Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.8 MB
2015-02-05 18:00:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
494
2658
Rövid leírás | Teljes leírás (69.55 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. szeptember 39. szám
35-38. szám hiányzik


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAOYKANIZBA. 1607 NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 38. 8ZAM. 8ZEPTEMBEB 28.
ZALAI KÖZLÖNY
8zerk«Sitö»ég is kiadóhivatal: Nagykanlxi
fclöllietésl Arak: Egén tv»- 10 korona, .-Vw • í> k.>r. r.a
„ejyeaiv.c 2 korona 60 fill. fcRye, iIArn ,,, vo f(|| I . . s kw?t»\'i »\'s kiadó: ,
Tanároknak. Unitóknak, jagyzokntk én Állami iUii.»«#lökn«k V i 1 ^ A « Pil Klnlx.yutca 20. atAm.
Megjelenik minden szombaton este 6 órakor.
I évre 6 korona, avr« 3 «oroná~ Kálmán Pál.
cC ca
PN|
GO

M Qg

GO IVI
ot)
co
cc ca
CD N
ÍIJ
«
akarja eUölteai, vsgyen agy GRAMMOPHONT
STRASSER MÁRTON
lát- és műszerésznél Nagykanizsán, (Fö-nt városházzal szemben),
hol már „20 koronáért" egy tökéletes hangverseny beszélő-gépet kap.
Nagy hanglemezek 4 K. 50 fillér
2 K. 25 fillér.
Nag y jíwitó-míiliely.
Z A I, A I K 0 7. I, 0 N V
111(17. S7.EPTBMBER
A népoktatás basái.
Iiu: fciír tanító.
A „Quetn dii oilere" rlkoplstott frázis, de az igazítása sajnos, ma is keserű igazság. A néptanító lelke nagyon gyakran görnyed eme keserű igazság hatása alatt. A mi népűnk ma még nem asszimilálódott annyira, hogy az iskolának és tanítónak ószinte. igaz barátjává szegődjön. A régi ellenszenv sokkalta mélyebben gyökerezett meg lelkében, hogysem azt nagyon könnyen ki lehessen onnét irtani. A törvények, miniszteri rendeletek és\'utasításokból legtöbbszór csak azokat a §§ okat és részeket ösmeri a közönség, melyek a tanító ellen alknlmazhatók. Hányszor látunk még ma is elkeseredett küzdelmet tanító és szülök, tanító és iskolai hatóságok között. S a küzdelem ntagva legtöbb esetben semmiség. Az egymás iránti ellenszenv a sértett aiubioló vagy ehhez hasonló érzelem mustár magját hatalmas (ává növeli ttz ellenségeskedés. A szolgálati pragmatika eddig osupán a tanitósag lelkében élt mint píum desiderium ; csak a legutóbbi idóben történt valamelyes rendezés e téren, az 1907. évi XXVII. tc. keretében, Ami törvények, miniszteri rendeletek, utasítások 1868. óta hozattak, azok jö részében osupán a basáskodásra hajlandó népoktntág-űgyi hatóságok óhajainak megfelelő intézkedések halmozódtak össze, legtöbbször a gyakorlati szükség figyelmen kivül hagyásával. Ami a néptanitói állás tekintélyének emelésére vagy megszilárdítására kellett volna, olyan intézkedés állandóan hiányzott. Ki adott volna valamit arra a tanitóra, akinek az állása preoizirozva nem volt, s csupán az ég és föld között lebegett. Mohamed koporsójaként? Ki tisztelte volna azt az állást, moly évtizedeken át a faoér mesteremberek, kóborló szökött katonák s ezekhez hasonló eiistenciák részére vált be jó lapls refugii-nak. Ahol a tanítóság legnagyobb kvantuma ilyen anyagból állott, ott az iskolai hatóságok, az iskolaszékek.
elnökök stbi részéről a tanító se. meg u tanítói állás se várhatott védelmet
Időközben a tanítói kar átalakult Kihányta magából a selejtes elemet. l)j korszak kezdetévé vált az a néptanítói kar. amely a magyar népmüvelésnek a Péterfy Sándorokat, Somlyai Józsefeket adta. amely Móra Istvánokat, Ősiilnk Lajosokat nevelt. Kzt a hadsereget büszkén nevezhette annak idején a magyar "közoktatásügy akkori feje, Whissies (jyulu „munkatársainak."
De lám, a tanügyi hatóságok, az iskolaszékek. s főleg azok elnökei nem vették észre ezl az asszimilációi. Ók egyszerűen a struc-politika álláspontjára helyezkedtek. Nokik ina is a régi állapotok kellenek, amikor lelketlen báb volt a tanítóság a tanügyi hatóságok hatalmas basáinak kezeben. Nekik ez volt az ideális népnevelés. A népnevelés „arany kora." A bocskoros tanfelügyelet százszor visszasóhajtott boldog korszaka . . .
Ezt a korszakol nagyon jól ösmertük mi tanítók I És nagyon jól emlékszünk még reá. Hiszen lelkünkben sajog még annak számtalan tövise. Ez volt a magyar néptanitói karra nézve a tanügyi politika darabont kora. És a darabont korszak maradványai iitse pusztultak még el egészen A szabadelvű haladás kerékkötői megvannak még itt-amott, A/.ok a tanügyi J struopolitíkusok. akik nem veszik észre, mert nem akarják észrevenni, hogy a magyar nép-\' tanítói kar kinótt már abból az alávaló szerep-oól, melyben a legfőbb kaliíikáoióként tólo a hajlékony hátgerincet követelték a tanügy politika darabontjai, a képzett hatalom Don Quidiottjai . . .
Zalavármegye egyik legintelligensebb, legérdemesebb tanítója ellen indított hajsza! alkalmából jutottak eszembe ezek a dolgok Nincs egyéb hibája annak az embernek, csak az, hogy a néptanitói önérzetet nem engedi személyében lefojtani. Igazán szégyenlem, | hogy éppen a megye legelső tanítóinak egyikével bánhat így a bocskoros tanfelügyelet^ De még inkább szégyenleném. ha ebben a
harcban a kir. tanfelügyelőség nem tudná megvédeni a tanítója igazát!
Ez esetben majd megadja méltatlanul meghurcolt kartársáuak a felmentést inaga a legkompeten8ebb foruui: a tanítóság.
Az önkéntes tűzoltók.
A győri malom-égés rémes izgalmai végighullámzottak úgyszólván az egész országon. Napokou át tárgyalták az emberek ezt az igazáu .sajnálatos szenzációt ós alig akadt valaki aki le ne adta volna a maga véleményül róla, mint az már ilyen esetekben szokás. Egyik ember szerint igy, a másik szerint ugv. u harmadik szerint pedig emígy, vagy amúgy lehetett volna megakadályozni az oinberhalált de a legtöbb vélemény refraiufa az volt, hogy nem más. mint a győri önkéntes tűzoltóság; az oka mindennek, üs>i)k tehát a győri önkéntes tűzoltókat.
A legtekintélyesebb fővárosi laptól lefelé az utolsó kurtakorcsmai törzsasztalig a tűzoltókat teszik felelőssé mindenért Nem jelentek meg elegen : ennek a tűzoltók az okai; nem elég gyorsan: ennek i* a tűzoltók az okai; nem rendelkeznek modern mentőeszközökkel : ennek megint a tűzoltók az okai; szóval mindennek, de mindennek azok az okai, akikkel rendes körülmények között a kutya sem törődik, de aklklól a közönség tűzvész esetén csodákat vár.
Pedig valahányszor az önkéntes tűzoltókon Utunk egyet: soha sincsen igazunk. Az önkéntes tűzoltóknak sem kötelességük különb embereknek leuni nálunknál. mi pedig olyan emberek VHgyunk, hogy a más vagyonáért még az ujjunk hegyéi se mouskoaitjuk b.i tUzvészok idején, mert az nem uri. az nem gavalléros. Az igazi gavalléria — szerintünk — abban rejlik, ha összetolt kezekkel, szemtelen flegmával gyönyör-ködhetUnk a nyaldosó lángokban, mert ez mulatságos, ez szórakoztató. A többi munka u tűzoltóké. Es aj azoknak a szegény tűzoltóknak, ha nem elég bolond é ahhoz, hogy a lángokba ugorjauak s összeégessék a testűket, vagy nyakukat szegjék a gerendákon, mert legtöbb embertársain szerint a tűzoltó nem azérl tűzoltó, hogy tUzoltó legyon, hanem azért, bogy éleiét egy piculára he becsülje.
A lapasztalatok bizonyítják, hogy jó önkéntes tűzoltóság csak ott van, ahol az emberek nem igy vélekednek. De mihelyt azt látja a tűzoltó, hogy a közönség csak akkor vesz ludomást létéről, ha szüksége van önfeláldozására: elcsügged, elveszti a kedvet a hivatásához, akármilyen szép űtou is iudult. Mert mit látunk akár tiyőrben, akár Nagykanizsán, akár másutt ahol önkéntes tűzoltók vaunak ? A közönség
Az én elvem.
Kik elveik melleit megállnak Szilárdan, mint a sziklaszálak 8 alázatos szolid mosolyra Arcizmuk nincs begyakorolva. Akiknek leikök hajthatatlan 8 nem nyilvánul száz változatban, Akik az adott szó szentségit Ha kell. a verőkkel megvédik S nagyok kegyét sohsem hajhásszák: Az ilyen elv tisztán szamárság.
De akinek ó akaratját, Miként a vesszőt hajlilgatják. Ki bakafántos soliasom lesz Csak alázatos, engedelmes, Ki azért, hogy nyugodtan éljen, Fokote szint lát a fehérben. Kinek lelkét nem sérti vérig, Hogy az igazságot kivégzik; Sót a holtat meg is tapossák : Az ilyen elv tisztán okosság!
Ki az első ösvényre lépeti, Tövist urfrél annak ez élet; Ki a máHodilíSi \\tapossa, Sohsem lest\' része semmi roszba\'; Az elsőt koldussortja várja Hár kópárnán is wd^s álma: Gazdag jólétben él a másik, Semmije néki nem hiányzik . . .
Hár éhenhaló koldus lennék : Felrúgom az okosság elvét! . . .
Éjjel.
Odaküun gyalázatos idő vau. Nehéz cserepekben hull alá az ólmos e.só, mely nagyokat koppanva csapódik a földre. A szél végig-végig szalad az utcákon, azutáu elpihen, mintha ui erői akarna gyűjteni a következő rohamra.
Nem is csoda, ha az álom tündére hamarosan viüszaröppen uz égbe és a kis csöppség, Haracsi Ödön baukhivatalnok fiacskája nem tud aludui. Egy ideig csak halkan güngyog azutáu felsír. Adesanyja felriad, a gyermek ágyacskájához siet. felveszi ós ugy abajgatja. csiesijgatja. Aggódó tekintete odatéved a másik ágyra, fél. hogy a gyermek fölébreszti a férjét.
Az éjjeli mécses fellobbanó lángjánál ekkor észreveszi, hogy az ágy üres.
— Szegény férjem, még uiiiidig dolgozik Persze most van a mérlegzárás. De éjjel mégse kellene oly sokáig fennmaradnia.
A másik szobából ,vékony sávban szűrődik ki a világosság.
Az asszony elaltatja gyermekit és halkan kinyitja a szoba ajtaját. Férje csakugyan ott szorgoskodott az íróasztal mellett, amelyuek minden fiókja ki volt húzva. A padlón, a székekeu irományok hevertek összegyűrve, összetépve. A férfi éppen levelet irt, a nő csendesen ráborult.
— Édesem, már későn vau . . .
— Ki az? Mi . . . te vagy! Hogy megijesztettél. Miuek zavarsz? Tudod, hogy sok a dolgom!
— Nem kell miudeut elvégezned, hiszen holnap s van nap! Azt gondoltam, ugy elmerültél, hogy nem U veszed észre, az óra mulatója monnyire előresietett már . . .
— De igen . . . igen . . . menj csak aludni . . . mindjárt jövök ... De menj hát már , . .
— A megfen "¡tett munka izgatottá tesz . . .
Különösen ha zavarnak.
- Oly sápadt vagy, pihenned kellene.
— Hagy magamra, ha mondom Sopánkodol. hogy mily soká ébren vagyok, mégis tartóztatsz
A nő megcsóválta fejéi és visszafordult, hogy a hálószobába térjen. Ekkor az egyik széken férjének kis utazótáskáját vette észre. Néhány irat és néhány fehérnemű volt beledobva.
— Mi ez? Te utazni akarsz?
— Dehogy is akarok! Hiszen akkor csak szóltam volna! Most meg már gyauusitasz?
— (iyanusilalak? Oh dehogy! Csak kérdezlek, mert a táska a kamrában szokott leuni. De lám, az utibuudád is itt van! Ödön, mit titkolsz elöltem ?!
— Bolond beszéd! SemmitI — feleié ingerülten a férj.
— De igenl Ez a rendetlenség, zavarod, ezek a készülődések ... Te el akartál utazni. De igen! És pedig lopva, titokban, az éjjel! Ödön, az Isten szent szerelmére! . . . fagyos hidegség borzongat, a szivemet vasmarokkal szorítja valami . . . Beszélj kérlek, beszélj.
S aztán odarohant az íróasztalhoz s mielőtt férje megakadályozhatta volna, felkapta a levelet, amely ott feküdt.
— Nekem szól I — sikoltá a nő kétségbeesve, — tehát igaz I Igaz!
Aztán zokogva borult férje vállára.
— Édes, édes Ódón! miért nem tárod lel előttem szivedet? Valami baj fenyeget, hogy ki akarsz térni előle ? Milyen vész ólálkodik körülöttünk? Honnan tör reánk ? Ember, ne nézz szótlanul, némán, hanem beszélj! Ödön, én vagyok itt, a feleséged, hitestársad. jogom van tőled követelni, hogy mindont megmondj t Nézd már nem sirok! Szemeim szárazok, erős beszélhetsz . . .
A férfi tétova tekintettel nézte > vergóíló assionyt.
Uii.7 8ZKPTKMHKK JH.
lebecsüli őket de mindig és mindenkor zárva tartia az erszényét a tűzoltó-intézménnyel szemben. \\i önkéntes tűzoltók zöme pedig abból a néposztályból kerül ki. aki sohasem lehet tüzkárosult, mert teljesen vagyontalan, tehát minek Áldozza fel magAt azokért 1 nkik lebecsülték, kigúnyolták V
Mondom, valahányszor az önkéntes tűzoltókon tinink egyet: soha sincsen igazunk. Mert micsoda jogcímen várjuk el tőlük, hogy kész örömmel rohanja , mik a halálveszedelembe ? Talán mert tűzoltók, talán mert a szabályaik ezt írják eló? Oh kérem, a inai világban a Krisztus koporsóját sem őrzik ingyen s hu 8z onkéntos tűzoltó nem is var önfeláldozásáért Uze-tést, de annyit megkövetel, hogy ue a háládatlauság legyen a bére.
Az urak pedig csak háládatlausággal Űzetik az óukéntes tűzoltókat. Igenis I Itt Nagykanizsán is, meg másutt is. Kirelcet táncolunk, koledáluak toinbolázuuk össze kétes-célú társaságok, szövetségek ¿«várit. de hogy valakinek eszébe jutna a tűzoltói intézmény érdekében csak egy lépést is tenni, oh arra nincsen példa so itt, se máshol.
Tisztán emlékszünk, hogy néhány évvel ezelőtt \\ a nagykanizsai tűzoltóság a krach előtt állott. Bizony-bizony nem sok hiányzott, hogy íeloszolianak, csak azért, mert a közönség roppant közöuyösen viselkedett velllk szemben. Pedig már uéháuyszor kifejtettük, hogy a tűzoltóság az egyetleu intézmény, amely igazán és komolyan kérheti, aót megkövetelheti a párlfogAst.
A mi tűzoltóink felszerelése elsőrendű, ez íguz. Kiképzése is mintaszerű. Knortzer György talentum a vezetés terén. Mégis imádkoznunk kell azért, hogy az Uristen egy nagyobb tűztől bennünket megmentsen. Mert a többek között oly óriási vízhiány, mint nálunk, kevés városban van Az a 3—4 lajt, amiben állandóan vizuek kellene lenni, nem számit. Vízhiánynál tehát a tozoltőság ügyessége kárba veszne. A tűzoltó-parancsnokság már néhányszor tett előteriesztóht u vizbiáuy megszűntetésére, de igyekezete mindannyiszor hajótörést szenvedőit a városi vezetőség nemtörődömségén, Ám, ha — Isten ments! — nálunk bármi tüzkatasztrófa ütne ki, bizonyos, hogy csakúgy megvádolnák, meggyanúsítanák tűzoltóinkat, mint a győrieket.
Helytelen és meggondolatlan dolog tehát, hogy t közönség elhanyagolja a tűzoltóságot. Pártoljuk, szeressük ezt a nemes, humánus testületet, nehogy közönyösségünkért valamikor, baj idején, közönnyel Siessenek !
Az angol
LIL/OM-CRÉME
a legbiztosabb szer a gyengéit, tiszta áruból1 mielőbbi elérésére.
I tégely 80 fillér.
LILIOM ANGOL SZAPPAN
I darab bü fillér.
LILIOM ANGOL PUDEK
I ilarab 1 korona ti() f, Főrakiár .
Drogirlt > vörös kereszthez Nagykanizsán.
ZALAI K n K I. ii N Y
Színházi kérdések.
Államsegély a kőszinház építésére.
Nagykanizsa Szombathely Kaposvár ,
Ki jön Jövöre?
A szinósz, mint római pápa és a tenorista, mint úristen. Az idei szezon mérlege. — j Művésziek ós anyagiak. A mentési akció !
— És szép volt Christian nagybácsi a láthatáron A társdirektor. Művészet
ós automobil.
A színház közönsége olyan, mint az italos ember. Kz is hamis jogcímeket, űrügyeket keres aha. hogy élvezhessen. Ahogy az italos vénasszony keserves sóhajtások közt issza a pálinkát, mintha azzal, mint medicinával, csupa kényszerűségből élne, a közönség is társadalmi, emberbaráti, kulturális és egyéb kötelességeket emleget akkor, midőn a forintjával vagy koronájával a színházi pénztár elé járul és n jegyet megváltja. **
Hiába hisszük, hogy kulturemberek vagyunk, színházba járásért ón irodalmi munkáért pénzt kiadni még sem tartjuk teljesen komoly és okos dolognak. Sóhajtva emlegetünk és átkozunk társadalmi kötelezettséget, kultúrát, nemzeti nyelvet melyek zsebünkbe nyúlkálnak; pedig világoB. hogy az a vénasszouy élvezi a pálinkát és mi is n magunk gyönyörűségére járunk színházba.
A hamis jogcímek, a kibúvók, ürügyek használata éppen a színészettel szemben termettek fattyú-hajtásokat. A mai magyar színészet már sokkal előkelőbb színvonalon áll és biztosabb alapokon nyugszik, semhogy a vidéki ügyvéd, orvos, kereskedő, iparos,
— sőt mondhatjuk, — hírlapíró honfiúi érzeményeire és önzetlenségére kelljen reflektálnia. Mondhatjuk, hogy a magyar színészet ma már „megéri a péuzét" és tisztán eladott portékája, produktumának valódi értéke után is megél Ha akad még színész, direktor és színtársulat, mely nagylelkűségünktől koldul, azzal nem szükséges másként bánni, mint más élhetetlen emberrel. Igyekszünk segiteui rajta, inert van szivünk, de egy percig sem hihetjük, hogy ezzel a haza oltárán hoztunk dicső áldozatot. Jó emberek voltunk ós ez minden. A szinészkedés ma már minden valamire való direktornak és színésznek biztos megélhetést nyújt, velük szemben tehát felesleges és lealázó a részvétnek minden olyan érzése, mely valamikor meleg kályha mellé invitálta a kóborló Petőd Sándort és tél idején nagykendőbe burkolta a Déryné iliasszony filigrán termetét. Kz abban az időben valóban kulturális és hazafias kötelesség volt. mert ezeknek a szakadt külsejü embereknek missziójuk volt a hazában, — ma már azonban tisztán és minden közérdekübb érzés velleitásaí-tol ment lólékonysá^i tény. A sziuész ma nem terjeszt nyelvet, — erre nincs szükség. — a hírlapirodalom felvirágzása, a tudományos és szépirodalom neinzetiese-dése mellett a magyar kulturáltak nem legfőbb és különösen nem egyedüli letéteményese. A szinészkedés ma biztos exiszteueiát nyújtó életpálya és szinigazgatás
— üzlet. A szinígazgatók célja ma az, hogy pénxt szerezzenek. Megesik, hogy a pénzszerzés e módja gyakran kulturális eredménnyel is jár, mint például egy-egy Shakespeare előadás; oz az eset tiszta szerencse ; az igazgatót azonban ebbeu az esetben is elsősorban az üzlet vezeti, mint vezeti a Vig özvegy háromszáz előadásában, vagy midőn kasszasikerek kedvéért a karzat Ízléséig leereszkedik ós orfeumot csinál a színpadból.
Az a téves felfogás, hogy a színészben nemzeti kuliurát támogatunk, nálunk is fattyuhajtásokat hozott. A bzinészekért — még csak nem is a színészetért — a legmesszebbmenő áldozatokra vagyuuk képesek. Az énekes színészt: tenorista!, baritont, énekesnőt, kik pedig legfeljebb kocsisok lehetnek a művészet szekerén, ünnepelt alakjává szerződtetjük szaloui életünknek, megbocsájtjuk nevelése hiányát, nem esik zokon, hogy ezekből az emborekből a művészi kvalitásoknak rendszerint mindegyike hiányzik és kultuszt csinálunk hangszálainak talán éppen abnormális alakulatából. Hja, a művészet I sóhajtjuk olyan pózzal, mint ha transzcendentális hatalmak jelenlétét sejteuők és mig a színészi életei valóban anyagi megerőltetéssel tesszük urassá, irigyeltté, addig nem vagyunk arra kaphatók, hogy mondjuk: egy igazán művészi becsű könyv előfizetésével egy kezdő zseni kibontakozását lehetővé tegyük.
Mindezt nem ötletszerűen hordjuk itt egy halomra. Vonatkozása vau ahhoz, ami alább következik és különösen mentségünkre szolgál azért, hogy az eltávozott színtársulat nálunk lefolyt működésével csak most foglalkozunk. A színtársulat itt tartózkodása alatt közönségünkön ismét a nagylelkűség rohama vett erőt és mindenki meuteni igyekezett azt. ami megmenthető volt Kbbeu az általános felbuzdulásban nem akartunk külön véleményt leadni. A nagy jóakaratot, mely ismét a nemzeti kultura köpeuye alatt grassrált, mi egyszerűen jótékonyságnak tartottuk, arai emberi erény és melynek motívumai elismerést érdemelnek, bár nyilvánulásának módjait lehet bírálni.
A kőszinház.
Thalia illasszouy nagykanizsai provinciája meglehetősen rendezetlen. Se elfogadható színtársulatunk, se sziuházuuk nincsen. Beszélni fogunk mindkettőről, előbb a bzitiházról.
örvendetes híradással kezdjük. A szinűgyi bizottság javaslatára a kormányhoz meuesztendő monstre, deputáció szubvenciót is kér a kőszinház épitésóhez-A kormány Veszprém város színházépítési költségeihez nemrég 100 ezer korona segéllyel járult. Reméljük, hogy mí is kapunk valamit. Mi a következő számítás szerint kevesebbel is megelégedhetünk. A színház-alap vagyona ez év végén körülbelül lift ezer korona lesz. Ha tőkésítik a város hozzájárulását, az alap 40 ezer korouával gazdagodik. A gyűjtést, mint értesülünk, szintén megkezdik nemsokára és ettől minimálisan további 3o ezer korona remélhető. Ez összesen 1h5 ezer korona. Most már a kőszinház a legcsekélyebb állami hozzájárulással, 30—40 ezer korouával is megépülhet.
A színtársulat
A színházénál nem kisebb jelontőségü a színtársulat kérdése. Ha kőszínházunk vau feltétlenül téli társulatot akarunk A mi közönségünknek azonban
— Mit gyötrőd magad? Nos igen, holnap reggel hivatalos ügyben el akartam utazni. Korán reggel kell indulnom, nem lett volna időm búcsúzni. Hogy tehát ii" nyugtalankodjál, levélben, igen levélben akartam tudtodra adui. No igen. Kz az egész. Persze, hogy ennyi.
Nem hiszem! kiáltá szenvedélyesen a dó. — Krzeiu. hogy nem a valót mondtad.
Megragadta a lerfi kezét.
— Nézz a szemembei Ismételd, hogy gyötrol muiin hiábavalók . . .
A lérii kirántotta kezét és szinte durváu rivallt »z asszonyra.
— Ne faggass! Hagyj magamra !
Hangja tompa volt, nehezen es szaggatottan, hörögve beszélt, homlokára kiült a meggyötrött szív könnye: a verejték.
He a feleség nem eugedett.
— Nem megyek. Ha kiversz bottal, visszajövök. H» kizársz, betöröm az ajtót. Ha csak egy tapodtat l"«el, árnyékodnak szegődöm. Tudni akarom a valót.
— Igen? Tudni akarod? A valót? Hát jó! Tudd meg! — és a férli vonagló ajkain szárazon úszott elő egy kinos nevetés. ¿^Nos igen, szökni •kartain, mert . . . sikkasztottam.
— Jézusom!
— Hozzányúltam a bank pénzéhez. Kddig tudtam
titkolni, takargatni a hiányt, holnap minden kiderülhet. KI akartain menekülni valahová idegenbe, hol nem ismernek, hol dolgozhattam volua tovább érted, érettetek . . A nagyvilágnak meghaltam volna Meglelték volna ruháimat valamelyik viz partján . . . Régen szolgálom a bankot, az összeg nem oly nagy, reátok és reám való tekintettel, a te esdeklő szavaidra talán hallgattak volna . . .
- Sikkasztottál . . .
Kellett I Te is beteg voltál . . néha játszottam is
Te ?
— Persze, nem tudtad . . . Hiszen csak ritkáu történt. Ue üldözött a balsors, mindig vesztettem. Az uzsorakölcsöu roppant szaporodik és hizik, mint a falánk kígyó . . . Igeu, így van . . . vesztettem is és az uzsora . . Szöknöm kell! De neked mindig küldök annyit, hogy élhess ...
Velem ne törődj! De te . . . börtönbe kerülnél . . . Nem, nem! Mouekülj I Gyorsan, gyorsan ! Vidd az iroináuyokat . . Megvan minden ? Hamar, hamar! Te eltűusz, meghalsz ... én meggyászollak .. . Siess! fin majd odaborulok az igazgató elé és megkérem, ue jelentsen fel . . Dolgozni fogunk ... te is, e.u is éb megtérítjük a kárt . . . Kiadok mindent . . . Menekülj! Siess!
Ks az a>szotty lázas gyorsasággal férjére dobta a kabátot, az irományokat belegyömöszölte a táskába . . .
— Kell még valami? Mindent kiszedtél a fiókodból . . .
Odarohant az asztalhoz és felkapott egy csomagot. Kgy kis levélke esett ki belőle. Illatos, iilaszinü. Az asszony utánanyúlt. Szeme megakadt egy szón. Csak néhány szó volt benne, ennyi:
.lla már miattam vétkeztél, veled megyek.
Osókol Vilmád."
Az atszony megdermedve állt egy pillanatig, majd felkapta az asztalon fekvő csomagot és a férje arcába vágta.
— Gazember, hitvány I — kiáltá és azutáu ugy, ahogy volt. kirohaut a sötét, hideg éjszakába.
A kapun éppen akkor jött be valaki. Az asszony félrelökte es kiszaladt az utcára, ahol egy rendőr járt behúzott nyakkal fel s alá. Hozzáfutott.
— Segítség I Jöjjön . . . jöjjön kérem ... betörtek a lakásomra . . . a tolvaj még ott van . . . siessen, mert szökni akar . .
A rendőr sietve követte az asszonyt fel a lakásba A férj még ott volt.
. . . A nyitott ajtókon besivitott a szél. Kgy rosszul zárt ahiakol vad erővel csapott a falhoz; az üveg szertetörve, csörömpölve eseti a földre . . .
4
7» A I, A I K 0 Z L 0 S Y
"(»: SZEPTKMBKR >h.
igen kényes igényei vannak, ezért nálunk csupán elsőrendű társulat boldogulhat. Klsórondü társulatot pedig mi nem tarthatuuk el Kiért igen holyes a színi bizottság ama törekvése, hogy Nagykanizsa, Szombathely és Kaposvár egy színi kerületet képezzen, melyhez nyári állomásként Zalaegerszeget csatolják. A három hasonló kaliberű város, ha a költözködés költségeit beleszámítjuk is fölér Kecskeméttel, vagy Székesfehérvárral. Kz a jövő képe. Lássuk, ini lesz jövőre
(Folytatjuk )
Olcsó uradalmi lei
báró Inkey Pál iharosi tejgazdaságából.
Tejszínes tej literenkint házhoz szálütva 16 fillér. Elirmittkil} ligjkinlziia:
huiárudájábin Erziibit-tir
A h é t.
Egy utoa« árkon.
Megállok némán egy utcasarkon, Reám vetik féuyök az ívlámpák ; Ks büszkén, hidegen merednek rám A karcsú, cifra márványpaloták. —
Ábráutól úzve, beteg lélekkel, ütt állok fényes őszi éjszakán ; Ki elmegy arra őröltnek goudol S ott hágy gyorsan az utcasarkán . .
S én a palota falának dűlök. Iteá szorítom forró homlokom ., Kacagnak tán ; avval nem törödöm : S én ott sírok a márványfalakon .
8ZÉ08EN JÓZSEF.
— Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Vargha Lajos volt sümegi állami reáliskolai tanárt a dévai állami főreáliskolához helyezte át.
— Eljegyzés, özv Budai JáuoMié szül. Sztr»-houya Paula úrnőt (Csáktornya) eljegyezi« Zsilavec József főpincér (Alsólendva.)
Névmagyarosítás. Berger Sándor a nagykanizsai főgimnázium VIII. osztályának tanulója nevét . BokorM-ra magyarosította.
— A Zalamegyei Honvéd Egyletből. A zalamegyei l"48—4«. évi honvéd egylet tisztikara tagjainak elhalálozása folytán ez időszeriut a pénztárnok kivételével — tisztikar nélkül van. ez okból az egylet tisztelt tagjai a tisztikar megalakítása céljából f. é. szeptember l-én d. e. II órakor Zalaegerszeg r. t. városházának uagytermében tartott gyűlésre meghivattak. Sainos. a részvétlenség oly nagy volt. hogy a fent emiitett napra hirdetett gyűlésen csak egy honvéd bajtárs jelent meg, ez okból •» megtartható nem volt, s igy az alapsz.. •». §-a szerint újból összehívandó gyűlés folyó évi október hó
13-áu délelőtt 11 órakor a már fent emiilett helyiségben fog megtartatni, amennyiben a tagok a második gyűlésre is kelló számban meg nem jelennének, s a tisztikar ezúttal sem volna megalakítható, a n m. m. kir. belügyminisztériumhoz a feloszlás ugy az egylet vagyonáról való intézkedés végett jelentés fog tétetni. Zalaegerszeg. 1 »07. szeptember S-áu. A zalamegyei 1848--4II. évi honvéd egylet
— A muraközi közjegyzőaégek. Lapunk mull számában kritika tárgyává tettük a Csáktornyái és perlaki köziegyzóí kinevezéseket. Brr», mintegy felelet képpen a „Keszthelyi Hírlap" igy ír:
„Mások lettek Őrszemek. A Csáktornyái ós perlaki közjegyzői állásokra sok olyan ember áhított, akik egyszer valamelyik miniszterrel kezel is fogtak. Az állások™ a megyében kél ismeretlen vidéki Ogyvédet neveztek ki. Érdekes a Zalai Közlöny-nek kommentárja mely ekként fűződik a kinevezés híréhez ■
A kinevezésekkel halomra dőli az a sok jogos remény, hogy e két köziegyzóségei dr. Hübner Jáuos nagykanizsai kózjegyzőhelyeites illetve dr. Tamás János perlaki ügyvéd fogták megkapni. Akiket egyéni érdemeiken felül az egész megyében megindult (?) erős mozgalom támogatott Ismeretlenek az okai ezeknek a meglepő mellőzteiéseknek. de ugy értesültünk, hogy súlyos következmények járhatnak e két kerületben a csalódás nyomában
Nem tudjuk elképzelni. hogy miféle súlyos következményeket gondolhat a laptársunk*.
Mindenesetre kedves és helyes dolog, ba egy lap olyan ügyről ad véleményt, amit nem ismer Mi alaposan ismerjük a muraközi viszouyokat. Különösen a Csáktornyáit és perlakit Laptársunk aligha ismeri De közbeszól, mert megköveteli a vérmérséklet« és rossz szokása. A „Keszthelyi Hírlaptól" megszoktuk, hogy — jobb dolog hijján — „szemelvényezgessen." Ha ez neki jól esik, legye A lelke raita. Ez egyszer azooban elvetette a sulykot. Címnek kikapja a közismert „őrszem" szót és nyargal mjta Pedig ba ismerné a viszonyokat, tudhatná, hogy a csáktornyai kerület sorsa, annak a magyarság részére való megtartása nagyrészt dr. Tamás János perlaki ügyvéd kezén nyugszik. Az ó népszerűsége, nagy szónoki ereje tették lehetővé, hogy Filipich Lajos 12 óra alatt, pénz nélkül mandátumhoz jutott függetlenségi programmal. Hogy Muraközben a nagy-horvát állameszme nem bír zöld ágra vergődni, szintén a Tamás Jánosnak köszönhetők. Mi tehát azon • nézeten vagyunk, hogy ilyen lelkes, agilis embert mellőzni — könyelmüség. Neki olyau hivatalt kell adui, mivel tekintély is jár. Kz csak hasznára lenne a mi. a magyarság ügyének. — Csáktornyán pedig joggal várhatták, hogy dr. Hübner Jánost nevezik ki, aki már több, iniut egy éve helyettes minőségben működik olt. Egy embert igy kenyér nélkül a/, utcára tenni — lelketlenség. Kzek azok az okok. melyek a múltkori hír megírására ínliráltak benőnket is, amelyekből azt a meggyőződést merítettük, hogy ezeknek a kinevezéseknek — a kerületre nézve — súlyos következményei lehetnek. Aki uem hiszi, várja be a legközelebbi választást. — Hisszük, hogy most már laptársunk is meg van velüuk elégedve és belátja, hogy a botnak néha két vége ran Ám ha azért továbbra is csipkelődni akar, csak legye bátran. Valószínű, hogy mi nem reflektálunk reá.
Hogyan ünnepel a magyar? Kgy meghívó tudatia velüuk, hogy Szécsi-8zent-László község tűzoltó testülete október hó 6-án léhát az országos gyászünnep napján táncvigalmat rendez saját pénztára iavára. Igy ünnepel a magyar, jobban mondva SzécM-Szenl László!
— A megyei telefonhálózat ügye szép lassan halad előre. A költségvetést régehhen megkészítették. Az időközben rendszeresített tizenkét uj jegyzóség-nek a hálózatba való bekapcsolását azonban nem irányozták elő, ezért pótköltségvetés készítése vált szükségessé. Mihelyt a költségvetési s az ezzel kapcsolatos előmuukálatok befejezést uyeruek azonnal megkezdik a tárgyalásokat a községekkel.
Balatonfüredi járás. Végre-valahára megvalósul Balatonfüred és vidékének régi óhajtása. A tapolcai főszolgabírói járást ketté osztják s Balaton füled székhellyel uj\' |árást szerveznek. A törvénv hatósági bizottság, a földmivelósi miniszter leirata folytán. mult heten tartott kózgyüleseu az uj járfts szervezése által szükségessé vált járási állatorvosi állás reudszeresité>e iráni is intézkedett.
— Kanizsa specialitása. Pauaszos levelet kaptunk i) héten. írója felhívja figyelmünket arra. hogy Nagykanizsán meg kell fuladní a portól. Arrtt kér. hogy figyelmeztessük erre u mérnöki hivatalt, hátba az nem tudja, hogy pld. n Kinizsy-, Szemere-, Petóti Teleky-, Kazíncy-. Kossuth Lajos-, stb. utcákon menni sem lehet a rettentő portól Legyen uyugodt a levélíró Tudják ezt a városházán is, de túlteszik magukat a/, ilyen csekélységen. Mit nekik a lakosság egészsége? Kisebb gondiuk is nagyobb euuél. Bízzunk mi csak \\ jó Istouben. Majd csak küld egy kis esőt, hogy n.< legyen ekkora por. A városi vezetőséget ne bántsuk. Hadd aludion tovább.
— A záróóra. A kereskedők megfogadták. *ót kötelezték magukul, hogy üzleteiket este x órakor zárják. Vaunak, akik nem tartják szavukat. Többek között a Strém és Klein, Hirsch és Szegő cégek 7,5) órakor, esetleg \'«-kor zárnak. Ez pedig nem nobilis, nem helyes. Az ember tartsa meg a szavát és tegyen eleget az ilyen kötelezettségnek is!
— Kutya helyett embert lőtt Cseh István <n tiiber Ferenc cserszegi gazdak együtt borozgattak i mult vasárnap Uiber pincéjénél Kedélyes1 beszélgetem közben tell-mult az idő h késő este volt már. mikor rágondolták magukat a hazatérésre. Cseh magáiéit vévén fegyverét, megindultak a szőlőből kivezető utón Egyszer csak gyanús zörejt hallottak a szőlőrend.k közt, majd közelebb inenvo valami feketeséget láttat; tovatűnni a tőkék közt. Azt hivéu, hogy kutya jár a szőlőben. Cseh István Oiber biztatására lekapta i fegyverét s utána lőtt a mozgó alakúak. A lőve« dörejére velőtrázó sikoltás felelt. A kél halálra rémült ember azonnal odasietett, houuét a sikoltás iött » ott megtalálták Uiber fiát ós Molnár Béla szolgalegény! a lOvés okozta »ulyos sérüléseikkel. A kutyának v.-lt alakok ók voltak s a már érett fürtőket akarták titoklun megdézsmálni. Giberl beszállították a helybeli kórházba míg Molnár Bélát lakásán ápolják. Cseh István másnap jelentkezett a hatóságnál.
— Szerencsétlenség az országúton. Krap-c István izsakóci lakos volt községbiró kocsiján Lutten bergbe igyekezett. Útközben lovai megbokrosodtam, felborították a kocsit s Krapec Istvánt agyontiporluk A tragikus véget ért ember egyik leggazdagat.it polgára volt a vidéknek.
, — Hivatalos óra. A nagykanizsai m kir só-hivatalnál a hivatalos órák lolyó évi október i-irtl kezdve reggel « órától déli 1.\' óráig, délután i órától fi óráig fognak tartatni.
— Mikor kell az újoncoknak bevonulni t A közös hadsereg újoncai az idén október lö-án fognak bevonului. Az egyéves öukéntesok, valamint a haditengeiészek, a cs. és kir. és a magyar királyi ménesintézetek újoncai azonban már október l-wi tartoznak jelentkezni. Az újoncokat mind behívták De ba löbbeu volnanak, mint amennyire a rendes létszám kiegészítésére szükség vau, akkor a fölösleges legénységet nyolc hét alatt kiképezik s a békelótszám-hoz mérten szabadságolják.
— Halott az ut mellen. A mull héten a rétkai begyről a Szemeuye felé vezető utón halva találták Morse Bálint hegyi lakós tíz éves iskolás fiát. A ki* fin nyakában lógott az iskolás larisznya. benne » könyvek, mellette, egy darab kenyér, amelyet ebédre vitt magával. A kis halott fején hatalmas daganat és seb, amely kétségtelenné tette, hogy erőszakos halállil mull ki. Megindították a vizsgálatot, s kiderült, hogj a Merse fiu fel akart kapaszkodni Ribarics József szerdahelyi lakós kocsijára, miközben egyik ló főbe rúgta. Ribarics az árokpartra telte az ájalt gyermeket h elhajtatott. A fiu rövid idő alatl meghalt
— Hochsinger M. ós Fiai likőrgyár, Csáktornya Muraköz ; készíti a hires „Glória" sósborszeszt.
MIT IGYUNK?
hoKY -K^.t.^gQnk.t megóvjuk, - m,
Igjnk mohai
Iflilk mohai
Ijjiik mobai
Ikjidí mobai
forrást, ha a gjomor-. bél- t ItgcsSbintUóI sut,idilli ilitul
Innál, ka a tetebajl gjiigjilaii akarjik.
forr si, ba élugjbiiij és riiéjitísi marok íliaul be. forrást, bi nájbajoklól éi urpsiglól uabadilii akarnk.
. iyüiju%jj
áaványvlz arra a legbiztosabb óvószar.
A mohai Agnaa-forráat, mint te.ménete. iiénvavdû» ásványvíz, föltétlenül tiszta, kellemel él olció savanyúvíz; dût izénsavtaitalmánál fogva nemeink biztosóvizer fertőző elemek elten, banen
* u° Í°1 gyógysóknál fog»» kiUlnő »ere a legkülönfélébb gyomor-, légcső- és hugyazarvl betagaégekoek. 28 év óta beblzot.yoiodoll, hogy még ragályos batagségaktûl la, mlol typbu», choie.» megkíméltettek «ok. . kik kôiôniégei ivóvíz helyett » bakte.iiuumenlei mobai Àgnaa-vlzial éltek. Legjalasabb orvoai szaktekintélyek által ajánlva. Siámo. elUmerö nyilatkozat «10»*» I»"i«\'t«l8 füzetében olva.ható. Iláztartátok izámára má*féllitere»n«l valamivel nagyobb Üvegekben minden kétes értékű mesterségesen síénsawal telített víznél. " l * Olcsóbb; hogy ». Agnas-forráa vizét a legszegényebb ember ii könnyen megizerezheue, nagyobb vidéki víroioban lerakatok szervez-
ett.k. ugyanolt a forrii leírásának iimertetö fUiete Ingyan kapható. íorráskezelöség. - Kapható minden ÍUwerUzletben ekUÖrangu vendéglőben.
Kedvelt borviz!
I vili7. SZBITHMHKI!
ZALAI ü II KI) N V
k
— Szabadságon \\ cs József városi tanácsos egy hónapi szabadságra távozott
Tisztelettel kérjük azon elöűzetöin-k.-i, a kiknek előfizetése e hó vógón lejár, hogy azt mielőbb megújítani szíveskedjenek, hogy a lap küldésében fennakadás ne történjék.
— A főkapitány nyugdíjazása A vármegye törvényhatósága tudvalevőleg Deák Péter nagykanizsai rendőrfőkapitány nyugdíjaztatása iránt beadott kérvéuyél eifogadla. A l örvény hatóság e határozatáról az átirat megérkezett a városhoz és azt a legközelebbi közgvlllés elé teriesztik
— Az Uránia Nagykanizsai! Október elsó uapjaiu tartja vendégszereplését az Uránia magyar tudományos szinház Az intézet, melynek élén Dr. Mol-uár Viktor vall és közokt.-űgyi államtitkár áll, kizáró-Ug a tudományt szolgálja s városunkban az utóbbi étek alatt tett sikeres vendégszereplése révén a közönségnek még ma is u legjobb emlékezetében vau
A sziuház városunkban három estéro tervezi vendégjátékát, melynek során bemuta\'.óra kerül l\'ekár Gyula ,1\'énz Ó felsége" cimll Budapesten óriási sikerrel jubileumot ért darabja A szerző elmond minden jót és minden rosszat a pénzről, amit az ember létezése óta neki köszönhet. Bámulatos a szerző megkapó invenciói ezen valóban nehéz és tágkörO tárgynak ügyes csoportosítása, mellyel a csodás állóképek és uiég csodásabb mozgók kíséretében megismertet bennünket a Pénzzel, ezzel az egész világon uralkodó blséges úrral. Ha Pékár Gyula nagy uráuiaí sikerei s írói neve nem is csábítanák a közönséget a darab megtekintésére, ezek a mozgók egymagukban sikert biztosítanak a darabnak; majd mindegyike egy-egy szines, mulattató operette részlet, s párisi tolvajok és betörők cimü pedig fölér egy Sherloch Holmes színdarab felvonásával. — Második estén Japán kerül bemutatóra. A közelmúltban lejátszódott keletázsiai tragédia e fölismeréséről már sokat hallottunk és ol-vástunk, a darab pedig uliudent elmond, ami nekünk érdekes és tanulságos lehet. A ki szépet és poeti-kusal akar látni, az ne mulasztja el a darab megtekintését. — A harmadik est darab|a lesz a „Virágok vároaa" Firenze, R város nevéhez flUódik k<>zép Kurópának, sót az egész művelt világnak min den tudományos és művészeti eseménye. A renei-»ance forradalmának hullámai csapnak legmagasabbra, természetes tehát, hogy itt születnek legnagyobb apostolaik, a Mediciak, Petiik stb. A darab a város ezer éves történetében a világirodalom és a tudomány legnagyobb és legfeuségesebb korszakával ismertet meg bennünket E darab bővebb ismertetésével a legközelebbi számunkban ínég foglalkozni lógunk.
Jegyek már most előre válthatók Fischel Fülöp Fia könyvkereskedésében.
— Óriási botrány Bihari társulatánál Óriási botrányról kapunk hirt. mely Nagykörösön Bihari társulatánál történt. Mint v.lünk röviden közlik, a közönség szeme láttára, a színháznál, botrányos verekedés történt, melynek aktiv hősei: Boleznay Mxrgit ós Sárváry Anna. A verekedés oly visszatetszést szült, hogy a közönség teljesen elhitegült a színháztól. Az ügynek nemcsak a színházi törvényszéknél, hanem a polgári bíróságnál is lesz folytatása.
— Kiskanizsa — város ? A uagyzási hóbortban szenvedők ráfogták Kiskanizsára, hogy város, még pedig Nagykanizsának kiegészítő része Hát mi határozottan kételkedni merünk Kiskauizsa városi jellegében 8 erre száz okunk vau Hogy csak egyet említsünk, az érdekeivel való nemtőródés tapasztalása is elég arra. hogy a neki adott városi jelleg hazugság. Hiszen Nagykanizsától egyebet se kapott míut ezt az üres, semmit mondó cimet. Tessék csak tisztelt városi tanács, végig sétálni este ii óra után például » VarBZsdi utcán ! Az ott felverődő porfelleg majd el beszéli önöknek, hogy milyen város Kiskauizsa Hogy menyire szivén viseli ennek a szorgalmas ■épnek az érdekeit mindenki. Akár « próba fulladhat az egész városrész 1 Az udvsrokból kikerült szemét és utcahosszat elhuló marhatrágya porával vegyitett bacillusos levegő csoda, hogy az egész lakósságot meg nem fertőzteti: 8 ezt a hetek, havak óta folyton növekvő portengert még mesterséges uton szaporította is a közigazgatás, atyai gondoskodása, mikor vagy két hete porrá tőrt lessel hordatta meg az utcák egyik-másikát. Csodálatos érzék s közegészségügy iránt. Vagy a felébredt lelkiismeret ebben a less-
kérdései kerülnek megbeszélésre. A kereskedelemügyi miniszter teherszállítási kedvezményt engedélyezett s a nagygyűlés tagjai részére személyszállítási meuet-dijkedvezméuyt is helyezett kiálilásba. Tervezetek és bejelentési ivek kaphatók a Baromfitenyésztők Országos Egyesületénél Budapest. IX., OllAi-ultf.V Köztelek.
Agyonnyomta a vonat Hauker József nagykanizsai vasúti fekezó az é|jel Fridar ausztriai állomáson tolatott, miközben kél vonat ütközője közé került, a hol halálát lulle. Halálát felesége és négy gyermeke gyászolja.
— Köztudomúsu, hogy köhögés, rekedtség és elnyálkásodásuál legbiztosabban hatuak a világhírű Egger-féle mellpasztillák. melyek a gyomrot nem rontják és kitűnő izüek. Kaphatók minden gyógyszer-tárbau és drogériában. Doboza 1 kor és \'i korona. (Próbadoboz őt) fill.) Főraktár: Nádor gyógyszertár Bpest, VI., Váci-körűt 17.
— -A Játékbarlangban\' a cime a Röltig Gusztáv és Fia cég. Sopron kiadásában megjelenő rendkívül érdekfeszítő Sherlock Holmes detektiv-regé-nyek III. füzetének. Ezen füzetben megismerkedünk Monte-Carleval «zen íöldj paradicsommal; amely ezrével vonzza az idegeueket és annyi embernek veBztét okozza A regényfüzeiek kaphatók minden könyvkereskedőnél vagy a kiadó cégnél, Sopron
— Ma már uem szükséges szeplő és más arcfoltok miatt szégyenkezni. Teljesen tiszta és üde arcbőrt nyer az. aki a liliom angol crémet használja. Kapható a Vörös Kereszt drogériában. Nagykanizsán.
— Kalapkirály Nagykanizsán. Ha jó és olcsó kalapot, vagy sapkát óhajt veuui ugy keresse fel Welliseh Márkus kalapkereskedését (Nagykanizsa Erzsébet-tér), hol 3, 4 ós A koronáért kitűnő minőségű kalapot és sapkát kaphat.
Aaataar-féayképéiziknkl Alul*n»»na elUmcit kltunfi
■talon éa utl ienykc|ii»«eii kéutilekek, fe Ulmulbalallan tnluö-•<tju ¡.ilUnai kéií a|i|>a>Atutok, valamint mindenfele féiiyké|>é-iicti cikkek .Moll A \' cégnél (Tucblaubon 9. c*. étklí. udvari »UllitA) kaphatók.
Ktcn (Ulctág alapíttatott l-5l-l>en.
Kivinatta uajjy ké|»ci arjegyiéket Wétmenivc ícUlil a cég
hordatásban óhajtott megnyilatkozni ? Tán nagyon is érzik némelyek, hogy Kiskauizsának csak teheket adtak vállaira a Nagykanizsával történt csatlakozáskor. de egy városrészt megillető jogokat nem.
Stegóny kiskanizsaiak ! Ti csak akkor számitatok. mikor a váro-i közterheket fizetni kell. no ineg akkor, ha valamely maudátuméhes potentát korlesei mézet nyújtanak felétek, az övegon keresztül
— Betiltott népgyűlések. A nagykanizsai la-munkások és a vas- és fémmunkások népgyűlés tartására engedélyt kértek, de a rendőrség a bejelentést nem vutte tudomásul
A város zárszámadása. Nagykanizsa táros ez évi zárszámadása elkészült és a terjedelmes füzeteket most kézbesitik a városi képviselókuek.
— Tánceaték. A borbélyok ós szabók holyi szakcsoport|a f. hó 29 én es a következő vasárnapokon Oláh Sándor zenekarával táncestéket rendez. A belépti dii 40 fillér.
— Tanácsülés. Városunk tanácsa tegnap délután u polgármester eluöklésével ülést tartott Apróbb folyó ügyek elintézése utáu bejelentenék, hogy a belügyminiszter a város azou javaslatát, hogy a kiskanizsai állami utat Kiskanizsáig apró kőkockákkal kikötözzék, elfogadta, a város ama |avaslalát pedig, hogy ezt az utat Kiskanizsa másik végéig kövezzék ki, elvben szintén elfogadta
— A szegény — ne tanuljon I Eddig mi jámbor emberek abban az általános hitben éllüuk. hogy a közmivelódéshez minduyájuukuak egyformán joga van Hát ozt a véleményünket megdöntötte egy helybeli tanárnő, a ki növendékei előtt több izbeu kijelentette, hogy „aki szegény, ne tanuljon /"
Ne ueked, nemzeti kultura I Semmi köze hozzád annak, aki nem ezerholdas. A szegény álljon be Piripócsra bak térnek vagy Lédeczre birkapásztornak, mely állások egyikéuél se kell egyéb, míut az em beri őserő. Szegény ideálisták ti, kik az összembo-riség szellemi nivójáuak emelésén fáradoztok s az analfabétizmus esküdt elleuségeivé szegődtetek : íme a legnagyobb ostobaságnak bizonyul minden tőrek-véstek. Az Urnák liui7-ik esztendejében kimondatod a világátalakiló axióma: a ki szegény, az ne tanuljon I Igen is, kis leányom ! Ha édesapád nem képes a tanárnő őnagysága által megállapított különféle, s legtöbbször nem is szükséges tárgyak beszerzésére a pénzt előteremteni, akkor hagyd ott az intézetet. — Jegyezd ineg, hogy nem a tauulás a fő, hanem a .nagysága" szeszélyeinek teljes kielégítése. Ha pedig ez drága luxus és az ezerféle kiadástól megcsömörlött, vagy a drágaság miatt kimerült szüleid zsebe meg nem bírja, — szereted vagy nem szereled az iskolát, vau tehetséged vagy nincs. — eridj pokolba vagy bár akárhová, de az intézetet hagyd el. mert ott csak a gazdag szülők gyermekeinek van hely Keád nem terjed ki a kuliura áldása, mert te szegény vagy. A szegény ember pedig komisz ember; komisz emberekkel esak nem érintkezhetik még csak gondolatban sem egy — „nagysága". (v.)
— Uj Idflk. (Szerkeszti He rezeg Ferenci . Október elsejével uj évnegyedet kezd az Uj Idők Ebben az évnegyedben is. mint míudig. a fzt-rk«-sz-tőség apparátusa azon működik, hogy minél változatosabb és előkelő színvonalú számokat ad|on. Eredeti regényt Lövik Kérolytől közöl, akinek finom tollát, gazdag szinü elbeszélő-vénáját régtől ismeri és szereti a közönség. Herczeg Fereucz írása mellett csupa oly novella, ismertető cikk. tanulmány és vers jelenik meg az Uj Időkben amit elsőrangú bellet-risták egyenest e lap számára írtak. Az eredeti regényen kivül egy fordított regéuy is kezdődik, amely a külföldi irodalom egy érdekkeltő és poétikus terméke. A hét aktualitásairól Műhlbeck Károly humoros fejlécei számolnak be, amelyek hamar megsze rezték a közönség rokonszenvét, s immár az Uj Idők illusztratív részének külön érdekességei. Képeket, raizokat. elismert neves művészektől hoz a lap s a közérdekű eseményeket eredeti fénvképfelvételekben mutatja be Az Uj Idők e!*" ra negyedéven-kint 4 korona. Előfizetni lehet a kiadó Singer és Wolfner-nél (Andrássy-ut 10.) vaoy bármely könyvkereskedés utján.
— Nemzetközi Baromfikiállitás Budapesten. A Baromfitenyésztők Országos Egyesülele az idén november hó 28-tól dec. l-ig nemzetközi baromfi-kiállítást rendez, a melynek védufke Auguszta főhercegasszony 6 cs. kir. Fensége, diszeluöke pedig Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter ur. A kiállításon igen sok dij kerül kiosztásra s az állami és msgáudijakon, érmeken kívül a térdij háromnegyed része kerül kiosztásra. A kiállítás keretében nagygyü lés lesz. a melyen a baromfitenyésztés legfontosabb
Egy jókarban levó, három lóerejü motor-kerékpár, a^ hozzácsatolható kocsival együtt jutányos áron szabad kézből azonnal eladó. Bővebbet Balkányi Ernő papírkereskedő ad Alsólcndván
Házeladás.
Szemere-utca ll-ik és Csengcri-utca 75-ik számú ház eladó.
KÖZGAZDASÁG.
Lódijazás Muraközben.
A muraközi luvak minősége a nagy kereslet következtében beállóit cxikó kiviiel folytán bizonyos risszae&ést mutatott az utóbbi időben, pedig a muraközi ló megfelelő minősége s ezzel kapcaolatbau állandó kere.->ettsége, illetőleg magas ára úgyszólván létkérdése a muraközi népnek Tudjuk, hogy a muraközi ember egy pár muraközi kanca utáu megél, mert a szépen fejlelt egy éves muraközi csikóért tnO— 80\'i. sót li.OO K-át is kap. Kpen ezért az illetékes tényezők mindent elkövetnek, hogy a muraközi faita (uori) lóanyag minőségét nemcsak megtartsák. de fe|lesszék is. A csáktornyai iárás főszolgabírója, Kolbenschlag Béla felismervén a muraközi lótenyésztést fenyegető veszedelmet megkereste a zalavármegyei gazdatAgi egyesületet és Zalavármegye lótenyésztő bizottmányát, hogy mint legilletékesebb téuye-zók tegyenek valamit a muraközi lótenyésztés érdekében ti megkeresés következtében Zalavármegye lótenyésztő bizottmánya elhatározta, hogy állatni támogatással a muraközi tenyészanyag nemesítése érdekében éveu-kint felváltva Csáktornyán és Ferlakon lódijazást rendez, melyen a csátornyai és perlaki járás kisgazdái saját tenyésztésű muraközi kancáikkal vehetnek részt. Az ilyeu első lódijazás folyó hó 91-én délelőtt H. órakor tartatott ineg Csáktornyán a vásártéren.
A lódijazAson megjelentek a földmivelésügyi minisztérium képviseletében Molnár István százados, a palim méntelep osztály parancsnoka Arvay Lajos
Zsinegje ulispáuia. továbbá Zalamegyi! lóteuyésztő biiottmáuya é.s a zalavárniegyei gazdasági egyesület részéről nagy számban. Nevezetesen Koller István a lótenyésztő bizottmány elnök«, aki egyszersmind h díjazásnak is az elnöke voll, lleitelcndy Ferenc a megyei gazdasági egyesület elnöke, Ultay üudió. Malatinszky Ferenc, Vjzlendvav Sándor. Bosnyák tiéza, Szentraihály Dezső. Stadel János. Klek Krnő, Hajós Mihály, Sárközi Viktor a Kuzilanági egyesület titkára, Laudor Ferenc szombathelyi állattenyésztési segédfelügyeló, a csáktornyai járási mezőgazdasági bizottság.
Díjazásra fölhajtatotlak a csáktornyai járásból »7 drb. a perlaki járásból 5 drb. Kancát, nagy részben ez idei csikóikkal.
Jutalomdíj volt egy 3tm K-ás, két 201) K-ás, és l\'J 100 K ás dij. mely dí|ak a földmivelésügyi j minisztérium 2000 K-ás és a zalamegyei gazdasági egyesület 60o K-ás adománvából nyert fedezetet. Kzen kivül a lódiiaxás egyéb költsegeire a Zalamegyei Uazdasági Takarékpénztár 100 koronát adományozott.
A fölhajtott állatok számát és minőségét látva, a bírálóbizottság tagjai közül 2."»---\'ifi K át ajánlottak1 föl ott a helyszínen ílertelendy Ferenc, Koller István. Arvay Lajos, Klek Krnó és 80 K-át Murai Róbert, mely összegből és a 100 K. költség Összeg maradványából még I drb. 25 K-ás és :; drb. 10 K-ás dijat I osztott ki a bizottság.
Az első dijat Lovrencsic.s Iván örségi lakós kancája vitte el
Az állatazsmliilits eredménye A töldmiveléu-ügyi miniszter az 185)4. évi XII t. c. 2.*. § a alapján éveukiut összeiratia a hasznos háziállatokat. Az j ezen összeírás alapján kiadott kimutatás szerint van j vármegyénk területén 14123 drb. magyar fajta. I 1832611 piros tarka, 961 borzderes szarvasmarha, 11il77 egyéb tarka, 751) bivaly összesen tehát 211079 J darab. A kimutatás szerint a megelőző évben volt 1587H drb. magyar fajta, l74i.\'>.> piros tarka 9731 boriveres, 18793 egyéb tarka. 1277 bivaly, összesen | tehát 206173 darab. Kzeken kivül összeírtak h megye területén 36034 drb. lovat. 529 szamarat. 69 öszvért,, 190671 sertést, 112080 |uhot s 6(53 kecskét. A mult évben volt: 36504 ló, 55\'« szamár. 69 özvéi> 163907 i sertés, 112802 juh s i;o8 kecske. Az összeállításból látjnk, hogy az állalállitmáuy szaporodott; még pedig i 4906 darabbal, ami arról tesz tanúságot, hogy fejlődés-1 nek indult állattenyésztésünk örvendetesen gyarapodik
Nyilvános áruraktárak készlete A legutóbbi kimutatás szerint a csáktornyai nyilvános áruraktár j készlete volt: 23396 mm. búza, i £>27 rozs, 1951 árpa, 1567 zab. 18364 tengeri s 1925 liszt. — A nagykanizsai é volt 24438 mm. búza, 5227 rozs, 20425 árpa. 4 188 zab és 518 i teugeri.
\'A gözgépkezelök és kazánfűtők legközelebbi | képesítő vizsgái Soprcnbau október hó <3 napján d. e. 9 órakor a Sopron városi villanytelepet! fognak megtartatni. A kellóeu lolszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. ker. iparlelügyelőséghez küldendők. II. Rákóci i Ferenc utca 2 sz.
V Hirdetmények. Folyó évi november hónaptól, kozdve havi részletekben a soproni katonai állomás\' számára 6000, a szombathelyi\' számára 2900 és a komáromi számára awoo inétorifJázstKfözs fog vásároltatni. Az Írásbeli ajánlatok legkésőbb fNévi október hó 18-án d. e. 10 óráig a pozsonyi cs. kir: 5 hadtest, hadbiztosságánál nyújtandók be. A részletes föltételek a telsoroli állomások katonai élolmezései raktárainál tudhatók tneg.
Nagykanizsa, Kőszeg és Kismárton államásokou elhelyezett cs. és kir. katonai csapatok és intézetek részére az 1908. év folyamán szükséges kenyér, rozs1 és zab szállítására a cs és kir. 5 hadtest hadbiztosba pályázatot hirdet. Az ajánlati versenytárgyalás j a soproni cs. kir. katonai élelmezó-rakláruál f. évi október hó 22-én d. e. 10 órakor fog megtartatni, mely időpontig az írásbeli ajánlatok a tárgyaló bizottsághoz okvetetlenül benyu|taudók. A részletes föltótelek a nevezett élelmezöiaktárnál és a kamaránknál tudhatók meg.
A cs és kit szab. déli vaspályatársaság budapesti üzletigazgatósága pályázatot hirdet 600 köbméter! kemény és 2100 köbméter puha hasáb tüzila szállítására. A részletes föltételek az üzletigazgatóság uuvagszerkezelési osztályánál tudhatók meg. Az ajánlatok legkésőbb I. évi október hó 15-én déli 12 óráig nyújtandók be.
A zalaegerszegi m. kir. államépitészetí hivatal versenytárgyalást hirdet a pecs-varazsdi állami közút Z ilavármegye területen levő l:ió—136. kin. szakaszának bazalt kisko-burkolattal való ellátására. A költség-
ZALAI KÖZLÖNY
vetési összeg 41.262 K. 13 tlll. Az ajáulatok legkésőbb 1907. évi október hó 24-én d e. II óráig nyuitaudók be A részletes föltételek a zalaegerszegi m. kir. államépitészetí hivatalnál tudhatók meg. Soprou, 1907. évi szeptember hó 23-án. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
1907. SZKPTK.MBKR J8.
Vigyázzunk a szemünkre!"
Szerkesztői üzenetek.
K. J. PacB.i A vasútról ... najd üicxloss/.uk cs/rcvótclflinkcl
Mert könnyen elveszti látóképes-
"cikköt"várjuk. N.n. b.j,j Ségét, ^ llíl SZeiIlÜVegÓt nem
J. w^ik^k*™*»,. j^i szakképzett látszerésznél
QI, l*. rflts. ..IC^KdpiVIK. unfcuiijur., j».........
Szokatlan hlrpengotás. A cikk Kycngcs«sc kizárja, hogy roplcktaljuk. Mi csakis érvek alapján vitatkozunk. V. A. Osáktornya. Még mindig nem síolal meg ?
Főmunkatárs: Nagy Lajos.
N y i 111 é r.
szerzi be!!
PjO^ \' •. f\'c\'\'
Az e rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősségei j a szerkesztőség.
V D R.PATCN\'T**«—
M599723
forrás
kitűnő sikerrel használtatik vesebnjoknál, a húgyhólyag bán-talmniuál és köszvénynél, «ezukor-betegségnél.az emésztési és lélegzési szervek hurutjainál.
Húgyhajté hatású 1
Vaimiatfi! Itsaysa •lattithitél
Ttljsiia tinta I
(\'Asakugyaii olyan jók?
Mik — Fay-féle Sodenef Mmeral-Pastillák ? Nagyszerűek. Magunkfajta ember sok szert liasználhat, de én magam is előszeretettel használom a valódi Fay-féle 8odenert. Ks aki egyszer vesz, az megjön ismét. Vaunak vevőim, kik éven át veszik és kézi eladási cikkeim közül a Fay-féle valódi Sodener fogy leginkább. íme kérem, egy doboz 1.25 K. Minden gyógyszertárban, drogériában és ásványvizkereskedésben kapható.
Fóűgyuök8ég Magyarország és Ausztriára: W. Th. Guntzert, Wien XII. Belghoferstrasse ti.
Szak látszerész Nagykanizsán
Strasser Márton
(előbb Szarvas szálloda,) most gyárilag berendezve a városházzal szemben.
Mindenki, aki bagyadtan es rosszul erzi magat
ideg«s és akarat képmleu, Sanatogeu által uj életkedvet és életerőt kap. Több. mint 5000 tauár és orvos kitűnő hatását elismerte — Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. — Ismertetést ingyen és bérmentve küld Bauer & Oo.. Berlin, 8. W. 4s. és a vezérképvíseló
C BRADY. WIEN I.

• „Hor*on,l\' »
A Liniment. Capsici comp., i llírpiy- Paia - Exfeller pulttá
°Hy rfcgjótuút bizonyuk hixi&zur, moly már több mint 36 ót óta Wjobb fájdalom -ilUf.it/) siernck bizonyult kőazvényaél,
tí Legfinomabb asztali
alma
g rendelhető tetszés szerinti menyiségben
1 STERN MIKSA
urnái, StridÓIl.
űsm^wuit\'.-\'ifrz--* ■
t Búinál m fneghfiltMkaél bedÖrMŐléa-kópi>ao baaxnálva. c
KtfjelmeiUté«. Silány hamimlváuyok miatt bováaárUakor óratoaak Ügyünk « csak olyan vlrog«t fogadjunk el, a mely a „Hérfaajr ródjogygral áa a Rlchtar oxóg-jegytéaoal slLitoU dioaorba rau oaomagolva. Ára uTogekb.» 80 <Ulár, 1 kor. 40 (. ón 2 korona tm ágyaailriB minden KTÓgy-Kti-rUrbau kapható. - Főraktár: Tlrlk Józsaf gyógyssaráakBét, Batfapeatea.
• llekMr g/6gy*aertára a* „iraaj «rsuláakH", Prágibaa, UtMfcMhrtruM k ■•«. Miaá<Mapt KétkúIdM.
¡Szilárd anyagból épült házakra 5 és fél százalékos kamat mellett közvetít kölcsönt
FLEINER MÓR
bankbizományos, C s á k t o r n v a.
1907 SZKPTKMIIKR 28
7. A U I K 0 7. t, 0 N V
WEISER J. C.
Gazdasági gépgyár és vasöntöde malom-építészet NAGYKANIZSÁM.
Ajánlj» olsórangu MT szőlőgazdaság! eszközeit
és gépeit. "M Nagy választékban és minden nagyságban kaphatók:
mabille rendszerű borsajtók.
( Herkules kettős nyomószerke-zettel) legolcsóbb árakon.
szölö és gyümölcs-zuzók, szölöekék,
könnyű és jó kivitelben.
borszivattyuk és tömlők, pincegazdaság] cikkek.
Részletes árjegyzék ingyen és bérmentve.
□ D O
ELSŐRANGÚ HAZAI GYÁRTMÁNY,

SCOTT-\'"» Emuisió
rvndkivnl orósitó hatással van az égést szenozetre gyógyítja és erósiti a tlldőt
Köhögést és meghűlést
bármely makacs és hosszadalmas is legyen az, a SOOTT-íéle Kmulsió gyorsan meg hZüntet. Még a sorvadásos betegeknek is kónujebbülést szerez a 8C0TT-íéle Emulzió, feltéve, hogy idejekorán baszuálják, mely esetben állandó, tartós gyógyulást eredményez.
Egy eredeti üveg ára a K 50 fillér. Kapható a gyógyszertárakban.
Torna- és vivó-cipők
iskolai- i\'8 magánhasználat rá. vászonból izaiiinii-
talppal. - Kapható:
MILTÉNYI SÁNDOR cégnél
Nagykanizsa I városház épület, l
PREKL ANTAL
Elto nayykant/sai asztalos, kárpitot is dlt/ítö
NAGYKANIZSÁN,
(Virul eiipartkái, 11 i|;«iiH||il liiakiR.)
A n. é. közönség b. figyelmét felhivom Nagykanizsán 1 vtjosi csoportházban levó
asztalit, kárpitot ét dlt/itó műhelyemre,
»hol bármikori rendelésre legfinomabb kivitelben Jatányoa Lnk mellett bármilyen aastaloa és kirpltoa munkát gyoitan 6« pontosan kénltek.
Kifogadok falak k4rpito»4aát, fögtfönyök elké-»iite»tt, báimlUle kézimunkák monttroaáaát
Nagy vilatítiku raktár divtok in garnitúrákban. Elvállalok háló, ebédlő, «álon, alŐMoba, bolt-kalylaég éa »mállódat toljaa barandaséaekat »gy hjlyben. mint vldáken.
Levelekre azonnal válaszolok.
Áruimat csakia jó minőségű száraz fából készítem.
-------------inuiu!>c|)u —.......v .
Magamat a n. é. közönség jóindulalu psrtíogasabs ■\'•»■vt, maradtam
hazafias tisztelettel
PREKL ANTAL
műaszUlos- éa kárpitos. -TOTÁinrO« ÁRAK I BZOLID MÚMIA I
Alapítási év 1895.
SZÉKELYI LAJOS
Első Nagykanizsai Fehérnemű mosó- és vasaló intézete Nagykanizsa, Fö-ut 33. (•árok) Hunyady-n. 6. (»»Ját ház.)
Elfogad uri és nói fehérnemiSeket urak. háztartások, intózetok és szállodák részére.
Vldakl magrendiláiak posta-fordultával Inti/tatnak el
A fehérnemtlek jókarban maradásáért szavatolok.
Házi moiát b* vasal«»
Kívánatra árjegyzéket szívesen küldök.
Barna és fekete
Kőszenet
kazán, tüzeló» és »zobafüté»re azon. nali szállítás mellett ajánl
Vajda Elemér, Csáktornya.
\'BERÉNY JÓZSEF És FIA
ekszeréKz .j.jpBWJ«^
Nas ykanizsáu." -J
SAJÁT MŰHELY. ""ÜSSr"
írnVPVlÍDI11/ ",,\'tu kéMUméiíjrem niliidftn-Jtu I U I UnUI\\ kor *álmtékb»n késien
kaphatók.
nagy raktar *i"r°kb™ »^w
es színes kövekbor.
nagy raktár fBrli- f* \'t,r,nv ór-
láncokban.
nagy raktar ",,om
--------lekben.
Eladás részletfizetés mellett is I
Jnvltá-ok es uj munkák gyor-»n kéaslltptnek
— Nagykanizsán =
az „Arany Szarva»" szálloda épületében van Zalavármejjye legjobb, legnagyobb niű-órás és látszerész üzlete, ahol
SZÍVÓS ANTAL
szakképzett tulajdonos kitűnő áruival és jó munkájával teljes odaadással elégíti ki a n. c. közönséget.
Z A I. A 1 KÖZI. 0 N Y
inni. IjZICITKMUKR a».
I"

:..v.\\v^.c<\'—•""»«—-»— — -rmifi
ídsh^jlólabdiicsai j
gyengéden hashajtók, vértisztitók: egy gyógyszer ártalmatlnn, ininl e pilnlák n
Neustein-féle ERZSÉBET labdacsok K i\'ilulék hi
méuyeknél tHtboii foijebb mentek minden ártalmas anyagoktól, az altesli szervek bajainál legjobb eredménynyel használtalván sem jóbb k mellette olv
*
6 pR
hasonló ké.szit X minden tekin- V bb becslilendök, ; y
S E-I DLITZ-POR
15
i
SZÉKSZOKULÁS
llen (\'iikrozntt knlsejnk végett még gyermekek
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A védjegyét és aláírását tünteti fel.
A Moll A.-filé Seidlltz-porok lattól gyógy halát a a legmakacsabb gyomor- ét . 1 alteatbánlalmak, gyomorgörc. íj gyomoihév, lógxöll székrekedés, tnájbánlalom, vérlolulás, arauycr é« a legkülönbözőbb nöibetegligek elten, e jelet házitzernek .\' évtizedek óla mindig nagyobb elterjed««! tzerzett. - Ára egy lepociélolt eredeti t doboznak 2 kor.
II tMiii^hti-oU lor % tiiyilí\'g; le»>> lll>\'hieli. .
egtdbb betegségek forrása s sziveseu veszik.
KOI/ Jf pUntál lartaJmutó dobos 30 fillér Eyv tr keret, mely N dobot!. tehót 120 pUnlAt t\'*ttalm<iK, rmtk ít korona. 2.40 korona etÖtcgeA beküldése mellett egy tekercs bérmentve küldetik
Ali i O I \'^ánzÁNoktól knlftuöwn óvakodjunk. KérjOnk határo-UVflo! zottau NKU8TKIN PÜLOl\' hashajtó labdacsait. Valódi csak, ha minden doboz törvényileg beiegyzett védjegyünkkel piros fekete „nyomtatásban „Szent Lipót" és „Neusteln Fölöp gyógyszerész" aláírással vau ellátva. A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva. NEUSTEIN FÜLÖP
aSzent«Lipóthoi* címzett gyógyixertára,
BÉOÖ, I., Plankongaate 0. j
Kapható Nagykanlxiin: 8ELU8 LAJQ8 4a REIK OYULA gyógy neréueknél.
MOLL-FlLE 1 .1■•BiH^Í-RÍ
Citk »kk«r ,.16«.
feliratú ónoxattal vau xárra. A Moll-félo sós-borixesz nevexeteten mint fiJdatomc«lllapM6 bodflrxsflléil szar kóuvény. ctur ét a raeghüléi egyéb következményeinél
legiimereletobb néptter.
E|) iiizitt arariatl Ing irt I kiríni
90 Illír.
MOLL (¿yennek szappanja.
Legfinomabb, lc okazerO ápoli
legújabb módizer izerint kétxliek gyermek e* hölgy txappant a bör lilára gyormokek • felnőttek ritxir,. * J — *— Art "" Öt darab I kor. 80 fitt.
gyermekek • felnőttek rian öl darab I kor. 8C Minden darab gyermek txappan Moll A.
Oh |,.j -
Köhögés rekedtság és elnyálkásodás ellen gyora ás biztos hatásúak
Kljén!
Megfojt ez az átko zott köhögés I
az étvágyát nem rontják és kilttnO izllek. Doboza 1 kor. ■8 2 kor Próbadoboz 50 fltlér
K6- éi icétkUldéil raktár:
..NÁDOR" lUYÚOYSZERTÁRl Egger mellpasztila
| Uuj«|ie,i, VI.. Vicl-kflml
n.| Mihamar neintúatimil
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Reik Gyula ós Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban

!Törekvő emberek
T Szttoa Mihály éa Tárta oíg Nagyváradon, füzet fatelep 3. az. alatt ajánlja uj alakit és igen uélszerO törvényesen védeti a aj át rendtzerü hornyolt oement tetőoaerép.-kézl gépelt Oement éa Itomok keverékből előállítandó igen szilárd n-ióoserép gyártására, mely által homokoa vidéken, vagy homokos folyó közelében kevés befektetéssel nagy Jövedelmet blztoiltó üzlet lótetithetö. Nagyobb mennyiségű üzleti gyártáshoz gépeinkkel inisnl is elmegyünk.
Építészek él uradalmak saját használatra is gazda-sn^osan gyártathatják, mivel a gépek hordozhatók és bárhol felállit-liaték, sí\'/, üzlet bekezdésére legalkalmasabb a/, ószi idő.
Kérjük mielőbb érdeklődni, bővebb értesítést személyesen, vagy levél utján fonti oégtól beszerezni szíveskedjék, hol a gyártás rundja, a kész cserép es az azznl eszközölt tetőfedés is megtekinthető.
a
Ara darabonként 40 «11. !
■éiljagytvel vait elüLa. ^
■•II t. íjéiiiziríiz\'ei.\'íi\'itír. udnrl izilllté állal. }
llées. Taeblanben ». s>. J
Vidéki megienilelti.k naponta |>o,Ualéa*é( mailéit laljoilttétnsk. )
A raktárakban lessék határozottan .MOLL A.- aláírásával "i ----»
és védjegyével ellátott késiiittnényeket kérni. J I , Raktár Nagykanizsán: Roaenfald Adolf Fiai.
Kaufmann Mór
férfi szabó,
Nagykanizsa, Ermébet királyné-tér (Elek-ház.)
Régi, elismert dolog, hogy mindenkor legnagyobb raktárt tartok a legfinomabb és legdivatosabb bel- ós külföldi, Ízlésesen összeválogatott gyapju-8zÖvetekból. Az ösari idényre is már remek szép szövetek érkeztek; kérem nagyrabecsfllt vevőimet
azok szives megtekintésére. 19-ik évi fennállásom bizonyítja, hogy mindig a legszolidabban. a legtisztességesebben szolgálom ki tisztelt megrendelőimet; kérem tehát
szives bizalmukat továbbra is. A vidéki tisztelt közönséget kérem, szíveskedjenek engem postán értesíteni, ugy kívánságra mintát kflldök, vagy személyesen odautazom.
Kiváló tisztelettel
KAUFIUAMN MÓR
férfi szabó.
Hog\'y mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
„OTTOIAN"- cigarettapapírt vagy hüvelyt!
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán