Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.57 MB
2015-02-05 17:33:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
774
3086
Rövid leírás | Teljes leírás (143.96 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. január - 1,3. szám
A 2. és a 4. szám hiányzik


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

HAGYKANIZBA, 1807.
NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 1. 8ZÁH.
JANUÁK 5.
ZALAI KÖZLÖNY
Eiflfinliil árak: Egét« évre 10 koron«, félévre 6 koron«, j i«^yciié»ro 2 koron« 60 «11. Egyei «ám ára 20 fill. ;| Tanároknak, tanítóknak, jagyzAknak áa állami llaztvIaalOknak I évre 6 korona, fái ávra 3 korona.
Felelős szerkesrtő én kiadó Kálmán P&l.
Nagykanizsa - törvényhatóság.
Nemcsak városunk, hanoin az ogész vármegye közönsége Nagykanizsa r. t. város szombati közgyűlésének hatása alatt áll. Legelsőnek a Zalai Közlöny mult száma adta tudtul a közgyűlés ama rendkívüli horderejű határozatát. melylyel az önálló törvényhatóság felé a kezdó lépéseket megtette.
Őszinte örömmel üdvözöltük s üdvözöljük in» is a képviselőtestületet azért a bátor és férfias magatartásért, mely ly el a vármegye gáncsoskodásával és kicsinyeskedésével szemben — állást foglalt. E helyen is elismeréssel adózunk a szombati közgyűlés bátor szavú vezérszónokainak : ujnépi Elek Lipótnak, dr. Sehwaroz Adolfnak, dr. Fried Ödönnek és Iióvész Lajos szerkesztó-oollegánknak. Feltárták a helyzetet és mi, a fellebbenteti függönynél láttuk azt a nyomorúságos tehetetlenséget, amelyben sinylódünk.
Végre itt volnánk tehát! Megtették a kezdó lépést, hogy szabad szárnyakon repülhessünk és ne kelljen folyton a vármegye nagyon is megutált terhe alatt nyögnünk. Micsoda paradicsomi állapot is lesz az, mikor noiu kell minden legkisebb utoatisztítási engedélyért a vármegye ajtaján kopogtatni.
Oda sorakozunk a törvényhatósági joggal felruházott városok: Budapest, Fiume. Arad, Haja, Debrecen. Győr, Hódmezővásárhely, Kassa, Kecskemét, Kolozsvár, Komárom, Marosvásárhely, Nagyvárad, Pancsova, Pécs, Pozsony, Selmec- és Bélabánya, Sopron. Szabadka. Szatmár-Németi, Szeged, Székesfehérvár, Temesvár, Újvidék, Versecz és
Zombor mellé. A 2f>-ik törvényhalóság Nagykanizsa hinne.
Meg volna az önkormányzati jogunk és saját tetszésünk szerint — ami főispánunk elnöklete mellett — készíthetnénk szabályrendeleteinket. ügyeinkéit magunk intéznénk |és közvetlenül a mini\'uteriummal lennénk összeköttetésben.
Minden érv amellett szól. hogy alakuljunk törvényhatósággá. A közgyűlésnek ezt feltétlenül el kell határozni, aztán lel kell terjeszteni a képviselőházhoz.
Eleget tespedtünk, eléggé elmaradtunk. A legfőbb ideje, hogy lerázzuk az igát és cselekedjünk
Hogy mennyire fontos és üdvös lépes lenne ez városunkra, afct igazolják az alábbi rendkívül érdekes nyilatkozatok, melyeket tudósítónk előtt tettek hz alant megnevezett vezető személyiségek:
Vécsey Zsigmond polgármester igy nyilatkozott az ügyről:
— „Hogy önálló tör /ény halósággá alakuljunk-e, vagy sem, erre határozott választ nem adok. Elintézi ezt, maju a legközelebbi közgyűlés, amely elé ítész tervezettel lép a tanács. Hogy óriási erkölcsi t tfKuáa lenne m Nagy kanizsának, az bizonyos. Anyagi kiadásokkal járna az átalakulás, de viszont bevételeink is lennének. Ig.v, a túbbek között egyedül viselnénk a katonai pótadót, de ezzel szemben nem fizetünk megyei pót- és útadót. Egyet azonban ki kell kötnünk: Nagykanizsának magának legyen főispánja, ne pedig ugy, hogy a megye, főispánja legyen külön Nagykanizsáé is, mert akkor nem sokat nyerünk.
8*erka«*td«4g éa kiadóhivatal: Nagykanlzaa, Erxa4b*t-Ur (caoportház.)
Megjelenik minden szombaton este 6 órakor.
A másik. amire törekednünk kell, hogy akkor Nagykanizsa egyedül küldhessen képviselőt a parlamentbe."
Lengyel Lajos,
városunk érdemekben gazdag főjegyzője ezt mondotta:
— ..Szivvel-lélekkel azon vagyok, hogy Nagykanizsa önálló törvényhatóság legyen. Annak idején nem sikerült Kanizsa vármegyét alakíttatnunk Nagykanizsa székhelylyel, talán most sikerül önállósítani magunkat. Ha kiadásokkal is jár az átalakulás, az nem baj. mert akkor olyan kereset-forrásokat nyithatunk* meg, amelyek ezerszeresen pótolják a kiadást. Az ujságiró urakat igen kérem, tartsák felszínen ozt a nemes ügyet és harcoljanak velünk vállvetve, hogy Nagykanizsa törvényhatósági joggal ruháztassék fel."
Révész Lajos, a szókimondó ujságiró. a következő epigramma-szerü kijelentésben ad kifejezést érzelmeinek:
— „Függetlenítse-e magát Nagykanizsa város a megyei gyámkodástól ? Ez azt hiszem nem is lehet kérdés. Minden és mindenki a függetlenség után törekszik, sót ezért véres harcokat is vívnak és meghozzák a legnagyobb áldozatokat. Hogv a modern kor színvonalára ernelkedhes8ék Nagykanizsa városa, haroolnia és áldoznia kell függetlenségéért."
Ujnépi Elek Lipót, az indítvány beterjesztője igy nyilatkozott tudósítónk előtt:
— „Az indítványt ón tettem, tehát híve vagyok annak, hogy Nagykanizsa önálló törvényhatóság legyen. Ebben csak előnyt látok városunkra. Lerázzuk azt a megyét a
Özvegy asszony lánya,
Özvegy asszony lánya, Hemeut a vásárra, Kanizsai sokadalmal Olyan félve járja! . . .
A sátrak közt végig I.\'rliak kisérik, Ks az arca piros arca Rózsáit dicsérik.
Özvegy asszony lánya Ne higyj nekik kérlek ! Kanizsai tirliakhan Hejh ! hamis a lélok . .
Özvegy asszony lánya Nem hajt a jó szóra . . Pünkösd napján a városban Hosz hír szárnyal róla.
Özvegy asszony lánya Az utolját |árja . . . Jobb is, ha az édes anyja Koporsóba zárja . .
nagy lajos.
Harc a békében.
lila: HEROEG DEZSŐ.
Mélységes álomba merült a kaszárnya népe. Osond, félelmetes csönd kóróskörül. A századnál csak a szolgálatot teljesítő napos káplár virraszt. A folyosón elhelyezett, • fehérre súrolt asztalou mécses pislog, mellette a naposnak széles ezüst láncon lógó zseb-, órája fölnyitva ketyeg unalmasan, egyhangúan . .
Ott feküdt még a hosszuuyaku tintásüveg, toll \' és egy árkus tiszta papiros, melyre nehézkes betűkkel volt ráírva: „Kapport.-
Az asztal előtt pad. rajta hosszukat ásítva a napos ül. Ilog.v az álom cl ne nyomja, hébe korba fölkel, végigsétál a folyosón, szöges talpú cipője kísértetiesen kopog.
Ilyenkor tudja csak az ember, mily hosszura szabta a jó Isten az é|szakát!
Szép nyári éj volt A folyosó nyitott ablakain ál betódult a tiszta, erós levegó, magával hozva egy-egy merészebb éji bogarat, mely zümmögve, dünnyögve röpködte körül a gyenge lényt adó lámpásl s aztán gyors kanyarulattal kiröppent az éjbe. Az éji csendet egyszerre éles trombita-hang zavarta meg.
Kleinte bánatosan, melankólikusan, de mind erőteljesebben, sürgetőbben tört elő a hang. A naposok felütik fejüket, ügyelni kezdenek.
— A készültséget hívják! — mormogják uuottan, de azért fölugrálnak helyükről.
A tizedik század naposa idegesen ront be a szakaszba Beleordítja a sötétségbe : Készültség kifelé!
Mozgolódás a szakaszban. Tizenöt ember kiugrik ágyából, melyen — mint a szolgálati szabályzat előírja — teljesen felöltözve dült volt végig. Kgy-kottfre hátukra vetik, összecsatolják a borjúi, vállukra vetik a fegyvert, futnak le az udvarra s az erre megjelölt helyen, az őrség előtt gyülekeznek.
A sötétben egy alakot lehet kive-ni. oldalán lóg a cifra, sallaugos tábori öv, a szolgálati jolvény. Nem nehéz tölismerni, Kellner kapitány volt.
A katonák sorban, nagyság szerint fölállanak. Parancsnokuk Kovács A kos járőrvezető, címzetes káplár összeszámlálja őkel. aztán a jobb szélre állva kiáll:
— Vigyázz! Készültség jubbra néz&!
Ma|d a kapitány felé félfordulatot tesz ó maga is. tiszteleg s jelenti :
Százados urnák alássan jelentem: a készültség áll egy altiszt . . .
Jó, köszönöm, szakította félbe a százados — mondja csak káplár, ludja-e hol van a , Három ruca" korcsma?
— Tudom, százados ur!
— Jó. vegyen maga mellé öt embert és futólépésben igyekezzék oda. Hízonyára verekedés van ott megint
Többet nem szólt.
A káplár kijelölte az öt embert és megindultak futólépésben a kaszárnya udvarán, a kapun át ki az utcára, hol kísértetiesen verte vissza léptük zaját a szűk házak sora.
A káplár hátraszól valamit.
Klókerül hüvelyéből a szurony és föltűnt a fegyveren. A hold sápadt sugarai végigszaladnak a fényes acélon, megsimogatják, mintha csak mondanák:
Cdol,
nyakunkról, amely örökösen ellensége a városnak. Kzt a multak tapasztalatai alapján állítom. Hugy keresztül vihetjltk-e. az más kénlés. de nekünk el kell menúflnk a végletekig, hogy Nagykanizsa jövő fejló\'tósét biztosítsuk.\'
Fried Ödön dr., a képviselőtestület »gyík legteroporamentumo-sahb szónoka, a legnagyobb lelkesedéssel beszélt az ügyről:
— „A törvényhatósággá alakulást előnyősnek és keresztülviendónek tartom. Ha lesz is rá kiadásunk, az ne riasszon bennünket vissza, mert ha más előnyünk nem lenne — pedig lesz! — de magában véve a függetlenségünk, megéri azt a pénzt. Nem kell majd minden apró-csepró dologért a megyéhez fordulni, ügy cselekszünk, ahogy érdekeink megkívánják. — Az bizonyos, hogy saját létérdekének veszélyeztetése nélkül ma már város nem maradhat a megye kötelékében. hacsak nem megyei székhely. Mert a kotló érdeke homlokegyenest ellenkezik. Nálunk a merkantil Nagykanizsa kérlelhetetlen ellense-get talál az agrárius vármegyében. — Ha a megyét egy összegben kellene is kártalanítani, akkor is el kell tólo szakadni. Majd lalálunk rá módot, hogy behozzuk ezt a kiadást. — Nem hiszem, hogy ezt a nagy tervet keresztül tudjuk vinni, mert ellene lesz a vármegye is, a parlament is, a kormány is. mely utóbbi aligha engedi gyengíteni a vármegyét, miután a nemzeti küzdelemben éppen a megyék voltak a legnagyobb támaszai. — De ha nem sikerül, az erkölosi elégtételünk meglesz. Legalább látják a megyénél, hogy Nagykanizsa érdekeit nem lehet olyan flagráns módon sérteni —
ZALAI KÖZLÖNY
Súlyosan nehezedik a megye gyámkodása városunkra, mert kénytelen hozzájárulni olyan dolgokhoz is melyek sértik erdekeinket. Igy pld. hozzájárulunk minden megyei vasúthoz, melyek legtöbbje a forgalmat egyenesen eltereli tólQnk Ki/etünk a keszthelyi, zalaegerszegi gimnáziumok fenntartásához, amelyhez pedig semmi közünk. Van ilyen még számtalan. Szóval: emancipálni kell magunkat a megyétól, mert Zalavármegye és Nagykanizsa csuk a hazafiasságban találkozik, de egyébként eltérnek Htjaik."
Schwarcz Adolf dr., aki a sérelmeket elsőnek tette szóvá, ezeket mondotta:
— .A törvényhatósággá átalakulás ugy erkölcsileg, mint anyagilag előnyös lenne városunkra. Megterheléssel alig járna, meri hiszen a rendezeti tanácsú város adminisztrációja igen kevésben kölömbözik a törvényhatósági joggal felruházott városétól. Van orvosunk, ügyészünk, árvaszékünk stb. Sót a megyei pótadótól is megszabadulnánk. Tehát mindenképen kívánatos, hogy önálló törvényhatóság legyünk, de — véleményem szerint — ez a mai politikai viszonyok mellett. nem lesz keresztülvihető!
íme, a város néhány vezető egyéniségének véleménye. Mind megegyezik abban, hogy az önállósítás csak előnyünkre lehet. Ezek után természetesen minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy a megye Igáját lerázhassuk. E holye.n Is felhívjuk a városi képviselőket, hogy azon a közgyűlésen, amely »zt tárgyalja, okvetlenül jelenjenek nteg. A Zalai
1*07. JANUÁR |
Közlöny közölni fogja a jelenlevők névsorát Mert látni kell. kit nem érdekel városunk jövője. Ha nent sikerül, no rajiunk múljon 1
A közönséghez.
a mindinkább nyomasztó általános drága viszonyok kényszerítő hatása alatt, de különösen azon. I9()(i-ík évi december hó elsején beállott körülmény következtében, hogy a szedómunkások tetemes béremelése és a papiros árának jelentékeny felszökkenés a lapok nyomdai előállítását rendkívül nagy mértékben megdrágította, a nagykanizsai lapok (úgymint a .Zala," .Zalai Közlöny" és a „Nagykanizsa") egyértelműig és szolidárisán elhatározták, hogy a mai naptól kezdve, még pedig 1907-ik évi ianuár hó ötödikétói kezd?.-, bármiféle intézet, egyesület, kör, szövetkezei. testület, társulat vagy társaság részéről a fentebb felsorolt lapokhoz érkező mindennemű közleményeket (u. tn. meghivókat, kimutatásokat, valamint összejövetelek. felolvasások, gyűlések és hangversenyek mulatságok, tombolák és bálok előzetes hirdetésé-stb.) továbbá eljegyzési híreket és köszönetnyilvánítása kat. valamíut személyes érdekű közleményeket — miként a fővárosi és külföldi lapok — ezentúl csali* díjazás fejében közölnek.
A nagykanizsai lapoknak ezen, a viszonyok által kellőkép megokolt akciója azouban a legtávolabbról sem irányul nyerészkedésre, hanem az eddi« nyújtott tömeges és mindiukább szaporodó ingyen szolgáltatások megszüutetésévol az illető közlemények közzétételével felmerülő készkiadások némi megtérítésére és a jogosult érdekek kielégítésére íok szorítkozni szerényen megállapítandó határok kötött
Kötelességünknek tartottuk a nagykanizsai lapoknak ieleu megállapodását egész nyíltan és őszintén
— Fiuk, ne ontsatok vért! . . .
A .Három rucá*-hoz korcsma ivóterme télre volt katonákkal. A rendes vasárnapi kép. Mintha egy kitűnő taktikus ontotta volna be őket- — két részre oszlottak. A terem bal felét a gyalogság, jobb felét a lovasság foglalta le magának.
Békességben maradtak ió ideig. Alig lehetett egy-egy szót hallani, sőt majdnem suttogva beszéltek egymással.
De később változott a kép. Amily mértékben fogyott az isteni uedft. ugvanolyképpen emelkedett a hangulat, azaz a társalgási íiang modora. Bizony-bizony már egy-két élesebb közbekiálltást is feljegyezhet a nyájas szemlélő.
De azért baj nem történt, de nem is történt volna, ha egy gyalogos járőrvezetőt, névszerínt Galagonya Istvánt, nem tudni a honvágy a nehéz szolgálatou való elbusulás, avagy ami inkább érthető és valószínűbb, az elfogyaxztott poharak tartalmának mennyisége arra nem indít, hogy egyszerre, hogy ho^ynem felkapja kiürített poharát és a földhöz nem vágta.
Igy történt a baj. És nem az volt a szerencsétlenség, hogy a pohár izzó-porrá törött hanem, hogy az üvegdarabok épeu egy uhláuus tizedes, névszerínt Krattowitz József lábai elé estek.
A jobboldali táborhau erre mind erősbödő zúgás keletkezett és hirtelen erős sarkantyupengés hallatszott s a terem közepén látbató egy uhlánus szakaszvezető.
Harsány hangon kiáltja;
— Ki volt az? . . . Ki dobta a poharat ide?
Nyomott csönd, de csak egy pillanatra. Mert a
baltáborból - - akár csak a színpadon szokott történni végszóra — az uhlánus előtt terem egy baka szakaszvezető és kissé hetykén mondja:
— Bárki volt, mhweja vele?
— Magához semmi közöm. Azt akarom tudni, hogy ki dobta a poharai? Mondja mosl még erélyesebben a lovas vitéz.
— Milyen kíváncsi! Hál mondjuk hogy én — feleli uevelve a baka.
Az uhlánus vérben forgó szemekkel méri végig a bakát. A nyelve nehezen pereg egy kissé s vadnl mondja:
— Maga? . . Te? ... — és hirtelen arculüti a bakát.
Ez a jel! Mint egy méhkas, mozgásba, lázba, forrongásba jó a terem Felugrálnak mindkét felől és összecsapnak Ki széket fog, ki az asztalon heverő palackokat, poharakat kapja fel. míg a nagy rés/, oldal fegyveréhez kap és igy csapnak össze.
A verekedők szeretik a sötétségei; egy csomó szék, pohár, üveg repül egyszerre a terem közepén alálógó lámpás felé, de a korcsmáros tudja a dolgát, mert a lámpa dróthálóval vau körülvéve és épen marad.
lstenom mi lesz mosl? Vér fog folvni? Kmberjialál lesz ? . . .
fis ekkor az egymást ütő. verő tömeg közé valaki belekiáltja:
— Jön a patrul! . . .
A szurony fénye fölcsillanik a fogadó előtt. Az órség futva jő és Kovács káplár embereivel beront a terembe.
Berúgja az ajtót:
— Vigyázz!
És csak ketten vann«k az imént még oly népe* teremben. Galagonya baka járőrvezető és — Krattowitz József uhlánus tizedes.
Arcuk, kezük csupa vér. Gtik, marják egymást. Szemük vérben forog.
— Meghalsz gazember. — megöllek . . biztatják egymást és vad indulatuk hevében nem is hallják a hivatalos hatalom figyelmeztető szavát.
Az őrsé« szuronyt szegezve tart íeléjOk 8 Kováén káplár erőteljesebben ismétli:
— Vigyázz!
Föleszmélnek. A katonavér nem tagadja meg magát. Megtanulták, hogy ennek engedelmeskedni kell és — engedelmeskednek. Kariuk lehanyatlik Szótlauul engedik magukat megfosztani vértől ázott fegyvereiktől. Előveszik zsebkendőiket és törlik kicsorduló vérüket . . .
Az őrség parancsnoka körülnéz a teremben. A fogason egy uhlánus kardja lóg és-a földön egy baka sapkája hever. A gyors szökésbeu ott felejtették
Magukhoz veszik. Majd ráakadnak a gazdájukra
Azutáu közrefogják a két vitézt és megindulnak velük vissza a kaszárnyába,
A szabad, erős éji levogő kitisztítja fejüket, elpárolgott a bor gőze és szomoruau szólal meg Galagonya:
— Ejnye az áldóját, megint huszonegy nap egyes! . . .
Van .szerencsém a n. é. hölgyközönség becses tudomásara hozni, hogy több évi külföldi gyakorlat után Nagykanizsán. Vasuti-utca, Melozer-féle házban angol és francia női konfektió divattermet nyitót tam. — Törekvésem, hogy a mai kor igényeinek megfelelő ízléses és pontos kiszolgálást nyújthassak Megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek és átalakítások elfogadtatnak. Becses pártfogásukért esedezve maradtam teljes tisztelettel
WEISZ GYULA angol és francia női konfectió divatterme
Nagykanizsa, Vaauti-utosa Melczer-féle ház.
1907. JANUÁR 7.
ZALAI K 0 Z L ö N Y
Mit igyunk!
Az alaórandO Ierm4azeles si4n*avai nalrontarialmu áaványvlxel, a mohai
KEDVELT BORVÍZ!
forráil, mari fOllétlanúI liazla. kelleme» éaolcao aavanyuviz; dúa azénaavlartalménál fogva namcaak biztoa óvazar farlözö elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógyaóknil fogva kitOnO azere a legkülflnUlébb gyomor-, I4gca6- 4a húgyaterv betegaégeknek.
«lii.alau»k » ajánlatok at AKne4.|ona*t ai Ifflllk llltt ItlIM IsImII |JI|í»«rré tették . bamarown 6rli.l ifimben kerüllek kl o.vo.l I.UunyUtok: Ír. létll. ir. ttMhsrilkl.
••ri.rfir UuiwKir. l.r.fcrV ir. IkaallVz" IU<I|. íí. Flltkir. Ir feiutll. ér. Int, Ir. Viri.r. Ir. Iikkarll Ir liU|k. Ir. Varaa. Ir Hala. Ir. talp ... ir .¡¡mi J. « llaair. Ir. ■arksifa.., att.-ekli \\ a k,k "A«.é..í«,ra.i .ll|aD«|<Uii *}áaUtlák: li.|M »»irkajtkaál. «krolkai uaaarkaralakaá. fele« k.rl.kal. kara atáa. aaeatá«F.láaaál. ••iáikénál. ,.„. és kéllMktUlléM úl. éllálflalasiéllél. I.rll\'léllléuél. ¿lat éléusrl f.rtíli k.t.|..|.k .11.. (Whu, chole.a .tb.) IIU«..,^ uinUra «».(tllit«^l v.U»l»«l na-rrobb .f«lakban mina00 ^ | ! téVl l.l!.ri2| ll. lV(l.l«.ll llllt.ít tlzaál. .ü. . .«6d.vl.nel i. él«.ékk; bogy ax l|lll.t.rrál liléi a Mák «ber U könnyen «.guer«h«Me «H»«bi. .Itfékl va.o."kbln^^lerakatok",\'M\'"Z \'u""\'* <*lM "«I" » Urrá.k.i.l.iéi UpMi afiíia fl.t.ritl.tk.a u Ilslraata .laléflMia
nvilTáDossáKra tioini, nehogy kiadóhivataluukmk maidat) követendő eljártea félreértésekre, vagy pedig rekriruinációkra adjon alkalmit.
.Zalai KOilOny • .Zala.\'
-Nagykanizsa -
Iparoaok kereakedök l
A Zalai Közlöny különös kedvezményi „d az iparosoknak és kereskedőknek. Klhu-lároztuk, hogy Zalavármegyében minden ipa rosnak és kereskedőnek a cégét ingyen közöljük, ha lapunkra előfizet.
A céget addig közöljük, inig nz előlize-it\'S lejár. Ez azonban egy félévnél kevesebb n"tn lehet.
Iparosok és kereskedők I (tagadjátok meg az alkalmat és fizessetok elő a Zalai Közlönyre, melynek programmjában úgyis .itt van az iparosok és kereskedők érdekeinek előmozdítása.
A cégek közlését mai számunkban kezdjük.
A hét.
A villanyvilágítás mizériái.
Ilogyau is mondta Révész Lajos kollegánk a városi közgyűlésen?
.Ha tudatosan számitolt többet a Franz-cég. akkor csalt, ha nem tudatosan számított többet, akkor azt az összeget, mely joglalauul loglal helyet a zseb-iiikhen, vissza kell adni, aminl vissza adná minden becsületes ember-.
Hát ez, kérem, csak világos beszéd ?! Olyan alternatíva, amely- alól kibujui, polgári ész szerint, lehetetlen. Hogy azonban Kranzek mégis kibújnak alóla, az olyan bizonyos, mint kétszer kettó négy Tápot ad vakmerőségükhöz az ad hoc bizottság lul »itgos udvariassága, vagy mondjuk csak magyarán — lanyhasága, nemtörődömsége és tápot ad a lugykanizsai kir. törvényszék polgári tauársának az az érthetetlen ítélete, melylyel a várost azzal a kéz-zellogható keresetével utasította el. hogy Franzék adják viasza azt a pénzt, amit felvettek olyan lámpáért, amit fel nem állítottak és igy nem is éghetett. Nem akarjuk kritika tárgyává tenni ezt az Ítéletet, bár ez is jogunkban állana, mert sehol sincs megírva, hogy a törvényszék ítéletét birální nem -zabad. De most hallgatunk, mert tudomásunk szerint az Ugy még uincs befelezve Kljon nemsokára az ideje annak, hogy uira folyik ez a per. Majd akkor beszéljünk róla. Most maradjunk az ujabb eseményeknél.
Tehát a közgyűlés elhatározta, hogy nem en-L\'edí Franzék kasszájában maradni azt a körülbelül -.\'hu,ooo korouácskát, ami nem őket illeti. Vártuk, bogy a közgyűlés ugy határoz, de azért örvendetes meglepetésünkre szolgált, mikor azt láttuk, hogy a Kranzékat lesújtó határozatot egyhangúlag hozták. Iity kell ennek lenni! Ideje, hogy a képviselőtestület a lakosság érdekeiért síkra szálljon ! Mert a Franz eeg a lakosság összeségének hátrányára világított ? Am a marburgí milliomos fittyet hány édes mindnyájunknak. Ó bizik. llogy miben? Hát édes Istenem. eddigi szerencséjében és a mi bárgyuságunk-ban. Azt gondolja, ha az a dummer t\'ugár eddig hagyta magát nyúzni, majd csak befogja a száját ••zeniül is. Pedig hát csalódik
A dolog t i. ugy áll, hogy az esetben, ha a város nem perel és illetőleg nem hajtja be a péu-zünket, akkor egy olyan monstre-pör lesz ebből,
amilyen még nem volt Magyarországon. A nagykanizsai vendéglősök és kávésok akikuek összesége vagy .\'«ii,000 koronával többet tizetett, máris el vannak határozva, hogy ha kell. egyenként perlik Franzékat. Csatlakozik hozzájuk még 80 —lüü üzlettulajdonos is. Tessék már most elgondolni, hogy rní lesz ebből.
Pedig hogy per lesz, az bizonyos. Mert — ! mint értesülünk. Franzék egyáltalán nem foguak reagálni a város abbeli felhívására, hogy fizessenek. Hát ez sem baj! 11a per kell nekik, hát legyen peri De engeduüuk nem szabad. Ha rákerül, uyeljük le a békát. De meg kell mutatni a marburgí milliomosnak. hogy mégsem vagyunk olyan ostobák, mint amilyeneknek ő képzel bennünket.
— A Zalai Közlöny olvasóihoz. 11*07. jau. elsejével u| elólizetést nyitottunk lapunkra. Azokat az iudokokat. melyek alapján a Zalai Közlöny pártfogást érdemel, mai vezető cikkünkben röviden felsoroltuk. K helyen csak arra kérjük azon tisztelt előfizetőinket. kiknek előfizetése december Hl-én lejár, hogy az előfizetési dijat kiadóhivatalunknak idejekorán beküldeni szíveskedjenek, .nehogy a szétküldésben fenuakadás történjék
Kgyben értesítjük n/.on tisztelt uj előfizetőket, kik a dijat december hónapban beküldőitek és azokat, kik a pénzt most küldik be. de a lapot eges-/, decemberben kapták, hogy nz előfizetést csuk 1ÍI07. január l-tól számítjuk.
Klólizelési ára a Zalai Közlönynek nem emel-bedik. bárha most a bérviszonyok aránytalanul magas emelkedése folytán — minden lap felemeli az előfizetési dijat. Marad a régi ár. vagyis: egy évre In korona, fél évre íi korona. Tanároknak, tanítóknak. |egyzókuek és államliszt viselőknek : egy évre i; korona, fél évre :J korona.
A lapot természetesen esak azoknak küldjük továbbra is. kinek előfizetése legkésőbben január 12-ig beérkezik.
Mutatvány számot sziveden küldünk.
Mai számunkhoz postautalványt mellékeltünk. Tisztelettel kérjük előfizetőinket, hogy ennek felhasználásával az előfizetési dijat legkésőbben e hét vegéig beküldeni szíveskedjenek Kinevezések. A pénzügyminisztérium vezetésével megbízóit miniszterelnök kinevezte Kichter Vince zalaegerszegi állami végrehajtót jelenlegi állomáshelyén való meghagyá-j mellett X-ik fizetési osztályú állami végrehajtóvá végleges minőségben ; - a nagykanizsai m kir. adóhivatalhoz Deo-gáró József hajdúböszörmény: adóhivatali gyakornokot adóliszlté.
Uj plébánosok Tihanyi (Treiberics, Pul«r volt nagykanizsai hitoktatót, somogy laszári káplánt ugyanoda plébánosnak. — Krizsmauics Péter keszthelyi segédlelkészt Uelsére plébánosnak nevezték ki.
— Eljegyzés Ktlényi tiéza dr. nagykanizsai ügyvéd eljegyezte l.essuer Ida urleáoyl Tapolcáit.
—■ Magyar név. Uüusberger Bernát és Pál tapolcai lakósok „Uarai"-ra magyarosították vezetéknevüket belügyminiszteri engedélylyel.
— Halálozás. Kreisler Dávid tegnap, pénl«-ken reggel 70 éves korában elhunyt Nagykanizsán. Holnap, vasárnap d. e. fél II órakor temetik A boldogultbau dr. Kreisler József helybeli ügyvéd édes apját gyászolja.
— Céllövészet. A nagykanizsai cs. és kir. 48-ik gyalogezred o hó 11, 15. és Ifi-ált a Kisfakostól ístváuinajorig terjedő helyou céllövészetei tart. K napokban r területe;i tartózkodni veszélyes.
— A gyermeket erösaé és egészségessé nevelni az auyák büszkesége. K cél elérésénél nagy segítségül szolgál a Zoltán-féle csukamájolaj, mely rendkívüli táporeje melleit már azért is pótolhatatlan, mert sem kellemetleo szaga, sein rossz ize nincs és a gyermekek szivesebben veszik és jobban emésztik, mint a széltében dicsért Kmulsiókat. Ovegje \'2 kor. a gyógyszertárakban.
— Szolgabiróság Balatonfüreden. Régi óhaja már Balatonfüred és vidéke közönségének, hogy a hosszú járásban, a tapolcai szolgabiróságon kívül. Balatonfüreden is létesüljön ily hivatal. A balatonparti vasút Ogyébeu Budapesten volt küldöttségből, Forster Klek vezetése mellett. Balatonfüred vidék érdekeltsége, felkereste ez ügyben Audrásay Oyula belügyminisztert, kérve, hogy a inegye határozatát hagyja jóvá
A letenyei vaaut. Dobrovits Milán orsz. képviselő a .Zalában" fejtegeti a megépítendő Nagykanizsa- letenyei vasút hasznát Természetesen csak azt inoudbatja. amit mi már néhány cikkbeu elmondottunk. Véleuiéuyeínk találkoznak. De nem is erről akarunk szólni. Hanem arról, bogy az a cikk véges-végig reflexió a mi cikkeinkre, de azért sehol megemlítve uiiies, hogy a .Zalai Közlöny\'ben olvasható az a .figyelemreméltó" cikk, amely szülője a képviselő ur írásának. Már pedig ezt elvárhattuk volna. Mert ha pld. mi reflektálunk valamire, oda irjuk. hogy ennek ulózméuye olvasható ebben, vagy abban az ujsághaii. Nincs ebben semmi, mert végtóro is az eszmének uem kell feltétlenül uinak lenni. Lehel azt bóvilotii. magyarázni sokáig. Azért az érdekessége megmarad, aminthogy érdeklődve olvassuk Dobrovits Milán képviselő cikkét, amely tömören újra kifejti, hogy ezt a vasutat kiépíteni hasznos és célszerű ugy Kanizsára, mint Letenyére nézve.
Asszonyok. Az asszonyi uyelvelésnek áldozata van. A nagykanizsai temetőben fekszik Szomi János szurdí gazda felesége. A szomszéd asszonynyal összeveszett december HJ-án, aki megelégelvo a nyel-velést. egy husángot ragadott fel, amelylyel ugy találta főbe sújtani Szominét. hogy koponyarepedést szenvedett. Csütörtökön aztán a szenvedett sérülés következtében meghall a nagykanizsai közkórházban.
— A kaszárnyából. A közös hadseregből az öreg katonákat január i-l-éo szabadságolják. Az újoncok l.r>-én vonulnak be. Azok a katonák, akik január 14 én szabadulnak. 1901. április ü-én vonultak he, tehát :: hónapot elengedlek nekik a három esztendőből. A bevonuló újoncokat novemberben sorozták. Kzeken kívül a hadseregben 1904. és I90.V évfo-lyambeli katonák szolgálnak. Az 1904. évbeliek október l-éu vonultak be Kzzel az isszes hátralékos újoncok bevonullak k I9(i7-hcn már a rendes időben. vagyis október 1-én vonulnak be az újoncok.
— Szegény ember soraa. Milyen jó is gfz-dagmik lenni. Karácsonykor csillogó karácsonyfa díszeleg az asztalon, újévkor a szebbnél-szebb a|áudék kerül mindenkinek. Bezzeg máskép van ez a szegénynél. Nem karácsonyfa, nem újévi ajándék, de még rendes lakás sem kerül. A szegéuy Császár József is az utcán halt meg szerdán délután. 8zivbaj ¡ott rá a Petili-utcábau, amely nyomban végzett is vele. Szegény Csuszái, aki uem halhalott meg ágyban, párnák között.
— Használ ön ia maláta kávét ? Ez a kérdés, ha női társaságban felvetik, rendesen szánalmas mosol) lyal lalslkozik. Ilyen balvéleményt még sokan táplálnak a maiáta-kávé iráni. S ez rézben érthető is, mert amii ma\'átakávé név alatt árulnak, többnyire uem is malátakávé. hanviu majdnem mindig csak egyszerűen pörkölt árpa. vagy pirított maláta, ez pedig csak egy édwos. fád izll füzetet ad. melynek semmi kávéize siues. Sokan épen még nem tudiák. vagy még uem győződtek meg arról, hogy c»akis a Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé egy oly gyártmány, mely maga is zamatos kávéizzel bir. mert ennek szemeit a kávécseresznyéből nyert olyau kivonatban áztatlak, mely a gyarmatkávéban levő koffein nevű mérget nem tartalmazza. Teliál egyedül a Kathreiner-
4
ZALAI KÖZ L 0 N Y
fél« Kneipp-maláta káré egyesíti magában nagy mértékben a gyarmatkávé kedvelt izét és zamatiát a maláta ismert egésiségi előnyeivel. Aki a valódi Kalhreinert próbálta, az meg is győződött ennek a inalálakávénak jó minőségéről és nem fog többé előítélettel iránt» viseltetni A valódi Kalhreinert azonban csak zárt csomagokban árulják, melyek a Kathreiner névvel, vannak ellátva, s azért szükséges is a vételnél mindig a Kathreiner ucvet hangsúlyozni.
— A LaezlófQrdőrói Seregeslől jonnpk hozzánk ez ügyben az értesítések és reklamációk Nincs szükségünk egyikre sem, mert hiszen az c6ak nyilvánvaló. hogy mi nem .utazunk\' senkire sem. Lapunk iránya á priori kizárja a személyeskedést es igy ama cikk írójának sem volt más célja, mint a közerkölcsiség megóvása A cikknek ezt a célját fenntartjuk ma is. de a bérlőnőre éa leányára vonatkozó kitétel rágalom, mert a rendőrség két olt levő cse-lédleányt büntetett meg erkölcstelenség miatt. Okét privát személyükben tehát nem kívántuk a nyilvános-j ság elé vinni, mert erre ok nem volt. — Haném e helyen fel kell hívnunk a rendőrség figyelmét a László-fürdő közveszélyes épületére Hiszen abban az épületben lakni életveszélyes. Lábnyi széles nyílások, repedések riasztják vissza az embert attól, hogy be-léyjeu. Hogyan lehet ezl megtűrni? Vagy még nem vizsgálták meg az épületet ? Pedig jó lenne ezt teuui és az épület lezárásával a lakókat nyomban kilakoltatni. Meg kell tenni ezt, mielőtt bedül az épület.
— A .Zenélő Magyarorazág" uj évvel I t-ik évfolyamába lép. A .Zenélő Magyarország" újévtől\' megnagyobbított, rendes hangjegy alakban s tetszetősebb formában jelenik meg. Eddig megjelent füzeteinek értékes és gazdag tartalmáról mindenki meggyőződést szerezhet — s érdeklődőknek a kiadóhivatal kívánatra bérmentve küldi meg az eddig megjelent 326 füzetek lartalom mutató jegyzékét. — A január 1-sei (326-ik) füzet tartalma: I. Három csil lag van az égen" és .Árok-árok, de mély árok" 2 magyar népdal Huber Sándor átiratában. \'2. A .Sogun" Luders Gusztávnak a Királyszinház kőzked veit operettéjének \'2 legszebb zeneszáma, u. m : I .A mintaházaspár" és a II. »Hold románc" (Visz-tázia) énekre és zongorára magyar-szöveggel 3. Irányi Krnó op. 154. .(\'ansonelta" cimü érdekes zongora műve. Megjelenik havonta két füzet, mindegyike 10—10 zeneoldal tartalommal — évente 24 füzet. Előfizetési ára: negyedévre A korona, félévre 6 korona, egész évre 1*2 korona Nem előfizetőknek egyes füzet ára I korona. Előfizetések a .Zenélő Magyarország" (Klökuer Edei zeneműkiadó hivatalához. Budapest. VIII József-körul 2\'2. intézendők
— Szenzációs ujitáat hozott be egyik helybeli cég. Eddig ugyanis minden háziasszony azon hitben élt. hogy csak a nyersen vett kávé |ó. mert pörkölve csakis azon kávéfai |ön forgalomba, melyet nyersen már uem igen lehet áruba bocsájtani. Ám ezen téves hiedelmet fényesen cáfolja meg a .Vörös Kereszt" drogéria (Deák-tér) azon újítása, hogy napoukéut elsóreudő kávét pörkölve hoz forgalomba, .Karlsbádi kávékeverék- néveu. Ennek kilója: nyersen: 3-2o kor., pörkölve 420 kor
— A kalapkirály Nagykanizaán. Ha elegáns és tartós )ó minőségű férfi kalapot óhajt venni, akkor saját érdekében, keresse fel Wellisch Márkus kalap-kereskedését Nagykanizsán t Erzsébet- Király né tér V
— Megbízható gyogykeieléa. /.avari emí«*lé>tel ellátott egyének, kik étvtgyhUnyl.an, felíuvAiUihan, gyomoigAiv«Alil>cii (i rendetlen tiékelé«l>eD wcitvc.lnck, a „Moll fát* aaidliti-por" bauntlaU által rövid Ul<> niulv* vit.ianyerik c^t«négilkel. Kgy ■totmi ara 7 korona. StélkUldé« naponta utánvéttel Moll A. gyógy«i«ié»f. c». é« kii u.lv. ualliiA »Ital Hí««, I. I iiihlaul.ro — Vidéki gyúgy«ieitirakl an haitioioitan Moll fele keuitmeny kérendő »• u gyJtrl jelvényevei ét alaira«aval.
— A világhírű orosz tea cég ,K. ft (\' PopolY Moszkva." mely a legtöbb európai udvartól az udvari szállító címmel lelt kitűntetve, legutóbb egy ujabb kitüntetésben részesült az olasz udvari szállító cím kölcsönzésével.
egyesületek.
A sümegi polgári Önképzőkör újév napján ünnepelte fennállásának 40 éves jubileumi!
A Sümegi Kisfaludy Caainó m hó \'.\'::-án tartotta fifi-ik éri közgyűlését Elnöknek újólag dr. I.ukonich (tábort választották meg A f\'asinóuak az elmúlt evben 3765*74 K. bevétele és 1220*70 K kiadása volt.
Talalkozó á Tátrában \' Kz a telszava az izr. Nőegylet mai estélyinek melyet a í\'asinóban tarla-nak. Az rsak természetes, hogy az izr. Nőegylet nem rendez közönséges eMélvt. A mai sem az. Mert mint a megliivó jelzi, az V. bonvédkerületi zenekar, elsóreudli caharet-társaság és kitűnő cigányzene szórakoztat ia a közönséget Belépó-dij 3 korona. Hogy mi mindent fogunk látni, arról fogalmunk sincs, inert mint a meghívó rendkívül elmésen mondja .élő" műsor az estélyen.
A nagykanizsai kereskedő ifjak január 12-ikí estélye rendkívül érdekesnek és élvezetesnek ígérkezik. Ezt a következő műsor is igazolja : l. Beethoven : Sonata apassionata op. 57. Allegro assai Andante con moto. Allegro ina non Iroppo, Presto Bendiner Nándor. 2. a) Puccini: Részlet a .Bohémélet" c. operából; b) Bendiner: VaUe de Ooncet Bendiner Heddy 3 Felolvasás. Dr. l.eugyel Zoltán, országgv. képv. 4. ai Wagner; Aria (Erzsébet belépője) Tannháuserból; h) SaintSaens: Aria Sámson és Delilá-ból Bendioer Heddy. :*>. Bach: Toccata, lutermezzo Fuga C-dur B-ndiner Nándor. Zongorára átírta: Busoní Ferucció Ennek nem kell reklám. Beszél a műsor eleget és igy hihető, hogy sikerről számolhatunk majd be.
A légrádi Polgári Egylet szilveszter-estéjén ünnepelte fenuállásának 10 éves fordulóját.
A zalaegerszegi keresk és társaskör dec 30-án közgyűlésén díszelnóknek megválasztották dr (tráner Adolfot, elnöknek Krosetz Gyulát
A zalaegerazegi Caaino vasárnapi közgyűlésén a lemondott Csertin Károly helyébe elnöknek gróf Batthyányi Pál főispánt választotta meg.
közgazdaság.
Uj ipartelep. A szengotthárdi óragyárai mely tudvalevőleg tönkrement, mint értesülünk, legközelebb újból megnyitják
Háziipari tanfolyam A foldmivelésügvi miniszter engedelme»el (ialamhok és Hndosán községekben a tél folyamán a házi ipari tanfolyamot rendeznek. A tanfolyam ingyenes lesz s azon mindenki szabadon részt vehet.
Fizetésképtelenség A bécsi hitelezői védegylet Kondor Ódon nagykanizsai kereskedő fizetésképtelenségét jelenti.
Meghívó. A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara 11107. évi január hó fc-áu kedden, d u. 4 órakor a kamara sa|át üléstermében tLackner Kristóf-utca 3. sz . I em.i rendes közgyűlést tart. Tárgysorozat : I. Elnöki jelentés a kamara utolsó rendes közgyűlése óta beérkezett és eluokilcg elintézett fontosabb ügyekről. •_>. Titkári jelentés az ügyforgalomról. :t. Pénztáros jelenléte a kamarai pénztár s a kamarai tisztviselők és szolga nyugdíjalapjának állapotáról. 4. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 0 nagyméltósága lytjO. évi december hó 3-án 4K.!)0r,/V|. A. s/ám alatl az ásványolajok szállítására es tartására vonatkozó 112.771 l!M)6. belügyminiszteri szám alatl kiadott körrendelet módosítása tárgyában érkezeit leirata, a kereskedelmi szakosztály vonatkozó javaslstá»al. .V Ugyanannak I90Ü. évi november hó 4-én 73.930 VI. B. szám alatt a nyers bőrauktiók létesítése és a uyersbórkivitel korlátozása tárgyában érkezett leirata, a közös bizottság vonatkozó javaslatával. »;. Ugyanannak ÍUOH. évi növöm-
Nyílt tér.
e rovat alatl kOiIftttfkért nem vállal falelösaégtl a aaerkeaalóséi
A Színje Lipoczi Lithion-íorráB
Qohiofnr klM,ik,^,"
tJdll/dlUl bauaíiutllt
»•at-, kágB^^iaS-09 k8»x»éngbánUlmak«lleti.bda|-áara éa t(s«l«t( athéuigtkaél, a tsnkroa húgiárnil, továbbá a léjií és .mé.ilé.l szervek karalalaál.
Húgyhajtó hátánál
Ml láaayaa •■étiUttl I SatraaaaUi I
Kafh JmÉnyrúáwéitwti««***» rag* a
SaUatorforrdt iff<UfaU>4ff4mM Kptrjut*
AI EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
ber hó 22-én 74.081IVI. B. szám alatt a hazai ipai -oktatási intézetek hálózatának fokozatos kiegészíti\'. tárgyában érkozett leirata, az Iparszakosztály von»;, kozó javaslatával. 7. Ugyanannak 1906. évi der«a< ber hó Ili-én 78.612|VI. (J szám alatt a Szegede:, rendezendő országos gyorsíró-kongresszus tárgyába.. érkezett leirata, a közös bizottság vonatkozó javasla Iával. f. Ugyanannak 1906. évi november hó I9-»-i H.\'».«t72|III szátn alatt a vasúti hálózat tervszerű v ■ vábbfej lesz lése lárgyábau érkezett leirata, a keresk.-delmi szskosztály vonatkozó javaslatával. 9. Ugyanannak I\'.IOO. évi december hó ití-án «5.342/Vj a sz|m alatt a körmendi kávéházak azámáuak lelem.-lése tárgyában érkezett leirata, az iparszako.uU,\' vouatkozó javaslatával. 10. Vasvármegye alispáni b. vatalának átirata Miske község vásári helypénzszedé*! díjszabályzata lárgyábau. a közös bizottság vonatko?» javaslatával. II. A letenyei szolgabírói hivatal átirat 1 a letenyei járási ipartestülol alapszabályainak vil«-ményezése tárgyában, az iparszakosztály vonatkozó javaslatával. 12. A kapuvári szolgabírói hivatal átirata a Beled és vidéke ipartestülete ügyében val > nyilatkozat íriul, az iparszakosztály vonatkozó java» latával 13. A magyar gyáriparosok országos szóvt-i ségének átirata a kózös hadsereg és illetőleg a/ összes kózös intézmények szállításainak felosztása tái gyában elfogadott határozati javaslatával s az ipai szakosztály vonatkozó előierjesztésével 14. Az arac társkamarának az iskolák tanítási idejének egyönleic szabályozása tárgyában érkezett átirata, a közös b. zoltság vonatkozó javaslatával. I .V A besztercebánya társkainarának a hadsereg és hadítengerrszet legény ségi takaróinak és lovassági pokrócainak f-zállitá*. tárgyában érkezett ilirata. az iparszakosztály vonat kozó javaslatával. 16. Ugyanannak a kötőgépekké űzött visszaélések tárgyában érkezett átirata, az iparszakosztály vouatkozó javaslalnval. 17. A debrecet. társkamarának a hazug és csalárd hirdetések meg akadályozása tárgyában érkezett átirata a kereskedelmi szakosztály vonatkozó javaslatával 18. A mi> kolci társkamarának a vasúti menetrendek ügyébe teendő lavaslatok tárgyában érkezett átirata, a keres kedelmi szakosztály vonatkozó javaslatával. 19. Ugyao annak az iparfejlesztési kérdések mikéut való tárgya láss tárgyában érkezett átirata, az iparszakosztály v< natkozó javaslatával. 20. A kamara költségvetési bi zottságáuak jelentése a kamara I9U7. ivi költségei/ irányzatával. 21—2*. Krausz Lajos és Krausz tiusz tár, soproni posztógyárosok. Huber István, sopron lakatosmester. Tóth István csornai lakatosmestei Mogyorósy Ferenc, eősárkinyi kovics, Anderla József. szombathelyi mechanikus, Bakó Kilmin, mura zombati mechanikus. Regensperger Ferenc, készt helyi kékl\'eslőgyáros és Krausz Eruó. keszthelyi fehér nemügyáros államsegély iránti kérvényei, az iparszakosztály vonatkozó javaslataival. 29. Az ülési meghív-, kibocsátása után netán beérkező és sürgős elintéz« igénylő ügyek feletti határozathozatal.
1907. jaNUak
ZALAI « li ÜL (J N V
jESamBBi^fflBgl
.(cuk roze«?]" ^¡1 ||
gyengéden hashajtók. vértisztilók ; ártalmatlan, mint e pilulák a
Neuatein-féle ERZSÉBET labdacaok K pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsQlendók, mentek minden ártalmas anyagoktól, az altesti szer-
_____ vek bajainál legjobb ered-
ménynyel használtatván, gyógyszer sem jóbb k mellette oly
székszorulAs
jegtöbb betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejük végett még gyermekek js szívesen veszik.
Kon jf pU\'Hm tartolmnto doboz .\'10 fillér. Ka V tckrrcH, mely fi dohot!,
tehot no i>Hul>U l\'irh\'himt, mak 2 korona. 2.46 korona előleg™ beküldt-e melleit egy tekére* bérmentve küldetik.
Ál./ni Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk határolj VAo ! *o«»au NKUSTKIN FÜLÖP hashajtó labdacsait. Valódi c.<ak. ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban „Szent Lipót" éa „Noustein Fülöp gyógyszerész\' aláírással van ellátva. A kereskedelmi törvényszékíleg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
.S/.ent*l.i|)óthoc* cimiott gyógyticrUu, BÉOtí, I.. Piánkon*«*«» 0. . NagykanUtin: BELU8 LAJOS és REIK QYULA gyógytierénaknél.
GlobinV
. a let] jobb es legfinomabb / 3
VCzipoliszlitoszer/ |
BlJ»gy*é»l Lakodalmi Dimtit
Eollenn
Mim* postai.
rSeljem
cs „llenneberg"-selyem 6"t kr.-tól
feljebb, bér-montva s várn-menteaan.
OVTEV ^TIT^
in 8ildinfabrlkt. Hanntbarg li Zürich.
tudja-e, hogy a »aláta-kávé váúr-Utáiial Miért kdl öaaek a .Katt-relner« navet haagiulyozal ?
M rl különben annak az ahelóséffnrk testi ki magol, hot/y kétes rrtfkü tUdn-eatoi kup, »• fljl a > Kathreiner t* kitüntető, minden tlúnyt nélkilUu.
Caakls a
Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé bírja, kUlönlogoa előéllltaal mödszoro révén, a gyarmatkévé Ixét ét xamatjét.
Méliö.
■ék a*
K*ki|éi, nktdtiig és kint alias liici jobb a
Róthy,!;;1;;,.,,,,, cukorkánál
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan RÉTHY-félét kérjünk. mivel sok haszontalan utánzata van. I doboz 60 fillér. Ciak RÉTHY-félét fogadjuik il 1
i Niv:ysá|:<)Hix5zony, jól ei»léke/.etél)c vésni. hogy a valódj .Kaibro\'innr. r««.ikw tárt oredeti cao-
inftU"ltl\'iin kitpb
Kávét
legjobban és legolcsóbban közvetlen a kávé nigypőrkől-dében
C. F. UHUIÉRT
IMI. KAKI, 8CH0LZ GRAZ
MUHPLATZ 10-12.
Vfllltiatlk. . KzólkOldí\'h kilótól MMi
bermemve
Knoiin.-innlám kAv
Ki,.in. í\'f\'-r »rlÍ!f2L
► A Liniment. Capsici comp,
I j .:(iltr-[!li PM[ niUff
F+1 "\'Síi" í"í\'.""".l»r
ti I lj Ulj.^jie V. VS.e\'ur
Egy liter háztartási rum
Egy csomag finom törmelék tea
30 krajcár
,,Vörös Kereszt" Drogéria Nagykanizsa.
Távirat!
Megnyílott ¡i Furmen Imre (•ipészinnhelye Nagykanizsái): viil szemben. Király-utca 38. orthopód a postá-sz. alatt.
nycnnekcip.\'.kct cs csi/nuiUi hibás liilciliia - ..rtltopcJ ugysziiite cipőket Icrfl. n«5i es fájó* vagy s csizmákat
kii If« •!»I• ii s/./i tapns/.tAliitn ilyoi.s tt->- cs fui\'.o iizlctcinel n melleit n ..ajtyc.de kcs.tlek. nut közönség s tiszteletté1
FURMEN IMRE
orthopOd cipész
Vidéki levelekre azonnal válaszolok.
Z A I. AM K U 7. 1. í> N Y
IMIT. JANI,\'ÁR
A legszebb és legkedvesebb ajándék
egy GRAMOPHON.
mely már 10 koronától kezdve kapható
Strasser Márton
tál-, és műszerésznél Nagykanizsán, (Erzsébet-tér.)
-----
Ugyanott csak január l-ig a következő ajándék tárgyuk az itt leisorolt leszállított
Arakért kaphatók.
Kerékpárok......20 koronától kezdve
Látcsövek 4
Laterna magikák I
Szemüvegek ...... I
Stereoskópok I
Fényképező gépek
Valódi angol és francia gummikOISnlegességek. Vidéki megrendelések a legnagyobb díscrelíó mellett. Mindennemű kerékpár, fényképező és sz e m ü v e g - a I k a t r é s z e k.
K5T Saját javító műhely.
, SENKI EL NE MULASSZA A KEDVEZŐ ALKALMAT!1 =
Storm-Slipper hó-cipő
C»»k a Bontón Rabber Slioc Thompnny Konton-I
könnyilck, . elegén-
Kaphat« Nagykaniitán Hosenfeld Adolf <-s fiai, Halphen L. es fla, Kreiner Qyula ccgckníl. Főraktár Ausztria-Magyarország részire : ßj
WELLISCH, FRAMKL & Co., W.en\', I Fleischmarkt IZ -M.
Z^^fiaa ,<r~>.. . .<1:. , vili
HIRDETÉSEK FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHIVATALÁBAN.
Nagy vásár
újonnan átalakítóit ilivatáruliázában Nagykanizsán. Fó-ui (Viisnli-iilcával s/.onihiMi i
ÓRIÁSI VÁLASZTÉK MÖI SZÖVETEKBEM.
Kgy kosztümre való frt. 2-10, \'2 40, 2-7f> és feljebb. Barchetok, karton->k, batisztok, mosó selymek, bluz- és pongyola-kelmék, delének, zephirek, továbbá angol-kelmék »\'*#• sima-posztók minden szinbéu.
OCCASSIÓS ÁRAK!
Nagy választék gyermek- és női felöltőkben, valamint gallérokban-Kész alják: Irt ISO, 2-50 és 3-iól följebb. Kész blúzok llanel batiszt és selyemből. Kész glott-alsóruhák: Irt. I-So-tól feljebb. Siffon, vászon es asztalnemiiek. Függönyök,
áqyieritök ós szőnyegek. Kész nr\'i- és férfi-Ingek, valamint gallér, kézelő és nyakkendőkben nagy választók. !! Cicák (boé) frt. (SO-töl feljebb!! Vidéki megrendelések forduló postával pontosan eszközöltetnek. Mintákkal sxivesen szolgálok.
f
AGY VÁSÁR AZ ÓfcAIPAR OTTHONÁBAN
SZÍVÓS ANTAL
múórásnál Nagykanizsán, (Szarvas-szálloda körül, Magyar-utcza sarkán, Seidewann-féle házban), ahol a ZZZT órákban, ó r a I á n o z o k b a n és látszerekben.
Arany nói «»rák ....... . . » koronától 60 koronáig l\'olgáy fali láncos órák......
Kakuk órák faragóit szám lappal . . . Zeuólfi órák magyar darabbal . . Kristály szemüvegek darabja
legnagyobb választékot találjuk
l

Arany éremmel kilhntetett -.7.11.1 órák Pontos .szolgálati nlekel órák Kisebb fali nt,\' órák Nagyobb díszes fali órák . . Vasuti ébresztő órák biztos csengéi
Aki nálam In koronáig sásáról, fénykép utsn ingyen kap egy Dforo
10 12 14 40
R
koronától 10 koronáig
Ii) . \'J0 Ili . ü" 1 . Mio .
Arany ós eiüstláneok suly szerint . . .
Nickel lánc darabja........— HO tillértól 2
Kin.il képet brostüre lánehlggelékre és mát egyéb tárgyakra stb.
I
11)07. JANUAK j.
¡1 U I KÖZ L () N Y
AILKA SUCHARD
Csak
alpesi tej • kakaó czukorból áll Páratlan különlegesség.
Oil juj I
Megfojt ez az átkozott köhögési
Köhögés, rekedtség és dnyálUaodáa elten gyora és biztos halálunk
tor mellpasztillái
az étvágyat nem rontják és kitttní iztiek. Doboza 1 kor. ab 2 kor. Próbadoboz 50 fillér
Fö- ét »létkilldési mktir •
..NÁDOR-GYÓGYSZERTÁR
Bud.peH, VI.. Vid-hörut Íj.
Kljcnl
Eggermellpasztila
csamamar msmiunltolt
Kapható Nagykanizsán: Belua Lajos, Práger Béla, Reik Gyula «s Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
Kapha!-) Nagykanizsán : N\'eu és Klein cégnél.
<e. . ,-i

Alapítási év 1889.
Kaufman, n
férfi szabó, Nagykanizsa, Erzsébet-tér (Elek-ház.)
ajánlja dúsan felszerelt szövet-raktárát. Mindennemű. legjobb minőségit hazai és külföldi szövetek.
MT Mzollil IíIn/.oIkhIúh! "4KR ■V K I ö n ) ö n ural.! ÍM
Megrendelések csakis merték szerint
Vidéki megrendelőimet kérem, hogy rendelő szándékukat velem levelezőlapon tudatni szíveskedjenek, mely esetben személyesen teszem tiszteletemet miután iparosnak a megrendelés gyűjtést a törvény tiltja
Sr Felvilágosítás 15
J vendéglősök, szálloda- és k&véház-tnlajdo-f* nosok részére.
I
ii


lling«
felöl k iillilutt elit-...k alt.il cgyliangnlai;
..Hupfeld féle hangszerek által nagy bevétel — a forgalom sokkal nagyobb sok uj vendég lett nyerve a .sörfogyasztás emelve a hangtelj nagyszerű a tőkebefektetés gyorsan elenyész-tödik — a hangszerek a használatban elpusztíthatatlanok ■ Hupfeld- Hupfeld
E\'l PL1TZ-POR
8 Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A.
védjegyet es aláirásat tünteti fel Q
O A Moll A.-féle Seidlilz-porok t.ntós .gvugyhatá»* a Icgmakacsahli gyomor- és l J !, gyumOigArc* e- gvoniuihév, i.i»<ott székrekedés, inljlmnlalom, r
ivet c- a IcjíUI..i»i»«/.V.> . nuibe:cgs«snk ellen, c jele- háiUieinck V
in.lig .t.ixyhl. iiteijiule-i wei/ett. Áia egy lepecsételt eredeti O
loooznak 2 kor. A
. altoslbántalmak, gyumoigrtr< vértolulá»,
i évtizedek t
■ luiiilwltiixiik ltirven>llric IVnj II Ictnrk.
Irlf fonlinenlal ilraipslnoii pnonoliszt-zongora p
zongorával, inandura ós vonó- a legtökéletesebb onműkődóen zenével, rugó és sulybajlással. játszó zongora, eredeti művész k]
hangjegyekkel. %
Hupfeld-
fele villanyos Orchestrion Helios
egy katona zenekari pótol. Minden hangszert egyenként lehet kiosatoni. Árjegyzékek Ingyen és bérmentesen.
| LciLkcdvczötib fiietcsi teltetclel. KészuénjIlietRsntl iiaiy arleenRedes
I HUPFELD LAJOS, r. t.
té Bécs. VI . Máriahilferstrasse 7/9 sz.
jk? Európa legelső és legrégibb villanyos zongora és Orchestrion gyárar
M O LTT- F É LE I
It
¡J-. Clljl ikkor valódi, t^HlűZ ""¿\'.í.\'
,í ji*;, feliratú ónozaltnt van zátv.i. A Moll-féle sós-borszesr
I nevezeteten mint fájdalomcsillapító bedőrzsölési szer
1 ~ köszvény. c»ui £•» a meghűli» cgyt-h következményeinél
C .................
> Egy inozott eraditl üveg ara I korona
90 flllér.
ÍJ
MOM, (¡yennek >/ii)t|i;iiij;i.
I.egllnomaMi, legitjahh in.nhíci »¿eiint kelitek gyeitne-: e» hölgy -/.v|\'|iaul okazerO ápolására gyermekek a felnőttek részére. Ara darabonként 40 flll. \'-J Öt darab I kor. 80 fill. , í
o
1
\'J
Minden darah
i Moll A. védjegyév«
K ö s 1é1 k tl I <1 é < :
Moll A. gyógyszerész cs. es kir. udvari szállító által.
« Hérs, Tuelilaubeii !). sz. Ü
O Vidéki megfcn.leié.ck naponta poMautánvét mellett teljetiitelnek. (j
(\'■ A raktárakban tessék liaiáro/.otiiin MOLL\' A." aláinisával ^
t.\' és védjegvevcl eílaUill kéx/,ilinényekftt kérni.
650 ninnkÚM „. . __
int 40 legnagyobb kitüntetés világ és szakkiillitáaokon. 5)!| j V £ íj aj u P- •
Képviseld Budapest részére wetschi Qyuia, Budapest, vili., Baross-utca 129. fi] A a M ÜHKtar Magykjiui/saii: rfosenteid Adolf riai.
Z A I, A I K Ö Z Ij ö N Y
IIIU7. JANUÁR ű.
Ajánlható cégek Nagykanizsán és a megyében:
Nagykanizsán:
Divat- és rőf ős áruk: Kohn L. Lajos Kó-ut. Heck Béla. Krzsébet királyné-tér. Hart« Alfréd, Kó-ut.
Fűszer- és gyarmatáru: Schwarz és Tauber. Vasuti-nica. Haas Vilmos. Kó-ut. Hirsch és Slegó. Krzsébet-tér. Neu és Klein. Kó-ut. Ifj. Kesselhofer József. Kó-ut.
Kávéházaik- és vendéglők , Központ" kávéház, Kó-ut. ,Korona- kávéház- éa szálloda, Kó-ut. , Arany Szarvas" kávéház és szálloda, Krzs.-t. .Kiume" kávéház, Krzaébettér. .Polgári Kgylel* vendéglő. Sugár ut. ?ida Lajos vendéglője a BJó borhoz". Vasúti-u.
Pénzközvetitók: Sattler Lajos, Krwóbet-tér. Kondor Adolf, Arany János-utca. Altatüdter Ignác, Kó-ut. Szegó Mór, Krzsébet-tér.
Mészáros- és hentes áruk: Reichenleld Albert, Erzsébet-tér.
Cipészek : Kosenfeld Miksa, Csengery-utea. Miltéuyi Sándor. Kó-ut. Keller Mátyás, Krzsébet-tér.
Borbély műhelyek: Hród Iguác Vasuti-utca. Kleischhacker József. Krzsébet-tér. Perényi János. Király-utca. Kaschmitter Károly. Kó-ut I".. Pusofszky Sándor, Cseugery-utca.
Mechanikus- és varrógépraklár. Strasser Mártou. Iái- és műszerész, Krzsébet-t. Bród Jenó, mechauikus. varrógépraktár, Kó-ut
Órás- és ékszerész. Steiner Mór, Krzsébet-tér. Szívós Antal, Krzsébet-tér Herény József, Kó-ut.
Kárpitos- és disziló: Prekl Antal, Krzsébet-tér. Singer ó. Zsigmond, l»eák-tér.
Kefegyár. Kardos és Társa. Vasuti-utca.
Norinbergi■ és diszmíi áruk: Alt és Böhm, Kó-ut
Szabók: Kaufmaun Mór, Erzsébet-tér. Németh György, Krzsébet tér.
BERÉNY JÓZSEF És FIA
Vaskereskedés:
W\'eiser J. C.. K6-ut.
Unger Cllmann Klek. Krwébet-tér.
Szál Utók : Lackenbacher Kde, Krxaébet-tór. Britek Márkus és Táraa. Krzsébet-tér.
Mű- és géplakatos: Kohn Samu, Magyar-utc«.
Kalap kereskedés: Wflllsch Márkus, Krzsébet-tér.
Cukrászat : Hájer Vince, Kó-ut.
Drogéria: A „Vörös Kereszt"-hei. Deák-tér.
Liszt- és gabona kereskedés -. Reichenleld Ignác. Kó-ut.
Fényképészek: Vértes Antal. Osengery-utc». Mathea Károly. Kó-ut (Bazár).
Bomagykereskedés Zerkowitz Albert Fiai, Vasuti-utca. Neufeld Ödön, Kórház-tér.
Mosó-tisztitó- és vasaló intézel: Székelyi Lajos, Kó-ut 19. Könyv, papírkereskedés- és nyomda : Ifi. NVajdits József. Deák-tér.
A megyében:
Szállodák, vendéglók- és kávéházak : tíerstmann kávéház. Csáktornya. „Zrínyi" kávéház- és szálloda, Csáktornya. Horváth tiéza, kávéháza és szállodája, Csáktornya. Hencsey Gábor vendéglője, Csáktornya. Pecsornik Ottó vendéglője. Csáktornya. Meider Mór vendéglője, Drávavásárhely. „Korona" vendéglő, Kiskomárom.
Borbélyok: N\'ádasdy Nándor, Csáktornya. Mikk Szilárd. Csáktornya.
Cukrász. Kertész Lajos, Csákte.nya.
Fúszcrkcreskedés: Mráz Testvérek. Csáktornya. Kink Kereuc, Csáktornya.
Pénzközvetüó: Kleiner Mór, Alsólendva.
Szenraklár: Va|da Klemér, Csáktornya.
Szeszgyár: Justus Izidor, Zala-Lövő.
Borkereskedés Lessner M. Fiai, Tapolca.
)
ékszeresz
Szabó József
ipllitailikitn ■■halja laijkuliiii.
Évek ót» a városi csoporth&zban van.
Elvállal mindennemű épület- és mú-lakatos munkákat, továbbá ráosozatokat. görrodóílyök, (rollók) oonstruktiók, diszkapuk. villámhárítók. villanycsengők, szobatelefon felszerelést, valamint mindennemű sodronyíonat munkákat.
Javítások elfogadtatnak gyorsan és pontosan eszközöltetnek jutányos árakon.
PREKL ANTAL
! Elti nagykanizsai asztalit, kárpitos is rilsziti
NAGYKANIZSÁN,
(Várait mpartház. az i|yéizié||<l tziabii.)
^ n. é. közönség b. figyelmét felhívom Nagykanizsán a városi cioportházban levó
asztalos, kárpitos is iiszlté mübolyomri,
ahol bármikori icndelésre legfinomabb kivitelben jatá&yoa árak mellett bármilyen aastaloa és kárpitos munkát gyorsan és pontosan keszitek.
Elfogadok faiak kárpltosását, föffgönyttk elké-; szitését, bármiféle késlmonkák montiroaáaát i Nagy választékú raktár dlvánok é* garnitúrákban.
I Elvállalok háló, «bédlö, «sálon, «lössoba, bolt-j halylséf éa szállodai tolj«« barcndeaéaakat ugy I helyben, mint vidéken.
Levelekre azonnal válaszolok.
Áruimat csakis jó minőségű száraz fából készítem. Magamat a n. c. közönség jóindulatu pártfogásába ajánlva, maradtam
hazafias tisztelettel
PREKL ANTAL
műasztalos- és kárpitos. JUTÁJTTOS ÁMAK I SZOLID KtJVKA I
OLCSO SIEN!
Kitűnő minőségű barnaszenet,
inely szobafűtésre, cséplőgépek és gőzmalmok tüzelésére igen megfelel, szállit
KORONÁÉRT
waggononkónt ab Konaoaina állomás
VAJDA ELEM ER Csáktornya,
az Elsú Zagoriai Szénbánya Társulat
MILTENYI SÁNDOR
cipészuiester városház épület Nagykanizsán "fe\'íT0" SAJÁT MŰHELY a"i%\'|b"°" Kéazit mindennemű polgári és katonai .tfi ItésziiiuBuypni ,„il„. \'¿"bélit, cipőt o.Umát a legújabb
kor nagy válMitékbiu kísion l,iv»1 szerint.
JEGYGYŰRŰK
kaphatók.
NAGY RAKTÁR KyUr,lkbft" gyémántokkal
— - és színes kövekben.
NAGY RAKTÁR firS\' f" "Ü """
----láncokban.
finom ezüst étkészletekben.
Elad*« róaxletfizetés mellett is!
JarlUank ea nj »aukáfc «yor.an készíttetnek
NAGY RAKTÁR
Beteg lábakra orthoped cipók különös gonddal készülnek.
Kizárólag aajót kiazitményU lábbelikből állandóan nagy raktár.
Nagy választékú raktár még orosz és angol gummi aár és hócipőkből liór-posztó és trikó gamaaohnik, lAb-«zárvédók és mind e szakba vágó áruk. Több kiállításon kitűntetve. Dzletalapitás 1877.
Védjo^y: „HorKOnyl\' 3
1A Liniment Capaici comp..
a Horgony-Pain • Expel er
p6tl«ka
ogy rétyónak bi/.ouyult Imziszcr, moly m&rtobb mint ¿17 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek bizonyult köszveuynéi, caúznal >•.<• meobUléaek-
........ nél. l»odórz.ifiléH képíien lniNzuilva. ........
Flgyelme/toté*. Silány hamisítványok miatt bevásárláskor övntosak legyünk és csak olyan úv«*get fogadjunk ul^ moly a „Horgony" v\'ód-JpK.vg.vo\' és n Richter c/inyogyzó.Hsel ellátott dobozba van tatoinagolv.i. Ara üvegekben K —.80. K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. Főraktár: Tírök József gyógys/.er<-h7.nél, Budapest.
i rfiichKrtrtarUn az „Aruy orosziáifeoz", Prágában.v Klihabe t h h t rasne 5 neu. Mindennapi azétküldés.
Nyomatott a tulajdonos ltj. Wajdita Jóxíbí könyvnyomdájában Nagykanizsán.
HAOTKAHIZ8A, 1807.
NEGYVENHATODIK EVF0LTAM, 3. SZÁM.
JANUAR XS.
ZALAI KÖZLÖNY
llOfml*»\' árak: Kg*./.
: 6 korona, i *>* 20 fill.
K\'-l\'-lós sz-rkesztő és kidtlű
Kálmán Pál.
Szerkesztősig és kiadóhivatal: Nagykanizsa, Erzsébet-tőr (csoportház.) Megjelenik minden szombaton este 6 órakor.
meg öt!
Deák Péter rendőrfőkapitányt hivatalvesztésre Ítélték. — Dolgozik a bosszú. — Az indokolás tarthatatlanná teszi az Ítéletet! — Kinek kell a\'hely? - Van-e ott szabálytalanság, ahol nincs szabályrendelet? — A szívesség áldozata. — (Jyepmester és köztisztviselői — Nagykanizsa legyen törvényhatóság! Mert a mi hivatalnokaink felett mi akarunk bíráskodni!
Nem urak. lisztéit közigazgatási bizottság, a tömeg most nem azt üvölti: ecoe homo! A tömeg fel van háborodva, a tömeg izgatott, a tömeg azt zúgja:
— Igazságot, mert az Ítélet areulcsapása az igazságnak, előjele az anarchiának!
Igen urak, tisztelt közigazgatási bizottság ott Zalaegerszegen! Nagykanizsa közönsége nem akar meghajolni az előtt a drákói határozat előtt, ntelylyel Deák Pétert. Nagykanizsa város rendőrfőkapitányát hivatalvesztésre Ítéltek. Nem acceptálhatjuk ezt a határozatot, mert mi, akik ismerjük Deák Péter működését, . gyéniségét, karakterét, — határozottan állíthatjuk, hogy soha nem követett el oly inkorrekt dolgot, amely indokolná a hivatalvesztést. Ha hibázott, az csak jószívűségének következménye. Ez azonban még nem elég ahhoz. Iiogy az illetőt rögtön megfosszák kenyerétől és becsületétől I
Deák Pétertől, a tartalékos tiszttől, elvették a becsületet!
Deák Pétertől, a családapától, elvették a kenyeret! Négy gyermekével kidobták az utcára I Kljén meg, ahogy tud.
Meggondolták az urak, ott Zalaegerszegen, hogy mit cselekesznek ? Egy pillanatra sem ébredt fel a lelkiismeret, mikor kimondották, hogy egy őszbe csavarodott, 22 éve szolgáló köztisztviselőt, aki ellen még soha pauasz nem volt, megfosztanak az élettől?
Sok volna a kérdésből egyszerre. Vegyük a dolgokat sorjába.
A rendezett tanácsú város szervezetében egy állás van. ami — amellett, hogy a községnek egyik legfontosabb és lególetbe-vágóbb működését tölti be — nincs, a törvény szerint, qualifikácíóhoz kötve. Vagyis: a törvény annyira fontosnak tartja, hogy a helyi viszonyoknak legspecíálísabban megfelelő egyén kerüljön erre az állásra, hogy még az alkalmas egyének kiválasztása körül sem engedi magát, a qualiíikáciő tekintetében. korlátozni. Ez a rendőrfőkapitány állása.
Szomorú jelenség, hogy a közigazgatási bizottság Nagykanizsát egy rátermett embertől fosztja meg olyan okok miatt, melyek nagyon közömbösek abban a kérdésben, hogy valaki * polioáj teendőket hogyan tudja végezni. Mert itt, a nyilvánosság előtt kérdezzük Nagykanizsa közönségét: van-e valaki, aki Deák Péter hivatalos működésében olyasmit talál, ami miatt ót a szolgálat alól felmenteni kellene? Tud-e valaki Deák Péterre bármi diffamáló dol-Kot? Bizony e kérdésre mindnyájan „nemmel"
felelünk, egyedül a közigazgatási bizottság tudott es mert gyönge érvek alapján olyan Ítéletet hozni, amely a maga valójában meg-döbbentő.
Elszomorító ez a dolog a város érdeke szempontjából is. mert hiszen így a várost a legrátermettebb vezetőitől megfoszthatja az az idegen, a mi érdekeinket nem is ismerő, azokat negligáló hatalom — olyan okok miatt, amik a község érdekéi nem is érintik, vagy azzal ellenkeznek: amely okoknak semmi közük sincs az illelő hivatalnok hivatalnoki képességeibe/,. Reánk nézve pedig ez a fő!
Mert azt már igazán nem tűrhetjük, hogy valakin ugy álljanak bosszút, "hogy ezzel frappáns módon sértsék a város érdekeit. Ezzel az ítélettel pedig azt tették. Nagykanizsa város közönsége meg van elégetlve^Ueák Péter működésével, áiu a közigazgatási bizottság a messztj távolból bűnösnek mondja ki. mert. . . (hisz tudjuk miért!)... így hát fel is ut. le is ut!
Ez csak ujabb indok arra, hogy minden erőnkkel törekedjünk az önálló törvényhatóság megteremtésére. Akkor a\' mi tisztviselőink felett mi ítélkezünk Nem szabad tovább tűrni a megyei zsarnokságot! Szabadok akarunk lenni!
Egyébként mindenki megítélheti az alábbiakból, hogy mi történt:
Deák Péter reudórfőkapitáuyt a v. tanács megbízta hogy a város pöeegödorlisztitási vállalatát vezesse. Deák Péter ezt vállalta is. holott ezt tenuie nem lett volna szabad, mert az löHb. évi XXII. l.-c. tíO. §-ának bekezdése világosan megmondja, hogy : „a rendőrkapitányok nem vehetnek részt a sáros pénzügyeit, javadalmai!, gazdászalál érdeklő ügyeknek a tanács által való intezetében " Amikor tehát a város ezen iparvállulalanak vezetését átvette, azivénségét lett i Nagykanizsa közönségének. KmlékezUnk világosan, hogy Deák Péter ükkor vette át a pöeegödörtiszlilási vállalat vezetéséi l<Jt>o-baii. mikor a megbízott Polcer János, mini megbízhatatlan, leliuenletett. | Az az egy biZouyos, hogy mióta Deák Péter vezette a pöeegödörtiszlilási, a városnak ebbeli jővö-(delme megháromszorozódott, dacára annak, hogy a feleket nem zaklatták annyit, mint azelőtt. Kgyszerre csak a ,Szálló Levelek* cimtl, Polgár Héla, jelenleg hosszabb időre Ügyészségi vendég, szerkesztésében megjelenő időszaki botrány-lapban Kesseldorfer Mihály „TrágyakapitányM cimeii .leleplezte" Deák Pétert, hogy a pócegOdorliszlitás körül jogtalan hasznot hnz magának. Arra célzott, hogy a csőát fúrásokért |áró :t - 3 koronákat magának tartotta Krról azonbau 1 kiderült, hogy nem igaz, mert azokal a dijat beszedő rendőr rögtön átadta a vállalatnál alkalmazott legényuk-1 nek Meg itt is a közönség érdekeit lartottH szem előtt Deák Péter, mert attól tartván, hogy a legények többet kérnek, Száry tiyörgy rendőrrel szedelle be a dijat.
Ktilöubou ezt a Száryl is feljelentette Kesseldorfer, da a liiróság n rendőrt (elmentette.
Szóval: Deák Péter a város előnyére vezette a vállalatot Mikor a kezelést átvette, fogalma sem volt az ügykezelésről. Ámde addig gondolkodott, mig kisütött valami módot, amely szerint a számadások legcélszerűbben vezethetők. Kzt a kezelési módszert havonként megvizsgálta a polgármester, vagy tízszer megnézte az alispán, sőt egy izben Kaffka László, a szigorúságáról híres miniszteri tanácsos is Miudnytyau mindéül rendben találtak Ks most egyszerre |ön a közigazgatási bizottság, amely határozottan kimondja, hogy Deák Péter éveken ál követett el mulasztásokat, sőt n számadásokat szabályellenesen és aggályosau vezette. Mát tisztelt közigazgatási bizottság, legyeu szabad kérdeznünk : melyik szabály e 11 e ti vétett Deák Péter? Hiszen erre uiaes is semmiféle szabályrendelet! Már pedig: egy nem léteaő ellen téleui: leheletlen. Legalább mi ugy véljük Mikor a bibliai Noé becsípett és részegeu ment haza, nem lehetett utcai botráuyért kérdőre vonni, mert nem volt rá törvény Am a közigazgatási bizottság elvette Deák Péter becsületét és kenyerét, mert vétett egy nem létező szabály ellen. Líraim da legsl di\' nieda\'!
Koppant érdekes az indokolás azon része, mely azt nehezményezi, hogy Deák Péter egy rendőrt bizolt meg a tisztítás felügyeletével. Hát azt gondé ia a tisztelt közigazgatási bizottság, hogy talán maga a főkapitány élvezi yegig a tisztítás ambra-illatát ? Talán jó lett volna mindjárt egy nyugalmazott tábornok! Próbálja meg a közigazgatási bizottság és álljou oda a tisztításhoz! Váljon lesz-e utána étvágya?
Súlyos vétség, a bizottság szerint, hogy Deák Péter az iratokat csak akkor adta át a képviselőtestületnek, mikor legyeimii kért maga ellen az előbb elmondottak, hogy mmdeu vizsgálat rendbeu találta Deák hivatalát. Az iratok beterjesztése tehál felesleges lett volna előbb, mint mikor a .Szálló Levelek" vádaskodása folytán maga ellen a fegyelmit kérte. Tehál a közig, bizottság ezen indokolása is helytelen.
igaz az, hogy csekély néhány korona hiány volt. Ámde Deák Péter ezeket azonnal a magáéból fedezte Kz a tény, de meg az összeg kicsisége á priori kizária, hogy a különbéit is jó visxonyok között élő fókapitáuy ill büuös ulon akart volna pénzhez jutni. Hibázott, mikor embereibeu vakon bizolt, de uem vétkezett, mert a jóság és emberszeretet nem vétek, nem büu.
Kálérhetuénk az indokolás legerősebb részére, a honvéd-lovak ügyére is. Deák Péter u. i. két lovat kéri kölcsön a honvédségtől. Később megunta őket és átadta Kesseldorfer Mihálynak goudozáa és basznulat céljából. A lovakkal együtt Uü korona értékQ gazdaaagi eszközöket is kapott Kesseldorfer. Miuthogy pedig ezt a \'.iu koronái lefizetni nem tudta, folyton könyörgött Deáknak, hogy fuvarozza le. Vitesse ki magát a szőlőhegyére és oda, ahova kell. A jólelkű Deák meg is tette ezt. De csak 25—30 korona fuvart dolgozott le Kesseldorfer. Mikor a főkapitány, illetve a tanács Kesscldorferlól a pocegödörlisztitást megvonta. ez beperelte Deákot. De a pert szerencsésen elvesztette. De inost a közig, bizottság mégis gyauusnak találja, hogy egy tisztviselő alárendeltjeivel ilyen üzleti viszonyokba bocsájtkozik. Hál kell-e erre válaszolni ? Kz az indok öumagát gúnyolja és garancia
2
z A L A i UHöm
1907. JANUÁR 19.
arra, bog; Deákot a belttgjmioinUr felmenti, végaó esetben, néhány korona pénzbüntetésre ¡téli. | írhatnánk még sokat, de feleslegesnek tártjuk. Nagvkani/sa közönsége Deák Pétert íem bontanék tartja, hanem áldozatnak. Neki / bűnhődni kell egy politikai ballépésért. Ex i igazság, urak. akárki akármit beszél is. \\ Csakhogy a magyarok Istene nem kiván véráldozatot. Nem kívánja, hogy egv családapát. kinek négv gyermeket kell nevelni, kidobjanak az utcára. Nem volt elég dr. (Jsák Árpád, akit szinten ai útszélre raklak? Még kell áldozat?
És itt. tisztelt közig, bizottság, önkénytelenül felmerül a kérdés: Kinek kell a hely? Miféle érdemeket szerzett (!?\') Férfiul óhajtanak a nyakunkra küldeni? Kinek a számára ürítették ki a nagykanizsai főkapitányi hivatalt?
Még eg.v jellemző dolog: az a sajtóper, mely Polgár Béla. n „Szálló levelek" szerkesztője elleti a „Trágyakapilány" c. cikk miatt iiieginilittaliitt. még nincs is befejezve. Hanem mit törődik ezzel a közig, bizottság? <> megelőzi a bírói ítéletet es határoz.
Ezek uián szembe állítjuk az ószbu boruló. 22 éve tisztességgel szolgáló tisztviselői. — Kesseldorfer Mihály gyepmesterrel. Kz utóbbi a vádló. Hemomija. amit ind es nem tud. az utóbbi Védekezik. Az indokolásban 7 ízben az vau: a feljelentés (t. í. Kesseldorfer feljelentése) «nem hír alappal," .nem bizonyult valónak." .ki nem deritheló," stb. 3 Ízben pedig ar.t említi, hogy a főkapitány mulasztást követett el. És ez elég, hogy első esetben a legsúlyosabb büntetéssel sújtsák. Az ügynek nincs még vége. mert — mint értesülünk — ugy Deák Péter, mint a megyei Ib. ügyész, felebbeztek e megdöbbentő Ítélet ellen. Hisszük
és bizton roméljük, hogy a belügyminiszter visszaadja Nagykanizsának Deák Pétert, akitől el akarjak venni a becsületet és a kenyeret I
— Meghívó. Beszámolómra és lemoudásom elfogadásira folyó hó ai-én Zalaegerszegen a rend-kivuli közgyűlés után, a társaskör helyiségében tartandó közgyűlésre, a koalíció lagiait tiszielettel|e«en ran szerencsém meghívni. Peletekutély. l!nn. ¡an. 17. Nedseky Jeoó a k. elnöke.
— Megyegyttlés Zalavárnujpye törvényhatósága folyó 1907. évi január hé -t-én délelőtt 10 órakor Zalaegerszegen, a vármegyeház gyűlésterme-ben rendkívüli közgyűlést tart, melynek tárgyát képezi : tiulács, Tördemicz. Kendős. Kővágóéra, Bze-peid, Zánka. Tagyon. Szeatantalfa. Kzentiaklbfa, Csícsó, Kisdörgiese, Pelsódörgícse. Alsódórgicse, Akaii, Halalouudvari, Orvényes. Nemespécsely, Aszófó, Tihany, Bslatoufured, Aráos. Csopak, l\'aloznak, Ba-latoiikóvesd. Alsóörs községek képviselőtestületeinek és Badacsontomaj község közbirtokosságának Bör-gOudtól Nzabadbaltyáu, Almádi, Alsóörs, Balatonfüred és Badacsony irányéban Tapolcáig és Veszprémtől Almádi. illelVH Alsóörsig vezetendő vssnti vonalak segélyezése ll^yében hozott határozatok torvény-halósági jóváhagyass.
A VÁROSHÁZÁBÓL.
Felhívás- Ai évben sztili-tftl nagykani-
zsai illetőstül! hadkötelesek ezennel felhívatnak. hogy l\'.niT. évi február hó 3-áu reggel H órakor a városa ház Il-ik emeletén sorshúzásra jelenjenek meg. Nagykanizsa. ¡ÍIU7. évi január hó l!i-én. Vécsoy Zsigmond. polgármester.
Bizottsági ülés. Szerdán délután a v. egészségügyi bizottság dr. Szekeres József kórházi főor-vos elnöklete alatt Illést tartott. A bizottság a tüdő-vészes esetek kötelező bejelentésére alkotott .szabályrendeletet. valamint a kórháznak egy ferlóllenitó intézettel való kiegészítése tárgyában hozott javaslatot — Gyámpénztári kölcsön. A városi gyám-pénztár .^"/„-os kamatra kölcsönöket ad ki. Hővebb felvilágosítással a gyámpénztár szolgál.
A sok oldalról felhangzott kívánalmaknak engedve, kiadóhivatalunk elhatározta, hogy a Zalai Közlönyt ezentúl egyenként is árusittatja
A mai naptól fogva lapunk a következő helyeken kapható:
1. tfagytöxsda, Kazincy-uica.
Özv. FUrat Johanna urnó tözsde-jébon. Erzsébet-tér (Szarva« szálloda épolc i
3. Xauffmann Mór ur tózsdéjéheji, F^ ut (Korona szálló épület).
4. Kiadóhivatalunkban, Erz.- • bet-tér. (csoporlház.)
A Zalai Közlöny egyes száma 20 fiI[. r
A h é t.
Franzék nyilatkoznak.
Kranzék, a világítók, nyilatkoztak. Még peng kétszor. Klóször a „Magyarországban". másodszor ,t .Zalában". Meg kell állapítanunk, hogy mindk-t nyilatkozat nélkülözi az objektivitást és e helv-n bővelkedik a vaskos gorombaságokban.
Kranzék könnyen átsiklanak a legkényes< 1 n pontokon is. .Mindenre egyszerűen kijelentik. 11• * „nem igaz", „hazugság", ,rágalom".
Igy: nem iuaz, hogy a város közöusége a k<>/. . vagy magúnvilágitással elégedetlen volna, valóti • hogy a városi közgyűlésen leszedték róluk iKranz. ról) a keresztvizet — valótlan, hogy a közgvu határozata értelmében tőlük egy (lllórt is visszal vetőinek Közönséges hazugság, Iiokv erre a vár»>i ügyésznek megbízása volna, vagy bármi más, elintik teendő lépésre felhaialmaztatott volna. Rágalom, hogy az áramol drágábban számitotlák. hazugsa.\'. hogy a fogyasztó közönség kárára gazdagodtak Mii • den hazugság és rágalom, csak az igaz. hogy > uv „bizonyos érdekkör" bizonyos idő óta bajszát in-In ellenük.
Tisztelt Kranz cég! Régi dolog, hogy az igazságot gorombaságokkal és nagyhangú kijelentésekkel ellensúlyozni nem lehet. Mi nem gorombáskodunk hanein bizonyítunk.
Tehát a város közönsége meg vau elégedve .»
Kuruc história.
— A staféta — ti!.-.: SOMOGYI GYULA.
Hercsényiné grófasszonv felhivatta b várnagyot, l.étavay Taddeus uramai
— Várnagy uram egy megbízható emberre volna aztlkségeni.
— Nagyságos asszonyom. Hajuóc. várában niiies olyan ember, akiben Nagyságos asszonyomnak vakon megbíznia ne lehetne.
— -ló jó Létavay uram. nem is ugy gondoltam, de egy olyan Mafélára volna szükségem, aki egy kéuyes és veszedelemmel járó utat lenne meg az Uramhoz.
-- Van egynéhánv olyan hajdúm, aki nem ijed meg a maga árnyékától s inkább gulyáshusnak aprittatja magát, mintsem a rábízott titkot elárulná.
— Kn levelet akarok küldeni az uramnak, azért nem annyira bátor katonára, mint inkább okos, ravasz emberre volna szükségem, aki pórias ruhában, fegyver nélkül biztosabban járhatna.
A várnagy kissé gondolkozott, azután mosolyogva szólott:
— Nagyságos asszonyom, van ilyen emberein, erre legalkalmatosabb |-sz a Sumichraszt.
— Ki az a Sumichraszt!
— A sánta mindenes instálom.
— A Mackó! — szólt szinte mosolyogva a grólué. no ebből ugyan nem nézné ki az ember, hogy ilyen dologra alkalmatos lenue.
— Vagy igen, instálom, olyan ravasz ti kelme, mint az róka.
— Azt tudom, hogy jól tud figurázni. I)e ahhoz, •mit én rábízni akarok, nem csak ravaszság, de húség is szükséges.
•— Arról felelek Nagyságos asszonyom, a gyereket még Thököly uram idejében szedtom fel egy portyázáskor. Holtra gyűlöli a labancot, de nincs olyan eb, aki hűségesebb volna a gazdájához, mint ó.
— No, hál küldje bo várnagy uram hadd szólok vele
Mackó épen ott kint dörömbölt a nagy kályha-lyukban s \\aiiiagy uram. ¡»zoti módon kormosán beúilj. tolla a gTŐlué elébe.
Nem hiába mosolygott a grólué meg a várnagy, mikor Sumichraszi Mátyást emiitették. Aki most látta Mackót, nem állhulta meg nevetés nélkül. Mintha egy malomból, meg egy emberből lett volna dara bonként összeeszkábálva, semmi tagm nem volt u maga hcivén, azért rém komikus figurát mutatott. A melyik lába rövidebb volt. azon a/, oldalán volt hosszabb, a nagy harcsa szája baloldalra vonult, ellenben a pisze orra jobb oldalon tekintett az égre. a szemei aprók voltak, de kancsnlok. a fülei azonban nagyok és szőrösek, az egyik válla ki volt nőve, s azou feküdt kényelmesen a nagy bozontos feje.
A grófné megerőltette magát és komoly képet
csinált
Mátyás tudod-e hol van Nagyiapolcsáuy V
— Ha még olt vau. a hol lavaly ilyenkor volt, akkor ráakadok.
— Hát N\'yitrát tudod-e merre van?
— Az itl íolyik a vár alatt.
— Bolond nem a folyó, hanem a város.
Ma ez a folyó arru megy, akkor az majd
elvezet.
(i— Kg)\' levelet kell\'elvinnéd a fógenorálisnak, ha Taoolcsányban nem leled, tovább mégv Nyilrára hrted ?
Igen i*
A levelet ugy el kell rt>|lened, hogy azt nálad meg ne találhassák.
\\ an elég fót a hunyámoii, valamennyit senkinek se lesz kedve leleiteni.
— Az jól vau de hátha valahol elfognak.
— Ha katonának el nem visznek, akkor majd csak eleresztenek
A grófué nem fojthatott el egy szelíd mosolygást.
— Attól nem kell lélni, de hátha rad ismer valaki, hogy az éu cselédem vagy V
— Ha leborotválom a bajuszomat, akkor rám nem ismerhetnek.
— Szóval hizol magadban hogy az utón sem un baj nem fog érniV
— Lessz. a hogy lessz, mert hogy *ehog;. * • ¡.•gyen olyan még soha sem volt
Arról, hogy hova mégy\' egy teremt-¡t léleknek s.- szólva, éried ?
Igen is.
Mackó a iiiiiilriu megkapta, amit kivátil. magára húzta a legrongtosabb kányáját. a Icgkopottabh süvegét, kezébe kapott egy furkós botol 8 azzal olyan síiflosuu. amint a kályhalyukból kijött, megindult kevélyen a kapu felé.
Horoiigós kódos ó-zi este volt. A kod leszal lott az erdőre, nyálkássá tetio a gyalogutat. ugy hogy Mackó minduntalan elcsúszott a sánta lábával Kgyszer csak azt vette észre hogy a gyalogul megszűnt — most már csak találomra irányozta magái.
Kgy siirü. fiatal erdőbe jutott, a száraz lombokról a nyaka közé csöpögött a köd. rongyos ku-nyáját még jobban meglépték a boróka bokrok.
Kgy dombon azonban hirtelen ellogyolt a/. | erdő és egy kerek tisztításon elölte állott az ujfalusi akasztófa.
Mackónak a sötétségben szokott szeme észrevette. hogy az akasztófán egy holttest himbálózik s alatta két élő alak mozog A következő percben már egy erős marok ragadta meg a uyakacsi^áiál.
— Kmber mit keresel itl épen most?
Maikó nem volt az az ember, aki egykönnyen meg szokott volna ijedni, mégis az első percben megdöbbent és szivo erősen kopogni kezdett, de hamar tájékozta magát, látta, hogy hol van. Kgy darabig hallgatott és furlaugos eszéhez folyamodolt.
— Ki vagy. honnan jösz, hová mégy, mit ekarsz ? - Szólt az előbbeni hang s még erósebbeu fogta meg a nyakát.
— Klóször is ereszd el a torkomat, ha azl akarod, hogy felellek — — ugy!
— Hát felelj! de halálfia vagy ha hazugságon
érlek.
— Nagyon sokat kérdeztél egyszerre, mintha magad volnál a szolgabíró.
l!Ui7. JAKL\'AR 19.
világítással ? Hát akkor miről szplt dr. Fried Odöu, Kévész L^jos. dr. Weisz Lajos, Klek Ernő, Weisz Tivadar stb városi képviselő a december ay-iki közgyűlésen? Nem tettek egyebet, mint a közhangulatnak adtak kifejezést, ami pedig — ez letagadbatat-|au i — Önök ellen vau.
Ha szószerinl vették ezen szavak értelmét, hogy .rólunk a keresztvizet nem Kzedték le". — akkor igazuk van mert azon a közgyűlésen tényleg semmi rituális esemény nem történt. De bizonyos. Imgy ilyen kijelentések tétettek: .Vállalkozó a szerződés hiáuyait cinikusan felhasználta . .... a togtalau
tóbbletetet térit*« vissza...... mennyivel káro-
Mtotta meg vállalkozó a város lakóit...*, ...vállalkozó Franzcég i «»"/„-kai többet számított.....-
Mb. stb. Hát nevezzük ezt annak, aminek akarjuk, da hogy nem dicsekedni való, az bizonyos.
Tagadja a cég szt is, hogy tóink valamit visszakövetelnek. Krre nézve a közgyűlés határozata ez-
,A közgyük» a megváltás előmunkálatait elrendeli. KelsxótliUatja vállalkozót, hogy a könyvek azerinli differenciát n városnál azonnal helyezne letétbe. Az eljárásról a tanács legközelebb jelentési tesz n közgyűlésnek*.
Ahhoz igazán nem kell kommentár. Hogy ki kazudott, ezekből a sorokból kitetszik.
Az pedig, hogy az áram nincs-e drágábban számítva, még bizonyítást igényel. Mondja meg a Kranz cég, hogy azokban a rettentó nyilatkozatokban miért nem esik a szó a Hefiior lámpákról? Mert a szerződés szerint az angol gyertyafény!! lámpák után kell fizetni óránkéul f>, illetve most már csak 4 fillért. \\mde, tudtuukkal Nagykanizsán Hef-uer lámpák vannak használatban. Pedig, ugy e. az angol gyertyafényű. meg a Hefuer lámpák ugy aránylanak egymáshoz, mint a Ili aránylik a 18 3-hoz. Ez a technikai rész, amire várjuk a felvilágosítást.
A mi a nyilatkozat jogi részét illeti, hát az nem irányul egyébre, mint félrevezetésre. Ha én bevezettetem a villanyt, hallgatólag megállapodom a Franz-céggel. hogy óránként 4 fillért fizetek egy-egy lángért. Hogy a várossal mikéut szerződött, ahhoz semmi közöm. Eltűrni azt. hogy nekem 0\'/u-kal többet számilsauak. nem vagyok köteles. Ez a jogi rész egyszerű magyarázata.
A nyilatkozat azon kitétele, hogy vállalkozó egészen önként szállította le az áram egységárát, egyszerűen nem igaz. Emlékezzünk csak vissza a
ZALAI K 0 Z L U N Y
3
városi tanácsnak annak idején a helyi lapokban megjelent hirdetésére Igy szólt:
„A városi tanács Franzot az eddig használt i * szorzási tényezőtől eltiltotta"
Ezt Franzék meg is akarták lelebbezni. de inert u jegyzőkönyvbe bevették, hogy önként szállí-loita le u szorzási tényezői I r.2\'-re, a határozatba .útiként" belenyugodott
Végűi határozottan felhívjuk Franzékat. nyilatkozzanak arra, hogy kik^t éltünk a .bizonyos érdekkör alatt?! Mert míg határozott választ iiein kapunk, ezt csak ócska és gyáva kibúvónak tartjuk
Még egyet. Az ellene\' Franzék elleu indított .hajsza" ok mi ezentúl a tisztesiiégleleu lelki motívumok kőzött keresi Franz ur a gyanúsított ez idő szerint az öu cége! Ne gorombáskodjék, hanem bizonyítsa be ártatlanságát! Mert inig az a gvauu fennáll, hogy az áramért löbbei számított, az ön részéről csak az udvarias védekezésnek vau helye!
— Egyházmejíyei hirek. Báró Hornig Károly
megyés püspök. Berkenyéi István zalamerenyei káplánt és Doiubay László csabreiideki káplánt ugyan ezen minőségben Keszthelyre helyezte. Dr. Vegeié Lajos keszthelyi káplánt pedig a veszprémi szemináriumba tanulmányi felügyelőnek nevezte ki A szombathelyi megyés püspök Sákovtls József lót-szentmártoni segédlelkészt hasonló minőségben Szent-elekre küldte.
— Kinevezések. Az igazságügy miniszter kinevezte Szenei Dezső nagykanizsai kir törvényszéki jegyzőt Perlakra albirónak; — Kondor Jenő dr nagykanizsai kir. törvényszéki jegyzőt Sásdra albiróuak. — A pécsi ítélőtábla elnöke dr. Sarlory Zsigmond nagykanizsai törvényszéki díjtalan loggyakornokol a pécsi ítélőtábla kerületébe segélydíjas joggyakornokká nevezte ki.
— Jubiláló tanító. F. hő Mi áu töltötte be Erdősi Bálint állami népiskolai lauilő működésének •25-ik évét. Ezen alkalomból a II. körzet tauitósága a jubilánst melegen üdvözölte. — A tiszteletére rendezett vacsorán az intelligencia köréből is számosan megjelentek s a legmelegebb óvációbau részesítették a derék tanítót. — A nagykanizsai áll. el. isk. 1. kerület igazgatója a tanítótestületével f. hó 17-én d. e. Iti órakor tartott rendkívüli értekezletén Erdősy Bálint ügybuzgó kartársuknak tauitói működése \'25 éves fordulója alkalmával a tanítótestület jókivánatait tolmácsolta és jegyzőkönyvbe foglalta.
A szolgabíró említésére megint a másik alak ragadta torkon Mackót.
— Ne bolond, ne! csak nem akarod tán megfojtani a testvérbátyádat.
— Az alak eleresztette a Mackó nyakát, mintha eszébe jutott volna neki. hogy csakugyan volt egy testvérbáltya, akit még az ő kis gyerek korában, valami 15 esztendő előtt rablásért elzártak a bajmóci vár tömlöcébe azóta hírét se hallotta — —
Mackó már tisztában volt mindennel Most már egész nyugodtan beszélt.
— Benneteket kereslek, tudtam hogy eljöttök a Galbavi pajtásokhoz. Gondoltam hogy hamarébb érkezek ide, de sikos az ut az erdőkön s a vas tizenöt esztendeig egy kicsit megnyomorittá a lábaimat a bajmóci tömlöcben, — hogy ott sülyedjen el, a hol van. — Téged Ferkó öcsém tizenöt esztendeig nem láttalak, akkor csak négy vagy öt esztendős lehettél, de azért mindjárt rád ismertem/ — te pedig (fordult a másikhoz) Milcsik vagy ha nem mondod is.
— A rablók — mert azok voltak — meglepetve nézték a kis púpos embert, a ki őket néven szólítja, de Koczurány Ferkónsk még is furának tetszett. hogy ez lenne az ó bátyja, akit délceg legénynek emiegeitek előtte. Mackó megelőzte a legény lassan járó gondolatát.
Hát bizony valaha éu is olyan szálas legéuy voltam mint tik, de a bajmóci tömlöcben (ott sülyedjen el) minden fertályban koszorúba srófolták a fejemet, s mikor nem vehettek ki belőlem semmit, kerékbe törték össze a csontjaimat, de még se árultam el a pajtásaimat, — de azért annyit mondhatok nektek, hogy jobb enuek a szegény Galbavinak itt fuggni, mintha a bajmóci tömlöcöt megkóstolta volna, harmadnapja csak, hogy ki bírtam onnan szökni, — tudtam hogy itt találak éjfél tájban.
A két gonosztevő megadta iríkgát és bámulatul engedelmeskedtek Mackónak, a kit elismertek •tyamesterüknek. Mackó azután nyolc nap múlva lalálkozásra Vendelte őket a szebedrázsi csárdához — » ezzel ment mindenik a maga utján.
Már hajnalodni kezdett, mikor Mackó árkon bokron keresztül Lelócra érkezett. Itt már azt hitte,
hogy tul vau minden veszedelmen, midőn egyszerre a szélső ház lángot vetett. — Tűzi lárma támadt a faluban, s a nép az égő házhoz futott Mackó egészen nyugodt lélekkel lovább igyekezett, de egy vén asszony a mint megpillantotta elkiáltotta magát:
Itt a gyújtogató! Fogjátok meg emberek év vessétek a tűzbe!
A felbőszült nép megrohanta a/, ártatlan Mackót. felkapták a levegőbe és minden kihallgatás nélkül vitték az égő ház felé
Mackó látta, hogy ennek fele se tréla, de jó Immora még most sem hagyta el:
— Megálljatok bolondok! legalább a süvegem adjátok ide, abban vau a levél meg a rovás a bajmóci várnagytól, hogy kinek mennyit kell holnap bevinni.
— Mikor a bajmóci várnagyot, a levelet, meg a rovást hatolták emlegetni, egyszerre lehűlt a nép vére.
— A bajmóci várnagy nem érti a tréfát. Elég az. ha kiüzen. hátha még levelet meg rovást küld.
Tűvé teltek mindent, de a süveget csak uem találtak. Végre egy gyerek kivallotta, hogy az a bizonyos vénasszony, aki Mackót gyujtogóuak kikiáltotta. kapta fel a süvegel és a tűzbe, hajította.
Nosza ment .a bíró. törvéuybiró. kisbíró az asszonyéri, az pedig mihelyt a dolog ilyetén fordulatát látta, ugy elbújt, hogy csak egy óra múlva húzták ki a sütőkemencéből, akkor azláu menten vasra verték, hogy majd bekísérik a várnagy eleibe, csináljon vele amit akar.
Nehéz volna állitauí. hogy Mackó, a minő éles (szemei voltak észre nem vette volna, hogy a vén \'asszony tűzbe dobta a süvegét, elég az hozzá, hogy I ezzel ura lett a helyzetnek.
| — Most már csak szedjék össze magukat kendtek - mondta - és vágtassanak fel a. várnagy I uramhoz s igyekezzenek ó kigyelmét megkérlelni, da ¡tanácslom, hogy jól kibéleljék a szüruadrágja^tat, 1 mert az Ördög, meg a Sárkány kegyetlenül érti a 1 mogyorófa suhogtatását.
! Nagy bocsánatkéréssel ráerőszakoltak Mackóra ! egy vadonatúj süveget, feltoltak a bórsószalma ülésre.
s két jó mokány lovon átvádoltak a Nyitrán Oszlány felé.
Oszlánybau megtudta Mackó, hogy Zsámbokrel tájékán német vasasok portyáznak, azért (óbbnak látta a kocsíl visszaküldeni s gyalogszerrel Félfalutnk indulni.
A falusi kastély előtt kint állottak a Vörös Flórián uram hajdúi egy pár labanc muskétással, s minthogy egyéb dolguk nem volt, belekötöttek az arra bicegő Mackóba.
Hány hét a világ földi ? kérdi kötekedve az egyik labanc.
— Mával is kevesebb.
— De fel vau vágva a nyelved békás.
— Azért vagyok Mátyás.
— Nem jönnek be egy ital Wra? j — Magad is meginnád, ha volua.
Azután majd táncolunk egy kufercest.
— Táncoltatok tí Zólyomnál eleget.
| De már ez több volt, mint amennyit egy la-i bauc kebel dl bír viselni. Nekiestek a szegény Mackónak és fojtogatni kezdték. De Mackó hanyatt vágia magát a földön, a fogát csikorgatta, ta|tékzott, egyet-| egyet rúgott, mint aki mindjárt meg akar halni, s e közben a torkát tartó labanc \' ./uának megkapta a kézcsuklóját s azt olyan görcsösen szorította, hogy semmi módon sem lehetett kiszabadítani A labanc ordított, a többiek szétszaladtak, ki vízért, ki hova. Végre a nagy lármára kilépett a kastélyból Flóriáu t uram ö kegyelme s miután a környülállásokról refe-\' ráhatott, jól leteremtettézte a hajdúit, a szegény, ügyefogyott koldusnak.
■ Az ügyefogyott azonbau mint egy cserepcsik-bau ugy tartotta a labanc kezecsuklóját, az jneg csak \' ordított, mint egy bengáliai tigris. — Végre is Flóris I uram kihozott egy rud spanyolviaszkot. hogy azt I majd meggyujtja és odaoaöpögteti a merevgörcsös kézre, hogy az kiuyiljon, de abban a pillanatban egyet rándult a vonagló test s az égő spanyolviasz mind a labanc, kezefejére csúszott, amitől az még egy nagyobbat ordított s ugy kirántotta kezét, hogy aminő hosszú volt a legény, ugy vágta magát hanyatt.
— Borbély György ünnepi黫. A mult héten brutális módon megtámadott Borbély György szerkesztőnek fényes elégtételt adott a zalaegerszegi társadalom. Szerdán baukeitet rendeztek a tiszteletére, melyen megjeleut Batthyányi Pál gróf, vármegyénk főispáuja is. Borbélyt Bosnyák Géza misefai nagybirtokos üdvözölte és átadta ueki Zalaegerszeg város diszalbumál. Borbély meghatva mondott köszCnetei. Beszédet mondottak még: gróf Batthyány Pál főispán, Tuczy János főgimnáziumi lanár, dr. Jámbor Márton ügyvéd. Farkas Ferenc számvevő, Czobor Mátyás megyei aljegyző, dr. Udvardy Imre ügyvé\'i jelöli, stb. stb. Az ünuuplók sorában, bár utólag. 1 helyet kér a Zalai Közlöny szerkesztősége is. 8ziv-| bői üdvözöltük ideális lelkű collegánkat is további
munkásságához erőt és kitartást kiváuunk
— Köveaay-e, vagy Andorfy? A iövő nyári | nyári színi-évaduidL olyan, mint Mohamed koporsója.
Kg és fold közöti^lebeg. Senkisem tudja mi lesz. Jöu \'e Kövessy, uem jön-e Kövessy? Ha ó nem jön, megkapia e Andorfy pozsonyi színigazgató az engedélyt? Ez utóbbi már beuyujtotta kérvényét és mellékelte társulata névsorát. Hatalmas névsor; elsőrendű erók vaunak uála. Kanizsa mit sem vesztene, ha Kövessy helyeit ó jönne. Gsak egy azépséghiha Kövessy és Andorfy megegyeztek, de a várost nem kérdezték meg. Pedig hát abba, bogy Kanizsán ki játszék. nekünk is lesz beleszólásunk. Az a hír is járja, hogy Kövessy jön, de csak rövid időre. Utánua pedig jönne Andorfy. Szóval még senkisem tudja: bogy lesz, mint lesz.
— Divatos kóraág mindenről többet- mondani, mint amit értékben képvisel. Ne tévesszen meg tehát senkit a nagy lárma, melylyel bizonyoa készítményeket ajánlgatnak, haoem. ha arról van szó. hogy gyermek felnőtt, csukamájolajat igyék orro-a ajánlatára, ugy a Zoltán-féle csukamáj olaj az, amely kell, hogy lekiutetbe jöjjön.
— A negyedik gyógytxertár. A belügyminiszter a nagykanizsai negyedik gyógyszertárt Szabó Albert nagykanizsái lakóénak engedélyezte.
— Népesedés. A nagykanizsai járás területén 1900. augusztus l-től december 31-ig 332 fiu- és
. 280 leánygyermek született, meghallak Összesen442-en. lEszeriut a szaporodás 170.
— Az izr. nőegylet f, hó 20-án, vaaárnap zsurl tart.
ZALAI K ó í I. 0 K Y
— Értesítjük a közönséget, hogy a mai nappal beszüntettük azok számára a lapot, kik az előfizetési dijat még nem küldték be. Amennyiben a pénz utólagosan beérkezik. a lappéldányokat pótoljuk
— Uj agyvéd. Dr. Miklós t Rosenberger) Dezső értesíti a közönséget, hogy ügyvédi irodáját Nagykanizsán (Fó-ut 19. «>.) megnyitotta.
— Vörhenyjárvány. A talamegyei (iyürüs községben a vörheny járváuyosan felépett. \\z isko-j Iákat hatósági rendeletre bezárták
— Nagykanizsa címtár*. Füredi János, a | reudörség bejelentési osztályának agilis vezetője, egy minden tekintetben hézagpótló könyvet ad ki legközelebb. A címe lesz: „Nagykanizsa címtára". Benne lese ax összes köz- és magánhivatal, gyár, ipartelep. Közli a hivatalnokok névsorát és lakcímét, bettisora; lest az ügyvédi, orvosi, szülésznői karnak, gyáro-soknak, kereskedőknek, iparosoknak és az egész lakosságnak. Magában foglalja e könyv a város lakbérleti, bérkocsi, szálloda, helyszerzó, kéményseprési stb. szabályrendeletét. Lesz a könyvnek, mely legközelebb már elhagyja a sajtót, sok egyéb fejezete is. j melyeket itt felsorolni szükségtelennek tartunk. Mindenesetre figyelemreméltó, hasznos könyv a Füredi János könyve.
— Olvasóink figyelmét felhívjuk lapunk utolsó oldalán közölt oégekn*. Kzöii hirdetés iparos é.s kereskedő előfizetőinknek j díjtalan.
— Ma már nem szükséges szeplő és más ■rcfoltok miatt szégyenkezni. Teljesen tiszta és üde arcbőrt nyer az, aki a liliom augolt crémet használja. Kapható a Vörös Kereszt drogériában Nagykanizsán.
— Automobilistákat bizonyára érdekli, hogy az újonnan átalakított Stefánia szálloda Bécsben ill. ker. Taborstrasse 18.) széles kapubejáratot készített, hogy t. vendégei az automobillal ott megszánhassanak. Obauffeur-szobák és garage a házban.
— írógépen, minden fajtán, írni gyorsan megtanít Kpsleiu Vilmos (Batár-épülot). Ugyanott jutányos áron lehet Írógépet beszerezni, romlott gépet kijavíttatni, eaetleg becserélni.
— Gólya az utcán- A gólya! Ali, mily szépen zeng a nóta róla. Népszerű és csiklandós! Mosoly ül ki az arcokra, mikor emiitik. Pedig lám, a uapokbau megjelent az Krzsébet-téren. Nagjr csoportosulás támadt. Az asszonyok segédkeztek, a férfiak összesúgtak. Kgyszerre hangos sikoly jelezte a vál-
\' ságos pillanatot
— Orvost! Orvost! — kiabálták össze-vissza. Áiude orvos nem jelentkezett. Krre valakinek ineutő ötlete támadt, tíyorsau buinent a Fleischbacknr Jó-
1 zseí Fia pálinka üzletébe, honnan csakhamar egy pohárka jófajta szilvóriuinmal tért vissza Kzt a be-l teg asszouy szájába töltötték és. . . láss csodát! . . . a uehé/. beteg mosolygott és mintha misem történne, megszólalt.:
— Adjatok még egy kupicaral!
Azóta általáuos Nagykanizsán a hiedelem, hogy ; csak Fleischhacker József Fis cég pálinkája hal |ö-tékonyan és üdiiőeu.
— Gyanús halál. Fülöp Péter András kiska-nizsai lakos neje csütrötökön reggel hírtelen meghalt. Állítólag epeport vett be. Az asszony hirtelen halála gyanús lévén, a vizsgálóbíró elrendelte a boncolást. Kzt tegnap délután foganatosították. A belső részeket (elküldik Budapestre az országos vegyészhez.
— Kleptománia. A nagykanizsai rendőrség köröző levelet adott ki Török György rovott multu egyén ellen, mivel alapot a gyanú, hogy ó követte el a városunkban meg-megújuló lopásokat. Legutóbb Asztalos Bélához törlek be éjjel és vitték el mindenét. Kz rövid időn belül a hatodik eset. Török György nein annyira rossz, mint inkább beteg ember. A fővárosi orvo-i tanács megállapította már róla. hogy kleptomáuiában szenved. Török pedig alaposan felhasználta ezt a bizonyítványt. Lop szünet nélkül. Meri, miért ne lopua mikor nem büntetik érte. IIis/, ő kleptomauikus ....
— Szabadsrállflsy Béla március I-éli régi helyiségében megnyitja ujonuau felszerelt férfi és női divatáru üzletét.
— A kalapkirály Nagykanizsán. Ha elegáns és tartós jó minőségű férli kalapot óhajt venni, akkor saját érdekében, keresse fel Wellisch Márkus kalap-kereskedését Nagykanizsán (Krzsébet-Királyné-té.).
1907. JANl\'AR |i).
— Vásár áthelyezés. A kereskedelemügyi
miniszter megengedte, hogy Csáktornya közaégben a f. évi február hó H-ára eső országos vásár ez évben kivételesen február hó 4-én. a március hó gö-éro eső országos vásár március hó .\'G-án, az október hó 13-ára eső országos vásár pedig október bó 14-én tarlassék meg.
Letenyén a szeptember hó 9-ére eső országot vásár 11)07. évben kivételesen Iwi7. évi szeptember hó 3-áu, az 1907. éri november hó Hu-ára országos vásár 1907. évi november íő-én 8 végül xr. 1907. évi december hó Sfx-ára eső oraiágoa vá*á< kivételesen 1907. évi december hó 3o-án tartatik nio.-.
A legközelebbi nagykanizsai országos vásárt f. hó -H-án tartiák meg.
— Blilot gyógyhat«*. Mindazok, kik iont euiiwtc», »»>{) »/¿kiekctlct kOvclKC/Ulteu íelíiivoila.iian, >totulá»ban, .\',,. Iij*»ltan, ítvigyhUnylian vagy egyíli l>ajoklau •zenrednek, * valódi •Mull-félc •cidllli-|>orok« lia./ualata alul hidut Üjrulft\\t érnek el. Kgy dobot ára . kor. McUüldé* napom* uiánvítellel Moll A. gyógy»!««!\'*, c>. ¿4 kii. udv, »i»IUto-.>l Bee», I. Tuchtaulien </ A vldikl gyó^ynerUraktian hátiroi.v un Moll A. kittionénye aa->"» gy-»ii jclveivevel e. aláiriti.al kticndü.
EGYESÜLETEK.
A Keresztény Jót Nőegylet szombati estéiyo minden várakozást felülmúlt. Már szombaton délelőtt látható volt, hogy nem közönséges coucert-estre vau kilátás. A megye egész intelligenciája, éléu gról Batthyányi Pál főispánnal, eljött a mulatságra. A zalai szép hölgyek — kiknek párját hiába keresued! — valóságos tündérkertté varázsolták a Polgáu Kgylet nagytermét. Valóban elmondhatjuk, hogy ily distingvált közönség még a fővárosnak is díszére volna. Kilenc órakor megjelent a pódiumon a nép szerű Fráter Lóránd. Taruay Alajos zongoramű vés; kíséretében. A hangulat eleinte mérsékelt, de aztán a közönség mindinkább belemelegedik, ellágyul a szívhez szóló magyar nóták hallatára. Azután jön a/, igazi. Fráter előveszi hegedűjét s kiséri önmagát. Saját szerzeményeit adla elő. „Őszi rózsa", „Korc* márosné száz szál gyertyát- stb. A taps frenetikut ■róvel tört ki. Ilyen hatást még nem láttunk. A kezek vörösek lettek, a torkok berekedtek. A nőegylet inog lehet elégedve választásával, a közön*.-;
Mackó azután lassanként ébredezni kezdett s nagyon csodálkozva nézett körül, mint aki nem tudja hogyan került ide. — Kgyszerre azonban jajveszékelni kezdettp^fcogy hova lettek a malackái, amikéi idáig hajtott ?
Flórián ur kérdőre fogta a hajdúkat, azok esküdöztek. hogy nem láttak ók egy szál malacot se, de míuthogy Mackó folyton jajveszékelt, végre a jószívű Flóris ur adatolt neki a magáéból egy pár mangalica malaeol.
A/után már nem kérdezte senki, hogy ini járatban van. trdta mindenki, hogy Tapolcsányban vásár lesz. hát az egy pár malac megmagyarázott mindent
Tapolcsányban egyenesen oda állított. ahol a malacokat árulták s minthogy jó mangalica fajtából valók voltak, hamarosan akadt vevőjük.
Kkkor aztán megtudakolta Mackó, hogy hol van szállva a fógenerális.
Kgy muskétás köz vitéz állott strázsál a ház kapuja előtt. Mackó egyenesen hozzá lépeti és megsj emelte a süvegét.
— Kit keres kend földi? szóllott hozzá az őr.
— Azt az urat. aki kendnek parancsol.
*— A strázsamester ural?
— Kicsit feljebb
— Csak nem az ezredes kapitány urat?
\\ — Még sokkal leljebb.
^Ne bolondozzék kend, azontúl már csak a br(g«tWs ián, az ineg szóba se áll az ilyen kifordított i&ioku_ emberrel, mint keud.
Pedig még annál is nagyobb urat keresek
— Tyhű! az áldóját, csak nem magát a fógenerális ural keresi.
— De biz éppenséggel, hogy ó kegyelmét.
— Hai. barátom, ahhoz nehéz ám bejutni; három záron kell addig átmenni.
Van olyan kulcsom, amivel mind a három zárat fel tudom nyitni.
Váljon mi lehet légvon az ?
- Kgy levél
— Az válogatja, hogy kilói?
— Attól, aki még a fógenerális uram ó kegyelmének is parancsol
A muskétás tisztelgésre fogta a fegyverét akkor szólott:
— Az csak a fejedelem ó Nagysága.
— Még egyet kifelejtett kend
Mást nem tudok.
— Nincs kendnek felesége?
Kkkor jött oda a strázsamester, akinek a muskálét jelentést tett a rongyos emberről aki magával a fógeuerálissal akarna beszélni s minthogy gyakran vala esel, hogy ilyen rongyos emberek «többnyire kémek) magával a fógenerálissal beszélni akartak, ugy nyomban Mackót is bejelentenék s nem telt bele egy fertály óra, már Mackó a fógenerális előtt állott.
Mackó elővette fanyelű bicskáját s olt a fógenerális előtt elkezdte kifejteni a szűrén levő foltokat, inig végre az egyik folt alól kiszabadította a gyűrődött levelet.
Bercsényi rögtön megismerte a felesége irását.
A levélben el volt panaszolva, hogy az Kper-jes bevételénél kapitulált németek, akik csekély kíséreltél onnan Pozsony felé indíttattak, a kíséretet részint felkoncolták, részint megszalasztották é.s most a saját szakállukra .sarcolják a vidéket Sürgős segítséget kér az urától.
Bercsényi rögtön iudilatta Bossányi János kapitányi egy csapat huszárral, hogy tisztítsa meg a vidékei Bajmóc körül, ó pedig egyelőre meghosszab-bilotta tartózkodását Nagytapolcsáuyban.
Alig telt bele egy pár nap. mire jött a hír-hogy Bossányi kapitány tiszta munkát végzett eg.-szálig lekaszabolta a németéi.
Nyomban jöttek a környékbeli urak is egész i Rudna völgyéből le, hogy Bercsényinél ti ztelkedj--uek és behódoliauak Rákóczihoz.
Kljotl Felfaluról Vörös Flórián uram is s amint ott a csatlósok közön Sumichraszl Mátyást megpi lantolta, röglön ráismert a nyavalyatörős malackás emberére. — Sehogy se bírta elképzelni, hogy kertil ez az ember a Bercsényi tábori fószállására.
Mackó is megpillantotta Flórián urat, s módját ejtette, hogy közel somfordáljon hozzá, akkor megemelinletle bagósüvegét, mely mellett most egy hosszú kakastoll ágaskodott és einigy szóla :
— Mondhatom Nagy uram, hogy annyi vevőjük akadt, akár egy szép lánynak, még magamat u meg akartak venni ráadásnak, mert azt mondták i hogy mind a hárman nagyon jó fajtából valók vagyunk.
, Flóris ur akart volna valamit kérdezni, — de kilépett Bercsényi a többi urakkal, igy a kérdés abban maradt. — de akik a Mackó beszédét halót iák. tán még ma is törik fejüket, hogy mi lehetett az értelme annak, amit Flórián uramnak Sumichraszt Mátyás mondott.
] ól jegyezzük meg a képet és nevet
„Ottomán" (cigaretta-papir
és hüvely), inert a hamisitások által a fogyasztó közönséget félrevezetik!
1
1907. JANUÁR 19.
ZALAI KÖZLÖNY
pedig »t élvezete« estével. Svastiís Jenny. vármegyénk volt főispánjának múvész-leáuya tiábler Sándor zongora-tanár precíz kiséretébeu ragadta el a közönséget remekül iskolázott hangjával. Tauháuser „Krzsébet belépője- teljes szépségében érvéuyesfllt Svastics Jeuuy énekében Későbbi számai is mind fényeseu sikerüllek. Tarnay Alajos külön számai: gavolt. Liszt rhapszodia, nagyon tetszettek. Végül i újra Fráter aratott nagy -ikert. Összegezve az egé-1 szét: a mulatság ugy anyagi, mint erkölcsi sikere i elsőrendű
A kereskedő ifjak eatélye. Az a díszes közönség, mely szombaton zsúfolásig megtöltötte a Ca-siuo termét, bizonyára még ma is kellemesen gondol vissza a kereskedő ifjak sikerült estélyére. V aló-ban elismerés illeti a rendezőséget ezért a páratlanul élvezetes estéért. A szereplők legkiválóbbjai vonultak .\'el a pódiumra Heudiuer Testvérek zongora al és énekkel, Lengyel Zoltán pedig rendkívül érdekes felolvasással kötötték le u Ügyeimet Amit megjósoltunk. bevált: az estélvre minden jegy elkeli A szereplők nem azok. kik dicséretre, vagy kritikára szorulnának. A-ért .»csakis a rendezőséget illeti a babér, mert ilyen estély rendezni: valóban bravúr.
Borbélyok éa Fodrászok bálja. K lió 13 Áti vasárnap tartották meg a borbélyok szokásos évi mulatságukat. mely a gyönyörűen díszített teremben vígan, szép sikerrel folyt le s tartott a reggeli óra-kig. IJgy anyagi, mint erkölcsi eredmény kielégilö volt.
A művezetők or»z. szövetsége XLII. számu kerületi egyesülete február bó 2-án Nagykanizsán a (Vinóban szalon bált rerdez.
A zalaegerszegi keresk. ifjak folyó lió !•■ én tánceslélyt tartanuk melxeii llock János or.-/. képviselő felolvasást tart.
TÖRVÉNYSZÉK.
Kisorsolt «akadtak.
A nagykanizsai kir. törvényszékhez az első időszakban elbírálás alá kerülő bűnesetekhez esküdt leknek kisorsoltattak :
Frisch 8aiuu aranyműves Keszthely. Galohics Lajos nyűg. számtartó Nagykanizsa, (irattér Miksa keieskedó Csáktornya. Gruimer Lajos bérlő l\'ölréte, llertelendy üábor földműves Viudoruyalak. Horváth Autal gazdatiszt Gyenesdiás. Knezevich Viktor báró földbirtokos Stridó Kovács János főerdész Domasi-necz. Kovács Sándor molnár Komárváros, Lauger Krnő földbirtokos Háuyavár, Lapát Mihály földmű-res Nagykauizsa Vörösmarty-u. liO.. Mayer Mihály kereskedő Diónkéi. Máié Vendel földműves Nagykanizsa Magyar-n.. I)r. Ollop Mór ügyvéd Nagykanizsa, Pecsornik Dezső földbirtokos Nvirvölgy Pocza Lajos korcsmáros Szeniandrás. Ueisohl Imre sörgyáros Keszthely, Riedl Ferenc íflérló Vonyarcvashegy, Roseuberg Richárd kereskedő Nagykanizsa, Rosetil\'eld József kereskedő Nagykanizsa. Tatarek I a|os főerdész Vallus, Thomka Kálmán főerdész Zalaszáutó. Djvárz tiéza birtokos Nagykanizsj^^rga József ifin földműves Nagykanizsa (\'igáuy-u. -j!i., Veháp Imre kőműves Kesztiielv. \\olf Lajo< korcs máros Pulin.
A zalaegerszegi ügyvédi kamara jelenti, hogy László Pál dr ügyvéd Zalaegerszeg, Hertalsn Zsigmond dr ügyvéd Kaposvár, Zsubory István ügyvéd Nagykanizsa. I dvardy Jenő dr. ügyvéd Zalaegerszeg, Neubauer Ferenc dr ügyvéd Nagyatád, Szabady, Géza dr. Ügyvéd Kaposvár. Berger Imre dr ügyvéd, Keszthely. Rosenberger l\'ezső dr. ügyvéd Nagy-1 kanizsa székhelylyel a kamara ügyvédi lajstromába | felvétetett, ellenben Hezéthy István csáklornyai és! Berkes Móric dr. szigetvári ügyvédek ezen kamara területéről eltávozásuk folytán. Wimnter János és Jakab Istváu kaposvári ügyvédek önkéntes lemon- , dása, Kapotsfy Jenő kaposvári ügyvéd pedig Somogy-, vármegye főispánjává történt kineveztetése folytán, továbbá Kperjessy Sándor uagykauizsai. Szalay Ká-! roty és Müller Nándor dr. kaposvári ügyvédek, valamint tívarmathy József nagyatádi ügyvéd elhalálozásuk köveikeziébeii az ügyvédek laistromáből kitöröltettek : Kgerjesv Sándor irodája részére Bencík Ferenc dr nagykanizsai. Szalay Károly irodája részére Ruza Krnő dr. é- Mflder Nándor dr irodája réézere Vénis Károly dr kaposvári ügyvédek rendelteitek ki gondnokul . (¡yarmalhv József nagvatádi ügyvédi irodája részére pedig gondnoj» kirendelésnek szüksége fenn nem torkolt: — végül Dick József dr. nagi kanizsai ügyvéd vezetéknevét Dérire változtatta
, LEGÚJABB!
Hírrovatunkban irtunk u színészeiről (\'jabban J h követ ke/.őket leleutheijük: Audorfv a színházat i juuiiis 1\'-lói aug. -ig kéri Társulatántk főbb tagjai a következők: Adry l.-hel upera-étieke*. t^-ikv László dráma. Szabó Ferenc szerelmes liedő titisz- j láv társalgási. Ilagagos liiis/.láv. Barács (ívnia és j Sátori Andor baritonisták. Ilunfv 1 n*i<- .-s |te|czy György tciiorisliik Virág L\'-renc. Sál\'iáuy Vilmos, Hoross (iéza és (iyetiisse llalázs komikusok. Stella, Gyula jellem. Szőke Sándor bouviváiit, Dr. Hródy Miksa kar-agy. Aituer Ilka anya Albert Böske opera-énekesnő. Bérezik Maryit coloratur Daróczy lika anya, László Irén dráma, Kende Paula társalgási. Mezey Jolán és Krdélyi Irma subrettek. Suuár Jolán és Krdélyi Irma subrettek Sugár Jolán nép-sziuiuú énekesnő sth. Van ><\' zenész. 12 di.-zilő. I • jegyszedő, 6 szabó, kellékes 1 pénztáros, diszmester. fodrász slb. Szóval: nagy és erős a társulat.
KÖZGAZDASÁG.
Tenyészbika éa kanvásár. Nagykanizsa város
és |árás gazdaköre Uü7. február hó !»-éu d. e !l órakor Nagykanizsán a régi Sörház mellett (bejárat Szemere-utca felől) teuyészbika és kauvásárt Urt. Kik ezen vásáron részt venni óhajtanak, ebbeli száudékukat február hó li ig jelentsék be Tóth István gazdaköri titkárnál (Nagykanizsa. Sugár-ut 18). A bejelentésnél megjelöleudó a felhajtandó állatok száma, fajtája, kora és az eladási végső ár.
N y i 111 é i.
att kó/lotli-kírt iit-lu ».*! nl •zerkrtziAieg
Bnoiasó.
A mai nappal búcsút veszek Nagykauizsa vároa közönségétől. Végleg eltávozom innen, hogy a szomszédos „Alsólendvai Híradó" felelős szerkesztését átvegyem Az idő rövidsége miatt uem vehettem külön-külön bucsut jóbarátuimtól és ismerőseimtől: ÍU mondok nékik „Isleti hozzádot!" Tartsanak meg jóemlékezetük-ben. Ks áldia meg őket a sors!
Oazeazly M Victor.
Póteskttdtek:
Barbai János bérkocsitulajdonos Nagykauizsa, Dobó Marion fogy. adókezein Nagykanizsa Dr Uram-líug Klemér közjegyzó|elöll Nagykanizsa Kolia.v Ferenc korcsmáros Nagykanizsa. Laek Márt.\'n cipész Nagykauizsa. Pachinger Ódon korcsmáros Nagykanizsa. Subicz János magánzó Nagykai.i/.*u. Táncsics -lózsef s-zIhIos Nagykanizsa. Verbove,-/. Sváb Jó/..-el korcsmáros Nagykanizsa. Valigurszky Vntal polgári iskolai tanár Nagykanizsa.
A aörgyár kOzgyüléae. Szombaton. I. hó 12-én! i a „Nagykanizsai malátagyár és setfóződe r l." rend-| kívüli közgyűlése, mely a tárgysorozat fontosságához, méltó ünnepélyességgel folyt le A közgyűlés az ; igazgatóságuak a részvénytőke felemelésére vonatkozó i javaslatát elfogadta s ehhez képest elhatározta, hogy 1 !az alaptőkét, amely jelenleg ö.OOi) db. egyenkéut f»0 I korona névértékű részvényből áll, ;ö,f(io db. uj, , szintéu 60 korona uévértékű részvény kibocsátása ¡által ."wsiHiOo koronára emeli fel. A művelet végrehajtásával az igazgatóság bízatott meg. Kzzel kapcsolatban az alajiszabályok némely intézkedései is az j igazgatóság javaslatához képest lettek megváltoztatva. \' Két ii| igazgatóság tag is lett választva és p-dig i Fellner Henéik és Fehér Miksa a Pesti magyar kereskedelmi bank igazgatói Felszólalt a közgyűlésen Győrfly János helybeli llgvvéd, aki a vállalatnak egyik alapítója és lendületes szavakban rendíthetetlen bizalomnak adoll kifeiezést az elnök báró Gutmaiiii Vilmos személye iránt, s evyuttal azon reményét fejezte ki. hogy a mai nap egy szebb |övő kezdetét iivilia meg. miért is indítványozta, hogy a közgyűlés »z t-inókuek |egyzóköiivvileg köszönetet szavazzon. amely iiiditváiiy egvhaugtilag elfogadtatván, a közgyűlés az elnök éltetésével ért véget.

A r>zi>i. <\' Ltp cí> Lithion-lorrtts
kltanő slkerrtl bauaalUtlk
Salvator
?»«»-, káj|hdl|«|- és kíiz»ÍBgb*nUlmak-il-\'".k*u-dara és »ix«l«li atkéxaégtkaél, a mkni kiUirmil, továbbá a légxl éa naésxtéfi «ervek kanaUtnél. Húgyhajtó hsttáaúl
léaay« lalutkiU
in^mrúktruktHttAbtn taft m fcfcator- forrát ifigAiitigÁnil Kp*!
Nrlialeli Henrik
hibdetesi irodája
BéCi. I Wii\'ici c r.í\'i.ilMui és i. cueltsi
• ln|iitt»ti.:t tt>7 » ............ 80»
A r- k »in1 >ki«r<-k|i^i>aur ClejriiiK nxiin-
aja Sl« AiAi Ijj ninv.> h" daléli mefi> /a<nk iy*ri •• • oao r raté\'éiira be - éi kB Ti di a|ia|ok fM-lérf.
Siaklaaaoak hi-daiéti \'frvaialak, ariia
bi ok di mra *i*o Lrguj: bb aagy Mr|Mp-.ine|yi k hi drlikaak Ingyca et bé\'aanlvf
Sa| t ; yüjtflmenyes hűdet
r»v.,l a
„Nrif hit rrdsr" r$ Jtm Wr- Tijjhlni"
liirhii-uklMU iniii.lt ni\'.-inft li r.lt-t-i retrérr, mim: Adat-véirll k«ré»*v ml-daa Bilal agaak Tora kspvia^uti Bgy.dkl, ál áal kart«- ajaala 1 hlrda éitk Itb

POPOFF^
| 11 (.1 I t)h H OKU j
\' OKOS7: i II AMÁlíhA.®
Kapható Nagykanizsán : Neu és Kleiu cégnél.
Mit igyunk?
Az alaorendO terméazelea azénaavas natrontartalmu iaványvlzel, a mohai
KEDVELT BORVÍZ!
aavanyuviz; dúa azénaavtarUlmánál fogva nemcaak biztos óvazar fertöiö «tarnak ellen, hanem a benne foglalt gyógyaóknál fogva kitOnö azere a legkOIOnfélébb gyomor-, légcaö- éa húgyazervl
Vejjyl vii.jjilal
aj,iiil.itok >it Ajjnc*-
keruhek ki .»rvotl Mzouylauik: dr. Kélly, dr. Itaeksruk*,
M>i ai »riiitk ilélt aagyaa kidfilt gjéfjuirré litlék dr.~ltrgtr7 dr Itiad\'trl, dr. Itrtktrdl. dr. Akaatlsz, dr. Ilidig, dr. Flickir. dr. Iiiiljg. dr. Int, dr. Virair. dr. likbirdt, dr. laligk, dr^Virja. dr. tűké, dr. Iilpldan. dr. Iirainlf
dr. Itaiir, dr. larkndliy, itk -iktil. «
ii|ilkir«ál. un- él kél)ia|kili|ié|ikiél. iliéij ...
Kruiib j,cKou.e„ uiiiiitcii kiln irtika aiitiriégnii iiésimal lilltill flmi, «>
_______ . . . í:
A|{iic»-iuu4«t a ligiai\'igikkii ajánlották idim gyiairkijakiál, cbraalkaa gyiairkiriUkaél, télig karlibidl ksra mái, •iistláiysláiaál. }llllllá|igl. línzigélTlégail. alll éléllirl lirlili katigiégik altaa (lyplius cholera >tl>.) Ilá/taitávik wAniai» uiAkftll<tere»nél valamivel na-....... f|,ij|i ,Á „adavUilít u lltlékk; hogy *1 Agan.larrál vizét a le|{»ietf«iiyeliti euiliei U könnyen megnxeiezheMe
lia.k Umaneto tü.eie lagjia kapkalé. k lirráikiiiltaég. - lapkati alalaa llazirlilithia éa alairugs iaadi|likaa
.Mi j..j r
■ -. \'
Megfojt ez az átko zott köhdgésl
KOh<l««i. rekedt«*g e. elnyálkáaodáa ellen iyori é» bistos hatásúak
. Í d\' lilti.ili.!) tülái »1. (itv.\'gyut nem routj.it éa kiilln\'j ixttek. DoIozh 1 kor • s 2 kor Piobüdolioz 50 illír
K&- «i u«k.M*»l raklkr:
NÁDOR
OYÓIIYSZERTÁR
Budapa»!, VI.. V*ct-ktimt !?•
ZALAI K"ZWNY
B-:i) V II!
K«pha\'o Na«yka«ii?.fli B. lus Lajos Pr g*r 8 «». Keik Gyula és Csáktoi mván: Pet.» Jauó u-jtógy*\'erlfcim1 1»h«
1907. JANUÁR 19.
Neuatein féle ER2SÉBET Jtbdacaok
K pilulák hasonló kéciii-ményeknél minden tekintetben feljebb becsöleudók, mentek minden ártalmas anyagoktól. az altesti $zer-vek bajainál legjobb eredményűvel használtatván.
meuyu.vei naszuaitatvan.
gyengéden hashajtók, vértisztitók; egy gyógyszer sem jóbb * mellette olv ártalmatlan, mint e pilulák a
SZÉKSZORULÁS
Eggcrmellpasztila
C < Sri- t : 1 •
iég gyermekek
[♦ HIRDETÉSEK ^ FELVÉTETNEK E LAP V"\' L KIADÓHIVATALÁBAN. J
^J... \\ A \' j * J- \'
legtöbb betegségek forrása elleu. Cukrozni! külsejük végeit i
is szívesen veszik.
*•(/»/ |.T pi/u\',,1 tartutm»*" tloiot -ttí fillér Kw trkrvt*. ttie // N dobott,
teli"! I\'.O fi¡1 ulót t-rl-i\'ttmz, r*»k 1 kor<»nl .
•i.4.1 korona t!nlrgr* hrkHUtt-r HfUeíi ri/u t*k*m hérmtnlvr Kü\'dHik
ÍÁifiOl ^tintásoktól különösen óvakodjunk Kérjrmk haiáro V - UVAol NKUSTKIN FÜLÖP hakhajté labdaraut. Valódi dcsak. ha minden doboz törvényileg beiegyzeit védjegyünkkel piros k , s\'f.\'JVÍ fekete nyomtatásban .Szent Lipót* és „Neustein Kulöp gyógy-R^wffi »zerész" aláírással van ellátva. A kereskedelmi törvénvszékileg .\' •\'7J védeti csomagjaink aláinUnnkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
,S,c«ni-Li|>óiho*\' cinuett gyógynettara. BÉOtí, I.. Plankengaaae 6. Kapható NagykanU.án: BELUS LAJOS 4a REIK QYULA gy6gy*Mr*»«okn«l.
1
Rikiléi, rikiátiéi éi hírit illái ilau jthk a
Ríthy pemetelft cukorkánál
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan RÉTHY-felét ker-jün . mivel sok haszontalan után z tn van :»lo BO fiilép Ciak lÉTIT-lilél (iiuljaik il I *<n.www ar-\': . ncama
IFigyelem!
NOVAK VINCZE
czipészmester. Nagykanizsa, Erzsébettér 16 (Kinizsy-utcza sarkán I
kVfc/itck iiiiiuloíiiiomO úri. női i\'w gyermek-czipóket ;i ligjobb anyagból, a ¡i\'gizlorffM\'bb kiv.ii-llifii. mindig a fnvarorti l>\'gii;.t>>li »liv.it v/.-ihii. valamint i IpMMi vízhatlan vadász-czipóket es csizmákat A iVivároabnii lúbb «Wey\' át k/í r/.fil lapas/tnlsiüiiminal. mint «¿alma/.. kopt\'H vatr.vtK a u. köxOmtfg |«,g:k«,iiyt»Ht,lib igoitvt\'iiiok i« m gf.-l.-lm.
A ii. I* ko/.nust\'«g s/.ivrK párilouáaái kéli kiváló lis/.lfl.-tiel
KOVÁK ViNCZE
cipész-mester. —. .latilásuk gyorsa és pouto>nu eszk<»zöltetnek. -
legjobban éh legtdcsőb-hun közvetlen a káté nagypörköl • * délien
C. F. tCIIIEIT
Ml. K AKI. SI\'IMU GRAZ
MUHPLATZ 10-n.
vplifiRtik.. Hi.-iknl.lr>
f. klUlol MW bérmentve
HÁLA
mliiilmi Uii- ii torokbajba*
• tanwuov.-i .«,».•.«« <»a tlijtulanul kft«Olj«iii. int^v módon m«i>a<|iiU moat in >r t tnilA flain •«>\' -ky\'**rú. >dc(A r< h«l ,\'.M i •rin h »11 al boMiadalma* *l«u
K. Baamsai ti. Oaatwlrt la Maudak kai Karlaba«^


/>> 4T".
OLCSü SZÍ fit /
Kitűnő minőségű barnaszenet,
ll.f|> s/u|);íIÜI"»Ii>. t\'M\'plü-i p.\'k i K JiÓZ-•úiilli «»•■ I(l/.I*|.\'S.-I f iiíiMt Ul.-j.-foI.-l. S/;,|||I
koronAÉRI
wair-.\'nnim . ■ ii j íoji u »? « all-tiuás
VAJDA ELEMfR Csaktornya,
> KI Z - _; *t -«. : á * it!la.:V . Ti U -I
V.\' • I ;<H|>VI tl t-li\'
Védjegy: „llargnN/t1
& lituiment. Capsici comp.,
i Hcrgiay- Pata • ExpeUsi Müi^a
••«y ré^jónak buoityult há/.nuer. mely ■••Ár (obit miut HU év ót« lM(johh \'itjdalum •tlla|»itó uernek hiionvult kórmnyaal, i »itr.*l M MtgkHlésckMl l«tior^uk-s-n p mi ha»«nálva.
KIgyolMtilotte. Ki lány kaniixitványuk miét\' lioviiutrtnMkor óvatomk Iwgvu.ik m \'vj«k olyan üveget fogadjunk el. a moly a „Horgony4- védjegy«»«! m a Riohter .ízig-j ^yii\'wsel ellátott doboxba vau OHO\'itaguWa. Ara tivi\'gokbcn HÖ fillér. I kor. W I w J lmoiia én úxysMlván min ion tTVÖKV->o-n..rt<«o k«|iható. — Kinikiár Türlk liiaof cyúgy zeréunél, Bodaprstcn.
Klrktt-r gjfégyvirrtára *.\' „.Ir.my ur«M«lánho/", Trágdban, KHsaUtbet-a Mlueu Mia4(aaa).> .i».k .lJ»«
1907. JANUÁR 1!)
ZALAI KÖZLÖNY
A legszebb ás legkedvesebb ajándék
egy GRAMOPMON.
mol» már 10 koronától kezdve kapható
Strasser Márton
lát-, és műszereznél Nagykanizaán, (Krzsébet-iér. I

Ugyanott Oeak Január l-ig a kővetkező ajándék tárgyak az iit lelsoroli leszállított
árakárt kaplmtók.
Kerékpárok......20 koronáiul kezdve
LátoaSvak 4
Laterna magikák ... I
SzamOvagak...... I
Stereoakópok..... I
Fényképező gépek
Valódi angol éa francia gummlkOISnlegeaségek. Vidéki megrendelések. a 1i-jíhhiívuljli disi-retió .....Ildi.
MindennemU karékpér, fényképező éa szemOveg-alkatréazek.
Kár Saj&t javitó-müliely.
= SEHKJ EL KE MULASSZAÁ KEDVEZŐ ALKALMAT!1 =
Távirat!
Megnyílott a Furmcn Imre orthopéd oipészriiűhi\'lye Nagykanizsán, a postával szemben, Király-utca 38. ai. alatt.
Kiváltaink cs javítok mindennemű Terii, női és gyermekcipőket és csizmákat, ugyssinte fájós vagy hibás láhakfa — orthoped cipókét és csizmákat ajánlok. a melyet hosszú éven át a (óvárosban és külföldön szerzett tapasztalataim mellett késaitek. — Gyors javító- és fúxó üzletemet a nagyérdemű közönség b. pártfogásába ajánlva maradtam hazalias tiszteiette1
FURMEN IMRE
orthoped cipész. Vidéki levelekre azonnal válaszolok.
Szabó József
iptlit - aialakatai aihilji laijkaulztaa.
Évek óta & városi caoporthizban vau.
Kiváltai mindennemű épület- és mü-lakatus inunkákai. továbbá rácsozatokat, górredónyök. irollók) oonstrukliók, diszkapuk. villámhárítók, villanycsengők. s/.oba-telelon felszerelést, valamint mindennemű sodronyfonal munkákat.
Javítások elfogadtatnak gyorsan és pontosan eszközöltetnek jutányos árakon.
mk optó hcji\' nij mnurlt. Saúuoucqlóí dintadt>k. Oif pidiy.luaijjth (I nílum. i}l!\'<i>;l-fm l" M«lt /(/>K0n/l(í(in
7367/tk. Oufi.
Árverési hirdetmény
A nagykanizsai le ír. törvényszék kuzli irré teszi, hogy Fesselhofer József es nej« (lobra llorbála nagykanizsai lakósok kérelme íulyUu a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó s a nagykanizsai 774. sz. tjkvben felvett 1267 a. I. e. 1967/a. I. a. I. ugy a nagykanizsai 3131. sz. tjkvben 1265/*. 3., I866 a. I. ti., ISltjfitb. I.C., 126S.B. I.C., 12651«. I. a.. tlr,6/a. I. «. 1„ ISOn/b. 1. a. 1„ rj68/a. t. a. 1. hrsz. szántóföld az alsó-kukoricás kertben együttesen 1583 kor. becsértékben
1907. évi február hó 15-ik napjának d. e. 10 órakor
ezen telekkönyvi hatóságnál (lr. Tripammer Kezsó Ogyvcd vugy helyettese közbenjöttével megtartandó s a végrehajtási árverés joglistályával biró Önkéntes bírói árverésen eladatni fog.
Ijikiállásí ár a fentebb kilett beesár. Árverezni kívánók tartoznak a beesár 10*\'. át készpénzben vugy óvsdékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
A kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság. Nagykanizsa, tyoii. évi nov. hó 30. napján.
SZÉKELYI LAJOS
Első Nagykanizsai Fehérnemű mosó- és vasaló intézete Nagykanizsa, Fő-nt 18. Kifogad uri és női fehérneműekei urak. háztartások, intezetek és szállodák részére IIÉikl migriOilnO pnli-lirlillln| lltiztltll I.
A fehérneműek jókarlian maradásáért szavatolok.
Hizl aiiái íi malii.
Kívánatra árjegyzéket szívesen küldök.
i
VádjeKj: „Horgony!1
A Llniment Capsici comp., |
a Horgony-Pain-Expeller
pótleka
egy régjóoak bizonyult ii.uisxor, moly mártobb mint :I7 órót.t h^jnhb fájd ilommillnpitó •¡zorito!,-bizonyult küszvenynél, estimái • - meghülesek-
........ Ilél. lfd..\'M\'j|rs U- It:l-/.lmlva- ........
Fl(í)clinf/lrlr». Silán\\ [iauit>itvünyuk miatt U»vAsiiriiHi..r ¿valósak I -.•< -.r.l • - . sík .»Ivar. uvt-got foldjunk i-l^in- ly ¡1 „Horgony" véd-l\'-L-y^yol rh .1 Richter 1:-j•• i.-y.*-.s 1.1 «-ll.iiott do-I. •/>»\'vitn <-soinii>,olvii. Ám uv.^.-kUti K —.80. K l.JU (w K 2.— i-e úgyszólván nnntlnn gyógyszertárban kapható. Kóntllái Türok íónef «) ójtysiori-sziicl. Budapest.
ICRicMervycQyszerliri u „Artír orosziiiiiz",
Prágában. Klisabu\'hstiasse 5 n< \' Mindrnnapi SZÓtktildén.
7. A I. A 1 K 0 l 1. Ő N Y
1H07. JANUAK 19.
nagykanizsai Malátagyár és Serfüződe Részvénytársaság.
FELHÍVÁS.
Társulatunk- 1 !)(>?. január 12. napján tartóit rondkivnli közgyűlésén elhatározta. hogy
részvénytőkéjét 15000 drb. egyenként 60 korona névértékű uj részvény kibocsáj-tása által 1 millió koronádra emeli fel
és felhatalmazta az igazgatóságot, hogy ezen uj részvényeket alkalmas időben és módon - .I«- nem névértéken alul -- elhelyezze.
Kzen közgyűlési határozal folytán tisztelettel értesiljuk a t. részvényeseket, hogy a kihoesájtatulo uj részvé. nyekbói (100 faraira nézil l ré|l riiziinyosik iléléllll jogot liaksrolhatnak a birtokukban levő régi részvények-arányában olyként, hogy minden egyes régi részvényre egy uj részvény esik; — a többi 1UUOO drb. uj részvényt pedig valamint a régi részvényeseknek felajánlott, de általuk igénybe nem veit uj részvényeket átveszi a Poot|
Miijir Koriikiiilai luk.
A régi részvényesek elóvételi jogukat 1907. fikrair hó IS-lg a Puli Magyar (inikoiiltal link nagykanizsai
Dákjának pénztáránál bejelenteni és ugyanekkor a régi részvényeket az összes szelvényekkel együtt a bejelentés megtörténtének reávezetése végett bemutatni kötelesek.
Az uj részvények kiboesájtási ára részvényenkint 60 kiriláklR állapíttatott meg, mely összeg annak 1101. éil aktékor ki I lii járé Sv. kanalaiul ogyitt kár» ríizlitkin bollzoUaio, és pedig az elsó részlet IS kiriaa tiki ■ rii ni kamattal iz oliiitoll jog ijikirliiiuk bijilintiukír, a második részlet IS kiraaa tik* ■ riá ni kiaaltil 1007. éil nirczln hé 16-ia, és a harmadik részlet 20 korina tiki a riá ni kanttal 1007. éil áprll hi IS-ia; de ha a részvényes az ilt kiszahöttnál nagyobb részlelet, vagy az egész átvételi árt egyszerre kivánná befizetni, az elfogadtalik, és a kamatok 1100, ill iktibír hi l-lil a tényleges befizetés napjáig számiitatnak.
Bármely részlet befizetésének elmulasztása esetén a kereskedelmi törvény 17(1. tj-ának 2. bekezdésében körolii-t eljárás betartása mellett a már bejelentett elóvételi jog megszűnik és az addig teljesített fizetések a társaság javára elvesznek.
Az uj részvények 1007, ill auguizlM hé l-ia fognak kiszolgáltatni, és addig a történt befizetésekről ideiglenes elismervéuyek adatnak.
A jelenleg forgalomban levő eredetileg 200 kiriairil szóló, de közgyűlési határozatokkal fokozatosul 10 korinára liozáHitolt regi részvények szintén kicseréltetitek a most kibocsátandó uj részvényekkel teljesen azonos részvényekkel.
Felkérjük tehát a t. részvényeseket, hogy amennyiben a birtokukban levő részvények után az elóvételi jogot gyakorolni kívánják, ugy ebbeli szándékukat a Putl Magyar Koroikodolmi link nagykaalzaaí lékjának piaztiriiil
legkésőbben 1007. ill libraár hé IS. napjáig a régi részvények és az összes szelvények bemutatása mellett bejelenteni szíveskedjenek.
Teljes tisztelettel
Nagykanizsa, 11107. január tü.
1907 JANUXR 19
7, A I, a I KÖZLÖNY
Al.pitáai *« I88S.
Kaufmann Mór
férfi szabó, Nagykanizsa, Erzaébat-tór (Elek-ház.)
Ajánlja diinari írlszerfll szö v e l-ra k tá r á t. Mindennemű, legjobb riiitióségQ hazai és kill-fóldi szövetek, •r Nzotld IíIn/.oIkhIún ! "m W K I ö ii > 8 » á r » U ! "M Megrendelések csakis mérték szerint
Vidéki megrendelőimet kérem. hogy rendelószündékukiit veiem levelezőlapon tudatni szíveskedjenek, mely esetben személyesen teszem tiszteletemet miután iparosnak a megrendelés gyűjtést a törvény tiltja
jA legmegbízhatóbb szolgálati zseb, fali- és ébresztő órák 3 évi jótállással, olcsó árakért csakis
SZÍVÓS ANTAL
nagykanizsai műórásnál kaphatók. Fő-üzlet: Erzsébet-tér, Magyar-utcai sarok. Fiók-Üzlet: Király-utca 32. szám.
Árjegyzék kivonat:
Arauy nói órák.........:io koronától «0 koronáig
Arauy éremmel kitüntetett ezüst órák .12 . 40
Pontos szolgálati niekel órák ....!> . 12
Kiiebb fali Qtó órák.......f, . 14
Nagyobb diszen fali órák . . Vaauti ébresztő órák biztos csengés* Polgár fali láncos órák . . . . Kakuk órák faragott szám lappal Zenélő órák magyar zene darabbal Kristály azemtlvegek darabja Arany és ezüslláncok súly i-zeriiit . Nickel lánc darabja

40
b
koronától li> koronáig
Hí . 20
US . 20
I . 1.60 „
— ti0 Bllértól 2
Óra, ékszer és látszer javilások. olcsó arak mellett gyorsan ,(tezkó-zöltetnek. — Postai megrendelések a beérkezés napján íntéztetnlk el.
Hirdetmény!
Nagykanizsa város tanácsa ezennel közhírré leszi, hogy a városház II. emeletén eddig Kövesdi Kálmán Altul bírt H utcai, i udvari és tartozékaiból álló lakás. I!U>7. május 1-tól további 3 évre bérbe-adaudó Bóv»»bl)et a városi számvevői hivatalban.
Nagykanizsán. 1 !»0T. január 12.
A városi tanáos.
¡Tv
JBS1__
! S M DLITZ-POR

Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. J védjegyét és aláírását tünteti fel. Q
A Moll A.-féla 8aídlltz-porok tartói gyógyhatiaa a logmaJtacaabb gyomor- 4a O aitaatbántalmak, gyomorgóici é» gyom.m hé», rOgiótt az4krak«déa, mijbintalom, A •*- ellen, • jeiee btsiMernek ■
Ara agy lepaceételt aradaH*\'J I
vértoluláa, aranyér él a legkülönbözőbb nAlbetagaégak ellan, évtizedek Ota mindig nagyobb elteijodéit «zeneit. - \' dobosnak 2 kor.
HamÍwH»»wok <6r%éiiylleg ffiiylKftiifli.
V KfÖL^iy-FETLE 1
SOS- BORSZESZ
Cuk akkar valtai. Ti «\'
_.___ - »édjegyél tanteli fel, »A. Moll«
feliratú ónoiattal van »áiva. A Moll.f4lo eóa-borazeaz neveteteien mint fijdalomcalllapltó bedflrzeflléel azar kö»»»ény. ctui ét a meghüléf egyéb következményeinél lagiimarcteiebli népiier.
E|j éiizitt iriditl lii| in I kirna II Illír.
MOLL (¡yennek szappanja.
(.«■finomabb, laaujnbb mód.rer l.oilnt k.a.ltok gyemi.k .. hölgy ...pp.nl » bflr ok.I.rO ápolt.ira cr.r\'n.kak » fatnöttak ré.rír., — Ara darabonként 40 flll. Út darab I kor. eo (Hl.
kHllJ.il J.i.1. gjr.nn.k n.pp.n Moll V .«d)tgf t«rl «.n .11.1.«,
Kü.iélkltldé.:
■■II t. |)i||iziréiz. ei. él klr. riurl izállltt által,
liées, Tuchliuben 9. ni.
Vid,kl mcgrendcLi.k naponta potlaulkn.,1 at.lleii lelje.lil.ln.k.
A raktárakban tessék határozottan „MOM. A." aláírásával

védjegyével ellátott készitményekut kérni. Kaktár Nagykanizsán: Roaenfeld Adolf Fiai.
^fc^bvsfciwa«».*.. .ÍÍ^M En. .i .»ASSHFTSSM-.,.\'
/VIEGH
E G H IY Á S.
A ..NAGYKANIZSAI VII. KKUf I.K\'I\'I TEMPI.UMTÉR1 KERESZTÉNY FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET"
ez évi rendes kösgjülését
a Polgári Olvasókör ntgytermében január hó 27-én tartja meg, melyre a t. c. szövetkezeli tagokat ezennel meghívja Nagykanizsa, ll»07. január hó 17-én
AZ igazgatósAq.
I
i
TÁRGYSOROZATi
1. Iga/Hatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
\'¿. Az 1906. évi zárszámadás megvizsgálása, a mérleg ^ megállapítása s a nyereség liovaíordílására vonatkozó határozathozatal. ;
3, Lemondás folytán megüresedett igazgatósági, igaz- \\ gatósági pót- és felügyelő-bizottsági lagok választása. I
4. S egyéb indítványok.
A PAPASZEM!
Kristálytiszta .szemüveget darabonként ■■T 1 koronáért H ánisit
SZÍVÓS ANTAL műórás.
ÍAYITÁST ELFOGAD.
10
1907. JANUAR 19.
Ajánlható cégek Nagykanizsán és a melyében:
N agkanizaán:
Divat- és rőfös áruk: Kuhu L. Lajos Kó-ut. Beck Bél». Erzsebet király»»;-i«;r. Maria Alíréd. Kó-tii .Steru József. Kó-ut.
Fűszer- és gyarmatáru : Scbwarz es Tauber. Vasuti-ulca. Haas Vilmos, Kó-ut. Hirsch és Szegó, Erzsébet-tér. Neu és Klein. Kó-ut. Ilj. Kesselholer Jóisef, Kó-ut.
Kávéházak- és vendéglök .Központ\' kávéház, Kó-ut. . Korona\' kávéház- és szálloda, Fó-ut. .Arany Szarvas" kávéház ós szálloda. Erzs.-t. .Kium«" kávéház, Erzsébet-tér. .Polgári Kgylfl\' veudégló. Sugárul. \\iila Lajos vendéglój« a „Jó borhoz", Vasutiu. Kobáu János veudéglóje, Szemers-utoa ¿1.
Pénzközvetitók : Sattler Lajos, Erzsébet-tér. •
AlUtadter Ignác. Kó-ut. Szegó Mór, Erzsébet-tér.
Mészáros- és hentes áruk: Keichenleld Albert. Krzsébet-tér.
Cipészek : Koseuíeld Miksa. Csengery-ulca. Mii tény i Sándor, Kó-ut. Kfller Mátyás. Krzsébet-tér.
borbély műhelyek: Bród Ignác Vasuti-utca. Kleischnacker József, Erzsébet-tér. Perényi János, Király-utca. Kaschmitter Károly, Kó-ut 15. Puaofszky Sándor, Cseugery-utca.
Mechanikus- és varrógépraktár. Strasser Márton lát- és műszerész. Erzsébet-l Bród Jenó, mechanikus, varrógépraktár. Kó-ut.
Órás- és ékszerész. Steiner Mór. Krzsébet-tér. Szívós Antal, Krzsébet-tér
Kárpitos- és diszitó: l\'rekl Antal, Erzsébet-tér.
Kefegyár: Kardos és Társa, Vaauli-ulca.
,\\orinbergi- és diszmű áruk : Alt és Böhm, Kó-ut.
Szabók: Kaufmann Mór. Erzsébet-tér. Németh üyorgy, Erzsébet-tér.
Fiister és pipere áruk. Kosenfeld Adoll fiai, Kó-ut.
Ecetszesz-gyár: Kehér és Krausz, Király-utca ¿-.
Sörgyár :
Nagykanizsai Malátagyár és Sörfőzde R. T.
Vaskereskedés: Weiser J. C.. Kó-ul. Unger Ullmanu Elek. Erzsébet-tér.
Szállító: Lackenbaclier Ede. Erc»ébet-lér.
Mű- és géplakatos: Kohn Samu. Magyar-utca.
Kalap kereskedés: Wellisch Márkus. Erzsébet-tér.
Cukrászat: Bájer Viuce, Kó-ut.
Drogéria: A .Vörös Kereszt\'-bez. Deák-tér.
Liszt- és gabona kereskedés : Keicbenleld Ignác, Kó-ut.
Fényképészek: Vértes A utal, Csengery-utca. Mathea Károly, Kó-ut (Bazár).
Bornagykereskedés: Zerkowitz Albert Kiai, Vasuti-utca. Neuíeld Henrik és fia, Kórház-tér.
Mosó-tistliló- és vasaló intézet Székelyi Lajos, Kó-ut !). Könyv, papírkereskedés- és nyomda : Ifj. Wajdita Józsel, Deák-tér.
A megyében:
■ Szállodák, vendéglók- és kávéházak : íierstmanu kávéház. Csáktornya. „Zrínyi* kávéház- és szálloda, Csáktornya. Horváth (iéza, kávéháza és szállodája, Csáktornya. Hencaey Gábor vendéglője, Csáktornya. Pecaornik Olló veudéglóje, Csáktornya. Meider Mór veudéglóje, Dráva vásárhely. .Korona" veudégló, Kiskomárom. Wolf Lajos vendéglője, Palin,-
Borbélyok: Nádaady Nándor, Csáktornya. Mikk Szilárd, Csáktornya.
Cukrász: Kertész Lajos. (Vaktornyú.
Fűszerkereskedés: Mráz Testvérek. CsákU rnya Kink Kerenc, Csáktornya. Schwarc Mór, Drávavásárhely.
Pénzközvetitó: Kleiner Mór, Alsóleudva.
Szénraktár: Vajda Elemér, Csáktornya.
Szeszgyár: Justus Izidor, Zala-Lövó.
Borkereskedés: Lessner M. Kiai, Tapolca.
STEFÄNIA SZÁLLODA
•III, II. Talaritraui 1!. Kiiptill falié«.
Automobilisták figyelmébe!
Qarago éa cbauffour-litkáaok a házban, 6 porc-
nylre » köaponttol. A villamos *a omnlbusa megállökelye minden irány relé. Modern polgári kényelemmel berendezett ház. Bsoba árak: aa I-«d emeleten 1 »««mélynek I SO frf a 11-lk emeleten 1 személynek l.oo frt. a Ill-lk emeleten 1 szomélynek 1-40 m. világilássál és klaaolgálásttal. — Telefon: 10673.
miltenyi Sándor
cipészmester városhiiz épülőt Nagykanizsán Készít mindennemű polgári éa katonai lábbelit. cipőt oaizmát a legújabb divat szerint.
Beteg lábakra orthoped cipók különös gonddal készülnek.
Kizárólag aaját káezitményil lábbelikből állandóan nagy raktár.
Nagy választékú raktár még orosz és angol gummi aár és höoipökböl Dór-posztó és trikó gamaaohnik, láb-azárvádök és mind e szakba vágó áruk. Több kiállításon kitüntetve. Ozletalapitás 187?.
ekszerés-z
BÉRÉN Y JÓZSEF És FIA
.Cd
SAJÁT MŰHELY, »tíí10"
irrVPVIIDIItf *"JlSl készítményem minden-JtuTul UnUIV kor «w váiuttekb«n k™Mn -- _ kaphiték.
NAGY RAKTÁR 8\'0r"kbcn f™í"1°kl"1
__--- — éa színes kövekben. ;
NAGY RAKTÁR fér\'" J <"*
____láncokban.
NAGY RAKTÁR fl"om (,k(""-
Ükben.
Iinallai Itália LmíiIii Tatet
és .Henneberg\'-scl_vem 60 kr.-tól feljebb, kér-aeitie es láa-
aeiteiea. Minta postafordultával. — Megrendelések bármely-nyelven intésendók:
in tiiiiilibrltt üiHikiri li Zlrlcb.
Eladás réazlettizetéa mellett ial
jMltawk ei >1 ...m nir.li kimutatnék
EÖTVÖS LAJOS ÉS TÁRSAI
kereskedelmi kertéazete és magkereskedése Tarcal (Zemplén megye.) j
1000 darab (¿leditschia csemete 4 korona. 1000 darab \'í évea akác csemete 10 és 15 korona. 1000 darab I éves akác csemete -1—0 es 12 korona. 1000 darab vadalma csemete 12 és 20 korona. 1000 darab vadkotte csemete 14 és 26 korona. Nagy virágú kerti disisaeglu tövek 10 db. 1\'2U korona. 100 darab 10 korona.
í éves bokor rózsák 10 drb. 5 kor, 100 db. 35 kor. 2 éves hónapos rózsák 10 db. 5 kor., 100 db. 35 kor. Elsórcndu kerti magvak, viraghagymák, distnovények a legolcsóbb árakon.
160 oldalas fóárjegysékunk kívánatra bérmentve.
Egy liter háztartási rum
90 kr&jeár?
Egy csomag finom törmelék tea
30 krajcár
„Vörös Kereszt" Drogéria Nagykanizsa.
j ^ Sfi^ífi
PREKL ANTAL
Elti uiykaiiztal atitaln. kárpitit ii iiiziti
NAGYKANIZSÁN,
(Vártil tieperlkái, ai i|jéeiié||el iteabea.)
\\ n. é. közönség b. figyelmét felhívom N\'agykanizssn a városi csoportházban levő
asztalit, hárpltaa él lliilla ■■kil|»ri,
ahol bánnikori lendelésre Icglinomahb kivitelben Juláayea árak mellett bármilyen aastaloa és kárpitos munkát gyorsait es pontosan készítek.
Kifogadok falak kárpltoaáaát, f»«öayök elke-szitését, bármiféle káslmunkák moatiroaáaát-
Nagy választékú raktár dlváaok éa %amiturákbaa-Elvállalok háló, abédlő, ssalon, alöaaoba, bolt-kelyliéi éa «sáUodal teljei berendeléseket ugy helyben, mint vidéken.
Levelekre azonnal válaszolok
Aiutmat csakis jó minőségű száraz fabul kcszitein-Magamat a n. é. kozonseg jóindulatu psrtfogáasbs ajánlva, maradtam
haxalias tisztelettel
PREKL ANTAL
múasztalos- es kárpitos-JUTÁTrOIÁKAKI IIOUDKUXKAI
Nyomaton n tulajdonos Ilj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.