüvegen keresztül néztem. Barátomnak megható élettörténeté; szándékom agy a mint ő nékem elbeszélte ieirni. Ne várja tőlem a nyájas olvasó, hogy valami ideg* rázó eseményükkel fogom mulat Ütni. Nem fogom őt képzeletet elragadó szerelmi öm.edezé-sekkel s párbeszédekkel fára&zUni és ügyeimét lekötni.
De miitek &!őtte hozsá fognék as elbeszéléshez, tőled kérek bocsánatot elhunyt barátom sxslleme; bocsáss meg barátodnak, hogy éloíed történetét leírva kűsre bocsátom. Nem írói vágyból teszem, hanem azon cxétból, hogy velem egyenlő bánatos keblüeknek némi vígcsztalást nyújtsak.
P. Gy. barátommal bárom évig laktam egy falub-in. Én mint unitó ő pedig miat gazdatiszt hivataloskodtunk. Megvallom barátomnak &oom míveltsége tudományos képzettsége reám igen jó befolyással volt. Sokat köszönhetek e három évi szoros barátságunknak, mert megvallva az igazat as idő tájban én igen tapasztalatlan Satal embar voltam, még^ tanítói hivatásom betöltésénél ia sokszor tana-

TTZENKTLENCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLŐN?.

OKTOBHR íi-áa K80.majó szalad, majd pihen, mintha a többin akarna tultenni. Az egész regiment abban azonban szépen megegyezik, hogy egyik se jár ugy, a hogy kellene,
A boldog new yorkiaknak (a* Egyesült Államban) kisebb gond jak is nagyobb annál, hogy a toronyórákra bíznák magukat. A* amerikai leleményesség régen elvégzó azt, a miről nálunk csak álmodni mernek. A new-yorkiak minden nap egy órajelt után igmiit-ják óráikat. BTim-Ball«nak hívják az időjelző gombot, amely megmenti azon kellemetlenségektől őket, a melyeken nekünk minden kímélet nélkül át kell esni.
Az egyszerű gépesetet, mely a nagygömb esését rendesen előidézi Waelngtonbao a nemzeti csillagdából működtetik. Tehát ?60 kilométer távolságból New-Yorktól. Ugyancsak jó távolságból.
A gömb 12 réz fél abroncsból áll. As egyes abroncsok házalókkal vasnak kitöltve, egészen szitaszerüen. Ez a levegő erősebb hatását iparkodik mérsékelni. A rohanó szél át Bivít rajta, annélkül, hogy elforgatná. Az épület, jobban mondva a magas torony 287 láb magasságra emelkedik a tenger színe fölé. Innen még 23 lábra emelkedik azon vas OBzlopzat, a melyen a gömb fel e alá mozog. A gömb nliuden nap reggel rendesen 9 órakor pontosan siet lefelé a 23 nyi magasságból.
Most már mi hozhalja mozgásba a gömböt? Nem egyéb, miot egy emelő, a melyet a második képen láthatni, a hol a felülről leereszkedő sodrony végződik. A villany folyam, a mint a wasingtoni csillagdában megindittatik, azon pillanatban az emelú felbillen, a mint a gömb gyorsan leereszkedik. Ez ugy megy rendén, mint a parancsolat. A mint a gömb egészen leér s azon rudakat érinti, a melyeket as első ábrán lehet látni, ez azonnal jeleztotik távirati ulon a wasingtoni csillagdával, hogy nem történt semmi akadály, mely a gömb esését gátolta volna.
A magasáig, rnelylyel az egész torony bir, igen jó szolgálatot tesz arra nézve is, hogy nem csak New-York lakosai, hanem a számos kilométernyi távolsága környék is láthatja s hasznát veheti a jelzésnek. Míg nálunk bizony csak ezrekre megy azoknak a számi, a kiknek naponta egyenlően jár az órájuk, addig egyedül New-Yorkban, több mint 2 millió ember dicsekedhetik azzal.
Az időjelző gömb rendesen 9 órakor ereszkedik alá, — ekkor azonban nem minden embernek jut ám as eszébe megfigyelni, így tehát erről is gondoskodtak ac amerikaiaki Majdnem mindeo nagyobb város fő atezáin vannak villanyos órák, a melyek egy kör-pontból igazittatnak. Az egyes központok vagy az időjelző gömb helyiségéből jött táviratok ulán tartják magukat, vagy pedig awaaingtoni csillagda, jelzései utáii irányozzák as óráikat. Ez állal nem csuk egy-két, hanem az Egyesült-Államok legtöbb városa a czéíszeru s hasznos intézkedés által az idő pontos egy idejű meghatározást nyerte ki.
Hja ilyesmi csak is Amerikában a leleményesség hazájában bírt életbe lépni. Nálaok ilyesmi hasznos intézkedést hiábavalóságnak tárunak. Mégis csak számtalanszor bebizonyul
csat és oktatását kikértem. Ő látva hü ragaszkodásomat komoly természetem daczára ís Bzeretett. S ámbár sálam vagy 5 évvel korosabb volt, még is meghilt barátok voltunk. Nejét, kitol gyermeke nem maradt, korán elveseié — özvegyen élt. - Mély lelki fajdal mak nyomai meglátszottak; szép nemes szabása arctan — még is igen kedvelt ember volt a társaságokban. Udvarias én kellemes társalgási modora mindenkit mognyert Másodszori nősülésre ássonban nem tudtuk reá beszélni.
E#7 .alkalommal albumának aézésébeD elmerengve találtam. A benne lévő arczképek mind az ő müvei voltak. Midőn engemet észre vett, as albumát elakará rejteni, s érzelmeit pedig palástolni. Caak mintán óstre vette, hogy ai ő titkolódzása rsám saomoritólag ha tott, akkor vette elő újra az albumot s igy szólva hozzám — látom akarod tudni életem titkait, jer ide ée nézd sorba albumon képeit. ITa értess az arczképiaméhez jellemezd is azokat
Ekkor as albumot kezembe véve sóira néztem a benne levő táj- és aresképeket. Alig kőt vagy három lapot fordítok, egy gyönyörű nő arcaképére találtam, melynek minden vonásán a női kellem tükrödzött visua. Ég kék Bzemeiből angyali jóság nézett ki. De sima magas homlokán a két szemöldök között levó két függélyesen álló redő, a nőnek\' öszhangzó\' szép vonásai mellett is haragra könnyen lobbanó természetire engedett következtetni. S ebbéli észrevételemet a kép felettél is mondám.
PATAKI GÉZA.
. (Folyt, köv.)

aion mondás igazsága, mely hangzik pedig ekképen : a miről as európai még csak álmodni ú alig mer, azt u amerikai már régen létesítette. SZUKÁTS LAJOS.
Helyt
— Ő Felsége nevenapján a főgymn, ifjúság ének- és »oekara-> kösreműködésével tartatott meg a Szent Ferenosrendüek egy hasi ban az isteni tisztelet, mely alkalommal a tágas templom díszes köxSnBéggel telt meg, kép viselve volt a világi ée katonai hatóság minden része, As ének és zene meglepően sikerült és általános megelégedést éa Örömet a sült. Teljes elismerést szavazunk mind a buzgó tanároknak, mind a törekvő ifjúságnak és nemes hévvel segédkezeknek. Előadatott Horik B. dar miséjei A betanítás Grossm&n Igoácz k. r. tanár kiváló érdeme. SziveakÖirenjQköd ők voltak Bisahitzky, PragerBéla, Pollák, Rózsavölgyi,Venczel Rezső, Knöpfler aat Hock János polg. isk. ének- és zenetanár mesterileg működött az orgonán.,
— J>r. Rámer Flóris jeles régészünk
— miként egy Liaaa bon bangáéit leveléből olvas-
Buk, PortugáUíából való visszajőveto alkalmá
val városunkat is meglátogatja. Zala Apátbi\'
ban Modrovica Gergely apát ur vendégszerete
tét hosszabb ideig veszi igénybe. Nagynevű
tudósunk azonban itt Bem fog pihenni, hanem
Zalamegye.mooograpDiájában mükodend. Vajhs
ez alkalommai sikerütne többek összemüködésá-
vei könnyíteni tudós hazánkfia nagyérdekű
munkáját és megalapítani egy zalam?gyeí
régészeti egyletat, melynek érdekes éeseép tere
nyilnék elszórva éa r-Jlvo lappangó számos
mü^ralékeiuk felfödése és iatnerleiése körül. Es
annyival is inkább óhajtandó volna, mert a
ezomszéd somogymegyei ily czélu egylet ki
váló erednlényeket mutat f*l már is.
— Nemes tett. Thomka Eudre birtokos
ur a nagy-kanitaai önkéulea tűzoltó-egyletnek
10 forintot adományozott, mely nemes cselek
ményt elismeréssel közöljük.
— ~Bgy kirándulás alkalmával Örö
münkre láttuk, hogy a szabadhegyi szőlőhegyre
vezető ut rendes kavicsosáé alá vétetett — mi
kor fogjuk mi ait a azeot-györgyvári ixőlő-
hegyre vezető utón észlelni? — Kérjük a fele
letet erre a város tisztelt mérnök ótól.
— SlÖbbi számunkban említve volt ifj,
Zók Nándornak szomoritó tette, pótlólag meg-
emlitjük még, hogy végzetes cselekménye elölt
a templomban busg^n imádkosott az oltár előtt
térdepelve, majd a szentelt viszel többször
keresztet vetett magára. Költeményt ia hagyott
hátra, mely igy szól:
Isten veletek édes jó barátim 1 Isten veletek édes ismerősim 1 Elmegyek tőletek a más világra, Hol boldogtalan nyugalmát találja.
Isten veletek édes jó 3züleim 1 leien veletek édes jó testvérimi Búcsúmat vessem én «nost titóletek, Mert e földön már többé nem lehatok.
Könnyebb nekem off a hideg föld alatt Hol engem többé már senki sem xaklat. Hol alszom édes, jó, bosasu álmokat: Mert e földön nem leltem nyugalmamat.
Isten veletek édes jó barátim 1
Iateu veletek édes ismerteim 1
léten veletek édes jó ssüleím!
S isten veletek édes jó testvérim!
ZÓK m. k.
A szerencsétlen ifj a temetése nagy részvéttel történt, miben a mélyen sújtott család némi vigaszt meríthet.
— Zalamegye országgyűlési képviselői
közül a delegatióba be választattak : Falk Mik&a és Apáihy István.
— Aki nem szüretelt, pedig sok ízőleje
termett, e« Gelaei-G o,tmann Henrik ur, ki
fákost terjedelméé szólejének termését ktil
földieknek 1050 írtért eladta. A szőlŐfurlök
Németországba szállíttatnak.
— Tegnap volt aradi vértanaink gyá
szos évforduló napja, melyen a hazáért élő legne
mesebb jEireknek erőszakos utón megkelle
szűnni dobogói. Ssámos helyen gyász isteni
tisztelettel ünnepeltetett meg.
— Társas-estély. A nagy kamasai fi*
talság több tagja álul a „Korona* vendéglőben
f. é. október hó 2-án rendezett mulatság kitfl-
nően sikerült Csupa élet,\'csupa jó kedv volt
mindenütt! (Dd kinek ia ne volaa ily ssép tár
saságban — mely itt együtt volt — kedve?!)
Ezen általános jó kedv hatása alatt még a ko
rosabb férfiak közül is .többen nem állhatták
meg> k°gy tánozra ne perdüljenek. S ugyan-
csas. megaprözták rendesen; ki tettek iok fi a ta
lon I Régvolt annyi szép leány együtt, mint
ezen astel Itt láttuk városunk i vidókütok
szebbnél aaebb rózsáit, gyönyörű kocoorut képes
ve. NeveseteMa jelen valtak: Boron kay Amália,
Darás Jozefa és Margit, Darás Rózsa, Ditrich-
Btein Ilka, Dobrin Lotti, Francaik Anna (Tsp-
Booy), Fülöp OiselU és Ktticu (Sársseg), Gro-

betti Malvin, Glasinger N. (Grelse) Hanny Ma
riska és Gizella, Heckenaat Mariska (G-else),
Horváth Baoni és HathHd, Kováts Etelk* és
Irén, KŐhler Nioa, Líppits N.f Róieavölgyi
Borosa és Paulina, Svastit* Árpádin és Margit,
Ssalmay Irén, Szigril* Gizella, Laura és Paula,
Toboly Anmka, Wieber Anoa és Ilona kisass-
Bzonyok (Palin) stb; — továbbá - öxv. Darás
Farkatné; Darás Zsigmondaé, Dauscháné, Dit-
richsteinné, Dobrinné, Fülöp Mórné, Dr. Hor
váth Fereceznó. Horváih Mihálynó, öav. Per-
czel Katalin, Pleheiss fóhadnagyné, Kózsa
völgyi Antaloé, Svasiits Károlynér Szalmayné,
Tuboly Viktornó. Varga Lajosoó, Btb. úrnők.
A jé kedv nem hogy fogyóit volna, íőt növe
kedett mindig, s csak hajnali 4 óra tájban
kesdtek ossladozni. — A francsia négyesebet
32 — 34 pár tánczolta, Köstóafltiel tartozunk
első sorban a. rendezőségnek, hogy ily élvezetes
estét szerzett; de köszönettel s elismeréssel tar
tozunk hölgyeinknek is egyszerű (s saépségöket
zoéginkább emelő) megjeltnesőkért, mi által
eléretett ai — mi a reodezöaégnek is fnlentíója
volt —? hogy e mulatság igazán barátságos,
társas összejövetel színét öltötte f;l, fl fe*»te!eo
volt, mely az igazi jókedvnek egyik nélkülöz
hetetlen kelléke. — Reméljük, hogy ezen él
vezetes eate nem volt as első, s egyszersmind
az utolsó, hanem les* enuek — folytatása isi
Ugy legyen! Nagy-Kanizsán, 1880. évi okt.
hó 3-án. Egy jetenvolt.
— Szász Gyula jeles szobrászunk s
váro3unk raülőttjének arczképét^ köslé as
„Ország-világ" utolsó száma meleg elismerő
aorok kíséretében. Alkalmilag megemlítjük,
hogy szép városházunk díszítésére nála évekkel
ezelőtt tötb Bzobor rendeltetett meg B a hír
neves férfiú ezen művei atyja lakásának pndlá.
sán hevernek. Újólag felhívjuk a város laaácsá
nak figyelmét e már majdnem szégyenünkre
váló kÖrüJményre.
— Torony aráink reodetlea járása
már valóban bősztDtó, sokszor íéJórs különb
Bég )B van a kettő között. "K rendettSüBrtg mag-
szúntetését méitan várhatja s megérdeiilené e
város közönsége. Valjoa ki a hibás? ?»gy hol
a hiba?
— Színtársulatunk derék karoagyá-
cak jutalomjátékául legközelebb\' azinre kerül
a társulat egyik tehetséges tagja Sarkady által
Írt .Három a pille* czimü bohósat, és „Kapitány
kisasszony" operetté. EióVe is felhívjuk a t.
közönség figyelmét
— Sürgős táviratok. E hó I »ój
kezdve as oaszes táviró hivatalban sürgős
magán táriratokat is elfogadnak. E táviratoknak tartalmazniuk kell a czimzett és a feUdisi állornáB nevét, továbbá a czim előtt .sürgős", „driugend* és „urgeaf siók valamelyikét, v&gv a táviratozásban ugyanazt kifejd tő X> betű\', zárjeiben. A sürgős táviratokért, mely ok mis táviratok f« ett azon előnynyel biruak, hogy ezek megelőxve kezeltetnek, h á r o m-atürot 4/ fizetendő,
— Magyar színészet. Ssembaton ját-
Bzották as »Egy katona története" czimÜ, drámai szíamüvet, mely fraocsiábóí furditva, a budapesti népszlnbázDÁl látott először nap világot, a kf tona szerepben Timáqy val, ki ez alkalommal vetette mérlegbe drámai tehetségét. — Az alőadáa itt, dicaáratére a rendesőnek, s szinéizoknek, kilünő voU. SLőaczöl Lujza Acricone szerepében remekelt. A népflsioház-nak nem volt ilyen Adriennedé. Külöcösnn sikerült azon jelenete, mikor % gilyarabságból hazaiért apát (RenŐ János katonát) fölismeri a htírciegileg nevelt Adrienne, s annak kiassott, eldurvult kezeit csókolja, Esen jelenet alatt még a stiuészek is könyestek. Méezárot, e fiatal drámai ssinéáz játszotta Benő Jánost, a katonát. Játékán meglátszott, hogy tanai u, s érezte szerepét. Különösen szép ?olt azon jelenete, mikor leánya rá vallotta a feleség e a&yBgyi;kosságot, s ő as ártatlan leánynak megbocsát, s elbucauiik tőle. — Fereacsy, az Öreg tábornok- bormáoysót élethűen adta. Károlyicérói többször elmondtnk) itt csak ismételjük, hogy kitűnő ssinéiznő. — Bács, Kovács wjó intrikus), 8 az a ku 6éves leányka, nagyban hozzá járultak a darab sikeréhez. Közönség kevés számmal jnlent meg, pedig a darab megérdemelte volna s. tele hasat. — Vasárnap színre került Szigligeti »Csikos\'-a a népszínművek egyik legeredetibbj«,acsimszerep ben Vörössel, ki ez alkalommal lépett föl először. Vörös a budapesti népaiinháztólszerzŐdött ide, hol különösen szép hangjáért kedvelték. A közönség itt is sEÍveaen fogadta dalait, majdnem mínd megujrásta. — Játékáról még moct sem mondhatunk bírálatot, mert mint fiatal színész, némi elfogultság volt rajtaészrevehető; de vo!t»k ezép. sikerült jelenetei, dalai pedig gyönyörűek voltak. Vörös már alakja s hang jánál fogva hivatott a népuinmü terére, a ha ssép hangját kímélni, i iskolásai* fogja, s föl tudj* hsssoalni a vidéki színpadot mint iskolát, — még tokra viheti. — Bictné, szeretetre méltó Róssi volt, s dalait egytől egyig mind" ssépea énekelte. Bác*, a vén csikóst, F«aaosy, \'

Síárnyay füides ar«V Karolyinó a mindig PáriB atán sóhajtozó aagybirtokosod Mészároi, eanek fiát, terméswtes otthonoágá ljáUlUk föl l5 H
ek fiát, terméw gg j,
ma lépett föl elöes5r Haray ís, - ki játék* után ítélve — értelmes szíoéM. Izsó, Károlyi Árpád, Újhelyi Mari szintén emlitésre méltók. Koxönség szép teámban jeleat meg.
— Zata-Bzt.-Qráthon a pálinka iul
mérés egy évre, azaz 1381. évi jan. 1 étol
1882. ávi jan. 1 ig árverései ntján bérbe ada
tott. As árverezek egész serege köz&l egy tárt
ajánlatot beadott Stern Salamon helybeli lakos
a pálioka méreti regálét 956 frtért nyerte el.
— Kérelem. A sala.azt,-grótbi tiast.
kórház alapító bizottság tagjait alulírottak fel
kérik, méltóztassanak mára paritás és u
ügy fontosságának kedvéért is, a Etái U/t ér
vel eselőtt megejtett sorthasás eredményéről, a
számadások mikénti állásáról 6ib. a várost
közönséget megnyugtatói, illetőleg számadású-
kat minél alőbb beadni. Több azt* -gróthi polgár
— A Csáktornyát sít. Ferencsrendu
zárda tagjai ujabban jelét adták magyar gyűlö
letüknek , mivel Ö felsége névnapján cem
engedték meg, bogy istenttisslelet alkalmává]
az állami tan. képeidé ifjúsága quartetlbeo be-
tanalt m&gynr egyházi énekeket, a hyranuBzt
és a szózatot ént*kelhessék. — Ez eset meg
botránkozást tzültl
— A Balaton átuasdját, Szekréüyesay
Kálmánt kitüntetés érte: Londonbői kűUUttek
neki egy remekül dolgozott, sziaaranybt}! vert
nagyértéklkdiszmüvet, melyet rendkívül szívé
lyes sorok kísértek.
— Esxteregnyet körjegyzőnek Qrün-
feld Jcssef volt helyettes jegyxő választatott meg 76 szótöbbséggel 4ellenében oki. 2-án Sormásoo tartott kerületi képviselő Ülésbeo. Eiső eset e vidéken, hogy körjegyzőnek izraelita vallása lett megválasztva. -
—A liadmehtességi <iij esedékesrégi napja a törvényben f. évi jal. 1 re volt Kitűzve, a péosügyminister rondeíeiilf-g okt. 15-ig meg-hossBabbitotU oly megjegyzeascl, hogy ezután már késedelmi kamatot kell Etetni, deci. 1-én pedig törvényes végrehajtás indittatik meg.
— (3-yászhlr. Simon János, magány só,
élte 63-ík évében, folyó hó 3 áo Keuthelyen
elhunyt. A boldogult hil.lt tetemet kedden d- u.
4 órakor nagy száma tisslelő és barátai réssvéta
mellett kísértettek ki ax örök oyugalom
színhelyé™.
— Ösxi szemle. A közös hadsereg- és
magyar kir. honvédeéghe* tartozó hadköteles s
es évben őszi gyakorlaton résst nem vett \'gyé
nek nyilváatariására vonatkosolag as 6sti
szemiű Keszthelyen « hó 2-án kesdődött s
ugyan e hó 5-én befejeztetett.
— Árverés Zalára egy ében. Kötél Antal
980 írtra b. icg-t- okt. 12. Leseneze-Tomajon.
— Bedő It-tván 285 frtm b. ingt. okt 19 én
Nagy-Kanizsán. — Gulya* György 1098 frtra
b. ingt. ao7. Q án Nagy-Kanizsán. — Bakos
Ferenci 790 frtra b. ingL Nagy Kanizsán. —
Búzás LHJUS 415 frtra b. ingt. déca. 7. Pal-
konyán. — KolUy Bernát. 9 ,2 frtr* b. Ugt.
okt. 13 án ZMa ?^erssegen.
— Bővid hírek. Sidoli Ii>varköre Mar-
marus Szigeten vao. — Pápán a két izr. hit
község egyesülni készül. — A oPestör Lloyd*
Bzsrkesz őségi tagjai nyugdíjazást nyernek, ha
monk&képLelenné valóak. — Bpest főváros
jöv6 évi szükséglete 6 millió frt. — Gr. Miks*
J*nos meghalt, Deák Fereoóxnek egyik leg-—
régibb és meghittebb barátja volt. — Virgil
haláUaak 1900-dik évf< rdulöja 1882. szep
temberre ssik. BsQlőföldjóa M^ataábar. meg
ünneplésére késsülook. — Félcgy hasán a
diphtherilis megszűnt. — Oroszországban 608
lap jaltaik meg. — Vtnánybsa ttagy tfls volt,
33,057 fn ára kárt tett. — Erkel Ferenci óss
senekűltőok nov. 7 én Isss 70 éves. — Az
osztrák-magyar delegatio okt. 19-re egybe-
hivatik. — Gráczban Horváth és Baranya
nevű czigányokat gyilkosságért halálra i tel lak.
— Rácz P*li zenekarát a királyné Gödöllőre
vitette egy délutánra. — Huszár Adolf elkészité
Petőfi rzdbrát. — Kolozsvárott 15 másodperczig
tartó földrengést észleltek okt. 3-án reggel. —
A ttssai sorsjegyek főnyereményét maga a
magyar állam nyerte meg. — Jövő évi deficitje
Magyarországnak 18 millió frt. — Offenbach a
modern opereuek atyja Parisban megbjs.lt.
ki nyert %
Budapest, okL 2án: 13.55.44.66.76.
Linc» , .65.26. 8.58. 52.
Triest „ ? „ 58.53.84. IX. 64.
HiteUvrtjeggek. Következő 8 sorewatszám huzatott ki okt. Lén: 35, 1396, 1479, 1S10, 2506, 3669, 3987 és 4023.
Rudolf tortjegy ék. KiWetk3to 38 sorozatnám huzaton ki: U, 484, 486,.602, 637, 674, 1033, 1039, 1040, 1288, 1337, 141Ő, 1443, 1447, 1664, 1672, 1783, 1Í89, 2066, 2078, 2088, 2271, 2379, 2415, 2483, 2490, 2678, 3039,3041, 3356, 3436, 36|65 3707,. 3740, 3756, 3769, 3772 és 3791.

ZALÁI KÖZLÖNY

OKTÓBER 7-éa 1880.Irodalom.
(K rov*t alatt megemlített manka Nagy-Ka-
pitián Wajilite J.W.ief ki.uyt kereskedése ilUl m«g-rendcliittó-J
— „A kaítskSri SstzetltJ&zh Ugye\' crim
alatt érdekes kis ftiztiikejeleat meg dr. Wlasatcs
Öjulft.lól. Szerzű röviden, mialpgy dióhéjban
ismertetve » külföldi államok idevonatkozó tör
vényhozását, utal arra, hogy mig kevesebb
alkotmányos órzókU orstágokban, eöt még
QrOBEorafcigbhn is a bíróság lorvényiieg ezabi-
lyozott eijárás mellett dönt as illetékességi con-
fltctuBokbac, addig nálunk, admiaíatrativ abso-
luúamus létezik, elleniéiben lángoló siabadBig
ónetünkkel. Mondanunk sem keli, hogy szer
zővel egjüu mi is érezzük ez elleuiéi Líi\'hetet-
lenalgét. Tudjuk, hogy még több ily eileuiét is
vau közállapotainkban. Hogy többet ne mond
junk, arra utalu.uk, hogy az egyéni giabadsig
ügyét is csak most kezdjük felkarolni, miután
as teljesen vad ilUpotban léteiéit a parlamen
táris kormányrendszer melleit a atoo órásáéban,
meiy a oontinenson mindig legfogékonyabb volt
a_»z;ibude?g oagy eszméi iránt. Kz ellenlétek
megszüntetése azonban csak fokuz&tua.n torién
hetik, de meg kell történ Dia. Azon utón haladva,
melyre lep\'.üok, lío már nemsokára eljutunk
áron ctélra, mely bzerzó szemei sa mi szemeink
előtt is lebeg. Hogy\' r.z illelékeseé^i conflictus
ügjü oly megoldást nyer-e mint szerző ajánlja,
nem ludjuk. Ké oéglcleii, hogy szerző javaslata
pra etikus és hozzá megvalósítás n^k eaeléri
majd semmibe sem kerül. (A Curia, mint sem-
miiöazék évenkiot válaaziana az illetékeeaég-
BZabályozó bifóaágba oégy birot, s a miníazteri-
íanács négy tanácsost, kik együtt vAlaaíUník
as elnököl) De e. valamely irányban történő
megoldás nem késhetik soká s ugy tudjuk,
hogy a kormány máris tervezi a reformot. Szer-
zŐ e kis müvével rrindaoeeetre eléri azon hatást,
hogy a közfigyelmet felkölti e kiváló íontosaágn
reformkérdéa iránt. „Ellenúr.*
Vegyes hirek.
— Király b felsége a pécsi sátortábor ügyében Szende Béla honvédelmi miniszterhez a követk^zij legfelsőbb kéziratot intésre: Ked-

ves SaeDde! Pócaett való legutóbbi időzéteai j alkalmával az QJ eátortáb<u-nak czélseerü clren- j dőléséről és kiválóa.Q megfelelő t*clrpík»i íélra \' \'? hozataláról, valamint a n*gy lövöldének épii- [ kezesért! t\'s meggyízüdéöt az-rezvén, indíttatva ! érzem magamul Ounek és a vezetése alatt áiió zbinisteriutn azon közegeinek, kik eznn a honvédség kiképzésére oly hasznos intézmény létesítésénél közreműködtek, megelégedésemet és elismerésemet nyilvánítani. KeitScLiöobruno-ban, 1880.. éri szept. 27. Furencz József s. k.
— A Bemszobomakoktóber 17-ére t-rve-
sett laleplezéiét Maroavásárhslyen a ren.iezó
seg Bzük körben és C3endbeo akarja eszKözölai,
mí miatt Erdély magyarsága. k>zt nagy az elé-
güietlenség, sa kormáaypárti laj*.V U megü -
kÖiésael fogadják e hírt és követelik az ünne
pélynek országossá tótelét. Beszélik, ho^y bizo
nyoB, (de értheletltin és hihatetlen) „Wink* et
kap< tt voina a reudexó-bízotlaáí némely tagja
a ezért (?) félnének ! (?) Hogy ilyesmi ie történ
hetűék, nagyon vnlószinüileo ; bizonyosan va
tami roaz tréfa ukart lenni az égést. Azért hfct
,kí a eikral" Bum történelmi atak és Erdély
nek kötelessége réazt követelni az ünnepélyen\'
való szerepelh^lésből és Bsjnja linne, ha &z
anyaország is fulhivás n-SIkül ÍB érdekeltséget
nem mulatna ez ünnepély iránt.
— Uj emcJetes vasúti bocs". Az éjjel ic-
ditották ntnak att ;tz emeloten wajjgont, milyet
a kaaaa oderbergi vasat a Glanz-féle gyárban
rendéit meg. Á rendkivü! nagy emwíetcs kocái
tóbb mint 6 méter hosszú éa körüibülül 4 mé-
tej-magas. V&n benne II., III" éaIV-ik íisrálr,
89 alö- és 26 áilóhelylyel s a kocái középső
réezén a posta* A II. és III ík o»ztály bejárata
elől és háta!, a IV ik osztály és a posta bejárata
oldalvást van. Az emeletre elöl és hátúi két
háromszög akku lépcsfi vezal fel. Magyarország ]
ban mégcwak e^y ilyea eroaletis kocsi van, éi \\
pedig a tiszavidéki vispályáo. . j
— Kolozsvárott ét egéíz Erdélyben ok:. I
3-án reggeli 3/t7 órakor két gyeage lökésből
álló íöldreügés volt, mely némely helyeken
erősebb mértékben jelentkezett, fOleg Koc3Ár-
don. "1830-ba.n volt a legközelebbi fr»!íirengéa.
— Weress Diniéi, Kolozavár legügyesebb
iparoja, lakatoameater, a napokban agyonlőtte

magát, mert félt, hogy egy vállalalába be]-bulcik.
— A»lberg Ida finQ szinmiivésznő a napúk
ban KoloxBvárott Begyszer lépőit frl, mindig
t\'-lc liriz előtt, és juUlo.ii játé kán ac i!(ryot«iiii if
juság szónoka finn nyelven üdvnz\'é V\'-ndéíjéi*
— Kolor^v&rott október i-tól .tíllenzék"
czimmel Bzéls\'ibaloldalí napilap induít m*"g
Bartha Miklós szerkesztése aUtt
?gj
— KSoetendS példa. Az esztergomi keres
kedők szép példával mennek elörr. Öfc npy»nis
elhaiározták, hogy könyveiket éa levelezéseiket
már közelebbi újévtől kezdve, rnsgyurol fogjak
vezetni. Mint szólnak hozzá a mi derék keres
kedőink?
— Dohányosok jigyolmibe. A m. kir. pér
ügyminiazteriam ezennel közhírré teszi, hoj^
az áSíaíiaoa forgalomba bocsátott, valamint
különlegességi pipadohányokra nérve, f. évi
okíübor 1-től kezdve uj árjegyzék lépett ér
vénybe.
— Az uj levelezőlapok fizetett válaszaz«l
a kereak. minitzter f. óvj ezept. 17-én kelt
rendelete folytán f. hó 1 ón adattak át a kfiz
forgalomnak; és pedig OaZtrik-Magyar-roojar-
chia és Belgium, Franciaország. Hdgoland,
Olaarfirszág, Norvégia, Portugália, Luxeubarg,
Ruménia, Schweitz, Spanyolorazág. Ar^entini,
köztársasig, Németalföld gyarmatai (Caracas
és Surinam kivételével) közt és viszont, továbbá
érvéuyesek OiztrákMAgysr-monxrchía és &
feutnovezett államok gyarmatai köztí forgalom
ban, valamint monarchiánk é* Török orsz >g,
Egyptono azon részeiben, hol cs. k. postahivatal
van; további használhatók Ausztria- Magyar
ország; és Plevlje, Pnepolje, Priboz, továbbá
Novi-Bazár ezon helységei közti forgalomban,
melyekben tábori poatakozva\'itéaek állnak ffnn.
Az előre ?.ze!end>\' d>j a fizetett válaszdra.1 eüáloit
levelezőlapokért a következő államokig: Btfi-
gíum, Franczíaország, Hetgoland, Olaaíorsz\'g.
Lusenbnr^-, Hollandia, Norvégia, Portugál!:a.
Rumeniit, Sweitz, Aogolorsrág, továbbá azon
helye éhekig Törökországban éi Egyptonbao,
melyekben postahivatal van, végre Pievljeig,
Priepoljeigés Prib >jig, Növi Jíazár kerületében
tiz krajezár. Tiz-mnal krajezír fizetendő az
arg.jütíai köztársaságba éi\'Hollandia gyarmasa
iba, EZ-JD levelezőlapok számára különleges, a

gg endes
p»suigazgatóság által öt krajciíroa bél ellátott formulák oyomtalUiuk, t* mód tn beaierezheliík.
? — 8öUta*<jUn világító főtték. Két év
«l«\'tt n^gy feltíinéai kelteitek az?k * Pariiból ; importált óra számlapok, melyeket ha az ember ! nappal • oapféuyre tatt ki, éjjel világítottak. ; Cinkhogy Bt & V\'-gjitók, melylyel ei ora BÍÍGB-j iap>k pr*eperálva voltak, nem Unott soká, illetőleg himar elveszte foazforeszkáJő képesít pét. Most egy Bal mai D nevű Eügol chemiktlJ-Dfck sikerült oly villamló anyagot eiöÁlüuni, a mely firnisiszel keverve m aiolóf setéknek haw-nilhaió. At ezen színnel bemásolt tárgyak vi lágitanak, ha nappal fénynek voltak kitéve. Ei uj találmány oerací&k holmi malatásra Tittó, hanem van kivágó gyakorlati haj*oa a. — Londooban már ía használjak a világító fwié- \' ket házi és utcrai czimlapok, útmutatók, itb. bevonáaira; ezek nappal elég fényt absxorbiáj-nuk, hogy éjj •] scépen világítsanak. Kítaaö haszna lehet a világító testeknek puskaporo« tornyokban, kÖBzénbányákbin, apirittu- éi pat-roleam tárbázakb&n B mindeoült, a hol vesse-delmei tüzbol származó 7Üá.go&ságot huznáiaij fontos z találmány a tengerészére né«vs a, mint hajók, kikötó bejiratok, mentí gyíif tik, | Ktu. ezzel a fesiéfcke! bevonVK, n*gyh*tá*nak., í Mull bécsi gyógyszerész már is hajizaáljiL 4 íeft-j tékot: egy czégt*ibHja van vele bevonva ? s, 1 bicsi publikum agyanc^ak bsmu\'ija =«teQkÍBt. : N.ila kapható Í6 a. fásiék, me.y azoobtü motí tn-ig igüű drága: pgy angol foai busz forint.
i Piacai árat.
! 100 kilo*, stinltrx.
1 PéCíHuti 870— 9-fOBon 8. 8.30. Árpt
| Í.Í0--Í60 Zab 5-20—5 40 KaWoH<3* 7. 7.30.
1 Sswüáalfcaíy. Bo** IQ.AO —11 — Eos* 8.40—9-—
! A.rn^6^0-7.lG ^«b &«0 ?• 6.S0. Kukorica 840— 9—.
j , Vt«:pre» r^ li^a^ ! l. n 30 ROM 860—9 —
; fiy^i : íítix* 10 90—11.10. Eom 9 60— 3 80.
I Árpa 7,60—7.Vu. Zab fi-SE, -5.40 K^koriííra 8.40—.S 60.
1 Páj»=5 : Bnt* tf &0—10 5<j Eoaa 7-8\'J—S Sl>.
Árpa S-üO—7-—. Z»)J ő 40—ó 8(: Kukoricái. 8 25— 8-50.
Felelős srerkesztó: Sátorfi Lajö*.


Minden eddigi viiágtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve.
Első magyar . (§) ni 1 T fim
gép- és tüzoltószerek gyár, harang
és
érezöntöde
Hazánk legrnagyobb korszerűen berendezett gyára harangot tüzoltászati és yizmütészeti gépek készítésére; a gyárral kapcsolatos vizmütészeti osztály a jelenben egyedüli belföldi szivattyn gyári képezi, mely bee kizárólag honi mnnkaerö alkalmazása mellett, minden ezéinak megíelelő gzivattynk és kutftk kóssittsinek.
S^T Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáitatnak. ~M
^* -A. gyár fi.ó3?telei>e : Kolozsvárott, belmoivostor-utcxa 12. 8*ám alcUt lélexik-
BUDAPESTI BÚTOROK.
Budapest,
2 Rottenbiller utcza 66. sz.
jeles
64 24—52 Eremzierbea, Horraország.
A melyen tisztelt gazdák, molnárok és gépé-szék becses figyelmébe!
Van szerencsém tudatni, hogy bőrgyáramban
gyártott
gépszijak
minden alabbao nálam, ugy
kaposvári fióküzletemben
(hosazu-u\'cza 7. BZ. a.)
a legjuiányosabb árak mellett a Iftgjobb minőségért való k<:zt;sséggfcl kaph»íÓk.
A míg egyréöZí az áUaUm gyártott szijjak mi-núsóga az angoi\'és egyéb küJfőldi haaoogyártmány nyal a versenyt kiállja és addig másrészt az árak is tetemesen olcsóbbak a külföldön gyártottaknál, a igy bizton reménylem, hogy
hazai gyártmányom
a mélyen tisztelt gazdák, molnárok éa gépészek által figyelemre fog méltattatni
Számos becses megrendelésért esedezik kiváló tisztelettel
121 n-12 Kransz József fia
|^ Árjegyzéked kivinatra bérmeníve küldfiioek.
Mária^czelli
gyomor-cseppek,
liatésu gyógyeBer a gyomor minden bántalmai ellen, és feialn.nlbatatuxn nt, étvágyhidnj-, gyt>-morg^engeség, roíiisftgu ]fhellet, »xelek, sai-auyo fi-lbüföfté*, kólika, gyomorharutj gyomorégíí, hasykSképtKdés, talBág-oi- iiyáíkMk^pzödés, sárg^jig, im-íor és hípyii fSfajis (ha ar a gjomoíbiíl ered), gyomor gürcn, székszoraUt, a gyomornak; talter-boltségo étel és ital álul, g;Ii«»u, Up- és mijbetf^ség, aranyerei biotaJmak ellon.
W* JSffV üvegcse ára használati utasttással együtt 35 kr. -*?
Eaphaíí : Prxgcr BíU ur gyúcj«zertárá-biin gy-l\'- nií«in, valamint M osstrik-magvar biíc.«i*lom minden nagyobb gj\'ópy-
zpoBti tzétkBtdésI r«ktár Mgybu és Uc»lBybe«
Brady Köxoly,
6tha !»«« tT*?T"Brtir4
ertiribiC és ker««ktáésében.

Asztalos és kárpitos bútorok
több száz szoba berendezésére
a legolcsóbb ár mellett ét csakis solíd és megbízható
- kesritméoyü nagy kéazletben
STEINBACH SÁNDORNÁL
Jcár-pitOH éi* buUrrlzi\'Szitö Budapesten Ferencz-Józsefiér G sz.
igfifE\' a lánczhid átellenében ""^B
Kiházasitás berendezéseknél különö.s
K>2 IO—M tekintetbe vétel.
A* njonnsn méreckelt árjegyzék ingyen.
! ÍK minden versenyt legyőzök !
KSvetkcKS, mindenki rúá?.úro hasmoa i«j-gy*ic 10 frl potDinárén
DÍI*oi kaphatók ntinréiüJ v&gy az ír btkfildíse mellett.
146 4-10 BÁCBMJCS S.
kiviteli txlet, Budapest király nlexa Jl. st.
1 *íb. ang- brii. ea. dobí-nyszel-
6 db. ai
6 ,
6 ,
G l
1 l
üat ül
vilit.
evükanái
kívííkatíl
lc támtsitti
tálcr*
lorcíracro
;ol britt i
j
6 . 1
2
2
S?ép czukortilcu, bors v. exokortiutó cxílsi. gyeityatArtíS togfin. nlab. gjertja kÍ
miniatűr 1
IT
iud a 60 drb csak 9 forint 60 kr. "*?
ATOnkivíll aiinlom datan fejizerclt riktáromat últzmS. pipere M
rividirnkluÉ. fesyvenieBüekteii »tbra « Icgolctobb árak aellett
CíoporUik 90, 3*J, 40 eg«ss 100 formlií t ie^finomabb miüGíégben.

Szilárd! Semmi szédelgés.\'J
Kz semmi hai
[ 50\\-e] aluli Iiirdeté*, \' tani sioktak, éa csnpi
, ígeladis, sem pedig a bevásárlási iro_ ;rainok\'-t bitnnyoi kajdásiok síéinek ereaz-. aagyebbszera kéizlotoia fogjUt cxéloxrx
li iilii í 9
chinaezüst gyáramban *VV |
cyö-yörü cblnaezüst készltaényeinet rendkiFöli meiás olaó in-
kon — de ;\'.i!ird eivr-ktől vezettetve — árába bocsitom. — Ki- lüoruö írjceryzL-ktrkke] kivioiitra íngyon is bérmaatve utoigüok.
Leszállított
Eael?tt Most
i!
BrtlÖtt Most
6 rtb kávéxkauÁI 2.50 ISO 6 db t»rit?kt<rt6 4.— í.75
6 db evőkanál 5.50 3— 1 db loTesmerő 4.— 2.50
C dli\'itszt. kis 5.50 S.— 1 db t«jmer8 2^0 1.50
6 dn asst vili* í>.50 3— 1 db cxukorturtá 15,— 10.—
6 db ratnipgcíkAí 5. - 2 T5 1 db vajtartó 5— 3.—
G db ortmcEevilla 5.— 2.75 I pár eyertyatart> 23 ^
centim, magas 8.— 4,60 ?. Ijügtij.ibb maiicbéita gomb ^ópexfttel pArj* I frt. — 1 drb síi- 9
# vxrka dobin.TUrtÓ 2 frt 50. •
^ Azonkívül kap)i»ti)i igen gj\'8Dyürü tíiczíic, kávés- tS« tbeit J
• «ok mistiT^yak Btb áp oly bitnuló oleso arakon. •
A t ci. k&iöciég fipyelmosfiíi tó te ti kt hogy a? én~ tárgy M.\\m •
non az azyanvesett briUnii\'j^«ü»lb51 vaJó, mely nem más mint •
rzinexett luirtog, íianem a lepSnomabb etiL>tUpOB ércsbS], kitön- w
teíra B*ép*égc- éa taitóseÁgn által, a vilóái cxűjttSt meg tem fcfl- J
lönbörheto. 1W 1—6 •
Különösen megjegyzendő: "M •
»i tu:nd a 24 dnrab disieB dobos- 9
> G drb ké*
1 6 drb *U1*
» C drb káváskanü
bna 20 frt helyett csak J XX írt QO Icr. •
Uegr«Qdtl«*ek otáaTÚlellel pontosan tdjesíUetnek.
w Prels E, Bécs, Rothenthurmstra&se 21. -

?Jf

TEENKILBNCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZ LÖN T.

OKTÓBER 7 ém 1880.


ri
ol
fi
J

liy feltflnóolcá.ág még neu.lele.ett, mint , ?
Székesfehérvárott a „PKOFETAHÜZ
I B I S C H
a „Prófétához" SZÉKESFEHÉB ViEOTT.
E
icgbisasok azt kimerítik, azért azokat mielSbb eszkSEQlni káréi
!
pálotaikapa-atcxa
?V* volt SZEIVALD-féle haz
E*el5tt Most . —.*S —.20
\' Crttuokbél.
Most I 2000 rőf brasilia! Oxford . . -.27 —.15 ; 8000 r8f les«eheiebb aagol
EtelStt M
.... —.38 —.14 Kamgarn _ tS5 —.38
Most. I
—.29 ! 16000 rSf
—.25 j 1000 röf
tcaó *ivo~at;
Ezelőtt
—.85
.60
2000 r6f Pekkinei s 3000 röf üarzalini
—.55 —.29

. —.46
—.25
stő
. —35
— .16
líiiflor
—.43
—.24

4000 rEf franczia creton de Milflöi 30O0T3Í valódi angol ere 6500 rőt valódi szegedi f. 3200 rüf szegedi festi\' de
_ le Btzó,ll±-t o t *
KauvisziiUíL
Mo
a második leltári kivonatból.
EzelStt
Gyolcsokból
Eiel\'tt
chiffoo 9-90
OBI S: chiffon 14 50
«„[ fehér jr.iJl H.60
Most
.S0 6,T0 14.70 6.90 11.90 9.75
Btelött
1 vég 30 rőf V* Bosentbali gyolcs 6 50 3.67
" vég 30 rSf \'/< seiléziai gyolcs 9 60 4 80
vitt 30 röf \'„ félciérBa vísscn 8.85 4.26
vég 30 rüf \'/, val. nehéí Sleíineer 11 50 5.86
Külöiösw íjyel.K
EselStt Most.
Tdb :ft ssines mórra abrosz " . l\'lö —47
db \'i karlsborgi feb. v. SZÍIKSS abr. 2.75 1.50 db WJ( szines T. feh. rnmb. abrosz 4 80 2.25
- Eielöit Mo.i.
röf nobles selyem fekete 2.90 1.45
3.80 1.60
Most. |
6.40 7.40 690
1 víg 30 röf ! 1 vég 30 r5f : 1 vís 30 rSC \'
mi kanarásr 1150 v. rninfaurgi k»n*TÍ«i 16.50
I vág 30 rőf I ríS 30 röf
1 vég 30 r5f \'i Koller-féle bóYvtsi 1 vég 30 röf \'/, ral. íeb. tt. kreis 1- vég 30 róí 7, «t. feheiili\'U kr«u
I vég 30 röf *ft legnehe*ebb aioicing 16.50 i.50
:ttf» > ». írd. köiotséjet e 3-dlk. leltári klvouUara, nely
Eiolött "— " Q szalvéta 3.50
I ^íg 30 rőf \';,\' aorciidnrt kaaaviss i.20 2.76 j I vée 30 röf \'/, 1 nely Wir ía\'tzim airoszatio., tMvéta ál tiriikizíkbfl illáid 1 !
&el5u Most. Eielött Most.
g
12 db finom batist »ÍDCB uéllel
S db mültaaai fehűritett torGIlcö
6 Ab fehéritett pipái szö
6 d di kki
pp
6 db daraastirozou pekkingi azalféta 6 db fefcéritetlen mUlhaasi torülkSzó*
2.50 1.85 6 db legfioomabb rumb. MebkondS 3.90 1.65
3 90 1.86 |l 6 db foralsberg v. damast WtOiköiő 3.90 185
2 40 1 35 i( 6 db valódi romburger ssebkenü." 1.88 —95
/ Fekete és szines settfmele haUailan olcsó áron 1 ^BB ^M
Eielöu Hőst ! EtelStt W.si.
8.50 1.50
EielStt Most. iiiS 4.60 1.70 nélk. 1.90 —.88
Ezelőtt Uost. 1.10 —46
czérna-uübkendö
2 25
1.76
i fekete nobleE ke .t sely. kendS széle
1 8? 1.8 1
6.50 Í.80
1 db 1 db
5 40 3 95
y ?öf grodecapi Feille
t5f valódi Gogren Flillc r5f legnehezebb fekete «tlaa
1 róf Faille de P^ri& minden ssinboa 1 db 7, fekete aUas selyem kendő
fl Ivd Is Í e
__ Fekete teraalaat, lítztertiBet. Hpszelaet, sir u itzl\' Ivadra It Íjra íe e(tB íjulluttea.
előtt Most. 1.25 —.45 1 —.75
Etelött Most. II EzelStt Moat.
virágos fekete
i. fekrte terno 4. fekete alapia
l.rSf \\ síines eloth t«rnok minden | 1 r5f \'|, fekete Instií \' -.55 —25
.színben a mostini divat sterint 1.90 —.68 j| 1 róf-*!! igeu finom lü tre —.95 -
sóelóttl nagyon leszállított ó-rj Paplanok, matraczok csipkefüggönyök, glanzperkálofc, színes és fehér parquetokból,
Eielí!\'. Hőst.
i ° « béc*i piros paplan csak 2 45
1 \\ casmir paplan minden tzinben csak 2.96
1 >0]( casmir paplan minden színben csak 3.60
1 röi piqaet-barqnet —.55 —.38
1 rSf kitanő kQlfoidi szines parqnet —.45 —27
Ez-lött Mo«t. —.30 —.19 csak 1 85 caak 1.95 csak 2.35 ,
Ezelőtt Uost. — 55 —.25
ipkefílggöny 1.50 —.55 -.45 -.24 1 80 —.90 2.90 1.45
Eaelölt Most. II " lr" "-?
9.80 4.50 !| 1 : 5f Síinei bfc*i parquet
ralidi Afrik tuatricz lew.yorki Afrik matr&cx
rCf csipkefügeüQy
rőf igen finom gipQ:
ríf vir. v. csíkos glanx perkál
db gyermek creton paplmi
db gyermek casmir paplan
52 2—•)
gam. finom inansetta-goinb \\ db. országos kiáliitasi keadú 1 pár kis gyeimek.haris&va 1 db. fiaom peaociros tollfcés 1 db. fiaom gasir nyakkendő"
1 db
creton paplan íj 1 \\ török creton paplan " "°|4 torok creton paplan
13 60 5.25 32.50 l\'Í.SO
—.40 -.;j
1 db
1 db kitűnő lószSr matricz
1 rőf Scouürl parq-iet
feitünc olcaó leliárl Áll kMönUgességekböl! Ezen ezíkkeken potom, áron túladok.
Mo.t
EzelSU Most 1 áh. angol txines ing, vitipos, kőén
kiU taey caikoa 2.90 1 65
1 db. refir orford ing 2.80 1.20
1 db. brazil, e. észen finom oif..rJ-!ng 3 50 1.76 1 db. nacy a\'fl. nadrág BKilét. gyolcsból Ci-ak 85 k 1 aUó nadrág amer. börvá-iouból cuk 95 ki
Ezelótt Uost. csak 4 kr. „ 4 kr. „ 5 kr. „ 8 fa. „ 3 kr.
1 rőf " J, Bióles sima vagy kocskis t»li gyapjú-kelme kibátra
1 db.cbiffuQ fárfi-iűg
1 db. madepolán cbiffon ing gallérral v*gy aaélktil
1 db. sioes «&fol cretop-ing
Eseiött Most. \' 2000 röf kívisiin ragy fekete bir-
5.50 2.25 1.90 — .85
Bony vagy patent férft- vagy Dói
—.70 9.50
ruhákra ?.8C
1 garnitnra rips-teritS 22.Ö0
2.80 1 60 1.8C —.80
l róf *\\t szeles kitüaE osli vagy téli
1.85
gyapjuBsö?et 3 30
, visszarétetik és » kell houám **i


llitaoi.
Záradékul figyelmeztetem a helybeli és vidéki n. é. kGtSnséget ha \\ilamclyi5c ciíkk ^en: tetszése eseté ben kicseréltetik ; vagy a péns riiszaaáatik ; "legjegyseado d visszassállitot: portékát- frani
A megrendelő közönség kéretik a czimet és a rasnti vagy posta! iülomist és KZ utolsó postát íilágosan megírni, hogy hitriny ne történjék. sem egjik, sem misik részére.Csakis HANS
Megmentettem
a Hoffféle maláta-kivonattal egy nem is 40.éves tad5vt5s*eiit, me-lyat orvosi kezelésem alatt vettem TOlt.,IJetegnél a tQdó cigeny*. dű^e és egy fájdalmas m áj kemény edéa már is erSl vett, ugy hogy a tryakori vérküpés és ganyehányis köiepette betegnek ily eigyea. főit, elsorvadt is lázas ilUpotinil annak rövid idínyi kimaltát várai lehetett. Mintán a tüdostoruliaokal eltávoHtotlam, & Hoff-ftlc maláta kivonatot alkalmaztam. Már s 10-ik palacskníl a be-terségbea tedVEZŐ változás ült be, a 26-ik palaezk bevétele Qtin p t-áig a inelfazoroDgás egészen megsrüot. Most már a betegnek a Hoff-félo maláta-kivonatn csoí óladét is rendeltem italai, melynek élvezetitől beteg látomást üdült, ugy hogy most mar lab&dosÓ félben van.
Dr. Sporrer Mátyás György
cs. kir. korm. tanácsos Abbáziában.
Kérek szamomra bO palaczk maJita-tironatot, 51/, kilí maláia-ehokoládét l-s6 számút és 12 atcskó maUta bonbont küldeni.
Czlm: HOFF JÁNOS «*>»«
CS- kir, tanácsos, a keresstes aranyérdemrend birtokosa éa több magas porosz és oércet rendjeink lovagjihor, mist o. kir. ndrari és a legtöbb európai fejedelmek sxillitójához: B&OS, Sltdt, 6rtbe>
Brfixaerstraue 8.
147 4—4
A os. kir. tábori kórházak igazgatóságától Sckloawlflbea.
A Hoff-féie malátakivOData gyágysSr minden éadelt eietben mint
kedvelt, hatásában táp is erfsbitő szertélt mnt5tko»ó ital biio-
uyult, kül<rcuseD u altest rtstek mOkCdésoiaek .tehetetlenségénél,
chronikns kathArokn&l, nagy nedvvesatességnél és elioviayodisail
Gayersfelöi plrz iav«9. ? KAYEB Dr.
eirod-orroi.
Főraktárak: KaQy-KaBlzsái: Fesselbofer JiSzüefnél. Zalt-Cf^-szegen: Subin^ty L.-nk\'.. Sopronban: MtUler P.-oéL Ke»jtbeiyei:
iisch Ferenernól. Kap«6Várott Ijajprig Antalaii.

SCHMSD H.
MARSHALL SOIS k Cö. Lltl
vezérügynöke, \'
Budapest, váczi-ut 72. szám,
151 l-e ajánlja
örlő-malmait
fogaskerék- és szijjhajtásra minden tetszésszerinti nagyságban;
vetőgépeit,
eredeti hármas ekéit.
Árjegyzék kiván&xra ingyen és bérmentve

BÉCS, l. Lichteaítefl ;,
a tegeteffáaubfe ét legaleaéhb uját ^
[•jaaayífcfc és legdia&bb váJasztékbaa.
Ax !11 ait t r il t írj egysek IEÍTODICI:
119 9 -30 Hölgyek tzásnára:
L pár bfir-ctípo (Siieflutleo) er5» talppal 3 frt, I pir b5r-stieSetta doplatalpoB, «s5gelt, 3 Irt 60 kr, 1 pir ke*tyQb5r-ítief-l«tU erős talppal 4 frl bO kr., 1 pár borjabSr rimái ciip5 b frt-tol feljebb, nhideaneaQ biti csipS borból vagy axQvctbJíi, aarkoi vagy tarkatlaa 1 frttól 2 frt 50 kríg. 8éu ét atesai caipdk, ui-aegea, X&sÜog, Tagy b5ib51 3 frttól i írtig.
Urak számára :
1 pir borjakor nri cxipo dupla, talpp.il * frt 50 kr., 1 pir ugyanolyan legfinomabb 5 frt, I pár ugyanolyan (Baust-aUbu) 5 frt &0 kr., 1 pir ugyanolyan (Kid-b5rL61) 5 frt.
MináoonenaQ tt, leiiy- ét gy«THtk-C2lpfll Í8 minden n»ry-iiga azar-eaim* hallatlan olcsó áron. Vidéki megrendelőiek a legnagyobb posUXMggaí intíitetaek el. Meg- nem felelő* exipo\'k
kés»eraei felc^réltetnet — lllawtraít irjegytékakksl *• ituUá-aaJ a ?értékvevúrt iagyei ét bémeatvii töiáotMt.
Gzipcraktar ,HANS SACHSff-hoz Sées, I Uchten-steg 1. szám.
(Bejárat A RoLhe&thurm«tras>e ea a Hokeamai-kt oldaliról.}

Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdics József gyorsaajtóján.


S3E«_ % A li / illeti
wluaitiWj. B*rautet]a> lentak
BS-tíLtíx.
ílzenfcllenezedík árfolyam.
??
SÍGY-EA5IZS1,1880. október
Etftattolir
10 kr
HlrtttiMk lábos petitanrban 7, stáaodHOr fi ? ?ÍB<1*I-további sorfai 5 KT
aMiit 10 krirt *4-
t.iuok fal. Kitidtiri Illeték mindé,
ZALAI KÖZLÖNY

eim: ,ZA.X,A-SOMOQTI KOZljOKrY.\' i kiu«..k.
N.-KanlisaTáros helyhatóságának, ?n..kanlz8ai önk. tfizolté-ej^lef, a ^.-kanizsai kereskedelmi g iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár\', a „zalamegyei általános tanité-tea-tfilsf, a „n.-kanlzsaf Usdedneteló egyesület", a n.-kanizsai tiszti önsegélyző szoTetkezef , a .soproni kereskedelmi 8 Iparkamara n.-kanizsal külTálasztmánja" s több
megyei éa városi egyesület hfratalos értesítője.
HetenkiDt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalom lap.

Felhívás előfizetésre.
Lapunk mindazon t pártáiéit bizalommal felkérjük az előfizetés mielőbbi megisjitására, kiknek előfizetésük a III-dik évnegyeddel m. M\'végén tejárt, nehogy a pontos szétküldésben hiány merüljön fel.
Új előfizetéseket szintén elfogadunk •kt—decz. évnegyedre 2 írtjával, mely legczélszftrübben postautalványon történhetik.
Hasafiui tbitololtal
KIADÓ HIVATAL.
AZ adókezelési rendszer reformja.
(Vidéki riszhAog Dt. Prei Gyula tuson ezimO röpir&tira.)
II.
Szerzi Dr. Prei Gynla nr munkálata, illetve röpirata I-sá részéül az adó-kínyvecskét tfizé ti.
Nem osztjuk szerző azon nézstét, mely az adó kőnyrecskének a kereskedelmi könyvvel! összehasonlítását hozza kilátásba, mert míg egyfelől a kereste ddmi kBnyrben szó sem leiét, addig az adókönyvecske szerint előirt adónál igen, mert ki adójának az előző évi adó előírás szerinti I-ső negyedére esedékes^ adóját február 15-ig le nem fizettél azaz egész évuegyedre esedékes adó otán a 6% késedelmi adót fizetni tartózik és igy tovább az ér minden szakára, de ez a természet és igazságon alapul, mert az ájlam kötelezettséggel tartozik terheinek viselésére, nem is lehet képzelni egy bizonytalan alapra fektetett bevételt másként, mint az évnegyedenkinli előálló fedezet biztosítá-

sára, az adónak befizetése az adózó önkény tes akaratától tétetik függővé, ellenben a kiadások mnlhatlan kötelezettséget rónak az államra, nem lehet, de nem is szabad egy államnak, hogy-fizetéseit pontosan ne teljesíthesse oly helyzetbe jönni, innét van az, hogy az államnak mindig az érnegyedes kiadásainak á pénztárba kell, hogy heverő állapotba a pénzkészlete meg legyen, és mivel az állam ezt máskint mint hitel ntján nem eszközölheti és ettől bizonyos 10% összeg jár, kell tehát, hogy ezt a hátralékos adófizetőtől bevegye, mit miskint mint kamat utján be sem vehet.
Nem áll szerzőnek azon észrevétele sem, hogy az adónak előírása szempontjából a felek várakozásra, illetve tolongásra vannak ntalva; mert a ki ismeri az adókezelést, az ilyet állítani koczkáztatás nélkül nem is mer, lehet, hogy egyes időszakban fordulnak elő olyan mozzanatok, midőn az adófizetőnek az adója előírása érdemében várakoznia kell, de ez Csak oly esetben történhetik, midőn mindenki adójának1 lerovását a végső perezre hagyja, midőn már a végrehajtók a szoba bútorzatot mozgatják, de ily kivételes állapotért azon rendszert, hogy egyesek, illetve az adófizető postai utón küldendő számlával látassanak el annál kevésbé osztjuk, mert ha a hítralékra nézve Iebetsc ges volna is az ily eljárást meghonosítani, de átalánosságbaa semmi eredményt sem tüntetne fel, mert sokkal tóbb azon adőtfizetók száma, kik Írni, olvasni sem tudnak, mind azok, kik ezen kedvezményben vannak, igy tehát a posta utjini értesítést egyátalán nem fogadhatjuk el, s

mint ilyen foganatosítását a kivitelben lehetlennek tartjuk annál inkább is, mert a községek és városok egyesektől ? 100 frton altfí adófizetőkre nézve az adónak beszedését és behajtását saját körükben teljesítvén az évnegyedenkinti számla kiküldéssel hivatalnoki állás betöltése vái-nék szükségessé, az amngy is magas fokra hágott pótlék szaporítása meg nedig ezé! nélkül éretnék el.
Egyátalán a javasolt eljárás legkevésbé sem felel meg a várakozásnak, a helyett hozattassék oly tőrvény, hogy minden adó nem január havában a községi főkönyvbe elöiratvin, minden egyes adó fizető bármely részleifizetéssel azon helyzetbe hozassák, hogy adója, amit könyvében előiratván, tudhassa már az I-ső us gyed fizetéssel, hogy azon évben mennyi a fizetendő adó átalánya, ezt tudva, kis könyvének bal lapján elóirottan a jobb laponi tőrlés összehasonlításával már a hátralékot önmaga is kiszámítani tudván, adóűgybeni állását mindenkor rendben láthatja. —
Nem akarjuk az adó beszedésre utalt közegek mikénti eljárását\' mérlegelni és azokat védelmünkbe vonni, mert tudjuk, hogy azok hivatásukért mindenha megfelelni képesek és tudnak is, de mint mi íudjuíc, ugy bizonyos, hogy az adó kezeléssel megbízott közegeknek nincs idejük sem kortcskedés és valami bál és mulat 5ig rendezésével foglalkozni, mert míg egyfelől hivatásukhoz tartozik az adó előíráshoz szükséges adatok beszerzése, az adónak parczellánkinti kivetése, ennek a fó-íőnyvbeni bevezetése, ugyanezen közegek jogköréhez tartozik a már befizeiett és az

adófizetők kis könyvében megnjagtatett adónak a főkönyvben! elkönyvelése. Míbffl folyólag nem áll szerzőnek azon vélekedése, hogy az egyes felek adó kia fcöoyíében j iöctént előírás az «zt teljesíti közeg önkényétől tételeztetik érvényessé és hogy ezt az illető saját önkénye szerint teljesítheti, mert egyetlen adózóa&k kis könyvében ez adó elő nem írható mindaddig, míg a községi főkönyv, mely parcziaüta1 minden adófizetőt maga magában fel ölel, teljeses elkészítve nincs, mig ez az adó kivetési lajstromok alapján rendbe !nem hozatott, ennek megtörténte után az* adó kis könyvekbe csak kivonat adatik a félnek, mert eredetije, a főkönyvben van letéve. — Nem egy ess? fordul elő, midőn az adófizető kis könyvét elveszti, melyben mind az évi adója, mind annak esetleges törlesztése bennfoglaltatik, hisz ha ez az adóelőírásra hivatott közeg akaratától, vagy szeszélyétől volna függi, lehetlen, hogy valaha rendes kezelésről szó is lehetne, igy tehát az e téreni vélelmét szerzőnek nem oszszuk, de azt helytelennek és kivihetlennek nyilvánítjuk.
Mert habár szerző szerint Franczia-országban az adó 12 szelvénynyel ellátott számlára alapít tátik is, azért mi nem tehetjük, mert többnyire nálunk az adó kivetéssel csak augusztus hóban végeznek, akkor is csak töredékben, mert a kereset adónak megállapítása évenkinti kivetése óriási időt vevén igénybe, csak hátráltatja az adónak összesítését, és igy annak előírását is, miből folyólag nálunk csakis adó kiskönyvbeni előírás állhat meg, ha azonban egyes adókezelőnői hiány mutatkozik, ott a törvény és törvényes eljárás,TÁRCZA.
Lánykámhoz, i.
Baldoklá anyának ajakáo Eltflnt as utolsó 3oh*j, Arcsa balriujaió bíborán Imiitíggí olvadt a jaj : Legyen boldog fci* grtrmek; i hositu ax ílfcte
Eltaraett^k, a földbe tottík, Hiába bivbun, btáb* . . Oas««olTaáoU a fOld az éj,. S átölelt a 3sivarrinya. Jó lelka lehelte felém, llogf twm maradok árvx éa.
holjgó csillag balriny anyira Csókolta 1« köanyeimet. Igaza Tolt, nem lettem árra, R (éay itj&rta leik emel. Évek hOMKU aora atin Caókolt egj isettde kis leaoj-. Auyiffl I«lke sjra megjelent, Újólag steretet öle]% M«Iy aonyt égi fldrM taremt, Mely mnnji ájtc bajt loholt, EMbb 8 csókolt, mQMt én 3t . . Leboroltam az ég *i5u I
Hogyne I síig bírta telkem ezt, Bar magadtte a saearedé*. A hasoulűt tougftíen ksresd \', Ha zúg, tör, tombol a,*é»»; Mi es mind? délibáb ciupin, Ha boazim jött s kit leány.
Aulait, c*?kolt gyermethévral, CiacsogtiU éádel horsxaim, ^ Örreadett Iniroxtian kéjjel, ; Üogy lit engem ily boldogan. Ob mért nincs e boldogságom I Vért nem m&r&dtil igy linyom !

BÁT0EFL

Az árra.
Jelige :
,Ki szeretetet Te tett,
* &xar«tetet arat\'
(Koljtatis.)
Höljesea,teltod *» ésxreTételt — monda barátom, mert bár a QŐ, kit e kép ábrázol, Baját A igen aiereteit oűm volt, még is be kell valla-Dom, hogy uémifeg iguzad volt, mert 6 baindno aceretetre méltósága mellett is, nagjoo érié kény 0 mély értelmű DŐ volt, a annyira szívére esntt neki bármi caekélj-nég ís, hogy napokig tadott sírni éa ^toroorkodni. S es a, tcrmésxetó leit ia kora halálának okozója.
Bocaisi niSg barilom árért mit mondandó vagyok : & te nöd, hogy meghalt igen jól tet\'e, mert ba as meg nem hal, te haltál volna el mellőle. As ideges oÖk valóságos hári keresztek, ismerek iljenekből vagy kettőt, de mentsen a jó ég Lőlök fgy fedél alatt lakni is.
Nem jól veszed a dolgot, — moadá barátom — B rossza! iiélsz a nökrÖl. A nők a terem-léinek remekei, melynek rendeltetése boldoggá tűnni a környezőiét- Ott hol ex nem tör éaík s mint *e moadád házi keresstté válnak az idigfs DÖk, külső vagy beU6 okoknak ke]) lenni. Ilyen ok lehet a ferde nevelés, a test egó*t idegrendszerét \'naeggyŐngitiS be\'egség, vagy valamely megríso stomora esemény, végre a kebelnek ki nem elégített vágyai éa meg-caaUtása. Buldogalt nőm idegességének ís e^y Bzomora esemény volt elGídézöjr-, mntjet majd meg fogsz t51em Tce*5bb hatlooi. Da elfibb aézd vég g albumomat, mert ?aanak köitüle még kiknek története,as enjémmai örntníügg.
A köretkeso lapon egy nagyon » barna, halván; arcxaal, féke le tündöklő SMmokkol,

kissé nagyon is görbe sas orral, sima széles bom\'okkai és nagy ál-c*oattal — egy nem igen vonzó külsővel bin!f ifjú volt lefestve.
Nos, hogy itálöB ezröl? — kérdé baritom.
Barátom 1 ha iíjadnak arczképo aem is mindeDcapi közönséges arezot mutat, tnég ts ilyet székelyek, magyarok éa kunok között eleget láthatni. Nagy sas-orra, barna azine igen emlékeztet bennünket ázsiai ered-ilüakre, s a varok fajjali rokoas>ígunkr&. Jf.llemezva ifjaj bátor, ravasz, makacs, jnduUtoe és durva természetű
Hagyd abba jellemzésedet édes arcz-ismero barátom — szólt 6 — most nem jól találtad el a jellemzést, mert as ífja, kit « kép ábrázol egy nemes é-zelmÜ, jó indulata igaz magyar verü ifjú volt, kit ismerősei mind szerettek, nekem pedig a legkedvesebb barátom volt a földein mig élt. Csak egy állításodat találom helyesnek, ez az: hogy a vakmerőséggel határos báwr volt, ki a fólrlmet csak híré-rűl hatlutia de nem ismerte. Soványnak látszó csontos fiában rendkívüli testi erú is volt, — melyet az edzés éd tornászat míg magasabb fokra emelt, melyről majd haHnai fo^u.
Ea alatt a következő lapra fordítottam, hol egy leányzó volt lefestve, mely a megelőző lepon levő barna ifjúnak szakasztott képmása volt, magyaros asabáau ing válb*n foliürt ingajakkai. Itt már hallgatok, — mondám én — mert nem akarok valami ostobát szólni.
Jól ü toszed ha hallgats* — szólt bará tom, mert ennél is ugy járnál mint as Sebesénél. Ez arczkép egy jó magyar lerméa*etfi derék székely loányé, ki jobban szerelte a gúzsaijt ? más gaxdasaxonyi teendőket, kertes* kedést, mint a rsgéoy olvasást, HossSa* ismeret

ségem ideje alatt sem láttam nála máskor könyvet, mint ünnepakea és akkor is imádta" gos könyvet. Másféle köoyvet kexibe nem vett volna a világért sem. Természete ennek ts mtat \'. az ücscaeé bátor volt. Szemébe mert es is aésni bárkinek, de azért jaj volt annak a férfi vagy no cseléd a ek, ki elótte trágár beszédet mert szólni, mert a%y lohordta, hogy azt se tudta \' merre tísztaljon elöts. Ki nem akart a sepr6 nyéllel vagy a vaslapáttai érintkezésbe jönni, az magát Hiedelemmel viselte. Szóval igasí "Ü-rÓl metszett magyar leány volt biz az. Oko«, eszéiyes magatarlásáral bármely fényes nri hizUrtásuál is becsftletet aratott volna, Arcxá-nak visszatetsző sötét színét ssabályot ni kár karcsú testalkata egy kissé még is annyira, -helyre hozta, hogy h» még csak középwerfl \' szépnek sem lehetett mondani, mégis megnyerő magarisete, mozdulata, osengfi hangja Öt kedves leánynyá tették.
De kedves barátom! szóltam án, — igán - 1 bal«melegedté! jellemzéseidbe. Jubb tzerstném j ha hozzá kezdenél elbeszél éhedhez.
Caak még egy kis türelmet barátom — szólt o, még elíbb egy képet kell bematatnom, mint olyan egyénnek arczképét, kikkel törtéaa-tem összefüggésbe van. l-t van ez egy közép-korú, di szép farfit ábrázoló kép, nevelő atyámnak, földon legjobb jÓHevotnnek, egy erdélyi gazdag földbirtokosnak, Szí kasainak az arcz-képe. Ez itt m -Uette meg ?a, az ifjú Szikszaié, ót atyjától c^iik fiataUbb sz^ne által lehe e\'tt megismerni, m-Tt atyjának tökéletes szaka>*-lőtt képmása volt. Ugyan azon terménetiel é* erényekkel ís bírtak az *pa és fia. Az sp& fiává, a fiu pedig testvérévé fogadott. UuLsaok jön sorba egy azép női arczkép, es a Sstkssü -


.ZALAI KÖZLŐN r.
TIZKNKILENGZEDIK ÉVFOLYAM
azt kell igénybe Tenni, de semmi esetre egyesek roszak&ratu eljárása miatt az egész intézményt sarkából kiforgatni.
Szerző szerint napló sem vezettetnék, mert azt mondja, hogy ha *a könyvből egy szelvény hiányzik, az többé nem követelhető, itt nem látják azon biztonságot, melyet saját adókezelésünknél, hol naplószám és főkönyvi lapszám előjegyzésével történvén a fizetés, mint .ilyen kezelés mellett, ha a név azonosság áll is fenn, mi nem ritka eset, a netán történt hibás elkönyvelés nyomára jönni lehet-
A kormáuy mostoha gyermeke!
A mi dón a magyar királyi államvasutak szervezését- bonczkós alá véltük, axoo érvet hangsúlyoztak leginkább, hogy afcon szervezetben sem a mezőgazdaság, Bem a kereskedelem, Bem az ipar érdekei kellőleg képviselve nincsenek. As aj igazgatótanácsnak bekövetkezett kinevezése tolj tán abban két nagybirtokos, a kereak ed elemnek két képviselője nyeit helyet és a hangoztatott követelményeknek még egy engedmény tételéit: tudniillik -az igazgató tanácsnak elnöke ezentúl nem fog kettős allo mist elfoglalni, mert lemondva *mioistertaná caOai működéséről a közlekedési ministerinraban, mini ministeri tanácsos azon ténykedésnek sxentelendi magát, melyet tófe állása a megy. kir. államvasutak igazgatótanácsában követel. Azonban hol maradt az ipar képviselete? Ez a kormánynak örökös mostoha gyermekei Talán a magyar királyi kormány a külfölddel szemben magyar hazánkat ugy akarja föl-lüolelni, mint a melynek ipara egyáltalában nincsen, hogy c$npán csak földmivelŐ állam vagyuuk éa kereskedelmünk csak a nyerstermékekre terjed ki? Vagy tatán egyáltalán nem akarják u mísera plebs contrlbaens jogos követelményeit figyelemre méltatni, s tüntet nek * melleit, hogy a közvéleményt éppen semmibe eera veszik ?
Megikarja-e a kormány a jogos kép* viaeltittíl a magyar ipart mindeo áron fosztani az állal, hogy saját embereit állítja mindazon állásokra, a melyeket az ipar képviselői szükségeltetnének, és a melyeket előbb utóbb as ipar képviselői fognak elfoglalni, akár fogja akarói a kormány, akár nem.
Alkotmányos államban a közvéleménynek, mely ez érdemben osztatlanul mellettünk nyilvánul, okvetlenül döntőbbnek kellene lenni, — mint egy autokratikus miníster vagy államtitkár véleményének.
Avagy laláu az Európa különböző fü-dői-bői felüdületlen és bizonyára bölcs belátással viaszatért királyi kormány vezérei még mindég nem látják a .Mene Tekéit"?
A megcaömörüléaig ismétlik azon -elcsépelt phrázíst, hogy Magyarországnak ipara nincs és akkor minek aunak, a mi nincs, kép-leányának, egy bájos szépségű, angyal jóságu leánynak arc^képe. Végül van még egy érett, férfias arezot mutató arczkóp, mely egykori nevelőmet és tanárumat ábrázolja. Sokat tudnék ennek finom nevelési modoráról beszélni, de arról nujd máskor.
É\'etemet Erdély bérezés vidékén kezdot-tem. Ott hol Hucyidmegyóben Ruszka, Retye-tát nevű hegyek által kerített katlant képző völgyben a Caerna vize fulydogál, van egy kis község, melynek unitárius lakosai kötítt tanító volt atyám. Hat gyermeke között én voltam a legidősebb, azért atyám nevel telesemre nem Bok»t.AWozhatotl, de a jótékony tőldes ur, ál nevev4aiksxain&k fogom nevezői, — kinek a kozsegfeeD volt a kastélya, kegyes volt fiival együtt háti neve ló által nevelni és taníttatni. Nemcsak engem fogadott ő fiává, hanem még egy másik fiút is, ki korán árvaságra jutván, nénjével együtt a jótékony földai ur álul kegyelmeién pártol fogadtatott, kinek «rcz-képét imént oly roszal jellemezted. Korán elhált atyjok erdélyi székely nemet volt, ki mint csendbiztos, a rablókkal való küzdés közben lelte halálát.
A jótékony földes ur velünk soha nem éreztette a kegyelem kenyér panaszos voltát. Igiiai atyai szeretetet tanúsított mindannyiunk iriüt. de szerettük is ót forintén. Engemet a jótékony földes ur, midőn mind a hárman az érettségi vizsgái leletlük, as egyetemre küldött, a fiúnak pedig, kit csak barna Petikének hívtunk, a fia kérelmére megengedte, hogy hon maradhasson, hol a gazdaságban, hol mái teendőiben mellette sagédkeshessen. Hogy-a fíu az egyetemre nem óhajtott volna menni, azt nem mondhatom, mert kitűnő szorgalmas tanuló volt mind & S laiin osstáiyon keres*tut.
PATAKI GÉZA.
(Folyt, köv.) |

viselet. Mi azonban azt kérdezzük: hol keletkezett a modern malomipar ét honnan szirma-zott ki reformálólag az egész viligpisczr* ? A mi todtnnkkal Budapesten és AZ talán még Magyarországban van! ?
Az p-dig, hogy vas- és gépiparunk a külföld előtt nemcsak nem hátrál meg, de vélő igen U versenyképes, sőt némely specxialU csikkekben a verseny terén teljes győzelmet aratott, bizonyítjuk a legutóbbi párisi, cincinnatii, met-bourni sat. kiállításokon aratott kitüntetetek. Mindkettő állatni segély nélkül jóformán Bajit erejéből keletkezett és fejlődött. Oroszország, a mely a góprésznket nagy mérvben vásárolja, valdban a jnagyar ipar fejlesztésére és gyarapítására többet tett, mint a magyar kormány.
Ez ugyan szégyenletes dolog, de azért mógifl igy van!
Es most, midón a közvélemény egy nj iustituczió szervezésénél hangját felemeli és a mostoha gyermek számára az aj intézményben jogos helyet követel, legmsgasalb héíyen ismét eflket fülekre talál, mert most » ugy, mint mindég a kormány saját bareaukratáit alkalmassá? As állomásoknak saját közegei számára való megteremtésében UÍÍB telhetetlen a közlekedési ministorium? V-jjon míndenfeor szükséges e az, hogy a közlekedési mioisteriuranak legalább Ő Batellitija benne legyen az igazgató tanácsban a szabadabb mozgás és huUdás állandó gátjául?
A királyi államvasutak nakérdokeinek megrovására nem elégséges-e a«7 hogy az igazgatótanács elnöke, a vezérÜgynökség kóp-viselóje és a vezérigazgató, «z igajgitótanács-nak tagjai és ezen felül emudén igazgatótanácsi határozat még a közlekedési roiniaterium jóváhagyása alá terjesztetik ? Ha a kereskedelmi miuistprium egy, a pénzügyi ministerium két képviselő által ki van elégitre, miért szükséges a közlekedési ministeriumnak Öt kópríselö?
Avagy talán az iparosok i;özí»U nem ialál-hoznának oly egyének, kik képeB&égök és jdllemöknél fogvj a migj&r királyi állam vüRpályák igazgatót*!. Ácsában boly öt foglal-hatuának? Vagy talán at:úl felnek a koV&-kedési rainieterL.m azon ferfiai, a kik oij oagyOQ szeretik ket\'oe minőségük technikai oldalai válaszfalul fölállítani, hogy az alkalmasa a dó, a bivftlalos bűvkörön kívül szakférfiúk, a hivatalra lepni mögül sok hibát: derítenének napfényre ? Minthogy pedig as iparos téren elég szakférfiúink vanuak : a következtetés ezno utóbbi feltevésre ut*l beucdnket. Iparunk képviselői enquet tárgyalásokra eléggé szakképzetteknek ítéltetnek, de az\'án szépen mellőztetnek. Hisz bizony az nagy bo torság lenne, ha az iparnak megengedteluék, hogy érdemeiket állandóan és önállóan saját képviselői áltai "édje meg?
Ily kis ipari komödia nagy zajt csinál, jól veszi ki magit, senkinek sem árt és még a minisztert igazgatótanács kedélyéé nyugulmit Bem savarja meg.
Bár nem áltatjuk magunkat azzal hogy felszóllalásunk ezúttal az illető helyen figyelembe vétetnek, mert a magyar királyi állam vasutak pseudo reformja már be vég tett tény éi ennek következtében a magas hallszervek mar annyira bezárultak, hogy még Jerichó trompitáit sem lennének hajlandók meghallani, mégis nem akartuk magunkra venni agyává visszavonulás, vádját akkor, a roidŐn jogos kö vetéléseink\' mellőzésével, határozva, s befejezett tényeket teremtve a napirendre tértek át; sőt igen is ezen föltzóHalásuuk által követelményeinket még egyszer és fokozott mérvben haDgsulyozzik, jogot ad nekünk erre azon kÖ-rülméuy, hogy a kereskedelmi minisztérium épen most látszik az ipar emeléfét programmjá-nak egyik főtényesöjéré tenni j és n.óg azért is el kellett mind ext mondanunk, n«hogy azt "igyjék, hogy elég balgák volnánk magánkat a közlekedési míoiszterium ezen bef<-jeiett tényei iltal elámitlatni!
Saum cuiquel Mi nem kérünk, nem kódo
lunk, hanem a magyar ipar érdekében követő
iünk. ? \' \'
S*.-Fohérvár, szép1. 30 I8«0.
Gr. ZICHY JENŐ.
lielyí hírek.
— A ktsdednevelő egyesü\'et koréból veszszuk a következő híreket: Az uj épületbe Való költözés miatt októberben az egyesül a t óvodája szünetel, november elejéd nyílik roeg újólag. November 6-in a választmájiy jőve drlmező társas estély^ szándékozik rendezni, hol az eláruaiUndó csikkeket, étéit s italt egye&ületbeli urnok volnának szivetek áraloL A neme* intentiója intézkedés bizonyára méltó párt fogásban réssesahnd. Ax egyesület aaindá-kezik a magyar n t csiba D svgénjek azimára szinte óvodát nyitni. — Öxv. lukey Kálmán né uraö ó nagysága az egyesületnek 20 forintot adományozott, mely kegyet adomány kössfi-cettel vétetett.


— A királyi tábla szétosztása alkalmi
ból Dunántúl nagyobb városai erélyesen mozog
nak, igy Sopron, Győr, Pápa, Szombathely,
Pécs, sít Nagy-Kanizsát ii érű&en emlegetik;
TaJjon-icfaiüok-e lépéseket? Ha már a aitor-
tiboit eleresztettük, ehhez talán jó lenne egy
kicsit hozzá látni.
— Jelentés tétetett a oagy-kanizsai
egészségügyi bizottság részért) mait vasárnap
a ministeriumnál, hogy torokgyik-jarviny lé
pett fel Iftgy Kanizsán. MejroyajuUsttl közöl-
hetjük, hogy okt. 6 ike óta ujabb eset nem
fordult elő, 3 halt meg s néhány beteg ugyan,
de felgyógyulásukhoz remény van.
— Afrikából egyik >les Jövő hazánk
fiától igen érdekes közleményt kaptunk, álula
elejtett oroszlánnak egyik körme kíséretében;
a tartalmas levél f. évi márczius 5-én íratott
Sadanban, tehát hét hónap kellett hozzá, míg
okt. 7-én megkaptuk. A vadászati osikket j&vŐ
számunk hozza. .
— Rejtélyes gyilkosság. Grécíak An
tal, udvaraoki illetőségű, Chinorányi Boldizsár
nagy-kanizsai lakos kocsisa f. hó 8 án reggel a
Ghir,orinyi istállójától (ennek háta megélt) mintegy 15—20 lépésnyire levő nagy diófa alatt, s^éái vértócsában, — meg-gyilkoUa lEÍS.i\'.-.tott. — Gécsek, lőfegyver által LDUK Jrí- A jobb ezomb felsó harmadába — elölről — két lövést kapott, mit igazol az, hogy egv kocául való fojtás a halott mellett egy lépésnyire, — a máeik pedig testében m*gta-Iáltatott. — Az ejtett seb tojás nagyságú, s körülötte 16 borsó nagyságú lőtt sebek vannak, — A ezombcsont eltörött, 8 az Ü\'ér megron-csoltatot\', s igy vérvesxtés követ-kettében múlt ki. — A gatyáján támadt tojás nagyságú rés széle megpörkölő* dött, miből világos, hogy a lövés közelről történt. — A meggyilkolt mellett\'egy három ága rasvilla, s tőle mintegy 50 lépésnyire a szántóföldön egy ponyva iálál?»lott. — Hogy ki követte el ezen borzasztó gyilkosságot, s mi okból követtetett az el (boszubót, haragból, szere-lam féltés bői- e, vagy hogy lopni akartak a ház* nál, de B meggyilkolt által rajta kapáltak) — daczára az azonnal megindított legeréljesebb elónyomozásnak : eddi? még nem sikerült kipuhatolni. — Legvalószínűbb, hogy a, meggyilkolt tolvajokat gyanítva, ment ki as istállóból vasvillával (bajadun fővel, íngb-m, gatyá-ban, s mazitláb), s üldözőbe vette azokat, de kik alt*! at istállóhoz mintegy 15 — 20 lépésnyire 1«VŐ nagy diófa alatt agyonlOvetetL — Megemlítendő azonban, hogy sem a meggyilkolttól, CCIE gazdájától ezen éjjel semmi sem lopaiott el. — Gécaek egy öreg koldussal feküdt ax ütállóban; ez azonban, kinek legtöbbet keltére tudni %z esetről, — kihaltgaltalván, azt állítja, bogy 6 nevezett nap éjjelén\' lövést nem hallott, a G. meggyilkoltatásáról semmis sem tud; a mi nagyon valószínűtlen* mert a lövések egészen a boronia istálló hit* mégett történtek, s ott viukodáa-, lármioak éa segély kiiliásoknak is kellett lenni, (mert a meggyilkolt nem halt meg mindjárt) mely közeli zaj, hogy fel nem ébresztette volna az öreg koldust, nagyon vr>íószinütlen. — A házbeliek közül mindössze C\'binorioyioé úrnő tud annyit, hogy f. hó 7 én éjjeli 10 —11 óra közt házuk közelében két, egymásután igen gyorsan eldördüld lövéit hallóit;. éten lövések atönban neki nem tűntek fel azért, mert — úgymond — e vidé ken gyakran szoktak vadászni, n azt gondolta, hogy most ii vadra lőttek, s (ti okból nem is ment ki * szobából, — Ha a tettesek ezen rejtélyes gyilkosságnál kinyomoz tarnak: tudatai fitgjuk olvasóinkkal.
— Magyar színészei. Kedden, okt.
5 én Méazároa Lajoe tebeuége* színész jutalom-
játékául Abonyi Lajos .Betyár kendője* ez.
népsziotDÜve adatott elő nagyobb száma közön
séget megérdemlő praecis előadással. Kituotek a
jutalmazott, BÁCIDÓ, dekülőnöeen Könczöl Lujza
(Őrssé.) — Szerdán, okt. 6 áa k&zépssáma kö-
sönség előtt színre került a „Nini**" (Níníche), e
Bokáktól Agyon kritizált és lelejtessége végett
elitéit bohózat, melyről azonban méltán mond
hatni, hogy a tisztinak minden tiszta, a corum-
páit előtt pedig minden ocaminy. — Láttak e
dsrabot másutt, még mirfőtt * roodórség vörös
ónja is a szini randez&egré ráparaocsolt gar
derob rendszabály .mezteU^iégétSl" megfosz
tott volna. Itt azonban elég decadeosen, a sze
replők elég mérsékelten é* sikerültea adtik.
Biosné szentetreméiió volt. — C^aúiriőkön,
okt. 7-én Bicsné Lipthay Laura juUlorajité-
kicl „A Birga csikó" népasinmü került színre.
Irta Csepreghi. A oaufoH ház iajo* Upssai Qd-
vöxöiís Bicanét. Veres Sándor szép hangja el
ismerést aratott, csak t sebe*, beszédről szokjék
le. A szereplök általiban igyekeztek jól felfo
gott szerepeiket ö*tzeTÍgólag előadói.
— Egy szegény napszimosnŐokt 7 én
reggel gyufával megmérgínte magit, RiU An-
tat városi orvos gyors segélye következében
felgrégyaláaához remény van.

OKTOBEB JŰÍ.1B30.
— YigyáM€tdcn%túgbói egy 15 é*m
szolgálóleány magára ftnWtte okt 5 én este » petroleumoü lámpát s nyskig ugy öazeégett, hogy okt. 7-én délbea iuonya kinok közt a ksnizeai köskórhixbsn meghalt. Szinte itt halt meg Horváth József székes ís, ki vitriollal mérgezte meg magát • kiről lapunkban már szólott un k.
— Olvassuk « .Vasmegyei Lapok\' *
ban, hogy Szombathelyen egy Wofel Vátdemár
nevQ. franexia irodalom ói nyelvtanár telepedett
la, ki 10 évig Nagy Ktmzsán unitott, ait
jegyezzük meg, bogy ily nevű eg^én itt nem
tanított.
— A . Kisfaludy-gö*haj<í" Balstoa-
Füred és Siófok között ez idő szerint hetenkiat
egyszer szombaton kösiekedik.
— Marhavés*. A foldmiveléa , ipar- ét
kereskedelemügyi m. k. mínister a következő
körrendeletet intézte valamsoyí törvény ható
sighor. Miután a s^mogymegyei Vízvár köz*ég-
hes tartozó Jama pusztán t. évi iz-p\'-mber hó
U-én magillapitottéi áf. é. 27,461. sí. kör-
rendeletemmel kostudomásra hozott keleti
marhavész esete óta, a törvéaysssbta ?l napi
felügyeleti idő alatt ujabb betegedés elő nem for
dalt és s vészes helyek fertőtlenítése tzabáljsxe-
rüen véghez vitetett: Magyarország teröleWí u
1874. évi XX- t. ci. 46-ik szakasza alapján
ezennel vészmentesnek nyilvánítom, fiiról a
törvényhatóságot a Horvát Sxlavonország ellené
ben fen tartandó szoros ha. tanárról szóló f. é.
szeptember hó 9-án 26,930. száma körrendele-
temnek érvényben tartása mellett, tudomás ét
megfelelő további eljárás végett értBBÍtem.
— Árverés Zalám egyében. Nagy Gábor
4405 frtra b. iegt. okt. 22. Szent-Békáilán. —
Kovács Vilmos 500 frtra ingt.( okt. 27. Z*U<
Egerazsgen. — Kontó Főre ne* 811 írtra b.
ingt. decs. 22. Alsó-Rajkon. — Fostrasian N.
1106 frtra b. ingL oov. 3. Hodosáo b«n. —
V\'czköndy János 590 frtra b. ingt. nov. %
Nemes-Apátbibjn. — Rxjkay Magdolna 1300
frtra b. ingt. nov. 10. Zala Egerssegen. —
Varasanecz Bartal 2970 frtra b. ingt. nov. 5.
Goricaáoban. —? Antal Imre 1697 frtra b. iogi.
nov. 4. MonosslÓn. — Bajky Karolina 8880
frlra b. ingt. nov. 7. Folso-Rajkon. — Dómján
J. 427 frtra b. ingt. nov. 9. Dióskilon. —
Katas Sándomé 1080 frtra b. ingt. okt. 26.
Tagyon. — HatkoviU Anna 450 frtra b. ingt.
okt. 27. L. Tomajon. — Horviih József 637
frtra b. ingt. deci. 21. Bakónakon. — Hajky
Karolina 17,394 frtra b. ingtl. nov. 10. F.-
Rajkon. —
— Rövid Mrek. Zágribm egyében a
phylloxera létezése eonstaUitatott. - A kép
viselőház Ülései nov. 6*ig elnapoltattak. —
Matkovi^M György kaposvári ügyvéd pénzzavar
miatt öngyilkos lőn. — Edison phonographját
Bpesteu most mutatják be. — A pécsi sátor
tábor építője Gregerseo mérnök as arany
érdomkeresztet kapta. — P.ry Cirjék S«t-
Ferenezrendi atya. jeles hazafi meghalt — Az
inicei ref. tanítót raéztolvajok ugy fejbe verték,
hogy életébei kevés a remény. — Xriand
forrong. — SzuzS\'Ui\'ics Vera hírlapíró lett. —
Bpesí főváros 100 fr\'ot adott 3em etszegény&lt
nővéreinek. — Józ*ef fhg. flgydgjult —
Szurdokon egy harmadfél éves leány a szilva-
lekvárba futadt. — Kasra és Eperjes kost gőz-
omnibas közlekedik. — A párUi Hippodrom-
ban .magyar D\'-uaZili zeaekar" működik.
KI »yert?
Szeben okt. 6-án: 21. 19. G9. 85. 14.
Prága , 8 47. 3G. 18.52. 2.
Lemberg , . 61. 66. 24.34 20.
Fog-dják mind szón tzimo* részvevők, kik fiam temeléaéa megjelenni szívesek voitak valamint a magam, ugy cs^Udom rónéről U Asiinte hálás köszöneteméi; & rettentő fijdil • * mat eoyhíii nemes részvétük, mit es alkalommal tanu*iUoi kegyeskedtek réisánt megjelenésük, róizint kosxoruk kttldés és Uklyák vi-vese által.
Ismételt küösSnet nyilvinitisom melleit
vagyok \' örök ÜKteleitsl
N. Kanizsa, okt. 4. 1880.
ZÓ? KÁNDOR.
Irodalom.
(E ruvat aUtt megemlített munka Nigy-Ka-DÍKkáa WajdiU Jónef kRorvkereakediae iluJ msg-rendelheti )
— FigydmtUUjük t olvasóinkat Wajdiu Jóssetnek Upnnk mai scámáboz mellékelt előfizetési fölhiviaára a Mehaer Vilmos bndapetú kiadó cségnál éppjso most rnsgiadatt .oépssertl orvosi tanicsedó, vagy házi lexíkne az egészséges emberről" cximü, Dr Z>ffer Karoly által eserkeszteU mfivére. As ilyesi könyvet »jáolant fölösleges; nélküiöibetlec ex minden hasnál kül\'inuség nélkül, mint maga a szoniiris, vagy akár — a naptár, mert biztos é* bü tanácsadója mindenkinek, legdrágább földi kiuc*e, tgé)»t-

LYAM

ZALAI KÖZLÖNY

OKTÓBER 10-é. 1880,? égének fentartiaira é* betegség éaeléa annak balyreallitására orvosi segítség nélkül \\«. Át orvosi tanácsadó igen csi-ios, illaatrált 30 fttzetbiD —futeieakiot a 30 kr. — jelontk meg. — EiŐfiíe haioí NagT-Kanizaán Wajdits Józsefoél.
— Arv\'iy Itludn pilyanyerleí müve meg
jelent „Okszerű és baiznoe bortermelés kézi
kőoy ve" oeünen. Különö* figyelemmel va.fl
Zalamagye helyi vUtoujaira. A EiUmegyei
gazdasági egyesület Alul 500 nrsny fr»nkknl
diJMOtt pályamű 77 nagy uyolcsadré\'ü Upra
terjed, *gy «z^lés»títi í gyilmölcséizeli ábrával
van ellátva. Szerző megyei körpályánkon sok
kal ismertebb, tevékenységi sokkal nhsláao-
?ubLi B ro«Ra « mű p UyaDycrt<*tW<íge eléggé iga-
»o!ja a mfi. becsét, hopyaera mi a Szokásossá
vált dicsérettel halraornók vl: Kíumeréiül rau-
Ulványt közlünk b^!Ól.e.
— Bl5fii6iésí fulhivát Vajda Jánoi fJaezHa
költeményeire. Aigner Lajoa kflny várna ur v\\\\
taltorolt költeményeim kituUsán. K-m tuu-

laszttutom el kijelenteni, hogy* fenforgó irodalmi viszonyaink között ezt oly valUlkozás-nak tartom, melyben a hazafi ü/ysserntete m»-gasan emalkedett az üzlet-n>ber atimhásfi fölé, éi a m«ly eonéf-tg.-a raegiiríí-riiielaó, hogy ro«-leg viszonzásra találjon a közönig részéről, annál inkább, minél szokatlanabb jelenség ez mai napság sierabcn *K n, irár-mAx a f«gypon:ig süljedt küzünjnyti), melyül a közönség, kiváltkép a költészeti ág lermékii irÁat, az e táron íít ért szakadatlan csalódások után, ujabb idűbtn tanujlt, A körülmény, m-ly Bzerint A versiről ; mtiködé*eni irÁa\' az Önálló ítélotii olvasók ré | ntéröl az eÜBrae\'-éí nöe-aic-dédóuek egyre sűrűbb | jtjleivel lalalkozom, hinnem eng\'xli, ho^y a kö-, tönség nem sor\')] azon irAk köré, «. kik lehao-j gnló cialóJi-a: okoztáit, B nora fog engemot L bűaiötni raíbíik. visa\'.^éés-iért, m-.Íyek követ-rkezmónyei tnlíu épen rám oé^ve voluk legsúlyosabbak. Eun.ílfugpa l.ígycti szabad remél-. n*tn, liogy H ií-é. kíiZtinség o.;m vonaadjn meg szíves timugatisÁt a jilen^válUlkozialül sem.

aanii kevésbé, mert mindig gondom volt ezat-ul is, hogy u előfizető közönséget, legalább anyagi tnkintMb\'-a, ft koczkázat részesévé ne usjfyura* A. itit-groud»;Iés«k ORgyubb száma érdekemben ii kívánaté ury*a, de a tnű megje-> lenese ettől egyáltalán DÍn-id fiilú*. elűzve. ÖMZUS költeményeim már aaj\'ó ulatl vannak s a kí-; ttizütt irli\'re "k^fitleo m^g (""goak jelenni. Buda* | p,ea:pn..l88O. nfptomber ré<éa. Vajda Jánuv \' Vajda János oiw/en koltemé\'iyeí díszesen kiál-i Ülva, két, egyt-nkint 20—24 ívnyi kötetben, j sr-i*rrÓDHl( egy legújabb, Ir^stkerülíöbb levétel , szerinii fényinom-tui arctK^pével és p dtg ar. \\ első — lyrai — ré*z novemberb-n, fi. második j — elbeszélő — rész, deczumberbea fugaak nfg ; j-jltinai ét t L. ci. nliifizetűicaen raegkulriotní. E:6fi\'.ettki ára a két kötetnek 4 írt, disxes kö lésbm 6 írt, mely Ősszeg ax cleű kötet átvétele kor titánré:el mellett U lefiítühe\'ő. 10 olúfi\'.eu\' mán tisz\'eletpéldány jár. Az ífket és péox«koi ! f. évi október bégéig kérem bnkűld-oi. Később \' érkezt megrendülések csak felemelt bolti áron

teljesttbelfik. Vajda János müvei nem szorul* aak boBSBM d icsáre\' re. Kt fogai a t l*n ir ót m rm,:lted^ Ubb iiléiü olrasó kArGk ezokat t&J-;- ttajteíi íriHlulruunk «iévulhatleo kio^sei köré--, sorolják. Bármi taoyaruak legyenek is itíayv ^ üzleti físzonyaink, szarencdéaoek érxes mag»- jj4 ntat, bog? ki»4á*ukr* váiUlkoihattam. Buda- - p"*t, Vduzi nteum. I, Aigner Laj> s kiadó. M-:legen ajÁn\'juk a t. közönség pA
Qzenet.
p ka»«inÓkrúl-.
4282. „N-l lel retmlc. — K
„j KCIIODM
Kuy -isóu tneghalt. ttüít c«*l! 3 S*ináKtifc r
Kn»51jölc
gp j
42SI S ü. Maciin i^ 4_\'85- A. 2nJA-Eg*r»i.
dl. F-ctdif
ielább j.j.
4286. H. K. Mf^.^olé tiilmozntc tefnd\'ÜDk nem eii t\'2S?. .A tjnxtriae\'ök
Felelős szerkesztő: Batorfl LajÖI.

X I -R D E T É 8 B

A Magyar-íraaczia biztosító részvény-társaság
(iszteletti;l olrílirt
ezennel jelenfi, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyék részére kiterjedő hatáskrtrrel
Na g*y-K aniz s án vezérügfynökséget
989 36-52
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S H. ÚRRA

ruháxtn, kit egvsziTiimiiitl a tűz-, szúllitmány- és jégbiztositási ágiizatokbín jogérvtínyes biztositá-ii kötvényed ki&lHt&sárfi é» károk fel-
Vételére, úgymint, ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
• SCHWEIGER MOSCOVICZ.

igazgatóságának fentebbi közzéléteiére hivatkozással alólirott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérűgynöksés
veietéuét elvállalta a a vezóYQgynökségi irodát megoyitotta) hol is bir*.osit?ji ajáalutok elfogadta!oak & a bistoeítisí üzletre, vagy a tái-sasigra vonalközé raiodenféla fnlviíágositáaok l*g-
készségesebben megadatnak. BÍZÍOSÍt pedig & íáraaS&g
a) (Űxve.sxély és r<ibbnn;\'m által okozott károk ellen; c) siáraxon v&gy viten HxálliEott javak károsodása ellen ;
b) jégkárok eileo » d) ax ember életére míndon ismert mddoz»t srerint.
A Magyar-francxia btztoritó részvény-társaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő aiaplfikéjVbíl a részvényesek állal mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, e részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértékökben és elsőbbségekben lett eihelyeive, m. évi október H éa tartvin alakuló kö*gyülé»ét melyen a társaság ügyvezetésének élére következük választattak meg:
, Felügyelő bizottság.
Beck Niídor a r-apy-.r jeSálog-bsnknak igazgatója.
Lanczy LM- a m*gy. ált. njldhicW résÍTénytirBi4»p i?&xg*t<Sja Budapoiten. Lewis Jakab, a kereikedelmi akadémia igazgratáj: Rndapest«s. Serrebtiiroí ios. MirU EBÜ, * páriii Societó de rUnion «ener»U Texárfe^f/tflCj
Igazgatóság
Igazatok: Dr. Hüíer Albrecht, kft*. ?? vütV-ügyv^d ui-..b«ic.
KIstennaDher Kártly * „Hoffm nn Júu^f nagykareike 15 crág fjcöke Budapeitex Sobwelier MártoB kir. kerajkedelmi Unicjoí Üudapoiten.
igyobbréíil ismert é* kOztiiztel-tben álló egy"ni\'é?eketI bátran etmnadlixU tebit, ,kí e tirm»sÁg- mindiirt kadétben u juj tani képei, ? a midóu
Választmány.
Elnök : Bttt6 István, 5 fele. val. baliŰ titkoi Unác*űa», a Lipót-rend cagykerPíite*e, ofsz. képv. atb. Bpaaten. Alrluötök : báró Biahtdy Béta. fóldbirtos, onz képv. sib. Budupei-ten. B*ltsiX Jnl, a páriái Societé de l\'üoi-.n gíiiersle elnöke ttb. Parisban.
Választmányi tagok.
Rtbert Mírin m*rqui* da RanneviJIe, az ouurálc d^li vneut ígaLga-óság-i Ueja «tl>. Pirinban. NeKWdc Armi* kir. 1= ereik ed, tanÁcxox D.igy kerctikedő.
Lovajf íÁpori Regeshart FerenCZ. az Albr«clit-va*pálya elnöke «th. Bécsben. Svife K&rtly földbirtokot, énx. képviselő alb. Budaputen.
Báró Tbifi Kirtly CÍ. kír. kxm«.ráa, aj o«at. déli vasút alelnöke, ar o«t. nr.khAsx tagja, «tli. Bénslien. Tt-kiDtve e tára&iaccak fentebb kiiOntf-tctt tSke«rej4t én U ü*Ietv«eté» élén lerS, b*iánicii*u. i
sem volt még EX í etoa.. eddif

Nagy-Kanizsánt 1880. május hóban.
S3fif
Zala-Egerszegen FISCHEfi MIK8A nruál
Sümegheu EP8TEDÍ T: A. „
Kesztheljen , PULT JÁNOS »

Alsó-Lendván TAUSZ FERENCZ űrnél
Csáktornyán \' HTRSCHXAKN A. „
Csabrendeken LÖB IGNÁCZ „
Tapolezán BE EGER JAKAB „

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
TezérügjnÖksége Nagy-Kaoizián,
GüT M A NN S. H.
SS-
ül
S Z~

S O

-11

ilMí illlji
iSS-ü !?-
:IJSIfii
S JS « "ö -t o - 2, í


10
I w
JZ
n X
Q
a J
fii!
2

I i=?
J3 «
IMI
Ilii
11 = j
s* A * = -*


Pályázati hirdetmény.
A sormáai kdisigí magyar tannyel TŰ iakolioil iemocdii
folj-tin Urrsedé,b« jfiu kintor-Unitói állomáa bet&lUae cxelji--
b6l folyi évi október 30-Ar* páijicat oyittatik. Éri jör«4etem
1U frt kí,iPínt, KKbad lakú, biti kert 1 bőid belsőség, 1\\
bold külső Ezinfífóld és 1*^ hold rét, me!j a könég álul
mnnlaltaiik, 25 raéro karrx, :"eJo baza, fele ron, 8 Bl iatí?*\'
f 20 al;ó collecu bor és a isokúos stolária, pilyizoi kÍTaoák
I fdbivatnak h^gT taflk^p4*ít^t iti^axolót úki&ÁOTQkat é< ^cvéb
! mag-uk TÍieletírJl It^lgíló bicooy lat okkal felit ereit Mját )t»-
iü\'eg irt kérria/öket folyó ÍTL október 26 ig alalirt •Jnök-
aéghci bekQlJjék; viliusli* napján pedig «teBiélye**n mojjo-
lenjeaek. Áx állómat folyó én de«c«mber hó 1-én l*u «htoff-
lalasdó.
Kelt S*TBÍMt, 18Ő0. október h& 6-íu.

T1ZENKILBNCZED1K ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY.

OKTÓBER 10 én 1880-


Családi csokoládénk
minden csomagon fenti
még ezen Tédjegy
kai mázra.
vípirb:.n 1 <•« SÜ kr.
csak akkor valódi, ha
aláírásunkon kiTül
Tau al-
Árx x jó minŰBÓg
„ , finomabb „
. , legfin.
Raktár Nagy-Kanizsán: Rosenfeid Adolf és Strem
&. Kfein urak kereskedésében. ~ (i55 í—•)Minden eddigi világtárlaton és oi-sz. kiállitáson a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
Budapest,
Rottenbiller utcza 66. tz.
gép- cs tüzoltószerék gyár, harang
és
érezön tőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harangok tüzoltászati és Tizmütészeti gépek készítésére; a gjírr»l kapc.ol»io» vismuiiiszoii oníiily a jelenben egyedüli belföldi szlrattyti gyárt képezi, melyben klzárúlug honi munkaerő alkalmazása mellett, mioden raélnak nugtelelő szivattynk és kutak káiiuetoek. ^^^
Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak. ~&&
é flólftelepé : Kolozsvárott, belmnnoxtor-iitcza 12. szá/n alatt létezik.utifű-mellczukorkíjk,
a tüdő és mellbajok, köhögés, fojtóköliögés, rekedtség &. tüdóharnt biztos gyógyszerei..
d bié
A
természet által
a
szén
vedü
emb

éff 1
?BJHI^SHMBg
javára teremtett megbeci
.ült
ictl<-n
i kra
keny
ti ti
fS 1

azon már
eddig fel u-m
de.
ritcit
iitk<
Jt " fn
ffial
j* 1

magában, gyulladt r
miszerint a. g iyak hártyájára ^
t*\'ga ruló
< &7.Í
léffca )nn*ii
eyo
<dsx


enybítS h-
atás pyakorlá.iár,
ttl 1
KZ íl!
l\'tO ll
ete*
sze
T* I
i/R E E Í.X3
vek gyógyulását minden
i ti
akiuti
„tlion

i-t i-.lt
;E |
?nag
elSaegiti.
Uh
lián gyártmányú
ukn
ál a
czn-
kor és ke léfcrSi kei
skeny utiífiből t ^skedüűk, külön
iírtA ve
eyü-, ü gy
be ajánljuk hatóságilag bejegyeett v.-gjepyiinkét, sat. dobozon levú aü-irisonkat, mert csak ezek igazolják atiuxk valódiságát.
cs, lir.
Schmidt Vietor & fiai.
. Alleesasse 48.
™ 1 skatulya ára 30 kr

SEIDLITZ-PORA.
Kaphatok: Práger Tii-U győpjt. líelus J. gywgjt. NAKanissin, Kiilt-T«a» J. Lolenyin, Kis A. gyíEJ-szl. A.-I.míván. l)«r„, Kaj. va«- H fiUzerk«reskedéaében Sümeghen, Werli M gvógyszt, Kaijroncíjin, idSsb. Moreit F, Vaeváron, Hnilósy József K gyászt. ZAla-Egcrsze-g-fi. Ber-gor Mór (Somogy) Szobb Simon Gyul.-i Szombathely
Csak akkor valódi, ^^V?°J,.tTS&:Z
l
ienyoi
SÜ ív ÓU a leejobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomor
bete-jséfiek és emésztési akadályok, (mit:t ítvicyhiány, bajtszomiia), vér
ltlO[á8 c» aranyér ellen. KillÖnGsen oly egyenoknek .tiánlva kik ülő életmódot folytatuak.
Hamisítások törvényileg bűntetteinek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. ó.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
| A legmegbízhatóbb Onsr-Eó:y*ő a»ero a szencodS emberisígnök
| minden beüö é\' Uülső gytilIsdÁsiiál, a legtöbb lietegság ellen, min. dennemü sebeiülések, fej-, fül- éa fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek rikrekilyek. ÜSíSk, sEemcralUdis mindcnnomO\' liénnlli és sőrQl^s atl) .tb, ollón.
Qvegekbén használati utasítással együtt 80 kr. o. é.

Ilal-májolaj.
KrofanH. és társától Bergenben
(Noríégiában).
Ezen ha^i&ij zsirolaj valamecDp, s keresko\'.lolGrabrn elüforduló f&j k&sütt as egycdalí, me!y cryosi czélokr& baacnÁlhBt\'S.
Ura egy üvegnek használati utasítással I frt o ó.
Fő szállítás JÍOll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, BéCS
Tachiauben.
Kaktár az áJUm minden hímeveB gyígjaiertirAhan vngj fűsior-kertakodésébeo. Eaktár nélküli helységekben in agán egyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő írleengedésben részcnQlnek.
? A t- CZ- köíönség kéretik határozottan Uoll-fíle készítményt rendelni és ciak olyanokat olfogadni, melyek IRJJU ÓTjegyoai és atáiri-lommal Tannak elliiva
Eaitirak; Nagy Kanizs* Priger Bóla gyóeyas. Bein. J. gyógy. Eoieuberg Ferenc». Fessi-lbofer Jóxseí Roienfeld Adolf. — Zala-Eflírtzéj j „Öyágjiiertir a tzeni léleJchei". — Birot Domet S. Csáktemyt QÖÜCT I*. v. gyógyEXorés* lUpsíVar Kolin J. Bab?rhay Kálm. gyógy. Th, Kecskéíiy gyögj- Kspronozt Werli M. gyógy. KSszog Cs«.cainoTicj Ist. íjógy. KQttel Iit. gyógy. Keszthely 8chle;fer A. Wüoiich F. Kőmeod
Ritf Jín. Zágrib Perklet Ferenci gyigy- MiUlbscb S. Irx»[mashos\'
S7&ZJ. S»pfM Hoiej Aod. syágy. \' (930 4 > —62)

SGHMID H
gépgyéiros,
MÁRSHALL Sps & Co. Llti.
vezérügynöke, Budapest, váczi-ut 72. szám,
ÍI 2-G ajánlja
őrlő-malmait
fogaskerék- és szijjhajtásra minden tetszés-
szerinti nagyságban;
TT _ W ?
vető
eredeti hármas ekéit.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve
111111iiia111111 n n 11
íl
nj renásxer flceriiit, c KüiiyBk: Legki«<-lt!. \'• kutt s gyorsRaásüi ií ? i-
ljel.L. B 14.
a mosUini sajLóknál - könnyíl kezelés s suláifl és ?.t.rt5s na lett. Egy ily sajiAi áru nngyságáhon mérten 75 frttíl fo valÚ bérmeatve ssállitva. — ál in taraj zol.it ok éa loirxsnk Im teaeu ingyen. -*- Ügynökök kerestotuck. —
Raktár Iít;o*ben.
MAYFARTH PH. és Társa
franffiirti gépoáránat ratlára Prate.rstrassc íl. IIIIIIIIIIIIIIII I I I I I I
5^ Majdnem ingyen! JJ
A bukott nipyfEerfl BRITTAN1A-EZÜ3T6YÁR óriisi mktirit a cs0dgondnok8ig átrevéo, nagyohbsicrü fiiotéai köielezctist-gei és x.helyisícek kídresedí-o miatt 75 sxázaléJíJ:al a btcs/tTon alul bocsaija. áruba, te\'at majdnem ela;ÍBdékoztttik. Csuk íi fr: 70 krért, ai.az a puszta, munkadíj értékóoek feléért kn.]ili.iliii a. k5vetko«5 igen winoa ,és UrtóYBriUanin-ezCUt asitali rorvic. mely-nek ára ezelőtt 30 frt VOlt, fs melynek tisiU fel.Orcn miradÍ3átí.-t
25 évi keie&Heg vnlal\'.ntik.
6 uztiU kés kitaaó &oxjl)appsl líHi bitt üt ili
G vulrtHi brítt. (
5 tBműr ,
l\' . ?>• .
6 , "
3 „ „
1
1 legl
2 ige:
züjt vilia,
BV>f kaftií
kávitktBál ?eritöktaál
tálaié
teríték tárté
tojisos ser)B|
ozoker tál«za \',
"T
ezttkor- vtgy bors tar ti-
tbea izSrő
gyertyaUríó
í>U darab
Minde
lősorolt 50 műdai-Ab ars
6 fr-t 70 3s=r. M
k po*tal tatínviiiHlie! vagy az ddig a kéftzletbSl jot — eliatij
kCJdélekor — a
Bécs, I. Elisabethxtra&se G.
- A fcCftBftnS és e!i«mer? l«ielek btiutaitra meaS szAma irt-d&okbcn kfltíxemlére vannak kit??c.
BÍA\'u\'és\'KTíTlí.ltócs.


2na. a*.
p. 18-10.
HIRDETMÉNY.
?\' A raÍa-tgerB«e};í királyi törvén^-Kyék rétiéről fel-: hívatonk mtűduzok, a kik miliői Szűcs Htil vultsümegbi : királyi közj-^jiői biziuaHékára ax 1874. évi 35, L ca. 173. § ánál fogva »i tnrvéuyea zálogjoggal bírnak, hogy kovnteiéseiket e hirdetménynek a „Iiad*pesti Köa-liiny" hivatalos lapban, éa a ,Z*lai Knxlőay\'-ben való iiünnüdszori megjelenéséiül számított 3 hú «latt ide annál ÍB inkább jelentsék be, mivel ellenkc^ esatbea »»oi tekintetbe vétele nélkül fog a biziimitiík orejéig bekeble-aett sálogjog (őrlése iránt az oujj^dóly aeji Utói. A királyi törvényszék
Zala Egeraiegen, 18S0. évi julíua hó 26-án. UDEL
154 3—3 ijcg7«Ő.


I Kn minden
versenyt
legyőzök !
K
.v.:b.<M, niiudunlii ré 2
érc h.itxnn.<i lirjry
ak 10 frt HtMaárért

I.ÍITUI kapliatúk ii:Áu
íicl vuj »> Ár
brkiildéso mellett.
14
<i ;: lü
jiACimicii s.

kiviteli
nt!c[, Budapest k
irály ntcza ll Sz.
6
db. uigot britt. ezQst kós
1 db. aiig. brit ei. dotíiay«i«l\'
r. r,
. villa
3..ÜI
G „


! \' " J ki\'í
ka„il
6 .,
%zíp cxukortálcza,
\';
tilex

a „ ,
nílfiB. gyetyaUrtrt
i
. \' • • •
11 így
2 „
lrEfi.i rilab. gyertya
i
! „ levp
HRioríl

r ikviíiiy.
i
,. t.jn.e
«flrd
1 ,. m
„iaiar iti..bá«i Utc.ö
?
BV~ Mimi n 60 1
rh ent 9 T<
Mitl Ölíkr. "W

oiikhlll ajánlom d >aau
{rdtzerAt rakta: u
n^t díazati, úere t*
róvidankkín. fegyvenmüekbea "tbtn i legslctibt ánk Mliell
C>
ojíortok 20, 3U, 40 egé
z 100 formtic a !•?
ifntKimftbh minőségbe"
Csász. kir. osztr. szabadiiioinuial
és porosz kir. rainisteri jóváhagyássaL
Dr. Korchardt illatos
Dr. Snin de Boutemord zam
ix, a testbor szépittM
t -gazxppAn» a fogak í« fog-
r- jobbitaíáxa elismert liat<~-kdin XÍEO minden börkiQU-iek-i>(j: , eredeti csomagocskákban b<T. eltelve 42 kr. Dr. Koch nörényezakorkii, mert jeles*égü hiziszer hatéi, ri-kcdtaíg, t-yAlkiiodás- é» torok karetoláffnál, stb. ?0 és 35 kro orCili-ti dobozokban. Dr lUringuier zamatos korona-sieue, értéke* illat- é« mosdó-TÍZ, mely az éle tsz erveket erű-aiti éa üdíti ; eredeti palnc*-kokan Í 1 frt 25 kr. éi 75 kr. Dr. Béringuier nCvényi hajfeívUS-azete, vaíódian feat feketi\', bánts és tzSko Bzinrc; teljesen föl iserclvo, kefével éa c«ó*z\'*fcl 5 forint.
Dr. Lindei tanár növény, m-l.aj fényei i» koxsa ía egy-at oldaih:tj öasiC-B alkalmai ; ere Jeti darabokban 50 kr. Dr. Hartnng china-h-ij-olAJa, a baj n5vcBzté^e- és xzépit-\'BCre, per«í-t- It pohirban éi bijlveg-zi-tt QvngekHcn Ara »5 kr. Az sgyedill
bu< épouUniiárí. a lefíl ??ősibb ét leíbiztoaabb a«et; V. és Vi csomagocskákban á 70 éa 35 kr.
ét
b5r
úitrtÜ é« tartna bi-folyása iltul ttlnik ki; ^5 iíroi csomag-oktuo. Dr lUrineuH-rfüfrjröiié\'r-Bfljo.aja
;, 1 palactk ára 1 o. é frt.
lenlv.-1-Í! baltiamos fö\'di-dtó olajaup^aaa, darabja 26 kr. 4 drb I <i»om*rbxn 80 kr. :ülfloö«en c»aladűknak ajánl
Dr. TTarlong n~v>Siiy-keogcaa a üré* U-lkölUíóre &z fel-.léiére, bepecsételt éa Qve-
^fkbfn bílyepzett tégelyekben
85 kr.
(•finomabb mos>iosKapp«n,
mcyaoazon eredmény nyel bir,
mist a Bancoe-tírktnra; ara
OOiP ágon ként 40 kr.
gy fen itott Arkk ir.elleU N-UtiZsil
Rosrafeld Atfctf és Rateiberg Fcre.cnél - CtákUiyn B*ró*
LtpötnÁLéi a magyarorazigi n&gyobb gyiS^zei Urakban.
OvÁfit ^^mUiuányoklóL mindenkit órnnk, a«Texete««a.
V/VOO\'* a áf gn;n ,je BonUn-ard-féie foyp**iU t a dr.
Borehardt-file i laíog nÖTény-izappan-itál, izamtalaa bami-itó i
utók •iára^itói ítéltettek tdrriayamfiieg mir okkorü^ ÍJ *1
íríékeny péaxbirsi^ra. 81 7— lü
Raymond és társ, SUÜi. "•i"a"\'<""""^d°°o1

nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtójia.

NAÖY-IAlilZSií 1880. október 14-én.
i «aak ism.rt mukaUx-! safcldl foca4utaak
9 EtHatiallr
K«y «•*»» 10 *»? HlrsstMsk
A baaákoi p.lítaorban
7, ni.odi.or 6 I i»in.\\«.
lOTÍbbl torirt 5 kr
KTILtTÉBHEN ? orcmkAut 10 krírt TÍ-
l«n«k f.l
Eiacitari illKék mioilni ?«. hird.-li.irt kilőni 30 ki fi«. i»»dS. I

??
elíbb: .Z AL A-BOMOGTI

N.-Kanlzsaváros helyhatóságinak, „n.-kanjzsal önk. tüzoltó-egrlet", a „n.-kanizsal kereskedelmi 8 íptrbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „xalamegyej iltattaas tanltó-tes-tület", a „n.-kanizsal klsdednevelö egyesület", a n.-k*BÍzsal tisiti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanlzsal kUTáUeitmanya" s több
. megyei és várod egyesület hivatalos értesítője.^
Hetenkljt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.

Felhívás előfizetésre..
Lapunk mindazon t. pártolóit bizalommal felkérjük az előfizetés mielőbbi megújítására, kiknek előfizetésük a III-dik évnegyeddel n. hé .végén lejárt, na-hojy a pontos szétküldésben hiány merüljön fel.
Uj elifizetéwket szinten elfogadunk okt—deez. évnegyedre 2 írtjával, mely legezélszerBbben postautalványon történhetik.
Hazafiui. lisitelettel
KIADÓ HIVATAL.
Az adókezelési rendszer reformja.
* (Yidaki vUehaDg Dr. Frei Gynla hason etímQ rGpiratira.)
™.
Az adóoak megintése és beszedése targyábani észrevételeit szerzőnél? szinte oem osztjuk, nem pedig azért, mert mint mar előzőleg mondottuk, az adókezelési törvény nemcsak városok, de falvak és puszták lakóira is van életbe léptetve, ezek csak nem utalhatók bizonyos bankothoz, hogy adójokat ott róvják le, de ez nézetünk szerint nem is lenne czélra vezető, mert ha elfogadtatnék a szelvényekkeli fizetés, hisz az adó fizető köteles volna szelvényét, melylyel adó tartozását igazolja a bankba pénzzel .együtt vissza hagyni, és hogy szabályos nyugtáját megkaphassa, mégegyszer ugyan azon ügyben az illető bankhoz fordulni, az adó hivatal által kiíáltutt szelvény átvételéért fáradni, ezt mulatja szerző röpirata 14-ik lapján tett azon nyilatkozata: „az adó hivatal

helyett az illető meghatározott összeggel valamely bankárhoz, pénz váltóhoz stb. menjen, akinek másnap az adó hivatal könyvéből kivágott szelvény nyugtát kézbesiti." — Azt hiszi tán a szerző, hogy ha valaki egy *és ugyan azon ügyben két nap egymás ut&n fárad egy hivatalba az kevesebb időt veszt, mint ki egy nap teljesíti azt, habár ezen egy napi késedelme egy kissé hosszabra nyúlnék, mit mi nem hiszünk, mert ugy tudjak, hogy az adó beszedésre hivatott közegek akkor midőn ezt teljesitcndók utalva vannak, mással mint e szakmával nem foglalkoznak , de nem is foglalkozhatnak, mig ellenben a bankok vagy más pénzintézetek, melyek váltókkal, pénz kiadásokkal foglalkoznak, az ily adó beszedési s haszonnal nem járó üzlettel csak is üres idejükben foglalkozván, az adó fizető hátrányára két ízben is halogatással élne, mi tehát az ily befizetést, valamint a posta és lapok utjáni mígintést nem helyeselhetjük, mert hazánunak tán csak 7,0 része tart és olvas újságot •/,„ része . pedig nagy részben nem is tnd olvasni, részben pedig kávéházban és egyletekben olvassa" a lapot, melyet egyszeri át olvasás után czélhoz vezetőleg emlékezetében megtartani nem is tnd.
Az adó végrehajtásra tett észrevételeit annyiban oszsznk, a mennyiben a siralmas helyzetet, melyben az adó fizető jut, ecsetéli, itt ismét a temérdek visszaélések tömkelegébe jutunk, mert nem ritkán a végrehajtás ez ntolsó stádiumával az adó fizető teljesen tönkre tétetvén, megszűnnék jövőre adó fizető lehetni, mert mig egy felől az évről évre haló-

gatott aáója és más állami tartozása oly magas; fokra hágott, hogy ezt a meglevő ingóságai, melyek tán már más tartoza sába le is foglaltattak, a fedezetre nem elégséges, ingatlana támadtatik meg, melynek elárverezésével megszűnik adó fizetó lenni, többé az ily szerencsétlenségre jutott egyén állampolgári köteleséét nem is teljesíthet. Igaz hogy erre azt mondhatják az adó kezelési emberek, hogy az állam csak nyerni fog, mert mig egy hanyag fizető a birtoktól elesett, addig egy szerző jővén, annak birtokába, ennek fizető képessége csak fokozódván, az állam e téren nyer; — lehet, hogy valamicske igaza az ily gondolkozó férfiúnak van, de mi mégis más véleményen vagyunk, mert a birtok tulajdon elvesztésével a vesztett fél kereseti adója is, mely a birtok állománya után fokozva volt elő irva, az is alább szállván, itt van az államnak a világos vesztesége, • ezt csak nem vitathatják el tőlünk, mert tényleg ez igy áll, — E helyett azonban akként vélnénk a bajon segíteni, hogyha az ingatlanokra bekeblezett adó tartozások, melyek amúgy is minden bekeblezett tartozást megelőznek akkor midőn már érettük az ingatlan elárverezése vétetik igénybe, ha az beszüntettetvén, az adózónak terménye megengedi még, hogy egy hozandó törvénynyel a függő termésnek lefoglal-hatása is a kincstári követelés érdemében lefoglalható volna, melyből a tulajdonos a vétó magot és \'/, évi tartására szükséges mennyiséget tarthatná vissza, a fenn maradott részt az állam akár termésekben is át vehetné és saját részére értékesíthetné, valamink a gazdasághoz mulhatlan

szükséges eszközök és iga vonő marhák soha a foglalás alapját nem képezhetnék, valamint kimondatnék az is, hogy a lefoglalt tárgyakat csak is szakértők becsal-betnék meg és azok ha már árverés síi kerülnek, a becsir Y< készén alul soha el nem adhatók, az esetre az illanjuk vissza maradnak és a fél azt még 5 hú ei-forgása alatt mindig vissza váltam jogosított, még a y, ár lefizetése mellett is. a mennyire ebből adó tartozása és i végrehajtással felmérőit költségei fedezhetők nem volnának, azok mint hátralék az adózó főkönyvében előirandók ieanéaék.
Azon nézetet, hogy az adóba lefoglalt tárgyak egy bizonyos helyen 4r-vereztessenek, igen is oszszak, mert igy arra vevő jobban találkozván, a kirict eredmény könnyebben elérhető volna; de ez csak is városokban vezetae eiídményre, mert falvakon vajmi bajos volna az elárverezendő tárgyakat a városba sziilitsi, hova a szállítási költség emésztené fel s vagyon értékét.
Az ajánlott uj rendszer elsó gyakoria-táról irt elmélkedésében szerző bemutatta, hogy ő csak a fő várost érti az eljárás alatt, miután pedig az adó törvények az egész országra szólnak, speciális eljárás nem eszközölhető, megfog bocsájtani ha vele egyet nem értve az ajánlott eljárását nem pártoljuk, e helyett általunk javaslott azon elvet óhajtanok felállítani, hogy a kereseti adó nemek a következő évre november és deczember havakban már. elő Íratván, január havában egyedül\' a felszóilamlások történnének meg, igy az adó már február 15 ére főkönyvileg előírtan feltüntethető volna, mert X. havaTÁRCZA.
Élet bölcsesség.
Ba oly diíi vagy, tníut a tenger, Tel* korall, gyCugybeg/ekkel —
Ingjük tincsedet
S keserű életed.
MÍVBI:
Ügy élhelai csak boldogan, Ha a (síred kSbSl ran. .
Labetts olyan igétS *xíp, Mint ty bájo» Biadouomkíp\' —
Nem letzot. nyagaímad - ?
Féltsd »* arcsodat.
Élhetsx al ker nyngodtan, Ha K ni ved kőbCl no.
S légy oly turléa, miként böíca F«ust Gyarló ralód porban roaraszt;
8 h* vagyad ígb« tör — V*oko.t>» íellted d.il.
Ért* meg!
Csak Qg7 élb»Ux boldogan, Ba a Sk.Tlá kSbŐi Tan.
A z árva.
\'? Jelige:
.Ki fxereatet Telott, Szeretetet arat.*
(Folytatás.)
Ugy gondolom, hogy a fiának inkább a hu ragaszkodása ai uri csalidból volt at indító ok. Peti tahit hon maradott é» Síiksiainak jobb ke*e Tult, mindenbeD ká»ué;M »egéd« volt, akir a guduigbao, akár az irományok halmaza kStl; de legkedve»bb foglalkozása volt a lovak (ondoiaú ét a kertsttkedéi; A nítl«n i«pío, ki

igen szakképzett gazdfttiszt, egyszersmind mérnök, gép&x id volt egy személvben, sok hasznosra tanította al ifjút. Itt meg kell emlitenem, mert utóbb halhá elfeledném, hogy a Peti néa-jét, az árva Julcsit az iapán kedvelte, m>.ly az öreg Szíkszai előtt sem volt titok. Sót Szikeziú kinyilatkoztatta az ixpánaak, hogy őrtllai fog ha nevelt leányát oly derék ős szelíd férfiúnak oldala mellett láthatja. A mi kéoubb mégis történt, mert az ispán nűül vette a barna Julist.
Ennyit bevoietéskép szokségesuek talál
tam alore bocsátani. -
II.
Xagy en^eái uiunk. mind reánk rniot tannlókra, mind * nevelőre nétve DEgy fonloa aigu volt. NeveWnkre fuotus volt, mert nagj-enyedi tanári karral iomeretaégre lépve/ ennek befolyása utrjiu ygeu nzép üzetéssel és bitüole-téssel járó hivatalt njerL R^áuk nézve ÍB fontos volt, mert jó tanárunktól, ugy 8iüIőföldÜ.Qktö!L válásnak DÓziüák olé. Egy eiip Djirí o»poa az ebédet len az udvaron a nagy hárs alatti márvány asztalon köitöUiik el. ?g<m nyomott kedélylyel ül Qou as asztal körül. Még Petinek sem volt Bemmi sjwroDCsás .Ötlete, mivel benoün ket felvidított volna. De hallgatagáig., egys^ra-mind előjele ís volt, hogy nem sokáig fogkésm midŐo meglep val*mivel bennünket. Csakugyan nem is k^ttsoká vele. Ebéd végével fel állt Peti barátunk ? így kezdé fonlos képet vágra: Uraim i abad legjen önöket «gy kia verseoy. gyaloglásra felhívni. K»gy BEcreucsérapék tar-unám, ha ÖDÖk ugy mint SnksEni nr és Gyula társaim lepnének. Tanár urat is igen szp.rci.csem* nek tar la oám kÓztüak titní; de mivel egy kissé fáradíágoB le*s a gya^uglásuak, - mdgis arra kérjük, hogy 6 cs&k tnnyib*n vegjen

réatt, bogy 6 legyen a birÓ körottu.uk, majd sétánkat véges ve.
Az índitványt elfogadom a magam részé r^lj s helyesnek is találoar, meg is dicséri ejt érte ; de egjszersmipd kinyilalko?íatani haragomat az ön sző miatt, nem voltam e idáig is jó ken jereff paj lástok, hát mire való az a tiiulázás ? maradjunk ezután is a régi megazóUításuok mellett; ha pedig nem használ a szép szó akkor én ía önnek fogom ntdlütani önt Peti ur, válaszolt Szikszai szomorúan.
Nem akartalak mogharagitaai Gréea as ön sióval, bocsáss meg. Látod ti most már egyetemi tanulók lesztek, én meg csak barna Petí maradok, azért jó" volna ha a világ előtt a czimet megadnám nektek, különban a hogy néked tetszik, én engedek. Talán márindulhat nánk ÍB, inert a táv jó nagy lesx.
Kern bánom hat induljiCbk — szóltam én.
Lassan Övül a, egy kis köszlat is kell a t&tkába, azután meg puskát is viszünk ám magunkkal, vágott közbe Páti, Szikasai pedig helve«lőieg iótett. Esők után mi ketten, én é* Szikszsi puskánkat vettük váltunkra, Peti pedig egy irgalmatlan nagy vadisi táskát akasztott nyakába és mentünk együtt. Faluo midőn keresztül mentünk, Peti egy ismerős gyermekkori pajtásához beszólt, s kis virtatva elért bennünket pajtásával egy pór le^éoykó ve^ ki a hátán egy igen hossxu hegrmászáahoi alkalmas kötelet hozott. Amint elért bennün ket, mindketten egyszerre és ugyanazon kér dést tettük Petinek:
TegODOazE hová vt«ieas bennünket és mit akarsz velüuk aital a bouza kőtéllel ?
K? csináljatok oly nagj lármát, szólt, mert meghallja..* «mes vad Kájidékaakat és

nem jön meg. Nem szabad tud DÍJ tok míg ott nem leszünk a czélnál.
Tudva Peti furfangos szokását, többet íiem kérdeztük, hanem magunk kötött ketten találgattuk, hogy mi a menküt akar azxal a fene hosszú kötéllel. Jó két órai ero# gyaloglás után elértünk a Ruszka hegvtetóre. Mig-a hegytetőre felértünk, a hegymíssisban jól ki id fáradtunk, csak Petin és a pórfian nem lát-szolt s fáradságnak eetnxni nyoma. Felérve a hegytetőre kevés pihenőt tartottunk axatán mentünk a vezetőnk után. Peti és a pór fia a hegynek egy meredek oldata falé tartottak. S ^midőn elérték a veszélyes ördög ciucscsa aerü ^meredek szikla falat, .megálltak, s a kötelet u Íott lévő fenyőfához megkötötték, ? a kötél többi résEÓ: pedig a merodek oldalon le is eresztették. Mire mi b ások tQ»késbozót köxött oda érhettünk, arra Peti egészen neki volt készülve a kötélmászáshöx. Fölső ruhája levetve, oldalán egy sioritÓ Öv, melyben jó nagy tfir volt beszarva véd5 fegyverül, még egy gombo-lagbÁ öMzegyürt kertées zsinór is lógott as ővróf, a suok ősszefdzéeére. Ily kéasületesm Peti hozz* fogott a leereszkeáéthes, mely ai 6 aciél izmainak semmi nagy erejére nem esett. Midőn a mi a temünk ia megszokta a ezéditfi mélységet, utánoa néztünk Ferinek, de már •kkorra fi elérte csélját, kél derék Mi fiat kötött össze\'a mag^vsl levitt zsinegre. Dd •!Íg volt ezzel késaea Peti, midőn* as- aaya.su észrevéve njegrábolutását, nyilsebess^gge] repült Poti felé. SziksKaioak nem TOU ideja pa kájibos nyutni és lőni; de nem is lett volna tanácsos, mert könnyen Petit is érhette vulna a lövés. No de rem u Volt reá szükség, mert Peti sem várta a sut .iwa«ieU kézwlj hanem • ] >bbjé> .

TIZENKIUENCZEDIK

ZAliAI

OKTÓBER 14 é» 1860.utolsó napján a főkönyvek lezáratván az elő állt hátralék a következő évi főkönyvbe előírható volna és mivel az adónak hat évre leendő megállapításit a törvényhatóságok egész keretére elrendelen-dőnek javasoljuk, igy a főkönyvi lapok is hat évre beosztva lennének életbe lépte-tendökj.mert ez által az adó \'előírással foglalkozók az évi befizetést egy lapoa látva, a különbözet azonnal feltüntethető volna. Ennyit kivántnnk Dr. Frei Gyula ur adó reform röpiratára válaszolni.
Afrika belsejéből.
(Er«deti tudósítás-) -Helyen lisztéit szerkesztő ur !
Mint Magyarország szülöttje engedjen tUzte.lt lapjában pár sort, hogy egyes kalandjai mai a vadász élményeimet földiéim előtt le rajzolhassam.
Mint gyermek már nagy vonzalmat érez tem magamban a vadászathoz, B gyermek éveimben folyvást gyakoroltam magamat a kisebb vadászatokban, a sors ugy hozta, hogy vadász kényemet bél éven át egészen kielégíthessem s Afrika (Sudan, Habra s GalU) vadonjait át barangolhassam, ez idő alatt nem egyszer voltam kénytelen élet-halálra a vadon állataival szembeszállni.
Mint útmutatóm s a nagyobb vad fortélyaiban avatott társamtói Eselerlől, ki ugy hiszem, hogy a magyar közönség ulŐtt már ismeretes, — pár évvel előbb közölte egyes élményeit, ki 24 év óta éli kalanddús életét — nyertem.
Ez alkalommal akarom a magyar -közön-Bég elűtt az oroszlán vadászatot jellegezni — egybe kötve bivaí vadászattal.
1879. november hó vége felé a Babar Salam folyam mellett ütöttem fel vadász tanyámat, velem volt nyolcz benszüliitt arab, 4 teher hordó teve B két nyerges ló, tanyám egy terebélyes majom kény érfa árnyékában volt, 8 tiz ölnyi átmérőre sűrű bozóttal\' vettem körül, hogy a kívülről való megtámadástól legalább csekély pajzsom legyen, mind állatok, mind rabló csoportok ellen.
25-éiűl egéaz28 áig(Kudu,Tete], Amaref, Mohodieff) Bzarvas fajon kivül egyebet nem lőttem, habár oroszlán s bival nyomok a folyam poaványában találhaiók voltak, s éjjelen-kint egész eonczertet tartottak az oroszlán, pár-ducz B hiénák körülöttünk j de éjfél után elhúzódtak tanyámtól.
Vízi lovak egy folyam mélyedésben (Burka, .deutscb: Resael) kettő voit látható, hanem nagyon vigyázok voltak, s csupán orr lyukaikat mulatlak, B a levegőt nag\'you. gyor san vették magukhoz s rögtön alá merüllek, (1876 april havában épp e helyen 5 darab vizi lovat lőttem, — később fogom e vadásza* tómat közölni — s e kettő még ez időről pár golyó emléket hord, ez alkalommai nem akar-^ tam röájok. sem időmet, sem golyóimat hiába vesztegetni.
29-én reggel tanyámtól ugy 200 lépésnyire egy egész bívai csorda ivott agy 2 órakor éjféi után, — hajnalban már útban voltam nyergea lovammal s két arabbal, kik fegyverei-\' met utéonam hordták, B nyomoztam körülbelül *9 óráig, végre egy folyam partján találtam az
ban levő tőrrel éppen abban a pillanatban
midőn legalkalmasabb volt, szúrta Bzivén
v keresztül a reá rontott anya-sast, melyet Peli
- megvárvavégvonaglásait, a már fogva levőkét
fiaihoz kötött. A zsineget azmán legombolitva
egyik végével az övéhöz köté.
Azután macska könnyüeéggel kúszott a
. kötelén felfelé, azonban még feléig aem ért,
sebea repüléssel közelitett a himsas ia családja
védelmére. Peti észrevéve a veszedelmes ellen
séget, készült a harczhoz. Libatarán a kötelet
kétszer vagy háromszor körül csavarta, hogy
könnyebben tarthassa magát fenn míg a barcz
tart, jobbjába pedig azuráera tartá tőrét. Mig én
legnagyobb félelem között várom mí fog tör-
téani, egy lövés, mely báUm mögött történt,
rázott fel félelmem izgatottságomból. A követ
kező másodperecben már esett a meglőtt sas
lefelé. S Peti felvolt mentve a kétes kimenetelű
küzdelemtől. A meglőtt sas épen közelüakbe
esett élettelenül a földre. Peti most már min
den félelem nélkül jó kedvel kúszott felfelé a
kötélen, B pár perez múlva a tetőn volt. Vidám
arcicxal szorított velünk kewt Szikssatbo*
pedig így szólt: Köszönöm Géza figyelmedet,
ex ármányos sas még bajt okozhatott volaa
nekem, mert kötélen félkézzel tartózkodni s
félkézzelliadakosni is kicsinyt kényes mulat
tig; Hanem most már örülök, mert négy sasunk
van, pedig ennyire nem is számítottam.
I PATAKI GÉZA.
\\Fo\\yt. köv.)

égési csordát legelészve s fekve, mint szokásuk éjjeli barangolás után magákat ki pihenni, "én hozsájnk cserkeltem magúmat s egy hangya felhinyás mögé hustam magamat, a B*él * bival csorda felől jött •* engemet Bem ram láthattak aem nem érethettek, s kényem ssermt csélomai ki szemelhettem, ? már czéiba vettem, midőn hátam mögött ló nyeri lést, dobogátt B egyet kiáltásokat (El dabi I — az oroszlán!) hallok, vissza pillantva lovam nyíl gyorsasággal tör elő a HÜrüségből egyenesen fetóm, s utána, pár öloyire egy him oroszlán s ex után, egy nőstény oroszlán, — as egy pillanat müve volt, a hímre nem volt időm lőni, mert már a ?üriuégben ehünt, a nőstény éure vett ? egy pillanatra meghökkent, e perezben golyómtól a lapoczkára találva öaszerogyott, hanem a másik ^pillanatban már felém tört, s egy ugrással mellettem termett, második golyóm két léped-\' nyi távolságra zuita szét agyvelejét, mire halálosan találva rögtön kimúlt. Ez csupán pár perczet vett igénybe s figyelmemet egészen ax oroszlánpár vette igénybe, azas a nőstény, evvel tisztába jőve körül néztem a másik oldalra, hol csodálkozásomra az egész bival csorda össze töm örül ve állott, megfontolásra nem volt időm s igy az elsőt ctélbe vettem s golyómtól halálosan találva a nyak csigolába, Összerogyott, mire á többiek búg ve felém törtek, én kénytelen voltam a hátam mögött elejtett nőstény oroszlánt mint pajzsot felhasználni, s hason fekve elkezdtem Vetterli-féle hátultöltő fegyveremmel ? tüzelni — s lövés lövésre következett, B három bival rogyott össze, de vagy megpillantották vagy azelet vettek az oroszlántól, gyors futi&sal az egész csorda a BÜrüségben el lünt, a három megsebzett bival közül kettő szinte a csordával odább állott, a harmadik szinte lábra akart állni, de golyómtól találva bevégezte kínjait; a két megdebzett szinte eltűnt, s igy csapáztam őket ugy negyedóráejira, az egyiket egy fa árnyá-bac fekve találtam, de engemet megpillantva fol ugrott s felém tört, de golyóm agy hat l^péiiiyire első lábát zúzta szét, 8 ösaserogyott, ide oda hánykolódott, B lábaira akart állói, de ez nem kikerült neki eltörött lábi végett. — A másik kevés vér nyomot hagyott maga után, s igy felhagytam keresésével, töltényem fogytán volt s vissza indultam az oroszlánhoz, hogy arabuimnál levő töltényeket magamhoz vegyem, Bok hívásomra s kiáltozásomra az egyik a másik után czammogva felém jöttek, meg voltak egészen karmolva a a vér csak ugy folyt róluk, kérdésemre, hogy mi bajok van, s hogy történt hogy lovamat eleresztették, savanya képpel válaszoltak: (Bismill a hi, Isten segíts !) MídŐu te uram vissza hagytál bennünket, min\' hogyha a fellegekből jött volna, előttünk termett két oroszlán s feícúk ugrottak, a ló kirántotta magát ami a legelső iára másztunk, B sajnos e fa egyike volt a legtüskésebbeknek, i felmászva egészen össze lettünk karmolva, a két oroszlán egészen el vette eszünket, & rajta gu-goltuok mig te nem hívtál bennünket. (Allah ó akbar! Gott isi gross)
Da megpillantva uz oroszlánt dogotve, egészen EBegváltoztak arabaim, s alig hogy bele fértek bórükbe ugy f«l fújták magukat, s első1 teendőjük volt az oroszlán .hasat felbontani, máját kivágni, s vad állathoz hasonlóan nyer sen fel enni. (Megjegyzendő; náluk a monda szerint: a ki oroszlán máját estik szinte oly merész lesz mint egy oroszlán! persze hogy csak szóval, másnap be U bizonyították merészségüket) ?
Gyorsan az oroszlán borét lehúztam s lovam csapásait kutattam, de sajnoB a magos fűben egészen elvesztettem, s kénytelen voltam tanyámra vissza menni, honnét négy tavát hat arabbal a három bival haza hozásával bíztam meg, azaz bőröket, fejüket B pár mássá húst, a többit a hiénák s a dög sas áldozatául adtam; — este felé tevéim megterhelve hazajöttek, * harmadik bivalt még élve találták, 8 pár lándzsa döféssel véget vetettek kínjainak. ~ " Sajnos, hogy ily módon kelteit kedrencz lovamat elveszteni, három éven át volt társam barangolásimbaa, 8 nem egyszer bizonyította be hozzám való hüfógét, gyorsaságát a kitartását, reményem nagyon csekély volt, hogy >még élve feltalálhatom.
Egész éjjal vir&sxtotiam, s lehaagottaágo-mat nem tudtam leküzdeni, habár arabaim folyvást különbféle bohózataikkal felakartak: vidítani, ők a nyert zsákmánynyal megvoltak elégedve S\'mindegyiknek egy darab bival bőrt ajándékoztam, a melyből .pajzsaikat készítik. Reményem csupán az volt, hogy legalább elégtételt vehessek elveszett lovamért, s ezt másnap mégis nyertem.
30 án i lig hogy pitymallott már útban voltam tegnapi vadászati helyemre, a három bival s az oroszlánnak csupán egyes csontvázait találtam, a hiénáknak ez éjjel fi a ne p-napjok volt; jövé»Ünkre még pár hiéna lassan a sűrűségben tovább ügetett.
Egéss délig hiában volt kutatásom s keresésem, nyomot nem tarthattam s már eí-ctüggedve visau akartam indulni, midőn hátam

mögött jövő arabom figyelmessé tess a távolban a légben repkedő madarakra, • esek közül idő kosben egy-kettő leereszkedéaére asürttwg legmagasabb fájára, e madarak már több esetben tőlem lőtt vadat, melyet elveestettem, fel alál-halóvá tették; én ai irány után indultam, ? agy fél órai keresés után csekély morgást hallok, de darab idöra egészen megszűnt, a morgás a legnagyobb sűrűségből jött, hova csupán négykézláb mássva, a fegyverrel a kézben nyomulhattam előre, egyszerre a morgá* erősebbé lett, a ugy tiz lépésnyire előttem egy tömeget látok vissza felé húzódni, a sűrűségben nem vehettem tisztán ki, én előbbre má-sxok s alig két lépésnyire főttem döglött lovamat látom, a hátsó ezombja, s hasa egészen fel van falva, a nyereg még rajta függ, a a aablya még szájában van, én araba^mai hívom, hogy a nyerget a a zablyát róta le vegyék B ők el vannak foglalkozva a felbontással, midőn menydörgéihex hasonló orditás jon felénk, s egy pillanat múlva egy hím oroszlán lerem ugrásra készen előttünk, köztem s az oroszlán ? között arabaim álltak, de midőn az oroszlán előttük termett mintha ott sem álltak volna, ;oly gyorsan hasra vetették magukat, e pillanatban as oroszlán felém ugrott s ugrásban vult midőn golyóm szive üregébe hatolt, s az ő általa elejtett ló testére s egyik arabom lábaira zuhant, végvonaglásában egyik lába körmeit arabom lábába nyomta, ki. ordítva segélyt kiáltott, s egy ugrással az oroszlán alól Ubrm állott s el kezdett a legelső fa felé fatní, mire nem átihattam meg, hogy hangosan ne nevessem nyulscivüségét, s nevetésemre jrtit néki bátorsága vissza. (Megjegyzendő, hogy AZ itt Bzülött arabok bival, orrszarvu s néha elefác-tot hosszú dárdáik kai megölnek. v ezekkel szembe sxálinak s pár tucsat kutyáikkal ki-fárasztják s ugy pár lépésnyire pgy eg^íaz luezat dárdát veinek beléjök., míg slgyengülse vérveezlés iolytén Öuzerogynak, — hanem az oroszlán ő elültük megtámadhatlan.)
Ilykeppen legalább lovamért elégtételt vettem; szegény & rajta levő nyereg végett nyerte halálát, feltartotta pár ág s a nyereg eiő-része, mely 1 lábnyira magasabb a ló hálánál, a mely erús fából vaú, le volt törve,- s ugy hiszem ez akadály miatt fol lett ő tartóztatva, s a z*blya teke szinte egészen össze volt Bzaggcíva.
Az oroszlán gyönyörű bőrét gyorsan le húztam, ez alkalomm?! arabaimcak étvágyuk el ment a tcij evéstől, « igy az otthon levőknek riUék, mert 6 náluk nem sok érvénye vo! 3 tegnapi májnak, bátorságuk nem nőtt egy íofckfl .sem.
Megnyugodva mentem haza, as az tanyámra, hol arabsim nagy lelkeiedéssel fogadtak, s vége housza nem iett a dicaerésask.
Decaember 1-én kénytelen roltam vadá-ozati halyemet felídai, me» t reggel korán táv> ceüveramel egy egész csorda abeszinit láttam a folyP in mellett ievonaloi, ugy hiszem hogy rabláers indultak ki (» pár hét múlva hírét vettemj hogy egy arab falut egészen legyilkoltak) B így a Bihar Szedítt folyam partján ütöttem í\'el újra sátorfámat, hol feladatomul tűntem ki a nílusi ló, elefánt s orrszarvu vadászatát
Későbben fogom e vadászati kiránaojást a tisztelt tniLgyar közönség s tisztelt szerkesztő urrai kötőiní.
Metiamma (Sudan), 1880. mártás. 5 én.
Maradok mély tisztelettel s hazafiul
üdvözletté! : P. D.
afrikai vfcdiit
U. i. Mint emiéket Afrikából kérem az általam lőtt oroszlán mellékelt körmét elfogadni.
Helyi hlnk.
sorokat Tettünk: »Zalai
Közlöny" t. szerkesztőjének. Becses lapjának 27-ík számában e helyi hirök rovatában e czí-men : „Árverés nagy uraknál\' egy közlemény jelent meg arról, hogy t>gy fővárosi kereskedő Fülöp ringen fl*ndriai gróf patini arodalmán találhstó ingóságaira 3000 frt erejéig végrehaj tást vfüetett, és hogy ugyanez alkalommal a jószág igazgatóság Wertheím caMájáb^n egy krajezár som találtatott. — K kösleméayre a méltó Válasz adást csak most találom időszerűnek, a midőn as olvasó közönBégQek módjában áll ítéletei mondani oly értelemben, miszerint jiem a jószág igazgatósig figyolmetlenségefoly-Ián történt meg s. végrehajtás foganilositáia, hanem az említett fővárosi kereskedő rósz aka ratu cs*Iási kUérluttel párosait aljas üzérkedésén. Tény az, hagy ae urodalom elles 1880. évi márcz. né 24 én Fuchs Miksa, mist Özvegy Rumy Károíycé ssül. Csány Mária engedmé nyese az urodftlom ellen 2384 frt 35 kr. és já-raléki erejéig végrehajtást togaaatositott, aaon-ban a végrehajtás rendelése oly Ítélet alapján történt, moly Ítéletnek ac urodalom tekintélyé nek megf el előleg SÍ ítélet jogerőre emelkedése alkalmi yat eleget tett KitQaik e* ax urodalom által végreh>jutó Fucht Míkwellen 16.82./880. ssám alatt indított végrehajtat megHÜntetéftí

kereset tárgyában a nagy-kanizsai kir. törvény-ssék által ho»U BAtároiátWI, melynek rendel-k«tó része igy. uól: Fuchs Miksa budapesti ko-resk^I* )*?it% Glavina Lajos, mint Fülöp Eugo iía3dr;ai gróf palioi arodalmi ifrazga-tÓja ellen 2384 frt 35 kr. é* járuléki erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás, ugy ennek alapján 1880.-évi márcsiai hó 24-én teljesített eljárás alkalmával szerzett xilogjog megszűntnek kimondatik. Megjegyzem mé^ ast is, hogy Fuchs Miksa még tovább ment ravasz kísérleteivel, amennyiben ezen határosat ellen 3577./ 880. szám alatt semmiséget panaszolt, azonban a uagyméltóságu Curia, mint semmitŐ «éfc 16603./880. szám aiatt hozott határozatában a semmiségi panaszt, mint alaptalant elvetette. A közleménynek azon része ifi igas volt, hogy a Wertheim cassában igy krajezár sem volt. Indoka ennek a körülménynek abban rejlett, hogy as urodalmi szám tar tó Hofftnano Ernő czéúzerünek Urtotu. végrehajUló Fucbs Miksa csalási törekvésével nemben azt üresen hagyni. Sebea tény Lajos, palini urodalom ügyvédje.
— A déli vasút, igazgatósága a buda
pesti kir. kereskedelmi és váltólörvényszékhe*
ezégének bejegyzéséért folyamodott. A kér
vény hez a déli vasúttársaság alapszabályai,
valamint az igazgatóéig és igazgató lanác*
tagjainak névsora van mellékelve. A keres
kedelmi és váltótör vény ssék már foganattm-
totta is a .cségbejegyzéit, mslynek alvpján f>
budapesti fiókezég nevében Bráoa Miksa igsi-
gató fog aláírni.
— Sörünkben levő Károlyi ti in\', ár-
íulats vasárnap tartasd ja utolsó előadásit s
innen Pécsre távosand. E néhány ei&adáara
még különösen felhívjuk a t. közönség figyel
mét. — Utánuk német színészek jönnek B mint
értesülünk, a Bpesten nem működhető társulat
ból alakalt kisebb társaság üti fel körünkben
tanyáját. Kíváncsiak vagyunk milyen fogad
tatásban részesülnek.
— ElŐÖbi számunkban emiitett rej\'é
lyes gyilkossági ügyben valósrínüleg meg van
nak a tettesek,, a mennyiben két kocsis letar
tóztatva van, B erős gyanú terheli ókét. A vizs
gálat folyamából derül majd ki, hogy Ők vatá-
Bak-e valóban a tettesek.
— Kis-Komáromba káplánná Juk
József helyeztetett át Kis Qörbóról. :
— Árverés Zalára egyében. Borvnci Pál
1253 frtra B. ingt. nov. 11. Szent-Márián.—
Biich Ferenci 738 frtra b. ingt. oki. 21. Felso-
H*hótom - Horváth János 506 frtra b. ingt.
okt. 20. Nagy Kanizsán. — Horváth Józsof
1813 frira b. ingt. nov. 13. Csapin. — Nyíró
Pető József 425 frtra b. ingt. nov.) 3. Lesenoie-
Istvándon. — Kleker Iván 2100 frtra b. ingt.
nov. 24. Nedeüczen. — G-ajezky Ferenci 4616
frtra b. ingt. nov. 23. Légrádoo. — Kedmeocs
Mihály 1540 frira b. ÍDgt. okt. 15. AlBÓ-Vido-
veczen. — TaUbér János 450 frtra b. ingt.
nov. 4. Sümeghen. — Knlcsár KsUlin 470
frtra b. ingt. okt. 30. Sümeghen. — Csonka
János 522 frtra b. ingt deci. 2. KolUUiegen.
Németh Agne* 625 fnrab.íngt. decz. ll.Oross-
lonban. — N»gy György 930 frtra b. ingL
nov. 10. Mihilyfán. — Koszi Fülöp 903 frtra
b. ingt. nov. 24. Paioveczen.
— HÖvid hírek. Caengery Antal em
lékiratait Gyulái Pál egyelőre nem adja ki. — _
As eikhedíwe hazánkba jött Bécsen át egy gr.
Kszterbázyboz. — Körmend telekkönyvet ka
pott. — Oroszországban olcsóbb a búza a rozs
nál. — Hazánkban 1.750.000 M van. — Egy
váczi ember gyalog m»gy Kossuth látogatására.

— Lad&oybaB 10 kalászt hozott egy rozs szil.
— B\'&iben egy 45 ér óta wolgáli lerélhordé
megmérgeztetett. — Gorcsakoff és G»mbatt«
Sveiczb>ta találkoztak- — As aradi vértanuk
emlékszobrára edaig 63.514 frt folyt be. — A
honvédség fegyvereit átalakítják. — Az illeték
kiszab4sí hivatalok szaporittalni fognak., a 37
45-ra emeltetik. — A hgprimás 40 éter frtot
adományozott a győrszigeií apácsákeak.
ki nyert?
Temesvár, oki. 9 én: 40. 57. 63. 38. 66.
Béc-s „ , 33 86. 17. 31. 28.
Grác* . , B í>0.48.47.33 64.
Irodalom.
(K rovat alatt megemlített munka jp DÍXSÍQ Wajdiu Jó»«eí k&«TTkera>k«dAM alul g rendelheti )
— Ki ne emlilutnék rd, vagy inkább as irodalom baráiai kötul ki nem b rná vagy l»g-alább nem olvasta volna Psyer híres sark utazó nagyszerű müvét ,Die Nordpol-Expedition" czimén, mely néhány év előtt megjelenve, oly ?agy feltűnést keltett ót oly nagyszerű elterjedtségben réssesült, hogy alíg van müveit kis, . melyben exen becses éa foletta érdnke* m& ne képeane egyike a legolvasottabb könyvét és díszét. Közvetlenül utánn* derék kiadója Hölder Alfréd Bécsben egy máaik hason iránya éé nem kevé<bé érdekn mflvel g»sd*giti a világ irodalmat Holob dél afrikai utalásainak leírásában (.Síében Jahre in SQdalrika\'). ?s \'

ÉVFOLYAM.

Z A L A I KÖZLÖK T.

OKTÓBER H éa 1880.nem is ért még végire, és már Umélagyfcn e*en bécsi kiadó czég értesiti u. közönséget egy harmadik tiUaáaí mii megjelenéséről. Ha as enili* tett előbbi kél diizmüvet meg jeleseiékor Ma* gyarorazág roioden müveit embere örömmé! lid-vözlé és be te szersé, minél nagyobb figyelmet és pártoláfit érdeme! akkor a most szob&n forgó legújabb vállalat, a midőn ee „a legnagyobb magyar embor" fiának gróf S t é c h ejt y i BéUntk, tehát barink egy& legkiválóbb férfiáo&k utalásait és k ilaodjuit IndiábaD, Japánban, Chinában, Tibet és Binnáb&n stoval és képekben fogja leírni és rajtolni! Az előfize-téri íelbiváaról an olvasó eeeo mii nagyszerűségébe köTHtkeztethet és bition várható, hogy kíftdó éten legújabb vállalatát külső kiállításra nézve is az előbbi kettőhöz méltóan fogja adni az olvasó közönség kezébe. As első füzet már október bó második íelóben hagyj* el a sajtót — mint halljuk — 200,000 példányban. Figyelmeztetjük t. olvasóinkat már most ezen Beas&tiunális műre, melyre Nagy Kanizsán el5-fueLhötoi Wajdits Jósáét köayvkereekedóoébeo.
— „Apolló" zenemű folyóirat október
haví füzete következő tartalomra*, jelent meg :
Rövid téu, Bioder Edétől, Sarolta-keringő
Hölri Lörincztíl, Előjátékok orgonára Kapi
Gy.nlá.ól, Szerelmi dalok Vágvölgyi M. Bélától, \'
?zövege Ku bentól. Szerkeszti éa kiadja Dr
Fellegi Viktor. Ára 1 frt.
— Uj zenemüvek. Táborazky és Parsch
nemzeti zenemükereakedóeébin mngjelentek:
.Rudolf csárdás" és „Stefánia csárdát." Rudolf |
trónörökös é§ Stefánia kir. hercsegofl ő fensége
kétfogójiDak emlékére. Miad a kettőt soogo
rára szerzé Rácz Pál. Ára egyaek-egynek 1
frt. EE azon két csárdás, melyet szertÓ saját
senekarával A közelmúlt napokban o falaége a
királyáé előtt Gödöllőn eljátszott, s ae etsó
díszpéldányokért 6 felségétől 10 arany jutalmat
kapott
— A tOazdaiági MSrnöku czimtl Biak-
Upbó1 egy díszesen és tartalmasán kiállított
rendkívüli mutalványszámjeleot meg a napok-
bán, mely e közhasznú vállalat irányáról ala
pos tájékozást van hivatva nyujianí. E mutat
ványszám t&riaíma ugyanis a következő: Á
magyar közönséghez. — A talajcaövezés éo a
praxis; Balás Árpádtól. — A BZŐIÖ aj müveléa-
módja (1 ábrával) Nagy Lászlótól. — Az uj-
verbászi öntöző telep (2 ábrával) Gerster Bélá-

tól. — Viiemefó? c«ntrifagal wívattyakkal (7 ábrával) K.-Jóaás Ödöntől. — A lóistálló építéséről és berendeléséről (5 ábrával) Kőiben hoyer Gyulától. Ár öntési majorság a Kapuvári uradalomban (1 ábrával). Magas nyomású Woolf rendszerű gőxmozdony (2 ábrával) Faragó Lászlótól. Lecsapol is visuyelő kutakkal (4 ábrával) Gunda Bélától. Kérdések és felvilágosítások. V&gje* közlemények. Gaboaa éa terményüzlet. Vállalatok. A .Gazdasági Mér nők" megjelenik minden bé\'en csütörtökön, másfél egé&z két Ívnyi terjedelemben, minden száma magyarázó ábrákkal és képekkel ÍIÍUM-Irilva. Szerkeszti és kiadja Gond* Béla. Előfizetési ára negyedévre csak 2 frt Kifizetése ket még ez/v elejéiül is ni fogad a kiadóhivatal Budapest, Üllői at .4. sz. Ajánljuk e gyakorlati irányú szaklapot t. olvasóink szíves figyelmébe, me^jegyezvén, hogy mutatványszámot kívánatra sxivesen küld a lap kiadóhivatala.
— Aigner-Abafi Lajot kiadásában roeg-
jelenfl .Magyar regény csarnok" 2-dik fuiete
ÍB beküld eteti hoxzáuk, mely Kasár * Emilnek
,A.ummi1 b& valamivé lett* regényét kezdá
meg. Ára 30 kr. E folyóirat kéthetenkint
jelenik meg, előfizetési ár félévre 3 frt 75 kr,
egóaz érre 7 frt 50 kr. Ugyancsak Aígner
Lajosnál ado*ik ki a „Magyar Könyvcshás*
ebből a 82. 83. és 84. az. alatt .A becsület
szegénye* ciimti a oépazínházi pályázatnál
dicsérettel kitüntetett nép*sinmü jelent meg,
írta Maróczy János, zenéjét Bwrtó Tisza Aladár.
Ára 60 kr.
Vegyes hírek.
— Mini irte$iílünk} utóbbi időben biztosí
tási ügynökök vergődnek a vidék«n, kik az
általuk szolgált intésetek akarata ellenére, saját
készített hir!apczikkak, pamphle\'ák által ipar
kodnak régi és jó hírben álló intézetek, mint
például a ,Greah*mE üzleteit befolyásolni. A
közönséget óvjuk esen egyének garázdálkodása
itól.
— A kikben a, tör dolgozik. Egy münche
ni lapban a budapesti német szi&házröl (mert
már a bajoroknak is van beleszólása Magyaror
szág sorsába) egy vesérczíkk volt nemrég,
melyből érdekesnek véljük közölni a következő
bokaör fortyanatokat: „Ezek a drótosok I .Fa
natikus vadmagyarok" — „Üstfoldoxó csÜrhe,
mely ugy turkál, mint a disznó a makk közt*

| — ,Elnyomorodott szubjektumok." — Bárgyú disznópásztorok !" — ,Két lábon járó tetütéaz-fc-ek.- — „Elállatiatodott ezigá»yc*őc*clók, kiknek legfőbb ideállja a páliakaréesegség és az istálló.11 — „Terrorizáló kalóz-csapat." — Sorlés ellenfelek, a kik mindenkit leröfögnek.* — .Gyilkos pribékek.* — .Czivilieálhatatlan teremtések." — A bécsi extrablatt, mely e káromkodó-lextkoot lenyomtatja., megj-gyzi, hogy sookinek s«m jut euébe,\'e kifejezéseket méltányolni, azooban bizonyos, bogy kár volt Budapestnek megvonni a polgárjogot e nyelv tői, mely ily Xraftauadruckok fölött rendelkezik.
— A föld népessége. Bebm éa Wagner
uj EzÁmiiáaai ezerínt a \'ÖldÖn jelenleg másfél
millió ember lakozik. És pedig: Európában
315.929,000; Áriában 838.704,000; Afrika
ban 205.679,000; Amerikában 95.490,000;
Ausztráliában ?<« Polynesiábac 4.031,000; a
sarkokon 82,000, összesen: 1.455.923,500 E
számítás még Európára oécve <• nagyban kü
lönbözik ax eddigi adatoktól. Jellemző, bogy
az emberiségnek több mint kéiharmcds a vad
Ázsia éa Afrika világrészekre esik.
— Csongrádból irják: fólegyházi Scbwurz
Izidor izraelit*, toll kereskedő RE idén Csongrá
don tölté a houzu-napot, hol arra fogadolt, hogy
az ünnepek után 20 száraz asomlét, 20 pár tor
más-virslit, 8 adag disznó-kocsonyát és koof«k-
tül 4 nagy tortát megeszik s ehhez még 20
pohtr sört,-éa 10 fekete kávét megiszik. Éa
meg is nyerte a fogadást Tavaly BZülŐvároaá-
baö nyert hasonlót; a jövő évi hoaazunapot
Sseotesen szándékozik tölteni.
— Jótékony nS. A múlt hó 15-ón Iachl-
ben meghalt Saal Ludorika kisasszony vég-
rendeletileg 100,000 forintot\' hagyományozott
Béci városának, azon cxéiból, hogy ennek
kamatját évenként 100, maguk hibáján kivül
elszegényedett bécsi iparosok kapják. Azon
kívül még s&ámoa jótékony alapítványt tett,
melyek összege meghaladja a 80.000 forintot
Yógrend eletének legnevezetesebb pontja as,
hogy Bzubaleányának 60,000 forintot hagyo
mányozott papirjáradékbm, aza\'án 40 bank-
részvény kamatainak élvezését, drága ékszereit,
Összes bútorzatát, ruháit és fehérneműit. A
scobaleány azonban ötnegyed év előtt meghalt,
s így a hagyomáay tárgytalanná vált,
— At erdei kihágások elbírálása tárgyá
ban a bel- éz földmivelési miniszterek vala-

mennyi törvényhatóíághoz körrendeletot intéztek, melyben az uj erdőtörvény (1879 évi XXXI. t. ez.) 164. § a alapján minden félreértéé kikerülése végetl kijelentik, hogy az erdőtör-véoy értelmében az eljáráara illetéke* hatóságok sem mint elsőfulyamodásu, sem miot felsőbb hatóságok semmiféle oly ügyekben nem járhat-o*k el, melyek 1880. évi juliue 18 ka előtt tétettek folyamatba, úgyszintén oeat járhatnak el oly cselekményekre vonatkozólag sem, melyek július hó 1-aeje útin jelentettek ugyan fej, azonban július hó 1-je előtt követtettak el. Ez ügyek és cselekmények az erdőtörvény előtti .illetékes hatóságok álul birálandók el a lehető leggyorsabban, még p«iig azon anyagi jogsx&bvanyok szerint, meiyek az erdőlörvéoy életbelépte előtt érvéoyben állottak,
— ZáttlátemeU: Felette ritka esett fordult elő hétfőn, e hó 4-én Győrött. Az olt illú-roásozó 19. gyalogezred egyik zászlóaljának zászlaját temették el. Az ezred zászlaja minél fosxlá-nyosabb, annál izebb, annál dicaéritréméltóbb, da ha a század záfczlaja rongyolódík el, azt mát sora éri. A zászlót, melyre aanyian esküdtek, nem lehet, mint a többi hitvány rongyot félredobni, azt rongyaiban ís tisztelni kell. Katona-éknál tehát azon Bzokás dívik, hogy az ilyen zászlókat a közönséges temetési cseremoniák sierint eltemetik. Elül viezik feketébe burkolT* a meglépett lobogót ? a ka»zárcy* ajtajánál álló őr — mint a tábornokoknak — káromasor „kverausi^t kiállt, azu\'án felvisziic a székeo-egyházbs, ott a pap rövid besxébőt urt, baasea-teli, alá eretztik a mély kriptába e átadják u enyészetnek.
Szerkesztői üzenet.
4238. ,A fínjütéaről eat" Unierietí küsleméojt kBízönettel vcttQk, mihelyt Urüuic oagsd\', köxöi-flk, UÁsikból bSngészQk.
4289 B. Kanthelv. Örvoadütilc.
4i90. T Mihályf*. Kérdcxó !cve!ücket ip nk-kor kapU m«g, mikor mi az ö^öL
4291. 8Í. L. Bpeat. Nicc* i^írí Miadi b«j
Bem; mit lapnál U laogtörtíuii; ,i/e»mí.
4292. E T. EOIOWYÍT. KnetSueUei *&itük x.
i frt filSfiiBtéli péntL
4293. „G/akrao savirják\' b??ilí.
Felelős szerkesztő: Bátorfl


Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és íüzoltószerek gyár, harang
érezöntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harangok tűzoltását! és Tlzmütészeti gépek készítésére; a gyirnl észeti osztály a jelenben egyedüli belföldi szlrattyn gyárt képezi, melybea kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden czélnak megteMJ sziyattyuk és kutak késíittetaek.
Képes árjeoyzékek és költségvetések kívánatra bénnsntesen szolgáltatnak. ~M
"gyár i3.oHrfcel.ei>©: Kolozsvárof, belmonostor-utcza 13. szám alatt létezik
|Szilárd! Semmi szédelgés!;
Családi csokoládénk
rirmüiésiíti
. - Ez semmi hamis végeladás, sem pedig _ --
I áO°o-el aluli Uirdeté\', amiuSkt-t bitunYO« kajdászok síéinek ere«-i íeni szoktak, ia cscpáo UflyabbSZerB készletelaj fogytát eaéloxTt
* 09* chinaezűst gyáramban ~W
! lyiiyiri ckiaasriít kéuttaieiyelsnt rmdwi.llli me.ís olcaó í-i-[ kon — de isiiárd elvrktól TeacUetve — áruba bocsátón). — Ki-. ffleritá árjegyrékekkol kívánatra ingben és bérmentre Bzoljrálok.
~ ? "i araK:
Ezelőtt 2.50 5.50 5.50 S.50 5. -
Hon 1.80 8.— S.— S.~ 2.75 S.75
E.elSf. Hőst
6 db kÍTd.k«DÍ! € db eFőkaDái 6 db iszt. kés 6 dli sset Tilla 6 db csemegeké
S db toritékt-rtó \'.— 1.75
1 db ldYMmerB 4.— 2.60
1 db tujm.no 2^0 I.\'JO
1 db nakprtarti 15,— 10.—
1 db vajtartó 5 — 3.—
1 j 5
| .6 db csemegevilla 5.—
1 fír íyertyataiti 23
centim, magas 8.—? drb
A Legújabb cnaacbelta gomb gép«s«U8Í párja 1 frt. —
? \' Tarka dohanytxttó 2 frt 50.
0 t AEOskivQI kapbatók igen gySoyOrü tilezák-, kárás. és theis
m kannák, as-t*Ji rakraoyok, Í?U gyertyatartók, esnkorhii.to\'k, to-
m já^tirták, fogpUskáló-tait<Sk, eexet- és olairsrnitnrák,\' nlamiat
m sok más tárgyak stb ép oly bimnliS olcsó arakon.
m A t c». kCxonség figyelmeisé tétetik, hogy az én táxpyaim
^ nem &z ugyaerezeu briltttaia-exOstbol TSHÓ, mely nem mis mint
0 rz\'mait\'tt jjs^og, banecn a legSoomabb exOstlspos ércxből, kitOn-
A teue SKcpsége- és taitossága által, a ralódi ezfiattSl meg aem kQ-
Q IBubíihítS. - IMI 2—6
• 0V~ Különösen megjegyzendő: *V|
e drb erSkanái mlod a S4 darab dieiea doboz
) 6 drb két ( t drb vilii I 6 drb kirélkanil
Megrendeléisk utánvétellel pODtoían t«lje«ittetnek.
Preís ?, Becs, RotheotnuriBstrassa 21.
ban 30 frt helyett csak XX Irt

A milyen tisztáit gazdák, molnárok és gépé
szek becses figyelmébe!
V»a n<renciám tndaloi, hogy bírgyiramban
gyártott
gépszijak
miodon alakbftJa aá\'am, ngy
kaposvári fiókűzíetemben
(hoíjsatttcM 7. BE. a.) a iegjataoyoaabb irak mellett a Ingjobb mínöaégért való kese»egg«l kaphatók.
A míg egyrészt ac alutam gyártott szijjak minősége as angol ét egyéb külföldi hasongyártmáQy-oyal a rerseoyt kiállja és addig máarósit as árak is tetemesen olcsóbbak a külföldöc gyár jtUknáJ, 8 igy biston reményiem, bogy
hazai gyártmányom
a mélyen tiutelt gazdik, molnárok és gépészek alul 6gyelemre fog méttattatoi.
Scimos becses megrearkiésért e»dezik kiváló tisztelettel
Árjegyzékek kívánatra bérmeatre küldetnek.
12112-12 Kraasz Jóisef fla

csak akkor yalódi, ha
aüdrisnnkon kiTÜl
Tan al-
XTS x )6 minoságÜ!
n , iÍDOma.bb ,
? » legfin. B
minden csomagon fent)
még eien Tédjegy
kalmaxra,
papírban
1 a 60 kr.
I = »0 n 1 , 80 .
1.1—.
Baktár Nagy-Kanizsán: Rosetlfeld Adolf és Streitt
& Klein urak kereskedésében. (155 2—-)
utifű-mellczukorkák,
a tudó és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség és tűdehnrnt biztos gyógyszerei.

A természet által a tzenrado1 emberiség javara teremtett me^becsalhetlen keskeny utifC aaon mir eddig fel aem derített titkot foglalja magiban, misseriBt a gége is Ugcsö rendsE^r gyniladt nyakhixtyájára Talií\'\' azonnali gyors és enybi^ batis gyakorlásiral .z illető beto^ izer-Tek gyogjrnlaaát minden tekintetben lebet(>ieg elSiegiti.
Hiutis gyartminyuokail a CIQ-~kor it keskeny otifíböl tirata regjü-likSl kkdak kOlC fil
y gj ?^&7&Z^^( iifi iij"
kedank, kOlonCi figyelem ^ I -3.
ajinljak hatóságilag bejegysett TegjegyOnket, sat. doboson lerö ali\'
k k k iljk k lódi
jj gg jgy gjgy, . o
irasQakat, mert csak ezek igazoljak annak Talódisigat.
Schmidt Victor & fiai.
cs. Hr. mali. üjárosot Bécs, Wieaes, AUeegasst ki
H 1 skatulya ára 30 kr. ?
Eaphjtíók : Priger B^la Kyógjt. Jieios J. grÓgjt. N.-K*nÍ*BÍo, Kili-Töda J. LelaDjén, Kis A. gyógjsu. A.-LeadTÚ, Domer KAJ. r%»- 6% fö*j:erk«rejkedé*ében Sötnegheo, Werli M. gyógyírt, Kaproncxío, iíSib. Mo«lt T, Vtsriroa, Hnllósj J6n«<* E. grágjtrl. ZaU-Kgvrixegen. Bor-gor Már (Somogy) Bzobb. Simon Qyula Stombithelj.

TIZENKILENCZEDÍK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

0KTÓ8BB H-éa 1880.33 E!

B E US.


ik vígl, tehát itt a
fedfzheti,
2000 róf Pekkínp ; 3000 rőf Marzalini
vég 30 víg 30 r vér 3(1 r 3
db •/"
i feli.
rOf 5 röf 6
4. fek. te 4. fek(te

gjooooonooooooog
Ily feltűnő olcsóság még nem léíetftl, mint ,
Ingyen
| 40 frt bcváiái-lai után BIST szövet rnba.
Székesfehérvárott Ja ^ROFETAHO Z
Ríigiönör
hogy az előrehaladt idény vegeit iijrari kelmék is mái egyób czikkek feltHnü olcjón
C S Ö D-B E
S^SSS
nyít ligfoljebb 40 nap alatt okvetlen olármiUni felad
n báki i lklb éit bilúit
omn,í testem f.iliSoS olc.íc l iriásí, a tü
gyors pladásíval Ictia.r
jó alkalom, hojy a világi h
ne késsék tabát s ;nki e sorok ittekintéifl -—.-
:bizások azt kimerítik, azért azokat miel6bb eaxkősCln.
Kizárólagos föralctár: pnlntaikaipo-ntexa
HT volt S Z E I V A L D -féle ház.
Ú\'r P?%&-p^t^ít.^ U.. ..gkev^el,. pé^r.^,.
:é„e szert tett „Pr^ ^^M^J,^,,,:, arrt i]y „odálato. olcó.íg a XlX-ik 5Iiz.dba„ ncn.^.e^m.t^nalko.n,, dacára, bog,
E I
Ft.
Bl"S C H
a „Prófétához" SZÉKE SFEHÉBViBOTT.
8% He neUci-v-ttll olosó tlvonat.
EielStt Mo.t. . —.42 —.20
Eselőtt Mórt
MilnOr —.27 —.15
. . . —.45 — S&
6500 rCI valódi szegedi festő . . —35 —.16
3200 rff ízegedi festS d- MKflSr . —.48 —.2i
2000 rőf bra.iliai oifo 8000 rőf Iegneb-xclib oiford . .
RahakelBikbil.
EisICtf Most. | Eielltt M««t.
i 41.00 rf-f franraia rre\'.on d
3UÓ0 rCf valódi angol c: l
6500 CI lódi di
—.85* -.53 ! 15000 rSf Kanjargó , —38 —.H

Elvészen, les
a második leltári kivonatból.
—.tó —.25 : 1000 rőf mlDdi\'D ssinbeu Karogam —85 —38
Gyolcsokból Mns!. i
EselStt Most.
1 vég 30 r?f * Roller-féle bSrvisiou 12.S0 6/i0 I vég 30 rőf •/, v»l. feb. Bt. kreas 14.10 6.90 1 vég 30 r.".l V, \'<?? íehiritett kreaa U.W 9.75
1 vég 30 rőt 7, o. cliffon
1 vég 30 rőf */4 f:n..m H. rbiffon
1 véí a0 rőf V, csinvat fehér gra.
30 rőf V, flore,r.d.>rfi h;
6 50 3 67
9*0 4 80
8 85 4.26
11 50
( Rosei.lhali gyolci siiléíiai gyolcs\' teleiéin* vájieon
, val. ni\'héz Sl
KaBiyásznokbói. el\'M Most. 9 90 G.4(.
fbb n
Különösen «íyelneztetem a n. érd. közŐBliget e 3-dlk leltári kívánatosra, mely" fehér ét s;í>eo abroszokból, szalvéta él tSrülkizMTb51
K*-I5u Most. I ? EzelöU Most. j] K»elSH Mórt. |
14 T)0 7.4í ; 1 véí 30 róf V* amalerdami kftna; K.50 6 y0 ! ! vég 30 rGf *;, v. mmhurgi 5.20 ü 75 \' 1 vée 30 r8í í, l«<uehefl ti tSrülkizütbil állasd ! I
Ezelőtt Moll
2.90 S .65 I G áb legfinomabb nimb. xjebken<]<5 3 90 1.65
3.30 1 85 I 1*2 db GnDIB batiiit v. czérna-isebkendo
1.8S —.95 szints szalui 3JU 1.50
6 ób mQllunai fehír
6 db ioralsberg v. damaat tSrüikSző
6 db valódi rambnrger zsebkendő
1 ló — 47
2 75 1.50
4 80 2 \'25
v. sziael abr
6 db febcrit.tt pipál rsÍTésü sialvéta 3.50 1.50 6 <lb damastirozo-.t pekkÍDgi axalféta 3 90 1.85 6 db febéritetlen mQlbaasi törüllcSlG
3rf0 1.35 .\' Fekete és színes selymek ludlailan olcsó áro,
Ezelőtt Most.
kelé nol.les kendő «.5O 1.70 • Ir. kendSszél.néllr. 1.90 —.88
Ezelőtt Uost. 1.10 —.45
Kzftjr.lt áloat. izinhon 6 ál 1 85 4.B0 1.8\'J
Kzel6tt Hőst. 2.90 1.45 3 80 1 60
EielStt Most
1 dl. \' 1 dl. \'
öf noliles selyím fiket.\' ?őf grodeospi Fri.l.
rőf valódi Gonr rSf legneblb
Kaille 5.40 2 25 1 róf ?aill« de P-.ri
i.Aete atlan 3 95 !.75 I \\ f.b Vt f.kete alUs sely^,
. ? Fekete teraftíaaat, Ifiuterelaet, rípazeimet, Bár az Sail jvadra is igen ne egeo aJánlbalOH
rolóit Most. ErelBU Most. II Kz.-l.*Ut Most !
gos fekete ldsUé
1.26 —.45 I ríf ?] színes cl„th Urnok minden " \' 1 rőf \'I, fekete InstrA \' !>\'., -.1!: 1 röf \'
lipia term
2.80 —.75 stinben a mo t ,i. divat szerint 1.50 —.68 1 róf \'j, igeu 6nom ID.tré - !I5 - ^Í5
UTItolBóeiöttí nagyon leBzíillltott etrjegrzéktl
\' Paplanok, mati-áczok csipkefüggönyök, glanzperkálok, színes is fehér parquetokbbl.
Mo.t -.20—1\'.) ?s*k 1 85 rsak 1.95 ; Cflak 2.35
? Ez.lótt Unt.
, béc.i [.iros paplan esak 2 45
i. cssmir paplau mindeu vzinbeu rsak 2.95
,, eastnir paplan minden színben csak 3.50
ÜÍ piquel.barqin-1 -.55 —,S8
őf kMlhiő kíllfoidi s-iuea parquet —.45 —27
Eí.lí.lt Uost. I " JSzeíőtt Mo«.
1 rőf ssi\'.ei hícsi paio,n.t
1 ":4 crűtou paplan
1 v|, török cr«.on paplan
1 i;\'.t tü:3b t-reton paplan
1 rSf csipkefüggöny
1 pof igen unom ^ipi
1 róf vir. v. csikós glanz perkáf
— 55 — .25 ! 1 db valódi .ifik mitrií-z 9.80 4.50
c4ÍDkefö(r(E0..v 150 —.55 I 1 db nevr-yorl.i Afrik matrácz 13 30 6.25
\' —4.5 24 1 1 db kitüi.ö lósző, matricz 32.60 12.50
l *3b g"yöriii6k ciBTnir pupl1 (152 3-»
1 so —90 1 >öf Sch..ürl p» ., « ? —40 —.25
2.80
ltrj
1.4."
XT toisó r © 11 ü. n ő olosó lei tíiri U; 1 tr o n. a t.
WT mf -^" küUhalegességekbtU.\' Ezer. tzikkelcen síim áron tit. irtok. -&m "W*
Ezelőtt Most. ;| Et. lő: " " :
tki,
E/.líit «
1 garn finflm maosetla-gomb 1 db. országos kiállítási kend I pár kis gyermek-harisnya. 1 db. finom peneciros tollkés 1 dh. ?aoa gazir QjlikkettdS
cs*k 4 kr. „ 4 kr. „ 6 kr. „ 8 kr. „ 3 kr.
»gf fekete bár- fér*!- vagy
1 ről \'jj »célí« sim tíli gyapiu-kelme
1 db. chiffon férE ii
1 db.jnadepolín ebi vagy anélkül
T db. Szires angol
aijy i
2000 ríf kivédi,, sony vagy patent hák
kabátra
fo.i \\nz gallérral
] 1 db. m go! -zities ÍLg, w ág.^, k.r<z
5.50 2.25 kás vagy caikos \'2.90 1.55
—.70 9.50
2.80 22.50
1.90 —.85 i 1 db zen.- ozfurd ine Í.80 1.20
1 garnitnra rips-teritö í rof B|4 széles kitíiiiö ősti vagy téli gyapjuBzovet
3 30 1.85
1 db. brazil. e.ésjenSnomoiforJ-Ing 3 50 1.75 2.80 1 50 1 db. na^ya\'a. nad.ág stiles. gyolcsból «ak 85 ki 1.85 —.80 | 1 alsó nadrág amer. b5rvá*zoi:b.U esak 95 ki
;esftb-

Ingyen
~ 60 frt. beváiárlá. utio - 1 szépen diiz.ké«zroh«-
Záradékul figyelmeztetem a helybeli ii vidéki n. é. közönséget ha valamelyik czikk nem te\',«ése e«elin, TÍSatavóteük és a Ugkéji ben kicseréltetik ; vagy n pénz risszaadatik ; megjegyzendő a visszaszállított portékát fra^.co kell hrazim szállítani.
A megrendelő közönség kéretik a czimet és a T&snti Tagy postai állomást és az utolsó postát Tllagttüan megírni, hogy hátrány ne történjék spm egjik, sem másik részére.
Csíikis HANS
BÉCS, I Lichfeneteg 1, szim
és legolcsóbb sajá. tészltaéayu ozipöoenfiek
legnagyobb és fefidasabb viiawtékbaa.
AK illnsztrált árjegyzék kivonata:
119 !0-30 Hölgyek számára\';
1 pir bőr-otipó (Stiefl^tlen) crüi Ulppa.1 3 frt, 1, pir b3r-Bt.eflt;tLa dupUlilpos, «tögelt, 3 itt 60 kr , 1 pir keitjübür-ítief-Icit* őrös lalppal 4 i>t 5U kr^ I pár br»rju1b5r ríraÍB ciipö 5 frt-tól feljebb, mindeniiemü háti cxipK bórbül vxgy Biöv«ithGl( Barkas Tagy «arkatl»n 1 írttól 2 frt 5Ü krip. Séta í-a ntexai caipík, zni-negejj Lastinf, ragy bőiből 3, f ttó! i frlig.
Urak szántára:
1\'pír borjnWr nri.szipG dup]« Ulpp.O 4 Ot SO kr., I pÁr ugyanoljBu legfioorrabb 5 irt, 1 pár ugyanolyan (Uvust-alaka) 5 frt 50 kr., 1 pár ngraxio<?an (Kíd-borbSI) S frt.
Míndt-nnemO fin , teany- és gyeraek-cztpík és misdea n»gr-
liígu szar Cl\'iZBa hxllatlan o\'-csá kroa. Vidíki mogrendeiéiek a legnagyobb pgutouá^gal in teltetnek oi M«j mm íelalíí ciipők
\\xé>*séSgts] felrseréite^ok. — jHiutriit áriegyzékekkef és utasiU-sal s vértékvevésre Ingyen él Ö érmes tv e küldetnek.
Czipőraktár ,HANS SAtriS"-hoz. Bécs, í. Uchten-steg I. szám.
utbprmstrsaic és a Honenm&rkt olaalarol.)

! íln minden versenyt legyőzök !
KövetkerS, mindenki réazére híSíupü ;;irgy»k 10 frt potanárért
nálam k«pbi.tók OIÍOTÍIOI x.iey .ti ár bíkflldíse ineilcLt.
146 6-10 BACH&ICH 8.
[iviteli Ozlct, Bndapeat király ntexa II ÍZ.

6 db
angol britt.
ezüst kés
1 ab._aDg
brit en.
dnbáio

G B .

„ villa
í „

Eynf*t
irtó
6 „

„ evőkanál
G ,,
finom
tojáat-ir
trt.
6 „

, . kávéakaaiU
6 -,
tzép
CZukorU
1«*,
6 .

riÜk tim*JXtí5
i.; - „
bor» T
. emukor
ÜtrU
6 „

„ tilcsa

CSrÜSK
gye.ty.i
tartó
1 » n » « DaET I 2 „ ,, legfin. slab.\'gyertya
1 „ , „ levöMnerc ; rAkvÍDy,
1 „ „ „ tí>jiner5 j 1 ,, . rniniatUT sxiiibáti Inlc ű.
1 , „ „ tliaaaiürí j
W*~ Mind a 6U drb csak *J forint 60 kr. "M
AiOnkiTül ajánlom dugan Wsierelt raV tArumat .dlsZBŰ, pipere é&
rövidárukban, feoyvernenüékben «tVn .1 legolcsóbb árak sellett
Sí HIRDETMÉNY.
A »la-egerssegí királyi tr.rffényszéic résíéról fel-bivatnsk miodazok., a kik néhai Szűcs Pá.i roltBÜmeghi királyi közjegysöi biitositóltira az 1874. évi 35. t. CE. 173. §-ánal fogva a törréuves Eáif.gjoggftl bírnak, hogy kiiveteléseíkete hirdtstménynek a „Bcdspeíti K.ÖE-lüDy" hivatalos lapbiQ, éa a „Z-tlai KözlöDy\'-bdQ való harmadszori taegjeleaésétöl Bz&mitolt 3 hó »latt ide aa ?ál is inkább jeleatsék be, mivei eíleukecí eselbea ftsoi tekintetbe vétele nélkül fog a biztosíték erejéig txksble zett zálogjog törlése iránt az eug-dély me^a lalai.
A királyi törvéayaiék
Zala Egaresegen, 18S0. cvL iuüus hó 26-án.
U DE L
154 2-3 . ., tjcfysn
Csoportok 20. 30, 40 egís= 100 foriLii; a lefffinowabfa mii.íúigbeii.
i

Hirdetmény.
Pályázati hirdetmény.
A sonnáai köibigi magyar tai\'QyeWU iakuláoál íum i üresedésbe i8tt kA..t.,r-tanít6f- iHoö.4* betöltése c b<Sl folyb évi október &> ára pí\\yii*t i.yitUük. Évi jöro 114 frt kéitpcni. ntabad Ixkú, h.\\ri kort l ho\'d belíőség iiold kQUS gjÁotótoli 6M 1% hold r.:t, me\'y a koztég mnokiltatik, 2~> métd karcr, f\'-ltt bazs, f^fe row, 8 3l t 2U &kó colk\'cU bor é» a szokúnos btoiár.a, pályázni ki<
b»gy iRiikápesitíst i^xzo\\6l okmányukat én aguk vLdeíéríil &f.tgá.lij bitoi.yla-.ikl.
irt kírrényuket fulyiS .\'ví nklrSber 25 Aiisífií nxpján pétiig »x. folyó évi ilccteml.eí h .
Gróf Festetics Taszító ur ő méltsga taranyi uradalmában 700 drb jó karban levő mustra birkit ! eladó. A venni szándékozóknak bővebb értesítést nyujt gaz uradalmi tisztség Tarany n. p. Somogy Szobb
!
alul Qii
inajomalott % kktió tttlajduaos

József gjorSiaJto]áD..

, 1880. október 17-én.

S4-O1K aaséuoo..

nienfcllenwedlk évfolyam.további sorín 5 kr
NTILTTÍ.I1HKIC loronfcAut 10 kr*ft i«
leluek fal
II Kinoitari illetik miodei "rdetUirt kale.i

ZALAI IOZLOIT
előbb: ,ZALA-SOMOGYI ÍS: O Z i. O r<T "S". •

lap
.»4O7.k , l
Vlantettát.
ttwratok
kUd.tn.k.

S.-KanlisaTáro8 helyhatóságának, „B.-kanlzsai önk. tazoltó-egylet" a „n.-kanÍ2gal kereskedelmi s ipartant\', „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „lalamegje! általános UnltS-te*
taief, a ,n.-kanJi8»l klsdedneTeló egyesület", a n.-kanizsal tisiti önsegélyző szÖTetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanlzsal kDlTálasxtmány*" s több
i megyei és városi egyesület hivatalos értesítője. * .
?> Hetepklnl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

A tisztviselők érdekében.
A .Magyar Tisztviselő\' legújabb számában olvassuk, hogy az állami tisztviselők pragmatica sanctioja végre Tálasára, néhány hét múlva az országgyűlés elé fog terjesztetni, részletesen kidolgozott javaslatban.
Bizon salyosan érzi az ország minden tisztviselője ily, a mai kor színvonalán álló törvény hiányát. A tisztviselőkre vonatkozó különböző rendeletek még az osztrák időből fennmaradottak, részint viltozatlanal, részint toldozva, csekély változtatással és csak kis részben teljesen átalakítva s mind ezek elszórva, itt-ott kaphatók meg, igen nehezen hozzáféi hetőleg.
Nevezetes kérdések: a tisztviselők qualificatioja; az állammal, a felébb-valókkal és alárendeltekkel szemben való jogok és kötelességek. (Kiemeljük jogok, mert ezek nagyon is hiányosan körvooalozvák; míg a Kötelességek meglehetősen kifejtvék az egyes szakoknál); a minősítések, melyek eddig titkosan szerkesztettek s a tisztviselő soha sem tudhatta mit imák be szopjál ah\' táhlázn-tába s igy semminemű vád ellett nem védekezhetett, oda lévén dobva elöljárói szeszélyének és roszakaratának; a nyugdíjügy, ma már 40 évi szolgálatot nem követelhetvén, mert az emberi áletközép-kor nem a régi, sokkal leszállón s csak igen kevés hivatalnok bír 40 évet szolgálni, a teendők fokozódtak B az életviszonyok súlyosabbak lővén, tehát 30 —33 évre lenne, a maximnm leszállítandó; özvegyek nyugdijához a nevelési járu-1 é k valóságos\' absurdnm mődon van beosztva, ugyanis 3 gyermekig az öz-

vegy A?m kap semmi nevelési pótlékot és 4 után már mind a négyé rt, holott ugy lenne igazságos, hogy 1 gyermekért kpéldául ne kapjon, de minden továbbiért arányosan részésüljön pótlékban; a tisztviselők felett •való bíráskodás, mely eddig a feljebb valókból s egy-egy jogtudós; de szintén államhivatalnokból álló .fegyelmi bizottság* hatáskörébe tartozott és a felsőbbség esetleges boszuvágya kielégítésének tág tért nyitott, szabadabb elvek alapján alakítandó — feljebb vaiók, független jogtudós, bírósági egyének és tisztikarilag választott eollegák szerves bizottsága, részben állandóan, részben ad hoc működve, hozzon ítéletet a tisztviselők felett első sorban, második fornmnl a ministenum és másod fokú bírósági tagok vegyes bizottsága, harmadikul pedig a Curiaszolgálváa; polgári jogok gyakorlása, hogy a tisztviselőt fenyegetni ne lehessen, hogy erre vagy arra szavazni ne merjen, s ha szavazott meggyőződése szerint, kérdőre vonui, üldözni ne lehessen, vagy pedig, a mi ismét absurdum lenne.— vegyék el sz államhivatalnokoktól a szavazatjogot!! !
Van még számos fontos kérdés, ? melyek az előbbiekkel együtt komoly megfontolást és okvetlenül gyökeres megoldást követelnek s elvárjuk képviselőinktől, hogy az .osztályhoz utasítással" nenT elégesznek meg és nem engedik a törvény megalkotását újra évekig vajúdni; mert negyvenezer többé-kevésbbé intelligens em ber 8 az állam munkafactora Tárja a „ressurrexit" — elhangzását!

Elvflnk az; hogy legyen szigora az alkalmazás feltétele, ugy képzettség, mint munkaképesség és erkölcsiség szempontjából ; íegyen kellőleg felhasználva minden munkaerő; de legyen meg a tisztességes és arányos dijazás, hogy ne legyen a tisztviselő semmi mellékkeresetre kényszerítve, sem anyagi zavaroknak, rendes, takarékos életmóddal is kitéve; tisztába legyen azzal, hogy mit követelhetnek tőle és mire van kilátása, mire joga; lehessen büszke hivatására; legyen ambitionálva az önképzésre és előretörekvésre; tndja, hogy egyesek szeszélyétől nem függ egész jövője, sőt férfias nyíltságát tiszteletben tartják ; hallgattassák meg, ha valami jót ajánl vagy legalább jónak ígérkezik javaslata; bizonyos fizetési fokig avagy ezen alal bizonyos vagyon kimutatása nélkül ne legyen szabad megnősülni, mert a korai nősülés sok baj kutforrása és röviden : legyen a tisztviselői kar szerves, önérzetes, értelmes, munkás, kötelességeivel és jogaival, jelenével és jövőjével tisztában levő erkölcsi testületek összessége.
Honatyák! Tőletek függ, hogy a corruptionális jelenségek és egyéb absurd dolgok megszűnjenek a hivatalnokok karában. Fogjatok annak idején a nagy mun kához és végezzétek a jog és humanitás, valamint hazánk és viszonyaink különös érdekei szerint teljes sikerrel!
A választások előtt mindig szép szavakban ígéritek, hogy rajta lesztek ez égető kérdés tisztázását sürgetni és eszközölni ; végre gondoljátok meg, hogy:
.Minden Demosthenesnél szebben be
szél a tett"!!! y_ JJ_

AZ ó-budai amphJtheatram.
A aá egy hadreseraelc viUmoly tartomány di&>« ülfoglaliss, az a régésiet fáradozó embereinek egr scép, egy hírneves leüt nap. féavre houlila, biraia. Hiudkettó aamea cns!-jit olérre szép elismerésnek, uagy uepsteroiég-nek örvend. Hátija, a külföld nevét emlegeti; mindenki eideklódik iránta, miedeuki ismerni óhaj.ja ót. Torma Karok derék tudósunk as, ki as ó-budai amphilh-salrum fel fedezetével örökre megállapította oevét. Kgyr&íl bugaima, meljet aquincum régisego! isikere*é<« ifiDt tanúsított, másrészt a sztír6:icsés véles\'su jat. szotta a kezére a hir<iev&s, régi épSlai foi .találhat.
A caatrum alapf»Uit meo: itliresoi í amphitbeatrumra bukkan\'.
Írjuk csuk ie egy kiolt kr:r!l)miajtxeb-beu, hogy merre és mint fokozik ar affipbt-theatrnm. Körülbelül magunk ir ez: kérdmtlh, midőn Varázséji Gusztáv tebiUegec fégési, bát tanár 8 egy hírlapíró tarsaaegabao 2. a-ikorogva megálló, »irg« vasuli kueíiré! >z ó-\'oud«i állomásnál leszálltunk.
Mentünk akár et:y proczeaaió a kWáo-caiak tömegével, esak énekelni kelleti TOID» I meglett voloa a bucaujárók ájtatoa raeneta. Félórai kuliogás után, végre a Kíempei f«l0 malomtól nyugotra emelkedő nagy halmon éizraveheltuk a kíváncsiak tarka tömegét.
Ki ne volna kívánói, oly színkört, legalább csak mar ódon falait is láthatni, mely oly tért zárt magiban, a bol« még kiváncsiabb római tömeg nem borzadott elitúlt embertársainak, a vaolálialokkali vérei tnaájan, Upíolva, ujongva gyönyörködni. A balom réiaégen fek. Jzik, jobb felól a Duna húzódik, bal felél uai északról le délig ai ó-budai hegyek kuán-sserüleg ereszkednek alá.
Az ásatást Torma Káról; a halom déli végéu kezdette meg negyvenhat emberrel múlt bó 20-át>. As elsó nap eredménye egy fal kiásása volt. Az érdeklődés mindinkább fokosó- . dott. Másnap már következtetni lehetett, hogy a kiásott fal egy keruléknek. képezi behajló iv rédzéu Harmadnap és negyed nap már annyira előrehaladt az ásatás, hogy a kiásott íai résiTÁRCZA.
A kortes világból.
N*gy mosgalom zajlik ott leOnn, láinth* m. nép bacaat jima. Kocsi fcOrOft eldabörOg -? Miaoda nap Tan ii mártn* ? Nag7 a zsivaj, d« ax .éljeu" Haraax. azon is kerewtöl. Meg kell sézni ? míg a hatat Felforgatják fenekeitől.
Ei már derék 1 a folyog<5o A aamkeü xászló lendül: Apró téjiiég kortest jáUiik, Titi annak a hangja caendSl ? No1* ki éljen ? hadd halljam csak, Folyaasítok, hadd ssemléljem. II körül fogra nagy xajt csapnak : „Hat a Laatlo papa éljed I"
Üjra. Xöröf, toeg dflb Minthk kceri állna Tígre. Éa csakugy&s 1 Öreg kort«» LihegTe jön, fnlra tép be: l\'nun, jöjjön, manjüak gyorsas . .. & mdnl&srx remeg lába. A manóba, hová menniük. Talán bizony B\' aznüba ? ,
Oh nem ! kire na, teUzik tudni: KépmelS-iálat\'.táa T*n, S még egy néhány rótum, kéne, UaakéLt pártnak le» bakáiban. Abt a pártaok? Neue meg esak: Mott mir ei itt aa in pártom. Engem mer U TÜautótUk — Axárt többi — ott nem jáUioml
.RÁKOSI LÁ3ZLÓ.

; Elázott nqulncum-expediczió.
Az eaeméojek nem 8z&oeteloekr a táraa dalomDak mindig akad aajaga, meljlj^l fog-lalkoíték, ma ez, holnap az, aszerint, amint jobba.o tetaíik, vágj iakább fel tudj a valami idézői a kivánctisagot, ax érdeklődést, B amint csekéljebb vagy nagyobb horderíível bir, an-oát, amivel már foglalkoznak az emberek; as\' elflí eíetbsn itt-ott beaz^loek felőle, a kritika bonctkése ali veszik, UUUD ittérnek felette a napirendre; — az utóbbi esetben egy szó ti-mad, mict tjainteasenasÜja az eseiséaynek, mely kifejezi az egészet, kisebb körben alakul, oeha, kiszivárog a nyilvánosságba, a sajtó kesd vele foglalkozói, a társadalom űgyelme felébred, általános érdekeltedet keh s mindenki csak azt az egy szót hangoz\'atja.
így Tagyunk moat ia. Nem oly rég, togy Ó-Budán kívül fgyik mdósnnk iterény kor-mánjsegélylyel, de anoil nagyobb buzgalommal ásatásokat kezdett s rövid időre mir keringtek a hírek a nagyszerű eredméayekról,. melyeket Dr. Torma Károly elért. Alig feleza-buditva a ukaró földrétegtől, minden csákány vágás, minden ásÓBzorás ujabb-ujabb részleteket hozott napvilágra egy leiünt kor nagyazerQ. maradványaiból. Nem kevesebbről vanszó.mint egy második Pompeji-rŐl, egy magyar Pumpe-jiröl, a minek lehetőé nevezni as aquiccaini ásatásokat, .melyek ma már egy római amphi-theatrom tekintélyes részét tárják a azemléi-5 elé. —
Aquincumi ásatás tejiit t jelssó, mely a fftváro&i tártadalom érdekeltségét ma foglalkoztatja. Laikus, műkedvelő és tudományos kö Bdn*ég karavánjai vonalnak ki megtekint-sni ex bddig nem tódra bírt műemlékeket. O-Bada

Bzokatlan élénkké lett. Míg eddig a fóVczán csak a csere berél? ÍBtóezy objectumok jovéae-menése, küljebb a atölfia gazdák s maakáaaik, meg a hajógyár emberei képezik a járó kelő közönséget, addig rövid ídő óta egészen uj elem tüat f«l e tereken.
Magánhiotók robognak ki, nagyasáma bérkocsi, tárBaskocsi, gőzhajó és lovasat alig győzik kivált igy vasárnap szállítani :t közönséget. Szegény ó-budaiak nem tudják mire vélni & dolgot. At ablakok, kapuk alja, boltok eleje mag telnek bámuló polgárnő- s csinos polgárlányokkal, csodálkozásuknak adva kifejezést e népvándorlás — felett.
Valóban népvándorlás. Egéaz bucsajárás. Elegáns hölgyek, urak, katonák, daody-k, mintha mind találkát adtak- volna egymásnak, egyértelmüleg haladoak kifelé.
Ma is igy volt. Azó Budár* menő lóvasúti kccaia a Karoly-kaszárnya előtt már alig lehetett.helyet kapni. Caupa tudomány szomjas közönség. Mindenki oaak amphitheatrumró., castrumról. templom Kemesis-rŐl beszél.
A asomatédom egy éUes.ari ember magyarázta egy küasszonyuak ac amphiiheatrnm alakját, történelmi nevezeleasegét.. ?z némán figyel. Szemben velem valaki t* .Egyetértés11 múltkori tárcsáját — melybea M ásatások részletes leirásft foglalutik — olvassa fel társainak, szóval tqainoum — itt, aqaiaoam ott, mitideaki csak erről beásó"!. Ezt keresi tel ma a főváros apraja nagyja.
Végre megérkezlünk 0 Budin. UtkSz-ben néhány korai esöcsepp már tréfás megjegy-leiekre adott alkalmat, a hölgyek aggódva Vizsgilgatták «a ógboltoiatoL „Est) leül megásunk 1" hangzott el aa ajkakról. — Hátha

nem lest belőle semmi, feleltek a bátrabbak, s ki gjalog, ki bér , ki támaakocsin fjitartóatat-hatlaoul törtetett a czél felé.
Kiérve a fóutcsiból foitüntik a ködbe
burkolt hegyek. A cseppek szaporodtak, as
esernyők kinyíltak. De azért csak előre. A
cseppek bői eeő lett, mely szemközt érte a ki-.
rándulókat. Az „előre" — vagy „visasa" kér
dése felelt tanácskozó csoportok képx&itek* A
szürke felhő mindinkább köseiőbb jött. Férjek
és feleségek megbasonloUak, ások tovább ki
felé, ezek toillctta jük iránti t« k in tétek bő) viss*
sta felé kiváckoiUk. AE esd lürübbé válik.
Eg,<asek vissza fordulnak, a bitrabbik mé?
neo, adják meg nugukat. Mofli vágtató bérko
csik érkeznek vidtzafelé egy — kettŰ — öt
hat, ssufolt bérkocsik, menekülő — aquinoam
kutatókkal. Kocsi kocsíl ér. Az eső caak ugy
Bz&kad. A futás szégyen — de hasioodl „Saara
qui pont* t egyszerre megfordul a karaván s
lesz rendstlen visszavonalás egészen osstrák
mintára. A férfíxk káromkodnak, as ausonyok
szidják makacs férjeiket, gyermekek sírásra
fakadnak s tüskön bokron keresztül törtet a
közöoaég szakadó esőben a lovasul félé, a bi-
mész ó budaisk legnagyobb mulatságára, kik
tuskulumok mélyéből D agy ott kaezagnak a
czifra tonikás, salUagós futó hölgyeken jó
németséggel megkrítikázva a IakcsípSs. móno-
és binoklis uracsokat. ,
A lóvasúti kocsik pillauat alatt megtol*\' neW, a kin rekedtek a szotasséd kapok alá ma-\' nekülnek. A kik kiiparkodtak ? nem láttak sejnmit, egymást vicxcselik. Hanem aaért squinoumról foly a társalgás basáig.
TANYA? GÉZA.

Mai Mamiinkhoz a .Zalai Tanügy* 6-ik szama van rendes mellékletül csatolva.


K 0
p)
Gyula a k*rját.
Ekkor Siíkszai Géza is közbe szólt: Ejnye van-e még több hely oldala mellett Irma, b«dd foglaljak én is helyet meíleite,szólt Szlkexai kötődve.
PATAK í GÉZA. (Folyt, köv.)
TIZEKKILÉNC2EDIK ÉVFOLYAM
hajlásából már kö vetítettet ni lehetett a kerülék többi ki nem ásott résióre. Ékkor Torra* Karolj as atoll énben lévő pontokon méreteket k estit ve, kezdette meg az itatást. A ?simítás helyes volt, a méretek nem csaltak; kévé* ásás után csakhamar rá Utáltak a fal folytatasira. Akíváncsiság tető pontra bigott.
Az ásatás hatodik napján 25-én lőhetett határozottan állítani, hogy as épület aiűphi-theatrum, miután, ekkor semmi kétség sem merült fel as elypsis alsJc.sIlen, mely ai amphitheatrumok építkezési alak jellegét képezi. . A helyes méretekbál azután kitűnt, hogy a boBíZttbblk tengely keletről nvugotnafc fat. Igen fontosságú az is, hogy ezen amphitheatrum nagysága jóval fölülmaija a pompejit. Meg kell említenünk azon nevezetes küszöböt, a mtlyet ti déli oldalon, — tébát ott, a hol az ásatás legelőször kezdetett meg — feltaláltak. Torma Károly már ezen első nyomból sokat következtetett; as ásatiÍB eisó napjaiban találván fel, a agy jelentőségűnek jelenlelte lei. Ezen egy szerű négy szögű kú adta meg azután nagy rés*b.en a következtetés h«ly*-«en útba\' vezető fiinaíát, Kzen pont szolgált nagy részbei Diéreink támpontjául.
? De mihez szolgált ezen küszöb, micsoda ajtóhoz, bejáraihoz? Jelenleg már egész terjedelmükben láthatói azon cavernákitt, melyek ben a rómaiak vadálltaikat tartottuk, mint a véres küzdelmek BZÍO játékainak .főszereplőit. Ezen cellákba vezetett a nevezetes küszöb Ez^n hely pedig Ó-Buda felo, tebát déli irioy-ban fekszik. Ezz&l átellenben ismét kiásatou egy, valamint észak éa keletre is, mely utóbbi közel fekszik a fő bejárathoz. A fű bejárat as amphitheatrumba pedig épen ax országaira vezet keleti irányban.
- A tágas a érő tér emeletekre volt osztva, melyet földszint egy másik belső gyÜrü váUszt el a küzdtórtűl, mely fal, mint Torma Karoly emlité vöröses étinre volt festve. A belső és külső gjüríi közölt hatvan küllőszerüleg szál ágazó fal van, melyek tehát épen agy, mint a kocs; terek küllői befelé összébb és összébb hnzódoak. Ily küllőt eddig h»iot ástak ki. Ezen hat pedíg épen az elyp-na tizedréaBÓt képezi, eszerint tehát minden kétség nélkül 60 ra tehetni ezen ék falak (cuneusok) számit. A belső fa) magassága 3—4 öles lehetett; mig^a külsőét 6 Ölre tessi Torma Károly. Az elypsis északi negyed részét kép«ző falak jóval vastagabbak, mint az eddig kiasottak, mintegy V/2 méter szélesaégüek s dolomitból épitvék.
Sajnálatos, hogy kevés tárgy, egyéb régiség találtatott. Talán a nyagoli halom fel-áaatásánál, mely igen érdekesnak ígérkezik, — lévén a legmagasbbbra felemelkedő rész, — több apróság kerül majd n-.pfényre. Eddig egy belépti jegy cserépbői, középen átlyukasztva találtatott; egy pénzdarab Camcalla arczképé-vel; egy kövön két elég magas n»gy bettt N. (X, melyről Torma Kit moodi, hogy valószínűleg a kőbány* tulajdonos sigoálbetüi lesznek, nem mint némelyek azt állították tévesen, hogy az smphitheatrura fal kör-iratából valók volnának; azu\'án ogyes koponya restek, melyek össze vissza törve Bfedettek kí Tanácsos volna a nagyobb vigyázatosság, mert véletlenül ép in nevezetes szép példányra —\'vagy példányokra
Az árva.
v ? Jelige:
„Ki fteret*>t*-t vetett, Sxeretetet arat"
(Folytatás.)
Már előre Utóm nevelőnk arcait mosó \'j°gnii ki már régóta kívánta a mi hegyes vidékünk e ragadozó madaraiból csak egy példányt is birhatni. Mennyire fog 6 örülni e ritka nagyságú sasoknak. Úgy htoem, monda továbbá Petink, ti is egyet értetek velem abban, hogy s sasokat szeretett tanárunknak, a természeti ritkaságok nagy kedvelőjének fog jak ajándékozni. No szólja\'ok ti is hozzá.
Peti nem várva válaszunkat, sieMt a zsinegnél fogva as alatt levő sasokat ie felhúzni a tetőre. A mi megtörténvén, miután eléggé megbámultuk e ritka szépségű állatok*t, elhelyeztük 6*ket a velünk hozott zsákba, mit a polgár suhancz jókedvűen hwott a iá a hegy lötŐrő).
Leérve a hegytetőnek meredek csúcsairól, egy magaslaton, honnan egé»s Hátszeg belit-ható volt, letelepedtünk, B a velünk hozott élelmi készletből megozaonáztuok, s kulacsoól pedig szomjunkat leoltottuk, Ezután felszedtük a sátorfát, vidám beszélgetés közben csak fele oly hosszúnak tetszett a bazameuetei, mint a kimenet.
Mennyi öröme* cterestüok tanárunknak a .hozott ssBokkal, felesleges volna elbeszélnem.
Mint egy peczér, neki gyürközStt s a két vén sast lenyúzta, bőrét kitömte, csontvázát pedig, miután a húst róla főt As által eltávolította, Összeállítva kis múzeumában felállította. A két fia sast pedig ezándéka volt felnevelni,

j( bukkanva u^y járnak, mint Ssakits Jó
zsef bévvisi ásatásakor (Pertmegy ébeo), ahol
a vigyázat! a.n maokások, mint valami nagy
köveket ujry feszegették ki az érdekesebbnél
érdekesebb porladozó félben lévő koponyákat.
A 1a}burgalom nem haaznilt ex esetben, hanem
ártott. Segiieni akarUk a munka gyorsabb
menetén, s inkább ártottak az eredménynek.
A mi pedig a legnagyobb kir} hogy a munkát a pénzszűke miatt csakis e hó 20 áig lehet foty ütni. Tehát az amphitheatramnak csakis fele leas kiásva, addig pedig — tehát tavaszig — mikor a munkálat \\>éat segélylysl ismét megindul, jó lesz a falakat a szétomláslól megóvni, a változó időjárás behatása, elől megvédeni. Ne hogy a becses romok teljesen tönkre menjenek, a akkor még a jelenlegi „romok* birtokában sem lehelünk.
SZ. L.
IMyl lilrrk.
— A király Szabó Imre szombathelyi
pSípoknak az egyház és tudomány tarén szer
zett érdemei elismeréséül a belső titkos taná
csosi méltóságot adományozta.
— ö felsége Filip eh János leteoyei
aljárásbirót ugyanoda kir. járásbiróvá nevezte
ki. A pénzttgymioiater által p«dig Győrfy
Géza z&Umegyei pénzügyi íogalmaró pénzügy
ministeri fogalmazóvá lett kinevezve.
— KŐxgyWés* A nagy-kanizsai tár
saskör f. bÓ 10-én tartotta meg közgyűlését,
melyen a választások a következő eredmény nyel
ejtettek meg: Elnökké: Dr. Lakj Kristóf, al
elnökké: dr. Horváth Fereucz, ti;kárrá: Varga
Lajos, ügyészeié: Lengyel .Lsjoa, könyvtár-
nokká: dr. Szukics KÁtidor, pénztárnokká:
Erdőd y JLajos, háznKgygyá; Barabás Bél*,*
Választmányi tagokká: Somsai eh jjCrincz,
Hauzer János, Wachtel Zsigmond, Gulyás
Jenő, Vágner Károly, Guunann Henrik,
Lovak Ede, ifj. Fesselh-jter József. Póttagokká :
Toroasich Pál, Ebenspanger Lipót..
— TJffyan oköigyü\'és által vigalora-
rendező bizottsági tagokká m»*gválasztattak:
Bánó Imre, C<*eatnák József, Ebinapanger Leo,
Fábiáoics K.ároly, Qatmann Lisxló, Háosy
?Uk, gr. Hugoanay Kálmán, Kelcz G-éza,
Lengyel Lajos, Lovak Kde, Oszterhuber László,
dr. Rusz Hugó, Töttosy Bála, Véb >r Károly és
dr. WeisT Z-iigmund. — A közgyűlés a válasz
tás megejtésén kivül a múlt évi számadások
megvizsgálásával és a jövő évi költségvetés
megállapításával foglalkozott és azt is elhatá
rozta, hogy ha az itteni kegyearendi tanári kar
tápjai közül vtlati a társaskörbe lépni óhajt,
mint kültag a mérsékeltebb tagsági díj-mellett
fog felvétetni.
— JHyiUUhoztit. A magyar országos
tűzoltó szövetség 1880. évre szerkesztett „Sta
tisztikai átoézei\'-ébon a nagy-kanizsai, önkén
tes tiizoltó-fgylet azok közé soroz1 atik, a mely
egyletek alapszabályát mTmateri jóváhagyás
végett mindeddig be nem mutatvák, és a
melyek a kö?ponihoi sem a kitűzött határidő
ben, sem azután &tatistik*i kimutatást be nem
küldöttek ; bátor vagyok tehát ezen tévedés 1
ellensúlyosására kinyilatkuztalni, hogy nUp-
ezabályaiak 1S7I. évb^n 93Ö2. szám alatt
?csak mintán Wnot!e!í, azután rászesiteaí őket ts azon nagy tisstségben, hogy a többi szárnya sok kösött királyi trónusokat elfoglalhassák.
Ezután még csak egy hónap volt hátra, melyet oda haza a kedves szülőföldön- tölthe-téuk, Ezt akis rövid időt pedig igyekeztünk legjobban felhasználni. Csak uem minden harmad nap aétalovaglást tettünk a Cserna vis partján lefelé, vagy pedig a hegyet másztak meg. Kgy épen íly kirándulásunk alkalmával, midőn egy fa alatt pihenés végett üldögéltünk mindhár mia, midőn kellemes női hangúk ja toltak el hozzánk, Petrarka sonettjeíböl dalolva. As utolsó /ersszakot egészen megértettük. Ez volt;
.Szeretek, hervadok, Nincs szerető hívem, Maholnap sírban fagy Meg forró szivem."
E közben a« erdei dalos csalogány bán. ért, hol mi a gyepen leheveredve voltunk. Egy gyönyörű 16 — 17 éves leány volt a dalos tündér. Nagyon megijedhetett tőlünk, mert futni akart, de Peti ki magát leghamarabb feltalálta, felkelt fekvő bolyéból, i így awSliti meg a leányról: na féljen tÓiünk kedves erdei tündér Ilon*, mi nem vagyunk n»« emberek, mondja, m*g merre van tübdér palotája, mi azonnal késtek iessttnk Önt hasa kísérni és bármibnn stolgáktjára lenni csak méltúxtassék velünk parancsolni, ne féljen tflem ba oly fekete azinem van is, szivem annál pirosabb..
Ne hizelkedjék annyira baroa ifjú ur, a férfinak jól áll ha bírna; de ugyan minek ijenlik meg annyira az embert. Ha jél látok nemde barna Peti N. Szikssai Gé»* nr és P. Gyula árhoz ran - sxerencaém. . Hit annyira

0 N ?.
magas belügyminiateri jóváhagyást nyertek, a statisztikai kimutatásokat pedig Henci Antal főparancsnok, Bay György segéd tiszt aláírása-val sajálkez-Üleg is ellen jegy ez vn a kitűzött időt mindig meg^lűzőleg bsküldöttem. K--U NasT Kaoizoán, 1880. év- október hó 14 ón. örosaváry Gyula, egyesületi elnök.
— Igen szépen kitömött ibis látható a
nagy-kanizsai állomásfőnök urnái, melyről a
a pVadászlap" következőleg Ír: At ibis a ti
zenharmadik rendhez tartozik, a gázlókhoz
(GraUttorcfl) és ema rend h«rm»dik családjá
hoz (Herodiae), mely család eUej« az Európá
ban is található úgynevezett sariócsŐrü vagy
Falcinellus ign^u*; „fekete szalonka" (Falci-
nelluA igneua;^ ennek a lollcxata érezfényünek
van leirva, éa ilyenek a mi magyar íbiszeink;
mert az afrikai a«nt ibis (Thrcsciurnin r^litíi-
osa), nniely csak Afrika belsejében költ, a
huon m csakis a Nilus folyam kiöntésekor jön
?gjp!omig l-\\ as mind nagyságra, mind toila-
zatra lényegesen különbözik a Magyarország
vizein éá posvány&in lőtt fekete szalonka ól.
Az t, i. ugyan « rend és családhoz Jurtozik
tynk nagyságú, az Ör«g madár tolUcata fehér,
de a fej mesztdeo réVze, további R kormány
tollak h<gyei, Uf;y n szárnyak és n fark f»-dú
tollai fuketék. a szárny szélesség — Ü.G8 mt.
—Van e családban még egy íliia, a melynek
szine skarlát verea (Ibis rufos), — de fekete
nincs."
— Ifagy- és Kis-Kanlzua városok
egyesülésére vonatkozó mii isttei i leirat már hónapok előtt leérkezett, annak FoganalOísitÁsa iránt azonban intézkedés eddig nern löriéiíi Bátrak vagyunk erre a figyelmei íniliivoi, ne hogy ismét elkéssüatc.
— Oyásxhir. Elkésetten érteni! ünk,
hogy Napy Kanizsa város egykori kapitánya,
kedélye*sédéről jól ismer: Pigraond Ftrrencz 1"-
snnczj fcir. 8-^tárnok pár bé:tel ez-lőtt elh»l»lo-
zott. Béke hamvain 1
— Magyar t**inészet- Szombaton okt.
9 én szinrfi került Joaas Emil jó régi opurei\'fj\'\'.
a „Három c«őrü kacsa*. E dumb ismeretéé. A
budapesti népazinházbitn pár óv dött gyakran
adták. At itteni előadása nem nagy köímisé^
előtt elég élénken, de nem egéaz kifogástalftuu!
történt- A három spanyolból Károlyí éi Izxi
minden cau\'fc spanyol nem volt, e ctiiios kis
szírejj^hbői uigyon kevés élvezetest tutltsk
nyuj;ani; — «t repuléarn n-gyon nehezek %:il
tak. Haray ma is jel játsztut, da Ő is jnbb
czinész. mint énekes. PüapÖky polgárme^t^re
kitüoö volt, a repülésben mindnyájit foliil
multa;, s már caak azt várluk, hogy mikor
repül fül. Bács mint komik na szakács, ra«?-
li-h-tifls komikummal csinálta a szöszt H —
kacaáhúi. Ffireoczy mint Van Oslebal, kifu^ií-i-
tiilati volt. Mátyany ba«-lrx komikum., m\'j;-
iLhetúsen sikerült. Súiszároané míndii; hódit
pujzin kedélye, s fürge játékával. B-ic-uiú ki
vált a .kciiyicodácft" tíalt ígen szépéé énukelle.
— Vasárnap,, okt. 10-éc a BB«latoni halász
legény" népszinmüaek ken-sz\'-uit Szikiuy Já
nos .szegénykéit bizonyítványa\' került ezinru
E darabról ne sokat beszéljünk, TÍTC\\ érd^ni\'-s
rc^, a ssinészek mindent «lküvet «k, hogy for
mát adjanak neki, dw ku!y»ból csak nem ltwz
szalonna, líácsné és Veres mf*g ily silány d-ir>b
megváltoztam ón már, hogy rneg sem öamerik a kis Kövesí Irmát — szólt a leány egéss méltósággal.
Ezután mind & hárman kezet szorítottunk a leánynyal. Igaz, hogy én már az első pílUn-tÁsra megismertem gyermekkori játszó társn-mftt, kit már 7 évtől fogva nem láttam, de a bals\'i meglepetéstől elfogulva nem jött B?Ó a nyelvemre. Kövesy Irma egy a község határában malommal bíró gazdag molnárnak leánya, egyetlen gyermeke jó nevelést nyert mind oda haza szülei mellett, mind a neveidében, hol több é?et töltött, kellő nevelésben és okia\'áa ban részesült. Ábrándos kék szemeiben én már gyermek koromban óraszám eltadtamgyönyörködni, most P"dig midőn a leáuykábül egy gyönyörű hajadoa vált, roelybsc A Bzépaégnek miodün kelléke: öszpontosulva.voltak, a. szite-lem egéíz hatalnaával támadott fel kebloroben, SU\'gkisérléra esi vem érze-lmeinek hangokat adni.
Előazörifl Uiedelrnesen karómat RJ4nlám nekí a hazameoetre, mít ö agy látszott, hogy örömmel, mégis egy kevéssé vonakodva foga dott el.
Van énnekem már egy barna ifja lova
ői és öu ii
gom, így szólt ő, ki karjával legelőször megkínált, ugy hi«sem az illem is »zt mond ja, hogy tüHeii a« elsóség. De hogy gyermekkori jáUzó * iskola pajtásom is megne haragudjék, adja.

\' OKTÓBER \'17 én 1880.
ban is tetszettek, utóbb! ma már higgadtabban játszott. — Hétfőn, okt. 11-én a .Kornenili harangok\'-ftt adták, szép számú közönség előtt 2 or uj szerep osztással. H*nri kapitányt et alkalommal Veres játstotta, ki gyönyörű hangját itt lelje* ménekben értékesíthette. A köröo-ség ma is rokonszenves tapsokkal jn\'almazta, s mi n tapsokhoz iámét jóakaratu tftfiácsunkat fűzzük, — legyen a beszédben higgadtabb. Utána els." sorban F<arenczit kell . megdicsér-nünk, kinek GáspárRpój*baiározottxnkikerült, — Pöspöky bár ki ünŐ i"tiné8!5,\'*do Grentse szerepe DPIÜ néki való. Játéka elég ügyet ugyan de ő nem tenorÍBta, még csak énekes ^ero, Haray birója kifogáatalmi, a többi szereplőkről már a múltkor s>óU»ttnnk.
— A CMnyoráhyt majorjábm tör
tént Gécaek Antal meggyilkoH koe*>9 ügyében
Albaoich alkapitány által két egyén elfogatott,
az egyiknek ruháján több vér^sepp, 1 két
csSi\'ü pisztoly é* ugyanolyan- kóczfojtás talál
tatott, miiyen a meggyilkol nak bolt test?, mel
lett volt, továbbá HZ akkori hollétüket kellően
igazolni nem tudják, mindkettő további v\'iys^í-
Ut végett a hilybeli kir. vizsgáló" bíróságnak
átadatott.
— Gy&ftzhir. Egy derék jó anyának,
kitűnő "magyar s veiídftgBzarotö asszonynak el-
baláiozásáról értcaülűek; a részvéttel vett caa-
ládi gyászje\'eu éi igy szói: Alulírottak szomo-
mdott Bzíwel jeieutik szeretett édea anyjuk,
illeive anyósuk és nagyanyjuk özvegy Ünger
Jánosná BZÜI. Simon Hozália 18ö0. évi okóber
l\'á\'Hu esta G órakor, a halotti szentség ájuios
frttvóie után, végelgyengülés következtében élt*)
\' 70 ik évében történt gyiUZo* kimúltál; a bui-dogultnak hűlt tetemei folyó évi október 16 SQ d. e, 10 órakor fognak s felső raj ki sírkenbi örök nyugalomra tétetni. A/, engesztelő szeat mise áldozat u^yan azon unp cUlelSu 10 órakor fog a f«lsó rujki templotnb >n a rainjeuKk urslnak bemuLattatui. Á^dáa é^ béke hamvain! Unger Jánoa éa neje, J-nüa Vilma gcerroekei. Kálmán, Muki, Jenő. Malvin uníikm.-*— A temetés nagy réiivé\'-iel törtőnt.
— Hirtelen halt ro\'-g Puruncty N.
vasúti munkás f. hó 14 én éjji-1, az orvosi bua-c/.oliis eredménye Bzívbij coiistatilási volt.
— Sxobatilx. Keszthelyen f.,Iyó hó 10-
én pete felé Cautorka Józne\'f cz;pétz és elein
párja mfgl«beiúsec itlunoinált állupoiban tértek
lakásukra. Vacsorái is közben e két jó emb^r
t ai»mi fi-latt összekociczant a a férj — csupa
gyengédségből tán — as aaztalon levő égő
petróleum lámpit feloaége fejéhez vágta, oly
en\'vai, hogy H. Umpa darabokra, töröt\'. A szét
tört lámpa, lánnj* K köreiben levő tárgyukba,
kapuit » xlig egy rnnsodpercz múlva az egész
HZUUH Uo^ban állott, B csak a véletlennek s a
gyorsan megérkezett negélvnek ? kosiönhetö,
ho^y a?- ily garázdálkodó huszoatalan egyének
konnyolmü^íe H közönségnek nagyobb rémül
tet és teí-eme* kárt nem okozo.u.
— A soproni kereskedelmi a iparics.-
mitra* utóbbi Ülédének jegyzőkönyvéből: 2tHj.
Zilnnu\'syei Tífuisclia községe, a tiHgyméltóaá-u
m. kir. íii\'drniveiiisi-, ípsr éa kercakudulmi mi-
n ftterimnnak f- évi augasr.tt>>i 26, án 24757. s«.
a. kelt leiratával rélcménynzéa vég<Ut lead\'Mt
folyamodványában, orezágoa vásárait kettővel
BíJtporitiHini kéri. A kamara tekintve azt, hogy
Turnisch* községnek" kózsü szompzédaágíiban
márÍB 27 oreiÁg\'is ciaár lartatik, mí által ezeu \'
vidék vá«-tri-azükságiot(ín.ek elég téve van, —
a vftsárok szaporítását nem vé!i javasolhatónnk.
— Tilz a vidéken A mnlt hét folytán,

— mim bennünket leveiezüinlc egyike ér tea;\'.
— kö.-etkaző helyeken voit lüz: C-ü:Örtököii,
e hó 7 én Köszvónyesb-in ; elégett 14 lak ház,
több melléképület és takarmány. Ugyanezen
nnpoa d-ílutin Kehidáa égéit le egy h*i.. Pén
teken hajnabin KustAoyban volt lüz » ifibb
épület esett H lángok mariaSáksul.
— Cttepttteg Tonuyjon egy körtefa
jel<:n!e? t«lj\'M ?ira^ pampájában áll.
— KexzUiely polgárvárosban egy feis
csecsemő egy t<*lj-*sen kifejlett f\'»gg*l- »Tületet:.
— Bakert Werületi országgyűlési képvi
selőnk Turgonyi IJ^JUÍ MezÖ Turott nagy eta
vasat löbbíé^g^l ref. leiicészazé vátasz\'atott.
— Rövid hírek. A trónörökös 2?«rm%-
roaba mfgy medvevadászatra, — A kir. táblá
nál 5 biroi áUAs üreatídésb^n van. — Slttko-
vich György kapoavári Ügyvéd holtteste Föld
várnál fugaiott ki a Dunából. — Hordozható
iégszeszlámpa lángja 20 gyertyával ér fel s
óránkint fél krba kerü.1. — Fiúméban dóliány-
raktárat épitenek. — B^m-szobor ünnepélyére
Amerikából is jö\'tegy husáakfia. — A trón
örökös esküvőé f«-br. 15 én lesz. — DulcignÓt
a törökök békés u>on áudjrik. — A storofaí
fÓerdészt orvvadászok agyonlőnék. — Edison
segéde magyar ember. — Záka oláh falu ege
szén megmagyarosodott, — As állatkerti utolsó
sorsolás okt, 24 én lesz.
KI nyert?
Brűnn, okt. 13-án: 42. Ifi. 51. 5. ö2.

TTZEKKÍLBNCZEBIK E\\\'KO^YAM

ZALAI KÖZLÖNY

OKTÓBER 17-én 0S&0.Vegyes hírek.
— A Bem szobor leleplezésének prog-r a mm ja, miot H szoborbizottság velünk biva> talosan közli, u következű: 1. A azobur-Ieleple-réaí Ünnepély napját megelözőUg, oki. 16 in, a vároe Íe!di8zilé*o oéfozeti lobogókkal, és &% ezen Dhpun érkftr.etl küldöttek és vendégek fogadtatása, a b-j»leniett tagok elszállásol áaa e^y a városház n-gytermébun ülésező piros s*a Ug jel vén \\ njt-1 elUto\'t bizottság ál-a), hol »z elszállásoiaai éa belépií j^syek is kiadatnak. 2. Október 17 én a reggeli é* Jeli vaautí vonalokon érkezó vendégek fogadtatás* én elszállásolása, á. Déli 1 őr-kor összegyűlés a városház nagytermében, éa onnao kivODülás a lobogókkal elUtott ip«r:sr8ulBlok sorni kötőit, a helyi tűzoltók, mint difs\'i-dég ál *?\'. környezett és elkülo-ni telt sEoborleleplezésJ helyiségbe*, a bora csakis a. feon«bb ? jelzett jegyek elómu\'atAaa mellett léphetni be. Ex«n zArt körben a szobor eiútt közvetlen A Bzobur-biz.tttság, Bzemben az 18-48—1849. évbeli honvédek, *znk megélt az ünkénleu tűzoltók, a axobnr jnbbjin a hatóságok és testületek küldöttei i> t-eudégek, baljao a.nók foglaln-k helyet. 4. Az uonep további folyatna délutáni 2 órakor: a) A h«Iyi egyedüli dalárda a nenir.«:i Hytnnu?t eléuekh. b) Elnöki beszéd éi » tz\'>bor Ielfpzé-e. c) A koazorak letétele a szob»r talapzatára ; e kö/b -a a dalárda énekel, d) S/ász Károly alkalmi ódája elszava lása. e) A dalárdn éoekf. f) A szobor rövid történelmének ír- olvasása.* g) A szobor átadása az elnök álul, Maros Vásárhely szab. kir. város közöaségéa-ík, nemzeti ereklyekóat. b) A Biózat elének lése. ünnepély végeztével a Trans sylvánia dísztermében közebed.
—\' Szerelmi történet Zágrábban egy A. B. keidóbelüi nevű huszár gyerek, káplár, különben órásdióadi .fi". katonás módon bele laireteit M. A. kuassznnyba, kit szépsége époly öflmtirtté tett Zágráb férfivilága elölt, mint irigyeltté ügye^eé^e varró nő társai előtt. A twiony komoly volt a a leány ez«relrae által sarkalva, kélBzerea erűvel igyek-zilt keresni, dolgozni, mert aeere ifije raegijíérte, hogy elvesei feleségül; _ ezért el kellett hagynia ősei hitét is: a taidó vallást. \' A huszir egy szép napon bueaazík Anuától, d.- csak a vÍBZontlátaura. mondvsn, hngy ő utazik haza, de j\'ijjön utána OrAsra. olt férj és feleség i^znek. Anni föl is pakolózutt meDyaaBKooyi szerény ke kelengyéjével, a egy szer ott termett óráson, de az a huszár most már alig ismert rá egykori-szeretőjére s kijelen-

lelte elÖtte, bogy pmost már máskép állnak a dolgok, csak menjen vitára, muri a háiasság lehetetlen." A szegény lány lesnjtva mentasxé+tób*, -hol IsVott s elhatárolta, hogy a nzenvedett csukádért boBiut áll — a maga mridja \'sierint: még aznap fölmate/-ette b»lkarja ereit, Ussu vérzéssel akarva véget vetni életének;. Mielőtt *z<ia-. \' ban a vérveszles megölte volna, öakivülnb-tn | jajgalai kezdett, mit meghallotiak e a vérzést [ eUIlilottíik. A szKreDcsétleot bevitték Bp-:*ten , a iíókae kórházba, s bár életét veszély n«*in ] fenyegeti, balkarja örökre béna marad-
— A Petőfi szülőházát Kis-KÓröaüD f. hó
17 én vasárasp veszi át as Írók és tnüvéozek tár-
saaigáaik frzutlaága. E ház. a hol a nagy költő
szüleiéit tudvalevőleg kruttd-kozáeból vásárul
látott fQKg j-huilegi iuíajd\'nio«ától, egy öreg •
hiíRapirtó!, ki holtig a házban lakba\'ik B rá
f-lügyeloi lariósik. A ház vételára 800 frt. Az
átvétellel m^g bízottak : (Jókai/ Mór, Szaaa TV
rriiÍB, Komócny Józaef és Felek í Miklós) f. hó
16-án hajón s azután kocaikon mennek KJB
Kőrtisr\'*, hol a lakosság veodégei lesznek. Más-
i\'ap töriéuik a hivatalon Aiadá*. melyen Jókai
ilnr beszédet mutid a népnek, Kumócsy pedig
alkalmi költeményt szaval.
— ÉrdemjnUs harcsa, Nógrádmegye egyik
j-les tisztviselője érdemeinek eHsnieréaeül a
Fereacz-József reed lovagfcpresztjét kapta. Eb-
b«n tnég ninc* semmi külÖDÜ*. As érdemes
tisztviselő ar nemsokára, a kitüutetés atán a fú-
városba u\'azott, mag<val vive órdemjelót ÍB.
íübben sincs mAr semmi különös. De nr. már
igen különös volt, bogy az érdemes urnák ép
must rabolták el uti bőröndjét, melybe a disz
ruba mellett az érdemrend i* be vqltcsom&golv*.
Tűvé tették az egóiz vidéke;, ftilkuiattale
minden gyanús helyet, de iem a díszruha, *em
az érdemjul mm akart megkerülni, Nt-ra ma
radt mán hátra, mint belenyugodni a sors kórlei
be tUn végzetébe, ami nehezen to^nt, de mégis.
ment valahogy. Az érdemes ur már rf\'g el is
\' feledte bánatát, raidŐo egyezer N"gy Maros tájé kán idúzre jó czimbórák küzé került, kik elmesélték Dfíki, b<>gy a halászok a Dunából neinróg egy üres bőröndöt fugtak ki, meg egy hPicsát, melynek haBábttn egy Ferencz-József rendé: Uldllak. És OHgyot raulattak r:ij>a. hogy a m»i ordós világban már a harcaik is mohón kapnak egy kis kitüntetés mán. Az érdemes tisilviselo ar egy kicsit kényelmeién szitaáceiá-b*n lalálta magát, de azért bc\'c-i voit Á$ hall
gíltutt.

| , — Flandorffer-fále soproni piocze az ész
| azerü keietó« rainrtjátti jszoigálhaL A pincze
(körüib. 1 a (él millió liter) befogadására képes, e hi.izl építések altul folytonosan u«g)í<)biiu-ük, agy hogy néhány év malva \'*r eddigi térfogainak majdot:m.a k4?t*z4>re«ét fugja efírni. A pinezö 7 ágr* szakad, melvt mindegyike körülbelül 60 máu-r bosszú és gáztal van világítva. E hosszú Anrokbao egy más melídtt küliln-böz.\', D»gy*iKtt hordókban — a leenagvobb 300 akótfogadb.; ~ )i>i-\'4Dk. .rnirjd\'ínaí-mü borait találjuk. A vtiriw b-rok ága gézzel t\'üttetik, roiáttal a h\'i.Tiérsék az egész éven át t-gy^nló. A hordyk titótÍLÁja g<*xuÍ lortésik, baauolóké-pen gözeiflBegéiyévol fugnska bordóka pincéé bol a raktárba felTOnaini. A pinexe frílött nagy Urakodó csarnokok uMIhafók. Kxek egyike ezíütén gf)z-«I füttetik, hol a b«»rok sok .időt
\' igénylő termé^teserjedé* helyett, 20 30Rnyi hi*>ség által áie^t\'irséíw" itlon ho^atoak «rje-
, dédbe. As \' erjedésnek raeaLeraé^en Hton való előmfízditisit, a mi a bornak nem árt, a Finn-
! dorff-r ezég a fraaosiák nyomán az I-SU6. évi
| óta üzi. E pinczéböl a burok v*gy & aaáliiióhe-lyekre (a hordókban T»1Ó.. továbbszállításra), vagy pedig a palaczkpínczékbe küldetnek.
ÁfadU iraUtt a pöröakiSdá egy Gg/íidnolí, ki majd A p3rb«, «. félre níz.
— tilt ex sovány p5r *ly*íi —
— De kérem áwi kövér dütuót i« hajtot
tam *2 ndrarb*. \' \'
— No majd elolvasom * jjCrir*tokát.
Bgy »á»ik (l^yvéíuftlc s*\\rt hozott AJÁniiékba pere. iránt t dV\'Oxőiiá fela i ke.ervesea pauas^ko-tiott, liogy nem hozhatott kflvér d:Kn$t, mínt * másik.
— Hja H\'zon elreszte:t- k*nd i. pfirt, mírt a Htuiní feldöntötte a i\'irt
— Mit i-wl pnitás?
— Síphnnt
— Mit?
Magyardn mond?ft* rttimot sitlvonti^not. Tömött i* x sxájÁba az»up»l. de nidU & nú in etet, hogy orrín-aiáj in VÍHEK jr»lt, nem a torkába.
? Tormái riratlít 1 ért a vidéki nr cgyík v.-ndég-IGben. Mpghoitilc neki a meleg vtrslliL
— ilát a torma bol Tan?.
— Kérem axt majd kúiÖbb hozom, felelt ár
tatlanul a fiatal piitcxár.

Hlrat-alos placzí árak.
NafT-Kantu&o, IS8"J. oki. 13. 100 kilogramsiiftTal itia>il».
Ha«a 10 60 - -11 50. ROM 8 9 50. Árpa"
\'? a—. Zsh 5— .—6.—. Kukoricx* 8— —.
líurgunya ?— — BUMÓ ?—._S0—. LoDC»e —" — -?.\'9-—.. B^lt —-_._13.-. Stíoa •—.—1-70.
gj it
| ífarhabn* fii—.56. Jnhhu« -—.-36. S«rtí«aQJi
G0-—._.s*a!i»na* — .-88. I>&xn6uir \'—.--92. Vórö» | liafrfma "—.-IS. Foghaeym^ -—.-30. Ciukor j •--.—.•«<>. Bor« ? 1-3\'), P^pritu I—.—. Suppas 4ü
r 1 litorjéTel KimiUa
O bor 32-48 kr. üj bor ^0 - 28 kr Páliak*
43 kr. Kcxftt 8 kr. Ki«dt»:
FARKAS,
S/erkes/.iöI ü/^net.
j P tf
4295. O. Kger«Kc^. ÁiAdtuk « kiadóhivatalnak.
ASBG. S, D. Ii /ViUwoauuíC^iapal
4237. "f. Oy. H|«»t. ÜEÍVM Qdvoslel !
42J8 Rli H
ayi-
s. Huxafi»
? tünk tért.
i 4299. „H* jo Tulnx!\' Mi ig act mondhatja!:.
4300. K. idonii elcépcltek. mag aélkűli pcrljra-
i 4:t«U. Sr. Bícs. Várjuk « Dkn.ánjwkat, a
j »EÍndar«bot most ol\'atom.
! 4302 T P Gjreugélkedéí volt a« olc
4303. .Hajdan éi mórt*. Igen já. MialSbb
| kötöljük.
4304. M Gv. Sseetrárd. Á k-fdései kOítomé-
nyek rég manjeleiiMk. K. «. rés«érd » lapok meg-
knldDttek Üdööljük 1
j 4305. T. L. Uibaljrfi. Kivic»ta nerint iatéz-

4 06. 8. ü. KO
íx6:.ette! rslttlk.

Felelős. reerk<
ssztö:
Batorfi
Lajos.
H 1 R
D E
T É
&
Pálya asa/t.
Ai üioHrt tniestit&éf áx Q. é. ÍOOG írí éri l
6S
188 J. január eUejéü baiólikjutií. — Kíivetoíaii-nyek; k magyar és né.nsft n»3ÍVj íalsiaiot «. kettőskönyvvitel alapos istnereie; &% eddigi alkalmazás igazolása éö c. i. 2000 írtoyi. bi«-tositók.
Kellőleg felszerelt aj AB latok f. Art aovero-bnr" 15 ^ig »r intézeti igasg*:<S.iagh\'Jz iuté-zendfik.
Keit Nagy-Kanizsán, IS80. ükióber 15.
Nagy-Kanizsai Bangy
i6i í-s Részvény-Társaság.

l .


Családi csokoládénk


minden csomagon fenti
még ezen védjegy
kalmazva.
pupirb.o
csak akkor, valódi, ha aláírásunkon kirül
1 ei 50 k-. 1 . 70 .
? ? Ara :

jő mi


•árga
finróisaaxi
fino
roabb


zöld
Raktár Nagy-Kanizsán: Rosenfeld Adolf és Strem
nrak kereskedésében. 0&5 3—*)
&
vitifű-inellczukorkák,
a tudó és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség és tüdÓinrot biztos gyógyszerei.
A termesz t álul a ?zeovedű emberiség iA^á^a taremtf tt meg b«<-*ÜlheLlen keskeny utifS aüun már erfnig fel nrm derített titkot foglalja magában, minertnt «. gége és légcső reitdsver gyullxdt nyakliAriyájirs -raln *i;»nnalí gjors ég enj-hUő botia gyxkorlá*ivBÍ ax illeíő lietój; sxer-rek gvóg/ulisit nüudeo l8kintetl>en leket-\' íeg elosegUL
Miután gyirtmányutiknil a czn kor H i««keny utilfihSl ti«U vegyü-lékrű! kerPalífdCjuk, kalön5« fijtyelem be ajAnljuk hat-sigilag b«jeírríert vÍEJegvönket, irisiiakat. mert csak ezek ig&aoijik acoak lód
Schmidt Victor & fiai. cs. kir. szali. íjároíiil Bécs, lieien, AlleB?asse 48.
^ 1 sLatnlja ára 30 kr. ^
K.p!»tók: P^iser Bél» póüyt. Belos J. gyígyt. N.-Kaniisin, tíli- j T\'OÓ» J. Letenyén, Kis A- gyógysit A.-Lendviu, Dorncr K»j. sas- *B \' fü«zerkereskouí«ében Sümegben, Werli M. gjóüjül. Kaprooexán, idosb. Moídt f, Viuviroii, Hnllíij JduoC E. &&&•**? Z«l«-Ksonx«HD Ber-ger Mór (Somogj-J Síübb Simon GjaU Ssombxtbelj.

Dr. Schmidt fötörzsorvo*
FÜL-OL AJ A..
Napn\'il-napra sr.aporodrislt a v.ilóban kigyógyultak nyi\'rá-noí clismorS i» kü-zünS iratai! Hnonlóul a t- c». Orvos unk U fo\'ri-út éf •nmttelvo itUlnxk n dr. Schmidt G féle mi-olaj fényes ha-ájíim, mikénl ajaliban dr, Hnnvro<:r*chiiiid megyei főorTos urnitiC
Van szerenciwn tndomR/iÁr* aloi, hogy az Öntől nyert ,T*lédi* dr. Scbmidt Q féle fdlolaj ffilh^te^eimruV, kik iúitvgís-bán, falszakgátá.h u, id.ílepc-i nílkeiscgben én rnaymérva neiiit-liaUásban • zen védtek, mint iegliailiatósjibli gyógyszer igazolla, magi ti Kiterjedt orvosi gyakorlatorabsn eztutul is cniüdeu fíllbijban «t«i-*e<35nek rendel ui fogóra, «a nem noaUsztUatona el, éten kitdnú hutáin ir«rt & fent megnevezett bajokban nonvcdŐ minden betegeknek ajánlani.
ZauJna, 1830. márczius 5
Dr. Rammeramidt,
m. kir. honvéá ÍCorroB é* mepyeí orvos.
Dr. SchiBidl G, fütöriSorvos é«
BlrnttiMFtja. illatílee ne^gy^itja ax ídBÍOí" «Qk\'tacget, "fal-pycladást, fdIwalcgátast. tfX\\ii}i*\\, még ré^> l.gmakacsa\'\'b esőtekben U. A keíleroetlea fflUugást é< kiiebb mín-Q nebóibalIa«t, uonnal elmalAsxtja, mikéct eitr és eiw eredeti btioajitviay tanojitja.
E?y üreg ara használaÜ ataaitátaal eeyött 2 frt. Á \' | C«ak akkor valádi, ha minden Üvegez "Vda • es x Tör5« papirboritókon ax ilt latható védjpfty rajta van. — Kfi.ÖDbtn m. gyártmány tjlín-záa. Tehát elővipyáxxt A *éu Inéi.
KienkÍTÖl minden pala^zkon OregCntÉtben a xüz-ponü bíxominyoa (Jakobi Tb. Hamburgban) cat-^-•eejt sw mléliieti! éa minden üveg
„Olsr-Síaiisarit miLPbyaiiis Dr. scMít."
nyomatul \'Hátutt ín burok kai van italrra. Ecyedül kaphs\'ó p>lódí minóf>é;b- n k fonktárfean,
Debreczeibei Dr. Rothscbaek V. EBJI eyógjBtertárá-SécsbBd SeíWald A- ryodrat. a ,cEáa*árkorouáhOE* VJI 3 Nr. 106. — Bjjeiten TBrík. j. gy^ET8* — Prá-
bau
MariJihilfentrABKe Nr. 106. Bpelten TBrík. j. gy Bákai FSrrt Jézaef gy-Vgys*. — SriozíM syógj««- ,) PoroleJtaer J. gy«igy>*- — LcmberBheB Mikolásch P. gyony«. — ZágTábban Mfttelbach 2síf«. gy»irr«. —? U«*«B Ricker Fer»cz PJ-ÜPT s — Salzbnrobai Di-. Sedlitzky fa- kir udv eyöEvas. — PezsMybu Soltz R- &6nf* — TMeívaxtitt Steiner F. gy^gyw — Kolonvárstí Szeky Mik\'Dí g^*.yu. — CierBavIoz Gwhiíiowaky 6- gy^gj"*- — Kíafieifirtbaa TfeDniwald W. gjögyas ar*kmU.
U 1 Histles Bsshe\'. Mrdetett fSl-otaJ ?» vit6A SroMdt f^-
Mrr.iorroB éí orvoBtudor-lele. h«!flm CMfc tgy ]«g«tl(tU BÍT vt&Z-
azxéles Dr. Seb mi dl ar cieflére ?inttuatitvanyakra. 136 9—13

i^ HIRDETMÉNY.
A saU-tgerszegi kiráiyi tiirvényaíék réazéföj fel-hivatDuk tníndazplc, a kit aóhai Szila Pál voltsümeghi királyi lcÖzj-(fyi6i biztosirókára a« 1874. évi 35. t. ci. 173. § áml fogva a torvéuytM íáiogjoggal birnak, ?bojsy kaveielé>eiket oiurdetmégyaeXa „Bodapeati Köz-löoy" hivatalos lapb-in, éa a „Ztlai Küzlöny"-beu való liurmadazon mej^jeieDésBtiJt.BrírrtJlutt S^ho »!al( id* •a-náJ i» inkába jeleataék be, mÍFel elieukező bsetban axok. lekiutetbe vétele nélkül fog a biztositék erejéig bekeble-eétt silogjo^ lürléía iráat u jeogedély me^a litai.
A királyi törvényszék
Zala Egerezegen, 1880. évi július hó 26-Áo.
U DE L
|gy jó családból BsármawS, a 6 gymnaaiilis ositilyt 1 v^gzeU fiatal ember, ki már huBamoab ído ót* kör jegytől irodában alkalmazásban van, Zaía-megyeben valamely körjugvzői irodában miot jegy »őseged •lkalmass>í ker«#. — L«-veiak HegyWHP»(V*smrgye) Fischer Aolal kör-jegyEŐ ur irodájában alkalmazásban levó TTIqfl C3-éSCEI> jegysősegédn^k czimzendők. 159 l — l
Hirdetmény.
* X
A zala-egéraiegj feirilji Krvéoyezák részéről köt-hirré teletik, bőgj « vojt földes uriÓl kapoU ar-béri legelteti, bgyeokéoti felosztása érdemében a ba< rátsigoa egya73égn-!k s± 1571. évi LIIÍ. t ez. 42. éa köveikelő §§ at érlelmébeui - megkísértése esetleg az arány kulcs megiHapitiaa s as elbeiyezéai egyes ség megkúénése iwé^ából . tárgyaií« reodeltetett, e eoaek batarDapjáal 18S0. évi október bó 50-ik napjának délelőtti. 9 órája e kir. törvtayaséfc elé » mígyebií nagytermébe- kifüietetott.
Mikorra ax ösaies zala egerszegi birtokosok a« zal idéztetnék, hogy a nng oem julená ec ismeretlen tartóikodiüu birtokosok réatéra goadackul N Farkas ügyvéd ar neveztetett ki.
Z^la-EgenxegeD, 1880. jalhu hó 19-éa.
SKUBUCStk.
160 1—* ti"*eyió.\'

TIZENKUJHCZEDIX ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY.

OKTOBEB 17 ás 1880.

A Magyar-fíanczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Bftranya- és Vasmegyék részére kiterjedő hatdskörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
989 37-52
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruhásta, kit egyszersmind a tü&-, szállítmány- és jégbiztositási ágazatokban jogérvünyes biztosítási kötvények kiállítására é8 karok fel
vételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
- ??? SOHWEIGEK. MOSCOVICZ.

iDiSEfcosltó részvény-törsaság
igazgatóftágiaik fentebbi ktacétáteléra hivatkosaSfral alóiirott tisztelettel jelenti, miszerint &
Nagy-Kanizsai vezérögynokség
vwetésót elvállalta B a vatérügjnekBÓgi irodai megnyitotta) hol ia biítositisi ajánlatok elfogadUtnak i- a btetosítiaí üsletre, vagy a táraaaagra vonatkozó mindenféU falvilagoíiticok leg
kéfijségesebban megadatnak. BÍZtOfilt pedig a társaság
a) tfisveMxély ét robbanás iltal okoxott fcirok ollen; c) axnrazon vagy vi«en szállított javak károsodása ellen;
b) jégkárok ellen d) az ember életére miodan ismeri módozat szerint. . \'
A Magyar-francwía Mxtoaitó résxvíny-társaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 inillio arany forintot
tevő alaptőkéjéből a róeivényemk által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
bizottság.
.y-tár*.w:\'ig- igaie»tójs Budapesten.
rosérfe\'.ügyélője Piriab*Q-
kéarpáoiben befizettetett, ? réwint a f6VArofl Jegelaő pánrintéseteinél, róutint pedig magyar álUmértákekbac és ela^bUégekbeo lett elhely^sve, m. évi oktobar 14 én tartván alakuló köze-yüiéaót melyen a társaaág ügyvetetéaénflk ólóre kövslkexök választattak meg:
Választmány.
Beok Ná«d»r a magyar joUálog-bsnknak Lánozy Leo, a roxgj. ált. fcldhiti-l rósr.?e Lewin Jak&b. » kereskedelmi nkadém Serrebtnree Jo«- MárU Ewt, » párie
EJnök : Bittt lltVM, ö fela. val. lieUC titkos tanácsos*, a Lipót-renű nigykere«leie, őrsi. kcpT. stb. Bposten. Alelnökök : Báró Báabidy Béla fúldbinoi, onz képr atb. Budapesten. B*«t«X Jea<, a páriái Societ^ de .\'Union generálé elnöke atb. Paii«ban.
Societí cl.- t\'L\'nion «éi Igazgatóság : Dr. HiHer Aliríoiit, kfit- &M vilt\'i-ücyi^d Bái.-.beQ.
Karftly & „Hoffinttin Jótsef* uagykerc-dke 15 cí^g fóoSke Budapestet.. SchweJBer MártOB kir. kereskedelmi t*nAciOa Hu.inpestcu. Vezéríg»gat^: ?•BklVÍCZ L-|os Budapesten.
fyobhré»it ismert é< küztintel-tbon illő Píy^ni*t-í>\'ket, lnitr*n e!mici(ib*lii tehát, hogT rntm Tolt még M jit n»Vi e lirsuág mindjiri k-itiletbi-ii iiynjt&oi kép«<, a a mi-iön x tÁrtaság exen, eddig\' 1 méltányosság, a. pontostig é* a. luffsxigorubb *becaal«te*»i\'g mitnien- köri
Fá/oszíTíMÍnyi tagok.
U|j* »tb. Párial>*n.
Róbert Marii inarqaii de BanneT.He, ax oiitrik déli vasat
Nemeit Arnll kir. ker**lced. tanácsos n*gy kereskedS.
Lovag ripori Rejei&lrt FflmCZ, az Albrecht-TwpíKa elnök* ?»>. Bécsben.
Sváb Király földbirtokos, orsz. képTiael6 sib. Budapesten.
Báró Tllti Kirtly ci. kir. kamarás, ax ont. déli vjuut alelnöka, az o«t. nrakhixa tagja »tli. Bécsbea.
Tekintve e tartaiigoak feot«bb kitQotPtett tSkeortsjét ét U Qiletretetés élén levS, h«.iánkb«u is DKtT7<
egé»i moaarebiabaa biztoüto tirsiíip mind «? ideig, mely a biztoaito kőtÖmígTiek annyi garantiá.! nyújtott TOÍO&,
piratlaa tőkeereje é» ax élén ÜIó egj<ui«éj;ek jelleme egyrés*rót Ulj*t bizlositást nynjt arr* oé \' •
S*Ü&I 1* kell." [okintttel f,ig lenni a verseny jogoailit kövöLelmtínje egyszerű mind liogy a vetértt^ynök é3n terűiden * vidókí a^rriiOk^ Riamdván teljéit t;«telí-tlel
tadénkor él toíjaien mag fog fflelni, miar^ssrül a axakveietéa *Tj.totUÍga ax iránt i* kex^saégül aíolgil. bogy a tirtsság >
Amidőn tebit tíai tel eltet alólirott a biitoiitó t- kSeö iiáK biialmit ax álttU kepvUelt úraiAÁg íráut njbnl ftltuvjiús \' cerveiése teljes folyamatbao van ét bogy tftzbistoiitisi ajánlatok a mir felállított Qgjookjiégi-k ú-ftal kt-sisúgejon olfa^adts "nak.
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tezérfigynöksége Nngj-Kaninin.
GüT Al A 1ST N S. H.
i
Nagy-Kanizsán, 1880. májas hóban.
oraál
AlsóLendTín Csáktornyán Csatarendeken Tapolezín
Zala-Eger8zeg«n FISCHEB MIKSA
Sftmeghen EPSTEDí T. A.
Keszthelyen PULT JÁKGS
TAUSZ FEEE.NtZ HIESCH&\'.SN A LÓB IGNÁCZ BEfiGEE JAKAB

Hirdetmény.
Grof Pestetiet Taszilí ur 5 méltsea taranyi uradalmában 700 drb )í karban levji mustra Urka eladó. A venni szándékozíknak bfivebb érte*itétt nyújt az uradalmi titztság Taraoy a. p. Somogy Szoba.
157 2-3
Majdnem ingyen!
i bukott niEy.iero BRITTAMIA-EZOSTSYIÍR órilií rakUrit i^OQdQDkXAf; itrevin, oafjobbtxeríl fixetési kotelescttsigel és & heljri.igek kiOretsdé >e miau 7ő szé&aUlckctl a b^esáron alul bocsátja árába, w it majdnem ttxjiriékutatik. Cuk 6 ?rt 70 krért, aaaz a ptuxu naokaiij jrUkáaek feliárt kaphatni < kOvetkeiS igen camos éa tartó. BriltuU-etOat anUŰL lorrie, Mfc ár« izMttt 30 frt vilt, ^s melyi»k üsxu fehéren mari
26 évi fcexitség válalUllk & ítiitü két kitooó iciél
6 Taládi britt. «xdst yllU, 6 tömör .
UlxU
tirHM tirti
tíjám url«|
inttr tilnt
tnktr- van ktn tarti
Una izlrf
fvirtyatarti
gylrtvadHz
i iogSQOICabb
2-iíen .aip _.
$ legfinomabb alabartrc
\'5ű (Urab 14S 7-12
Hindiién ílSjoroIl 50 műdanb íri
B e -art 7O ttr. m ;
létek po.tal QttDTetellal vag; af otsiPfOek be-— a medafg a kétaletbfl jat — elisUstataak
Brittania-KOKtgrirak fciractira által
Bécs, I. Elisabethntrasse 6.
A kCiisonS és eli.merC leTelek txixakr* meoS szama ko-d&nkbfcn k&weisl.re Taonak kittre.
Rend?lé*«kaél «lé{^éges e etúlu :
BLAU és íí ANH, Bécs.

1 Én minden versenyt legyőzök !
KOretkeaS, mindeoki részére hasznos la-p-ak 10 ff) peteaáré?>
Dil«m kaphatok olí.uvétel XH^Y AJ. Lr baküidéso uielleit.
146 7—10 rtACllB.ICH S.
kiviteli Ciciét, Budapest király otc=a ll sí.
6 db. angol britt. fiilii kis | 1 db. anf;. brit. ex. dobónjaiéi.
8 . , villa I 1 „ ,. „ Ej-nruAi-tá
„ ovdkaaál I G ,, ,, fiuum tojíetartó,
„ kávésaanal | 6 ., „ szép ezukortálexi,
teríték i&maa^to | 1 „ „ bor* v. ciakorlarto
cséla
lagfin. a
k
2 ,.
. gj-ertja
"Mind a 60 drb r-at
1 ajánlom A>B*D felnor.lt i
forint 60 k[,"VV diszBÜ, pipere él
! eve •meríi tej mer 5
AeookiTÜl ajánlom &B*D feUtcrit rakar^m^ ditmü, pipere é rivléárattai, feu\'veramiekbM >tbc» a legolcsóbb ár^k mellett
Caoportok 20, 30, 40 égést !00 forintia a legfinonmbb nir.őaágb
Pályázati hirdetmény.
A tormási köti égi magyar tannjehfl iikolácil lemondáa folytan üresedésbe jött kautDr-taoitoi iiloma* beíöltóae cxálja-bil folyó éri október 30-ára pályásat oyitUtik. É?i jSvddelent ll-t frt kéwpént. uabad lakás, Láii kert 1 bőid belsSaég, 1\'4 aold kflUS szAntófúld ée 1\\ hold rti, mely \\ köxfcég iltal mcokáltatik, 25 mérÓ karct, fele bnx», fele rou, 8 Sí tQtífa> 20 akó collecU bor SJ a txokáaoB BtoUris, pályáiai kiyáaók felhiTatnak, hogy lanképesítést igazolii okmányukat és egyéb maguk riseletírÖl izolgiló bisonj-lnokkRl fclssyreit aaját k«- ™Í lüley irt keiréoyüket fotyi évi október 25-ig alalirt »ln3k- Jl ?éghes bekOldjék; ráUsíti* K»pjin ped.g- ssenilyum mtgjt- J leiy«D6k. AK állomás folyd ovi dces*mLerb j 1-én lesi elfőj- Jk
1880. ok:ób» bó 6-áo.
1M&—3
ukolaesíki elnök.

J "iidaxer sxeriut, c«afar nélkol
, E!5»y»k:L,Cki«bbtérfocl»Ut;
\' kett s gyorsi»AíU és erejű mftkSdéi
a moítini sajlólínál; líönnyfi kezeld S aiilá d én Urtóa nerkoxet mel
lett. Ejty ily »ajtó ár* na^yiág-iboi snértpri ?5 frtiál feljebb, Béc*if
való bérnifrniw «állitva. — MinUrajaoUíok éa leírások hozsi bérmeD-
teacv. ingyen. — ügji.i.ksk kerestetnek. — 145 5—5
Rnkiár Bécsben:
HAYFARTH PH. és Társa
franttrrii íépíjÉrtnat rattára Praterstrasse 14,
SCHMID H.
gépgyáros,
MARSHALL Sons & k Liti,
vezérügynöke, Budapest, váczi-ut 72. szám,
161 3-« ajánlja
őrlő-malmait
fogaskerék- és szijj hajtásra minden tetszés-szerinti nagyságban;
vetőgépeit,
eredeti hármas ekéit.
Árjegyzék kivonatra ingyen és bórmentve.

nyomatott t kiadó tulajdonos "Wajdits Józssf

NAGY-KANIZSA, I&O. október 21-én.

riacnkílenc^edlt évfolyam.R0Í «*•*»? 10 kr

? ?
ZALA IOZL

} A Up ttelLi
NAOr K \\KiZ8A311 kr úw.. t.i.H.-.

el.\'.bt,

.Z A. X.. .A--SO 3VI OG"5T I KÖZiiÖJíT
Ni-Kinlzsavaros helyhatóságának, „n.-kanizsal önk. Ifizoltó-egjflet", a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparnank", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegjrel általános tanltó-tes-tület", a „n.-kanizsii Usdedueteló egyesület", a n.-kanizs*l tiszti ömwsgéljzó siöretkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara u.-kanizsai küliátositraáuyt\'- s több
megyei és rángri egyesület biraUlos értesítője.
HeieiikiiK kcíszor, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
tal fon.loa tárirdn vonalok ac öle mi cieméüfek ? ellen védve vannak. — Néro«;or*zÍ? « eszmét már ki is vitte és a uémet í^riroa már tűbb várossal van Összeköt te lécben ily foidaUili távírdák által. — 4Jgyan így minden némát vár ily Összeköttetésben vsa egy máss^L — Wioiwarlor ál\'al elúAIlitc\'t táv írd* villfe vöröa réz-drótból áll és Agy ónhilvely álul védeúk a oedvest-é^ behatása elleti. — Kiváoalűs volna,, hogy ezen ujabb találmány, mai; & íávírdárm Dézve\'nagy jelentőaéfTEsl btr, — s* mocurchiiba is bevezettetnék\' éa Náxneinrsság pé\'dajárV a-vár.k\'nálaak is ily tá?i.-da -iíiikisaí leönéoet
\'eszközölve és korántsem annak a 20 évi t<jrle<ztós kedvezményéből folyó eroelke dé-i ö.vzogeit.
A s/őllő (lé/jinmváltsi\'ig (urto/íisii türg>ában. I. •
Az 1868. évi XXIX. törvény a szóló birtokokat terhelt természetbeni adózásnak készpénzbciii megváltását tárpyazza, mely iörvény alapján a- vállság jogosítottak az állam által kibocsájtott kötvényekkel kárpótoltattak, s mind ilyenek végleg kielégítettek.
Egyes váltság kötelezettek azonban tartozásuk összes átalányáért 20 évi részletekben félévenkénti rátákban előirt ősz-szeg törlesztésére lettek kötelezve.
A törvény 9-ik §-a. rendelkezik arról, hogy a tartozás telekkönyvileg biz-tosittatik és ezen bejegyzéssel az állani minden jelzálogos hitelezőt megelőzőleg van biztosítva, arról,azonban a törvény, hogy a részlet fizetések mint terhek tö rülbetők a h-fizetett részletre nézvt, említést nem tesz, s mint ilyen el 6em intézhető.
Számos eset fordul eló, hogy a. düzs-maváltsággaJ terhelt szóló birtok, m,elvre még eddig egy fillér dézsma tartozás, il letve váltság sem fizettetett, árverés alá jön, az az I-sö 11-od vagy IH-ad irve-résen eladatván, a beigért összeg i vég-ri\'hajiással felmerült költségeket sem fedezi, annyival inkább a dézsmavállságot nem. —
Kérdés most, ki lesz felelős az el maradt dézsmaváltság bátraiékor;? e kérdés annál fontosabb, mert a bírói árve rést tárgyszó hirdetés akként szól, hogy az árverés napjától, illetve annak jogerőre emelkedésétől számítva vevő a birtok él-vezttébe lép s ez időtől annak terheit is

viseli, fclteszszOk, hogy már 10. éve telt el a dézsma kötelezettség részlet fizetésének, mely fchtállú hátralékot az illető adóhivatal ki is mutatta, a vételár feloszlásakor annak az előnyös tételek közti sorozását eszközöltette, fedezet azonban nem lévén, hogy mi tö.ténik most a dézsmaváltság hátralékkal, erről hallgat a törvény, sem azt nem mondja, mikép az törlesztendő volt, "de fedezetet a.vételárból nem nyert, tartozás szinte a telekkönyvön töröltessék, sem "azt nem mondja, hogy a fedezetlen maradt összeg továbbra is a megvett ingatlanon fenn marad.
És mivel a törvény ezen lényeges és okvetlen szükségessé vált intézkedésről nem szól és mivel az adó dézsmaváltság tartozások behajtására hivatott közegek váltig azt erősítek, hogy a dézsmaváltság hátralékot az aj birtokos habár az általa beigért vételért teljesen be is fizette, megtéríteni tartozik. Mert míg egyfelől a jog és igazság a vevő azon vélelme melleit hai ezol, hogy ez csakis a vételnek jogerőre emelkedése utáni esedékes dézsmaváltság tartozásnak megfizetésére kötelezett, áe mivel a bekeblezett dézsmaváltságnuk már lejárt, de ki nem fizetett részletének törlesztése, illetve tőrlése a tulajdonjognak átkeblezésével egyidejűleg el nem intéztetik és kétes helyzetnek megvilágítása és eg.y biztosabb alapnak életbeléptetése válván szükségessé, annak ha máskint nem egy novella utján leendő elintézése: annál inkább szOkséges, mert az adóhivatalok az elárverezendő részlet tartozásokat a 20 évi törlesztéssel számított félévenkinli részekben mutatjSk ki, holott bekeblezve az ingatlanra, csakis a váltság tőke van

Az alsó-ausztrlal Iparkl/il lllásról.
(Eredeti IDLI&IÍUV)
Béo, 1880. <S»i okt. hó 12 én. IV.
Az iparkiiiltilá* practicus értelme ismételve hangoz láttatott éa minden látogatás &
•fciillitásban ast tisztán a szem elé állítja. — Az alsó ausztriai ípirkiállitás nlsú surban prne icus czélukat kovnt és esek — miut a/.t a kisiparija én gnzdáaz\'ik miot látogatók matatják — telj\'j sült; — mindenütt az élénk kercatcdelmi és ?parezorgalom előtérbe szorul. — Ezt a többek közt a fémler*kat is bitonyiij* ; — ebb -a Wioi-
. w*rter G- gumpoldskircheni bádog- éa ónieraka-Láuak kell fdlünui. (Béca, L Johaune*«gasse 22.) ~ A nagy renoinmeénak őrzendő gyár elaö sorban is őubádogot hoz mutatványul, melynek találós préseléie a szakértők általános eiisinerését érdemli caep; eseukivQl vannak itt a /épen dulgoiott ón- és ólomc-tÖvuk, továbbá &Ay tavírda szerkezet ólominal itpréit-lt egy ré^ze, tnolj tárgyak a gjár nagy teheu^e mdllott bixooyit. — Egy gjár sem képes tem Németországba a lem pedig Aaaztriíban oly nngj óabid"got készíteni és felmutatói, mint Winiwnrter ar el«b!issem\'>D\'jeI mnljbea pél-<i;ml óabidogok több mint barom uiotar Biéltw-a*;gget, ólomzott v&sbidoguk bárom méter iiOisiQeágban éa butlámzott vwbádogok három mater hosas ósággal, továbbá, végnél kuli ÓD-cuíivök készülhetnek. — Minthogy a c*Óg fcb»ir éa Bíinea ÜTegföveget készít, mely ez etablisse-m^nt által mint különlegesség állilUtik elű, — a franezta import beszüotettetolt, melj most
"Wimwarler gyártmányaiv&l többé aem bir coccurralni. — A második különlegesség, mely esen nagyszerű vállulaiot emeltszintén MC ut-ztr. Biorgaloradiciú jutalma; népedig ÚQD*1 Jkörüi-préselt tárirda-vilUkból áll ólommal, mely ál-

Egyik a lejférde^trseobakUilitások a kereBkf-delrai kamarábaoi íevéKecjrté^é-Si é* a. városianácsban ÍB israerute* N^ub^r V\'i.iifloi UrakaU, mbly egy érdekes gyüjteniéoyt ho% vegyészi gyártmányokból, m^lys!; «lég bicoey-Bá^ot adnak arról, hogy roiad a terraéíSaíbaai mind a nemzatgazdáazaibic érvéoj&B újrvény : hogy iiincj s\'immi h\'tszontala^ é* értékielest hogy maguk a legigénytelemjüb tárgyak, baili-dékok, más gyártmányok maradványai — íff*»a értékes gyártmányokká »i aki ihatok aC. — 3or maradványok egy művészi eljárás által, Frani pálinkává, törtevé, bonavas mészszé, borkővé és más értékes anyagukká változtatnak. — De -z áh«l még nincs a ezég ertjdraóaydaa tevékenysége kimerítve ; — ez faragott, ráspolt ói festett Brinfákat és «iinf»-ké«*Qléfcekeit u állít ki. —\' A ezég lelktismoretesen foglalkozik as ily gyártmányok készité éval éa dic-érélére legyen mondva, gyártmányai nagy keletnek örvendenek, — mi azon helyzetbe teszi Ausztriát, hogy aem kell & tárgyakat importáltain!*, mert e ezég-olyan ki\'ünÖen készíti azokat, hogy bátran vetekedhelik a k&lfoldi iparral. - Hiodep iparos, ki a nagy gazd^szuti harezot magáért ét az általánosaágért vezeti, nagy érdemet szerez magának éc * N-uber cég gyártmánya bebizonyítja , Hogy daczára a nehézfémeknek, mely mellett ez vezettetik, — a komoly akarat as eredmény záloga.
Más iparágakban isészrevebetA az akarat, a gjzdiezali emaoczipitíúl kQlfö drül a« ípar ereje által megnyerni. — Ezért minden olyanTÁRCZA.
Kmlékül
!-py p*ÜLÍ Inkey Kilmanuí síül: SrenuG-Luii
.-Xr.y* Valéria va.uti bjdeaetére C«ákton.jra
Králjevecí küzött l8Sű. tzepleiuber Sí-an.
HaUlmai ar gyanánt -Félisten képiben Rohan a gyön vonat,, üuhaa éá DfitD piben....
A légörben ott fenn Sas jobban nem eziro/»l, Vihar sem taz üyea ** Őrült gyorsft*ipgal!
Ki merne ilyenkor Veme..y. tni véU ? Utj&ba állast Hogyha kodvei élte?!
Avagy kibtiJlAni .
A mint visx é* ragud] . . . liég agy f.ilólag is Szörnyű rgy fondoUt,
S im 1 még Is g Ott a* eteo helyen, 8si7ii2ag>í«tw Jitviny — Leirní ötm mtreia.
MTi.t lmlM fényitigjir
Ki* >TÜk« fQrtű Iáuy
K é ilkl
ajtajáal
Egyetlen gyermekét A megrémült anya így Útra nem lefa*t ? klót elbírni* ? •.

S fyanAn határozott \' Á bájoa özvegy itt !
Sora ily kegyoilonOI Gyermekem ot DC TÍdd !"
S ntáiiua aurik oL! Hát-an ét bírt leu —
Kgy perc* • a földre buli
Zoxvx, élettelenl
ÁjulUn eivistik Ott járd emberek — Kinek szíré ffloit is Oyt-rmekMrC remeg ...
Szép kis gyermekénél Őrangyal rolt jelnn ! HÍTen is /-HtÜdifc Uiod a két életen
Két drig- életnek E^éw \\\'Aik örOl, Hrgj m sg o) O D« kfi I te k Éll kOiQI! \'
A» *nya még tienred, De T«n ké t él ete; Az epjik magié, A máaik: g y e r m eke.
S ? kit líny már ottlion Vie«n ca*-regi, hogy: „Caonya vflsnt! Wbbé Kei Ólai nem fogl\'
Áz Sivegynok pt\'dig
Keblen írBi * bit:
Hogj hol a*gj a renJly
Olt u Isten aegitl
T0BOLT

Az á r v JI.
(Folytatás.)
Ekkor Peti meghajtva magit, át engedte B helyet nekem, Ó p<;dig felvet e a vadász táskát, az én éa az ő puskáját is. így haladtunk <-gy gyalog ösvényen Kovetiék laka a malomház felé. Sxíkszaí éi Peti ketten élűre mentek, mi pedíg hátrább maradtunk. Szírem egész lázas hevével beszélgettem & leáuynyal, kiöulém szivemnek é\'-zelmeit, a szetel&moek mézes szavaiba öltöztetve.
Kedves Irmám! így s«51ék hozzá, bocsáss meg, hogy e gyermekkori bi&xlmas baugon szólítlak meg. TB ma egy dalt énekeltél, mikor r?ég észre nem vet\'él benuQnket. Ne tagadd, a dal szived állapotát árulta el. Kijött szivednek legelső tavasz*, midűo a aziv óhajt egy másik ssivvel szövetkezni, míról láit^keblü PetOfiok ezt mondja:
„A virágnak megtiltani nem lehet Hogy ne nyíljék, h» jön a szép kikelet; Kikelet a lány, virág a szerelem, Kikeletre víriuni kénytelen." Hadd legyek én a bo\'dog, kinek virítson szived szerelem virága.
Irma! nem sok nap múlva az ifjú SxiksZüival felmegyuuk uz egyetemre, tedd könyebbé! nekem a tanulást as egyetemen azon fogadásoddal, hogy szived-it megtartod srá momra. Hidd el őrültté tesz a gondolat, hogy hií addig, míg itthon nem lessek, « a vad ficzkó Peti beféacketi magát szivedbe. No esólj &i igérd meg — csengtem Xrmínak, — hogy meg 6rsod szivedet.
Kj mi adj árt megharagszom roid Gyula, hogy be«élhetts ÜyMt, caak annyit btsol-e

Buját magadba és bennem is, hogy egy fekete szerecsenért elfelejtselek léged, »^y második AlcíbUdest. De ígéretet vag> fogadást oem teszek ma még, mert a líer imet még nem ismertem olöbb mint most; de hu?y szerelem-e vagy gyermekkori b*rát»águükuak fel el evén ed ó«, *st még bizony nyal oem ludum. Ha szerelem, akkor-ne félj, mert szerelmemet csak A halál Hzakntztja meg, sőt az sem, mert halálom utáa ís mindea tavaszssal eljö^fik, s mínden tavutz-asal as eisfi Cíalogány dal ámít hallass az éa ? dalom Ie*z hozxád, azoo szavakat értsd alatta, melyeket ma hallottál az erdőben.
? közbe elmünk Kövesiék lakához. Peti és Géz>L bevártak bennünket sigy párbessédun-ket tovább nem folyUth&ttuk. Ekkor együtt akaránk tőle bucsut venni; de & nyájasan meghívott bennünket egy kis ozsonára. Sxikszai ét Peti ojsm voltak olyan gyerekek, kik kátaser U kérR\'ai hagynák magukat. A meghívást szívesen elfogadták.
A leány szép fehér abroszt terített ax, asztalra, B hozott elő szép fehér kenyeret jó. peudeayével, az öreg Kövesi padig majdnem A büréből kibújt, hogy bennünket megudvarolhatott. Különösen nagy kegynek tartotta, hogj: az ifju-Snkszai iá houá betért.
Barna Peti itt sem tugadta íneg víg természetét. Egyre telte a szépet az Öreg molnárnak és leányának. Mondogatta:
.Ejnye ds fehér és puha a kenyere, de még ftshórebb és pohibb a kebele. A. moloáí*, hoz pedig így sa6lu enyje ds tüze* a bora molnár gazda, de tüzewbb a leányának pillantása.
Az öreg molnár gazda kicsiDt tokallotta a tréfát, asoobaa igyekezett jó képat csinálaü


ZALAI KÖZLÖNY
TláENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
gyártmány megérdemli a figyelmet, mely elfihb drága pénzen hozatott be külföldről és most ugyanazon minőség itt olcsóbban kapható. -*-így érdemli meg a Küfferle József és társa ezé] sz érdemet, mert ? czég vezette be Austtríáb, a cbokoládógépszerü gyártását. — A „Küfferle chokoládé jeles talajdonságánál fogva ugy meg\' honosította magát itt, hogy a legjobb franczia gyártmányokkal szemben sikerrel" koncarái és \' ezen vállalat Ausztriára nézve a legnagyobb előnynyel bír, minthogy ezen . jelentékeny kereskedelmi csikkre nézve nem függ a külföldtől.-1— Az élénk részvét, melyet a kiállítás\' a publikumnál talált, még nem gyengült és ez tgj értékes bizonyítvány, mely a hazai ipar elismeréséül szolgálhat. — Tudvalevőleg okt 15 én bezaratik a kiálli:ás, — de ugy hirlit oki. végéig nyitva fogják tartani; most azon ban még nincsenek tisztában a dologgal.
Tagad hatatlan^ hogy a Thonet-félé ipar. egy világi hírnévnek Örvend és minden kiálli tason elnyerte méltó jutalmát; — azért m caujlájjuic, hogy a gyönyörű érderojel gyüjie menyhez ezen kiállítás díszoklevele is csatlakozott. — Ezen, kizárólag osztrák ipar érdemei minden világrészben becsülésben tartatnak és ha vannak népek, kik a csavart fából készült bútornak nem barátai s ezeket luxusnak tartják, — ugy mégis szeretik azokat a francziák és angolok, — és lehet bátran mondani, hogy Fraoczia- és Angolországban éven-kint borzaBztÓ mennyiségű ilyen csavart fát átvesznek. — Előbbre vonjuk a Phonet-féle gyártmányokban azt keresni, mire hivatva vannak éa minden előrehaladás ez iparágban, ezek minden további alkalmazása bútorok, és a szükséges tárgyak különböző nemében képes miod barátoknak tarlós, olcsó és egyszersmind elegáns bátort adni és hazai iparnak üdvözöl botó, — mert Ausztriában kevés butoriparos van, aki magának a nagy világba oly utat nyithatott volna, mint éppenséggel a Thonet-;óle bulor. — Ujxbb eredmények közül felemii teadők az ujabb nyugágvak különböző alakkal, a nádfonatok és Ízlésesen rajzolt éd préselt ülófák, melyek tartóságuknál fogva at Ülőbútorok értékét emelik. — Minden látogatóra nagy benyomást gyakorol a nyera facsavarodók, melynek váratlan technikai fokát mindenki bámulja.
SZOMMER SÁNDOR.
ópitátiettau hajiba tó.
(Folyt, köv.)
A soproni kereskedelmi s Iparkamara köréből.
Hirdetmény,
A ca. kír. közös hadügyministenum több nemű ciikkoek az 1881. évre való beszerzését biztosi tan dó, pályázatot hirdet. Ezen pályázatban ciak ÍB azon iparosok vehetnek részt, kik as illető csikkeket maguk készítik mühelyeikben, avagy gyáraikban; a közvetítők lehat kivannak zárva. Tekintettel ewn feltételre, azon czikkek neveztetnek meg, melyeknek nagyobb mérvű előállítása az alulirt kamara kerületében is történik. Eien cr-ikk-ik ai ajánlható legcsekélyebb és legoagyobb mennyiségnek kiléteiével következik\':
# Ha én és-Szikszai jelen nem vagyunk nem vette annyiba a tréfát, de igy előttünk egy kissé restéi te. A mit midőn a leánya észrevett,. sietett az atyja homlokéról a redóket elsimítani. Alyus ne haragudjék Petire, hogy elbolondozik, nincs abban semmi rósz. Ezek az arak ugy is oly szótalanok, meg sem dicsérnék sem a papa borát, sem rí én kenyeremet.
Ejnye Irma — szólt közbe Szikszai, — hit nem elég dicsérete az tőlünk ha oly jó-izüen eszünk kenyeréből ás a, molnár gazda sem panasskodhátik a ieíől, hogy nem tuduánk
1021. —
A Katót könnyű táncxba vinni, molnár gazdát is könnyű volt beszédbe keverni. Be mint atyától rotz néven vegyük e, haíis leánya kési munkájának és rajzainak s más kitűnő-?égéinek dicsek ed éíéböl nem akart kifogyni. Egy halom táj- és virág képet hozoti elő, melyeket leánya az intézetben rajzolt éa testegetelt.
Hiában tagadnánk, nincs önzőbb teremtése ai Istennek az embernél a földön, az emberek kösött is a szerelmesnél. Ilyen voliam én .is, annyira pádig, hogy a legöczetlenebb barátom iránt ii bizalmallar voltam. Peti iránt még hidegebb voltam, midőn hallottam Irma* nak jóakarat^ pártfogísát Peti irányában. Ezen hidegségem sőt kíméletlen gyanakodásom még nagyobb mértékben lépett fel. Hidd el
barátom — monda nékem Gyula barátom
•tegyenlem magam előtt magamat, milyen rut önsö voltam.
PATAKI GÉZA. (Folyt, köv.)

3000-6400 drb. lÓtakaró 364-420
dkgr, sulylyal.
3000—11,000 drb, téli pakrócs: kék szegélyzeUel 504—560 dkgr. sulylyal. ?
3000—8000 drb. nyári pakrócz 250 8— 269 3 dkgr. aulylyal.
400 drb. atillára valóprém.
300 drb. atillára való bundabéléi.
1100 drb. zsebkendő kék nyomatú paraut-Bzövetbűl fegyenczek számára.
5000-35,000 pár bőrkesztyű.
30,000 drb. bosszú drótszeg.
17,000 drb. rövid drótszeg.
JBz azon megjegyzéssel homlik köztudo-másra, hogy az ajánlatod és a külön elüterjrtsz-tendő 5tf/„ bánatpénz legfelebb f. é. november 30. déli 12" óráig a cs. ki*, közős hadügyminis-terium ígtaló hivatalánál benyújtandók, éc hogy a minták, melyek szerint aszállitáBkiváü-tatik, a budapesti, brünoi, gráczi éa gyulafehérvári fiók raktárakban, a. közelebbi feltételek, szerződési és ajánlati tervezetek pedig ezen kamaránál ÍB betekíntbetók.
Sopron, 1880. októb-r 15 én.
A kereskedelmi és Iparkamara.
Holyi
f
CBMÉÜTI JÓZSEF
köztÍBZteletu f<*Í8pán,ank tegnap, okt. 20-án délben Zaln-EgftrBzegen meghalt. A fényes rnnliús mindhalálig ifjú lelkületű férfiú elhunytát mély részvéttel veszi mind e megye, mind az ország.
..— Ő felsége Alsó Páhok községnek lüzollószerck bcszerz&jére 50 frtol adományozott. —
— Vnger Alajos országgyüléií képví-
selőok a nagy kanizsai önkéntes tüzoltó-egy-lelnnk 30 forintot adományozott. A szíves ado manyért hazHtixs köszönet!
— Vgynncsak Unger AÍHJDS képvise
lőnk felől veaiszük azt az örvendet\'-s hírt, ho^y
budapesti ügyvédi kamara részérüi a* kormány által a kir. tábla szétosztása ügyében összehívott enquettebe kiküldetett, óhajtjrk,
jy Nagy-Kánizsa éraekét is képviselje. Ezút
tal megemlítjük: Az igazt-ágügymínister legkö
zelebb nyilatkozattételekre fogja felhívni azon
városok.közönségét, a hol a kir. tábla SZÖÍOPZ-
tása esetén remélhetőleg &%y-egj kerületi :áVa
Bzerveztetnék, vajon ez esetben mily mérvben
száudákoznak az odatelepi\'ói költségéhez já
rulni, 8 esetleg hajlandók,volnának-e a czuk.ee
ges helyiségeket, visszatéritésre való igény nél
kül, az igazságügyi kormányzat részér* át-
mgedui? *
— Pribék István felszentelt püspök
,a szegények a\'yja*, Nagy-Kaniesáról vissza
érve Veszprémbe, ágy b-t n fekvő beteg !t*tt.
Adja Isten, hogy Ő méUósága mielőbb fefgyó gyűljön!
— J>r. Rómer Ftóris jeles régészünk
Lissabonból való visszatértekor u<-ra mint irtuk
Nagy KanÍTsára jő először, hanem Csáktornyán
Bzáll le a vonatról s Áldó L-nd^án p hm meg s
alószinüleg, ha ideje eng-di, azután jö kö rünkbe. Isten hozza 1
— Sziklay János tehetséges irónk
stindarabjának méltatlan megtámadása bete-
geskedésem miatt jelenvén meg, ezennel vissza
vonom, 8 a szerző szivei elnézését kérem.
Utóbbi időben nemcsak színházban nem valék,
de a szobit sem hagyhatám el. Nagy-Kanízsa,
?fct. 17. 1880. BAlorfi, felelős szerkesztő.
— Eskilvöjét tartotta Welisch Adolf
nagy-kanizsai kereskedő okt. 14-án Sopronban
Breyer Zsófia kisasszonynyai, Breyer Igaács
ki*-martoni kereskedő .bajos leányával. A szer
tartás a soproni tornacsarnokban törtéét.
— J?atome{we-közigazgatást bizottsága
f. évi november 23 án rendkívüli közgyűlést
tart a megye székhelyén, ZaU-Egerazegen.
— Két nagy ünnepély folyt le okt.
-én hazánkban, Deák Furencz születése nap-
3} egyik halhatatlan nsgy költőnk Petőfi
születési házának birtokba vétele Kis Kőrösön, másik szabadságharcaink dicső alakja Bem szobrának leleplezése Maros-Vásárhelyt. A magyar humaniumusoftk kimagasló jele ez, melyekre mélyUn büszke lehet « nemzetnek zegényo, gasdaga egyaránt.
— Xemteti txinésxet Szombaton, okt.
16 án Könczöl Lujxa jutalomjá:ékául adatott
„Egy magyar huasárkáp!ar Bécsben" 5 felvo-
oásoa életkép — A színmű mindvégig élénk,
jól mulattató, s ebbéli igényeinek az előadás
is teljesen megfelelt. Fereoczy ügyesen adta a
háxíurat, valamint Koocsül Lujza jutalmazott?
a férfi-gyűlölő, zsérobes kisasszonyt. Ferenczyné"
kítünóen alakította a sterelmes bárónőt. Ki-
emelendők még: Pü«pöki Imr« (Vendelin),
Bácsné (Zsuzsi) és Haray Sándor István káp
lár szerepében. Kár, hogy utóbbi jobb alak
nem volt, ugy természetesebben halott volna

győzelme a makranezos oö iránt.— Vasárnap, okt. 17 én uidlsó, bucsu előadásul Lukácsy Sáadoi* „A vt-treohaju* 3 ftslvonásos énekes nép-szinmüvd hozatott sisínre. — Mind a darab, mÍDil pedig az ügyes előadás máitán megérdemlik & dicséretet.-— Ferenczy ezúttal különösen bemutatta y.les szinészi tehetségét. AUkitása, ugy szerepének egyéb igényíi sem hagy tak feön kivánoi valót játékából.— Az énekbea Veres .Sándor e-őteljess Bácsné kellemes cseftgő hangja hatottak. — Üiválóan megfeleltek még feladatuknak: FerenczyQÓ, Károly Íné, Újhelyi Mari, Mésziíroa, BÍCÍ ; d« azért a másodreodü szereplőknek is . elismerést szavazunk. Áltnlá-ban Károlyi L. színtársulata bÁrliol is megérdemli a haztfias pártolást. — Közönség mindkét elóudáanál telt házzal. És ezen olö adással befejezték körüoUbeni tartózkodásukat, Pécsre ávozván,sok Bzerencsét kívánunk. Által áu vfiva igyekvő társulst, a pártfogó hgyel-mi;i miiiíérdí-\'lDli^ de a társulat sem pansszkod h»tik: Nagy-Kanizsa várus közönsége, er.-jéheí ménen pártfogolt*, nem vult eset, mint máskor, hogy ás előadást részvéthiány miuú cl kellett Voina halasztani.
— Egy éltes özvegy asszony sírógörcsö-
ket kaputt ijedtójua, mi-rt egy kocsis tövedé*
bői okt. 17én éjjel ozobája ajtaján zörgetett,
nerea76zen ba, —. úgymond — mert különben
n*:m jó lesz a vége", erre kiugrott, az ablakon
ijedtéb;n a szegény özvegy aaszoc/ a a síom-
Bzédba ezaUdt. A részeg kocsié dulciniját
keresvén, nem tiJálta a szolgálóhoz vezetó aj
tó\'. Jó voln» az iiyen éjjeii madár-.kat ;irra
tanítani, hogy a lovak körében volna ^jjel is a
helyök, nam p^dig más helyeken botorkálni.
— Meghívás* Alólirottés társai a mi-
gy ír nyugati vasút boba jánosházai állumasAtól
kiinduló s T«polczaig esetlegB. S«sn\'györgyig
vezetendő vasutvooal előmunkálaaira. enge
délyt nyervéo, elérkezettnek találják az id*»t,
az össze* érdekeltség közremii-:Ödéitj mrll^it,
tanácákozni azon módozatok föleit, melyeknél
f>gva «. kérdéses vasútvonal iéteairh-Jtó Vülua.
Vau szerencjém tehát a folyó hó 24 én d. e. 10
űrékor, Jánosházán a városházinál tartandó
értekezletre azzal hívni m\'ig uz ösazes érdekül
teltet, hogy a kérded fontoaaá^ánál fogva, mi-
i:é\', 87.ámosabb m megjelenni szíveskedjenek.
Jáaoab\'izAn, 1880. ok:. 10. Horváth György,
kir. udvari ágens és földbirtokos.
— Öngyilkossági kísérlet. K I. ön-
pyükoftflági szándékból f. hó 3(3 án reggel 6
órakor b<*lkarját a kézizület faU\'t b:>roiv*Val
ugv keresztül vágta, hogy nemcsak KI Ü^ZCS
inakn: és fó :faket, hanem ogyszersraind a
késnzülelel is v%y kert-sciü! metazetté, ho^V a
iíé^hálán csak egy kis bőr tartotta az *-gé»z
ki"-2-;L liátz AoUl vÁrosi orvos gvors segélye
^s iltaía eszközólt Bzabályszerü ösazcköiése a
sebnek életéi u^yan m-jgmeoté, dü a kezu bin^
inaratí. Zilált aiiyagi viszonyok indiiük n kü!ön
be Q szorgnImüS embert e borzasztó tetíra.
-^ Öngyilkossági szándékból tgy örpg "borbély érvágúv*! egyik lábának a\'oíárán ti.bb erét fulnyitutia, szinte veszélyen tul van. ÉletUDLságbű! ak»rt véget votoi él^tén-lc.
— Zalából a vasmegyei régészeti egy
letnek ujabban tagjaivá lettek: Hajós MillUy
ügyvéd Alöú L-ndvárói, L;ikner Fur.;ncz, Ho-
riij*y i Józaef, H ijdu János, Pákut Ad\'irj-ín
— Zalamegyéből írjik a ,1\'Apai
Lapok*-nak. Valóban. ínegrenditó, s hn n>-in biztos forrásból jött volna a hír, el sem htiinők
— a következű fájdalom, — szomorú cselét.
— Szécsi szt. László kozségban e hú tslcjé.i,
egy szerencsétlen nőt munkája közbeo nzülédi
fájdalmak leptek meg, s csak hamar az ég j-gy
egéazsegeSj mondhatni gyönyörű fiúval áldotu
— ille:Őleg verte meg: — termé-zatea RZ egéaz
eset az illető nőnek nem volt ingére, éa aegitni
vélt a dolgon az által, ha ártatlan magzatját,
— jó előre a mig a világ meg nem tudja; a
jobb létre küldi. — A srülés ut:ín gyermekét,
— hogy a titok annál nagyobb és biztosabb
legyen — még a ház falai közül sem vitte ki,
hanem az éléi ka ín arában egy kis sírt készitalt
— magíhiját, pedig; mivel már annyi ereje
nem volt, hogy aajátkezüleg megfojtani képes
lett vo)D6 — tán, hogy az anyai szőreiét még
egy kis csírája ék benne — elevenen tomette
el. — D^» szomszédok előtt c*ak barnar föl
támadi a gyanú, mit azután a szigorú vizsgálat
Bzomoru valónak derített ki. — A szivtalen
anya mindent bevallott a most hüvöí magiuyá-
b^n keseregve, szánva — bánja tettét és várja
megérdemelt büntetését.
— Á.Tt>evés Zalámegyébqn. Hermann
György 520 frtrn b. ingt. okt. 26, Dömefuldén.
— Novak ADdrásué G96 frtra b. iogt nor. 29.
Dekanoveczen. — Blazsek A odra* 2003 írtra
b. ingt. okt. 25. Croricsáob.in. — SzHlionyi
György 495 frtra b. ingL nov. 15. Ö. dog-
henyén. — Némnlh Ferencz 678 frtra b. ingt,
nov. 22. Padáron. —
— Rövidhírek. 11,872 egyént szállí
tott tavai Oroszország Szibériába. — A kölni
székesegyház iölssentelesénél Vilmos császár

OKTOBEB 21-&Ú880.
beszédet tartott. — Istociy anlisemíta folyóiratának első füzete megjelent. — Bácsmegy* * lemondott főispánja csődöt jeientett be. — A főváros tabáni templomába 3 szobor készítésével S*á«z Gyula bízatott meg. — A paksi töz. károauhRkti*k a Szlávia 13600 frtot fizetett ki. — B. Vay J&ik\'ÓB koronaőr nej« moghalt. — A tolnai Sina uradalom — 14 eier holdoyi — eladó, egy cwnsortium veszi meg — halyes 1 — Campiegn"ben az orleansi szüxnek, szobrot emeltek. —A Bpesten rekedt német színészek segélyezésére 2158 fri gyüjtetelt. — A Bem szobor leleplezése múlt vasárnap méltó üune-pélyesípg^el történt. — Khnndia Sigaot Ur-lomány királyának &± oejét m-gf"jrotta féltékeny ség-íl.öl. — Jókai uj r-géiiyh-z fogott, Cíime PÁIHT Péter. — A prágai kú\'liÁzban egy nyomorék bohócz az ápolónőt nőül velleT toás-o»p meghalt. — Bismarck hg fia Andrássy Gyula gróf Irma leányának kezét megkérte. — \' Adóhátralékunk 42.742,000 frtra rug. — New- . Yorkban ember kiállítás lesz a föld minden nemzotébűl.\'— A jüálti plébáoos meghalt. — \', Az egri hős Dobó nejének sírjál DJVÍD feltülál tiit. — A francziák a kapucunutokat ós_ kar- * melitákat ia kiűzik országukból. — Tnvaszra . mnz-óii:á*ról besíéluek. — A „Zuhanyt" -Horváth Gyula Bpesten újból megindított*. — A dulegítiókat okt. 25-én fogadja 6 felééi* * budai várpalotában. — A czár leköazönéaét \'ujnbbaa emlegetik.
" Irodahtm.
(E rot»t aUtt mpgemlitett mnuka Nagjr-Ka-
uiziin Wajdits Jómét krmj-vkereiködíse MuU niey-rendelheti j
— Tisztelt szerkesztőség! Nótnely Í6-virori s egy vidéki hírlap által megtatuadtatva, az nOivasóiár" elöfizotúiuek érddkébju kotules-aégüak e nyilatkuzattal a nyilvánosság elé lépai. Nagyon szomorú dolog, hogy némely Upok bírálói és könyviamerteiói, a legtisztább szándék iránt sem restellenék felületesen ét meggondolatlanul odavetett szavaikkal gyanút kelteni s egy eddig szeplutlen üzlet becsületét a sárba, tiporni. E lelkiismeretlen birálókkul szemb o, hogy a t. olvasóközönséget as „O.vaaó-L-ir\' czéljttirdl felvilágoaiUuk, törekvéseinket ? dir.héjb.i szorítva ezennel előadjak. As „Olvssó-tár\'-nak. mint nemeaitős mula\'tatóolvasmáay-nak, mindenki hasznát veh-iti B azokra, kik a ma^ynr nyelvet WnuljÁk, különösen nélkülözhetetlen, mert eredeti beszélyek«n kívül oly jeles külföldi íróknak a müvait közli magyar- -ban, K mely ket eredetben okvetlenül olvasniok kelleti.. A ceaUdok kivánalmain^k annyiban me^fslel, amennyibtiD nélklilözvéo a képeket, nOivasólár"-unk a gyermekek kíváncsiságát aem költi f«] a így sem fel nem költi idő előtt képEclŐtehelségüket, sem pedig el otm vonja úk-it Unatmányaiktól. Jutalmainknak egyedül csuk sz a czélja, hogy a jó müvek tartós olvasásához azokat is hozzászoktassuk, kik eddig vagy épea nem olvaslak, vagy caak rabló éa mérgezési történetekkel rontották islésíike;. Jutulmainlc továbbá arrj valók, hogy azon előfizetőink, kik pld. a félév köz-pén nem tudnának tovább eláÜzelni, eddígí füzetjei-k--ü .uUdhHSdHU»k a pénzük kárba ue veazszen. Ju-almul azért num válaaztuttuk. a szokásos képeket, mert pld. A tanulók s nőtlenek leg-nagybb ré-tze uem igen veheti baszoát a ké-p-knuk, mig ellenben az ezüst óráknak bárki ia ha=/.D.vt v-hó\'i. EziUt órát, tehát értékes jutalmat, c>&k azért ígérhettünk olvasóinknak s iűtizoióínkuek, muri a legcsekélyebb haszonnal ia mt\'gtíiégszúak, s mert uagy münayisóg-bea reudtlvén meg jutaliatinkat, * rendes ir harmadáért kap uk azokat meg, ugy bogy például n 18 -20 frtoa e»ü»t óVit (bolti ár) mi 13 — 14 fruVt kapjuk a^ ilietŐ gyárakból. Óráink ezenkívül el vannak próbíi*zámmal látva s ciKk\'jótillás mullett rétettek át. Juíal-maink értckesiégéról egyébiránt az „Egyetértés" szűrke.iZtŐBég» is meggyőződött t aonak lapjában kifajes-iit i« *dott. A colporlage ci«Uj* a nagy k5xÖnségb-n az olvwls iránti érdeket (elkölteni s a Upaazulat ait biionyitja, hogy ez utón ai oivaaó körük 2 siázUékm nyerelik meg évenkcwt & j«»bb ói tiszteaiégesebb müvek. olvLásim. K-ívolver Uíletröl, előfizető fogdo sásról tehát niluuk sió som lehet, és pedig LOiial kevéabbé, mert hiszen az ,O!vasóiar"-mk hirooíléle kiadása »»u, B a tiazlelt ulvasó* .cözönség »z»badoo válasithat. A legolcsóbb kindást az irodalomnak atOa nemes ptrtolóc isámára rendeztük, kik a népművelést (íiv&kön burdva, azt terjeszteni igyekeznek, • h aép műveltségét előmozdító ritUUtokat pár- \'. loliabaa részesilik. H»gy adott igéretúokft\' , minden körülmények kó«Ött bavsJtjuk, arról Mindenki meglehet győződvB, mert oly ezég, . ? mely 11 év óta becsülettől illotU meg helyét, ?3liainaráibön s kitüute\'óaben rédT-cBŰlt, nem fogja kónbyelm&eD jó hírnevét s hitelét «gy szerény vállalat miatt koctkazUtni • aki, naioi ni, a saját verejtékével szerezte össze fiÜóreiC, LI m«gludja becsülni polgártársainak filléreit s. Egyszóval az ,01rMÓlárB oly ri)IaUt,am«Iy

TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.

ZALAI KÖZLÖNY.

OKTÓBER 21 éa 1880.ninca hivatva aen? & kiadónak,- sem a kfiojv-kereskedöiiek a meggaidugitáiara. amelynek - nsüzes előnyeit egyedül as előfizetők élvezik. Jogosan mondhatjuk, hogy xiu&s oly hasai, DÍIIC* oly küllőid, vállalat, amely *s elfifiwtők érdekeit aunyíra megóvoi, minta* .Olrasótar". Bizva a tiszt. olvaíókörönség elismerése s támogatásában, tetemes tőkét fektettünk vál-UUtunkbu. s lelkiismeretlen birálöiok egyáltalában nem fogónk idétlen érveikkel és iért6 gyanúsításaikkal ŐsvéDyüQktöl loterelni. Egy-BSöríi emberek vagyunk, »em alcaai botrányok oak,\'8-ím ríszvény-társaaiígoknjiik hfaei még uom voltunk, de becsli le lesek vagjruuk. Ssive-sea látjuk a reazreb»jl»llan tárgyilagos bírálatot, u/é&ünk becsületét azouban loindaddig érintetlenül kérjük hagyatni, Diig elitéjéíre ukut nem szolgáltatunk 1 Végre tudomásra hoz Euk még, hogy tekintettel a hétköznap elfoglalt muukásosEtályra, kiadóhivatalunk ^vasár és ünnepnapokon is délutdn 3 óráiól 6-!g nyitva áll, s iey mindenki közvetlenül nálunk im-g-sziTezheti " ^Olvasólár" füzeteit * közvetlenül nálunk 6zo(liot wlö. — Budnpeftf 18Ö0. oki. 3-án. Mély tisztelőitől ax „OíVMÓtAr" kiadóhivatala: HirhígT Károly, akndemia épülít.
1 — üj zenemű. Táborarky ó» Parschjbuda pjeii zenemü kereskedésében megjelent ,H u-bert Coocke négye B". Ára a czim-képes kiadráiynak 1 írt.
— Ax Athenaeum D«gy kóp*s naptára 188 lí-re megjilent, sxerkesiti Concha Károly. A gazdag tartalmú 8 tapintatosan sierkesstett naptár ára 1 frt. A számos rajz éa arczkóp között van Csengery Antal volt országgyűlési képviselőnk sikerült arczképn is.
;— Heksch Sándor F. tiszteli munkatársunktól megjelent két nagy köte\'ben ,Die-D\'mau von ihrem Ursprang bis ao die MBQ-dung*. A. nagy szorgalommal s kiváló tapin tattal irt mii 200-aa) több rajzzal van ellátva; nagy bocs ü olvasmány mindazoknak, kik s Duna tájékát ismerni kívánjak, vagy azon mü-utazást íeBZoek. Kiadja Hartloben A. Ár^ egy egy köte\'.uek 3 frt 75 kr.

Vegyes hírek.
— Ferencz József slsö hiva\'.alos fellépéss Magyarországban. I»tvín uAdor 1847 ik ér ősién visszatérvén* magyarországi kőrútjából, október 16-ika jelöltetett ki István fohercscff nek a fóiepáni hivatalba való beiktatására. V. Fe-dinind mostani uralkodónkkal képviselteié magát az Ünnepélyen, kínnvecvén ** akkor i7 évet ftharczeget királyi biztossá. Akkor még senkinek esze ágában som volt axtt gondolni, hogy a 17 éves ifjút már 18 éves korában az Otztr. császári trónon fogjH látni. Az ünnepély a pHSti megyeház nagytermében folyt le. Id-gyülekezének ax ország fóroóllóságai, a mag UH klérus, a frtntjmpiisdg, Buds.- éa Pest váron tanácsai, fc a szomszéd megyék küldöttsége. A palkdalakban felállított 3 asztal mellett a két fŐherczeg számára feoUrto\'.t hely vfirüs bár-sonynyal volt l«l«ritve. A terem nemzeti Bzínfi panzióval volt bevoava, A megye admtnislrátora nyitotta meg a gyűlést; nemsokára a legnagyobb főméiuWgok két küldöttsége mellett, í dörgfl éljnnek közi megjslcnt a ké: íAherczeg: ! István nádor és Ferencz Jórsef. Ez uióbbi a csiscár ha szar ok ezredest egyenruháját viselte. Bulla főjegyző felolvasván a királyi iratot, malyben Ferenez József királyi bixtOBsá neveztetek ki, mostani uralkodónk érczes hangon, hibátlan magyarsággal afeletti örömét nyíl-vániti, hogy a király őtet bizta meg e magas tiszttel, 8 akkor teszi lábát a .kedves\' mfcgyar földre, midőn az ország korszakalkotó | reformnak néz eléje. Mindnyájan felkeltek, | csak a királyi biztos nem, ki feitevén fovegét, l így szólt mxgjaral István föhérczpghez: A j király nevében beígtatlak a pesti főíspánsággal j járó méltóságba, benefioziumokba éa jogokba, ! s a megye minden rendű és rangú emberéi engedelmességre s fóispáni jogaid elismerésére kötelesem.
-— A Deák szoba díszei. A nemzeti múzeum épületében berendezett szoba, melyben Deák Ferencx öltöny darabjai, botorai s a .nemzet bölcsének* más reliqnii öriz\'etnek uj tárgyakkal fog szaporodni. A királynét Vorö-s-marty Béla kir. ítélő táblai bíró, mint a ,Fűv. Lapok"-ban olvassuk, e napokbun fogja föl kéroij hogy engedné meg a múzeumi Daák-

szobiban ama sujitkezü levelének ktállithatá-sát, melyei 5 fniségo 1869. ny«rá:i intézett a nagj h*zafilioz mf^bivti Öt bíítintí magához Ci-aládi ebédre, B kérve, hogy h*l>nr, — -mint ériecült — nem szeret ebédre ju-ni, ez egyszor leiven kedveért kivételt. E fa vél, melynek f«l«ő részén szin^a betűkben v»n nyomva n királya**zoiiy magyar neve: ,Eí-?aebet* s ckkép cattládias Itfvolczéare készült negyedrét papír, tióó\'i% nem volt lá\'hatu a Deák-szoba ereklyéi kcízt, mart Vörösmarty Ií«l», — kínek üvolléiéb.ín óa lud\'án kivül rendezték be yárno a ezouát, — nr*m tartá illenek engedély nélkül kÖzszetn^Ve tenni ki o szépen jellemző, de magániárgyu kfisiraiot. Ha azeRgüdély most megadatik, akkor néh?ny becses emlék azimAra üvegszekrény készül, mílyben a^ következők Izzónk : R királyasszony f.z egy lap-a tsrj*>d5 srivcs ra»gyar lev«le; Józseí f\'.h-;rczt-g két levele, mulynkben Deákot — e megBzólitásaiil .K^dveB birátom" — a Mjtreimzífiínt gyakori látfig^tAsára hivja meg; Feld»fio-uól éa Slr»8s-burgból két távirat, melyekben a kírályasBzony a magH u ivkivánntaii f.:joztts\'i ki D ák neve napjin, f\'\'.udv2rmestére által; R brazíliai csi-ezár lAK.jíatójegy alakú mellkép •> (fénykép) aaj-it aU:r.ia\'ival, melyei a császár m^ga adott emlékül Deáknak, midőn öt 1871-beo az T Angol királynő* vendéglőben meglátogatta , végQl egy igán régi látogatójesy, mely valaha fi. „Georgicon" alapi ójáé. gr. Festetics Györgyé volt. E látogatójegy egyik oldalán kissé primitív rajzu metstetb-Q viziükörl (alkalmasint a Balatont) Utunk, hajóval s a parton fát és házakat s azek fölé van metszve a gróf neve fran-cziául. A DÓvjegy hátira Deák Ferencz maga irta fel, hogy ez valaha a Boagy Festetics György" láiogatójegye volt s annak unokája: gr. Festetics György koronaőr ajindékoita nefci a mait évtized elején.
Üzleti sy.emle.
N»gj.K"iz.«n, 1880. okt. IC.
Míg
IdKjiriiqnk e hiten teljen TMtzi jelleget öltött i bét etejún derült, es meglchetöa lanyha u*p-
Toltak, ntolto napokban köd is éa Unyeg\'-aon hH-,b lett az idS.
A szilárd hangalat, mely már t6bb hét óta

uralkodó volt <UI-\'tünkí>en, t. hH kffi-pétSl fogva ío-kut hanyaMnU. B»xil>an nllnnk még m\'-ntit »érié-k<- I x kínálat, d« árakuNk mindiroelteU a foiároai I .ny\'iibb liirek f^ljtín alább ?z^Uniok. kelteit ROM ni! t4n/i*Rron Ejéreo kinütatik é* m«p*i arakat i-r el. Arpil.ati k.-réi (UletHok volt Zibban Mlami-yt-I Unyliább x lian.jaJat; <ralr isoabaD nem\' szfls-vcilu-k lényeges TÍltosáít Tengeriben *z aj termei á!t-l mffaslinh* & kioinjheui eludAiok, miáltal as ár*" lé\'.jegeson otílkkontefc.
Buta 10K0—11-5U. Rozi 9 40—9 75. Árpa
7-SO—»-50. Zr.i. 5 75-fi 2 i. Knfcoric*a 7 7-80.
CinquiiMtin 8 Ü —8 50 Bab (fehér) ?— B*b (tarka).
.—. Reprtc -—. K. B.
PlaczI ítrak.
11)0 kilót;. itimilT.
Székesfehérvár: Bna* ll. ti 80 HOM 9 ?0.
950 Ároi 6 60-.7-40 Zab 5.70—5S0. Kaltoricta
6. 5 25
PéoiRina 8 70~9l0Rnz. 8. 8.20. Árpa
S.-\'O--GSU Zat. 5-20—5 4Ü Kukorioi 7. 7.30.
Szonbathely: Basa 10.60—n !0 Bon 9.20—9 80
ArPa 6 60 - 7.20. Zib G- 6.50. Kukorica* 6-80—7-«f.
SopfOa : BJX* 11-40-12 —. Kozj\'.OzO—10 ÍO. .
Árjia 8 5U—9—. Z»b 6-70—6-90. Knk. 7.60—8. :
Veszpréa : Bnnll.30-11.80 Rou 9-40—950 (
Árpi 8. 8-60 Z«b 6 20—S.40 Xg.Horieu7.10—8.—. -.
Pipa: Btti»-ll- 1160 Bo» 9 20—9-30.
Árpa 7- 7-20. Z=b 6 10—«-30. KakoriCía 8 40-- "
8 60. ?
Byőr: Bma 1150—12.—. Boa. 1061 —11-— Árjui 7.30—8.5 \'. Zab 6-35—6.50 Kukoricás t f»3—.t 70
űzmet.
4307 Sx— ex Kivin»ti nzarmt it)té:fce4Rnfc.
4308. H. Búo. TéthiiiiT tniUl m.tradl aanj-í
iíoig; küiönben is lehető rírijro kslie OtoFeroaüuak,
üiivöröljük!
4309. E- D. K. Megküldi-,ütik VKIÍDJ ia»!ieu ;
*I JSért Srdeko* ceíkVet viriük.
4310. K. L. Bpest. SÓS: t bOs^trs T»ró AB
illető ssimot elkaidúttak
4311. ,irií kősb n" hugyj\'ik «= iri-iuk kOsL
A foráitisok jobbak, de m.> te jók. Mi miz Mm
Stxb&d annyiizor Igj rím*lni: lögény — xerigTáu;
nincj bokrétád .— mennyi virág; o*t- A.stin : hangja
(idea, olvan mititLa a nyijai hold- von^G^ ít sz&Z-
külőikor *i ég bolton.... Mi «c ?
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tiszeelattel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- e\'s Vasmegyék részére kiterjedő hatáskörrel
Nagy-Kanizsán v ez ér üg y nöks é ge t
989 38-52
állttván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÜRRA

ruliúxln, kit egyszersmind a tüz-, száJIitmány- és jégbiztositási ágazafokbnn jo-iérvényes biztosítási kötvények kiállitcUára éS károk fel
vételére, úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága: ? , .«
SCHWEIGER. MOSC0VICZ.
A. 3SHEa,BryaT-rr-íai3iczd.ei, biztosító réazvény-tÉirsas^g
igHzgatódágáoak fentebbi köseétételére hiratkotássat alólirott tiaslelettel jelenti, miszerint a l
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
veíetését eWillalU s a íeiérttgynök»i!gi irodát megnj-ilotta, hol is biilositási ajanlatok e]fogadu;nak * a bislositasi lltlelre, v»gy a tiraaaigra vonatkoaó mindsnféle feiviligositisok leS-
késiségesebben megadatnak. Biztosit pedig S társaság
?1 (Oiveslélj é> rubbaaáa által okozott karok ellen; c) siáraion vagy vilftt Hxátlitott javak k\'áro»odisa ellen ;
... „; b)jígkrirok ellen d) az ember i;l.-tére minden ismeri mádoiat sjermt.
KMagyar-franaciabittoaUóréatvlny-táraaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjééül a részvéayesek által mindjárt kezdetben *
10 millió frank, a^az 4 millió arany forint
készpénzben befisettótett, ? ré»inl a Uyirot legelső pír„iniéieteÍDél, ré,zint pedig magjar áll.mérlékckben és elBÍbbségekben lelt elhelyezve, m. évi október l-t én tartván alakuló közgyűlését melyen aTársaság ügyvezetésének élére következők választattak meg:
FeiOavM bizottság. Btck HUdar a magyar je!iiloB-b«nknak igaagitója.
Lewis Jskak, a kcréskeaelmi akadémia igaagatójl Bndapesteo.
Serrebftiroe Jo«. atarla Eaiil, a pirni Societé do l\'Union géaemle Teaórfe:ag7elö)e 1
Igazgatóság
leaseatók -. Dr. Hlller Aikreeht, k5a- ís Tilt.i-agjiéd B«cb»o.
KJfitesaiaCber Kár9ly a „Huffminc Jórsef nagykereakelő eság főnöke Badapestea. \' Márlsil kir. kereskedelmi tanaosos Budapeaten. S: Mtskavioz L-<]os Jtadapesten.
Választmány.
Elnök : Bitté lttvia, 5 feli. v*í. bel-ö títkoi Uoicaos*, a Lip<St-resd oagykerf szteie, or«t. képr. Jth. Bpasten. AlelDÖk9k : Báró BiftBidy Béla, foljbirtoi, ortz képT. stb. Budxpeitftn. ^MtlMX it*i, a piriai Sodeté de ]\'Uai--n generálé elnöke itb. Párjibaa.
Választmányi tagok.
Rtbeft MWÍB rn»rqn;í de Bsnnerilie, u osttrik déli T»mt igatgUtSaigi l»?J* atb. Parisban. Neiwelt At-HlG kir. kereiked. Unácaoa n«gj kereskcdS. LovKff iiípori Regeahart FireMZ, » Albrtcbt-»a«pilya elnöke itb. Bécsbea. Sváb Király fSliJbirtokos, ortx. képTiselfl itb.\'Bndape«len. Eiró Tlfltl Kifaly ca. kir. lumaris, u oait. déli T*»nt alelnöke a» onct. nrakhazx Ugja atb. Bícoboc.
mirtadrin teljes ti arielet tel
A Magyar-franczia biztosító részvény-tártatig
Tezérfigynöksége Nagy-Kaoiisán,
GUTMANN S. H.
aserreíéne telje! folyaoatbaa ián it hoc? tozbittoaitáai ajánlatuk a már felállított dg;nos.<ég. k által késaségeieo elfogadutoik.
v, 1880. május hóban.
l^yXLÖltséKeli:: fp ALsó-Lendrin TACSZ FEEENCZ nrnál
ZaU-Egeiszegen FISCHEE MIKSA orníl Jj, Csáktorayán HIE8CHMANN A.
Sümeghen EPSTEDi T. A. „ ff CMbremtekeii LOB IÖNACZ „
Keszthelyen PULT JÁNOS „ ü Tnpotaán BEEGEB JAKAB o

TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAlSönOSI.

OKTÓBER 21 én 1880.Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve.

PÁLYÁZAT.

csak akkor valódi, ha
aliilrasuukon ki Túl
T»n al-
• Első magyar
gép- és luzoltószerek gyár, harang
és
é
érczöntőde
Hazánk legnagyobb korszeriien berendezett gyára harang.k tüzoltászatl és Tizmütcszetl gépek készítésére; a gyirr.l
kapcsolatos vi2mQtész.«ti cwttály a jelenben egyeafill belföldi szifattjn gyárt képeíi, mslybeo kizárólag honi mnnksero
alkalmazása "mellett, minden ciéluak megfelelő szivattyúk és kntak késiittcumlc.
BV Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak. *VQ
Hirdetméoy.
Gróf Festetics Tasziló ur ő méltsga taranyi uradalmában 700 drb jd karban levó mustra birka eladó. A ven i szándékozóknak bővebb értesítést nyújt az uradalmi tisztség Tarany a. ?. Somogy Szobb.
SEIDLITZ-POUA.
. gyáir SölEtalepe : Kolozsvárott, beimonostor-utcza 12. sxám alatt létexlk. ~VB
Szilárd! Semmi szédelgés!
Ez jicmmí hxmia végeladás, sem pfidig a bevásárlási áron 50°o-el aluli tiirileté\', amíuöki t l.ironyos líftjdászok ssúlnek er- ?*%-
3Ü év AtA * Iptriolib sikprek mfllk-tt fennáll mindennrmC Byomor
betpjsSaEk és emészlésl tkadilyok, (mint ítvigvliiiny, h»aa«r,rol»«i, vér
DtlO|ts íi araayer (Ilon. Knlöi.O.on olj egvínoknsii ajánlva, kik 1115 i-l«l-módot folytatnak.
Hamisítások tSrvínyilef bíatettelnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
tcní szoktak, .\'n rsnpán nagyobbszerü készleteim fogytát cz^Iorv.t
fiMT chinaezüst gyáramban ~9Q
gyönySrS cfainaezüst készítményeimet rei.d-.ivflli me^s olcsó árakon — de í-zilárd elvektől vextrU-ive — ámba borsátoci. — l-.i-meriLÓ árjegyzékekkel kívánatra ingyen éi liéraieiitve noiEsok.
Leszállított
Mcut a.75 2.50Exelótt
Most
G
dh
kávéskanál
250
180
e
db
evőkanál
5.50
3-
c
db
nszt. kús
6.50
3.—
e
di
aait villa
>>.5O
3.--
6
db
racmegekí.
6. -
2 75
6
db
csemegevilla
5.—
2 75
Esolűtt *.— 4.—
1.50
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL
2.50
15,— 10—- 5 — 3.—
F
A legmcebixUiUÓb s|íT g
minden beUő é« külső cyalUdAsaal, n. Icgróbb bttegsAg alli-n, i»in. cnminO a«l>eial?i«k, fej-- Htl- én f.->KfÁj-tit régi hérvek é* nyílt .ehi-H-íkrokélj-cJc. ilB^Rk, sxemeyalUdi", miürí^nnemü bOunliA és flérfllís Bth, tb. ellnn
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
6 db turitékt-rtÓ
1 db levesmerG
1 db tejme:ö
1 db csukorlartó
I db vajtartó
1 pAr íyertyataifi 23
?{ centim, magas 8.— 4 0
Legújabb i
gomb gípeiettel r"VrÍ* 1 írt. — 1 3rb a/.i-varka dohánytartó 2 frt 50.
\\ Atonkivüi kaphatók ig.;n gySnytSrCl [Alexák, kávés- én tlieás kamuik, na-t.ili rakváoynk, ágas gyertyaturtAk, rsakorhíntClf, to-jáítirtólr, fogpÍS7.ká1ó-tait<5íc, ecset- éa olftjpsrniliiriík, vslamint sok rciTLX tárgyak stb. óp oly bámuló olcsó árakon.
Ilal-uiá

HrohnK. és tóráitól Bergenbcu
(Norvégiában).
Eseti balmiíj z^irolaj valamennyi, a kcreaka-lelerobra elófordnlú faj VOxMt «* rgycdiili, mi-:y orvnsi c*.i!irkri lia«en»lli«tií.
(ra egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
A t ci. közSnnég figyelmessé tétetik, hogj at éa tirgyaim
nen. az ugyn-vezett briUjnta-eeüstból való, mely nem maa mint
? sÍDQcc-tt b.vlog, lianem a legfinomabb cxübtlapos ereiből, kitüo
tetve asépsége- is tartósság A áhal, a valódi Oiű;tt5I meg sem kü-
loubBthet^ J50 3—6
Különösen megjegyzendő: d 34 d
6 drb evőkanál
gjgy W
iirnd n 34 darab díszes doboz-
batt S(> frt helJ"ett C8at
aál 11 frt QO lE X".
Mejireodeléiek ntínvétellrl jioutosan telje3Ítt< tnek.
Preis E, Becs, Rothenthunmtrasse 21.

Az altt\'.irl intézetnél az n. é. 1000 frt évi fiiolcan-l rend-siereeitett pénztárnoki aiUü 1881. január eUején b.-ti>:tendó. — Követelmények-. » n»!j.r é\'á német njrelv, mUmiiil « kettiií. könyvvitel ulapoa iím-rew; az edcligi\' »lkalm:iziK iga zoliaa éa 0. é. 21X/0 írtnvi b\'ztnsilék.
Knllfileg felsr-erell Hjáalatok f. évi norembpr^ 15 éi^ ez Intézeti igasg»tósághüz imezeodok.
Kelt Nagj-KanizíáD, 1830. c,kldb.T 15.
Nagy-Kanizsai Bankegyesület
I6i 2_3 Részvény Társaság.

minden csomagon fenti még ezen védjegj-kl
Családi csokoládénk
Raktár Nagy-Kanizsán: Rosenfeld Adolf & Strem
& K\'ein arak kereskedésében. (ir,s i_»)
iiíifű-mellczukoikák,
a tudó és mellliajok, köhögés, fojtóköhögés, rekedLség és tüdühurut biztos gjógyszerel.
A l-rmé«7. t állal a BSfnrodö ptnberiiiűff javAra teri-int\' tt inr^]iecanllietl>.n k\' akenv útifű nau m:ir P<li;ii: fel n ra de. ítélt liu ot foglalja alagában, íiiiMti-iint » góge és legeaő rei
vek gV\'^gj*ulá:xt minden tokintL\'tiiCD elSsegiti.
lékrGI kcr.eak<-iliiiik, kOlSno!. Qjvolotn be ftjáttljuk liati\'iflágilag be;<g>cei inisnnksl, mert csnk ezek ig xoij
Scliinidt Victor & fiai.
cs. Sír. szab. nárosot Bécc, Tieien, Alleeiasss 43.
11 skatulya üra 30 kr. I
Kapliiu- k : PrápT Br]a gjclpyt. HL-IUS J. gyó^j-t. N.-K^nÍEsán, Knli-T0S1 J. L*:cnytn, Kis A py>R\'S/t. A.-l.oBdvÁü, l)o ner Kaj vas- ^í fflazerWejikc.^nGfien Sümeghen, Werli M Kjósy-zt. Kajironczán, ídn»b. Moielt F, rasvánui, Hn.lóij- Jiutf E. gyógyul Z,l>.KSer.-Hg. n Bit-ger Mnr (S^mtijjj-j Szobb Simon Gynía ?ízinibxtiiciy.

J3.OZ\'-
80HMID
gépgyáxos,
MARSHALL Sons & Co. Lmtfl.
vezérügynöke,
Budapest, váezi-ut 72. szám,
isi 4-6 ajánlja
őrlő-malmait
fogaskerék- és szijjhajtásra minden tetszés-szerinti nagyságban;
vetőgépeit,
eredeti hármas ekéit.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bórmentve

Fő s 2 a 1 1 i t á a A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, BéCS
TncliUaben.
RxkUír a.% Állnm minden hírneves cyt>t:ysiorllrÁb!ui VÁJJ fQi*«r-ki-reAkoiiégübeii Hnktir nélküli lielynúgekticn mxitáiiegrútiek nagjobb megrendelé*ekuél magOMö irlMugedéüHcn ré .ienflln«k.
A t 02 küxKuiióg kéretik l.atirozotUii Moll-t.\'Ie késritoínyt rendi-liii <s rsxk olyanokat elfogadni, mi-lyek aajit óvj egyem ia aláiri-sommal Tutioxk eilá^v*.
E.ktdrak: Nagy Kanizsa l\'r.iger Bé\'» gj-ójjai. Molna J. gvigv.
Rosenbeg Ferenci Feaa. lb.,f.:r J,Wf ltoaeuftld Adolf. — Za!a-Eg«rSZSg
„Ovógy.Mrtar a sient lilnkhaa\'. — Barcs Dorner S. Caiktanryi Güuci
L. v gyógyazercaa KapaSVir Kohn J. Babiirhay hálm. gyi\'g/. Tli. I
KecakÁaav gyógy. KaarSBeza Werli M. erógy. Kisreg Csacainovira lat.
gyógy. Kuttol lat. gv.igr. ICeaithely SthU fer A. Wllnsch y. KírsMi"1
Eíts Ján. Zájrib Porklct Kerenos gyógy. Uittlb»ca 8. Ir.T.lmaah-
»J0gy. SoprOB Mezsy And. gyógy. (980 41—62)
Az első magyar czipá-raktár ezége
T=t A1IH i_t-r«-1T=r s. Budapest kiraly-utols 14.
ajánlja tarlía ía elegaoa czip3it s kii.otkiszS oicsi árakon.
HÖLGYEKNEK:
1-10.—2.— frt
3 5._ frt
Comoőe»p5k bfír- vagy laatingböl
Ciuggns ciipSk logfinomabb laating- T»SJ- bűrbSl
lakkbmitekkal, tartiaj .elegaua Caoggoa cxipík legfinomabb térié- vagy chagrén
3.40 6.51 frt 4.50.-7.— fit
bol aaép kiállitiaail, borítva v&gy a/.ivalakbau
Oroax lakk posztóval magasan borítva elegaoa
162 !-• URAKNAK:
1.20.--2.— frt S.40.—5.50 frt
ComodczipSk positö- vagy borból Rágatia fény- vajry chagrénbőrbol szr-gelt talppal Cauggos czipők fí^ybírbSl vagy oroai-b:igariAb6l
4.— 7.— frt
sx«gelt öa srófolt kettős Ulp^al Ca xmák vixmentea bftgariábj(l 3-axoroa axpgcláaael
8.80.—16.— frt nd»Ul axerínt.
bikiltfés« seiltlt
ea srófolt kettőa talppal
AzotikivOl még maa fajták ia, re
Szítkildi* atinvittel vagy az itszeg eU

BECS, I Lichleulég I, szia > legelegaiwit és hgilctobb saját ksszltaiiyi (sgaagyobb ia^legdisaiib válmszlikbai.
AsiUosstráltárjegyiík kivonata:
119 11-30 BOgyek számára:
1 pár h3r-e>ipo (S:i,.fl lton) er3. lalppj 3 frt, : pl\' b5r" itieSvtU dnpUtalpoa. .xOjolt, 3 Irt 50 kr , 1 pir k«xlyOb«r-alief-letu erís talppal i frt 50 kr., 1 párborjubSr rimis ciipö 5 f\'1-től feljebb, mindonuema luxi cxipt". borból va«y sxövell\'Sl, sn\'k.is vagy aarkatlan 1 frttíl 2 fn 50 krig. Bíu éa ntriai cxipóli, «•\'? neges, IJaan\'ug, vagy bS.bS! 3 f ttól 4 írtig.
Urak számára: • .
1 pár borjnin\'r uri ezipö dupla ulppil 4 frt M kr., 1 l\'ái" ngranolyao legCoonaob S frt, I pár ugyanolyan (Beuat ílak.)) í , fn 60 kr„ 1 pá." ngvanolyao (Kid-borból) 6 frt.
Mindennemű «•-, leáiy- és (y«fauk-czlpök éa winrlen nagyságú szar osizaa hallatlan olcsó áron. Vidéki megvendeUuk a legnagy--bb pontoaaággal intéxtetuek »1 Meg nem felelő eaip>"k kiaasigtel fclraercltetoek. — lUauirüt ir|i(yick«kkel él itaslta wl i ?értéki\'evésre iigyei -és báraeatvs kildeUek.
\' Czipöraktár ,HANS SACHÍ\'rhaz. Bécs, J. Uchten stég I. tzám. ,
(Hejárat a RothruUiarRiitrxase é« a Holienmarkt oldalárul.)

Nagj-Kanksán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorsaajtóján.

október

Tiíenidlencsedik éitoíjam.


• frt.f
i

ÍU írr. .
a*C7«4 *»re . . 3
NMlUlaz
( hatitos p.tiuorban
7, Báiodnor 6 i min<i«>
torábbi Borért 5 kr
STILTTÍEKKK torookiut 10 krirt ti-
i.iu.k (.1
Kioo.iiri illeUk mi odri i*?7w hirdetőire 30 kr 6«*t«ná
Ul KÖZLÖNY
elSbb: ,Z AL A-BO MOGTI KÖZiONY
? MM,
N.-KanlisaTáros helyhatóságának, Bn.-kanli8al önk. Uzoltó-egyjet", a „n.-kanUaal kereskedelmi s Ipariunk", „nagy-kanlzsal tskarékpénztir", a> „ulaaeg;el ilttiiom
túlet", a ^.-taniisaJ klsdedneTeló egj\'esüjet", a n.-kanlzsal tiszti önsesélyié siÖTetlezet". a .soproni kereskedelmi s iparkamara n--kaiiiMai kaitAJaRitmMja" » tóbb
megjel és Tirost egjesílet UrataloB értesítője.
Hetenkln. kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tarí&iaiu lap.

A 8/i)llő dézsmaváltság tartozása
IL
Hogy tehát egy felöl az ing»Ü»nok tulajdonjoga bekeblezéséfel illetékes hatóságok egjön*eiü t*ljárást gyakorolhassanak, meghatározandó volna, hogy a bekeblezést elrendelő végzésben kituondassék, mikép az árverésnek jogerőre emelkedéséig fenDt állott dézsoiaviltsági tartozás tőrlésé-vd egyedül az ezen idö ntán esedékes ősszeg érintetlen, illetve kitüntetett ösz-szegének jelzálogi biztosításival keblezte tik által. — Ha ezen határozott kitétellel kebieztetik át az ingatlan, ogy az adókezelők h&szontalao hirdetik, hogy minden olyas állítás, mely szerint az állitu-lik, hogy vevő az árverésen megvett in gatlentól hátralékban leró és már esedé késsé vált váltsági összeget a vétel áron felül megfizetni.- nem tartozik, csak nép-áiuitás és sem lenne a végrehajtás általi zaklatásnak kitéve, mondom: az ily ferde eljárás és alaptalan izgatásnak eleje vétetvén, mint le agy felfelé az alap meghatározva lenne, annak elintézése törve-njessé válván, szabatosan lenne megoldva.
Miután azonban mondottuk, hogy a kiszámított és egyesekre kirótt dezsma váltsági összeget a váltság kötelezett már megkapta, tagadhatatlan, hogy a be nem bűjihatú dézsmaváltság meg nem térítése miatt az állam látszólag rövidséget szenved, de ez csak látszólag áll be, mert a valóságba ez fent nem áll, mert az ily hanyag és bevehetetlen adó, illetve dézs-maváltsig hátrány miatt első sorban felelősség alá vonandó a beszedéssel meg-bizott közeg, aki a behajtást elmulasz-

totta, mert a váltsag összegnek 7„ részét- illstő fedppftft kflnfljfHr iiverui és-megkapni, mint annak "/., részét, ha tehát ez utón sem volna fedezhető, ott vac a hátralékok után számítandó fokozatos kamat fizetési többlet, mit is az illető kezelók, eltéróleg számítva mist többletet az állam pénztárba szállítanak.
Mert vegyük csak a migy. kir. pénzügyi ministerinm 1873. évi 2U427. számú körirauhnz zárt kiszámítási kulcsot, mely szerint a késedelmi kamatok kiszámítása történik, így például egy valaki, aki rész-letenkint köteles 5 frtot fi/.e;ni, ez éven-kint fi/et 10 frtot, ha az elsó részlet 6 frtot az év első félévében be nem fizette, tartozik késedelmi kamatot 15 krt fizetni, mig ugyan ezen 5 frt után, ha 8 és fél év alatt, vagyis 19 ríszleí fizetésben maradt, már is 2b frt 50 kr késedelmi kamatot tartozik fizetni, azonfelül a részlet törlesztést 5 frt, 19 szer ngyis 95 frt, melynek 6% kamatja Bzámitható, ha tehát ívenkint fizetendő 10 frtuak az évi 60 kr. kamatját 8\'/, évre számítjuk, tesz 5 frt 10 kr. ezzel szemben az állam 28 frt 50 krt vesz, kétségtelen, hogy az ily beüajthatlan tartozások fedezve vaunak.
Kimutatandó volna tehát az elárverezett szőlő ntán az árverés jogerőre emelkedéséig hátramaradt és kekeblezett tőkének lejárt részlete a 20 évi törléssel kiszámított ősszegtől elkülönítetten, hogy ekként az átkeblezés a bekeblczett d<\'zs-maváltságból folyóvá tett tőkéből töröl he tó volna, mert itt a tulajdon átkeble-zéssel birói cselekmény vétetvén igénybe, kell, hogy az a tiszta igazság alapján eszközölhető legyen, más a szabad egyez

kedésből folyó átkeblezés, ott a vevA fe lelós » déisa»T*lt8Íg lejért égési részletéért, de szeretjük hinni, mikép a bírói árverésen mint egy kényszerítői eladott ingatlannál, hol az árverési feltételek a döntők, hol pozitív adatokra van az árverés elrendelve, nol az mondatik, hogy vevő a megvett ingatlan bútok határozott időben bírásába lép, hnzza aooak az időtől hasznait, de viseli is terheit, így tehát az államot illető dézsmaváltságot az árverés jogerőre emelkedéséig az ingatlan vételára, azon tal pedig az nj vevő viselni tartozik.
Ebből folyólag tehát okvetlen szik-ségea, hogy az ingatlant terhelő dézsma-ráitság tőke a már lejárttól elkülönítetten tüntettessék ki.
N.- Kanizsa, okt 9. 1880.
KoVÁTS.
Fővárosi levél.
Budapest, 188ll. október 17-én. (Sufáratí ipitkMÍ«ok. Teréiráro»i bucau. Őiti \\n.
Tarieny.)
Al örökké cmlékeíotrt 1873-iki p<Sur ráU g mán azok, kik m,íeg érd»klódé<unl vi-ieltettHr-s~fAváras emelkedéss írint, Btomontin ^pftMialák Budapest »A«öi»ae de« chüinp* ely»é*«" jenek KE épu\'ő félbaa Invű lugárul faj-iűdénéoek megftkadúát. A muakib»a le/t^ hi-z»k befejezése atáo cieod &lloct bo, K kixduii épitédi eogaiiélyeket évrül évre megbos»>bilot-ink, ifjabb eog«délyek pt^lig aagyoo ivekéi; Bzátob^a kértsttek. így Lörteot, búgj a t<tax(» » nyiU romok némi muskiruxi«ir« eogedélvt üdoit egy válUlkosÓQHk buirokat ópileoi, melyik uUa meg ts föléltek volo* reodalLaiédQk link, ba kÍBue 9álog«ttak voloa as üti tturaba rekben. így aioubüa ez áructaraukok a zsib vásár v>lúdj mialatelepeivó váltak, valódi bui rányára K járó ke!6 közfiMégoek.

i.-
Az uól* lefolyt ? ár alatt
?malkedtU i« ott agy aj «pl"
VArOAtlAti bosaa idfit jfavh a. BQgérat p
*é<-<*. Lasa&Qkíct ftsonbas » idők jobbra fur
daltak. A »a»t<»ég«t brljiopitliaíra sjutt
ar6vel B ívkotüll ?sorealommsl fc^yik botsa, *
?zedelgi úíeriíiaítí! vac o»itó]/6o .tartáikudia- -
kdóü k&ű fl
ipari
SJ &>t
b4toriKlsn \'
As 1S79/IJO. év
allutt beftaugarutr^
örvendetea rem^?^«ftok.niij>J«. kU&
ktjsáai «BVag oíc& l
tukotott adóaá«í kedvsamőa^ak %sa{Ái-uii «pi4* keie^ksak olr lewÜlioMI --dutt, K«l/ tUulá> nodan meglepitt. Ac Klui ér t*?ftaft^& 6 b4 kétxült el egysfterre, « ieguioUú ali^uszlUBÍ Begyed pedig> sxépdég ruyaaára ugyan, de a »u>
fjtíi j l
j j
g eiejoo valódi «Jeru>B«|eni pu>XLaU^aa-4t IMIZI*. HAS hi* mellett döoteuiu roisoa, a be» épitetlea telkek boMsibaa az illr&uygeroadik. b\'i««za ROTA emelkedett Az uj épité«i le&dület MS ismartntim baiAr Oftffy réaxQt is ehüataté; ?, m« Drm kevesebb miui 22 háx, — mit mondok; hác, — 3 — 4 Mateletea palota, márvány ed Ura-guitk.\'i homlokzattal vau épillöbea, melyek k5-zólt luiut fejndelmi hölgy toillőttaja köxejrdik befejezeftri fele a nemte\'i dalma*iish*z bajna-[»i largyát képeaó k&ldiasite*p»
Ma már ctak KZ iránt térnek" el a véle
mények, hog; 3 vagy 6 ér aioit kesillti el a
augÁrul, hoaazabb idAre aeeki aem aaámít.
* >

NavneleB-.capunk volt e hó 17-áa, OIJMB n>p ez, mJy 3 BZOT 24 óráig tart. UgT e tttreu ? ap et, jiem ia Diasik Uláo el ? p- d>g agy vas. Mórt a terézvárosi boeeu, BMÍT readewn ra sirnap Un»Uk, a malalaág asoabaa Bár uam. balon avokta kexdatAt renai ztart kedd regg«. lig. Mérénzség errAL írni, est láini k«ll A\' Terez ter B a Bagy leeió aicsabap aitor aá\'or mi-Ilon s.linii méses kaláia oitgykereaktdSkkal, DV»l\'.o«i»K, miadeofiilc cseoe-becM, buoaufit, a mii a kötODftágnek Baemetasuró tárgyakkalTÁRCZA.
Augusztának.
_ 18S0. okt U. —
He mondjátok oekem. bogy a •xeroUm HolduKgi t«het; ób iu iimerem E pokol világ kinoi éjjelét, Me^tApto aeirem f megjött báiiAtota, Hugj ^tllnt Odrom solianm láthatom , . ?x orüa kiuból mikor leax elég ?
Pokol, pokol ít> írswa Hugódat,
C«&k ne tiooni* egy mély gondolat;
kií.lDim liogod égető tusát,
De mindhiába, butuliD verem
Ki a. fojenbüi^ajr* otí lerecn,
Hogy U-korn kun.-U jobbui dalj* axét.
Hiiba Ütöm, agyam réme IeU ; Álmatlaa iCltota *I " éjfelet, Vgy kinos eopom, nngii Sríxem; Miat drig« kinCJtét a* ?Iet«mn«k, — lie\'jvu a kiuok magj&inaremoak liogy t-1 DB lopja iCleoi senki. setn.
ír.
Én nmi ií tudom, hogy niért ogj- í Miért vapjok ral-ja « U «atp neme Mikor ogyia oly «ok kint ho«
Ks ai éde« wtereitm,
Nem jö YÜM* boldoKBigom, l.juíod*lniam »uhajem — Kihiisem 1
Átvirawiok o\\y tok gsép ctijlaío* íjét, Mceu^ képstlaen elStenmt ie«ed, H az éo boidogtklMBigoni
Oö fdojteni -samedeM, —
De valami axt IHIOQI
Űd, hogy toliaieia — sohu*m t

Ő11Í szellő halk aojií* alomra t.,t Bűimet Pimáimra u7n^lo.-nr& lehajtom a fejemet. Hull a levél, zizeg*™
Ide hallik ciöndeiea
AB; súgjak & kia levélkék
Énnekem, hogy sohasem — sohasem !
K. RUPFY PÁL.
A a árva.
?(FoljrUtás.)
Ai ocsODS it&sbflQ Peti jó kedvre akarta as «gé*s tártaaágo^ baLgolni, több ulpra eutl élesei ia mondott, melyen a többiek jáixüt icKCsagtak U, e*ak éa D»m, mert ndvetaet a gy&Dak«iáa kigyój* egyre marta Pillanat alaU eeer kinró goodula^ok caikásták át agyamat, Irmár* é» Petire oexre, majd ba éb DBDI lessek itthon, gondolám magambaa és Peti egédtoa akadálytalan al teheti a •zépet Irmán&lü, mi ,e« eonek folytatá**.
Peti ésmre Tetto lehaDgoluágoiaat, egy aseribe mogváltozoU ét elhallgatott, izoUlaoDá lőtt, 6 sürgette Ssikuait a táTOsáara.
ÜIzatáD a rövid idö, mit Ssikacaiéknál töhött«m as iskolai ér beállta «Í6U, minden említésre méltó esoméay t\'ielköl folyt le.
Én ezatáa csakoem miuden napos lettem Kiivesiékuél. As öreg Köveainek. U megnyertem krgAét, fiinak neveié:t. Smegigerie, hogy leánya keiére bizton nimilbatofc, de caak oly feltétől alatt, ba as egyetemi tanfolyamot jó sikerrel áttaoolom.
K-i ne tanulna megfeesitett asorgalommal, mikor oly ssép kilátás van előtt*, mitjanoé én festettom kopvsletembeo jörömet.
As egyetemi tanfolyamból egyet ÍASOAII lemontoltonk.

ÉQ Eövesi Irmával mindea bóoapbnD lereUt váltottam. Szsrelm&ok kosé még wnimi tóvit nem került.
A legboldogabb halandónak éreztem magamat, Irmám leveleiből mindig i lc-guda adóbb ftxereimot olvaatam ki. Petinek1 ai egéax év alatt is csak egyaier írtam. Scegényt igen elhanyagoltam, a mit 6 mégü leghübb b»riti sxereteUeí és gondoaftággml torolt TÍSSS*. Kit ka hét volt, hogy egy par sort nom írt Tolna Ssik saainak, melyben engemet iá legmelegebb -o ÜdvöxölL
Midin a szünidőre hasa jöttünk, igen nagy meglepetés vart reám. A mit as ifja iJíilt-BSAÍ már előbb todutt, oaak előlem titkolta el, bogy aaaál nagyobb legyen a meglepetésem. -Ugyanis Ssikss&inak nővére a bájos íren agy gasdag magyar földbirtokosaal, és barna Julcs<, Peti nővére ax ispánnal járt jegyben, Sassokslési náss&oDepélyak egy napra, midőn mi már ben leendu.nk, volt kitözve*
KéasQlődtek is Ssikssaiéknál nagyban a menoyegxőre. Julota vífélyrfaok én, ko#sora leányának- pedig Kövesi Irma- ruh kiftMmelve.
Mintha csak mindenbea kedvemet karették volna, minden agy törlést a mini ób-jtwt tam, Miu\'-an megtudtam, bogy mintiest Petinek kotsöDhetem, egy kisaé bid^g OÜBOSMO-v«m is irioyábas alább hagyott.
Megérkftsett a várva várt nap ii. Sok urí fogat csak nem egymást érve, rob^gak b*i as arilak adv*ráb». Siebbnél szebb ari veude gek lepték el as uri lakot. Jolb é- a« ispán 9*-k&vőjök a mi templomán kbas, Sziksxai Iréné p<-dig a txomsséd katholikos «gybásb>n törtéat mag. lám sximot uri bi&tóban aeetek a Ssikflsai c*alád úatnlői, mig amaás. én, Irm*,

Julcaa * :*páu éa as öreg mul&áf gasda mea-taok, Ju.cs* meghitt bizonyságai, atjáa ó* as , öreg amicár cultak.
Mikor mi a Jalens é* as ispáa esküvőiéríi hasa értünk, méf akkor Siikas*iók v«odég«i é» as esküvők tten értek hasa. Nem i* fugad^tC egyéb ? bennünket mint Peti. Jukssa és aa i.pAu as eskQvŐ ruhából levetkocvf, ki a ko«y-bán, ki a ssobik rendesebbe* talált iiiafáaáls dolgot. Én és Kövesi Irma a kertbe ki sthftj. tank. e*;; árnvas hársfa alatti ülőhelyre I«-ultftnk. Egy darabig ssotlacul CUtUak mellett, keséink agyaaáséoa téré voluk.
Kedves Irmám !? asakitám megahallga* tást, hát mi mikor fogunk így egymássak Qrdk bflieget «sk&dai, oly ftnnepelyetoa nűnt ska Jalc«a.és aa ispán ár.
Hujd kedve* Gyulám — monda Irma — hí as egyetemet végested, aa is megL3rUnb«tÍk.
De agy e Irma — ssÓItau én — asava/ dat adud addig M nekem, hogy tenkié máaja, aem. lesseas, miét as eojém, ba addíg valaki kéretne ts, ogy-< nem adod keaed »enkioek. \'
Hál, nem btro4 e ssivemet, mely csak
rgj-sxer él és csak egysser stereC Tudod, bogy
valláaank tihja as vskavést, melvet a tArréay
nem követel. Siad aseralmedet aaivem őjavinte
tíssta forrására, mely nem fog megcsalni. Tíecl
vagyok, boaaád vmgyok ;kÖt« a aseróleiu
varasa Únosa álul. É4e* e kötél, mely engem -t
b»uád köt, kottán foniuk, hugy as égben i
fonták e, vagy holjbca bagyják aj é
?sérelmünket, »st nem tudom; die ast todúni,
hugy e kötelékből kissabadiilni nem kiváoo .
örök legyea as mini a air. mely egykor Iw
fogad beaaüntel. >.

ÉVFÖt^AM-

Y.

1880.Mw as- Jstván-tóran .panoráma, ördögmalom (itt agy hívják .Ringlspiel\') irittilkíwik *&* rakoEásul. Í?QTA röggel kezdődik már* zsivaj, délfelé kissé megritkul a közönség, hanem dél. után, ugyancsak ember legyen, aki végig tud menni az Bmbertömégen, egy hullánwó tenger, melynek 2 áramlata van, egyik oldalon fel, másikon le. — A korcsmák s vendéglők zsofb Iáéig tömve, mindenütt czigány, cseh maisí-kue, hárfa, gitár, zongoraverkli s. ladja Isten mi nóveD nevezhető ó- és újkori hangszerek hangjai töltik be a helyiségeket a amint as ajtók nyílnak, 10—15 különféle melódia tör ma gáiiak utat.-fl egyesül egy leirhatlan dishanno niával, a íeF-aiá hömpölygő\' népár zsibongásá-val, melybecaafc néhány „bedicsŐÜÍt" szaggatott kántasa, itt felnik oltó lányok, ott bütoaoe portékáját falmagasló ée ordítva kínáld házaló lármája képez egy kis változatosságot. — Este kigyulnak a lámpák^ minden sátor fénylik, a közonBÓg gedig folytonosan • szorongj kiabál, vigad, mintha es így tartana" mindig. K$a5\'~7\' \' jel, mikor már sem a sátrakban portéka sem a zsebekben pénz nincí, kezdenek csak oBzladosni) megtöltve korcsmát, kávéházat, elköltve az utolsó garast, mely még megmaradt, Oly. nap es, .melyre mindenki, készül, oagy közönség! iparos, kereskedő, házaM, vendéglős —
és a zsebtolvajok,
* * \'
? ?* . ?
Es a vasárnap asonban még másról is nevezetes. Ekkor tartatott ugyanis-az első lóverseny az uj versenypályán a városliget mellett. A sugárút ismét gyönyörű látványt nyújtott. Eredeti rendeltetése sserinterrehajtanak ki a "kocsik- a versenytérre a városligeten ksresa-tül, melynek wáródoa platánjai alatt nagyszerű ntjű építettek. A milyen hoBscu a sugarat, vé-gi$ .beszegélyezve volt bámuló közönséggel, njely nem tudott eleget nésni- a azebbaél szebb fogatokon^ gyönyörű lov&kon ée ezüsttel nehezen kirakott angol ssemámokon, a hire6 pesti fiakkerosok merész vág tatásán, mely-* valódi előző verseny — díj nélkül. Néhány négyes és ötös fogat, fíleg pedig gr. Károlyi angol divatu vadász és veraenykocaija különösen feltűnt. S e látványos felvonulás tartott féUgytöl egéa* 3-íg szakadatlanul, hézag nélkül robogtak a kocsik a augáru: egész széliébe?. A mi magát a versenyt illeti, arról mindenesetre értesültek már a fővárosi lapokból B igy e helyen fölöslegesnek tartom külön megemlékezni. Itt eszembe jut, hogy járt egyik itteni lap, mely megbízott valakit, hogy küldjön távirati tudósítást a czeg-ládi tiszti versenyről. A BÜrgöny megérkezett, tartalma es volt: „Verseny megtartatott, 20 tó futott, senki sem esett Te aló-ró l.ü No itt aztán megakadt minden journa-lisztikaj gyártási tehetség a táviratból lOOsoroa tudósítást kóstiteni, Éa legalább annyit mégis megemlítek, hogy.„Bánk bán" (í. i, ily nevű ló) az akadály versenyén egy árok átugráaá-nál ugy elvágta magát, hogy kitörte nyakát s kiadta páráját, a. lovagja pedig ugy odavágódott a parthoz, hogy kü» hijja volt, bogy lova példáját nem követte.\' — Különben nem történt Béni mi baj.
TANYAY GÉZA.
Irmának e vallomása atin egy hosszú ölelkezés és forró csókban olvadtunk egygyé*
Ekkor a hárs túlsó oldaláról jóvá nehéz sóhrjtáa reneotett fel aserelmi ömlengéseinkből. HU feleerkentflnk Ülő helyünkből megUtoi, ki hallgatott ki bennünket Peti volt a hárs tslsó öldatiD gondolatiba elmerülve.
Üjnye Peti 1 — szóltam én neheztelve —
ez nem foH ssép tói ed, bennünket végig
hallgatni. ... ...
Hit oka vagyok én — szólt ő — annak, bogy ti épen ezen fa *lá jöttetek aserelmi vallomást tenni, hol in leítfve vártalak benneteket, mikor itt,* kertben sétáltatok,, mire ide értetek és ide. leültetek, kissé elszunnyadtam, tudjátok, hogy a múlt éjjel nem aludum, a az álom elnyomott; depárbeszódtekrefelébredtem, így akaratlanul ÍB t&nnja vagyok sérelmeteknek.
Most miután tudója vagyok szerelmednek Oyul a, ne" vond meg\' tőlem bizalmadat. Hidd el, egykor megfogsz győződni barátom éj Irma is megfbg\'gyösődni arról, hogy a fCid hátán több oíy iga* & Önzetlen barátotok éa jóakarótok-, mint ez a barna gyerek nem volt és Bem is Icai eaha.
En "kiengesziölödve bornltam Peti nyakába\', Ssszeotókoltám B kértem bocsásson meg eddigi m*gam viseletéért.
Ekkor Peti Irma kezét ragadta meg, kérdetve fcát itt nyefek-e bocsánatot? Irma önt mindig oly- angyal jönignnak\' ismertem,-bocsáMon meg: Ne nézzen reám haragosan. Ugy-e megbocaát?;
? \' PATAKI GÉZA. .
(Folyt. k6v.) ... . . . .

Az alsó-ausztriai
: (Ered(
Bécs, 1880. évi okt. hó 12 én. . (Folytatás és vége.)
Aosztria1 egy rtméuy teljes iparágnak matatja magát a cementtruk gyartáaa-nemesi-tésébaa, mi Neumüller József bécsi gyárosnak köszönhető (gyár : 4. terület, Wienstrasse Nr. 3.) — A Meinlére érdemeB kiállítás asítalt, virágtartót, padiózati- és fsltedo" lapokat, sírköveket stb. tartalmaz cementből, mely a csalódásig hasonlít a valódi kőnemekhez. — Neutnnller eUbiissemeotje -a legnagyobb a maga nemében és megérdemli," hogy megemlít Bük, .miszerint a Jury a nagy érdemek elismeréséül a nagy arany éremmel tüntette ki a czég főnöket.
Az Union-épitész társulat és a tirolí márvány « porphyrtársaság, öan«wobj, Biehl és társuk kiállítása a legelőkelőbb kiállításokból soroTandők. \'— "Az Union-épileVz\'tárBaíág mannesdorfi és breitenbrunai köveket, részint nagy nyers törzsek alakjában, réizint igen Bzdpen kimunkálva és igeo szép tárgyakat fehér márványból állított ki, melyek között márvány szobrok és ax ékes márványpad a rotandábsn méltó helyet foglalnak el. — Továbbá a 300 mazsányi sulyu nehéz oszlopok elrakáaát ábrázoló alakzat a parlament épületénél és ehhez használt néhány nagysága és szerkezete által kitüntetett bzerszám kiállítása. — A kiállított építkezési tervek ama házakat ábrázolják, melyeket az Union-társ&Bág a parlament épület közelében és környékén saját számlájára épített. — A tiroli márvány és porpbierlársuiat Ganzwohl, Riehl ét táránk egy 200 máui nehéz tuskót állítanak ki, 14 és lö láb hossza ép csőket, valamint faragott és csiszolt lapokat terzinger márványból, azután nagyobb Upo kat porpbyrbÓl járdafiister Bzámára vastagabb Bzükséglettél, — fedők, tüz éa betörés ellen biztosító véd pajzsok, leginkább alkalmazva pénztárlakások éa kincstárak PÍ inaira. — Pompás asztallapok serpentínból és bzioe í\'roli márványból kiállítva és így egy gyönyörű Képe vao ítt a Tirolban létező ncmrjebb épülei köveknek. — Az Union-társaság és a tiroü GaDzwohl, Riehl éa társuk közü viszony -azon helyzetbe hozta utóbbit, hogy f. parlament, egyetem és ca. kir. udvari BurgBZijhizhoz ez épületköveket szállitja éi a tár&wtág ma már ?gyobb szállításokra is vállálkozhatik. — Az UnioD-lársaság acs. kir.keresk. mínisteriurn szakiskolájának meghagyta, hogy Bz«kférfíak»t neveljen, hogy tekintetbe véve a jeles laaei kőanyagokat, a külföldnek concurreDziftt nyújthasson. — Az Unton-lárBaaág a bécsi 187Ít-iki világkiállításon a. haladás éremével, & párisi 1870-iki világkiállításon az araiivéremmel és a jelenlegi 1880-iki bécsi ip&rkiálíitás alkalmával disz okirattal jutalmaztatott — A társaság jelenleg a legjelentékenyebbmonumentalépületeket vezeti Bécsbűn, itt vannak : a parlament-épület, az uj tanácsház, az igaz*ágügyminis-terium és több privát és nyilvános épületek. — A társaság saját hegysxakadásaibÓl, mint Breitenbruun, Mannersdorf és So mm erei a a Lajtahegyen, — nagy mennyiségű kőanyagot ízolgáltat ki.
,A végén durranik ar ostor!* — mondja a magyar közmondás.
Igy vágynak az alsó-ausztriai iparkiálli-táasal, hol eddig a bámulatos hazaBas ö&szetur-tás, kiUrtás, rokonszenv és barátBág ütött tanyát —
jíkforfiakból van
As iparos kiállítók elégületleosége oly nagy fokra áágo^ hogy az elégüietlenek egyike Bem malassthatja el azt a sajtó terén is megmutatni ; * Jury több helyen ig&aa»gtala-nul ítélte oda az érdemeket. — Nem kell soká esnünk hol a hiba, mert nemcsak az osttrák ipartárgyak kitűnősége kereskedik jólétükért, hanem a mindenek iránt semleges és . köaönyös bel- és külföldi sajtó képviselői ÍB őicséróieg szólnak mellette. — De ne gondoljak, bogy az ontrák és német sajtó patríotísmusKól dicseri a hasai gyártmányokat, est joggal teesik, — mórt asegye&kiállitók\'inás világ-e* iparkiállitások alkalmával a külföldön is-méltó jutalmat ayertek. — így kétséget sem szenved as, bogy a
ary egyes tagjai nem
választva, akik a reájuk bisolt ír-iádat tneg-ildásáoak megfelelni képtelenek; — mert ast emmikép e«m lőhet róluk fellenni, bogy boeza-ból nem jutalmazták a kiállitokáigellöleg. — A. héati napilapokban alkalmunk volt majdnem ,ponta nyilatkozatokat olvasni, mint:
A kiállítási Jary által cségünk ^számára >daitélt kis aranyérmet, mint ecégüokbihi nem ÍUőL ezennel viassautasitjuk és as indokokat a kiáliitifl aloökévs! tudatják. Vagy:
A kiállitási jury által nekem odaítélt díszoklevelet minden indokolás nélkül visaz*. utasítom ée ainden további díjazásról lemondok. És még Bsámtalan ityen nyilatkozatokat eb«tne e helyen felsorolnunk, mi a keserű hangulat mellett tanúskodik és semmi esetre

sam képes az iparosokat lelkesíteni, holott erre Aaastriában, hol az ipar a fejlÖdéB és vlrágxie-?afc firvead — a&gf: tzükaégük van. — A kiiliftás okt. 15 én zárandó volna, de megakár-jik e há végéig hosszabbítani, — de felette sajnos, hogy máig —? 3 nap a sáris előtt — nem tudtak még határozott megállapodásra jutni. —
Figyelemmel fogjuk kiaérní etür Kavarok
kimeaeteléi! SZOMMER SÁNDOK,
épitiiiKettao hallgató.
A soproni kereskedelmi s iparkamara JcöTéből.
2184.
A földmivelésí-, ipar* és kerésk edeimi magy. kir. ministerium a kamarával azon észak ét dél-oótnelorazigi czégekat kösölte, melyek nagyobb mérvben gyütnölcakereakedést iiznek.
Ezen czégek j«gyióke as érdekeltek ái-tal a kamarai hivatalban megtekinthető és megkeresésre másolatban ki is adatik.
SoproD, 1880. ckt 20.
A kereskedelmi és Iparkamara.
IJclyl liírefe.
— Zalavármegye tÍBsükara, mély
részvét érzetével tudatja méltóságos Ürményí
lírméoyi József urnák, cs k. kamarás éj Zuta-
vármegye főispánjának f. évi október 20-án
reggeli 3 órakor élete 75-ik évében nivBsél-
büdés követkertében történt rögtöni gyászos
elhunytát. — A boldogultnak hü\'t tet«mei f.
évi október 22 én délelőtti 10 órakor i&euek a
?al a-eg érszegi plébánia templomban tartott
gyász jsleni tisztelet ulán, órok nyugalomra.
Aldáa emlékére, béke hamvaira!
— \'Ürményi József .ánlamegye fő
| ispánja f. bó 20-án ax éjjeli vonattal Bpe«tről haza érkezvén, Szt.-Iván éa Zala-EgerBzeg küzt hirtelen rosszul lett, miért is koc^ÍBát a lehelő leggyorsabb hajtásra ösztönözte. A kocMB sebes vágtáivá én haza, s a fi5ispán; noha nagy fáj dalmst érez be tetí, mégis önerejéből lépett ki kocsijából, s meít fel szobijába, hol rögtön a dörzsölő keztyüt, melyet többszöri azivgö\'rc*e alkalmával seokotí hneználni, elővételién teljes erővel dörzsöltette mellét. Ez alatt bázi orvosa is, Dr^ Háry megérfcezett, kioek — mellére mutálva — Q*gy fájdalomról panaszkodott, Dr. Háry orvos még meg sem viugálhnt s> a bijt, már is a szeuvedönek keze, melyet a fáj dalom miatt axivéu tartfáli, lehanyatlott, nieg-BEÜ3t élni. Ssenvedése &hg 10 perczig tsriutt. AZ orvos szivfizélhüdésL cocatatált. Már s ongy-kaoíísai indóháznál is roaasui érezte magái s míg a gyorsvonat után, melyen ide érkezett, a bécai vonat megindalt volna, a* eldö osztályú váróteremben lefeküdt. A terjedelmesb életrajzotjövő számunk hozza. — A fényes multu férfinDak temetése, illetiileg bfszenfelése Züla-Egsrszegen f. hó 22 én d. e. 10 órakor, történt. Eit megelőzőleg a plébánia templomban V=l0 órakor gyász isteni tisztelet tartatott. Megható képet nynjtott a templom hxjójában felállított katafulk, & boldogult caaládi czimerével ékesítve, BzimOB gyertya fényétűi megvilágitvasa díszbe öliözüU megyei katonák által körülvéve. A gvász isteni tiszieleten je]<m voltak az elhunyt fiai és unokái; a megye tisztikara számos, ré-szict helybeli, részint a vidékről érkezett megyei bizotteági tagok kíséretében, akir. iörvényBzék, kir. ügyéazaég, kir. járásbíróság, kir, mérnöki hivalai, kir. pdófelügyelőség, kir. közj^gyzós^. kir. tanftílilgyeiŐség; képviselve voltak továbbá Zuia-Egerszegról a város, az önkéntes tüxolto egylet, az izr. hitközöég; megjilent a tűzoltó cs apai zászlóval tisztikarának vezeié^e mellett; a polgári, felső uép és népiskola tanítói, testületei növendékeikkel együtt jelentek meg. A hivatalos testületeken kívül egyesek is, fő-kép a nók köréből szőpen vajának képviselve, ugy hogy a distea ée tágas egyhás »ofolásig tele volt. — A gyász isteni tisztelet után a tüldött&égek a száilasházhos mentet, hol a kapu alatt volt felállítva a ravatal. Az éroz-kopor»ó alig Utazott a asebboél szebb koexorak-tól, melyeket a gyászoló család, társulatok óa egyesek ledének a boldogult ravatalára, azsel akarva ssereteLük, tiszteletük és hódolatukaak utoljára kifejeiést adni. — Koszorút tettek illetve ku döttek a ravatalra a gyászoló család tagjai D kivül Zi] a vármegye tiastikara, «. kir. tÖrvenysEék birói k&r, a vőrön kerössínöegylet, szegény nőegyjet, Önkéates tüsoltó ögylet, RoBenbergftr Sándorcé, elaö magyar áiUláooa biztositó társalat, Dun&gőabajót.ási társnUt s&t. — Baszenteles után még egy ^íra folyásig a virágokkal elborított koporsó Bzemlélhetá volt. Felesleges mondani, hogy igen nagy volt a szorongás; mindenki akarta megszemlélni utoljára azon koporsót, mely pgy érdemek ben gazdag férfin porladó hmavait fedi. — A holttest még 22-ÓD as osti vonattal Vaalba szállíttatott, hol a családi sírboltba lesz eltemetve, — Áldás és béke lebegje körül porait!

— Hazafias intéxTcedés. A nagy-
kasinai kereakedslsBi ifj&lc őak epiőköre ^t.
3 7-én tartott ütósAaa elhatározta, hogy u
eddig pémet nyelven tartott tanfolyam ezenta!
magyar lesz, a hogy ax egyletben csopán
magyarul fognak társalogni.
— jper*ety. A» orsaágos magyar gazd-
asszonyok egyletének árvaintézete jav4r« szóló
331-dik számú persely szerkesztőségünknél vao
letéteméoyezve. Alig van nemesb cselekmény,
mini telhelŐleg segélyezni az árvákat, kiket
csak a felebarátí sseretet ment meg as életnek,
s e szép erény gyakorlására tiscteletteljeaeu fel
kérjük olvasóinkat, bogy &datidó alkalommá! e
persely unalmát gyar-piUni kegyeskedjenek.
Bármily caekély adományt szívesen fogadunk.
— A nagy kanizsai kereskedelmi éa
iparbank nov. 21 én rendkívüli közgyűlést
tart. Tárgy az alapszabályok módosítása.
— A ,Társaskörs vig*iom-rendez?
bÍKÓttsága Mer vétke dÖ illésében sünöknek gróf
Hugonnay Kálmán, jegyzőnek Lovak ifidé és
pénztárnoknak Weias Z^igmood urakat válasz
totta meg P. évi aovember 6-áa rendesi első
tánczestéiyét B minden két hétben folytatja.
Szjivesz-erkor — mint ráadásén — tumbolá-
vaj eg^ bekötött tánceesiélyt ad. Száodékolta-
tik több hangverseny rendesése is. Esek szériát
társaséletünk éiénkitéseról goódzkodva lesa;
a „Társaskör" által rendezettesiélyek kadélyes-
sé^e, B fasztelensége fokozni fogja a cxól
elérését.

— J>r. JSómer JPloris kitűnő régé
sz&nk Alső-Leodvára érkezett s nem Nagy-
Bajomban vao, mint a fővárosi lapok közölték.
iUgyéokbeoi léte alkalmával Zalavárott ása
tásokat osxközöl. Előbbi lovaié boksánk TÜU-
louseböl, utóbbi már Breaciából érkezett t, a
jeles férfiú, hála Istennek jó egéazséguek örvend.
— Bűvészet. Gottlieb Emil ügyes b5
vész Kapósairól Nagy-Kanizsára érkeiett s
ma vasárnap a „Korona* éttermében Urtja
előadásait. Jó humora által gyakorta m égne vet
teti a közönséget.
— Véres verekedés volt a múlt szom
bat ós vaaarnap közti éjjel két keszthelyi péni
Ügyör éa dohány csempészek közt Kuatány kö
zelében, melynek véga az lett, bogy a csempe
szék a Bzecnlész elfutása után magára hagy olt
Pataki nevű keszthelyi pénzügyőrt egészen
Összevervén, rodább állottak. Patakit másnap a
szemlész kocáin szállítana be Keszthelyre. A
tettesek nyomoz tatnak.
— Ax el*ő áldozat. F. évi okt. 17-éu
DI. Fehér LH^OB mulatá be első áldozatát as
Uroak szülúhelyéa tíunjegheo, a plébánia
templomban. Az egyház azokoiiuál uépeaebb
lőn, fényes Begédlet emelt« azüanepélyt. MkDtt
duciöf lisztet helybeli plébános ft. Fehér József
ur teljeeíié, szónoklatot pedig ít. Rbédey Gyula,
szentszéki jegy tó VeszprémbJl, tartott. A nagy
hatású beszéd Kriastuanak ama szavaiból fejte
tett ki : „Ti vagytok a világ viíágoaaága, ti
vagytok a füjd sava". Bevezetésében kiemeló
az első áldozás érzetét, hivatkozva Qagy
N&poleonra, kinek mondatából idézi: „Teljes
életemben l«g boldogabb vokam e!só as«nt
áldozásom alkalmakor". További f ütés be ? be-
bi&ioyitá mennyiben alkalmazható a mondóit
alap ige: világ világossága és föld sava a
katbohkns pspra. Végtil midőn az uj áldozárt
fontos hivatáBára figyelmeaieti, imádkozni hívja
őt fel: az egybáx fajé a papiért, Veszprém
egyház püspöke, ée elődjéért; továbbámanaduc-
torja, az összes papság — 5 szónok — stülei
— minden rokona — baíátai, sőt ellenségeiért
ÍB. A logicai rendben egybe állított, szónoki
ihlottaéggel moudoit ssett baaiéd utáo bevé
gezve az uj álduzár eUő miséjét; msgaldoxUtt*
jelenlevő édea BZÜleit ée.nővérét, — áldást ocs
tott a segédkező papaágra, rokonai és a nyotsoló-
képen Bxerepió T»kacb Vilma (Sümegb) ét
Nagy Mariska (Vita) úrhölgyek, — valamint
Bzimofi ajtatoa hiv6ro. Ax elsó áldozat be van
mutatva, az áldozárnak sok boldogságot kívá
nunk uj életpályájára! ?>
— Elfogott gyujtogató. Lapun k
utolsó előtti azámábao említettük, hogy Kosz-
véoyesben e hó 6 án déli 12 ór.kor tüx ütött
ki, mely számos épületet s igen aokukarmánjt
hanav«sztott el. Kö»»véoye»beQ a mul*. évben 18
volt ily nngyobbssera lüi, B akkor iissámt&Uo
család jutott tOú\'bre a tüx^ész álul felemészteU
csgyona eivetztáse által. A szerencsétlenség ál
tal ennyire körülvett község Ukói a lü» kelel-
ketójót ssántB»áDdéko« gyújtásnak gyaoitót
tá k. Gyanujok Cjak.hamareredméayre vezetett,
amennyiben egy 14 éve*, Balás Rozi nevű
leányt, kire a községnek gyanúja volt, befo
gattak. A leány, — ki jelenleg ft ketsiheiyi .
kir. járásbíróság bórtőnéban viMgálati fogság
ban van, — töreáeimesen bevallotta, hogy va
lamint a jaleQ ugy « mait évi gyujtogatáat is
6 kö\'?etteel. - \'
— A part agyonütött Keíztbelyea
egy 11 éves Csák (Lakács) Anna oevü leány
kát, ki szerdán délután KZ ugy ne vetett tföur- -
vás gödroku-hÖi meot agyagot ásDÍ. A leányka
hasúiról délatáa 1 órakor távozott el s csak

ÍVFOLYAM

ZALÁI KÖZLŐN

OKTÓBER 24 ée 1880.esti 7 órakor tűnt fel & gondoé (?) iaülőknek. hogy kia Uiuj-uk még nem jött haaa. Elindultak keresésére B csakhamar f«4 ÍB u 141 fák egy leoraló pártája temelve. Holuestél kiisTaiuíu szállították.
— Mungverseny tar tátik m», vaaár-n&p a flSw.r7ai" dísztér mábsn négy jelet mü-vównS á.Uel t. i. Moser Bért* a., Heim ROM. fe. »., De Camillí Dolore k. a, és Palmer k. a. A 3 elsÖ énekel francrit, magyar é> ola*» nyai-ven, ntoljAra nevetett miicéainő pedig aongo rátik. Felhívjuk a müpartoió közönség figyelmét.
JlÖvid hirek. Krebs Vilmos tabl
gjógyszzréiz meghalt. — SumMiiub PálsOfrttal
alapító tápja lett BpeeteD a somngyi ifj. kör
nek X füviroBÍ iparoe kör hangversenyeit
Ságh József- a Bzini előadaBokai THnyay Géaa t. ttiunkatirsaink rendezik. — A fiumei taDodt. Beeélí-ílapjára eddig 580 frt gyűlt be. — A« álló éa tengeri hadsereg 113,477,437 írtba kerül. — A kalocsai émek peatmegyei birtoka után 70 ezer írtnál löbb évi adót fitet. — Kab* Hidfágen okt. 4-ke helyett okt 28-án pótviair tartatik. — SorooíkeÖi a lőcsei lopás ügyben elévülés folytán felmentetett. —Berkes Kálmánéi; StattE&nbRn hangversenyeznek. — Temesváron „Delmmgyarorsxftgi LapokK-at ioditott meg Áldor Imre, — A lengyel ifjakat nngv lelkesültaéggel fogadták Bpesien is. —
Ki nyert?
Szeben okt. 20-án: 41. 53.56. 29.46.
Praea w 53. 75. 14.21. 50.
Lemberg „ „ 79. 83. 50. 47. €9.

Irodalom
— Bautmann .Magyar Lexikon^-ibol
megjelent a 64. 65. ffcset, (*nyesés sióig terjed.
{ Melléklete: Pnieatina térképe ég csüla^isnt. j Ára 30—30 kr.
— ^Tiszai Virágok* czimeö Boroas Vií-
moe Karoeagon heten kint megjelenő szépiro-
dal mi lapot indít meg. Árt a tartalmas lapnak
»gy évre 5 frt. félévre 2 frt 50 kr.
Vegyes hírek.
— Érdekei mto9zima.aV.bin íd. Heckacber Sámuelnek (Hamburgban) seerencse hirdetménye. Eien ház az itt ée vidéken történt nyeremények pontos és titokt&rtia melletti ki-fízeiése által oly jó hírben áll, hngy mai hirdn-téséra már e helyen mindenkit figyelmeztetünk. Csakugyan bú alkalom nyílik a nyerni vágyók nak aterencaéjüke: próbálói. Egy máaik bankház, Kaufmann és Simon hamburgi czfg hirde-í lésére hívjuk fel a figyelmet; nó van abban j eredeti sorsjegyekről, melyek főnyereményekkel bőven el vannak látva; ezen sorsjegyek nilaak is gyanítható lag kelendőségnek örvendenek. Eien vállalat méltó a teljes bit alomra, mintán állami jótállással kezeltetik B a ezé-g izoliditásáról országszerte hires.
— Négylábú ctirke. Unicamot kapott na
pokban a nemieti múzeum terméexettára Badai
Antal dezséri nyítraroegyei birtokostól. Azkjin-
dék egy kis csirke, melynele tökéletesen kifej
lett négy lába van. Két lába rendes, a másik
kettí p-:dig a ssárnyak helyén van kinóve. Á
kikelés után a csirke alig élt egy oapot éa azu
Un boratearben felhozták a fővárosba.
— Az 3tzi buta veteaére néeve egy
amerikai gazda következő1 Uoácsot adja:
Mindenekelőtt fogasolni, fogasolai éa ismét
fogasolni kell & talajt, mielőtt a vel6~mag bele
kerülőé. Ha könnyű homokot a talaj, akkor
czéls&erü a vetés után meg is hengereim azt,

ide ha agyagosra hajlandó és kissé göröngyöt E, a vetés el fitt kell azt me* hengeresül, i a*tiD-gyönge fogasolisra •etni a barát, e* esetben végü.1 könoyen beboroniNáo azt.
— Üj véloczipid. Fesz! Liazló fovároii
tanár olyan azerketelü kocsit talált fel, hogy
att egy ember képes önsúlya által mozgásba
hozni és pedig oly mé.-vben, hogy minden
erútregfeszité* nélkül óránktól 30 kilométert
?«gyÍB 4 mértfól.let haladhat. A találmány
measje felülmúlja a már meglevő kei és három-
kerekíi velocíipédeket haaználhatósaga és egy
szerűsége ihal. A« eddig használt e fajti
jármüveknél hosszabb tovamozgatái áiUl az
iztDt-k túlságos működések folytán elgyengül
nek, & hajtó eí-ö caökken, mioólíogva gyors
fcínurüié-. után a jármű is hasznavehetetlenné
válik. Az említett u] lalálmáuy ellenben semmi
fáraattó tevékenység-t nem igényel a rajta
ülőtől, m^rt az csak önsalyat Adj* át mvjd a
j< bb, majd a\'ballábszár közveticéte által a leod -
keréknek.
— Uj gyilkoló-gÁp. Amerikai lapok sxe-
rint N(-w Havenben oly ágyukkal tettek kiuér-
le**lí«t, melyek egy perei alatt 12.828 golyót
képének srórni. A gyilkoló síért „békesrerzö-
nek41 nevezte el a feltalalójaj mert arról van
m?ggyőz5dve, hogy mihelyt ezen gyilkoló gép-
pei vagy ötv«n lovéat teamek at elleirség közé",
többet nem lesz mit lelőni, s a bék« helyreáll.
— Á doh-íny hatása a fogakra. Az „Oden-
tal?pc»l Socyety of London" elÓlt, dr. Hepburn
a dohánynak a fogakra való hatásáról tartván
értekezést, mint a Közegészségügyi Kalauzban
olvassuk, azon nézetet nyilvánította, hogy a
nikotinnak határozott jó hktása van s fogakra,
miután a dohányfüst alkalicos tulajdonsága a
&sáj minden savanyos váladékát megközfimbö
s:ti s e mellett a nikotin antiseptica-i természete
a fogazu álul a fogűrben előidézett rodhadást
megakad ily ózza. H^pbarn ezenkivül még azt
í& hiszi, hogy a fekete lerakodmány, mely a

szenvedélyesb dohányosok fogain látható, a dohány füfet sxenébol áll ? miatin i^rtSbbazör a fogak.o\'n oly helyen rakódik as le, ahoi a fogszu sokszor Matokott lépni, s amely helyek a fogak tisxtitá«akor legkevésbbé érintetBek a kefe álla] — mintegy kiilsó ovó takarÓképec szolgál a fog ölromlás* ellen. A dohány további bizonyos fokban a fogfájást ia csillapítja, mire néíve póidáal felhoiza azon tényt, hogy a tengeré-izek aránylag a legkevésbé aziorednek főfájásban, mivel náiak nsgyoo divik A dohányri-gií, a — bagózás.
Hivatalos piaczl árak.
Na.Ky-K«oit«in, 138ü. okt. 20 100 kiloframmjava] wimltTi.
Bn«a 11-—.— 12-— Rou 9 10—. irps
7——S50- Zah 6-_._7._. Kukorica 8—— —. Burgonya 3 —. —. Borsi —.—30 —. LmCMt — ?
___28—. E»b . 10.50 _ Sréoa ? i-7o
Sialma ?_.—1-20.
1 kiloffrámn>jfcT*l síimitT*.
M*rhahn« 52.-^6. Játba* -—.—32. Sertúhu.
60—.—. Sulonna —.—86. Diamíisir -—.—92. Vőr0§
hagyma -—.—16. PojliafTto* -^_&o. Cinkor
? —.—f.0. Bors -—I-3\'J. Paprika 1\'—.—. Bsa?-pan
3 litwjér«l swtaiitTa-
0 bor ÜZ— 4á kr. üj bor S0-ÍÍ8 kr. Piiioka
48 kr. Ec«ct. S \\a. KiAdif.:
43!í. B. L. „A r.St ?.•íiég vettük, fgTbiintr jt=oohiji B?B ] ö
431S. 8. S. tíir t^TiratiUr
4SK. Ss. G^Sr W.
Í31Ú. 3B. \'?- Bpest, Tárj
iSíÓ 8s- L. %«ix. kOszSn«t. Magas lBT=í«t irtaoir.
43:,;. í kis. tiWii f-K>-tfaeíii Upunk jöTfj 03-ÍDü b&trsjL.
Fele|fa
Uj«».
azerkeartő:Hy feitűnü olcnóság még nem Jelezett, mint t
ul G Ö KT
eiSreha!adt iáiaj
Székesfehérvárott a „PROFETÁHOZ"
hogy
nyári kelmék és mát
CSŐD-BECSLÉSEN
gf6b csikkek feltíínü
OICSOQ
a ti
e m\'eEbiiások
BZt" kimerítik, azért aiokat mielőbb estköiö\'ni kén
K1Z&Z-Ó1EISOB fóralttár: pnlfifftikapu-utcxa
volt S ZE I V AL D-fóle ház.
Aruk véeleirea zyon eladásival lítlotr izirwé P. E- gyíroa álul megbitva, kivé! ntenCdéaom akként rgyető, hogy teDgtíreütati ui.Utmáijyit legfeljebb 40 nap alatt okvetlen elárníiUni feladatommá
it itt a ji alkalom, hogy a rilagi hirnirre Mert tett „Prrfféta" cxinfl tnlajdoaoaího* SZÉKESFEHÉRVÁRRA folyamodjék a n. é. köíKMég, bárki is a legkev-iebb pé.nert beTÍ*irla*it fGllBnS
heti ne késtek tehát senki e *orok áttekintése után atonna.1 megbítisAÍt esskQzOlal, mert ily ciodálatoi olcsóság a XlX-ik században nem f<>c itmét kínáikozci, dac*áraJ bogy a kittiét óriAii
? — \' .--??-\' Kiváló tiszteletei
E I B I 8 C
a „Prófét-álioz" SZÉKESFEHÉRVÁROTT.
olcsó
Rohaketaékb.l EielEtt Moat . —.85 -.S9 . —.66 —.25
Elcl\'tt
4f00 r5f francíia creton de Mílflör —27 3Ü0O rőf valódi angol creton . . —.45 65O0 rEI yalódi aiegodi feitS . . — 35 3200 röf tregedi fertf ao MiiflSr . —48
Moat —.15 —.25 —.16 —!4
2000 r5f braailiai Oxford . 8000 ríf legoehecebb ugol ciford ....
Eiolőtt MosL
16000 r5f K«m«rgó —.38 —.14
1000 rBf minden txinben Kamgaro —85 —SS
Crel.aokbol.

Bjéazen
Gy.iM.tui a második leltári kivonatból.
Most. EielEtt Most
1 vég 30 rőí ?/ Eolier-fíle bomUíon i2.K> 6.50 1 vég 30 r5f */« rx\\. íeh. st. kreas 14.70 6.90 1 víg 30 ráf V« «- feheriti-tt kresJ 11.90 9.75
2000 ríf Pekkingi a 3000 r5f Marzaliui
EzelEtt
rég 30 rőf Vt BoM«tba,H gyolte 6 50
rég 30 rííf */< sziléziai gyólc* 9 í>0
1 réf 30 rSf •/* iélciérna via*on 8.85 4.26
1 vés 30 rőf */. ral. aehír SIe--!neer 11 50 5.85
6 KMlfi»öwn Dgyslaerteten t a. érd. kfizSuéget e 3-dlk leltári klYonalBuni,
IkciStt MOÉL
FaelCtt alost
1 vég 30 r5f \\\'t ams^rdami k&navást 11 50 6.75 1 vég 30 \'őf *i\\ v.rnmburgi kanavias 16.50
3 67 4.80
1 Tég 30 rőf iJt p. chiÉFon 9 90 6.40
1 vég 30 r5f */4 finom R; cbíffon 14 50 7.40
1 vég SO r?f */4 csisrat febér fradl 14.50 6 90 . .u6 _u .u. ,4 ..._—^U.A. —~-._.. .u.vu ._» 1 Tcg 30 rSf V florewdnrfi kanavisz 5.20 2.76 j 1 rén 30 r5f % legnehesebb nanking 16.50 7.50 ?elv feMr é» tziin ikruzrtllil, sulvtU él tSrlIkizíkbÜ állud 1 I
>I
6 db legfinomabb ramb. sseu!cend& 3 90 1.65 12 db finom batiat v. ezeroa,-««ebkend6
ssints siéllel 3.50 1.50
> ExelStt Most.
l db Vt valbdí fekete nobles kendS 4.60 1.70 ! db \'/, csinm aeir. kendő aséle nélk. 1.90 —.88
EiClStl Most.
I rjf \'1, Tiratos fekete lüstré 1.10 —.45
Eielött Most
6 db febéritett pápai szöréafl ssalvéta 3.50 150 . _
6 db damastiroíoit pekkinp sialréu 3 90 185 6 db forílsberr T. djunast t5ra!k6EŐ 6 db íebéritellen mülhsiisi torfllkOxC 2 «0 1 35 | 6 db valódi rsmbureer isebkehdS mm- mm- .\'fekete és sxines selymek hallatlan oUsi áron .\' •
EielStt Moat ?
I rSf valódi Gogr«n Faulle * 40 2 25
1 r5f legnebeiebb fekete atlaa 3 95 1.76
*V Ftkett teruiait, üutertlaitt.
KaelSlt Ho«t
Reiuea\'morTs abrosz 115 —47
karlibergi feh. v >iine« abr. 2.75 1.50
ssinea T. feh. ramb. abrost 4 80 2.25
EislEtt Most. ~ —? " \'
6 db mdlhaasi fehérített tSrölkBiő 2.90 l.«5
1 db < 1 db ?/ I db »
S.30 1 85 1.88 —.95
EulStt Hon. 2.90 1.45 3 80 1.60
Ikeló! Moat.
feiett
1 rőf Dobies aelye 1 rőf grodenapi F
1 róf Faiila de P^ris minden sxinbea 6.60 ! 86 1 db 7, f.-keto atlas selvem kendő 4.80 I.S\'J
1, Bir 12 (tz| ivaön li Iga •» egei ajáalkitM. tm
Ezelőtt Moít.
!.2S —.45
2.80 —.75
HTTto
__ Most. - Etclítt Uost.
ríf
sziobei
röf 5\'L í fekete terno röf 6\'IJ 4. fekete Jilapi
:Iotb ternok minden 1 röf \'], fekete lnstré —.55 —.25
divat aierint 190 —.68 1 nif \'!, ifeu finom 10-tré -.95 -^5
.«=j.utti D.t»Kyon ie.Hzá,xilto tt tvrlegyzét!!
Paplanok, matráczok csipkefaggönyök, glanzperk\\tU>k, színes is fehtr parguetokből.
\' K.ülíü Kost
1 B 4 bécci piros paplu: caajk 8 45
1 9[. caamir paplan mindes ssinbes csak 2.95
1 K\\i casmir paplan 3inden színben cs&k 3.50
1 röí piqaet-barquet —.55 —.38
1 röf kituuó kolfsldi isinek parqaet —.45 —37
lott
9.80 4.50 13 80 6.25 32.50 12.50 —.40 —.23
Ezelfttt Kost. — 55 —.25
•aipkeföggöny 1.50 —.55 —.45 -.24 1 80 —.90 2.80 1.45
XTtolió feltűnő
Eielőtt Most. |i Eiel&tt Moal.
1 db val<5di Afrik tuatrie* 1 db new-yorlfi AÉrik matrics 1 db kitÜnS !ó*i5r matric* 1 rof Scbnürl pu-qoet
1 rőf sii»ei bécsi psrquK — 30 —.16
1 r\'f csipkefüggöny
1 r6f igen 6nom gip
J. rflf TÍT. v. csíkos glanc perkál
1 db gyermek cretóc ^apUn
1 db gyermek ciiunir papUn
(152 4_*j
1 garn finom mRcíetta-íomh t db. orstÁgos kiillitasi kucdő 1 pir kia gjeiDiek-harisnya finom penecíro* toílké* finom eacir nyukkendí
1 sí« creton paplan csak 1 85
I s,( török cretoc paplan caak 1.90
1 lll|t török crelon paplan caak 2.35
leltári
ÁU különlegességekből! ?zen czUckeken potom áron túladok.
BsalStt Mott 1 db. angol tsioes ing, virágos, koc«
kiu ra^y ciikoi 2.90 1.65
1 db. *efir oxfönl iaj 2.80 I.2O
1 db. brmtiL fi^ÉMen finom oxfprd-ing 3 50 175 1 db. nagy aU. nadrág iEÍl?x.-cyolcsbo] cuk 85 kr. 1 alsó nadríg aner. bSrTÍ»oob<Sl cuk 95 kr.
Eselótt
Mo-i
4 kr.
5 kr.
8 kr
S kr.
Esel&tt Moat.
bir- női
2000 rof kívéssin rsgy feket BOBT v*gy patent fér*:- T*g rah*ikra
1 gamiinra rips-tíritS
l ríf % wéles kitanE Eszi Ta gyapjowö
6.50 2.25 1 90 —.85
—.70 9.50
téli gyapju\'kelme kabátra 1 db. chiffon férfi ing 1 db. mtdepolin ebiffan ing gallérral
2.80 1.60 1.85 —.80
téli
8 SO 1.8Ő
vag; anélkol 1 db. Bxines angol cretor-ing
Ingyen
80 frt. beriiarlás 4 1 finom t*li ntgykw
Ingyen \' 60 frt. bevisárlij utia f -1 tzívfs diai. Irtn rohl.
_ -m a helvbeli 4. vidéki n. i k5»6nsóget hs. vsjs.t»elvik ciikt nem tetasése e.olin, risíarétetik és a legki.uéges.b-kicseríltetik ; vagv ».pé»L vj.aiudaíik ; negjegvíendó a TisMuiolllitott portékit franco kell bo.iim aiílliu::.
közönség kéretik a czimet és a TSSSBU Tagy postai aUomist és az ntolsó postkt Til&gosan meg-irnl, hogy hktriny ne történjék sem egjik, sem mksik részére.

TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

Z A L A I KÖZ L 0 K T

OKTÓBER ii-ia 1880.


Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és lüzoltúszerek
gyár, harang ~TBHBI^ÍC--. líudaPest\'
g Rottenbiller utcza 66. sz
Szerencse
A oyereméoj« ket u
Főnyeremény
eaetleg 400,000 mirkt
hirdetmény.
.A. s
PHL
a hAmbargi állam ittál biitmiíott nmgy pinslottería v
eiéieíbssf részvitttrt, molybea több mint
8 millió 600,000 márkát
biatoiaii o^fl\'-n! kell.
Eaen elSi.yöt p*i.*-lot\'eriiu.k.: mftlyb.tii le-Tcaprflleí c«ak 90,600 •onjeyy Tlt&. nyertraé.jei a kllvetko«6k :
A legnagyoub nyeremény 400,000 márka
érczöntöde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gy«ra harang k tüzoltaszatl és Tltmüteszetl gépek késztWoére; a gyárral
kapuoUio. vixmüiészrti os.iálj a jelenben egyedüli belföldi szirattya g.vart képezi, m\'iyb-.,, kizárólag honi nronkrero
alkalmazása mellett, mindet) ciéh.ak m-gíoleiö szivattynk és kntak k«ra t
MF* Képes árjegyzékek és költségvetések kivánatra bermentesen szolgáltatnak. ~9t
?V -A- gyáf flóstelepe : KOIOXXTHITOUj belmimostor-utcxn 12- sxtim alatt létezik.
Családi csokoládénk

csak akkor valódi, ha
alMrasnnkon kirül
Tan al-
minden csomagon fenti
még ezen védjegy
kai mázva.
j
finom ?[>om>Lfb
papirb-in l ra SO kr.
80 .
í— .
Baktár Nagy-Kanizsán : Rosenfeld Adolf és Strem
& K\'eia arak kereskedésében. ,.;,:, :,-?,
utiíii-mellczukorki\'ik,
a tridó és mellbajok, kohögís, fojtóköhögfri, rekedLs^g és tödöhnnit l>Iztos gjógj szerei.
?űsegiti.
MiuU
A Ei-rmésZ\' t ilul * ssenvedŐ cmbíriséK ja\\ Ara tertiutt tt mejljepítllhetlcn k\'\'íkeny HtifB a*o& mír edilig fe1 n m deiileit titkot r^glmJja maf-iban, mitterint \\ gíge és Íí(^aő reiidsner gyallíüt ayakiiBriyíjár* v.ilA HZ^HIHIÍ gyors is ouybilC butin ^yakorlMRi-íil *i illető l\'etec >xer-frk gy/igj-uliíAt miuden tekintrtiien lehi-t leg
íÁrlmán; unknil
kor «i kMkíny\'utiifiliSÍ t.«U regytt-. ɱJk~&\'Z±iM&-"<*<f
Iékr5i kespíkrdiitik, külftníii figyelem ~—" ? ?-*
be tjáuljuk imtAaAgiUg t>e:Pgy*i>tt vígjpgytlQket, sut dohoson levú slá-irí«iii.kat, meit csak ezek ig>ioljik nnnxk TjdAüságát.
Schmidt Victor & fiai.
cs. lir. mt, gyárosot BéK, fieleB. AUeepsse 48.
?i 1 skatulya ár« 30 kr: .?
K.p\'i«. k: Prij,-r B.\']a HJÍ.ErJ- bclus J. gyójjt. N.-K»ni«sán, Káli-7oda J. Leífiiyún, Kis A EJ^gysrt. A.-Lemiván, Do ner Kitj TJ«- ^i füxzerkftreske.lróibeii Sütncghen, Werli M gyó^y xi. Kaproticxán, idő^b Uoa<.lt F, Vurároi, H»:In»yJ6i>of E gyígjsst Z»W-Kger.zog o Ber-ger Ui>r (Bumogy) Saobb Simon Oyula Szombathely.
OT- Majdnem ingyen! IJJ
i bulotl o»sy.í.r0 BRiTTANIA-EZÖSTSYÁR iriisi r.kLirit a csCdgonducktig itíevén, imgj-ól.barprü fixe\'^di katelexettiéRei is « helji.^-ck k,Ori.s»oí e ?.,!»?[ ?5 százaUkkni a becsAron aiui bocsátja áruba, te\' ít majdoi-m el« ál4éka2tattk. Utak ti frt 70 krért, kx&x a punt* munkaiiij értéké^-k falcért k»pb%tni * kSretkciS igen c«tnna és Ur-óa H[itt&»ia-«&Q>t WBtali verTÍc. Helyiét ir> izelitt 30 frt vslt, *s melynek liuu fe\' c.on n.»r»disi.rt
%S évi kezt>hf*rK vulitltalik.
6 laztlli tés kilOní actilUppal
6 valAdi britt. FSQst villa.
6 temor , , evi kutl
6 . , káveíkoil
]
, tálaié „ Itrlték Urtí „ tojális sarlej „ unka- tiloa „ Cilikor- van Inra fartí „ tbM alirí ., gyertyatartó itbaatrotn §ytpfyadlt2
1 . v - , ,
„ ,. 3 gl6»,8.ü 1 „
1 li-gfiuomabb
2 Igen a«4p
143 8- 12 lia«»»b ir« 7O l?T. ?
V vagy ax ösaii gnek be*
}nt — »lintA«teitit>k
2 legfioosaabh ííO ^arr.ij
Mindoien «lS.orolt 50
?C Q
Uegrendr\'léaek pofttai
Jfüldéjelcor — a meHd:g a k
BLAU
Bícn, I Ellsabethxtrcuwe 6.
uSnS is cMimerS lerclek i-liib> m\'nS r« Vannak kitexe.
E gn :
BLAU és KANN, Bécs.

PÁLYÁZAT.
AT- R\'u\'.irt iniiiíerné\' az o. é. lOtX) frt évi fiietéasel rend-8zer«Btttiii pénzlárnokt állás 183 ,. j-umir el«ej«n betíÜtendfi. — Kiive; cl menyek: t« maj:v«r é» íiémit njeív. í^lntniiit s k«tlŐ8 kóDyvvitnl aUpos inrafrett!; *z eddigi alii»lmaxá* í,;* znlása és o. ó. 20(0 Trinji bittosii&k.
K*íllíleg falszTelt fcjántatok f. éri novembw 15 éig *z inl^zeii i^argx\'óaftghoi ÍDtézeodőíc.
Kelt Nagj-KKoizsán. 1880. olrób-r 15.
Nagy Kanizsai BankegyesOtot
IGI 3 3 Részvény-Társaság.
Gazdaság- és házcladás.
es»y liil.b holdból álló t,santf\'ifft,det én Pl
A P.T.aki
némi ré\'et n>««ftb* f<»t;U.ó
kun a fuirc«aU»n t kvf>, T
\\Á* * fliük(.éKe8 mulUkuilyi
| Vlk\\ Pg^ a^t sr-ib-d \'
i
Nyújtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
péazklwr-
1D
lt. hit sxobabol, kooj habol lló ház, k&bftl ^píilt Ulálló- nt f-luít lek mellett eU4?. Veuoi
k""16hlTtUU- M\'-»

Kim nj terveiéi aiö y- »lli:>u :ill, hney néhány h\'inap I>1VNII» alt.tt 7 Horaoláibin 46 640 ayereaéiyaek nk«eu n bisor-ax KÜ keü kft ul ie, ki)%tflk -.^li h"/.ik 400,000 frti.yi fpnyore-
1 ,T,re». í m
1 nyprem. á m
r»yen-fe. í m
J nyorera. i re
r íiyf-r*-iM. á m
2 n; en
1 24 y
4 uyerrm, i :•- njéTfm i 1Ü8 ..yerem. Á i.-l nyerem, á f> 3 nyerem, i i 6Tfí nyerem i ííófí aji-ttta á *26,34". nyerem, á
?Lb. birnttloiiLn áJlapít
m, á
10,OÍX> UÜUO f>0)>0 3000
10UU 500 S\'KJ 138
21V-.000 i 15<I,00()
í m. á m. i m:
6O,(KX) íVt.íKK) 4*>,Ü-K* . üü.OíKJ 23 »XI 2U.()(X) 15,ttOU
nj-eror, A 1
vagy 3frt 60 kr t , I „ 75 , - - . 90 .
& követicínü 5-.1*-?be kerül:
ej;éiser« lei; aorsjegyünk ir»c-ak S
fél . „ . , :i
)y tfgj g *skíö
tetik, mindeuki .magit ** ál km rxiiuerúTttl ellátott eredeti •ors-jegyet kapvin ti-lQnk keiébe*.
A mecr<-nd«léitt:i-a<» & nipgk.v»utat& hivataJog tarres«tek díj nélkOl aiellékolietnck, minden bcnia után pedig felsxólttii nél-kai knldjük r^xt<r<TÚÍukuek x hivxt.tos huxási j-gyBi-krt.
A nyerruiények kitixeiia^ mii deukor poaio**n as allata jótáltáaa mollett történik s akár üfíivetiou megküldése vagy k"4nntra é dekeltj>-inkii>-k Ausztria tBindsB aagyubb piaciain fconilló RMrckötiftrueii k Altat fcézbeaicLeth«tik.
Yállslatuaknak mindenkor k«dv<-Mj.t & aKeroDoe, sok mim Uíkiulélye* i.yen ni^ny kfí-öit gyftkmu „ B]S5 fj nyerem ínyeknek örvendvén ax, m i.t 3:«j00U, Stó.OOo, ir>0,000. 80,000, 60,000, 40tOO0 ttb. festet <ek ki.
\' A* ily » ]cx«aiULrd«bb aUpon ••yofvif TÁIUUIGÍÍ, •lérelit-batoUg miodeuDU bistonsaggal » Ugélénkebb résavéulra e»áa)U-hatTáa, kéretik mír a kS*eli hu-ás ir.iatt i, aiind«D »ejlii*á»t miwel előbb, de aiLdeneielre r. é»i november IS-ike e!5tt kO»<eUenul alalírot;box iat^zui.
Kaufmann & Simon,
bank- és valts-Ozleí Hamburgban,
bevasárlaia é» e!iid»»a mindcnneiaü álUnikötványek, yaaali réíioínjok és kö\'.c«Snaoraj-gje!ioek.
U. jj. kBaíSoelttnket fr.jnn ki tnenoel irinluok eddig laoatilott binlDmn-l, telknjak ai bj kiaonoUaoáli r^is>«ulr<>, lói3rokvé>ÜDk noii\'ul ia od« iriojuUnd, min-deokor punio. é. uili.d Muleála> alt.1 l.Ua!ell sniakalljiiiok teljea megclégrdúét kiérdemelni. Fentebbiek.
(1G6 I 1-6)


6 njeramouy 106 nyertmíny 21i nyerauíny 10 nyarflfaény 2 nyeremény 5"3 njeretaéity 67S nye«lr.á-ir \'.60 njwroeay fti r-Jorejnény 100 urvremeny !8Slí> nyneménr 1300 O7.r«ae>y 70 Qyereanénf
Ju-jdom 1 tiyer«mi..y 1 u>-rea>íiy 1 nj-eremé-.y
1 o, op-mény
2 nyerirntny
2 B,erer,,é„j
5 Dyeremeny
2 tj.\'«»(n;
lS nynrvmeny 1 nyeremény
24 uyeremeuy i nyeremény S nyeremlay
52 nyeremény
4000 mirka 3000 mi-ka *«0 márka 1S0U márki l.\'OO ma ki 1000 marka 500 mirka 300 nirka
15U mirka 138 mirka 184 márka 100 raarka
78U0 ojreremen j Sa 4 67 mirka 78CO nyarameti; 4U •• Su mirka kaaaban b>a:o«aa
25O.OUO mirka 150.000 »áAa 11>0,OUO marka fiüi.OO mi ka 50 r.00 mirka 40,000 ra>rka 3OO0O márka 25.000 mirka 2\'I,(X» marka 15 0l>0 márka 12 001) iui-k« 10,\'JOO marka B 000 mi. ka 6,000 márka \' 5.000 marka deaen nyeremé .yek par bónip alatt 7
n-eg raa allapitra
hnaai alá kerülnél:. Ai e\'&i Ry«r*«éBylMZ*« hivatalnaan Al lcrlll aKtíriot
sx *K^as errd-\'ti torajegy tank 3 frt 50 kr. o. t.
a fél ert-deti torBJejty caak 1 frt 75 kr. o. é.
a negyed ? r-deti toríjeey caak 88 kr. o. í.
bn>n álla. állal Uz taltatt ar«a5«ti MrajtiyeUt (»«D tiltott
prome.a ket) ti u iaun MnawalM kcHKiae aMU«tt i lif la-
r lW Mk* l :klkM
la aklkMai.
A réu*iv*«Ak mÍKdt-gyike u\' *-red»ti a«irajeíy.-n kirtl mefkapja löl-o, ingyen al alteaaMammrtI e látott *n*M Wlll •< a hoti! meclortéule min a Hvataltt aonoliai lajatromot felhirú náikal
ej aaom.al.
A >y>reaié<yTé«nk kllzatiat is elkIMiM általára kizvttlaa ai érd.ke.t .í.«í,e awtnu ia l^ari|ar«>> tltaklartai sMIttt
•azklzlltetlk ?ar- KeareHleliaek elyiiarlni aotlarUlraas »ajy ajáalatt !e-
villal etzkl\'UlMtak -»C
mf A ?\'Jbliát.k eaiiifHva a klzell aalá> alatt folyó (cl oktöter 30 tg bualii.asAu ax alulirt <-Ké|?hea in:er«!idSk. \'?J^
Id. HEKSCHEE S «Mü,
(1&5 I. 1 1 bank- 6» *iluS0x) u H«nhir|ki|.
Boreladás.
Alulírott 1872-dlki Pogányvtvri bort 100 literen felül minden litert 24 kraj-czárért venni szándékozóknak hajlandó átengedni
Hirsclil Ármin
iw »-i : Nagy-Kai izeán.
SCHHID H
MARSHALL Süis & Cd Lili
vezérügynöke,
Budapest, váczi-ut 72. szám,
iái 5 6 ajánlja
örlö-malmait
fogaskerék- é< Kijjhaitaura minden tetues-•zerinti nagytagban;
vetőgépeit,
írietirjeit,
eredeti hármas ekéit.
Árjegyzék kiv&nstra ingyen ét? bérmentve

N««F-K»Biiíin, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits Jóae/ gyorssajtójiiu

NAGY-KANIZSA, 1880. október 28-án.

87-cUlE saséínei.

Ttaenkllenczedlk árfolyam.A lap iKBllttmi réi*4t Ült<t? k Bxleaufoyek *
•iiysgi rú»iát ilU-lí tfiilMÍN7»k pedig »
NAGY-KANIZSA
A-SO MOGYI KÖZLÖNY.
íjtk lamart munkmir-Lktiít fofldUtofck ei
Jj^GKS
N.-KaniiBaTíros helyhatóságának, „iL-kítiiisil önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanlzsal kereskedelmi s ipartant", „nigy-kanizsai takarékpénztár\', a ^aiaciegyel általános t&nltó-tee; tfilet", a -,n.-kanizs»! Idsdedneveló egyesület", a n.-kaniz8ai tiszti önsegélyző sxflTettczet", a .soproni kereskedelmi B iparkamara n.-kanlzsal kü!?ilasztmin>-»i- s több
megyei és Tárosi egyesület hi?at»ios értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartaíasii lap.

Néhány szó a kaszinókról.
Gróf Széchenyi Istvánt, midón az első kaszinónak alapját megvetette, bizonyára a legszebb, a legegészségesebb eszmét vezérelték. Oly eszmék, melyeknek feladata lett volna a magyar társadalmat kedvessé, széppé tenni; terjeszteni a közművelődést, az aestetikai érzelmeket fejleszteni , a közhasznú eszméket érvényre emelni, közelebb hozni egymáshoz az embereket, lerontani ama válaBz-falat, mely a módos és szegény osztály között van, ápolni az egymás iránti bizalmat, barátságot, szóval jótékonyan hatni minden irányban meleg napsugárként.
Ez volna ma is czélja minden kaszinónak s társas körnek.
Kevés oly kaszinó, társas körüok van, mely kiváló figyelmet forditana a könyvtár szaporítására, rendezne közhaszna felolvasásokat, adna hangversenyt, vagy jótékony színi előadásban szerezne a müveit közönségnek kedves szórakozást Ezen nemes törekvésekre vajmi kevesen gondolnak, de ha gondolnak is egyeséé, & kivitel legyőzhetetlen akadályokba ütközik a részvétlenség és támogatási hiány miatt. Azért ne csodálkozunk, ha napról napra többen idegenkednek ezen egyletektől, megszűnnek tagjai lenni, mert hiszen ott van minden korcsma, kávéház, kártyázni, lapokat olvasni ott is lehet — arra bizony nem kell kaszinó, társaskör.
Hány oly kaszinó s társaskör van, a hol egyes nyugtalan természetű emberek fenekestöl mindent felforgatnak; elhanyagolják a csekély olvasó közönség igényét, kérelmeiket gyakran a legjogosabb felszólalásokban is figyelmen kivül hagyják.

Hogy ezen állapot tarthatatlan, arról számtalanan megvannak győződve, és ez az oka ama dicséretre méltó jelenségnek, mely szerint napról napra égetőbb szükséggé válik oíy körök alakítása, mely azon czélnak felel meg, melyet maga Széchenyi István is óhajtott elérni. Az ily körök pedig csendesen, minden zaj nélkül szaporodnak, művelik a dalt, az irodalmi tevékenységre jutalmak kitűzése által hatnak, felkarolják a zeae müvelését, hasznos és élvezetes felolvasásokat eszközölnek, rendeznek szini előadásokat, szóval — a közművelődés terjesztése körűi fáradoznak, a czél elérése végett, minden kínálkozó alkalmat megragadnak.
Szép törekvések ezek bizonyára mind, és előbb utóbb meghozzák a magok áldásos gyümölcsét.
VJDONYI JÓZSEF.
Ürménj i József emlékezete.
Ürmányi József- boldogalt főispánunk halála mái ti o veszteség gyanánt sújtja azorsxá-got. Körülbelül 1830-ban lépett a hivatali pályára s azóta, tehát féUsásadon át, folyvást a kösügyek asolgála\'ában állott. Ritka képzett-Bég és hazafisiga a legkiválóbb állásokra érdemesítek B ha végig tekintünk élate folyá sán, coDsUláini fogjak, hogy tevék unj Bégé vei fokozódó arányban állott szolgálatainak polgártársai részéről tapasztalt elismerése, mely Ürményi nevét a legtisztellebbek egyikévé tette az országban. Hazánk történetének nem egy fontos mozzanatában van része Ürményinek, ki előkeli Bsületóaánél s személyes jslességeinél fogva már korén egyik intézőjévé lett az or-azág Borsának, s aki ugy poli\'ikai, mint társadalmi téren kiváló befolyását mindvégig a németit anyagi ét szellemi emelésére igyekezett érvényesítőm. Midőn néhány éve visszavonulásából ismét kUzóHtotta a király bizalma,

Zalamegye étére állítva Ürmenyi Józsefet, a kipróbált eró kösszo Igalatba való visszatérését nagy megelégedéssel fogadta az ország, még nagyobb örömmel megyéje, melynek ügyeit gyáazos elhunyta napjáig ritka lelkiismeretes seggel és buzgalommal vezette. Váratlan elvesztése tehát csak annál leeujtóbb hatása leend s növelni fogja nagyszámú tisztelőinek a halála fölött érzet: mély fájdalmát. Gazdag \'élete adataiból kiemeljük a következőket:
Ürmónyi József az ősi Ürményi előbb Ilmén nemzetség ivadéka, 1807. április 3-án BzüJelett Székesfehérvárott. Nagyatyja, Ürményi József országbíró, mig atyja, Miki* fia születésekor Fehérmegye alispánja volt, anyja felső-büki Nagy Juliánná^ Nagy József kir. azemélynök leánya volt. Ürményi első éveit többnyire Vaáloa, nagyatyja házinál töltötte; ME ISII ikí országgyűlés alatt azonban szülei-ve! együtt Pozsonyban volt s midőn 1813-ban atyját kir. helytartósági tanácsossá nevezték ki, Budára jött, hol a leggondosabb neveltetésben részesült. 1818-ban gymnasiumba lépett, három év múlva pedig átjött Pestre a pbylosophiára, hol többek közt Sehodius, Horváth voltak tanárai. Tizenhét éves korában a bölcsészeti tudományok tudora lett, mire a következő évben, 1825-ben megkezdte hivatalos pályáját s Bartal György pozsonyi alispánhoz került joggyakorlatra. 1829-ben letette az ügyvédi viza gálatot s fogalmazó lett a 6dnei tengerparti kormányzónál. 1830-ban Fehérmegye tiszteletbeli aljegyzőjévé nevezte ki Cziráky Antal gróf főispán, a következő évben pedig főjegyző lett 8 nőül vette tolnai Festetics Antal Amália leányát Hazafias, alkotmányos érzülete már ekkor kóíhirüvé vált. ] 836-ban épen mivel alkotmányos érzelmeit sértve látta, lemondott, de még ugyanazon évben nagy lelkesedéssel a! ispán ni. választatott. A tulajdonképí politikai pálya akkor nyílt meg előtte, midőn 1839-ben orsz. képviselő lett, leköszönvén az alíspáoBág-ról, nemsokára a kir- tábla előadó elnöke, 1841 ben . pedig alnádorrá neveztetett ki a 1843-ban mint ilyen vett részt az országgyűlésben 1846 ban Tol oam egy ének lett főispánja » a főrendi táblának egyik kiváló tagja, agy

jeles szónoki képességeséi, mic! éies símé1.
fogva, a gróf Dessewffy í.sre! áiiaí akpitott . konservativ pirí egyik iegkiuitiőbb pártembere volt AZOH ortEÍ-ggyülésen c sír. i\'őajlónáiló méltóságra is helyettesituíeíí, Főispinaagáról 1848. ápi-ii^ 11-én moüdoU !Ó &Z alkotmányos . conservativ pert tőbb tagjává; egy üti. 1848 iki \' pesti nemzeti gyűlésre Sopronmegya követével kandidáltatott, do a céiüet wü*uiók jelöltje , győzött el!énében. A forrod*!oto lestjtás* ntán egyik f6inditó)B éf a\'áirója ?oUabJrénposwnr{ \' memorandama&k, de s.zot& a peiitit.** paiyi- -nak örökre bucsut látszott wjndani, aení! na- , gyobb hévvel karolva íöl azon mozgalmakat, ? melyek főleg társadalmi i-írtn voUnk hivatva -emelni nemzetíinket. Számos nagy úüiézmóny fűződik Ürményi nevéhez. A nemzeti könyvtár megalapításában élénk részt vett, Ő tekint- . hetŐ a budai alagút tulujdonképeni megalapítójának, a Balaton hajóinak életbeléptetésében szintén jelentékeny része van, a Tötaa-szabályozás lelkes hivét, egykori elnökét, a magyar színház érdekeinek különös pártfogó* ját bírta benne, ki tagja volt a drámabiráló bizottságnak, ugyancsak a nemzeti színháznál az általa kezdeményezett nyugdíj intézet neki köszöni Iá telét, melyre tetemesb alapítványt tett, s ki lehetővé tette a római és hellén clasaikusok kiadását, ezzel is óhajtván lendíteni nemzetünk . művelődésén. így működött 6 buzgón-, csöndesen, mig 1875-ben Tisza külügyxnínifiter ajánlatára, ő foleége Zalamegye főispánjává nevezte ki. Az stóbbi időben ama megtiszteltetésben i§ réasesült, hogy a tud. egyetem a tiszteletbeli ludorság oklevelét küldte meg neki. Zalamegye területén különös szenvedólylyelBiackadhatlan buzgalommal működött, az utóbbi időben a „Vörös-kereszt" jótékony noegylet fiók-egyleteinek alakításában. Utolsó tette volt, hogy Ő felségéhez Pécsre a talamegyei küldöttséggel utazott. Különben szenvedélyes utazgató volt s ebben klte halálát is. Ürményi két fiat hagy hátra, Miksát, a jelen parlament egvik ismert tagját és Pált. Halálán&k hírére a nemzeti casino azonn&l kitűzte a gyászlobogó?.
Az előadottakban Ürményi Józeff életének csak külső vázát adtuk elő. Ó finomTÁRCZA.
A lendral várban.
Leasillott az eate, csönd van. A-zaj, linna Nem hat t-1 idáig, leot marad a völgyben; S a ml egykor itt volt e hallgató várba1, * Rég slhangxott . . . attól terme meg se döbben. C*ak a tnnltba viuaaBxállu líle]: álma, Ccak ax emlék sxOvi a ragyogó képet: Mitől a halottak aj életre válva, Visraaj&nek és a néma cseud megéled.
Négy ssiradnak mohs rég benűite. Hol « Ssök hamv* porladó*, a haimoí ; At eoyéatet rombol áiSket fölötte, Eméitet iiakcdatlan, tnégU mindig alkot. Nincs ki poraikba életet leheiue, Kialudt örökre at éltét\', sxíkra-Pedig h» jönnének airjaikból ki-Ive, Sía-JÍS líübaóg voloa eróa karjaikra.
Xrojaik itt lengnek kürUlGUem, érzdm, Haliotu lottOfiiiuk miniba ssellS járna; Ifég a föld alatt lem áimodoshat tétlen, Ví&oaajár a sirbol B i n f f 7 M i k 1 ó a arnya. Miatta ninden négyt*A* ér elítti volna, Fegyvarcsörreoéítőí oangosak a termők; Sürűg-fcrog a aok CSJU!6>, mi szolga, összetett kerekké! most Sk aeú hevernek.
Wég akkor nem ásta önérdek a termet, Hová aaabad nemzet aasbadsága hullott: Tolt erő*, kit áinok ármány meg sem ejtett. Tolt igazáig a k i igaztalant sújtott. D6rg5 hangja már ma csak emlékeiéiben Ki, de tnindötökké mig feledve rég mi%: Miaél meaasebb * múlt, aanaj fénreaebbeo Gagyog vizazi Lirben, igaatágoi \'M ? t J 4 *•
Iit e termek hallik bölc* beszédét, hangját. Vidám napjai itt nem egyszer ralinak; Talán e antiogis mit ft szell&-hang id, ülhaió vissKhangja egykori suvának.

Körülötte a hoo jav*, színe, nagyja : Szapolyay, Drageth, Báthory és Drapfy, Kik kűxül a királyt senki el n«m liagyfp, S a kik kőiül érte kéaz meghalni bárki.
Lenge, könnyű meibao, egykor SZÜÍÍ bijjjil, Hint B*elid virágok ha nyilasra Táruak : Francepio leánya a vir ausonyával, S Csáky Mária ók^s cyongyei * várnak Még ne tűnj el álom I Zord való ac élet, Oh maradj őrükre álmodó lelkemite*. A hervadt rí rágnak mér* nem adhat Sí éltet, Örök TÍ-ulásaai véges ember-elmei
Künn a aiél nüvöhör, panas»olra járja Fonyadá rírigit % pauU vidéknek ; ŐÍXÍ es& hull ax éketesztAtt tájra, CaÜlagok *a égen c«ak iU-amot ógnek. Szerte fosulik álmom. Újra elpihennek Sötét túrjaikba, a feljáró ií-nj-ak : fca meg elmerengve Enultxjcun nifirpnK6\'1! Zajosabb napjain a tnegnémult várnak.
H.il,ASY BÉLA.
Az k r v ii.
(Folytatást
Nem ía haragudtam 3nre aoha, most Mm haragflEom, megbooaáiani valóm sincs. Hanem igeo is egy kérésem, ugy hi«em Gyulám te is egyet értesz velem, : ha Petit felkérem, legyen esutáo meghitt barátunk mÍDdkettőnknek, ugy néaxeo engemet mintha nővére volnék.
Köszönöm e bitalmal Irma, de ha már bityádoak fogadtál, engedd meg, hogy mint nővéredet homlokon csókolhassalak.
Nem báaom Irma és Peti, mondám én, mint testvérek csókoljátok meg egymást.
Ennek megtörténte után Peti karjára füiie Irmát, sietett sz érkező vendégeket, kik ujjólag érkeatök — fogadni.

? kötben megérkeztek Szikszaiék is az. esküvőről. Én és Veti egymással vetekedtünk a vendégek illedelmes fogadásában és ;\'felszolgálásiban.
A möghivott uri vendégek megórkeité-vel a két uj hásaspár olfoglalu helyét, ámbár ^Julis és az ispán vonakodtak a. fényes uri \'.-cidegek icöit kinmtatotl helyöket elfoglalni, de az Br«g Szikszaiaak parancsa folytan ők is leüllek a többiek közé.
Ac ebéd alatt én és Peti szolgáltank fel a vendégeknek. Volt agyán SzíkBsaicak, mint megyei hivatalnoknak sárga rainoroa megyei huszárja is, de ennek a vendégek kocsisaik s inasaik ellátásával rult dolga.
Ebéd végével megkezdődött a táocz a nagy teremben. Járták a szép magyar láoczot a párok. Peti nővérével, én meg Irmával jártuk a csárdást. Julcsá* mindig kösonbeisen vettem, barna színével soha sem tudtam kíbékülní; most atonban raídón remek szép tánczát láttam, kedvem derült a második táncsra felkérni. Petí pedig elég ügyes volt cserében Irmát felkérni. A második tánezot tehát én Julcsival, Peti pedig Irmával jártuk.
Peti most tett ki csak magiért, mind a mellett semmi illemteleat vagy taiaagost észre nem vettem, pedig arguai Bzemeim ugyancsak őrködtek, Ka de nekem sem lehetett panaszom Julcaára, könnyű mozdulatai, még annak ia becsületére váitak voloa, ki a táncában iskolázva volt. Peti még több arhölgygyel is tánczolt. Az égése táecimaUtaág alatt Peti senkitől sem kapott kosarat.
A barna fia ügyei, élezés magatat íásával megnyerte a vendégak szeretetét. Igas, hogy az is sokat tett, hogy az ifjú Szikszai nem titkolta

a vendégek elStt sem, hegy Peti néki nélkülöx-hetlün meghitt barátji. Szikestai Créza Julcsá-val és Irmával is tánczolt, még pedig nem valami kelletlenül, hanem egész tűzzel.
Eé&Ő éjjel kezdettek a közelebbi vendé
gek oszoló:, a távolabb lakók pedig megvárták „ !
a reggelt. \\ . \' j
Julc&át is misnap elvitte az iapán a puBt- , ;
tára,\'hol QX Ő lakása volt, Szikszaí Irént it j
harmadnap elvitték a kies Erdély béresei közül j
A róna magyar alföldre. ? \\
Azután magunkra maradtunk. Szikszai -Géza elkísérte húgát férje birtokára, az öreg : Sziksrsi pedig többnyire hivatalos dolgokkal \' foglalkoiva, keveatít volt odahaza. így Petire : volt az sgé-^z ház bízva, a ű vitte a házigazdái szerepet. Ea lehet mondani, hogy jobban az órog Szikszai sem vezette a házi gondot. Istállóra, ; ólra, kqrtre, akolra kítörjedt a figyelme. CaaJc \' egy gazdasági eszközt látóit is nem a maga helyén, vagy az esőn, azt u maga azonnal helyére tette.
így folytak a napok, én igen levert kedélyü voltam, mert szerelmünk egét megint vésEtdrnyoa felleg ik fenyegetlek.
Á molnárnpk egy uj legénye jött, igen büszke és vakmerő ficzkó. — Ez Bzemét Irmámra vetette, és míndea oieHogútait elöaiedte, bogy magit Irma tzívébe becsempészhesse.
Olyankor mikor én Köveaieknól látogatást tettem, ha észre vett, hogy ott vagyok: mindig talált valami okot, hogy bejött hozzánk s társalgásunkat megaavarla..
JÉn megkértem az öreg Koreait, hogy ntaallsa? molnár segédjét a teudreés üledelemre, vagy pedig adja ki neki az utlevtlét, Koveai figyelmeztette ís segédjét eiőttem; de a segéd

TTZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY.

OKTOBEB 28-áa 1880.műveltségű gavallér ember volt 8 bir közali baráti viszonyban Állott Széchenyihez, fájlalni tehet, hogy ssját gazdaságát illetőleg, nem követte Széchenyi gyakorlati példáját. Nagy arad almokat, az impozáns pesti Ürínényi -hasat és a Svábhegyen hatalmas tnlek komplexumot Örökölt, uiolyflk azonban ma mind ideged késben vannak. Élete végnapjaiban, agy látszik, rá volt utalva afóispáni fizetésre, mely a korona magánpénztárából pótoltatott. Béke poraira f
Levelezés
Zala-Egerszeg, 1880. október 22.
Ürményi József főispán ravatalát roppant néptőmeg részvéte mellett ina szentellek be. Délelőtt 10 órakor a plébáci* templomban gyász isteni tisztelet tartatott, melyen fiai Miksa és Pál
1 — rokonai, unokái és számos ismerései mellett nj«pj*lent a megyei tisztikar Svastits Bead nlispáa éión, a kir. lörvéuyazek és járáübíróaág, olt voltak a tűzoltók teljes díszben, a helyben állomásozó huszártisztek, a tanulóifjúság, a tantestület és Vizner Pál tanfelügyelő. Szóval egész város, ki csak talpon lehetntt, azámos vidékit hoi& számítva, hogy a boldogalt irányában a szeretet és tisztelet adóját leróják*
. Az islanj szolgálatot Dr. Horváth Károly apát, helybeli esperes-plébános tartotta fényes segédlettel, melynek végeztével a nép megindult, a fŐiflpáni lak felé tartva, hogy a beszentelésen jelen lehessen, niUlau nem csekély tolongás fejlődött ki, dolgot adva a rendőröknek a csend és rend fenntartásában. A ravatal ez időre a fóüpáni kapuséin al*tt volt felállítva, számtalan koszorúval diszitve, melyek közül leginkább kitűntek: Ai elsó magyar biztosító társaságié, a Pannónia elleti biz tóéi tó társaság-é, özv. gr. ErdŐdynó-é, a zal a-egerszegi nöegylet-é, Vörös kereszt egylet-é, a kír. törvényszéké, Svas-titsoé-é, Roseubergoé é és az itr. hit község-é, Bwzentelés után a nép sokáig helyén maradt, azt hívén, hogy a test a helybeli sírkertben lesz eltakarítva, miután o czélra rnir el is kó-Bxittetetl a sirbok; de a caalád későbbi meggondolás után még is abban állapodott meg, hogy a bold. hűlt tetemeit a családi Birboltba, i Vaálra szállítja; így a ravatal közszemlére kitéve helyén maradt, mig délután 4 órakor a déli vaspályán elszállittatott. Temetése Vaálon holnap,, azaz 23 án lesz
Úrményi József főispánban Zalám egye igen aokat, — Zala-Egerszeg pedig mindont veastett. Tevékeny ereje, fár»dhat)un munkás aága által városunkban elévülhellen érdemeket aserzett magának; ide jövetele óta miuden gondja, minden törekvése oda irányult, hogy az annyira visszamaradt várust régi salakjából kiemelvén szzá tegye, minek — mint megye székhelyének lennie kell. A hajdan piszkos, mocsároa utczákat csatornázialta, a járhatlan utakat javíttatta, a házak nlejét," ulczasorokat fákkal ültettette be. S ha így a közművelődés előmozdítását ezélzó lörek véaoíben- ismerősi dj-csérőleg nyilatkoztak, ellenvetésekéit tevén, mindig ke vegei lőtte azt, amit tett. ,Ezek csak — úgymond — ketdete mindazoknak, a miket tenni akarok, csak Isten erőt, egészséget adjon ; ilyenkor számtalan és Bzámtalan hiányokat tudott felsorolni, melyek mind javításra, elintézésre, keresztülvitelre várnak.
De nemcsak Zala-Kgerszegért dobogott a leokölt szellemű, nemes férfiúnak szive, övé

volt égés* Zalára egye, g mint jó atya szeretettel csOggOU fölötte. Időközönkint bejárts a me gye különböző részeit, vizsgált, kutatott, Uná-csolt, i s fellelt hiányokat irányadó terveivel igyekezett orvosolni. Magas műveltségével arányban állt nyájas modor*, leureszkő báná« módja. Különösen szivén viselte a gyermekek neveltetését, miért is s tanintézeteket, bár hol járt, felkereste, s a kisdedek közt képes volt órákat eltölteni, ujabb és ujabb, de a gyeruia-kek fejlettségéhez mért kérdéseket intézeti bor-zajuk, soha sem lépvén át a határt, mely boa mozognia kellett.
Ilyen volt nekünk Urméuyi József, kit átadtunk ma az enyésze\'n<;k 1
Liftgyen könnyű fólóíie a hant, • juulma
a magas ég! \'
li>lyi hírek.
- Meghívás. A nagy-kanizsai kisded-nevelo" egyesület & kebelében már f. évi n»v. hó 1-én felállítandó szegények óvodája javíra f. évi november hó 6-an a # Korona" vendéglő nagytermében tánczczal agy bekötött táreiít-estélyt rendez a választmány. Buléptidij 40 kr Kezdető 8 órakor. Felül fizetések köszönettel fogadtatnak.
— Vnger Alajos országgyűlési képvi-
viselőnk a nagykanizsai általános ipart* rsu lati szegény tagok segélyezési alapjára ötven foríu-tot adományozott, melyárt az igazgalóválnan mány jegyzőkönyvileg kössön etet szavazott.
— Dr.Mőmer Jttori& ünnepelt hazánk
fia tegnap korunkba érkezett. Ma okt. 28. 4*
29-én Zala-Apáthiban ásatiUokat eszközöl. 0
nagyBága a hosszú ói fárasztó utazás ntáo is
jó egészségnek örvend. Hazafias örömmel üd
vözöljük kíirüokbpfi. ISIHH hnzU!
— Vrményi Jó%#ef elhunytáról a
következő gyászjelentés adatott ki: „Ürínényi Örményi Miksa országos képviseli) saját és neje BZÜI. tolnai gróf Festetics Borbála, valamint gyermekeik József és Ilma nevében ; — t víb bá Ürményi Pá! cs. kir. kamarás saját és nej\': szül. beregszói Vukovics Mária, VH.IT mi a t gyermekeik Bernát és Ferencz nevében, — tápiú györgyei és füzes megyeri Bencsik György Ba ját éa gyermekei György, Sára, Mária, Clfcuám és Amália nevében, — végre caetoeki és tarkói gróf Dessewffy Ügyed aaját és leánya Mariska nevében — mélyen elszomorodott szívvel j«lea-tik atyjuk, illetőleg ipjuk és nagybátyjuknak méttótiágos Ürményi Ürményi József urnák cs. kir. kamarás é* udvari tanácsnok, nemen Zala vármegye főispánjának stb. Btb„ Zala-Egerszegun 1880. évi ott. he 20-án 73 óvra korában szívszélhüdésbi-n történi elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei 1880. okt. 22 én fog nak 2^1a-Egersxegen a r. katb. hitvallás szer tartásai szerint beszenteltutni, Vaálbao a családi lirboltban firok nyugalomra letétetni, az engesz telő Hzent mise-áldozatok pedig Zala-Égerszögen 1880. okt 22.. é*Vaálban 1S80. oki. 23-An muttatni. Legyen áldva emléke !
— Megtörtént. Ürményi Józaet a 40 ei
évek másik felében azok közé soroluiott, kikre
a „hazaáruló* név járta. Ekkor történt, hogy
egy megyeRyülésen Madarász egyazer igy szó-
Htá meg: „Urményi Józauf ur /I méltósága és
még valami" (t. i. h-izaárüló). Ürményi gyor-
ean riposztirozott: ,Madarász József ur ó tekin
tetessóge és egyéb semmi/

._ Egy feketére kissitt, borolíyinkő-vel ellátott egyenes azívarázipkat vesztett el műit héten valaki; a megtaláló szíveskedjék W»jdiU József ur könyvkereskedésében átadni, -.hol illő jutalmát felveheti, miután a karosnak becses emlék.
— Magyar könyvvitelt alkalmaz a
Gebei Gutmann S. H. nagy-kanizsai nagyke-
reskedfiház november 1 tő) kezdve, a magyar
levelezési lapok Wajdits József nyomdájából
kerültek ki. Dicséretes intézkedés és hinESZÜk
Hzámos követőre talál. — Itt bicon sok nem
hazaias van még, számos kereskedői síit orvosi
táblák ÍB csupán németül vannak alkalmaivá.
— J>r. Hamburger Lipót Nagy- Ka
nizsán letelepedett orvos leteny«ijáraaorvosnak
neveztetvén ki, Lstenyéré koltörködött.
— Két helyen is volt mulatság az el-
raait vasárnap, mindkettőt kevés ezimu közön
ség látogatta, de akik jelen vajának, ha nem is
kitűnő, d<- elvezete* órákat töltőitek el.
— Felhívjuk t olvasóink figyelmét
lapunk mai tarcKájábsn kilzlött szép költe-
mécyrtí. Bírjuk H lehetséges azerzŐ igéretét,
hogy lapuukat többször felkeresi becses mun
kiiUtmíval. Örömmel üdvaitöijük kedves munka
társaink díszei koszorújában 1
— A „YadászU&píi\\)*n olvassuk: A
Murj-erdón Leuok Ödön ur szintén cserkészett
ez idén szarvasuk.-a, azuabxn nem nok nred-
roénynyel, mert mindössze is egy cycngti 8-ast
Bikerült lőnift. Ugyancsak Lenek Ödön urnát t>
hó 7, S és 9 én társas vadászat volt, azonban
csakis egy 10-es agancsárt, egy Őzbakoi, 3 ró
kát és 9 nyulat eredményezett az, noha vngy
50 — 60 drb nagy vad — jobbára szarvas tehén
és oi(a ~ mulalía magát a lŐsoron. A vada
szaton pázraándy Dénes, Szabó Imre a Venzter
Imre országgyűlési képviselők, gr. Kreilh Bél*
é* Kgerváry Gyula munkatársaink, lovábbá a
iiáziur és a lendva-vidéki intelligentiának. több
isgja vettek rései.
— A királyi tábla tlect\'nlralisMi.SjA-
nsk kérdésében tév-s informatiót kap\'uok; a
dolog igy áll. a kormány nem hivolt ez ügy
ben enqaeftnt Össre, hanem meghallgatta löljb
ügyvédi kamara véleményét s kftziük A buda-
p(!B"iét is. A bpesti kamara egy 12 l«gu bizott
ságot küldött ki, mely vélemény es jiilentést
li-sz a kamarának & ez küldi fel a feliratul a
korraáuyhoK. Ebben a 12 tagú bizottságban
van beua Unger Alajos kíipviselőnk, mely igen
különbözik attól, hogy a kormány enejuette
jébe hivatott volna meg, inely enquette nem is
létezik. Egyébként ugy haÜjuk, hogy a bpesli
kamara sem proponálta Kanizsát.
— Kővetkező sorokat kaptunk: .Tek. szerkesztő ur 1 Becses lapjának okt 7 én kelt Sl-ik számában a Csáktornyái Ferencarendí hi?. tagjainak -magyar gyűlöletéről közlőit vádra, van szerencsém következőleg válaszolni: Házunk tagjai magyar gyűlöletről vádoltatn&k azért, mível bízonyofl napon a tan. képeddé ifjuíigauak nem engedtetett meg isteni tisztelet alkalmává! quarteltben énekelni, — ez valamint akkor, ugy ezentúl sem engedtetik meg, ho^y luÍG-t, arról a tau. kepezdei hitelemző adhat fölvilágositást; — azonban Valamint akkor, ugy most is a kérdéses isteni tisztelet alkalmával miociiiukor magyar énekek használtatnak, e tekintetben tehát házunk tagjai magyar gyüloíeiról legkevéebbé sem vádolhatok, hanem

igen is a t csikk író, ki mindenkor keresi & axálkát, hogy ast gerenda-képpen hastsájj» hisank tagjai fölötti mélUtlankodásrs, igy azon alaptalan soraival ia csak önmagáról mint barit gyülSlOrfl és baritfalóról állított ki itmé". telten jel lem telén bisonyitviayt. Kelt Csáktornyán, 1880. október 26-án. Horváth Lajcv, sirda főnök.
— A XXdik állami jólekonysigi sors-
jiiék húzása f. éri november 11 éa tevén, akik
szándékoznak ily eredeti sorsjegy birtokábu.
jönni, szerkesztőségi irodánkból megszerezhető
darabon kint % frijával. Főnyeremények 60
éter, 20 eeer, 10 ezer frt saL
— Villámlás és EDenydörgéa ríaaztott
fel bennünket okL 24-én hajnalban, melyre
astán zord. hideg szói következett, délután pe
dig kisebb mérvbea hő esett.

— Barna.-ée nem barna zenészeink
megérkeztek, BokütCbeazólnek Parisról. Lehet
isi Szándékukat megváltoztatták, haza húzta
őket a honvágy és nem mentek el a téli idényre
Nizzába, hova pedig szbrződve vannak. Berkes
prímások tehát újólag szervezi társulatát s a
jövő hó elején utazik ki.
— Keildőrséffünk egyetmébe. Igen
divatos lett a\' rósz szokás fejős teheneket, mikor
vásárra hajtatnak, nem fejei meg, hogy jó
nagy tőgyük legyen. Es asonban elóesör ia
szándékos caaláa, másodszor állatkínzás, hmr-
madszor ez által a tőgy és tej elromlik, -tehát
rendőrségünk ezután legyen nem«e és as ily
tehenek eladóit szigorúan büntesse meg e
háromszoros kihágás miatt. LegssélsxerÜbb
ellenőrzés végett, mielőtt a tehenek a vásárra
érkeznek, az állatorvossal vizsgálatot tartatni.

— Magpat eZhajtás. Egy körülbelül
3 hónapos fi magzat hullája találtatott okt 25-én
délelúlt a nagy kanizsai izr. temetőben, a hulla
feb/r zanbkendőbe takarva, egy kis fadobozban
volt nlheiyezve. A kegyetlen auya kutatása
iráni minden lehető intézkedés megtétetett.
— Ax ex évi dohánytermés vidékünkön
is kifíU^itő, már t. i. C&áktornya vidékén. Ku
ook következtében ax 1881. ívi költségvetés- *
ben 10.112,000 frt, tehát 1.812,200frtul tübb,
mint 1HS0 ban van a dohány beváltásra előirá
nyozva, és ez körülbelül 18 százalékkal jobb
termóijró 1 ad bizonyságot, mint a múlt évi volt.
EB alkalommal közlünk nehany adatot a do
hány monopólium pentögyi eredményéről, mely
az állampénztárra nézve s?.ép lendületet mutat.
Mig 1867 ben még csak 8.688,000 frt volt *
tiszta nyereméoy, az 1878-ban már 16.233,000
re, lehat majdnem kéUnnyira emelkedett, K«
1881. évi köttségveté^biii p«dig 17.73G.OOO\'""
frttal van ugyanaz előirányozva.
— A zalaegerszegi kir. adófelügyelf;
siígu\'íl 300 frt ÖRztöndijjul javadalmazott nzám gyakornoki állomásra pályázat nyittatott.
— Tapolcxán okt. 3I-éo d. p. 10 órn
kor közgyűlés lesz n vesíprém-füretl-iapolcíai
VR ul ügyben.
— Árverés ZHlaraegyében. Günsber^er
János 4215 frlr»b. ingt. nov. 4. Nagy-K»QÍzaáa.

— Szíva Imre 447 frtra b. ingt. nov. 21. Ha-
hoton. — Bagó Józsefné 305 frtra b. ingt. okt.
30. Zaia-Egersiegen. — Szél Jónef 515 frtra
b. ingt. nov. 6. Balaton-JCdericaen. — Horváth
János 540 frtra b. ingt. decz. 11. Orosstonhan.
— Klein Istvánná 2980 frtra b. ingt. jan. 3.
Nagy-Kanizsán — Tolnai Ferencé 450 írtra b.egyenesen kinyilatkoztatta előttem, hogy
magáévá teszi Irmát, vagy pedig valakinek
megkell hallnia.; de azt mégsem engedi, hogy
egy téntanyaló rajta kifogjon. A tántanyaló
alatt engomet értett. De Koreai nem oly gyáva
ember volt, ki eltűrte volna, hogy hazát és
családját valaki meggyalásza. Még ott előttem
kiadta segédjének a parancsot a távozásra.
Ekkor amolnáraegéd fényegetődzve azt monda:
hogy jól van, megbánja ezt még valaki. E
szavakat mikor monda, radul kihivóUg nézeLt
á Köí b lű á4já á
, gyj
vele sokat tusakodni. Vándor könyvét is kiadta neki. A segéd pedig mind a pénzt, mind a. könyvet magához véve távozott a molnár házától. Bubáját ir egy táskába pakolva magával - vitte. —
Mintha eziz mázsás követ vettek le volna szivemről, midőn láttam a molnár segédet UvotiL
Ezután nem sok idő múlva én is távozni készültem Köveaiéktől, mert eai«mbe jutott Petinek tett igéretntn, hogy korán hasa megyek ét együtt kilovagolunk még a pusztára, nővére és ftógora látogatására; de Irma és Köveai visszatartottak, hogy még ne menjek, hátha •egédjök valahol itt közel elbújva mánnam leskelŐdik, hogy rajtára boszut álljon. A kérés-n«k engedve, én tehát még jó ideig Kövenick-nél időztem, midőn egyszer csak koczogfttnak és a« ajtón Peti lépett be Illedelmesen meghajtva magit s kezét nyújtva mind hármunknak-, s azután helyet foglalt.

így koll szavadat taj#anod Gyula — szólt hozzám Peti sxemrehányólag. Azt gondoltam, hugy ma délután nővéremnél fogunk egy ült mulatni. Ihon ni, hogy meghinsult szándékunk.
Ne neheztelj édes Peti bátyám, hát moat nem nővérednél vagy tok - e egy ütt, nem f»gadtál-e nővérednek és ép tégedet bátyádnak, hái még mi panaszod van ellenünk? Gyulának ig ftntos oka volt, mi miatt nem mühateU, majd tőle bővebben megtudsz mindeat.
Hagyjátok el máról azt az utat; ugy szeretném, hogy ma ne távoznáiok tőlünk, igen rósz sejtelmeim vaoJak.
Ej sejtelem ide, sejtelem oda, éu arra nem szoktam semmit adni, mind a mellett Gyula itt maradhat, hogy rósz sejtelmeid ne gyötörjenek, monda Peti.
SŐt inkább rósz sejtelmeim jjyau valamit mondanak, hogy a veszély nem engem, hanem Gyulát környezi, azért ne engedd Gyulát nálad nélkül még sétálni sem. Atyám ma kiadott egy segédjén, ki erőnek erejével nejévé akart tenni, s midőn megtudta, hogjp Gyuláé vagyok, vadul fenyegetődéi ti.
Ha a dolog igy áll, akkor helyesnek találom sejtelmedet Irma! H hogy nyugodtabb elmével lehesn, im<; meg Ígérem nek*d kedves nfivé-rflm, hogy Gyuládra mennyire tőlem telhetik, őrködni fogok.
Mintán ezt megigérted, tehát most Gyulát sem tartóztatjuk visszx, együtt mehettek -haza.
Ekkor mindketten keiét szorítottunk Kövesivei ét leányával, távoztunk haza felé. De alig tapostunk két pinka lövés távolságra,

a mint utunk néháoy magyarófá bokor mellett ment el; elő ugrott rejthelyéből a molnár le géoy felemelt baltával ugveneseu nekem ugrott, de Peli gyors ugrással elébe ugrutt; kesében a baltát megragadta és kicsavarta. Ekkor a molnár legény kését rántotUelŐ és aszni könnyű síurási ia ejtett\'Ptíti b*lkarján. Erre P«ti dühbe jött, legyűrte a molnár legényt a földre, ÖMZ« akarta morzsolni és megfojtani, s az élők közül kivégezni. Nyöszörgőit « molnár legéuy cs egyre kegyelemért esdekelt. Ekkor megBxjaái-taoi és magam könyörögtem a nyomorultuak életeért, de Peti konyörgéaemre ia nem «kart kegyelmezni s ha s baltát a mit előbb kivett a moinir.kezébúl é= messze eldobott, neki adom, bizonyara le is u.prilotta volna,
Na^y küuyör^ésemre meg is felereezlntte, azooban alig érezte magát ssabitdun a Ugény, ekkor meg egy zsebpisxtolt rántott elő, S ecsel akart re&m lőat, de megint P«ü gyorsan félre Ütötte a legény kezét a igy a pisztoly félre »ült el. De már Petinek »m kellett >öbbr ő is elő-rintolU tőrét, hogj sgyooszurja a legényt, azonban a molnár ittgény elszaladt, ag erdő bokrai között ulrejtó magit, Peti kuutu egy ideig a bokrukat, de sem találta sfhoi. ükkor bosz&nkodva pgyÜU hasa tértünk; de egyre pirongatoU és hibáztatott co^m, hoj;y miért oem adtam kezébe a muloár bilUját, hogy
aaját fegyverével végezhette volna ki, UVét
rmot monda *— beszenyezni öem ak&rüt em-b^r vérrel.
O\'ihofi a cimli\'ds^aek «xig«>ruAn meghagy U, liogy jól órkődjintík az éjj<íl * kastély körül, lia valami hitjkáJtWú emberi látnwlc fog.

ják el, vagy üssenek lármát. A íöcskendőt megnézte ha jó és hassoálható állapotban van r. Midűc már minden elövigyicati intézkedései vei készen volt, csak azután ültünk le a vacsorához.
Vacsora után még egy óráig sakkoztunk, midőn az udvaron több vész lövés történik, a faluban pedig a harangokat verték félre.
Rohantunk lefelé a lépcsőkön megtudni mi a veszély.
Az ört álló béres mngmondá azután, hogy a malomház, a Küvesi molnár hasa ég. Az én . lábaim egyszerre miutha földBft gyökérestek volna, megtagadta a Rsolgaíttot. — Peti azon ban h»lyén volt, meghagyta » mttjor kocsisnak, hugy a föcskeudŐbe fogjon be és két béressel siessen a tüzv?*z asiuuelyére, a lobbi cselédség pedig irt Álljon a ka»i«ly és az istálló körül.
Ex alatt beszaladt a< istállóba, két hatos lovat kivezetett, gyorsan egy ikra reá dobu magit, másikat pedig, a melyiken nyereg roll, nekem adta, aebta vágtatást siettünk a molnár házihoz. Mire odaértünk, as egész malom é* Ukhás egy tüzbe volt, közöl sem lehetett ferüi a tűzhöz, már a lépe^\' is, mely a lakszobiba vezetett egészen láegbi volt, mentésről vagy házi eszközök kihordásáról szó sem lehfltt-u. Az öreg Kő vési t mihelyt elő utáltam, ki haját tópdulva egyre jajgatott, kérdem tőle hol van Irma? Oda mutat ax égő házra és mondj*: Ott van leányom és kincsem, szabadítsd ki mind kettőt, hiszen u tird.
Én megint sóbálványnya váltam. <fe erőt VÖUÜIH a rémQI-t\'-n, futtilLam az ég& házhoz az égij lépcöűknn folfutandój de nem lehetőit mir a

Melléklet a „Zalai Közlöny" 1880-ik évi 87-ik szamahoz,

ingt. okt. 29. Turján. — Kaán KárolyDé 5595 frtra b. ingt. DOV. 4. Nagy-Kaniiftán. — BroltB Jrtisef 18OU frtra b. ingt, nov. 16. Türjón. — Tá**» Farkas-1539 frtra b;iüfft. nov: g.Boljra-fótdéii."— Farkaa ZAÁÚ 785frlra b. ingt. QOV. 5. SumtgheD.
— A rendőrség, illetőleg kapiUnji hi
vatalt komolyan felhívjuk * városunkba érkező
hKii^verstíajMfc&kaek szóM engedély-kiada* BZÍ-
goriiiearn. A vaairn^p éd kedden működő böl-
gyek férfi vezetője B^erdán viradóra megaatőkött,
liiLm hagyván adrtaaágait és hölg)i«it, kik rooat
BÍroak-rínak. Némelyek a&t .gondolják a» ily
hangverseny rendezek közül, bogy caak men
jünk Magyarországba, itt csak ugy dől a péux
uebőkbe, pedig ca&lódnak ; ennek elejót veendő
csakis jó QBVÜ a felsőbb, engedélyijei bíróknak
lehelne a helyi eugedélyt ís megadni.
— Itövid hireh. Gr. Széchenyi Hóla
Lt\'QdonUól hazaérkezett. — A. Csanádi püspök
&*m nővérének 400 frtot adomápyoiott. —
JÖuef fhg s caala\'dja már Alcautbra kóllöakö
dölt. — Jánoshazán távíró állomás nyíttatik.
— Magyar kereskedelmi alótár van kótwttlŐ-
bao. — A trónörökös m^nyegzőjére nászaján
dék vételére a fóvárOB 50 ezer frtot ad. — A
„Vasárnapi Újság" Petőfinek több kiadaiku
kdltemóoyót közié. — A bpeati látjczbidoi! is
fádat.ek fel pénzaikkasztáat. — A Verhovay-
BirUJk uffairebeD utóbbi 300 frt bírságra ítél-
letolt. —
?* \'
"KI nyert?
Temesvár, okt. 20-an: 88. 90. G5. 81. 25.
Bác8, „ B 3. 21. 78. 12. 54.
. Gricí, „ „10. 80. 37. 8i: 21.
Irodalom.
(E rovat *l*tl megqoilitett mnnk^ Nagy^Kx-uiíiín W*jdil8 Jóieef kíinyTkrrcBkedíso ÜUl meg-randelbetó.)
— Kaptárok 188l-ik érre. A „Frsnklin-Tiraiilat" magyar írod. intézet által épen most küld-)ttok be szerkesztőségünknek a következő kÖzkedvdltaégbea részesíi 16 csinosan kiállított, éa a legnagyobb gonddal szerkatztstt 1881-ik évre kiadott naptárak. Valamennyiek a föld-mivelés-, ipar- éé kereskedelemügyi m. kir. miniBteríumban összeállított legujabbad atokayo-min Bzerkeaitett országos vásárok kimutatásával vannak ellátva. — István bácsi naptára, vagyis családos házigazdáknak és gaadá aMsoojoknak, népaavnlúknek, hnlységi elöljáróknak, iparosoknak éa fóldmivelúknek való k<5pea kajendáriotn 1881. évre. Alapitá Májnr Istváa, Bserkeszü KöbMra. Kiiroaie.in József. K6zl«nónyekkel Hollady Jetiö, Horváth Béla, Saámord ^guácz, Pulícatsk ErnÓ, Nyulaa&y An-Ul a tobbaktol. XXVI. évfolyam. Ára füiva 50 kr. — Protestáns uj képoa naptár 1881. évre. Könyves Tóth Kilmáu, Kóródy ^indor, Dr. Csifcy Kálmán, Faluhely. Gábor, tíomogyi Rudolf, Bor»<ili Gábor közremüködiísé-vel Bzurkeazlettn Duza Sándor tanár. XXVII. évfolyam. Több arczképpftl 8 a prolentsna í*gy-hás tiszti irévtáráva!. Ára fQzvc 50 kr. — F a J a s i gazda naptáta 18$.. évre. A magyar gazdák, kcrléaz.ik, lelkészek és tuuitók ssámára szerkeszti Sporzoa PAl. Köxiemém «tlc-kel Oroszi Miklós, Erd.ílyi KÁr.-ly, Ébn^r Sándor,, íby Fereucs, Blask.iviw Ödön, Nagy József, Czanyuga Ágost, G;»pay Kornél, ifj.
lépesére lépni, roskadó félben volt. Ekkor ránt
eágem félre Peti B monda: maradj Vcszlog,
nem tudsz ta iit segileui, credjíiózz a lovakhoz,
mert nem bírnak velük. E szót alig mondotta,
ki, egy ugrással fenn volt a tomáczon, a »zob*
ajtót bercgta, de meg be is telte vissza, mit
ta*t, mit Bem odabent. Kis vártaira kinyitja
megint az ajtót, két nyalábbal kihozott ruhát
éi azt azon az oldalon dobfx le, merre még nem
gett annyira, hurmad-ézor pedig fi maga ugrott
la^ölé\'ben Irmával, melyet I\'I vizes pakrocsczal
iakaxt be. \'
A le ugrás a*erenfi*óaen törléat Peti az-uUn terhét távolabb vitte a háztól, és letelte &t ch5bb áíula ledobott\' ruhákból rögtönösött, fokbelyre. Midőn Peti már litette Irmát éa ru híját tattWéa feloldottuk^ viaszátéri ereje\' és ló-lekzetrt.
Köszönöm Peti bátyám, hogy él tömet megm\'\'iilőtted. Láttáin mily veszedelmes helyen jöttél fel értem, de nekem nem volt - már erSm, hogy magamon segíthettem volna.
Kedves nővérem, nem ea^tt e russzul » ritkódás, midőn veled a tornáczról leugrottam ?
Kern érosttm,. hogy rosraut e»ett voloa, válaszolt Irma. Itt a friaa Itsvegöii eyéazen Jiolyre fügok jfioni.
AE Öreg ÜBveai nem győzött hálálkodni, o\'saze-vissza efókolu. Peiit és engrni-ít százszor is, Petitől su^vavalnmit ké-deKtítt, a mire os igennel válaszolt, s erre iijrn meg ujru. caókkal borítótLn el «z örpg Kövest biirátdnuct.
A íeeakaodű me^érkezfaésel. Ppti a*oaoAl hozzifógútt egéaz\' erővel az oítisEoz, hogy a nút Iehot még A bázi eukösökból U meg lehes-

Tiringer Márton, BflmötfirLáaslóné s tűbbekuíl. XVII. évfolyam. Számos ábrával. Ára fűzve 80 kr. — Borászati naptlr 1881. évre. Több szakember kSzremQködésével scerkesz-teite Dr. Nyári Ferencz tanár. VIII. évfolyam. Száao* ábrával. Ara ftizve 80 kr. — E ö t v ó" a naptár 1881.évre. Taoíérfiak ésUnügybarátok számára, kiadja as .Eötvíw alap*, javára M köxpoati.gyQjtA búoltság. Szerkesztik György Aladár és Luttcnb--rií Ágost. Közleményekkel Szőllflai Károly, Gelléri Mór, GyÓry Vilmos, Araay János, Peterfy Sándor, SK4B* Káról?, Márki Józ«efs tBbbekWil. Több arc/.-kép éü- ábrával. IV. évfolyam. Ár»fűzve 60 kr. — H->D véd-naptir KZ 1881. évre. (Egyúttal k»toa*i naptár). A magyar nép BzániAru szerkeszti Áldor Imre. XIV. évfolyam. ,Sz«nt István kereszteléie* (Benczúr Gyula festménye a tán) imgy czim- és a szövegbe nyomott kisebb képpel. Ara fűzve 60 kr. — Lídércz-nap-tár 1881. évre. XX. óvfolyam. Türtaltnaz l>üo eaeiftk-, csodálatos tünemények-, tündérregákel, vadász- ét atíkalandokat aib nzámon képpel. Ár. fűzve 60 kr — A .N é pzász I ój *" naptára 1881. évr«. A magyar náp a-jámára szerkeszti Áldor Imre. XII. évfolyam. „Petőfi Sándor" nngy czimképpel a több kisebb k^p pel. Ara fűzve 40 kr. — KoB&utb-nnpi:Lr 1681. évre. Szerkeszti Honfi Tihamér XI. <Sv íoíyam. „Kossuth csalid ja" czímképpi\'i » löbb kisebb képpel. Ára fűzve 40 kr. — A magyar nép naptára 1881. évre. Képes kalendárium sokféle hanznoe és mul&ttaióolvua-mánynyal ellátva. Szerkeszti ifj. T*tár Péter. XXVI. évfolyam. Sok képpel. Ára fűzve 30 kr. — Nevessünk! mulattató naptár a gyönyörűséges 1881. esztendőre, uiegcninállft vala egy AsztromÓkas. Számos illuatmíióickal. Ára fűzve 40 kr.
— A ^Magyar Gazdassz&nyok Lapját*,
(kiadó hivatal: Pozsony, Orsolya utczn 10. »z.)
melybeD Kiafnludy Alala jeles Írónőnk kÖz>v
lebb érdekes Lnvél-Cyklust kezdeti míg, ajánl
juk t. hölgyeink figyelmébe. Elötizeténi ár
ne.gyedévre 55 kr., félévre 1 frt 25 kr.
— üj ZfifUmüvek. Táborszky és P^rsch
zenemű kereskedésében megjelent: A Burzáné
Marcsija. Almási Tihamér népszínmű vének
összes eredeti dalai. 1. Azt beezélik. 2. Érik a
gabona. 3. Ha te virág volnál. 4. Adúesekutor
népet. 5. Gyere lovam. 6. Holnap, holnap. 7.
Rózsabokor, 8. Szerelem. 9. Kakadu dal. 10.
Netörfidjél. 11. Be vagyok én. 12. Hallja-»
kend apám aram. 13. Az a dolog veleje. Ének
hangra zongorakisérettel vagy zongorára külön
azerzák Hubay JonŐ és Aggházy Károly.
Ára 2 frt.
— tA zsidó ktrdi*Uzu esi non a „Z:ila--
ból külön lenyomat jnlant meg Fischel Fülöp
nél. Irta egy keresztény. Ára 10 kr.
— Dalok. Irta Vargha Gyula. Vargha
Gyula néhány dala ezelőtt egy pár évvel
a Kisfaludy-Táraaság egyik ülés«U)ftn
felölvasUtvan, igi-ü kedvezőn fog^dtatotl.
Ktlól fogva HS ifjú kultő intígkettőzielto muu-
,kás»ágát én azátnoa dal í bocsátott közre a
J3udap«sti Sfcemlt), Fővárosi Lapok ,éa Vasár
napi íljsíg hHSKbjain. E dalukat számos ujjul
együt; fogja venni a kíizönség mintagy 10—12
ivuyi gyújteiuénybtia. Vargh* Gyula dalait
vtlfkli lyrai bóv, gyöugtíd, Deim-n érze*, szép
uyuiv és dallamosság lüutetik ki s az ujabb
Ben menteni. Szerencsére, hogy a fecakendó \'időben megérkezett, H kocsi Íé*z-r ért az istálló, hüi a icolnár marhái és lovai még miud benn voltak akkor még, mire Pali od* ért
Miután már Irmát megmentette, csak azután szabadította ki a lovakat és marhákat KZ istállóból. Azonban miután a tOa tisztára el Inti oltva, a marhák és lovak iámét vissza be lettek kötve az istállóba. így a molnárnak a azenvedHtt kára még tűrheiöve lett.
PATAKÍ GÉZA. (Folyt, kör.)
Lengyel néphymuusz.
(Énekelték ai pgyosOlt jnarosvAsxrbclyi dalirdAk a Hem-sxobor ieleplexúúnek üanept-lyén.)
Isteo! ki LengyelhoDt sok *x^sad éven Övested fényoyel a die»ő karoddal, Megvódtcd 5t a •zAmtalan ve**élyb*n, íi ii bitrah kUsdött ax ostromló bajjal : Pont oltárodnál lenire hullva kérSuk, Buiba.l liaiánkxt, oh ad ví»"«a níkünk.
Ta védtél minket, oh! ue hagyj el I«tou!
MidÜo jogiert kOxd remél ve uéped;
IM a vil&g U tudja, milyon hivii
Aldortook mindent, vaeyaot. vért é* *\'-tr;t-8mnt oIlÁrodnil térdrn hallva kérünk, Stabad basánkat, ob ad vi***& néküulí.
Longyelhnn oápe k5ny.-zvo *enj; bOxxxil, Köny-ivo uó% az elhunytak sirjsra, Kik fí« joguűkírt véröket áldozrüc, Oh hinUd kBffyelmed fi*ink porár*: Ssent oll/irodaii túr-ire imllr* kérünk, ~ Subád Tmziiikil, Oh nd visáta níkllű^.

magyar sserelmi lyra legkítQaőbb müvei köíé avatják. Előfizetési ára fűzve 1 frt; díszes kötélben 2 frt, 10 clAfizetó uUn tiszteíetpélAány ]*4r. Budapest, 1880. évi október hÓ 15 én. Franklic Társulat magyar irodalmi intézet é* könyvnyomda, egyetem-utcaa 4. szám.
hírek.
— A magyar képviselőház" tagjairól
,P. Napló" a kíivelkező nagyórdekü i«sz«álli-
t>Ut közli: A 413 magyarországi képviselő
között van kormánypárti U5. Mé-sélc-It t-lleo
zéki 67. SzéUŐb»l 35. — Főrendi 44- — Nagy
birtokos 25. Középbirtok u Io3. Kisbirtokos e*
bérlő 22. Magánzó 27- ügyvéd (L i. olyan, ki-
aek az ügyvédség állandó fogialkocá*a) 81.
Kormánypárti 40. Mérsékelt ellen»éki 23.
Szélsőbal 18. Ti»ztvUeló (t. i. hivatáaszerü,
AlUmi, tn^yei é* ip%r- és kereskedelmi kama
rai. I^egoagyobb ré«zb«n volt járásbiró é»
flxolgabicó) 51 Kormiin^ párti ZG. Mérsékelt
ellenzéki 11. Szélsőbal 4. Lelkész 18. Kormány
pártí 14 Mérnék.-!\', .-llenzfiki 2. Szélaíibal 2.
Rómui kaih. l-lkf-az 13. Református 2.
Lutheránus 3. Hírlapíró 12. Tanár 10. Keres-
k.dŐ és iparos 5. Orvos 3. Mérnák 3. Gyógy-
fzerétfz I. Pártállás Weriut; Ö^szesou kormácy-
párti 221. (Jde szamilható még 34 horvát.)
Mérsékeli ellenzéki Arnyalatok 120- Síclaúbxli
árnyalatuk 72. Vulláxfoluk eseti különbség
szerint: Ró mai kitüiuliku* 221. Rrformátus
121. Lutheránus 44. Góróg-keleti (egyesült és
ueio egyesült) 33. I«a*liu 4.
— A „Neue Freie Pres$Ü" — mint a
„Függ." írja — a tud. és műegyetemi DIVKBÓ-kör kitiltotta olvasóterméből. Okot adott erre a lap magyar-f*lása, fáleg pedig az a vakmerőség, melylyel a ncmetszinhásdolga ötleté\' bői oly goroinbáu avatkozott bele a magyur főváros mugánügycibe, a melyhez sem neki, 8i;m a világ más külföldi újságának semmi kóxe. — Az olvasókör helyeseu jírt el, B kívánat OH volna, hogy követnék a példajiU mások, nevezetesen a kávéházak ; mert HÍ mégis csak ostobaság, hogy olyan lapot, s még hozza némntet, tápláljunk mi magyar péaste], » mely évszámra píszkol éj gyaláz bennünket.
— Az állarnndáthágok kamatai at ország
biidiíMrtbun évről évre nzaporodnak. D<; n«m-
csak u kuniatok növekednek, ha ti ^ ni imv^kt;
dik a vínMKafiz^tfiüdó kiilcdőu lörle&iié-it aránya
ifi, én e ktittő egyútlvévH nyi.nmsit.i ii-b^r m
adózóknak. I«y a kamatok üaszftgc 1881 re
57.252,4\'JU írt \\OAZ, a multévi 56172,5y^-vot
szeinb^D; azamortiaa!.ió-arány p<"dig ll.37r.558
frt, a mull évi 10.374,976 frUai a^mb-n;, az
udóiaAgok kezelési köluége p.<dig 243,169 frt.
— ilmitfegzü azndvanuil. A. BW. AUg
Ztg.t\'-nHk j<il értpsült helyről a kiivl;lkez.\'»kt-l
irjAk: Stcf^uía herczegn<" szülei Lipót király és
MHTIS Htíiirii-\'te kírályué, u »z udvari s%rmé!v-
zet kiftéretóVn 1881. f-bruár 10 én S:.Ul»urKU
érkezik, hol Rmloif \'rúnörőkóö üdvözölni f"gj»
ni-iiiyas-izunyiit. A vólrgcny mé^ »gy»nitziin
nap vitutZMiitazik Bécebü, imig a hsiczegnő s
Bzülei csak n következő napon utaznak Ausziria
íővámsába a nyugati vaaulort. A penzin^i pá
lj-:iU(lvarb*ii Rudolf tróniirökös, királyunk R
királynénk, valamint H/. nrnlko<ló ház la^jti
fugják fogadni a vendégeket, a egyenesei!
tíchönbrunnlia moanek, hol St<;fj>.it\'ta heruzegnü
s királyi szülét Bzámára már rendezik A lakást.
A dÍazkocHÍtf mely i-n a m^uyas&zony ^saküvőre
nn-gy, uyolci liól«hi\':r ló hu/zu. A lov iitr 8i>ré-
nyél piros s arany xsinorokkul fonják be. A
szerszám piros SZÍBÜ tesz gaztUg arany dinzi\'én-
sel. A paripák fejét fehér tollbokré\'ák dUzitik,
míg a ftzéltts aranyos icaolart tarló kocsid udv.tri
disz^gyL-urnháhtin, f«k«tf, aranynyal áttört !>ár-
ROnynynl boritou b.iLon ül. Hindun pir ló ol
dalánál, viiUmíiit u k<>u^i uldalánál két-két ud
vari szóig* lépdel teljes diszbuo. A kocsi Ugyan
aj, melyet királyunk lakodalma alkalmából
használlak, jelenleg púdig kijavították.. E ko-
Cai minden rétze inog van aranyozva, t<;t«jén
gazdagon uipguranyozott császári korona ül s a
két hluó kíirék közt icéifejü aas terjeszti szár
nyuit. A ko(*si ln-Urjéi f<-.k»i«, arany bimtértü
bárnony borítja A haif\'^jatu udvari kucaik,
meiyekíMi a menyus^nny kiaórete megyén, zöl
dek, ar»uy (listilé^iíl. E kocsikba, melyiket
czinr-rekkd ékesítenek föl, pej- és feketessinü
|ja.iipik;tt ionnak, sörényűkflt Bzintén pircd Bt>-
k^mswiuor.»kk»l B boj\'nkka! fonjak be.
— Bostnía gyarmatosítása érdekében a
kii/.ö« péu/üiíywitíirttitr *? következő jtiióinmó-
ii}«ktí«n réax<-siii a letelepülő gyarmatosokat:
1. Miiid.ju család munkaereje szerint kap lel
ket Inkó- és gazdasági Jpűlelre, száutófüldet,
rétf.t s szükség-is legelőt. A telkek á-4i bhc-
nytm Bzámu evek alatt, melyeket » k.,rra^uy
álUpit nn-í, k-íl régietekben lefiictuiők. 2.
Mind-n c^itlád a ház építésére kap ingyitu épilú
f4t. 3% A községwk templom és UkuU épitfetéro
színién iugy--n kapnak lát. 4. A gyurmalOHíik
Ulelepedéiüktúl számítva tiz éven át adó-

mentességet Avarnak. 5. Ha a gyarmatoack vagv mellékkere&etérí, vagy mát módon a személye* knreseü adó határosat*: ttcríot «l?t kötetetek Gwtui, leMepedée&ktSÍ twanm** t«~ éven át 3000 piM.tsrűo alul etó be?é«fhik Bea", fog megadóztatni. Ás adómén le»é? »x->abaa: elvész, a miot a tétek eladi* uíjáa eg/ &em -bevándorolt tulajdonét keaers jai.
— A maiacs elrígts k«»ií. RuRt-Polyá-náo (Mármaro* iaegyéb*B) a aipokban egy\' paraszt aai«oay aae*ei uunkir* coest, otthon hugyvin ki* cfiíoeomojét * bölcsőben. MidŐu a ma okiból hasa. lirí, áscnyu ".átyáD/ Uralt el előtte. Gyermeke ?éí-tűesib«e feküdt a mindkét keze hiányzott, JLarigtö .* malaci, melyet u UMOsy meggOi3do)&títBUÍ áaintén A szobába zárt. A gyermok éíeibea n&ndt.
Papirszeleiek.
J*gyifikÖDyTTfltotíS i SáoT í*$4 ?
Taun: 4 pap meaiie Ukik falanktíl, a k.-rfaxtelomet ki nem Tehettam, igj koroma.\'. sáogmon-da«i nem tudom, azooban ha eít olSre tadom hoey koromat kérdeaoi fogják, akkor legalább u Mpeia orra] tenyeremre Írattam voloa.
JegytSkönyrveaeto tannlio* : Kól 1
Tana. Noa* nem vagyok, falesegem auoabaa
Kere«t eJStt Tedd le « kaiapodat, moodja a jámbor k*th. hiv5 awiony férjének.
Temető mellett mennek e] esett »* uS enxk u?y ixika.it, i fírj megillitja & koemts mondja nejének eg*si ímegDTnpTÍ*3al Kérlek, ol**«l meg a kereszteket, hogy hiayazor Tegyem le a kalxponat.
— B&ritom Mdd el amit mondok
— Elbijtsem, hogyne iiiünék neked
— Tlit mdod, oly»o pechTogol vagyok, iio
»lft]ina volnék, hit fej nÖkül wületnéiiek
k
Kroj íliípnta rolt egy borozó él jerivo kiirt Ez ntóbbi „noyira lixonyitá, bogy Siemk i: ,ert it-tak ? nem bort.
— Hofry-hoEy? kérdí a borczii.
— Hogyne letlek volna aerivók, taikor Eni- ;
bol ittak .». légnek nevettek, különben bori
kellene mondani.
urak.
100
P\'eoí Hu*a 8 70— S 10 Itcjn 8. 8.20. Arua
—liS\'l /.ah 5-2O—5.40 Kokorioa 7. 7.30 r
8a«l«tk»ly: Bn»a 10.BH—11— Eoi.8.80—961 .
Hl 60-7.au líli-- 6-L\'O. Kn«oric«a6oO—7— i
Sofroa Ba<> 11-40- 12—.Eozi 10-25—10 Ii -
? SIW)-y -. Zab G-SO—7 —. Kok. 7.50—8.—. t
Bmlapesl: Bu«n 12 40.-12.65. ROES10 26.— ;
I. Ár(.a 7.W.-8 :;0.j Zsb 6 .—6 25 Kukoricaa* .:
-«. . Kepeié li.60.— .—. Kolm 6.25.— .—. .\'
Szml-Golhárd : Hoza 10.70.—11. Boaa 8 10 —
Zsh fj. (J.I0.
Veupréai: Bna 11.80 —11.80 R«J 9-10—9«O
t 8. tí-50 ZabCÜÜ—6.40 Knkori«a7 40—8—
Pápa: Boia 11-40—12—. Eou 9-4K—S-8\'J i
7 20-7-40. Zab S 6 20. Knkoricaa 8 30 \' ,
Gy\'r: Bnxa 1150—12.— E..E« 10 en —10 80 " 7 3il—8.Ü.Í. Zib 6-35—6Ü0 Kakorieaa 6 40—6 60.
Szerkesztői üzenet.
4318. T. E. Siombattílj. KSíiCnet aiives \'
íi.d»,t.
4319. Csáktornya. it.om^\\ vilas«..lt.ink.
4:120. \'Egeraaeg K \'^/.Onirt!
4:121 .Bm vaity.k.- Vicsslalja majit. mi i* r.
^c^uuk, de mt-g 11 Í4i> i» &x. :
4:l*2J .TáDcxra fiák!\'\' Virja b<* a balokat. \'
4323. .Kerek aaxtal sat u Jobb \' ba t«ritv« y
4314. Szent-Grotb. Náv rrfleciálutik. 43^5. BlDCKOm-pint:x re* Arígx idüt p i ae kuwolysig — i
itt e u v I r n II (1. NiiiiMÁról liova :
Voltat iijiiu
307 Katók, Uohir., Uuuliuvkr
215 ., .
2"9 , . .
(g,or>von»t) (postavonat)
8 40. Ar,.a
kodeméDYrs
Ugyan bogy tudja ul.ii ! fta bunor, ?« u bolondság.
ilyes
I It H II I, I
InJnl I
Vou,
Ura P~c. Ul 5 10 recc.1 tf 30 delut.
11 I íjj.l 5 tó í.,[r| -i 6

(v^rjo. vonat) II 20 í,j
.101
315 Su| 200 ri
20\'
11 5U Ajjel
"uba 3 40 délut.
;etk»f KoiU.n, Cíikt«rnya 4 55 reuí^l
2 47 delQt
, (jyorír) . - 1050, íjiel
Erkcxik Kanizsára
hawtM:
felül 5 27 reggel
l \' 11 1 éjj.l
Kűri* t\'MtroI (vp^yea vouat) 4 15 ragg !
, (poitavonat) 2 A détut
(lt)-or.ruu»li 10 :.O ijj.l
Bí—iöl t 1 ntt\'l
10 15 íjj.-l
*.,|,r..,,i..,l . 12 5<lelba„
PrAgerhof TelSl (oorerontt) 6 37 re^el
1 90 Jf-lat
Felelós szerkesztő: BátM-fl LajM.

?nzENKILENCZEŰIK EVFOLVAM

ZALAI KÖZ L ONT

OKTOBEB 28-itt 1880.

S E

?Sll\'fel
t.;li«t üeuki u^t kimerítik,
Kizárólagos
pnlipiaiknpu-utf-ZA
volt S 2E I V ALD-fóle
2000 rflf Pekkinsj ? 300Ü rőf Marzaliui
1 vég 30 T\'ií *li Ki.8oi.lb;lll gyolcs 6 :,0 3 67
K 3(1 r"f \',, seil.-zifti "yolM íl *0 4 80
1 vég ISO ,.",f \';, lélcxrma vi»ion 8.8.Í 4.26
-Í 3" r."f *,, v.il. ii.V-i Sle-iJiL\'cr 11 50 5.85
Kzi-IStt
dl. \'(, .zinoi mni sl.roiz 1 lf> — 4í
Jb\'.-; karllbarüi feli. v a/iue> alir 2 75 1.50
ül. \'"(, sxinea T. feh runib sbroiii 4 80 2.25
rŐf uoble* selyem fektjt > rSf yrodenspi Feille
. 4. f«k,.ti , 4. f.kcti
igen finom gipur csipkefüggöny l.f>0 —.55
vir. v. esik\'jn glsiiE perkál —.4.ri — .14
db gyermek db gyormek
db finom jicnociros totik.\'-B db finom gJiiir nyakk(-ndS

s:
lehat dixheti
II

II)- rfllűni olesóaiÍK méí nrm lélejrtt, mint ,
Ingyen
40 frt beriiOlia min 1 gz6razGT«t raiu.
Székesfehérvárott a „PRÓFÉTÁHOZ"
.)
csikkek feltQa
VC (
vígett u-iri kelmék <í.i mis
ozlmzett tulaj donogAn AT. = -gr A TH-CIT. 19- s "tr n. & ö isr -sr "V (T
Rögtönözve tadóaitom
&. kösonaéget, hogy as eJSrcbaladt idény

mirrjié P. E. Kyinis által mejrbixva, kivel aaerxodéseni nkkeut igyn\'i. bogy tPngerentuli ixálíilm«Dyál l.-gfeij.\'hb 41 nap alatt okvetlen elaruuituií felada\'omma teszem,
Iliméire azért tett „Préfét*\' cziraB mlajdonosilioz BZÉtCKSFEHÉRVÁKRA folyamodják a u. é. koxfloa.Tr, bárki ia A legkereeebb pé.ixért beviaárliait foltflnS olcsón
ok átukiuiú«<- otán azonnal megbUaaitit eszközölni, mert ily caodálatus olcaoa&g a XI\\-ik században i,g|s f.,g iámét kiuÁlkox&i, dacsára, bős/ a kéaalat oriári, t tft-
1 aukst miolSbb eszközölni kérrn. Kiváló tiszteiéiül
EIBISCH
ház
a „Prófétákat" 8ZÉKE8FEHÉBTÍB0TT.
olcsó kivonat
EselStt Moit. . —.*! — .20
RatekelazékMI.
KtolStt Mo.
CntaiíkitJ.
Ezelörs U...I l| —.38 _.\'4 ll 4i;OÍ) rltí franczia cretoi
o
3000 rSf Ljoebeicbb fd
Most 2000 röf braiiliai
de HilSBr — :-7
.15
15000 r5f k-amarg.\'.
i Kaiugarn —85 —33
SOÍXÍ rSf valódi angol cret-ti . . — Ab —.25
ro! valódi ai-^edi TeitS .. - 35 - 16
r5f ssefiedi fw*." de Milflar —48 -.24
Kábel
iTiil«gn Q
Bgészeu leszállított a,z-ox>.
Kaw»itZHUél.
Mo.
a második leltári kivonatból.
EariCt! Mo.t íj 1
FzelSn Kost
1 rég 30 rof V. amsterdami kuavász 11 50 6.75 I vég 30 rűf 7t v. mmburgi kaoavisz 16.50 7^0 I vés 30 rőf % legnehezebb nanking 16.50 7.50 klztkMI állami ! I
umb. zsebkendő
1 vís 30 rCf \'/, BolUr.ftle bOváazon 12.-0 6JW || I víg 30 röf \'/, o. chiffon
I v.g SO r?f *,\', val. fob. t.1. kreas 14.70 6.9r, i i vic 3<> rüf >/4 finom R: cbifion
1 víK 3(1 níl Vt at. fehériti.lt kreos !K.fWl 9.75 | ; víg :ÍÜ r?f 7, oainvat fehér Rrjull
\' \' -AH rGf *!A florewsdorfi í
.0.20 -J.76
Küliaöaei flgyelauitítes. a ? éri. kiziuéget » 3-dik Irlliri kivonataira, siely fehér é> sziies afcr»sz»kt> 41, azalyéta él I
Mott.
3 90 1.65
Ezelőtt Ml
6 db legfiDo 12 db Snom
slvvtx UJtO \'\\Ji0 3 90 ! SS
fi illi füInriL.U i 6 ilb dn
6 .lb műlhailui feberiiett törUlkozS 2.90 I.Í5
it pekkia^i aiii
6 db feiiíritet.i-n maiiatlsi t&rQlkUxS 2 40 135
e db foralaberp v. damast törnlkfíG 3.ft) 1 05
6 db valódi rumburger zsebkeudö I.U8 - .9"-.
\' .\' Fekete és színes selymek hallatlan olcsó áron !
Ezelőtt Most. ?2.90 1.45 3 80 1 60
Kzelótt Most. isÍah«Q 3.50 1 8?
Mórt.
v«16di fekete noblea keaáS 4.60 1.70 0
1 db
< t keaáS .
1 üb l:t ciJDV&t .el/. tend5»élao«Ík. 1.90 —60
KzrlStt Moat ][
, Faill.- 5 40. 2 25 | 1 Ti! Failli! de P^ria mind.
» r«ketn atUs 3 95 1.75 j| I db \'/, f^*U> *Ü*a aelynin kendtJ
Kzelőtt M<
—.fiS
Fekete (waei-aat, lisztereiBflt rípszeíaet, air az dszl ívadra |g tge* ?eieges
1 rSf *|t virigos fekete l&stré
1 rőf \'!< fek..to lnstró
1 ríf *j4 igen finom lüvtré
leszállított
? Paplanok, matráczok a
1 db valódi Af/ik ulrin I dl> nevr-yorki >frik matricí 1 db kitűnő 16szőr uintrácz 1 löf Scbnürl iiarq.n-t
sljikffOoffGuj/ök, fftenzpcrk&ok, szities és fehér panjueíokbói. -
Kselíítt Moat. | EMIŰÜ Mo>t. I
j
EselóU Moit.
Öf stíiiei bécsi parquet L C\'Oton paplan ? tötök cretou pftt.la.n i, türfik Tetőn paplan
0.80 4.5f) 13 flO 5.25 32.50 I2.5H -.4o _.-25
-.30 —.19 caak I 85 c**k 1.
1*4 bicai piros p»pl*n c**Jc 2 45
1 *|4 CAlfmir paplan minden színben csak 2;9fi 1 **) oamir paplan miudeo izlabei, csak 3.60 ib
181) —9(1 1 ,5f ScbnUrl |iarii.,i.i —.4u _.-jö II 1 »,, 1/irtik -reton paplan csak 2.35 j 1 roi piqoet-b\'arqoel —55 —,«8
-?8U li:> I |l i 1 rőf kitűnő külBldi tzines parqnet —.45 —27
?szF* TT t o 1 BÓ feit-anö Q 1 o s ó leltári KlTonat
g
Eielőtt
Ml különlegességekből: Szén csikkeken pofom áron túladok.
EielStt Mont
2000 rŐf klviÁxin vagy fekele bár-
ngy női vag-y téU
4 kr.
4 kr.
5 kr.
8 ki-.
3 kr.
gy
aony Tagy patent fér1!-ruhákra
garniturj. rips-uritŐ ráf s[( fixéle-a kitíiuő \'6
1 r5f "L sréles aím* v«Ey ! t<:lí gVípju-kelmtí kabátra 1 db. chiffon férfi-ine 1 db. madopolio cbitTon ing gallérral í!kl
Extí.Gtt MlMt 1 db. a^gol síi nej ing, víríyoí, ltoc*
S.5H 2.25 ] »o — 85
káa Tagy csikó H 90 1.56
•\'.m - 70
22 50 9.50
1 db sofir oiford ioc \'i.80 \'. Í0

1 dli. síines angol .-rete nclyik i-íikk
SSO 1.85
-íog
\\ db. br*til. ojtészeu finom orford-ioíf 3 SO 1.7fi 2.80 I 50 1 db. nagy ale. D*drág ssil^x. g-yoícsbó] cixk 85 kr. J.85 —.80 | 1 aUó nadrig amer. bŐrvÍ.«oi,ból ,-*»k 95 kr.
Lem a helybeli ?•>lt*slik ; vágj
vidéki
etin,
leb-
a.vótetik ét a.
.K.ipgyr..-ndó a vias«asr.nllit.,tt [.urtékit frznco koll bo:
a.siíti vagy postu! iUlomáíit és az n Írni, hogy hátrány ne történjék sem egyit, sem mksik részére.
Inmen.
A megreudeló közönség kéretik a cziniet és a vasúti vagy postai állomást és az utolsó postát Tilkgosan meg- $ Tsno\'mí\'úíí^\'ke.roí\'1

H

I I
I
s


Cs»kls HANS
SCHM1D H
1 gépgyáros,
| MARSHALL Sons k Co. LÉL
: vezérügynöke,
\' Budapest, váczi-ut 72. szám,
f. 151 6-6 ajánlja
örló-malmait
fogaskerék- és szijjhajtásra minden tetszés-izerinti nagyságban;
vetőgépeit,
? eredeti hármas ekéit.
; Árjegyzék kivánat"?a ingyen és bórmentve

BECS, I. Licbtutteg :, tzaai I legelojimMik ét lewlcaibk Mjit kénltaiiyi alpiieuttk
leíMljeb. és legdasalib vüiuléktu.
Ai illBastrált árjegyxák kivonata:
119 12-80 Hölgyek számára .-
1 pir hSr-dip4 (Sl[eSetUn) erSt tajppil S frt, I nir b5r-
stMMta dupl»lalP»«. .í6eeIt, 3 ht 60 kr , 1 pir kextyObSr-«tirf-
latu -rös laippnJ 4 frl 50 kr., 1 pir borjobSr rimái üípS 5 frt-
Ul feljebb. miadeiimaO »i.i oipS bírbSl lajy aaür-tböl aarkoa
»ary uu-katlan 1 frttil 2 frt 6U krig. Síu e. ntcuű cxipík ui-
nege«, Lastiiig, vagy bCibSl 3 frttíi 4 frtig. \'
Vra/c számára:
1 [vár borjnWr uri «iip5 dupla talppal 4 frt bO kr., 1 pAr tjgj;u.ohtn leffinomabb 5 frt, | p,r nEJin„lj.,„ (Beaatalako) 5 írt 50 kr., 1 par ugyanolyan ^Kid-bört.S!) 5 frt.
Mindrni.sma S<-. líáiy. él íyw»ek-c;ipík és minden nairr. S«BU >2»r OilaU hallatlan ulcs.i i,„n Vidéki moürondfííaek a lounagy-bb pontoMágeal iutü/.tetiM-k ?1 Mei, nom fnlolS caipSk ké.«íEe«l M,-..rilt«n.k. - lllMztrilt ár|egyzikFkkX ét atullá-lal a aértekv»cire ligyn és btr»Mtv« klldhk
Czipőraktár .HANS SACHS\'-hoz Bécs, I. Lichten-steg i. szám.
és a Holicnmarkl oldaláról.)

l Szilárd! Semmi szédelgés.\'
• Vj. semmi hatnia vi^pladái. aein ppdig a bevásárlási áron
• T><*VH aluli birdnté., aminSk-t bizonyos ka.,itajtzok siílnek ereaz-
• tűni scoktak, in csapáu U|y«bfeaziri kétzlttCaa fogyiá; cxélosva
• H* chinaezüst gyáramban ~WI
% |yS yiri cMuuiat kél2lts»«iy>ta«t reudkirUi meaes olesú >a sy kon — Ae. szilárd elvt\'kiól vezett.-tvp — ámba bocaátoot. — Ki-^ aie.i u i.-jcgyzékekkel kívánatra ingj-eo es biírmentve izolgá\'ok.

• 6 db
• 6 db
• 6 db
• 6 db
• 6 db
?« db
Ezelőtt Most
kávijkanál 2.50 180
evEkanil 5.50 3.—
íszt. kea 5.50 S.—
aazt villa 5.50 3 -
ozemegekea 5. - 2 75
csemegevilla 5._ 275
Kon t.75
2.50 1.Í0 10 —
s —
Esalott
6 db 1-ritékt.nu t
1 db leveamerfi <?—
1 db l.jmerS 2.50
1 db csukortartű 15,-
1 db vajtartó 5 —
1 pár ejertyatara 23
ceatim. m&ga? 8.— 4.M
maaehetu gomb gépezettel pirja 1 frt. — 1 drb sxí-
w vai-ka dobiuvtarto 2 frt 50.
m Azonkívül kaphatók igen gyooySru tálcxak, kávés, es tbeát
Q kannák, aa.uli rakványok, ágai gyertyatartók. csokorbintSk, to-0 jiatartok, fogpuzkáló-tartok, •ezet- U oUjcxrmWrai, valamint — sok mis tárgyak nb í? oly biaolo olc.6 árakon.
• A t os. kCzfinzég figyelmessé tétetik, hogy az en tárgyaim
9 nem az úgynevezett bríltania-ezQatből való, mely nem máa mint
V -zinesftt bádog, banem a legfinomabb ezuztlapos érCzbSl, kttnn-
• tetve szepaége- és Urtósaága által, a valódi eslittol mrí » kO-
• ISubozhető. 150 4—5
Különösen megjegyxendi:
2 « drb evőkanál
• 6 Hrb kéa
2 6 drb villa
** G drb káresksnál
mind a S4 darab diaiea dobói
bsl SO frt tekett caak XX ?z-t BO Hr. •
ntinvutelle! pootosaa te]jeatuctn«k.
Prels E, Bee*. RstkaatiarastrasM 21.

TIZENKILENCZED1X fcVTOLYAH.

ZALAI KÖZLÖNY.

OKTOBEE 28-i. 1890.

_D E_T fi s E3


nyerem. A m.
1 nyerem, i m.
1 nyerem, k m.
1 nyerem. Í"m.
yem. * m.
2 nyerem. í m.
a y
5 nyerem. í m.
2 nyerem, á m.
iy njerem. A m.
Dr. Schmidt főtörzsorvox
FÜL-OLAJA.
Napról-napra szaporodnak * ralóbnii kiejógj-jltak I.J-ÍITÍ-noa elismerő ét köszönS iratai! Hisnolnul & t. cs- orvos uruk is folyvást éi ismételve cUlnxlc * dr. ^chmlJt G féle fül-olaj tímytt halasira, miként ujabban dr. H*mtner»ctiniid megyei ítorvat urnák kBvelkeaS levele Ignolja:
Van szerenoaím tndomiaira adni, hogy ax Őatöl nyert „vil/di" dr. Schmidt G féle fal-olaj ffii betegeimnél, kik faixt>gú\' lixn, fQlstakgátisbic, időleges süketségben és nagymérvű neb/z hallásban nenvedtok. mint leg-hatha.uSiJ.bb gyógy»ser iga.roIla magát! Kiterjedt orvosi gyakorlatomban ezeatul is minden fdlbajban sren-vcdCcek rendelni fogóin, és nem muliszthntom el, eseti kítflnS hatásn átért a fent megnevezett bajokban MMovedŐ minden be tegeknek ajánlani.
J>r. Sammersmidt,
m. kir. honvi\'-d f5orvo« é» megye, O
Dr Sfbiaidt G, fötGnSorvofi é« nrvuMudor
tül-olaj a,
e]malaa«tja. illőt űlPg meggyApyitja ai időVgi\'n s ük P ti éget, fül-gyniadást, fülnsakgstJÍst fülfijsat, múg r^gi l\'-Rmskacsatih estitekben in. A kfllemptleu filUngáat ói kisebb rn^rvü net.ú/.ialliurt. atoanal elmnlaaztja, mi kínt eror és Cier eredeti btimijitvány tantisitja.

E?y üvr-g ara használati ut&iitáaaal egy a ti 2 frt. (Svául Csak akkor valódi, bt minden üvegen VJ Vo.0 • í8 A vörös papirhoritékon as itt láthat* védjpgy rajta van. — KfilBnben * gy&rtauuiv ntán-tia. Tehát elővigyáiat a vételnél.
EsenkivCH minden paUczkon üvegöntásben a kör-•ponti InromanyOB fJakobi Th. HamburRbaii) ezée-jegye stemlélhető és minden üveg
„Otisr-Stalisarzt nőé Piiysitos Dr, Sclunídt."
nyomatul .-lütc.tt óiiburijkkul van cl%árv:i. dl khú lódi ióél a fÖ*ktá
a fÖr*ktárhaB,
y EstyedQl kx]ih*iú v-lódi
Dhh Dr RBthsc
Debreczenbea Dr. RethscBBek V Enll ey\'>: . ban Bécsben SeBwald A. ?y<5ey«- a „a>ái>KÍrkoronátjoi;- vn .
MariahilferíU-üssc Nr. 106. — BpestftR Török J. gyópysz — Pri-nihil F2r8t JÓZaef Ky^EJSt. — GráCZbSB Ey*RT"*. , .azarvjulinz",
Porjleitntr J. gyógy"- — Le*nerflbBa Míko.á«eh P. cyV.Y«. Zágrábban Hitte!hach Zstgm cy^Ey1"1- — Linzben Racker Fereocz eyóty*. — Salzburgban Dr. Sedlttzky ™ kir uáv Kyóg\\«* — Pozsonyban Soltz R. R.v^eyfiz — Temesvárolt Steiner F. Ryógyjiz. — Kolozsvárott Szeky NiklÓE frV>>i.ysx. — Czeraovioz GBCbikowaky S- gyiffj-nü. — Klagenfurtban Thttrnwaltí W. gyó^yss uraknál.
U i Ulnáen máshol hirdetett fül-olaj nem vaiód! Sri.mi.lt \\C-iörwiorvo« én orv(.!ii.<.»r.f?!<> h*n«>m csak ejjy Joflosltlan nív vlsz-szaélés Dr. Schnídt ur czégére nlnlhimlsltványakra. 13G 10 -is


Csak akkor valódi,
UoLL SEIDl ITZ - PORA.
31) év Mx a legjobb i>ik*-rek mellett feunill oiiD.ieiinBt
beteeveeek é* eaéazté*! akadályek, (mint étvlgjhikDj, hauxomiia), vér
?tt«tal é* sriiyér ellen. Kü!Öoö»6c oly egyéaeknok ajinlTa, kik Dió il*t-módut foiytatni<k
Hwlsrtásik tSrv^iyitei bBitsttetiek
Egy lepecaótelt eredeti doboz ára.! frt. o. é.
;RANCZIA BORSZESZ SÓVAL
F
A íi-^niPKbish atébb öuaegéiyxŰ iiere a szeovedS g
minden belsS é\' külsü eynlUdisüál, a jeglúbb betegig ellen, min. dfun>-mU sebeiülésak, fej-, f&l- ég fogfájás, régi sérvek és oytlt sebek-rákrekéiyt.-k. ilüiöb, szeutgyaiUdú, mindennemű bénulás ?* aérQlés ítb. tb. clUn
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. ó.
lliii-iiiítjiilaj.
KrohnM. és társától Bergenbeo
(Norvégiibftü .
f:ii köt"tt »i pjryfdüli, mei> orvosi (-*?\'-.<-i:r.L lm»íiiáHiittA
Vra egy üvegnek használati utasítással I frt o e.
.íó Bsitllitáa
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál.
Tur.,iUnli.*n.
Kakúr a* állam min-ou hírneves ifyAayazcrliriliaii v*íy kfki cjikodi^Bf])6n itaictáLT" íitilWQli jic1y&t\'bfck 1^ t^u macni]tkir3\'uij4\'k n - meprendeltsekiiúl raepfílcló árleeíitTedésUcn ré.,io«íllnek.
A t. CZ köKünBCi; kuretik határozotuii Moll-tíle k«\';s« I reudclni (:& ca*k olyanokat elfogadni, melyek vaját óvj egyem íi I no mm a] vaunak ellálva
Krtktárak: Nafly Kanizsa IVi^or if&la ííyÚKy"- "elnt J..pyii(ry. 1 Ri.arnberE Kercnrz Fea».-lli(.f.T JAKd,-f KojieiiMd Adolf. — Zala-EflerazSJ ! »Gy«Ey«ertár A sz*>nt lilékhez.*. - Barcs Unruor 8. Csákttrnya ÜÖHCX ;L. v. gyógj-Bzeréa?. Kaposvár Kohn J. Ilalt.\'>.-liay Kílm. R?<\'(?>\'• Th-
KecakéMy Ey-ípy. KapronOza Wcrli M BVIÍRV. KÍSZeQ CaAcsinovipa 1*1.
ryógy. Küitol lat. uy.^y Keszthely rt -b\\u f-r \\. WQurh F. KŐmeiif
ILits Ján. Zágráb Perklft KIT.-IU-./. jjvíiuy. Hittlbadi S. Irrj.lm*fS»?
Cy»ííy- Soproa M«*ay And. Byó([y. (í«() 42—52j

Nyújtsunk kezet a szerencsének!
jivményt nyújt kadvesS esőt ben, & iftfBjfthl tSfy p Mlij, mely >. magas kuváiy utal jtSTihagyra U bittóíítra van. Éten ui tervedet elSayx abban áll, boj7 néhány bónap lefolyása alat; ? aoraulisban 46,640 lytreaiiiyisk okraÜLH kúor-solás alÁ kell kerülnie, küitük talitkozik 490,000 frtnyi fSoyere-tnrcy, ríJ/.tep pedig;
250,000 150,000 100,000 60,000 50,000 40,000 ^),000 25,000 20,000 15,000
l nyerőin, a IB. 3i nyerea:. á m. 4 ayarem. í K. 62 uTerem. ? m. 108 ayarana- 4 m. SW nyerew. i ra. 533 nyerem, i K. G7« nyernai. í m. 930 ayerea. i at. 26,345 ayerea. 4 v. b
400,000 márka
10,000 ÜOOO 6000 8000 2000 1000 600 3O0 1&8 aíb.
W&talosaa iílapitUtak mag. ittál bútU/sitoti nyereiRéEjf-
A nyerem íny haxáaok terrKsrini
A legfcOxelebbi «1«5,, a* áH y
haiij a k6T-tkesí Öiaiegbe L-urSl:
1 egé^z eredeti aorsjegynekaraa«k « márlta T»»T3írt50 kr. a.Lb,
1 «1 - . »? . S - , I , Í6 . .
1 "«-e3-ed . „ , , 1% , . — - SO , ,
Valamennyi megbízd a-t öi>s»íiff a 1 Pl ege? bektüá^M "2J lioatautalviny mellett axoDDa! é* a \'.egatgyo-\'öb ^o^dájl o*skÖ«51-tetik, mindenki m&git ax illjua cüia«*rívei eítiio^ eredeti sora> jegyet kapván telünk ketéhea.
A megrendelésekbe! a meg-kivAnttt-j i;iía.t*i(j? tarveaotek dij nélkül mellékeltetcek, min dac hnsix Utái pNÜg feutéÜSás néí-kül küldjük réíitverőinknck E hivatalos bc.&áf- je^t^kot.
A nyeremények kifixctéae Qindcüfeor paatocas M illám jót.\'iil.iaa molleU törtánik a ak?t körvetier íaegkaUÁio V±ZS kivinatra. érdfikeltjeinksi-k An&ttrir. mieduo Gigyobi\' piinsin fennálló \'iBaceköttetéaeifik AlUl kénbeiiLU\'-\'Jíe\'jh.
Vállalctanknak mindenkor koa.-es.6ti ;, sít-rencau, auk íai# tfkítitólyea nyeremény k5í5t± gyakran a* iilöfí fSnyereméwysknek firvrndv.\'n a«, mint 2W,0OJJ, 225,000, 15ö,0OTf. !Ü0,000 80,000, G0,O(Xl, 40,000 ntb. fiieUettak ki.
Ax ily & le^stilitdabb jű<ipon nyu^vrf rilUlatnál jiárclát-hatúlAg mindenHtt bietousisgal a legélénkebb résivételre atácnit-hstrán, it^retik már A kfixeli huzáa miatt js minden megbiaáat ntict\'i nli\'ilih, de mindenesetre f. évi tlOveml>er 15-ike eiCtt kGsvetleuül slulirotthos intózní.
Kaiifraann & Simon,
bank- és valto-üzlet Hamburgban,
bevásárlása és oladiaa mináeDDemÜ iilaralcötvénjQk, vaduli részviÍDjek és kölcaÖQBorBJftgyeknek.
U. i. ködtóoelüültet fejetvo ki ttseoael iránluuk eddig iRoasitott bizalomtirt, lel kérj ük az uj kisorsol ás oáli r^e^-vétciru, fűiörukvéaüak ezentúl is oda irányulaod, mio-donkur pontos & szilárd szulgálal által ÚBstel\'érdekoUJHÍak ielj^s megulég\'ídéáét kitírdemelDi. Fonlebbiek. ([66 I. 2—tí)

Á legolcsóbb és legkellemesebb időtöltésül ajánlja
WAJDITS JÓZSEF NAGY-KANI7SAN
ISMÉT IGEN SOK MÜVEKKEL SZAPORÍTOTT KÖZEL
4000 kötetből álló
(169 !-•)
Az olvasási dij havonkiat csak 50 kr., negyedévre csak 1 fi í 30 kr.
Előfizetés a kölcsönkönyvtárra e hó bármely napján történhetik.
Tisztelettel WajditSAz első mígyT eripó-raktir ezége
1=1 A r-^T=n=t TCTTT s. Budapest királj-utóza 14.
ajánlja tarlón l-x elegann i-zipSit a kSvotkeK<" olc^í ár»l(o!].
HÖLGYEKNEK:
Comodcxipök b5r- vagy hrtiogból 1-10—2 ~ frt
CrnUfoa esipök Iegüuom3bb laatiDg- va^J\' bűrből
!»kkboritólckal, tartja, elegáns 3 5.— Frt
Cxaggot csípek le^ŰDoinabb Kerge- vagy chagrl-Q-
151 a«^p kiilIitAssal, borítva vagy a/jvalakb*u 3 40 r>.51 fft
Oroax lakk posztóval magasan boritva elegáns 4.50. - 7.— frt
162 2—* URAKNAK:
Comodcapök posíló- Tlgy bórb31 1.20.-2.— frt
Regatta fény- v&üy cliaffrtíubórbül szfgelt talppal 3.40.—5.f.O frt C=ug?OS C7.ipók féi.ybörből vagy Oi aRZ-bjgariából
íieeclt é< nrúfolt kettős talppal 4.-.—7— frt
C»:zinilí vízmentes bagariából 3-ssorrw sa^gclóssel
é> írifolt k«ltö« t.ilppal ».8O.—10.— írt
AzmiViwll rt,í-v miis rrjt;ík in, rfitiil»l<\'H srnriut. ctacvttte: vagy az Siszef elilcg?E beküldése mailéit
TIZENKILEHCZEDIK BVFOLYAM

ZALAI K Ö Z U 0 N T.

OKTÓBER 28-in 1880.

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alól in i^y^tóLgn ezennel jelenti. L.)Ky Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyék részére kiterjedi! hatáskörre
Nagy-Kanizsán vezér ügynökséget
980 39-52
?\' áilitván f«l> annak vtízi-té.sót
&UTMANK S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind R tüz-, szállítmány- és jegbiztositasi ágazatokban jo-r.h-fényes biztosítási kötvények kiállítására éS károk fel
vételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban. . . .
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság\' igazgatósága:
SCHWEIQER.; MOSCOVIOZ. « ?•" i
JK. Magyar-franczla öíztosltó réazvény-társasás
igazgatósagánuk fentebbi közzétételére hivatkozással alulírott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynöksé"
vnclésál elvállalta 8 » v«érűgj-nük8.!gi irnrlAt megnyitotta, hol is biztositAai ajanlatuk elfogadtatnak 3 a biztesitisi ütlelre, v.gj a társaságra vonatkozó mindenféla lelviligoaitAnok leg.
készségesebben megadatnak. ? Biztosit pedig !1 társaság
K) lüzvi\'slél) öí rubbannH által ukoxutl kAruk elien; . . c) Bláraion vagy vil.\'ll ?.líillitotl jnvak károandíaa ollen :
b) j^Kkárak ellen d) R* ember életére minden ismert módozat szerint.
A lUagyar-franrzia biztosító részvény-társaság, nielym-.k . .
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptökéjébúl a r&avényesrk Aliul mindjárL kezdeib^D •?
y
isóbbsógekben lett elhelyezve, in. évi október 14 áa tartviii alakuló köegjülósát
Felügyelő bizottság. \'
irij
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpénzben befize Hotelt, e részint a főváros legelső pénzintézeteinél, résrÁut pedig \'Jímgvwr ina melyen n táraatfig üg^ vezetésének élére következűk választattak meg:
VálasstinAny.
n.2. képr. stL.
Elnök : Bitit István. Ú f-ln. v«l. hol
Alelnökök: !í;irű Bánhidy Béla. í i l\'Unii.n gínor.ile elnöke mi.. Fiiisban.
Választmányi tagok.
Róbert Horiu marquis de B.innfvilic, az osztrák dűli VAK ti t iRazgalős.-ígi t.isya itn. I\'irü.1]
Neüweit Annit kir. keresked. t.-iiincsos nagy kereskedő.
Lovae Kiípori "Regenhart Fercncz. az AHírrclit-vaspAlya elnüke ntb. Béesbr-n.
Sváb Károly földbirtokos, ont. képvisciú mb. ]iudnpe.iton.
Bárd Tlott Kárily cs. kir. Icjimarás, aí oszt. déli T^sat ^Icínükü, .« ouat. »rakh»2fi U^j:i
Tfkiűtvo e UrjiaJiÁRn.ik fontubb kitüntetett tílkeorejét és *X ílslctvozetúji eliiii lov
íni monarch::iba.n binlofiitó tárai&á^ mind er. idoÍE, mely R bÍKtisító kiiiíinségnek annyi E-ii
rallan tőkeereje cs az íl(\':n álló c.^yáiii.iésck jnllame egyrésxrt\'A taljos h\\?.tnsita.it nyujt arrji
odenkor éa teljesen mo? fnp /^iclni, misrt-airö! a szakvezetés RvatntUása ar irint i* k;;a.\'i
Amidíii tehát tisztelottcl slálirou a t>izti>BÍló L kOzousíg bi«.ilmái x% áltiU kiip«
erveiésc teljes folyamatban vau és hogy tüzbietositá-ii ajánlatok a mir felillitoU figyii5k5t*j
Beck Nándor a magyar jeliálog-banknak i . .
Bontoux Jenő, -i
LáOCZy Leo. * magy. Üt. földiiit-l réazvény-t)lraa*Ag ifraagntúja Budapesten.
Lewío Jiklb, a kfresk?(iplmi akatlémift ipRy.j,\'atcíja Hiidapeateu.
Serrebource los. Bárla Emil, a ].áriái Societé dn l\'Union géncrnle vexérfelügyölűjti Pírisbao.
Igazgatóság
Iffa^íaiólf: Dr. Hlller Albrecht, k."«- és viltó-ü^yvéd Bérnböu.
Kisienmacher Károfy * ,Huffm»nn Jóxsef iiníykcreakedo ctíg f.inake Budapeilen. Scbwager Márton kif, kereskedeimi unácsoa Kudapesten. Voiér\'p»siíat<S: ÜASkovicz Lajos Kudftpi\'stcn.
utiát-njajtoti;
_ yg
,;^ill \'itsolgíll, bogy * "tartus A g * díjtételek mtusE s^lt Urnaung iránt njbiíl fclhivj* Js kéri, me^íag ">( ül*l késMÍgoaan eirogadtatnak.
-tgyoubréitit ismeri ús küztisxtolstíten álló egyéniségeket, bátr.M] elm->ndh*t.ii te hit, hagy nem volt m?g az ilua, mim amennyit no ki c \'irtásig mindjárt kezdetben nyújtani képes, ? a midün a tirtasig exsn, eddig \' itvít-jlc a mSltányoaság, a pontOfsAg én a legssigornbb beceflltítenség niaden kDvetóltnényéűek "sáná! in IcellK tekint-ttel fog lenni a verseny jogosult kovotelményoire egysseramiod. hogy a vesértlgyaSkgági területen a vidéki üg-ynökságele
maradván te1<es tiszteletül
uruál
Nagy-Kanizsán, 1880. május hóban.
gels::
urnái
1
TAiJSZ FERENCZ HIRSCHSANN A LÖB HiXÁCZ BEBGER JAKAB
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
Zala-Egerszegen FISCHEfi MIKSA
Sümeghen EPSTETX Y. A.
Keszthelyen FULY JÁNOS
Csáktoniji\'m
Csal) rendeken jjp Tapolczáu
GÜTMANN S. H.
Minden eddigi viltágtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. áiSvdaü\'in* óe hv#alfll94s<
UKlAUuAtt^*1 íja IlftnüluUttiJ*
Első magyar , .1 \\\\1 k T HT]]) T]I]T)n]\\ir"7 A PerUk! hat4rb<"\' e& löbb holdbó1 m "^"Mm"í é\'
gép- és tüzoltószcrek J^O^^" WAtóDRrBIUSBli/i ^r^T^S^^\'^tí^
Budapest,
^,^^, ^_rii«»™^,-_^ „ S Rottenbiller utcza 66. sz.
érezöntöde
Kazánt legnagjobb korszerűen berendezett gjára harang >k tDzoltászatl és Tizmütészet! gépek készítésére; a gjim.1
kapcaokios vizmiitcazrti o»r.iily a jelenben egyedüli bellSldl sziTattyn gj-4rt képezi, melj-bün kizárólag honi mnnkeerö
alkalmazása mellett, -minden czéinuk nn\'gi«le!ő szivatt)*tik és kntak kcazitictin-k.
___ BV~ Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak. "&&
B&~ -A- By&r flólc-telejie : Kolozsvárott, belmtmoxtor-uicza 12. szám ulail léleztk.
" \' ^^CfMffiííiiiSEiliill^if^ T-k 1 J- \'\'*" "zükBliges mellékbelyUégekM! álló ház, Ubí! rfpfllt istálló.
§)r<ir« ll«ir<ini? J^PmHB^^\' -? . l>UdapOSt, T«|pgJ-ült8zab»dk«br,ljutAnyo8l«ltótOl»km„ilotle\',vió. Vson,
JK^Ba. - szindékozókat uiba ignzitjí e lapok kiadóhivatala. 163 2-3
MAAGER W.
ÍS. tir. sut. valód
CSUKAMÁJ-OUJ
Maager Vilmos tanártói Bécsben.
A leeolsG nrvusi tekintélyek Alt*, m^fim-C3!! va és j(üváh3ir\'y vii * ^~ k^nny^n **nu t*A^t j»\'tótégő miatí (fyfriiioki-knek kfl:5itH«ea njánlliAté, — n mint lernu\'üKcti — l^pjubh») Unttá éa hatilyosüÁKB, ált*!
oli*merr ÍZT, a l>\'gli*th*uítxbb gyiigyarÜFel bír
mell és ISdÖbajftk-. gSrvéiy-, 8Ö«5r., fekély-, bír-klütések, sirtgy beteg tejek ét gyMtélkBdétek. ellen. Efly paliczk ára I frt. Kiphatű valódi minosegbeo, g-yáriraklároit.b\'ii Héeab«n n*naiarkt 3 ••) valamint mirulen gy<\'>gyM.i\'rtir és napyobb vegyoskereskedésben. rí Hagy-K-aüíáJi: H«lu« Jiwef, Pr*gT B4U gyótj-nraLnil, Knucnfeld Atlolf, Uownbarg Kerpnci kereskedéaei-Varazidon: Dr lUlter Al.. LeiIU Kd. gyógyn. — 2ali-
K. Pyófry"- — Kapasvfcr: Uabociiay Kilo.au, Auga«^n
Ijűgyai. uraknál. 16S I —12
•) óvta ! Ujabb idGben éiítolhetö, hopy több ctíg — lít-girí liflitátinn májhalxBtrt hiromsiögÜ 0 vegekben — cr ralódi twiütott Borwh-í-«ukaiaij-olaj pyanint iroait. Ily déiab ú< mrjrci.AtAaolc&t kikerülendő, — kéretik a n. é. 1*6$ mák azon ÜTcpeket — valódiaknak elismerni, melyeken, \\oe a ciimrum éa La^xnálatí Bla*itá«on x ,H »*ger"
Egy uri hölgy sem
nélkülözheti toilletje választásánál
!! divatlapját!!
3SkdXLd.ec3.dls
Azon rendkívüli veszteségek folytán
•íatljfeket a londoni nagy vasbutor gytr
GODDERIDGE BROTHERS AND COMP.
a fltsjowl baak K-7k.-,;-.,? Icbhi jelentékeny buVÍ=áníl Exenvedctt, annyira niíiriujjatlatolt, hogy kéuytek\'mttetett {ryArit \\.e«ünt«.tni é.* n»py«KÍinu s kttüuŐ minő-

oklnl,er.ilc.-..-nil,»ri éviajyíd likt fili
bo.il tava! van ixerencsAin a imgyfcril fcJ _ j „..
«rr.i. hogy \'könyvkereskedelembe! \' aiiden taz«Y éa kűlfoiar" DiVATLA-
:PÓKRA
iiic, hton

levG vaablter áruit a gyári úr negyediútsin toíjcseo oláriini-
küxretlen n ki..rull póttal kHMetrin íaejok. hoCy » lapnkul mír OÍ.V Lít n.ip
h0"lalh!\'111" ki- \'*» vidékre\' P*«t*"l
Károly Gunr-t.
Ita
2 Ul Ml kr. 2 írt 1X1 kr 2 írt — I frt GO kr. 1 frt ») kr. a f.t BU kr.
CornéUi (be<- i) i f,t y> kr.
M..deuwe1t frt 7.r, kr
Mindcu .gyíb b»,i,„l & birki iltal l.irdoielt dintla|.nkr» mag,.,
»»t í> frai.nia njelvi-n is <-i5fií,lí-ok riragadutuak. N>gr-Kuiuáo, okl.\'.bor luribu 18.10.
üpCMtí
_ Hölgyek lapja B.«u- (b,rlu,i>
liolj-l.
Ryártúl bÍT.«mnnyli.nn átvett
2000 üarab (iVv.sKir-kh.iO) vas
agyit, folnSttok stimára, melyok ign*i kitüno munkíik, R bjlrra-ly
lakás vagy szoba dhx&r* »7i>lf;nÍna.k menüs (ilcnún, e<ldig el nem
ért oxoktMy iron darabját 8 0. é frtért áruba borsátom. Elűbhi
Ar 32 frt 50 kr. ;1«7 1 — 12;
lwr
-•V kiadás
kiU,lé»Sd 30 krr»l tsbl,
111. i
?ígben a pintbekOldvso, v.i(ry utánvét tnell-tt — addig míg a
**í üpyanott léteiik at oa«írák? magyar birodilom r6«ére a Rcliaffliauscni ,nonnelkÖii »cbköl5 f)ír" fóraktara, n*mkülÖa-b.-n H new-yorki rzéf> Hal! é« Ilurko! .Soiodant-Kj-ár" él « chsnniui Kxrtciutoín éa Tsjt. „Logumino»e-pjir" főraktára.
S. HE MM EK RépRjára Bécsben
III. GiirtnergoJtse.
138.5-- Wajdits József.
nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtójin
EionkivQl vannak A t">ii ívadra Vaaijyat, clpui7.titli.itt.tn Urtíiígnak i* minrl-nftMe fabnUrok.

. október 81-én.

TtaenJtflerasetík évMyim.Hl étre
Rtrtttii*
s bsaáttoi petiUorban
?, 0>ii»o4«*or G ? mitni#r.
o»bbi lorirt 5 Itt.
SV1LTTÉEBKH
, ,t>Dk4ot 10 krárt »*-
í leu.ek fel.
Kinattiri illetek minden ,^]>u hirdetea&rt kölB


elíbb:
ZALAI lÖZLÓIT
A-SO ZMOGf-TTI

A lap mllwi tinit iHott
j
j e«ak iiMiart mánka
X.-KaniifuíTároe helyhatóságának, „n-kantaai önk. tfizoltó-egylef, a „u.-kanlis»i kereskedelmi » iparbank", „nagy-kantasi ULarékpénxtár*, a üalaraegyefáítldáiios tanítód tület", a „n.-kimtoai klsdednevelo egyesület", a n.-kaniisai tterti önsegélyjé siöieikeséP, a .soproni kereskedelmi s Ip.riuuMm n.-kantes«i WAiOmttmiaf*" fi több
megyei és rtrosl egyesület lifTatalos értesítője.
Hetenklni" kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vtgyes tartalns lap.
Halottak estéjén.
Ki az, ki gyűlöli az életet? Bizony-nyal ö, ki már sokszor csalódott, s kire uhudén csalódás lesnjtóan hat. Pedig r ulódás és remény — test?érek, bir mostoha testvérek.
És földi létünk sorsát e két testvér Ui-nyezi mindig. Az ember remél és c alódik, és ismét remél. Ha nincs többé H\'iuéay,.— nincs élet. Ha tnlnyomólag lübb a csalódás; beáll a kétségbeesés, mely körülbelül egyenlő a halállal; igen, mert ngyan micsoda é]v.í is az, melyet egy jobb lét, mitöbb: egy öröklő jobb lét reménye nem támogat! Tengődés az, és nem élet. Azért az ég nagy jutalomul, s kizárólag embernek adá a reményt, hogy ennek szelíd keze által millió könnyet töröljön le, milliónyi emberbe öntsön uj erőt, nj kitartást, nj — reményt a jóvóben. Boldog, kit remény táplál; boldog, ki a csalódásokban nj remény-magrat Keres, mert ő találni fog és — élni. Boldogtalan csak az, kinek nincs reménye. Ez sivár állapot, ez tengődés, ez halál.
Szerencse, hogy az emberek leg nagyobb része remél; még nagyobb szerencse, hogy még eddig senkinek sem sikerült a szomorúakat, a szerencsétleneket meggyőzni a felöl, hogy hasztalan reménykednek. A kinek ez sikerülne; bizooynyal öngyilkossághoz vezetné az emberiség túlnyomó részét.
És ime t. olvasóm! a legszentebb, legnemesebb remények napjára viradtál ma. Ki vagy te? Mindegy, akárki vagy; elég hogy ember vagy, s igyi már te is csalódtál, avagy ha nem: még csalódha-

tol az életben. Fin! hol van a te jó atyád? Hölgy! hol a te áldott lelkű anyád ? Ifjn! hol a te angyal szivO arád ? Künn a temetőben! Mondd meg, nem csalódtál-e akkor, midőn hosszabb életüket remélve, a halál álmára láttad csn-kódni szemeiket? Nemde sok szép terved füstbe ment, sok szép nemes álmád nem érte meg a valosulást; sok, váratlan gyász borult reád. De ime, eme roppant csalódásokbúi uj reményed hajnala fakad.
Avagy hiszed-e, hiheted-e, hogy édes tieidtöl a sirpartján örökre elváltál? Hiszed-e, hibeted c. hogy roppant veszteséged felett sirt gyász, könnyeidnek nem lesz egyéb bére a sötét sirnál? Ó ha ez igy volna: megőrülnél; megőrülne az emberiség legnagyobb része. Nem! czél-talan vergődésre nem teremtett, nem teremthetett téged a természet ura. Dio-genes bizonyos ifjnt látván elpirulni, monda neki: nyugodjál meg, hisz az erény szine ez! Ember, ha elhunyt kedveseid sirbalmain járva, ma újból felszakad szívsebed : vigasztalódjál, nyugodjál meg, hisz e fájdalom-a leendő viszontlátás boldogító reményéből fakad. Avagy mondd meg, mi az benned, mely ma léged az elhunytak árnyékához oly édes fájdalommal vonz? Mi az, mit ma oly édesnek találsz a keserűségben, s hogy ma oly kedves neked a gyász, a fájdalom ? Eszmélj! a leendő viszontlátás boldogsága ez.
Kezd csak ama sötét vonása, dalt arczu embert, mint húzódik ki ma a sírkertbe. Élete nagyon súlyos lehet, mert holtnak érzi magát az élők közt, kerüli az embereket. Meglehet, hogy önmaga

rohant e szánandó helyzetbe; meglehet, mások kajánsága Uszította abba, ki Ind ja? Tegnap még öngyilkossági eszmék forrongtak lejében; ma még felvillant lelkében a reménynek egy pislogó sngára, megy, botorkázik, s a temetői első sirhaJomná! megakadnak tántorgó léptei, s imigyen töprenkedik: azt mondják, van boldogság a földön is ; én kerestem, s nem talál -tam. Talán itt van; Ulán ott lenn, talán ott fenn, talán ott — tul a siron? Elmegyek oda! De nem, még várok, még visszamegyek holtnak az élők közé, remény, áldott remény ne hagyj el!
És le barátom! kit még ennyire nem viselt meg a balsors; kit a gyász és kegyelet ama szent érzelme vezérel ma szülőid és kedveseid sir bal maihoz, mely pereiig sem feledteti veled a most már kihűlt karokat, melyeknek egykori forró ölelései most is * menny varázsát jattalja eszedbe, — Taljon nem esnék-e jól neked ama szent fájdalom, melyet ma a kegyelet és emlékezet oltárán áldozasz nekik, s mely a leendő boldog viszontlátás reményével tölti el viszontlátás után epedó, szerető szivedet.
Menj hát ki ma kedveseidhez, a temetőbe, s midőn ma, azoknak sirhal-maira, mint szent oltárra teszed le a megemlékezés áldozatát, gondold meg: hogy ama sirhalmok egyszersmint tauszék is, hol — ha akarsz — oly igazságot hallhatsz, melyek messze túlszárnyalják az élők minden tudományát.
Ott megtanulhatod, hogy balgaság olyasmitől rettegüi, a mi előbb utóbb mindnyájunkra nézve bekövetkezik. Ott megtanulhatod: a múlandóságról helyes

fogalmakat készitni magadnak; pedig ez az ember szellemi képzettségének cs*lhal-lan mérvesg&ieje. Ha erre nézve tisztában vagy magaddal, akkor jól fog esni azt is tudnod, hogy » ai 1 természetben létezik, is „többé semmivé sem lehet.\' S ezen esetbea az ,úgynevezett\' raoiandó-sig, nem mint borzaiisas csontváz; hanem mint nyájas arczu angyal fog hozzád, már mint ismerőshez k&eíiteni, és mondani : iosz te barátom oda, nol. kedveltjeid várnak! remegés nélkal dőlj cypra-8aik szent árr.yétóba! la vedö erényeid, vedd szereteted gyásó pálmáját!
S.
Seréi.
Budapest, 1880. okWisr 26-ia.
(Vihar B íít\'árMbi!^ -- ÉjS járda. — PSriroai pletyka. — KinoW-el. — HaEprorseayek.)
fÚtssár \'uiasnimégj óífcig Eartó aürft eeő atin vérvöröaan üdoeoíííe &a«p. ApirGtégboU litlira miadeaki síelőt já*j!t Lett ial de milyen; Hegy nem ?oit kfcsöasg benne, Ug-feljebb annyiban, fiogr ?a*4roap délre fal-szárította a aarat. Komikas - ilyenkor oásai a kanjárók&t Amott egy nr egyik kesével fogja a kalapját, a másikkal meg a k&bátjat tartja össEe, míg a fizakállát, bajszát hol jobbra, hol balra ráncxigálja ac udvariatlan szel. N&gy nehezen k&zködve törekszik élűre, s mire u egyik utexasarokhoz er, jön egy váratlan saei roham, bopplá! ? már repül a kalap éppen arra a merre jött nagyokat düb^rogre a kövvzatfta ; a gazdája rohan utána, régre megakad valahol a oylioder, már lehajol érte, midőn egy ujabb aeélroham éppec akkor lodilja iamát tovább midőn már kezével utána aktr nyúlni, s mialatt isme: hozzá látna a kalapkergeiéahez, haját, melylyel egy bizonyos kor tag«dhatUu \' jelét fedésé, fején kttnélelienül borzongatja össze viasza. Épen most gurult át a lóvasúti vágányon^ azereocaéien a Icalap, egy pillanattal később már a lóvasúti kccBi kerekei gyúrták\'TÁRCZA.
Halottak napján.
Egy köllS airjitutl. —
Mi > köh?? Su ft&Uclnbércxen.
Mely felbö, vás» közt üt UnjAt Uialg a ligmí végtelenben,
Hovi gyarló siemQnk nem Ut. Hogy merlek Btólni énekébe?
Ti fő.dpmrABji — emberek.
Mi * ksltŐ? dalos pa.c»rta.. .
Helynek h»wíj* poaxU lég ; D&IOIDI kéizti aoraa, Qdve,
Habár borait, felh5s >? ég. Mégis hz BIÓ\\, nem ballg&tjilok
Ti fSldparínyi — emberek. -
Mi a k&lt<5? kiáltó arádat...
Hely jósol, óv Cassaivlrakéat. iái lifin követjük mámorunkban
A lápok k?)*t futkiriú féuyt. Hiába vartok dalt hát tőle
Ti föfdparinyi — emberek I
Mi a kolt5 7 Jós, mely jegyezget
JövS felöl rém dolgokat ; Ki hogy bőséit, ja talmi képen
Kabláncz, »etét b&rton fogad. Ob hány követ dobátok raja
Ti földparinyí — emberek. Ha lantja hurjat nzéttéptétek,
Ne bántsátok babéraif, As egy h.\'.n értő aiivnek bére,
A mely 1 emelt, munkáira hitt Daláfcan éjret onítv^n nektek
Ti riildp*ráoyi — emberek ! Virág ne álljon sírján ékfll,
Ax fájna tán emlékének ? ? Ily zaklatott, megcialt kedélynek
DüböogS véít legsxebb ének. Kebel Lek gyom virága álljon
Emlékül a inán — emberek !

Az a r v a-
Peti roiht-lyt látta, hogy & tűr tneq van már győzve, a két pitripávtil huzti Dyurgalt. E^^- óra mnlva azonban egy üléses kocsival téri vissza Kövesiókhesij mtekerte az öreg Kö-vesit, hogy engedje leányát v«lüok jooni kocsin a. ktttitélyba.
As öreg beleegyfz<:tt, aflt köazöoU1, én pedig Irmát felsegítve, mellette foglaitam he-Ijot, Pali pedig a gyeplöt kesébe vére, gyor-san haza hajlott.
A kastöljbHD az a axoba tett Irmának adva. melybea Julcsa lakott. Hamar berendelte azt Peti annyira, bogy bármily kényes uri VÖD dég is megelógedlieteti vele.
Az üreg Szikszai a tÜzeeet\'után harmad-oapra haza jütt. Érteaülve « történtekről, Potil megdicsérte^ rendelkezését jóváhagyta. A?. Öreg Köveait is meghívta, hogy míg malmát fel építheti, addig nála leányával együtt meglakhatnak.
Dolgait itthon rendbe szedve, isirét távozott az öreg SzikBzai hivatalos dolgai eiinté-zé-ére.
Peti pedig kétszerezett vigyázattal őrkö
dött, tudta, hogy a gonosz indulata molnár le
gény még sem elégedett mag & boasu ál lássál,
melyet elkövetett. Bezzeg éa is megbántam jó
szívűségemet a gazember irányában, midőn
Petit vissza tartottam az emberöléstől, mikor Ő
röviden el akart bánni a molnár legéuynyel.
de éu nem hagytam. r
Pár hetet lö!t5tlek már uálunfc Köveíiék, s az ifja és öreg Szikszai is már ide haz* vol-

tak, raidöa egy délután azon polgár legény, ki Petin ok gyermekkori pajtása volt, eljött a kas télyba éi Petit egy pár szóra lehieatta,
Puti lement hozta és sokáig együtt b«-asélgeUek, hogy miről, azt csak ők tudták.
Alig hogy a porsnhancz eltávozott, Peti BBODQal sétára készült, de a ptukit és pisztolyt sroká&a ellnnére még otthon megtöltötte, topva. reá néitem, láttam, hogy golyót eresztett misd a két csőbe. Ez valami hadjárat akar leam, goodoltam magamban, de vártad ás nom szól-laoa. Mikor már a tört » Övébe dugta, akkor felkereste Szitásait és jelentetta oekí, hogy most hallotta egy polgár fiatói, hogy assomtséd falubeli oláhok fat lolvejoloi az erdőbe jSUek, reájok akar rezzen tani.
Jó fiam ne bántad őket — monda Szik-, ttZMi szelíden, — a sxegéoyek oly stgy kirt D\'-m teszoek, lisgyd Őket élni.
Ne aggódjék jó atyám, ha valami rombolást nem tesznek, nem fogom őket le arredální, szólt Peti.
Hát eredj fiam, és nézd meg őket, de ne veszélyeztesd magad.
K miatt nyugodt lehat atyása. Isten vele 1
Éa azonban utána surrantam, a moedám: De his?en Peti, nem oláhokat mégy te rezze-gelni a falopástÓl, a*l gondolod nem latiam, mi-kur puskád mindkét csövébe golyót eresztél ?
Csitt! — szólt Pista— meg ne tudja az öreg, de senki aem e háznál, egy yó madarat akarok fogai.
Nem vinnél-e eogémet is magaddal, ketten talán többet tudnánk, mint magad egyedül.
Nem barátom, nem lehet, ketten elijest-tenők a madarat, keltő keze kösül könnyebben

szabadul mint egynek a keséből. Isten veled I Estének előtte ne várjatok.
Midőn már Peti elment hazulról, felke-^ restem Sxikexait és aggodalmamat efmoadtam neki Peti felöl, mire ő válauolt: .Hát miért nem szóltál mindjárt, akkfir nen> ereaatettem \' volna el. Most már ha elküJdeoélok- is atáaa tégedet és Gésát, váljon foluláloátok-e »? erdőben. Némileg igaza is van, madarat lármával fogni nem lehet. Ua n<*m volt bizalma Bosxám nyíltan eiólni, nem engem ér a felelősség. E*üg Tárunk, ha addig meg aem jő, akkorra majd beparaocsoitatok a falából néhány jobbágyot és kimegyOak, kajuSvadásxatot tartok.
Még jó viUgae volt és fen volt a nap, jAtt egy jobbágy nagy lélekssakadva, akadosva igy \' beazéit: Nagyságos arára nagy baj van as erdőn, az, ifja arat láttam, vadászni ment a három hányásnál, négy vagy több atonálló is megtámadta, sokat lódüstek, ki eeett vagy nem esett el, ast nem láttam, hanem horgost ast hallottam.
Várakozzál, itólt S*iks»*if te pedigCryaU szaladj, mand a kocsisnak, hogy rögtön fogjon.
Pista inas, Géta é» te paikát töiuatok,
mire a KOCBU befog, kétsaa legyetek, hogy
azoanal mehea^ílnk a veszély színhelyére. i
Mire 7. kocsis bafogott, mi is késaen lettünk a fegyverekké g< lyóra töltve. Felültünk a ki hová fért, Géza Jóra Qlt, a hirthosó parata-tot is felülni parancsoltuk, hogy biztosabban a helyseinére találhassunk.
Nem messze voltunk mára bizonyos hely-
tói, hogy látjuk Petit vÁr^s fővel másod magi-
val ugyan azon paraszifjuval jflnoi, ki ma a
hirt hozta Petinek. ? paraaetfiu hoita Peti 16- |
fegyverét is. . ; í

Mai Trt—""-" a .Zalai Taaügy* 7-ik tzáaa vas rendes neUékletai csatolva.

Z Ali I KÓZIÍON

OKTÓBER 31-it 1880.
érkezett, de asert bontatlanul ott hever* külföldi lapcsomókra, ma mar kopog a dominó, csattog a kártya, haagzilt * rf***1 oltimo* a egy-egy elventett kontra, -tttán jóizft kaczaj vegyül a társalgók morajába, miközben a teke-asztaloknál néhány ügyes karambol ásót vess nek kihűl turálg&tva a lökéseket; mig az előb be ni álmos garcon élénken surÖg forog itt feketét, ott kapuczinust ssolgálva fel s önelégülten seperve le a tálczafol az ott maradt borravalót.
Künn az utczán pedig Öles falragaszok mindennapra müveszínei mUvésziebb hangversenyeket hirdetnek, phjlharmonia, kamarai és aétahaagversenyek, ismert nevű művészek négyesei kö*t válogathat a zenekedvelő közönség, ulass vendég énekesek és énekea&Ök a nemxaii aaioház operájánál, aj darabok a népszínházban éa a nemzeti színházi drámánál kínálkoznak asonfelüi műélvezetül. Nagyszerű boneztani, fejlődéstani és kortaní mmeam a vigadóban. Óriás teknőabóka a augártttott-elógi-^ tik ki a lát- és tudvágyó publikumot. Csak a-jÓ Isten az időhöz és alkalomhoz mindeukinek a kellő pénzmennyiséget is megadná.
Iparos körökben élénk mozgalom indult meg a Szabóky emlékszubor javára. K hó 31-én a fővárosi iparotok körében műkedvelőktől fogjuk hallani .A fala roezszát". Ismerjük a kör műkedvelőit B ulőru örvendünk a sikerült előadásnak.
TANYAY GÉZA.
Helyi hírek.
— Góxony Jferencx kir. törvényszék
bíró. elnöki helyette, ókt. 29 én Jéluiáu
amint az iktató könyvit lezárta, hirtelen roaz-
szül lett, elájult, Dr. Schreyer ÓK Dr. T
csányi urak gyors segélye elhárított minden
komoly bajt. Kocsin szállíttatott hax*, máaunp
délelőtt már felment a hivatalba. Örvendünk
igen tisztelt munkatársunk jobbulás&ti, egyarers-
mint kérjük, hogy a túlfeszített munkásságtól
.kodjék.
— Áthelyezés. Manhardt Mihály kir.
postatiszt és a helybeli pályaudvart postahiva
al főnöke, a nagy-kanizsai tiszti Önsegélyző
szövetkezet buzgó és tevékeny elnöke Zala Egerszegre helyeztetett át kir. postahivatali főnökké, mely postahivatal valóa«uüUg f. évi deci. 1-től kérdve kincstári késelés alá vétetik.
— A nagy-kanizsai j&rás községi,
körjegyzői egyletének alapszakái/ait a belügy
ministerinm jóváhagyta.
— A nagy-kanÍJisai torson sör 1880.
évi novembsr 20-án saját helyiségeibán zárt
körű láncxestály trendez". Nagy Kanizsán, 1880.
évi okt. havában, a tAroaskör vigalomreodttsó
bizottsága. Belépti díj: tagoknak 1 frt, nem
tagoknak 1 frt 50 kr. Kezdete 8 órakor. A
tiszta jövedelem atáraaakörczéljaírafordittatik.
— Er&S meoydörgés és villámlás volt
okt. 29 én este a utána egísz éjjel E flEombatoc
eső esett.
— Meghívás. A dunánlali hfilv. hitv.
egyházkerület a pápai főiskola érdemdús tanára
Tarczy Lajos ur tactvri működésének félszáza
dos évfordulója alkalmából Pápán, a főiskola
nagytermében, 1880-dik óv: november 5 ét
Mire ezzel készen volta ok, már kezdett sötétedni és Szikszai siettetett bennünket JRC-csi pórlegényoek pedig meghagyta, hogy n bíróhoz azonnal a mínt hazaér, szóljon be é* mondja meg neki, hogy azonnal jöjjön f«l a kas téty iroda szobájába a hirtkozó paraszttal együtt.
\' Ezután kocsira ültünk, hamar elértük Petit, a ki Pistával együtt ballagott haza Ulé. Ezeket íz felvettük a kocáira, oem sok. perc* molva otthon voltunk.
Petit ily komolynak soha nem láttam, szótalanal ült egész hazáig a kocsin. Végre mi-dŐn otthon elővette as öreg Szikszai és kezdé feddeni Petit, csak ennyit mondott: .Elhidje kedves atyám, hogy neked is ez lesz a fizeté" sem, én sem vagyok drágább anyagból mint atyám, ki szinte mint atyám is jól tudja, ilyen rosa emberek fegyvere által veszett el, mini a milyennel ma nekem volt dolgom. Nekem ez a végzetem.
PATAKI GÉZA. (Folyt, köv,)
Ellentétek.
Mosolyra k5ay, reményre tora ?alir Örömre bá, ? a náaxr* gyiai borult
Lehull ac «]et nyiit virága ix, Tán oU Tirol, ismét a liron tol
Mert ei torsa a fBidOn mindennek ;
Mcwljc M ajk, ragyog a gxem : de már Holnap köuyük pergnek t kímonriani:
Reánk mi iora, reink mi véfie. TÍT ?
8 mi; kedvesünkkel ogy Örö» környea.
Oitif ele tífdelvo ver nivüiik, Boltup kitmája, neat-* a aaUl,
Nem-e a sírnak rab^i lasxCLDk ? 1
voloa laposra. Mire aztán a gazdája, kinek meg kellett várnia a kocái elhaladtái, újra talapja után láthatott, as mir ottiebégett ejjy poóiofj*. tetején mint árbocí vesztette bajé a wkar-korbáesolta tengerszioén. Mikor v a lábára a botja kaniójával kihaiáazia volna, az már nem volt többé kőlap, össze VÍBSZP borpasztva, felborzolva, besározva került meg. Legkavóabbé Bem fizetve ki azt a lélekszukautó kergetett. A szpgÓny még hozzá a bel váróiból akaratja ellenére a József városba került, mire szökevény kalapját meg birta fogói. —? Hát még a nök ! Szegények akár Bzeraba, akir hátba éri őket a a tél roham hiába forgolódnak, biába fogják le a legsallaogosabb rabat, az as udvariat lao szél ugy oda szorítja a ruhát ,a testökböz, hogy az egész alak kirajzolódik B a mit sok raociéa fodor takar, kérlölhetlenül kidomborítva elárulja magát. Szembe még csak megbirkózunk vele, de ba hátba fogja Őket, jaj-jaj! oly szépen kény tőiének trappolai, mig a fátyol-vagy szalagok meszsze előre lobogva matatják az utat. — Rohanó, tipegő alakok, repüli kalapok, könnyező szemek B kipirult arczok mÍDden-felá, amerre néi az ember, ilyen volt a főváros vasárnap.
Az ee<5 fellacitotta a vámház köraton — melyet moat boulevardiroznak — a járdának beton alapját, hogy tehát az aszfaltot ráboríthassák annak azáraioak éi simának kellett honi. A aüppedéseket itt-ott kijavították s asacán a járdán végig anoak szettében tűset rakták, agy hogy a KalvinteVről nézve végig az egész járda égni látszott. Ilyen lehet egy amerikai prairíe égés. Eredeti ötlet. Hanem azért délbea már ott jártunk atuj aszfaltjárdán. A mai lóverseny gyéren volt látogatva, a a ki künn volt didergett, fá*ott. Egy nyulat is megkergetlek, el ia fogla *gy pár fiatal ember. (Jó volna őket megtenni osztrák generálisoknak.) A lengyel ifjak, kik néhány napig mulat\' tak, s szórakoztak köztünk, sziniéo elhagyták a fővárost. — Mennek szüretre. Ha nem is sült el a vendégelés ugy, a hogy kellett volna, de amit kaptak az tiszta szívből\' nyujtatott. Elég baj, hogy a főváros kozmopolit jellege nem engedi az ily- nemzeti érdekű dolgokat jobban kifejezésre homi. —? A vároa atyáit nagyba foglalkoztatja most a királyfi lakodalma s az •kkor átnyújtandó bódolati ajándékok megválasztása. Mindenféle javaslat merült már fel, legnagyszerűbb mindenesetre a magyar díszruha, mely a> arany és drágakő díaziiéssel 50,000 írtba fog kerül a í. (Ugyan hogy fogadni a tanács ast az indítványt, hogy szavazzon meg nem 50, de csak 10,000 frtol szegény
gyermekek felöltöztetésére télen? )
Az eddig határozatba mentek után ítélve nem lesz okuk panaszkodni az osztrák braderoknak, hogy nem vagyunk loyalís n mzut.
Sajátságos idő ez a hideg idő. Miként a természetben is a tárgyak összehúzódását, ugy a társadalmi elemek tömörülését U idézi ciő. Az ntezak népesebbek. A kávéházak megtelnek, kezdődik a vendéglőkben a helyhiány, Bziubasakaál előre kell váltani a jegyet. A klubbok, kaszinók termei megtelnek s hol nyáron át néhány szolga v*gy pincsér asitozott s unatkozva lehajtotta fej ót a még mait héten
Hát mí bajod van Peti, kérdeztem tőle, . ki legelőször leugrottam a kocáiról. Ugy-e meg vagy aebesitve ?
Nem nagyon, csak a vérveszléa gyengíteti meg, azok a gonosz ripők eret vágtak a homlokomon, Hanem igen jó, hogy kedves atyám is eljött, legalább a jegyzőkönyvet most még a frissiben felveheti. Klóré is jelentem, hogy nagyot vétettem ellene, tudta és eugedelme nélkül e gonosz madarak elfogására kiindultam, mellettem csak egyetlen egy ok szólt, egy gfinoaz ellenünk, mar egyszer volt a körmeim között, de elmenekült, nehogy mindig tartani kelljen buazuállásától, megtudtam kémem által Ő és társainak tartózkodási rejtekö-ket, rajok mentem, legelőször is íelsaólitoltam őket magák megadására, de ők lövéssel feleltek. Ekkor én is lőttem éa pedig sikeresebben mint ők, mert mind a két csövem talált, ás pedig elsőben n gonosz ellenségünket a molnár le-géoyt, ki K.Öve*iék házit felgyújtotta, a har madikat agy szartam le, as alatt a negyedik baltával fejbe vágott, mely csaknem ekzéditett, de azért még annyi erő volt kezembe, hogy egy döf és ennek is megtette. Most mar elmehetnek, Jancsi gyerek majd elvezeti őket a helyszínére, én itt megvárom őket, mert igen el vagyok fáradva.
Az inas leszállt * bakról, Peü mellé ült, mi pedig kocsin elmentünk a küzdelem helyére. MÜEor UUtam a négy véres hallat, nem igen Btgy távolra egymástól, borzalom futott végig rajiam. Ée megértettem ebből, miért nem akart Peti a véráztatott helyre visszajönni.
Sajkásai hivatalos komolysággal felvette a jegyzőkönyvet minden egyez ballárój, azoknak •ebeiről, két puska, egy dupla pisztoly és egy baltából álló fegyvereiket a kocsira féltetette.

délelőtt 10 órakor örö mün n?T>á! T * "nde»» melyre az ünnepeltnek tisztelő 1 ,: raU tanítványait tiaitelettel meghívja Pápán, 1880. okt. 2^-án a rendező btvottság. November 4-én esti 8 órakor a „Griff* fogadó nagytermében ismer-kedéti estély lartaük, mely alkalommal ax ünnepély részletes programmja is kiosatatni fog. — Az ünnepélyen megjelenő küldöttek éd tiiztelgök felkéretnek, hogy nevüket éa érkezésük id«jét a bizottság jegyzője Horváth Lajos tanárral nov. 3 ig tudatúi ezlveakedjtsnek.
— A tihanyi apátság uradalmi derék tisitja KauipiH Imre elhalálozván, okt. 26-áu temette tett el Jabán. Béke hamvain!
-— Pőlőtkefö községébeo törtónt. Pálffy Klek uttan i földbírtokoB észrevette, hogy gabonájából sokkal több fogy, mint azt a rendes körülmények magukkal hozhatták. Elhatározta, hogy a tolvajokat meglesi. E<;y napou meghagyta kocsisának, hogy fogjon be, mert Kanizsára kell mennie. Duzsnukon azonban leszállt kocsijáról a betért ismerőseihez. A Kocsisnak meghagyta, hogy térjen viasza, azt mondván, hogy egyik barátja kocsiján folytatja útját a városba. Ezt azonban nem tette, hanem az &tt beálltával visszatért h&es, a be-lopózváb a magtárba, magára záratta egyik beavatott Bzolgája által az ajtót Éjféltájban újra megnyílt az ajtó s két féffi jelení meg a magtárban. Pálffy ot-m habozott sokáig, hanem amin; ssándiSkukról meggyűz/ldött, előjött rej j tekhelyéből s nyakon csípte H jó madarakat. Dulakodás keleíkozott, mikótbi-n aa egyik tolvaj kerekeu oldott. A másikat azonban erősen t&noüa a ^A^du. A \'olvujuk közül aa egyik Pálffy sjiját gníjáfla., H. miaik ennek ttiraa &t,\\n tén gnlyás volt. Még íti éjjel Becn«helyre gyalo goll ezüleíhfta a megugrott, ki saját gulyása volt, inig K másikat puskájával j^l elverte, ugy hogy eérzetts agelseijéráa orvos gyógykezelte. Biz ezl P. barátunk nem igon helyesen ctelo leodte, mert kettő köunywn it?g)őzhette volna Ót. Életét pedig koczkáztatui nagyon kár. Más módou ia kifundálbatta volna a rajta csípést.
— Ravasz tolvaj. Gy<V egyifc elsőrangú szállodájában, mint a .Hazánk" ban olvassuk, szrrdáu Bgy intulligens ur a .37" es szobában fogadott szállást; ugyao e nap^ egy másik ur a 22-es szobát bérelté ki. CHÜlörtökőn nz elsfi ur eltávozott, B értékes holmiját átadá a háziazolgáoak, hogy őrizte meg, mondván, hogy B szobát ne tartsák fean számára, mert 6 rukoüaihoí megy látogatásba, majd másnap vi^ozítjöo. A 22-ea asoba lakója is e mondással távozott, rozzant kofferját a egyéb apróságait a háziszolgs. Őrizetére bizvin, ki mindkét bizományi M Bzobapinczérnek adta át. Másnap reggel beállít e^y fiatal izraelita, ki már előbbi nap ott vacsorázott, s meghallotta a tegnapi párbeszédet, mely az ur és a háziszolga. közt folyt, — e magát a szobapinezér előtt a 22-ee szobi, lakójának: adván ki, kóré at ő holmiHit. A piaczer nem ismervén a tulajdonost, a kát féle koffert pedig Összecserélte, s a suhanezuak nem a kért 22-ea, hanem a 37 es\' szoba voll lakójának holm\'Aí adta át, mire ez szó nélkül távozott. — Képzelhetni a meglepetést, midőn az igazi tulajdooos visszajött, ti a koffert el vitték ai orra elől 1 — &. tatajdonos 150 frt kárpótlást követelt a házisKolgától s a pinezér-l61, mire mindkettő elutazott a tettest felkeresni, a* fiffjik Pápára a másik Kanizsára. A Pápára érkeiő háziszolga rá is akadt a tettes nyomára, de az ottani kapitány késedelme folytán addigra már a másik határban volt. Eredménytelenül hazajővén A hátiszolga, városunk kapitányához fordalt, ki gyorsan eürgönyzött Keszthelyre és Szombathelyre. A tolvajt Keszthelyen el is fogták, de a 150 írt értékű koffert már eladta ez alatt, miről a helybeli rendőrséget értesíté is a keszthelyi kapitány, de a tolvajt — úgymond — elereszti, mert 6 Keszthelyen fog ezantul állandóan tartózkodói. Kapitányunk sietett sQrgó\'nyeível felvilágosítani e tolvaj-fogáarói az ottani kapitányt, de mire a sürgooy odaért, addigra már eleresztették a tettest. Ki el is illant hamarosan. íi így most a szegény háziszolga kénytelen — xnoyi költekezés daczára — a 150 frlr.yi kárpótláet megtéríteni. — Ujabban értesülünk, a tettes elfogatott és Győrbe kísértetett.
— Árverés Zalamegyében. Mihóciy Józoef 592 írtra b. ingt. docs. 3. Csáktornyán.
— Beck Móricz 2250 frtra b. ingt. nov. 6.
Keszthelyen. _ Töreki Ferenc* 800 frtra b.
ingt. nov. 10. Meszes-Györkön. — Orebavelz
Jakab 1227 frtra b. ingL decz. 17. Csáktor
nyáé. — Novak Tamáb 346 frtra b. ingt. nov.
22. Csáktornyán. — Laszkovics Lénárd 26tíl
frtrn b. ingl, dec*. 13. Paloveczen — Fundák
Miklós 1234 frtra b. ingt. decz. 14. Kottoriban.
Kübli János 928 Írtra b. iegt. decz. 3a Behijákon. — Kötél Antal 624 frtra b. ingt. íov. 12. L.-Tomajon. — Novtk Vendel 615 frtra b. ingt. nov. 3. Sümeghen. — Zvór Márknó 313 frtra b. ingt. nov. 27. Zarkahásán.
— Tomassics János 696 frtr& b. ingt. nov. 19.
Csáktornyán. — Gombon Gábor 2860 frira b.
ingt. nov. 29. ?i*-Órsoa.

hirefC- A szlávok „oemseti hizat* építenek Bécsben. — A trtSnSrSkös nov. 3-án Mármaroaban, 5-én Hunyadmegj^ben less vadássaton. — Petőfi szüleinek Bírja elhagyatott állapotban van. — Szarvason egy 101 óvea no1 .halt meg. — Debreczenben egy ember már megfagyott. — Bordeauxban asztalos Htríckn fejlődött ki. — A nemzeti Bzinháx-koszorut küldött Parisba aMoliére ünnepélyre.
— Bpesten két sócialista elfogatott. —, At Ó-
budai amphitheatrum ásatásának fof)\'t^:asa
jövő évre h*laaztatott. — Heveamegy^ bizott
sága a lengyelek felszabadítása ügyáböa felirt
a k\'irmáoyhoz. — Rácz Pali zeoetárBulata as
olasz kír. udvarhot hívatott. — Nov. 4-én ő
felsége Budán kihallgatást ad. — Krajnában
keltű sírokat fedeztek fel. -— Hargitai Anna a
népszínház jeles tagja meghalt. — Liszt
Ferencz okt. 22-ón volt 70 óvea. — Tiaza
Kálmán a Szent István rend nagy keresztjével
Aiszittetatt fel és így gróf lesz. — Az uj ontxág-
ház építéie tárgyában kész a tőrvenyjavnaiaL
— Borkezelésnét a salicvlsav alkalmazjUá: a
miaiater eltiltotta. — A, budai várban f\'íld-
alatti üreget fedeztek fel. — A Vezuvoo ni-
készült a fogaskerekű vaspálya. — Bécsben
egy ujabb nagy bankalakul .nemzetközi bank*
cximeo. — A bor ára &* egéüt országl>an
rohamosan efmalktsdik. — Özv. Berihalgaiczná
se. Síimegby Jucii\'h unió meghalt. — Erkel
Ferencz „Szent István" ez. operán dclgozik. —
Garibaldi Parisba utazik,
ki nyert?
BriiüD, okt. 28-áa; 4. 7. 87. 54. 85.
. Vegyen hírek.
— Érdeket mai számunkban id. Heckscber
Sámuelnek (Hamburgban) szerencse hirdet
menye. Ezen báz az itt és vidéken történt
Dj>er<\'iuéiiyek pontos é* titoktartás melletti ki
fizetése által oly jó hírben áll, hogy t»»i birde-
lóséVe már e helyen mindenkitfigyelmi-iteiüiik.
— A most b&követktzetf hurutod időben a
Öiosliuttli ttavanyuviz egyike & legkedv^lmbb
és iegkercbettebb gyógyszereknek. K viz frUiiŐ
íxe, EQűlj\'öl a kénBüV okosa, H Qiesbiiblit egy
kilünó itallá teszi, különösen a lélekseti azor-
vek betegségeinél, A mennyiben a atomját eny
híti, ti szerveket felfrÍBÍti, a köpést megkönnyíti
és a köhögést eloszlatja — mond Oppolzer, a
ki szerint a Gieshüblit ezen bajok ellen mind
inkább h.iscuAlni kesdók. Skoda, Bamborgor,
Lobi, Stórk és Schröb&r orvosok mind csak a
Gieshüblit ajánlják, flf>t Bécsben az álUláno*
kórházban a (iieshiibli palaczk minden mell-
beteg ágyánál található. Németországban is, A
mióta Traube orvos Berlinben a Gieahübl: vix
mellett gége- éa torokbxjoknál oly hatalmánál,
felszólalt, a Grieshübli tágus tért foglah magá
nak. Gyógyszerül a vizet, vagy líaziAn, vaffy "
pedig tejjel vagy aavóval egyharmftd.-éflib.m
vegyítve alkalmazni szoktak. Hint mondják,
ezidén a kivitel a 3 millió palaczkot f-ilülmulja,
a Gieshübli savanyú í,o r -r á s n a k kedveítaÓgét és alkalmasságát legfényesebben bizonyítja. — Borviznek jobbat a Gieshüblinél nem ismerünk.
— Gödöllőről, honnan már gyakrabban
volt alkalmunk érdekes adomákat kú/.ölni, leg
újabban a kövötkezőket beszélik. Egy róka va
dászat alkalmával történt: A falka Jsasze-h
fölé büJLuLt & e^y meredők, dombuldalra tereli«
áldozatát. A királyné nyomában volt minde
nütt, de itt a domboldalnál megállt a bevárta
a hajtás eredményét. Egy paraszt fii vegét le
emelve bátorkodott megjegyezni, hogy biz itt
a huszárok is leszálltak a lóról. — MiFéle hu-
szarok? kérdó a királyné. — Hit a mi ho»tár-
jaink 48-ban. A király asszony mosolygott » el- **
beszéltette magának az úaszegbi csatác. Egy
másik adoma így szól: Évekkel ezelőtt történi.
Ó felsége a király vadásaatoü volt, még pedig hosszabb ideig, ugr acoyira, hogy a villáé reggelit egy pagociyban kellett feltáJalni. Ott voll a kedvencz ételek bossxti sora, csak a sonka hi- * ánysott. Egy jeíeuvolt erdész segített a szakács zavarán — Soha nem ettaro ennéi jebb sonkát, mondA a király a azóu mindig magyar sonka * vau a királyi asztalon ... Udvari vadászatokhoz ha sok vendég van, mindig rendelnek kí paruztfuvarosokat is. Egyszer Káoásst uramat, egy bóbesiédu okoskodó atyafit is kireodsita a vadászatrendező. Az ő kocsijára valamelyik udvari titkár jutott, a ki magyar ember. — Sokat költhet ez a mi királyunk tekintetei uram. — Kell neki. — Azt hiszem, elkölt n*-pookint vagy harmincz íoriclot. — Kz«r a íöle annak atyafi. — Könnyű a királynak, maga csináltatja, a bankót. Erről az icteí-mezaóröl, nem tudjuk, referál l-e » királynak a titkár ur. — A sginétx torta. A magyar színpad egy ret«ránja SzdllŐai Ssabó Lajos óhajtaoa télre menedéket a tóvárosi szegények házában. A 78 év(*B agg már 1821 b^o. lépett a ssioi pályára. 1827 tői 32-ig Kaaflán, 1833 tói a budai színjátéknál, később a nemzeti színház a ál is működött. Ssiness éa táaczos volt. Két lányát:

ZALAI KÖZLÖNY.
TEENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
Sióllösi Eó^1 & Piroskát is a winpadnak nevelte 8 e két lány bájos „Varmegyei kettŐeó*-liea as Ötvenes évek vége felé a királyné is gyönyörködött egykor a nemzeti Bsinházhan A nagyobbik lány, mint Nk»kyné, tis évig TJIU a nomseti Bcinhás tagja B korán elhalva, két árvát hagyott maga után. A másik a nép úioháxnak tagja s Várhídi (az egykori „Bem ajm") neje lett De Várhídi, ki éveken át a belgrádi színháznak is m&ve2«tŐje volt, meg vakuk s családjával együtt ki\'iijnradomiDjokból él. Az apu Sirtllösj nem ker.-slu;t támaszt- aem mmkainiU, sem asükelködő leányánál. Vaióbaii végzetea »\'TB!
~ ValUisot köztnrsnsftg. Aligha VHQ a föld kereknádén oly vallásos nép mint San Do-mingó lakoasiga, mely a vulÁBüssÁga és becsületessége miatt általán tisztelt lelkészt, Don Augaflztino Merínot választotta meg elnökének. A tartományban az uralkodó vallás a katholi-kus. Don Augnsstino Meri no négy évre válasz tat ott meg, mi niBz terei mind bjizgó katholiku-aok. A törvényhozó testület egy öt taga ozena-tüaból é» «gy 15 tagú képvineUházb^! áll. A DHdeereg lótaaama 7000, melynek élén 24 ez redes áll.
— Bem utoUá gondolata. A most lefolyt
napokban sokat foglalkozott a pajtó Bem tábor
unk életrajzával..Többen irlák le a vitéz tábor
n -k utolsó óráit, de utolsó goridolata nem volt
kü-ölve. Bem halálos ágyánál Kmetty tábor
iak és Balogh János volt jelen, kik közül az
ux\'.bbi a következőket beszéli el. Midőn az
cinígraczió Aleppóban tartózkodott, hogy foly-
lonrnj Öaazököttfttés Ingyen a számüzöttek ko-
?.uit, minden nap másnál jöttek össze ebédre.
Volt pedig Bemnek egy kutyája, R mely arról
volt nevezetes, hogy a Bzabadságbarcz alatt
minden caalában részt vi\'tl urával cs számos
seb boritá o nemes állat teáiét. Ez a kutya az
aleppói ebédösezejŐvételek alatt mindig meg
előzte gazdáját, öszlönazerüleg tudta, hogy
mely nap huva kell menuíe. És midőn a nagy
newfuucdlandi beköszöntött, mindenki tudta,
hogy Bem egy negyedóra múlva érkezik. Egy
nap a kutya elmaradt és ez azt jelentette, hogy
a tábornok nom jöhet! Valóban nem jMt, mert
megbetegedett. A. newfoundlandi a tábornok
három napig tartó betegsége alatt folytonosan
ft beleg ágya alatt volt Nem evettóa nem ivott,
csak olykor-olykor vonitotl. Bem mpról-napra
roBzabbul lett; a hatalmas lélek erÖeen küwiö\'tt.
de hssstalan. A halál rajta is győzedelmeske
dett. A hősnek ágyban kellett meghalni. Né
hány órával halála előtt a következő utasítást
adá Baloghnakés Kmettynek- Barátaim, monda,
mint önök tudják, nekem két gazellám van,
melyeket fogva tartok; d« hogy az utolsó gon-
dulatom ia a szabadságé legyen, ha meghatok,
fireszazák a két gazellát szabadon! Ez volt Bem
utolsó gondolata\' Barátai teljesítek kiváDsá-
gát. Tudvalevő, hogy katonai pompával temet
ték el út. Óriási néptömeg kisérte örök nyugvó
helyére. A menetnek végén, megsoványo(Í7a,
lehajtott fúVel, kullogott hu ebe. Ö is lerótta
gazdájával özemben utolsó tartozását — Na
gyon lerótta! A temetés után barátai és kísérői
eltávoztak. Az eb ott maradt.
— A világ legnagyobb embere van most
Bécsben. Voltakép\'ín nem is a legnagyobb, ha-
aem a Jegm ágasabb. Ez egy fiatal orosz, a kit
Nikolai Símonoffnak hívnak, ki mint a Peob
razenski-féle ezred altisztje résztvett az orosz-
török háborúban és több rendjelt is kapott stb.
Hossza nem kevesebb, mint 7 láb, 10V2 hü
velyk, és a vendéglős, kinek ritkán akadnak
ilyen „magas" vendégei, ugyancsak r^lelte,
hogy egész Bécs városában Beamára ágyat ta-

IáJni nem tudott, utoljára két derekaljat rakott egymás mellé 6a igy aztán nagysokára megvetette vendégének ai ágyat.
— Penészttag eltávolítása boros hordók
ból. K csélrr Olaszországban a mustárt alkal
mazsák, még pedig a köveikezű módon: min
den 10 hectlres hordóba 10 dgr. mustárt tesz
nek, azt forró vízzel (10 liter per 10 hectoliler)
feleresztik, és a hordót légmentesen elzárják.
Idd múlva észre lvhet vonni, ho^y a dongák
izzadni kezdenek, és ugy látszik, hogy a
folyadék lerakodja a fa pórusain keresztül
hatol. Három nény nap múlva a mustáros vizei
kiöntik, mire a Kordót először tiszta vizzel,
azután bors7,e8E8Krl jól kiöblítik. így kevés
költséggel a hordót tisztává, szagtalanná lehet
tenni, a mi reánk nézve különösen azért lenne
fontos, mert primitív pincznkezelésünk mellett
büdös, dohos hordóban, fájdalom, soha sincs
hiány !
— SzöUSkarók tartóssá tétele. A földbe
vert szőlőkarókat mindeddig szenesités vagy
kátrány nyal való beken és által óvták meg *
rotbadástól. De mind a kőt esetben. hasadások
támadhatnak a fában, amelyeken átbeszivárog
a rothasztó nedvesség. Sokkal butosabban csalt
érhetünk a két eljárás cgyüttrs alkalmazása ál
lal. A jól kiszárított karó végét ugyanis elő
ször meg k«U Bzenesiteni e azután forró kát
rányba bemártanl. Ez elejét v.e*zi minden
repedés ne k s a fa éppen olyan szilárdan ellent-
áll H rothadjanak, mint a kú.
— Földalatti güzfütés. Amerikai levele
zője az ,Kgyetértésa-n<ík irja: Amerika oly
tervet akar k«reflztül\' vinni, mely eddig Bebol
sem foganatosíttatott nagyobb mértékben. Ez a
foldalatii gőzfűtés\'terve. A new yórkí varrni
tanács az u. n. „Pratt gőzfűtési társulatnak"
uj systemájuk behozatalára megadta az enge
délyt- A társaság azonnal hozzá is szándékozik
fogni a munkához és a CSÖPPk elhelyezését a
14 és 34 ut közli térségen, tehát a varos egyik
legnépesebb részén fogja megkezdeni, ugy hogy
az eltHí csőhálózat 1 négyssög mértfuldnyi térre
fog ki\'erjfdni. A társnság fiUi a házakat, szol-
giUtatja majd a gézgépek mozgására szüVsé^es
götcro\'í, és -llátjA New-Yorkota űDeásés fö\'ósre
azük&ígea forrÓ vízrel. A főgözcsövek.természe
tesen & kövezet alatt, fognak elnyúlni, mig az
ezekbí! kinynló kisebb CdÖvk az c^yes házak
kal fy*;4k az nB«eiötteteat létesíteni. A víz
temperr túrája 350-400 Far renheit közt fog
ingadozni és oly képen lesz ssabálynzva, hogy
általa \' Ármily mérvű göterö lest előállí\'ható.
A vií folyton egy-enlfi hévfokban fog a Csüvek-
ben a futó óa gázkészülékek felé futni és min
dig oly mplegségÜ lesz, mely a főzésre elegendő.
Egy egy négyszög mócföldre egy gózkészitö
van tervéévé. A társaságot ezen terv kivitelé
nél azuo véUmény vezérli, hogy a gőzfűtés ily
módon olcsóbb és kényelmesebb léasen, mint a
jelenlegi különben elég kényelmes és nem ép
pen drága góz és fűtőkészülékek. Pár év óta
szólnak, irnak és agitálnak már ezec terv ke-
resztülvitole mellett — meglátjuk mit hoz a
jövendő I
— Bsm mint keresztény halt meg. Pauli-kovíos Lajos k nasai reáliakolai tanár hiteles kutforráfl után a«t bizonyítja, hogy Bam. vagy Amurit pasa, nem mint moziéin, hanem mint keresztény halt meg Paulikovics 1864-ben még Akna SugaUgon lakott mint kincstári orvos, midón egy nap az ottani plébánoshoz két idegen egyházi személy ér kosét t, kiket is neki a lelkész, mint ftziriai Örmény szerlartásu érseki helytartót és titkárát mutatott be. E két jövevény a kormány és a pápa engedélyével a azí-rini keresztények szám Ara nyújtott konyörado-

| mányokat, unaz Örmények uámár*, kik m áru-! zok és m ároni tik kösti, 1860-ban dühöngött { báboroakodások alatt, oly sokat szenvedtek. Az érseki helyettes véletlenül megpillantván Paulikovics szobájában Bem arczképét, eltnondá, nogy BKemélyesen ismerte, sít azt is, hogy 1850 ben aleppoi esperea-plébános lévén, ő látta dl az.utolsó Bsentségekkel, minthogy Útin szer-tartáau pap nem lakozott kőseiben. Hangsu-iyozá, hogy e ezarUrtáeoak a legnagyobb titokban kellé történnie, a törökök vallási rajongása miatt, kik türelmesek ugyan más vallásbeliek irányában, de azt, ki az izlamot elhagyja és más vallásra tér, engesztelhetetlen gyűlölettel üldözik éa még sírjában ís megbecstelenitik, B^t magát a papot is, ki hitszegéséhez kezét nyújtja, balálra keresik. Ezért vezettetett 6 is éjnek idején egy hü lengyel szolga által a haldoklóhoz, de nem mint lelkész, hanem mint or-vosrhol határozott kívánatra ellátta Bem Józsefet az utolsó szentségekkel, ki is rövid idő mnlva Örökre elszán derül vén, következő nap török czeremóniával, ax aleppot török sírkertben Ukarittatott el.
Paplrszeletek.
Vendéglőben vacsoráit a fi*Ul házaspár. Cziginrok jitatotrak ; x takaríkos meajrecske oda aug férjének: édes lelkem, aranyos tnbíczám, ne adj s ciigányoknlk hatost (10 krajezírost), elég lesz suatertalKr ÍB. (4 kr*jciiroB réxpén*.) Jil v«D galambom. Jött a cxiginy tanjérral s hironutor megitöaxöDte az ujpár aJományít Látod telkem, aranyos tabiczám, hopy megkö«!5nte. Elhieíem axt, tévedésből 1 frtoB ej.a«t pénzt aáUm oda 4 kraj-czáros belyett Tibleau.
NípaiimUláskor a asamarakai La &as
— Mért teszik est? kérdi T«Jaki a
férfiútól.
— Hogy megtudjak, hányan vagyunk.
A haJnt\'i jelentésen bárom vonaliott rabrika van. 1. At elh»lt neve. 2 Halálának oka és 3. Ki által orcosolUtott, Az orvoB becses n«vét a máaod.\'k mbríkríb.i i-ta * a li&rmadikba typhn« nt.6t.
Tompa-adoma. AK ttK. H." irja: Tompa Mi-li;"y egj-kor már betegen, hxmraí pap korában, bo-vitte collecu-bnxijit a pntaof TJtxárra. Épen egy hivd állt vele alkuba, hogy megTMxi. Do gyaláiatos olcsón nksrtx. Tomp\\ nem engedeti. Végié k:fsJcadt j. parasst: .A.c\'ja ids tisvteletes uram, agy a hogy mondom, hiszen az enyém ia van kosta." — .Válo-gaisA hit ki a magáét kelmod és azt Tlgyo el af-An — ingyen* — válaszolt az alketeredett lelkész.
— Hova fog is előítC- menni, ha basaér faht-
jiba? — Icérdék &x olStte habtákbsD álló ütizL
— A templomba, •— felelt a képmutató, gon
dolva, hogy ez leiz a legillendSbb felelet.
— Hova? ismóüfi a kérdést a saáudos.
A kaiona gondolja, hogy talán mégis ige n ér-zelgSs feleieUt adott, váliuxolja tehát: a fcarumátie.
— Hát a birtíbo* nem fog elmonni? Mrtatja
mosolyogja a fsxiatást a »tárados.
— De igflo.
— Nos Rxatáa iái mit fog a birooKk mondani!
— Ssépen kr>st6njii fogok nekj, bogr; jó
uaj-ot, édf« bi-5 uram.
Mesöturrm ily ctiraíl tevi-1 órk -zett: .Edea apámnak Parisból*. Teasík most est kézbasiUi.i tudni,\' tSprenkedék a le!k\'i«nicretes postamester ; e peresben jött egy ember a kérdi: „Nem jött egy levél fi«ntul Parisból?"
— leen, ilyen bolond apának lehnt olyan bí.lo.id fii-Itt a levél.
Rangosán beszélt a prrlekedű Qpvédével, sok mindent igért. csak a pert nyerje meg-, még ast is ndnigűrein — agymond — amit a perköltségen felül liúi —

OKTOBEB 31 Aa 1880.
Hivatalos plaezl árak.
Nagy-KaniMáD, 1880. okL 27. 100 kilogrammjival szimitra.
Basa 10-S0-—11-50. BOM 9. 10—. Árpa
7—r.—8*60. Zab 6-—..—S.50. Kuioricta 7^0-— —. : Bnrgooya 3\'—. —. Borsó ?—.—30-—.\' Leneae —? _-_28-—. B»b ._^_-10.50.— Srána •—.—1-70. Síalma ?-.—1-20.
1 kilogrammjával számítva.
HarbahnB 5ü.—.56. Jahims —.—36. Sertéshns * 60—.—.S«»lonn* ?—.—S6. lÁszaázsír ?—.-*-Ö2. Vör5» h&^yma ?—,—16. Fog-hagyma *—.—30. Cmkor ?-.—60. Bors --1-2O. Paprika 1-—.—. S«appan .—40.
1 literjével számítva.
Ó bor \'A\'Z— 40 kr. Uj bor \'20—28 kr. Pálinka
4Skr. Ecxet-S kr. Kiadta:
FAHXAS, v. piiCz kÖnyvvesetS.
Szerkesztői üzenet.
4326 R. V. „Mindenszentek napján1 elkésett, jövőre maradt.
4327. Beligiosus. Németből vaU foráitáaokal
n«m isaretÜAk közölni, n«m árért, mórt német,
hanem sokan olvasták eredetiben ?& ?ok iefcrditm
van.- A .Zagort*1 kérjOk.
4328. AJeiwidriA. A ?«ittitmáuy DOT- elején
megy Fiúmén át tTí3í-E«öljÜk I
4S29. .A képiSmüvéwet énsakoa\'. Eöszoadt-tel vettök. J5.
4330. ,A tárlat" győnpe Jeiris.
4331. B. 8 Kifakadásiüval nem tSrödQiik,
ij sztgetéseivel még kevésbé. Mi i rendes nton
lisladnnk mig odj; sem írünk: .A hol Oly jú latx
j\'ilienni, oda k-ní már aem fáj semmi* V
4332. E. A. Hálás kősi-icet a becses ríss-
vétárt.
4333. K. Nem valí ko*lés?e.
Felelős szerkesztő: Bstcríl LajGS. H l R 5 ? T É S.
Hogy lehet valóban egészen ingyen
EGY ÓRÁHOZ JUTHI?
(franczia fali órához, vagy azüst ftemon-
toir érához vaqy pedig miniatűré ezfitt
höígyorához.)
Aira feleletet ád WAJBITS JÓZ&Z? könyv-kereskedése K
S S ?S ?? ? ? -
§ I I. S I. IS I 7 |
?** N !? e>» mn N « E
I I i i i I 17.
T. i -13 ír- J> S-i=

> i ? !=> \'^ ~ = ~
síi. « =-\'-a


? J

A legolcsóbb és legkeHemesebb időtöltésül ajánlja
WAJDITS JÓZSEF HABY-KANIZSÍH
ISMÉT IGEN SOK MŰVEKKEL SZAPORÍTOTT KÖZEL
4000 kötetből álló
(169 2—•)
K0LCS0NKÖNYVTARAT.
Az olvasási dij havonkint csak 50 kr., negyedévre csak 1 írt 30 kr. **3m
Előfizetés a kölesönköny vtárra e hó bármely napján történhetik.
Tisztelettel Wajdits József.

ff\'7\'fa\'VTirTT ?píJr\'7\'P\'nTTr T? VITAT VAUT

ZÁ\'LAI KÖZLÖNY

1880.K I R

33 T

S E


Minden eddigi vüágtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve.
Budapest,
Rottenbiller utcza 66. sz.
k legnagyobb korszerűen berendezett gyára harang >k tüzoltásznti és Tizmütészeti gépek készítésére; a gjArr íj latos viuDüieatvii uí/iáh a jelenben egyedüli belfSldl sziTattyn cyárt képezi, melybeu kizárólas houi munkaerő
alkalmazása meilett, mindan czélosk n^gteleló szyratLynk és kutak káuUtetnek
Képes árjegyzékek és költségvetések kivánatra bérmec.tesen szolgáltatnak. \'
~LÓlirt©X©I>© : Kolozsvárott, belinotioíttj>r-i<-tc»a 12. #aávi ríUitt is
Azon rendkívüli veszteségek folytán
melye.ke.1 a londoni nf\'gy vnsbulor gy>i-"
GODDERIŰGE BROTHERS AND COMP.
Első magyar
gép- és tüzoltószerek gyár, harang
és
érczöntőde
Hazánk
kapcsol:
5; Majdnem ingyen! ^S
A bukott n»gy«erü BmTTAJilA-EZÖSTGYÁR óriási raktárt * csHdgondnokság átvevén, nagyobbsierü fizetési kKtelexett.ié^ei éa * helj-iaégek kiüresedée miatt 75 százalékhal a becsáron alul bocsátja áruba, te< át mnjdnem elajáfldéicoztatik. Cs*k ti frt ?o krért, atar a puszta muDkadij értékének feléért kaphatni * következő igen csinos és tartón Bríttania-eiÜst asztali servic, melynek ár« iZdÖH 30 frt Volt, is melynek tiszta feláron maradáüá.Tt
25 évi keEehm\'\'K vnlaltallk.
6 asztali kés kitűnó aczéllappal 6 valódi britU erüst villa,
6 tsmOr 6
pfit tejesmerltökaná! tálain,
teríték tartó tojássá serleg oznksr táteza oztípr- vagy bors tariö tbea szűré ([yertyatartó t
evő kanál kávéskanál
„ „
i S gyönyörű ! 1 »
1 legfinomabb
, 2 igen nép „ ([yertyatartó
US 9-12
2 legfinomabb alab&strom QyertyadiSZ
: 50 darab
Minderen el6*orolt 50. műdarab ára
B Q tirt 7O isrr. B
Megrendeléaek postai utánvétellel vagy az összegnek beküldésekor — & msád\'g a kéazleibSI jnt — elintéxtcinok

BLAU ©S KA.HT Brittan, a-sörtgyi rak ttrtktira által
Bécs, I. Elisabethstrasse 6.
V A kBEiönS és elismerő levelek ssi*akra menő szám dánkban kÖEasemlére vannak k,
Rendeléseknél elégségei e ccim:
Főnyeremény
esetleg ?00,000 márka
LAU é KANN BA
PBLHIVÁ\'B

a hamburgi állam által biztositolt nagy pénzlotteria nyeméay-esÉfyeiheal részvételre, melyben több mint
8 millió 600,000 márkát

elfinyös pén sorsj
bictoaan nyerni kell.
7.-Iotieriának, melyben torvsterűleff «ak 90,500 sgy" van nyeremtny01 a KovBtkQ&oJí *
A lOgpCLEi«y-c>l3"to nyeremény 400,000 márka
Jutalom 250.000 márka G nyeremény 4000 márka
1 nyeremény 150,000 márka lOS nyeremény 3000 márka
1 nyeremény 100.000 márka 214 nyeremény 2000 márka
1 nyeremény 60.Ü00 márka 10 nyeremény 1500 márki
1 nyeremény 50.000 márka 2 nyeremény 1200 márka
2 nyeremény 40,000 márka 633 nyeremény 1000 márka
2 nyeremény 30,000 márka 676 nyeremény 500 márka
5 nyeremény 25,000 márka 950 nyeremény 3(>0 márka
2 nyeremény 20,000 márka 65 nyeremény 2oO márka
12 nyeremény 15,000 márka 100 nyeremény 150 márka
1 nyeremény 12.000 márkn ?631& nyeremény !38 márka
24 nyeremény 10,000 márka 2300 nyeremény 124 márka
4 nyeremény 8,000 márki 70 nyeremény 100 márka
3 nyeremény 8.000 márka ? 7300 nyeremény 9-í éi G7 márka
52 nyeremény 5,000 márka 78S0 nyeremény 40 és 20 márka
mindezen nyeremények pár hónap alatt 7 sxakaí*ban biztosan
husis alá kerülnek.

állap itv,
At első nyereaényiwzás hivatalosan éa kerül aaserint
az egész eredeti sorsjegy c*»k 3 frt 50 kr. o. ó.
a fél eredeti sorsjegy csak 1 frt 75 kr. o. é.
a negyed eredeti gorajegy csak 8S kr. o. ó.

és eien az áílan által biztosított eredeti sorsjegyeket (nem tiltott promeiseket) én az összeg bérmentes beküldése nelfett a legti-
vúlabbl vidékre is elkfiidSa.

A ri\'-sxtvevfik mindegyike az erdeli sorsjegyen kivül megkapja tSIpiH ineyen az álluBOziHerrel ellátott eredeti tervet és a hnrás
megiörtéute után & UvttalSS BOrsclási iajíLromot fclbiv&s nélkül és azonnal.
A nyerenéflypénrBii; kifizetése és QlkQWése álulam köz vet lei *r.
érdekelt i éixére peatoun és leflszigombb titektartás msltett
eszközöltetik.

B^~ BSegreidelések egys2erűea postantaiváfiy vagy ajáaiott levéllel eszközölhetek. -«c

BT* A megbizáuk ennéifogva a kSzeli hozás nlatt folyó évi tUfvernber 15 ig bízaiuiaxan az alulirt ció^boz iiitéxeud<r>k. *^S
Id. HEKSCHEB StMÜ,
(166 II. 1—4 bank- és vált/iüzl\'-ta rtanbargbaR.


a giasgowl bank
annyira m^mca
ei y biil?;inantü szotn edott, útlpli-tt tryárit be^iliiitetni /?* nK>!ysziimii s kitiluű initiC-si-gíi , ; miiitli n kisüihuisá! ÍTomniet kitfliitcl\'-tt késí-lotben levő vasbirtor áruit a gyári úr nrgyedri-savii tcljesí-u cláru»i-
Kiinélfojjra a fen.cmi;t«tt g y í r t ó 1 biznHiányban átvett
2000 darab t5BSM«kh»i6) vas
ágyat, felnőttek ssámára^ melyek igazi kiiünó munkik, a bAnnely
lakás vagy utóim dÍBEÚre szolgálunk mcsú.i olcaún, eddig el nem
írt csekély Áron darabját 8 0. é fftért árnbn bocsátom. Előbbi
ár 32 frt 50 kr (1B7 2-l2j
MegrendolíseVet toljoaitok egyenként is ,s a ktváut rainó-Bégben a pénibekQldéae,. vagy utánvét rael! ;tt — addip mip x
*S. HEM MER gépgyára Bécsben
JT. 6ürt.nergasse,
SEIDLITZ - PORA.
Etenbivttl.vannak Í. i.íli iVxdra vaságyak, "!pa«ctitbatlan tartóságnak é« mindenféle fabu:orok. .
ha minden doboz czimlapján x au éa az ín sokszorosított cségem van lenyomva.
30 ér íU a ícejobb bikerek mellett fennáll mindctinGmO fyenor
beteusének é& emésztési akadályok, (mint i\'uá^yhiány. liassiomU*), vér
Btl0]á8 út aranyér (íllen. Külöuvscn oly egvóneknek ajánlva, kik Qlű ílet-n;Odot folytatunk.
Hamisítások törvényileg buntettetnsk.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL
^n A legmeebiih;U\'ililj (tiü>i-(íi\'.v*O s».eru .1 szeurodű uinuLTiscgur*
I niíudt-n belső é< kiiNő cytilladásnái, :?- leglíibb betceséR clU\'n, min. dKunrmÜ scl.c»ülúi.ik, f«-j - - fiíl- ís fogfájás, rí-gí búr vek «s nyilt s«bek-rákrekólyek. HsxGk, Ezcmgyaliadáa, mindeuurmü búunlin éa nórfiliís Btli. _tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
bÖRSCH-FlSCH
Hal-iiiájolaj.

Krohfi M- és társától Bergenben
Ezen halmáj zsirolaj valamrunyi, faj között a» egyedüli, mely ormost cs-\'-Ifkr«i liasanáPial..
jra egy üvegnek használati utasítással I frt Ü é.
líCrpjikedi;Icnili(ln nlűfortlulú

P 6 szállítás Moll A. gyógyszerész, es. kir. udvari szállítónál, Bécs
TucliUnbi>n.
A^J
RakLár a» Állam minden hirnpv«s Kj/iEysxürlA
kfioakedúx^licn. Hiüttir iiólkQii ]>oly»ÚKfkl>Cn mftK*:i>>|r.v<-(iek uagynlili tntgroudnli^ckiiút m.-pfelelö lirlcongcdiisbcii rú.-acsQlnaic.
A t 02 köiSiix* kűretik h»tiro2oi\'..in Moll-lílc kó««itminy 1 rouiiíliti ts rjtAk nlvanokat ^ifopaUiii, m-ljolt uaját ávjoiyem éa xláir.i-üomma] rajtnak OIIALVA.

Eiklir»k: NlB&Kinlzu l\'ri|;iir Jiúln K)úcy««. l\'Pln" J- üy^íí-
RpscoUere f>reno., F*i.t,T J,la,„f lto.oiif.lj Adolf. — ZaU-Ejtr«7ed
.GyuBJasertir a szent lél.\'khec-. — Barcs -nonjer S CtékUrays <3önct
L »• grttaarrén- Kaposvár K.,l„, J. Il.ib.Irhay liilm. O\'isy. Tb.
KecikéMy Ky"(ry- Kapr«ncza Worli M [O-.ícy. Kiszefi CAacainoi-ii-s Int.
íjrlgj. K1U1«1 I>t. sy.iEy. Keszlliely S.hlo f.,r A. Wliiucli F. Kíméld
KAtz Ján. Zágráb Perklet Kcn-ncz KyAgy. Mittlbarh S. Ir\'»lm»aboi
tííy. SdprM Meioy And. ejrögy. . (9S(J 4 i—62)

Nyrjjtstink kezet a szerencsének!
400,000 márka
{."?AyerfiuC-uyt nyújt k.-.lvezu es-tben, a legfljaib ISfly péaiklsc. SOÜS, niely » magas korniiy által jóvábaffyva «? biitositv^ van Eecn nj torveeí-l elÖKyrt abluu áll, liíigy néhány hónaj> |.-f.)lyás« alatt 7 íorsoh\'iHban 46,640 Byereménynek okrotl. n ki»or-solás alA kell kerfllniu, kúilük Ulálkoxik 400,000 frtoyi fSo^ers-méay, részleg pedig:
y
I nyerem, á in.
l nyerem, á m
1 nyi-rein. á ru
1 nyert-m á m.
\'2 ny
2 uyer.-.n
fi im-n-ni
2 nyerem
2ÜO.0O0 1 uyewm. á tn. 12,000
lŐO.OOO 24 nyerem, á m. 10.000
100,000 4 nyerem. í m. 8000
fiO,000 02 nyerem, á m. f>0()0
50,000 10S nyerem, á in. 301)0
40,000 214 uyeröin. á m. 20(K)
-.n. á -ni. á
-MiflQQ 533 nyerem, ám. t lOOü
25,000 676 nyerem á m. Í>UO
20,00<) 950 nyerem á m. 3<K)
12 nyrrm. á m 15,000 26.345 nyerem, á m. 138
atb. atb.
A tiy^reményhUKáaok lervwerint hivaUlosao állapitatUk meg.
A lt:gkfíz>ttebbi elnö, az állam áltlJ biz\'O&ilott nyeromény-liuíáa :i kívttkesÓ öassi-gbe kerül:
1 tjjtú?i RreJcti.iorajegynfk ára csak 6 márka vagy ^S frt 60 kr o.á. b.
1 Ki - „ . . 3 . . 1 „ 75 . ,
i ».-Kyed , „ „ . l1/, » , — . 90 , ,
VaUmennyi megbiiás RZ íiaaieg blSlege* beküldése vagy jiost.iuUlrány melJett azonnal és a lögnagjobb gonddal oszkösöi-tetik, mindenki magát «\'? állam rzimeróvol ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk k^choí.
A megrendelései\'hi-z R megkivántaii bivatAlos tervezetek díj nélkül mellékelteinek, minden hiizás után pedig felaiólítis nélkül kilMjük ré«itifvőinknek a hivatalos hneisi j.\'gjBtkeL ?
- A nyeremények kiBzeWtse mindenkor pontosan az \'állam jótállása mellett lürtéuik s akár k6svt-tlen megküidése va^j\' kívánatra úrdekeltjuinknuk Ausztria minden nagyobb piaczaiij fennálló fisstekutttt^seínk áltxl kűzbesíHetlieük.
Vállalatuaknak mindenkor kedvezett a íterembe, sok más tekiniélyes nyeremény kSzült gyakran az első főnyereményeknek r.rvcndv?n ai, mint 250,000, 225,000, 150,000, 100,000 80,000, 60,000, 40,000 stb. firef ettek ki.
Az ily a legSEÜárdabb alapon nyugvő vállalatnál, olórelit-liAtúUg mindcnütt*bÍKtons*íg»l a legélénkebb részvételre siíiuit-hatván, kéretik már a. kOzeli bníás miatt ii minden megbízást miiiúl clGbb, de mindenesetre f. t-vi november 15-ifce elűtt kűsvetlenQl alcUrottlior intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és valto üzlet Hamburgban,
bevásárlása éa eladása mindenDemü álUmkötványek, vasuti részvénjek és külcBÖnBOrsjegjeknek. *
U. i. kösEÖDetüukeí fejezve ki esenoel iráotuiik eddig lanusitott bisalorucrt, fölkérjük az uj kiaorsolásuáli részvételre, főtörekvésüok ezeatul ifi oda irányuUnd, min-deukor pontos és szilárd Biolgálat által tjszteit érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek. (166 I 3 — 0)
Gazdaság- és házeladás.
g^^S MAAGEK VT. S^?e™=S 8ooax»o|S- kir. szab. vaiúdi tiszlilolt SOOCMOCO
CSUKAMÁJOLAJ
Maager Vilmos tanártól Bécsben.
A Perlaki határban egy több holdból álló bzáotúfüldet és ?érni rétet magába foglaló mezei gazdaság a hozzá tartozó Perin-kou a fóutezában fekvő, téglából épült, hat szobából, koajbábúl és a szükséges mellékhelyiségekMl álló ház, köbül épült istállóval együtt szabad kézből jutányos feltételek mellett e]j.\'lfV Venni szándékozókat útba igazitja e lapot kiadóhivatala. i63 3-s
ítig mint
A legelső orvosi tekintélyek által i gálva éa jóváhagyva; — könnyen emísit1 miatt gyermekekiii-k különösen ajánlható, — Inrmé-ixeü — legjobb*) tiaxU éa hatályos*Áj(a aliai elúmert sr.-r, — a l"CÍiathatásabb pyógy°r«ve! bír
mell és tüdóbajok-, görvéiy-, 8Ő»ör-, fekéty-, bőr
kiütések, mlriuy be teaséflek és gyeagélkedétek cli^u.
Egy pahozk ára 1 frt. Kapható valódi minGségben,
pyáriraktároii\'b-\'i. Üécaben Heum.irkt 3**) valamint
luimlcn gyógyitzertár tísnapyobb vegyeskereskcdéaben.
Nagy-K-iiIzsáB: líi-lu. JAMCC, IV«g.-r Béla gyógy-
flsor,\'ss nralin-1, Knacnfeld Adolf, llcsenberc Kerencz kereskedései-
Ucn. - VarazsdOH : Dr. Ralfcf Al., Lellia Kd. Kjogysz. — Zala-
Egera7«geR : \\&ol> V. Kyú[tys*. — SoprOBbaB : Abesey A-, Kfkert
Károly K. gj^^\'«B. — Kaposvár: Habocbay Kálmán, Aneuntin
Giii.zt. ^Agyu. uraknál. IGS 2-12
•) Óv** ! tíjabb idSliPn ésxLail.etŐ, bogy több ezég — kr.iöimigen tiiii-tátlaii májhftlxnirt liáromsuögü ütceckben — M-iagt-r valádi tinxtitou Pori<-h-caukamáj olaj gyanánt árnait. Ily r.isícd.\'^uk é, moícSAláxokat kikerülendő, — kéretik a\' n. é. kr.Er.nsÚK citak azon üveg-eket — valódiskoak .\'lismerni, mclyok^n. iliet-íleg a ciimragasi és használati utaaitinon a .Utigtr\' ui-v Utálható.
3*J Ugyanott lítcxík az omitrákmagíar birodalom részére a nfL.tfT}iau!J»ai ^nemselköii M-bkütS gj ár" főraktár^ Bflcnkill5n-ben Aorvr-Torki ezég Hall és Rockul .SazOdont-ftrAr" is a chemnitzi Hartonatoio fa T«a. BLoguminoM-gyár\' főraktára.

Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtó ján.